Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 285 (1506) • Luni, 7 decembrie 2009 • 16 pagini

Geoan[, victorios la Boto\ani

Pagina 3

O `ar[, doi pre\edin`i Situa`ie f[r[ precedent ]n România. Ambii candida`i la preziden`iale au revendicat victoria dup[ anun`area exit-poll-urilor. Mai mult, num[r[torile paralele de la cele dou[ partide ]l d[deau Pagina 16 c^\tig[tor pe propriul candidat.

INSOMAR: 51,2% CSOP: 49,6% CURS: 50,70% CCSB: 51%

INSOMAR: 48,8% CSOP: 50,4% CURS: 49,30% CCSB: 49%

*Rezultatele iau ]n calcul ]ntreaga zi a vot[rii


2

7 decembrie 2009

STARTNEWS Editorial

Electoratul nostru Prezen`a la vot a fost una bun[, atât ]n primul tur, cât \i-n cel de al doilea tur. Aceasta demonstreaz[ ]n primul rând c[ electoratul nostru este interesat de ceea ce se ]ntâmpl[ ]n `ar[, ]n plus, este atent \i la mesajele candida`ilor de pe parcursul campaniei electorale. Despre modul cum sunt transmise mesajele vor vorbi imediat. Foarte pu`ini au beneficiat de prezen`a candidatului prin preajm[, cei mai mul`i au perceput mesajul, cu Lucian Alecsa toate ajust[rile subiective, prin mijloacele mass-media. Cred c[ \tim cu to`ii cum unele televiziuni \i cotidiane i-au cosmetizat pe unii, iar pe unul l-au `inut numai ]n cro\ee. Dup[ aceast[ campanie electoral[ mass-media a ie\it \ifonat[ r[u de tot, posturile Realitatea TV \i Antena 3 sunt anatemizate pentru câ`iva ani buni, credibilitatea jurnali\tilor angaja`i la trusturile celor doi moguli este la p[mânt, R[zvan Dumitrescu nu va mai putea fi perceput decât ca protez[ vie a lui Sorin Ovidiu Vântu, un epitet asem[n[tor ]i va ap[sa \i personalitatea lui Adrian Ursu. Nu spun c[ „Na\ul” sau Dan Diaconescu au fost chei de biseric[, dar parc[ tendin`a lor a fost de-a echilibra ]ntr-un fel situa`ia, bine]n`eles, pe alocuri, au luat-o \i ei pe miri\te. Este un lucru absolut nefast, pentru fragila noastr[ democra`ie, asemenea „interven`ii”. Nu \tiu dac[ termenul de „manipulare” nu-i prea dur, dar sigur foarte mul`i români au c[zut ]n capcana filmule`ului trucat. Dup[ cum se \tie, electoratul nostru este unul spectral, pleac[ de la oamenii simpli, de la `ar[, care percep politica mai mult emo`ional \i mai pu`in ca pe un fenomen definitoriu pentru soarta unui popor, de cele mai multe ori sunt sub controlul autorit[`ilor locale, urmeaz[ categoria celor din mediul urban, unde mesajul electoral suport[ anumite interpret[ri, date de obicei de influen`a partidelor politice \i de c[tre mass-media asupra mentalului individului. |i ]n cazul omului de la `ar[, cât \i-n cel al or[\eanului, de cele mai multe ori exprimarea votului nu este poza fidel[ a con\tiin`ei sale. Poporul român, ]n cei dou[ decenii de democra`ie, n-a suportat o campanie mai mizerabil[ decât aceasta. Motivul a fost lesne de ]n`eles, aceast[ criz[ i-a speriat ]n primul rând pe miliardari, care s-au v[zut expu\i ]n fa`a furtunii f[r[ nici o protec`ie politic[, acest lucru este fatal, de aceea au luptat cu atâta ]nver\unare spre a construi o alee spre Cotroceni unui individ manipulabil. Acest lucru a cerut sacrificii, cei care au pierdut ]n acest r[zboi electoral au fost jurnali\tii, nicidecum politicienii. E un lucru grav pentru democra`ie.

Familie de judec[tori. Lilioara Topor[scu, pre\edintele Biroului Electoral Jude`ean este so`ia noului pre\edinte al Tribunalului Boto\ani. |i ea este judec[tor.

Pre\edinte nou la Tribunalul Boto\ani Adrian Topor[scu ]l va ]nlocui la \efia Tribunalului pe Vladimir ~epoi, al c[rui mandat a expirat, dup[ opt ani, \i care nu s-a mai ]nscris la concurs. Adrian Topor[scu a câ\tigat concursul pentru pre\edin`ia Tribunalului Boto\ani, urmând ca ]n scurt timp s[ preia func`ia de conducere a institu`iei. Topor[scu a ob`inut cea mai ]nalt[ func`ie a unei instan`e din jude` ]n urma unui concurs sus`inut pe parcursul mai multor s[pt[mâni la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Pentru func`ia de pre\edinte al Tribunalului Boto\ani au mai candidat Aurel Dicu, judec[tor de la

ani dureaz[ mandatul de pre\edinte al lui Adrian Topor[scu. Potrivit legii, ]n afar[ de acesta, mai poate ob`ine maxim ]nc[ unul. Curtea de Apel Suceava, dar \i pre\edintele Sec`iei civile a Tribunalului, judec[torul Georgic[ Burlacu. Acum urmeaz[ ca CSM s[ afi\eze oficial notele ob`inute de cei trei candida`i. (D[nu` Rotariu)

Dup[ calculele mele, ]n baza notelor, am câ\tigat concursul, ]ns[ a\tept ca notele s[ fie afi\ate oficial pe site. Este prea devreme ca s[ facem planuri, deocamdat[ a\tept s[ vin[ rezultatul. M[ voi gândi la ni\te m[suri care s[ ]mbun[t[`easc[ activitatea noastr[. De\i consider c[ ]n general nu sunt probleme, chestiune care a fost verificat[ inclusiv de Inspec`ia Judiciar[ Na`ional[ Adrian Topor[scu

Calendar cre\tin ortodox 7 L † ) Sf. Muceni`[ Filoteia de la Curtea de Arge\; Sf. Ierarh Ambrozie al Mediolanului (Milano, Italia) 8 M Cuviosul Patapie din Egipt \i Sofronie; Sf. Ap. Sosten

Salariile profesorilor naveti\ti, t[iate f[r[ mil[

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

}n urm[ cu un an, Evenimentul de Boto\ani scria despre ancheta de la Registrul Auto Român, dup[ ce mai mul`i boto\[neni au sus`inut c[ au dat \pag[ ]ntre 100 \i 150 euro pentru a se programa mai devreme ]n vederea ]nmatricul[rii autoturismelor second hand aduse din afara `[rii. }n acest fel, num[rul ]nmatricul[rilor crescuser[ de la 20 de autoturisme zilnic, ]n prima parte a anului, la 35, ]n noiembrie, iar lucr[torii RAR lucrau \i ]n weekend, pentru a face fa`[ cererilor. Chiar \i \eful institu`iei de la acea vreme, Zoltan Barna, declara c[ auzise despre astfel de fapte de corup`ie, ]ns[ nu descoperise nici un angajat care s[ ia mit[ pentru program[ri \i astfel anun`ase Poli`ia pentru a derula o anchet[. }n plus, de la 15 decembrie, taxa de poluare auto se tripla, iar proprietarii de ma\ini care ]ncercau s[ rezolve problema ]nmatricul[rii pân[ la acea dat[ se vedeau pu\i ]n situa`ia de a se programa abia ]n luna februarie, toto-

4,2062 lei

2,7931 lei

dat[ pl[tind \i noua tax[. Un val de nemul`umiri s-a declan\at ]n rândul proprietarilor boto\[neni, care dup[ ce au achitat aceast[ tax[, au decis s[ o conteste ]n instan`[. La jum[tatea lunii ianuarie 2009, cele dou[ forma`iuni politice de la putere, PD-L \i PSD, ]\i ]mp[r`eau func`iile de conducere ]n institu`iile deconcentrate, pentru RAR optând PD-L-ul. }n luna urm[toare, Zoltan Barna era ]ndep[rtat, ]n locul acestuia fiind propus Dumitru Monacu, fost inspector \ef al Oficiului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului. ]ntre timp, RAR s-a mutat din municipiul Boto\ani tocmai la Z[ice\ti.

Ziua: 50C

Noaptea: 00C

Cadrele didactice boto\[nene care fac naveta nu \i-au primit banii pentru transport de mai bine de \ase luni. Zeci de cadre didactice navetiste sunt nevoite s[ scoat[ din buzunar banii pentru a se deplasa la locurile lor de munc[. Profesorii ajung s[ dea aproape un sfert din salariu, de\i, potrivit legii, cheltuielile cu transportul ar trebui s[ fie decontate. Pentru a veni ]n spriji-

nul membrilor de sindicat care fac naveta, Sindicatul }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP) a deschis ac`iuni ]n instan`[ pentru respectarea prevederilor legale. Potrivit reprezentantei SIP, aceasta a men`ionat c[ sunt \i consilii locale pentru care s-a amânat ac`iunea ]n instan`[. }n aceste cazuri, sunt promisiuni c[ pân[ la finalul anului se vor efectua toate pl[`ile restante, având ]n vedere c[ au mai fost ]nregistrate ]ncas[ri pe plan local. Dac[ pl[`ile nu se vor efectua, se va apela la ac`iuni judec[tore\ti. (Petronela Rotariu)

Sunt colegi care nu au primit banii pentru navet[ de \ase luni. Avem pân[ acum \i procese finalizate \i colegii no\tri ]\i vor primi banii pentru lunile din urm[. Prin hot[rârile instan`ei, cadrele didactice vor primi \i dobânda, iar sumele de bani vor fi actualizate cu indicii infla`iei Maria ~iprigan, liderul SIP


3

7 decembrie 2009 Un boto\[nean s-a prezentat ieri diminea`[ la sec`ia special[ de la gar[ cu buletinul expirat, dorind s[ ]\i exercite dreptul constitu`ional. B[rbatul a fost depistat de membrii comisiei c[ avea buletinul expirat ]nc[ de pe data de 29 noiembrie 2009 \i a fost trimis s[ ]\i procure un nou act de identitate.

ESEN~IAL

Boto\[nenii au ]mpânzit sec`iile de vot Peste 215.000 de boto\[neni s-au prezentat ieri la urne. }n ciuda sociologilor, care estimau o sc[dere a particip[rii la urne din cauza ie\irii din curs[ a unor candida`i prefera`i, procentul a crescut de la 54,22% ]n primul tur, la 56,76% ]n cel de al doilea.

