Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Comer` la -25 de grade

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 19 (1544) • Joi, 28 ianuarie 2010 • 16 pagini

Pagina 9

B[taie pe 10 milioane euro ]n fruntea jude`ului Toate licita`iile din infrastructura rutier[ ar putea fi `inute din nou de Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri. Vicepre\edintele Lupa\cu ]ncearc[ s[ le aduc[ la aceast[ institu`ie, ]n timp ce pre\edintele ~âbuleac vrea s[ le `in[ ]n continuare la Consiliu. Miza financiar[ este uria\[. Pagina 5

S U M A R

Directorii PD-L demi\i cu gura pagina 2

Avarie cu demiteri la Termica pagina 3

Spitalizare contra cost la Jude`ean

Puhoi de lume la hipermarket

pagina 4

pagina 6


2

28 ianuarie 2010 Tort ]mp[r`it cu independen`ii. Potrivit negocierilor purtate la nivel central, parlamentarii independen`i sus`in c[ la Boto\ani le revin opt posturi de directori. Liderii jude`eni ai PD-L ]i contrazic ]ns[. Ei spun c[ deocamdat[ nu se \tie câte posturi revin acestora.

STARTNEWS Directorii PD-L demi\i cu gura Editorial

Eugen \i ANI, ]n plin scandal

Nu cumva s[ v[ gândi`i la un cuplu de ]ndr[gosti`i, din contra, e vorba de-o h[r`uire, dar nu sexual[, ci este vorba de un caz mai rar ]ntâlnit, o „ea” intransigent[ ]l h[r`uie\te pe un „el” parlamentar, povestea are loc ]n direct, pe scena noastr[ politic[. S[ elucid[m enigma: ANI (Agen`ia Na`ional[ de Integritate) a trecut s[-l ia la puricat pe fostul ministru al S[n[t[`ii, Eugen Nicolaescu. Cum? Nu \ti`i despre cine este vorba? Este Lucian Alecsa guralivul liberal care a manageriat s[n[tatea acestei na`ii timp de patru ani. I se spunea contabilul CAP-ist. S[ trecem la concret. Dl. deputat este acuzat pentru fals ]n declara`ia de avere, cic[ dumnealui ar fi de`inut, ]n perioada 2005-2008, conturi bancare la BCR, Raffeisen Bank \i Bancpost. }n contul lui de la BCR, ]n lunile octombrie \i decembrie 2008, a fost depus[ suma de 1.742.000.000 lei, banii fiind folosi`i apoi pentru plata de bunuri promo`ionale pe timpul campaniei electorale. Dl. Eugen a uitat s[ men`ioneze ]n declara`ia de avere, din iunie 2009, sumele rulate prin contul s[u. Poate c[i de ]n`eles, dup[ \ocul provocat de pierderea alegerilor de c[tre liberali, domnia sa o fi fost lovit de-o amnezie. Argumentul lui pare cel pu`in pueril, dumnealui spune c[ sumele respective provin de la diferite persoane fizice \i c[ a neglijat s[ le men`ioneze ]n declara`ii. Z[u? Cu siguran`[, dac[ ar fi fost dona`ii, cotiza`ii de la membrii de partid sau subven`ii de la stat ar fi trecut prin filiera partidului. Ceva miroase suspect. Care au fost genero\ii care i-au aruncat ]n cont domnului ministru peste un miliard \i jum[tate de lei f[r[ s[-i cear[ nimic ]n schimb? Chiar zilele acestea, un angajat al Spitalului de Urgen`[ „Mavromati” din Boto\ani se plângea c[ aceast[ unitate, ]n perioada cât dl. Nicolaescu a fost ministru, a ]nghi`it sume astronomice pentru reabilitare, lucr[rile fiind f[cute de mântuial[, iar dup[ nici doi ani pere`ii ]ncep s[ se co\coveasc[, faian`a s[ plesneasc[, iar termopanele s[ se... abureasc[. Brusc, mi-am adus aminte de un zvon „\ugub[`”, care circula prin ora\ ]n acea perioad[, suna cam a\a: „dl. director de la DSP e un tip fâ\ne`, cu fler de afacerist sadea, folose\te din greu re`eta „suveica”, aduce parale cu sacul pentru spitale direct de Bucale, contra tain pentru ministru.” N-ar fi de mirare ca-n depozitul bancar al d-lui Eugen Nicolaescu s[ fi fost \i ceva argin`i boto\[neni. Poate c[ ]ntr-o bun[ zi ANI ne va dezv[lui misterul. |i ast[zi conducerea acestei unit[`i cedeaz[ laboratorul ]n favoarea... comisionului. Principiul directorului Enache este: „Ce-i al meu, e numai al meu, orice bun al spitalului e \i-al meu!”. Aten`ie, nu-i principiu mason, e principiu pur comunist!

28 J Cuviosul Efrem Sirul 29 V Aducerea moa\telor Sf. Ier. Mc. Ignatie Teoforul

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

4,1179 lei

2,9273 lei

cum \i lucr[rile care stagnau de câ`iva ani, legate de protec`ia mediului. 2009 a fost un an ]nc[rcat cu evenimente politice, un an al schimb[rilor \i fr[mânt[rilor care au avut impact puternic \i ]n teritoriu. Acesta i-a atins pe mai mul`i vicepre\edin`ii CJ, astfel, nu mai pu`in de cinci persoane ocupând, pe rând, acest scaun. }n ianuarie, locul liberalei Cristina Bahrin a fost luat de democrat-liberalul Cristian Achi`ei, iar ]n aprilie, Constantin Con`ac a fost ]nlocuit cu Constantin Manolache. Nu mai târziu de noiembrie, Achi`ei a cedat locul de vicepre\edinte liberalei C[t[lina Lupa\cu.

Ziua: -50C

Florin Ghiorghi`[, pre\edintele organiza`iei municipale al PD-L, a declarat c[ de la nominalizarea celor patru directori de c[tre C[t[lin Flutur ]n vederea retragerii sprijinului politic, pentru neimplicare ]n campanie electoral[, Biroul Permanent Jude`ean nu a pus ]nc[ ]n discu`ie aceast[ problem[. „De atunci nu a fost nicio \edin`[ de Birou Permanent Jude`ean. Vineri \i sâmb[t[ este, la Bra\ov, Colegiul Na`ional Director, ]n care se vor stabili \i mai multe detalii referitoare la negocierile cu independen`ii \i posturile care vor fi date. Vom vedea ce decurge \i de acolo \i, pe urm[, vor fi luate \i m[suri. Se vehiculeaz[ deja \i num[rul de posturi pentru independen`i, dar nu este nimic sigur. Nu s-a discutat nimic la nivel de partid”, a spus Ghiorghi`[.

Unde mai sunt directori PSD – cur[`enie El spune c[ la nivelul institu`iilor care mai au directori PSD se vor

produce schimb[ri, ]n sensul c[ se va renun`a la ace\tia. De asemenea, Florin Ghiorghi`[ afirm[ c[ exist[ \i institu`ii deconcentrate care la ora actual[ nu au \efi, dând drept exemplu Agen`ia Jude`ean[ de Presta`ii Sociale c[ este posibil ca acestea s[ fie preluate de independen`i. Gabriel Amitrului de la Direc`ia Silvic[,

Constantin Ioan, de la Agen`ia de Pl[`i \i Interven`ie ]n Agricultur[, Rodica Zelinc[ de la Garda de Mediu \i Teodor Harabagiu Teodor, de la Direc`ia Sanitar Veterinar[ \i pentru Siguran`a Alimentelor, au fost directorii nominaliza`i de C[t[lin Flutur ]n vederea retragerii sprijinului politic. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Este foarte posibil s[ ]nlocuim \i din cei care sunt la ora actual[ \i nu \i-au f[cut deocamdat[ treaba. Dup[ aceste discu`ii vom analiza \i situa`ia directorilor propu\i pentru retragerea sprijinului politic Florin Ghiorghi`[, pre\edinte organiza`ia municipal[ PD-L Boto\ani

Mi\c[ri de trupe ]n CJ

Calendar cre\tin ortodox

Pe 28 ianuarie 2009, Evenimentul de Boto\ani scria despre schimb[rile survenite la conducerea Consiliului Jude`ean, care au avut la baz[ protocolul ]ncheiat ]ntre PSD \i PD-L. Astfel, democrat-liberalii din Consiliul Jude`ean l-au propus pe Cristian Achi`ei pentru func`ia de vicepre\edinte. Dup[ e\ecurile anterioare, de aceast[ dat[ to`i consilierii jude`eni social-democra`i \i democrat-liberali au ales schimbarea. Alegerea lui Cristian Achi`ei s-a f[cut prin vot secret, procedur[ aplicat[ \i la proiectul de destituire din func`ia de vicepre\edinte CJ a reprezentantei PNL, Cristina Bahrin. Priorit[`ile stabilite atunci de vicepre\edintele Cristian Achi`ei, pentru jude`ul Boto\ani, au fost marile lucr[ri de infrastructur[, respectiv, lucr[rile la drumuri, aliment[ri cu ap[, canaliz[ri, gestionarea de\eurilor, pre-

Soarta directorilor de deconcentrate propu\i de pre\edintele PD-L Boto\ani pentru retragerea sprijinului politic nu a fost clarificat[, nici pân[ la aceast[ dat[.

Noaptea: -130C

PD-L vrea refacerea alian`ei cu PSD sau PNL la nivelul Consiliului Jude`ean. C[t[lin Flutur, pre\edintele organiza`iei jude`ene a PD-L, a anun`at demararea unor discu`ii cu omologii s[i din cele dou[ forma`iuni politice, ]n vederea cre[rii unei majorit[`i ]n CJ, ]n jurul democrat-liberalilor. Anun`ul vine, sus`ine liderul PD-L, ca urmare a semnalelor transmise atât de social-democra`i, cât \i de liberali, care ar dori o coali`ie cu partidul aflat la guvernare. Afirma`iile acestuia au fost puse ]ns[ la ]ndoial[ de c[tre liderii celor dou[ forma`iuni politice. Cel pu`in, asta reiese din ultimele demersuri ]ntreprinse de PNL \i PSD, ]n cadrul Consiliului Jude`ean. }nainte de alegerile preziden`iale, PSD \i PNL au ]ncheiat un protocol la nivelul CJ, ]nlocuindu-l astfel pe vicepre\edintele democrat-liberal Cristian Achi`ei cu liberala C[t[lina Lupa\cu, iar ast[zi, ]n cadrul \edin`ei ordinare a Consiliului Jude`ean, ace\tia preg[tesc impunerea unei alte conduceri la Camera Jude`ean[ Agricol[ decât cea pe care \i-o dore\te pre\edintele de-

mocrat-liberal Mihai ~âbuleac. De altfel, la finele s[pt[mânii trecute, Florin ~urcanu, liderul local PNL, a

`inut s[ precizeze c[ la ora actual[ „PNL \i PNL controleaz[ Consiliul Jude`ean”. (Monica Aionesei)

Avem majoritate, vom face tot ce depinde de noi s[ avem o administra`ie mult mai transparent[ la nivelul Consiliului Jude`ean Florin ~urcanu, pre\edinte PNL Boto\ani

Voi deschide o serie de negocieri, pentru c[ am primit semnale atât de la PNL cât \i de la PSD de reconciliere \i o s[ vedem ce ne avantajeaz[ mai mult, negocieri care s[ ne permit[ s[ refacem majoritatea ]n Consiliul Jude`ean, pentru a putea ajuta pre\edintele \i executivul CJ C[t[lin Flutur, pre\edinte PD-L Boto\ani


3

28 ianuarie 2010 Prim[ria vrea la accidente. Executivul Prim[riei vrea ca municipalitatea s[ aib[ un constatator la accidentele din ora\. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ a declarat c[, de multe ori, municipalitatea este pus[ s[ pl[teasc[ ]n urma proceselor cu societ[`ile de asigur[ri, pentru ma\ini care nu sunt avariate din cauza str[zilor proaste, ci din cu totul alte motive.

