Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 276 (1497) • Joi, 26 noiembrie 2009 • 16 pagini

Misterele alegerilor O mul`ime de lucruri cel pu`in ciudate s-au ]ntâmplat la Boto\ani ]n campania electoral[ sau chiar \i ]n ziua alegerilor. Unele au trecut neobservate, altora nu li s-a dat, cu sau f[r[ inten`ie, importan`a care ar fi trebuit.

Pagina 3

Viceprimarul Rotundu, b[tut ]n bufet Viceprimarul comunei Dângeni a fost b[tut ieri sear[ ]ntr-un bufet din comun[. Conflictul se pare c[ a fost unul politic. Mai ]ntâi, Oxana, so`ia vicelui C[t[lin Rotundu, ar fi intrat ]n bar \i ar fi fost lovit[ de un consilier al primarului. S-a ]ntors acas[ \i s-a plâns so`ului, iar acesta a mers la bar pentru a clarifica situa`ia. Acolo,

Pagina 6

Prim[ria Eminescu, transformat[ ]n agen`ie imobiliar[

Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani i-a trimis ]n judecat[, ieri dup[-amiaz[, pe fostul primar Vasile Temciuc, actual viceprimar \i pe fostul secretar al comunei, Mircea Onofrei, actual consilier al primarului. Cei doi sunt acuza`i de luare de mit[, complicitate la luare de mit[, fals intelectual \i uz de fals, totul ]ntr-o tranzac`ie financiar[.

Pagina 5

Taxe \i impozite mai mari cu 20%

sus`ine viceprimarul Rotundu, se afla primarul Stelic[ Trofin \i cu consilierul s[u, ambii afla`i sub influen`a b[uturilor alcoolice. „L-am ]ntrebat doar dac[ e frumos ce face. Consilierul mi-a tras \i mi-am pierdut con\tiin`a. Primarul m-a `inut c[ s[ iau b[taie”, a relatat viceprimarul. }mpreun[ cu so`ia acesta sa prezentat ieri sear[ la Unitatea de Primire a Urgen`elor a Spitalului Jude`ean.

Vicele se plânge c[ a ]ncasat-o de la primar C[t[lin Rotundu a depus o plângere la postul de poli`ie din Dângeni. Politica pare s[ fi fost motorul principal al conflictului. Rotundu este viceprimar PD-L, iar Stelic[ Trofin primar PSD. Cei doi au avut mai multe contre, unele dintre ele ajungând s[ fie arbitrate chiar de pre\edintele Consiliului Jude`ean, Mihai ~âbuleac. (Sergiu B[l[\c[u)


2

26 noiembrie 2009

STARTNEWS Editorial

Buchetul lui Geoan[ Buchetul lui Mircea Geoan[ pentru turul doi are trei trandafiri \i-un crin, dac[-i va fi de folos vom vedea de Sfântul Neculai. S[ nu uit[m un mic am[nunt, trandafirii sunt plin de spini vanghelici \i iliescieni, iar crinul e spre ofilire \i are miros de petrol. Da, de la rafin[riile lui Dinu Patriciu! Orice român poate risca s[ se ]n`epe ]n caz c[-l va vota pe pesedist. E bine c[ rememor[m perioada cuplului Ion Iliescu-Adrian N[stase, când, ciLucian Alecsa c[, a fost lini\te ]n `ar[, dar când s-a furat pe rupte. Boto\[nenii s[-\i aduc[ aminte cum ar[ta municipiul nostru ]n mandatul lui Florin Egner, ma\inile erau obligate s[ fac[ slalom printre gropi, iar pietonii ]\i fracturau picioarele pe trotuare. De ce oare am ales ro\u iar[\i, chiar suntem blestema`i s[-i reactiv[m la câ`iva ani pe comuni\ti? De ce Ardealul a renun`at ]nc[ din ’90 la comunism? O duc ei mai r[u decât noi? Sunt ]ntreb[ri oarecum retorice, pe care fiecare dintre noi ar trebui s[ \i le pun[. V[zând harta electoral[ dup[ primul tur, vom observa c[ Mircea Geoan[ a câ\tigat ]n jude`ele s[race, unde românul este deschis la promisiuni, indiferent dac[ acestea ]mbrac[ o `inut[ abracadabrant[. Minciunile electorale ale lui Mircea Geoan[ sunt sfruntate. Cum putem uita atât de repede gogom[nia din timpul campaniei electorale pentru Parlament când promitea câte 25.000 de euro românilor pleca`i la lucru ]n Europa \i care se vor ]ntoarce ]n `ar[? De atunci i-a mai crescut nasul, privi`i-l cu aten`ie, aduce leit cu Pinocchio. Dar la fel de adev[rat este \i faptul c[ mass-media, dirijat[ de câ`iva moguli, a reu\it s[ excite zonele negre ale fiin`ei noastre antrenândune spre un vot negativ, cel vizat fiind pre\edintele Traian B[sescu. De ce? Simplu, pre\edintele i-a `inut la „respect”, nu le-a permis s[-\i arunce tentaculele spre banii publici, nu i-a oferit Po\ta lui Sorin Ovidiu Vântu spre a-\i proteja imaginea. S[ nu uit[m c[ buchetul lui Mircea Geoan[ s-a ]mplinit c-un crin. Oare Br[tienii nu se ]ntorc ]n mormânt? Din halca ]ntins[ de Geoan[ au mu\cat doar liberalii de conjunctur[ \i cei ]nfometa`i, care s-au alipit acestui partid doar spre a-\i re\apa imaginea \i a-\i umple te\chereaua. Ce \tie Florin ~urcanu despre istoria acestui partid? V[ spun sigur c[ habar nu are, punându-i aceast[ ]ntrebare cu câteva luni ]n urm[, a r[spuns prin t[cere. Cum e posibil ca acest troglodit s[ decid[ ]n numele liberalilor boto\[neni? Sunt convins, ace\tia ]l vor ignora \i vor vota dup[ cum le dicteaz[ con\tiin`a.

Calendar cre\tin ortodox 26 J Cuviosul Alipie stâlpnicul din Bitinia; Cuviosul Nicon din Armenia; Cuviosul Stelian din Paflagonia 27 V Sf. Mare Mc. Iacob Persul; Cuviosul Grigorie Sinaitul; Cuv. Natanael

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Pe 26 noiembrie 2008, Evenimentul de Boto\ani scria despre cei 61 de beneficiari ai aloca`iilor pentru copii, ai aloca`iilor complementare \i ai indemniza`iilor pentru cre\terea copilului, care ]ncasaser[ ilegal bani de la stat \i erau obliga`i s[ ]i restituie. 16.400 de lei avea de recuperat Direc`ia Muncii de la ace\tia. }n aceast[ situa`ie se aflau m[micile care se ]ntorseser[ la munc[ ]nainte de ]ncheierea concediului pentru cre\terea copilului \i nu anun`aser[ institu`ia, primind ]n continuare astfel, ilegal, câte 600 lei pe lun[. De la 1 ianuarie 2009, la stabilirea indemniza`iei erau luate ]n calcul toate veniturile realizate de m[mici, astfel c[ acestea puteau beneficia de indemniza`ia de 600 lei sau de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul a trei salarii medii pe economie (4.000 lei). Astfel, pentru a face dovada veniturilor pentru indemniza`ii mai mari, m[micile aflate ]n concediul de cre\tere a copilului pân[

4,2597 lei

2,8355 lei

la doi ani erau invitate la Direc`ia Muncii cu o cerere de recalculare a indemniza`iei, ]ns[ la o s[pt[mân[ de la acest anun` nici o solicitare nu era ]nc[ ]nregistrat[. Abia din februarie 2009, m[micile cu venituri mari ]ncepeau s[-\i cear[ drepturile, ]ns[ aceast[ recalculare a fost ]ntârziat[ de programul informatic pentru prelucrarea cererilor. }n martie, indemniza`iile m[rite erau puse ]n plat[, ]n acel moment peste 150 de boto\[nence aflându-se pe lista celor care primeau mai mult de 600 lei pe lun[ pentru cre\terea copilului. }n septembrie, prin noile reglement[ri aduse legii unice a salariz[rii, concediul pentru cre\terea \i ]ngrijirea copilului, nu mai era calculat ca vechime de munc[.

Ziua: 110C

Noaptea: 20C

Farmaci\tii spun c[ o parte dintre medicamente nu se mai g[sesc pe rafturi tocmai din motivul c[ nu au bani cu ce s[ le pl[teasc[ furnizorilor.

Farmaci\tii, ]n grev[ japonez[ O alt[ categorie de personal din s[n[tate recurge la proteste. De aceast[ dat[, farmaci\tii sunt cei nemul`umi`i \i au intrat ]n grev[ japonez[. Ei protesteaz[ fa`[ de ]ntârzierile ]nregistrate la decontarea re`etelor de c[tre Casa Asigur[rilor de S[n[tate (CAS). Protestul a fost declan\at la nivel na`ional, iar la acesta s-au raliat \i farmaci\tii boto\[neni. }n zilele declarate de grev[ japonez[, respectiv mar`i \i miercuri, ace\tia au purtat banderole negre \i \i-au anun`at protestul prin afi\e lipite pe u\ile farmaciilor. Ei sunt nemul`umi`i c[ termenul de decontare a re`etelor a fost decalat de la 90 de zile la 180 de zile de la data valid[rii re`etei. Farmaci\tii sus`in c[ pân[ la aceast[ dat[ au primit de la institu`ia de asigur[ri de s[n[tate decontul par`ial doar pân[ pe 15 iunie, iar urm[toarea tran\[ de bani ar putea fi acordat[ abia la sfâr\itul lunii februarie - ]nceputul lunii martie 2010, asta ]n timp ce furnizorii de medicamente vor plata pe loc. (L[cr[mioara Lupa\cu)

S-a ajuns la un astfel de protest din cauza obliga`iilor mari pe care farmaciile le au fa`[ de furnizorii de medicamente, care au dus la sistarea livr[rii unor medicamente de la furnizori c[tre farmacii \i implicit la imposibilitatea acestora de a onora comenzile pacien`ilor Maricica Cazacu, pre\edintele Colegiului Farmaci\tilor Boto\ani

Tichetele cadou agit[ spiritele la catedr[ Asigur[rile date de C[t[lin Flutur, primarul municipiului Boto\ani, cu privire la acordarea tichetelor cadou, venite ]n aceste zile, nu sunt primite nici pe departe cu mare bucurie de c[tre sindicatele din Educa`ie. Aceste tichete au fost aprobate ]n cadrul bugetului, fiind acordate doar \apte pe tot anul, ]n timp ce legea prevede \apte tichete la fiecare din cele \apte evenimente stabilite. La Boto\ani, ]n loc de 49 de tichete anual, a\a cum s-a convenit \i ]n cadrul unei comisii paritare sindicate – Inspectorat |colar, se acord[ doar \apte. Astfel, fiecare angajat din \colile boto\[nene a primit trei tichete la Pa\ti \i dou[ tichete la ]nceputul anului \colar. „Ce ]nseamn[ 40 de lei? Am v[zut declara`iile d-lui primar vizavi de asigurarea tichetelor cadou, a\a cum au fost ele aprobate ]n cadrul bugetului comu-

de angaja`i din municipiul Boto\ani beneficiaz[ de tichete cadou.

nit[`ii locale. Este vorba de un rest de dou[ tichete ]n valoare de 40 de lei tichetul”, a spus Liviu Axinte.

