Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 243 (1464) • Luni, 19 octombrie 2009 • 16 pagini

De teama stafilococului auriu, se declan\eaz[ verific[ri ]n tot Spitalul Jude`ean Pagina 5

Pre`ul apei va reflecta calitatea acesteia Pagina 16

Desp[gubire de 1,5 milioane de euro acordat[ de un asigurator Uneori, \i firmele de asigur[ri din Boto\ani sunt puse ]n situa`ia de a acorda desp[gubiri uria\e. Cea mai mare desp[gubire acordat[ de o filial[ local[ a unei companii de asigur[ri a fost de 1,5 milioane de euro \i a fost pl[tit[ pentru un accident petrecut ]n Anglia.

Pagina 5

COMUNICAT DE PRES{ }n perioada 14-17 octombrie 2009, s-au desf[\urat o serie de manifest[ri prilejuite de aniversarea a 10 ani de activitate ]n sistemul de ]nv[`[mânt particular preuniversitar la Centrul de Studii „|tefan cel Mare \i Sfânt” Boto\ani. La manifest[rile noastre, d-nul Prof. Dr. Viorel ENEA ]n calitate de Pre\edinte - Director General al Centrului de Studii „|tefan cel Mare \i Sfânt” Boto\ani, a salutat prezen`a urm[toarelor personalit[`i: • Domnului Per KRISTENSEN – Director al Consiliului European al Asocia`iilor Na`ionale a |colilor Particulare cu sediul ]n Danemarca; • Acad. Constantin Gh. MARINESCU – Pre\edinte de Onoare al Funda`iei Centrul de Studii „|tefan cel Mare \i Sfânt – România” Boto\ani; • Acad. Ion DEDIU – Academia de |tiin`e a Republicii Moldova; • Consilier Marinela DINU – Departamentul Educa`ie – Pre\edin`ia României; • Prof. Univ. Dr. Gheorghe FELEA – Inspector General al Ministerului Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii; • Consilier juridic Alina R}P{ al Agen`iei Române de Asigurare a Calit[`ii ]n }nv[`[mântul Preuniversitar; • Ec. Mihai ~}BULEAC – Pre\edinte al Consiliului Jude`ean Boto\ani; • Prof. Dr. Constantin MANOLACHE – Vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean Boto\ani; • Prof. Dr. Ada Alexandrina MACOVEI – Inspector |colar General al I|J Boto\ani;

• Prof. C[t[lin OBUF BUH{IANU – Deputat ]n Parlamentul României; • Ing. Florin GHEORGHI~{ – Viceprimar al municipiului Boto\ani; • Domnului ing. Diplomat Nicolae POPA – S.U.A.; • Inspectori generali adjunc`i \i inspectori de specialitate ai I|J Boto\ani; • Reprezentan`i ai institu`iilor deconcentrate ale jude`ului \i municipiului Boto\ani; • Prof. Univ. Dr. Constantin DRAM de la Universitatea „Al.I.Cuza” Ia\i; • Profesori universitari din centrele u-

de ]nv[`[mânt \i baza material[ ale Centrului de Studii. Prof. Dr. Viorel ENEA, a prezentat Raportul de activitate al Centrului de Studii „|tefan cel Mare \i Sfânt” Boto\ani pe parcursul celor 10 ani de ]nv[`[mânt particular preuniversitar. }n cuprinsul Raportului au fost eviden`iate etapele parcurse de la ]nfiin`area \colii, septembrie 1999 \i pân[ ]n prezent. A fost scos ]n eviden`[ sistemul de organizare eficient \i flexibil, alegerea specialit[`ilor de studiu ]n conformitate cu cerin`ele pie`ei muncii la nivelul comunit[`ii locale, acordarea de burse de studii, reduceri de taxe de \colarizare de pân[ la 50%. }ntre principiile care au stat la baza activit[`ii s-a eviden`iat cel al calit[`ii ]n baza c[ruia instruc`ia \i educa`ia se raporteaz[ la standardele de referin`[ \i bune practici, locale, na`ionale \i interna`ionale. S-a urm[rit ]n permanen`[ dezvoltarea bazei materiale, perfec`ionarea cadrelor didactice, preg[tirea examenelor de absolvire, o colaborare eficient[ cu familia, partenerii educa`ionali, institu`iile locale \i jude`ene. Pentru perioada imediat urm[toare se are ]n vedere dezvoltarea ]nv[`[mântului preuniversitar \i ]nfiin`area celui universitar, precum \i concesionarea unor spa`ii \i terenuri necesare unui campus preuniversitar \i universitar.

niversitare \i academice Ia\i \i Chi\in[u; • }nalte fe`e biserice\ti ]n frunte cu Pr. Vicar Gheorghe BR{D{~AN, Consilier al }naltului Arhiepiscop PIMEN; • Reprezentan`i ai Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni; • 68 de directori \i manageri generali de \coli particulare \i de stat din toate regiunile `[rii; • Directori de \coli gimnaziale, licee \i colegii din municipiul Boto\ani; Mul`umim tuturor participan`ilor, co• Profesori, elevi, p[rin`i \i al`i invita`i. laboratorilor \i partenerilor. Cu ocazia zilelor „Por`ilor deschise” peste 200 de persoane au vizitat spa`iile Prof.Dr. Viorel ENEA


Eveniment 2

Luni, 19 octombrie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Coco\eii lui Dinu Patriciu Cine nu-l cunoa\te pe Dinu Patriciu? E mai cunoscut poate \i decât Ion Iliescu, ]n ceea ce prive\te popularitatea merge um[r la um[r cu du\manul s[u de moarte, Traian B[sescu. Nu arunc aceste vorbe ]n mod gratuit, miliardarul Dinu Patriciu a \i sus`inut de curând ]ntr-un interviu c[ este dispus s[ cheltuiasc[ jum[tate din avere doar pentru a-l vedea pe Traian B[sescu plecat de la Cotroceni. Da, se simte, e o ur[ visceral[! Privi`i la presa pe care o controleaz[, e ]n permanen`[ la beregata pre\edintelui. Dinu Patriciu e preg[tit probabil s[ calce peste cadavre spre a-\i atinge scopul, numai a\a se explic[ faptul c[ a reu\it s[ adune atâta bog[`ie ]ntr-un timp atât de scurt. E la nivelul lui Ion ~iriac, care face afaceri cinstite de vreo jum[tate de secol, mai ales cu occidentul. Sigur, au fost mai mul`i vectori care i-au conturat capitalul: flerul, inteligen`a, intui`ia \i poate norocul. |i pe plan politic Dinu Patriciu a lucrat pervers, a jucat ]n permanen`[ la dou[ capete, de cele mai multe ori a tras cartea câ\tig[toare, mai pu`in cea cu Popeye Marinarul. Gurile rele spun c[ ar fi \i ]n slujba unui serviciu secret str[in, primind recompens[ o... cifr[ octanic[ m[rit[ pentru serviciile aduse `[rii vecine. Acest aspect r[mâne doar ]n zona specula`iilor. De curând „regele petrolului” a fost sanc`ionat de judec[tori pentru ]ncercarea de-a ]mpiedica buna desf[\urare a unui proces. S[ vedem despre ce-i vorba. Dinu Patriciu revendic[ de la Banca Na`ional[ a României 5.000 de coco\ei, sus`inând c[ aceste monede de aur i-au fost confiscate bunicului s[u Romulus Popescu, ]n 1946, de c[tre comuni\ti. La câte abuzuri s-au f[cut ]n acea perioad[, tot cei posibil, numai c[ miliardarul n-a adus nici o dovad[ ]n sus`inerea reclama`iei depuse, dar continu[ s[ h[r`uiasc[ justi`ia. Probabil c[ Dinu Patriciu asimileaz[ Justi`ia cu figura Monic[i Macovei, cea care, acum vreo doi ani, l-a determinat s[ verse câteva lacrimi de crocodil pe sc[rile Tribunalului Bucure\ti. Cu siguran`[, i-ar fi prins foarte bine acei coco\ei ]n aceast[ perioad[ de campanie electoral[, mai ales c[ l-a trimis pe Crin s[ se dueleze cu Traian B[sescu. Poate c[ a\a \i Florin ~urcanu s-ar fi ales cu ceva coco\ei, c[ de oi s-a cam s[turat, cic[ toate au g[lbeaz[. Deh, empatizeaz[ cu liberalismul... autohton!

~ig[ri de contraband[ confiscate la Dorohoi Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au descoperit, s[pt[mâna trecut[, 330 pachete de `ig[ri ascunse ]n bagajele a dou[ persoane, valoarea acestora ajungând la aproximativ 1.500 lei. Poli`i\tii de frontier[ au oprit pentru control, ]n localitatea Cânde\ti, un autoturism care se deplasa dinspre Siret spre Dorohoi. }n autovehicul se afla Ioan H., ]n vârst[ de 30 de ani, din Boto\ani, care avea ascunse ]n bagaje 250 pachete de `ig[ri cu timbru de Republica Moldova, `ig[ri pentru care nu de`inea documente de provenien`[. B[rbatul a declarat c[ `ig[rile

au fost achizi`ionate din localitatea Siret, de la diver\i cet[`eni ]n scopul comercializ[rii ]n pia`a din Dorohoi. ~ig[rile au fost ridicate ]n vederea confisc[rii de c[tre poli`i\tii de frontier[, valoarea acestora fiind de aproximativ 1.100 lei. Ioan H. a fost amendat cu 1.000 lei. La scurt timp, acela\i echipaj a oprit pentru control, tot ]n localitatea Cânde\ti, un autovehicul ]n care se afla Cornelu\ B., ]n vârst[ de 30 de ani. Acesta avea ascunse ]n bagajele personale 80 pachete `ig[ri pentru care nu de`inea documente de provenien`[. ~ig[rile,

]n valoare de 350 lei, au fost ridicate ]n vederea confisc[rii de c[tre poli`i\tii de frontier[. B[rbatul a declarat c[ `ig[rile

