Page 1

CMYK

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 257 (1478) • Miercuri, 4 noiembrie 2009 • 16 pagini

PUBLICITATE

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

Gripa porcin[ pune lac[te pe spitale Vizitatorii \i apar`in[torii bolnavilor din spitalele jude`ului nu mai au voie, de ieri, pe sec`iile unit[`ilor. Urmare a numeroaselor focare de grip[ cu virusul AN1H1, Ministerul S[n[t[`ii a dispus, printr-un ordin, instituirea carantinei ]n toate spitalele din `ar[. Pagina 3

Oamenii de afaceri, „pu\culi`[” pentru partide Câ`iva oameni de afaceri boto\[neni recunosc senin c[ ]n campania electoral[ dau bani la toat[ lumea. Culmea este c[ de dona`ii nu prea \tiu \i \efii partidelor.

Pagina 8

B[taie politic[ ]ntre inspectorii \colari Mircea Geoan[ a b[gat scandal ]n Inspectoratul |colar. Inspectorul Mihaela Hunc[ este acuzat[ de \efa ]nv[`[mântului boto-

\[nean c[ \i-a luat concediu medical numai ca s[ ]l vad[ pe pre\edintele PSD.

Pagina 5


2

4 noiembrie 2009 De luni pân[ sâmb[t[, programul la Eviden`a Popula`iei este 8.00-20.00, iar ]n zilele scrutinului electoral, adic[ duminic[ 22 noiembrie \i 6 decembrie, serviciul va fi deschis ]ntre orele 8.00-21.00.

STARTNEWS Campanie electoral[ tragi-comic[ Scenariile candida`ilor la pre\edin`ie au cam aceea\i structur[ tragi-comic[, de parc[ ar fi fost f[cute de una \i aceea\i persoan[, mai pu`in scenariul lui Traian B[sescu, chiar dac[ \i al lui este atins de-un fior tragi-comic, se simte de la o po\t[ doza de realism care-i confer[ o aur[ de autenticitate. Cu siguran`[, prima mea fraz[ din acest editorial va atrage un cor de ]njur[turi, voi fi Lucian Alecsa acuzat de subiectivism, de pedelism accentuat sau ]mi va fi alipit atributul de lingu\itor. Mircea Geoan[ este candidatul cel mai disperat, pe lâng[ agresivitatea verbal[ de care d[ dovad[ ori de câte ori apare ]n public, are \i un discurs dispus pe-o partitur[ mincinoas[. S[ m[ explic. S-o lu[m metodic. Vine \i promite studen`ilor locuri ]n c[mine \i locuri de munc[ dup[ terminarea studiilor. Stau \i m[ ]ntreb dac[ domnul Mircea Geoan[ are atâtea locuri de munc[ la D[buleni, acolo unde ]\i are colegiul, pentru cel pu`in 1% dintre absolven`ii de studii superioare de la Universitatea andronescian[ „Spiru Haret”. Sau poate c[ pre\edintele PSD inten`ioneaz[ s[-i transforme pe \omeri ]n harbuzari de D[buleni \i s[ le dea câte 20 de mii de euro avans, a\a cum promisese anul trecut c[p\unarilor care se vor ]ntoarce la vatra str[bun[. De asemenea, promite ieftinirea alimentelor \i produselor de strict[ necesitate. Poate c[ pesedistul nostru are ceva for`e magice, numai a\a ar putea satisface poftele celor care-l ascult[ cu atâta plec[ciune. M[ ]ntreb de multe ori dac[ Mircea Geoan[ realizeaz[ c[ este ]ntr-o campanie pentru pre\edin`ia României sau dore\te s[ reinventeze CAP-urile de alt[ dat[ \i lupt[ spre a prinde func`ia de socotitor, c[ pân[ la cea de brigadier mai are mult de lucru. Un lucru e cert, mânia proletar[ care-i inerveaz[ fiecare discurs are „marca” Ion Iliescu. |i spusele lui Crin sunt la fel de gonflabile, ]nc[rcate de promisiuni de premier, nicidecum de viitor pre\edinte. Un pre\edinte nu poate reduce taxele \i impozitele, fie el pre\edinte juc[tor sau chiar pre\edinte antrenor. Da, ca pre\edinte dictator \i c-un premier de teapa lui Dinu Patriciu ]n dreapta, cred c-ar reu\i! Sorin Oprescu d[ \i el din coate, vorbele-i sunt livide precum \ansele pe care le are pentru fotoliul de la Cotroceni. E drept, Traian B[sescu a recurs \i el la o „g[selni`[”, dar cel pu`in provocarea unui referendum intr[ ]n atribu`iunile unui pre\edinte. Tragedia e c[ mul`i dintre noi ]nghit g[lu\tele candida`ilor, ba mai mult, le acord[ \i aplauze.

Proces pentru sporuri ]n s[n[tate Conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[ (DSP) este dat[ din nou ]n judecat[ de c[tre proprii angaja`i. De aceast[ dat[, m[rul discordiei ]l reprezint[ sporurile salariale ne]ncasate de mai bine de trei luni de angaja`ii institu`iei. Conducerea institu`iei a trimis ]n urm[ cu aproape dou[ s[pt[mâni o adres[ c[tre Ministerul S[n[t[`ii, prin care a solicitat aloca`ie bugetar[, ]ncepând cu luna octombrie, pentru plata sporurilor, inclusiv pentru cele restante. Pentru c[ r[spunsul primit a fost unul negativ, salaria`ii DSP au dat ]n judecat[ conducerea institu`iei. „S-a solicitat ministerului intrarea ]n normalitate cu acordarea sporurilor angaja`ilor, pentru c[ au trecut deja cele trei luni de zile de când am renun`at la toate sporurile \i indemniza`iile de

conducere, printr-un protocol ]ncheiat cu sindicatele din sistem. Am cerut \i nu ni s-au dat m[car sporurile, motivul invocat de minister fiind lipsa banilor. Sindicatul a intervenit \i ne-a \i dat ]n judecat[ pentru neplata sporurilor de la 1 octombrie, de\i aveam o conven`ie ]ncheiat[ cu ei c[ putem s[ le pl[tim pân[ pe 15 ianuarie”, a ad[ugat Gheorghe Apetroaie.

Problema sporurilor, poveste veche Angaja`ilor DSP li s-au t[iat sporurile ]n urm[ cu mai bine de trei luni, din cauza bugetului insuficient pentru plata salariilor. Li s-a promis c[ situa`ia va intra ]n normalitate cu 1 octombrie, lucru care nu s-a ]ntâmplat. Drept urmare, salaria`ii, inclusiv directorii institu`iei, primesc doar salariul de baz[, f[r[ sporuri \i indemniza`ie de conducere. Conducerea DSP mai are pe rol alte dou[ procese cu proprii angaja`i, de la unele drepturi b[ne\ti. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Program zi-lumin[ la Serviciul de Eviden`[ a Popula`iei

Boto\[nenii au posibilitatea s[ profite de apropierea alegerilor preziden`iale \i s[ ]\i procure cartea de identitate mult mai u\or. }nc[ de pe 23 octombrie, Serviciul de Eviden`[ a Popula`iei a prelungit programul de lucru, conform unor directive na`ionale, pentru a putea r[spunde tuturor solicit[rilor venite din partea cet[`enilor ale c[ror documente de identitate au expirat sau au

fost pierdute. 14 lucr[tori ai Serviciului asigur[ programul cu publicul, o parte din ace\tia deplasându-se cu sta`ia mobil[ ]n teren pentru a fi la dispozi`ia cet[`enilor care nu au reu\it s[ ajung[ la unitate pentru a-\i preschimba buletinul, din varii motive. „La Criste\ti am fost deja cu sta`ia mobil[ \i am avut 60 de solicit[ri. Ast[zi, (ieri - n.r.) un birou este la Vorona, unde estim[m c[ vom preschimba peste 100 de c[r`i de identitate, \i urmeaz[ s[ ne deplas[m \i la St[uceni”, a declarat Cristinel Rusu, \eful Serviciului de Eviden`[ a Popula`iei Boto\ani.

Ne a\tept[m ca la aceste alegeri s[ fie prezen`a la vot mai mare \i atunci e posibil s[ avem un aflux. Vom programa ]n a\a fel ]ncât cam la patru ore s[ se elibereze documentul de identitate. Pentru a vota este valabil[ cartea de identitate, cartea de identitate provizorie \i chiar buletinul de identitate valabil Cristinel Rusu, \eful Serviciului de Eviden`[ a Popula`iei Boto\ani

Buletin ]n patru ore }n aceast[ perioad[, cererea este de circa 80-100 de c[r`i de identitate pe zi, ]ns[ \eful serviciului sus`ine c[ ar fi putut face fa`[ solicit[rilor \i f[r[ ca programul s[ se fi prelungit, ]n condi`iile ]n care dup[ orele 16.00 mai intervin ]n jur de dou[-trei solicit[ri. |i sâmb[ta trecut[, au fost doar \apte solicit[ri. La alegerile anterioare, ]n ziua scrutinului electoral ]n jur de 20 de astfel de cereri au fost ]nregistrate la Eviden`a Popula`iei, ]ns[ de aceast[ dat[ se preconizeaz[ c[ num[rul va cre\te, dat fiind faptul c[ scrutinul este organizat pentru alegerea pre\edintelui `[rii. „Ne a\tept[m ca la aceste alegeri s[ fie prezen`a la vot mai mare \i atunci e posibil s[ avem un aflux. Vom programa ]n a\a fel ]ncât cam la patru ore s[ se elibereze documentul de identitate. Pentru a vota este valabil[ cartea de identitate, cartea de identitate provizorie \i chiar buletinul de identitate valabil”, a mai spus Cristinel Rusu. Se a\teapt[ ca ]n perioada urm[toare s[ existe solicit[ri de deplasare a sta`iei mobile \i la unit[`ile spitalice\ti \i la Penitenciar. La alegerile locale din 2008, le-au fost eliberate acte de identitate la 90 de de`inu`i din Penitenciarul Boto\ani. (Monica Aionesei)

Calendar cre\tin ortodox 4 M Cuviosul Ioanichie cel Mare; Sfin`ii sfin`i`i mucenici Nicandru \i Ermeu; Sf. Silvia, mama lui Grigorie Dialogul 5 J Sf. Mc. Galaction \i Epistimia; Sf. Mc. Timotei \i Teofil; Sf. Silvan \i Grigorie UTILE

Editorial

4,3017 lei

2,9376 lei

Ziua: 20C

Noaptea: -30C


3

4 noiembrie 2009 De\i este ]nconjurat de dou[ jude`e cu grip[ porcin[, Boto\aniul nu a ]nregistrat ]nc[ niciun caz de ]mboln[vire

ESEN~IAL

Gripa porcin[ pune lac[te pe spitale Vizitatorii \i apar`in[torii bolnavilor din spitalele jude`ului nu mai au voie, de ieri, pe sec`iile unit[`ilor. Urmare a numeroaselor focare de grip[ cu virusul AN1H1, Ministerul S[n[t[`ii a dispus, printr-un ordin, instituirea carantinei ]n toate spitalele din `ar[.