Profesorii boto\[neni se consider[ discrimina`i La nivel na`ional sunt cadre didactice care au primit tichete ]n valoare de 1.050 de lei o singur[ dat[, respectiv 21 de tichete. „Nu este o

situa`ie unitar[. Acest lucru provoac[ nemul`umiri salaria`ilor din sistem, ]n acest fel se creeaz[ o discriminare ]ntre salaria`ii din ]nv[`[mânt. Noi am solicitat Ministerului includerea acestor sume ]n bugetul institu`iei”, a spus liderul LSI. Acesta este convins c[ acordarea celor dou[ tichete nu compenseaz[ ]n niciun fel zilele libere f[r[ plat[ ale cadrelor didactice. (Petronela Rotariu)

Nu ]n`eleg de ce s-a adus ]n discu`ie acum acordarea acestor tichete, pentru c[ era stabilit de la ]nceputul anului, \tiam c[ trebuie s[ mai primim aceste dou[ tichete. Nu comentez altceva, e clar c[ este o `int[ a acestor declara`ii Liviu Axinte, lider LSI


3

26 noiembrie 2009 Fostul secretar Onofrei nu a putut fi contactat ]n cursul zilei de ieri. Acesta a primit o condamnare la doi ani de ]nchisoare cu suspendare ]ntr-un alt dosar de corup`ie.

ESEN~IAL

Prim[ria Eminescu, transformat[ ]n agen`ie imobiliar[ Viceprimarul Vasile Temciuc \i fostul secretar Mircea Onofrei, de la comuna Mihai Eminescu, sunt acuza`i de luare de mit[, complicitate la luare de mit[, fals intelectual \i uz de fals. Fostul secretar este la al doilea dosar trimis ]n judecat[ pentru activitatea derulat[ la Prim[rie, ]n primul fiind condamnat cu suspendare. Atât fostul secretar, cât \i viceprimarul \i primarul comunei Mihai Eminescu, sunt ancheta`i ]n mai multe dosare privind la fapte de corup`ie. Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani i-a trimis ]n judecat[, ieri dup[-amiaz[, pe fostul primar Vasile Temciuc, actual viceprimar \i pe fostul secretar al comunei, Mircea Onofrei, actual consilier al primarului. Dosarul celor doi va ajunge ]n aceast[ diminea`[ la Tribunal, cei doi fiind acuza`i de luare de mit[, complicitate la luare de mit[, fals intelectual \i uz de fals. Ei sunt acuza`i c[ ]n calitate de primar \i secretar al comunei Mihai Eminescu, respectiv pre\edinte \i secretar al comisiei locale de fond funciar, au pretins \i primit bani, ]n prim[vara anului 2002, de la so`ii Mihai \i Florica Sadaguschi. Cei doi au vândut so`ilor Sadaguschi 2,4 hectare teren agricol, atribuit nelegal Mariei Butnariuc din satul Ipote\ti.

S-au folosit de o b[trân[ pentru afacerile necurate Cei doi conduc[tori ai Prim[riei Mihai Eminescu sunt acuza`i c[ au ]mpropriet[rit o b[trân[ cu 2,4 hectare de teren ]ntr-o anumit[ zon[ a comunei, dup[ care s-au ]mputernicit s[-i vând[ terenul unei persoane interesate s[-l cumpere pentru a ridica o stân[ de

oi. Copiii b[trânei au aflat abia dup[ decesul mamei lor c[ aceasta a fost ]mpropriet[rit[ cu un teren \i c[ p[mântul a fost vândut chiar de c[tre secretarul Prim[riei. Potrivit anchetatorilor, la sfâr\itul anului 2001, ]nceputul anului 2002, Mihai Sadaguschi, cresc[tor de animale, a discutat cu Onofrei, fiind interesat de cump[rarea unei suprafe`e de teren ]n C[t[m[r[\ti Deal, ]n apropierea locului numit „Baraj Sitna”,

„}n perioada noiembrie 2001-aprilie 2002, inculpa`ii au ]ntocmit mai multe documente, con`inând date nereale, ]n scopul de a facilita vânzarea terenului \i de a ascunde ]nsu\irea sumei de 900 lei”, se arat[ ]n rechizitorul procurorilor.

pentru a organiza o stân[, loc ]n care Sadaguschi de`inea deja o suprafa`[ de teren. Onofrei a discutat cu primarul de atunci, Temciuc, \i cei doi i-au promis cresc[torului de animale c[-i fac rost de teren. }n rechizitoriul procurorilor se arat[ c[ primarul \i secretarul au luat hot[rârea de a o ]mpropriet[ri pe Maria Butnariuc, de 64 ani, cu suprafa`a de 2,4 hectare ]n extravilanul comunei Mihai Eminescu, de\i pe parcela pe care o treceau ]n proprietatea b[trânei aveau drept de proprietate alte persoane, iar Onofrei \i Temciuc \tiau asta. Pe lâng[ faptul c[ au ]mpropriet[rit femeia cu un teren care apar`inea altcuiva, acea parcel[ nici m[car nu era ]n administrarea comunei Mihai Eminescu, ci a municipiului re\edin`[ de jude`. Prim[ria Eminescu a f[cut o anchet[ social[ din care reie\ea c[ Maria Butnariuc nu se putea ]ngriji singur[, fiind cunoscut[ ca \i consumatoare de b[uturi alcoolice. }n baza anchetei sociale, primarul de atunci, Temciuc, ]l nume\te curator pe Onofrei, iar acesta o va reprezenta pe femeie ]n vederea ]ntocmirii actelor de vânzare a terenului pe care acesta l-a primit ]n proprietate.

Onofrei \i Temciuc, ]ncol`i`i de reclama`ii din mai multe p[r`i Secretarul comunei a vândut terenul so`ilor Mihai \i Florica Sadaguschi \i a inclus ]n contract obliga`ia acestora de a avea grij[ de Butnariuc pân[ la decesul acesteia. Cei doi so`i sus`in c[ habar nu au avut de existen`a acestei clauze \i spun c[ i-au dat lui Onofrei banii ]n momentul ]ncheierii contractului de vânzare-cump[rare la notar. „Dispozi`ia primarului Temciuc Vasile, de numire a ]nvinuitului Onofrei Mircea ]n func`ia de curator este general[, f[r[ a avea acceptul lui Butnariuc Maria, iar ]nstr[inarea terenului s-a f[cut f[r[ ]ncuviin`area aces-

de lei ar fi pretins \i primit fostul primar \i fostul secretar de la so`ii Sadaguschi.

Sunt simple inven`ii. Nu am nicio leg[tur[ cu aceste acuza`ii Vasile Temciuc, viceprimar Mihai Eminescu teia. Dup[ ]ncheierea acestor documente, la data de 29.04.2002, Butnariuc Maria a decedat la domiciliu”, sus`in procurorii. Copiii Mariei Butnariuc au aflat abia dup[ decesul acesteia c[ mama lor a fost ]mpropriet[rit[ cu un teren \i c[ acea parcel[ a \i fost vândut[. Abia apoi au aflat \i proprietarii de drept ai terenului atribuit Mariei Butnariuc c[ p[mântul lor, din municipiul Boto\ani, a fost luat de conducerea Prim[riei Eminescu \i vândut. Atât proprietarii de drept ai p[mântului, cât \i cump[r[torii, adic[ so`ii Sadaguschi, au f[cut plângeri penale fa`[ de Onofrei \i Temciuc. (Bogdan Caliniuc)


CMYK

4

26 noiembrie 2009

TOPNEWS

Actualul \ef al statului, Traian B[sescu, s-a clasat pe locul ]ntâi doar ]n trei comune, ]n timp ce liberalul Crin Antonescu a fost pe primul loc ]n \apte comune.

Primari PD-L b[tu`i pe teren propriu Primarii PNL \i PD-L din jude` nu au reu\it s[-\i conving[ oamenii care i-au ales ]n 2008 s[ ]\i pun[ \tampila \i la alegerile preziden`iale de duminic[ pe candidatul partidului din care fac \i ei parte. Astfel, primarii liberali \i cei democratliberali au pierdut foarte mult teren ]n fa`a candidatului PSD, Mircea Geoan[.

Localit[`ile cucerite de Geoan[, cu primari PD-L: 1. Boto\ani - 31,96% 2. Fl[mânzi - 36,70% 3. Albe\ti - 53,56% 4. Br[e\ti - 43,36% 5. Corl[teni - 47,14% 6. Criste\ti - 31,18% 7. Dob]rceni - 39,32% 8. Dr[gu\eni - 58,90% 9. George Enescu - 38,28% 10. H[ne\ti - 46,71% 11. Hili\eu-Horia - 49,14% 12. Lunca - 51,38% 13. Mileanca - 48,91% 14. Mitoc - 50,34% 15. R[d[u`i Prut - 46,57% 16. St[uceni - 41,97% 17. Suli`a - 45,42% 18. Tru\e\ti - 42,18% 19. V[cule\ti - 49,65%

Social-democra`ii nu numai c[ au câ\tigat ]n toate comunele unde aveau primar, dar au ob`inut scoruri foarte bune \i ]n multe din comunele unde primarii erau „galbeni” sau „portocalii”. To`i cei 27 de primari ai PSD au reu\it scoruri zdrobitoare pentru Geoan[. PSD a cucerit toate municipiile, ora\ele \i comunele conduse de primari „ro\ii”, dar \i cea mai mare parte din localit[`ile la cârma c[rora se afl[ primari de alt[ coloratur[ politic[. Astfel, Mircea Geoan[ a fost ]n turul I ]n preferin`ele aleg[torilor care locuiesc ]n localit[`i conduse de liberali, democrat-liberali, penegi\ti, conservatori, ecologi\ti sau independen`i. (Monica Aionesei)

este cel mai bun procent ob`inut de B[sescu ]ntr-o comun[, fiind vorba de Pomârla.

