Page 1

CMYK

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 282 (1503) • Joi, 3 decembrie 2009 • 16 pagini

Mandat ]nceput cu cizme \i casc[ }narmat[ cu cizme \i casc[, noul vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean s-a instalat de ieri ]n scaunul l[sat liber la conducerea administra`iei jude`ului. C[t[lina Lupa\cu s-a dotat cu tot ce era nevoie pentru a-\i intra ]n atribu`ii.

Pagina 2

Publicitate comandatã de PD-L Botoºani

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

Laborator privatizat pe site-ul spitalului Spitalul Jude`ean se asociaz[ cu o firma privat[ prin intermediul propriei pagini de web. Cum a aflat o firm[ din Ploie\ti de anun`ul postat pe un website al unui spital din Boto\ani este un mister. Pagina 5 Publicitate comandatã de PD-L Botoºani

Publicitate comandatã de PSD Botoºani

Publicitate

Scandal de PNL sus`ine la Hru\c[, Mircea Geoan[ la Casa Pre\edinte Sindicatelor Scandal ieri sear[ la Casa de Cultur[ a Sindicatelor, concertul de colinde al artistului |tefan Hru\c[ programat la ora 16:00, nu a mai avut loc. Motivul? Prea pu`ine bilete vândute. Oamenii au protestat la sediul institu`iei.

Pagina 4


2

3 decembrie 2009

STARTNEWS Editorial

Un semn al nesim`irii Stafful de campanie al lui Mircea Geoan[ lucreaz[ pentru Traian B[sescu. Aceasta poate fi concluzia subsidiar[ a ceea ce s-a ]ntâmplat la Timi\oara. Unii spun c[ ar fi fost o capcan[ a primarului Gheorghe Ciuhandu. Oricum, aceste aspecte mai pu`in conteaz[, gestul liderilor celor dou[ partide de a intra ]n ora\ul martir al Revolu`iei din ’89 cu mitraliere de minciuni ]n gu\[ \i de a-l face aLucian Alecsa gent electoral al PSD-ului pe Corneliu Coposu a fost de-o obr[znicie cras[. Nu po`i tu, Mircea Geoan[, s[ ignori faptul c[ cei cu care stai la mas[ sunt cu mâinile pline de sângele timi\orenilor. Dac[ v[ aduce`i aminte, \i Ion Iliescu a primit o lec`ie asem[n[toare prin 1996. Dac[ ar fi avut un gram de ]n`elepciune, i-ar fi tras aten`ia liderului PSD. Ce palm[ mai aspr[ putea lovi obrazul României pe 1 Decembrie? Mircea Geoan[ o fi gândit c[ oamenii acestor locuri sufer[ de aceea\i stare de amnezie precum cei din partidul pe care-l conduce. Poate pentru pesedi\ti s-ar g[si scuze, fantoma comunismului ]nc[ ]i `ine ]n cea`[, pe când liberalii nu au nici o scuz[. Crin Antonescu a reu\it performan`a de a arunca cu simbolul partidului ]n inimile a sute de mii de români care l-au votat ]n primul tur. Gestul de-a sta al[turi de \leahta lui Ion Iliescu nu \tiu ]n ce m[sur[ se va repercuta asupra lui, dar, cu siguran`[, partidul va avea de suferit. Sincer, ]mi este team[ s[ n-o ia pe tobogan precum PN~-CD-ul \i s[ se aleag[ praful de liberalismul românesc. Nici un senior liberal nu va s[ri s[-i mai toarne ap[ la r[d[cin[ lui Crin, a fost de ajuns ca Dinu Patriciu s[-i arunce câteva pic[turi de benzin[ \i s[ se ofileasc[ ]nainte de vreme. Stau \i m[ ]ntreb ce spun ]n`elep`ii acestei alian`e care au lucrat câ`iva ani la tot felul de strategii care s[-l termine pe Traian B[sescu, iar acum s-au trezit cu tifla peste mecle. |obolanul rozaliu s-a ]nvine`it, Sorin Ovidiu Vântu e doar o adiere de miliardar, iar Dan Voiculescu \i-a... retras coada-ntre picioare. Mircea Geoan[ \i Crin Antonescu au sfidat factorul om, \i-au propus s[ mute electoratul de pe un palier pe altul politic dup[ bunul lor plac, de parc[ oamenii ar fi fost ni\te simple obiecte. Nu le-a reu\it. Era evident ca ]ntr-o bun[ zi arogan`a lor va lua forma bumerangului. Doresc s[ apreciez câ`iva primari liberali din jude`ul nostru care, dup[ episodul Timi\oara, au decis s[ se dezic[ de „ga\ca crinilor ofili`i” \i s[-\i declare independen`a. Cinste lor!

Mandat ]nceput cu cizme \i casc[ }narmat[ cu cizme \i casc[, noul vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean s-a instalat de ieri ]n scaunul l[sat liber la conducerea administra`iei jude`ului. Aceasta s-a dotat cu tot ce era nevoie pentru a-\i intra ]n atribu`ii. Anticipând c[ ]i vor fi delegate, cel pu`in pentru ]nceput, atribu`iile pe care democrat-liberalul Cristian Achi`ei le-a avut, ca \i expert ]n drumuri \i poduri, liberala C[t[lina Lupa\cu \i-a achizi`ionat nu numai cizmele pe care i le recomanda \eful s[u ierarhic, ci \i casc[. Asta pentru a merge pe teren, la avarii sau pe \antierele deschise ]n jude`. Tot ieri a avut lor predareaprimirea ]n condi`ii normale, fostul \i actualul vicepre\edinte neintrând ]n contact vizual sau verbal. „Nu am reu\it s[ ne ]ntâlnim fiindc[ d-lui a fost pu`in gr[bit, dar mi-am propus ca s[ ]l sun ast[zi (ieri - n.r), s[ avem o ]ntâlnire pentru c[ a\a cum e firesc, o colaborare \i comunicare nu face altceva decât s[ continue activitatea”, a declarat C[t[lina Lupa\cu.

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

2,8157 lei

parte din pierderile societ[`ii Mobysal. Aceasta avea de dat creditorilor 7,16 milioane de lei. Ioan S[l[v[stru a fondat FC Boto\ani ]n 2001, ]ns[ problemele financiare l-au determinat s[ abandoneze clubul. }n 2009, el a revenit la club, ]ns[ l-a p[r[sit dup[ câteva s[pt[mâni. El i-a acuzat pe finan`atori c[ nu l-au sus`inut. Avocatul a dorit s[ aplice un plan de atragere de fonduri prin vânzarea de abonamente VIP, foarte scumpe, model ]mprumutat de la FC Barcelona, care s-a dovedit a fi unul falimentar la Boto\ani.

Ziua: 90C

Noul vice i-a luat treaba lui Achi`ei O prim[ ]ntrevedere a avut loc ieri ]ntre pre\edintele democrat-liberal Mihai ~âbuleac \i cei doi vicepre\edin`i, proasp[ta vice preluând ]n totalitate portofoliul lui Achi`ei, adic[ institu`iile de cultur[, Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri \i SC Apa Grup SA. Faptul c[ au existat nemul`umiri la nivelul conducerii CJ, ]n sensul c[ pentru a avea aceste atribu`ii este nevoie de experien`[ ]n domeniu, dar \i de mers pe \antierele deschise ]n jude`, nu o sperie pe Lupa\cu. (Monica Aionesei)

C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele CJ

3 J Sf. Prooroc Sofonie; Cuv. Ioan Sinaitul; †) Cuv. Gheorghe de la Cernica 4 V † Sf. Mare Muceni`[ Varvara \i Iuliana; Cuviosul Ioan Damaschin

4,2496 lei

acesta este num[rul vicepre\edin`ilor pe care i-a avut CJ de la ]nvestirea din iunie 2006.

Mi-am luat aceste cizme, le am \i le voi folosi. Nu uita`i c[ vin dintr-un partid liberal \i egalitatea de \anse reprezint[ un principiu. Eu consider c[ exist[ o egalitate de \anse ]ntre b[rbat \i femeie \i de aceea mi-am cump[rat \i cizme \i casc[. Sunt culoarea prafului fiindc[ voi merge \i prin praf

Calendar cre\tin ortodox

Pe 3 decembrie 2008, Evenimentul de Boto\ani scria despre scoaterea la vânzare a vilei avocatului Ioan S[l[v[stru, fostul patron al FC Boto\ani, de la care b[ncile aveau de recuperat 1,5 milioane lei. Casa pe care o de`inea ]n localitatea M[n[stirea Doamnei, comuna Curte\ti, estimat[ la 607.000 lei, nu era pentru prima dat[ scoas[ la mezat. În 2002, Ioan \i Aurica S[l[v[stru au girat cu vila de la M[n[stirea Doamnei pentru un credit bancar al firmei proprii, Mobysal SRL. Din cauza problemelor financiare ale societ[`ii, imobilul a fost scos la vânzare \i adjudecat la o licita`ie de c[tre executorul bancar Sorin Ovidiu Hojda. Pentru c[ nu a mai virat banii ]n contul creditului, sa reluat procedura de recuperare a debitului firmei Mobysal. O alt[ firm[ falimentar[ a avocatului S[l[v[stru, Confex Company, suportase o

Autosuspendare. C[t[lina Lupa\cu s-a suspendat din postul pe care ]l ocupa pân[ acum, adic[ de consilier \colar la |coala nr. 6 din municipiu, catedra fiindu-i rezervat[ pân[ la revenirea pe func`ie.

Noaptea: 00C

Bani de la situri pentru zona de agrement }ntrucât pentru demararea proiectului privind realizarea zonei de agrement din Corni\a mai erau necesari ni\te bani, municipalitatea a solicitat realocarea unor fonduri de la alte proiecte din Planul Opera`ional Regional. Primarul C[t[lin Flutur a declarat c[ aceasta a fost singura problem[ care s-a ivit ]n derularea acestui proiect, ]ns[ ea a fost rezolvat[. Fondurile au fost luate din proiectele vizând „situri contaminate” \i urmeaz[ s[ fie realocate pentru construc`ia parcului de distrac`ie. „Cum ]n Moldova nu s-au identificat atâtea situri contaminate care s[ necesite bani europeni, suma s-a realocat”, a ad[ugat Flutur. Valoarea totala a proiectului ce vizeaz[ realizarea zonei de agrement se cifreaz[ ]n jurul a 18 milioane de euro. Municipalitatea urmeaz[ s[ elaboreze caietul de sarcini \i s[ fac[ licita`ia pentru construc`ia acestui parc. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Am primit confirmarea pentru zona de agrement, ]n urma realoc[rii unor bani de pe o ax[ pe alta, din Planul Opera`ional Regional. Avem finan`area ]n totalitate pentru zona de agrement Corni\a C[t[lin Flutur, primar Boto\ani


3

3 decembrie 2009 Salarii mai mici. Atat liderul LSI, cat \i organele de control financiar, sus`in, indirect, reducerea salariilor cu 9,81%. Asta deoarece, ]n alte situa`ii similare, au solicitat recuperarea unor sume de bani angaja`ilor din ]nv[`[mânt, motivând c[ legea intr[ ]n vigoare la trei zile de la publicare.