M[sura a fost aplicat[, de ieri, \i pe plan local. Potrivit reprezentan`ilor Direc`iei de S[n[tate Public[ (DSP), spitalele vor trebui s[ amenajeze o camer[ special[ pentru vizitatori \i bolnavi. Mai mult, pentru a nu crea aglomera`ie ]n acest spa`iu, timpul de vizit[ va fi limitat la doar cinci minute. Orele de vizit[ ]n spital se vor men`ine, ]n schimb, acelea\i. „La nivelul fiec[rui spital se va organiza la parterul institu`iei o camer[ unde vor veni apar`in[torii \i se va cobor] de la nivelul sec`iilor pentru a se lua eventualele medicamente,

schimburi, lenjerie sau alte lucruri solicitate de pacien`i. Vizitatorii vor fi restric`iona`i s[ vin[ ]nso`i`i de copii sau b[trâni cu afec`iuni cronice \i mai mult de unul- doi vizitatori pentru o persoan[ nu este permis”, a precizat medicul Doina Botez, director adjunct al DSP. Exist[ deja suspiciuni de grip[ sezonier[ \i au fost trimise probe la laboratoarele de specialitate din Ia\i. „Acum, la toate virozele respiratorii ne gândim c[ ar putea fi \i grip[, de aceea, ]n noul context, le vom trata ca \i observa`ie de grip[ sezonier[, mai ales cele care

vin cu forme medii spre grave \i mai ales cele care dau semne c[ vor avea o evolu`ie mai lung[ \i la care ar putea da unele complica`ii”, a mai spus directorul adjunct al DSP.

Alert[ \i ]n \coli Autorit[`ile locale din s[n[tate au cerut medicilor \colari \i medicilor de familie monitorizarea elevilor, asta dup[ ce DSP a fost informat[ de reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean de ]nregistrarea unui absenteism ridicat ]n rândul elevilor ]n ultimele zile. Dac[ se va constata c[ ace\tia sunt cu adev[rat bolnavi, vor fi izola`i la domiciliu. S-a decis, de asemenea, luarea de m[suri de prevenire ]n colectivit[`ile cele mai expuse la contactarea acestui tip de virus, respectiv unit[`i \colare \i unit[`ile sanitare, ]n special Unit[`ile de Primire a Urgen`elor \i Sta`ia Jude`ean[ de Ambulan`[. „La nivelul fiec[rei unit[`i sanitare exist[ un fond de baz[ pentru situa`ii de urgen`[. Au fost mai multe m[\ti distribuite c[tre unit[`ile \colare, ]ns[ este \i r[spunderea Inspectoratului \colar de a asigura necesarul de m[\ti pentru \colile care vor fi ]n situa`ia de a avea nevoie de aceste m[suri”, a spus medicul Gheorghe Apetroaie, director medical ]n cadrul DSP. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Vizitatorii vor fi restric`iona`i s[ vin[ ]nso`i`i de copii sau b[trâni cu afec`iuni cronice \i mai mult de unul-doi vizitatori pentru o persoan[ nu este permis medicul Doina Botez, director adjunct al DSP

PUBLICITATE

Primarul PNL al comunei Vii\oara, Daniel Hurmuz:

„Jude`ul Boto\ani are nevoie de Traian B[sescu” Tot mai mul`i primari din jude`ul Boto\ani ]l sprijin[ pe Traian B[sescu ]n cursa pentru un nou mandat la pre\edin`ia României. Dup[ ce primarul PNL al comunei Roma, Constantin Humelnicu, a declarat recent c[ sprijin[ candidatura lui Traian B[sescu la Cotroceni, mai nou, al`i primari din jude` ]\i manifest[ simpatia \i sus`inerea pentru actualul pre\edinte. De data aceasta, pre\edintele ]n exerci`iu, Traian B[sescu a primit sprijinul primarului din comuna Vii\oara, Daniel Hurmuz, actualmente membru al Partidului Na`ional Liberal. Primarul liberal Daniel Hurmuz s-a declarat dezam[git de faptul c[ proiectele demarate de el pentru comunitatea pe care o conduce nu au primit sus`inerea necesar[ din partea PNL cât[ vreme acesta s-a aflat la guvernare. Hurmuz sus`ine candidatura lui Traian B[sescu pe motiv c[ acesta este „singurul care mai poate scoate România din starea de criz[ ]n care a intrat”. |i asta deoarece Traian B[sescu este singurul care a avut curaj s[ cear[ poporului reformarea clasei politice prin reducerea num[rului de parlamentari. „Am avut ]ncredere de la ]nceput ]n domnul Traian B[sescu chiar dac[ sunt membru PNL. Nu sa temut o clip[ de m[suri antipopuliste dac[ acestea au avut ]n vedere ordinea \i bun[starea românilor ]nc[ de pe vremea ]n care era

primar al Capitalei. Este omul de care `ara asta are nevoie. Cred ]n Traian B[sescu \i de aceea eu unul am s[-l votez. Sunt un om de dreapta, dar modul ]n care se desf[\oar[ acum liberalii nu m[ mai reprezint[. Consider c[ domnul Traian B[sescu este singurul politician sincer, care `ine cont de oameni atunci când vrea s[ schimbe ceva ]n `ara asta”, declar[ primarul comunei Vii\oara, Daniel Hurmuz. Mai mult decât atât, primarul PNL al comunei Vii\oara este de p[rere c[ atâta vreme cât Partidul Democrat-Liberal a câ\tigat la Boto\ani conducerea Consiliului Jude`ean, cel mai nordic jude` din `ar[ are neap[rat nevoie de un guvern PD-L. Asta ]nseamn[ c[ Traian B[sescu trebuie s[ câ\tige pentru Boto\ani alegerile de pe data de 22 noiembrie. „Nu vreau s[ m[ gândesc ce se va ]ntâmpla cu proiectele ]ncepute de jude`ul Boto\ani, proiecte care au leg[tur[ \i cu comuna mea, dac[ domnul Traian B[sescu nu va ie\i pre\edinte. Vom fi v[duvi`i de la finan`[ri pentru diferite proiecte pe care le avem ]n lucru, bugetele noastre vor fi mai mici, nu ne vor b[ga ]n seam[ ]n privin`a investi`iilor numai pentru c[ suntem un jude` portocaliu. Avem nevoie ca jude` de votul pentru Traian B[sescu ca s[ ne putem dezvolta”, mai declar[ primarul PNL, Daniel Hurmuz.

Adjunctul I|J, izolat de grip[ Suspec`i de infectarea cu noul virus gripal AH1N1 sunt \i la nivelul jude`ului Boto\ani. Gheorghe Carmocanu, inspector \colar general adjunct \i \oferul I|J au primit recomandarea de a sta izola`i pân[ la efectuarea analizelor medicale. Carmocanu a participat la un seminar la Sinaia al[turi de al`i inspectori \colari din `ar[ \i a fost cazat ]n acela\i hotel unde a fost identificat un focar de infec`ii cu virusul gripal AH1N1. „Au fost 20 de inspectori la Hotel Sinaia. }n aceste zile ei trebuie sa r[mân[ sub supraveghere. Niciunul dintre inspectori nu ne-a spus c[ are simptome. Tuturor le-am cerut s[ ]\i sune medicul de familie \i la primele simptome s[ se izoleze”, a declarat Oana Badea, secretar de stat in Ministerul Educa`iei. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, sus`ine c[ starea de s[n[tate a subalternilor s[i este bun[, dar preventiv a fost luat[ m[sura izol[rii. „Sunt \apte zile de când dl. Carmocanu s-a ]ntors de la Sinaia. Nu vrem s[ cre[m panic[, dl. Carmaconu nu avea niciun simptom de grip[, ieri (n.r. - luni) a venit la serviciu. Pentru prevenire \i ]nl[turarea oric[ror suspiciuni i-am

recomandat s[ consulte medicul. Acela\i lucru este valabil \i pentru \oferul care a mers cu dumnealui”, a declarat Ada Macovei.

Carmocanu: „Nu am nici un simptom de grip[” Inspectorul \colar adjunct al I|J sus`ine c[ luni dup[ amiaz[ a fost sunat \i de un reprezentant al Ministerului Educa`iei, care a recomandat efectuarea tuturor analizelor pentru a exista certitudinea c[ nu este nici o problem[. „Am luat leg[tura azi diminea`[ cu

asistenta de la medicul de familie \i dup[ amiaz[ mi-a f[cut programare la d-na doctor. Nu am nici un simptom de grip[, dar de la minister am primit recomandarea de a sta izolat \apte zile. Grupul de inspectori cu care am stat la Hotel Sinaia nu a intrat ]n contact direct cu cei care veniser[ la seminarul de acolo, doar am luat masa ]n acela\i restaurant.”, a spus Gheorghe Carmocanu. Inspectorul \colar general adjunct al I|J a participat, al[turi de ceilal`i colegi din `ar[, la o \edin`[ de instruire cu privire la modul de desf[\urare a examenului de bacalaureat, \edin`[ organizat[ de Ministerul Educa`iei. (Petronela Rotariu)


CMYK

4

4 noiembrie 2009 Poli`i\tii de frontier[ au fost sf[tui`i ca pe to`i cei care trec ]n Ucraina s[-i informeze ]n privin`a riscului la care se supun.

TOPNEWS

Comer`ul lupt[ la grani`[ cu epidemia Atât românii, cât \i ucrainenii care tranziteaz[ punctul de trecere a frontierei cu Ucraina, de la Racov[`, nu par s[ fie speria`i de cre\terea alarmant[ a ]mboln[virilor cu virusul gripal AH1N1 \i de decesele provocate de acesta ]n regiunea respectiv[. Num[rul persoanelor care circul[ din \i spre Ucraina nu a suferit nici o schimbare de la izbucnirea epidemiei de grip[ nou[ ]n `ara vecin[. Autorit[`ile ucrainene au cerut ]nchiderea grani`ei, alarmate de num[rul tot mai mare de ]mboln[viri, pân[ ]n prezent fiind ]nregistrate câteva zeci de decese. Din fericire, de\i sunt \i ]n România suspiciuni de ]mboln[vire, nu a fost ]nregistrat nici un deces pus pe seama acestui tip de virus. Autorit[`ile române au luat ]ns[ mai multe m[suri pentru a se limita cât mai mult num[rul de ]mboln[viri. Pe lâng[ recomand[rile c[tre popula`ie, care `in de interven`ia administra`iilor locale, la grani`[, angaja`ii Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ au primit ]n dotare m[\ti \i m[nu\i de unic[ folosin`[, ]n

A\tept[m s[ vedem ce se va ]ntâmpla. Oficial, nu am primit nimic. Cea mai bun[ metod[ de protec`ie r[mâne vaccinarea, asta a\tept[m, restul sunt discu`ii. Legat de grani`[, \tim c[ poli`i\tii de frontier[ iau m[suri de protec`ie Dumitru Chelaru, primarul comunei Pomârla

speran`a c[ vor fi proteja`i \i c[ astfel va fi oprit[ r[spândirea virusului gripal. Pe lâng[ protec`ia poli`i\tilor, ]n punctul de trecere de la Racov[` lucreaz[ \i un cadru medical care ]i monitorizeaz[ pe cei care trec grani`a, ]n vederea depist[rii celor bolnavi.