Tcaciuc, tâmplar sau pantofar ]n Penitenciar Severin Tcaciuc, unul dintre cei mai c[uta`i români peste grani`e la un moment dat, a cerut s[ munceasc[ ]n perioada ]n care se va afla ]n deten`ie ]n Penitenciarul Boto\ani. Acesta este ]ncarcerat pentru patru pedepse, dintre care cea mai mare este de 3 ani \i \ase luni. Tcaciuc se afl[ ]n regim de deten`ie semideschis, ceea ce-i permite s[ aib[

mai multe activit[`i. Iulian D[râng[, purt[torul de cuvânt al unit[`ii de deten`ie, a spus c[ se analizeaz[ cererea lui Tcaciuc de a munci \i ]n func`ie de starea sa fizic[ \i psihic[ va lucra fie la atelierul de tâmpl[rie, fie va coase ]nc[l`[minte. „Pân[ acum, domnul Tcaciuc nu a solicitat contopirea pedepselor pe care le are de executat. A ]ncheiat peri-

oada de verific[ri acum trei s[pt[mâni \i pentru c[ nu s-au constatat probleme medicale deosebite, s-a stabilit c[ poate suporta regimul de deten`ie semideschis. Acest regim ]i permite s[ \i munceasc[, iar el a solicitat s[ fie inclus la un loc de munc[ ]n aceast[ perioad[. Poate fi introdus la atelierul de tâmpl[rie sau poate face parte din echipa care

Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica - Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

se va ocupa de cusutul ]nc[l`[mintei, dac[ vom relua acest contract”, a declarat Iulian D[râng[. Cadrele Penitenciarului trebuie s[ ia ]n considerare faptul c[ Tcaciuc are proteze ]n locul ambelor picioare \i din acest motiv trebuie s[-i g[seasc[ o ocupa`ie care s[ nu necesite mult[ deplasare. (Bogdan Caliniuc)

Boxer arestat preventiv pentru lipsirea de libertate a unor ho`i Binecunoscutul boxer boto\[nean, Felix Alexoaie, a fost arestat preventiv, sâmb[t[, fiind cercetat ]mpreun[ cu alte patru persoane ]ntr-un dosar de lipsire de libertate ]n mod ilegal. Lup-

t[torul boto\[nean se pare c[ a fost re`inut de masca`i chiar de la sala de for`[ unde se antrena, el fiind singurul re`inut. Ceilal`i patru au reu\it s[ fug[, ascunzându-se astfel de autorit[`i,

care acum ]i caut[ pentru a fi audia`i ]n acest caz. }ntâmplarea ]n urma c[reia boxerul a ajuns ]n arestul poli`iei a avut loc s[pt[mâna trecut[, când trei tineri au fost prin\i la furat de paznicii

PUBLICITATE

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei

au fost achizi`ionate din localitatea Siret ]n scopul comercializ[rii ]n pia`a din Darabani. (D[nu` Rotariu)

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate intre ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le ! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!

unei societ[`i comerciale din Boto\ani. Atunci proprietarul firmei a cerut ajutorul mai multor persoane, printre care \i Alexoaie, care i-ar fi re`inut abuziv pe cei trei tineri prin\i la furat, amenin`ându-i \i spunându-i la abuzuri psihice. Cei trei tineri au reclamat la poli`ie ]ntâmplarea, de\i de la bun ]nceput comiseser[ la rândul lor o infrac`iune, fiind demarate cercet[ri ]n acest caz. Printre cei care urmeaz[ s[ fie audia`i se pare c[ este \i omul de afaceri, ]ns[ fapta ar fi fost s[vâr\it[ de boxer ]mpreun[ cu mai mul`i prieteni. Surse din cadrul Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani au confirmat faptul c[ Alexoaie a fost adus cu mandat de re`inere pentru 24 de ore la audieri, fiind ulterior arestat preventiv pentru 29 de zile. Acum urmeaz[ ca poli`i\tii s[-i caute pe to`i cei implica`i ]n acest dosar. Avocatul lui Felix Alexoaie a declarat c[ reprezint[ o singur[ persoan[ ]n instan`[. „}n acest dosar este vorba, pân[ acum, doar de domnul Alexoaie, f[r[ altcineva. Nu \tiu ce a f[cut mai departe Poli`ia. Oricum nu pot s[ spun prea multe deoarece domnul procuror de caz a reclamat interven`ii ]n acest dosar. Nu \tiu la ce fel de interven`ii face referire. Recursul ]n cazul domnului Alexoaie se va judeca ]n trei zile, nu \tiu dac[ luni sau mar`i”, a declarat avocatul Cristian Adochi`ei. (D[nu` Rotariu, Bogdan Caliniuc)


Eveniment Luni, 19 octombrie 2009

3

Copiii emo, copiii ne]n`ele\i Adolescen`ii au ]ncercat dintotdeauna s[ ias[ ]n eviden`[, s[ se diferen`ieze de marea-mas[, s[ ]\i g[seasc[ propriul spa`iu ]n interiorul unui grup ]n care se gânde\te la fel, se poart[ acelea\i haine \i se ascult[ aceea\i muzic[. }n prezent, curentele rock, hippy, punk \i-au pierdut din magia exercitat[ asupra tinerilor, ]ns[ au fost ]nlocuite cu altele. Unul dintre curentele la mod[, dar care, din fericire, ]n rândul elevilor boto\[neni nu \i-a g[sit prea mul`i adep`i, este stilul „emo”. Tinerii tri\ti, cu vârste ]ntre 11 \i 17 ani, cu haine \i frizuri ciudate, care-\i spun „emo” sunt mai degrab[ ironiza`i de

societate decât lua`i ]n serios. Despre ei se fac frecvent bancuri, iar pe Internet a ap[rut chiar \i un site ]n care copiii emo sunt prezenta`i sub forma unor caricaturi. }n România nu exist[ statistici privind copiii emo. Psihologii spun ]ns[ c[ ace\ti tineri au probleme reale, care, ignorate, pot duce la tragedii, automutil[ri sau chiar sinucideri \i c[ de vin[ sunt mai mul`i factori, printre care im-

plicarea superficial[ a p[rin`ilor ]n educa`ie. Din fericire, ]n \colile boto\[nene copiii emo sunt o raritate. Cei care sunt adep`i ai acestui stil mai mult se eviden`iaz[ prin hainele pe care le poart[ sau prin frizurile adoptate de adolescen`ii emo. „Sunt colegi rockeri, dar emo sunt chiar o raritate. Bine, mai sunt cei care vor s[ fie la mod[ \i se ]mbrac[ isteric: pantaloni strâm`i, ]\i bag[ cât mai multe

insigne, o c[ciul[ pe cap, ni\te ochelari cu rama groas[ \i vin la \coal[”, spune Alina M., elev[ la Colegiu Na`ional „A.T. Laurian”. „Sunt copii crescu`i cu cheia la gât, au p[rin`i care, ]n goana dup[ bani, ]i neglijeaz[. Devin genera`ii lipsite de afectivitate. De la elevi am aflat c[ adep`ii stilului emo se taie pe mâini, au tendin`e sinuciga\e, plâng mult \i cred c[ nu au niciun rost ]n via`[. La noi nu

am observat elevi cu astfel de ]nclina`ii, chiar dac[ unii au acele frizuri care te fac s[ crezi c[ sunt adep`ii stilului emo”, sus`ine un cadru didactic de la acela\i colegiu boto\[nean. Adep`ii curentului se caracterizeaz[ prin ]nclina`ia spre suferin`[ \i au chiar tendin`e sinuciga\e. La nivel na`ional au existat dou[ cazuri tragice: o feti`[ de 12 ani din Bucure\ti sa aruncat de la balcon, iar un adolescent de 17 ani, din Bihor, s-a spânzurat. Din fericire, pân[ acum la Boto\ani nu a fost ]nregistrat nici un astfel de caz, ]ns[ nici medicii psihiatri nu sau confruntat cu un astfel de caz. „Pân[ acum nu am avut nici un copil «emo» care s[ fi avut nevoie de ajutor de specialitate. Trebuie privit ]ns[ cu aten`ie specificul acestei grup[ri. Se ]n`elege, pân[ la un anumit punct, ]n contextul vârstei adolescentine, dorin`a de a-\i afirma libertatea, nevoile lor. }ntotdeauna este la vârsta adolescen`ei acel conflict ]ntre genera`ii \i sunt copii ne]n`ele\i de c[tre p[rin`i. Au o nevoie de afirmare a propriei libert[`i, hobby-uri unde pot ap[rea ne]n`elegeri din partea p[rin`ilor, \i atunci ace\ti tineri care se consider[ ne]n`ele\i vor ]ncerca ]n contextul unui grup,

cum ar fi grupul din care vor face parte ace\ti adolescen`i, s[ g[seasc[ acelea\i puncte de interes. Vor asculta muzic[ care s[-i reprezinte, prin machiaj, elemente vestimentare, \i celelalte particularit[`i. P[rin`ii trebuie s[ fie aten`i la nevoile adolescen`ilor, s[ comunice mai mult cu ei, s[-i ]n`eleag[ mai mult, pentru c[ ei se vor refugia ]n aceast[ lume virtual[. Riscul este foarte mare, pân[ la tentative de suicid”, a declarat Laura Jijie, medicul \ef al sec`iei de neuropsihiatrie infantil[ al Spitalului de Psihiatrie Boto\ani. Etimologic, no`iunea provine din limba engleza, de la adjectivul „emo`ional”, care se traduce prin „emotiv”, „sensibil”. R[d[cinile culturii sunt ]n anii 1980, unde vârfurile acestora se concretizeaz[ prin forma`iile de muzica „Rites of Spring” \i „Embrace”, de fapt, prin fanii acestor forma`ii, care le-au asimilat ca fiind emo, trupele neconsiderându-se astfel. Caracteristicile „genera`iei emo” sunt ]nclina`ia c[tre suferin`[, introvertirea, condamnarea lumii. Nici flirtul cu sinuciderea nu surprinde ]n cazul acestor tineri care se rup de lumea ]n care tr[iesc. (Petronela Rotariu, Danu` Rotariu)

