Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 303 (1524) • Miercuri, 30 decembrie 2009 • 16 pagini

Faliment cu salarii de 20 de milioane Opt luni de activitate, datorii de aproape 800.000 de lei, jum[tate dintre angaja`i disponibiliza`i, pierderi lunare de minim 120.000 de lei, aceasta este, ]n rezumat, povestea ultimei societ[`i ]nfiin`ate de Consiliul Local, Conterm Construct o adev[rat[ lec`ie de faliment la stat.

20 de euro minutul de fotbal ]n liga 2 Pagina 7

„Porcina” face noi victime Alte dou[ persoane au decedat cu suspiciune de grip[ nou[. Asta dup[ ce, la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, o femeie a avut parte de aceea\i soart[.

Pagina 9

Pagina 5

Economia boto\[nean[ la mâna a 10 consultan`i Societ[`ile comerciale sunt obligate ca, din ianuarie 2010, s[ depun[ declara`iile fiscale privind impozitul pe profit abia dup[ ce ob`in avizul unui consultant fiscal. Pagina 6

Bani grei pentru confort la stat

Pagina 8


2

30 decembrie 2009 Supraevaluare. Pe lâng[ aceast[ evaluare, managerii culturii au fost trecu`i prin ciurul evalu[rii \i anual, de c[tre o comisie format[ din reprezentan`i \i speciali\ti a CJ. La evaluarea din acest an, to`i directorii, mai pu`in fostul \ef de la Memorial, au ob`inut note peste 9, p[strându-\i astfel func`iile.

STARTNEWS Editorial

Cultura dialogului Cred c[ românului ]i lipse\te din comportament arta dialogului. Da, dialogul este o forma evoluat[ de comunicare. Pe durata unui dialog sunt schimbate idei, sunt ]mp[rt[\ite opinii \i gânduri, se transmit sentimente \i st[ri, se nasc idei noi, se deduc silogisme. Cu siguran`[, odat[ ce-ai intrat ]ntr-un dialog decent cu o persoan[ ie\i ]mbog[`it intelectual \i spiritual. Este de ajuns s[ aducem drept argument „Dialogurile lui Platon”, care ]l Lucian Alecsa au ]n centru aten`iei pe Socrate ]ntr-un schimb de idei cu discipolii s[i, aceast[ disput[ ideatic[ reprezint[ materia ]ntregii filozofii a lumii. Chiar dac[ neam n[scut precum grecii ]n Balcani, nu st[pânim arta dialogului, poate dintr-un exces de orgoliu personal, dar, ]n acela\i timp, ne lipse\te r[bdarea de a da ascultare convivului. Ideile prind consisten`a gândirii, devenind utile, numai când sunt sub aten`ia unei min`i str[ine \i unui ochi exterior. Ele trebuie supuse competi`iei, de aceea comunicarea devine vital[ pentru supravie`uirea lor. Un alt aspect. Nu po`i comunica idei atâta timp cât ele nu sunt compatibile gândirii tale, dac[ ies din câmpul exprim[rii propriei con\tiin`e devin str[ine fiin`ei tale \i atunci iau ]nf[`i\area unor vorbe aruncate-n vânt. Sunt foarte mul`i indivizi care spun multe, sunt asculta`i, dar ]n realitate nu comunic[ mai nimic, fie \i-o naivitate, dac[ pleac[ din sinceritate, poate cânt[ri mai mult pentru semenul t[u decât o sut[ de fraze retorice. Orice idee, orice gând exprimat are nevoie ]n primul rând de-o combustie ]n l[untrul spiritului t[u. Dar s[ l[sam filozof[rile \i s[ trecem la lucruri concrete. }n rândul intelectualilor sunt destule semne ale schimbului de idei, merit[ men`ionate câteva reviste care cultiv[ arta dialogului: „Revista 22”, „Idei ]n dialog”, „Dilema Veche”, „România literar[” \i altele, ]n schimb, televiziunile ni-l servesc pe român ]n nuditatea sa sufleteasc[, urm[rindu-l ]n plin[ „excitare” televizat[ ]`i dai seama cât de s[raci suntem, suflete\te. Se spune despre politicieni c[ ne-ar reprezenta. P[i, pe timpul ultimei campanii electorale, nu am v[zut un schimb mai ac[t[rea de idei ]ntre candida`i, s-au lovit ca ni\te neadertalieni, au recurs la cele mai josnice metode de intimidare a adversarului. Este foarte greu s[-i ceri unei na`ii s[-\i schimbe comportamentul atâta timp cât cei ce-o reprezint[ au un comportament rebarbativ. Sper ca anul 2010 s[-mi infirme aceste aser`iuni.

Calendar cre\tin ortodox 30 M Sf. muceni`a Anisia fecioara; Cuvioasa Teodora; Cuviosul Leon (Har`i) 31 J Cuvioasa Melania Romana; Sfântul Zotic; Chiriac de la Bisericani; Chiriac de la Tazl[u; Sf. Teofilact din Ohrid (Odovania Praznicului Na\terii Domnului)

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Pe 30 decembrie 2008, Evenimentul de Boto\ani aducea ]n aten`ia cititorilor inten`ia fostei directoare a Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri (DJDP), Geanina Pintilii, de a da ]n judecat[ Consiliul Jude`ean. Ea a transmis atunci o adres[ c[tre Consiliul Jude`ean, solicitând s[ fie reanalizat[ decizia de destituire a sa din func`ia de conducere a DJDP, transmi`ând totodat[ reprezentan`ilor CJ c[ ]\i va face dreptate ]n instan`[. Ea considera c[ este o victim[ colateral[ a unor r[fuieli \i dispute politice pornite de la \eful Consiliului Jude`ean. Geanina Pintilii a fost ]nl[turat[, ]n noiembrie 2008, din func`ia de conducere a DJDP, dup[ ce comisia de disciplin[ a realizat un raport din care reie\ea c[ directoarea se f[cea vinovat[ de o serie de nereguli ]n activitate. ]n rezumat, Geanina Pintilii ar fi favorizat firmele controlate de fostul pre\edinte al CJ Constantin Con`ac. ]n locul acesteia, Consiliul Jude`ean a propus atunci un specialist din cadrul acelea\i institu`ii, Gabriel Gontaru, care a sus`inut interimatul pân[ la organizarea concursului. 4,2099 lei

2,9192 lei

}n ultimul proces sus`inut ]ntre cele dou[ p[r`i, Geanina Pintilii a avut câ\tig de cauz[, aceasta invocând faptul c[, ]n perioada ]n care a fost ]nl[turat[ din func`ia de conducere, se afla ]n concediu medical. \eful Consiliului Jude`ean, Mihai ~âbuleac, s-a ar[tat extrem de nemul`umit de decizia luat[ de organele de judecat[, contestând rezultatul. La cererea Consiliului Jude`ean, s-a reu\it ob`inerea unei decizii din partea comisiei de medici, prin care se anula concediul medical, ca fiind nejustificat. Fosta directoare de la DJDP a pornit r[zboi ]n instan`[ \i ]mpotriva Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, cerând instan`ei revocarea m[surii luate de institu`ia de asigur[ri de s[n[tate privind invalidarea unor concedii medicale. Aceasta a mai dat ]n judecat[ Consiliul Jude`ean si Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri. Ziua: 40C

Noaptea: -10C

|efii din cultur[ intr[ ]n sesiune

Pân[ pe 15 ianuarie, \efii culturii boto\[nene trebuie s[ depun[ la Consiliul Jude`ean un raport de autoevaluare a activit[`ii, dat fiind c[ ]n 2010 le expir[ mandatul de management de patru ani. Directorii institu`iilor de cultur[ trebuie s[-\i ]ntocmeasc[ un proiect de dezvoltare institu`ional[. Potrivit C[t[linei Lupa\cu, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, cu aproximativ 150 de zile calendaristice ]nainte de terminarea mandatului de patru ani, se realizeaz[ evaluarea activit[`ii fiec[rui director de institu`ie de cultur[. Depunerea proiectelor de management va fi urmat[ de evaluarea acestora de c[tre o comisie de la nivelul Consiliului Jude`ean, vizite la sediile

institu`iilor, precum \i un interviu sus`inut de to`i directorii de cultur[.

Cei cu note sub 9.00 ]\i pierd postul „Va fi câte o not[ din partea fiec[rui membru din comisie. }n cazul ]n care nota este peste 9, managerul ]\i poate continua activitatea ]nc[ un an de zile, ]\i poate prelungi contractul

de management. }n caz contrar, se scoate la concurs postul”, a mai spus Lupa\cu. De exemplu la Biblioteca Jude`ean[ sau la Orchestra Rapsozii Boto\anilor, mandatul managerilor expir[ ]n aprilie, ]n timp ce la Centrul de Crea`ie se termin[ ]n iunie. Tot pe lista celor care ]\i a\teapt[ evaluarea sunt \i \efii de la \coala Popular[ de Art[, Memorialul Ipote\ti \i de la Muzeul Jude`ean. (Monica Aionesei)

}n conformitate cu legea, cu cel pu`in 150 zile calendaristice ]nainte de terminarea mandatului de patru ani, se realizeaz[ aceast[ evaluare final[ a managementului”, a C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edinte Consiliul Jude`ean

Calendarul evalu[rii Pân[ pe 15 ianuarie

se depun rapoartele de autoevaluare

}ntre 18-27 ianuarie

se ]ntocmesc referatele de analiz[

}ntre 28 ianuarie-5 februarie

comisia analizeaz[ rapoartele de activitate \i se deplaseaz[, eventual, la institu`ii

8 februarie

se vor sus`ine rapoartele de activitate, sub form[ de interviu

9 februarie 10 februarie 15 februarie 18 februarie

se ]ncheie procedura de evaluare aducerea la cuno\tin`[ a rezultatului depunerea contesta`iilor comunicarea rezultatului final


3

30 decembrie 2009 Primul venit, nu-i primul servit. Persoanele interesate s[ ob`in[ un bilet de tratament prin Casa Jude`ean[ de Pensii (CJP), vor putea depune solicit[ri din luna ianuarie. Ele nu au putut s[ fac[ acest lucru ]nc[ din decembrie, ca ]n anii preceden`i, deoarece s-a eliminat criteriului de repartizare a biletelor de tratament ]n ordinea depunerii cererilor.

