Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

~urcanu `ine bine de scaun ]n PNL

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 3 (1528) • Miercuri, 6 ianuarie 2010 • 16 pagini

Pagina 2

Fosta \efime a ora\ului pl[tit[ rege\te de stat }n vremuri de criz[ fiin`eaz[ ]n Boto\ani o institu`ie care ]\i permite s[ pl[teasc[ angaja`ilor salarii care trec, s[n[tos, de 1.000 de dolari. Se cheam[, pe scurt, ANRSC \i reune\te o mul`ime de fo\ti \efi ai Prim[riei \i furnizorilor de servicii publice. Pagina 9

S Organigram[ U misterioas[ la M Protec`ia A Copilului pagina 3 R

Privatizare antifurt ]n buc[t[ria de la Mavromati pagina 4

20.000 de lei pe un ceas cu or[ fals[

pagina 5

}nceput de an cu 7 mor`i la Spitalul Jude`ean pagina 6


2

6 ianuarie 2010 Acuzat de vot „portocaliu”. Potrivit presei centrale, cu o zi ]nainte, ca noul Guvern s[ fie supus votului Parlamentului \i chiar ]n ziua vot[rii, pre\edintele PNL Boto\ani ar fi desf[\urat mai multe ac`iuni contrare celor hot[râte de delega`ia permanent[ a partidului. }n rezumat, Florin ~urcanu ar fi f[cut mai tot ce a putut pentru ca liberalii s[ nu voteze contra Guvernului PD-L condus de Emil Boc.

STARTNEWS |i ei sunt oameni ~urcanu `ine bine de scaun ]n PNL Editorial

Lumea-i plin[ de excentrici, de oameni care ies din limitele obi\nuitului, de vreo câ`iva ani tot auzim c[ luna-i deja parcelat[, tot felul de indivizi se ]ntrec ]n a vinde p[mânt pe lun[, printre ei sunt \i câ`iva români. Sunt ace\tia o problem[ pentru omenire? Nu cred. Dac[ ]n manifest[rile lor nu-i agreseaz[ pe cei din jur \i dac[ nu aduc nici un fel de prejudicii societ[`ii, r[mân doar simple puncte de atrac`ie \i amuzaLucian Alecsa ment. Lumea artei a cunoscut tot felul de excentrici \i capricio\i, de la Oscar Wilde, J.D. Salinger la Van Gogh \i Salvador Dali, dar pe acest t[râm excentrismul e un ferment al crea`iei, este un fel de expresie fireasc[ a unei fantezii benefice, care, de cele mai multe ori, produce capodopere. S[ revenim la excentricii no\tri... contemporani. Un anume Cornel Cernovschi (deh, dup[ nume, român verde!), din jude`ul Suceava, s-a gândit, mai anul trecut , s[ revendice Moldova lui |tefan cel Mare, considerânduse urma\ direct de os domnesc. Ba mai mult, a revendicat \i ~ara Româneasc[, \tiindu-se faptul c[ |tefan al Mu\atinilor era v[r primar cu Vlad al lui Dracula. Cum era de a\teptat, cererea i-a fost respins[. V[zând vânzoleala din timpul alegerilor pentru Palatul Cotroceni, româna\ul nostru, acum la ]nceput de an, s-a gândit s[ ne fac[ o surpriz[ \i s[ revendice func`ia de pre\edinte al României. Ca urma\ al lui |tefan cel Mare se consider[ ]ndrept[`it s[ conduc[ aceast[ `[ri\oar[. Numai c[ argumentele lui fiind cam firave, iar[\i n-a reu\it s[-i conving[ pe judec[tori. Nu este col` din lume care s[ nu aib[ astfel de „exemplare”, \i-n rândul miliardarilor sunt tot felul de „nes[bui`i” care-\i ]njum[t[`esc averile satisf[cându-\i câteva mofturi lume\ti. S[ revenim ]ns[ la spa`iul nostru mioritic \i s[ tragem cu ochiul spre scena politic[. Gestul lui Mircea Geoan[ dup[ alegeri mi s-a p[rut a se circumscrie excentrismului. Dup[ ce BEC a anun`at oficial victoria lui Traian B[sescu, liderul social-democrat continua s[ cread[ c[ lui ]i revine fotoliul de la Cotroceni. Mul`i dintre colegii lui au tot ]ncercat s[-l trezeasc[, dezmierdându-l ]n fel \i chip, el ]ns[ a `inut una \i bun[: „Sunt pre\edinte!”. |i-n jude`ul nostru avem un asemenea individ, se nume\te ~urcanu Florin, el revendic[ Suli`a, spune sus \i tare c[ tot ce mi\c[ ]n aceast[ comun[ i se cuvine lui, \i numai lui, cu toate c[ la ultimele alegeri a cam luat-o-n frez[. Pe ei i-am ales, cu ei defil[m.

Calendar cre\tin ortodox 6 M (†) Botezul Domnului (Boboteaza) (Har`i) 7 J †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botez[torul \i Înaintemerg[torul Domnului

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Pe 6 ianuarie 2009, Evenimentul de Boto\ani aducea ]n aten`ia cititorilor blocajul financiar provocat de c[derea pie`ei imobiliare, b[ncile comerciale devenind reticente la investi`ii ]n terenuri sau diferite alte proiecte imobiliare. De exemplu, o sucursal[ local[ a unei b[nci, prezent[ ]n Boto\ani de mul`i ani, a restric`ionat atât de mult finan`[rile la proiectele imobiliare, ]ncât aproape nimeni nu mai putea accesa, la acel moment, un astfel de ]mprumut. „Nu mai acord[m credite pentru achizi`ii doar de teren, iar ]n cazul ]mprumuturilor pentru dezvoltarea anumitor proiecte, nu se acord[ finan`are decât dac[ pe un teren se afl[ \i un imobil, iar acesta s[ fie finisat. Nu mai accept[m garan`ii imobile «la ro\u», ci doar finisate”, a declarat atunci Gabriel Lu`[, directorul b[ncii. El a mai spus c[ pia`a imobiliar[ se afla ]n sc[dere, iar acordarea de ]mprumuturi pentru investi`ii ]n acest sector reprezenta un risc prea mare, pe care banca nu \i-l putea asuma ]n acele condi`ii, exemplul cel mai

4,2077 lei

2,9186 lei

elocvent fiind devalorizarea terenurilor. Ca urmare a acestui ultim aspect, toate b[ncile din Boto\ani au solicitat unor clien`i s[ suplimenteze garan`iile depuse la anumite credite. Volumul total al creditelor bancare acordate firmelor a sc[zut ]n 2009, cu 383,42 milioane lei, fa`[ de anul anterior, diminuare care s-a reg[sit ]n lipsa de investi`ii din sistemul privat. Cea mai mare sc[dere s-a constatat la creditele ]n valut[, unde ]n 2009 erau la nivelul echivalent a 304,2 milioane lei, ]n timp ce, cu un an ]n urm[, erau de 615,02 milioane lei. La creditele ]n lei, sc[derea ]nregistrat[ ]n sectorul agen`ilor economici este mai mic[, de la 543,1 milioane lei la 470,5 milioane lei ]n 2009.

Ziua: 40C

Noaptea: -10C

Deputatul Florin ~urcanu este convins c[ ]\i va men`ine statutul pe care ]l are ]n PNL. Acesta nu ]\i va pierde nici calitatea de membru ]n Biroul Politic Central, nici de pre\edinte al organiza`iei jude`ene PNL Boto\ani, \i nici cea de simplu membru. Cel pu`in asta sus`ine chiar Florin ~urcanu, care a precizat c[, ]n urma \edin`ei Biroului Politic Central, de luni, nici nu s-au pus ]n discu`ie eventuale sanc`iuni sau excluderi din partid. Eventuala demitere a sa vine pe fondul unei declara`ii publice a lui Ludovic Orban, care a afirmat c[ parlamentarii care au votat secret ]n vederea ]nvestiturii Guvernului Boc risc[ s[ fie da`i afar[ din partid. Potrivit acestuia, Orban nu poate s[ ]l dea afar[ din partid deoarece ]n cadru BPC sunt colegi, iar calitatea sa din cadrul acestei structuri \i-a ob`inut-o statutar, ]n urma Congresului Na`ional Extraordinar din 2009. Un nou Congres, de aceast[ dat[ ordinar, va avea loc ]n mai-iunie, când se va alege o nou[ componen`[ a BPC PNL. (Monica Aionesei)

Nici nu se pune problema de excluderi, nu am discutat asta ]n BPC, ba chiar dl, Orban a fost mustrat de colegi pentru c[ nu a procedat corect cu acea afirma`ie Florin ~urcanu

Liberali datori la Eltrans Conducerea societ[`ii Eltrans sus`ine c[ are de recuperat de la filiala jude`ean[ a Partidului Na`ional Liberal 13.000 de lei ]n urma unui contract semnat pentru campania electoral[ la preziden`ialele din 2009. Practic, ]n urma semn[rii acestui contract, PNL ar fi avut afi\ate pe mijloacele de transport ale societ[`ii subordonate municipalit[`ii circa 60 de afi\e tip portret cu candidatul PNL la alegerile preziden`iale, Crin Antonescu, plus alte 20 de bannere de dimensiuni mai mari, amplasate pe st^lpi. Ca de obicei, Florin ~urcanu sus`ine c[ nu \tie despre ce datorii este vorba.

Bisericile, verificate de pompieri Angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ au desf[\urat o ac`iune de instruire a personalului bisericesc \i din mân[stiri ]n vederea prevenirii situa`iilor de urgen`[ care s-ar putea produce la l[ca\urile de cult pe timpul s[rb[toririi „Botezului Domnului” \i a „Sfântului Prooroc Ioan Botez[torul”. Totodat[, au mai fost verificate \i sistemele de ]nc[lzire locale \i instala`iile electrice, ]n vederea prevenirii izbucnirii unor eventuale incendii. Activitatea a vizat 13 biserici \i mân[stiri, unde se a\teapt[ un aflux mare de persoane. Au fost aplicate dou[ avertis-

de l[ca\uri de cult vor fi supuse ]n perioada 6-7 ianuarie ac`iunilor de supraveghere a respect[rii masurilor de prevenire a incendiilor.

mente pentru ne]ntre`inerea sting[toarelor \i pentru exploatarea instala`iei electrice cu improviza`ii.

Preo`ii, responsabili cu siguran`a credincio\ilor Reprezentan`ii ISU au declarat c[ ]n aceste zile, ]n care num[rul credincio\ilor care se vor ]ndrepta spre biserici va fi mare, preo`ii trebuie s[ vegheze la respectarea regulilor de ap[rare ]mpotriva incendiilor, pentru evitarea unor evenimente nedorite. „Accesul ]n biserici se va face cu respectarea capacit[`ii de ocupare a acestora, ]n scopul evit[rii producerii unor evenimente nedorite \i pentru a asigura evacuarea acestora, ]n condi`ii optime”, a men`ionat plutonier Do-

rina Lupu, subofi`er rela`ii publice al ISU Boto\ani. Aceasta a mai ad[ugat c[ subunit[`ile din cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ vor fi preg[tite s[ intervin[ ]n cel mai scurt timp ]n cazul unor situa`ii de urgen`[. (D[nu` Rotariu)

Pe durata serviciului religios, u\ile se vor men`ine ]n permanen`[ deschise, cu sisteme sigure de blocare, lumânarea aprins[ este bine s[ fie supravegheat[ \i ]n acela\i timp s[ fie p[strat[ o distan`[ ]ntre persoanele din jur, mobilier, decoruri sau alte materiale inflamabile Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice ISU Boto\ani


3

6 ianuarie 2010 Disponibiliz[ri cu proces. Pre\edintele Federa`iei Sindicatelor Libere din }nv[`[mânt (FSLI), Aurel Cornea, sus`ine c[ va ataca decizia Guvernului la Curtea Constitu`ional[, prin intermediul Avocatului Poporului. La rândul s[u, pre\edintele Federa`iei Spiru Haret, Gheorghe Isvoranu, sus`ine c[ m[surile Guvernului „nu fac nimic altceva decât s[ diminueze personalul”.