„Acolo, toat[ lumea poart[ m[\ti, dar nu ]mi este fric[” Cu toate c[ poli`i\tii au luat m[surile de protec`ie mai sus men`ionate, boto\[nenii continu[ s[ circule, sperând c[

nu se vor ]mboln[vi. „Am fost la ni\te rude ]n vizit[. Nu ]mi este fric[ de grip[, sunt perfect s[n[tos. Am fost ]ntr-o localitate aproape de grani`[, ]n zona Cern[u`i. Nici rudele mele nu erau bolnave, to`i de acolo sunt s[n[to\i. Am v[zut c[ pe acolo toat[ lumea poart[ m[\ti, dar nu ]mi este fric[, sunt s[n[tos”, a declarat la ]ntoarcerea ]n `ar[, Laz[r Chiriac, din Hude\ti. Pe de alt[ parte, nici ucrainenii care tranziteaz[ punctul de trecere al frontierei, intrând ]n România, nu par prea afecta`i de num[rul uria\ de ]mboln[viri din `ara vecin[, ]n continuare c[l[torind ]n România f[r[ opre-

li\ti. „Din Cern[u`i ni s-a spus, am auzit \i eu, c[ este epidemie, ]ns[ ne p[zim. Mai vitamina C, mai un ceai fierbinte. }n familie suntem to`i s[n[to\i”, a declarat Dina Bort[. Pân[ una alta, autorit[`ile locale din zon[ nu au primit nimic pe cale oficial[ ]n privin`a virusului AH1N1. „Noi, aici, pe plan local, am luat acest subiect ]n discu`ie, am vorbit ]n special unde este zona cea mai vulnerabil[, la \coal[, \i ]n rest a\tept[m s[ vedem ce se va ]ntâmpla. Oficial, nu am primit nimic. Cea mai bun[ metod[ de protec`ie r[mâne vaccinarea, asta a\tept[m, restul sunt discu`ii. Legat de grani`[ \tim c[

poli`i\tii de frontier[ iau m[suri de protec`ie” a declarat Dumitru Chelaru, primarul comunei Pomârla. Dac[ num[rul ]mboln[virilor va cre\te, nu este exclus ca ]n zilele urm[toare s[ fie limitat accesul persoanelor prin punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. (D[nu` Rotariu)

Trafic ]ngropat ]n \an`uri Circula`ie anevoioas[ \i nervi ]ntin\i la maxim ]n zona supermarketului Plus. De asta au parte de câteva s[pt[mâni bune \oferii boto\[neni. Din cauza lucr[rilor la carosabil, traficul este aglomerat, la anumite ore autovehiculele circulând \i bar[ la bar[. |oferii care parcurg drumul din zona supermarketului \i pân[ ]n zona industrial[ a ora\ului, fac slalom printre gropile l[sate de firmele care

lucreaz[ ]n zon[ \i se plâng c[ ]\i stric[ ma\inile. „Se circul[ mai greu ]n zon[, dar problema este c[ sunt gropi \i ]mi stric ma\ina pe banii mei. Nu ]mi d[ bani prim[ria sau firmele care lucreaz[ pentru a mi-o repara. Cel mai greu este când faci stânga dinspre ora\ spre zona industrial[, pentru a intra la Pars, pentru c[ a\tep`i \i câteva minute pân[ trece coloana de ma\ini”, a declarat Sorin M. Problema traficului anevoios din zon[ a fost subiect de discu`ie \i ]n ultima \edin`[ de Consiliu Local. Atunci, unul dintre consilieri a ]ntrebat autorit[`ile când se va ]nchide \antierul \i se va circula ]n condi`ii optime.

}nc[ o s[pt[mân[ de chin De partea cealalt[, autorit[`ile locale dau asigur[ri c[ lucr[rile ]n zon[ nu vor mai dura mai mult de o s[pt[mân[, dac[ vremea se va mai ]mbun[t[`i. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Sunt lucr[ri pe ISPA \i firma Kaufland face sensul giratoriu. Ei mai au de turnat asfaltul, ]ns[ acum nu o pot face, ]ntrucât vremea este rece. Imediat ce vremea va permite, se va turna asfaltul. A\a se desf[\oar[ traficul rutier ]n condi`ii de lucr[ri. Era mai u\or s[ ]nchidem acea bucat[ de strad[ \i s[ se fi circulat pe un drum ocolitor. La finalizare, acea intersec`ie va fi sugestiv[ Viceprimarul Florin Ghiorghi`[


CMYK

5

4 noiembrie 2009 Mircea Geoan[ a fost la Boto\ani ]n urm[ cu exact o s[pt[mân[, iar ]n multe momente, Mihaela Hunc[ i-a fost ]n preajm[.

TOPNEWS

B[taie politic[ ]ntre inspectorii \colari Conflict deschis ]ntre Ada Macovei, \efa educa`iei boto\[nene \i Mihaela Hunc[, inspector \colar de management. Culoarea politic[ a celor dou[ este motivul real al acuza`iilor reciproce pe care \i le aduc. Conflictul a pornit de la cererea de concediu pe care Mihaela Hunc[ a f[cut-o pentru s[pt[mâna trecut[ \i care a fost refuzat[ de Ada Macovei. }n consecin`[, inspectorul de management a prezentat un concediu medical de trei zile. Perioada acestuia a corespuns cu vizita electoral[ la Boto\ani a pre\edintelui PSD, Mircea Geoan[. Sup[rat[ de absen`a de la serviciu a inspectorului, Ada Macovei spune c[ nu ]i va lua ]n considerare concediul medical din perioada 27- 29 noiembrie \i, mai mult de atât, o va reclama la Ministerul Educa`iei pe social-democrat[ pentru c[ \i-a luat concediu ]n perioada maratonului electoral al lui Mircea Geoan[.

Ada Macovei: „Merge la activit[`i politice ]n timpul programului” „Este singurul inspector care de luni de zile are condica nesemnat[ pentru c[ nu dore\te s[ semneze. Este singurul inspector care merge la activit[`i politice ]n timpul programului, f[când uz de func`ia de inspector de management pe care o are. Este singurul inspector care dup[ ce transmite directorilor \i cadrelor didactice mesajul pe care ]l are de transmis pe linie de Inspectorat |colar, are grij[ s[ le spun[ s[ organizeze ac`iune de votare \i s[ voteze toat[ lumea cu PSD-ul, c[ oricum Macovei pleac[ \i cu dumneaei va r[mâne”, a declarat Ada Macovei.

Mihaela Hunc[

Ada Macovei

„Nu fac politic[ ]n timpul programului, dar deranjez pentru c[ sunt singura pesedist[ din institu`ie. Eu am dat un concurs, spre deosebire de alte persoane. Nu pot s[ dau eu socoteal[ pentru ceea ce fac ]n timpul concediului medical, d-nei Macovei”

„Este singurul inspector care dup[ ce transmite directorilor \i cadrelor didactice mesajul pe care ]l are de transmis pe linie de Inspectorat |colar, are grij[ s[ le spun[ s[ organizeze ac`iune de votare \i s[ voteze toat[ lumea cu PSD-ul”

Din codul de pe concediul medical rezult[ c[ Mihaela Hunc[ a fost diagnosticat[ cu urgen`[ medico-chirurgical[. „Nu voi accepta la plat[ concediul medical \i vom g[si o modalitate de a-l contesta. Nu este normal, când te vede tot poporul, tot jude`ul la campanie electoral[ s[ spui c[ e\ti bolnav. E o b[taie de joc pe banii publici”, a men`ionat Ada Macovei.

Mihaela Hunc[: „Sunt singura pesedist[ din institu`ie” Mihaela Hunc[ respinge acuza`iile aduse de Ada Macovei \i sus`ine c[ problemele sale de s[n[tate sunt reale. „Chiar dac[ am fost bolnav[, am riscat s[ m[ duc la acea manifestare, dar nu dau nici o declara`ie, nu vreau s[ ies ]n pres[ cu a\a ceva.

Eu am depus concediul medical, ce pot s[ spun. Chiar dac[ eram ]n concediu medical, am participat la manifest[ri pe riscul meu”, a declarat Mihaela Hunc[. Cât prive\te acuza`iile cu privire la semnarea condicii de prezen`[, aceasta a men`ionat c[ se ]ntâmpl[ s[ nu semneze ]n zilele ]n care este plecat[ ]n inspec`ii ]n \coli „Când sunt la serviciu \i condica este, o semnez tot timpul, ceea ce nu a\ putea spune de anumite

persoane din Inspectorat. Eu am amânat o opera`ie, pentru c[ am probleme cu spatele. Nu fac politic[ ]n timpul programului, dar deranjez pentru c[ sunt singura pesedist[ din institu`ie. Eu am dat un concurs, spre deosebire de alte persoane. Nu pot s[ dau eu socoteal[ pentru ceea ce fac ]n timpul concediului medical, doamnei Macovei”, a men`ionat inspectorul de management al I|J. (Petronela Rotariu)

Directori de \coli amenin`a`i cu demiterea Directorii unit[`ilor \colare care nu vor ]ndeplini sarcinile de serviciu vor fi demi\i, a amenin`at, ieri, Ada Macovei, \efa Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). |efa ]nv[`[mântului boto\[nean sus`ine c[ ]n aceast[ perioad[, atât cadrele didactice, cât \i directorii unit[`ilor \colare, ar trebui s[ pun[ accentul pe problemele \colare \i nu pe campania electoral[. „To`i stau s[ vad[ ce se ]ntâmpl[, ]n loc s[-\i vad[ de treaba lor. Ei a\teapt[ s[ plec eu.

Pân[ plec eu s[-\i fac[ treaba, ca s[ nu plece ei ]nainte. Voi schimba directorii de \coli \i de azi dac[ este nevoie. Dac[ nu au dosare, ]\i bat joc

Ei a\teapt[ s[ plec eu. Pân[ plec eu s[-\i fac[ treaba, ca s[ nu plece ei ]nainte inspectorul general al I|J, Ada Macovei

de gripa asta \i de tot ce le dau de f[cut, ]i schimb pe loc, nici nu m[ uit. Tot trebuie s[ ]i rog frumos, „dar v[ rog frumos domnule director, c[ v-am trimis hârtiile”, tot s[ le trimit acte, s[ ]i pun s[ semneze c[ au primit, dar acesta nu e mod de colaborare cu directorii din subordine. Cine nu-\i face treaba, s[ lase locul altuia”, a declarat Ada Macovei. Aceasta sus`ine c[ pân[ la alegeri mai este o lun[, iar ]n acest interval sunt destul de multe activit[`i ]n programa \colar[ ce trebuie s[ se desf[\oare normal, neinfluen`ate de via`a \i a\tept[rile politice. De la 14 septembrie, inspectorul \colar general a schimbat 22 de directori \i opt inspectori \colari. (Petronela Rotariu)

De frica gripei noi, au fugit muncitorii acas[.


6

4 noiembrie 2009 Fost primar al Dorohoiului, Sergiu Lungu a mai condus Grupul |colar din |endriceni pân[ ]n 2004. |i atunci se confrunta cu acelea\i probleme termice.

