Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 4 (1529) • Joi, 7 ianuarie 2010 • 16 pagini

Zi „normal[” cu 130 urgen`e la Ambulan`[

Pagina 9

Flagrant pentru mit[ la Finan`e Un inspector fiscal a fost prins ]n flagrant ]n timp ce lua mit[ 300 de lei, aceasta fiind a doua tran\[, dintr-o sum[ cerut[ unui agent economic. Potrivit procurorilor, finan`istul a cerut \paga, pentru a nu aplica o amend[ de 8.000 de lei. Pagin5

Ap[ sfin`it[ c[p[tat[ printre ]mbrânceli Mii de boto\[neni au umplut, ieri, cur`ile bisericilor, pentru a lua agheasm[ de Boboteaz[. Pagin5

Prim[ria plombeaz[ la rece Prim[ria a decis s[ bage asfalt ]n gropi ]n plin[ iarn[, de\i conducerea acesteia e con\tient[ c[ plombele nu vor `ine prea mult. Pagina 4


2

7 ianuarie 2010

STARTNEWS Editorial

Trei justi`iari diabolici Cu riscul c[ m[ repet, am scris \i ]nc[ voi mai scrie despre trep[du\ii securit[`ii insinua`i prin institu`iile statului \i care au comis gesturi reprobabile fa`[ de semeni. Partidul Comunist Român a defilat vreo 50 de ani prin toate institu`iile statului c[lcând ]n picioare orice principiu care ar fi `inut de factorul uman, genera`ii ]ntregi au fost umilite \i apoi aruncate ]n groapa comun[ a istoriei. Pentru reprezentan`ii acestui partid, omul Lucian Alecsa devenise un simplu obiect supus experimentelor malefice. Cuvântul domn, care reprezint[ o persoan[ bine individualizat[ \i cu personalitatea construit[ pe fapte, a fost pervertit ]n tovar[\, de altfel un cuvânt rezonabil, dar care a degenerat prin uzitarea lui excesiv[ de c[tre indivizi de ultim[ spe`[. Semnul egalit[`ii ce-a fost pus ]ntre to`i oamenii unei societ[`i, a constituit o anulare a originalit[`ii, \i-o plasmatizare spiritual[ a individului. Dar pentru a-\i duce la des[vâr\ire asemenea anomalii, partidul-stat a brevetat dou[ laboratoare diabolice care s[ se ocupe de extinderea acestui pecingine \i insinuarea r[ului ]n corpul social. Aceste dou[ creuzete antiumane se numeau: Securitate, de fapt bra`ul halterofilic al partidului \i Academia „|tefan Gheorghiu”, sau secre`ia gre`oas[ a ideologiei marxiste. }n societatea noastr[ au existat dou[ etape, cea dejist[, dur[ \i cu adev[rat s[lbatec[ \i cea ceau\ist[, tot dur[, dar \i cu ceva semne de ]n`elegere. Prin aceast[ remarc[ nu doresc, ]n nici un fel, s[ edulcorez tragismul „epocii de aur”. Un gest cu totul nes[buit \i intolerabil a fost acela când ciuma ro\ie a cuprins \i Justi`ia. Dup[ cum ne arat[ o statistic[, scoas[ de la naftalin[ \i ajuns[ ]n pres[, mii de magistra`i au fost dresa`i de securitate \i asmu`i`i ]mpotriva omului, asupra individului cu personalitate, care dorea s[-\i exprime opiniile ]ntr-un mod liber. Partidul era convins c[, prin animalizarea acestor in\i va putea biciui mai u\or mul`imea. Acest fapt se putea controla de c[tre Justi`ie, unde se recurgea la redactarea unor scenarii diabolice cu ajutorul c[rora se exterminau suflete. Securitatea „antrena” procurori \i judec[tori „speciali”, spre a st[vili impulsurile antisociale ale unor „lichele anticomuniste”. |i Justi`ia boto\[nean[ a avut câteva cadre de n[dejde, care s-au ocupat cu reeducarea obraznicilor, este vorba de procurorii Constantin Roman, Teodor Petru\ \i Aurel Ipate. Pentru modul exemplar cum s-au achitat de sarcinile primite de la Securitate \i PCR au fost recompensa`i cu pensii de peste o sut[ de milioane. Roman I. Constantin prime\te 122.630. Oare nu-l gâdil[ con\tiin`a?

PD-L preg[te\te mazilirea lui Vieriu }nlocuirea consilierului local Mihai Vieriu va fi pus[ ]n discu`ie ]n prima \edin`[ a Consiliului Local, din acest an. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[, care este \i pre\edintele biroului municipal al PD-L, a declarat c[ unul din proiectele de hot[râre de Consiliu Local, de luna aceasta, va viza ]nlocuirea consilierului Mihai Vieriul. Ieri, demisia acestuia din func`ia de consilier local nu era ajuns[ ]nc[ la secretariatul CL, de\i acesta a precizat c[ a fost depus[ din luna decembrie. „Au fost discu`ii cu d-lui, am primit \i tot felul de mesaje, dar din discu`ia avut[ \i cu \eful partidului, Mihai Vieriu a spus c[ ]\i va da demisia, asta, pentru o ie\ire onorabil[ de pe scena politic[”, a precizat viceprimarul Ghiorghi`[. Nicolae Semenescu este urm[torul pe lista PD-L la Consiliul Local. Mihai Vieriu nu a dorit s[ fac[ nicio declara`ie vizavi de acest aspect, ]ns[ a confirmat c[ \i-a dat demisia din func`ia de consilier local. Va r[mâne ]ns[ membru PD-L. (L[cr[mioara Lupa\cu)

A fost o \edin`[ de Birou Permanent Local, unde s-a luat ]n discu`ie situa`ia d-lui Vieriu, sanc`iunea de retragere a sprijinului politic a r[mas valabil[ \i din partea biroului municipal. }n urm[toarea \edin`[ de CL, va fi depus un proiect de hot[râre, pentru ]nlocuirea d-lui cu un alt consilier municipal

Calendar cre\tin ortodox 7 J †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botez[torul \i Înaintemerg[torul Domnului 8 V Cuv. Gheorghe Hozevitul \i Emilian Mart.; Cuv. Domnica (Post)

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Pe 7 ianuarie 2009, Evenimentul de Boto\ani aducea ]n aten`ie disputarea \efiei Direc`iei Generale a Finan`elor Publice Boto\ani ]ntre trei candida`i, Radu ~urcanu, Viorel Alexandru \i Paul Luca. Dintre ace\tia, doar Luca nu mai fusese \ef al Fiscului, ceilal`i doi ocupând mai mul`i ani aceast[ func`ie. Cele mai mari \anse de a primi func`ia de director executiv al Fiscului le avea Radu ~urcanu, ]n primul rând ca urmare a calit[`ilor sale profesionale, fiind ]n topul profesioni\tilor ]n finan`e, din jude`. Creditat, de asemenea, cu \anse reale la preluarea \efiei Fiscului, Viorel Alexandru, un alt fost \ef al institu`iei, sus`inea c[ ar fi preferat func`ia de prefect sau cea de secretar de stat. Cu cele mai mici \anse pentru preluarea conducerii Direc`iei de Finan`e se situa Paul Luca. Expert ]n finan`e cu o bogat[ experien`[ profesional[, dar \i politic[ ]n cadrul PD-L,

4,1620 lei

2,8987 lei

Luca era v[zut ca pretendentul cu cele mai mici \anse de reu\it[ ]n aceast[ curs[. Direc`ia General[ a Finan`elor Publice este una dintre institu`iile ]n care câ`iva finan`i\ti ai jude`ului s-au tot schimbat la conducere. Pân[ ]n 2000, Radu ~urcanu \i Viorel Alexandru \i-au ]mp[r`it câte un mandat de \ef al acestei institu`ii. ~urcanu a fost numit \ef \i ]n a doua parte a Guvern[rii PNL. Tot liberalii l-au schimbat \i l-au ]nlocuit cu Doru Alupoaie, ]n 2008. Revenirea PD-L la guvernare l-a adus \i pe Radu ~urcanu, din nou, la conducerea Fiscului, unde se afl[ ]n prezent, ]nlocuindu-l, la rândul s[u, pe Alupoaie.

Ziua: 50C

Noaptea: -10C

Demis de preziden`iale. Cel pu`in oficial Mihai Vieriu este o victim[ a campaniei electorale. }ntre cele dou[ tururi de scrutin de la preziden`iale, pre\edintele PD-L Boto\ani a anun`at c[ i se retrage sprijinul politic pentru implicare insuficient[ ]n campanie. Probabil ca s[ nu fie demis, Vieriu a preferat s[ demisioneze.

viceprimar Florin Ghiorghi`[

Schimb de \tafet[ la Tribunal Judec[torul Adrian Topor[scu l-a ]nlocuit la pre\edin`ia Tribunalului pe Vladimir ~epoi, de la ]nceputul acestui an, urmând ca, ]n viitorul apropiat, fostul pre\edinte s[ se pensioneze. Adrian Topor[scu a câ\tigat concursul pentru pre\edin`ia Tribunalului Boto\ani, la sfâr\itul anului trecut, ]n urma unui concurs sus`inut la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Efectiv, ocup[ cea mai ]nalt[ func`ie din institu`ie, din data de 1 ianuarie. Cum de altfel se anun`ase ]nc[ de atunci, ~epoi a declarat c[ inten`iona s[ se pensioneze. (D[nu` Rotariu)

Ocup scaunul de pre\edinte din data de 1 ianuarie, dl. judec[tor ~epoi fiind eliberat din func`ie. El este acum judec[tor la Tribunal, ]ns[, probabil, pân[ ]n data de 15 ianuarie, când ni se va comunica aprobarea deciziei de pensionare. Cererea a fost ]naintat[ la CSM, a fost aprobat[, iar acum urmeaz[ ca s[ primeasc[ \i avizul pre\edintelui `[rii Adrian Topor[scu, pre\edinte Tribunalul Boto\ani


3

7 ianuarie 2010 Prins cu ajutorul „serviciilor”. La desf[\urarea opera`iunilor de prindere \i surprindere ]n flagrant a inculpatului \i-au adus contribu`ia cadre ale Serviciului de Investigare a Fraudelor, precum \i din Serviciul de Informa`ii \i Protec`ie Intern[. Este primul finan`ist prins ]n flagrant, luând mit[, la Boto\ani. Este, totodat[, primul caz de corup`ie ]n care se dispune o m[sur[, ]n acest an.