TOPNEWS

Directorii dau vacan`[ definitiv[ profesorilor Cu toate m[surile pe care inten`ioneaz[ s[ le ia reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean, \efii educa`iei boto\[nene sus`in c[ reducerile de personal vor afecta toate categoriile de angaja`i ai sistemului de ]nv[`[mânt. Decizia final[ ]n ceea ce prive\te pe cei care vor r[mâne f[r[ loc de munc[ va c[dea ]n sarcina directorilor unit[`ilor \colare.

de posturi trebuie reduse la Boto\ani. Nu se \tie când ]ncep concedierile Pân[ la aceast[ dat[ nu se \tie când se vor pune ]n aplicare aceste disponibiliz[ri. |efa educa`iei boto\[nene sus`ine c[ trebuie f[cut un plan pentru c[ ]ncep mi\c[rile de personal didactic, transfer \i pretransfer, din luna februarie. „}n cadrul acestor etape,

Cu siguran`[, directorii vor alege solu`iile optime, pentru c[ nimeni nu-\i permite s[ piard[ oamenii buni, eficien`i \i care\i fac treaba, ]n defavoarea altora care, poate, nu-\i ]ndeplinesc ]ntotdeauna obliga`iile de serviciu cadrele didactice vor putea opta pentru posturi, astfel ]ncât s[ nu fie ]n situa`ia de a-\i pierde locul de munc[”, a declarat Ada Macovei. Fiecare director de unitate \colar[ va avea de aplicat acela\i procentaj ]n ceea ce prive\te reducerea de personal. Totodat[, \efa I|J sus`ine c[ nu este vorba de concedieri, ci de comasarea claselor cu efective mici de elevi. Implicarea autorit[`ilor locale \i propunerile venite din partea lor, finan`area pe elev, comasarea \colilor vor influen`a

modul ]n care vor avea loc aceste reduceri.

Sindicatele se preg[tesc de atac Negocierile ce au avut loc la nivelul Ministerului Educa`iei, ieri, ]ntre sindicali\ti \i Daniel Funeriu, ministrul Educa`iei, nu au fost pe placul celor din urm[. Profesorii nu accept[ concedierile cerute de Guvern prin ordonan`a care prevede desfiin`area a

15.000 de posturi. Ei amenin`[ c[ vor ataca actul normativ ]n toate modurile posibile. (Petronela Rotariu)

Ada Macovei

Dup[ 18 ani de tranzi`ie, trebuie s[ punem o dat[ punct, s[ reform[m sistemul de ]nv[`[mânt \i s[ termine cu schimbarea planului de ]nv[`[mânt Aurel Cornea, pre\edintele Federa`iei Sindicatelor Libere din }nv[`[mânt

Organigram[ misterioas[ la Protec`ia Copilului Nu mai pu`in de 200 de posturi au fost blocate ]n 2009 ]n cadrul sistemului de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului. A fost una dintre solu`iile pentru reducerea fondului de salarii. }n func`ie de bugetul pe 2010, s-ar putea s[ cad[ \i alte posturi. Organigrama a fost aprobat[ prin hot[râre de Consiliu Jude`ean \i con`ine 1.306,5 norme. Dintre acestea, 190 au r[mas neocupate ]n urma adopt[rii unei ordonan`e de Guvern referitoare la blocarea locurilor de munc[ din administra`ie, act normativ ce a avut ca scop diminuarea cheltuielilor salariale. }n aceste condi`ii, pentru func`iile care au r[mas neocupate nu s-a mai putut organiza un concurs, lucru care s-ar putea ]ntâmpla, ]ns[, la ]nceputul acestui an. „Nu am mai v[zut o nou[ blocare ]n Monitorul Oficial. Teoretic se deblocheaz[ sau cât de repede ar trebui deblocate sau s[ vedem dac[ vine Guvernul s[ le blocheze din nou. De exemplu, noi avem \i unele posturi ocupate temporar, cum ar fi cele de \ef de centru, pentru care nu s-a `inut concurs, am fost ]n imposibilitate”, a

declarat Liviu R[d[\anu, directorul executiv al DGASPC.

Au c[zut zeci de posturi de asisten`i maternali \i instructori de educa`ie Potrivit organigramei, din cele aproape 200 de posturi blocate ]n sistemul de asisten`[ social[ \i protec`ia

copilului, aproximativ 35 sunt pentru asisten`i maternali profesioni\ti \i alte 25 pentru instructori de educa`ie. }n ceea ce prive\te configura`ia noii organigrame, conducerea direc`iei sus`ine c[ ]nc[ se lucreaz[, deoarece aceasta va fi aprobat[, ]n func`ie de bugetul ce va fi alocat pe 2010. „}ntotdeauna mai este nevoie de personal, dar pân[ la urm[, te ui`i la buget s[ vezi dac[ ai cu ce s[ pl[te\ti acei oameni. Nu exist[ nic[ieri un act, o obligativitate de a

avea un anumit standard de cost, o reglementare cu privire la num[rul maximal de posturi. De exemplu, la apartamentele din Dorohoi pl[tim ore suplimentare”, a mai ad[ugat \eful DGASPC. (Monica Aionesei)

milioane de lei a cheltuit lunar pe salarii DGASPC, anul trecut.

Nu \tiu cum va ar[ta organigrama. Nu pot s[ m[ pronun` ]n acest moment, o s[ analiz[m, se va trece prin Consiliul Director \i va fi ]n func`ie \i de bugetul pe care ]l vom avea Liviu R[d[\anu, directorul DGASPC


CMYK

4

6 ianuarie 2010

TOPNEWS

Clien`i pentru privatizare. Reprezentan`ii spitalului \i-au anun`at inten`ia prin anun`uri date ]n presa local[. Managerul de la „Mavromati” sus`ine c[ a avut deja \i ofertan`i, care s-au interesat de preluarea acestor servicii. Unitatea spitaliceasc[ urmeaz[ s[ ob`in[ aviz ]n acest sens \i de la Ministerul S[n[t[`ii.

Privatizare antifurt ]n buc[t[ria de la Mavromati Blocul alimentar \i sp[l[toria Spitalului Jude`ean vor fi externalizate ]n ideea reducerii cheltuielilor spitalului, dar \i pentru a stopa risipa din buc[t[ria unit[`ii. Cel pu`in asta declar[ medicul Cornel Enache, managerul Spitalului Jude`ean. El sus`ine c[, din cauza datoriilor mari pe care le are spitalul c[tre furnizorii de alimente, hrana zilnic[ preparat[ bolnavilor este sub cuantumul alocat. Cornel Enache mai spune c[ o firm[ de specialitate din afar[ ar gestiona mai bine \i mai eficient aceast[ situa`ie \i c[ aceasta are obliga`ia s[ prepare hrana ]n cuantumul aloca`iei \i conform normelor calorice.

lei este media aloca`iei zilnice de hran[.

Neavând bani, lichidit[`i sau ]n cont, de a cump[ra suficiente alimente, prepar[m o hran[ care este, de regul[, sub cuantumul alocat. Un ]ntreprinz[tor care face asemenea lucru nu va fi pl[tit. El este obligat s[ fac[ hran[ conform normelor calorice \i valorice Cornel Enache, manager Spitalul Jude`ean „}n momentul de fa`[, suntem sub aceast[ aloca`ie pe motivul c[ avem restan`e importante la plata alimentelor”, precizeaz[ managerul Spitalului Jude`ean. El spune c[ cel care va avea de câ\tigat de pe urma acestei externaliz[ri, va fi bolnavul.

„}nc[ mai practic[ micile sustrageri” Un câ\tig va avea \i unitatea spitaliceasc[, dac[ acest proces se va con-

cretiza. Acesta ar fi, potrivit managerului spitalului, acela c[ s-ar stopa, o dat[ pentru totdeauna, risipa care este ]n blocul alimentar \i sp[l[torie. „Eu nu spun c[ sunt consumuri necontrolate. }n clipa de fa`[ cheltuielile indirecte cu preg[tirea hranei \i cu sp[latul lenjeriei se calculeaz[ global. Nimeni nu a fost interesat s[ pun[ un contor pentru ap[ la buc[t[rie sau sp[l[torie, nimeni nu a fost interesat s[ pun[ un contor pentru energie electric[ \i pentru celelalte produse

energetice care se folosesc. A fost o modalitate de lucru acceptat[ pân[ acum, dar este o metod[ p[guboas[”, a ad[ugat Cornel Enache. ]n cazul ]n care procesul de externalizare va fi ]nf[ptuit, personalul care lucreaz[ la buc[t[ria \i sp[l[toria spitalului nu va fi afectat, ]ntr-o prim[ faz[, ]ns[ firma care va prelua personalul integral numeric \i cu drepturile salariale prev[zute ]n lege va avea posibilitatea ca, din când ]n când, s[ evalueze acest personal, a mai spus managerul

spitalului. „Este vorba de cei care consum[ alcool sau cei care nu sunt corec`i ]n activitate sau ]nc[ mai practic[ micile sustrageri, probabil c[ vor fi ]ndep[rta`i cu timpul. Nu avem sesiz[ri ]n clipa de fa`[, dar este o practic[ româneasc[”, a concluzionat Enache. Procedura de externalizare a celor dou[ servicii a fost demarat[ de conducerea unit[`ii spitalice\ti la sfâr\itul anului trecut. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Proces la Urgen`e Personalul medical din Unitatea de Primire a Urgen`elor a decis s[ dea ]n judecat[ Ministerul S[n[t[`ii pentru neacordarea celei de-a doua prime de stabilitate. Sindicatul va reprezenta ]n instan`[ interesele angaja`ilor de la UPU. Banii pentru plata celei de-a doua prime de stabilitate au fost direc`iona`i de Ministerul S[n[t[`ii ]n contul Direc`iei de S[n[tate Public[, ]ns[ din cauza lipsei parafei unuia dintre \efii DSP, care era ]n concediu, banii nu au ajuns ]n contul salaria`ilor ]n timp util, adic[ pân[ la abrogarea acestei legi. Cei

aproape 90 de salaria`i ar fi trebuit s[ primeasc[ sume cuprinse ]ntre 500 \i 700 lei. Banii de pe primele de

stabilitate s-au ]ntors astfel ]n bugetul ministerului S[n[t[`ii. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Era dreptul nostru pe care l-am câ\tigat muncind \i l-am pierdut pentru c[ cei care trebuiau s[ semneze actele ]n timp util, \i-au luat concediu Lia Temciuc, lider Sanitas Spitalul Jude`ean


CMYK

5

6 ianuarie 2010 Buget nou, ceas nou. Potrivit viceprimarului C[t[lin Alexa, este posibil ca s[ se achizi`ioneze un ceas cu termometru nou chiar ]n acest an. Ca atare, se inten`ioneaz[ includerea sumei necesare ]n bugetul pe 2010.