TOPNEWS Liceu ]nchis de frig Situa`ie disperat[ la Grupul |colar „Al. Vlahu`[” din |endriceni. Dac[ pân[ la finalul s[pt[mânii nu ajung banii pentru combustibil, de luni, unitatea \colar[ va fi ]nchis[. Decizia final[ va fi luat[ vineri, ]n cadrul consiliului de administra`ie al \colii. De luni, peste 500 de elevi ar putea intra ]n vacan`[ for`at[. Ieri, Sergiu Lungu, directorul de la Grupul |colar din |endriceni, a trecut pe la to`i factorii de decizie, prima oprire f[când-o la inspectorul \colar general, Ada Macovei. A urmat primarul C[t[lin Flutur, apoi pre\edintele Consiliului Jude`ean \i vizitele au continuat cu Prefectura, unde s-a solicitat sprijinul lui Cristian Roman. „Vreau s[ anun` c[ localul din |endriceni se ]nchide, nu mai exist[ combustibil. La temperatura care e afar[ mai putem func`iona ]n regim de avarie, câte dou[ ore cu c[ldur[, pân[ luni. Pentru cei de la internat am g[sit solu`ia, s[ tragem un cablu mai rezistent la care s[ racord[m fiecare camer[ cu priz[, s[ punem câte un radiator, câte dou[ ore, ca cei din internat s[ nu sufere. Deja avem un copil internat la spital pentru c[ a r[cit”, a spus Sergiu Lungu. Pân[ la acest moment, la nivelul unit[`ii nu au fost ]nregistrate cereri ale p[rin`ilor de a retrage copiii de la unitate, dar sunt semnale c[ pân[ la remedierea problemei, elevii nu vor fi l[sa`i s[ ]nghe`e ]n s[lile de clas[.

Gripa sezonier[, ]ntre`inut[ cu licita`ii }n ciuda r[spândirii cu rapiditate a virusului de grip[ nou[, la nivelul jude`ului Boto\ani nu a debutat campania de vaccinare a gripei sezoniere. Aceasta trebuia s[ ]nceap[ ]nc[ de pe 15 octombrie, ]ns[ Direc`ia de S[n[tate Public[ nu a intrat nici acum ]n posesia dozelor de vaccin antigripal.

}nghe`a`i bocn[ ]n s[lile de practic[ }n atelierele unit[`ii se desf[\oar[ cele mai multe ore de practic[ \i copiii lucreaz[ cu mâna pe fier, pe ciment \i stau ]n s[li mari, unde sunt ]nghe`a`i bocn[. „Pân[ vineri, cânt[rim la gram, mai avem combustibil. Vineri, ]n consiliul de administra`ie, dac[ nu primim banii, vom lua decizia final[ de ]nchidere la |endriceni”, a men`ionat Sergiu Lungu. Pentru a se dep[\i situa`ia actual[ \i pentru ca activitatea s[ se desf[\oare pân[ la 31 decembrie, sunt necesari 300.000 de lei, iar pentru a se ajunge pân[ ]n prim[var[, ]nc[ pe atât. (Petronela Rotariu)

Nu este ]n competen`a Inspectoratului s[ asigure combustibilul, ci a autorit[`ii locale. Am solicitat bani de la Ministerul Administra`iei \i a\tept[m s[ ajung[ banii. Este o chestiune de câteva zile \i sper[m s[ nu se ajung[ la ]nchiderea localului de la |endriceni

Motivul invocat de reprezentan`ii DSP ]n ]ntârzierea declan\[rii campaniei de vaccinare antigripal[ ]l reprezint[ achizi`ia public[ a dozelor de vaccin. „Din nefericire, aceast[ situa`ie critic[ existent[ ]n România sper s[ fie ]nv[`[tur[ de minte pentru cei care au dat legile ]n aceast[ `ar[, privind achizi`iile publice. DSP a primit peste 15.000 de euro pentru achizi`ionarea vaccinului trivalent, pentru gripa sezonier[. Din nefericire, aceast[ sum[ mai mare de 15.000 de euro ne-a obligat s[ proced[m corect la o licita`ie ]n sistem electronic, care dureaz[ cam \apte zile, lucru care

Ada Macovei, inspectorul \colar general

Elevi chema`i la ore sâmb[ta pentru lefurile profesorilor Au f[cut grev[, dar vor primi bani. Este vorba despre cadrele didactice boto\[nene care au ]ntrerupt lucrul pe 5 octombrie, dar care au dreptul s[-\i recupereze orele ]ntr-o sâmb[t[. Pentru a nu sim`i la salariu ziua de grev[, cadrele didactice ]i pun pe elevi s[ vin[ la \coal[ ]n ziua lor liber[. Decizia de a li se pl[ti ziua de grev[ a fost aprobat[ ]n cadrul comisiei paritare dintre Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) \i sindicatele din Educa`ie. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, sus`ine c[ recuperarea orelor ]ntr-o zi nelu-

cr[toare va trebui s[ aib[ acceptul p[rin`ilor \i al elevilor, dar \i al conducerii unit[`ii de ]nv[`[mânt. }n aceast[ situa`ie, materia va fi recuperat[, iar cadrele didactice vor primi salariul integral. „M[sura nu este una corect[ pentru c[ ]nseamn[ un efort din partea p[rin`ilor, dar mai ales al copiilor, de a veni la \coal[ ]ntr-o zi nelucr[toare, iar ]n timpul zilelor normale de lucru s[ r[mân[ f[r[ supraveghere sau s[ nu beneficieze de actul educa`ional a\a cum trebuie. Pentru salarizarea cadrelor didactice iar[\i sunt folosi`i elevii, ceea ce nu mi se pare corect”, a declarat Ada Macovei. Pe de alt[ parte, \efa educa`iei boto\[nene sus`ine c[ decizia nu este una corect[ fa`[ de celelalte cadre didactice care nu au participat la grev[. Mai mult de atât, greva de atunci nu a avut o finalitate. (Petronela Rotariu)

]nseamn[ s[ mic\or[m intervalul dintre cele dou[ etape de vaccinare. Normal ar fi fost s[ achizi`ion[m direct acest vaccin, prin ]ncredin`are direct[, având ]n vedere c[ ]n România exist[ un singur produc[tor de vaccinuri, Institutul Cantacuzino”, a declarat medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP. El spune c[ aceast[ campanie de vaccinare a popula`iei va demara, cel mai probabil, pe la sfâr\itul lunii, dat[ fiind aceast[ situa`ie. Astfel, persoanele vulnerabile vor trebui s[ ]\i creasc[ imunitatea prin intermediul vitaminelor \i a unei alimenta`ii s[n[toase. Autorit[`ile sanitare nu exclud nici posibilitatea apari`iei unei epidemii de grip[ sezonier[ din cauza ]ntârzierii acestui vaccin. (L[cr[mioara Lupa\cu)


7

4 noiembrie 2009 Meciul cu Feroe a fost al doilea g[zduit de Boto\ani, dup[ 1989, ]n care s-au ]nt^lnit dou[ echipe na`ionale. Precedentul a fost tot o partid[ de tineret, ]ntre Rom^nia \i Republica Moldova.

SPORTNEWS

FC Boto\ani ]\i schimb[ strategia Conducerea clubului FC Boto\ani a anun`at c[ ]n iarn[ va face cel pu`in trei transferuri pentru a nu avea emo`ii ]n privin`a retrograd[rii. Valeriu Iftime, finan`atorul echipei FC Boto\ani, sus`ine c[ de la finalul turului inten`ioneaz[ s[ schimbe strategia \i s[-i dea mân[ liber[ lui Cristi Popovici, care va avea un rol de manager la echip[. „Cristi Popovici are succes la noi \i se vede c[ face treab[. Probleme sunt la lot. E clar c[ trebuie s[ remaniem lotul \i s[ g[sim doi-trei juc[tori buni. Nu cu costuri extraordinare, putem g[si trei-patru fotbali\ti cu care s[ ]nt[rim lotul \i s[ nu avem emo`ii la retrogradare”, a spus Valeriu Iftime, finan`ator FC Boto\ani. De asemenea, oficialul boto\[nean a anun`at c[ antrenorul principal, Cristi Popovici, va avea un buget la dispozi`ie \i se va ocupa direct de aducerea de juc[tori.

Dac[ oficialii clubului sunt optimi\ti ]n ceea ce prive\te viitorul \i spun c[ din iarn[ vor face unele schimb[ri, Cristi Popovici este mult mai rezervat \i a\teapt[ finalul turului pentru a vedea ce se va ]ntâmpla concret. „Am aflat \i eu c[ din iarn[ se dore\te mai mult, dar deocamdat[ nu mi-a spus nimeni nimic concret cu privire la acest lucru. A\tept s[ am o discu`ie cu conducerea clubului, s[ vedem ce buget va fi \i ce strategie se va alege”, a spus Cristi Popovici, care ad[ugat: „Eu am spus c[ pentru a spera la mai mult, avem nevoie de cel pu`in trei juc[tori cu experien`[ pe care s[ ]i aducem ]n iarn[ \i al`i trei ]n var[. Eu am o list[ cu juc[tori care au evoluat ]n prima lig[, dar a\tept o decizie a conducerii clubului”.

Cristi Popovici r[mâne la Boto\ani Tehnicianul boto\[nean a confirmat faptul c[ nu va p[r[si gruparea local[ decât ]n cazul unei oferte foarte tentante de la o echip[ din prima lig[. „Nu se pune problema s[ plec de la Boto\ani. Dac[ ar ap[rea o ofert[ bun[ din liga I, probabil

a\ accepta, dar la o echip[ de liga a doua nu ar avea nici un rost s[ plec. Am ]nceput o treab[ la Boto\ani \i ]mi doresc s[ o duc pân[ la cap[t \i de ce nu, poate promov[m cu aceast[ echip[ ]n prima lig[”, a precizat Cristi Popovici. }n plus, oficialii clubului FC Boto-

FRF a fost amendat[ cu 5000 de euro Federa`ia Român[ de Fotbal a fost sanc`ionat[ pentru c[ la meciul de tineret dintre na`ionalele României \i Insulelor Feroe s-a permis accesul la peluzele stadionului Municipal din Boto\ani, de\i nu erau montate scaune. FRF a primit amenda minim[ pe care UEFA o putea acorda ]n aceast[ situa`ie. Cornel |fai`er, pre\edintele clubului FC Boto\ani, cel care s-a ocupat de organizarea acestei partide, spune c[ amenda putea fi de zece ori mai mare. „Am discutat cu cei de la FRF, care mi-au spus c[ amenda a fost de 5000 de euro. Am sc[pat ieftin. Federa`ia putea primi o amend[ de 50.000 de euro. Aceast[ amend[ va fi pl[tit[ de c[tre Federa`ia Româ-

n[ de Fotbal \i nu de FC Boto\ani”, a afirmat Cornel |fai`er.