ESEN~IAL

Medici \i asisten`i pu\i s[ ]napoieze primele Vom contacta \i ministerul pentru a se putea g[si o solu`ie pentru c[ toate demersurile au fost f[cute ]n termenul legal prev[zut de lege, iar banii au intrat ]n contul spitalului, tot ]n termen legal

Am discutat cu directorul economic \i directorul medical al unit[`ii \i am decis s[ a\tept[m ]nceputul anului s[ vedem dac[ primim \i alte preciz[ri suplimentare, alte reglement[ri

Gheorghe Apetroaie, director medical DSP

Lia Temciuc, lider „Sanitas” la Spitalul Jude`ean

Ca la noi, la nimeni! Angaja`ii Spitalului Jude`ean sunt pu\i s[ restituie statului cea de a doua prim[ de stabilitate, care li s-a acordat ]n luna noiembrie. De\i s-au bucurat de ace\ti bani, câteva milioane de lei vechi, cei peste 1.200 de salaria`i ai celei mai mari

milion de lei ar trebui s[ restituie ]n total angaja`ii Spitalului Jude`ean.

unit[`i medicale din jude` se v[d ]n situa`ia de a-i aduce de acas[, ]napoi spitalului. Asta, pentru c[ ]n aceea\i lun[ a fost emis[ legea salariz[rii unice, care a abrogat primele de stabilitate. Actul normativ a ap[rut ]n Monitorul Oficial pe 9 noiembrie, iar Spitalul Jude`ean a acordat primele pe 12 noiembrie. Pentru a recupera sumele date, reprezentan`ii unit[`ii spitalice\ti ar putea s[ ajung[ din nou

]n instan`[ \i s[-\i dea ]n judecat[ proprii angaja`i.

Deci\i s[ se lupte „pân[-n pânzele albe”, pentru prim[ Pentru c[ au fost lua`i prin surprindere de aceast[ m[sur[, salaria`ii spitalului au solicitat sprijin la auto-

rit[`ile sanitare locale. „Noi sper[m s[ nu fie cazul de a\a ceva. Este vorba de o interpretare diferit[ a legii \i noi deja ne-am oferit s[ le acord[m asisten`[ juridic[”, a spus Gheorghe Apetroaie, directorul medical al Direc`iei de S[n[tate Public[. De partea cealalt[, reprezentantul Sindicatului Sanitas, din cadrul Spitalului Jude`ean, a declarat c[ m[sura este ]nc[ ]n discu`ie \i c[ la Spitalul Jude`ean nu

se va pune problema restituirii tran\ei a doua, ci la alte unit[`i spitalice\ti din jude` care nu s-au ]ncadrat ]n termenul legal. „Legea a ap[rut ]n Monitorul Oficial pe 9 noiembrie, cu intrare ]n vigoare la trei zile. Asta ]nseamn[ dup[ 12 noiembrie. Am discutat \i cu juri\tii no\tri \i noi, la spital, suntem ]n grafic. Intr[ sub inciden`a legii acele spitale care au acordat primele de stabilitate dup[ 15 noiembrie”, a declarat Lia Temciuc, liderul Sanitas de la Spitalul Jude`ean. (L[cr[mioara Lupa\cu)

2010 ]ncepe cu disponibiliz[ri Peste o sut[ de salaria`i din jude` vor r[mâne f[r[ loc de munc[ din prima lun[ a anului viitor. Restrângerea activit[`ii economice, lipsa comenzilor \i sc[derea vânz[rilor,

sunt motivele invocate de unul dintre angajatorii care va mai r[mâne doar cu cinci salaria`i. Este vorba despre SC Aldi Livi 93, din municipiul Boto\ani, unde din cei

Institu`ia noastr[ va avea ]n vizor plasarea pe locurile de munc[ vacante existente \i va oferi instruc`iuni de c[utare a unui loc de munc[. De asemenea, persoanele aflate ]n \omaj vor beneficia de cursuri de formare Gabriela Vranciuc, purt[tor de cuvânt al Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[

69 de salaria`i vor fi afecta`i de concedierile colective 64. Cei peste 60 de actuali salaria`i vor r[mâne f[r[ loc de munc[, de pe 22 ianuarie. Nici luna februarie nu se anun`[ una mai bun[ pentru agen`ii economici boto\[neni. 32 de salaria`i de la SC Conterm Construct, din cei 83, câ`i sunt ]n prezent, vor r[mâne f[r[ loc de munc[, de la 5 februarie. Concedierile vor afecta ]n principal personalul TESA. Societatea Conterm Construct, desprins[ ]n luna aprilie din Termica, s-a confruntat cu probleme de natur[ financiar[, ]nc[ de la ]nceput. Disponibiliza`ii de la Conterm vor primi câte un salariu compensator. (Petronela Rotariu)


CMYK

4

30 decembrie 2009

TOPNEWS

Super-anchet[. Ancheta ]n cazul Suru a presupus o desf[\urare impresionant[ de for`e. S-au verificat o sumedenie de persoane, au fost scotocite ]mprejurimile, au fost verificate fântânile \i pu`urile secate \i chiar folosi`i câini special antrena`i de la Sibiu, ]n c[utarea cadavrelor.

Procurorii avanseaz[ greu ]n cazul Denisei Suru La mai bine de dou[ luni de la moartea violent[ a feti`ei de la Cord[reni \i a mamei acesteia, procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani ]nc[ mai muncesc la rezolvarea cazului. Ace\tia au stabilit cu certitudine cauza mor`ii Alinei Suru. Drama familiei Suru din Cord[reni a avut loc ]n luna octombrie a acestui an. Totul a ]nceput cu dispari`ia unei feti`e de numai doi ani, Denisa Suru,

care a declan\at o anchet[ de propor`ii, sute de poli`i\ti, pompieri, poli`i\ti de frontier[ \i localnici fiind implica`i ]n ac`iunile de c[utare a feti`ei. }ns[, dup[ dou[ s[pt[mâni de c[ut[ri, trupul ne]nsufle`it al Denisei a fost g[sit de un grup de copii, ]ntro râp[ din apropierea localit[`ii. De\i feti`a de doi ani fusese c[utat[ un timp cu aparate de termoviziune, pân[ la urm[ copiii au g[sit-o ]ntâmpl[tor. Verificarea la poligraf a membrilor familiei feti`ei nu d[duse niciun rezultat, presiunea anchetei f[când ca, la o s[pt[mân[ de la data dispari`iei copilului, mama acesteia, Alina Suru, s[ se sinucid[. Dup[ ce a fost chemat[ la audieri, la postul de

Poli`ie din localitate, ]n seara zilei de 16 octombrie, Alina Suru s-a aruncat ]ntr-o fântân[. De\i oamenii au ]ncercat s[ o salveze \i la fa`a locului a fost chemat un echipaj de pompieri, femeia a ]ncetat din via`[. Drama a fost una \i mai mare, ]n condi`iile ]n care tân[ra era ]ns[rcinat[, odat[ cu ea murind \i copilul din burt[.

Rezultatul testelor ADN ]nc[ sunt a\teptate Cazul a fost preluat de un procuror al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, care urma s[ stabileasc[

cine a ucis feti`a \i i-a dus trupul la marginea satului, ]n condi`iile ]n care petele de sânge g[site pe hainele mamei au fost supuse unor teste ADN, femeia fiind, de altfel, principalul suspect. Rezultatul testelor ADN ]nc[ nu au venit de la Bucure\ti, ]ns[ procurorul de caz a primit de la medicii legi\ti, ]n urma analizelor histopatologice, cauza exact[ a

mor`ii mamei feti`ei. Aceasta a murit ]necat[ ]n fântâna ]n care s-a aruncat. Procurorul a cerut analize suplimentare, pentru a nu fi niciun dubiu ]n privin`a cauzei decesului. Pân[ la ]nchiderea dosarului, se mai a\teapt[ rezultatele testelor ADN, care ar ar[ta identitatea f[r[ niciun dubiu, a persoanei care a ucis feti`a. (D[nu` Rotariu)


CMYK

5

30 decembrie 2009 Sute de vaccinuri, dup[ gratii. La Penitenciarul Boto\ani au fost f[cute ]n jur de 300 de vaccinuri, atât ]n rândul personalului din unitatea de deten`ie, cât \i ]n cel al de`inu`ilor. Asta ]nseamn[, potrivit medicului Ecaterina Chihaia, c[ ]n jur de 40% din personalul unit[`ii a fost imunizat ]mpotriva gripei noi.

