Page 1

CMYK

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 262 (1483) • Mar`i, 10 noiembrie 2009 • 16 pagini

Bebelu\i mor`i ]n condi`ii suspecte Doi bebelu\i, unul de patru luni \i cel[lalt de un an, au murit ]n timp ce dormeau. Medicii fac verific[ri s[ vad[ dac[ nu e vorba de grip[ porcin[.

Pagina 8

PUBLICITATE

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

Cheltuieli bolnave la Spitalul Jude`ean Ploaie de nereguli la cea mai mare unitate sanitar[ din jude`. Un control al Cur`ii de Conturi a scos la iveal[ o mul`ime de cheltuieli nu tocmai legale la Spitalul Jude`ean Mavromati. De la amenajarea unor s[li de opera`ie \i pân[ la ]ncadrarea unor persoane pe func`ii de conducere, controlorii financiari au descoperit ilegalit[`i peste ilegalit[`i. Pagina 3 PUBLICITATE

Autorit[`ile, ]ncurcate de gripa profesorilor

sumar Urgen`ele europene de la Pediatrie nu salveaz[ pe nimeni pagina 2

Pagina 9

Zi de salariu f[r[ bani pagina 4

Discrimina`i la chirie pagina 6

Keita impresioneaz[ ]n prima lig[ pagina 7


2

10 noiembrie 2009

STARTNEWS Editorial

Politic[ ieftin[ Cantitatea cea mai mare din politica noastr[ se preia prin massmedia, care de fapt o filtreaz[ ]n func`ie de interesul patronului, o amplific[ sau o diminueaz[ dup[ poftele moderatorilor \i ale jurnali\tilor apoi ne este servit[ ]ntr-un ambalaj nou, adic[ subiectiv. De cele mai multe ori consum[m surogate politice \i nu ceea ce politicianul a avut inten`ia s[ ne ofere. Ce ne serve\te mass-media pe timpul Lucian Alecsa acestei campanii electorale are un damf de-a dreptul insuportabil. De cele mai multe ori ]n loc de discu`ii onorabile \i la obiect ni se arunc[ pe ecran sau ]n pres[ tot felul de isterii jurnalistice. }n ultimul timp suntem expu\i unor dezinform[ri crase, mai tot ce-i ziar sau televiziune ]n România ]\i focalizeaz[ aten`ia numai spre Traian B[sescu, distorsionându-i imaginea \i ha\urându-i total via`a politic[. Cum? Simplu, prin tot felul de emisiuni sau articole tenden`ioase. Mai zilele trecute un oarecare jurnalist, Teodor |tefan, de la „Cotidianul” lui Sorin Ovidiu Vântu, a scris un articol... colorat, intitulat „ Fripturi\tii lui B[sescu”, acuzând câ`iva intelectuali de prim[ m[rime pentru faptul c-ar vota cu Traian B[sescu. Sunt lua`i ]n colimator printre al`ii: Horia Roman Patapevici, Vladimir Tism[neanu, Mircea Mih[ie\, Teodor Baconski, Monica Macovei, Toader Paleologu \i al`ii. Ast[zi, dac[ ]ncerci s[ scrii ceva pozitiv la adresa actualului pre\edinte, e\ti lapidat imediat. |i eu am câ`iva forumi\ti, câ`iva frustra`i, care \i-au f[cut o practic[ din a m[ ]njura zilnic. }i aten`ionez pe aceast[ cale c[ e timpul s[\i diversifice ]njur[turile. Revenind la articolul despre care am f[cut vorbire, stau \i m[ ]ntreb cum poate un jurnalist s[ loveasc[ cu atâta barbarie ni\te intelectuali rasa`i, care oxigeneaz[,de bine de r[u, spiritul acestei na`ii. De ce oare jurnalistul de la „Cotidianul” se consider[ ]ndrept[`it s[-l slujeasc[ cu devotament pe Sorin Ovidiu Vântu \i s[ le ridice osanale lui Mircea Geoan[ \i lui Crin Antonescu, iar Horia Roman Patapevici nu are dreptul s[ aib[ simpatii politice? R[spund tot eu: din ignoran`[, iar ignoran`a, dup[ cum ne „avertiza” Constantin Noica, este una dintre cele mai grave maladii ale spiritului. Concluzia o trage`i dumneavoastr[. Sunt convins c[ jurnalistul nostru n-a citit prea mult din Patapievici, ]n articol chiar scap[ ideea c[ nu s-a putut apropia de c[r`ile acestuia. Mai bine, altfel i-ar fi ars \i ultimul neuron! Profesorului de \tiin`e politice de la Universitatea Maryland, College Park, din Statele Unite, Virgil Tism[neanu, i se trage de la Raportul de condamnare a comunismului, mogulii de pres[ \i neocomuni\tii au o ur[ visceral[ fa`[ de to`i cei care au oglindit crimele comunismului.

Calendar cre\tin ortodox 10 M Sfin`ii Apostoli. Olimp, Rodion, Erast, Sosipatru; Sf. Mc. Orest 11 M Sf. Mc. Mina, Victor, |tefanida \i Vichentie; Cuv. Teodor Studitul; Sf. Ier. Martin de Tours

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Pe 10 noiembrie 2008, Evenimentul de Boto\ani scria despre nemul`umirile bolnavilor interna`i ]n Spitalul Jude`ean ]n privin`a mânc[rii oferite de unitate. „Este hran[ de spital. Unii o accept[, altora nu li se pare extraordinar[. Aceasta este aloca`ia, iar noi ne str[duim s[ fie mâncarea gustoas[ \i proasp[t[. }ns[ nu ne a\tept[m s[ primim specialit[`i”, declara Doru Muntianu, directorul spitalului, de la acea vreme, care pusese la dispozi`ie pacien`ilor chestionare prin care ace\tia \i-au exprimat dolean`ele vizavi de serviciile medicale. }n ciuda numeroaselor reclama`ii, managerul Spitalului Mavromati afirma ]ns[ c[ mâncarea devenise mult mai hr[nitoare \i gustoas[ ]n ultima jum[tate de an. De asemenea, conducerea celei 4,2968 lei

2,8655 lei

mai mari unit[`i spitalice\ti din jude` ]\i exprimase dorin`a de externalizare a buc[t[riei, trimi`ând ]n acest sens toat[ documenta`ia la Ministerul S[n[t[`ii, dup[ ce a fost aprobat[ pe plan local. Aprobarea de la minister pentru privatizarea buc[t[riei nu a mai venit, iar Doru Muntianu nu a mai avut timp s[ ]\i pun[ planurile ]n practic[. Asta deoarece ]n august 2009, când ]nc[ era liberal, a fost demis din func`ia de manager, printr-un ordin al ministrului S[n[t[`ii, ]n locul lui fiind numit cardiologul Cornel Enache. Ziua: 150C

Noaptea: 50C

Centrul de Primire a Urgen`elor a fost inaugurat la ]nceputul s[pt[mânii precedente ]n prezen`a autorit[`ilor locale \i a personalului din unitate. Construc`ia obiectivului a ]nceput ]n 2007, ]ns[, din lips[ de fonduri, investi`ia a fost finalizat[ abia ]n acest an.

Urgen`ele europene de la Pediatrie nu salveaz[ pe nimeni milioane de lei costat amenajarea centrului care nu poate fi utilizat.

Serviciul de Primire Urgen`[ de la Spitalul Jude`ean a fost inaugurat, ]ns[ nu func`ioneaz[ nici acum. Medicul Silvana Tudorache, directorul Spitalului de Copii, a declarat c[ inaugurarea noului sediu a fost cam pripit[ \i c[ acesta va deveni func`ional pân[ la 1 ianuarie 2010. }nainte de a fi func`ional, SPU ar trebui evaluat de o comisie din Ministerul S[n[t[`ii \i apoi acreditat, ori acest lucru nu s-a ]ntâmplat ]nc[. Drept urmare, cazurile urgente sunt primite ]n aceea\i loca`ie a spitalului. Mai mult, ca s[ poat[ func`iona, acest centru trebuie s[ fie \i finan`at, asemeni Unit[`ii de Primire a Urgen`elor din cadrul Spitalului Jude`ean, de c[tre

Ministerul S[n[t[`ii, lucru care nu este ]nc[ rezolvat.

Serviciul nu func`ioneaz[, medicilor li s-a cump[rat pagere Consiliul director al spitalului, ]ntrunit la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, a stabilit m[surile care trebuiesc luate ]n vederea ob`inerii acredit[rii ]ntr-un timp cât mai scurt, astfel ]ncât acest serviciu s[ devin[ \i func`ional. Directorul Spitalului de Copii a declarat c[ au mai fost f[cute \i câteva retu\uri tehnice ]n acest centru. Pentru comunicarea cadrelor medicale care vor lucra pe acest compartiment, conducerea unit[`ii a achizi`ionat pagere. „Este o modalitatea mai ieftin[, de comunicare pentru marile urgen`e, s[ poat[

Vreau s[ pot face evaluarea acestui compartiment de primire urgen`e \i ulterior s[ ob`in acreditarea de la Ministerul S[n[t[`ii \i finan`area, bine]n`eles, pentru c[ aici este problema. Finan`area va fi de la Ministerul S[n[t[`ii \i va degreva astfel spitalul de cheltuieli suplimentare. medicul Silvana Tudorache, directorul Spitalului de Copii s[ fie contacta`i medicii de diferite specialit[`i. Ceea ce s-a inaugurat este cu titulatur[ de camer[ de gard[, nu de compartiment primire urgen`[. Pe undeva s-au for`at lucrurile \i prematur s-a f[cut inaugurarea acestui compartiment”, a mai spus Silvana Tudorache. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Director PD-L \i la AJOFM Sorin |ologon este noul director executiv al Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM). }n cursul zilei de ieri acesta a primit confirmarea pentru noul post de la \eful de personal din cadrul Agen`iei Na`ionale pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (ANOFM). |ologon a participat la concursul organizat de ANOFM, s[pt[mâna trecut[, \i nu a avut nici un contracandidat. „Nu am primit decât un telefon de la \eful de personal din cadrul ANOFM. }n cursul zilei cred c[ o s[ primesc \i ordinul de numire pentru func`ia de director executiv al AJOFM”, a declarat |ologon. }n urma demisiei lui Teodor Dimitriu, sus`inut politic de PSD, postul de director executiv a r[mas vacant. Cel care ocupase func`ia de director adjunct al institu`iei a fost singurul candidat sprijinit de PD-L pentru preluarea func`iei executive a Agen`iei.

