Page 1

CMYK

Doar ]n ziarul de vineri:

Angaja`i de profesie „bolnavi”

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 44 (1569) • Joi, 4 martie 2010 • 8 pagini

„Prima Cas[” se d[râm[ la Boto\ani Programul guvernamental de achizi`ie a unei case pentru cei care nu au locuin`[ este aproape inaplicabil la Boto\ani. Veniturile angaja`ilor sunt prea mici, iar bancherii, dezvoltatorii \i agen`ii imobiliari sus`in c[ programul este un fiasco. Pagina 5

Ministerul Justi`iei judec[ desfiin`area instan`elor din S[veni \i Darabani

Salariul 13 t[iat ]n dou[ Pagina 6

Directori de peste 1.000 de euro la CJ Salariile preg[tite pentru acest an managerilor institu`iilor de cultur[ pornesc de la 4.235 lei \i trec de 5.600 de lei.

Pagina 4

Pagina 3


2

4 martie 2010

STARTNEWS Editorial

O nou[ nuan`[ a politicii: victimologia Politicienii no\tri, st[pânii no\tri! Cred c-ar suna destul de bine un asemenea motto pe cl[direa Parlamentului. Nu spun nici o abera`ie, fie el politician de stânga sau dreapta, de centru sau extremist, cam ]n acela\i fel se manifest[ fa`[ de cet[`ean, ca un st[pân. Chiar din primele zile dup[ ce gust[ din pâinea puterii nu-i mai po`i ajunge nici cu pr[jina la nas. }n cele dou[ decenii de democra`ie au trecut prin fa`a noastr[ tot Lucian Alecsa felul de chipuri, unele mai chipe\e, altele mai contondente, dar atitudine lor fa`[ de aleg[tor a fost una comun[, adic[ rebarbativ[. Ne jignesc ori de câte ori au chef, ne ignor[ când aveam mai mult[ nevoie de ei, ne-au trimis s[ cer\im prin str[in[tate ]n timp ce ei ]\i umfl[ te\cherelele din banul public. Se \antajeaz[ ]ntre ei, se h[rc[tesc, ]\i scot s[biile, dar f[r[ a r[mâne careva ]nsângerat, o fac doar de dragul spectacolului. Când sunt lua`i la ]ntreb[ri, \i asta se ]ntâmpl[ foarte rar, o dat[ la patru ani, se dau lovi`i inventând tot felul de scuze. Am mu\cat momeal[ arunc[ de ei odat[ cu introducerea votul uninominal crezând c[ numai a\a ]i vom putea responsabiliza \i c[ va ]nceta traseismul politic. Situa`ia e la fel ca ]nainte! Privi`i, ]n dou[ luni grupul independen`ilor a ajuns s[ fie egal cu grupul udemeri\tilor, care reprezint[ peste 6% din Parlament. |i totu\i, ace\tia reprezint[ anumite colegii, fiind ale\i sub siglele unor partide. To`i din opozi`ie se dau victimele \efilor lor de partid sau, \i mai pu`in plauzibil, consider[ a nu se mai reg[si ]n doctrinele care i-ar fi propulsat ]n Parlament. Dac[ e s[-i caracteriz[m ]n câteva cuvinte, pot spune c[ sunt ni\te jigodii, a c[ror... ideal este unul singur; apropierea de ciolan. Dar s[ s[-i vezi cât de portocalii se dau acum, dac[ nu-i cuno\ti e\ti tentat s[ spui c[-s ni\te eroi care vor românilor tot binele din lume. M-a uimit declara`ia lui Cristian Diaconescu care a afirmat c[ dac[ ar fi venit cineva cu propunerea de-a adera la PNL ar fi f[cut-o chiar ]n timpul Congresului PSD. Curatmurdar! La fel a fost \i modul cum \i-a motivat demisia d-na Manuela Zarug. M[ ]ntreb dac[ sub pre\edin`ia lui Constantin Con`ac s-a sim`it mai bine sau poate c-a avut o comunicare doctrinar[ \i intelectual[ mai fluent[ cu fostul pre\edinte PSD \i noi nu \tim. Cu siguran`[, colec`ia „victimologic[” se va ]mbog[`i dup[ Congresul PNL de la sfâr\itul acestei s[pt[mâni. Se zvone\te c[ \i la noi ]n jude` sunt trei liberali sadea care vor migra spre PD-L.

Calendar cre\tin ortodox 4 J Cuviosul Gherasim de la Iordan; Sf. Mucenici Pavel \i Iuliana 5 V Sf. Mc. Conon din Isauria \i Iraida; Sf. Nicolae Velimirovic

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

„«Cornul \i laptele»” ar putea fi ]nlocuit cu o mas[ cald[”, anun`au oficialii din Ministerul Educa`iei, cu un an ]n urm[. }ntr-un articol publicat pe 4 martie 2009 ]n Evenimentul de Boto\ani, se aducea ]n discu`ie o nou[ inten`ie a celor ce conduceau frâiele ]nv[`[mântului românesc. \efii Inspectoratului \colar Jude`ean primiser[ de la nivel ministerial vestea c[ programul „Cornul \i laptele” urma s[ fie ]nlocuit cu un proiect „after school”, iar elevii s[ primeasc[ o mas[ cald[ la prânz \i s[ fie ajuta`i de profesori la lec`ii. Era, de fapt, ideea ministrului de atunci al educa`iei, Ecaterina Andronescu. Inten`ia era ca elevii s[ fie `inu`i mai mult timp la \coal[, ]n programul „after school”. „Va trebui f[cut[ o evaluare, s[ ]ncerc[m s[ vedem, ]n \colile care au spa`iu, cum putem s[ transform[m «cornul \i laptele» ]n «after school». S[ fie contribu`ia Guvernului, ]n a\a fel ]ncât copiii