TOPNEWS „Porcina” face noi victime Alte dou[ persoane au decedat ]n ultimele zile, cu suspiciune de grip[ nou[. Asta dup[ ce, la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, o femeie a avut parte de aceea\i soart[. Cele dou[ persoane, un b[rbat de 42 de ani \i un altul care suferea de obezitate, au ajuns ]n stare critic[ ]n Sec`ia de reanimare a Spitalului Jude`ean. La scurt timp de la internare, cei doi au decedat, unul luni diminea`[, iar cel[lalt ieri. Ecaterina Chihaia, medic epidemiolog \ef ]n cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[ cele dou[ persoane nu au mai putut fi salvate pentru c[ au apelat la medic ]n ultimul moment, crezând c[ se pot trata singuri, la domiciliu. Reprezentan`ii DSP spun c[, dac[ aceste persoane ar fi apelat la medic m[car cu o s[pt[mâna ]nainte, probabil nu s-ar fi ajuns la deces.

timp de \apte zile, au prezentat aceea\i simptomatologie ca \i colegii lor”, a precizat Ecaterina Chihaia. Cei doi de`inu`i au fost interna`i ]n Sec`ia de Boli infec`ioase a Spitalului Jude`ean \i urmeaz[ tratament cu Tamiflu. Ei au beneficiat de un regim special, fiind p[zi`i de c[tre gardieni. De asemenea, autorit[`ile sanitare locale au dispus instituirea de carantin[ ]n dormitoarele ]n care au fost depista`i cu grip[ nou[, cei doi de`inu`i. „Ei au un serviciu de epidemiologie al lor la Penitenciar \i am instituit carantin[ pentru dormitoarele respective \i vaccinarea angaja`ilor din Penitenciar”, a ad[ugat Ecaterina Chihaia. (L[cr[mioara Lupa\cu)

}n sec`ia de boli infec`ioase a Spitalului Jude`ean mai sunt internate nou[ persoane cu grip[ porcin[, cu evolu`ie medie \i sever[. „}n momentul de

Aceste dou[ persoane s-au prezentat la medic cu câteva ore ]nainte de a se ]nregistra evenimentul. A fost prea târziu Ecaterina Chihaia, epidemiolog \ef

fa`[ nu se interneaz[ forme u\oare de grip[. Ma\ina va pleca la Bucure\ti cu noi probe, inclusiv de la persoane decedate cu pneumonie \i bronhopneumonie, pentru a vedea dac[ se confirm[ sau infirm[ gripa. }n familie nu putem pune diagnosticul ]n caz de grip[ \i nu ne putem pronun`a”, a mai spus Ecaterina Chihaia.

pei noi, ]n context clinic \i epidemiologic. „Cei care au fost confirma`i clinic cu grip[ nou[ sunt colegii de camer[ ai celor doi de`inu`i. Ace\tia,

de boto\[neni au fost vaccina`i contra gripei porcine.

Gripa porcin[ a ajuns \i dup[ gratii Doi de`inu`i \i un gardian de la Penitenciarul Boto\ani au fost diagnostica`i cu grip[ nou[ prin teste de laborator, ]n timp ce al`i peste zece de`inu`i au fost confirma`i cu virusul gri-

cazuri de grip[ nou[ au fost confirmate pân[ ieri.

{sta e noul indicator pentru viitorul pasaj subteran de pe strada Unirii?


6

30 decembrie 2009

TOPNEWS

Online sau offline? Finan`ele au de ales ]n noul an ]ntre a permite depunerea electronic[ de declara`ii fiscale, caz ]n care s-ar ]nc[lca obliga`iile privind ob`inerea unui aviz de la un consultant fiscal \i anularea sistemului de depunere online pentru declara`ii fiscale.

Economia boto\[nean[ la mâna a 10 consultan`i Societ[`ile comerciale sunt obligate ca, din ianuarie 2010, s[ depun[ declara`iile fiscale privind impozitul pe profit abia dup[ ce ob`in avizul unui consultant fiscal. Potrivit directorului coordonator al Direc`iei Generale a Finan`elor Publice Radu ~urcanu, ]n jude` exist[ doar 15 consultan`i fiscali, dintre care patru-cinci sunt func`ionari publici, printre care \i ~urcanu, \i nu-\i pot exercita calitatea de consultant din cauza st[rii de incompatibilitate ]n care ar risca s[ ajung[. Ei trebuie s[ semneze acte pentru un total de 6.781 de societ[`i cu r[spundere limitat[, num[r total ]nregistrat la Registrul Comer`ului Boto\ani, la finele lunii octombrie 2009. ~inând cont de faptul c[ avizarea unei declara`ii fiscale va costa

este num[rul mediu al declara`iilor fiscale pe care ar trebui s[ le avizeze fiecare consultant fiscal, ceea ce va duce la aglomerarea acestora \i la depunerea cu foarte mult[ greutate a declara`iilor fiscale.

Sc[parea vine online

cel pu`in 200 de lei, dar ar putea ajunge pân[ la 500 lei, cei 15 consultan`i au la dispozi`ie o pia`[ de 1,35 milioane de lei ]n cea mai pesimist[ variant[. Dar, cum nu to`i consultan`ii fiscali pot profesa deoarece patru-cinci sunt func`ionari publici \i ar intra ]n situa`ie de incompatibilitate, cei zece lipsi`i de grija incompatibilit[`ilor ]\i vor ]mp[r`i „tortul” de 1,35 milioane lei.

Statul român a oferit, ca aproape de fiecare dat[, \i o „porti`[” pentru a-i feri pe patroni de stat la coad[ la cei câ`iva consultan`i fiscali. Sc[parea patronilor vine ]ns[ dintr-o surs[ mai pu`in a\teptat[, respectiv Internetul. Din 2010, se pot depune declara`ii fiscale privind impozitul pe profit doar ]nso`ite de certificarea unui consul-

tant fiscal, potrivit modific[rilor aduse ]n 2007 la codul de procedur[ fiscal[. Modific[rile fiscale au omis ]ns[ s[ stabileasc[ ce se va ]ntâmpla cu declara`iile fiscale depuse online. Legisla`ia nu prevede ca \i acestea s[ fie ]nso`ite de semn[tura electronic[ a consultantului fiscal, iar firmele pot opta pentru depunerea ]n variant[ electronic[ a declara`iilor, f[r[ a mai merge la consultan`ii fiscali. Radu ~urcanu, directorul coordonator al Direc`iei Generale a Finan`elor Publice Boto\ani, a declarat c[ de la nivel central nu s-a primit nicio reglementare, cu privire la acest aspect. „A\tept[m s[ vedem dac[ vor fi modific[ri”, a spus ~urcanu, ad[ugând c[, pân[ atunci, se va merge ]n paralel cu ambele sisteme. (Bogdan Caliniuc)

Va fi foarte greu de ob`inut semn[tura consultan`ilor, deoarece sunt foarte pu`ini

Lege f[r[ sanc`iuni }n momentul ]n care s-a stabilit introducerea obligativit[`ii prezen`ei avizului consultantului pe declara`iile fiscale, nu s-a prev[zut \i o amend[ pentru cei care nu vor ob`ine \tampila acestuia, astfel c[ niciun agent economic nu poate fi amendat pentru asta. Totu\i, angaja`ii administra`iilor fiscale pot s[ nu primeasc[ declara`iile fiscale ale agen`ilor economici dac[ nu au avizele necesare, iar ace\tia s[ fie amenda`i pentru nedepunerea la timp.

Radu ~urcanu, director coordonator DGFP

Restaurantele, ]n vizorul pompierilor Peste 20 de restaurante, unde vor fi organizate petreceri de Revelion, au fost verificate de pompieri, pentru a vedea dac[ sunt respectate normele de protec`ie ]mpotriva incendiilor. }n acela\i timp, conducerea Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ (ISU) „Nicolae Iorga” Boto\ani a dispus, pentru perioada S[rb[torilor de Iarn[, m[suri de cre\tere a operativit[`ii ]n domeniul interven`iei ]n caz de urgen`[, prin suplimentarea persoanelor din serviciul operativ. }n scopul pre]ntâmpin[rii, reducerii sau

elimin[rii riscurilor de producere a situa`iilor de urgen`[ \i a consecin`elor acestora, pe timpul Revelionului, personalul Inspec`iei de Prevenire din cadrul ISU a controlat 22 de restaurante \i alte unit[`i de alimenta`ie public[ din jude` unde vor fi organizate mese festive ]n noaptea de revelion. S-a verificat respectarea

prevederilor actelor normative privind ap[rarea ]mpotriva incendiilor, cu accent pe asigurarea condi`iilor de evacuare a persoanelor sau asigurarea condi`iilor de interven`ie, precum \i avertizarea participan`ilor asupra m[surilor ce trebuiesc respectate ]n caz de incendiu. (D[nu` Rotariu)

}n ac`iunile de prevenire au fost angrenate \i componentele preventive ale serviciilor voluntare pentru situa`ii de urgen`[, administratorii operatorilor economici \i conduc[torii institu`iilor publice Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice ISU


7

30 decembrie 2009 C[pitan \i la minute jucate. R[zvan Tincu a bifat ]n acest an aproape 2500 de minute jucate ]n 28 de partide \i a marcat cinci goluri, din care patru ]n turul actualei edi`ii de campionat. Acesta este urmat ]n topul minutelor jucate de c[tre atacantul Bogdan Ghiceanu, care a evoluat 2109 minute ]n 27 de meciuri \i care a marcat 10 goluri.

Mijloca\ul Adrian Boro\tean este unul din cei mai bine pl[ti`i juc[tori din lotul FC Boto\ani. A jucat aproximativ 600 de minute ]n meciurile de campionat de la ]nceputul anului \i pân[ acum \i a fost pl[tit cu aproximativ 20 de euro pe minut.