}nscrieri pentru Bacalaureat, ]n decembrie Elevii din clasa a XII-a vor trebui s[ se ]nscrie pentru examenul de bacalaureat ]n luna decembrie, ]ntrucât primele probe ale examenului se vor sus`ine ]n luna februarie. Potrivit calendarului de organizare \i desf[\urare a exame-

nului de bacalaureat, ]nscrierile pentru sesiunea 2009-2010 vor avea loc ]n perioada 14-18 decembrie 2009. Ministrul interimar al Educa`iei, Emil Boc, a anun`at calendarul examenului de bacalaureat, dup[ ce a modificat

calendarul anun`at de fostul ministru, Ecaterina Andronescu. Astfel, evaluarea competen`elor de comunicare la limba român[ va avea loc ]n perioada 15-17 februarie 2010. Evaluarea competen`ei de comunicare ]n limba matern[ va

Alergii confundate cu r[celi Copiii nu au sc[pat de alergii, de\i suntem ]n plin sezon rece. Medicii boto\[neni spun c[ ]n ultima perioad[ au constatat c[ tot mai mul`i copii se prezint[ la cabinete \i la Spitalul de Pediatrie cu diverse alergii specifice anotimpului rece. Bacteriile \i sporii de mucegai ]mpr[\tia`i ]n aer prin c[derea \i putrezirea frunzelor pot cauza o serie de reac`ii alergice destul de severe la inhalare. „Putem spune c[ exist[ o cre\tere a inciden`elor alergiilor la copii. Acestea apar ]n fiecare sezon. Aceste alergii sunt ]ntre`inute, iar acest fapt este dovedit, \i prin alimenta`ia \i num[rul mare de amelioran`i \i conservan`i care se introduc ]n alimentele \i produsele destinate uzului alimentar”, a declarat un medic boto\[nean. Ca \i prim[vara, toamna acutizeaz[ alergiile de tip respirator, respectiv rinitele alergice. Medicii spun c[ alergiile specifice

toamnei pot fi confundate cu r[celi. Copiii pot avea nasul ]nfundat, ochii ]nl[crima`i \i pot s[ str[nute, semne specifice unei viroze, ]ns[, dac[ nu consult[ un medic pot avea surpriza s[ constate c[ sunt alergici la anotimpul rece. |i atunci când func`ioneaz[ caloriferele, cre\te emana`ia de substan`e toxice degajate din mobila l[cuit[ \i din covoarele pr[fuite, ceea ce duce la declan\area alergiilor sau

chiar a crizelor de astm. „Boto\[nenii trebuie s[ fie aten`i s[ nu confunde manifest[rile alergiilor de tip respirator cu banale r[celi. Din aceasta cauz[, se impune consultul la medicul specialist alergolog, eventual \i la un medic ORL-ist, pentru stabilirea diagnosticului de alergie”, spune Manuela Ciortea, medic alergolog ]n cadrul Spitalului de Copii Boto\ani. (L[cr[mioara Lupa\cu)

fi ]n perioada 17-19 februarie 2010, iar evaluarea competen`elor digitale ]n 19-29 aprilie 2010. Evaluarea competen`elor lingvistice ]ntr-o limb[ modern[ va avea loc ]n perioada 31 mai - 4 iunie. Modelele de subiecte \i grilele de evaluare vor

fi afi\ate pe site-ul Ministerului Educa`iei Cercet[rii \i Inov[rii (MECI) pân[ ]n 30 octombrie. Prima prob[ scris[ la examenul de bacalaureat va fi la limba român[, ]n 28 iunie 2010, urmat[ de limba matern[ - ]n 29 iunie 2010, proba obligatorie a

profilului - ]n 30 iunie 2010 \i proba la alegere - 2 iulie 2010. ]n 4 iulie vor fi afi\ate rezultatele, ]n 6-7 iulie vor fi evaluate contesta`iile, iar ]n 8 iulie vor fi comunicate rezultatele finale. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

Luni, 19 octombrie 2009

S-au g[sit banii pentru repara`iile magistralei de ap[ de la Leorda Autorit[`ile jude`ului au f[cut rost de banii necesari modific[rii traseului magistralei de ap[ de la Leorda care alimenteaz[ municipiul Boto\ani. Mai mult, jude`ul nostru va primi 12,5 milioane de euro ]n plus pentru extinderea re`elei de ap[ \i canalizare, precum \i pentru mai multe sta`ii de epurare. Cele 102,5 milioane euro vor fi cheltuite ]n patru zone principale, Boto\ani, Dorohoi, Fl[mânzi \i Vorona-Tudora, cei patru poli principali fiind completa`i \i de ora\ul S[veni. Jude`ul Boto\ani va cheltui 102,5 milioane de euro ]n prima faz[ a Master Planului pentru re`elele de ap[ \i canal, suma fiind cu 12,5 milioane de euro mai mare decât cea ini`ial acordat[ prin intermediul Ministerului Mediului. Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean, \i Maricel Georgescu, directorul general al Apa Grup SA, au fost prezen`i la Bucure\ti, la finele s[pt[mânii trecute, pentru a ]ncerca s[ suplimenteze fondurile destinate jude`ului Boto\ani pentru extinderea re`elei de ap[-canal \i a sistemelor de epurare a apelor uzate. „Am reu\it s[ ob`inem o cre\tere a necesarului de fonduri destinat jude`ului Boto\ani de la 90 de milioane de euro la 102,5 milioane euro. Este o reu\it[ având ]n vedere nevoia de investi`ii ]n acest sector la nivelul jude`ului”, a de-

clarat Mihai ~âbuleac. Suplimentarea de fonduri va duce la rezolvarea mai multor probleme legate de furnizarea apei ]n jude`. Una ar fi repara`iile necesare la magistrala de ap[ de la Leorda care alimenteaz[ municipiul re\edin`[ de jude`. „Am prezentat celor de la Ministerul Mediului necesitatea aloc[rii de fonduri pentru modificarea traseului magistralei de la Leorda, unde sunt atât de multe probleme. Acolo a fost f[cut un proiect la ]nceputului anilor 2000, iar atunci ar fi costat 70 miliarde de lei vechi. Acum, dup[ actualizare, costul final ar fi de 200 miliarde lei vechi, bani care ne-au fost prin\i acum, la prima parte a Master Planulu, banii provenind din Fondurile de Coeziune. Cei de la Bucure\ti au `inut cont de dolean`ele noastre, au `inut cont de faptul c[ aceast[ magistral[ are o importan`[ strategic[ \i au prins banii necesari ]n suma final[ alocat[ jude`ului nostru, care a ajuns acum la 102,5 milioane euro. Aceasta este o prioritate pentru noi \i va fi tratat[ ca atare”, a spus Maricel Georgescu. Potrivit acestuia, lucr[rile efective la

modificarea traseului magistralei de ap[ de la Leorda, care necesit[ modificarea traseului din cauza alunec[rilor de teren, ar putea fi demarate ]n a doua parte a anului viitor. Georgescu a declarat c[ s[pt[mâna aceasta urmeaz[ ca proiectantul general s[ traduc[ Master Planul ]n limba englez[ \i s[-l depun[ la Ministerul Mediului. }n ianuarie 2010, consultantul general al Master Planului, Louis Berger, ar trebui s[ depun[ studiile de fezabilitate pentru toate proiectele incluse ]n acest mega-program de investi`ii. Cei 102,5 milioane euro vor fi folosi`i pentru moderniz[ri \i extinderi ale re`elelor de ap[ \i canal, precum \i a sistemelor de epurare, ]n patru zone principale ale jude`ului, respectiv municipiul Boto\ani, municipiul Dorohoi, Fl[mânzi, Vorona-Tudora. Potrivit directorului general al Apa Grup, ]n ceea ce prive\te municipiul re\edin`[ de jude` vor fi investi`i bani ]n vederea atingerii unui grad de aproape 100% de acoperire a re`elei de ap[. La Fl[mânzi se va investi atât ]n extinderea re`elei de ap[-canal, cât \i a sta`iei de epurare. Fondurile primite de la Ministe-

rul Mediului vor fi folosite la Tudora \i Vorona pentru extinderea re`elei de canalizare \i a sta`iei de epurare. La Dorohoi vor fi investi`i bani ]n sta`ia de epurare \i ]n re`eaua de canalizare, fiind multe zone din cel de-al doilea municipiu al jude`ului care nu au re`ea de canalizare. Al[turi de cele patru zone principale, a fost inclus \i ora\ul S[veni. }n ceea ce prive\te S[veniul, acolo banii vor fi aloca`i pentru aduc`iunea apei din sursa Prut, de la sta`ia de tratare \tef[ne\ti. „La S[veni sunt probleme mari cu actuala surs[ de ap[, aceasta având o calitate foarte proast[ \i trebuie schimbat[ sursa. Apoi, cu aceste fonduri va fi f[cut[ \i o sta`ie de tratare a apei la Rogoje\ti, care va deservi o parte dintre localit[`ile din Nordul jude`ului”, a spus Georgescu. Legat de viitoarea alimentare cu ap[ a municipiului Boto\ani din Prut, directorul Apa Grup a precizat c[ acest proiect, dar \i viitoarele proiecte din sectorul extinderii re`elelor de ap[ \i canal, precum \i construirea de sta`ii de epurare, vor fi finan`ate prin intermediul altor programe. (Bogdan Caliniuc)

