Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 35 (1560) • Vineri, 19 februarie 2010 • 8 pagini

Nababul de la asocia`ie Un administrator contabil din Boto\ani a avut un salariu mai mare decât al primarului \i asem[n[tor cu cel al pre\edintelui Consiliului Jude`ean. Aceasta ]n timp ce asocia`ia are datorii uria\e la furnizori.

Pagina 5

Spitalul Dorohoi vrea bani de alei fiindc[ e C[uta`i ]n Boto\ani frig \i plou[

dup[ o execu`ie ]n stil mafiot Pagina 4

Autogara RVG „parcat[” politic Pagina 3

Pagina 6


2

19 februarie 2010

STARTNEWS Editorial

De-o fi el sau altul „Pe totu’ sau pe nimic” - [sta-i crezul politic al lui Traian B[sescu, acest om e predispus din n[scare la risc, de multe ori ]\i face r[u cu mâna lui f[r[ a fi for`at de c[tre cineva, nu tot timpul iese bine, are \i momente de bâlbâial[, dar ]n cele mai dese cazuri pic[ ]n picioare. |tie când \i cum s[ sporeasc[ potul, de asemenea \tie când s[ atace \i când s[ cear[ pas-parole, se hazardeaz[ uneori ]n lupte inegale, o mai prime\te la gioale, ]ns[, de cele mai Lucian Alecsa multe ori, anticipeaz[ finalul \i iese cu capul sus. Mai trage \i câte o cacealma. Când e la ananghie se spal[ pe mâini precum Pillat din Pont sau trage un râs strident, care capteaz[ aten`ia celor din jur estompându-\i astfel gesturile nes[buite. Se poate spune c[ \tie conlucra cu aceea\i abilitate atât cu Dumnezeu, cât \i cu diavolul. Ce mai, are tr[s[turi de politician autentic! Ori de câte ori a avut ocazia a ar[tat cu degetul spre politicienii corup`i, a ]ncercat ]n nenum[rate rânduri s[-i pun[ pe coji de nuc[, dar, din p[cate, i s-au opus confra`ii de drum. Nu i-a fost u\or, de multe ori \i-a s[rit din `â`âni istericânduse ca un apucat, a mai `intit cu vorbe buruienoase \i spre fe`e boiere\ti, uneori \i-a b[gat picioarele prea adânc ]n Constitu`ie mânjind cu noroi Institu`ia Preziden`ial[, dar a scos-o la cap[t. A fost ]ntâmpinat de c[tre electorat atât cu admira`ie, cât \i cu huiduieli, n-a abandonat principiul: „ce-i ]n gu\[ \i-n c[pu\[”. A\a a fost perceput pe perioada primului mandat Traian B[sescu. }n cele câteva tu\e am folosit timpul prezent fiindc[ [sta e cadrul natural de manifestare al pre\edintelui, iar ceea ce ]ncearc[ acum, de a se distan`[ de scena politic[ mi se pare un scenariu perdant pentru el. |i apoi, noua sa atitudine pe foarte ziari\ti i-a l[sat f[r[ „subiecte arz[toare”, pisoia\ii lui Felix \i pittbulii lui Sorin Ovidiu Vântu stau cu ochii a`inti`i spre Cotroceni, mieunând \i scheunând a pagub[, iar politicienii din opozi`ie par total debusola`i, le lipse\te „eject-ul” spre a-\i defula frustr[rile. Cred c[ \i cet[`eanului de rând ]i lipse\te acel Traian B[sescu, r[bufnirile lui fa`[ de anumi`i politicieni erau gustate \i chiar limbajul lui marin[resc de multe ori d[dea bine, mai lovea ]n limbajului sterp, inodor \i incolor, cultivat de majoritatea politicienilor. }n ultimul timp este mai mult luat ]n seam[ de presa str[in[, ]n special de cea din Rusia \i de cea moldoveneasc[, fidel[ ]nc[ lui Voronin decât de presa de la noi. Piperat, acid, turbulent, intuitiv, spontan, acestea este adev[ratul Traian B[sescu.

Calendar cre\tin ortodox 19 V Sf. Ap. Arhip; Cuv. Filoteia din Atena 20 S Sf. Ier. Leon al Cataniei Siciliei (Pomenirea mor`ilor - Sâmb[ta Sfântului Teodor) 21 D Duminica întâia din Post (Duminica Ortodoxiei) Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie al Antiohiei; Sf.Mucenic Mauriciu 22 L Aflarea moa\telor Sf. Mucenici din Evghenia; Cuviosii: Atanasie, Talasie \i Limneu

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

„Demasca`i profesorii care constrâng elevii s[ ia medita`ii”. Acesta era titlul unui articol ap[rut anul trecut, pe vremea asta, ]n Evenimentul de Boto\ani. „Devenite ]n ultimii ani aproape o mod[, medita`iile particulare scot din buzunarul p[rin`ilor sume care ajung \i la 1.000 de lei pe lun[. O mod[ costisitoare pe care mul`i p[rin`i ar ignora-o dac[ nu ar fi cumva „strân\i cu u\a” de c[tre unii dintre cei care le instruiesc copiii. Nu sunt pu`ini p[rin`ii care se plâng c[ unii profesori, ]n loc s[ se fac[ ]n`ele\i cât mai bine la predarea lec`iei ]n clas[, fac tot posibilul s[ lase loc de complet[ri ]n afara orelor, bine]n`eles la \edin`ele de medita`ii care falimenteaz[ bugetele familiilor cu copii”, se ar[ta ]n articolul publicat cu un an ]n urm[. Fa`[ de aceast[ situa`ie, lua atitudine atunci \i unul dintre liderii sindicatelor din ]nv[`[mânt. „Acolo 4,1287 lei

