Page 1

CMYK

Oamenii lui Câmpanu se preg[tesc de \efie

Pagina 2

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 42 (1567) • Mar`i, 2 martie 2010 • 8 pagini

Investi`ii ]n trenule` \i saltea elastic[ Pe lâng[ str[zi, spitale \i termoficare, municipalitatea inten`ioneaz[ s[ investeasc[ ]n acest an bani ]n trenule` electric, saltea elastic[, band[ de alergare sau teren de joac[. Pagina 5

Vân[toare cu radare \i indicatoare „capcan[” 30 km/h este viteza maxim[ admis[ care a fost impus[ pe o mul`ime de drumuri din jude`.

Pagina 4

Directorii PD-L tremur[ pe func`ii |efii a\a numitelor deconcentrate nu mai sunt siguri de func`ii dup[ ce sâmb[t[ a expirat termenul pe care Curtea Constitu`ional[ l-a dat Executivului pentru intrarea ]n legalitate a acestor posturi.

Pagina 3

Pagina 6

|edin`[ cu lacrimi Consiliul Local Dorohoi


2

2 martie 2010

STARTNEWS Editorial

Transferurile politice continu[ A ]nceput returul campionatului na`ional de fotbal, perioada de transferuri s-a ]ncheiat, ]n Liga lui Mitic[ mizeria \i noroiul mustesc sub crampoanele fotbali\tilor, dar \i pe obrazul celor ce conduc destinele sportului rege, ]ncepând cu \eful FRF-ul, na\ul Mircea Sandu, \i cel al pre\edintelui Ligii, Dumitru Dragomir-Corleone, \i terminând cu arbitrii \i conduc[torii de cluburi. Am venit cu aceast[ fraz[ spre a v[ introduce ]n atmosfera poliLucian Alecsa ticii dâmbovi`ene, care-i foarte asem[n[toare cu cea de pe stadioane. Dup[ alegerile preziden`iale fiecare partid a considerat necesar s[-\i fac curat ]n bârlog, spre a se preg[ti de hibernare pe urm[torii doi ani, cât timp nu vor mai fi confrunt[ri electorale, dar pentru aceasta trebuie ]n primul rând s[-\i ]mprosp[teze fiecare culcu\ul. A ]nceput PSD-ul, de altfel un partid galonat, dar c-un lider de... rahat. Mircea Geaon[ a fost pus cu botu’ pe labe, i-a luat locul ursule`ul Panda, pe numele de avocat Victor Ponta, iar pe cel de politician, „micul Titulescu”. Alintul lua`i-l ca pe glum[ social democrat[, deocamdat[ Victor Ponta e un politician ]n miniatur[, timpul va fi cel care-i va adjectiva activitatea lui politic[. La sfâr\itul acestei s[pt[mâni, le vine rândul liberalilor s[-\i fac[ ordine ]n bârlog. Odat[ cu aceste bulvers[ri s-a deschis spontan \i campania de transferuri politice. Dac[ ]n fotbal, clubul trebuie s[ primeasc[ o ofert[ concret[ pentru un juc[tor, apoi intervin negocieri ]ntre \efii celor dou[ grup[ri, iar dup[ ce se ajunge la un numitor comun, se realizeaz[ tranzac`ia, ]n politic[ nu exist[ nici un fel de regulament al transferurilor, aici totul e posibil, singurii vectori care mai func`ioneaz[ sunt: sup[rarea \i interesul. Lu[m cazul concret al lui Cristian Diaconescu. Pân[ ]n ziua Congresului PSD a fost considerat singurul contracandidat puternic al lui Mircea Geoan[, cu \anse reale de preluare a \efiei social democra`iei române\ti, numai c[ vreo câ`iva „prieteni” l-au tradus. Cum? Simplu, folosind arma \antajului. Lovit ]n m[duva personalit[`ii, tân[rul politician \i-a pus coada pe spinare \i-a t[iat-o spre grupul independen`ilor. Miky |pag[ nu s-a l[sat c[lcat pe coad[ de pu\tanii pesedi\ti, s-a sup[rat ca proasta pe sat pe toat[ lumea \i-a trecut f[r[ nici o remu\care la cei f[r[ de... ispit[ politic[. Un alt transfer sonor este cel al lui Marian Sârbu, ]n cazul lui interesul poart[ fesul, se pare c[-i face cu ochiul fotoliul de ministru al Muncii. Voci palide anun`[ pe s[pt[mâna viitoare câteva transferuri \ocante dinspre liberali spre grupul lui Gabriel Oprea. |i la Boto\ani familia Zarug \i-a anun`at independen`a, cic[ urmeaz[ vreo doi liberali locali s[ p[r[seasc[ barca lui Florin ~urcanu.

Calendar cre\tin ortodox 2 M Sf. Ier. Mc. Teodot al Cirenei; Sf. mucenici Isihie \i Nestor 3 M Sf. Mc. Eutropiu, Cleonic \i Vasilisc din Capadocia

F[r[ grija salariilor. Primarul C[t[lin Flutur d[ asigur[ri c[ anul acesta nu vor fi probleme cu plata salariilor cadrelor didactice, a indemniza`iilor pentru persoanele cu handicap, a ajutoarelor sociale \i c[ pentru serviciile din subordinea municipalit[`ii vor fi asigurate salariile pân[ la sfâr\itul anului. Ce promisiuni salariale a mai f[cut edilul \ef citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Oamenii lui Câmpanu se preg[tesc de \efie Independen`ii ]\i revendic[ ]n aceast[ s[pt[mân[ institu`iile deconcentrate. Cel pu`in asta sus`ine deputatul de Fl[mânzi, Neculai Rebenciuc, ]n urma unor discu`ii purtate cu liderul jude`ean al democrat-liberalilor, C[t[lin Flutur. Potrivit ex-parlamentarului liberal, s[pt[mâna trecut[ a avut loc o discu`ie preliminar[, iar joi vor ]ncepe \i se vor \i concretiza negocierile pentru ob`inerea \efiei a opt institu`ii deconcentrate din jude`. „}n general ne-am ]n`eles, nu a fost niciun fel de ceart[ pe tema asta (n.r. - pe tema institu`iilor ce ar trebui s[ revin[ independen`ilor)”, a declarat Neculai Rebenciuc. Dac[ acesta a mai avut contact cu reprezentan`ii democrat-liberalilor la Boto\ani, senatorul boto\[nean Liviu Câmpanu