Locul lui Paul Popa ]n conducerea Prefecturii, preg[tit pentru Radu Dr[gu\ Radu Dr[gu\ (foto), varianta cea mai plauzibil[ pentru func`ia de subprefect al jude`ului Boto\ani. Cel pu`in acesta este singurul nume vehiculat ]n interiorul organiza`iei jude`ene PD-L, dat fiind faptul c[ Dr[gu\ ]ndepline\te \i condi`iile obligatorii pentru ocuparea unei astfel de func`ii ]n cadrul Institu`iei Prefectului. Dr[gu\ nu este ]nalt func`ionar public, ]ns[ a de`inut ]n trecut func`ia de deputat, ceea ce i-ar permite accederea mult mai rapid[ pe postul de subprefect. Având ]n spate o astfel de demnitate, democrat-liberalul Radu Dr[gu\ poate s[ preia func`ia de subprefect ]n locul actualului subprefect Paul Popa, al c[rui interimat expir[ la finele lunii octombrie. Ie\irea de la guvernare a PSD a permis PD-L-ului s[ schimbe deja unul dintre subprefec`ii sus`inu`i ]n urm[ cu câteva luni de social-democra`i, ]n persoana Vioric[i Afr[sinei. Locul acesteia a fost luat de Paul Secrieru, care a participat anul trecut la concursul pentru func`ia de subprefect. „Persoana care va ocupa cealalt[ func`ie

de subprefect va fi una desemnat[ prin decizia Biroului Jude`ean Politic al PD-L, va fi o persoan[ care ]ndepline\te condi`iile. Spre exemplu, o persoan[ care a avut o demnitate, a fost deputat ]n Parlamentul României, este domnul Radu Dr[gu\”, a declarat C[t[lin Flutur, pre\edintele organiza`iei jude`ene PD-L Boto\ani. Varianta aceasta nu este ]ns[ b[tut[ ]n cuie. Actualmente, Radu Dr[gu\ este director coordonator al Direc`iei Muncii Boto\ani. (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment Luni, 19 octombrie 2009

5

Desp[gubire de 1,5 milioane de euro acordat[ de un asigurator

De teama stafilococului auriu, se declan\eaz[ verific[ri ]n tot Spitalul Jude`ean

Uneori, \i firmele de asigur[ri din Boto\ani sunt puse ]n situa`ia de a acorda desp[gubiri uria\e. Cea mai mare desp[gubire acordat[ de o filial[ local[ a unei companii de asigur[ri a fost de 1,5 milioane de euro \i a fost pl[tit[ pentru un accident petrecut ]n Anglia.

Medicii epidemiologi spun c[ exist[ posibilitatea ca stafilococul auriu descoperit ]n sec`ia de Urologie a Spitalului Jude`ean s[ fie prezent \i pe alte sec`ii ale acestei unit[`i medicale. De aceea, verific[rile la Spitalul Jude`ean vor continua \i, ]n cazul ]n care se depisteaz[ microbul \i ]n alte sec`ii, acestea risc[ s[ fie ]nchise \i ele.

Directorul companiei de asigur[ri care a acordat o desp[gubire de 1,5 milioane de euro, a spus c[ firma pe care o reprezint[ a ]ncheiat contractul de asigur[ri pentru un cet[`ean român care a venit ]n Boto\ani ca urmare a serviciului s[u, fiind \ofer de TIR. Acesta a provocat un accident ]n Anglia, ]n urma c[ruia un cet[`ean englez a r[mas paralizat de membrele inferioare. „Acel TIR a transportat ]mbr[c[minte de la o companie din Boto\ani pân[ ]n Anglia. Acolo a provocat accidentul. Asigurare avea, dar când a venit ]n Boto\ani a trebuit s[ fac[ o completare, o nou[ asigurare, \i a ]ncheiat cu noi poli`a. Asta se ]ntâmpla acum câteva luni. A plecat ]n Anglia \i acolo a provocat un accident. Victim[ a c[zut un b[rbat care a r[mas ]n c[ru`. Din acest motiv am fost obliga`i la plata unei desp[gubiri de 1,5 milioane euro. Am suportat cheltuielile medicale, cele pentru un c[ru` performant. De asemenea, am pl[tit comandarea \i montarea unui lift ]n exteriorul casei victimei, opera`iune foarte costisitoare. Apoi, potrivit legisla`iei din Anglia, având ]n vedere faptul c[ victima nu-\i mai poate satisface

din punct de vedere sexual so`ia, ca urmare a accidentului, pl[tim \i acesteia costurile de ]ntre`inere de natur[ sexual[ la o cas[ de toleran`[ agreat[. Mai mult, suport[m \i o pensie de 1.800 lire sterline, lunar, pentru ]ntre`inerea victimei”, a declarat directorul companiei de asigur[ri.

RCA-URILE, IEFTINE PENTRU |OFERI, COSTISITOARE PENTRU ASIGURATORI Potrivit acestuia, o astfel de desp[gubire, \i la nivel de complexitate, dar \i ca \i cuantum, nu a mai fost acordat[ de vreo sucursal[ local[ a unei companii de asigur[ri. Pe lâng[ asigur[rile de via`[, cele de s[n[tate \i cele de locuin`[ sau bunuri, exist[ \i clasicele RCA-uri. Pu`ini sunt cei care \tiu c[ acestea sunt extrem de costisitoare pentru firmele de asigur[ri, ]n ciuda faptului c[ nu se ]ncaseaz[ decât 350-400 de lei anual pentru o astfel de poli`[. „Aceste poli`e aduc foarte multe pagube. Pe lâng[ faptul c[ trebuie s[

Poli`ia dincolo de... gratii.

desp[gubim avariile provocate altor autoturisme de c[tre \oferii care au poli`[ obligatorie, de r[spundere civil[ auto, \i care sunt implica`i ]n accidente rutiere produse din vina lor, trebuie s[ desp[gubim \i victimele ori familiile acestora. Nu conteaz[ dac[ \oferul este b[ut sau dac[ viteza de deplasare era cu mult peste cea maxim[ legal[, noi trebuie s[ acord[m desp[gubiri victimelor”, a completat reprezentantul companiei de asigur[ri. }n acest an, compania respectiv[ de asigur[ri a acordat desp[gubiri copiilor a dou[ victime care au murit ]n accidente rutiere având calitatea de pasageri, banii fiind acorda`i ]n baza poli`elor RCA ale \oferilor vinova`i de producerea accidentelor „Am avut un caz ]n care a fost luat cineva la ocazie, \oferul era b[ut, a produs un accident, moment ]n care pasagerului i-a intrat cuiul de la centura de siguran`[ undeva ]n zona urechii \i a murit. Accidentul s-a produs prin Hunedoara. Pl[tim 600 de lei copilului victimei, pentru \colarizare. Mai este un caz la Doro-

hoi, ]n care trebuie s[-i pl[tim unui copil de doar un an câte 1.800 de lei lunar pân[ la ]mplinirea vârstei de 18 ani sau 25 de ani dac[ ]\i va continua studiile. Tat[l s[u a murit ]ntr-un accident ]n curb[ la Br[ie\ti, tot ca pasager”, a ad[ugat directorul sucursalei firmei de asigur[ri.

20% DINTRE MA|INI NU SUNT ASIGURATE Reprezentan`ii firmelor de asigur[ri trag \i semnalul de alarm[ c[ 20% dintre ma\inile boto\[nenilor nu sunt asigurate RCA. Statistica este oficial[ \i este adus[ \i la cuno\tin`a Poli`iei Rutiere. „Foarte multe ma\ini neasigurate circul[ pe str[zi. Spre exemplu, am avut un caz, acum câteva s[pt[mâni, când unul cu o ma\in[ neasigurat[ a intrat ]ntr-o parcare \i a avariat trei autoturisme. Dou[ dintre acestea sunt asigurate la noi \i acum trebuie s[ recuper[m cele 20.000 de lei pagube de la o persoan[ care nu are niciun fel de asigurare”, a mai spus reprezentantul asiguratorului. (Bogdan Caliniuc)

Inspectorii sanitari vor intensifica controalele ]n Spitalul Jude`ean, asta dup[ ce ]n urma unui control au depistat pe Sec`ia de urologie prezen`a stafilococului auriu. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ au intrat \i ]n posesia antibiogramelor \i au constat c[ patogenitatea stafilococului auriu depistat pe sec`ie este extrem de virulent[. Medicii epidemiologi spun c[ exist[ posibilitatea ca acest stafilococ s[ fie prezent \i pe alte sec`ii ale spitalului, drept pentru care verific[rile la Spitalul Jude`ean vor continua. „Stafilococul auriu este cu patogenitate destul de ]nalt[, are rezisten`[ la antibioticele destul de puternice. Aceste antibiotice sunt de rezerv[, nu intri cu ele de la ]nceput. M[surile luate pe sec`ie sunt cele dictate \i de patogenitatea stafilococului. Sec`ia se reamenajeaz[, pe o perioad[ va fi ]nchis[ \i va fi redeschis[

atunci când, dup[ testele de sanita`ie, totul va fi ]n regul[”, a declarat medicul Doina Botez, directorul adjunct al DSP. Aceasta sus`ine c[ ]n luna iunie a fost f[cut ]n Spitalul Jude`ean un control similar, pe inspec`ie \i supraveghere, \i ]nc[ de atunci s-au dispus m[suri pentru neregulile depistate, ]ns[ lucrurile respective nu au fost puse la punct. „Au r[mas sensibile partea de buc[t[rie \i partea de sp[l[torie, unde traseele se intersectau pe un coridor exterior \i care ]mpiedicau la un moment dat \i evacuarea din spital ]n caz de incendiu. Atunci am stabilit ni\te m[suri, ]ns[ fosta conducere a spitalului nu s-a conformat. Vom ]ncepe din nou controlul ]n spital. Vom lua sec`ie cu sec`ie \i vom face teste de sanita`ie”, a ad[ugat directorul adjunct al DSP. Potrivit sursei citate, acolo unde vor fi g[site probleme din punct de vedere igienicosanitar se va proceda ca ]n cazul sec`iei de urologie, respectiv se va suspenda activitatea pân[ la remedierea acestora. „Pacien`ii erau expu\i la infec`ii cu stafilococ. Un stafilococ cu patogenitate ]nalt[, la o plag[, de exemplu, are o evolu`ie rapid[ \i urât[. Astfel de infec`ii sunt predispuse s[ apar[ pe sec`ii de tip chirurgical, pe sec`ii de nou-n[scu`i ]n maternitate \i pediatrie. Pe aceste sec`ii ar trebui f[cute teste de sanita`ie cât mai des, iar dac[ aceste teste nu se fac vom avea surprize”, a mai spus Doina Botez. (L[cr[mioara Lupa\cu)


