Page 1

CMYK

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 254 (1475) • S^mb[t[, 31 octombrie 2009 • 16 pagini

PUBLICITATE

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

PUBLICITATE

PSD Boto\ani: „Mul`umim, domnule C[t[lin Flutur!” „Este o l[comie f[r[ margini ]n dumneata, domnule primar!”. „Este incorect, domnule C[t[lin Mugurel Flutur! Ajunge cu potlog[riile prin care s-au asigurat supraevalu[ri de zeci de miliarde de lei pentru clientelele

dumitale!”. Iat[ doar câteva declara`i formulate pe blogul s[u, de fostul pre\edinte PSD Boto\ani, Constantin Con`ac, ajuns acum un sus`in[tor fervent al PD-L \i al lui Traian B[sescu. (continuarea ]n pagina 3)

Salariile bugetarilor vor sc[dea pân[ ]n decembrie Pagina 9

Medicii pediatri au trecut la proteste Protest inedit \i ]n premier[ ]n medicina româneasc[. Medicii de la Spitalul de Pediatrie au ]ntrerupt activitatea timp de o or[, nemul`umi`i c[ nu au mai primit de trei luni salariul de merit, c[ li se impune de c[tre conducerea spitalului g[rzi \i ]n timpul lor liber. Pagina 5 PUBLICITATE

Profesorii scap[ f[r[ sanc`iuni pentru erorile de notare la Bacalaureat Niciun cadru didactic care a ajuns pe lista de la minister pentru c[ a acordat note cu prea mult[ generozitate la bacalaureat nu va fi sanc`ionat. De sanc`iunile luate ]n calcul, ini`ial, de reprezentan`ii Inspectoratu-

lui |colar Jude`ean nici nu mai poate fi vorba. Erorile sunt umane, spun \efii Inspectoratului, \i nu este cazul s[ se ia m[suri ]mpotriva celor care au favorizat astfel lucr[rile a 34 de candida`i.

Pagina 4


Eveniment 2

S@mb[t[, 31 octombrie 2009

EDITORIAL Fie plopul oricât de ]nalt, tot ]l cac[ ciorile

Lucian ALECSA

Da, România nu are numai ho`i, \arlatani, corup`i \i mediocrit[`i, `[ri\oara aceasta ad[poste\te \i foarte mul`i oameni de excep`ie, adev[ra`i profesioni\ti, mul`i dintre ace\tia ]\i exprim[ talentul ]n anonimat. Cred c[ abia acesta este semnul adev[ratului patriotism, hahalerele care apar ]n fruntea na`iei \i se bat cu pumnul ]n piept declamând tot felul de fraze patriotarde nu sunt decât ni\te la\i \i ni\te troglodi`i. }ntr-adev[r, de multe ori suntem tenta`i s[ gust[m astfel de gogo\i pân[ le percepem gustul rânced, a\a ne-am contaminat pe la sfâr\itul anilor ’90 cu virusul „vadimist” \i era cât pe ce s[ coborâm ]n infern. Tragic e faptul c[ talentele autentice nu ajung ]n fa`[ spre a fi exemple na`ionale, repere pentru tineri, acest lucru se ]ntâmpl[ din cauza parveni`ilor, tupei\tilor \i „personalit[`ilor” de mucava care dau buzna pe scen[, cucerindu-ne prin tot felul de trucuri. O contribu`ie nes[n[toas[ o are mass-media, care cultiv[ tot felul de surogate umane, tot felul de speciali\ti gonflabili. Avem tineri de excep`ie care cuceresc lumea pe la tot felul de concursuri interna`ionale, pe care, din p[cate, ]i putem vedea o dat[ ]n an \i atunci doar pentru câteva secunde, iar pe odrasla „Copilului-Minune” ]l vezi zilnic exhibi`ionându-se pe mai toate posturile de televiziune. Avem mari speciali\ti pe toate domeniile, avem oameni integri \i genii, avem tot ce ne trebuie s[ fim o putere european[, ]ns[ mai avem \i-o hib[: nu \tim s[-i apreciem ]ndeajuns. Spre a ajunge la un ]nalt grad de profesionalism trebuie, ]n primul rând, foarte mult[ munc[, mii de ore de exerci`iu intelectual, fertilizarea zilnic[ a talentului cu cele mai proaspete informa`ii din domeniul respectiv. Aceast[ desf[\urare de for`e l[untrice are de obicei loc ]n intimitate \i anonimat. Un lucru regretabil pentru noi e \i faptul c[ nu \tim s[ ne vindem lucrurile de excep`ie, foarte multe talente, care ne pleac[ din `ar[, reu\esc ]n scurt timp s[ devin[ personalit[`i de prim rang ]n lume. Dup[ cum se \tie, la ]nceputul acestui an, România a ob`inut un succes r[sun[tor, poate cel mai mare succes al Diploma`iei române\ti de la 1918 ]ncoace. La Curtea Interna`ional[ de la Haga România a avut câ\tig ]n cazul „România versus Ucraina” privind delimitarea grani`elor maritime dintre cele dou[ `[ri. }n spatele acestei reu\ite a stat avocatul Bogdan Aurescu, \eful unei echipe de mari profesioni\ti, care ]ntre timp a devenit secretar de stat ]n Ministerul de Externe. Joi, comisiile reunite de Politic[ Extern[ din Senat \i Camera Deputa`ilor au decis s[-l valideze candidatura lui Bogdan Aurescu pentru func`ia de ministru al Afacerilor Externe. Pân[ aici nimic deosebit, dar un lucru ce m-a frapat a fost faptul c[ diplomatul a primit din partea unor parlamentari pesedi\ti 10 voturi ]mpotriv[. M[ ]ntreb dac[ ace\ti trep[du\i din politica româneasc[ \tiu cu adev[rat valoarea acestui om.

Condamnat la patru ani de ]nchisoare dup[ ce a ]ncercat s[ violeze o feti`[ Un b[rbat din Co`u\ca a fost condamnat la patru ani de ]nchisoare cu executare, dup[ ce a ]ncercat ]n anul 2008 s[ violeze o feti`[ de numai 12 ani. De\i ini`ial, autorul a primit clemen`[ din partea judec[torilor Tribunalului Boto\ani, fiind condamnat la patru ani cu suspendare, la recursul formulat de procurori pedeapsa s-a transformat ]n una cu executare. }n luna ianuarie a anului 2008, Sergiu Anania Botezatu a ]ncercat s[ violeze o feti`[ la o stân[ din apropierea localit[`ii. Cazul a fost unul extrem de ]ncâlcit pentru poli`i\ti \i pentru procurori, pentru c[ stabilirea cu exactitate a faptelor a fost f[cut[ extrem de greu, din cauz[ c[ victima infrac`iunii era ]n stare de \oc \i nu a putut da prea multe date ]n privin`a atacului. Când feti`a a fost atacat[ de c[tre Sergiu Anania Botezatu, avea numai 12 ani. Speriat[, a povestit mamei, care a spus poli`i\tilor ce s-a ]ntâmplat. Anchetat, tân[rul nu a recunoscut nimic. }ns[ procurorii au reu\it s[-l descopere ]n urma unei anchete deosebit de laborioase. Au fost prelevate nu mai pu`in de 12 probe de la fa`a locului, un num[r uria\, dac[ se `ine

cont de num[rul obi\nuit ]n astfel de cazuri, care de regul[ nu dep[\e\te dou[-trei articole. Au fost luate de la fa`a locului atât obiecte de ]mbr[c[minte de-ale fetei, dar \i de-ale agresorului \i mai multe \erve`ele. |i astfel au fost efectuate ]n acest caz 12 analize criminalis-

tice, fiecare analiz[ costând aproape 5.000 lei, fiind descoperit pe unul din articolele de ]mbr[c[minte material biologic apar`inând tân[rului. Ulterior, dup[ ]ntocmirea rechizitoriului, Sergiu Anania Botezatu a fost trimis ]n judecat[ sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de tentati-

v[ de viol. Dup[ ce a fost condamnat ini`ial cu suspendare, procurorii au f[cut recurs, iar dup[ judecarea acestuia, s-a stabilit c[ autorul trebuie s[ petreac[ aceast[ perioad[ dup[ gratii, fapta sa fiind deosebit de grav[, simplul control judiciar nefiind destul. (D[nu` Rotariu)

Poli`ia de Frontier[ De`inu`i boto\[neni are ]n continuare premia`i la un \efi provizorii Campanie concurs na`ional Evenimentul de Boto\ani: de poezie S[-i ]ntindem o

mân[ de ajutor Adinei Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica - Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

Concursul pentru ocuparea func`iei de inspector \ef \i inspector \ef adjunct al Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ (IJPF) Boto\ani urmeaz[ s[ fie organizat la Inspectoratul General al Poli`iei de Frontier[, \i nu la Ministerul Administra`iei \i Internelor. Asta dup[ ce concursul de inspector \ef adjunct a fost amânat de mai multe ori, iar func`ia de inspector \ef nici m[car nu a mai fost scoas[ la concurs. Comisar \ef, Constantin Cojocariu, este ]n prezent la \efia IJPF Boto\ani, fiind ]n aceast[ func`ie de la jum[tatea lunii octombrie. Acesta va fi ]nlocuitorul \efului de inspectorat pân[ ]n momentul ]n care va fi ocupat[ func`ia prin concurs. Fostul \ef, Constantin C]rcu, a r[mas angajat al institu`iei, ]ntro func`ie de execu`ie ]n cadrul biroului cabinet. „Concursul pentru adjunct s-a amânat pentru o dat[ ulterioar[, nu se \tie

pân[ când, motivul fiind o schimbare ]ntre competen`e. Este posibil ca acest concurs s[ nu mai fie organizat la Ministerul Administra`iei \i Internelor, ci direct la Inspectoratul General al Poli`iei de Frontier[. Acest lucru se va ]ntâmpla pentru c[ atât adjunctul cât \i \eful inspectoratului sunt subordona`i direct IGPF-ului. Este posibil concursul s[ se organizeze acolo, nu \tim când”, a declarat inspector Minodora R[cnea, purt[torul de cuvânt al IJPF Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Trei de`inu`i boto\[neni au fost premia`i ]ntr-un concurs de crea`ie literar[ organizat la nivel na`ional. La acest concurs s-au ]nscris 33 de unit[`i penitenciare, participând 99 de persoane, cu 240 de crea`ii literare. Penitenciarul Boto\ani a participat cu poeziile a trei persoane private de libertate. „Direc`ia de Reintegrare Social[ din cadrul Administra`iei Na`ionale a Penitenciarelor a ini`iat proiectul Cuvânt pentru o via`[ nou[, proiect constând ]n desf[\urarea la nivel na`ional a unui concurs cu crea`iile literare ale persoanelor aflate ]n deten`ie. S-a urm[rit stimularea interesului pentru lectur[, ]ncurajarea ini`iativelor persoanelor private de libertate, cu

efect ]n planul dezvolt[rii personale, aceste activit[`i desf[\urându-se ]n perspectiva reintegr[rii sociale”, a precizat Cristina Livadariu, directorul adjunct al Penitenciarului Boto\ani. De men`ionat este faptul c[ din cele \apte persoane private de libertate câ\tig[toare ale concursului, trei persoane sunt din Penitenciarul Boto\ani, ace\tia fiind C[t[lin I., George T. \i Sergiu C., coordona`i de c[tre Napolion Ungureanu, inspector de specialitate ]n cadrul Serviciului de Educa`ie din Penitenciarul Boto\ani. }n data de 3 noiembrie 2009 va avea loc premierea câ\tig[torilor la Penitenciarul Rahova. (D[nu` Rotariu)


Eveniment S@mb[t[, 31 octombrie 2009

3

PUBLICITATE

Hala veche de carne, motiv de disput[ ]ntre oieri \i Urban Serv Hala veche de carne, cl[dire de patrimoniu, a ajuns motiv de disput[ ]ntre cresc[torii de oi \i firma Urban Serv, cea care administreaz[ Pia`a central[ a municipiului. Ionel Nechifor, pre\edintele Asocia`iei Moldoovis Boto\ani, a spus c[ are banii necesari pentru amenajarea a jum[tate din fosta hal[ de carne, la standarde europene. „Noi am strâns bani de la cresc[tori \i vrem s[ amenaj[m acolo un spa`iu modern, la standardele impuse de Uniunea European[, pentru ca \i cresc[torii boto\[neni de oi s[ aib[ un spa`iu adecvat pentru a-\i vinde produsele. Asta a fost pân[ acum problema, c[ nu aveam un spa`iu modern pentru vânzare, unde s[ fie cur[`enie \i unde clien`ii s[ vrea s[ intre. Am discutat cu cei de la Urban Serv \i m-au trimis la \eful pie`ei, acesta ne-a trimis din nou la Urban Serv \i tot a\a. Noi avem banii pentru

modernizarea spa`iului \i ei ne poart[ de la unul la altul. Sunt bani strân\i de la cresc[tori pentru a face ceva tot pentru ei”, a declarat Nechifor. Conducerea

Urban Serv sus`ine c[ acea parte a halei va fi modernizat[ de Urban Serv pentru respectarea normelor sanitar-veterinare \i c[ spa`iile vor fi ]nchiriate.

Directorul Gheorghe Pricopi a spus c[ declara`iile pre\edintelui Moldoovis sunt minciuni. „Ce spune el sunt minciuni. A fost la mine \i mi-a cerut s[-i ]ncredin`ez o box[ doar pentru el \i i-am spus c[ dup[ finalizarea lucr[rilor de modernizare, se poate ]nscrie la licita`ie, dar el a tot insistat s[-i dau o box[. Nu se poate a\a ceva, exist[ un regulament dup[ care func`ioneaz[ pia`a, iar ]n regulament se spune clar c[ nu se poate ob`ine un spa`iu decât ]n urma unei licita`ii publice. S[ vin[ la licita`ie dup[ ce moderniz[m \i poate s[ ob`in[ boxa dorit[”, a spus Pricopi. Acesta a precizat c[ la ]nceputul lui decembrie ar trebui finalizate lucr[rile de modernizare, astfel ]ncât ]n jum[tate din fosta hal[ de carne s[ func`ioneze sectorul lactate, iar ]n cealalt[ jum[tate s[ fie comercializate fructe. (Bogdan Caliniuc)

Accesul elevilor la internet prin fibr[ optic[, blocat ]n gar[ Elevii tuturor unit[`ilor \cola- internet prin fibr[ optic[ dac[ de zile, fibra optic[ a fost adus[ re din jude` ar fi putut s[ bene- toate procedurile nu s-ar fi blo- prin re`eaua de transport CFR ficieze ]n prezent de acces la cat... ]n gar[. De circa doi ani la Boto\ani, ocazie cu care se poate face conexiunea la interPUBLICITATE net a Inspectoratului Jude`ean |colar \i a tuturor institu`iilor de ]nv[`[mânt din jude`, ]ns[ lucrurile par s[ nu se mi\te ]n niciun fel. Pe 23 octombrie a fost ]ns[ semnat un contract de finan`are ]ntre Ministerul Educa`iei \i Ministerul Comunica`iilor pentru instalarea internetului broadband ]n \coli, ]n cadrul Programului Opera`ional Sectorial „Cre\terea competitivit[`ii economice”, ]n valoarea, de 38 de milioane de euro. „Jude`ul Boto\ani \i ]nc[ un jude` sunt singurele care nu folosesc fibra optic[ prin acest program \i ]ncerc[m s[ facem eforturi mari ca s[ folosim internetul pus la dispozi`ie de Ministerul Educa`iei pentru infrastructura \colar[. Fibra optic[ este adus[ prin calea ferat[ \i ea zace de cel pu`in doi ani ]n gar[.

Trebuie f[cut transportul din gar[ la Inspectoratul |colar \i ]n \colile din municipiu \i jude`, ]ns[ costurile sunt imense”, a declarat deputatul PD-L, C[t[lin Obuf Buh[ianu. Potrivit acestuia, dac[ se reu\e\te implementarea acestui program \i ]n jude`ul Boto\ani, nu numai c[ la \colile unde se utilizeaz[ deja internetul s-ar face reduceri considerabile la facturile la internet, ci s-ar crea porti`e de acces la internet \i pentru elevii din mediul rural. „De exemplu, Liceul Pedagogic pl[te\te aproximativ 300400 euro internetul pe lun[, ori a intra ]n acest proiect ]nseamn[ s[ pl[te\ti ]n jur de 60-70 euro pe lun[”, a mai spus Buh[ianu. Conform estim[rilor, implementarea proiectului ]n toat[ `ara ar duce la o cre\tere a conect[rii la internet a \colilor din mediul rural de la 9,8% la 30%. (Monica Aionesei)

PSD Boto\ani: „Mul`umim, domnule C[t[lin Flutur!” Reprezentan`ii PSD au `inut s[-i mul`umeasc[ pre\edintelui PD-L Boto\ani pentru sprijinul nea\teptat acordat pentru campania lui Mircea Geoan[. Prezen`a domnului Con`ac la evenimentul de lansare a campaniei PD-L este cel mai conving[tor argument ca boto\[nenii s[ nu voteze candidatul acestui partid. „Cum ar mai putea s[ cread[ aleg[torii ]n ceea ce spun reprezentan`ii PD-L? Când spuneau adev[rul? Atunci când ]l acuzau cu ]nver\unare pe domnul Con`ac, sau acum când ]l consider[ cel mai bun prieten al lor? Mai poate cineva s[ cread[ c[ PD-L vrea s[ reformeze clasa politic[?”, a ]ntrebat retoric Andrei Dolineaschi, vicepre\edintele PSD Boto\ani \i, totodat[, cel mai tân[r parlamentar din Boto\ani. Social-democra`ii spun c[ nu se va face cu adev[rat o reform[ a clasei politice dac[ „tot ce

schimb[ PSD este reciclat de PD-L”. „Dac[ vom roti la nesfâr\it aceste persoane compromise de la un partid la altul, nu vom schimba clasa politic[. Este un dublu limbaj: ]l vedem pe domnul pre\edinte cum acuz[ la televizor elementele retrograde din PSD, iar la Boto\ani domnul Con`ac se ia ]n bra`e cu membrii PD-L la lansarea campaniei pentru domnul B[sescu. Cine mai poate crede ]n onestitatea demersului pre\edintelui pentru un a\a-zis parlament reformat?”, a subliniat reprezentantul PSD Boto\ani.