„Nu e prioritate asta. Sunt convins c[ aceste lucruri se vor a\eza. Nu a fost pân[ acum nicio negociere pentru c[ nu am avut ce negocia. Am avut o discu`ie cu dl. Flutur, apoi d-lui a plecat din `ar[ \i s[pt[mâna trecut[ a r[mas la Boto\ani dl. Rebenciuc s[ discute”, Liviu Câmpanu, liderul senatorilor independen`i

8 directori ar putea independen`ii s[ ]\i numeasc[ la Boto\ani, num[rul fiind stabilit ]n func`ie de câ`i parlamentari independen`i sunt. Printre institu`iile care le-ar putea prelua se afl[ Agen`ia de Pl[`i \i Interven`ie ]n Agricultuspune c[ doar la r[, Garda de Mediu \i ]nceputul lunii feDirec`ia de S[n[tabruarie a reu\it s[ poarte o discu`ie prelite Public[. minar[ cu primarul C[t[lin Flutur, ]ns[ doar „principial”. La rândul s[u, acesta recunoa\te c[ dup[ clarificarea situa`iei legis-lative a directorilor, o parte din posturile ocupate acum de membrii PD-L vor fi ceda`i independen`ilor. (Monica Aionesei)

Independen`ii ]\i fac partid Partid de „centru stânga”

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Consilierii locali au cerut m[suri sporite de protec`ie ]n jurul \colilor. Asta se ]ntâmpla exact ]n urm[ cu un an, ]n urma unui raport prezentat consilierilor de reprezentan`ii Poli`iei ]n care se f[cea referire la infrac`iunile stradale ]nregistrate ]n 2008. Ale\ii au solicitat poli`i\tilor s[ ia m[suri suplimentare pentru securitatea elevilor, dup[ cum relata, pe 2 martie 2009, Evenimentul de Boto\ani. Ace\tia ar[tau, ]n urm[ cu un an, ]n cadrul \edin`ei de Consiliu Local, c[ poli`i\tii trebuie s[ ]\i fac[ sim`it[ prezen`a ]n jurul \colilor, mai ales pe perioadele când se intr[ sau se iese de la ore. Ei cereau acest lucru mai ales pentru zonele unde infrac`ionalitatea este ridicat[. Ca r[spuns, poli`i\tii au ar[tat c[ exista un protocol ]ncheiat ]n acest sens, ]ntre Inspectoratul |colar Jude`ean \i Poli`ia Municipal[. „S-a realizat un protocol ]n sistem integrat prin care efectivele Poli`iei Municipiului, cele ale Poli`iei Co4,1054 lei

3,0163 lei

munitare \i Inspectoratului Jude`ean de Jandarmi, ]n intervalele orare care asigur[ afluirea \i defluirea elevilor la \i de la \coal[, s-a majorat dispozitivul atât pe timp de zi, cât \i pe timp de noapte”, declara, ]n urm[ cu un an, comisarul C[t[lin Radu. }ntre timp, num[rul infrac`iunilor ]nregistrate ]n vecin[tatea \colilor a mai sc[zut, ]ns[ nu ]ntr-atât ]ncât s[ nu mai apar[ deloc evenimente nedorite ]n jurul unit[`ilor de ]nv[`[mânt. Furturi de telefoane mobile sau lovirea unor elevi la ie\irea din \coal[ au mai fost ]nregistrate ]n ultimul an. Cât despre prezen`a poli`i\tilor ]n jurul \colilor, ar fi loc de mai bine. Ziua: 80C

Noaptea: 00C

„Mai avem acea negociere cu independen`ii \i vom vedea ce se va ]ntâmpla, c[ nu to`i s-au n[scut directori”, C[t[lin Flutur, pre\edinte PD-L Boto\ani

Duminic[ sear[, ]n cadrul unei emisiuni televizate, senatorul d[r[b[nean Liviu Câmpanu a anun`at ]nfiin`area unui nou partid, pe baza actualilor parlamentari independen`i din Senat \i Camera Deputa`ilor. }n baza unor studii sociologice, s-a constatat c[ intrarea ]n viitoarele alegeri cu titulatura de independen`i ar aduce mai pu`in mandate Grupului Parlamentarilor Inde-

penden`i, ca urmare a unei prevederi din legea uninominalului, de redistribuire a mandatelor.

De\i nu i-a fost stabilit[ ]nc[ titulatura, noul partid va fi de „centru stânga”. De centru deoarece cuprinde zona de interes na`ional \i de stânga pentru c[ ]n Grupul Independen`ilor sunt mul`i parlamentari de la PSD, dar \i pentru c[ `ara trece printr-o perioad[ de criz[ \i este nevoie de m[suri de protec`ie social[. Liderul noului partid va fi tot actual lider al Grupului, Gabriel Oprea, acesta fiind de fapt cel care a pus bazele Grupului independen`ilor \i cel care ]\i asum[ responsabilitatea ]nfiin`[rii unui partid nou. (Monica Aionesei)

„Cel mai sigur, partidul se va constitui ]n a doua jum[tate a lunii aprilie, când ]n cadrul reuniunii, vor fi dou[ direc`ii. Vom discuta despre criza economic[ \i de m[surile care se pot lua, dar \i despre constituirea statutului”, Liviu Câmpanu, senator independent


3

2 martie 2010 Edilitarele trec la sport. Serviciul de Interven`ii Edilitare va trece de la Prim[rie ]n subordinea Serviciului de Administrare Baze Sportive \i Zone de Agrement. M[sura a fost luat[ pentru eficientizarea activit[`ii edilitare. Noul serviciu va avea ]n jur de 100 de angaja`i, urmând s[ mai fie disponibilizat \i din personalul aparatului propriu al Prim[riei. Am[nunte pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Directorii PD-L tremur[ pe func`ii Incertitudine, acesta este cuvântul care define\te cel mai bine situa`ia directorilor de institu`ii cu subordonare guvernamental[. De\i sâmb[t[ a expirat termenul pe care Curtea Constitu`ional[ l-a dat Executivului pentru intrarea ]n legalitate a \efilor serviciilor publice deconcentrate, nu s-a luat nici o m[sur[.