Prezen`a la vot ora ora ora ora ora

-

7,97% 26.02% 44,14% 54,44% 56,76%

Prezen`a la vot ]n sec`iile de votare speciale

Boto\ani a c[zut pân[ pe locurile 21-22 ]n clasamentul prezen`ei la vot. Biroul Electoral Central a f[cut publice datele privind prezen`a la ]nchiderea urnelor, iar jude`ul nostru a ]ncheiat ziua alegerilor cu o medie foarte apropiat[ de cea na`ional[, care este de 56,99%. Pe primele locuri se situa Ilfov, cu 69,50%, Mehedin`i \i Teleorman, iar pe ultimele Satu Mare, Covasna, cel mai prost stând Harghita, cu 36,98%. }n mediul urban, prezen`a la Boto\ani a fost de numai 52,61%, iar ]n rural de 60,12%.

ora 10.00 - 1.331 aleg[tori ora 13.00 - 3.635 aleg[tori ora 16.00 - 5.964 aleg[tori ora 19.00 - 7.202 aleg[tori ora 21.00 - 7.645 aleg[tori }n sec`ia de votare special[ din municipiu au votat 856 de persoane.

Geoan[, victorios la Boto\ani Mircea Geoan[ a câ\tigat din nou alegerile ]n jude`. Enigma de la miezul nop`ii de duminic[ spre luni era ]ns[ diferen`a dintre candidatul social-democrat \i Traian B[sescu. Potrivit num[r[torii paralele efectuate de PSD, Geoan[ avea un scor electoral de

10.00 13.00 16.00 19.00 21.00

aproximativ 60%, ]n timp ce liderii PD-L Boto\ani estimau c[ social-democratul va ]nvinge la Boto\ani cu doar 4%. }n municipiul Boto\ani, dup[ finalizarea num[r[torii din 100 de sec`ii, Mircea Geoan[ avea 58,33% din sufragii.

Vot masiv dup[ gratii |i persoanele private de libertate ]ncarcerate ]n Penitenciarul Boto\ani, \i-au exercitat ]n decursul zilei de duminic[, 6 decembrie 2009 dreptul prev[zut ]n Constitu`ia României. }n acest sens, ca \i la scrutinul electoral din data de 22 noiembrie 2009, a fost amenajat[ o sec`ie special[ ]n incinta unit[`ii cu 3 cabine de vot \i tot atâtea \tampile. Din cele aproximativ 570 de persoane private de libertate \i-au exprimat dorin`a de a vota circa 500. Procesul electoral din decursul zilei de duminic[ a decurs mult mai rapid având ]n vedere c[ a fost un singur buletin de vot, astfel comisia a p[r[sit Penitenciarul ]n jurul orelor 13:00.

Buletine cerute ]n ziua votului Circa 100 de boto\[neni au cerut eliberarea c[r`ii de identitate ]n ziua votului \i peste 300 cu o zi ]nainte procesului de vot. Cet[`enii care au carte de identitate expirat[ sau pierdut[ au profitat de scrutinul electoral pentru a\i scoate ]n regim de urgen`[ cartea de identitate. Astfel c[ sâmb[t[ nu mai pu`in de 320 de c[r`i de identitate au fost solicitate a fi eliberate \i 10 provizorii. Lucr[torii Serviciului de Eviden`[ a Popula`iei au avut de munc[ \i ieri, când ]n intervalul 7.00-21.00 au solu`ionat 99 de cereri pentru eliberarea c[r`ii de identitate \i 12 c[r`i de identitate provizorii. |i ]n primul tur de alegeri, sute de boto\[neni au depus actele necesare pentru eliberarea unui astfel de document ]n ziua votului. (Monica Aionesei)


CMYK

4

7 decembrie 2009

TOPNEWS

Val de reclama`ii. PSD \i PD-L s-au reclamat deopotriv[ la BEJ. Primarul din B[lu\eni ar fi distrus un banner PD-L. Totodat[, s-a f[cut o sesizare c[ ]n municipiul Boto\ani, pe Calea Na`ional[, era amplasat un panou cu afi\aj electronic pe care ap[rea pe fond ro\u cuvântul „NU”.

Dosare penale pentru mit[ electoral[ Nou[ boto\[neni s-au ales cu dosare penale dup[ ce poli`i\tii au stabilit c[, vineri \i sâmb[t[, ace\tia au oferit bunuri ]n scop electoral, ]n mai multe localit[`i. }n urma cercet[rilor efectuate de poli`i\ti ]n cursul zilei de sâmb[t[, dup[ ce le-au fost sesizate incidente electorale, au fost constatate cinci infrac`iuni. Dintre acestea, trei sunt infrac`iuni de oferire sau dare de bunuri ]n scopul determin[rii aleg[torului s[ voteze un anumit candidat, o infrac`iune este de distrugere, iar o alta de lovire. Dou[ dintre infrac`iunile de oferire sau dare de bunuri ]n scopul determin[rii aleg[torului s[ voteze un anumit candidat au fost sesizate poli`i\tilor vineri, iar ]n urma cercet[rilor efectuate, fa`[ de suspec`i au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale. O alt[ infrac`iune de oferire sau dare de bunuri ]n scopul determin[rii aleg[torului s[ voteze un anumit candidat a fost sesizat[ poli`i\tilor, sâmb[t[, \i de asemenea, ]n urma cercet[rilor efectuate, suspec`ilor le-au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale.

Plângere de la urna mobil[ O prim[ plângere ]nregistrat[ la Biroul Electoral Jude`ean a fost depus[ de organiza`ia jude`ean[ PSD. S-a sesizat c[ ]n sec`ia de vot 365 din Mitoc, s-ar fi primit ni\te cereri de deplasare a urnei mobile, ]ns[ f[r[ acceptul celor ce nu se pot deplasa la sec`ia de votare. „La sec`ia de votare 365 s-ar fi primit ni\te cereri pentru urna special[, care se sus`ine c[ nu ar prezenta voin`a persoanelor respective. Sesizarea a depus-o PSD. Noi am indicat s[ se adreseze organelor de poli`ie care vor cerceta \i urna mobil[ se va deplasa dup[ finalizarea cercet[rilor”, a spus judec[torul Lilioara Topor[scu. }n urma cercet[rilor, s-a constatat c[ a fost o ne]n`elegere, ]n final urna mobil[ ajungând la persoanele care au solicitat ]n scris acest lucru, ata\ând totodat[ \i actele medicale doveditoare c[ sunt netransportabile. (Monica Aionesei)

de ani este vârsta pe care o are o persoan[ din Vl[sine\ti care a distrus un banner electoral. Cerceta`i la Suceava

Sexagenari care ]ncalc[ legisla`ia electoral[ De asemenea, fa`[ de patru persoane cu vârsta cuprins[ ]ntre 31 \i 55 ani \i respectiv alte trei persoane având vârsta cuprins[ ]ntre 38 \i 48

ani, au fost ]ntocmite dosare penale. Aceasta deoarece, ]n localit[`ile B[lu\eni \i Ghireni, ar fi fost oferite cet[`enilor cu drept de vot pungi cu produse, ]n scopul determin[rii acestora s[ voteze un anumit candidat. |i ]n urma cercet[rilor efectuate cu privire la sesizarea din data de 5 decembrie,

fa`[ de alte dou[ persoane, având vârsta de 61 \i respectiv 63 ani, au fost ]ntocmite dosare penale ]ntrucât ]n aceea\i zi, pe raza localit[`ii Cotu Miculin`i s-ar fi oferit pungi cu produse unor cet[`eni cu drept de vot, pentru a-i convinge s[ voteze un anumit candidat. (D[nu` Rotariu)

Reprezentan`ii Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean (IPJ) Boto\ani au men`ionat c[ toate cele trei cauze penale urmeaz[ a fi declinate spre solu`ionare Parchetului Cur`ii de Apel Suceava. Celelalte dou[ infrac`iuni constatate de poli`i\ti vizeaz[ o infrac`iune de distrugere de banner electoral \i una de lovire sau alte violen`e, comis[ de c[tre o persoan[ pe raza comunei Vl[sine\ti, ]n noaptea de vineri spre sâmb[t[. }n aceste dou[ cauze penale, ca urmare a plângerilor prealabile formulate de c[tre p[r`ile v[t[mate, poli`i\tii boto\[neni continu[ cercet[rile.

Cozi comprimate la sec`ia turi\tilor Având experien`a turului I de alegeri, s-au luat o serie de m[suri care s[ elimine aglomera`ia ce s-ar fi putut crea la sec`ia de votare special[ din municipiu, cea cu num[rul 86. }n turul I, cozi de zeci de persoane se formaser[ ]n fa`a sec`iei de votare,

cet[`eni care doreau s[ ]\i exercite dreptul la vot, ocupând ]ntreg peronul g[rii. Suplimentarea num[rului de cabine de vot de la dou[ la cinci a dus la normalizarea procesului, la dispari`ia imenselor cozi care s-au v[zut la primul tur. (Monica Aionesei)

Este o diferen`[ vizibil[ fa`[ de acum dou[ s[pt[mâni. Timpul de a\teptare cel pu`in s-a ]njum[t[`it. Pe lâng[ cabinele de vot, acum este un singur buletin de vot, un singur tabel cu persoanele ]nscrise \i se d[ o singur[ declara`ie pe propria r[spundere Dan St[nescu, pre\edintele sec`iei de votare nr. 86


CMYK

5

7 decembrie 2009 Contre prefecturale. Prefectul Cristian Roman \i unul dintre predecesorii ]n func`ie, deputatul Costic[ Macale`i, s-au ]ntâlnit la vot, la \coala 11. Cei doi nu au discutat \i s-au contrat ]n declara`ii pe seama votului „inteligent”.

TOPNEWS

VIP-uri la urn[ VIP-urile locale \i-au exercitat dreptul de vot ]nc[ de la primele ore ale dimine`ii. Politicienii, \efii administra`iei locale, au fost la vot ]nso`i`i de so`ii. Marcu, cel mai gr[bit Liderul PSD Boto\ani, Gheorghe Marcu, a votat, ca \i ]n primul tur al alegerilor preziden`iale, la ora 9.00, la Colegiul „A.T. Laurian”, fiind ]nso`it de so`ie. La ie\irea din sec`ia de votare, acesta a declarat presei c[ a votat pentru schimbare. „Am votat pentru un pre\edinte responsabil care va asigura acea stare de normalitate, stabilitate \i consens na`ional”, a spus senatorul Marcu.

Primarul a votat ca ]n primul tur C[t[lin Flutur, pre\edintele organiza`iei jude`ene a PD-L, a votat, ]n jurul orei 10.00, la Liceul de art[ „|tefan Luchian”. Acesta a venit ]mpreun[ cu so`ia. „Am votat ca \i ]n primul tur, pentru continuitate, pentru România, am votat pentru Boto\ani”, a declarat primarul Flutur.

Vot inteligent ]n fruntea Prefecturii Prefectul jude`ului, Cristian Roman, s-a prezentat la vot ]n jurul orelor 10.30, al[turi de so`ia sa. La |coala 11 \i-a exercitat votul „inteligent”, dup[ cum a \i declarat. „Am votat pentru a nu face experimente pe pielea propriului nostru popor. Sunt un om care crede mai pu`in ]n vorbe \i mai mult ]n fapte, de aceea sper ca ]ncepând de mâine (azi - n.r.) s[ ne apuc[m din nou de treab[ pentru c[ slav[ Domnului, pauza de publicitate electoral[ s-a ]ncheiat”, a spus reprezentantul Guvernului ]n teritoriu.