4,1049 lei

3,0120 lei

s[ primeasc[ o mas[ cald[ la prânz \i s[ beneficieze de supraveghere, atât ]n partea de efectuare a lec`iilor, cât \i ]n partea de activitate extracuricular[”, anun`ase, atunci, ministrul Andronescu. Ideea ministrului Ecaterina Andronescu a fost ]ns[ destul de repede ]ngropat[. }n timpul scurs de atunci s-a ajuns la concluzia c[ programul „after school” avea \anse minime de reu\it[. De fapt, chiar de la lansarea acestei ini`iative, ]n urm[ cu un an, \efii Inspectoratului |colar Jude`ean ar[tau c[ ]n \colile boto\[nene nu exist[ condi`ii pentru punerea ]n practic[ a acestei idei, ]n primul rând din lips[ de spa`iu.

Ziua: 50C

Noaptea: 00C

Demitere la UAMS Suli`a. Consilierii jude`eni vor decide ast[zi eliberarea lui. Studiile acestuia nu ]i mai permit s[ ocupe acest post, nefiind compatibile cu cerin`ele noii legi unitare a salariz[rii 330/2009. ]n locul acestuia va fi propus medicul Eduard Gur[u, fiind singura solu`ie pentru a nu mai angaja o persoan[ din afar[. Am[nunte pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Asisten`i maternali `inu`i pe uscat la Protec`ia Copilului }n aceste condi`ii, procedural, pe perioada cât nu are un copil ]n grij[, atestatul i se suspend[ asistentului maternal \i, automat, se suspend[ contractul de munc[ \i ]nceteaz[ \i acordarea salariului. Liderul sindicatului Impact din cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Soasisten`i maternali din cial[ \i Protec`ia Copicei peste 300 „\omeaz[” lului (DGASPC) susde câteva luni din cauz[ `ine c[ suspendarea c[ au r[mas f[r[ copii, atestatelor „a devenit care ori au fost reinteo practic[” \i s-ar dogra`i ]n familia biolori, indirect, scoaterea gic[, ori au fost asisten`ilor maternali din adopta`i. sistem. Nicolae Macovei afirm[ c[ sunt situa`ii ]n care lui ]n famichiar asistentul maternal s-a lia biologic[, ocupat de reintegrarea copilu- pentru ca ulterior s[ primeasc[ alt copil. „Asistentul maternal era de bun[ credin`[, a f[cut reintegrare copilului \i „S-a ]ncet[`enit o practis-a trezit c[ a r[mas f[r[ c[ ]n ultima perioad[ de a pâine. P[i unde e motiva`ia ]n se suspenda atestatele. momentul acela, s[ mai vrei Aceste suspend[ri sunt ca \i s[ aju`i un copil?”, ]ntreab[ cum ai `ine un om la dispoMacovei. Acesta acuz[ c[ ]n zi`ia armatei. Nu-l pl[te\ti, loc s[ se dea copiii la asisten`ii nu ]i dai nici \omaj \i nu-i maternali suspenda`i, ace\tia dai nici copil. Astfel oamesunt du\i la al`ii care au deja unul sau doi copii. Directorul nii sunt `inu`i ]n aer. SpeDGASPC recunoa\te c[ ]n r[m s[ nu fie o practic[, momentul de fa`[ este un indirect s[ fie ]ncuraja`i s[ deficit de copii, ]n sensul c[ plece”, Nicolae Macovei,

9

lider Impact

mai mul`i copii ies din sistem decât intr[, fie sunt adopta`i, reintegra`i ]n familia biologic[ sau ajung la maturitate. (Monica Aionesei)

„}n secunda ]n care vom avea copii, vom reactiva to`i asisten`ii maternali profesioni\ti suspenda`i. Este drept c[ asistentul nu are niciun venit, dar nici nu munce\te, poate s[ se duc[ s[ ]\i ia un part time, un alt tip de contract, pentru c[ e persoan[ contractual[”, Liviu R[d[\anu, director DGASPC

Edilii promit s[ scoat[ Prim[verii din gropi Investi`ii noi ]n str[zi pe 2010 - Strada Crinilor: 10.000 lei - Strada Prim[verii: 10.000 lei - Drumul T[tarilor: 10.000 lei - Strada N. Iorga: 10.000 lei

Strada Prim[verii va fi reabilitat[ cu prioritate ]n acest an, cu bani din bugetul local. Asta a decis Executivul Prim[riei Boto\ani, dup[ ce a constatat c[ aceasta este cea mai distrus[ arter[ din ora\. ]n schimb, municipalitatea va renun`a ]n 2010 la reabilitarea str[zii Vâlcelei, care ini`ial a fost prins[ ]n proiectul de buget. Pentru modernizarea str[zii Prim[verii sunt prin\i 10.000 lei. Prioritate la modernizare va avea \i strada Nicolae Iorga, pentru care s-au alocat, potrivit proiectului de buget, tot 10.000 lei. Primarul C[t[lin Flutur a declarat c[ strada Prim[verii este una din arterele importante din ora\ care nu a fost prins[ pentru reabilitare ]n niciun proiect european. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„Am luat aceast[ decizie pentru c[ ie\irea din iarn[ ne-a dus la ni\te constat[ri. Am constatat c[, dac[ strada Vâlcelei era pentru noi strategic[, acum a ap[rut alt[ strad[ care este absolut necesar[. O strad[ pe care noi nu am intervenit, cel pu`in de când sunt eu primar, decât par`ial. Ie\irea din iarn[ ne-a convins c[ este necesar. Ca urmare, avem tem[ de proiectare pentru strada Prim[verii \i strada Nicolae Iorga, pe care oricum o prinsesem ]n ideea de a lega inelul de acolo”, C[t[lin Flutur, primar Boto\ani