TOPNEWS

Concediul f[r[ plat[ a Mircea Geoan[ b[gat educa`ia ]n cea`[ 65,4% - Traian B[sescu 34,6%

Conducerile unit[`ilor \colare nu \tiu cum vor pl[ti cadrele didactice pentru luna noiembrie. Majoritatea unit[`ilor \colare au aplicat prevederile Ministerului Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI), respectiv au luat liber pe 30 noiembrie \i au programat celelalte zile pentru perioada 14-18 decembrie. }n aceast[ situa`ie, elevii boto\[neni vor intra ]n vacan`[ pe 11 decembrie, dup[ ultima or[ de curs. Cadrele didactice vor primi bani numai pentru perioada vacan`ei din decembrie, bani care vor intra ]n buzunarele dasc[lilor ]n luna ianuarie. La aceast[ dat[ ]ns[, ]n \coli, directorii nu \tiu ce procent de mic\orare a salarii-

Continuare din pagina 1

lor trebuie s[ aplice pentru luna noiembrie, cel de 15,5% stabilit prin lege sau cel de 9,81%, conform unei adrese a Consiliului Superior al Magistraturii.

Sindicali\tii spun c[ reducerea salarial[ ar trebui s[ fie aplicabil[ de la 12 noiembrie \i nu de la 1 noiembrie deoarece legea a fost publicat[ ]n Monitorul Oficial, pe 9 noiembrie.

Publicitate comandatã de PD-L Botoºani

Salarii t[iate pe r[spunderea directorilor „}ntreaga responsabilitate a aplic[rii acestei m[suri de curb[ de sacrificiu din partea angaja`ilor bugetari va c[dea exclusiv pe umerii directorilor de unit[`i, a ordonatorilor de credit. Practic, ace\tia ]\i vor asuma aplicarea mic\or[rii”, a men`ionat liderul LSI. Directorul unit[`ii \colare va fi cel care va spune contabilului cum s[ fac[ \i cât s[ taie din salariu, dup[ care va semna statele de plat[. Prin respectiva semn[tur[ ]\i va asuma responsabilitatea. „Nu mi se pare normal s[ existe aceast[ discu`ie. Directorul, prin textul legii, care este chemat s[ pun[ ]n aplicare acest lucru, este pus ]ntre ciocan \i nicoval[”, a spus Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt. Pentru a veni ]n sprijinul ordonatorilor de credite care ]n aceste zile trebuie s[ ]ntocmeasc[ statele de plat[, cele dou[ sindicate din educa`ie au cerut l[muriri Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). (Petronela Rotariu)

Potrivit unui sondaj reprezentativ pentru jude`ul Boto\ani, ]n turul doi al alegerilor pentru pre\edintele României, Mircea Geoan[ ar ob`ine 65,4% din voturile boto\[nenilor, ]n timp ce 34,6% l-ar prefera pe candidatul Traian B[sescu. Studiul a fost realizat ]n perioada 13-16 noiembrie 2009, deci ]nainte de sus`inerea primului tur al alegerilor preziden`iale. Este vorba de acela\i sondaj care a indicat cele mai apropiate rezultate comparativ cu votul de la urne din primul tur de scrutin. La data realiz[rii sondajului, PSD \i PNL nu erau ]n alian`[, iar candida`ii sus`inu`i de cele dou[ partide se aflau ]n competi`ie pentru intrarea ]n cel de-al doilea tur de scrutin. Ulterior, filialele locale ale celor dou[ forma`iuni s-au aliniat ]n`elegerii ]ncheiate la nivel na`ional, pentru sus`inerea lui Mircea Geoan[ ]n finala cu Traian B[sescu. }n prezent, echipele locale de campanie ale PSD \i PNL ac`ioneaz[ ]mpreun[ ]n mai multe localit[`i din jude`. Conform speciali\tilor care au realizat sondajul de opinie, confirmarea rezultatelor prognozate depinde capacitatea partidelor de a-\i mobiliza proprii aleg[tori. Spre deosebire de studiile na`ionale, la nivelul unui jude`, mobilizarea slab[ a aleg[torilor unui candidat poate produce schimb[ri de mai multe procente ]n rezultatul final.

Nu mai trimit nicio adres[. Exist[ o lege care trebuie aplicat[. Fiecare ordonator de credite trebuie s[ respecte legea. Directorii au angaja`i contabili care \tiu ce au de f[cut, care \tiu ce fonduri au Ada Macovei, inspector \colar general

85,6% din votan`ii lui Crin Antonescu vor vota cu Mircea Geoan[ Conform aceluia\i sondaj de opinie, 85,6% din cei care l-au votat pe Crin Antonescu ]n primul tur de scrutin au declarat c[ vor vota cu Mircea Geoan[ ]n turul doi. Iar 64,9% din votan`ii candidatului PNL afirm[ c[ nu ar vota cu Traian B[sescu ]n nicio situa`ie, preferând oricare alt candidat ]n afara acestuia. De asemenea, 64,3% din cei care l-au preferat pe Vadim Tudor ]n primul tur al alegerilor preziden`iale afirm[ c[ ]n cazul unei finale ]ntre Geoan[ \i B[sescu, ar acorda votul c[tre candidatul Alian`ei PSD+PC. Mai mult de trei sferturi din boto\[nenii care l-au votat pe Sorin Oprescu, respectiv 78,1%, au spus c[ vor vota cu Mircea Geoan[, ]n cazul ]n care acest va concura cu Traian B[sescu ]n turul doi al alegerilor preziden`iale.

Sondajele de opinie trebuie s[ respecte legea electoral[ Potrivit Legii electorale nr. 370/2004, prezentarea sondajelor de opinie politice trebuie s[ fie ]nso`it[ de detalii privind m[rimea e\antionului, marja de eroare, perioada ]n care a fost realizat precum \i date despre cine a comandat sondajul (Vezi foto p.1). Publicarea sondajelor sau altor date statistice care nu respect[ aceste reglement[ri este interzis[ prin lege, fiind considerat[ o tentativ[ de manipulare a opiniei publice.

Am trimis o adres[ prin care conducerea Inspectoratului s[ trimit[ clarific[ri ]n \coli cu privire la procentul de sc[dere a salariului pe luna noiembrie. Ni s-a spus c[ azi (n.r. - miercuri) se va lua o decizie final[ ]n acest sens Maria ~iprigan, lider Sindicatul }nv[`[mântului Preuniversitar


CMYK

4

3 decembrie 2009

TOPNEWS

Decizie tardiv[. Afectat \i enervat de cele ]ntâmplate, directorul Casei Sindicatelor a anun`at c[ nu va mai colabora vreodat[ cu managerul lui |tefan Hru\c[.

Scandal de la Hru\c[, la Casa Sindicatelor Scandal, ieri sear[, la Casa de Cultur[ a Sindicatelor, concertul de colinde al artistului |tefan Hru\c[ programat la ora 16:00, nu a mai avut loc. Motivul? Prea pu`ine bilete vândute. Din totalul de 500 puse la vânzare, s-au dat doar 136.

Concert anulat de biletele nevândute „|tefan Hru\c[ nu va mai veni la Boto\ani doar pentru atâ`ia oameni, este vina conducerii de aici c[ nu nea anun`at c[ sala are 700 de locuri. Este primul jude` ]n care ni se ]ntâmpl[ a\a ceva”, sus`inea unul dintre organizatori, care a refuzat s[ ]\i dea numele. De\i a avut parte de ceva mediatizare, pentru concertul de colinde al lui |tefan Hru\c[ \i-au cump[rat bilete pu`ini boto\[neni. Unul dintre motive ar fi pre`ul de 40 de lei. }n aceste condi`ii, staff-ul care se ocup[ de turneul artistului a decis ca spectacolul s[ fie anulat.

„Dac[ suntem Boto\ani, trebuie s[ v[ bate`i joc?” Situa`ia a provocat nemul`umire ]n rândul celor care au cump[rat bilete, mare parte dintre ei luându-\i banii ]napoi \i apostrofându-i pe organizatori: „Este b[taie de joc d-le, nu se poate a\a ceva. Crede`i c[, dac[ suntem Boto\ani, trebuie s[ v[ bate`i joc? Nu am mai v[zut a\a ceva”, „Nu \tiu dac[ |tefan Hru\c[ \tie de ce face`i voi aici, dar e foarte urât din partea lui. Noi am cump[rat bilete s[

]l ascult[m”, au fost câteva dintre cuvintele aruncate de oamenii revolta`i care au f[cut cale ]ntoars[. Al`ii ]ns[ s-au resemnat: „P[cat c[ nu mai vrea s[ vin[ la Boto\ani, ar fi fost ca o gur[ de aer proasp[t pentru noi”.

Spectatori transporta`i la Suceava Totu\i, pentru boto\[nenii care s-au prezentat ieri la Casa Sindicatelor \i

care au avut parte de o surpriz[ extrem de nepl[cut[, organizatorii au decis s[ pun[ la dispozi`ie dou[ autocare ]nchiriate pentru a-i transporta la Suceava, unde Hru\c[ avea programat un concert de la orele 19:00. }ntr-un final, s-au decis s[ fac[ deplasarea la Suceava aproape 50 de boto\[neni, iar al`ii aproximativ 90 au solicitat returnarea banilor pl[ti`i pe bilete. }n aceste condi`ii, doar unul dintre autocare a plecat spre Suceava.

lei este suma pe care organizatorii au ]ncasat-o din vânzarea biletelor.

Când s-a venit pentru organizare, a venit un alt impresar, Munteanu, care ne-a adus afi\ele \i biletele. De fapt impresarul d-lui Hru\c[ este un alt domn de pe la Timi\oara \i a venit ast[zi la ora 2 \i a v[zut c[ sunt vândute 136 de bilete. A spus c[ d-lui f[r[ 200 de bilete nu `ine spectacolul. Eu leam explicat c[ interfa`a ]ntre spectator si spectacol este Casa de Cultur[ \i ne face un mare deserviciu, pentru c[ indiferent ce bonifica`ii le va da oamenilor, ei ne vor spune c[ noi suntem cei neserio\i, cu toate c[ noi am pus la dispozi`ie doar sala \i nu suntem organizator Valentin R[u, director Casa Sindicatelor

Munc[ voluntar[ la catedr[ Conducerile unor \coli au luat decizia ca ]n zilele libere f[r[ plat[ s[ se lucreze. De\i Ministerul Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI) a emis o not[ prin care 30 octombrie \i perioada 14-19 decembrie trebuie s[ fie liber[, sunt cazuri unde se ]nva`[ ]n aceast[ perioad[.

