Page 1

CMYK

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 270 (1491) • Joi, 19 noiembrie 2009 • 16 pagini

PUBLICITATE

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

„G[urile negre”, imposibil de executat

Secretarul Prim[riei, suspendat din func`ie Ioan Apostu, secretarul Prim[riei Boto\ani, va fi suspendat din func`ie pân[ ]n momentul ]n care procesul pe care ]l are cu Mihai |old[nescu, pre\edintele Asocia`iei Clubul Sportiv S[n[tatea, se va finaliza.

Finan`ele au de recuperat 36,8 milioane lei de la cele mai vechi firme aflate ]n faliment. De\i acestea sunt ]n lichidare de ani de zile, statul nu prea reu\e\te s[ ]ncaseze mare lucru. Pagina 5

Pagina 3 PUBLICITATE

Munc[ patriotic[ la bugetari Majoritatea bugetarilor continu[ s[ munceasc[, de\i ar fi trebuit s[ plece ]n concediu f[r[ plat[.

Raport[ri misterioase cu gripa porcin[ Oficial, Ministerul S[n[t[`ii a comunicat 94 de cazuri de grip[ porcin[ la Boto\ani, ]ns[ Direc`ia de S[n[tate Public[ a raportat la minister peste 450 de ]mboln[viri. Pagina 9

PUBLICITATE

Pagina 6


2

19 noiembrie 2009

STARTNEWS Editorial

|tafeta politic[ Fiecare lider de partid are câte o proiec`ie ]n teritoriu, ]n cele mai multe cazuri ace\tia se aseam[n[ ]ntre ei, vorba aia: dup[ sac \i petec. S[ lu[m concret, la Boto\ani Mircea Geaon[ ]l are pe Gheorghe Marcu. Privi`i-i atent \i ve`i constata c[ ]ntre cei doi exist[ o mare asem[nare ]n ce prive\te exprimarea politic[. Candidatul PSD pentru Cotroceni, pe timpul acestei campanii, \i-a cam dat m[sura valorii, \i-a exprimat cam tot Lucian Alecsa registrul politic de care beneficiaz[, de la momente de „str[lucire”, care din p[cate le po`i num[ra pe degetele unei mâini, pân[ la momente lamentabile, care, de fapt, i-au accentuat apelativul de „prost[nac”, cu care l-a botezat t[tuca Ilici. Pe noi, boto\[nenii, ne-a „complimentat” ]ntr-un mod special, cu expresia: „nesim`i`ii dracului”. Oare merit[ votul nostru? Ca om politic Mircea Geoan[ e un tip lipsit de personalitate, e un „ melanj” uman amorf, ce poate fi u\or modelat de politicieni \ire`i, gen Ion Iliescu sau Adrian N[stase. |i discursul s[u e unul amestecat, cu accese de vulgaritate, lipsit de un substrat doctrinar. Proiec`ia lui de la Boto\ani, Gheorghe Marcu, e cam din acela\i aluat, lumea ]l cunoa\te ca pe un tip alunecos, profitor \i oportunist, \i-a antrenat toat[ energia, s-a folosit de cele mai par\ive mijloace, spre a-l pune la p[mânt pe cel care l-a resuscitat ]n momentele grele, pe când era ]n pragul asfixierii politice \i când nimeni nu-l mai lua ]n seam[. Pe perioada cât a condus FPP-ul presa i-a eviden`iat foarte multe bube, o parte din ele supureaz[ \i ast[zi, iar ]n cele câteva mandate de parlamentar s-a remarcat doar prin... t[cere. Cu liberalii e \i mai grav. Crin are damf „`urcan” la Boto\ani. Da, pre\edintele PNL Boto\ani nu-i altul decât trogloditul de Florin ~urcanu, dac[ e s[-i enumer[m perlele am avea nevoie de câteva zile. E lipsit de orizont politic, s-a c[`[rat ]n vârf numai prin \antaj, nu mai are mult pân[ s[ plesneasc[, odat[ cu el \i partidul. PDL are un politician autentic la Boto\ani, este C[t[lin Mugurel Flutur. Boto\[nenii ]i cunosc meritele, ]n cinci ani a reu\it s[ schimbe fizionomia municipiului, s[-i confere str[lucire. S[ ne amintim c[ ora\ul a fost preluat ]n agonie, ]n cincisprezece ani de conducere pesedist[ nu se f[cuse nimic. Mai sunt voci care ]i repro\eaz[ faptul c[ ora\ul este un adev[rat \antier. Nu se pot comite minuni f[r[ a trece \i prin aceast[ faz[. }n curând, centrul vechi, cel care exprim[ cel mai fidel istoria târgului medieval, va avea personalitatea pe care o merit[, va intra ]n competi`ie cu Sighi\oara, Sibiu sau Media\.

Calendar cre\tin ortodox 19 J Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sf. Mc. Varlaam 20 V †) Cuviosul Grigorie Decapolitul; Sf. Ierarh Proclu al Constantipolului; Sf. Mc. Dasie de la Durostor \i Anatolie (Înaintepr[znuirea Intr[rii Maicii Domnului în Biseric[)

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Pe 19 noiembrie 2008, Evenimentul de Boto\ani scria despre scandalul izbucnit ]ntre doi profesori ai Colegiului Na`ional „Grigore Ghica” din Dorohoi. Un filmule` postat pe youtube.com o ]nf[`i\a pe profesoara de istorie Lidia B[roi ]n timp ce folosea un limbaj colorat, jignind un coleg de catedr[. Cuvintele „porc” \i „prost” au sc[pat din gura profesoarei care nu era la prima abatere disciplinar[, cu o lun[ ]n urm[ fiind implicat[ ]n alt scandal, de aceast[ dat[ cu directoarea unit[`ii, Daniela Azoic[i. „Lidia B[roi creeaz[ un adev[rat haos ]n unitate. Ne lupt[m cu ea de ani buni, dar cu toate m[surile dispuse nu am reu\it s[ o temper[m. Vom vedea ce m[suri se vor lua de aceast[ dat[”, spunea atunci directoarea colegiului dorohoian. O comisie de anchet[ din partea I|J a fost trimis[ la unitatea \colar[ pentru audierea cadrelor didactice care au participat la Consiliul profesoral unde a izbucnit 4,2811 lei

2,8650 lei

scandalul, iar la o lun[ de la incident se luau primele m[suri. Profesoara care ]\i insultase colegul ]n timpul \edin`ei avea s[ primeasc[ salariul diminuat timp de jum[tate de an. }n februarie, echipa trimis[ de Inspectoratul |colar a ajuns la concluzia c[ penalizarea de 15% la leaf[ era o m[sur[ prea aspr[, astfel c[ sanc`iunea a fost anulat[. }n tot acest timp, profesoara Lidia B[roi s-a declarat o victim[ a conducerii unit[`ii, ac`ionând-o ]n instan`[ pe Azoic[i \i totodat[ cerând daune morale ]n valoare de 10.000 de lei. Pe 18 februarie a fost pronun`at[ sentin`a, prin care acuza`iile au fost respinse ca nefondate. Ziua: 120C

Noaptea: 40C

Conform procedurii, s-a ]ncheiat un proces verbal pe baza c[ruia s-a transmis la Ministerul Administra`iei \i Internelor \i la Imprimeria Na`ional[ num[rul de buletine de vot constatate ]n minus fa`[ de cele care trebuiau s[ revin[ Boto\aniului.

Prefectura r[mâne f[r[ mii de buletine de vot Ministerul Administra`iei \i Internelor nu va suplimenta num[rul buletinelor de vot, de\i la renum[rarea acestora de c[tre comisiile de la nivelul Institu`iei Prefectului au ie\it câteva mii lips[. Motiva`ia este aceea c[ oricum s-a transmis acel plus de 10% de buletine de vot peste num[rul total de aleg[tori ]nscri\i pe listele electorale. Pentru preziden`iale trebuia s[ se transmit[ un num[r de 430.000 buletine de vot pentru cei 367.820 de aleg[tori. Dup[ renum[rare s-a constatat lipsa a 370 de astfel de buletine \i 36 defecte. }n ceea ce prive\te buletinele de vot pentru referendum, trebuiau s[ ajung[ la Boto\ani câte 430.000 pentru fiecare din cele dou[ ]ntreb[ri: „Sunte`i de acord cu Parlamentul unicameral?” \i „Sunte`i de acord cu reducerea num[rului de parlamentari?”. }n cazul primei ]ntreb[ri, s-a constatat o lips[ de 1.217, iar ]n cazul celei de-a doua lipseau 1.238 buletine.

S-au suplimentat timbrele autocolante }n schimb, ]n cazul timbrelor autocolante care se lipesc pe c[r`ile de identitate, s-a suplimentat num[rul ajuns ini`ial la Boto\ani, deoarece se constatase c[ lipsea o cantitate sufi-

cient de mare. „Chiar Bucure\tiul s-a sesizat c[ ]n mai multe jude`e lipse\te un num[r de timbre \i atunci au transmis prin po\ta special[, pe cheltuiala furnizorului \i au completat num[rul de timbre autocolante”, a mai spus prefectul. (Monica Aionesei)

buletine de vot trebuiau s[ ajung[ la Boto\ani. Din ele lipsesc 2.825.

