Page 1

CMYK

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 279 (1500) • Luni, 30 noiembrie 2009 • 16 pagini

Reclamã comandatã de PD-L Botoºani

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

Uci\i din pântece de alcool \i tutun Aproape 1.000 de copii nu au mai v[zut lumina zilei ]n acest an. Ei au murit ]nainte de na\tere, mare parte din cauza mamelor care au consumat alcool, ori au fumat. Pagina 5 Reclamã comandatã de PD-L Botoºani

Cascadorie cu BMW-ul sub pod Patru tineri au plonjat cu ma\ina sub podul de la intrarea ]n Hudum ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[.

Pagina 4

Andrei Dolineaschi:

„Dac[ B[sescu l-a cerut pe Con`ac, domnul Flutur nu poate fi acuzat de rezultatul slab al PD-L” Presa \i sondajele de opinie au indicat faptul c[ al[turarea fostului \ef al PSD Boto\ani la grupul sus`in[torilor lui B[sescu a fost una din cauzele ]nfrângerii categorice suferite de democratliberali ]n Boto\ani. Al[turarea imaginii PD-L \i a lui Traian B[sescu de cea a adversarului lor de moarte, care ani la rând i-a ]njurat \i i-a atacat ]n toate felurile, nu putea fi trecut[ cu vederea de aleg[tori. De\i ini`ial Constantin Con`ac sus`inea c[ e vorba de o op`iune pur personal[, declara`iile recente ale lui C[t[lin Flutur arat[ c[, dimpotriv[, a fost o ]n`elegere ]n toat[ regula, cu girul direct al candidatului Traian B[ses-

cu. „A fost pân[ la urm[ op`iunea pre\edintelui”, a declarat liderul PD-L, imediat dup[ ]nfrângerea ustur[toare suferit[ ]n fa`a PSD, ]n primul tur de scrutin. Continuare în pagina 3


2

30 noiembrie 2009 Mai ]ncearc[ o dat[. La ]nceputul lunii octombrie, consilierii jude`eni PNL \i PSD au retras ]n ziua \edin`ei un proiect de hot[râre pentru schimbarea vicepre\edintelui PD-L al CJ, dup[ ce trei ale\i liberali \i social-democra`i nu s-au prezentat le \edin`[.

STARTNEWS Editorial

Matrio\ka pesedist[ PSD-ul se aseam[n[ tot mai mult cu matrio\ka, faimoasa p[pu\[ ruseasc[ din lemn, scobit[ ]n[untru, când o deschizi iese alta \i tot alta pân[ la cinci p[pu\ele. S[ explic compara`ia. P[pu\a tradi`ional[ are imaginea `[r[ncii ruse, ]ns[ translat[ ]n spa`iul nostru mioritic are chipul lui Ion Iliescu, cu zâmbetul lui \iret \i larg, aproape pân[ la urechi, cu fruntea amprentat[ de emblema comunisLucian Alecsa mului, secera \i ciocanul, \i cu o banal[ \apc[ proletar[ acoperindu-i capul. Culoarea predominant[ este cea ro\ie. Ea a ap[rut pentru prima dat[ ]n vitrina politicii noastre la lovitura de stat din ’89. Am privit-o ca pe-o minune pân[ prin ’96, cu greu ne-am dezmeticit \i-am realizat c[ totul e un fals. Chiar dac[ vreo câ`iva ani a lâncezit ]n co\ul de gunoi a politicii, iaca, de ceva timp \i-a f[cut iar[\i apari`ia ]n vitrina politicii, a profitat de neaten`ia noastr[ \i `u\ti ]n prim plan. Nici nu v[ vine s[ crede`i, tocmai cei ce-au urât-o cel mai mult, m[ gândesc la partidele istorice, tocmai unul dintre reprezentan`ii acestora ne-a strecutat-o acum sub nas. }n burta ei se afl[ o alt[ p[pu\[ comunist[ ce are ]nf[`i\area lui Adrian N[stase. Privindul cu aten`ie ]`i vei da seama de falsitatea care-i marcheaz[ expresia fe`ei, are asem[narea unui vulpoi pus s[ \terpeleasc[ \i ultima f[râmitur[ de m[lai din bugetul `[rii. De fapt ]i cunoa\tem foarte bine manifest[rile, ]i \tim n[ravurile, ]n mintea lui ]nc[ mai zorn[ie banii m[tu\ii Tamara. Dac[ deschizi p[pu\a N[stase apare o alta, ce-i drept, ]n nuan`e cenu\ii, care seam[n[ leit cu Marean Vanghelie. La prima atingere scâr`âie din toate ]ncheieturile, chiar dac[ e mereu agitat[, nu poate comunica nimic coerent, pân[ \i copiii ]l asimileaz[ unui „hopa-mitic[” defect. Dac[ deschizi ce-a dea treia p[pu\[, te a\tep`i s[ apar[ o alta. Ei bine, apar dou[, legate ombilical! Da, e vorba de-o anomalie p[pu\ereasc[! Una are o pozi`ie normal[, adic[ pozi`ia fetusului, are nasul lui Pinocchio, dar figura lui Mircea Geoan[, cealalt[ este ]ntr-o pozi`ie ciudat[, cu capul ]n jos, seam[n[ leit cu Crin Antonescu. Sunt palizi \i par lipsi`i de via`[, din când ]n când ]i resusciteaz[ p[pu\a-mam[, unii ]i spun p[pu\a-bunicu`[, adic[ Ion Iliescu. E greu s[ prive\ti ]ntr-acolo, e o atmosfer[ apocaliptic[, sim`i cum acest impostor liberal, Crin Antonescu, e pus s[ ]ngroape PNL, iar bie`ii Br[tieni se r[sucesc ]n mormânt, o mân[ de ajutor le-o d[ chiar Radu Câmpeanu, alt impostor care a nenorocit acest partid pe la ]nceputul anilor ’90.

Vicepre\edintele Achi`ei, pe muchie de cu`it Cristian Achi`ei, vicepre\edintele democrat-liberal al Consiliului Jude`ean Boto\ani, risc[ s[ ]\i piard[ func`ia din administra`ia jude`ului, ast[zi, ]n urma \edin`ei de CJ. Achi`ei ]\i va pierde postul de la conducerea CJ dac[ cei 20 de consilieri jude`eni PSD \i PNL vor vota proiectul de hot[râre de Consiliu Jude`ean, care se afl[ pe ordinea de zi a \edin`ei de ast[zi, proiect ini`iat chiar de ei. Un singur consilier jude`ean nu a semnat proiectul deoarece nu se afla ]n localitate.

C[t[lina Lupa\cu a\teapt[ s[-i ia locul Propunerea pentru noul vicepre\edinte vine din partea organiza`iei jude`ene PNL, ]n persoana C[t[linei Lupa\cu, consilier jude`ean. „Proiectul se va afla pe ordinea de zi, fiind sub semn[tura a 19 consilieri jude`eni, pentru c[ legea m[ oblig[ s[ fac acest lucru. R[mâne s[ vedem dac[ acesta va fi validat sau nu prin vot”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani.

„Nu este niciun câ\tig din venirea acesteia ]n executivul CJ” Acesta este de p[rere c[ ]ncercarea repetat[ a consilierilor jude`eni PNL \i PSD, de a-l schimba din func`ie pe Cristian Achi`ei ar fi trebuit l[sat[ pentru o dat[ ulterioar[, când se va ]ncheia campania electoral[ pentru preziden`iale. „Nu este niciun câ\tig

Voi avea doi vicepre\edin`i pe probleme sociale, pentru c[ \i dl. Manolache \i d-na Lupa\cu sunt cadre didactice. Aici e nevoie s[ mergi pe \antiere. O s[ v[d cine ]\i va trage cizmele când vor fi avarii

Calendar cre\tin ortodox 30 L †) Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României (Dezlegare la pe\te) 1 M Sf. Prooroc Naum; Cuviosul Filaret Milostivul

Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ

din venirea acesteia ]n executivul Consiliului Jude`ean deoarece la nivelul institu`iei nu ne confrunt[m numai cu probleme socio-umane”, a mai spus ~âbuleac, f[când aluzie la fapt c[ deja conducerea aleas[ a CJ are un profesor. Propunerea PNL \i PSD ar putea s[ treac[ ast[zi, deoarece este nevoie de votul majorit[`ii, iar ]n urm[ cu doar câteva zile, cele dou[ forma`iuni politice au f[cut alian`[. (Monica Aionesei)

luni a ]mplinit vineri, 28 noiembrie, Cristian Achi`ei de când este vicepre\edinte al CJ.

PUBLICITATE

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

}n urm[ cu un an, Evenimentul de Boto\ani scria despre refuzul categoric al p[rin`ilor de a-\i vaccina feti`ele ]mpotriva cancerului de col uterin. Motivând c[ nu cunosc mai nimic despre vaccinul pentru prevenirea infec`iei cu HPV \i efectele acestuia, mai mult de 90% din p[rin`ii feti`elor de clasa a IV-a nu s-au l[sat convin\i s[-\i lase copilele vaccinate. Anul trecut, Ministerul S[n[t[`ii Publice d[dea startul pentru campania de vaccinare ]mpotriva cancerului de col uterin, ac`iune ce consta ]n administrarea a trei injec`ii ]n bra`, ]ntr-un interval de \ase luni. }n luna decembrie, medicii se vedeau nevoi`i s[ returneze dozele de vaccin, succesul acestei campanii fiind compromis ]nc[ dinainte de debut. }nainte de ]nceperea celei de-a doua etape de vaccinare, p[rin`ii au fost chema`i la \coal[ pen-

4,2807 lei

2,8691 lei

tru a fi informa`i mai bine despre acest aspect, ]ns[ \i aceast[ campanie de informare a dat gre\. }n iunie, oficialii Ministerului S[n[t[`ii ]ncercau din nou s[ conving[ p[rin`ii de beneficiile vaccin[rii anti HPV, derulând campania „Tu decizi pentru s[n[tatea fiicei tale, informeaz[-te!”, stabilind ca target elevele ]ntre 10 \i 14 ani. De pe 23 noiembrie, a ]nceput o nou[ campanie de vaccinare a feti`elor de clasa a VI-a \i a VII-a, dup[ ce Ministerul S[n[t[`ii a decis continuarea acestui program.