Una dintre unit[`ile \colare unde elevii ]nva`[ ]n mod normal este Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”. „Cei de la Laurian nu \i-au luat liber. Au preferat s[ pun[ interesul ]nv[`[mântului deasupra tuturor. Aceasta a fost decizia lor \i elevii \i cadrele didactice ]\i desf[\oar[ activitatea didactic[ ]n mod normal”, a declarat Ada Macovei, inspector \colar general. Pe 30 noiembrie s-au f[cut ore \i la Liceul de |tiin`e ale Naturii „Grigore Antipa”, dar \i la |coala

din Curte\ti. „Conducerile \colilor au g[sit alte variante de a face economie la buget. Fie renun`[ la premiul lunar de 2%, fie la alte sporuri. Fiecare unitate are propriile pârghii de a face economie ]n unitate”, a spus Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar. (Petronela Rotariu)


CMYK

5

3 decembrie 2009 Pace pân[ luni. Ieri, ]n urma discu`iei purtate ]ntre reprezentan`ii spitalului \i sindicat, s-a convenit ca ambele p[r`i, respectiv spitalul \i laboratorul, s[ vin[ pân[ luni, când va avea loc o nou[ rund[ de negocieri, cu noi propuneri de eficientizare \i redresare a serviciului amintit.

ESEN~IAL

Laborator privatizat pe site-ul spitalului Spitalul Jude`ean se asociaz[ cu o firma privat[ prin intermediul propriei pagini de web. Cam astfel se desf[\oar[ procedura de externalizare a laboratorului unit[`ii medicale. La procedur[ au participat trei firme din `ar[ \i doar una a fost acceptat[ de c[tre reprezentan`ii unit[`ii sanitare.

decembrie este termenul pân[ la care cele dou[ p[r`i au convenit s[ realizeze asocierea.

Angaja`ii nu \tiu mai nimic despre aceast[ privatizare

Mister online La deschiderea ofertelor au participat, dup[ cum a declarat Ioan Lozneanu, directorul administrativ al unit[`ii, inclusiv reprezentan`ii laboratorului. C]\tig[toare a fost desemnat[ firma Sanomed din Ploie\ti. „Anun`ul privind licita`ia nu a fost scos pe SEAP (Sistemul Electronic de Achizi`ii Publice – n.r.) pentru c[ nu a fost vorba de achizi`ie public[. }n cazul nostru, nu se achizi`ioneaz[ nimic, nici produse, nici servicii, ci doar asocierea cu o firm[. Din acest motiv, anun`ul a fost publicat pe site-ul spitalului”, a afirmat Ioan Lozneanu. Ieri pe pagina web a spitalului nu se g[sea ]ns[ nici un anun` cu privire la asocierea pentru laborator. Chiar \i dac[ acesta ar fi fost publicat, r[mâne ]ntrebarea: cum a aflat o firm[ tocmai din Ploie\ti de un anun` publicat pe site-ul unui spital din Boto\ani? Dar asta nu e tot. La o simpl[ c[utare pe net „Sanomed Ploie\ti” apare ca

fiind din Bucure\ti, iar la stare societate scrie „radiere din data 24 martie 2009”.

Contract unicat ]n spital Potrivit conducerii spitalului, personalul laboratorului va fi deta\at la firm[, salarizarea va fi f[cut[ de c[tre aceasta, ]ns[ activitatea va fi coordonat[ \i administrat[ de c[tre un consiliu de conducere a acestei asocieri, din care vor face parte reprezentan`i ai spitalului, dar \i ai firmei asociate. Lozneanu recunoa\te c[ un astfel de contract nu s-a mai f[cut ]n spital.

Spitalul particip[ cu laboratorul, spa`iul, echipamentele existente \i deta\eaz[ personalul. Rolul asociatului este s[ ]mbun[t[`easc[ dotarea, s[ se fac[ analize care pân[ acum nu au fost realizate la laborator, s[ asigure service-ul \i men`inerea aparaturii. Noi acum avem multe dificult[`i, pentru c[ nu ne permitem s[ ]ncheiem contracte pe service. De asemenea, firma va trebui s[ asigure consultan`[ \i s[ atrag[ pacien`i Ioan Lozneanu, director administrativ Spitalul Jude`ean

|efii de la „Mavromati“ nu sunt siguri c[ asocierea e benefic[ Teoretic, prin asociere spitalul ar sc[pa de o cheltuial[ suplimentar[ la salarii, dar ar ob`ine venituri \i din analizele medicale, ]ntrucât, potrivit unor prime negocieri ]ntre cele dou[ p[r`i, o cot[ parte i-ar reveni \i unit[`ii spitalice\ti. Totodat[, potrivit unei clauze din contract, dac[ dup[ \ase luni nu se realizeaz[ cre\terea medie de 15% a veniturilor, conducerea spitalului poate dispune rezilierea contractului cu firma asociat[.

„Noi din contravaloarea analizelor pl[team \i salarii \i reactivi. Am stabilit ca pentru spital analizele s[ fie cu cel pu`in 5% mai mici decât sunt ]n contractul cu Casa de Asigur[ri. Noi vom ]ncasa o sum[, dar lor le vom da cu 5% mai pu`in, deci ]nc[ o parte din bani pe care ]i re`inem ]n bugetul spitalului”, a mai spus Lozneanu. Procedura de asociere nu este ]ns[ finalizat[ \i asta din cauza problemelor care s-au ivit ]ntre timp. Reprezentan`ii spitalului sus`in c[ pân[ când nu vor fi convin\i c[ aceast[ „tranzac`ie” este una benefic[ pentru spital, nu se va lua nicio decizie ]n acest sens.

Angaja`ii laboratorului sunt nemul`umi`i de m[sura pe care inten`ioneaz[ s[ o ia conducerea spitalului \i acuz[ c[ ei nu \tiu mai nimic despre modul cum a fost organizat[ procedura, dar nici despre firma desemnat[ câ\tig[toare. Anicu`a Manolescu, \efa laboratorului de analize medicale, a declarat c[, miercuri, a fost planificat[ o ]ntâlnire cu echipa managerial[ a spitalului, ]ns[ personalul medical din laborator nu a fost primit la discu`ie, ci doar reprezentan`ii sindicatului Sanitas.

Laboran`ii se preg[tesc de proces Medicii laboratorului spun c[ aceast[ asociere investi`ional[ nu este reglementat[ de lege \i nu are nici norme de aplicare. Dac[ aceast[ tranzac`ie se va ]ncheia, personalul laboratorului va ac`iona ]n judecat[ conducerea spitalului. Angaja`ii sus`in c[ au consultat deja un avocat \i c[ vor fi reprezenta`i ]n instan`[ de sindicat. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Am mers la dl. Enache la birou \i d-na secretar[ l-a anun`at, pentru c[ era ]n alt[ parte, c[ a venit sindicatul cu laboratorul. R[spunsul dânsului a fost acela c[ laboratorul s[ se duc[ la munc[ c[ o s[ aib[ probleme. Nu a vrut s[ discute sub nici o form[ cu noi. Nu \tim c[ este asociere prin participa`iune, c[ este parteneriat public privat, nimic Anicu`a Manolescu, \ef laboratorul de analiz[ Cine nu a vrut s[ se vaccineze, a fugit pe scara de serviciu.


6

3 decembrie 2009

TOPNEWS

VW Golf ]n fl[c[ri. Un scurtcircuit a distrus ]n noaptea de 1 spre 2 decembrie un autoturism marca Volkswagen. Focul a ars instala`ia electric[ \i de climatizare, bordul, tapi`eria, acumulatorul \i o anvelop[, proprietarul estimând paguba la 12.000 lei.

Impact frontal la Co\ula

Un b[rbat ]n vârst[ de 33 de ani din municipiul Bârlad a pl[tit scump o clip[ de neaten`ie, dup[ ce a c[lcat prea tare pedala de accelera`ie ]ntr-o curb[ din Co\ula. S-a izbit frontal ]ntr-un autoturism care circula pe contrasens.

A „t[iat” curba Accidentul a avut loc ieri sear[, ]n jurul orei 16.30, când Mircea Volintiru se afla la volanul unui Daewoo Cielo \i circula dinspre Cop[l[u spre Boto\ani. }ntr-o curb[ periculoas[ la dreapta, vasluianul nu a `inut cont c[ drumul era umed \i nu a redus viteza. }n acel moment, a „t[iat” curba \i a ajuns pe contrasens, izbindu-se frontal ]ntr-un Logan condus regula-

mentar de Ioan R[u`u, ]n vârst[ de 47 de ani, din Boto\ani. Impactul a fost atât de puternic ]ncât ambele ma\ini au fost aruncate la o distan`[ de cinci metri una de cealalt[. Cel mai grav a fost avariat Cielo-ul, practic partea din fa`[ fiind distrus[. De altfel, \oferul a r[mas prins ]ntre fiarele ma\inii. Cei din Logan au fost mai noroco\i, pe lâng[ \ofer mai fiind ]nc[ doi pasageri, pentru c[ purtau centurile de siguran`[ \i airbag-urile s-au deschis, sc[pând

Totul s-a ]ntâmplat ]ntr-o frac`iune de secund[. Nu am apucat s[ v[d nimic, dintro dat[ mi-a ap[rut ]n fa`[ \i s-a izbit ]n mine. Eu mergeam la Cop[l[u, \i el venea din partea ailalt[. A intrat ]n curb[ prea tare \i a intrat pe contrasens. Acuma ma\ina e f[cut[ zob \i eu sunt aici, stau ]n picioare. |oferul din cealalt[ ma\in[ a fost r[nit, dar vorbea, era con\tient, a fost dus la spital. De la mine din ma\in[ nu a p[`it nimeni nimic Ioan R[u`u, \ofer Dacia Logan

f[r[ nici o zgârietur[. De altfel, \oferul Logan-ului a spus c[ totul s-a ]ntâmplat foarte repede, nemaiavând timp s[ schi`eze nici un gest.

|ofer r[mas blocat ]n ma\in[ Imediat, la fa`a locului, pe lâng[ un echipaj al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[, s-a deplasat \i o auto-

special[ a pompierilor pentru descarcerare, ]ns[ \oferul prins ]n Cielo a fost scos de martorii accidentului ]nainte de ajungerea pompierilor. Vasluianul a suferit leziuni destul de serioase la nivelul toracelui, fiind dus la Spitalul Jude`ean „Mavromati”. Poli`i\tii continu[ cercet[rile ]n acest caz, urmând a se stabili dac[ vreunul dintre \oferi era b[ut ]n momentul producerii accidentului. (D[nu` Rotariu)

Am preluat victima din Cielo care era poli-traumatizat[ \i dup[ ce am stabilizat-o am transportato la Urgen`e. B[rbatul era un pic agitat \i prezenta un traumatism toracic forte, foarte probabil existând \i fracturi costale \i chiar o fractur[ de stern, ]ns[ urmeaz[ ca la examenul radiologic s[ se confirme sau nu acest fapt Liliana Mateciuc, medic SJA

Accident cu b[utur[ Un \ofer care se afla la volanul unei autoutilitare \i a lovit o familie pe trecerea de pietoni, mar`i sear[, iar la scurt timp a intrat ]ntr-un bar \i a consumat alcool, se va alege cu dosar penal pentru alcoolemie peste limita legal[, pe fondul c[reia a produs accidentul de circula`ie. Asta de\i a intrat ]n bar \i a b[ut dup[ producerea accidentului.