ESEN~IAL

20.000 de lei pe un ceas cu or[ fals[ Municipalitatea a cheltuit 20.000 de lei cu un ceas cu termometru care func`ioneaz[ aiurea. Ca atare, el va fi ]nlocuit, deoarece a fost reparat de prea multe ori \i tot nu func`ioneaz[. Reprezentan`ii Prim[riei sus`in c[ acel ceas digital, care ar trebui s[ indice ora \i temperatura, a fost reparat de mai multe ori, dar, la scurt timp, tot ap[reau defec`iuni. Boto\[nenii care locuiesc ]n zona Liceului Economic

grade Celsius erau ieri diminea`[, iar termometrul ceasului ar[ta 27 de grade.

teva luni de când tot indic[ 27 de grade”, sus`ine Vasile Matei.

Din 2006 st[ mai tot timpul defect

spun c[ orologiul a func`ionat foarte pu`in timp. „Nu-mi aduc aminte ca

termometrul acesta s[ fi func`ionat. Poate la ]nceput, câteva zile. Are câ-

Ceasul digital a fost montat ]n 2006, odat[ cu amenajarea sensului giratoriu. La acea vreme s-au pl[tit aproape 20.000 de lei pentru ceasul digital, numai c[ acesta mai mult a fost defect. „Problema este c[ Prim[ria nu a f[cut un contract de service cu o firm[ care s[ se ocupe de repara`ii \i de aceea el nu func`ioneaz[ nici ]n momentul de

fa`[”, afirm[ fostul viceprimar, Romulus Eram care s-a ocupat de modernizarea sensului giratoriu din Bucovina.

Prim[ria vrea s[ cumpere un nou termometru Reprezentan`ii municipalit[`ii sus`in c[ rezolvarea problemei este ]nlocuirea acestui ceas cu altul nou, care s[ func`ioneze. Astfel, aproximativ 20.000 de lei au fost cheltui`i inutil ]n urm[ cu trei ani, iar acum al`i bani din bugetul local vor fi pl[ti`i pentru un obiect similar. (R[zvan Sauciuc)

De când a fost montat acel ceas digital au tot existat probleme. Un an, cât a fost ]n garan`ie, l-au reparat cei care l-au montat. Ulterior, a trebuit s[ ]l repar[m pe cheltuiala proprie. ]n plus, nu avem ]n Boto\ani niciun specialist \i trebuia s[ aducem de pe la Oradea

Lucrarea a fost câ\tigat[ \i executat[ de cei de la ALDP Ia\i. Ei au f[cut strada, sensul giratoriu \i au montat ceasul. Acest ceas a costat aproape 20.000 de lei. El a func`ionat o perioad[, dup[ care s-a defectat

C[t[lin Alexa, viceprimar Boto\ani

Romulus Eram, consilier municipal

Eminescu s[rb[torit pe 12.000 de lei Consiliul Jude`ean va sprijini Memorialul Ipote\ti cu 11.550 de lei pentru a organiza ac`iuni ]n cinstea marelui poet nepereche. Cam atât cost[ organizarea manifest[rilor ocazionate de Zilele Mihai Eminescu. Acestea se vor desf[\ura ]n perioada 14-15 ianuarie, manifest[ri cu aceast[ ocazie fiind realizate \i la celelalte institu`ii de cultur[, printre care \i Biblioteca Jude`ean[ Mihai Eminescu.

„Este un prim an ]n care dorim s[ sincroniz[m activitatea ]n cadrul Zilelor Eminescu. Ne dorim s[ ne deschidem spre un public mai larg”, a declarat C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani.

Nicolae Manolescu, a\teptat la Zilele Eminescu Mihai Jijie, directorul Memorialului Ipote\ti a precizat c[ cel mai important moment al manifest[rilor va fi decer-

narea Premiului Na`ional de Poezie „Opera Prima”. Totodat[, invitatul special, a\teptat ]n acest an s[ ia parte la manifest[ri, este profesorul Nicolae Manolescu, pre\edintele Uniunii Scriitorilor din România. Cea mai mare sum[ din bugetul alocat de Consiliul Jude`ean se va duce pe transportul invita`ilor, ]n spe`[ 5.000 de lei. Totodat[, o sum[ consistent[, 3.500 de lei, va fi dat[ pentru tip[rirea antologiei cu laurea`ii primelor 11 edi`ii ale Premiului Na`ional de Poezie „O-

pera Prima”, \i circa 1.800 de lei pentru birotic[ (hârtie, xerox, toner, listare color, afi\e). (Monica Aionesei)

de lei este suma repartizat[ pentru plata membrilor juriului.

Bugetul ac`iunii va fi asigurat \i de Consiliul Jude`ean, dar \i de o funda`ie

C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele CJ

Programul Zilelor Mihai Eminescu (15.01.2010)

Aghiazm[ la robinet...

ora 11.30 - Deschiderea Zilelor Eminescu ora 11.45 - Lansarea antologiei Poe`i laurea`i ai Premiului Na`ional de Poezie „Opera Prima” prezint[ poetul Gellu Dorian ora 12.00 - Decernarea medaliilor jubiliare „160 ani de la na\terea marelui poet Mihai Eminescu” \i a Albumului omagial Mihai Eminescu de c[tre prof Viorel Enea ora 12.15 - Vernisajul expozi`iei Dona`ia Doina Gloria Folescu- pictur[ \i grafic[ - prezint[ cercet[torul Valentin Co\ereanu ora 12.30 - Vernisarea expozi`iei etnografice „La gura sobei”, realizat[ ]n colaborare cu Grupul |colar „|tefan cel Mare \i Sfânt” Vorona ora 12.45 - Vernisarea expozi`iei „Lumin[ dulce, clar[... De la obicei la opera de art[” ora 13.00 - Inaugurarea s[lii „Timpul” - parte a Muzeului Eminescu - expozi`ia „...timpul cre\ten urma mea”


6

6 ianuarie 2010

TOPNEWS

A venit laptele praf . DSP a intrat ]n posesia ultimei tran\e de lapte praf pentru sugari, achizi`ionat cu banii aloca`i de Ministerul S[n[t[`ii, anul trecut. Cele peste 3.100 de kilograme de lapte praf vor fi date bebelu\ilor pentru lunile februarie \i martie, câte 3 kilograme de copil.

}nceput de an cu 7 mor`i la Spitalul Jude`ean Debut de an sumbru pentru jude`ul Boto\ani, cu zeci de bolnavi cu diverse afec`iuni \i nu mai pu`in de \apte decese ]nregistrate la Spitalul Jude`ean, ]n primele trei zile din an. Doi mor`i pe zi, acesta este bilan`ul din unitatea spitaliceasc[ dup[ s[rb[torile de an nou. Numai la triajul Unit[`ii de Primire Urgen`e s-au consemnat, de pe 1 \i pân[ pe 4 ianuarie, 418 examin[ri, la care se adaug[ 82 de consulta`ii de date la primire urgen`e pe Sec`ia de Boli Infec`ioase. „Constat[m un fapt ]ngrijor[tor, c[ marea majoritate a cazurilor au fost urgen`e, cu 185 intern[ri \i 29 intern[ri la Infec`ioase. Sec`iile campioane la intern[ri au fost ORL, Ortopedie \i Sec`ia de boli infec`ioase”, a precizat medicul Gheorghe Ape-

Mam[ judecat[ pentru cruzime Femeia care, ]mpreun[ cu concubinul s[u, \i-a maltratat fiul, lovindu-l cu s[lb[ticie, a fost trimis[ ]n judecat[ Aceasta risc[ s[ stea ]n spatele gratiilor pân[ la doi ani.

Bolnavii „au fost neglija`i” Cele \apte decese au fost ]nregistrate ]n rândul persoanelor de vârsta a treia, ce sufereau de afec`iuni cronice. Medicul Gheorghe Apetroaie spune c[ persoanele care au decedat ]n spital au ajuns la spital decom-

Gheorghe Apetroaie, director medical DSP

|eful de post de la Albe\ti risc[ destituirea

Valoarea nu este una mare, ]ns[ va conta ]n desf[\urarea cercet[rilor, fiind factor agravant pentru c[ agentul \ef Stelian Anu`[ este cercetat pentru ucidere din culp[.

Medicii au fost \oca`i de starea copilului Nechifor Aurelia \i concubinul acesteia, Benjamin Alin Constantin, au fost trimi\i ]n judecat[ pentru s[vâr\irea infrac`iunii de loviri sau alte violen`e intrafamiliale, stabilindu-se c[ ]n perioada 15 septembrie8 octombrie 2008 l-au agresat ]n mod repetat pe minorul N.E., atunci ]n vârst[ de opt ani. Pentru fapta lor, risc[ pân[ la doi ani de ]nchisoare procuror Aurel Simion, purt[tor de cuvânt Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani

pensate, ]n stare critic[. Directorul medical al DSP are \i o explica`ie ]n cazul persoanelor decedate: „Au fost neglija`i. A fost perioada s[rb[torilor, când s-a accentuat simptomatologia acestora, medicii de familie au fost ]n liber, bolnavii nu \i-au luat tratamentul la timp \i imposibilitatea de a ajunge la o unitate spitaliceasc[ apropiat[ au fost cauzele care le-au agravat bolile de care sufereau”, a precizat Gheorghe Apetroaie. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Surprinde num[rul mare de cazuri prezentate pe UPU \i num[rul mare de decese ]n spital, ]ntr-o perioad[ atât de scurt[

0,30 g/l alcool pur ]n sânge. Aceasta este valoarea ]nregistrat[, ]n urma analizelor de laborator, privitoare la cantitatea de alcool din sângele \efului de post din Albe\ti, ]n momentul ]n care a produs accidentul de la Todireni.

Femeia care a scandalizat opinia public[ prin cruzimea de care a dat dovad[ fa`[ de propriul fiu, c[ruia ia ars degetele cu `igara, va ajunge pe mâna judec[torilor. Cazul s-a produs ]n toamna anului 2008. Atunci autorit[`ile au descoperit faptele Aureliei Nechifor, ]n vârst[ de 28 de ani, \i a concubinului ei, Alin Bejenaru, de 24 de ani. B[ie`elul Aureliei a ajuns atunci la \coal[ plin de vân[t[i \i cu pl[gi la nivelul mâinilor. Profesorii Liceului teoretic Nicolae Iorga au chemat o ambulan`[ \i copilul, ]n clasa I, a ajuns la spital.

Copilul le-a povestit pediatrilor despre agresiunile la care era supus. Acesta a spus c[ era b[tut cu cureaua pe spate, trântit cu capul de pere`i \i ars cu lumânarea la degete de c[tre cei doi. Mai mult, copilul nici nu era hr[nit cum trebuie, astfel c[ ajungea, de foame, s[ fure mâncarea colegilor. Acum nu se mai afl[ ]n ]ngrijirea celor doi, fiind ]n plasament la Direc`ia General[ pentru Asisten`[ Social[ \i Protec`ie a Copilului. Mama \i concubinul s[u vor trebui s[ r[spund[ ]n fa`a legii pentru ce au f[cut ]n urm[ cu un an. (D[nu` Rotariu)

troaie, directorul medical al Direc`iei de S[n[tate Public[.