3,0389 lei

unde vom avea sesiz[ri la nivelul sindicatului, vom lua o pozi`ie ferm[. Toat[ lumea \tie de aceast[ practic[, dar nimeni nu face nimic. S[ vin[ p[rin`ii s[ spun[ c[ domnul profesor cutare ]l oblig[ s[ duc[ la medita`ii copilul. Tot atât de adev[rat este c[ sunt \i p[rin`i care sufoc[ copiii cu medita`iile, le iau copil[ria, pentru c[ doresc s[ ajung[ pe nu \tiu ce func`ii”, men`iona atunci Maria ~iprigan, liderul SIP. Niciun p[rinte nu a ajuns, ]n anul de zile scurs de atunci, s[ sesizeze la SIP c[ i-ar fi fost constrâns copilul, ]n vreun fel, s[ ia medita`ii ]n particular. Ziua: 40C

Noaptea: -30C

Spectacol la dezrobirea romilor. Inspectoratul |colar Jude`ean omagiaz[ sâmb[t[ 154 de ani de la dezrobirea romilor. La Casa Sindicatelor va avea loc un spectacol ce va cuprinde, printre altele, o reprezenta`ie a forma`iei de dansuri indiene „Chory Sara” din cadrul Agen`iei Dezvoltare Comunitar[ Inter Activ[, un mic show cu dansuri tradi`ionale rrome al |colii cu clasele I-VIII nr. 2 „|tefan cel Mare” Dorohoi \i o scenet[ de teatru jucat[ de elevi ai |colii 8 Boto\ani.

Angaj[ri la urgen`e Medici, asisten`i medicali, infirmieri \i brancardieri vor putea fi angaja`i ]n unit[`ile \i centrele de primire a urgen`elor din spitalele jude`ului. Ministerul a aprobat aceste ]ncadr[ri deoarece, ]n prezent, centrele \i serviciile de urgen`[ func`ioneaz[ la nivel de avarie. Anun`ul debloc[rii posturilor a fost f[cut, de posturi de ieri, ]n cadrul medici, asisten`i unei videoconmedicali, brancarferin`e cu autorit[`ile sanitare dieri \i infirmieri din teritoriu, de vor fi vacante la c[tre secretarul nivelul judede stat ]n Ministerul S[n[t[`ii, `ului. Raed Arafat. Posturile vor fi ]nfiin`ate la trei posturi urgen`ele de la Spitalul de medici \i câJude`ean, Spitalul de Copii, teva de asisten`i, infirmiere Spitalul Municipal Dorohoi, \i brancardieri, iar la SJA dar \i la Serviciul Jude`ean Dou[ posturi de medici, dar de Ambulan`[ (SJA). \i alte câteva pentru asisten`i,

50

Vor putea fi ]ncadra`i \i medici de familie La Spitalul din Dorohoi s-au aprobat trei posturi de medici, la Spitalul de Copii

ambulan`ieri. Aceste posturi vor putea fi ocupate \i de medici de familie care s[ fie atesta`i ]n medicin[ de urgen`[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„S[ sper[m c[ aprobarea verbal[ va deveni opera`ional[ cu acceptul Ministerului de Finan`e. Celelalte jude`e, ca \i termen de compara`ie, au avut refuzuri de 50%, date fiind solicit[rile foarte mari. La noi, aceste unit[`i func`ioneaz[ la nivel de avarie, iar solicit[rile noastre au fost ]n limita bunului sim`”, Gheorghe Apetroaie, director medical DSP

|i Apa Grup promite astuparea \an`urilor Reprezentan`ii societ[`ii de ap[ dau asigur[ri c[ \an`urile f[cute ]n municipiu odat[ cu lucr[rile de \antier efectuate ]n cadrul programului ISPA vor fi astupate ]n a\a fel ]ncât s[ nu afecteze circula`ia. Ace\tia au ]n aten`ie ]n primul rând \an`urile care, din cauza condi`iilor meteo nefavorabile, nu au putut fi readuse la nivel de covor asfaltic, ci acoperite cu piatr[ spart[. Astfel, pe lâng[ gropile din asfalt r[mase ]n urma topirii z[pezii, boto\[nenii trebuie s[ reduc[ viteza \i din cauza tran\eele care nu au fost aduse la acela\i nivel. Potrivit conducerii Apa Grup, dou[ utilaje ale Hidroconstruc`ia SA Bucure\ti merg zilnic pe traseele lucr[rilor intra-

te acum ]n a\teptare \i refac nivelul de piatr[ spart[.

„Chiar dac[ noi am predat amplasamentele firmelor de construc`ie implicate ]n programul ISPA, p[str[m leg[tura cu activitatea lor \i o supraveghem permanent”, Maricel Georgescu, directorul general al SC „Apa Grup” SA

Asta ]n condi`iile ]n care constructorul are de ]ncasat o restan`[ de 6,6 milioane de lei, reprezentând contravaloarea TVA a lucr[rilor executate ]n cadrul programului ISPA. Acesta vizeaz[ modernizarea \i extinderea sistemelor de ap[ \i canalizare din Boto\ani, valoarea proiectului fiind de circa 42,5 de milioane de euro, fonduri europene, ]n cea mai mare parte. (Monica Aionesei)


3

19 februarie 2010 Profesori f[r[ salariu de merit. Salarii mai mici pentru o parte din angaja`ii ]nv[`[mântului. Ziua de leaf[ le-a l[sat un gust amar la peste 1.000 de salaria`i, care au luat salarii mai mici cu 15% fa`[ de luna anterioar[. Motivul a fost pierderea salariului de merit. Acesta reprezenta un plus la salariu de 15% din indemniza`ia de baz[ \i se acorda timp de un an personalului didactic \i didactic auxiliar cu performan`e deosebite ]n activitatea desf[\urat[.