ESEN~IAL

Flagrant pentru mit[ la Finan`e Un inspector fiscal a fost prins ]n flagrant ]n timp ce lua mit[ 300 de lei, aceasta fiind a doua tran\[ dintr-o sum[ cerut[ unui agent economic. Potrivit procurorilor, finan`istul a cerut \paga, pentru a nu aplica o amend[ de 8.000 de lei. Florin Cristian Todireanu, inspector ]n cadrul Inspec`iei Fiscale Boto\ani, serviciul persoane fizice, a fost re`inut, mar`i, ]n flagrant pentru luare de mit[. Acesta a fost prins, pe 5 ianuarie, ]n timp ce primea câteva sute de lei mit[, de la un contribuabil pe

de lei ar fi fost amenda care trebuia aplicat[ agentului economic, pentru lipsa casei de marcat fiscal[.

care l-a controlat ]n decembrie. Era vorba de 300 de lei, banii reprezentând diferen`a de la suma de 700 de lei, pretins[ ]n luna decembrie 2009. Flagrantul s-a f[cut la denun`ul persoanei fizice \i s-a realizat ]n fa`a Direc`iei Generale a Finan`elor Publice. Procurorii l-au prezentat pe Todireanu cu propunere de arestare pentru 29 de zile, Tribunalului Boto\ani, ]ns[, judec[torii au respins cererea \i i-au interzis finan`istului p[r[sirea localit[`ii de domiciliu, pentru 30 de zile. Parchetul nu va ataca decizia Tribunalului, procurorii fiind mul`umi`i de m[sura de restric`ie impus[ de judec[tori.

Suspendat din func`ia de inspector fiscal Radu ~urcanu, directorul coordonator al DGFP, a declarat c[ Todireanu a fost suspendat din func`ia de inspector fiscal. Florin Cristian Todireanu are 38 de ani, lucreaz[ ]n Finan`e de la jum[tatea anilor ’90 \i pân[ acum nu a avut nicio abatere disciplinar[. Dac[ va fi g[sit vinovat de s[vâr\irea infrac`iunii de luare de mit[, el risc[ pân[ la 16 ani de ]nchisoare. (Bogdan Caliniuc, D[nu` Rotariu)

La data de 5 ianuarie, Florin Cristian Todireanu a fost surprins ]n flagrant ]n timp ce a primit suma de 300 lei de la o persoan[ fizic[, autorizat[, din municipiul Boto\ani, banii reprezentând diferen`a de la suma de 700 de lei pretins[ ]n luna decembrie 2009, pentru a nu proceda la sanc`ionarea contraven`ional[ a agentului economic procuror Aurel Simion, purt[tor de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani

Eu am emis ordinul de suspendare din func`ie. Chiar dac[ nu a fost arestat, inspectorul fiscal este anchetat penal ]n continuare \i ordinul de suspendare va r[mâne ]n func`ie, pân[ când vom primi scris c[ a fost scos de sub urm[rire penal[ Radu ~urcanu, director DGFP

8.000 de lei amend[ pentru ]mpu\carea unui silvicultor Direc`ia Silvic[ a fost amendat[ cu 8.000 de lei de c[tre Inspectoratul Teritorial de Munc[ (ITM) pentru accidentul mortal din decembrie, atunci când un tân[r a murit ]mpu\cat la o partid[ de vân[toare. Inspectorii de munc[ au sanc`ionat astfel nerealizarea evalu[rii riscurilor de accidente \i ]mboln[vire profesional[ \i faptul c[ nu era f[cut[ instrui-

rea lucr[torilor la angajare \i periodic. Accidentul a avut loc pe 16 decembrie, ]n p[durea Teioasa, din localitatea Darabani. Adrian T[nase (28 ani) \i al`i opt vân[tori au participat la o partid[ de vân[toare aprobat[ de Ocolul Silvic Darabani. Din primele cercet[ri, se pare c[ vân[torul a intrat ]n b[taia pu\tii unuia dintre colegii s[i \i a fost ]mpu\cat ]n cap. Tân[rul a murit pe loc. }n ultima lun[ din 2009 au fost ]nregistrate dou[ accidente de munc[, din care unul mortal \i unul cu invaliditate. (Bogdan Caliniuc)

Nu era realizata evaluarea riscurilor de accidente \i ]mboln[vire profesional[, nu era f[cut[ instruirea lucr[torilor la angajare \i periodic. Nu era asigurat[ efectuarea examenului medical la angajare \i nici nu erau ]ntocmite instruc`iunile proprii Roxana Gavril, purt[tor de cuvânt ITM


CMYK

4

7 ianuarie 2010 Iar se ridic[ ma\inile. Ridicarea ma\inilor \i mutarea acestora pentru a se putea efectua desz[pezirea ori salubrizarea se va face contracost, sanc`iunile urmând s[ fie suportate de c[tre proprietarii de autoturisme. Strada care va intra ]n cur[`enie sau asfaltare va fi prev[zut[ cu pl[cu`e indicatoare.

TOPNEWS Prim[ria plombeaz[ la rece Dup[ desz[pezirea din ultima lun[, principalele str[zi din municipiu au devenit aproape impracticabile. Ca atare, Prim[ria a decis s[ bage asfalt ]n gropi, ]n plin[ iarn[, de\i conducerea acesteia e con\tient[ c[ plombele nu vor `ine prea mult. Municipalitatea a decis plombarea gropilor ap[rute pe str[zile din Boto\ani dup[ fenomenul ]nghe`-dezghe`. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ a declarat c[ gropile vor fi plombate cu mixtur[ asfaltic[ la rece, ac`iunea fiind demarat[ la ]nceputul acestei s[pt[mâni. El este convins c[ aceast[ „compozi`ie la rece” nu va rezista prea mult, ]ns[ reprezint[ o solu`ie de moment pentru ca gropile s[ nu se fac[ \i mai mari pân[ la prim[var[. Viceprimarul a declarat c[, de\i nu exist[ ]nc[ buget aprobat pentru ac`iunea de plombare a gropilor, se lucreaz[ pe unul provizoriu pentru a putea s[ se repare acele str[zi cu

mai poate circula. Pe Sucevei sau Calea Na`ional[ nici nu ai pe unde ocoli gropile. Sunt gropi de 30-40 de centimetri ]n care dac[ ai intrat cu ma\ina, ]n mod sigur ]`i distrugi janta \i cauciucul. }n plus, sunt alte probleme care apar ]n timp. Trebuie schimbate buc\ele, amortizoarele care cost[ destul de mult”, a spus Vasile B., \ofer. Un alt conduc[tor auto este nemul`umit de faptul c[ ]n fiecare an se efectueaz[ lucr[ri \i dup[ ce se tope\te z[pada este imposibil de circulat. „}n fiecare an este aceea\i problem[. Se plombeaz[ str[zile, se cheltuiesc miliarde de lei \i dup[ prima ninsoare apar cratere de ]`i rupi ma\inile. Nu \tiu ce fac cei de la Prim[rie. Cei care ]\i distrug ma\inile ar trebui s[ dea ]n judecat[ prim[ria \i s[ cear[ desp[gubiri”, sus`ine Ioan Balan.

Pagube de 200-1.000 de lei pentru \oferi mixtur[ asfaltic[ la rece. „Nu sunt la fel de calitative, nu sunt la fel de bune, poate lumea o s[ vad[ c[ se taseaz[ numai cu compactor sau la mân[, dar

a\a se face pe timp de iarn[ \i nu putem l[sa gropile pân[ ]n prim[var[, indiferent de costurile care sunt”, a spus Ghiorghi`[.

Au ap[rut gropi, ]ntr-adev[r, sunt por`iuni de strad[ ]n care s-a intervenit pe asfalt fisurat. ]n momentul ]n care apare fenomenul de ]nghe`-dezghe` ]`i arunc[ tot asfaltul afar[ \i asta mai ales ]n apropierea liniilor de tramvai sau chiar pe dalele de tramvai. Aceste gropi trebuie s[ le trat[m cu maxim[ seriozitate \i urgen`[ \i de asta am ]nceput ac`iunea de plombare viceprimar Florin Ghiorghi`[

Str[zile cu tramvai, cele mai distruse Cele mai afectate zone din ora\ sunt, potrivit viceprimarului, str[zile Prim[verii, Calea Na`ional[, mai ales ]n zona industrial[ \i intersec`iile cu zona Armoniei, Ion Pillat, }mp[rat Traian, dar \i multe alte str[zi secundare. }n zona \inelor de tramvai s-au format mici cratere, pericole pentru participan`ii la trafic. „Sunt câteva str[zi prin Boto\ani, pe unde nu se

Reprezentan`ii service-urilor spun c[, pân[ acum nu s-a ]nregistrat o cre\tere major[ a num[rului \oferilor care vin cu ma\inile pentru repara`ii. „Nu pot spune c[ este o cre\tere a celor care \iau avariat ma\inile prin gropile din ora\. Au fost câ`iva, dar nu mai mul`i decât ]n ceilal`i ani. Num[rul va cre\te pe la ]nceputul lunii martie, când se tope\te, de tot z[pada. }n ceea ce prive\te pagubele acestea variaz[ 200 \i 1000 de lei ]n func`ie de ma\in[”, a spus Bogdan Câ\laru, administratorul unui service. (R. Sauciuc, L. Lupa\cu)

Ma\ini mutate pentru cur[`area str[zilor Executivul Prim[riei Boto\ani preg[te\te un proiect de hot[râre de Consiliu Local, ]n urma c[ruia activitatea de salubrizare ]n ora\ ar trebui s[ se ]mbun[t[`easc[. Boto\[nenii vor fi anun`a`i de municipalitate când s[ ]\i ia ma\inile de pe o anumit[ strad[ ca s[ permit[ m[turarea sau cur[`area acesteia de z[pad[. Str[zile din municipiu vor fi cur[`ate ]n urma unor anun`uri publice \i numai când vor fi eliberate ]n totalitate de ma\ini. Municipalitatea ]i va

anun`a din timp pe \oferi s[ „goleasc[” o anumit[ strad[ de automobile pentru a permite muncitorilor de la Urban Serv s[ ]\i fac[ treaba. Edilii preg[tesc un proiect ]n acest sens, care va fi supus aprob[rii ]n CL. Se dore\te astfel ca activitatea de salubrizare ]n ora\ s[ fie de calitate, iar cur[`a-

rea str[zilor s[ nu se mai fac[ superficial, ca pân[ acum. Proiectul prevede \i sanc`iuni pentru acei boto\[neni care vor refuza s[ ]\i ridice autoturismele proprii de pe strada care va intra ]n procesul de cur[`are. (L[cr[mioara Lupa\cu)

de ore este intervalul maxim de timp pe care ]l vor avea la dispozi`ie \oferii pentru a-\i muta ma\inile. M[car o dat[ la dou[ s[pt[mâni s[ se elibereze ma\inile de pe str[zile respective pentru a putea face o salubrizare sau o desz[pezire eficient[ \i nu a\a cum o facem la ora actual[. Sunt ma\ini care stau nemi\cate de ani de zile \i nu se poate m[tura sau desz[pezi. Cei pe care ]i vom anun`a nu\i vor muta ma\inile de pe locurile respective, probabil le vom muta noi viceprimar Florin Ghiorghi`[


CMYK

5

7 ianuarie 2010 S[rb[toare cu semnifica`ii. Boboteaza ]ncheie ciclul s[rb[torilor de iarn[. }n afara ]n`elesurilor cre\tine, momentul na\terii Mântuitorului Iisus Hristos, ea are \i tr[s[turi de mare s[rb[toare popular[. }n ajunul Bobotezei se preg[te\te o mas[ asem[n[toare celei din ajunul Cr[ciunului.

