Page 1

CMYK

Doar ]n ziarul de m^ine:

„Prima Cas[” se d[râm[ la Boto\ani

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 43 (1568) • Miercuri, 3 martie 2010 • 8 pagini

Medic de 100.000 $ 318.000 lei ]ntr-un an, aceasta este suma cea mai mare pe care a avut-o de decontat Casa de Asigur[ri de S[n[tate unui medic de familie. }n ciuda banilor cheltui`i activitatea cabinetelor de familie ]nc[ las[ de dorit. Pagina 5

Parlamentul `ine directorii PD-L pe func`ii |efii serviciilor publice deconcentrate ]\i p[streaz[ fotoliile. Camera Deputa`ilor a adoptat ieri proiectul de modificare a statutului func`ionarilor publici care permite democrat-liberalilor s[ r[mân[ pe posturi. Practic, aceasta creeaz[ premisele numirii ]n func`iile de directori \i directori adjunc`i ai serviciilor deconcentrate a clientelei politice, ]ntrucât prevede o derogare de 6 luni, perioad[ ]n care se pot face numiri ]n func`ii de directori \i a persoanelor care nu au calitatea de func`ionari publici, adic[ a fo\tilor directori coordonatori. (S.B.)

Achizi`ii de criz[: drujb[ \i aparat sudur[ Anun`atul buget de austeritate din acest an al Consiliului Jude`ean permite totu\i efectuarea unor achizi`ii la unit[`ile subordonate, unele dintre ele, cel pu`in ]ndoielnice din punctul de vedere al necesit[`ii.

Pagina 3


2

3 martie 2010

STARTNEWS Editorial

Gâlceava lui Vadim cu... nimeni Chiar de-i europarlamentar, lui Corneliu Vadijm Tudor ]i lipse\te scena politic[ româneasc[, numai aici ]\i putea exhibi`iona veleit[`ile de bufon \i putea aduna câ`iva aplaudaci care s[-i ]ntre`in[ orgoliul. S[ fim sinceri, ie\irile lui aveau uneori culoare, chiar dac[ paranoic[, erau gustate de cei mai mul`i dintre români, vorba aia, la fel ca precum manelele. Liderul extremist f[cea totul pentru a se da ]n spectacol, fanteziile lui bolnave constiLucian Alecsa tuiau sarea \i piperul dezbaterilor politice, a\a i-a crescut ratingul lui Dan Diaconescu, a\a le excita instinctele admiratorilor s[i, care uneori erau capabili s[ te lin\eze de-i contraziceai, p[rerile tribunului ajunseser[ liter[ de lege pentru extremi\ti, era cât pe ce ca la alegerile din 2000 s[ fim arunca`i cu vreo dou[ sute de ani ]n urm[. Ie\irile lui au alimentat unele pofte ale maghiarilor, dându-le, ]n felul acesta, ap[ la moar[ ]n emiterea unor preten`ii exagerate. |i europenii ne-au privit chiorâ\ mult timp, pân[ l-au radiografiat cu aten`ie, realizând ]n cele din urm[ cu cine au de-a face. Zilele trecute a luat cuvântul pentru prima oar[ ]n Parlamentul Europei, \i-a sus`inut discursul pe tema câinilor vagabonzi din România. Spre a-\i etala de\tept[ciune, a rostit \i câteva citate, printre care \i vorbele Lordului Bayron: „Câinii au toate virtu`ile oamenilor, mai pu`in defectele lor”. Oare Vadim are virtu`i? Dac[ ]i vom mai ]ncredin`a ]nc[ un mandat, poate c[ va vorbi \i despre problemele cu care se confrunt[ cet[`eanul acestei `[ri. C-un asemenea maidanez politic \i cu un troglodit ca Gigi Becali avem toate \ansele s[ fim privi`i ]n continuare cu circumspec`ie. Mai zilele trecute Corneliu Vadim Tudor a afirmat c[ pre\edintele Traian B[sescu se confrunt[ cu probleme grave de s[n[tate, c-ar avea un cancer generalizat \i c[ zilele ]i sunt num[rate. Unde mai pui c[ are \i date concrete, cic[ ]n ianuarie ar fi fost la dou[ clinci din Indonezia \i la una din Italia. Ba mai mult, Vadim Tudor a promis c[ dac[ se infirm[ spusele lui, va p[r[si scena politic[ pentru totdeauna. Ce-i drept, dup[ alegeri Traian B[sescu n-a mai ap[rut ]n prim planul vie`ii politice, mul`i dintre ale\ii neamului i-au sim`it lipsa, mai ales cei din opozi`ie care erau obi\nui`i ca zilnic s[-i miroase spusele, dup[ care s[-l latre. Acela\i lucru s-a ]ntâmplat \i cu unii jurnali\ti, ]n special cu cei ai lui Sorin Ovidiu Vântu \i cei ai lui Dan Voiculescu, care s-au trezit orbec[ind printre \tiri, f[r[ a-l mai avea ]n fa`[ pe pre\edinte drept `int[, a\a au inventat flac[ra violet spre a le lumina ni`el calea spre telespectatori.

Calendar cre\tin ortodox 3 M Sf. Mc. Eutropiu, Cleonic \i Vasilisc din Capadocia 4 J Cuviosul Gherasim de la Iordan; Sf. Mucenici Pavel \i Iuliana

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

„Asigura`ii de s[n[tate vor scoate bani din buzunare pentru orice consulta`ie sau analiz[ medical[”, anun`a, cu un an ]n urm[, Evenimentul de Boto\ani. Articolul publicat atunci aducea ]n aten`ia cititorilor inten`ia \efilor din Ministerul S[n[t[`ii de a introduce coplata ]n sistemul sanitar. Atunci nu se \tia de când se va trece la sistemul de coplat[, dar era clar c[ guvernan`ii \i-ar fi dorit ca asigura`ii de s[n[tate s[ fie pu\i la plat[ cât mai repede. Inten`ia celor ce conduceau atunci Ministerul S[n[t[`ii era de a introduce coplata din luna iulie 2009. „Acest sistem de coplat[ reprezint[, ]n viziunea reprezentan`ilor Ministerului S[n[t[`ii, o solu`ie pentru legalizarea pl[`ilor informale, altfel spus, a «\p[gii»” scria, ]n urm[ cu un an, Evenimentul de Boto\ani. Medicii nu se ar[tau ]ns[ ]ngrijora`i de aceast[ perspectiv[. Ba mai mult, ei considerau util[ o asemenea m[sur[, pentru a mai reduce aglomera`ia de la cabinetele. 4,1092 lei