TOPNEWS Avarie cu demiteri la Termica Vasile Costiuc, directorul tehnic al societ[`ii de termoficare, a fost g[sit vinovat pentru avaria de mar`i sear[, care a l[sat timp de aproximativ 15 ore ]n frig boto\[nenii racorda`i la sistemul centralizat de ]nc[lzire. Al[turi de el va fi destituit \i un inginer care asigura dispeceratul.

conu. Unul din cei viza`i de schimbare, Vasile Costiuc, directorul tehnic al SC Termica SA, sus`ine c[ vina apar`ine ]n totalitate dispecerului: „Au fost manevre gre\ite \i din cauza supra]nc[lzirii apei a ap[rut prima avarie. S-a remediat avaria, dar când s-a introdus apa ]n instala`ie au ap[rut din nou probleme. \i instala`ia este foarte veche. Este din 1978”.

10 avarii ]n interiorul CET-ului Conducerea societ[`ii de termoficare sus`ine c[ cele mai mari probleme au fost ]n incinta CET-ului, dar recunoa\te c[ popula`ia putea r[mâne mai mult timp ]n frig ]n cazul ]n care ap[reau avarii pe re`elele de distribu`ie a agentului termic. „Au fost 10 avarii ]n interiorul CET-ului plus alta ]n zona Luceaf[rul. Norocul nostru a

fost c[ nu am avut mai multe avarii ]n ora\ pentru c[ ar fi fost foarte greu de localizat \i apoi de remediat”, a mai precizat directorul general al SC Termica SA.

Comisie de anchet[ la Termica Ieri dup[ amiaz[, Florin Sandu, directorul comercial al SC Termica, a spus c[ problema este rezolvat[ \i c[ nu exist[ riscul de recidiv[. Potrivit acestuia, agentul termic a atins parametrii normali. La ora 7.00 s-a pornit cazanul, dar a mai durat pân[ ce popula`ia a beneficiat de c[ldur[. „Urmeaz[ s[ repornim \i furnizarea apei calde. Tot ]n cursul zilei de ast[zi (n.r. - ieri) o comisie de anchet[ va analiza ceea ce s-a ]ntâmplat, dup[ care se vor lua m[suri”, a afirmat Florin Sandu. (R[zvan Sauciuc)

Nu ]mi explic cum au putut s[ comit[ o asemenea gre\eal[. Aceast[ manevr[ se face de 30 de ani \i, pân[ acum, nu s-a ]ntâmplat a\a ceva Ion Diaconu, director general SC Termica SA

De\i autorit[`ile sus`in aproape la fiecare apari`ie c[ sistemul centralizat reprezint[ cea mai sigur[ surs[ de ]nc[lzire, mar`i sear[ s-a dovedit c[ nu este deloc a\a. Din cauza unei avarii survenite chiar ]n incinta CETului, aproape 14.000 de apartamente au r[mas o noapte f[r[ c[ldur[ \i ap[

cald[. Conducerea SC Termica SA sus`ine c[ a fost vorba de o eroare uman[ \i c[ deja au g[sit vinova`ii. Ba mai mult, anun`[ c[ ace\tia vor fi destitui`i din func`ii pe motiv c[ eroarea f[cut[ de ei a afectat un num[r mare de persoane. „Dac[ pân[ acum, când era o avarie mai mare,

cel g[sit vinovat era muncitorul sau paznicul, de aceast[ dat[ am decis s[ lu[m m[suri drastice. Atât directorul tehnic cât \i dispecerul vor pl[ti. Dac[ nu vor demisiona ei, ]i vom destitui din func`ie. Aceasta este o m[sur[ la ce disconfort au creat popula`iei \i societ[`ii Termica”, sus`ine Ion Dia-

Vina apar`ine dispecerului, care a f[cut acele manevre gre\ite, dar ]n calitate de director tehnic r[spund \i eu Vasile Costiuc, director tehnic SC Termica SA

Bani pentru c[ldur[ pe orizontal[ }n acest an se va aloca de la bugetul local circa 200.000 de lei pentru schimbarea sistemului de distribu`ie a agentului termic. Termica \i Prim[ria continu[ \i ]n acest an programul de ]nlocuire a sistemului de distribu`ie a agentului termic. Potrivit reprezentan`ilor societ[`ii de termoficare, la sc[rile unde

anul trecut s-a trecut la distribu`ia pe orizontal[, facturile la ]nc[lzire au fost mai mici. Suma este insuficient[, dar conducerea Termica SA salut[ totu\i continuarea programului. Din ace\ti bani se va realiza distribu`ia pe orizontal[ la opt sc[ri de bloc din municipiu. Practic, este vorba de aceea\i sum[ ca aceea de anul trecut, cu care s-a implementat noul sistem exact la acela\i num[r de sc[ri. (R[zvan Sauciuc)

Acolo unde s-a trecut la distribu`ia pe orizontal[ facturile sunt mult mai mici. ]n primul rând se elimin[ subsolul cu pierderile aferente \i, ]n al doilea rând, nu mai sunt furturi. Practic o persoan[ debran\at[ nu se mai poate rebran\a Ion Diaconu, director general SC Termica SA

Principala problem[ este c[ trebuie s[ fie de acord to`i abona`ii societ[`ii de termoficare dintr-o scar[ de bloc pentru c[ ]n interiorul apartamentelor, ei vor suporta cheltuielile viceprimar C[t[lin Alexa


CMYK

4

28 ianuarie 2010

TOPNEWS

Amendat c[ \i-a r[sturnat Matiz-ul. Un tân[r din Boto\ani a fost sanc`ionat contraven`ional de poli`i\ti dup[ ce a provocat un accident de circula`ie, din neaten`ie. La ie\irea din Vl[deni Eusebiu Edmond a derapat \i a lovit un parapet de pe marginea drumului, r[sturnându-se. }n autoturism nu se mai aflau pasageri. |oferul a fost amendat pentru neadaptarea vitezei la condi`iile de drum.

Spitalizare contra cost la Jude`ean Criz[ prelungit[ de medicamente \i materiale sanitare la Spitalul Jude`ean. Bolnavii sunt pu\i de s[pt[mâni bune s[ ]\i pl[teasc[ medicamentele \i materialele sanitare necesare pentru a fi trata`i. S-a ajuns la aceast[ situa`ie pentru c[ majoritatea furnizorilor de servicii medicale au sistat distribuirea de medicamente \i materiale sanitare. Totul din cauza datoriilor mari acumulate de unitatea spitaliceasc[. Astfel, chiar dac[ sunt asigura`i, bolnavii sunt pu\i s[ cumpere de la seringi \i pansamente pân[ la ser fiziologic \i chiar medicamenta`ia stabilit[ de medici. „M-am internat la spital luni \i nu mi-am luat la mine bani, pentru c[ am spus c[ sunt pensionar[ \i am asigurare, ]ns[, a doua zi, am trimis r[spuns pe cineva s[ ]mi aduc[ bani de acas[, pentru c[ mi s-a spus c[ spitalul nu are medicamente. Am cump[rat tot pentru tratament. Inclusiv seringi. Am avut la mine un milion de lei \i ast[zi, (miercuri – n.r.) mai am ]n buzunar vreo 200 de mii de lei. Pensia pe care o primesc este de 5 milioane lei. Dac[ mai stau

milioane de lei era datoria total[ a spitalului ]n noiembrie anul trecut.

internat[, de unde mai scot bani, c[ trebuie s[ mai pl[tesc \i utilit[`i?”, a declarat Elena A., pensionar[ ]n vârst[ de 74 de ani, internat[ ]n sec`ia Medical[ a Spitalului Jude`ean.

|efa CAS: Oamenii s[ cear[ decontarea cheltuielilor Reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate spun c[ rata de colectare la fondul de s[n[tate este la jum[tatea cheltuielilor care se fac ]n sistemul sanitar boto\[nean. Rodica

Hu`uleac, pre\edinta CJAS, recomand[ pacien`ilor care pl[tesc tratamentul ]n spital s[ fac[, potrivit legii, o cerere c[tre conducerea unit[`ii spitalice\ti, prin care s[ solicite decontarea banilor

cheltui`i pe medicamente pe perioada intern[rii. „Noi cheltuim dublu la cât ]ncas[m la fondul de s[n[tate, la nivelul jude`ului. Pe de alt[ parte, noi am dat spitalului luna aceasta bani

pentru plata salariilor \i alte 15 miliarde lei pentru furnizorii de medicamente. Efortul financiar f[cut de noi c[tre spital este mare”, a declarat \efa CJAS. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Furnizorii atac[ ]n instan`[ spitalul Unitatea spitaliceasc[ se afl[ ]n proces cu zece furnizori de medicamente \i are alte 90 de soma`ii de plat[. Din totalul debitului 6,1 milioane de lei este c[tre furnizorii de medicamente. De la ultima raportare, din

noiembrie anul precedent \i pân[ acum, datoriile c[tre furnizori au crescut. Pân[ când spitalul ]\i va reveni din criza financiar[, pacien`ii vor trebui s[ ]\i asigure medicamenta`ia cu bani din propriul buzunar.

Maternitatea se modernizeaz[ din avorturi Reprezentan`ii Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie au ]nceput s[ reabiliteze pe cont propriu saloanele din cadrul unit[`ii, dup[ ce au v[zut c[ fondurile pentru investi`ii ajung tot mai greu ]n sistemul sanitar boto\[nean. Pân[ la aceast[ dat[ au fost amenajate cu fonduri proprii nu mai pu`in de \ase saloane. Acestea au fost au reabilitate \i dotate cu mobilier \i aparatur[ medical[ corespunz[toare, fiind transformate ]n rezerve cu maxim patru paturi. Reprezentan`ii Maternit[`ii din Boto\ani spun c[ banii provin din ]ncas[rile de la ecografii, consulta`ii, ]ntreruperi de sarcin[. Numai anul trecut, unitatea a ]ncasat de pe urma acestor servicii peste 400.000 de lei. Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie a fost prins, ]n vederea moderniz[rii, ]n cadrul unor proiecte co-finan`ate de Banca Mondial[, prin Ministerul S[n[t[`ii ]n asociere cu Consiliu Jude`ean. Valoarea proiectului este de 3 milioane de euro \i prevede, pe lâng[ modernizare, \i ]nfiin`area unei sec`ii de neonatologie. Lucr[rile sunt ]ntârziate \i vor ]ncepe, cel mai probabil, ]n prim[var[, din cauza procedurii de licita`ie, care a fost contestat[. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

5

28 ianuarie 2010 Schimb[ri \i la investi`ii. Prin proiectul ce urmeaz[ a fi la mapa consilierilor jude`eni, cel mai probabil ]n luna februarie, se dore\te \i reorganizarea DJDP, ]n sensul reg[sirii ]n organigram[ \i a unui compartiment care s[ asigure organizarea \i supervizarea investi`iilor.

