Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 245 (1466) • Miercuri, 21 octombrie 2009 • 16 pagini

Clase ]n care elevii tremur[ de frig

Aproximativ 1.500 de elevi ]nva`[ ]n frig la Grupul |colar „Alexandru Vlahu`[” din |endriceni. De\i s[pt[mâna trecut[ se d[deau asigur[ri c[ toate unit[`ile \colare sunt aprovi-

zionate cu combustibil pentru sezonul rece \i nu sunt probleme, de la ]nceputul acestei s[pt[mâni situa`ia s-a schimbat.

Pagina 4

Revolta p[rin`ilor ]mpotriva ]nv[`[toarei care cocheteaz[ cu alcoolul P[rin`ii elevilor de la |coala Dealu Crucii nu o doresc ]n unitate pe ]nv[`[toarea Loredana P[durariu. Conflictul nu este unul nou, revolte ale p[rin`ilor având loc \i ]n anul \colar trecut. Acu-

za`ia la adresa cadrului didactic este c[ vine beat[ la ore. |i ]n anul \colar trecut p[rin`ii elevilor au acuzat acela\i lucru.

Pagina 3

Ma\ini ridicate de HSR, reclamate ca furate la Poli`ie Pagina 8

Au condus \i vor conduce:

Directorii eterni din institu`iile boto\[nene }n jude`ul Boto\ani sunt institu`ii publice care au fost conduse de doi-trei directori ]n anii de dup[ Revolu`ie. Ace\tia s-au schimbat ]ntre ei atunci când puterea politic[ a fost transferat[ de la un partid la altul sau de la o coali`ie la alta. Pagina 5

Mama feti`ei disp[rut[ a fost ]nmormântat[ Prefectul le d[ Alina Suru, mama feti`ei de doi ani disp[rut[ de mai bine de o s[pt[mân[, a fost ]nmormântat[ ieri, la Cord[reni, dup[ ce ]n urm[ cu câteva zile a ]ncheiat socotelile cu via`a, la vârsta de doar 19 ani, aruncându-se ]ntr-o fântân[.

Pagina 4

asigur[ri profesorilor c[ ]\i vor lua salariile la timp }n timp ce unii primari se plâng c[ au ajuns la fundul sacului, autorit[`ile jude`ului dau asigur[ri c[ nu sunt motive de ]ngrijorare, c[ angaja`ii \colilor ]\i vor primi salariile la timp.

Pagina 3


Eveniment 2

Miercuri, 21 octombrie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Fa`a hidoas[ a democra`iei Democra`ia este singura form[ de organizare \i conducere a unei societ[`i care a dat roade pân[ acum, are o vârst[ onorabil[, peste dou[ milenii. S[ nu uit[m, s-a n[scut aici ]n Balcani, ar trebui s[ fim mândri de acest lucru, s-o respect[m cu ]ntreaga fiin`[. Omenirea a mai probat \i alte forme de conducere, dar toate s-au dovedit du\m[noase ]n rela`ia cu omul simplu, comunismul s-a dovedit a fi cea mai toxic[ dintre toate, având chiar conota`ii criminale. S[ nu uit[m c[ cei mai mari dictatori au fost produsul acestui sistem. Defini`ia democra`iei este una foarte limpede: poporul este suveran, el ]\i exercit[ puterea ]n societate, prin reprezentan`ii lui. Paradoxal, dup[ dou[zeci de ani de democra`ie, poporul român n-a sim`it cu adev[rat c[ de`ine puterea. Radiografiind ceea ce s-a ]ntâmplat din ‘90 ]ncoace vom constata c[ vina ne apar`ine ]n exclusivitate nou[. Chiar din primele zile am ]nghi`it hapul, adic[ minciuna. Cum? Simplu, pe cale natural[ \i f[r[ a clipi. Ion Iliescu ne-a vândut o gogoa\[ cât România de mare, prin tot felul de dezinform[ri, ne-a indus falsa idee precum am fi promotorii unei revolu`ii f[r[ precedent, iar el \i cu al`i bol\evici au pus mâna pe putere. Din acel moment democra`ia noastr[ are \i-o fa`[ hidoas[, chiar dac[ de cele mai multe ori ne face pl[cere s[ n-o expunem lumii, dar acum, pe timp de criz[, este evident[. Peste criza economic[ mondial[, ale\ii neamului s-au gândit s[-l procopseasc[ pe român \i cu-o criz[ politic[. Zis \i f[cut. Parlamentarii din opozi`ie s-au constituit ]ntr-un buche`el „multipartidic \i multina`ional” \i-au trecut la atac. Damful ne-a sedat atât pe noi, cât \i pe cei care ne resuscita de vreun an ]ncoace, m[ refer la reprezentan`ii FMI \i pe cei ai Bancii Mondiale. Acum privim la stele \i batem din buze ca n[rozii. Lui Mircea Geoan[ \i lui Crin Antonescu li s-a pus pata pe Constitu`ie \i-au trecut s[ ne loveasc[ cu ea peste sc[fârlii, de parc[ am fi grei de cap. De cealalt[ parte, B[sescu o deschide zilnic \i ne citeaz[ articolul 103, care sun[ a\a: „Pre\edintele României desemneaz[ un candidat pentru func`ia de prim-ministru, ]n urma consult[rii partidului care are majoritate absolut[ ]n Parlament ori, dac[ nu exist[ o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate ]n Parlament”. P[i, domnilor ale\i ai neamului, ori sunte`i prost[naci, ori ne lua`i pe noi de fraieri, neavând vreun partid cu majoritate parlamentar[, \eful statului desemneaz[ premier din rândul unui partid parlamentar. Este de datoria lui s[ desemneze din PD-L, deoarece este partidul cel mai bine reprezentat. O majoritate parlamentar[ constituit[ ad-hoc, pe criterii de ur[, reprezint[ fa`a hidoas[ a democra`iei.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica - Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

Microbuz \colar condus de un \ofer cu permisul suspendat Un \ofer, angajat al unei firme de transport, a fost prins de poli`i\ti ]n trafic ]n timp ce conducea un microbuz pentru transport elevi având permisul suspendat. Luni, ]n jurul orei 14.30, poli`i\tii din ora\ul |tef[ne\ti au oprit ]n trafic pentru control un microbuz pentru transportul \colarilor, care circula pe D.C. 24, dinspre localitatea Murgu`a c[tre centrul localit[`ii Dobârceni. La volanul autovehiculului a fost identificat Valentin M., de 50 ani, care a prezentat pentru control o copie a permisului de conducere. Acesta a declarat poli`i\tilor c[ a contestat o sanc`iune primit[, ]ns[ nu \tia care e r[spunsul. Instan`a, ]ntre timp a respins plângerea f[cut[ de acesta, a\a c[ nu avea dreptul s[ circule pe drumurile publice la volanul unui autovehicul. Reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) au afirmat c[ nu au fost informa`i despre acest incident. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, a men`ionat c[ angajatorii \oferilor de microbuze \colare sunt prim[rile \i nu unit[`ile \colare. „Noi nu \tim pe cine angajeaz[ prim[riile. Responsabilitatea este a lor \i nu a noastr[. |oferul de microbuz va r[spunde ]n fa`a angajatorului pentru ce a f[cut. Cei care l-au angajat ar fi

trebuit s[ \tie problemele pe care le are \oferul”, a declarat Ada Macovei. Reprezentan`ii Prim[riei |tef[ne\ti sus`in c[ cel care a fost depistat ]n trafic nu este angajat de ei. „La nivelul comunei sunt patru sau cinci microbuze. Noi nu am angajat \ofer decât pentru un singur microbuz. Cel cu carnetul suspendat nu este angajat de prim[rie”, a spus |tef[nel Rusu, primarul localit[`ii |tef[ne\ti. Cel mai sigur, microbuzul este al unei societ[`i care asigur[ transportul elevilor prin contractul direct cu p[rin-

`ii. Acest lucru a fost confirmat de contabila unit[`ii \colare din |tef[ne\ti. „Noi nu lucr[m decât cu un microbuz \colar. Cel g[sit f[r[ carnet este angajatul unei societ[`i din Boto\ani. Este un microbuz particular pl[tit practic de p[rin`i pentru a duce copiii la \coal[”, a declarat contabila unit[`ii. Acum \oferul urmeaz[ s[ fie tras la r[spundere pentru fapta sa. „}n urma verific[rilor efectuate s-a stabilit c[ din data de 12.08.a.c., conduc[torul auto M. Valentin are permisul de conducere suspendat ]n urma

unei decizii a Tribunalului Boto\ani care i-a respins plângerea formulat[ ]mpotriva unui proces verbal de contraven`ie. Fa`[ de conduc[torul auto Valentin M. au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având permisul de conducere suspendat”, a precizat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu, Petronela Rotariu)

70% din furturile Noi locuin`e de ]nregistrate la Boto\ani serviciu pentru poli`i\ti sunt de subzisten`[ Chestiunea chiriilor ar pu- foarte greu, ]n condi`iile ]n Majoritatea furturilor ]nregistrate de poli`i\tii boto\[neni sunt de produse alimentare, din gospod[rii sau magazine, de cele mai multe ori valoarea produselor sustrase fiind foarte mic[, de câteva zeci de lei. Conform statisticilor puse la dispozi`ie de poli`i\tii boto\[neni, ]n primele nou[ luni ale acestui an s-a ]nregistrat o sc[dere a furturilor cu 14%. }ns[ ceea ce frapeaz[ este c[ majoritatea sunt s[vâr\ite ]n condi`ii de s[r[cie crunt[. Inspectorul \ef al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani, comisarul \ef Viorel |erb[noiu, a declarat c[ aceste infrac`iuni `in de contextul economico-social din jude`. „F[când o analiz[ la ceea ce ]nseamn[ infrac`iuni contra patrimoniului, avem 70% furturi m[runte, de

subzisten`[. Atâta timp cât avem sesiz[ri din partea unor magazine sau societ[`i comerciale din jude`, sunt numai pe produse alimentare, cu valori mici, de alimente. Nu `ig[ri sau alcool, depinde de specificul fiec[rui magazin”, a declarat |erb[noiu. Pe de alt[ parte, acesta a ad[ugat c[ de cele mai multe ori, cei care fur[ un produs alimentar nu ajung s[ fac[ pu\c[rie numai din cauza acestei fapte. „Primesc cu suspendare pentru c[ se `ine cont de gradul de pericol al faptei. Nu a f[cut nimeni ]nchisoare dac[ a furat un produs alimentar. Dac[ ]ns[ e recidivist, atunci e alt[ treab[, dac[ mai are câteva fapte la activ, se `ine cont de mai mul`i factori” a ad[ugat |erb[noiu. (D[nu` Rotariu)

tea fi rezolvat[ pentru poli`i\tii boto\[neni, dac[ inspectoratul va g[si o solu`ie pentru amenajarea ]n jude` a mai multor locuin`e de serviciu, proiectul venind ]n sprijinul poli`i\tilor care sunt pu\i ]n postura de a-\i pl[ti singuri cheltuielile de cazare. „Fiecare inspectorat trebuie s[-\i organizeze procedura de a identifica spa`ii \i ]nchiriere efectiv[ c[tre poli`i\ti. Nu de a achizi`iona imobilul respectiv, trebuie g[site spa`ii de cazare \i dup[ aceea amenajate”, a declarat Viorel |erb[noiu, inspectorul \ef al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Acesta a mai spus c[ pentru poli`i\tii care nu au o locuin`[ este

care cheltuielile nu le sunt decontate. }ns[ dac[ proiectul va fi pus ]n aplicare, mul`i colegi de-ai s[i nu vor mai trebui s[-\i fac[ probleme ]n privin`a chiriei. „}n rural depinde de comun[, de zon[, g[se\ti un pre` mai mic, deci aceast[ echip[ de negociatori trebuie s[ calculeze cu discern[mânt, s[ fac[ studiul pie`ei, pia`a imobiliar[, natura cl[dirii, aspecte de tipul acesta. }n func`ie de zone, stabilim un pre` unitar. Avem 93 de cazuri, de angaja`i care acum locuiesc ]n chirie, ]ns[ aceste cheltuieli nu sunt decontate. La capitolul acesta de cheltuieli nu s-au acordat fonduri”, a ad[ugat |erb[noiu. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Miercuri, 21 octombrie 2009

3

Revolt[ a p[rin`ilor ]mpotriva unei ]nv[`[toare care are probleme cu alcoolul P[rin`ii elevilor de la |coala Dealu Crucii nu o doresc ]n unitate pe ]nv[`[toarea Loredana P[durariu. Conflictul nu este unul nou, revolte ale p[rin`ilor având loc \i ]n anul \colar trecut. Acuza`ia la adresa cadrului didactic este c[ vine beat[ la ore. |i ]n anul \colar trecut, p[rin`ii elevilor au acuzat acela\i lucru. Ultimul conflict de acest gen a avut loc la unitate luni, când p[rin`ii l-au chemat pe directorul coordonator Florin Jijie, la Dealu Crucii, motivând c[ ]nv[`[toare a venit la ore ]n mirosind a alcool. Directorul, un echipaj de poli`ie \i viceprimarul comunei s-au deplasat la Dealu Crucii pentru a vedea situa`ia real[. „Ce s-a ]ntâmplat

luni la Dealu Crucii nu a fost decât o inven`ie a p[rin`ilor. Doamna era la or[, nu era beat[. }ntr-adev[r, ]nv[`[toarea a avut un conflict, acum dou[ s[pt[mâni, cu p[rin`ii, atunci venind beat[ la ore. Revolta`i, p[rin`ii au lovit-o”, a spus Florin Jijie. Acesta a ad[ugat c[ a vorbit cu p[rin`ii, c[rora le-a explicat c[ nu o poate scoate din \coal[ pe Loredana P[durariu, pentru c[ ]n ultimele dou[ s[pt[mâni a venit la ore ]n mod normal, \i-a f[cut planul de lec`ii \i nu are ce s[-i repro\eze. „Doamna are probleme cu alcoolul, de ce s[ nu recunosc, dar luni era treaz[. De la ]nceputul anului \colar m[ duc acolo pentru a vedea cum ]\i face treaba. Am vorbit \i cu doamna Ada Macovei (foto) \i aceasta mi-a spus c[, la prima ocazie când ]nv[`[toarea va mai veni beat[ la ore s[ o dau afar[ de la ore \i s[ o trimit la Inspectorat”, a ad[ugat directorul coordonator. De\i este titular[ de trei ani la

unitatea din Dealu Crucii, acesta este al doilea an de activitate la aceast[ unitate. Despre situa`ia de luni a fost informat[ \i conducerea Inspectoratului

|colar Jude`ean (I|J). „}n cursul zilei de luni am fost anun`at[ de incidentul petrecut la |coala Dealu Crucii cu un cadru didactic acuzat de p[rin`i c[ s-ar fi

prezentat sub influen`a b[uturilor alcoolice. Doamna a avut unele probleme \i ce se ]ntâmpl[ acolo este un semnal de alarm[. Am rugat cadrele didactice

din \coal[ \i viceprimarul comunei s[ nu-i permit[ accesul ]n preajma copiilor ]n cazul ]n care aceasta ar mai veni beat[ la ore \i s[ fie suplinit[ cu un alt cadru didactic, care poate s[ preia clasa, astfel ]ncât elevii s[ nu r[mân[ singuri \i nesupraveghea`i. Sper[m ca ]n urma controalelor pe care le vom efectua ]n regim de urgen`[ acolo, s[ stabilim care este situa`ia exact[, iar ]n cazul ]n care doamna poate s[ se pensioneze pe caz de boal[, cu siguran`[ c[ \i sindicatele ne vor sprijini, a\a cum s-a ]ntâmplat \i ]n cazul altor cadre didactice cu probleme asem[n[toare. }n cazul ]n care se poate remedia situa`ia definitiv \i poate fi tratat[, pe perioada concediului medical va fi repartizat[ din cadrul Inspectoratului |colar sau din \coala de acolo o alt[ persoan[ care s[ preia clasa de copii \i s[ poat[ s[ desf[\oare procesul instructiv-educativ”, a declarat Ada Macovei. (Petronela Rotariu)

