Page 1

CMYK

Limuzine de miliarde pentru politicieni

l u r a i z n ] r a o D e: n i â m de

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 23 (1548) • Miercuri, 3 februarie 2010 • 8 pagini

}ndr[gosti`i pe Internet Sute de boto\[neni se ]ndr[gostesc pe internet. Pe pagini web precum www.simpatie.ro sau www.pasiuni.ro exist[ o sumedenie de locuitori ai jude`ului care, prin tot felul de mesaje, ]ncearc[ s[ ]\i g[seasc[ un partener sau o partener[. Pagina 5

Ajutor \colar de zeci de miliarde pentru Termica

Un munte de bani b[gat f[r[ rost ]n sistemul de ]nc[lzire al unit[`ilor de ]nv[`[mânt din Boto\ani. Dup[ ce a investit sume imense pentru achizi`ia de centrale termice pe gaz pentru \coli, acum municipalitatea aloc[ fonduri substan`iale pentru rebran\area \colilor la Termica. Pagina 6

Pag. 2

120.000 de oameni ]n spitale Vam[ de la B[sescu

Pagina 4


2

3 februarie 2010

STARTNEWS

Avocatul Poporului spulber[ speran`ele profesorilor. Disponibiliz[rile din educa`ie sunt legale, sus`ine Avocatul Poporului. Sesizarea f[cut[ de Federa`ia Sindicatelor Libere din }nv[`[mânt cu privire la neconstitu`ionalitatea concedierilor din educa`ie a primit un r[spuns nefavorabil cadrelor didactice. }n acesta Avocatul Poporului apreciaz[ c[ nu exist[ temeiuri care s[ justifice sesizarea pe aceast[ spe`[ \i c[ problem[ poate fi rezolvat[ de Parlament.

Editorial

Ho`ia, made ]n România }n `ara noastr[ premizele sunt foarte mici ca ho`ia s[ dispar[ vreodat[ sau, cel pu`in, s[ fie edulcorat[, când e gata s[-\i dea duhul, politicienii no\tri o rescusciteaz[ imediat, iar \tiurlubatica se d[ ]n stamb[. Scepticii spun c[ ar fi de needucat, ba mai mult, ar fi chiar o amprent[ genetic[ c[p[tând deja aura unui brand na`ional. Nici chiar a\a! Din patru ]n patru ani se g[sesc guralivi care ne tot promit Lucian Alecsa c[-i preg[tesc co\ciugul, dar cum trec alegerile, cum o scot la plimbare, defileaz[ la bra` cu ea prin v[zul lumii. Ce-i drept, ]i mai schimb[ doar `oalele; din ro\u ]n galben, apoi ]n portocaliu, de cele mai multe ori culorile se amestec[ rezultând un terci policrom, c-un damf de-a dreptul resping[tor. Dac[ pân[ ]n ’90 aman`ii ei erau la vedere, o ]nso`eau prin birourile locale de partid, prin prim[rii, prin culcu\urile primilor secretari de jude`, prin C.C., prin Securitate, având drept emblem[ secera \i ciocanul, ]n schimb, dup[ Revolu`ie, cei ajun\i la putere au expus-o f[r[ nici re`inere, numai c[ au cosmetizat-o ni`el, au stilat-o, f[când-o mare doamn[ de companie. Li se fâlfâie c[ noi abia ne tragem sufletul. Nenorocita dracului colind[ f[r[ ]ncetare prin preajma lor, f[cându-le tot felul de cadouri; de la ma\inu`e bengoase la vili\oare. Deh, bie`ii de ei, au mare nevoie de asemenea... acareturi! Mai mult chiar, ace\tia au trecut so protejeze, mai abitir decât pe-o amant[, cei ajun\i ]n vârful piramidei au plimbat-o \i pe la ofi`erul st[rii civile, oficializând rela`ia. ]n ultimii ani au gigiulit-o liberalii \i social democra`ii, acum e rândul portocaliilor s-o ocroteasc[. To`i pezevenchii cum pun piciorul pe scena politic[, cum se dau la ea. \i liberalul de Boto\ani, Florinel `urcanu, ]nc[, ]nainte de-a p[\i ]n rândul ale\ilor, s-a aruncat la ea ca un t[ura\ ]n c[lduri, a ]nghesuit-o, a ciufulit-o, iar pentru faptele lui de b[rb[`ie a primit drept r[splat[ o ditamai vil[ la Hudum. Nici feciorii lui Boc nu sunt mai ac[t[rea, de cum au pus mâinile pe frâie, o \i curteaz[, alde Videanu \i Berceanu ]i sunt aman`i de ani buni. Tragedia este alta, tocmai cei ce-s pu\i s-o ocroteasc[, s[-i poarte de grij[, m[ gândesc la cei din Justi`ie, tocmai ei sunt primii care-i fac cu ochiul, au intrat ]ntr-o complicitate tacit[ cu „\mecheroaica”, iar acum sunt de neoprit. Din tot acest spectacol preacurvesc, românul de rând are cel mai mult de pierdut. Criza \i gerul ]i spulber[ \i ultimele speran`e, va ajunge-n prim[var[, ca lujerul de... trestioar[. \i uite a\a, pe aceste spa`ii mioritice, ho`ia e la ea acas[.

