Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 5 (1530) • Vineri, 8 ianuarie 2010 • 16 pagini

sumar Fa`[ nou[ la Poli`ie

pagina 2

}ncep]nd din aceast[ s[pt[mân[, sâmb[ta „Evenimentul de Boto\ani” va ap[rea exclusiv online. Urm[toarea edi`ie tip[rit[ va fi cea de luni 11 ianuarie.

Sugar ]necat ]ntr-un cazan cu ap[

C[ldura arde la buzunare

pagina 5

Buget lipit p[m]ntului O feti`[ de numai trei luni, din Gorb[ne\ti, a decedat dup[ ce s-a rostogolit de pe sob[ ]ntr-un cazan cu ap[. P[rin`ii erau prin curte \i nu au \tiut ce se ]ntâmpl[. Pagina 3 pagina 6

Petroza pleac[ ]n probe la Unirea Alba Iulia

pagina 7

Cas[ \i ma\ini de lux confiscate dup[ delapidarea de la BCR Pagina 4


2

8 ianuarie 2010

STARTNEWS Editorial

Beizadeaua lui Prigoan[ ]nvolbur[ apele ]n PD-L Anun`ul candidaturii lui Prigoan[ junior pentru Parlamentul României a ]nvolburat apele ]n PD-L. Partidul lui Emil Boc are nevoie de lini\te acum, când are spre gestionare problemele `[rii. }n acest an de criz[ toate oalele sparte de al`ii, ]n ultimii cinci ani, vor nimeri ]n capetele actualilor guvernan`i, de aceea, ]n primul rând lor le revine obliga`ia de-a aduna ciob cu ciob \i de-a redresa `ara. Se spune c[ lui Honorius Prigoan[ (ah, ce prenuLucian Alecsa me cu rezonan`[ antic[!) i s-a promis, pentru munca depus[ pe timpul campaniei pentru preziden`iale, probabil chiar de c[tre Traian B[sescu, intrarea triumfal[ ]n politic[. Marinarul a considerat c[ o promisiune f[cut[ trebuie \i respectat[, a\a c[ a scos imediat castanele din foc cu mânu`a firav[ a lui Emil Boc. Mânu`ele bietului premier sunt ]nv[`ate cu jarul precum m[garul cu biciul. De urgen`[, ]n partid s-au format dou[ voci, una ]nalt[, ]n sus`inerea lui Honorius Prigoan[, alta baritonal[, a unor intelectuali: eurodeputatul Cristian Preda \i a fostului purt[tor de cuvânt al staff-ului preziden`ial din timpul campaniei electorale, Sever Voinescu, care ]ncearc[ s[ eviden`ieze nes[buin`a celor din conducerea partidului. Faptul c[ s-a format un cor pe dou[ voci ]n partid, nu-i un lucru r[u, important ca ele s[ se sincronizeze \i s[ r[spund[ unei partituri comune, altfel iese gâlceav[. }n politic[ este doar un pas de la opinii contrare la cearta `ig[neasc[. Probabil c[ Traian B[sescu se simte mândru c[ exist[ cineva ]n partid care s[-i copieze gestul, \i el, acum un an, \i-a trimis progenitura s[ candideze la europarlamentare. Nu e deloc r[u faptul c[ tinerii ]ncep s[ se implice ]n politic[, deranjeaz[ ]ns[ ideea c[ cei „ale\i” nu sunt cu adev[rat reprezentativi pentru genera`ia lor \i c[ sunt trambuliniza`i ]n fa`[ de banii p[rin`ilor. Nu sunt de acord cu ideea c[ politicienii trebuie s[ aib[ la activ o oarecare experien`[ politic[. La noi experien`a politic[ are o conota`ie ciudat[, intr[ pe talgerul care m[soar[ \mecheria \i abilit[`ile duplicitare ale individului. Este demn de ]ncredere tân[rul care, prin propria-i personalitate, reu\e\te s[ se impun[, s[ p[trund[ ]n lumea rechinilor \i s[ ias[ ]nving[tor. Ce-i drept, pe scena noastr[ politic[ sunt cazuri izolate, doar câteva partide se pot l[uda cu a\a ceva! PD-L-ul nu-i singurul partid unde func`ioneaz[ legea nepotismului, social democra`ii au fost cei care au dat tonul, prin cazul familiei Ilie Sârbu: tata, fata \i ginerele, to`i politicieni... sadea.

Calendar cre\tin ortodox 8 V Cuv. Gheorghe Hozevitul \i Emilian Mart.; Cuv. Domnica (Post) 9 S Sf. Mc. Polieuct; Cuv. Eustratie (Sâmb[ta dup[ Botezul Domnului) 10 D Sf. Grigorie, Ep. Nisei; Sf. Ier. Dometian; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapode\ti Duminica dup[ Botezul Domnului (Începutul propov[duirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9 11 L † Cuv. Teodosie cel Mare, încep[torul vie`ii de ob\te; Cuv. Vitalie

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Pe 8 ianuarie 2009, Evenimentul de Boto\ani aducea ]n aten`ie o problem[ frecvent ]ntâlnit[ ]n zona noastr[ \i anume, munca „la negru”. Autorit[`ile nu au avut sor`i de izbând[ ]n ]ncercarea de a-i determina pe angajatori s[ renun`e la acest tip de... colaborare. Inspectorii boto\[neni din cadrul serviciului Control Rela`ii de Munc[ de la Inspectoratul Teritorial de Munc[ (ITM) au ]ntreprins o serie de ac`iuni de control pentru identificarea persoanelor care nu au contracte de munc[. Au fost sanc`iona`i atunci o serie de angajatori, printre care se num[rau A&A Consimp SRL Botosani, SC Axialy Food SRL Boto\ani, SC Mini Trade SRL Lunca, SC Bianca SRL Boto\ani \i SC Evita SRL S[veni.

4,1721 lei

2,9089 lei

Potrivit legii 331/11.11.2009, cuantumul sanc`iunilor contraven`ionale a urcat la 3.000-4.000 de lei, pentru fiecare persoan[ identificat[ f[r[ contract individual de munc[, fa`[ de 1.500-2.000 de lei, cât era anterior. }n anumite cazuri patronii risc[ \i ]nchisoarea. }n sectoarele de panifica`ie, construc`ii \i prelucrarea lemnului au fost descoperite cele mai multe cazuri de munc[ „la negru” ]n cursul anului trecut. Doar agricultura mai concureaz[, la acest capitol, cu cele trei sectoare.

Ziua: 70C

Noaptea: 00C

Vin banii la Protec`ia Copilului! Noul An vine cu ve\ti bune pentru salaria`ii Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ie a Copilului. Pe data de 10 ianuarie, conturile acestora vor fi alimentate cu lefurile aferente lunii decembrie a anului trecut, dar \i cu restan`ele salariale din penultima lun[ a anului.

Fa`[ nou[ la Poli`ie De la ]nceputul acestui an, noul purt[tor de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean (IPJ) Boto\ani este inspectorul principal Daniela Darea. Schimbarea a avut loc dup[ ce fostul purt[tor de cuvânt al institu`iei, comisarul Manuela Ieremie, a câ\tigat concursul pentru ocuparea func`iei de \ef de birou ]n cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ. De altfel, rela`iile cu presa nu reprezint[ un domeniu nou pentru inspectorul principal Daniela Darea, aceasta ocupând, ]n urm[ cu câ`iva ani, ]nainte de a lucra ]n Poli`ie, func`ia de purt[tor de cuvânt al Direc`iei Muncii. „Sunt hot[rât[ s[ r[mânem ]mpreun[ mult timp”, a spus ieri jurnali\tilor Daniela Darea. Absolvent[ de drept, aceasta a lucrat timp de patru ani ]ntr-o structur[ operativ[ a inspectoratului, fiind familiarizat[ cu specificul infrac`ional al jude`ului. (D[nu` Rotariu)

Are suficient[ experien`[ pentru a putea prezenta presei orice caz comisar \ef Viorel |erb[noiu, inspector \ef IPJ

Medici jigni`i de minister O m[sur[ a Ministerului S[n[t[`ii a iscat nemul`umiri ]n rândul medicilor de familie boto\[neni. Repartizarea pe posturile vacante de medicin[ de familie a medicilor reziden`i respin\i ]ntr-o prim[ faz[ la examenul de reziden`iat este catalogat[ de medicii boto\[neni drept una de dispre` fa`[ de aceast[ specialitate. Reprezentan`ii Colegiului Medicilor din Boto\ani spun c[ la nivelul jude`ului se resimte deja aceast[ infla`ie \i c[ sunt localit[`i unde practic[ medicin[ de familie \i câte doi medici. De altfel, numai anul trecut, au fost ]nregistrate atât la Direc`ia de S[n[tate Public[ cât \i la Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate câteva sesiz[ri privind ne]n`elegerile ]ntre medici de la pacien`i. M[sura privind trimiterea pe posturile medicilor de familie a reziden`ilor a fost luat[ de Ministerul S[n[t[`ii, la ]nceputul acestei s[pt[mâni. (L[cr[mioara Lupa\cu)

de reziden`i din `ar[ urmeaz[ s[ fie repartiza`i pe posturi ]n toate jude`ele `[rii.

Consider[m aceast[ m[sur[, ]n primul rând jignitoare la adresa acestei specialit[`i, pentru c[ acei medici care au fost declara`i respin\i ini`ial sunt considera`i buni pentru medicin[ de familie. Mai mult, când ei vor termina specializarea va fi o infla`ie de medici de familie ]n toat[ `ara Doru Culicianu, vicepre\edinte Colegiul Medicilor Boto\ani


3

8 ianuarie 2010 Pierd copiii? Poli`i\tii au sesizat \i autorit[`ile competente ]n privin`a situa`iei celorlal`i minori afla`i ]n ]ngrijirea p[rin`ilor feti`ei decedate. Reprezentan`ii Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ie a Copilului vor stabili, ]n urma anchetei sociale, dac[ cei doi mai sunt ]n stare sau nu, s[-\i creasc[ copiii.