Al`ii nu mai semneaz[ mai nimic Al`ii se feresc s[ ]\i mai pun[ semn[tura pe actele institu`iei, ]n condi`iile neprimirii niciun document care s[ le ateste continuarea activit[`ii. „Nu am primit nimic. De la Bucure\ti ni s-a spus s[ st[m pe pozi`ii pân[ primim noi ordine. Deocamdat[, semneaz[ \eful serviciului economic ac-

Municipalitatea se afl[ pe ultima sut[ de metri cu contractarea ]mprumutului de 30 milioane lei de la CEC Bank. Primarul C[t[lin Flutur sus`ine c[, de\i s-a pus problema garant[rii acestui ]mprumut de c[tre Guvern, nu va accepta acest lucru. El afirm[ c[ municipalitatea are cu ce garanta acest credit, respectiv cu veniturile proprii. Potrivit primarului, ]ncas[rile din taxele \i impozitele locale sunt mai mari cu 15% la aceast[ dat[, fa`[ de aceea\i perioad[ din 2009. „Dac[ mai a\tept[m s[ intr[m pe prevederile Hot[rârii de Guvern, mai fac ]nc[ o lun[ hârtii”, a spus Flutur. }mprumutul a fost necesar pentru a contribui cu cota parte la proiectele cu finan`are european[. (L.L.)

Sprijin din SUA pentru „Zilele Ora\ului Boto\ani”

Unii o fac ]n continuare pe-a \efii Cel pu`in teoretic, ordonan`ele prin care cei peste 40 de conduc[tori boto\[neni ai institu`iilor deconcentrate au devenit directori coordonatori nu ]\i mai produc efectele \i posturile au fost desfiin`ate. Practic ]ns[, ocupan`ii acestor func`ii continu[ s[ ]\i exercite atribu`iile. „Am ]n`eles c[ ne vor chema pe rând pentru a rezolva problema. Vom avea o ]ntâlnire regional[ la Bac[u. Pân[ ce nu vine ceva scris, noi semn[m ]n continuare”, a declarat Sorin Grindei, directorul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului. Al`i directori, precum cel de la Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[, ce fuseser[ informa`i ]nc[ de s[pt[mâna trecut[ c[ urmeaz[ s[ le vin[ clarific[ri, nu au mai primit nimic. „Nu cunosc absolut nimic, nu am nimic oficial care s[ ]mi spun[ ce s[ fac. }n continuare semnez actele, ]mi asum r[spunderea pe ceea ce semnez”, a declarat Sorin |ologon, directorul AJOFM.

Prim[ria aproape de un nou credit

tele”, a precizat Ion Constantin, directorul Agen`iei de Pl[`i \i Interven`ie ]n Agricultur[. Totodat[, alt[ categorie de directori nici nu \tie dac[ intr[ sau nu sub inciden`a deciziei Cur`ii Constitu`ionale. „Noi, ]n mod normal, suntem societate pe ac`iuni, dar acum mai \tii ce se ]ntâmpl[?”, a men`ionat \i |tefan Mihai, directorul Oficiului Jude`ean de Po\t[.

Numit, destituit \i apoi numit iar Pe de alt[ parte, exist[ cel pu`in o institu`ie ]n Boto\ani al c[rei director a primit ordin de destituire, dup[ care a primit un altul, de anulare a celui prin care a fost demis. Aici problema este c[ majoritatea directorilor de direc`ii jude`ene au fost numi`i ]n baza unor ordonan`e \i ajung s[ fie destitui`i sau renumi`i ]n baza unor ordine de ministru sau a unor dispozi`ii date de \efii de agen`ii na`ionale. (Sergiu B[l[\c[u, Monica Aionesei)

Legea care ajut[ \efimea portocalie e la Camera Deputa`ilor Nici la nivelul Prefecturii, institu`ie care coordoneaz[ serviciile publice deconcentrate, nu se \tie ce \i cum se va ]ntâmpla. „Ce \tiu am citit \i eu ]n pres[, c[ a spus dl. Flutur c[ ]n prima s[pt[mân[ din martie se rezolv[”, a afirmat subprefectul Paul Secrieru. Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici a ini`iat un proiect de lege care ar da posibilitatea Guvernului s[ ]\i renumeasc[ pe post directorii PD-L. Acesta a fost ]ns[ adoptat doar de Senat \i abia s[pt[mâna aceasta intr[ la dezbateri ]n Camera Deputa`ilor. Este posibil astfel ca Executivul s[ trag[ de timp pân[ ce proiectul de modificare a statutului func`ionarilor publici va fi modificat.

„}n momentul de fa`[ nu mai este nici unul director. A\tept[m decizia pentru c[ nici nu putem face nimic atât timp cât Curtea Constitu`ional[ s-a pronun`at ]n privin`a acestei situa`ii. Vom vedea hot[rârea Guvernului, dar sigur va fi o decizie a Agen`iei Na`ionale a Func`ionarilor Publici de numire pe post a celor care nu sunt func`ionari publici, iar concursul se va da numai acolo unde nu exist[ acest statut. Pân[ atunci r[mâne probabil un \ef de serviciu sau un director adjunct care s[ semneze actele”, C[t[lin Flutur, pre\edinte PD-L Boto\ani

O asocia`ie din SUA se va implica anul acesta ]n organizarea Zilelor Ora\ului Boto\ani. Primarul C[t[lin Flutur a declarat c[, ]n ciuda crizei financiare, manifestarea, care se organizeaz[ anual pe 23 aprilie, va avea loc \i ]n acest an. Mai mult, „Corpul P[cii” va ajuta financiar \i va veni \i cu idei ]n organizarea evenimentului. „Cu reprezentan`ii acestei funda`ii urmeaz[ s[ avem o discu`ie ]n cursul acestei s[pt[mâni. Ei organizeaz[ o astfel de ac`iune la Turda \i au spus c[ vor s[ contribuie financiar \i pentru zilele ora\ului de la noi, s[ ne dea idei, s[ gestioneze evenimentul ]n sine”, a spus edilul \ef. El sus`ine c[ boto\[nenii vor primi \i anul acesta vin \i sarmale. (L.L.)