Sorin |ologon sus`ine c[ nu \tie cine ]i va lua locul de adjunct al institu`iei, dar cel mai sigur postul va fi scos la concurs. }nainte de a fi director adjunct al Agen`iei, Sorin |ologon a fost inspector \i responsabil rela`ii mass-media ]n cadrul Direc`iei Muncii, iar apoi inspector la Agen`ia Jude`ean[ de Presta`ii Sociale. (Petronela Rotariu)

}mi doresc ca fiecare angajat din cadrul institu`iei s[-\i fac[ treaba lui cu sim` de r[spundere, astfel ]ncât pentru orice persoan[ care ajunge la mine ]n birou s[ se g[seasc[ o solu`ie. }n acela\i timp, ]mi doresc ca toate cursurile de calificarerecalificare s[ nu fie de dragul de a fi f[cute, ci s[ vin[ ]n sprijinul \omerilor Sorin |ologon, noul director executiv al AJOFM


3

10 noiembrie 2009 De\i s-a plâns mai mereu de lipsa banilor, conducerea Spitalului Jude`ean a g[sit fonduri pentru ]ncheierea unui contract cu Vodafone România SA. Datorit[ acestuia, unitatea a primit 170 abonamente de grup cu telefoanele aferente. Cât de „avantajos” a fost acest contract rezult[ din faptul c[ ]n 2008 fa`[ de 2007, unitatea a cheltuit cu peste 33.000 de lei mai mult cu telefonia.

ESEN~IAL

Cheltuieli bolnave la Spitalul Jude`ean Ploaie de nereguli la cea mai mare unitate sanitar[ din jude`. Un control al Cur`ii de Conturi a scos la iveal[ o mul`ime de cheltuieli nu tocmai legale la Spitalul Jude`ean Mavromati. De la amenajarea unor s[li de opera`ie \i pân[ la ]ncadrarea unor persoane pe func`ii de conducere, controlorii financiari au descoperit ilegalit[`i peste ilegalit[`i.

Decont[ri anapoda la programul HIV/SIDA Potrivit procesului verbal de constatare trimis de Camera de Conturi Boto\ani Spitalului Jude`ean, acesta din urm[ ar fi decontat mai mul`i bani decât ar fi trebuit ]n vederea derul[rii programului na`ional de boli transmisibile HIV/SIDA. Este vorba de peste 51.000 de lei pe care unitatea i-a solicitat de la Casa PUBLICITATE

de Asigur[ri de S[n[tate conform unor date nereale referitoare la medicamentele achizi`ionate ]n cadrul programului. CAS a pl[tit suma men`ionat[ ]n anul 2008, de\i spitalul nu a cump[rat medicamente de ace\ti bani. De fapt, conducerea de la Mavromati a f[cut efectiv achizi`ia abia ]n 2009.

Spor pentru titlu de doctor ob`inut ]n milit[rie Controlorii financiari au descoperit \i c[ \eful serviciului RUNOS de la Spitalul Jude`ean a fost ]ncadrat f[r[ s[ ]ndeplineasc[ condi`iile minime legale prev[zute de lege. „Se constat[ c[ dl. Aiv[ncesei Stelian nu avea ]ndeplinite criteriile minime din ordinul 1470/2005 privind angajarea \i promovarea ]n func`ii, grade \i trepte profesionale ]n unit[`ile sanitare publice din sectorul sanitar, pentru func`ia de \ef serviciu, consilier, inspector de specialitate IA”, se arat[ ]n raportul Cur`ii de Conturi. Persoana ]n cauz[ nu avea nici un an vechime ]n specialitatea postului \i a beneficiat ilegal ]ncepând cu data angaj[rii de un salariu aferent limitei maxime din grila de salarizare. Probleme au existat \i ]n cazul directorului de resurse umane din cadrul spitalului. Pensionarul Mihai Axante, doctor ]n \tiin`e militare, a primit spor de 15% pentru titlul de doctor, cu toate c[ titlul \tiin`ific de`inut nu are nici o leg[tur[ cu activitatea desf[\urat[ la spital. Pentru fostul manager nu prea a contat acest lucru \i printr-un contract de administrare ]ncheiat cu Mihai Axante a hot[rât c[ respectivul titlu ]i este util acestuia ]n activitatea desf[\urat[ \i, ca atare, trebuie s[ i se pl[teasc[ sporul salarial. Cum l-a putut ajuta pe Mihai Axante ]ntr-un spital, pe un asemenea post, doctoratul s[u despre conflictele mondiale este mai greu de ]n`eles. Un alt exemplu elocvent de cheltuire a banilor publici ]l reprezint[ \i acordarea sporului pentru lucrul la calculator. Adrian Galben, ]ncadrat ca auditor intern, a beneficiat ]ncepând cu noiembrie 2008 de spor de calculator ]n cuantum de 15% din salariu, de\i conform datelor privind eviden`a calculatoarelor nu avea repartizat vreun PC \i deci nu putea face dovad[ c[ el chiar lucreaz[ la

a fost sporul pentru \efii de servicii acordat la spital, de\i, potrivit legii, trebuia s[ se acorde cu cinci procente mai pu`in. calculator \i trebuie s[ primeasc[ spor pentru asta.

Turism pe banii spitalului Spitalul a cheltuit aproape 65.000 de lei ca s[ ]\i trimit[ angaja`ii la diverse cursuri profesionale. Suma a fost consumat[ ]n perioada ianuarie 2007 – august 2009, iar de respectivele perfec`ion[ri au beneficiat de la medici \i jurist, pân[ la fostul manager. S-a ajuns pân[ acolo ]ncât spitalul a suportat cheltuieli pentru ca angaja`ii s[ ia parte la un curs de perfec`ionare pentru cazane de ap[ cald[ sau la un altul despre no`iuni fundamentale de igien[. Dac[ unele dintre acestea au fost organizate de Institutul Na`ional de Administra`ie sau

Nimeni nu este perfect \i este posibil ca ]n orice alt[ activitate s[ se strecoare \i gre\eli, dar asta nu ]nseamn[ c[ au fost voite. Legea este foarte stufoas[ \i complicat[ \i s-au interpretat probabil gre\it o serie de legi. Prejudiciul ]nseamn[ o pagub[ provocat[ statului. De moment ce banii au fost recupera`i, ]nseamn[ c[ nu este nici un prejudiciu. Doru Muntianu, fost manager Spitalul Jude`ean „Mavromati”

Funda`ia Român[ de Anestezie, altele au fost puse la cale de SRL-uri anonime precum „Montana Impex” sau „Standard Consulting”.

100.000 de euro pentru intrarea pe cartele magnetice Dar asta nu e tot. }n 2008, Spitalul Jude`ean a cheltuit nici mai mult, nici mai pu`in de 442.000 de lei (adic[ ]n jurul a 100.000 de euro) pentru implementarea unui sistem de control al accesului pe baz[ de cartel[ magnetic[. Banii cheltui`i au provenit aproape ]n totalitate de la bugetul de stat, iar ]n raport se arat[ c[ unitatea „a acceptat la plat[ \i decontat furnizorului situa`ii de lucr[ri ce con`ineau date nereale”. Practic, pentru unele materiale \i echipamente, care aveau acelea\i caracteristici \i specifica`ii tehnice cu cele din ofert[, s-au ]nscris ]n situa`iile de lucr[ri pre`uri mai mari decât cele din ofert[. Astfel, unitatea a efectuat pl[`i ilegale de peste 25.000 lei c[tre Ice Computers Boto\ani. Prejudiciul a fost recuperat chiar ]n timpul controlului prin ]ncasarea sumei men`ionate de la firma boto\[nean[. (Sergiu B[l[\c[u)


CMYK

4

10 noiembrie 2009

TOPNEWS

DGASPC are ]n grij[ peste 1.900 de copii. Cei mai mul`i dintre ace\tia se afl[ ]n plasament familial \i ]n complexe de apartamente. Institu`ia mai are ]n ]ngrijire \i 360 de vârstnici \i persoane cu handicap.

Zi de salariu f[r[ bani Sunt de acum trei surse de conflict \i de tensiune, ceea ce ne face s[ nu \tim exact care va fi amploarea protestelor. Urmeaz[ s[ avem o ]ntâlnire cu grupul sindical, s[ stabilim modalitatea \i calendarul protestelor

Lumea trebuie s[ ]n`eleag[ c[ este criz[ \i c[ut[m solu`ii concrete de a rezolva problema salariilor Liviu R[d[\anu, director DGASPC

Se ]ntâmpl[ de trei luni de zile la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani. Ziua de salariu a angaja`ilor acestei institu`ii nu mai este ziua ]n care pleac[ acas[ cu bani. La fel se ]ntâmpl[ \i ast[zi, când ar trebui s[ ]\i ia lefurile pe octombrie.

Marius Oro\anu, lider Sindicatul Impact Dac[ ]ntr-un final, s-a reu\it plata salariilor restante pe lunile august \i septembrie, conducerea DGASPC se afl[, ast[zi, ]n situa`ia de a nu se putea achita de obliga`iile salariale aferente lunii octombrie. La nivel central a fost transmis un nou proiect de hot[râre de Guvern prin care se solicit[ bani pentru sus`inerea sistemului social, demers pân[ acum f[r[ nici un rezultat. „Lu[m ]n calcul varianta de a mai face ni\te economii for`ate

de la toate capitolele. Vorbim de economii la capitolul cheltuieli materiale, economii pe care trebuie s[ le facem pân[ la finele anului, s[ vedem de unde mai putem t[ia”, a declarat Liviu R[d[\anu, directorul executiv al Protec`iei Copilului. Astfel, se ]ncearc[ s[ se g[seasc[ bani cel pu`in pentru plata salariilor de baz[ \i a sporului de vechime. Cât prive\te reac`iile angaja`ilor, conducerea unit[`ii spune c[ „deocamdat[ nu exist[”.