ESEN~IAL

Sugar ]necat ]ntr-un cazan cu ap[ O feti`[ de numai trei luni, din localitatea Gorb[ne\ti, a trecut ]n nefiin`[ din neglijen`a p[rin`ilor. Copilul a murit ]necat ]ntr-un cazan cu ap[. S[pt[mâna aceasta, micu`a fusese botezat[. Nenorocirea s-a petrecut la orele dimine`ii. P[rin`ii o l[saser[ pe feti`[ pe sob[, la cald, pentru c[ era pu`in r[cit[. R[mas[ câteva clipe nesupravegheat[, copila s-a rostogolit \i a c[zut ]ntr-un cazan cu ap[ pus[ la ]nc[lzit. P[rin`ii ie\iser[ ]n curte. Nefiind nimeni ]n preajm[, copilul sa ]necat. Când a fost g[sit de p[rin`i a fost prea târziu. Tat[l copilului, Iliu`[ H., ]n vârst[ de 27 de ani, a sunat la 112, la fa`a locului deplasânduse poli`i\tii. Fiind vorba de o moarte suspect[, poli`i\tii postului din Gorb[ne\ti au solicitat o echip[ de criminali\ti de la Boto\ani.

„Nu prea aveau grij[ de copii” Vestea c[ feti`a a sfâr\it ]n acest mod s-a r[spândit repede ]n localitate, s[tenii fiind mi\ca`i de groz[vie. „Asta se putea ]ntâmpla oricui, se ]ntâmpl[ \i la case mai mari. O nenorocire, s[racii. O mân[ de om, a c[zut \i s-a ]necat”, au fost cuvintele unui vecin de-al familiei ]ndoliate. Pe de alt[ parte, s[tenii nu au prea multe cuvinte de laud[ pentru p[rin`ii feti`ei. „Oamenii ]n sat au mai avut probleme cu el, de mai multe ori. Nu munce\te nici unul din ei \i nu prea aveau grij[ de copii”, a spus b[rbatul.

P[rin`ii mai au patru copii Cei doi so`i mai au ]nc[ patru copii, cu vârste cuprinse ]ntre unu \i zece ani. }n func`ie de concluziile poli`i\tilor, se va stabili dac[ p[rin`ii acestora mai pot s[-i `in[. }ns[, ]n

prim[ instan`[, poli`i\tii, care fac cercet[ri ]n privin`a acestui caz, a\teapt[ concluziile medicilor legi\ti, urmând a se stabili astfel \i cursul anchetei, dac[ p[rin`ii feti`ei pot sau nu s[ fie tra\i la r[spundere pentru moartea acesteia. (D[nu` Rotariu)

La fa`a locului s-a deplasat o echip[ operativ[ care a efectuat cercet[ri. Din primele verific[ri, s-a stabilit c[ ieri copilul a fost urcat pe o sob[, iar ]n timpul nop`ii a c[zut ]ntr-un vas cu ap[. S-a dispus efectuarea necropsiei, urmând ca ]n cursul zilei de mâine (n.r. - azi) s[ primim concluziile provizorii ]n privin`a cauzei decesului inspector principal Daniela Darea, purt[tor de cuvânt IPJ

|omaj dublat ]n 12 luni Boto\[nenii care nu au un serviciu ]ngroa\[ num[rul \omerilor din eviden`ele Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM). La finalul anului 2009 erau ]nregistrate 11.231 persoane f[r[ loc de munc[. Num[rul \omerilor s-a dublat fa`[ de finele anului 2008, când ]n Boto\ani erau 5.519 de persoane ce se aflau ]n c[utarea unui loc de munc[.

7% era rata \omajului la finele lui noiembrie, cu 0,3% mai mult fa`[ de octombrie.

Cei mai mul`i \omeri sunt ]nregistra`i la nivelul municipiului Boto\ani, unde sunt 3367, din care 1326 femei. |i la nivelul municipiului Dorohoi sunt 855 de persoane aflate ]n eviden`ele agen`iei ca fiind ]n c[utarea unui loc de munc[. Mai pu`ini \omeri sunt ]nregistra`i la Bucecea, 108, \i la S[veni, 128 de \omeri.

Din cele 11.231 persoane ]nregistrate, 6.403 de persoane sunt \omeri indemniza`i, iar 4.828 sunt persoane aflate ]n c[utarea unui loc de munc[, ]nscrise ]n eviden`ele agen`iei f[r[ a beneficia de drepturi b[ne\ti. Num[rul total de \omeri este ]n cre\tere fa`[ de sfâr\itul lunii noiembrie 2009, cu 606 persoane

Cei mai mul`i \omeri nu au nicio calificare Analizând situa`ia \omajului pe categorii de vârst[, ponderea cea mai mare este de`inut[ ]n continuare de persoanele cu vârste cuprinse ]ntre 40 \i 49 de ani. Din aceast[ categorie sunt 3.175 de persoane f[r[ loc de munc[. Urm[toarea categorie de vârst[, cu un num[r mare de \omeri, este cea a persoanelor ]ntre 30 \i 39 de ani, respectiv 2.619 persoane. Sunt \i 2073 \omeri cu vârsta cuprins[ ]ntre 50 \i 55 de ani. Pe de alt[ parte, analizând num[rul \omerilor

pe nivele de preg[tire, ]n continuare cele mai multe persoane care se afl[ ]n c[utarea unui loc de munc[ sunt

f[r[ calificare, respectiv 8.295 de persoane, din care 2.656 femei. (Petronela Rotariu)

Sorin |ologon, director executiv AJOFM


CMYK

4

8 ianuarie 2010 Val de infrac`iuni economice complexe. Dosarul delapid[rii de la BCR este unul dintre cele 28 de cazuri penale complexe economice, finalizate de poli`i\tii boto\[neni ]n 2009. Potrivit Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, prejudiciul total ]nregistrat ]n aceste dosare este de 18,8 milioane lei, fiind recuperat 8,06 milioane lei, adic[ 43%.

TOPNEWS

Cas[ \i ma\ini de lux confiscate dup[ delapidarea de la BCR Banii s-au dus pe mâncare \i r[coritoare

Anchetatorii au reu\it s[ recupereze doar 40% din valoarea total[ a prejudiciului din cazul delapid[rii de la BCR. Elena Aghini`ei, angajat[ a BCR Boto\ani \i fiica acesteia, Geanina, sunt acuzate c[ au furat banii clien`ilor b[ncii. Poli`i\tii sus`in c[ ]n acest caz s-a pus sechestru pe o cas[ din Co`u\ca \i patru autoturisme de lux. Viorel |erb[noiu, \eful Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, a spus c[ bunurile se afl[ sub sechestru \i c[ ar putea fi valorificate la sfâr\itul procesului ]n care sunt judecate cele dou[ inculpate. Avocata Daniela Lungu, ap[r[toarea Geaninei Aghini`ei (foto), a spus c[ doar una dintre ma\ini apar`ine clientei sale, celelalte bunuri aflate sub sechestru fiind ale mamei acesteia. }n cele 28 de dosare penale complexe cu caracter economic aflate ]n lucrul IPJ anul trecut au fost cercetate 53 de persoane, dintre care dou[ ]n stare de arest preventiv, Geanina Aghini`ei fiind una dintre acestea.

Elena Aghini`ei a spus anchetatorilor c[ a ac`ionat la insisten`ele fiicei sale, care o \antaja emo`ional. Aceasta din urm[ a spus c[ nu \tie nimic \i c[ mama sa ]i trimitea banii pe card, când ea era student[ ]n Ia\i. Geanina Aghini`ei a spus c[ cei mai mul`i bani i-a cheltuit pe distrac`ii, pe mâncare \i b[uturi r[coritoare. Cazul BCR nu este singurul ]n care un func`ionar bancar este acuzat de delapidare. Procurorii \i poli`i\tii ancheteaz[ \i o delapidare la BRD Boto\ani, unde Mariana Dulgheru este acuzat[ de un prejudiciu de peste 700.000 de lei. (Bogdan Caliniuc)

euro este suma pe care cele dou[ sunt acuzate c[ ar fi ridicat-o din conturile clien`ilor BCR Boto\ani.

7 ani la ]nchisoare Elena \i Geanina Aghini`ei au fost condamnate la câte \apte ani de ]nchisoare cu executare de o instan`[ a Judec[toriei Boto\ani pentru delapidare. Avocata Daniela Lungu sus`ine c[ ho-

t[rârea a fost atacat[ cu apel, urmând ca dosarul s[ fie judecat la Tribunalul Boto\ani. Cele dou[ inculpate se afl[ ]ncarcerate ]n Penitenciarul Boto\ani. Geanina Aghini`ei se afl[ ]n arest din 19 mai 2009 pentru c[ a ]nc[lcat dispozi`ia de a nu p[r[si localitatea.

Valoarea prejudiciului total este de 315.788 de euro, ma\inile fiind indisponibilizate, iar casa pus[ sub sechestru comisar \ef Viorel |erb[noiu, inspector \ef IPJ

Tax[ ]nghe`at[ Taxa de salubritate nu va cre\te anul acesta. La fel, nu vor fi scumpite biletele de tramvai \i maxi-taxi, dar nici tariful la c[ldur[, ]n cazul boto\[nenilor care se ]nc[lzesc de la Termica. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ spune c[ municipiul Boto\ani se num[r[ printre jude`ele din `ar[ cu cele mai mici biruri. „Taxa de salubritate nu se va modifica pentru 2010. Este o tax[ care a fost aprobat[ ]n \edin`[ de Consiliu Local \i deo-

camdat[ ea r[mâne aceea\i. Eventual, doar indexat[ cu infla`ia, undeva la 7%, ]ns[ suma este destul de mic[, iar la restul taxelor nu va mai fi niciun fel de majorare. Au fost majorate taxele \i impozitele locale, ]ns[ undeva la 5-7%, sub indicele de infla`ie de anul trecut”, a precizat viceprimarul. Nici pre`ul la gigacaloria pl[tit[ de popula`ie nu va suporta modific[ri. El a r[mas cel de anul trecut. Viceprimarul spune c[ Termica are venituri din exploatare de 4 milioane lei pe 2009, iar acesta reprezint[ efectul investi`iilor f[cute. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Per total, ]ns[, din cauza unor credite angajate din 2004, Termica ]nregistreaz[, la finalul anului 2009, o datorie undeva la 8 milioane de lei. Pre`ul la popula`ie vom ]ncerca s[ ]l men`inem la un nivel cât de sc[zut viceprimar Florin Ghiorghi`[


CMYK

5

8 ianuarie 2010 Legea-i vinovat[! Reprezentan`ii asocia`iilor de proprietari cred c[ ]ntreaga problem[ pleac[ de la lege. Potrivit lui Nichifor Marusceac, aceasta ar fi fost f[cut[ „undeva ]ntr-un birou” \i nu `ine cont de toate aspectele, astfel ]ncât posesorii de centrale termice nu sunt de acord s[ pl[teasc[ pentru cota indiviz[.

