Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Geoan[ câ\tig[ meciul nulelor de la Boto\ani

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 291 (1512) • Luni, 14 decembrie 2009 • 16 pagini

Pagina 5

Alegeri penale

Via`[ terminat[ ]ntr-un copac Un boto\[nean a murit duminic[ dup[ ce s-a izbit violent cu ma\ina ]ntr-un copac. So`ia sa a suferit r[ni grave.

60 de infrac`iuni \i contraven`ii a adus campania electoral[ pentru preziden`iale. De la ma\ini vandalizate, sedii de partid sparte \i pân[ la mit[ electoral[, aproape nimic nu a lipsit din peisajul electoral de la Boto\ani.

Pagina 6

Pagina 5

Boierimea Boto\anilor la teatru

sumar Adjunctul Poli`iei vrea \ef la frontier[ pagina 2

Asociere ]n genunchi la laborator pagina 3

Pagina 9

Primar \i viceprimar ancheta`i pentru semn[turi false pagina 4

Fotbalul, sport rege \i la bani pagina 7

Ninge cu bani ]n activitatea de iarn[ pagina 8


2

14 decembrie 2009 Mai ]ncearc[ o dat[. Comisarul \ef Drago\ Holc[ a ]ncercat ]n dou[ rânduri s[ ajung[ \i comandant al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean. El a nu a luat concursul pentru postul care fusese atunci vacantat prin trecerea ]n rezerv[ a comisarului \ef Dan Ro\u.

STARTNEWS Editorial

Trei ]n unu Cic[ PSD-ul ]\i promoveaz[ imaginea prin „trei ]n unu”, adic[ la pachet, inten`ia este l[udabil[ numai ]n m[sura ]n care socialdemocra`ii doresc s[ multiplice mesajul c[tre popor, dar când vor doar s[ produc[ zgomot spre a reduce adversarii la t[cere, f[când precum „coca-cola” ]n promo`ie, li se potrive\te de minune expresia shakespearian[ „mult zgomot pentru nimic”. De exemplu, pe Lucian Alecsa timpul campaniei electorale pentru Mircea Geoan[ au lucrat trei indivizi: cu partea doctrinar[ s-a ocupat Ion Iliescu, cu partea organizatoric[ Viorel Hrebenciuc, iar cu dezinformarea a delegat un personaj „neutru”, Sorin Ovidiu Vântu. Ce-a ie\it, a`i v[zut, Mircea Geoan[ a fost tocat m[runt \i aruncat la co\ul de gunoi al istoriei de c[tre propriul lui staff de campanie. Deja mul`i colaboratori de-ai domnie sale au trecut pe fa`[ s[-i cânte prohodul, unul dintre ei este M[d[lin Voicu, care se conduce dup[ zicala: ce-i ]n gu\[ \i-n c[pu\[. Tot la pachet s-au manifestat alte trei nume grele care au leg[tur[ cu acest partid, este vorba de Miron Mitrea, Cristian Diaconescu \i Sorin Oprescu, care s-au ]ntâlnit ]ntr-un restaurant bucure\tean spre a pune la cale soarta PSD-ului, se pare c[ doctorul s-a auto-propus ca viitor \ef de partid. Solu`ia pare cam heirupist[ atâta timp cât domnia sa n-a convins nici bucure\tenii c-ar fi bun de primar. |i pe plan social pesedi\tii au acelea\i apuc[turi, lucreaz[ tot ]n grup. Este cazul generalului ]n rezerv[ C[t[lin Voicu, parlamentar PSD, vicepre\edintele Comisiei pentru ap[rare ]n Senat. Pu`ini au auzit de numele lui, se spune c[ e cel mai „taciturn” dintre ale\ii neamului, ]n ultimii câ`iva ani n-a avut nici o interpelare ]n Parlament. Deh, fostul ofi`er SPP are alte preocup[ri, trage sfori, adic[ umbl[ cu traficul de influen`[! Spre a-i asigura o protec`ie legal[, anul trecut, PSD l-a propus ]n guvernul Boc pentru \efia Internelor. N-a fost s[ fie. Acum câteva zile DNA i-a luat urma, l-a re`inut pentru anchet[, fiind suspectat de influen`area unor decizii judec[tore\ti ]n schimbul unor sume de bani. |i domnia sa a lucrat ]n ga\c[, ]n dosarul „Voicu” mai apar cel pu`in trei nume grele din PSD: Viorele Hrebenciuc, Marean Vanghelie \i Dan Ioan Popescu. Brusc a ie\it la ramp[ primarul sectorului 5 ar[tând cu degetul spre Traian B[sescu, acuzându-l de r[zbunare. P[i, bre, Mareane, nu `i se pare c[ te agi`i ca un „coca-cola” ]n promo`ie \i nu mai impresionezi pe nimeni? Ru\ine!

Calendar cre\tin ortodox 14 L Sf. Mc. Tirs, Levchie \i Calinic; Sf. Mc. Filimon, Apolonie, Arian \i cei împreun[ cu dân\ii 15 M † Sfântul Sfin`it Mucenic Elefterie; Sf. Mc. Antia \i Suzana \i Vah; Cuv. Pavel

Adjunctul Poli`iei vrea \ef la frontier[ Poli`ia de frontier[ ar putea fi condus[ de adjunctul inspectorului \ef al Poli`iei, comisarul \ef Drago\ Holc[. }n prezent, acesta ocup[ func`ia de inspector \ef adjunct al Inspectoratului Jude`ean de Poli`ie, ]ns[ s-a ]nscris la concursul pentru ocuparea func`iei de inspector \ef la

Inspectoratul Jude`ean al Poli`iei de Frontier[, post r[mas vacant de mai bine de jum[tate de an. }n urm[ cu câteva s[pt[mâni, func`ia de inspector \ef adjunct al IJPF a fost ocupat[, tot prin concurs, de un angajat al Serviciului de Pa\apoarte, Cezar Hri\c[. (D[nu` Rotariu)

M-am ]nscris la concursul pentru func`ia de inspector \ef la IJPF, concursul având loc la sfâr\itul lunii. Din câte am v[zut la metodologia concursului, va fi o singur[ prob[, de interviu comisar \ef Drago\ Holc[

Poli`i\tii atac[ liberele for`ate ]n instan`[ Sindicatul poli`i\tilor boto\[neni consider[ c[ m[sura guvernan`ilor, prin care poli`i\tii trebuie s[-\i ia zile libere f[r[ plat[, este una abuziv[. Astfel, nu este exclus[ o ac`iune ]n instan`[ a acestora, ]n scurt timp. Ca \i celelalte categorii de bugetari, poli`i\tii trebuie s[-\i ia opt zile de concediu f[r[ plat[ la sfâr\itul acestui an, ]n ideea de a face economii la bugetul statului. }ns[ m[sura a fost aspru criticat[ de c[tre sindicali\ti, ]n

condi`iile ]n care sunt anumite categorii socio-profesionale la care aceast[ m[sur[ nu poate fi aplicat[ oricum. Deja, din luna noiembrie, o parte dintre poli`i\tii boto\[neni \i-au luat zile libere, urmând ca restul s[ le

ia ]n luna decembrie. Cum \i pân[ acum poli`i\tii nu beneficiau de plata orelor suplimentare, primind tot zile libere, reprezentan`ii poli`i\tilor s-au declarat foarte nemul`umi`i. (D[nu` Rotariu)

Noi urmeaz[ s[ facem ]n cel mai scurt timp un demers, ]n instan`[, pentru c[ nu consider[m c[ este o m[sur[ corect[. Oamenilor li s-a impus, iar acest lucru nu este conform cu Codul Muncii. De aceea, ]mpreun[ cu colegii de la centru, urmeaz[ s[ alegem pa\ii care vor fi f[cu`i. Noi vom reprezenta interesele colegilor no\tri Virgil Bordei, lider sindicatul „Pro Lex” Boto\ani

Publicitate

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

}n urm[ cu un an, Evenimentul de Boto\ani scria despre situa`ia firmelor din Boto\ani intrate ]n faliment \i insolven`[, ]n decursul anului 2008. Statul avea de recuperat 30,5 milioane de lei (305 miliarde de lei vechi) de la 59 de firme din jude`. Potrivit datelor Direc`iei Generale a Finan`elor Publice, cel mai mare datornic la bugetul general consolidat al statului era firma Pentagon Impex, cu un debit de 15,5 milioane de lei, respectiv jum[tate din datoriile totale ale societ[`ilor falimentare. Printre marii datornici de pe lista celor 59 de falimente se mai afla \i Intermob SA Dorohoi, Milenium 2000 Fashion SRL Boto\ani, Black Swan SRL S[veni. „Din fericire, nu avem firme cu mul`i angaja`i, cu cifr[ de afaceri mare, care s[ afecteze per ansamblu economia jude`ului. Nici din punct de vedere numeric nu e ]ngrijor[tor”, declara atunci prefectul Gheorghe Sorescu, fost \ef al Fiscului.

4,2477 lei

2,8774 lei

}n primele trei luni ale anului 2009, 12 firme au intrat ]n insolven`[, la nivelul municipiului Boto\ani, \i nu a fost ]nregistrat niciun faliment \i nicio reorganizare judiciar[, ]n ciuda problemelor financiare ale societ[`ilor comerciale boto\[nene. La nivelul jude`ului sunt câteva zeci de insolven`e deschise ]n acest an. Tot mai multe societ[`i intr[ ]n incapacitate de pl[ti \i ]n Centrala Inciden`elor de Pl[`i, dar la Fisc sunt ]nregistrate foarte pu`ine insolven`e, cu toate c[ institu`ia resimte din plin perioada grea prin care trecem, atunci când analizeaz[ volumul ]ncas[rilor \i cel al crean`elor de recuperat de la firme.

Ziua: -20C

Noaptea: -60C

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate intre ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le ! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!


3

14 decembrie 2009 Avantaj pentru Sanomed. Contractul va fi dezb[tut de conducerea Spitalului Jude`ean, reprezentan`ii Sanitas din cadrul unit[`ii \i de cei ai laboratorului, ]n cursul acestei s[pt[mâni. Angaja`ii laboratorului spun c[, dintr-o prim[ lectur[, contractul ar avantaja mai mult firma Sanomed.