Vot pentru schimbare Deputatul PSD, Costic[ Macale`i s-a prezentat la vot cu so`ia sa, votând pentru schimbare. „Am votat pentru schimbare, pentru lini\te ]n `ar[ \i pentru stabilitate”, a spus Macale`i. Deputatul PNL Florin ~urcanu, pre\edintele PNL Boto\ani, a votat ]n Drac\ani, comuna Suli`a. La rândul s[u, liderul liberalilor a precizat c[ a pus \tampila pe candidatul schimb[rii. „Am votat pentru schimbare, pentru o Românie unit[, pentru un program concret pentru viitor”.

„Vot ascuns” al pre\edintelui CJ Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean \i prim-vicepre\edinte al PD-L Boto\ani, a votat matinal, ]n jurul orelor 9.00 la |coala 1. Acesta a votat la fel ca ]n primul tur, „pentru continuitate \i pentru continuarea proiectelor derulate ]n Boto\ani, pentru recuperarea decalajelor”. A f[cuto departe de ochii jurnali\tilor, evitând s[ divulge ora la care ]\i exercit[ dreptul constitu`ional.

Liberal din sec`ia de votare decedat de alegeri Un membru PNL care reprezenta partidul ]ntr-o sec`ie de votare din municipiu a decedat, duminic[ diminea`[, la scurt timp dup[ deschiderea procesului de vot. Este vorba despre un b[rbat de 59 de ani, Marcel Axinciuc, membru ]n biroul sec`iei de votare nr. 85 din Ci\mea din partea PNL. Potrivit pre\edintelui sec`iei de votare, acesta ar fi spus c[ se simte r[u, astfel c[ ]n jurul orelor 8.30 s-a deplasat la domiciliu pentru a-\i lua medicamentele. Ulterior, pentru c[ deja trecuse un interval ]nsemnat de timp, s-a luat leg[tura cu familia, care a ]n\tiin`at reprezentan`ii sec`iei c[ b[rbatul decedase.

Liberalul a f[cut infarct masiv Medicii de pe Ambulan`[ au fost solicita`i s[ intervin[ la domiciliul b[rbatului, ]ns[ nu au putut constata decât decesul acestuia. „S-a f[cut o solicitare pe num[rul unic de urgen`[. Un echipaj s-a deplasat la domiciliu, dar a fost g[sit decedat din p[cate. S-au f[cut manevrele legale de resuscitare cu un rezultat negativ. Era un pacient cunoscut cardiac, cu opera`ii la Centrul de Cardiologie Ia\i, a fost un infarct masiv, nu a mai putut fi ajutat, din p[cate”, a spus Alin Amirunesei, medic al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[. Biroul Electoral Jude`ean a luat act de nefericitul incident, solicitând partidului din care f[cea parte decedatul s[ desemneze un ]nlocuitor. Sec`ia de votare nr. 85 a fost amenajat[ ]ntr-un subsol de bloc.

La sec`ia 85 s-a dispus m[sura ]nlocuirii persoanei decedate ]n condi`iile legii cu un alt reprezentant al PNL. S-a sesizat conducerea PNL, care a formulat o cerere de ]nlocuire, aceast[ cerere a ajuns la noi \i noi am solu`ionat-o \i ]n prezent activitatea se desf[\oar[ ]n bune condi`ii Lilioara Topor[scu, pre\edinte BEJ

Când am v[zut c[ nu mai vine, am dat telefon \i mi s-a spus c[ e Salvarea acolo. Am luat leg[tura cu pre\edinta BEJ \i a spus c[ ]mi trimite ]nlocuitor din acela\i partid. Nu a fost perturbat[ ]n niciun fel activitatea Lucian Dr[ghici, pre\edinte sec`ia de votare 85 La Steaua, se v[d efectele crizei. Tricou cu num[r lipit.

L[cr[mioara Lupa\cu, Monica Aionesei


6

7 decembrie 2009 Interna`ional „de Boto\ani”. Decarului oaspe`ilor Andrei Ionescu. }i prie\te Boto\aniul. }n octombrie, cu na`ionala de tineret, a dat gol, sâmb[t[ a dat pasa de gol.

TOPNEWS

}nvin\i de vedetele retrogradate din Ghencea Trupa lui Cristi Popovici a avut o reprezenta`ie modest[ ]n fa`a forma`iei Steaua II Bucure\ti, o echip[ care a avut ]n componen`[ câ`iva juc[tori consacra`i, precum Andrei Ionescu, Emil Ninu, R[zvan Ochiro\ii sau chiar Vlad Rusu, care au bifat destule minute ]n liga I sau chiar ]n cupele europene. Debutul meciului a fost unul modest. Prima ocazie de gol a venit abia ]n minutul 16, când Bordianu a reluat peste poart[, dup[ care la faza imediat urm[toare, Andrei Ionescu a \utat de la 16 metri, dar mingea a fost deviat[ \i a c[zut pe plasa por`ii ap[rate de Dulceanu. Boto\[nenii ]ncearc[ timid s[ se apropie de poarta oaspe`ilor, dar Petroza (23) \i Ghiceanu (28) nu reu\esc deschiderea scorului. Cu patru minute ]nainte de finalul primei reprize, FC Boto\ani putea marca, dar \utul de la circa 40 de metri al lui Atudorei a trecut pu`in peste poart[.

Gol primit ]n superioritate numeric[ FC Boto\ani a ie\it ceva mai decis[ de la cabine \i ]n minutul 55 Ghiceanu a avut o mare ocazie de gol, dar nu a reu\it s[ ]l ]nving[ pe Cezar Lungu, portarul na`ionalei de tineret a României. Trei minute mai târziu, bucure\tenii r[mân ]n zece oameni, dup[ ce Emil Ninu a v[zut al doilea cartona\ galben. Se p[rea c[ misiunea elevilor lui Cristi Popovici va deveni una mult mai u\oar[, dar nu a fost nici pe departe a\a. Pe fondul de dominare a gazdelor, Steaua II a reu\it s[ dea lovitura pe contraatac cu

FC Boto\ani - Steaua II 0-1 (0-0) A marcat: Ochiro\ii (81) Cartona\e galbene: Porfireanu (82) / A. Iacob (55), Laz[r (90) Cartona\ ro\u: E. Ninu (58) FC Boto\ani: Dulceanu – Patache, Tincu, Atudorei, Codreanu – Bordianu, ~ig[na\u (81 Boro\tean), |t. Apostol (71 Ghiviziu), Vrabie – Ghiceanu, Petroza (68 Porfireanu). Antr. Cristi Popovici. Steaua II Bucure\ti: C. Lungu – Musta`[, A. Iacob, L. Filip, E. Ninu – F. Bejan, Laz[r, Bâtfoi (46 Ochiro\ii), N[st[sie (61 Stegaru) – A. Ionescu, V. Rusu (77 I. Mihai). Antr. Leo Strizu. Arbitri: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) – George Fridl (Com[ne\ti), Valewntin Cristea (C[l[ra\i) – Petre Meterciuc (Tg. Neam`) Observatori: Pavel Gheba (Tulcea), Attila Kanyaro (Tg. Mure\) nou[ minute ]nainte de final. Ionescu a sc[pat pe dreapta \i i-a centrat lui Filip, aflat la marginea careului de \ase metri. |utul acestuia a fost respins de Dulceanu pân[ la Ochiro\ii,

care a marcat singurul gol al ]ntâlnirii. De\i erau ]n avantaj numeric, boto\[nenii nu au mai avut puterea de a reveni \i astfel au ]nregistrat a \aptea ]nfrângere din actualul sezon.

Cristi Popovici, antrenor principal FC Boto\ani: „}nfrângerea asta a c[zut ]n cel mai nepotrivit moment. Pân[ acum, parcursul nostru a fost unul destul de bun. Chiar \i cu ]nfrângerea asta am reu\it s[ termin[m la \apte puncte de primul loc retrogradabil. P[cat c[ Mo\ Nicolae ne-a adus nuielu\a. Am ]ntâlnit o echip[ bun[, cu juc[tori cu calit[`i, dar consider c[ ]nfrângerea este nemeritat[ pentru c[ nu a fost o echip[ care s[ ne domine. Dac[ reu\eam s[ marc[m primii, probabil c[ ne apropiam victoria `inând cont c[ Steaua ]n acel moment era cu zece juc[tori. Acum, important este s[ \tim s[ dep[\im aceste momente. Când am venit la echip[, am spus c[ dac[ facem 21 de puncte e ]n regul[. Am avut posibilitatea s[ facem mult mai multe. Puteam termina ]ntr-o zon[ ]n care s[ nu ne mai gândim la locurile retrogradabile”.

Leo Strizu, antrenor principal Steaua II Bucure\ti: „Dac[ analiz[m foarte bine jocul, meritat a fost cartona\ul ro\u \i meritate au fost galbenele. Noi nu avem voie s[ promov[m \i nu vrem s[ retrograd[m. Vrem doar s[ cre\tem juc[tori. Eu sper doar s[ dau juc[tori la echipa mare \i nu am niciun alt gând s[ vin \i s[ ]ncurc pe Boto\ani. Dac[ ceilal`i antrenori ]\i fac probleme c[ trebuie s[ schimbe juniorul, eu am câte patru-cinci juniori ]n teren \i am avut etap[ când am jucat \i cu \ase. Scopul nostru e s[ adun[m punct cu punct, s[ r[mânem \i s[ le dau jocuri tari cum a fost ast[zi. Copiii au depus un efort dublu. Felicit echipa din Boto\ani pentru c[ a ]ncercat ]n permanen`[ s[ construiasc[, s[ vin[ cu centr[ri. Felicit baza. }mi pace \i ora\ul, dar ca peste tot fotbalul e pe ultimul loc”


7

7 decembrie 2009 Pleac[ rezervele. }n afar[ de funda\ul central Such, care a fost titular ]n c^teva partide, ceilal`i juc[tori au avut apari`ii sporadice ]n prima echip[.