TOPNEWS

Mai mul`i locatari aronda`i la Asocia`ia 30 din municipiul Boto\ani reclam[ faptul c[ le-au venit facturi mari la ]nc[lzire pe luna noiembrie. La o garsonier[ au ajuns s[ pl[teasc[ 200-250 de lei pentru agentul termic. De\i luna noiembrie a anului trecut nu a fost nici pe departe geroas[, unii boto\[neni au ajuns s[ pl[teasc[ la ]nc[lzire 200-250 de lei numai pentru o garsonier[. ]n aceast[ situa`ie sunt mai mul`i locatari din zona Aleii Tiberiu Crudu, care, culmea, au montate repartitoare. Ei sunt nemul`umi`i de faptul c[, ]n urma defalc[rii, pre`ul unei unit[`i a ajuns s[ fie la 8.0009.000 de lei vechi. „Mi-a venit la c[ldur[, pe luna noiembrie, aproximativ 200 de lei la o garsonier[ de 27 de metri p[tra`i. Am mers la Asocia`ie \i de acolo m-au trimis la Elsaco pentru c[ ei au f[cut defalcarea. De la Elsaco am mers la Termica, iar de la Termica din nou la Asocia`ie. Pân[ la urm[ nimeni nu m-a l[murit de ce facturile au fost atât de mari”, sus`ine Vasile T. Cu toate acestea, reprezentan`ii asocia`iei de proprietari sus`in c[ facturile nu sunt foarte mari, `inând cont c[ sunt locuin`e debran\ate de la sistemul centralizat de ]nc[lzire. „Facturile pe luna noiembrie nu au

proprietari care nu sunt de acord cu calculul p[r`ilor comune la ]nc[lzire. „Astfel de facturi apar deoarece multe asocia`ii refuz[ s[ pun[ cota indiviz[. Legea nu are niciun punct prin care s[ dea posibilitatea pre\edin`ilor de asocia`ii de a accepta sau nu calculul p[r`ilor comune”, a spus Ion Diaconu, directorul general al SC Termica SA. }n plus, acesta a precizat c[ acolo unde sunt ]ncheiate contracte individuale media facturilor la o garsonier[ este de 100 de lei. (R[zvan Sauciuc)

fost foarte mari. Sunt unele sc[ri de bloc unde sunt familii debran\ate, `evile nu sunt echilibrate \i ]nregistreaz[ pierderi”, afirm[ Nichifor Marusceac, pre\edintele Asocia`iei de Proprietari 30.

lei este, surprinz[tor, factura la ]nc[lzire, pe luna noiembrie la un alt bloc de garsoniere, unde nu exist[ montat niciun repartitor.

Elsaco acuz[ asocia`ia de proprietari Reprezentan`ii societ[`ii Elsaco, cea care face defalcarea lunar[, sus`in c[ la unele Asocia`ii facturile au fost mai mari deoarece p[r`ile comune nu au fost luate ]n calcul. „La Asocia`ia 30, ini`ial, am f[cut defalcarea conform legii, cu p[r`ile comune. Cei de la asocia`ie au spus c[ nu sunt de acord \i c[ s[ le d[m o alt[ defalcare, f[r[ cota comun[. Colegii mei le-au dat \i calculul f[r[ cota comun[, dar nu oficial, ci doar

informal. Ei au luat acest calcul \i lau afi\at. Cu riscul de a rezilia contractul, nu voi mai accepta s[ fac defalcarea f[r[ cotele comune, pentru c[ este ilegal”, sus`ine Petril Parfenov, director adjunct Elsaco.

Termica va da ]n judecat[ asocia`iile de proprietari Directorul SC Termica SA, sus`ine c[ societatea pe care o conduce va ac`iona ]n judecat[ asocia`iile de

Am avut situa`ii la unele asocia`ii unde cei cu central[ nu erau pu\i la plat[ iar cei debran\a`i, da. }n momentul de fa`[, pre\edintele \i adunarea general[ a asocia`iei de proprietari poate hot[r] cum se face defalcarea. Trebuie o hot[râre de Consiliul Local care s[ stabileasc[ exact procentul p[r`ilor comune Petric[ Parfenov, director adjunct Elsaco

Mai bine mai tarziu dec^t niociodat[.

}n urm[toarea perioad[ vom ac`iona ]n judecat[ asocia`iile care nu defalc[ p[r`ile comune Este imperativ. Sunt trei normative care prev[d acest lucru, dar unii pre\edin`i de asocia`ii nu vor s[ le pun[ ]n aplicare Ion Diaconu, directorul general al SC Termica SA


6

8 ianuarie 2010

TOPNEWS

Puzderie de radare. Vitezomanii boto\[neni vor trebui s[ se gândeasc[ de acum ]ncolo de dou[ ori ]nainte s[ apese pedala de accelera`ie pentru c[ poli`i\tii de la rutier[ vor primi ]n scurt timp ]nc[ 12 ma\ini noi, toate prev[zute cu radar. Conform conducerii Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, achizi`ia va face parte dintr-un program al Politiei Rutiere, organizat la nivel na`ional.

Buget lipit p[mântului }n forma ]n care arat[ acum proiectul legii bugetului de stat, sumele care ar urma s[ revin[ jude`ului sunt chiar mai mici decât anul trecut. Asta ]n condi`iile ]n care, ]n 2009, fondurile alocate au fost insuficiente.

prinde programul „cornul \i laptele”, Eviden`a Popula`iei \i institu`iile de cultur[. Conducerea CJ a solicitat o suplimentare p]n[ la 80 milioane lei, respectiv 95 milioane lei, la cele dou[ capitole. De\i pân[ acum nu a fost observat[ nicio modificare ]n sensul supliment[rii banilor prin amendamentele sus`inute de parlamentari, se sper[ ca ]n forma final[ a legii bugetului de stat s[ se reg[seasc[ sume mul`umitoare pentru finan`area serviciilor descentralizate la nivelul jude`ului, sume pentru echilibrare, precum \i sume destinate drumurilor jude`ene \i comunale. (Monica Aionesei)

2009

2010

Sume pentru serviciile descentralizate

54 milioane lei

51 milioane lei

Eu am plecat de la premiza c[ dac[ bugetul pe 2010 nu se mai construie\te pe o pierdere de PIB de 8% ci pe o cre\tere de 1%, atunci s[ figureze ]n dreptul prim[riilor sume mai mari. Am avut curiozitatea s[ compar cifrele aferente jude`ului Boto\ani cu alte jude`e \i nu exist[ niciun temei s[ m[ consider discriminat sau avantajat

Sume de echilibrare

85 milioane lei

70 milioane lei

Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

}n 2009 jude`ul a ]ntâmpinat greut[`i ]n zona sus`inerii sectorului de asisten`[ social[, motiv pentru care sa solicitat o suplimentare de fonduri pe ]ntregul sector al serviciilor publice descentralizate, care mai cu-

Vaccinare la puterea a doua

B[t[i de cap cu disponibiliz[rile la catedr[ Azi ar trebui s[ fie ultima zi ]n care Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) s[ decid[ cum aplic[ m[sura reducerii posturilor din \coli. |efa I|J spune ]ns[ c[ decizia va mai ]ntârzia.

M[suri speciale trasate autorit[`ilor sanitare de oficialii Ministerului S[n[t[`ii, ]n ceea ce prive\te gripa porcin[. }ncepând de luni, ]n spitalele or[\ene\ti vor func`iona centre de vaccinare pentru to`i cei care doresc s[ se imunizeze ]mpotriva virusului AH1N1.

Se vor putea vaccina implicit persoanele neasigurate. Ministerul S[n[t[`ii a organizat, ieri, o videoconferin`[ cu autorit[`ile sanitare din teritoriu \i a solicitat demararea unei campanii mai ample de vaccinare a popula`iei \i asta pentru c[ se preconizeaz[ o explozie a cazurilor de grip[ nou[, datorit[ re]nceperii \colii. Autorit[`ile sanitare au solicitat suplimentarea dozelor de vaccin Kantgrip, dup[ ce, cele peste 14.000 doze repartizate ]ntr-o prim[ etap[ de minister, s-au epuizat. Ast[zi se vor primi alte peste 2000 de doze, care

S-au reluat cursurile \i cu siguran`[ contagiozitatea agen`ilor patogeni va duce la ]nregistrarea de ]mboln[viri. Suntem ]ntr-un vârf al pandemiei spus Ecaterina Chihaia

au fost alocate ]n prima etap[ jude`ului, dar care nu au fost ridicate de la Institutul Cantacuzino. Boto\aniul se num[r[ printre primele cinci jude`e din `ar[ care au terminat administrarea vaccinului \i solicit[ suplimentare. Pân[ acum nu a fost ]nregistrat[ nicio reac`ie advers[.

Medicii au obligatoriu la vaccin Personalul medical este de acum obligat s[ se vaccineze ]mpotriva gripei noi. Deocamdat[, mai pu`in de o cincime din personalul medical s-a imunizat ]mpotriva gripei noi. Un avertisment a fost transmis \i medicilor de familie care vor refuza s[ se implice ]n activit[`ile de imunizare. Ei risc[ s[ li se suspende contractul cu institu`ia de asigur[ri de s[n[tate. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Solicitarea a fost emis[ miercuri, ]n cadrul teleconferin`ei pe care Daniel Funeriu, ministrul Educa`iei, a avut-o cu to`i inspectorii \colari generali din `ar[. Cererea a fost ca, pân[ la finalul acestei s[pt[mâni, s[ analizeze posibilele m[suri de optimizare a re`elei \colare, ]n vederea utiliz[rii eficiente a resurselor umane, materiale \i financiare, pentru ]ncadrarea ]n num[rul maxim de posturi alocat jude`elor, pentru anul \colar 2010-2011. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J,

sus`ine c[, sub nicio form[, aceste m[suri nu vor fi transmise la minister, azi. M[surile ce urmeaz[ a fi luate trebuie s[ duc[ la diminuarea cu 323 de posturi a num[rului de angaja`i din ]nv[`[mântul boto\[nean. }n acela\i timp, inspectorul \colar general al I|J d[ asigur[ri c[ m[surile ce vor fi luate nu vor fi atât de drastice. (Petronela Rotariu)

Trebuie s[ facem o analiz[ serioas[, s[ avem o ]ntâlnire, sâmb[t[ sau luni, cu reprezentan`ii autorit[`ilor locale implicate ]n aceste reduceri. Nu putem lua m[surile peste noapte, este o decizie care trebuie asumat[ de ]ntreaga comunitate Ada Macovei, inspector \colar general


7

8 ianuarie 2010 Balaban o ia spre Chiajna. Juc[torii pu\i pe lista de transfer[ri nu \i-au g[sit echip[. Singurul dintre ace\tia care ar putea ajunge tot ]n liga a II-a este Alexandru Balaban. Acesta este dorit de Concordia Chiajna, ocupanta locului 7 ]n clasamentul seriei I.

