Page 1

CMYK

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 281 (1502) • Miercuri, 2 decembrie 2009 • 16 pagini

Publicitate comandatã de PD-L Botoºani

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

Criza ocole\te demnitarii Este criz[, dar nu pentru toat[ lumea. }n timp ce 28.600 de bugetari, atât cât num[r[ jude`ul Boto\ani, au trebuit pe parcursul anului s[ renun`e la diverse sporuri sau prime, pentru demnitari nu s-a schimbat mai nimic. Pagina 10

Feti`[ de un an abandonat[ ]n spital Caz tulbur[tor la Spitalul de Copii. Un bebelu\ de numai un an \i trei luni, din C[l[ra\i, st[ abandonat ]n Spitalul de Pediatrie, bolnav de pneumonie. Feti`a a ajuns, luni, ]n stare critic[ la spital \i foarte murdar[.

Pagina 8 Publicitate comandatã de PD-L Botoºani

Publicitate

Ziua PNL sus`ine Mircea Geoan[ României, colorat[ Pre\edinte politic Coroanele depuse de politicieni la Monumentul Eroilor aveau flori ]n culorile partidelor din care fac parte.

PSD Boto\ani dispune de un sistem de combatere a votului multiplu Organiza`ia PSD Boto\ani anun`[ c[ dispune de un sistem de combatere a turismului electoral, care poate semnala ]n timp real apari`ia votului dublu sau multiplu. Sistemul a fost testat la primul tur de scrutin la nivel na`ional, când PSD a putut oferi autorit[`ilor probe clare privind multe cazuri ]n care acelea\i persoane au votat ]n mai multe sec`ii de vot. Practic, sistemul permite compararea ]n timp real a tabelelor electorale din sec`iile speciale, la nivel na`ional. Astfel, ]n situa`ia ]n care

Pagina 5

un aleg[tor voteaz[ ]n mai multe sec`ii speciale, acesta poate fi identificat ]n foarte scurt timp, precizându-se totodat[ sec`iile de vot ]n care acesta \i-a exercitat de mai multe ori dreptul de a vota. De asemenea, aleg[torii pot fi verifica`i dac[ au votat o dat[ ]n sec`ia de domiciliu, iar apoi mai voteaz[ o dat[ ]n sec`ia special[ dintr-o alt[ localitate, oriunde pe teritoriul României sau ]n sec`iile amenajate ]n str[in[tate. Continuare ]n pagina 3


2

2 decembrie 2009

STARTNEWS Editorial

Patru din cinci Strategul din umbr[ al viitorului „Guvern Johannis” este Dinu Patriciu. N-a fost greu de anticipat, se \tie de ceva timp c[ octanicul miliardar a f[cut c[r`ile \i pe timpul Guvernului T[riceanu \i c[ el este la originea acestei alian`e dubioase PSD-PNL. Acest individ nu are pic de respect pentru român, chiar zilele acestea a sc[pat „porumbelul” afirmând c[ viitorul guvern va trebui s[ disponibilizeze Lucian Alecsa patru din cinci bugetari. Pân[ nu demult, atât social cât \i liberalii, ]l tr[geau de aten`ie pe premierul Emil Boc ori de câte ori acesta ]ncerca s[ aduc[ ]n discu`ie problema bugetarilor. Clar, trecem printr-o criz[, este absolut necesar s[ se ia m[suri pentru diminuarea cheltuielilor ]n zona bugetarilor, dar de aici \i pân[ a afirma o asemenea anomalie e o distan`[ mare. O astfel de ipotez[ apocaliptic[ pus[ ]n practic[ ar l[sa pe drumuri peste un milion de român, iar institu`iile statului ar r[mâne blocate. Dac[ aceasta este singura solu`ie din mintea miliardarului de mucava, atunci vom ajunge pe buza pr[pastiei. Mai simplu ar fi ca dl. Dinu Patriciu s[-\i achite datoriile fa`[ de statul român, care se ridic[ la peste jum[tate de miliard de euro, poate c[ a\a s-ar mai echilibra bugetul. Din ce sectoare dore\te Dinu Patriciu s[ disponibilizeze atâ`i func`ionari? Cred c[ s-o fi gândit ]n primul rând la cei ce-\i fac datoria prin Finan`e. {\tia i-au dat ]n ultimul timp cele mai multe b[t[i de cap, lui \i prietenilor lui, le-au ar[tat cu degetul afacerile necurate la care au recurs spre a-\i spori averile. Nu cred c[ i-a sc[pat din ochi nici pe cei din Justi`ie. Bine]n`eles, pe cei care i-au creat probleme pe timpul Monic[i Macovei, \i-ar dori ca dosarelor lui s[ le vin[ rândul spre judecare dup[ ce se prescriu, mai ales c-au prins mucegai prin sertarele procurorilor. Dac[ s-o fi gândit s[ disponibilizeze \i din S[n[tate patru din cinci, atunci putem s[ ne preg[tim fiecare co\ciugul, dup[ aceast[ grip[ porcin[ România mai avea nevoie \i de-o grip[ patrician[ \i... kaput! Despre ]nv[`[mânt putem discuta ]n aceea\i termeni, nu po`i ignora factorul educa`ional dintr-o societate, mai ales ]ntr-o societate precum a noastr[, care ]nc[ nu are o structur[ de ]nv[`[mânt pus[ la punct. Va fi tragic pentru România dac[ asemenea indivizii, care au jucat pân[ acum avu`ia na`ional[ la ruleta ruseasc[ vin acum s[ ne dea lec`ii de capitalism.

Calendar cre\tin ortodox 2 M Sf. Prooroc Avacum; Cuviosul Ioan; Sf. Mc. Miropa 3 J Sf. Prooroc Sofonie; Cuv. Ioan Sinaitul; †) Cuv. Gheorghe de la Cernica

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Pe 2 decembrie 2008, Evenimentul de Boto\ani scria despre r[zboiul politic dintre peneli\tii Liviu Câmpanu \i Florin ~urcanu. Exclus din forma`iune cu pu`in ]nainte de ]nceperea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare \i apoi ]nlocuit de Liviu Andronic ]n func`ia de secretar coordonator, Florin ~urcanu s-a decis s[-\i fac[ dreptate, mergând la Bucure\ti pentru a expune situa`ia conducerii centrale a PNL. De dragul rezultatului bun la alegeri, C[lin Popescu T[riceanu, pre\edintele PNL de la acea dat[, i-a recomandat lui ~urcanu s[ „]ngroape securea r[zboiului” \i s[ fac[ echip[ cu C^mpanu, ]ns[ acest lucru nu a fost posibil. Declara`ii t[ioase au fost f[cute ]n continuare de c[tre cei doi, urmate de noi drumuri ale lui ~urcanu ]n Capital[. Pe 20 martie 2009, Florin ~urcanu a fost ales ]ntre cei 21 de membri ai Biroul Permanent

4,2738 lei

2,8396 lei

Central al PNL, primind 697 de voturi, ]n timp ce Câmpanu fusese votat de 670 de membri PNL. Pe 5 martie 2009, ]n cadrul unei \edin`e la care a participat \i Ludovic Orban, s-a decis ]ncetarea mandatului lui Liviu Câmpanu din func`ia de pre\edinte al filialei jude`ene a PNL. Cu toate acestea, Câmpanu a refuzat sistematic s[-\i dea demisia. Pe 12 aprilie, membrii Delega`iei Permanente au votat, aproape ]n unanimitate, aducerea lui ~urcanu la conducerea forma`iunii. }n septembrie, Câmpanu a renun`at la calitatea sa de membru al PNL, r[mânând cu func`ia de senator.

Ziua: 130C

Noaptea: 50C

(Ne)pl[ti`i prin tragere la sor`i. Din cei 10 membri ai BEJ, trei sunt judec[tori, iar restul sunt reprezentan`i ai partidelor parlamentare \i neparlamentare. Cei din urm[ au intrat ]n birou prin tragere la sor`i.

Munc[ pe promisiuni pentru alegeri

Cei 10 membri ai Biroului Electoral Jude`ean (BEJ) nu au fost remunera`i pentru activitatea depus[ ]n luna noiembrie la organizarea alegerilor. }n mod normal, la precedentele scrutine ace\tia ]\i primeau banii a doua zi dup[ votare, ]ns[ acest lucru nu s-a ]ntâmplat nici pân[ la aceast[ dat[ \i nici nu se \tie când va avea loc. Atât cei trei judec[tori, cât \i reprezentan`ii partidelor trebuie s[ primeasc[ potrivit legii o indemniza`ie total[ de 74 de lei pe zi, inclusiv pentru sâmbete \i duminici. Ei nu au primit ]ns[ vreun leu. „La mine nu e o problem[, dar sunt colegi care se gândesc s[ ]ntrerup[ activitatea”, a declarat Costel Lupa\cu, membru BEJ. Ace\tia ar trebui s[ fie pl[ti`i de Prefectur[, ]ns[ institu`ia nu de`ine fondurile necesare.

Doar pentru plata componen`ilor BEJ sunt necesari 22.200 de lei. Nu doar ace\tia fac munc[ patriotic[. Nici angaja`ii Direc`iei Jude`ene de Statistic[ Boto\ani care au lucrat la centralizarea datelor \i nici membrii grupului auxiliar tehnic format din angaja`i ai Prefecturii nu au fost pl[ti`i. Practic, p^n[ acum \i-au luat banii doar cei trei judec[tori din BEJ, ]ns[ pentru activitatea depus[ ]n octombrie. (Sergiu B[l[\c[u)

de lei trebuie s[ primeasc[ pentru luna noiembrie fiecare membri BEJ.