TOPNEWS

Ap[ sfin`it[ c[p[tat[ printre ]mbrânceli Joi 7 ianuarie un echipaj de jandarmi va asigura m[suri de ordine public[ pe durata manifest[rilor religioase care vor avea loc la biserica Sfântul Ioan din municipiul Boto\ani c[pitan Cristian Ni`uleac, purt[tor de cuvânt IJJ

Jandarmi de paz[ la biserici La bisericile din municipiu nu s-au mai ]nregistrat incidente majore la momentul ]mp[r`irii agheasmei, ca ]n anii trecu`i. La unele biserici, ]ns[, unde num[rul credincio\ilor a fost la fel de mare ca ]n anii preceden`i, apa sfin`it[ nu s-a ob`inut prea u\or. De\i temperatura de afar[ nu a fost la fel de sc[zut[ ca ]n al`i ani, totu\i

num[rul persoanelor care au venit la biseric[ a fost ceva mai mic. Spre exemplu, la Cimitirul Pacea nu au fost mai mult de 300 de persoane, ]n timp ce, ]n anii trecu`i, aleile din apropierea bisericii erau pline de oameni. „Vin de ani de zile la aceast[ biseric[, dar anul acesta cred c[ au venit cei mai pu`ini oameni. }n ultimii ani s-au construit mai multe biserici prin cartiere \i lumea merge unde e mai aproape de cas[. Nu mai este ca ]n urm[ cu cinci, \ase ani, când se c[lcau oamenii ]n picioare”, a spus Maria Barbu.

„Tradi`ia” s-a p[strat la unele biserici }n schimb la alte biserici, cum ar fi Rosseti, s-a p[strat tradi`ia \i nu pu`ini au fost cei care nu au mai ajuns acas[ cu agheasma luat[ de la preot. S-au ]mbrâncit, \i-au rupt hainele, \i-au spart c[nile \i, ]n final, au recunoscut c[ nu e normal ceea ce se ]ntâmpl[. „Cred c[ e o problem[ de civiliza`ie. Ar fi mult mai corect s[ stea la rând pentru c[, ]n mod sigur, fiecare va ajunge s[ primeasc[ agheasm[”, sus`ine Ioan B. (R[zvan Sauciuc)

Pentru a se preveni evenimentele nedorite la slujbele religioase efectuate, miercuri, la mai multe l[ca\uri de cult, 35 de angaja`i ai Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean (IJJ) au efectuat misiuni de asigurare a ordinii publice. Jandarmii au avut misiunea ca, ]ntre orele 09.00-14.00, s[ fie prezen`i la o parte din bisericile din Boto\ani, Dorohoi \i S[veni, cu ocazia manifest[rilor religioase prilejuite de s[rb[torirea Botezului Domnului sau Boboteaza. Astfel, 23 de jandarmi din cadrul inspectoratului au vegheat la buna desf[\urare a slujbelor religioase ]n zona a nou[ l[ca\uri de cult din Boto\ani, iar mai multe patrule de jandarmi au putut fi v[zute \i ]n apropierea a dou[ biserici din municipiul Dorohoi, precum \i ]n zona a dou[ l[ca\uri de cult din ora\ul S[veni. Misiunile de acest fel vor continua \i ast[zi, pentru ca slujbele religioase s[ nu fie perturbate de busculade sau ]mbrânceli. (D[nu` Rotariu)

Prefectura calc[ iar prim[riile

Ciner are p^inea \i cu`itul, are \i cu`itul cu Monitorul Oficial

Func`ionarii din Prefectur[ vor relua, ]n aceast[ lun[, controalele regulate pe care le fac anual la administra`iile publice locale. Potrivit reprezentan`ilor institu`iei, la aceast[ dat[ se lucreaz[ la planificarea verific[rilor de fond, care urmeaz[ s[ se efectueze pe parcursul acestui an la toate cele 78 de prim[rii din jude`. Totodat[, controalele vor viza \i registrele agricole, dat fiind faptul c[ ]n aceast[ prim[var[ urmeaz[ s[ se efectueze recens[mântul agricol. Problemele sesizate ]n anii anteriori \i pentru care s-au dat ori termene de remediere, ori sanc`iuni pentru neducerea la ]ndeplinire a sarcinilor trasate de comisiile Prefecturii, s-au referit la nerespectarea legii. Una din acestea au vizat chiar netransmiterea c[tre Institu`ia Prefectului a hot[rârilor adoptate de consiliile locale, care nu pot fi puse ]n aplicare f[r[ viza de legalitate, dat[ de juri\tii Prefecturii. (Monica Aionesei)

La mijlocul acestei luni se va organiza \i o ]ntâlnire cu secretarii de prim[rii \i ulterior vor ]ncepe \i controalele anuale Radu Dorule`, consilier al prefectului


6

7 ianuarie 2010 Experien`[ dureroas[. Precedenta tentativ[ de ]nfiin`are a unor societ[`i desprinse din Termica s-a soldat cu un e\ec r[sun[tor. }n urm[ cu mai bine de un deceniu a fost constituit[ SC Termodistribu`ie SA, care ar fi trebuit s[ se ocupe de ]ncas[ri \i care pân[ la urm[ a fuzionat cu SC CET SA \i a format actuala Termica, deoarece conducerea CET se plângea mereu c[ Termodistribu`ie nu ]i d[ banii pe care ]i ]ncaseaz[.

TOPNEWS Termica mai na\te o firm[ Jum[tate din salaria`ii Termica SA, furnizorul de ap[ cald[ \i c[ldur[ din municipiul Boto\ani, vor fi concedia`i. Planul de restructurare va fi ]mp[r`it pe doi-trei ani, maxim.

}n numele cre\terii profitabilit[`ii societ[`ii, 150 de salaria`i risc[ s[ ]\i piard[ posturile, din cei 300. Noua restructurare vine dup[ cea din prim[vara lui 2009, atunci când peste 80 de salaria`i au fost transfera`i la firma Conterm Construct, desprins[ din Termica. Urm[toarea reducere de personal este impus[ de investi`iile masive ce s-au f[cut pân[ acum ]n ]nlocuirea re`elei de distribu`ie a agentului termic, care au dus la o sc[dere uria\[ a pierderilor, precum \i de viitoarele investi`ii de peste 32 milioane de euro care vor fi f[cute la Termica pentru schimbarea re`elei de distribu`ie secundar[ \i

primar[, acolo unde mai este cazul, precum \i ]nlocuirea sursei de producere a energiei termice.

Nou[ firm[ vine pe lume cu 150 de angaja`i Totodat[, conducerea societ[`ii de termoficare a anun`at c[ o nou[ socie-

tate se va desprinde din cea „mam[”. Noua firm[ va prelua o bun[ parte dintre salaria`ii care urmeaz[ a r[mâne f[r[ locuri de munc[ la Termica, respectiv un total de 150 de salaria`i. „Avem probleme la capitolul ]ncas[ri \i trebuie s[ fie o societate care s[ se ocupe doar cu asta. Vineri, avem Adunarea General[ a Ac`ionarilor \i vom propune planul de reorganizare a Termica, pentru a sc[dea costurile cu salariile, \i desprinderea unei noi societ[`i care s[ apar`in[ tot Consiliului Local \i care s[ se ocupe doar cu ]ncasarea de la popula`ie”, a completat Diaconu. Acesta a precizat c[ noua societate va avea drept surs[ de venit comisionul din ]ncas[rile facturilor de energie termic[ \i ap[ cald[. (Bogdan Caliniuc)

Acum avem 300 de salaria`i \i va trebui s[ ajungem la 150. Trebuie s[ respect[m acest plan de restructurare pentru a continua procesul de reducere a costurilor \i cre\terea profitabilit[`ii Ion Diaconu, director general SC Termica SA

Jale pe pia`a muncii Situa`ie f[r[ precedent pe pia`a muncii boto\[nene. }nceputul anului nu aduce nici o \ans[ \omerilor de a g[si un loc de munc[. Datele centralizate la nivelul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) arat[ c[ peste 1.800 de \omeri se bat pe un singur loc de munc[. De\i num[rul celor care r[mân f[r[ un loc de munc[ este ]n cre\tere de la o lun[ la alta, locurile de munc[ vacante ]nregistreaz[ sc[deri semnificative. Un post de medic stomatolog, unul de asistent medical, unul de consilier juridic \i trei posturi de ]ncasatori teren este oferta de la ]nceputul anului 2010.

locuri de munc[ disponibile sunt oferite ]n prezent pentru cei peste 11.000 de \omeri.