3,0406 lei

Angela ~urcanu, pe atunci medic \ef al Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, declara: „un pacient care scoate un leu din buzunar, va fi responsabilizat \i se va prezenta numai dac[ are o problem[ real[ de s[n[tate”. Proiectul a fost tot amânat, astfel c[ nici pân[ la aceast[ dat[ coplata nu a fost introdus[ ]n sistem. ]ns[ la un an de la apari`ia articolului, subiectul este la fel de actual. |i acum, conducerea MS, schimbat[ ]ntre timp, pare la fel de hot[rât[ s[ fac[ din coplat[ liter[ de lege ]n sistemul sanitar. Ministrul a anun`at, recent, c[ se lucreaz[ la tarifele ce vor fi suportate de asigura`ii de s[n[tate. Dar când va deveni opera`ional[ coplata, nu se \tie nici acum cu certitudine. Ziua: 50C

Noaptea: -10C

Sute de locuri la \colile de jandarmi. Tinerii boto\[neni interesa`i de o carier[ militar[ au prilejul de a ]mbr[ca uniforma de jandarm. Pentru sesiunea de admitere ]n institu`iile MAI pe 2010, Inspectoratului General al Jandarmerie i-au fost aprobate 415 locuri la Bucure\ti, Dr[g[\ani \i F[lticeni. Activitatea de recrutare ]ncepe pe 3 martie, iar persoanele care doresc informa`ii suplimentare se pot adresa la sediul Inspectoratului Jude`ean de Jandarmi.

Gâlceav[ de la un birou la Casa Corpului Didactic Sediul Casei Corpului Didactic (CCD) va trebui s[ intre iar ]n repara`ii, dup[ ce lucr[rile efectuate, nu cu mult timp ]n urm[, s-au dovedit a fi de mântuial[. Acum constructorii nu mai sunt ]ncurca`i de vremea neprielnic[, ci de biroul directorului. Dup[ ce au a\teptat s[ se ]nc[lzeasc[ vremea, angaja`ii societ[`ii de construc`ii nu au cum s[ treac[ la lucr[ri pentru c[ directorul CCD nu are unde s[-\i mute biroul. Ada Macovei, inspector \colar general, sus`ine c[ Gic[ Manole a anun`at-o c[ o solu`ie ar fi fost str[mutarea temporar[ ]n spa`iul unde func`ioneaz[ Liga Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI). Aceasta a men`ionat c[ pentru perioada ]n care ar fi necesar[ aceast[ mutare, celor de la LSI li s-ar asigura un alt spa`iu unde s[ func`ioneze, ]n cadrul unei institu`ii de ]nv[`[mânt. }n opinia \efei educa`iei boto\[nene, prin aceast[ mutare temporar[ nu ar fi afectat[ buna desf[\urare a cursurilor de

2,49 milioane de lei este valoarea lucr[rilor efectuate la sediul Casei Corpului Didactic.

formare, ce au loc la CCD. Se pare c[ ]ns[ sindicali\tii nu sunt de acord cu mutarea temporar[. (Petronela Rotariu)

„Stau acolo f[r[ contract” „Din punctul meu de vedere, cei de la LSI stau acolo f[r[ a avea nici un fel de contract cu CCD. Dac[ nu fac dovada prelu[rii acelui spa`iu printr-un protocol, printrun acord, printr-o conven`ie cu cel care de`ine spa`iul, stau ilegal”, Ada Macovei, inspector \colar general „Eu nu \tiu de nici o discu`ie ]n acest sens, nimeni nu ne-a solicitat s[ p[r[sim acest spa`iu, m-a`i luat prin surprindere, o s[ m[ interesez \i eu s[ v[d despre ce este vorba, pân[ atunci nu comentez nimic”, Liviu Axinte, pre\edinte LSI Boto\ani

Director pus de instan`[ la Spitalul de Copii Medicul Livia Mihalache (foto) a câ\tigat o nou[ b[t[lie ]mpotriva Ministerului S[n[t[`ii. Aceasta a câ\tigat ]n instan`[ \i cel de-al doilea proces intentat institu`iei cu care se afla ]n raporturi de subordonare \i care, ]n luna noiembrie a anului trecut, a demis-o din func`ia de manager al Spitalului de Copii. Curtea de Apel Suceava i-a dat câ\tig de cauz[ Liviei Mihalache ]n procesul intentat pentru anularea deciziei Ministerului S[n[t[`ii, privind destituirea sa din func`ie. „Potrivit \edin`ei care a avut loc, mar`i, la Curtea de Apel Suceava, s-a anulat ordinul emis de Ministerului S[n[t[`ii ]n luna noiembrie \i s-a decis reintegrarea Liviei Mihalache ]n func`ia de manager al Spitalului de Copii Boto\ani. Acesta este al doilea proces de anulare a deciziei ministerului de resort, dup[ ce, ]n primul proces a cerut ]n instan`[ suspendarea deciziei ministerului”, Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt Direc`ia de S[n[tate Public[

Oficialii Ministerului S[n[t[`ii vor decide dac[ fac recurs la sentin`a dat[ ]n acest caz de Curtea de Apel Suceava. Livia Mihalache, managerul general al Spitalului de Copii, a fost demis[ la ]nceputul lunii noiembrie pentru incapacitate managerial[. Instan`a a decis c[ ea trebuie repus[ ]n func`ie \i a obligat statul s[-i pl[teasc[ drepturile b[ne\ti aferente celor trei luni ]n care ar fi trebuit s[ fie director. (L[cr[mioara Lupa\cu)


3

3 martie 2010 Ora\ul florilor \i pe criz[. Municipalitatea va aloca \i anul acesta bani pentru activitatea de ]nfrumuse`are a ora\ului. Vor fi montate b[nci \i pubele de gunoi noi, acolo unde se impune \i se vor planta flori, asta chiar dac[ este an de criz[. Pân[ la sfâr\itul acestei luni se va da startul la „Luna cur[`eniei”, urmând ca pe lâng[ plantarea de flori \i copaci sau ]nlocuirea mobilierului stradal, s[ fie cur[`ate \i str[zile din ora\.