Ministerul Administra`iei \i Internelor nu a f[cut ]nc[ viramentele. Nu doar la Boto\ani se ]ntâmpl[ asta, este o situa`ie la nivelul ]ntregii `[ri prefectul Cristian Roman

Val de plângeri ]mpotriva \efilor de asocia`ii }nc[ o asocia`ie de proprietari a fost reclamat[ de boto\[neni la Prim[rie. De aceast[ dat[, cea pârât[ la municipalitate este Asocia`ia de proprietari 31. Locatarii aronda`i acesteia se plâng de facturile lunare prea mari pe care le primesc. Reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani spun c[ tot mai mul`i boto\[neni depun plângeri la adresa asocia`iilor, nemul`umirile fiind facturile ]nc[rcate. „To`i care sunt nemul`umi`i fac sesizare la Prim[rie, ]ns[, ]n cadrul institu`iei avem trei oameni \i nu putem face controale la fiecare asocia`ie. O sesizare a fost depus[ \i de locatari la adresa Asocia`iei 31 \i urmeaz[ se fie f[cut un control”, a precizat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Municipalitatea a declan\at o ac`iune mai ampl[ de control la asocia`iile de proprietari din ora\, ]n vara acestui an, cu scopul de a vedea cum sunt gestiona`i banii da`i de locatari. Pân[ la aceast[ dat[ au fost descoperite nereguli la mai multe asocia`ii, cea mai mare delapidare fiind constatat[ la Asocia`ia 46. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Sunt \i nemul`umiri ale oamenilor care nu sunt ]ntemeiate, dar sunt \i sesiz[ri ]ntemeiate \i probleme la unele asocia`ii Florin Ghiorghi`[, viceprimar Boto\ani


3

2 decembrie 2009 Tot mai pu`ini subven`iona`i. Num[rul beneficiarilor de subven`ie pentru c[ldur[ scade ]n municipiu de la un an la altul. Asta nu pentru c[ boto\[nenii ar duce-o mai bine, ci pentru c[ renun`[ la serviciile societ[`ii Termica.

TOPNEWS

Controale la c[ldura moca

PSD Boto\ani dispune de un sistem de combatere a votului multiplu Continuare din pagina 1

Publicitate comandatã de PD-L Botoºani

Beneficiarii ajutoarelor pentru ]nc[lzire, ]n lupa municipalit[`ii. Reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani anun`[ verific[ri ]n rândul boto\[nenilor care ]\i ]nc[lzesc locuin`ele cu ajutorul statului. Potrivit viceprimarului Florin Ghiorghi`[, controalele vor fi f[cute urmare a unor sesiz[ri, dar \i prin sondaj. Reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani spun c[ aceast[ ac`iune de control se face pentru a vedea dac[ boto\[nenii care \i-au depus dosare pentru acest ajutor se ]ncadreaz[ cu adev[rat ]n criteriile stabilite prin lege. „Nu po`i s[ faci controale la toate cele 8000 de ajutoare de ]nc[lzire pentru termoficare, undeva la 3500 de ajutoare pe gaz \i alte 500 de ajutoare pe lemne. Ele vor fi f[cute prin sondare sau la reclama`iile oamenilor”, a declarat viceprimarul Ghiorghi`[.

Vor restitui banii \i vor pl[ti \i penalit[`i Boto\[nenii care vor fi g[si`i ]n neregul[ \i care au declarat ]n fals, vor fi pu\i s[ returneze sumele primite, cu penalit[`ile care decurg de aici. De asemenea, potrivit viceprimarului, ace\tia vor r[spunde \i ]n fa`a autorit[`ilor competente, respectiv organele de cercetare penal[. Florin Ghiorghi`[ sus`ine c[ \i ]n iarna anului

A\adar, cei care ar fi tenta`i s[ accepte diverse oferte pentru a vota de dou[ sau mai multe ori trebuie s[ \tie c[ se expun unui riscului de a fi aresta`i chiar ]n ziua votului, pentru s[vâr\irea infrac`iunii de vot multiplu, care se pedepse\te cu ]nchisoare de la \ase luni la trei ani. Reprezentan`ii PSD consider[ c[ un astfel de sistem de combatere a votului multiplu ar trebui dezvoltat de c[tre autorit[`ile publice pentru a pune cap[t suspiciunilor privind turismul electoral. „Poate c[ la alegerile viitoare, Poli`ia sau alte autorit[`i ]n drept vor dezvolta un sistem similar prin care s[ monitorizeze ]n timp real activitatea electoral[ a fiec[rui aleg[tor. Vom vedea atunci c[ autocarele vor r[mâne ]n garaje \i nimeni nu va mai pune la ]ndoial[ rezultatul alegerilor”, a declarat pre\edintele PSD Boto\ani, Gheorghe Marcu.

PSD repet[ mobilizarea activului ]n ziua votului Totodat[, reprezentan`ii PSD au afirmat c[ vor repeta ]n turul doi mobilizarea ]n teritoriu a celor 6.000 de membri cu scopul de a combate turismul electoral ]n ziua votului. Ace\tia vor dispune de aparatur[ pentru a realiza ]nregistr[ri video ce vor sta drept probe ]n cazul ]n care se constat[ activit[`i care ]ncalc[ legea electoral[.

trecut au fost ]nregistrate câteva astfel de situa`ii. El spune c[ primarul municipiului Boto\ani a semnat deja deciziile pentru acordarea acestor ajutoare. (L[cr[mioara Lupa\cu)

lei este limita maxim[ a venitului pân[ la care se pot acorda ajutoare.

„Am instruit aceste persoane s[ nu afecteze ]n nici un fel procesul electoral. Rolul lor strict e de a supraveghea ]n teritoriu dac[ apar activit[`i ilegale care ]ncalc[ legea electoral[. Având ]n vedere experien`a de la Europarlamentare, avem motive serioase s[ lu[m toate m[surile de precau`ie pentru a ap[ra voturile exprimate liber de aleg[tori ]n favoarea candidatului nostru”, a subliniat Gheorghe Marcu.

PD-L s-a compromis ]n chestiunea „spargerii sediului de partid” Pe de alt[ parte, social-democra`ii au amendat \i aluziile formulate de unii lideri ai PD-L care au dat de ]n`eles c[ victoria categoric[ a PSD nu ar fi fost tocmai ]n regul[. „Cred c[ PD-L ar trebui s[ aib[ onoarea de a-\i asuma ]nfrângerea suferit[ ]n primul tur de scrutin. Aluziile f[cute de unii lideri democrat-liberali sunt jignitoare ]n primul rând pentru aleg[torii care \i-au exprimat op`iunea ]ntr-un anumit sens. Nu po`i veni s[ acuzi f[r[ a avea nici un temei. Am mai v[zut o declara`ie prin care se sugerea c[ PSD s-ar fi aflat ]n spatele spargerii de la sediul PD-L. Poli`ia a dovedit ]ns[ c[ infractorii erau chiar membrii echipelor de afi\aj ai PD-L. }n aceste condi`ii, cine mai poate crede ]n astfel de acuza`ii venite din partea domnilor de la PD-L?”, s-a ]ntrebat retoric pre\edintele PSD Boto\ani.

Am avut cazuri când beneficiarii au renun`at singuri la ajutorul de ]nc[lzire pentru c[ au plecat ]n str[in[tate ori s-au debran\at. Au fost situa`ii când al`ii au declarat \i ]n fals Florin Ghiorghi`[, viceprimar Boto\ani


CMYK

4

2 decembrie 2009

TOPNEWS

Munc[ amendat[. Anul trecut, una din fabricile de confec`ii boto\[nene a fost amendat[ pentru c[ nu a dat liber angaja`ilor de 1 decembrie. Acesta poate fi un motiv pentru care firmele din industria u\oar[ ieri nu au lucrat.

Ziua Na`ional[, aniversat[ prin nemunc[ Ziua Na`ional[ a României a fost s[rb[torit[ prin nemunc[ ]ntr-unul dintre principalele sectoare productive ale jude`ului, respectiv industria u\oar[. De\i au, ]n sfâr\it, comenzi foarte multe, de\i aveau de respectat un deadline, fabricile de confec`ii \i-au ]nchis por`ile, fiecare dup[ un program diferit. Una dintre firmele care-\i au fabrica ]n zona Electrocontact, \i-a pus cele 100 de confec`ionere s[ semneze dac[ vor sau nu s[ munceasc[ de Ziua Na`ional[ \i toate au semnat c[ nu vor s[ lucreze pe 1 decembrie, de\i patronatul le-a prezentat nevoia de a finaliza o anumit[ comand[ ]ntr-un termen scurt. O alt[ unitate care ]\i desf[\oar[ activitatea

]n aceea\i zon[ \i-a chemat muncitorii s[ lucreze cu o sâmb[t[ ]nainte \i le-a dat liber luni \i mar`i, 30 noiembrie \i 1 decembrie. Mihai Tincu, directorul unei companii de confec`ii din municipiu, a spus c[ nevoia de for`[ de munc[ ]n aceast[ perioad[ este foarte mare, dar, cu toate acestea, salaria`ii au beneficiat de ziua liber[ stabilit[ prin lege.

Inspec`ia muncii face control la libere Reprezentan`ii Inspectoratului Teritorial de Munc[ (ITM) Boto\ani sus`in c[ ziua de 1 decembrie a fost lipsit[ de orice tip de controale deoarece legisla`ia nu permite efectuarea de astfel de verific[ri. Roxana Gavril, purt[torul de cuvânt al ITM, a spus c[ seria de controale va ]ncepe de ast[zi, inspectorii verificând ]n principal pontajul salaria`ilor \i eventualele sesiz[ri primite ]n cursul zilei de ieri. (Bogdan Caliniuc)

Am fi avut mare nevoie s[ continu[m programul \i ast[zi (ieri - n.r.), dar cu toate acestea oamenii au avut ziua liber[ prev[zut[ prin lege. Avem comenzi foarte multe \i trebuie s[ le onor[m Mihai Tincu, director fabric[ de confec`ii

S[rb[toare cu avansare |eful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea \i Eviden`a Pa\apoartelor Simple (SPCEEP), Viorel Gaidur, a fost avansat ]n gradul de comisar \ef. Calificativul foarte bun la evaluarea anual[ i-a adus avansarea. Propunerea a venit din partea conduc[torului superior ierarhic de la nivelul jude`ului, prefectul Cristian

Roman, dup[ ce ]n urma evalu[rii anuale, calificativul ob`inut a fost de foarte bine. }n perioada 26-30 octombrie 2009, Direc`ia General[ a Pa\apoartelor a trimis Corpul de control pentru a face evaluarea anual[ a activit[`ii. Ac`iunea a vizat ]n principal modul de ]ndeplinire a atribu`iilor \i sarcinilor specifice, a aplic[rii m[surilor de limitare a exercit[rii dreptului la libera circula`ie ]n str[in[tate, a capacit[`ii manageriale \i climatului organiza`ional, a modului de realizare a rela`iilor cu publicul. (Monica Aionesei)

Serviciul nostru la Boto\ani a ob`inut calificativul foarte bine \i cea mai mare not[ din `ar[ de pân[ acum. Este rodul muncii tuturor prefect Cristian Roman

este nota pe care SPCEEP Boto\ani a primit-o la evaluarea f[cut[ de Direc`ia General[ a Pa\apoartelor.

