Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

PSD \i PNL iar schimb[ vicele PD-L

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 274 (1495) • Mar`i, 24 noiembrie 2009 • 16 pagini

Pagina 2

Trandafirii lui Geoan[ cuceresc jude`ul

15 miliarde cheltuite degeaba pe urgen`e de lux Centrul de Primire a Urgen`elor, realizat la standarde europene la Spitalul de Copii, cu 1,5 milioane de lei, va func`iona ca o simpl[ camer[ de gard[. Pentru c[ Ministerul S[n[t[`ii refuz[ s[ ]l finan`eze.

Candidatul PSD la pre\edin`ia României, Mircea Geoan[, a ob`inut peste 40% din voturile boto\[nenilor, distan`ându-se deta\at de candidatul PD-L, Traian B[sescu. Aceasta, cu toate c[ la nivel na`ional, actualul \ef al statului a câ\tigat primul tur.

Pagina 5

|ef de post prins beat la volan

Pagina 3

sumar Controalele medicilor, blocate ]n ma\ini pagina 6

Pagina 4

Boto\ani, campion de etap[ la gripa porcin[ pagina 8

|omaj \i la „Construc`ii Feroviare” pagina 9

Pompieri alerta`i pentru un boto\[nean b[ut pagina 16


2

24 noiembrie 2009

STARTNEWS Editorial

Pornind de la zero Se cunosc finali\tii, era de a\teptat ca cei doi s[ lupte ]n continuare pentru fotoliul de la Cotroceni, nu c[ ar fi ni\te superpoliticieni, mai degrab[ pot spune c-au fost mai \ire`i decât ceilal`i competitori, fiind trambuliniza`i ]n final[ de partidele care i-au sus`inut, cele mai mari \i disciplinate forma`iuni politice de la noi. Chiar dac[ a fost o lupt[ pentru pre\edin`ie, partidele au fost cele implicate pân[-n pr[sele ]n campanie, staff-urile candida`ilor n-au Lucian Alecsa f[cut decât s[ descifreze partiturile acestora. Duminic[, România a fost o adev[rat[ ser[, ]n care au explodat doar inflorescen`ele trandafirii. Dac[ e s[ privim pe regiuni vedem c[ sudul, litoralul \i o mare parte a Moldovei, trandafirii lui Mircea Geoan[ au avut condi`ii climaterice prielnice, ]nflorind frumos, pe când ]n Ardeal a dominat parfumul de trandafir portocaliu, chiar dac[ acest altoi e realizat ]n laborator autohton, are totu\i un aer exotic. A fost o campanie grea, consumatoare de nervi \i bani, ]n care am v[zut atât dezbateri politice autentice, cât \i vorbe goale \i zeci de promisiuni bolnave. Mul`i dintre candida`i au jucat rolul unor marionete, au intrat ]n curs[ doar spre a distra electoratul, circarul Vadim Tudor a f[cut ]n continuare spume la gur[ antrenând ]n discu`ii acela\i na`ionalism atemporal, pe când Gigi Becali e prototipul pigmeului politic, lipsit de orizont. Ecologistul a p[rut ofilit pe toat[ perioada campaniei, retorica lui n-a convins pe nimeni, iar reprezentantul rromilor n-a cântat la nici un instrument, ]n plus, n-a fost nici un... gurist profesionist, a inten`ionat doar s[-\i fac[ imagine. Odat[ ce s-a tras cortina peste primul tur, avem câteva zile de respiro dup[ care ]ncepe iar[\i spectacolul. Cu siguran`[, lupta va fi mai acerb[, candida`ii vor porni de la zero, chiar dac[-i desparte câteva procente, scenariile vor fi regândite, aten`ia lui Traian B[sescu se va ]ndrepta spre „undergrandul” pesedist, controlat de Marean Vanghelie, locul de unde r[zbate un damf politic oribil, lampa lui Ilici e ]n permanen`[ aprins[, tot pe acolo se plimb[ ]n voie \i \obolanul rozaliu. La gura scorburii \i-a ]ntins Antenele \i motanul Felix, care a sim`it miros de haleal[. Sigur, nu-i va fi u\or lui B[se s[ vad[ ce lume pestri`[ se mi\c[ prin subteranele acestui partid. Mircea Geoan[ ]\i va focaliza discursul pe tema guvern[rii, va trage cu urechea la \oaptele lui Iliescu \i Vanghelie. Cu siguran`[, vom avea \i momente dure, cred c[ actualul pre\edinte se va dezl[n`ui de data aceasta.

24 M Sf. Ier. Mc. Clement al Romei \i Petru al Alexandriei 25 M † Sf. Mare Muceni`[ Ecaterina; Sf. Mare Mucenic Mercurie (Odovania Praznicului Intr[rii în Biserica a Maicii Domnului)

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

4,2809 lei

2,8580 lei

PSD \i PNL iar schimb[ vicele PD-L Liberalii \i social-democra`ii se `in de cuvânt \i ]\i continu[ ]n`elegerea la nivelul Consiliului Jude`ean. Vineri, 19 consilieri jude`eni PSD \i PNL au depus un proiect de hot[râre pentru schimbarea vicepre\edintelui democrat-liberal Cristian Achi`ei. S-a mai ]ncercat ]n câteva rânduri schimbarea din func`ie a vicepre\edintelui Cristian Achi`ei, ]ns[ consilierii PSD \i PNL s-au r[zgândit pe ultima sut[ de metri. La nivel local, ]n \edin`a ordinar[ de la finele lunii, PSD \i PNL ]\i vor da mâna pentru majoritate ]n Consiliul Jude`ean. Florin ~urcanu, pre\edintele PNL Boto\ani, a confirmat c[ pe data de 20 noiembrie s-a depus proiectul de hot[-

Sus`inem candidatul propus de colegii din PNL. Am ini`iat acest nou proiect ]n urma unui program de colaborare cu liberalii \i ]ncerc[m s[ facem ]n a\a fel ]ncât s[ fie acea ]mp[r`ire judicioas[ la nivelul jude`ului a fondurilor pentru prim[rii pentru c[ la ultimul proiect de Guvern doar primarii PD-L au primit bani

briel Gon`aru. Cinci luni mai târziu, Romeo Caciuc a devenit noul \ef al institu`iei. }n ianuarie 2009, Gianina Pintilii d[dea ]n judecat[ Consiliul Jude`ean, cerând daune morale de 40.000 lei. Pe 2 februarie avea loc prima confruntare ]ntre cele dou[ p[r`i, iar ]n martie, Pintilii câ\tiga procesul. Nemul`umit de rezultat, ~âbuleac a adus numeroase critici judec[torilor, precum \i medicilor care i-au acordat fostei directoare concedii medicale cu prea mult[ u\urin`[, spunând c[ va face recurs. Dup[ ce Casa de Asigur[ri de S[n[tate a invalidat câteva concedii medicale pe motiv c[ au ap[rut gre\eli ]n completarea acestora, ]n septembrie, Pintilii a dat \i aceast[ institu`ie ]n judecat[.

Noaptea: 50C

PD-L-i\tii, enerva`i de subiect Gheorghe Marcu, pre\edintele PSD Boto\ani a precizat c[ organiza`ia local[ va accepta ca vicele democrat-liberal s[ fie ]nlocuit cu un vice liberal. De cealalt[ parte, Cristian Achi`ei a `inut s[ precizeze doar c[ a obosit s[ se mai pun[ ]n discu`ie schimbarea sa din func`ia de vicepre\edinte al CJ \i c[ liberalii \i social-democra`ii pot s[ ac`ioneze cum cred. Vizibil iritat, Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ, a precizat c[ nu se afl[ ]n postura de a comenta ac`iunile altora \i c[ ]n calitatea sa de conduc[tor, este obligat s[ ]l pun[ pe masa consilierilor jude`eni. (Monica Aionesei)

Profesorii lupt[ ]n instan`[ pentru lefuri Majorarea salarial[ a cadrelor didactice boto\[nene este contestat[ la

Ziua: 110C

râre, care ar avea \anse de 90% s[ treac[. „19 consilieri jude`eni au semnat, mai pu`in doamna Silvana Tudorache de la PSD, care nu se afla ]n localitate. Cu siguran`[ va trece proiectul”, a spus ~urcanu.

Gheorghe Marcu, pre\edintele PSD Boto\ani

Calendar cre\tin ortodox

Pe 24 noiembrie 2008, Evenimentul de Boto\ani scria despre acuza`iile de incorectitudine pe care i le adresa Geanina Pintilii, directorul Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri (DJDP), pre\edintelui CJ Mihai ~âbuleac. Aceasta fusese propus[ pentru destituire dup[ ce conducerea CJ o considera vinovat[ de starea tehnic[ a drumului de la Vorona, ]ntrucât nu a ]ncasat taxa de trecere a ma\inilor de mare tonaj. Totodat[, Pintilii era acuzat[ \i c[ a ]ncheiat ]n mod ilegal dou[ contracte pentru repara`ii la drumuri. |efa DJDP s-a disculpat de orice vin[, dup[ care l-a ]nvinuit la rândul ei pe ~âbuleac de faptul c[ s-au creat tensiuni ]n cadrul direc`iei prin apari`ia ]n pres[ a numelui persoanei propuse pentru ]nlocuirea sa, ]nainte de a se hot[r] destituirea acesteia. Pe 27 noiembrie, ]n cadrul unei \edin`e a CJ, prin vot secret, s-a decis ]nl[turarea Gianinei Pintilii de la conducerea DJDP, pân[ la organizarea unui concurs interimatul revenindu-i lui Ga-

}n aceast[ toamn[ consilierii jude`eni ai PSD \i PNL au renun`at ]naintea unei \edin`e de plen a CJ la schimbarea lui Achi`ei, dup[ ce ale\i de la ambele forma`iuni nu s-au prezentat la ]ntrunire.

de lei ar trebui s[ primeasc[, ]n medie, un cadru didactic pentru perioada 1 noiembrie 2008 - 28 februarie 2009.