TOPNEWS

Asociere ]n genunchi la laborator Firma care va prelua Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Jude`ean va avea cuvântul cel mai greu de spus ]n cazul unor decizii care vor fi luate ]n interiorul acestui serviciu. Potrivit contractului de asocia`iune investi`ional[, care nu a fost ]nc[ parafat, dar a fost dat reprezentan`ilor laboratorului spre analiz[, firma Sanomed, din localitatea Cornu, jude`ul Prahova, va avea trei membri ]n administrarea asocia`iunii, pe când Spitalul Jude`ean doar doi. Hot[rârile consiliului de conducere \i de administrare se vor lua cu votul a jum[tate plus unu din membri. Firma Sanomed, ar urma s[ vin[ cu soft specializat pentru laborator, soft \i re`ea de calculatoare, consultan`[ ]n vederea cre\terii num[rului de pacien`i, echipamente aferente laboratorului, respectiv service \i ]ntre`inere periodic[ a aparaturii, urmând s[ suporte \i costurile de personal.

Sanomed ]\i ia partea leului De asemenea, acela\i contract prevede c[ repartizarea beneficiilor sau

67% din profit ar urma s[ revin[ firmei prahovene \i doar restul de 33% Spitalului Jude`ean.

pierderilor rezultate din activit[`ile comune desf[\urate de coasocia`i ]n cadrul asocia`iunii se va efectua s[pt[mânal, lunar sau chiar trimestrial, propor`ional cu cota de participare a fiec[rei p[r`i. Aceea\i firm[ va avea obliga`ia, pe lâng[ preluarea personalului labora-

torului, s[ efectueze cu prioritate serviciile medicale paraclinice de laborator, solicitate de Spitalul Jude`ean pentru pacien`ii s[i, s[ ]nfiin`eze un punct de lucru la sediul asocierii, s[ achite cota parte din cheltuielile asocierii ce ]i revin \i s[ asigure un nivel minim de beneficiu al asociatu-

Ginecologul „minune” nu mai practic[ la femei Medicul din S[veni care a fost reclamat de o localnic[ pentru un avort nereu\it a fost sanc`ionat cu retragerea dreptului de liber[ practic[ pe o perioad[ de \ase luni. Sanc`iunea nu este ]ns[ definitiv[, se a\teapt[ verdictul de la Bucure\ti. Sanc`iunea a fost decis[ de Comisia de Disciplin[, dup[ derularea unei anchete, ]ns[ ea a fost contestat[ de medicul Mihai ~urcanu. Acesta a fost acuzat de o femeie din comuna Avr[meni, ]n vara acestui an, c[ de\i a fost la medicul moldovean s[-i fac[ un avort, \i a ie\it din cabinetul acestuia convins[ c[ i s-a efectuat ]ntreruperea de sarcin[, dup[ \apte luni s-a trezit c[... trebuie s[ nasc[.

De la avertisment la pierderea temporar[ a dreptului de practic[ Nemul`umit[ c[ medicul i-a pus atât via`a ei ]n pericol, dar mai ales a f[tului, femeia a f[cut plângere la Colegiul Medicilor. Aici, ginecologul din S[veni a primit doar un avertisment, ]ns[ Comisia de Disciplin[, format[ din mai multe cadre medicale, inclusiv din reprezentan`i ai Direc`iei de S[n[tate Public[ \i ai Colegiul Medicilor, a decis ridicarea dreptului de liber[ practic[ timp de jum[tate de an. Pentru c[ ]ntre timp \i femeia care a reclamat \i-a retras plângerea din motive proprii, acum se a\teapt[ de la Bucure\ti decizia final[. Dac[ de la nivel central se va constata c[ femeia \i-a retras plângerea ]n termenul prev[zut de lege, atunci medicul va sc[pa doar cu avertismentul dat de prima comisie. (L[cr[mioara Lupa\cu)

lui prim, de 73.000 lei, medie lunar[ calculat[ ]n urma unor analize bianuale ]n condi`iile ]n care Sanomed men`ine nivelul de teste. }ncetarea contractului se va face prin hot[rârea comun[ a membrilor asocia`i. (L[cr[mioara Lupa\cu)

ani este durata propus[ pentru efectuarea asocierii Spitalului Jude`ean cu „Sanomed”.

Aproape 1 milion dolari pentru transport gratuit 2,57 milioane de lei au fost puse la dispozi`ie de Ministerul Muncii pentru acoperirea gratuit[`ii ]n transportul interurban \i pentru suportarea dobânzilor la creditele acordate persoanelor cu handicap. Suma a fost transmis[, prin Auto-

ritatea Na`ional[ de Presta`ii Sociale (ANPS), c[tre administra`ia jude`ului, iar vineri, ]n \edin`a extraordinar[ a Consiliului Jude`ean, a fost aprobat[ rectificarea bugetului ]n sum[ de 2,574 mii lei. (Monica Aionesei)

Este vorba despre o sum[ cu destina`ie special[, pentru decontarea transportului interurban \i acoperirea dobânzilor pentru creditele accesate de persoanele asistate social. Este nevoie s[ aprob[m aceast[ sum[ pentru a putea fi folosit[ pân[ la ]nchiderea exerci`iului financiar Mihai ~âbuleac, pre\edinte Consiliului Jude`ean


CMYK

4

14 decembrie 2009 Plângere \i de la prefect. La adresa administra`iei locale din Mihai Eminescu a adus mai multe acuza`ii \i prefectul Cristian Roman. El a spus c[ s-a ]ncercat ]mpropriet[rirea ilegal[ cu 120 hectare de teren a unor persoane care nu aveau niciun drept. Institu`ia Prefectului a sesizat organele abilitate s[ ancheteze acest caz.

TOPNEWS

Primar \i viceprimar ancheta`i pentru semn[turi false Conduc[torii administra`iei locale din comuna Mihai Eminescu sunt ancheta`i ]ntr-un dosar ]n care sunt acuza`i de fals ]n ]nscrisuri publice.

devenit el primar, doar pentru c[ acestea nu ar fi fost semnate la timp de Temciuc. Oricum, tot ilegalitate r[mâne. }n ceea ce prive\te actele semnate de Temciuc ca primar, chiar dup[ ce a pierdut func`ia ]n favoarea lui Giread[, nu exist[ niciun fel de explica`ie. ]n ambele cazuri s-au s[vâr\it ilegalit[`i, iar anchetatorii urm[resc num[rul actelor semnate ilegal de cei doi, documente lovite de nulitate absolut[.

Procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani ]i ancheteaz[ pe primarul Verginel Giread[ \i viceprimarul Vasile Temciuc. Acesta din urm[ a fost primar pân[ ]n 2004, când alegerile au fost câ\tigate de Giread[, ]n detrimentul lui Temciuc. Chiar dac[ au fost rivali ]n campania electoral[ din 2004, anchetatorii au descoperit c[ ace\tia au f[cut schimb de locuri \i ]nainte de finalizarea alegerilor, dar \i dup[.

Trimi\i ]n judecat[ la sfâr\itul s[pt[mânii trecute

Primar doi ]ntr-unul

„Din anumite documente reiese c[ Verginel Giread[ (foto) a semnat ]n calitate de primar, mai multe hot[râri

]nainte de a câ\tiga alegerile \i de a fi ]nvestit ]n func`ie. Astfel, acesta semneaz[ ca primar documente ]nregistrate la Prim[rie ]nainte de turul doi al alegerilor locale din 2004, deci ]nainte s[ devin[ primar”, ne-au declarat surse din cadrul anchetatorilor. Potrivit acestora, \i Temciuc a semnat ]n calitate de primar la mult timp dup[ ce a pierdut aceast[ func`ie. Dac[ pentru semn[turile lui Giread[, ]nainte ca acesta s[ fie primar,

ar fi explica`ii, pentru semn[turile lui Temciuc din timpul mandatului lui Giread[ nu exist[ niciuna. Ancheta-

torii sus`in c[ este posibil ca Verginel Giread[ s[ fi semnat anumite documente mai vechi decât data la care a

Zeci de plângeri penale Primarul Giread[, viceprimarul Temciuc \i fostul secretar al comunei, Mircea Onofrei (foto), sunt ancheta`i ]n mai multe dosare penale, iar pe

Primarul Giread[ \i viceprimarul Temciuc au fost trimi\i ]n judecat[, la finele s[pt[mânii trecute, sub acuza`ia de fals intelectual, uz de fals \i abuz ]n serviciu contra intereselor publice \i private, ca urmare a unor afaceri cu terenuri. Verginel Giread[ a declarat c[ dosarul este unul politic \i a fost influen`at de faptul c[ este membru al PNL \i c[ nu a vrut s[ treac[ de partea partidului de guvern[mânt. (Bogdan Caliniuc)

numele lor au fost f[cute zeci de plângeri. Mai mult decât atât, Onofrei a primit \i o condamnare cu suspendare la doi ani de ]nchisoare ]ntr-un dosar \i este judecat ]ntr-un alt dosar al[turi de viceprimarul Temciuc, care, la rândul s[u, este judecat ]n dou[ dosare. (Bogdan Caliniuc)

Vene t[iate dup[ o audiere la Poli`ie Un tân[r cercetat pentru furt calificat a ]ncercat s[ se sinucid[, t[indu-\i venele, dup[ ce a fost audiat de poli`i\tii din comuna Mihai Eminescu. Petru T., ]n vârst[ de 28 ani, din localitatea Vii\oara Mic[, a fost internat la Spitalul Jude`ean Boto\ani ]nainte ca via`a s[-i fie pus[ ]n primejdie.

A fost internat cu diagnosticul pl[gi t[iate, superficiale, la antebra`ul stâng. Acesta ar fi recurs la necugetatul gest, dup[ ce a fost prins c[ i-a furat o oaie tocmai celui care l-a angajat. Petru T. locuie\te f[r[ forme legale la Ipote\ti \i lucreaz[ ca cioban la stâna lui F[nic[ G. din aceast[ localitate.

A ie\it cu oaia furat[ s[ o vând[ la drumul mare Vineri sear[, Petru T. i-a furat o oaie patronului lui, sacrificând animalul \i ]ncercând s[-l vând[ pe D.N. 29 B. A fost surprins de c[tre fiul proprietarului animalului, care a sesizat poli`i\tii. Ace\tia, l-au condus pe Petru T. la sediul postului, declan\ând cercet[rile pentru furt calificat. Dup[ terminarea audierii, tân[rul a plecat ]mpreun[ cu F[nic[ G. la stâna acestuia. Ulterior, ]n jurul orelor 23.00, poli`i\tii din Mihai Eminescu au fost sesiza`i telefonic de c[tre proprietarul stânei c[ Petru T. a ]ncercat s[ se sinucid[, prin t[ierea venelor de la mân[, fiind transportat la spital. Medicii au stabilit c[ via`a tân[rului nu a fost pus[ ]n pericol. (D[nu` Rotariu)


CMYK

5

14 decembrie 2009 Primar cercetat. Penalul din campania electoral[ l-a atins \i pe primarul de V[cule\ti. Poli`ia a fost sesizat[ c[ Iulian Vlas ar fi oferit alimente electoratului, pentru a-l vota pe Traian B[sescu.