Paul Popa nu mai este subprefect al jude`ului Boto\ani }n cursul zilei de ieri a fost publicat[ ]n Monitorul oficial hot[rârea de Guvern din data de 28 octombrie privind „]ncetarea exercit[rii temporare a mandatului de subprefect al jude`ului Boto\ani a domnului Paul Popa”. Paul Popa a fost numit pe aceast[ func`ie ]n urm[ cu \ase luni de zile cu titlul interimar \i fiind sus`inut de PSD, pe atunci aflat ]nc[ la guvernare. Dat fiind faptul c[ de o lun[ de zile PSD sa retras de la cârma `[rii, implicit to`i oamenii sus`inu`i de socialdemocra`i au picat. Viorica Afr[sinei a fost prima „victim[” ]n cadrul Institu`iei Prefectului, fiind eliberat[ din func`ia de subprefect al jude`ului Boto\ani cu doar câteva zile ]nainte de a se prezenta la concurs. Locul acesteia a fost luat de Paul Secrieru, având sus`inerea PD-L. Ieri a venit \i rândul lui Paul Popa, care a precizat c[ se va ]ntoarce la vechiul loc de munc[, consilier superior ]n cadrul Ministerului Administra`iei \i Internelor. „Eu \tiam c[ am venit aici pentru \ase luni de zile. Eu am mai fost subprefect \i ]n perioada 2004-2005 \i \tiam exact

ce am de f[cut. Probabil c[ cine va veni ]n locul meu va continua ce am f[cut \i eu pân[ acum. Plec ]ntr-adev[r cu p[rere de r[u pentru c[ am fost ]ntr-un colectiv deosebit de bun”, a spus Paul Popa, care s-a retras din Prefectur[ pu`in ]nainte de orele amiezii, locul acestuia r[mânând gol, nefiind emis[ nicio hot[râre de Guvern ]n acest sens. „A\ vrea s[ ]i mul`umesc pe aceast[ cale, am avut o bun[ colaborare cu subprefectul Paul Popa. }i mul`umesc pentru ]ntreaga activitate ]n numele meu \i al colegilor mei \i s[ ]i doresc succes ]n continuare. V[ asigur c[ vom func`iona la fel de bine ]n continuare, chiar \i cu un subprefect mai pu`in”, a spus prefectul Cristian Roman. PD-L va trebui astfel s[ propun[ o alt[ persoan[ care s[ preia func`ia de subprefect al jude`ului, unica variant[ vechiculat[ pân[ acum fiind Radu Dr[gu\, fost parlamentar, actualmente director al Direc`iei Muncii. C[t[lin Flutur, pre\edintele organiza`iei jude`ene PD-L a precizat c[ nu au f[cut ]nc[ nicio nominalizare. (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment 4

S@mb[t[, 31 octombrie 2009

Profesorii scap[ f[r[ sanc`iuni pentru erorile de notare la Bacalaureat Niciun cadru didactic care a ajuns pe lista de la minister pentru c[ a acordat note cu prea mult[ generozitate la bacalaureat nu va fi sanc`ionat. De sanc`iunile luate ]n calcul, ini`ial, de reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean nici nu mai poate fi vorba. Erorile sunt umane, spun \efii Inspectoratului, \i nu este cazul s[ se ia m[suri ]mpotriva celor care au favorizat astfel lucr[rile a 34 de candida`i. Acolo unde se dovede\te c[ supraevaluarea a fost generat[ de stimulente financiare, sanc`iunile ar trebui s[ fie stabilite ]n instan`[. Cele 34 de lucr[ri de la limba \i literatura român[ ce au fost supraevaluate de corectorii boto\[neni de la Bacalaureat nu vor mai trece printr-o alt[ recorectare. Notele acordare de comisia de evaluarea de la Ministerul Educa`iei r[mân definitive, iar diferen`ele de notare nu vor avea nicio repercusiune nici asupra candida`ilor, dar nici a cadrelor didactice. De\i la ]nceputul acestei s[pt[mâni, Horia Negrescu, inspector \colar general adjunct al I|J, sus`inea c[ mai este nevoie de o ultim[ corectare, aceasta nu a mai fost admis[ de \efa educa`iei boto\[nene. „Eu nu am fost de a-

Acum, cadrul didactic a supraevaluat o singur[ lucrare cu 1,80, respectiv o tez[ pe care a notat-o cu 9.90 \i c[reia comisia din Ministerul Educa`iei i-a dat doar nota 8.10. Pe aceea\i list[ se mai reg[sesc dou[ cadre didactice cu un num[r mai mare de teze supraevaluate.

cord cu asta pentru c[ au fost de multe ori verificate. La prima corectur[, dac[ ]ntre primul \i al doilea profesor este o diferen`[ mai mare de 1,50 puncte, se merge deja la recorectare. Dup[ acesta, dac[ mai este ]nc[ vreo problem[ se mai recorecteaz[, pân[ se d[ nota final[. Au mai fost \i la Minister o dat[, dac[ le mai recorect[m \i noi ]nc[ o dat[ cred c[ deja se exagereaz[. Legat de faptul c[ sunt diferen`e, mai ales la limba român[, \tim foarte bine c[ dac[ le mai dau la corectat la al`i cinci profesori, notele vor fi altele de fiecare dat[”, a spus Ada Macovei. Aceasta a revenit asupra faptului c[ cei care ar trebui sanc`iona`i sunt de fapt cei care subevalueaz[ tezele. |efa I|J nu ia ]ns[ ]n calcul faptul c[ \i notând cu mai multe puncte decât merit[ o lucrare se face o nedreptate unui alt candidat, care nu a beneficiat de generozitatea profesorului corector. „Despre aceste cadre, care subevalueaz[ lucr[rile, ni-

meni nu vorbe\te nimic. Ace\tia de fapt comit nedrept[`i ]mpotriva elevilor”, a men`ionat \efa I|J.

CIPRIAN MANOLACHE, DIN NOU PE LISTA NEAGR{ A MECI Inspectorul \colar general al I|J consider[ c[ la un num[r mare de lucr[ri, chiar sute, care le trec prin mân[ cadrelor didactice de la corectur[, supraevaluarea unei lucr[ri sau dou[ nu `ine decât de o eroare uman[. Ceea ce se trece sub t[cere este ]ns[ faptul c[ o mare parte a lucr[rilor au fost supraevaluate. La Ministerul Educa`iei sau solicitat doar 50 de lucr[ri \i din acestea, 34 au fost cu probleme la notare. Printr-un calcul matematic, se poate deduce cam câte lucr[ri ar fi ie\it gre\it evaluate dac[ se trimiteau la minister toate pentru recorectare. „Am v[zut p[rerea sindicatelor \i sunt vizate anumite

persoane, care au mai avut erori de corectare \i ]n al`i ani. Pe ace\tia se pune mai mult accent, s[ fie sco\i definitiv de la examenele de bacalaureat. Din punctul meu de vedere, este un singur caz, cel al domnului Ciprian Manolache de la Nicolae Iorga, despre care s-a vorbit \i s-a comentat. Cred c[ despre o singur[ persoan[ este vorba \i nu trebuie s[-i sanc`ion[m pe to`i”, a spus inspectorul \colar general. Ciprian Manolache este cadru didactic la Liceul „Nicolae Iorga” \i a mai fost sanc`ionat ]n anul 2006, dup[ ce a notat cu diferen`e mari lucr[rile elevilor. Recorectarea a fost f[cut[ tot la nivelul Ministerului Educa`iei, sanc`iunea pe care acesta ar fi trebuit s[ o primeasc[ fiind interdic`ia de a participa ]n urm[torii trei ani la bacalaureat. Consiliul profesoral al unit[`ii nu a fost ]ns[ de acord cu o astfel de sanc`iune. }n 2006, acesta a supraevaluat cinci lucr[ri cu de la 2,5 pân[ la 3,5 puncte.

rin`ii care au dat bani pentru a li se m[ri notele copiilor lor s[ recunoasc[ faptul c[ au stimulat financiar profesorul corector. „P[rin`ii dac[ dau, normal c[ cineva ia banii respectivi”, a men`ionat inspectorul \colar general.

„P{RIN~II DAC{ DAU, NORMAL C{ CINEVA IA BANII RESPECTIVI”

DIN COMISII NU TREBUIAU S{ FAC{ PARTE PROFESORII DE LA |COLILE GENERALE

}n cazul celor care au pus note mai mari decât cele reale conducerea I|J sus`ine c[ nu se va lua nicio m[sur[. „Noi sanc`ion[m de fapt ni\te profesori pe care oricum i-am folosit ]ntotdeauna \i ]i vom folosi, pentru c[ [\tia sunt, pentru c[ nu putem crea, nu putem inventa profesori cu gradul I pe care s[i folosim ]n toate comisiile, \i la bacalaureat \i la tezele cu subiect unic sau la titularizare. Nu putem face o nebunie, o isterie din câteva teze gre\ite, supraevaluate, pentru c[ au fost sute de teze. P[rerea mea este c[ ar trebui l[sa`i profesorii s[\i fac[ treaba \i numai ]n cazul ]n care descoperim \i avem semnale c[ s-au luat bani \i c[ sau f[cut supraevalu[ri motivate financiar, numai acolo unde este caz penal acestea ar trebui rezolvate ]n instan`[. Ace\tia de fapt ar trebui s[ pl[teasc[”, a declarat Ada Macovei. Pe de alt[ parte, \efa I|J recunoa\te c[ nu se a\teapt[ ca p[-

Cât prive\te comisia de la Minister, oficialul boto\[nean este de p[rere c[ \i corectarea f[cut[ de membrii comisiilor a fost dup[ ciclul \colar din care provin. Nu se \tie dac[ au f[cut parte profesori din liceu, din universit[`i. „Nu \tim cine a f[cut parte din comisia de la Minister. Fiecare are punctul s[u de vedere. Probabil c[ celor cu trei teze gre\ite sau patru, vedem din câte au corectat \i dac[ este un grad mare de eroare probabil li se va retrage dreptul de a participa la sesiunile urm[toare”, a ad[ugat inspectorul \colar general al I|J. }n constituirea comisiilor baza au fost tabelele trimise din \coli. „Toate numele au fost trecut ]n calculator \i ne-am trezit cu nume de la |tiubieni, de la Tru\e\ti. }ntr-adev[r, nu au ce c[uta \i atunci este \i o eroare a comisiei jude`ene. Nu le d[m sanc`iuni acelor profesori, dar nu ]i mai punem anul viitor ]n comisii”, a ad[ugat Ada Macovei. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment S@mb[t[, 31 octombrie 2009

5

Medicii pediatri au trecut la proteste Protest inedit \i ]n premier[ ]n medicina româneasc[. Medicii de la Spitalul de Pediatrie au ]ntrerupt activitatea timp de o or[, nemul`umi`i c[ nu au mai primit de trei luni salariul de merit, ca li se impune de c[tre conducerea spitalului g[rzi \i ]n timpul lor liber. }n cazul ]n care conducerea unit[`ii nu va lua ]n calcul dolean`ele lor, ei anun`[ radicalizarea protestului ]ncepând de luni, când, spun ei, vor bloca activitatea medical[ din spital ]n totalitate. Medicii au cerut \i demiterea actualei conduceri a spitalului. Activitatea de la Spitalul de Pediatrie a fost blocat[, ieri, timp de o or[, din cauza unui protest organizat de Sindicatul Medicilor Speciali\ti. 12 medici au protestat ]n semn de nemul`umire fa`[ de faptul c[ nu mai primesc salariul de merit \i pentru c[ li se impune s[ fac[ g[rzi \i ]n timpul liber. Medicii care au purtat pe mân[ banderole albe acuz[ \i lipsa de

dialog cu conducerea unit[`ii spitalice\ti. Mai mult, medicii pediatri spun c[ reprezentan`ii unit[`ii nu au fost chema`i la negocierea contractului colectiv de munc[. „Noi am parcurs toate etapele prin care am vrut s[ prevenim acest blocaj care a intervenit. Din p[cate, nu a existat nici m[car o umbr[ prin care s[ se doreasc[ dialogul. Am fost sco\i din discu`ie, contractul colectiv de munc[ s-a negociat cu alte sindicate, vizavi de activitatea noastr[. Noi suntem principalii furnizori de servicii medicale \i nu suntem de acord ca alte categorii socioprofesionale s[ negocieze ]n numele nostru. Am vrut s[ evit[m acest blocaj, ]ns[ nu s-a dorit. Noi nu am f[cut o grev[ spontan[ prin care s[ bloc[m imediat actul medical. Activitatea medical[ s-a desf[\urat f[r[ probleme. Am prevenit conducerea unit[`ii de câteva luni de zile c[ vom recurge la acest gest suprem, dac[ nu se dore\te discu`ia \i dialogul normal \i firesc cu noi”, a spus medicul Gabriel Petrovici, vicepre\edintele Sindicatului Medicilor Speciali\ti. Medicii sunt nemul`umi`i de programul ]nc[rcat de munc[, ]n condi`iile ]n care lefurile leau sc[zut de trei luni, spun ei, cu aproape 30%. „Programul nostru se supune codului mun-

cii \i orice individ care munce\te are dup[ o perioad[ de \ase, \apte sau opt ore o perioad[ de repaus. }n momentul când noi intr[m ]n gard[, intr[m dup[ ce am muncit de diminea`[. Deci, diminea`[ st[m la program pân[ la ora 13, de la ora 13 intr[m ]n gard[ pân[ a doua zi la ora 8, f[r[ repaus, iar de la ora 8 pân[ la ora 13 lucr[m a doua zi ]n timpul programului. Din cauza aceasta s-a considerat c[ g[rzile sunt f[cute din timpul nostru

Servicii medicale oferite pacien`ilor ca ]n anii ’50 Sec`ia de ortopedie a Spitalului de Copii nu a mai beneficiat de aparatur[ medical[ nou[ de ani de zile. Cel pu`in asta sus`ine Yassin Jaber, medic chirurg ortoped, care declar[ c[ sec`ia de ortopedie a spitalului nu are aparat radiologic, lamp[ la sala de opera`ie \i c[ medicii ]nc[ mai lucreaz[ cu ciocanul la diferite interven`ii ortopedice. Medicii din sec`ie spun c[ le este jen[, atunci când merg la un congres \i v[d aparatur[ medical[ performant[ de care dispun unele spitale, iar ei lucreaz[ ca la nivelul anilor ’50. „}n aceast[ sec`ie nu s-a mai investit de foarte mult timp. Avem nevoie de un aparat radiologic pe sec`ie \i nu este. Aparatul pe care l-am avut a fost dus la radiologie s[ poat[ acoperi celelalte solicit[ri din spital, pentru c[ acolo aparatul era defect \i nu sunt bani ca s[ ]l repare. Când am avut nevoie la sala de opera`ie, au venit cinci oa-

meni din curte s[ care aparatul radiologic de jos sus ca s[ pot s[ fac o radiografie. Avem nevoie de o lamp[ la sala de opera`ie. Cea de acum este din anii ’50. Nu s-au g[sit niciodat[ bani s[ se schimbe. Noroc c[ au fost americanii \i ne-au mai adus mese, aparat de anestezie. Eu, prin sindicat, am adus un vaporizator, dar \i altele. Strictul necesar exist[, dar dac[ ai nevoie de performan`[ ]`i trebuie aparate performante, iar aceste aparate cost[. Bugetul de stat nu suport[ a\a ceva. Când mergem la un congres \i vedem ce se ]ntâmpl[ din punct de vedere al modernit[`ii, al evolu`iei medicale \i cum suntem noi, ne sim`im extrem de prost. |i noi suntem medici primari, avem 20 de ani de experien`[, avem nevoie \i noi s[ facem medicin[ performant[. Sunt ortoped \i lucrez de 20 de ani aici, ]n spital \i osteosinteza de femur o fac tot cu ciocanul, când peste tot este aparatur[ \i tehnic[ performant[”, a ad[ugat Yassin Jaber. Acesta spune c[ trebuie investi`i bani ]n aparatur[ medical[ de ultim[ genera`ie pentru un act medical de calitate. (L[cr[mioara Lupa\cu)

liber \i cu acordul nostru legal pentru c[ nu exist[ nicio form[ pentru a ne obliga s[ muncim 36 de ore ]ncontinuu. Suntem de acord s[ muncim \i 36 de ore când suntem \i pl[ti`i corect. Ori, prin diminuarea unor drepturi salariale, respectiv luarea salariului de merit, nou[ ni s-au diminuat veniturile ]n procent de 30-40%. Vom l[sa de acum s[ acopere liniile de gard[ cu celelalte sindicate care au negociat contractul, pentru c[ la celelalte categorii socioprofesionale nu li s-au diminuat veniturile. Nu este atribu`iunea nici a directorului medical, nici a managerului s[ for`eze ]n mod dictatorial acoperirea g[rzilor f[r[ acordul nostru”, a ad[ugat medicul Gabriel Petrovici. La rândul s[u, medicul Yassin Jaber, liderul Sindicatului Medicilor Speciali\ti, a declarat c[ a ]n\tiin`at despre acest conflict Institu`ia Prefectului, Direc`ia de S[n[tate Public[, Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate, implicit Inspectoratul Teritorial de Munc[. El spune c[ aceast[ stare conflictual[ persist[ de aproape un an de zile \i c[ niciodat[ conducerea unit[`ii nu a dorit s[ poarte un dialog verbal cu medicii pe aceast[ tem[, ci toat[ comunicarea a fost doar ]n scris. „Conflictul nostru este legal. Vrem \i noi s[ avem relaxare, starea fizic[ \i psihic[ bun[, cu respectarea timpului de munc[, a timpului de odihn[. Am protestat pentru c[ nu vrem

ca echipa managerial[ s[ ne impun[ nou[ cum s[ facem ]n timpul nostru liber linia de gard[”, a spus medicul Yassin Jaber. Medicii pediatri spun c[ dac[ nu vor g[si ]n`elegere la conducerea spitalului, vor radicaliza protestele de luni, prin blocarea activit[`ii ]n totalitate. „Problema se va ]ntâmpla de luni. Este posibil ca medicii s[ nu mai desf[\oare activitate medical[. Pe calea aceasta dorim s[ sesiz[m \i Institu`ia Prefectului s[ ia m[surile necesare \i s[ demit[ actuala conducere a spitalului \i s[ instaleze o alt[ conducere cu care s[ putem avea un dialog normal”, a afirmat Gabriel Petrovici.