Sâmb[t[, D.I., un copil ]n vârst[ de nou[ ani, din Todireni, a fost accidentat de autoturismul \eful postului de Poli`ie din Albe\ti, care era ]n afara orelor de program. B[ie`elul a ap[rut brusc ]n fa`a ma\inii, pe o sanie, de pe un drum lateral. Poli`istul nu a mai avut cum s[ evite producerea accidentului, copilul fiind izbit ]n plin. Micu`ul a fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie Ia\i, ]ns[, din p[cate, dup[ dou[ zile, a murit. Acum \eful de post este cercetat \i de \efi pentru fapta sa. }ntre timp, Stelian Anu`[ este ]n concediu medical. (D[nu` Rotariu)

Am decis cercetarea prealabil[ ]n regim de urgen`[. A\tept rezultatul din dosarul penal, pentru c[ e de competen`a procurorului. }n urma cercet[rilor, exist[ \i varianta ca s[ fie destituit din func`ia de \ef de post comisar \ef Viorel |erb[noiu, inspector \ef Inspectoratul de Poli`ie Jude`ean


7

6 ianuarie 2010 „Nu fac acte de caritate”. Florin Acsinte \i-a recuperat o parte din banii pentru perioada jucat[ la Dinamo II, dar mai are de ]ncasat o nou[ tran\[. „}n primul rând trebuie s[ se ]n`eleag[ cluburile \i apoi s[ discut \i eu contractul meu. Nu fac acte de caritate. Dac[ e s[ fac acte de caritate fac pentru Boto\ani \i nu pentru Dinamo”, a spus funda\ul boto\[nean.

SPORTNEWS

Acsinte joac[ pe drumul Boto\ani Bucure\ti dorit la Dinamo, Funda\ul stânga al FC Boto\ani este

dar conducerile celor dou[ cluburi nu s-au ]n`eles ]n privin`a condi`iilor transferului. De\i au mai r[mas câteva zile pân[ ce echipele de liga I \i a II-a se vor reuni, funda\ul stânga Florin Acsinte ]nc[ nu \tie unde va evolua din retur.

?

Atât juc[torul cât \i oficialii clubului spun c[ discu`iile cu oficialii clubului Dinamo nu au avut ]nc[ o finalitate. „Am vorbit cu Cristi Borcea, mia spus c[ ]l vrea pe Acsinte pentru prima echip[ \i urmeaz[ ca, pân[ la sfâr\itul acestei s[pt[mâni s[ mai avem o rund[ de discu`ii. }n mod sigur

„FC Boto\ani sau Dinamo?”

}n mod sigur vom \ti s[pt[mâna aceasta, dac[ Acsinte merge sau nu, la Dinamo. Dac[ cei de la Dinamo vor achita cei 50.000 de euro, transferul se va face. }n caz contrar, ]i vom c[uta alt[ echip[. Cornel |fai`er, pre\edintele clubului FC Boto\ani

Turneu de handbal la Boto\ani La jum[tatea lunii martie se va organiza ]n Sala Polivalent[ Elisabeta Lip[ un turneu de handbal masculin la care vor participa mai multe echipe din liga na`ional[. Dup[ Cupa României la volei, boto\[nenii vor avea posibilitatea s[ vad[ ]n Sala Polivalent[ Elisabeta Lip[ \i un turneu de handbal. Vasile Alexandru, antrenorul coordonator al sec`iei de handbal de la LPS, sus`ine c[ a avut o discu`ie cu pre\edintele Asocia`iei Jude`ene de Handbal din Suceava, care inten`ioneaz[ s[ organizeze un turneu la Boto\ani. “La ]nceputul lunii decembrie m-am ocupat de omologarea terenului S[lii Polivalente \i pentru meciuri de handbal. Era omologat doar pentru volei.

vom \ti s[pt[mâna aceasta dac[ Acsinte merge sau nu la Dinamo. Dac[ cei de la Dinamo vor achita cei 50.000 de euro transferul se va face. }n caz contrar, ]i vom c[uta alt[ echip[”, a afirmat Cornel |fai`er, pre\edintele clubului. }n ceea

ce ]l prive\te pe juc[tor, acesta se preg[te\te singur \i spune c[ pe data de 11 ianuarie se va prezenta la reunirea lotului FC Boto\ani, ]n cazul ]n care transferul la Dinamo nu se concretizeaz[. „Deocamdat[ nu \tiu ce voi face. A\tept \i eu s[ v[d unde voi juca din retur. Mai am ]nc[ un an \i jum[tate contract cu FC Boto\ani. Am aflat c[ dl. Borcea vrea s[ merg la prima echip[, dar pân[ nu e ceva concret, nu pot spune nimic”, a spus Florin Acsinte. „

Va\vari \i Geam[n vin la FC

Va\vari a mai evoluat la FC Boto\ani \i a p[r[sit echipa dup[ un conflict financiar

Un trofeu Carpa`i se poate organiza aici \i ne-ar aduce un mare câ\tig. Nu cred c[ sala ar fi goal[ pentru c[ handbalul are tradi`ie ]n jude`ul Boto\ani ]nc[ de când eram eu junior. Vasile Alexandru, antrenor coordonator sec`ia de handbal LPS

Deja avem oferte din partea pre\edintelui Asocia`iei Jude`ene de Handbal de la Suceava, care vrea s[ organizeze un turneu cu o echip[ adus[ din afar[ \i cu trei-patru echipe din liga na`ional[. Universitatea Bucovina Suceava, Bac[u, Piatra Neam`”, a spus Vasile Alexandru. }n plus, acesta sus`ine c[ a avut discu`ii cu oficialii Federa`iei Române de Handbal \i este posibil ca, la Boto\ani, s[ se organizeze unele competi`ii oficiale. „

Mijloca\ul Gabriel Va\vari \i funda\ul Valentin Geam[n vor fi prezen`i la reunirea lotului FC Boto\ani, care va loc pe data de 11 ianuarie. FC Boto\ani va conta ]n mod sigur pe serviciile funda\ului Valentin Geam[n \i a mijloca\ului Gabriel Va\vari. Cei doi s-au ]n`eles cu conducerea clubului boto\[nean \i urmeaz[ ca, s[pt[mâna viitoare, s[ semneze contractele. Singura incertitudine r[mâne ]n atac,

unde oficialii clubului au mai multe variante, inclusiv fostul boto\[nean Cristian Ungureanu. }n privin`a atacan`ilor, oficialii boto\[neni a\teapt[ s[ vad[ dac[ Bogdan Ghiceanu va fi transferat la Poli Ia\i. }n acest caz, FC Boto\ani va trebui s[ achizi`ioneze doi atacan`i. „Am discutat atât cu Va\vari cât \i cu Geam[n \i ambii vor veni la Boto\ani, la reunirea lotului. Urmeaz[ s[ mai avem discu`ii pentru aducerea unui atacat. Sunt mai multe variante dar pân[ la sfâr\itul s[pt[mânii, vom \ti”, a spus Cornel |fai`er, pre\edintele clubului FC Boto\ani. „

Pagin[ realizat[ de R[zvan Sauciuc


8

6 ianuarie 2010 |eful Poli`iei Comunitare, mai s[rac cu 2.200 lei. Directorul interimar al Poli`iei Comunitare a r[mas f[r[ pensie. }ncep^nd cu luna decembrie, dat fiind faptul c[ intra sub inciden`a prevederii legale „pensie sau salariu”, Ioan Onu`u a ales s[ renun`e la calitatea de pensionar. Astfel, a pierdut un venit lunar de 2.200 de lei pe care ]l primea ]n calitatea de fost ofi`er al Ministerului Ap[r[rii Na`ionale. ]n schimb, a r[mas cu salariul care se ridic[ aproape la aceea\i sum[.

TOPNEWS Apartamentele vechi nu se mai certific[ ]n noul an Guvernul a f[cut un cadou pie`ei imobiliare, hot[rând amânarea obligativit[`ii certificatelor energetice pentru vânz[rile sau ]nchirierile de locuin`e. Reprezentan`ii agen`iilor imobiliare sus`in c[ amânarea nu ajut[ ]n niciun fel pia`a imobiliar[, ci pur \i simplu nu se pune o piedic[. Astfel, boto\[nenii, care doresc s[-\i cumpere, vând[ sau s[ ]nchirieze o locuin`[ nu mai sunt obliga`i s[ „alerge” dup[ un auditor energetic, pentru a ob`ine certificatul energetic al cl[dirii.

Certificatele r[mân obligatorii pentru imobilele noi Amânarea, pân[ ]n ianuarie 2011, a ob`inerii certificatelor energetice se aplic[ doar pentru imobilele vechi. Potrivit lui Valentin Rusu, auditor energetic, certificatele sunt obligatorii pentru cl[dirile noi, indiferent dac[ vorbim despre o investi`ie privat[, ori de una finan`at[ din fonduri publice.

Influen`[ asupra impozitelor pe cl[dire Valentin Rusu a precizat c[ ]n cazul cl[dirilor noi, izola`ia termic[ \i certificatul energetic ar putea influen`a valoarea impozitelor pentru cl[dire. Acesta s-a referit la autoriza`ia pentru construire, care reprezint[ un anumit procent din valoarea estimat[ a cl[dirii, ]n func`ie de zon[ \i de materialele folosite la con-

Travers[m o perioad[ ]n care tranzac`iile imobiliare sunt mai rare, iar introducerea acestor certificate ar fi ]nsemnat costuri suplimentare, chiar dac[ nu sunt neap[rat mari, \i timp alocat pentru ob`inerea de documente. Marcela Florariu, administrator agen`ie imobiliar[

ANUN~ SC Alcor SA Boto\ani – ]n faliment cu sediul social ]n localitatea Boto\ani, str.Corni\a nr.10, prin lichidatorul judiciar CAB INSOLV IPURL desemnat prin ]ncheierea nr.100/16.10.2008 pronun`at[ de Tribunalul Boto\ani – Judec[tor sindic, ]n dosarul nr. 5239/40/2004 organizeaz[ licita`ie public[ deschis[ cu strigare ]n ziua de vineri 15 ianuarie 2010, ora 12,00 pentru vânzarea urm[toarelor bunuri: - contorizare gaz – 5.400 lei; linie armare – 5.820 lei; 6 buc. izolatoare CTS 120-1 la pre`ul de 25 lei/buc; 168 izolatoare CTS 120-2p la pre`ul de 18 lei/buc; 7.872 buc izolatoare CTS 403p la pre`ul de 4 lei/buc; 1.728 buc. izolatoare CTS 40-2 la pre`ul de 3,50 lei/buc; AMC-uri; obiecte de inventar \i piese de schimb conform listei afi\ate la sediul societ[`ii. Pre`urile de pornire nu includ TVA. Licita`ia va avea loc la sediul societ[`ii Alcor SA din localitatea Boto\ani, str.Corni\a nr.10 unde pot fi vizionate toate bunurile oferite la vânzare \i unde poate fi consultat[ lista bunurilor \i pre`urile de pornire ale acestora. Pentru bunurile neadjudecate se vor relua \edin`ele de licita`ie ]n fiecare zi de vineri, ora 12,00, ]n acela\i loc, cu acelea\i condi`ii de participare. Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la tel.0331/102800 sau 0741/271800. Lichidator judiciar al SC Alcor SA Boto\ani – ]n faliment CAB INSOLV IPURL Ia\i, prin reprezentantul legal, ec.Ciubar[ Magdalina

struc`ie. Potrivit auditorului, materialele folosite la izola`ia termic[ a imobilului pot duce la cre\terea valorii finale a cl[dirii, \i cum autoriza`ia pentru construc`ie are o valoare care `ine cont de costul final al construc`iei, exist[ \anse ca la regularizare s[ se pl[teasc[ mai mult ]n contul autoriza`iei de construc`ie. Totodat[, dac[ se folosesc mate-

riale de construc`ie mai ieftine, iar valoarea final[ a construc`iei scade, atunci la regularizare ar trebui ca proprietarul imobilului s[ primeasc[ bani de la Direc`ia de Impozite \i Taxe Locale, sume care, ]ns[, se vor constitui avans pentru impozitele locale aferente anului urm[tor. (Bogdan Caliniuc)