ESEN~IAL

Alegeri penale De\i oficialii Ministerului Administra`iei \i Internelor se l[udau c[ strict ]n ziua turului doi la Boto\ani nu s-au consemnat evenimente deosebite, ]n restul perioadei electorale lucrurile stau taman invers. de infrac`iuni au fost ]nregistrate pe parcursul ambelor tururi de scrutin, c[rora li s-au ad[ugat \i aproximativ 40 de contraven`ii.

100 de reclama`ii electorale telefonice Pe lâng[ ]nregistrarea acestor fapte, poli`i\tii boto\[neni au avut de verificat aproape o sut[ de apeluri prin 112, ]n privin`a ]nc[lc[rii legii electorale, ]ns[ majoritatea acestora s-au dovedit a fi reclama`ii ne]ntemeiate

sau care nu `ineau de competen`a poli`i\tilor. Chiar \i a\a, poli`i\tii au ]n lucru zeci de dosare. }n perioada campaniei electorale pentru primul tur al alegerilor preziden`iale, poli`i\tii boto\[neni au ]nregistrat o infrac`iune la legea 370/2004 a alegerilor preziden`iale \i 13 infrac`iuni prev[zute de Codul Penal \i alte acte normative. Tot ]n aceast[ perioad[ au fost aplicate 39 de contraven`ii la legea alegerilor, ]n valoare de 2.000 lei.

Dosare pentru bannere distruse }n sâmb[ta dinaintea turul I a fost vandalizat[ ma\ina deputatului PD-L C[t[lin Buh[ianu \i un alt autoturism al democrat-liberalilor. Pe parcursul primului tur de alegeri poli`i\tii au cercetat o singur[ persoan[, pentru o fapt[ prev[zut[ de Codul Penal. Pe perioada campaniei electorale, aferente turului doi a fost ]nregistrat[ o fapt[ pedepsit[ de legea alegerilor, cu trei persoane cercetate \i alte dou[ fapte prev[zute de Codul Penal, cu o persoan[ cercetat[ \i un autor necunoscut. Cu o zi ]naintea turul al doilea de scrutin, când se ]ncheiase campania electoral[, poli`i\tii au

]nregistrat trei fapte prev[zute de Codul Penal, care aveau leg[tur[ cu alegerile, ]n special distrugere de bannere.

Cerceta`i pentru mit[ electoral[ }n ziua de dinaintea alegerilor au fost ]nregistrate trei infrac`iuni la legea 370, cu nou[ persoane cercetate. Mai exact, cele trei infrac`iuni au vizat oferirea de bunuri ]n scopul determin[rii aleg[torului s[ voteze un anumit candidat. Poli`i\tii au cercetat patru persoane cu vârsta cuprins[ ]ntre 31 \i 55 ani \i alte trei, cu vârste ]ntre 38 \i 48 ani, stabilindu-se c[ pe raza

localit[`ilor B[lu\eni \i respectiv Ghireni, comuna Co`u\ca, acestea ar fi oferit cet[`enilor cu drept de vot pungi cu produse, ]n scopul determin[rii s[ voteze un anumit candidat. Celelalte dou[ persoane cercetate

pentru aceea\i fapt[ sunt doi b[rba`i, unul de 61 \i cel[lalt de 63 ani, care ]n aceea\i zi, pe raza localit[`ii Cotu Miculin`i, comuna Co`u\ca, ar fi oferit pungi cu produse unor cet[`eni cu drept de vot. (D[nu` Rotariu)

Campanie electoral[ cu b[taie Reclama`ia de agresiune a fost f[cut[ de viceprimarul PD-L de Dângeni, C[t[lin Rotundu, care sus`inea c[ a fost b[tut de primarul PSD al comunei, Stelic[ Trufin \i de consilierul PSD Neculai Buliga. Totul a pornit de la Oxana Rotundu, so`ia viceprimarului, care a reclamat c[ a fost agresat[. Cercet[rile ]n acest caz continu[. (D[nu` Rotariu)

Geoan[ câ\tig[ meciul nulelor de la Boto\ani Candidatul PSD la alegerile preziden`iale a câ\tigat ]n jude` disputa cu reprezentantul PD-L la ac`iunea de renum[rare a voturilor nule. Biroul

Electoral Central a depistat ]ntre cele 2.743 de buletine nule de la Boto\ani, 20 care, ]n realitate, erau valabile. 11 dintre acestea erau ]n favoarea lui Mircea Geoan[, iar restul de 9 pentru Traian B[sescu. Ieri la orele 20:00 BEC reu\ise s[ renumere buletinele din toate jude`ele \i ]n urma acestei proceduri B[sescu a mai adunat 1.169 de voturi, iar Geoan[ 968. La Boto\ani, mai pu`in de 1% din voturile declarate nule au fost depistate ca fiind valabile. (Monica Aionesei)

Ce spuneau \efii partidelor la ]nceperea renum[r[rii

A venit cu ma\ina la alimentare...

„Pe noi nu ne afecteaz[ ]n niciun fel, nu schimb[ cu nimic rezultatul votului, ba mai mult, cred c[ dl. B[sescu va avea mai multe voturi”, C[t[lin Flutur, pre\edinte PD-L Boto\ani. „Eu nu am informa`ii c[ la Boto\ani s-ar fi ]ntâmplat ceva necurat, dar ca s[ elimin[m orice suspiciune, este bine c[ s-a decis renum[rarea voturilor”, Florin ~urcanu, pre\edintele PNL Boto\ani „Cred c[ atât timp cât diferen`a dintre cei doi este de doar 70.000 de voturi, iar voturile nule, ]n num[r de 138.000, sunt mai multe decât diferen`a, exist[ posibilitatea de a fi influen`at rezultatul ini`ial”, Gheorghe Marcu, pre\edintele PSD Boto\ani


6

14 decembrie 2009 Proiectil la |tef[ne\ti. Personalul specializat al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ a ridicat vineri un proiectil din gr[dina unui b[rbat din |tef[ne\ti. Acesta a fost descoperit de Mircea P. ]n timpul execut[rii unor lucr[ri agricole. Pirotehni\tii au stabilit c[ exista pericol de explozie.

TOPNEWS Via`[ terminat[ ]ntr-un copac Un boto\[nean a murit duminic[, dup[ ce s-a izbit violent cu ma\ina ]ntr-un copac. So`ia sa a suferit r[ni grave. Evenimentul a avut loc ]n jurul orei 09.00. Gheorghe Oproiu, din Boto\ani, se afla la volanul unui autoturism Skoda Octavia \i circula dinspre municipiu spre Cop[l[u. }n autoturism se mai afla \i so`ia acestuia, Elena. |oferul a intrat cu vitez[ ]ntro curb[ de la intrarea ]n p[durea Buda \i, din cauza poleiului, autoturismul a derapat. Ma\ina s-a r[sucit de câteva ori pe \osea \i s-a izbit puternic ]ntr-un copac.

Decedat ]n drum spre Ia\i Accidentul a fost v[zut de un \ofer care trecea prin zon[ \i care a oprit la fa`a locului \i a sunat la 112. Acesta a declarat c[ femeia era ]n stare de \oc imediat dup[ producerea accidentului, iar b[rbatul, grav r[nit. La locul impactului s-au deplasat dou[ echipaje ale descarcer[rii \i ale ambulan`ei, ]ns[ victimele au fost scoase din ma\in[ ]nainte de sosirea echipajelor de interven`ie. R[ni`ii au fost prelua`i de ambulan`e \i du\i la Spitalul Jude`ean „Mavromati”. „Am

de ani avea conduc[torul decedat dup[ accident, iar so`ia sa 51.

preluat de la locul accidentului dou[ persoane, poli-traumatizate. Femeia a suferit un traumatism cranio-cerebral acut ]nchis \i un traumatism toracic. }ns[, cel mai grav r[nit era b[rbatul, care a suferit un traumatism cranio-facial acut deschis, cu multiple leziuni la nivelul capului”, a declarat un cadru medical. La scurt timp conduc[torul auto, care avea mai multe r[ni la cap, a fost transferat la Ia\i, ]ns[ nu a mai supravie`uit drumului \i a decedat ]nainte de a ajunge la Clinica de Neurochirurgie.

Ucis de vitez[ \i de polei Poli`i\tii, care au efectuat cercet[ri la fa`a locului, au efectuat m[sur[tori, pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului \i au dispus expertiza tehnic[ a ma\inii, pentru a se vedea dac[ la baza producerii accidentului nu ar fi putut sta o defec`iune tehnic[. „Din primele cercet[ri se pare c[ este vorba de o neadaptare a vitezei la condi`iile de drum. ]n momentul ]n care a intrat ]ntr-o curb[

~ig[ri de contraband[ ]n saci cu cereale Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au descoperit, vineri, circa 45.000 de `igarete ascunse ]n bagajele a trei boto\[neni, valoarea acestora pe pia`[ dep[\ind 9.400 lei. Vineri sear[, ]n jurul orelor 23.00, echipajele formate din poli`i\ti de frontier[ de la Dorohoi au oprit pentru control trei autovehicule care circulau dinspre Siret spre Mih[ileni. }n cele trei autovehicule oprite, poli`i\tii de frontier[ au descoperit 45.000 `ig[ri cu timbru de Ucraina. Cei trei conduc[tori auto, Emil B., ]n vârst[ de 30 de ani, Alin B., ]n vârst[ de 32 de ani \i Nicolae B., ]n vârst[ de 61 de ani, to`i din Fl[mânzi, nu de`ineau documente de provenien`[ pentru `ig[ri. Poli`i\tii de frontier[ au dispus ridicarea, ]n vederea confisc[rii, a `ig[rilor, ]n acela\i timp fiind aplicate \i sanc`iuni contraven`ionale, ]n valoare total[ de 3.500 lei. (D[nu` Rotariu)