Sigur a fost o eroare de num[rare la Imprimeria Na`ional[. Totu\i a ie\it lips[ un num[r de buletine infim fa`[ de num[rul de buletine care deja a fost suplimentat cu 10%, a\a c[ de asta s-a considerat c[ nu mai este nevoie de completare, pentru c[ oricum vor r[mâne buletine prefectul Cristian Roman

|oferii au centur[ pe la St[uceni Dou[ drumuri jude`ene au fost finalizate ]n aceast[ s[pt[mân[, lucr[rile de modernizare cuprinzând 14 kilometri de c[i rutiere. S-au finalizat lucr[rile de modernizare a drumului jude`ean Ro\ioriSt[uceni, tronson ce serve\te ca variant[ de ocolire a municipiului Boto\ani pentru ma\inile de trafic greu aflate pe direc`ia |tef[ne\ti-Suceava sau Dorohoi. Nu mai pu`in de 9,2 milioane de lei s-au b[gat ]n drumul adus de la stadiul de p[mânt \i piatr[ la cel de asfalt. Lucrarea a fost executat[ de Construct Com ]ntr-un interval de 19 luni. 11 kilometri de

drum jude`ean au fost moderniza`i. „Fondurile au provenit de la Guvern, prin intermediul Hot[rârii nr.577,

Transportatorii care parcurg jude`ul trebuie s[ afle despre modernizarea drumului Ro\ioriSt[uceni, ca fiind o variant[ recomandat[ pentru evitarea traficului din municipiul Boto\ani Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani

dar \i de la bugetul Consiliului Jude`ean. Este un beneficiu atât pentru infrastructura rutier[ din re\edin`a jude`ului, cât \i pentru scurtarea distan`elor”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliul Jude`ean Boto\ani. Totodat[, un alt drum urmeaz[ a fi recep`ionat. Este vorba de Doroban`i-Podeni, DJ 296, proiectarea \i modernizarea celor 3 kilometri fiind executat[ de Tehnic Asist cu circa 3,3 milioane de lei, lucr[rile durând trei luni. (Monica Aionesei)


3

19 noiembrie 2009 Atât Ioan Apostu, cât \i Mihai |old[nescu, au anun`at c[ vor face apel. Judecarea acestuia va dura ]ns[ câteva luni , perioad[ ]n care secretarul municipiului nu \i-ar putea exercita atribu`iile.

TOPNEWS

Secretarul Prim[riei, suspendat din func`ie Primarul C[t[lin Flutur a decis s[ ]l suspende din func`ie pe secretarul Prim[riei municipiului, dup[ ce acesta a fost condamnat la trei luni de ]nchisoare cu suspendare pentru abuz ]n serviciu contra intereselor publice. Ioan Apostu este ]n prezent ]n concediu, iar ]n momentul ]n care Prim[ria va primi hot[rârea instan`ei, acesta va fi suspendat din func`ie. „Domnul secretar va fi suspendat din func`ie pân[ la finalizarea procesului \i clarificarea situa`iei”, a spus primarul C[t[lin Flutur. Cât prive\te actele semnate pân[ acum de Ioan Apostu, edilul spune c[ acestea nu pot fi atacate ]n instan`[ deoarece secretarul prim[riei nu a fost trimis ]n judecat[ de c[tre procurori. }n ceea ce ]l prive\te pe consilierul local Florin Egner, acesta va r[mâne ]n func`ie cel pu`in pân[ la finalizarea procesului. (R[zvan Sauciuc)

Ioan Apostu (foto), secretarul Prim[riei municipiului Boto\ani, va fi suspendat din func`ie pân[ ]n momentul ]n care procesul pe care ]l are cu Mihai |old[nescu, pre\edintele Asocia`iei Clubul Sportiv S[n[tatea, se va finaliza.

A\tept[m ca Judec[toria s[ ne comunice hot[rârea \i din acel moment intr[ ]n vigoare suspendarea. Deocamdat[, domnul Apostu este ]n concediu, iar locul lui este `inut de \eful Serviciului juridic din cadrul Prim[riei primarul C[t[lin Flutur

Ex-\eful AJOFM plimbat cu evalu[ri Teodor Dimitriu (foto), fostul director executiv al Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM), s-a preg[tit ]n zadar pentru evaluarea de la Agen`ia Na`ional[. Convocat pentru data de 17 noiembrie la Bucure\ti, pe ultima sut[ de metri s-a revenit asupra deciziei, urmând ca reprezentan`ii de la nivel central s[ stabileasc[ o alt[ dat[ pentru sus`inerea evalu[rii. Teodor Dimitriu trebuie s[-\i prezinte activitatea depus[ ca director coordonator. Este pentru a doua oar[ când fostul

director al AJOFM trebuia s[ se prezinte pentru evaluarea activit[`ii. Precedenta dat[ când a fost convocat, ]n luna octombrie, el a refuzat s[ mearg[ la forurile superioare. Dimitriu a preferat s[ demisioneze ]ntrucât suspiciona faptul c[ prin analiza activit[`ii se dore\te demiterea sa \i aducerea pe pozi`ia de director coordonator a adjunctului de atunci Sorin |ologon. }ntre timp, el a revenit pe postul de \ef serviciu la Centrul Jude`ean de Formare Profesional[ din cadrul AJOFM. (Petronela Rotariu)

Teodor Dimitriu nu s-a mai dus la Bucure\ti. Am fost sunat de cei de la Bucure\ti, care mi-au transmis c[ ]ntrucât acum sunt alte priorit[`i de rezolvat, evaluarea a fost amânat[ pentru o dat[ ulterioar[ care ne va fi comunicat[ Sorin |ologon, directorul executiv al AJOFM

luni a durat mandatul de director coordonator a lui Teodor Dimitriu.

Geoan[ câ\tig[ ]n Jude`ul Boto\ani }ntreba`i cu cine vor vota la alegerile preziden`iale de duminic[, 36% dintre boto\[neni s-au pronun`at ]n favoarea candidatului Alian`ei PSD+PC, Mircea Geoan[. Acest procent ]i ofer[ liderului social-democrat un avans important fa`[ de candidatul Traian B[sescu, plasat pe locul 2, cu 24,3%. Pre\edintele PNL, Crin Antonescu, ar ob`ine un scor de 21,2%, cu cel pu`in dou[ procente peste rezultatele indicate la nivel na`ional de sondajele prezentate ]n ultimele s[pt[mâni.

Traian B[sescu, responsabil pentru criza guvernamental[ Referitor la actuala criz[ guvernamental[, 42,9% dintre responden`i spun c[ Traian B[sescu este principalul responsabil, ]n timp ce numai 24,4% afirm[ c[ aceast[ responsabilitate revine majorit[`ii parlamentare care ]l sus`ine pe primarul Sibiului, Klaus Johannis, pentru func`ia de premier. De asemenea, 32,7% consider[ c[ ambele tabere sunt ]n egal[ m[sur[ responsabile de ]ntârzierea numirii unui nou guvern.

Referendumul, o strategie electoral[ Sondajul de opinie realizat ]n jude`ul Boto\ani relev[ un aspect interesant privind percep`ia aleg[torilor fa`[ de decizia lui Traian B[sescu de a organiza referendumul ]n aceea\i zi cu alegerile pentru alegerea pre\edintelui. Astfel, doar 30,4% dintre responden`i au admis explica`ia candidatului PD-L c[ a inten`ionat s[ evite o cheltuial[ suplimentar[ ce ar fi rezultat din organizarea referendumului la o alt[ dat[. }n schimb, 69,6% dintre boto\[neni ]nclin[ spre varianta c[ stabilirea referendumului \i

alegerilor preziden`iale ]n aceea\i zi reprezint[ mai degrab[ o strategie electoral[ a actualului pre\edinte de favorizare a propriei sale candidaturi.

PD-L, cel mai predispus pentru o eventual[ fraud[ Studiul a analizat \i ipoteza fraud[rii alegerilor. La ]ntrebarea „Care dintre competitorii electorali este cel mai predispus s[ fraudeze alegerile?”, cei care s-au pronun`at au indicat urm[toarea propor`ie: 63,4% au indicat PD-L, 14,0% PSD, 4,7% UDMR, 2,6% PNL, 2,3% PNG \i 2,1% PRM. }n urm[ cu câteva zile, liderii PSD Boto\ani au dat publicit[`ii un comunicat prin care afirmau c[ de`in probe privind planificarea unei fraude electorale de c[tre PD-L. Potrivit social-democra`ilor, primarii PD-L ar fi primit dispozi`ii s[ fac[ o eviden`[ a persoanelor decedate recent \i a celor plecate la munc[ ]n str[in[tate, urmând ca acestea s[ fie incluse ]n lista electoral[ pentru a se vota ]n locul lor, pe baza unor buletine de vot care nu apar ]n eviden`e. Recent, a fost constatat[ dispari`ia a circa 3.000 de voturi, pe drumul de la Bucure\ti la Boto\ani. La nivelul jude`ului, ]n condi`iile unei prezen`e de 40%, o fraud[ cu 3.000 de voturi ar oferi un avantaj de circa 2,3%. Aceast[ cifr[ s-ar dubla ]ns[, ]n cazul ]n care frauda s-ar face ]n detrimentul principalului contracandidat. Sondajul are la baz[ un e\antion de 1.063 de persoane cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul ]n jude`ul Boto\ani. Marja de eroare este de ±3%, pentru o garantare a rezultatelor de 95%. Studiul a fost realizat ]n perioada 13-16 noiembrie 2009, de c[tre Piar Media Consulting, la comanda Organiza`iei PSD Boto\ani. Metoda de colectare a datelor a fost interviul la domiciliu.


CMYK

4

19 noiembrie 2009

TOPNEWS

Majorarea pre`ului va ajuta la campania de modernizare a locurilor de depozitare a gunoiului, precum \i la continuarea celei de colectare selectiv[ prin achizi`ia de noi recipiente, a\a cum prev[d normele UE.

Se scumpe\te gunoiul Este o decizie luat[ ]n Consiliul Local \i nu se refer[ doar la taxa de salubrizare, ci la toate impozitele \i taxele locale Gheorghe Pricopi, director general SC Urban Serv SA

Autorit[`ile locale au anun`at scumpirea taxei de salubrizare ]ncepând cu 1 ianuarie 2010. Conducerea societ[`ii de salubritate sus`ine c[ men`inerea pre`ului sub nivelul actualizat al infla`iei medii ar duce la imposibilitatea asigur[rii unui serviciu de bun[ calitate.

Potrivit \efilor SC Urban Serv SA, pre`ul va fi cu 5% mai mare. Astfel,

dup[ scumpirea din luna mai 2009, noul an va aduce o alt[ majorare.