Angaja`ii amenin`[ cu proteste

finele lunii noiembrie, dac[ actualii guvernan`i nu rezolv[ situa`ia financiar[. (Monica Aionesei)

Neachitarea drepturilor salariale la timp, eventualele disponibiliz[ri, dar \i legiferarea concediului f[r[ plat[ timp de 10 zile, ]i determin[ pe cei peste 1.100 de angaja`i din sistemul social s[ nu renun`e la proteste. Se preconizeaz[ o serie de proteste care ar avea apogeul spre

milioane lei este suma necesar[ pentru achitarea salariilor la cei peste 1.100 de angaja`i.

Medici de familie amenin`a`i cu rezilierea contractelor Mai mul`i medici de familie boto\[neni risc[ rezilierea contractelor \i asta pentru c[ au fost g[si`i ]n neregul[ la evaluarea anual[ f[cut[ de Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate. Rodica Hu`uleac, pre\edintele Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[-

tate, a declarat c[ evaluarea cabinetelor medicilor de familie este ]n curs de desf[\urare \i c[ aceast[ ac`iune ]i va cuprinde \i pe medicii stomatologi cu care institu`ia de asigur[ri are ]ncheiate contracte. }n urma acestui control, s-a constat c[ o parte dintre medicii de familie nu aveau dovad[ de spa`iu, dar c[ ]\i desf[\urau activitatea medical[ chiar \i f[r[ acest act. Cabinetele medicilor

Ei au termen ca ]n 60 de zile s[ ]\i rezolve problemele \i dac[ ]n aceste 60 de zile nu le vor rezolva, li se va retrage evaluarea \i ies \i din contract cu Casa de asigur[ri de s[n[tate Rodica Hu`uleac, director CJAS

de familie sunt supuse anual acestui proces de evaluare. |efa CJAS spune c[ evaluarea se face dup[ o gril[ standard. Existen`a autoriza`iei de func`ionare, a unui asistent medical, dovad[ de de`inere a unui spa`iu, plata la zi a asigur[rilor de s[n[tate, sunt doar câteva din criteriile pe care trebuie s[ le ]ndeplineasc[ un cabinet medical. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

5

10 noiembrie 2009 Pierderile uria\e din sistem sunt unul din motivele principale pentru care „Apa Grup” a ajuns s[ aib[ datorii de circa 15 milioane euro, imposibil de pl[tit atât de c[tre societate, cât \i de ac`ionari, adic[ de Consiliul Jude`ean \i de consiliile locale.

TOPNEWS

Apa Grup, furat[ de proprii angaja`i 82% era volumul pierderilor de ap[ ]n prim[vara acestui an

care societatea trebuie s[ le fac[ pentru a sc[dea cheltuielile cu salariile. Au fost descoperi`i agen`i economici care sustr[geau ap[, unuia dintre ace\tia impunându-i-se la plat[ peste 10.000 de lei, adic[ echivalentul apei consumate ]n ultimii trei ani de zile.

Ace\tia se afl[ pe lista viitorilor salaria`i concedia`i de societate. Apa Grup a reu\it s[ reduc[ pierderile totale la „doar” 69%.

Printre ho`ii de ap[ se num[r[ boto\[nenii patroni cu vile, urma`i de agen`ii economici \i de o unitate hotelier[, precum \i câteva restaurante. Vilele bog[ta\ilor erau trecute la pau\al cu un consum cât un apartament cu trei camere, ]n condi`iile ]n care se \tie c[ la cas[ se consum[ mai mult[ ap[ decât la bloc, doar irigatul gazonului de sute de metri p[tra`i la unele case consumând cantit[`i mari de ap[ trecute pe lista pierderilor societ[`ii Apa Grup. Pe lâng[ ace\tia, \i câ`iva

|ase angaja`i ai societ[`ii comerciale Apa Grup SA, furnizorul de ap[-canal al jude`ului, au fost prin\i furând ap[. Patru dintre ace\tia sunt din municipiul Boto\ani \i doi din Dorohoi. Cei \ase se afl[ pe lista viitoarelor concedieri pe

La Dorohoi am depistat \i patru agen`i economici care furau ap[. La unul dintre ace\tia am descoperit c[ avea dou[ bran\amente, unul contorizat, cel[lalt necontorizat, iar la celelalte firme am descoperit c[ se fura ap[, bran\amentul având contorul defect sau f[cut ]n a\a fel ]ncât putea s[ fie deconectat.

Ho`i de ap[ printre proprietari de vile \i bi\ni`ari

Maricel Georgescu, director general SC Apa Grup SA bi\ni`ari au fost prin\i furând ap[, ]ns[ au intrat ]n legalitate la scurt timp dup[ ce au fost depista`i. Furnizorul de servicii ap[-canal al jude`ului, SC Apa Grup SA, a reu\it s[ reduc[ pierderile la nivelul de 69%. |eful societ[`ii crede c[ rezultatul este unul foarte bun având ]n vedere c[ ]ntreaga campanie de depistare a furturilor de ap[ a ]nceput ]n aceast[ prim[var[. (Bogdan Caliniuc)

Zeci de amenzi pentru munca „la negru” ]n domeniul forestier Campania derulat[ de Inspectoratul Teritorial de Munc[ (ITM) pentru reducerea volumului muncii f[r[ forme legale din sectorul forestier s-a soldat cu amenzi ]n valoare de 16.500 de lei.

Ac`iunea s-a derulat ]n luna octombrie. Inspectorii au verificat 41 de firme, iar la opt dintre acestea au descoperit 11 persoane care munceau ilegal. Reprezentan`ii ITM au aplicat 38 de amenzi firmelor, ]n general pentru nereguli cu privire la pontajul orelor de munc[, neacordarea sporurilor, neacordarea zilelor libere obligatorii \i ne]ndeplinirea ]n totalitate a m[surilor dispuse ]n procesele verbale de control anterioare.

plinirea condi`ionalit[`ii. „Adoptarea unui plan de m[rire a intensit[`ii controalelor muncii nedeclarate” din Memorandumul de ]n`elegere ]ntre Comisia European[ \i România, semnat la data de 23 iunie 2009. Astfel, prin acest memorandum este reglementat[ cre\terea intensit[`ii controalelor pentru identificarea \i combaterea muncii nedeclarate \i aplicarea de sanc`iuni descurajatoare. (Bogdan Caliniuc)

La cei 41 de angajatori lucrau 568 de salaria`i, dintre care 75 femei. Printre angajatorii sanc`iona`i se num[r[ Danivas SRL Brosc[u`i, Pont Impex SRL Fl[mânzi \i Prod Impex M SRL Boto\ani. Roxana Gavril, purt[torul de cuvânt al ITM

Controale intensificate la presiunea Uniunii Europene Totodat[, ITM este una dintre institu`iile care recunoa\te c[ intensificarea ac`iunilor de control a fost f[cut[ ca urmare a presiunilor ce vin dinspre Uniunea European[. }n comunicatul de pres[ al institu`iei se specific[ faptul c[ Inspec`ia Muncii este institu`ia care particip[ la ]nde-

Dac[ n-ave`i bani de dat, scoate`i de la bancomat.


6

10 noiembrie 2009 }n afara faptului c[ pl[tesc chirii mai mari, locatarii din Centrul Vechi nici nu ]\i pot cump[ra locuin`ele. Nu acela\i lucru se poate spune \i despre ANL-i\ti, care cu maxim 25.000 de euro ]\i pot cump[ra apartamentul.

TOPNEWS

Discrimina`i la chirie Este o diferen`[ ]ntre cei care locuiesc la ANL-uri \i cei din Centrul Vechi deoarece la ANL-uri chiriile sunt subven`ionate. Exist[ o lege special[ care prevede acest lucru. Dup[ vârsta de 35 de ani, chiria\ii locuin`elor ANL ajung s[ pl[teasc[ chirii normale viceprimarul C[t[lin Alexa

Pentru locuin`ele din Centrul Vechi, proprietarii ajung s[ pl[teasc[ pân[ la 200 de lei pe lun[, de\i nu beneficiaz[ de niciun fel de utilit[`i. Locuiesc ]n case vechi de peste 100 de ani, care la un cutremur risc[ s[ se d[râme, dar pl[tesc chirii mai mari decât cei din cartierele ANL. Nu beneficiaz[ de utilit[`i precum ap[, ca-

ANL C[lug[reni

Centrul Vechi

89 lei chiria/lun[ la un apartament cu dou[ camere inaugurat ]n 2003

200 lei chiria/lun[ pentru o locuin`[ mai veche de un secol

nalizare sau gaz metan, dar scot mai mul`i bani din buzunare, deoarece se consider[ c[ locuiesc ]ntr-o zon[ ultracentral[. }ntr-o astfel de situa`ie sunt mai multe familii din Centrul Vechi al municipiului, pentru care chiria lunar[ ajunge la 150-200 de lei. „Pl[tesc 200 de lei pe lun[ chirie \i nu beneficiez de nimic. Nu s-a f[cut nicio repara`ie de când m-am mutat ]n aceast[ cl[dire \i nici nu am ap[ \i canalizare. Sunt nevoit[ s[ merg pe la fântânile din apropiere \i

s[ car ap[ cu g[leata”, spune Ileana Bâclea. }n aceea\i situa`ie este \i familia Simiriuc. Sunt cinci persoane care locuiesc ]ntr-o camer[ \i pl[tesc lunar o chirie de aproximativ 120 de lei. „~inând cont de condi`iile pe care le avem, chiria este mare. Cei care locuiesc la ANL-uri beneficiaz[ de ap[, canalizare \i gaz, ceea ce noi nu avem. Mama mea s-a mutat aici ]n 1955. De atunci \i pân[ acum, nu sa mai f[cut absolut nimic”, sus`ine Cornel Simiriuc.