Auto 6

Luni, 19 octombrie 2009

Volvo va lansa ]n 2012 primul automobil hibrid Primul automobil hibrid produs de Volvo va fi lansat ]n 2012 \i care va fi echipat cu un sistem de propulsie format dintr-un motor diesel \i unul electric. Fiecare motor va fi capabil s[ func`ioneze independent unul de cel[lalt, dar \i ]mpreun[, a anun`at constructorul, citat de Mediafax. Ma\ina va avea o autonomie de 50 de kilometri utilizând doar energia electric[ ]nmagazinat[ ]n baterie. Pentru c[l[torii mai lungi, un motor diesel va interveni pentru a furniza ]n continuare energie, autonomia crescând la peste 1.000 de kilometri. Emisiile ma\inii vor fi de sub 50 de grame de dioxid de carbon la 100 de kilometri parcur\i. Motorul diesel poate func`iona separat sau ]n combina`ie cu cel electric, pentru a utiliza optim puterea \i energia disponibile. A\adar, motorul diesel

poate asista sau ]nlocui propulsia electric[ la viteze mari sau când bateria este desc[rcat[, ]n timp ce propulsorul electric poate oferi un plus de cuplu la tura`ii sc[zute ale motorului pe motorin[. Constructorul auto suedez a mai precizat c[ ma\inile hibride de tip plug-in (a c[ror baterie poate fi re]nc[rcat[ la orice priz[) consum[ mai pu`in[ electricitate decât cred oamenii \i explic[ faptul c[ o sta`ie eolian[ de capacitate medie poate furniza energie pentru 1.0002.000 de ma\ini hibride de tip plug-in, pentru o perioad[ de un an. Pentru a testa \i dezvolta tehnologii de propulsie hibride, Volvo \i furnizorul de electricitate Vatenfall au lansat, ]n 2007, un proiect comun \i au ]nfiin`at o companie mixt[ denumit[ V2 Plug-in Hybrid Vehicle Partnership. „

Un milion de dolari pentru replica Cele mai proaste 10 ma\ini Batmobile ale anilor 2000 Un fan din Suedia al seriei Batman \ia pus „la b[taie” o parte din avere pentru a construi o ma\in[ identic[ cu cea folosit[ de Batman. Pentru acest proiect a folosit ca platform[ un Lincoln Continental din 1973. ]n afara \asiului, toate componentele vechii ma\ini au fost schimbate, locul lor fiind luat de piese si dispozitive de ultima genera`ie. ]n interior, Batmobilul este o adev[rat[ colec`ie de gadgeturi: ecrane cu plasm[, pistoale asem[n[toare celor din film, camer[ video etc. Sub capot[ se afl[ un motor gigant, de 700CP. Construc`ia ma\inii a durat trei ani \i a costat peste un milion de dolari. „

e-Wolf – Doar 7,34 litri dup[ super-ma\ina electric[ 100 km parcur\i La maratonul auto britanic MPG, Ford a scos un consum extraordinar cu noul Focus RS.

Dup[ ani de munc[, o echip[ de ingineri germani a reu\it s[ construiasc[ o ma\in[ electric[ des[vâr\it[, ale c[rei dot[ri \i performan`e s[ nu-i frustreze nici ]n cea mai mic[ m[sur[ pe de`in[torii automobilului. Ace\tia au prezentat oficial crea`ia lor, e-Wolf, un rival de temut pentru modelele electrice performante anun`ate de Mercedes, SLD AMG eDriver, \i Audi, cu e-Tron.

e-Wolf are patru motoare, fiecare capabil s[ furnizeze 134CP. Puterea considerabil[ \i caroseria extrem de u\oar[, doar 900 kg, ajut[ ma\ina s[ ajung[ la o vitez[ maxim[ de 250 km/h. Produc[torii spun c[ e-Wolf are o autonomie de 300 km, iar o ]nc[rcare rapid[ (aproximativ 80% din capacitatea acumulatorilor) se poate realiza ]n doar 30 de minute. „

Ford Focus RS, cel mai rapid produs dezvoltat de echipa Ford Europa, atingând o vitez[ maxim[ de 262 km/h, a ad[ugat o cifr[ surprinz[toare la portofoliul s[u remarcabil

de performan`e statistice: un consum mediu de combustibil de 7,34 l/100 km. Rezultatul impresionant, unul dintre cele mai bune din clasa modelului, a fost ]nregistrat oficial cu ocazia celei de a \aptea edi`ii a maratonului anual britanic MPG. Aceast[ competi`ie a dezv[luit ]mbun[t[`iri ale cifrelor oficiale declarate ]nsu\i de c[tre produc[tor. Motorului de 2,5 litri dispus pe modelul Ford Focus RS, ce dezl[n`uie 305 CP, i-au fost necesari numai 40,9 litri de combustibil pentru a parcurge traseul competi`ional, ]n lungime totala de 580 km. Rezultatul ob`inut a demonstrat o sc[dere cu 28% a consumului mediu oficial, declarat la 9,38 l/100 km. „

Jurnali\tii de la cars.com au realizat un top al celor mai proaste 10 ma\ini din anii 2000, ce cuprinde m[rci precum Pontiac, Jaguar, Cadillac \i Toyota. Topul a fost realizat ]n func`ie de cum au fost concepute \i executate ma\inile. Unele dintre modele au rezistat ]n pia`[ doar câ`iva ani, iar altele mai sunt ]nc[ prezente. Pe locul 1 se plaseaz[ a doua genera`ie Smart ForTwo, lansat[ ]n 2008 \i care se comercializeaz[ \i ]n prezent. Potrivit jurnali\tilor de la cars.com, de\i este un model de ma\ina mic[, Smart ForTwo nu prezint[ \i avantajele unui automobil de asemenea dimensiuni, cum ar fi consum mic de carburant. Locul 2 este adjudecat de Chrysler Sebring, prezent[ pe

pia`[ din 1995 pân[ ]n prezent. Cu scaunele din fa`[ inconfortabile \i interioarele ieftine, modelul nu a avut nicio \ans[ ]n categoria foarte competitiv[ a automobilelor sedan. Podiumul topului - locul 3 este completat de Jeep Compass (2007-prezent), model care nu se potrive\te cu imaginea Jeep, brand recunoscut \i apreciat pentru abilit[`ile off-road. Modelul Compass este o ma\in[ de ora\ soft, nu prea bun[ la ceea ce face, apreciaz[ jurnali\tii cars.com. Ocupantele urm[toarelor locuri sunt Toyota Echo, Cadillac Catera \i Pontiac Sunfire, modele care nu se mai produc. De asemenea, \i modele plasate pe urm[toarele locuri au fost scoase din pia`[, respectiv Jaguar X-Type, Isuzu VehiCross, Daewoo \i Pontiac Aztec. „

Pagin[ editat[ de Aurora Dimitriu


Sport Luni, 19 octombrie 2009

7

FC Timi\oara \i CFR Cluj fac spectacol ]n Liga I FC Timi\oara a f[cut spectacol ]n fa`a propriilor fani ]n drumul c[tre primul loc ]n Liga I. B[n[`enii au realizat, sâmb[t[, scorul campionatului ]mpotriva echipei lui Florin Marin, Ceahl[ul, un neverosimil 6-0. Protagoni\tii partidei au fost Hristu Chiacu, Dorin Goga \i Lukasz Magera, care au marcat, fiecare, câte o „dubl[„. Datorit[ golaverajului realizat ]n urma rezultatului, Poli a preluat \efia clasamentului Ligii I. Ceahl[ul, echip[ aflat[ ]n mare dificultate dup[ nou[ etape ]n Liga I, venea pe „Dan P[ltini\anu“ cu pu`ine speran`e la un rezultat bun. Mai ales c[ Timi\oara vroia s[ acumuleze moral ]naintea meciului de joi cu Anderlecht din Europa League. |i, a\a cum se temeau, nem`enii n-au f[cut fa`[ presiunii gazdelor, care au deschis scorul ]nc[ din minutul 1. Slovacul Magera a ]nscris primul gol cu un super lob, iar partida ]ncepea perfect. La a doua ocazie, Timi\oara a ]nscris al doilea gol, prin Chiacu. Juc[torul transferat de la Dinamo l-a executat cu sânge rece pe Lipitor dup[ o

pas[ a lui Magera ]n minutul 5. Timi\orenii nu au mai punctat pân[ ]n repriza a doua, când Magera a recidivat \i a dus scorul la 30 printr-un \ut pe jos, la cinci minute dup[ reluarea jocului. Ultimele minute au fost unele de co\mar pentru nem`eni. }ntâi, Dorin Goga l-a lobat superb de la marginea careului pe portar ]n minutul 83, apoi acela\i juc[tor a reluat ]n plas[ dou[ minute mai târziu din pasa lui Bonfim. Chiacu a ]nchis tabela pentru b[n[`eni ]n minutul 91. Game, set, meci Timi\oara!