TOPNEWS

i u l u l i p o C a i ` Protec [ u o d n ] l u t e g u rupe b Sistemul de asisten`[ social[ F[r[ probleme la \i protec`ia copilului salarii acapareaz[ nu mai pu`in de jum[tate Din cele 73 de din bugetul jumilioane de lei de`ului. }n acare ar urma de milioane lei din cest an, \efii s[ fie reparcele 157 milioane jude`ului dau tiza`i direcaflate la dispozi`ia asigur[ri c[ `iei, 40 miliConsiliului Jude`ean nu vor mai oane reprevor fi direc`ionate spre fi probleme zint[ transDirec`ia General[ de cu salariile. feruri de la Asisten`[ Social[ \i |i nici de M i n i s t e r u l Protec`ia disponibiliMuncii pentru Copilului. z[ri nu se mai persoanele cu hanvorbe\te. Condudicap, 24 milioane de cerea CJ sus`ine c[ lei au fost nominalibugetul DGASPC este la zate expres ]n legea bugetuacela\i nivel cu execu`ia bu- lui de stat pentru DGASPC \i getar[ a anului 2009, exclu- 9 milioane de lei din bugetul zând cele 5 milioane de lei propriu al CJ. Conducerea CJ care au fost primite din fondul d[ asigur[ri c[ ]n acest an nu de rezerv[ al Guvernului pen- vor mai fi probleme cu plata tru salarii \i cele 1,1 milioane salariilor, cu banii prin\i ]n de lei nealocate tot la salarii, buget putându-se acoperi inpentru luna noiembrie 2009. tegral salariile recalculate poAce\ti din urm[ bani au fost trivit legii salariz[rii unice. inclu\i ]n bugetul pe anul De\i ]ndelung s-a vorbit des2010, fiind deja acorda`i pe pre necesitatea trierii ]n rân10 ianuarie 2010.

73

dul angaja`ilor, nici pân[ la ora actuala nu s-a luat vreo m[sur[ concret[. DGASPC

Boto\ani num[r[ peste 1.100 de angaja`i. (Monica Aionesei)

„La DGASPC am f[cut bugetul plecând de la execu`ia bugetar[ pe 2009 \i se cunoa\te c[ atunci s-au f[cut eforturi mari pentru a asigura ]n primul rând salariile, dar \i unele sporuri destul de mari raportat la salariile de baz[. Aproximativ 50% din bugetul jude`ului este reprezentat sectorul DGASPC. Este o realitate. Noi am dori s[ avem angajatori mai mari decât DGASPC dar nu este rolul CJ s[ ]nfiin`eze companii economice”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

Autogara RVG „parcat[” politic Autogara RVG nu mai poate func`iona ]n spa`iul din cap[tul liniei de tramvai 102. Acesta este avertismentul transmis de municipalitate. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ a declarat c[ ]n cursul zilei de joi a fost trimis[ o adres[ c[tre Autogara RVG, prin care sa anun`at c[ aceasta nu mai poate ]ntrebuin`a spa`iul public, respectiv locurile de parcare. De altfel, autogara RVG este singura ]n aceast[ situa`ie din Boto\ani. „}n adres[ am spus c[ nu s-a mai prelungit ]ntrebuin`area de spa`iu public \i c[ solicit[m s[ ia m[surile de rigoare”, a spus viceprimarul Florin Ghiorghi`[. }n replic[, Viorel Grigora\, proprietarul Autog[rii RVG, spune c[ va ataca decizia municipalit[`ii pentru c[ este un abuz ]n acest caz. „Ei spun c[ acolo ar fi aglomerat, dar nu este mai aglomerat ca ]n zona Pod de Piatr[”, a spus Grigora\. Neoficial, conflictul ar fi plecat de la faptul c[ patronul RVG este unul dintre membrii PNL de vaz[ de la Boto\ani. De altfel, ]n 2008 el a candidat la Parlament pe listele liberalilor, iar pentru a func`iona are nevoie \i de anumite acte de la Prim[ria Boto\ani condus[ 100% de reprezentan`ii PD-L. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„Este o decizie politic[ \i sunt sup[ra`i c[ mie ]mi place culoarea galben \i nu portocaliu. Eu fac alergie la portocaliu. Sunt c[i de atac la care voi apela, pentru c[ este un abuz din partea celor de la Prim[rie”, Viorel Grigora\, administrator RVG

Aqua Parc la Corni\a Un Aqua Parc va fi amenajat la parcul regional de agrement turistic \i sportiv de la Corni\a. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ a spus c[ proiectul care viza ]nfiin`area zonei de agrement a suportat modific[ri. Acesta va fi realizat printr-un proiect european \i are o valoare de peste 21,5 milioane euro. Acolo va fi amenajat un parc cu alei, piste de role, locuri de joac[ pentru copii, dar \i un \trand cu dou[ bazine \i piscin[. Vor fi amenajate \i \ase terenuri de tenis de câmp \i baschet ]n aer liber, precum \i piste pentru bicicli\ti, vestiare, du\uri \i grupuri sanitare. (L.L.)

Elevi exper`i ]n comunicare Rezultatele ob`inute de liceeni la proba de competen`e lingvistice a bacalaureatului demonstreaz[ c[ jum[tate dinte ei sunt „experimenta`i” ]n ceea ce prive\te limba român[. Datele centralizate la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean demonstreaz[, ]n opinia inspectorului \colar general adjunct Horia Negrescu, pre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat, capacitatea real[ de comunicare a candida`ilor. Din cei 3.459 elevi care au sus`inut proba, 1.825 au ob`inut calificativul de „experimentat”. (P.R.)

|i-a g[sit fiul spânzurat

„}n momentul ]n care vom primi \i de la Autoritatea Rutier[ Român[ c[ acolo nu mai este autogar[ autorizat[, atunci vom putea interveni. Alt[ situa`ie similar[ nu mai avem, pentru c[ la celelalte autog[ri terenul este proprietate privat[”, Florin Ghiorghi`[, viceprimar

}ntâmplare tragic[, mar`i sear[, ]n localitatea Curte\ti. O femeie \i-a g[sit fiul spânzurat de creanga unui copac din fa`a casei. Valentin |., ]n vârst[ de 21 de ani, era cunoscut cu afec`iuni psihice \i a mai avut ]n trecut câteva tentative de suicid. }ns[ mar`i sear[ \i-a dus planul la ]ndeplinire, cu o sfoar[ spânzurându-se de un copac din fa`a casei. Când a fost g[sit de mama sa era prea târziu, fiind deja decedat. Poli`i\tii nu au dubii ]n privin`a mor`ii tân[rului, stabilind c[ este vorba de o sinucidere. (D.R.)