SPORTNEWS 20 de euro minutul de fotbal ]n liga 2 Au evoluat ]n tot acest an cât ]n dou[-trei meciuri ]ntregi de campionat \i au ajuns s[ fie pl[ti`i pentru minutele jucate, cât fotbali\tii din liga I. Un juc[tor care evolueaz[ ]n 30 de meciuri ]n prima lig[ \i care are un contract de 100.000 de euro este pl[tit cu 37 de euro minutul. La FC Boto\ani sunt mai mul`i juc[tori care ajung s[ fie pl[ti`i cu 20-30 de euro minutul dar care, de foarte multe ori, nu au prins nici m[car lotul de 18 pentru o partid[. Printre ace\tia se num[r[ Balaban \i Boro\tean. Adrian Boro\tean a evoluat aproximativ 600 de minute ]n returul campionatului trecut \i ]n turul

Funda\ de 3 euro minutul Funda\ul dreapta Andrei Patache face parte din categoria juc[torilor cu cele mai mici contracte. Cu toate acestea, evolu`ia sa a fost considerat[ a fi una destul de bun[ \i a bifat aproape 2000 de minute pentru FC Boto\ani, ]n acest an. Andrei Patache a fost unul din prefera`ii lui Cristi Popovici pe postul de funda\ dreapta, fiind folosit ]n nu mai pu`in de 22 din cele 31 de meciuri de campionat, disputate ]n acest an. De\i a fost unul din cei mai constan`i juc[tori, Andrei Patache a ]ncasat, aproximativ doar 3 euro pentru fiecare minut jucat.

actualului sezon \i a marcat un singur gol. ]n cazul ]n care nu va fi penalizat, ]nseamn[ c[ ]ncaseaz[ 20 de euro pentru fiecare minut jucat. |i mai bine este pl[tit Alexandru Balaban, care a bifat doar 156 de minute ]n acest an, din cauza unei accident[ri suferite ]n sezonul trecut. Conform contractului, ar ajunge s[ ]ncaseze ]n jur de 60 de euro pentru fiecare minut jucat.

~ab[r[, Patache sau Porfireanu, pot beneficia de bonusuri la contract. „

Contracte diminuate cu 30% Conducerea clubului a precizat c[, potrivit contractelor ]ncheiate cu juc[torii, exist[ anumite clauze referitoare la num[rul de meciuri. Astfel, juc[torii cu contractele cele mai mari de la FC Boto\ani sunt obliga`i s[ evolueze minim 21 de meciuri, pentru a ]ncasa suma integral[. „Juc[torii care au contracte de peste 10.000 de euro au \i anumite clauze. }n cazul ]n care nu joac[ un anumit num[r de meciuri, contractul li se reduce cu 30%. Num[rul meciurilor difer[ de la un juc[tor la altul \i este ]ntre 21 \i 23”, a spus Cornel |fai`er, pre\edintele FC Boto\ani. }n acela\i timp, oficialul boto\[nean afirm[ c[ juc[torii cu contracte mici, cum ar fi Atudorei,

}n momentul de fa`[, cele mai mici contracte sunt de 6000 de euro, iar cele mai mari de 12.000 de euro. La aceste contracte se adaug[ primele de joc, care ]nseamn[ 1000 de lei la victorie pe teren propriu \i 1200 de lei pentru o victorie ]n deplasare. Cornel |fai`er, pre\edinte FC Boto\ani

„Nababi” de liga a doua Adrian Boro\tean - 600 minute - 18 meciuri 1 gol – 20 euro/minut Vasile Prisac[ - 1626 minute ]n 19 meciuri – 0 goluri – 6,15 euro/minut |tefan Apostol - 2017 minute –24 meciuri 1 gol – 5,95 euro/minut Bogdan Ghiceanu (foto) - 2109 minute ]n 27 meciuri - 10 goluri - 5,7 euro/minut Alex Vrabie - 1810 minute ]n 25 meciuri - 1 gol – 5,5 euro/minut Adrian Caragea - 1839 minute ]n 27 meciuri - 3 goluri – 5,4 euro R[zvan Tincu - 2492 minute ]n 28 meciuri - 5 goluri – 4,8 euro/minut Andrei Patache - 1965 minute ]n 22 meciuri – 0 goluri - 3 euro/minut

Pagin[ realizat[ de R[zvan Sauciuc


8

30 decembrie 2009

TOPNEWS

Promisiuni la inaugurare. Potrivit conducerii Poli`iei Comunitare, noul sediu renovat \i reabilitat va conduce \i la o activitate mai eficient[ a institu`iei. Ioan Onu`u sus`ine c[ se inten`ioneaz[ \i ]nfiin`area unui dispecerat care s[ preia cazurile, cu operativitate. Cl[direa a fost ]nchiriat[ Poli`iei Comunitare, pe o perioad[ de 15 ani.

Bani grei pentru confort la stat Sediu de 600.000 lei pentru Poli`ia Comunitar[

Renovare de 10.000 $ la Eviden`a Popula`iei Sediul din Bulevardul Mihai Eminescu nr. 57 a fost renovat ]n interior datorit[ unei aloc[ri de aproape 33.000 de lei, de la Consiliul Jude`ean, fiind sfin`it, ieri.

Noul sediu nu este altul decât cel ]n care a func`ionat o vreme Corpul Gardienilor Publici, disputat timp de câ`iva ani ]n instan`[, ]ntre Prim[ria Boto\ani \i Consiliul Jude`ean.

Cl[direa a fost dat[, ]n cele din urm[, spre administrare Prim[riei Boto\ani, ]ns[ este, cu acte ]n regul[, a Consiliului Jude`ean. Ieri, a avut loc sfin`irea noului sediu, reabilitat \i amenajat la standarde moderne. Ioan Onu`u, \eful Poli`iei Comunitare, a declarat c[ angaja`ii institu`iei au trebuit s[ ]\i desf[\oare activitatea pân[ acum ]ntr-un sediu cu chirie, situat ]n incubatorul de afaceri. Pentru spa`iul nou Poli`ia Comunitar[ nu va mai pl[ti nicio chirie. « Poli`ia Comunitar[ a fost ]nfiin`at[ la 1 martie 2006, iar pân[ la ora actual[ nu a avut

A fost o problem[ de patrimoniu, iar vechea conducere a CJ nu a vrut sub nicio form[ s[ cedeze acest sediu c[tre Poli`ia Comunitar[, a\a cum era normal ca ]n momentul ]n care Corpul Gardienilor Publici s-a transformat ]n Poli`ie Comunitar[ s[ se preia \i activele \i pasivele. Ei au f[cut tot posibilul s[ ne predea nou[ doar datoriile \i mai pu`in sediul. Florin Ghiorghi`[, viceprimar Boto\ani

niciun sediu. A stat sub acoperi\ul unor speran`e pân[ la aceast[ dat[, când Prim[ria Boto\ani, ]ncepând cu 2008, a reu\it s[ ob`in[ spre administrare acest sediu, fost sediu al gardienilor publici», a precizat Ioan Onu`u.

Ani la rând, cl[direa a fost m[rul discordiei ]ntre Prim[rie \i CJ Cl[direa ]n care a func`ionat Corpul Gardienilor Publici a constituit, timp de mai mul`i ani, m[rul discordiei ]ntre reprezentantul Prim[riei Boto\ani, C[t[lin Flutur, \i fostul pre\edinte al Consiiului Jude`ean, Constantin Con`ac. Pentru a vedea cui apar`ine de drept aceast[ loca`ie s-a apelat \i la instan`a de judecat[. ]n cele din urm[ s-a stabilit c[ sediul este al CJ. “A fost o ne]n`elegere ]ntre vechea conducere a Consilului Jude`ean \i Executivul Prim[riei Boto\ani.», a precizat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Instan`a a decis ca aceast[ cl[dire s[ r[mân[ a CJ, ]ns[ s[ fie dat[ ]n administrare Poli`iei Comunitare. (L.Lupa\cu)

Sediu renovat \i sfin`it pentru angaja`ii Serviciului Public Comunitar de Eviden`[ a Persoanelor din jude`ul Boto\ani. Ieri, ]n prezen`a \efului de Serviciu, Ovidiu Gherasim dar \i a Exectivului CJ, a fost sfin`it biroul ]n care ]\i desf[\oar[ activitatea salaria`ii. Datând din secolul XIX, cl[direa a g[zduit, pân[ ]n 2006, Serviciul de Pa\apoarte. Fiind monument de patrimoniu, a beneficiat de foarte pu`ine ]mbun[t[`iri. Lucr[rile au constat ]n refacerea acoperi\ului, ]nlocuirea tâmpl[riei, renovarea b[ii, montarea parchetului, dar \i refacerea zidurilor. O lun[ de zile a durat renovarea sediului. SPCEP monitorizeaz[ \i coordoneaz[ activitatea serviciilor locale de eviden`[ a persoanelor din jude`, a serviciilor de stare civil[, pe care le \i aprovizioneaz[ cu

Am avut bani pentru renovarea p[r`ii de cl[dire care ne revine nou[, care se afl[ ]n administrarea serviciului nostru \i ]n patrimoniul jude`ului. Era nevoie de o repara`ie capital[ pentru c[, deja, erau g[uri ]n tavan. Ovidiu Gherasim, \ef Serviciul Public Comunitar de Eviden`[ a Persoanelor

materiale specifice, are competen`e ]n ceea ce prive\te spa`iul Schengen, dar coordoneaz[ \i activitatea autorit[`ii tutelare. Serviciul execut[ anual circa 200 de controale la diverse institu`ii, pentru a asigura respectarea legalit[`ii. (Monica Aionesei)


9

30 decembrie 2009 Conducere politic[. Consiliul de administra`ie este unul politic. Din el fac parte directorul Agen`iei de ]ntre`inere \i Servicii Energetice Nicolae Semenescu, membru PD-L care ar urma s[ ]i ia locul lui Mihai Vieriu ]n Consiliul Local, socialdemocratul Mihail Ghiorghiu, director adjunct la Urban Serv, Ioana Dolhan \i C[lin Bosovici.