Agen`ii economici, obliga`i s[ comunice Agen`iei posturile vacante Pentru a veni ]n sprijinul \omerilor, reprezentan`ii agen`iei reamintesc obligativitatea legal[ pe care o au agen`ii economici ]n ceea ce prive\te comunicarea locurilor de munc[

vacante. Angajatorii au obliga`ia s[ comunice AJOFM toate posturile libere ]n termen de 5 zile lucr[toare de la vacantarea acestora. Prin locuri de munca vacante se ]n`elege locurile de munc[ devenite disponibile ca urmare a ]ncet[rii raporturilor de munc[ sau de serviciu, precum \i locurile de munc[ nou-create. (Petronela Rotariu)

Vânt de concedieri \i ]n \colile speciale |ase angaja`i din cele trei unit[`i de ]nv[`[mânt subordonate Consiliului Jude`ean ar urma s[ ]\i piard[ locurile de munc[. Propuneri privind posturile vizate de restrângere vor fi transmise Inspectoratului |colar. Directorii |colii de Arte \i Meserii „Ion Pillat”, |colii de Arte \i Meserii Boto\ani \i Centrului Jude`ean de Resurse \i Asisten`[ Educa`ional[ urmeaz[ s[ stabileasc[ unde se va face reducerea, sus`in reprezentan`ii CJ, ]n func`ie de num[rul de elevi pe care ]l vor \colariza ]n anul 20102011. Deocamdat[, nu se \tie pe ce latur[ se vor opera restrângeri,

]ns[ la CJ se a\teapt[ de la directori ni\te propuneri ]n acest sens. (Monica Aionesei)

Este, ]ntr-adev[r o situa`ie mai dificil[. Retragerea unui num[r ]nsemnat de locuri de munc[ oferite de un singur angajator, lipsa locurilor de munc[ din construc`ii sunt motivele care au dus la aceast[ situa`ie la ]nceput de an. Agen`ia nu ofer[ locuri de munc[, face doar leg[tura ]ntre cei care sunt ]n c[utarea unui loc de munc[ \i angajator

Aceast[ ordonan`[ nr 114 are influen`e \i asupra personalului din |colile Speciale. Per Boto\ani sunt 276 de posturi finan`ate din bugetul propriu al Consiliului Jude`ean, pe \colile speciale \i pe Centrul Jude`ean de Resurse \i Asisten`[ Educa`ionale, \i din acestea, de la 1 septembrie 2010, conform ordonan`ei, vor r[mâne doar 270. |ase posturi vor fi restrânse

Sorin |ologon, directorul executiv al AJOFM

C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edinte CJ


7

7 ianuarie 2010 Come back. Boghian a evoluat ]n returul din 2009 la Boto\ani, a marcat un gol, dar a fost utilizat mai pu`in. A jucat apoi la Laminorul Roman ]n liga a treia, unde a devenit golgeterul echipei. El a mai fost preg[tit de Cristi Popovici \i la FCM Bac[u.

SPORTNEWS

Exod la munte Majoritatea sportivilor boto\[neni legitima`i au luat drumul munctelui sau urmeaz[ s[ fac[ asta. Cum banii s]nt pu`ini, ei fac cantonamente tot ]n `ar[.

Sportivii \colari a\teapt[ bugetul }n ceea ce prive\te Clubul Sportiv |colar, efectuarea cantonamentului depinde de bugetul pe care ]l va primi ]n acest an. Relu Oleniuc, directorul CSS Boto\ani spune c[ echipele de baschet, volei \i sportivii sec`iei de karate au efectuat un cantonament ]n luna decembrie \i acum a\teapt[ aprobarea bugetului pentru a efectua stagiul de preg[tire echipele de fotbal \i basebal. “Deocamdat[ nu \tiu când vom face cantonamentul cu echipele de fotbal \i basebal pentru c[ nu am primit bugetul. }n func`ie de banii pe care ]i vom avea, probabil va fi un cantonament tot la Câmpulung, ca ]n decembrie”, a spus Relu Oleniuc. „

Cantonament la Izvorul Mure\ului Sportivii medalia`i ]n sezonul trecut, de la CS Boto\ani, precum \i cei care au \anse de a urca pe podium ]n acest an vor pleca ]n cantonament la Izvorul Mure\ului. }n total, este vorba de 72 de sportivi, cei mai mul`i

fiind de la lupte \i haltere. Andrei Amos, directorul Clubului Sportiv Boto\ani, sus`ine c[ s-a ales tot Izvorul Mure\ului, la fel ca anului trecut, deoarece condi`iile de cazare \i de preg[tire sunt destul de bune. „

Important este c[ reu\im \i ]n acest an s[ facem un cantonament. De asemenea, m[ bucur c[ am reu\it s[ ducem ]n cantonament atât sportivii care au ob`inut medalii, cât \i cei de perspectiv[. Deplasarea, o vom face cu microbuzul nostru, iar prima serie va pleca vineri, urmând ca sâmb[t[, duminic[ \i luni s[ plece urm[toarele. Andrei Amos

Preg[tire la Vatra Dornei La fotbal \i handbal campiopentru LPS natul ]ncepe mai târziu. Ei sunt

La Liceul cu Program Sportiv, atle`ii \i lupt[torii au plecat deja ]n cantonament, la Vatra Dornei, unde se vor preg[ti pân[ pe data de 12 ianuarie. Conducerea LPS a decis ca, ]ntr-o prim[ etap[, s[ plece ]n cantonament atle`ii \i lupt[torii deoarece ace\tia vor intra ]n competi`ie peste aproximativ o lun[. „

abia la ]nceputul preg[tirii \i mai au nevoie de o perioad[ de acomodare. Important este c[ sportivii nu au venit cu kilograme ]n plus dup[ s[rb[tori \i sper[m s[ fac[ o preg[tire bun[ iar rezultatele s[ se vad[ ]n competi`ii. Ioan Hunc[, director LPS

Reunire cu atacant nou-vechi Antrenorul principal Cristi Popovici va conta ]nc[ din prima zi de preg[tire \i pe atacantul Gabriel Boghian, ]n afara lui Gabriel Va\vari \i Valentin Geam[n. Am discutat \i cu Boghian, care a confirmat c[ va veni la Boto\ani. ]n mare parte, am reu\it s[ aducem ceea ce aveam nevoie, pentru a ]nt[ri echipa. Cristi Popovici, antrenor FC Boto\ani

Reunirea lotului FC Boto\ani va avea loc luni, 11 ianuarie, la ora 11.00, când la Stadionul Municipal vor veni \i noile achizi`ii. Antrenorul principal, Cristi Popovici, spune c[ a discutat cu Gabriel Va\vari, Valentin Geam[n \i Ga-

briel Boghian \i, ]n mod sigur, cei trei vor fi prezen`i la primul antrenament din acest an al echipei FC Boto\ani. Cât prive\te plecarea atacantului Bogdan Ghiceanu la Poli Ia\i, tehnicianul boto\[nean spune c[ nu \tie abosolut nimic, dar, ]n cazul ]n care acesta va pleca, el va fi ]nlocuit cu un alt juc[tor cu profil ofensiv. Atât transferul lui Ghiceanu la Poli Ia\i cât \i plecarea lui Florin Acsinte la Dinamo Bucure\ti sunt incerte. “Eu nu sun pe nimeni. Dac[ cei de la Ia\i sau de la Dinamo sunt interesa`i de ei, s[ ne caute. Condi`iile pentru transferul lor r[mân acelea\i \i nu suntem de acord s[ diminu[m suma”, a spus Cornel |fai`er, pre\edintele FC Boto\ani. „ Pagin[ realizat[ de R[zvan Sauciuc


8

7 ianuarie 2010

TOPNEWS

Tot mai mul`i bolnav cu capul. Anul trecut, la Spitalul de Psihiatrie au fost interna`i peste 10.000 de pacien`i, iar ]n jur de 6000 au fost persoane care sufereau de depresie. Medicii se a\teapt[ ca anul acesta num[rul boto\[nenilor cu depresii s[ creasc[ pe fondul crizei financiare tot mai acute.

}nnebuni`i de criz[ Ajung la spital cu depresii din cauza crizei financiare. Zeci de boto\[neni solicit[, zilnic, sprijinul medicilor psihiatri pentru c[ au c[zut ]n depresie.

Dispera`i de \omaj Pierderea locului de munc[, neajunsurile vie`ii \i grija zilei de mâine, toate la un loc i-a adus pe

Situa`ia statistic[ prezentat[ de conducerea Spitalului de Psihiatrie este alarmant[. Nu-

2.600 de bolnavi au fost interna`i anul trecut pe sec`ia de psihoze b[rba`i, fa`[ de 2.300, cu un an ]nainte

mai anul trecut, mai bine de jum[tate dintre pacien`ii spitalului s-au internat cu diferite forme de depresie. Criza financiar[, lipsa locurilor de munc[, consumul de alcool sau plec[rile ]n str[in[tate, care au condus la destr[marea multor familii, sunt factorii care au determinat sute de boto\[neni s[ cedeze nervos \i s[ ajung[ la spital. De asemenea, pe Sec`ia psihoze acu`i au fost, ]n 2008, 1625 de bolnavi, pentru ca ]n 2009, num[rul interna`ilor s[ dep[\easc[ 1.900. „Rezult[ clar c[ sec`iile de psihoze au fost mai aglomerate. Depresiile cele mai multe sunt la nevroze, la psihoze sunt depresii majore \i ne umplu foarte mult spitalul \i consumatorii de alcool. Aproape zilnic sunt 10-15 cazuri de alcoolici”, a spus medicul Nicolae Vlad, directorul Spitalului de Psihiatrie.

z[ nervos, iar echilibrul emo`ional le poate fi restabilit doar cu sprijinul medicilor speciali\ti. Printre persoanele cu depresie se num[r[, deopotriv[, intelectuali \i oameni de rând. „Biologic, omul poate s[ fie s[n[tos, frumos, dar psihologic, intr[ ]ntr-un derapaj datorit[ diferitelor situa`ii, \omaj, lipsa locurilor de munc[. Mai ales persoanele care ajung aproape de vârsta de 50 de ani sunt ]n astfel de situa`ii, pentru c[ este mai greu s[ te mai angajezi la a seme-

Un om care nu mai are nicio perspectiv[ e n[p[dit de cele mai negre gânduri, preponderent cu tendin`e suicidale. Nicolae Vlad, directorul Spitalului de Psihiatrie nea asemenea vârst[”, a completat directorul Spitalului de Psihiatrie. (L.Lupa\cu)

unii boto\[neni ]n pragul disper[rii. Cei mai afecta`i de aceast[ boal[ sunt, potrivit medicilor psihiatri, persoanele care dep[\esc vârsta de 50 de ani \i care au r[mas f[r[ loc de munc[. Acelea\i statistici mai relev[ faptul c[ \i femeile sunt vulnerabile ]n fa`a crizei. Multe dintre ele cedea-

B[trân accidentat pe zebr[ Din primele cercet[ri s-a stabilit c[ accidentul a fost produs din culpa conduc[torului auto. Se continu[ cercet[rile sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de v[t[mare corporal[ din culp[. inspector principal Daniela Darea, purt[tor de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean

Un b[trân din Boto\ani a ajuns la spital, miercuri diminea`[, dup[ ce a fost lovit ]n plin de o ma\in[, pe o trecere de pietoni. Accidentul a avut loc ]n jurul orei 08.00., pe strada Bucovina. Vasile T., ]n vârst[ de 72 de ani, s-a angajat ]n traversarea str[zii regulamentar, pe marcajul pietonal, ]ns[, un \ofer prea gr[bit nu i-a acordat prioritate. Când se afla ]n centrul drumului, b[trânul

a fost lovit ]n plin de un autoturism marca Opel, condus de Viorel M., ]n vârst[ de 49 de ani, din Boto\ani. Imediat, la fa`a locului a fost chemat[ o ambulan`[ care l-a transportat pe Vasile T. la Spitalul Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”, unde a fost diagnosticat cu multiple traumatisme \i leziuni, având nevoie de investiga`ii suplimentare. Poli`i\tii care au efectuat cercet[ri la fa`a locului au stabilit c[ nici \oferul, nici pietonul nu se aflau sub influen`a b[uturilor alcoolice. Se pare c[ accidentul a fost provocat din vina \oferului, care nu ia acordat prioritate de trecere pietonului. (D[nu` Rotariu)


9

7 ianuarie 2010 Apeluri peste apeluri. O zi „obi\nuit[” la Ambulan`[ ]nseamn[ o palet[ extrem de diversificat[ de cazuri. Apeluri vin de la persoane care au f[cut simple viroze, de la pacien`i cu indigestie, dar \i pentru acordarea primului ajutor victimelor accidentelor de circula`ie, pacien`ilor ce au suferit un infarct sau un atac cerebral. Este greu, chiar \i pentru cadrele medicale, s[ defineasc[ o zi „normal[” de munc[ la Ambulan`[.