Toate cele 45.000 `igarete erau disimulate ]n portbagaj sau ]n interiorul autovehiculelor, printre saci cu cereale \i bagaje personale. Cei trei b[rba`i au declarat c[ au cump[rat `ig[rile de la diver\i cet[`eni de pe raza localit[`ii Siret, cu inten`ia de a le comercializa ]n localitatea de domiciliu inspector Minodora R[cnea, purt[tor de cuvânt Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[

u\oar[ la dreapta a pierdut controlul \i a ie\it ]n decor”, a declarat unul

din poli`i\tii prezen`i la fa`a locului. (D[nu` Rotariu)

Am ajuns imediat dup[ producerea accidentului. So`ia era ]n stare de \oc, abia putea vorbi, iar b[rbatul era foarte grav r[nit. I-am scos din ma\in[ \i am a\teptat sosirea ambulan`ei, pentru a le acorda ]ngrijiri medicale martor al accidentului

Spânzurat ]n gospod[rie Sâmb[t[, poli`i\tii din Durne\ti s-au confruntat cu un caz de sinucidere, un b[rbat spânzurându-se de un pom din curtea casei. Gheorghe L., ]n vârst[ de 66 ani, din satul Guranda, comuna Durne\ti, a fost g[sit de rude spânzurat de un pom. Au fost anun`a`i poli`i\tii, care au stabilit la examinarea sumar[ a cadavrului, c[ prezenta o urm[ de \trangulare la

nivelul gâtului, f[r[ a prezenta alte semne de violen`[ pe corp. }n locuin`a sinuciga\ului a fost g[sit ulterior un carnet ]n care era scris un bilet de adio. }n cauz[ nu sunt suspiciuni cu privire la cauza decesului, ]ns[ cadavrul a fost depus la morga Spitalului din Tru\e\ti, ]n vederea efectu[rii necropsiei. (D[nu` Rotariu)


7

14 decembrie 2009 Campioan[ european[ de 1.500 euro. ]n total, pentru cele trei medalii de aur cucerite la Campionatul European, Andreea Aanei a ]ncasat 1500 de euro, din care 1000 de euro din partea Federa`iei Române de Haltere \i 500 de euro de la Clubul Sportiv Boto\ani.

SPORTNEWS

Fotbalul, sport rege \i la bani Andreea Aanei, campioan[ de 3.500 euro

Adrian Boro\tean, rezerv[ de 12.000 euro

3 medalii de aur Campionatul European de cade`i Locul 6 Campionatul Mondial de Juniori Locul 8 Campionatul Mondial de cade`i Locul 10 Campionatul European de seniori 2 Cupe ale României 9 medalii de aur la Campionatele Na`ionale de cade`i, juniori \i seniori

A evoluat ]n 18 meciuri, 602 minute A fost titular ]n patru meciuri A marcat un gol Cu Boro\tean ]n teren FC Boto\ani a câ\tigat cinci meciuri Cu Boro\tean ]n teren FC Boto\ani a pierdut opt meciuri

Un fotbalist mediocru, care de multe ori nici nu a prins lotul pentru meciurile de campionat ale FC Boto\ani, a ]ncasat ]n acest an de aproximativ trei ori mai mult decât sportiva num[rul unu a jude`ului, care ]n 2009, a cucerit trei medalii de aur la Campionatul European \i o pleiad[ de premii na`ionale.

Premii mici \i impozitate Anul 2009 a fost unul de excep`ie pentru componenta sec`iei de haltere a Clubului Sportiv Boto\ani, Andreea Aanei. A cucerit nu mai pu`in de trei medalii de aur la Campionatul European de cade`i, s-a clasat pe locul \ase la Campionatul Mondial de juniori \i pe locul opt la

Chiar dac[ ar fi bani tot nu putem pl[ti mai mul`i bani sportivilor care ob`in rezultate foarte bune. Sunt ni\te normative care sunt foarte clare ]n ceea ce prive\te premierea sportivilor. De multe ori te bucuri de rezultatele ob`inute de sportivi dar te ]ntristezi pentru c[ nu ]i po`i r[spl[ti pe m[sura muncii lor. Andrei Amos, director CS Boto\ani Campionatul Mondial de cade`i. A câ\tigat absolut tot ce se putea câ\tiga pe plan na`ional, trecându-\i ]n palmares nu mai pu`in de nou[ medalii de aur la Campionatele Na`ionale de cade`i, juniori \i seniori. ]n plus, a mai cucerit dou[ Cupe ale României. Pentru toate aceste performan`e, Andreea Aanei a fost recompensat[ ]n total cu aproape 4100 de euro, din care s-a oprit 16% impozit, r[mânând cu aproximativ 3500 de euro. Cel mai mult a primit pentru medaliile ob`inute la Campionatul European. „Pentru rezultatele ob`inute la Europene sau Mondiale premierea o face Federa`ia Român[ de Haltere. }n plus, noi putem premia sportiva cu jum[tate din cât a alocat federa`ia. Andreea Aanei a cucerit trei medalii de aur la Campionatul European, dar a fost premiat[ doar pentru dou[. S-a luat ]n calcul cea mai important[ medalie care a fost premiat[ integral iar pentru urm[toarele dou[ s-a

an de trei-patru ori mai mult decât un campion european. De exemplu, mijloca\ul Adrian Boro\tean, pentru care s-a achitat 36.000 de euro ]n momentul ]n care a fost transferat de la Unirea Dej, a

pl[tit 50%”, a spus Andrei Amos, directorul CS Boto\ani.

313 euro ]ncasa`i luna aceasta Desemnat[ sportiva num[rul unu atât ]n clasamentul Clubului Sportiv cât \i ]n clasamentul celor mai buni sportivi ai jude`ului, ]ntocmit de Direc`ia Jude`ean[ de Sport, Andreea Aanei a ]ncasat ]n total 313 euro. De la CS Boto\ani a primit 175 de euro, ]n timp ce de la DJS a ]ncasat 138 de euro. „Anul acesta nu neam confruntat cu probleme ]n ceea ce prive\te bugetul de premiere, dar nu puteam pl[ti sume mai mari la primele locuri deoarece sportivii erau nevoi`i s[ achite impozit la ace\ti bani. Am preferat s[ d[m la mai mul`i sportivi care au ob`inut rezultate bune ]n acest an”, a spus Radu Anghel, inspector la Direc`ia pentru Sport a Jude`ului Boto\ani.

Fotbali\tii, cei mai bine pl[ti`i din jude` Componen`ii echipei FC Boto\ani r[mân ]n continuare cei mai bine pl[ti`i sportivi din jude`. Cu contracte ce variaz[ ]ntre 6000 \i 12.000 de euro \i prime de 280 de euro ]n deplasare \i 230 pe teren propriu la victorie, fotbali\tii ajung s[ câ\tige ]ntr-un

Este o diferen`[ destul de mare ]ntre fotbali\ti \i restul sportivilor. Aceast[ situa`ie este peste tot ]n `ar[. }n compara`ie cu alte cluburi de liga a doua din `ar[, la FC Boto\ani contractele nu sunt foarte mari pentru c[ le-am mai diminuat ]n acest an din cauza problemelor financiare. Cornel |fai`er, pre\edinte FC Boto\ani

evoluat foarte pu`in ]n acest an \i a marcat doar un singur gol. }n schimb, a ]ncasat aproximativ 12.000 de euro

din contract \i prime de joc. „

Pagin[ realizat[ de R[zvan Sauciuc


8

14 decembrie 2009

TOPNEWS

A\teapt[ comenzi de la prim[rii. Prin adrese trimise de DJDP c[tre prim[riile \i posturile de poli`ie din jude`, reprezentan`ii acestor institu`ii sunt ruga`i s[ informeze prompt dispeceratul dac[ ]n diferite zone se impune interven`ia echipelor de desz[pezire.

Ninge cu bani ]n activitatea de iarn[ 200.000 de lei sunt la dispozi`ia SC Transporturi Auto SA, acordate de Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri Boto\ani (DJDP) pentru activitatea de iarn[, pân[ la finele acestui an. }ncepând de vineri sear[, contractul de desz[pezire ]ncheiat ]ntre cele dou[ unit[`i ]\i produce efecte, cu o ]ntârziere de aproape o lun[ \i jum[tate.

Am solicitat pentru fiecare baz[ dou[ utilaje cu plug \i r[spânditor \i un altul de ]nc[rcare, pentru a ]ncepe serviciile. Din prognoza meteo reiese c[ ]n urm[toarele zile vor avea loc ninsori slabe, ceea ce va putea duce la formarea poleiului. Romeo Caciuc, director executiv DJDP

cr[rilor pe drumurile jude`ene, câ\tig[torul licita`iei a fost de acord s[ semneze un act adi`ional la contract, prin care se angajeaz[ c[ se va apuca de treab[ \i va fi remunerat abia atunci când va da prima ninsoare sau primul ]nghe`. }n aceste condi`ii, s-a f[cut o economie la desz[pezire de circa 1,2 milioane de lei, din care ]ns[ deja 600.000 lei au fost direc`iona`i c[tre salarii la Protec`ia Copilului.

Linie fierbinte pentru ]nghe`a`i Boto\[nenii care vor s[ semnaleze blocaje pe drumurile jude`ene sau s[ afle dac[ pot s[ circule ]n condi`ii bune de trafic pe un anumit tronson de drum, pot s[ apeleze la dispeceratul anun`at de speciali\tii drumurilor jude`ene pentru iarna 2009-2010. Num[rul de telefon este 0231.510792 iar ofi`erul de serviciu d[ \i prime\te informa`ii 24 de ore din 24. (M. Aionesei) Conducerea DJDP a solicitat societ[`ii câ\tig[toare mobilizarea unui minim necesar de utilaje ]n cele patru baze din jude`, astfel ]ncât s[ se poat[ interveni pentru combaterea poleiului ce s-ar putea forma, dat[ fiind prognoza meteo. }n toate cele patru baze, Boto\ani, S[veni, Tru\e\ti \i Dorohoi se vor afla câteva zeci de utilaje de desz[pezire pe tot parcursul iernii, care vor interveni pe cei 639 km de drum jude`ean ]n func`ie de fenomenele mete-

orologice. 7.200 de tone de nisip \i 1.100 de tone de sare au fost achizi`ionate ca material antiderapant.