„MEDICII CARE AU PROTESTAT VOR FI SANC~IONA~I” Conflictul declan\at de Sindicatul Medicilor Speciali\ti este considerat ilegal de conducerea spitalului. Livia Mihalache, managerul spitalului, a declarat c[ medicii afilia`i la sindicat nu au respectat Legea privind solu`ionarea conflictelor de munc[ \i nici nu au urmat pa\ii prev[zu`i ]n lege. Managerul spitalului sus`ine c[ reprezentan`ii sindicatului au refuzat dialogul

verbal \i au preferat doar dialogul scris \i c[, mai mult, nu \i-au anun`at nici m[car protestul. Livia Mihalache spune c[ timp de o or[ ei nu au asigurat nici m[car activitatea medical[, ]n ciuda declara`iilor f[cute de medicii protestatari. „Ei nu au trimis revendic[rile scrise, au refuzat dialogul verbal. Au dorit ]ntotdeauna numai un dialog scris, pe baz[ de note, r[spunsuri, ]ntreb[ri. I-am chemat la negocieri ast[zi la ora 13,00, (ieri – n.r.) pentru a afla revendic[rile \i dorin`ele lor. Au dorit s[ comunice cu noi doar pe cale scris[. Au venit doar o singur[ dat[ la negocieri, la comisia consultativ[. Nici m[car nu am fost anun`a`i de conflictul lor. Ne-au anun`at verbal, prin secretar[, la ora 9, de existen`a unui protest al medicilor la sala de rapoarte, f[r[ s[ ni se anun`e intervalul orar, când, cine particip[, de ce particip[. Au ]ntrerupt lucrul timp de o or[, au ]ncetat orice activitatea medical[. Nu \tiu dac[ to`i medicii, dar cea mai mare parte da. Noroc de doi medici care au fost mai con\tiincio\i \i care au preluat cazurile. Vom urma \i noi legea. Nu am hot[rât ce m[suri vom lua ]mpotriva medicilor, dar vor fi sanc`iona`i. Fiecare are dreptul s[ protesteze, dar ]n spiritul legii. S[ nu asiguri asisten`[ medical[ este anormal”, a mai spus managerul spitalului. Conducerea spitalului a spus c[ va sesiza Direc`ia de S[n[tate Public[ \i Ministerul S[n[t[`ii. Directorul Livia Mihalache este convins[ c[ ]n spatele acestui conflict sunt cu totul alte interese. „Am sunat pe sec`ii la chirurgie \i nu era niciun medic, la \colari niciunul. Un singur medic era pe urgen`e \i un altul la CSM. Noroc c[ nu au fost cazuri urgente. Este o situa`ie ne]ntâlnit[ ]n lume, nu ]n România”, a mai spus managerul spitalului. Livia Mihalache a anun`at c[ medicii ]\i vor primi din nou salariile de merit. Potrivit sursei citate, medicii risc[ \i pierderea dreptului de liber[ practic[ pentru ac`iunea la care au recurs. (L[cr[mioara Lupa\cu)

A intrat criza ]n spitale.


Cultur[ 6

S@mb[t[, 31 octombrie 2009

Scriitorul Gellu Dorian la 56 de ani Jurnal. O s[pt[mân[ din via`a lui Dorian DUMINIC{

N[scut: 13 octombrie l953, Boto\ani }n prezent referent literatur[teatru la C.J.C.P.C.T. Boto\ani, redactor \ef al revistei „Hyperioncaiete boto\[nene” \i al Editurilor Dionis \i Axa. Consilier revista Lumin[ Lina/Gracious Light, New York. Membru ]n colegiile de redac`ie ale revistelor „Convorbiri literare” \i „Poezia”. Debut literar ]n revista „România literar[”, sub pseudonimul George Dor, cu girul lui Geo Dumitrescu, ]n l972. Debut editorial: l974, ]n Caietul debutan`ilor, editura Eminescu. C[r`i publicate: POEZIE: Lini\tea nelini\tii, Casa Crea`iei Boto\ani, 1979; Esopia, ed. Albatros, l982; Poeme introductive, ed. Junimea, l986(Premiul Colocviilor de Poezie de la Târgu Neam`, Premiul SLAST, l986); Elegiile dup[ Rilke, ed. Moldova, l993 ( Premiul Filialei Ia\i a USR, l993, Premiul „Nichita St[nescu” al Serilor de Poezie de la Dese\ti, l993, Premiul Societ[`ii Scriitorilor Bucovineni \i al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova, l993, Premiul „Agora”, l994); }n c[utarea poemului pierdut, ed. Axa, l996; }n absen`a iubirii (antologie de autor), ed. Helicon, l996; Poeme gol[ne\ti, ed. Cartea Româneasc[, l997 (Premiul „Ion Iuga” al Colocviilor de Poezie de la Sighetu Marma`iei, l997; Premiul salonului Interna`ional de carte de la Oradea, l997); Infernul migrator (]n colec`ia La Steaua-Poe`i optzeci\ti), ed. Axa, l997; Poesia mirabilis, edi`ia I, ed. Junimea, l999, edi`ia a II-a, ed. Timpul, 2000 (Premiul pentru cea mai bun[ carte de poezie a anului, Deva, 2000, Premiul revistei „Poesis”, la Galele APLER, Câmpina, 2000); Singur ]n fa`a lui Dumnezeu, ed. Augusta, 2001 (Premiul „Frontiera Poesis, Satu Mare, 2001), Un poet la New York (]n colec`ia Poe`ii urbei) editura Dacia, 2002; Eranos (antologie, ]n colec`ia Dictatur[ \i Scriitur[) ed. Junimea, 2003; Cafeneaua Kafka, ed. cartea Româneasc[, 2003; Cartea t[cut[ (antologie, colec`ia Hyperion), ed. Cartea Româneasc[, 2004 (Premiul Serilor de poezie de la Dese\ti, 2005); Elegiile de la Dorweiler - Cartea Sophiei, ed. Paralela 45, 2008,

Alungând triste`ea, ca Paganini, Ed. Brumar, 2009. PROZ{: Scriitorul (roman), ed. Helicon, 1996 (Premiul Filialei Ia\i a USR,l997); Cartea fabuloas[ (roman), ed. Cartea Româneasc[, 2003; Sfâr\itul sau momente din vi`a unui om falsificat (roman), ed. Eikon, 2003(Nominalizat la Premiile USR, 2004); ]mpotriva noastr[, ed. Cartea Româneasc[, 2005 (nominalizat la Premiile „Cuvântul”, 2005), Insula Matriochka, ed. Paralela 45, 2005. TEATRU: Ca`avencii, ed. Timpul, 2001 (Premiul Filialei Ia\i a USR, 2002, (Premiul Filialei Ia\i a USR, pe 2002; Nominalizat la Premiile USR, 2002) ESEU: Pa\ii Poetului (]n colaborare cu Emil Iordache), edi`ia I, ed. Sport-Turism, l989, edi`ia a II-a, rev[zut[ \i ad[ugit[, ed. Timpul, 2000 edi`ia a III-a, sub titlul Eminescu prin vamile timpului, Ed. Princeps Edit, 2009; Tineri poe`i români de dincolo de Styx, ed. Timpul, l998 (Premiul „Poesis”, Satu Mare, l998, Cititorul de poezie, ed. Convorbiri Literare, Ia\i, 2008. Au scris despre Gellu Dorian: Geo Dumitrescu, |tefan Aug. Doina\, Mircea Martin, Lauren`iu Ulici, Nicolae Manolescu, Cezar Iv[nescu, Alex. |tef[nescu, Gheorghe Grigurcu, Al. Cistelecan, Constan`a Buzea, Ioana Pârvulescu, Ioan Holban, Cristian Livescu, Mircea A. Diaconu, Vasile Spiridon, Iulian Boldea, Gheorghe Mocu`a, Constantin Trandafir, Dumitru Chioaru, Mihail Iordache, Emil Iorache, Lucian Alecsa, Dumitru ~iganiuc, Cristian B[dili`[, Constantin Dram, George Vulturescu, Claudiu Komartin, Nicolae Prelipceanu, Al. Pintescu, Doru Pop, Tit. Liviu Pop, Ion Tudor Iovian, Sergiu Adam, Codrin Liviu Cu`itaru, Liviu Antonesei, Adrian Alui Gheorghe, Liviu Ioan Stoiciu, Cassian Maria Spiridon, Nicolae Sava, Radu Florescu, Mihaela Albu, Theodor Damian, George Ro\ianu, Timoteri Ursu, Bogdan Ulmu, Emilian Gfalaicu-P[un, Nicolae Leahu, Angela Furtun[, Daniel Corbu, Ioan Bogdan Lefter, Marian Popa, Aurel Sasu, Emanuela Ilie, Paul Aretz, Constantin Miu \.a.

numai inima mea numai inima mea Nou[ ]nc[peri m[ ]mpart, \tie c]te vie`i au ars pe furi\ ]ntr-o singur[ moarte nici ]ntr-una nu sunt cu adev[rat ca ]n afara lor, pe c]nd spin[rile dealurilor se ]ncovoiau ca ]n praf \i vorbe aiurea \terg mereu de pe haine c]rciumi s[-l pot ]mbr[ca pe Dumnezeu frumos, s[-l g[sesc g]ti`ele ]nsetate ale mor`ilor vii – ]n toate cele nou[ ]nc[peri \i-n afara lor f[cut `[nd[ri ]n mii de ochi azi at]ta via`[ este aici, c]t[ via`[ ]mpart, azi c]nd toate c]rciumile sunt goale \i bisericile gem dou[ `ig[ri ard, de durere alte dou[ candele sug uleiul altor iluzii, ca o femeie n[sc]nd – fumul lor se une\te ]n cerul pe care-l ]mp[turim ]n c[r`i ale c[ror mor`i nou[ ]nc[peri m[ adun[ de pe drumuri, orice muritor le ]nvie, doar ]ntr-una arde candela mea p]n[ ce afar[ se face ]ntuneric, m]ine, doar o lumini`[-ntr-un beci m[ viseaz[ m]ine, cine mai \tie… cum deschid larg ferestrele s[-i fac[ loc cerului plin de cute ca de riduri fruntea 21 aprilie 2009 implozat[ de g]nduri -

MIERCURI

frumos ]mbr[cat, Dumnezeu deznoad[ crucile din Bate cineva ]n urechile mele, c]rciumi sunetele vin dintr-o toaca din cer \i le urc[ pe turlele bisericilor – pe care degetele lui Dumnezeu scriu azi am intrat ]n toate cele nou[ ]nc[peri deodat[, numele meu adormit ca pe ni\te c[ni din care ]ngerii c[zu`i beau \i se fac nimeni nu mai era pe afar[, oameni ca to`i oamenii; praful ]nflorea ]n crini, ]mi ud \i eu buzele, vorbele de ocar[ se f[ceau struguri sub stre\ini, azi aud altceva dec]t atunci c]nd m[ urcam ]n Dumnezeu m[-mbr[ca ]n straiele lui; clopotni`[ \i asurzeam de pl[cere, mult mai aproape de cer – s]ngele ap[ nu se face, numai s]ngele, vin –

din care cad cuiele – ochii se fac zid sub alt zid prin care pot fi v[zut numai dac[ ies din cer ca din cearceafuri femeile de dup[ ferestre… 23 aprilie 2009

VINERI Las deschis[ aceast[ zi ca pe o cas[ r[mas[ pustie – nou[ femei deretic[ prin trupul meu, nou[ trupuri m[ leag[n[, nou[ u\i m[ ]nchid, nou[ u\i m[ dau afar[, din nou[ vie`i voi muri, din nici o moarte nu voi ]nvia – ]n capul meu rostogolit pe o mas[ plin[ de viespi stau \i num[r[ toate nou[ deodat[ – trag obloanele, trag clopotele, murmur[ stranele, se-nchid ferestrele \i prin ele numai palmele goale duc s]nul la gura pruncului, pahar pe care-l s[rut ca pe o icoan[ –

nimic nu iese din num[r[toarea lor, ies din auz t[cut, prin cas[ fumeg[ uleiul din ca dintr-un p[m]nt sec, praful \i pulberea – candele ca din ochi \iruri lungi de oameni absen`i – de nou[ ori ies deodat[ din cas[, de nou[ ori deodat[ sunt v[zut singur pe str[zi, cineva, mic \i plin de zgomot ca un clopot la g]tul marginea lumii ]nchide ochii, 19 aprilie 2009 unei vaci nebune, cerul se deschide la nesf]r\it ca o rochie de femeie bate ]ntr-un cer surd LUNI din care lipsesc cele nou[ trupuri ]nmorm]ntat ]n mine de la na\tere – spre care m[-ndrept – G[sesc sufletul pustiu, numai u\ile c]rciumilor se deschid, m[tur casa, numai din ele ies isp[\it de p[cate ca de durere nou[ clopote sun[, toate gunoaiele au umplut lumea, s]ngele meu latr[ femeia ce na\te nou[ femei murmur[-n stran[, topindu-m[-ncet ]n alte guri, alt morm]nt umbl[tor – ]ntr-un cer de cear[… alte vene se sufoc[ sub piele, cerul senin ca o curv[ intru ]n cer ca ]ntr-un buzunar m]na pustie, a\teapt[ la ie\irea din rai – lumina se face pahar pe care ]mi z[resc numele 25 aprilie 2009 zg]riat de o mie de ochi, azi numai norii f[cu`i plicule`e cicatrice pe care le-nchid odat[ cu u\a dup[ care S}MB{T{ scot aerul din pl[m]ni \i prin ei secer[ o m]n[ dispar – Cad ostenit. busuiocul din care m[ scutur – Verzi, toate mesele ]nfloresc ]n somnul meu cineva st[ ]n urechile mele ca un \es peste care alearg[ o herghelie de cai casa, aluat aruncat ]n cuptor, \i m[ ascult[ cum tac, de pe spin[rile c[rora coboar[ cele nou[ femei acolo unde iarna se gudur[ ]n oase, c]ine ]n sufletul ca ]n viori l[utarii dup[ ce mor… pe care nu le-am v[zut niciodat[ – t[u pustiit, la masa la care stau miercuri 22 aprilie 2009 fii lini\tit, nici o alt[ inim[ nu-i mai trist[ dec]t inima mea ]n te vom dezgropa ]n zori \i-`i vom ]nmuia aripele ]n care trei inimi se fac JOI cer, fiere \i ard buzele-n vin – Azi m[ scrie pe zid, ]n cenu\a din care beau – m]ine m[ \terge de pe zid o m]n[ rece plin[ de stau lin\tit, inele, fie, ]mi spun, cerul ]n cer se surp[, via`a pe m]ini ]mi cresc pahare pline cu votc[ din care trupul meu gol dispare cum dispar diminea`a din numai ea \tie c]nd \i cum pe o balustrad[ ochii se beau ]ngerii ferestre ]n cer arunc[ ]n cer pe care i-am l[sat s[ m[ apere, ochii fl[m]nzi ai femeilor care au n[scut ]ngeri; ca pe\tii ]n ape… nou[ la num[r, benzi desenate, astfel, v[d peste tot ca trupurile mele hoin[rind prin cele nou[ femei ]nvelindu-m[ ]n cearceafuri pline de cute 20 aprilie 2009 ca ]n palimpseste cuvintele ie\ind unele din altele prinse ]n trap – ca mucegaiurile verzi peste cele uscate – MAR~I m[ ridic \i plec, Zac pe covoare ]ntinse, m[ citesc la fel de absent, ochi ce se fac pagin[ casa r[m]ne pustie, c]rciuma se umple cu mine, cerul pare mic \i chiar mic este ]n ochii mei ale peste pagin[ ]nchis[, c[ror pleoape se fac p[l[rii p]n[ ieri nici nu \tiam c[ pot fi v[zut prin sticla biserica st[ deschis[, cerul larg se ]nchide, pe `easta unui dumnezeu de duzin[ – paharelor – din buzunar ultimii b[nu`i se-nmul`esc ca p]inile, apa se face vin, \tiu eu s[ mor, ca mucegaiurile verzi peste cele uscate moartea se face via`[ – \tiu eu s[ tr[iesc zilele se fac pa\i peste care calc, nimeni nu face biseric[ din nimic \i din ea s[ ias[ dup[ mine aceea\i cas[ ]nchis[ ]\i z[vor[\te cerul, cineva m[ num[r[ din c]te case ies, moartea, o ]nviere; aceea\i biseric[, aceea\i lume buimac[ prin c]rciumi uit[ prin ce ]n c]te ceruri intru… foi de dafin ard, lume trece, foi de iarb[ pustie, acela\i trup r[stignit pe un nume 26 aprilie 2009 paharele, clopotele, strana c]nt]nd ca o fecioar[ ]n fa`a mirelui, vorbe, la fel…


Sport S@mb[t[, 31 octombrie 2009

FCM Bac[u - FC Boto\ani

|tiri pe scurt

Derbyul suferin`ei FCM Bac[u \i FC Boto\ani se vor ]ntâlni ast[zi de la ora 11.00 pe Municipalul b[c[uan, ]ntr-un meci ]n care ambele forma`ii sunt ]n mare criz[ de puncte. FC Boto\ani ]ncearc[ s[ ob`in[ toate cele trei puncte ]n disputa de ast[zi din deplasare contra echipei FCM Bac[u, o forma`ie cu un lot mai valoros \i un buget dublu decât cel al forma`iei preg[tite de Cristi Popovici. La prima vedere, b[c[uanii sunt avantaja`i dar conducerea tehnic[ a FC Boto\ani ]ncearc[ s[ produc[ surpriza. Cristi Popovici, antrenorul principal al FC Boto\ani cunoa\te foarte bine echipa b[c[uan[ pe care a preg[tit-o timp de aproximativ cinci ani \i spune c[ aceasta este vulnerabil[ pe faza defensiv[ \i ]n acela\i timp foarte puternic[ pe faza ofensiv[. “De la mijlocul terenului ]n fa`[, FCM Bac[u au juc[tori. }n acea zon[ au f[cut toate transferurile \i m[ refer la mijloca\ii de band[ \i vârfurile. Sunt juc[tori foarte periculo\i \i oricare din ei care vor juca pot decide rezultatul final. }n schimb, consider c[ pe faza defensiv[ Bac[ul sufer[ mult”, a spus Cristi Popovici, care a ad[ugat: “La ce bani sau dat anul acesta la Bac[u, nu au mai avut ei de mult. Poate de când jucau ]n divizia A \i ca drept recompens[ sunt pe un loc retrogradabil”.