Curtea de Apel Suceava de c[tre Ministerul Educa`iei, Cercet[rii \i Ino-

v[rii (MECI). De\i sindicatele din educa`ie au câ\tigat la Tribunal procesul privind aplicarea Legii 291/2008, prin care se majorau cu 34 la sut[ lefurile dasc[lilor, Ministerul Educa`iei a f[cut recurs. Actul normativ a mai fost blocat printr-o serie de ordonan`e. „Dosarul a ajuns \i la Curtea de Apel Suceava. Contraargumente juridice ]ns[ nu prea sunt”, a declarat Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI). }ntr-un proces asem[n[tor, cadrele didactice din Ialomi`a au ob`inut decizia final[ pe 11 noiembrie, Curtea de Apel Bucure\ti respingând recursul MECI, ca fiind nefondat. (Petronela Rotariu)

Exist[ \i un precedent, respectiv colegii no\tri din Ialomi`a au primit deja hot[rârea definitiv[ \i irevocabil[ ]n urma recursului Ministerului. Putem spune c[ membrii no\tri vor primi aceste diferen`e salariale Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt


3

24 noiembrie 2009 Dac[ Ministerul S[n[t[`ii va refuza s[ acrediteze centrul, spitalul nu-\i va putea acoperi cheltuielile \i nici nu va avea de unde s[ asigure finan`area corespunz[toare func`ion[rii acestuia, chiar \i cu statutul de camer[ de gard[.

TOPNEWS

15 miliarde cheltuite degeaba pe urgen`e de lux Centrul de Primire a Urgen`elor, realizat la standarde europene, cu 1,5 milioane de lei, va func`iona o perioad[ de timp ca o simpl[ camer[ de gard[. Potrivit unei adrese trimise de Ministerul S[n[t[`ii, centrul nu va primi nici anul viitor statutul pentru care a fost construit, dar nici finan`are. Motivul pentru care centrul va func`iona ]n continuare ca o simpl[ camer[ de gard[ este c[ bugetul care va fi alocat Ministerului S[n[t[`ii pe anul viitor este mai mic cu 2,2%. Asta va ]mpiedica orice cheltuial[ suplimentar[ ]n sistemul sanitar. }n acest context, solicit[rile f[cute de Spitalul de Copii \i Spitalul Municipal Dorohoi privind alocarea de fonduri \i acreditarea acestor centre pentru func`ionare au fost respinse. „Fiind un buget mai mic, nicio unitate de primire urgen`e nu va fi finan`at[ suplimentar. Preluarea spre finan`are a acestor unit[`i de c[tre minister s-ar mai putea face numai ]n condi`iile ]n care fie se elimin[ finan`area de la un alt spital, care nu mai ]ndepline\te condi`iile prev[zute de lege, fie se va suplimenta de c[tre Ministerul de Finan`e Publice limita de cheltuieli pentru anul urm[tor, ]n alte condi`ii. }n adresa primit[ de la minister se precizeaz[ c[ solicitarea nu este sustenabil[”, a precizat medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical al Direc`iei de S[n[tate Pu-

Noi vom face, ]n continuare, demersuri, pentru c[ se pot g[si \i alte alternative. Nu renun`[m ]n niciun caz la ideea de a face demersuri la Ministerul S[n[t[`ii pentru a ob`ine aceast[ evaluare. Dac[ nu vom avea finan`are, vom lucra ca \i pân[ acum, cu titulatura de camer[ de gard[ Silvana Tudorache, managerul Spitalului de Copii blic[. De regul[, toate centrele sau unit[`ile de primire urgen`[ din `ar[ sunt finan`ate prin Ministerul S[n[t[`ii.

Conducerea spitalului va continua demersurile Conducerea Spitalului de Copii spune c[ nu va renun`a atât de u\or la acreditarea, respectiv finan`area Centrului de Primire a Urgen`elor. Silvana Tudorache, managerul Spitalului de Copii, a declarat c[ se va deplasa personal la Ministerul S[n[t[`ii pentru a face interven`ii ]n acest sens. De partea cealalt[, ea recunoa\te c[

acest centru nu trebuia inaugurat ]nainte de a fi fost rezolvat[ problema finan`[rii. Directorul spitalului a

men`ionat c[ a\teapt[ s[ primeasc[ hârtia oficial[ de la DSP, cu r[spunsul Ministerului S[n[t[`ii, dup[

care se va lua o decizie ]n cadrul comitetului director ]n privin`a acestui centru. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Bugetul spitalului, presat cu alte cheltuieli Refuzul de finan`are a celor dou[ centre noi ]nseamn[ cheltuieli suplimentare din bugetul unit[`ii spitalice\ti pentru plata personalului, dar \i pentru alte cheltuieli necesare func`ion[rii acestora, ]n condi`iile ]n care bugetul este \i a\a insuficient. „Finan`area acestor unit[`i nu se va putea face, ]n asemenea condi`ii, decât pe baza rela`iilor contractuale cu Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate. Din moment ce banii vin pentru serviciile respective numai de la institu`ia de asigur[ri, ace\tia

vor trebui justifica`i pentru fiecare opera`iune ]n parte. Trebuie f[cute contracte mai mari cu casa, ca s[ tr[iasc[ \i acest compartiment”, a mai spus directorul medical al DSP.

Urgen`e stomatologice la Mavromati D-na doctor Ciofu a adus, când a fost director ]n mandatul trecut, dou[ aparate. De\i leau primit cu titlu gratuit, nimeni nu a dorit s[ pl[teasc[ vama. A pus dânsa bani din buzunar \i unul a r[mas la Spitalul Jude`ean \i altul la Contagioase. Aparatul de la Contagioase a stat ]ntr-o magazie mult[ vreme, pân[ acum, iar cel din spital a disp[rut. Au spus c[ s-a casat, c[ s-a mutat Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP

}n cel mai scurt timp, urmeaz[ s[ fie deschis \i cabinetul stomatologic pentru persoanele cu HIV SIDA, care a fost amenajat deja pe Sec`ia de Boli Infec`ioase.

Urgen`ele din afara spitalului vor fi rezolvate... „cu limit[”

Cabinetul stomatologic de la Unitatea de Primire a Urgen`elor de la Spitalul Jude`ean a devenit func`ional. Doi medici asigur[ asisten`[ medical[ stomatologic[, ]n ture, de diminea`[ \i pân[ seara.

Dup[ angajarea celor doi medici stomatologi la cabinetul de la Unitatea de Primire a Urgen`elor, se inten`ioneaz[ s[ se organizeze concurs pentru angajarea a altor doi. Asta pentru ca Boto\aniul s[ poat[ rezolva cazurile de urgen`[ dentar[ 24 de ore din 24.

Cabinetul stomatologic de pe UPU va deservi, ]n primul rând, urgen`ele din sec`iile Spitalului Jude`ean, dup[ care pacien`ii din alte spitale \i, ]n ultim[ instan`[, urgen`ele care vin din afar[. „Aceste urgen`e din afara spitalului vor fi rezolvate cu o anumit[ limit[. Nu toate urgen`ele pe care le refuz[ anumi`i medici stomatologi ]n cabinetele lor s[ fie trimise aici”, a mai spus Apetroaie. Pacien`ii care au nevoie de urgen`[ stomatologic[ nu pl[tesc pentru serviciul efectuat. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

4

24 noiembrie 2009 Agentul Flavius Moro\anu va fi cercetat atât de procurori, cât \i de comisia de disciplin[, care vor analiza comportamentul s[u. Potrivit legii, poli`i\tii nu au voie s[ se implice ]n activit[`i politice.

TOPNEWS

|ef de post prins beat la volan A stat mai toat[ ziua ]n curtea \colii cu primarul, unde era sec`ia de vot \i influen`a cet[`enii, le spunea cu cine s[ voteze. Eu i-am spus c[ nu este bine s[ influen`eze cet[`enii \i el a ]nceput s[ ]njure. Dup[ care a urcat ]ntr-o ma\in[ \i a plecat spre Corl[teni. Eu atunci am dat telefon la 112 \i a venit echipajul \i i-a luat alcoolemia, ie\ind valoarea de 0,54. Dup[ care l-au dus la spital s[-i ia probe de sânge Lucian Alecsa, director adjunct „Evenimentul de Boto\ani“

Un scandal de propor`ii a fost provocat de agentul Flavius Moro\anu, \eful de post din Dim[cheni, ]n ziua alegerilor. Dup[ ce a agresat verbal un reprezentant al presei, s-a urcat b[ut la volanul unei ma\ini. Incidentul a avut loc duminic[ sear[, ]n localitatea Dim[cheni, când \eful de post ]mpreun[ cu primarul comunei, |tefan Cojocariu, se aflau ]n

imediata vecin[tate a sec`iei de vot. Cei doi f[ceau comentarii prin care ]ndemnau aleg[torii s[ voteze un anumit candidat. }n momentul ]n care directorul adjunct al „Evenimentului de Boto\ani”, Lucian Alecsa, i-a atras aten`ia ]n privin`a comportamentului s[u, \eful de post a folosit cuvinte vulgare \i s-a urcat la volanul ma\inii sale, de\i era ]n stare de ebrietate.