„Nu noi am stabilit aceste chirii” Florinel Gornea, directorul societ[`ii Locativa, cea care are ]n administrare locuin`ele aflate ]n proprietatea Consiliului Local, sus`ine c[ aceste chirii sunt stabilite ]n baza legisla`iei ]n vigoare. „Sunt câteva cazuri unde chiriile ajung la 150200 de lei pe lun[, dar nu noi am stabilit aceste chirii, ci s-a procedat

conform legii. }n plus, difer[ spa`iul \i zona. La ANL-uri, un apartament are 50 de metri p[tra`i, iar ]n cl[dirile din Centrul Vechi sunt care beneficiaz[ de 100-120 de metri p[tra`i”, a spus Florinel Gornea. Reprezentan`ii Prim[riei sus`in c[ aceast[ diferen`[ apare deoarece chiriile la locuin`ele ANL sunt subven`ionate pân[ ]n momentul ]n care chiria\ul ]mpline\te vârsta de 35 de ani. (R[zvan Sauciuc)

Profesori \antaja`i electoral de elevi Elevii folosi`i ]n campania electoral[ ]\i vor \antaja profesorii care au apelat la serviciile lor ]n aceast[ perioad[. Aceasta este opinia Adei Macovei, inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Aceasta a atras aten`ia cadrelor didactice c[ risc[ s[ ajung[ dup[ gratii dac[ vor apela la serviciile elevilor ]n campania electoral[.

]n campania electoral[, cu siguran`[ vor fi \antaja`i de elevi. De fiecare dat[ când un elev va avea vreun interes, va avea grij[ s[-i reaminteasc[ profesorului faptul c[ ]n campania electoral[ i-a fost de trebuin`[”, a spus Ada Macovei. Inspectorul \colar general a mai men`ionat c[ dasc[lii vor avea de suferit \i prin sc[derea imaginii \i a prestigiului ]n rândul elevilor. Ada Macovei a avut deja un conflict pe aceast[ tem[, a folosirii elevilor ]n campanie.

|efa educa`iei boto\[nene nu este de acord cu participarea elevilor la ac`iuni electorale, având ]n vedere c[ cele mai multe confirm[ri de ]mboln[viri cu virusul gripal AH1N1 sunt ]n rândul elevilor. Cât prive\te cadrele didactice care le cer diferite servicii electorale elevilor, inspectorul \colar general al I|J consider[ c[ nu este exclus ca respectivele persoane s[ fie \antajate ulterior de elevi. „Cei care vor solicita elevilor participarea

Conflictul \efei I|J a fost cu Ana B[rcule`, fostul inspector \colar general adjunct al I|J, demis ]n urma retragerii de la guvernare a Partidului Social Democrat. }n ziua venirii ]n campanie electoral[ la Boto\ani a lui Mircea Geoan[, 40 de elevi de la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” lipseau de la ore, vinovat[ pentru absen`e, ]n opinia Adei Macovei, fiind profesoara de istorie a unit[`ii, Ana B[rcule`. (Petronela Rotariu)

Conflict politic cu fosta coleg[

Recomand elevilor s[ nu participe la ac`iunile electorale din aceast[ perioad[, cu atât mai mult cu cât exist[ riscul expunerii ]mboln[virii. Transmit celor implica`i ]n campanie s[ nu se foloseasc[ de elevi ]n aceast[ perioad[ deoarece ]\i risc[ libertatea Ada Macovei, inspector general al I|J


7

10 noiembrie 2009 Dup[ ani buni ]n care FC Boto\ani a avut patru africani ]n lot, ]n acest sezon nu mai are niciunul. Ba mai mult, echipa are un singur str[in, nou venitul brazilian Pedroza.

SPORTNEWS

Campion la 14 ani Brian Alice Avasilc[i, noul campion na`ional la box, viseaz[ la prima convocare la lotul na`ional al României. Brian Alice Avasilc[i a fost descoperit de Victor Apetrei ]n urm[ cu un an \i jum[tate la \coala din Tocileni. A fost o selec`ie efectuat[ ]n \colile din jude` de antrenorul sec`iei de box a CS Boto\ani, ]n urma c[reia a fost ales \i sportivul care ]n urm[ cu trei zile a devenit campion na`ional. Brian Avasilc[i ]\i aminte\te c[ ]i pl[cea boxul de mic \i urm[rea toate meciurile care erau televizate. „Când eram mai mic, mi-am f[cut acas[ ]ntr-o magazie un sac de box \i ]n fiecare zi f[ceam singur antrenamente. Era o improviza`ie. }mi pl[cea foarte mult boxul \i m[ uitam la toate galele care erau televizate, dar nu m[ gândeam c[ ]ntr-o zi voi ajunge campion na`ional. La un moment dat, a venit domnul antrenor la \coal[ pentru a face o selec`ie \i mi-a spus s[ vin la câteva antrenamente. La ]nceput a fost greu, dar mi-a pl[cut foarte mult \i am decis s[ r[mân”, sus`ine Brian Avasilc[i. Dup[ câteva luni de preg[tire, sportivul boto\[nean a participat

gândeam la medalia de aur. Speram la o medalie, dar nu de aur”, sus`ine sportivul boto\[nean care din acest moment spune c[ se gânde\te ca ]n 2010 s[ ajung[ la lotul na`ional.

„Brian a reu\it s[ confirme ]ntr-un timp scurt” Victor Apetrei, antrenorul sec`iei de box a CS Boto\ani, spune c[ a fost o perioad[ de circa un an de zile ]n care Brian Avasilc[i s-a preg[tit pentru acest titlu. „

la un turneu la Bistri`a pe care a reu\it s[ ]l câ\tige. Ulterior, au mai urmat câteva meciuri de preg[tire la Ia\i, Suceava, Bac[u. „Chiar dac[ am câ\tigat f[r[

mari probleme, nu a fost u\or. To`i sportivii cu care am boxat erau bine preg[ti`i. Dup[ ce am trecut de primul meci, am avut un moral bun \i m-am sim`it foarte

bine ]n semifinale. }n final[ am fost foarte bine preg[tit psihic \i aveam ]ncredere ]n mine c[ voi reu\i s[ câ\tig medalia de aur. }nainte de acest turneu nu m[

„Brian a reu\it s[ confirme ]ntr-un timp scurt datorit[ talentului pe care ]l are \i datorit[ muncii prestate. De prima dat[ când l-am v[zut, mi-am dat seama c[ are calit[`i \i poate ajunge un foarte bun boxer. L-am adus la club unde avem spa`ii de cazare \i condi`ii destul de bune pentru preg[tire. A fost o perioad[ grea cu multe ore de antrenament. A trebuit s[ ]mbin[m \i \coala \i preg[tirea. El este elev ]n clasa a VIII-a la |coala num[rul 4 din Boto\ani”. Victor Apetrei, antrenorul sec`iei de box a CS Boto\ani

Keita impresioneaz[ ]n prima lig[ Fostul mijloca\ al FC Boto\ani a reu\it o serie de meciuri foarte bune ]n prima lig[ la Gloria Bistri`a, având trei goluri marcate ]n campionat. Fotbalistul ]n vârst[ de 22 de ani, transferat ]n vara cestui an de FC Boto\ani la Gloria Bistri`a, a reu\it s[ se impun[ \i s[ devin[ un juc[tor de baz[ ]n trupa lui Florin Halagian. Keita a debutat la Gloria Bistri`a ]n etapa a VI-a contra forma`iei Inter Pite\ti, fiind folosit 45 de minute ]n repriza secund[. În 13 etape, Keita a evoluat 378 de minute pentru Gloria Bistri`a \i a marcat de trei ori ]n partidele cu Dinamo Bucure\ti, Gaz Metan Media\ \i Pandurii Tg. Jiu. Senegalezul Souleymane Keita a venit la FC Boto\ani ]n vara anului 2008 de la clubul AS Marsa din Tunisia, gruparea boto\[nean[ pl[tind ]n total 20.000 de dolari pentru transferul acestuia. Keita nu a reu\it s[ evolueze ]n prea multe partide din cauza unor accident[ri, dup[ care a fost nevoit s[ plece ]n Senegal, deoarece clubul FC Boto\ani nu putea ob`ine permisul de munc[ pentru acesta. „Pe Keita l-am adus din Senegal ]n 2008 prin intermediul unui impresar cu care m[ cuno\team de mai mult timp. Principala problem[ a fost c[ la momentul acela Clubul FC Boto\ani avea datorii la bugetul de stat \i nu puteam s[ ]i ob-

A fost dat la schimb cu Simao }n vara acestui an, din cauza problemelor financiare, FC Boto\ani nu a mai putut pl[ti suma de 15.000 de euro din transferul brazilianului Ayres Simao \i l-a cedat la schimb pe Souleymane Keita la Gloria Bistri`a. Oficialii clubului FC Boto\ani regret[ acum c[ l-au cedat pe Keita pentru numai 15.000 de euro. „}n fotbal nu po`i s[ ai niciodat[ certitudinea c[ un juc[tor pe care ]l cumperi va confirma. Mai mult decât atât, juc[torii africani care au venit ]n România au avut fluctua`ii de form[ \i ]n plus se accidenteaz[ foarte des. Dac[ nu erau problemele financiare din var[, nu ]l cedam pe Keita pe aceea\i sum[ de bani”, a ad[ugat Cornel |fai`er.

Keita a fost diagnosticat cu ruptur[ a ligamentelor ]ncruci\ate `inem permisul de munc[. Keita a fost nevoit s[ plece ]napoi ]n Senegal \i a venit la jum[tatea returului campionatului trecut. Din p[cate, nu a evoluat prea mult pentru FC Boto\ani”, a spus Cornel |fai`er, pre\edintele FC Boto\ani. În sezonul trecut, Souleymane Keita a evoluat ]n 16 partide de campionat, din care opt timp de 90 de minute, pre-cum \i jocurile de Cupa României cu Ceahl[ul Piatra Neam` \i Gloria Buz[u.