Petric[ C. ]n vârst[ de 47 ani, din municipiul Boto\ani, conducea o autoutilitar[ pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Boto\ani, iar la intersec`ia cu strada Grivi`a, ]n zona |colii Generale nr. 8, a accidentat u\or trei persoane, o femeie, un b[rbat \i pe fiica lor, angaja`i regulamentar ]n traversarea str[zii. }n urma accidentului, pietonii au suferit leziuni u\oare care nu au necesitat internarea lot ]n spital. Din primele cercet[ri efectuate de poli`i\ti s-a stabilit c[ accidentul s-a produs din vina conduc[torului auto, care nu a acordat prioritate pietonilor angaja`i regulamentar ]n traversare.

Cercetat pentru c[ s-a urcat b[ut la volan Când \oferul a fost testat, i s-a stabilit o concentra`ie de 0,50 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. Ceea ce este uimitor a fost faptul c[ \oferul a consumat alcool dup[ producerea accidentului. Probabil, a ]ncercat s[ ascund[ astfel faptul c[ deja consumase alcool ]nainte de a se urca la volan. Cu toate acestea, poli`i\tii ]l cerceteaz[ pentru c[ s-a urcat b[ut la volan. Legea are prevederi clare ]n situa`ii de acest gen, astfel c[ \oferul care ar ]ncerca astfel s[ scape de o eventual[ sanc`iune, s[ primeasc[ o pedeaps[ pe m[sur[. (D[nu` Rotariu)

Odat[ cu noul cod rutier, legiuitorul a incriminat distinct fapta conduc[torului auto de a consuma alcool dup[ producerea accidentului \i pân[ la testarea alcoolscopic[, ca infrac`iune care prevede aceea\i pedeaps[, cu ]nchisoarea de la unu la cinci ani, ca \i ]n cazul cu alcoolemie peste limita legal[ comisar Manuela Ieremie, purt[tor de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean


7

3 decembrie 2009 Steaua 2 e Steaua 1,5. Inclusiv la ultimul joc de campionat, pierdut pe teren propriu ]n fa`a Farului Constan`a cu 0 - 2, ]n echipa a doua a ro\-alba\trilor au evoluat Andrei Ionescu \i R[zvan Ochiro\ii de la prima forma`ie.

SPORTNEWS

Steaua II vrea vedete pentru Boto\ani Antrenorul principal al forma`iei Steaua II Bucure\ti sus`ine c[ ]nc[ nu \tie pe ce juc[tori de la prima echip[ se va putea baza ]n partida de sâmb[t[ de la Boto\ani.

Cornel |fai`er, pre\edinte FC Boto\ani

Direc`ia pentru Sport a Jude`ului (DSJ) a stabilit ca ]n acest an, premierea celor mai buni sportivi s[ aib[ loc pe data de 10 decembrie, ]n sala de marmur[ a Teatrului Mihai Eminescu. Cel mai bun sportiv al jude`ului ]n 2009 va fi premiat cu 600 de lei de c[tre DSJ Boto\ani. De\i institu`ia are un buget consistent pentru premierea sportivilor care au ob`inut rezultate notabile pe plan na`ional \i interna`ional, campionii nu vor fi r[spl[ti`i pe m[sura muncii lor. Ra-

Aflat[ pe locul 13 ]n clasamentul seriei I a ligii secunde cu 17 puncte \i –7 la adev[r, Steaua II Bucure\ti vine la Boto\ani cu gândul de a ob`ine toate cele trei puncte. De aceea, Leo Strizu, tehnicianul echipei bucure\tene, spune c[ ]\i dore\te câ`iva juc[tori de la prima echip[ pentru a\i ]nt[ri lotul. Pân[ acum, ]n acest tur de campionat, tehnicianul bucure\tean a beneficiat de aportul mai multor juc[tori de la prima echip[,

Nu cred c[ vor veni prea mul`i juc[tori de la prima echip[ pentru c[ au meci ]n Europa League cu |eriff Tiraspol \i apoi, luni, meci de campionat la Craiova. Sunt dou[ meciuri importante \i nu cred c[ ]\i permit s[ trimit[ juc[tori la echipa satelit. Indiferent cu ce echip[ vor veni, noi trebuie s[ câ\tig[m jocul de sâmb[t[ \i s[ r[mânem la o diferen`[ cât mai mare de zona retrograd[rii.

Campioni sabota`i de impozite

cum ar fi Dayro Moreno, Mih[i`[ Ple\an, Ovidiu Petre, Andrei Ionescu sau R[zvan Ochiro\ii.

Optimism ]n tab[ra boto\[nean[ Oficialii echipei FC Boto\ani spun c[ nu se tem de Steaua II Bucure\ti, chiar dac[ aceast[ echip[ va veni cu câteva vedete. Cornel |fai`er, pre\edintele clubului FC Boto\ani sus`ine c[ meciul cu Steaua II Bucure\ti trebuie câ\tigat pentru a nu reveni ]n zona periculoas[ a clasamentului. „

Abia vineri când ne urc[m ]n autocar putem \ti pe cine cont[m la meciul cu FC Boto\ani. E posibil s[ am patru juc[tori de la prima echip[, dar e posibil s[ nu vin[ niciunul. Dac[ nu apare nicio accidentare la prima echip[ dup[ meciul cu |eriff Tiraspol cu siguran`[ voi conta pe câ`iva juc[tori, dar nu pot spune pe cine pentru c[ la momentul acesta nici eu nu \tiu. Leo Strizu, antrenor Steaua II

du Anghel, inspector ]n cadrul DSJ, a precizat c[ este foarte posibil ca ]n afara primilor zece sportivi ai jude`ului s[ mai fie premia`i \i al`i sportivi care au ob`inut rezultate bune la competi`iile na`ionale. Pân[ la sfâr\itul acestei s[pt[mâni, conducerea DSJ va definitiva clasamentul celor mai buni sportivi ]n 2009. Reprezentan`ii DSJ Boto\ani spun c[ este foarte posibil s[ fie doi sportivi pe primul loc, candida`i principali fiind Andreea Aanei \i Alin Alexuc. „Vom face o comisie din reprezentan`i ai direc`iei \i cluburilor sportive care va stabili clasamentul celor mai buni sportivi ]n func`ie de punctajul realizat”, a mai precizat Radu Anghel. „

}n acest an nu avem probleme din punct de vedere financiar. ]nc[ de la ]nceputul anului am prins ]n buget 10.000 de lei pentru premierea celor mai buni sportivi. Singura problem[ este c[ nu putem da premii mai mari de 600 de lei pentru c[ ar trebui s[ pl[tim impozite. Radu Anghel inspector ]n cadrul DSJ Boto\ani

Gripa porcin[ stric[ premierea la LPS Cât prive\te Clubul Sportiv \i Liceul cu Program Sportiv, acestea ]nc[ nu au stabilit data la care ]\i vor premia cei mai buni sportivi din 2009. „Probabil vom face premierea pe data de 9 decembrie, dar ]nc[ nu am luat o decizie final[. La

Clubul Sportiv, clasamentul va fi dominat de halterofili. Pe primul loc va fi Andreea Aanei de la haltere, pe doi Alin Alexuc de la lupte, iar pe trei Loredana Toma tot de la haltere”, a spus Andrei Amos, directorul CS Boto\ani. „}n acest an nu putem organiza o manifestare la fel ca ]n anii trecu`i deoarece DSP-ul ne interzice acest lucru. Va fi o premiere a sportivilor pe care o vom face la liceu, dar ]nc[ nu am stabilit data”, a precizat Ioan Hunc[, directorul LPS Boto\ani. }n ceea ce prive\te clubul Sportiv |colar, aici nu va fi nicio premiere conducerea clubului preferând s[ p[streze banii pentru cantonamente. „Situa`ia financiar[ nu este una foarte bun[ care s[ ne permit[ s[ facem premieri. De aceea am preferat ca din banii pe care ]i avem s[ trimitem ]n cantonament câteva echipe”, a spus Relu Oleniuc, directorul CSS Boto\ani. „ Pagin[ realizat[ de R[zvan Sauciuc


8

3 decembrie 2009

TOPNEWS

Gripa`i trata`i ]n deplasare. Patru cazuri cu suspiciune de grip[ nou[, mai grave, au fost direc`ionate c[tre Ia\i. Dou[ dintre persoanele ]n cauz[ sunt adulte \i a fost confirmat[ gripa porcin[ la una, iar doi sunt copii, la fel, fiind confirmat[ gripa ]ntr-un caz.

Explozie de viroze respiratorii Aproape 5.000 de boto\[neni au viroze respiratorii, potrivit raportului prezentat ieri de Direc`ia de S[n[tate Public[. Al`i 1.100 de boto\[neni au fost diagnostica`i cu pneumonie \i tot s[pt[mâna aceasta au fost ]nregistrate 69 de cazuri de grip[ nou[.

zat s[ fie vaccinat. Ecaterina Chihaia a afirmat c[ aceste persoane sunt doar re`inute ]n a-\i administra vaccinul ]mpotriva gripei noi. Ea a ad[ugat c[ nu cunoa\te ]nc[ num[rul celor care au refuzat vaccinul. „Poate mai vor s[ se informeze, s[ vad[ cine se vaccineaz[. Nu este un refuz categoric. Pot s[ spun c[ pân[ acum nu s-a ]nregistrat nicio reac`ie advers[ la persoanele vaccinate. Orice vaccin nou introdus pe pia`[ este l[udat \i criticat, este acceptat, refuzat sau amânat, dar sunt sigur[ c[ s[pt[mâna viitoare voi fi c[utat[ s[ vaccinez”, a declarat Ecaterina Chihaia. (L.Lupa\cu)

Dintre boto\[nenii diagnostica`i cu viroze respiratorii, ]n jur de 460 se afl[ interna`i ]n spital pentru recuperare. De asemenea, potrivit informa`iilor primite din partea autorit[`ilor locale sanitare, Boto\aniul ocupa, ieri, locul trei pe `ar[ la num[rul de cazuri de grip[ nou[, confirmate prin teste de laborator. Ecaterina Chihaia, medic epidemiolog \ef

6.169 de boto\[neni au vioreze, pneumonie sau grip[ nou[

]n cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[ la nivelul jude`ului sunt ]nregistrate 170 de

cazuri confirmate prin teste de laborator \i 160 de cazuri confirmate clinic. De asemenea, trei

clase din unit[`i de ]nv[`[mânt din jude` au cursurile suspendate din cauza gripei noi. „Cursurile la cele trei clase au fost suspendate pe cazuri clinice. Dac[ se confirm[ un caz clinic \i are context epidemiologic, clasa respectiv[ se ]nchide”, a precizat Ecaterina Chihaia.