ESEN~IAL

B[taie pe 10 milioane euro ]n fruntea jude`ului

Eu, ca pre\edinte de CJ, nu am promovat niciodat[ proiecte pe furi\, ci ]n urma unei analize cu ceilal`i colegi din Executiv. }n`eleg c[ proiectul a fost ]ntocmit de cineva care ]\i dore\te foarte mult s[ ajung[ pre\edinte de CJ, iar eu ]i doresc succes

B[nuiesc c[ decizia de atunci a fost luat[ ]ntr-un anumit context pe care eu nu ]l cunosc \i nu pot s[ spun dac[ este o decizie gre\it[ sau nu. Dar m[ gândesc c[ ]n momentul ]n care aceste investi`ii s-ar derula ]n aceast[ institu`ie cu speciali\ti, am asigura o transparen`[ a banului public

Mihai ~âbuleac

C[t[lina Lupa\cu

Toate licita`iile privind investi`iile ]n domeniul infrastructurii rutiere ar putea s[ se desf[\oare din nou la nivelul Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri. Vicepre\edintele Lupa\cu ]ncearc[ s[ le aduc[ la aceast[ institu`ie, ]n timp ce pre\edintele ~âbuleac vrea s[ le `in[ ]n continuare la Consiliu. Miza financiar[ este uria\[.

}n urm[ cu mai bine de un an de zile pre\edintele Consiliului Jude`ean, ]n subordinea c[ruia se afl[ DJDP, a luat decizia de a transfera procedura de organizare a licita`iilor publice, ]n special cele cu titlu de modernizare, la nivelul institu`iei pe care o conduce. Motivul invocat atunci a fost c[ ]n mandatul fostului pre\edinte nu exista transparen`[ ]n cheltuirea banului public. Ac`iunea acestuia risc[ s[ fie deturnat[, ]n situa`ia ]n care consilierii jude`eni PNL \i PSD vor aproba proiectul de hot[râre ini`iat de vicepre\edintele liberal C[t[-

lina Lupa\cu privind preluarea, din nou, de c[tre DJDP, a sarcinilor de organizare a oric[rui tip de licita`ie ]n curtea proprie. „}n momentul de fa`[, partea de investi`ie la aceast[ institu`ie se realizeaz[ la CJ. Prin reorganizare, noi ne dorim ca aceast[ institu`ie s[ realizeze \i partea de investi`ii, iar Consiliul Jude`ean s[-\i ]ndeplineasc[ cu adev[rat rolul de coordonare \i control. Investi`ia f[cându-se la nivelul CJ, consider[m noi, se pierde acest rol de coordonare \i control. Practic, la ora actual[, CJ realizeaz[ investi`iile, dup[ care

Licita`ii organizate anul trecut la drumuri Lozna – Mih[ileni

Mih[l[\eni – DN 24 C Drumul de la Vorona Doroban`i – Podeni H[ne\ti – Vl[sine\ti

17 milioane lei 8,6 milioane lei 11,5 milioane lei 2,6 milioane lei 1,6 milioane lei

B[i, [\tia s-au adunat ca la R[scoala din 1907.

d[ spre administrare DJDP”, a declarat C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edinte CJ.

„Unde am ]ncercat s[ fac bine, acolo se umbl[” Vicepre\edintele PNL ]ncearc[ astfel s[ modifice o decizie pe care Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ, a luat-o la preluarea mandatului, adic[ ]n 2008. M[sura luat[ atunci a fost bazat[ pe faptul c[ la DJDP fosta conducere organiza licita`iile, iar Consiliul Jude`ean nu avea control asupra modului ]n care se cheltuiesc banii publici. Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ, \i-a manifestat regretul c[ ac`iunile pe care le-a ]ntreprins pentru o administra`ie mai transparent[ nu sunt pe placul celorlal`i din structura CJ. „}mi exprim regretul c[ acolo unde am ]ncercat s[ fac bine, acolo se umbl[. Sper ca proiectul s[ moar[ din fa\[”, a declarat Mihai ~âbuleac. De altfel, acesta a precizat c[, potrivit legii, hot[rârea privind reorganizarea unor institu`ii din subordinea CJ, privind regulamentul de func`ionare, organigrama, statele de func`ii, pleac[ de la pre\edintele CJ, astfel c[ vicele Lupa\cu ar ]ncerca s[ promoveze „ceva nelegal”. (Monica Aionesei)

milioane de lei noi, adic[ 413 miliarde de lei vechi a fost valoarea licita`iilor la drumuri organizate anul trecut de CJ.


6

28 ianuarie 2010 Boto\ani, al 47-lea. Acest hipermarket, de la Boto\ani, este al 47-lea deschis ]n România, primul fiind inaugurat ]n Bucure\ti, ]n 2005. Sucevenii au avut ]n ora\ul lor acest hipermarket ]n 2006, iar ie\enii ]n 2007, cu ani buni ]naintea boto\[nenilor.

TOPNEWS Puhoi de lume la hipermarket Peste 2.000 de boto\[neni s-au ]mbulzit ieri la deschiderea hipermarketului Kaufland, unii ]ndurând gerul de afar[ chiar \i dou[ ore. Avalan\a de oameni i-a luat pe nepreg[tite pe administratori. Zeci de minute oameni nu au mai avut pe unde s[ ias[ din magazin. Dorin`a de a intra ]n cel mai nou complex comercial i-a f[cut pe mul`i s[ nu mai aib[ r[bdare pân[ la ora la care era programat[ deschiderea. Reprezentan`ii magazinului au fost obliga`i s[ devanseze ora deschiderii cu zece minute din cauza presiunii f[cute de oamenii ce se ]mpingeau la intrare Iar când, ]n cele din urm[ au fost l[sa`i s[ intre, num[rul mare de persoane i-a cople\it pe angaja`i. Practic, intrarea ]n hipermarket a fost blocat[, pre` de o or[, din cauza num[rului mare de persoane care ]ncercau s[ intre sau s[ ias[.

Cu hainele rupte la intrare Stâng[ciile ]n organizare nu au lipsit. De\i cump[r[torii intraser[ ]n magazin, unele case de marcat ]nc[ nu erau instalate, lucrându-se la montarea lor. }ns[, ce i-a nemul`umit cel mai tare pe boto\[nenii care au a\teptat ]n frig mai bine de o or[ a fost faptul c[ inaugurarea pentru autorit[`i a fost ]n jurul orei 11.00, restul fiind obliga`i s[ a\tepte ]n fa`a magazinului. Mul`i, dup[ ce treceau de u\ile de la intrare, f[ceau cruce c[ au reu\it s[ scape din „capcan[”, pentru c[ cei din spate ]i ]mpingeau pe cei din fa`[. Au fost cazuri ]n care cei care au a\teptat la coad[ s-au ales cu hainele rupte.

}n[untru oficialit[`i, afar[ lumea de rând La ceremonia de deschidere au participat directorii majorit[`ii institu`iilor deconcentrate din jude`, dar \i \efii Boto\anilor, prefectul Cristian Roman, pre\edintele Consiliului Jude`ean Mihai ~âbuleac \i primarul C[t[lin Flutur. Cei prezen`i au declarat c[ deschiderea acestui hipermarket este binevenit[, chiar dac[ a fost realizat[ cu ]ntârziere. Prefectul a f[cut apel la angaja`ii magazinului ca to`i cei care calc[ pragul unit[`ii s[ fie respecta`i. De altfel, mul`i dintre cei care au intrat ]n hipermarket au recu-

A\ dori s[-i respecta`i pe to`i boto\[nenii, nu numai pe clien`i

Este primul hipermarket de asemenea dimensiuni ]n municipiul Boto\ani

Cristian Roman, prefect

C[t[lin Flutur, primar Boto\ani

noscut c[ au venit mai mult din curiozitate, s[ vad[ ce pre`uri sunt, pentru a le compara cu celelalte magazine din Boto\ani. „Este o investi`ie im-

portant[ pentru Kaufland, pentru ca a fost realizat[ ]ntr-un moment de criz[ economic[”, a declarat Eugen Petri\or, directorul magazinului Kau-

fland Botosani. Cât prive\te faptul c[ inaugurarea a fost ]ntârziat[ cu câteva luni, acesta a replicat „Niciodat[ nu e târziu”.(D[nu` Rotariu)

Birocra`ie comb[tut[ cu ghi\eu unic }ncepând cu 1 februarie, ]n incinta Palatului Administrativ va func`iona un ghi\eu unic pentru ob`inerea avizelor \i autoriza`iilor necesare implement[rii proiectelor finan`ate din fonduri europene. 14 institu`ii cu rol ]n eliberarea de avize au desemnat deja reprezentan`i ]n cadrul ghi\eului unic. Prim[rii, institu`iile deconcentrate \i cele din subordinea consiliilor locale sau Consiliului Jude`ean, ]n calitate de solicitan`i, se pot adresa acestui ghi\eu unic prin care se dore\te optimizarea fluxului activit[`ilor care au ca finalitate ob`inerea avizelor \i autoriza`iilor necesare, simplificând astfel procedurile birocratice \i ]ncurajând demersurile celor interesa`i ]n accesarea fondurilor europene. Totodat[, cei din cadrul ghi\eului pot asigura \i consultan`a necesar[, iar cei care vor s[ promoveze proiecte europene nu trebuie s[ se mai deplaseze la sediul fiec[rei institu`ii ]n parte, eliminându-se astfel consumul de resurse financiare \i timp. Ghi\eul va fi deschis mar`i \i joi ]ntre orele 10.00-14.00, iar, ]n func`ie de afluxul cererilor, programul poate fi prelungit sau diminuat. (Monica Aionesei)

Institu`iile cu reprezentant ]n cadrul ghi\eului 1. Institu`ia Prefectului 2. Institu`ia Arhitectului \ef - Consiliul Jude`ean 3. Agen`ia pentru Protec`ia Mediului 4. Direc`ia pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ 5. Direc`ia Jude`ean[ de Control ]n Construc`ii 6. Direc`ia Jude`ean[ de Cultur[ 7. Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri 8. Direc`ia Sanitar Veterinar[ 9. Direc`ia de S[n[tate Public[ 10. Direc`ia Silvic[ 11. Inspectoratul Jude`ean de Poli`ie 12. Inspectoratul Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[ 13. Sec`ia Drumuri Na`ionale 14. Sistemul de Gospod[rire a Apelor


7

28 ianuarie 2010 Scor electronic. }n plus, ]n bugetul Prim[riei pe 2010 ar urma s[ fie prev[zut[ \i suma necesar[ pentru achizi`ionarea unei tabele de marcaj. Este vorba de un model de circa 10.000 de euro care ar afi\a electronic scorul \i minutul.

SPORTNEWS

100.000 de euro pentru Peluza Sud Prim[ria va aloca ]n acest an fondurile necesare reabilit[rii Peluzei Sud a stadionului Municipal, astfel ]ncât meciul na`ionalei de tineret a României cu Rusia s[ se poat[ disputa la Boto\ani.