Societatea are de ]ncasat de la Prim[ria Boto\ani, pentru gunoiul

lei pe lun[ pl[te\te ]n prezent o persoan[ drept tax[ de salubritate. colectat ]nc[ de anul trecut, peste 1,6-1,7 milioane lei, asta de\i ]n 2009 municipalitatea a anun`at c[ volumul de ]ncas[ri la taxe \i impozite locale a crescut cu peste 15%. Gheorghe Pricopi, directorul unit[`ii Consiliului Local, a precizat c[ toate facturile emise ]n 2009 de c[tre Urban Serv \i transmise municipalit[`ii au fost achitate de aceasta din urm[, practic fiind de recuperat doar sumele restante din 2008. „Banii trebuie s[-i lu[m de la Prim[rie, dar datornicul e acel segment de popula`ie care nu a pl[tit taxa de salubritate”, a completat directorul Urban Serv. (Bogdan Caliniuc)

Tramvaiele r[mân f[r[ GPS Nu sunt bani. Criza ]\i spune din nou cuvântul \i modernizarea transportului public local ]n municipiul Boto\ani r[mâne la stadiul de promisiune. Anun`at[ chiar de municipalitate, m[sura de introducere a unui sistem de cartele care s[ ]nlocuiasc[ biletele folosite ]n prezent la tramvai \i a sistemului GPS pentru urm[rirea \i anun`area tramvaielor ]n sta`ii nu va mai fi pus[ ]n practic[. |i asta pentru c[, spune viceprimarul Florin Ghiorghi`[, nu au mai fost bani pentru realizarea acestei investi`ii. Instalarea

de validare \i de afi\aj ]n sta`ii, dar \i a dispozitivelor de num[rare a c[l[torilor trebuia s[ se realizeze pe varianta unui credit furnizor \i costa ]n jur de 1 milion de lei.

Solu`ia – achizi`ia de tramvaie din Germania Acesta spune c[ solu`ia ar fi aceea ca anul viitor s[ se fac[ o investi`ie solid[ ]n achizi`ia unor tramvaie recondi`ionate, dar mult mai bune din Germania, ori g[sit[ o alt[ solu`ie pentru c[, spune viceprimarul, subven`ia dat[ de municipalitate este exagerat de mare. La ]nceputul a-

|i societatea Microbuzul a anun`at c[ ]n acest an va implementa un sistem GPS pentru a avea un control mai bun asupra microbuzelor, lucru care, de asemenea, nu s-a ]ntâmplat. Reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani spun ]ns[ c[ m[sura privind introducerea autotax[rii \i a sistemului GPS pe tramvaie va fi luat[ ]n calcul anul viitor.

cestui an, reprezentan`ii Prim[riei au declarat c[ vor achizi`iona sistemul de validare tocmai ]n ideea de a reduce din cheltuielile f[cute la societatea Eltrans. Achizi`ionarea acestui sistem presupunea automat renun`area la taxatorii de pe tramvaie, dar avea \i scop de preven`ie a furtului la bilete. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Deocamdat[ nu sunt bani. Cei de la Eltrans mai au nevoie de subven`ie s[ ]\i acopere datoria, pentru c[ nu ]ncheie anul cu profit \i mai vor ]nc[ 5 miliarde. }n condi`iile ]n care ajungi la o societate s[ dai 25 miliarde lei vechi subven`ie ]ntr-un an, fie ea \i Eltrans, deja ne punem un semn de ]ntrebare viceprimarul Florin Ghiorghi`[


CMYK

5

19 noiembrie 2009 Fiscul are de recuperat, la nivelul jude`ului, aproape 250 milioane de lei de la agen`ii economici boto\[neni.

ESEN~IAL

„G[urile negre”, imposibil de executat Direc`ia General[ a Finan`elor Publice (DGFP) are de recuperat nu mai pu`in de 36,8 milioane lei de la zece cele mai vechi firme aflate ]n faliment. La un curs leu-euro de 4,3 lei, suma pe care Fiscul o are de ]ncasat de la cele zece firme echivaleaz[ cu 8,55 milioane euro. De\i agen`ii economici ]n cauz[ se afl[ de mai mul`i ani ]n faliment statul nu prea reu\e\te s[ ]ncaseze mare lucru de la ace\tia comparativ cu cât datoreaz[ statului. Cea mai mare crean`[ o are de ]ncasat de la Glass Porcelain Manufactures Debely SRL Dorohoi, respectiv 10,6 milioane lei, iar cel mai vechi faliment, de la Cozinda SA, dateaz[ din urm[ cu \ase ani. Finan`i\tii sus`in c[ ]ncas[rile de la cele zece firme datoare c[tre bugetul consolidat al statului depind doar de modul ]n care lichidatorii reu\esc s[ valorifice bunurile patrimoniale ale societ[`ilor comerciale. De la Por`elanul \i Savconf nu s-a reu\it recuperarea nici m[car unui leu dup[ declan\area procedurii de faliment. Apoi, de la Cozinda, Niko Prod \i Debely s-au re-

50 sau chiar mai mult reprezint[ numai dobânzi \i penalit[`i din totalul debitelor acestor firme. marca omului de afaceri C[t[lin Chelu, unul dintre cei mai boga`i români. Firma dorohoian[ a acumulat datorii uria\e la buget, iar Fiscul nu a reu\it s[ recupereze niciun leu. Dup[ preluarea de c[tre Chelu, societatea a fost folosit[ mai mult pentru a cump[ra la pre`uri exorbitante produse de la firme ale aceluia\i afacerist, care nu au putut fi folosite ]n niciun fel. ELECTRO TOTAL face parte din firmele desprinse dup[ revolu`ie din vechiul Electrocontact. Compania a avut perioade ]n care a de`inut active impresionante, ]ns[ când a fost „]ngropat[” ]n datorii, s-a constatat c[ statul nu avea ce valorifica. Finan`i\tii au descoperit chiar c[ societatea de`inea, ]ntr-o camer[, doar doi din cei patru pere`i, ceilal`i doi apar`inând unei alte firme.

cuperat cei mai pu`ini bani comparativ cu debitele celor trei firme.

Cele mai vechi falimente ALCOR, fosta fabric[ de izolatori, reprezint[ unul dintre falimentele de succes pentru Finan`ele din Boto\ani, mai pu`in pentru economia

local[. Fiscul mai are de recuperat doar 961.000 de lei dintr-un total de 4,4 milioane lei. NIKO PROD 2000 a fost una dintre firmele cel mai des ]ntâlnite ]n rapoartele G[rzii Financiare \i DGFP la capitolul evaziune fiscal[ cu alcool \i b[uturi alcoolice, dar \i din comer` cu diferite bunuri.

DEBELY reprezint[ unul dintre falimentele „de succes” din Dorohoi. De la succesul ]nregistrat ]n anii ’90, compania a cunoscut e\ecul deplin dup[ 2000. De\i activele firmei au fost cump[rate de la AVAS de o societate care era condus[ de fiul patronului debitorului, firma nu \i-a revenit. POR~ELANUL este un e\ec

SAVCONF reprezint[ un e\ec total atât al finan`i\tilor, cât \i al lichidatorului. Fiscul a ]ncercat s[ vând[ bunurile societ[`ii, ]ns[ nu a reu\it, de\i a organizat mai multe licita`ii. Un om de afaceri din Boto\ani a vrut s[ cumpere spa`iile de`inute de Savconf la S[veni, ]ns[ Fiscul a refuzat oferta, considerând-o prea mic[ \i a sfâr\it prin a nu mai ]ncasa nimic. (Bogdan Caliniuc)

De la deschiderea procedurii de faliment nu se mai calculeaz[ accesorii, adic[ dobânzi \i penaliz[ri. }ncas[rile depind strict de lichidator, de reu\ita acestuia ]n a valorifica activele debitorilor. Sunt, ]ns[, unele cazuri ]n care nu s-a reu\it vânzarea bunurilor, iar altele ]n care s-a vândut ce se putea vinde, dar nu s-a acoperit debitul V^nde biciclet[ cu grebl[ la pachet?

Maria Scutaru, purt[tor de cuvânt DGFP


6

19 noiembrie 2009

TOPNEWS

Pentru a nu crea discrimin[ri ]n rândul cadrelor didactice, \efa I|J Ada Macovei s-a ]ntâlnit ieri cu liderii celor dou[ sindicate din educa`ia boto\[nean[. Ea a lansat propunerea cu dou[ zile libere ]nainte \i dou[ zile libere dup[ alegeri, dar i s-a comunicat c[ r[spunsul sindical ]l va primi ast[zi.