A intrat frica evacu[rii ]n chiria\ii Locativa Dup[ ce un chiria\ r[u-platnic din c[minul Textila a fost evacuat la ]nceputul lui februarie, mai mul`i boto\[neni care locuiesc ]n apartamentele municipalit[`i au ]nceput s[-\i pl[teasc[ restan`ele. Printre ace\tia se num[r[ \i unii chiria\i care erau ]n topul datornicilor \i riscau s[ fie evacua`i. Conducerea societ[`ii Locativa sus`ine c[ va monitoriza ]n continuare chiria\ii r[u-platnici \i dac[ ace\tia nu vor face eforturi de a-\i achita restan`ele, va trece la evacuare. „Nu au achitat restan`ele pe care le aveau dar, cel pu`in, au venit \i au pl[tit o parte din bani. Aveau restan`e de aproape 20 de milioane de lei vechi”, a spus Florinel Gornea directorul general al Locativa. (R.S.)


CMYK

4

2 martie 2010

TOPNEWS

Ma\ini „de paz[” vandalizate de doi pu\ti. Duminic[ ]n jurul orei 2:00, doi tineri, ]n timp ce se deplasau pe strad[, au lovit cu picioarele dou[ autoturisme ce apar`in unei firme de paz[ \i erau parcate pe strada Octav Onicescu. Sesiza`i fiind, poli`i\tii i-au depistat pe Andrei Sorin N. de 17 ani \i Lucian B. 19 ani, ambii din Boto\ani. }n plus, cei doi au tulburat lini\tea \i ordinea public[ proferând injurii \i cuvinte jignitoare la adresa altor cet[`eni care se aflau ]n zon[.

Vân[toare cu radare \i indicatoare „capcan[” Aceast[ limitare, ]n majoritatea cazurilor, se aplic[ pentru camioane, ca o m[sur[ de protejare a drumurilor. }ns[ de cele mai multe ori lipse\te de pe indicatoare t[bli`a care precizeaz[ c[ numai pentru ma\inile mari se aplic[ limitarea de vitez[, astfel c[ to`i \oferii, indiferent de ma\in[, trebuie s[ mearg[ cu vitez[ mic[. Acest lucru ]i nemul`ume\te km/h este viteza pe \oferii aumaxim[ admis[ toturismelor care a fost impus[ care sus`in c[ ]\i tureaz[ pe o mul`ime de motorul aiudrumuri din rea \i c[ dac[ dep[\esc viteza jude`. tot sunt amenda`i deoarece lipse\te pl[cu`a pentru camioane. Romeo Caciuc, directorul Direc`iei de Drumuri Jude`ene Boto\ani, sarul \ef Dumitru Zm[u, \eful a declarat c[ montarea semnelor Serviciului Poli`iei Rutiere susde circula`ie nu poate fi f[cut[ `ine c[ limit[rile au fost instituite haotic, fiind nevoie de apro- ]n fiecare zon[ ]n urma unor barea Poli`iei Rutiere. Cât pri- evenimente rutiere grave. (D[ve\te utilitatea limit[rii, comi- nu` Rotariu)

„Acele limit[ri au fost puse pentru c[ ]n acele zone ]n discu`ie sunt \coli, gr[dini`e, \i pentru siguran`a copiilor este limitare la 30 de km/h. Legea a\a spune, c[ ]n zona \colilor aceasta este viteza cu care trebuie s[ se circule. Se pun t[bli`e acolo unde este necesar. De cele mai multe ori, limitarea este acolo unde au fost accidente multe, acolo unde este o zon[ periculoas[, unde am considerat c[ trebuie s[ se circule cu aceast[ vitez[”, comisar \ef Dumitru Zm[u, \ef Serviciul Poli`iei Rutiere

30

„Noi nu putem pune acele t[bli`e singuri, avem nevoie de aprobarea Poli`iei Rutiere, se face o evaluare, dup[ care mont[m ce semne ni se cer. De exemplu, ]n zona Blânde\ti, unde se spune c[ era acea limitare, noi am ridicat-o. Mai sunt limit[ri la Vorona, pentru a se proteja drumul, sau la Leorda, unde ni s-a cerut de c[tre autorit[`ile locale. Oamenii erau nemul`umi`i c[ se circula cu vitez[ prea mare \i am instituit acea limitare”, Romeo Caciuc, director Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri

Radare noi, preg[tite de „vân[toare” Este lesne de dedus faptul c[ ]n zonele men`ionate \oferii cad u\or prad[ radarelor poli`i\tilor, pentru c[ pu`ini respect[ limitarea \i nu dep[\esc 30 km/h. }n schimb, r[spunsul autorit[`ilor la situa`ia prezentat[ este aducerea de radare mai noi, performante, care nu pot fi identificate de \oferi cu detectoarele comercializate ]n prezent. La Boto\ani vor ajunge cinci Logan-uri cu astfel de radare pentru a intra ]n dotarea poli`i\tilor de la Rutier[. Ele sunt de ultim[ genera`ie, dotate cu infraro\ii pentru utilizarea pe timp de noapte \i cu GPS. Tehnologia permite `inerea camerelor ]n stand-by, f[cându-le „invizibile” pentru detectoarele radar. Camerele video au o

performan`[ optic[ mult mai mare, cu zoom 26x fa`[ de numai 18x, cât au cele actuale. Camera video func`ioneaz[ permanent, f[r[ a emite unda radio, ceea ce ]nseamn[ c[ nu poate fi detectat[.

R[nit[ grav ]ntr-un BMW cu \ofer beat Fata, ]n vârst[ de 18 ani, se afla ]n ma\ina condus[ de un \ofer b[ut. Acesta nu \i-a mai putut st[pâni BMW-ul, care a ajuns ]ntr-un pode`. Accidentul a avut loc duminic[ sear[. Mihail Andrei I. conducea prin Vl[sine\ti \i din cauza vitezei a pierdut controlul volanului \i a intrat ]n \an`ul din partea dreapt[ a drumului, izbindu-se frontal un pode`.