Localit[`ile cucerite de Geoan[, cu primari PNL:

„Ei au r[mas cu concep`ia Ion Iliescu” Liberalul Ghiorghi Burlacu (foto), primarul ora\ului Darabani a precizat c[ scorul ob`inut de Crin Antonescu ]n localitatea pe care o administreaz[ nu este unul mul`umitor, ]ns[ oamenii nu au vrut s[ fac[ asocierea preziden`ialelor cu localele din 2008. „Am f[cut campanie ]n teritoriu, dar a\a a ie\it. Oamenii mi-au spus c[ m-au votat pe mine primar, dar curentul se pare c[ s-a dus ]nspre PSD. }n turul doi facem campanie pentru dl. Geoan[”, a spus primarul de Darabani. Primarul comunei Manoleasa, liberalul Mircea Mihai, a precizat c[ din discu`iile cu oamenii a reie\it faptul c[ ei ]nc[ mai asociaz[ numele lui Ion Iliescu cu Mircea Geoan[. „Aici ]n comun[ sunt ce-

t[`eni ]n vârst[ care mi-au spus c[ m[ sus`in ]n continuare ca \i primar, dar ei nu ]i consider[ buni pe domnii B[sescu sau Antonescu, ei au r[mas cu concep`ia Ion Iliescu, simt nevoia protec`iei sociale”, a precizat primarul.

1. S[veni - 38,61% 2. Darabani - 49,49% 3. Avr[meni - 45,28% 4. Brosc[u`i - 43,76% 5. Cop[l[u - 43,90% 6. Co`u\ca - 50,78% 7. Durne\ti - 37,34% 8. Manoleasa - 46,31% 9. Mih[ileni - 38,09% 10. Pr[jeni - 35,42% 11. Roma - 52,78% 12. |endriceni - 42,74% 13. Todireni - 47,81% 14. Ungureni - 44,95% 15. Un`eni - 41,64% 16. Vii\oara - 58,99% 17. Vârfu Câmpului - 35,17%

„}ntreba`i-l pe dl. B[sescu de ce” „Nici eu nu ]mi explic. Le-am explicat oamenilor c[ avem nevoie s[ primim ]n continuare cofinan`[ri la proiecte, c[ avem nevoie de un Guvern care s[ ne

dea bani. }naintea alegerilor, celelalte partide umblau cu mâncare pe la oameni \i a fost \i o dezinformare, c[ dac[ ]l voteaz[ pe dl. B[sescu, li se mic\oreaz[

pensiile, salariile, aloca`iile. }n turul doi sper m[car s[ putem mic\ora din diferen`[” Mihai Amarandei, primar PD-L de Albe\ti „}ntreba`i-l pe dl. B[sescu de ce. De ce nu s-au dat subven`ii la oameni, c[ ob`ineam peste 50%. S-ar putea s[ se schimbe ]n bine ]n turul doi dac[ m[car una din cele trei, subven`ie pentru animale, pentru teren \i pentru c[ldur[ se vor da, c[ oamenii asta ]ntreab[. Nu se poate ca oamenii s[ ne dea votul dac[ nu vine m[car unul din aceste lucruri” Neculai Cucu, primar PD-L de Dr[gu\eni


CMYK

5

26 noiembrie 2009 Ponderea buletinelor pierdute \i eliberate o ocup[ Boto\ani, Dorohoi, Darabani, S[veni, |tef[ne\ti \i Dângeni, localit[`i conduse de primari de la toate cele trei mari partide din România.

TOPNEWS

Misterele alegerilor O mul`ime de lucruri cel pu`in ciudate s-au ]ntâmplat la Boto\ani ]n campania electoral[ sau chiar \i ]n ziua alegerilor. Unele au trecut neobservate, altora nu li s-a dat, cu sau f[r[ inten`ie, importan`a care ar fi trebuit.

Peste 12.000 de voturi pe listele speciale 6.168 de oameni \i-au exercitat duminic[ dreptul de vot pe liste speciale pentru alegerile preziden`iale, iar 5.904 au f[cut-o pentru referendum. }n fiecare localitate s-a constituit câte o sec`ie de votare special[ destinat[ celor care nu ]\i au domiciliul ]n respectiva urbe sau comun[. Cu alte cuvinte, peste 6.100 de cet[`eni din alte jude`e sau boto\[neni din alte localit[`i, ar fi fost prin\i duminic[ pe drumuri. |i asta ]n condi`iile ]n care, de exemplu, ]n Sta`ia CFR Boto\ani mai sosesc zilnic doar \ase trenuri.

Mii de buletine nou emise Un lucru ciudat care s-a ]ntâmplat ]n preajma scrutinului ]l reprezint[ cre\terea brusc[ a num[rului de acte de identitate pierdute \i a celor nou eliberate. Potrivit unei situa`ii existente la Serviciul Public Comunitar de Eviden`[ a Persoanelor (SPCEP), dac[ ]n septembrie s-au eliberat 3.358 de buletine, ]n octombrie s-au emis 3.597 pentru ca numai la pu`in dup[ jum[tatea lunii noiembrie, mai exact ]n data de 18 noiembrie, s[ se fi eliberat deja 2.226 astfel de acte. Mai mult de 10% dintre acestea au fost emise dup[ ce oamenii au anun`at c[ \i-ar fi pierdut actele. Edificatoare este comuna Dângeni, acolo unde, ]n luna octombrie, zeci de persoane au anun`at c[ \i-au pierdut buletinele.

Este o cre\tere normal[. Nu am depistat ceva ]n neregul[ Ovidiu Gherasim, \eful SPCEP Se pot ]ntâmpla cel pu`in dou[ lucruri. Oamenii nu \i-au pierdut buletinele \i, cum atunci când solicit[ eliberarea altuia ]n astfel de cazuri nu trebuie s[ ]l arate pe cel vechi deoarece, teoretic, nu ]l mai au, pot vota la sec`ia la care sunt aronda`i cu actul nou de identitate, iar ]ntr-o sec`ie special[ din alt ora\ sau comun[ pot vota cu vechiul act. }ntr-o a doua variant[, ei pur \i simplu dau buletinul unor oameni care se ocup[ de turismul electoral \i care au grij[ ca al`ii s[ voteze cu o alt[ identitate, ]n alt[ localitate. }ntr-un astfel de caz a\a-zisul pierz[tor chiar nu mai are nici o responsabilitate ]ntrucât poate sus`ine c[ el \i-a pierdut actul, cineva l-a g[sit \i a votat cu el.

milioane lei a alocat Guvernul prim[riilor ]n campania electoral[. Doar aproximativ 2% a ajuns la prim[rii PNL

Alegeri f[r[ mii de buletine de vot Prefectura a primit cu aproape 3.000 de buletine de vot mai pu`in fa`[ de ceea ce ar fi trebuit s[ recep`ioneze. Este vorba de 370 lips[ la preziden`iale, la care se adaug[ alte câteva zeci defecte \i peste 1.200 pentru fiecare din cele dou[ ]ntreb[ri de la referendum. Institu`ia a informat Ministerul Administra`iei \i Internelor , dar nu a mai primit altele ]n loc. „Noi oricum am primit cu 10% mai multe buletine fa`[ de num[rul total de votan`i. Ceea ce lipse\te reprezint[ practic doi la mie”, a declarat prefectul Cristian Roman. Extrapolând la nivel na`ional ar rezulta circa 120.000 de buletine care nu au ajuns ]n teritoriu. Ce s-a ]ntâmplat cu ele?

Milioane pentru primarii PD-L

cu. Acestea au primit ]ntre 25.000 de lei \i 150.000 de lei.

}n campania electoral[ Guvernul a alocat fonduri administra`iilor locale din Boto\ani. S-au adoptat câteva hot[râri prin care banii au fost direc`iona`i direct spre prim[rii, iar grosul fondurilor a ajuns la localit[`i conduse de primari democrat-liberali. }n a treia s[pt[mân[ de campanie s-au repartizat jude`ului 1,85 milioane lei. Beneficiare au fost ora\e \i comune conduse de primari PD-L sau de primari afla`i oficial la alte forma`iuni, dar care ]l sprijin[ pe Traian B[ses-

Culmea, bani \i pentru primarii PSD }nainte de aceast[ hot[râre au fost adoptate altele prin care s-au dat bani

pentru amenajarea unor poduri sau pode`e, ori pentru baze sportive. Tot primarii PD-L au beneficiat de cele mai importante fonduri. Culmea este c[ pe locul al doilea se situeaz[ primarii de la PSD, ]n timp ce o singur[ localitate condus[ de un liberal a beneficiat de fonduri. (Sergiu B[l[\c[u)

Consiliile locale au primit bani direct de la Guvern ]n baza unor proiecte depuse direct la Guvern Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

Bani pentru poduri \i pode`e Albe\ti - 61.000 lei, primar PD-L Corni - 183.000 lei, primar PSD Criste\ti - 121.000 lei, primar PD-L Havârna - 165.000 lei, primar PSD Hlipiceni - 38.000 lei, oficial PNG-CD, ]l sus`ine pe B[sescu Lunca - 244.000 lei, primar PD-L Mih[l[\eni - 69.000 lei, primar PD-L |tiubieni - 59.000 lei, primar PNL TOTAL 940.000 LEI

Bani pentru modernizarea unor baze sportive Albe\ti - 150.000 lei, primar PD-L Criste\ti - 150.000 lei, primar PD-L Fl[mânzi - 150.000 lei, primar PD-L Havârna - 4.000 lei, primar PSD Ib[ne\ti -150.000 lei, primar PD-L Pomârla - 150.000 lei, primar PD-L Tru\e\ti - 4.000 lei, primar PD-L Tudora - 4.000 lei, primar PSD V[cule\ti - 4.000 lei, primar PD-L Vl[sine\ti - 4.000 lei, primar PSD TOTAL 770.000 LEI

Ca la circ...


6

26 noiembrie 2009

TOPNEWS

|edin`[ fulger ieri la Consiliul Local, nu mai pu`in de 20 de proiecte au fost votate de consilierii locali ]n ceva mai mult de o jum[tate de or[. Aceasta este, potrivit consilierilor locali, cea mai scurt[ \edin`[ ordinar[ din actuala legislatur[.

Taxele \i impozite, mai mari cu 20% }n \edin`a Consiliului Local de ieri au fost aprobate taxele \i impozitele locale pentru anul viitor, acestea urmând s[ creasc[ cu 20%. Reprezentan`ii Direc`iei de Taxe \i Impozite Locale sus`in c[ majorarea este impus[ prin Hot[râre de Guvern. Singura tax[ pentru care Consiliul Local a aprobat o cre\tere de 10% fa`[ de 2009 este cea de afi\aj pentru reclam[ \i publicitate. „}n rest, toate impozitele \i taxele locale vor cre\te numai cu acea cot[ de actualizare de 20%, aprobat[ prin Hot[râre de Guvern. De precizat este c[ din 2007 nu s-au mai ]nregistrat cre\teri ale impozitelor \i taxelor, adic[ ]n 2007, 2008 \i 2009 nivelul taxelor s-a men`inut constant”, a declarat Dumitru Neam`u, director adjunct al Direc`iei de Taxe \i Impozite Locale Boto\ani.