INVESTIGA~IE

Faliment cu salarii de 20 de milioane Opt luni de activitate, datorii de aproape 800.000 de lei, jum[tate dintre angaja`i disponibiliza`i, pierderi lunare de minim 120.000 de lei, aceasta este, ]n rezumat, povestea ultimei societ[`i ]nfiin`ate de Consiliul Local, Conterm Construct o adev[rat[ lec`ie de faliment la stat. Pierderi lunare de 1-2 miliarde Societatea a luat fiin`[ la ]nceputul lunii aprilie 2009 \i s-a desprins din alt[ „gaur[ neagr[”, SC Termica SA. Unitatea are ca principal obiect de activitate lucr[rile de instala`ii pentru construc`ii, iar ac`ionarul, adic[ municipalitatea, a contribuit cu un capital v[rsat de aproape 450.000 de lei, ceea ce ]nseamn[, cel pu`in teoretic, c[ din banii contribuabililor s-au cheltuit vreo patru miliarde \i jum[tate de lei vechi pentru constituirea noului agent economic. Conducerea acestuia nu a reu\it ]ns[ ca, de la demararea activit[`ii, s[ ]ncheie contracte dec^t ]n valoare de ceva peste 650.000 de lei, ]n condi`iile ]n care numai necesarul lunar de salarii trece de 150.000 de lei. Mai bine de o treime din suma contractelor a fost asigurat[ de Prim[ria Boto\ani \i Termica SA.Tot degeaba, ]ns[. Cu o singur[ excep`ie, fiecare lun[ a fost ]ncheiat[ cu pierderi care au variat de la 122.000 de lei la peste 200.000 de lei. Astfel, Conterm Construct ajunge s[ ]ncheie anul cu datorii de aproape 800.000 de lei.

Salarii de 20 de milioane Cum a fost ]ns[ posibil ca, ]n ciuda ajutorului consistent venit din partea municipalit[`ii, societatea s[ ajung[ ]ntr-o situa`ie care, cel pu`in teoretic vorbind, este aproape falimentar[ at^t timp c]t volumul debitelor tinde s[ egaleze capitalul social? Una din explica`ii ar fi politica salarial[ \i de personal. Unitatea a avut

un num[r mediu de 86 de angaja`i, iar cheltuiala salarial[ a reprezentat 82% din totalul consumurilor financiare. }n aceste condi`ii salariul mediu lunar pl[tit a variat de la 1.817 la 2.145 lei

Bani cheltui`i pentru bran\area la Termica Odat[ cu desprinderea de Termica, imobilele noului agent economic, care se situeaz[ tot pe strada Pacea, au fost debran\ate de la termoficarea centralizat[, inclusiv sediul \i vestiarul. C^nd s-a apropiat iarna, Conterm Construct a solicitat conducerii Termica s[ rebran\eze cl[dirile la re`ea, ]ns[ i s-a r[spuns c[, pentru a face acest lucru, trebuie amenajat un micropunct termic. Ca atare, noua societate a cheltuit peste 26.000 de lei ca s[ realizeze acest punct termic \i s[ primeasc[ din nou c[ldur[ de la Termica. Dup[ ce a f[cut cheltuiala, a cerut Adun[rii Generale a Ac`ionarilor, adic[ practic Consiliului Local, s[ recupereze banii pe care i-a cheltuit deja din suma v[rsat[ ca aport, ]n numerar, la capitalul social.

Salarii pl[tite din capitalul social

% 40

dintre angaja`ii Conterm Construct s]nt personal TESA.

Pentru ca tac^mul s[ fie complet, la \edin`a AGA din 17 decembrie membrii acesteia au hot[r^t ca aproape 220.000 de lei din capitalul social s[ fie utiliza`i pentru plata salariilor restante. Tot atunci s-a decis ]ns[ \i disponibilizarea a 40 de angaja`i, deci a aproape jum[tate din personal, din care o bun[ parte sunt salaria`i TESA. Asta nu ]nseamn[, ]ns[, c[ angaja`ii vor pleca prea cur^nd acas[. „Un program de restructurare cuprinde mai multe etape. Acum suntem la una din ele, urmeaz[ discu`iile cu sindicatele, renegocierea listei, stabi-lirea listei, care este mai nimerit \i mai potrivit s[ intre ]n

acest program de restructurare. E posibil deci ca desfacerea efectiv[ a contractelor de munc[ s[ se fac[ ]ncep]nd cu 1 martie, dac[ nu chiar cu 15 martie”, ne-a declarat Liviu Modan, director general SC Conterm Construct SA.

E\ec cu o mul`ime de explica`ii Conducerea societ[`ii are destule explica`ii, pentru starea dezastruoas[ ]n care s-a ajuns, ]n mai pu`in de un an, ]n ciuda sprijinului consistent de care a avut parte. Unul ar fi dotarea insuficient[, altul c[, fiind abia ]nfiin`at[, firma nu a putut participa la licita`ii publice pentru c[ nu ]ndeplinea criteriul de experien`[, iar, c^nd a ]nceput s[ rezolve aceast[ problem[, nu mai era admis[ din cauza datoriilor. Apoi, ]n momentul diviz[rii contractele acopereau doar 8% din fondul de salarii. Astfel, din cele care s-a

reu\it ulterior s[ se perfecteze sau pl[tit salariliile, dar mai pu`in

\i contribu`iile aferente la bugetul de stat. „

S-a mers ]n pierdere pentru un calcul simplu : necesarul financiar al societ[`ii este suma X, un miliard 7 sute, lucr[rile contractate s]nt sub necesarul financiar, deci automat apar pierderi. Livu Modan, director general SC Conterm Construct SA

Societatea \i-a f[cut o parte din treaba la care a fost pus[. S[ nu uit[m c[ a fost o societate de construc`ii montaj ]nfiin`at[ ]ntrun an de criz[. Eu cred c[ aceast[ societate, cu speciali\tii pe care ]i are \i cu un portofoliu de lucr[ri, care oricum trebuie f[cut, dac[ nu era criza, avea puterea s[ reziste \i cu acel personal. C[r[lin Flutur, primar Boto\ani Pagin[ realizat[ de Sergiu B[l[\c[u


10

30 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

* Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

Garsoniere * Vând garsonier[ confort 1, bloc de apartamente(UNICAT), etaj 3, Calea Na`ional[. Pre` negociabil. Telefon: 0740999956.(1670-3) * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, Cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 35.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Cap[t 1, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, curat[, 17.000E. Tel: 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[ zona Tiberiu Crudu,parter,28 mp,libera,17000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ confort sporit,et.1,30 mp,total renovata,CT,T,G,F,mobila noua,utilata,moderna,zon[ deosebit[-Casa Tineretului,Pre` discutabil:23500 euro sau 25500 euro(cu sau f[r[ mobil[). Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industriala,parter,24 mp,renovata total,T,G+F,P,rigips,44000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \arpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro sau schimb cu apartament 2 camere. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere,et.1,52 mp utili.CT,caramid[,izolat,G,F,curat, zona Octav Onicescu-Liceul Eminescu,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

Apartamente 2 camere * Vând apartament 2 camere, zona Mall, 47 mp, et.3, decomandat cu fa`a la soare, intabulat, curat, 38000 E negociabil. Telefon: 0747634247.(1672-9)

* Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,etaj intermediar,SD,48 mp,intretinut,bloc turn,merit[ v[zut,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(18)

* Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 32.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând garsonier[ ,11 mp,Unirii,parter, cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice. Pre` 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, et.2, spa`ios, gaz separat, bloc izolat, D, 33.000E.Tel: 0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[ D,]n bloc de apartamente,cu ]mbun[t[`iri,parter,zona Donici, 21500 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, c[r[mid[, 35.000E.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând garsonier[ 25 mp,BCA, pe mijloc,la soare,zona Palatul Copiilor,etaj intermediar,f[r[ ]mbun[t[`iri.19000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[,26mp,et4,cu imbun[t[`iri (gresie,faian`[, termopan) Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Vând apartament 2 camere Bucovina, et.3, spa`ios, D, 28.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Grivi`a, pe mijloc, D, 29.000E.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, 51mp, balcon, beci, bloc termoizolat, SD, 29.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere ultracentral, 52mp, renovat, mobilat \i utilat, totul nou, \arpant[, 40.000E.Tel:0744/530.803.(V) * Apartamente noi, 50-60mp utili, la cheie sau semifinisate, ]ncepând de la 35.750E.\i ]n rate.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere zona Unirii, parter, SD, 38.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Liceul Eminescu, et.1, 52mp, CT, c[r[mid[, 37.000E neg.Tel.0748/115.912.(V)

* Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Oct.Onicescu, et.2, 2 balcoane, 52mp, CT, G+F, c[r[mid[, 38.500 E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere zona Primaverii-Tex, et.2, D, CT, T, G+F, renovat, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 43.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii,

* Vând apartament 2 camere zona Aleea Grivita,D,et.1,47 mp,renovat total in lavabil,G+F,P,stolerie schimbata,32000 euro neg, Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu, 45 mp utili, \arpanta, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Victoriei,parter,D,50 mp,balcon f[cut,34000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.4,D,fara imbunatatiri,28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Capat 1,la strada,et.2,SD,50 mp,T,u\or renovat,31000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea |colii-Maternitate, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Pita Grivita,et.3,D,48 mp,CT,T,31000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,et.2,52 mp,D,CT,G+F,P, caramida,pe mijloc,38000 euro . Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \erpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 31.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter,

posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 25.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)z * Vând apartament cu 2 camere, zona T.Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), s. 30 mp, D, et. 2, pre` 85.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s.c. 110 mp (include extinderea), teren ]n fa`[ proprietate 86 mp, loc parcare pe teren proprietate, pretabil pentru cabinet medical, birouri, etc., pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu (Pia`a Mic[), s.52 mp, SD, et. 1, pre` 37.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s.49.5 mp, SD, et. 1, pre` 31.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Cap[tul 1, s.51 mp, SD, parter, cu balcon, posibilitate de extindere lateral, pre` 30.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona T. Callimachi, s.48 mp, SD, et 3, CT, pre` 34.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s.50 mp, D, et.1, pre` 31.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale Arcului, s.52 mp, D, et.3, pre` 35.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s.50 mp, SD, et.1, vedere dubl[, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N)