SPORTNEWS

Petroza pleac[ ]n probe la Unirea Alba Iulia Conducerea FC Boto\ani a acceptat ca atacantul brazilian s[ plece, timp de \apte zile, ]n probe, la gruparea ardelean[. FC Boto\ani risc[ s[ r[mân[ f[r[ atacan`i. Dup[ ce Poli Ia\i s-a ar[tat interesat[ de Bogdan Ghiceanu, ]ntre timp, Unirea Alba Iulia ]l dore\te pe brazilianul Patrik Petroza. Acesta din urm[ va pleca timp de \apte zile ]n preg[tire cu Unirea Alba Iulia, urmând ca oficialii grup[rii ardelene s[ se

Pe Balaban am dorit s[ ]l ]mprumut[m la o alt[ echip[ de liga a II-a, dar nu am g[sit nicio variant[. Cel mai probabil el va pleca gratis la Chiajna urmând ca la un eventual transfer noi s[ primim un anumit procent. }n ceea ce ]i prive\te pe ceilal`i juc[tori pu\i pe lista de transferuri niciunul nu \ia g[sit echip[. Cornel |fai`er, pre\edinte FC Boto\ani

decid[ ]n privin`a transferului. „Cei de la Alba Iulia ne-au solicitat s[ ]l d[m pe Petroza ]n probe, la ei. L-au v[zut la mai multe meciuri \i acum vor s[ ]l vad[ \i la preg[tire. Am acceptat s[ ]l l[s[m, dar nu mai mult de \apte zile. }n cazul ]n care nu se decid ]n cele \apte zile, el va reveni la Boto\ani \i va pleca cu echipa ]n cantonament. Noi ]l avem ]n coproprietate cu Unirea Dej \i avem interes de a ob`ine cât mai mul`i bani pentru el”, a spus Cornel |fai`er.

FC Boto\ani a\teapt[ banii de la Dinamo }n ceea ce prive\te transferul lui Florin Acsinte la Dinamo

Bucure\ti, acesta depinde de conducerea grup[rii bucure\tene, care va trebui s[ vireze ]n urm[toarele zile o prim[ tran\[ de bani. Cornel |fai`er, pre\edintele FC Boto\ani sus`ine c[ a avut o discu`ie, ]n cursul zilei de ieri, cu ac`ionarul echipei Dinamo, Cristi Borcea, \i a\teapt[ pân[ ast[zi un r[spuns. Acesta spune a acceptat varianta ca cei 50.000 de euro pentru

transferul lui Florin Acsinte s[ fie vira`i ]n dou[ tran\e, prima pân[ la sfâr\itul acestei luni \i cea de a doua ]n var[. „

Arbitrii fluier[ „penal” \i la handbal Vasile Alexandru, antrenorul coordonator al sec`iei de handbal a LPS Boto\ani, sus`ine c[ arbitrajul a devenit o problem[ major[ \i ]n acest sport. Tehnicianul boto\[nean consider[ c[, nu peste mult timp, vor fi \i ]n handbal arbitrii aresta`i la fel cum s-a ]ntâmplat ]n fotbal. Antrenorii echipelor de handbal de la Liceul cu Program Sportiv sunt nemul`umi`i de arbitraje \i sus`in c[, nu de pu`ine ori, meciurile sunt viciate de gre\eli ale cavalerilor fluierului. Vasile Alexandru, antrenorul coordonator al sec`iei de handbal a LPS Boto\ani, spune c[ de\i se cunosc aceste probleme la nivelul Federa`iei Române de Handbal, pân[ acum nu s-a luat nicio m[-

sur[ pentru ]mbun[t[`irea arbitrajelor. „Pre\edin`ii de cluburi mari sunt nemul`umi`i. La noi, la juniori numai amintim \i gata \tim, \tim \i s-a terminat. S-a rezolvat problema. Pân[ ]n anii trecu`i aveam câte trei-patru cupluri de arbitri la Campionatele Mondiale, Europene. Acum, rar un cuplu de arbitri ajunge la un Campionat Mondial. Nu este mult ca s[ vedem \i ]n handbal aceea\i situa`ie de la fotbal, cu arbitri aresta`i”, a spus Vasile Alexandru.

20 de lei meciul O alt[ cauz[ a calit[`ii modeste a arbitrajului o reprezint[ \i baremurile pe care arbitrii le ]ncaseaz[ la meciurile de campionat. „}n România sunt foarte pu`ini arbitri. Nu au motiva`ia necesar[ s[ se fac[ arbitri pentru c[ la meciurile de juniori sunt remunera`i cu 20 de lei. }n condi`iile acestea nimeni nu mai vine la arbitraj. Nefiind arbitri, ne mul`umim cu cei care sunt. Buni, r[i, mergem

]nainte”, sus`ine C[t[lin Cionei, antrenor de handbal. ]n plus, acesta sus`ine c[ \i Federa`ia Român[ de Handbal are rolul ei ]n promovarea arbitrilor. „Am avut parte, la un turneu la Vaslui, de un arbitraj care nu mi-am imaginat c[ poate fi a\a de bun. Dar acele cupluri nu le-am v[zut delegate prea mult. Din septembrie \i pân[ acum cred c[ au arbitrat dou[ sau trei meciuri. }n schimb, au fost delega`i al`ii”, a ad[ugat antrenorul boto\[nean. „

Arbitrajul este o problem[ a Federa`iei Române de Handbal pentru c[ ei se ocup[ de organizare, de preg[tirea arbitrilor dar una ]nva`[ \i alta aplic[. Este una din problemele cele mai acute, care se discut[ la adun[rile generale. Vasile Alexandru, antrenor sec`ia de handbal LPS Pagin[ realizat[ de R[zvan Sauciuc


8

8 ianuarie 2010 Zeci de infrac`iuni vamale. Serviciul economic al IPJ a conlucrat cu alte structuri ale MAI pentru a combate introducerea m[rfurilor de contraband[ prin v[mile Racov[` \i Stânca. S-au constatat 25 de infrac`iuni prev[zute de Codul Vamal, din care 23 de contraband[. Au fost identificate trei grupuri care au comis 13 infrac`iuni de contraband[ \i 22 de ini`iere sau aderare la un grup infrac`ional organizat, cercet[rile fiind declinate c[tre DIICOT Boto\ani.

TOPNEWS A explodat evaziunea fiscal[ De\i ]n jude`ul Boto\ani num[rul infrac`iunilor economicofinanciare, per total, a ]nregistrat o sc[dere anul trecut, ]n acela\i timp, num[rul cazurilor de evaziune fiscal[ a crescut ]ntr-o propor`ie uria\[. Conform unei statistici prezentate de reprezentan`ii Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean (IPJ), ]n anul care a trecut au fost constatate peste 1.300 de infrac`iuni economico-financiare. Dintre acestea, 256 sunt ]n\el[ciuni, 339 falsuri, 35 delapid[ri, \apte la Legea societ[`ilor comerciale, 123 la Legea CEC-ului. De ase-

50

de milioane lei \i chiar ceva mai mult este prejudiciul total rezultat din infrac`ionalitatea financiar[ din 2009, cea mai mare parte a sumei nefiind ]nc[ recuperat[.

menea, ]n perioada analizat[, poli`i\tii de la serviciul economic au solu`ionat 28 dosare penale complexe, cu un prejudiciu total de aproximativ 18 milioane de lei, din care, prin m[surile specifice dispuse, s-a recuperat 43%. }n cele 28 dosare penale complexe solu`ionate, au fost

% 126 este cre\terea

dosarelor de evaziune fiscal[, fiind

]nregistrate anul trecut 192 de dosare

cerceta`i, ca ]nvinui`i, 53 de oameni, din care doi ]n stare de arest preventiv.

Urmare a activit[`ilor desf[\urate, Parchetul a fost sesizat ]n leg[tur[ cu un num[r de 202 fapte de corup`ie privind 127 persoane, opt de luare de mit[, dou[ de dare de mit[, 10 de trafic de influen`[ \i 182 infrac`iuni la Legea privind prevenirea, descoperirea \i sanc`ionarea faptelor de corup`ie. cms.\ef Viorel |erb[noiu, inspector \ef IPJ

Aproape 200 dosare de evaziune fiscal[ }n aceste dosare au fost cercetate 176 persoane. Valoarea prejudiciului cauzat ]n domeniu se situeaz[ la 36 de milioane de lei, fiind dispuse m[suri asiguratorii ]n vederea recuper[rii acestuia. }ns[, din totalul de lucr[ri \i dosare penale privind evaziunea fiscal[, ]n anul 2009, au fost solu`ionate numai 149. (D[nu` Rotariu)

Sport pe blat ]n s[lile \colare

Veniturile la bugetul local din ]nchirierea s[lilor de sport \i a altor spa`ii din unit[`ile de ]nv[`[mânt au ]nregistrat o cre\tere de 50% ]n 2009, fa`[ de 2008.

120.000 lei s-au ]ncasat anul trecut din ]nchirierea s[lilor de sport \i a altor spa`ii din unit[`ile din ]nv[`[m^nt

}n schimb, Sala Polivalent[ a avut anul precedent venituri proprii ]n valoare de nu mai pu`in de 450.000 de lei. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ s-a declarat nemul`umit de ]ncas[rile ob`inute din s[lile de sport, din unit[`ile de ]nv[`[mânt. El

spune c[ anul acesta vor fi urm[rite ]n mod special acele unit[`i de ]nv[`[mânt care au s[li de sport \i pe care le ]nchiriaz[.

Directorii risc[ plângeri penale Directorii care vor ]nchiria aceste s[li, dar nu vor aduce veniturile la bugetul local, respectiv la bugetul \colii, risc[ s[ ]\i piard[ func`iile. Se va ajunge pân[ la plângeri penale sau chiar destituiri de directori. „Cei care nu aduc veniturile la bugetul local \i la bugetul \colii, pentru c[ 50% prime\te \coala \i 50% se duce la bugetul local, vom ajunge pân[ la plângeri penale sau destituiri de directori sau, de ce nu, ace\tia s[ pl[teasc[ din buzunarul propriu, acele ore pe care le vom g[si nepl[tite ]n contabilitatea \colii”, a spus viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Banii ob`inu`i din taxele de pe s[lile de sport se re]ntorc, de regul[, ]n bugetul \colilor, pentru plata utilit[`ilor. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Taxa pe s[lile de sport din \coli a intrat ]n toamn[ \i, din punctul meu de vedere, nu s-a v[zut o eficientizare foarte bun[ a activit[`ii ]n s[lile respective, pentru c[ fiecare a g[sit câte un subterfugiu pentru a nu pl[ti sau a pl[ti mai pu`in. Florin Ghiorghi`[, viceprimar Boto\ani


9

8 ianuarie 2010 Gata de premiere. Juriul Premiului Na`ional de Poezie Mihai Eminescu a stabilit nominaliza`ii pentru 2010. La Opera Omnia ace\tia s]nt Ion Mircea, Dorin Tudoran, Vasile Vlad, Nicolae Prelipceanu \i Dinu Fl[mând. Premiul se acord[ pe 15 ianuarie de c[tre Consiliul Local Boto\ani.