Legisla`ia ]n vigoare ]i oblig[ pe proprietarii de cl[diri noi ca, ]n momentul recep`iei lucr[rii, s[ de`in[ \i certificat energetic, pe care s[-l prezinte autorit[`ilor locale. Obligativitatea nu este ]nso`it[, ]ns[, \i de sanc`iuni, ]n cazul ]n care nu se respect[ prevederea legal[, iar la noi, foarte mul`i percep o m[sur[ ca fiind obligatorie doar ]n condi`iile ]n care exist[ \i sanc`iuni. Valentin Rusu, auditor energetic

Asigurare dup[ izola`ie O izola`ie termic[ bun[ ar putea duce la cre\terea valorii imobilului asigurat. Alfred Zimmermann, directorul unei sucursale a unei companii de asigur[ri, a spus c[ existen`a unui certificat energetic nu conteaz[ ]n calculul unei asigur[ri de locuin`[, ]ns[ izola`ia termic[ ar pu-

tea avea efecte. „Izola`ia termic[ prevede anumite lucr[ri, care duc la cre\terea valorii imobilului. Astfel, este posibil ca la evaluarea locuin`ei s[ creasc[ valoarea imobilului pentru c[ vorbim despre ]mbun[t[`iri”, a declarat Zimmermann. „

Elevii simt pe pielea lor „liberele” profesorilor Reluarea cursurilor dup[ vacan`a de iarn[ prelungit[ a elevilor readuce ]n discu`ie modul de recuperare a materiei pierdute de elevi. Zilele libere f[r[ plat[ ale cadrelor didactice vor fi resim`ite de elevi ]n modul galopant de predare a materiei. Pentru elevi

Ceea ce ]mi doresc este ca elevii s[ nu vin[ la \coal[ sâmb[ta sau duminica, pentru c[ nu este corect. Drepturile pe care noi le avem \i nu ne sunt acordate trebuie s[ ni le ap[r[m, s[ nu lez[m drepturile elevilor, ai c[ror slujitori suntem. Ada Macovei, inspector \colar general

nu va fi deloc u\or s[ `in[ pasul cu recuperarea materiei pierdute ]n noiembrie \i decembrie. Ada Macovei, inspector \colar general, sper[ ca orele restante din

anul trecut s[ fie singurele ce vor trebui recuperate, având ]n vedere c[ la aceast[ dat[ nu mai sunt clase ]nchise din cauza gripei noi. (Petronela Rotariu)


9

6 ianuarie 2010 Salarii secrete. Ascunderea salariilor este o practic[ existent[ \i la nivelul celorlalte agen`ii ANRSC din `ar[. Potrivit unui angajat al ANRSC Boto\ani, institu`ia se autofinan`eaz[ din fondurile ob`inute prin acordarea de licen`e ]n domeniile men`ionate, astfel ]nc]t, cel pu`in direct, salariile nu se pl[tesc de la buget.

INVESTIGA~IE

Fosta \efime a ora\ului pl[tit[ rege\te de stat }n vremuri de criz[, fiin`eaz[ ]n Boto\ani o institu`ie care ]\i permite s[ pl[teasc[ angaja`ilor salarii care trec, s[n[tos, de 1.000 de dolari. Se cheam[ Autoritatea Na`ional[ de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit[`i Publice (ANRSC) \i, probabil c[, relativ pu`ini sunt boto\[nenii care \tiu de existen`a de ei. Dac[ ar afla, o mul`ime dintre ei \i-ar dori, probabil, s[ ]i devin[ angaja`i.

Salariu de peste 3.300 de lei

1.464 lei este salariul mediu brut la Boto\ani, ceea ce ]nseamn[ c[ angajatul ANRSC c]\tig[ mai mult dec]t dublu.

Lucreaz[ ]n subordinea Guvernului ANRSC este o institu`ie public[ de interes na`ional, cu personalitate juridic[, ce func`ioneaz[ ]n subordinea Ministerului Administra`iei \i Internelor \i are ca scop reglementarea, monitorizarea \i controlul activit[`ilor din domeniul serviciilor comunitare de utilit[`i publice. Practic, unitatea reglementeaz[ activit[`ile de gospod[rire comunal[, adic[ alimentarea cu ap[, termoficarea, salubrizarea, iluminatul public, transportul local.

Ploaie de ex-\efi ai t^rgului la ANRSC ANRSC are agen`ii teritoriale ]n c^teva jude`e ale `[rii, printre care \i Boto\ani. Aceasta fiin`eaz[ ]n zona zero a municipiului

Boto\ani, la intersec`ia str[zii Marchian cu Calea Na`ional[, ]n aceea\i cl[dire cu sediul jude`ean al Loteriei Române. Agen`ia este, la Boto\ani, o adev[rat[ colec`ie de foste sau chiar actuale nume mari. Cum au ajuns to`i ace\tia s[ lucreze aici? V[ d[m un exemplu oficial. Florin Egner sus`ine c[ s-a angajat, dup[ ce a v[zut un anun` pe pagina web a Secretariatului General al Guvernului ]n anul 2004, atunci c]nd s-a creat

Angaja`ii ANRSC Boto\ani Simion Drelciuc – fost \i actual consilier municipal, fost pre\edinte PD Boto\ani, fost director Mecanex, fost director adjunct Termica; Florin Egner – fost primar, fost \i actual consilier municipal; Dorel Filimon – fost jurist ]n termoficarea boto\[nean[; Alberto Gavrilescu; Constantin Iacob – fost director general RAJ”Apa”, fost consilier municipal; |tefan Pompar[u – fost primar interimar, fost viceprimar, fost consilier municipal; Bogdan Pan`iru – fost director general \i fost director adjunct Termica.

agen`ia de la Boto\ani. S-a ]nscris la concurs, a sus`inut o prob[ scris[ \i un interviu \i … a promovat. „Examenul l-am dat cu profesori universitari. Conteaz[ foarte mult experien`a ]n domeniu”, a afirmat fostul primar din perioada 2000 – 2004.

}\i ascund veniturile de la ANRSC A\a este regula la noi, a\a trebuie s[ facem declara`iile. N-a\ putea spune dac[ sunt mici, medii sau mari. Nimeni nu ascunde nimic, ]ns[ respect[m un angajament pe care ]l avem prin contractul de munc[. Florin Egner

La nivel oficial, salariile pe care le primesc angaja`ii ANRSC Boto\ani reprezint[ un adev[rat

mister. Ace\tia sunt mai presus dec^t parlamentarii, poli`i\tii sau judec[torii \i nu ]\i fac publice veniturile de la agen`ie. }n 2008, de exemplu, doar declara`iile de avere a doi dintre angaja`i, Dorel Filimon \i Bogdan Pan`iru sunt disponibile pe siteul institu`iei. La capitolul venituri din salarii apare la ambii acela\i lucru : „conform fi\ei fiscale”. „Avem reglementare de la pre\edinte s[ nu divulg[m salariile. Oricum, s[ \tii c[ nu sunt mari”, a afirmat Bogdan Pan`iru, care a explicat c[ aceea\i conducere a ANRSC ]i interzice s[ dea rela`ii jurnali\tilor. Cam acela\i lucru s-a ]nt^mplat \i ]n 2009. Doar trei din cei opt angaja`i, Drelciuc, Filimon \i Pan`iru, au declara`ia pe site. Cea a lui Florin Egner poate fi parcurs[ doar pe pagina web a Prim[riei Boto\ani, dat[ fiind calitatea sa de consilier municipal, ]ns[ nici el nu ]\i face publice veniturile din salarii.

Explica`ia ascunderii nivelului salariilor ar putea fi tocmai faptul c[ acestea sunt mult peste salariul mediu, pl[tit la Boto\ani. Ca prin minune, ]n declara`ia pe care Dorel Filimon a completat-o anul trecut, ]\i divulg[ c^\tigurile din salarii. Astfel, potrivit actului semnat de acesta, ]n 2008 a ]ncasat de la ANRSC 40.041 lei, ceea ce lunar ]nsemna atunci 3336 de lei. }n perioada complet[rii declara`iei cursul leu-euro era de 3,6 lei. Cu alte cuvinte, c^\tigul salarial ar fi fost atunci de aproape 1.000 de euro pe lun[. Chiar \i la nivelul anului 2010 salariul este unul mai mult dec^t considerabil. „Dumnealui este jurist \i are un salariu mai mare”, sus`ine ]ns[ Florin Egner. Chiar dac[ facem un calcul la doar 3.000 de lei salariu pe lun[, ]nseamn[ c[ ANRSC cheltuie lunar 24.000 de lei, iar ]ntr-un an peste 280.000 de lei, adic[ aproape 3 miliarde de lei vechi, doar cu salariile a opt angaja`i.

|eful PSD s-a operat \i e de dou[ luni ]n medical „Mai bine m[ schimbau \i puteam face campanie electoral[ dec^t s[ m[ ]mboln[vesc”, afirma Simion Drelciuc pe 27 noiembrie 2009. Culmea, la trei luni de zile de la ie\irea PSD de la guvernare \i la o lun[ de la alegerile preziden`iale, o asemenea institu`ie ]nc[ este condus[ la Boto\ani de un membru PSD. Este vorba de consilierul municipal social-democrat Simion Drelciuc. |i aici exist[ o explica`ie. De vreo dou[ luni acesta se afl[ ]n concediu medical. At]t el, c]t \i colegii s[i dau ]ns[ asigur[ri c[ boala este una real[. A suferit o opera`ie de colicist ]n toamn[, la Ia\i, \i ar fi avut chiar \i unele complica`ii. „

Pagin[ realizat[ de Sergiu B[l[\c[u


10

6 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere * Vând garsonier[ zona Tiberiu Crudu,parter,28 mp,liber[,17000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ confort sporit,et.1,30 mp,total renovat[,CT, T,G,F,mobil[ nou[,utilat[,modern[, zon[ deosebit[Casa Tineretului. Pre`: 25000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industrial[, parter,24 mp,renovat[ total,T,G+F, P,rigips,44000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, Cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 35.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Cap[t 1, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, curat[, 17.000E. Tel: 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \arpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro sau schimb cu apartament 2 camere. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 2 camere * Vând apartament 2 camere, zona Mall, 47 mp, et.3, decomandat cu fa`a la soare, intabulat, curat, 38000 E negociabil. Telefon: 0747634247.(1672-6) * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(15)

* Vând garsonier[ ,11 mp,Unirii,parter, cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice. Pre` 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere zona Primaverii-Tex,D,et.2,50 mp,gaz separat,la strada,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[ D,]n bloc de apartamente,cu ]mbun[t[`iri,parter,zona Donici, 21500 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere zona capat 1,parter,SD,56 mp,f[r[ ]mbun[t[`iri, 30000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[ 25 mp,BCA, pe mijloc,la soare,zona Palatul Copiilor,etaj intermediar,f[r[ ]mbun[t[`iri.19000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere,et.1,52 mp utili.CT,caramid[,izolat,G,F,curat, zona Octav Onicescu-Liceul Eminescu, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[,26mp,et4,cu imbun[t[`iri (gresie,faian`[, termopan) Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere zona Primaverii-Tex, et.2, D, CT, T, G+F, renovat, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând garsonier[, zona Constantin