TOPNEWS

Achizi`ii de criz[: drujb[ \i aparat sudur[ Anun`atul buget de austeritate din acest an al Consiliului Jude`ean permite totu\i efectuarea unor achizi`ii la unit[`ile subordonate, unele dintre ele, cel pu`in ]ndoielnice din punctul de vedere al necesit[`ii. Cu dou[ zile ]nainte de \edin`a extraordinar[, aparatul de specialitate al CJ a finalizat proiectul de buget pe 2010 \i tot atunci mapele au fost transmise \i consilierilor jude`eni, pentru a avea timp s[ le studieze. Pe lâng[ investi`ii la drumuri, care sunt prioritare dup[ asigurarea integral[ a salariilor, exist[ \i un capitol a\a numit „sec`iunea de dezvoltare”, unde sunt cuprinse achizi`ii de tot felul de ma\in[rii, aparatur[ de t[iat lemne, logistic[ informa`ional[ etc. Proiectul de buget al Consiliului Jude`ean cuprinde ]n total obiective de 21,8 milioane de lei. Din ace\ti bani, aproximativ 10%, mai

„Pentru calculatoarele pe care le avem ]n dotare \i avem nevoie s[ le folosim trebuie s[ cump[r[m din nou licen`e pentru c[ ne expir[ \i nu vrem s[ fim ]n afara legii. }n rest nu achizi`ion[m nimic, pentru c[ e an de criz[”, Milu`[ J]j]ie, director Memorialul Ipote\ti „Cele dou[ ma\ini fac parte din procesul pe care noi l-am ]nceput, de ]nnoire a parcului auto a institu`iei. ]n anii trecu`i s-au b[gat bani ]n cump[rarea de piese pentru vechile ma\ini, care oricum erau uzate \i mai mult ne costa. |i anul trecut am achizi`ionat ni\te autoutilitare \i \i-au dovedit utilitatea”, Romeo Caciuc, director executiv DJDP

exact 2 milioane lei, vor fi acorda`i noului operator de ap[, SC Apa Novaserv SA, drept participare la capitalul social. Proiectul de buget urmeaz[ s[ fie supus dezbaterii plenului consilierilor joi, 4 martie. (Monica Aionesei)

Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri - autoutilitar[ - 150.000 lei - autoutilitar[ - 140.000 lei - drujb[ - 4.000 lei - aparat sudur[ - 3.000 lei Muzeul Jude`ean - dezumidificatoare-umidificatoare - 10.000 lei - sistem detec`ie-semnalizare efrac`ie incendiu (2 buc) - 7.900 lei - valori muzeale - 12.100 lei Orchestra Rapsozii Boto\anilor - rat[ leasing autocar Mercedes - 258.000 lei - echipamente sonorizare - 35.000 lei Memorialul Ipote\ti - soft antivirus (15 buc) - 2.800 lei - program baze de date bibliotec[ - 2.900 lei - licen`[ Windows XP (10 buc) - 7.800 lei

Eltrans merge cu Microbuzul Problema transportului ]n trolul, asta ]nseamn[ s[ avem comun din municipiul Boto\ani 51% din ac`iuni. Asta minim, va fi rezolvat[ prin ]nfiin`area dar putem s[ avem \i 90% din unei societ[`i mixte cu caac`iuni, pentru c[ este cel pital public-privat, care mai logic lucru care ss[ coopteze cele doar putea face. Nu ar u[ societ[`i actuale mai fi conflictul concurente, Elde interese ]ntre trans \i Microsocietatea locamilioane de lei d[ buzul. Primarul l[ \i o firm[ anual Consiliul LoC[t[lin Flutur privat[”, a precal subven`ie societ[sus`ine c[ nu se cizat primarul `ii Eltrans \i 300.000 pune problema municipiului lei ]ncaseaz[ rederenun`[rii la Boto\ani. Atransportul cu cesta crede c[ ven`[ de la tramvaiul ]n ora\, trebuie subvenMicrobuzul. dar c[ solu`ia ar fi `ionate de municiun transport local inpalitate \i câteva lotegrat, care ar putea fi ca`ii care nu sunt acoperealizat chiar ]n acest an. rite de tramvai \i unde copiii „Obligatoriu, ]n aceast[ socie- pl[tesc bilet, de\i au statut de or[tate va trebui s[ ne p[str[m con- \eni. (L[cr[mioara Lupa\cu)

2

„Noi nu d[m subven`ii pe maxi-taxi. Dar nu este corect. Dac[ nu gândim unitar, s[ facem un proiect integrat, vor fi oameni defavoriza`i, pentru c[ nici firmei ]n sine nu-i convine s[-i duc[ gratis pe elevi”, C[t[lin Flutur, primar Boto\ani

Se ]nchide patinoarul Patinoarul artificial de la Sala Polivalenta va fi ]nchis. De\i conducerea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive \i Zone de Agrement a anun`at ini`ial c[ acesta va func`iona pân[ la Zilele Ora\ului Boto\ani, din lips[ de clien`i, s-a decis ]nchiderea acestuia. „Ne vom axa pe preg[tirea Parcului «Mihai Eminescu», respectiv la amenajarea lacului, a locului de joac[ pentru copii”, a spus Eugen ~urcanu, directorul SPABSZ. Patinoarul a atras anul acesta venituri de 170.000 lei, mai mari decât cele ob`inute anul trecut. (L.L.)

|efii I|J, ]n delega`ie ]n Fran`a Câ`iva inspectori \colari, ]mpreun[ cu doi dintre \efii Inspectoratului |colar Jude`ean, merg ]n schimb de experien`[ ]n Fran`a. }n cadrul programului „Leonardo Da Vinci”, I|J este partener cu Academie de NancyMetz, iar proiectul include deplasarea inspectorilor ]n \coli din Hexagon. Cei zece inspectori vor fi ]n \colile franceze ]n perioada 8-21 martie. Ei vor participa la ac`iuni de evaluare \i la inspec`ii. Valoarea proiectului este de 30.000 de euro, iar delega`ia va fi compus[ din Ada Macovei, Gheorghe Carmocanu, Rodica Mighiu, Iulia |lincu, Carmen Nechita, Daniel Buc[taru, Daniel N[stru`, Alina Robu, Mihaela Achih[i`ei \i Mihaela Hunc[. (P.R.)