Munc[ patriotic[ la bugetari La Salvare \i Urgen`e O or[ liber pe salaria`ii nu vor fi pl[ti`i zi la parchete Reducem programul cu câte o or[, zilnic, ]n luna noiembrie \i ]n luna decembrie, pân[ ]n data de 28 inclusiv. Ora va fi alternativ[, pentru unii de la 8.00 la 9.00, pentru al`ii de la 15.00 la 16.00, astfel ]ncât ]n intervalul 8.00-16.00 s[ asigur[m program deplin la toate Parchetele. Practic, \i procurorii \i grefierii, prin rota`ie, vor veni la serviciu mai târziu cu o or[, sau vor pleca mai devreme cu o or[ Cristian Popovici, prim procurorul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani

Personalul medical de pe Unitatea de Primire a Urgen`elor \i de la Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ va trebui s[ munceasc[ \i ]n timpul zilelor de concediu f[r[ plat[. Bine]n`eles, va fi munc[ f[r[ bani. M[sura este stipulat[ ]ntr-un ordin al ministrului S[n[t[`ii, transmis la ]nceputul acestei s[pt[mâni Direc`iei de S[n[tate Public[. }n aceast[ situa`ie sunt peste 300 de salaria`i din sistemul sanitar boto\[nean care asigur[ zi de zi urgen`ele medicale. Personalul din cele dou[ unit[`i va trebui s[ vin[ la

munc[ \i s[ se ]ncadreze ]n programul normal, chiar dac[ nu va fi pl[tit. „Vor munci, dar nu vor fi pl[ti`i. Acest ordin nu poate fi negociat sau modificat pentru c[ nu exist[ alt[ solu`ie. N-a\ putea analiza starea de spirit a celor care primesc acest ordin \i care vor «beneficia» de prevederile lui. Prin aceste m[suri, ministerul sper[ ]n asigurarea unei capacit[`i opera`ionale adecvate ]n sistemul asigur[rilor de s[n[tate. Pentru aplicarea acestui lucru se va lua ]n considerare ca zilele de recuperare pentru zilele nepl[tite s[ fie acordate ]n cursul anului viitor”, a precizat medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Casa de Asigur[ri de S[n[tate a decis reducerea programului de lucru. }ncepând cu s[pt[mâna aceasta \i pân[ la sfâr\itul lunii, activitatea ]ncepe la 8,30 \i se ]ncheie la 15,00. M[sura a fost luat[ ]mpreun[ cu sindicatele, cu scopul de a reduce cheltuielile cu procentul de 15,5% impus de lege. Angaja`ii institu`iei vor avea, prin rota`ie, \i câte dou[ zile libere de concediu, ]ns[ numai ]n noiembrie. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Angaja`ii instan`elor din jude`, judec[torii de la Tribunalul Boto\ani \i judec[torii vor avea mai multe zile libere, iar procurorii vor avea un program mai scurt. Ca de altfel ]n toate domeniile, nici magistra`ii nu au fost foarte mul`umi`i de aceast[ dispozi`ie legal[. Pe de-o parte, sunt multe posturi vacante ]n sistem, ceea ce ]nseamn[ un volum de activitate

suplimentar pentru fiecare judec[tor \i procuror, iar pe de alt[ parte, activitatea la instan`e \i parchete r[mâne aceea\i \i va trebui ca magistra`ii s[ desf[\oare acela\i volum de munc[ ]n zile mai pu`ine \i cu bani mai pu`ini. Angaja`ii Tribunalului Boto\ani, dar \i ai judec[toriilor Boto\ani, Darabani, S[veni \i Dorohoi, vor intra ]n concediu f[r[ plat[ de \apte zile ]n lunile noiembrie \i decembrie. Conducerea Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani a ales cealalt[ variant[, fiind redus programul de lucru. (D[nu` Rotariu)

Profesorii, pu\i s[-\i ia concediu ]n... vacan`[ Sindicatele din Educa`ie nu vor accepta ca profesorii s[ recupereze materia ]n zilele de sâmb[t[ \i duminic[, pentru zilele ]n care vor fi ]n concediu f[r[ plat[. Decizia privind concediul f[r[ plat[ for`at al cadrelor didactice va fi luat[ azi, ]n cadrul unei comisii paritare sindicate – Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J). Mar`i, Ministerul Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI) a trimis o adres[ la I|J \i unit[`ilor \colare cu variantele posibile pentru diminuarea cheltuielilor cu salariile. Liderii celor dou[ sindicate din ]nv[`[mânt cer MECI s[ retrag[ nota. Ei consider[ c[ ministerul nu este angajator \i nu

poate decide zilele libere din \coli \i resping varianta propus[ de MECI, ca zilele libere f[r[ plat[ s[ coincid[ cu perioada concediului de iarn[, respectiv 21-24 decembrie, pentru luna noiembrie \i 28-31 decembrie. }n opinia lui Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt

(LSI), impunerea de zile libere f[r[ plat[ pentru salaria`ii din ]nv[`[mânt, timp de 8 zile ]n luna decembrie, contravine prevederilor art.10, alin (3) din Legea nr.329/2009, care precizeaz[ c[ ]ntr-o lun[ nu pot fi acordate mai mult de 4 zile libere f[r[ plat[. (Petronela Rotariu)

S-a pasat ]ntreaga responsabilitate a acord[rii zilelor libere directorilor de \coli. Ace\tia nu vor avea ]ncotro \i vor trebui s[ aplice m[sura. Aceast[ reducere de 15,5% pe noiembrie \i decembrie nu implic[ ]n niciun caz opt zile de concediu f[r[ plat[, ci trei zile \i dou[ ore Liviu Axinte, liderul LSI


7

19 noiembrie 2009 De\i nu mai de`ine nicio func`ie la FC Boto\ani, Ioan S[l[v[stru a r[mas ]n continuare un apropiat al clubului deoarece, potrivit acestuia, mai mult de jum[tate din juc[tori i-a adus el.

SPORTNEWS

„Barcelona” lui S[l[v[stru a \utat ]n gol la Boto\ani Ioan S[l[v[stru, fostul pre\edinte delegat al FC Boto\ani, spune c[ nu a avut suficient[ sus`inere din partea finan`atorilor \i afirm[ c[ dup[ ce a p[r[sit clubul, planul s[u a fost abandonat. Fostul pre\edinte delegat al FC Boto\ani, Ioan S[l[v[stru, a renun`at la planul s[u care viza, printre altele, atragerea de fonduri la club, pentru a se ]ntoarce ]n avocatur[. El ]\i dorea un model gen FC Barcelona cu abonamente VIP foarte scumpe, ]ns[

nu s-a reu\it nici m[car v^nzarea unuia singur. El consider[ c[ principala problem[ la FC Boto\ani este clarificarea statutului juridic \i stabilirea clar[ a responsabilit[`ilor. Cât prive\te atragerea de fonduri, Ioan S[l[v[stru spune c[ a fost doar un plan care nu s-a mai pus ]n aplicare. „Oamenii de afaceri nu au venit pentru c[ nu au mai fost convoca`i. Eu am avut ini`iativa, dar un plan pentru a fi eficient trebuie respectat cu stricte`e. A fost doar ideea, dup[ care nu s-a mai f[cut nimic. }n plus, la FC Boto\ani trebuie clarificat statutul juridic al clubului \i cine conduce”, a men`ionat S[l[v[stru. De asemenea, fostul pre\edinte delegat al FC Boto\ani spune c[ rolul s[u a fost ]n primul rând de a reorganiza clubul \i de a rene-

Am \tiut ce o s[ se ]ntâmple \i de aceea ]n var[ am fost sceptic c[ putem continua. Din nefericire pentru mine, to`i banii care s-au pl[tit pân[ acum i-am pl[tit eu. Salariile pe anul trecut, tot ce a fost anul acesta, am pl[tit eu. Prim[ria \i Consiliul Jude`ean ne-au ajutat foarte mult \i am putut pl[ti celelalte cheltuieli, altele decât salariile. }n plus, e vorba de utilit[`ile la stadion, care ]nseamn[ un miliard de lei pe an. Valeriu Iftime, ac`ionar FC Boto\ani

gocia contractele juc[torilor. „Eu cu Valeriu am avut o singur[ discu`ie ]n var[ când ]mpreun[ cu domnul primar mi-au propus s[ m[ ocup de reorganizarea clubului pentru c[ a fost acea trecere de pe societatea pe ac`iuni pe asocia`ia sportiv[. Eu ]n primul rând trebuia s[ m[ ocup de contractele juc[torilor \i de celelalte probleme organizatorice. Am spus atunci c[ ]ncerc[m s[ facem un plan pentru a atrage bani la club, dar a fost o idee care trebuia continuat[”, a mai spus Ioan S[l[v[stru.

Pariul cu Iftime Valeriu Iftime, finan`atorul echipei FC Boto\ani, sus`ine c[ planul lui Ioan S[l[v[stru de a atrage bani la club avea \anse mici de reu\it[, ]n primul rând din cauza crizei. „A fost o idee a domnului

S[l[v[stru, dar care s-a dovedit a fi un e\ec, chiar dac[ el avea dreptate. Dorea s[ atrag[ mai mul`i spectatori, liga oamenilor de afaceri mici \i mari \i alte-

le. Eu \tiam din var[ \i am pus un pariu cu el. Dac[ aduce un miliard de la oamenii de afaceri ]i dau dou[ miliarde lui. Acest lucru ]nc[ nu func`ioneaz[. Exist[ o mare diferen`[ de opinie a oamenilor de business din Boto\ani, vizavi de fotbal. Greu g[se\ti un numitor

comun. Asta \i din cauz[ c[ aceast[ criz[ dezorganizeaz[”, a spus finan`atorul boto\[nean. Cât prive\te bugetul clubului, Valeriu Iftime sus`ine c[ acesta este acoperit din banii s[i personali plus cei proveni`i de la Consiliul Local \i Consiliul Jude`ean. „

Derby ]n jude` Luceaf[rul Mihai Eminescu \i AS Roma vor juca sâmb[t[ de la ora 14.00 ]n derbyul care va stabili campioana de toamn[ a jude`ului.

De\i ultima etap[ a turului ligii a IV-a era programat[ s[ se dispute duminic[ de la ora 11.00, din cauza alegerilor aceasta a fost devansat[ cu o zi. Cel mai important joc al etapei se va disputa la Ipote\ti, acolo unde liderul Luceaf[rul Mihai Eminescu va ]ntâlni ocupanta locului doi ]n clasament, AS Roma. }ntre cele dou[ echipe este o diferen`[ de numai un punct, iar cine va ]nvinge va fi campioan[ de toamn[. }n cazul unui rezultat de egalitate, Luceaf[rul Mihai Eminescu va r[mâne pe primul loc al clasamentului. „ Ne propunem s[ fim campioni de toamn[, de\i obiectivul nostru nu este promovarea ]n liga a III-a ]n actualul sezon. Ne a\teapt[ un meci greu cu AS Roma, dar spre deosebire de ei, avem \i varianta unui rezultat de egalitate. Petric[ Filip, directorul executiv Luceaf[rul Mihai Eminescu

Juc[torii nu au promis[ o prim[ special[ la acest meci. Dac[ vor reu\i s[ ]nving[ la o diferen`[ categoric[, cu siguran`[ va fi o prim[ suplimentar[. Ne dorim s[ fim campioni de toamn[, dar mai important este finalul campionatului. Ionu` T[bultoc reprezentant AS Roma Pagin[ realizat[ de R[zvan Sauciuc


8

19 noiembrie 2009

TOPNEWS

La sfâr\itul s[pt[mânii trecute, Guvernul a alocat 1,85 milioane lei la 28 de prim[rii din jude`e. Culmea, patru din cele \apte prim[rii care au anun`at CJ c[ nu au bani, nu au beneficiat de fonduri.