Vaccinuri antigripale, refuzate de angaja`ii de la Prefectur[ \i CJ O parte din personalul catalogat ca fiind din categoria de risc ]n ceea ce prive\te contactarea virusului gripal AH1N1 a refu-

}n cele 69 de cazuri de grip[ nou[ sunt atât cazurile confirmate prin laborator, cât \i cele clinice ]n context epidemiologic confirmat. Se men`ine morbiditatea crescut[ la grupele de vârst[ 15- 29 de ani, urmat[ de 5-14 ani. Ecaterina Chihaia, epidemiolog \ef DSP

Tineri cu inimi bolnave Cei mai mul`i dintre boto\[neni mor din cauza problemelor la inim[ \i a bolilor aparatului circulator. Cel pu`in asta o arat[ datele statistice prezentate de Direc`ia de S[n[tate Public[ pe primele nou[ luni ale anului ]n curs. }n primele nou[ luni ale anului au fost ]nregistrate la nivelul jude`ului peste 4000 de decese, din care nu mai pu`in de 2.500 sunt cauzate de problemele la inim[ \i aparatul circulator. Acestea au lovit deopotriv[ ]n tineri \i b[trâni. Cele mai frecvente dintre afec`iunile care au dus la deces sunt infarcturile, hipertensiunea, cardiopatia sau alte boli cerebrovasculare.

Scade vârsta de deces Medicii spun c[ din cauza stresului zilnic, dar \i al stilului de via`[ nes[n[tos, mul`i dintre tineri ajung cu tumori. Iar unii au probleme cardiovasculare grave chiar sub vârsta de 30 de ani. Vârsta de deces prin astfel de cauze scade de la an la an. Cifrele din statisticile DSP situeaz[ Boto\aniul printre prime-

10

boto\[neni mor zilnic din cauza afec`iunilor cardiace, potrivit statisticilor DSP le locuri pe `ar[ la mortalitatea provocat[ de bolile cardiovasculare. „Principalii inamici ai inimii sunt fumatul, alimenta`ia necores-

punz[toare, cafeaua, alcoolul, hipercolesterolul, stresul, obezitatea \i hipertensiunea arterial[. O regul[ de baz[ pentru men`inerea s[n[t[`ii inimii stabile\te nivelul maxim de gr[simi la 30% din totalul alimentelor consumate ]ntr-o zi“, a ad[ugat Lidia Onofrei. Potrivit sursei citate, mul`i dintre bolnavii cu afec`iuni cronice, cum ar fi bolile inimii, diabet, tuberculoz[ ]\i pierd via`a pentru c[ nu respect[ tratamentul prescris. (L.Lupa\cu)

}n debutul acestui an au fost ]nregistrate dou[ decese având drept cauz[ hipertensiunea arterial[ la grupa de vârst[ 20-29 de ani. Pân[ acum câ`iva ani, acest lucru nici nu intra ]n discu`ie, dar se vede c[ regimul de via`[ tot mai nes[n[tos aduce \i astfel de surprize nepl[cute. Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt DSP


9

3 decembrie 2009 Vaccin f[r[ probleme. Cadrele medicale sunt mul`umite pentru faptul c[, de sâmb[t[, când s-a ]nceput vaccinarea, nu s-a raportat nici un incident, nici m[car lucruri m[runte precum acea ro\ea`[ la locul vaccin[rii.

TOPNEWS Func`ionarii fug de vaccinare Mul`i angaja`i din institu`iile publice au refuzat vaccinarea anti grip[ nou[. De sâmb[t[ a ]nceput campania cu angaja`ii din Ministerul Administra`iei \i Internelor, iar ieri a venit rândul celor din Institu`ia Prefectului, Consiliul Jude`ean \i Prim[ria Boto\ani. Cum nu au avut exemplul \efului superior ierarhic, mul`i dintre angaja`i au fost reticen`i la a li se administra doza. |efimea jude`ului doneaz[ vaccinul Prefectul, pre\edintele Consiliului Jude`ean \i cei doi vicepre\edin`i au refuzat s[ se vaccineze, motivând c[ vaccinul ar tre-

narea bugetarilor recunosc c[ acolo unde \eful de institu`ie s-a vaccinat, a existat puterea exemplului. „La Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[, dl. colonel Anton s-a vaccinat \i faptul c[ a dat exemplu, a f[cut ca \i majoritatea s[ accepte. Unde \eful de institu`ie se implic[, lucrurile merg foarte bine”, a declarat medicul Doru Culiceanu.

Vaccin[ri cu ]nt^rziere

bui s[ ajung[ la cet[`eni care „chiar au nevoie de el”. Din cei peste 50 de angaja`i ai aparatului propriu al Institu`iei Prefectului, doar 17 au semnat pentru vaccinare. |i mai slab[ este situa`ia la

Consiliul Jude`ean, unde doar 8 din cei peste 110 de angaja`i au ales s[ se vaccineze. Singurul \ef de jude` care s-a vaccinat a fost subprefectul Paul Secrieru. „Am acceptat pentru c[ ]n general de

câ`iva ani fac vaccin antigripal, pentru c[ am copil mic acas[, zilele acestea va face \i so`ia mea vaccinul, \i pentru protec`ie”, a spus Paul Secrieru. Cadrele medicale care s-au ocupat de vacci-

}nainte de a le administra vaccinul, cet[`enii sunt informa`i asupra modului ]n care a fost realizat, ce reprezint[, care este impactul, cum se prepar[, cum se administreaz[, iar pentru cei care accept[, li se face un control clinic general. „Sunt \i cet[`eni care au refuzat. Am avut cazuri ]mbucur[toare când la câteva ore sau zile ne-au contactat c[ vor pân[ la urm[ s[ se vaccineze”, a mai spus medicul. Pentru persoanele care au dorit s[ se vaccineze, ]ns[ prezentau stare fizic[ proast[, chiar din cauza unor simple viroze, s-a amânat administrarea vaccinului, la fel \i persoanele nehot[râte, vor avea ocazia de a se vaccina ]n etapa a doua. Pân[ pe 12 decembrie va dura aceast[ prim[ campanie de vaccinare anti grip[ nou[. (Monica Aionesei)

Pretextele fugii de vaccin Din p[cate, acest guvern n-a cuprins ca ]ntr-o prim[ etap[ s[ intre \i cadrele didactice, \i ele sunt suficient de expuse, eu a\a mi-a\ dori s[ ]l pot dona cadrelor didactice, pentru c[ intr[ ]n contact cu p[rin`ii, elevii. Nu mam gândit dac[ s[ m[ vaccinez sau nu, dar cred c[ ar trebui s[ mearg[ la cadrele didactice. C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edinte CJ

Sunt dou[ variante, s[ m[ vaccinez \i s[ nu m[ vaccinez. Da, ca s[ dau un exemplu. Nu, pentru c[ m[ gândesc foarte mult c[ acel vaccin ar trebui s[ ajung[ la cineva care chiar are nevoie de el. Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani

Sunt destul de s[n[tos la vârsta mea \i m[ pot proteja singur. |i vaccinul meu ar putea s[ mearg[ la cineva care chiar are nevoie de el. Constantin Manolache, vicepre\edinte CJ

Salarii cu por`ia la Direc`ia de S[n[tate Public[ Ministerul S[n[t[`ii a alocat Direc`iei de S[n[tate Public[ doar 5 milioane de lei pentru achitarea salariilor personalului. Suma este suficient[ doar pentru plata salariilor integrale pe o lun[, cu sporurile care le-au fost luate angaja`ilor ]n vara acestui an. Nu se \tie dac[ angaja`ii institu`iei vor beneficia de privilegiul de a-\i lua salariile ]n ]ntregime \i ]n lunile care urmeaz[. „Deocamdat[ nu se \tie dac[ ministerul va aloca fonduri \i pentru drepturile salariale restante ale angaja`ilor, respectiv pentru cele trei luni ]n care sporurile nu au mai fost date. (L.Lupa\cu)

S-a dat pe luna octombrie salariul integral, implicit sporurile aferente, cu plata pe 15 noiembrie. Pentru celelalte luni nu \tim ]nc[ nimic, a\tept[m s[ vedem ce ne va trimite ministerul. Lila Lungulescu, director economic DSP


10

3 decembrie 2009

REPORTAJ

Asaltat de mame. Centrul este aglomerat, toate camerele fiind ocupate. Acest lucru se ]nt^mpl[ cu prec[dere ]n perioada sezonului rece.

Pove\ti triste adunate la „Micul Prin`”

Acas[ ar trebui s[ ]nsemne pentru oricine oaza de lini\te, locul care ]`i d[ siguran`[, spa`iul ]n care e\ti ]nconjurat de dragostea celor dragi. Mai ales atunci când este vorba de o mam[ care ]\i cre\te copiii. Sunt ]ns[ mame \i copii pentru care cuvântul „acas[” ]i duce cu gândul la violen`[, foame \i frig. Acas[ pentru ace\tia este locul unde se consum[ pove\ti triste. Centrul Maternal “Micul Prin`” le deschide o u\[ spre lini\te, pentru c[ aici ajung tinere cu copii ]n bra`e, b[tute \i alungate de concubini, mame care abia ies din Maternitate \i se tem s[ se ]ndrepte spre casa p[rinteasc[ cu nou n[scutul ]n bra`e pentru c[ sunt renegate de familie. „Aici ]nva`[ \i s[ fie mame” Ieri, ]n Centrul Maternal „Micul Prin`” era o zi obi\nuit[. De diminea`[, mamele au ]nceput cur[`enia ]n camere, au ]nceput s[ se gospod[reasc[, pentru c[ aici ]nva`[ totul, de la cum s[ schimbe scutecele copilului, pân[ la cum s[ fac[ un pat, s[ men`in[ cur[`enia ]n camer[ sau s[ spele h[inu`ele pruncilor. Era zarv[ ]n toate camerele. „A\a este ]n fiecare diminea`[. M[micile au un program bine stabilit. Le ]nv[`[m s[ se autogospod[reasc[. Uneori mai sunt \i mici certuri, de la m[run`i\uri, chiar

de la o m[tur[. Sunt temperamente, firi diferite. Important este c[ aici ]nva`[ multe lucruri care s[ le fie de folos. Nu au primit ]n familie sfaturi care s[ le ajute prea mult”, spune \efa centrului, Camelia Brându\a Popa.