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD,

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,etaj intermediar,SD,48 mp, ]ntre`inut,bloc turn,merit[ v[zut,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Aleea Grivita,D,et.1,47 mp,renovat total in lavabil,G+F,P,stolerie schimbat[, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu, 45 mp utili, \arpanta, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Victoriei,parter,D,50 mp,balcon facut,34000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.4,D,f[r[ ]mbun[t[`iri, 28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona capat 1,la strada,et.2,SD,50 mp,T,u\or renovat,31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea |colii-Maternitate, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Pita Grivita,et.3,D,48 mp,CT,T, 31000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,et.2,52 mp,D,CT, G+ F, P,caramida,pe mijloc,38000 euro . Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,\arpant[,circular,CT,

AC,P,36000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 32.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, et.2, spa`ios, gaz separat, bloc izolat, D, 33.000E.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, c[r[mid[, 35.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.3, spa`ios, D, 28.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Grivi`a, pe mijloc, D, 29.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, 51mp, balcon, beci, bloc termoizolat, SD, 29.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere ultracentral, 52mp, renovat, mobilat \i utilat, totul nou, \arpant[, 40.000E.Tel:0744/530.803.(V) * Apartamente noi, 50-60mp utili, la cheie sau semifinisate, ]ncepând de la 35.750E.\i ]n rate.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere zona Unirii, parter, SD, 38.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Liceul Eminescu, et.1, 52mp, CT, c[r[mid[, 37.000E neg.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Oct.Onicescu, et.2, 2 balcoane, 52mp, CT, G+F, c[r[mid[, 38.500 E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 25.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)z * Vând apartament cu 2 camere, zona T.Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), s. 30 mp, D, et. 2, pre` 85.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s.c. 110 mp (include extinderea), teren ]n fa`[ proprietate 86 mp, loc parcare pe teren proprietate, pretabil pentru cabinet medical, birouri, etc., pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu (Pia`a Mic[), s.52 mp, SD, et. 1, pre` 37.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s.49.5 mp, SD, et. 1, pre` 31.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Cap[tul 1, s.51 mp, SD, parter, cu balcon, posibilitate de extindere lateral, pre` 30.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 43.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \erpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 31.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona T. Callimachi, s.48 mp, SD, et 3, CT, pre` 34.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s.50 mp, D, et.1, pre` 31.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale Arcului, s.52 mp, D, et.3, pre` 35.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s.50 mp, SD, et.1, vedere dubl[, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat


11

6 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere D,etaj 1,60 mp, c[r[mid[, gaz separat, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii. 32000euro Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 2 camere SD,etaj intermediar,46 mp,zona buna,pe mijloc,vedere excelenta,f[r[ ]mbun[t[`iri,29000 euro.Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 2 camere D,56 mp,BCA,etaj intermediar,cu2 vederi,f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii(Rotunda),33000 euro.Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, D,47 mp,zona central[,etaj intermediar,f[r[ ]mbun[t[`iri,33000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând/schimb apartament 2 camere SD,Cap[tul Liniei 1,etaj intermediar,54 mp,cu apartament 3-4 camere etaj intermediar,zona Prim[verii, Bucovina,George Enescu,Mihail Kog[lniceanu,ofer 10000 euro diferenta. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,ccentral[ termica,etaj 6 d]n 10, 35000 euro,sau schimb cu apartament 2 camere suprafa`[ mica.Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,cu toate ]mbun[t[`irile,etaj intermediar,48 mp.Pre` 38000 euro sau schimb cu apartament 3-4 camere etaj intermediar,zona Prim[verii, Bucovina,George Enescu, Mihail Kog[lniceanu.Ofer 8000 euro diferenta. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil.Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,47 mp,etaj 10,Prim[verii,cu ]mbun[t[`iri. Schimb cu apartament 2 camere suprafa`[ mai mare sau 3 camere.Ofer 7000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 56mp,et.4,cu imbun[t[`iri, posibilit[`i de mansardare Str Armean[. Pre` 42000 euro negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,47mp,d ecomandat,zona Bucovina. Pre` 38.000 euro neg Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 70mp, CT,modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat, 50mp,et3,modernizat cu imbun[t[`iri ,zona Aleea Grivitei.Pre` 38000euro neg .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat, cu multiple ]mbun[t[`iri,zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

AGENDA IMOBILIAR|

* Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere ]n spate la Direc`ia Muncii, 58mp, T, G+F, 37.000E neg.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere |t.Luchian, 65mp, pe mijloc, 2 balcoane, \arpant[, D, 40.000E neg.Tel:0748/115.912.(V) * Vând apartament 3 camere Prieteniei, 65mp, et.5/10, 2 balcoane, CT, termopan, D, 47.000E neg.Tel:0748/115.912.(V) * Vând apartament 3 camere Gh.Avramescu, et.1, ]mbun[t[`iri, balcon ]nchis cu termopan, D, 43.000E neg.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 3 camere Prim[verii, et.2, 64mp, CT, T, 40.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 3 camere D,et 2, 56 mp, zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 SD,46 mp,caramida,2 vederi,etaj 1,]ntre Prim[verii \i Bulevard,f[r[ ]mbun[t[`iri, 29500 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere zona central[(Casa Cartii),etaj intermediar, schimb cu 2 camere + diferen`[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 3 camere Oct. Onicescu(Pia`a Mic[), renovat, CT, T, \arpant[, 46.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Schimb apartament 3 camere D,BCA, pe cadre,2 vederi,etaj intermediar,parcul Mihai Eminescu, schimb cu apartament ]n Ia\i. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere ,decomandat,parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,SD, et.3, mobilat, zona Parcul Tineretului. Pre` 29000 E, 0728833518.(1675-11)

* Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere, zona Pia`a Mare, str. Victoriei 10, bl.D3, ap.1 cu toate facilit[`ile, 0744115303.(1682-3)

* Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere,70mp, decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere, decomandat, et.1, zona Complex Bulevard, 2 balcoane, accept credit, rate, variante, 42000 Euro negociabil, 0743797258.(1683-12)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

Apartamente 3 camere

* Vând apartament 3 camere zona Plus,62 mp utili,2 bai,SD,gaz separat, f[r[ ]mbun[t[`iri,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Bucovina,et.1,D,recent renovat, D,CT,T,mobila bucatarie,ultramodern, 50000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona capat 1, D, sarpanta, 65 mp utili, gaz separat,T, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT, T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,64 mp,G+F, P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona vile Complex Bulevardul Mihai Eminescu, et.1,75 mp,D,2 balcoane,garaj mare, pod,boxa, c[r[mid[,zon[ foarte lini\tit[,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,100 mp,sarpant[, ]mbun[t[`iri, CT,T, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari, 52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona ACR Prim[verii, parter, 85 mp, apartament cu toate imbunatatirile, CT, T, G+F, teren de 40 mp concesionat, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere zona Prim[verii, 52mp, gaz separat, c[r[mid[, 33.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Garii, magazin Util, et. 1, D, s. 58 mp, ultramodern, semimobilat, pre` 51.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 2, D, s. 80 mp, modernizat, pre` 54.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, lâng[ Bis. Sf. Ioan, parter ]nalt, D, s. 70 mp, modernizat, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Sucevei, et. 5, D, s. 60 mp, CT, toate ]mbun[t[`irile, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 3, SD, s. 70 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[venilor, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere, decomandat,69mp,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4,sarpanta,str |tefan Luchian.Pre` 50000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, decomandat,70mp,et.4,zona Parcul Tineretului.Pre` 33.000euro/ neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,SD,f[r[ imbun[t[`iri,zona C.Tomoroveanu Pre` 25.000euro Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, decomandat,2 b[i,2 balcoane,74mp, Et.4,zona S[venilor.Pre` 35.000 neg. sau schimb cu garsonier[ aceea\i zon[ plus diferen`[ Tel.0741497829.(A) * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

Apartamente 4 camere * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 4 camere la cheie Direc`ia Muncii, 90mp, et.2, la strad[, totul nou \i de calitate, D, 65.000E.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.1, 100mp, modificat modern, CT, T, AC.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele |colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 40.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)


12

6 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE * Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere zona Grivita,la strada, D, 88 mp, et.4, imbunatatiri,modern,balcoane in T,T,G+F,P,rigips. Pret: 49000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere zona Calea Nationala-OTP,et.2,90 mp,D,total renovat,CT,T,AC,mobilat lemn masiv,utilat,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3,D,CT,2 balcoane,G+F, 88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC, T,G,F,zona Casa Tineretului.Pre`: 63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere transformat in 3,zona capat 1, 93 mp, D, et.4, sarpanta mansardabila, ultramodern, CT, T, G+F, mobilat si utilat, 58000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis |coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona O.Onicescu, vedere dubl[, et. 1, D, s. 90 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Ale. Decebal, lâng[ viitorul Mall, ]mbun[t[`iri, CT, et. 2, D, s. 80 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere,caramida,80 mp,3 vederi,etaj 1,]ntre Prim[verii \i Bulevard,gaz separat,CT de bloc, gresie,faian`[,parchet,partial termopan.50000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 91mp, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere+diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere,89mp, Et3,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri sau schimb cu ap.2 camere \i diferen`[.Pre` 68.000euro Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 4 camere,Et 1,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri.Pre` 42000euro Tel.0741497829.(A) * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Case * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei \i cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ Baisa, 260mp, la ro\u, P+M, 2900mp teren, 37.000E. Tel.0748/115.912.(V) * Zona Alfa Land, cas[ nou[ la ro\u din c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ lindab, 1300mp teren, 100.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Brehue\ti, cas[ cu o camer[, 18mp, 600mp teren+loc de cas[ de 550mp ]n apropiere \i 1 ha teren extravilan, 35.000 lei. Tel: 0748.115912.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 30.000 lei.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V)

PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92)

* Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pillat, |tefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. |colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv)

* Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie, pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com.Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând vil[ (PxM) construit[ ]n 2008,150mp utili,500mp teren,mobilat[, toate utilit[`ile,zon[ lini\tit[,sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 80000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ in Boto\ani,198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor, cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg.TEL: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria, cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa, cu teren 500mp.Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022 * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land, cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[, cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor, cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N)

* Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria, cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* URGENT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(V)

* Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pillat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. |colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271)

* Vând cas[ la ro\u la intrare ]n Curtesti,500mp teren,constructie la sol 124 mp + mansarda,25000 euro. Tel:

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191)

* Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre`

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euro /neg : Tel 0752310402 (106) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403


13

6 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE Terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vând ]n zona Stânce\ti,parcele de teren de 4500 mp,intravilan cu deschidere de 40 ml-3 euro/mp neg;5000 mp, extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:3 euro/mp neg si 17000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:1,5 euro/mp neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V) * Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni \i 30 ha teren Tru\e\ti.Tel. 0744/530.803.(V) * Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(16) * Vând teren Pod de Piatr[, toate utilit[`ile, 24ml deschidere la asfalt, pretabil cas[ sau activit[`i comerciale, 65E/mp.Tel. 0744/530.803 * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V)

\osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 730 mp Hudum, 13,5 m latime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 3600 mp,str.Ion Creang[,40 m deschidere,50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 27 ha C[t[m[r[\ti Deal,pretabil pt constructii,250 m deschidere, 1 euro/mp,sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp,]n spate la ANL Bucovina,50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 17 ha teren cu iaz ]n apropierea Botosaniului,]ntabulat,120000 euro usor negociabil. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând terenuri agricole ]n orice localitate din Botosani. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 150 ha livada pe rod,3100 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000mp C[t[m[r[\ti-]ntersectia cu Ipotesti,planul II ,19 m deschidere,5 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând teren 3100mp,intravilan, deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând teren 900mp,intabulat, deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\aniIa\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 40euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n apropierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 22euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând terenuri suprafe`e 500mp, 1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea Pre` 28Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * 128 ha teren extravilan,plan, compact,]ntabulat,jud.Ia\i.2000 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 230-450 ha teren agricol,jud. Botosani,70% grad de comasare, intabulat,2100 euro/ha. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 140 ha la \osea,fost iaz,]n jud.Ia\i, cu statie de alimentare \i pompare d]n Jijia,compact,intabulat,250000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp teren Zaicesti,24 m deschidere,4 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la

* Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,intravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre` 70.000Euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6400mp,intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti. Pre` 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea,posibilit[`i de iaz,zona Agafton.Pre` 6euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp,deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 18 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilan,loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1500mp,intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 1017mp,deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp,deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa,deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona intrare Livada Coz]nda Leb[da Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp,deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda Bucovina-Curte\ti.Pre` 62euro/mp.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani, 80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,intravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum,7200mp, deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton,com.Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 700mp,deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 35400mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp,deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 900mp,intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 13.000lei. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 472mp,19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,conf.2,22mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* Zona ALFA LAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N)

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29)

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* URGENT.3 loturi de teren intravilan a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403

* V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210)

* Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237)

* Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)

* Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mpneg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilan a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Spa]ii comerciale * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 34mp \i 74mp spa`ii comerciale centrale, vad foarte bun, 9001100E/mp.Tel.0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)


14

6 ianuarie 2010

MICAPUBLICITATE * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona central[,260 mp,1500 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu 125 mp,Autogara,1000 euro/mp+TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând sau ]nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Nationala, Bucovina, Select, Onicescu). Pre`uri negociabile. Tel.0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, CT, T, complet mobilat \i utilat, la vil[, intrare separat[, 220 E/lun[.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pillat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere cas[ nou[, la cheie, mobilat[, utilat[, CT, termopan, 250E/lun[. Tel.0749/09.38.38

Cump\r\ri * Cump[r garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Cump[r -garsonier[, apartament 2 camere, apartament 3 camere, apartament 4 camere, cas[ cu teren, teren. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r teren cu deschidere la \osea. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

o ~nchirieri * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(14) * }nchiriez apartament 2 camere,renovat complet,CT,T,G+F,zona Biserica

Licita`ii “S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 29.01.2010, ora 0900 - organizeaz[ licita`ie public[ pentru ocuparea locurilor disponibile ]n piete, dup[ cum urmeaz[: - ]nchiriere spa`ii pentru activit[`i autorizate; - utilizare platou pentru activit[`i autorizate. Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 26.01.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei \i achitarea taxei de participare se face la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 28.01.2010, ora 14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale”.

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Mihaela BUHAI Distribu`ie: Dan IACOB Redactori: Bogdan CALINIUC Economic: Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Publicitate: R[zvan SAUCIUC Marcel BUNDUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

Sf.Ilie,parter,mobilat,pentru persoane fizice,200 euro/luna usor negociabil. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitness, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona |coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V) * }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i }. Traian .Pre` 100euro/lun[ \i 130 euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez apartament 3 camere,mobilat, CT,zona Sucevii .Pre` 200euro/lun[ \i o lun[ garan`ie.Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona ]ndustrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D,etaj intermediar,nemobilat,150 euro/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Cerem \i oferim spre ]nchiriere garsoniere,apartamente,spatii comerciale. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

Angaj\ri

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N)

* Caut femeie pentru ]ngrijire b[trân[ bolnav[. Rela`ii la telefon: 0748492188.(1681-3)

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, zona Pacea, T, repartitoare, nemobilat, 450 lei/lun[.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A 2 CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

T Auto

Concurs * Primaria comunei P[ltini\, jude`ul Boto\ani CUI 3571559, persoana de contact Romanescu Costel – primarul comunei P[ltini\ organizeaz[ concurs ]n data de 15 ianuarie 2010, orele 10,00 pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat la alimentarea cu ap[: condi`ii de participare scoala profesional[ \i permis auto categoriile B \i C. Rela`ii la telefon 0231622322 sau secretariatul prim[riei. Dosarele de ]nscriere la concurs se depun pân[ pe data de 12.01.2010, orele 10,00 la secretariatul Prim[riei P[ltini\.(1679-1)

Licita]ii * Compania Tarom organizeaz[ licita`ie public[ ]n data de 20 ianuarie 2010, ora 14,00 la sediul agen`iei din Boto\ani ]n vederea ]nchirierii spa`iului disponibil de 48 mp. Rela`ii suplimentare se pot solicita la telefon: 0231518222.(1680-1)

Decese

* Vând Dacia 1310 albastr[, instala`ie gaz nou[, omologat[, stare tehnic[ foarte bun[, cu ITP 2011, sau schimb cu VW Passat 1,4. Pre`: 1150 euro plus diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând Renault Trafic, 2000 cc, pe Diesel, stare bun[. Pre`: 3700 euro. Telefon: 0748281959.(R)

V=nz\ri diverse * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(V)

Prest\ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519.(14) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

! Conducerea Colegiului Economic „Octav Onicescu” Boto\ani transmite sincere condolean`e angaja`ilor ACHI~EI DUMITRU \i VIORICA la decesul tat[lui respectiv socruluiACHI~EI GHEORGHE din Sarafine\ti, Corni. Dumnezeu s[-l ierte!(1677-1)

! Suntem al[turi de colegii ACHI~EI DUMITRU \i VIORICA ]n aceste ]mprejur[ri dureroase pricinuite de moartea tat[lui respectiv socrului – ACHI~EI GHEORGHE din Sarafine\ti, Corni. Transmitem condolean`e familiei. Dumnezeu s[-l ierte! Personalul nedidactic \i didactic auxiliar al Colegiului Economic „Octav Onicescu” Boto\ani.(1678-1)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


15

6 ianuarie 2010 10 ani de Bambi. Denisa \i Raluca, cele dou[ surori cânt[re`e din trupa Bambi, ]\i doresc ca ]n anul 2010 s[ duc[ la bun sfâr\it proiectele pe care le-au pus pe hârtie ]nc[ de anul trecut. Mai ]ntâi vor lansa videoclipul piesei „Doare c[ ne-am pierdut”, pe care l-au filmat la hotelul Rixos din Turcia, apoi s[ scoat[ pe pia`[ dou[ albume, unul cu muzic[ machedoneasc[ \i altul cu muzic[ greceasc[.

MONDE EWS

Dup[ ce a pozat in Playboy, au sunat-o to`i fotbali\tii români! Apreciat[ atât pentru fizicul ei, cât \i pentru nonconformismul de care a dat mereu dovad[, Cosmina P[s[rin prive\te cu zâmbetul pe buze c[tre anul care i-a schimbat via`a. ]n 2001, pe când avea doar 19 prim[veri, focoasa brunet[ devenea cunoscut[ ]n ]ntreg peisajul monden. Mai ]ntâi, pe post de „ispit[” pe micul ecran, dup[ care, ca „iepura\”, ]n revista Playboy din România. Cu toate acestea, au existat \i nepl[ceri provocate de senza`ionalul pictorial nud realizat la acea vreme. Fotografiile au trezit pasiuni mistuitoare ]n sufletul multor b[rba`i din `ara noastr[. „Am fost `inta fotbali\tilor. Imediat dup[ ce am pozat ]n Playboy, au ap[rut \i primele propuneri \i a\a-zise invita`ii la cafea. M-a sunat toat[ Divizia A”, poveste\te vedeta, ]n Cancan. „Nu am stat niciodat[ la discu`ii cu astfel de tipi. }n momentul ]n care auzeam: «Bun[, Cosmina! Ne-am ]ntâlnit ]n club ]n urm[ cu...» mi se zbârlea p[rul ]n cap \i ]i trimiteam la plimbare, la modul cel mai grosolan posibil. Nu e cazul s[ spun cum. Cred c[ i-am speriat, pentru c[ nu au mai ]ncercat \i a doua oar[”, a conchis vedeta.

Lindsay Lohan, vacan`[ ]n bikini Lindsay Lohan a petrecut intrarea ]n 2010 cu sora ei, Ali, ]n Saint Barthelemy, \i nu a pierdut prilejul s[ fac[ un adev[rat show pe str[zile exoticei insule. |i, cum tot declarase c[ 2010 va fi un an ]n care va merge mai departe, a procedat ]n consecin`[. Vedeta din „Mean Girls” \i-a amintit c[ s-a declarat fascinat[ de lumea modei \i a renun`at la ve\minte. Nu total \i nu doar pe plaj[, ci \i pe str[zile din Gustavia. Asta, ca s[ se observe o schimbare real[! A pornit la drum cu ni\te haine, mai precis cu o rochi`[ vesel[ \i sub`iric[, dar, tot f[când shopping, s-a ]ncins atât de tare, ]ncât a sim`it nevoia s[ r[mân[ doar ]n costum de baie. Zis \i f[cut! „}mi ]ncep noul an cu prietenii \i familia. F[r[ vreun iubit sau alt[ dram[. 2010 va fi un an in care voi merge ]nainte, f[r[ s[ privesc ]n urm[. Voi da la o parte toate lucrurile rele. Este timpul ca acestea s[ se schimbe, nu?”, a scris LiLo pe pagina personal[. Iar schimbarea s-a v[zut clar sâmb[t[, când starul a defilat ]n costum de baie, oferindu-le un show gratuit vânz[torilor din centrul comercial \i turi\tilor. |i, ciudat! Localnicii nu au fost deloc impresiona`i. S[ fi fost din cauza faptului c[ lui Lindsay i s-a cam l[sat posteriorul \i se vede?

Horoscop E Berbec Cuadratura Lun[-Pluton poate trezi pasiuni vechi. De asemenea, este posibil ca rela`iile sentimentale existente s[ ating[ un punct de maxim. Ave`i grij[: pasiunile sc[pate de sub control pot fi d[un[toare!

F Taur Ave`i posibilitatea s[ pune`i ]n practic[ proiecte mai vechi, mai ales ]n domeniul afacerilor. Sunt \anse s[ câ\tiga`i bine si s[ v[ afirma`i pe plan social. V[ sf[tuim s[ ave`i r[bdare. Va veni \i timpul s[ culege`i roadele muncii de acum.

G Gemeni Reu\i`i s[ face`i ]n cas[ schimb[rile pe care vi le-a`i propus. Este momentul s[ v[ ocupa`i de repara`ii, amenajarea locuin`ei, etc. ~ine`i cont \i de p[rerile familiei! V[ recomand[m s[ nu v[ certa`i din cauza banilor. Fi`i mai ]ng[duitor! Este momentul s[ v[ gândi`i serios la o afacere care v[ poate aduce bani frumo\i ]n viitorul apropiat. Cu prietenii v[ ]n`elege`i foarte bine. }n familie, ]ns[, este posibil s[ ave`i discu`ii, pentru c[ `ine`i neap[rat s[ v[ impune`i punctul de vedere. V[ sf[tuim s[ fi`i mai diplomat. Reu\i`i s[ rezolva`i probleme de serviciu foarte dificile. V[ recomand[m s[ fi`i mai atent cum vorbi`i cu \efii \i colegii, ca s[ nu ave`i nepl[ceri. }ncerca`i s[ v[ odihni`i mai mult!