TIMP LIBER „Cr[iasa ghe`urilor” B[rba`i \i femei la la Vasilache Cinema Unirea }n perioada 8- 14 ianuarie, iubitorii de film sunt a\tepta`i la Cinema Unirea s[ vizioneze pelicula „Adev[rul gol golu`”, ]n regia lui Robert Luketic, ]n distribu`ie Gerard Butler \i Katherine Heigl. Filmul este o comedie romantic[ despre b[rba`i, femei \i pr[pastia dintre felurile ]n care gândim unii despre ceilal`i, vis[m, sau ne ]ncerc[m puterea de seduc`ie asupra sexului opus. ]ntre Katherine Heigl \i Gerard Butler ies scântei pentru c[ ei sunt doi colegi care par sorti`i s[ se dispre`uiasc[ ve\nic. Ea e hot[rât[ s[-\i g[seasc[ partenerul ideal, scornit de

visele ei. El vrea s[ le transmit[ femeilor mesajul c[ trebuie s[ fie mai realiste \i s[ admit[ c[ b[rba`ii nu au decât un singur scop. Dar, exact atunci când el se decide s[ o ajute pe Abby s[ ob`in[ ceea ce vrea, cei doi ]\i dau seama cu stupoare cât de tare se pot atrage firile opuse. Pelicula „Adev[rul gol golu`” poate fi vizionat[ la la orele 13.00, 15.00 \i 19.00. „

„Tom \i Jery” la Sala Atelier Sâmb[t[ \i duminic[, actorii Teatrului Mihai Eminescu ies ]n fa`a publicului boto\[nean cu un nou spectacol. }n ambele zile, de la orele 19.00, iubitorii de teatru sunt a\tepta`i ]n Sala Atelier a Teatrului Mihai Eminescu, pentru a viziona spectacolul „Tom \i Jerry”. Spectacolul este o adaptare dup[ Rick Cleaveland, ]n regia lui Vlad Cepoi. Premiera spectacolului a putut fi vizionat[ de boto\[neni, la finele anului trecut. „

Primul spectacol din acest an al actorilor Teatrului de P[pu\i Vasilache va fi „Cr[iasa ghe`urilor”, duminic[ de la orele 11 si 12,30. Este un spectacol care a fost montat ]n anul 2006, dar de trei ani nu s-a mai jucat la public. Cr[iasa ghe`urilor sau Gerania mai are de ademenit cu dulciuri doar un singur copil pe care s[-l ]nchid[ ]ntr-un tron de ghea`[ \i puterea ei va fi deplin[. Va transforma totul ]n ghea`[. V-a`i imaginat vreodat[ cum ar fi f[r[ prim[var[, f[r[ soare, ci numai iarn[ cu ghea`[

\i frig? Va reu\i oare Mihaela s[-l salveze pe fratele ei Valentin \i s-o ]mpiedice pe Gerania s[ transforme `ara Fantezia ]n `ara Ghe`urilor? Scenariul este semnat de Valentin Dobrescu, dup[ o idee de C.S. Lewis. Regia artistic[: Valentin Dobrescu; scenografia: Mihai Pastramagiu; muzica: Cristian Lungu. Cei interesa`i pot face rezerv[ri la telefon 0756084651 /0231.514353 \i la adresa de mail teatrulvasilache@yahoo. com. Pre`ul unui bilet este de 5 lei. „

P[pu\i de un miliard Teatrul pentru copii \i tineret „Vasilache” a dep[\it veniturile pe 2009 fa`[ de cifra estimat[ la ]nceputul anului, dar \i fa`[ de 2008. Circa 88% din venituri provin din v^nzarea biletelor la spectacole \i doar 12% din ]nchirieri sau alte surse. }n topul ]ncas[rilor pe titlul de spectacol pentru copii sunt pe pri-

mele trei locuri piesele „Pungu`a cu doi bani” cu 16.000 de lei, „Tom Dege`el” \i „R[`u\ca cea ur^t[”, iar la spectacolele pentru tineret s-au remarcat „Trimite`i moartea ]n vacan`[”, „Prometeu” \i „P[cal[ ]n satul lui”. Biletele de intrare ]n sala de spectacole au fost cump[rate de aproximativ 17.300 de boto\[neni. De asemenea, ]n 2009, boto\[nenii au beneficiat de spectacole gratuite oferite de municipalitate cu diverse ocazii cum ar fi: Zilele Ora\ului, Zilele Teatrului Mihai Eminescu, sau ]n preajma s[rb[torilor de iarn[. Nu ]n ultimul r^nd actorii teatrului Vasilache au ]nc]ntat copii \i tineri din localit[`i precum Dorohoi, Fl[m^nzi, Criste\ti, Drac\ani, Ungureni sau D^ngeni. Totodat[, ]n decursul anului precedent, unita-

tea de cultur[ a participat la cinci festivaluri unde a ob`inut tot at^tea premii. „

Am avut un an forte bun pe toate planurile, pe plan financiar \i pe plan artistic, la ]ncas[ri am ]ncasat 1 miliard de lei vechi, am dep[\it planul fa`[ de ce ne-am propus noi la ]nceputul anului 2009 cu 100 de milioane de lei vechi. Mihaela Nistoric[, director adjunct Teatrul „Vasilache”

Pagin[ realizat[ de Monica Aionesei


10

8 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere * Vând garsonier[ zona Tiberiu Crudu,parter,28 mp,liber[,17000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industrial[, parter,24 mp,renovata total,T,G+F, P, rigips,44000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, Cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 35.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Cap[t 1, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, curat[, 17.000E. Tel: 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \arpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Prieteniei

(seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro sau schimb cu apartament 2 camere. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[ ,11 mp,Unirii,parter, cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice. Pre` 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ D,]n bloc de apartamente,cu ]mbun[t[`iri,parter,zona Donici, 21500 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ 25 mp,BCA, pe mijloc,la soare,zona Palatul Copiilor,etaj intermediar,f[r[ ]mbun[t[`iri.19000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[,conf.2,22 mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[,26mp,et4,cu imbun[t[`iri(gresie,faian`[,termopan)Tib eriu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000

AGENDA IMOBILIAR|

euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 2 camere * Vând apartament 2 camere, zona Mall, 47 mp, et.3, decomandat cu fa`a la soare, intabulat, curat, 38000 E negociabil. Telefon: 0747634247.(1672-5) * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(14) * Vând apartament 2 camere zona Bucovina-Viilor, D, et.2, 47 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, 25000 euro, pre` fix. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Prim[verii-Tex,D,et.2,50 mp,gaz separat,la strada,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Capat 1,parter,SD,56 mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,30000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.1,52 mp utili.CT,caramid[,izolat,G,F,curat, zona Octav Onicescu-Liceul Eminescu, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Prim[verii-Tex, et.2, D, CT, T, G+F, renovat, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,etaj intermediar,SD,48 mp,]ntre`inut,bloc turn,merit[ v[zut, 23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Aleea Grivi`a,D,et.1,47 mp,renovat total in lavabil,G+F,P,stolerie schimbata,32000 euro neg, Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu, 45 mp utili, \arpanta, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Victoriei,parter,D,50 mp,balcon facut, 34000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.4,D,f[r[ ]mbun[t[`iri, 28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona capat 1,la strada,et.2,SD,50 mp,T,u\or renovat,31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii-Maternitate, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere zona Pita Grivi`a,et.3,D,48 mp,CT,T, 31000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \erpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,et.2,52 mp,D,CT,G +F,P,caramida,pe mijloc,38000 euro . Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 31.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,sarpanta,circular,CT, AC,P,36000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 32.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, et.2, spa`ios, gaz separat, bloc izolat, D, 33.000E.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, c[r[mid[, 35.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.3, spa`ios, D, 28.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Grivi`a, pe mijloc, D, 29.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, 51mp, balcon, beci, bloc termoizolat, SD, 29.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere ultracentral, 52mp, renovat, mobilat \i utilat, totul nou, \arpant[, 40.000E.Tel:0744/530.803.(V) * Apartamente noi, 50-60mp utili, la cheie sau semifinisate, ]ncepând de la 35.750E.\i ]n rate.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere zona Unirii, parter, SD, 38.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Liceul Eminescu, et.1, 52mp, CT, c[r[mid[, 37.000E neg.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Oct.Onicescu, et.2, 2 balcoane, 52mp, CT, G+F, c[r[mid[, 38.500 E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 43.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament cu 2 camere, zona

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 25.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)z * Vând apartament cu 2 camere, zona T.Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), s. 30 mp, D, et. 2, pre` 85.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s.c. 110 mp (include extinderea), teren ]n fa`[ proprietate 86 mp, loc parcare pe teren proprietate, pretabil pentru cabinet medical, birouri, etc., pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu (Pia`a Mic[), s.52 mp, SD, et. 1, pre` 37.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s.49.5 mp, SD, et. 1, pre` 31.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Cap[tul 1, s.51 mp, SD, parter, cu balcon, posibilitate de extindere lateral, pre` 30.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona T. Callimachi, s.48 mp, SD, et 3, CT, pre` 34.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s.50 mp, D, et.1, pre` 31.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale Arcului, s.52 mp, D, et.3, pre` 35.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)


