Page 1

CMYK

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 250 (1471) • Mar`i, 27 octombrie 2009 • 16 pagini

PUBLICITATE

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

PUBLICITATE

Mircea Geoan[ vine ]n Boto\ani Candidatul PSD pentru func`ia de Pre\edinte al României va veni mâine, 28 octombrie, ]n Jude`ul Boto\ani. Programul vizitei va ]ncepe ]n Municipiul Boto\ani, la ora 10:00, cu o ]ntâlnire cu activul de partid, la se-

diul PSD, din strada |tefan Luchian nr. 1-3. De aici, liderul social-democrat se va deplasa pe jos spre Pia`a Central[, unde se va ]ntâlni cu locuitorii municipiului, ]n jurul orei 11:30. (continuarea ]n pagina 3)

Scandal \i amenin`[ri cu pistolul ]n Parcul Tineretului Pagina 5

C[ldur[ scump[ pentru boto\[neni Suntem pe locul 5 ]ntre jude`ele `[rii la pre`ul pl[tit pentru c[ldura ]n sistem centralizat. Doar ]n Giurgiu, Arad, Târgovi\te \i Târgu Mure\ se pl[te\te mai mult pentru c[ldur[. Nici ie\enii \i sucevenii nu sunt departe de noi. Putem fi invidio\i pe ploie\teni, bucure\teni \i const[n`eni, ace\tia pl[tind ]ntre 100 \i 119 lei pentru o gigacalorie.

Pagina 4

Angaja`ii firmelor cu datorii la Feti`a de la Cord[reni a stat risc[ s[ fie refuza`i de b[nci murit ]n urma unei r[ni la gât Cine are ghinionul s[ lucreze la o firm[ cu datorii cât de mici c[tre stat se poate trezi c[ banca refuz[ s[ ]i acorde un credit, chiar dac[ ]ntrune\te condi`iile de eligibilitate cerute.

Pagina 9

Dup[ efectuarea necropsiei trupului copilului de doi ani g[sit mort ]n apropierea localit[`ii Cord[reni, medicii legi\ti au stabilit c[ a suferit o moarte violent[. Denisa Gabriela a fost ucis[, decesul s[u fiind provocat de o plag[ ]n`epat[ ]n regiunea cervical[.

Pagina 5


Eveniment 2

Mar`i, 27 octombrie 2009

EDITORIAL Eternul candidat

Lucian ALECSA

Sunt politicieni care-\i fac o meserie prin a tot candida la pre\edin`ie. Chiar dac[ pare un pic exagerat[, expresia de „masochi\ti politici” le-ar acoperi ]ntr-o oarecare m[sur[ pornirile, sunt convins c[ acestor indivizi le face o deosebit[ pl[cere s[ fie ]nfrân`i, altfel nu-mi pot explica entuziasmul care-i cuprinde ]n momentul când intr[ ]ntro b[t[lie, care, din start, prezint[ premizele unei ]nfrângeri. Asemenea specimene politice exist[ pe toate palierele societ[`ii, sunt indivizi care vor ]n permanen`[ s[ sar[ precum p[duchele ]n frunte, cu riscul c[ vor sfâr\i ]n menghina unghiilor electoratului. De obicei, sunt ]nc[lzi`i ]n partidele de buzunar sau la sânul unor partide mari, fiind apoi arunca`i ]n fa`[ doar spre a face valuri, a distrage aten`ia omului de rând de la mizeria ce fermenteaz[ ]n interiorul forma`iunii pe care o reprezint[. Anul acesta avem zece candida`i pentru pre\edin`ia României, dintre ace\tia doar patru au \anse reale de a intra ]n runda final[ de pe 6 decembrie, restul sunt doar ni\te iepura\i. Independentul Ninel Potârc[ se bazeaz[ pe votul rromilor, numai c[ numele lui nu are ecou ]n sânul acestei etnii. Gigi Becali, pân[ mai ieri se baza pe fanii echipei de fotbal Steaua Bucure\ti, acum a ajuns \i-n dizgra`ia acestora. }ntrebarea este: ce-l mân[ pe el ]n lupt[? Cred c[ paranoia, care-i tot mai evident[ ]n manifest[rile lui de zi cu zi, sunt câteva posturi de televiziune care i-o \i cultiv[, chiar cu sadism, m[ refer la OTV \i la cele dou[ posturi profilate pe emisiuni sportive. |i ungurii ]ncearc[ marea cu degetul afi\ându-l pe Kelemen Hunor drept viitorul pre\edinte maghiar pentru România. Deh, exemplul Obama face victime! Nici ca glum[ nu poate fi privit gestul lor, ci doar ca o cacialma politic[ urmat[ de \antaj. }n ceea ce-l prive\te pe Vadim Tudor, el e un r[u necesar ]n cursa electoral[, dac[ nebunia celorlal`i candida`i e mai mult cu nuan`e politice, la el e ceva patologic, afi\at[ timp de o lun[, nu poate decât s[ ne amuze. Careul de a\i ]l cunoa\te`i. Asul de trefl[ e B[sescu fiind cotat cu \ansele cela mai mari, iar asul de romb e Sorin Oprescu, care e un fel de pariu al lui Octav Cozmânc[, Mircea Geoan[ e asul de inim[ ro\ie, dar \i cu gândirea de aceea\i culoare, pe când Crin e un as de „pic[” ]n mâna lui Dinu Patriciu. Mircea Geoan[ e \i-un ve\nic perdant, a mai fost articulat ]n câteva rânduri de B[sescu. M[ amuz[ porumbeii pe care-i scot din gur[ unii dintre candida`i. De exemplu, Crin Antonescu promite o sc[dere a cotei de impozitare la 10% \i diminuare TVA la 15%. P[i, m[i ofilitule, v[d c[-`i dore\ti s[ fii prim ministru \i nu pre\edinte! A\tept[m s[ le vin[ min`ile la cap pân[ pe 22 noiembrie.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica - Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

}nc[ un muncitor din construc`ii a c[zut de pe schel[ Un tân[r din Boto\ani a c[zut de pe o schel[ ]n timp ce ]ntindea cabluri la un bloc din zona industrial[. Mihai A., ]n vârst[ de 24 de ani, lucra la montarea unor cabluri ]n exteriorul unui bloc situat pe Calea Na`ional[, ]n fa`a Spitalului de Recuperare „Sfântul Gheorghe”. La un moment dat s-a dezechilibrat \i a c[zut de la o ]n[l`ime de aproximativ doi metri. De\i nu s-a lovit grav, colegii acestuia au chemat totu\i o ambulan`[ care l-a transportat pe b[rbat la spital. Din fericire, ]n urma investiga`iilor, cadrele medicale de la urgen`[ au stabilit c[ nu a suferit leziuni grave. „Pacientul a suferit un politraumatism prin c[dere de la ]n[l`ime. A fost imobilizat, i s-a pus guler cervical \i a fost transportat la Spitalul Jude`ean pentru a fi investigat. De\i nu p[rea s[ fi suferit leziuni grave, fiind vorba de o c[z[tur[ de la ]n[l`ime am vrut s[ elimin[m riscul unor leziuni la nivelul coloanei vertebrale”, a declarat un cadru medical al Serviciului Jude`ean

de Ambulan`[ Boto\ani. Roxana Gavril, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Munc[ Boto\ani, a spus c[ ]n momentul de fa`[ se verific[ dac[ acest eveniment

poate fi catalogat drept accident de munc[. „Muncitorul era angajat la Teleconstruc`ia Bac[u. Cercetarea se face de c[tre societate pentru a se vedea dac[ evenimentul este accident de

munc[, cauzele \i persoanele r[spunz[toare de producerea lui”, a declarat purt[torul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Munc[. (D[nu` Rotariu, Bogdan Caliniuc)

DSP ]ncepe Ma\in[ de lux verific[rile la plin[ cu `ig[ri unit[`ile de primire de contraband[ a urgen`elor Compartimente de primire a urgen`elor vor fi luate la verificat de o comisie din cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[. Medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP, a declarat c[ se va face o evaluare a aparaturii medicale primite prin Banca Mondial[ de c[tre aceste centre de urgen`[, ]ns[ se va face \i o inventariere a medicamentelor \i materialelor sanitare, implicit rela`iile acestor compartimente cu celelalte spitale. „Facem o evaluare a aparaturii primite prin Banca Mondial[. Vom vedea dac[ aceasta este ]n stare de func`ionare \i dac[ nu sunt aparatele nefunc`ionale, respectiv motivele. Vom vedea dac[ sunt asigurate ]n mod constant consumabilele necesare bunei func`ion[ri a acestei aparaturi, dac[ aparatura de laborator este ]n stare de func`ionare \i

dac[ nu este vom dori s[ cunoa\tem \i aici motivele. Se vor verifica \i spa`iile necesare acestor compartimente, pentru c[ exist[ 18 tipuri de spa`ii. Ca s[ asiguri o unitate de primire urgen`[, respectiv o camer[ de primire urgen`[, este nevoie de spa`ii cu destina`ie clar[ \i care sunt trecute ]ntr-o ordonan`[”, a ad[ugat directorul medical al DSP. Apetroaie mai spune c[ ]n aceste compartimente de primire a urgen`elor se va mai verifica prezen`a necesarul minim de medicamente \i materiale sanitare. „Se va verifica implicit nivelul de rela`ionare a acestor compartimente cu celelalte spitale”, a ad[ugat directorul medical al DSP. Dispozi`ia de evaluare a acestor centre a fost emis[ la ]nceputul acestei s[pt[mâni. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au descoperit la sfâr\itul s[pt[mânii trecute câteva sute de pachete de `ig[ri, ascunse ]n bagajele unor cet[`eni români, `ig[rile destinate comercializ[rii pe pia`a neagr[ având o valoare de 3.000 lei. Sâmb[t[ diminea`[, un echipaj de la Sectorul Poli`iei de Frontier[ Dorohoi a confiscat 440 pachete de `ig[ri de provenien`[ ucrainean[, aflate ]n bagajele unui cet[`ean român. Poli`i\tii de frontier[ au oprit pentru control, ]n localitatea Cânde\ti, un autoturism marca Audi A6 care se deplasa dinspre Siret spre Dorohoi. }n autovehicul se afla Nicoleta P., din Ia\i, care avea ascunse ]n bagaje 440 pachete de `ig[ri pentru care nu de`inea documente de provenien`[. Femeia a declarat c[ `ig[rile au fost achizi`ionate din localitatea Siret, de la diver\i cet[`eni ]n scopul

comercializ[rii ]n localitatea Ia\i. ~ig[rile au fost ridicate ]n vederea confisc[rii de c[tre poli`i\tii de frontier[, valoarea acestora fiind de aproximativ 1.900 lei. Ie\eanca a fost amendat[ de poli`i\tii de frontier[ cu 1.000 lei. }n decursul weekend-ului trecut, poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au ridicat ]n vederea confisc[rii ]nc[ 290 pachete de `ig[ri, pentru care nu existau documente de provenien`[, ascunse ]n bagajele cet[`enilor români. ~ig[rile, ]n valoare de 1.100 lei au fost ridicate ]n vederea confisc[rii de c[tre poli`i\tii de frontier[. To`i asupra c[rora au fost descoperite cantit[`i de `ig[ri, de diferite m[rci, au declarat c[ au cump[rat `ig[rile de la diver\i cet[`eni din Siret sau Stânca, scopul fiind comercializarea ]n localit[`ile de domiciliu. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Mar`i, 27 octombrie 2009

3 PUBLICITATE

La Protec`ia Copilului clocote\te greva

PUBLICITATE

Situa`ie nea\teptat[ ]n cazul pl[`ii salariilor la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani. R[bdarea angaja`ilor din sistemul social este greu ]ncercat[. Acum piedic[ ]n calea primirii salariilor restante pe dou[ luni este chiar organismul Monitorul Oficial, care consfin`e\te legalitatea hot[rârii de Guvern. Miercurea trecut[, Guvernul a alocat 5 milioane de lei spre aceast[ Direc`ie, pentru plata drepturilor salariale pe lunile august \i septembrie, ]ns[ banii nu pot ajunge efectiv ]n buzunarele celor circa 1.200 de angaja`i pân[ ce Hot[rârea de Guvern nu este publicat[ ]n Monitorul Oficial. Motivele

pentru care acest lucru nu s-a ]ntâmplat sunt ]ndoielnice ]n condi`iile ]n care toate celelalte hot[râri date ]n \edin`a de Guvern de miercuri au fost publicate ]nc[ de vineri ]n Monitorul Oficial. Astfel c[, de\i inclusiv consilierii jude`eni erau preg[ti`i s[ aprobe ]n \edin`a ordinar[ de ieri proiectul privind alocarea fondurilor c[tre unitatea subordonat[, iar conducerea DGASPC avea preg[tit[ repartizarea sumelor c[tre angaja`i, nu s-a putut duce la bun final opera`iunea pentru c[ nu aveau suportul legal. „Am vrut s[ tran\[m acest lucru \i prin hot[râre de Consiliu Jude`ean, dar aici a intervenit \i o situa`ie de natur[ juridic[. Atât timp cât o hot[râre de Guvern nu apare ]n Monitorul Oficial, ]nseamn[ c[ ea nu-\i poate produce efectele juridice, iar noi nu putem s[ hot[râm la rândul nostru decât atunci când aveam dreptul s[ o facem. Am convenit ast[zi (ieri - n.r.) cu consilierii jude`eni ca ]n momentul ]n care apare ]n Monitorul Oficial, s[ proced[m la o \edin`[ extraordinar[ de ]ndat[”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. |i la Direc`ia Protec`iei Co-

Mircea Geoan[ vine ]n Boto\ani Liderul social-democrat va fi ]nso`it de al`i membri marcan`i ai PSD, printre care se num[r[ vicepre\edin`ii Ilie Sârbu, Marian Sârbu \i Gheorghe Nichita, precum \i pre\edintele Comisiei pentru industrii \i servicii din Camera Deputa`ilor, Iulian Iancu, \i vicepre\edintele Comisiei de agricultur[ din aceea\i camer[, Vali Steriu. Dup[ ]ntâlnirea din Pia`a Central[, pre\edintele PSD va fi preluat de autocarul de campanie \i va pleca spre comuna Vl[sine\ti, unde va ajunge ]n jurul orei 12:40. Aici, Mircea Geoan[ va vizita Ferma ecologic[ Porta\ \i se va ]ntâlni cu fermierii boto\[neni. Vor fi abordate mai multe teme de interes, printre care situa`ia subven`iilor ]n agricultur[ \i modalit[`ile de dezvoltare pe baza fondurilor europene. Tot aici,

pilului, c[r`ile erau f[cute, numai c[ se a\tepta s[ se parcurg[ pa\ii legali, apari`ia hot[rârii de Guvern ]n Monitorul Oficial \i aprobarea ei \i de consilierii jude`eni. „La noi sumele sunt deja ]mp[r`ite, hârtiile f[cute, ]n secunda ]n care au intrat banii ]n Trezorerie, noi am depus actele \i se d[ drumul la salarii. Din punctul nostru de vedere, totul este preg[tit. Sub nicio form[ nu poate fi vorba de sabotaj pentru c[ hot[rârea de Guvern a fost adoptat[, problema e c[ nu s-a publicat ]nc[ ]n Monitorul Oficial”, a spus Liviu R[d[\anu, directorul executiv DGASPC.