Avans[ri \i la Jandarmerie De Ziua Na`ional[ a României au fost avansa`i ]n grad, ]nainte de expirarea stagiului minim, trei angaja`i ai Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean (IJJ). Ace\tia s-au ales cu câte un grad superior celui avut pân[ acum pentru rezultatele foarte bune ob`inute ]n activitatea profesional[. Prin ordin al ministrului de interne a fost avansat un ofi`er de la gradul de c[pitan la cel de maior, iar prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române au fost avansa`i trei subofi`eri, doi de la gradul de plutonier major la cel de plutonier adjutant, iar unul de la gradul de plutonier la cel de plutonier major. Citirea ordinelor de avansare \i ]nmânarea gradelor militare a fost f[cut[ de c[tre inspectorul \ef al IJJ Boto\ani, lt.col. Moro\anu Constantin, ]n prezen`a cadrelor unit[`ii. (D[nu` Rotariu)


CMYK

5

2 decembrie 2009 Control la steaguri. }naintea primului tur de scrutin, prefectul Cristian Roman a ordonat un control la sec`iile de votare ]n care, printre altele, a solicitat ca acestea s[ aib[ arborat Drapelul Na`ional al României.

ESEN~IAL

Ziua României, colorat[ politic Reprezentan`i ai armatei, ai structurilor Ministerului Administra`iei \i Internelor (MAI), \efii administra`iei jude`ului, \efi de institu`ii deconcentrate, parlamentari, politicieni, dar \i simpli boto\[neni, au asistat ieri diminea`[ la manifest[rile prilejuite de Ziua Na`ional[ a României.

Pre` de dou[ ore, circula`ia a fost restric`ionat[ la intersec`ia Calea Na`ional[ cu Cuza Vod[ pentru ca ac`iunea organizat[ ]n cinstea românilor la Monumentul Eroilor din cel de-al doilea r[zboi mondial s[ se desf[\oare ]n condi`ii optime. Un sobor de preo`i ]n frunte cu p[rintele protopop Lucian Leonte a oficiat slujba religioas[, dup[ care sa realizat ceremonialul de depuneri de coroane \i jerbe de flori. Pata

politic[ nu a lipsit nici de aceast[ dat[ din discursurile \efilor jude`ului \i parlamentarilor. Mai mult, inclusiv coroanele de flori depuse au fost ]n culorile partidelor politice din care fac parte, ro\ii, portocalii sau galbene. Socialdemocra`ii s-au remarcat prin cravatele ro\ii pe care le purtau. Momentul solemn a fost ]ncheiat cu defilarea g[rzii de onoare. (Monica Aionesei) „Jertfa, patriotismul \i sentimentul de dragoste al fiec[ruia dintre osta\ii români au fost pilonii pe care poporul român \i-a construit unitatea la 1 decembrie 1918. 1918 reprezint[ anul triumfului idealului na`ional, r[splata \irului de lupte \i sacrificii umane \i materiale pentru ca ceea ce la 1600 era doar un vis, s[ se transforme la 1 decembrie 1918 ]ntr-o miraculoas[ realizare a poporului român“ Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean

„Marea Unire de la 1918 este o fapt[ de m[re`ie care nu reprezint[ opera niciunui partid, niciunui om politic sau a unui guvern, ci a ]ntregii na`iunii române. Românii sunt singurii responsabili de aceast[ fapt[ iar noi, politicienii, avem doar datoria de a continua procesul de modernizare a `[rii“

„Constat, cu durere ]n suflet, c[ sentimentul patriotic, atât de puternic cândva, a cam p[lit ]n zilele noastre. Poate principala cauz[ este aceea c[ patriotismul a fost deturnat ]n vremea comunismului ]n favoarea regimul de trist[ amintire. Noi, cei care conducem vremelnic treburile acestei `[ri, noi cei care gândim \i sim`im române\te, avem obliga`ia de a trezi ]n sufletul semenilor no\tri sentimentul adormit de vremuri, de a-i face din nou mândri de ceea ce sunt“

C[t[lin Flutur, primar Boto\ani

Cristian Roman, prefect

1 Decembrie cu steaguri zdren`uite 1 Decembrie este, teoretic, prilej de s[rb[toare, ac`iuni patriotice \i discursuri m[re`e. Practic ]ns[, unii \efi de institu`ii nu s-au obosit nici m[car s[ schimbe steagurile decolorate \i zdren`uite. Singurele institu`ii care au arborat tot timpul tricolorul sunt cele mili-

tare, precum \i cele ale administra`iei de stat \i locale. }n multe cazuri nu se pun steaguri decât de Ziua Na`ional[. Directorii unor institu`ii deconcentrate par s[ nu fi privit spre Drapelul Na`ional de la sediile unit[`ilor pe care le conduc. }n multe cazuri, steagurile arat[ ca dup[ r[zboi, zdren`uite, cu culori \terse sau arborate neglijent. }n loc de steaguri ale României sau ale Uniunii Europene, pe unele institu`ii

boto\[nenii se vedeau ieri ni\te zdren`e sau buc[`i de pânze decolorate \i foarte murdare, de pe care cu mare greutate mai po`i recunoa\te simbolurile na`ionale sau europene. Direc`ia Muncii, Direc`ia de Cultur[ sau Agen`ia pentru Protec`ia Mediului, sunt doar câteva dintre institu`iile unde steagurilor este evident c[ nu li s-a acordat prea mare aten`ie. (Petronela Rotariu)

La fasolea cu c^rna`i, oare, mai d[ ceva?


6

2 decembrie 2009

TOPNEWS

La furat ]n deplasare. Un boto\[nean a fost re`inut de poli`i\tii din Vrancea dup[ ce, ]mpreun[ cu un b[rbat din Bac[u, a furat bagajele unui b[trân din Rugine\ti. Cei doi au fost re`inu`i de poli`i\tii de la Postul de Poli`ie Transporturi Feroviare din Foc\ani.

Familie spulberat[ pe trecerea de pietoni Accident dramatic ieri sear[, ]n municipiul Boto\ani, pe o trecere de pietoni de lâng[ |coala General[ Num[rul 8. O familie ]ntreag[, format[ din trei persoane, a fost lovit[ de o ma\in[ ]n timp ce se aflau pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc ]n jurul 18.40, când Petric[ C. ]n vârst[ de 46 de ani, aflându-se la volanul autoutilitarei marca Peugeot, ]n momentul ]n care a vrut s[ fac[ un viraj la dreapta de pe strada Grivi`a c[tre strada Tudor Vladimirescu, a lovit ]n plin o familie care se afla pe marcajul pietonal. „Erau la vreo patru-cinci metri de trecerea de pietoni \i mi-au s[rit ]n fa`[. Nu am mai putut s[-i evit”, a declarat Petric[ C. Trec[torii au sunat la 112, la fa`a locului deplasându-se dou[ echipaje ale Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ (SJA). Dintre to`i, mama a fost lovit[ cel mai grav, suferind o lovitur[ la cap. Din fericire, nici unul dintre cei trei pietoni accidenta`i nu au suferit leziuni care s[ le fi pus via`a ]n pericol.

mg/l alcool pur ]n aerul expirat avea \oferul când a fost testat de poli`i\ti Feti`a prezenta un traumatism de genunchi stâng, mama un traumatism cranio-cerebral acut deschis cu un hematom extradural, iar tat[l un traumatism de membru superior stâng Constantin Andone, medic SJA

Interna`i ]n spital |oferul s-a apucat de b[ut dup[ accident Ce a urmat dup[ accident este incredibil. Conform declara`iilor martorilor, \oferul a tras ma\ina pe dreapta \i

a b[ut alcool ]ntr-un bar din apropiere. „A tras ma\ina pe dreapta, dup[ care a intrat ]n primul bar din zon[ \i a luat o t[rie. A spus c[ era emo`ionat”, a povestit un martor. Ca atare, când a fost testat de poli`i\ti, a reie\it c[ \o-

Ureche pierdut[ ]ntr-un accident O femeie ]n vârst[ de 42 de ani, din Boto\ani, risc[ s[ r[mân[ mutilat[ pe via`[, dup[ ce a fost r[nit[ ]ntr-un accident rutier petrecut ]n noaptea de luni spre mar`i, ]n localitatea Vl[deni. Accidentul a avut loc ]n jurul orei 04.00. La volanul unui autoturism marca Logan se afla Ion B., ]n vârst[ de 39 de ani, care circula dinspre Boto\ani spre Suceava. Pe raza localit[`ii Vl[deni, \oferul nu a `inut cont de faptul c[ por`iunea de drum pe care circula era deosebit de periculoas[ ]n condi`iile ]n care era acoperit[ cu ap[. La un moment dat, a pierdut controlul volanului, ma\ina a ajuns ]n \an`, dup[ care s-a izbit de un copac. }n urma accidentului, au fost r[nite dou[ femei, Florica M., ]n vârst[ de 42 de ani, din Boto\ani, \i Antonina N., ]n vârst[ de 56 de ani, din Republica Moldova, aflate ]n ma\in[.

|oferul a c[lcat prea tare pedala de accelera`ie Poli`i\tii care au efectuat cercet[ri la fa`a locului au stabilit c[ de vin[ pentru producerea accidentului este \oferul, care a c[lcat prea mult pedala de accelera`ie. Ambele victime ale accidentului au fost transportate de o ambulan`[ la Spitalul Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”. Dac[ femeia din Republica Moldova a suferit r[ni u\oare, medicii stabilind c[ se afl[ ]n afara oric[rui pericol, boto\[neanca nu a fost atât de norocoas[. Aceasta a fost diagnosticat[ cu traumatism cranio-facial acut deschis \i hematom paretal, fiind ulterior transferat[ la Ia\i din cauza unei pl[gi suferite la nivelul unei urechi. De altfel, medicii au declarat c[ din cauza gravit[`ii leziunii, femeia risc[ s[ r[mân[ f[r[ pavilionul urechii. (D[nu` Rotariu)

Accidentul s-a produs pe fondul neadapt[rii vitezei de c[tre \ofer la un carosabil umed, moment ]n care a derapat ]n partea stâng[ a p[r`ii carosabile, a ajuns ]n \an`, dup[ care a intrat ]ntr-un copac de pe marginea drumului. }n urma accidentului, dou[ femei, pasagere ]n autoturism, au fost r[nite comisar Manuela Ieremie, purt[tor de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean

ferul este b[ut. Acum misiunea poli`i\tilor va fi destul de dificil[, urmând a se stabili dac[ \oferul autoutilitarei a consumat alcool \i ]nainte de a se urca la volan. Dac[ va fi a\a, se va alege cu dosar penal.