Colegii l-au oprit din curs[ Poli`i\tii au fost anun`a`i ]n privin`a comportamentului colegului lor \i o

mg/litru alcool pur ]n aerul expirat avea ]n urma test[rii agentul Flavius Moro\anu. patrul[ l-a identificat ]n trafic pe agent. }n urma test[rii, s-a stabilit c[ Flavius Moro\anu era b[ut. Omul

legii se afla ]n timpul exercit[rii atribu`iilor de serviciu pentru interven`ie la evenimente \i a condus autoturis-

mul s[u pe drumurile publice, de\i se afla sub influen`a b[uturilor alcoolice. (D[nu` Rotariu)

Am dispus ]n regim de urgen`[ cercetarea prealabil[ \i sesizarea consiliului de disciplin[. Acum e la dispozi`ie, s[ vedem. S-a mers ]n paralel cu sesizarea Parchetului, din cauza concentra`iei alcoolice g[site de colegi când a fost testat cu aparatul etilotest. }n m[sura ]n care ]n cursul zilei de ieri noi nu am ]nregistrat evenimente electorale, a trebuit ca acest domn coleg al nostru s[ fac[ ce a f[cut. Am luat m[suri ca atare \i voi fi foarte dur. P[teaz[ imaginea poli`iei din Boto\ani \i munca a opt sute de poli`i\ti de duminic[ comisar \ef Viorel |erb[noiu, inspectorul \ef al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean

Ploaie de sesiz[ri electorale Duminic[, poli`i\tii boto\[neni au primit atât prin 112, cât \i direct la posturi, peste 50 de sesiz[ri ]n privin`a procesului electoral, ]n majoritatea cazurilor fiind vorba de sesiz[ri ne]ntemeiate. Sesiz[rile au vizat principal continuarea propagandei electorale, ]nc[lcarea dreptului unor cet[`eni de a vota sau turismul electoral. }n urma verific[rilor, o parte dintre plângeri s-au dovedit a fi ne]ntemeiate, iar pentru restul cazurilor s-a stabilit c[

aspectele nu constituie ]nc[lc[ri ale legisla`iei electorale pentru care s[ se impun[ dispunerea de m[suri legale. }n cazul sesiz[rilor privind ]nc[lcarea dreptului cet[`enilor de a vota, poli`i\tii au constatat c[ persoanele nu figurau pe listele permanente ale sec`iilor de votare la care s-au prezentat \i au fost ]ndruma`i de c[tre pre\edin`ii sec`iilor respective c[tre sec`iile speciale. Cât prive\te sesiz[rile de continuare a propagandei electorale, acestea s-au referit la existen`a unor materiale de propagand[ electoral[ ]n imediata apropiere a unor sec`ii de votare, aspecte care ]ns[ nu constituie ]nc[lc[ri ale legisla`iei electorale.

48 de boto\[neni au sesizat situa`ii de ]nc[lcare a legisla`iei electorale prin intermediul telefonului.

Totodat[, poli`i\tii au mai fost anun`a`i \i de posibilitatea ca anumite persoane s[ fi f[cut turism electoral. Cele \ase sesiz[ri f[cute direct la sediile de poli`ie s-au referit la situa`ii de vot multiplu, ]ns[ poli`i\tii au constatat c[ au fost alerta`i f[r[ motiv. (D[nu` Rotariu)

}n ce prive\te aspectele de turism electoral verificate, s-a stabilit c[ diferi`i conduc[tori auto \i-au transportat unii membri ai familiei, cu ajutorul autoturismelor proprietate personal[, la sec`iile de votare unde erau ]nscri\i pe listele permanente, f[r[ a le influen`a ]n vreun fel ]n exercitarea dreptului de vot. }n dou[ din apelurile verificate s-a constatat c[ poli`i\tii au fost alerta`i f[r[ motiv ]ntemeiat, drept pentru care apelan`ii au fost sanc`iona`i contraven`ional comisar Manuela Ieremie, purt[tor de cuvânt IPJ


CMYK

5

24 noiembrie 2009 BEJ a reu\it ieri, pân[ la ora 17.00, s[ centralizeze 99,8% din datele oficiale, dat fiind faptul c[ a fost semnalat[ o problem[ de num[rare a buletinelor de vot ]n sec`ia de votare de la Pomârla, unde s-a dispus reluarea opera`iunii.

ESEN~IAL

Trandafirii lui Geoan[ cuceresc jude`ul Candidatul PSD la pre\edin`ia României, Mircea Geoan[, a reu\it s[ ob`in[ peste 40% din voturile electoratului boto\[nean, distan`ându-se deta\at de candidatul PD-L, actualul pre\edinte al României, Traian B[sescu. Aceasta cu toate c[ la nivel na`ional, actualul \ef al statului a câ\tigat primul tur.

Social-democra`ii cânt[ victoria La Boto\ani, a\tept[rile social-democra`ilor au fost dep[\ite, ]n condi`iile ]n care la nivel na`ional Mircea Geoan[ s-a clasat pe locul doi, cu 30,77%, potrivit ultimelor date par`iale centralizate de BEC „Noi am comandat un sondaj pe jude`ul Boto\ani \i dl. Geoan[ avea un procent de 36%, astfel c[ sondajul a fost realist, obiectiv fa`[ de celelalte sondaje. Mul`umim cet[`enilor care au avut ]ncredere ]n candidatul nostru, a fost o munc[ ]n echip[ a simpatizan`ilor \i a membrilor no\tri. Sper[m ]ntr-o victorie”, a spus Gheorghe Marcu, pre\edintele PSD Boto\ani.

PNL bate palma cu PSD Liberalii s-au ar[tat mul`umi`i de rezultatul ob`inut la Boto\ani pentru Crin Antonescu, chiar dac[ acesta sa clasat pe locul trei. „Sunt rezultate mul`umitoare, mai ales c[ este peste media pe `ar[. Am crescut \i pe mu-

Pe cine au votat boto\[nenii 1. Mircea Geoan[ - 41,22% 2. Traian B[sescu - 23,84%

nicipiul Boto\ani. Noi sus`inem candidatul PSD ]n turul doi. Mâine (azi - n.r.) avem Biroul Politic Central, ]ns[ lucrurile sunt clare, mergem cu PSD”, a declarat Florin ~urcanu, pre\edintele PNL Boto\ani. Afirma`iile acestuia au fost sus`inute \i de liderul social-democra`ilor, care a confirmat ]ntâlnirea pe care deja a avut-o ieri cu reprezentan`ii PNL. „Am avut o ]ntâlnire cu liderii de jude` ai PNL. Vrem s[ abord[m o colaborare la nivel de jude` cu PNL, dar, de ce nu, \i cu PD-L. Pe noi nea deranjat transferul sumelor de bani c[tre prim[rii pe criterii subiective, dar oare pre\edintele B[sescu a candidat ca s[ fie pre\edinte al tuturor românilor, sau al pedeli\tilor?”, a mai spus Marcu.

PD-L-i\tii sunt optimi\ti Democrat-liberalii sus`in c[ important este rezultatul pe care ]l vor ob`ine ]n turul doi \i c[ principala miz[ este ca Traian B[sescu s[ fie reconfirmat de popula`ie pe func`ia de pre\edinte al `[rii. Declara`iile vin pe fondul rezultatului nea\teptat de slab, de doar 23,84% ob`inut ]n jude`. „Noi ne vom bate ]n turul doi pentru câ\tigarea pre\edin`iei. Chiar \i cu aceste rezultate pe jude`, ne propunem s[ câ\tig[m. Pân[ la urm[ cei câ\tiga`i sunt românii”, a declarat senatorul PD-L Daniel Humelnicu. C[t[lin Flutur, pre\edintele organiza`iei jude`ene PD-L nu a putut fi contactat. (Monica Aionesei, Bogdan Caliniuc)

Cifrele alegerilor 1. Num[rul aleg[torilor ]nscri\i pe liste - 367.820 2. Num[rul aleg[torilor prezen`i la urne - 195.964 3. Num[rul aleg[torilor care au votat ]n sec`ii speciale - 9.198 4. Num[rul aleg[torilor care au votat ]n urnele mobile - 622 5. Num[rul total al voturilor valabil exprimate - 190.244 6. Num[rul total al voturilor nule - 5.720

Primarii PNL, ]ntre patru trandafiri Eu sunt un soldat disciplinat \i am ob`inut mandatul de primar ca urmare a sus`inerii PNL. Desigur c[ am \i p[rerea mea personal[, dar voi respecta decizia partidului. Pot s[ v[ spun doar c[ anul acesta am primit la rectificare 9.000 de lei \i doar atât m[ cost[ dezinfec`ia ]n liceu pentru c[ a fost gripa porcin[. Pe mine, cei de la PD-L nu m-au ]ntrebat dac[ m[ doare ceva, dac[ cet[`enii din S[veni au nevoie de ceva Relu Târzioru, primar S[veni Voi fi neutru pentru c[ am prieteni \i ]n PDL \i ]n PSD \i nu vreau s[ m[ cert cu ei din acest motiv. Oricum, popula`ia voteaz[ a\a cum crede ea. Eu, pân[ acum am avut tot timpul majoritate pentru PNL, iar la alegerile de duminic[ mi s-a demonstrat din nou c[ popula`ia voteaz[ cum crede \i nu cum i se spune Verginel Giread[, primar Mihai Eminescu

3. Crin Antonescu - 20,73% 4. Corneliu Vadim Tudor - 6,82% 5. Sorin Oprescu - 2,85% 6. George Becali - 2,25% 7. Constantin Rotaru - 0,67% 8. Remus Cernea - 0,62% 9. Ninel Potârc[ - 0,27% 10. Gheorghe Eduard Manole - 0,26% 11. Ovidiu Iane - 0,20% 12. Kelemen Hunor - 0,20%

Fiecare cu c[ruciorul lui.


6

24 noiembrie 2009

TOPNEWS

Reprezentan`ii biroului de pres[ al MAI au declarat c[ mai multe detalii ]n leg[tur[ cu aceast[ chestiune o pot face oficialii Inspectoratului General pentru Situa`ii de Urgen`[. Ace\tia au pasat ]ns[ responsabilitatea ]napoi la minister, spunându-se c[, de fapt, banii de aici sunt distribui`i.

Pompierii pensionari l[sa`i, f[r[ solde Zece pompieri boto\[neni, pensiona`i la ]nceputul acestui an, nu au ]ncasat niciun leu din sprijinul pe care Ministerul Administra`iei \i Internelor era obligat prin lege s[-l acorde. Al`ii doi au ]ncasat doar o parte din acest sprijin. Cei 12 pompieri s-au pensionat ]n aprilie \i pân[ la sfâr\itul lunii iulie ar fi trebuit s[ primeasc[ contravaloarea a 12-20 de solde, valoarea fiec[reia fiind stabilit[ ]n func`ie de vechime \i gradul de`inut la momentul pension[rii. Dorina Lupu, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`e, a spus c[ la nivel local se \tie doar despre existen`a acestei situa`ii. „Motivul pentru care contravaloarea total[ a soldelor ]n cele zece cazuri \i cea par`ial[ ]n celelalte dou[ cazuri nu a fost alocat[ este \tiut doar la nivel central. Achitarea acestor drepturi nu `ine de structura din teritoriu”, a declarat Dorina Lupu.