Meciul cu Rusia se va juca la Boto\ani Chiar dac[ Federa`ia Român[ de Fotbal a fost amendat[ cu 5000 de euro, ca urmare a problemelor de organizare a jocului cu Insulele Feroe, oficialii clubului FC Boto\ani spun c[ ]n propor`ie de peste 90% meciul cu

Rusia de la ]nceputul lunii septembrie a anului viitor se va disputa pe Municipal. „Am discutat atât cu Emil S[ndoi, cât \i cu Ionu` Lupescu \i ceilal`i din federa`ie, ca meciul cu Rusia s[ se joace la Boto\ani. }n principiu, au fost de acord. Emil S[ndoi chiar mi-a spus c[ ]\i dore\te ca acest meci s[ se dispute la Boto\ani, deoarece au avut condi`ii bune \i publicul a fost peste a\tept[ri, cu toate c[ vremea era potrivnic[ fotbalului. Totul depinde acum de noi, deoarece va trebui s[ mai investim ]n stadion”, a ad[ugat oficialul boto\[nean. Pentru ca meciul dintre na`ionalele de tineret ale României \i Rusiei s[ se dispute pe stadionul Municipal din Boto\ani, Prim[ria va trebui s[ aloce banii necesari pentru reabilitarea peluzelor Nord \i Sud \i montarea scaunelor de plastic la cele dou[ sectoare, precum \i achizi`ionarea unei tabele de marcaj. „

\ani au spus c[ nu vor accepta ca Popovici s[ p[r[seasc[ echipa ]n aceast[ iarn[. „Cristi Popovici va r[mâne la Boto\ani \i din iarn[. Nu se pune problema ca el s[ plece de la echip[. De când a revenit la FC Boto\ani, echipa a ]nceput s[ joace din ce ]n ce mai bine \i sunt convins c[

pân[ la finalul turului ne vom ]ndep[rta de zona fierbinte a clasamentului. Dac[ va avea o ofert[ de la o echip[ de liga I probabil nu ]l vom putea `ine la Boto\ani, dar ]n mod sigur el nu va pleca la o echip[ de liga a II-a”, a spus Cornel |fai`er, pre\edintele clubului FC Boto\ani. „

Lavinia Lungu va reprezenta România la CE de badminton Boto\[neanca va pleca ast[zi spre Timi\oara unde are loc reunirea lotului României ]n vederea particip[rii la Campionatul European de badminton U17, care se va desf[\ura ]n perioada 6-9 noiembrie ]n Slovenia. „Obiectivul pentru acest Campionat European este cucerirea unei medalii. Nu va fi u\or, dar consider c[ Lavinia poate face fa`[ unei asemenea competi`ii \i se poate ]ntoarce cu o medalie. Va participa doar la dou[ probe, simplu fete \i dublu fete. Nu va concura ]n proba de mixt deoarece se acumuleaz[ prea mult[ oboseal[ \i ar risca s[ nu ob`in[ nicio medalie”, a spus Daniel Hriscu, antrenorul sec`iei de badminton a CS Boto\ani. „

LPS Boto\ani va ]ntâlni sâmb[t[ pe LPS Roman Echipa de handbal juniori I a Liceului cu Program Sportiv Boto\ani va ]ntâlni sâmb[t[, ]ncepând cu ora 11.00, ]n sala Olimpia, forma`ia LPS Roman. Aceast[ partid[ conteaz[ pentru etapa a VI-a a campionatului na`ional de handbal. Pân[ acum, dup[ cinci jocuri disputate ]n actualul sezon, echipa preg[tit[ de Vasile Alexandru are dou[ victorii \i trei ]nfrângeri \i se afl[ pe locul cinci, la egalitate de puncte cu LPS Vaslui \i LPS Suceava. Lider ]n seria A, a campionatului na`ional de juniori I este LPS Roman, adversarul de sâmb[t[ al forma`iei boto\[nene, care are trei victorii \i dou[ rezultate de egalitate. „


8

4 noiembrie 2009

TOPNEWS

Anul trecut, unii din cei mai mari sponsori de campanie au fost chiar candida`ii. Gabriel Opri\anu a dat la PNL aproape 100.000 de lei, iar familia senatorului C^mpanu cam jum[tate din aceast[ sum[.

Oamenii de afaceri, „pu\culi`[”pentru partide Unii oameni de afaceri boto\[neni au sponsorizat partidele politice de fric[, al`ii pentru c[ au interes direct ca forma`iunea sus`inut[ s[ fie la putere, al`ii nu dau bani partidelor ca semn de r[zbunare pentru haosul creat de acestea, ]n timp ce unii finan`eaz[, atât cât pot, toate partidele politice. Primele dou[ categorii vorbesc doar sub protec`ia anonimatului, ]n timp ce pentru unii este un subiect interzis. Ace\tia reprezint[ cea mai important[ surs[ de venit a partidelor politice ]n timpul campaniilor electorale. Banii lor, mai mult sau mai pu`ini albi, asigur[ bunul mers al campaniilor, pomenile electorale acordate ]n pungi \i plata unor voturi.

Unii dau la toat[ lumea ... Exist[ businessmeni boto\[neni care au f[cut dona`ii partidelor politice ]n campania pentru preziden`iale. Ace\tia spun c[ au dat bani partidelor, dau \i vor da ]n continuare la fiecare campanie, atât timp cât le vor merge afacerile. „Da, am sponsorizat partidele politice, cred c[ pe toate cele mai importante. Nu cu sume mari, ci 2-3 mii de euro la fiecare. Nu a\tept nimic de la ele. De fapt da, a\tept, dar nu cred c[ se va ]ntâmpla. A\tept lini\te, stabilitate, a\tept un pre\edinte \i un guvern muncitor. Nu am dat banii s[ m[ ajute, ci din fair-play civic”, a declarat Valeriu Iftime. |i Tonino Boldea a spus c[ a donat bani tuturor partidelor. „Nu am o apartenen`[ politic[ anume. Am dat bani, dar nu v[ pot spune sumele. Oricum, s[ \ti`i c[ nu sunt mari. Sunt un om de afa-

ceri potent \i am dat banii pentru a sprijini mai multe forma`iuni politice. Ce a\tept? A\tept la fel ca to`i ceilal`i, s[ mearg[ mai bine, s[ fie luate m[suri de eradicare a crizei financiare, s[ fie stabilitate economic[”, a spus Boldea. Cel pu`in unul dintre liderii partidelor politice din Boto\ani, respectiv Gheorghe Marcu, pre-

Iftimie zice cã a dat...

. . . Marcu zice cã nu a primit

\edintele PSD, a spus c[ nu a primit niciun leu de la cei doi afaceri\ti. „Nu am primit nicio sponsorizare de la oamenii de afaceri, nici de la dl. Iftime, nici de la domnul Boldea. Poate de acum ]nainte”, a declarat Marcu.

Al`ii nu dau la nimeni Unii oameni de afaceri boto\[neni, de\i se afl[ ]n topurile profitabilit[`ii sau a cifrei de afaceri, nu vor s[ fac[ astfel de „investi`ii” ]n campaniile electorale. „Nu am dat bani la niciun

partid politic pentru c[ nu cred c[ trebuie s[ dau. Am \i eu a\tept[ri, dar nu cred c[ vor fi realizate, m[ refer la o situa`ie economic[ mai bun[, la un echilibru ]n `ar[, la lini\te”, a precizat Carmen Solomonescu, proprietara unei firme de produse lactate. |i Iulian C[z[cu`, proprietarul unei companii din industria c[rnii, a spus c[ nu d[ bani partidelor politice pentru c[ nu face parte din vreunul \i pentru c[ urm[re\te strict mersul afacerii sale ]n func`ie de pia`[. Pe lista

oamenilor de afaceri boto\[neni care nu au dat bani partidelor, dar care afirm[ c[ va sprijini forma`iuni politice este Mihai Vr[jitoru, patronul unei firme de construc`ii \i asfalt[ri. „}nc[ nu am dat vreun ban. Dar eu am prieteni \i la PSD \i la PDL. Acum depinde \i de afinit[`i, a\a voi face sponsoriz[ri. M-am ]ntâlnit cu un domn deputat ]ntr-o intersec`ie \i am vorbit ceva despre sponsorizare, ]ns[ sec, f[r[ prea multe detalii”, a declarat Vr[jitoru. (Bogdan Caliniuc)

Afaceri\tii str[ini, lipsi`i de atractivitate „Da, am sponsorizat partidele politice, cred c[ pe toate cele mai importante. Nu cu sume mari, ci 2-3 mii de euro la fiecare. Nu a\tept nimic de la ele. De fapt da, a\tept, dar nu cred c[ se va ]ntâmpla” Valeriu Iftime, om de afaceri

„Nu am primit nicio sponsorizare de la oamenii de afaceri, nici de la dl. Iftime, nici de la dl. Boldea. Poate de acum ]nainte” senator Gheorghe Marcu, pre\edinte PSD Boto\ani.

La Boto\ani, oamenii de afaceri str[ini nu au reprezentat interes pentru clasa politic[ nici ]nainte \i nici acum. Cei mai mul`i dintre investitorii str[ini din Boto\ani sunt ]n industria u\oar[, f[r[ nicio implicare ]n afaceri cu statul, f[r[ a participa la licita`ii suspecte. C[t[lin Flutur, pre\edintele PD-L Boto\ani, a spus c[ nu a primit sponsoriz[ri din partea oamenilor de afaceri str[ini \i nu crede c[ partidul s[u, sau un altul, va primi. „Aceast[ categorie nici nu reprezint[ o `int[ pentru noi”, a declarat Flutur. Nici liberalii nu discut[ prea mult despre acest subiect. „Banii nu sunt la noi, c[ci suntem ]n Opozi`ie. Banii sunt la Putere”, a spus Florin `urcanu, pre\edintele PNL Boto\ani. Acesta a uitat ]ns[ ultimele campanii locale \i parlamentare, atunci când PNL a aruncat cu bani ]n stânga

\i ]n dreapta, ]n campanii, dup[ care a r[mas \i cu un deficit neacoperit. Social democra`ii spun c[ nu au primit bani nici de la oamenii de afaceri, nici de la localnici \i nici de la str[ini, dar vor face apel la ace\tia. „Noi nu avem o campanie bogat[, pentru c[ nu prea avem resurse. Probabil vom face un apel la oamenii de afaceri, atât români, cât \i str[ini”, a declarat senatorul Gheorghe Marcu, pre\edintele PSD Boto\ani. Acesta a spus c[ poate promite afaceri\tilor c[ prin calitatea sa de membru ]n comisia de buget finan`e a Senatului va asigura c[ ]n acest for se va face tot posibilul pentru a lua m[surile economice cele mai potrivite acestor timpuri \i pentru a readuce o lini\te pe plan economic printr-un echilibru al fiscalit[`ii. (Bogdan Caliniuc)


9

4 noiembrie 2009 Pre`ul ar putea fi unul din motivele pentru care afacerea stagneaz[. Prim[ria va scoate la v^nzare apartamente ANL mai ieftine dec^t o garsonier[ la mansard[.

TOPNEWS

Afacerile cu mansarde, d[r@mate de criz[ Firmele de construc`ii au renun`at la proiectele de reabilitare termic[ a blocurilor \i amenajarea de apartamente la mansarde din cauza crizei imobiliare. }n urm[ cu aproximativ doi ani, mai multe firme de construc`ii au demarat o serie de proiecte prin care vizau profituri importante. Societ[`ile ]ncheiau contract cu locatarii unei sc[ri de bloc ]n baza c[ruia f[ceau reabilitarea termic[, iar apoi construiau o mansard[ cu patru-cinci apartamente pe care le scoteau la vânzare. }ntre timp, criza financiar[ i-a determinat pe patronii acestor firme s[ renun`e la investi`ii. „}n ultimul an nu au mai fost cereri pentru construc`ia de mansarde. Au existat câteva ]ncerc[ri ]n

2008, dar s-au oprit deoarece a intervenit blocajul pe pia`a imo-

“}n ultimul an nu au mai fost cereri pentru construc`ia de mansarde. Au existat câteva ]ncerc[ri ]n 2008 dar s-au oprit deoarece a intervenit blocajul pe pia`a imobiliar[”

biliar[. A fost o firm[ din Boto\ani care a construit o mansard[ lâng[ Spitalul de Pediatrie \i a mai fost o firm[ din Ia\i care a demarat un astfel de proiect, dar nu a vândut nici un apartament deoarece a fost un conflict cu locatarii sc[rii de bloc”, a spus viceprimarul C[t[lin Alexa.