1,2 milioane lei economie la desz[pezire Cu data de 1 noiembrie ar fi trebuit s[ intre ]n vigoare contractul de desz[p[zire ]ncheiat cu SC Transporturi Auto SA. Pentru c[ vremea favorabil[ a permis continuarea lu-

20 de lei ora de stat ]n baz[ - 20 lei/ora de a\teptare/utilaj mobiliazat ]n baz[ - 30 lei/ora de patrulare/utilaj - 40 lei/ora de ac`iune/utilaj

Liber la vânzarea ANL - urilor Tinerii care locuiesc la ANL-uri vor putea trece la perfectarea actelor ]n vederea cump[r[rii locuin`elor, cu condi`ia s[ fi stat cu chirie ]n apartamentele respective mai mult de trei ani. Guvernul a adoptat s[pt[m]na trecut[ o hot[râre prin care se creeaz[

cadrul legal pentru vânzarea locuin`elor ANL c[tre tineri. Aceste imobile, construite prin ANL pân[ la 24 aprilie 2008, au fost trecute din proprietatea public[ ]n proprietatea privat[ a statului, creându-se astfel cadrul legal pentru vânzarea acestora. Chiar dac[ pre`urile estimative ale acestor locuin`e variaz[ ]ntre 11.000 \i 24.500 euro, solicit[rile de cump[rare sunt, ]n continuare, pu`ine. Chiria\ii nu dispun de resursele financiare necesare, iar contractarea unui credit bancar

nu-i ]ncânt[ pe tineri, mai ales ]n aceast[ perioad[ de criz[.

Condi`ii impuse chiria\ului la vânzarea locuin`ei ANL }ntr-o prim[ etap[, ]n cartierele Bucovina \i C[lug[reni au fost scoase la vânzare 89 de locuin`e. Legea prevede \i unele condi`ii de vânzare, respectiv s[ locuie\ti ne]ntrerupt trei ani

de zile ]n acel imobil, pre`ul s[ fie achitat integral la vânzarea locuin`ei, titularul s[ nu aib[ ]n proprietate o alt[ locuin`[. De asemenea, venitul mediu pe fiecare membru al familiei nu trebuie s[ dep[\easc[ salariul mediu brut pe economie. Titularul poate beneficia o singur[ dat[ de dreptul de a cump[ra o locuin`[ ANL \i, de asemenea, nu o poate ]nstr[ina pe o perioad[ de 5 ani de la dobândire. (L[cr[mioara Lupa\cu)

36

de chiria\i au depus pân[ acum cereri ]n vederea achizi`ion[rii unui imobil construit prin ANL A fost o procedur[ prealabil[ care a necesitat o evaluare a cl[dirilor pentru trecerea din domeniul public ]n domeniul privat. Acum au venit cu ni\te complet[ri care s[ ]`i dea voie s[ vinzi apartamentele respective. }ntr-o astfel de ordonan`[ ar trebui s[ apar[ \i posibilitatea ca \i prim[riile s[ ]\i recupereze banii pentru utilit[`ile \i terenul pus la dispozi`ie. Florin Ghiorghi`[, viceprimar Boto\ani


9

14 decembrie 2009 Eminescu, scriitor la teatru. }n 1864, angajat ca sufleur al trupei Vl[dicescu-Tardini, era marele poet român \i boto\[nean, Mihai Eminescu. El era angajat \i ca scriitor de roluri. Pe scena acestui teatru au ap[rut \i actori str[ini: Adelina Patticelebra stea de la Oprea din Paris, ]n 1865.

REMEMBER

Boierimea Boto\anilor la teatru Boto\[nenii au iubit teatrul ]nc[ de la primele spectacole puse ]n scen[ ]n ora\ul lor. De altfel, se pot l[uda cu un ora\ care a g[zduit printre primele reprezentan`ii teatrale din Moldova, “dup[ modelul teatrelor din Occident”. Mai mult interes a pus lumea boto\[nean[ pentru teatru, care pare s[ fi avut a\a de mare influen`[ asupra boierimii locale, ]ncât, cu vremea s-au urcat \i boierii \i cucoanele lor pe scena improvizat[ a unui teatru ]n Boto\ani. Artur Gorovei, 1926

La teatru, cu scaunele de acas[ În Boto\ani, prin 1860 se construie\te undeva ]n actualul Centru Vechi prima sal[ de teatru, cunoscut[ sub denumirea de „Teatrul Petrache Cristea”. Astfel, despre Boto\ani se poate spune c[ a fost printre primele ora\e din `ar[ care aveau o sal[ de reprezentan`ii teatrale dup[ modelul celor din Occident, cu scen[, dou[ rânduri de loji, parter, orchestr[ \i celelalte accesorii. „Forma arhitectonic[ a salei era ca a tuturor s[lilor moderne de teatru: jum[tate de elips[, cu dou[ rânduri de loji ale c[ror desp[r`ituri de scânduri erau vopsite

cu alb, f[r[ nici un capitonaj, \i mai ales f[r[ scaune, pe care publicul ]n seara de reprezenta`ie trebuia s[ le aduc[ de acas[ pentru a avea pe ce \edea”, scria ]n 1929, Vladimir |ardin. Sala era v[ruit[ ]n alb.

Recuziterii umblau cu ]nchiriatul mobilei Despre scen[ \i despre decoruri sunt amintite ]n scrierile vremii lucruri interesante, aceste am[nunte alc[tuind tabloul teatrului acelei perioade. Scena „Teatrului Petrache Cristea“ era mare, se spune ]n scrierile vremii, iar când venea vorba de decoruri, adeseori imagina`ia spectatorilor era pus[ la grea ]ncercare. „Scena destul de mare avea o cortin[ reprezentând ]n pictur[ o perdea bogat drapat[ ]n falduri. La mijlocul ei era zugr[vit[ o lir[ peste dou[ m[\ti grece\ti, emblema Thaliei”, scrie Vladimir |ardin. Aveau \i câteva decoruri. Un salon de castel medieval, fondul unei pie`e din ora\, o p[dure secular[, un interior `[r[nesc erau cele câteva decoruri din dotarea teatrului. Era mai greu cu mobilierul, pentru c[ teatrul nu avea a\a ceva. „Ca mobilier, teatrul nu avea nici unul, trupele prin a\a numi`ii lor recuziteri, ]nchiriau sau ]mprumutau de la binevoitori mobila necesar[, totdeauna anacronic[ cu timpul ]n care se desf[\ura ac`iunea de pe scen[. Dar nimeni nu f[cea caz de asemenea mici neajunsuri. Shakespeare, ]n lipsa de decor, lipea placarde cu indica`ie: „aici este o gr[din[, aici o fântân[, dincolo un han sau un castel”; \i imagina`ia completa lipsa decorului”, mai scria, ]n acela\i an,1929, Vladimir |ardin.

M[tasea veritabil[ a cucoanelor, ]mbâcsit[ de funinginea lumân[rilor De mijlocul plafonului atârna un candelabru uria\ ]n care erau ]nfipte 200 de lumân[ri de parafin[. Stalurile, un fel de lavi`e cu sp[tar, erau rezervate numai b[rba`ilor. Pentru orice femeie ar fi fost o lips[ de respect

s[ apar[ la teatru ]n stal. Stalurile erau, s[-i zicem, capitonate cu percal de culoare ro\ie cu flori negre, „un fel de tapi`erie rudimentar[ b[tut[ ]n cuie, ]n care elegan`ii cavaleri cari

veneau la teatru totdeauna ]n mare `inut[ ]\i sfâ\iau hainele scumpe comandate la Paris, iar cucoanele din loji vedeau a doua zi toaletele de m[tase veritabil[ \i catifea de Lyon ]nbâcsite de funinginea de la lumân[rile de parafin[ care ardeau ]n marele candelabru din sal[”, dup[ cum se zugr[ve\te ]n scrierile ]nceputului de secol trecut. Cu toate acestea, lumea era vesel[, lini\tit[, mul`umit[, ba chiar entuziasmat[ „pentru c[ era f[r[ preten`ii mari de occidentalism \i parvenitism”. Trei lovituri de butuc ]n du\umeaua scenei anun`au publicul c[ reprezenta`ia avea s[ ]nceap[.

Publicul iubitor de teatru atr[gea trupele vremii }ntr-o astfel de sal[, trupele de teatru str[ine, care treceau prin punctul de frontier[ Burdujeni spre Bucure\ti, \i de acolo spre Constantinopol, se ab[teau de cele mai multe ori, pentru una sau mai multe reprezentan`ii \i la Boto\ani, ora\ cu un public iubitor de teatru, \i, mai presus de toate, cu o genera`ie tân[r[, entuziast[. }n fiecare toamn[, Boto\anii vedea sosind câte

o trup[ de actori pentru stagiunea de iarn[! Trupele Pascaly, Alexandrescu, Poenaru, Popescu, etc. Teatrul Petrache Cristea s-a pr[bu\it ]n 1980 din lipsa lucr[rilor de ]ntre`inere \i consolidare.

Boto\anii au fost, acum 72 de ani, unul dintre primele ora\e din `ar[ care se mândrea cu faptul c[ poseda o sal[ de reprezenta`ii teatrale dup[ modelul teatrelor din Occident, cu scen[, decoruri, dou[ rânduri de loji, parter, galerie, orchestr[ \i celelalte accesorii. Vladimir |ardin, 1929 Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu


10

14 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \arpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro sau schimb cu apartament 2 camere. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Cap[t 1, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, curat[, 17.000E. Tel: 0744/530.803

* Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[ zona Tiberiu Crudu,parter,28 mp,libera,17000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ confort sporit,et.1,30 mp,total renovata,CT,T,G,F,mobila noua,utilata,moderna,zon[ deosebit[-Casa Tineretului,Pre` discutabil:23500 euro sau 25500 euro(cu sau f[r[ mobil[). Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industriala,parter, 24 mp,renovata total,T,G+F,P,rigips, 44000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ ,11 mp,Unirii,parter,cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice.Pre` 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ confort II,caramida,etaj 2,pe mijloc,la soare,la strada,zona ASCON.Pre` 15000 euro usor negociabil. 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ 25 mp,BCA, pe mijloc,la soare,zona Palatul Copiilor,etaj intermediar,fara ]mbun[t[`iri.19000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V)

mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

Apartamente 2 camere * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(28) * Vând apartament 2 camere SD, etaj 2, pe mijloc, f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, liber, zona maternitate. Telefon: 0743466745.(1659-6) * Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 35.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, et.2, spa`ios, gaz separat, bloc izolat, D, 33.000E.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere ultracentral, 52mp, renovat, mobilat \i utilat, totul nou, \arpant[, 40.000E.Tel:0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[,conf.2,22mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere Bucovina, et.3, spa`ios, D, 30.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând garsonier[,26mp,et4,cu imbun[t[`iri (gresie,faian`[,termopan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil.Tel.0741497829.(A)