“Nu vreau s[ mai fug cu copilul ]n miez de noapte” }ntr-una din camere, o mam[ foarte tân[r[, cu figur[ de copil, terminase de aranjat p[tu`ul feti`ei \i se juca cu aceasta. Daniela are 19 de ani. Este de la `ar[. Are o feti`[ de câteva

Cât stau aici primesc mai multe servicii. Multe nu au nici acte la copil \i atunci le ajut[m s[ ob`in[ aceste acte. Prin Agen`ia Jude`ean[ de Ocupare a For`ei de Munc[ ]ncerc[m s[ le g[sim locuri de munc[, au posibilitatea s[ califice ]ntr-o meserie \i apoi s[ fie angajate. Camelia Popa, \ef Centrul “Micul Prin`”

luni, un copil frumos pe care ]l iube\te \i de care nu concepe s[ se despart[. Dar deocamdat[ nu ]i poate oferi un alt c[min decât cel de la“Micul Prin`”. “Am venit aici pentru c[ nu aveam unde s[ m[ duc ]n alt[ parte. Am stat cu tat[l copilului, ]n concubinaj, dar este o fire violent[. Dup[ ce am n[scut feti`a a ]nceput s[ m[ bat[. Bea mai mult \i era foarte violent. M[ lovea de fiecare dat[ când bea. }ntr-o sear[ am plecat la mama acas[. Dar acolo nu aveam condi`ii. St[team opt ]ntr-o camer[. Noi suntem 13 fra`i, tat[l a murit, iar mama a r[mas doar cu o pensie de urma\. De la cineva am aflat de acest centru \i am venit aici pentru ca s[ ]mi pot ]ngriji copilul. Sunt aici de vreo dou[ luni. Aici mi-am botezat \i feti`a”, poveste\te Daniela. Cu tat[l copilului `ine leg[tura, acesta le viziteaz[ pe mam[ \i copil[. }i mai aduce câte ceva Adinei, feti`ei lui. Le cheam[ acas[, dar Daniela se teme c[ va re]ncepe calvarul. “El spune c[ s-a schimbat, dar nu \tiu... Nu vreau s[ mai fug cu copilul ]n miez de noapte, nu vreau s[ mai tremur c[ vine beat”, mai spune Daniela.

“Nu \tiu c[ exist[ Mo\ Cr[ciun” Pove\ti triste au toate mamele care ajung ]n centru. Sunt tinere nec[s[torite, cele mai multe din familii dezorganizate, renegate de p[rin`i, sau b[-

tute \i alungate de concubini. Mai sunt \i care ajung ]n centru dup[ interven`ia celor de la Protec`ia Copilului, pentru c[ nu au minimul de condi`ii de a-

6

luni este perioada maxim[ ]n care o t^n[r[ poate sta ]n centru \i cre\te copiii acas[. Loredana, la cei 22 de ani, are doi copii, o feti`[ de patru ani \i opt luni \i una de doi ani. Cei doi copii au ta`i diferi`i. “Nu \tiu de ce sunt aici. Au venit de la Protec`ia Copilului \i m-au luat cu copiii ]ntr-o ma\in[. Ne-au adus aici”, poveste\te tân[ra mam[. Recunoa\te c[ acas[ stau \ase persoane ]ntr-o singur[ camer[, c[ nu au venituri, c[ nici m[car lumin[ nu au, nici cu ce s[ se ]nc[lzeasc[. “Este bine aici, copiii au p[tu`urile lor, avem televizor ]n camer[, dulap, primim mâncare bun[. Acas[ nu aveam a\a ceva”, recunoa\te tân[ra mam[. Feti`ele au primele juc[rii din via`a lor. Dorina, la cei aproape cinci ani\ori, nu a auzit niciodat[ de Mo\ Cr[ciun. “Nu \tie c[ exist[ Mo\ Cr[ciun. Nici eu ]n copil[rie nu am \tiut”, mai spune Loredana. „ Reportaj realizat de Aurora Dimitriu


11

3 decembrie 2009 Unii mi-au dorit moartea. Pe 1 decembrie, Elena C^rstea s-a aflat ]n platoul emisiunii Happy Hour, unde a vorbit despre boala de care a suferit \i despre reac`iile românilor din perioada ]n care se afla la grea ]ncercare. Cu toate acestea, nu to`i românii au fost al[turi de ea. Elena Cârstea i-a spus lui C[t[lin M[ru`[ c[ au ]ntristat-o comentariile anumitor persoane care ]i vroiau r[ul.

MONDENEWS

Fiica adoptiv[ a Mariei T[nase face dezv[luiri Venit[ din America, Minodora Neme\, femeia pe care Maria T[nase o prezenta peste tot ca fiind fiica ei, a vorbit la emisiunea lui C[t[lin M[ru`[, despre cea care a avut grij[ de ea \i i-a deschis mai multe u\i, dar \i despre ultimele clipe din via`a celei supranumit[ Edith Piaf a românilor. „}n 1963, ]n luna mai, ]ntr-un turneu, a trecut prin Timi\oara. Mama mea natural[, care era la Hodoni, a venit s[ o vad[. |i i-a zis: «Nu-i telefona Minodorei s[-i spui c[ nu m[ simt bine». Nu vroia s[ afle so`ul ei”, a declarat fiica adoptiv[ a interpretei. Clery Sachelarie a fost singurul b[rbat cu care Maria T[nase a vrut s[ ]\i uneasc[ destinul. Mo\ier, magistrat \i patron de restaurant, Clery \i-a pierdut toat[ averea la pariuri. Cu toate acestea a continuat s[ o farmece total pe privighetoarea Carpa`ilor. 22 de ani i-a stat al[turi, pân[ când vedeta a plecat dintre noi, r[pus[ de cancer la pl[mâni. Mult mai ]n vârst[ decât cânt[rea`a, b[rbatul a ]nchis ochii la toate aventurile Mariei T[nase.

E Berbec

K Balan]\

Capacitatea creativ[ atinge o cot[ ridicat[ \i ar fi bine s[ o folosi`i pentru rezolvarea problemelor profesionale \i de afaceri. Rela`iile sentimentale pot fi foarte bune, dac[ v[ st[pâni`i tenta`ia de a-i face repro\uri persoanei iubite.

A`i f[cut mari eforturi pentru a g[si noi surse de venituri, iar acum v[ sim`i`i epuizat. V[ sf[tuim s[ nu for`a`i lucrurile \i s[ ave`i r[bdare. }n curând, un prieten v[ va propune o colaborare. }n aceast[ perioad[ nu sunt recomandate specula`iile.

F Taur }n prima parte a zilei sunte`i cu capul ]n nori. Pân[ reu\i`i s[ reveni`i cu picioarele pe p[mânt, v[ sf[tuim s[ fi`i prudent \i s[ nu v[ implica`i ]n activit[`i importante. Ave`i grij[ ce spune`i!

G Gemeni Se pare c[ ave`i probleme pe plan sentimental \i deveni`i irascibil. P[stra`i-v[ calmul \i nu v[ gr[bi`i s[ replica`i! Sfaturile prietenilor v[ pot fi foarte utile, dac[ v[ tempera`i orgoliul \i ]nc[p[`ânarea.

H Rac Survin evenimente nea\teptate care v[ dau programul peste cap. Se pare c[ sunte`i nevoit s[ pleca`i ]ntr-o delega`ie anun`at[ ]n ultimul moment. Partenerul de via`[ este nemul`umit de schimbarea de program.

I Leu

Zâna \i-a Simona Sensual, ]n\elat[ cu o românc[ din Germania lansat Trei ani, de atât timp dureaz[ idila lui Maharu cu o femeie din Germania, colec`ia de ]n timp ce rela`ia cu frumoasa blond[ care prezint[ vremea prin ziare la pielea goal[ are deja un deceniu vehaine chime. Dar, dup[ cum spun apropia`ii ]mp[r`it[ ]ntre pentru copii luiceleNicu,dou[inimafemei.lui esteElena, cum se Andreea Marin B[nic[ \i-a lansat pe 1 decembrie colec`ia de haine pentru copii intitulat[ „Violet by Andreea Marin B[nic[”. La eveniment, Andreea a fost ]nso`it[ de creatoarea Irina Schrotter. Cu aceast[ ocazie, fosta „Zân[ a Surprizelor” a lansat \i body-ul cu chilo`el extensibil, inven`ia sa. }n timpul discursului de la lansare, Irina Schrotter a declarat c[ ]n fiecare sezon, colec`ia se va completa cu noi personaje. Nici bine nu s-a lansat colec`ia c[ deja s-au anun`at subcolec`ii precum: Animalele Violet sau Plantele cu ochi\ori. Ca \i ]n cazul c[r`ii-album intitulat[ „Pre`uie\te via`a” \i ]n cazul colec`iei „Violet” o parte din banii strân\i ]n urma vânz[rii h[inu`elor vor fi folosi`i ]n scopuri caritabile.

Horoscop

nume\te iubita de la distan`[, are 37 de ani \i s-a stabilit pe p[mânt str[in cu 18 ani ]n urm[. }ntr-o `ar[ ]n care Nicu se duce des, pentru business, dup[ cum se credea. Recent, leg[tura lor a ie\it la iveal[, „nem`oaica” \i afaceristul fiind v[zu`i ]mpreun[ la Ploie\ti, la botezul unui nepot de-al ei, dup[ cum a aflat Libertatea. Dac[ Simona (foto) nu a

\tiut despre iubirea secret[ a partenerului s[u de via`[, cealalt[ a fost informat[ ]nc[ de la ]nceput c[ Nicu tr[ie\te o poveste de dragoste cu incendiara blond[. Dar a a\teptat ca b[rbatul s[ aleag[ al[turi de care dintre ele vrea s[ ]\i petreac[ via`a.

Joi, 3 decembrie 07.45 - 08.55 Tele’Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Tu Alegi! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Profesii (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc 18.00 - 18.30 |tirile Tele’M (d), o edi`ie complet[ a \tirilor prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar 18.30 - 18.45 Spune-mi o poveste! 18.45 - 19.00 Calendarul zi-

lei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache 20.00 - 21.00 Tu Alegi! (d), emisiune de promovare electoral[ realizat[ de Oana Lorena Filip 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]), emisiune realizat[ de Anca Nechita 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele’M (d), ultimele \tiri ale zilei 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele’M (r)

Din cauza dificult[`ilor financiare, sunte`i tentat s[ renun`a`i la o c[l[torie ]n interesul familiei. Este o decizie delicat[, pentru c[ risca`i s[ v[ indispune`i partenerul de via`[. S-ar putea ca explica`iile dumneavoastr[ s[ nu fie suficient de conving[toare \i s[ fi`i gre\it ]n`eles.