38.000 de euro un apartament la mansard[ Cei care au demarat astfel de proiecte ]n 2008 sus`in c[ au fost nevoi`i s[ se opreasc[ deoarece nu aveau nici o \ans[ s[ investeasc[. Constructorii spun c[ sunt multe solicit[ri venite din

C[t[lin Alexa viceprimar Boto\ani

partea boto\[nenilor, numai c[ ]n momentul de fa`[ nu mai reprezint[ o afacere pentru ei. “Anul acesta am finalizat apartamentele la mansarda blocului de lâng[ Spitalul de Pediatrie \i neam oprit pentru c[ din cinci apartamente am vândut doar dou[. La ora actual[ am 4-5 mansarde pe care trebuie s[ le construiesc. Dac[ pia`a \i-ar reveni ]n iulie a\ putea scoate la vânzare ]nc[ 20 de apartamente. Am crezut c[ programul Prima cas[ va redresa pia`a, dar nu a fost a\a”, a spus Valeriu Iftime, reprezentantul unei firme de construc`ii. O garsonier[ la mansard[ cost[ aproximativ 25.000 de euro, ]n timp ce un apartament cu dou[ camere, de circa 60 de

metri p[tra`i, ajunge la 38.000 de euro.

Pre`urile apartamentelor vor sc[dea ]n continuare Atât constructorii, cât \i agen`ii imobiliari estimeaz[ c[ ]n urm[toarea perioad[ pre`ul locuin`elor va mai sc[dea. “Este foarte posibil ca pre`ul apartamentelor s[ mai scad[ ]n urm[toarele luni. Estimez o sc[dere a pre`urilor la apartamentele vechi construite la periferii. Cât prive\te apartamentele noi, nu cred c[ va urma o sc[dere semnificativ[ a pre`urilor”, a precizat Cristian Mrean[, agent imobiliar. „

Direc`ia Agricol[ este tot f[r[ \efi Cu examenele promovate, viitorii \efi ai institu`iilor din domeniul agriculturii la Boto\ani nu ]\i pot prelua nici acum prerogativele deoarece ordinele de numire sunt blocate la Ministerul Agriculturii.

De la Bucure\ti, democrat liberalii Gheorghe Manole \i Ion Constantin au primit asigur[ri c[ ordinele de numire nu mai au nevoie decât de semn[tura ministrului \i c[ acestea vor fi emise cu data la care preavizul fo\tilor \efi PSD a expirat. „Am vorbit la minister \i se pare c[ ordinul de numire va ajunge ]n scurt timp. A\tept[m ]nc[. Deocamdat[ nu sunt urgen`e de semnat, activitatea institu`iei nu a fost blocat[ ]n nici un fel”, a spus Gheorghe Manole. De\i ultima zi ]n care social-democratul Claudiu Ad[sc[li`ei s-a prezentat la munc[ a fost vineri, Manole nu s-a instalat ]nc[ ]n biroul destinat directorului coordonator, preferând s[ a\tepte apari`ia ordinului de numire pe func`ie.

Blocaj ]n continuare la APIA }n cazul Agen`iei pentru Pl[`i \i Interven`ii ]n Agricultur[ (APIA), situa`ia este la fel de stranie. Preavizul pesedistului Ioan Toma a expirat luni, ]ns[ el continu[ s[ mai vin[ la munc[. Nici Ion Constantin, democrat-liberalul care a promovat concursul pentru func`ia de director coordonator, nu poate lua vreo decizie deoarece nu a ajuns ]n posesia sa ordinul de numire. „Nu \tiu nimic ]nc[, am vorbit luni la Bucure\ti \i mi s-a spus c[ ordinele de numire sunt la semnat. Mandatul domnului Toma a expirat, dar a fost \i luni \i mar`i câteva ore la institu`ie. Oricum, avem

\ef servicii care asigur[ continuitatea”, a spus Ion Constantin. }n aceea\i situa`ie se afl[ \i viitorii adjunc`i

ai acestor institu`ii, precum \i celelalte unit[`i subordonate Ministerului Agriculturii. (Monica Aionesei)


10

4 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE V =nz\ri

Garsoniere * Vând garsonier[ zona industrial[, 24 mp, renovat[ complet. Pre` 56000 Ron negociabil. Telefon: 0755637760; 0754296984.(1589-7) * Vând garsonier[ Prieteniei, et.1, balcon, pe mijloc, ]mbun[t[`iri, D, 85.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[ zona Spitalului de copii, 22mp, renovat[, baie, 55.000 lei.Tel.0744/530.803.(V) * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar, 27 mp,D,renovat[,T,G +F,P,instala`ii schimbate, 85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona |tefan Luchian,et.2,28,38 mp utili,T,G+F,u\[ metalic[,mobilat[,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industrial[Electroalfa, et.2,28 mp,gaz separat,la strad[,60000 lei neg Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[, D , BCA pe cadre,etaj intermediar,27 mp,cu toate ]mbun[t[`irile, 24000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ ,11 mp, Unirii, parter, cu ]mbun[t[`iri,mobilier \i electrocasnice. Pret 12000 euro. Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[ confort II, c[r[mid[, etaj 2, pe mijloc, la soare,la strad[, zona ASCON.Pret 15000 euro u\or negociabil. 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând garsonier[,conf.2, 22mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[, 26mp, et4,cu imbun[t[`iri(gresie, faian`[,termopan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \erpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, cu balcon (beci), ]mbun[t[`iri, gaz separat, pre` 22.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pre` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

Aartamente 2 camere * V^nd apartament, 2 camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(29) * Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 35.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii (circ[), la strad[, et.1, 47mp, curat, termopan, 33.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, la strad[, 50mp utili, spa`ios, curat, \arpant[, D, 29.000E. Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.Zorilor, et.3, 52mp, G+F, pere`i izola`i, SD, 36.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând garsonier[, zona Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 28000E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 28000E neg. Tel. 0749/093.838.(V)

* Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.2, 53mp, SD, 30.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu, 52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 32.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 45.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 29000 E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |tefan Luchian,48mp, T,balcon,box[,

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor parter, c[r[mid[.Pre` 35000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux (Tex),CT,T,renovat, 48mp,et.3,fa`a la soare.Pre` 36000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,centrala termica, etaj 6 din 10,35000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, 56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,SD,parter,Stefan Luchian,34000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,56 mp, et.4,cu imbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana. Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, et.2,54 mp cu balcon, SD,CT,T,33000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Grivita, D, 48 mp, et.4, renovat, G+F, P, lavabil, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona maternitate, et.2,51 mp, D,CT, T,c[r[mid[, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina, et.1,D,fara imbunatatiri, 28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie, \arpant[,64 mp total,D, CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bulevard, construc`ie nou[,la cheie, Su:49,20 mp,CT,T,la mansarda,36900 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii,la strad[,et.2, D, mobilat \i utilat, CT, AC, T, G+F, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii(Pacea) 38500 euro Tel:0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 2 camere,47mp, decomandat,zona Bucovina Pre` 38.000 euro neg Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere ,decomandat, parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 70mp,CT,modernizat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat,50mp, et4,modernizat cu toate imbun[t[`irile CT,zona Independen`ei.Pre` 30000euro .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri, zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \erpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucovina (Lic. Economic), s. 45 mp, et. 1, pre` 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii (Mall), s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 43.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona


11

4 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE Pia`a Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând urgent apartament cu 2 camere, zona Prim[verii (APA GRUP), s. 46 mp, SD, et 1, pre` 29.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucecea, s. 55 mp, D, et. 3, toate ]mbun[t[`irile, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 25.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona T.Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), s. 30 mp, D, et. 2, pre` 85.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona

Bd. G. Enescu, s.c. 110 mp (include extinderea), teren ]n fa`[ proprietate 86 mp, loc parcare pe teren proprietate, pretabil pentru cabinet medical, birouri, etc., pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu (Pia`a Mic[), s.52 mp, SD, et. 1, pre` 38.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000l ei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

AGENDA IMOBILIAR|

Apartamente 3 camere * VÂND/SCHIMB apartament 3 camere (str. T.Vladimirescu,et.3,62 mp,soare) cu garsonier[ plus diferen`[. Telefon: 0746277689.(1600-1) * Urgent apartament 3 camere, SD, deasupra la fosta alimentar[ „Feroviarul”, et.3, bloc pe cadru simplu, 58 mp, pre` avantajos. Telefon: 0754422087.(1604-1)

Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp, ultramodern,CT,T,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari, et.1, 74 mp, D, CT, T, G+F, P, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona IRE,parter, D,70 mp,CT,termosistem, ideal \i spa`iu comercial, 40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* SCHIMB apartament 3 camere (T.Vladimirescu, et.3, 62 mp, soare) cu garsonier[ plus diferen`[. Telefon: 0746277689. (1612-6)

* Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,SD,64 mp,G+F,P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Complex Bulevard, apartament 3 camere, decomandat, 2 balcoane, et.1, box[ 20 mp, accept: rate, credit sau variante, 0743797258.(1613-4)

* Vând apartament 3 camere,zona Bulevard, et.1,65 mp,renovat,CT, AC,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(3)

* Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 3 camere Al.Nucului, 62 mp, decomandat, 29.000 E.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Stejari, etj.1, 74mp, complet renovat, CT, termopan, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere }mp.Traian, et.2, renovat complet, CT, T, D, 42.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere,zona Grivi`a ,70mp,decomandat,et.4. Pre` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Primaverii, parter, 85 mp, apartament de lux cu toate imbunatatirile, CT, T, G+F, teren de 40 mp, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona \tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 camere D, etaj intermediar, 67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, SD, s. 70 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina (Biserica Trei Ierarhi), et. 2, D, s. 60 mp, toate ]mbun[t[`irile, mobilat, pre` 46.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[veni, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT, Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,d]n care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,decomandat,70mp,et.4,zona Parcul Tineretului. Pre` 33.000 euro/neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,D,78 mp, \arpant[, CT,T, G+F, renovat, merit[ v[zut,zona Stejari. Pre`;50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,zona

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 3 camere,zona Seconf,et.2, SD,65 mp,CT,2 bai, 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, D,62 mp utili, parter,f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii,32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4, sarpanta,str |tefan Luchian. Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,zona Bulevardul Mihai Eminescu,et.2,D, renovat,CT,instalatii schimbate,G+F,la strada,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 3 camere,45 mp utili,et.3, SD,gaz separat,f[r[ ]mbun[t[`iri,balcon,zona Prieteniei,28000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,D,et.2,2 balcoane, renovat recent,CT,T, mobilat nou,zona Bucovina. Pre`:49000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

et. 1, D, s. 67 mp, gaz separat, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu (|coala nr. 14),

* Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

Apartamente 4 camere * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 45.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere,D,et.3, zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii, et3,D,CT,2 balcoane, G+F,88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mic[ Grivi`a, D, et.1, 2 b[i, 2 balcoane, CT, G+F, T-dormitoare . Pre`: 43000