Prefectul le d[ asigur[ri A murit din cauza bulelor de profesorilor c[ ]\i vor lua aer intrate ]n sânge la na\tere salariile la timp }n timp ce unii primari se plâng c[ au ajuns la fundul sacului, autorit[`ile jude`ului dau asigur[ri c[ nu sunt motive de ]ngrijorare, c[ angaja`ii \colilor ]\i vor primi salariile la timp. Unii dintre primarii din jude` s-au plâns c[ exist[ posibilitatea s[ r[mân[ f[r[ bani pentru plata drepturilor salariale c[tre profesori, ]ns[ ]n urma echilibr[rii bugetelor, rezult[ o sum[ de bani ce poate asigura salariile pân[ la finele anului. Potrivit prefectului Cristian Roman, la unele prim[rii exist[ deficit bugetar, iar la altele excedent bugetar, ]ns[ ]n urma calculelor efectuate de Direc`ia General[ de Finan`e, prin echilibrarea bugetelor, se pot acoperi ]n propor`ie de 100% drepturile salariale ale cadrelor didactice. „Pentru ]nv[`[mânt sunt bani pân[ la sfâr\itul anului. Am discutat \i cu inspectorul general \colar \i cu directorul Direc`iei de Finan`e. Sumele nu sunt ]nc[ defalcate pe fiecare comunitate ]n parte, ]n mod corespunz[tor. Banii sunt ]n Trezorerie \i urmeaz[ s[ fie dat[ o decizie pentru echilibrarea bugetelor. Noi nu ne ]ncadr[m ]n acele jude`e care au ne-

voie de bani pentru plata salariilor cadrelor didactice”, a declarat prefectul Cristian Roman. Reprezentan`ii educa`iei boto\[nene dau asigur[ri c[ toate cadrele didactice vor primi banii la timp. Ada Macovei, inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) a dat asigur[ri ieri c[ pân[ la finalul acestui an angaja`ii din educa`ie ]\i vor primi drepturile salariale, f[r[ ]ntârzieri. Preciz[rile \efei educa`iei vin ]n urma declara`iilor unor primari care sus`ineau c[ nu au fonduri pentru salarii. Discu`iile au venit dup[ ce, ]n ultima \edin`[ de Guvern, din s[pt[mâna trecut[, au fost alocate fonduri pentru salarii ]n 29 de jude`e din `ar[, Boto\aniul nefiind pe acea list[. „La nivelul jude`ului, din centraliz[rile f[cute la Direc`ia de Finan`e \i ]n paralel la Inspectoratul |colar, sumele ajung pân[ la ]nceputul anului 2010. Exist[ la aceast[ dat[ autorit[`i locale care se plâng, \i pe bun[ dreptate solicit[ bani pentru salarii, pentru c[ nu au ]nc[, dar urmeaz[ echilibrarea, astfel ]ncât per total jude` sumele ajung \i vor fi distribuite ]n timp util la fiecare unitate administrativ teritorial[. Cadrele didactice nu au de ce s[-\i fac[ griji \i, la fel, nici autorit[`ile”, a declarat Ada Macovei. Necesarul pentru pla-

Cazul femeii de 35 de ani care \i-a g[sit sfâr\itul dup[ ce a n[scut un copil mort a ajuns \i ]n aten`ia Ministerului S[n[t[`ii. Lidia Onofrei, purt[torul de cuvânt al Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[, dac[ pân[ acum astfel de cazuri se comunicau doar telefonic, acum dosarul va fi trimis c[tre minister cu tot cu rezultatul necropsiei. Medicii

ta celor peste 7.300 de angaja`i ai sistemului educa`ional, ]ntr-o lun[, este de 124 miliarde de lei. }n urm[ cu câteva s[pt[mâni, la solicitarea Ministerului Administra`iei \i Internelor, Institu`ia Prefectului a cerut tuturor unit[`ilor administrativ teritoriale necesarul de fonduri pentru func`ionare ]n condi`ii normale pân[ la finele anului. „Primarii trebuie s[ nu confunde lucrurile, pentru c[ banii pentru plata salariilor cadrelor didactice vin de la buget \i acestea sunt acoperite 100%. S[ nu se mai vaite, ci s[ fac[ o analiz[ clar[”, a mai spus prefectul jude`ului. Primarii declaraser[ c[ pe lâng[ dificult[`i ]n plata ajutoarelor sociale, plata utilit[`ilor sau plata func`ionarilor din prim[rii, ar mai fi probleme \i la capitolul salarii pentru profesori. (Monica Aionesei, Petronela Rotariu)

legi\ti au stabilit, ieri, c[ femeia din Ungureni a decedat din cauza unei insuficien`e cardio-respiratorii, a unui edem pulmonar \i a unei embolii amniotice. „Dac[ femeia r[mânea ]n S[veni murea acolo. }n medicina de specialitate afec`iunea de embolie amniotic[ este foarte rar[. Practic, aceasta a provocat \i edemul pulmonar \i insufi-

cien`a cardio-respiratorie. Mai pe ]n`eles, ]n momentul ]n care a n[scut, femeii i-au intrat bule de aer ]n sânge”, a declarat Dumitri`a Mihailovici, medic ]n cadrul DSP. Femeii decedate i-au fost f[cute \i probe anatomo-patologice, ]ns[ rezultatele acestora se vor cunoa\te ]n maxim 20 de zile. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment 4

Miercuri, 21 octombrie 2009

Mama feti`ei disp[rut[ a fost ]nmormântat[ Alina Suru, mama feti`ei de doi ani disp[rut[ de mai bine de o s[pt[mân[, a fost ]nmormântat[ ieri, la Cord[reni, dup[ ce ]n urm[ cu câteva zile a ]ncheiat socotelile cu via`a, la vârsta de doar 19 ani, aruncându-se ]ntr-o fântân[. Dramele au venit una dup[ alta ]n familia Suru. La ]nceput a disp[rut Denisa, o feti`[ de numai doi ani, care a fost c[utat[ de o armat[ de oameni, f[r[ a fi g[sit[ pân[ acum. Dup[ o s[pt[mân[, mama, care declarase ba c[ a ucis-o, ba c[ a ]nstr[inat-o pe Denisa, nu a mai rezistat presiunii psihice \i s-a omorât. Pentru c[ s-a omorât singur[, tân[ra nu a beneficiat de o slujb[ obi\nuit[, preotul din sat citindu-i totu\i câteva cuvinte la c[p[tâi, ]n curtea tat[lui s[u. }nmormântarea a avut loc pe o vreme ploioas[, ]n ton cu durerea membrilor familiei Alinei Suru. Exact ]n momentul ]n care a fost scoas[ din cas[, norii s-au deschis \i o ploaie rece a ]nceput s[ curg[. „Ce m[ fac eu de acuma, trei suflete mi-au plecat de lâng[ cas[. Draga t[tucii, unde te duci tu acuma, eu nu mai am pentru ce veni acas[”, se tânguia, cu ochii ]n lacrimi, Gheorghe Suru, lâng[ sicriul fiicei sale. Peste o sut[ de per-

soane s-au adunat pentru a o duce pe Alina Suru pe ultimul drum, to`i vorbind de drama prin care trece aceast[ familie. „Noi nu \tim exact ce s-a ]ntâmplat, c[ suntem mai de departe, ]ns[ am auzit de la oameni \i ne-a impresionat drama. Nu cred c[ feti`a o s[ mai fie g[sit[ ]n via`[. Dup[ atâta timp, nu cred c[ mai este ]n via`[. Era o feti`[ a\a de istea`[ \i frumu\ic[. Acum \i Alina era ]ns[rcinat[, ]n cinci luni...”, au fost cuvintele \optite, ale unei femei din sat care a participat la procesiune. De fapt, la ]nmormântarea Alinei oamenii vorbeau mai mult de copilul acesteia, de Denisa. Un b[rbat care ajuta la c[rat pomenile a spus \i el c[ lumea din sat se roag[ ca feti`a s[ fie g[sit[ ]n via`[, dar mul`i cred c[ ar fi o minune s[ i se mai dea copilei de urm[. „Noi nu \tim nimic, numai ea \tia. Dar atâta timp cât nu a l[sat nici un r[spuns, nimic, la nimeni, nu \tim nimic. A dus secretul cu ea ]n mormânt. Oamenii se roag[ s[ fie g[sit[ feti`a, s[ fie ]n via`[”, a spus b[rbatul. „Poate

chiar a luat-o cineva, cine \tie... F[r[ ca mama s[ \tie. Sau chiar dac[ a dat-o, m[car a\a feti`a ar mai tr[i. Dar dac[ nu o g[se\te atâta lume, care o caut[, \i nimeni nu recunoa\te c[ ar fi luat-o, nici nu \tii ce s[ spui”, vorbea, ca pentru sine, o alt[ s[teanc[. Preotul din sat a spus c[ a participat la ]nmormântarea tinerei numai din cauza durerii tat[lui celei moarte, pentru c[ dac[ s-a sinucis s-a damnat singur[ pe vecie. „}mi este foarte dificil s[ vorbesc acum ]n timpul ]nmormânt[rii. }nmormântarea se face acum mai mult pentru familie, mai mult pentru a-i ]nt[ri spiritual, ]n special pe tata fetei, pe familie, pe ceilal`i, pentru c[ ]n principiu, ea nu mai are nicio iertare de la Dumnezeu. Nu mai poate fi iertat[, nu se mai poate da de poman[ a\a cum fac cre\tinii no\tri. Familia d[ totu\i de poman[ dar nu e cu binecuvântare, dau din inim[ \i din suflet, pentru c[ ]i doare, e normal, e sora lor, e copilul lor. Nici pe pomelnic la biseric[ nu se mai poate trece, de asta nici ]n sfânta biseric[ nu

poate intra. Am l[sat-o s[ o pun[ lâng[ mormântul familiei, din durere pentru tat[, sufer[ foarte mult \i ]l ]n`elegem”, a declarat Sebastian Cazaciuc, preotul din Cord[reni. Dup[ ce sicriul cu trupul Alinei Suru a fost dus ]n p[mânt, la sfâr\it, preotul a `inut o cuvântare, rugându-i pe to`i cei de fa`[ s[ spun[ dac[ \tiu ceva de feti`[. Pentru poli`i\ti, ziua ]nmormânt[rii Alinei a fost o zi ]n care cercet[rile au continuat. }n timp ce mama era ]ngropat[, ]n acela\i cimitir unde se va odihni pe veci Alina Suru, cei \ase câini poli`i\ti veni`i de la Sibiu au ]nceput c[ut[rile, fiind antrena`i pentru a descoperi cadavre. De\i se credea c[ mar`i câinii nu vor putea fi folosi`i, ]n cele din urm[ ploaia s-a oprit \i animalele \i-au ]nceput treaba. }n acela\i timp, audierile continu[, poli`i\tii discutând cu cei din cercul de suspec`i, care ar putea \ti unde ar fi fost dus[ feti`a. Cercet[rile poli`i\tilor sunt din ce ]n ce mai anevoioase dup[ pierderea singurului suspect pe care ]l aveau ]n acest caz, mama Denisei. (D[nu` Rotariu)

Clase ]n care elevii tremur[ de frig Aproximativ 1.500 de elevi ]nva`[ ]n frig la Grupul |colar „Alexandru Vlahu`[” din |endriceni. De\i s[pt[mâna trecut[ se d[deau asigur[ri c[ toate unit[`ile \colare sunt aprovizionate cu combustibil pentru sezonul rece \i nu sunt probleme, de la ]nceputul acestei s[pt[mâni situa`ia s-a schimbat. Primul caz semnalat la Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) a fost de la unitatea din |endriceni. „}n cursul zilei de luni, ]n urma unei discu`ii pe care am avut-o cu directorul Grupului |colar |endriceni, ni s-a adus la cuno\tin`[ faptul c[ exist[ ]nc[ datorii la plata utilit[`ilor, datorii ]nregistrate de anul trecut, de circa 3,5 miliarde de lei. Suma necesar[ pentru acest an la ]nc[lzire \i la utilit[`i ]n total ar ]nsemna ]nc[ 3 miliarde lei, care trebuie alocate ]n acest an pentru ca activitatea s[ se desf[\oare la parametrii normali”, a declarat Ada Macovei, inspector \colar general al I|J. Aceasta a men`ionat c[ se fac demersuri pentru primirea acestor sume de bani, atât la Ministerul Educa`iei, cât \i la Consiliul Jude`ean (CJ). „Sunt demersuri pentru alocare de fonduri prin sume de echilibrare. Oricum, voi ridica aceast[ problem[ \i ]n urm[toarea \edin`[ de CJ”, a ad[ugat Ada Macovei. Probleme la unitatea din |endriceni sunt de acum doi ani dar, ]n opinia inspectorului \colar general, solu`iile g[site pân[

acum au fost solu`ii de compromis. Respectiv autoritatea local[ a finan`at o parte dintre cheltuieli din alte fonduri, iar acum este descoperit[ pe alte capitole bugetare. „Situa`ia nu a fost remediat[ de la bun ]nceput a\a cum ar fi trebuit. Sumele necesare pentru ]ntre`inerea unei astfel de unit[`i sunt ]ntradev[r foarte mari. Comuna nu poate s[ sus`in[ un asemenea Grup |colar, dar cu sus`inerea de la CJ, cu siguran`[ se vor g[si solu`ii”, a ad[ugat \efa educa`iei boto\[nene. Cât prive\te trecerea finan`[rii direct la CJ, inspectorul \colar general are ]ndoieli c[ se va putea realiza, pentru c[ demersuri au fost f[cute \i de c[tre alte unit[`i, dar f[r[ \anse de reu\it[. Ada Macovei a men`ionat c[ deocamdat[ nu a primit semnale de la alte unit[`i \colare c[ ar avea probleme cu ]nc[lzirea claselor. „La ]nceputul anului \colar, când inginerii au mers ]n teren, toat[ lumea care avea asigurat doar 10%15% din necesar a promis c[ se ocup[ de chestiunea asta, cu prioritate. Nu avem cazuri de unit[`i unde s[ nu fie deloc combustibil asigurat la aceast[ dat[ \i s[ nu poat[ interveni ]n caz de r[cire a vremii mai accentuat[. Pe m[sur[ ce mai apar, pentru c[ vor mai ap[rea, cu siguran`[, situa`ii de acest gen, vom ]ncerca s[ le rezolv[m”, a ad[ugat inspectorul \colar general al I|J. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment Miercuri, 21 octombrie 2009

5

Au condus \i vor conduce:

Directorii eterni din institu`iile boto\[nene }n jude`ul Boto\ani sunt institu`ii publice care au fost conduse de doi-trei directori ]n anii de dup[ Revolu`ie. Ace\tia s-au schimbat ]ntre ei atunci când puterea politic[ a fost transferat[ de la un partid la altul sau de la o coali`ie la alta. Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Boto\ani este una dintre institu`iile ]n care câ`iva dintre cei mai buni finan`i\ti sau tot schimbat la conducere. Pân[ ]n 2000, Radu ~urcanu \i Viorel Alexandru \i-au ]mp[r`it câte un mandat de \ef al acestei institu`ii. ~urcanu a fost numit \ef \i ]n a doua parte a Guvern[rii PNL. Tot liberalii l-au schimbat \i l-au ]nlocuit cu Doru Alupoaie, ]n 2008. Revenirea PDL la guvernare l-a adus \i pe ~urcanu din nou la conducerea Fiscului, ]nlocuindu-l pe Alupoaie. Un alt finan`ist, Paul Mustia`[, este considerat un director etern. Acesta a fost ini`ial \ef al G[rzii Financiare, apoi a devenit adjunct al Fiscului, iar aceast[ func`ie a ocupat-o din 2002 \i pân[ acum dou[ s[pt[mâni, când a fost schimbat ca urmare a faptului c[ a fost sus`inut de PSD. }n cazul ]n care

acest partid va reveni la guvernare este de a\teptat ca Mustia`[ s[ revin[ adjunct al Fiscului, poate chiar director coordonator. |i ]n S[n[tate sunt cazuri de directori care au condus mai multe mandate diferite institu`ii. Medicul pesedist Tamara Ciofu a fost schimbat[ s[pt[mâna trecut[ din func`ia de director coordonator al Direc`iei pentru S[n[tate Public[, ]n care a fost numit[ la ]nceputul acestui an. Ea a condus institu`ia \i ]n pe-

rioada 2001-2005. Cornel Enache a fost instalat la conducerea Spitalului Jude`ean Boto\ani ]n acest an cu sprijinul PSD. Campania de schimb[ri a directorilor pesedi\ti nu l-a afectat \i pe el, fiind men`inut ]n func`ie \i de c[tre PDL. Enache a condus cea mai important[ unitate medical[ din jude` \i ]n perioada 1997-2001. Un alt exemplu de director etern este Vasile Cercel, \eful Serviciului de Gospod[rire a