Ziua: 100C

Noaptea: 60C

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate intre ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le ! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!


3

30 noiembrie 2009 Oficial e apolitic. Atunci când a dobândit func`ia de inspector \colar general, Horia Negrescu era liberal, el fiind, ]n trecut, \i consilier municipal PNL. Când a revenit pe func`ie ]n toamna lui 2009, s-a autodeclarat apolitic.

TOPNEWS

Negrescu, pl[tit cu vorbe de minister Horia Negrescu, revenit ]n func`ia de inspector general adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), nu a primit niciun leu din suma ob`inut[ ]n instan`[. de lei este suma pe care Horia Negrescu trebuie s[ o primeasc[ de la Ministerul Educa`iei.

PUBLICITATE

Fiind ]nl[turat din func`ia de inspector general pe care o ob`inuse prin concurs, acesta a apelat la instan`[ pentru a-\i recâ\tiga drepturile financiare pierdute printr-o demitere pe care a considerat-o ilegal[. Hot[rârea definitiv[ a }naltei Cur`i de Casa`ie \i Justi`ie i-a dat câ\tig de cauz[ lui Negrescu, demis anul trecut pe motiv c[ a ob`inut calificativul „nesatisf[c[tor”. El s-a adresat instan`ei \i a ob`inut calificativul „foarte bine”, dar \i decizia de a reveni ]n func`ie, cu acordarea drepturilor salariale aferente perioadei ]n care nu s-a aflat la conducerea I|J, dup[ demitere.

General, demis, general, adjunct... }n urma ac`iunii din instan`[, pe 24 septembrie, fostul ministru al Educa`iei, Ecaterina Andronescu, a semnat dou[ ordine, unul prin care era numit ]n func`ia de inspector general Horia Negrescu, urmare a câ\tig[rii unui proces, iar altul privind ]ncetarea deta\[rii ]n interesul ]nv[`[mântului a Adei Macovei. Dup[ dou[ s[pt[mâni, Emil Boc, ministrul interimar al Educa`iei, a semnat ordinul de numire la conducerea I|J a Adei Macovei. }n acela\i timp, a sosit ordinul de numire ]n func`ia de inspector general adjunct pentru Horia Negrescu. (Petronela Rotariu)

Nu am primit nicio tran\[ din suma câ\tigat[ ]n instan`[. Conform noilor prevederi legale, banii ]i voi primi ]n trei ani. Sper ca prima tran\[ care vine pl[tit[ ]n anul 2010 s[ o primesc ]n luna ianuarie Horia Negrescu

Andrei Dolineaschi:

„Dac[ B[sescu l-a cerut pe Con`ac, domnul Flutur nu poate fi acuzat de rezultatul slab al PD-L” Urmare din pagina 1 }n opinia reprezentan`ilor PSD, aceast[ m[rturisire din partea \efului PD-L Boto\ani ]l disculp[ pe acesta de r[spunderea pentru pierderea categoric[ din primul tur. „Dac[ B[sescu l-a cerut pe Con`ac, domnul Flutur nu poate fi acuzat de rezultatul slab al PD-L la Boto\ani. Responsabil este chiar candidatul Traian B[sescu, ]ntrucât dânsul a trecut peste organiza`ia local[ a PD-L atunci când \i l-a asumat cu totul pe domnul Con`ac”, a declarat Andrei Dolineaschi, vicepre\edinte PSD Boto\ani. Pe de alt[ parte, reprezentantul social-democra`ilor consider[ c[ declara`ia lui C[t[lin Flutur este binevenit[ pentru c[ ea clarific[ aceast[ rela`ie „stânjenitoare” pentru mul`i simpatizan`i PD-L. „Este bine c[ domnul Flutur a clarificat aceast[ problem[. Ini`ial am crezut c[ acest limbaj dublu apar`ine liderilor locali ai PD-L. Acum \tim ]n mod clar c[ cel care a practicat dublul-standard este chiar domnul Traian B[sescu. |i este \i mai bine c[ s-au clarificat lucrurile ]nainte de turul doi, pentru ca oamenii s[ voteze ]n cuno\tin`[ de cauz[”. Un sondaj de opiniei realizat ]n Boto\ani, publicat ]n primul tur, ar[ta c[ B[sescu a pierdut circa 2%, din cauza al[tur[rii numelui s[u la imaginea controversat[ a lui Constantin Con`ac. Este ]ns[ posibil ca ]n turul doi, acest efect negativ s[ se accentueze, ca urmare a dez-

v[luirii f[cute de \eful PD-L Boto\ani, c[ primirea lui Con`ac s-a f[cut la ordinele directe ale lui Traian B[sescu. De altfel, C[t[lin Flutur, a admis indirect c[ implicarea lui Constantin Con`ac ]n campania PD-L din Boto\ani a fost de r[u augur. „Acolo a mers, aici nu”, a spus liderul PD-L Boto\ani, f[când o compara`ie ]ntre Con`ac \i Simirad de la Ia\i, \tiut fiind c[ amândoi au fost coopta`i ]n grupul lui Traian B[sescu, dup[ ce ani la rând ]l atacaser[ virulent din tab[ra PSD. }n timpul campaniei electorale, Constantin Con`ac a lansat un atac virulent la adresa fo\tilor s[i colegi din PSD, ]n acela\i stil ]n care a f[cut-o ani la rând ]mpotriva reprezentan`ilor PD-L, folosind cuvinte ce nu pot fi reproduse ]n paginile unui ziar. Pân[ ]n momentul de fa`[, niciun reprezentant al PD-L nu s-a delimitat public de comportamentul \i atitudinea necorespunz[toare a fostului pre\edinte al Consiliului Jude`ean.

CJ ]mparte bani Consilierii jude`eni dezbat ast[zi alocarea unor sume de bani pentru proiecte aflate ]n desf[\urare atât la nivelul administra`iilor locale, cât \i ]n sistemul social. Astfel, se dore\te alocarea a 64.500 lei din fondul de rezerv[ al institu`iei pentru sus`inerea a dou[ proiecte derulate ]n mediul rural. Comunele Cop[l[u \i St[uceni vor beneficia de aceast[ sum[. „Cele dou[ prim[rii au greut[`i ]n ceea ce prive\te plata unor datorii la b[nci, dat fiind faptul c[ au accesat proiecte de dezvoltare rural[ pe m[sura 322 \i trebuiau s[ vin[ \i ele cu o anumit[ sum[ de bani”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean. Totodat[, 307.000 lei ar urma s[ fie transfera`i din fondul de rulment al CJ la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului, ]n vederea demar[-

rii fazelor legale de contractare a unor proiecte europene pentru dou[ centre sociale, Prietenia, din municipiul Boto\ani, \i centrul de la Ad[\eni. Acestea vizeaz[ modernizarea celor dou[ institu`ii sociale. (Monica Aionesei)


CMYK

4

30 noiembrie 2009

TOPNEWS

Accidenta`i \i uda`i. Pentru c[ dup[ ce au ie\it din ma\in[ au intrat ]n ap[, fata mai avea \i o u\oar[ stare hipotermic[, ]ns[ via`a nu i-a fost pus[ ]n pericol.

Cascadorie cu BMW-ul sub pod

Un tân[r din Boto\ani de 19 ani a fost, ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[, protagonistul unei ]ntâmpl[ri nu prea pl[cute pentru el. Acesta a plonjat cu ma\ina sub podul de la intrarea ]n localitatea Hudum.

0,05 mg/l alcool pur ]n aerul expirat avea conduc[torul auto când a fost testat de poli`i\ti.

Accidentul a avut loc ]n jurul orei 12.30. }n urma „cascadoriei”, o fat[ de 16 ani a ajuns la spital cu r[ni u\oare. La volanul unui autoturism marca BMW se afla Cezar B., care circula dinspre Boto\ani spre Suceava. }mpreun[ cu el ]n ma\in[ se mai aflau trei prieteni de-ai s[i. Chiar la intrarea ]n Hudum, ]n apropiere de podul de lâng[ Dedeman, \oferul a pierdut controlul volanului din cauza vitezei prea mari, ]n condi`iile unui carosabil acoperit cu ap[ din cauza ploii. Autoturismul sc[pat de sub control s-a izbit ]ntr-un cap de pod, iar din acest impact ma\ina a fost aruncat[ ]n pârâu, chiar sub pod.