0,66 mg/l alcool pur ]n aerul expirat i s-a stabilit \oferului când a fost testat de poli`i\ti.

}n urma impactului, autoturismul a fost distrus ]n propor`ie de 50%, iar Alexandra R., din satul Sârbi, pasager[ pe scaunul din dreapta fa`[ al automobilului, a fost r[nit[ grav. Tân[ra a fost transportat[ cu ambulan`a la spitalul din S[veni, unde a primit primele ]ngrijiri medicale, fiind ulterior transferat[ la Spitalul Jude`ean. (D[nu` Rotariu)


CMYK

5

2 martie 2010 Centru de Resurse la Dorohoi. Gr[dini`a 9 „|tefan cel Mare \i Sfânt” Dorohoi g[zduie\te de la sfâr\itul s[pt[mânii trecute Centrul de Resurse pentru Educa`ie \i Dezvoltare. Acesta a fost realizat printr-un protocol dintre Consiliul Local \i Inspectoratul |colar \i este finan`at de Ministerul Educa`iei. }nfiin`area centrului vine ]n ]ntâmpinarea unor nevoi ale comunit[`ii \i va func`iona ca un centru de informare, comunicare \i formare, destinat familiilor cu copii mai mici de 7 ani, precum \i personalului didactic \i nedidactic din gr[dini`[.

ESEN~IAL

Investi`ii ]n trenule` \i saltea elastic[ Grosul banilor va merge c[tre reabilitarea str[zilor. }n proiectul de buget publicat pe site-ul Prim[riei Boto\ani figureaz[ la acest capitol investi`ii care trebuiesc continuate \i pentru care s-au alocat peste 10 milioane lei, dar \i investi`ii noi, adic[ reabilitare de str[zi, pentru care s-au alocat 940 mii lei.

20% din bugetul de investi`ii merge la Termica Sunt prev[zute sume pentru reabilitarea re`elei de transport agent primar, pentru modernizarea unor puncte termice, dar \i pentru racordarea unor \coli la sistemul centralizat de ]nc[lzire. Spre acest capitol au fost direc`ionate 8,8 milioane de lei. Municipalitatea mai d[ bani \i pentru reabilitarea unor \coli, respectiv 270.000 lei, dar \i pentru reabilitarea celor dou[ spitale din subordinea sa, respectiv 2,3 milioane lei, aici fiind vorba de cota parte cu care contribuie municipalitatea la proiectele europene câ\tigate de Spitalul de Recuperare \i Spitalul TBC. Pentru cultur[ se aloc[ 2,9 milioane lei, pentru modernizarea iluminatului public 1,9 milioane lei, dar \i pentru iluminat festiv, precum \i pentru reabilitarea unor biserici.

36,5

milioane lei sunt programa`i anul acesta din bugetul local al municipiului Boto\ani Ciud[`enii pe lista de pentru realizarea de investi`ii. Cei investi`ii mai mul`i bani merg la str[zi \i la Astfel, sunt programa`i pentru Termica. Pe lâng[ acestea municianul acesta s[ se cheltuiasc[ palitatea mai achizi`ioneaz[, ]n pli105.000 lei pentru achizi`ia unui n[ criz[, trenule` electric, saltea trenule` electric ce urmeaz[ a fi elastic[, band[ de alergare, temontat ]n Parcul „Mihai Eminescu”, o saltea elastic[ de 3.000 lei, o ren de joac[ sintetic, calculaband[ de alergare, un teren de joac[ toare \i licen`e de utilizasintetic de 120.000 lei, dar \i o saun[ la tor pentru aplica`ii Sala Polivalent[, de 10.000 lei. Pe list[ informatice. mai figureaz[ achizi`ie de calculatoare, licen`e de utilizator pentru aplica`ii informatice, imprimante, un seif de 7.000 lei, dar \i achizi`ia unui flex, toalete ecologice \i paratr[snet. (L[cr[mioara Lupa\cu)

ng c[ â l p e s i`iei z o p o i i etul riei Boto\ani, g er i u l i b s t n a o C a d e site-ul Prim[ali. Consilierudle s i l u n t p r loc ea vizavi publica r silierilo i

i t t a fos e analiz[ conat nemul`um am intrat nic[ e g u b nu ul de t spr prim are s Proiect nu a fost da oag[ \i-a ex tul, pentru c[elefon prin c e dau t d ]ns[ el heorghe Vâz studiat buge a\teptat un nimic. A\a sl, nici i m m G a m A icia i t PSD pect. „Nu estuia. s[ nu am pr t anun`at, of ”, a spus c a s a i a s acest um ]n pose roiectul, ]n nu am fos este corect c \i o o c pân[ a at s[ ridic p l. Mai mult, uget. Nu preaaz[ s[ aib[ l u m e t b e fiu ch lele cu buge rdinar[ pe 16.00, urm materia\edin`a extrao jurul orelor pentru g[. Ast[zi, ]naceast[ tem[. Vâzdoa re public[ pe dezbate

„Sunt prev[zute cheltuieli simbolice” „Marea majoritate a obiectelor ce figureaz[ ]n buget, respectiv trenule`, saltea, teren sintetic sunt cerute de Serviciul de Administrare Baze Sportive. Ele vor fi montate ]n parc, pentru copii. Se va pl[ti o singur[ dat[, iar copilul se va putea juca ]n tot acest p[rcule`, care va fi ]mprejmuit. Acestea sunt cheltuieli mici, pe care dac[ le aduni nu \tiu dac[ ies câteva miliarde de lei vechi. La unele capitole sunt prev[zute cheltuieli simbolice pentru c[ trebuie s[ existe o pozi`ie bugetar[”, C[t[lin Alexa,viceprimar


6

2 martie 2010

TOPNEWS

Pa\apoarte mai scumpe. }ncepând de ieri, cet[`enii care vor s[ ]\i procure pa\aportul simplu temporar (adic[ cel care se elibera ]n mod normal, ]nainte de implementarea celui electronic) pl[tesc cu 16 lei mai mult. Astfel, per total costul unui astfel de pa\aport ajunge la 212,20 de lei, fiind ]ns[ valabil doar un an de zile. }n ceea ce prive\te pa\aportul biometric, pre`ul acestuia se ridic[ la 266 de lei, ]ns[ valabilitatea este de cinci ani.