}n toamna anului trecut, fotbalistul senegalez a fost la un pas de a renun`a la fotbal. El a fost diagnosticat cu ruptur[ a ligamentelor ]ncruci\ate, iar conduc[torii echipei FC Boto\ani au decis s[ renun`e la el. Souleymane Keita este singurul juc[tor african transferat ]n ultimii ani de FC Boto\ani, pentru care clubul a ]ncasat o sum[ de bani la transferul s[u. }n ceea ce ]i prive\te pe Kone Seydou, Derra Hamadou sau Ibrahim Kano, ace\tia au plecat gratis de la Boto\ani. „Kone joac[ ]n Portugalia \i nu mai am nici un con-

tact cu el. }n ceea ce ]l prive\te pe Kano, am vorbit cu impresarul lui \i acesta se simte frustrat de Boto\ani. El crede c[ ne-a adus trei-patru fotbali\ti foarte buni \i noi nu am \tiut s[-i utiliz[m. Kano acum joac[ ]n Burkina Faso. }n mod cert, la ei a fost o problem[ de adaptare. „Pe Kone am pl[tit 20.000 de euro \i nu am luat nici un leu, pentru c[ a fugit pur \i simplu. Pe Kano \i Derra am dat bani, dar \i ei au plecat gratis. Singurul câ\tig pentru noi a fost perioada ]n care ei au evoluat la Boto\ani”, a mai afirmat Valeriu Iftime. „

„La Keita e absolut surprinz[tor. Când era la noi, a avut probleme cu genunchii \i l-am trimis la o clinic[ de la Bac[u. Doctorii de acolo i-au f[cut un RMN \i au spus c[ are ligamentele ]ncruci\ate rupte. Nu a mai jucat deloc o perioad[ de câteva luni. Am vrut s[ ]l oper[m dup[ care, din cauza problemelor medicale, am decis s[ ]i l[s[m s[ plece ]napoi acas[. Impresarul lui a insistat s[ r[mân[, dup[ care l-am dat la Bistri`a. M[ bucur pentru el c[ a reu\it la Bistri`a”. Valeriu Iftime, finan`atorul FC Boto\ani. Pagin[ realizat[ de R[zvan Sauciuc


8

10 noiembrie 2009

TOPNEWS

Medicii vor face analize am[nun`ite pentru a vedea dac[ nu cumva cei doi copii \i-au g[sit sf^r\itul din cauza gripei porcine. }n paralel, poli`i\tii au deschis la r^ndul lor o anchet[.

Bebelu\i mor`i ]n condi`ii suspecte

Vie`i spulberate prea timpuriu de boli necru`[toare. S-a ]ntâmplat ]n numai 24 de ore ]n dou[ localit[`i din jude`ul Boto\ani, unde doi bebelu\i, unul de patru luni \i cel[lalt de un an, au murit ]n timp ce dormeau. Una din tragedii s-a ]nregistrat ]n localitatea Icu\eni Deal, unde un sugar de numai patru luni a

murit ]n somn. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ spun c[ decesul ar fi survenit din cauza mai multor afec`iuni de care suferea micu`ul. Când au v[zut c[ bebelu\ul nu mai mi\c[, p[rin`ii acestuia au chemat ambulan`a, ]ns[ personalul medical nu a mai avut ce s[-i fac[. Era singurul copil al unei familii de tineri din localitatea amintit[. Personalul medical de pe Ambulan`[ care s-a prezentat la fa`a locului ia ]n calcul \i varianta ca micu`ul s[ se fi ]necat ]n somn cu propriile secre`ii. El a fost g[sit ]n stop cardiorespirator ireversibil.

Moart[ dup[ o tuse Tot ieri, personalul de la Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ a mai fost solicitat la un caz, ]n localitatea Corni. Aici, o feti`[ care abia a ]mplinit un an a fost g[sit[ moart[ ]n pat de mama sa. P[rin`ii au povestit personalului medical de la Ambulan`[ c[ atât micu`a, cât \i sora acesteia mai mare, de trei ani, se sim`eau r[u de câteva zile, ]ns[, mama acestora a mers la medic doar cu fata mai mare. Le-a administrat, ]n schimb, ambelor copile acela\i tratament, respectiv sirop antitermic pentru copii \i medicamente simptomatice ]mpotriva tusei. (L.Lupa\cu)

Feti`[ sc[pat[ din casa mor`ii „Copilul prezenta hidrocefalie gigantic[ \i asfixie perinatal[. Astea sunt doar dou[ dintre diagnosticele puse la deces, ]ns[ ele sunt mai multe. Bebelu\ul s-a n[scut cu mai multe probleme de s[n[tate. A stat mai mult prin spital, inclusiv \i la Spitalul Universitar din Ia\i” Lidia Onofrei, purt[torul de cuvânt al DSP

Copila ]n vârst[ de 12 ani, salvat[, duminic[, ]n ultima clip[, din casa ]n care o prieten[ de-a sa \i bunicul acesteia \iau g[sit sfâr\itul, se afl[ ]n afara oric[rui pericol. Copila este ]nc[ sub supravegherea medicilor de la Spitalul de Copii. G.P., a ajuns mai ]ntâi la spitalul din Dorohoi, dup[ care a fost transferat[ la Boto\ani. Aceasta

a avut norocul s[ scape cu via`[ dintr-o tragedie. Venit[ ]n vizit[ la o prieten[ de-a sa, a dormit peste noapte la locuin`a bunicului acesteia. Din cauza unei sobe defecte, cealalt[ feti`[ \i bunicul ei au murit intoxica`i cu monoxid de carbon, singura care a fost salvat[ fiind G.P. Dup[ o noapte petrecut[ la Dorohoi, a fost transferat[ la Spitalul de Copii din Boto\ani, ]n prezent fiind monitorizat[ atent de medici. (D[nu` Rotariu) „Pe reanimare a stat foarte pu`in, a fost echilibrat[ \i transferat[ pe sec`ia \colari. Nu s-au pus probleme deosebite. Este ]n afara oric[rui pericol”. Iulia Kadar, purt[torul de cuvânt al Spitalului de Copii Boto\ani.

„Un echipaj ce venea de la o chemare a fost oprit de c[tre mama copilului ie\it[ ]n strad[, care i-a anun`at c[ un copil a decedat. Asistenta a intrat imediat ]n cas[, a g[sit copilul ]n stop cardio-respirator \i s-au ]nceput manevrele de resuscitare, conform protocolului, care, din p[cate, au fost f[r[ reluarea func`iilor vitale“. Liliana Mateciuc, medic specialist ]n urgen`e din cadrul SJA Boto\ani.


9

10 noiembrie 2009 Sediul Inspectoratului |colar Jude`ean s-a transformat ]n fort[rea`[. Nici o persoan[ nu intr[ ]n institu`ie dac[ nu are masc[ pe fa`[. |efii I\J sper[ ca ]n acest fel s[ ]mpiedice o eventual[ r[spândire a virusului gripal AH1N1 ]n rândul inspectorilor \colari. M[sura a fost impus[ de ieri.

TOPNEWS

Autorit[`ile, ]ncurcate de gripa profesilor Conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[ a cerut informa`ii suplimentare de la Ministerul S[n[t[`ii privind m[surile de protec`ie care pot fi luate ]n cazul profesorilor boto\[neni infecta`i cu virusul AH1N1. Tot mai multe suspiciuni de grip[ apar \i la cadrele medicale.

500 de doze de Tamiflu a primit s[pt[m^na trecut[ DSP de la rezerva de stat.

}n ordinul Ministerului S[n[t[`ii se precizeaz[ m[surile care pot fi luate ]n cazul elevilor con-

„A\tept[m preciz[ri din partea Ministerului S[n[t[`ii privind cele trei cadre didactice depistate cu virusul AH1N1, fiind singurele din `ar[, dup[ informa`iile pe care le avem. Legiuitorul nu precizeaz[ niciun fel de m[suri atunci când avem confirmare pentru un cadru didactic. Preciz[rile vor face parte, probabil, dintr-o anex[ la ordinul dat”. Gheorghe Apetroaie, director adjunct DSP

tamina`i cu gripa nou[, ]ns[ nu se face nici o referire la cadrele didactice. Drept urmare, autorit[`ile sanitare locale nu \tiu cum s[ procedeze, dac[ trebuie s[ suspende activitatea ]n \colile respective, ]n clase sau ]n cancelarie. }n cazul ]n care un elev contacteaz[ gripa porcin[, se suspend[ activitatea din clasa respectiv[ \i când sunt confirmate trei astfel de cazuri, se suspend[ activitatea \colii ]n totalitate. Cei trei profesori sunt de la |coala 12 Boto\ani, Grup |colar „Petru Rare\” \i Grup \colar „Dimitrie Negreanu”. Aceste

cazuri nu se suprapun cu alte cazuri ale elevilor, pentru c[ ]n aceast[ situa`ie s-ar fi dispus ]nchiderea institu`iei de ]nv[`[mânt.

Gripa porcin[ love\te \i ]n oamenii ]n halate albe De asemenea, personalul medical de la Unitatea de Primire a Urgen`elor a Spitalului Jude`ean va fi monitorizat dup[ ce un asistent s-a ]mboln[vit de grip[ nou[. „Contac`ilor de la Unitatea

de Primire Urgen`e a Spitalului li s-au recoltat probe, vor fi monitoriza`i, iar ]n situa`ia ]n care se vor confirma, a\tept[m deciziile din partea Ministerului S[n[t[`ii privind atitudinea fa`[ de aceast[ sec`ie destul de important[ a spitalului”, a spus Gheorghe Apetroaie, director adjunct al Direc`iei de S[n[tate Public[. Suspiciuni de grip[ nou[ sunt \i la Sec`ia ORL a Spitalului Jude`ean. Directorul adjunct al DSP sus`ine c[ ]n ultimele zile aceasta s-a confruntat cu un aflux de pacien`i cu sindrom febril \i afec`iuni din sfera ORL. El spune c[ vor fi recoltate noi teste de la persoanele suspectate c[ ar fi infectate cu noul virus, atât din Boto\ani, cât \i din Dorohoi, teste care vor fi trimise la Institutul Cantacuzino. La Seminarul Teologic din Dorohoi nu se mai fac recolt[ri pentru confirmare \i asta pentru c[ sunt ]nregistrate mai mult de trei cazuri, considerându-se c[ aspectul clinic \i epidemiologic sunt suficiente pentru a pune diagnosticul. (L.Lupa\cu)

Porcina gole\te gr[dini`ele Boto\[nenii se dovedesc ]n aceste zile extrem de precau`i cu s[n[tatea copiilor lor. Ieri, dup[ o s[pt[mân[ de vacan`[, a fost reluat[ activitatea ]n gr[dini`e. }n cele mai multe dintre acestea prezen`a copiilor a fost de ceva peste 50%. O mul`ime de p[rin`i au preferat s[-\i mai `in[ copiii acas[ de frica ]mboln[virii cu virusul gripal AH1N1. |i personalul medical al unit[`ilor pre\colare a selectat copiii, ieri diminea`[, iar cei cu viroze au fost trimi\i acas[. „Copiii au fost tria`i de

diminea`[ \i nu s-a permis accesul celor bolnavi ]n gr[dini`[. Sunt ]ns[ \i p[rin`i care au `inut copiii acas[

Nici la gr[dini`ele din jude` prezen`a nu a fost de sut[ la sut[ ]n prima zi dup[ minivacan`[. La Gr[di-

s[ `in[ copiii acas[”, a men`ionat Doini`a Lupu.