J Fecioar\ }n prima parte a zilei sunte`i indispus din cauza unei decizii pripite luate de partenerul de afaceri ]n privin`a unei investi`ii. P[stra`i-v[ calmul, dac[ nu vre`i s[ complica`i situa`ia! V[ sf[tuim s[ v[ relaxa`i \i s[ v[ deta\a`i de problemele cotidiene, pentru a nu tensiona atmosfera din familie.

L Scorpion }n prima parte a zilei sunte`i cam vis[tor \i ave`i tendin`a s[ neglija`i problemele importante pe care le ave`i de rezolvat. Nu este momentul s[ ]ncepe`i noi activit[`i, pentru c[ risca`i s[ lua`i decizii gre\ite. Nu refuza`i ajutorul oferit de o persoan[ mai ]n vârst[!

M S\get\tor Sunte`i tentat s[ amâna`i o vizit[ programat[ pentru azi, cu riscul s[ tensiona`i rela`iile cu partenerul de via`[. Se pare c[ sunte`i indispus din cauza unui e\ec ]n afaceri. P[stra`i-v[ calmul \i limita`i-v[ la activit[`i de rutin[, care v[ solicit[ mai pu`in!

N Capricorn Sunte`i foarte preocupat de problemele financiare \i ave`i tendin`a s[ neglija`i rela`iile sentimental. Nu este exclus c[ partenerul de via`[ s[ v[ repro\eze acest lucru. Dup[-amiaza sunte`i invitat la o petrecere. Dac[ reu\i`i s[ v[ deta\a`i de problemele cotidiene, v[ ve`i sim`i foarte bine.

O V\rs\tor Ast[zi nu sunte`i prea comunicativ \i ar fi bine s[ amâna`i ]ntâlnirile de afaceri. Nu este momentul s[ lua`i decizii importante ]n domeniul profesional, pentru c[ risca`i s[ fie gre\ite. V[ sf[tuim s[ v[ dedica`i unor activit[`i relaxante.

P Pe[ti Ave`i mari \anse de reu\it[ ]n toate activit[`ile legate de c[min, cu condi`ia s[ v[ organiza`i bine timpul. Este recomandabil s[ amâna`i deciziile importante ]n afaceri. Petrece`i seara ]n familie.

Bancul zilei Mit[ cu citate din rug[ciuni Un \ofer care dep[\ise cu mult viteza legal[ este oprit de un poli`ist, care ]i cere permisul. Cel vinovat se execut[. Dar ]n permis se afl[ o bancnot[ de o sut[ de dolari, pe care era scris cu creionul: - Am gre\it, jur c[ n-o s[ se mai

repete. \i iart[-ne nou[ gre\elile noastre! Poli`istul completeaz[ calm procesul-verbal de contraven`ie, ]l pune pe ]mpricinat s[ semneze, apoi i-l ]ntinde, ]mpreun[ cu bancnota ]n cauz[. Pe partea cealalt[ scria: - Dumneavoastr[ pute`i gre\i, sc[pa`i ieftin, eu n-am voie s[ gre\esc. |i nu ne duce pe noi ]n ispit[!

O re`et[ pe zi Mânc[ric[ de gogo\ari Ingrediente: cinci-\ase gogo\ari (ardei capia), o ceap[ mare, o lingur[ past[ de tomate, cimbru, sare, piper, dou[ linguri ulei. Mod de preparare: Gogo\arii se cur[`[ de cotor \i se taie felii sub`iri. Ceapa se cur[`[ \i se taie solzi\ori. }mpreun[ se c[lesc la foc cât de mic ]n pu`in ulei. Dac[ scad mult, se adaug[ dou[-trei linguri de ap[. L[s[m s[ fiarb[ bine \i apoi ad[ug[m pasta de tomate \i cimbrul. Mai l[s[m s[ dea

dou[ clocote \i apoi l[s[m s[ se r[ceasc[. Mânc[rica se serve\te la fripturi sau de post se poate mânca cu pâine moale.


12

3 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Cap[t 1, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, curat[, 17.000E. Tel: 0744/530.803 * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona \tefan Luchian,et.2,28,38 mp utili,T,G+F,u\[ metalic[,mobilat[,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar,27 mp,D,renovat[,T,G+F, P,instala`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industriala,parter,24 mp,renovata total,T,G+F,P,rigips,46000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere Oct.Onicescu, et.2, 2 balcoane, 52mp, CT, G+F, c[r[mid[, 38.500 E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, spa`ios, curat, \arpant[, D, 29.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii,la strad[,et.2, D, mobilat \i utilat, CT, AC, T, G+F, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,et.2,52 mp,D,CT,G+F,P, caramida,pe mijloc,38000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Vând apartament 2 camere zona Primaverii,et.1,D,50 mp,T,30000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu, 52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 29.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 43.000E.Tel. 0749/093.838.(V)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N)

Apartamente 2 camere

* Vând garsonier[ confort II, c[r[mid[, etaj 2, pe mijloc,la soare, la strad[, zona ASCON. Pret 15000 euro u\or negociabil. 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 35.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând garsonier[, 26mp, et4,cu imbun[t[`iri(gresie, faian`[,termopan) Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere, zona Primaverii-Tex,D,et.2,48 mp,gaz separat,la strada,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27000E neg. Tel. 0749/093.838.(V)

* Vând garsonier[ ,11 mp, Unirii, parter, cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice. Pre` 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând garsonier[,conf.2, 22mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel.0741497829.(A)

lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(8)

* Vând garsonier[ 27 mp,BCA, pe cadre, pe mijloc, la soare, Prim[verii, etaj intermediar, bine ]ntre`inut[. Pre` 21000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V)

P,izola`ie de 10, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartamente noi, 50-60mp utili, la cheie sau semifinisate, ]ncepând de la 35.750E.\i ]n rate.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Kogalniceanu, 47mp, et.4, termopan, gaz separat, 26.000E neg. Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere zona Unirii, parter, SD, 38.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Liceul Eminescu, et.1, 52mp, CT, c[r[mid[, 37.000E neg.Tel.0748/115.912.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere str. Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere zona Primaverii-Tex, et.2, D, CT, T, G+F, renovat, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,et.2,54 mp cu balcon,SD, CT,T,33000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,D,fara imbunatatiri,28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu, 45 mp utili, \arpanta, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 3 camere

* Vând apartament 2 camere D, etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii (Pacea) 38500 euro Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,central[ termic[,etaj 6 din 10, 35000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 3 camere Prim[verii, et.2, 64mp, CT, T, 40.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere,SD,parter, |tefan Luchian,34000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56 mp, et.4,cu imbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana. Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,47mp, decomandat,zona Bucovina Pre` 38.000 euro neg Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,decomandat, parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere zona Sucevei,D,50 mp,etaj intermediar, CT,T,34000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, 70mp,CT,modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,turn,D,51 mp, CT,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,27000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere decomandat,50mp, et4,modernizat cu toate imbun[t[`irile CT,zona Independen`ei.Pre` 30000euro .Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,zona capat 1,la strada,et.2,50 mp,T,u\or renovat,31000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri, zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F,

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000

* Vând apartament 3 camere, Al.Rapsodiei, et.3, CT, 45.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 3 camere T. Vladimirescu, et.1, curat, D, 37.000 E. Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Oct. Onicescu(Pia`a Mic[), renovat, CT, T, \arpant[, 46.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bucovina,et.1,D,recent renovat,D,CT,T, mobila bucatarie,ultramodern,50000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona G[rii, etaj intermediar, SD,58 mp, c[r[mid[, 35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT, T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.1,SD,50 mp,gaz separat,G+F, intretinut,zona Sucevei,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari, et.1, 74 mp, CT, T, G+F, P, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)


13

3 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,64 mp,G+F,P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona vile Complex Bulevardul Mihai Eminescu, et.1,75 mp,D,2 balcoane,garaj mare, pod,boxa,c[r[mid[,zon[ foarte lini\tit[, 65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere ,zona Grivi`a,la strad[,et.2,59 mp,CT,T,BCA, lavabil,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,100 mp,sarpant[,toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere zona central[( Casa C[r`ii), etaj intermediar,schimb cu 2 camere + diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere, 70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT, Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,d]n care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A)

pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu (\coala nr. 14), et. 1, D, s. 67 mp, gaz separat, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 40.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, SD, s. 70 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina (Biserica Trei Ierarhi), et. 2, D, s. 60 mp, toate ]mbun[t[`irile, mobilat, pre` 46.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[veni, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,decomandat, 70mp,et.4,zona Parcul Tineretului. Pre` 33.000 euro/neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp,

Apartamente 4 camere

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4, sarpanta, str |tefan Luchian. Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar,

* Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3,D,CT,2 balcoane,G+F, 88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC, T,G,F,zona Casa Tineretului.Pre`:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, modificat 3 camere, 92 mp, et.2, D, multiple imbunatatiri, CT, T, G+F, Pret: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 91mp, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere+diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4camere, decomandat,et2, f[r[ imbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Pia`a Mare. Pre` 75000€ negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 30.000 lei.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N)

* Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[,zona Bucecea,2 camere, baie,buc[t[rie,renovat[ total,CT pe lemne, G+F,P,impecabil[,2900 mp teren,90000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vil[ ]n zona Bucovina, P+etaj,300 mp construi`i,2200 mp teren,interior la gata: CT,G+F,P,T, vie,livada,95000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi, fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[. Com. Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150mp utili,500mp teren,mobilat[, toate utilit[`ile,zon[ lini\tit[, sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 85000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, 198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95)

* Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240 mp curte ,anexe, beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

AGENDA COMERCIANTULUI

Case * Vând cas[ + teren 34 ari, comuna Ripiceni, zon[ central[, pre` negociabil. Telefon: 0768753520.(1640-3) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei \i cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg.TEL: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ nou[ Baisa, 260mp, la ro\u, P+M, 2900mp teren, 37.000E. Tel.0748/115.912.(V)

* Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Zona Alfa Land, cas[ nou[ la ro\u din c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ lindab, 1300mp teren, 100.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022

* Brehue\ti, cas[ cu o camer[, 18mp, 600mp teren+loc de cas[ de 550mp ]n apropiere \i 1 ha teren extravilan, 35.000 lei. Tel: 0748.115912.(V)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

0740.413.969

Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA COMERCIANTULUI


14

3 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da. Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106)