}ncuiat[ pe balcon de nepot Un copil de doi ani \i bunica sa au fost salva`i de pompierii dorohoieni dup[ ce ambii au r[mas bloca`i, copilul ]n apartament, iar femeia pe balcon. Ieri, ]n jurul orei 11.30, ]ntr-un bloc de pe Bulevardul Victoriei din municipiul Dorohoi, Maria M., ]n vârst[ de 53 de ani, a ie\it pe balcon, iar ]n urma sa copilul a ]mpins u\a, care s-a blocat. Speriat[ c[ via`a micu`ului ar putea fi ]n pericol din cauza aragazului care era aprins, femeia a ]nceput s[ strige dup[ ajutor. Un trec[tor a auzit `ipetele acesteia \i a solicitat ajutorul pompierilor, care s-au deplasat la fa`a locului, cu o autoscar[ au urcat la etajul I \i au deschis u\a de la balcon. (D.R.)


CMYK

4

3 martie 2010 „|mecherii” din trafic, vâna`i de poli`i\ti. Cinci \oferi boto\[neni s-au ales cu permisul suspendat pentru 30 de zile \i cu o amend[ consistent[ dup[ ce au ar[tat c[ nu respect[ misiunile serviciilor de urgen`[, neacordând prioritate ambulan`elor sau ma\inilor de pompieri. Am[nunte pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

B[taie pe sporuri la Protec`ia Copilului Printr-un afi\ montat la intrarea Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC), conducerea Sindicatului Impact ]i aten`ioneaz[ pe salaria`i s[ conteste ]n termenul legal, de cinci zile, dac[ ]ncadrarea ]n gril[, precum \i salarizarea, le sunt calculate eronat. |efii Impact au suspiciunea c[ se dore\te mic\orarea ]n principal a sporurilor pe care le luau angaja`ii anul trecut. Este vorba de

sporurile de dispozitiv, de confiden`ialitate \i de condi`ii deosebite. Liderul Impact, sus`ine c[ pân[ anul trecut sporurile se pl[teau ]n baza unei hot[râri judec[tore\ti \i erau incluse \i ]n contractul colectiv de munc[, care a expirat ]n februarie. Chiar \i a\a, ordonan`a 1/2010 reglementeaz[ acordarea acelor sporuri ca \i pân[ acum, sub forma unor sume compensatorii, iar salariul angajatului trebuie s[ r[mân[ la nivelul lui decembrie 2009. }n plus, Nicolae Macovei se plânge c[ orice decizie luat[ de conducere este comunicat[ sindicatului ]n ultimul moment, pentru a nu se mai putea veni cu propuneri. Se inten`ioneaz[ chiar sesizarea prefectului dac[ nu se va reu\i o ]n`elegere cu \efii DGASPC. Pân[ atunci, ieri a avut loc o ]ntâlnire cu liderul de Impact \i vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, Constantin Manolache, pentru a aplana eventualele conflicte. (Monica Aionesei)

„Deja exist[ suspiciuni de presiuni pentru a semna. S[ nu semneze sau s[ conteste ]n cazul ]n care exist[ o re]ncadrare gre\it[ a noilor salarii brute, ]n baza legii 330 sau ord. 1. Pân[ acum nu am v[zut nicio dispozi`ie, dar ]ncepând de ast[zi (luni - n.r.) vor fi chema`i la semnat re]ncadr[rile \i stabilirea salariilor. Acest lucru se va face prin dispozi`ii”, Nicolae Macovei, lider Impact „Oamenii au dreptul s[ depun[ contesta`ie. Legea 330, completat[ cu Ordonan`a1, spune clar c[ salariile se calculeaz[ astfel: litera A a art. 5 spune ce sporuri se bag[ ]n baz[, litera B spune ce sporuri nu se bag[ ]n baz[ \i mai exist[ un art. 7 unde spune c[ dac[ mai exist[ alte sporuri legale ne]nscrise expres ]n legi \i hot[râri, se constituie ]n sume compensatorii. Asta e interpretarea pe care am dat-o”, Liviu R[d[\anu, director DGASPC

Salarii de 7 milioane euro la CJ Media salariilor de baz[ la institu`iile finan`ate de CJ Biblioteca Jud. „Mihai Eminescu” - 1.867 lei/lun[ Orchestra „Rapsozii Boto\anilor” - 1.643 lei/lun[ Centrul Jude`ean de Cultur[ - 1.571 lei/lun[ Memorialul Ipote\ti - 1.425 lei/lun[ Muzeul Jude`ean - 1.417 lei/lun[ Centrul Jude`ean de Resurse - 1.366 lei/lun[ |coala Popular[ de Arte \i Meserii - 1.333 lei/lun[ Consiliul Jude`ean (aparatul propriu) 1.280 lei/lun[

Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri 1.265 lei/lun[ |coala de Arte \i Meserii - 1.260 lei/lun[ Serviciul de Eviden`[ a Persoanei - 1.237 lei/lun[ |coala de Arte \i Meserii Dorohoi - 1.197 lei/lun[ DGASPC - 1.084 lei/lun[ UAMS Suhar[u - 1.063 lei/lun[ UAMS Mih[ileni - 816 lei/lun[ UAMS Suli`a - 780 lei/lun[