REPORTAJ

Zi „normal[” cu 130 urgen`e la Ambulan`[ La Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ nicio zi nu seam[n[ cu alta. „Vii la munc[ \i nu \tii ce ]`i rezerv[ acea zi, cu ce cazuri te vei ]ntâlni. Nici un caz nu seam[n[ ]n totalitate cu altul”, spune medicul Nicu\or Curteanu, directorul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[.

Ieri, au predominat traumatismele. „Au alunecat mul`i oameni pe ghea`[, s-au ]nregistrat fracturi, luxa`ii \i a trebuit s[ ]i transport[m la spital”, explica, un medic de la Ambulan`[. „Au fost astfel de accidente, nu numai ]n municipiu, dar \i ]n alte localit[`i ale jude`ului. Sunt \i care au c[zut cu mai multe zile ]n urm[, la s[rb[tori, dar abia acum ne-au chemat pentru c[ au tot sperat s[ le treac[ f[r[ ajutorul nostru”, a completat un alt angajat al unit[`ii.

Salv[rile gonite pe drumuri, de alcoolici Dac[ ieri au predominat traumatismele din cauza ghe`u\ului de pe str[zi, sunt zile ]n care ma\inile salv[rii sunt puse pe drumuri mai mult de problemele „petrec[re`ilor”. Medicii \i asisten`ii de la Ambulan`[ spun c[, aproape, nu este zi, ]n care s[ nu aib[ de-a face cu situa`ii produse de consumatorii de alcool. Fie c[ este vorba de accidente provocate de \oferi b[u`i, fie c[ este o persoan[ c[zut[ ]n strad[ dup[ un chef sau un pacient care face accident

nesc, din nou, spre alte solicit[ri. |i toate aceste drumuri sunt provocate de cei care nu mai au nicio limit[ la consumul de b[uturi alcoolice. Cadrele medicale spun c[ unitatea are pu`ine ma\ini, comparativ cu num[rul mare de solicit[ri. O dat[ ma\inile pot sta ]n curtea unit[`ii ]n a\teptarea solicit[rilor, alt[ dat[ pot fi scoase toate ]n trafic, pentru c[ solicit[rile nu mai contenesc.

„Niciodat[ nu po`i spune c[ este lini\te, niciodat[ nu po`i spune c[ este OK \i nu te a\tep`i la nimic. Pentru c[ ]ntotdeauna urgen`ele apar din senin. La noi, la Salvare, o zi obi\nuit[ ]nseamn[ „o zi ]n priz[” ]n care ]n fiecare clip[ e\ti atent, ca cei de pe grani`[, \i a\tep`i s[ vezi ce se ]ntâmpl[. Când te a\tep`i mai pu`in, vine un val de solicit[ri. Nicu\or Curteanu, director SJA cerebral dup[ o be`ie, toate aceste cazuri nu ar exista dac[ nu ar fi la mijloc alcoolul.

Munc[ grea de s[rb[tori Zilele de s[rb[tori sunt cumplite pentru cei ce lucreaz[ la Salvare. Atunci, ma\inile abia ajunse ]n curtea unit[`ii, dup[ un transport, por-

„Consumatorii de alcool ar trebui pu\i la plat[, s[ simt[ c[ S[n[tatea cost[” De aceea, reprezentan`ii Ambulan`ei spun c[ nu ]ntotdeauna pot fi, ]n timpul cel mai scurt, la domiciliul bolnavilor. „Ne-ar fi mult mai u\or s[ ajungem la timp, dac[ nu ar goni salv[rile spre astfel de cazuri,. care, pân[ la urm[, se produc din vina unor persoane. Noi nu avem dreptul s[ condamn[m, s[ judec[m, dar cred c[ ar fi corect s[ privim mai serios spre educa`ia popula`iei. E criz[, vrem s[ facem economie, dar accept[m costuri inutile. Normal ar trebui s[ se recupereze sumele cheltuite cu astfel de cazuri de la pacien`ii vinova`i de producerea lor, de la consumatorii de alcool. A\a se ]ntâmpl[ ]n foarte multe `[ri din lume”, mai spune directorul SJA. „

130 de apeluri pe zi

]nseamn[ „normal” la

Salvare ]ntr-o singur[ zi

Apelurile false, ]nlocuite cu apeluri nejustificate Dispeceratul de la Salvare nu mai este bombardat cu apeluri false, cum s-a ]ntâmplat mult[ vreme. Dispeceratul de la Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ func`ioneaz[ ca un tampon \i filtreaz[ apelurile neserioase, acele „glume” care, pân[ nu demult, ]i exasperau pe angaja`ii de la Salvare. }n schimb, acum, cei ce lucreaz[ pe ambulan`e se plâng de alte probleme. „Se apeleaz[ prea des, ]n mod nejustificat, la ambulan`[. |i dac[ se ]n`eap[ unul la deget sau are un abces dentar ne cheam[ pe

noi. Sunt care locuiesc la doi pa\i de spital \i au o indigestie, dar nu se duc pe picioarele lor la spital \i ne cheam[ pe noi. Asta ne doare foarte mult, c[ nu se ]n`elege c[ suntem un serviciu pentru urgen`e medicale”, men`ioneaz[ tot directorul Ambulan`ei. Sunt \i bolnavi care, din contr[, a\teapt[, pân[ ]n ultimul moment, s[ apeleze la medici. Bolnavi care se \tiu cu afec`iuni cronice, ]n tratament, doar c[ nu ]\i respect[ tratamentul, se expun frigului, unei diete care nu corespunde bolii lor, \i, mai ales, fac

efort fizic. Ignorând toate regulile ajung, cum spun cadrele medicale, „pe ultima sut[ de metri”, ]n stare foarte grav[. „|i atunci apeleaz[ la noi \i sunt foarte sup[ra`i c[ o salvare nu coboar[ cu para\uta din cer, la ei, pentru a-i aduce la spital. Uneori este foarte greu s[ ajungi la timp, mai ales iarna, la `ar[, pe drumuri ]n pant[, unde oricât de bine ar fi echipat[ ma\ina, tot nu face fa`[. Cu mai mult de 50 de kilometri la or[ nu se poate circula”, explic[ un alt angajat al SJA. „

Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu


10

7 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere * Vând garsonier[ zona Tiberiu Crudu,parter,28 mp,liber[,17000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industrial[, parter,24 mp,renovata total,T,G+F, P, rigips,44000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, Cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 35.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Cap[t 1, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, curat[, 17.000E. Tel: 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \arpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro sau schimb cu apartament 2 camere. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[ ,11 mp,Unirii,parter, cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice. Pre` 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ D,]n bloc de apartamente,cu ]mbun[t[`iri,parter,zona Donici, 21500 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ 25 mp,BCA, pe mijloc,la soare,zona Palatul Copiilor,etaj intermediar,f[r[ ]mbun[t[`iri.19000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[,26mp,et4,cu imbun[t[`iri (gresie,faian`[, termopan) Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,conf.2, 22mp, Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel. 0741497829.(A) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

AGENDA IMOBILIAR|

Apartamente 2 camere * Vând apartament 2 camere, zona Mall, 47 mp, et.3, decomandat cu fa`a la soare, intabulat, curat, 38000 E negociabil. Telefon: 0747634247.(1672-5) * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(14) * Vând apartament 2 camere zona Bucovina-Viilor, D, et.2, 47 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, 25000 euro, pre` fix. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Prim[verii-Tex,D,et.2,50 mp,gaz separat,la strada,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Capat 1,parter,SD,56 mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,30000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.1,52 mp utili.CT,caramid[,izolat,G,F,curat, zona Octav Onicescu-Liceul Eminescu, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Prim[verii-Tex, et.2, D, CT, T, G+F, renovat, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,etaj intermediar,SD,48 mp,]ntre`inut,bloc turn,merit[ v[zut, 23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Aleea Grivi`a,D,et.1,47 mp,renovat total in lavabil,G+F,P,stolerie schimbata,32000 euro neg, Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu, 45 mp utili, \arpanta, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Victoriei,parter,D,50 mp,balcon facut, 34000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.4,D,f[r[ ]mbun[t[`iri, 28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona capat 1,la strada,et.2,SD,50 mp,T,u\or renovat,31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii-Maternitate, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10,

34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere zona Pita Grivi`a,et.3,D,48 mp,CT,T, 31000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \erpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,et.2,52 mp,D,CT,G +F,P,caramida,pe mijloc,38000 euro . Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,sarpanta,circular,CT, AC,P,36000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 32.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, et.2, spa`ios, gaz separat, bloc izolat, D, 33.000E.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, c[r[mid[, 35.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.3, spa`ios, D, 28.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Grivi`a, pe mijloc, D, 29.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, 51mp, balcon, beci, bloc termoizolat, SD, 29.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere ultracentral, 52mp, renovat, mobilat \i utilat, totul nou, \arpant[, 40.000E.Tel:0744/530.803.(V) * Apartamente noi, 50-60mp utili, la cheie sau semifinisate, ]ncepând de la 35.750E.\i ]n rate.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere zona Unirii, parter, SD, 38.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Liceul Eminescu, et.1, 52mp, CT, c[r[mid[, 37.000E neg.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Oct.Onicescu, et.2, 2 balcoane, 52mp, CT, G+F, c[r[mid[, 38.500 E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 31.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 25.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)z * Vând apartament cu 2 camere, zona T.Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), s. 30 mp, D, et. 2, pre` 85.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s.c. 110 mp (include extinderea), teren ]n fa`[ proprietate 86 mp, loc parcare pe teren proprietate, pretabil pentru cabinet medical, birouri, etc., pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu (Pia`a Mic[), s.52 mp, SD, et. 1, pre` 37.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s.49.5 mp, SD, et. 1, pre` 31.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Cap[tul 1, s.51 mp, SD, parter, cu balcon, posibilitate de extindere lateral, pre` 30.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 43.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere,