ANGAJA~II DGASPC VOR S{ INTRE }N GREV{ GENERAL{ Faptul c[ nu s-a decis ieri ]n Consiliul Jude`ean problema pl[`ii salariilor, a stârnit nemul`umiri ]n rândul angaja`ilor din sistemul social care au vrut s[ intre de urgen`[ ]n grev[ general[ spontan[. Pân[ acum s-a protestat ]mpotriva tuturor organelor ]ndrept[`ite s[ rezolve situa`ia financiar[ de la DGASPC, ]ns[, sus`ine Marius Oro\anu, liderul Sindicatului Impact, nu s-a luat niciodat[ ]n calcul c[ se va ajunge ]n situa`ia de a protesta ]mpotriva celor de la Monitorul Oficial. „Pân[ acum am protestat fa`[ de directorul institu`iei, fa`[ de Consiliul Jude`ean, fa`[ de Guvern, fa`[ de partidul aflat la guvernare, singurul organism

candidatul la Pre\edin`ie din partea PSD va avea un scurt dialog cu presa pe temele abordate ]n discu`ia cu fermierii boto\[neni. Din Vl[sine\ti, urm[torul eveniment din program va fi o ]ntâlnire cu locuitorii ora\ului S[veni, ce va avea loc, ]n jurul orei 14:00, pe pietonal, ]n fa`a Prim[riei. Din S[veni, Mircea Geoan[ ]\i va continua vizita c[tre comuna Co`u\ca, unde se va ]ntâlni cu aleg[torii, ]n fa`a C[minului Cultural, ]n jur de ora 16:00. Ultima parte a programului din Jude`ul Boto\ani, include, la ora 17:00, o ]ntâlnire cu locuitorii din ora\ul Darabani, organizat[ ]n parcarea din fa`a Prim[riei, iar apoi, la ora 18:00, Mircea Geoan[ va fi ]ntâmpinat de activul PSD din municipiul Dorohoi.

fa`[ de care nu am protestat pân[ acum este regia Monitorul Oficial, nu am crezut niciodat[ c[ o s[ ne ]ndrept[m protestele fa`[ de aceast[ institu`ie. I-am contactat \i telefonic \i prin email pe cei de la serviciul public[ri acte \i a\tept r[spuns din partea lor. Singura hot[râre care nu a fost publicat[ este cea legat[ de banii la DGASPC. Nici nu vreau s[ concep c[ pân[ vineri s[ nu se iau salariile”, a declarat Marius Oro\anu. Acesta a precizat c[ nu mai poate amâna sub nicio form[ un eventual protest al celor circa 1.200 de salaria`i, cu atât mai mult cu cât ace\tia \i-au declarat deja nemul`umirea c[ greva anun`at[ pentru vinerea trecut[ \i ieri nu a mai fost pus[ ]n practic[. „Cei din aparatul propriu când au auzit c[ ]n CJ nu s-a aprobat alocarea sumelor respective, deja au solicitat s[ intr[m imediat ]n grev[ general[ \i au spus c[ vor intra ]ntr-o grev[ spontan[ dac[ Sindicatul nu efectueaz[ acest tip de protest. Nu mai putem s[ ]i temper[m, cu orice ]ncercare de a-i tempera exist[ riscul de a ne pierde credibilitatea, noi conducerea Sindicatului”, a mai spus Oro\anu. Cei cinci milioane de lei aloca`i de Guvern miercurea trecut[ ar fi acoperit plata salariilor pe cele dou[ luni restante, august \i septembrie. Pe 10 noiembrie, cei 1.200 de angaja`i ar trebui s[ ]\i ]ncaseze lefurile \i pe luna octombrie. (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment 4

Mar`i, 27 octombrie 2009

C[ldur[ scump[ pentru boto\[neni Suntem pe locul 5 ]ntre jude`ele `[rii la pre`ul pl[tit pentru c[ldura ]n sistem centralizat. Doar ]n Giurgiu, Arad, Târgovi\te \i Târgu Mure\ se pl[te\te mai mult pentru c[ldur[. Nici ie\enii \i sucevenii nu sunt departe de noi. Putem fi invidio\i pe ploie\teni, bucure\teni \i const[n`eni, ace\tia pl[tind ]ntre 100 \i 119 lei pentru o gigacalorie. Boto\[nenii pl[tesc una dintre cele mai scumpe facturi la energie termic[ la nivel de `ar[. Astfel, cu un pre` livrat popula`iei de 187 de lei pe gigacalorie, municipiul Boto\ani se afl[ pe locul cinci ]n topul celor mai mari pre`uri la c[ldur[. O c[ldur[ mai scump[ pl[tesc locuitorii municipiului Giurgiu, respectiv 215 lei pentru o gigacalorie, la Arad pre`ul este de 202 lei pentru o unitate, la Târgovi\te 200 lei, iar la Târgu Mure\ se pl[te\te 193 lei pentru o gigacalorie. Dup[ Boto\ani se situeaz[ Craiova, acolo unde pentru o gigacalorie se pl[te\te 187 lei, pe craioveni c[ldura ]i cost[ 186 lei pentru o unitate, ]n Bra\ov cost[ 184 lei. Vecinii din Suceava scot din portofel 173 lei pentru o gigacalorie, ]n timp ce la Ia\i aceea\i unitate cost[ 175 lei. Cea mai ieftin[

c[ldur[ se furnizeaz[ ]n sistem centralizat la Ploie\ti, acolo unde o gigacalorie cost[ doar 100 lei, urmat de Bucure\ti \i Constan`a cu câte 119 lei \i de Bac[u cu 137 lei. Ioan Diaconu, directorul general al Termica, a spus c[ ]n localit[`ile unde gigacaloria cost[ foarte pu`in au fost f[cute investi`ii acum mai mul`i ani. „Vorbim de Ploie\ti, acolo unde imediat dup[ ’90 un investitor privat a f[cut investi`ii masive ]n re`eaua centralizat[ de furnizare a c[ldurii. Totodat[, nu peste tot pre`ul livrat popula`iei este influen`at de investi`iile f[cute, ci \i de puterea financiar[ a municipalit[`ii. Astfel, la Bucure\ti se aloc[ sume uria\e pentru subven`ionarea pre`ului gigacaloriei, motiv pentru care este livrat[ popula`iei la un pre` foarte mic. Dar nu compar[m veniturile munici-

piului Bucure\ti cu cele ale municipiului Boto\ani”, a declarat Diaconu. Trebuie precizat c[ 187 de lei per gigacalorie este pre`ul livrat popula`iei, deoarece pre`ul de produc`ie suportat de Termica este de 483 lei per gigacalorie, ]ns[ diferen`a pân[ la cel livrat popula`iei este subven`ionat de bugetul statului \i de bugetul local. Autoritatea Na`ional[ de Reglementare pentru Serviciile Publice Comunitare de Utilit[`i Publice (ANRSC) a stabilit nivelul subven`iilor, atât locale, cât \i na`ionale, motiv pentru care diferen`a dintre pre`ul de produc`ie \i cel furnizat popula`iei este suportat[ de la bugetul local, cel al statului, dar \i de Termica SA prin pierderile programate anual. Astfel, to`i boto\[nenii beneficiaz[ din start de o subven`ie masiv[ la c[ldur[, iar unii primesc \i un alt tip de subven`ie ca urmare a veniturilor reduse pe care le au, ceea ce ajusteaz[ \i mai mult din pre`ul total pe care trebuie s[-l pl[teasc[ pentru c[ldur[. Sunt multe

familii de boto\[neni care pl[tesc doar câ`iva zeci de lei pentru o gigacalorie ca urmare a volumului mare al subven`iilor acordate de la bugetul de stat \i de la bugetul local. Subven`iile acordate, indiferent dac[ din surse locale sau na`ionale, pentru pre`ul c[ldurii transform[, ]n acest moment, sectorul ]nc[lzirii centralizate ]ntr-un campion la cheltuirea banilor publici. La aceast[ situa`ie contribuind din plin s[r[cia ]n care se zbat cei mai mul`i dintre boto\[neni, dar \i lipsa investi`iilor masive din ultimii 20 de ani la societatea de termoficare.

INVESTI~IILE DE 50 MILIOANE EURO VOR DUCE LA SC{DEREA PRE~ULUI C{LDURII Re`eaua de furnizare a energiei termice din Boto\ani se afl[ ]ntr-o continu[ schimbare ]n ultimii ani. Societatea de termo-

ficare boto\[nean[ a prins \i o finan`are european[ pentru modernizarea re`elei de furnizare, dar \i, cel mai important, modernizarea total[ a sursei de produc`ie. Investi`iile totale pân[ ]n 2013 vor fi de aproape 45-50 milioane euro, cea mai mare parte a sumei reprezentând fonduri europene, acestea fiind completate de contribu`ia Guvernului României \i a Consiliului Local Boto\ani. Investi`iile anun`ate pentru urm[torii ani ar trebui s[ mai reduc[ din costul total al energiei termice, dar cu toate acestea, pre`ul este influen`at ]n mare m[sur[ de costurile cu achizi`ionarea combustibililor folosi`i pentru producerea c[ldurii. „Sigur, va fi o sc[dere, ]ns[ nu putem prognoza cât anume va reprezenta din pre`ul actual. Urm[rim, ]n primul rând, ca prin aceste investi`ii s[ sc[dem considerabil pierderile \i s[ evit[m cre\terea pre`ului. Pre`ul gigacaloriei nu `ine doar de investi`ii, ci \i de pre`ul combustibililor folosi`i pentru producerea c[ldurii. La noi pre`ul combustibilului reprezint[ 70% din totalul pre`ului de producere a energiei termice. A\adar, noi vom ]ncerca s[ reducem cât mai mult din diferen`a de 30% din costul total de produc`ie care depinde de noi \i nu de pre`ul combustibilului”, a completat Diaconu. Eliminarea, ]n mare m[sur[, a pierderilor de pe re`ea, \i reducerea costurilor totale de produc`ie ar putea duce la alocarea mai multor bani de la bugetul local c[tre subven`ionarea pre`ului c[ldurii livrat popula`iei, asta ]n func`ie \i de reglement[rile Uniunii Europene. „Noi urm[rim ca pre`ul final s[ fie unul competitiv cu celelalte surse de c[ldur[ folosite de boto\[neni”, a precizat directorul general al Termica SA. Auto-

rit[`ile locale \i conducerea societ[`ii de termoficare inten`ioneaz[ ca prin investi`iile din urm[torii ani s[ ofere din re`eaua centralizat[ de termoficare o solu`ie alternativ[ viabil[ celor care au optat pentru ]nc[lzirea individual[ pe gaz, precum \i servicii mai bune pentru actualii clien`i.

13 MILIOANE LEI }N ULTIMA LUN{ DE LA GUVERN PENTRU C{LDURA BOTO|{NENILOR Termica Boto\ani a primit, ]n mai pu`in de o lun[ de zile, 13 milioane lei de la Guvernul României, fiind una dintre societ[`ile furnizoare de energie termic[ ]n sistem centralizat cele mai privilegiate ]n acest sens. Interven`iile f[cute de autorit[`ile locale ]n acest sens au fost hot[râtoare. Astfel, Guvernul a alocat zece milioane de lei doar pentru asigurarea combustibilului necesar destinat furniz[rii c[ldurii boto\[nenilor ]n iarna 2009-2010. Diferen`a de trei milioane lei a fost acordat[ pentru acoperirea diferen`ei de pre` de la ]nceputul anului \i pân[ acum, dar \i pentru restan`ele de anul trecut la acela\i capitol. Totodat[, societatea Termica r[mâne al doilea mare datornic la bugetul consolidat al statului, având o datorie total[ de peste 60 milioane lei, fiind dep[\it[ doar de Apa Grup SA, ambele având capital majoritar de stat \i apar`inând autorit[`ilor publice locale. Societatea boto\[nean[ a fost inclus[ ]ntr-un proiect de Hot[râre de Guvern prin care s[-i fie \terse datoriile c[tre bugetul consolidat al statului, ]ns[ acest proiect ]nc[ nu s-a materializat. (Bogdan Caliniuc)


CMYK

Eveniment Mar`i, 27 octombrie 2009

5

Feti`a de la Cord[reni a murit ]n urma unei r[ni la gât Dup[ efectuarea necropsiei trupului copilului de doi ani g[sit mort ]n apropierea localit[`ii Cord[reni, medicii legi\ti au stabilit c[ a suferit o moarte violent[. Denisa Gabriela a fost ucis[, decesul s[u fiind provocat de o plag[ ]n`epat[ ]n regiunea cervical[. Denisa Gabriela Suru, feti`a c[utat[ mai bine de dou[ s[pt[mâni de poli`i\ti \i g[sit[ duminic[ diminea`[ a murit ]n urma unei r[ni suferite dup[ gât. Acum procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, care ancheteaz[ condi`iile ]n care feti`a a murit, va stabili unde, când \i cum a suferit feti`a plaga care i-

a curmat zilele. Modul ]n care a sfâr\it micu`a Denisa a \ocat ]ntreaga comunitate, de la rude pân[ la oamenii din sat, to`i vorbind de soarta crud[ pe care a avut-o feti`a. Copilul se pare c[ a murit singur[ pe acel câmp, dup[ ce a fost abandonat[ acolo, nu se \tie ]nc[ ]n ce ]mprejur[ri. }ns[ aceste detalii urmea-

z[ s[ fie stabilite de procuror, ]n urma anchetei, prima ]ntrebare la care au de r[spuns anchetatorii fiind legat[ de persoana care a dus trupul feti`ei ]n locul unde a fost g[sit de copiii din sat. Dup[ dou[ s[pt[mâni de c[ut[ri \i dup[ sinuciderea mamei feti`ei, ]n cele din urm[ familia Suru ]\i va putea ]ngropa cre\ti-

ne\te copilul. De\i a fost c[utat de un num[r impresionant de oameni, cu o desf[\urare de resurse uria\[, trupul feti`ei a fost g[sit ]n apropiere de localitate, ascuns ]ntre m[r[cini, ]ntr-o râp[ greu accesibil[. Nici câinii folosi`i de anchetatori nu au dat de cadavrul micu`ei. Au ap[rut astfel unele ]ntreb[ri ]n leg[tur[

cu momentul ]n care trupul copilului a fost ascuns ]n vegeta`ia din acea zon[, dac[ a fost pus ]nainte sau dup[ ce zona a fost cercetat[. Mai mult, trupul copilului nu era ]n stare de putrefac`ie, astfel c[ \i momentul decesului este acum o necunoscut[ \i va trebui stabilit cu exactitate. Posibilitatea ca trupul feti`ei s[ fi fost dus ]n acea râp[ chiar de c[tre mama sa este foarte mare, ]n condi`iile ]n care la poligraf se stabilise c[ mama \tia unde se afl[ copilul, ]ns[ nu recunoscuse niciodat[ c[ l-ar fi ucis. O variant[ ]naintat[ de anchetatori este aceea ca feti`a s[ fi fost lovit[ de un membru al familiei, s[-\i fi pierdut cuno\tin`a iar ace\tia, panica`i, s[ o fi dus ]n acel loc, chiar dac[ feti`a nu era moart[ ]n acel moment. |ocant, este ]n discu`ie posibilitatea ca feti`a s[ nu fi fost

moart[ atunci când a fost abandonat[ ]n râp[. De aceea, legi\tii au cerut analize suplimentare histopatologice, ]n condi`iile ]n care exist[ posibilitatea ca plaga cervical[ s[ fi fost produs[ ]n momentul ]n care trupul i-a fost ]ndesat ]n vegeta`ia deas[. „Decesul a fost cauzat de un \oc hemoragic, urmare a unei pl[gi cervicale. Agentul vulnerant care ar fi putut produce plaga cervical[ urmeaz[ a fi stabilit pe cale de anchet[, el putând fi un obiect ]n`ep[tor sau t[ietor ]n`ep[tor”, a precizat procurorul Aurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. Ancheta ]n acest caz este ]n continuare ]n desf[\urare, procurorii dorind s[ stabileasc[ cine se face vinovat de moartea feti`ei, \i ]n ce m[sur[. (D[nu` Rotariu)

}nc[l`a`i de automat Scandal \i amenin`[ri cu pistolul ]n la intrarea ]n spital Parcul Tineretului Vizitatorii Spitalului Jude`ean au avut, ieri, surpriza s[ constate c[ trebuie s[ treac[ prin fa`a unui aparat automat de acoperire a ]nc[l`[mintei ca s[ poat[ intra ]n sec`iile unit[`ii. Conducerea Spitalul Jude`ean a achizi`ionat acel aparat automat, ]n valoare de aproape 1,60 lei. Reprezentan`ii spitalului spun c[ astfel de aparate mai au foarte pu`ine spitale renumite din `ar[ \i sper[ ca prin montarea aparatului o parte dintre vizitatori s[ nu mai fie trecu`i cu vederea la intrare. Taxa de vizitator va fi ]n continuare de 2 lei, ]ns[, ]n schimbul acesteia, se va ob`ine o fis[ folosit[ la automatul cu boto\ei. „Practic, omul vine \i introduce monezile ]n aparat. Pune mai ]ntâi un picior, apas[

pân[ la fund cu pantoful, dup[ care scoate papucul acoperit \i introduce al doilea picior”, a precizat Ion Bichi\, \ef al serviciului administrativ ]n cadrul Spitalului Jude`ean „Mavromati”. Aparatul automat a dat de furc[ unor dintre vizitatori care nu au ]n`eles modalitatea de ]nc[l`are din partea unei ma\ini. „Interesant, dar mai greu pentru acei b[trâni de la `ar[ care nu vor \ti cum s[ foloseasc[ aparatul”, a spus un vizitator. Personalul de la serviciul de paz[ va ajuta pe vizitatorii care nu se vor descurca cu automatul de boto\ei. Aparatul va func`iona pe toat[ perioada zilei, atât pe timpul orelor de vizit[ cât \i ]n afara acestora. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Aten`ie pietoni! Nu neglija`i semnele de circula`ie. Mai ales c[ acestea sunt la „locul lor“.