CMYK

4

19 februarie 2010

TOPNEWS

Violat[ \i tâlh[rit[ la 79 de ani. Un tân[r de 29 de ani a p[truns prin efrac`ie ]n locuin`a Elenei S. din municipiul Boto\ani \i a ]ntre`inut raport sexual cu aceasta ]mpotriva voin`ei ei. Tâlharul a intrat ]n locuin`[ prin spargerea unui geam. Ulterior, a obligat-o s[-i indice locul unde ]\i `inea banii, fugind cu suma de 500 lei. Dup[ câteva ore, autorul a \i fost prins de poli`i\ti. Este Vasile Gabriel B. din Hili\eu Horia.

C[uta`i ]n Boto\ani dup[ o execu`ie ]n stil mafiot Execu`ia ]n stil mafiot din localitatea sucevean[ Siret, unde o femeie \i fiica sa de numai \ase ani au fost ]mpu\cate ]n propria locuin`[, a declan\at o ampl[ ac`iune de prindere a autorilor. Criminalii sunt c[uta`i \i de poli`i\tii boto\[neni, care au fost pu\i ]n gard[ de c[tre colegii suceveni ]nc[ din dup[-amiaza de miercuri, atunci când a avut loc dublul asasinat. „}n cursul zilei de ieri au fost organizate filtre pe c[ile de comunica`ie, ]n special Dorohoi, Darabani \i comunele limitrofe. Se desf[\oar[ activit[`i specifice ]n scopul culegerii oric[ror date care s[ intereseze cauza. Eventualele elemente ob`inute vor fi transmise c[tre IPJ Suceava”, inspector principal Daniela Darea, purt[tor de cuvânt IPJ

Atât poli`i\tii, care au f[cut filtre, cât \i poli`i\tii de frontier[, culeg informa`ii ]n speran`a c[ astfel vor fi identifica`i mai repede autorii. „Ieri dup[ amiaz[ am fost anun`a`i de IJPF Suceava s[ facem un control total la tot ce ]nseamn[ ma\ini suspecte, cet[`eni ucraineni, persoane care ar putea de`ine bunuri sau valut[”, a declarat inspector Minodora R[cnea, purt[torul de cuvânt al IJPF Boto\ani. Pe lâng[ monitorizarea cu aten`ie a grani`ei, ajut[ la verific[ri \i poli`i\tii din jude`, care au f[cut mai multe filtre pentru verificarea autoturismelor care

ar putea veni din jude`ul Suceava. }ns[ pân[ la ora actual[ nu a fost g[sit nimic.

Armat[ de poli`i\ti mobilizat[ pentru prinderea criminalilor Tragedia a avut loc ]ntr-un apartament dintr-un bloc din Siret. Carmen Hri`cu, de 39 de ani \i fiica sa de numai \ase ani, au fost ]mpu\cate ]n cap. Trupurile celor dou[ au fost g[site chiar de so`ul \i tat[l lor, Vasile Hri`cu, ]n vârst[ de 43 de ani, cunoscut ca fiind valutist ]n ora\. Dup[ apelul la 112,

a fost declan\at[ o anchet[ ampl[. }n Siret a ajuns, practic, o armat[ de poli`i\ti \i procurori. Pe lâng[ poli`i\ti de la Serviciului de Investiga`ii Criminale Suceava, la fa`a locului a ajuns \i \eful Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean \i un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Suceava. Mai mult, la Suceava a ajuns \i o echip[ de la Inspectoratul General al Poli`iei Române, un biolog specializat ]n genetic[ \i un criminalist expert ]n balistic[. De asemenea, tot de la Bucure\ti a mai fost trimis \i un autolaborator de genetic[ pentru a acorda sprijin ]n efectuarea cercet[rii locului faptei. Ancheta este ]n plin[ desf[\urare, iar oamenii legii nu exclud nicio posibilitate, de la un jaf pân[ la un act de r[zbunare. (D[nu` Rotariu)

„S-a transmis la toate punctele, \i la R[d[u`i Prut, \i la Racov[` \i la Stânca. Se face control am[nun`it la to`i cet[`enii pentru eventuala depistare a unor bunuri posibil provenite dintr-un jaf”, inspector Minodora R[cnea, purt[tor de cuvânt IJPF

Incendiatorul de la „Cactus”, stins la Parchet Deznod[mânt nea\teptat ]n cazul distrugerii restaurantului Cactus, ]n luna septembrie 2008. Persoana pe care poli`i\tii au identificat-o ca fiind autorul incendierii a fost scoas[ de sub urm[rire penal[. Autorul a fost prins imediat, ]ns[ timpul a ar[tat c[ fapta sa nu a fost atât de grav[. Asta

cu toate c[ a provocat o pagub[ aproximat[ de peste 500.000 de lei, iar patronul localului, pentru c[ nu avea asigurare, a fost ruinat. }n plus, acolo, pe lâng[ restaurant, mai func`iona \i o sp[l[torie, iar to`i angaja`ii \i-au pierdut locul de munc[.

„Au fost f[cute cercet[ri pentru distrugere din culp[, prin incendiere, \i s-a dispus scoaterea de sub urm[rirea penal[ ]ntrucât fapta nu a prezentat pericol public. S-a `inut cont de ancheta desf[\urat[ de pompieri \i autorit[`ile locale, iar localul unde era amplasat, nu prezenta pericol public, nu era amplasat lâng[ alte imobile”, Aurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani }n urma cercet[rilor poli`i\tii au stabilit c[ incendiatorul Cosmin Satc[u se face vinovat de distrugere prin incendiere, trimi`ând dosarul mai departe Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani. }ns[, procurorul de caz a decis scoaterea de sub urm[rirea penal[ a lui Cosmin Satc[u pentru c[ fapta sa nu prezint[ pericol social. Mai exact, a fost cercetat pentru distrugere din culp[, pentru c[ a dat foc cu un muc de `igar[ nestins gardului de stuf ce ]mprejmuia localul. Cât prive\te paguba, proprietarului localului ]i r[mâne varianta unui proces civil. (D[nu` Rotariu)