Buget dublu pentru angajarea \omerilor Bugetul mai generos primit ]n acest an de Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) permite angajarea, pe baz[ de conven`ii, a unui num[r dublu de \omeri fa`[ de anul trecut. Anul trecut s-au primit bani doar pentru subven`ionarea a 478 de locuri de munc[. Cele mai multe locuri de munc[ pe baza de locuri de munc[ acestor conven`ii au fost pot fi subven`ionate solicitate de prim[riile conform bugetului Fl[mânzi, 30, S[veni 25 aprobat, suma re\i Dorohoi, Mileanca \i |endriceni, cu câte 20 partizat[ fiind de fiecare. Cele mai pu`ine 2,37 milioane posturi prin aceste conven`ii lei. au fost solicitate de prim[riile Pr[jeni \i |tiubieni, câte cinci. Pentru cei care angajeaz[ \omeri prin aceste conven`ii, AJFOM achit[ 70% din valoarea indicatorului social de referin`[, ]n perioada 1 aprilie - 31 octombrie. „Pân[ la aceast[ dat[ au solicitat ]ncheierea unor Pentru perioada 1 noiembrie - 31 martie, subven`ia din partea Agen`iei este de astfel de conven`ii 26 de prim[rii, pentru 450 de locuri egal[ cu valoarea indicatorului social de de munc[ pe perioad[ determinat[. Aceste locuri de referin`[. Valoarea acestui indicator este munc[ vor putea fi subven`ionate din luna aprilie, stabilit[ prin Hot[râre de Guvern, fiind acum de 500 lei. (Petronela Rotariu) dup[ ce va fi defalcat[ pe trimestre suma total[ de

800

2.372 mii lei”, Sorin |ologon, director AJOFM

|edin`[ cu lacrimi la Consiliul Local Dorohoi Mai mul`i asisten`i pentru persoane cu handicap grav din Dorohoi au protestat ]n timpul \edin`ei de

Consiliu Local de la sfâr\itul s[pt[mânii trecute dup[ ce ale\ii au votat ca salariul s[ le fie redus pe

anul 2010 la nivelul de 705 lei pe lun[. Cei aproximativ 10 asisten`i personali prezen`i la \edin`[, din totalul de 92 câ`i sunt ]n Dorohoi, s-au plâns c[ reducerea salariului cu aproximativ 200 de lei ]i afecteaz[ grav \i-i pune ]n imposibilitatea de a mai ]ngriji persoanele cu handicap avute ]n asisten`[. „Avem rate la b[nci, copii sunt bolnavi, au nevoie de ]ngrijire special[ \i tratamente costisitoare. Este foarte greu, nu ne putem descurca cu acest salariu”, a spus consilierilor unul dintre asisten`ii personali.

Radu Surdu, directorul Direc`iei de Asisten`[ Social[ (DAS), subordonat[ Consiliului Local a declarat c[ reducerea salariului a fost cauzat[ de faptul c[ autorit[`ile centrale au alocat pentru acest capitol o sum[ cu 40% mai mic[ fa`[ de anul trecut. Potrivit hot[rârii adoptate de consilieri, salariul asisten`ilor personali este posibil s[ fie majorat ]n viitor dup[ aprobarea bugetului local pe acest an ]ns[ doar ]n cazul unor rectific[ri bugetare pozitive \i ]n limita sumelor bugetare alocate. (Dan M[zura\u)

„}ntregul buget l-am ]mp[r`it pe tot anul, acoperind inclusiv trimestrul patru. Dac[ alte prim[rii au l[sat descoperit ultimul trimestru, pentru a umfla salariile, este treaba lor, eu nu-mi pot permite acest lucru”, Radu Surdu, director DAS

Spitale b[gate pe gât prim[riilor Unit[`ile sanitare publice cu paturi vor fi transferate c[tre administra`ia local[ pân[ pe 1 iulie. Decizia privind descentralizarea sistemului sanitar a fost luat[ de Ministerul S[n[t[`ii, ]ns[ nu ]i ]ncânt[ deloc pe managerii de spitale. Directorii de spitale sus`in c[ prin aceast[ preluare, unit[`ile vor avea mai mult de suferit, date fiind resursele financiare insuficiente de care dispun prim[riile. Potrivit acestora, investi`iile vor fi tot mai pu`ine. Am[nunte pe evenimentuldebotosani.ro.

Major[rile salariale din \coli, problema prim[riilor Angaja`ii din educa`ie sper[ s[ le intre mai mul`i bani ]n buzunare. Punerea ]n practic[ a hot[rârilor judec[tore\ti conform c[rora salariile ar trebui s[ creasc[ cu 33% este a\teptat[ cu ner[bdare de salaria`ii unit[`ilor de ]nv[`[mânt boto\[nene. Dac[ sindicatele solicit[ punerea ]n practic[ a acestor hot[râri, reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean sus`in c[ problema este a autorit[`ilor locale. Gheorghe Carmocanu, inspector \colar general adjunct, este de p[rere c[ pl[`ile se pot efectua dac[ bugetele prim[riilor au cuprinse aceste cre\teri salariale. Detalii pe evenimentuldebotosani.ro.

Spitale pe marginea pr[pastiei Mai multe spitale mici din risc[ s[ fie desfiin`ate dac[ nu va fi rezolvat[ problema medicilor de specialitate. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ au f[cut recent o analiz[ a tuturor unit[`ilor spitalice\ti din jude` \i au constatat c[ ]n multe dintre ele, precum cele din S[veni, Tru\e\ti, Podriga \i Guranda, medicii de specialitate lipsesc cu des[vâr\ire, iar cei care au mai r[mas sunt, majoritatea, pensionari. Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP, spune c[ ]n cazul Spitalului din Tru\e\ti, de exemplu, singura solu`ie este s[ fie preluat ca o sec`ie exterioar[ a Spitalului Jude`ean. Mai multe pe evenimentuldebotosani.ro.