Lefurile pe care le vor ]ncasa ]n 2010 angaja`ii Consiliului Jude`ean \i ai unit[`ilor subordonate dep[\esc fondurile prev[zute pentru investi`ii. Conform proiectului de buget, circa 28,06 milioane de lei sunt rezerva`i pentru plata salariilor de baz[ ale celor aproape 2.000 de bugetari din CJ \i unit[`ile subordonate. Este totu\i posibil ca aceste cifre s[ nu reflecte exact valoarea salariului mediu pe care bugetarii ce `in de CJ ]l vor primi ]n acest an. Este posibil ca ]n afara sporurilor incluse ]n salariul de baz[ s[ existe \i altele, care s[ se adauge acestuia. (Monica Aionesei)

„Astea sunt salariile conform legilor ]n vigoare, dac[ a\a s-a calculat \i s-a f[cut ]ncadrarea. Noi putem s[ cerem fel de fel de m[riri sau sporuri, dar dac[ nu ni se d[... E dup[ lege”, Romeo Caciuc, director executiv DJDP „La Memorialul Ipote\ti sunt sporuri care se acord[ conform legilor speciale pentru bibliotecari \i muzeografi. Ei lucreaz[ cu obiecte vechi \i practic sunt expu\i la boli”, Milu`[ J]j]ie, director Memorialul Ipote\ti


CMYK

5

3 martie 2010 }n c[utare de ho`i „de `ar[”. }n perioada 24 februarie - 1 martie, poli`i\tii de la Biroul de Ordine Public[ pentru Mediul Rural au desf[\urat ]n comunele Corni, Curte\ti, Criste\ti, Vorona \i Tudora ac`iuni de prevenire a furturilor din locuin`e \i societ[`i comerciale. Ac`iunea s-a soldat cu adunarea de informa`ii ]n privin`a activit[`ii infrac`ionale a 6 persoane, care de la ]nceputul anului au comis 7 furturi calificate.

ESEN~IAL

Medic de 100.000 $ Reprezentan`ii CJAS sus`in c[ veniturile medicilor de familie sunt croite ]n func`ie de num[rul de pacien`i de pe list[, la care se adaug[ uneori \i sporul pentru cei ce lucreaz[ ]n rural \i care, ]n func`ie de zona unde se afl[ cabinetul, poate ajunge \i pân[ la 50%. }n topul cabinetelor de medicin[ primar[ cel mai bine pl[tite, pe primele dou[ locuri se afl[ dou[ din mediul rural, cu câ\tiguri de 26.500, respectiv 26.000 de lei pe lun[. „Acestea sunt venituri pe cabinet, iar, de regul[, cei care au veniturile astea a\a de mari au angaja`i \i câte doi-trei asisten`i. Nu este venitul personal al medicului”, a declarat medicul Rodica Hu`uleac, pre\edintele CJAS.

Cam 15.000 lei pe lun[ face un cabinet obi\nuit La cele mai multe cabinete de medicin[ de familie veniturile lunare sunt ]n jurul a 15.000 lei, iar cele mai mici coboar[ pân[ la 7.000 lei. }n jude`ul Boto\ani sunt 160 de medici de familie, iar valoarea medie lunar[ decontat[, anul trecut, de institu`ia de asigur[ri de s[n[tate pentru serviciile medicale efectuate ]n cabinetele acestora s-a ridicat la 1,5 milioane lei. Vicepre\edintele Colegiului Medicilor de Familie din Boto\ani, medicul Doru Culiceanu, pe lun[ \i 318.000 lei pe consider[ c[ veniturile ob`inute de colegii s[i din an. Aceasta este suma cea mediul rural nu sunt examai mare pe care a avut-o gerate. El spune c[ venide decontat Casa Jude`ean[ turile sunt mai consistente de Asigur[ri de S[n[tate la pentru c[ \i volumul de cabinetul unui medic de munc[ depus de personalul medical din cabinet este familie din mediul rumult mai mare. (L[cr[mioaral, pentru serviciira Lupa\cu) le prestate.

26.500

„Care medic dore\te un venit mare s[ mearg[ ]n rural” „Medicul pl[te\te utilit[`ile, salariile asisten`ilor, care nu sunt sub 1.200 lei, pl[te\te d[rile la stat pe salarii, consumabile \i tot din banii ace\tia, fiind persoan[ cu liber[ practic[, medicul trebuie s[ ]\i fac[ \i el un contract de asigurare la Casa de Pensii, mai pl[te\te contabil, femeia de serviciu, chiria, mai pl[te\te \i pentru el d[rile la stat, respectiv CAS, impozit pe venit \i r[mâne cu mult mai pu`ini bani ]n buzunar”, Rodica Hu`uleac, pre\edinte CJAS

„Nu reprezint[ un exces, pentru c[ dup[ ce pl[te\ti toate cheltuielile, d[rile la stat, medicul r[mâne cu un venit lunar asemeni unui medic care face g[rzi sau asemeni unui contabil. Care medic dore\te un venit mare s[ mearg[ ]n rural, care nu, s[ r[mân[ ]n ora\. Medicii din rural primesc sporuri care pot ajunge \i pân[ la 50% pentru condi`ii grele. La prim[ vedere, pare o sum[ mare, dar \i cheltuielile sunt mai mari”, Doru Culiceanu, vicepre\edinte Colegiul Medicilor

Cheltuieli nes[n[toase cu medicina de familie }n ciuda sumelor importante de bani cheltuite cu medicina de familie eficien`a acesteia ]nc[ las[ mult de dorit. Anul trecut aproximativ un sfert din popula`ia jude`ului s-a internat, iar medicii din marile unit[`i se plâng c[ o bun[ parte dintre boto\[nenii care ajung la spital nu au ce c[uta acolo. Ei repro\eaz[ doctorilor de familie c[ nu fac o triere a cazurilor, astfel ]ncât se prezint[ la spital oameni cu afec`iuni ce ar putea fi rezolvate \i la cabinetele de familie. Anul trecut Spitalul Jude`ean a ]nregistrat un record de intern[ri pentru ultimul deceniu.