Cei mai mul`i boto\[neni pl[tesc doar impozit pe cl[dire \i taxa de salubritate Dac[ majoritatea boto\[nenilor nu au de achitat decât taxa de salubritate \i impozitul pe cas[, ]n jur de 20.000 de boto\[neni mai pl[tesc ]n plus \i impozit pe autoturism, iar aproximativ 6.000 de boto\[neni care locuiesc la case pl[tesc \i impozit pe teren. „Toate celelalte taxe sunt ]ntâmpl[toare. Se pl[te\te, de exemplu, taxa pentru eliberare certificat de urbanism, doar de cel care ]\i construie\te ceva”, a mai spus Neam`u. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Nivelul impozitelor la apartamente • Un apartament cu 2 camere cu o suprafa`[ medie de 40 mp ]n zona A - 74 lei (62 lei ]n 2009) • Un apartament cu 2 camere cu o suprafa`[ medie de 40 mp ]n zona B - 71 lei (59 lei ]n 2009) • Un apartament cu 2 camere cu o suprafa`[ medie de 40 mp ]n zona C - 68 lei (56 lei ]n 2009)

Nivelul impozitelor la ma\ini • Ma\in[ cu capacitatea cilindric[ de 1400 - 56 lei (49 lei ]n 2009) • Ma\in[ cu capacitatea cilindric[ de 3000 -1080 lei (900 lei ]n 2009)

Nivelul impozitelor la terenuri • Un teren extravilan (folosin`[ arabil) - 103,2 lei pe hectar (86,40 lei pe hectar 2009) • Un teren intravilan arabil ]n zona A - 96 lei pe hectar (80 lei pe hectar 2009) • Teren ocupat de cur`i construc`ii (exclusiv teren de sub construc`ii) ]n zona A - 0,65 lei pe mp (0,54 lei mp ]n 2009)

de taxe \i impozite locale se pl[tesc ]n municipiul Boto\ani. Evolu`ia impozitului pe apartament 2009

2010

zona A

1,54 lei

1,85 lei

zona B

1,47 lei

1,77 lei

zona C

1,40 lei

1,69 lei

* Tarifele sunt exprimate pe metrul p[trat

PD-L preg[te\te noua gard[ Nicolae Semenescu \i Ioana Dolhan ar putea s[ ia locul celor doi consilieri c[rora Biroul Politic Jude`ean al PD-L Boto\ani a decis s[ le retrag[ sprijinul politic. C[t[lin Flutur, pre\edintele organiza`iei jude`ene a PD-L, a declarat c[ toate persoanele pe care le-a propus pentru retragerea sprijinului politic au primit sanc`iunea. Unul dintre consilierii locali care nu mai beneficiaz[ de sprijinul politic al PD-L, Lucel Butnariuc, a declarat, dup[ \edin`a de Consiliu Local de ieri, c[ nu are ce s[ ]\i repro\eze. „Nu am luat la cuno\tin`[ de a\a ceva”, a spus Butnariuc. }n replic[, primarul C[t[lin Flutur ]i r[spunde c[, dac[ nu a fost ]n\tiin`at personal, putea s[ ia cuno\tin`[ de decizia respectiv[ din pres[. Cel[lalt consilier local r[mas f[r[ sprijin politic, Mihai Vieriu, a fost ]nvoit, ieri, de la \edin`a de CL.

Nu s-au decis ]nlocuirile \efilor sanc`iona`i de la conducerile institu`iilor deconcentrate C[t[lin Flutur a precizat c[ deo-

camdat[ nu s-a gândit la persoanele care ar putea s[ ia locul celor r[mase f[r[ sprijin politic ]n institu`iile deconcentrate \i care sunt patru la num[r. Decizia privind ]nlocuirea lui Viorel Alexandru din func`ia de pre\edinte al Asocia`iei Na`ionale de Presta`ii Sociale ur-

meaz[ s[ fie luat[ de conducerea partidului de la nivel central. Reamintim c[ la propunerea liderului jude`ean al PD-L, la nou[ persoane, membri \i/sau simpatizan`i ai acestei forma`iuni politice, li s-a retras sprijinul politic. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Toate persoanele nominalizate de mine au primit sanc`iunea de retragere a sprijinului politic ]n Biroul Permanent Jude`ean. Asta ]nseamn[ c[ organiza`iile de baz[, adic[ birourile locale, urmeaz[ a lua ]n discu`ie hot[rârea BPJ \i vor decide ce se ]ntâmpl[ cu fiecare ]n parte C[t[lin Flutur, pre\edinte PD-L Boto\ani


26 noiembrie 2009

7 Cât prive\te lotul pe care tehnicianul boto\[nean ]l are la dispozi`ie pentru aceast[ partid[, Aurel Ioni`[ spune c[ sunt câteva indisponibilit[`i, dar c[ va ]ncerca recuperarea unor juc[toare pân[ la ora meciului.

SPORTNEWS

Pro Volei caut[ o victorie rapid[ la Bucure\ti Tehnicianul Pro Volei vrea o victorie sâmb[t[ ]n deplasare la Rapid, care ar consolida primul loc pe care gruparea boto\[nean[ ]l ocup[ ]n clasament. Pro Volei va ]ntâlni sâmb[t[, ]ncepând cu ora 11.00, ]n deplasare, forma`ia Rapid Bucure\ti, o echip[ clasat[ pe locul doi ]n Am unele rezerve pentru c[ nu am evoluat a\a de bine ]n deplasare. Rapidul este o echip[ bunicic[ mai ales c[ \iau g[sit \i antrenor. Acum fac preg[tire, s-au a\ezat apele acolo \i e mai complicat. Am v[zut meciul Rapidului din prima etap[ a returului. Avem ni\te prieteni la Târgovi\te care ne vor spune cum au jucat, cum au ]nceput meciul. Aurel Ioni`[, antrenor Pro Volei

seria I a e\alonului secund de volei feminin. De\i ]n tur Pro Volei s-a impus f[r[ probleme ]n fa`a giule\tencelor, cu 3-0, Aurel Ioni`[, antrenorul principal al echipei boto\[nene, crede c[ sâmb[t[ meciul va fi mult mai dificil. “Ne a\teapt[ un meci greu la Rapid. Pentru noi este decisiv ]n realizarea obiectivului de a termina returul pe primul loc. Teoretic, celelalte echipe nu mai au cum s[ termine pe primul loc dac[ noi câ\tig[m sâmb[t[. E cel mai greu meci din acest campionat. Trebuie s[ câ\tig[m la

Rapid ca s[ st[m lini\ti`i pân[ ]n ianuarie”, a spus Aurel Ioni`[ .

Deplasare cu o zi mai devreme De\i de obicei echipa boto\[nean[ f[cea deplasarea cu o zi ]naintea meciului, de aceast[ dat[ antrenorul Aurel Ioni`[ a decis s[ se plece ]nc[ de ast[zi pentru ca juc[toarele s[ fie odihnite. }n plus, boto\[nencele vor face mâine un antrenament ]n sala unde va avea loc partida cu Rapid. „

FLASH

Speran`e de medalii la CN de badminton Alexandra Lungu \i Teofan D[nil[ vor concura, la sfâr\itul acestei s[pt[mâni, la turneul final al Campionatului Na`ional de badminton U13 care se va desf[\ura la Bucure\ti. Daniel Hriscu, antrenorul sec`iei de badminton al CS Boto\ani, spune c[ cei doi sportivi vor concura la trei probe, iar obiectivul este ob`inerea a cel pu`in o medalie. „Alexandra Lungu va concura la simplu fete \i la dublu mixt ]mpreun[ cu Teofan D[nil[. }n plus, Teo va mai concura \i la dublu b[ie`i. De\i are cu doi ani mai pu`in decât ceilal`i concuren`i, am decis s[ ]l trimit ]n concurs pe Teo pentru a c[p[ta cât mai mult[ experien`[”, a spus Daniel Hriscu. „

Obiectiv ]ndeplinit la box

Lupt[torii, lua`i la trânt[ de buget Liceul cu Program Sportiv \i Clubul Sportiv vor fi reprezentate de numai câte cinci lupt[tori la edi`ia de anul acesta a Cupei României din cauza problemelor financiare. Din cauza bugetului redus, atât LPS, cât \i CS Boto\ani, vor deplasa la Cupa României ce se desf[\oar[ la Arad la finalul acestei s[pt[mâni un num[r mic de sportivi. Cu toate acestea, cele dou[ cluburi au obiectiv câ\tigarea a trei trofee. “Vom merge cu cinci sportivi la Cupa României \i sper[m s[ ob`inem

dou[ locuri ]ntâi \i alte trei clas[ri pe podium. Consider[m c[ Alexuc \i Vi`el au \anse de a Mergem doar cu cinci sportivi la Cupa României de la Arad, deoarece bugetul este redus acum pe final de an \i nu ne permitem s[ deplas[m un lot mai numeros. Am decis s[ particip[m cu sportivi care anul viitor intr[ la categoria juniori. Victor Baciu, antrenor LPS câ\tiga competi`ia la categoria lor de greutate”, a spus Andrei Amos, directorul Clu-

bului Sportiv Boto\ani. Dac[ oficialii CS Boto\ani ]\i pun mari speran`e ]n aceast[ competi`ie, ]n schimb antrenorii de la LPS spun c[ privesc aceast[ competi`ie ca o ultim[ verificare ]n actualul sezon competi`ional. Tot la sfâr\itul acestei s[pt[mâni este programat[ \i Cupa României la lupte feminin, competi`ie ce se va desf[\ura la Plopeni. La aceast[ ultim[ competi`ie din 2009, Liceul cu Program Sportiv nu va participa. „Am avut un sezon foarte ]nc[rcat, cu multe competi`ii \i am preferat s[ renun`[m la Cupa României. Am avut un sezon foarte bun \i ne-am ]ndeplinit obiectivele propuse pentru 2009”, a spus Cristian Ungureanu, antrenorul echipei feminine de lupte a LPS Boto\ani. „

Petru Ionu` Ghiorghie\ (81 kg) \i Ionu` Iustin Buruian[ (91 kg) \i-au asigurat medaliile de bronz la Campionatul Na`ional de box, categoria tineret. }n primele meciuri disputate mar`i, cei doi au trecut la puncte de adversarii pe care i-au ]ntâlnit. Victor Apetrei, antrenorul sec`iei de box a CS Boto\ani sus`ine c[ ambii sportivi au f[cut meciuri bune \i sper[ la titlul na`ional. „Important este c[ am trecut de primul tur \i c[ avem medaliile de bronz asigurate. Eu sper la mai mult pentru c[ din ce am v[zut pân[ acum se poate. Nu sunt adversari net superiori”, a spus Victor Apetrei. „ Pagin[ realizat[ de R[zvan Sauciuc


8

26 noiembrie 2009

TOPNEWS

}n perioada 14 - 18 decembrie, ]n care Ministerul Educa`iei a stabilit s[ se ia liberele, este programat[ ]nscrierea pentru bacalaureatul de anul viitor.