* Vând apartament cu 2 camere, zona T. Callimachi, s.48 mp, SD, et 3, CT, pre` 34.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s.50 mp, D, et.1, pre` 31.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)


11

7 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale Arcului, s.52 mp, D, et.3, pre` 35.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s.50 mp, SD, et.1, vedere dubl[, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere D,etaj 1,60 mp, c[r[mid[, gaz separat, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii. 32000euro Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 2 camere SD,etaj intermediar,46 mp,zona buna,pe mijloc,vedere excelenta,f[r[ ]mbun[t[`iri,29000 euro.Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 2 camere D,56 mp,BCA,etaj intermediar,cu2 vederi,f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii(Rotunda),33000 euro.Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, D,47 mp,zona central[,etaj intermediar,f[r[

]mbun[t[`iri,33000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând/schimb apartament 2 camere SD,Cap[tul Liniei 1,etaj intermediar,54 mp,cu apartament 3-4 camere etaj intermediar,zona Prim[verii, Bucovina,George Enescu,Mihail Kog[lniceanu,ofer 10000 euro diferenta. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,ccentral[ termica,etaj 6 d]n 10, 35000 euro,sau schimb cu apartament 2 camere suprafa`[ mica.Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,cu toate ]mbun[t[`irile,etaj intermediar,48 mp.Pre` 38000 euro sau schimb cu apartament 3-4 camere etaj intermediar,zona Prim[verii, Bucovina,George Enescu, Mihail Kog[lniceanu.Ofer 8000 euro diferenta. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil.Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,47 mp,etaj 10,Prim[verii,cu ]mbun[t[`iri. Schimb cu apartament 2 camere suprafa`[ mai mare sau 3 camere.Ofer 7000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 56mp,et.4,cu imbun[t[`iri, posibilit[`i de mansardare Str Armean[. Pre` 42000 euro negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,47mp,d ecomandat,zona Bucovina. Pre` 38.000 euro neg Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 70mp, CT,modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat, 50mp,et3,modernizat cu

AGENDA IMOBILIAR|

imbun[t[`iri ,zona Aleea Grivitei.Pre` 38000euro neg .Tel 0741497829.(A)

T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, decomandat, cu multiple ]mbun[t[`iri,zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,64 mp,G+F, P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245)

* Vând apartament 3 camere zona vile Complex Bulevardul Mihai Eminescu, et.1,75 mp,D,2 balcoane, garaj mare,pod,boxa, c[r[mid[, zon[ foarte lini\tit[,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere,D,100 mp,sarpant[, ]mbun[t[`iri, CT,T, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona ACR Prim[verii, parter, 85 mp, apartament cu toate ]mbun[t[`irile, CT, T, G+F, teren de 40 mp concesionat, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere zona Prim[verii, 52mp, gaz separat, c[r[mid[, 33.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere ]n spate la Direc`ia Muncii, 58mp, T, G+F, 37.000E neg.Tel.0749/09.38.38.(V)

* Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere |t.Luchian, 65mp, pe mijloc, 2 balcoane, \arpant[, D, 40.000E neg.Tel:0748/115.912.(V)

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere Prieteniei, 65mp, et.5/10, 2 balcoane, CT, termopan, D, 47.000E neg.Tel:0748/115.912.(V)

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere Gh.Avramescu, et.1, ]mbun[t[`iri, balcon ]nchis cu termopan, D, 43.000E neg.Tel.0748/115.912.(V)

Apartamente 3 camere * Vând apartament 3 camere,SD, et.3, mobilat, zona Parcul Tineretului. Pre` 29000 E, 0728833518.(1675-10) * Vând apartament 3 camere, zona Pia`a Mare, str. Victoriei 10, bl.D3, ap.1 cu toate facilit[`ile, 0744115303.(1682-2) * Vând apartament 3 camere, decomandat, et.1, zona Complex Bulevard, 2 balcoane, accept credit, rate, variante, 42000 Euro negociabil, 0743797258.(1683-11) * Vând apartament 3 camere zona Plus,62 mp utili,2 bai,SD,gaz separat,f[r[ ]mbun[t[`iri,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Bucovina,et.1,D,recent renovat,D,CT, T,mobila bucatarie,ultramodern,50000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona capat 1, D, sarpanta, 65 mp utili, gaz separat,T, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT,

* Vând apartament 3 camere Prim[verii, et.2, 64mp, CT, T, 40.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Oct. Onicescu(Pia`a Mic[), renovat, CT, T, \arpant[, 46.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Sucevei, et. 5, D, s. 60 mp, CT, toate ]mbun[t[`irile, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 3, SD, s. 70 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[venilor, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 3 camere D,et 2, 56 mp, zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 SD,46 mp,caramida,2 vederi,etaj 1,]ntre Prim[verii \i Bulevard,f[r[ ]mbun[t[`iri, 29500 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere zona central[(Casa Cartii),etaj intermediar, schimb cu 2 camere + diferen`[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere D,BCA, pe cadre,2 vederi,etaj intermediar,parcul Mihai Eminescu, schimb cu apartament ]n Ia\i. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere ,decomandat,parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp, decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Garii, magazin Util, et. 1, D, s. 58 mp, ultramodern, semimobilat, pre` 51.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere, decomandat,69mp,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4,sarpanta,str |tefan Luchian.Pre` 50000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 2, D, s. 80 mp, modernizat, pre` 54.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere, decomandat,70mp,et.4,zona Parcul Tineretului.Pre` 33.000euro/ neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, lâng[ Bis. Sf. Ioan, parter ]nalt, D, s. 70 mp, modernizat, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere ,SD,f[r[ imbun[t[`iri,zona C.Tomoroveanu Pre` 25.000euro Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, decomandat,2 b[i,2 balcoane,74mp,


12

7 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE Et.4,zona S[venilor.Pre` 35.000 neg. sau schimb cu garsonier[ aceea\i zon[ plus diferen`[ Tel.0741497829.(A) * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

Apartamente 4 camere

* Vând apartament 4 camere zona Calea Nationala-OTP,et.2,90 mp,D,total renovat,CT,T,AC,mobilat lemn masiv,utilat,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii,et3,D,CT,2 balcoane, G+F,88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC, T,G,F,zona Casa Tineretului. Pre`: 63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere transformat in 3,zona capat 1, 93 mp, D, et.4, \arpant[ mansardabil[, ultramodern, CT, T, G+F, mobilat si utilat, 58000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere la cheie Direc`ia Muncii, 90mp, et.2, la strad[, totul nou \i de calitate, D, 65.000E.Tel: 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p)

* Vând apartament 4 camere Marchian, et.1, 100mp, modificat modern, CT, T, AC.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 4 camere zona Grivi`a,la strada, D, 88 mp, et.4, ]mbun[t[`iri,modern,balcoane in T,T,G+F,P,rigips. Pret: 49000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere ]n spatele |colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 40.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis |coala nr.11),

AGENDA COMERCIANTULUI

D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

apropiere \i 1 ha teren extravilan, 35.000 lei. Tel: 0748.115912.(V)

* Vând apartament cu 4 camere, zona O.Onicescu, vedere dubl[, et. 1, D, s. 90 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 30.000 lei.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Ale. Decebal, lâng[ viitorul Mall, ]mbun[t[`iri, CT, et. 2, D, s. 80 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere,caramida,80 mp,3 vederi,etaj 1,]ntre Prim[verii \i Bulevard,gaz separat,CT de bloc, gresie,faian`[,parchet,partial termopan.50000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 91mp, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere+diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere,89mp, Et3,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri sau schimb cu ap.2 camere \i diferen`[.Pre` 68.000euro Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 4 camere,Et 1,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri.Pre` 42000euro Tel.0741497829.(A) * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

PREST|RI SERVICII

* Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Case AGENDA TRANSPORTATORILOR

* C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei \i cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ Baisa, 260mp, la ro\u, P+M, 2900mp teren, 37.000E. Tel.0748/115.912.(V) * Zona Alfa Land, cas[ nou[ la ro\u din c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ lindab, 1300mp teren, 100.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Brehue\ti, cas[ cu o camer[, 18mp, 600mp teren+loc de cas[ de 550mp ]n

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor, cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg.TEL: 0729062022.(N)

* Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria, cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N)

* Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * URGENT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(V) * Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pillat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. |colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând cas[ la ro\u la intrare ]n Curtesti,500mp teren,constructie la sol 124 mp + mansarda,25000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pillat, |tefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. |colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie, pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com.Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani, 80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând vil[ (PxM) construit[ ]n 2008,150mp utili,500mp teren,mobilat[, toate utilit[`ile,zon[ lini\tit[,sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 80000euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa, cu teren 500mp.Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022 * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land, cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[, cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor, cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria, cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185)

* Vând cas[ in Boto\ani,198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N)

* URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-


13

7 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni \i 30 ha teren Tru\e\ti.Tel. 0744/530.803.(V) * Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(15) * Vând teren Pod de Piatr[, toate utilit[`ile, 24ml deschidere la asfalt, pretabil cas[ sau activit[`i comerciale, 65E/mp.Tel. 0744/530.803 * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n apropierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * 128 ha teren extravilan,plan, compact,]ntabulat,jud.Ia\i.2000 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 230-450 ha teren agricol,jud. Botosani,70% grad de comasare, intabulat,2100 euro/ha. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* 5000 mp,]n spate la ANL Bucovina,50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 17 ha teren cu iaz ]n apropierea Botosaniului,]ntabulat,120000 euro usor negociabil. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând terenuri agricole ]n orice localitate din Botosani. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 150 ha livada pe rod,3100 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000mp C[t[m[r[\ti-]ntersectia cu Ipotesti,planul II ,19 m deschidere,5 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând teren 3100mp,intravilan, deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 900mp,intabulat, deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 40euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 22euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,intravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp, 1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea Pre` 28Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre` 70.000Euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6400mp,intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti. Pre` 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euro /neg : Tel 0752310402 (106)

* 140 ha la \osea,fost iaz,]n jud.Ia\i, cu statie de alimentare \i pompare d]n Jijia,compact,intabulat,250000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* 5000 mp teren Zaicesti,24 m deschidere,4 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 5700mp,deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 18 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la \osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren intravilan,loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 1500mp,intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* 730 mp Hudum, 13,5 m latime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 1017mp,deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

Terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vând ]n zona Stânce\ti,parcele de teren de 4500 mp,intravilan cu deschidere de 40 ml-3 euro/mp neg;5000 mp, extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:3 euro/mp neg si 17000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:1,5 euro/mp neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V)