Primarii plâng aiurea dup[ bani Se plâng c[ nu au bani, dar nici nu cer. }n ciuda situa`iei financiare grele, doar \apte din cele 78 de prim[rii au f[cut adrese c[tre Consiliul Jude`ean, prin care solicit[ sus`inere financiar[.

Am dat necesarul de bani la Prefectur[, dac[ e nevoie d[m \i la Consiliul Jude`ean. Noi nu mai avem salarii pe noiembrie, pentru ajutorul social sau ]nc[lzire. Viorel Relinschi, primarul comunei Santa Mare.

Cel pu`in asta reiese dintr-un document pus la dispozi`ie de reprezentan`ii Consiliului Jude`ean. Ora\ul Darabani are nevoie de 600.000 lei pentru plata salariilor ]ncepând cu luna octom-brie, ]n timp ce Consiliul Local Dim[cheni a cerut 100.000 lei pentru aceea\i destina`ie. Primarul din Vorniceni are nevoie de 300.000 lei pentru finalizarea lucr[rii ]n-

De luna trecut[ am informat c[ nu mai am bani, nici pentru salarii, nici pentru ajutorul social, am \i ni\te investi`ii de derulat. Florin Olaru, primarul de R[useni.

„Prim[riile se descurc[ greu”

cepute la sediul prim[riei. Aceea\i sum[ a fost solicitat[ \i de primarul din Ib[ne\ti, ]ns[ pentru lucr[ri la sediul gr[dini`ei din localitate \i la \coala din Dumbr[vi`a, iar Consi-

liul Local Manoleasa are nevoie de 200.000 lei pentru repara`ii la acoperi\ul gr[dini`ei. 50.000 lei au fost solicita`i de prim[ria Hlipiceni pentru central[ termic[ la \coal[.

O situa`ie deosebit[ este ]ns[ la |endriceni, unde nu sunt bani pentru plata energiei termice \i electrice la Grupul |colar „Alexandru Vlahu`[”.

Potrivit actului pus la dispozi`ie de CJ, doar aceste prim[rii sau plâns institu`iei. Asta, sus`in unii primari, \i pentru c[ ]n urm[ cu circa o lun[ de zile, Prefectura le-a cerut tuturor s[ transmit[ necesarul de bani pentru func`ionare pân[ la finele anului. „Acum, la final de an, prim[riile se descurc[ greu pentru c[ de la ]nceput nu au beneficiat de sume de echilibrare la nivelul necesarului de anul trecut \i atunci, anul acesta a trebuit s[ caute solu`ii s[ se descurce cu costuri mai mici”, a spus Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. (M. Aionesei)

Strada Cuza Vod[, ]nchis[ electoral

Strada Cuza Vod[ va fi ]nchis[ vineri \i 15-16 microbuze, plus rezervele aferente, vor ]nc[rca buletinele de vot \i vor pleca pe trasee pentru predarea lor ]n tot jude`ul, mai pu`in ]n municipiul Boto\ani, unde aceast[ opera`iune se va desf[\ura sâmb[t[ sub directa paz[ a Jandarmeriei \i direct la sec`iile de votare. Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani

Mâine diminea`[, strada Cuza Vod[ va fi ]nchis[ circula`iei timp de câteva ore. Asta din cauza apropierii alegerilor preziden`iale, autorit[`ile jude`ului responsabile de buna organizare \i desf[\urare a scrutinului fiind nevoite s[ ia o serie de m[suri ]n acest sens. Vineri diminea`[, strada din fa`a Palatului Administrativ nu va fi accesibil[ traficului rutier deoarece atunci se ]ncepe ]nc[rcarea \i distribuirea sacilor cu buletine de vot ]n toate sec`iile de votare din jude`, mai pu`in ]n municipiu, aici urmând s[ se distribuie sâmb[t[. Aproximativ 15 microbuze \colare vor fi angrenate ]n procesul de repartizare a buletinelor de vot ]n ziua de vineri, toat[ ac`iunea fiind ]ntre-

prins[ sub paz[. }nchiderea str[zii Cuza Vod[ se va repeta duminic[ sear[, dup[ ]ncheierea procesului de votare, atunci când

din sec`iile de votare vor ]ncepe s[ soseasc[ pre\edin`ii \i loc`iitorii pentru predarea buletinelor de vot. (Monica Aionesei)


9

19 noiembrie 2009 Leptospiroza este o boal[ infectocontagioas[ care se ia ]n timpul sc[ldatului ]n iazuri infectate, ]n timpul lucr[rilor agricole pe terenuri umede, etc. Microbul p[trunde ]n organism prin piele, prin mucoasele nazale sau oculare.

TOPNEWS

Boto\[nean bolnav de leptospiroz[ cazuri de leptospiroz[ au fost ]nregistrate luna trecut[ la Boto\ani, c[rora li sau ad[ugat dou[ de scarlatin[ la copii.

Autorit[`ile sanitare locale au intrat ]n alert[, dup[ ce un b[rbat a fost diagnosticat cu leptospiroz[. Luna trecut[, cinci boto\[neni au contactat aceast[ boal[ infec`ioas[ \i transmisibil[, asta dup[ ce, ]n var[, leptospiroza a dus la decesul unei persoane din jude`. Ultimul caz de leptospiroz[ a fost confirmat ieri, la un b[rbat cu vârsta de 50 de ani, din mediul rural. Potrivit epidemiologului \ef Ecaterina Chihaia, cel mai probabil b[rbatul a contactat boala de la o ap[ contaminat[ cu urin[ de la roz[toare. El a fost internat luni, ]n stare grav[, pe Sec`ia de Boli Infec`ioase a Spitalului Jude`ean, cu sindrom febril \i suspiciune de leptospiroz[. Medicii au mers ]n familiile

persoanelor care au contactat boala infec`ioas[ pentru a vedea dac[ nu mai sunt \i al`i bolnavi.

Boal[ favorizat[ de c[ldur[ Ecaterina Chihaia spune c[ aceast[ boal[ este specific[ mai mult lunilor de var[ \i c[ nu este normal s[ apar[ cazuri de leptospiroz[ ]n noiembrie. „A fost ]ns[ o lun[ mai c[lduroas[, iar oa-

menii mai folosesc ]nc[ ap[ din iazuri contaminat[ cu urin[ de la animale. Atragem aten`ia s[ nu mai foloseasc[ astfel de ap[ pentru c[ se expun la mari riscuri de ]mboln[vire”, a ad[ugat medicul epidemiolog. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ spun c[ num[rul ]mboln[virilor cu leptospiroz[, ]n jude`, nu este deosebit de mare, ]ns[ nici mic. (L[cr[mioara Lupa\cu)

}n urma efectu[rii analizelor s-a confirmat c[ b[rbatul are leptospir[. Boala este destul de grav[, ]ns[ pacientului i s-a instituit tratamen. Ecaterina Chihaia, epidemiolog

Raport[ri misterioase cu gripa porcin[ Peste 300 de boto\[neni, care au intrat ]n contact cu persoanele diagnosticate prin teste de laborator cu virusul AH1N1, au avut simptome clare de grip[ nou[. Oficial, Ministerul S[n[t[`ii a comunicat 94 de cazuri de grip[ porcin[ la Boto\ani, ]ns[, ]n realitate num[rul a fost mai mare. Direc`ia de S[n[tate Public[ a raportat la minister peste 450 de cazuri de ]mboln[viri cu virusul gripal nou de la apari`ia primului caz ]n jude`. „Numai ]n ultimele dou[ s[pt[mâni au fost raportate c[tre minister 183 de cazuri de ]mboln[vire cu AH1N1. Nu s-a putut `ine o eviden`[ numeric[ strict[ a acestor cazuri pentru c[ suntem ]n plin episod epidemiologic, ]ns[ pe lâng[ acele cazuri

fost raportat niciun caz de grip[ nou[. }n cadrul unei conferin`e de pres[, ministrul interimar al S[n[t[`ii, Adriean Videanu, a f[cut, mar`i, referire la cele dou[ cazuri de deces din jude`ul Boto\ani pentru care exista suspiciunea c[ aveau grip[ porcin[. El considera c[, deocamdat[, nu se poate vorbi de o gripa uciga\[ ]n cazul b[rbatului de 47 de ani din Suli`a sau feti`ei de doi ani din Icu\eni-Vorona. (L.Lupa\cu) confirmate de la Bucure\ti au existat contac`i care au avut acelea\i simptome \i au fost diagnostica`i, trata`i \i raporta`i la Bucure\ti ca ]mboln[viri cu gripa nou[. La ora actual[, totalul acestora este de aproape trei ori mai mare fa`[ de aceast[ cifr[“, a declarat medicul Ecaterina Chihaia, epidemiolog \ef ]n cadrul DSP Boto\ani.