Apelor. Acesta conduce institu`ia ]nc[ din 2000. Schimb[rile partidelor la putere nu l-au afectat \i pe el. Abia ]n acest an a fost schimbat, ]ns[ va fi repus ]n func`ie de c[tre PDL. |i Inspectoratul Jude`ean de Construc`ii are un director etern, respectiv Ioan Viorel Ciobanu. Acesta a condus institu`ia \i ]n anii de dup[ Revolu`ie, dar \i ]n perioada 2005-2009. Liberalul Ciobanu a fost schimbat ]n prim[vara acestui an cu un di-

rector impus de PSD. Conflictele din cadrul organiza`iei locale a PNL l-au adus ]n aten`ia PDL care l-a nominalizat pentru func`ia de conducere a Inspectoratului de Construc`ii, urmând s[ aib[ loc \i ]nscrierea acestuia ]n rândul democrat-liberalilor. La Inspectoratul |colar Jude`ean exist[ un inspector care a condus ]n mai multe rânduri institu`ia. Horia Negrescu a fost inspector general ]n 1997-2001, apoi \i ]n prima parte a guvern[rii liberale, din 2005 pân[ ]n 2008. Negrescu a fost schimbat ]n 2008 fiind acuzat de simpatii PDL. A dat ]n judecat[ Ministerul Educa`iei \i a câ\tigat, fiind repus pe func`ie acum o lun[ de zile. La doar dou[ s[pt[mâni a fost schimbat din aceast[ func`ie, trecând pe cea de adjunct al I|J. |i Direc`ia Agricol[ are un \ef considerat etern, doar c[ este adjunct. Gheorghe Manole s-a men`inut la conducerea Direc`iei Agricole \i pentru Dezvoltare Rural[, ca \i adjunct, din 2000 \i pân[ acum. PDL l-a nominalizat recent pentru a fi numit director coordonator general. La Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ exist[ o persoan[ care tot timpul este luat[ ]n calcul pentru a ocupa func`ia de director coordonator, respectiv Teodor Dimitriu. Acesta a condus institu`ia \i ]n anii ’90, dar \i ]n mandatul 2001-2005. A revenit la conducerea institu`iei ]n acest an \i

a fost schimbat ca urmare a ie\irii PSD de la guvernare. Se afla pe lisa acestui partid pentru a conduce din nou institu`ia ]n cazul ]n care revine la guvernare. C[t[lin Flutur, pre\edintele PDL Boto\ani, a spus c[ partidul pe care ]l conduce prefer[ speciali\tii ]n orice domeniu, motiv pentru care unii directori schimba`i chiar de venirea acestui partid la Guvernare vor fi repu\i pe func`ii. „Politica noastr[ este foarte clar[ ]n acest moment, pentru c[ am zis c[ nu ne batem joc, mai ales c[ suntem ]ntr-o perioad[ de criz[. Regula de baz[ este ca cel care a ocupat func`ia de adjunct s[ urce un pas pentru a ocupa func`ia de coordonator. Dac[ va fi nevoie de adjunc`i, vor fi cei mai mul`i din institu`ii \i cei care \i-au pierdut func`iile odat[ cu venirea la putere a noii coali`ii, pentru c[ ne trebuie experien`a \i expertiza de la locul de munc[. |i o s[ ave`i surprize, ni\te oameni ]nlocui`i, care au fost pân[ ]n 2008. Unii care au fost sco\i pe tu\[ vor reveni la conducerea institu`iilor pentru c[ am constatat, de exemplu la SGA domnul Cercel este un foarte bun specialist. Câ`i dintre actualii directori crede`i c[ au adeziune la PD-L, sau câ`i directori care se foiesc pe aici, care sunt speciali\ti, au adeziune la forma`iuni politice? Cred c[ trebuie s[ r[mân[ cei speciali\ti \i nu i-am for`at s[ intre ]n partid”, a declarat primarul C[t[lin Flutur. (Bogdan Caliniuc)

Copii l[sa`i de p[rin`i ]n mizerie \i ]nfometa`i Cei cinci copii lua`i de asisten`ii sociali, ]n urm[ cu dou[ zile, dintr-o familie din comuna |tiubieni, nu se vor mai ]ntoarce acas[, cel pu`in ]n urm[toarele s[pt[mâni. De altfel, nici ceilal`i doi fra`i, de 9, respectiv 10 ani, care r[m[seser[ acas[, nu vor mai fi l[sa`i s[ ]\i duc[ traiul ]n familie, date fiind condi`iile precare \i neglijen`a de care a dat dovad[ mama acestora.

recuperare pediatric[, iar ]n urm[toarele zile urmeaz[ s[ se decid[ m[surile de protec`ie care trebuie luate asupra acestora. Cel mai sigur, cel mic, de doar \ase luni de zile, va r[mâne internat, deoarece, din cauz[ c[ nu fusese alimentat corespunz[tor de mam[, prezint[ o greutate cu mult sub cea normal[ pentru vârsta lui. Asupra celorlal`i fra`i, cu vârste cuprinse ]ntre 2 \i 7 ani, se va lua o m[sur[ de protec`ie, ]n sensul c[ vor fi interna`i ]n Centrul de primire a copiilor ]n regim de urgen`[. |i asta deoarece, potrivit celor care se ocup[ de caz, mama nu prezenta nicio garan`ie c[ de Luni, la sesizarea medicului acum ]nainte se va ocupa de ]ndin localitate, reprezentan`ii grijirea corespunz[toare a coComplexului de Servicii Copiilor. „Ini`ial, mama nu era munitare Boto\ani s-au deplasat acas[. Ulterior a venit \i a la |tiubieni, de unde i-au pre]nceput s[ g[seasc[ tot felul de luat pe cinci dintre cei \apte fra`i pretexte, de ce nu era acas[, de care locuiau cu mama \i conce copiii erau ]n starea ]n care cubinul acesteia. Cel mai mic erau. Am decis s[ ]i prelu[m dintre ace\tia avea doar \ase pentru c[ nu aveam din partea luni de zile, ]n timp ce ceilal`i TO~I COPIII VOR FI mamei nicio garan`ie moral[ c[ patru fra`ii ai s[i nu sunt mai se va ]ngriji de copii \i c[ le va mari de \apte ani. }nc[ de ieri INSTITU~IONALIZA~I oferi acestora condi`ii minimale dup[ amiaz[, to`i minorii au Deocamdat[, cei cinci minori de trai, hran[, ]mbr[c[minte. fost interna`i la Spitalul de Copii ]nc[ se afl[ interna`i la Sec`ia de De altfel, fata de \apte ani ne-a „Cuvioasa Parascheva”, unde au fost supu\i unor investiga`ii medicale am[nun`ite. Potrivit asistentului social care s-a deplasat la fa`a locului, copiii erau total neglija`i de mam[, fiind ]mbr[ca`i sumar, descul`i, ]nfometa`i, dar mai ales ]n pericol de a muri. „Cei cinci copii se aflau ]ntr-o camer[, era mult fum, iar cei mici, de doi \i trei ani, st[teau pe marginea sobei \i ]ncercau s[ se ]nc[lzeasc[ pentru c[ erau ]mbr[ca`i sumar \i descul`i. }ntr-o alt[ camer[, un geam era spart, iar ]n mijloc era un morman de haine murdare, care risca s[ devin[ un focar de infec`ie. Inclusiv sugarul de \ase luni era foarte murdar ]mbr[cat, to`i erau ]nghe`a`i de frig, uzi \i reci”, a spus L[cr[mioara Aburl[ci`ei, asistentul social care se ocup[ de cazul micu`ilor. Cinci dintre fra`i au fost prelua`i de urgen`[ \i interna`i ]n spital deoarece aveau febr[.

spus c[ ea f[cea de mâncare fra- a\a”, a declarat Felicia Mihai, spus, mama ar consuma b[uturi `ilor mai mici, ea se ocupa de \efa Complexului de Servicii alcoolice, ]ns[ când am vorbit cu ea, era destul de coerent[ ]n sugarul de \ase luni”, a declarat Comunitare Boto\ani. Asupra tuturor copiilor se va exprimare. A recunoscut c[ mai asistentul social. lua ]n perioada urm[toare o m[- consum[ b[uturi alcoolice de sur[ de protec`ie cu atât mai necaz pentru c[ a fost p[r[sit[ |I CEILAL~I DOI mult cu cât, potrivit spuselor de concubin acum dou[ s[pt[FRA~I VOR FI mamei de 34 de ani, consum[ mâni. Tot atunci ar fi fost abuPRELUA~I DE din când ]n când b[uturi alcoo- zat[ fizic, partea dreapt[ a fe`ei lice, iar ]n urm[ cu dou[ s[pt[- ]i era umflat[ \i plin[ de vân[ASISTEN~II mâni a fost p[r[sit[ de concu- t[i”, a mai spus asistentul social SOCIALI bin, care este tat[l tuturor celor responsabil de caz. (Monica La aceast[ or[, reprezentan`ii \apte fra`i. „Din câte ni s-a Aionesei) Complexului de Servicii Comunitare ]ncearc[ s[ ]i ia din familie \i pe cei mai mari dintre fra`i, ]n vârst[ de 9, respectiv 10 ani, tocmai din cauza condi`iilor ]n care au fost g[si`i. }n cursul zilei de ieri, o echip[ s-a deplasat la locuin`a familiei pentru a-i prelua \i pe ceilal`i doi fra`i, ]ns[ ace\tia nu au fost de g[sit. „Presupunem c[ au fugit la stân[ la tat[l lor, acolo unde lucreaz[ acesta. Am luat leg[tura cu autorit[`ile locale, cu primarul, cu \eful de post s[ ]i localiz[m \i pe ace\ti doi copila\i. Ieri (luni - n.r.) au ab- Dom’ comandant, jur c[ femeia vroia s[-mi dea sentat de la \coal[ \i de\i mama to`i banii cu tot cu geant[. a spus c[ i-a ]nvoit, nu a fost


S[n[tate 6

Miercuri, 21 octombrie 2009

Bron\ita \i bron\iolita, boli care atac[ agresiv ]n sezonul rece Ce este, cum debuteaz[, cum se manifest[ dar, mai mult de atât, cum se pot trata bron\ita \i bron\iolita, boli care acum, ]n sezonul rece, sunt mai de actualitate ca oricând. Dac[ ]n ce prive\te bron\iolita, aceasta este mai prezent[ la copiii mici, bron\ita se manifest[ ]n egal[ m[sur[ \i la adul`i, ]n special la vârstnici, al c[ror sistem imunitar este mai pu`in preg[tit s[ dea piept cu agresivitatea agen`ilor care provoac[ infec`iile c[ilor respiratorii.

Bron\ita Bron\ita este una dintre cele mai frecvente afec`iuni ale c[ilor respiratorii. Este de fapt o infec`ie, o inflama`ie a c[ilor respiratorii, c[i ce fac leg[tura ]ntre trahee \i pl[mâni. Inflama`ia la acest nivel produce edem (cre\terea volumului) \i se produce mucus. Edemul \i mucusul favorizeaz[ apari`ia tusei \i astfel respira`ia devine dificil[. Altfel spus, c[ile respiratorii se inflameaz[, producând mai mult[ secre`ie c[ de obicei. Inflama`ia ]mpreun[ cu mucusul produs obstruc`ioneaz[ respira`ia. Bron\ita seam[n[ ]n multe privin`e cu o r[ceal[, iar dac[ nu este ]ngrijit[, poate duce la pneumonie. De obicei, bron\ita apare gra`ie unui virus \i ]n consecin`[ antibioticele nu vor ajuta, cu alte cuvinte nu prea sunt de folos. }n unele cazuri, bron\ita este provocat[ de bacterii; ]n aceste cazuri antibioticele sunt eficiente. Exist[ dou[ feluri de bron\ite: bron\ita acut[ \i bron\ita cronic[. Bron\ita acut[ se vindec[ de la sine ]ntr-o s[pt[mân[, maxim dou[, ]ns[ medicii aten`ioneaz[ c[ cei care au avut bron\it[ pot r[mâne cu o respira`ie care hârâie sau care parc[ \uier[ s[pt[mâni, poate chiar luni de zile. Câteva m[suri pe care pacien`ii trebuie s[ le aib[ ]n vedere: - o alimenta`ie echilibrat[; - evitarea expunerii la rece; - vaccina`i-v[ antigripal ]n sezonul rece; ]n special, cei care trebuie s[ decurg[ la aceast[ m[sur[ sunt vârstnicii dar \i copii; - evita`i persoanele care fumeaz[. Dac[ ]n anturaj sau ]n

familie exist[ persoane care fumeaz[, evita`i-le pentru c[ fumatul practicat de alte persoane poate fi cauza bron\itei cu care v-a`i ales; - be`i multe lichide, pentru c[ ve`i fluidiza mucusul \i v[ ve`i u\ura mult tusea. Dar ave`i grij[, lichidele trebuie s[ fie calde sau la temperatura camerei \i nu reci. Lichidele calde cum ar fi ceaiurile sau apa simpl[ sunt cele mai bune. Ave`i grij[ s[ nu consuma`i b[uturi diuretice pentru c[ ele stimuleaz[ urinarea \i astfel se pierde o cantitate important[ de lichide acumulate; - o alt[ m[sur[ pe care o pute`i lua este aceea de a respira ]ntr-o atmosfer[ cald[ \i umed[ deoarece aerul cald \i umed faciliteaz[ eliminarea prin tuse a mucusului, a flegmei. Persoanele care contacteaz[ o astfel de boal[ sunt, cel mai adesea, sugarii, copiii mici, cei care sufer[ de boli de inim[ sau

de pl[mâni \i, nu ]n ultimul rând, b[trânii. La ei bron\ita se poate agrava foarte u\or \i se poate ajunge la pneumonie, a\a c[ v[ recomand[ s[ evita`i activit[`ile care cer efort mare ]n aer liber, s[ evita`i activit[`i când aerul este poluat. - ultima recomandare a medicilor cu privire la aceast[ boal[ ar fi ca aceia care au o bron\it[ cronic[ s[ se vaccineze antigripal ]n fiecare toamn[, tocmai pentru a evita complica`ii de orice fel. Vaccinarea este recomandat[ mai ales persoanelor de peste 65 ani, astmaticilor, cardiacilor, dar \i celor care sufer[ de alte boli cronice. Aceast[ boal[, bron\ita, necesit[ aten`ia unui doctor, c[ruia trebuie s[ ]i face`i o vizit[ dac[: - a trecut o s[pt[mân[, \i tusea ]n loc s[ se calmeze, s-a ]nr[ut[`it - dac[ ave`i febr[ - dac[ sim`i`i ]n piept o durere atunci când respira`i profund - ave`i respira`ia scurt[, mai exact dac[ gâfâi`i \i tu\i`i foarte mult - suferi`i de o boal[ de inim[ sau de pl[mâni. „

CÂTEVA REMEDII NATURISTE PENTRU BRON|IT{ • decoctul din fructe de Porumbar sau infuzia din flori de Porumbar; • decoctul din semin`e de gutui, dou[-trei pahare pe zi; • sucul de afine cu miere, ]n p[r`i egale; se recomand[ trei linguri`e pe zi; • smochine uscate sau curmal, ]nmuiate ]n ap[ 8 ore; lichidul se ]nc[lze\te \i se bea iar fructele se m[nânc[; • fructe proaspete sau sucul lor: pere, mere, coac[ze ro\ii \i negre. Decoct - vine din latinescul decoctus \i este o solu`ie apoas[ ob`inut[ prin fierberea ]n ap[ a unor p[r`i din plante (frunze, flori, fructe, muguri), fragmentate ]n scop medicinal \i alimentar. Se folosesc, de regul[, una-dou[ linguri`e de plante la 200-250 ml ap[. Fierberea dureaz[ 5-10 minute, uneori mai mult. „

Bron\iolita DESCRIERE Bron\iolit[ este o boal[ inflamatorie a c[ilor respiratorii ce se caracterizeaz[ printr-un sindrom bron\itic acut. Este o infec`ie viral[ a bron\iolitelor. Aceast[ boal[ este mai des ]ntâlnit[ la bebelu\i, deoarece c[ile respiratorii ale acestora, fiind mai mici, se pot bloca cu mai mult[ u\urin`[ decât cele ale unui adolescent sau adult, la copiii care nu au fost al[pta`i \i la b[rba`i. Bron\iolit[ apare de obicei ]n timpul primilor 2 ani de via`[, cu predilec`ie ]ntre 3 \i 6 luni. De\i este o boal[ mai pu`in grav[, unii bebelu\i sunt supu\i riscului apari`iei unei boli mai severe ce necesit[ spitalizare.