Haos ]n \coli de la concediul f[r[ plat[

Ministerul Educa`iei a trimis doar o recomandare ]n ceea ce prive\te aceste zile. ]ntr-adev[r, conform recomand[rii, se ]ncalc[ prevederile legale potrivit c[rora ]ntr-o lun[ nu se pot acorda mai mult de patru zile f[r[ plat[. De comun acord cu cadrele didactice, ]n cadrul unor comisii paritare la nivelul unit[`ii, se pot decide zilele libere la nivelul fiec[rei unit[`i.

Noi am trimis o not[ ]n \coli ca zilele libere s[ fie luate pe 26, 27 \i 30 noiembrie \i pe 16, 17 \i 18 decembrie. Men`ion[m c[ la nivelul unit[`ilor de ]nv[`[mânt exist[ posibilitatea ca prin consensul p[r`ilor implicate, cadre didactice – conducerea unit[`ilor \colare \i reprezentan`i ai sindicatelor, s[ fie adoptat[ orice solu`ie, care s[ se ]ncadreze ]n prevederile legii. Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP)

Derut[ general[ ]n educa`ia boto\[nean[ din cauza zilelor libere f[r[ plat[. De\i Ministerul Educa`iei a trimis o ultim[ adres[, vinerea trecut[, prin care stabilea exact perioada zilelor libere, totu\i ]n \coli, de comun acord cu salaria`ii, directorii vor avea ultimul cuvânt de spus. Sunt deja unit[`i \colare unde au fost acordate pân[ acum dou[ zile f[r[ plat[.

Sindicali\tii au stabilit ni\te zile libere ...

Ministerul a hot[rât alte zile

Liderul Ligii Sindicatelor din Înv[`[mânt (LSI) a men`ionat c[ vineri a avut o ]ntâlnire cu liderii sindicali din jude`, unde au fost stabilite zilele care ar urma s[ le reduc[ lefurile cu 15%, ]n noiembrie \i decembrie. Potrivit ]n`elegerii, au fost stabilite 26, 27 \i 30 noiembrie \i 16, 17 \i 18 decembrie. }n cursul aceleia\i zi s-a primit \i nota de la minister, care stabilea ]ns[ ca zilele libere s[ fie luate pe 30 noiembrie \i ]n perioada 14 – 18 decembrie. „V[zând aceast[ situa`ie divergent[ dintre pozi`ia sindical[ \i cea a Ministerului, ne-am adresat ]n scris Inspectoratului”, a declarat Liviu Axinte, pre\edinte LSI Boto\ani.

Propunerea venit[ din partea Ministerului Educa`iei ]ncalc[, din punctul de vedere al sindicatelor boto\[nene, prevederile legale care sus`in c[ nu se pot acorda mai mult de patru zile libere ]ntro lun[. „În cursul zilei de mar`i am avut discu`ii cu reprezenta`ii Inspectoratului |colar, dar problema a r[mas la latitudinea fiec[rei \coli. Din discu`ie am ]n`eles c[ fiecare \coal[ va stabili, va dispune cum se vor lua aceste zile libere. Unele \coli au stabilit deja c[ vineri \i luni \i de pe 15 – 18 decembrie ar fi zile libere. Suntem pu\i ]n fa`a faptului ]mplinit \i vom vedea ce se va decide ]n fiecare \coal[”, a men`ionat liderul LSI. }n acela\i

Vaccina`i profesorii ! Liga Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI) a solicitat, prin intermediul Federa`iei Sindicatelor Libere din }nv[`[mânt, vaccinarea de urgen`[ a tuturor salaria`ilor din unit[`ile \colare \i pre\colare. Liviu Axinte, liderul LSI, sus`ine c[ s-a avut ]n vedere cre\terea num[rului de ]mboln[viri ]n

rândul popula`iei cu virusul AH1N1. Riscul ridicat determinat de contactul zilnic cu un num[r mare de elevi \i faptul c[ personalul din unit[`ile de ]nv[`[mânt este obligat s[ recurg[ zilnic la triaje epidemiologice ]n rândul elevilor sunt motivele pentru care se dore\te vaccinarea cu priori-

tate a angaja`ilor din educa`ie. „Având ]n vedere c[ exist[ acest contact zilnic cu elevi bolnavi sau cadre didactice care s-au ]mboln[vit \i au stat zile ]ntregi cu elevii ]n \coal[, consider normal[ vaccinarea celor ce lucreaz[ ]n ]nv[`[mânt”, a spus Liviu Axinte. (Petronela Rotariu)

timp, sunt unit[`i \colare ]n care nu s-au f[cut cursuri nici pe 20 \i 23 noiembrie. Pe de alt[ parte, Gheorghe Carmocanu, inspector \colar general adjunct, sus`ine c[ fiecare conducere de unitate de ]nv[`[mânt are dreptul, de comun acord cu salaria`ii, s[ stabileasc[ zilele libere f[r[ plat[.

Fiecare \coal[ cu liberele ei Ieri s-a ]ntrunit comisia paritar[ \i la Liceul de Art[ „|tefan Luchian”, ]n cadrul c[reia s-au decis zilele libere pe 27 \i 30 noiembrie \i ]n perioada 15 – 18 decembrie. „A fost luat[ aceast[ decizie ]n cadrul comisiei paritare astfel ]ncât s[ nu dep[\im cele patru zile legale f[r[ plat[ pe lun[. }n ace-

Gheorghe Carmocanu, inspector \colar general adjunct la\i timp, pe 14 decembrie am dat posibilitatea rezolv[rii ]nscrierilor la examenul de bacalaureat elevilor de clasa a XII-a”, a spus Mihaela Livadaru, directorul unit[`ii de ]nv[`[mânt. La Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu”, directorul unit[`ii, Loredana Botezatu, a men`ionat c[ au fost mai multe variante dar c[ pân[ ]n acest moment nu s-a c[zut la un acord ]n ceea ce prive\te zilele libere. „Tocmai am avut o ]ntâlnire ]n cadrul unei comisii paritare dar nu s-a ajuns la un consens. A\tept[m s[ vedem ce s-a mai primit de la Inspectorat”, a declarat Loredana Botezatu. (Petronela Rotariu)


9

26 noiembrie 2009 Fiind vorba, dup[ toate aparen`ele, de o moarte violent[, cercet[rile la fa`a locului au fost preluate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, pentru a se stabili cu cine a avut victima un conflict \i motivul faptei.

TOPNEWS

}njunghiat \i abandonat pe câmp

Persoana a fost g[sit[ pe un câmp, ]n apropiere de localitatea B[diu`i, \i facem cercet[ri. Cadavrul prezint[ mai multe ]n`ep[turi de cu`it ]n zona toracic[. ]n privin`a presupusului autor nu pot s[ afirm nimic, pentru c[ suntem ]n fazele preliminarii ale anchetei. Trupul victimei este dus la morga Spitalului Jude`ean Mavromati Boto\ani, ]n vederea efectu[rii necropsiei. Vasile |elaru, procuror ]n cadrul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani

Viraj mortal nu s-a asigurat la efectuarea unui viraj, când a ]ncercat s[ intre ]n curtea unei case. A fost lovit ]n plin de un Opel Vectra condus regulamentar de Mihai D., de 37 de ani, din jude`ul Ia\i. Biciclistul a fost aruncat câ`iva metri, lovindu-se puternic de asfalt. A fost transportat la Spitalul Jude`ean \i pentru c[ starea sa era foarte grav[, cadrele medicale l-au transferat la Ia\i.

Tân[rul suferise o fractur[ de baz[ de craniu Un b[iat ]n vârst[ de 19 ani, din Cop[l[u, a pierdut lupta cu via`a, murind s[pt[mâna aceasta ]ntr-un spital din Ia\i, dup[ mai multe s[pt[mâni ]n care medicii sau chinuit s[-l `in[ ]n via`[. Accidentul rutier a avut loc ]n data de 16 octombrie, ]n Cop[l[u. Florin G. circula cu o biciclet[ dinspre Boto\ani spre Fl[mânzi \i

}nc[ de atunci medicii s-au ar[tat rezerva`i ]n privin`a \anselor sale de supravie`uire, tân[rul suferind o fractur[ de baz[ de craniu. Poli`i\tii au stabilit c[ vinovat de producerea accidentului se face biciclistul. Pe de alt[ parte, \oferul consumase pu`in alcool ]nainte de a se urca la volanul ma\inii, dup[ testare reie\ind o valoare de 0,04 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. Acum, misiunea anchetatorilor va fi mult mai dificil[. Odat[ cu moartea victimei, ace\tia urmeaz[ s[ stabileasc[ exact dac[ \oferul poate avea o parte din vin[ ]n producerea accidentului. (D[nu` Rotariu)

Un b[rbat ]n vârst[ de 34 de ani, din satul B[diu`i, ora\ul |tef[ne\ti, a fost g[sit mort, ieri, pe un câmp din apropierea satului. A fost deschis[ o anchet[ ]n privin`a condi`iilor ]n care a survenit decesul. Trupul lui Cristian Eduard ~urc[ a fost g[sit ]ntâmpl[tor de un localnic, care a anun`at poli`ia. La o examinare sumar[ a cadavrului, poli`i\tii au observat c[ prezenta mai multe pl[gi ]njunghiate la nivelul

toracelui, fiind deschis[ o anchet[ ]n acest caz. Despre b[rbat se \tie c[ era mare consumator de alcool. }\i câ\tiga existen`a lucrând cu ziua pe la oamenii din sat.