Oficial, niciun caz nou Ieri, potrivit Ministerului S[n[t[`ii, la nivelul jude`ului nu a mai

Nu exist[ niciun fel de rela`ie de cauzalitate ]ntre decesul celor dou[ persoane din Boto\ani \i grip[. Acest lucru o s[ ]l vedem ]n urma investiga`iilor pe care le derul[m ]n urm[toarele 18-19 zile. Adriean Videanu, ministrul interimar al s[n[t[`ii

Dosare penale pentru furt de pomi Doi b[rba`i sunt cerceta`i de poli`i\ti, urmând s[ se aleag[ cu dosare penale pentru furt calificat. Ei au furat câteva zeci de pomi fructiferi din curtea unui cons[tean. Mar`i, Daniel I., ]n vârst[ de 40 ani, din comuna Nic\eni, a reclamat poli`i\tilor c[ ]n ziua anterioar[, dintr-o planta`ie din Ungureni i-au fost fura`i 80 de pomi fructiferi, fiindu-i cauzat un prejudiciu de 1.000 lei. Cercet[rile efectuate de poli`i\ti au condus la identificarea suspec`ilor. Este vorba de C[t[lin R. de 35 ani \i Cezar C. ]n vârst[ de 43 ani, ambii din satul C[lug[renii Vechi, comuna Ungureni. Ulterior, pomii sustra\i au fost recupera`i \i restitui`i p[gubitului. „Fa`[ de cei doi suspec`i au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de furt calificat”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean. (D[nu` Rotariu)


10

19 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona |tefan Luchian,et.2,28,38 mp utili, T,G+F,u\[ metalic[, mobilat[, 23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Prieteniei, etaj intermediar,27 mp,D, renovat[, T,G+F,P,instala`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 1 camer[,zona Bulevardul George Enescumaternitate, 30 mp,D,\arpanta, complet renovat[ \i ]mbun[t[`it[, CT,T,mobilat[ \i utilat[ nou,25000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ ,11 mp, Unirii, parter, cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice. Pre` 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ confort II, c[r[mid[, etaj 2, pe mijloc,la soare, la strad[, zona ASCON. Pret 15000 euro u\or negociabil. 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ 27 mp,BCA, pe cadre, pe mijloc, la soare, Prim[verii, etaj intermediar, bine ]ntre`inut[. Pre` 21000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, 26mp, et4,cu imbun[t[`iri(gresie, faian`[,termopan) Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * URGENT! Vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 2 camere

* Vând apartament 2 camere str. Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, semidecomandat, et. 2, zona Maternitate, liber. Telefon: 0743466745.(1628-7)

* Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,et.2,54 mp cu balcon, SD,CT,T,33000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(19)

* Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,D,fara imbunatatiri, 28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \arpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 35.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, cu balcon (beci), ]mbun[t[`iri, gaz separat, pre` 22.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Bucovina, et.2, 50mp, CT, T, renovat total, c[r[mid[, 29.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[, zona Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere zona Unirii, parter, SD, 38.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând garsonier[,conf.2, 22mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel.0741497829.(A)

82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere Liceul Eminescu, et.1, 52mp, CT, c[r[mid[, 38.000E neg.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Oct.Onicescu, et.2, 2 balcoane, 52mp, CT, G+F, c[r[mid[, 38.500 E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[(Aldi Livi), et.1, 54mp, renovat modern, CT, G+F+parchet, T, c[r[mid[, D, 40.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, spa`ios, curat, \arpant[, D, 29.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 27000E neg. Tel. 0749/093.838.(V)

* Vând apartament 2 camere zona S[venilor,D,52 mp utii,et.4, \arpant[,T-pa`ial,G+F,28000 euro. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar, turn, D,51 mp,CT,f[r[ alte ]mbun[t[`iri, 27000 euro . Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bulevard,construc`ie nou[,la cheie,Su:49,20 mp,CT,T,la mansarda,36900 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. * Vând apartament 2 camere,zona capat 1,la strada,et.2,50 mp,T,u\or renovat,31000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii,la strad[,et.2, D, mobilat \i utilat, CT, AC, T, G+F, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, D, et. 1,56 mp,CT,T,AC, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Stejari,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu, 52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 32.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 45.000E.Tel. 0749/093.838.(V)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere D, etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii (Pacea) 38500 euro Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,central[ termic[,etaj 6 din 10, 35000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere,SD,parter, |tefan Luchian,34000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56 mp, et.4,cu imbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana. Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,47mp, decomandat,zona Bucovina Pre` 38.000 euro neg Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,decomandat, parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 70mp,CT,modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat,50mp, et4,modernizat cu toate imbun[t[`irile CT,zona Independen`ei.Pre` 30000euro .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri, zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \arpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucovina (Lic. Economic), s. 45 mp, et. 1, pre` 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii (Mall), s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 43.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2,


11

19 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând urgent apartament cu 2 camere, zona Prim[verii (APA GRUP), s. 46 mp, SD, et 1, pre` 29.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucecea, s. 55 mp, D, et. 3, toate ]mbun[t[`irile, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 25.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona T.Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), s. 30 mp, D, et. 2, pre` 85.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s.c. 110 mp (include extinderea), teren ]n fa`[ proprietate 86 mp, loc parcare pe teren proprietate, pretabil pentru cabinet medical, birouri, etc., pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

et. 1, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s.49.5 mp, SD, et. 1, pre` 31.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Cap[tul 1, s.51 mp, SD, parter, cu balcon, posibilitate de extindere lateral, pre` 30.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s.50 mp, D, et.1, pre` 31.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 3 camere * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(2) * Vând apartament 3 camere – zona ALDI LIVI, 55000 Euro. Telefoane: 0745992950; 0744122434.(1632-4) * Urgent, apartament 3 camere decomandate, complex Bulevard, et.1, box[ 20 mp, 2 balcoane, c[r[mid[, 50000 E ,u\or negociabil. Telefoane: 0743797258; 0748824134.(1635-1) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Gh.Avramescu, 67mp, et.1, 2 balcoane, curat, G+F, D, 38.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere T. Vladimirescu, et.1, curat, D, 37.000 E. Tel.0749/09.38.38.(V)

* Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Vând apartament 3 camere Oct. Onicescu(Pia`a Mic[), renovat, CT, T, \arpant[, 46.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere Stejari, etaj.1, 74mp, complet renovat, CT, termopan, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu (Pia`a Mic[), s.52 mp, SD, et. 1, pre` 38.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii (muzeul etnografic), s.48 mp, D,

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bucovina,et.1,D,recent renovat, D, CT,T,mobila bucatarie, ultramodern, 50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT, T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern,CT,T,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, et.1,SD,45 mp,f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Sucevei,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari, et.1, 74 mp, CT, T, G+F, P, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,SD,64 mp, G+F,P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Victoria,la strad[, et.4,CT,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard,et.1,65 mp,renovat, CT,AC,50000 euro. Tel:

0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Schimb apartament 3 camere zona central[( Casa C[r`ii), etaj intermediar,schimb cu 2 camere + diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere, 70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT, Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,d]n care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4, sarpanta, str |tefan Luchian. Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat, 70mp,et.4,zona Parcul Tineretului. Pre` 33.000 euro/neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu (\coala nr. 14), et. 1, D, s. 67 mp, gaz separat, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, SD, s. 70 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina (Biserica Trei Ierarhi), et. 2, D, s. 60 mp, toate ]mbun[t[`irile, mobilat, pre` 46.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[veni, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona

Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

Apartamente 4 camere * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 45.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3,D,CT,2 balcoane, G+F,88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mic[ Grivi`a, D, et.1, 2 b[i, 2 balcoane, CT, G+F, T-dormitoare . Pre`: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT, AC, T,G,F,zona Casa Tineretului. Pre`:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, D,100 mp,sarpant[,toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, modificat 3 camere, 92 mp, et.2, D, multiple imbunatatiri, CT, T, G+F, Pret: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 91mp, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere+diferenta. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)


12

19 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând apartament 4camere, decomandat,et2, f[r[ imbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Pia`a Mare. Pre` 75000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis \coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Marchian, et. 3, D, s. 82 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R) * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Case * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 30.000 lei.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V)

198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând cas[ nou[ Biserica Lipovenean[, la cheie, 3 camere, baie, buc[t[rie, demisol mare, 400mp teren amenajat, foi\or, 65.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

* V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p)

* Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ din c[r[mid[ Baisa, la ro\u, garaj, 400mp teren, 65.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240 mp curte ,anexe, beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg.TEL: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N)

* Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând ]n zona S[venilor,cas[ construc`ie nou[,toate utilit[`ile,CT pe lemne,T,G+F,P,living+terasa,80 mp,teren 250 mp,40000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022

* Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com. Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150mp utili,500mp teren,mobilat[, toate utilit[`ile,zon[ lini\tit[, sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 85000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i,

* Vând cas[ ]n Boto\ani,

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* URGENT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. \colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre`

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Terenuri * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(22) * Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V) * Vând teren Pod de Piatr[, toate utilit[`ile, 24ml deschidere la asfalt, pretabil cas[ sau activit[`i comerciale, 65E/mp.Tel.0744/530.803 * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni, suprafa`[ dreapt[, 1100E/ha.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

0740.413.969

Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA COMERCIANTULUI


13

19 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren zona Tru\e\ti, la strad[, 40.000 E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti, 500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând ]n zona Stânce\ti,parcele de teren de 4500 mp,intravilan cu deschidere de 40 ml-3 euro/mp neg;5000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:3 euro/mp neg si 17000 mp,extravilan cu deschidere de 50 mlpret:1,5 euro/mp neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* 5000 mp, ]n spate la ANL Bucovina, 50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând 17 ha teren cu iaz ]n apropierea Boto\aniului,intabulat,120000 euro u\or negociabil. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 6euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând terenuri agricole ]n orice localitate din Boto\ani. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da. Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* 150 ha livad[ pe rod,3100 euro/ha. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* 5000mp C[t[m[r[\ti-intersec`ia cu Ipote\ti, planul II ,19 m deschidere,5 euro/mp. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând teren 3100mp, intravilan, deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni. Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren,zona Pu\kin, 500 mp, deschidere de 20 ml, 20000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la \osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 730 mp Hudum, 13,5 m l[`ime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 3600 mp,str.Ion Creanga,40 m deschidere,50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 27 ha C[t[m[r[\ti Deal,pretabil pt construc`ii,250 m deschidere, 1 euro/mp,sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 40euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 22 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp, 1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 28Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând teren intravilan, loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml, zona Tulbureni Pre` 25 euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile, zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\tiDeal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda Bucovina-Curte\ti. Pre` 62euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 13.000lei. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 472mp, 19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N) * Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n aproprierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/ mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni, deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/ mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton, com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ]n zona Popa |apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 35400 mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/ mp .Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren ]n zona Popa |apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mpneg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3 loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre`


14

19 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)

Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Spa]ii comerciale * Vând spa`iu 44 mp – Calea Na`ional[. Telefon: 0744196164.(1633-4) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 34mp \i 74mp spa`ii comerciale centrale, vad foarte bun, 9001100E/mp.Tel.0748/115.912 * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial, zon[ central[, 260 mp, 1500 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vand spa`iu 125 mp, Autogar[, 1000 euro/mp+TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând spa`iu comercial, 40mp,zona C.Na`ional[ Pre` 725euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }.