Ambulan`ele ajunse la fa`a locului i-au transportat pe cei trei la spital. Feti`a, M.I., ]n vârst[ de \ase ani, a fost dus[ la Spitalul de Copii, iar p[rin`ii ei la Spitalul Jude`ean. Femeia, M.I., ]n vârst[ de 26 a suferit o leziune la cap, fiind supus[ la mai multe investiga`ii de specialitate. (D[nu` Rotariu)

Grab[ pl[tit[ cu permisul Un boto\[nean ]n vârst[ de 47 de ani va fi pieton pentru 60 de zile, dup[ ce a provocat un accident de circula`ie, mar`i diminea`[, intrând ]n plin ]ntr-un autoturism. Totul s-a ]ntâmplat din cauza neacord[rii priorit[`ii. Accidentul a avut loc la intersec`ia str[zilor Independen`ei cu Grivi`a. S.L., ]n vârst[ de 47 de ani, se afla la volanul unui autoturism marca Volkswagen \i cobora dinspre fabrica de confec`ii spre

strada Grivi`a. }n intersec`ie nu a acordat prioritate, ]n acel moment ma\ina sa fiind izbit[ de un Ford Mondeo care circula regulamentar \i care era condus de A.B., ]n vârst[ de 32 de ani. }n urma impactului, ambele autoturisme au fost avariate, niciunul dintre \oferi nefiind r[nit. }n schimb, \oferul care a provocat accidentul va r[mâne f[r[ permis timp de 60 de zile. (D[nu` Rotariu)


7

2 decembrie 2009 Ieri adversar, ast[zi coechipier. Pe 24 octombrie, Acsinte a jucat contra FC Boto\ani chiar pe Municipal, c^nd Dinamo II a fost ]nsvins[ cu 2 -1, iar funda\ul a fost t[v[lit serios de fo\tii colegi.

Funda\ul stânga al echipei Dinamo II a profitat de faptul c[ este suspendat dou[ etape \i a venit s[ se preg[teasc[ sub comanda lui Cristi Popovici.

TOPNEWS

spus Florin Acsinte. }n plus, fotbalistul boto\[nean sus`ine c[ nu ]\i dore\te s[ se mai ]ntoarc[ la Dinamo II Bucure\ti \i c[ prefer[ s[ plece la o alt[ echip[, unde are posibilitatea s[ joace. „

Dup[ trei luni petrecute la Dinamo II Bucure\ti, funda\ul stânga Florin Acsinte a revenit la FC Boto\ani \i se preg[te\te al[turi de fo\tii s[i colegi.

50.000, plus TVA, va ]ncasa FC Boto\ani dac[ Dinamo va dori s[ ]l opreasc[ pe Acsinte Pentru c[ este suspendat ]n etapa de sâmb[t[, ultima a turului de campionat, el a preferat s[ se ]ntoarc[ mai devreme la Boto\ani, mai ales c[ ]mprumutul s[u la Dinamo II expir[ s[pt[mâna aceasta. „Oricum, contractul meu de ]mprumut expir[ s[pt[mâna aceasta dup[ ultima etap[ a turului. De aceea am preferat s[ revin la Boto\ani \i s[ m[ preg[tesc cu b[ie`ii. Cât am fost la Dinamo, mi-am f[cut treaba. Nu mi-au dat \ansa s[ joc la prima echip[. Am debutat ]n meciul de Cupa României, dar dup[ ce a plecat Bonetti, nu mi-au mai dat nicio \ans[”, ne-a

Florin Acsinte a revenit la Boto\ani \i ]n zilele urm[toare voi avea o discu`ie cu cei de la Dinamo s[ vedem dac[ ]l doresc sau nu. El a fost ]mprumutat pân[ la finalul turului la Dinamo II \i din câte am v[zut, a avut o evolu`ie bun[. Pân[ la sfâr\itul anului vom lua o decizie ]n privin`a lui. Cornel |fai`er, pre\edinte FC Boto\ani

Chereche\, trimis ]n liga a III-a Cel de la treilea portar al FC Boto\ani ar putea ajunge ]n liga a treia. Cel pu`in aceasta este dorin`a finan`atorului clubului. La sf]r\itul ultimului meci pe care ro\-alb-alba\trii l-au disputat pe teren propriu, Valeriu Iftime a purtat o discu`ie cu Ovidiu Chereche\ chiar ]n spatele tribunei cu vestiare. Goalkeeperul era un

monument de dezn[dejde. El i-a spus patronului de la Elsaco ceva de genul „dac[ nu se poate m[ las \i gata”, vizibil afectat de faptul c[ ]n acest sezon nu mai prinde nici m[car banca de rezerve. Iftime a ]ncercat s[ ]l ]mb[rb[teze \i a spus c[ la sf^r\itul turului va ]ncerca s[ ]i g[seasc[ portarului o echip[ la care s[ ]l

}n momentul acesta, nu \tiu ce voi face. Am avut discu`ii cu mai multe echipe din prima lig[, inclusiv din partea superioar[ a clasamentului \i cu câteva echipe de liga a doua care se lupt[ pentru promovare. Personal, nu mi-a\ mai dori s[ revin la Dinamo. }n primul rând, nu mi-am primit banii de trei luni \i ]n al doilea rând, nu vreau s[ mai joc la echipa a doua. Prefer s[ merg la o echip[ unde am posibilitatea s[ joc \i s[ progresez.

Gripa porcin[ amân[ meciul echipei Pro Volei Conducerea tehnic[ a echipei a cerut amânarea meciului de sâmb[t[ cu CSM Târgovi\te, deoarece nu mai pu`in de \ase juc[toare sunt indisponibile. Jum[tate din lotul echipei Pro Volei este consemnat la domiciliu, juc[toarele fiind suspecte de grip[ porcin[. Roxana Lupu, Alina Covrig, Mariana Iosif, Romina Onofra\, Elena R[dulescu \i Georgiana Lascu au fost investigate de c[tre medici \i se a\teapt[ rezultatele analizelor. Mihai Vasilic[, antrenorul secund al echipei boto\[nene sus`ine c[ medicii le-au recomandat juc[toarelor s[ stea

]mprumute. „E un c^\tig mare pentru el dac[ joac[ ]n liga a treia. Asta ]nseamn[ s[ nu ai echipa a doua la club. Dac[ nu ai, c[ut[m alt[ echip[ la care s[ joace”, a spus Iftime. „

izolate timp de \apte zile, fapt pentru care s-a solicitat la Federa`ia Român[ de Volei amânarea meciului cu CSM Târgovi\te. Pro Volei avea programat, sâmb[t[, ]n Sala Polivalent[ Elisabeta Lip[, cel de al doilea joc din returul actualei edi`ii de campionat, contra forma`iei CSM Târgovi\te. „

Avem \ase juc[toare, din care trei titulare, ce nu pot evolua sâmb[t[ din cauza problemelor medicale. Acestea au fost izolate la domiciliu \apte zile \i a\tept[m s[ vedem dac[ este vorba de grip[ porcin[. Cert este c[ nu putem juca sâmb[t[. Am vorbit ast[zi (n.r. ieri) cu reprezentan`ii Federa`iei Române de Volei \i le-am solicitat amânarea meciului cu Târgovi\te. Solicitarea noastr[ a fost aprobat[ \i i-am anun`at pe cei de la Târgovi\te s[ nu mai fac[ deplasarea la Boto\ani. Mihai Vasilic[, antrenor secund Pro Volei


8

2 decembrie 2009

TOPNEWS

Anchet[ pentru copil.Reprezentan`ii Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului au declarat c[ vor face o anchet[ social[ ]n acest caz \i c[ ]n func`ie de concluziile acesteia, se va dispune o m[sur[ de protec`ie social[ ]n cazul feti`ei.

Feti`[ de un an abandonat[ ]n spital Tot mai mul`i copii sunt l[sa`i ]n voia sor`ii de cei care leau dat via`[. Din neglijen`[ ori din cauza s[r[ciei, mul`i dintre p[rin`i ]\i abandoneaz[ copiii f[r[ mil[. Cei mici sunt condamna`i astfel, f[r[ s[ aib[ vreo vin[, la o via`[ ratat[ ]nc[ din fa\[. Caz tulbur[tor la Spitalul de Copii. Un bebelu\ de numai un an \i trei luni, din C[l[ra\i, st[ abandonat ]n Spitalul de Pediatrie, bolnav de pneumonie. Feti`a A.A a ajuns, luni, ]n stare critic[ la spital \i foarte murdar[, spun medicii pediatri.

Bolnav, nesp[lat, copilul a fost trimis la spital f[r[ nimeni din familie Mama copilului, o tân[r[ de 20 de ani, \i-a abandonat feti`a la bunica dinspre tat[, spunând c[ nu o mai vrea. Pentru c[ micu`a avea febr[ \i tu\ea, bunica a solicitat sprijinul cadrelor medicale de la Serviciul Jude`ean de Ambulan`[. Spre uimirea acestora, bebelu\ul a fost trimis la spital singur, doar cu certificatul de na\tere. „A venit copilul singur, pentru c[ bunica a spus c[ nu o intereseaz[ acest copil. A fost internat[ singur[ ]ntr-un p[tu`, ]ntr-o camer[ ]n care mai sunt doi copii ]nso`i`i de mame”, a

precizat o asistent[ din cadrul Spitalului de Copii. Feti`a a fost internat[ pe Sec`ia Respiratorie cu diagnosticul de pneumonie. Medicii spun c[ ea a fost adus[ ]n stare critic[ atât din punct de vedere al st[rii de s[n[tate, c^t \i al igienei corporale, drept pentru care copilul a fost sp[lat \i ]mbr[cat de personalul medical.