* Apartamente noi, 50-60mp utili, la cheie sau semifinisate, ]ncepând de la 35.750E.\i ]n rate.Tel: 0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda. Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere zona Unirii, parter, SD, 38.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere,et.1,52 mp utili.CT,caramid[,izolat,G,F,curat, zona Octav Onicescu-Liceul Eminescu,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Primaverii-Tex, et.2, D, CT, T, G+F, renovat, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Super Ofert[!!! Apartament 2 camere,zona Sucevei,etaj intermediar,48 mp,intretinut,merit[ v[zut,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu, 45 mp utili, \arpanta, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Sucevei,D,50 mp,etaj intermediar,CT,T,34000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,turn,D,51 mp,CT,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,27000 euro . Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere Liceul Eminescu, et.1, 52mp, CT, c[r[mid[, 37.000E neg.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere zona Calea Nationala-Gara, et.1, D, 52 mp, fara ]mbun[t[`iri,25000 euro. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere Oct.Onicescu, et.2, 2 balcoane, 52mp, CT, G+F, c[r[mid[, 38.500 E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona capat 1,la strada,et.2,50 mp,T,u\or renovat, 31000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Aleea |colii, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, Bucovina, complet renovat, Ct, T, \arpant[, 28.000E.Tel: 0749/09.38.38(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu, 52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 29.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 43.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de

* Vând apartament 2 camere, zona Primaverii-Tex,D,et.2,48 mp,gaz separat,la strada,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,et.2,52 mp,D,CT,G+F, P,caramida,pe mijloc,38000 euro . Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Primaverii,et.1,D,50 mp,T,30000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \arpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 31.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60

* Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucecea, s. 55 mp, D, et. 3, toate ]mbun[t[`irile, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 25.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona T.Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), s. 30 mp, D, et. 2, pre` 85.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s.c. 110 mp (include extinderea), teren ]n fa`[ proprietate 86 mp, loc parcare pe teren proprietate, pretabil pentru cabinet medical, birouri, etc., pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu (Pia`a Mic[), s.52 mp, SD, et. 1, pre` 37.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii (muzeul etnografic), s.48 mp, D, et. 1, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s.49.5 mp, SD, et. 1, pre` 31.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Cap[tul 1, s.51 mp, SD, parter, cu balcon, posibilitate de extindere lateral, pre` 30.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Cap[tul 1, s.48 mp, SD, et 3, CT, posibilitate de extindere lateral, pre` 34.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s.50 mp, D, et.1, pre` 31.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale Arcului, s.52 mp, D, et.3, pre` 35.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N)


11

14 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere D,etaj 1,60 mp, c[r[mid[, gaz separat, fara ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii. 32000euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând ap[rtament 2 camere D,54 mp,gaz separat,centrala termica,etaj 6 din 10,35000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând ap[rtament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[(Stadion) 43000 euro negociabil.Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp,et.4,cu imbun[t[`iri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 074149782 9 * Vând apartament 2 camere,47mp, decomandat,zona Bucovina Pre` 38.000euro neg Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,70mp,CT, modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat, 50mp,et3,modernizat cu imbun[t[`iri ,zona Aleea Grivitei.Pre` 38000euro neg .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple

imbun[t[`iri,zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil.Tel.0741497829.(A) * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245)

* Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere \t.Luchian, 65mp, pe mijloc, 2 balcoane, \arpant[, D, 40.000E neg.Tel:0748/115.912.(V)

]mbun[t[`irile, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere Prieteniei, 65mp, et.5/10, 2 balcoane, CT, termopan, D, 47.000E neg.Tel:0748/115.912.(V)

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere Gh.Avramescu, et.1, ]mbun[t[`iri, balcon ]nchis cu termopan, D, 43.000E neg.Tel.0748/115.912.(V)

* Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Vând apartament 3 camere Prim[verii, et.2, 64mp, CT, T, 40.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere Oct. Onicescu(Pia`a Mic[), renovat, CT, T, \arpant[, 46.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 3, SD, s. 70 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 3 camere * Persoan[ fizic[ vând apartament 3 camere, D, et.1, complex Bulevard, 42000 Euro negociabil. Telefon: 0743797258.(1665-6)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bucovina,et.1,D,recent renovat,D,CT, T,mobila bucatarie,ultramodern,50000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona Util, etaj intermediar, SD,58 mp, c[r[mid[, 35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT, T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.1,SD, 50 mp,gaz separat,G+F, ]ntre`inut, zona Sucevei,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari, et.1, 74 mp, CT, T, G+F, P, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,64 mp,G+F,P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona vile Complex Bulevardul Mihai Eminescu, et.1,75 mp,D,2 balcoane,garaj mare,pod, boxa,c[r[mid[,zon[ foarte lini\tit[,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere ,zona Grivi`a,la strad[,et.2,59 mp,CT,T, BCA, lavabil,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,100 mp,sarpant[, ]mbun[t[`iri, CT,T,G,F, P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Sucevei, et. 5, D, s. 60 mp, CT, toate

* Vând apartament cu 3 camere, zona Al. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona S[venilor, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 SD,46 mp,caramida,2 vederi,etaj 1,intre Primaverii \i Bulevard,fara ]mbun[t[`iri,29500 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere zona centrala(Casa Cartii),etaj intermediar,schimb cu 2 camere + diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere D,BCA,pe cadre,2 vederi,etaj intermediar,parcul Mihai Eminescu,schimb cu apartament in Ia\i. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere, decomandat,parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp, decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, decomandat, 69mp,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4,sarpanta,str |tefan Luchian.Pre` 50000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat, 70mp,et.4,zona Parcul Tineretului.Pre` 33.000euro/neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,SD,f[r[ imbun[t[`iri,zona C.Tomoroveanu Pre` 25.000euro Tel.0741497829.(A) * Zona }mparat Traian, 3C D, parter,

65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

Apartamente 4 camere * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * VÂND/SCHIMB apartament 4 camere,Liceul de Art[, etaj 3, central[, variante auto, rulot[. Telefon: 0769545207.(1662-2) * Vând apartament 4 camere la cheie Direc`ia Muncii, 90mp, et.2, la strad[, totul nou \i de calitate, D, 65.000E.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele |colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 40.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere zona Calea Nationala-OTP,et.2,90 mp,D,total renovat, CT,T,AC,mobilat lemn masiv, utilat,70000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3,D,CT,2 balcoane,G+F, 88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC, T,G,F,zona Casa Tineretului.Pre`:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, modificat 3 camere, 92 mp, et.2, D, multiple imbunatatiri, CT, T, G+F, Pret: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis |coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(V) * Vând apartament cu 4 camere, zona Unirii, et. 1, D, s. 82 mp, pre` 70.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(V) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(V) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu ap[rtament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apatrament 4 camere,caramida,80 mp,3 vederi,etaj 1,intre Primaverii \i Bulevard,gaz separat,CT de bloc,gresie,faianta, parchet,partial termopan.50000 euro.


12

14 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

pietruit, 30.000 lei.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 91mp, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu ap[rtament 2-3 camere+diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând apartament 4 camere,89mp, Et3,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri sau schimb cu ap.2 camere \i diferen`[. Pre` 68.000euro Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 4 camere,Et 1,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri.Pre` 42000euro Tel.0741497829.(A) * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Case

* Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * URGENT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(V)

* C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V)

* Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. |colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei \i cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[,zona Bucecea,2 camere, baie,buc[t[rie,renovat[ total,CT pe lemne,G+F,P,impecabil[,2900 mp teren,90000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând cas[ nou[ Baisa, 260mp, la ro\u, P+M, 2900mp teren, 37.000E. Tel.0748/115.912.(V)

* Vând vil[ ]n zona Bucovina, P+etaj,300 mp construi`i,2200 mp teren,interior la gata : CT,G+F,P,T, vie,livada,95000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Alfa Land, cas[ nou[ la ro\u din c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ lindab, 1300mp teren, 100.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Brehue\ti, cas[ cu o camer[, 18mp, 600mp teren+loc de cas[ de 550mp ]n apropiere \i 1 ha teren extravilan, 35.000 lei. Tel: 0748.115912.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum

* Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi, fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri,semimobilat[. Com.Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 3100mp,]ntravilan, deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150mp utili,500mp teren,mobilat[,toate utilit[`ile, zon[ lini\tit[,sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 80000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând cas[ in Boto\ani,198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg.TEL: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022 * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spatiu 125 mp,Autogara,1000 euro/mp+TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998,

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N)

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km

de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euroneg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni \i 30 ha teren Tru\e\ti.Tel.0744/530.803 * Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(29) * Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V) * Vând teren Pod de Piatr[, toate utilit[`ile, 24ml deschidere la asfalt, pretabil cas[ sau activit[`i comerciale, 65E/mp.Tel. 0744/530.803 * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti, 500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând ]n zona Stânce\ti,parcele de teren de 4500 mp,intravilan cu deschidere de 40 ml-3 euro/mp neg;5000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:3 euro/mp neg si 17000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:1,5 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

0740.413.969

Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)


13

14 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE cu terenuri ]n mediul rural ]n aproprierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa |apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * 5000 mp teren Z[ice\ti,24 m deschidere,4 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la \osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 730 mp Hudum, 13,5 m la`ime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 3600 mp,str.Ion Creanga,40 m deschidere,50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 27 ha C[t[m[r[\ti Deal,pretabil pt

* Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,]ntravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 700mp,deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A)

* 5000 mp,in spate la ANL Bucovina,50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea Pre` 28Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 35400mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând 17 ha teren cu iaz in apropierea Boto\aniului,intabulat,120000 euro usor negociabil. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 950mp ]n Boto\ani Pre`70.000 Euro negociabil Tel.0741497829.(A)

constructii,250 m deschidere, 1 euro/mp,sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând terenuri agricole in orice localitate din Boto\ani. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 150 ha livad[ pe rod,3100 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000mp C[t[m[r[\ti-intersectia cu Ipotesti,planul II ,19 m deschidere,5 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând teren 900mp,intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da, deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 40euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 22euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

PREST|RI SERVICII

* Vând teren 6400mp,]ntravilan,deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 6euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5700mp,deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 18 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan,loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1500mp,]ntravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp,deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp,deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa,deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel.0741497829.(A)

ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre:

- organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI 0740.413.969 Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/mp .Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp,deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 900mp,intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 13.000lei Tel.0741497829.(A) * Vând teren 472mp,19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Coz]nda Leb[da Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]ntravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 3.800mp,deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda Bucov]na-Curte\ti.Pre` 62euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri.Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829 * Vând teren ]n Hudum,7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton,com.Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1600mpintravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N)

* Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mpneg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFA LAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29)

* V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210)

* URGENT.3 loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)


14

14 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r teren cu deschidere la \osea. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

Spa]ii comerciale

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând 34mp \i 74mp spa`ii comerciale centrale, vad foarte bun, 9001100E/mp.Tel.0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spatiu comercial,zona centrala,260 mp,1500 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

Cump\r\ri

* Vând sau ]nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Nationala, Bucovina, Select, Onicescu). Pre`uri negociabile. Tel.0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Fond de investitii cump[r[ ac`iuni “fondul proprietatea” numai de la proprietari. Tel. 0734.713.943.(3) * Cump[r garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

FARMACIILE KAUFLAND ANGAJEAZ{ * FARMACI|TI * ASISTEN~I DE FARMACIE * OPERATOR CURA~ENIE CV-URI PE E-MAIL: office@abpharm.com RELA~II LA TELEFON: 0729 290 878. FAX: 0233 743 860.(26) Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Claudia ~U~UMAN Distribu`ie: Dan IACOB Redactori: Bogdan CALINIUC Economic: Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Publicitate: R[zvan SAUCIUC Marcel BUNDUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V)

* Cump[r -garsonier[, apartament 2 camere, apartament 3 camere, apartament 4 camere, cas[ cu teren, teren. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(V) * }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i I. Traian .Pre` 100euro/lun[ \i 130 euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A)

* Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

* Ofer spre ]nchiriere A 2 CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

o ~nchirieri

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(28)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D,etaj intermediar,nemobilat,150 euro/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* }nchiriez sp[l[torie auto ]n Boto\ani, vad bun, clien`i forma`i. Telefon: 0751117413.(1663-4)

* Cerem \i oferim spre ]nchiriere garsoniere,apartamente,spatii comerciale. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere Marchian, nemobilat, 140E/lun[.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere Direc`ia Muncii, renovat modern, CT, T, mobilat \i utilat, 200 euro/lun[.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Cuza Vod[(l[ng[ Rapsodia), 2 b[i, renovat complet, CT, T, nemobilat, 300E/lun[. Tel.0744/530.803.(V)

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/ lun[.Tel. 0744/530.803.(V)

* }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300/ luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitness, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona |coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez apartament 2 camere,renovat complet,CT,T,G+F,zona Biserica Sf.Ilie,parter,semimobilat, pentru persoane fizice,150 euro/luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* }nchiriez apartament 3 camere,mobilat, CT,zona Sucevii .Pre` 200euro/lun[ \i o lun[ garan`ie.Tel. 0741497829.(A) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N)

zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

T Auto * Vând Dacia 1310 albastr[, instala`ie gaz nou[, omologat[, stare tehnic[ foarte bun[, cu ITP 2011, sau schimb cu VW Passat 1,4. Pre`: 1150 euro plus diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând Renault Trafic, 2000 cc, pe Diesel, stare bun[. Pre`: 3700 euro. Telefon: 0748281959.(R)

V=nz\ri diverse * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(V)

Prest\ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519.(28) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

Acord de mediu * SC CON 2000 SRL Boto\ani, anun`[ inten`ia ob`inerii avizului de gospod[rire a apelor pentru perimetrul de exploatare „Icu\eni” din loc. Icu\eni, com. Vorona, jud. Boto\ani. Observa`iile se depun la sediul SGA Suceava. (1664-1)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani,

Angaj\ri * Firm[ de paz[ angajeaz[ agen`i paz[ pentru obiectiv ]n Boto\ani conform Legii 333. Rela`ii zilnic 09.00-15.00 la telefon: 0754 026 603.(1655-1) * SC Apetrans SRL angajeaz[: mecanicbuldozerist, mecanic auto, electrician auto, tinichigiu-vopsitor auto. Se ofer[ salariu motivant! Rela`ii la tel: 0745.841.595 sau 0231.517509.(7)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


15

14 decembrie 2009 Puya face victime. Cunoscutul cânt[re` Puya a f[cut victime la un bal de boboci din Baia Mare, dar nu ]n rândul admiratoarelor, ci ]n tab[ra organizatorilor. Pentru c[ lipseau 50 de euro din onorariul de 1.300 de euro pe care ]l percepe acum pentru un concert, Puya a afirmat c[ nu o s[ mai urce pe scen[, ]ntrucât nu s-au respectat condi`iile contractuale.

MONDE EWS

Mutu \i CRBL s-au certat pentru o fat[ Incidentul s-a ]ntâmplat ]n urm[ cu 13 ani, pe când Adi Mutu \i Eduard Andreianu, alias CRBL (32 de ani), erau colegi la un liceu din Pite\ti. Recunoscu`i ca adev[ra`i cuceritori de inimi, Adi \i CRBL au intrat ]n conflict, dup[ ce amândoi au ]nceput s[ curteze aceea\i fa`[. „}n clasa a X-a, am fost la un pas s[ m[ iau la b[taie cu Adrian Mutu, din cauza unei fete”, povestea, cu doi ani ]n urm[, componentul trupei „Simplu”. Pân[ la urm[, dup[ câteva „taton[ri”, p[r`ile au renun`at la orgolii \i \i-au dat mân[ pentru ]mp[care. CRBL ]\i etaleaz[ mu\chii, a\a cum o f[cea \i la liceu: „N-a fost nimic serios. Fata aia, despre care era vorba, ]mi ceruse ajutorul s[ scape de Mutu. Pe atunci, eu nici nu-l cuno\team pe Adi. Am vorbit cu el \i gata, ne-am dat mana”, a precizat, amuzat, pentru Libertatea, Andreianu. Acesta a ad[ugat: „De la acel incident, m-am mai ]ntâlnit o singur[ dat[ cu Adi Mutu, acum un an, la un concurs de Miss. Adi a venit la mine \i mi-a spus, mai ]n glum[, mai ]n serios: «Ce faci Cerebel, am auzit c[ ai vrut s[ m[ ba`i!». Am izbucnit amândoi ]n râs”.

Arsenie revine ]n for`[ Fostul component al trupei OZone a lansat noul s[u clip „Minimum” ,care anticipeaz[ al doilea material solo din carier[. Clipul a fost filmat ]n România, ]n studiourile Castel Film, stilistul s[u fiind Ovidiu Bu`[. „Aproape toate single-urile pe care le-am scos sunt piese dance, care, sigur, m[ reprezint[ \i ]mi plac foarte mult, dar care reflect[ doar o parte a sufletului meu. Cât am fost ]n trupa OZone, dar \i cât am cântat solo f[când muzic[ dance, am ar[tat publicului doar o parte a personalit[`ii mele. Cu noul album, de pe care face parte \i melodia, sper c[ am reu\it s[ ar[t \i o alt[ parte a mea... |i eu am fost de foarte multe ori foarte fericit, dar \i dezam[git, de multe ori ne]n`eles. De fapt sunt o fire foarte romantic[. Toate aceste ]ntâmpl[ri \i tr[iri le pot exprima doar prin muzic[, prin versuri... A\a au ap[rut noile piese. A\a a ap[rut Minimum... A\a apare albumul... A\a apare un alt Arsenie”, declar[ cânt[re`ul.

Horoscop E Berbec

K Balan]\

S-ar putea s[ fi`i nemul`umit din cauza unor schimb[ri nea\teptate la locul de munc[. }ncerca`i s[ v[ calma`i, oricum nu pute`i s[ schimba`i nimic! V[ sf[tuim s[ nu ridica`i tonul ]n discu`iile cu o persoan[ mai ]n vârst[. Evita`i certurile, pentru c[ nu ave`i nimic de câ\tigat!

S-ar putea s[ ave`i de ales ]ntre stresul unei afaceri noi, ]mpreun[ cu un prieten, \i siguran`a locului de munc[. V[ sf[tuim s[ nu v[ gr[bi`i. Consulta`i-v[ cu o persoan[ mai ]n vârst[, cu experien`[ ]n domeniu!

L Scorpion

F Taur S-ar putea ca partenerul de via`[ s[ v[ repro\eze c[ neglija`i familia, pentru c[ v[ implica`i ]n prea multe activit[`i. Sunte`i pus ]n fa`a unei decizii dificile. Risca`i ori o ceart[ serioas[ cu partenerul de via`[, ori ruperea rela`iilor cu un prieten apropiat. V[ sf[tuim s[ ave`i grij[ de s[n[tate.

De diminea`[ sunte`i nervos pe partenerul de via`[, pentru c[ a cheltuit prea mult. Pute`i s[ evita`i o ceart[ cu persoana iubit[, dac[ renun`a`i s[ mai fi`i ]nc[p[`ânat. Spre sear[, s-ar putea s[ afla`i c[ a`i primit o mo\tenire, ceea ce v[ schimb[ planurile pentru a doua zi. V[ sf[tuim s[ v[ p[stra`i cump[tul.

G Gemeni

M S\get\tor

Sunte`i inventiv \i ambi`ios, atu-uri pe care le pute`i folosi ]n activitatea profesional[. Ast[zi pute`i avea succes ]n tot ce face`i. Rela`iile sentimentale sunt foarte bune. Nu-i face`i repro\uri persoanei iubite!

H Rac Intui`ia v[ ajut[ s[ afla`i adev[rul ]n leg[tur[ cu zvonurile lansate de o femeie despre dumneavoastr[. Dup[-amiaz[ s-ar putea s[ ave`i o ne]n`elegere cu partenerul de via`[, din cauza problemelor financiare \i a p[rerilor diferite despre o c[l[torie ]n care urmeaz[ s[ pleca`i ]mpreun[. V[ sf[tuim s[ v[ controla`i nervii, pentru c[ situa`ia se va limpezi repede.