12

4 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC, T, G, F,zona Casa Tineretului. Pre`:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, D,100 mp, sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G, F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, modificat 3 camere, 92 mp, et.2, D, multiple imbunatatiri, CT, T, G+F, Pret: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând apartament 4camere,decomandat,et2, f[r[ imbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Pia`a Mare. Pre` 75000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis \coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Marchian, et. 3, D, s. 82 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R) * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v)

* Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Case * Vând cas[ + teren 2,8 ari, comuna Ripiceni, pre` convenabil. Telefon: 0763185520.(1591-3) * V^nd cas[ nou[, la cheie, \oseaua Ia\ului, P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 1300 mp, curte amenajat[, la strad[, 230000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+ AC, ap[, curent, 10.000 E.Tel. 0748.115.912.(V) * Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000 E.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ nou[ Biserica Lipovenean[, la cheie, 3 camere, baie, buc[t[rie, demisol mare, 400mp teren amenajat, foi\or, 65.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, pretabil[ \i pentru o afacere.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ cu 1200mp teren Alex. cel Bun, zon[ lini\tit[, 65.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2 b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent,

AGENDA COMERCIANTULUI

canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E. Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ nou[ din c[r[mid[ Baisa, la ro\u, garaj, 400mp teren, 65.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând ]n zona S[venilor, cas[ construc`ie nou[,toate utilit[`ile,CT pe lemne, T,G+F,P,living+terasa,80 mp,teren 250 mp, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[,zona Bulevardul Mihai Eminescu,450 mp,la strad[,8,5 ml deschidere,2 camere,locuibil[,CT,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com. Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150mp utili,500mp teren,mobilat[, toate utilit[`ile,zon[ lini\tit[, sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 85000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ ]n Boto\ani, 198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vand 6 ha de teren ]n zona BaisaHudum vis-à-vis de garajul Apetrans, deschidere la drum 125 m, pret 9 €/mp. Tel. 0744.296.625.(30) * Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V) * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 730mp teren Hudum, ]ntre case, 11.500E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)

* Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni, suprafa`[ dreapt[, 1100E/ha.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren zona Tru\e\ti, la strad[, 40.000 E.Tel.0744/530.803 * Vând teren parcelabil, Catamarasti, 500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240 mp curte ,anexe, beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg.TEL: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro.TEL: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022 * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,la cheie, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent (livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000

* V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n


13

4 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Terenuri * Vând urgent 600 mp teren situat lâng[ ALFA-LAND. Rela`ii la telefon: 0745144835.(1614-3) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[, se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land, utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând teren,zona Pu\kin, 500 mp, deschidere de 20 ml, 20000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* 5000 mp Lebada,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 730 mp Hudum, 13,5 m latime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 3600 mp,str.Ion Creanga,40 m deschidere, 50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 27 ha C[t[m[r[\ti Deal, pretabil pt constructii, 250 m deschidere, 1 euro/mp, sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp, ]n spate la ANL Bucovina,50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni. Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* 2700 mp Lebada,19 m deschidere la sosea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* 17000 mp Lebada,40 m deschidere la sosea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 1200mp ]n Boto\ani zona fosta IUPS Pre` 40euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

PREST|RI SERVICII

ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre:

- organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI 0740.413.969 Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând teren 500-1200mp zona Alfa Land Pre` 22 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 28Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 6euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da. Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml, zona Tulbureni Pre` 25 euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile, zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Vând teren 35400 mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/ mp .Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 13.000lei. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 472mp, 19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]ntravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se v]nde \i 2500 Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\tiDeal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda Bucovina-Curte\ti. Pre` 62euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni, deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N) * Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n aproprierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton, com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ]n zona Popa \apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre`

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre`

* V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mpneg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)


14

4 noiembrie 2009

MICAPUBLICITATE * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

Spa]ii comerciale * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând spa`iu 125 mp,Autogar[,1000/mp+ TVA. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând spa`iu comercial, 40mp,zona C.Na`ional[ Pre` 725euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent.

Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

Cump\r\ri * CUMP{R ac`iuni “fondul proprietatea”, litigii legea 10, legea 18, dosare ANRP. Accept intermediari avoca`i. 0748.433.320.(22) * Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI Secretar general redac`ie: Tehnoredactori: Aurora DIMITRIU Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Editor: Claudia ~U~UMAN Distribu`ie: Dan IACOB Redactori: Bogdan CALINIUC Economic: Alexandra COROLEA Mariana Petronela ROTARIU MARANDIUC D[nu` ROTARIU Publicitate: L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Marcel BUNDUC Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Director adjunct: Lucian ALECSA

Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona \coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V)

~nchirieri * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(28) * Primesc ]n gazd[ la cas[ un tân[r, condi`ii deosebite inclusiv internet. Telefoane: 0231515045; 0726274826; 0732356483.(1616-1)

* }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300/ luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C. Nationala,zona Mall, Select). Tel. 0741497829.(A)

* Ofer spre ]nchiriere garsonier[ semimobilat[. Telefon: 0231529113. (1611-2)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N)

* Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N)

* }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i I.Tr[ian .Pre` 100euro/lun[ \i 130 euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere Prim[verii, semimobilat, CT, T, 800 lei/ lun[.Tel.0 749/09.38.38.(V)

* Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Prest\ri servicii * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (28) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

Matrimoniale * Domn italian doresc cuno\tin`[ doamn[ pentru c[s[torie, vârsta 35-45 ani. Telefon: 0747253199. (1606-9)

Angaj\ri

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663)

* Angajez personal calificat (care a mai lucrat ]n domeniu) pentru sp[l[torie auto. Telefon: 0740026104.(1608-9)

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Auto

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Cuza Vod[(l[ng[ Rapsodia), 2 b[i, renovat complet, CT, T, nemobilat, 300E/lun[. Tel.0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/ lun[.Tel. 0744/530.803.(V)

* Mercedes Sprinter, fabrica`ie 1998, import Anglia, motor 2300 cmc, frigorific, 2650 E negociabil. Telefon: 0758586008.(1609-4)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu ultracentral, construc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restaurant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitnes, cabinete de orice tip, laborator, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V)

* URGENT! Vând Opel Calibra, 1991, benzin[ oglinzi electrice, interior piele, jante aliaj, trap[, ]nchidere centralizat[, ABS, proiectoare cea`[, alarm[, faruri xenon, geamuri electrice, dvd, ceasuri plasm[, sistem audio, totul func`ioneaz[, verificare 2011, interior piele, triple

ISSN 2065-4731

* Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere,D,et intermediar,Bucovina,300/luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

V=nz\ri diverse

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

leduri, ma\in[ între`inut[, consumabile schimbate. Pre`: 2300 EURO. Telefon 0740.549.001.(7)

* LESSOR-partener Orange angajeaz[ consilier vânz[ri. Dac[ ai experien`[ ]n vânz[ri, studii medii, \tii s[ utilizezi un PC, ai mai lucrat cu acte contabile, ai abilit[`i avansate de comunicare \i ]`i dore\ti s[ faci performan`[, trimite un CV pe adresa: resurse.umane@lessor.ro. cu titlul: cv…botosani…(1615-5) * Club privat Suceava angajeaz[ dansatoare, osp[tare. Oferim gratuit cazare, mas[, calificare, salariu: 3001000 E. Informa`ii: 0742907766.(1617-3)

* FIRMA Germany Nightlife angajeaz[ dansatoare \i animatoare pt diferite cluburi de noapte ]n Germania. Se ofer[: contracte de munc[, câ\tig lunar foarte bun \i mult[ seriozitate. La cerin`[ posibilit[`i de cazare. Cerin`e: vârsta minim[ 18 ani, cunoa\terea limbi engleza sau germana, punctualitatea \i seriozitatea este foarte important[. Informa`ii la: 0732.941.876 sau 0049/1624.222.267. Poze cluburi: german-nightlife.de.(6)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA:

929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956

Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


15

4 noiembrie 2009

20.000 de euro va c^\tiga basarabeanca Anna Lesko de pe urma celor \ase mini-spectacole ]n noaptea de revelion.

MONDENEWS

Naomi, „clienta” lui Moga la Eurovision? Reporterii site-ului emulte.ro sus`in c[ transsexualul Naomi (foto) ar avea ]n plan o colaborare cu compozitorul Marius Moga pentru concursul Eurovision 2010. Naomi a povestit c[ a fost „ag[`at[” ]n culise, la Festivalul de la Mamaia. „La un moment dat, un mare compozitor român al[turi de un textier s-au apropiat de mine \i miau cerut un num[r de contact, motivul fiind c[ vor s[-mi compun[ o melodie pentru Eurovision. Dup[ ce m-am dezmeticit \i am ]n`eles propunerea celor doi, am b[tut palma cu ei”. Momentan, Naomi este ]n Germania, la Hamburg, unde evolueaz[ ]n fiecare sear[ la un cabaret. }n dou[ s[pt[mâni ea va reveni ]n `ar[ \i va ]ncepe preg[tirea pentru Eurovision.

E Berbec

K Balan]\

Demara`i o afacere care v[ va aduce ]n scurt timp avantaje materiale consistente. Dup[-amiaza, o cuno\tin`[ v[ propune o colaborare pe termen lung. De\i pare tentant[, v[ sf[tuim s[ analiza`i cu mare aten`ie propunerea \i s[ nu v[ gr[bi`i s[ da`i un r[spuns.

Sunte`i ]ntr-o form[ intelectual[ excelent[ \i reu\i`i s[ le oferi`i sfaturi utile prietenilor. Ave`i grij[ s[ nu face`i promisiuni pe care nu sunte`i sigur c[ le ve`i putea respecta! Petrece`i seara ]n vizit[ la rude.

F Taur }n prima parte a zilei ave`i ocazia s[ v[ afirma`i pe plan social, ]n urma unei activit[`i caritabile pe care o promova`i cu succes. Este bun[ pentru a ]ncepe studiul, pentru comunicare cu persoanele mai tinere \i pentru c[l[torii ]n interesul familiei. Ave`i grij[ s[ v[ exprima`i cât mai clar, pentru a nu fi gre\it ]n`eles de partenerul de via`[!

G Gemeni

Surorile Bambi au de Andreea recuperat 19.000 de Raicu, euro de la Axinte ocolit[ de criza pragului de 30 de ani Acuzate de Florin Petrescu alias Axinte c[ falseaz[, c[ fac playback ]n concerte \i c[-\i vând talentele pe bani foarte pu`ini, Denisa \i Raluca, surorile Bambi, au venit ]n emisiunea lui M[ru`[ pentru a elucida misterul acestor acuza`ii. Fetele au adus cu ele mai multe facturi menite s[ demonstreze cât de mul`i bani cer pe presta`iile lor \i au explicat atacul lui Florin Petrescu. Ele au povestit c[ acesta le datoreaz[ 19.000

de euro, bani pe care i-au câ\tigat ]n urm[ cu un an \i jum[tate, când au cântat la diverse concerte cu ocazia campaniei electorale de care s-a ocupat ]nsu\i Axinte. Atât Denisa, cât \i Raluca sus`in c[ Florin este de neg[sit \i c[ nu le r[spunde nici m[car la telefon. Mai mult, fetele sunt sup[rate foc pentru c[ acesta le-a atacat ]n mod direct ]n cadrul unei alte emisiuni televizate, spunând despre ele c[ nu \tiu nici m[car s[ cânte.