Ieri diminea`[, poli`i\tii boto\[neni au fost chema`i s[ intervin[ ]n Parcul Tineretului la blocul de garsoniere cunoscut ca „ghetoul” din cartierul amintit. Interven`ia poli`i\tilor a fost solicitat[ dup[ ce un tân[r a amenin`at o femeie cu un pistol. Patrula ajuns[ la fa`a locului la imobilizat pe scandalagiu \i la condus la sediul Poli`iei, unde s-a stabilit c[ acesta folosise un pistol cu aer comprimat, introdus ilegal ]n `ar[. Din câte se pare, totul ar fi pornit de la o ne]n`elegere ]n privin`a unui telefon mobil. Ionel A., ]n vârst[ de 24 de ani, din Boto\ani, a consumat alcool cu o sear[ ]nainte ]n locuin`a Anc[i C., ]n vârst[ de 20 de ani. Ulterior \ia dat seama c[ \i-a pierdut un telefon mobil, \i fiind convins c[ cei la care a stat cu o sear[

]nainte i l-au furat, folosindu-se de acel pistol a amenin`at-o pe tân[r[. Aceasta a cerut ajutorul vecinilor, care au sunat la 112. „Cel care a amenin`at-o ]i este prieten, face parte din anturajul b[rbatului ei. Au b[ut ]mpreun[ toat[ noaptea, au consumat alcool \i, din câte am ]n`eles, [stuia i-ar fi disp[rut un telefon mobil. A plecat \i dup[ câteva ore s-a ]ntors \i a amenin`at-o cu pistolul. Femeia a ]nceput s[ `ipe \i noi am chemat poli`ia. Au venit poli`i\tii \i l-au luat”, a declarat un vecin de-al femeii amenin`ate. Pe lâng[ faptul c[ va fi cercetat de poli`i\ti pentru amenin`are, scandalagiul va r[spunde \i pentru introducerea ilegal[ ]n `ar[ a armei. „}n jurul orei 07.56, am fost sesiza`i printr-un apel unic de urgen`[ c[ ]n strada Parcul Tineretului un cet[`ean amenin`[ cu un pistol o tân[r[. La fa`a locului s-a deplasat de urgen`[ o patrul[ de siguran`[ public[ care a identificat suspectul ]n

strad[. Este vorba de Ionel A., ]n vârst[ de 24 de ani, din municipiul Boto\ani, asupra c[ruia, la perchezi`ia corporal[, a fost identificat un pistol cu aer comprimat, arm[ care face parte din categoria armelor neletale supuse autoriz[rii \i pentru care suspectul nu a prezentat autoriza`ia necesar[ prev[zut[ de lege. A fost imobilizat \i condus la sediul poli`iei, unde, din primele cercet[ri, s-a stabilit c[ acesta a cump[rat pistolul din Spania, introducându-l ilegal ]n România. Ca urmare a plângerii prealabile a tinerei care a fost amenin`at[ cu pistolul, au

fost ]ntocmite acte premerg[toare pentru infrac`iunea de amenin`are, iar pentru de`inerea ilegal[ a armei \i pentru faptul c[ a introdus pistolul ilegal ]n România au fost ]ntocmite acte premerg[toare pentru infrac`iunea de de`inere ilegal[ de arme neletale supuse autoriz[rii \i pentru infrac`iunea de contraband[ prev[zut[ de Codul vamal. Pentru infrac`iunea de contraband[, competen`a de cercetare revine DIICOT”, a men`ionat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


Eveniment 6

Mar`i, 27 octombrie 2009

Elevi stimula`i financiar s[ vin[ la \coal[ Stimularea elevilor care provin din familii dezavantajate material, dar \i a celor merituo\i, se afl[ \i anul acesta pe agenda Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Acordarea burselor pentru elevii de ciclu primar, gimnazial sau liceal se va face dup[ un calendar bine stabilit, ]n concordan`[ cu prevederile legale. Elevii din \colile boto\[nene vor primi \i anul acesta burse, ]n func`ie de categoria la care sunt ]ncadra`i. Ponderea o de`in bursele de ajutor social, urmate de cele ocazionale. Cele mai reduse numeric sunt, dup[ cum era de a\teptat, bursele de merit \i cele de studiu. Pentru a fi siguri c[ nu rateaz[ ocazia de a primi un astfel de sprijin din partea statului, elevii trebuie s[ urm[reasc[ calendarul de depunere a dosarelor \i s[ se intereseze apoi la secretariatele \colilor unde ]nva`[, dac[ se afl[ pe liste. La aceste ajutoare financiare se mai adaug[ \i cele venite ]n sprijinul elevilor din cadrul programelor sociale Bani de liceu \i Euro 200.

BURSE STABILITE }N CA AL I|J Cuantum-urile burselor de performan`[, de merit, de studiu \i a celor sociale au fost stabilite ]n cadrul Consiliului de Administra`ie (CA) al I|J. Din cele declarate de Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, criteriile de acordare \i nivelul acestor burse sunt cele de anul trecut. „Elevii care vor beneficia de burs[ de performan`[ vom primi 80 de lei, cei

BANI PENTRU DECONTUL NAVETEI Pentru a veni ]n sprijinul elevilor care fac naveta, MECI acord[ bani pentru decontul cheltuielilor de transport. Din nefericire pentru elevi dar \i pentru p[rin`ii banii ajung cu multe luni ]ntârziere. Astfel, pentru lunile ianuarie-iulie banii au ajuns la I|J abia s[pt[mâna trecut[. }n aceast[ situa`ie, p[rin`ii sunt nevoi`i s[ scoat[ banii din buzunar pentru a-\i trimite copiii la studii, urmând ca dup[ luni bune s[ primeasc[ acei bani ]napoi.

EURO 200

cu burs[ de merit câte 70 de lei, beneficiarii de burs[ de studiu vor primi 60 de lei, ]n timp ce elevii cu burse sociale primesc 50 de lei. Bursele se acord[ ]n limita a 1% din totalul num[rului de elevi de la nivelul jude`ului. Au fost stabilite \i criteriile de departajare”, a declarat Ada Macovei. Bursele de merit \i de studiu se acord[ elevilor care au avut rezultate bune la ]nv[`[tur[. Bursele sociale sunt pentru tinerii care sunt orfani, au boli cronice, cum ar fi TBC, diabet, SIDA sau se confrunt[ cu un handicap locomotor. De asemenea, pot beneficia de acest tip de burse \i elevii care provin din familii s[race, al

c[ror venit mediu net pe membru de familie ]n ultimul an nu este mai mare de 50% din salariul minim net pe economie \i care nu au terenuri agricole mai mari de dou[ ha. Fondurile pentru acordarea burselor sunt alocate de Ministerul Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI). Sindicatele boto\[nene vor contribui \i ele financiar pentru a r[spl[ti unul sau doi elevi clasa`i pe locuri frunta\e la competi`iile de la nivel jude`ean sau na`ional. O contribu`ie financiar[ va veni \i din partea directorului Gheorghe Manole de la Casa Corpului Didactic, pentru olimpicii boto\[neni de la istorie. |i conducerea I|J va contribui la

|i-au pierdut mandatele de consilieri jude`eni }nc[ doi consilieri jude`eni \i-au pierdut mandatele, dup[ ce au fost exclu\i din partidele politice din care fac parte. Este vorba despre fostul liberal Ioan Ciobanu \i fosta social-democrat[ Elena Condrei, ambii fiind valida`i consilieri jude`eni ]n iunie 2008, când s-a constituit noul Consiliu Jude`ean. De\i, ini`ial, s-a propus scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor ce vizau schimbarea celor doi, votul majorit[`ii a decis ca acestea s[ fie duse la ]ndeplinire. Prin vot secret, 17 consilieri jude`eni din cei 31

au decis ]ncetarea mandatului de consilier jude`ean al fostului liberal Ioan Ciobanu \i 20 consilieri jude`eni din 31 au decis ]ncetarea mandatului de consilier jude`ean al Elenei Condrei, fost[ reprezentant[ a social democra`ilor. Ambilor li s-a retras sprijinul politic dup[ ce au absentat de la o \edin`[ important[ a Consiliului Jude`ean, ceea ce a dus la ]ncetarea mandatelor de consilieri jude`eni. Ioan Ciobanu a informat colegii s[i ]nainte de a-l exclude din Consiliul Jude`ean c[ a depus contesta`ie la PNL ca urmare

a excluderii sale din partid. „Deja am depus contesta`ie la partid pentru c[ nici m[car nu am fost anun`at s[ particip la \edin`a ]n care m-au exclus, de\i aveam dreptul”, a precizat Ciobanu. Chiar \i a\a, consilierii jude`eni majoritari l-au exclus, locul acestuia fiind luat de liberalul Mihai Axinte, fostul \ef al Direc`iei Silvice. Totodat[, locul consilierului jude`ean Elena Condrei a fost luat de social-democratul Narcis |tefan, acesta mai ]ndeplinind calitatea de consilier jude`ean \i ]n legislatura trecut[. (Monica Aionesei)

suplimentarea burselor printr- venit[ lunilor septembrie, ocun premiu anual. tombrie \i noiembrie. Comisiile din \coli vor verifica, mai ]ntâi, situa`ia disciplinar[ a beneBANI DE LICEU Un alt sprijin financiar este ficiarilor, iar cei care au mai oferit elevilor \i ]n cadrul pro- mult de 20 de absen`e nemotigramului „Bani de liceu”. }n vate, sunt elimina`i de la curacest an \colar sunt la nivelul suri sau au note mai mici de 7 jude`ului Boto\ani 5.842 de la purtare pot pierde bursa. Badosare. Dintre acestea, mai nii vor fi acorda`i atât pe perimult de jum[tate, respectiv oada cursurilor \colare, a prac3.377 dosare, sunt ale elevilor ticii ]n produc`ie, dar \i pe care provin din familii f[r[ perioada preg[tirii \i sus`inerii niciun venit. }n acela\i timp, examenului de bacalaureat. }n alte 307 dosarele sunt ale ele- ultimii trei ani \colari, num[rul vilor al c[ror venit familial este beneficiarilor a crescut contimai mic de zece lei. Banii vor nuu, de la 4.759 de elevi ]n ajunge, cel mai probabil, la ]n- 2006-2007, la 5.922 ]n 2007ceputul lunii decembrie, când 2008 \i 6.501 elevi ]n 2008beneficiarii vor primi bursa cu- 2009.

Programul Euro 200 pentru acordarea unui ajutor financiar ]n vederea stimul[rii achizi`ion[rii de calculatoare continu[ \i ]n acest an. Beneficiarii acestui program sunt elevii ]nv[`[mântului de stat sau particular acreditat. Ace\tia trebuie s[ provin[ din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie. }n acest an nu mai pot beneficia de program beneficiarii unui calculator de tip desktop, respectiv elevii care au primit calculatoare ]n noiembrie 2008. Beneficiarii programului au fost selecta`i conform metodologiei, la nivelul jude`ului Boto\ani fiind 1.323 de beneficiari, ace\tia având un venit mai mic de 149 lei pe membru de familie. Din cele 2.696 de dosare depuse ini`ial, 788 aveau ]nscris venit zero. (Petronela Rotariu)

O nou[ serie de medici primari O parte din unit[`ile spitalice\ti din jude` vor oferi acte medicale mai de calitate \i asta gra`ie unor medici care \i-au luat primariatul. Cel pu`in asta sus`in reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[. Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP, a declarat c[ nu mai pu`in de 32 de medici boto\[neni care lucreaz[ ]n spitale, medicin[ de familie, medicin[ dentar[, dar \i ]n farmacie au fost declara`i medici primari dup[ ce au promovat concursul sus`inut ]n centre universitare. „La Spitalul Jude`ean au fost confirma`i opt medici primari, Spitalul «Sf. Gheorghe» Boto\ani doi medici primari, la Spitalul de Obstetric[ \i Gi-

necologie Boto\ani doi medici primari, la Dorohoi un medic primar, 12 medici de familie, trei farmaci\ti primari \i patru pe stomatologie general[. Examenele au fost sus`inute de colegii no\tri ]n centre universitare din Bucure\ti, Ia\i \i Timi\oara. ~in s[-i felicit sincer pentru c[ numai cei care au trecut printr-un asemenea examen \tiu ce important este acest titlu. Examenul de medic primar este echivalent cu examenul de profesor universitar. Dac[ cel mai ]nalt grad didactic este cel de profesor universitar, ]n medicin[ cel mai ]nalt grad pe care poate s[-l ob`in[ un medic din re`ea este cel de medic primar. Practic, medicul

primar are toate competen`ele pe specialitatea sa, necesare unui act medical de calitate. Prin ace\ti 32 de noi colegi, medici primari, consider[m c[ va cre\te \i calitatea actului medical pentru boto\[neni. Ei erau ]n sistem, dar erau medici speciali\ti”, a declarat Apetroaie. Un medic specialist poate a accede la statutul de medic primar dup[ cinci ani de profesie obligatorie ]n specialitatea avut[. Dac[ medicul nu ]ntrune\te aceast[ minim[ condi`ie de vechime prin lucrul efectiv ]n specialitatea respectiv[, nu poate sus`ine un astfel de examen. (L[cr[mioara Lupa\cu)


Sport Mar`i, 27 octombrie 2009

Performan`e istorice la haltere torul adjunct al Clubului Sportiv Boto\ani. „Eu personal sunt mul`umit de rezultatele ob`inute ]n acest an. Mi-a\ fi dorit s[ ob`inem o medalie \i la Campionatul Mondial unde am fost foarte aproape. Am ob`inut trei locuri \ase care puteau fi transformate ]n medalii”, sus`ine Constantin Urda\, antrenorul sec`iComponen`ii sec`iei de ei de haltere a CS Boto\ani. haltere a Clubului Sportiv Boto\ani au ]ncheiat sezo- ANDREEA AANEI, nul 2009 cu performan`e CEA MAI BUN{ mult peste a\tept[ri. Ace\tia au cucerit numai pu`in SPORTIV{ A de 88 de medalii la Cam- JUDE~ULUI pionatele Na`ionale, \ase Boto\[neanca Andreea medalii la Campionatul Eu- Aanei va fi ]n acest an sporropean \i 17 Cupe ale Ro- tiva num[rul unu a CS Bomâniei. }n plus, au mai ob- to\ani. Cu nou[ medalii de `inut trei locuri \ase la aur la Campionatul Na`ioCampionatul European. “A nal, trei Cupe ale României fost un sezon extraordinar \i trei medalii la Campiopentru Clubul Sportiv. Sec- natul European, sportiva are `ia de haltere \i-a f[cut \anse mari de a fi desemnat[ foarte bine treaba \i a adus chiar sportiva jude`ului pe un num[r foarte mare de 2009. „Din câte \tiu ]n acest medalii atât pe plan na`io- an nici un sportiv din Botonal cât \i interna`ional”, a \ani nu a mai ob`inut perforspus Andrei Amos, direc- man`ele Andreei Aanei.

Halterofilii Clubului Sportiv Boto\ani au cucerit nu mai pu`in de 94 de medalii ]n acest sezon, din care \ase la Campionatul European care s-a desf[\urat ]n Israel.