Tinerii au ie\it singuri din ma\ina distrus[ De\i autoturismul s-a izbit puternic de obstacol, suferind serioase avarii, din fericire, ocupan`ii BMW-ului au sc[pat cu via`[, reu\ind s[ ias[ singuri din ma\in[. O adolescent[ aflat[ pe bancheta din spate, Isabela C., ]n vârst[ de 16 ani, din localitatea Co`u\ca, a suferit r[ni u\oare \i a fost transportat[ de o ambulan`[ la Spitalul de Copii din Boto\ani. „Când am ajuns la fa`a locului, to`i ocupan`ii ma\inii reu\iser[ s[ ias[ singuri din ma\in[. Singura care a avut nevoie de ]ngrijiri medical a fost o adolescent[, care a suferit mai multe leziuni minore”, a declarat un

cadru medical al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[. Poli`i\tii care au efectuat cercet[ri la fa`a locului au stabilit

c[ vina pentru producerea accidentului ]i apar`ine ]n totalitate \oferului ma\inii. (D[nu` Rotariu)

Din primele cercet[ri, a rezultat c[ accidentul s-a petrecut cu culpa exclusiv[ a conduc[torului auto. Dac[ victima ]mpreun[ cu apar`in[torii legali vor formula plângere prealabil[, va fi tras la r[spundere pentru v[t[mare corporal[ din culp[ comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean

La „Mavromati” se preg[te\te salvarea urgen`elor Extinderea Unit[`ii de Primire a Urgen`elor \i re]nfiin`area unei sec`ii de dializ[ sunt principalele investi`ii pe care dore\te s[ le realizeze conducerea Spitalului Jude`ean. Medicul Cornel Enache, managerul Spitalului Jude`ean, a declarat c[ se inten`ioneaz[ redimensionarea Unit[`ii de Primire a Urgen`elor, care nu mai corespunde normelor de

spa`iu impuse de Ministerul S[n[t[`ii. „Serviciul de Urgen`[ este la fel cu cel ]nfiin`at când am ajuns prima oar[ la conducerea spitalului, pe acela\i spa`iu, aceea\i structur[, nimic schimbat. Dup[ 11 ani, am g[sit UPU la fel, f[r[ un izolator corect, f[r[ anexe corespunz[toare pentru a se putea face intern[ri de o zi, ]n care s[ se clarifice situa`ia unui bolnav. Tot acum 11 ani ]nfiin`am sec`ia de dializ[”, a afirmat Cornel Enache. De asemenea, potrivit sursei, Spitalul Jude`ean a avut o sec`ie de dializ[,

]ns[ aceasta a fost desfiin`at[ la ]nceputul anului, drept pentru care o parte din bolnavi sunt direc`iona`i c[tre centre din Suceava \i Ia\i \i asta pentru c[ cele trei centre private din jude` nu fac fa`[ num[rului mare de bolnavi. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Acum am g[sit mutre, incompeten`[, ho`ie, sindicalisme, dializa spulberat[ complet, \i obliga`ia de a m[ri Urgen`ele, deci ne-am ]ntors ]n urm[ cu 11 ani managerul Spitalului Jude`ean, Cornel Enache


CMYK

5

30 noiembrie 2009 }n medie, ]n anul curent, aproape c[ s-a ajuns ]n situa`ia ]n care la fiecare doi copii n[scu`i vii le corespunde un caz de avort la cerere sau spontan.

ESEN~IAL

Uci\i din pântece, de alcool \i tutun Cele care fac ]ntreruperi de sarcin[ la cerere sunt din rural \i urban deopotriv[, de la adolescente pân[ la femei cu vârsta mai ]naintat[, de credin`[ ortodox[ sau alt[ religie

Avorturile spontane sunt cele care sunt produse de o cauz[ natural[, f[r[ voin`a mamei

Maria Olaru, directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie

Lidia Onofrei, purt[torul de cuvânt al DSP

Num[rul bebelu\ilor mor`i ]nainte de a se na\te atinge cote alarmante la nivelul jude`ului Boto\ani. Medicii spun c[ decesul f[tului, ]n multe cazuri, ar putea fi evitat dac[ sarcina ar fi monitorizat[ de cadre medicale. Potrivit informa`iilor furnizate de Direc`ia de S[n[tate Public[, anul trecut au fost ]nregistrate ]n jude` 1.475

primele nou[ luni ale anului ]n curs. Statistica de`inut[ de DSP mai relev[ faptul c[ ]n aceea\i perioad[ au fost ]nregistra`i 3593 n[scu`i vii. (L[cr[mioara Lupa\cu) de avorturi spontane sau copii n[scu`i la termen, dar mor`i, ]n timp ce ]n primele nou[ luni ale anului ]n curs au fost ]nregistrate 938 de avorturi spontane. Medicii din cadrul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie spun totu\i c[ de vin[ pentru aceste situa`ii, ]n multe cazuri, sunt chiar mamele care nu trec pe la doctor pentru a le fi monitorizat[ sarcina. }n plus, sus`in me-

dicii, multe dintre mame consum[ alcool sau sunt fum[toare ]nr[ite, iar din acest motiv se ajunge ca s[ fie adu\i la via`[ copii cu malforma`ii, prematuri.

Sute de ]ntreruperi de sarcin[ \i la cerere Statisticile arat[ c[ ]n primele nou[ luni ale anului ]n curs au fost ]nre-

gistrate 261 de avorturi spontane la mia de n[scu`i vii \i 55 de avorturi spontane la 100 de ]ntreruperi de sarcin[. Avortul spontan ]n stadiul mic de dezvoltare este frecvent la femeile care nu \tiu c[ sunt ]ns[rcinate. Avorturilor spontane li se adaug[ \i cele f[cute la cerere. Peste 700 de ]ntreruperi de sarcin[ au fost f[cute la cererea boto\[nencelor, ]n

de decese la copiii sub un an au fost ]nregistrate la Boto\ani ]n primele nou[ luni ale anului.

Hot[râre de Guvern neaplicat[ la Boto\ani Deocamdat[ nu se pune problema ca vreunul din angaja`ii Agen`iei pentru Protec`ia Mediului s[ treac[ la Garda de Mediu. Noi la ora actual[ avem un deficit de \apte persoane, conform organigramei. Dac[ ar mai pleca zece speciali\ti, ar trebui s[ ]nchidem agen`ia, pentru c[ nu ne-am mai putea desf[\ura activitatea. |i la Garda de Mediu este deficit de personal, dar problema nu se rezolv[ luând speciali\tii de la APM Sorin Grindei, directorul APM Boto\ani

Trecerea angaja`ilor de la Agen`ia pentru Protec`ia Mediului la Garda de Mediu nu se va realiza prea curând la Boto\ani din cauza deficitului de personal. De\i ]n prima parte a lunii noiembrie, Guvernul a adoptat o hot[râre prin care mai mul`i angaja`i de la agen`iile de protec`ie a mediului din `ar[ trebuie transfera`i la Garda de Mediu, aceasta nu se va aplica la

Boto\ani. Sorin Grindei, directorul APM Boto\ani, sus`ine c[ o astfel de hot[râre ar crea foarte mari probleme, `inând cont de deficitul de personal deja existent la aceast[ institu`ie.

Controale cu echipe mixte Reprezentan`ii APM sus`in c[, pentru a suplini lipsa de personal, atât de la APM, cât \i de la Garda de Mediu, s-au efectuat echipe mixte care au efectuat controale. „De cinci

ani, la ac`iunile pe care le aveam programate am f[cut echipe cu speciali\ti de la Garda de Mediu \i de la Agen`ie. Cel pu`in din data de 16 iulie, când s-au ]nchis depozitele de de\euri, toate controalele s-au f[cut cu echipe mixte”, a ad[ugat directorul APM. }n plus, \eful institu`iei sus`ine c[ ]n ultimii ani au fost mai multe genera`ii de studen`i care au absolvit studii universitare ]n domeniul mediului, dar ace\tia nu au fost angaja`i pentru acoperirea deficitului de personal. (R[zvan Sauciuc)

Î\i permite.


6

30 noiembrie 2009

SPORTNEWS

Invincibilitate. Partida de la Breaza este a patra consecutiv[ ]n care FC Boto\ani nu cunoa\te ]nfrângerea. Ultima dat[, ro\-alb-alba\trii au pierdut la Bac[u, pe 31 octombrie.

Egal de infarct la Breaza Tricolorul Breaza – FC Boto\ani 2-2 Au marcat: Dasc[lu (78), Ghidia (89-penalty)/ Ghiceanu (20), Tincu (91) Tricolorul Breaza: B. Sava - Samson, Ghidia, Petcu, Olteanu Negotei, Câ`a, Marinescu (46 Turiac), Liuba (46 Dascalu) - Vi\an, Vasilescu. Antrenor Florin St[ncioiu FC Boto\ani: Dulceanu - Patache, Tincu, Atudorei, Codreanu Nicolaie, Apostol, Simion (77 Ghiviziu), Boro\tean (62 Petroza) – Ghiceanu, Caragea (68 ~ig[na\u). Antrenor Cristi Popovici Arbitri: Florin Marcu (Bucuresti), Dan Ilyes (Brasov), Andrei Simonis (Bucuresti)

FC Boto\ani nu a reu\it s[ ob`in[ prima victorie ]n deplasare ]n actualul sezon \i a terminat la egalitate, scor 2-2, partida disputat[ la Breaza ]n fa-`a forma`iei ce ocup[ penultimul loc ]n seria I a ligii secunde.

FC Boto\ani la timon[ ]n prima repriz[ De\i a plecat din postura de favorit[, FC Boto\ani nu a reu\it decât un egal ]n fa`a unei echipe care, ]n 16 etape, a acumulat doar zece puncte \i

este una din candidatele la retrogradare. Ro\-alb-alba\trii au ]nceput bine partida \i pe fondul unui joc bun pe faza ofensiv[, au reu\it s[ deschid[ scorul, ]n minutul 20, prin atacantul Bogdan Ghiceanu, care l-a executat pe goalkeeper-ul gazdelor cu un \ut din afara careului. Au urmat alte 25 de minute cu FC Boto\ani la cârma jocului, dar imprecizia atacan`ilor a f[cut ca avantajul s[ r[mân[ de numai un gol.