Purta`i cu vorba de mai multe luni Fo\tii pompieri se simt jigni`i de neacordarea acestor drepturi legale. „Din aprilie \i pân[ acum, ne-au tot spus c[ vom primi banii, dar nu s-a ]ntâmplat a\a. Noi ne-am f[cut datoria fa`[ de Inspectorat, fa`[ de boto\[neni, avem zeci de ani de munc[ ]n

slujba lor prin misiunile noastre. Poate c[ am mers de dou[ ori ]ntr-o zi la stins incendii, poate c[ ne-am riscat via`a de mii de ori ]n cariera noastr[ \i a\teptam s[ nu fim trata`i cu dispre` pentru asta”, a declarat unul dintre fo\tii pompieri pensiona`i ]n acest an. (Bogdan Caliniuc, D[nu` Rotariu)

Colegii no\tri care au trecut ]n rezerv[ ]\i vor primi banii, ]ns[ ]n momentul ]n care vor fi fonduri disponibile. Noi primim banii de la minister, pentru c[ ministerul este principalul ordonator de credite. }n momentul ]n care vor fi fonduri, le vom primi, dup[ care le vom trimite mai departe Alin Maghiar, purt[tor de cuvânt IGSU

Controalele medicilor blocate ]n ma\ini Controalele epidemiologice pe care trebuie s[ le realizeze personalul de la Direc`ia de S[n[tate Public[ sunt amânate de pe o zi pe alta din cauza ma\inilor pu`ine disponibile pentru ac`iunile ]n teren. Practic, la ora actual[ doar o singur[ ma\in[ deserve\te DSP, ]n condi`iile ]n care cea mai mare parte a activit[`ii este de control ]n teritoriu. Un alt \ofer este izolat la domiciliu, din cauza gripei noi, iar alte dou[ posturi de \ofer sunt blocate. O parte dintre directorii institu`iei sunt nevoi`i s[ se deplaseze ]n interes de serviciu cu ma\ina proprie, \i cu bani din propriul buzunar. Potrivit directorului medical al Direc`iei de S[n[tate Public[, inspec`ia sanitar[ ]n \coli este f[cut[ cu ]ntârziere. Inspectorii sanitari nu reu\esc, ]n aceste condi`ii, s[ `in[ sub control modul ]n care se face dezinfec`ia ]n clasele ]nchise din cauza ]mboln[virilor cu grip[ nou[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Noi am r[mas cu un singur \ofer pe care vrem s[ ]l trimitem cu probe la Bucure\ti. Avem o ma\in[ pe care trebuie s[ o folosim pentru anchete epidemiologice, pentru anchetele ]n \coli, inclusiv inspec`ia de stat sau probele de ap[ care sunt obligatoriu de recoltat ]n fiecare zi pentru stabilirea calit[`ii apei. Deci, sunt lucruri care ]n prezent nu pot fi f[cute Gheorghe Apetroaie, directorul adjunct al DSP Boto\ani

O ceart[ cu tat[l l-a f[cut s[ bea clor Un b[rbat din Boto\ani a fost la un pas de moarte dup[ ce a b[ut clor. M.T., ]n vârst[ de 34 de ani, din Curte\ti, s-a certat vineri sear[ cu tat[l s[u. Nervos, f[r[ s[ se gândeasc[ la consecin`e, b[rbatul a pus mâna pe o sticl[ de clor \i a b[ut. A fost v[zut la timp de tat[l s[u, care a sunat la 112. Dac[ nu s-ar fi intervenit rapid ]n acest caz, b[rbatul ar fi avut \anse minime de supravie`uire. „Norocul lui a fost c[ ]n sticl[ mai erau câ`iva mililitri de substan`[, probabil a b[ut un gât. Chiar \i a\a ]ns[, prezenta arsuri chimice la nivelul cavit[`ii bucale \i a esofagului, starea lui fiind destul de grav[. A fost stabilizat \i transportat la Urgen`e pentru investiga`ii suplimentare”, a declarat Cristi Simionescu, medic ]n cadrul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani. M.T. a fost internat ]n sec`ia ORL a Spitalului Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”. (D[nu` Rotariu)


7

24 noiembrie 2009 Juc[torii nu vor avea contracte de profesioni\ti \i nu vor beneficia de prime pentru victoriile ob`inute. Cu toate acestea, antrenorul Vasile Alexandru consider[ c[ echipa pe care inten`ioneaz[ s[ o formeze ar putea face fa`[ ]n e\alonul secund al handbalului românesc.

SPORTNEWS

Handbal de liga a doua la Boto\ani Dac[ Prim[ria va aloca la ]nceputul anului viitor 100.000 de lei, municipiul Boto\ani va avea o echip[ masculin[ de handbal care va evolua ]n divizia B. Am ]ncercat s[ discut cu oameni de afaceri din Boto\ani \i cu autorit[`ile locale pentru a sprijini aceast[ ini`iativ[. Avem nevoie de bani pentru deplas[ri \i de plata arbitrajului. Vasile Alexandru, coordonatorul sec`iei de handbal a Liceului cu Program Sportiv

Antrenorul Vasile Alexandru, coordonatorul sec`iei de handbal a Liceului cu Program Sportiv, inten`ioneaz[ ca anul viitor s[ ]nfiin`eze o echip[ de seniori care s[ evolueze ]n divizia B. Pentru aceasta, tehnicianul boto\[nean spune c[ are nevoie de un sprijin din partea Prim[riei, care ]n proiectul de buget pe 2010 ar trebui s[ aloce 100.000 de lei pentru echipa de handbal. „}n momentul de

fa`[, la Liceul cu Program Sportiv avem o echip[ bun[ de juniori I \i ]mpreun[ cu câ`iva juc[tori cu mai

mult[ experien`[ putem forma o echip[ de divizia A. Avem mai mul`i juc[tori care au terminat junioratul ]n ultimii doi-trei ani \i care ar putea juca ]n divizia B. }n plus, mai

sunt unii fo\ti juniori la LPS Boto\ani, care acum joac[ pe la echipe din `ar[ \i care \i-ar dori s[ revin[ acas[”, spune antrenorul boto\[nean. „

1,6 milioane de lei pentru sport \i cultur[ Din punctul meu de vedere, ]nfiin`area unei echipe de handbal care s[ joace ]n divizia B este un lucru benefic. Noi vom continua \i ]n 2010 s[ finan`[m activit[`ile sportive \i pe lâng[ fotbal, volei, karate sau alte sporturi, putem finan`a \i handbalul. Ne dorim s[ avem cât mai multe echipe de seniori care s[ joace ]n Sala Polivalent[.

Pentru anul acesta, Prim[ria Boto\ani a alocat 1,16 milioane de lei pentru activit[`i culturale \i sportive. La capitolul sport, cea mai mare sum[ alocat[ a fost de 800.000 de lei \i a ajuns la FC Boto\ani. Cu toate acestea, suma a fost cu 300.000 de lei mai mic[ decât ]n 2008. La volei au ajuns peste 160.000 de lei, din care 130.000 de lei la Pro Volei, iar diferen`a la Asocia`ia Jude`ean[ de Volei \i la CS Triumf. De asemenea, peste 30.000 de lei au ajuns la Clubul Sportiv DAO condus de Eugen ~urcanu, directorul Serviciului de Administrare a Bazelor Sportive din cadrul Prim[riei \i la Asocia`ia Jude`ean[ de Arte Mar`iale. Al`i 10.000 de lei au fost aloca`i clubului Auto Green. „

C[t[lin Flutur, primar Boto\ani

Doi boto\[neni concureaz[ la Doar bronz pentru Magda Lozniceriu CN Universitar de box Ionu` Petru Ghiorghie\ \i Ionu` Iustin Buruian[ ]ncearc[ s[ ob`in[ medaliile de aur la turneul care se desf[\oar[ ]ncepând de ieri la Tg. Mure\.

Doi sportivi legitima`i la sec`ia de box a Clubului Sportiv Boto\ani particip[ ]n aceste zile la Campionatul Na`ional Universitar care se desf[\oar[ la Tg. Mure\. Victor Apetrei, antrenorul celor doi sportivi, sus`ine c[ se a\teapt[ la dou[ medalii la aceast[ edi`ie de Campionat Na`ional Universitar. „Sunt bine

preg[ti`i \i eu sper s[ ob`inem dou[ medalii. Este o competi`ie destinat[ sportivilor ]ntre 18 \i 21 ani, la care este o participare numeroas[”, a spus Victor Apetrei. Petru Ionu` Ghiorghie\ va concura la categoria 81 de kilograme, ]n timp ce Iustin Ionu` Buruian[ va boxa la categoria 91 de kilograme. „

Boto\[neanca preg[tit[ de Daniel Hriscu nu a reu\it s[ ob`in[ decât o medalie de bronz ]n proba de dublu fete, unde a concurat al[turi de M[d[lina Preoteasa de la Univ. Craiova. De\i ]nainte de concurs inten`iona s[ concureze la trei probe, simplu fete, dublu fete \i dublu mixt, pân[ la urm[, Magda Lozniceriu a fost nevoit[ s[ renun`e la dou[ probe din cauza unei accident[ri. Daniel Hriscu, antrenorul sportivei boto\[nene, spune c[ mai mult de atât nu se putea ob`ine de la aceast[ competi`ie. „La simplu fete a intrat ]n concurs, dar a abandonat, iar la dublu mixt nu a mai concurat. A participat doar la dublu fete, unde era cap de serie \i unde nu a avut foarte multe meciuri de jucat. Magda a concurat cu tendonul rupt \i aceast[ medalie este un rezultat foarte bun. Acum,p important este s[ rezolv[m problemele de s[n[tate”, a spus Daniel Hriscu. „ Pagin[ realizat[ de R[zvan Sauciuc


8

24 noiembrie 2009 S[pt[mâna trecut[ managerul Spitalului Jude`ean a atras aten`ia asupra faptului c[ epidemia va conduce la epuizarea fizic[ a cadrelor medicale din Sec`ia de Boli Infec`ioase \i c[ se impune angajarea de for`e proaspete pentru a face fa`[ situa`iei.