400.000 de lei cost[ reabilitarea Peluzei Sud a stadionului Municipal

mâne de Fotbal \i Emil S[ndoi, selec`ionerul echipei de tineret, au fost de acord ca partida cu Rusia, din preliminariile Campionatului European, s[ se dispute pe Municipal. „Am vorbit cu cei din federa`ie \i sunt de acord ca meciul cu Rusia s[ se joace la Boto\ani. Pân[ atunci, va trebui reabilitat[ cel pu`in o peluz[ a stadionului. }n caz contrar, meciul nu se va putea disputa la Boto\ani”, a spus Cornel |fai`er, pre\edinte FC Boto\ani. Reprezentan`ii Prim[riei sus`in c[ vor aloca banii necesari investi`iei deoarece ]\i doresc ca na`ionala de tineret s[ revin[ la Boto\ani. „

Partida dintre na`ionalele de tineret ale României \i Rusiei, programat[ s[ se dispute la ]nceputul lunii septembrie, oblig[ autorit[`ile boto\[nene s[ continue investi`iile ]n stadionul Municipal. Oficialii Federa`iei Ro-

Reabilitarea peluzei Sud este o prioritate ]n acest an, pentru c[ ne dorim ca meciul cu Rusia s[ se joace la Boto\ani. Ne-am fi dorit s[ reabilit[m \i Peluza Nord, dar costurile erau foarte mari. Dac[ Peluza Sud va costa circa 400.000 de lei, cealalt[ va ajunge 800.000-900.000, deoarece suprafa`a este mai mare

}n momentul acesta nu pot spune exact dac[ se vor aloca banii. Este foarte posibil, pentru c[ ne dorim ca acest meci s[ se joace la Boto\ani

Eugen ~urcanu, directorul Serviciului de Administrare a Bazelor Sportive \i Zone de Agrement

C[t[lin Alexa, viceprimar

Carnavalul z[pezii la Boto\ani

Asocia`ia Jude`ean[ Sportul pentru To`i va organiza, sâmb[t[, „Carnavalul z[pezii”, care va include ]ntreceri de sanie, schi \i cros. Sâmb[t[, ]ncepând cu ora 10.00, copiii cu vârste cuprinse ]ntre 10 \i 15 ani sunt a\tepta`i la poligonul ACR, de la ie\irea din municipiu spre Suceava, unde se vor organiza mai multe competi`ii sportive. Ioan Strujan, pre\edintele Aso-

cia`iei Jude`ene Sportul pentru To`i, cel care se ocup[ de organizarea manifest[rii, spune c[ se a\teapt[ la o participare de cel pu`in 400-500 de copii. „Noi, ]n fiecare an avem ]n calendar organizarea Carnavalului z[pezii, numai c[ ]n ultimii ani nu prea am avut z[pad[. Acum, profit[m de vreme \i vom organiza aceast[ ac`iune, care, pe lâng[ latura sportiv[, are \i un caracter distractiv. Vor fi tot felul de concursuri organizate pentru elevii de gimnaziu. Am f[cut o convocare ]n \colile din municipiu \i sper la o participare de 400-500 de copii”, a spus Ioan Strujan. „

Acsinte vrea la Politehnic[ Funda\ul stânga al FC Boto\ani, Florin Acsinte, sus`ine c[ sa adaptat foarte bine la Poli Ia\i \i c[ tehnicianul Petre Grigora\ a fost mul`umit de modul cum s-a preg[tit ]n cantonamentul de la Bra\ov. Dup[ experien`a nefast[ de la Dinamo, unde nu a primit nicio \ans[ de a demonstra ce poate, Florin Acsinte a reu\it s[-i impresioneze pe tehnicienii echipei Poli Ia\i, care se pare c[ ]\i doresc s[ ]l transfere. Cu toate acestea, funda\ul boto\[nean ]nc[ nu este sigur c[ va evolua din retur la gruparea ie\ean[, deoarece oficialii cluburilor FC Boto\ani \i Poli Ia\i ]nc[ nu s-au ]n`eles ]n privin`a sumei de transfer. „Eu ]mi doresc s[ r[mân la Poli Ia\i pentru c[ aici am posibilitatea de a juca. Am discutat \i cu antrenorul principal Deocamdat[ sunt la Ia\, dar nu \tiu ce va fi. M-am preg[tit bine ]n cantonamentul de la Bra\ov iar mâine (n.r. ast[zi) la prânz voi pleca cu echipa ]ntr-un turneu ]n Antalya, unde vom avea o serie de meciuri de preg[tire Florin Acsinte

care mi-a spus c[ este mul`umit de cum m[ preg[tesc \i c[ ]\i dore\te s[ r[mân. Acum, nu mai depinde de mine. Trebuie s[ se ]n`eleag[ cluburile. Dl. |fai`er mi-a spus s[ m[ preg[tesc ]n continuare, c[ problema se va rezolva”, a spus

Florin Acsinte. Pentru transferul lui Florin Acsinte la Poli Ia\i, conducerea clubului FC Boto\ani solicit[ 50.000 de euro, din care cel pu`in 20.000 de euro s[ fie achita`i pân[ la ]nceperea returului, iar diferen`a, ]n var[. „

Pagin[ realizat[ de R[zvan Sauciuc


8

28 ianuarie 2010

TOPNEWS

Frig comb[tut pe \est. Maria ~iprigan sus`ine c[ situa`ia din \colile jude`ului ar fi fost diferit[ fa`[ de ce au raportat la I\J directorii unit[`ilor de ]nv[`[mânt. Aceasta afirm[ c[ ]n mai multe unit[`i orele s-au `inut ]n frig dar \i c[ mai multe \coli au fost ]nchise. Liderul SIP a refuzat ]ns[ s[ nominalizeze \colile unde orele s-au `inut ]n frig sau cele ]n care s-au suspendat cursurile f[r[ a se anun`a inspectoratul.

Campioni la \coli ]nchise de ger Jude`ul Boto\ani a fost ]n aceast[ s[pt[m^n[ campion na`ional la \colile ]nchise, din cauza temperaturilor extrem de sc[zute. Doar ]n Constan`a, gerul a mai pus lac[t pe atât de multe \coli, ca ]n Boto\ani.

suspendate ]n perioada 26 – 27 ianuarie. Astfel, la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) a fost aprobat[ suspendarea orelor ]n \colile din \apte comune \i la o unitate din municipiul Dorohoi. Cererile de suspendare a cursurilor au putut fi transmise la I|J numai din partea unit[`ilor \colare cu personalitate juridic[, astfel ]ncât num[rul unit[`ilor ]nchise de ger este, de fapt, mai mare decât cel prezent ]n statistici. Fiecare unitate \colar[ cu personalitate juridic[ are, la rândul s[u, una sau mai multe structuri arondate.

}n urma unei centraliz[ri efectuate la nivelul Ministerului Educa`iei, Cercet[rii, Tineretului \i Sportului (MECTS), Boto\ani figureaz[ cu num[rul cel mai mare de localit[`i unde cursurile au fost

Frigul reduce \i durata orelor Pe lâng[ suspend[ri de cursuri, au venit la Inspectorat \i cereri de reducere a programului. Trei uni-

De mâine (N.R. joi) sunt reluate cursurile ]n toate unit[`ile \colare. Mar`i \i miercuri nu au mai fost ]nregistrate alte solicit[ri din partea nici unei unit[`i \colare de suspendare a activit[`ii Ada Macovei, inspector \colar general al I|J Sunt mai mult decât sigur[ c[ sunt \coli din care nu s-a transmis situa`ie real[ ]n leg[tur[ cu temperaturile ]nregistrate ]n s[lile de clas[ \i condi`iile ]n care se `in orele ]n aceste zile friguroase. Prin inspec`iile pe care le face ]n teritoriu, Inspectoratul \colar ar trebui s[ ia toate m[surile ce se impun Maria ~iprigan, lider SIP

t[`i \colare au solicitat mic\orarea orelor. }n situa`ia prezentat[ de MECTS Boto\ani ]mparte cu jude`ul Constan`a primul loc ]n ceea

Profesorii \i-au majorat salariile la bar[ Aplicarea major[rii salariale de 33,5% le aduce cadrelor didactice \i didactice auxiliare ]ntre 5.000 \i 6.000 de lei ]n buzunar. Banii nu vor fi primi`i to`i odat[, ci e\alonat, timp de trei ani. }n urma ac`iunii din instan`[ a Ligii Sindicatelor din ]nv[`[mânt (LSI), ]n ceea ce prive\te punerea ]n practic[ a Legii 221 din 2008, Curtea de Apel Suceava a dat verdictul. Pentru aproximativ 40 de dosare, din cele 80 care sunt pe rol, au fost primite hot[rârile judec[tore\ti favorabile cadrelor didactice. Acestea au Fiecare proces oblig[ angajatorul s[ respecte o lege clar[, dat[ de Guvernul T[riceanu, \i care nu a fost pus[ ]n practic[ de niciun Guvern ulterior. Practic, prin hot[rârile judec[tore\ti, am dovedit c[ acele ordonan`e, prin care guvernele amânau sau ]mpiedicau punerea ]n aplicare a legii, erau ilegale. Am dovedit de fapt c[ legea trebuia respectat[ Liviu Axinte, lider LSI

fost \i ]nvestite cu titlu de formul[ executorie \i irevocabil[. Liviu Axinte, liderul LSI, sus`ine c[ dup[ aprobarea legii bugetului pe 2010, va solicita angajatorilor s[ pun[ ]n executare aceast[ hot[râre judec[toreasc[, astfel ]ncât angaja`ii din ]nv[`[mânt s[ beneficieze de drepturile fire\ti, consfin`ite prin lege, dar \i câ\tigate ]n instan`[. (Petronela Rotariu)

ce prive\te num[rul unit[`ilor \colare cu lac[t pe u\[. La distan`[ considerabil[ se afl[ jude`ul Harghita, cu doar dou[ unit[`i \colare

la care s-au suspendat orele din, cauza frigului. De ast[zi, sunt reluate cursurile ]n toate unit[`ile \colare. (Petronela Rotariu)

Un nou val de degera`i la spital Opt boto\[neni au avut nevoie de ]ngrijiri medicale ]n noaptea de mar`i spre miercuri, din cauza gerului. Ei au ajuns la Unitatea de Primire a Urgen`elor din cadrul Spitalului Jude`ean ]n stare de hipotermie sau cu deger[turi suferite dup[ expunere prelungit[ la temperaturi extrem de sc[zute. |ase dintre aceste persoane au suferit deger[turi la picioare \i au necesitat internare, patru fiind in-

terna`i la Spitalul Jude`ean \i al`i doi la Spitalul Municipal din Dorohoi. Alte dou[ persoane au fost internate dup[ ce au fost aduse de ambulan`[ la spital, ]n \oc hipotermic. De aseme-

Am avut parte, ]n continuare, de prezent[ri din partea persoanelor afectate de temperaturile sc[zute. Cât stau ]n Urgen`e sunt servi`i cu ceai cald \i sunt direc`iona`i c[tre sec`iile de chirurgie plastic[ \i interne Petre R[d[uceanu, medic \ef UPU

nea, potrivit situa`iei prezentate de Direc`ia de S[n[tate Public[, care a fost trimis[ la Ministerul S[n[t[`ii, alte dou[ persoane f[r[ ad[post au fost „culese” de pe strad[ \i internate ]n unit[`i spitalice\ti. Medicii se a\teapt[ ca ]n zilele urm[toare, adresabilitatea la UPU a persoanelor care au avut nevoie de ]ngrijiri medicale din cauza gerului, s[ scad[ odat[ cu anun`area cre\terii temperaturilor exterioare. (L.Lupa\cu)


9

28 ianuarie 2010 Cu ochii pe termometru. Prognozele meteo per s[ le dea speran`e celor care lucreaz[ ]n b[taia gerului, dar, chiar \i cu câteva grade spre plus, tot le va fi greu. Se ]mb[rb[teaz[ c[ “o s[ vin[ \i c[ldura”.