SEMNE |I SIMPTOME „Simptomele pot fi asem[n[toare cu cele ale unei r[celi: febr[ moderat[, nas ]nfundat, tuse u\oar[, stare general[ proast[. La bebelu\i, ]n special la cei n[scu`i prematur, se ]ntâlnesc episoade ]n care ]nceteaz[ temporar a respira (apneea). }n cazuri mai grave se poate ]ntâmpla ca simptomele s[ se ]nr[ut[`easc[ rapid. Un copil cu bron\iolit[ acut[ poate obosi de la efortul depus pentru a respira datorit[ problemelor de circula`ie a aerului c[tre \i din pl[mâni se poate deshidrata”, precizeaz[ medicul pediatru Mihaela Timofciuc.

fec`iuni mai grave pot continua s[ tu\easc[ pe durata mai multor s[pt[mâni. Boala atinge apogeul ]n a doua sau a treia zi dup[ ce copilul a Infec`iile cauzate de bron- ]nceput s[ tu\easc[ \i s[ aib[ \iolit[ sunt contagioase. Mi- probleme la respira`ie \i se crobii se pot r[spândi cu aju- vindec[ treptat. torul pic[turilor minuscule de lichid din gura sau nasul TRATAMENT unei persoane infectate. MiCel mai bun tratament ]n crobii se pot transmite prin cazul majorit[`ii copiilor este aer, de fiecare dat[ când per- odihna \i cât mai multe lichisoana bolnav[, tu\e\te sau de. Totu\i, a convinge copirâde, \i prin obiecte atinse lul s[ bea lichide este o sarde aceasta, ca de exemplu o cin[ delicat[, deoarece el nu batist[ sau o juc[rie. simte nevoia s[ bea. Se recomand[ oferirea lichidelor PREVENIREA ]n cantit[`i mici la intervale Cea mai bun[ metod[ de cât mai dese posibil. Din feprevenire a r[spândirii viru- ricire, majoritatea cazurilor \ilor ce cauzeaz[ bron\iolit[ de bron\iolit[ nu sunt grave este sp[latul frecvent al \i nu necesit[ un tratament mâinilor. Bebelu\ii care sunt profesional specific. Antiexpu\i la fumul de `igar[ bioticele nu sunt benefice ]n sunt mai predispu\i la bron- cazul bron\iolitei, deoarece \iolite severe decât cei care ea este cauzat[ de o infec`ie locuiesc ]ntr-un mediu nefu- viral[, iar antibioticele sunt m[tor. De\i un vaccin ]mpo- eficiente doar ]n cazul infectriva bron\iolitei nu a fost `iilor bacteriale. Copiii care ]nc[ descoperit, exist[ medi- au dificult[`i ]n a respira trecamenta`ie ce poate fi admi- buie ]ntotdeauna s[ fie connistrat[ ]n scopul diminu[rii sulta`i de un doctor. efectelor bolii. Ea consist[ din anticorpi \i este reco- CÂND S{ mandat[ doar bebelu\ilor cu CHEM{M risc mare de ]mboln[vire, ca cei n[scu`i prematur sau cei DOCTORUL? cu afec`iuni cronice la pl[„Este neap[rat necesar s[ mâni. se apeleze la un consult de specialitate ]n cazul ]n care INCUBA~IA copilul respir[ rapid, scoate Perioada de incuba`ie va- sunete ]n timp ce respir[, riaz[, ]n func`ie de infec`ia este deshidratat datorit[ apece a cauzat bron\iolit[, de la titului sc[zut sau v[rs[turicâteva zile la o s[pt[mân[. lor, are temperatur[ ridicat[ Cazurile de bron\iolit[ du- sau tuse grav[”, precizeaz[ reaz[ ]n general, ]n jur de o medicul pediatru Mihaela s[pt[mân[, dar copiii cu a- Timofciuc. „

Pagin[ editat[ de Aurora Dimitriu


Sport Miercuri, 21 octombrie 2009

Dragomir spulber[ planul lui Becali Pre\edintele LPF, Dumitru Dragomir, d[ peste cap planul lui Gigi Becali de ai da afar[ din stadion pe suporterii care ]l contest[. „Corleone“ afirm[ c[ ac`iune a clubului ro\-albastru, care nu permite accesul suporterilor de la peluze la partidele de pe teren propriu, anun`ându-i c[ sunt „interzi\i“, nu este legal[, doar Poli`ia având aceast[ autoritate. „Nu te poate interzice nimeni pe stadion, decât Poli`ia. Suntem o `ar[ liber[, democratic[, nu po`i interzice un suporter!“, a spus Dumitru Dragomir la Telesport. Gruparea din

bulevardul Ghencea nu a reac`ionat pân[ acum la declara`ia \efului LPF iar cele câteva sute de fani „interzi\i“ vor vedea meciul cu Fenerbahce, din Europa League, la televizor. „}ncepând cu 26 octombrie 2009, persoanelor c[rora li s-a restric`ionat accesul ]n urma ]nc[lc[rii regulamentului privind respectarea ordinii, disciplinei \i comportamentului adecvat al suporterilor la meciurile de fotbal disputate pe teren propriu \i care de`ineau abonament valid ]n sezonul 2009/ 2010, li se va restitui contravaloarea acestora pentru perioada ]n care nu mai pot fi utilizate.“ Acesta este li, ]ns[ „ultra\ii“ b[nuiesc de pe stadion. Mai mult, A- apel c[tre to`i abona`ii penmesajul conducerii Stelei c[ reprezint[ doar o strate- socia`ia Independent[ a Su- tru a nu da curs invita`iei pentru contestatarii lui Beca- gie menit[ s[-i ]ndep[rteze porterilor Steli\ti a f[cut un clubului. 

Alexandru Tudor a fost suspendat pe termen nelimitat Pre\edintele CCA, Vasile Avram, spune c[ arbitrul care a condus meciul Rapid - CFR Cluj fiind bolnav de varicel[ se comport[ ca un copil \i nu-i mai r[spunde la telefon. }n acest caz a mai fost sanc`ionat \i observatorul Dan Petrescu. Meciurile lui CFR Cluj nu-i priesc lui Alexandru Tudor. Centralul bucure\tean, suspendat pe o perioad[ nedeterminat[ ]n prim[vara lui 2008, din cauz[ c[ nu le-a acordat ardelenilor dou[ penalty-uri ]n ]ntâlnirea cu Steaua, a primit acum aceea\i sanc`iune din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor. De aceast[ dat[ CCA l-a g[sit vinovat de faptul c[ ar fi gre\it pentru CFR Cluj, ]n meciul cu Rapid. Tot pe o perioad[ nedeterminat[ au fost suspenda`i asistentul Sebastian Gheorghe \i observatorul Dan Petrescu, acesta din urm[ din cauz[ c[ a scris ]n raportul de arbitraj c[ Tudor a avut o presta`ie bun[, fapt infirmat de raportul supervizorului. De asemenea, acesta i-a ascuns pre\edintelui CCA faptul c[ arbitrul de centru este bolnav. Pre\edintele CCA, Vasile Avram, citat de Gazeta Sporturilor, a explicat motivele care l-au determinat s[ ia hot[rârea de a-l re`ine de la deleg[ri pe Ale-

Sepp Blatter `ine cu din`ii de scaunul FIFA Elve`ianul de 73 de ani, acuzat ]n nenum[rate rânduri de nereguli financiare \i de acordare preferen`ial[ a organiz[rii turneelor finale mondiale, a anu`at ieri c[ vizeaz[ un al patrulea mandat de \ef al fotbalului mondial. „Misiunea mea ]n fotbal nu este ]ndeplinit[. Am nevoie de mai mult timp“, sunt cuvintele pre\edintelui FIFA, Sepp Blatter, ]ntr-un interviu publicat ast[zi de cotidianul italian Gazzetta dello Sport. „Fotbalul este via`a mea“, mai spune elve`ianul de 73 de ani, care s-a lansat astfel ]n cursa spre un al patrulea mandat consecutiv la \efia fotbalului mondial. El este ]n func`ie din 1998, iar urm[toarele alegeri sunt programate cu ocazia congresului FIFA din 2011. Mandatele sale de pân[ acum au fost pres[rate de numeroase scanda-

luri, de la atribuirea organiz[rii CM 2002 Coreei de Sud, `ara natal[ a unuia dintre vicepre\edin`ii influen`i ai FIFA, Coreea de Sud \i ]n acela\i timp patron Hyundai (sponsor oficial al forului mondial), pân[ la scandaluri de cump[rare a voturilor la diverse alegeri. }n 2002, secretarul general al FIFA de la acea vreme, Michel Zen-Ruffinen, l-a acuzat de nereguli financiare, corup`ie \i manipulare de conturi \i tot de corup`ie a fost acuzat ]n 2006, de jurnalistul englez Andrew Jennings ]n cartea Cartona\ul Ro\u, pe care FIFA a reu\it s[ o interzic[ ]n Elve`ia. De asemenea, ]n schimbul voturilor primite de la organiza`iile africane a oferit Africii de Sud, o `ar[ nesigur[ \i cu infrastructur[ incipient[, organizarea CM 2010. 

Ecclestone: Moartea lui Ayrton Senna a fost benefic[ Formulei 1 xandru Tudor \i s-a declarat dezam[git de atitudinea centralului bucure\tean dup[ jocul din Giule\ti. „Am vorbit cu el vineri, l-am ]ntrebat dac[ are ceva probleme a\a cum fac cu toat[ lumea, a zis c[ nu are nimic \i c[ totul e ]n regul[. Dac[ \tiam c[ e bolnav chiar \i cu dou[ ore ]nainte de meci a\ fi f[cut tot ce puteam ca s[ ]l schimb. De aceea a fost re`inut \i Dan Petrescu de la deleg[ri, pentru c[ mi-a ascuns faptul c[ Tudor este infectat. Alexandru s-a comportat ca un copil de 7-8 ani, nu e normal s[ nu-mi r[spund[ la telefon acum. Indiferent dac[ avea sau nu varicel[, era re`inut de la deleg[ri ]n urma presta`iei din Giule\ti“, a spus Avram. 

Publicitatea generat[ de moartea tragic[ a lui Ayrton Senna, ]n urm[ cu 15 ani, „a fost benefic[ pentru Formula 1“, spune de`in[torul drepturilor comerciale ale acestui sport, Bernie Ecclestone. Aceasta este o nou[ declara`ie controversat[ din partea lui Ecclestone, care ]n acest an a mai fost criticat \i pentru faptul c[ s-a declarat un admirator al modului ]n care Adolf Hitler \i Saddam Hussein „rezolvau treaba“. Weekend-ul trecut, la Marele Premiu al Braziliei de la Interlagos - unde eroul localnic Senna a triumfat de dou[ ori - Ecclestone a sugerat c[ accidentul care i-a luat via`a legendarului pilot la Imola, ]n 1994, a fost chiar benefic sportului din anumite puncte de vedere. „A avut ghinion, dar publicitatea generat[ de

moartea lui a fost atât de... A fost bun[ pentru F1. A fost mare p[cat c[ l-am pierdut pe Ayrton, dar s-a ]ntâmplat. A fost foarte popular, dar evenimentul ]n sine a interesat pe mult[ lume care nu \tia nimic despre sport \i a crescut interesul pentru Formula 1“, a spus Ecclestone. Ecclestone, ]n vârst[

de 78 de ani, a respins ]n acela\i interviu \i ideea c[ Ferrari ar putea concura cu trei ma\ini din sezonul 2010, astfel ]ncât Felipe Massa, Fernando Alonso \i Michael Schumacher s[ poat[ participa to`i la curse. „Este stupid. Nu se va ]ntâmpla a\a ceva, uita`i asta“, a spus englezul. 

7

|tiri pe scurt

Usain Bolt a primit Ordinul Jamaic[i, a patra distinc`ie ]n stat Bolt, ]n vârst[ de 23 de ani, de`in[tor al titlurilor olimpice \i mondiale ]n probele de 100 metri, 200 metri \i \tafet[ 4x100 metri, devine, astfel, cel mai tân[r posesor al distinc`iei respective. El a fost decorat \i aplaudat la Up Park Camp, unde se afl[ baza for`elor de ap[rare ale Jamaic[i. Bolt primise deja, ]n 2008, Ordinul Distinc`iei, un premiu mai pu`in prestigios, pe care ]l mai de`in ]nc[ doi atle`i jamaicani, Veronica Campbell \i Asafa Powell. 

H[nescu, ]nvins la Moscova Juc[torul român a fost eliminat ieri ]n primul tur al turneului de tenis de la Moscova. Al doilea favorit la câ\tigarea Cupei Kremlinului - ]ntrecere dotat[ cu premii ]n valoare de un milion de dolari, Victor H[nescu a pierdut confruntarea cu americanul Wayne Odesnik, num[rul 91 ATP, scor 7-5, 5-7, 4-6. H[nescu nu va primi niciun punct ]n clasamentul mondial, ]ns[ va pleca din Rusia cu un cec de 9.700 de dolari. 

Un portar a marcat de la 80 de metri ]n Cupa Portugaliei SC Esmoriz este o grupare portughez[ care nu are preten`ii de mare echip[, evoluând la un nivel destul modest ]n liga a treia. Totu\i dou[ tururi ]n Cupa Portugaliei, dup[ care a ]ntâlnit un adversar mult mai puternic, din prima divizie, Rio Ave. A pierdut cu 1-2, ]ns[ \i-a pus serios amprenta asupra competi`iei, portarul s[u, Rui Sacramento, reu\ind s[ marcheze ]n poarta adversarilor printr-un \ut de la peste 80 de metri. Prin execu`ia sa reu\ea s[ egaleze, ]ns[ dup[ zece minute avea s[ primeasc[ golul prin care echipa sa era eliminat[. 


Social-administrativ 8

Miercuri, 21 octombrie 2009

Tensiune ]n \coal[ de la postul de director adjunct Pierderea unei func`ii de conducere reprezint[ pentru unele persoane o catastrof[. Mul`i dintre cei care au fost directori de unit[`i \colare nu se pot ]mp[ca cu ideea c[ au revenit la catedr[. }n multe \coli, astfel de schimb[ri au stârnit ne]n`elegeri ]n colectivele de cadre didactice. Iar adeseori, astfel de probleme ajung ]n aten`ia sindicatelor din ]nv[`[mânt. Un astfel de caz a fost semnalat de un grup de cadre didactice de la |coala General[ Tru\e\ti. La sediul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar a ]nceput s[ sune telefonul continuu, apelurile venind de la mai multe cadre didactice ale \colii amintite, care re-

clam[ c[ fosta lor directoare, ]nlocuit[ din func`ie, `ine cu tot dinadinsul s[ r[mân[ ]n conducerea unit[`ii de ]nv[`[mânt, `intind un post de director adjunct, spre nemul`umirea multor colegi de-ai s[i. Antoneta Andri\, pân[ la ]nceputul acestui an \colar a de`inut func`ia de director la |coala General[ din Tru\e\ti. }n urma comas[rilor decise de reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), s-a realizat \i comasarea \colii generale cu Liceul Teoretic „Demostene Botez”. Ambii directori au fost ]nlocui`i prin reorganizarea unit[`ilor \colare, care au dobândit o singur[ personalitate juridic[, fiind numit director Ionel Doncil[. Cadrele didactice s-au plâns ]ns[ sindicatului c[ fosta directoare ]ncearc[ acum s[ ob`in[ m[car postul de director adjunct. „Sunt unii colegi care nu mai pot de func`ii \i doresc s[ devin[ m[car adjunc`i, dac[ director plin nu se mai poate. Este \i cazul fostului

director Antoneta Andri\ care a fost demis[ ]n urma comas[rii. Drept urmare, aceast[ doamn[ vrea s[ fie director adjunct. Cadrele didactice de acolo ]ns[ sun[ \i spun c[ nu sunt de acord cu venirea sa pe func`ie, deoarece este r[zbun[toare, are un stil de lucru dictatorial. Cei de acolo au propus pentru func`ia de director adjunct pe altcineva, un cadru didactic respectat”, a declarat Maria ~ipirigan, liderul SIP. Noul director al unit[`ii \colare din Tru\e\ti sus`ine c[ la acest moment sunt discu`ii foarte multe ]n rândul cadrelor didactice ]n ceea ce prive\te numirea unui nou director adjunct. „Discu`ii sunt foarte multe ]n rândul cadrelor didactice, sunt unele care din respect sau fric[ nu vor s[ spun[ c[ nu o doresc ca director adjunct. Sunt ]ns[ \i cei care spun clar \i r[spicat c[ nu o doresc ca adjunct pe doamna Andri\. }n \coal[ este o tensiune pentru c[ fiecare se ]ntreab[ cine o s[ vin[. |tiu c[

La Sta`iunea Pop[u`i se face cercetare pe stomacul gol Sta`iunea Pop[u`i nu a mai primit bani pentru salarii din aprilie. Pân[ ]n luna august, cercet[torii au mai primit fonduri din proiectele derulate cu fonduri europene, ]ns[ de trei luni nu mai ]ncaseaz[ niciun ban, de nic[ieri. Sta`iunea de cercetare Pop[u`i, una dintre cele mai renumite din `ar[, ]n special pentru ]ncruci\[rile care au dus la ob`inerea de miei cu pielicele roz, a ajuns ]n pragul falimentului. Cercet[torii nu au abandonat munca \i ]\i desf[\oar[ ]n continuare activitatea de cercetare, ]ns[ pe stomacul gol. S-a uitat de salariile celor 8 cercet[tori \i ale celor 51 de cadre auxiliare, ]nc[ din luna aprilie a acestui an. Ilie Chiorescu, directorul Sta`iunii Pop[u`i, spune c[ mai greu ca acum nu a fost niciodat[. „Sursa de finan`are a salariilor este de la bugetul de stat, prin Ministerul Educa`iei, cel al Agriculturii \i Academiei

a fost transmis[ o propunere pentru noul director adjunct, altcineva decât doamna. Mai mult de atât nu am ce s[ v[ mai spun”, a spus Ionel Doncil[, directorul prim al Liceului Teoretic „Demostene Botez”. Primarul localit[`ii Tru\e\ti sus`ine c[ atâta vreme cât poate colabora cu directorul prim al liceului, nu este afectat de cine va fi ad-

junct. „Propuneri au fost, acum nu \tim cine va fi adjunct. Pe mine nu m[ afecteaz[ direct cine va fi adjunct atâta timp cât comunic \i m[ ]n`eleg cu directorul general”, este p[rerea lui Mihai Puruhniuc, primarul din Tru\e\ti. Ada Macovei, inspectorul general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) sus`ine c[ \tie situa`ia de la Tru-