I Leu

Cea mai frumoas[ femeie din lume, ]n 2009 Kaiane Aldorino, o tân[r[ de 22 de ani din Gibraltar, a fost aleas[ ieri Miss World 2009, dintre 112 candidate. Competi`ia s-a desf[\urat sâmb[t[, 12 decembrie 2009, la Johannesburg, ]n Africa de Sud, câ\tig[toarea fiind ]ncoronat[ de Miss World 2008, rusoaica Ksenia Suhinova, scrie Libertatea. Pe locului al doilea s-a clasat reprezentanta Mexicului, Perla Beltran, fiind urmat[ de

Thatum Keshwarm, reprezentanta Africii de Sud. Momentul culminant al evenimentului l-a constituit eliminarea, ]n semifinal[, a favoritei concursului, Miss India, Pooja Chopra. Prima edi`ie a concursului a avut loc ]n 1951, Miss World de la aceea vreme fiind aleas[ suedeza Kiki Hakansson. ~[rile cu cele mai multe câ\tig[toare sunt India \i Venezuela, cu câte cinci titluri fiecare.

07.45 - 08.55 Tele’Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Tu Alegi! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Profesii (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc 18.00 - 18.30 |tirile Tele’M (d), o edi`ie complet[ a \tirilor prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar 18.30 - 18.45 Spune-mi o poveste! 18.45 - 19.00 Calendarul zi-

lei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache 20.00 - 21.00 Tu Alegi! (d), emisiune de promovare electoral[ realizat[ de Oana Lorena Filip 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]), emisiune realizat[ de Anca Nechita 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele’M (d), ultimele \tiri ale zilei 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele’M (r)

N Capricorn }n cursul dimine`ii afla`i c[ trebuie s[ pleca`i ]ntr-o delega`ie. Partenerul de via`[ este foarte nemul`umit, pentru c[ spera s[ petrece`i timpul ]mpreun[. V[ sf[tuim s[ v[ p[stra`i calmul. Spre sear[, este posibil s[ fi`i agitat, din cauza unei divergen`e cu o femeie.

O V\rs\tor

Pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]n interes familial, care s-ar putea s[ nu decurg[ a\a cum a`i dorit. Nu-i repro\a`i nimic partenerului de via`[! Este posibil s[ primi`i o sum[ mare de bani, care v[ red[ buna dispozi`ie. V[ recomand[m s[ v[ p[stra`i calmul.

Este posibil s[ ave`i probleme cu banii, motiv pentru care nu v[ sim`i`i ]n largul dumneavoastr[ la o petrecere. }ncerca`i s[ v[ p[stra`i echilibrul \i s[ nu exagera`i! V[ sf[tuim s[ nu provoca`i discu`ii ]n contradictoriu cu prietenii.

J Fecioar\

P Pe[ti

}n prima parte a zilei sunte`i irascibil din cauza problemelor de serviciu. Dup[amiaz[, v[ sim`i`i bine ]mpreun[ cu prietenii care v[ vin ]n vizit[. S-ar putea s[ pl[nui`i o excursie. V[ recomand[m s[ ave`i mai mult[ r[bdare cu cei din jur.

S-ar putea s[ v[ certa`i cu persoana iubit[, pentru c[ vre`i s[ renun`a`i la o excursie. Se pare c[ ast[zi nu ave`i succes nici ]n afaceri. V[ sf[tuim s[ v[ p[stra`i calmul \i s[ v[ limita`i la activit[`i de rutin[. Evita`i specula`iile financiare!

Bancul zilei Mili`ianul meloman

Luni, 14 decembrie

De diminea`[ v[ pune pe gânduri o veste nepl[cut[, legat[ de rela`iile sentimentale. V[ sf[tuim s[ fi`i prudent, indiferent ce se ]ntâmpl[. Nu face`i persoanei iubite promisiuni pe care s[ nu le pute`i respecta! Chiar dac[ nu sta`i prea bine cu banii, v[ sf[tuim s[ evita`i orice fel de specula`ii.

Trece unul pe stop cu ma\ina, mili`ianul nu zice nimic. Parcheaz[ pe sens interzis, mili`ianul nu spune nimic. Se duce la mili`ian, ]l love\te, degeaba. ]l scuip[, ]l c[lc[ pe pantofi... tot nimic.

Pleac[ fluierând. Mili`ianul alearg[, ]l prinde \i-i trage o b[taie pe cinste. - Ai trecut pe stop, n-am zis nimic. Ai parcat neregulamentar, n-am zis nimic. M-ai lovit, n-am zis nimic. M-ai scuipat, n-am zis nimic, dar nu admit s[ fluieri fals din Bach!

O re`et[ pe zi Ghiveci cu ciuperci \i cartofi Ingrediente: 450 g amestec de ciuperci, o lingur[ ulei, 200 g ceap[ tocat[, 500 g cartofi decoji`i \i t[ia`i cuburi, dou[ linguri sos de soia, 70 ml bulion, sare \i piper negru, dou[ linguri tarhon tocat. Mod de preparare: Se ]nc[lze\te uleiul ]ntr-o crati`[ mare, se adaug[ ceapa \i se c[le\te la foc iute cinci minute, pân[ când devine sticloas[. Se adaug[ ciupercile \i se c[le\te totul un minut. Se adaug[ cartofii, sosul de soia \i bulionul. Se d[ ]n clocot, se reduce focul la minim \i se fierbe, f[r[ capac, 30-40 minute, pân[ când cartofii

s-au ]nmuiat \i o mare parte din lichid s-a evaporat. Se amestec[ din când ]n când. Se condimenteaz[ cu sare \i piper, se ]nglobeaz[ tarhonul, apoi se serve\te.


CMYK

16

14 decembrie 2009

ULTIMAOR{ Start la Bac Vorbe-n vânt

}n aceast[ s[pt[mân[ au loc ]nscrierile pentru examenul de Bacalaureat. Chiar dac[ perioada 14-18 decembrie coincide cu zilele de concediu f[r[ plat[ acordate cadrelor didactice, ]nscrierile vor decurge ]n mod normal. Ada Macovei, inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), a atras aten`ia directorilor unit[`ilor liceale c[ trebuie s[ ia toate m[surile pentru a fi respectat calendarul Bacalaureatului stabilit de Ministerul Educa`iei. }n acest an \colar, ]nscrierile

„Dac[ se vor repeta alegerile gândi`i-v[ la o invazie din nou ]n municipiul Boto\ani \i ]n jude` cu iar din nou campanie electoral[, iar din nou cu pachete, iar din nou cu minciuni, iar din nou unde vor aduce aceste chestiuni decât la cheltuirea ultimelor brume de sume de bani care mai exist[ pe unde mai exist[ pentru un final care dvs. ]l vede`i ca \i noi” Eugen Ni`ur[, vicepre\edinte PRM Boto\ani

„Anul acesta nu ne-am confruntat cu probleme ]n ceea ce prive\te bugetul de premiere, dar nu puteam pl[ti sume mai mari la primele locuri deoarece sportivii erau nevoi`i s[ achite impozit la ace\ti bani” Radu Anghel, inspector Direc`ia pentru Sport a Jude`ului Boto\ani

de liceeni boto\[neni vor sus`ine examenul de bacalaureat anul viitor.

Mo\ Cr[ciun de 50 de lei. Aceasta este suma pe care Guvernul a aprobat-o pentru ca fiecare beneficiar al sistemului de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului s[ o primeasc[ sub forma unor daruri cu prilejul s[rb[torilor de iarn[. Vor beneficia de daruri de Cr[ciun 358 de adul`i \i 1.142 de copii.

au loc cu cinci luni mai devreme fa`[ de anii trecu`i. Schimbarea datei ini`iale se datoreaz[ probelor orale pe care elevii le vor sus`ine pe parcursul anului, mai exact ]n luna februarie.

Examene timp de 5 luni Conform noii structuri a examenului de Bacalaureat, ]n prim[ faz[ se vor sus`ine probele de certificare a competen`elor lingvistice de comunicare ]n limba român[, ]n perioada 15-19 februarie; a competen`elor digitale - ]n intervalul 19-29 aprilie, pentru ca ]n perioada 31 mai - 4 iunie, elevii de clasa a XII-a s[ sus`in[ evaluarea competen`elor lingvistice ]ntr-o limb[ modern[. Prima prob[ scris[ a Bacalaureatului va fi la limba \i literatura romana, pe 28 iunie, pentru ca pe 30 iunie absolven`ii clasei a XII-a s[ sus`in[ a doua prob[ scris[ obligatorie a profilului. Ultima prob[ scris[, cea la alegere a profilului \i specializ[rii, se va desf[\ura pe 2 iulie. (Petronela Rotariu)

Profesorii \i-au majorat salariile la tribunal Tinere la furat de lei ar urma s[ primeasc[, ]n medie, un cadru didactic pentru intervalul 1 noiembrie 2008 - 28 februarie 2009. Dup[ mai bine de un an, ]n urma ac`iunii judec[tore\ti, s-a ob`inut majorarea salarial[ de 33%. Sindicatele din Educa`ie au câ\tigat la Tribunal procesul privind aplicarea legii 291/2008, prin care se majorau cu 33 la sut[ lefurile dasc[lilor. Actul normativ fusese blocat printr-o serie de ordonan`e. Problema pe care o au acum sindicatele \i angaja`ii din ]nv[`[mânt este timpul \i modul ]n care vor primi ace\ti bani, rezulta`i din cre\terile salariale care nu le-au ajuns ]nc[ ]n buzunare. Conform unei Ordonan`e de Urgen`[ publicat[ ]n Monitorul Oficial, orice drept salarial câ\tigat ]n instan`[ dup[ 30 martie 2009 va fi pl[tit ]n tran\e egale timp de trei ani. (Petronela Rotariu)

Nu vom a\tepta trei ani s[ se primeasc[ banii. S[ se limpezeasc[ treburile la Guvern, s[ se aprobe bugetul pe anul viitor \i colegii no\tri s[ primeasc[ to`i banii ]ntr-o singur[ tran\[, nu ]n trei ani, ca s[ nu ]n`eleag[ nimic din bani Maria ~iprigan, lider SIP

cosmetice Vineri, Poli`ia municipiului Dorohoi a fost sesizat[ de c[tre angajatul unui magazin din localitate despre faptul c[ dou[ persoane au sustras bunuri de pe rafturi. La fa`a locului s-a deplasat o patrul[ de poli`ie, care le-a identificat pe Sabina Aurelia T., ]n vârst[ de 21 ani, din comuna Havârna \i Mihaela M. de 34 ani, din municipiul Boto\ani. Venite la cump[r[turi ]n magazinul respectiv, acestea au furat produse cosmetice ]n valoare de 76 lei, prejudiciul fiind recuperat ]n totalitate. Cele dou[ sunt cercetate pentru ”furt calificat”.

Evenimentul de Botosani nr.1512  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1512  

Ziarul orasului tau!