Pân[ acum, putem spune c[ am avut un an foarte bun din punct de vedere al rezultatelor ob`inute. }n afara medaliilor ob`inute de Andreea, pe plan na`ional mai avem argintul cucerit de Alin Alexuc la Campionatul European de lupte”, a

AS Roma r[mâne lider ]n liga a IV-a Gruparea roman[ sa impus cu scorul de 4-0 ]n fa`a forma`iei Unirea S[veni, ]n timp ce contracandidatele la primul loc, FC Vorona \i Luceaf[rul Mihai Eminescu au remizat ]n duelul direct. Trei echipe sunt ]n continuare ]n cursa pentru primul loc al clasamentului ligii a IV-a din jude`ul Boto\ani. }n runda a IX-a disputat[ sâmb[t[ \i duminic[, AS Roma a profitat de rezultatul de egalitate ]nregis-

Rezultatele etapei a IX-a AS Roma – Unirea S[veni 4-0 FCM Dorohoi – Nord Star Pomârla 3-0 FC Vorona – Luceaf[rul M. Eminescu 0-0 Voin`a \endriceni – CS Darabani 1-1 FC P[ltini\ – Rapid Ungureni 4-0 Prosport Vf. Câmpului – Avântul Albe\ti 1-2 AS Bucecea – Bucovina Rogoje\ti 1-3 trat ]ntre FC Vorona \i Luceaf[rul Mihai Eminescu scor 0-0 \i a r[mas lider al ligii a IV-a cu 25 de puncte \i un golaveraj de 32-4. Pe locurile doi \i trei sunt Luceaf[rul Mihai Eminescu \i FC Vorona cu câte 23 de

puncte. Pe locurile de retrogradare sunt Bucovina Rogoje\ti cu nou[ puncte, Avântul Albe\ti cu \ase puncte, Prosport Vf. Câmpului cu patru puncte \i Rapid Ungureni cu trei puncte. 

mai precizat Andrei Amos. Dup[ un an foarte bun, Constantin Urda\, antrenorul sec`iei de haltere a CS Boto\ani se gânde\te la sezonul viitor când sper[ ca eleva sa Andreea Aanei s[ reprezinte România la Olimpiada care va avea loc ]n

Singapore. „Foarte important va fi s[ participe. Ar fi extraordinar s[ ob`in[ \i o medalie dar sunt convins c[ e foarte greu. Competi`ia este extrem de dificil[ pentru c[ vin cei mai buni halterofili din lume”, a precizat Urda\. 

7

|tiri pe scurt

Speran`e de medalii la C.N. de badminton CS Boto\ani va fi reprezentat de un singur sportiv la Campionatul Na`ional de badminton U11 care se va desf[\ura la sfâr\itul acestei s[pt[mâni la Bac[u. Este vorba de Teofan D[nil[, cel care ]n acest sezon a reu\it s[ câ\tige toate competi`iile la care a participat pe plan intern. „Obiectivul este medalia de aur ]n proba de simplu b[ie`i. La aceast[ categorie nu exist[ probele de dublu b[ie`i sau dublu mixt. Din punctul nostru de vedere e un dezavantaj pentru c[ avea \anse s[ mai ob`in[ cel pu`in o medalie”, a spus Daniel Hriscu, antrenorul sec`iei de badminton a CS Boto\ani. 

Preg[tiri pentru Cupa României la lupte Lupt[torii boto\[neni se preg[tesc pentru Cupa României, competi`ie care va avea loc la ]nceputul lunii decembrie la Arad. Componen`ii sec`iilor de lupte ale Liceului cu Program Sportiv \i Clubul Sportiv se preg[tesc ]n aceast[ perioad[ pentru Cupa României unde sper[ s[ ob`in[ cel pu`in patru trofee. Cele mai mari \anse le are lupt[torul Alin Alexuc care ]n acest an a cucerit medaliile de aur la Campionatele Na`ionale de juniori \i seniori, medalia de argint la Campionatul European de juniori \i a terminat pe locul nou[ la Campionatul Mondial de juniori. „Suntem optimi\ti c[ vom reu\i s[ ob`inem cel pu`in dou[ Cupe ale României. Ne baz[m ]n primul rând pe Alin Alexuc care ]n acest an a avut o evolu`ie foarte

bun[. De asemenea, mai avem câ`iva sportivi precum Tiberiu Barmozan, Florin Apostol, Ghiorghi`[ Luca sau Marian Vi`el care pot câ\tiga Cupa României la categoria lor de greutate”, a spus Andrei Amos, directorul adjunct al Clubului Sportiv Boto\ani. În plus, antrenorii sec`iei de lupte a Liceului cu Program Sportiv Boto\ani spun c[ ]\i pun mari speran`e ]ntr-o evolu`ie bun[ a elevilor lor la Cupa României. „Anul acesta a fost unul foarte bun pentru noi \i cu siguran`[ vom ob`ine medalii pe echipe atât la fete cât \i la b[ie`i. Cupa României este o competi`ie important[ pe care o trat[m cu interes \i ne dorim s[ facem o figur[ frumoas[”, a spus Cristian Mrean[, antrenor de lupte la Liceul cu Program Sportiv Boto\ani. 

Cornel |fai`er: „Vrem 12 puncte pân[ la finalul turului” Conducerea clubului FC Boto\ani sper[ ca ]n cele \ase etape r[mase pân[ la finalul turului, elevii lui Cristi Popovici s[ câ\tige meciurile de pe teren propriu \i s[ ob`in[ o victorie ]n deplasare. Echipa preg[tit[ de Cristi Popovici mai are nevoie de patru victorii din urm[toarele \ase jocuri r[mase de jucat pân[ la sfâr\itul turului pentru a se ]ndep[rta de zona retrograd[rii. Pre\edintele clubului FC Boto\ani, Cornel |fai`er sus`ine c[ trebuie câ\tigate toate jocurile de pe teren propriu \i ]n plus de ob`inut trei puncte din deplas[rile de la Bac[u, Tulcea \i Breaza. „Mai avem de disputat \ase meciuri pân[ la sfâr\itul acestui tur de campionat \i trebuie s[ ob`inem cât mai multe puncte

pentru a putea preg[ti lini\ti`i returul. }n primul rând trebuie s[ câ\tig[m meciurile de pe teren propriu \i s[ vedem unde putem lua puncte ]n deplasare. Dac[ vom reu\i s[ mai ob`inem 12 puncte ne vom ]ndep[rta de zona fierbinte a clasamentului”, a spus Cornel |fai`er. }n prezent, FC Boto\ani ocup[ locul 10 ]n clasament cu 14 puncte, 11 goluri marcate 13 primite \i –4 la adev[r. Pân[ la finalul turului de campionat FC Boto\ani va mai juca pe teren propriu contra forma`iilor Dun[rea Gala`i (7 noiembrie), CSM Rm. S[rat (21 noiembrie) \i Steaua II Bucure\ti (5 decembrie) iar ]n deplasare ]mpotriva echipelor FCM Bac[u (31 octombrie), Delta Tulcea (14 noiembrie) \i Tricolorul Breaza (28 noiembrie). 

Turneul de handbal la Boto\ani La sfâr\itul acestei s[pt[mâni, ]n sala Olimpia a Liceului cu Program Sportiv va avea loc un turneu de handbal destinat juniorilor doi. }n competi`ie vor participa \ase echipe din Boto\ani, Vaslui, Suceava, Piatra Neam`, Ia\i \i Roman. Echipa Liceului cu Program Sportiv, cea care va reprezenta Boto\aniul ]n aceast[ competi`ie va ]ntâlni vineri diminea`[ pe LPS Ia\i iar dup[ amiaz[ pe LPS Vaslui. Sâmb[t[, echipa boto\[nean[ va juca tot dou[ meciuri contra forma`iilor LPS Suceava \i LPS Roman iar duminic[ va ]ntâlni pe LPS Piatra Neam`. 


Social-administrativ 8

Mar`i, 27 octombrie 2009

Fostul \ef al C[minului de b[trâni de la Leorda, chemat ]n judecat[ Costache Nichita a fost chemat ]n judecat[ ]n vederea recuper[rii prejudiciului de circa 50.000 de lei, constatat ]n urma unor controale efectuate de corpul de control al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC). Liviu R[d[\anu, directorul executiv al institu`iei, a precizat c[ la finele lunii trecute a fost trimis[ cererea de chemare ]n judecat[ a lui Costache Nichita, cel care a condus pân[ acum circa dou[ luni Centrul de b[trâni de la Leorda. }n urma controalelor am[nun`ite dispuse de conducerea Direc`iei, s-a constatat un prejudiciu creat de fostul \ef de circa 50.000 de lei. Ulterior controlului, acesta a demisionat. Potrivit conducerii DGASPC, urmeaz[ ]n perioada urm[toare s[ se efectueze un al doilea control la centrul de la Leorda pentru a vedea dac[ nu cumva prejudiciul este mult mai mare. „Dac[ va fi cazul, vom majora la primul termen ]n instan`[ prejudiciul ]n func`ie de ceea ce iese de la al doilea control. Este nevoie de al doilea control pentru c[, din punctul meu de vedere, s-au scos la iveal[ doar fenomenele v[dite, celelalte

recupera`i de la fostul \ef al DGASPC, Angela Curelariu, cea care, din prim[vara acestui an, a fost mutat[ pe postul de \ef serviciu monitorizare. Fostului \ef i s-a imputat aceast[ sum[ dup[ ce s-a constatat c[ pe perioada cât a condus Direc`ia, a f[cut o serie de achizi`ii la JUM{TATE DIN pre`uri mult mai ridicate dePREJUDICIUL cât pre`ul pie`ei. Totodat[, RECUPERAT |I DE pentru c[ aceasta nu s-a mai LA FOSTUL |EF AL prezentat la munc[ de mai bine de cinci luni, ]n prim[ DIREC~IEI faz[ fiind ]n concediu de oCirca 5.000 de lei din tota- dihn[, iar de mai bine de 90 lul de 10.700 de lei au fost de zile ]n concediu medical,

dedesubturi tot legate de alimente mai sunt de verificat, vorbim de scoaterea din magazie a alimentelor cu bun[ \tiin`[, sau intrate ]n unitate \i ne]nregistrate ]n contabilitate”, a declarat Liviu R[d[\anu.

Pu`ine norme didactice ]ntregi din ore r[zle`e Num[rul orelor r[mase neocupate ]n unit[`ile \colare nu dau \anse multor persoane de a mai ocupa o catedr[ ]n sistemul educa`ional boto\[nean. Din datele centralizate la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), directorii unit[`ilor \colare au comunicat 243 de norme didactice la plata cu ora \i la cumul. „Nu o s[ mai putem face nici jum[tate dintre ele pentru c[ e foarte greu, pentru c[ sunt pu`ine. }ncerc[m s[ facem ]n continuare catedre, dar fiind destul de pu`ine, o s[ trebuiasc[ s[ le facem publice astfel ]ncât s[ vedem ce doritori mai sunt pentru c[ oamenii \i-au cam rezolvat problemele pân[ acum. Doar ]n cazul ]n care sunt trimi\i ]n unit[`i de ]nv[`[mânt de rang inferior celor pe care le putem oferi acum, se mai pot face mi\c[ri de personal”, a declarat Ada Macovei, inspector \colar general al I|J. Aceasta a men`ionat c[ nu are voie s[ dea aceea\i disciplin[ ]n ora\ la mai mult de trei unit[`i, respectiv nu se poate constitui o catedr[ cu 18 ore ]n trei unit[`i. „Nu pot s[ dau 18 ore ]n cinci unit[`i pentru c[

nu poate omul s[-\i fac[ orarul. Nu cred c[ vom putea s[ facem mai mult de 20 de posturi. E foarte greu de f[cut \i nu ne ajung efectiv orele”, a ad[ugat \efa educa`iei boto\[nene. Inspectorul |colar general al I|J a dat exemplul biologiei unde s-a reu\it din 31 de pozi`ii s[ se fac[ aproape dou[ catedre, una la Boto\ani \i una la Dorohoi. „Sunt zeci de cadre didactice c[rora nu le plac colegii, nu le place naveta. Nu este problema noastr[, chiar nu putem s[ ajungem la mofturi”, a spus inspectorul \colar general al I|J. (Petronela Rotariu)

cel mai probabil urmeaz[ s[ i se ]ntocmeasc[ dosarul de pensionare. „Cei de la resurse umane ]i vor face o adres[ pentru convocarea dumneaei la comisia medical[ ]n vederea pension[rii pentru c[ are peste 90 de zile concediu medical. Nu pot s[ spun de ce sufer[, este secretul pacientului. Din prima zi de când a trecut de pe director plin pe monitorizare, nu a mai trecut pe la servici, deci sunt luni bune de atunci”, a spus Liviu R[d[\anu, \eful DGASPC. (Monica Aionesei)

„Jude`eanul”, aproape de statutul de spital clinic Spitalul Jude`ean „Mavromati” mai are doar un pas pân[ la ob`inerea statutului de spital clinic. Medicul Cornel Enache, managerul unit[`ii spitalice\ti, a declarat c[ documenta`ia ]n vederea ob`inerii statutului de spital clinic a fost depus[ deja la Ministerul S[n[t[`ii dar \i la Ministerul Educa`iei. Potrivit managerului Cornel Enache, spitalul va primi acest titlu pentru c[ va desf[\ura \i activit[`i didactice. Astfel, cel mai probabil din acest an universitar, aproape 20 de medici primari, angaja`i ai spitalului, vor desf[\ura \i activit[`i didactice, fiind agrea`i de Universitatea de Medicin[ \i Familie ca \i cadre didactice asociate. „A fost prelungit[ activitatea Facult[`ii de Medicin[ Boto\ani ]ntre Universitatea de Medicin[ \i Farmacie din Ia\i \i Spitalul Jude`ean. Vor fi 80 de locuri ]n anul ]ntâi. Examenul de admitere se desf[\oar[

]n centrul universitar din Ia\i. Preg[tirea sau stagiile practice se vor desf[\ura ]n sec`iile Spitalului Jude`ean. Aproape 20 de medici primari angaja`i ai spitalului, vor fi agrea`i de universitatea ie\ean[ ca \i cadre didactice asociate. Sper[m ]n acest fel c[ nivelul \i calitatea actului medical s[ creasc[ ]n folosul bolnavilor, dar va cre\te \i exigen`a“, a ad[ugat medicul Cornel Enache. Reprezentan`ii universit[`ii din Ia\i au permis, de asemenea, medicilor reziden`i care sunt ]n curs de specializare, ]n anii terminali, s[ continue preg[tire \i la viitorul lor loc de munc[, adic[ pe sec`iile de profil ale spitalului sub directa ]ndrumare a medicilor primari, \efi de sec`ie. Dac[ va primi acest statut, Spitalul Jude`ean va avea \i acces la fonduri mai mari de la Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate. (L. Lupa\cu)

Consilierii locali din Fl[mânzi au spus „nu” centrului medical de permanen`[

122 de persoane prinse muncind „la negru” }n trimestrul III al acestui an, 122 de boto\[neni au fost prin\i muncind „la negru”. Inspectoratul Teritorial de Munc[ (ITM) a efectuat mai multe verific[ri la câteva sute de societ[`i comerciale prin intermediul serviciului Control Rela`ii de Munc[. „}n cursul trimestrului III au fost efectuate controale la un num[r de 353 agen`i economici cu total de 5643 salaria`i. }n cadrul Campaniei privind identificarea \i combaterea cazurilor de munc[ f[r[ forme legale la cele 353 de firme controlate au fost depistate 122 persoane lucrând f[r[ forme legale la un num[r de 63 angajatori, amenzile aplicate fiind de 172.500 lei”, a declarat Roxana Gavril, purt[torul de cuvânt al ITM. Printre firmele enumerate de ITM ca fiind descoperite folosind for`a de munc[ ilegal[ se num[r[ Mitval Prod SRL C[t[m[r[\ti, Carrasco Company SRL Bucure\ti. „Ac`iunile desf[\urate au un impact deosebit ]n crearea unei atitudini corespunz[toare societ[`ii civile fa`[ de munca ilega-

l[, determinând o mai bun[ cunoa\tere a actelor normative ce reglementeaz[ rela`iile de munc[. }n toate controalele efectuate s-a pus un accent deosebit pe informarea atât a angajatorilor cât \i a angaja`ilor, a prevederilor legale ]n materie de legisla`ia muncii cât a riscurilor pe care le presupune practicarea muncii f[r[ forme legale”, a completat Gavril. Inspectorii de munc[ au ]ntâlnit \i cazuri ]n care anumi`i patroni nu au fost g[si`i pentru prima dat[ folosind for`a de munc[ f[r[ forme legale de angajare. Potrivit inspectorilor, patronii ]ncercau ]ngreunarea procur[rii dovezilor necesare \i ]i amenin`au pe muncitori s[ nu completeze declara`iile tip \i prezentau la control documente necorespunz[toare. }n al treilea trimestru din 2009, ITM a aplicat amenzi totale ]n valoare de 359.500 lei, dintre care 233.000 lei prin intermediul serviciului Control rela`ii de munc[, iar diferen`a ca urmare a verific[rilor efectuate de serviciile S[n[tatea \i Securitatea muncii. (B.Caliniuc)