6

3 martie 2010 }njunghiat de fiu. Un b[rbat ]n vârst[ de 60 de ani, din Boto\ani, a ajuns ieri la spital, dup[ ce a fost ]njunghiat cu un cu`it de buc[t[rie de fiul s[u, aflat ]n stare de ebrietate. Se pare c[ b[rbatul a mai fost b[tut ]n trecut de fiul s[u, ]ns[ de data aceasta agresiunea ar fi putut s[-l coste via`a, fiind ]njunghiat ]n spate de patru ori. Detalii pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Ore pe ascuns la catedr[ Cursuri de tâmpl[rie pentru de`inu`i

Directorii \colilor sunt avertiza`i de \efa educa`iei boto\[nene c[ risc[ s[ fie sanc`iona`i dac[ nu vor face publice orele libere pentru titularizare \i pentru etapele premerg[toare acesteia, din calendarul mi\c[rii personalului didactic. }n aceast[ perioad[ ei trebuie s[ trimit[ la Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) listele cu posturile vacante \i orele r[zle`e din fiecare unitate. Problema semnalat[ de Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, este c[ unii directori, ]n special de la unit[`ile din mediul urban, ascund orele libere pentru titularii din \coli.

Pensionari r[ma\i ]n \coal[ f[r[ acordul Inspectoratului Ea a dat exemplul Colegiului Na`ional „Mihai Eminescu”, unde au fost trimise ini`ial ca fiind vacante peste 200 de ore,

„Acolo unde nu este aprobat planul de ]ncadrare corect, facem noi asta. Nu ]nseamn[ c[ directorii vor fi l[uda`i, de\i nu este scopul nostru s[-i sanc`ion[m. 44 de angaja`i din Inspectorat nu trebuie s[ fac[ munca a 200 de directori”, Ada Macovei, inspector \colar general

la plata cu ora ]n acest semestru, iar a doua zi s-a revenit cu o adres[ conform c[reia respectivele ore s[ fie vacante la supliniri. „Sunt cazuri pe care nu cred c[ le putem accepta. La plata cu ora ]n semestru II sunt 212 ore, având ]n vedere c[ o catedr[ este constituit[ din 16-18 ore. Toate aceste ore sunt ]mp[r`ite la cele 61 de cadre didactice din unitate”, a men`ionat Macovei. Din adresa trimis[ de colegiu rezult[ c[ sunt \i cadre didactice pensionare c[rora I|J nu le-a aprobat prelungirea activit[`ii \i care sunt pl[tite de \coal[. Mihai Ostin, cu 7 ore de matematic[, Ana Leh[du\, cu 6 ore de chimie \i Mariana C[jv[neanu, cu 7 ore

de francez[, sunt cadre didactice care ar fi trebuit s[ fie la pensie. (Petronela Rotariu)

„Nu comentez ]n nici un fel declara`iile inspectorului \colar general, presupun c[ ]\i dore\te s[ determine directorii ]n orice fel s[ scoat[ toate orele existente. Cât prive\te pensionarii, sunt trei la nivelul \colii, care au 16 ore, cadre didactice care au adus cinste \i rezultate unit[`ii”, Loredana Botezatu, director Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu”

Vama R[d[u`i Prut asaltat[ de români De\i au trecut numai dou[ s[pt[mâni de când a fost inaugurat Punctul de Trecere a Frontierei de la R[d[u`i Prut, angaja`ii Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ (IJPF) Boto\ani au contabilizat 5.000 de persoane care l-au tranzitat, majoritatea fiind români. Astfel, potrivit datelor poli`i\tilor de frontier[, au intrat ]n România 2.893 de persoane,

peste 2.500 dintre acestea fiind români. Au mai intrat bulgari, ciprio`i, francezi, portughezi, ucraineni \i moldoveni. Din România au ie\it tot atâtea persoane, majoritatea români, peste 2.600. |i num[rul autovehiculelor care au tranzitat PTF de la R[d[u`i Prut este impresionant, fiind vorba de aproximativ 2.200 de autovehicule. (D[nu` Rotariu)

500

de pachete de `ig[ri au fost confiscate de la deschiderea v[mii.

De`inu`ii Penitenciarului Boto\ani ]ncep primul curs de calificare din 2010. Derulat ]n colaborare cu AJOFM, acesta are o durat[ de 720 ore \i se adreseaz[ unui num[r de 16 persoane private de libertate, c[rora le va asigura preg[tirea ]n meseria de tâmplar universal. }n anul 2009, la nivelul unit[`ii de deten`ie boto\[nene s-au derulat \ase cursuri de calificare, dou[ organizate ]mpreun[ cu AJOFM Boto\ani \i patru prin intermediul unui proiect cu finan`are PHARE, care s-au finalizat cu un num[r de 152 de absolven`i. (D.R.)

Judeca`i pentru furt e\uat de bancomat Alexandru Palaghieanu, de 23 de ani, din Salcea, Pavel Cora, de 24 de ani, din Horodniceni - Suceava \i Mircea Munteanu, de 23 de ani, din O`elul Ro\u - Cara\ Severin, au fost trimi\i ]n judecat[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii de tentativ[ de furt calificat, dup[ ce pe 14 decembrie 2007, au ]ncercat s[ fure un bancomat. Atunci, folosinduse de un cle\te tip „gur[ de lup”, au ]ncercat s[ taie sistemele de siguran`[ ale unui bancomat din sediul CEC Bucecea. }ns[ când au ]ncercat s[ taie lan`ul s-a declan\at sistemul de alarm[. iar cei trei au fugit. Pentru tentativ[ de furt calificat cei trei riscând s[ stea ]n spatele gratiilor pân[ la \apte ani. (D.R.)

Majoritatea elevilor sunt peste 5 Finalul semestrului I a fost motiv de bilan` al rezultatelor la ]nv[`[tur[ ob`inute de elevii boto\[neni. Majoritatea elevilor au reu\it s[ ob`in[ medii peste 5. Cel mai sc[zut procentaj al promovabilit[`ii a fost ]nregistrat la nivelul claselor a IX-a \i a XIII-a, la seral, respectiv 73%. La polul opus, cea mai mare promovabilitate este la ciclul primar, unde 97% dintre elevi au fost declara`i promova`i. La nivelul claselor V-VIII, procentajul promovabilit[`ii este de 88%, ]n timp ce la liceu (zi) de 84%. Dintre elevii de la ]nv[`[mântul profesional, au promovat 81%. (P.R.)