Gazdele, mai bune dup[ pauz[ }n partea secund[, gazdele au avut o evolu`ie mai bun[, ]n timp ce elevii

lui Cristi Popovici au ]ncercat s[ conserve avantajul \i s[ mai puncteze pe contraatac. Nu au reu\it pentru c[ ]n minutul 78, Tricolorul a restabilit egalitatea prin Marius Dasc[lu. Apoi, gazdele s-au aruncat ]n atac \i cu dou[ minute ]nainte de final, brazilianul Petroza comite hen` ]n suprafa`a de pedeaps[, iar centralul Florin Marcu dicteaz[ lovitur[ de la 11 metri. A executat \i a ]nscris R[zvan Ghidia. Boto\[nenii au reu\it ]ns[ o revenire in extremis \i au egalat prin c[pitanul R[zvan Tincu, ]n minutul 91, dup[ un corner. S-a terminat 2-2, rezultat ]n urma c[ruia FC Boto\ani a coborât o pozi`ie ]n clasament, ajungând pe locul 11.

Cristi Popovici:

„Este un rezultat bun doar dac[ ]nvingem pe Steaua II” Tehnicianul forma`iei boto\[nene sus`ine c[ rezultatul este unul echitabil, de\i consider[ c[ elevii s[i puteau ob`ine toate cele trei puncte la Breaza. - Cum a fost meciul? - Prima repriz[ a fost controlat[ de noi. }n afara golului marcat de Ghiceanu, am mai avut câteva ocazii foarte bune de a marca, dar din p[cate nu am f[cut-o. La cum am jucat ]n prima repriz[, trebuia s[ intr[m cu un avantaj de cel pu`in dou[ goluri la cabine. }n partea a doua nu am mai reu\it acela\i joc bun, nu am mai avut for`[ ]n atac \i am f[cut gre\eli pe faza defensiv[. La primul gol a fost o gre\eal[ colectiv[ \i e dubios cum a reu\it s[ treac[ juc[torul gazdelor printre funda\ii no\tri, dup[ care a fost acel penalty. Nu am v[zut foarte bine faza \i de

avut câteva situa`ii foarte bune. Pân[ la urm[ este un punct ob`inut ]n deplasare. - Sunte`i mul`umit cu acest punct ob`inut? - Este un rezultat bun doar dac[ ]nvingem ]n etapa urm[toare pe Steaua II. Prefer un punct la Breaza \i victorie cu Steaua II acas[ decât invers, pentru c[, din punctul meu de vedere, Tricolorul Breaza nu se mai poate salva de la retrogradare. }n schimb, cu Steaua II suntem ]n lupt[ direct[. O victorie, sâmb[ta viitoare, ar fi foarte bun[ pentru noi.

aceea nu pot acuza arbitrajul, dar consider c[ vina ]i apar`ine lui Petroza, care trebuia s[ resping[ \i nu se ajungea aici. Finalul ne-a apar`inut nou[. - Se putea ob`ine mai mult?

- Din punctul meu de vedere, este un rezultat echitabil. Puteam ob`ine trei puncte, dar ]n acela\i timp, puteam s[ \i pierdem. Am avut 1-0 \i apoi am ajuns s[ fim condu\i. }n prelungiri am egalat \i chiar puteam s[ câ\tig[m meciul pentru c[ am

- Obiectivul pentru acest tur de campionat a fost dep[\it... - Când am venit la Boto\ani, am spus c[ e foarte bine dac[ ]n turul campionatului ob`inem 21 de puncte. Avem 22 de puncte ]n momentul de fa`[ \i mai este un joc cu Steaua II. Dac[ ob`inem ]nc[ trei puncte, putem avea o iarn[ ceva mai lini\tit[.

Este un punct ob`inut ]n deplasare, care poate conta ]n economia campionatului. E p[cat c[ nu am reu\it s[ ]nvingem la Breaza, deoarece cu o victorie ajungeam pe zero ]n clasamentul adev[rului \i puteam urca cel pu`in dou[ pozi`ii ]n clasament. }n acela\i timp, m[ bucur c[ am continuat seria de rezultate f[r[ ]nfrângere Cornel |fai`er, pre\edinte FC Boto\ani


30 noiembrie 2009

7

Finale pierdute la „Gheorghe Ola” La sfâr\itul s[pt[mânii trecute, Boto\ani a fost gazda fazei zonale a turneului de fotbal „Gheorghe Ola”, competi`ie destinat[ copiilor n[scu`i ]n 1999 \i 2000. La prima categorie CS| a pierdut cu 3-4 ]n fa`a LPS Foc\ani, iar la cea de a doua LPS Boto\ani a fost ]nvins[ cu 4 – 0 de Politehnica Ia\i.

SPORTNEWS

Prima ]nfrângere la fileu Dup[ un tur de campionat perfect, ]n care a pierdut un singur set la Constan`a, Pro Volei Boto\ani a fost ]nvins[ sâmb[t[ ]n deplasare de Rapid Bucure\ti, cu 3-2. Boto\[nencele au ]nceput foarte bine partida \i au câ\tigat f[r[ prea mari probleme primele dou[ seturi, cu 25-21 \i 25-9. Giule\tencele au ]nceput bine setul trei \i \i-au creat un avantaj lini\titor, care le-a permis s[ se impun[ ]n final cu 25-19. Boto\[nencele nu \i-au revenit nici ]n setul patru, pe care l-au pierdut cu 25-15 \i astfel s-au v[zut egalate. A urmat setul decisiv, ]n care juc[toarele forma`iei Pro Volei au ]ncercat s[ revin[ ]n meci \i s[ se impun[, dar au fost ]nvinse cu 25-10.

Boto\[nencele r[mân pe primul loc Chiar dac[ a pierdut la Rapid, echipa boto\[nean[ r[mâne

Nu e o tragedie c[ am pierdut acest meci. }ntr-un fel e bine c[ ]nfrângerea a venit acum ]n campionat \i nu la play-off. Revenim \i noi cu picioarele pe p[mânt \i vom preg[ti mai bine urm[toarele jocuri care au r[mas de disputat din acest retur. Urmeaz[ dou[ meciuri pe teren propriu, cu adversari mai slab cota`i \i trebuie s[ ne impunem pentru a r[mâne lideri. lider[ ]n seria I a ligii secunde de volei feminin, având o singur[ ]nfrângere fa`[ contracandidatele

Rezultate peste a\tept[ri la CN de Qwan Ki Do

la promovare, care au câte dou[ sau chiar trei meciuri pierdute. }n urm[toarele dou[ partide, Pro

`inut medalia de aur prin Dana Plopeanu, iar la categoria centuri negre masculin, Victor Trofin a devenit campion na`ional”, a spus Eugen ~urcanu, pre\edintele Clubului DAO Boto\ani. „A fost foarte greu \i, ]n acela\i timp, u\or. |tiam ce pot s[ fac, m-am preg[tit foarte bine \i de la meci la meci am c[p[tat mai mult[ siguran`[. E prima medalie de aur la lupt[ cu arma \i a doua anul acesta, dup[ cea ob`inut[ cu echipa”, a spus Victor Trofin, campion na`ional. „

Marian Vasilic[, antrenor secund Pro Volei

Lupt[tori de aur Alin Alexuc de la CS Boto\ani \i Alexandru Anton de la LPS au fost performerii delega`iei boto\[nene. Ei au reu\it s[ câ\tige trofeul la categoriile 120 kilograme \i respectiv 55 kilograme. Dou[ locuri ]ntâi, un loc doi \i un loc trei este bilan`ul delega`iei boto\[nene format[ din sportivi de la CS \i LPS Boto\ani care au participat vineri, sâmb[t[ \i duminic[ la Cupa României de lupte de la Arad, competi`ie destinat[ juniorilor. Dac[ ]n ceea ce prive\te sportivii de la LPS, ace\tia au dep[\it a\tept[rile,

Sâmb[t[ \i duminic[, Sala Polivalent[ „Elisabeta Lip[” din Boto\ani a g[zduit Campionatul Na`ional de arme tradi`ionale Qwan Ki Do, competi`ie la care au participat peste 100 de sportivi de la zece cluburi din `ar[. Sportivii clubului DAO Boto\ani au ob`inut patru medalii, din care dou[ de aur. „Noi am participat cu 12 sportivi \i am ob`inut dou[ locuri trei prin Iulian Ghiorghi`[ la lupt[ cu adversar imaginar la lupte grade masculin. De asemenea, la categoria grade feminin am ob-

Volei va ]ntâlni pe teren propriu forma`iile CSM Târgovi\te \i CV 2004 Tomis Constan`a.„

Sunt dezam[git de rezultatele ob`inute. Alin Alexuc \i-a confirmat valoarea \i a ob`inut primul loc. De asemenea, Mihai Mazarache s-a clasat pe trei la 66 de kilograme. Personal m[ a\teptam la ceilal`i s[ aib[ o evolu`ie mai bun[, dar din p[cate nu a fost a\a. Au fost \i unele probleme de arbitraj care au f[cut ca Vi`e C[t[lin s[ nu ob`in[ nici m[car locul trei. Aurel Apetrei, antrenor lupte CS Boto\ani

]n schimb cei de la CS Boto\ani puteau ob`ine mai mult la edi`ia de anul acesta a Cupei României de lupte. „Pot spune c[ sportivii cu ca-

re am participat la aceast[ competi`ie au dep[\it a\tept[rile. Alexandru Anton s-a clasat pe primul loc la categoria 55 de kilograme, iar Vladimir Curp[n pe locul doi la 85 de kilograme. Nu m[ a\teptam la aceste rezultate deoarece anul acesta am avut o singur[ competi`ie la juniori, dar s-a dovedit c[ am fost foarte bine preg[ti`i”, a spus Victor Baciu, antrenor de lupte LPS Boto\ani. De partea cealalt[, antrenorii sec`iei de lupte de la Clubul Sportiv spun c[ se a\teptau la cel pu`in dou[ locuri ]ntâi \i alte dou[ clas[ri pe podium. Cea mai bun[ performan`[ ]i apar`ine lui Alin Alexuc, care a devenit pentru a treia oar[ consecutiv câ\tig[tor al Cupei României la lupte. „

Pagini realizate de R[zvan Sauciuc


8

30 noiembrie 2009 N[scut obez

TOPNEWS

}n eviden`ele DSP exist[ \i un caz mai pu`in obi\nuit. Este vorba de un copil care ]nc[ nu a ]mplinit un an \i care figureaz[ ]n statisticile autorit[`ilor sanitare ca obez.