CFR DERAIAZ{ RAPIDUL }N GIULE|TI Rapid a ratat \ansa de a se distan`a la patru puncte ]n fa`a lui CFR Cluj \i a pierdut la scor derby-ul din Giule\ti. Interesant este c[ rapidi\tii sunt cei care au condus ostilit[`ile \i, ]n afar[ de dou[ bare, au avut multe alte ocazii. Diferen`a a fost f[cut[ de calitatea atacan`ilor ceferi\ti dar, mai ales, de cele trei gafe rarisime ale lui Marinescu, veriga slab[ a Rapidului. Li-

derul nea\teptat al campionatului Rapid, a ]ntâlnit sâmb[t[ ]n Giule\ti fosta campioan[, CFR Cluj. „Derby-ul feroviar“ a fost unul foarte spectaculos, iar disponibilitatea de efort a juc[torilor \i gafele de portari au animat un meci care oricum a fost spectaculos. Motivate de faptul c[ ]nvin-

Dr[gulescu \i Koczi, medalia`i la CM de gimnastic[ de la Londra Campionatele Mondiale de gimnastic[ de la Londra par s[ le priasc[ din plin gimna\tilor români. Cel mai bun gimnast român al ultimilor ani, revenit ]n activitatea competi`ional[ recent, a câ\tigat sâmb[t[ \i duminic[ finala de la sol \i s[rituri, la Campionatele Mondiale de gimnastic[ de la Londra. Marian Dr[gulescu a intrat al treilea ]n finala de la sol \i a ob`inut scorul de 15.700, ]n mod evident primul ]n acel moment. Cu aceast[ performan`[, i-a dep[\it pe favori`ii Zao Kai (15.675, RP Chinez[) \i Alexander Shatilov (15.575, Israel), care au ob`inut medaliile de argint \i, respectiv, bronz. Dup[ medalia de aur ob`inut[ sâmb[t[ de Marian Dr[gulescu la sol, s-a auzit imnul României ]n capitala Angliei \i dup[ finala de la s[rituri. Mai mult, primele dou[ locuri de pe podium au fost ocupate de români! Dr[gulescu a luat aurul, iar Flavius Koczi a luat argintul. Dr[gulescu, retras din activitatea competi`ional[ ]n trecutul recent \i abia revenit, la 28 de ani, ]n lotul României,

g[toarea ar fi fost, cu siguran`[, lider sau colider dup[ aceast[ etap[, forma`iile antrenate de Hizo \i Conceicao s-au aruncat ]n atac ]nc[ de la ]nceput. CFR Cluj a deschis scorul foarte repede, cu largul concurs al portarului Marinescu. Goalkeeperul care cu greu reintrase ]n gra`iile antrenorului Hizo dup[

derby-ul din Ghencea de anul trecut a bâlbâit un \utcentrare al lui Culio \i mingea a ajuns la Nei, care a trimis o minge pe jos de la 4 metri, ]n poart[. Era minutul 11 \i oaspe`ii erau ]n avantaj. Doar dou[ minute mai târziu, ]ns[, egalarea. Spadacio a b[tut viclean o lovitur[ liber[ de pe dreapta,

Nuno Claro a ie\it s[ o boxeze, dar nu a trimis mingea decât ]n spatele lui Herea, de unde aceasta a s[rit ]n poart[. 1-1 la scor \i la gafe de portar. La ultima faz[ a reprizei, Marinescu a gre\it, ie\ind total aiurea pentru a boxa, iar acela\i Nei a ajuns primul la minge, trimi`ând-o ]n poarta goal[. Bucure\tenii s-au aruncat ]n atac, iar Helder, un veritabil tartor pentru ap[rarea clujean[, a trimis o minge ]n\el[toare ]n bar[, la vinclu, pentru ca apoi Herea s[ trimit[ o lovitur[ de cap excelent[, scoas[ in extremis de excelentul St[ncioiu, ]n minutul 63. Cum fotbalul este deseori nedrept, CFR a reu\it s[ puncteze ]n urma unui coner b[tut de Culio de pe stânga \i Gabi Mure\an s-a ]n[l`at peste ap[rarea advers[ \i a trimis cu capul la col`ul lung, de unde lentul Marinescu nu a putut respinge mingea. 1-3 ]n minutul 67, iar Rapidul se ]ndep[rta de o victorie care p[rea la ]ndemân[ dup[ aspectul jocului. |i, ca mesajul s[ fie clar pentru rapidi\ti, CFR a mai ]nscris un gol ]n minutul 77, dup[ ]nc[ o gre\eal[ flagrant[ a lui Marinescu. 

Victorie pentru HCM Constan`a ]n grupa A a Ligii Campionilor Campioana României, HCM Constan`a, a reu\it a doua victorie consecutiv[ ]n grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin, dup[ ce a ]nvins, sâmb[t[ seara, la Buz[u, scor 32-30 (17-16) echipa maghiar[ Pick Szeged. La fel ca ]n partida cu francezii de la Montpellier, handbali\tii const[n`eni au ]nceput foarte slab \i apatici disputa cu echipa la care evolueaz[ \i românul Valentin Ghionea. Astfel, cu zece minute ]nainte de finalul primei reprize, oaspe`ii aveau un avantaj de cinci goluri, 15-10. Cu tactica schimbat[

din mers \i cu o ap[rare agresiv[, const[n`enii au recuperat extraordinar \i au reu\it s[ termine ]n avantaj primele 30 de minute, 17-16. Scenariul s-a repetat imediat dup[ pauz[, când juc[torii lui Zoran Kurtes au f[cut legea pe teren, ajungând s[ con- pe final, ]ns[ paradele senza`ionale ale lui duc[, ]n mod constant, cu trei-patru goluri Rudi St[nescu au p[strat toate cele dou[ avans. Maghiarii au dat semne c[ pot reveni puncte pentru Constan`a. 

Reina a primit cel mai amuzant gol al carierei s-a afirmat \i la s[rituri dup[ ce sâmb[t[ a avut un exerci`iu excelent la sol. A reu\it dou[ s[rituri foarte bune, aproape perfecte, motiv pentru care a luat notele 16.550 \i 16.600, pe care nimeni nu le-a mai dep[\it. Cu media de 16.575, Marian s-a clasat ]n fa`a lui Flavius Koczi, alt român,

acesta ob`inând 16.375 \i 16.300, cu o medie de 16.337. Podiumul probei a fost competat de sportivul rus Anton Golotsuskov, cu o medie de 16.287, ]ncurajat ]n tribunele de la Londra de nimeni altul decât patronul echipei de fotbal Chelsea, din ora\, potrivit Mediafax. 

Ghinion teribil pentru Pepe Reina, portarul spaniol al lui Liverpool. Recunoscutul goalkeeper a primit un gol cel pu`in bizar ]n partida pierdut[ sâmb[t[ de echipa sa, 0-1 cu Sunderland. Autorul golului este greu de stabilit, ]ns[. Darren Bent a fost cel care a \utat. Dar cel care a venit cu elementul surpriz[ a fost balonul care poposise ]n fa`a por`ii lui Reina. Reina va regreta ce-

va timp c[ l-a amuzat prezen`a balonului ro\u ]n careul mic la ]nceputul partidei cu Sunderland. Baloanele sunt, ]n mod normal, accesorii care nu pot lipsi de la s[rb[tori \i petreceri, dar ]n cazul de fa`[ a dat tonul petrecerii, chiar. Deoarece a deviat mingea lui Darren Bent de acolo unde o putea respinge Reina ]n col`ul opus, spre nefericirea spaniolului. 


Social-administrativ 8

Luni, 19 octombrie 2009

Medicii directori la DSP au cerut g[rzi ]n spitale Medicii care sunt la \efia Direc`iei de S[n[tate Public[ au liber la f[cut g[rzi. Dup[ mai multe amân[ri, Guvernul a emis o ordonan`[, ]n urma repetatelor solicit[ri, care precizeaz[ modalit[`ile de efectuare a activit[`ilor medicale ]n afara programului de lucru de c[tre medicii directori ai DSP. Astfel, cei patru medici din conducerea DSP vor putea desf[\ura activit[`i medicale, dup[ cele opt ore de program ca func`ionar public, ]n cadrul spitalului \i ]n cadrul ambulatoriului de specialitate. „Practic, pentru cei patru directori ai DSP, care \i-au dorit acest lucru, exist[ posibilitatea orelor cu plat[ ]n sistem de gard[ \i a orelor cu plat[ de tip sfert sau jum[tate de norm[. Programul nu este strict individualizat pe o sec`ie, ]n care, spre exemplu, dup[ ora 16,00 s[ consulte bolnavii sau s[ fac[ vizita, bolnavii a\teptând de diminea`[ pân[ dup[ amiaz[ venirea medicului. Acest lucru are totu\i un traseu mai lung decât cel obi\nuit pentru c[ noi trebuie s[ solici-

t[m conducerii spitalelor efectuarea de g[rzi”, a precizat medicul Gheorghe Apetroaie, directorul adjunct al DSP. Acesta a cerut s[pt[mâna trecut[ acceptul conducerii Spitalului Jude`ean ]n vederea efectu[rii de g[rzi, solicitare care a fost acceptat[. |i medicul Stela Cre`u, director adjunct al DSP, a solicitat g[rzi ]n Spitalul municipal Dorohoi \i