3

4 martie 2010 Majorarea salariilor la catedr[ pe masa FEN. Liderii filialelor jude`ene ale Federa`iei Educa`iei Na`ionale se ]ntâlnesc mâine la Consiliul Na`ional, la Bucure\ti. De la Sindicatul }nv[`[mântului Preuniversitar Boto\ani va participa la ]ntâlnire liderul Maria ~iprigan. Aceasta a men`ionat c[, printre altele, se va discuta despre problemele care sunt ]n jude` cu privire la aplicarea hot[rârilor judec[tore\ti ce vizeaz[ majorarea salariilor cu 33%.

TOPNEWS

Directori de peste 1.000 de euro la CJ Salariile directorilor din subordinea Consiliului Jude`ean ar putea fi „corectate”, ast[zi, printr-un amendament ce va fi depus de o serie de consilieri jude`eni. Mai concret, este vorba despre managerii unit[`ilor de cultur[ \i ai unit[`ilor de asisten`[ medico-social[ din subordinea CJ, ale c[ror lefuri, conform organigramelor \i statelor de func`ii, dep[\esc \i 5.000 de lei. Aceste salarii sunt asigurate integral, pân[ la finele anului, reprezentan`ii CJ anun`ând ]n februarie c[ prioritare sunt drepturile b[ne\ti ]n acest an. Paradoxul intervine ]n momentul ]n care punem ]n balan`[, de exemplu, salariul managerului de la Memorialul Ipote\ti (5.688 de lei) \i cel al pre\edintelui Consiliului Jude`ean, care se ]nvârte tot ]n jurul acestei sume. Astfel, ]n

salariile managerilor sunt „imorale”, ci \i ale altor angaja`i cu titlu de conducere. Un exemplu dat ]n acest sens de vicele CJ este cel

timp ce Milu`[ J]j]ie coordoneaz[ activitatea doar a unei

institu`ii de cultur[, Mihai ~âbuleac, ca \i pre\edinte al CJ, are responsabilitatea tuturor unit[`ilor subordonate CJ. Totodat[, salariul pe care ]l ia

Salariile brute ale directorilor institu`iilor din subordinea CJ Milu`[ J]j]ie - Memorialul Ipote\ti: 5.688 lei Ioan Cob]l[ - Rapsozii Boto\anilor: 4.900 lei Lucica P]rvan - Muzeul Jude`ean: 4.745 lei Cornelia Viziteu - Biblioteca Jud.Mihai Eminescu: 4.745 lei Victor Hreniuc - |coala Popular[ de Arte \i Meserii: 4.235 lei Ion Ilie - Centrul Jud. de Cultur[: 4.235 lei Aurora Isb[\escu - UAMS Suhar[u: 4.013 lei Gabriela Cre`u - UAMS Mih[ileni: 2.877 lei Liliana Tincu - Centrul Jud. de Resurse \i Asist. Ed.: 2.697 lei Eduard Gur[u (numit probabil joi) – UAMS Suli`a: 2.509 lei

]n mân[ un vicepre\edinte de CJ nu dep[\e\te 4.000 de lei.

„Nu sunt morale, ]ns[ sunt legale” |i Executivul Consiliului Jude`ean recunoa\te exagerarea lefurilor atribuite mai ales \efilor institu`iilor de cultur[. }n acest sens, ]n cursul zilei de ast[zi, se preg[te\te formularea unui amendament ce va fi sus`inut, se pare, de to`i consilierii jude`eni, ]n sensul diminu[rii salariilor, acolo unde este dep[\it[ limita bunului sim`. „Ele nu sunt morale, ]ns[ sunt legale”, a explicat Constantin Manolache, vicepre\edinte CJ. Nu numai

al contabilei \efe de la Biblioteca Jude`ean[, care ]ncaseaz[ dublul salariului pe care ]l ia directorul economic din CJ, a c[rui responsabilitate este, de asemenea, net superioar[. Potrivit lui Manolache, managerii de cultur[ nu sunt inclu\i ]n Legea unic[ a salariz[rii 330/2009, iar veniturile lor se calculeaz[ ]n func`ie de cel mai mare salariu din unitate, la care se adaug[ indemniza`ia de conducere, de pân[ la 50%, pe care a aprobat-o tot Consiliul Jude`ean. Ast[zi are loc \edin`a de CJ ]n cadrul c[reia se vor dezbate organigramele \i statele de func`ii ale acestor institu`ii. (Monica Aionesei)

„Salariile sunt mari, dar ele sunt legale. Interesant este c[ un director ia chiar mai mult decât un vicepre\edinte de CJ. Noi o s[ ]ncerc[m s[ facem o corectur[, nu \tiu cum. C[ut[m solu`ii”, Constantin Manolache, vicepre\edinte CJ