REPORTAJ

Comer` la - 25 de grade Gerul n[prasnic care s-a ab[tut asupra jude`ului ]n ultimele zile a f[cut imposibil[ munca unor boto\[neni. Cu toate acestea, ]n condi`ii greu de imaginat, unii dintre cei ale c[ror locuri de munc[ sunt ]n „b[taia” gerului, au fost, cum se spune, „pe metereze”. „Patronii au de unde alege acum” Nu prea au f[cut vânzare, o recunosc ei ]n\i\i, dar au venit la munc[ pe un ger ce a coborât mercurul termometrelor pân[ la mai pu`in de 20 de grade minus, sperând c[ mai fac un ban. „E greu acum s[ ai un loc de munc[. A\a cum e, trebuie s[ ]l p[strezi. Patronii au de unde alege acum”, este explica`ia dat[ de Mihai, unul dintre tinerii care vinde fructe ]n Pia`a Mare. |i ]n sectorul de legume comercian`ii stau zgribuli`i, ]nfofoli`i ]n multe haine. Se mi\c[ de colo-colo, bat din picioare \i ]\i freac[ mâinile ]nghe`ate de ger. Unii au câte un pahar cu cafea cald[ sau ceai cald ]n mân[. Sunt \i mese pe care nu se afl[ nimic, iar ]ntre tarabe, se v[d mormane de marf[ acoperite cu p[turi \i saci.

“Suntem termina`i de frig” La tarabele unde comercian`ii au rezistat ]n confruntarea cu temperaturile sc[zute, frigul cumplit a f[cut ca legumele \i fructele s[ arate ca scoase din congelator. Comerciantii se plâng mai mult de faptul c[ gerul le-a alungat clien`ii. Cu greu mai rezist[ temperaturilor sc[zute de afar[, iar marfa nu arat[ deloc ]mbietor pentru clien`i.

Lic[: Ne-am ]nv[`at cu frigul. Nu ne doboar[ el a\a u\or „Suntem termina`i de frig, nu avem deloc vânzare, iar marfa ]nghea`[ pe tarab[. Taxele sunt mari, vânz[rile nu merg, marfa se stric[. Aici

e acoperit, dar e frig ca afar[. Nu avem deloc condi`ii pentru o astfel de vreme. Am venit \i zilele trecute, pe gerul acela. Noi din asta tr[im. Acas[ cerin`ele sunt mari, avem copii. Nu vrem s[ pierdem chiar toat[ marfa. Uita`i cum o ]nvelim cu o mie \i o sut[ de p[turi, cu pilote, cu cartoane \i tot ce putem”, spune Elena, una dintre comerciantele care vând cartofi ]n Hala de legume. Afar[, mesele ]n sectorul de fructe sunt goale. Doar ]n dou[ trei locuri vezi câte un vânz[tor. “St[m aici, c[ suntem pu`ini \i mai trece câte un om \i cump[r[. Merele chiar dac[ ]nghea`[ nu au nimic. Tot sunt bune. Ce s[ facem, dac[ st[m acas[ la cald nu avem niciun ban. Aici am primit ceai cald de la patron. Ieri \i alalt[ieri nu am fost, era imposibil de rezistat”, spune un alt t[n[r care ]\i a\teapt[ clien`ii ]n ger.

Serghei: Mai mult dau pe gazd[ \i pe tarab[ decât c[\tig. Asta e afacerea acum. Vara ne fug[resc poli`i\tii de pe la tarabe \i fel de fel de controale. Da’ ce s[ facem? Noi aici la români mai facem un ban. C[ ei sunt mai buni, ne mai primesc

“Votca e la putere” }n sectorul “moldovenilor, doar vreo patru tarabe mai sunt ocupate. Cei c^`iva comercian`i

Elena: Vara ne omar[ c[ldura, iarna gerul. A\a c[\tig[m noi un ban. Nu avem alt[ solu`ie s[ supravie`uim g[sesc puterea s[ mai glumeasc[ ]ntre ei, s[ fac[ haz de necaz. “Noi, de la Moldova, suntem mai aproape de ru\i. Avem re`eta lor de a rezista frigului. Votca e la putere”, spune unul dintre oamenii din spatele tarabelor. “Neam ]nv[`at cu gerul. E greu, dar ce s[ facem, alt[ solu`ie nu avem. Trebuie s[ c[\tig[m o buc[`ic[ de pâine pentru noi \i pentru copii. O zi am venit, una nu, cum am putut. Cu câte un ceai ne mai ]nc[lzim”, sunt cuvintele unei femei tinere care vinde marf[ “de la moldoveni”. Ceva mai departe, la alte tarabe, unul dintre comercian`i recunoa\te c[ mai improvizeaz[ câte ceva pentru a se ]nc[lzi. “Punem ]ntr-un castron ni\te c[rbuni, apoi ]i stropim cu spirt \i d[m foc. A\a ne mai ]nc[lzim m[car mâinile \i bem mereu ceai. Sunt momente ]n care plâng de cât de frig ]mi este \i cât de degerate ]mi sunt mâinile. Dar trebuie s[ vin, c[ din banii pe care ]i strâng aici tr[im cinci suflete”, roste\te Mihai.

“Cu televizorul ne-au alungat clien`ii” Unii dintre cei ce vând ]n pia`[ cred c[, ]n mare parte, lipsa clien`ilor vine de la sfaturile aruncate de medici prin intermediul televizorului. Dar sper[ c[ pân[ la urm[ boto\[nenii vor ie\i din cas[ s[ ]\i fac[ cump[r[turile, c[ doar nu o s[ moar[ de foame din cauza gerului. “Mâncarea nu e ceva la care s[ renun`i. Tot ai nevoie de ea. Pân[ la urm[ o s[-\i ]nving[ teama de frig \i or s[ ias[ la cump[r[turi. Atunci s[ vezi vânzare pe noi. Ne ]mbog[`im. Acum ]nc[ urmeaz[ sfaturile celor de la televizor: s[ stea ]n cas[ c[ gerul le face r[u. Cu televizorul ne-au alungat clien`ii”, spune, râzând, Ioan, unul dintre comercian`ii de legume. Un altul, este oarecum indignat c[ to`i care trec prin fa`a tarabelor str[mb[ din nas când v[d marfa, f[r[ s[ le pese de cei care o vând. Ei recunosc c[ acum nu mai au concuren`[ din partea `[ranilor de prin satele ]nvecinate. Nu a mai c[lcat unul ]n pia`[, de când a dat gerul.

“Uite a\a o vreme ne omoar[” Mai vin pe la lactate, dar foarte pu`ini. Nu ne fac ei prea mare concuren`[, niciodat[. Uite a\a o vreme ne omoar[. Dac[ mai `ine frigul [sta, ]n curând nu vom mai avea din ce tr[i. Abia am vândut vreo dou[ leg[turi de morcovi”, spune un altul. Clien`ii ]i cain[ pe oamenii nevoi`i s[ stea ]n frig, dar se decid greu s[ cumpere câte ceva. “E greu cu banii \i nu po`i s[-i arunci a\a, pe marf[ stricat[. Trebuie s[ te ui`i bine, care \i-a protejat mai bine produsele \i nu au ]nghe`at”, este de p[rere Ana, o boto\[neanc[ ce m[rturise\te c[ se tot uit[ de unde ar putea cump[ra cartofi mai buni, care s[ nu fi fost prea atin\i de ger. „

Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu


10

28 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere

22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bld. G.Enescu, et 4, s. 22 mp, SD, \arpant[, pre` 20.000 euro, neg., sau schimb cu apartament 2 camere plus diferen`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere, 44mp, et II, fara ]mbun[t[`iri, bloc c[r[mid[. tel: 0746.610.568, 0742.827.759.(c-1) * Vând apartament 2 camere Zona Scoala nr.8,et.1,D,51 mp,BCA,izolat, CT,T,G+F,P,35000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Capat 1,parter,SD,56 mp,fara imbunatatiri,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[,zona Tiberiu Crudu, et.1, D, renovata,T,G,F, 21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[ ,11 mp,Unirii,parter,cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice.Pre` 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând garsonier[ zona Util,bloc de apartamente,etaj intermediar,18500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[ D,]n bloc de apartamente,cu ]mbun[t[`iri,parter,zona Donici, 21500 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere,et.1,52 mp utili.CT,caramid[,izolat,G,F,curat, zona Octav Onicescu-Liceul Eminescu,37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 35.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[ zona Unirii, 12mp, posibilitate de extindere, pretabil[ birouri avocatur[, cabinete, mobilat[, 13.500E.Tel: 0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[ 25 mp,BCA, pe mijloc,la soare,zona Palatul Copiilor,etaj intermediar,f[r[ ]mbun[t[`iri.19000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere zona Primaverii-Tex, et.2, D, CT, T, G+F, renovat, 36000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[,conf.2,22 mp,Et.1. Pre` 15200euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând garsonier[ Cap[t 1, 30mp, et.4, ]mbun[t[`iri, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[ Nucilor, 20mp, baie, ]mbun[t[`iri, 12.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * URGENT – Vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \arpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre`

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 2 camere * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(2)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere zona Aleea Grivita,D,et.1,47 mp,renovat total in lavabil,G+F,P,stolerie schimbata, 32000 euro neg, Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Tratoria-zona linistita,parter,D,40 mp,caramida,30000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Victoriei,parter,D,50 mp,balcon facut,34000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.4,D,fara imbunatatiri,28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Capat 1,la strada,et.2,SD,50 mp,T,u\or renovat,31000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii-Maternitate, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

cheie sau semifinisate, ]ncepând de la 35.750E.\i ]n rate.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere zona Unirii, parter, SD, 38.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Liceul Eminescu, et.1, 52mp, CT, c[r[mid[, 37.000E neg.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Oct.Onicescu, et.2, 2 balcoane, 52mp, CT, G+F, c[r[mid[, 38.500 E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 43.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \arpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 31.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere zona Pita Grivita,et.3,D,48 mp,CT,T,31000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,sarpanta,circular,CT, AC,P,36000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, et.2, spa`ios, gaz separat, bloc izolat, D, 33.000E.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, c[r[mid[, 35.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.3, spa`ios, D, 28.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Grivi`a, pe mijloc, D, 29.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, 51mp, balcon, beci, bloc termoizolat, SD, 26.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 25.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere Grivi`a, et.1, 50mp, CT, T, G+f, D, 32.000E.Tel.0749/09.38.38 (V)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartamente noi, 50-60mp utili, la

* Vând apartament cu 2 camere, zona

Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona T.Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), s. 30 mp, D, et. 2, pre` 85.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s.c. 110 mp (include extinderea), teren ]n fa`[ proprietate 86 mp, loc parcare pe teren proprietate, pretabil pentru cabinet medical, birouri, etc., pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu (Pia`a Mic[), s.52 mp, SD, et. 1, pre` 37.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s.49.5 mp, SD, et. 1, pre` 31.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Cap[tul 1, s.51 mp, SD, parter, cu balcon, posibilitate de extindere lateral, pre` 30.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona T. Callimachi, s.48 mp, SD, et 3, CT, pre` 34.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s.50 mp, D, et.1, pre` 31.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale Arcului, s.52 mp, D, et.3, pre` 35.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s.50 mp, SD, et.1, vedere dubl[, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, et 9, D, s.u. 54 mp, vedere ]n p[rcule`, CT, termopan. Pre` 33.000 euro, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând/schimb apartament cu 2 camere, zona S[veni (ora\), et 4, D, \arpant[, zon[ central[, CT, ]mbun[t[`iri, cu garsonier[ sau apartament 2 camere ]n Boto\ani plus diferen`[. Pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând 2 camere SD,etaj intermediar,46 mp,zona buna,pe mijloc,vedere excelenta, f[r[ ]mbun[t[`iri,29000 euro.Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 2 camere D,56 mp,BCA,etaj intermediar,cu2 vederi,f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii (Rotunda), 33000