Tot mai mul`i copii „uita`i” ]n spital Reprezentan`ii Spitalului de Copii sus`in c[ astfel de cazuri sunt tot mai frecvente. De cele mai multe ori ]ns[, mamele vin cu copiii, pe care ulterior ]i abandoneaz[ ]n spital. Cazul

acesta este unul mai deosebit, feti`a fiind abandonat[ de p[rin`i ]nc[ de acas[. Feti`a se afl[ ]n afara oric[rui pericol \i, spun cadrele medicale, este un copil vioi. Provine dintr-o rela`ie a doi tineri din C[l[ra\i, o rela`ie ]n afara c[s[toriei. Tat[l copilului nu a \tiut de gestul mamei \i nici c[ micu`a

Nu am \tiut de acest caz, ]ns[, dac[ ne-a`i sesizat acum, vom trimite o echip[ la spital s[ vad[ cum stau lucrurile, s[ se fac[ o anchet[. Când copilul va fi externat, vom impune o m[sur[ de protec`ie.

A venit cu febr[ \i tuse, cu o igien[ deficitar[. Astfel de cazuri sunt suficiente din p[cate. Pân[ ce va fi vindecat[, feti`a va sta ]n spital. Se va face o anchet[ social[ \i se va dispune o m[sur[ de protec`ie.

Liviu R[d[\anu, directorul DGASPC Boto\ani

Iuliana Kadar, purt[torul de cuvânt al Spitalului de Copii

se afl[ internat[ ]n spital. Acesta a declarat c[ va face tot posibilul s[ ]\i creasc[ singur feti`a. Cei doi tineri au stat ]mpreun[ doi ani, ]ns[ acum sunt desp[r`i`i. Feti`a va sta internat[ ]n spital ]n jur 5-7 zile. (L.Lupa\cu)

Boschetar omor^t de frig Poli`i\tii trebuie s[ afle identitatea unei persoane ce a fost g[sit[ decedat[, ]n noaptea de luni spre mar`i, ]n Pia`a Central[, ]n condi`iile ]n care nu avea documente asupra sa \i frecventa mediul boschetarilor. Paznicul pie`ei a observat trupul b[rbatului, ]ntins pe jos, \i a anun`at Poli`ia. Ini`ial a crezut c[ este o persoan[ c[reia i s-a f[cut r[u. Când s-a apropiat, a v[zut c[ b[rbatul era f[r[ suflare. A sunat la 112, la fa`a locului deplasându-se un echipaj de Poli`ie. La examinarea sumar[ a cadavrului, poli`i\tii nu au

observat leziuni care ar fi putut fi putut tr[da o agresiune. De asemenea, boschetarul nu avea nici documente asupra sa, astfel c[ poli`i\tii ]nc[ nu au stabilit identitatea celui decedat. Cu toate acestea, pentru c[ este vorba de o moarte suspect[, trupul ne]nsufle`it al b[rbatului a fost dus la morga Spitalului Jude`ean „Mavromati”, ]n cursul zilei de mar`i fiind efectuat[ necropsia ]n vederea stabilirii cauzelor mor`ii. Cel mai probabil, boschetarul a c[zut prad[ frigului de afar[. (D[nu` Rotariu)


9

2 decembrie 2009 Au venit buletinele ! 430.448 de buletine de vot au ajuns duminic[ sear[ ]n Boto\ani pentru al doilea tur al preziden`ialelor. Luni a demarat renum[rarea buletinelor de vot. Acestea au ajuns ]n pachete de câte 1.600 de buc[`i, plus un ultim pachet cu 448 de buletine.

TOPNEWS

Cascadorii cu documente electorale Nu mai pu`in de 56 de liste permanente nu ies la num[r dup[ primul tur de scrutin. }n plus, membrii unei sec`ii de votare au semnat procesul verbal cu rezultatele vot[rii ]nainte de a scrie acele rezultate. 56 de liste permanente lips[

datele personale ale aleg[torilor, lipsesc. „}mi pun foarte serios o ]ntrebare care ar trebui adresat[

31

este num[rul de localit[`i din care lipsesc listele electorale din cel pu`in o sec`ie de votare pre\edin`ilor sec`iilor de votare, unor primari: lipsesc un num[r de 56 de liste electorale permanente. M[ ]ntreb ce o fi f[cut cu ele \i la ce le folosesc ]n aceast[ s[pt[mân[. Acolo sunt datele

prezentat sau nu la vot. „A\ vrea s[ le atrag aten`ia primarilor c[ suntem cu ochii pe ei, le atrag aten`ia asupra respect[rii legii”, a mai spus reprezentantul Guvernului ]n teritoriu. Lipsesc liste electorale de la sec`ii din municipiile Boto\ani \i Dorohoi, dar \i din comune precum Dr[gu\eni, Mileanca sau Pom]rla.

Procese verbale semnate ]n alb de membrii sec`iilor de votare Sunt ]n alb \i sunt semnate de absolut to`i membrii, indiferent de partidul din care fac parte. Eu nu a\ vrea s[ cred c[ s-a f[cut o cârd[\ie ]n acest sens, dar este clar[ nerespectarea legii \i ]mpreun[ cu BEJ vom trimite aceste exemplare ]n original organelor competente s[ verifice acest lucru, Parchetului \i Poli`iei. Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani

}n urma contabiliz[rii materialelor electorale din primul tur de scrutin al alegerilor preziden`iale, care ar fi trebuit predate de c[tre reprezentan`ii sec`iilor de votare, s-a constatat c[ 56 de liste permanente, care con`ineau

personale ale cet[`enilor”, a declarat prefectul Cristian Roman. }n prim[ faz[, se poate vorbi de neglijen`[, existând suspiciuni c[ unii primari s-ar fi folosit de aceste liste pentru a vedea care din cet[`enii comunit[`ii s-au

`ii de votare, procese verbale ]n alb, ceea ce ar duce cu gândul la ]ncerc[ri de fraud[ electoral[. Asta au descoperit cei care s-au ocupat de organizarea \i desf[\urarea alegerilor preziden`iale. Roman a precizat c[ ceea ce ]\i

poate repro\a este faptul c[ a dat aviz pozitiv ca toate persoanele propuse de primari s[ fac[ parte din birourile sec`iilor de votare, deoarece au fost considerate persoane integre. (Monica Aionesei)

25.000 Carrefour ]n locul Pars

Carrefour va deschide un hipermarket \i la Boto\ani. Un dezvoltator imobiliar care lucreaz[ cu gigantul francez ]n domeniul retailului a depus la Prim[ria Boto\ani documenta`ia pentru ob`inerea certificatului de urbanism necesar proiectului. Viitorul hipermarket Carrefour va fi construit ]n locul fostului complex comercial Pars, cl[dire dezafectat[ de câteva luni. Primarul C[t[lin Flutur a spus c[ ]n momentul de fa`[ s-a depus doar documenta`ia pentru certificatul de urbanism. „Anul acesta am dat autoriza`ii de construc`ii

Din neaten`ie sau din neglijen`[, printre materialele electorale predate de reprezentan`ii birourilor sec`iilor de votare, au fost uitate procese verbale semnate de c[tre to`i componen`ii unor sec-

pentru Praktiker \i Kaufland. Anul viitor vom primi \i cererea de eliberare a autoriza`iei de construc`ie”, a declarat Flutur. Cel mai probabil, construc`ia viitorului hipermarket Carrefour va fi demarat[ ]n prima parte a anului viitor. Când aveam bani, nu aveam hipermarketuri, când nu avem bani, apar \i acestea. Sunt convins c[ au o strategie bine definit[ dac[ ]\i calculeaz[ deschiderea \i la noi. M[ gândesc totu\i c[ atât timp cât boto\[nenii merg la Suceava la cump[r[turi au \i resursele financiare necesare. Dorin Floare\, pre\edinte Camera de Comer`

de buletine de vot dintre cele sosite pentru turul al doilea vor fi repartizate sec`iilor speciale

Mediul de afaceri \i cel sindical reac`ioneaz[ la venirea Carrefour Patronii \i sindicali\tii apreciaz[ ca un eveniment pozitiv pentru economia local[ deschiderea unui astfel de hipermarket. Pre\edintele Camerei de Comer` Industrie \i Agricultur[, spune c[ vestea este una foarte bun[, doar c[ actuala conjunctur[ economic[ este una care nu ]ncurajeaz[ astfel de deschideri. Dorin Floare\ a precizat c[, din nefericire, nu se anun`[ \i investitori ]n sectoarele de produc`ie, ci doar ]n comer`. |i sindicali\tii spun c[ noul hipermarket va fi benefic pentru economia local[. „Asta va duce la crearea de noi locuri de munc[, la dinamizarea economiei \i la mai mul`i bani la

bugetul local”, a spus |tefan ~arc[, liderul CNSLR Fr[`ia. Sindicalistul a precizat c[ astfel \i banii boto\[nenilor vor fi cheltui`i ]n Boto\ani \i nu ]n Suceava. (Bogdan Caliniuc)


10

2 decembrie 2009

INVESTIGA~IE

Scap[ de vacan`[ f[r[ plat[. Consilierii jude`eni \i cei locali r[mân cu indemniza`iile nealterate de criz[ deoarece munca lor este nenormat[ \i nu pot fi trimi\i ]n concediu f[r[ plat[.

Criza ocole\te demnitarii

Este criz[, dar nu pentru toat[ lumea. }n timp ce 28.600 de bugetari, atât cât num[r[ jude`ul Boto\ani, au trebuit pe parcursul anului s[ renun`e la diverse sporuri sau prime, pentru demnitari nu s-a schimbat mai nimic. Ei au beneficiat de acelea\i salarii grase pe tot parcursul anului. Asta ]ntr-o perioad[ ]n care printr-o mul`ime de acte normative oamenilor pe care le au ]n subordine le-au t[iat serios din venituri. Ale\i favoriza`i de lege Totul pleac[ de la o specula`ie legislativ[. Angaja`ii de la stat care sunt asimila`i demnitarilor beneficiaz[ lunar de o retribu`ie fix[, care nu se nume\te salariu, ci indemniza`ie. }n timp ce la

1,4 milioane lei economisi`i de Prim[rie pe seama func`ionarilor

convoc cel pu`in o \edin`[ ordinar[ ]n fiecare lun[”, a afirmat Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ. Astfel, ]n timp ce la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului din subordinea CJ oamenii \i-au luat salariile \i cu dou[ luni ]ntârziere, iar multe alte drepturi salariale nu se mai pl[tesc, consilierii \i-au primit lini\ti`i indemniza`iile nealterate de criz[ pe tot parcursul anului. Peste 257.000 de lei s-au cheltuit ]n acest an numai cu indemniza`iile acestora. }nc[ circa 150.000 de lei s-au dus pe retribu`iile pre\edintelui \i vicepre\edin`ilor CJ.