Ale\ii ]mpart banii ora\ului Proiectul de buget al municipiului Boto\ani va fi supus aprob[rii, ast[zi, ]n \edin`a de Consiliu Local, ]n forma propus[ de Executivul Prim[riei, chiar dac[ mar`i a avut loc dezbaterea public[ pe acesta. Viceprimarul C[t[lin Alexa a declarat c[ ]n afara consilierilor din PSD, care au depus amendamente la acest proiect, cu propuneri a venit \i consilierul local PNG-CD Florin Egner. Acesta din urm[ a cerut

bani din bugetul municipalit[`ii pentru construirea unei universit[`i \i ]nfiin`area unui cimitir ]n zona Tulbureni. Ideea consilierului privind deschiderea unei universit[`i la Boto\ani este mai veche, ]ns[ se pare c[ nu va fi ]mbr[`i\at[ nici anul acesta de Executivul Prim[riei, din lips[ de fonduri. Alexa spune c[, cel mai probabil, vor mai fi propuneri f[cute cu privire la buget chiar ]n \edin`a de CL. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„}n ceea ce prive\te propunerile f[cute de cei de la PSD, o parte dintre acestea se reg[seau ]n proiectul de buget. Propunerile la proiect nu afecteaz[ din punct de vedere financiar”, C[t[lin Alexa, viceprimar

Incendiu la fabrica de mobil[ de la Roma Ieri la amiaz[ pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o fabric[ din comuna Roma. Când au ajuns acolo ardea o parte din peretele exterior al sec`iei de produc`ie. Acesta era de tip sandwich umplut cu vat[ mineral[ \i rumegu\, existând pericolul propag[rii focului la acoperi\. Incendiul a fost stins ]n câteva minute de pompieri, fiind distru\i 40 de metri p[tra`i din peretele respectiv, pagubele fiind estimate la 3.000 lei. Interven`ia prompt[ a pompierilor a f[cut ca zeci de tone de material lemnos s[ nu fie atinse de fl[c[ri. Incendiul a fost provocat de un muncitor, care a aruncat lâng[ perete un rest de `igar[ aprins. (D.R.)

Drepturi doar pe hârtie pentru profesori Angaja`ii din educa`ie reclam[ c[ unele prevederi ale contractului colectiv de munc[ de la nivel na`ional nu sunt puse ]n practic[ la Boto\ani. Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar, sus`ine c[ zeci de cadre didactice se adreseaz[ sindicatului \i solicit[ respectarea unor drepturi. „Avem mame ce au n[scut un copil \i care nu au primit un salariu mediu la nivel de unitate, de\i contractul de munc[ na`ional prevede ca aceast[ sum[ s[ fie primit[ la na\terea fiec[rui copil. Cadrele didactice se lovesc de r[spunsul c[ nu sunt bani”, a spus Maria ~iprigan. }n acela\i timp, conform contractului men`ionat, au acelea\i drepturi \i cadrele didactice care ies la pensie. Ele ar trebui s[ primeasc[ dou[ salarii. (P.R.)

Promisiuni de vam[ european[ \i la Racov[` Guvernul a aprobat, luna trecut[, Memorandumul cu tema „Punctele de trecere simplificat[ de la frontiera dintre România \i Ucraina”, prin care sunt vizate cinci v[mi cu Ucraina \i aducerea lor la standardele Schengen, ]n vederea deschiderii ]n regim de trafic interna`ional. Printre acestea se num[r[ \i cea de la Racov[`. Potrivit standardelor Schengen, este nevoie de dotarea punctelor de trecere cu infrastructur[ \i echipamente necesare securiz[rii frontierelor externe, fiind vorba de spa`ii suficiente pentru cercet[ri \i interviev[ri, aparatur[ de zi \i de noapte, toate fiind amplasate ]n condi`ii optime de func`ionare. Odat[ cu sistarea vizelor c[tre Ucraina, traficul prin Vama Racov[` a crescut de zeci de ori, ajungânduse la o medie de 1.200 de persoane \i 350 de ma\ini pe zi. (M.A.)


CMYK

4

4 martie 2010

TOPNEWS

Supercaptur[ de `ig[ri pe malul unui lac. Captur[ considerabil[ a poli`i\tilor, f[cut[ la Cerchejeni. Mii de pachete de `ig[ri de contraband[ au fost g[site abandonate pe malul unui iaz. Descoperirea a fost f[cut[ ]ntâmpl[tor, dup[ ce poli`i\tii au oprit ]n trafic un autoturism pentru control. Detalii pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Ministerul Justi`iei judec[ desfiin`area instan`elor din S[veni \i Darabani Oficialii Ministerului Justi`iei iau din ce ]n ce mai serios ]n calcul ideea desfiin`[rii judec[toriilor din provincie, ]n localit[`i ]n care num[rul personalului dar \i cel al dosarelor este redus. De\i la Boto\ani, discu`iile de acum câteva luni vizau numai Judec[toria de la S[veni, se pare c[ aceea\i soart[ ]i este rezervat[ \i Judec[toriei de la Darabani, care ar trebui s[ fie ]nchis[. }n ideea economisii banilor, oficialii

„Noi spunem c[ nu se impune desfiin`area instan`elor, ]ns[ deocamdat[ sunt discu`ii. Nu se justific[ sub nici o form[ desfiin`area Judec[toriilor, mai ales din cauza distan`ei mari pe care persoanele din acea zon[ ar trebui s[ le parcurg[ pân[ la Boto\ani”, Adrian Topor[scu, pre\edinte Tribunalul Boto\ani

ministerului nu s-au gândit \i la oamenii din zonele respective, care, pentru a se adresa justi`iei, ar trebui s[ fac[ zeci de kilometri pân[ la Boto\ani. Iar când e vorba de mai multe termene la un doeste limita minim[ a dosaresar, este lesne de ]nlor anuale de la care se pot des`eles la ce efort vor fi fiin`a judec[torii, iar la S[veni nusupu\i acei oameni. m[rul acestora a fost de 2.500. ToDeocamdat[ se face o tu\i, Ministerul Justi`iei analizeaz[ evaluare pentru a se ]nchiderea institu`iei din acest ora\. vedea impactul acesAstfel, zeci de mii de boto\[neni tei m[suri. Dac[ s-ar ar putea s[ parcurg[ sute de desfiin`a cele dou[ Jukilometri pentru o simpl[ dec[torii, implicit s-ar desfiin`a \i parchetele de ]nf[`i\are la proces sau pe lâng[ instan`e, fapt care o audiere. ar ]ngreuna mult munca procurorilor deoarece condensarea activit[`ii nu poate duce decât la modificarea modului de r[spuns asupra situa`iei din teren. (D[nu` Rotariu)