vorbit din nou cu ei \i le-am spus c[ s-a finalizat totul \i r[mân la Boto\ani. Sunt sigur c[ o parte dintre ei s-au bucurat \i o parte mai pu`in. E normal. La un lot de 28 de juc[tori, cei care nu joac[ sunt nemul`umi`i \i consider[ c[ ar avea ceva antrenorul cu ei”, a precizat tehnicianul boto\[nean. Partida dintre FCM Bac[u \i FC Boto\ani va fi arbitrat[ de bucure\teanul Adrian St[nescu, ajutat la cele dou[ margini de Ionel Popa din Pa\cani \i Gabriel Stroe din Pite\ti. Arbitru de rezerve va fi Alexandru Samoil[ din Foc\ani, iar observatori Costin Toma din cerca s[ ]l conving[ pe Cristi discu`iile avute cu Ceahl[ul Piatra Neam` \i Viorel S[lCEAHL{UL, UN Popovici s[ accepte oferta a- Piatra Neam`, iar miercuri am ceanu din Pa\cani.  CAPITOL }NCHIS cestora, tehnicianul este decis PENTRU s[ r[mân[ la Boto\ani. Acesta Clasament a avut o discu`ie cu juc[torii ]n POPOVICI vestiar \i le-a promis c[ r[mâ1. Victoria Br[ne\ti 11 8 2 1 27-8 26p +8 Chiar dac[ oficialii echipei ne la Boto\ani. “Le-am spus 2. Delta Tulcea 11 7 1 3 15-7 22p +7 Ceahl[ul Piatra Neam` vor ]n- luni b[ie`ilor ]n vestiar despre ............................................................... 3. Concordia Chiajna 10 6 1 3 17-7 19p +4 4. Sportul Stud. 11 6 1 4 19-11 19p +1 Echipa probabil[: FC Boto\ani: Prisac[ – Patache, 5. Petrolul Ploie\ti 11 5 3 3 15-8 18p 0 Tincu, Such, Codreanu – Bordeianu, Balaban, St. Apos6. Dun[rea Giurgiu 11 5 2 4 11-12 17p - 1 tol, Vrabie – Ghiceanu, Caragea. Antr. Cristi Popovici. 7. Farul Constan`a 10 5 1 4 13-13 16p +1 8. Steaua II Buc. 9 3 6 0 10-6 15p 0 9. S[geata Stejarul 10 4 3 3 13-10 15p +3 Etapa viitoare: 10. Gloria Buz[u 11 7 1 3 17-12 14p +7 11. FC Boto\ani 11 4 2 5 11-13 14p - 4 FCM Bac[u – FC Boto\ani 12. Dun[rea Gala`i 11 4 1 6 6-16 13p - 2 Dinamo II – Cetatea Suceava ............................................................... Dun[rea Gala`i – Farul Constan`a 13. Cetatea Suceava 10 2 6 2 11-13 12p - 6 S[geata Stejarul – Dun[rea Giurgiu 14. FCM Bac[u 10 3 2 5 18-17 11p - 4 Gloria Buz[u – Concordia Chiajna 15. FC Snagov 10 2 3 5 14-18 9p - 6 Steaua II – Victoria Br[ne\ti 16. Tricolorul Breaza 11 3 0 8 7-19 9p - 6 CSM Rm S[rat – FC Snagov 17. CSM Rm S[rat 11 1 2 8 2-23 5p -10 Tricolorul Breaza – Petrolul Ploie\ti Delta Tulcea – Sportul Studen`esc 18. Dinamo II Buc. 11 1 1 9 9-22 4p -11

Cu lotul din sezonul trecut se putea promova Antrenorul principal al FC Boto\ani regret[ lotul de juc[tori pe care l-a avut la dispozi`ie ]n returul edi`iei trecute de campionat \i spune c[ ]n cazul ]n care ]l avea \i ]n prezent, se putea lupta pentru promovare.

7

Cristi Popovici, antrenorul principal al FC Boto\ani consider[ c[ la ora actual[ echipa pe care o preg[te\te s-ar fi aflat pe unul din primele locuri ]n clasament dac[ se p[stra lotul de juc[tori din sezonul trecut. „}mi pare r[u dup[ to`i juc[torii pe care i-am avut ]n retur. Eu am mai spus-o c[ dac[ r[mâneam cu acela\i lot \i Boto\aniul avea for`[, puteam s[ ne batem la promovare f[r[ probleme”, a spus Cristi Popovici. Golul marcat de fostul juc[tor boto\[nean Souleymanes Keita ]mpotriva echipei Dinamo Bucure\ti \i evolu`ia bun[ ]n Cupa României ]n fa`a forma`iei Steaua nu l-a surprins pe Cristi Popovici, care spune c[ africanul va face o figur[ frumoas[ ]n liga I. „Evolu`ia lui Keita la Bistri`a nu a fost o surpriz[ pentru mine. Era un juc[tor foarte bun. El a jucat mai pu`in ]n returul campionatului trecut pentru c[ a venit prin etapa a VII-a. Venise de la c[ldur[, f[r[ preg[tire. Pân[ \i-a f[cut preg[tirea a mai intrat câte jum[tate de or[, câte o repriz[”, a mai ad[ugat Popovici.

Cristi Popovici spune c[ deocamdat[ nu \tie ce se va ]ntâmpla la finalul turului de campionat. „Nu am discutat vizavi de ce se va ]ntâmpla din iarn[. Mi s-a spus c[ o s[ se doreasc[ mai mult dar mai sunt \ase etape de disputat \i trebuie s[ ne concentr[m asupra acestor joVIITOR INCERT curi”, a precizat antrenorul boto\[nean, care a De\i oficialii clubului au anun`at c[ nu vor mai precizat c[ mai are nevoie de \ase juc[tori vinde niciun juc[tor ]n aceast[ iarn[ \i c[ vor pentru a face o echip[ competitiv[ cu care s[ ]ncerca s[ mai fac[ unul-dou[ transferuri, se lupte pentru primele locuri ]n clasament. 

Cine este fotbalistul anului? FIFA a anun`at, ieri, numele celor 23 de juc[tori nominaliza`i pentru titlul de fotbalistul anului 2009. Câ\tig[torul va primi distinc`ia ]n cadrul unei gale sus`inute la Zurich (Elve`ia), ]n 21 decembrie. Principalul favorit la ob`inerea premiului este argentinianul lui FC Barcelona, Lionel Messi, care a purtat echipa catalan[ spre cel deal treilea succes al echipei ]n Liga Campionilor. FC Barcelona domin[ lista \i ]n privin`a num[rului de nominaliza`i, cu \ase juc[tori: Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovici, Andres Iniesta, Lionel Messi, Carles Puyol \i Xavi. Echipa „blaugrana“ este urmat[ de Chelsea, cu cinci juc[tori propu\i, Real Madrid (3), Liverpool \i Juventus Torino (2), \i Bayern Munchen, Manchester United, FC Sevilla, Valencia \i Inter Milano cu câte unul. 

Onica\, amendat drastic de Steaua De\i a luat doar 3 cartona\e galbene \i unul ro\u ]n cele 19 meciuri jucate ]n acest sezon, Mihai Onica\ va pl[ti scump pentru isprava din meciul cu Gloria Bistri`a, din Cupa României. Mijloca\ul a intrat pe teren ]n minutul 36, iar ]n minutul 81 a fost trimis la cabine de arbitrul Istvan Kovacs. Gigi Becali a aruncat vina pe juc[tor. „Onica\ a luat ro\u pentru un gest idiot. Ce s[ spun, a c[utat el s[ se r[zbune pe adversar! Se vede \i el acum mare fotbalist. Nici o problem[, va suporta o sanc`iune conform[ cu Regulamentul de Ordine Interioar[ pentru asta. Va pl[ti amend[ \i cu asta-basta, ca s[ nu se cread[ mare vedet[“, a declarat Becali, citat de Gazeta Sporturilor. Regulamentului intern al Stelei spune c[ pentru gestul s[u, Onica\ poate ]ncasa o amend[ de 1.000 de euro, ceea ce ]nseamn[ o treime din salariul lunar al mijloca\ului. Onica\ a primit totodat[ o amend[ de 3.000 de lei \i o suspendare de dou[ etape din partea Comisiei de Disciplin[ din cadrul Federa`iei Române de Fotbal. 


Social-cultural 8

S@mb[t[, 31 octombrie 2009

Programul „Prima cas[”, un fiasco la Boto\ani Agen`ii imobiliari sus`in c[ num[rul tranzac`iilor este ]n continuare unul foarte mic \i c[ programul „Prima cas[” nu a ajutat ]n niciun fel pia`a imobiliar[.

sper[m ca din 2010 pia`a s[ ]\i revin[”, a spus Constantin Bida\c[, directorul unei firme care a construit locuin`e ]n municipiul Boto\ani.

PIA~A VA DA SEMNE DE REVENIRE ABIA }N PRIM{VAR{

ACORDAREA UNUI CREDIT DUREAZ{ PÂN{ LA TREI LUNI

De\i are aproape jum[tate de an de când a intrat ]n vigoare, programul „Prima cas[” nu a adus o schimbare pe pia`a imobiliar[ din Boto\ani. Num[rul celor care se intereseaz[ de achizi`ionarea unei locuin`e a r[mas ]n continuare la fel de sc[zut ca ]nainte de punerea ]n aplicare a programului „Prima cas[”. Agen`ii imobiliari spun c[ acest program este un fiasco \i c[ nu a revigorat ]n niciun fel pia`a, a\a cu se anun`a la ]nceputul anului. „De când a intrat ]n vigoare programul „Prima cas[”, am avut doar dou[ tranzac`ii ]n Boto\ani. Persoane au fost mai multe care s-au interesat, dar pân[ la urm[ nu le-au fost aprobate creditele deoarece nu ]ndeplineau condi`iile. E clar c[ programul „Prima cas[” a

Reprezentan`ii b[ncilor recunosc faptul c[ programul „Prima cas[” nu a avut succesul scontat ]n primul rând datorit[ condi`iilor pe care o persoan[ care dore\te un credit trebuie s[ le ]ndeplineasc[. „Au fost destul de multe persoane care s-au interesat de programul „Prima cas[”, dar unele nu ]ndeplineau condi`iile impuse pentru a intra ]n acest program. }n compara`ie cu un credit ipotecar, acordarea unui credit prin programul „Prima cas[” dureaz[ ceva mai mult timp”, a spus directorul unei b[nci din Boto\ani. Pentru a putea accesa un credit prin programul „Prima cas[”, solicitantul trebuie s[ a\tepte aproximativ trei luni, fiind nevoie de mai multe aprob[ri decât ]n cazul unui credit ipotecar.

Atât dezvoltatorii imobiliari, cât \i speciali\tii ]n acest domeniu, spun c[ pia`a va da semne de revenire abia prin aprilie-mai 2010, dar ]n niciun caz nu va fi la fel ca ]n 2009. „O astfel de criz[ nu poate dura foarte mult. Eu estimez c[ ]n prim[vara anului viitor pia`a va da primele semne de revenire iar ]n toamn[ se vor face mult mai multe tranzac`ii decât pân[ acum. Popula`ia ]nc[ este speriat[ de aceast[ criz[ dar treptat va re]ncepe s[ apeleze la credite pentru a-\i cump[ra o locuin`[. }n plus, v[d c[ b[ncile deja ]ncep s[ vin[ cu oferte destul de bune la creditele ipotecare”, a precizat Corneliu Timofte. „E clar c[ pân[ la sfâr\itul anului \i chiar la ]nceputul lui 2010, pia`a imobiliar[ va fi blocat[ \i nu se vor face prea multe tranzac`ii. Din informa`iile pe care le avem, ]ncepând din aprilie-mai, pia`a va ]ncepe s[-\i revin[”, a precizat Constantin Bida\c[. 

fost un fiasco atât la Boto\ani, cât \i la nivel na`ional”, a spus Cornel Timofte, directorul unei agen`ii imobiliare. }n plus, acesta a spus c[ programul „Prima cas[” mai mult a blocat pia`a imobiliar[ decât a redresat-o. „Din punctul meu de vedere, acest program a blocat pia`a imobiliar[. Cei care au avut de cump[rat ]n prima jum[tate a anului nu au f[cut-o deoarece a\teptau s[ vad[ facilit[`ile a-

cestui program iar cei care au avut de vândut au a\teptat ]n speran`a c[ vor ob`ine un pre` mult mai bun. Astfel, timp de aproximativ jum[tate de an nu s-au f[cut tranzac`ii”, a ad[ugat directorul agen`iei imobiliare. De asemenea, nici dezvoltatorii imobiliari nu au avut prea mari beneficii de pe urma programului „Prima cas[”, ace\tia spunând c[ nu au reu\it s[ vând[ nicio locuin`[.

Singurele apartamente au fost vândute tot prin credite ipotecare, ca \i ]n anii trecu`i. „Pân[ acum nu am vândut niciun apartament prin programul „Prima cas[”. Au fost câteva solicit[ri dar nu am reu\it s[ vindem vreun apartament prin acest program. }n acest an, am vândut 17 apartamente ]n total ]n condi`iile ]n care ]n 2008 s-au vândut aproximativ 50. Este o sc[dere destul de mare, dar

„Tom Dege`el”, la Teatrul Vasilache Firmele din Boto\ani vând Loganuri ]n Germania Duminic[, 1 noiembrie, atât la orele 11.00 Rotaru (soldatul) \i Valentin Ligi (]mp[ratul). cât \i la orele 12.30, copiii sunt invita`i s[ vizioneze spectacolul „Tom Dege`el”, de Valentin Dobrescu, dup[ o poveste popular[ englez[, ]n sala Teatrului de Copii \i Tineret Vasilache. }n distribu`ie vor fi Ramona Hri\cu (Tom dege`el), Marius Rusu (p[durarul), Dana Buc[taru (so`ia p[durarului), Aurica Dobrescu (zâna stejarilor), Lauren`ia Vasilache (ho`ul I), Claudiu G[l[`eanu (ho`ul II), Tudor

Spectacolul este unul cu p[pu\i \i actori la vedere, regia apar`inând lui Valentin Dobrescu, scenografia lui Mihai Pastramagiu \i muzica lui Alin Macovei. Acum mai bine de un an de zile a avut loc premiera spectacolului, iar actorii Teatrului de P[pu\i au decis s[ o readuc[ ]n actualitate. Pre`ul unui bilet este de 5 lei, iar rezerv[ri se pot face \i pe site-ul institu`iei www.teatrulvasilache.ro. (M.Aionesei)

Forumul Regional Nord-Est a fost un succes Forumul organizat de autorit[`ile locale la Hotel Rapsodia, sub sloganul, „Investind ]n oameni, investim ]n viitor” a luat sfâr\it ieri, dup[ dou[ zile de dezbateri. C[t[lin Flutur, primarul municipiului Boto\ani, a spus c[ organizarea forumului pe plan local este o reu\it[ a autorit[`ilor boto\[nene pe plan regional. „Sunt bucuros c[ ]n dou[ luni \i jum[tate am organizat la Boto\ani dou[ manifest[ri importante. Acum câteva luni am organizat, cu sprijinul Ziarului Financiar, un forum legat de investi`iile din zona de Nord-Est \i la care a participat \i Vasile Blaga, ministrul Dezvolt[rii Durabile. Acest forum regional este a doua manifestare important[ organizat[ la nivelul Boto\aniului”, a declarat primarul Flutur. }n prima zi a forumului s-a discutat despre problema \omajului, cea a reconversiei profesionale, a integr[rii ]n munc[ a

tinerilor absolven`i sau a personalului disponibilizat din diverse sectoare. Pe lâng[ primarul C[t[lin Flutur, la forum au participat Constantin Apostol, directorul general al Agen`iei pentru Dezvoltare Regional[ Nord-Est, Mariana Nedelcu, secretar de stat ]n Ministerul Muncii, Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean, prefectul Cristian Roman. Forumul a avut loc pentru prima dat[ la Boto\ani \i urm[re\te g[sirea unor solu`ii viabile pentru Boto\ani \i celelalte jude`e din Nord-Est ]n vederea rezol-

v[rii problemei \omajului. Ac`iunea se desf[\oar[ la ini`iativa Agen`iei de Dezvoltare NordEst, al[turi de Prim[ria Boto\ani, Consiliul Jude`ean, Institu`ia Prefectului, Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[, Centrul Europe Direct. La dezbateri au participat oameni de afaceri \i reprezentan`i ai institu`iilor publice. Ieri, ]n a doua zi de dezbateri, câteva b[nci au fost prezente cu oferte pentru mediul de afaceri atât pentru investi`ii, cât \i pentru pl[`ile obliga`iilor fiscale \i a debitelor. (Bogdan Caliniuc)

Pentru c[ pia`a ma\inilor second-hand a sc[zut ]n Boto\ani, comercian`ii de autoturisme s-au reorientat spre pia`a din Germania. Ace\tia profit[ de interesul nem`ilor pentru autoturismele Dacia Logan. Firmele din Boto\ani care pân[ anul acesta ob`ineau profituri importante din aducerea de ma\ini second-hand din str[in[tate s-au reorientat \i au ]nceput s[ vând[ autoturisme Dacia Logan pe pia`a din Germania. Patronul unei firme din Boto\ani care se ocup[ cu comercializarea autoturismelor spune c[ interesul nem`ilor pentru Dacia Logan este unul destul de mare ]n ultima perioad[ fapt pentru care exist[ mai multe solicit[ri ]n acest sens. „Avem o comand[ de 40 de autoturisme Logan cu \apte locuri pentru o firm[ din Germania. Ei au nevoie de aceste ma\ini pentru a transporta muncitorii la punctele de lucru. Este vorba de autoturisme aproape noi care au pân[ ]n 1000 de kilometri rula`i. Din discu`ia pe care am avut-o cu patronul firmei din Germania lor le convine s[ cumpere Logan-uri deoarece sunt mai ieftine decât ceea ce au ei”, a spus patronul unei firme din Boto\ani care comercializeaz[ ma\ini. Dac[ unele

firme deja au primit comenzi din str[in[tatea pentru autoturisme române\ti, ]n schimb dealerul de Dacia Logan din Boto\ani nu a exportat ]nc[ nicio ma\in[ pe pie`ele din Germania sau Fran`a. „Pân[ acum nu am avut solicit[ri pentru exportul de autoturisme Logan. }n general firmele din str[in[tate se adresau direct fabricii. |tiu c[ au mai existat unele solicit[ri pentru dealerii din sudul \i vestul `[rii, dar nu cantit[`i foarte mari”, a spus Aurica Cozma directorul unei firme din Boto\ani, dealer de autoturisme Dacia Logan.