}ngr[\a`i de stres Statisticile arat[ c[ ]n fiecare an apar, cel pu`in la nivelul jude`ului Boto\ani, ]n jur de câteva zeci de cazuri noi. Dac[ ]n 2007 erau ]nregistrate ]n statistica Direc`iei de S[n[tate Public[ 2231 cazuri, ]n 2008 num[rul persoanelor obeze a ajuns la aproape

2.400.

Categoria cea mai “atins[” de obezitate este cea cu vârsta cuprins[ ]ntre 15 \i 64 de ani, unde

anul trecut au fost ]nregistrate 1.644 cazuri. Obezitatea tinde s[ devin[ o problem[ de s[n[tate \i la persoanele trecute de 65 de ani, unde nu mai pu`in de 533 de boto\[neni se lupt[ cu aceast[ boal[. Obezitatea love\te \i ]n copii de vârst[ foarte mic[. La nivelul jude`ului Boto\ani, aproape 190 de copii cu vârste cuprinse ]ntre 1 \i 4 ani figureaz[ ]n eviden`ele DSP ca obezi.

Opel f[cut scrum la Darabani Un Opel a ars complet, sâmb[t[ sear[, ]n localitatea Darabani, dup[ ce un scurt circuit de la instala`ia electric[ a aprins câteva componente de plastic ale ma\inii. Ulterior, focul a cuprins tot autoturismul. Evenimentul a avut loc ]n jurul orei 19.40, apelul la 112 fiind f[cut chiar de c[tre proprietarul ma\inii, Cosmin S., care a cerut disperat ajutorul pompierilor. La fa`a locului s-a deplasat un echipaj al Deta\amentului de Pompieri de la Dorohoi, care a stins fl[c[rile ]n câteva minute. Cu toate acestea, focul a apucat s[ distrug[ autoturismul ]n totalitate, pagubele fiind estimate la 6.000 lei. Pompierii au stabilit f[r[ dubiu c[ a fost vorba de un accident \i c[ focul a pornit de la un scurtcircuit. (D[nu` Rotariu)

Obezitate favorizat[ de cotidian Medicii spun c[, ]n ultimul timp, num[rul celor suferinzi de obezitate a crescut, pe fondul sedentarismului, al stresului \i alimenta`iei nera`ionale. La copii, de cele mai multe ori, obezitatea apare din vina p[rin`ilor care neglijeaz[ alimenta`ia s[n[toas[ a acestora. (L. Lupa\cu)

Obezitatea se poate transmite \i genetic. O alt[ cauz[ care poate duce la obezitate este \i cea care prive\te modul de alimenta`ie. Poate, din exagerarea multor p[rin`i de a hr[ni copilul ]n exces, intervine supraalimenta`ia. Atunci, tot ce este ]n plus pentru organism se acumuleaz[ \i duce la afectarea mai multor organe \i sisteme \i genereaz[ boala. Sunt o complexitate de factori care concur[ la apari`ia bolii. Dumitri`a Mihailovici, medic ]n cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[

Gripa porcin[ nu d[ ]napoi Nu mai pu`in de 20 de cazuri de grip[ nou[ au fost raportate de Ministerul S[n[t[`ii, la sfâr\itul s[pt[mânii, pentru jude`ul Boto\ani. Aceste infect[ri cu virusul gripal AH1N1 sunt confirmate prin teste de laborator de c[tre Institutul Cantacuzino.

Pân[ la aceast[ dat[, ]n jude`ul Boto\ani sunt ]nregistrate peste 150 de cazuri de grip[ nou[, diagnosticate prin teste de laborator, \i cam tot atâtea diagnosticate clinic.Dup[ ce vineri au ajuns la Boto\ani vaccinurile, s[pt[m^na aceasta va ]ncepe \i utilizarea lor.

mând ca, ulterior, s[ fie imunizate \i celelalte categorii la risc: elevi de liceu, studen`i. Campania de vaccinare se va desf[\ura atât ]n unit[`ile sanitare, cât \i ]n unit[`ile de ]nv[`[mânt, prin cabinetele medicale \i \colare \i prin cabinetele medicilor de familie care au ]n arondare

de doze de vaccin gripal pandemic a anun`at Ministerul S[n[t[`ii c[ a trimis la Boto\ani, cu circa 3.000 peste ceea ce se f[cuse public ini`ial Pentru ]nceput, va fi vaccinat personalul din prima linie, respectiv cel medico-sanitar \i cel care asigur[ securitatea na`ional[ \i local[, ur-

unit[`i de ]nv[`[mânt. Pentru aceast[ campanie de vaccinare au fost mobiliza`i to`i medicii \colari \i to`i medicii de familie. (L.Lupa\cu)


9

30 noiembrie 2009 Bani mai mul`i \i la Prim[ria Boto\ani. Municipalitatea a ]ncasat ]n 2009 comparativ cu aceea\i perioad[ din 2008 cu 11% mai mult din impozitul pe venit \i cu 16% din taxele \i impozitele locale.

TOPNEWS

Statul face bani pe timp de criz[ Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Boto\ani a raportat ]ncas[ri cu 3,75% mai mari ]n primele zece luni la bugetul consolidat, ]ntr-o perioad[ ]n care criza financiar[ a marcat via`a economic[ a jude`ului. }ncas[rile la bugetul general consolidat al statului au ]nsumat 553,3 milioane lei. Marta Scutaru, purt[tor de cuvânt al Fiscului, a spus c[ având ]n vedere conjunctura economic[, finan`i\tii au fost pu\i ]n situa`ia de a schimba strategia macro de colectare a veniturilor. „S-a ac`ionat pe trei linii prioritare, respectiv ]ncurajarea conform[rii voluntare prin cre\terea calit[`ii serviciilor, combaterea fraudei prin promovarea unui control fiscal orientat mai mult spre sec-

toarele cu risc ridicat de evaziune fiscal[ \i eficien`[ crescut[ a colect[rii impozitelor, taxelor \i contribu`iilor sociale”, a declarat Scutaru. }ncas[rile au crescut la bugetul asigur[rilor sociale de stat \i la bugetul de stat, acestea fiind superioare fa`[ de aceea\i perioad[ a anului trecut.

În perioada urm[toare, se va continua aplicarea m[surilor de recuperare a crean`elor bugetare prev[zute de legisla`ia ]n vigoare, urm[rind permanent accelerarea ]ncas[rilor bugetare \i realizarea veniturilor bugetare anuale. Marta Scutaru, purt[tor de cuvânt DGFP

Colect[ri slabe la \omaj \i s[n[tate O situa`ie slab[ s-a ]nregistrat ]n ceea ce prive\te colectarea la bugetul fondului de \omaj, unde s-a strâns doar 64,7%, adic[ 7,81 milioane lei ]n termen absolut, fa`[ de primele zece luni ale lui 2008. Finan`i\tii au ]ncasat mai pu`ini bani \i la fondul asi-

gur[rilor sociale de s[n[tate, unde sc[derea colect[rii a fost de 4%, respectiv doar 92,8 milioane lei. Bilan`ul negativ al colect[rii banilor la fondurile asigur[rilor sociale de s[n[tate \i la bugetului de \omaj este pus pe seama sc[derii cotelor de contribu`ii. Astfel, contribu`ia la fondul de s[n[tate a sc[zut cu un punct procentual la angajat \i 0,3% la

angajator, ]n timp ce cota pentru contribu`ia de \omaj a sc[zut cu 0,5% la angajator. Totodat[, arieratele posibil de ]ncasat prin executare silit[, potrivit situa`iei privind capacitate de colectare pentru persoane juridice, au fost ]n sum[ de 201,9 milioane lei, ]n sc[dere cu 0,77% fa`[ de totalul arieratelor recuperabile din anul precedent. (Bogdan Caliniuc)

Încas[ri bugetul consolidat al statului ]n 2009 1. Buget de stat

218,32 milioane lei

2. Bugetul asigur[rilor sociale de stat

234,44 milioane lei

3. Bugetul asigur[rilor pentru \omaj

7,81 milioane lei

4. Bugetul asigur[rilor sociale de s[n[tate

92,8 milioane lei

5 miliarde pentru grindin[ Cei 500.000 de lei primi`i de jude` de la Guvern urmeaz[ a fi repartiza`i ]n câteva comune din jude`ul Boto\ani, unde ]n iunie 2009 grindina a produs pagube ]nsemnate. La finele s[pt[mânii trecute, a ap[rut ]n Monitorul Oficial hot[rârea de Guvern privind alocarea banilor pentru Co`u\ca- 2.000 lei desp[gubirea proprietarilor 50 este procentul cu Dr[gu\eni- 48.000 lei celor 1.243 de case afectate care se vor acoperi Gorb[ne\ti- 5.000 lei de grindin[. Sumele provin pagubele produse Mileanca- 65.000 lei din fondul de interven`ie aflat la dispozi`ia Executivului, de grindin[ P[ltini\- 77.000 lei prev[zut ]n bugetul de stat pe proprietarilor de case Tudora- 6.000 lei anul 2009 pentru ]nl[turarea efectelor calamit[`ilor naturaUngureni- 187.000 lei le. De\i 13 localit[`i se aflau Vii\oara- 67.000 lei pe lista celor unde grindina \i furtunile au produs |tiubieni- 43.000 lei pagube ]nsemnate, doar nou[ dintre ele au primit bani pentru a le repartiza proprietarilor de imobile afectate de precipita`ii. (Monica Aionesei)