11

28 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE euro.Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, D,47 mp,zona central[,etaj intermediar,f[r[ ]mbun[t[`iri,33000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând/schimb apartament 2 camere SD,Cap[tul Liniei 1,etaj intermediar,54 mp,cu apartament 3-4 camere etaj intermediar,zona Prim[verii, Bucovina, George Enescu,Mihail Kog[lniceanu,ofer 10000 euro diferen`[. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,central[ termic[,etaj 6 d]n 10, 35000 euro,sau schimb cu apartament 2 camere suprafa`[ mica.Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,cu toate ]mbun[t[`irile,etaj intermediar,48 mp.Pret 38000 euro sau schimb cu apartament 3-4 camere etaj intermediar, zona Prim[verii, Bucovina,George Enescu,Mihail Kog[lniceanu.Ofer 8000 euro diferen`[. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil.Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,47 mp,etaj 10,Prim[verii,cu ]mbun[t[`iri. Schimb cu apartament 2 camere suprafa`[ mai mare sau 3 camere.Ofer 7000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

decomandat,50mp,et3,modernizat cu imbun[t[`iri ,zona Aleea Grivitei.Pre` 38000euro neg .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat, cu multiple imbun[t[`iri, zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 3 camere * VÂND / SCHIMB apartament 3 camere( str. S[venilor, et. 3, soare) cu garsonier[. Telefon: 0746277689. (1715-4) * Vând apartament 3 camere zona Scoala nr.8,sarpanta,D,63 mp,2 bai,fara imbunatatiri,30000 euro fix. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona Stejari,D,etaj intermediar,78 mp utili,boxa,renovat,CT,T,G+F,53000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii,et.3,52 mp,SD,toate ]mbun[t[`irile,CT,T,G,F,P,u\i schimbate,mobilat sau nemobilat,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona Prieteniei,et.3,SD,48 mp,balcon,gaz separat,fara imbunatatiri,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere Zona Calea Nationala,et.3,D,72 mp,CT,T, G+F,mobilat sau nemobilat,60000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona Plus,62 mp utili,2 bai,SD,gaz separat, f[r[ ]mbun[t[`iri,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. * Vând apartament 3 camere,zona Bucovina,et.1,D,recent renovat,D,CT, T,mobila bucatarie,ultramodern,50000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp,et.4,cu imbun[t[`iri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere,47 mp,decomandat,zona Bucovina Pre` 38.000euro neg Tel.0741497829.(A)

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere zona Directia Muncii, parter,58 mp, D, balcon, fara imbunatatiri, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT, T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,70mp,CT, modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[. Pre` 50000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,64 mp,G+F,P, ]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona ACR Prim[verii, parter, 85 mp, apartament cu toate ]mbun[t[`irile, CT, T, G+F, teren de 40 mp concesionat, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * V^nd apartament 3 camere, zona Dorian 4, sau schimb cu garsonier[+diferen`[. Tel: 0741.635.821.(17) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Imp. Traian, et.2, Ct, T, finisaje moderne, D, 43.000E neg.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere zona Prim[verii, 52mp, gaz separat, c[r[mid[, 33.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere ]n spate la Direc`ia Muncii, 58mp, T, G+F, 37.000E neg.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere |t.Luchian, 65mp, pe mijloc, 2 balcoane, \arpant[, D, 40.000E neg.Tel:0748/115.912.(V)

* Vând apartament 3 camere Prieteniei, 65mp, et.5/10, 2 balcoane, CT, termopan, D, 47.000E neg.Tel:0748/115.912.(V) * Vând apartament 3 camere Prim[verii, et.2, 64mp, CT, T, 40.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Oct. Onicescu(Pia`a Mic[), renovat, CT, T, \arpant[, 46.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Garii, magazin Util, et. 1, D, s. 58 mp, ultramodern, semimobilat, pre` 51.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 2, D, s. 80 mp, modernizat, pre` 54.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, lâng[ Bis. Sf. Ioan, parter ]nalt, D, s. 70 mp, modernizat, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Sucevei, et. 5, D, s. 60 mp, CT, toate ]mbun[t[`irile, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 3, SD, s. 70 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

\i Bulevard,f[r[ ]mbun[t[`iri,29500 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând/Schimb apartament 3 camere zona central[(Cas[ Cartii),etaj intermediar 55000 euro sau schimb cu 2 camere + diferen`[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere D,64 mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,etaj 4 cu sarpanta, zona ANL Grivita,pret 32000. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere, decomandat,parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp, decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta. Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, decomandat,69mp,f[r[ imbun[t[`iri, doua balcoane,boxa,et 4,sarpanta,str |tefan Luchian.Pre` 50000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,Et 2,f[r[ imbun[t[`iri,zona C.Na`ional[ Pre` 36.000euro. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, decomandat,2 b[ii,2 balcoane,74mp, Et.4,zona S[venilor.Pre` 35.000 neg. sau schimb cu garsonier[ aceiasi zon[ plus diferen`[ Tel.0741497829.(A) * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

Apartamente 4 camere * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p)

* Vând apartament cu 3 camere, zona S[venilor, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând sau schimb ap. 4 camere cu ap. 2-3 camere, situat ]n Pia`a Mare - zona Big. Pre` negociabil la fa`a locului. Telefon: 0753860508.(1711-5)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 4 camere zona Aleea Decebal, et.2, D, 80 mp,2 bai, CT, G+F, 48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 4 camere zona Grivita,la strada, D, 88 mp, et.4, imbunatatiri,modern,balcoane in T,T,G+F,P,rigips. Pret: 46000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 4 camere zona Calea Nationala-OTP,et.2,90 mp,D,total renovat,CT,T,AC,mobilat lemn masiv,utilat,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 SD,46 mp, caramida,2 vederi,etaj 1,]ntre Prim[verii

* Vând apartament 4 camere transformat in 3,zona Capat 1, 93 mp,


12

28 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE D, et.4, sarpanta mansardabila, ultramodern, CT, T, G+F, mobilat si utilat, 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere la cheie Direc`ia Muncii, 90mp, et.2, la strad[, totul nou \i de calitate, D, 60.000E.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.1, 100mp, modificat modern, CT, T, AC.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele |colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 40.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis |coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959 * Vând apartament cu 4 camere, zona O.Onicescu, vedere dubl[, et. 1, D, s. 90 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959 * Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959 * Vând apartament cu 4 camere, zona Ale. Decebal, lâng[ viitorul Mall, ]mbun[t[`iri, CT, et. 2, D, s. 80 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959 * Ocazie!Vând apartament cu 4 camere, zona Maxim Gorki, et 3, SD, s. 75 mp,

CT, f[r[ ]mbun[t[`iri, spa`ios. Pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere,caramida, 80 mp,3 vederi,etaj 1,]ntre Prim[verii \i Bulevard,gaz separat,CT de bloc, gre\ie,faianta,parchet,partial termopan. 50000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 91mp, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere+diferen`[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere,89mp, Et3,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri sau schimb cu ap.2 camere \i diferen`[. Pre` 68.000euro. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 4 camere,Et 1,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri.Pre` 42000euro Tel.0741497829.(A) * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95)

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Case * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Vând cas[ c[r[mid[ Bulevard, 1000mp teren, toate utilit[`ile, 90.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei \i cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ Baisa, 260mp, la ro\u, P+M, 2900mp teren, 30.000E. Tel.0748/115.912.(V) * Zona Alfa Land, cas[ nou[ la ro\u din c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ lindab, 1300mp teren, 100.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Brehue\ti, cas[ cu o camer[, 18mp, 600mp teren+loc de cas[ de 550mp ]n apropiere \i 1 ha teren extravilan, 35.000 lei. Tel: 0748.115912.(V) * Vând cas[ nou[ la ro\u, I.C.Br[tianu, P+M, acoperit[ cu lindab, termopan, 500 mp teren, beci, fântân[, 80.000E sau schimb cu apartament \i diferen`[.Tel.0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 30.000 lei.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V)

PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271)

* Vând spatiu 125 mp,Autogara,1000 euro/mp+TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92)

* Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pillat, |tefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. |colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri,semimobilat[.Com.Unguren i.Pre` 100.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ in Tulbureni,160mp, construit[ in 2009,450mp teren,cu CT ,trifazic, \emineu, foi\or. Pre` 75.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185)

* Schimb sau vând casa in Boto\ani ,zona Biserica Popou`i,4 camere,2 holuri,baie,garaj ,anexe , teren 2985mp cu apartament in Ia\i. Tel. 0741497829.(A)

* Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N)

* URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930 mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750 mp teren. Pre` 42000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor, cu teren, modern[. Pre`: 98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând cas[ ]n Str. Victoria, cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N)

* URGENT: 2 case locuibile cu 2500 mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre`: 55.000 euro/ neg.Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând cas[, zona C.DEAL, finisaje moderne, p+1, izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46)

* Vând cas[ 170mp, zona Baisa, cu teren 500 mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v)

* Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 100.000 euro neg .Tel 0729062022 * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land, cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N)

* St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[, cu teren 930mp. Pre` 75.000 euro neg. Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[, zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 750 mp teren.Pre` 42000 euro. Tel 0729062022.(N)

* Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor, cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N)

* URGENT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(V)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria, cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pillat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. |colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* OFERTA:Cas[ locuibil[, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou. Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv)

* Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500 mp de teren. Pre` 60000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191)

* Vând cas[ la rosu la ]ntrare ]n Curtesti,500mp teren,constructie la sol 124 mp + mansarda,25000 euro. Tel:

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai

* Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150 mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i

PREST|RI SERVICII

Fizomed Centrul de recuperare - Diagnostic - Tratamente - Kinetoterapie Program[ri 0331.105977 Aleea Crizantemelor, Nr.7 www.fizomed.ro Scap[ de durere!


13

28 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre` 70.000 Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000 mp teren aferent, pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* 1000 mp teren zona Sucevei,cu cas[ demolabila,80 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* 128 ha teren extravilan,plan, compact,intabulat,jud.Ia\i.2000 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz,zona Agafton. Pre` 5euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* 230-450 ha teren agricol,jud. Botosani,70% grad de comasare, intabulat,2100 euro/ha. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 5700mp,deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da. Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* 140 ha la sosea,fost iaz,]n jud.Ia\i, cu statie de alimentare \i pompare d]n Jijia,compact,intabulat,250000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 18 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna, Jude`ul Suceava. Pre` promovare 300.000euro /neg : Tel 0752310402 (106) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Terenuri

* 5000 mp teren Z[ice\ti,24 m deschidere,4 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa,deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* 730 mp Hudum, 13,5 m latime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând ]n zona Stânce\ti,parcele de teren de 4500 mp,intravilan cu deschidere de 40 ml-3 euro/mp neg;5000 mp,extravilan cu deschidere de 50 mlpret:3 euro/mp neg si 17000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:1,5 euro/mp neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* 27 ha C[t[m[r[\ti Deal,pretabil pt construc`ii,250 m deschidere, 1 euro/ mp,sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(14) * Vând teren Pod de Piatr[, toate utilit[`ile, 24ml deschidere la asfalt, pretabil cas[ sau activit[`i comerciale, 65E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând 600mp loc de cas[ Curte\ti, 5000E \i 500mp teren Bucovina-Curte\ti, 12.000E.Tel.0748/115.912.(V) * Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 5000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* 5000 mp,]n spate la ANL Bucovina,50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 17 ha teren cu iaz ]n apropierea Botosaniului,intabulat,120000 euro usor negociabil. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând terenuri agricole ]n orice localitate din Boto\ani. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 150 ha livada pe rod,3100 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000mp C[t[m[r[\ti-]ntersectia cu Ipotesti,planul II ,19 m deschidere,5 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând teren 900mp,intabulat, deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 400mp,zona AldiLivi, 22ml deschidere.Pret 80euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da, deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 22Euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 35euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n apropierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 21euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând terenuri suprafe`e 500mp, 1000 mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea Pre` 28Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren la Leb[da. Pre` 10

* Vând teren 1017mp,deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp,deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* 3600 mp,str.Ion Creanga,40 m deschidere,50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile \i teren ANL Bucovina, 70E/mp.Tel.0744/530.803

* Vând teren ]ntravilan,loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la \osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p)

* Vând 16 ha iaz la 60km de BT \i 30 ha teren arabil Tru\e\ti, pre` negociabil.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând teren 6400mp,intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti. Pre` 7euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,]ntravilan. Pre` 5euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Cozinda Leb[da Pre` 8euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp,deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda Bucovina-Curte\ti.Pre` 62euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani, 80mp utili, 240mp curte, anexe, beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa. Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum,7200mp, deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton,com.Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 700mp,deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da. Pre` 4 euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp,deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N) * Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n apropierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n aproprierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n aproprierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilan a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare.

Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFA LAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3 loturi de teren intravilan a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403


14

28 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE Spa]ii comerciale * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 34mp \i 74mp spa`ii comerciale centrale, vad foarte bun, 9001100E/mp.Tel.0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spatiu comercial,zona central[,260 mp,1500 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959 .(R) * Vând sau ]nchiriez spa`ii comerciale ]n zone centrale,(C.Na`ional[, Bucovina, Select, Onicescu,). Pre`uri negociabile Tel.0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pillat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând sau ]nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Nationala, Bucovina, Select,Onicescu,). Pre`uri negociabile Tel.0741497829.(A) * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

Cump\r\ri

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, ultracentral, G+F+P, CT, semimobilat, 200E/lun[ \i apartament 3 camere Bulevard, nemobilat, 160E/lun[ neg.Tel.0749/09.38.38.(V)

* }nchiriez garsoniere \i apartamente ]n Ia\i. Pre`uri negociabile! Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 3 camere, parter, zona Bulevard, pretabil pentru birouri, asigurari, sedii de firma, perioada lunga, pret negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere cas[ nou[, la cheie, mobilat[, utilat[, CT, termopan, 250E/lun[. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitness, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V)

* Cump[r garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Ofer spre ]nchiriere apartament cu 2 camere, Lic.Economic, mobilat, G+F, repartitoare, 150E/lun[ \i apartament 3 camere ultracentral renovat, nemobilat, 200E/lun[.Tel.0749/09.38.38.(V)

* Cump[r -garsonier[, apartament 2 camere, apartament 3 camere, apartament 4 camere, cas[ cu teren, teren. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona |coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V)

* Cump[r teren cu deschidere la \osea. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament 3 camere,decomandat,et. intermediar, exclus P.Tineretului Ofer 35000-40000 euro. Tel.0741497829.(A) * Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

o ~nchirieri * Ofer spre ]nchiriere garsonier[ mobilat[, zona bulevard. Telefon: 0745592728.(1709-3) * }nchiriez camer[ cu intrare separat[ cu C.T., utilit[`i la 2 fete sau 2 b[ie`i salaria`i. Telefon: 0751779148.(1719-2) * Primesc ]n gazd[ 2 fete salariate sau eleve. Telefon: 0758329053.(1716-1) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(2) * }nchiriez apartament 2 camere,D, et.2,renovat cu lavabil,G+F,T,mobilat,utilat,zona Stefan Luchian,170 euro/luna neg,1 luna garantie. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Aurora DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Distribu`ie: Mihaela BUHAI Dan IACOB Redactori: Economic: Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Publicitate: Marcel BUNDUC R[zvan SAUCIUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, CT, T, complet mobilat \i utilat, la vil[, intrare separat[, 220 E/lun[.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* Ofer spre ]nchiriere A 2 CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3 luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez ap.2 camere,central,mobilat \i utilat,cu central[ termic[,decomandat. Pre` 200euro/lun[ \i 2 luni garan`ie. Tel.0741497829.(A)

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez ap.2 camere,mobilat,zona Prim[verii.Pre` 120euro/lun[ si o lun[ garan`ie. Tel.0741497829.(A) * }nchiriez spatiu comercial 100mp+100mp magazie,zona AldiLivi Pret 4euro/mp. Tel 0741497829.(A)

* Vând DACIA PAPUC carosat, 2 locuri, an 2005, pre` 2500 E negociabil. Telefon: 0740026104; 0751706730.(1688-5)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D,etaj intermediar,nemobilat,150 euro/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând/schimb Dacia 1310 albastr[, instala`ie gaz nou[, omologat[, stare tehnic[ foarte bun[, cu ITP 2011, cu VW Golf 3 de 1.4 - 1,6. Ofer diferen`a. Telefon: 0748281959.(R)

Prest\ri servicii

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519.(1)

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* SC Mecanex SA Boto\ani angajeaz[ turn[tori formatori, miezuitori \i muncitori necalifica`i. Rela`ii la telefon 0231516660 sau la sediul societ[`ii din str. Manole\ti Deal nr. 60.(1710-1) * S.C. TEHNOACTIV Boto\ani angajeaz[ mecanic service utilaje construc`ii. Cerin`e: - cuno\tin`e de motoare tehnice; - cuno\tin`e de motoare \i electrotehnic[; - posesor permis auto B. Rela`ii la 0744470535. CV-ul se va trimite la sediul din Suceava, fax: 0330401082; e-mail: office@tehnoactiv.ro.(1714-4)

Decese

! Conducerea Colegiului Economic „Octav Onicescu” Boto\ani transmite sincere condolean`e domnului contabil \ef MUNTEANU PAVEL la durerea pricinuit[ de decesul socrului P{LIMARU PETRU din Lunca, Boto\ani. Dumnezeu s[-l ierte \i s[ se odihneasc[ ]n pace!(1717-2)

! Personalul didactic auxiliar \i nedidactic de la Colegiul Economic „Octav Onicescu” Boto\ani este al[turi de domnul contabil \ef MUNTEANU PAVEL la decesul tat[lui socru P{LIMARU PETRU din Lunca, Boto\ani. Transmitem condolean`e familiei ]ndurerate. Dumnezeu s[-l ierte!(1718-2)

* Vând Renault Trafic, 2000 cc, pe Diesel, stare bun[. Pre`: 3700 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Caut sa ]nchiriez apartament 2 camere D,etaj intermediar,nemobilat,zona Grivita,Savenilor. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Angaj\ri

T Auto

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona ]ndustrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Cerem \i oferim spre ]nchiriere garsoniere,apartamente,spatii comerciale. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

! Din partea colegilor de la Rodipet Boto\ani sincere condolean`e d-nei MURARU MIOARA la decesul tat[lui. Dumnezeu s[-l ierte si s[-l odihneasc[ ]n pace!(1720-2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


15

28 ianuarie 2010 Dubl[ aniversare. Tania Budi se afl[ ]n aceste zile ]n preg[tiri pentru o mega-petrecere ce va avea loc pe 6 februarie, de ziua ei de na\tere, ]n clubul Crush din Constan`a. Aniversarea din acest an va fi cu totul special[, asta pentru c[, pe lâng[ num[rul mare de invita`i, peste 70, va da startul unei duble-petreceri. Astfel, Dan B[lan, n[scut ]n aceea\i zi, ]\i va serba ]mplinirea a 31 de ani, ]mpreun[ cu Tania, ]n clubul de pe malul m[rii.

MONDE EWS

Teo Trandafir „la cu`ite” cu |erban Huidu! Asta, dup[ ce Cârcota\ul a postat pe blogul s[u un studiu detaliat, prin care informa publicul c[ el, al[turi de Mihai G[inu\[, Andreea Esca, Divertis \i C[t[lin M[ru`[ sunt cele mai profitabile vedete, ]n termeni de „Celebrity Ratings” \i veniturile pe care acestea le aduc posturilor TV la care lucreaz[, prin publicitatea contractat[. Ei bine, de la acest studiu, Huidu a ajuns s[ spun[ c[ Teo nu merita salariul pe care ]l câ\tiga la Prima TV \i anume 400.000 de euro pe lun[, respectiv 4 milioane de euro, ]n cele zece luni, cât a stat la Prima. Teo Trandafir riposteaz[ pe blogul s[u: „Huidu zice c[ eu am câ\tigat patru milioane de euro de la Prima TV. S[ mor! Nu c[ nu mi-ar fi f[cut o real[ pl[cere! Dar socoteala colegului de breasl[ e sub`ire. 20.000 de euro de edi`ie nu-`i d[ nici Sfântul Duh pentru o emisiune a\ezat[ la ora patru dup[-mas[, când nu prea e lumea peacas[”. Teo a `inut s[ precizeze, pe blogul s[u, c[ a primit, ]ntr-adev[r, bani destul de mul`i de la Prima TV, dar acele sume includeau pl[`ile echipei sale numeroase. „Trist e felul ]n care vorbe\te |erban despre o fost[ coleg[ \i prieten[. Niciodat[ n-a\ putea face asta cuiva, al[turi de care am ]mp[r`it o bucat[ de pâine. Dac[ eu a\ fi sus, m-a\ gândi de dou[ ori, ]nainte de a lovi. |erban Huidu este un om de televiziune de succes, care

Tom Cruise \i Katie Holmes, din nou p[rin`i? Nu cu mult timp ]nainte de terminarea lui 2009, a ap[rut un \ir de zvonuri potrivit c[rora Tom Cruise \i frumoasa lui so`ie, Katie Holmes, se preg[tesc pentru al doilea copil. Ei bine, dup[ cum arat[ actri`a devenit[ cunoscut[ datorit[ serialului „Dawson's Creek”, familia i se va m[ri curând. Nici nu ar avea de ce s[ fie altfel, de vreme ce sa anun`at c[ ea \i starul din „Top Gun” au ajuns la un acord privind renegocierea contractului de c[s[torie ]n care se vehicula o sum[ de 11 milioane de dolari, pentru ca Holmes s[ ]l fac[ din nou t[tic, pe Cruise. Cu sau f[r[ bani, burtica actri`ei pare s[ nu mai poat[ fi ascuns[. Ea a fost fotografiat[ ]n timp ce p[r[sea o cl[dire medical[ \i se oprise, concentrat[, pentru a da un SMS. S[ ]i fi dat deja mama simpaticei Suri vestea cea bun[ so`ului ei? Sau totul este doar un foc de paie, iar hainele de iarn[ au creat iluzia unor kilograme ]n plus? Vom afla cu siguran`[, curând.

Horoscop E Berbec Este momentul s[ face`i schimb[rile dorite pe plan sentimental \i ]n domeniul afacerilor. Rela`iile cu partenerii sunt foarte bune \i este un moment bun pentru a ]ncheia contracte \i a semna documente. V[ sf[tuim s[ ave`i r[bdare.

F Taur Sunte`i plin de energie \i pute`i realiza tot ceea ce v-a`i propus pentru azi. Ave`i ocazia s[ ob`ine`i unui câ\tig financiar consistent, dar \i s[ v[ afirma`i ]n societate. Rela`iile cu partenerul de via`[ \i cu prietenii sunt foarte bune. V[ sf[tuim s[ fi`i cump[tat \i s[ evita`i excesele alimentare. }n prima parte a zilei, v[ sim`i`i plin de energie \i ]n stare de mari eforturi fizice. V[ sf[tuim s[ nu v[ supraestima`i for`ele, pentru c[ s-ar putea s[ ave`i probleme de s[n[tate. Dup[-amiaz[, sunte`i invitat ]n vizit[ la prieteni.

H Rac Ave`i idei valoroase, apreciate de \efi \i de colegii de serviciu. Sunte`i ]n form[ \i pute`i s[ finaliza`i tot ce a`i ]nceput. Situa`ia financiar[ s-ar putea s[ nu fie tocmai bun[, dar sunte`i perseverent \i ave`i ]ncredere ]n viitor.