Cump\r\ri * CUMP{R ac`iuni “fondul proprietatea”, litigii legea 10, legea 18, dosare ANRP. Accept intermediari avoca`i. 0748.433.320.(12) * Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Cump[r teren cu deschidere la \osea. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Claudia ~U~UMAN Distribu`ie: Redactori: Dan IACOB Bogdan CALINIUC Economic: Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Publicitate: Monica AIONESEI Marcel BUNDUC R[zvan SAUCIUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

o ~nchirieri * }nchiriez apartament la parter cu intrare separat[, zona Octav Onicescu, bun pentru birouri, cabinet medical, etc. Telefon: 0744290352.(1629-13) * }nchiriez teren 900 mp, str. Popa |apc[ 38, termen lung(depozit), pre` negociabil. Telefon: 0749175225. (1631-4) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(19)

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i I.Tr[ian .Pre` 100euro/lun[ \i 130 euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A)

* }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300/ luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C. Nationala,zona Mall, Select). Tel. 0741497829.(A)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere Prim[verii, semimobilat, CT, T, 800 lei/ lun[.Tel.0 749/09.38.38.(V)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D,etaj intermediar,nemobilat,150 euro/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Cerem \i oferim spre ]nchiriere garsoniere,apartamente,spa`ii comerciale. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitnes, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300 euro /luna-pretabil birouri, cu intrare separat[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/ lun[.Tel. 0744/530.803.(V)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona \coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V)

* Inchiriez spa`iu comercial,250 mp,vitrin[ stradal[ de 22 ml,CT,ideal orice fel de activitate,zona Prim[verii,1200 euro pe luna neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Cuza Vod[(l[ng[ Rapsodia), 2 b[i, renovat complet, CT, T, nemobilat, 300E/lun[. Tel.0744/530.803.(V)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

T Auto * Vând ROVER 25, 2001 – 1400 – benzin[, FULL, 4500 E. Telefon: 0749591160.(1634-1)

V=nz\ri Diverse * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând salon coafur[ utilat complet, vad excelent. Rela`ii la telefon: 0749225726.(1638-18)

Prest\ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (19) * „SC URBAN SERV SA, strada 1 Decembrie nr. 19 Boto\ani, autorizat[ \i licen`iat[, anun`[ agen`ii economici \i institu`iile publice interesate c[ presteaz[ servicii de DEZINSEC~IE, DEZINFEC~IE \i DERATIZARE la pre`uri competitive.” Rela`ii suplimentare la tel. 0231/517912, int.117 – Serviciul Clien`i sau direct la sediul societ[`ii . * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp,

Angaj\ri * Club privat Suceava angajeaz[ dansatoare, osp[tare. Oferim gratuit cazare, mas[, calificare, salariu: 3001000 E. Informa`ii: 0742907766. (1617-1) * Angaj[m tehnoredactor, cunosc[tor al programelor Corel Draw \i Photo Paint. Rela`ii la telefon: 0231.510.371.(1) * Tân[r familist, 30 de ani,

posesor permis de conducere cat.B \i autoturism propriu, ]mi ofer serviciile. Tel: 0741320950.(T)

* ABATOR de porci cu sediul ]n Pope\ti Leordeni - jud. Ilfov, angajeaz[ muncitori necalifica`i. Se asigur[ cazare \i mas[. Pentru rela`ii: 0758.106.603.(5)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


15

19 noiembrie 2009 Moni se face rea. Dup[ experien`a e\uat[ la „Dansez pentru tine”, Moni a cedat din punct de vedere nervos. Se pare c[ stresul, oboseala \i sup[rarea acumulate au determinat-o s[ clacheze psihic la o prezentare de mod[. So`ia lui Iri a refuzat s[ ofere interviuri \i a promis solemn c[, de acum ]nainte, va adopta o atitudine demn[ de o... „jigodie”, conform Click.

MONDENEWS

Mihai Morar s-a molipsit de varicel[ de la fiica sa Starul trustului de pres[ INTACT a fost nevoit s[ intre ]n concediu, ]ntrucât s-a molipsit de varicel[ de la una dintre feti`ele sale gemene. Cezara deja s-a vindecat, dar Mara s-a ]mboln[vit \i i-a pasat v[rsatul de vânt \i simpaticului realizator. Urmarea: vrând-nevrând, Mihai Morar (foto) va trebui s[ stea o perioad[ ]nchis ]n cas[. Minimum zece zile, i-a spus medicul, \i asta dac[ are norocul s[ fac[ o form[ u\oar[. „Nu-i deloc pl[cut, ce s[ spun, se \tie c[ bolile copil[riei f[cute la maturitate sunt destul de p[c[toase. Deocamdat[ am febr[, urmeaz[ erup`ia”, a declarat vedeta. „}mi pare r[u c[ ]ncurc atâta lume \i ]mi cer scuze radioascult[torilor ZU \i telespectatorilor Antena 2 \i Antena 1 pentru c[ voi lipsi de la ]ntâlnirea cu ei. Sunt sigur c[ ]n aceast[ perioad[ de izolare voi acumula atâta energie, ]ncât, atunci când voi reveni, voi fi can reclamele pentru baterii, cel pu`in de dou[ ori mai bun \i mai rezistent”, lea transmis Mihai Morar fanilor s[i.

E Berbec

K Balan]\

Diminea`a s-ar putea s[ v[ pun[ pe gânduri o ceart[ cu o persoan[ ]n vârst[. }ntreba`i-v[ dac[ ave`i o atitudine corect[ fa`[ de cei din jur! Ar fi bine s[ fi`i mai prudent, ca s[ nu declan\a`i un scandal.

Se pare c[ nu sunte`i ]n cea mai bun[ form[ fizic[ \i intelectual[. V[ sf[tuim s[ nu v[ asuma`i nici un risc, pentru c[ nu ave`i prea multe \anse de reu\it[. R[bdare \i calm!

F Taur Pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]n care cheltui`i cam mult, dar pute`i avea mari satisfac`ii pe plan sentimental. S-ar putea s[ v[ sim`i`i foarte bine ]ntr-un grup, de\i nu v-a`i fi a\teptat.

Ne]n`elegerile cu persoana iubit[ v[ fac s[ accepta`i f[r[ ezit[ri o ie\ire cu prietenii. V[ sf[tuim s[ nu exagera`i pozând ]n victim[. S-ar putea s[ face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ care v[ cucere\te imediat.

G Gemeni

M S\get\tor

Sunte`i dezam[git de o persoan[ ]n care a`i avut mare ]ncredere. Nu este sfâr\itul lumii! Ave`i \i prieteni adev[ra`i. Pe plan sentimental, traversa`i o perioad[ favorabil[. V[ sf[tuim s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu.

Nu v[ ajung banii pentru o excursie sau o c[l[torie, spre nemul`umirea partenerului de via`[. Se pare c[ nu reu\i`i s[-i explica`i situa`ia suficient de conving[tor. V[ sf[tuim s[ asculta`i \i p[rerile celor din jur \i s[ nu mai fi`i atât de cârcota\.

H Rac

Primul so` al B[rbatul care l-a Mihaelei R[dulescu acuzat pe se `ine scai de ea Michael c[ i-a molestat fiul s-a sinucis Tat[l lui Jordan Chandler, b[iatul care l-a acuzat pe Michael Jackson c[ l-a molestat, s-a sinucis. Evan Chandler, ]n vârst[ de 65 de ani, a fost g[sit ]n apartamentul s[u din New Jersey ]mpu\cat ]n cap. Poli`ia spune c[ b[rbatul nu a l[sat un bilet de adio, informeaz[ Daily Telegraph. }n 1993, el l-a acuzat pe Michael Jackson c[ i-a molestat fiul ]n vârst[ de 13 ani la acea vreme. Chandler a renun`at la acuza`ii dup[ ce au ajuns la o ]n`elegere pentru 20 de milioane de dolari. Acordul dintre cei doi preciza \i c[ nu vor discuta niciodat[ ]n public despre acest caz, ]ns[ ]n 1996 l-a dat din nou ]n judecat[ pe Jackson \i i-a cerut 60 de milioane de dolari pentru c[ ar fi vorbit despre aceast[ experien`[ ]ntr-o emisiune. Jordan Chandler are acum 29 de ani \i nu a f[cut niciodat[ declara`ii in public despre acuza`iile de atunci.

Horoscop

Bogdan R[dulescu, primul so` al Mihaelei (foto) sus`ine ]n continuare c[ nu s-a separat legal de vedeta tv, a\a c[ o poart[ pe aceasta pe sc[rile tribunalului. Primul termen al procesului intentat de Bogdan R[dulescu, fostul so` al divei, trebuia s[ aib[ loc mar`i, dar instan`a a amânat dosarul pân[ pe 16 martie, data pân[ la care Bogdan trebuie s[ explice exact ce solicit[ \i s[ depun[ documente. Surse apropiate ale Mihaelei au declarat pentru Cancan c[ acesta ar urm[ri s[ câ\tige bani din procesul pentru revenirea la numele anterior intentat vedetei. „Chiar nu \tiu ce urm[re\te. Oricum, divor`ul s-a pronun`at legal, iar hot[rârea e irevocabil[. Probabil c[ Bogdan R[dulescu

07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Tu alegi! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Interviul s[pt[mânii (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Lege \i Ordine (d) 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d)

are preten`ii patrimoniale”, a declarat avocatul divei, Toader Iancu.