Comunele care au primit bani de la Guvern:

%


10

30 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Cap[t 1, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, curat[, 17.000E. Tel: 0744/530.803 * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona |tefan Luchian,et.2,28,38 mp utili,T,G+F,u\[ metalic[,mobilat[,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar,27 mp,D,renovat[, T,G+F, P,instala`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industriala, parter,24 mp,renovata total,T,G+F, P,rigips,46000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ ,11 mp, Unirii, parter, cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice. Pre` 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ confort II, c[r[mid[, etaj 2, pe mijloc,la soare, la strad[, zona ASCON. Pret 15000 euro u\or negociabil. 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ 27 mp,BCA, pe cadre, pe mijloc, la soare, Prim[verii, etaj intermediar, bine ]ntre`inut[. Pre` 21000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \arpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, cu balcon (beci), ]mbun[t[`iri, gaz separat, pre` 22.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere zona Primaverii-Tex, et.2, D, CT, T, G+F, renovat, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

Apartamente 2 camere

* Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,D,fara imbunatatiri,28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 35.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu, 45 mp utili, \arpanta, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,SD,parter, |tefan Luchian,34000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Apartamente noi, 50-60mp utili, la cheie sau semifinisate, ]ncepând de la 35.750E.\i ]n rate.Tel: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Kogalniceanu, 47mp, et.4, termopan, gaz separat, 26.000E neg. Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere zona Unirii, parter, SD, 38.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Liceul Eminescu, et.1, 52mp, CT, c[r[mid[, 37.000E neg.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[,conf.2, 22mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel.0741497829.(A)

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând garsonier[, 26mp, et4,cu imbun[t[`iri(gresie, faian`[,termopan) Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* URGENT! Vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre`

* Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,central[ termic[,etaj 6 din 10, 35000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(10)

* Vând apartament 2 camere Oct.Onicescu, et.2, 2 balcoane, 52mp, CT, G+F, c[r[mid[, 38.500 E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Vând apartament 2 camere D, etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii (Pacea) 38500 euro Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,et.2,54 mp cu balcon,SD, CT,T,33000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, spa`ios, curat, \arpant[, D, 29.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27000E neg. Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu, 52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 29.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 43.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere str. Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere zona Sucevei,D,50 mp,etaj intermediar, CT,T,34000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,turn,D,51 mp,CT,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,27000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona capat 1,la strada,et.2,50 mp,T,u\or renovat, 31000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Primaverii-Tex,D,et.2,48 mp,gaz separat,la strada,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,56 mp, et.4,cu imbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana. Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,47mp, decomandat,zona Bucovina Pre` 38.000 euro neg Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,decomandat, parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 70mp,CT,modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat,50mp, et4,modernizat cu toate imbun[t[`irile CT,zona Independen`ei.Pre` 30000euro .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri, zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii,la strad[,et.2, D, mobilat \i utilat, CT, AC, T, G+F, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \arpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,et.2,52 mp,D,CT,G+F,P, caramida,pe mijloc,38000 euro . Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Bucovina (Lic. Economic), s. 45 mp, et. 1, pre` 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere zona Primaverii,et.1,D,50 mp,T,30000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii (Mall), s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 43.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)


11

30 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând urgent apartament cu 2 camere, zona Prim[verii (APA GRUP), s. 46 mp, SD, et 1, pre` 29.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

et. 1, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s.49.5 mp, SD, et. 1, pre` 31.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Cap[tul 1, s.51 mp, SD, parter, cu balcon, posibilitate de extindere lateral, pre` 30.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s.50 mp, D, et.1, pre` 31.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Bucecea, s. 55 mp, D, et. 3, toate ]mbun[t[`irile, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 25.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona T.Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), s. 30 mp, D, et. 2, pre` 85.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s.c. 110 mp (include extinderea), teren ]n fa`[ proprietate 86 mp, loc parcare pe teren proprietate, pretabil pentru cabinet medical, birouri, etc., pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu (Pia`a Mic[), s.52 mp, SD, et. 1, pre` 38.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii (muzeul etnografic), s.48 mp, D,

* Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

AGENDA IMOBILIAR|

Apartamente 3 camere * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(3) * VÂND/SCHIMB apartament 3 camere (str. Tudor Vladimirescu, et.3, 62 mp, soare) cu garsonier[ plus diferen`[. Telefon: 0746277689.(1642-1) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere, Al.Rapsodiei, et.3, CT, 45.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Prim[verii, et.2, 64mp, CT, T, 40.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere T. Vladimirescu, et.1, curat, D, 37.000 E. Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Oct. Onicescu(Pia`a Mic[), renovat, CT, T, \arpant[, 46.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N)

Na`ionala Stejari,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere zona central[( Casa C[r`ii), etaj intermediar,schimb cu 2 camere + diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere, 70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT, Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A)

* Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260)

* Vând apartament 3 camere,decomandat, 70mp,et.4,zona Parcul Tineretului. Pre` 33.000 euro/neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,zona Bucovina,et.1,D,recent renovat,D,CT,T,mobila bucatarie,ultramodern,50000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,zona Stejari, et.1, 74 mp, CT, T, G+F, P, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,64 mp,G+F,P, ]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250)

* Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4, sarpanta, str |tefan Luchian. Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere,et.1, SD,50 mp,gaz separat,G+F, intretinut,zona Sucevei,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT, T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,d]n care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere zona G[rii, etaj intermediar, SD,58 mp, c[r[mid[, 35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu (\coala nr. 14), et. 1, D, s. 67 mp, gaz separat, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, SD, s. 70 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

Apartamente 4 camere * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 40.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3,D,CT,2 balcoane,G+F, 88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC,T, G,F,zona Casa Tineretului.Pre`:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, modificat 3 camere, 92 mp, et.2, D, multiple imbunatatiri, CT, T, G+F, Pret: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 91mp, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere+diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 4camere, decomandat,et2, f[r[ imbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Pia`a Mare. Pre` 75000€ negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere ,zona Grivi`a,la strad[,et.2,59 mp,CT,T,BCA, lavabil,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina (Biserica Trei Ierarhi), et. 2, D, s. 60 mp, toate ]mbun[t[`irile, mobilat, pre` 46.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis \coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,D,100 mp,sarpant[,toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P,modificat,zona Calea

* Vând apartament cu 3 camere, zona S[veni, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere zona vile Complex Bulevardul Mihai Eminescu, et.1,75 mp,D,2 balcoane,garaj mare,pod,boxa,c[r[mid[,zon[ foarte lini\tit[,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Marchian, et. 3, D, s. 82 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)


12

30 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Case * Vând cas[ + teren 34 ari, comuna Ripiceni, zon[ central[, pre` negociabil. Telefon: 0768753520.(1640-6) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei \i cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ Baisa, 260mp, la ro\u, P+M, 2900mp teren, 37.000E. Tel.0748/115.912.(V) * Zona Alfa Land, cas[ nou[ la ro\u din c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ lindab, 1300mp teren, 100.000E.Tel: 0749/09.38.38.(V) * Brehue\ti, cas[ cu o camer[, 18mp, 600mp teren+loc de cas[ de 550mp ]n apropiere \i 1 ha teren extravilan, 35.000 lei. Tel: 0748.115912.(V)

* Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[,zona Bucecea,2 camere,baie,buc[t[rie,renovat[ total,CT pe lemne,G+F,P,impecabil[,2900 mp teren,90000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com. Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150mp utili,500mp teren,mobilat[, toate utilit[`ile,zon[ lini\tit[, sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 85000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ ]n Boto\ani, 198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240 mp curte ,anexe, beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 30.000 lei.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i,

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren,

AGENDA COMERCIANTULUI

modern[. Pre`:98.000euro neg.TEL: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022 * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * URGENT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. \colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46)

* Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Terenuri

* Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând teren parcelabil, Catamarasti, 500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând ]n zona Stânce\ti,parcele de teren de 4500 mp,intravilan cu deschidere de 40 ml-3 euro/mp neg;5000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:3 euro/mp neg si 17000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:1,5 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la \osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 730 mp Hudum, 13,5 m l[`ime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

* V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni \i 30 ha teren Tru\e\ti.Tel.0744/530.803 * Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(17) * Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V) * Vând teren Pod de Piatr[, toate utilit[`ile, 24ml deschidere la asfalt, pretabil cas[ sau activit[`i comerciale, 65E/mp.Tel.0744/530.803 * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case,