\e\ti, dar pân[ la aceast[ dat[ s-a decis cine va ocupa postul de director adjunct. „}nc[ nu am hot[rât ]n Consiliul de Administra`ie cine va ocupa acel post, \tim c[ doamna Andri\ vrea postul cu orice pre` dar decizia final[ va fi a I|J ]n ceea ce prive\te numirea cu delega`ie a noului director adjunct”, a spus Ada Macovei. (Petronela Rotariu)

Copii abandona`i de p[rin`i ]n spitale }n ultimele zile, nu mai pu`in de cinci copii au fost prelua`i de la Sec`ia de Distrofici din municipiu \i da`i ]n plasament asisten`ilor maternali, tocmai din cauz[ c[ p[rin`ii acestora nu ]i mai vor sau nu au cu ce s[ ]i mai creasc[. Statisticile sunt destul de ]ngrijor[toare, ]n condi`iile ]n care copila\i de câteva luni \i pân[ la câ`iva ani, care au fost externa`i din unitatea medical[, nu au mai ajuns ]n familiei, ci au fost da`i ]n plasament de urgen`[ la asisten`ii maternali profesioni\ti. „}ncerc[m s[ identific[m asisten`i maternali care au un singur copil \i s[ putem s[ ]i d[m. P[rin`ii nu i-au mai vizitat la sec`ia de distrofici, iar prim[riile au f[cut anchetele sociale din care a rezultat c[ este necesar[ luarea unor m[suri de protec`ie deoa-

rece familia nu ]ndepline\te condi`ii materiale sau sunt familii dezorganizate, p[rin`i consumatori de b[uturi alcoolice. Este un fenomen frecvent”, a declarat Cecilia Sp[taru, directorul adjunct al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani. ]n prezent, 20 de asisten`i maternali au ]n plasament un singur copil, ]ns[ majoritatea au grij[ de copii cu grad I de handicap, care necesit[ aten`ie maxim[. „Noi ]ncerc[m s[ dirij[m ace\ti copii cu handicap c[tre Centrul Sfântul Spiridon, unde s[ beneficieze de servicii specializate medicale, de ]ngrijire, de recuperare \i s[ le d[m asisten`ilor maternali câte doi copii, dar s[n[to\i”, a mai spus reprezentanta DGASPC. (Monica Aionesei)

Ma\ini ridicate de HSR, reclamate ca furate la Poli`ie Române. Actuala criz[ economic[ \i politic[ a z[p[cit totul. Noi nu am mai primit bani de salarii din aprilie. Din luna august cercet[torii nu au mai primit niciun leu, pân[ atunci neam descurcat cum am putut. Sper[m s[ se rezolve situa`ia. A\a de greu ca acum nu a fost niciodat[”, a declarat Chiorescu. Acesta a precizat c[ din aprilie pân[ ]n august, cercet[torii sta`iuni au mai primit bani din proiectele derulate cu fonduri europene, ]ns[ de aproape trei luni nu \i-au mai primit niciun leu de nic[ieri. „S[ nu crede`i c[ ]n

acest condi`ii nu se face cercetare. Dimpotriv[, se munce\te la fel de mult deoarece este munca noastr[ de atâ`ia ani \i nu am putea sta s[ vedem cum se distruge tot ce noi am realizat. Poate odat[ rezolvat[ criza politic[ \i problema cu Guvernul se vor calma lucrurile \i se va g[si rezolvare \i pentru noi”, a completat directorul Sta`iunii Pop[u`i. Unitatea mai de`ine 1.600 de oi, 150 de capre \i 1.163 hectare de teren. Cercet[torii boto\[neni sunt renumi`i ]n toat[ România, dar \i ]n lume. (Bogdan Caliniuc)

Situa`ie amuzant[ pentru poli`i\tii boto\[neni, care s-au trezit c[ au fost alarma`i ]n leg[tur[ cu furturi de autoturisme, când ]n realitate ma\inile fuseser[ ridicate de angaja`ii HSR pentru c[ au fost parcate neregulamentar. De fiecare dat[ poli`i\tii au fost obliga`i s[ dea curs reclama`iei, aflând ulterior c[ ma\ina nu fusese furat[, ci ridicat[. }n 2009 au fost \apte astfel de cazuri. „Au reclamat c[ le-a disp[rut ma\ina din parcare \i noi suntem obliga`i s[ primim plângerea \i s[ mergem pe procedur[. Deci nu vin efectiv s[ spun[ c[ firma le-a luat ma\ina din parcare. Am avut \i sesiz[ri c[ ar exista un abuz,

dar noi nu am constatat c[ firma respectiv[ ar face un abuz. }n momentul ]n care exist[ distrugeri sesizate de c[tre p[r`ile v[t[mate, noi facem verific[ri, \i dac[ acest lucru se dovede\te, c[ \i-au dep[\it atribu`iile, normal c[ cel vinovat r[spunde. Deocamdat[ nu am stabilit vreun caz anume, c[ firma respectiv[ s[ fie vinovat[ de distrugerea unui autovehicul”, a declarat Viorel |erb[noiu, inspectorul \ef al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Dac[ poli`i\tii au fost purta`i pe drumuri de boto\[neni care nu au \tiut ce s-a ]ntâmplat cu ma\ina lor, nici angaja`ii HSR nu au stat degeaba, poli`ia pri-

mind sesiz[ri de la angaja`ii firmei, despre distrugerea sau dispari`ia dispozitivelor aplicate la ro`ile autovehiculelor, respectiv „caracati`ele”. „Cu aceast[ ocazie fac \i un apel c[tre cet[`eni. Firma vine \i sesizeaz[ distrugerea sau dispari`ia acelor dispozitive aplicate. Cei care se fac vinova`i de acest aspect normal c[ vor pl[ti, cu trimitere ]n judecat[, sau sunt pasibili de plat[, atât timp cât firma func`ioneaz[ \i are autoriza`ie de func`ionare. Trebuie s[ se respecte condi`iile de parcare, pentru c[ dac[ s-ar respecta nu s-ar ajunge la m[sura aceasta”, a mai spus Viorel |erb[noiu. (D[nu` Rotariu)


Social-administrativ Miercuri, 21 octombrie 2009

Au venit bani pentru sistemul sanitar boto\[nean Guvernan`ii s-au dovedit de o generozitate deosebit[ cu sistemul sanitar pe sfâr\it de an. Dac[ ]n urm[ cu aproape dou[ s[pt[mâni, jude`ul Boto\ani a primit peste 40 de milioane de lei pentru spitale, luni, institu`ia de asigur[ri de s[n[tate a intrat ]n posesia a noi fonduri, de aceast[ dat[ pentru asigurarea tratamentelor bolnavilor cuprin\i ]n programele na`ionale de s[n[tate. Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, spune c[ s[n[tatea a beneficiat de o nou[ rectificare pozitiv[ de buget pe programele na`ionale de s[n[tate. Jude`ului Boto\ani i-au fost repartiza`i 5,4 milioane lei, adic[ 54 miliarde lei vechi, numai pe aceste programe, drept pentru care bolnavii vor avea asigurate tratamentele pân[ la sfâr\itul anului. „Luni am primit rectificarea bugetar[. Am primit bani absolut suficien`i pentru toate bolile cronice cuprinse ]n programele de s[n[tate. Am analizat rectificarea bugetar[ primit[ \i sunt bani pentru toate programele de s[n[tate pân[ la sfâr\itul anului”, a

Mii de afaceri scoase la vânzare pe internet Vânzarea afacerilor pe internet a devenit un adev[rat fenomen, ]n condi`iile ]n care, ]n perioada septembrie 2008-septembrie 2009, doar pe portalul okazii.ro post[rile s-au dublat, ajungând la 2.000 de anun`uri. Num[rul anun`urilor de vânzare publicate pe portaluri interne precum okazii.ro sau anuntul.ro, dar \i externe ca businessesforsale.com ori buybusiness.com este ]n continu[ cre\tere ]n ultimele luni. „Dac[ ]n anii trecu`i banii \i un spirit antreprenorial, nu neap[rat foarte dezvoltat, erau singurele condi`ii pentru a te lansa ]n afaceri pe o pia`[ de consum foarte atr[g[toare, fenomenul economic din ultimul an ia afectat puternic pe micii ]ntreprinz[tori“, a comentat pentru Business Standard Robert Ro\u, avocat asociat ]n cadrul ~uca Zbârcea&Asocia`ii. 

Se lucreaz[ intens la modernizarea \oselei de centur[ Constructorii care efectueaz[ lucr[rile la \oseaua de centur[ sunt ]n grafic cu repara`iile. Cel pu`in asta sus`ine viceprimarul Florin Ghiorghi`[. El spune c[ la ora actual[ se lucreaz[ ]n plin pe str[zile Calea Na`ional[, Petru Rare\ \i intrarea de pe Sucevei. „Dac[ vremea o s[ ne ajute o s[ mai ]ncepem un tronson. Bine]n`eles, partea de s[p[tur[, pavelare se poate face chiar dac[ sezonul este mai rece. Noi vom continua lucr[rile, conform graficului de lucru. Cei care au câ\tigat licita`ia \i au depus un grafic de lucr[ri, cu siguran`[

precizat Rodica Hu`uleac. Cei mai mul`i bani vor fi direc`iona`i, dup[ cum era de a\teptat, c[tre programul de oncologie, unde \i cheltuielile lunare sunt mai mari. Numai pe acest program au fost repartiza`i la nivelul jude`ului peste 3,6 milioane lei. Ceilal`i bani vor fi repartiza`i \i pe alte programe de s[n[tate, respectiv HIV SIDA, diabet.

Banii respectivi nu sunt singurii primi`i ]n ultima lun[ la institu`ia de asigur[ri de s[n[tate. S[pt[mâna trecut[, CJAS a primit fonduri \i pentru laboratoarele de analiz[ cu care se afl[ ]n contract. „ Fondurile au ]nceput s[ fie date la ]nceputul lunii octombrie \i tot am primit, pe rând. Am primit pentru laboratoare, am primit pentru spitale.

}n aceste unit[`i am f[cut ]mp[r`irea banilor func`ie de necesit[`ile lor, dar mai ales pe serviciile pe care le pot realiza. Sunt sume pentru cheltuieli de personal, pentru prim[ de stabilitate, pentru utilit[`i. |i la Ambulan`[ sunt bani suficien`i. Acum nu \tiu dac[ vor \i ie\i din criz[. Bani sunt”, a mai spus pre\edinta CJAS. (L.Lupa\cu)

Cardurile de credit ]nmul`esc restan`ierii Potrivit datelor Centralei Riscurilor Bancare (Biroul de Credit), Cei mai mul`i restan`ieri au credite de consum \i carduri de credit. La nivelul pie`ei, num[rul restan`ierilor a sporit cu 10% de la o lun[ la alta. Directorul general al Biroului de Credit, |erban Epure, spune c[ num[rul restan`ierilor va continua s[ creasc[, transmit agen`iile de

\tiri. Institu`ia a ]nregistrat numero\i debitori care au credite restante \i la câte 12-13 b[nci. Acest lucru a fost posibil deoarece, pân[ ]n 2007, baza de date a Centralei nu a fost consistent[. Astfel, b[ncile nu au putut verifica dac[ un poten`ial client are sau nu datorii. Ca urmare a ]nghe`[rii credit[rii, num[rul solicit[rilor venite din partea

b[ncilor cu privire la situa`ia clien`ilor s-a redus ]n ultimele luni, comparativ cu aceea\i perioad[ din 2008. }n luna septembrie, Biroul a ]nregistrat aproximativ 600.000 de interog[ri. Potrivit raportului BNR, restan`ele popula`iei \i ale firmelor au ajuns ]n august la 6,24 miliarde de lei, ]n cre\tere cu 340 milioane lei fa`[ de luna precedent[. 

]l respect[. Deocamdat[ sunt ]n grafic \i sper[m s[ termin[m ]n termenul prev[zut ]n contracte”, a precizat viceprimarul Ghiorghi`[. Acesta spune c[ s-a cerut societ[`ii Hidroconstruc`ia, cea care deruleaz[ ]n Boto\ani lucr[rile ISPA, s[ se finalizeze tot ce ]nseamn[ axa 2. „Asta pentru c[ noi intr[m deja pe str[zile respective \i sunt str[zi pe care nu sunt ]nc[ finalizate schimb[rile de conducte, canalizare \i ap[”, a ad[ugat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Lucr[rile la \oseaua de centura se vor ]ntinde pe parcursul a doi ani. (L. Lupa\cu)

FEN a ob`inut o rectificare a bugetului pentru salariile profesorilor Ca urmare a demersurilor Federa`iei Educa`iei Na`ionale (FEN), Guvernul a alocat ]n urma unei rectific[ri de buget sumele necesare pentru plata salariilor personalului din ]nv[`[mântul preuniversitar pân[ la sfâr\itul anului ]n curs. De asemenea, ]n urma Comisiei de Dialog Social de s[pt[mâna trecut[, FEN a primit asigur[ri c[ sumele necesare acord[rii ajutorului de 100 de euro \i cele pentru achitarea drepturilor b[ne\ti câ\tigate prin hot[râri judec[tore\ti definitive \i executorii vor fi prinse ]n bugetul pentru 2010 \i se vor acorda retroactiv pentru anul 2009. „Este un prim pas pentru a reintra

]n normalitate. Ca urmare a acestor decizii suntem obliga`i s[ ne consult[m din nou membrii de sindicat pentru a stabili eventualele ac`iuni de protest. }n plus, am cerut chiar ast[zi reprezentan`ilor Ministerului Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii s[ identifice sursele financiare pentru acordarea distinc`iilor „Gheorghe Laz[r” ]n toat[ `ara. Men`ion[m c[, invocând lipsa fondurilor necesare, fosta conducere a MECI a emis ordinul pentru acordarea premiilor doar pentru trei jude`e ]n condi`iile ]n care acestea ar fi trebuit acordate ]nc[ din luna iunie”, a declarat Constantin Ciosu, secretar general FEN. 

Taxa de intrare ]n Spitalul Jude`ean, perceput[ „pe ochi frumo\i” Cel pu`in asta poate fi explica`ia pentru care taxa de 2 lei se ]ncaseaz[ \i acum, ]ns[ doar la o parte dintre vizitatori, f[r[ s[ existe anumite criterii de selec`ie. Ioan Lozneanu, directorul administrativ al Spitalului Jude`ean, spune \i care este principiul pentru care taxa se ]ncaseaz[ preferen`ial. }n acest an, de pe taxa de intrare sau a\a numita tax[ pe boto\ei, unitatea spitaliceasc[ a ]ncasat aproape 60 mii lei, adic[ 600 milioane lei vechi. „Dac[ am ]ncerca s[ lu[m la fiecare persoan[ ar ]nsemna s[ se realizeze o busculad[, sau o aglomera`ie. Drept pentru care, câteodat[, se

mai trece cu vederea acest lucru, tocmai pentru a nu crea asemenea situa`ii. Aceast[ tax[ reprezint[ o oarecare surs[ de venituri, care, sigur, ]n actuala situa`ie de finan`are, ne ajut[ la realizarea unor aprovizion[ri cu medicamente, materiale sanitare \i a\a mai departe. Ace\ti bani nu se pun ]ntr-un cont anume sau ]ntr-o pu\culi`[ \i se adun[. Ei se ruleaz[ \i se folosesc ca orice venit propriu”, a precizat Ioan Lozneanu. Acesta spune c[ taxa de intrare la Spitalul Jude`ean va continua s[ se ]ncaseze, drept pentru care, ]n perioada urm[toare, conducerea unit[`ii inten`ionea-

9

z[ s[ achizi`ioneze un aparat automat pentru ]nc[l`[mintea de unic[ folosin`[. Aparatul cost[ ]n jur de 1500-1600 lei. „Va fi mai comod cu acest aparat ]n sensul c[ nu va mai trebui s[ se aplece persoana s[ ]\i pun[ papucii. }n acest fel nu vor mai fi trecu`i cu vederea vizitatorii. Acum, dac[ s-ar da la toate persoanele, ar trebui notate fiecare, s[ existe un registru, ei s[ vin[ cu buletin”, a ad[ugat directorul administrativ al spitalului. De altfel, conducerea spitalului inten`ioneaz[ s[ distribuie vizitatorilor \i echipamente de protec`ie, tot de unic[ folosin`[. (L.Lupa\cu)


Publicitate 10

Miercuri, 21 octombrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-avis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând garsonier[ Prim[verii, 32,3 mp, 10 m balcon, 26000 E. Telefon: 0757044899. (1579-6) * Vând apartament 2 camere, et.1, 44 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Bucovina. Pre` 29000 E negociabil. Rela`ii la telefon: 0747105115. (G-5) * Vând apartament 3 camere, etaj 1, complex Bulevard, decomandat, 2 balcoane, box[ 20 mp, 50000 E negociabil, accept rate sau variante, 0743797258.(1580-3) * V^nd apartament, doua camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (14) * Vând apartament 3 camere, decomandat, 78 mp, Calea Na`ional[, bloc Unicat, et.IV, pre` negociabil. Telefon: 0732324890.(1556-1) * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii,

SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(5) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului (cu fa`a spre parcul de joac[), etaj III, SD, 46 mp, CT+G+F +T. Pre`: 42.000 euro negociabil. Telefon: 0754963064.(10) * Vând garsonier[ zona Spitalului de copii, 22mp, renovat[, baie, 55.000 lei.Tel.0744/530.803.(V) * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803 * Vând garsonier[ Prieteniei, et.1, balcon, pe mijloc, ]mbun[t[`iri, D, 85.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 28E neg.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, parter, box[, 28.500E. Tel.0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu,

AGENDA IMOBILIAR|

52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[(\coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 45.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 37.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 30.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, 52mp, et.2, CT, T, G+F, renovat, bloc de c[r[mid[, D, 37.000E.Tel. 0749/09.38.38..(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 52mp, la strad[, CT, T, bloc termoizolat, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, 50mp, \arpant[, D, 31.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere la strad[, zona Prim[verii, la parter, gaz separat, locuibil, 26.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând/schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 37.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona

industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere |t.Luchian, et.1, c[r[mid[, D, zon[ excelent[, 45.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Stejari, etj.1, 74mp, complet renovat, CT, termopan, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere ]mp.Traian, et.2, renovat complet, CT, T, D, 42.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere zona Donici, 60mp, 2 balcoane, ]mbun[t[`iri, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 45.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 45000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Pacea,22mp,parter.Pre` 65000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, SD,zona Al. Nucului, 40mp, et.1.Pre` 21000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, SD,zona Sucevii, CT,T,AC, renovat,45mp, et.3,c[r[mid[. Pre` 33000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Pia`a Mic[,60mp,et.3, c[r[mid[,pe mijloc.Pre` 35000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Tex,CT,T,renovat, 48mp, et.3,fa`a la soare.Pre` 39000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[,2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar, 27 mp,D, renovat[, T,G+F,P, instala`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978,

0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona \tefan Luchian,et.2,28,38 mp utili,T,G+F,u\[ metalic[,mobilat[,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,48 mp,et.3, zona Aleea Decebal, 28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, et.2,54 mp cu balcon, SD, CT,T,33000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Grivita, D, 48 mp, et.4, renovat, G+F, P, lavabil, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona maternitate, et.2,51 mp,D,CT,T, c[r[mid[,35000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina, et.1, D,fara imbunatatiri, 28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Bis.Sf.Ilie, \arpant[,64 mp total,D, CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bulevard, construc`ie nou[,la cheie, Su:49,20 mp,CT,T,la mansarda,36900 euro. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii,la strad[,et.2, D, mobilat \i utilat, CT, AC, T, G+F, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Primaverii, parter, 85 mp, apartament de lux cu toate imbunatatirile, CT, T, G+F, teren de 40 mp, 45000 euro neg. Tel: 0729063978,

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,45 mp utili,et.3, SD,gaz separat,f[r[ ]mbun[t[`iri,balcon,zona Prieteniei,28000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Seconf,et.2, SD,65 mp,CT,2 bai, 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,78 mp, \arpant[, CT,T, G+F, renovat, merit[ v[zut, zona Stejari.Pre`;50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevardul Mihai Eminescu,et.2,D, renovat,CT,instalatii schimbate,G+F,la strada,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,62 mp utili, parter,f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii,32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp, ultramodern,CT,T,54000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari, et.1, 74 mp, D, CT, T, G+F, P, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona IRE, parter, D,70 mp,CT, termosistem,ideal \i spa`iu comercial,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,SD,64 mp,

G+F,P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard, et.1,65 mp,renovat,CT, AC,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P, zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat, 42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii, et3,D,CT,2 balcoane,G+F,88mp, 50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mic[ Grivi`a, D, et.1, 2 b[i, 2 balcoane, CT, G+F, Tdormitoare . Pre`: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3, toate imbun[t[`irile,CT, AC, T,G,F,zona Casa Tineretului.Pre`:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1, T,G, F,zona Cal. Na`ional[-IRE,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp, sarpant[,toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G, F,P, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari, 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, modificat 3 camere, 92 mp, et.2, D, multiple imbunatatiri, CT, T, G+F, Pret: 55000 euro neg. Tel: 0729063978,


Publicitate Miercuri, 21 octombrie 2009 negociabil. Tel. 0741497829.(A)

11

(vis-a-vis Lic. Economic), 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: s. 45 mp, et. 1, pre` 0748281959.(R) 29.000 euro, negociabil. * Vând apartament 2 * Vând garsonier[, zona * Vând apartament 2 * URGENT – vând Telefon: 0748281959.(R) camere D,etaj Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj camere D, parter, garsonier[, zona * Vând apartament cu 2 intermediar, 54 mp, zona intermediar, f[r[ Spitalul de copii, camere, zona Alexandru * Vând apartament cu 2 c[r[mid[, pe mijloc, 2 Prim[verii (Rotunda) ]mbun[t[`iri. 18500euro modern[, termopan, u\[ camere, zona Barbu I. Cuza (Dorohoi), s. 47 vederi, 41 mp, f[r[ Tel: 0740582445, metalic[, parchet mp, SD, parter cu L[z[reanu, s. 50 mp, et. ]mbun[t[`iri , Prim[verii, 40000 euro sau schimb cu * Vând garsonier[, 26mp,et4,cu imbun[t[`iri laminat, instala`ie 0741970570, posibilitate de extindere, 3, pre` 32.000 euro. pretabil privatizare 28000 garsonier[ Tel: 0740582445, (gresie,faian`[,termopan) 0758301509.(C) electric[ \i sanitar[ Telefon: 0748281959.(R) CT, toate ]mbun[t[`irile, euro Tel: 0740582445, 0741970570, Tiberiu Crudu.Pre` nou[. Pre` negociabil ]n orientare la soare, pre` 0741970570, * Vând garsoniera D,in * Vând apartament cu 2 0758301509.(C) 18000€ negociabil.Tel. raport de suprafa`[. 32.000 euro.Telefon: 0758301509.(C) bloc de apartamente, 0741497829.(A) Telefon: 0748281959.(R) camere, zona vis – a – vis 0748281959.(R) * Vând apartament 3 Bucovina, 23000 euro. Carisma, s. 58 mp, D, et. * Vând apartament 2 camere D,et 2 ,56mp, * Vând garsonier[ Tel: 0740582445, * Vând camer[ de 1, CT, pre` 42.000 euro, * Vând apartament cu 2 camere SD,etaj zona Izvoarelor, 40000 confort 1,Et. 4,zona 0741970570, c[min, zona Col. V. camere, zona Victoriei negociabil. Telefon: intermediar, c[r[mid[, euro. Tel: 0740582445, Rotunda Pre` 24.000euro Tomoroveanu, s. 22 mp, 0748281959.(R) 0758301509.(C) (Biserica Sf. Gheorghe), 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, 0741970570, negociabil. orientare la soare, s.u. 48 mp, D, parter, zona Prim[verii, (|coala * Vând garsoniera, D , * Vând apartament cu 2 0758301509.(C) Tel.0741497829.(A) renovat[, pre` 60.000 balcon construit, pre` 7) 22000 euro Tel: BCA pe cadre,etaj camere, zona Drept[`ii ron, neg. Telefon: 35.000 euro, negociabil. 0740582445, * Vând apartament 3 * Vând apartament 2 intermediar,27 mp,cu (Mall), s. 55 mp, D, 0748281959.(R) Telefon: 0748281959.(R) 0741970570, camere SD, etaj camere, decomandat, 56 toate imbunatatirile, parter, CT, pre` 43.000 0758301509.(C) intermediar, c[r[mid[, mp,et.4,cu imbun[t[`iri, 24000 euro. Tel: * Vând microapartaeuro, negociabil. Telefon: * Vând apartament cu 2 60mp, pe mijloc, la posibilitati de mansardare ment la cheie, zona 0740582445, camere, zona Tudor 0748281959.(R) * Vând apartament 2 soare, zona \tefan Str Armeana.Pre` 42000 0741970570, Bucovina, s. 38 mp, Vladimirescu (lâng[ camere D,etaj * Vând apartament cu 2 Luchian. 45000 euro euro negociabil.Tel 0758301509.(C) parter, D, CT, gresie, Biserica Duminica Mare), intermediar, 46mp, f[r[ camere, zona O. negociabil Tel: 0741497829.(A) faian`[, termopan, s. 30 mp, D, et. 2, pre` ]mbun[t[`iri, pl[ci, zona * Vând apartament 2 Onicescu, s. 57 mp, D, 0740582445, extindere balcon, intr[ri 85.000 ron. Telefon: Prim[verii (Mihail * Vând apartament 2 camere D,etaj et. 2, pre` 38.500 euro. 0741970570, separate. Pre`: 28.000 0748281959.(R) Kog[lniceanu) 36000 euro camere,47mp,decomandat intermediar, 51 mp SU, Telefon: 0748281959.(R) 0758301509.(C) euro, negociabil. Tel: 0740582445, ,zona Bucovina Pre` c[r[mid[, pe mijloc, 2 * Vând apartament cu 3 Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 0741970570, * Vând apartament 3 38.000 euro neg. Tel. vederi, 2 balcoane, gaz camere, zona Gen. Ghe. camere SD, etaj 0741497829.(A) separat, CT, parchet zona 0758301509.(C) * Vând garsonier[, zona camere, zona Izvoarelor, Avr[mescu, et. 4, D, s. s. 50 mp, SD, et. 4, pre` 74 mp, pre` 50.000 euro, intermediar, c[r[mid[, Prim[verii (Pacea) 38500 * Vând apartament 2 Ghe. Avr[mescu, s. 27 * Vând apartament 3 23.800 euro. Telefon: 70mp, cu toate euro Tel: 0740582445, mp, et 3, pre` 20.000 negociabil. Telefon: camere D,etaj camere, decomandat, 0748281959.(R) ]mbun[t[`irile \i mobilat, 0741970570, euro. Telefon: 0748281959.(R) intermediar, 54 mp, BCA zona Prim[verii(Aleea parter,zona C.Na`ional[. 0758301509.(C) 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 pe cadre, 2 vederi, 2 Pre` 41000euro neg. * Vând apartament cu 3 Nucului). 50000 euro balcoane, zona Prim[verii Tel: 0740582445, Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 * Vând garsonier[, zona camere, zona Pia`a camere, zona Ghe. Revolu`iei (vis-a-vis (Rotunda) 38000 euro camere SD,etaj Zorilor, s. 26 mp, et. 3, Filipescu, et. 4, D, s. 73 0741970570, * Vând apartament 2 C.E.C.), s. 60 mp, D, et. mp, modernizat, pre` intermediar, caramida,54 Tel: 0740582445, D, pre` 21.000 euro. 0758301509.(C) camere,70mp,CT,modern 3, pre` 45.000 euro. 0741970570, mp, Primaverii, 32000 izat,semimobilat,Et.4 din Telefon: 0748281959.(R) Telefon: 0748281959.(R) 50.000 euro, negociabil. * Vând apartament 3 0758301509.(C) euro. Tel: 0740582445, Telefon: 0748281959.(R) 8,zona C.Na`ional[ Pre` * Vând garsonier[, zona camere D, etaj 0741970570, * Vând apartament cu 2 * Vând apartament 2 Tiberiu Crudu, s. 27 mp, * Vând apartament cu 3 intermediar,67 mp, BCA 50000euro neg. Tel. 0758301509.(C) camere SD,etaj 0741497829.(A) et.1, D, pre` 19.000 euro. camere, zona camere, zona Grivi`a, et. pe cadre, f[r[ Kog[lniceanu, s. 52 mp, intermediar, 56 mp, BCA ]mbun[t[`iri, zon[ * Vând apartament 2 Telefon: 0748281959.(R) 2, SD, s. 60 mp, pre` * Vând apartament 2 D, parter, gaz separat, pe cadre, gaz separat, camere D,54 mp,gaz 50.000 euro. Telefon: central[. 53000 euro Tel: camere decomandat, * Vând garsonier[, zona pre` 34.000 euro. CT, zona Calea Na`ional[ 0740582445, separat,centrala 0748281959.(R) 50mp,et4,modernizat cu Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, Telefon: 0748281959.(R) (Stadion) 43000 euro termica,etaj 6 din 0741970570, toate imbun[t[`irile * Vând apartament cu 3 D, pre` 19.500 euro. negociabil Tel: 10,35000 euro. Tel: 0758301509.(C) * Vând apartament cu 2 CT,zona Independen`ei. camere, zona Prim[verii, Telefon: 0748281959.(R) 0740582445, 0740582445, camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` Pre` 30000euro .Tel * Vând apartament 3 * Vând garsonier[, zona s. 40 mp, SD, parter, 0741497829.(A) 42.000 euro, negociabil. camere SD, etaj pre` 100.000 ron. Constantin Gane, s. 27 intermediar, f[r[ Telefon: 0748281959.(R) AGENDA IMOBILIAR| * Vând apartament 2 Telefon: 0748281959.(R) mp, D, et. 3, \erpant[, ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a camere ,decomandat,cu * Vând apartament cu 3 (Fidelio). 45000 euro Tel: multiple imbun[t[`iri,zon[ pre` 22.500 euro. * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, Telefon: 0748281959.(R) 0740582445, camere, zona Gen central[ Pre` 51000euro s. 42 mp, SD, et. 3, gaz 0741970570, * Vând garsonier[, zona Avr[mescu, s. 58 mp, negociabil. Tel. separat, pre` 28.000 euro. 0758301509.(C) SD, et. 2, pre` 37.000 Bucovina, s. 32 mp, 0741497829.(A) Telefon: 0748281959.(R) euro, negociabil sau parter, D, cu balcon * Vând apartament 3 * Vând apartament 3 * Vând apartament cu 3 schimb cu garsonier[ + (beci), ]mbun[t[`iri, gaz camere SD, etaj camere,70mp,decomandat separat, pre` 22.500 euro, diferen`a. Telefon: camere, zona Octav intermediar, BCA pe ,cu ]mbun[t[`iri,CT Onicescu, et. 4, 0748281959.(R) negociabil. Telefon: cadre, zona Prim[verii ,Et.3, zona Mall.Pre` ultramodern, D, s. 60 0748281959.(R) (restaurant Iorgu) 43000 * Vând urgent 55000 euro negociabil mp, pre` 52.000 euro. euro sau schimb cu sau schimb cu garsonier[ * Vând garsonier[, zona apartament cu 2 camere, Telefon: 0748281959.(R) apartament 2 camere sau zona Prim[verii (APA Prieteniei (seminar +diferenta.Tel garsonier[ Tel: GRUP), s. 46 mp, SD, et * Vând apartament cu 3 teologic), s.25 mp, 0741497829.(A) 0740582445, camere, zona Gen. Ghe. 1, pre` 29.000 euro, balcon, et. 1, D, pre` * Vând apartament 3 0741970570, Avr[mescu (\coala nr. negociabil. Telefon: 80.000 ron. Telefon: camere,70mp,f[r[ 0758301509.(C) 14), et. 1, D, s. 67 mp, 0748281959.(R) 0748281959.(R) ]mbun[t[`iri,parter,d]n gaz separat, pre` 38.000 * Vând apartament 4 * Vând garsonier[, zona * Vând apartament cu 2 care 15mp amenajati ca euro. Telefon: camere, etaj intermediar, spatiu comercial. Pre` camere, zona Bd. G. I. Elefterescu, s. 37 mp, 0748281959.(R) BCA pe cadre, 87mp, cu 53.000euro neg. Tel. Enescu, s. 54 mp, D, parter, D, toate ]mbun[t[`iri zona * Vând apartament cu 3 parter, posibilitate de ]mbun[t[`irile, pre` 0741497829.(A) Bucovina. 55000 euro sau camere, zona Ale. extindere, pre` 45.000 23.000 euro. Telefon: * Vând apartament 3 schimb cu apartament 2 euro, negociabil. Telefon: Cinema, parter, D, s. 65 0748281959.(R) camere,decomandat,69mp camere \i diferen`[ Tel: mp, pre` 38.000 euro. 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona ,f[r[ imbun[t[`iri,doua 0740582445, Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 Bucovina, s. 28 mp, et. balcoane,boxa,et 4, 0741970570, 3, D, toate ]mbun[t[`irile, camere, zona Bucecea, s. * Vând apartament cu 3 sarpanta,str |tefan 0758301509.(C) camere, zona Prim[verii, 55 mp, D, et. 3, toate termoizola`ie, cu balcon, Luchian.Pre` 50000€ * Vând apartament 4 SD, s. 65 mp, bloc BCA, ]mbun[t[`irile, pre` mobilat[, pre` 22.000 negociabil.Tel camere, zon[ central[, complet renovat, multiple euro, negociabil. Telefon: 28.000 euro, negociabil. 0741497829.(A) BCA pe cadre, 90mp Telefon: 0748281959.(R) ]mbun[t[`iri, et 4, pod 0748281959.(R) * Vând apartament 3 utili, 2 balcoane, teras[, mansardabil, pre` 51.500 * Vând apartament cu 2 camere,decomandat,70mp * Vând apartament cu 2 gaz separat, CT. 75000 euro. Telefon: camere, zona Sucevei camere, zona Calea ,et.4,zona Parcul euro sau schimb cu 0748281959.(R) (peco), s. 50 mp, SD, et. Nationala, ]n spate la apartament 3 camere Tel: Tineretului. Pre` 33.000 * Vând apartament cu 3 7, ]mbun[t[`iri, pre` BCR, D, s. 55 mp, et 4, euro/neg.Tel. 0740582445, camere, zona Prim[verii 27.000 euro, negociabil. \erpant[, CT, 0741497829.(A) 0741970570, ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 Telefon: 0748281959.(R) (spate BCR), parter, D, s. 0758301509.(C) * Vând apartament 62 mp, pre` 32.500 euro. euro, negociabil. Telefon: * URGENT! Vând 4camere,decomandat,et2,f 0748281959.(R) * Vând garsonier[, Telefon: 0748281959.(R) apartament 2 camere, [r[ imbun[t[`iri,89mp, conf.2,22mp,Et.1,Pre` * Vând apartament cu 3 zona Parc M. Eminescu doua balcoane,zona Pia`a * Vând apartament cu 2 15200euro neg.Tel. Mare.Pre` 75000€ (O. Onicescu), 47 mp, et. camere, zona Parcul M. 0741497829.(A) camere, zona Bucovina 0729124687, 0744634025.(T)