SPORTNEWS

Disponibiliz[ri masive la FC Boto\ani Pre\edintele FC Boto\ani, Cornel |fai`er, a anun`at lista juc[torilor care vor p[r[si echipa ]n aceast[ iarn[. Dac[ Ursu, Such \i Marin vor deveni liberi de contract, ]n schimb, Balaban \i ~ab[r[ vor fi ]mprumuta`i pentru retur. Se putea ob`ine mai mult ]n acest tur? Cu siguran`[. |tiam c[ Steaua II este o echip[ cu un lot de juc[tori tineri, selecta`i din toat[ `ara, care sunt ]n vederile primei echipe. |tiam c[ e o echip[ care paseaz[ bine \i au dat peste un teren bun la Boto\ani. Cristi le-a spus juc[torilor ]nc[ dinaintea meciului c[ trebuie s[ fim primii la minge \i s[ nu-i l[s[m s[ joace, dar din p[cate nu am reu\it. }nfrângerea e nedreapt[. Un rezultat de egalitate era mai echitabil. Cum comenta`i arbitrajul? Nu pot s[ zic c[ ne-a dezavantajat foarte mult. A fost un arbitraj foarte bun pentru o echip[ ]n deplasare. Una peste alta, nu e arbitrajul de vin[ pentru aceast[ ]nfrângere. Dac[ ar fi fost vreun penalty sau vreun gol la limita ofsaidului, pu-

team acuza arbitrajul. Am primit un gol, iar vina apar`ine echipei noastre. A`i fost imediat dup[ meci ]n vestiar... Am fost imediat dup[ meci la vestiare \i apoi ne-am ]ntâlnit la mas[. Ei au dorit s[ mearg[ cu to`ii acas[. Toat[ lumea era trist[, dar am pierdut o b[t[lie \i nu r[zboiul. Din p[cate, nu mai este nicio etap[ din acest tur. Dac[ mai era o etap[, sunt convins c[ ne revan\am. Cine va p[r[si pe FC Boto\ani ]n aceast[ iarn[? Este vorba de cinci juc[tori. Am discutat individual cu ei \i urmeaz[

s[ reziliem contractele pe cale amiabil[. E vorba de Such, Florin Ursu, Marin, Balaban \i ~ab[r[. }n ceea ce ]i prive\te pe ~ab[r[ \i Balaban, nu vom renun`a definitiv la ei. Vom c[uta o solu`ie s[-i ]mpru-mut[m ]n retur la o echip[ de divizia B sau C pentru a putea juca. Sunt juc[tori tineri ]n care ne punem speran`e \i care au nevoie de jocuri ]n picioare.

}i a\teapt[ pe Cursaru, David \i Va\vari Ce solu`ii ave`i pentru ]nlocuirea celor cinci? Sunt cei trei juc[tori pe care i-a

Apostol \i Codreanu r[mân la Boto\ani Oficialii FC Boto\ani au anun`at c[ ]n mod sigur |tefan Apostol \i Cornel Codreanu vor r[mâne la Boto\ani \i ]n returul campionatului contractele celor doi fiind valabile pân[ la finalul sezonului. „Atât |tefan Apostol, cât \i Codreanu vor r[mâne la Boto\ani. Ei sunt sub contract cu noi \i avem o ]n`elegere pentru un an. Sunt juc[tori care au demonstrat la Boto\ani. De când a revenit Cristi Popovici, Fane Apostol a ar[tat c[ e cel mai important juc[tor al nostru”, a spus Cornel |fai`er. „

anun`at Cristi Popovici. Este vorba de Cursaru, David \i Va\vari. Cu Va\vari am discutat deja \i a spus c[ dore\te s[ revin[ \i urmeaz[ s[ avem o discu`ie cu conducerea de la Zal[u pentru transferul lui. De asemenea, ]ncerc[m s[ ]i convingem \i pe ceilal`i doi s[ vin[ la Boto\ani. Vrem s[ abord[m returul cu un lot de 23-24 de juc[tori. Se vor achita restan`ele financiare ]n aceast[ lun[? Am discutat \i cu Valeriu Iftime \i ]ncerc[m ca cel târziu pe data de 15 decembrie s[ reu\im s[ achit[m toate restan`ele financiare. Este vorba de contracte \i primele restante. Ei ]ncepând de ast[zi sunt ]n vacan`[. Cristi Popovici a considerat c[ nu mai este util s[ ]i mai `in[ la preg[tire, mai ales c[ terenurile nu sunt foarte bine. Le-am spus s[ aib[ grij[ ]n aceast[ vacan`[ \i s[ nu vin[ cu kilograme ]n plus. Cei care vin cu kilograme ]n plus, pot s[ se ]ntoarc[ ]napoi de la poarta stadionului. Nici nu ]i va mai lua ]n preg[tire. S-a stabilit programul de preg[tire? Reunirea lotului va avea loc pe 11 ianuarie. Va urma un cantonament la Câmpulung dup[ care vom avea un al doilea stagiu de preg[tire de zece zile ]n Ardeal unde vom ]ncerca s[ disput[m cinci meciuri. Important este c[ ]l avem pe Cristi Popovici ]nc[ de la ]nceputul perioadei de preg[tire \i sunt convins c[ va gestiona bine situa`ia. Exist[ vreo ofert[ pentru vreun juc[tor de la FC Boto\ani? Deocamdat[ nu exist[ absolut nimic. Noi nu ne dorim s[ ]i vindem. Ghiceanu a fost urm[rit de Poli Ia\i

Petroza va r[mâne la Boto\ani. El nu a ar[tat prea multe pentru c[ a venit dup[ trei luni ]n care nu a f[cut preg[tire. Cristi vede ]n el ni\te calit[`i \i dac[ va face o preg[tire bun[, ]n iarn[ va fi un alt juc[tor. Cornel |fai`er, pre\edinte FC Boto\ani

la dou[ meciuri, dar nu am avut o discu`ie clar[ pentru transferul lui. Dac[ va exista o ofert[ serioas[ pentru vreun juc[tor, probabil vom accepta. Nu pot spune o sum[ ]n momentul de fa`[, dar ]n mod sigur nu va fi 10-20.000 de euro. Un juc[tor ca Bogdan Ghiceanu care este tân[r, are calit[`i, poate fi vândut cu mai mult de 50.000 de euro. Ghiceanu cu siguran`[ va mai cre\te ]n valoare. „ Pagini realizate de R[zvan Sauciuc


8

TOPNEWS

7 decembrie 2009 Noi gripa`i. }nc[ 11 boto\[neni s-au ]mboln[vit de grip[ porcin[ la sf^r\itul s[pt[m^nii trecute. |ase cazuri au fost confirmate s^mb[t[, iar altele cinci duminic[.

Gripa nou[, plimbat[ prin pie`e \i cu tramvaiul Cea mai mare parte a bolnavilor cu grip[ nou[ care prefer[ s[ se trateze acas[ nu se izoleaz[ la domiciliu, a\a cum cere ordinul Ministerului S[n[t[`ii. Ecaterina Chihaia, medic epidemiolog \ef ]n cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[ unii dintre medicii pediatri \i medicii de familie au semnalat faptul c[ aceste persoane nu vor s[ stea izolate la domiciliu, ci ies ]n comunitate. Refuzul de a se izola ]n cazul ]mboln[virii de grip[ nou[ a unor persoane conduce, spune medicul epidemiolog Ecaterina Chihaia, la r[spândirea microbului \i la alte persoane s[n[toase, dar \i la o agravare a propriei

r[ri digestive”, a mai spus Chihaia. (L.Lupa\cu)

st[ri de s[n[tate a celor afecta`i. Medicii recomand[ persoanelor cu grip[ nou[ care aleg s[ se trateze acas[ un regim igieno-dietetic corect, cu consum mare de fructe, legume, lichide, ]n special ceai, dar \i repaus la pat. ]n ultimele dou[ zile, Ministerul S[n[t[`ii a anun`at alte 11 cazuri de grip[ nou[, confirmate ]n ju-

Gr[dini`e eliberate de frica porcinei Dup[ aproximativ o lun[ de zile ]n care p[rin`ii sau ar[tat extrem de precau`i fa`[ de amenin`area gripei noi, grupele din unit[`ile boto\[nene func`ioneaz[, ]n cea mai mare parte, la capacitate maxim[.

mai mare de 10% s-a redus considerabil. De frica ]mboln[virii cu noul virus gripal AH1N1, p[rin`ii au renun`at s[-\i duc[ copiii la gr[dini`[, preferând alte variante pentru grija pre\colarilor. Reprezentan`ii educa`iei boto\[nene luaser[ ]n calcul, pentru prevenirea ]mboln[virilor ]n rândul celor mici cu grip[ nou[, amânarea re]nceperii activit[`ilor dup[ vacan`a intersemestirial[. (Petronela Rotariu)

Pre\colarii sunt adu\i din nou la gr[dini`[. Se pare astfel c[ gripa porcin[ nu ]i mai sperie atât de mult pe p[rin`i. Din datele centralizate la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), num[rul unit[`ilor care raporteaz[ un grad de absenteism Vineri la nivelul Inspectoratului am primit adrese din dou[ gr[dini`e unde procentajul absen`elor ]n rândul copiilor este mai ridicat. Este vorba despre Gr[dini`a Nr. 19 \i Gr[dini`a Nr. 22 din municipiu, care au raportat un absenteism de 30% ]n rândul copiilor. Situa`ia este mult bun[ comparativ cu perioada de dup[ reluarea activit[`ii de dup[ vacan`[. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J

de`ul Boto\ani prin teste de laborator.

|i infec`iile digestive le dau de lucru medicilor infec`ioni\ti Pe lâng[ gripa nou[, Direc`ia de S[n[tate Public[ a ]nregistrat

tot mai multe cazuri de boli infec`ioase cu transmitere digestiv[. Ecaterina Chihaia a precizat c[ au fost depistate \i internate pe Sec`ia de Boli Infec`ioase ]n jur de zece astfel de cazuri. „Nu sunt atât de multe cazuri, dar continu[ s[ se prezinte la spital persoane cu astfel de boli infec`ioase, persoane care au tulbu-

Oamenii stau acas[, dar incorect. Ei se izoleaz[, dar acea izolare ]nseamn[ c[ se duc la pia`[, c[ circul[ cu un autobuz, ]nseamn[ c[ nu stau ]n pat s[ bea ceai. Peste o s[pt[mân[ se simt mai r[u. Au \i tuse, au \i junghi toracic, ]i doare ]n continuare capul \i revin la spital. Dar revenirea este cu o pneumonie sau cu altceva mai grav. Ecaterina Chihaia, epidemiolog \ef DSP

Concediu f[r[ plat[ cu ]ntârziere Cadrele medicale de la Unitatea de Primire a Urgen`elor, cele de la Serviciul Jude`ean de Ambulan`[, dar \i o parte din personalul Direc`iei de S[n[tate Public[, vor intra ]n zilele de concediu f[r[ plat[ ]n luna ianuarie a anului urm[tor.

Personalul medical din aceste institu`ii se afl[ ]n aceste zile ]n prima linie de lupt[ cu explozia de cazuri de grip[ nou[. Personalul UPU func`ioneaz[ sub nivelul normat al cadrelor medicale, la fel \i cel de la SJA, care lucreaz[ cu personal mai pu`in, dar \i cu un num[r mai redus de ambulan`e disponibile pe 24 de ore, raportat la normele ]n vigoare. „Va da`i seama ce ar ]nsemna s[ plece câte patru zile fiecare? Ar ]nsemna echipaje ]ntregi, care ]nseamn[ medic, asistent, ambulan`ier.