0740.413.969

Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA COMERCIANTULUI


13

30 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE * 3600 mp,str.Ion Creanga,40 m deschidere,50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 27 ha C[t[m[r[\ti Deal,pretabil pt construc`ii,250 m deschidere, 1 euro/mp,sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp, ]n spate la ANL Bucovina, 50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 17 ha teren cu iaz ]n apropierea Boto\aniului,intabulat,120000 euro u\or negociabil. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând terenuri agricole ]n orice localitate din Boto\ani. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 150 ha livad[ pe rod,3100 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000mp C[t[m[r[\ti-intersec`ia cu Ipote\ti, planul II ,19 m deschidere,5 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând teren 3100mp, intravilan, deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni. Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 40euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 22 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan. Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând terenuri suprafe`e 500mp, 1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 28Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 6euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da. Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml, zona Tulbureni Pre` 25 euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile, zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\tiDeal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda Bucovina-Curte\ti. Pre` 62euro/mp Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N)

* Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni, deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton, com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 35400 mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/ mp .Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren ]ntravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500. Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 3.800mp, deschidere

PREST|RI SERVICII

* Vând teren 900mp, intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 13.000lei. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 472mp, 19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\. Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n aproprierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/ mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/ mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa |apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa |apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mpneg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N)

* Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp

negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3 loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Spa]ii comerciale * Vând hal[ 250 mp, construc`ie 2005, suprafa`[ betonat[ 150 mp, teren 1300 mp. Telefon: 0723174115.(1644-3) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 34mp \i 74mp spa`ii comerciale centrale, vad foarte bun, 9001100E/mp.Tel.0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)


14

30 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

Cump\r\ri * Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând spa`iu comercial, zon[ central[, 260 mp, 1500 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Cump[r teren cu deschidere la \osea. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vand spa`iu 125 mp, Autogar[, 1000 euro/mp+TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând spa`iu comercial, 40mp,zona C.Na`ional[ Pre` 725euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

o ~nchirieri

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* }nchiriez apartament la parter cu intrare separat[, zona Octav Onicescu, bun pentru birouri, cabinet medical, etc. Telefon: 0744290352.(1629-4) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(10) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere Marchian, nemobilat, 140E/lun[.Tel: 0749/09.38.38

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Cerem \i oferim spre ]nchiriere garsoniere,apartamente,spa`ii comerciale. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Cuza Vod[(l[ng[ Rapsodia), 2 b[i, renovat complet, CT, T, nemobilat, 300E/lun[. Tel.0744/530.803.(V)

V=nz\ri Diverse

* Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/ lun[.Tel. 0744/530.803.(V)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona \coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i I. Traian .Pre` 100euro/lun[ \i 130 euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A)

* }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300/ luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C. Nationala,zona Mall, Select). Tel. 0741497829.(A)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N)

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A 2 CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Claudia ~U~UMAN Distribu`ie: Dan IACOB Redactori: Bogdan CALINIUC Economic: Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Publicitate: R[zvan SAUCIUC Marcel BUNDUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

Prest\ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (11) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

* Tân[r familist, 30 de ani, posesor permis de conducere cat.B \i autoturism propriu, ]mi ofer serviciile. Tel: 0741320950.(T)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

ISSN 2065-4731

! Cu nem[rginit[ durere ]n suflet, David, Codru` \i Cornel, plâng trecerea ]n nefiin`[ a celei ce a fost mam[ \i so`ie iubitoare, Liliana Doina |tefan. Te vom p[stra mereu ]n suflet. Dumnezeu s[-o odihneasc[ ]n pace! Trupul ne]nsufle`it a fost depus la capela bisericii ]ntâmpinarea Domnului (Rossetti). }nmormântarea va avea loc mar`i, 1 decembrie ora 1100.(2)

! Dumnezeu a avut nevoie de un ]nger \i pe 28 noiembrie a chemat-o la cer pe Liliana |tefan. Daniela, Ovidiu Jit[ra\u \i mama Profira, ]mpreun[ cu Angela plâng trecerea ]n nefiin`[ a celei ce a fost o sor[ \i o fiic[ nepre`uit[. Dumnezeu s[ o ierte!(2)

! O inim[ cald[ s-a urcat sâmb[t[ 28 noiembrie la cer. Liliana |tefan va r[mâne ve\nic ]n amintirea nepo`ilor Mihai, Ana Maria \i Carmen. Dumnezeu s[ o odihneasc[ ]n pace!

! Colectivul redac`iei Evenimentul de Boto\ani transmite sincere condolean`e domnului Cornel |tefan, la trecrea ]n nefiin`[ a celei ce a fost so`ie devotat[ \i mam[ iubitoare, Liliana |tefan. Dumnezeu s[ o ierte \i s[ o odihneasc[ ]n pace!(2)

* Club Suceava angajeaz[ dansatoareanimatoare. Oferim cazare, mas[, diverse, salariu 500-1000 E + comisioane. Telefon: 0742907766.(1636-11)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N)

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

* Vând salon coafur[ utilat complet, vad excelent. Rela`ii la telefon: 0749225726.(1638-9)

Angaj\ri

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N)

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Decese

* Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitnes, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D,etaj intermediar,nemobilat,150 euro/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300 euro /luna-pretabil birouri, cu intrare separat[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Inchiriez spa`iu comercial,250 mp,vitrin[ stradal[ de 22 ml,CT,ideal orice fel de activitate,zona Prim[verii,1200 euro pe luna neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere Prim[verii, semimobilat, CT, T, 800 lei/ lun[.Tel.0 749/09.38.38.(V)

* SC Apetrans SRL angajeaz[: mecanicbuldozerist, mecanic auto, electrician auto, tinichigiu-vopsitor auto. Se ofer[ salariu motivant! Rela`ii la tel: 0745.841.595 sau 0231.517509.(9)

! Transmitem sincere codolean`e domnului Cornel |tefan, ]n aceste momente grele, pricinuite de trecerea ]n lumea celor drep`i a celei ce a fost Liliana |tefan . Dumnezeu s[ o odihneasc[ ]n pace! Familia Mihai Vieriu.(2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


15

30 noiembrie 2009 Mihai Morar, „lovit” de Ceau\escu ]n cap. Dup[ ce a stat acas[ ]n carantina fiindc[ a luat varicel[ de la fiicele sale, Mihai Morar anun`[ o edi`ie incendiar[. „O s[ vin cu un film senza`ional! Cum m-a lovit Ceau\escu când eram mic! M[ jucam ]n clas[ \i mi-a c[zut tabloul [la cu el direct ]n cap”, a glumit partenerul lui Buzdugan de la Radio Zu ]ntr-un interviu din Evenimentul zilei.

MONDENEWS

R[duleasca a semnat un act prin care renun`[ la partaj Mihaela R[dulescu (foto) a declarat c[ tr[ie\te ca un om normal la Monaco, c[ nu se ]ntoarce ]n televiziune \i a r[spuns râzând „Nu \tiu” la ]ntrebarea dac[ se m[rit[. Chiar ]n ziua ]n care \i-a lansat cartea „Ni\te r[spunsuri”, Mihaela a afirmat la Antena 3: „Nu mor de foame \i nici nu ]mi cump[r ]n fiecare zi câte o ma\in[ de lux. Am semnat un act oficial ]n care am zis c[ renun` la partaj \i ]n nici un caz Elan nu ]mi d[ 15.000 de euro lunar, a\a cum au scris ziarele”. Cât despre momentul ]n care Dani O`il a plâns, ]n emisiune, atunci când Mihaela R[dulescu \i-a lansat cartea, ea a spus: „}mi pare r[u c[ l-am f[cut s[ plâng[. Dani e un puternic \i nu plânge cu una, cu dou[. Nu l-am l[sat s[ citeasc[ mai nimic din carte \i pentru el a fost o surpriz[ atunci”.

E Berbec

ti`ii \i nu cump[ra`i obiecte de valoare!

S-ar putea s[ pierde`i o afacere profitabil[, din cauza pruden`ei exagerate. Nu sunte`i prea sociabil \i risca`i s[ v[ izola`i de cei din jur. Când v[ ve`i da seama, ar putea fi prea târziu. Dup[-amiaza pute`i s[ v[ gândi`i la planuri de viitor \i s[ v[ bucura`i de armonia din familie.

F Taur Diminea`a sunte`i de nerecunoscut \i cei din jur ]ncearc[ s[ v[ scoat[ din starea de apatie ]n care a`i c[zut. De vin[ pot fi oboseala acumulat[ \i problemele financiare, care v[ preocup[ serios.

G Gemeni Se pare c[ v[ concentra`i mai greu, din cauza ne]n`elegerilor cu persoana iubit[. De aceea, \i dificult[`ile de la serviciu vi se par mai mari decât de obicei. Pute`i câ\tiga bani cu u\urin`[, cu condi`ia s[ nu v[ for`a`i norocul. V[ recomand[m s[ fi`i mai atent cu cei din jur.

H Rac

Oana Z[voranu s-a Bendeac e din nou dat la un fost stripper singur Pe cât de apreciat este de public, pe atât de ghinionist este Mihai Bendeac ]n amor. Iubita lui, Sore, solista trupei Crazy Win, nu vrea s[ se mai ]mpace cu acesta. Decizia cânt[re`ei a fost motivat[ de faptul c[ Mihai nu a apreciat declara`ia public[ pe care ea a f[cut-o, ]n care spunea: „Sentimentele pe care le am pentru Mihai nu s-au schimbat \i \tiu c[ \i el simte acela\i lucru pentru mine”, sus`ine ziarul Cancan. Dezam[git[ c[ nu a primit o reac`ie pe m[sur[, Lore spune c[ ]\i dore\te ca fiecare s[ mearg[ mai departe pe propriul drum: „Via`a merge mai departe, nu mai vreau s[ vorbesc despre Mihai. Nu \tiu dac[ a apreciat sau nu când am spus c[ am sentimente pentru el. Problemele care au dus la ruptura dintre noi au r[mas, fiecare ]\i vede de via`a lui cu cine vrea. Am r[mas prieteni, dar atât”.