VÂNZ{RILE DE MA|INI AU SC{ZUT LA JUM[TATE Comercian`ii de autoturisme din Boto\ani spun c[ ]n acest an au sc[zut foarte mult vânz[rile atât la ma\inile noi cât \i cele second hand. Spre exemplu, vânz[rile la Dacia Logan au sc[zut cu aproape 50% ]n com-

para`ie cu 2008. „Dac[ anul trecut am vândut 659 de autoturisme, ]n schimb, anul acesta nu au fost mai mult de 350. A fost un an de criz[ care ne-a afectat foarte mult \i pe noi. Problema este c[ b[ncile acord[ greu credite \i singura solu`ie r[mâne leasingul. Oamenii sunt ]nc[ rezerva`i \i a\teapt[ s[ vad[ ce se va ]ntâmpla cu euro”, a precizat Aurica Cozma. Nici la autoturismele second-hand vânz[rile nu au mers mai bine, comercian`ii spunând c[ sc[derea este una drastic[ ]n acest an. „Sc[derea este de peste 50% ]n 2009 comparativ cu 2008. Pe de o parte, popula`ia nu mai are bani, iar pe de alt[ parte, nici b[ncile nu mai acord[ credite la fel de u\or. Anul trecut erau multe cereri pentru autoturisme cu o vechime de peste 10 ani. Acum nu mai sunt solicit[ri la fel de multe din cauza taxei de prim[ ]nmatriculare care cost[ foarte mult”, a men`ionat un patron de firm[ care comercializeaz[ ma\ini. 


Social-administrativ S@mb[t[, 31 octombrie 2009

140.000 lei pentru aflarea profilului de politician pe placul românilor Ministerul Muncii propune realizarea unui studiu estimat la 100.000 lei, pentru identificarea principalelor caracteristici ale profilului oamenilor politici din România, la care se va ad[uga un raport un raport al studiului evaluat la 10.000 lei \i un „barometru de opinie privind tendin`ele de vot ale popula`iei, luând ]n considerare criteriul sex“, „implica`iile bugetare“ ale acestui din urma proiect fiind estimate la 30.000 lei. Aceast[ analiz[ propus[ de reprezentan`ii Ministerului Muncii face parte din „Strategia na`ional[ pentru egalitatea de \anse ]ntre femei \i b[rba`i pentru perioada 2010-2012“, ce ]\i propune „]ncurajarea particip[rii echilibrate a femeilor \i b[rba`ilor la procesul de luare a deciziilor“, potrivit proiectului de lege publicat pe pagina de internet a Ministerului Muncii. Proiectul de lege ]\i propune s[ ]ncurajeze parti-

ciparea echilibrat[ a femeilor \i a b[rba`ilor la toate nivelurile de luare a deciziilor ]n condi`iile ]n care „rezultatul alegerilor generale din 2008 arat[ c[ dintr-un num[r total de 471 de locuri de parla-

mentari, femeile de`ineau 46 de locuri (9,76%)“, fa`[ de alegerile generale din 2004, când „dintr-un total de 496 de locuri, femeile de`ineau 50 de locuri (10,66%)“. Ini`iatorii proiectului atrag a-

ten`ia c[ procentul este „ foarte sc[zut ]n compara`ie cu media parlamentelor statelor UE (24%) \i cu procentul din Parlamentul European ]n legislatura 2004-2009 (31%)“. 

Tot mai Infla`ie de preo`i ]n România }n România exist[ 17.000 de preo`i \i 20.000 mai multe l[ca\e de cult \i s[ genereze corup`ie de angaja`i neclericali care au primit, ]n 2008, ]n sânul acesteia. Pe de alt[ parte, BOR este cea mul`i salarii ]n valoare de aproximativ 50 de milioane care aprob[, an de an, cifra de \colarizare la nide euro. Anul acesta, suma s-a dublat, iar an de vel de `ar[, conform unei legi din 1998. Aceascopii cu an, 10.000 de studen`i ]\i a\teapt[ rândul la o ta prevede o dubl[ subordonare a facult[`ilor de parohie. Cifra reprezint[ de zece ori num[rul teologie, fa`[ de stat \i fa`[ de BOR, \i ca fiecade teologie ]nregistra`i ]n 1989, re universitate trebuie s[ stabileasc[ de comun probleme absolven`ilor precizeaz[ Evenimentul Zilei. Mul`i dintre ab- acord cu Patriarhia cifra de \colarizare la teolosolven`ii care nu au har s[ `in[ o parohie devin gie. Azi avem 30 de facult[`i de teologie (\i pespsihice profesori de religie, al`ii intr[ pe pia`a muncii, te 10.000 de studen`i), 11 dintre ele fiind ortopracticând alte meserii. }n ciuda declara`iei de doxe, dup[ cum admite ]n raportul de activitate Foarte mul`i copii din România manifest[ probleme de s[n[tate mental[, au probleme emo`ionale, de dezvoltare sau de comportament, au reac`ii agresive, nu-\i controleaz[ furia \i au dificult[`i atunci când vine vorba s[ doarm[ singuri. În ciuda acestor semnale, unii p[rin`i nu ]\i dau seama c[ exist[ o problem[, iar copiii ar trebui du\i pentru a fi controla`i de un specialist, informeaz[ Cotidianul. O analiz[ realizat[ de Centrul Na`ional pentru S[n[tate Mintal[ arat[ c[ unul din trei pre\colari sufer[ de o boal[ mintal[, iar unul din cinci elevi de la 6 pân[ la 18 ani are diferite tulbur[ri psihice. P[rin`ii ar trebui s[ intervin[ cât mai repede pentru a ajuta la vindecarea copilului, pentru a nu fi prea târziu. În acela\i timp, OMS trage un semnal de alarm[ \i avertizeaz[ c[ doar unul din opt minori are o tulburare mintal[ diagnosticabil[ clinic. 

delimitare a p[rintelui Constantin Stoica - „Biserica nu e obligat[ s[ le ofere loc de munc[ la to`i absolven`ii“ - o cifr[ de \colarizare atât de mare ]n domeniul teologic nu poate decât s[ pun[ presiune pe biseric[, pentru construirea a cât

pe 2008 chiar Patriarhul Daniel. Conform Institutului Na`ional de Statistic[, num[rul studen`ilor teologi este azi mai mare de 4-5 ori fa`[ de num[rul studen`ilor de la Filosofie, sau fa`[ de cei de la \tiin`e politice. 

Impozitul minim a provocat pierderi de milioane de lei Adoptat cu scopul de a spori veniturile la bugetul de stat, impozitul minim a avut efecte economice contrare. La mai bine de jum[tate de an de la introducerea lui, bilan`ul este unul cu pierderi ]nsemnate. Potrivit calculelor Consiliului Na`ional pentru ]ntreprinderi Private Mici \i Mijlocii din România (CNIPMMR), impozitul a adus pierderi de 100 de milioane

de lei la bugetul de stat, un num[r de 56.000 de \omeri \i ]nchiderea a 26.000 de firme active. Florea Pârvu, vicepre\edinte al CNIPMMR, sus`ine c[, pierderea total[ se ridic[ la 300 de milioane de lei, ]n urma ]nchiderii acestor firme din ne]ncasarea impozitelor la bugetul de stat. „Ministerul Finan`elor ne-a anun`at c[ impozitul minim a adus la buget venituri de 200

de milioane de lei. Deci statul a pierdut de fapt 100 de milioane de lei prin introducerea acestui impozit. Impozitul este nefast pentru mediul economic \i credem c[ trebuie eliminat, \i, chiar dac[ va fi ]nlocuit cu impozitul forfetar, nu se va ]ndrepta situa`ia. Impozitul forfetar va crea \i mai mare evaziune fiscal[„, a precizat Pârvu, citat de Mediafax. 

9

Salariile bugetarilor vor sc[dea pân[ ]n decembrie Salariile bugetarilor vor fi mai mici ]n lunile care urmeaz[, chiar dac[ nu se aplic[ legea care obliga la 10 zile f[r[ plat[, pentru c[ exist[ o OUG ce oblig[ ordonatorii principali de credite s[ se ]ncadreze ]n cheltuielile stabilite in buget, a declarat Bogdan Hossu. „Cheltuielile cu salariile de la stat vor fi oricum reduse, cu sau f[r[ acea lege ce ]\i propunea diminuarea cheltuielilor de personal ]n medie cu 15,5% lunar, amânat[ de Curtea Constitu`ional[ pân[ ]n luna decembrie, ]ntrucât este ]n vigoare o ordonan`[ de urgen`[ ce oblig[ ordonatorii principali de credite (ministerele \i alte autorit[`i ale statului, n.r.) s[ se ]ncadreze ]n bugetul

stabilit de Guvern. |tiu c[ deja au avut loc discu`ii cu sindicatele la Ministerul Administra`iei \i Internelor, spre exemplu, unde s-au propus mai multe variante de reducere a cheltuielilor“, a precizat pre\edintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu. Liderul sindical a ad[ugat c[ reducerea cheltuielilor cu salariile bugetare poate fi convenit[, „punctual“, ]n urma discu`iilor dintre sindicate \i autorit[`ile publice. Pe de alt[ parte, secretarul de stat ]n Ministerul Finan`elor Publice, Gheorghe Gherghina, a declarat c[ reprezentan`ii Finan`elor analizeaz[ posibilitatea bloc[rii totale a angaj[rilor la stat ]n urm[toarea perioad[, pentru a face economii la buget. 

Primim bani gratis pentru drumuri, dar ]i pierdem dac[ nu-i cheltuim

Comisia European[ (CE) a transmis Parlamentului European raportul privind utilizarea fondurilor comunitare de c[tre România \i Bulgaria. Calificativ: S, de la „satisf[c[tor“. Documentul arat[ c[, ]n ceea ce prive\te fondurile de preaderare, din cele aproximativ trei miliarde de euro alocate `[rii noastre au r[mas nealocate 169 de milioane din fonduri PHARE, termenul limit[ de contractare fiind dep[\it. Pl[`ile f[cute ]n cadrul acestui program sunt ]n valoare de 980 de milioane de euro, informeaz[ Capital. Din miliardul alocat prin programul ISPA, CE a f[cut pl[`i ]n valoare de 294 de mi-

lioane de euro, astfel c[ anul viitor, ultimul din program, trebuie s[ cheltuim restul de 700 de milioane de euro pentru proiecte de infrastructur[, `inând cont de aten`ionarea CE privind utilizarea prea frecvent[ a negocierii la achizi`iile publice. Cel mai bine st[m la absorb`ia fondurilor SAPARD, toate cele 528 de milioane de euro alocate fiind cheltuite. Europarlamentarul C[t[lin Ivan, membru al comisiilor de bugete \i control bugetar ale PE, avertizeaz[ asupra faptului c[ ni s-ar putea impune returnarea a 100 de milioane de euro pe SAPARD din cauza deficien`elor constatate de CE. 

Un român face pantofi de lux ]n Spania Un român, care locuie\te momentan ]n Spania, creeaz[ ]nc[l`[minte de lux care se vinde ]n magazine ca Zara \i Picolinis, pentru femeile cu stil. Constantin Pâslaru, de 40 de ani, locuie\te de \ase ani ]n Alicante, unde a investit ]ntr-o fabric[ de pantofi, informeaz[ Adev[rul. „Pe pia`[ nu mai exist[ nicio crea`ie nou[. Marii designeri au renun`at de

mult s[ mai creeze. Ceea ce apare sunt modele vechi, ]mbun[t[`ite, ]ns[ nu exist[ nimic inovator. Manufacturile au disp[rut, totul este scos pe band[. Toate aceste lucruri m-au determinat s[ renun` la contractele cu marile firme \i s[ scot pe pia`[ propria mea marc[ de pantofi: Kardians. Vreau s[ readuc ]n aten`ie manufactura, ]nc[l`[mintea realizat[

cu migal[“, a declarat Constantin. }ns[ crea`iile românului nu sunt tocmai ieftine, pentru c[ o pereche de sandale cost[ pân[ la 1.000 de euro. }n fabrica acestuia lucreaz[ 32 de me\te\ugari, iar designerul Kardians este tot un român, artistul Augustin Ghebaru. Constantin Pâslaru a declarat c[ va scoate pe pia`[ ]nc[l`[minte pentru femei care va con-

cura cu crea`iile marilor designeri de mod[ din lume. O pereche de sandale Kardians va costa ]ntre 300 \i 1.000 de euro. Românul ]\i va deschide, ]n urm[toarele luni, primele magazine de ]nc[l`[minte la Madrid, Barcelona, Tokyo, Milano, Paris \i New York. El a investit ]n afacerea sa aproximativ trei milioane de euro. 


Publicitate 10

S@mb[t[, 31 octombrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-a-vis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Urgent apartament 3 camere, SD, deasupra la fosta alimentar[ „Feroviarul”, et.3, bloc pe cadru simplu, 58 mp, pre` avantajos, 0754422087. (1604-1) * Complex Bulevard, apartament 3 camere, decomandat, 2 balcoane, et.1, box[ 20 mp, avantajos, accept credit, rate sau variante, 0743797258.(1605-2) * Vând garsonier[ zona industrial[, 24 mp, renovat[ complet. Pre` 56000 Ron negociabil. Telefon: 0755637760; 0754296984.(1589-10) * Vând apartament 2 camere, vis-a-vis de C.E.C., et. III. Telefon: 0745323013.(1595-2) * VÂND/SCHIMB apartament 3 camere (str. T.Vladimirescu,et.3,62 mp,soare) cu garsonier[ confort sporit plus diferen`[. Telefon: 0746277689.(1600-3) * V^nd apartament, doua camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162.(5) * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(6) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului (cu fa`a spre parcul de joac[), etaj III, SD, 46 mp, CT+G+F +T. Pre`: 42.000 euro negociabil. Telefon: 0754963064.(1)

* Vând garsonier[ zona Spitalului de copii, 22mp, renovat[, baie, 55.000 lei.Tel.0744/530.803.(V) * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere C.Gane, et.2, 53mp, 2 balcoane, D, 35.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere G.Enescu, et.3, termopan, CT, G+F, 53mp, termoizolat, SD, 34.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând garsonier[ Prieteniei, et.1, balcon, pe mijloc, ]mbun[t[`iri, D, 85.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 28000E neg. Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.2, 53mp, SD, 30.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu, 52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 32.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 45.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 37.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N)

camere,zona Bucovina, et.1,D,fara imbunatatiri, 28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 30.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 ron.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie, \arpant[,64 mp total,D, CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere Al.|colii, 52mp, et.2, CT, T, G+F, renovat, bloc de c[r[mid[, D, 37.000E.Tel. 0749/09.38.38..(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, 50mp, \arpant[, D, 31.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,decomandat,et4/ 10,ct,t,54mp,zona Prim[verii (|c 12), c[r[mid[.Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,zona Bulevard, construc`ie nou[,la cheie, Su:49,20 mp,CT,T,la mansarda,36900 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