2.000

Ancheta ]n cazul mor`ii Denisei Suru blocat[ la ADN De\i au trecut mai bine de patru luni an de la tragica moarte a feti`ei de doi ani de la Cord[reni \i a mamei acesteia, procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani nu pot ]ncheia cazul. Ei sunt condi`iona`i de o expertiz[ ADN de la Bucure\ti, care ]ntârzie s[ apar[.

Drama care a impresionat o `ar[ ]ntreag[ a avut loc ]n luna octombrie a anului trecut. Totul a ]nceput cu dispari`ia unei feti`e de numai doi ani, Denisa Suru, care a declan\at o anchet[ de

propor`ii. Sute de poli`i\ti, pompieri, poli`i\ti de frontier[ \i localnici au c[utat-o, ]ns[ dup[ dou[ s[pt[mâni de c[ut[ri, trupul ne]nsufle`it al Denisei a fost g[sit de un grup de copii, ]ntr-o râp[

din apropierea localit[`ii. Presiunea anchetei a f[cut ca mama feti`ei, Alina Suru, s[ se sinucid[. Dup[ ce a fost chemat[ la audieri la postul de poli`ie din comun[ femeia s-a aruncat ]ntr-o fântân[. Tân[ra era ]ns[rcinat[, odat[ cu ea murindu-i \i copilul din burt[. Raportul medico-legal primit ulterior a ar[tat c[ femeia a murit ]necat[, ]ns[ ancheta bate pasul pe loc pentru c[ se a\teapt[ rezultatul unor teste ADN trimise la un laborator al Inspectoratului General al Poli`iei Române. Fiind singurul laborator pentru toat[ `ara, num[rul expertizelor este foarte mare. Procurorii vor s[ vad[ ]n urma probelor ADN de pe hainele copilei cine a fost cel care i-a dus trupul ]n râpa unde a fost g[sit[. Deocamdat[, principalul suspect este mama copilei. }ns[ pân[ când procurorii nu vor primi un r[spuns clar, ancheta este ]n curs de desf[\urare. (D[nu` Rotariu)


CMYK

5

4 martie 2010 Orez retras din magazine. 174 de kilograme de orez au fost retrase de la comercializare, s[pt[mâna trecut[, de c[tre comisarii din cadrul Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorilor. Au fost verificate 10 firme, \ase fiind sanc`ionate cu amend[ ]n valoare total[ de 44.000 de lei. Orezul aflat la vânzare, fie avea termenul de valabilitate expirat, fie nu era prezentat locul de provenien`[ sau nu era etichetat corespunz[tor.

ESEN~IAL

„Prima Cas[” se d[râm[ la Boto\ani F[r[ alte credite la banc[ Pentru o familie cu doi copii venitul minim variaz[ de la o banc[ la alta \i poate ajunge pân[ la 800 de euro lunar, de euro trebuie s[ ai]n func`ie de gradul de ]ndatorare stabilit de unitab[ venit minim o familie tea bancar[. Astfel, o facare dore\te s[ achizi`iomilie care ob`ine un creneze o locuin`[ prin prodit de 60.000 de euro pe gramul „Prima Cas[”. ]n o perioad[ de rambursaafar[ de asta, mai sunt re de 30 de ani ajunge s[ pl[teasc[ o rat[ de aproxi\i alte criterii care ]nmativ 300 de euro lunar. greuneaz[ accesul Reprezentan`ii b[ncilor spun la credit. c[ sunt mai multe criterii care trebuie luate ]n considerare \i nu doar venitul minim. }n primul rând, o familie care vrea s[ ]\i cumpere un apartament prin acest program nu trebuie s[ mai aib[ \i alte credite. „Situa`ia este personalizat[ de la caz la caz. Difer[ ]n func`ie de situa`ia familial[, dac[ are sau nu alte propriet[`i \i alte criterii. Nu este un \ablon. Po`i s[ ai \i un venit de 1.000 de euro lunar \i s[ nu se aprobe creditul”, a spus Dan Alupoaie, director sucursala BRD Boto\ani. Acesta a mai precizat c[, de la ]nceputul anului \i pân[ ]n prezent, nu s-a ]nregistrat o cre\tere a solicit[rilor ]n privin`a creditelor pe programul Prima Cas[, chiar dac[ plafonul de garantare pentru achizi`ionarea unei locuin`e noi a crescut de la 60.000 la 70.000 de euro.