L Scorpion

N Capricorn

Diminea`a, sunte`i confuz \i risca`i s[ ave`i probleme atât pe plan social, cât \i financiar. V[ recomand[m s[ nu v[ ocupa`i ast[zi de afaceri. Rela`iile sentimentale merg bine, ceea ce v[ men`ine moralul ridicat.

La serviciu, s-ar putea s[ fi`i agitat din cauza unei decizii pripite a \efului. V[ recomand[m s[ v[ tempera`i nervozitatea, altfel risca`i s[ v[ complica`i situa`ia.

I Leu

O V\rs\tor

Sunte`i dominat de sentimente contradictorii, iar situa`ia financiar[ nu v[ ofer[ prea multe motive de bucurie. O persoan[ mai ]n vârst[ v[ propune s[ v[ asocia`i ]ntr-o afacere. V[ recomand[m s[ nu lua`i nici o decizie f[r[ s[ v[ consulta`i cu partenerul de via`[.

Este o zi bun[ pentru ]ntâlniri cu prietenii. Dac[ nu v[ controla`i pornirile impulsive, pute`i avea probleme. O rud[ mai ]n vârst[ v[ ]mprumut[ o sum[ mare de bani, pe care i-a`i ceruto mai demult.

J Fecioar\

Diminea`a s-ar putea s[ fi`i cu capul ]n nori \i s[ neglija`i problemele importante. V[ recomand[m s[ nu ]ncepe`i activit[`i noi, pentru c[ s-ar putea s[ lua`i decizii gre\ite. Ar fi bine s[ v[ gândi`i cu mai mult[ seriozitate.

S-ar putea s[ fi`i ]ncordat din cauza colabor[rii dificile cu un partener de afaceri. Este indicat s[ amâna`i orice decizie ]n privin`a investi`iilor, pentru c[ ave`i dificult[`i de concentrare.

P Pe[ti

Bancul zilei Bul[ \i Bulaev Bul[ a fost invitat de „omologul“ s[u sovietic, Bulaev, la Moscova. Acesta, gazd[ bun[, ]l plimb[ prin ora\, ]l duce ]n garsoniera lui, ]i arat[ telefonul, ceasul, televizorul, mobila. Bul[ ]l ]ntreab[ cu ce se ocup[, iar rusul ]i r[spunde c[ e inginer constructor.

- Vezi podul acela peste Neva? Ei bine, eu l-am construit! Bul[ ]l invit[ \i el ]n România. }i arat[ ora\ul, vila ]n care locuie\te, interfonul de la poart[, scara interioar[, combina muzical[, calculatorul etc. - Dar tu cu ce te ocupi, Bul[? - Vezi râul acela? Ei bine, acolo trebuia s[ fie un pod.

O re`et[ pe zi

Joi, 19 noiembrie

Pui cu sos de gogo\ari \i miere

18.30 - 18.40 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 18.40 - 19.00 Spune-mi o poveste! 19.00 - 20.00 Profesii (d) 20.00 - 21.00 Tu alegi! (d) 21.00 - 21.30 La poarta Europei II (]) 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d) 22.15 - 22-30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d) 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

Ingrediente: o can[ orez, un morcov, jum[tate de r[d[cin[ de p[stârnac, dou[ cepe, doi ardei kapia ro\u, \ase c[ni ap[, sare, piper, o linguri`[ de concentrat de legume, dou[ linguri`e ulei de m[sline; o jum[tate de pui, doi gogo\ari, 2 gr. miere, 3 gr. smântân[, sare, piper, 3 gr. ulei de m[sline Mod de preparare: Garnitura: morcovul, ardeii \i ceapa se taie rondele \i se pun la c[lit ]n uleiul de m[sline. Se adaug[ \i p[stârnacul ras prin r[z[toarea mic[, sare, concentratul de legume \i piper \i se las[ s[ se ]nmoaie bine. Apoi pune ap[ fierbinte \i l[s[m s[ dea ]n câteva clocote, dup[ care ad[ug[m orezul. Se fierbe la foc mic

pân[ ce orezul absoarbe toata ap[. }ntre timp punem carnea de pui la pr[jit ]n uleiul de m[sline, dup[ care ad[ug[m gogo\arii t[ia`i cubule`e, sare, piper, miere \i le l[s[m s[ se c[leasc[ foarte bine ad[ugând din când ]n când câte un strop de ap[. La final ad[ug[m \i smântâna \i mai l[s[m 5 minute.


CMYK

16

19 noiembrie 2009 Reprezentan`ii Prim[riei spun c[ investi`ia va fi amortizat[ ]n maxim doi ani. Anul trecut, de pe patinoar, municipalitatea a ]ncasat 160.000 de lei.

ULTIMAOR{ Prim[ria a cump[rat patinoar de 4 miliarde Vorbe-n vânt

„Aplicarea acestei legi este cadoul oferit cadrelor didactice de Guvernul României cu prilejul s[rb[torilor de iarn[. Este o m[sur[ aberant[, f[r[ precedent, este un afront la adresa ]ntregului colectiv din educa`ie” Maria ~iprigan, pre\edinte SIP, despre concediul f[r[ plat[ al bugetarilor

de perechi de patine vor ajunge odat[ cu patinoarul. Noul patinoar de care se vor bucura boto\[nenii a fost cump[rat de la o firm[ din Italia. Acesta urmeaz[ s[ fie montat s[pt[mâna viitoare ]n fa`a S[lii Polivalente, iar cel târziu pân[ la sfâr\itul lunii, s[ devin[ func`ional.

„A fost un singur ofertant din Italia. Patinoarul a fost achizi`ionat cu pu`in sub 100.000 euro

Procedura de achizi`ie a patinoarului s-a f[cut deja. Patinoarul va avea o suprafa`[ total[ de 600 de mp fa`[ de 450 mp, cât avea cel de anul trecut, care a fost ]nchiriat. Tarifele pentru ]nchiriere patine, cât \i cel de acces pe patinoar, vor r[-

tariful de anul trecut nu era inclus TVA. Anul acesta noi suntem cei care vom pierde prin introducerea TVAului ]n pre`”, a declarat Eugen ~urcanu, \eful Serviciului Public de Administrare Baze Sportive \i Zone de Agrement. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Accident provocat de un câine mort

Eugen ~urcanu, \eful Serviciului Public de Administrare Baze Sportive \i Zone de Agrement

mâne la nivelul de anul trecut. Astfel, pentru ]nchirierea unei perechi de patine se va percepe o tax[ de 5 lei,

cu tot cu TVA, iar pentru folosirea patinoarului timp de o or[ \i jum[tate se va lua 10 lei, inclusiv TVA. „}n

}nc[ dou[ premii pentru Unik Dance

O femeie din localitatea Ib[ne\ti a ajuns ]n noaptea de mar`i spre miercuri la Spitalul din Dorohoi, dup[ ce a fost implicat[ ]ntr-un accident rutier. Ma\ina ]n care se afla a ie\it ]n decor din cauza unei manevre neinspirate.

„Vor munci, dar nu vor fi pl[ti`i. Acest ordin nu poate fi negociat sau modificat pentru c[ nu exist[ alt[ solu`ie. N-a\ putea analiza starea de spirit a celor care primesc acest ordin \i care vor «beneficia» de prevederile lui” Gheorghe Apetroaie, director medical DSP

Femeia aflat[ la volan s-a speriat de cadavrul unui câine, aflat pe \osea, \i a tras brusc de volan, ajungând ]ntrun \an`. Delia A., ]n vârst[ de 36 de ani, conducea un autoturism marca Opel Corsa pe DJ 291 D, dinspre Ib[ne\ti spre Dorohoi. }n afara localit[`ii Ib[ne\ti a evitat brusc cadavrul un câine, aflat pe carosabil. Manevra a f[cut-o s[ piard[ controlul vehiculului, acesta izbindu-se ]n \an`ul din partea stâng[ a drumului. }n urma impactului cu malul de p[mânt, autoturismul a fost avariat ]n propor`ie de 60%. Cu toate acestea, femeia a reu\it s[ ias[ singur[ din ma\in[ \i s[ sune la 112, fiind transportat[ de o ambulan`[ la Spitalul Municipal din Dorohoi. Norocul pe care l-a avut \oferi`a ]n momentul producerii accidentului a fost c[ purta centura de siguran`[. Astfel s-a ales numai cu câteva leziuni u\oare, nefiind necesar[ internarea sa. }n urma cercet[rilor efectuate de poli`i\ti s-a stabilit c[ \oferi`a nu se afla sub influen`a b[uturilor alcoolice. (D[nu` Rotariu)

Mergem cu zece elevi \i sper[m s[ ne ]ntoarcem tot cu atâtea premii Andreea Trufa\u, coordonatoarea grupului Unik Dance

Succes la Br[ila al copiilor de la Clubul Unik Dance. Din cele 100 de perechi care au participat la concursul „Cupa Style Dance”, dou[ perechi de copii talenta`i boto\[neni au ob`inut

locul I \i locul III. „Concursul a fost destul de greu. La categoria 10-11 ani, am fost cu dou[ perechi. Locul I a fost câ\tigat de Andrei Haret \i Andreea Isac \i locul III de Alexandru Ciprian

\i Andreea Pricopi”, a declarat Andreea Trufa\u, coordonatoarea grupului Unik Dance. }n aceste zile, copiii se preg[tesc pentru urm[torul concurs ce va avea loc la Gala`i, pe 28 noiembrie. La acesta, grupul va fi reprezentat de zece perechi de dansatori. (P. Rotariu)

Evenimentul de Botosani nr.1491  
Evenimentul de Botosani nr.1491  

Ziarul orasului tau!