zona Prim[verii,32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, modificat 3 camere, 92 mp, et.2, D, multiple imbunatatiri, CT, T, G+F, Pret: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp, * Vând apartament 3 ultramodern,CT,T,52000 camere,zona Grivi`a euro neg. Tel: ,70mp,decomandat,et.4.Pr 0729063978, 0729124687, * Vând garsonier[, D , * Vând/schimb apartament e` 45000euro neg .Tel BCA pe cadre,etaj 0744634025.(T) 2 camere Zorilor, D, et.3, 0729062022.(N) intermediar,27 mp,cu 50mp, 2 balcoane cu * Vând apartament 2 * Vând apartament 3 toate ]mbun[t[`irile, 24000 apartament 3 camere * Vând apartament 3 camere,zona BCR camere,zona Stejari, et.1, euro. Tel: 0741970570, aceea\i zon[.Tel. camere,D,zona Cap[tul Prim[verii,la strad[,et.2, 74 mp, D, CT, T, G+F, 0758301509, 0744/530.803.(V) 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` D, mobilat \i utilat, CT, P, 50000 euro. Tel: 0740582445.(C) 45000 euro.Tel AC, T, G+F, 37000 euro 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 2 0729062022.(N) * Vând garsonier[ ,11 neg. Tel: 0729063978, 0744634025.(T) camere Viilor, complet mp, Unirii, parter, cu 0729124687, renovat, etaj intermediar, * Vând apartament 3 * Vând apartament 3 ]mbun[t[`iri,mobilier \i 0744634025.(T) 37.000 E.Tel. camere,D,zona TEX, camere,zona IRE,parter, electrocasnice. Pret 12000 0748/115.912. (V) parter,t,c[r[mid[,u\[ * Vând apartament 3 D,70 mp,CT,termosistem, euro. Tel:0741970570, metalic[.Pre` 40000 camere,zona ACR ideal \i spa`iu comercial, * Vând apartament 2 0758301509, euro.Tel 0729062022.(N) Primaverii, parter, 85 mp, camere, str.Prieteniei, 40000 euro neg. Tel: 0740582445.(C) apartament de lux cu toate 0729063978, 0729124687, 54mp, et.4/10, CT, T, D, * Vând apartament 4 * Vând garsonier[ confort imbunatatirile, CT, T, 37.000E.Tel. camere,D,et.3,zona 0744634025.(T) II, c[r[mid[, etaj 2, pe 0744/530.803.(V) Prim[verii,90mp,modern, G+F, teren de 40 mp, Vând apartament 3 * mijloc, la soare,la 45000 euro neg. Tel: ct,t,g,f. Pre`:70.000euro * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu strad[,zona ASCON.Pret 0729063978, 0729124687, Tel:0729062022.(N) camere Al.Nucului, 62 Crudu,et.1,SD,64 15000 euro u\or 0744634025.(T) mp, decomandat, 29.000 * Vând garsonier[,zona mp,G+F,P,]ntre`inut,38 negociabil. 0741970570, E.Tel.0749/09.38.38.(V) Prieteniei,etaj intermediar, * Vând apartament 3 0758301509, 000 euro neg. Tel: camere,45 mp utili,et.3, 27 mp,D,renovat[,T,G 0740582445.(C) 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 3 +F,P,instala`ii schimbate, SD,gaz separat,f[r[ 0744634025.(T) camere Direc`ia Muncii, * Vând apartament 2 ]mbun[t[`iri,balcon,zona 85000 lei neg. Tel: parter, complet renovat, camere D,etaj Vând apartament 3 * Prieteniei,28000 euro. 0729063978, 0729124687, CT, T, balcon, pretabil \i intermediar,51 mp SU, camere,zona Bulevard, Tel: 0729063978, 0744634025.(T) birou, 50.000E.Tel. c[r[mid[, pe mijloc, 2 et.1,65 mp,renovat,CT, 0729124687, 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona vederi, 2 balcoane, gaz AC,50000 euro. Tel: 0744634025.(T) \tefan Luchian,et.2,28,38 separat, CT, parchet zona 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 3 * Vând apartament 3 mp utili,T,G+F,u\[ Prim[verii(Pacea) 38500 0744634025.(T) camere Stejari, etj.1, camere,zona Seconf,et.2, metalic[,mobilat[,23000 euro Tel:0741970570, 74mp, complet renovat, SD,65 mp,CT,2 bai, * Vând apartament 4 euro neg. Tel: 0758301509, CT, termopan, camere,zona Primaverii, 0740582445.(C) 0729063978, 0729124687, 43000 euro neg. Tel: 50.000E.Tel. 0729063978, 0729124687, et3,D,CT,2 balcoane, 0744634025.(T) 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 0744634025.(T) G+F,88mp,50000euro Vând garsonier[,zona * camere D,54 mp,gaz neg. Tel: 0729063978, * Vând apartament 3 * Vând apartament 3 industrial[-Electroalfa, separat,centrala termica, 0729124687, camere }mp.Traian, et.2, camere,D,78 mp, et.2,28 mp,gaz separat,la etaj 6 din 10,35000 euro. 0744634025.(T) renovat complet, CT, T, \arpant[, CT,T, G+F, strad[,60000 lei neg Tel: Tel: 0741970570, D, 42.000E.Tel. 0729063978, 0729124687, renovat, merit[ v[zut,zona * Vând apartament 4 0758301509, 0744/530.803.(V) Stejari. Pre`;50000 euro camere,zona Pia`a Mic[ 0744634025.(T) 0740582445.(C) neg. Tel: 0729063978, Grivi`a, D, et.1, 2 b[i, 2 * Vând apartament 4 * Vând apartament 2 0729124687, balcoane, CT, G+F, Tcamere ]n spatele \colii 11, * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, camere SD,etaj 0744634025.(T) dormitoare . Pre`: 43000 et.3, CT, T, la soare, et.2,54 mp cu balcon, intermediar, 56 mp, BCA euro neg. Tel: renovat, 45.000E neg.Tel. * Vând apartament 3 SD,CT,T,33000 euro neg. pe cadre, gaz separat, CT, 0729063978, 0729124687, 0744/530.803.(V) camere,D,et.2,2 balcoane, Tel:0729063978, zona Calea Na`ional[ 0744634025.(T) renovat recent,CT,T, 0729124687, (Stadion) 43000 euro * Vând garsonier[,zona mobilat nou,zona * Vând apartament 4 negociabil Tel: Luna,12mp,]mbun[t[`iri.P 0744634025.(T) Bucovina. Pre`:49000 camere,D,80 mp,et.3,toate 0741970570, 0758301509, re` 40000ron.Tel * Vând apartament 2 euro. Tel: 0729063978, imbun[t[`irile,CT,AC, T, 0740582445.(C) 0729062022.(N) camere,zona Grivita, D, 0729124687, G, F,zona Casa * Vând apartament 2 48 mp, et.4, renovat, * Vând apartament 2 0744634025.(T) Tineretului. Pre`:63000 camere D,etaj intermediar, G+F, P, lavabil, 28500 camere,SD,zona \tefan euro neg. Tel: * Vând apartament 3 54 mp, zona Prim[verii Luchian,48mp,T,balcon,b euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, (Rotunda) 40000 euro sau ox[,parter, c[r[mid[.Pre` 0729063978, 0729124687, camere,zona Bulevardul 0744634025.(T) Mihai Eminescu,et.2,D, schimb cu garsonier[ Tel: 0744634025.(T) 35000euro neg .Tel renovat,CT,instalatii * Vând apartament 4 0741970570, 0758301509, 0729062022.(N) * Vând apartament 2 schimbate,G+F,la camere, D,100 mp, 0740582445.(C) camere,zona * Vând apartament 2 strada,48000 euro neg. sarpant[, toate * Vând apartament 2 camere,D,zona Combilux maternitate, et.2,51 mp, Tel: 0729063978, ]mbun[t[`irile, CT,T,G, camere,SD,parter,Stefan (Tex),CT,T,renovat,48mp D,CT, T,c[r[mid[, 0729124687, F,P,modificat,zona Calea Luchian,34000 euro. Tel: 32000 euro neg. Tel: ,et.3,fa`a la soare.Pre` 0744634025.(T) Na`ionala Stejari,55000 0741970570, 0758301509, 0729063978, 0729124687, 36000euro neg.Tel euro neg. Tel: * Vând apartament 3 0740582445.(C) 0744634025.(T) 0729062022.(N) 0729063978, 0729124687, camere, D,62 mp utili, * Vând apartament 3 0744634025.(T) * Vând apartament 2 * Vând apartament 2 parter,f[r[ ]mbun[t[`iri, * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)


Publicitate S@mb[t[, 31 octombrie 2009 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona \tefan Luchian. * Vând garsonier[,conf.2, 45000 euro negociabil Tel: 22mp,Et.1,Pre` 15200euro 0741970570, 0758301509, neg.Tel.0741497829.(A) 0740582445.(C) * Vând garsonier[, 26mp, * Vând apartament 3 et4,cu imbun[t[`iri(gresie, camere D, etaj faian`[,termopan)Tiberiu intermediar, 67 mp, BCA Crudu.Pre` 18000€ pe cadre, f[r[ negociabil. ]mbun[t[`iri, zon[ Tel.0741497829.(A) central[. 53000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, * Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 0740582445.(C) 24.000euro negociabil. * Vând apartament 3 Tel.0741497829.(A) camere SD, etaj intermediar, f[r[ * Vând apartament 2 ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a camere, decomandat,56 (Fidelio). 45000 euro Tel: mp, et.4,cu imbun[t[`iri, 0741970570, 0758301509, posibilitati de mansardare 0740582445.(C) Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel * Vând apartament 3 0741497829.(A) camere SD, etaj intermediar, BCA pe * Vând apartament 2 cadre, zona Prim[verii camere,47mp,decomandat, (restaurant Iorgu) 43000 zona Bucovina Pre` 38.000 euro sau schimb cu euro neg Tel. apartament 2 camere sau 0741497829.(A) garsonier[ Tel: 0741970570, 0758301509, * Vând apartament 3 camere ,decomandat, 0740582445.(C) parter,zona C.Na`ional[. * Vând apartament 4 Pre` 41000euro neg. Tel. camere, etaj intermediar, 0741497829.(A) BCA pe cadre, 87mp, cu * Vând apartament 2 ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau camere,70mp,CT,moderni zat,semimobilat,Et.4 din schimb cu apartament 2 8,zona C.Na`ional[ Pre` camere \i diferen`[ Tel: 0741970570, 0758301509, 50000euro neg. Tel. 0740582445.(C) 0741497829.(A)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere decomandat,50mp, et4,modernizat cu toate imbun[t[`irile CT,zona Independen`ei.Pre` 30000euro .Tel 0741497829.(A)

* Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \erpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, * Vând garsonier[, zona et. 2, pre` 37.000 euro, Bucovina, s. 32 mp, negociabil sau schimb cu * Vând apartament 2 parter, D, cu balcon (beci), garsonier[ + diferen`a. camere ,decomandat,cu ]mbun[t[`iri, gaz separat, Telefon: 0748281959.(R) multiple imbun[t[`iri,zon[ pre` 22.500 euro, * Vând urgent apartament central[ Pre` 51000euro negociabil. Telefon: cu 2 camere, zona negociabil. Tel. 0748281959.(R) Prim[verii (APA GRUP), 0741497829.(A) * Vând garsonier[, zona s. 46 mp, SD, et 1, pre` * Vând apartament 3 Prieteniei (seminar 29.000 euro, negociabil. camere,70mp,decomandat, teologic), s.25 mp, balcon, Telefon: 0748281959.(R) cu ]mbun[t[`iri,CT;;,Et.3, et. 1, D, pre` 80.000 ron. * Vând apartament cu 2 zona Mall.Pre` 55000 euro Telefon: 0748281959.(R) camere, zona Bd. G. negociabil sau schimb cu * Vând garsonier[, zona I. Enescu, s. 54 mp, D, garsonier[ +diferenta.Tel Elefterescu, s. 37 mp, parter, posibilitate de 0741497829.(A) parter, D, toate extindere, pre` 45.000 * Vând apartament 3 ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro, negociabil. Telefon: camere,70mp,f[r[ euro. Telefon: 0748281959.(R) ]mbun[t[`iri,parter,d]n care 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 15mp amenajati ca spatiu camere, zona Bucecea, s. comercial. Pre` 53.000euro * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, 55 mp, D, et. 3, toate neg. Tel.0741497829.(A) D, toate ]mbun[t[`irile, ]mbun[t[`irile, pre` 28.000 * Vând apartament 3 termoizola`ie, cu balcon, euro, negociabil. Telefon: camere,decomandat,69mp, mobilat[, pre` 22.000 euro, 0748281959.(R) f[r[ imbun[t[`iri,doua negociabil. Telefon: * Vând apartament cu 2 balcoane,boxa,et 4, 0748281959.(R) camere, zona Sucevei sarpanta,str |tefan * Vând apartament cu 2 (peco), s. 50 mp, SD, et. Luchian. Pre` 50000€ camere, zona Calea 7, ]mbun[t[`iri, pre` negociabil.Tel Nationala, ]n spate la 27.000 euro, negociabil. 0741497829.(A) BCR, D, s. 55 mp, et 4, Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 3 \erpant[, CT, ]mbun[t[`iri, * URGENT! Vând camere,decomandat,70mp, pre` 40.000 euro, apartament 2 camere, zona et.4,zona Parcul negociabil. Telefon: Parc M. Eminescu (O. Tineretului. Pre` 33.000 0748281959.(R) Onicescu), 47 mp, et. 3, euro/neg. Tel. * Vând apartament cu 2 pre` 32.000 euro, 0741497829.(A) camere, zona Bucovina negociabil. Telefon: * Vând apartament (vis-a-vis Lic. Economic), 0748281959.(R) 4camere,decomandat,et2,f[ s. 45 mp, et. 1, pre` r[ imbun[t[`iri,89mp, doua 29.000 euro, negociabil. * Vând apartament cu 2 balcoane,zona Pia`a Mare. Telefon: 0748281959.(R) camere, zona Alexandru I. Pre` 75000€ negociabil. Cuza (Dorohoi), s. 47 * Vând apartament cu 2 Tel.0741497829.(A) mp, SD, parter cu camere, zona Barbu posibilitate de extindere, * URGENT – vând L[z[reanu, s. 50 mp, et. CT, toate ]mbun[t[`irile, garsonier[, zona Spitalul 3, pre` 32.000 euro. orientare la soare, pre` de copii, modern[, Telefon: 0748281959.(R) 32.000 euro.Telefon: termopan, u\[ metalic[, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 parchet laminat, camere, zona vis – a – vis * Vând apartament cu 2 instala`ie electric[ \i Carisma, s. 58 mp, D, et. camere, zona Victoriei sanitar[ nou[. Pre` 1, CT, pre` 42.000 euro, negociabil ]n raport de (Biserica Sf. Gheorghe), negociabil. Telefon: suprafa`[. Telefon: s.u. 48 mp, D, parter, 0748281959.(R) 0748281959.(R) balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. * Vând apartament cu 2 * Vând camer[ de Telefon: 0748281959.(R) camere, zona Drept[`ii c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, (Mall), s. 55 mp, D, * Vând apartament cu 2 parter, CT, pre` 43.000 orientare la soare, camere, zona Tudor euro, negociabil. Telefon: renovat[, pre` 60.000 Vladimirescu (lâng[ 0748281959.(R) ron, neg. Telefon: Biserica Duminica Mare), 0748281959.(R) s. 30 mp, D, et. 2, pre` * Vând apartament cu 2 85.000 ron. Telefon: camere, zona O. Onicescu, * Vând microapartament 0748281959.(R) s. 57 mp, D, et. 2, pre` la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, 38.500 euro. Telefon: * Vând apartament cu 3 gresie, faian`[, termopan, 0748281959.(R) camere, zona Gen. Ghe. extindere balcon, intr[ri Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 * Vând apartament cu 2 separate. Pre`: 28.000 camere, zona Izvoarelor, s. mp, pre` 50.000 euro, euro, negociabil. Telefon: 50 mp, SD, et. 4, pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) 0748281959.(R) 23.800 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona * Vând apartament cu 3 Ghe. Avr[mescu, s. 27 camere, zona Ghe. * Vând apartament cu 2 mp, et 3, pre` 20.000 euro. camere, zona Pia`a Filipescu, et. 4, D, s. 73 Telefon: 0748281959.(R) mp, modernizat, pre` Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 50.000 euro, negociabil. * Vând garsonier[, zona Telefon: 0748281959.(R) 3, pre` 45.000 euro. Zorilor, s. 26 mp, et. 3, Telefon: 0748281959.(R) D, pre` 21.000 euro. * Vând apartament cu 3 Telefon: 0748281959.(R) camere, zona Grivi`a, et. * Vând apartament cu 2 2, SD, s. 60 mp, pre` camere, zona * Vând garsonier[, zona 50.000 euro. Telefon: Kog[lniceanu, s. 52 mp, Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. D, parter, gaz separat, pre` 0748281959.(R) 34.000 euro. Telefon: Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 0748281959.(R) camere, zona Prim[verii, * Vând garsonier[, zona parter, D, s. 86 mp, pre` * Vând apartament cu 2 Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, 42.000 euro, negociabil. camere, zona Prim[verii, D, pre` 19.500 euro. s. 40 mp, SD, parter, pre` Telefon: 0748281959.(R) Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

11

camere, zona Marchian, et. 3, D, s. 82 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu (\coala nr. 14), et. 1, D, s. 67 mp, gaz separat, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, D, s. 70 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina (Biserica Trei Ierarhi), et. 2, D, s. 60 mp, toate ]mbun[t[`irile, mobilat, pre` 49.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[veni, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis \coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000l ei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial


Publicitate 12

S@mb[t[, 31 octombrie 2009

mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vând cas[ nou[ zona Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 camere, 2 b[i, la cheie, 500mp teren, 150.000E.Tel.0748/115.91 2, 0231/511.444.(V)