500

„Programul «Prima Cas[» a fost un fiasco total”

Pre`urile vor sc[dea ]n continuare De\i ]n perioada martie-mai pre`ul locuin`elor era ]n

Agen`ii imobiliari sunt sceptici c[ cre\tere, ]n acest an se va ]nregistra o sc[dere. Agen`ii acest al doilea program „Prima Cas[” imobiliari spun c[ se a\teapt[ ]n continuare la o sc[dere va avea succes la Boto\ani. Pesimismul a pre`urilor la apartamentele vechi \i o stagnare la cele lor este cauzat ]n primul rând de veninoi. „Din estim[rile f[cute de agen`iile imobiliare mari, turile reduse pe care le au familiile din pre`urile la locuin`e vor mai sc[dea ]n urm[toarea Boto\ani. Potrivit Direc`iei Jude`ene de Statistic[, ]n luna decembrie a anului jum[tate de an. Spre exemplu, avem un apartament cu trecut salariul mediu net la nivelul jupatru camere ]n zona Marchian, scos la vânzare cu de`ului a fost de numai 1051 lei. }n 40.000 de euro sau un alt apartament, cu trei camere pe condi`iile ]n care ]ntr-o familie ambii Aleea Nucului, cu 25.000 de euro”, sus`ine Corneliu so`i sunt pl[ti`i cu salariul mediu, au Timofte. \anse foarte mici de a ob`ine un credit deoarece venitul net este sub 500 de euro. „}n 2009, Programul «Prima Cas[» a fost un fiasco total. Spre exemplu, noi am vândut doar dou[ apartamente prin acest program, ]n jum[tate de an. Nu \tiu exact câte persoane au ob`inut credite \i \i-au cump[rat un apartament prin acest proDezvoltatorii imobiliari nu sunt prea gram, dar ]n mod sigur au ]ncrez[tori ]n noul program „Prima fost foarte pu`ine. Cât pricas[” \i consider[ c[ 2010 va fi un an la ve\te noul program, nu fel ca 2009 ]n privin`a vânz[rilor de lo\tim ce va fi, dar la Bocuin`e. „Nu sunt foarte optimist ]n prito\ani e greu de crezut c[ vin`a programului «Prima cas[». De va avea succes”, a declaaltfel, pe vechiul program nu am vândut rat Corneliu Timofte, O solu`ie ar mai fi achizi`ionarea unui apartament vechi, nicio locuin`[. }n 2009, am vândut ]n administrator agen`ie construit ]n urm[ cu 30-35 de ani, \i care poate fi cump[rat total 20 de apartamente ]n cele dou[ imobiliar[. El sus`ine c[ blocuri finalizate \i veniturile ]n Boto\ani cu 30.000-40.000 de euro \i ]n aceste condi`ii venitul minim am ]ncheiat câteva sunt mult mai mici decât precontracte ]n blonecesar ar sc[dea. Pân[ la sfâr\itul anului trecut, la nivel ]n alte zone din `ar[. }n curile pe care le vom plus, foarte multe familii au na`ional au fost achizi`ionate circa 8.000 de locuin`e finaliza ]n aceast[ cel pu`in un credit f[cut ]n var[. }n luna mai, 2007-2008, atunci când acestea prin vechiul program „Prima Cas[”, fiind vom ]ncepe lucr[rile se acordau cu larghe`e. De asemeutilizate garan`ii de aproximativ 480 \i estim[m ca ]n iunea, sunt mul`i care au girat pentru lie-august s[ fie finarude, prieteni \i acum e greu s[ mai obde milioane de euro. lizate”, a spus Cons`in[ un ]mprumut. (R[zvan Sauciuc) tantin Bida\c[, dezvoltator imobiliar.

Blocurile vechi, mai atractive financiar

Dezvoltatorii \i-au pierdut optimismul


6

4 martie 2010

TOPNEWS

Promisiuni de vacan`[ ieftin[. Angaja`ii din educa`ie ce vor dori s[ mearg[ ]n concediu la var[, cu bilete subven`ionate, nu vor r[mâne acas[. De\i, din acest an, au fost modificate criteriile de acordare a biletelor cu pre` redus la tratament \i la odihn[, liderul SIP Maria ~iprigan sus`ine c[ va rezolva toate cererile membrilor ce doresc s[ mearg[ ]n concediu cu bani mai pu`ini. Mai multe pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Proces pe cabinetele Salariul 13 t[iat ]n dou[ medicale Dup[ medicii din spitale a venit \i rândul celor de familie s[ apeleze de medici de fala instan`[. De milie din cei 160 aceast[ dat[, litiau reu\it s[ ]\i giul ]l reprezint[ cumpere spa`iile spa`iile unde ]\i au de la prim[cabinetele medicarii. le, iar cei chema`i la bar[ sunt primarii. Dou[ procese de acest gen sunt deja pe rolul instan`ei, fiind posibil ca num[rul acestora s[ creasc[. Asta se ]ntâmpl[ pentru c[ primarii unor localit[`i din jude` se opun vinderii spa`iilor c[tre medicii de fami-

34

„Comunitatea vrea s[ ]\i p[streze spa`iile respective \i s[ le pun[ la dispozi`ia medicilor contra unei taxe pe chirie. Ei doreau s[ le cumpere \i la un pre` de nimic. Eu sunt profesor \i nu ]mi d[ nimeni \coala degeaba. Legea nu oblig[ vânzarea acestora. Este un mod eronat de a interpreta lucrurile”, Aurel |tefan, primar Vorona

lie, de\i legea permite acest lucru. Cele dou[ procese care se judec[ ]n contencios sunt deschise ]ntre medicii de familie din Tudora \i Vorona \i primarii acestor localit[`i. De partea cealalt[, reprezentan`ii prim[riilor spun c[ legea permite vânzarea acestor spa`ii, dar nu oblig[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„S-a f[cut evaluarea spa`iilor, ]ns[ ]n momentul ]n care s-a ajuns la cump[rarea acestora de c[tre medici, pentru c[ legea le d[ dreptul s[ cumpere spa`iul, primarii au refuzat s[ semneze contractul de vânzare cump[rare. Primarii nu vor s[ vând[ spa`iile, iar ordonan`a de urgen`[ nu prevede sanc`iuni pentru ace\ti primari. De aceea, sa ajuns la instan`[ \i vor mai fi cazuri de acest gen”, Doru Culiceanu, vicepre\edinte Colegiul Medicilor de Familie