Andreea B[nic[, mândr[ de formele ei ]n noul videoclip

Protagonista num[rului de noiembrie al revistei Beau Monde, Andreea Raicau (foto), vorbe\te pe larg ]n interviul acordat despre rolul s[u din serialul „Efect 30”, despre mod[ dar \i despre statutul de persoan[ public[, men`ionând c[ nu are o via`[ atât de senza`ional[ pe cât se dore\te. Spre deosebire de majoritatea femeilor care au ]mplinit vârsta de 30 de ani \i au experimentat o „mare criz[”, Andreea Raicu consider[ c[ aceast[ vârst[ a f[cut-o s[ priveasc[ via`a cu o alt[ atitudine. „Ei bine, mie nu mi s-a ]ntâmplat aceast[ criz[, ba chiar am ]nceput s[ v[d ]ntregul, nu doar secven`ele, s[ fiu mai pu`in influen`abil[ \i s[ privesc via`a cu o alt[ atitudine. Pozitiv[! Cu alte cuvinte, am bucuria \i spiritul de la 18 ani, dar mintea \i experien`a de la 30”, a declarat vedeta TV. Cât despre statutul de persoan[ public[, Andreea Raicu `ine s[ ne asigure c[ nu are o via`[ atât de animat[ precum \i-ar dori.

Horoscop

S-a spus despre ea c[ a sl[bit miraculos, dând jos nu mai pu`in de 30 de kg dup[ ce a n[scut-o pe micu`a Sofia. }n noul clip, „Samba”, cânt[rea`a de 31 de ani nu s-a dat ]n l[turi s[ adopte `inute provocatoare, demonstrând publicului c[ a revenit la formele care au f[cut-o celebr[.

Dieta a avut efect, dar fie Andreea a uitat s[ treac[ pe la sal[, fie a crezut c[ totul vine de la sine, cert este c[ au r[mas zone ]n care se vede cam prea mult[ c[rni`[, dup[ cum se observ[ din fotografiile postate pe Divercity Cafe. Probabil c[ so`ului ei, Lucian, ]i place.

Mar`i, 3 noiembrie 07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 TU ALEGI (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d) 18.30 - 18.40 Calendarul

zilei, Horoscop, Promo 18.40 - 19.00 Spune-mi o poveste! 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]) 20.00 - 21.00 TU ALEGI (d), emisiune electoral[. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]) 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d) 22.15 - 22-30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d) 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

Activitatea intelectual[ v[ este perturbat[ de mici probleme ]n rela`iile parteneriale. Dac[ reu\i`i s[ v[ concentra`i suficient \i s[ nu risca`i exagerat, pute`i ob`ine câ\tiguri financiare. ~ine`i cont de sfaturile celor apropia`i!

H Rac Capacitatea de comunicare v[ ajut[ s[ stabili`i noi rela`ii de parteneriat. }ncep s[ apar[ rezultatele financiare ale muncii depuse ]n ultima vreme. Pentru deciziile importante, `ine`i seama \i de p[rerile partenerului de via`[!

I Leu Ave`i idei originale, pe care un prieten apropiat le sus`ine. Ast[zi ave`i un randament foarte bun \i pute`i s[ rezolva`i tot ce v-a`i propus. S-ar putea s[ ]ntâmpina`i mici dificult[`i pe plan financiar. V[ pute`i baza pe sprijinul unei persoane mai ]n vârst[.

J Fecioar\ Reu\itele ]n afaceri din ultima perioad[ v[ determin[ s[ v[ gândi`i la o investi`ie pe termen lung. Partenerul de via`[ \i un b[rbat mai ]n vârst[ din familie v[ sus`in. V[ recomand[m s[ evita`i specula`iile de orice fel.

L Scorpion Intui`ia v[ ajut[ s[ rezolva`i probleme foarte dificile. Ar fi bine s[ v[ ocupa`i mai mult de problemele casei, pe care le-a`i cam neglijat. Dac[ v[ implica`i ]ntr-o afacere care presupune riscuri financiare, v[ recomand[m s[ v[ consulta`i cu partenerul de via`[.

M S\get\tor }n prima parte a zilei v[ ocupa`i de o problem[ financiar[ de care nu a`i avut timp pân[ acum. Dup[-amiaza, o rud[ v[ propune s[ v[ asocia`i ]ntro afacere prosper[. V[ sf[tuim s[ accepta`i propunerea, pentru c[ pute`i ob`ine beneficii importante din aceast[ afacere.

N Capricorn V[ adapta`i cu u\urin`[ la situa`ii noi \i reu\i`i s[ rezolva`i unele probleme ale casei. Inspira`ia \i claritatea ]n gândire v[ ajut[ s[ le da`i sugestii excelente celor care v[ solicit[ sfaturi. Este favorizat[ comunicarea cu prietenii \i cu membrii familiei.

O V\rs\tor Un moment favorabil din toate punctele de vedere. Ave`i ocazia s[ ob`ine`i câ\tiguri financiare nesperate \i s[ v[ afirma`i ]n societate. Rela`iile cu partenerul sunt excelente, ceea ce v[ ]nt[re\te moralul. Pute`i s[ v[ baza`i pe intui`ie.

P Pe[ti Ast[zi pute`i avea realiz[ri deosebite pe plan profesional \i social. }n partea a doua a zilei, pleca`i ]ntr-o c[l[torie neplanificat[. Pare s[ fie o deplasare ]n interes personal, care va reprezenta ]nceputul unei ascensiuni ]n activitatea profesional[.

Bancul zilei Solu`ia lui Bul[ |eful biroului de resurse umane anun`[ ]n fa`a salaria`ilor c[ dore\te s[ fac[ angaj[ri. - C[ut[m pe cineva care nu se d[

]napoi de la nici un fel de munc[ \i nu se ]mboln[ve\te niciodat[. Din spatele s[lii, Bul[ se ridic[ \i strig[: - OK, angaja`i-m[ pe mine, v[ ajut eu s[ c[uta`i.

O re`et[ pe zi Mâncare de ardei gras cu brânz[ \i ou[ Ingrediente: un kg. ardei gras, \ase ou[, patru cepe, sare, piper, p[trunjel, ulei, cinci-\ase ro\ii, doi-trei c[`ei de usturoi. Mod de preparare: Ardeii se cur[`[ de cotoare, de semin`e, se spal[ \i se toac[ m[runt sau feliu`e sub`iri. Ceapa tocat[ m[runt se c[le\te ]n pu`in ulei, se adaug[ ardeii, apa cald[ si se ]n[bu\e circa 20 de minute, dup[

care se adaug[ feliile de ro\ii op[rite, cur[`ate de pieli`e \i semin`e. Se adaug[ verdea`a tocat[ m[runt, usturoiul \i spre sfâr\it ou[le b[tute \i brânza f[râmi`at[ bine cu furculi`a sau dat[ pe r[z[toare. Se amestec[ u\or \i se potrive\te de sare \i piper.


CMYK

16

4 noiembrie 2009

ULTIMAOR{ Afacerile de agrement ale Prim[riei, ]nghe`ate de frig

Veniturile Serviciului Public de Administrare Baze Sportive \i Agrement sunt sub`iate de venirea timpului rece. }ncas[rile au sc[zut la jum[tate prin ]nchiderea zonei de agrement din Parcul „Mihai Eminescu”. Dac[ vara se f[ceau 1.000 lei ]ntr-o singur[ zi ]n parc, acum, din ]ncas[rile de la sala polivalent[ se scot doar 500 lei pe zi. Pentru ca unitatea s[ nu intre ]n colaps, conducerea va ]ncerca atragerea de fonduri din alte activit[`i sportive. „Noi am luat ]n calcul \i aceast[ sc[dere a veniturilor, odat[ cu r[cirea vremii. Pe de alt[ parte, au ]nceput s[ vin[ ]ncet cluburile sportive ca s[ ]\i desf[\oare activitatea ]n Sala Polivalent[. Acesta este un lucru pozitiv pentru noi, ]ntrucât mai compens[m partea de venituri. Nu se compar[ cu veniturile ob`inute ]n zona de agrement din parc, dar o lu[m ca atare. Ideea este s[ promov[m mai intens posibilit[`ile de petrecere a timpului liber a oamenilor prin activit[`i noi din

Sala Polivalent[, respectiv mas[ de biliard \i de tenis”, a precizat Eugen ~urcanu.

}ncas[ri de 100.000$ SPABSA a\teapt[ s[ vad[ dac[ va avea posibilitatea s[ achizi`ioneze patinoarul care ar putea fi montat ]n fa`a s[lii, pentru a cre\te din nou ]ncas[rile. De la ]nceputul anului \i pân[ ]n prezent, Serviciul public de administrare baze sportive \i zone de agrement a realizat venituri de peste 300.000 lei, ]ns[ \i-a propus ca ]n acest an s[ creasc[ veniturile proprii la 450.000 de lei. Banii ob`inu`i astfel sunt direc`iona`i c[tre investi`ii \i ]ntre`inere. „Bugetul total al institu`iei noastre pe acest an a fost de 15 miliarde lei. Dintre ace\tia, 10 miliarde de lei reprezint[ contribu`ia Prim[riei, iar restul sunt veniturile ob`inute de noi”, a mai spus ~urcanu. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Tendoane t[iate cu flexul Un b[rbat ]n vârst[ de 38 de ani, din localitatea Ib[ne\ti, a ajuns ieri dup[ amiaz[ la Spitalul Jude`ean de Urgen`e „Mavromati” cu un bra` aproape sfâ\iat, dup[ ce a fost r[nit de pânza unui flex. Acesta a avut nevoie de o interven`ie chirurgical[ pentru a-i fi ref[cut bra`ul. A.V. lucra ]n gospod[rie \i, vrând s[ taie o bucat[ de metal, ]ntr-un moment de neaten`ie, pânza flexului i-a rico\at ]n antebra`ul stâng, provocându-i o plag[ adânc[ la nivelul ]ncheieturii. B[rbatul \i-a ]nf[\urat imediat bra`ul ]ntr-o cârp[ \i a strigat dup[ ajutor, plaga suferit[ sângerând puternic. Speria`i, membrii familiei au sunat la 112, apelului r[spun-

zându-i o ambulan`[ din cadrul substa`iei Dorohoi a Serviciului Jude`ean de Ambulan`[. Pentru ca starea sa s[ nu se agraveze, A.V. a fost urcat ]n ma\ina unui vecin \i transportat spre Dorohoi, fiind preluat de ambulan`[ pe drum. Când a ajuns la Spitalul Jude`ean, b[rbatul r[nit era ]n stare stabil[, urmând s[ fie supus mai multor investiga`ii de specialitate. „A suferit o plag[ la nivelul antebra`ului, mai exact \i-a sec`ionat tendoanele. A fost preluat pe drum \i transportat de urgen`[ la spital. Din fericire, nu a pierdut mult sânge. Avea nevoie de o interven`ie chirurgical[ pentru a-i fi ref[cut bra`ul”, a declarat un cadru medical din cadrul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani. Dup[ ce a fost preluat de medicii de la urgen`[, A.V. a fost internat ]n cadrul Sec`iei de Chirurgie Plastic[ \i Reparatorie ]n vederea refacerii bra`ului accidentat. (D[nu` Rotariu)

PUBLICITATE

Evenimentul de Botoasni nr.1478  
Evenimentul de Botoasni nr.1478  

Ziarul orasului tau!

Advertisement