I Leu Este un moment favorabil pentru investi`ii sau pentru a ]ncepe o afacere. De asemenea, sunt favorizate ]ntâlnirile romantice \i c[l[toriile. Dac[ vi se propune o colaborare, nu o refuza`i! cruri mai importante pe lumea asta. Unul dintre ele e loialitatea. De unde atâta ur[ de la un om, fundamental bun? Prietenii mei vor s[ri ca ar\i, dar eu pretind c[-l \tiu pe Huidu”.

Andreea Raicu are un iubit secret „Ultimul b[rbat de care am fost ]ndr[gostit[ a fost Tudor Chiril[”, m[rturisea Andreea Raicu, ]n toamna anului trecut. Ei bine, ]ntre timp, se pare c[ lucrurile s-au schimbat \i „Schele`el” ar avea un nou prieten. }nc[, `inut sub secret. Potrivit apropia`ilor vedetei pentru revista Star, bruneta are o rela`ie cu Dorin Bogu`[, nimeni altul decât „iubitul” ei din serialul ]n care joac[. Dac[ au fost de vin[ scenele sexy din film, sau poate faptul c[ cei doi ]\i petrec ]n jur de zece ore pe zi ]mpreun[ - nu se \tie. Cert este ]ns[ c[, ceva-ceva exist[, de vreme ce Andreea \i-a petrecut o vacan`[ romantic[ al[turi de Dorin, ]n Seychelles. Deh, pentru colegul ei s[-\i fi m[rit buzele frumoasa Raicu, ori totul este o mare coinciden`[?

Miercuri, 28 ianuarie

L Scorpion Sunte`i nevoit s[ v[ schimba`i programul de mai multe ori, dar schimb[rile v[ sunt benefice. Face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ mai ]n vârst[, care v[ va ajuta cu sfaturi la demararea unei activit[`i profitabile. V[ sf[tuim s[ v[ consulta`i \i cu partenerul de via`[ \i s[ evita`i orice fel de specula`ie.

M S\get\tor

G Gemeni

se bazeaz[ pe propriul talent. Am ]nv[`at c[ nu po`i r[mâne o via`[ ]n top \i mai ales c[, atunci când te retragi, te atac[ cine nu te a\tep`i. Abia aici e problema. Nu banii. Sunt lu-

V[ sf[tuim s[ ave`i r[bdare \i s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu partenerul de afaceri. Dup[-amiaz[, reu\i`i s[ rezolva`i o problem[ sentimental[ mai veche. Din punct de vedere financiar, nu ave`i de ce s[ v[ plânge`i.

J Fecioar\ Pute`i face schimb[ri importante ]n via`a dumneavoastr[, mai ales pe plan social \i sentimental. Sunt favorizate rela`iile de parteneriat, ]ntâlnirile de afaceri \i investi`iile pentru c[min. V[ sf[tuim s[ v[ organiza`i riguros \i s[ `ine`i cont de sfaturile partenerului de via`[.

K Balan]\ Pute`i avea o mare reu\it[ cu prilejul unei scurte c[l[torii ]n interes de afaceri.

}n cursul dimine`ii, primi`i o sum[ de bani care ]nvioreaz[ bugetul familiei. S-ar putea s[ intra`i ]n posesia unei mo\teniri sau s[ primi`i un credit pe care l-a`i solicitat cu pu`in timp ]n urm[. Sunt favorizate planurile de viitor \i investi`iile pe termen lung. Menaja`i-v[ s[n[tatea \i odini`i-v[ mai mult!

N Capricorn Se pare c[ ]ntâmpina`i dificult[`i financiare, ]ns[ le dep[\i`i f[r[ mari probleme. Traversa`i o perioad[ favorabil[ inspira`iei artistice. Creativitatea \i originalitatea de care dispune`i v[ aduc un succes nea\teptat ]n societate. Nu neglija`i persoanele mai tinere din familie!

O V\rs\tor Ave`i ocazia s[ rezolva`i o problem[ de natur[ sentimental[. }n cursul dimine`ii, un prieten v[ propune s[ v[ asocia`i ]ntr-o afacere, pe care a demarat-o, cu pu`in timp ]n urm[. V[ sf[tuim s[ accepta`i propunerea.

P Pe[ti Ave`i o zi grea, cu multe probleme de rezolvat, dar sunte`i ]n form[ excelent[ \i reu\i`i s[ face`i fa`[. Situa`ia financiar[ nu este prea bun[, dar nu este cazul s[ v[ ]ngrijora`i. Este o situa`ie trec[toare. Nu neglija`i sfaturile partenerului de via`[!

Bancul zilei Secretul longevit[`ii Bunicul aniverseaz[ 100 de ani \i este felicitat pentru s[n[tatea \i forma bun[ ]n care se afl[. - Domnilor, v[ voi spune secretul succesului meu, spune bunicul. Am f[cut mi\care, zilnic, timp de 75 de ani!

Participan`ii, profund impresiona`i, ]l ]ntreab[ cum de a reu\it s[ respecte un program atât de riguros. - Foarte simplu, r[spunde bunicul. }n noaptea nun`ii, am f[cut un pact solemn cu so`ia mea. De fiecare dat[ când ne certam, cel care gre\ea trebuia s[ ias[ afar[, la o plimbare!

O re`et[ pe zi 07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Botosanii in direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Interviul S[pt[mânii (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Lege \i Ordine (d), emisiune realizat[ de M[d[lina B[ltoi 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), cele mai importante evenimente

ale zilei prezentate de Mirela Ciorogar \i Sorin Andronache. 18.30 - 18.40 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 18.40 - 19.00 Spune-mi o poveste! 19.00 - 20.00 Profesii (d), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 La poarta Europei II (]) 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d) 22.15 - 22-30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel. 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

Sufleu de varz[ Ingrediente: 500 g varz[ murat[, 200300 g kaizer sau cârn[ciori tip cabanos, 3 morcovi. 1 m[r mare, ulei sau margarin[ pentru uns tava, 250 g smântân[. 800 ml suc de mere, 3 ou[, concentrat sup[ (vegeta sau delikat), piper, 1½ linguri`[ chimen, maghiran. Mod de preparare: M[rul se cur[`[ de coaj[, se rade prin r[z[toarea mare, la fel \i morcovii. Se amestec[. Varza se scurge bine \i se toac[ m[runt. Kaizerul (sau cârn[ciorii) se taie ]n cuburi mici (sau rondele). Se unge tava cu ulei sau margarin[, dup[ care se a\eaz[ alternativ: un rând de varz[, unul de morcovi \i m[r ras, kaizerul (sau cârn[ciorii) \i, la sfâr\it, se ]ncheie cu

un strat de varz[. Se preg[te\te sosul din: smântâna amestecat[ cu sucul de mere, ou[, pu`in sos vegeta, chimen, piper, maghiran. Sosul se toarn[ deasupra ultimului strat de varz[ \i se d[ la cuptor, aproximativ 40 min. Când varza e rumenit[, mâncarea este gata!


CMYK

16

28 ianuarie 2010

ULTIMAOR{

}n libertate dup[ ce \i-a ucis mama. Decizie surprinz[toare a unui judec[tor al Tribunalului Boto\ani, care a respins cererea unui procuror de arestare preventiv[ a unui b[rbat din satul Horl[ceni, comuna |endriceni. B[rbatul l[sat ]n libertate \i-a ucis mama ]n a doua zi de Cr[ciun, ]njunghiind-o cu un cu`it ]n spate.

Tot mai mult[ crim[ organizat[ Vorbe-n vânt

„Eu, ca pre\edinte de CJ, nu am promovat niciodat[ proiecte pe furi\, ci ]n urma unei analize cu ceilal`i colegi din Executiv. }n`eleg c[ proiectul a fost ]ntocmit de cineva care ]\i dore\te foarte mult s[ ajung[ pre\edinte de CJ, iar eu ]i doresc succes” Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

Procurorii boto\[neni care lupt[ ]mpotriva crimei organizate au avut ]n 2009 cu 50% mai multe dosare ]ntocmite. Pentru anii care urmeaz[, magistra`ii se a\teapt[ la o cre\tere semnificativ[ a fenomenului infrac`ional. Munc[ din ce ]n ce mai dificil[, pe scurt, a\a ar putea s[ fie rezumat bilan`ul procurorilor de la biroul teritorial Boto\ani al Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT). }n 2009 procurorii au ]ntocmit cu 50% mai multe rechizitorii, ]n tot atâtea cauze, ]ns[ num[rul inculpa`ilor a sc[zut semnificativ, tot cu aproximativ 50%, din cauza reducerii persoanelor implicate ]n cauze. Mai exact, grupurile nu mai erau a\a de numeroase, ca ]n anii trecu`i. La trafic de persoane, procurorii au avut \ase cauze, cu dou[ rechizitorii, fiind trimise ]n judecat[ \ase persoane, dintre care trei, ]n stare de arest preventiv. La migra`ia ilegal[ a fost o singur[ cauz[ anchetat[ de procurori, ]n compara`ie cu patru, ]n anul anterior. Luând ]n considerare condi`iile socioeconomice, procurorii se a\teapt[ la o cre\tere a num[rului de infrac`iuni, ]n acest an. (D[nu` Rotariu)

200% a fost cre\terea num[rului de inculpa`i la consumul de droguri \i infrac`iunile ]n leg[tur[ cu stupefiantele.

}n 2010 vom constata o cre\tere a infrac`iunilor de contraband[, ]n urma modific[rilor legislative \i a acciz[rii ridicate a `ig[rilor, dar \i a infrac`iunilor economice Viorel Porumb, \eful biroului teritorial al DIICOT

B[trân[ ucis[ de o plapum[ „Sunt mai mult decât sigur[ c[ sunt \coli din care nu s-a transmis situa`ia real[ ]n leg[tur[ cu temperaturile ]nregistrate ]n s[lile de clas[ \i condi`iile ]n care se `in orele, ]n aceste zile friguroase. Prin inspec`iile pe care le face ]n teritoriu, Inspectoratul |colar ar trebui s[ ia toate m[surile ce se impun” Maria ~iprigan, lider SIP

Seria incendiilor generate de nerespectarea regulilor \i m[surilor de prevenire \i stingere a incendiilor la folosirea sobelor, continu[. O femeie de 90 de ani \i-a pierdut via`a intoxicat[ cu monoxid de carbon. Numai mar`i, pompierii boto\[neni au fost solicita`i pentru stingerea a patru incendii. Cel mai grav eveniment a fost cel ]n care o femeie ]n vârst[ de 90 de ani, din ora\ul |tef[ne\ti, imobilizat[ la pat, a decedat intoxicat[ cu monoxid de carbon, dup[ ce plapuma cu care era acoperit[ a ajuns pe soba ]ncins[, incendiind celelalte bunuri din ]nc[pere. ]n jurul orei 17.00, o vecin[ a venit s[ vad[ cum se simte b[trâna. Când a deschis u\a buc[t[riei, a observat c[ patul ]n care se odihnea Elisabeta H. era cuprins de fl[c[ri. Solicita`i, pompierii G[rzii de Interven`ie |tef[ne\ti, au intervenit cu o autospecial[ pentru stingerea incendiului. Când pompierii au ajuns la fa`a locului proprietara casei a fost g[sit[ decedat[. Focul a fost stins ]n jum[tate de or[. (D[nu` Rotariu)

Evenimentul de Botosani nr.1544  
Evenimentul de Botosani nr.1544  

Ziarul orasului tau!

Advertisement