De\i edilul \ef anun`ase la ]nceputul s[pt[mânii c[ angaja`ii din \coli vor primi premiul anual ]ntr-o singur[ tran\[, \colile achit[ ]n aceast[ lun[ jum[tate din valoarea celui deal 13-lea salariu. „Am v[zut declara`iile d-lui primar dar, din \coli, membrii de sindicat ne-au semnalat faptul c[ primesc 50% din total, diferen`a urmând a fi achitat[ ulterior. Contabilii din \coli au fost informa`i luni s[ fac[ statele de plat[ numai pentru jum[tate din sum[”, a spus Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI). |i Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP) este de p[rere c[ cel mai corect ar fi fost ca banii s[ fie acorda`i integral. „Era foarte bine dac[ banii se acordau ]ntr-o singur[ tran\[. Colegii no\tri ]n`elegeau ceva din bani, cu atât mai mult cu cât, ]n ultimele dou[ luni ale anului trecut, au primit salariu diminuat, iar premiul anual ar fi trebuit acordat ]n mod normal ]n luna ianuarie”, a spus liderul SIP. Aceasta a men`ionat c[, din informa`iile sale, a doua tran\[ a premiului anual se va acorda luna viitoare. (Petronela Rotariu)

Ori a 13-a leaf[, ori salariul pe februarie Liderul LSI sus`ine c[ sunt unele semnale din localit[`ile jude`ului c[ acordarea celui de-al XIII-lea salariu duce la imposibilitatea achit[rii salariului pe luna februarie. „Bugetul a fost repartizat egal pe trimestrele anului, iar pentru primul trimestru nu s-a luat ]n calcul \i acordarea celui deal XIII-lea salariu. }n aceast[ situa`ie am ]n`eles c[ sunt probleme, c[ nu se pot asigura integral salariile cadrelor didactice pe luna februarie”, a spus Liviu Axinte. Potrivit acestuia, norocul angaja`ilor este c[ salarizarea este asigurat[ din bugetul general al statului \i nu din cel local.


4 martie 2010 La mas[ - Hei, ce-i cu tine? De ce ai un ochi vân[t? - Ieri am fost la mas[ la socri. - |i? - Înainte de mas[ a trebuit s[

Unde-i Clujul? Un tip, mai pe sear[, face autostopul. }l vede pe unul cu o c[ru`[ venind pe \osea \i ]l ]ntreab[: – No, bade, departe-i Clujul? – Da’ apoi nu-i departe! Urc[ tipul ]n c[ru`[ adoarme \i mai spre diminea`[ se scoal[ \i ]ntreab[: – Bade, da’ unde-i Clujul? – No, acu-i departe!

7 spunem rug[ciunea… - |i? - Am f[cut gre\eala s[ m[ uit tocmai la soacr[-mea când am zis „\i fere\te-ne Doamne de rele“.

CALEIDOSCOP AGENDA PREST|RI SERVICII

ANUN~ S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 31.03.2010, ora 0900 - organizeaz[ licita`ie public[ pentru ocuparea locurilor disponibile ]n pie`e, dup[ cum urmeaz[: - ]nchiriere spa`ii pentru activit[`i autorizate - utilizare platou pentru activit[`i autorizate Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 26.03.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei \i achitarea taxei de participare se face la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 30.03.2010, ora 14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente

]nchirieri

* V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (17)

* Primesc elev ]n gazd[. Rela`ii la telefon: 0757.579.596. (15)

* Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând garsonier[ 26 mp, parter, Aleea Viilor, pentru birouri, cabinete, comer`, pre` 21.000 Euro. Rela`ii la telefon: 0745.095.354. (1) * Vând apartament 3 camere mobilat, lâng[ bloc turn P. Tineretului, 28.000 Euro negociabil. Telefon: 0728.833.518. (1757-2)

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (13)

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul

AGENDA TURISM

clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (14)

angaj[ri * Angaj[m distribuitori pliante ]n Dorohoi \i Boto\ani cu experien`[ \i contract de munc[. Telefon: 021.207.00.76. (1760-1) * Angajez personal calificat (care a mai lucrat ]n domeniu) pentru sp[l[torie auto. Telefon: 0751.117.413. (1761-5)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Joi, 4 martie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct (r) 11.30 - 12.30 Martor incomod/Lege \i ordine (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.00 - 17.10 |tiri pe scurt

17.10 - 18.00 La poarta Europei (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA COMERCIANTULUI

PREST|RI SERVICII

Fizomed Centrul de recuperare - Diagnostic - Tratamente - Kinetoterapie Program[ri 0331.105977 Aleea Crizantemelor, Nr.7 www.fizomed.ro Scap[ de durere!

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

4 martie 2010

ULTIMA OR{

Tentativ[ de suicid cu paracetamol. Un tân[r ]n vârst[ de 26 de ani, din Boto\ani, a avut nevoie de ]ngrijiri medicale dup[ ce a ]ncercat s[ se sinucid[ ]nghi`ind câteva zeci de pastile de paracetamol. De\i medicii boto\[neni nu sunt la primul caz de acest fel, de persoane care ]ncearc[ s[ ]ncheie socotelile cu via`a dând pastile pe gât, cazul de mar`i sear[ a fost mai atipic. Am[nunte pe www.evenimentuldebotosani.ro.

LSI \i-a b[tut cuie ]n biroul de la CCD S[ (nu) se dea bani la sport

Meci egal pe pagina online a ziarului. Jum[tate din cei aproximativ de 100 de cititori care au participat la sondaj cred c[ Prim[ria Boto\ani \i Consiliul Jude`ean ar trebui s[ dea bani la sport, cealalt[ jum[tate este convins[ nu ar trebui s[ se ]ntâmple acest lucru.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Sunt mari salariile directorilor unit[`ilor subordonate CJ?