Copiii de gr[dini`e \i clase primare, cei mai vulnerabili din cei 180 copii ]nscri\i la Gr[dini`a 9 din Dorohoi au fost prezen`i ieri dup[ terminarea vacan`ei.

de fric[ s[ nu se ]mboln[veasc[”, a spus o educatoare de la Gr[dini`a Nr.19 din municipiu. Copii re`inu`i acas[, preventiv, au fost \i la Gr[dini`a Nr. 6 din municipiu.

ni`a Nr. 9 din municipiul Dorohoi frecven`a pre\colarilor a fost mai redus[ fa`[ de o perioad[ obi\nuit[. „Nu sunt bolnavi, dar p[rin`ii s-au speriat de virusul AH1N1 \i prefer[

Situa`ia cu prezen`a copiilor ]n prima zi de reluare a activit[`ii ]n gr[dini`e a fost centralizat[ \i la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). }n func`ie de prezen`a din jude`, dar mai ales din cele dou[ municipii, adic[ acolo unde au fost confirmate mai multe cazuri de grip[ nou[, se va hot[r] dac[ este necesar[ ]nchiderea unit[`ilor pe o perioad[ temporar[ ]n vederea efectu[rii dezinfec`iei. „Trebuie s[ avem grij[ ]ndeosebi de copiii din gr[dini`e \i de cei din clasele I –IV.

Ei sunt cei mai expu\i \i vulnerabili la noul virus gripal AH1N1. Atât p[rin`ii, cât \i cadrele didactice trebuie s[-i monitorizeze cu aten`ie pe copii pentru a preveni eventualele cazuri de ]mboln[viri ]n comunit[`ile de copii”, a spus Ada Macovei. (Petronela Rotariu)

„Nu au fost adu\i to`i copiii. Azi sunt prezen`i cam 80% dintre ei. Sunt \i câ`iva copii cu viroze \i au fost trimi\i la medicii de familie”. Mirela Achirei, directorul gr[dini`ei 6 din municipiul Boto\ani


10

10 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere * Vând garsonier[ zona industrial[, 24 mp, renovat[ complet. Pre` 56000 Ron negociabil. Telefon: 0755637760; 0754296984.(1589-3)

Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * URGENT! Vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ Prieteniei, et.1, balcon, pe mijloc, ]mbun[t[`iri, D, 85.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ zona Spitalului de copii, 22mp, renovat[, baie, 55.000 lei.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N)

* Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ confort 1,D, c[r[mid[,et.1,zona Liceul Economic, 80000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \arpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[,zona \tefan Luchian,et.2,28,38 mp utili,T,G+F,u\[ metalic[,mobilat[,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar,27 mp,D,renovat[,T,G +F,P,instala`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[, D , BCA pe cadre,etaj intermediar,27 mp,cu toate ]mbun[t[`irile, 24000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ ,11 mp, Unirii, parter, cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice. Pret 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ confort II, c[r[mid[, etaj 2, pe mijloc, la soare,la strad[, zona ASCON.Pret 15000 euro u\or negociabil. 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[,conf.2, 22mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[, 26mp, et4,cu imbun[t[`iri(gresie, faian`[,termopan) Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, cu balcon (beci), ]mbun[t[`iri, gaz separat, pre` 22.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere,zona maternitate,et.2,51 mp,D,CT,T, c[r[mid[, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,D,fara imbunatatiri,28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie,\arpant[,64 mp total,D,CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000 Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 2 camere * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(25) * Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 35.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, spa`ios, curat, \arpant[, D, 29.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 28000E neg. Tel. 0749/093.838.(V)

* Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.2, 53mp, SD, 30.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V)

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu, 52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 32.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Calea Na`ional[,1C D, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 45.000E.Tel. 0749/093.838.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

CT,T,33000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere zona S[venilor,D,52 mp utii,et.4,\arpant[,Tpa`ial,G+F,30000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,turn,D,51 mp,CT,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bulevard,construc`ie nou[,la cheie,Su: 49,20 mp,CT,T,la mansarda,36900 euro. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Teodor Calimachi,parter,SD,56 mp,fara imbunatatiri,32000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii,la strad[,et.2, D, mobilat \i utilat, CT, AC, T, G+F, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,et.1,56 mp,CT,T,AC,ultramodern,zona Calea Na`ional[-Stejari,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere,SD, parter,Stefan Luchian,34000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56 mp, et.4,cu imbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana. Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,47mp, decomandat,zona Bucovina Pre` 38.000 euro neg Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,decomandat, parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 70mp,CT,modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat,50mp, et4,modernizat cu toate imbun[t[`irile CT,zona Independen`ei.Pre` 30000euro .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri, zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \arpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucovina (Lic. Economic), s. 45 mp, et. 1, pre` 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[, parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii (Mall), s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 43.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii(Pacea) 38500 euro Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,centrala termica, etaj 6 din 10,35000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,et.2,54 mp cu balcon,SD,

* Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, 56 mp, BCA pe cadre, gaz

* Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând urgent apartament cu 2 camere, zona Prim[verii (APA GRUP), s. 46 mp, SD, et 1, pre` 29.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)


11

10 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucecea, s. 55 mp, D, et. 3, toate ]mbun[t[`irile, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 25.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona T.Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), s. 30 mp, D, et. 2, pre` 85.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s.c. 110 mp (include extinderea), teren ]n fa`[ proprietate 86 mp, loc parcare pe teren proprietate, pretabil pentru cabinet medical, birouri, etc., pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu (Pia`a Mic[), s.52 mp, SD, et. 1, pre` 38.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii (muzeul etnografic), s.48 mp, D, et. 1, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s.49.5 mp, SD, et. 1, pre` 31.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Cap[tul 1, s.51 mp, SD, parter, cu balcon, posibilitate de extindere lateral, pre` 30.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s.50 mp, D, et.1, pre` 31.500

euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Apartamente 3 camere * SCHIMB apartament 3 camere (T.Vladimirescu, et.3, 62 mp, soare) cu garsonier[ plus diferen`[. Telefon: 0746277689. (1612-2) * Complex Bulevard, apartament 3

AGENDA IMOBILIAR|

camere, decomandat, 2 balcoane, et.1, box[ 20 mp, accept: rate, credit sau variante, 0743797258.(1613-1) * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(9) * Vând apartament 3 camere Al.Nucului, 62 mp, decomandat, 29.000 E.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Stejari, etj.1, 74mp, complet renovat, CT, termopan, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere }mp.Traian, et.2, renovat complet, CT, T, D, 42.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,45 mp utili,et.3,SD,gaz separat,f[r[ ]mbun[t[`iri,balcon,zona Prieteniei,28000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Seconf,et.2,SD,65 mp,CT,2 bai,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,78 mp,\arpant[,CT,T,G+F,renovat, merit[ v[zut,zona Stejari.Pre`;50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Bucovina, et.1,D,recent renovat,D, CT,T,mobila bucatarie,ultramodern,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Octav Onicescu-Parc Eminescu, \arpanta, 70 mp, D, total renovat, CT, T, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,62 mp utili,parter,f[r[ ]mbun[t[`iri,zona Prim[verii,32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp, ultramodern,CT,T,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari, et.1, 74 mp, CT, T, G+F, P, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona IRE,parter,D,60 mp,CT,termosistem,ideal \i spa`iu comercial,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,SD,64 mp,G+F, P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard,et.1,65 mp,renovat,CT, AC,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona |tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina (Biserica Trei Ierarhi), et. 2, D, s. 60 mp, toate ]mbun[t[`irile, mobilat, pre` 46.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere D, etaj intermediar, 67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament cu 3 camere, zona S[veni, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere, 70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT, Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bulevard, et. 3, SD, s. 50 mp, renovat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250)

* Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,d]n care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A)

* Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4, sarpanta,str |tefan Luchian. Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260)

* Vând apartament 3 camere,decomandat, 70mp,et.4,zona Parcul Tineretului. Pre` 33.000 euro/neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu (\coala nr. 14), et. 1, D, s. 67 mp, gaz separat, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, SD, s. 70 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

Apartamente 4 camere * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 45.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3,D,CT,2 balcoane,G+F,88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mic[ Grivi`a, D, et.1, 2 b[i, 2 balcoane, CT, G+F, T-dormitoare . Pre`: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC, T,G,F,zona Casa Tineretului.Pre`:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[,toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, modificat 3 camere, 92 mp, et.2, D, multiple imbunatatiri, CT, T, G+F, Pret: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, etaj


12

10 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4camere, decomandat,et2, f[r[ imbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Pia`a Mare. Pre` 75000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis \coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Marchian, et. 3, D, s. 82 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R) * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v)

teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* Vând cas[,zona Bulevardul Mihai Eminescu,450 mp,la strad[,8,5 ml deschidere,2 camere,locuibil[,CT,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* URGENT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând cas[ nou[ Biserica Lipovenean[, la cheie, 3 camere, baie, buc[t[rie, demisol mare, 400mp teren amenajat, foi\or, 65.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, pretabil[ \i pentru o afacere.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com. Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+ AC, ap[, curent, 10.000 E.Tel. 0748.115.912.(V)

* Vând cas[ b[trâneasc[ cu 1200mp teren Alex. cel Bun, zon[ lini\tit[, 65.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95)

* Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E. Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Vând cas[ nou[ din c[r[mid[ Baisa, la ro\u, garaj, 400mp teren, 65.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

Case * V^nd cas[ nou[, la cheie, \oseaua Ia\ului, P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 1300 mp, curte amenajat[, la strad[, 230000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V)

construc`ie nou[,toate utilit[`ile,CT pe lemne,T,G+F,P,living+terasa,80 mp,teren 250 mp,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând ]n zona S[venilor,cas[

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vând garaje, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, Ale. \colii, Col. V. Tomoroveanu, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191)

* Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150mp utili,500mp teren,mobilat[, toate utilit[`ile,zon[ lini\tit[, sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 85000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, 198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92)