11

8 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s.50 mp, SD, et.1, vedere dubl[, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere D,etaj 1,60 mp, c[r[mid[, gaz separat, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii. 32000euro Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 2 camere SD,etaj intermediar,46 mp,zona buna,pe mijloc,vedere excelenta,f[r[ ]mbun[t[`iri,29000 euro.Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 2 camere D,56 mp,BCA,etaj intermediar,cu2 vederi,f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii(Rotunda),33000 euro.Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, D,47 mp,zona central[,etaj intermediar,f[r[ ]mbun[t[`iri,33000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând/schimb apartament 2 camere SD,Cap[tul Liniei 1,etaj intermediar,54

mp,cu apartament 3-4 camere etaj intermediar,zona Prim[verii, Bucovina,George Enescu,Mihail Kog[lniceanu,ofer 10000 euro diferenta. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,ccentral[ termica,etaj 6 d]n 10, 35000 euro,sau schimb cu apartament 2 camere suprafa`[ mica.Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,cu toate ]mbun[t[`irile,etaj intermediar,48 mp.Pre` 38000 euro sau schimb cu apartament 3-4 camere etaj intermediar,zona Prim[verii, Bucovina,George Enescu, Mihail Kog[lniceanu.Ofer 8000 euro diferenta. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil.Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,47 mp,etaj 10,Prim[verii,cu ]mbun[t[`iri. Schimb cu apartament 2 camere suprafa`[ mai mare sau 3 camere.Ofer 7000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp,et.4,cu imbun[t[`iri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,47mp, decomandat,zona Bucovina Pre` 38.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,70mp, CT,modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat,50mp,et3,modernizat cu imbun[t[`iri, zona Aleea Grivitei.Pre` 38000euro neg .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat,cu multiple imbun[t[`iri, zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

AGENDA IMOBILIAR|

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Vând apartament 3 camere zona vile Complex Bulevardul Mihai Eminescu, et.1,75 mp,D,2 balcoane, garaj mare,pod,boxa, c[r[mid[, zon[ foarte lini\tit[,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,100 mp,sarpant[, ]mbun[t[`iri, CT,T, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona ACR Prim[verii, parter, 85 mp, apartament cu toate ]mbun[t[`irile, CT, T, G+F, teren de 40 mp concesionat, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere zona Prim[verii, 52mp, gaz separat, c[r[mid[, 33.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere ]n spate la Direc`ia Muncii, 58mp, T, G+F, 37.000E neg.Tel.0749/09.38.38.(V)

* Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 3 camere * Vând apartament 3 camere,SD, et.3, mobilat, zona Parcul Tineretului. Pre` 29000 E, 0728833518.(1675-9) * Vând apartament 3 camere, zona Pia`a Mare, str. Victoriei 10, bl.D3, ap.1 cu toate facilit[`ile, 0744115303.(1682-1) * Vând apartament 3 camere, decomandat, et.1, zona Complex Bulevard, 2 balcoane, accept credit, rate, variante, 42000 Euro negociabil, 0743797258.(1683-10) * Vând apartament 3 camere zona Plus,62 mp utili,2 bai,SD,gaz separat,f[r[ ]mbun[t[`iri,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Bucovina,et.1,D,recent renovat,D,CT, T,mobila bucatarie,ultramodern,50000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona capat 1, D, sarpanta, 65 mp utili, gaz separat,T, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT, T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,64 mp,G+F, P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere |t.Luchian, 65mp, pe mijloc, 2 balcoane, \arpant[, D, 40.000E neg.Tel:0748/115.912.(V) * Vând apartament 3 camere Prieteniei, 65mp, et.5/10, 2 balcoane, CT, termopan, D, 47.000E neg.Tel:0748/115.912.(V) * Vând apartament 3 camere Gh.Avramescu, et.1, ]mbun[t[`iri, balcon ]nchis cu termopan, D, 43.000E neg.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 3 camere Prim[verii, et.2, 64mp, CT, T, 40.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Oct. Onicescu(Pia`a Mic[), renovat, CT, T, \arpant[, 46.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Garii, magazin Util, et. 1, D, s. 58 mp, ultramodern, semimobilat, pre` 51.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 2, D, s. 80 mp, modernizat, pre` 54.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, lâng[ Bis. Sf. Ioan, parter ]nalt, D, s. 70 mp, modernizat, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Sucevei, et. 5, D, s. 60 mp, CT, toate ]mbun[t[`irile, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 3, SD, s. 70 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[venilor, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 3 camere D,et 2, 56 mp, zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 SD,46 mp,caramida,2 vederi,etaj 1,]ntre Prim[verii \i Bulevard,f[r[ ]mbun[t[`iri, 29500 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere zona central[(Casa Cartii),etaj intermediar, schimb cu 2 camere + diferen`[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere D,BCA, pe cadre,2 vederi,etaj intermediar,parcul Mihai Eminescu, schimb cu apartament ]n Ia\i. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere, decomandat,parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, 70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri, CT, Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, decomandat,69mp,f[r[ imbun[t[`iri, doua balcoane,boxa,et 4,sarpanta,str \tefan Luchian.Pre` 50000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,Et 2,f[r[ imbun[t[`iri,zona C.Na`ional[ Pre` 36.000euro Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, decomandat,2 b[ii,2 balcoane,74mp, Et.4,zona S[venilor.Pre` 35.000 neg. sau schimb cu garsonier[ aceiasi zon[ plus diferen`[ Tel.0741497829.(A) * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D,


12

8 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260)

T,G,F,zona Casa Tineretului. Pre`: 63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

* Vând apartament 4 camere transformat in 3,zona Capat 1, 93 mp, D, et.4, \arpant[ mansardabil[, ultramodern, CT, T, G+F, mobilat si utilat, 58000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

Apartamente 4 camere * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 4 camere zona Grivi`a,la strada, D, 88 mp, et.4, ]mbun[t[`iri,modern,balcoane in T,T,G+F,P,rigips. Pret: 49000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere zona Calea Nationala-OTP,et.2,90 mp,D,total renovat,CT,T,AC,mobilat lemn masiv,utilat,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii,et3,D,CT,2 balcoane, G+F,88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC,

* Vând apartament 4 camere la cheie Direc`ia Muncii, 90mp, et.2, la strad[, totul nou \i de calitate, D, 65.000E.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.1, 100mp, modificat modern, CT, T, AC.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele |colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 40.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis |coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona O.Onicescu, vedere dubl[, et. 1, D, s. 90 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R)

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vând apartament cu 4 camere, zona Ale. Decebal, lâng[ viitorul Mall, ]mbun[t[`iri, CT, et. 2, D, s. 80 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere,caramida,80 mp,3 vederi,etaj 1,]ntre Prim[verii \i Bulevard,gaz separat,CT de bloc, gresie,faian`[,parchet,partial termopan.50000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 91mp, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere+diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere,89mp, Et3,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri sau schimb cu ap.2 camere \i diferen`[. Pre` 68.000euro Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 4 camere,Et 1,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri.Pre` 42000euro Tel.0741497829.(A) * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Case PREST|RI SERVICII * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei \i cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ Baisa, 260mp, la ro\u, P+M, 2900mp teren, 37.000E. Tel.0748/115.912.(V)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Zona Alfa Land, cas[ nou[ la ro\u din c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ lindab, 1300mp teren, 100.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Brehue\ti, cas[ cu o camer[, 18mp, 600mp teren+loc de cas[ de 550mp ]n apropiere \i 1 ha teren extravilan, 35.000 lei. Tel: 0748.115912.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 30.000 lei.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * URGENT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(V) * Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pillat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. |colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând cas[ la ro\u la intrare ]n Curtesti,500mp teren,constructie la sol 124 mp + mansard[,25000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pillat, |tefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. |colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri,semimobilat[.Com. Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150mp utili,500mp teren, mobilat[, toate utilit[`ile,zon[ lini\tit[,sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 80000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând cas[ ]n Boto\ani,198mp, 456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000 euro negociabil . Tel.0741497829.(A) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930 mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750 mp teren. Pre` 42000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor, cu teren, modern[. Pre`: 98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria, cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N) * Vând cas[, zona C.DEAL, finisaje moderne, p+1, izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 170mp, zona Baisa, cu teren 500 mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 100.000 euro neg .Tel 0729062022 * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land, cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[, cu teren 930mp. Pre` 75.000 euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând cas[, zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 750 mp teren.Pre` 42000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor, cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria, cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500 mp de teren. Pre` 60000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibil[, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou. Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euroneg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT: 2 case locuibile cu 2500 mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre`: 55.000 euro/ neg.Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46)


13

8 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n apropierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V) * Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni \i 30 ha teren Tru\e\ti.Tel. 0744/530.803.(V) * Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(15) * Vând teren Pod de Piatr[, toate utilit[`ile, 24ml deschidere la asfalt, pretabil cas[ sau activit[`i comerciale, 65E/mp.Tel. 0744/530.803 * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând 800mp teren la strad[ la intrare

* Vând terenuri suprafe`e 500mp, 1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile, zona ANL Ci\mea. Pre` 28Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani Pre`70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz,zona Agafton. Pre` 6euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* 230-450 ha teren agricol,jud. Botosani,70% grad de comasare, intabulat,2100 euro/ha. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 5700mp,deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* 5000 mp teren Zaicesti,24 m deschidere,4 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan. Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* 128 ha teren extravilan,plan, compact,]ntabulat,jud.Ia\i.2000 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Vând ]n zona Stânce\ti,parcele de teren de 4500 mp,intravilan cu deschidere de 40 ml-3 euro/mp neg;5000 mp, extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:3 euro/mp neg si 17000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:1,5 euro/mp neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land. Pre` 22euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 6400mp,]ntravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* 140 ha la \osea,fost iaz,]n jud.Ia\i, cu statie de alimentare \i pompare d]n Jijia,compact,intabulat,250000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p)

* Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 35euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euro /neg : Tel 0752310402 (106)

Terenuri

* Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A)

* 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la \osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 730 mp Hudum, 13,5 m latime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 3600 mp,str.Ion Creang[,40 m deschidere,50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 27 ha C[t[m[r[\ti Deal,pretabil pt constructii,250 m deschidere, 1 euro/mp,sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 18 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan,loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal. Pre` 10euro /mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni. Pre` 25euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3100mp,]ntravilan, deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 900mp,intabulat, deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp,deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp,deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa,deschidere 23ml Pre` 28euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Coz]nda Leb[da Pre` 8euro/ mp. Tel.0741497829.(A)

* 5000 mp,]n spate la ANL Bucovina,50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren ]ntravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând 17 ha teren cu iaz ]n apropierea Botosaniului,]ntabulat,120000 euro usor negociabil. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 3.800mp,deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\tiDeal. Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând terenuri agricole ]n orice localitate din Botosani. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda Bucovina-Curte\ti.Pre` 62euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* 150 ha livada pe rod,3100 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000mp C[t[m[r[\ti-]ntersectia cu Ipotesti,planul II ,19 m deschidere,5 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp. Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte, anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 5000mp,parcele de 750 mp , zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa. Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum,7200mp, deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton,com.Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210)

* Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Vând teren 700mp,deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A)

* Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Vând teren 35400mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/mp.Tel. 0741497829.(A)

* Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilan a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243)

* Vând teren 2600mp,deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

* Vând teren 472mp,19,5ml deschidere, cu toate utilit[`ile,str.P. Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 472mp,19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N)

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFA LAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren


14

8 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Vând spa`iu 125 mp,Autogara,1000 euro/mp+TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

apartament 4 camere, cas[ cu teren, teren. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Cump[r teren cu deschidere la \osea. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* URGENT.3 loturi de teren intravilan a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)

* Vând sau ]nchiriez spa`ii comerciale ]n zone centrale,(C.Na`ional[, Bucovina, Select, Onicescu,). Pre`uri negociabile Tel.0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Spa]ii comerciale * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 34mp \i 74mp spa`ii comerciale centrale, vad foarte bun, 900-1100E/mp.Tel.0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial,zona central[,260 mp,1500 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N)

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

* }nchiriez ap.2 camere,central,mobilat \i utilat,cu central[ termic[,decomandat. Pre` 200euro/lun[ \i 2 luni garan`ie. Tel.0741497829.(A)

* Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez ap.2 camere,mobilat,zona Prim[verii.Pre` 120euro/lun[ si o lun[ garan`ie. Tel.0741497829.(A)

* Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona ]ndustrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D,etaj intermediar,nemobilat,150 euro/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Cerem \i oferim spre ]nchiriere garsoniere,apartamente,spatii comerciale. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

o ~nchirieri

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(12)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez apartament 2 camere,renovat complet, mobilat \i utilat, CT, T, G+F, balcon nefinisat, zona |coala nr.13,150 euro/luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, CT, T, complet mobilat \i utilat, la vil[, intrare separat[, 220 E/lun[.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Ofer spre ]nchiriere cas[ nou[, la cheie, mobilat[, utilat[, CT, termopan, 250E/lun[. Tel.0749/09.38.38 * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, zona Pacea, T, repartitoare, nemobilat, 450 lei/lun[.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitness, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona |coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V)

* Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pillat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N)

Cump\r\ri * Cump[r garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Cump[r -garsonier[, apartament 2 camere, apartament 3 camere,

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Mihaela BUHAI Distribu`ie: Dan IACOB Redactori: Bogdan CALINIUC Economic: Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Publicitate: R[zvan SAUCIUC Marcel BUNDUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Vând VW PASSAT 1,9 TDI/1998, culoare ro\ie, jante aliaj, 195000 km reali. Telefon: 0740460511.(1685-6) * Vând Dacia 1310 albastr[, instala`ie gaz nou[, omologat[, stare tehnic[ foarte bun[, cu ITP 2011, sau schimb cu VW Passat 1,4. Pre`: 1150 euro plus diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând Renault Trafic, 2000 cc, pe Diesel, stare bun[. Pre`: 3700 euro. Telefon: 0748281959.(R)

V=nz\ri diverse * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(V)

Prest\ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519.(13) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A 2 CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a,

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N)

T Auto

* Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Licita]ii * Compania Tarom organizeaz[ licita`ie public[ ]n data de 20 ianuarie 2010, ora 14,00 la sediul agen`iei din Boto\ani ]n vederea ]nchirierii spa`iului disponibil de 48 mp. Rela`ii suplimentare se pot solicita la telefon: 0231518222.(1680-1)

Angaj\ri * Caut femeie pentru ]ngrijire b[trân[ bolnav[. Rela`ii la telefon: 0748492188.(1681-2) * Câ\tiga`i 1200-2000 $ lunar muncind la domiciliu. Angaj[m colaboratori din toat[ `ara! Domenii: procesare coresponden`[; completare formulare; ]n\ira`i m[rgele; coase`i scutece; confec`iona`i felicit[ri; pungi; cadouri, etc. Trimite-`i plic timbrat autoadresant la OP.6 – CP.7 Boto\ani.(1684-2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


15

8 ianuarie 2010 Petrecere ]n trei. Alexandra Dinu \i-a serbat luni seara ]mplinirea a 29 de ani, ]n Italia, ]ntr-un loc minunat, la munte, al[turi de iubitul \i de fiul ei, Mario. Ea a primit un ceas pe care \i-l dorea de mult timp \i de la Mario, câteva bijuterii pentru p[r, coroni`[, benti`[, diademe, toate din cristale colorate Swarowski. Cât despre a\tept[rile pentru noul an, actri`a ]\i dore\te „iubire, s[n[tate, proiecte noi, c[l[torii \i... surprize pl[cute”.

MONDE EWS

Un nou scandal ]n showbiz-ul românesc Prietenia dintre Silvia Dumitrescu (foto st^nga) \i Elena Cârstea (foto dreapta) pare a fi de domeniul trecutului. Asta pentru c[ Silvia Dumitrescu o acuz[ pe colega ei de breasl[ c[ \i-ar fi b[tut joc de ea, ]n perioada ]n care a fost ]n România. Se pare c[ problemele dintre cele dou[ artiste sunt legate de bani. Silvia a povestit pentru Cancan c[ Elena a fost cea care i-a dat ideea s[ cear[ bani de la mai multe persoane bogate, din România. „Nu m-am a\teptat niciodat[ s[-mi fac[ una ca asta. Eu am ajutato foarte mult \i ea \i-a b[tut joc. }n var[, chiar mi-am riscat via`a pentru ea \i Elena nici m[car un «mul`umesc» nu mi-a spus”, a declarat Silvia Dumitrescu. Artista sus`ine c[ nu vrea s[ mai aib[ de-a face cu Elena Cârstea pentru c[ este o „nesim`it[ nerecunosc[toare” c[reia i s-au urcat fi`ele la cap. La ]nceputul lunii decembrie, Elena Cârstea a revenit ]n România, du-

Sylvester Stallone \i-a rupt gâtul la film[ri Actorul Sylvester Stallone a trecut prin momente dureroase ]n timpul film[rilor pentru lung-metrajul „The Expendables”. El a suferit o fractur[ ]n zona gâtului, ]n timp ce filma o scen[ de ac`iune, informeaz[ The Telegraph. Actorul, ]n vârst[ de 63 de ani, a fost supus unei interven`ii chirurgicale la pu`in timp dup[ acest accident. Doctorii i-au introdus o plac[ de metal ]n zona gâtului pentru a-i consolida vertebrele cervicale. „Scena a fost atât de violent[, ]ncât mi-am fracturat gâtul. Nu glumesc. Nu am spus nim[nui acest lucru, ]ns[ a trebuit s[ suport o interven`ie chirurgical[ foarte serioas[, dup[ aceea. Acum am o plac[ de metal ]n zona gâtului”, a declarat Stallone. Filmul „The Expendables” va fi lansat pe 20 august. Lungmetrajul are o distribu`ie de invidiat. Al[turi de Sylvester Stallone, care este \i regizorul peliculei, mai apar Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li, Jason Statham, Dolph Lundgren \i Brittany Murphy, actri`a decedat[ ]n luna decembrie.

Horoscop E Berbec

K Balan]\

Ave`i idei bune, care merit[ s[ fie puse ]n practic[. Pentru a realiza ceea ce v-a`i propus, trebuie s[ depune`i eforturi sus`inute \i s[ accepta`i ajutorul prietenilor. Rela`iile sentimentale sunt armonioase.

Pute`i investi cu ]ncredere ]n afaceri, pentru c[ parcurge`i o perioad[ favorabil[, ]n care face`i alegeri inspirate. Pute`i rezolva probleme financiare foarte dificile. }n partea a doua a zilei, v[ sim`i`i excelent la o petrecere cu prietenii.

F Taur Reu\i`i s[ rezolva`i o problem[ sentimental[. Rela`iile cu persoana iubit[ sunt excelente \i ave`i mari \anse de reu\it[ ]n tot ce v-a`i propus s[ face`i ]mpreun[. Este o zi prielnic[ proiectelor de viitor \i contactelor serioase cu persoane importante.

G Gemeni Ave`i capacitatea de a v[ adapta cu u\urin`[ unor situa`ii noi \i s[ lua`i rapid decizii inspirate. V[ pute`i ocupa de probleme serioase de afaceri sau ale familiei. Ar fi bine s[ acorda`i mai mult[ aten`ie partenerului de via`[.

H Rac

p[ opera`ia dificil[ la care a fost supus[ ]n SUA. Cânt[rea`a a petrecut dou[ s[pt[mâni ]n `ar[, timp ]n care \i-a rev[zut prietenii \i a consultat un medic. La sfâr\itul lunii septembrie,

cânt[rea`a a fost operat[ la Spitalului Joe Dimaggio din Miami, unde unii dintre cei mai buni medici americani au ]ncercat s[ o scape de anevrismul cerebral, de care sufer[.

Lucian Mândru`[, prins „cu mâ`a-n sac” Lucian Mândru`[ a fost prins de paparazzi de la CIAO, ]n luna decembrie, cu amanta ]n ma\in[, pe un câmp din Mogo\oaia. }n aceea\i sear[, Mândru`[ i-a cerut scuze so`iei, ]n direct, la Antena 1 pentru durerea pe care urma s[ i-o pricinuiasc[. Trei s[pt[mâni mai târziu, fotografiile au ajuns pe prima pagin[ a ziarelor. Ironia face c[, ]n urm[ cu doi ani, Lucian Mândru`[ a publicat ]n revista One un articol despre cum ]`i po`i ]n\ela partenerul \i s[ scapi basma curat[. „De ce s[ ]n\eli? Pentru c[ nu ai de ales. }n\eli la fel cum circuli pe contrasens, cum parchezi pe loc interzis, cum m[nânci o pr[jitur[! }n\eli ca s[

I Leu S-ar putea s[ ave`i parte de o zi dificil[, cu numeroase probleme de rezolvat la locul de munc[ \i acas[. Ave`i idei originale \i valoroase, care v[ sunt de mare ajutor pe plan profesional. }n privin`a rela`iilor parteneriale, v[ recomand[m s[ da`i dovad[ de diploma`ie.

J Fecioar\ Ave`i ocazia s[ face`i schimb[ri importante ]n via`a dumneavoastr[, mai ales pe plan sentimental. Rela`iile cu partenerii de afaceri sunt favorizate. }n partea a doua a zilei, intra`i ]n leg[tur[ cu persoane importante. V[ recomand[m s[ evita`i specula`iile de orice fel \i s[ `ine`i cont de sfaturile partenerului de via`[. r[mâi la suprafa`a vie`ii sociale. E o nevoie, nu o pl[cere. O corvoad[, la fel cu purtatul cravatei sau suvi`ele doamnelor ]n culoarea de anul [sta”, scria atunci, Lucian Mândru`[.