* 3600 mp,str.Ion Creang[,40 m deschidere,50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 27 ha C[t[m[r[\ti Deal,pretabil pt constructii,250 m deschidere, 1 euro/mp,sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea,posibilit[`i de iaz,zona Agafton.Pre` 6euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 500mp,deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa,deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona intrare

Livada Coz]nda Leb[da Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp,deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\tiDeal. Pre` 16euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda Bucovina-Curte\ti.Pre` 62euro/mp.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,intravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum,7200mp, deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton,com.Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 700mp,deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 35400mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp,deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 900mp,intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 13.000lei. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 472mp,19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N) * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilan a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i


14

7 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFA LAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3 loturi de teren intravilan a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Spa]ii comerciale

* Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial,zona central[,260 mp,1500 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând spa`iu 125 mp,Autogara,1000 euro/mp+TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* Cump[r -garsonier[, apartament 2 camere, apartament 3 camere, apartament 4 camere, cas[ cu teren, teren. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* Cump[r teren cu deschidere la \osea. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i }. Traian .Pre` 100euro/lun[ \i 130 euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A)

* Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

* }nchiriez apartament 3 camere,mobilat, CT,zona Sucevii .Pre` 200euro/lun[ \i o lun[ garan`ie.Tel. 0741497829.(A)

* Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona ]ndustrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D,etaj intermediar,nemobilat,150 euro/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

o ~nchirieri

* Cerem \i oferim spre ]nchiriere garsoniere,apartamente,spatii comerciale. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând 34mp \i 74mp spa`ii comerciale centrale, vad foarte bun, 900-1100E/mp.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Mihaela BUHAI Distribu`ie: Dan IACOB Redactori: Bogdan CALINIUC Economic: Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Publicitate: R[zvan SAUCIUC Marcel BUNDUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Director adjunct: Lucian ALECSA

* Cump[r garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

Cump\r\ri

* Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* Vând sau ]nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Nationala, Bucovina, Select, Onicescu). Pre`uri negociabile. Tel.0741497829.(A)

* Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

* Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pillat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(13)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez apartament 2 camere,renovat complet, mobilat \i utilat, CT, T, G+F, balcon nefinisat,zona |coala nr.13,150 euro/luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, CT, T, complet mobilat \i utilat, la vil[, intrare separat[, 220 E/lun[.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere cas[ nou[, la cheie, mobilat[, utilat[, CT, termopan, 250E/lun[. Tel.0749/09.38.38

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, zona Pacea, T, repartitoare, nemobilat, 450 lei/lun[.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitness, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona |coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V) Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere A 2 CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

T Auto * Vând Dacia 1310 albastr[, instala`ie gaz nou[, omologat[, stare tehnic[ foarte bun[, cu ITP 2011, sau schimb cu VW Passat 1,4. Pre`: 1150 euro plus diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând Renault Trafic, 2000 cc, pe Diesel, stare bun[. Pre`: 3700 euro. Telefon: 0748281959.(R)

V=nz\ri diverse * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(V)

Prest\ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519.(14) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

Angaj\ri * Caut femeie pentru ]ngrijire b[trân[ bolnav[. Rela`ii la telefon: 0748492188.(1681-3) * Câ\tiga`i 1200-2000 $ lunar muncind la domiciliu. Angaj[m colaboratori din toat[ `ara! Domenii: procesare coresponden`[; completare formulare; ]n\ira`i m[rgele; coase`i scutece; confec`iona`i felicit[ri; pungi; cadouri, etc. Trimite-`i plic timbrat autoadresant la OP.6 – CP.7 Boto\ani.(1684-3)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


15

7 ianuarie 2010 Toni de la „Cronica cârcota\ilor”, ne zâmbe\te din cer. Când totul p[rea s[ intre ]n normal pentru Toni Tecuceanu, iat[ c[ destinul a vrut altceva. Actorul \i vedeta de la „Cronica Cârcota\ilor” a murit ]n cursul dimine`ii de mar`i, din cauza unor complica`ii datorate virusului AH1N1. B[rbatul s-a stins din via`[ la vârsta de 37 de ani, la spitalul Matei Bal\, unde fusese internat, dup[ ce medicii \i-au dat seama c[ sufer[ de grip[ porcin[.

MONDE EWS

Rihanna are un nou iubit Abia ce a ap[rut \tirea c[ pentru Chris Brown episodul Rihanna a luat sfâr\it, \i iat[, s-a aflat c[ interpreta nu a stat nici ea degeaba. Dac[ fostul ei iubit a ales un fotomodel columbian, cânt[rea`a s-a orientat spre lumea sportului. Mai precis, cel care s-a l[sat vr[jit de corpul sexy al frumoasei, reu\ind s[ treac[ peste celulita expus[ de aceasta ]n ultima lun[ a anului 2009, a fost juc[torul de baseball Matt Kemp. Iar eforturile b[rbatului de a fi pe placul Rihannei, nu au fost zadarnice: potrivit apropia`ilor, de câteva s[pt[mâni, ei tr[iesc o poveste de dragoste. Iar dorin`a de Cr[ciun a divei din Barbados pare s[ se fi ]mplinit! Porumbeii au ]ncercat s[ dezmint[ c[ ar fi ]mpreun[, dar cam cu jum[tate de gur[. Ar fi fost \i greu s[ fac[ altfel, de vreme ce s-au s[rutat ]ntr-o piscin[ din Mexic, la Cabo San Lucas. }n plus, juc[torul de la Los Angeles Dodgers a ]nso`it-o la show-ul pe care l-a avut de sus`inut ]n Dubai, ]n prima zi a anului. Oricum, cert este c[ dac[ lucrurile vor merge bine, interpreta nu mai are de ce s[ se team[ c[ nu-i va fi pe plac „fostului” Chris Brown ce va scrie ]n cartea pe care o va lansa ]n acest an, „Rihanna: The Last Girl on Earth”. Are cine s[ o apere!

Dubl[ s[rb[toare pentru Laura Cosoi Laura Cosoi \i iubitul ei, Smiley, au petrecut mai bine de trei zile, la ]nceputul anului. Actri`a din „Aniela” \i-a ]nso`it iubitul la concertul pe care acesta l-a avut ]n centrul Bucure\tiului de Revelion, pentru ca, apoi, s[ se retrag[ ]n club, al[turi de el \i de prietenii lor comuni. „Al[turi de sora mea, sosit[ de la Ia\i \i to`i prietenii no\tri, am petrecut pân[ diminea`[. Am intrat cu dreptul ]n noul an, ]nconjura`i de cei dragi \i plini de voie buna”, spune Laura. Petrecerea a continuat \i pe 2 ianuarie, când \i-a aniversat ziua de na\tere. „Este pentru prima dat[ când ]mi aniversez ziua de na\tere ]n Bucure\ti \i, dup[ mul`i ani, sunt acas[, ]n România. De regul[ plecam din `ar[ de Revelion \i ]ntotdeauna petreceam de ziua mea, printre str[ini. Acum am fost al[turi de familie \i prieteni \i m-am distrat foarte bine. Am avut parte de un ]nceput de an plin de petreceri \i voi continua a\a, pentru c[ a\tept s[ se ]ntoarc[ \i prietenii care au plecat de s[rb[tori, s[ ciocnim un pahar de \ampanie”, spune Laura.

Horoscop E Berbec Este posibil s[ ave`i mici divergen`e cu partenerul de via`[, care v[ repro\eaz[ lipsa de afectivitate \i c[ acorda`i afacerilor prea mult[ importan`[. Nu ]ncerca`i s[ ob`ine`i bani prin orice mijloace! V[ sf[tuim s[ nu neglija`i odihna \i relaxarea.

F Taur

Previzibil \i totu\i nea\teptat, Tiger Woods intr[ \i el pe lista celebrit[`ilor care se pot l[uda c[ au film[ri XXX pe Internet \i nu numai. O companie de profil a anun`at, chiar ]n ziua ]n care starul ap[rea la bustul gol, pe coperta Vanity Fair, c[ a cump[rat drepturile pentru o ]nregistrare fierbinte, al c[rei protagonist ar fi juc[torul de golf. „}n urm[ cu dou[ s[pt[mâni, o tân[r[ nea ar[tat un video ]nregistrat acum doi ani \i ]n care apare Tiger Woods, ]n plin[ ac`iune”, a declarat Steven Hirsch, unul dintre responsabilii Vivid Entertainment. El a precizat ]ns[ c[ au

E\ti plin de energie ast[zi - \i totu\i ai o mul`ime de treab[. Ai putea fi ]n m[sur[ s[ plusezi prin ducerea la bun a unor sarcini mai dificile. E\ti pe drumul cel bun, ]n atingerea apogeului. Ai grij[ s[ nu ui`i s[ rezolvi ce te-au rugat prietenii t[i. Este un moment foarte bun pentru a face o schimbare radical[ ]n via`a sentimental[.

G Gemeni

M S\get\tor

V[ confrunta`i cu dificult[`i pe plan sentimental \i sunte`i nevoit s[ lua`i o decizie important[. Este o zi favorabil[ planurilor de viitor. Munca din ultima vreme ]\i arat[ rezultatele. Încep s[ apar[ satisfac`iile materiale. Evita`i specula`iile!

Ave`i ocazia s[ rezolva`i o problem[ sentimental[, cu ajutorul unei rude mai ]n vârst[. Pentru aceasta, trebuie s[ ave`i ]ncredere \i s[ v[ tempera`i orgoliul. Dup[amiaz[, s-ar putea s[ afla`i c[ o cuno\tin`[ s-a ]mboln[vit \i s[ fi`i nevoit s[ v[ schimba`i programul.

L Scorpion

N Capricorn

S-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie. Pute`i fi optimist, totul va decurge conform planurilor. Rela`iile cu prietenii sunt foarte bune. Este posibil ca partenerul de via`[ s[ se supere dac[ refuza`i ajutorul unei rude.

Ai posibilitatea s[ p[trunzi ]n cele mai mici detalii, dac[ ]`i pui mintea la lucru. Dac[ ai nevoie de ajutor, \efii ]`i pun la dispozi`ie o serie ]ntreag[ de persoane.

I Leu

O V\rs\tor

Ave`i ocazia s[ intra`i ]ntr-o afacere, dar v[ sf[tuim s[ nu v[ gr[bi`i. S-ar putea s[ fi`i confuz \i s[ nu lua`i decizii inspirate. Ave`i \anse de reu\it[ dac[ v[ st[pâni`i impulsivitatea \i da`i dovad[ de r[bdare.

Nici nu a`i terminat bine o lucrare important[ \i deja v[ gândi`i s[ ]ncepe`i alta, spre nemul`umirea ]ntregii familii. V[ sf[tuim s[ nu exagera`i cu munca. Acorda`i-le mai mult[ aten`ie celor apropia`i!