1,4 milioane lei a economisit Prim[ria Boto\ani ]n acest an prin t[ierea unor sporuri func`ionari-

%

30 este procentul maxim pe care un angajat ]l va putea primi drept sport salarial pottrivit noii legi a salariz[rii, spune deputatul Costic[ Macale`i

S-au eliminat sporuri precum cel de uitat la stele. deputat Costic[ Macale`i

restul bugetarilor salariile sunt formate din cel de baz[, la care se adaug[ diverse sporuri, la parlamentari, primari, viceprimari, pre\edin`i \i vicepre\edin`i de Consiliu Jude`ean, consilieri locali \i jude`eni, indemniza`ia este unic[, adic[ nu poate fi defalcat[ ]ntr-o component[ de baz[ la care s[ se adauge alte drepturi b[ne\ti. }n aceste condi`ii, de\i au t[iat sporurile angaja`ilor, primarul sau \eful CJ au r[mas ]n continuare cu acelea\i venituri.

lor. Printre altele, angaja`ii nu au mai primit premiul de 2% care se acorda ]n timpul anului angaja`ilor care au realizat sau au participat direct la ob`inerea unor rezultate ]n activitate apreciate ca fiind valoroase. Primarul, viceprimarii \i consilierii municipali au continuat ]ns[ s[ ]\i ia indemniza`iile ca \i cum nimic nu s-ar fi ]ntâmplat. „Primarii nu au sporuri \i deci salariul lor nu variaz[”, ne-a declarat consilierul municipal Gheorghe V]zdoag[. Acesta, ca \i ceilal`i omologi ai s[i, au primit pe tot parcursului anului 600 lei pentru fiecare lun[, f[r[ s[ cunoasc[ vreo diminuare. Cum Consiliul Local are ]n componen`[ 23 de consilieri, ]nseamn[ c[ doar cu ace\tia s-au cheltuit ]n primele 11 luni ale anului peste 150.000 lei. La ace\ti bani se adaug[ cam ]nc[ pe atât consumat cu indemniza`iile primarului \i viceprimarilor.

Noi nu am beneficiat \i nu am putut beneficia de nici un spor. Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

Indemniza`ii ]ntregi pentru \efii CJ Nici demnitarii de la CJ nu prea au sim`it criza ]n propriile buzunare. Pe tot parcursul anului atât pre\edintele \i vicepre\edin`ii, cât \i consilierii au beneficiat de aceea\i bani. Cei din ultima categorie au primit lunar câte 780 de lei. Potrivit legii, banii se dau pentru participarea la minim o \edin`[ ordinar[ pe lun[. „Banii se iau lunar, iar eu sunt obligat s[

Criza ocole\te \i parlamentarii Nici parlamentarii nu prea au \tiut ce e aia criz[. De\i ei sunt cei care au adoptat mult discutata lege a salariz[rii unice, tot ei sunt cei care pe tot timpul anului \i-au luat indemniza`iile ca \i cum n-ar fi existat criz[ economic[. Numai ]n primele \ase luni ale anului cei \ase deputa`i de Boto\ani ne-au costat peste un milion de lei. Pe lâng[ celelalte capitole de cheltuieli, precum diurn[ de deplasare, cazare sau transport, ace\tia au primit lunar 41.964 de lei ]n fiecare lun[ drept indemniza`ie. Cum \i ]n cazul lor aceasta este unic[ \i cum to`i ceilal`i bani pe care ]i primesc nu se cheam[ „spor”, „prim[” ori „premiu”, ei au beneficiat de fonduri ca \i cum nu ar fi fost criz[. (Sergiu B[l[\c[u)


11

2 decembrie 2009 Elena Cârstea, ]n România. Cânt[rea`a va sta aici dou[ s[pt[mâni, timp ]n care ]\i va redea prietenii dragi \i va consulta un medic. El ]i va spune dac[ a sc[pat de anevrismul cerebral, afec`iune care ]n urm[ cu dou[ luni a trimis-o pe masa de opera`ie.

MONDENEWS

Anamaria Feren`:

Horoscop

Ion ~iriac poate face fericit[ orice femeie Se jur[ cu mâna pe inim[ c[ nu este iubita lui Ion ~iriac, ]ns[ m[rturise\te c[ \i-ar dori acest lucru din tot sufletul. Blondina spune c[ l-a cunoscut pe Senior la un eveniment caritabil. A fost invitat[ la el acas[, ]ns[ a refuzat. Cei doi au luat masa, ]n schimb, la restaurant. „Am acceptat cu pl[cere, \tiind c[ nu este unul de pe strad[ care vrea s[-\i fac[ publicitate. Nu mi-a f[cut avansuri. Omul s-a comportat decent, am discutat decent \i m-am sim`it special[”, poveste\te Anamaria ]n Star. De\i insist[ c[ totul s-a rezumat la acea cin[ romantic[, fosta component[ a trupei Demmo are numai cuvinte de laud[ despre magnat. Pe scurt, ]l consider[ iubitul ideal. Pe lung, spune c[ este „un b[rbat lâng[ care oric[rei femei i-ar pl[cea s[ fie. Sincer, e un b[rbat galant, foarte educat, cu coloan[ vertebral[, un b[rbat foarte decent, lâng[ care orice femeie s-ar sim`i bine. Are toate calit[`ile. Orice femeie ar fi fericit[ lâng[ un asemenea b[rbat”.

R[zboi ]ntre Moni \i so`ia unui designer Iulia Albu (foto), so`ia designerului Mihai Albu, a pus-o la zid pe Monica Columbeanu. Prezent[ ]n platoul emisiunii Happy Hour, Iulia Albu a ironizat-o din nou pe Monica Columbeanu, spunând c[ „m-am s[turat de Moni ca de bancurile cu Bul[”. Pe parcursul discu`iei cu C[t[lin M[ru`[, Iulia \i Mihai Albu au comparat-o pe Monica Columbeanu cu c[`elu\a lor, spunând c[ amândou[ sunt fi`oase. Mai mult, la un moment dat, prezentatorul emisiunii i-a spus Iuliei Albu: „Ai f[cut-o oarecum proast[”, r[spunsul fiind scurt \i ]n aceea\i not[: „Eu am f[cut-o?”. }n tot acest timp, Monica se afla ]n platoul emisiunii Acces direct de la Antena 1, unde vorbea despre „escapadele” lui Irinel Columbeanu cu Mariana Ro\ca \i alte femei.

E Berbec

K Balan]\

Ast[zi pute`i s[ rezolva`i o problem[ sentimental[ mai veche. Un prieten v[ propune s[ v[ asocia`i ]ntro afacere pe care a demarat-o recent. V[ recomand[m s[ accepta`i, pentru c[ beneficiile pot fi mari.

Sunte`i foarte bine dispus \i decide`i c[ este momentul s[ face`i o investi`ie pentru cas[. Dup[-amiaz[ s-ar putea s[ face`i un drum care v[ va trezi amintiri deosebit de pl[cute. Vi se propune s[ v[ asocia`i ]ntr-o afacere.

F Taur

L Scorpion

Se ]ntrevede o zi grea, dar ave`i suficient[ energie \i face`i fa`[ cu succes tuturor problemelor. Pe plan financiar nu sta`i grozav, dar sunte`i hot[rât s[ rezista`i. V[ sf[tuim s[ v[ baza`i pe intui`ie.

Este o zi favorabil[ schimb[rilor importante pe plan sentimental. Sunt favorizate parteneriatele \i ]ntâlnirile romantice. Pute`i s[ v[ face`i planuri de viitor, dar ]ncerca`i s[ fi`i mai pragmatic!

G Gemeni

M S\get\tor

Trece`i printr-un moment favorabil, ]n care pute`i s[ face`i schimb[ri importante pe plan sentimental \i ]n afaceri. Este posibil s[ ]ncheia`i un contract important pentru viitor.

H Rac

Fost[ Miss, decedat[ din cauza unei opera`ii estetice Solange Magnano (foto), fost[ Miss Argentina 1994, ]n vârst[ de 38 de ani \i-a pierdut via`a din cauza unei opera`ii estetice, care a angrenat un adev[rat lan` de complica`ii. Frumoasa sudamericanc[ a avut proasta idee de a-\i remodela fesele. Un proces complicat, care necesita injec`ii. Ceva nu a mers cum trebuie, iar lichidul a ajuns ]n pl[mânii ei \i, apoi, ]n creier. Trei zile, mama unor gemeni de opt ani a fost ]n stare critic[. Din p[cate, a pierdut b[t[lia pentru via`[. Medicul care a ]ngrijit-o ]n ultimele clipe afirm[ c[ Solange a ajuns la spital suferind de grave deficien`e

Sunte`i ambi`ios \i decis s[ finaliza`i tot ce a`i ]nceput. Ave`i ocazia s[ câ\tiga`i foarte bine \i s[ v[ afirma`i ]n societate. Rela`iile cu partenerul de via`[ sunt foarte bune. Dup[-amiaza, dep[na`i amintiri. V[ sf[tuim s[ evita`i excesele alimentare.

Persoana iubit[ v[ d[ o veste care v[ determin[ s[ v[ schimba`i programul. Dup[-amiaza ave`i \ansa s[ face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ dispus[ s[ v[ ajute cu un ]mprumut.

I Leu

O V\rs\tor

V[ sim`i`i plin de energie \i v[ orienta`i c[tre activit[`i care presupun efort fizic. V[ sf[tuim s[ nu v[ supraestima`i, ca s[ nu ave`i probleme cu s[n[tatea.

J Fecioar\ Colegii \i partenerul de via`[ v[ apreciaz[ pentru gândurile frumoase \i ideile generoase. Ave`i de terminat o activitate mig[loas[ \i v[ este greu s[ v[ descurca`i singur. V[ recomand[m s[ accepta`i ajutorul unei femei mai ]n vârst[.

N Capricorn

Ave`i \anse s[ primi`i o sum[ important[ \i s[ v[ redresa`i situa`ia financiar[. S-ar putea s[ primi`i o mo\tenire sau un ]mprumut. Sunt favorizate investi`iile \i planurile de viitor.