CMYK

5

19 februarie 2010 Pre\edin`i de asocia`ii amenin`a`i cu amenzi. Peste 16 asocia`ii de proprietari din Boto\ani au fost somate de municipalitate s[ ]ncheie contractele individuale cu societatea Termica. Reprezentan`ii asocia`iilor de proprietari au termen s[ se conformeze pân[ la sfâr\itul lunii februarie, dup[ care echipele de control ale Prim[riei Boto\ani vor trece la sanc`iuni. Asocia`iile de proprietari care refuz[ semnarea acestor contracte risc[ amenzi cuprinse ]ntre 500 \i 5.0000 de lei. Am[nunte pe www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

e i ` a i c o s a a l e Nababul d |i-a desf[cut singur contractul de munc[ „Dl. Zaharia a venit la serviciu pân[ ]n jurul datei de 15 mai. El \i-a desf[cut contractul de munc[ retroactiv, ]ncepând cu data de 1 mai, iar decizia de ]ncetare a contractului a semnat-o tot el, pentru c[ la aceast[ asocia`ie nu mai era pre\edinte. }n plus, a luat \i toate actele din perioada 2004-2009”, a mai precizat Marusciac. La scurt timp, noua conducere a asocia`iei de proprietari a f[cut demersurile necesare ]n instan`[ pentru a intra ]n incinta asocia`iei \i apoi a ]naintat o plângere la poli`ie, reclamând c[ fostul contabil a plecat cu toate actele. }n luna octombrie s-a ob`inut o ordonan`[ pre\edin`ial[, ]n baza c[reia s-a intrat ]n incinta asocia`iei.

Fostul administrator e de neg[sit Pentru c[ nu era niciun act ]n asocia`ie, noua conducere a f[cut demersuri pe la mai multe institu`ii pentru a ob`ine copii dup[ documente. De la Direc`ia Muncii s-au luat copii dup[ de lei \i chiar mai mult statele de plat[, din avea salariu administratocare au reie\it rul Mihai Zaharia de la asosalarii lunare, penc[ Zacia`ia de proprietari 30 din mutru fostul contabil, haria nu de peste 4.000 de mai lonicipiu. El a plecat ]n luna mai a lei. Cât prive\te cuie\te anului trecut, iar noua conducere datoriile la furla adrea r[mas stupefiat[ când a g[sit nizori, Nechifor sa pe castatele de plat[. Spre exemplu, Marusciac spune re o avea ]n luna martie 2009, venitul c[ acestea erau ]n ]n cartea brut a fost de 4.252 lei, iar iunie 2009 ]n valoare de identide 700.000 de lei la tate. Mai ]n octombrie 2008 a Termica \i 16.000 de mult, ace\tia fost de 4.398 lei. lei la gaz. De\i am spun c[ inclu]ncercat s[ ]l contact[m pe siv poli`i\tii au Mihai Zaharia, acesta nu a fost venit la asocia`ia de de g[sit. Actuala conducere a proprietari pentru a ob`ine asocia`iei de proprietari sus`ine c[ nu a informa`ii despre fostul administrator. mai discutat cu acesta de luni bune \i (R[zvan Sauciuc)

4.000

„A fost un haos” „La asocia`ie a fost un haos timp de cinci ani. Fostul pre\edinte, Gheorghe Pânzaru, a renun`at la aceast[ func`ie \i a plecat la o alt[ asocia`ie. Membrii comitetului au renun`at rând pe rând \i a r[mas el singur. }n perioada 2004-2009 nu s-a `inut nicio Adunare General[ la aceast[ asocia`ie. Dup[ mai multe tentative, ]n care fostul contabil a refuzat s[ se `in[ Adunarea General[, pân[ la urm[ s-a reu\it, pe data de 6 mai 2009. }n acea Adunare General[ s-a stabilit ca fostul contabil s[ aduc[ toate actele din perioada 2004-2009 pentru a se face o expertiz[ contabil[”, Nechifor Marusciac, pre\edinte asocia`ia de proprietari 30

Administrator ]n topul salariilor Pre\edintele Consiliului Jude`ean Mihai ~âbuleac

4.700 lei

Primarul C[t[lin Flutur

3.778 de lei

Administrator contabil de asocia`ie Mihai Zaharia

4.252 lei

u a i r a t ie r p o r p de e l ls” i i u ` a m i c e o d [ n „As u e fraub [ . Asta , c[ nu [ c n u l a e e lei p al este 4.000 da`[. Poate leg comitet, dar fost o v [ f a ]n

un c d[ pe au votat ei casa`i de l [riei spratorii m i r p i i \tiu ce banii sunt ]nde proprietari tan` i administ n e z e t r u p r v Re a`i ace\ti . Asocia`iile e muls. Mule asoci au f[cut ce au lege. t l u m la oameni o vac[ bun[ d e-a permis s[ edin`ii proteja`i de ghi`[ \ e r p u sa au fost e, legea nu n tre timp s-a Ghior e erau deoarecimarul Florindrul Prim[riei t[ vrem controale. ]neput controar n a p c u e ]n Vic facem at \i am ]nc li sau pre\e[, de\i i mult timpe s[ c [ m r i af modific or fi contabii s[ r[spund[ de ma care trebui ietari, [ t s i x e lele. V re vor trebu rimarul Floent ropr t. p m i t e r d a p a le com din`i ca a spus vicep socia`ii prea ]ntâmpl nisa e c i f i a i sver penal”, orghi`[. cru nu al ca un adm u e l d t s e e t c a rin Ghi edin de orm \ n e r e p u u ii „N l sa la salar contabi trator, ie, s[ ajung[ asocia`


6

19 februarie 2010 P[catele unui poli`ist pe marele ecran. „P[catele unui poli`ist - ultimul apel” ruleaz[, ]ncepând de ast[zi \i pân[ pe 25 februarie, pe ecranele cinematografului Unirea. Pelicula este o dram[ ]n regia lui Werner Herzog, avându-i ]n distribu`ie pe Nicolas Cage \i Eva Mendes. Terence McDonagh (Nicolas Cage) este promovat locotenent dup[ ce salveaz[ un om ]n timpul uraganului Katrina. Actul s[u de eroism nu are niciun efect pozitiv asupra vie`ii lui Terence, c[ci ]l las[ cu o afec`iune a spatelui \i dependent de analgezice.