Calendar cre\tin ortodox 3 M Sf. si Dreptul Simeon \i Sf. Proorocita Ana 4 J Cuv. Isidor pelusiotul

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

}n urm[ cu un an, reprezentan`ii societ[`ii Apa Grup erau la ]nceput cu munca de convingere a boto\[nenilor c[ sistemul de facturare a apei nu este unul corect. Evenimentul de Boto\ani scria atunci c[ \efii de la Apa Grup SA nu aveau de gând s[ renun`e la ideea schimb[rii modalit[`ii de facturare a apei furnizate popula`iei care locuie\te la bloc. Astfel, \efii societ[`ii furnizoare de ap[ \i canal ]ncercau cu insisten`[ s[ conving[ c[ facturarea trebuie s[ se fac[ ]n func`ie de indexul specificat de apometrul de pe casa sc[rii \i nu de cel individual, de la fiecare consumator ]n parte. De fapt, cei de la Apa Grup justificau c[ doar prin introducerea noului sistem de furnizare a apei vor reu\i s[ elimine pierderi de 200.000 de lei lunar, despre care spuneau c[ survin de pe urma pierderilor din subsolurile blocurilor, a furtului de ap[ \i a nedeclar[rii corecte a indexului. „Nu ]ncerc[m s[ arunc[m pisica ]n curtea asocia`iei de proprietari 4,0877 lei

2,9331 lei

sau a clien`ilor cu care avem contracte individuale, ci pur \i simplu trebuie s[ implement[m noul sistem de facturare pentru a respecta legisla`ia ]n vigoare”, declara atunci Albert T[nas[, purt[torul de cuvânt al Apa Grup. De atunci, Apa Grup a f[cut pa\i importan`i ]n impunerea noului sistem de facturare a apei. Cu sprijinul consilierilor jude`eni, Apa Grup a reu\it s[ le impun[ boto\[nenilor un sistem de facturare care ]i va obliga pe mul`i s[ pl[teasc[ nu cât consum[, ci consumul vecinilor care nu catadicsesc s[ declare corect indexul. Regulamentul a fost adoptat de Consiliul Jude`ean \i Consiliul Local \i ar urma s[ se aplice din prim[var[. Ziua: -20C

Noaptea: -110C

Pre\edintele Traian B[sescu \i premierul moldovean, Vlad Filat, au avut o discu`ie telefonic[ ]n cadrul c[reia sa decis ca podul R[d[u`i Prut - Lipcani s[ fie pus ]n func`iune ]n decurs de zece zile, adic[ pe 12 februarie. }n plus, peste dou[ s[pt[mâni, la Bucure\ti vor demara negocierile privind finan`area de c[tre partea român[ a proiectelor de infrastructura ]n Republica Moldova. Toate acestea dup[ ce Traian B[sescu a efectuat ]n perioada 27-28 ianuarie o vizit[ la Chi\in[u.

Vama provizorie, ]n a\teptarea banilor Prefectul Cristian Roman a declarat c[ ]mpreun[ cu reprezentan`ii Consiliului Jude`ean s-a ]ntocmit proiectul de Hot[râre de Guvern privind alocarea sumelor necesare ]n vederea amenaj[rii v[mii de la R[d[u`i Prut \i deschiderea provizorie a acesteia. Proiectul urmeaz[ s[ fie discutat ]n \edin`a Executivului de ast[zi. „Am ajuns la concluzia, ]n baza unui deviz es-

580.000 de lei au solicitat

t i \i am discutat cu autorit[`ile locale madirectorul Comtiv, paniei Na`ionale Guvernului pentru c [ de Autostr[zi \i construc`ia v[mii suDrumuri Na`iom a nale, iar cheltuiede la R[d[u`i necelile aferente acess a r [ tei platforme vor fi Prut. este de suportate de compa585.000 lei, nie”, a declarat Cristian neincluzând Roman. El a mai spus c[ sâmcheltuielile privind amena- b[t[ vor fi gata cele dou[ platjarea platformei pe cele dou[ forme, una, respectiv cea dinsensuri, pentru intrare \i spre sensul de mers c[tre Repuie\ire. Acest lucru l-am dis- blica Moldova, fiind deja finalicutat la Ministerul de Interne zat[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

}nc[ 700 de boto\[neni r[ma\i 11.936 pe drumuri de \omeri erau ]nregistra`i ]n tot jude`ul la sfâr\itul lunii ianuarie.

„Pentru cre\terea \anselor de ocupare a acestor persoane Agen`ia va aplica mai multe m[suri active. Printre acestea se num[r[ informarea \i consilierea profesional[, medierea muncii, formare profesional[, consultan`[ \i asisten`[ pentru ]nceperea unei activit[`i independente sau pentru ini`ierea unei afaceri, completarea veniturilor salariale ale salaria`ilor \i, nu ]n ultimul rând, prin stimularea mobilit[`ii for`ei de munc[”, Sorin |ologon, director coordonator AJOFM

Num[rul boto\[nenilor care r[mân f[r[ un loc de munc[ cre\te de la o lun[ la alta. Oficial, ]n prima lun[ a anului, peste 700 de persoane au intrat ]n eviden`ele Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM), acestea fiind ]n c[utarea unei slujbe. }n acela\i timp, \i rata \omajului la sfâr\itul lunii ianuarie ]nregistreaz[ o u\oar[ cre\tere, de 0.47 puncte procentuale, respectiv de la 7%, la nivelul lunii decembrie, la 7,477% ]n ianuarie. Mai mult de jum[tate dintre \omeri sunt indemnizabili. (Petronela Rotariu)


3

3 februarie 2010 Protest pe buzunarul lor. Primarul C[t[lin Flutur a declarat c[ greva func`ionarilor a afectat activitatea din institu`ie doar ]n mic[ m[sur[ \i a spus c[ personal nu a fost informat de ac`iunea grevist[. El a precizat c[ cele dou[ ore de grev[ nu vor fi pl[tite.

TOPNEWS

Grev[ la Prim[rie Activitatea de la Prim[ria Boto\ani \i de la Direc`ia de Taxe \i Impozite Locale a fost blocat[, ieri, timp de dou[ ore, din cauza grevei angaja`ilor celor dou[ institu`ii.