J Fecioar\

Miercuri, 6 ianuarie 07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Profesii (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizata de Razvan Sauciuc. 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), o edi`ie complet[ a \tirilor prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 18.45 Spune-mi o po-

veste! 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]), emisiune realizat[ de Anca Nechita. 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d), ultimele \tiri ale zilei. 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel. 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

Nu v[ vede`i capul de treburi. Nu v[ face`i griji: ave`i destul[ energie pentru a le rezolva pe toate. Ave`i \anse de reu\it[, pentru c[ munci`i serios \i cu pasiune. Banii vor veni, ]ns[, mai târziu. V[ recomand[m s[ evita`i specula`iile financiare.

M S\get\tor Sunte`i hot[rât s[ v[ ocupa`i de problemele familiale pe care le-a`i tot amânat. Pentru aceasta, trebuie s[ alerga`i \i s[ face`i cheltuieli importante. V[ sf[tuim s[ v[ organiza`i cât mai riguros, dac[ vre`i s[ termina`i tot ce a`i ]nceput. Fi`i atent la acte, pentru ca exist[ riscul s[ le pierde`i! Ave`i tendin`a s[ risca`i cam mult. V[ sf[tuim s[ fi`i prudent \i s[ nu for`a`i norocul. Este o zi favorabil[ deplas[rilor ]n interes de familie. Pute`i câ\tiga bani de unde nu v[ a\tepta`i. V[ recomand[m s[ `ine`i cont \i de sugestiile partenerului de via`[.

O V\rs\tor

I Leu

Deranja`i de ninsoarea \i de frigul din Italia, Melissa Satta \i iubitul ei, fotbalistul Christian Vieri, au p[r[sit b[trânul continent \i \i-au petrecut s[rb[torile de iarn[ peste ocean, sub razele mereu ]nsoritului Miami. O vorb[ din b[trâni spune c[, dac[ e\ti ]n Roma, trebuie s[ faci ceea ce fac romanii. Ei bine, aceast[ zical[ se aplic[ \i pe t[râmul f[g[duin`ei. Modelul \i fotbalistul s-a adaptat rapid modului de via`[ din Statele Unite \i au consumat mâncarea „tradi`ional[” a americanilor, hamburgeri, chiar pe plaj[.

L Scorpion

N Capricorn

H Rac

Dac[ e\ti la Roma, faci ca romanii...

Deveni`i autoritar \i ave`i tendin`a de a critica pe toat[ lumea. Dup[-amiaz[ v[ lini\ti`i, cu prilejul unei ]ntâlniri cu prietenii. Spre sear[, s-ar putea s[ preg[ti`i o excursie ]mpreun[ cu familia.

Rezultatele deosebite de la serviciu v[ pot atrage invidia colegilor. Dup[-amiaz[, s-ar putea ca persoana iubit[ s[ v[ repro\eze c[ acorda`i prea mult[ aten`ie carierei. Ar fi bine s[ accepta`i o discu`ie deschis[. Spre sear[, este posibil s[ ave`i musafiri.

K Balan]\ Diminea`[, sunte`i agitat \i v[ str[dui`i s[ termina`i la timp o lucrare important[.

Pune`i suflet ]n tot ceea ce face`i. Sunte`i inspirat \i pute`i s[ face`i planuri de viitor. Ave`i ocazia s[ ]ncepe`i activit[`i prin care s[ v[ afirma`i ]n societate. Prietenii \i persoana iubit[ v[ sprijin[. Nu sunte`i prea mul`umit de situa`ia financiar[, dar v[ recomand[m s[ ave`i r[bdare. Spre sear[, este posibil s[ primi`i o sum[ important[ de bani.

P Pe[ti Sunte`i plin de energie \i capabil de eforturi intense. Ave`i grij[ s[ nu v[ suprasolicita`i, ca s[ nu ave`i probleme cu s[n[tatea! Dup[-amiaz[ ve`i avea musafiri din alt[ localitate, sau s[ merge`i ]n vizit[, la un prieten. V[ recomand[m s[ v[ organiza`i munca eficient \i s[ fi`i cump[tat.

Bancul zilei Despre neveste Trei prieteni se l[udau cu nevestele lor. Primul spune entuziasmat: - Eu am o nevast[ ca un fluture!

Al doilea: - Nevast[-mea e ca o c[prioar[! Al treilea st[ \i se gânde\te, apoi zice: - P[i... nici a mea nu prea seam[n[ a om!

O re`et[ pe zi G[lu\te de cartofi umplute cu brânz[, cu garnitur[ de varz[ ro\ie Ingrediente: 1 kg cartofi, 1 varz[ ro\ie, 4 ou[, 200 g brânz[, 6 linguri gris, 1 ceap[, 4 linguri amidon, nuc\oar[ m[cinat[, 1 ceap[ verde, 4 cui\oare, 2-3 linguri ulei, 250 ml sup[, 75 ml o`et, 75 g nuci, sare, piper, zah[r, m[rar verde. Mod de preparare: Cartofii se fierb ]n coaj[, cam 20 minute. Varza se taie fâ\ii. Ceapa se cur[`[ \i se ]nfig cui\oarele ]n ea. Se c[le\te ceapa ]ntreag[ \i varza t[iat[ ]n uleiul ]ncins, câteva minute. Se adaug[ supa \i o`etul \i se las[ s[ fiarb[ la foc mic, pân[ e fiart[ varza. Nucile se m[run`esc \i se adaug[ la varz[ ]mpreun[ cu nuc\oara, sarea \i zah[rul (câte un vârf de cu`it din

fiecare). Cartofii se decojesc (deja s-au r[cit pu`in), se paseaz[ \i se amestec[ cu g[lbenu\urile, amidonul, sarea \i piperul. Ceapa verde se rade \i se amestec[ cu brânza, m[rarul \i un albu\. Din cartofi se fac g[lu\te, ]n mijlocul c[rora se pune o linguri`[ de brânz[, apoi se dau prin albu\ul b[tut, prin gris \i se pr[jesc. Se servesc al[turi de varza ro\ie.


CMYK

16

6 ianuarie 2010

ULTIMAOR{

Explozie de confisc[ri. Cantitatea de materiale pirotehnice interzise comercializ[rii, confiscat[ de poli`i\ti ]n preajma s[rb[torilor de iarn[, a ajuns la aproape 30 de kilograme. }n total, poli`i\tii au confiscat 2.904 obiecte pirotehnice, dintre care peste 2.400 din clasa I, adic[ obiecte cu o ]nc[rc[tur[ explozibil[ de peste trei grame.

S-a trezit ]n boto\[neni pofta de vaccin antigripal Vorbe-n vânt

„Este vorba de cei care consum[ alcool sau cei care nu sunt corec`i ]n activitate sau ]nc[ mai practic[ micile sustrageri, probabil c[ vor fi ]ndep[rta`i cu timpul. Nu avem sesiz[ri ]n clipa de fa`[, dar este o practic[ româneasc[” Cornel Enache, manager Spitalul Jude`ean, despre furturile din buc[t[ria unit[`ii

Tot mai mul`i boto\[neni solicit[ s[ fie vaccina`i ]mpotriva gripei noi. Dac[ la declan\area campaniei de vaccinare ]mpotriva virusului AH1N1 erau refuzuri ]n administrarea vaccinului, acum oamenii solicit[ singuri imunizarea.

Florin ~urcanu, pre\edinte PNL Boto\ani, ]n continua sa lupt[ cu limba român[

Ecaterina Chihaia, epidemiolog \ef DSP

Ecaterina Chihaia, medic epidemiolog \ef ]n cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[, zilnic,

din dozele de vaccin repartizate de c[tre Ministerul S[n[t[`ii jude`ului Boto\ani au fost folosite pân[ la aceast[ dat[.

prime\te zeci de telefoane din partea boto\[nenilor care vor informa`ii despre oportunitatea vaccin[rii cu Cantgrip. Potrivit sursei citate, numai de la ]nceputul acestui an au fost vaccina`i aproape 3000 de boto\[neni, num[rul total al persoanelor imunizate ridicându-se la 10.000.

Studen`ii \i stranierii au f[cut rând la vaccinare Pe perioada vacan`ei, cea mai mare solicitare a venit din partea studen`ilor, dar \i a persoanelor plecate ]n

str[in[tate \i care au revenit ]n `ar[. Autorit[`ile sanitare locale spun c[, din aceast[ lun[, va fi reluat[ campania de vaccinare ]n licee, la copiii de peste 16 ani, urmând ca, ]n luna februarie, s[ se introduc[ pe pia`[ \i vaccinul pentru copiii sub aceast[ vârst[. Potrivit ultimelor statistici, num[rul total de cazuri de grip[ nou[ la nivelul jude`ului Boto\ani a ajuns la 452, ultimele patru cazuri fiind confirmate ieri. Printre persoanele care au contactat gripa nou[ se num[r[ \i un copila\ de 3 ani. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Avalan\[ de ]nmatricul[ri la Permise Boto\[nenii s-au gr[bit s[ ]\i ]nmatriculeze sau s[ ]\i radieze ma\inile ]n ultimele zile ale anului, sute de astfel de solicit[ri fiind adresate angaja`ilor ]n intervalul 21 decembrie-31 decembrie 2009. Final de an ]nc[rcat pentru lucr[torii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere \i ]nmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV). Num[rul dosarelor de ]nmatriculare

„Nici nu se pune problema de excluderi, nu am discutat asta ]n BPC, ba chiar dl. Orban a fost mustrat de colegi pentru c[ nu a procedat corect cu acea afirma`ie”

O explica`ie este c[ oamenii au ]nceput s[ con\tientizeze ceea ce a fost mediatizat ]n pres[ ]n ultima perioad[ \i este \i o continuare a recomand[rilor privind vaccinarea

La final de an toat[ lumea a fost ]n concediu, a avut liber, concediu f[r[ plat[, noi ]ns[ am lucrat, chiar \i peste program, ca s[ facem fa`[ avalan\ei. Dar nu ne plângem D[nu` Ciubotaru, \eful SPCRPCIV

depuse aproape c[ s-a triplat ]n perioada s[rb[torilor de iarn[. Numai ]n intervalul 21-24 decembrie 2009 au fost ]nregistrate 498 de dosare de ]nmatriculare, ]n timp ce, spre exemplu, ]ntr-o s[pt[mân[ ]ntreag[ din luna octombrie s-au primit numai 333 de astfel de dosare. Tot cam atâtea dosare au fost primite \i ]n perioada dinaintea Anului Nou, ]ntre 28-31

decembrie 2009 fiind ]nregistrate \i verificate de c[tre angaja`ii serviciului nu mai pu`in de 418 dosare de ]nmatriculare. „}ntotdeauna ]n ultima lun[ din an avem un aflux, pentru c[ fiecare vrea s[ ]\i rezolve problemele”, a declarat D[nu` Ciubotaru, \eful SPCRPCIV. O cre\tere semnificativ[ se poate constata \i la capitolul radieri. (Monica Aionesei)

vehicule au fost radiate ]n cele patru zile dinaintea Cr[ciunului, fa`[ de numai 107 ]ntr-o s[pt[mân[ ]ntreag[ din octombrie.

Evenimentul de Botosani nr.1528  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1528  

Ziarul orasului tau!