Autorit[`ile locale din Fl[mânzi s-au opus deschiderii unui centru de permanen`[ ]n localitate. Conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[ a solicitat \i autorit[`ilor locale din Fl[mânzi sprijin ]n ]nfiin`area unui centru de permanen`[, ]ns[ s-au izbit de un refuz din partea acestora. Potrivit lui Gheorghe Apetroaie, director medical ]n cadrul DSP, proiectul de hot[râre privind ]nfiin`area centrului ]n Fl[mânzi a fost respins de cea mai mare parte a consilierilor locali. „Am ]ncercat s[ ]mp[r`im altfel jude`ul Boto\ani, sperând s[ putem face cel pu`in cinci centre de permanen`[ \i m[car trei centre mobile. Pentru acest lucru ne-am deplasat ]n zonele respective, am testat dorin`a colegilor medici \i a comunit[`ii locale. Am solicitat \i la Fl[mânzi punerea la dispozi`ie a unui spa`iu adecvat pentru a forma un centru de permanen`[ pentru acest ora\ \i comunele limitrofe. Consider[m c[ acolo este cea mai mare aglomerare de popula`ie din mediul urban \i

respectiv rural, cuprinzând \i comunele limitrofe din Frumu\ica, Pr[jeni, Cop[l[u, Co\ula \i se putea merge chiar pân[ ]n Vorona. Am r[mas surprin\i de atitudinea autorit[`ile locale. Aveam convingerea c[ vom deschide \i acolo un centru de permanen`[ care s[ asigure asisten`[ medical[ 24 din 24 de ore. O asemenea situa`ie, o spun cu sinceritate, nu am mai ]ntâlnit. Este prima de acest gen din România \i nu exist[ nicio motiva`ie. Dac[ nu doresc centru de permanen`[, ]nseamn[ c[ nu doresc acces la servicii medicale de calitate \i permanente”, a ad[ugat Apetroaie. La ora actual[, la Fl[mânzi asisten`a medical[ este asigurat[ de c[tre doi medici de familie, iar cazurile urgente sunt transferate la Spitalul Jude`ean. Reprezentan`ii DSP spun c[ se vor gândi la o nou[ loca`ie pentru deschiderea unui astfel de centru ]n zon[. Apetroaie spune c[ nu este normal ca printr-o hot[râre dat[ de ni\te consilieri locali s[ sufere locuitorii din zon[. (L. L.)


Social-administrativ Mar`i, 27 octombrie 2009

Iarna vine cu scumpiri Cre\terea costurilor la energie electric[, gaze \i carburan`i, coroborat[ cu deprecierea monedei na`ionale, vor cre\te pre`ul produselor de la raft, cu pân[ la 25 la sut[, ]n aceast[ iarn[. Produc[torii de alimente sus`in c[, dac[ anul acesta au mers pe pierdere, anul viitor nu vor putea rezista pe pia`[, decât prin majorarea pre`urilor. Factura la ]ntre`inere pentru luna aceasta va fi mai mare cu 10-15 la sut[ fa`[ de luna septembrie, dup[ ce a ]nceput furnizarea c[ldurii. Pentru moment, ]n Capital[ ]nc[lzirea cost[ la fel ca anul trecut. Reprezentan`ii Asocia`iilor de proprietari atrag aten`ia c[ dup[ alegeri pre`urile ar putea cre\te. De la 1 ianuarie românii se vor confrunta cu alte cre\teri de pre` la energie, gaze naturale \i carburan`i, din cauza major[rii accizelor \i a aprecierii monedei europene. Benzina se va scumpi de la 1 ianuarie

2010 cu 20%, iar energia electric[ va fi mai scump[ cu 30%, ]n urma cre\terii accizelor \i a deprecierii leului ]n raport cu euro. Asta ]nseamn[ \i facturi de telefon mai mari. Majorarea pre`ului carburan`ilor atrage dup[ sine \i cre\-

terea pre`urilor tuturor produselor. Efectele scumpirilor se vor multiplica, iar cre\terea cea mai mare se va ]nregistra la rafturi, noteaz[ Gardianul. Produc[torii de alimente vor fi afecta`i de cre\terea costului materiei prime, de transport \i

de desfacerea ]n supermarketuri, iar ]n aceste condi`ii produsele alimentare risc[ s[ se scumpeasc[ chiar \i cu 25%, sus`ine Iulian Iancu, pre\edintele Comisiei de Industrii \i Servicii din Camera Deputa`ilor. 

9

Angaja`ii firmelor cu datorii la stat risc[ s[ fie refuza`i de b[nci Cine are ghinionul s[ lucreze la o firm[ cu datorii cât de mici c[tre stat se poate trezi c[ banca refuz[ s[ ]i acorde un credit, chiar dac[ ]ntrune\te condi`iile de eligibilitate cerute. Situa`ia este cu atât mai delicat[ cu cât poten`ialului client nu i se spune de la ]nceput c[ se va `ine cont \i de datoriile angajatorului, ba chiar i se comunic[ \i suma pe care o poate primi, ]n faza preliminar[. Verificarea bonit[`ii angajatorului este o practic[ absolut normal[ pe timp de criz[, sus`in bancherii, ]n timp ce reprezentan`ii Autorit[`ii Na`ionale pentru Protec`ia Consumatorilor (ANPC) cred c[ banca arunc[ riscul numai asupra clientului. „}n`eleg ]ngrijorarea b[ncilor \i faptul c[ vor s[ se asigure c[-\i vor primi la timp ratele. Problema este delicat[, pentru c[ love\ti solicitantul pentru un lucru de care el nu este direct vino-

vat“, a declarat pentru Gândul Mihail Meiu, director ]n cadrul ANPC, care pân[ acum nu a primit nicio reclama`ie pe aceast[ tem[. Mai direc`i, reprezentan`ii mediului de afaceri consider[ c[ din punct de vedere legal ar trebui g[sit un alt mecanism. „Dac[ societatea st[ prost, ar trebui ca banca s[ cear[ garan`ii colaterale de la angajat ca s[ fie acoperit[ ]n cazul ]n care omul r[mâne f[r[ loc de munc[“, a declarat pentru Gândul Florin Pârvu, vicepre\edinte al Consiliului Na`ional al ]ntreprinderilor Private Mici \i Mijlocii din România (CNIPMMR). Verificarea situa`iei economice a unei firme se face simplu, prin consultarea site-ului Agen`iei Na`ionale de Administrare Fiscal[ (ANAF). |i nu o fac numai câteva b[nci, ci majoritatea, confirm[ Radu Gra`ian Ghe`ea, pre\edintele Asocia`iei Române a B[ncilor. 

Au ap[rut Un savant român de la Oxford ofertele militeaz[ pentru clonarea uman[ Actorul Vladimir G[itan, internat ]n urma unui infarct S[vulescu, savant de origine român[ \i turistice de \efJulian al catedrei de Bioetic[ de la Universitatea OxActorul sucevean Vladimir „Ultima noapte de dragoste“ ford, este considerat promotorul unora dintre cele G[itan, ]n vârst[ de 62 de ani, (1979 ), „Noi, cei din linia ]nRevelion mai ]ndr[zne`e teorii cu privire la donarea obligaa fost internat de urgen`[, ieri tâi“ (1985) sau „Mircea“ Au mai r[mas doar 66 de zile pân[ la noaptea dintre ani, iar oferta turistic[ `ine ]ns[ cont de criz[. Evident, pre`ul difer[ ]n func`ie de zona turistic[ \i mai ales de complexitatea pachetului turistic. Una dintre destina`iile pentru Revelion 2009 este Arpa\ul de Sus, din jude`ul Sibiu, la pensiune. Pachetul cuprinde patru nop`i de cazare, ]ncepând cu 30 decembrie, iar locul ]n camera dubl[ cost[ 2.150 lei/ persoan[. Regimul este all inclusive, iar oaspe`ii vor primi colind[torii \i vor avea pe mas[ bucate tradi`ionale. Ceva mai ieftin este pachetul de \ase nop`i ]n Arie\eni, localitate din Mun`ii Apuseni. Aici costul este de 2.000 de lei de persoan[ \i se asigur[ pensiunea complet[, masa festiv[ de Revelion precum \i o excursie la obiectivele turistice din zon[. La Sinaia, la un hotel de dou[ stele, un pachet de patru nop`i cost[ 1.100 de lei de persoan[, care include mic dejun cu bufet suedez \i cina festiv[ de Revelion \i ]n prima zi a anului. }n sta`iunea C[lim[ne\ti, un pachet de trei nop`i cost[ 610 lei, de persoan[ la un hotel de dou[ stele, cu trei mese \i cina din noaptea dintre ani. Cei care nu vor s[ dep[\easc[ pentru Revelion un buget de 400 de lei, pot opta pentru Turda. Mai exact, un pachet de dou[ nop`i, ]n perioada 31 decembrie - 2 ianuarie, la un hotel de trei stele, cu mic dejun \i masa festiv[ de Revelion. 

torie de organe, clonarea uman[, folosirea substan`elor anabolizante de c[tre sportivi \i configurarea genetic[ a viitorului copil. Filosof \i doctor ]n medicin[ \i bioetic[, \i având dubl[ cet[`enie, român[ \i australian[, S[vulescu militeaz[ pentru accesul p[rin`ilor la toate informa`iile relevante genetic, pentru prelevarea organelor de la persoanele aflate ]n moarte clinic[, pentru hibridizarea om/plant[ sau om/animal, precum \i pentru utilizarea steroizilor pentru cre\terea performan`elor sportivilor. |i totul cu un singur scop, spune el: pentru a ajuta rasa uman[ s[ evolueze, scrie România Liber[. „Având ]n vedere riscurile tehnologice care ne amenin`[ acum \i limitele rasei umane, cred c[ este necesar s[ discut[m \tiin`ific modul ]n care putem ameliora rasa uman[. Doar c[ oamenilor nu le place s[ discute despre asta“, a sus`inut acesta la ]nceputul lunii octombrie, ]n cadrul Festivalului Ideilor Periculoase, care a avut loc la Opera din Sydney. Evolu`ia biologic[ pe care o propov[duie\te S[vulescu este conside-

rat[ de unii drept „noua eugenie“. „De fapt, practic[m deja eugenia prin analizele pe care le facem pentru a verifica dac[ viitorul copil sufer[ de sindromul Down sau de alte anomalii cromozomiale sau genetice. Motivul pentru care acest lucru nu este definit ca eugenie, a\a cum au f[cuto nazi\tii, este c[ ne baz[m pe alegere. Este vorba, mai degrab[, de a consolida libertatea oamenilor decât de a o reduce“, afirm[ S[vulescu. 

dup[-amiaz[, la Sec`ia de Cardiologie a Spitalului de Urgen`[ Floreasca din Capital[, medicii suspectând c[ a suferit un infarct. Potrivit purt[torului de cuvânt al Spitalului Floreasca, Bogdan Opri`a, actorul a dep[\it cu bine momentul critic, dar va r[mâne sub supraveghere medical[ pentru câteva zile. Actorul s-a n[scut ]n 1947, la Suceava \i a absolvit Institutul de Art[ Teatral[ \i Cinematografic[, sec`ia Actorie, clasa prof. George Carabin \i Elena Negreanu, ]n 1970. Este cunoscut publicului din România pentru roluri interpretate ]n file de renume precum „Reconstituirea“ (1969),

(1988). Printre filmele ]n care a jucat se num[r[ „Supravie`uitorul“ (2008), „Triunghiul mor`ii“ (1999), „Secretul lui Nemesis“ (1985), „Nea M[rin miliardar“ (1979), „Ultima noapte de dragoste“ (1979), „Mihail, câine de circ“ (1979) etc. Vladimir G[itan este cel de-al doilea mare actor aflat pe patul de spital, dup[ ce, sâmb[t[, a fost confirmat[ informa`ia potrivit c[reia maestrul Gheorghe Dinic[ se afl[ ]n stare critic[ la sec`ia de Terapie Intensiv[, ca urmare a unei septicemii \ia a unei bronhopneumonii severe, diagnostic confirmat ieri de c[tre corpul medical. 

Credite ipotecare clasice, ]n loc de Prima cas[ Conform unui studiu f[cut pentru money.ro de brokerul de Credite CreditZone, cele mai accesate oferte au fost cele ale BCR \i Intesa Sanpaolo. Cele mai multe solicit[ri de credit ipotecar au fost orientate, ]n septembrie c[tre BCR, Intesa Sanpaolo, Raiffeisen, Unicredit, Alpha Bank sau Leumi. Ofertele primelor dou[ b[nci, spun speciali\tii Credit Zone, au fost caracterizate de clien`i ca având costurile cele mai avantajoase. De asemenea BCR \i INtesa accept[ o gam[ larg[ de venituri, iar avansurile solicitate merg de la 0% la BCR pân[ la 15% la Intesa, ]n func`ie de

bonitatea clientului. Pe de alt[ parte, punctul slab al celor dou[ b[nci const[ ]n diminuarea valorii evaluate, ceea ce determin[ o sc[dere cu pân[ la 50% a sumei creditului solicitat ini`ial. Acest lucru poate determina renun`area la credit, ]n condi`iile ]n care clientul nu dispune de diferen`a de avans. Din acest punct de vedere, clien`ii Alpha Bank, Unicredit, Raiffeisen, Leumi Bank sunt mai câ\tiga`i. Ei trebuie s[ pl[teasc[ ]ns[ costuri ceva mai mari: dobând[ mai mare cu pân[ la 1,5% \i trebuie s[ aib[ pân[ la 50% din avans. }n cazul BCR, timpul de ana-

liz[ al dosarului este foarte bun. La polul opus se situeaz[ Leumi Bank. Tranzac`iile Credit Zone prin intermediul Raiffeisen, respectiv Alpha Bank, s-au finalizat ]ntr-un timp mediu de 58, respectiv 63 zile. Nici noua ofert[ ING nu este de lep[dat. Creditul similar celui din Prima Cas[, se pozi`ioneaz[ pe primul loc ]n top ]n func`ie de nivelul ratei lunare, calculat[ la 60.000 de euro pe o perioad[ de 30 de ani. Urmeaz[ creditul ipotecar oferit de Intesa, iar podiumul este completat de BCR. Creditul ipotecar oferit de ING vine cu o dobând[ foarte bun[, iar

evalu[rile imobilelor nu sunt diminuate evaluatorul intern al b[ncii. Timpul de analiza este unul particular pentru

produsul ING Acas[ \i se distinge prin rapiditatea r[spunsului, aproximativ 20 zile. 