Sunt cadre medicale la epidemiologie implicate direct ]n analizele medicale. O anchet[ epidemiologic[ poate dura zile ]ntregi. Cu ce personal s[ o facem? Suntem ]ntr-o situa`ie de avarie pe care s[ o gestion[m cu minimum de personal”, a

declarat Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP. El sus`ine c[ aceast[ m[sur[ de trimitere for`at[ ]n concediu medical nu a venit la momentul oportun \i c[ este o lege mai mult decât discutabil[, din toate punctele de vedere. (L. Lupa\cu)

Zilele libere vor veni ]n 2010. Noi lucr[m continuu, nu ne putem lua zile libere acum, nici nu am avea cum, iar plata se va face conform legii. Se re`ine \i ]n noiembrie \i ]n decembrie, iar zilele libere le vom lua ]n anul care vine. Gheorghe Apetroaie, director medical al DSP


9

7 decembrie 2009 Vot ]n arest. 14 persoane aflate ]n arestul Poli`iei \i-au exercitat ieri dreptul de vot. Reprezentan`ii sec`iei de votare 49 din municipiul Boto\ani s-au deplasat cu urna mobil[ la sediul IPJ Boto\ani.

TOPNEWS

Alegeri ]n Balta uitat[ de lume Zi de vot \i pentru boto\[nenii din localitatea Balta Ars[. ]n satul de lâng[ p[dure, cei aproximativ 400 de locuitori \tiau c[ trebuie s[ mearg[ la \coal[ s[ voteze. Au mers \i acum dou[ s[pt[mâni, iar ieri au pornit din nou pe acela\i drum, gândind „s[ ne fie mai bine”. |tiau c[ vor vota pentru viitorul pre\edinte al `[rii \i to`i cei care s-au prezentat la urn[ ]\i Nu am avut nici un incident. Totul s-a desf[\urat ]n condi`ii normale, cet[`enii s-au prezentat la urne \tiind cum s[ procedeze. Ca \i ]n primul tur de scrutin, prezen`a la urne este una destul de bun[, pân[ la ora 17.00 exercitându-\i dreptul de vot peste 60% dintre cei ]nscri\i pe liste cu drept de vot. Ioan Sofa, pre\edintele sec`iei de votare de la Balta Ars[ doreau s[ se schimbe ceva. Case s[r[c[cioase, unde de departe se eviden`iaz[ biserica \i \coala, acolo unde ieri, de altfel, era cea mai mare forfot[. Una lâng[ alta, cele dou[ cl[diri adunau mai toat[ suflarea satului. Ioan Sofa, pre\edintele sec`iei de votare, sus`ine c[ romii, care sunt majoritari ]n localitate, au fost con\tiincio\i \i la primul tur

de scrutin dar \i acum. Din cei 315 de aleg[tori votaser[, pân[ la ora 17.00, 188 de persoane.

„Mata vezi ce ]n hal tr[im noi?” Al[turi de cei din Balta Ars[, pe listele speciale au votat \i membrii sec`iei de votare. S[rb[tori`ii zilei de ieri nu au uitat ]ns[ s[ treac[ \i pe la sec`ia de votare, pentru a-\i exprima op`iunea de vot. „Am votat pentru o via`[ mai bun[, mai

decent[. Mata vezi ce ]n hal tr[im noi? A`i v[zut c[ România a ajuns ]n pragul falimentului. Sper s[ vin[ oameni mai capabil s[ gospod[reasc[ `ara. Românul s[ vin[ \i s[ poat[ s[ spun[ \i el „[sta e demn”. S[ fac[ ceva pentru noi”, a spus Nicolae M. Mai ]n glum[, mai ]n serios, unul dintre cei care mergeau alene spre sec`ia de votare se interesa dac[ ]n sal[ se d[ ceva \i de mâncare. „O via`[ mai bun[ \i s[ avem ce pune pe mas[”, spunea, una dintre localnice, c[ a\teapt[ dup[ acest vot.

Anima`ie \i la bar La singurul bar din localitate, fiecare din cei prezen`i \i-a exprimat f[r[ re`inere preferin`a pentru cel pe care \i-l doresc pre\edinte. De\i din rândul afi\elor electorale le zâmbea doar unul dintre candida`i, to`i doreau s[-l voteze cu cel[lalt. „La noi ]n sat nu vine nimeni. Vin numai la alegeri \i ]\i pun pozele. Atât. }n rest nu ne mai \tie nimeni. Suntem `igani d-n[ \i nu ne ia nimeni ]n seam[. Dar despre asta

s[ \ti`i c[ mergem la vot”, au fost cuvintele unui s[tean din Balta Ars[. (Petronela Rotariu)

Salam, pâine \i mu\tar se d[ la vot? Oricum votez c[ poate ne va fi \i nou[ mai bine, ]ntreba ieri unul dintre aleg[torii din Balta Ars[, Gheorghe D.

Dacie luat[ pe sus de un Audi O Dacia Supernova a fost proiectat[ ]ntr-un scuar cu flori ]n urma impactului cu un Audi, ]n centrul municipiului. Zi cu ghinion pentru un \ofer de 19 ani, din Boto\ani. Ieri, chiar de ziua lui onomastic[, Nicu\or G. a avut parte de un incident nefericit. Acesta se afla la volanul unui Audi, venind dinspre Maternitate ]nspre Spitalul Jude`ean, iar ]n momentul intr[rii ]n sensul giratoriu de la intersec`ia Bulevardul Mihai Eminescu cu Cuza Vod[ a lovit lateral o Dacie Supernova, proiectând-o direct ]ntr-un scuar cu

Poli`iei a ajuns la fa`a locului, din primele cercet[ri stabilinduse c[ accidentul s-a produs pe fondul neacord[rii de prioritate. „Este vorba de un accident, din fericire doar cu pagube materiale. Conduc[torii auto vor fi condu\i la baz[ pentru declara`ii

\i ]n urma declara`iilor, se va stabili cine se face vinovat. Din primele cercet[ri, este vorba despre nerespectarea regulilor cu privire la prioritatea ]n sens giratoriu”, a declarat Gabriel ~urcule`, agent ]n cadrul Serviciului Poli`iei Rutiere. (Monica Aionesei)

Eu veneam dinspre Casa Tineretului, el venea dinspre Maternitate, venea cu vitez[, eu am ]ncetinit. Aurel C, \oferul Daciei

flori. |oferul autoturismului Audi a acuzat c[ cel[lalt conduc[tor nu i-a acordat prioritate ]n sensul giratoriu. }n urma ciocnirii destul de vio-

lente, nu au rezultat decât pagube materiale. Conduc[torul Daciei Supernova acuz[ ]ns[ c[ acesta avea vitez[ \i nu a mai reu\it s[ ]l evite. Un echipaj al

Veneam dinspre Maternitate, am intrat ]n sensul giratoriu \i nu mi s-a acordat prioritate. Nicu\or G, \oferul autoturismului Audi


10

7 decembrie 2009

REMEMBER

Baruri de tradi`ie. Barurile de ast[zi au r[d[cini adânci ]n tradi`ia locului. Poate c[ s-au schimbat preferin`ele, oferta este mai diversificat[, dar cei ce trec pragul acestor localuri vin anima`i de aceea\i sete, de aceea\i dorin`[ de a schimba o vorb[ cu un pahar de bere sau de t[rie ]n fa`[.

Tradi`ie jude`ean[ la pahar Dac[ ]n zilele noastre ]n Boto\ani sunt destul de multe \i „populate” crâ\mele de cartier, \i ]n trecut acestea ]mpânzeau urbea. Nu lipseau ]ns[ nici restaurantele luxoase. Din scrierile istoricului Ionel Bejinaru, r[zbate tabloul târgului Boto\anilor la ]nceput de secol, din care nu lipseau cârciumile, restaurantele, locuri preferate de localnici de toate vârstele. Târgove`ii pierdeau mult[ vreme prin ber[rii, cafenele, restaurante. Berea „Ci\mea” f[cea cinste târgului Ber[riile adunau mul`i clien`i, pentru c[ se ]nscriau ]n preferin`ele multor boto\[neni. De fapt, boto\[nenii aveau \i o bere a lor. Berea „Ci\mea”, care nu era consumat[ doar pe aceste meleaguri, fiind apreciat[ \i de austrieci \i unguri, care o importau. Fabrica unde de unde ]\i pornea drumul berea „Ci\mea” era pe Calea Na`ional[, la nr. 27. Era a unui evreu, Leon Spodhaim. Berea aceasta era foarte apreciat[ la acea vreme, atât ]n târgul Boto\anilor cât \i ]n restul Moldovei. Scrierile vremii pomenesc despre Fabrica „Ci\mea” din Boto\ani ca fiind cea mai cunoscut[ fabric[ de bere româneasc[ din primele decenii ale secolului trecut. Apa folosit[ la fabricarea acestei beri era dintr-un pu` din satul Ci\mea, iar re`eta nem`easc[. Pu`ul exist[ \i ast[zi \i pu`ini \tiu c[ apa acestuia d[dea un gust special, deosebit, unei beri foarte apreciate ]n prima parte a secolului trecut. Berea era printre primele b[uturi alcoolice ]n preferin`a boto\[nenilor. }n topul preferin`elor era \i berea Luther. Exista \i un restaurant Luther, lâng[ Hotelul Rare\, din Centru.

Ber[rii cu renume ]n epoc[ Locuri ]n care berea s[ fie savurat[ pe ]ndelete se g[seau din bel\ug. Din multele ber[rii unele erau vestite printre boto\[nenii acelor vremuri. „Carul cu bere” \i „Ber[ria Continental[” erau dou[ dintre ber[riile vestite

ale urbei. Ambele erau amplasate pe Calea Na`ional[, de existen`a lor fiind legate numele lui I`ic Cohn \i al lui I. Herscovici, patronii celor dou[ localuri. De altfel, mai toate ber[riile târgului, ca \i cafenelele sau alte cârciumi aveau patroni evrei. Ber[rii vestite aveau \i Buca Veinstein \i Rotenberg M. Este vorba de ber[riile „Succes” \i La consum”. Evreii dominau activitatea comerci-

al[ a târgului. |i depozitele de bere erau tot ale evreilor. Bercu Hwerman, Solomon Spigel \i fra`ii Strulovici erau renumi`i ]n breasl[.

Mastica \i \libovi`a completau tabloul preferinelor ]n cârciumi \i restaurante La fel ca \i ]n zilele noastre, unii

clien`i ai cârciumilor preferau berea sau vinul, al`ii t[ria. Mastica \i \libovi`a aveau mul`i fani ]n acele vremuri. Din scrierile referitoare la acea vreme, se vede clar c[ \libovi`a era ]n topul preferin`elor referitoare la b[uturile tari. Despre aceast[ b[utur[, cei care au gustat-o ]\i amintesc c[ era foarte tare \i c[ era aromat[. Avea un iz de prun[ \i se comercializa ]ntr-un ambalaj atr[g[tor. Se mai consuma \i triplu sec \i lichior indian. `uica de prune era, de asemenea, servit[ ]n cârciumile boto\[nene din perioada dintre cele dou[ r[zboaie mondiale.