TOPNEWS Boto\ani, campion de etap[ la gripa nou[ |ase elevi, un bebelu\ de un an, un poli`ist, patru salaria`i, un pensionar \i o persoan[ f[r[ ocupa`ie - acestea sunt alte 14 cazuri noi de ]mboln[viri cu virusul AH1N1. Jude`ul Boto\ani era ieri, potrivit Ministerului S[n[t[`ii, primul pe `ar[ la num[rul de cazuri ]nregistrate ]n ultima zi. Un al doilea bebelu\ de numai un an, din jude`, a contactat gripa nou[, acest lucru fiind confirmat de rezultatele primite la testele de laborator. Printre persoanele care au fost infectate cu virusul gripal se num[r[ \i \ase elevi, unul de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, elev ]n clasa IX-a, un licean de la Grupul |colar „Elie Radu”, ]n clasa XII-a, un elev din clasa IX-a de la Grupul |colar „D. Negrea-

nu”, un elev de la Liceul cu Program Sportiv, un altul de la

Repartizarea vaccinurilor la nivel na`ional - 140 000 de doze utilizate pentru imunizarea a aprox.70% din personalul medical; - 500 000 de doze pentru studen`i - 500 000 de doze pentru elevi de liceu. - 200 000 de doze pentru serviciile speciale- armat[, gr[niceri TOTAL : 1.340.000 doze *Vaccinul ]mpotriva gripei porcine sose\te pe 26 noiembrie

Colegiul Economic \i unul de la \coala Special[. Poli`istul care a luat gripa nou[ are 27 de ani. }n institu`iile ]n care au activat aceste persoane urmeaz[ s[ se fac[ dezinfec`ie, iar clasele unde au fost depista`i elevii cu grip[ porcin[ ]\i vor suspenda activitatea timp de \apte zile.

119 boto\[neni s-au ]mboln[vit de grip[ porcin[ de la declan\area pandemiei

Epidemia de grip[ porcin[ face locuri de munc[ Conducerea Spitalului Jude`ean a f[cut demersuri c[tre Direc`ia de S[n[tate Public[ privind angajarea temporar[, pe perioada epidemiei de grip[ nou[, a minim 20 de asistente medicale \i personal auxiliar pentru a face fa`[ ]n cazul ]n care r[spândirea virusului s-ar extinde la nivelul jude`ului. „Demersurile f[cute de Spitalul Jude`ean au \i fost trimise la Ministerul S[n[t[`ii

pentru angajarea temporar[ a unui num[r minim de 20 asistente medicale. Suplimentarea de personal este necesar[ pentru a face fa`[ ]n situa`ia ]n care gripa cu virusul AH1N1 va cunoa\te alte limite de desf[\urare decât cele existente. Exist[ aceast[ posibilitate, ca ]n situa`ii de criz[ s[ angaj[m pe termen limitat”, a precizat medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP. }n cazul ]n care Ministerul S[n[t[`ii va accepta angaj[rile temporare la Spitalul Jude`ean, atunci va trebui s[ aloce \i sumele necesare pentru salariile acestora. (L.Lupa\cu)

Gr[dini`e golite de porcin[ Pericolul gripei porcine i-a pus ]n gard[ pe p[rin`ii elevilor pre\colari, dar \i pe cei ai elevilor din clasele primare, fapt ce se reflect[ ]n absenteismul ridicat din unele unit[`i de ]nv[`[mânt boto\[nene. P[rin`ii pre\colarilor sunt extrem de precau`i când vine vorba de s[n[tatea celor mici. Mul`i dintre ace\tia refuz[ s[-\i duc[ copiii la gr[dini`[ de teama virusului gripal

AH1N1. |i la nivelul \colilor \i liceelor, elevii lipsesc pe motive medicale. }n continuare, avem unit[`i de ]nv[`[mânt din tot jude`ul care prezint[ situa`ii la Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) din care rezult[ c[ mai mult de 10% dintre absen`i invoc[ motive medicale. Personalul medical al unit[`ilor pre\colare triaz[ copiii diminea`a, iar cei cu viroze sunt trimi\i acas[. |efa educa`iei boto\[nene consider[ totu\i c[ situa`ia este destul de bun[, ]n special la ciclurile gimnazial \i liceal. Aceasta este de p[rere c[ elevii \i-au dat seama c[ mai devreme sau mai târziu vor fi nevoi`i s[

revin[ la \coal[ \i vor avea de recuperat materia. (Petronela Rotariu)

20% este procentul minim de absen`[ ]n majoritatea gr[dini`elor

Sunt foarte multe viroze respiratorii \i alte afec`iuni care ]i `in acas[ pe elevi. Situa`ia este, de asemenea, constant[ ]n ceea ce prive\te prezen`a copiilor la gr[dini`[. Avem ]n continuare foarte multe unit[`i ]n care frecven`a este mic[, p[rin`ii ]n continuare ]\i `in copiii acas[. Ada Macovei, inspector \colar general


9

24 noiembrie 2009 Dac[ ]n vara anului trecut, spa`iile comerciale centrale se vindeau cu 2500-3000 de euro metrul p[trat, acum pre`ul este de trei ori mai mic. Cu toate acestea, sunt foarte pu`ine persoane care se intereseaz[ de cump[rarea unor astfel de spa`ii.

TOPNEWS

Spa`ii comerciale p[r[site odat[ cu criza

30

de euro este ]n prezent chiria medie pe metrul p[trat pentru spa`iile comerciale, dup[ ce anul trecut pre`urile erau de 100-150 de euro/mp

}n momentul de fa`[, cu 800-1000 de euro metrul p[trat se poate cump[ra un spa`iu comercial foarte bun. Pre`urile au sc[zut foarte mult deoarece oferta este mare, iar cererea aproape inexistent[. Cornel Timofte, reprezentant agen`ie imobiliar[

Din ce ]n ce mai multe spa`ii comerciale din municipiu r[mân neocupate deoarece firmele fie ]\i restrâng, fie ]\i ]nchid activitatea. Agen`ii imobiliari spun c[ au zeci de spa`ii comerciale pe care ]ncearc[ s[ le vând[ sau s[ le ]nchirieze, dar cererea este aproape inexistent[. „Sunt din ce ]n ce mai multe spa`ii comerciale scoase la vânzare sau la ]nchiriat, dar clien`i sunt foarte pu`ini. Multe firme \i-au redus activitatea anul acesta \i au renun`at la spa`iile pe care le aveau ]nchiriate. }n plus, unele b[nci \i-au ]nchis o parte din agen`ii. De aceea sunt \i atât de multe spa`ii, unele ]n zone foarte bune, care au r[mas abandonate”, a spus Corneliu Timofte, reprezentantul unei agen`ii imobiliare.

}ndatora`i la b[nci pentru spa`ii de care nu pot sc[pa Mul`i boto\[neni au f[cut ]mprumuturi la b[nci \i \i-au cump[rat spa`ii comerciale, iar acum sunt ]n imposibilitatea de a-\i achita

ratele. Afacerile pe care le-au ]nceput ]n urm[ cu doi-trei ani le-

Salv[ri ruginite pentru bolnavi

Conducerea Spitalului Jude`ean a solicitat printr-o adres[ autorit[`ilor din s[n[tatea local[ distribuirea unor ambulan`e care nu mai sunt folosite de Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ (SJA). Cererea a fost f[cut[ ]n contextul actual epidemiologic. SJA dispune ]n parcul auto de un num[r mare de ma\ini care nu mai circul[ \i care sunt dezafectate, din motive tehnice, dar

care ar putea fi date spitalului pentru a mai fi puse ]n uz. „Cei de acolo au primit alte ambulan`e. Celelalte ma\ini mai vechi ]nc[ ocup[ curtea. Ele ar trebui distribuite la spitale, o parte din ele, spitalele s[ se gospod[reasc[ \i s[ nu apeleze la ambulan`a mare. Ele sunt omologate pentru transport bolnavi \i ca s[ faci

Dac[ situa`ia este exploziv[, atunci se poate apela la orice mijloc de transport persoane. Cornel Enache, managerul Spitalului Jude`ean Mavromati

transportul acesta ]ntre sec`ii ]n municipiu ar fi un lucru benefic, mai ales ]n plin[ epidemie”, a declarat Cornel Enache, managerul Spitalului Jude`ean. El spune c[ acum bolnavii din Spitalul Jude`ean cu suspiciune de grip[ nou[ sunt transporta`i la Sec`ia de Boli Infec`ioase cu ambulan`a. (L. Lupa\cu)

au ]nchis, iar spa`iile cump[rate au r[mas neocupate. Au ]ncercat s[ le

vând[ sau s[ le ]nchirieze, dar nu au g[sit clien`i. (R[zvan Sauciuc)

|omaj \i la „Construc`ii Feroviare”

Peste 50 de salaria`i boto\[neni din cadrul Construc`ii Feroviare Ia\i au r[mas f[r[ loc de munc[. Construc`ii Feroviare Ia\iGrup Colas a notificat Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) despre concedierea colectiv[ a 53 de salaria`i, din diferite localit[`i din Boto\ani. „De la 3 noiembrie, 53 de salaria`i de la unitatea ie\ean[ au r[mas f[r[ loc de munc[, ]n urma

disponibiliz[rilor colective. Salaria`ii au domiciliul ]n diverse localit[`i din Boto\ani”, a declarat Sorin |ologon, directorul executiv al AJOFM. Cei mai mul`i dintre boto\[nenii disponibiliza`i au fost muncitori necalifica`i, respectiv 38 de salaria`i. La nivelul jude`ului, ]n ultimul an, peste 2.500 de boto\[neni au r[mas f[r[ un loc de munc[ ]n urma disponibiliz[rilor colective. ~inând cont de r[cirea vremii, se estimeaz[ ca num[rul concedierilor ]n domeniile specifice activit[`ilor sezoniere, construc`ii de cl[diri \i lucr[ri de geniu civil, s[ creasc[. (Petronela Rotariu)