7

2 martie 2010 Discu`ie ]ntre doi so`i

CALEIDOSCOP

- Iubitule, de ce ie\i pe balcon de fiecare dat[ c^nd c^nt? – ]ntreab[ so`ia. - Ca s[ vad[ vecinii c[ nu te bat, – r[spunde so`ul.

AGENDA PREST|RI SERVICII

Horoscop E Berbec

I Leu

M S\get\tor

De diminea`[ ave`i ocazia s[ demara`i o afacere. Ast[zi sunt favorizate rela`iile cu partenerul de via`[ \i ave`i toate \ansele s[ petrece`i ]mpreun[ o sear[ romantic[.

S-ar putea s[ fi`i indispus \i s[ nu ave`i chef de nimeni \i de nimic. Risca`i s[ v[ izola`i. Fi`i mai sociabil. Problemele care v[ fr[mânt[ nu sunt chiar atât de grave cum crede`i.

Nu este o zi favorabil[ ]ntâlnirilor cu prietenii. Resim`i`i o stare de inhibi`ie care v[ ]mpiedic[ s[ v[ exprima`i clar. }ncerca`i s[ v[ relaxa`i \i s[ face`i planurilor de viitor, pentru familie!

F Taur

J Fecioar\

N Capricorn

Nu este o zi favorabil[ c[l[toriilor \i câ\tigurilor financiare. Inhibi`ia \i lipsa de sociabilitate ar putea s[ v[ conduc[ la e\ecuri ]n afaceri \i deziluzii ]n plan social.

Ast[zi sim`i`i nevoia s[ schimba`i ceva sau s[ face`i lucruri noi. Este o zi favorabil[ rela`iilor sentimentale \i treburilor casnice. S-ar putea ca cei din jur s[ nu v[ aprecieze ideile la adev[rat[ lor valoare.

K Balan]\

O V\rs\tor

Ast[zi sunte`i pu`in inhibat, motiv pentru care pute`i avea dificult[`i de comunicare. Evita`i ie\irile cu prietenii si, mai ales, cu persoanele importante. Evita`i investi`iile.

De diminea`[ ave`i multe probleme de rezolvat, dar ave`i suficient[ energie pentru a le face fa`[. S-ar putea s[ ]ntâmpina`i dificult[`i de natur[ financiar[. Acorda`i mai mult[ aten`ie rela`iilor sentimentale \i familiei.

Nu sunte`i prea comunicativ, motiv pentru care rela`iile sociale \i sentimentale pot avea de suferit. V[ recomand[m s[ nu ]ncepe`i activit[`i noi s[ nu ]ncepe`i noi afaceri, chiar dac[ primi`i propuneri din partea prietenilor.

G Gemeni Sunte`i ]ntr-o form[ intelectual[ deosebit[. Ave`i succes ]n activit[`ile legate de familie \i c[min. Stabili`i clar priorit[`ile, ca s[ nu pierde`i timpul. Asculta`i \i p[rerile partenerului de via`[!

H Rac Sim`i`i nevoia s[ vorbi`i cu o persoan[ de sex opus, despre problemele dumneavoastr[ sentimentale. Este posibil s[ crede`i c[ sunte`i neglijat. V[ sf[tuim s[ nu v[ l[sa`i prad[ melancoliei.

L Scorpion

P Pe[ti

Diminea`[, colegii \i familia fac eforturi s[ v[ scoat[ din starea de apatie care va face de nerecunoscut. Ar putea fi de vin[ oboseala acumulat[ sau problemele financiare care v[ fr[mânt[.

L[sa`i-o mai u\or cu munc[ \i s[ v[ apleca`i mai mult spre problemele sentimentale. Amâna`i-v[ proiectele de afaceri, pentru c[ s-ar putea s[ pierde`i o sum[ important[!

AGENDA TURISM

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente BT-SV 180 m, ambele ]n prest[ri servicii * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (19) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p)

zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p)

]nchirieri * Primesc elev ]n gazd[. Rela`ii la telefon: 0757.579.596. (16) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (15)

* Vând apartament 3 camere, str. I. Pillat (Armean[), pre` 56.000 Euro. Telefon: 0762676212. (1753-2) * Vând garsonier[ 26 mp, parter, Aleea Viilor, pentru birouri, cabinete, comer`, pre` 21.000 Euro. Rela`ii la telefon: 0745.095.354. (3) * Vând apartament 3 camere mobilat, lâng[ bloc turn P. Tineretului, 28.000 Euro negociabil. Telefon: 0728.833.518. (1757-4)

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la

* Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (16)

acord de mediu * Andrian Ana solicit[ acord de mediu pentru execu`ie balcon ]n Dorohoi, b-dul Victoriei, nr.40. (1759-1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Mar`i, 2 martie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct (r) 11.30 - 12.30 Top Sport (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.00 - 17.10 |tiri pe scurt

17.10 - 18.00 Lec`ia de s[n[tate (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Agenda economic[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA COMERCIANTULUI

PREST|RI SERVICII

Fizomed Centrul de recuperare - Diagnostic - Tratamente - Kinetoterapie Program[ri 0331.105977 Aleea Crizantemelor, Nr.7 www.fizomed.ro Scap[ de durere!

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

2 martie 2010

ULTIMA OR{ Doctori`[ sanc`ionat[ de cititori

82% dintre cititorii edi`iei electronice a ziarului cred c[ dr. Anna Maria Enache N[stac ar trebui sanc`ionat[ pentru c[ a oprit buletinul unei femei care nu a avut s[ ]i dea 100 de lei pentru dou[ extrac`ii dentare.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Trebuie acordate independen`ilor \efia unor deconcentrate?

Vorb[-n v^nt

Mai avem acea negociere cu independen`ii \i vom vedea ce se va ]ntâmpla, c[ nu to`i sau n[scut directori C[t[lin Flutur, pre\edinte PD-L Boto\ani Când nu vinzi mai nimic din cei ai pe tarab[, te urci tu pe ea, poate-poate se ]ncumet[ cineva \i vine cu un pre`.