Contabilul de pe locul doi ]n topul veniturilor nu este chiar contabil Publicarea topului salaria`ilor strict dup[ veniturile din activit[`i independente a dus la un conflict declarativ ]ntre Direc`ia General[ a Finan`elor Publice \i Corpul Exper`ilor Contabili \i Contabililor Autoriza`i din România (CECCAR), Filiala Boto\ani. Cornel Olteanu, pre\edintele CECCAR, a declarat, dup[ publicarea acestui top, c[ a fost gre\it ]ntocmit, având ]n vedere c[ pe locul doi se afla un contabil care, potrivit Fiscului, avea un venit de 916.000 de lei, f[r[ ca acesta sa fie declarat \i la CECCAR. Declara`ia lui Olteanu a stârnit spiritele din Finan`e. Marta Scutariu, purt[torul de cuvânt al DGFP, a spus c[ topul a fost ]ntocmit corect. „Aceast[ situa`ie a veniturilor din activit[`i independente a fost ]ntocmit[ ]n totalitate corect, f[r[ nicio gre\eal[, \i doar ]n baza declara`iilor f[cute la Finan`e de c[tre cei care au ]nregistrat veniturile. Mai mult, ]n cazul contabilului, este vorba despre un caz ]n care s-a trimis decizia de impunere \i a \i fost achitat impozitul de 16% pe venit. ~in s[ precizez c[ nu este vorba despre o activitate strict ]n contabilitate, ci \i de altele conexe \i de insolven`[ care, ]mpreun[, au dus la acumularea acestui venit”, a declarat Scutariu. Contactat

telefonic, pre\edintele CECCAR a spus c[ a fost o gre\eal[, ]ns[ ea apar`ine celui care a transmis declara`ia la Finan`e. „Gre\eal[ a fost, nu a Fiscului, ci a celui care a ]nregistrat veniturile. Acesta a trecut gre\it codul CAEN al activit[`ii \i de acolo a reie\it c[ este contabil ”, a spus Olteanu. V[ reamintim c[, potrivit Direc`iei de Finan`e, cel mai mare venit ob`inut de un boto\[nean din activit[`i independente ]n 2008 a fost de 2,63 milioane lei, adic[ 26,3 miliarde lei vechi, din consultan`[ financiar[. Pe locul doi ]n topul veniturilor din activit[`i independente se afl[ un „contabil” care a câ\tigat 923.321 lei., iar pe locul trei se afl[ un notar care a avut venituri de 916.319 lei. Pe urm[toarele trei locuri se afl[ al`i trei notari care au avut venituri cuprinse ]ntre 668.000 lei \i 424.000 lei. Pe locul \apte se afl[ un boto\[nean care activeaz[ ]n serviciile medico-sanitare \i care a câ\tigat 232.000 lei, urmat de unul care a avut contract de mandat ca manager \i care a câ\tigat 201.000 lei. Pe locul opt ]n clasamentul celor mai mari câ\tiguri se afl[ un medic, care a avut venituri de 192.000 de lei, urmat de un practician ]n insolven`[ care a câ\tigat ]n 2008 suma de 176.000 lei. (B. Caliniuc)

a primit deja acceptul. „Vom face jum[tate de norm[, pentru c[ mai mult nu se poate. Timpul fizic nu permite. }n baza acestor referate, am solicitat Ministerului S[n[t[`ii avizarea solicit[rii. }n momentul ]n care vom primi r[spunsul favorabil de la Ministerul S[n[t[`ii vom trece, practic, ]mpreun[ cu colegii de pe sec`iile respective, la efectuarea

a una sau dou[ g[rzi”, a mai spus Apetroaie. Pân[ acum erau doar promisiuni verbale pentru medicii directori de a face g[rzi, ]ns[ nu exista un cadru legal ]n acest sens. Solicit[rile au fost f[cute de ace\ti medici \i ca urmare a salariului mic pe care ]l primesc ca \i directori, salariu care nu dep[\e\te 15 milioane lei vechi. (L. Lupa\cu)

Ministerul Educa`iei a\terne t[cerea peste soarta banilor de pe grada`iile de merit Cadrele didactice boto\[nene nu au primit niciun leu pentru grada`ii de meri \i diplom[ de excelen`[. De\i acestea au fost aprobate din prim[var[, pân[ ]n prezent niciun cadru didactic nu a primit sumele de bani aferente distinc`iei primite. Liderii sindicatelor boto\[nene au trimis adrese, prin intermediul federa`iilor din care fac parte, Ministerului Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI), prin care au solicitat aprobarea acestor distinc`ii. La nivelul jude`ului Boto\ani au beneficiat de grada`ii de merit 311 cadre didactice. Grada`iile de merit reprezint[ 25% din valoarea salariului de baza al unui dasc[l \i ar fi trebuit s[ fie acordate din luna iunie pentru o perioad[ de patru ani. „Prin intermediul unei adrese am vrut s[ reamintim c[ MECI are obliga`ia de a aproba Ordinul privind acordarea distinc`iilor „Gheorghe Laz[r” \i a „Diplomei de excelen`[”. Persoanele ]ndrept[`ite cunosc faptul c[ trebuie s[ primeasc[ diploma ]nso`it[ de o recompens[ financiar[. }ns[, ]n situa`ia din 2009, recompensa financiar[ ]ntârzie. Noi am solicitat elaborarea Ordinului pentru a se putea face \i plata aferent[ acestor distinc`ii \i diplome de excelen`[, dar a\tept[m r[spunsul Ministerului E-

duca`iei. Este primul an când sa ]ntârziat atât de mult aprobarea acestor distinc`ii”, a declarat Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din ]nv[`[mânt. Situa`ia este cunoscut[ \i la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), dar se a\teapt[ emiterea Ordinelor de la Minister. „Nu a venit Ordinul de la Minister. Noi facem inclusiv \i diplomele, se realizeaz[ dup[ modelele din anii trecu`i. Pl[`ile vor fi f[cute din bugetele consiliilor locale”, a spus Ada Macovei, inspector \colar general al I|J. Premiile ]n bani pentru distinc`ia „Gheorghe Laz[r”, clasa I, reprezint[ 20% din suma salariilor ]ncasate ]n ultimele 12 luni, pentru clasa a II-a este de 15% din aceea\i sum[, iar pentru clasa a III-a de 10%. Beneficiarii Diplomelor de excelen`[ vor primi, când ministrul Educa`iei va semna \i Ordinul, 20% din totalul salariilor din ultimele 12 luni de activitate. Solicitarea sindicali\tilor de aprobare a Ordinului privind acordarea distinc`iilor „Gheorghe Laz[r” \i a „Diplomei de excelen`[” a r[mas deocamdat[ f[r[ r[spuns, cadrelor didactice din Boto\ani ner[mânându-le altceva de f[cut decât s[ spere c[ banii le vor ajunge ]n cele din urm[ ]n buzunare. (Petronela Rotariu)

Sindicatele din Educa`ie bat ]n retragere Sindicatele din Educa`ie bat ]n retragere ]n ceea ce prive\te organizarea unor ac`iuni radicale de protest. Dac[ s[pt[mâna trecut[ liderii sindicali declarau ferm c[ se va ajunge la grev[ general[ dup[ 16 noiembrie, situa`ia politic[ actual[ modific[ atitudinea sindicatelor. Reprezenta`ii Ligii Sindicatelor din ]nv[`[mânt (LSI) continu[ referendumul pân[ pe 31 octombrie, pentru a vedea dac[ membrii de sindicat sunt de acord s[ declan\eze greva general[ ]n 16 noiembrie. Rezultatele referendumului vor fi centralizate la nivelul Federa`iei Sindicatelor Libere din }nv[`[mânt, care a solicitat tuturor organiza`iilor jude`ene organizarea unui astfel de referendum. „Derul[m referendumul pentru o posibil[ form[ de protest radical[, respectiv grev[ general[ pe termen nelimitat. Vom `ine cont ]ns[ ]n ac`iunile noastre \i de situa`ia \i contextul politic. Nu este vorba de a bate ]n retragere, dar dac[ ]n perioada urm[toare va fi acest Guvern interimar ce are atribu`ii limitate, este posibil s[ nu avem un fundament de negociere. Este posibil ca ac`iunile revendicative s[ fie amânate, nu putem spune din start c[ sigur vom face grev[ general[ pe data respectiv[. Ne vom adapta. Nu ]nseamn[ c[ am devenit mul`umi`i cu situa`ia existent[”, a declarat Liviu Axinte. Membrii Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP). }n urma ultimului referendum, din cei 4.020 de membrii sindicali, 3.200 s-au pronun`at pentru declan\area grevei generale. Totu\i având ]n ve-

dere situa`ia actual[ se consider[ c[ declan\area grevei nu este o solu`ie. „Nu avem nici o \ans[ cu ac`iunile de protest, când la nivel na`ional se ceart[ \i nu se ]n`eleg. Ne vedem de treab[ pân[ dup[ alegeri. Oricum toate Guvernele au pus ]nv[`[mântul la col`, venind numai cu oferte pentru educa`ie numai ]n campaniile electorale. Suntem dezam[gi`i \i scârbi`i de e\ichierul politic”, a declarat Maria ~iprigan.

DINCOLO DE ZBATERILE SINDICALE, }NV{~{MÂNTUL ESTE }N GREA SUFERIN~{ }n timp ce sindicatele din educa`ie se preg[tesc de grev[ se pare c[ ]nv[`[mântul românesc nu este pe placul elevilor \i al p[rin`ilor. Modul cum se face carte ]n România nemul`ume\te pe aproape jum[tate dintre cei care beneficiaz[ de sistemul de ]nv[`[mânt. Potrivit unui studiu realizat, luna trecut[, de Gfk România cei mai mul`i români nu sunt mul`umi`i de modul ]n care se desf[\oar[ procesul instructiv educa`ional. 44% dintre români nu privesc cu ochi buni \colarizarea autohton[, doar 13% declarându-se mul`umi`i de educa`ia româneasc[. Persoanele cu studii superioare sunt mai ]nclinate s[ aib[ o atitudine critic[ fa`[ de ]nv[`[mântul românesc actual \i fa`[ de modul ]n care acesta a evoluat ]n ultimii 15 ani, 60% dintre acestea fiind nemul`umite iar 74% consider[ c[ \coala a sc[zut ]n calitate fa`[ de trecut. (P. Rotariu)