0741970570, 0758301509.(C)

0741970570, 0758301509.(C)

* Vând garsonier[ ,27mp,parter,zona Grivi`a (Pia`a Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)


Publicitate 12

Miercuri, 21 octombrie 2009

Eminescu, et. 1, D, s. 70 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina (Biserica Trei Ierarhi), et. 2, D, s. 60 mp, toate ]mbun[t[`irile, mobilat, pre` 49.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[veni, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei,

et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis \coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament cu 4 camere, zona Marchian, et. 3, D, s. 82 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Zona C[t[m[r[\ti

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 110.000l ei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar,

CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

+ Case, terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vând spa`iu 44 mp, Calea Na`ional[, intabulat. Telefon: 0744196164. (1574-3) * Vând cas[ cu dou[ camere, anexe, buc[t[rie

]n Bucecea, jud. Boto\ani, pre` negociabil. Telefon: 0758318289. (1567-2)

c[r[mid[ Baisa, la ro\u, garaj, 400mp teren, 65.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838. (V)

* Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni, suprafa`[ dreapt[, 1100E/ha.Tel. 0744/530.803.(V)

* V^nd cas[ nou[, la cheie, \oseaua Ia\ului, P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 1300 mp, curte amenajat[, la strad[, 230000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+ AC, ap[, curent, 10.000 E.Tel. 0748.115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, pretabil[ \i pentru o afacere.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ cu 1200mp teren Alex. cel Bun, zon[ lini\tit[, 65.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ din

* Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land, utilita`i ]n imediata apropiere. Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând teren,zona Pu\kin, 500 mp, deschidere de 20 ml, 22000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand ]n zona C[t[m[r[\ti Deal,vil[ la ro\u,P+etaj,115 mp utili,500 mp teren,toate utilit[`ile,T lemn stratificat,exterior finisat, arhitectura moderna,48000 euro sau la cheie 60000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687.(T)

* Vând 30 ha teren zona * Vând cas[,zona Tru\e\ti, la strad[, 40.000 Bulevardul Mihai E.Tel.0744/530.803 Eminescu,450 mp,la strad[,8,5 ml deschidere, * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, 2 camere,locuibil[,CT, 50000 euro neg. Tel: curent, intravilan, 10E/ 0729063978, mp.Tel. 0729124687, 0748/115.912.(V) 0744634025.(T) * St[uceni, cas[ nou[, * Vând cas[ 3 camere, ap[, curent, canalizare, 83mp, baie, buc[t[rie, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro * Bucecea, cas[ Tel: 0740582445, b[trâneasc[, 1400mp 0741970570, teren, 8000E neg.Tel. 0758301509.(C) 0748/115.912.(V) * Vând cas[ D + P + * Drumul T[tarilor, cas[ M, 180mp \i 1500mp nou[ din BCA, teren Curte\ti. 38000 euro termoizolat[, 500mp (casa este la ro\u) Tel: teren, toate utilit[`ile, 0740582445, 41.000E. Tel. 0741970570, 0748/115.912, 0758301509.(C) 0231/511.444.(V) * Vând spa`iu comercial * Vând 16 ha iaz la zona G[rii. Tel: 60km de BT, pre` 0740582445, negociabil. Tel. 0741970570, 0744/530.803.(V) 0758301509.(C) * Vând 2 spa`ii de 60mp * Vând cas[ cu etaj Pia`a Mare, pre` construit[ ]n 1998, are 9 convenabil. Tel. camere(6+3),12.000mp 0744/530.803.(V) teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, * Vând garaje pe teren semimobilat[.Com. proprietate, zona Ungureni.Pre` 120.000 Prim[verii, 8500E.Tel. RON negociabil.Tel 0748/115.912.(V) 0741497829.(A) * Vând 121mp spa`iu * Vând teren 3100mp, comercial zona Select, intravilan,deschidere 130.000 E.Tel. 30ml, ]n Brehue\ti, 0748/115.912.(V) com.Vl[deni.Pre` 6 * Vând 250mp spa`iu euro/mp negociabil. Tel. comercial zona Unirii, 0741497829.(A) 250.000 E.Tel. * Vând teren 900 0748/115.912.(V) mp,intabulat,deschidere * Cas[ nou[, zona 11ml,]n zona Conrec. Bucovina, P+M, toate Pre` 55 euro/mp utilit[`ile, CT, 3 b[i, negociabil. Tel. 2500 mp teren, 0741497829.(A) 150.000E. Tel. * Vând vil[ (PxM) 0748/115.912.(V) construit[ in 2008,150 mp * Vând spa`iu comercial utili,500mp teren, 52mp, zon[ central[, mobilat[, toate utilit[`ile, amenajat, 45.000E.Tel. zon[ lini\tit[,sau schimb 0748/115.912.(V) cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` * Vând 12 parcele a cate 85000euro negociabil 1000 mp fiecare, zona Tel.0741497829.(A) Alfa Land ,31/32,drum * Vând teren 5000mp ]n de acces de 4 m,zon[


Publicitate Miercuri, 21 octombrie 2009 zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\aniIa\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,]ntravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

]n spate la Metaxa .Pre` 5euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\tiDeal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda Bucov]naCurte\ti.Pre` 62euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona * Vând teren 10000mp ANL Ci\mea. Pre` ]n Z[ice\ti la str.BT-IS 28Euro/mp negociabil deschidere 24ml.Pre` Tel. 0741497829.(A) 4€/mp.Tel * Vând teren 950mp ]n 0741497829.(A) Boto\ani Pre`70.000Euro * Vând cas[ cu mansard[ negociabil. Tel. ]n Boto\ani,80mp utili, 0741497829.(A) 240mp curte ,anexe, * Vând teren 6400 beciuri,multiple mp,]ntravilan,deschidere ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 40ml ]n Curte\ti Pre` euro negociabil. Tel. 7euro/mp negociabil. 0741497829.(A) Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, * Vând teren 6500mp, parcele de 750mp ,zona deschidere 45ml la str.Peco,Pre` 17euro/mp \osea, posibilitati de neg.Teren 3600mp zona iaz,zona Agafton.Pre` Baisa ,Pre` 12euro/mp 7euro/mp negociabil. neg. Teren 15000mp ]n Tel. 0741497829.(A) Curte\ti, ]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel. * Vând teren 5700mp, 0741497829.(A) deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona * Vând teren ]n Hudum, Leb[da .Pre` 15euro/mp 7200mp,deschidere dubl[ negociabil. Tel. 18ml,Pre` 25euro/mp 0741497829.(A) negociabil \i teren 16.000mp vizavi de * Vând teren loturi de parcarea popasului 720-800mp ]n zona Cucor[ni,deschidere Leb[da Pre` 20 euro/mp 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil. Tel. negociabil. Tel. 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vând teren intravilan, * Vând teren,intravilan, loturi de 1800-1500mp ]n 1800mp,]n Agafton,com. Or[\eni-Deal Pre` Curte\ti.Pre` 6 euro/mp 10euro/mp negociabil. negociabil. Tel. Tel.0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, * Vând teren 1600m intravilan,deschidere pintravilan, vie,]n 20ml,zona Tulbureni Pre` M[n[stirea Doamnei,com 25euro/mp. Tel. Curte\ti.Pre` 10 euro/mp 0741497829.(A) negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n * Vând teren 700mp, planul 2,toate utilit[`ile, deschidere de 20 ml,zona zona Ci\mea.Pre` 28 Leb[da.Pre` 10 euro/ mp euro/mp negociabil.Tel negociabil.Tel. 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, * Vând teren 35400mp, deschidere de 20 ml, deschidere de 135ml,]n utilit[`ile la limita de C[t[m[r[\ti Deal.Pre` proprietate,]n planul 2, 5euro/mp.Tel zona Ci\mea.Pre` 10 0741497829.(A) euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona * Vând teren 773mp,]n Hudum.Pre` 12 euro/mp Hudum lâng[ Metaxa, negociabil.Tel deschidere 23ml Pre` 0741497829.(A) 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 * Vând teren 5000mp euro/mp.Tel. zona ]ntrare Livada 0741497829.(A) Coz]nda Leb[da Pre` 8euro/mp. Tel. * Vând teren 3200mp \i 0741497829.(A) 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel * Vând teren ]ntravilan 0741497829.(A) 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n * Vând teren 2600mp, C[t[m[r[\ti-Deal,se deschidere v]nde \i 2500 Pre` 14ml,intravilan ]n 16euro/mp. Or[\eni-Deal Pre` Tel.0741497829.(A) 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp (]n doua loturi de 10.000 * Vând teren 900mp, si 20.000mp, ]n Hudum intravilan in Or[\eni-Deal

Pre` 13.000lei Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 472mp, 19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P. Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând spatiu comercial 147mp,]n zona Stadion. Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial, 40mp,zona C.Na`ional[ Pre` 750euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n aproprierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa |apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând cas[ 85mp,zona Str. Victoria,cu teren 300mp,toate utilit[`ile. Pre` 52000euro, se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 98.000euro neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`:71.000euro. Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL, finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat, la cheie,140 mp+500 mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 302mp. Pre` 850 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, * Vând cas[,Str. Miori`a, zona Prim[verii,177 1200mp teren,toate mp.Pre` 1600 euro/ utilit[`ile. Pre` 900000 mp.Tel 0729062022.(N) ron.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, * Vând cas[ 170mp,zona zona Sucevei,225mp.Pre` Baisa cu teren 250000 euro.Tel 500mp.Pre` 65.000 euro 0729062022.(N) neg .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, * Vând cas[ 170mp,la zona Centru,200mp.Pre` cheie, garaj,porti cu 280000 euro.Tel actionare prin 0729062022.(N) telecomanda, zona Baisa * Vând hal[ 240mp ]n cu teren 500mp.Pre` Boto\ani,toate utilit[`ile. 100.000euro neg .Tel Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, * Vând cl[dire zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp 600mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: neg.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare, 930mp,plan1,toate * Vând spa`iu comercial,200 mp, zona utilit[`ile. Pre` Ion Pilat .Pre` 10mild 140000euro neg. Tel .Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000 mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari, plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu, 5 hectare.Pre` 1,5euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000 E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200 mp.Pre` 1600 euro/mp. Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter

13

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. * Zona A.N.L Bucovina, Tel:529102, 0752310403, cas[ b[tr^neasc[ \i 0752310402. 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren utilit[`i edilitare la limita aferent la 1Km de propriet[`ii. Pre` 52.500 Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/neg. Tel:529102, euro/ neg..Se pot vinde \i 0752310403, separat.Tel.: 529102, 0752310402.(161) 0752310403, 0752310402 * URGENT Zona * Zona C[t[m[ra\ti T[tari Boto\ani, vil[ Deal, vila P+1, suprafa`[ P+M la ro\u \i 500mp construit[ la sol 120mp, teren aferent.Pre` teren aferent 915mp, 45.000eurofinisaje superioare, acces neg.Tel:529102, utilit[`i edilitare .Pre` 0752310403, 0752310402 135.000euro. mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185)

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

0740.413.969 Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA TRANSPORTATORILOR


Publicitate 14

Miercuri, 21 octombrie 2009

Tel.529102, 0752310403, Pre` 25euro/mp neg, total 0752310402.(46) sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, * Zona industrial[ vil[ la 0752310402, 0752310403 ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 * V^nd 2.211mp teren euro/neg. Tel: 529102, intravilan ,]n Comuna 0752310403, Rachi`i front stradal 0752310402.(842v) 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum * Zona Comunei Corni, pietruit.Pret 10Eur/mp, spa`iu comercial si 6000 neg.Tel:529102,07523104 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 02, 0752310403(210) 0752310403, * Zona Rediu 8,500mp 0752310402.(831) teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. * Zona Comunei Corni Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: cas[ locuibil[ \i 800mp 529102, 0752310402, teren aferent .Pre` 0752310403(253) 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, * Zona Rediu 50.000mp 0752310402 teren extravilan, pl.II, * Zona Comunei R[chi`i, acces drum de exploatare cas[ locuibil[ \i 1150mp. .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102, Pre`: 110.000lei. Tel: 0752310402, 529102, 0752310403, 0752310403(253) 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere cas[ \i 1000mp teren 24.56m. Pre` 3.5euro/ aferent . Pre` 40.000lei mp-neg. Tel: 529102, /neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 0752310403, 0752310402.(265) * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , intravilan, 13m front pre` 35.000euro/neg. Tel: stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 529102, 0752310403, 0752310402, 0752310402.(677) 0752310403(284) * Vând cas[ P+M in * Zona M[n[stirea com. Stauceni cu Doamnei 2 loturi de teren 1000mp teren aferent, intravilane a c^te pre` 65.000 euro/neg. 4500mp. Pre` 6euro/mp Tel: 529102, neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402, 0752310402.(65) 0752310403(243) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ zona centrala ,acces b[tr^neasc[ \i 5400mp utilit[`i edilitare pre` teren aferent. Pre` 23.000 52.000euro /neg. Tel: euro/neg. Tel: 529102, 529102, 0752310403, 0752310402, 0752310403 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106)

* Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* Urgent .470mp plus cale de acces teren * Zona Ci\mea, 5500mp intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i teren intravilan, edilitare. Pre` deschidere 80m, acces :70Euro/mp neg. Tel: toate utilit[`ile edilitare.