Ghi\eul unic ]nfiin`at la Prefectura Boto\ani a devenit, de ieri, func`ional. De aici se vor putea ob`ine toate documentele \i avizele necesare implement[rii proiectelor europene. La acest ghi\eu vor avea acces unit[`ile administrativ teritoriale, institu`iile publice, precum \i serviciile publice deconcentrate aflate ]n subordinea Consiliului Local \i a Consiliului Jude`ean. Va func`iona mar`i \i joi, ]ntre orele 10,00 \i 14,00. (L.L.)

Nu au luat banii oamenilor Boto\[nenii care au avut treab[, la primele ore ale dimine`ii, la Direc`ia de Taxe \i Impozite Locale au constatat c[ u\a este ]nchis[ \i au f[cut cale ]ntoars[. Ei \i-au exprimat nemul`umirea fa`[ de protestul angaja`ilor din administra`ia local[. Angaja`ii unit[`ii s-au prezentat la program, ]ns[ au refuzat s[ lucreze cu publicul \i nu au ]ncasat bani ]ntre orele 8 \i 10. }n jurul orei 10, ]n fa`a institu`iei era format[ coad[ cu boto\[nenii care a\teptau deschiderea direc`iei. |i la Prim[ria Boto\ani, activitatea cu publicul a fost blocat[ doar de c[tre angaja`ii afilia`i la Sindicatului Liber din Administra`ia Public[ Local[ a municipiului Boto\ani. }n alte birouri, unde existau angaja`i neafilia`i la sindicat, s-a desf[\urat activitate normal[ cu publicul. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„Cel pu`in la compartimentele de aici, din Prim[rie, nu au f[cut grev[, am ]n`eles c[ este ceva la Taxe \i Impozite. }i vom ]ntreba. Nici m[car nu au informat c[ fac grev[. Eu nu am fost informat”, primar C[t[lin Flutur

Ce vor grevi\tii Func`ionarii Prim[riei Boto\ani au protestat pentru p[strarea locurilor de munc[, p[strarea veniturilor salariale din luna decembrie 2009. Ei au anun`at c[ dac[ reprezentan`ii Guvernului nu vor organiza ]n regim de urgen`[ negocieri \i dezbateri ]n vederea g[sirii unor solu`ii pentru a nu afecta locurile de munc[ \i veniturile salariale, atunci vor declan\a greva general[ pe termen nelimitat pe 12 februarie.

conu, de\i avaria a fost remediat[, presiunea apei era foarte sc[zut[, fapt pentru care s-a luat hot[rârea de a se sista furnizarea apei calde. „Cei de la ap[ au avut o problem[ tehnic[ \i din cauza presiunii sc[zute nu putem furniza ap[ cald[ la parametri corespunz[tori”, a spus Ion Diaconu.

Conducerea societ[`ii de termoficare a decis, ]n cursul zilei de ieri, s[ sisteze furnizarea apei calde. }ntreruperea a intervenit din cauza „Nu Directorii se unei avarii la pot estima când re`eaua de contrazic, vom relua furnizarea ap[... oamenii fac apei calde rece. du\uri deoarece nu depinde de noi. Nu vor fi reci Din cauza unei avarii la conducta care alimenteaz[ cu ap[ municipiul Boto\ani, Termica a sistat furnizarea apei calde, ]n cursul zilei de ieri. Potrivit directorului general al SC Termica SA, Ion Dia-

Ghi\eu anticorup`ie

probleme cu c[ldura, }n cursul dudar ap[ cald[ nu p[ amiezii de ieri, Maricel putem furniza pân[ ce Georgescu, dinu vom avea presiune rectorul gene\i debit suficient”, ral al SC Apa Ion Diaconu, Grup SA l-a contrazis pe directodirector general rul societ[`ii de terSC Termica SA moficare, spunând c[ presiunea apei a revenit la normal ]n majoritatea

zonelor din municipiu. „Luni diminea`[, am avut o avarie la o van[ a conductei care alimenteaz[ municipiul \i am fost nevoi`i s[ sist[m furnizarea apei. }n jurul orei 16.00 am reu\it s[ remediem avaria, dar din cauza frigului am reluat furnizarea foarte ]ncet \i, de aceea, ]n unele zone, la etajele superioare presiunea a fost foarte sc[zut[. Dac[ for`am riscam ca Boto\aniul s[ r[mân[ o s[pt[mân[ f[r[ ap[”, a spus Maricel Georgescu. (R[zvan Sauciuc)

Vaccinul antigripal intr[ ]n \coli Aproape 50% dintre p[rin`ii elevilor cu vârste ]ntre 6 \i 16 ani \i-au dat acceptul pe hârtie pentru imunizarea copiilor lor ]mpotriva gripei noi. Asta dup[ ce Direc`ia de S[n[tate Public[ a trimis tabele ]n unit[`ile de ]nv[`[mânt pentru a \ti care este num[rul aproximativ al copiilor de pân[ ]n 16 ani care urmeaz[ s[ fie vaccina`i ]mpotriva gripei noi, astfel ]ncât autorit[`ile sanitare s[ \tie cam câte doze de vaccin s[ achizi`ioneze. (L.L.)

|oferi`[ cu ma\ina ]n pârâu Dou[ femei au ajuns cu ma\ina ]ntr-un pârâu. La volan se afla o ie\eanc[, aceasta pierzând controlul ma\inii pe un drum din Santa Mare. Accidentul a avut loc luni, ]n jurul orei 12.00. Mihaela Ioana U. de 29 ani, din municipiul Ia\i, se afla la volanul unui Ford Focus. |oferi`a a pierdut controlul volanului din cauza vitezei, p[r[sind drumul. Ma\ina s-a r[sturnat ]ntr-un pârâu. }n urma accidentului au fost r[nite atât femeia de la volan, cât \i o pasager[ care se afla pe locul din dreapta fa`[ al autoturismului. Ambele au fost transportate cu ambulan`a la Spitalul Jude`ean, unde au primit ]ngrijiri medicale, f[r[ a fi ]ns[ internate. (D.R.)