10

24 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona |tefan Luchian, et.2,28,38 mp utili,T,G+F,u\[ metalic[, mobilat[,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \arpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar,27 mp,D,renovat[, T, G+F, P,instala`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, cu balcon (beci), ]mbun[t[`iri, gaz separat, pre` 22.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[,zona industrial[, parter,24 mp,renovat[ total,T,G +F, P, rigips,46000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[, zona Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ ,11 mp, Unirii, parter, cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice. Pre` 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ confort II, c[r[mid[, etaj 2, pe mijloc,la soare, la strad[, zona ASCON. Pret 15000 euro u\or negociabil. 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ 27 mp,BCA, pe cadre, pe mijloc, la soare, Prim[verii, etaj intermediar, bine ]ntre`inut[. Pre` 21000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Vând garsonier[,conf.2, 22mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel.0741497829.(A)

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând garsonier[, 26mp, et4,cu imbun[t[`iri(gresie, faian`[,termopan) Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* URGENT! Vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret

AGENDA IMOBILIAR|

82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 2 camere * Vând apartament 2 camere, semidecomandat, et. 2, zona Maternitate, liber. Telefon: 0743466745.(1628-3) * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(15) * Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 35.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.2, 50mp, CT, T, renovat total, c[r[mid[, 29.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere zona Unirii, parter, SD, 38.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Liceul Eminescu, et.1, 52mp, CT, c[r[mid[, 38.000E neg.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Oct.Onicescu, et.2, 2 balcoane, 52mp, CT, G+F, c[r[mid[, 38.500 E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[(Aldi Livi), et.1, 54mp, renovat modern, CT, G+F+parchet, T, c[r[mid[, D, 40.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, spa`ios, curat, \arpant[, D, 29.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27000E neg. Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu, 52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 32.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 45.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere str. Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Palatul Copiilor, 45 mp, D, et.4, sarpanta, cu imbunatatiri, CT, T, G+F, eventual mobilat, 35000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.

intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii (Pacea) 38500 euro Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,central[ termic[,etaj 6 din 10, 35000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,et.2,54 mp cu balcon, SD, CT,T,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,SD,parter, |tefan Luchian,34000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,D,fara imbunatatiri,28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,56 mp, et.4,cu imbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana. Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere zona S[venilor,D,52 mp utii,et.4,\arpant[,Tpa`ial,G+F,28000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,turn,D,51 mp,CT,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,27000 euro . Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona capat 1,la strada,et.2,50 mp,T,u\or renovat, 31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea |colii, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Primaverii-Tex,D,et.2,48 mp,gaz separat, la strada,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii,la strad[,et.2, D, mobilat \i utilat, CT, AC, T, G+F, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,47mp, decomandat,zona Bucovina Pre` 38.000 euro neg Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,decomandat, parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 70mp,CT,modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat,50mp, et4,modernizat cu toate imbun[t[`irile CT,zona Independen`ei.Pre` 30000euro .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri, zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \arpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucovina (Lic. Economic), s. 45 mp, et. 1, pre` 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii (Mall), s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 43.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere D, etaj

* Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb


11

24 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând urgent apartament cu 2 camere, zona Prim[verii (APA GRUP), s. 46 mp, SD, et 1, pre` 29.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucecea, s. 55 mp, D, et. 3, toate ]mbun[t[`irile, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 25.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona T.Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), s. 30 mp, D, et. 2, pre` 85.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s.c. 110 mp (include extinderea), teren ]n fa`[ proprietate 86 mp, loc parcare pe teren proprietate, pretabil pentru cabinet medical, birouri, etc., pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s.49.5 mp, SD, et. 1, pre` 31.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Cap[tul 1, s.51 mp, SD, parter, cu balcon, posibilitate de extindere lateral, pre` 30.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s.50 mp, D, et.1, pre` 31.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 3 camere * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(8) * VÂND/SCHIMB apartament 3 camere (str. Tudor Vladimirescu, et.3, 62 mp, soare) cu garsonier[ plus diferen`[. Telefon: 0746277689.(1642-6) * Vând apartament 3 camere, etaj 1, pre` 26.000 Euro negociabil. Telefon: 0754297366.(1641-4) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere zona central[( Casa C[r`ii), etaj intermediar,schimb cu 2 camere + diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere, 70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT, Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,d]n care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4, sarpanta, str |tefan Luchian. Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere Gh.Avramescu, 67mp, et.1, 2 balcoane, curat, G+F, D, 38.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 3 camere,decomandat, 70mp,et.4,zona Parcul Tineretului. Pre` 33.000 euro/neg. Tel. 0741497829.(A)

* Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Vând apartament 3 camere T. Vladimirescu, et.1, curat, D, 37.000 E. Tel.0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Vând apartament 3 camere Oct. Onicescu(Pia`a Mic[), renovat, CT, T, \arpant[, 46.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere Stejari, etaj.1, 74mp, complet renovat, CT, termopan, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu (Pia`a Mic[), s.52 mp, SD, et. 1, pre` 38.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii (muzeul etnografic), s.48 mp, D, et. 1, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu (\coala nr. 14), et. 1, D, s. 67 mp, gaz separat, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

Apartamente 4 camere * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 45.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3,D,CT,2 balcoane, G+F,88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mic[ Grivi`a, D, et.1, 2 b[i, 2 balcoane, CT, G+F, T-dormitoare . Pre`: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT, T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC, T,G,F,zona Casa Tineretului.Pre`:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,et.1, SD,50 mp,gaz separat,G+F, ]ntre`inut,zona Sucevei,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[,toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Bucovina,et.1,D,recent renovat,D,CT, T,mobila bucatarie,ultramodern,50000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Stejari, et.1, 74 mp, CT, T, G+F, P, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,SD,64 mp,G+F, P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Victoria,la strad[,et.4, CT,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard,et.1,65 mp,renovat,CT,AC, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere ,zona Grivi`a,la strad[,SD,et.2,59 mp,CT,T,BCA,lavabil,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel:

* Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, SD, s. 70 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina (Biserica Trei Ierarhi), et. 2, D, s. 60 mp, toate ]mbun[t[`irile, mobilat, pre` 46.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[veni, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, modificat 3 camere, 92 mp, et.2, D, multiple imbunatatiri, CT, T, G+F, Pret: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 91mp, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere+diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4camere, decomandat,et2, f[r[ imbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Pia`a Mare. Pre` 75000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis \coala nr.11),


12

24 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Marchian, et. 3, D, s. 82 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R) * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v)

buc[t[rie, demisol mare, 400mp teren amenajat, foi\or, 65.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p)

* Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240 mp curte ,anexe, beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ din c[r[mid[ Baisa, la ro\u, garaj, 400mp teren, 65.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg.TEL: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N)

* Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95)

* Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ + teren 34 ari, comuna Ripiceni, zon[ central[, pre` negociabil. Telefon: 0768753520.(1640-11)

* Vând ]n zona S[venilor,cas[ construc`ie nou[,toate utilit[`ile,CT pe lemne,T,G+F,P,living+terasa,80 mp,teren 250 mp,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022

* C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V)

* Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 30.000 lei.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com. Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

Case

* Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ nou[ Biserica Lipovenean[, la cheie, 3 camere, baie,

* Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150mp utili,500mp teren,mobilat[, toate utilit[`ile,zon[ lini\tit[, sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 85000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ ]n Boto\ani, 198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * V^nd teren 14100 mp, deschidere la

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * URGENT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. \colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M

,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euroneg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Terenuri * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(21) * Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V) * Vând teren Pod de Piatr[, toate utilit[`ile, 24ml deschidere la asfalt, pretabil cas[ sau activit[`i comerciale, 65E/mp.Tel.0744/530.803 * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni, suprafa`[ dreapt[, 1100E/ha.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

0740.413.969

Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA COMERCIANTULUI


13

24 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând 30 ha teren zona Tru\e\ti, la strad[, 40.000 E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti, 500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând ]n zona Stânce\ti,parcele de teren de 4500 mp,intravilan cu deschidere de 40 ml-3 euro/mp neg;5000 mp,extravilan cu deschidere de 50 mlpret:3 euro/mp neg si 17000 mp,extravilan cu deschidere de 50 mlpret:1,5 euro/mp neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* 5000mp C[t[m[r[\ti-intersec`ia cu Ipote\ti, planul II ,19 m deschidere,5 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând teren 3100mp, intravilan, deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni. Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\aniIa\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la \osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 40euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 22 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* 730 mp Hudum, 13,5 m l[`ime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 3600 mp,str.Ion Creanga,40 m deschidere,50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 27 ha C[t[m[r[\ti Deal,pretabil pt construc`ii,250 m deschidere, 1 euro/mp,sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp, ]n spate la ANL Bucovina, 50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând 17 ha teren cu iaz ]n apropierea Boto\aniului,intabulat,120000 euro u\or negociabil. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând terenuri agricole ]n orice localitate din Boto\ani. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 150 ha livad[ pe rod,3100 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp, 1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 28Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml, zona Tulbureni Pre` 25 euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile, zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda Bucovina-Curte\ti. Pre` 62euro/mp Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/ mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 6euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da. Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10

PREST|RI SERVICII

* Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni, deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton, com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 35400 mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/ mp .Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 13.000lei. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 472mp, 19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N) * Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n aproprierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/ mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134)

* Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/ mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133)

* Vând teren ]n zona Popa |apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

* Vând teren ]n zona Popa |apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29)

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* URGENT.3 loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403

* V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)

* Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mpneg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

* Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41)

* Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243)

* Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i

* Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403


14

24 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE Spa]ii comerciale * Vând hal[ 250 mp, construc`ie 2005, suprafa`[ betonat[ 150 mp, teren 1300 mp. Telefon: 0723174115.(1644-6)