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI

* Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * V^nd 4700mp teren * Cumpar garsoniera, extravilan, front stradal apartamente 2,3,4 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, front stradal 40m ,cu 0741970570, 6euro/mp ]n Cucorani . 0758301509.(C) Tel: 529102, 0752310402, * Cump[r garsoniere, 0752310403(29) apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: * URGENT.3loturi de 529102, 0752310403, teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 0752310402

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(10) * Primesc ]n gazd[ tineri c[s[tori`i, zona Prim[verii. Rela`ii la telefon: 0742114810. (1578-5) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/ lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Pietonal Unirii, 60mp, 10E/mp. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere hal[ de 600mp zona industrial[.Tel. 0744/530.803.(V) * Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Ofer spre inchiriere apartament 4 camere, D,et 3,zona centrala, 300/luna. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * }nchiriez apartament 3 camere,mobilat,zon[ central[.Pre` 200euro/ lun[ si o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Nationala,zona

Mall,Select). Tel.0741497829.(A) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp,zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300 mp,Calea Na`ional[. Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp,zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus, 7e/mp.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * SPRINTER; fabrica`ie 1998, motor 2299 cmc, import Anglia, frigorific, 2650 E negociabil. Telefon: 0758586008.(1572-4)

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (10)

* Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

=MATRIMONIALE * Tân[r 37 ani nec[s[torit, doresc cuno\tin`[ ]n vederea c[s[toriei cu tân[r[ domni\oar[ sau divor`at[ pân[ ]n 37 ani. Telefon: 0748365077.(1568-1)

ANGAJ|RI * Societate comercial[ angajeaz[ electrician autorizat. Telefon: 0747280245; fax: 0232/411408.(1566-2) * S.C. angajeaz[ secretar[ cu studii medii, de preferin`[ absolvent[ profil economic, cuno\tin`e P.C. Pentru ]nceput oferim salariu minim + bonuri de mas[. Rela`ii la telefon: 0752198891; 0231513884.(1576-1)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Miercuri, 21 octombrie 2009

Copilul Bahmu`encei, ucis prin magie de un psiholog? Mara B[nic[, jurnalista care a intrat ]n conflict cu psihologul Mirela Zivari, din cauza evenimentului caritabil la care trebuia s[ participe \i Angela Jolie, a prezentat ]n cadrul emisiunii Acces Direct o ipotez[ \ocant[ referitoare la moartea bebelu\ului Adrianei Bahmu`eanu. Aceasta a venit ]n studioul Antenei 1 cu o ]nregistrare ]n care un apropiat al psihologului sus`ine c[ Mirela i-ar fi f[cut farmece Adrianei Bahmu`eanu \i c[ din acest

Elena Gheorghe ajut[ copiii cu probleme cardiace Cânt[rea`a Elena Gheorghe sprijin[ campania „|ans[ la via`[, \ans[ la noi amintiri”, ce are ca scop strângerea de fonduri pentru ]nfiin`area unei sec`ii de chirurgie cardio-vascular[ pediatric[ la Spitalul Marie Curie din Capital[, anun`[ Protv. Acest demers este firesc, deoarece ]n România nu exist[ decât un singur spital unde pot fi opera`i copiii n[scu`i cu malforma`ii la inim[. Elena Gheorghe nu a ezitat s[ sprijine aceast[ campanie \i sper[ ca to`i cei care pot s[ ajute, s[ o fac[. „Tot ce se ]ntâmpl[ aici, se ]ntâmpl[ pentru copiii cu malforma`ii cardiace. A\tept[m ca oamenii s[ ne ajute”, a spus Elena Gheorghe. „

motiv Darius a decedat. Vedeta de la Kanal D a replicat c[ nu crede ]n astfel de practici, dar c[ a mai auzit \i cu alt[ ocazie c[ fosta ei partener[ de afaceri ar umbla cu magie neagr[. „Nu e prima dat[ când mi se aduce la urechi a\a ceva, dar puterea lui Dumnezeu e mare. Sunt ]n via`[, nu m-a l[sat Prigoan[, mai vrem un copil... Deci eu zic c[ binele ]nvinge r[ul. Dac[ a f[cut ceva, ce s[ zic, s[ fie p[catul ei”, a declarat prezentatoarea. „

Una dintre cele trei persoane care au depus plângere penal[ ]mpotriva lui Nati Meir este Adrian Copilul Minune, care spune c[ nu \i-a primit remunera`ia de 50.000 de euro pentru promovarea din precampania alegerilor preziden`iale. Avocatul fostului deputat spune c[ data scadent[ a contractului ar fi

13 decembrie 2009. }ns[, surse judiciare spun c[ Nati Meir ar fi pl[tit deja o parte din bani, dar cu bancnote false. Politicianul a fost condus la sediul Brig[zii de Combatere a Criminalit[`ii Organizate (BCCO) din Capital[ pentru a fi audiat ]n leg[tur[ cu o sesizare potrivit c[reia acesta ar fi ]n\elat mai multe persoane

]n timpul precampaniei sale pentru alegerile preziden`iale. }n urma unei perchezi`ii ]n biroul lui Meir, ofi`erii au ridicat, pentru cercet[ri, mai multe bancnote ce ar fi apar`inut persoanei ]n\elate, urmând ca, ]n urma unei expertize, s[ se stabileasc[ provenien`a banilor \i dac[ erau fal\i. „

Chipul lui Iisus a ap[rut pe u\a unei toalete Clien`ii unui magazin au avut surpriza s[ g[seasc[ pe u\a unei toalete chipul unui b[rbat cu p[rul lung \i barb[, „desenat” ]n modelul natural al lemnului folosit. Ineditul eveniment a stârnit o ]ntreag[ dezbatere ]n Sco`ia, unde credincio\ii sunt de p[rere c[ au ]n fa`[ chipul lui Iisus, fanii filmului „St[pânul Inelelor” cred c[ l-au g[sit pe Gandalf, iar unii nostalgici cred c[ se uit[ la Benny Anderson, solistul ABBA, scrie The Telegraph. Martorii oculari sunt totu\i de p[rere c[ u\a din lemn aduce mai degrab[ cu giulgiul

Pink, revoltat[ pe fotbali\tii Urziceniului Afla`i ]n capitala Sco`iei pentru meciul cu Glasgow Rangers, b[ie`ii lui Dan Petrescu au dat peste cânt[rea`a Pink (foto). Sau, mai bine spus, nonconformista vedet[ a dat peste Epaminonda Nicu & Co. Cazat[ la acela\i hotel cu fotbali\tii ialomi`eni, diva s-a declarat de-a dreptul enervat[ de prezen`a campionilor României. Deranjat[, Pink a semnalat acest lucru pe Twitter. „M-am trezit ]n Glasgow. }n hotelul meu se afl[ o ]ntreag[ am parcurs ni\te drumuri pline echip[ de fotbal. Abia m-am de denivel[ri”, a scris cântârât ]n pat printre ei, dup[ ce t[rea`a. „

Horoscop E Berbec

K Balan]\

Ave`i ocazia s[ v[ folosi`i talentul Imagina`ia v[ ajut[ s[ rezolva`i artistic. Imagina`ia v[ ajut[ mult \i co- rapid problemele de serviciu. |efii labora`i foarte bine cu anturajul. Nu ]\i pun mari speran`e ]n dumneaezita`i s[ ]ncepe`i o activitate nou[! voastr[. Dup[-amiaza, merge`i ]ntr-o vizit[ la prieteni.

F Taur

din Torino, cu care se spune c[ ar fi fost acoperit Iisus. }n cazul ]n care imaginea va fi ]n cele din urm[ atribuit[ lui Iisus, aceasta ar fi cea mai ciudat[ apari`ie a

chipului Mântuitorului din mai 2008, când o femeie din ~ara Galilor i-a recunoscut chipul ]n capacul unui borcan de marmelad[. „ Miercuri, 21 octombrie

07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d)

18.30 - 18.40 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 18.40 - 19.00 Spune-mi o poveste! 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]) 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d) 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]) 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d) 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d) 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

L Scorpion

Dori`i s[ face`i o schimbare radical[ ]n via`[ dumneavoastr[ \i v[ gândi`i la o metod[ original[. Pentru aceasta, trebuie s[ face`i mai multe drumuri scurte.

Ob`ine`i multe satisfac`ii pe plan social \i profesional, gra`ie creativit[`ii \i intui`iei. Sunte`i nevoit s[ pleca`i de urgen`[ ]ntr-o delega`ie.

G Gemeni

M S\get\tor

S-ar putea s[ v[ dezam[geasc[ lipsa de corectitudine a unui partener de afaceri. Fi`i prudent \i s[ nu face`i promisiuni pe care nu le pute`i respecta.

Ave`i noroc ]n tranzac`ii comerciale. }n via`a particular[, inten`iona`i s[ face`i schimb[ri cu care familia este de acord. Dup[-amiaza pute`i s[ face`i planuri de viitor ]mpreun[ cu partenerul de via`[.

H Rac

Adrian Copilul Minune, ]n\elat de Nati Meir

15

Datorit[ intui`iei \i talentului din N Capricorn prima parte a zilei, ave`i realiz[ri deoAve`i o zi ]nc[rcat[, cu multe sebite pe plan profesional \i social. V[ probleme de rezolvat, atât de servirecomand[m s[ nu v[ l[sa`i luat de val. ciu, cât \i personale. Reu\i`i s[ v[ descurca`i, gra`ie intui`iei.

I Leu

O V\rs\tor

Pute`i s[ v[ face`i planuri de viitor \i s[ ]ncepe`i noi activit[`i ]n domeniul social, care v[ vor aduce satisfac`ii. Spre sear[, v[ sim`i`i foarte bine ]n compania prietenilor.

Diminea`a survin evenimente neprev[zute, care v[ modific[ programul. Fie primi`i musafiri din alt[ localitate, fie pleca`i ]ntr-o c[l[torie la rude.

J Fecioar\

P Pe[ti

Ave`i succes ]n activit[`ile desf[De diminea`[ ave`i o imagina`ie debordant[, iar intui`ia v[ ajut[ mult. \urate ]n c[min, dar \i ]n afaceri. Sunte`i entuziast \i dornic s[ v[ apu- Partenerii de afaceri v[ apreciaz[ ca`i de afaceri. propunerile.

Bancul zilei B{RBA~I DE V@NZARE La un magazin specializat ]n vânzarea de so`i, femeile puteau alege dintre mai multe categorii de b[rba`i, care erau comercializa`i pe fiecare din cele cinci etaje ale magazinului. Calitatea viitorilor so`i cre\tea odat[ cu etajul. Singura regul[ era c[ odat[ deschis[ u\a unui etaj, trebuia s[ aleag[ un b[rbat de la acel etaj sau s[ renun`e, neavând posibilitatea s[ se re]ntoarc[. Dou[ prietene merg la magazin s[-\i g[seasc[ so`i. La primul etaj, pe u\[ g[sesc scris: „Ace\ti b[rba`i au serviciu \i iubesc copiii”. Femeile citesc mesajul \i se gândesc s[ urce urm[torul etaj, unde era urm[torul

anun`: „Ace\ti b[rba`i au slujbe bine pl[tite, iubesc copiii \i arat[ foarte bine”. Curioase, femeile vor s[ vad[ ce le a\teapt[ la al treilea etaj, unde scria: „Ace\ti b[rba`i au slujbe bine pl[tite, arat[ extrem de bine, iubesc copiii \i ajut[ ]n gospod[rie”. - Tentant, spun femeile, dar precis cei de mai sus sunt \i mai buni. La al patrulea etaj era urm[torul afi\: „Ace\ti b[rba`i au slujbe foarte bine pl[tite, iubesc copiii, ajut[ la treburile gospod[re\ti, arat[ foarte bine \i au o fire extrem de romantic[!”. - Extraordinar, exclam[ ele \i urc[ la etajul cinci. Aici scria: „Acest etaj exist[ numai pentru a demonstra c[ femeile sunt imposibil de mul`umit”.

O RE~ET{ PE ZI BUDINC{ DE VARZ{ CU CÂRNAT |I M{M{LIGU~{ Ingrediente: o varz[ dulce, 400 g cârna`i, dou[ linguri bulion, trei ou[, o lingur[ unt sau untur[, dou[ linguri pesmet pentru tapetat tav[, sare, piper, sau alte condimente, cimbru, maghiran dup[ gust. Mod de preparare: Cur[`[m varza \i o toc[m feliu`[, punem un pic de sare ]n ea, \i o ]n[bu\im cu uleiul \i 1/2 can[ cu ap[. Când varza s-a ]nmuiat, ad[ug[m bulionul \i o sc[dem bine pe foc, amestecând s[ nu se prind[ de crati`[. Condiment[m varza dup[ gust, cu cimbru, maghiran sau piper. D[m varza la r[cit. Separ[m albu\urile de

g[lbenu\uri. Batem albu\urile spum[, ad[ug[m g[lbenu\urile, apoi amestec[m cu varza r[cit[. }ntr-o tav[ uns[ cu unt sau unsoare \i tapetat[ cu pesmet, a\ez[m ]n straturi compozi`ia cu varza \i cârna`ii. Coacem budinca timp de 20 minute ]n cuptorul pre]nc[lzit, apoi o scoatem \i o desprindem de margini folosind un cu`it. Se r[stoarn[ pe un platou, t[iem felii groase \i o servim al[turi de m[m[ligu`[ \i ardei iute.


CMYK

Eveniment 16

Miercuri, 21 octombrie 2009

Prefectul, la ]ntâlnire cu oamenii de afaceri Oamenii de afaceri din Boto\ani s-au ]ntâlnit ieri cu prefectul Cristian Roman, reprezentantul Guvernului ]n teritoriu. }ntâlnirea a avut loc sub patronajul Camerei de Comer`, Industrie \i Agricultur[ Boto\ani, la sediul acestei institu`ii. De la faptul c[ statul are datorii c[tre agen`ii economici \i nu se fac echilibr[ri cu sumele pe care ace\tia le au de pl[tit statului, la posibilitatea cre\terii de taxe \i impozite, \i pân[ la durata mare de ob`inere a unor autoriza`ii, toate acestea au fost transmise prefectului. Eugen Mir[u`[, directorul unei companii din sectorul industriei u\oare, a spus c[ a crezut c[ la compania pe care o conduce se pl[tesc cele mai mari salarii din jude`, dar a aflat c[ ]n sectorul bugetar sunt salarii mult mai mari. Acesta a atras aten`ia c[ ]n cazul ]n care nu se iau m[suri urgente pentru a reduce acest decalaj, sectorul privat nu va mai putea sus`ine pentru mult timp plata salarii-

lor din domeniul bugetar. Dorin Romeo Floare\, pre\edintele Camerei de Comer`, a transmis reprezentantului Guvernului c[ doar prin sprijinirea mediului de afaceri \i facilitarea de noi oportunit[`i de business se pot crea noi locuri de munc[ \i pl[ti mai mul`i bani la buget astfel ]ncât s[ fie bani pentru cheltuielile bugetare, \i nu prin cre\terea de taxe \i impozite. Prefectul a spus c[ ]ntâlnirea de ieri a fost ultima dintr-un \ir de ]ntrevederi cu partenerii

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

21 M †) Sf. Cuvio\ii M[rturisitori Visarion, Sofronie, Sf. Mc. Oprea, Sf. Preo`i M[rturisitori Ioan din Gales \i Moise din Sibiel; Cuviosul Ilarion cel Mare 22 J Sf. Ierarh Averchie al Ierapolei, întocmai cu apostolii; Sfin`ii 7 tineri din Efes

4,2911 lei

2,8662 lei

sociali ai Guvernului, anterior mediului de afaceri, având ]ntâlniri cu sindicatele. „Mi-am dorit aceast[ ]ntâlnire din dou[ perspective. Mai ]ntâi, dac[ v[ aduce`i aminte, am promis c[ o dat[ pe lun[ sau la trei luni, la \ase luni ori un an, dar ori de câte ori va fi nevoie, ne vom aduna ]n aceea\i formul[ pe care am abordat-o prima dat[ pentru a v[ cunoa\te problemele pentru c[ este corect s[ evalu[m lucruri care s-au ]ntâmplat sau care nu s-au ]ntâmplat la solicitarea dumneavoastr[ s[ vedem ce `ine de puterile noastre, ce `ine de posibilit[`ile de rezolvare ]n plan local a problemelor dumneavoastr[ pentru c[ dac[ sunt ale dumneavoastr[ sunt \i ale noastre, ale celor care vremelnic sunt ]ntro func`ie sau ]n alta. }n al doilea rând am solicitat aceast[ ]ntrevedere pentru faptul c[, din nefericire pentru noi to`i,

Ziua: 110C

Noaptea: 20C

aceast[ criz[ care a afectat \i `ara noastr[ \i jude`ul Boto\ani nu o ia pe o pant[ descendent[, a\a cum to`ii am sperat, ci dimpotriv[. Lucrurile se acutizeaz[ sau chiar s-au acutizat \i este normal ca ]n actualele condi`ii s[ \tim care sunt problemele noastre \i ce putem noi face pentru a le ]nl[tura \i pentru a ne face unii altora via`a mai u\oar[”, a declarat prefectul Cristian Roman. Toate dolean`ele \i propunerile venite atât din partea sindicatelor, cât \i a patronatelor, sunt centralizate de Institu`ia Prefectului \i transmise celor ]n drept s[ se ocupe de rezolvarea lor. Radu Dorule`, consilierul prefectului, a precizat c[ eventualele propuneri de ini`iative legislative sunt transmise parlamentarilor, iar problemele de la nivel local sunt discutate cu institu`iile deconcentrate ]n vederea solu`ion[rii lor ]ntrun timp cât mai mic. (Bogdan Caliniuc)

C[ldur[ cu por`ia ]n spital

Conducerea Spitalului Jude`ean a decis furnizarea de agent termic pe sec`iile spitalului \i pe Sec`ia de Boli Infec`ioase, ]ns[ dup[ un anumit orar. Astfel, ]n saloane caloriferele se vor ]nc[lzi ]ntre orele 6 \i 9 diminea`a, respectiv 1821 seara. Reprezentan`ii Spitalului Jude`ean spun c[ ]n func`ie de temperaturile exterioare, programul de furnizare a c[ldurii ]n spital va fi prelungit sau, dup[ caz, mic\orat. „Am aprovizionat cu combustibil spitalul, respectiv cu 27 de tone CLU, pe care l-am adus s[pt[mâna trecut[, iar ]n spital c[ldura func`ioneaz[ dup[ un program, de la 6 la 9 diminea-

`a, cu o or[ de recirculare a apei, \i de la 18 la 21, de asemenea cu o or[ de recirculare a apei”, a precizat Ioan Lozneanu, directorul administrativ al Spitalului Jude`ean. Pe Sec`ia de boli infec`ioase a Spitalului Jude`ean vor fi \i anul acesta probleme cu confortul termic ]n saloane, din cauza geamurilor stricate. „Aceast[ problem[ poate fi rezolvat[ complet doar prin ]nlocuirea ferestrelor cu termopan. Pân[ atunci vom c[uta s[ le mai chituim, s[ mai ]nlocuim ]ncuietorile, pentru c[ geamurile nu se ]nchid etan\”, a ad[ugat Ioan Lozneanu. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Evenimentul de Botosani nr.1466  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you