Publicitate 10

Mar`i, 27 octombrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente

SD, 46 mp, CT+G+F +T. Pre`: 42.000 euro negociabil. Telefon: 0754963064.(5)

* Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-avis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p)

* Vând garsonier[ zona Spitalului de copii, 22mp, renovat[, baie, 55.000 lei.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[ Prim[verii, 32,3 mp, 10 m balcon, 26000 E. Telefon: 0757044899. (1579-1)

* Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803

* Vând apartament 2 camere, vis-a-vis de C.E.C., et. III. Telefon: 0745323013.(1595-6)

* Vând garsonier[ Prieteniei, et.1, balcon, pe mijloc, ]mbun[t[`iri, D, 85.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V)

* Complex Bulevard, 3 camere decomandate, et.I, 2 balcoane, box[ 20 mp. Accept plata ]n rate sau variante. Pre` 48000 Euro. Telefon: 0743797258; 0747200931.(1597-2) * V^nd apartament, doua camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (9) * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(10) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului (cu fa`a spre parcul de joac[), etaj III,

* Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 28000E neg. Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.2, 53mp, SD, 30.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu, 52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 32.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2

AGENDA IMOBILIAR|

camere C.Na`ional[ (|coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 45.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 37.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 45.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 40000ron.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, * Vând apartament 2 \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) camere,SD,zona \tefan Luchian,48mp,T,balcon,b * Vând apartament 2 ox[,parter, c[r[mid[.Pre` camere Pia`a Mica, 57mp, 35000euro neg .Tel \arpant[, bloc de 0729062022.(N) c[r[mid[, 30.000E * Vând apartament 2 neg.Tel. camere,D,zona Combilux 0749/09.38.38.(V) (Tex),CT,T,renovat,48m * Vând apartament 2 p,et.3,fa`a la soare.Pre` camere Al.|colii, 52mp, 36000euro neg.Tel et.2, CT, T, G+F, 0729062022.(N) renovat, bloc de c[r[mid[, * Vând apartament 2 D, 37.000E.Tel. camere,D,zona 0749/09.38.38..(V) Prim[verii, 58mp, * Vând apartament 2 c[r[mid[, 2balcoane,et 4, camere Prim[verii, 50mp, \arpant[.Pre` 35000 \arpant[, D, 31.000E.Tel. euro.Tel 0729062022.(N) 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 * Vând apartament 2 camere,D,zona camere Al.|colii, et.3, 2 Prim[verii, 52mp,parter, balcoane, bloc c[r[mid[, t,izolat exterior, CT, D, 35.500 E.Tel. ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 0749/09.38.38.(V) ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 * Vând apartament 2 camere la strad[, zona camere,SD,zona \c13, Prim[verii, la parter, gaz 52mp,et 2,gaz separat, separat, locuibil, g,f,t,renovat,mobilat. Pre` 23.000E.Tel. 35000euro.Tel 0744/530.803.(V) 0729062022.(N) * Vând/schimb * Vând apartament 2 apartament 2 camere camere,decomandat,et4/1 Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 0,ct,t,54mp,zona balcoane cu apartament 3 Prim[verii (|c 12), camere aceea\i zon[.Tel. c[r[mid[.Pre` 0744/530.803.(V) 37000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere Viilor, complet * Vând apartament 3 renovat, etaj intermediar, camere,zona Grivi`a 37.000 E.Tel. ,70mp,decomandat,et.4.P 0748/115.912. (V) re` 45000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, * Vând apartament 3 54mp, et.4/10, CT, T, D, camere,D,zona Cap[tul 37.000E.Tel. 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 0744/530.803.(V) 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere Al.Nucului, 62 * Vând apartament 3 mp, decomandat, 29.000 camere,D,zona TEX, E.Tel.0749/09.38.38.(V) parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000 * Vând apartament 3 euro.Tel 0729062022.(N) camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, * Vând apartament 4 CT, T, balcon, pretabil \i camere,D,et.3,zona birou, 50.000E.Tel. Prim[verii,90mp,modern, 0744/530.803.(V) ct,t,g,f. Pre`:70.000euro Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere |t.Luchian, et.1, * Vând garsonier[,zona c[r[mid[, D, zon[ Prieteniei,etaj intermediar, excelent[, 40.000E.Tel. 27 mp,D, renovat[, 0744/530.803.(V) T,G+F,P, instala`ii schimbate,85000 lei neg. * Vând apartament 3 Tel: 0729063978, camere Stejari, etj.1, 0729124687, 74mp, complet renovat, 0744634025.(T) CT, termopan, 50.000E.Tel. * Vând garsonier[,zona 0744/530.803.(V) \tefan Luchian,et.2,28,38 mp utili,T,G+F,u\[ * Vând apartament 3 metalic[,mobilat[,23000 camere }mp.Traian, et.2, euro neg. Tel: renovat complet, CT, T, 0729063978, 0729124687, D, 42.000E.Tel. 0744/530.803.(V) 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,D,48 mp,et.3, zona Aleea Decebal, 28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, et.2,54 mp cu balcon, SD, CT,T,33000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc

R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor pub* Vând apartament 2 licate apar`ine ]n exclusivitate autorilor camere,zona Grivita, D, 48 mp, et.4, renovat, G+F, P, lavabil, 28500 euro neg. Tel: 50000euro neg. Tel: * Vând apartament 3 0729063978, 0729124687, camere,D,78 mp, 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) \arpant[, CT,T, G+F, renovat, merit[ v[zut, * Vând apartament 2 * Vând apartament 4 zona Stejari.Pre`;50000 camere,zona maternitate, camere,zona Pia`a Mic[ euro neg. Tel: et.2,51 mp,D,CT,T, Grivi`a, D, et.1, 2 b[i, 2 c[r[mid[,35000 euro neg. 0729063978, 0729124687, balcoane, CT, G+F, T0744634025.(T) Tel:0729063978, dormitoare . Pre`: 43000 0729124687, euro neg. Tel: * Vând apartament 3 0744634025.(T) 0729063978, 0729124687, camere,zona Bulevardul 0744634025.(T) Mihai Eminescu,et.2,D, * Vând apartament 2 renovat,CT,instalatii camere,zona Bucovina, * Vând apartament 4 schimbate,G+F,la et.1, D,fara imbunatatiri, camere,D,80 mp,et.3, strada,48000 euro neg. 28000 euro neg. toate imbun[t[`irile,CT, Tel: 0729063978, Tel:0729063978, AC, T,G,F,zona Casa 0729124687, 0729124687, Tineretului.Pre`:63000 0744634025.(T) 0744634025.(T) euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 3 * Vând apartament 2 0744634025.(T) camere,D,62 mp utili, camere,zona Calea parter,f[r[ ]mbun[t[`iri, Nationala-Bis.Sf.Ilie, * Vând apartament 4 zona Prim[verii,32000 \arpant[,64 mp total,D, camere,D,90 mp,et.1, euro neg. Tel: CT,T,AC,43000 euro 0729063978, 0729124687, T,G, F,zona Cal. neg. Tel: 0729063978, Na`ional[-IRE,50000 euro 0744634025.(T) 0729124687, neg. Tel: 0729063978, 0744634025.(T) 0729124687, * Vând apartament 3 0744634025.(T) camere,zona Direc`ia * Vând apartament 2 Muncii, et.2,D,68 mp, camere,zona Bulevard, * Vând apartament 4 ultramodern,CT,T,54000 construc`ie nou[,la cheie, camere,D,100 mp, euro neg. Tel: Su:49,20 mp,CT,T,la 0729063978, 0729124687, sarpant[,toate mansarda,36900 euro. ]mbun[t[`irile, CT,T,G, 0744634025.(T) Tel:0729063978, F,P, modificat,zona Calea 0729124687, Na`ionala Stejari, 55000 * Vând apartament 3 0744634025.(T) camere,zona Stejari, et.1, euro neg. Tel: 74 mp, D, CT, T, G+F, 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 2 0744634025.(T) camere,zona Aleea \colii, P, 50000 euro. Tel: et.3, SD, 48 mp, CT, T, 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 4 G+F, P,izola`ie de 10, 0744634025.(T) camere,zona Prim[verii, 37000 euro neg. Tel: modificat 3 camere, 92 * Vând apartament 3 0729063978, 0729124687, mp, et.2, D, multiple camere,zona IRE, 0744634025.(T) imbunatatiri, CT, T, parter, D,70 mp,CT, * Vând apartament 2 G+F, Pret: 55000 euro termosistem,ideal \i camere,zona BCR neg. Tel: 0729063978, spa`iu comercial,40000 Prim[verii,la strad[,et.2, 0729124687, euro neg. Tel: D, mobilat \i utilat, CT, 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) AC, T, G+F, 39000 euro 0744634025.(T) * Vând garsonier[, D , neg. Tel: 0729063978, BCA pe cadre, etaj * Vând apartament 3 0729124687, intermediar,27 mp,cu camere,zona Tiberiu 0744634025.(T) toate ]mbun[t[`irile, 24000 Crudu,et.1,SD,64 mp, * Vând apartament 3 euro. Tel: 0741970570, G+F,P,]ntre`inut,38000 camere,zona ACR 0758301509, euro neg. Tel: Primaverii, parter, 85 mp, 0729063978, 0729124687, 0740582445.(C) apartament de lux cu toate 0744634025.(T) * Vând garsonier[ ,11 imbunatatirile, CT, T, mp,Unirii,parter,cu * Vând apartament 3 G+F, teren de 40 mp, ]mbun[t[`iri,mobilier \i camere,zona Bulevard, 45000 euro neg. Tel: electrocasnice.Pret 12000 0729063978, 0729124687, et.1,65 mp,renovat,CT, euro. Tel:0741970570, AC,50000 euro. Tel: 0744634025.(T) 0729063978, 0729124687, 0758301509, * Vând apartament 3 0740582445.(C) 0744634025.(T) camere,45 mp utili,et.3, * Vând apartament 2 * Vând apartament 4 SD,gaz separat,f[r[ camere D,etaj camere,et.2,SD,65 mp ]mbun[t[`iri,balcon,zona utili,renovat,CT,T,G,F,P, intermediar,51 mp SU, Prieteniei,28000 euro. c[r[mid[, pe mijloc, 2 zona Primaverii Raj Tel: 0729063978, vederi, 2 balcoane, gaz Apa,posibil mobilat, 0729124687, separat, CT, parchet zona 42000 euro neg. Tel: 0744634025.(T) 0729063978, 0729124687, Prim[verii(Pacea) 38500 * Vând apartament 3 euro Tel:0741970570, 0744634025.(T) camere,zona Seconf,et.2, 0758301509, * Vând apartament 4 SD,65 mp,CT,2 bai, 0740582445.(C) camere,zona Primaverii, 43000 euro neg. Tel: * Vând apartament 2 0729063978, 0729124687, et3,D,CT,2 camere D,54 mp,gaz balcoane,G+F,88mp, 0744634025.(T)


Publicitate Mar`i, 27 octombrie 2009 ]mbun[t[`iri, zon[ Crudu.Pre` 18000€ central[. 53000 euro Tel: negociabil.Tel. 0741970570, 0758301509, 0741497829.(A) 0740582445.(C) * Vând garsonier[ confort * Vând apartament 3 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` camere SD, etaj * Vând apartament 2 24.000euro negociabil. intermediar, f[r[ camere SD,etaj Tel.0741497829.(A) ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, (Fidelio). 45000 euro Tel: * Vând apartament 2 0741970570, 0758301509, camere, decomandat, zona Calea Na`ional[ 56mp,et.4,cu imbun[t[`iri, 0740582445.(C) (Stadion) 43000 euro posibilitati de mansardare negociabil Tel: * Vând apartament 3 Str Armeana.Pre` 42000 0741970570, 0758301509, camere SD, etaj euro negociabil.Tel 0740582445.(C) intermediar, BCA pe 0741497829.(A) * Vând apartament 2 cadre, zona Prim[verii * Vând apartament 2 camere D,etaj (restaurant Iorgu) 43000 camere,47mp,decomandat intermediar, 54 mp, zona euro sau schimb cu ,zona Bucovina. Pre` Prim[verii (Rotunda) apartament 2 camere sau 38.000 euro neg 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel: garsonier[ 0741970570, 0758301509, Tel.0741497829.(A) Tel:0741970570, 0740582445.(C) * Vând apartament 3 0758301509, 0740582445 camere ,decomandat, * Vând apartament 4 parter,zona C.Na`ional[. * Vând apartament 2 camere, etaj intermediar, Pre` 41000euro neg. camere,SD,parter,Stefan BCA pe cadre, 87mp, cu Tel.0741497829.(A) Luchian,34000 euro. Tel: ]mbun[t[`iri zona 0741970570, 0758301509, Bucovina. 55000 euro sau * Vând apartament 2 0740582445.(C) schimb cu apartament 2 camere,70mp,CT,moderni camere \i diferen`[ Tel: zat,semimobilat,Et.4 din * Vând apartament 3 0741970570, 0758301509, 8,zona C.Na`ional[ Pre` camere D,et 2 ,56mp,zona 0740582445.(C) 50000euro neg. Izvoarelor,40000 euro. Tel.0741497829.(A) Tel: 0741970570, * Vând apartament 4 0758301509, camere, zon[ central[, * Vând apartament 2 0740582445.(C) BCA pe cadre, 90mp utili, camere decomandat, 2 balcoane, teras[, gaz 50mp,et4,modernizat cu * Vând apartament 3 separat, CT. 75000 euro toate imbun[t[`irile camere SD, etaj sau schimb cu apartament CT,zona Independen`ei. intermediar, c[r[mid[, 3 camere Tel: 60mp, pe mijloc, la soare, 0741970570, 0758301509, Pre` 30000euro .Tel 0741497829.(A) zona \tefan Luchian. 0740582445.(C) 45000 euro negociabil * Vând apartament 2 Tel: 0741970570, * Vând garsonier[, camere ,decomandat,cu 0758301509, conf.2, 22mp,Et.1,Pre` multiple imbun[t[`iri,zon[ 0740582445.(C) 15200euro neg.Tel. central[ Pre` 51000euro 0741497829.(A) negociabil. Tel. * Vând apartament 3 camere D, etaj * Vând garsonier[,26mp, 0741497829.(A) intermediar, 67 mp, BCA et4,cu imbun[t[`iri(gresie, * Vând apartament 3 pe cadre, f[r[ faian`[,termopan)Tiberiu camere,70mp,decomandat ,cu ]mbun[t[`iri,CT;;,Et.3, AGENDA IMOBILIAR| zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) separat,central[ termic[, etaj 6 din 10,35000 euro. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,d]n care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp ,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4, sarpanta, str |tefan Luchian. Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,70mp ,et.4,zona Parcul Tineretului. Pre` 33.000 euro/neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 4camere,decomandat,et2,f [r[ imbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Pia`a Mare.Pre` 75000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de

suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \erpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, cu balcon (beci), ]mbun[t[`iri, gaz separat, pre` 22.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \erpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucovina (vis-a-vis Lic. Economic), s. 45 mp, et. 1, pre` 29.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2

camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii (Mall), s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 43.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Izvoarelor, s. 50 mp, SD, et. 4, pre` 23.800 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei (vis-a-vis C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând urgent apartament cu 2 camere, zona Prim[verii (APA GRUP), s. 46 mp, SD, et 1, pre` 29.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucecea, s. 55 mp, D, et. 3, toate ]mbun[t[`irile, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro.Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tudor Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), s. 30 mp, D, et. 2, pre` 85.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

11

toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina (Biserica Trei Ierarhi), et. 2, D, s. 60 mp, toate ]mbun[t[`irile, mobilat, pre` 49.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[veni, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis \coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Marchian, et. 3, D, s. 82 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu (\coala nr. 14), et. 1, D, s. 67 mp, gaz separat, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, D, s. 70 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp,

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C


Publicitate 12

Mar`i, 27 octombrie 2009

D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000l ei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu,

* Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260)

utilit[`ile, 1300 mp, curte amenajat[, la strad[, 230000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ din c[r[mid[ Baisa, la ro\u, garaj, 400mp teren, 65.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni, suprafa`[ dreapt[, 1100E/ha.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V)

* Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, * Vând 700mp teren 317mp teren drept, 70.000 Agafton, 20ml, lei.Tel. 0748/115.912.(V) 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând magazin termopan, zona Sucevei, * Zona Tex Club, 3C * Vând teren ANL 32mp, complet utilat, grup Bucovina, toate utilit[`ile, SD, etaj intermediar, sanitar, sistem de 70E/mp.Tel. caramid[ 63.9mp, far[ supraveghere, G+F+ 0744/530.803.(V) ]mbun[t[`iri . Pret AC, ap[, curent, 10.000 .47.000euro/neg.Tel E.Tel. 0748.115.912.(V) * Vând 30 ha teren zona :529102, 0752310402, Tru\e\ti, la strad[, 40.000 0752310403. * Vând cas[ nou[ zona E.Tel.0744/530.803 Petrom-Ia\i, P+E+M, 6 * Zona Pia`a Mare, 4C camere, 2 b[i, la cheie, * Vând teren parcelabil, D, et.3, 90mp.Pret 70.000 500mp teren, Catamarasti,500-1000mp, euro/neg.Tel: 529102, 150.000E.Tel.0748/115.9 curent, intravilan, 10E/ 0752310402, 0752310403 12, 0231/511.444.(V) mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Zona Grivi`a ,4C SD, * Vând 730mp teren * St[uceni, cas[ nou[, et. 4, 88mp, fara Hudum, ]ntre case, ap[, curent, canalizare, ]mbun[t[`iri .Pre` 11.500E.Tel.0748/115.91 1.300mp teren, 25.000 58.000euro/neg. 2, 0231/511.444.(V) E.Tel. 0748/115.912.(V) Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Vând cas[ nou[ * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp Biserica Lipovenean[, la * Zona Bulevard, 4C D, teren, 8000E neg.Tel. cheie, 3 camere, baie, et.3, bloc de caramid[, 0748/115.912.(V) buc[t[rie, demisol mare, 89mp. Pre`: 80.000 400mp teren amenajat, euro/neg. Tel: 529102, * Drumul T[tarilor, cas[ foi\or, 65.000E.Tel. 0752310403, nou[ din BCA, 0744/530.803.(V) 0752310402.(95) termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, * Vând spa`iu comercial * Zona Bucovina, 4C D, C.Na`ional[, vad excelent, 41.000E. Tel. et.3, 77.03mp, bloc din 0748/115.912, 150mp, renovat, toate caramid[. Pre`: 65.000 0231/511.444.(V) utilit[`ile, grup sanitar, euro/neg Tel: 529102, 180.000E.Tel. 0752310402, 0752310403 0744/530.803, * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil. 0231/511.444.(V) Tel. 0744/530.803.(V) + Case, terenuri * Vând 800mp teren la * Vând 2 spa`ii de 60mp * V^nd teren 14100 mp, strad[ la intrare ]n deschidere la BT-SV 47 Tulbureni, toate utilit[`ile, Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. m, \i 7200 mp deschidere 15.000E.Tel. 0744/530.803.(V) la BT-SV 180 m, ambele 0749/09.38.38.(V) ]n zona Hudum, * Vând garaje pe teren * Vând cas[ cu etaj 0746.261.466. (1496-p) proprietate, zona Bulevard, la strad[, toate Prim[verii, 8500E.Tel. * Vând cas[ 93 mp, f[r[ utilit[`ile, 350mp teren, 0748/115.912.(V) teren, str. I.C.Br[tianu pretabil[ \i pentru o nr.14, 3 camere, afacere.Tel. * Vând 121mp spa`iu magazie, beci. Tel\efon: 0744/530.803.(V) comercial zona Select, 0745323013.(1596-6) 130.000 E.Tel. * Vând cas[ b[trâneasc[ * Vând cas[ + teren 2,8 cu 1200mp teren Alex. cel 0748/115.912.(V) ari, comuna Ripiceni, pre` Bun, zon[ lini\tit[, * Vând 250mp spa`iu convenabil. Telefon: 65.000E.Tel. comercial zona Unirii, 0763185520.(1591-10) 0748/115.912.(V) 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând urgent teren 600 * Vând 860mp teren mp ]n zona Alfa-Land, Bulevard, toate utilit[`ile, * Cas[ nou[, zona terenul este intabulat. 70E/mp.Tel. Bucovina, P+M, toate Telefon: 0745144835; 0744/530.803.(V) utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 0745016768.(1585-2) mp teren, 150.000E. Tel. * Vând cas[ c[r[mid[, 0748/115.912.(V) * Vând teren intravilan ]n Biserica Lipovenean[, Curte\ti, 1900mp, 25ml, 140mp, 4 camere, 2b[i, * Vând spa`iu comercial teren drept, 7E/mp.Se 600mp teren, 45.000E. 52mp, zon[ central[, vinde \i parcelat, 900mp, Tel.0744/530.803.(V) amenajat, 45.000E.Tel. 6300E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ la 0749/093.838. (V) cheie, zona Alexandru cel * Vând 12 parcele a cate Bun, P+M, 80mp, 3 * V^nd cas[ nou[, la 1000 mp fiecare, zona camere, CT, T, toate cheie, \oseaua Ia\ului, Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 150mp teren,

deosebit[, se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land, utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren,zona Pu\kin, 500 mp, deschidere de 20 ml, 20000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com.Ungur eni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând ]n zona S[venilor, cas[ construc`ie nou[,toate utilit[`ile,CT pe lemne, T,G+F,P,living+terasa, 80 mp,teren 250 mp, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[,zona Bulevardul Mihai Eminescu,450 mp,la strad[,8,5 ml deschidere,2 camere,locuibil[,CT,5000 0 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* 5000 mp,]n spate la ANL Bucovina,50 m deschidere, 5 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150mp utili,500mp teren, mobilat[, toate utilit[`ile, zon[ lini\tit[,sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 85000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând cas[ in Boto\ani, 198mp,456mp teren,zon[ central[. Pre` 350000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani* Vând spa`iu comercial Ia\i.Pre` 25Euro/ mp zona G[rii. Tel: 0741970570, 0758301509, negociabil.Tel. 0741497829.(A) 0740582445.(C) * Vând teren 2700 ]n * Vand spatiu 125 mp,Autogara,1000/mp+T Ipote\ti, deschidere 19ml,]ntravilan. Pre` VA. Tel: 0741970570, 7euro/mp neg. Tel. 0758301509, 0741497829.(A) 0740582445.(C) * 2700 mp Leb[da,19 m deschidere la \osea, 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 17000 mp Leb[da,40 m deschidere la [osea,10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C) * 5000 mp Leb[da,50 m deschidere la drum de acces,7 euro/mp, sau parcelat 10 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445

* Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea Pre` 28Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 64 00mp, ]ntravilan,deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* 730 mp Hudum, 13,5 m latime,19 euro /mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* 3600 mp,str.Ion Creang[,40 m deschidere, 50 euro/mp sau parcelat 60 euro/mp. Tel: 0741970570, 0758301509, 0740582445.(C)

* Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* 27 ha C[t[m[r[\ti Deal, pretabil pt constructii, 250 m deschidere, 1 euro/mp, sau parcelat 1,5 euro/mp. Tel: 0741970570,

* Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)


Publicitate Mar`i, 27 octombrie 2009 * Vând teren ]ntravilan, loturi de 1800-1500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10 euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, ]ntravilan,deschidere 20 ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile, zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Coz]nda Leb[da Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se v]nde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp( ]n doua loturi de 10.000 si 20.000mp, ]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 5euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\tiDeal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda BucovinaCurte\ti.Pre` 62euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe, beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,intravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren,intravilan,

1800mp,]n Agafton,com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600mp intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp, toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/mp .Tel.0741497829.(A)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 75.000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie,garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2x1000 mp,zona Ci\mea.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 8000mp, zona Gar[.Pre` 200euro /mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona Calea National[.Pre` 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 6400mp, zona Bulevard,deschidere 80ml.Pre` 200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:98.000euro * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate neg.TEL: utilit[`ile.Pre` 75.000euro 0729062022.(N) neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. * Vând teren 900mp, * Vând teren ,zona intravilan in Or[\eni-Deal Victoria cu teren. Pre`: Bulevard,plan1,20000mp. 71.000euro.TEL: Pre` 13.000lei. Tel. Tel 0729062022.(N) 0729082022.(N) 0741497829.(A) * Vând teren ,zona * Vând teren 472mp,19,5 * Vând cas[ ,zona T[tari,plan1,parcelabil, C.DEAL,finisaje ml deschidere ,cu toate 5000mp.Pre` 45euro/ moderne,p+1,izola`ie utilit[`ile,str.P.Rare\ Pre` mp.Tel 0729062022.(N) exterioar[,geam lemn 138euro/mp neg.Tel. stratificat,la cheie, 140 0741497829.(A) * Vând teren ,zona mp+500mp de teren.Pre` Rediu,5 hectare.Pre` * Vând spatiu comercial 60000euro.Tel 1,5euro/mp.Tel 147mp,]n zona Stadion. 0729062022.(N) 0729062022.(N) Pre` 1000euro/mp * Vând cas[ 170mp,zona * Vând teren agricol ]n negociabil.Tel Baisa cu teren Boto\ani,2000 hectare la 0741497829.(A) 500mp.Pre` 65.000euro 2000E/ha.Tel * Vând spa`iu comercial, neg .Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) 40mp,zona C.Na`ional[ * Vând cas[ 170mp,la * V[nd teren,zona Pre` 750euro/mp neg. cheie,garaj,porti cu Bulevard,1000mp la Tel.0741497829.(A) actionare prin 100euro/mp neg.Tel * Vindem terenuri telecomanda, zona Baisa 0729062022.(N) agricole, p[duri, iazuri, cu teren 500mp.Pre` * Vând teren ,zona Calea cabane pe raza jud. 100.000euro neg .Tel Na`ional[,1100mp,toate Boto\ani, case cu terenuri 0729062022 Vând cas[ ]n mediul rural ]n 190mp,zona Alfa Land cu utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) aproprierea ora\ului teren 500mp,toate Boto\ani \i ferme utilit[`ile. Pre` 80000euro * Vând spa`iu comercial, agrozootehnice utilate .Tel 0729062022.(N) zona IRE cu 80mp.Pre` dup[ normele europene \i * Vând cas[ ]n Boto\ani, 100000euro.Tel populate. Pre`uri 0729062022.(N) zona central[ cu teren negociabile. Rela`ii la 930mp.Pre` 75.000euro telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, neg.Tel 0729062022.(N) zona }. Traian,84mp.Pre` * Vând teren la Hudum. 56000euro.Tel Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la * Vând cas[,zona 0729082022.(N) C[t[m[r[\ti Deal,P+E, telefon: 0748281959.(R) 750mp teren.Pre` 42000 * Vând spa`iu comercial, * Vând teren la Leb[da. euro.Tel 0729062022.(N) zona 0, cu 120mp.Pre` Pre` 10 euro/mp. Rela`ii la 2000euro/mp.Tel * Vând cas[ ]n Str. telefon: 0748281959.(R) 0729062022.(N) Plopilor cu teren, * Vând teren ]n zona modern[. Pre`:98.000euro * Vând spa`iu comercial, Popa |apc[, Fs = 25/40 neg. Tel: 0729062022.(N) zona Plus,240mp.Pre` m, St = 1100 mp, ,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. parcelabil, 80 euro/mp, Victoria cu teren.Pre`: negociabil. Rela`ii la * Vând spa`iu comercial, 71.000 euro.Tel: telefon: 0748281959.(R) zona Bulevard,200 0729082022.(N) mp.Pre` 1600euro/ * UREGNT! Vând cas[ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona nou[ ]n com. Ungureni, C.DEAL,finisaje loc. M. Viteazu, din * Vând spa`iu comercial, BCA, Sc = 110 mp, St = moderne,p+1,izola`ie zona Prim[verii,100 1000 mp, 8 camere, garaj, exterioar[,geam lemn mp.Pre` 1500euro/ mp.Tel 0729062022.(N) stratificat,la cheie, 140 beci, vie. Pre`: 35.000 * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302 mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185)

* Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euroneg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren

13

aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

0740.413.969 Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA TRANSPORTATORILOR


Publicitate 14

Mar`i, 27 octombrie 2009

529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/ mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren

intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, * Zona M[n[stirea front stradal 11m, acces Doamnei 2 loturi de teren utilit[`i edilitare, curent intravilane a c^te 4500mp. electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Pre` 6euro/mp Tel: 529102, neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402, 0752310402(310); 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp

ANUN~ CONCURS Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani, organizeaz[ ]n data de 09.11.2009, ora 09:00, la sediul institu`iei, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de: inspector de specialitate (economist). Anun`ul de organizare a concursului, condi`ii de participare \i bibliografia sunt afi\ate la sediul DGASPC Boto\ani, str. M Gorki nr.4. Detalii suplimentare se pot ob`ine zilnic la num[rul de telefon 0231-537993 la Serviciul resurse umane salarizare astfel: Luni- Joi ]ntre orele 08.0016.00, Vineri ]ntre orele 08.00-13.30.(1598-2)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel :

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(5) * Primesc ]n gazd[ tineri Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

c[s[tori`i, Prim[verii, str. Aleea Scurt[, 0742114810.(1593-6)

euro/lun[ \i o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A)

* Primesc fete ]n gazd[, zona stadion, condi`ii foarte bune. Telefon: 0757969101.(1592-4)

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere o camer[ la o fat[ ]n apartament 2 camere pe str. S[venilor, pre` negociabil. Telefon: 0755467342.(1588-3) * Ofer – ]nchiriere apartament 2 camere, mobilat \i utilat, zona Grivi`ei. Pre` 150 Euro. Telefon: 0729649360.(1581-3) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/ lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Pietonal Unirii, 60mp, 10E/mp. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,7e/mp.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663)

* Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` * Ofer spre ]nchiriere 500euro/lun[, pretabil hal[ de 600mp zona indus- cabinet medical, frizerie, trial[.Tel. birou etc. Tel: 529102, 0744/530.803.(V) 0752310403, 0752310402 * }nchiriez spa`ii comer* Ofer spre ]nchiriere ap ciale zona Prim[verii, cu 2C SD,parter, zona industrial[, zon[ cen- nemobilat, CT, zona tral[ Tel: 0741970570, Colonel Tomoroveanu. 0758301509, Pre`: 120Euro/ luna, 0740582445.(C) anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, * }nchiriez spatiu 60 0752310402 mp,Octav Onicescu, 300 /luna. Tel: 0741970570, * Ofer spre ]nchiriere 0758301509, A2CD,par`ial mobilat, 0740582445.(C) CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere,D,et 3luni plus o garan`ie de intermediar,Bucovina,300/ 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 luna. Tel: 0741970570, 0758301509, * Ofer spre ]nchiriere 0740582445.(C) 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n * }nchiriez spatii comerzona lini\tit[, curte . Pre` ciale ]n zone centrale, :250 euro/luna. Plata (C.Nationala,zona anticipat[: 3luni. Tel: Mall,Select). Tel. 529102, 0752310403, 0741497829.(A) 0752310402 * }nchiriez apartamente 2 * Ofer spre ]nchiriere camere,nemobilate,zona spa`ii pentru sediu de Prim[verii \i I.Tr[ian. Pre` 100euro/lun[ \i 130 birouri, 60mp respectiv

25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (5) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

ANGAJ|RI * Angajez personal calificat (care a mai lucrat ]n domeniu) pentru sp[l[torie auto. Telefon: 0740026104; 0751706730.(1594-6)

CONDOLEAN}E

! Familia Carmen \i Cristian Roman este alaturi de Ecaterina \i Claudiu Nicul[es la greaua încercare pricinuit[ de trecerea în nefiin`[ a celor care le-a fost tat[ \i socru, EUSEBIU SAUC{. Sincere condolean`e!(2)

! Colectivul IJPF Boto\ani este al[turi de colegul FLORIN CIOVIC{ la trecerea ]n nefiin`[ a mamei \i-i transmite sincere condolean`e. Dumnezeu s-o ierte!(2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Mar`i, 27 octombrie 2009

Ciud[`eniile Z[vorancei, dezv[luite de fosta menajer[ }n plin scandal cu Simona Sensual, Oana Z[voranu (foto) prime\te un cro\eu sub centur[, de la una dintre fostele ei angajate. Este vorba despre Livia Ilie\, femeia care i-a fost Oanei menajer[ pân[ ]n luna august a acestui an. Fosta angajat[ a declarat pentru Cancan c[, pur \i simplu, nu a mai putut tolera modul ]n care \efa se purta cu ea. Livia sus`ine c[, ]nainte de a intra ]n casa Oanei, era obligat[ s[ ]\i ung[ talpa pantofilor cu o

solu`ie dezinfectant[, dar cel mai mult o deranja ]ns[ faptul c[ trebuia s[ aib[ grij[ de pisica \efei, Marty. Trebuia s[i fac[ manichiura motanului odat[ la trei zile. Pentru ca r[zbunarea s[ fie complet[, exmenajera d[ din cas[, m[rturisind una dintre fixa`iile Queridei. „Purta o singur[ dat[ lenjeria intim[, apoi m[ punea s[ o arunc. Nu m[ ]nduram, c[ erau foarte fine, multe le-am luat la mine acas[”, a conchis fosta angajat[. „