CMYK

4

3 februarie 2010

TOPNEWS

Unul din patru boto\[neni a ajuns anul trecut ]n spital. Un sfert din popula`ia municipiului Boto\ani a c[lcat anul trecut pragul spitalelor din jude`ul Boto\ani. „Nu a\ trage concluzia c[ popula`ia a fost bolnav[. Eu trag concluzia c[ avem o popula`ie care, probabil, din cauza problemelor sociale pe care le are jude`ul Boto\ani, este preponderent pensionat[ pe caz de boal[. Mul`i care au ajuns la spital sunt pe caz de boal[. Unele sunt intern[ri pentru reevalu[ri pentru comisia de expertiz[”, Rodica Hu`uleac, director general CJAS

Arestat pentru uciderea mamei. A ajuns ]n arest destul de greu, de\i \i-a ucis mama. S[pt[mâna trecut[, un judec[tor al Tribunalului Boto\ani a respins cererea de arestare preventiv[ a lui Mircea H[p[ianu, b[rbatul suspectat de crim[, cu toate c[ procurorul avea un dosar cu dovezi solide. Procurorii au f[cut un nou apel ]n cazul b[rbatului din satul Horl[ceni, care ]n a doua zi de Cr[ciun \i-a ucis mama, de aceast[ dat[ apelul fiind admis.

Reprezentan`ii CJAS au contabilizat intern[rile raportate de unit[`ile spitalice\ti din jude`ul Boto\ani \i au constatat c[ un sfert din popula`ia jude`ului a stat prin spitale, num[rul fiind superior anilor anteriori. Medicul Rodica Hu`uleac, pre\edintele CJAS, a declarat c[ mul`i dintre boto\[neni s-au internat pentru a este suma astronomic[ pe beneficia de pensii care Casa Jude`ean[ de pe caz de Asigur[ri de S[n[tate a boal[, ceea ce nu decontat-o anul trecut este normal. spitalelor. „Dac[ iei ]n Jude`eanul, calcul popula`ia jude`ului Boto\ani, campion la care este de 450 mii, intern[ri din care nu \tiu câ`i sunt pleca`i prin str[in[tate, ]nseamn[ c[ Pe la Spitalul Jude`ean au trecut, ]n sunt foarte mul`i”, a precizat Rodica 2009, nu mai pu`in de 31.000 pacien`i, Hu`uleac. iar durata medie a intern[rii a fost de 7

35 milioane

zile. }n topul unit[`ilor cu mul`i pacien`i mai figureaz[ Spitalul Municipal Dorohoi, Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie, dar \i Spitalul de Pediatrie. La polul opus, se afl[ Spitalul din S[veni \i cel din Darabani, unde au fost f[cute peste 3000 de intern[ri. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Femeia lovit[ de X5 tr[ie\te cu aparate

imediat. În aceea\i sear[, poli`i\tii au identificarea autorului accidentului, acesta fiind Marius George P[duraru, de 28 ani, din municipiul Boto\ani. }n urma analizelor la sânge, poli`i\tii au stabilit c[ era „Starea Femeia lovit[ pe trecerea de \i beat ]n momentul pacientei este ]n accidentului, având pietoni de pe Calea Na`ional[, continuare neschimbat[, o valoare de 1,3 s[pt[mâna trecut[, este `inut[ fiind o minune practic c[ a mg/l alcool pur ]n via`[ de aparate. Medicii reu\it s[ supravie`uiasc[ atâtea ]n sânge. Elena sunt sceptici, ]n continuare, zile ]n condi`iile ]n care a suferit C. a fost dus[ atâtea traumatisme. Este stabil[, ]n privin`a \anselor de sula Ia\i ]n stare ]ns[ dac[ nu va fi o ]mbun[t[`ire \i grav[, cu un pravie`uire ale tinerei. va fi ]n aceea\i stare, exist[ riscul traumatism craca organele ei, rând pe rând, s[ nio-cerebral Joi sear[, Elena C., ]n vârst[ de 26 cedeze”, medic Florin acut deschis \i de ani, avându-l ]n bra`e pe fiul s[u Gr[mad[, purt[tor de cu traumatism de doi ani, s-a angajat ]n traversarea cuvânt Spitalul de toracic, ]n com[ str[zii ]n zona stadion. A fost lovit[ ]nNeurochirurgie de gradul IV, medis[ ]n plin de \oferul unui BMW X5, auIa\i cii luptându-se pentru torul accidentului p[r[sind locul faptei a o `ine ]n via`[. De altfel, dac[ nu vor interveni schimb[ri, \ansele de supravie`uire ale Elenei C. scad considerabil. (D[nu` Rotariu)


CMYK

5

3 februarie 2010 Mesaje dup[ vârst[. Mesajele l[sate de boto\[nene sunt ]n ton cu vârsta celei care posteaz[ mesajul. Fuga de singur[tate este motivul pentru care persoanele doresc s[-\i g[seasc[ astfel pe cineva cu care s[ comunice. }n spatele tuturor cuvintelor, fiecare ]ns[ trebuie s[ fie realist c[ nu cunoa\te adev[rata persoan[ care se ascunde ]n spatele unei imagini \i a unor vorbe me\te\ugite.