7

3 martie 2010 Cu soacra la v^n[toare

CALEIDOSCOP

Un vân[tor \i-a invitat prietenii s[ le arate colec`ia sa de animale împ[iate. - Aici este un leu pe care l-am împu\cat în Africa. Lâng[ el, o veveri`[, iar acolo în spate este soacr[-mea. - Dar ce zâmbitoare este! remarc[ unul dintre invita`i. - Pu\ca avea lunet[ \i pân[-n ultima clip[ a crezut c[ vreau s-o fotografiez.

AGENDA PREST|RI SERVICII

Horoscop E Berbec

I Leu

M S\get\tor

Diminea`[ s-ar putea s[ fi`i acuzat de colegi c[ nu sunte`i consecvent. V[ sf[tuim s[ fi`i prudent, pentru c[ ast[zi ave`i tendin`a s[ fi`i impulsiv.

S-ar putea ca o problem[ sentimental[ mai veche s[ revin[ ]n actualitate \i s[ v[ certa`i cu partenerul de via`[. Nu ceda`i primului impuls!

Se pare c[ v[ l[sa`i prea mult c[l[uzit de sentimente \i risca`i s[ deveni`i melancolic. Nu este exclus s[ ave`i dificult[`i de comunicare.

F Taur

J Fecioar\

Diminea`[ afla`i c[ o cuno\tin`[ s-a ]mboln[vit grav. V[ implica`i \i, astfel, face`i mai multe drumuri scurte.

Sunte`i plin de energie \i ave`i idei originale. Fi`i prudent. Risca`i s[ dep[\i`i anumite limite \i s[ provoca`i discu`ii ]n contradictoriu.

N Capricorn

G Gemeni

K Balan]\

Sosirea unor musafiri din alt[ localitate v[ oblig[ s[ v[ schimba`i planurile pentru azi. Dac[ v[ roag[ s[ ]i ajuta`i cu ceva, v[ sf[tuim s[ nu ]i refuza`i.

Se pare c[ nu reu\i`i s[ ]ndeplini`i toate sarcinile de serviciu. Nu este exclus s[ ave`i probleme cu \efii. Nu ]ncheia`i tranzac`ii financiare.

L Scorpion

H Rac Sunte`i hot[rât s[ rezolva`i o problem[ financiar[ care v[ sâcâie de mai mult[ vreme. Vi se propune s[ v[ asocia`i ]ntr-o afacere.

Nu este momentul s[ v[ ocupa`i de probleme delicate, pentru c[ este posibil s[ nu v[ pute`i concentra suficient. La serviciu, sunte`i nervos.

Persoana iubit[ v[ repro\eaz[ lipsa de afectivitate \i faptul c[ acorda`i prea mult[ important[ afacerilor. Nu neglija`i odihna!

O V\rs\tor Nu este o zi bun[ pentru afaceri. Este posibil s[ fi`i confuz \i lipsit de realism, motiv pentru care risca`i s[ lua`i decizii eronate.

P Pe[ti Nu prea v[ sim`i`i ]n form[, ceea ce explic[ starea de nervozitate ]n care v[ afla`i. Nu v[ asuma`i nici un risc!

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate * Angajez personal calificat (care a v^nz[ri apartamente 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (18) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, str. I. Pillat (Armean[), pre` 56.000 Euro. Telefon: 0762676212. (1753-1) * Vând garsonier[ 26 mp, parter, Aleea Viilor, pentru birouri, cabinete, comer`, pre` 21.000 Euro. Rela`ii la telefon: 0745.095.354. (2) * Vând apartament 3 camere mobilat, lâng[ bloc turn P. Tineretului, 28.000 Euro negociabil. Telefon: 0728.833.518. (1757-3)

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

]nchirieri * Primesc elev ]n gazd[. Rela`ii la telefon: 0757.579.596. (16) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou -

0745.544745. (14)

AGENDA TURISM

mai lucrat ]n domeniu) pentru sp[l[torie auto. Telefon: 0751.117.413. (1761-6)

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (15)

angaj[ri * Angaj[m distribuitori pliante ]n Dorohoi \i Boto\ani cu experien`[ \i contract de munc[. Telefon: 021.207.00.76. (1760-2)

anun` public * S.C. INTERNA~IONAL MOTORS-DOR SRL, solicit[ autoriza`ie de mediu pentru obiectivul: „Atelier dezmembr[ri auto” situat ]n ora\ Fl[mânzi, N. B[lcescu. Contesta`iile pot fi f[cute la sediul A.P.M. Boto\ani din b-dul M. Eminescu nr.44. (1762-1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Miercuri, 3 martie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Agenda economic[ (r) 11.30 - 12.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.00 - 17.10 |tiri pe scurt

17.10 - 18.00 Martor incomod/Lege \i ordine (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA COMERCIANTULUI

PREST|RI SERVICII

Fizomed Centrul de recuperare - Diagnostic - Tratamente - Kinetoterapie Program[ri 0331.105977 Aleea Crizantemelor, Nr.7 www.fizomed.ro Scap[ de durere!

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

3 martie 2010

ULTIMA OR{

Pene de curent reclamate la Prefectur[. E.ON distribu`ie le creeaz[ din nou nemul`umiri cet[`enilor \i autorit[`ilor locale. Chema`i la discu`ii de c[tre prefectul Cristian Roman pentru a le pune ]n vedere anumite sarcini trasate de premierul Emil Boc, primarii s-au plâns de desele ]ntreruperi de curent. Mai multe pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Liberalii boto\[neni ]ntre Orban \i Antonescu „Independen`i” f[r[ posturi

Dou[ treimi dintre boto\[nenii care au r[spuns la sondajul din edi`ia online a ziarului cred c[ oamenilor sus`inu`i de parlamentarii independen`i nu ar trebui s[ li se dea posturi de directori.