120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând 34mp \i 74mp spa`ii comerciale centrale, vad foarte bun, 9001100E/mp.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial, zon[ central[, 260 mp, 1500 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N)

central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300 euro /luna-pretabil birouri, cu intrare separat[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Cump[r teren cu deschidere la \osea. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D,etaj intermediar,nemobilat,150 euro/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

o ~nchirieri

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vand spa`iu 125 mp, Autogar[, 1000 euro/mp+TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Primesc fete ]n gazd[, condi`ii bune. Telefon: 0754958435.(1643-3)

* Vând spa`iu comercial, 40mp,zona C.Na`ional[ Pre` 725euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu

Cump\r\ri * CUMP{R ac`iuni “fondul proprietatea”, litigii legea 10, legea 18, dosare ANRP. Accept intermediari avoca`i. 0748.433.320.(9)

Licita`ii Prim[ria comunei R[chi`i, cu sediul ]n R[chi`i, jude`ul Boto\ani, cod fiscal 3372106, tel/fax: 0231521440, e-mail: primaria.rachiti@gmail.com, persoan[ de contact Marcel Plio`, concesioneaz[, prin licita`ie deschis[, urm[toarele: teren ]n intravilanul localit[`ii R[chi`i cu suprafa`a de 1150 mp, p.c. 534; teren ]n intravilanul localit[`ii Ci\mea cu suprafa`a de 1200 mp, p.c. 75; teren ]n intravilanul localit[`ii Ci\mea cu suprafa`a de 700 mp, p.c. 77; teren ]n intravilanul localit[`ii Ro\iori cu suprafa`a de 1907 mp, p.c. 832; teren ]n extravilanul localit[`ii R[chi`i cu suprafa`a de 30000 mp, p.c. 639; teren ]n extravilanul localit[`ii R[chi`i cu suprafa`a de 46000 mp, p.c. 357/12, 358/12; teren ]n extravilanul localit[`ii R[chi`i cu suprafa`a de 10000 mp, p.c. 451/2/2, 451/2/5, 456/46, 456/230, 454/10, 454/11. Documenta`iile de atribuire se g[sesc la sediul concedentului, Departamentul de Achizi`ii Publice \i cererile de clarific[ri se vor depune la acela\i departament pân[ pe data de 11.12.2009. Ofertele se depun pân[ al data de 16.12.2009, ora 12, ]n 2 exemplare \i deschiderea acestora va avea loc la data de 16.12.2009, ora 13. Depunerea \i deschiderea ofetelor se va face la sediul concedentului. Litigiile de orice fel ap[rute ]ntre p[r`ile contractante ]n cursul derul[rii contractului, ]n m[sura ]n care nu pot fi solu`ionate pe cale amiabil[, sunt de competen`a instan`elor judec[tore\ti. Acest anun` a fost transmis spre publicare ]n Monitorul oficial al României ]n data de 23.11.2009.(3)

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Claudia ~U~UMAN Distribu`ie: Dan IACOB Redactori: Bogdan CALINIUC Economic: Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Publicitate: R[zvan SAUCIUC Marcel BUNDUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(15) * Inchiriez spa`iu comercial,250 mp,vitrin[ stradal[ de 22 ml,CT,ideal orice fel de activitate,zona Prim[verii,1200 euro pe luna neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i I.Trapian .Pre` 100euro/lun[ \i 130 euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

V=nz\ri Diverse * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând salon coafur[ utilat complet, vad excelent. Rela`ii la telefon: 0749225726.(1638-14)

Prest\ri servicii

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V)

* Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (16)

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300/ luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere Prim[verii, semimobilat, CT, T, 800 lei/ lun[.Tel.0 749/09.38.38.(V)

ISSN 2065-4731

* Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona \coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitnes, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

* Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/ lun[.Tel. 0744/530.803.(V)

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663)

* Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

* }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C. Nationala,zona Mall, Select). Tel. 0741497829.(A)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[

* Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Cuza Vod[(l[ng[ Rapsodia), 2 b[i, renovat complet, CT, T, nemobilat, 300E/lun[. Tel.0744/530.803.(V)

* }nchiriez apartament la parter cu intrare separat[, zona Octav Onicescu, bun pentru birouri, cabinet medical, etc. Telefon: 0744290352.(1629-9)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Cerem \i oferim spre ]nchiriere garsoniere,apartamente,spa`ii comerciale. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

Angaj\ri * Angaj[m tehnoredactor, cunosc[tor al programelor Corel Draw \i Photo Paint. Rela`ii la telefon: 0231.510.371.(3) * Club Suceava angajeaz[ dansatoareanimatoare. Oferim cazare, mas[, diverse, salariu 500-1000 E + comisioane. Telefon: 0742907766.(1636-15)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Tân[r familist, 30 de ani, posesor permis de conducere cat.B \i autoturism propriu, ]mi ofer serviciile. Tel: 0741320950.(T)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* ABATOR de porci cu sediul ]n Pope\ti Leordeni - jud. Ilfov, angajeaz[ muncitori necalifica`i. Se asigur[ cazare \i mas[. Pentru rela`ii: 0758.106.603.(1)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


15

24 noiembrie 2009 Jennifer Lopez a c[zut ]n fund pe scen[. Jennifer Lopez \i-a ]nvine`it faimosul posterior dup[ ce a c[zut, duminic[ sear[, ]n timpul presta`iei sale la American Music Awards. Cânt[rea`a a urcat pe o scen[ transformat[ ]n ring de box, purtând un halat \i m[nu\i, pentru a interpreta melodia „Louboutins” de pe noul ei album „Love?”.

MONDENEWS

Z[voranca a filmat printre cruci \i cavouri F[r[ s[ `in[ cont de pove\tile cu strigoi, Oana Z[voranu (foto) a filmat sâmb[t[, la miezul nop`ii, ]n cimitirul privat al familiei, promo-ul pentru noua sa emisiune s[pt[mânal[. Cum ini`iativa prezentatoarei a fost pus[ ]n aplicare ad-hoc, echipa n-a mai avut timp de luat aprob[ri, iar Oana a ales ca loc de desf[\urare chiar cimitirul familiei, aflat momentan ]n proprietatea mamei sale, M[rioara Z[voranu. Prezentatoarea n-a avut niciun fel de emo`ii sau de team[ c[ filma printre cruci la o or[ destul de târzie. Totu\i, un membru al echipei sale a fost ceva mai precaut, luându-\i cu el agheasm[ \i un talisman, ca s[-i apere de rele. „Am vrut s[ ar[t[m ]n acest promo contrastul dintre lumea bogat[ \i cea s[rac[, via`a de noapte a Capitalei \i, ]n final, s[ transmit mesajul c[, indiferent de ceea ce facem, tot acolo (la cimitir) ajungem”, a spus Oana pentru Ring.

Demi Moore a ajuns anorexic[ Actri`a a recunoscut de curând c[ a ajuns destul de sl[b[noag[ ]n ultimele luni. Demi \i-a aparat totu\i formele \i a spus c[ a recurs la acest lucru numai pentru a ar[ta bine ]n pictorialul pe care ]l realizeaz[ pentru coperta revistei W. Frumoasa de la Hollywood nu a sc[pat totu\i de criticile fanilor \i a colegilor din lumea filmului care o considera anorexic[. Demi a postat un mesaj pe pagina sa de Twitter ]n care transmite c[ va reveni ]n scurt timp la normal, dar \i faptul c[ este ]mp[cat[ cu silueta sa. „}mi iubesc talia. }mi plac pozele la care m[ uit \i simt c[ r[mân uimit[”, a scris Demi. Purt[torul de cuvânt al publica`iei W spune c[ redactorii revistei \i-au dorit atât de mult un pictorial cu Demi, ]ncât ar fi fost ]n stare s[ o pozeze \i chiar dac[ era extrem de slab[.

Horoscop E Berbec Sunte`i nemul`umit de tot ce se petrece \i ave`i tendin`a s[-i critica`i pe to`i. V[ sf[tuim s[ v[ tempera`i spiritul critic, pentru c[ risca`i s[ fi`i considerat arogant. Nu este exclus s[ ave`i probleme \i ]n rela`iile sentimentale.

F Taur Diminea`a s-ar putea s[ v[ sim`i`i f[r[ vlag[ la serviciu \i s[ nu pute`i termin[ o lucrare ]nceput[ mai demult. Risca`i s[ primi`i repro\uri din partea colegilor \i chiar s[ apar[ tensiuni. V[ sf[tuim s[ nu provoca`i discu`ii ]n contradictoriu, dac[ nu vre`i s[ v[ complica`i situa`ia.

G Gemeni Problemele sentimentale v[ indispun. |i rela`iile cu prietenii pot avea de suferit, dac[ ]i evita`i. }n schimb, ave`i un spor deosebit ]n activit[`i casnice, precum repara`ii, mutat mobil[, zugr[vit etc.

H Rac

Adrian Enache \i Iuliana Marciuc, sub acela\i acoperi\ Cânt[re`ul Adrian Enache ]\i dore\te ca, pân[ de S[rb[tori, s[ se mute cu iubita lui, Iuliana Marciuc, \i copilul lor, David. Cuplul inten`ioneaz[ s[ ]\i ia o locuin`[ ]n centrul Capitalei. Pentru a cump[ra o cas[ ]n care s[ stea cu femeia iubit[, Enache a pus deoparte aproximativ 200.000 de euro. Vedeta TVR a anticipat momentul mut[rii ]n cartea „}n miezul zilei”, pe care urmeaz[ s-o lanseze s[pt[mâna aceasta. Volumul se deschide cu o fotografie ]n care apar to`i trei, sub care este scris „Un vis ]mplinit”, informeaz[ Libertatea. „Mul`umesc destinului c[ am cunoscut iubirea adev[rat[ \i fericirea de a iubi \i de a fi iubita. |i da, ]mi place via`a!”, scrie Iuliana ]n cartea ei.

I Leu S-ar putea ca diminea`[ \eful s[ v[ dea o veste care s[ v[ schimbe complet planurile pentru azi. Starea de confuzie pe care o resim`i`i este trec[toare, a\a c[ nu are rost s[ va face`i griji. V[ recomand[m s[ evita`i c[l[toriile lungi.