ESEN~IAL

t e n r e t n I e p i ` i t s o }ndr[g Acum nu mai este la mod[ scrisoarea pe o hârtie \i purtat[ de po\ta\ la cel sau cea c[rora le este destinat[. Acum, la mod[ sunt SMS-urile, email-urile \i mesajele off-line. |i nu ]n ultimul rând, site-urile specializate de matrimoniale.

Timp liber pe net Internet-ul câ\tig[ din ce ]n ce mai mult teren, iar timpul liber al celor mai mul`i este petrecut ]n fa`a calculatorului. Timiditatea, vârsta ]naintat[ sau plictiseala sunt motive pentru care persoanele acceseaz[ site-urile specializate ]n matrimoniale, priete-

La ag[`at pe net Sute de boto\[neni se ]ndr[gostesc pe internet. Pe pagini web precum www.simpatie.ro sau www.pasiuni.ro exist[ o sumedenie de locuitori ai jude`ului care, prin tot felul de mesaje, ]ncearc[ s[ ]\i g[seasc[ un partener sau o partener[. Majoritatea fac parte din grupa de vârst[ 18-49 de ani, ]ns[ sunt peste persoane, mai ales femei, chiar \i de peste 50 de ani, care ]\i caut[ marea iubire real[ ]ntr-o lume virtual[.

nie, dragoste sau oricare denumire de acest gen. Iubirea virtual[ reprezint[ pentru unii \ansa de a se c[s[tori, iar la mod[ sunt chat-urile de genul messenger-ului \i site-urile matrimoniale. Scânteia artificial[ a Internet-ului pare a uni oameni, schimbându-le destinul \i ajutându-i s[ scape de singur[tate. Auzim tot mai des pove\ti de „succes” ale oamenilor care reu\esc s[ dep[\easc[ limitele spa`iale, alegând varianta modern[ a lui Cupidon: Internet-ul.

Dependen`i de iubirea virtual[ De pe lista site-urilor specializate nu lipsesc \i boto\[nenii, fie ei la vârsta adolescen`ei sau trecu`i de prima tinere`e. Cadrele didactice care reu\esc s[ se apropie de liceeni \tiu despre a„Sunt foarte de\teapt[, sexy, \i vreau un b[rbat pe ceste „relacare s[ ]l fac fericit”, Alexandra, 24 de ani. `ii”. Cei mai mul`i dintre „Provocarea e s[ fii tu ]nsu`i, ]ntr-o lume care ]ncearc[ tineri au s[ te fac[ s[ te asemeni cu to`i ceilal`i”, Ilona, 38 de ani. conturi pe diferite si„O femeie obi\nuit[ ,dornica de noi rela`ii de prietenie, te-uri unde comunicativ[, ospitalier[ \i restul ve`i vedea”, |tefanela, cunosc zeci de al53 de ani. te persoane cu care comunic[. „Aceste iubiri virtuale creeaz[ pentru unii dintre utilizatori o dependen`[ de neimaginat. Devin un fel de drog de care nu mai pot sc[pa. Se simt lega`i de cineva pe care nu-l \tiu cum este ]n adev[ratul sens al cuvântului. Vocea de la telefon \i cuvintele ame`itoare de pe messenger sunt motive pentru care unii liceeni sus`in c[ au g[sit adev[rata dragoste”, este p[rerea unui cadru didactic de la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”. (Petronela Rotariu)

„Vr[jeli” boto\[nene ]n spa`iul virtual

Tragedie online Rela`iile de pe internet pot avea consecin`e dintre cele mai trage. Este \i cazul nefericitului boto\[nean Daniel Manca\. Acesta a fost ucis de Alina Horeanu \i un prieten de al s[u dup[ ce a fost cunoscut[ de boto\[nean pe internet. Alina a lucrat la videochat, unde f[cea sex virtual cu clien`i poten`a`i financiari. Astfel l-a cunoscut pe Manca\, care a fost ucis apoi la Ia\i pentru ma\in[ \i alte bunuri.


6

3 februarie 2010 Mii de hectare ale statului s-au evaporat. Terenurile din domeniul statului vor fi luate la verificat de Institu`ia Prefectului. Exist[ o informare c[ ]n jude` ar fi peste 1.500 de hectare de teren ce apar`in statului dar „sunt libere”. Prefectul are b[nuiala c[ aceste terenuri ar fi folosite de diverse persoane. Am[nunte pe www.evenimentuldebotosani.ro

TOPNEWS

Ajutor \colar de zeci de miliarde pentru Termica Un munte de bani b[gat f[r[ Directorii \colilor rost de municipalitate ]n sistemul critic[ rebran\area de ]nc[lzire a unit[`ilor de ]nv[`[mânt din Boto\ani. Dup[ ce a De partea cealalt[, reprezentan`ii unit[`ilor de investit sume imense pentru ]nv[`[mânt sunt cu totul de alt[ p[rere, care contrazic afirma`iile autorit[`ilor locale. achizi`ia de centrale termice pe Ei spun c[ facturile la ]nc[lzire nu gaz pentru \coli, acum mu2.181.504 vor fi mai mici prin sistemul nicipalitatea aloc[ noi fonduri, centralizat bani din bugetul local al tot substan`iale, pentru redecât cel de Prim[riei, vor fi direc`iona`i bran\area \cope gaz \i anul acesta pentru rebran\area lilor la sistec[ prin pic[ re ca ]n l a 16 unit[`i \colare la societatea tu mul termic „}n momen aceast[ frig, ]n i ii p co u Termica. Asta dup[ ce, ]n 2003, a st centralizat. m[sur[ centrala \i i`ia st ve In . [ m tot autorit[`ile locale au dispus le b e s t e este o pro st f[fo a z a g e p montarea de centrale termice ]n le Rebran\are favoricu centrale gner E i u -l d ea unit[`i de ]nv[`[mânt, dup[ ce em z a t [ cut[ pe vr decis[ ie ]ntrebat ce u ]ntreaga popula`ie a eb tr societal su n â d \i ci”, n tu a e er d Boto\aniului a ]nghe`at de ve tea de terpentru a avut ]n xa le A n li t[ [ moficare. C frig ]n locuin`e \i r viceprima facturi mai Nu se dore\institu`ii.