11

30 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând apartament 2 camere D,etaj 1,60 mp, c[r[mid[, gaz separat, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii. 32000euro Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 2 camere SD,etaj intermediar,46 mp,zona buna,pe mijloc,vedere excelenta,f[r[ ]mbun[t[`iri,29000 euro.Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 2 camere D,56 mp,BCA,etaj intermediar,cu2 vederi,f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii(Rotunda),33000 euro.Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, D,47 mp,zona central[,etaj intermediar,f[r[ ]mbun[t[`iri,33000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând/schimb apartament 2 camere SD,Cap[tul Liniei 1,etaj intermediar,54 mp,cu apartament 3-4 camere etaj intermediar,zona Prim[verii, Bucovina,George Enescu,Mihail Kog[lniceanu,ofer 10000 euro diferenta. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,ccentral[ termica,etaj 6 d]n 10, 35000 euro,sau schimb cu apartament 2 camere suprafa`[ mica.Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,cu toate ]mbun[t[`irile,etaj intermediar,48 mp.Pre` 38000 euro sau schimb cu apartament 3-4 camere etaj intermediar,zona Prim[verii, Bucovina,George Enescu, Mihail Kog[lniceanu.Ofer 8000 euro diferenta. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil.Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,47 mp,etaj 10,Prim[verii,cu ]mbun[t[`iri. Schimb cu apartament 2 camere suprafa`[ mai mare sau 3 camere.Ofer 7000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 56mp,et.4,cu imbun[t[`iri,

posibilit[`i de mansardare Str Armean[. Pre` 42000 euro negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,47mp,d ecomandat,zona Bucovina. Pre` 38.000 euro neg Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 70mp, CT,modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat, 50mp,et3,modernizat cu imbun[t[`iri ,zona Aleea Grivitei.Pre` 38000euro neg .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat, cu multiple ]mbun[t[`iri,zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 3 camere * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere |t.Luchian, 65mp, pe mijloc, 2 balcoane, \arpant[, D, 40.000E neg.Tel:0748/115.912.(V) * Vând apartament 3 camere Prieteniei, 65mp, et.5/10, 2 balcoane, CT, termopan, D, 47.000E neg.Tel:0748/115.912.(V) * Vând apartament 3 camere Gh.Avramescu, et.1, ]mbun[t[`iri, balcon ]nchis cu termopan, D, 43.000E neg.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 3 camere Prim[verii, et.2, 64mp, CT, T, 40.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Oct. Onicescu(Pia`a Mic[), renovat, CT, T, \arpant[, 46.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere,zona Bucovina,et.1,D,recent renovat,D,CT,T, mobila bucatarie,ultramodern,50000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 3 camere zona Capat 1, D, sarpanta, 65 mp utili, gaz separat,T, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT, T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.1, SD,50 mp,gaz separat,G+F, ]ntre`inut, zona Sucevei,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,64 mp,G+F,P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona vile Complex Bulevardul Mihai Eminescu, et.1,75 mp,D,2 balcoane,garaj mare, pod,boxa,c[r[mid[,zon[ foarte lini\tit[, 65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere ,zona Grivi`a,la strad[,et.2,59 mp,CT,T,BCA, lavabil,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,100 mp,sarpant[, ]mbun[t[`iri, CT,T, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona ACR Prim[verii, parter, 85 mp, apartament cu toate imbunatatirile, CT, T, G+F, teren de 40 mp concesionat, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Garii, magazin Util, et. 1, D, s. 58 mp, ultramodern, semimobilat, pre` 51.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 2, D, s. 80 mp, modernizat, pre` 54.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, lâng[ Bis. Sf. Ioan, parter ]nalt, D, s. 70 mp, modernizat, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Sucevei, et. 5, D, s. 60 mp, CT, toate ]mbun[t[`irile, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 3, SD, s. 70 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[venilor, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 3 camere D,et 2, 56 mp, zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 SD,46 mp,caramida,2 vederi,etaj 1,]ntre Prim[verii \i Bulevard,f[r[ ]mbun[t[`iri, 29500 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere zona ccentral[(Casa Cartii),etaj intermediar, schimb cu 2 camere + diferen`[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere D,BCA, pe cadre,2 vederi,etaj intermediar,parcul Mihai Eminescu, schimb cu apartament ]n Ia\i. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere ,decomandat,parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp, decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil

sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, decomandat,69mp,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4,sarpanta,str |tefan Luchian.Pre` 50000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, decomandat,70mp,et.4,zona Parcul Tineretului.Pre` 33.000euro/ neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,SD,f[r[ imbun[t[`iri,zona C.Tomoroveanu Pre` 25.000euro Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, decomandat,2 b[i,2 balcoane,74mp, Et.4,zona S[venilor.Pre` 35.000 neg. sau schimb cu garsonier[ aceea\i zon[ plus diferen`[ Tel.0741497829.(A) * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

Apartamente 4 camere * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 4 camere la cheie Direc`ia Muncii, 90mp, et.2, la strad[, totul nou \i de calitate, D, 65.000E.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.1, 100mp, modificat modern, CT, T, AC.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele |colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 40.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere zona Grivita,la strada, D, 88 mp, et.4, imbunatatiri,modern,balcoane in T,T,G+F,P,rigips. Pret: 49000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere zona Calea Nationala-OTP,et.2,90 mp,D,total renovat,CT,T,AC,mobilat lemn masiv,utilat,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3,D,CT,2 balcoane,G+F,88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC, T,G,F,zona Casa Tineretului.Pre`:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere transformat in 3,zona Capat 1, 93 mp, D, et.4, sarpanta mansardabila, ultramodern, CT, T, G+F, mobilat si utilat, 58000 euro


12

30 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis |coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Case

* Vând apartament cu 4 camere, zona O.Onicescu, vedere dubl[, et. 1, D, s. 90 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei \i cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Ale. Decebal, lâng[ viitorul Mall, ]mbun[t[`iri, CT, et. 2, D, s. 80 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând cas[ nou[ Baisa, 260mp, la ro\u, P+M, 2900mp teren, 37.000E. Tel.0748/115.912.(V)

* Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apatrament 4 camere,caramida,80 mp,3 vederi,etaj 1,]ntre Prim[verii \i Bulevard,gaz separat,CT de bloc, gresie,faian`[,parchet,partial termopan.50000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 91mp, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere+diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Zona Alfa Land, cas[ nou[ la ro\u din c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ lindab, 1300mp teren, 100.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Brehue\ti, cas[ cu o camer[, 18mp, 600mp teren+loc de cas[ de 550mp ]n apropiere \i 1 ha teren extravilan, 35.000 lei. Tel: 0748.115912.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 30.000 lei.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând apartament 4 camere,89mp, Et3,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri sau schimb cu ap.2 camere \i diferen`[.Pre` 68.000euro Tel.0741497829.(A)

* Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 4 camere,Et 1,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri.Pre` 42000euro Tel.0741497829.(A)

* Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp,

Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(V)

moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. |colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând cas[ la ro\u la intrare ]n Curtesti,500mp teren,constructie la sol 124 mp + mansarda,25000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pilat, |tefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. |colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie, pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com.Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând vil[ (PxM) construit[ ]n 2008,150mp utili,500mp teren,mobilat[, toate utilit[`ile,zon[ lini\tit[,sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 80000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ in Boto\ani,198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor, cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg.TEL: 0729062022.(N)

* Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria, cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N)

* URGENT! Vând cas[ nou[ ]n com.

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa, cu teren 500mp.Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022 * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land, cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[, cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor, cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria, cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n

Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni \i 30 ha teren Tru\e\ti.Tel.0744/530.803 * Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(19) * Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V) * Vând teren Pod de Piatr[, toate utilit[`ile, 24ml deschidere la asfalt, pretabil cas[ sau activit[`i comerciale, 65E/mp.Tel. 0744/530.803 * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONAN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

0740.413.969

Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)


13

30 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n aproprierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * 128 ha teren extravilan,plan, compact,]ntabulat,jud.Ia\i.2000 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 230-450 ha teren agricol,jud. Botosani,70% grad de comasare, intabulat,2100 euro/ha. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 140 ha la \osea,fost iaz,]n jud.Ia\i, cu statie de alimentare \i pompare d]n Jijia,compact,intabulat,250000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp teren Zaicesti,24 m deschidere,4 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la \osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 730 mp Hudum, 13,5 m latime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 3600 mp,str.Ion Creang[,40 m deschidere,50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 27 ha C[t[m[r[\ti Deal,pre`abil pt constructii,250 m deschidere, 1 euro/mp,sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp,]n spate la ANL Bucovina,50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 17 ha teren cu iaz ]n apropierea Botosaniului,]ntabulat,120000 euro usor negociabil. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând terenuri agricole ]n orice localitate din Botosani. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 900mp,intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\aniIa\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 40euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 22euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,intravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp, 1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea Pre` 28Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre` 70.000Euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* 150 ha livada pe rod,3100 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 6400mp,intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti. Pre` 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* 5000mp C[t[m[r[\ti-]ntersectia cu Ipotesti,planul II ,19 m deschidere,5 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea,posibilit[`i de iaz,zona Agafton.Pre` 6euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 3100mp,intravilan,

* Vând teren 5700mp,deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

PREST|RI SERVICII

* Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 18 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilan,loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre:

- organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI 0740.413.969 Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând teren ]n Hudum,7200mp, deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210)

* Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton,com.Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 700mp,deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 35400mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp,deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 900mp,intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 13.000lei. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 472mp,19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,conf.2,22mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 1500mp,intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 1017mp,deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 500mp,deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa,deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 5000mp zona intrare Livada Coz]nda Leb[da Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren intravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 3.800mp,deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp.Tel.0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilan a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133)

* Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda Bucovina-Curte\ti.Pre` 62euro/mp.Tel.0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* Zona ALFA LAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

* Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N)

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29)

* Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani, 80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,intravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* URGENT.3 loturi de teren intravilan a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403


14

30 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237)

Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vând spa`iu 125 mp,Autogara,1000 euro/mp+TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

Cump\r\ri

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Vând sau ]nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Nationala, Bucovina, Select, Onicescu). Pre`uri negociabile. Tel.0741497829.(A)

* Cump[r garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* Vând 34mp \i 74mp spa`ii comerciale centrale, vad foarte bun, 9001100E/mp.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând spa`iu comercial,zona central[,260 mp,1500 euro/mp.

* Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

Spa]ii comerciale

* Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez apartament 3 camere,mobilat, CT,zona Sucevii .Pre` 200euro/lun[ \i o lun[ garan`ie.Tel. 0741497829.(A)

* Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

* Ofer spre ]nchiriere A 2 CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

o ~nchirieri

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona ]ndustrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere Marchian, nemobilat, 140E/lun[.Tel: 0749/09.38.38.(V)

ANGAJEAZ{ * FARMACI|TI * ASISTEN~I DE FARMACIE * OPERATOR CURA~ENIE CV-URI PE E-MAIL: office@abpharm.com RELA~II LA TELEFON: 0729 290 878. FAX: 0233 743 860.(24) Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Claudia ~U~UMAN Distribu`ie: Dan IACOB Redactori: Bogdan CALINIUC Economic: Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Publicitate: R[zvan SAUCIUC Marcel BUNDUC

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D,etaj intermediar,nemobilat,150 euro/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Cerem \i oferim spre ]nchiriere garsoniere,apartamente,spatii comerciale. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, CT, T, complet mobilat \i utilat, la vil[, intrare separat[, 220 E/lun[.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, zona Pacea, T, repartitoare, nemobilat, 450 lei/lun[.Tel: 0749/09.38.38.(V)

ISSN 2065-4731

T Auto * Vând Dacia 1310 albastr[, instala`ie gaz nou[, omologat[, stare tehnic[ foarte bun[, cu ITP 2011, sau schimb cu VW Passat 1,4. Pre`: 1150 euro plus diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând Renault Trafic, 2000 cc, pe Diesel, stare bun[. Pre`: 3700 euro. Telefon: 0748281959.(R)

V=nz\ri diverse * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(V) * S.C. Farmacia Haret SRL societate ]n insolven`[ vinde prin selec`ie de oferte stocul de medicamente. Pentru rela`ii suplimentare telefon: 0726721002.(1673-1)

Prest\ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519.(17) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

Decese

!

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona |coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V)

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitness, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V)

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

* Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Cuza Vod[(l[ng[ Rapsodia), 2 b[i, renovat complet, CT, T, nemobilat, 300E/lun[. Tel.0744/530.803.(V)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* Cump[r teren cu deschidere la \osea. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N)

FARMACIILE KAUFLAND

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i }. Traian .Pre` 100euro/lun[ \i 130 euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(17)

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* Cump[r -garsonier[, apartament 2 camere, apartament 3 camere, apartament 4 camere, cas[ cu teren, teren. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N)

de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V)

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663)

Colegii \i colaboratorii din cadrul DSP \i Sanepid, transmit sincere condolean`e doamnei doctor Dumitri`a Mihailovici \i familiei, la decesul mamei, Nechifor Ioana, din Tecuci-Gala`i. Dumnezeu s[ o odihneasc[ ]n pace! (2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


15

30 decembrie 2009 |oc. Nunta dintre Paris Hilton \i jurnalistul Pierce Morgan a \ocat toat[ presa interna`ional[. La ]nceput, pentru c[ imediat dup[ apari`ia fotografiilor cu cei doi, la o capel[ din Las Vegas, jurnali\tii britanici au „s[pat” dup[ adev[r \i au aflat c[ de fapt a fost vorba despre o „f[c[tur[” care s[-i promoveze lui Pierce Morgan show-ul pe care ]l va avea la postul ITV.

MONDE EWS

Revelion de 16.000 de euro Cânt[re`ul Mihai Tr[istariu ]\i va petrece prima zi din anul 2010 ]n Norvegia, acolo unde a fost invitat s[ concerteze de Revelion. Pentru recitalul de 40 de minute, Mihai Tr[istariu va primi suma de 16.000 de euro, un adev[rat record pentru el. Revelionul de la Oslo se va desf[\ura ]n aer liber \i va fi transmis ]n direct, la televiziunea NRK. Recitalul lui Mihai Tr[istariu este programat imediat dup[ ora 00.00. Mihai Tr[istariu prive\te acest show ca pe o bun[ promovare ]n vederea unei eventuale noi particip[ri la Eurovision, edi`ia din acest an urmând s[ aib[ loc ]n Norvegia. Momentan, el nu are o pies[, ]ns[ sper[ ca, pân[ la ]nceperea selec`iei na`ionale, s[ ob`in[ una, cu care s[ se califice din nou la concursul care i-a adus atâtea satisfac`ii. }n plan financiar, 2009 a fost un an bun pentru Mihai Tr[istariu, care a avut 31 de concerte peste hotare. La final, el a adunat suma de 600.000 de euro, din cele peste 200 de concerte, pe care le-a avut ]n acest an.

„Avatar”, 212 milioane de dolari ]n zece zile Filmul conduce ]n topul ]ncas[rilor de box-office din ]ntreaga lume pentru a doua s[pt[mân[ consecutiv. Dup[ ce, ]n s[pt[mâna de debut, pelicula a câ\tigat ]n Statele Unite 77 de milioane de dolari, week-end-ul trecut, filmul lui James Cameron a mai adunat alte 75 de milioane de dolari, suma fiind doar cu 3% mai mic[ decât cea anterioar[. Acesta este un lucru bun, spun speciali\tii, pentru c[, ]n mod obi\nuit, filmele cu mari ]ncas[ri ]n primul week-end scad cu pân[ la 30% ]n al doilea week-end. }n total, „Avatar” a adunat pân[ acum 212 milioane de dolari ]n ]ntreaga lume, iar studioul de film produc[tor se a\teapt[ ca ]ncas[rile s[ dep[\easc[ un miliard de dolari. „Avatar” este cel mai scump film din istoria cinematografiei, costurile de produc`ie dep[\ind 350 de milioane de dolari.

Horoscop E Berbec

K Balan]\

Sunte`i foarte bine dispus, iar rela`iile cu anturajul decurg f[r[ probleme. Singurul lucru care nu v[ mul`ume\te pe deplin este situa`ia financiar[. Pute`i avea succes ]n toate activit[`ile legate de c[min, dar \i ]n societate. Spre sear[, sar putea s[ ajunge`i la o petrecere. Evita`i glumele care pot deranja!

Traversa`i o perioad[ favorabil[, ]n care se pare c[ v[ reu\e\te orice. Totu\i, v[ sf[tuim s[ vorbi`i clar, pentru a nu l[sa loc la ne]n`elegeri. Ave`i pu`in[ r[bdare! Banii pe care ]i a\tepta`i, vor veni ]n curând.

F Taur Sunte`i foarte creativ \i pute`i avea succes ]n afaceri. Planurile pe care vi le face`i azi se vor concretiza rapid \i v[ vor aduce satisfac`ii financiare. V[ sf[tuim s[ nu trece`i cu vederea problemele partenerului de via`[. C[uta`i s[ g[si`i o cale de compromis ]ntre afaceri \i sentimente!

G Gemeni Ast[zi ave`i un farmec deosebit, care v[ deschide toate u\ile. Pute`i s[ v[ ocupa`i de afaceri \i s[ face`i investi`ii pentru c[min. V[ sf[tuim s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu o persoan[ mai ]n vârst[, din familie.

H Rac

Gina Pistol sl[be\te prin radiofrecven`[ De\i i-a promis iubitului ei, Nicola, c[ nu va mai poza dezbr[cat[, cea mai ]ndr[git[ vedet[ a iepura\ului cu papion din `ara noastr[ nu a renun`at la lupta cu kilogramele. }n afar[ de un regim alimentar ponderat, frumoasa Gina Pistol urmeaz[ un tratament de liposuc`ie „virtual[”. }n trecut, „iepura\ul” f[cea zilnic sport. De ceva vreme, ]ns[, a renun`at la sal[ \i la jogging, ]n favoarea \edin`elor de radiofrecven`[ – ceva mai costisitoare, dar mult mai comode, a aflat Cancan. Potrivit publica`iei citate, Ginu`a viziteaz[ s[pt[mânal o clinic[ de ]nfrumuse`are din Capital[, unde urmeaz[ o variant[ inedit[ \i nechirurgical[ a lipoaspira`iei. }ntins[ pe spate,

Ave`i ocazia s[ ]ncepe`i o activitate care v[ va aduce mari satisfac`ii profesionale \i financiare. La serviciu, munci`i ]ntr-un ritm alert, spre nemul`umirea colegilor. Nu ]ncerca`i s[ v[ dep[\i`i limitele, pentru c[ risca`i s[ v[ ]mboln[vi`i sau s[ v[ accidenta`i!

Ave`i ocazia s[ pleca`i ]ntr-o excursie cu prietenii. V[ sim`i`i plin de energie \i cei din jur v[ apreciaz[ ideile. }ncerca`i s[ profita`i de orice ocazie de a v[ relaxa! Nu merit[ v[ gândi`i la cheltuieli, pentru c[ merita`i câteva momente de destindere.

veste! 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]), emisiune realizat[ de Anca Nechita. 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d), ultimele \tiri ale zilei. 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel. 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

Ast[zi, sunt \anse s[ culege`i roadele unei colabor[ri. Dup[-amiaz[, s-ar putea ca rela`iile sentimentale s[ nu mearg[ prea bine. Nu este cazul s[ v[ ]ngrijora`i, v[ ajut[ un prieten s[ dep[\i`i acest moment. V[ sf[tuim s[ acorda`i mai mult timp odihnei \i activit[`ilor casnice.