TOPNEWS e d i n a b a re v i o h ro o D l lu a it Sp alei fiindc[ e frig \i plou[ Banii mai sunt necesari \i Solicit[ri financiare abepentru amenajarea spa`iului rante pe timp de criz[, verde al parcului spitalului. f[cute de conducerea Conducerea spitalului mai Spitalului Municipal din cere fonduri pentru reaDorohoi c[tre Mibilitarea pavilionului nisterul S[n[t[`ii. de chirurgie, care 10,4 }n timp ce alte s-a degradat tot spitale mai din cauza situ[milioane de lei rii unit[`ii ]n mari din jude` este suma solicitaregiunea de au solicitat t[ de Spitalul Munord-est, unde doar aparacondi`iile clinicipal Dorohoi tur[ sau sume matice au inpentru anul nesemnificative fluen`at negativ 2010. pentru dot[ri, confortul. reprezentan`ii O sum[ imens[ unit[`ii din al doilea de bani este solicitat[ centru urban al jude`ului \i pentru reabilitarea pavicer bani pentru pavarea lionului materno-infantil, resaleilor, asta ]n vederea pectiv pentru ]nlocuirea tâmpl[riei, a instala`iilor sanitare, asigur[rii condi`iilor instala`iei la canalele termice impuse de UE. „Ni s-a spus s[ facem un necesar \i am prezentat note de fundamentare pentru toate necesit[`ile. Noi am cerut, sper[m s[ ni se aprobe m[car jum[tate pentru a putea ]ncepe lucr[rile Cel mai grav este la pavilionul materno-infantil, pentru c[ de\i cl[direa este de 20 de ani, pân[ acum nu s-a f[cut nimic acolo. |i starea aleilor din curtea spitalului \i a gardului desp[r`itor este deplorabil[ \i am solicitat fonduri pentru reabilitare”, medic Valerian Andrie\, manager Spitalul Municipal Dorohoi

Spitalul din Dorohoi a cerut de 10 ori mai mul`i bani ca „Jude`eanul”

\i de ap[. De asemenea, pe list[ mai figueaz[ pentru repara`ii \i pavilionul interne,

pavilionul administrativ, blocul alimentar, ]n concluzie cam ]ntreg spitalul.

Ca \i grad de compara`ie, pentru Spitalul Jude`ean s-a solicitat 1 milion de lei pentru repara`ie capital[ \i amenajarea unui spa`iu necesar func`ion[rii sec`iei de diabet, a amenaj[rii Sec`iei de Oncologie, pentru repara`ii curente ]n sec`iile Boli Infec`ioase, dar \i pentru finalizarea repara`iilor capitale ]n s[lile de opera`ii. Direc`ia de S[n[tate Public[ va analiza toate. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Sumele cerute de Spitalul Municipal Dorohoi Repara`ii capitale alei \i gard desp[r`itor

800.000 lei

Repara`ii capitale pavilion chirurgie

950.000 lei

Repara`ii capitale pavilion materno-infantil 7.650.000 lei Repara`ii capitale pavilion interne

500.000 lei

Repara`ii capitale pavilion administra`ie

250.000 lei

Repara`ii capitale bloc alimentar

300.000 lei

„Unitatea, fiind situat[ ]n regiunea de nord-est, condi`iile climaterice (frig, ploaie, viscol, ]nghe`-dezghe`) au f[cut ca aleile existente s[ se deterioreze, ajungând pân[ la deplasarea asfaltului existent, chiar \i dispari`ia lui pe unele por`iuni”, nota de fundamentare pentru Ministerul S[n[t[`ii

Locuri de munc[ subven`ionate de stat Sute de \omeri ar putea s[ ]\i g[seasc[ servicii subven`ionate din bugetul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[. Institu`ia, conform bugetului pe acest an, poate subven`iona 800 de locuri de munc[. Suma repartizat[ pentru aceste subven`ii ajunge la 2,3 milioane de lei. AJOFM a f[cut demersuri la Consiliul Jude`ean \i consiliile

70%

locale pentru a Stimula`i s[ din valoarea indiidentificarea angajeze nevoia de abcatorului social de sorb`ie a forreferin`[ ]n perioada \omeri ]n `ei de munc[, 1 aprilie - 31 octombrie sezonul rece precum \i a acord[ AJOFM pentru resurselor nePentru perioada cei care angajeaz[ cesare pentru 1 noiembrie – 31 \omeri prin aceste finan`area martie, subven`ia conven`ii. acestei m[suri din partea agen`iei active.

este de egal[ cu valoarea indicatorului social de referin`[. Valoarea acestui indicator este stabilit[ prin Hot[râre de Guvern, fiind de 500 lei. Drepturile b[ne\ti acordate ]n vederea stimul[rii anumitor categorii de persoane pentru a se ]ncadra ]n munc[, precum \i angajatorilor pentru a ]ncadra \omeri se determin[ ]n func`ie de indica-

torul social de referin`a \i nu de salariul minim brut pe economie. }n cursul anului trecut au beneficiat de aceste conven`ii 478 de persoane. (Petronela Rotariu)

„Accesarea acestei m[suri active reprezint[ unul dintre factorii importan`i pentru dezvoltarea comunit[`ilor publice locale \i integrarea pe pia`a muncii ]n primul rând a persoanelor peste 45 de ani , a persoanelor care ]\i au domiciliul ]n mediul rural \i nu au calific[ri care s[ corespund[ cererii de pe pia`a muncii”, Sorin |ologon, director executiv AJOFM


7

19 februarie 2010 Boala contagioas[

CALEIDOSCOP

Medicul c[tre pacient: - Ave`i o boal[ contagioas[ extrem de rar[. O s[ fi`i mutat ]ntr-o camer[ separat[ \i acolo ve`i m^nca numai pizza \i cl[tite. - |i astea m[ vor ajuta s[ m[ fac bine? - Nu, dar asta-i singura m^ncare care ]ncape pe sub u\[.