* Vând teren parcelabil, Catamarasti, 5001000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml, zona Tulbureni Pre` 25 euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N)

* Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BTSV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând ]n zona Stânce\ti,parcele de teren de 4500 mp,intravilan cu deschidere de 40 ml-3 euro/mp neg;5000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:3 euro/mp neg si 17000 mp,extravilan cu deschidere de 50 mlpret:1,5 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la \osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni \i 30 ha teren Tru\e\ti.Tel.0744/530.803

* 730 mp Hudum, 13,5 m l[`ime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vand 6 ha de teren ]n zona Baisa-Hudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(14)

* 3600 mp,str.Ion Creanga,40 m deschidere,50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V)

* 27 ha C[t[m[r[\ti Deal,pretabil pt construc`ii,250 m deschidere, 1 euro/mp,sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren Pod de Piatr[, toate utilit[`ile, 24ml deschidere la asfalt, pretabil cas[ sau activit[`i comerciale, 65E/mp.Tel. 0744/530.803

* 5000 mp, ]n spate la ANL Bucovina, 50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând 17 ha teren cu iaz ]n apropierea Boto\aniului,intabulat,120000 euro u\or negociabil. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând terenuri agricole ]n orice localitate din Boto\ani. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* 150 ha livad[ pe rod,3100 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* 5000mp C[t[m[r[\ti-intersec`ia cu Ipote\ti, planul II ,19 m deschidere,5 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

PREST|RI SERVICII

* Vând teren 3100mp, intravilan, deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni. Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\aniIa\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 40euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile, zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500. Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda Bucovina-Curte\ti. Pre` 62euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni, deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N) * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 35400 mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/ mp .Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan. Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând terenuri suprafe`e 500mp, 1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 28Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 900mp, intravilan in Or[\eniDeal Pre` 13.000lei. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton, com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 22 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 472mp, 19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\. Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 6euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la

* Vând teren 6400mp, zona

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310);


15

3 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Spa]ii comerciale * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 34mp \i 74mp spa`ii comerciale centrale, vad foarte bun, 9001100E/mp.Tel.0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3 loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237)

* Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre`

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

FARMACIILE KAUFLAND ANGAJEAZ{ * FARMACI|TI * ASISTEN~I DE FARMACIE * OPERATOR CURA~ENIE CV-URI PE E-MAIL: office@abpharm.com RELA~II LA TELEFON: 0729 290 878. FAX: 0233 743 860.(28) Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Claudia ~U~UMAN Distribu`ie: Dan IACOB Redactori: Bogdan CALINIUC Economic: Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Publicitate: R[zvan SAUCIUC Marcel BUNDUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

o ~nchirieri * }nchiriez apartament la parter cu intrare separat[, zona Octav Onicescu, bun pentru birouri, cabinet medical, etc. Telefon: 0744290352.(1629-1) * S.C.C.L.C. nr.1 Boto\ani ]nchirieaz[ spa`iu cu destina`ie birouri ]n suprafa`a de 251 mp din strada Ion Pilat nr. 9, bl. G1, et. 3, Boto\ani. Oferta va fi exprimat[ ]n Euro/ mp \i va fi depus[ la S.C.C.L.C. nr. 1 Boto\ani pân[ la data de 11.12.2009.(1654-6) * Ofer spre ]nchiriere garsonier[ semimobilat[. Rela`ii la telefon: 0231/529113.(1650-4) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(8) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere Marchian, nemobilat, 140E/lun[.Tel: 0749/09.38.38 * Inchiriez spa`iu comercial,250 mp,vitrin[ stradal[ de 22 ml,CT,ideal orice fel de activitate,zona Prim[verii,1200 euro pe luna neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

V=nz\ri Diverse * Vând salon coafur[ utilat complet, vad excelent. Rela`ii la telefon: 0749225726.(1638-7)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D,etaj intermediar,nemobilat,150 euro/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Cerem \i oferim spre ]nchiriere garsoniere,apartamente,spa`ii comerciale. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

* Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300 euro /luna-pretabil birouri, cu intrare separat[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

Cump\r\ri

* Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere Prim[verii, semimobilat, CT, T, 800 lei/ lun[.Tel.0 749/09.38.38.(V)

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

* Cump[r teren cu deschidere la \osea. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vand spa`iu 125 mp, Autogar[, 1000 euro/mp+TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i I. Traian .Pre` 100euro/lun[ \i 130 euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A)

* Ofer spre ]nchiriere A 2 CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N)

* Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

* Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zon[ central[, 260 mp, 1500 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând spa`iu comercial, 40mp,zona C.Na`ional[ Pre` 725euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Cuza Vod[(l[ng[ Rapsodia), 2 b[i, renovat complet, CT, T, nemobilat, 300E/lun[. Tel.0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/ lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitness, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona \coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V)

Diverse * Restaurantul „MARIA” organizeaz[ petrecerea de REVELION 2010 ! Tarif – 250 lei/persoan[ ! Pentru ]nscrieri v[ a\tept[m la telefon: 0231/514334 \i la recep`ia hotelului. V[ a\tept[m cu drag!(1653-3)

Prest\ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519.(8) * SC URBAN SERV SA, strada 1 Decembrie, nr. 19 Boto\ani, autorizat[ \i licen`iat[, anun`[ agen`ii economici \i institu`iile publice interesate c[ presteaz[ servicii de DEZINSEC~IE, DEZINFEC~IE \i DERATIZARE la pre`uri competitive. Rela`ii suplimentare la tel. 0231/517912- Serviciul Clien`i sau direct la sediul sociat[`ii.

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300/ luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C. Nationala,zona Mall, Select). Tel. 0741497829.(A) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N)

Angaj\ri * Club Suceava angajeaz[ dansatoareanimatoare. Oferim cazare, mas[, diverse, salariu 500-1000 E + comisioane. Telefon: 0742907766.(1636-8) * Angaj[m tehnoredactor, cunosc[tor al programelor Corel Draw \i Photo Paint. Rela`ii la telefon: 0231.510.371(8) * Firm[ de paz[ angajeaz[ agen`i paz[ pentru obiectiv ]n Boto\ani conform Legii 333. Rela`ii zilnic 09.00-15.00 la telefon: 0754 026 603.(1655-10) * Tân[r familist, 30 de ani, posesor permis de conducere cat.B \i autoturism propriu, ]mi ofer serviciile. Tel: 0741320950.(T) * SC Apetrans SRL angajeaz[: mecanicbuldozerist, mecanic auto, electrician auto, tinichigiu-vopsitor auto. Se ofer[ salariu motivant! Rela`ii la tel: 0745.841.595 sau 0231.517509.(6)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

16

3 decembrie 2009

ULTIMAOR{

Proiectul „Senior”. Aproape 200 de persoane de vârsta a treia, din Boto\ani, au beneficiat de hran[, ]ngrijire medical[ \i de consiliere psihologic[ \i social[ ]n cadrul unui proiect european. Valoarea acestuia s-a ridicat la peste 220.000 de euro.

Sute de hectare scoase „din ghearele ADS”

Vorbe-n vânt

„Mi-am luat aceste cizme, le am \i le voi folosi. Nu uita`i c[ vin dintr-un partid liberal \i egalitatea de \anse reprezint[ un principiu. Eu consider c[ exist[ o egalitate de \anse ]ntre b[rbat \i femeie \i de aceea mi-am cump[rat \i cizme \i casc[. Sunt culoarea prafului fiindc[ voi merge \i prin praf” C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edinte Consiliul Jude`ean

206 hectare de teren boto\[nean au revenit ]n administrarea jude`ului Boto\ani, dup[ ce mai bine de patru ani de zile s-a ]ncercat recuperarea lor de la Agen`ia Domeniului Statului (ADS) Ia\i. Acestea se afl[ pe raza comunei Hlipiceni \i urmeaz[ a fi retrocedate proprietarilor de drept. Peste 200 de persoane vor intra ]n posesia terenurilor pe care le-au pierdut ]nainte de 1968. Demersurile au fost greoaie \i s-au ]ntins pe o perioad[ de patru ani de zile. „Cu bucurie spun c[ ]n sfâr\it am smuls din ghearele ADS Ia\i cele 206 hectare. M[ bucur c[ am reu\it s[ le aduc ceea ce li se cuvine de fapt. Ne-au ]ntors de nu \tiu câte ori din drum”, a declarat prefectul Cristian Roman. Cet[`enii care ]\i vor primi terenurile mo\tenite din str[mo\i provin din localit[`ile Fl[mânzi, Cop[l[u, Lunca \i Corni, iar mai bine de 10% din ei au hot[râri judec[tore\ti care nu puteau fi puse ]n aplicare. „Am ]nvins sistemul”, a mai spus prefectul Roman. (Monica Aionesei)

Dac[ nu era o anumit[ conjunctur[, eram ferm convins c[ voi face plângere penal[ eu personal pentru faptul c[ se ]ntârzie retrocedarea propriet[`ilor prefect Cristian Roman

Copilul disp[rut, g[sit hoinar prin ora\ Poli`i\tii boto\[neni l-au g[sit, mar`i, pe b[iatul de 11 ani din municipiul Boto\ani, dat disp[rut, de duminic[, de c[tre tat[l s[u.

„Cu bucurie spun c[ ]n sfâr\it am smuls din ghearele ADS Ia\i cele 206 hectare. M[ bucur c[ am reu\it s[ le aduc ceea ce li se cuvine de fapt. Neau ]ntors de nu \tiu câte ori din drum” Cristian Roman, prefect

Pu\tiul a fost identificat de o patrul[ de poli`ie hoin[rind pe o strad[ din municipiul Boto\ani. Acesta a declarat c[ a plecat de bun[ voie de acas[. Tat[l copilului a declarat poli`i\tilor c[ de vineri, de la ora 12.50, de când fiul s[u Marian Alexandru Ni`[ a plecat de la \coal[, nu s-a mai ]ntors acas[. Poli`i\tii au stabilit ulterior c[ b[iatul a plecat de bun[ voie de mai multe ori de acas[, fiind g[sit ulterior pe strad[, ]n bazar sau ]n parcuri, unde obi\nuia s[ vagabondeze \i s[ cer\easc[. Pentru c[ verific[rile efectuate de poli`i\ti ]n primele zile nu au dat niciun rezultat, Marian Alexandru Ni`[ a fost dat chiar \i ]n urm[rire na`ional[. Din fericire, copilul a fost g[sit nev[t[mat, dup[ dou[ zile de c[ut[ri, pe o strad[ din municipiu. A fost dus de poli`i\ti ]napoi acas[, p[rin`ii acestuia fiind sf[tui`i ca pe viitor s[ ]l supravegheze mult mai bine. (D[nu` Rotariu)

Reclamã comandatã de PD-L Botoºani

Evenimentul de Botosani nr. 1503  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you