mici

Pretextul invocat de autorit[`i este acela c[ \colile trebuie s[ aib[ surs[ alternativ[ de ]nc[lzire, ]n cazul ]n care nu ar fi presiune la gaz sau invers, ]n cazul ]n care ar fi probleme tehnice la sistemul centralizat de ]nc[lzire. Atât reprezentan`ii Prim[riei, cât \i cei ai societ[`ii de termoficare sus`in c[ \colile vor pl[ti mai pu`in la c[ldur[ dup[ ce vor fi rebran\ate la sistemul centralizat. Ion Diaconu, directorul societ[`ii Termica, spune c[, potrivit previziunilor, facturile ar fi mai mici cu 30% decât cele pe care le pl[tesc acum unit[`ile de ]nv[`[mânt. Mai mult, \coala nu va mai fi nevoit[ s[ pl[teasc[ persoana care se ocup[ de centrala pe gaz \i nici nu ar mai pl[ti sume consistente de bani pentru repara`ia acestora. „Acele centrale montate pe gaz au atâ`ia ani de func`ionare \i deja au probleme tehnice, iar costurile cu repara`ia acestora sunt destul de mari. Pe de alt[ parte, mai este \i fochistul care trebuie pl[tit”, a spus Ion Diaconu.

Bani grei pentru rebran\are Racordul unei \coli la sistemul centralizat de ]nc[lzire se va face la pre`uri variate, func`ie de lungimea acestuia, respectiv de la 10.000 de lei la 50.000 de lei. La aceast[ sum[ se adaug[ \i costurile cu ]nfiin`area acelor micro-puncte termice care vor func`iona pe lâng[ \coli. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ sus`ine c[ sunt zone unde presiunea la gaz este foarte sc[zut[ \i c[ unele centrale au ]nceput s[ cedeze, de aceea se va merge \i pe sistemul de ]nc[lzire centralizat. Asta nu ]nseamn[, spune viceprimarul, c[ \colile trebuie s[ foloseasc[ neap[rat sistemul centralizat de ]nc[lzire.

te altceva decât supravie`uirea acesteia prin m[rirea clientelei, cred reprezentan`ii institu`iilor de ]nv[`[mânt. Ace\tia spun c[ \i a\a investi`ia pe o central[ termic[ pe gaz a presupus costuri substan`iale, iar acum se mai investe\te ]nc[ o dat[, pe când ace\ti bani ar putea fi direc`iona`i

}n realitate Termica e mai scump[ De exemplu, la o \coal[ din Boto\ani s-a investit 11.000 de dolari pe instala`ia pe gaz. Directorul acesteia, care a dorit s[ ]\i p[streze anonimatul, a spus c[ ultima factur[ la Termica a fost de 8.000 de lei, ]n timp ce la gaz prima factur[ a fost de 1.700 de lei. „Termica trebuie s[ tr[iasc[, iar \colile sunt consumatori serio\i de agent termic. Ei ne furnizau nou[ c[ldur[ pân[ la 7 diminea`a \i dup[ 5, iar când

c[tre alte municipiu. Lupa\cu)

probleme din (L[cr[mioara

„V[zând c buie s[ sch[ o dat[ la \ase \apte c[ mai tre imbi o central[, nu ani tretre`inere labuie s[ pl[tim partemai spun chi\ti la fie fiecare central[, m a de ]nmatematic care \coal[, f[când ai `ii foacolo sau p ajungi la concluzia cun calcul gaz”, vicepoate mai scump pe ce [ ie\i tot n rimar Flor in Ghiorghtrala pe i`[

erau ore noi nu aveam c[ldur[”, a spus directorul unei \coli. Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu” este una din \colile care urmeaz[ s[ fie rebran\at[ la Termica. Loredana Botezantu, directorul unit[`ii de ]nv[`[mânt, a declarat c[ nu a fost ]n\tiin`at[ vizavi de aceast[ m[sur[. „Nu cred c[ va fi mai bine dac[ vom trece la Termica. Este p[cat de investi`ia f[cut[ pe instala`ia pe gaz. Atunci s-au chinuit mul`i oameni s[ pun[ central[”, a spus Loredana Botezatu. Reprezentan`ii Inspectoratului |colar spun c[ nu oblig[ nimeni \colile s[ se ]nc[lzeasc[ de la Termica.


7

3 februarie 2010 Pre\edintele la psihiatru: - Nu \tiu ce sentâmpl[ c[ ]n ultimul timp sunt tot mai atacat de opozi`ie \i de moguli, au ]nceput s[ m[ p[r[seasc[ pân[ \i sus`in[torii fideli \i scad vertiginos ]n sondaje. Mi se repro\eaz[ c[ prea m[ bag ]n toate, c[ sunt autoritar \i

chiar c[ m[ dau drept Dumnezeu... Psihiatrul: - S-o lu[m ]ncet \i metodic. Spune`i-mi am[nun`it \i ]n ordine cronologic[ tot ce-a`i f[cut. Pre\edintele: - P[i, la ]nceput am creat Cerul \i P[mântul...