Vineri, 8 ianuarie 07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Profesii (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizata de Razvan Sauciuc. 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), o edi`ie complet[ a \tirilor prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 18.45 Spune-mi o po-

Ave`i ocazia s[ v[ dovedi`i talentul \i creativitatea. Pute`i s[ v[ baza`i pe intui`ie. Petrece`i dup[-amiaza al[turi de partenerul de via`[ \i de persoanele mai tinere din familie. Nu face`i promisiuni, pe care s[ nu sunte`i sigur c[ le ve`i putea respecta!

veste! 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]), emisiune realizat[ de Anca Nechita. 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d), ultimele \tiri ale zilei. 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel. 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

L Scorpion Dup[ o perioad[ de dezam[giri pe plan sentimental \i ]n rela`iile sociale, pute`i spune c[ ghinionul s-a terminat pentru dumneavoastr[. Pe plan profesional, acum ave`i ocazia s[ v[ afirma`i la justa dumneavoastr[ valoare.

M S\get\tor Este o zi favorabil[ negocierilor \i comunic[rii. }n cursul dimine`ii, sunte`i nevoit s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie, ]n interesul familiei. Cu toate c[ ]ntâmpina`i dificult[`i, reu\i`i s[ finaliza`i o lucrare important[, ]n care a`i investit mult timp \i bani.

N Capricorn Reu\i`i, ]n sfâr\it, s[ rezolva`i o problem[ financiar[. Este o zi favorabil[ afacerilor \i ave`i ocazia s[ finaliza`i lucr[ri ]ncepute cu mai mult timp ]n urm[. De asemenea, este un moment bun pentru a v[ ocupa de problemele persoanelor apropiate, din familie.

O V\rs\tor }n prima parte a zilei, ave`i contacte cu persoane importante, care contribuie la reu\ita unei afaceri. Munca depus[ ]n ultima perioad[ ]ncepe s[ dea roade pe plan financiar \i duce \i la ]mbun[t[`irea rela`iilor cu partenerii de afaceri. Acorda`i mai mult[ aten`ie membrilor mai tineri ai familiei!

P Pe[ti Ave`i ocazia s[ merge`i ]ntr-o excursie cu prietenii. Ar fi bine s[ nu v[ eschiva`i. Nu v[ mai gândi`i la cheltuielile pe care le presupune excursia! Merita`i s[ v[ relaxa`i \i ave`i nevoie de odihn[.

Bancul zilei La Paris Se ]ntâlnesc dou[ prietene moscovite: - Vai, drag[, unde `i-ai cusut rochia asta superb[?

- La Paris. - |i e departe Parisul de Moscova? - La vreo 3.000 de kilometri. - Ce fund[tur[! Dar ce bine \tiu s[ coase!

O re`et[ pe zi Chiftelu`e pe cartofi Ingrediente: 700 g carne tocat[ amestec, 500 g cartofi, 500 g ro\ii, 2-3 ardei gra\i, un col` de pâine, o leg[tur[ frunze p[trunjel verde, 1 ceap[ mare, 2 ou[, sare, piper, ca\caval t[iat sub`ire, bacon afumat (op`ional). Mod de preparare: P[trunjelul se toac[ m[runt. Ceapa se cur[`[ , se taie ]n patru apoi se toac[ m[runt \i ea. Cartofii se cur[`[ \i se taie ]n felii groase de 1,5 cm. Se toac[ m[runt \i col`ul de pâine. Carnea tocat[ se amestec[ ]mpreun[ cu p[trunjelul, ceapa, sarea, piperul, ou[le, col`ul de pâine \i pu`in sifon, dac[ este cazul. Amestec[m bine \i acoperim castronul cu aceast[ compozi`ie, pe care o punem la frigider, pentru 30 minute. Cartofii t[ia`i ]i punem ]ntr-o tav[ cu hârtie de copt, ]i stropim cu pu`in ulei \i ]i d[m la cuptorul ]nc[lzit la 180 grade, unde ]i

`inem 30 minute. Din carne facem chiftelu`e, pe care le punem apoi peste feliile de cartof coapte anterior \i le fix[m cu o scobitoare, ]n care mai ad[ug[m câte o felie de ro\ie groas[ de 1,5 cm, o feliu`[ sub`ire de ca\caval, o feliu`[ de bacon (kaizer) \i deasupra, felii de ardei. Se d[ tava la cuptor, pân[ când chiftelu`ele sunt gata coapte, aproximativ o or[.


CMYK

16

8 ianuarie 2010

ULTIMAOR{

Poli`i\ti „a\a NU”. 24 de poli`i\ti au fost anul trecut ]n colimatorul \efilor pentru fapte care nu le-au f[cut cinste. Au fost sanc`iona`i \ase ofi`eri \i 18 agen`i, dar \i un angajat care face parte din personalul contractual. Li s-au aplicat 19 mustr[ri scrise, patru diminu[ri ale drepturilor salariale, o amânare a promov[rii ]n grad pe un an \i un avertisment scris.

Doi directori pe un singur post la „Mavromati” Vorbe-n vânt

„Consider[m aceast[ m[sur[, ]n primul rând jignitoare la adresa acestei specialit[`i, pentru c[ acei medici care au fost declara`i respin\i ini`ial sunt considera`i buni pentru medicin[ de familie. Mai mult, când ei vor termina specializarea va fi o infla`ie de medici de familie ]n toat[ `ara” Doru Culicianu, vicepre\edinte Colegiul Medicilor Boto\ani

Din nou se ]ncing spiritele la Spitalul Jude`ean. De aceast[ dat[, nemul`umirile au pornit de la postul de director de ]ngrijiri medicale al unit[`ii. Dou[ persoane semneaz[ actele ]n calitate de director de ]ngrijiri medicale. Una este Corina Costa\, care a ocupat postul ]n urm[ cu doi ani, ]n baza unui contract de management ]ncheiat cu Ministerul S[n[t[`ii pe o perioada de trei ani, \i care, din momentul instal[rii noului manager sa aflat ]n concediu de boal[. Cealalt[ persoan[, Ion Giread[, a fost numit director interimar ]n locul primei persoane de c[tre Cornel Enache \i este recunoscut de acesta ca director cu drepturi depline. Corina Costa\ a stat timp de patru luni ]n concediu medical \i de odihn[, iar luna aceasta s-a ]ntors la munc[. Când \i-a preluat atribu`iile stabilite prin fi\a postului, a fost ]n\tiin`at[ de managerul spitalului c[ postul s[u este ocupat. Ea spune c[ nu a primit nicio decizie de ]nlocuire \i c[ nu a existat vreun motiv ]ntemeiat din partea managerului pentru a recurge la acest gest.

Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

„Poate nu au v[zut-o” Nemul`umit[, Corina Costa\, ]nso`it[ de liderii Sanitas \i CNSLR Fr[`ia de la Boto\ani au purtat o discu`ie cu conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[ \i au solicitat sprijin ]n clarificarea situa`iei. Potrivit reprezentan`ilor sindicatului, directorul numit de managerul spitalului are decizie de ocupare interimar[ a func`iei amintite, pân[ la revenirea pe post a directorului de drept. „Ori, ei nu au realizat c[ d-

na s-a ]ntors. Poate nu au v[zut-o”, a spus |tefan ~arc[, lider CNSRL Fr[`ia. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Octavian Dumitru, lider Sanitas

A fost numit ]nlocuitor, dar pe perioada concediului de boal[. Asta este altceva. Managerul mi-a spus c[ nu ]l recunoa\te ca director de ]ngrijiri decât pe dl. Giread[ \i c[ nu ]l intereseaz[ ce fac \i unde merg, ]n acest moment Corina Costa\, (ne)director adjunct

Parlamentarii independen`i viseaz[ la posturi ]nalte Grupul parlamentarilor independen`i, reprezentat la Boto\ani prin senatorul Liviu Câmpanu \i deputatul Neculai Rebenciuc se laud[ c[ ar avea persoane care oricând ar putea ocupa func`ii ]n conducerea jude`ului.

„Eu am plecat de la premiza c[ dac[ bugetul pe 2010 nu se mai construie\te pe o pierdere de PIB de 8% ci pe o cre\tere de 1%, atunci s[ figureze ]n dreptul prim[riilor sume mai mari. Am avut curiozitatea s[ compar cifrele aferente jude`ului Boto\ani cu alte jude`e \i nu exist[ niciun temei s[ m[ consider discriminat sau avantajat”

Trebuie s[ se g[seasc[ o solu`ie pentru dumneaei. Dânsa este directorul numit, este director cu contract. Este ]n func`ie \i nu ai cum s[ ]l schimbi. Ca s[ faci acest lucru trebuie s[ ai ni\te motive, dar ea \i-a f[cut con\tiincios treaba \i nu sunt motive de ]nlocuire

Ei au propuneri, chiar pentru postul de prefect. Senatorul Liviu Câmpanu a declarat, ieri, c[ la nivelul jude`ului sunt suficiente persoane preg[tite profesional, chiar din fostele efective liberale, care ar putea prelua func`ii de directori, subprefect sau chiar prefect. Acesta sus`ine c[ dac[ i se va solicita s[ propun[ o persoan[ chiar \i pentru a reprezenta Guvernul ]n teritoriu, o va face. Actualul prefect, Cristian Roman, s-a ab`inut de la comentarii.

Vizeaz[ subprefectul Câmpanu a ar[tat c[, acolo unde guvernan`ii vor solicita grupului parlamentarilor independen`i s[ sus`in[ persoane pentru diverse func`ii, cu siguran`[ va avea resurse umane. „Nu vreau s[ nominalizez, dar aceste persoane pot fi ]n rândul celor 25 de consilieri pe care dl. Florin ~urcanu i-a dat afar[ din PNL, celor doi consilieri jude`eni care au plecat din PNL, celor schimba`i de la conduce-

rea unor organiza`ii locale PNL”, a mai spus Câmpanu. Un prim nume pe care senatorul ]l scoate la ]naintare este Daniel Moruzi, comisar la Garda Financiar[, pentru a ocupa func`ia de subprefect. (Monica Aionesei)

Dac[ ni se va cere s[ schimb[m \i prefectul, atunci o vom face... nu vreau s[ intru ]n dispute cu cei care au func`ii ]nalte ]n administra`ia public[ local[ senator independent Liviu Câmpanu

Evenimentul de Botosaninr.1530  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosaninr.1530  

Ziarul orasului tau!