Horoscop

Ast[zi ave`i succes ]n afaceri. Ori ]ncheia`i un contract, ori v[ g[si`i un al doilea serviciu. V[ recomand[m s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu. Nu refuza`i sfaturile unei persoane mai ]n vârst[ din familie!

I Leu Diminea`a s-ar putea s[ amâna`i o c[l[torie ]n interes de familie, din cauza banilor. Este momentul s[ v[ concentra`i asupra proiectelor ambi`ioase, pe termen lung. Spre sear[, s-ar putea s[ fi`i invitat la o petrecere. V[ sf[tuim s[ refuza`i, este mai bine s[ r[mâne`i acas[.

J Fecioar\ Recent, bruneta a fost surprins[ de paparazzii cotidianului Libertatea la ie\irea dintr-un club. |i nu era singur[, ci acompaniat[ de un b[rbat. Nu Pepe, a\a cum poate ne-am fi imaginat, ci Cornel P[sat. La bra`ul fostului stripper, Oana a ]ncercat s[ se ascund[ ]n spatele unei peruci. Am putea spune c[ a participat la un bal mascat, ]ns[ nu ar fi adev[rat. A fost pur \i simplu o metod[

de a-\i ascunde identitatea. Nu a func`ionat! Iar lucrurile par destul de serioase. Dansatorul spune c[, spre surprinderea lui, a fost pip[it pe pectorali de so`ia lui Pepe: „Am fost foarte surprins ]n momentul ]n care am fost atins \i mi s-au f[cut avansuri”. La rândul ei, Z[vo a declarat, pe un ton nervos: „Nu vreau s[ dau socoteal[ pentru ce fac eu! Nu ]n`eleg de ce sunt urm[rit[ tot timpul”.

Luni, 30 noiembrie 07.45 - 08.55 Tele’Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Tu Alegi! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Profesii (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc 18.00 - 18.30 |tirile Tele’M (d), o edi`ie complet[ a \tirilor prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar 18.30 - 18.45 Spune-mi o poveste! 18.45 - 19.00 Calendarul zi-

lei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache 20.00 - 21.00 Tu Alegi! (d), emisiune de promovare electoral[ realizat[ de Oana Lorena Filip 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]), emisiune realizat[ de Anca Nechita 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele’M (d), ultimele \tiri ale zilei 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele’M (r)

Diminea`a sunte`i inhibat \i nu v[ exprima`i prea clar. V[ recomand[m s[ evita`i ]ntâlnirile cu prietenii, pentru c[ s-ar putea s[ fi`i ]n`eles gre\it, din cauza problemelor de comunicare. Nu face`i inves-

K Balan]\ }n cursul dimine`ii, v[ indispune o problem[ minor[ de s[n[tate. Nu sunte`i prea sociabil \i prefera`i s[ fi`i singur. V[ sf[tuim s[ nu refuza`i dialogul cu prietenii sau cu partenerul de via`[. Spre sear[, o rud[ apropiat[ reu\e\te s[ v[ redea buna dispozi`ie.

L Scorpion Ast[zi nu v[ recomand[m s[ c[l[tori`i \i nici s[ urm[ri`i câ\tiguri financiare. Sunte`i prea pu`in sociabil \i pute`i pierde ]n afaceri. Nu sunt excluse nici deziluziile pe plan social. Rela`iile sentimentale nu au de suferit, cu condi`ia s[ fi`i mai atent la problemele partenerului de via`[.

M S\get\tor Se pare c[ sunte`i inhibat \i irascibil. Fi`i prudent \i evita`i cearta cu colegii de serviciu! Pute`i s[ v[ asculta`i intui`ia. Implica`i-v[ mai mult ]n problemele casei!

N Capricorn Diminea`a nu ave`i chef s[ discuta`i cu nimeni \i nici m[car s[ rezolva`i problemele care v[ privesc ]n mod direct. Fi`i atent, pentru c[ v[ pute`i izola la serviciu!

O V\rs\tor La serviciu, sunte`i foarte bine dispus \i munci`i cu tragere de inim[. Ave`i ]ns[ grij[, pentru c[ sunt colegi care va s[pa! Ast[zi nu ave`i cum s[ câ\tiga`i mul`i bani. V[ sf[tuim s[ acorda`i mai mult[ aten`ie partenerului de via`[.

P Pe[ti Diminea`a sim`i`i nevoia s[ vorbi`i cu cineva despre problemele sentimentale. Ave`i impresia c[ sunte`i neglijat. V[ sf[tuim s[ nu v[ l[sa`i prad[ sentimentelor, ]ntrucât risca`i s[ deveni`i melancolic. Nu fi`i moroc[nos!

Bancul zilei R[u inten`ionat Doi tipi st[teau de vorb[ \i beau bere. La un moment dat, unul ]ncepe s[-\i dest[inuie p[catele: - Mai `ii minte, anul trecut, când nu ai luat prima? - Da. - Eu am f[cut-o. Dar `ii minte c[ ai

primit mustrare? - ~in minte. - Tot din cauza mea a fost. Atunci, al doilea spune: - ~ii minte, acum doi ani, când a n[scut nevast[-ta? - ~in minte. - Este din cauza mea...

O re`et[ pe zi Broccoli cu ro\ii Ingrediente: 500 g broccoli, treipatru ro\ii, trei linguri ulei de m[sline, zeam[ de la o jum[tate de l[mâie, un cub/linguri`[ concentrat ciuperci, op`ional câteva ciuperci champignon, câteva fire de p[trunjel, piper, cimbru, oregano. Mod de preparare: Se rupe broccoli ]n buche`ele \i se pun ]n ap[ rece. }ntr-o cr[ticioar[ pune`i la fiert buche`elele de broccoli ]n un litru de ap[ cu concentratul de ciuperci. }ntr-o tigaie antiaderent[ c[li`i cinci minute ro\iile t[iate felii ]n uleiul de m[sline, apoi condimenta`i cu piper, cimbru \i oregano. Cine dore\te poate ad[uga \i

ciupercile t[iate felii, p[trunjel tocat. Dup[ 15-20 minute, când s-a fiert broccoli, se scoate \i se pune pe farfurii, apoi ro\iile c[lite \i se serve\te ca atare sau ca garnitur[ lâng[ rasol sau friptur[, asezonat[ cu zeam[ de l[mâie \i garnisit[ cu frunze de p[trunjel.


CMYK

16

30 noiembrie 2009

ULTIMAOR{

Vorbe-n vânt

„Voi avea doi vicepre\edin`i pe probleme sociale, pentru c[ \i dl. Manolache \i d-na Lupa\cu sunt cadre didactice. Aici e nevoie s[ mergi pe \antiere. O s[ v[d cine ]\i va trage cizmele când vor fi avarii” Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliul Jude`ean

„Acum am g[sit mutre, incompeten`[, ho`ie, sindicalisme, dializa spulberat[ complet \i obliga`ia de a m[ri Urgen`ele, deci ne-am ]ntors ]n urm[ cu 11 ani" Cornel Enache, managerul Spitalului Jude`ean Mavromati

Duel politic online. Aproape 2.000 de persoane au participat timp de o s[pt[mân[ la sondajul de pe pagina de internet a Evenimentului de Boto\ani. 54% sus`in c[ duminic[ vor vota cu Mircea Geoan[, iar 39% cu Traian B[sescu. Restul sunt indeci\i sau nu merg la vot.

Pensionarii renun`[ cu greu la salarii Persoanele din Prim[ria Boto\ani \i din serviciile subordonate care primesc \i pensie \i salariu, se hot[r[sc cu greu cu care venit s[ r[mân[. |efii Poli`iei Comunitare nu sau decis ]nc[ ]ntre pensie sau salariu. Pân[ la aceast[ dat[, niciunul dintre cei doi directori care primesc \i pensie \i salariu nu \i-au depus oficial cererea scris[ prin care s[ anun`e dac[ renun`[ sau r[mân, ]n continuare, s[ activeze ]n institu`ie. Vasile R[ileanu, \eful Poli`iei Comunitare, \i-a anun`at doar verbal decizia de a r[mâne numai cu pensia, ]ns[ pân[ la aceast[ dat[ nu \ia formulat op`iunea \i ]n scris. Nici adjunctul s[u, Ioan Onu`u, nu \i-a f[cut public[ op`iunea, declarând doar c[ ar r[mâne ]n cadrul institu`iei.

Serviciul de Voluntariat, l[sat pentru pensie }n schimb, au optat pentru pensie, renun`ând la activitatea pe care o

La nivelul Poli`iei Comunitare sunt nou[ persoane care trebuie s[ aleag[ ]ntre pensie \i salariu. Ultima zi când se mai pot hot[r] este 9 decembrie, drept pentru care niciunul din ace\tia nu a luat o decizie ]n acest sens, iar domnul R[ileanu nu \i-a depus ]nc[ demisia Bianca Albu, purt[torul de cuvânt al Poli`iei Comunitare

desf[\urau prin cumul, dou[ persoane de la Serviciul de Voluntariat pentru Situa`ii de Urgen`[. Una dintre cele dou[ persoane este Lucian Cilinschi, \eful acestui serviciu. „De la 1 decembrie, ace\tia nu mai figureaz[ ca \i angaja`i. Urmeaz[ s[ g[sim un alt ]nlocuitor ]n cazul d-lui Cilinschi”, a precizat viceprimarul C[t[lin Alexa. (L[cr[mioara Lupa\cu) Reclamã comandatã de PD-L Botoºani

Evenimentul de Botosani nr. 1500  

Ziarul orasului tau!