AGENDA PREST|RI SERVICII

Horoscop E Berbec

I Leu

M S\get\tor

Ave`i \anse de reu\it[ ]n orice domeniu, mai ales la examene. Rela`iile sentimentale merg bine, dar v[ recomand[m s[ fi`i mai atent la problemele partenerului de via`[.

Zi prielnic[ pentru ie\iri cu prietenii. Ave`i posibilitatea s[ rezolva`i u\or probleme familiale. Vi se contureaz[ un plan de afaceri la care v[ gândi`i de mult[ vreme. Dac[ mai ave`i dubii, v[ sf[tuim s[ apela`i la o persoan[ mai ]n vârst[.

Ave`i o capacitate de comunicare foarte bun[ \i rezolva`i mai u\or toate problemele. Ave`i succes ]n societate \i ]n toate activit[`ile legate de c[min. Pute`i face planuri de viitor, pentru c[ ave`i idei excelente.

J Fecioar\

Pute`i rezolva o problem[ financiar[ care v[ fr[mânt[ de mult[ vreme. S-ar putea ca diminea`[ s[ vi se propun[ o colaborare. Este momentul s[ v[ consolida`i rela`iile de prietenie \i de afaceri.

F Taur

N Capricorn

Un prieten v[ d[ de gândit, sf[tuinduv[ s[ v[ tempera`i dorin`a de a câ\tiga bani cu orice pre`. }ncerca`i s[ vede`i \i alte interese decât cele de natur[ material[! V[ sf[tuim s[ acorda`i mai mult timp studiului \i rela`iilor parteneriale.

Partenerul de via`[ v[ impresioneaz[ cu un cadou la care nu v[ a\tepta`i. Spre sear[, v[ sim`i`i bine ]mpreun[, la o ie\ire cu prietenii. V[ sf[tuim s[ v[ asculati intui`ia, pentru a lu[ o decizie corect[ la serviciu.

G Gemeni

K Balan]\

Sim`ul practic \i dorin`a de schimbare v[ ajut[ s[ intra`i ]n afaceri. S-ar putea ca un prieten s[ v[ propun[ o colaborare aparent profitabil[. Nu v[ gr[bi`i s[ promite`i nimic!

Colegii de serviciu \i partenerul de via`[ v[ apreciaz[ pentru dorin`a de schimbare \i ]nnoire. Organiza`i-v[ cât mai riguros \i nu pierde`i timpul! Azi ave`i spor ]n tot ce face`i.

Este o zi destul de dificil[, ]n care ave`i multe de rezolvat. Principala problem[ sar putea s[ fie de natur[ financiar[, dar v[ sf[tuim s[ nu v[ face`i griji. Sunte`i hot[rât \i plin de energie, a\a c[ reu\i`i s[ face`i fa`[ tuturor activit[`ilor.

H Rac

L Scorpion

P Pe[ti

S-ar putea s[ ]ncepe`i o nou[ etap[, mai ales ]n plan social sau sentimental. Nu este exclus s[ demara`i o afacere. Sunte`i comunicativ \i pute`i avea succes ]n c[l[torii.

Inten`iona`i s[ v[ implica`i mai mult ]n treburile casei, iar partenerul de via`[ este ]ncântat. Rela`iile cu cei din jur sunt foarte bune \i pute`i s[ ]ncheia`i contracte sau s[ semna`i documente oficiale.

Diminea`[ sunte`i hot[rât s[ face`i câteva schimb[ri ]n c[min, dar nu sunte`i sigur c[ partenerul de via`[ va fi de acord. Stabili`i-v[ clar priorit[`ile \i v-a`i asigurat succesul!

O V\rs\tor

AGENDA TURISM

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (12) * V^nd apartament 3 camere, zona Dorian 4, sau schimb cu garsonier[+diferen`[. Tel: 0741.635.821. (4) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Pre` 100.000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând ]n zona complex Bulevard apartament 3 camere decomandat, et.1, 2 balcoane, box[ 20 mp, 40.000 Euro, negociabil, accept rate, credit, etc., 0743.797.258. (1741-3)

PREST|RI SERVICII

Fizomed Centrul de recuperare - Diagnostic - Tratamente - Kinetoterapie Program[ri 0331.105977 Aleea Crizantemelor, Nr.7 www.fizomed.ro Scap[ de durere!

* Vând apartament 3 camere, str. I. Pillat (Armean[), pre` 56.000 Euro. Telefon: 0762676212. (1753-9)

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vând cas[ cu etaj ]n Dorohoi cu toate facilit[`ile sau schimb cu apartament. Telefon: 0749772960. (1748-1)

]nchirieri * Primesc elev ]n gazd[. Rela`ii la telefon: 0757.579.596. (14)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745. (16)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Ofer spre ]nchiriere garaj situat pe str. Armoniei. Rela`ii la telefon: 0729.093.899. (M-6)

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (14)

angaj[ri * Produc[tor tâmpl[rie PVC, c[ut[m distribuitori. Condi`ii foarte avantajoase. Informa`ii: 0262.481.305, 0744.515.567. (1)

Vineri, 19 februarie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct (r) 11.30 - 12.30 La poarta Europei (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.00 - 17.10 |tiri pe scurt

17.10 - 17.30 Interviul s[pt[m^nii (]) 17.30 - 18.80 Reporter Tele’M (]) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Drept la ~int[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

19 februarie 2010 Citi`i doar pe evenimentuldebotosani.ro

Pre\edin`i de asocia`ii amenin`a`i cu amenzi Sal[ de lectur[ \i sec`ie de art[ ]n pragul desfiin`[rii

Cultur[ pe autofinan`are Vor tramvai!

67% dintre cei peste 110 de cititori care au r[spuns la sondajul din edi`ia electronic[ a ziarului nu vor ca municipalitatea s[ renun`e la transportul electric, a\a cum ar dori viceprimarul Florin Ghiorghi`[.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Sunt umflate facturile la asocia`ie? Vorb[-n v^nt

Am dat soma`ii la 16 asocia`ii care nu au semnat aceste contracte. Nu am dat ]nc[ nicio amend[ din acest motiv, ]ns[ vom da aceste amenzi pentru c[ legiuitorul prevede ca administra`ia local[ s[ poat[ da amenzi \i pre\edin`ilor de asocia`ii \i pe persoan[ fizic[, nu pe asocia`ii. Dac[ o dai amenda pe asocia`ii, ei o bag[ pe cheltuieli comune la oameni \i spun: «Uite ce rea e prim[ria!»