* St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

0741970570, 0758301509, 51ml la DN Boto\ani0740582445.(C) Ia\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel. * Vând spa`iu comercial 0741497829.(A) zona G[rii. Tel: * Bucecea, cas[ 0741970570, 0758301509, * Vând teren 1200mp ]n b[trâneasc[, 1400mp teren, 0740582445.(C) * Zona Bulevard, 4C D, Boto\ani zona fosta IUPS 8000E neg.Tel. et.3, bloc de caramid[, Pre` 40euro/mp neg. * Vând 730mp teren * Vând spa`iu 125 0748/115.912.(V) 89mp. Pre`: 80.000 Tel.0741497829.(A) Hudum, ]ntre case, mp,Autogar[,1000/mp+ euro/neg. Tel: 529102, 11.500E.Tel.0748/115.912 * Drumul T[tarilor, cas[ TVA. Tel: 0741970570, * Vând teren 500-1200mp 0752310403, , 0231/511.444.(V) nou[ din BCA, 0758301509, zona Alfa Land Pre` 22 0752310402.(95) euro/mp negociabil. Tel. * Vând cas[ nou[ Biserica termoizolat[, 500mp teren, 0740582445.(C) toate utilit[`ile, 41.000E. * Zona Bucovina, 4C D, 0741497829.(A) Lipovenean[, la cheie, 3 * 2700 mp Lebada,19 m Tel. 0748/115.912, et.3, 77.03mp, bloc din camere, baie, buc[t[rie, deschidere la sosea, 10 * Vând teren 2700 ]n caramid[. Pre`: 65.000 demisol mare, 400mp teren 0231/511.444.(V) euro/mp. Tel: Ipote\ti, deschidere 19ml, euro/neg Tel: 529102, amenajat, foi\or, 65.000 * Vând 16 ha iaz la 60km 0741970570, 0758301509, intravilan Pre` 7euro/mp 0752310402, 0752310403 E.Tel. 0744/530.803.(V) de BT, pre` negociabil. 0740582445.(C) neg. Tel. 0741497829.(A) Tel. 0744/530.803.(V) * Vând spa`iu comercial * 17000 mp Lebada,40 m * Vând terenuri suprafe`e + Case, terenuri C.Na`ional[, vad excelent, * Vând 2 spa`ii de 60mp deschidere la sosea,10 500mp,1000mp(loc de 150mp, renovat, toate Pia`a Mare, pre` euro/mp. Tel: * V^nd teren 14100 mp, cas[), toate utilit[`ile,zona convenabil. Tel. 0741970570, 0758301509, ANL Ci\mea. Pre` deschidere la BT-SV 47 m, utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803.(V) 0740582445.(C) 28Euro/mp negociabil \i 7200 mp deschidere la 0744/530.803, Tel. 0741497829.(A) BT-SV 180 m, ambele ]n * Vând garaje pe teren 5000 mp Lebada,50 m * 0231/511.444.(V) zona Hudum, proprietate, zona deschidere la drum de * Vând teren 950mp ]n 0746.261.466. (1496-p) * Vând 800mp teren la Prim[verii, 8500E.Tel. acces,7 euro/mp, sau Boto\ani. Pre`70.000Euro strad[ la intrare ]n 0748/115.912.(V) parcelat 10 euro/mp. Tel: negociabil Tel. * Vând/]nchiriez imobil Tulbureni, toate utilit[`ile, 0741970570, 0758301509, 0741497829.(A) P+1, 10 camere, * Vând 121mp spa`iu 15.000E.Tel. 0740582445.(C) ultracentral, Aleea Unirii comercial zona Select, * Vând teren 6400mp, 0749/09.38.38.(V) 10, suprafa`[ teren 2000 130.000 E.Tel. * 730 mp Hudum, 13,5 intravilan,deschidere 40ml mp. Telefon: * Vând cas[ cu etaj 0748/115.912.(V) m latime,19 euro /mp. ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp 0728346950.(1555-1) Bulevard, la strad[, toate Tel: 0741970570, negociabil. Tel. * Vând 250mp spa`iu utilit[`ile, 350mp teren, 0758301509, 0741497829.(A) * Vând cas[ 93 mp, f[r[ comercial zona Unirii, pretabil[ \i pentru o 0740582445.(C) teren, str. I.C.Br[tianu 250.000 E.Tel. * Vând teren 6500mp nr.14, 3 camere, magazie, afacere.Tel. 0748/115.912.(V) * 3600 mp,str.Ion ,deschidere 45ml la \osea, 0744/530.803.(V) beci. Tel\efon: Creanga,40 m deschidere, posibilitati de iaz,zona * Cas[ nou[, zona 0745323013.(1596-2) * Vând cas[ b[trâneasc[ 50 euro/mp sau parcelat Agafton.Pre` 6euro/mp Bucovina, P+M, toate cu 1200mp teren Alex. cel 60 euro/mp. Tel: * Vând cas[ + teren 2,8 utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 0741970570, 0758301509, negociabil Tel. 0741497829.(A) ari, comuna Ripiceni, pre` Bun, zon[ lini\tit[, 65.000 mp teren, 150.000E. Tel. E.Tel. 0748/115.912.(V) 0740582445.(C) convenabil. Telefon: 0748/115.912.(V) * Vând teren 5700mp, 0763185520.(1591-6) * Vând 860mp teren * 27 ha Catamarasti Deal, deschidere 43ml la DN * Vând spa`iu comercial Bulevard, toate utilit[`ile, pretabil pt constructii, 250 Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da. * Vand 6 ha de teren ]n 52mp, zon[ central[, 70E/mp.Tel. m deschidere, 1 euro/mp, Pre` 15euro/mp negociabil zona Baisa-Hudum vis-àamenajat, 45.000E.Tel. 0744/530.803.(V) sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel.0741497829.(A) vis de garajul Apetrans, 0748/115.912.(V) Tel: 0741970570, deschidere la drum 125 m, * Vând cas[ c[r[mid[, * Vând teren loturi de 0758301509, * Vând 12 parcele a cate pret 9 €/mp. Tel. Biserica Lipovenean[, 720-800mp ]n zona Leb[da 0740582445.(C) 1000 mp fiecare, zona Alfa 0744.296.625.(30) 140mp, 4 camere, 2b[i, Pre` 20 euro/mp negociabil Land ,31/32,drum de acces 600mp teren, 45.000E. * 5000 mp,in spate la Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan ]n de 4 m,zon[ deosebit[, se Tel.0744/530.803.(V) ANL Bucovina,50 m Curte\ti, 1900mp, 25ml, afl[ ]n vecin[tatea * Vând teren intravilan, deschidere, 5 euro/mp. teren drept, 7E/mp.Se * Vând cas[ nou[ la cheie, cartierului rezidential Alfa Tel: 0741970570, loturi de 1800-1500mp ]n vinde \i parcelat, 900mp, zona Alexandru cel Bun, Land, utilita`i ]n imediata Or[\eni-Deal Pre` 10 0758301509, 6300E.Tel. apropiere.Pre`uri ]ncepand 0740582445.(C) P+M, 80mp, 3 camere, euro/mp negociabil. Tel. 0749/093.838. (V) de la 27 euro/mp neg. Tel: CT, T, toate utilit[`ile, 0741497829.(A) 0729063978, 0729124687, * Vând cas[ cu etaj 150mp teren, 80.000E * V^nd cas[ nou[, la * Vând teren 1500mp, construit[ ]n 1998, are 9 neg.Tel. 0744/530.803.(V) 0744634025.(T) cheie, \oseaua Ia\ului, intravilan,deschidere 20ml, camere(6+3),12.000mp * Vând teren,zona Pu\kin, teren,vie,pomi,fântân[,cu P+M, garaj, cram[, toate * Vând cas[ nou[ din zona Tulbureni Pre` 25 500 mp, deschidere de 20 utilit[`ile, 1300 mp, curte c[r[mid[ Baisa, la ro\u, euro/mp. Tel. multe ]mbun[t[`iri, amenajat[, la strad[, garaj, 400mp teren, 65.000 ml, 20000 euro neg. Tel: 0741497829.(A) semimobilat[.Com. 0729063978, 0729124687, Ungureni.Pre` 120.000 230000 E. Tel: E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând teren 1017mp, 0744634025.(T) 0744.530.803.(V) RON negociabil.Tel * Vând 30 ha teren arabil, deschidere de 23 ml,]n 0741497829.(A) * Vând ]n zona * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ zona S[veni, suprafa`[ planul 2,toate utilit[`ile, S[venilor, cas[ nou[ BCA, la ro\u, dreapt[, 1100E/ha.Tel. zona Ci\mea.Pre` 28 * Vând teren 3100mp, construc`ie nou[,toate 0744/530.803.(V) termopan, lindab, ]ntravilan,deschidere 30ml, euro/mp negociabil.Tel utilit[`ile,CT pe lemne, spa`ioas[, 1300 mp teren, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni. 0741497829.(A) * Vând cas[ b[trâneasc[ T,G+F,P,living+terasa, Pre` 6 euro/mp negociabil. 46000 E. Tel: ]n R[chi`i, 1824mp teren, * Vând teren 500mp, 80 mp,teren 250 mp, 0744.530.803.(V) Tel.0741497829.(A) anexe, livad[, 23.000 deschidere de 20 ml, 45000 euro neg. Tel: E.Tel. 0748/115.912.(V) * Tulbureni, zona utilit[`ile la limita de 0729063978, 0729124687, * Vând teren 900mp, Bisericii., 750 mp, 28 ml, proprietate,]n planul 0744634025.(T) intabulat,deschidere * Vând cas[ nou[ la acces la drum pietruit, 2,zona Ci\mea.Pre` 10 11ml,]n zona Conrec.Pre` Roma, BCA, la ro\u, * Vând cas[,zona 9500E.Tel. euro/mp negociabil.Tel 55 euro/mp negociabil.Tel. 8600mp teren, acces la Bulevardul Mihai 0748/115.912.(V) 0741497829.(A) 0741497829.(A) drum pietruit, 40.000 Eminescu,450 mp,la lei.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, * Vând teren 773mp,]n strad[,8,5 ml deschidere,2 * Vând vil[ (PxM) renovat[, 2 camere, 450mp Hudum lâng[ Metaxa, camere,locuibil[,CT,50000 construit[ in 2008,150mp * Vând 700mp teren teren drept, la strad[, deschidere 23ml Pre` euro neg. Tel: utili,500mp teren,mobilat[, Agafton, 20ml, 6500E.Tel. utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 28euro/mp. Tel. 0729063978, 0729124687, toate utilit[`ile,zon[ 0749/09.38.38.(V) 0748/115.912.(V) 0741497829.(A) 0744634025.(T) lini\tit[, sau schimb cu * Vând teren ANL apartament zon[ central[ \i * Vând cas[ zona * Vând teren 5000mp * Vând cas[ 3 camere, Bucovina, toate utilit[`ile, diferen`[ Pre` 85000euro }mp.Traian, 1 camer[, zona ]ntrare Livada 83mp, baie, buc[t[rie, 70E/mp.Tel. negociabil. Tel. 317mp teren drept, 70.000 0744/530.803.(V) Cozinda Leb[da. Pre` beci, zon[ central[, 0741497829.(A) lei.Tel. 0748/115.912.(V) 8euro/mp. Tel. 250mp teren. 60000 euro * Vând 30 ha teren zona 0741497829.(A) * Vând cas[ ]n Boto\ani, Tel: 0741970570, * Vând magazin Tru\e\ti, la strad[, 40.000 0758301509, 198mp,456mp teren,zon[ termopan, zona Sucevei, * Vând teren ]ntravilan E.Tel.0744/530.803 central[. Pre` 350000euro 0740582445.(C) 32mp, complet utilat, grup 5.000mp,deschidere la negociabil Tel. sanitar, sistem de * Vând teren parcelabil, ambele capete 20ml, ]n * Vând cas[ D + P + 0741497829.(A) supraveghere, G+F+ Catamarasti,500-1000mp, C[t[m[r[\ti-Deal,se v]nde M, 180mp \i 1500mp AC, ap[, curent, 10.000 curent, intravilan, 10E/ \i 2500 Pre` 16euro/mp teren Curte\ti. 38000 euro * Vând teren 5000mp ]n mp.Tel. 0748/115.912.(V) (casa este la ro\u) Tel: Tel.0741497829.(A) E.Tel. 0748.115.912.(V) zona Leb[da,deschidere * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v)


Publicitate S@mb[t[, 31 octombrie 2009 * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\tiDeal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

Pre` 725euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa * Vindem terenuri cu teren 500mp.Pre` agricole, p[duri, iazuri, 100.000euro neg .Tel cabane pe raza jud. 0729062022 Vând cas[ Boto\ani, case cu terenuri 190mp,zona Alfa Land cu * Vând teren 790mp ]n mediul rural ]n (36x22) la 100m de teren 500mp,toate rotunda Bucovina-Curte\ti. aproprierea ora\ului utilit[`ile. Pre` 80000euro Boto\ani \i ferme Pre` 62euro/mp Tel. agrozootehnice utilate dup[ .Tel 0729062022.(N) 0741497829.(A) normele europene \i * Vând cas[ ]n Boto\ani, * Vând teren 10000mp ]n populate. Pre`uri zona central[ cu teren Z[ice\ti la str.BT-IS negociabile. Rela`ii la 930mp.Pre` 75.000euro deschidere 24ml.Pre` 4€/ telefon: 0748281959.(R) neg.Tel 0729062022.(N) mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren la Hudum. * Vând cas[,zona * Vând cas[ cu mansard[ Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la C[t[m[r[\ti Deal,P+E, ]n Boto\ani,80mp utili, 240 telefon: 0748281959.(R) 750mp teren.Pre` 42000 mp curte ,anexe, beciuri, euro.Tel 0729062022.(N) multiple ]mbun[t[`iri. Pre` * Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/mp. Rela`ii la * Vând cas[ ]n Str. 65.000 euro negociabil. telefon: 0748281959.(R) Plopilor cu teren, Tel. 0741497829.(A) modern[. Pre`:98.000euro * Vând teren ]n zona * Vând teren 5000mp, neg. Tel: 0729062022.(N) Popa |apc[, Fs = 25/40 parcele de 750mp ,zona m, St = 1100 mp, * Vând cas[ ]n Str. str.Peco,Pre` 17euro/mp parcelabil, 80 euro/mp, Victoria cu teren.Pre`: neg.Teren 3600mp zona negociabil. Rela`ii la 71.000 euro.Tel: Baisa ,Pre` 12euro/mp telefon: 0748281959.(R) 0729082022.(N) neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 * UREGNT! Vând cas[ * Vând cas[ ,zona euro/mp neg. Tel. nou[ ]n com. Ungureni, C.DEAL,finisaje 0741497829.(A) loc. M. Viteazu, din BCA, moderne,p+1,izola`ie Sc = 110 mp, St = 1000 exterioar[,geam lemn * Vând teren ]n Hudum, mp, 8 camere, garaj, beci, stratificat,la cheie, 140 7200mp,deschidere dubl[ vie. Pre`: 35.000 euro. mp+500mp de teren.Pre` 18ml,Pre` 25euro/mp 60000euro.Tel negociabil \i teren 16.000 Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) 0729062022.(N) mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni, * Vând garaj, zona * Vând cas[ 170mp,zona deschidere 40ml,Pre` Prim[verii, Ion Pilat, Baisa cu teren 500mp. 5euro/mp negociabil Stefan Luchian, Victoriei, Pre` 65.000euro neg .Tel Tel.0741497829.(A) Hotel Rapsodia, intabulat, 0729062022.(N) cu surs[ de energie * Vând teren,intravilan, * Vând cas[ 170mp,la 1800mp,]n Agafton, com. electric[ proprie, pe teren cheie,garaj,porti cu proprietate, pre`uri Curte\ti.Pre` 6 euro/mp actionare prin negociabile. Telefon: negociabil. Tel. telecomanda, zona Baisa 0748281959.(R) 0741497829.(A) cu teren 500mp.Pre` * Vând \i ]nchiriez spa`ii 100.000euro neg .Tel * Vând teren 1600mp 0729062022.(N) intravilan,vie,]n M[n[stirea comerciale, zona Calea Doamnei,com Curte\ti.Pre` Na`ional[, Grivi`a, * Vând teren 2x1000 10 euro/mp negociabil.Tel. Bucovina, Bd. M. mp,zona Ci\mea.Pre` Eminescu, Centru, 0741497829.(A) intabulate, toate utilit[`ile, 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 700mp, vad excelent. Pre`uri deschidere de 20 ml,zona negociabile. Telefon: * Vând teren 8000mp, Leb[da.Pre` 10 euro/ mp 0748281959.(R) zona Gar[.Pre` 200euro negociabil.Tel. /mp neg.Tel * Vând cas[ 190mp,zona 0741497829.(A) 0729062022.(N) Alfa Land cu teren 500 * Vând teren 35400 mp, toate utilit[`ile.Pre` * Vând teren 4000mp, mp,deschidere de 135ml,]n 80000euro .Tel zona Calea National[.Pre` C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 0729062022.(N) 180euro/mp neg.Tel 5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, 0741497829.(A) zona central[ cu teren * Vând teren 6400mp, * Vând teren 1000mp, cu 930mp.Pre` 75.000euro zona Bulevard,deschidere deschidere de 33ml,zona neg.Tel 0729062022.(N) 80ml.Pre` 200euro/mp Hudum.Pre` 12 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona negociabil.Tel C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 0741497829.(A) * Vând teren 4000mp, 750mp teren.Pre` 42000 zona M[n[stirea * Vând teren 5400 mp ]n euro.Tel 0729062022.(N) Doamnei. Pre` 12euro/mp zona Leb[da.Pre` 4 euro/ neg.Tel 0729062022.(N) mp .Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, * Vând teren ,zona Pia`a * Vând teren 3200mp \i modern[. Pre`:98.000euro Mare,930mp,plan1,toate 4000mp ]n Curte\ti.Pre` neg.TEL: utilit[`ile.Pre` 75.000euro 13euro/mp negociabil.Tel 0729062022.(N) neg.Tel 0729062022.(N) 0741497829.(A) * Vând cas[ ]n Str. * Vând teren ,zona * Vând teren 2600mp, Victoria cu teren. Pre`: Bulevard,plan1,20000mp. deschidere 14ml,intravilan 71.000euro.TEL: Tel 0729062022.(N) ]n Or[\eni-Deal Pre` 0729082022.(N) 6euro/mp. Tel. * Vând teren ,zona * Vând cas[ ,zona 0741497829.(A) T[tari,plan1,parcelabil, C.DEAL,finisaje 5000mp.Pre` 45euro/ * Vând teren 900mp, moderne,p+1,izola`ie mp.Tel 0729062022.(N) intravilan in Or[\eni-Deal exterioar[,geam lemn Pre` 13.000lei. Tel. * Vând teren ,zona stratificat,la cheie, 140 0741497829.(A) mp+500mp de teren.Pre` Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 60000euro.Tel * Vând teren 472mp, 0729062022.(N) 0729062022.(N) 19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P.Rare\ * Vând cas[ 170mp,zona * Vând teren agricol ]n Pre` 138euro/mp Baisa cu teren 500mp.Pre` Boto\ani,2000 hectare la neg.Tel.0741497829.(A) 2000E/ha.Tel 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, 40mp,zona C.Na`ional[ * V[nd teren,zona * Vând cas[ 170mp,la

Bulevard,1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` ,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271)

* Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185)

* Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp

13

teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000 euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere

PREST|RI SERVICII

* Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euroneg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

0740.413.969 Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA TRANSPORTATORILOR


Publicitate 14

S@mb[t[, 31 octombrie 2009

80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

* V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(210)

* Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mp* Zona Tulbureni, neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp * Zona Hudum l^ng[ negociabil.Tel: 529102, METAXA , 772mp teren 0752310403, intravilan, 13m front 0752310402.(100) stradal . Pre` 30euro/mp * Zona Tulbureni, neg. Tel:529102, 6500mp teren intravilan, 0752310402, front stradal 11m, acces 0752310403(284) utilit[`i edilitare, curent * Zona M[n[stirea electric, gaz metan, ap[ Doamnei 2 loturi de teren curent[ .Pre` 5euro/mp. intravilane a c^te 4500mp. Tel: 529102, 0752310403, Pre` 6euro/mp 0752310402(310); neg.Tel:529102, * Zona Tulbureni, 0752310402, 9500mp teren extravilan, 0752310403(243) deschidere 18m, utilita`i * Zona M[n[stirea edilitare la 300m.Pre` Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ 1euro/mp. Tel:529102, \i 5400mp teren aferent. 0752310403, Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 0752310402(310); 529102, 0752310402, * Zona Tulbureni, 0752310403 7100mp teren intravilan , * Zona Pod de Piatr[, deschidere 20.25m.Pre` 3750mp teren intravilan, 14euro/mp, neg. Tel: acces toate utilit[`ile 529102, 0752310403, edilitare. Pre` 20 0752310402(134)

ACORD DE MEDIU „Comuna R{CHI~I, jud. Boto\ani, titular al PLANULUI URBANISTIC GENERAL anun`[ publicul asupra disponibiliz[rii proiectului PUG \i a raportului de mediu. Documentele pot fi consultate la sediul prim[riei \i la sediul ARPM Bac[u, str. I.S.Sturza nr.78, ]n zilele lucr[toare, ]ntre orele 8-14. |edin`a de dezbatere public[ a proiectului PUG \i a raportului de mediu se va desf[\ura ]n data de 09.12.2009 ora 11, la sediul Prim[riei comunei. Comentariile \i propunerile publicului se primesc la sediul Prim[riei \i la sediul Agen`iei Regionale pentru Protec`ia Mediului Bac[u, str. Ioni`[ Sandu Sturdza 78, fax 0234 571056, pân[ la data de 08.12.2009.”(3)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102,

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * CUMP{R ac`iuni “fondul proprietatea”, litigii legea 10, legea 18, dosare ANRP. Accept intermediari avoca`i. 0748.433.320.(25) * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(1)

tor, expozi`ii de mobil[, art[, sediu agen`ii, birouri,etc.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu zona \coala 7, 50 mp, amenajat, 200E/lun[. Tel.0749/09.38.38.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * }nchiriez spatiu 60 mp,Octav Onicescu, 300/ luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere,D,et intermediar,Bucovina,300/ luna. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C. Nationala,zona Mall, Select). Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez apartamente 2 camere,nemobilate,zona Prim[verii \i I.Tr[ian .Pre` 100euro/lun[ \i 130euro /lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel.0741497829.(A) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: * Ofer spre ]nchiriere cas[ 0748281959.(R) cu etaj Bulevard, la strad[, * Ofer spre ]nchiriere toate utilit[`ile, 350mp spa`iu comercial 40mp, teren, 250E/ lun[.Tel. zona IRE.Tel: 0744/530.803.(V) 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Cuza spa`iu comercial 300mp, Vod[(l[ng[ Rapsodia), 2 Calea Na`ional[.Tel: b[i, renovat complet, CT, 0729062022.(N) T, nemobilat, 300E/lun[. * Ofer spre ]nchiriere Tel.0744/530.803.(V) spa`iu comercial 60mp, * Ofer spre ]nchiriere zona Util.Tel: spa`iu ultracentral, con0729062022.(N) struc`ie nou[, condi`ii excelente, pretabil restau- * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, rant, centru de ]nfrumuse`are, sala fitnes, cabi- zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N) nete de orice tip, labora* Primesc ]n gazd[ tineri c[s[tori`i, Prim[verii, str. Aleea Scurt[, 0742114810.(1593-2)