Tavanul trimite angaja`ii DSP la plimbare. Birourile Direc`iei de S[n[tate Public[ ar putea fi mutate ]n fosta cl[dire a Sec`iei de Distrofici. Solu`ia, care va fi una temporar[, a fost luat[ ]n calcul de conducerea DSP, dup[ ce imobilul a trecut, la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, ]n subordinea aceste institu`ii. Imobilul care ad[poste\te birourile DSP este degradat, fiind la un pas de pr[bu\ire. Deja o parte din tavanul institu`iei s-a pr[bu\it din cauza apei infiltrate ]n pere`i.

Reform[ de la A la Z ]n \coli Sistemul na`ional de ]nv[`[mânt va fi reformat din r[d[cini, conform noului proiect al legii educa`iei ini`iat de ministrul Daniel Funeriu. Schimb[rile vizeaz[ atât elevii, cât \i cadrele didactice. Profesorii vor trebui s[ dea concurs la \coal[, potrivit formei intermediare a actului normativ aflat ]n lucru la minister. Locurile libere din \coli nu vor mai fi anun`ate de c[tre inspectoratele \colare, ci scoase direct la concurs de c[tre \coli, la propunerea directorului. }n proiect se mai arat[ c[ deciziile privind angajarea, evaluarea, plata \i r[spunderea disciplinar[ a profesorilor se vor lua la nivel de \coal[. Dasc[lii vor fi titulari pe postul ocupat prin concurs \i validat ]n consiliul de administra`ie al \colii.

„Având ]n vedere c[ deciziile vor fi luate de directori, iar posturile vor fi scoase la concurs de ace\tia, va aduce o not[ de subiectivism ]n ceea ce prive\te corectitudinea”, Liviu Axinte, lider Liga Sindicatelor din }nv[`[mânt

Titularizare dup[ reguli noi Potrivit proiectului \i sistemul de recunoa\tere a titularilor va fi schimbat. Astfel, „titularizarea ]n sistemul de ]nv[`[mânt este o calitate pe care o pot dobândi cadrele didactice cu performan`e deosebite”, se arat[ ]n forma actual[ a legii. Odat[ ob`inut[ calitatea de titular la o \coal[, aceasta va fi p[strat[, iar dasc[lului titular c[ruia i s-a re-

structurat postul i se va g[si un alt loc de munc[, similar, la o alt[ \coal[. Statutul personalului didactic va r[mâne legea de baz[ pentru dasc[li, prin care se vor reglementa atât modul de acordare a gradelor didactice, cât \i sanc`iunile pentru profesori. Nu este prima dat[ când oficialii Ministerului Educa`iei doresc desfiin`area examenului de titularizare, iar sindicatele din educa`iei sunt ]mpotriva aceste decizii. (Petronela Rotariu)

M[r`i\or dorohoian cu Meci de numai 1.000 Nico \i Marcel Pavel de euro pe Municipal Municipalitatea dorohoian[ va cheltui 33.000 de lei pentru organizarea edi`iei din acest an a Festivalului Na`ional de Muzic[ U\oar[ „M[r`i\or Dorohoian”. La aceast[ sum[ se adaug[ al`i 20.000 de lei, aloca`i de Centrul Jude`ean pentru Conservarea \i Promovarea Culturii Tradi`ionale (CJCPCT) Boto\ani. Potrivit protoco-

concuren`i, sonorizarea \i luminile, presta`ia prezentatorului, precum \i a doi dintre soli\tii ce vor sus`ine recitaluri. O parte din cheltuielile Prim[riei vor fi amortizate din vânzarea biletelor, sum[ estimat[ la 10.000 de lei. La rândul s[u, CJCPCT va suporta din cei 20.000 de lei, plata onorariilor lui Ionel Tudor, Titus Andrei \i Bogdan Pavlic[, trei dintre membrii juriului, precum \i cazarea, masa \i transportul acestora, la care se adaug[ onorariul pentru unul din soli\ti \i cheltuieli de promovare a festivalului. Ajuns la a XXVII-a edi`ie, Festivalul Na`ional de Muzi-

lului ]ncheiat ]ntre cele dou[ institu`ii, din banii pu\i la dispozi`ie de municipalitate vor fi pl[tite onorariile lui Ion Ilie, Marcel Dupu \i Irina Chi`oiu, trei dintre membrii juriului, cazarea \i masa pentru aproximativ 40 de

c[ U\oar[ „M[r`i\or Dorohoian” se va desf[\ura ]n zilele de 6,7 \i 8 martie, având ]n recital soli\tii M[d[lina Manole, Marcel Pavel \i Nico. (Dan M[zura\u)

Anun`ata campanie de pro- s-a reu\it doar plata baremovare a echipei a dat chix la murilor de arbitraj \i a obprimul meci din retur. servatorilor. La un Doar 4.000 de lei a meci de liga a II-a ]ncasat clubul FC un arbitru câ\tig[ Boto\ani din vân952 de lei, asiszarea biletelor ten`ii câte 767 la meciul cu de lei, arbitrul de bilete s-au Gloria Buz[u, de rezerv[ vândut pentru disputat sâmb[200 de lei, iar partida cu Glot[, pe stadionul observatorii Municipal. De\i câte 656 de lei. ria Buz[u. ]n tribune au fost }n total, 3998 aproximativ 1.500 lei, la care se mai de spectatori, ]ncas[adaug[ plata transrile au fost la fel de mici portului, care a trebuit ca pân[ acum. suportat[ din bugetul clubului. Cu cei 4.000 de lei ]ncasa`i (R[zvan Sauciuc)

800

„A\a este de fiecare dat[. Jum[tate din spectatori pl[tesc \i jum[tate intr[ gratis. E foarte greu s[ ]i obligi pe to`i s[ pl[teasc[ chiar dac[ 5 lei nu este un pre` mare. Am c[utat tot felul de solu`ii, dar s-a dovedit c[ e greu s[ cre\ti ]ncas[rile. }n plus, \i dl. Iftime a spus c[ ]n primul rând ]l intereseaz[ s[ fie cât mai mul`i spectatori ]n stadion \i abia apoi ]ncas[rile”, Dumitru Brânz[, director executiv FC Boto\ani

Evenimentul de Botosani nr.1567  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you