J Fecioar\

P Pe[ti

Sunte`i hot[rât s[ rezolva`i o problem[ financiar[ care v[ sâcâie de mai mult[ vreme. Dac[ vi se propune s[ v[ asocia`i ]ntr-o afacere, v[ sf[tuim s[ nu ezita`i. Cu pu`in efort \i riscuri minime, pute`i s[ redresa`i

Cum a venit a\a a \i trecut Anul Nou, acum ai starea de spirit necesar[ pentru a face curat. Ar trebui s[ ]ncerci s[-`i rezolvi problemele mai vechi, pentru c[ trecutul se ]ntoarce din spate.

Bancul zilei Rota`ia cadrelor! La Ministerul Muncii \i Protec`iei Sociale are loc un dialog ]ntre \eful de la resurse umane \i ministru. - Domnule ministru, telefonista noastr[ fost vizionate doar 30 de secunde, a\a c[, de\i aparent este vorba despre campion, exist[ \i ]ndoieli.

Joi, 7 ianuarie 07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Profesii (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizata de Razvan Sauciuc. 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), o edi`ie complet[ a \tirilor prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 18.45 Spune-mi o po-

K Balan]\

Ave`i sentimentul c[ un partener de afaceri ]ncearc[ s[ v[ trag[ pe sfoar[ \i sunte`i pus pe ceart[. V[ sf[tuim s[ discuta`i calm, pân[ l[muri`i situa`ia. Spre sear[ v[ viziteaz[ un prieten apropiat, care reu\e\te s[ v[ redea buna dispozi`ie.

H Rac

Tiger Woods, protagonist XXX?

bugetul familiei destul de repede. ~ine`i cont \i de p[rerea partenerului de via`[!

veste! 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]), emisiune realizat[ de Anca Nechita. 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d), ultimele \tiri ale zilei. 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel. 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

de la central[ \i-a pierdut aproape complet auzul. Ce vre`i, dup[ atâ`ia ani! - }n cazul acesta, mut-o la Departamentul de negocieri cu sindicatele sau la ghi\eul de reclama`ii!

O re`et[ pe zi Aperitiv cu fic[`ei de pui \i ou[ Ingrediente: 500 g fic[`ei de pui, 2 cepe ro\ii, 150 g ciuperci, 12 ou[, 1 leg[tur[ m[rar, 1 leg[tur[ p[trunjel, 2 linguri smântân[, 7-8 felii brânz[ topit[ (ca\caval), 10 ml ulei, 1 linguri`[ ketchup, 2 linguri`e f[in[, 2 linguri`e pesmet, unt cât o nuc[, peperoni, sare, piper, 1 praf de cimbru. Mod de preparare: Se spal[ bine fic[`eii \i se pun la fiert ]n ap[ rece, cu pu`in[ sare. Se las[ s[ clocoteasc[ 5-6 minute, se strecoar[ \i se las[ s[ se r[coreasc[. Toca`i m[runt cepele \i ciupercile \i pune`i-le la c[lit ]ntr-o tigaie cu ulei. Ad[uga`i peperoni tocat, ketchup, sare \i piper \i c[li`i pân[ scade zeama. Toca`i m[runt ficatul \i ad[uga`i ]n castron aproape toat[ verdea`a tocat[, ceapa \i ciupercile c[lite, 2-3 ou[, smântâna, f[ina, pesmetul \i condimenta`i. Unge`i 7-8 c[ni`e cu unt, pres[ra`i ]n ele verdea`[ tocat[ \i peperoni tocat cât mai m[runt \i pune`i ]n câteva dintre ele câte un ou crud

(dac[ dori`i pute`i pune ]n toate). Deasupra completa`i cu compozi`ia de ficat, dar nu umple`i c[ni`ele, mai l[sa`i loc pentru câte un ou crud, pentru care face`i o mic[ adâncitur[, iar pe celelalte pune`i câte o felie de brânz[ topit[ \i ca\caval. Pute`i pune câte o feliu`[ de brânz[ topit[ sau ca\caval \i peste cele cu ou, dac[ dori`i. Acoperi`i fiecare recipient cu folie de aluminiu, apoi introduce`i-le la cuptor ]ntro tav[ mai ]nalt[ ]n care a`i pus ap[ pân[ la 3/4 din ]n[l`imea c[ni`elor. L[sa`i la cuptor, la foc mediu, aproximativ 45 minute. Când s-au ]nchegat ou[le de deasupra, este gata. Garnisi`i cu felii morcov fiert, castrave`i, gogo\ari acri \i frunze de verdea`[.


CMYK

16

7 ianuarie 2010

ULTIMAOR{

Desz[pezire de miliarde. Peste 400 de tone de material antiderapant a folosit Urban Serv pe str[zile din Boto\ani, de la venirea iernii. Numai ieri, s-au consumat, timp de câteva ore, ]n jur de 30 de tone de material antiderapant. „S-a intervenit timp de câteva ore cu s[r[ri`ele \i material antiderapant”, a afirmat Gheorghe Pricopie, directorul societ[`ii. Costurile desz[pezirii trec deja de 550.000 lei.

Mocne\te greva ]n Educa`ie Dup[ anun`atele disponibiliz[ri, sindicali\tii din ]nv[`[mânt sunt ]n fierbere, gândindu-se tot mai serios, inclusiv la declan\area grevei generale.

Vorbe-n vânt

„Am avut doar o discu`ie fiindc[ prioritatea num[rul unu o reprezint[ Zilele Eminescu \i poate e bine \i ]n presa local[ s[ se reflecte acest lucru. Urmeaz[ s[ vedem ce se va ]ntâmpla ]n perioada urm[toare, a\a cum a ap[rut ordonan`a privind reducerea num[rului de posturi din ]nv[`[mânt, e posibil s[ apar[ pe fiecare institu`ie” C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, evit[ discu`iile despre disponibiliz[rile de la Memorialul Ipote\ti invocându-l pe Eminescu

„Nu sunt la fel de calitative, nu sunt la fel de bune, poate lumea o s[ vad[ c[ se taseaz[ numai cu compactor sau la mân[, dar a\a se face pe timp de iarn[ \i nu putem l[sa gropile pân[ ]n prim[var[, indiferent de costurile care sunt” Florin Ghiorghi`[, viceprimar, despre plombele asfaltice din ianuarie

Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), sus`ine c[ nu mai are ]ncredere ]n niciun protocol semnat la nivel na`ional cu Executivul. }n urma discu`iilor de la Ministerul Educa`iei, de luni, sindicatelor le-au fost ]naintate propuneri care s[ duc[ la reducerea celor 15.000 de posturi. }ntre acestea, se reg[sesc stabilirea obliga`iei de catedr[ pentru to`i directorii \i directorii adjunc`i la un num[r mediu de 9 ore pe s[pt[mân[, renun`area la reducerea normei didactice de predare cu dou[ ore pe s[pt[mân[ pentru personalul didactic cu gradul I \i o vechime de peste 25 de ani. }n acela\i timp, se are ]n vedere majorarea efectivelor minime de pre\colari \i elevi, pe baza

c[rora se dobânde\te personalitatea juridic[ a unit[`ilor de ]nv[`[mânt. }n opinia liderului LSI, disponibiliz[rile nu au vreo explica`ie, mai ales c[ anul trecut, singurele concedieri masive au avut loc tot ]n educa`ie. }n perioada urm[toare, se va efectua un sondaj ]n rândul membrilor de sindicat, pentru aflarea punctelor de vede-

Noi vedem c[ prima dat[ a fost emis[ Ordonan`a \i apoi au loc negocierile, ceea ce este anormal. Pân[ la sfâr\itul anului \colar, cu siguran`[ vor fi ac`iuni de protest sindicale specifice, care pot ajunge chiar \i la declan\area unei greve pe termen limitat sau nelimitat, precum \i chiar la blocarea anului \colar Liviu Axinte, pre\edinte LSI

re ]n leg[tur[ cu eventualele forme de protest.

„Vom pune lac[te pe \coli” Nici Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP) nu este de acord cu m[surile prezentate de Ministerul Educa`iei, considerând c[ toate drepturile cadrelor didactice, ob`inute ]n instan`[, se doresc a fi anulate. Aceasta sus`ine c[ ]n \colile boto\[nene nu mai este personal ]n plus, care s[ fie disponibilizat. „}n cazul ]n care se va renun`a la alte sute de persoane vom pune lac[te pe \coli”, a ad[ugat Maria ~iprigan. (Petronela Rotariu)

Tot ce am ob`inut prin hot[râri judec[tore\ti se dore\te s[ nu se mai pun[ ]n practic[. Toate aceste m[suri prin care se dore\te ie\irea din criz[ sunt neortodoxe \i vor duce la disperare ]n rândul cadrelor didactice Maria ~iprigan, lider SIP

Cad posturi la Memorialul Ipote\ti Personalul Memorialului Ipote\ti va fi redus ]n 2010 cu cel pu`in \ase posturi. }n cazul ]n care bugetul alocat va fi mai mic, atunci se ia ]n calcul posibilitatea restrângerii \i mai mult, a acestuia. Din schem[ ar putea s[ fie scoase dou[ posturi de cercet[tori, unul de referent, iar altul de la compartimentul de personal. Unul dintre posturile de cercet[tor a fost vacantat de noua conducere, dup[ ce, ]n luna august a anului trecut, s-a constatat c[ se pl[teau sume imense unui cercet[tor, Pompiliu Cr[ciunescu, de\i acesta nu venea la munc[. }n primele dou[ luni ale acestui an, alte câteva posturi vor fi eliberate, ca urmare a ]ndeplinirii condi`iilor de pensionare de c[tre \eful de personal, o muzeograf[ \i contabilul \ef. Se preconizeaz[, c[, ]n acest an, Memorialul Ipote\ti va r[mâne cu mai pu`in de 40 de angaja`i.

La CJ organigrama Memorialului e secret[ Reprezentan`ii Consiliului Jude`ean s-au ferit s[ precizeze care sunt posturile ce vor fi disponibilizate ]n 2010, de\i managerul Memorialului Ipote\ti a sus`inut c[ a transmis \efilor ierarhici o prim[ creionare a

organigramei. „Am avut doar o discu`ie fiindc[ prioritatea num[rul unu o reprezint[ Zilele Eminescu \i poate e bine \i ]n presa local[ s[ se reflecte acest lucru”, a declarat C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele CJ. (Monica Aionesei)

}nc[ nu am definitivat organigrama pentru c[ foarte mult va depinde de ce buget vom primi. Atunci vom restrânge sau vom dezvolta ni\te activit[`i Mihai Jijie, manager Memorialul Ipote\ti

Evenimentul de Botosani nr.1529  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you