CALEIDOSCOP AGENDA PREST|RI SERVICII

LICITA~IE S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 16.02.2010, ora 0900 - organizeaz[ licita`ie public[ pentru ocuparea locurilor disponibile ]n pie`e, dup[ cum urmeaz[: - ]nchiriere spa`ii pentru activit[`i autorizate - utilizare platou pentru activit[`i autorizate Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 11.02.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei \i achitarea taxei de participare se face la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 15.02.2010, ora 14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate la BT-SV 180 m, ambele v^nz[ri apartamente deschidere angaj[ri ]n zona Hudum, 0746.261.466. * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(15) * VÂND / SCHIMB apartament 3 camere( str. S[venilor, et. 3, soare) cu garsonier[. Telefon: 0746277689. (1715-1) * Vând f[r[ intermediar apartament 3 camere 64 mp suprafa`a util[, decomandat, zona str. S[venilor \i mobil[ sufragerie Fraiburg. Telefon: 0745333305.(1721-1) * V^nd apartament 3 camere, zona Dorian 4, sau schimb cu garsonier[+diferen`[. Tel: 0741.635.821.(15) * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-avis de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Pre` 100.000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând sau schimb ap. 4 camere cu ap. 2-3 camere, situat ]n Pia`a Mare - zona Big. Pre` negociabil la fa`a locului. Telefon: 0753860508.(1711-2) * Vând ]n zona complex Bulevard apartament 3 camere decomandat, et.1, 2 balcoane, box[ 20 mp, 45.000 Euro negociabil, accept variante rate, credit etc., 0743797258. (1725-10)

v^nz[ri case/terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp

PREST|RI SERVICII

Fizomed Centrul de recuperare - Diagnostic - Tratamente - Kinetoterapie Program[ri 0331.105977 Aleea Crizantemelor, Nr.7 www.fizomed.ro Scap[ de durere!

(1496-p) * Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625. (12)

]nchirieri * Primesc o fat[ ]n gazd[. Rela`ii la telefon: 0757.579.596.(20) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou - 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(19) * Caut coleg[ de apartament (salariat[), zona Liceului M. Eminescu, pre` 50E/lun[, 0757386942. (A-3)

v^nz[ri auto * Vând DACIA PAPUC carosat, 2 locuri, an 2005, pre` 2500 E negociabil. Telefon: 0740026104; 0751706730.(1688-2)

cump[r[ri * Colec`ionar german Herman Rudolf cump[r ma\ini de cusut: Singer, Koiser, Namon; Kurcop, Ileana, Nicoleta, Paff, Veronica. Ofer 45.000-98.000 E. Telefon: 0728790533. (1729-7)

prest[ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (19) * Execut[m construc`ii case, mont[m gresie, faian`[, rigips, zugr[vim, izol[m termic \i lucr[ri la cerere, 0753596291. (1731-6)

angaj[ri * Biroul Executiv al A.J.F. a hot[rât convocarea Adun[rii Generale Ordinare a Asocia`iei Jude`ene de Fotbal pentru ziua de joi, 04 martie 2010, ora 12.00 la sediul A.J.F. din str. 1 Decembrie nr. 22. (1730-1)

* SC Tehnoactiv Boto\ani angajeaz[ mecanic service utilaje construc`ii. Cerin`e: - cuno\tin`e de motoare tehnice; - cuno\tin`e de mecanic[ \i electrotehnic[; - posesor permis auto B. Rela`ii la 0744470535. CV-ul se va trimite la sediul din Suceava fax: 0330.401.082, e-mail: office@tehnoactiv.ro. (1726-4)

decese

! Consterna`i de durere, profesorii \i elevii Colegiului Economic „Octav Onicescu” Boto\ani anun`[ dispari`ia fulger[toare, la vârsta de 49 de ani, a profesoarei de contabilitate BIDA|CU LILIOARA. Devotat[ profesiei de dasc[l, doamna profesoar[ s-a remarcat printr-o `inut[ intelectual[ \i didactic[ deosebit[, fiind mult apreciat[ de elevi \i colegi. Regret[m dispari`ia mult prea timpurie a distinsei profesoare \i transmitem sincere condolean`e familiei ]ndoliate. Dumnezeu s-o odihneasc[ ]n pace! (1728-1)

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Conducerea Colegiului Economic „Octav Onicescu” Boto\ani exprim[ un ultim omagiu distinsei profesoare BIDA|CU LILIOARA. Devotat[ profesiei de dasc[l, profesoara \i-a iubit nespus de mult elevii, familia \i apropia`ii. Regret[m dispari`ia mult prea timpurie a colegei noastre. Compasiune \i sincere condolean`e pentru ]ntreaga familie. Dumnezeu s-o odihneasc[ ]n pace! (1727-1)

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

AGENDA TRANSPORTATORILOR

!

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

AGENDA COMERCIANTULUI

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

3 februarie 2010

Doar pe www.evenimentuldebotosani.ro citi`i despre:

Egalitate sexual[ pe pia`a muncii

B[rba`ii nu se simt nici discrimina`i, dar nici avantaja`i pe pia`a muncii. 50% dintre participan`ii la sondajul de pe edi`ia online a ziarului cred c[ sexul frumos ia fa`a celui puternic doar pentru c[ este... frumos.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

„V[ surâde o rela`ie pe internet?” Vorb[-n v^nt

De aproape patru-cinci ani, când am fost ]n primul meu mandat, lucrurile au evoluat la nivelul institu`iilor, chiar \i din punct de vedere al limbajului. Folosesc cuvinte europene \i m-a bucurat lucrul acesta. Sper s[ ob`inem \i rezultate ]n urma deschiderii acestui ghi\eu Cristian Roman, prefect

Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0731/55.06.51 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

Mii de hectare ale statului s-au evaporat Medici \i farmaci\ti amenda`i de CAS Ghiviziu va fi ]mprumutat la Pa\cani

Trei pu\tani aresta`i pentru omor De la un schimb de cuvinte i s-a tras moartea unui b[rbat. A fost pur \i simplu strivit sub bocancii unor tineri sup[ra`i c[ au fost jigni`i. Trei dintre ace\tia au ajuns ]n arest preventiv, al patrulea sc[pând doar pentru c[ este minor. Trei b[rba`i din comuna Ungureni au fost prezenta`i, mar`i, ]n fa`a judec[torului pentru a fi aresta`i preventiv dup[ ce procurorii au stabilit c[ au ucis ]n b[taie un om. }n acela\i dosar mai este cercetat \i un minor, ]ns[ nu a putut fi arestat preventiv, aceast[ m[sur[ neaplicându-se persoanelor sub 18 ani. Cu toate acestea, va r[spunde ]n aceea\i m[sur[ pentru fapta sa, anchetatorii stabilind c[ a partic-

ipat la uciderea ]n b[taie a b[rbatului ]n vârst[ de 48 de ani. Duminic[ sear[, Gheorghe L., din satul Borze\ti, a fost c[lcat ]n picioare de mai multe persoane, murind câteva ore mai târziu din cauza leziu„Raportul nilor sufede necropsie a starite. Pobilit c[ moartea vicli`i\tii timei a fost una violent[. au stabilit c[ Cele trei persoane au fost cei caprezentate pentru arestare re l-au preventiv[”, Aurel Simion, agresat purt[tor de cuvânt al pe Gheorghe L. Parchetului de pe Ofensa`i sunt Cilâng[ Tribunalul prian Flola be`ie Boto\ani rin \., ]n Totul ar fi porvârst[ de 19 nit de la câteva ani, Ioan P., ]n schimburi de cuvinte jignivârst[ de 22 de ani, \i toare ]ntre victim[ \i agresori, pe Cristian S., ]n vârst[ de 30 de ani, ]mpreun[ cu minorul fondul consumului de alcool. Cei Mihai S., ]n vârst[ de 16 ani. patru au fost audia`i de procurori,

Derby amical cu Suceava Trupa preg[tit[ de Cristi Popovici ]ncepe ast[zi seria jocurilor amicale \i ]ntâlne\te pe Cetate Suceava, de la ora 14.30, la F[lticeni. Cetate Suceava a pierdut mai mul`i juc[tori \i se ]ndreapt[ spre liga a III-a. Tot ]n aceast[ s[pt[mân[, gruparea boto\[nean[ va ]ntâlni pe forma`ia de liga a III-a FC Panciu, preg[tit[ de fostul antrenor secund de la Boto\ani, Dan B[ncil[. Oficialii clubului boto\[nean sus`in c[ locul de disputare a acestui meci nu s-a stabilit, variantele fiind Bac[u, Roman sau Tg. Neam`. „Am discutat cu cei de la Suceava \i a r[mas ca meciul s[ se joace la F[lticeni. Noi ne-am fi dorit mai mult s[ juc[m la Dumbr[veni deoarece era mai aproape, dar din câte am ]n`eles terenul de la Dumbr[veni e prea mic”, a spus Dumitru Brânz[, directorul executiv al FC Boto\ani.

Programul amicalelor Petrotub Roman (10 februarie) FCM Bac[u (13 februarie) Cetatea Suceava (17 februarie) CFR Pa\cani (20 februarie)

iar ]n urma autopsiei s-a stabilit c[ moartea victimei a fost una violent[. Astfel, mar`i, s-a luat decizia arest[rii preventive a trei dintre agresori, minorul fiind cercetat ]n stare de libertate. Cel mai probabil \i acesta va fi expertizat pentru a se stabili dac[ are discern[mânt. (D[nu` Rotariu)

Farmazon la Teatrul Eminescu Scena Teatrului Mihai Eminescu g[zduie\te joi sear[ ]ntâia premier[ din acest an. Comedia „Farmazonul din H]rl[u” scris[ de Vasile Alecsandri este regizat[ de Ion Sapdaru \i ]l are ]n rolul principal pe tân[rul Ciprian T[b[caru, actor de trei ani al institu`iei, aflat ]ns[ pentru prima dat[ ]n prim planul unui spectacol. Piesa are o semnifica`ie aparte ]ntrucât a fost jucat[ ]n 1840 la Bucure\ti, fiind primul spectacol de teatru ]n limba român[ pus ]n scen[. „Este un efort de restituire, de rea\ezare, de a aduce pe scen[ momentul de temelie al teatrului românesc”, a declarat Traian Apetrei, directorul Teatrului Mihai Eminescu. Regizorul Ion Sapdaru, cunoscut boto\[nenilor at]t prin spectacolele de la Boto\ani, dar \i prin rolurile jucate ]n filme precum „4 luni, 3 s[pt[mâni \i 2 zile” sau „California Dreamin’ “ premiate la festivalul de la Cannes, \i-a exprimat satisfac`ia pentru felul ]n care trupa \i-a f[cut treab[ \i a invitat boto\[nenii la premier[. „Este o comedie spumoas[, extraordinar[, cu un final nea\teptat. Va fi un spectacol la care oamenii, dac[ vor veni, ]\i vor descre`i frun`ile”, a spus Ion Sapdaru. Spectacolul ]ncepe la orele 19:00. (Sergiu B[l[\c[u)

Evenimentul de Botosani nr.1548  
Evenimentul de Botosani nr.1548  

Ziarul orasului tau!