P Pe[ti Este posibil s[ ave`i dificult[`i financiare, dar v[ sf[tuim nu v[ face`i griji. }n curând v[ ve`i descurca mai bine. Pe plan sentimental v[ merge foarte bine \i parcurge`i o perioad[ favorabil[ activit[`ilor artistice.

Bancul zilei respiratorii, dup[ ce fusese ]ngrijit[ ]ntro clinic[ privat[. Concluzia amar[ a fost tras[ de designerul Roberto Piazza: „O femeie care avea tot \i-a pierdut via`a pentru un dos mai ferm”.

Miercuri, 2 decembrie 07.45 - 08.55 Tele’Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Tu Alegi! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Profesii (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc 18.00 - 18.30 |tirile Tele’M (d), o edi`ie complet[ a \tirilor prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar 18.30 - 18.45 Spune-mi o poveste! 18.45 - 19.00 Calendarul zi-

S-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie de afaceri \i s[ ave`i un succes deosebit. Singura condi`ie este s[ ave`i r[bdare \i s[ nu v[ certa`i cu un partener de afaceri. Dup[-amiaza sunte`i cuprins de reverii \i petrece`i clipe pl[cute al[turi de persoana iubit[.

lei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache 20.00 - 21.00 Tu Alegi! (d), emisiune de promovare electoral[ realizat[ de Oana Lorena Filip 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]), emisiune realizat[ de Anca Nechita 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele’M (d), ultimele \tiri ale zilei 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele’M (r)

Cornul abunden`ei Dumnezeu cu cornul abunden`ei ]n bra`e \i Sf. Petru cu planiglobul ]n fa`a lui. - [stora, \i Dumnezeu ]ntinde mâna spre arabi, ce s[ le dau, Petre? - D[-le, Doamne, bog[`ie, c[ uite ce de de\erturi au. - Dar [stora, c[ v[d c[ stau bine, \i ]ntinde mâna spre Rusia.

- D[-le, Doamne, orz, c[ sunt mul`i, or s[-\i fac[ o b[utur[, s[ uite de foame. - Dar, uite, \i [ia de-acolo sunt mul`i. |i, când se-ntinde Dumnezeu spre China, numai ce ]\i pierde echilibrul \i scap[ cornul abunden`ei pe o por`iune mic[ de hart[, numit[ România. Se uit[ el mai bine unde a sc[pat toate bog[`iile \i zice: - N-a`i avea parte de ele!

O re`et[ pe zi Mâncare de maz[re cu ou[ române\ti Ingrediente: 500 g maz[re boabe, o ceap[, o ro\ie, un ardei gras, o lingur[ past[ gogo\ari, frunze m[rar \i p[trunjel verde, sare, piper, dou[ linguri ulei, dou[ ou[, dou[ linguri o`et. Mod de preparare: Se cur[`[ \i spal[ ceapa, ro\ia \i ardeiul. Apoi se taie feliu`e sub`iri care se c[lesc ]n pu`in ulei pân[ devin sticloase. Ad[ug[m maz[rea, sare \i piper \i l[s[m s[ fiarb[ bine. Când maz[rea este fiart[, se adaug[ deasupra frunzele tocate de p[trunjel \i m[rar. }ntr-o cr[ticioar[ se pune la fiert ap[

cu sare. Când clocote\te, ad[ug[m o`etul \i punem oul spart. L[s[m s[ fiarb[ dup[ cât de tare vrem s[ fie oul. Dup[ ce oul este fiert, strecur[m printr-o strecur[toare astfel ]ncât oul românesc s[ r[mân[ ]n strecur[toare \i ]l punem deasupra por`iei de maz[re.


12

2 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Cap[t 1, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, curat[, 17.000E. Tel: 0744/530.803 * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona \tefan Luchian,et.2,28,38 mp utili,T,G+F,u\[ metalic[,mobilat[,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar,27 mp,D,renovat[,T,G+F, P,instala`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industriala,parter,24 mp,renovata total,T,G+F,P,rigips,46000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ ,11 mp, Unirii, parter, cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice. Pre` 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ confort II, c[r[mid[, etaj 2, pe mijloc,la soare, la strad[, zona ASCON. Pret 15000 euro u\or negociabil. 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ 27 mp,BCA, pe cadre, pe mijloc, la soare, Prim[verii, etaj intermediar, bine ]ntre`inut[. Pre` 21000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[,conf.2, 22mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[, 26mp, et4,cu imbun[t[`iri(gresie, faian`[,termopan) Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere Oct.Onicescu, et.2, 2 balcoane, 52mp, CT, G+F, c[r[mid[, 38.500 E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, spa`ios, curat, \arpant[, D, 29.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V)

P,izola`ie de 10, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245)

* Vând apartament 2 camere, zona Primaverii-Tex,D,et.2,48 mp,gaz separat,la strada,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii,la strad[,et.2, D, mobilat \i utilat, CT, AC, T, G+F, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,et.2,52 mp,D,CT,G+F,P, caramida,pe mijloc,38000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Vând apartament 2 camere zona Primaverii,et.1,D,50 mp,T,30000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27000E neg. Tel. 0749/093.838.(V)

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu, 52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 29.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 43.000E.Tel. 0749/093.838.(V)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N)

Apartamente 2 camere * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(9) * Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 35.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Apartamente noi, 50-60mp utili, la cheie sau semifinisate, ]ncepând de la 35.750E.\i ]n rate.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Kogalniceanu, 47mp, et.4, termopan, gaz separat, 26.000E neg. Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere zona Unirii, parter, SD, 38.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Liceul Eminescu, et.1, 52mp, CT, c[r[mid[, 37.000E neg.Tel.0748/115.912.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere str. Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere zona Primaverii-Tex, et.2, D, CT, T, G+F, renovat, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,et.2,54 mp cu balcon,SD, CT,T,33000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,D,fara imbunatatiri,28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu, 45 mp utili, \arpanta, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere D, etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii (Pacea) 38500 euro Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,central[ termic[,etaj 6 din 10, 35000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere,SD,parter, |tefan Luchian,34000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56 mp, et.4,cu imbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana. Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,47mp, decomandat,zona Bucovina Pre` 38.000 euro neg Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,decomandat, parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 3 camere * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere, Al.Rapsodiei, et.3, CT, 45.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Prim[verii, et.2, 64mp, CT, T, 40.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere T. Vladimirescu, et.1, curat, D, 37.000 E. Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Oct. Onicescu(Pia`a Mic[), renovat, CT, T, \arpant[, 46.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bucovina,et.1,D,recent renovat,D,CT,T, mobila bucatarie,ultramodern,50000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona G[rii, etaj intermediar, SD,58 mp, c[r[mid[, 35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere zona Sucevei,D,50 mp,etaj intermediar, CT,T,34000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, 70mp,CT,modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT, T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,turn,D,51 mp, CT,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,27000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere decomandat,50mp, et4,modernizat cu toate imbun[t[`irile CT,zona Independen`ei.Pre` 30000euro .Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,et.1,SD,50 mp,gaz separat,G+F, intretinut,zona Sucevei,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona capat 1,la strada,et.2,50 mp,T,u\or renovat,31000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri, zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,zona Stejari, et.1, 74 mp, CT, T, G+F, P, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F,

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000

* Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,64 mp,G+F,P,]ntre`inut,38000


13

2 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona vile Complex Bulevardul Mihai Eminescu, et.1,75 mp,D,2 balcoane,garaj mare, pod,boxa,c[r[mid[,zon[ foarte lini\tit[, 65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere ,zona Grivi`a,la strad[,et.2,59 mp,CT,T,BCA, lavabil,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,100 mp,sarpant[,toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere zona central[( Casa C[r`ii), etaj intermediar,schimb cu 2 camere + diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere, 70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT, Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,d]n care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4, sarpanta, str |tefan Luchian. Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A)

Ghe. Avr[mescu (\coala nr. 14), et. 1, D, s. 67 mp, gaz separat, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, SD, s. 70 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina (Biserica Trei Ierarhi), et. 2, D, s. 60 mp, toate ]mbun[t[`irile, mobilat, pre` 46.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[veni, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,decomandat, 70mp,et.4,zona Parcul Tineretului. Pre` 33.000 euro/neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen.

* Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

Apartamente 4 camere * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 40.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3,D,CT,2 balcoane,G+F, 88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC, T,G,F,zona Casa Tineretului.Pre`:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, modificat 3 camere, 92 mp, et.2, D, multiple imbunatatiri, CT, T, G+F, Pret: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 91mp, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere+diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4camere, decomandat,et2, f[r[ imbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Pia`a Mare. Pre` 75000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Case

AGENDA COMERCIANTULUI

317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 30.000 lei.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[,

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191)

* Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92)

* Vând cas[,zona Bucecea,2 camere, baie,buc[t[rie,renovat[ total,CT pe lemne, G+F,P,impecabil[,2900 mp teren,90000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv)

* Vând vil[ ]n zona Bucovina, P+etaj,300 mp construi`i,2200 mp teren,interior la gata: CT,G+F,P,T, vie,livada,95000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi, fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[. Com. Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150mp utili,500mp teren,mobilat[, toate utilit[`ile,zon[ lini\tit[, sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 85000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ ]n Boto\ani, 198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240 mp curte ,anexe, beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N)

* Brehue\ti, cas[ cu o camer[, 18mp, 600mp teren+loc de cas[ de 550mp ]n apropiere \i 1 ha teren extravilan, 35.000 lei. Tel: 0748.115912.(V)

* Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V)

* C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V)

* Zona Alfa Land, cas[ nou[ la ro\u din c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ lindab, 1300mp teren, 100.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V)

* Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg.TEL: 0729062022.(N)

* Vând cas[ nou[ Baisa, 260mp, la ro\u, P+M, 2900mp teren, 37.000E. Tel.0748/115.912.(V)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ + teren 34 ari, comuna Ripiceni, zon[ central[, pre` negociabil. Telefon: 0768753520.(1640-4)

* Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei \i cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N)

* Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022 * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

0740.413.969

Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA COMERCIANTULUI


14

2 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161)

Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106)

* URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea

Terenuri

* Vând ]n zona Stânce\ti,parcele de teren de 4500 mp,intravilan cu deschidere de 40 ml-3 euro/mp neg;5000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:3 euro/mp neg si 17000 mp,extravilan cu deschidere de 50 mlpret:1,5 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

deschidere 20ml, zona Tulbureni Pre` 25 euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile, zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la \osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* V^nd teren 14100 mp, deschidere la BTSV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p)