Bodegi \i restaurante luxoase, r[spândite cu generozitate ]n târg Crâ\mele vremii aveau de toate, clientul s[ fie mul`umit \i s[ ]\i aleag[ dup[ preferin`[. Iar locuri unde s[ intre târgove`ul ]nsetat \i s[ savureze ce prefera erau destule. Cei care \i-au aplecat urechea la cunosc[torii acelor vremuri spun c[ erau crâ\me cu zecile. Aproape 100 de cârciumi, restaurante, ber[rii, erau r[spândite ]n toat[ urbea. }n zona Centrului vechi ]\i desf[\urau activitatea restaurante luxoase, aici fiind \i o

zon[ ]n care se aflau hoteluri care aveau la parter localuri renumite ]n ora\. Princiar \i Splendid \i Regal sunt câteva din restaurantele vestite ale acelei perioade. „Calul b[lan” era un alt loc frecventat de „lumea bun[” a urbei. Scrierile referitoare la acea vreme arat[ c[ unele restaurante erau preferate de intelectualii vremii, ace\tia dându-\i ]ntâlnire pentru a schimba p[reri politice sau impresii literare la un pahar cu bere sau la o \libovi`[. „Calul b[lan” era un astfel de loc de ]ntâlnire pentru profesori \i avoca`i, sau pentru alte categorii de intelectuali. Birturi cu renume ]n vreme, unde se ]ntâlneau oameni din toate categoriile sociale, erau cunoscute ]n epoc[ sub numele „Bursa“, al lui Aron Stangei, din Calea Na`ional[ \i „Cafeneaua Meseria\ilor“, al c[rui patron era Sloim Segall, din Strada V]natori. O cârcium[ bine cunoscut[ ]n Boto\anii perioadei interbelice era „La concuren`a“ a lui Haim Oizerovici, din Piata Carol, lâng[ monumentul din Centrul Vechi, dar \i cârciuma „Sf]ntul Neculai“, care era situat[ pe lâng[ |coala general[ nr. 1 din municipiu. „

Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu


11

7 decembrie 2009 Gina Pistol nu-\i mai opereaz[ buzele de ziua ei. De fric[ s[ nu o prind[ s[rb[torile cu fa`a umflat[ \i semne ale opera`iei, Gina Pistol \i-a amânat interven`ia chirurgical[ de mic\orare a buzelor, programat[ chiar de ziua ei, pe data de 9 decembrie, urmând cel mai probabil s[-\i scoat[ implantul din buze anul viitor, scrie Cancan.

MONDENEWS

Bahmu`eanca \i-a angajat servitoare filipineze Dup[ mai multe experien`e nepl[cute, Adriana Bahmu`eanu nu mai are ]ncredere ]n menajerele din România. Drept urmare, so`ia milionarului Silviu Prigoan[ \i-a luat ca „fete ]n cas[” dou[ femei pentru care limba român[ e o necunoscut[. Acestea vin din Filipine, stat renumit pentru for`a de munc[ ieftin[ \i de calitate. Cele dou[ femei, angajate cu ajutorul unei firme de specialitate, au 44 \i, respectiv, 35 de ani. Ele locuiesc pe domeniul familiei Prigoan[, având parte de tot confortul ]ntr-o cas[ pentru servitori, lâng[ casa „st[pânilor”, conform Libertatea. Cele dou[ filipineze, care vorbesc fluent limba englez[, lucreaz[ pentru Adriana de o s[pt[mân[ \i spun c[ vedeta se poart[ foarte frumos cu ele. Rossaly \i Minimary se ocup[ de cur[`enia casei \i de aranjatul mesei. Dac[ acas[, ]n schimbul muncii pe care o presteaz[, nu pot câ\tiga mai mult de 50 de euro pe lun[, salariul lor de aici ajunge pân[ la 450 de euro.

Mihai Constantinescu, Actorul resuscitat dup[ un stop cardiac Drago\ Cânt[re`ul a trecut prin clipe foarte grele, dup[ ce joi a fost internat ]n Bucur lupt[ stare grav[ la spitalul Floreasca din capital[. Artistul, care ]n urm[ cu un a suferit o interven`ie chirurgical[ din 2002 cu anpe cord, s-a aflat la un pas de moarte, informeaz[ Click. „Am chemat salvarea, pentru c[ m[ sim`eam foarte diabetul r[u. Aveam st[ri de vom[ \i eram Drago\ Bucur a lansat portalul www.amdiabet.com, un site al c[rui nume este dat de faptul c[ actorul a fost diagnosticat cu diabet zaharat ]n anul 2002. Site-ul nu se dore\te a fi unul umanitar, inten`ia fiind aceea de a ar[ta c[ \i un om care este bolnav poate munci \i avea rezultate la fel de bune ca orice persoan[ s[n[toas[. „}n nici un caz nu vreau ca acest site s[ fie confundat cu unul din care po`i afla sfaturi competente, p[reri de specialitate \i solu`ii miraculoase. Este o pagin[ personal[ a unui om care a aflat c[ are diabet ]n 2002 \i de atunci tr[ie\te \i munce\te ca orice alt[ persoan[ perfect s[n[toas[... cu câteva mici excep`ii. Din 2002 de când am aflat de diabet, m-am c[s[torit, am f[cut un copil, am deschis un bar \i o agen`ie de casting, am f[cut un serial tv, cinci filme \i dou[ emisiuni, nu mai fumez, nu mai beau alcool decât foarte rar \i... m[nânc ]nc[ foarte multe dulciuri!”, a spus Drago\ Bucur.

balonat”, a declarat artistul. „La analize mi-a ie\it potasiul foarte prost, mult sub limit[. Inima nu poate func`iona f[r[ potasiu, a\a c[ am f[cut stop cardiac, medicii chinuindu-se s[ m[ `in[ ]n via`[, am fost resuscitat \i am stat o zi la reanimare”, a ad[ugat Mihai Constantinescu. „Inima \i-a revenit \i nu mai am nici probleme cu

E Berbec

K Balan]\

Diminea`a s-ar putea s[ ]ntâmpina`i probleme financiare, ]ns[ nu este cazul s[ v[ demoraliza`i. Ave`i mai mult noroc dup[-amiaza. O rud[ apropiat[ v[ propune o colaborare pe termen lung. Dac[ accepta`i, v[ ve`i ]mbun[t[`i situa`ia financiar[.

Pute`i s[ v[ face`i planuri ]n leg[tur[ cu pornirea unei afaceri. Prietenii \i partenerul de via`[ v[ sus`in \i v[ ajut[ cu sfaturi utile. Dup[-amiaza s-ar putea s[ ave`i o disput[ cu o persoan[ mai ]n vârst[ din familie. V[ sf[tuim s[ v[ calma`i.

F Taur Ave`i succes pe plan sentimental \i ]n societate. Dup[-amiaz[, primi`i ve\ti bune, din cauza c[rora v[ schimba`i programul. Este o zi bun[ pentru planuri de viitor, ]n leg[tur[ cu o afacere.

V[ sf[tuim s[ nu v[ face`i un plan strict pentru ast[zi. Diminea`a sunte`i nevoit s[ face`i mai multe drumuri scurte, iar dup[-amiaza ave`i ocazia s[ rezolva`i o problem[ financiar[ a familiei. Baza`i-v[ pe intui`ie!

G Gemeni

M S\get\tor

Rela`iile cu prietenii au de suferit din cauza principiilor pe care le sus`ine`i cu ]nc[p[`ânare. V[ sf[tuim s[ v[ ]ntreba`i dac[ nu cumva cei din jur au dreptate. Prietenii v[ ajut[ s[ trece`i mai u\or peste o deziluzie sentimental[.

Diminea`a ave`i mult de alergat pentru ni\te acte legate de o mo\tenire. Spre sear[, v[ preg[ti`i s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]n interes familial, ]mpreun[ cu partenerul de via`[.

H Rac Diminea`a face`i planuri de vacan`[ ]mpreun[ cu persoana iubit[. Sunte`i bine dispus, pentru c[ v[ sim`i`i ]nconjurat de prieteni adev[ra`i. ~ine`i cont de sfaturile unei persoane mai ]n vârst[!

Pute`i s[ v[ face`i planuri ]n leg[tur[ cu o afacere rentabil[, care v[ va ]mbun[t[`i radical situa`ia financiar[. Rela`iile cu prietenii \i cu rudele sunt foarte bune. ]n partea a doua a zilei, ave`i musafiri care v[ fac o deosebit[ pl[cere.

I Leu

O V\rs\tor

S-ar putea s[ ave`i dificult[`i pe plan sentimental \i s[ fi`i nevoit s[ lua`i o decizie important[. Ast[zi pute`i s[ v[ face`i proiecte de viitor \i s[ v[ folosi`i cuno\tin`ele teoretice. Munca depus[ ]\i va ar[ta rezultatele ]n scurt timp.

Intui`ia v[ ajut[ s[ face`i schimb[ri importante ]n plan social. Pentru aceasta, ]ns[, sunte`i nevoit s[ face`i mai multe drumuri scurte, ]mpreun[ cu un prieten.

J Fecioar\

Diminea`a ave`i \ansa s[ g[si`i un serviciu mai bine pl[tit sau s[ fi`i promovat. Ve`i avea responsabilit[`i mai mari, dar \i câ\tigurile vor fi pe m[sur[. V[ recomand[m s[ v[ consulta`i cu partenerul de via`[.

Traversa`i un moment favorabil, ]n care ave`i posibilitatea s[ v[ asuma`i noi responsabilit[`i sau s[ ]ncepe`i o activitate extraprofesional[. Pute`i avea succes ]n activit[`ile intelectuale \i sociale.

stomacul. Abia a\tept s[ m[ ]ntorc acas[ luni, când medicii mi-au promis c[ m[ vor externa”.

lei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache 20.00 - 21.00 Tu Alegi! (d), emisiune de promovare electoral[ realizat[ de Oana Lorena Filip 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]), emisiune realizat[ de Anca Nechita 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele’M (d), ultimele \tiri ale zilei 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele’M (r)

L Scorpion

N Capricorn

P Pe[ti

Bancul zilei Poli`istul \i ]ngerul p[zitor

Luni, 7 decembrie 07.45 - 08.55 Tele’Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Tu Alegi! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Profesii (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc 18.00 - 18.30 |tirile Tele’M (d), o edi`ie complet[ a \tirilor prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar 18.30 - 18.45 Spune-mi o poveste! 18.45 - 19.00 Calendarul zi-

Horoscop

Un poli`ist merge prin p[dure \i vrea s[ treac[ un pode`, dar aude o voce spunându-i: „Nu trece peste pode`, c[ se va pr[bu\i!“. B[rbatul ocole\te prin p[dure \i aude iar vocea: „Nu trece pe lâng[ co-

pac, se va pr[bu\i!“. Nedumerit, poli`istul ]ntreab[: „Dar cine e\ti tu, de ai grij[ de mine?“. Din spatele unei pietre apare un pitic care ]i spune: „Eu sunt ]ngerul t[u p[zitor!“. Când aude asta, poli`istul ]i d[ dou[ perechi de palme, dup[ care ]i zice: „Unde ai fost când m-am ]nsurat?!“.