Vorb[-n v^nt

Comunitatea vrea s[ ]\i p[streze spa`iile respective \i s[ le pun[ la dispozi`ia medicilor contra unei taxe pe chirie. Ei doreau s[ le cumpere \i la un pre` de nimic. Eu sunt profesor \i nu ]mi d[ nimeni \coala degeaba. Legea nu oblig[ vânzarea acestora. Este un mod eronat de a interpreta lucrurile Aurel |tefan, primar Vorona

De când cu radarele astea noi nici ]n colegii de munc[ nu mai ai ]ncredere

Liga Sindicatelor din }nv[`[mânt ]\i p[streaz[ sediul de la Casa Corpului Didactic. Decizia a fost luat[ ieri, ]n cadrul unei ]ntâlniri dintre Liviu Axinte, liderul LSI, \i Ada Macovei, inspector \colar general. Mar`i, \efa educa`iei boto\[nene sus`inea c[ cei de la LSI refuz[ s[ p[r[seasc[ spa`iul pe care ]l de`in pentru a-i permite directorului CCD, Gic[ Manole, s[ ]\i mute acolo biroul, temporar, cât constructorii s[ fac[ ni\te lucr[ri. Mai mult, Ada Macovei sus`inea c[ cei de la LSI nu ar avea nici un contract, nici un protocol, acord,

sau conven`ie cu cel care de`ine spa`iul \i, prin urmare, stau ilegal ]n sediul CCD. Dup[ discu`ia de miercuri dup[ amiaz[, Liviu Axinte a declarat c[ problema cu sediul a fost l[murit[. Acesta a men`ionat c[ inspectorul \colar al I\J ar fi ]n`eles, din discu`ia telefonic[ cu directorul CCD, c[ lucr[rile din birourile acestuia ar necesita un timp mai ]ndelungat, ceea ce nu este real. Din cele sus`inute de angaja`ii CCD, \i nu numai, directorul Gic[ Manole s-ar afla ]n concediu medical. }n plus, ieri, plafonul din biroul directorului era deja ]nlocuit. Directorul CCD nu a putut fi contactat ieri pentru a-i lua un punct de vedere. (Petronela Rotariu)

„Am discutat cu d-na Ada Macovei \i totul este ]n regul[. Am mers la ea cu acte, totul este ]n regul[ \i ne vom continua activitatea ]n acela\i spa`iu ca \i pân[ acum”, Liviu Axinte, pre\edinte LSI Boto\ani

Tineri ]n sevraj dup[ ]nchiderea „magazinelor de vise” Plantele etnobotanice \i-au pus serios amprenta pe unii dintre tinerii boto\[neni. Ace\tia au ajuns la Spitalul de Psihiatrie ]n sevraj \i asta pentru c[ nu au mai avut de unde s[ ]\i procure ierburile interzise prin lege ca s[ se mai drogheze. Medicul psihiatru Nicolae Vlad, directorul Spitalului de Psihiatrie, spune c[, dup[ scoaterea plantelor etnobotanice de pe pia`[, spitalul a fost luat cu asalt de astfel de tineri. Numai ]n ultimele dou[ s[pt[mâni au fost interna`i cinci tineri cu vârste ]ntre 19 \i 27 de ani. Medicii sus`in c[ este posibil ca aceste ierburi s[ reapar[ pe pia`[, ]ns[ la negru. (L[cr[mioara Lupa\cu) „Am r[mas surprins c[ dup[ ordinul de ]nchidere a magazinelor am avut un aflux foarte mare de tineri ]n sevraj. Neavând acces la aceste substan`e au fost nevoi`i s[ vin[ aici. Niciunul nu a venit din dorin`a de a se trata. Au idei delirante, halucina`ii, stare de r[u. Abia dup[ ce s-au ]nchis magazinele au ajuns \i ei la noi”, Nicolae Vlad, director Spitalul de Psihiatrie

Cupa Auto Green demareaz[ la finele lunii Conducerea clubului Auto Green a stabilit calendarul Campionatului Jude`ean de raliu „Cupa Auto Green”, competi`ie care se va desf[\ura pe autodromul din St[uceni. La sfâr\itul acestei luni se va organiza prima etap[ a Campionatului Jude`ean de raliu, competi`ie destinat[ sut[ la sut[ amatorilor. }n total vor fi \ase etape care vor ]ncepe luna aceasta \i se vor ]ncheia la sfâr\itul lunii octombrie. }n afara acestei competi`ii pe care o va organiza, clubul Auto Green va participa \i ]n Campionatele Na`ionale de Raliu \i Rally Sprint. (R[zvan Sauciuc)

Cupa Auto Green Club 27-28 martie – etapa I 10-11 aprilie – etapa a II-a 15-16 mai – etapa a III-a 24-25 iulie – etapa a IV-a 21-22 august – etapa a V-a 23-24 octombrie – etapa a VI-a

„Cupa Auto Green Club se dore\te a fi un campionat jude`ean de automobilism ]n care s[ participe orice boto\[nean pasionat de acest sport. Aceast[ competi`ie se vrea a fi \i o selec`ie pentru clubul Auto Green. De aceea, cel care va termina pe primul loc la finalul celor \ase etape va avea tot sprijinul nostru ca ]n 2011 s[ participe ]n campionatul na`ional de automobilism. I se va pune la dispozi`ie un autoturism preparat de competi`ie \i logistica de care va avea nevoie”, Augustin Damian, pre\edinte Auto Green

Evenimentul de Botosani nr.1569  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you