* 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N)

* Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* 730 mp Hudum, 13,5 m l[`ime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren ]ntravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500. Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* 3600 mp,str.Ion Creanga,40 m deschidere,50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni \i 30 ha teren Tru\e\ti.Tel.0744/530.803 * Vand 6 ha de teren ]n zona Baisa-Hudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(15) * Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel.0749/093.838. (V) * Vând teren Pod de Piatr[, toate utilit[`ile, 24ml deschidere la asfalt, pretabil cas[ sau activit[`i comerciale, 65E/mp.Tel.0744/530.803 * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* 27 ha C[t[m[r[\ti Deal,pretabil pt construc`ii,250 m deschidere, 1 euro/mp,sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp, ]n spate la ANL Bucovina, 50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 17 ha teren cu iaz ]n apropierea Boto\aniului,intabulat,120000 euro u\or negociabil. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând terenuri agricole ]n orice localitate din Boto\ani. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 150 ha livad[ pe rod,3100 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000mp C[t[m[r[\ti-intersec`ia cu Ipote\ti, planul II ,19 m deschidere,5 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda Bucovina-Curte\ti. Pre` 62euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni, deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton, com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând teren 3100mp, intravilan, deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni. Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren parcelabil, Catamarasti, 5001000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 35400 mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\aniIa\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

PREST|RI SERVICII

* Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 40euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 22 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan. Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp, 1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 28Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 6euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da. Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan,

* Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/ mp .Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intravilan in Or[\eniDeal Pre` 13.000lei. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 472mp, 19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\. Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil,

* V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)


15

2 decembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3 loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237)

* Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial, zon[ central[, 260 mp, 1500 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 34mp \i 74mp spa`ii comerciale centrale, vad foarte bun, 9001100E/mp.Tel.0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)

* Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

Spa]ii comerciale

* Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

o ~nchirieri

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere Marchian, nemobilat, 140E/lun[.Tel: 0749/09.38.38

* Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Inchiriez spa`iu comercial,250 mp,vitrin[ stradal[ de 22 ml,CT,ideal orice fel de activitate,zona Prim[verii,1200 euro pe luna neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

ANGAJEAZ{ * FARMACI|TI * ASISTEN~I DE FARMACIE * OPERATOR CURA~ENIE CV-URI PE E-MAIL: office@abpharm.com RELA~II LA TELEFON: 0729 290 878. FAX: 0233 743 860.(29) Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Claudia ~U~UMAN Distribu`ie: Dan IACOB Redactori: Bogdan CALINIUC Economic: Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Publicitate: R[zvan SAUCIUC Marcel BUNDUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N)

* Club Suceava angajeaz[ dansatoareanimatoare. Oferim cazare, mas[, diverse, salariu 500-1000 E + comisioane. Telefon: 0742907766.(1636-9) * Angaj[m tehnoredactor, cunosc[tor al programelor Corel Draw \i Photo Paint. Rela`ii la telefon: 0231.510.371(9) * Tân[r familist, 30 de ani, posesor permis de conducere cat.B \i autoturism propriu, ]mi ofer serviciile. Tel: 0741320950.(T) * SC Apetrans SRL angajeaz[: mecanicbuldozerist, mecanic auto, electrician auto, tinichigiu-vopsitor auto. Se ofer[ salariu motivant! Rela`ii la tel: 0745.841.595 sau 0231.517509.(7)

Decese

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

ISSN 2065-4731

Angaj\ri

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere Prim[verii, semimobilat, CT, T, 800 lei/ lun[.Tel.0 749/09.38.38.(V)

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

* SC URBAN SERV SA, strada 1 Decembrie, nr. 19 Boto\ani, autorizat[ \i licen`iat[, anun`[ agen`ii economici \i institu`iile publice interesate c[ presteaz[ servicii de DEZINSEC~IE, DEZINFEC~IE \i DERATIZARE la pre`uri competitive. Rela`ii suplimentare la tel. 0231/517912- Serviciul Clien`i sau direct la sediul sociat[`ii.

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere A 2 CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitness, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V)

* }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C. Nationala,zona Mall, Select). Tel. 0741497829.(A)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere

Prest\ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (9)

* }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300/ luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i I. Traian .Pre` 100euro/lun[ \i 130 euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A)

* }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300 euro /luna-pretabil birouri, cu intrare separat[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Restaurantul „MARIA” organizeaz[ petrecerea de REVELION 2010 ! Tarif – 250 lei/persoan[ ! Pentru ]nscrieri v[ a\tept[m la telefon: 0231/514334 \i la recep`ia hotelului. V[ a\tept[m cu drag!(1653-4)

* Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/ lun[.Tel. 0744/530.803.(V)

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere garsonier[ semimobilat[. Rela`ii la telefon: 0231/529113.(1650-5)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

Diverse

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V)

* }nchiriez apartament la parter cu intrare separat[, zona Octav Onicescu, bun pentru birouri, cabinet medical, etc. Telefon: 0744290352.(1629-2)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(9)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Cuza Vod[(l[ng[ Rapsodia), 2 b[i, renovat complet, CT, T, nemobilat, 300E/lun[. Tel.0744/530.803.(V)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona \coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N)

FARMACIILE KAUFLAND

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

* Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând spa`iu comercial, 40mp,zona C.Na`ional[ Pre` 725euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Cump\r\ri * Cump[r teren cu deschidere la \osea. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* Cerem \i oferim spre ]nchiriere garsoniere,apartamente,spa`ii comerciale. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vand spa`iu 125 mp, Autogar[, 1000 euro/mp+TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41)

D,etaj intermediar,nemobilat,150 euro/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)

* Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

V=nz\ri Diverse * Vând salon coafur[ utilat complet, vad excelent. Rela`ii la telefon: 0749225726.(1638-7)

! Fam. |tefan Carol \i Elena sunt profund ]ndurera`i la marea durere pricinuit[ de decesul nurorii |TEFAN LILIANA. Te vom iubi mereu. Nu te vom uita niciodat[. Dumnezeu s[ o ierte \i s[ o odihneasc[ ]n pace!

! Antonia este al[turi de fratele Cornel |tefan ]n cele mai grele clipe, când sufletul so`iei sale LILIANA |TEFAN a trecut ]n nefiin`[. Voi fi al[turi de tine \i copii. Regrete eterne!

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

16

2 decembrie 2009

ULTIMAOR{

Adev[rat sau trucat? Aceasta este ]ntrebarea la care po`i r[spunde pe edi`ia online a „Evenimentului de Boto\ani” ]n leg[tur[ cu filmul ]n care Traian B[sescu este prezentat lovind un copil. }n primele dou[ zile au r[spuns ]n jur de 500 de boto\[neni.

}mbulzeal[ la patine Vorbe-n vânt

Evenimentul organizat de municipalitate cu prilejul Zilei Na`ionale a României a avut mai mare priz[ ]n rândul tinerilor decât al adul`ilor. Zeci de tineri au format cozi ]nc[ de la ora 16.00, la Sala Polivalent[, pentru a prinde o pereche de patine cu care s[ patineze gratis.

Fasole cu voia jandarmilor

„}nlocuim un specialist ]n infrastructura de drumuri cu o educatoare” Ion Diaconu, consilier jude`ean, despre ]nlocuirea vicepre\edintelui PD-L Cristian Achi`ei cu liberala C[t[lina Lupa\cu

„Mai ]n glum[, mai ]n serios, grupul nostru de consilieri este stupefiat. Cu atâtea schimb[ri, pe 80% dintre colegi nici nu ]i cunoa\tem” Eugen Ni`ur[, consilier jude`ean PD-L, despre desele schimb[ri din componen`a Consiliului Jude`ean

Dat fiind faptul c[ patinoarul a fost inaugurat oficial, ieri, ]n jurul orelor 17.00, de c[tre autorit[`ile locale, tinerii au beneficiat de gratuitate la patinaj. Adul`ii au avut \i ei parte de o surpriz[ din partea Prim[riei Boto\ani. Ace\tia au primit mâncare de fasole cu cârna`i \i vin fiert. Spre surprinderea tuturor, la mâncarea oferit[ gratis de municipalitate nu a fost ]nghesuial[, a\a cum s-a ]ntâmplat cu alte ocazii de acest gen. Poate \i datorit[ faptului c[ ac`iunea a fost bine organizat[, iar doritorii de fasole \i vin au intrat s[ ia mâncare doar cu acceptul jandarmilor.

Patinoarul, luat cu asalt de copii Primarul C[t[lin Flutur a venit la eveniment, ]ns[ a dorit s[ stea, de aceast[ dat[, ]n mijlocul boto\[nenilor, cu care a dat mâna \i a discutat. De altfel, un tân[r a `inut mor`i\ s[ dea mâna cu primarul \i s[ ]l sf[tuiasc[ pe edil s[ nu renun`e la func`ia de pre\edinte a organiza`iei jude`ene a PD-L prin demisie. Primarul ]mpreun[ cu viceprimarul Florin Ghiorghi`[ \i parlamentarul Dan Humelnicu au t[iat panglica inaugural[ la patinoar, care a fost luat cu asalt de copii. Primarul a `inut s[ precizeze c[ organizarea unor astfel de ac`iuni, m[car ]n zilele de s[rb[toare, reprezint[ o obliga`ie a autorit[`ilor locale. Dup[ inaugurare, boto\[nenii s-au delectat cu muzic[. Forma`ii autohtone au sus`inut recitaluri de colinde, muzic[ patriotic[, dar \i de muzic[ u\oar[. Invitatul serii a fost Aurel Moldoveanu. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Aproape ca ]n fiecare an, vrem s[ aducem un zâmbet pe fa`a boto\[nenilor ]ntr-o perioad[ atât de complex[ \i cu atâtea ranchiun[ \i murd[rie. Sper ca ziua de ast[zi s[ r[mân[ ]n inima boto\[nenilor. Fiind o zi de s[rb[toare, am preg[tit ceva \i pentru cei care nu patineaz[, p[rin`ilor, bunicilor primarul C[t[lin Flutur

Reclamã comandatã de PD-L Botoºani

Evenimentul de Botosani nr.1502  

Ziarul orasului tau!