Suspect ]n acest caz este un surdo-mut La scurt timp dup[ demararea investiga`iei, anchetatorii au \i g[sit un suspect, o persoan[ surdo-mut[, audierea urmând s[ aib[ loc ]n condi`ii speciale, cu ajutorul unui traduc[tor. Procurorul de caz a evitat s[ fac[ publice detalii ]n leg[tur[ cu identitatea suspectului, pentru a se evita periclitarea desf[\ur[rii anchetei. (D. Rotariu)

Judecat pentru tentativ[ de omor cu un foarfec Un b[rbat din Corni, ]n vârst[ de 53 de ani, va ajunge pe mâna judec[torilor dup[ ce procurorii au stabilit c[ se face vinovat de s[vâr\irea infrac`iunii de tentativ[ de omor calificat. Gradul de s[lb[ticie de care a dat dovad[ b[rbatul i-a ]ngrozit \i pe anchetatori, acesta ]njunghiindu-\i o vecin[ cu un foarfec de vie, cu care a lovit-o de mai multe ori ]n piept. Victima a fost la un pas s[-\i piard[ via`a. Agresiunea a avut loc pe 4 octombrie 2009, pe un drum comunal din Corni. Vasile Anghelache a avut un conflict spontan cu o vecin[ de-a sa, Estera Budeanu. Agresorul a atacat-o pe vecina sa, ]n vârst[ de

37 de ani, provocându-i mai multe pl[gi ]njunghiate ]n torace. Plin[ de sânge, femeia a c[zut ]n

30

de zile este perioada maxim[ de ]ngrijiri medicale stabilit[ pentru femeia atacat[, stabilindu-se f[r[ niciun dubiu c[ via`a i-a fost pus[ ]n primejdie.

stare de incon\tien`[. La Spitalul Jude`ean, unde a fost internat[, dup[ o interven`ie chirurgical[

deosebit de grea, medicii au reu\it s[ o salveze pe femeie. Aceasta a fost diagnosticat[ cu traumatism facial \i toraco-abdominal, cu pl[gi ]n`epat – t[iate, sec`iune de arter[ mamar[ intern[ dreapt[, hemotorax, plag[ transfixiant[ de diafragm[, plag[ hepatic[, hemiperitoneu, fractur[ parcelar[ de stern \i coasta \ase. Dup[ finalizarea cercet[rilor, procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani l-au trimis ]n judecat[ pe Vasile Anghelache pentru s[vâr\irea infrac`iunii de tentativ[ de omor calificat, acesta riscând pân[ la 12 ani de ]nchisoare. (D[nu` Rotariu)


10

26 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona \tefan Luchian,et.2,28,38 mp utili,T,G+F,u\[ metalic[,mobilat[,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar,27 mp,D,renovat[,T,G+F, P,instala`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industriala, parter,24 mp,renovata total,T,G+F,P, rigips,46000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ ,11 mp, Unirii, parter, cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice. Pre` 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ confort II, c[r[mid[, etaj 2, pe mijloc,la soare, la strad[, zona ASCON. Pret 15000 euro u\or negociabil. 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ 27 mp,BCA, pe cadre, pe mijloc, la soare, Prim[verii, etaj intermediar, bine ]ntre`inut[. Pre` 21000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[,conf.2, 22mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[, 26mp, et4,cu imbun[t[`iri(gresie, faian`[,termopan) Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * URGENT! Vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la

soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R)

G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

Apartamente 2 camere

* Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere, semidecomandat, et. 2, zona Maternitate, liber. Telefon: 0743466745.(1628-1)

* Vând apartament 2 camere, zona Palatul Copiilor, 45 mp, D, et.4, sarpanta, cu imbunatatiri, CT, T, G+F, eventual mobilat, 35000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(13)

* Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,et.2,54 mp cu balcon,SD, CT,T,33000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 35.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,D,fara imbunatatiri,28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \arpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, cu balcon (beci), ]mbun[t[`iri, gaz separat, pre` 22.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Bucovina, et.2, 50mp, CT, T, renovat total, c[r[mid[, 29.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere zona Unirii, parter, SD, 38.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere Liceul Eminescu, et.1, 52mp, CT, c[r[mid[, 38.000E neg.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu, 45 mp utili, \arpanta, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Oct.Onicescu, et.2, 2 balcoane, 52mp, CT, G+F, c[r[mid[, 38.500 E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere zona Sucevei,D,50 mp,etaj intermediar, CT,T,34000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere C.Na`ional[(Aldi Livi), et.1, 54mp, renovat modern, CT, G+F+parchet, T, c[r[mid[, D, 40.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere zona S[venilor,D,52 mp utii,et.4,\arpant[,Tpa`ial,G+F,28000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,turn,D,51 mp,CT,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,27000 euro . Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[, zona Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp,

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, spa`ios, curat, \arpant[, D, 29.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27000E neg. Tel. 0749/093.838.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona capat 1,la strada,et.2,50 mp,T,u\or renovat, 31000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,central[ termic[,etaj 6 din 10, 35000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere,SD,parter, |tefan Luchian,34000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56 mp, et.4,cu imbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana. Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,47mp, decomandat,zona Bucovina Pre` 38.000 euro neg Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,decomandat, parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 70mp,CT,modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat,50mp, et4,modernizat cu toate imbun[t[`irile CT,zona Independen`ei.Pre` 30000euro .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri, zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii,la strad[,et.2, D, mobilat \i utilat, CT, AC, T, G+F, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Bucovina (Lic. Economic), s. 45 mp, et. 1, pre` 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu, 52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 32.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 45.000E.Tel. 0749/093.838.(V)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Pia`a Mica,

* Vând apartament 2 camere D, etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii (Pacea) 38500 euro Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \arpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V)

* Vând apartament 2 camere str. Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere, zona Primaverii-Tex,D,et.2,48 mp,gaz separat,la strada,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere zona Octav Onicescu,et.2,52 mp,D,CT,G+F,P ,caramida,pe mijloc,38000 euro . Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii (Mall), s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 43.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)


11

26 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând urgent apartament cu 2 camere, zona Prim[verii (APA GRUP), s. 46 mp, SD, et 1, pre` 29.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucecea, s. 55 mp, D, et. 3, toate ]mbun[t[`irile, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii (muzeul etnografic), s.48 mp, D, et. 1, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s.49.5 mp, SD, et. 1, pre` 31.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(6)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s.50 mp, D, et.1, pre` 31.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere, zona Prim[verii. Telefon: 0743566671.(1645-2)

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Vând apartament cu 2 camere, zona T.Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), s. 30 mp, D, et. 2, pre` 85.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s.c. 110 mp (include extinderea), teren ]n fa`[ proprietate 86 mp, loc parcare pe teren proprietate, pretabil pentru cabinet medical, birouri, etc., pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu (Pia`a Mic[), s.52 mp, SD, et. 1, pre` 38.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

Apartamente 3 camere

* Vând apartament cu 2 camere, zona Cap[tul 1, s.51 mp, SD, parter, cu balcon, posibilitate de extindere lateral, pre` 30.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 25.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD,

AGENDA IMOBILIAR|

* VÂND/SCHIMB apartament 3 camere (str. Tudor Vladimirescu, et.3, 62 mp, soare) cu garsonier[ plus diferen`[. Telefon: 0746277689.(1642-4) * Vând apartament 3 camere, etaj 1, pre` 26.000 Euro negociabil. Telefon: 0754297366.(1641-2) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Gh.Avramescu, 67mp, et.1, 2 balcoane, curat, G+F, D, 38.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere T. Vladimirescu, et.1, curat, D, 37.000 E. Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Oct. Onicescu(Pia`a Mic[), renovat, CT, T, \arpant[, 46.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Stejari, etaj.1, 74mp, complet renovat, CT, termopan, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere ,zona Grivi`a,la strad[,et.2,59 mp,CT,T,BCA,lavabil,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere zona central[( Casa C[r`ii), etaj intermediar,schimb cu 2 camere + diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere, 70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT, Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,d]n care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4, sarpanta, str |tefan Luchian. Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat, 70mp,et.4,zona Parcul Tineretului. Pre` 33.000 euro/neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,zona Bucovina,et.1,D,recent renovat,D, CT,T,mobila bucatarie,ultramodern,50000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu (\coala nr. 14), et. 1, D, s. 67 mp, gaz separat, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere zona G[rii, etaj intermediar, SD,58 mp, c[r[mid[, 35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT, T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.1, SD,50 mp,gaz separat,G+F, intretinut, zona Sucevei,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari, et.1, 74 mp, CT, T, G+F, P, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,64 mp,G+F,P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere zona vile Complex Bulevardul Mihai Eminescu, et.1,75 mp,D,2 balcoane,garaj mare, pod,boxa,c[r[mid[,zon[ foarte lini\tit[, 65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Victoria,la strad[,et.4, CT,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, SD, s. 70 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina (Biserica Trei Ierarhi), et. 2, D, s. 60 mp, toate ]mbun[t[`irile, mobilat, pre` 46.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[veni, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

Apartamente 4 camere * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 45.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3,D,CT,2 balcoane,G+F, 88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC, T,G,F,zona Casa Tineretului.Pre`:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[,toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, modificat 3 camere, 92 mp, et.2, D, multiple imbunatatiri, CT, T, G+F, Pret: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 91mp, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere+diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4camere, decomandat,et2, f[r[ imbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Pia`a Mare. Pre` 75000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis \coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona


12

26 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE Marchian, et. 3, D, s. 82 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R) * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Case * Vând cas[ + teren 34 ari, comuna Ripiceni, zon[ central[, pre` negociabil. Telefon: 0768753520.(1640-9) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 30.000 lei.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ nou[ Biserica Lipovenean[, la cheie, 3 camere, baie, buc[t[rie, demisol mare, 400mp teren amenajat, foi\or, 65.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ din c[r[mid[ Baisa, la ro\u, garaj, 400mp teren, 65.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[,zona Bucecea,2 camere,baie,buc[t[rie,renovat[ total,CT pe lemne,G+F,P,impecabil[,2900 mp teren,90000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg.TEL: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022 * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com. Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N)

* Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150mp utili,500mp teren,mobilat[, toate utilit[`ile,zon[ lini\tit[, sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 85000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, 198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240 mp curte ,anexe, beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N)

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * URGENT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. \colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161)

* URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni, suprafa`[ dreapt[, 1100E/ha.Tel. 0744/530.803.(V)

* URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46)

* Vând 30 ha teren zona Tru\e\ti, la strad[, 40.000 E.Tel.0744/530.803.(V)

* Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând ]n zona Stânce\ti,parcele de teren de 4500 mp,intravilan cu deschidere de 40 ml-3 euro/mp neg;5000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:3 euro/mp neg si 17000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:1,5 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743)

* 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la \osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând teren parcelabil, Catamarasti, 500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V)

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

Terenuri * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(20) * Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V) * Vând teren Pod de Piatr[, toate utilit[`ile, 24ml deschidere la asfalt, pretabil cas[ sau activit[`i comerciale, 65E/mp.Tel.0744/530.803 * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V)

0740.413.969

Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA COMERCIANTULUI


13

26 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE * 730 mp Hudum, 13,5 m l[`ime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 3600 mp,str.Ion Creanga,40 m deschidere,50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 27 ha C[t[m[r[\ti Deal,pretabil pt construc`ii,250 m deschidere, 1 euro/mp,sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp, ]n spate la ANL Bucovina, 50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 17 ha teren cu iaz ]n apropierea Boto\aniului,intabulat,120000 euro u\or negociabil. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând terenuri agricole ]n orice localitate din Boto\ani. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 150 ha livad[ pe rod,3100 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000mp C[t[m[r[\ti-intersec`ia cu Ipote\ti, planul II ,19 m deschidere,5 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

19ml, intravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând terenuri suprafe`e 500mp, 1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 28Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda Bucovina-Curte\ti. Pre` 62euro/mp Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 6euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da. Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml, zona Tulbureni Pre` 25 euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 3100mp, intravilan, deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni. Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile, zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\aniIa\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 40euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 22 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ]ntravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere

* Vând teren 3.800mp, deschidere

PREST|RI SERVICII

* Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni, deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton, com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 35400 mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/ mp .Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 13.000lei. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 472mp, 19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N) * Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n aproprierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/ mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/ mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa |apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa |apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3 loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

* Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41)

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243)

* Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

* Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

Spa]ii comerciale * Vând hal[ 250 mp, construc`ie 2005, suprafa`[ betonat[ 150 mp, teren 1300 mp. Telefon: 0723174115.(1644-5) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând 34mp \i 74mp spa`ii comerciale centrale, vad foarte bun, 9001100E/mp.Tel.0748/115.912.(V)

* Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000

* Zona Tulbureni, 9500mp teren

* Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial, zon[ central[,


14

26 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE 260 mp, 1500 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vand spa`iu 125 mp, Autogar[, 1000 euro/mp+TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(13)

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

* Inchiriez spa`iu comercial,250 mp,vitrin[ stradal[ de 22 ml,CT,ideal orice fel de activitate,zona Prim[verii,1200 euro pe luna neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, 40mp,zona C.Na`ional[ Pre` 725euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

Cump\r\ri * CUMP{R ac`iuni “fondul proprietatea”, litigii legea 10, legea 18, dosare ANRP. Accept intermediari avoca`i. 0748.433.320.(2) * Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r teren cu deschidere la \osea. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N)

* Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

o ~nchirieri * }nchiriez apartament la parter cu intrare separat[, zona Octav Onicescu, bun pentru birouri, cabinet medical, etc. Telefon: 0744290352.(1629-7) * Primesc fete ]n gazd[, condi`ii bune. Telefon: 0754958435.(1643-1)

Licita`ii Prim[ria comunei R[chi`i, cu sediul ]n R[chi`i, jude`ul Boto\ani, cod fiscal 3372106, tel/fax: 0231521440, e-mail: primaria.rachiti@gmail.com, persoan[ de contact Marcel Plio`, concesioneaz[, prin licita`ie deschis[, urm[toarele: teren ]n intravilanul localit[`ii R[chi`i cu suprafa`a de 1150 mp, p.c. 534; teren ]n intravilanul localit[`ii Ci\mea cu suprafa`a de 1200 mp, p.c. 75; teren ]n intravilanul localit[`ii Ci\mea cu suprafa`a de 700 mp, p.c. 77; teren ]n intravilanul localit[`ii Ro\iori cu suprafa`a de 1907 mp, p.c. 832; teren ]n extravilanul localit[`ii R[chi`i cu suprafa`a de 30000 mp, p.c. 639; teren ]n extravilanul localit[`ii R[chi`i cu suprafa`a de 46000 mp, p.c. 357/12, 358/12; teren ]n extravilanul localit[`ii R[chi`i cu suprafa`a de 10000 mp, p.c. 451/2/2, 451/2/5, 456/46, 456/230, 454/10, 454/11. Documenta`iile de atribuire se g[sesc la sediul concedentului, Departamentul de Achizi`ii Publice \i cererile de clarific[ri se vor depune la acela\i departament pân[ pe data de 11.12.2009. Ofertele se depun pân[ al data de 16.12.2009, ora 12, ]n 2 exemplare \i deschiderea acestora va avea loc la data de 16.12.2009, ora 13. Depunerea \i deschiderea ofetelor se va face la sediul concedentului. Litigiile de orice fel ap[rute ]ntre p[r`ile contractante ]n cursul derul[rii contractului, ]n m[sura ]n care nu pot fi solu`ionate pe cale amiabil[, sunt de competen`a instan`elor judec[tore\ti. Acest anun` a fost transmis spre publicare ]n Monitorul oficial al României ]n data de 23.11.2009.(1)

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Claudia ~U~UMAN Distribu`ie: Dan IACOB Redactori: Bogdan CALINIUC Economic: Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Publicitate: R[zvan SAUCIUC Marcel BUNDUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i I. Traian .Pre` 100euro/lun[ \i 130 euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A)

b[i, renovat complet, CT, T, nemobilat, 300E/lun[. Tel.0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/ lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitnes, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona \coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300/ luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere A 2 CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D,etaj intermediar,nemobilat,150 euro/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Cerem \i oferim spre ]nchiriere garsoniere,apartamente,spa`ii comerciale. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu

Licita`ii Serviciul public de administrare baze sportive \i zone agrement, cu sediul ]n Boto\ani, B-dul Mihai Eminescu nr. 15A, anunta organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea c[su`elor din lemn, destinate activita`ilor comerciale, pentru perioada de func`ionare a patioarului artificial. Documentatia pentru licitatie poate fi achizitionata de la sediul institutiei, compartiment juridic, incepand cu data publicarii anuntului, intre orele 09:00 – 15:00. Licitatia va avea loc in data de 30.11.2009. Informa`iile suplimentare se pot ob`in de la sediul Salii Polivalente, telefon 0331710613.(1)

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Vând salon coafur[ utilat complet, vad excelent. Rela`ii la telefon: 0749225726.(1638-12)

Prest\ri servicii

* SC URBAN SERV SA,

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N)

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

* Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N)

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Cuza Vod[(l[ng[ Rapsodia), 2

V=nz\ri Diverse

* Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (14)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C. Nationala,zona Mall, Select). Tel. 0741497829.(A)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere Prim[verii, semimobilat, CT, T, 800 lei/ lun[.Tel.0 749/09.38.38.(V)

* }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300 euro /luna-pretabil birouri, cu intrare separat[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

strada 1 Decembrie, nr. 19 Boto\ani, autorizat[ \i licen`iat[, anun`[ agen`ii economici \i institu`iile publice interesate c[ presteaz[ servicii de DEZINSEC~IE, DEZINFEC~IE \i DERATIZARE la pre`uri competitive. Rela`ii suplimentare la tel. 0231/517912- Serviciul Clien`i sau direct la sediul sociat[`ii.

* Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

Angaj\ri * Angaj[m tehnoredactor, cunosc[tor al programelor Corel Draw \i Photo Paint. Rela`ii la telefon: 0231.510.371-1) * Club Suceava angajeaz[ dansatoareanimatoare. Oferim cazare, mas[, diverse, salariu 500-1000 E + comisioane. Telefon: 0742907766.(1636-13) * Tân[r familist, 30 de ani, posesor permis de conducere cat.B \i autoturism propriu, ]mi ofer serviciile. Tel: 0741320950.(T) * FIRM{ cu sediul ]n Pope\ti Leordeni, jud. Ilfov, angajeaz[ electrician cu experien`[. Se asigur[ cazare, mas[ \i salariu motivant. Pentru rela`ii: 0749.125.261

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


15

26 noiembrie 2009 Vine barza pentru Cristina Rus. Cânt[rea`a este mândr[ c[ ]n sfâr\it a reu\it s[ p[streze o sarcin[ \i e ner[bd[toare s[ afle sexul f[tului, au declarat pentru Ring surse din anturajul ei. Potrivit acelora\i surse, artista va aduce pe lume primul s[u copil ]n prim[vara anului viitor, la Clinica „Sfânta Maria”, din Bucure\ti, unde a mai n[scut recent Cristina Sp[tar.

MONDENEWS

Andreea Mantea \i-a lipit sânii cu scotch Pentru a nu mai repeta isprava de acum dou[ s[pt[mâni, când un sân ia ie\it din maiou, spre deliciu telespectatorilor Andreea Mantea (foto) a luat m[suri. La edi`ia de vinerea trecut[, ea a purtat \i sutien \i un lac[t, „ferecându-\i” astfel pieptul ]n fa`a privirilor curioase. Mai mult, a\a cum a recunoscut \i ea dup[ concurs, pentru a evita o nou[ situa`ie jenant[, Andreea a apelat la scotch, cu care \i-a lipit bine sânii. „Nu pot s[ v[ ar[t, ]ns[ sub sutien am scotch dublu fa`[, deci sunt lipi`i bine”, a spus Andreea Mantea. Cu toate acestea, ea putea fi pus[ ]ntr-o situa`ie jenant[ din cauza sutienului cu bretele deta\abile, care se puteau desface ]n timpul dansul. Din fericire, totul s-a ]ncheiat cu bine.

Horoscop E Berbec

K Balan]\

Se ive\te ocazia s[ v[ asocia`i ]ntr-o afacere sau vi se propune un nou loc de munc[. V[ sf[tuim s[ nu lua`i o hot[râre definitiv[ f[r[ s[ cunoa\te`i toate avantajele \i dezavantajele. Ar fi bine s[ v[ consulta`i \i cu o persoan[ ]n vârst[, cu mai mult[ experien`[.

S-ar putea s[ ajunge`i la un punct de cotitur[ ]n via`[, care s[ v[ aduc[ multe bucurii. Sociabilitatea \i forma intelectual[ ]n care v[ afla`i v[ asigur[ succesul pe plan profesional \i social. V[ sf[tuim s[ v[ baza`i pe intui`ie, mai ales dup[-amiaza.

F Taur

L Scorpion

Ave`i succes la o ]ntâlnire cu persoane importante, iar cei din jur v[ apreciaz[ ideile. Este o zi bun[ pentru consolidarea rela`iilor \i ave`i ocazia s[ v[ face`i noi prieteni. V[ recomand[m s[ asculta`i \i de p[rerile celor din jur, pentru c[ v[ pot fi de folos.

Ave`i un succes remarcabil pe plan social \i material. V[ sf[tuim s[ profita`i de \ansele care vi se ofer[, dar ave`i grij[ s[ nu for`a`i norocul! Dup[amiaza, s-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie neprev[zut[, ]n care pute`i ob`ine câ\tiguri importante.

G Gemeni

M S\get\tor

Diminea`a sunte`i obligat s[ face`i cheltuieli neprev[zute, dar apreciate de familie. Dup[-amiaza s-ar putea s[ v[ schimba`i programul ]n ultimul moment. Se pare c[ trebuie s[ v[ ocupa`i de o rud[ bolnav[. Pentru a face fa`[ tuturor problemelor, v[ sf[tuim s[ nu v[ pripi`i.

H Rac

Maria Ciobanu, promovat[ printr-un fals ]n acte Celebra cânt[rea`[ de muzic[ popular[ a reu\it s[ intre ]n ansamblul Ciocârlia printr-un fals ]n acte realizat de Emil Ioan B[descu, fostul director al |colii din comuna Ro\iile. Pentru a putea intra ]n ansamblul Ciocârlia, Maria Ciobanu trebuia s[ aib[ m[car \apte clase. Având doar patru clase, Emil Ioan B[descu a falsificat actele, astfel ]ncât ea s[ poate intra ]n celebrul ansamblu. Ulterior, falsul a fost depistat, iar Emil Ioan B[descu a ajuns la ]nchisoare.