Institu`iile de cultur[ din subordinea Consiliului Jude`ean vor trebui, din acest an, s[ pun[ accent mai mare pe ]ncas[rile proprii. |i asta deoarece \i ]n 2010 sumele care i-au revenit jude`ului prin legea bugetului de stat ajung la limit[ pentru salarii \i pentru sus`inerea activit[`ii. Pre\edintele CJ a precizat c[ sumele pe care dore\te s[ le repartizeze fiec[rei unit[`i de cultur[ ]n parte sunt suficiente pentru salarii, ]ns[ dac[ se dore\te realizarea unor obiective suplimentare conduc[torii vor trebui s[ g[seasc[ solu`ii de autofinan`are. Cu alte cuvinte, prin ac`iunile culturale realizate,

„Pentru 2010 institu`ia a ]ntocmit un program de a m[ri veniturile, ]n sensul c[ vom utiliza spa`iile de cazare pentru perioada estival[, vom atrage colaboratori prin activit[`ile pe care o s[ le facem, ca noi s[ asigur[m cazarea acolo, s[ nu se mai cazeze ]n ora\. Sper[m s[ cre\tem veniturile proprii de la 43.000 lei, cât am ob`inut ]n 2009 s[ ajungem la peste 60.000 lei”, Mihai J]j]e, manager Memorialul Ipote\ti

s[ ]ncerce s[ ob`in[ venituri proprii la buget. „Am insistat asupra cerin`ei de a se pune accent mai mult pe autofinan`are \i de a se revizui oportunitatea cheltuirii unor fonduri pe spa`ii ]nchiriate sau care sunt improprii din punct de vedere fizic. Le-am alocat o sum[ \i le-am precizat c[ ]ncadrarea ]n costurile efective se va putea face suplimentar doar pe seama surselor proprii ob`inute prin autofinan-

Prim[var[ cu promisiuni de vam[ european[

Florin Ghiorghi`[, viceprimar

Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0731/55.06.51 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com }n prim[var[ ]ncep lucr[rile de modernizare a v[mii de la R[d[u`i Prut - Lipcani. Asigur[rile

vin de la primul ministru Emil Boc \i de la ministrul Administra`iei \i Internelor Vasile Blaga. De altfel, cel din urm[ a declarat la Boto\ani, când a fost prezent la deschiderea oficial[ a v[mii provizorii, c[ ]n prim[var[ vor ]ncepe primele lucr[ri de amenajare a unei v[mi europene \i pe partea român[. Suma a fost cerut[ printr-o proiect ini`iat de la nivelul jude`ului \i ar urma s[ fie primit[ de la fondul de rezerv[ al Guvernului, pentru amenajarea terenului \i a infrastructurii rutiere. Pe lâng[ ace\ti bani, printr-un proiect european depus de Consiliul Jude`ean, alte 4 milioane de euro ar urma s[ fie direc`ionate pentru construc`ia spa`iilor \i asigurarea dot[rilor. Din aceast[ sum[, autoritatea jude`ean[ trebuie s[ vin[ cu circa un milion de euro ca \i cofinan`are. (Monica Aionesei)

„Personal am asigur[ri de la ministrul Blaga \i de la premierul Emil Boc, atunci când am avut o discu`ie personal[ cu d-lui la Bra\ov, c[ va ie\i foarte curând o hot[râre de Guvern de alocare a sumei de 20 milioane de lei pentru acest obiectiv”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte Consiliul Jude`ean

`are”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ. (Monica Aionesei)

„F[r[ ]ndoial[ c[ vom face economii. La unele spa`ii ]nchiriate am putea renun`a, pentru altele am putea renegocia contractele”, Cornelia Viziteu, director Biblioteca Jude`ean[ Mihai Eminescu

Fapt[ bun[ pedepsit[ cu o sechestrare Un b[rbat din Durne\ti a fost sechestrat \i b[tut dup[ ce a f[cut un gest omenesc, ducând acas[ o femeie care era c[zut[ ]n drum. Incidentul a avut loc mar`i sear[, ]n comuna Durne\ti. Poli`i\tii au fost sesiza`i de Dumitru B., de 42 ani, c[ ]n jurul orei 22.00 a fost victima unei infrac`iuni. Poli`i\tii au f[cut cercet[ri \i au stabilit c[, ]n timp ce se deplasa spre domiciliu, Dumitru B. a observat-o pe Cornelia A., de 41 ani, z[când ]ntins[ pe drum ]n stare de ebrietate. V[zând starea ]n care se afla femeia, a decis s[ o ajute s[ ajung[ la domiciliu, ]ns[ când a intrat ]n imobil a fost ]ntâmpinat de c[tre Mihai A., ]n vârst[ de 48 ani, so`ul Corneliei A., \i Romic[ V., de 36 ani, care se aflau ]n stare de ebrietate.

Femeia l-a acuzat de furt }n loc s[-i mul`umeasc[, ajuns[ acas[, femeia l-a acuzat pe Dumitru B. c[ i-ar fi furat dou[ telefoane mobile. Atunci, ceilal`i doi b[rba`i au t[b[rât pe el, lovindu-l cu pumnii peste fa`[ pentru a-l determina s[ recunoasc[ furtul. }n acela\i timp, lau imobilizat legându-i mâinile cu o curea de la pantaloni. Dup[ aproximativ 15 minute, Romic[ V. a dezlegat victima, care a reu\it s[ fug[ din locuin`a respectiv[. Dumitru B. a fost examinat medico-legal, ob`inând un certificat care atest[ c[ a fost agresat. Acum Mihai A. \i Romic[ V. sunt cerceta`i pentru lipsire de libertate. (D[nu` Rotariu)

Evenimentul de Botosani nr.1560  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1560  

Ziarul orasului tau!

Advertisement