* V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240 mp curte ,anexe, beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg.TEL: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022 * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp

* OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161)

* Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Terenuri * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(29) * Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V) * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp

* Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni, suprafa`[ dreapt[, 1100E/ha.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

AGENDA COMERCIANTULUI


13

10 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE * Vând 30 ha teren zona Tru\e\ti, la strad[, 40.000 E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti, 500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând ]n zona Stânce\ti,parcele de teren de 4500 mp,intravilan cu deschidere de 40 ml-3 euro/mp neg;5000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:3 euro/mp neg si 17000 mp,extravilan cu deschidere de 50 ml-pret:1,5 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând teren,zona Pu\kin, 500 mp, deschidere de 20 ml, 20000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * 2700 mp Lebada,19 m deschidere la sosea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 17000 mp Lebada,40 m deschidere la sosea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp Lebada,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* 730 mp Hudum, 13,5 m latime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* 3600 mp,str.Ion Creanga,40 m deschidere, 50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând terenuri suprafe`e 500mp, 1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 28Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* 27 ha C[t[m[r[\ti Deal, pretabil pt constructii, 250 m deschidere, 1 euro/mp, sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

* 5000 mp, ]n spate la ANL Bucovina,50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni. Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\aniIa\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 6euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da. Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 40euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml, zona Tulbureni Pre` 25 euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 22 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile, zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

PREST|RI SERVICII

* Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre:

- organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI 0740.413.969 Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda Bucovina-Curte\ti. Pre` 62euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni, deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton, com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 35400 mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de

33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/ mp .Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Vând teren 900mp, intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 13.000lei. Tel. 0741497829.(A)

* Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Vând teren 472mp, 19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A)

* Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N)

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310)

* Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n aproprierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134)

* Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/ mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/ mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa \apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Vând teren ]n zona Popa \apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* URGENT.3 loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237)

* V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal

* Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat


14

10 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Spa]ii comerciale * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

Cump\r\ri * CUMP{R ac`iuni “fondul proprietatea”, litigii legea 10, legea 18, dosare ANRP. Accept intermediari avoca`i. 0748.433.320.(18)

* Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând spa`iu 125 mp,Autogar[, 1000/mp+ TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Cump[r garsoniere, apartamente, case. Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând spa`iu comercial, 40mp,zona C.Na`ional[ Pre` 725euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât ]n Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402

o ~nchirieri

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(25) * Primesc ]n gazd[ un b[iat(elev) sau o fat[(elev[). Telefon: 0727379450.(1624-1)

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Claudia ~U~UMAN Distribu`ie: Redactori: Dan IACOB Bogdan CALINIUC Economic: Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU Mariana D[nu` ROTARIU MARANDIUC L[cr[mioara LUPA|CU Publicitate: Monica AIONESEI Marcel BUNDUC R[zvan SAUCIUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

* Caut coleg[ de apartament, zona liceului Mihai Eminescu. Rela`ii la telefon: 0757.386.942.(A-5)

Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere garsonier[ semimobilat[, zona Pacea. Telefon: 0231/529113.(1623-3)

* }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300/ luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Primesc fete ]n gazd[, zona stadion. Condi`ii bune. Telefon: 0757.343.211.(1622-4)

* }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C. Nationala,zona Mall, Select). Tel. 0741497829.(A)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N)

* Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N)

* }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i I.Tr[ian .Pre` 100euro/lun[ \i 130 euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere Prim[verii, semimobilat, CT, T, 800 lei/ lun[.Tel.0 749/09.38.38.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere,D,et intermediar,Bucovina, 300/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Cuza Vod[(l[ng[ Rapsodia), 2 b[i, renovat complet, CT, T, nemobilat, 300E/lun[. Tel.0744/530.803.(V)

T Auto

* Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/ lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitnes, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V)

* Mercedes Sprinter, fabrica`ie 1998, import Anglia, motor 2300 cmc, frigorific, 2650 E negociabil. Telefon: 0758586008.(1609-1)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona \coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`ii comerciale zona Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* URGENT! Vând Opel Calibra, 1991, benzin[ oglinzi electrice, interior piele, jante aliaj, trap[, ]nchidere centralizat[, ABS, proiectoare cea`[, alarm[, faruri xenon, geamuri electrice, dvd, ceasuri plasm[, sistem audio, totul func`ioneaz[, verificare 2011, interior piele, triple leduri, ma\in[ între`inut[, consumabile schimbate. Pre`: 2300 EURO. Telefon 0740.549.001.(3)

V=nz\ri Diverse * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

Prest\ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (25) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

Matrimoniale * Domn italian doresc cuno\tin`[ doamn[ pentru c[s[torie, vârsta 35-45 ani. Telefon: 0747253199. (1606-5)

Angaj\ri * Angajez personal calificat (care a mai lucrat ]n domeniu) pentru sp[l[torie auto. Telefon: 0740026104.(1608-5) * LESSOR-partener Orange angajeaz[ consilier vânz[ri. Dac[ ai experien`[ ]n vânz[ri, studii medii, \tii s[ utilizezi un PC, ai mai lucrat cu acte contabile, ai abilit[`i avansate de comunicare \i ]`i dore\ti s[ faci performan`[, trimite un CV pe adresa: resurse.umane @lessor. ro. cu titlul: cv…botosani…(1615-1) * Club privat Suceava angajeaz[ dansatoare, osp[tare. Oferim gratuit cazare, mas[, calificare, salariu: 300-1000 E. Informa`ii: 0742907766.(1617-4) * Bar NIGHT CLUB Austria caut[ dansatoare majore. C^\tiguri: 5-10.000 euro/lun[. M^ncare+cazare la dispozi`ie. Da`i bip - sun[m noi dup[ ora 21. Telefon: 0768.682.741; 004369910079722".(5)

* FIRMA Germany Nightlife angajeaz[ dansatoare \i animatoare pt diferite cluburi de noapte ]n Germania. Se ofer[: contracte de munc[, câ\tig lunar foarte bun \i mult[ seriozitate. La cerin`[ posibilit[`i de cazare. Cerin`e: vârsta minim[ 18 ani, cunoa\terea limbi engleza sau germana, punctualitatea \i seriozitatea este foarte important[. Informa`ii la: 0732.941.876 sau 0049/1624.222.267. Poze cluburi: german-nightlife.de.(1)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441

Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129

ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


15

10 noiembrie 2009 M[\ti antigrip[ marca Botezatu. Celebrul designer vestimentar va lansa ]n viitorul apropiat o linie de m[\ti de protec`ie ie\it[ din comun. Pe `es[tur[ vor fi ata\ate mai multe Cristale Swarovski. Potrivit Libertatea, m[\tile lui Bote vor fi destinate ini`ial modelelor sale, dup[ care va urma o lansare la sfâr\itul lunii noiembrie.

MONDENEWS

Oana Roman, molipsit[ de moda \oferilor sexy Fiindc[ este ocupat[ peste m[sur[ cu noua ei slujb[ de director de imagine la o companie aerian[, fiica lui Petre Roman nu mai are timp s[ piard[ ore ]ntregi ]n trafic. A\a c[ \ia ales un \ofer profesionist. }ns[ pe cât de priceput este ]n arta condusului, pe atât de sexy se dovede\te a fi tân[rul. „Nu am angajat un \ofer neap[rat pentru mine, ci mai mult pentru familie. }l folose\te \i mama când are nevoie, plus c[ o duce \i pe Calina, nepoat[-mea, la \coal[”, a declarat Oana pentru Click!. F[r[ ]ndoial[ ]ns[, Oana va trebui s[ apeleze la un alt \ofer. Mai devreme sau mai târziu, tân[rul va urca \i el pe podiumurile de prezentare.

Elena B[sescu st[ prost cu nervii Dup[ o vizit[ ]ntr-un salon de frumuse`e, de unde majoritatea femeilor ies relaxate \i ]ncântate de propria imagine, Eba a ar[tat c[ se poate \i contrariul. Sâmb[t[, pe ]nserat, mezina pre\edintelui a petrecut aproape o or[ la un „beauty center”, apoi a plecat valvârtej spre sediul de campanie al lui Traian B[sescu din centrul vechi al Capitalei. Odat[ ajuns[ la destina`ie, Elena s-a oprit pre` de câteva minute ]n pragul imobilului pentru „a-i pune la punct” pe paparazzii Ring care se aflau pe urmele ei. Le-a repro\at, agitat[ \i gesticulând nervoas[, c[ nu mai vrea s[ fie fotografiat[. La un moment dat, s-a lini\tit \i a realizat, a\a cum i-au explicat ziari\tii, c[ este pe domeniul public \i c[ nu este victima unei indiscre`ii. Misterul r[mâne totu\i: unde \i-a pierdut Eba zâmbetul?

Horoscop E Berbec Este momentul s[ v[ folosi`i inspira`ia \i creativitatea la locul de munc[ sau ]n afaceri. Ar fi bine s[ `ine`i cont de sfaturile unei persoane mai ]n vârst[ din familie. Evita`i s[ ]i face`i repro\uri partenerului de via`[.

prietenii. V[ sf[tuim s[ nu ]ncepe`i mai multe treburi deodat[. Fi`i mai prudent când vorbi`i, pentru c[ s-ar putea s[ nu v[ pute`i respecta promisiunile! Evita`i cearta cu o femeie! Dup[-amiaza v[ sim`i`i mult mai bine ]n mijlocul familiei.

F Taur

L Scorpion

Zi bun[ pentru realiz[ri importante pe plan social \i material. Profita`i de ocaziile care apar, pentru c[ ave`i \anse s[ ob`ine`i câ\tiguri frumoase! V[ sf[tuim s[ ave`i r[bdare \i s[ nu for`a`i lucrurile.

G Gemeni S-ar putea s[ ]ntâmpina`i dificult[`i la serviciu, din cauz[ c[ sunte`i stresat de problemele b[ne\ti. V[ sf[tuim s[ v[ p[stra`i calmul, altfel pute`i avea probleme cu s[n[tatea din cauza stresului.