N Capricorn Dup[ o perioad[ nu tocmai favorabil[ pe plan sentimental, se pare c[, ast[zi, norocul v[ zâmbe\te din nou. Ave`i ocazia s[ face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ care s-ar putea s[ v[ r[peasc[ inima. Nu este exclus[ o rela`ie de durat[! Pe plan financiar, sta`i bine. Nu este momentul s[ alerga`i dup[ câ\tiguri suplimentare. Se pare c[ sunte`i nemul`umit, datorit[ problemelor financiare. Pe plan intelectual, sunte`i ]ntr-o form[ deosebit[. V[ sf[tuim s[ profita`i \i s[ v[ dedica`i studiului sau proiectelor de viitor. Sunte`i comunicativ \i pute`i s[ v[ face`i noi prieteni. Asculta`i-v[ intui`ia! Ave`i multe probleme de rezolvat. V[ sf[tuim s[ v[ planifica`i cât mai bine, ca s[ nu v[ consuma`i energia inutil. Chiar dac[ ave`i spor la treab[, nu refuza`i ajutorul prietenilor! Dup[-amiaz[, s-ar putea ca o persoan[ mai ]n vârst[ din familie s[ v[ fac[ un cadou, probabil o sum[ de bani.

Bancul zilei Vitez[

07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Profesii (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizata de Razvan Sauciuc. 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), o edi`ie complet[ a \tirilor prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 18.45 Spune-mi o po-

M S\get\tor

P Pe[ti

J Fecioar\

Miercuri, 30 decembrie

Diminea`[, s-ar putea s[ primi`i o veste bun[ ]n leg[tur[ cu o sum[ de bani, pe trebuie s[ ]i primi`i de la serviciu, spre bucuria partenerului de via`[. Pute`i s[ v[ face`i planuri de viitor \i s[ v[ ]ntâlni`i cu prietenii. V[ sf[tuim nu-i neglija`i pe cei tineri din familie.

O V\rs\tor

I Leu Diminea`[, este posibil s[ pleca`i ]ntro delega`ie anun`at[ ]n ultimul moment. De\i ]ntâmpina`i mai multe obstacole, v[ descurca`i foarte bine. Rela`iile sentimentale s-ar putea s[ fie pu`in tensionate. V[ sf[tuim s[ discuta`i calm cu partenerul de via`[.

frumoasa scap[ de inestetica celulit[, gr[simea de pe bra`e, posterior \i picioare, prin drenaj.

L Scorpion

La un meci, comentatorul, prins de ac`iunea jocului, zice foarte repede: - Lovitur[, mingea e la Chivu, se apropie de marginea din stânga, paseaz[, Chivu prime\te mingea ]napoi,

lovitur[, ]nc[ o lovitur[ spre poart[... Bar[[[[! Bar[[[[!... Se deschide u\a \i ]n cabina comentatorului intr[ R[zvan Lucescu: - Auzi, nu se poate ceva mai rar? B[ie`ii nu prea fac fa`[.

O re`et[ pe zi Macrou la cuptor Ingrediente: patru buc[`i macrou file, un kg ceap[ alb[, sare, piper, m[ghiran, rozmarin, enibahar, foi de dafin, o l[mâie, 50 ml vin, 50 ml ulei, gogo\ar ]n o`et pentru ornat. Mod de preparare: Pe\tele stropit cu zeama de l[mâie, se pr[je\te u\or, pe ambele p[r`i. Ceapa tocat[ pe robot se c[le\te ]n ulei \i vin. S[ nu se rumeneasc[. Se condimenteaz[. A\ez[m un strat de ceap[ ]n vasul de yena, uns cu o lingur[ de ulei. Altern[m cu un strat de pe\te \i apoi iar un strat de ceap[, \i tot a\a. Stropim cu zeam[ de l[mâie. Se

orneaz[ cu fâ\ii de gogo\ar \i felii de l[mâie. Acoperim cu folie de aluminiu \i d[m la cuptor, pentru 30-40 minute. Se serve\te cât e cald.


CMYK

16

30 decembrie 2009 Virozele au intrat ]n vacan`[. Vacan`a elevilor a sc[zut considerabil num[rul ]mboln[virilor cu viroze respiratorii. Acestea au ajuns la 548 de cazuri ]n aceast[ s[pt[mân[, dup[ ce, ]nainte de Cr[ciun, erau consemnate aproape 3.000. La acestea se adaug[ 264 de pneumonii \i 17 cazuri de grip[ nou[.

ULTIMAOR{ Be`ivi ]n trafic Vorbe-n vânt

„Poli`ia Comunitar[ a fost ]nfiin`at[ la 1 martie 2006, iar pân[ la ora actual[ nu a avut niciun sediu. A stat sub acoperi\ul unor speran`e pân[ la aceast[ dat[, când Prim[ria Boto\ani, ]ncepând cu 2008, a reu\it s[ ob`in[ spre administrare acest sediu, fost sediu al gardienilor publici” Ioan Onu`u, director interimar Poli`ia Comunitar[

„A fost o problem[ de patrimoniu, iar vechea conducere a CJ nu a vrut sub nicio form[ s[ cedeze acest sediu c[tre Poli`ia Comunitar[, a\a cum era normal ca, ]n momentul ]n care Corpul Gardienilor Publici s-a transformat ]n Poli`ie Comunitar[, s[ se preia \i activele \i pasivele. Ei au f[cut tot posibilul s[ ne predea nou[ doar datoriile \i mai pu`in sediul Florin Ghiorghi`[, viceprimar Boto\ani

Perioada s[rb[torilor este, de regul[, foarte ]nc[rcat[ pentru poli`i\ti, mai ales din cauza celor care consuma alcool \i uit[ c[ nu ar trebui s[ se mai urce la volan. Nici anul acesta nu face excep`ie, fiind prin\i mai mul`i boto\[neni care, ]n ciuda st[rii euforice dat[ de alcool, nu au avut vreo re`inere ]n a-\i conduce ma\inile pe drumurile publice. Luni diminea`[, poli`i\tii Biroului de Poli`ie Rutier[ de la municipiu au identificat ]n trafic, pe strada }mp[rat Traian, un autoturism Dacia, condus de Radu C., ]n vârst[ de 40 ani, din comuna Mihai Eminescu, aflat sub influen`a alcoolului. La etilotest i s-a stabilit o concentra`ie de 0,75 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. În aceea\i

zi, ]n jurul orei 20.00, ]n urma unui apel de urgen`[, un alt conduc[tor auto aflat sub influen`a alcoolului a fost identificat de poli`i\tii boto\[neni dup[ ce a fost implicat ]ntr-o coliziune, pe Calea Na`ional[.

F[r[ permis, la volanul unui BMW Pentru ambii conduc[tori au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]ncepe-

mg/l alcool pur ]n aerul expirat era concentra`ia pe care o avea Ioan P., \oferul implicat ]n accidentul din Calea Na`ional[. rii urm[ririi penale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având o alcoolemie peste limita legal[. Tot luni, ]n timpul patrul[rii, poli`i\tii l-au identificat ]n trafic, pe strada Calea Na`ional[ din municipiul Boto\ani, pe Ioan V., ]n vârst[ de 30 de ani, la volanul unui BMW 320, de\i avea permisul de conducere suspendat pân[ la data de 9 ianuarie 2010. Fa`[ de acesta se efectueaz[ cercet[ri sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având permisul de conducere suspendat. (D[nu` Rotariu)

Leptospiroza love\te \i iarna Un boto\[nean din mediul rural se afl[ sub supraveghere medical[, fiind suspect de ]mboln[vire de leptospiroz[. El a fost internat ]n stare critic[, la ]nceputul acestei s[pt[mâni, ]n Sec`ia de Boli Infec`ioase a Spitalului Jude`ean.

B[rbatul prezenta la internare sindrom febril, fiind transferat din sec`ia Medical[ II a Spitalului Jude`ean la „Boli infec`ioase”. Autorit[`ile sanitare locale au ]nceput o anchet[ epidemiologic[. „Nu avem deocamdat[ diagnostic, ]ns[ este suspiciune de leptospiroz[. Morbiditatea la Boli infec`ioase este \i morbiditatea care s-a ]nregistrat \i anul trecut \i ]n urm[ cu doi ani. Deci, undeva ]n jur de 30 de adul`i \i zece

Anul trecut am avut un arhitect confirmat cu leptospiroz[, ]n luna ianuarie, care a murit. Tot ]n ianuarie am avut un salariat al unui liceu care a murit tot din cauza leptospirozei. Aceste persoane au stat câteva ore ]n apa infectat[ de la subsolul blocului. Simptomatologia a dus la leptospiroz[. |i noi ne-am mirat cum, dar ]n cadrul anchetei epidemiologice s-a g[sit acest context Ecaterina Chihaia, epidemiolog \ef DSP

copii. Este morbiditatea pe care o ]nregistr[m lun[ de lun[ la Infec`ioase”, a declarat Ecaterina Chihaia, medic epidemiolog \ef ]n cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[.

Boal[ specific[ verii De\i aceast[ boal[ este specific[ mai mult sezonului cald, fiind una infecto-contagioas[, care se ia ]n tim-

pul sc[ldatului ]n iazuri infectate, ]n timpul lucr[rilor agricole pe terenuri umede sau de la ap[ contaminat[ cu urin[ de la roz[toare, astfel de cazuri apar anual, ]n num[r redus ]ns[, \i ]n sezon rece. Autorit[`ile sanitare a\teapt[ rezultatele testelor de laborator pentru a vedea dac[ se infirm[ sau se confirm[ boala infec`ioas[ la b[rbatul din mediul rural. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Evenimentul de Botosani nr.1524  
Evenimentul de Botosani nr.1524  

Ziarul orasului tau!

Advertisement