J Fecioar\ S-ar putea s[ ave`i divergen`e cu partenerul de via`[, pentru c[ nu sunte`i de acord cu schimb[rile pe care dore\te s[ le fac[ ]n cas[. Pentru a evita o ceart[, este suficient s[ `ine`i

K Balan]\ }ntâmpina`i dificult[`i pe plan sentimental \i financiar. P[stra`i-v[ calmul \i ]narma`i-v[ cu r[bdare! Ar fi bine s[ `ine`i cont de sfaturile prietenilor apropia`i \i ale rudelor.

L Scorpion Diminea`a sunte`i agitat din cauza amân[rii unei ]ntâlniri de afaceri ]n care v-a`i pus mari speran`e. V[ sf[tuim s[ v[ tempera`i nervozitatea, altfel pute`i ajunge ]n situa`ii nepl[cute. Ar fi bine s[ discuta`i calm cu persoan[ iubit[.

M S\get\tor Diminea`a sunte`i dezam[git profund, pentru c[ un coleg pe care ]l considera`i prieten ]ncearc[ s[ v[ discrediteze. V[ sf[tuim s[ v[ concentra`i asupra problemelor importante pe le ave`i de rezolvat ast[zi.

N Capricorn V[ afecteaz[ mult lipsa de corectitudine a unui partener de afaceri \i v[ pierde`i ]ncrederea ]n el. V[ sf[tuim s[ fi`i prudent ]n tot ce face`i. Ar fi bine s[ evita`i investi`iile.

O V\rs\tor Diminea`a s-ar putea s[ fi`i indispus dup[ ce afla`i c[ o rud[ este foarte bolnav[. Nu v[ pute`i concentra prea bine, a\a c[ nu este recomandabil s[ lua`i decizii importante.

P Pe[ti Ar fi bine s[ amâna`i afacerile \i ]ntâlnirile cu persoane importante. Diminea`a s-ar putea ca o rud[ mai tân[r[ s[ v[ cear[ un ]mprumut. Se pare c[ are nevoie de bani pentru cursuri, c[r`i sau altceva legat de studii.

Bancul zilei Barmanul agresiv

Mar`i, 24 noiembrie 07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Interviul S[pt[mânii (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Top Sport (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Lectia de s[n[tate (d), emisiune realizata de dr. Ghe. Apetroaie 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), o edi`ie complet[ a \tirilor prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar 18.30 - 18.45 Spune-mi o poveste!

Se pare c[ nu sunte`i mul`umit de nimic \i v[ enerva`i din orice. Nu suporta`i glumele \i v[ aprinde`i u\or, fie pentru c[ partenerul de via`[ a cheltuit prea mult, fie pentru c[ nu g[si`i ceva etc.

seama \i de dorin`ele celorlal`i. V[ recomand[m s[ nu v[ suprasolicita`i \i s[ v[ odihni`i mai mult.

18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Agenda economic[ (d), emisiune realizat[ de Bogdan Caliniuc 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip 21.00 - 21.30 La poarta Europei (]), emisiune realizat[ de Geanina Zetu 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d), ultimele \tiri ale zilei 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

Un be`iv intr[ ]ntr-un bar \i cere un pahar cu whisky, dup[ care zice: - Beau eu, bea toat[ lumea \i tu, barmanule! Barmanul serve\te lumea \i ]i d[ nota de plat[ be`ivului, iar acesta zice:

- Pl[tesc eu, pl[te\te toat[ lumea! Barmanul se enerveaz[ \i ]l d[ afar[ ]n \uturi. A doua sear[ vine din nou be`ivul, d[ la toat[ lumea de b[ut cu excep`ia barmanului, iar acesta ]i zice: - Mie nu-mi mai dai de b[ut? - Nu. C[ tu faci urât la be`ie!

O re`et[ pe zi Sup[ de pui cu flechi`e Ingrediente: un kg tacâm sau carne de pui, 50-60 g flechi`e (paste f[inoase p[tr[`ele), dou[ cepe, doi morcovi, o felie `elin[, un p[stârnac, o leg[tur[ p[trunjel, dou[ linguri`e zah[r, un cub/linguri`[ concentrat pui sau legume, sare, piper. Mod de preparare: Se pune la fiert, la foc mic, ]n patru litri de ap[ rece cu pu`in[ sare carnea bine sp[lat[. Când clocote\te se ia spuma \i se las[ s[ fiarb[ cam cinci minute, apoi se pun cepele, morcovii, p[stârnacul \i `elina ]ntregi, concentratul \i zah[rul. Se las[ s[ mai fiarb[, la foc mic cu capac, ]nc[ 20-25 minute. Se drege

gustul de sare. }ntre timp pune`i un litru de ap[ cu pu`in[ sare la fiert, când clocote\te pune`i flechi`ele ]n ploaie \i fierbe`i-le \apte-opt minute (dup[ indica`iile de pe ambalaj), apoi strecura`i-le \i cl[ti`i-le cu ap[ rece. Pune`i pastele bine scurse ]n supier[, supa clocotit[ \i p[trunjel tocat. Se serve\te fierbinte (cu piper).


CMYK

16

24 noiembrie 2009

ULTIMAOR{

70% dintre cititorii „Evenimentului de Boto\ani” cred c[ desf[\urarea alegerilor de duminic[ nu a fost corect[, ]n timp ce doar 26% cred contrariul, restul fiind indeci\i. Acesta este rezultatul sondajului desf[\urat timp de o s[pt[mân[ pe pagina de web a ziarului.

Pompieri alerta`i pentru un boto\[nean b[ut Vorbe-n vânt

„Pot s[ v[ spun doar c[ anul acesta am primit la rectificare 9.000 de lei \i doar atât m[ cost[ dezinfec`ia ]n liceu, pentru c[ a fost gripa porcin[. Pe mine, cei de la PD-L nu m-au ]ntrebat dac[ m[ doare ceva, dac[ cet[`enii din S[veni au nevoie de ceva” Relu Târzioru, primar PNL de S[veni

„Am avut o ]ntâlnire cu liderii de jude` ai PNL. Vrem s[ abord[m o colaborare la nivel de jude` cu PNL, dar, de ce nu, \i cu PD-L. Pe noi ne-a deranjat transferul sumelor de bani c[tre prim[rii pe criterii subiective, dar oare pre\edintele B[sescu a candidat ca s[ fie pre\edinte al tuturor românilor, sau al pedeli\tilor?” Gheorghe Marcu, pre\edinte PSD Boto\ani

Angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ au fost chema`i duminic[ s[ intervin[ ]n mai multe situa`ii, dar nu ]n incendii. Primul apel la 112 a fost f[cut de o boto\[neanc[, care a cerut ajutorul pompierilor pentru a intra ]n locuin`a sa, situat[ la parterul unui bloc de pe strada Mihail Kog[lniceanu. Femeia era ]ngrijorat[ c[ so`ul s[u, care se afla ]n apartament, nu ]i r[spunde nici la u\[, nici la telefon. Pompierii au intrat ]n apartament pe geamul de la buc[t[rie. }n dormitor l-au descoperit pe so`ul femeii, Vasile Dan K., ]n vârst[ de 49 de ani, ]ntr-o avansat[ stare de ebrietate.

B[rbat de 120 kilograme, coborât de pompieri la ambulan`[ De sprijinul pompierilor a fost nevoie \i pentru o transporta pe sc[ri

un b[rbat supraponderal, ]n vârstã de 75 de ani, care avea nevoie urgent[ s[ ajung[ la spital. Ajun\i la domiciliul pacientului, medicii ambulan`ei au realizat c[ nu pot cobor] la salvare

pacientul, care cânt[re\te 120 de kilograme \i au solicitat sprijinul pompierilor. Un echipaj din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani s-a deplasat la locul indicat \i a reu\it

sã ]l transporte pe Gheorghe M. din apartamentul situat la etajul IV al unui bloc de pe strada Aleea Tiberiu Crudu pân[ la ambulan`a parcat[ ]n fa`a blocului. (D[nu` Rotariu)

Lovit cu toporul ]n cap de vecin Un b[rbat ]n vârst[ de 37 de ani, din Tudora, a fost transportat la Ia\i ]n stare grav[, dup[ ce a fost lovit cu un topor ]n cap de un vecin de-al s[u. Incidentul a avut la baz[ un motiv stupid. Cei doi, victima Dumitru |. \i agresorul Stelic[ P., ]n vârst[ de 38 de ani, aveau un conflict mai vechi legat de limita dintre propriet[`i. Duminic[, ne]n`elegerea care mocnea ]ntre cei doi a explodat. Conform declara`iilor poli`i\tilor, se pare c[ victima a fost lovit[ chiar cu propriul topor. Dumitru |. mergea cu vitele pe un câmp \i avea ]n mân[ un topor pe care ]l luase cu el s[-l foloseasc[ la priponit. S-a ]ntâlnit cu vecinul \i cei doi s-au luat la ceart[. Stelic[ P. i-a luat toporul din mân[ \i l-a lovit pe cel[lalt. Cu rana la cap, victima, ]mpreun[ cu so`ia sa, s-au prezentat la Poli`ie, unde au povestit ce s-a ]ntâmplat. Poli`istul a chemat o ambulan`[, care l-a transportat pe Dumitru |. la Spitalul Jude`ean.

Poli`i\tii au ]nceput o anchet[ Aici, medicii \i-au dat seama c[ rana suferit[ la cap era foarte grav[ \i au decis transferarea sa la Ia\i. Poli`i\tii au deschis o anchet[ ]n acest caz. „La fa`a locului se afl[ o echip[ operativ[ de la serviciul investiga`ii criminale, care efectueaz[ cercet[ri ]n vederea stabilirii cauzelor \i ]m-

prejur[rilor exacte ]n care a fost agresat. Cercet[rile sunt ]n curs de desf[\urare, a\tept[m examinarea medico-legal[ a victimei pentru a se stabili gravitatea leziunilor. |i principalul suspect prezint[ leziuni, urmeaz[ s[ se prezinte la medicina legal[”, a men`ionat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean. (D[nu` Rotariu)

Evenimentul de Botosani nr.1495  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1495  

Ziarul orasului tau!