H Rac

|erban Georgescu a murit iubind-o pe M[d[lina Manole }n cei trei ani de c[snicie cu regretatul compozitor, actri`a Eniko Marilena Bartas sus`ine c[ a trebuit s[ ]mpart[ dragostea so`ului ei cu fosta lui nevast[, M[d[lina Manole. Amintirea celor mai bine de zece ani de mariaj aparent fericit cu „Fata cu p[rul de foc” nu au luat sfâr\it odat[ cu pronun`area divor`ului sau cu jur[mântul f[cut noii so`ii. Nici m[car venirea pe lume a Alessiei Ana-Maria, feti`a lui |erban \i a lui Eniko, nu avea s[ pun[

punct sentimentelor pe care compozitorul ]nc[ le purta M[d[linei. Acum, la doi ani \i jum[tate de la stingerea fostului ei partener de via`[, v[duva m[rturise\te chinurile prin care a trecut, din postura de nevast[, dar sus`ine c[ a ]nv[`at s[ tr[iasc[ povestea de dragoste ]n trei. „A murit iubind-o pe M[d[lina, iar ]n timpul vie`ii m-a f[cut zi de zi s[ simt, s[ tr[iesc sentimentele pe care le avea”, m[rturise\te Eniko Bartas, ]n Click.

Giulia s-a desp[r`it de fratele lui |erban Huidu Dup[ aproape doi ani de rela`ie \i-au spus adio! Giulia Anghelescu \i Vlad Huidu, fratele lui |erban Huidu, nu mai formeaz[ un cuplu, cei doi hot[rând, ]n urm[ cu câteva zile, s[ porneasc[ fiecare pe drumuri separate, a aflat agen`ia de pres[ monden[. Noua component[ a trupei DJ Project nu vrea s[ intre ]n

detalii asupra motivelor desp[r`irii \i se rezum[ ]n a recunoa\te c[ lucrurile dintre ei nu mai erau la fel ca la ]nceput. Giulia \i Vlad s-au logodit ]n luna februarie \i pl[nuiau s[ organizeze nunta anul viitor, cânt[rea`a fiind cerut[ de so`ie ]ntr-un cadru extrem de romantic, la Disneyland, la Paris.

Mar`i, 10 noiembrie 07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Profesii (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), o edi`ie complet[ a \tirilor prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar 18.30 - 18.45 Spune-mi o po-

veste! 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]), emisiune realizat[ de Anca Nechita 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 }tirile Tele'M (d), ultimele \tiri ale zilei 22.15 - 22-30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

Sim`i`i nevoia s[ face`i ceva deosebit, s[ ie\i`i din \abloane. }ncerca`i, este mai bine decât s[ v[ pierde`i timpul cu nimicuri! Pute`i face schimb[ri ]n cas[ sau s[ c[l[tori`i. V[ sf[tuim s[ nu investi`i sume mari f[r[ s[ v[ consulta`i cu partenerul de via`[.

I Leu Ave`i ocazia s[ face`i o schimbare important[ pe plan profesional: fie g[si`i alt loc de munc[, fie sunte`i avansat. Oricum, partenerul de via`[ nu este mul`umit, pentru c[ va trebui s[ munci`i mai mult.

J Fecioar\ Diminea`a afla`i o veste rea cu privire la o persoan[ cunoscut[ \i sunte`i nevoit s[ v[ schimba`i programul. S-ar putea chiar s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie. Partenerul de via`[ reu\e\te s[ v[ lini\teasc[ \i v[ ajut[ s[ v[ limpezi`i gândurile.

K Balan]\ }n prima parte a zilei ave`i o stare confuz[ la serviciu \i la o ]ntâlnire cu

O rud[ apropiat[ v[ invit[ la o petrecere ]n ultima clip[. Cheltuielile pe care sunte`i nevoit s[ le face`i v[ dep[\esc \i trebuie s[ v[ ]mprumuta`i. V[ sf[tuim s[ nu v[ face`i probleme, pentru c[ totul se rezolv[ mai u\or decât crede`i. ]ncerca`i s[ termina`i ce a`i ]nceput!

M S\get\tor Dup[-amiaza pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]n care ave`i mari satisfac`ii pe plan social \i financiar. }ntâlni`i o persoan[ care v[ propune o colaborare nesperat de avantajoas[. V[ sf[tuim s[ accepta`i oferta. Nu fi`i ner[bd[tor! Ar fi bine s[ `ine`i cont de intui`ie.

N Capricorn La serviciu au loc schimb[ri nea\teptate. Este posibil s[ se manifeste nemul`umirile acumulate ]n timp. V[ recomand[m s[ nu semna`i liste de adeziuni, pentru c[ s-ar putea s[ v[ lega`i la cap f[r[ s[ v[ doar[.

O V\rs\tor Sunte`i nevoit s[ face`i cheltuieli neprev[zute, cu care partenerul de via`[ nu este de acord. Este posibil chiar s[ ajunge`i la ceart[. Spre sear[, primi`i un telefon care v[ schimb[ programul pentru a doua zi. S-ar putea s[ fie vorba despre o delega`ie urgent[.

P Pe[ti Diminea`a primi`i o veste despre o mo\tenire \i deveni`i agitat. Dup[-amiaza v[ preg[ti`i s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]mpreun[ cu ]ntreaga familie. Este posibil s[ ave`i dificult[`i de comunicare cu colegii \i cu prietenii. V[ recomand[m s[ nu v[ precipita`i. Concentra`i-v[ asupra problemelor urgente!

Bancul zilei Psihiatru \i poli`ist la sta`ia de benzin[ }n Parlament urmeaz[ s[ se voteze o lege prin care, la fiecare sta`ie de

benzin[ s[ se pun[ un psihiatru \i un poli`ist. Psihiatrul s[ constate starea de s[n[tate mintal[ a celor care cump[r[, iar dac[ sunt ]ntregi la cap, s[-i dea pe mâna poli`istului, s[ vad[ de unde au bani...

O re`et[ pe zi Bor\ ro\u cu afum[tur[ Ingrediente: trei sfecle ro\ii, o ceap[, un morcov, un ardei gras, o `elin[, o r[d[cin[ p[stârnac, dou[-trei linguri o`et, dou[-trei coaste afumate de porc, bor\ acru, p[trunjel verde, sare, piper, foaie de dafin, cimbru. Mod de preparare: Rade`i sfecla pe r[z[toarea mare, o da`i la fiert ]n ap[ rece cu sare \i o`et. Dup[ 15 minute ad[uga`i ceapa, morcovul, ardeiul, `elina, p[stârnacul date pe r[z[toare sau pe robot. Separat fierbe`i coastele afumate. Trebuie s[ fiarb[ foarte bine, pân[ se poate dezosa u\or. Când

legumele sunt fierte, ad[uga`i carnea, condimenta`i, acri`i, mai da`i un clocot, ad[uga`i p[trunjelul. Servi`i cu smântân[.


CMYK

16

10 noiembrie 2009

ULTIMAOR{

Un b[ie`el ]n vârst[ de trei ani, l[sat nesupravegheat, a provocat duminic[ un incendiu care a distrus cinci tone de furaje, pagubele ridicându-se la câteva sute de lei. Focul a izbucnit la un depozit de furaje din satul CotuMiculin`i, comuna Co`u\ca. Focul a distrus cinci tone de furaje, pompierii luptând cu fl[c[rile timp de o or[.

BMW furat, transformat ]n fiare vechi

Vorbe-n vânt

„Paza \i-a dovedit ]ntru totul eficien`a prin st[pânirea copiilor ]n centre \i reintroducerea disciplinei. }n ceea ce prive\te hrana, copiii nu mai m[nânc[ diminea`a pâine cu gem, la amiaz[ pâine \i seara iar pâine, exist[ un echilibru alimentar. Indicatorii economici sunt cu totul mai buni decât ]nainte”

Un tân[r din B[lu\eni, dup[ ce a furat ma\ina unui prieten, s-a instalat la volanul autoturismului pe care l-a condus cu vitez[ pân[ a ajuns ]ntr-un copac. A fost nevoie de interven`ia unui echipaj al descarcer[rii pentru a-l scoate din ma\ina distrus[. Evenimentul a avut loc duminic[ diminea`[, la volanul BMW-ului „]mprumutat” fiind Ciprian P., ]n vârst[ de 28 ani. Accidentul a avut loc pe DN 29D ]n localitatea Guranda. Tân[rul de 28 de ani a luat autoturismul boto\[neanului Vasile B ]n timp ce se aflau la discoteca din C[l[ra\i. Proprietarul ma\inii i-a dat cheile lui Ciprian P. pentru a pune o hain[ ]n portbagaj. }ns[ acesta, de\i nu avea permis de conducere \i nici acceptul proprietarului ma\inii, a urcat la volanul autoturismului \i a plecat din C[l[ra\i la Guranda. }n aceast[ localitate tân[rul a pierdut controlul volanului \i s-a izbit ]ntr-un pom de pe marginea drumului. }n urma impactului, Ciprian P. a r[mas blocat ]n ma\in[, fiind necesar[ interven`ia echipajului de descarcerare al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[.

Liviu R[d[\anu, directorul DGASPC

„Pe mine m[ intereseaz[ s[ m[ descurc ]n acest sezon rece. S[ am bani pentru combustibil pentru perioada de acum. Datoriile acumulate de vechea conducere nu m[ intereseaz[. Eu când am plecat de la conducerea unit[`ii, am l[sat \coala f[r[ nici un leu datorie”

Fa`[ de Ciprian P. au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice f[r[ a poseda permis de conducere, refuz de recoltare a probelor biologice ]n vederea stabilirii alcoolemie, \i abuz de ]ncredere

Sergiu Lungu, director Grupul |colar „Alexandru Vlahu`[” |endriceni

Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani

Accidentatul se va alege cu dosar penal Ciprian P. a fost r[nit grav, fiind transportat de o ambulan`[ la Spitalul Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”.

„Tân[rul a suferit un politraumatism prin accident rutier, având mai multe leziuni la nivelul toracelui \i al membrelor, fiind predat medicilor de la urgen`[ ]n stare stabil[”, a declarat un cadru medical al Serviciului Jude`ean

de Ambulan`[. Pentru a-\i ]ngreuna situa`ia \i mai mult, la spital, Ciprian P. a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei. Drept urmare, se va alege cu dosar penal. (D[nu` Rotariu) PUBLICITATE

Evenimentul de Botosani nr.1483  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1483  

Ziarul orasului tau!