Votul pe list[ pune ]n dilem[ organiza`ia jude`ean[ PNL Boto\ani, vizavi de sus`inerea unuia sau altuia dintre cei doi candida`i ]nscri\i ]n cursa pentru \efia partidului. }n zilele de 5, 6 \i 7 martie are loc la Bucure\ti Congresul Extraordinar al PNL, ]n care se va decide viitoarea echip[ de conducere a partidului. Crin Antonescu, actualul pre\edinte, \i Ludovic Orban, actualul prim-vicepre\edinte, \i-au anun`at candidatura. Deputatul Florin ~urcanu a precizat c[, deocamdat[, cei 35 de delega`i care vor pleca de la Boto\ani (primari, vicepri-

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Trebuie s[ dea CJ \i Prim[ria bani pentru sport?

Vorb[-n v^nt

Pentru calculatoarele pe care le avem ]n dotare \i avem nevoie s[ le folosim trebuie s[ cump[r[m din nou licen`e pentru c[ ne expir[ \i nu vrem s[ fim ]n afara legii. }n rest nu achizi`ion[m nimic, pentru c[ e an de criz[ Milu`[ J]j]ie, director Memorialul Ipote\ti

Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0731/55.06.51 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

„|i eu am fost solicitat s[ fac parte din lista d-lui Antonescu, ]ns[ am refuzat. Nu pot s[ accept s[ fiu ales pe list[ \i apoi, când se vor lua decizii, s[ mi se spun[ s[ plec capul pentru c[ am fost ales pe list[”, Florin ~urcanu , pre\edinte PNL Boto\ani

mari, consilieri jude`eni, vicepre\edinte CJ, pre\edin`i de filiale locale \i de cartier) nu \i-au ales un candidat comun. |i asta deoarece, cel pu`in la nivel de vârf, nu se accept[ votul pe list[, propus de Crin Antonescu.

~urcanu vrea s[ candideze pentru o func`ie ]n BPN Decizia sus`inerii unuia sau a altuia dintre candida`i va fi luat[ cel mai

|eful CJ felicitat de Boc la aniversare Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean, a ]mplinit ieri 53 de ani. Este a doua aniversare ]n aceast[ calitate, de aceea \i gândurile sale de viitor sunt strâns legate de activitatea profesional[. }n plan personal, acesta ]\i dore\te ]n primul rând s[n[tate. Colegi, prieteni, \efi ai institu`iilor din jude` au f[cut rând la u\a pre\edintelui CJ pentru a-i aduce flori, mici aten`ii sau simple felicit[ri. Una dintre surprizele de care a avut parte \eful CJ, ieri, a fost o scrisoare de felicitare de la premierul Emil Boc, \eful s[u ierarhic din punct de vedere politic. Mihai ~âbuleac s-a n[scut ]n Crasnaleuca, este c[s[torit \i are doi copii. A fost senator, iar din iunie 2008 a devenit

probabil dup[ prima zi de congres deoarece atunci delega`ii vor hot[r] dac[ vor vot pe list[ sau individual, iar Antonescu a \i anun`at c[ se va retrage dac[ propunerea sa de vot pe list[ nu va trece. „Dac[ se va vota individual, eu voi candida pentru o func`ie ]n Biroul Permanent Na`ional, \i sunt \i al`i colegi deai mei de la Boto\ani”, a mai spus ~urcanu. (Monica Aionesei)

Matei marcheaz[ pentru vânzare Finan`atorul echipei FC Boto\ani, Valeriu Iftime, vrea s[ dea o nou[ lovitur[ pe pia`a transferurilor \i s[-l vând[ pe Marius Matei la o forma`ie de Liga I.

pre\edintele CJ. Politic, a fost pre\edintele PNL Boto\ani, iar ]n prezent este prim-vicepre\edintele PD-L Boto\ani. (Monica Aionesei)

„Gândurile mele se ]ndreapt[ spre mandatul pe care mi l-am asumat. Doresc s[ ajung ]n situa`ia ]n care oamenii care m-au sprijinit, care \i-au pus ]ncrederea ]n mine, s[ constate c[ nu au f[cut acest lucru ]n mod gratuit, vreau s[ ajung ]n situa`ia s[ materializez obiectivele din lista de proiecte pe care mi-am asumat-o, s[ r[mân[ ceva ]n urma mea”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

Oficialii echipei FC Boto\ani ]\i pun mari speran`e ]n Marius Matei, care, ]n cazul ]n care va avea o evolu`ie bun[ ]n retur, ar putea ajunge din nou ]n prima lig[. El a fost ]mprumutat de la O`elul Gala`i, cu care ]nc[ este sub contract, dar ]n var[, FC Boto\ani l-ar putea cump[ra cu 50.000 de euro. Oficialii boto\[neni sper[ c[ vor avea o ofert[ de cel pu`in 70.000-80.000 de euro pe Matei \i, ]n aceste condi`ii, clubul ar achita cei 50.000 de euro la Gala`i \i ar r[mâne cu diferen`a. Pân[ acum, FC Boto\ani l-a vândut pe Marius Matei de dou[ ori. Prima dat[ la FC Vaslui \i apoi, ]n vara anului trecut, la O`elul Gala`i.

Revenit la echip[, oficialii clubului se preg[tesc s[-l vând[ pentru a treia oar[. (R[zvan Sauciuc) „Eu sper ca Marius Matei s[-\i revizuiasc[ comportamentul pentru c[ de acum este o problem[ la el. Nu a jucat nici la Vaslui \i nici la Gala`i. El trebuie s[ ]n`eleag[ pe ce p[mânt tr[ie\te \i, dup[ cum ]l \tiu, e un tip cu foarte mult bun sim`. Nu ]n`eleg ce se ]ntâmpl[ cu el la alte echipe”, Valeriu Iftime, finan`ator FC Boto\ani

Evenimentul de Botosani nr.1568  
Evenimentul de Botosani nr.1568  

Ziarul orasului tau!

Advertisement