Gina Pistol gânde\te ca un b[rbat Oricât de dulce ar fi ]mp[carea, Gina Pistol r[mâne cu picioarele pe p[mânt \i nu se las[ dus[ de valul m[riti\ului. }n pofida din ce ]n ce mai deselor specula`ii legate de c[s[torie, vedeta nici nu se gânde\te la acest pas. Motivul? Iepura\ul nu vrea s[ zboare din paginile revistelor direct ]n haine de so`ie \i, implicit, de mam[. Ba, mai mult, Gina \i-a dezvoltat chiar o veritabil[ fobie legat[ de acest lucru. „M[

uit ]n jurul meu \i fetele de seama mea se m[rit[, fac copii... Pe mine m[ cam sperie treaba asta, fiindc[ realizez c[ trec ]ntr-o alt[ etap[ a vie`ii. Am ]nceput s[ gândesc ca un b[rbat, mi-e fric[ pân[ \i de c[s[torie”, a declarat tân[ra ]n emisiunea „Stele sub lup[” de pe Antena 2. Cât despre ]mp[carea cu iubitul infidel, explica`ia e banal[. „Cu bune \i cu rele, este totu\i al meu”, a explicat iepura\ul. „

Ana Maria Prodan a schimbat peste 40 de locuin`e Vedet[ TV, agent FIFA \i femeie de afaceri, Ana-Maria Prodan este, f[r[ ]ndoial[, o persoan[ extrem de activ[. Tocmai din acest motiv, ]n ultimii ani, a schimbat nu mai pu`in de 40 de locuin`e, a aflat Replica Vedetelor. Potrivit sursei citate, Sexy-Impresara a stat ]n \ase case din Las Vegas, una ]n Germania, una ]n Belgia, \i ]n nenum[rate apartamente din România \i din str[in[tate,

cu chirie. De ceva vreme ]ns[, \i-a g[sit ]n sfâr\it lini\tea ]n casa ]n care locuie\te \i acum, cu so`ul ei, Lauren`iu Reghecampf. Este vorba despre o impresionant[ vil[ din Snagov, estimat[ la aproximativ 700.000 de euro. Ana-Maria ]mparte cei 1.500 de metri p[tra`i cu partenerul ei de via`[, cu cele dou[ fete ale ei, Rebecca \i Sarah, cu b[ie`elul lui Reghe, Luca, \i cu Lauren`iu Jr., poreclit „Bebe”. „

Jennifer Aniston, ]ngrozit[ de injec`iile cu botox Frumoasa actri`[ Jennifer Aniston, care este foarte apreciat[ pentru lookul ei tineresc ]n ciuda faptului c[ are 40 de ani, a declarat c[ este ]ngrozit[ de injec`iile cu botox \i de opera`iile estetice. De\i a recunoscut c[ a apelat \i ea o dat[ la injec`ii cu botox, Jennifer a povestit c[ nu a fost deloc ]ncântat[ de rezulta-

te. Mai mult, actri`a ur[\te felul cum aceste interven`ii transform[ tr[s[turile fe`ei, l[sând chipul f[r[ expresivitate. „Te ui`i la unele femei câteodat[, ]`i dai seama c[ nu sunt chiar tinere, dar nu po`i aprecia ce vârst[ au. Au o ]nf[`i\are rigid[ \i pe fa`a lor nu se mai vede nicio urm[ de c[ldur[”, a declarat Jennifer. „

Horoscop E Berbec

K Balan]\

}n cadrul unei reuniuni, v[ face`i remarcat \i s-ar putea s[ cuceri`i inima unei persoane deosebite. V[ sf[tuim s[-i acorda`i aten`ie, pentru c[ este posibil s[ lega`i o prietenie de durat[. Ar fi bine s[ asculta`i sfaturile prietenilor apropia`i.

Zi favorabil[ rela`iilor sentimentale. De asemenea, v[ pute`i afirma ]n societate. V[ recomand[m s[ fi`i prudent la serviciu \i ]n afaceri. S-ar putea s[ ave`i probleme cu banii, dar tot reu\i`i s[ ie\i`i cu prietenii.

F Taur

Ave`i probleme financiare, motiv pentru care sunte`i indispus. V[ sf[tuim s[ nu ]ncepe`i activit[`i noi. Nu v[ ocupa`i ast[zi de afaceri, ca s[ nu ave`i surprize nepl[cute! }n rela`iile sentimentale, totul este ]n regul[, ceea ce v[ men`ine moralul ridicat.

Zi favorabil[ pentru ]ntâlniri cu prietenii. }n familie, v[ bucura`i de armonie, dar nu este exclus s[ ave`i probleme cu s[n[tatea. Dup[-amiaza s-ar putea ca o rud[ mai ]n vârst[ s[ v[ ]mprumute o sum[ pe care i-a`i cerut-o mai demult.

G Gemeni Diminea`a s-ar putea s[ fi`i impulsiv \i s[ jigni`i o femeie. Nu este o zi bun[ pentru examene \i de afaceri. Dup[-amiaza ave`i ocazia s[ petrece`i momente pl[cute ]mpreun[ cu persoana iubit[. V[ sf[tuim s[ fi`i mai prudent.

Bebelu\a Oana, `epuit[ de taximetri\ti Dup[ o mini-vacan`[ de vis petrecut[ ]n paradisul b[ilor termale din Spania, bebelu\a Oana Ioni`[ (foto) a avut parte de o surpriz[ nepl[cut[ la ]ntoarcerea ]n `ar[. Vedeta a luat un taxi din zona Aeroportului Interna`ional „Henri Coand[”, ]ns[ când s-a uitat spre aparatul de taxat, a r[mas \ocat[ s[ vad[ tariful de 3.5 lei/km. „}n câteva minute aparatul ]mi ar[ta 70 ron, adic[ 700.000 lei vechi. E incredibil, când pe criz[, toat[ lumea se zgârce\te \i se plânge de datorii, ca o companie de taxiuri s[ jefuiasc[ pe fa`[ clientul. |oferul se scuz[ politicos c[ ]n ciuda faptului c[ totul s-a ieftinit, patronii de la Fly au m[rit tariful. Motivul - carburan`ii nu s-au ieftinit... incredibil!”, declar[

15

H Rac Sunte`i melancolic \i s-ar putea s[ nu lua`i cele mai bune decizii. Este posibil s[ vi se propun[ asocierea ]ntr-o afacere. V[ recomand[m s[ nu v[ gr[bi`i. Dac[ sunte`i mai atent la rela`iile sentimentale, pute`i petrece o sear[ romantic[.

L Scorpion

M S\get\tor Diminea`a face`i cuno\tin`[ cu o femeie care va juca un rol important ]n via`a dumneavoastr[. V[ sf[tuim s[ fi`i mai atent la serviciu, pentru c[ sunte`i predispus la gre\eli. Rela`iile cu persoana iubit[ sunt foarte bune.

N Capricorn Sunte`i ]ntr-o form[ intelectual[ foarte bun[, care v[ influen`eaz[ favorabil rela`iile cu cei din jur. Ave`i succes ]n societate \i ]n afaceri. Sunt \anse ca o femeie s[ v[ propun[ o colaborare pe termen lung.

O V\rs\tor Diminea`a cump[ra`i un obiect important pentru familie, spre bucuria partenerului de via`[ La serviciu, este posibil s[ apar[ o problem[ neprev[zut[, din cauza c[reia r[mâne`i peste program. Seara o petrece`i ]ntr-un mod pl[cut.

I Leu

Ave`i succes ]n afaceri, dar sunte`i nevoit s[ face`i mai multe drumuri scurte. V[ ajut[ foarte mult o femeie care v[ apreciaz[ corectitudinea. Dup[-amiaza v[ lovi`i de o problem[ sentimental[, dar o rezolva`i repede. P Pe[ti Este posibil s[ ave`i dificult[`i ]n J Fecioar\ rela`iile parteneriale. V[ sf[tuim s[ Sunte`i foarte apreciat la serviciu, fi`i calm \i s[ nu refuza`i dialogul. datorit[ ini`iativelor inspirate. Du- Fi`i mai explicit când vorbi`i cu p[-amiaza trebuie s[ lua`i o decizie partenerul de via`[, pentru a evita serioas[ ]n ceea ce prive\te rela`iile un conflict! Dup[-amiaza primi`i cu persoana iubit[. Asculta`i-v[ in- ni\te bani pe care ]i a\tepta`i de câtui`ia \i nu ve`i gre\i! teva zile.

Bancul zilei revoltat[ Oana pe blogul s[u. Blonda subliniaz[ c[ nu banii sunt problema, deoarece ]\i permite s[ pl[teasc[ un taxi, ci diferen`a dintre ofert[ \i pre`ul ridicat care nu se justific[. „ Mar`i, 27 octombrie

LEG{MÂNTUL T{CERII Un cuplu decide s[ fac[ un leg[mânt al t[cerii. Cum, ]ntr-o sear[, b[rbatul ]\i aduce aminte c[ trebuia ca so`ia s[-l trezeasc[ la 5.00 diminea`a pentru a pleca ]ntr-o c[l[torie de afaceri \i nevrând s[ fie

primul care rupe t[cerea, ]i scrie un bilet nevestei: „Te rog, treze\te-m[ la cinci“. }l las[ ]ntr-un loc unde \tie c[ femeia o s[-l vad[ \i se duce la culcare. }n ziua urm[toare, omul se treze\te pe la 9.00, foarte nervos. Când d[ s[ vad[ de ce so`ia nu l-a trezit, g[se\te un bilet: „Este ora cinci“.

O RE~ET{ PE ZI 07.45 - 08.55 Tele’Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 TU ALEGI (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.30 |tirile Tele’M (d) 18.30 - 18.40 Calendarul

zilei, Horoscop, Promo 18.40 - 19.00 Spune-mi o poveste! 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]) 20.00 - 21.00 TU ALEGI (d), emisiune electoral[. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]) 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele’M (d) 22.15 - 22-30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d) 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele’M (r) 00.15 - 07.45 ID POST

VARZ{ DULCE CU SOS DE RO|II |I SMÂNTÂN{ Ingrediente: o varz[ mic[, o ceap[, un morcov, patru-cinci linguri ulei, dou[ ro\ii, patru linguri smântân[, sare, piper, foaie de dafin, m[rar \i p[trunjel verde. Mod de preparare: Da`i pe robot varza \i ceapa. C[li`i ]n ulei, ad[uga`i morcovul feliat, condimenta`i. Când scade sucul propriu, ad[uga`i o cea\c[ de ap[, l[sa`i s[ sca-d[. }ntre timp, preg[ti`i sosul. Da`i pe r[z[toare ro\iile, da`i un clocot cu sare, piper \i foaie de da-

fin. Trece`i sosul prin sit[, ad[uga`i smântâna, l[sa`i dou[-trei minute s[ se omogenizeze. Ad[uga`i sosul ]n varza fiart[, l[sa`i pe flac[r[ pentru dou[-trei minute. Pres[ra`i cu m[rar \i p[trunjel verde. Servi`i cu ochiuri \i m[m[ligu`[.


CMYK

Eveniment 16

Mar`i, 27 octombrie 2009

E.ON Gaz ne d[ asigur[ri c[ nu vor fi probleme la iarn[ Furnizorii de utilit[`i ne dau asigur[ri c[ nu vor fi probleme ]n aceast[ iarn[ \i c[ boto\[nenii nu vor avea nepl[ceri din partea lor. Dup[ ce conducerea Termica \i primarul C[t[lin Flutur i-au anun`at pe boto\[nenii c[ nu au niciun motiv s[-\i fac[ probleme ]n ceea ce prive\te capacitatea societ[`ii de termoficare de a livra c[ldur[ abona`ilor sistemului centralizat, a venit rândul unui alt furnizor de utilit[`i s[ dea asigur[ri ]n acest sens. Astfel, E.ON Gaz a anun`at c[ a finalizat procedura de ]nmagazinare a gazelor naturale necesare pentru sezonul rece. „}n sezonul rece, din cauza temperaturilor sc[zute, consumul de gaze naturale cre\te foarte mult. Aceast[ cerere de gaze naturale este mai mare decât volumele disponibile din produc`ia curent[ intern[ sau extern[ de gaze. Astfel, este necesar s[ procur[m ]n avans atât din surse interne, cât \i din surse de import cantitatea necesar[ de gaze naturale \i, de asemenea, s[ o ]nmagazin[m ]n depozitele subterane. Aceste cantit[`i vor fi ex-

trase din depozite pentru a acoperi vârful de consum ]n perioada de iarn[”, a declarat Corneliu Zai`, purt[torul de cuvânt al E.ON Gaz. Volumul gazelor naturale ]nmagazinate de E.ON Gaz România ]n acest an este de aproximativ 625 milioane de metri cubi, valoarea investi`iei ridicându-se la circa 460 milioane de lei. „Aceasta reprezint[ o investi`ie imens[ a companiei noastre pentru a r[spunde cerin`elor \i a\tept[rilor clien`ilor s[i privind asigurarea cantit[`ilor necesare de gaze naturale pentru ]nc[lzirea locuin`elor ]n sezonul rece”, a completat Zai`. }n mod normal, cantitatea de

Prim[ria nu mai are terenuri pentru tineri Tinerii care \i-au depus dosare prin ANL pentru terenuri vor mai avea de a\teptat ceva timp. Asta pentru c[ municipalitatea nu mai dispune de terenuri care s[ fie repartizate tinerilor de pân[ ]n 35 de ani care au solicitat un loc pentru cas[. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ spune c[, ]n ciuda acestui fapt, sute de familii de tineri \i-au depus dosar pentru teren prin ANL. „Terenuri pentru tineri nu mai sunt deocamdat[. Doar dac[ le prelu[m pe cele de la armat[ vor mai fi. Sunt vreo 200-300 de solicit[ri. Cei care au dosar ANL, de exemplu, pot s[ opteze pentru locuin`e prima dat[. Dac[ ]ntre timp aceste familii primesc teren, atunci nu mai au dreptul s[ opteze pentru locuin`e. Ei mai au oricum de a\teptat”, a ad[ugat viceprimarul municipiului Boto\ani. Mai mult, dac[ ]naintea depunerii dosarului pentru teren de construc`ie, cei ]n cauz[ au avut cerere depus[ pentru ANL, perioada scurs[ de atunci se consider[ vechime. Prim[ria nu a mai repartizat loturi de teren gratuite pentru tineri de doi ani, iar de la apari`ia legii

15 din 2003, care stabile\te cadrul legal de acordare a acestor terenuri, la nivelul municipiului Boto\ani au fost repartizate ]n jur de 50 de loturi ]n mai multe zone din ora\, respectiv Bucovina, Ion Creang[, Ci\mea. „}n ultimii doi ani, prim[ria nu a mai dat terenuri tinerilor cu folosin`[ gratuit[, pentru c[ nu am mai avut de unde. Pe loturile care au fost date sunt f[cute locuin`e, unele sunt gata, la unele mai au de lucru. }ntr-un singur caz, un beneficiar a renun`at pentru c[ nu a avut posibilitatea s[ construiasc[ casa”, a precizat viceprimarul C[t[lin Alexa. Potrivit legii, tinerii care primesc teren gratuit de la prim[rie au obliga`ia ca ]ntr-un an de la primirea reparti`iei s[ ]nceap[ construc`ia casei. „Aceste familii au \i posibilitatea s[ cumpere terenul. Vânzarea terenului se stabile\te prin expertiz[ tehnic[. Pân[ la aceast[ dat[ nu avem nicio cerere pentru achizi`ie de terenuri date ]n folosin`[ gratuit[ tinerilor”, a ad[ugat viceprimarul Alexa. (L[cr[mioara Lupa\cu)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

27 M † ) Cuv. Dimitrie cel nou de la Bucure\ti; Sf. Mc. Nestor; Sf. Procla, so`ia lui Pontiu Pilat 28 M Sf. Mc. Terentie, so`ia sa Neonila \i cei 7 fii; Cuv. |tefan Savaitul \i Firmilian; Sf. Ierarh Dimitrie al Rostovului 4,2877 lei

2,8513 lei

Ziua: 180C

Noaptea: 80C

gaz ]nmagazinat[ de E.ON ar trebui s[-i fereasc[ pe clien`ii acestei companii, printre care \i boto\[nenii, de o nou[ eventual[ criz[ a gazului rusesc, a\a cum a fost anul trecut. (Bogdan Caliniuc) PUBLICITATE

Evenimentul de Botosani nr.1471  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1471  

Ziarul orasului tau!