„Garcea” a cântat la nun`i ]n copil[rie, de foame Mugur Mih[escu (foto) este un om lipsit de grija zilei de mâine, dar nu poate uita c[, pe când era mic, cânta la nun`i ca s[ câ\tige un ban. „Primii mei bani i-am f[cut, ca orice copil cred, la Sorcov[. Apoi, m-am prins eu c[ oamenii ]`i dau bani dac[-i distrezi \i m-am apucat s[ cânt la nun`i. Cântam de foame \i cântam orice. ~in minte c[ o dat[, conform tradi`iei, mau pus s[ cânt dintr-un dud. Nu mai `in minte sumele, dar câ\tigam cât s[ tr[iesc pân[ la urm[toarea nunt[”, a declarat interpretul lui Garcea, citat de Gardianul. P[rin`ii s[i erau profesori, iar banii nu prea le ajungeau. De aceea a \i dus cu sine prin via`[, ]n bagajul cu amintiri, mirosul de la fabrica

I Leu Diminea`a survin evenimente nea\teptate, care v[ dau peste cap toate planurile. Este posibil s[ fi`i luat prin surprindere de ni\te musafiri din alt[ localitate. V[ recomand[m s[ v[ p[stra`i calmul \i s[ ]ncerca`i s[ fi`i o gazd[ primitoare. ]n partea a doua a zilei, o rud[ mai ]n vârst[ v[ ofer[ sfaturi pentru afaceri.

J Fecioar\ de biscui`i din Craiova, care ]i „inunda toate sim`urile”. |i frigiderul gol de acas[. Acum, nu mai are probleme de acest gen. Este un om ]mplinit.

Joi, 26 noiembrie 07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Interviul S[pt[mânii (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Top Sport (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Lectia de s[n[tate (d), emisiune realizata de dr. Ghe. Apetroaie 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), o edi`ie complet[ a \tirilor prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar 18.30 - 18.45 Spune-mi o poveste!

Dac[ vi se propune o colaborare, v[ recomand[m s[ nu refuza`i. Sunt \anse s[ v[ ]mbun[t[`i sensibil situa`ia financiar[. V[ pute`i ocupa de afaceri. Ave`i \anse mari s[ ob`ine`i venituri suplimentare, dar v[ sf[tuim s[ v[ ab`ine`i de la orice fel de specula`ii.

18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Agenda economic[ (d), emisiune realizat[ de Bogdan Caliniuc 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip 21.00 - 21.30 La poarta Europei (]), emisiune realizat[ de Geanina Zetu 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d), ultimele \tiri ale zilei 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

Diminea`a ]nregistra`i un succes care v[ ]nt[re\te convingerea c[ parcurge`i o perioad[ favorabil[. Ave`i ocazia s[ ]ncepe`i o afacere profitabil[. Ca s[ nu risca`i nimic, v[ recomand[m s[ accepta`i ajutorul unui prieten apropiat.

Dup[ o perioad[ dificil[ pe plan sentimental \i financiar, ave`i un succes nesperat. Climatul general v[ este favorabil. Nu ]ncerca`i s[ v[ impune`i punctul de vedere! Risca`i s[ v[ dezam[gi`i partenerii. Dup[-amiaza afla`i c[ urmeaz[ s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]n interes de serviciu.

N Capricorn Sunte`i ]ntr-o form[ intelectual[ deosebit[. Ave`i un spirit de ini`iativ[ cu care reu\i`i s[ v[ impresiona`i colaboratorii. Ave`i succes pe toate planurile \i sunt \anse s[ câ\tiga`i bine. V[ sf[tuim s[ v[ face`i un program riguros, ca s[ nu v[ risipi`i energia.

O V\rs\tor Ave`i parte de schimb[ri importante pe plan profesional \i ]n rela`iile sociale. La serviciu g[si`i solu`ii originale, acceptate de \efi \i colegi. Dup[-amiaza v[ vin ]n vizit[ câ`iva prieteni. V[ sf[tuim s[ fi`i cump[tat, ca s[ nu ave`i probleme cu s[n[tatea.

P Pe[ti Diminea`a descoperi`i c[ o afacere ]n care nu v-a`i pus prea mari speran`e urmeaz[ s[ v[ aduc[ beneficii importante. Este posibil s[ vi se propun[ o colaborare. V[ recomand[m s[ nu accepta`i. V-ar lua prea mult timp, iar partenerul de via`[ v-ar repro\a c[ neglija`i \i mai mult familia.

Bancul zilei Câ\tig[tor la Loto Vine so`ul acas[ \i-\i ]ntreab[ nevasta: - Ce ai face dac[ a\ câ\tiga la Loto?

- A\ lua jum[tate \i te-a\ p[r[si, r[spunde so`ia. - Perfect, spune so`ul. Am câ\tigat 12 lei. Ia 6 \i dispari!

O re`et[ pe zi Fasole sc[zut[ Ingrediente: 300 g fasole (boabe mari), o ceap[, o foaie de dafin, o lingur[ zarzavat de ciorb[, o lingur[ sos iute, o lingur[ past[ de tomate, 50 ml ulei, sare, cimbru, m[rar \i p[trunjel verde. Mod de preparare: }nmuia`i fasolea de sear[ pân[ diminea`a. Fierbe`i câte cinci minute \i schimba`i apa de treipatru ori, apoi o fierbe`i 20 minute la oal[ sub presiune. C[li`i o ceap[, ad[uga`i fasolea, zarzavatul, sosul iute, pu`in[ zeam[ ]n care a fiert fasolea, l[sa`i s[ scad[. Ad[uga`i pasta de tomate sau

sucul de ro\ii, condimenta`i. Pres[ra`i cu verdea`[. Servi`i cu mur[turi.


CMYK

16

26 noiembrie 2009

ULTIMAOR{

Alte 14 cazuri de grip[ nou[ au fost confirmate, ]n ultimele 24 de ore, prin teste de laborator. La raportarea de miercuri, Boto\aniul se situa pe locul trei la num[rul de cazuri de persoane infectate cu virusul AH1N1. Printre noile persoane care au luat gripa nou[ se afl[ doi medici, un farmacist \i un elev de la |coala |endriceni.

Ceart[ terminat[ cu un cu`it ]n inim[ Vorbe-n vânt

Un b[rbat ]n vârst[ de 49 de ani, din satul |upitca, comuna Co\ula, a murit mar`i sear[, ]n timp ce era transportat de o ambulan`[ la Ia\i. Din câte se pare, \i-ar fi ]nfipt singur cu`itul ]n inim[.

O echip[ de cercetare se afl[ la fa`a locului care efectueaz[ investiga`ii, pentru a se stabili dac[ e vorba de sinucidere sau de o fapt[ de natur[ penal[. Mâine va fi efectuat[ necropsia pentru a fi stabilit[ cauza decesului \i mecanismele de producere a leziunilor. Nu excludem nicio variant[

Costel A., aflat sub influen`a b[uturilor alcoolice, s-a ]njunghiat ]n fa`a concubinei sale, ]n urma unor certuri. Conform declara`iilor poli`i\tilor, se pare c[ ]ntre cei doi se produceau frecvent scandaluri, conflictele izbucnind pe fondul consumului de alcool. Poli`i\tii verific[ acum afirma`iile femeii, conform c[rora b[rbatul s-a ]njunghiat singur.

„M[ gândesc c[ la PNL a ]nceput sezonul por`ilor deschise. M[ ]ntreb ce o s[ se ]ntâmple dup[ 6 decembrie. Sunt emo`ionat de decizia Biroului Politic Central al PNL pentru c[ decizia se refer[ la mine. Eu sunt singurul care a plecat din partid. Ceilal`i au fost exclu\i. Din punctul meu de vedere, este o ]ncercare disperat[ de a ]mpiedica disolu`ia PNL-ului” Liviu Câmpanu, senator oficial independent, despre invita`ia de a reveni ]n PNL

„Sunt unii care au muncit de au c[zut pe jos \i sunt al`ii care s-au uitat de pe margine, eventual au aplaudat” C[t[lin Flutur, pre\edintele PD-L Boto\ani, despre implicarea ]n campanie a unor democrat-liberali

Recidivist ]n tentative de suicid De altfel, ]n trecut, Costel A. a mai ]ncercat de câteva ori s[ se sinucid[. La tentativele precedente de a ]ncheia socotelile cu via`a ]ncercase s[ ]\i pun[ \treangul de gât. }n urm[ cu dou[ zile, ]ns[, concubina sus`ine c[ a pus

mâna pe un cu`it \i l-a ]nfipt ]n piept, f[r[ a mai da posibilitatea cuiva s[ ]l salveze. Speriat[, femeia a chemat o ambulan`[ care l-a transportat pe Costel A. la spital, unde medicii au decis c[ trebuie transferat de urgen`[ la Ia\i. }ns[ r[nitul nu a mai supravie`uit drumului.

Mama decedatului arunc[ vina pe concubina acestuia Poli`i\tii au deschis o anchet[ pentru a se stabili clar condi`iile ]n care b[rbatul a suferit plaga de la nivelul

comisar Manuela Ieremie, purt[tor de cuvânt Inspectoratul de Poli`ie Jude`ean pieptului, nefiind exclus[ nicio variant[, mai ales ]n condi`iile ]n care, conform declara`iilor mamei celui decedat, acesta i-ar fi spus ]nainte de a veni ambulan`a c[ a fost ]njunghiat de concubin[. (D[nu` Rotariu)

PNL ]ncepe campania de achizi`ii Conducerea Organiza`iei Jude`ene a Partidului Na`ional Liberal ]ncearc[ s[ ]i readuc[ ]n partid pe liberalii care au p[r[sit partidul dup[ trecerea ]n opozi`ie. Gheorghe Sorescu, purt[torul de cuvânt al PNL Boto\ani, a spus ieri c[ pân[ pe data de 6 decembrie u\ile partidului sunt deschise c[tre fo\tii membri. Printre cei viza`i de conducerea PNL Boto\ani este \i senatorul Liviu Câmpanu, cel care a plecat din partid dup[ un conflict cu actualul pre\edinte Florin ~urcanu.

Noi suntem deschi\i pân[ pe 6 decembrie s[ primim liberali adev[ra`i, care au fost ademeni`i ]ntr-un fel sau altul, s[ revin[ acum ]n partid. Fac apel la liberali \i nu la mercenari care s[ plece dup[ func`ii. Noi suntem oameni care chiar avem o doctrin[ liberal[ ]n noi Gheorghe Sorescu, vicepre\edinte PNL Boto\ani

Câmpanu: „Motivul care m-a determinat s[ plec nu s-a schimbat” Cel vizat a afirmat ]ns[ c[ va r[mâne senator independent pân[ la finalul mandatului \i c[ nu se gânde\te s[ se ]ntoarc[ ]n PNL. „Nu voi reveni pentru c[ motivul care m-a determinat s[ plec nu s-a schimbat. Actualul pre\edinte a suferit vreun transplant de creier. Dl. Sorescu este singurul intelectual care ]l mai legitimeaz[ pe actualul pre\edinte. Sunt li-

derul independen`ilor din Senat \i sunt convins c[ dup[ 7 decembrie grupul

independen`ilor va cre\te”, a mai afirmat Câmpanu. (R[zvan Sauciuc)

Evenimentul de Botosani nr. 1497  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr. 1497  

Ziarul orasului tau!