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

EURO. Telefon 0740.549.001.(10)

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (2) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

MATRIMONIALE

* Domn italian doresc cuno\tin`[ doamn[ pentru c[s[torie, vârsta 35-45 ani. * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, Telefon: 0747253199. (1606-12) acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` ACORD MEDIU :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: * S.C. SAVIS-COM SRL 529102, 0752310403, solicit[ autoriza`ie de 0752310402 mediu pentru obiectivul „Hotel Europa, Restaurant * Ofer spre ]nchiriere Europa, Restaurant spa`ii pentru sediu de Miori`a”.(1607-1) birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, ANGAJ|RI parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Angajez personal calificat (care a mai lucrat * Solicit pentru ]nchiriere ]n domeniu) pentru garsoniere, apartamente, sp[l[torie auto. Telefon: 0740026104; case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. 0751706730.(1594-2)

AUTO * Mercedes Sprinter, fabrica`ie 1998, import Anglia, motor 2300 cmc, frigorific, 2650 E negociabil. Telefon: 0758586008.(1609-6) * URGENT! Vând Opel Calibra, 1991, benzin[ oglinzi electrice, interior piele, jante aliaj, trap[, ]nchidere centralizat[, ABS, proiectoare cea`[, alarm[, faruri xenon, geamuri electrice, dvd, ceasuri plasm[, sistem audio, totul func`ioneaz[, verificare 2011, interior piele, triple leduri, ma\in[ între`inut[, consumabile schimbate. Pre`: 2300

* Angajez personal calificat (care a mai lucrat ]n domeniu) pentru sp[l[torie auto. Telefon: 0740026104.(1608-12)

CONDOLEAN}E

! Colectivul redac`iei Evenimentul de Boto\ani este al[turi de colegii Petronela \i D[nu` Rotariu la decesul bunicului lor. Sincere condolean`e ]ntregii familii. Dumnezeu s[-l odihneasc[ ]n pace!(R-2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse S@mb[t[, 31 octombrie 2009

Bahmu`eanca se preg[te\te de proces „Adriana Bahmu`eanu (foto) a pierdut copilul pentru c[ a f[cut 42 de avorturi” - sunt acuza`ii extrem de grave lansate de Ali Zivari, so`ul psihologului Mirela Zivari, ]n emisiunea Un show p[c[tos de la Antena 1 de joi. Adriana Bahmu`eanu \i familia Zivari au avut pân[ nu demult o afacere ]mpreun[ (o gr[dini`[), dup[ care so`ia lui Silviu Prigoan[ a decis s[ se retrag[ deoarece timpul nu ]i permitea s[ se ocupe de afacere. Revenind la acuza`iile lui Ali Zivari, Adriana Bahmu`eanu a declarat c[ ]l va da ]n judecat[ pentru calom-

Bendeac pune artileria pe |tefan B[nic[ Jr. Mihai Bendeac ]l atac[ dur pe |tefan B[nic[ Jr. dup[ ce vedeta Pro TV spusese la prima edi`ie din noul sezon de Dansez pentru tine c[ ]n anumite emisiuni de divertisment exist[ indivizi care cred c[ sunt actori pentru simplul fapt c[ imit[ oameni cunoscu`i. „La cine se referea? La Divertis? La Mondenii? La Bendeac? Nu cred c[ se referea la Bendeac. Pentru c[ Bendeac a avut succese ]n teatru \i a f[cut roluri apreciate. Cât despre domnul B[nic[, well, ne mai gândim... Iar domnul B[nic[ nu prea rezist[ pe scen[ cu domnul Bendeac. Fiindc[ domnul Bendeac ]l las[ ]n umbr[ r[u de tot. |i, apropo, nu cred c[ domnul B[nic[ e cel mai ]n m[sur[ s[ vorbeasc[ despre cei care imit[...”, scrie Bendeac pe blog. Apoi, vedeta Antenei 1 scrie c[ „oricât de mic s-ar dovedi domnul |tefan ]n ceea ce prive\te caracterul, eu n-a\ putea s[ neg c[, uneori, la drum lung, pun CD-ul \i cânt Bubulina, Rodica sau mai \tiu eu ce”. „

Horoscop K Balan]\

V[ recomand[m s[ nu v[ face`i un plan strict pentru azi. Survin numeroase evenimente neprev[zute, care v[ oblig[ s[ v[ schimba`i programul. }n cursul dimine`ii, sunte`i nevoit s[ pleca`i ]ntr-o scurt[ c[l[torie ]n interes de serviciu.

Ast[zi nu sunte`i prea comunicativ \i ar fi bine s[ amâna`i ]ntâlnirile de afaceri sau de natur[ sentimental[. V[ sf[tuim s[ evita`i activit[`ile care necesit[ luciditate \i putere de concentrare.

F Taur

Dori`i s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie de afaceri, dar partenerul de via`[ nu este de acord. S-ar putea ca atmosfer[ din c[min s[ se tensioneze. V[ pute`i baza pe sfaturile unei rude mai ]n vârst[.

G Gemeni }n cursul dimine`ii, s-ar putea ca \eful s[ v[ admonesteze pentru c[ nu a`i terminat o lucrare la timp. Chiar dac[ nu este numai vina dumneavoastr[, v[ sf[tuim s[ v[ sus`ine`i cauza cu mult calm.

H Rac

Medicii i-au descoperit lui Gheorghe Dinic[ multiple disfunc`ii ale organelor ]n remisie, \oc septic, disfunc`ie multipl[ de organe, insuficien`[ cardio-respiratorie cu suport vasopresor, insuficien`[ renal[ cronic[ acutizat[, hemofiltrare continu[, insuficien`[ respiratorie acut[ cu suport ventilator, disfunc`ie digestiv[ cu ileus dinamic, disfunc`ie hepatic[ cu sindrom de colestaz[, deficit sintez[ hepatic[, disfunc`ie hematologic[ ]n remisie, informeaz[ un comunicat al spitalului. „

Gheorghe Zamfir se ]nsoar[ cu o tân[r[ de 25 de ani Gheorghe Zamfir (foto) este, la 68 de ani, protagonistul unei frumoase idile cu o femeie mult mai mic[ ]n buletin. Cânt[rea`[ ca \i el \i deja un nume sonor pe scena muzicii populare, Nicoleta Beca are doar 25 de ani \i, ]n ciuda diferen`ei de vârst[, este convins[ c[ \i-a g[sit sufletul pereche. Tocmai din acest motiv, tân[ra nu a putut r[spunde altfel decât pozitiv ]n momentul ]n care, a aflat cotidianul Libertatea, partenerul ei de via`[ a ]ngenuncheat \i a cerut-o de nevast[. Gheorghe \i Nicoleta sunt ]mpreun[ de mai bine de un an \i au programat deja nunta

E Berbec

}n prima parte a zilei, nervozitatea v[ poate pune ]n situa`ii delicate fa`[ de prieteni \i de familie. Ini`iativele dumneavoastr[ nu sunt prea bine primite ast[zi. Nu are rost s[ insista`i.

nie. „}n momentul acesta, eu cu familia Zivari am un litigiu comercial. Nu ne-am ]n`eles \i o rezolv[m ]n instan`[”, a spus ini`ial Adriana Bahmu`eanu. Mai târziu, ea a luat foc \i a s[rit la so`ul Mirelei Zivari. „Nu `i-e ru\ine? Dar cine te crezi tu ]n `ara asta s[ jigne\ti pe toat[ lumea? Dar chiar nu ai niciun pic de bun sim` \i tu \i nevast[-ta? (...) Sunte`i doi escroci! |i tu \i nevast[-ta! (...) O s[ ne vedem la tribunal pentru c[ m-ai calomniat foarte tare. (...) Eu nu-mi ]n\el b[rbatul cum te ]n\eal[ pe tine nevast[-ta”, a tunat Bahmu. „

Actorul Gheorghe Dinic[ (foto), internat de zece zile la Spitalul de Urgen`[ „Floreasca” din Capital[, se afl[ ]n continuare la terapie intensiv[, iar prognosticul medicilor r[mâne rezervat, artistul suferind de multiple disfunc`ii ale organelor, potrivit reprezentan`ilor institu`iei medicale. Gheorghe Dinic[, ]n vârst[ de 75 de ani, a fost diagnosticat cu bronhopneumonie cu stafilococ auriu \i candida, pneumonie bazal[ stânga

15

pentru prim[vara anului 2010, la Chi\in[u. R[mâne totu\i de v[zut ce p[rere va avea fiul maestrului despre c[s[toria tat[lui. Emmanuel Teodor Zamfir este cu doar doi ani mai tân[r decât mireasa p[rintelui s[u. „

Sunte`i preocupat de afaceri \i neglija`i rela`iile sentimentale. Din acela\i motiv, ]n partea a doua a zilei, refuza`i s[ merge`i ]ntr-o vizit[ la prieteni. V[ sf[tuim s[ acorda`i mai mult timp partenerului de via`[ \i prietenilor.

I Leu Este posibil s[ apar[ probleme pe plan sentimental. Ne]n`elegerile se clarific[ dup[ o discu`ie sincer[ cu persoana iubit[. Sfaturile unei persoane mai ]n vârst[ v[ ajut[ s[ rezolva`i o problem[ financiar[.

J Fecioar\ Sunte`i nervos din cauza unei ve\ti nepl[cute de la persoana iubit[. Dac[ nu v[ st[pâni`i impulsivitatea, pute`i declan\a discu`ii aprinse cu cei din jur. P[stra`i-v[ calmul \i ]ncerca`i s[ fi`i mai ]n`eleg[tor!

L Scorpion

M S\get\tor Se pare c[ ave`i dificult[`i de concentrare, care v[ reduc randamentul la locul de munc[. Cu toate acestea, reu\i`i s[ contribui`i la dezamorsarea unei situa`ii conflictuale dintre colegii de serviciu. }n familie, v[ recomand[m s[ fi`i diplomat.

N Capricorn }ncepe`i ziua plin de entuziasm \i v[ sim`i`i ]n stare s[ ]ncepe`i o nou[ lucrare. Revine ]n actualitate o problem[ c[reia nu i-a`i acordat aten`ia cuvenit[ cu câteva zile ]n urm[.

O V\rs\tor Nu este momentul s[ v[ asuma`i rolul de mediator ]ntr-un conflict. S-ar putea s[ gre\i`i \i chiar s[ amplifica`i starea de tensiune. Dac[ acorda`i mai mult[ aten`ie problemelor partenerului de via`[.

P Pe[ti Ar fi bine s[ nu v[ asuma`i noi responsabilit[`i. Se pare c[ nu ave`i energie nici pentru a termina ceea ce a`i ]nceput. De asemenea, v[ recomand[m s[ v[ p[stra`i calmul, pentru c[ ast[zi sunte`i predispus la o stare de tensiune nervoas[.

Bancul zilei BILET DE TRAMVAI LA PRE~ REDUS

Petre Roman nu \i-a pierdut romantismul }n cursul zilei de joi, Silvia Roman \i-a serbat ziua de na\tere. Prima surpriz[ pe care i-a f[cut-o fostul premier al României so`iei a fost s[ ]i aduc[ un buchet imens de trandafiri ro\ii, a aflat Ring. Mai târziu, cei doi ]ndr[gosti`i s-au dus la un magazin de haine, de unde Silvia \i-a achizi`ionat un palton. }ns[ de departe, cel mai frumos cadou pe care l-a primit ]n cursul acestui an este micu`ul din burtic[, care urmeaz[ s[ vin[ pe lume s[pt[mâna viitoare. Iar dup[ estim[ri se pare c[ va fi un b[ie`el. „

tramvai, ci ]ncepe s[ alerge dup[ el. Dup[ ce a alergat ea vreo patru, cinci sta`ii, ]l ]ntreab[ din nou pe controlor: - Acum cât cost[ un bilet pân[ la }ntr-o sta`ie de tramvai, o blond[ ]l ]ntreab[ pe controlorul de bilete: gar[? - Acum cost[ doi lei. - Cât cost[ un bilet pân[ la gar[? - Cum a\a? A`i spus c[ de la - Doi lei, r[spunde controlorul. jum[tatea drumului face doar un - |i de la jum[tatea drumului? leu! - Un leu. - Da, dar gara este ]n sens opus. Blonda, evident, nu urc[ ]n

O RE~ET{ PE ZI PASTE CU VINETE Ingrediente: trei vinete, 500g paste, 400g ro\ii decojite, ulei extra-virgin de m[sline, patru foi busuioc proasp[t, un c[`el usturoi, sare, piper, parmezan, zah[r. Mod de preparare: Se cur[`[ dou[ vinete \i se taie cubule`e potrivite, o vânat[ se taie pe lung felii potrivite. }n tigaia de pe foc se pune ulei, sare \i usturoi, pe care ]l c[lim un minut, apoi se adaug[ vinetele cubule`e. Cam \apte minute c[li`i vinetele, apoi ad[uga`i ro\iile decojite \i t[iate cuburi ]n prealabil. Se adaug[ cam 100 ml ap[, \i o linguri`[ de zah[r, se las[ pe foc pân[ de-

vine un sos legat. Se fierb pastele, se spal[ cu ap[ rece, vân[ta t[iat[ felii se pune ]ntr-o alt[ tigaie \i se c[le\te u\or pân[ se ]nmoaie, apoi se scoate pe o hârtie absorbant[. Se pun pastele peste sosul deja fierbinte, se mai las[ pe foc cam cinci minute, se pune busuiocul t[iat \i parmezan dup[ gust, se a\eaz[ pastele pe farfurie, apoi se pun dou[ felii de vân[t[ deasupra.


CMYK

Eveniment 16

S@mb[t[, 31 octombrie 2009

Asistente medicale ]mboln[vite de la stres Stresul la care sunt supu\i zilnic angaja`ii Spitalului Jude`ean face victime ]n rândul acestora. Trei asistente medicale au fost expertizate psihiatric dup[ ce mai mul`i colegi s-au plâns conducerii c[ au un comportament bizar. Reprezentan`ii unit[`ii spitalice\ti sus`in c[ lucrul la patul bolnavului este unul solicitant \i stresant. Alte cadre medicale au fost trimise la un consult de specialitate, dup[ ce s-a constatat c[ sunt poli-alergice la diferite medicamente \i materiale sanitare. „Ca la orice colectivitate \i unitate sanitar[, problemele sunt pe m[sur[. La 1.500 de salaria`i sunt \i probleme de ordin medical. Cadrele sanitare, medicii \i cei care intr[ ]n contact cu bolnavul \i nu numai, \i cele care sunt la laborator, spre exemplu personalul care lucreaz[ ]n imagistic[ fac tot soiul de suferin`e. Nu le spunem boli profesionale, pentru c[ nu sunt chiar boli profesionale. Dar pot dezvolta pe un teren alergic, care este adormit, alergii la medicamente, la substan`ele care se folosesc ]n chirurgie, ]n s[lile de pansament, la iod este cel mai frecvent, de exemplu. Alergii se ]ntâmpl[ s[ fac[ la antibiotice, ]n general. Cu timpul se dezvolt[ asemenea situa`ii imunitare \i care nu de pu`ine ori fac aproape imposibil[ continuarea activit[`ii. Personalul \tie treaba aceasta, este luat ]n eviden`[. Noi suntem ]n parteneriat cu un medic de medicin[ a muncii \i care se ]ngrije\te de asemenea cazuri. O categorie, \i poate cea mai numeroas[, sunt cei care dezvolt[ alergii la medicamente, substan`e medicamentoase, materiale sanitare sau alte materiale cu care vin ]n contact”, a afirmat medicul Cornel Enache, managerul Spitalului Jude`ean. Din cauza stresului, unele asistente medicale au ]nceput s[ aib[ ie\iri necontrolate \i ]\i vars[ nervii pe pacien`i. Comportamentul lor a atras aten`ia

conducerii care a cerut o monitorizare permanent[ a activit[`ii lor. Potrivit managerului spitalului, asistentele medicale cu probleme au fost evaluate de medicul ]n medicina muncii, iar ulterior au fost supuse la o expertiz[ psihiatric[. „Munca la patul bolnavului este o munc[ stresant[, o munc[ grea. Stres prin cumul poate s[ fac[ oricine. Avem câteva cazuri ]n care personalul medical, nu cu studii superioare, ci personal mediu, au dezvoltat, pe fond de stres, pe fond de cumul de stres, suferin`e de tip neuropsihic. Eu cunosc cel pu`in trei cazuri pe care le-am depistat de la revenirea la conducerea acestei unit[`i. Aceste persoane au un comportament inadecvat \i ca manager trebuie s[ iau ni\te m[suri pentru a proteja bolnavul. Aici trebuie s[ fie foarte mare aten`ie, pentru c[ la debut simptomele se recunosc cu mult[ greutate, de obicei, respectivele persoane acoper[ acest lucru, ]ns[ la prima manifestare mai zgomotoas[ e\ti nevoit s[ pui un diagnostic de specialitate”, a mai spus managerul Spitalului Jude`ean. Potrivit sursei citate, persoanele cu probleme neuropsihice lucreaz[ pe sec`iile cu paturi din cadrul unit[`ii. Enache mai spune c[ exist[ \i personal medical care uzeaz[ de certificatele medicale date de comisiile de expertiz[ pentru a li se limita activitatea ]n unitate. (L[cr[mioara Lupa\cu)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

31 S Sf. Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis, Aristobul si Apeles; Sf. Mc. Epimah din Egipt; Sf. Mc. John (Kochurov) din Chicago (1917) 1 D Duminica a 22-a dup[ Rusalii Sf. Doctori f[r[ de argin`i Cosma \i Damian din Asia Mica Glas 4. Sfetilna 10. Ap. Galateni 6,11-19; 1 Corinteni 12,27-31 - 13,1-8. Ev. Luca 16,19-31 (Bogatul nemilostiv \i s[racul Laz[r); Matei 10,1 si 5-8. 2 L Sfin`ii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor \i Agapie 4,2955 lei

2,8927 lei

Ziua: 40C

Noaptea: -30C

PUBLICITATE

Evenimentul de Botosani nr.1475  
Evenimentul de Botosani nr.1475  

Ziarul orasului tau!

Advertisement