O re`et[ pe zi Ciulama de pui cu cartofi \i sos de ardei cop`i Ingrediente: un kg carne de pui, 700 g cartofi, opt ardei cop`i, o ro\ie, un ardei gras, o ceap[, dou[ linguri ulei, 200 ml smântân[, usturoi, dou[ linguri past[ de ardei, p[trunjel verde tocat. Mod de preparare: Ardeii cop`i cur[`a`i de coaj[ \i semin`e se taie fâ\ii. Pu`in[ ceap[ \i usturoi se cur[`[ \i se toac[ m[runt, apoi se pun la ]ncins ]n pu`in ulei. Se adaug[ fâ\iile de ardei \i o lingur[ past[ de ardei \i se las[ s[ se c[leasc[ 5 minute. Ceapa r[mas[ \i usturoiul se cur[`[ \i se toac[ m[runt. La fel ro\ia \i ardeiul \i se pun la c[lit ]n dou[ linguri ulei, toate. Dup[ ce sunt gata, ad[ug[m carnea, sare, piper \i o lingur[ de pas-

t[ de ardei. Ad[ug[m o can[ cu ap[ \i l[s[m s[ fiarb[ toate. Cartofii se cur[`[, se taie ]n dou[ \i se fierb ]n ap[ cu sare. Când carnea este gata, se amestec[ o lingur[ de f[in[ cu smântân[ \i se adaug[ peste carnea cu sosul l[sat. Se dau câteva clocote dup[ care se poate servi ciulamaua, cu cartofii fier`i \i sosul de ardei cop`i. Deasupra pres[r[m p[trunjel verde tocat.


12

7 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Cap[t 1, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, curat[, 17.000E. Tel: 0744/530.803 * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[ zona Tiberiu Crudu, parter,28 mp,libera,17000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar,27 mp,D,renovat[,T,G+F, P,instala`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industriala,parter,24 mp,renovata total,T,G+F,P,rigips,44000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ ,11 mp,Unirii,parter,cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice.Pre` 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ confort II,caramida,etaj 2,pe mijloc,la soare,la strada,zona ASCON.Pre` 15000 euro usor negociabil. 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ 25 mp,BCA, pe mijloc,la soare,zona Palatul Copiilor,etaj intermediar,fara ]mbun[t[`iri.19000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[,conf.2,22mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,26mp,et4,cu imbun[t[`iri (gresie,faian`[,termopan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil.Tel.0741497829.(A)

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda. Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere Liceul Eminescu, et.1, 52mp, CT, c[r[mid[, 37.000E neg.Tel.0748/115.912.(V)

mp,CT,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,27000 euro . Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Vând apartament 2 camere Oct.Onicescu, et.2, 2 balcoane, 52mp, CT, G+F, c[r[mid[, 38.500 E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona capat 1,la strada,et.2,50 mp,T,u\or renovat,31000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, spa`ios, curat, \arpant[, D, 29.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27000E neg. Tel. 0749/093.838.(V)

Apartamente 2 camere * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(5) * Vând apartament 2 camere SD, etaj 2, pe mijloc, f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, liber, zona maternitate. Telefon: 0743466745.(1659-11) * Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 35.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Apartamente noi, 50-60mp utili, la cheie sau semifinisate, ]ncepând de la 35.750E.\i ]n rate.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Kogalniceanu, 47mp, et.4, termopan, gaz separat, 26.000E neg. Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere zona Unirii, parter, SD, 38.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu, 52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 29.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 43.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere str. Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere,et.1,52 mp utili.CT,caramid[,izolat,G,F,curat, zona Octav Onicescu-Liceul Eminescu,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Primaverii-Tex, et.2, D, CT, T, G+F, renovat, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,D,fara imbunatatiri,28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Super Ofert[!!! Apartament 2 camere,zona Sucevei,etaj intermediar,48 mp,intretinut,merit[ v[zut,23000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Primaverii-Tex,D,et.2,48 mp,gaz separat,la strada,31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,et.2,52 mp,D,CT,G+F,P, caramida,pe mijloc,38000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere zona Primaverii,et.1,D,50 mp,T,30000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N)

Apartamente 3 camere * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere, Al.Rapsodiei, et.3, CT, 45.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere Prim[verii, et.2, 64mp, CT, T, 40.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere T. Vladimirescu, et.1, curat, D, 37.000 E. Tel.0749/09.38.38.(V)

* Vând ap[rtament 2 camere D,etaj 1,60 mp, c[r[mid[, gaz separat, fara ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii. 32000euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând ap[rtament 2 camere D,54 mp,gaz separat,centrala termica,etaj 6 din 10,35000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând ap[rtament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[(Stadion) 43000 euro negociabil.Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp,et.4,cu imbun[t[`iri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 074149782 9 * Vând apartament 2 camere,47mp, decomandat,zona Bucovina Pre` 38.000euro neg Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,70mp,CT, modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat, 50mp,et3,modernizat cu imbun[t[`iri ,zona Aleea Grivitei.Pre` 38000euro neg .Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil.Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu, 45 mp utili, \arpanta, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245)

* Vând apartament 2 camere zona Sucevei,D,50 mp,etaj intermediar, CT,T,34000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,turn,D,51

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla,

* Vând apartament 3 camere Oct. Onicescu(Pia`a Mic[), renovat, CT, T, \arpant[, 46.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bucovina,et.1,D,recent renovat,D,CT, T,mobila bucatarie,ultramodern,50000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona Util, etaj intermediar, SD,58 mp, c[r[mid[, 35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT, T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.1,SD,50 mp,gaz separat,G+F, intretinut,zona Sucevei,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari, et.1, 74 mp, CT, T, G+F, P, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,64 mp,G+F,P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona vile Complex Bulevardul Mihai Eminescu, et.1,75 mp,D,2 balcoane,garaj mare, pod,boxa,c[r[mid[,zon[ foarte lini\tit[,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)


13

7 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând apartament 3 camere ,zona Grivi`a,la strad[,et.2,59 mp,CT,T,BCA, lavabil,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu (\coala nr. 14), et. 1, D, s. 67 mp, gaz separat, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,D,100 mp,sarpant[, ]mbun[t[`iri, CT,T,G,F,P, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 SD,46 mp,caramida,2 vederi,etaj 1,intre Primaverii \i Bulevard,fara ]mbun[t[`iri,29500 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Schimb apartament 3 camere zona centrala(Casa Cartii),etaj intermediar,schimb cu 2 camere + diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, SD, s. 70 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Schimb apartament 3 camere D,BCA,pe cadre,2 vederi,etaj intermediar,parcul Mihai Eminescu,schimb cu ap[rtament in Ia\i. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere, decomandat,parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp, decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, decomandat, 69mp,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4,sarpanta,str |tefan Luchian.Pre` 50000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat, 70mp,et.4,zona Parcul Tineretului.Pre` 33.000euro/neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,SD,f[r[ imbun[t[`iri,zona C.Tomoroveanu Pre` 25.000euro Tel.0741497829.(A) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina (Biserica Trei Ierarhi), et. 2, D, s. 60 mp, toate ]mbun[t[`irile, mobilat, pre` 46.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[veni, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

AGENDA COMERCIANTULUI

Apartamente 4 camere * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 40.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3,D,CT,2 balcoane,G+F, 88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC, T,G,F,zona Casa Tineretului.Pre`:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, modificat 3 camere, 92 mp, et.2, D, multiple imbunatatiri, CT, T, G+F, Pret: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu ap[rtament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apatrament 4 camere,caramida,80 mp,3 vederi,etaj 1,intre Primaverii \i Bulevard,gaz separat,CT de bloc,gresie,faianta,parchet,partial termopan.50000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 91mp, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu ap[rtament 2-3 camere+diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere,89mp,Et3,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri sau schimb cu ap.2 camere \i diferen`[.Pre` 68.000euro Tel.0741497829.(A)

* Brehue\ti, cas[ cu o camer[, 18mp, 600mp teren+loc de cas[ de 550mp ]n apropiere \i 1 ha teren extravilan, 35.000 lei. Tel: 0748.115912.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 30.000 lei.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[,zona Bucecea,2 camere, baie,buc[t[rie,renovat[ total,CT pe lemne, G+F,P,impecabil[,2900 mp teren,90000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vil[ ]n zona Bucovina, P+etaj,300 mp construi`i,2200 mp teren,interior la gata: CT,G+F,P,T, vie,livada,95000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând spatiu 125 mp,Autogara,1000 euro/mp+TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 4 camere,Et 1,zona C.Na`ional[,f[r[ imbun[t[`iri.Pre` 42000euro Tel.0741497829.(A)

* Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi, fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri,semimobilat[. Com.Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Vând teren 3100mp,]ntravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A)

* Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v)

* Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150mp utili,500mp teren,mobilat[,toate utilit[`ile, zon[ lini\tit[,sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 80000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

* Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Case * Vând cas[ + teren 34 ari, comuna Ripiceni, zon[ central[, pre` negociabil. Telefon: 0768753520.(1640-1) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei \i cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ Baisa, 260mp, la ro\u, P+M, 2900mp teren, 37.000E. Tel.0748/115.912.(V) * Zona Alfa Land, cas[ nou[ la ro\u din c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ lindab, 1300mp teren, 100.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Vând cas[ in Boto\ani,198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg.TEL: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu

teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022 * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

0740.413.969

Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA COMERCIANTULUI


14

7 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BTSV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V)

Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti, 5001000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren 1500mp,]ntravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând ]n zona Stânce\ti,parcele de teren de 4500 mp,intravilan cu deschidere de 40 ml-3 euro/mp neg;5000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:3 euro/mp neg si 17000 mp,extravilan cu deschidere de 50 mlpret:1,5 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând teren 1017mp,deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* 5000 mp teren Z[ice\ti,24 m deschidere,4 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la \osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(12)

* 730 mp Hudum, 13,5 m latime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren Pod de Piatr[, toate utilit[`ile, 24ml deschidere la asfalt, pretabil cas[ sau activit[`i comerciale, 65E/mp.Tel. 0744/530.803 * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n

PREST|RI SERVICII

* 3600 mp,str.Ion Creanga,40 m deschidere,50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 27 ha C[t[m[r[\ti Deal,pre`abil pt constructii,250 m deschidere, 1 euro/mp,sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp,in spate la ANL Bucovina,50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 17 ha teren cuiaz in apropierea Boto\aniului,intabulat,120000 euro usor negociabil. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 500mp,deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa,deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda Bucov]na-Curte\ti.Pre` 62euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4 /mp.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri.Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829

* Vând teren 700mp,deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 35400mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

* Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/mp .Tel.0741497829.(A)

* Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând teren 2600mp,deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând teren 900mp,intravilan in Or[\eniDeal Pre` 13.000lei Tel.0741497829.(A)

* Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* Vând teren 950mp ]n Boto\ani Pre`70.000 Euro negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 472mp,19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 6400mp,]ntravilan,deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 6euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* Vând teren 1600mpintravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A)

* Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea Pre` 28Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 3.800mp,deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* 5000mp C[t[m[r[\ti-intersectia cu Ipotesti,planul II ,19 m deschidere,5 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,]ntravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N)

* Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton,com.Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 22euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]ntravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\tiDeal,se v]nde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* 150 ha livad[ pe rod,3100 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 40euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând terenuri agricole in orice localitate din Boto\ani. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da, deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A)

National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Coz]nda Leb[da Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ]n Hudum,7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 900mp,intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 18 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan,loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni \i 30 ha teren Tru\e\ti.Tel.0744/530.803

* Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V)

* Vând teren 5700mp,deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona Calea

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310);


15

7 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310)

Spa]ii comerciale

* Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 34mp \i 74mp spa`ii comerciale centrale, vad foarte bun, 9001100E/mp.Tel.0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)

* Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spatiu comercial,zona centrala,260 mp,1500 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Cumpar teren cu deschidere la \osea. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

* Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

FARMACIILE KAUFLAND ANGAJEAZ{ * FARMACI|TI * ASISTEN~I DE FARMACIE * OPERATOR CURA~ENIE CV-URI PE E-MAIL: office@abpharm.com RELA~II LA TELEFON: 0729 290 878. FAX: 0233 743 860.(26) Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Claudia ~U~UMAN Distribu`ie: Dan IACOB Redactori: Bogdan CALINIUC Economic: Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Publicitate: R[zvan SAUCIUC Marcel BUNDUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Cumpar -garsonier[, apartament 2 camere, apartament 3 camere, apartament 4 camere, cas[ cu teren, teren. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N)

o ~nchirieri * S.C.C.L.C. nr.1 Boto\ani ]nchirieaz[ spa`iu cu destina`ie birouri ]n suprafa`a de 251 mp din strada Ion Pilat nr. 9, bl. G1, et. 3, Boto\ani. Oferta va fi exprimat[ ]n Euro/ mp \i va fi depus[ la S.C.C.L.C. nr. 1 Boto\ani pân[ la data de 11.12.2009.(1654-3) * Ofer garsonier[ 36 mp, renovat[ modern, mobilat[, 150E/lun[, Aleea Arcului, 150 garan`ie. Telefon: 0752411789.(1658-1) * Ofer spre ]nchiriere garsonier[ semimobilat[. Rela`ii la telefon: 0231/529113.(1650-1) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(5) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere Marchian, nemobilat, 140E/lun[.Tel: 0749/09.38.38.(V) Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere Prim[verii, semimobilat, CT, T, 800 lei/ lun[.Tel.0 749/09.38.38.(V)

Cump\r\ri

* Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A 2 CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vând sau ]nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Nationala, Bucovina, Select, Onicescu). Pre`uri negociabile. Tel.0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

* }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i I. Traian .Pre` 100euro/lun[ \i 130 euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A)

* Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* URGENT.3 loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403

* Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre`

* Inchiriez apartament 2 camere,renovat complet,CT,T,G+F,zona Biserica Sf.Ilie,parter,semimobilat,pentru persoane fizice,150 euro/luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D,etaj intermediar,nemobilat,150 euro/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Cerem \i oferim spre ]nchiriere garsoniere,apartamente,spatii comerciale. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Cuza Vod[(l[ng[ Rapsodia), 2 b[i, renovat complet, CT, T, nemobilat, 300E/lun[. Tel.0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/ lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitness, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V)

V =nz\ri diverse * Vând salon coafur[ utilat complet, vad excelent. Rela`ii la telefon: 0749225726.(1638-4) * Vând monumente funerare din marmura \i granit la cele mai mici pre`uri, Simeria. Telefon: 0765508528; www.crucimarmura.cabanova.ro.(1610-1)

Diverse * Restaurantul „MARIA” organizeaz[ petrecerea de REVELION 2010 ! Tarif – 250 lei/persoan[ ! Pentru ]nscrieri v[ a\tept[m la telefon: 0231/514334 \i la recep`ia hotelului. V[ a\tept[m cu drag!(1653-1)

Prest\ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519.(6)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona \coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V)

Angaj\ri

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Club Suceava angajeaz[ dansatoareanimatoare. Oferim cazare, mas[, diverse, salariu 500-1000 E + comisioane. Telefon: 0742907766.(1636-5)

* }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300/ luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Angaj[m tehnoredactor, cunosc[tor al programelor Corel Draw \i Photo Paint. Rela`ii la telefon: 0231.510.371.(4)

* }nchiriez apartament 3 camere,mobilat, CT,zona Sucevii .Pre` 200euro/lun[ \i o lun[ garan`ie.Tel. 0741497829.(A)

* Firm[ de paz[ angajeaz[ agen`i paz[ pentru obiectiv ]n Boto\ani conform Legii 333. Rela`ii zilnic 09.00-15.00 la telefon: 0754 026 603.(1655-7)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N)

* SC Apetrans SRL angajeaz[: mecanicbuldozerist, mecanic auto, electrician auto, tinichigiu-vopsitor auto. Se ofer[ salariu motivant! Rela`ii la tel: 0745.841.595 sau 0231.517509.(3)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

16

7 decembrie 2009

ULTIMAOR{ „Ole, ole Traian nu mai e”

Explozie de bucurie la ambele sedii de partide ieri noapte. Atât democrat-liberalii, cât \i socialdemocra`ii au revendicat victoria \i s-au comportat ca atare. Cu zece minute ]nainte de anun`area rezultatelor alegerilor, social-democra`ii \i liberalii aduna`i la sediul PSD au ]nceput s[ s[rb[-

Cu jum[tate de or[ ]nainte de ]ncheierea procesului de vot, 843 de persoane ]\i exercitaser[ dreptul la vot ]n sec`ia de special[ din municipiu. Acolo au votat cet[`enii afla`i ]n tranzit.

„B[sescu! B[sescu!”

toreasc[ anun`ând c[ Mircea Geoan[ a câ\tigat cu 52%. „Ole, ole Traian nu mai e” \i „Geoan[ pre\edinte” au strigat reprezentan`ii celor dou[ partide, ]n timp ce deputatul Costic[ Macale`i a fluturat steagul PSD ]n semn de victorie. Imediat dup[ anun`area rezultatelor existpoll-urilor, liderii celor dou[ forma`iuni au ]nceput s[ se felicite, fiind siguri c[ Mircea Geoan[ a câ\tigat alegerile. (R[zvan Sauciuc)

Doresc s[ mul`umesc tuturor boto\[nenilor care ]n primul tur l-au votat pe Crin Antonescu \i sunt convins c[ ]n turul II l-au votat pe Mircea Geoan[. Sunt convins c[ dup[ num[rarea voturilor, la nivelul jude`ului Boto\ani vom câ\tiga deta\at \i vom avea peste 60%. Boto\[nenii vor vedea cu ochii lor \i vor sim`i pe buzunarele lor c[ un guvern format din PSD, PNL \i UDMR va face tot ce depinde de ei s[ fac[ lucruri bune pentru locuitorii jude`ului Boto\ani \i pentru locuitorii na`ionali. Suntem convin\i c[ ]n Boto\ani se va termina cu toat[ dictatura care a fost, se va termina cu \p[gile, se va termina cu toate problemele pe care le-au f[cut colegii de la PD-L Florin ~urcanu, pre\edinte PNL Boto\ani

Le mul`umesc tuturor boto\[nenilor care au votat schimbarea. Au ales un pre\edinte responsabil \i un pre\edinte care s[ asigure acea stare de normalitate \i de consens na`ional. Mul`umesc colegilor de la PSD \i PNL care precum ni\te furnicu`e au convins cet[`enii acestui jude` s[ aleag[ pe cel mai bun. Mul`umesc \i celor care au votat cu un alt candidat, dar ]i asigur[m c[ pre\edintele nostru va fi pre\edinte pentru boto\[nenii \i s-a v[zut c[ acea campanie murdar[ nu a dat roade Gheorghe Marcu, pre\edinte PSD Boto\ani

Bucurie mare \i ]n rândurile democrat-liberalilor. Urale atât la adresa lui Traian B[sescu, cât \i la adresa lui C[t[lin Flutur, pre\edintele PD-L Boto\ani au fost scandate ieri sear[ la sediul portocaliilor. Zeci de membri PD-L au luat cu asalt sediul partidului, purtând tot felul de ]nsemne portocalii, c[ciuli, \epci, fulare, e\arfe, steaguri. Chiar dac[ doar unul din cele patru sondaje f[cute de institutele acreditate ]i d[dea la egalitate pe Traian B[sescu \i Mircea Geoan[, iar restul ]l prezentau ]nving[tor pe Geoan[, democrat-liberalii boto\[neni sunt convin\i de victorie. Faptul c[ Traian B[sescu, candidatul independent sus`inut de PD-L, s-a aflat ]ntr-o „lupt[ inegal[”, dup[ cum spune chiar liderul democrat-liberalilor boto\[neni, nu ]l va ]mpiedica s[ câ\tige ]nc[ un mandat la cârma `[rii. „Din punctul meu de vedere, a fost o lupt[ inegal[ ]ntre partide, la fel de inegal[ ]ntre candida`i. Dac[ s-au unit \ase sau \apte partide contra

unui singur candidat este clar inegal de pe o parte, pe partea cealalt[, B[sescu este de \ase ori mai bun decât Mircea Geoan[. Vom demonstra c[ singuri ]mpotriva tuturor vom câ\tiga alegerile, pentru c[ l-a votat poporul român”, a fost declara`ia lui C[t[lin Flutur, la scurt timp dup[ prezentarea primelor sondaje \i dup[ o \edin`[ de câteva minute cu ceilal`i lideri de la nivel local.

Geoan[, dat victorios la Boto\ani La Boto\ani, liderul portocaliilor a recunoscut c[ nu se a\teapt[ s[ ]l claseze pe Traian B[sescu pe primul loc, ci doar s[ reduc[ semnificativ diferen`a de procente fa`[ de primul tur, de circa 17%, a spus C[t[lin Flutur. Acesta a precizat c[ cel mai probabil, ]n cazul ]n care Biroul Electoral Central va da publicit[`ii rezultatul final ca \i câ\tig[tor pe Traian B[sescu, televiziunile „mogulilor” care ieri sear[ la orele 21.00 l-au dat pre\edinte pe Mircea Geoan[, vor acuza c[ s-au fraudat alegerile. (Monica Aionesei)

Ceea ce pot s[ v[ spun este c[ dl. Traian B[sescu a câ\tigat aceste alegeri. Merg \i pe intui`ie, \i nu m-am ]n\elat niciodat[. Eu trebuie s[ mul`umesc colegilor mei din echipa PD-L Boto\ani pentru tot ceea ce au f[cut ]n aceast[ campanie. Nu m[ a\tept s[ câ\tig pe Boto\ani, ]n schimb cred c[ va fi o diferen`[ undeva de 4% C[t[lin Flutur, pre\edintele organiza`iei jude`ene PD-L Boto\ani

Evenimentul de Botosani nr.1506  
Evenimentul de Botosani nr.1506  

Ziarul orasului tau!