Social Luni, 19 octombrie 2009

9

Mai multe persoane testate cu poligraful ]n cazul feti`ei disp[rute Odat[ cu moartea Alinei Suru, ]n vârst[ de 19 ani, mama feti`ei disp[rute de mai bine de o s[pt[mân[ la Cord[reni, care s-a aruncat ]ntr-o fântân[, munca poli`i\tilor ]n a afla ce s-a petrecut cu feti`a a devenit mult mai grea. Duminic[, ]n baza informa`iilor aflate s[pt[mâna trecut[, a fost testat[ o persoan[ la poligraf, urmând ca ]n zilele urm[toare ]nc[ cinci persoane s[ fie testate la fel. Se lucreaz[ ]n paralel pe dou[ variante, fie feti`a a fost traficat[, fie a fost ucis[ accidental sau nu. Poli`i\tii nu ignor[ niciuna dintre ele. Se caut[ ]n continuare ]n zona Cord[renilor dar se \i audiaz[ persoanele suspecte c[ ar \ti ce s-a ]n-

tâmplat cu Denisa Suru. Vineri sear[, Alina Suru, r[mas[ singur[, s-a aruncat ]ntr-o fântân[ aflat[ pe marginea unui drum din sat. Pentru c[ a c[zut cu capul ]n jos, nu a mai avut nicio \ans[, murind ]necat[ pe loc. La fa`a locului au fost chema`i pompierii din Dorohoi care au scos-o la suprafa`[. Fiind vorba de o moarte violent[, cazul a fost preluat de un procuror al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. Astfel, ipoteza c[ ]ntr-adev[r mama ar fi putut s[-i fi f[cut r[u feti`ei este din ce ]n ce mai plauzibil[. Se crede c[ ar fi f[cut gestul necugetat ]n urma presiunii psihice \i a remu\c[rilor. De altfel, ]n ultimele zile, poli-

`i\tii aveau b[nuieli ]n privin`a gradului de vinov[`ie a mamei, aceasta fiind principalul suspect. Declara`iile femeii ]i puneau pe poli`i\ti pe piste false. La un moment dat, aceasta a declarat c[ a ucis feti`a, dup[ care nu \i-a mai recunoscut declara`iile. Luându-se dup[ acele declara`ii, poli`i\tii au c[utat prin tot cimitirul, o zi \i o noapte, pentru c[ acolo le spusese femeia c[ ar fi ascuns cadavrul copilului. }n cursul zilei de duminic[, la Spitalul din Dorohoi a fost efectuat[ autopsia trupului Alinei Suru. }n acela\i timp, poli`i\tii continu[ s[ audieze persoanele care ar putea \ti ce s-a ]ntâmplat cu feti`a. „C[ut[rile nu au fost ]ntrerupte. |i la aceast[ or[, atât

la Cord[reni, cât \i ]n alte localit[`i din jude` se desf[\oar[ activit[`i de investiga`ie. Sunt persoane care ur-

meaz[ a fi testate la poligraf, sunt multiple activit[`i de cercetare care se efectueaz[ ]n cauz[”, a precizat comi-

sar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

A murit actorul Chimicalele din parfumul florilor \i regizorul Ion Cojar Actorul \i regizorul Ion Cojar a ]ncetat din via`[, ieri diminea`[, la vârsta de 78 de ani, la spitalul „Profesor Dr. Agrippa Ionescu“ din Capital[, unde era internat de mai multe luni, suferind \i de maladia Parkinson, au declarat pentru NewsIn apropia`i ai regizorului. „Este o mare pierdere pentru to`i oamenii de teatru din România. Ion Cojar, ca profesor, a format foarte multe genera`ii de actori \i regizori, a fost director la Teatrul Na`ional. Senza`ia imediat[ este c[ a plecat mult prea repede dintre noi. Anul trecut pe vremea asta repetam ]mpreun[ cu el pentru o pies[ pe care nu a mai apucat s[ o termine deoarece s-a ]mboln[vit“, a declarat actorul Florin Zamfirescu, profesor la Universitatea Na`ional[ de Art[ Teatral[ \i Cinematografic[ „I.L.Caragiale. Potrivit acestuia, Ion Cojar suferea de o form[ progresiv[ de Parkinson, agresiv[. „A fost marcat de decesul so`iei sale, actri`a Raluca Zamfirescu, ]n urm[ cu câteva luni. Pe fondul acestei boli, ]n urm[ cu trei luni s-a ]mpiedicat de covor, a c[zut \i \i-a dislocat \oldul. De atunci a fost internat. L-am vizitat de câteva

Tuberoze, trandafiri, crini, frezii sau zambile... Pe cât de superbe \i frumos mirositoare, pe-atât de periculoase. De fiecare dat[ când mirosim un buchet cump[rat de la flor[rie, pe lâng[ parfumul natural inhal[m \i un veritabil cocktail de chimicale. Florile t[iate nu sunt testate, pentru c[ nu exist[ nicio reglementare legal[ care s[ cear[ produc[torilor s[ foloseasc[ o anumit[ cantitate de pesticide. Astfel, florile cultivate la noi sau importate din toat[ lumea ]\i eman[ parfumul toxic asupra lucr[torilor din horticultur[, asupra mediului, dar \i asupra consumatorului

ori la spital \i nu ]n`elegeam ce vorbe\te. Ne a\teptam la asta, ]ntr-un fel“, spune Zamfirescu. Moartea „celui mai mare teoretician al teatrului pe care l-am avut“ este o mare pierdere pentru tot teatrul românesc, spune actorul Dan Puric, care ar fi urmat s[ joace ]n stagiunea 2009-2010 ]n piesa regizat[ de Ion Cojar la Teatrul Na`ional Bucure\ti, „Idolul \i Ion Anapoda“. „Pentru teatru, el este cel care a `inut zona de \tiin`a teatrului la cel mai ]nalt nivel“, a ad[ugat Dan Puric. N[scut pe 9 ianuarie 1939, Ion Cojar a urmat cursurile Facult[`ii de Regie \i Teatru a Institutului de Art[ Teatral[ \i Cinematografic[ din Bucure\ti. Pân[ ]n 2000, a fost profesor universitar la Academia de Teatru \i Film din Bucure\ti. 

final, sus`ine Green Report. Produc[torii men`in florile ]n stare perfect[ folosind o doz[ foarte mare de ]ngr[\[minte chimice, insecticide, hormoni de cre\tere, fungicide \i pesticide extrem de toxice. Importurile de flori pot con`ine substan`e chimice interzise ]n Europa \i America din cauza mizei prea mari puse ]n joc. Dac[ se g[sesc insecte ]ntr-un transport, ]ntreg lotul poate fi refuzat. Cercet[rile au ar[tat c[ se folose\te o cantitate de pesticid cu 50% mai mare decât limita admis[, iar trandafirii con`in de 1.000 de ori mai multe pesticide cancerigene decât mânca-

Guvernul cere modific[ri privind ajutoarele de ]nc[lzire Guvernul va cere ast[zi Parlamentului, printr-o scrisoare, s[ dezbat[ ]n procedur[ de urgen`[ OUG prin care a fost limitat num[rul beneficiarilor de ajutoare pentru ]nc[lzire, astfel ]ncât, printr-un amendament, s[ se p[streze nivelul de anul trecut al compensa`iilor la factura pentru energia termic[ livrat[ popula`iei. „Acum fac o analiz[ cu Ministerul Muncii \i cel al Finan`elor pentru a g[si o solu`ie astfel ]ncât s[ p[str[m nivelul de anul trecut al compensa`iilor pentru energia termic[ livrat[ popula`iei sub aspectul facturii. Pentru c[ acel cuantum a fost diminuat, vom propune la Parlament un amendament la OUG ca s[ r[mânem ]n limita nivelului de anul trecut’“, i-a anun`at, sâmb[t[, premierul interimar, Emil Boc, pe prefec`i, ]n cadrul unei videoconferin`e. El a declarat c[ dac[ Parlamentul va fi de acord rapid cu un amendament la Legea de aprobare a OUG, atunci oamenii vor putea primi

compensa`ia pentru factura la energia termic[, la nivelul de anul trecut. „Deci s[ le spune`i oamenilor c[, practic, vom face exact ceea ce am f[cut \i anul trecut cu subven`ia la energia termic[, g[sind o resurs[ financiar[ de aproximativ 60 de milioane de lei, care reprezint[ acoperirea pentru noiembrie \i decembrie, astfel ]ncât s[ r[mânem la acela\i nivel al compensa`iilor pentru factura la energia termic[“, le-a transmis Boc prefec`ilor. 

rea. Acestea p[trund ]n culturile de hran[ \i ]n rezervele de ap[. Bromura de metil este una dintre cele mai periculoase substan`e folosite ]n horticultur[, fiind cunoscut[ pentru faptul c[ afecteaz[ stratul de ozon \i cauzeaz[ probleme f[tului. România a importat de la ]nceputul anului 3.298 de tone de flori, ]n valoare de 9.467 de mii de euro, din `[ri precum Ecuador, Olanda, Thailanda sau Turcia, potrivit Institutului Na`ional de Statistic[. Produc`ia autohton[ este valorificat[ ]n cea mai mare parte ]n Republica Moldova. 

Magistra`ii se simt discrimina`i de Legea sistemului unitar de pensii Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), }nalta Curte de Casa`ie \i Justi`ie (ICCJ) \i Ministerul Public nu sunt de acord cu Legea sistemului unitar de pensii, ]n baza c[reia magistra`ii ar beneficia de acelea\i criterii de pensionare \i pensii ca to`i ceilal`i contribuabili, motivând c[ aceasta ]ncalc[ statutul judec[torilor \i al procurorilor, a anun`at, ieri, NewsIn. Astfel, ]n punctele de vedere publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, cele trei institu`ii arat[ c[, prin interdic`iile \i incompatibilit[`ile impuse magistra`ilor, ace\tia nu-\i pot suplimenta contribu`iile la asigur[rile sociale, iar „calculul pensiilor pe baza contribu`iilor, impus de legea sistemului unitar de pensii, este profund discriminatoriu“. Totodat[, stabilirea pensiei de serviciu a magistra`ilor, cum este reglementat[ ]n prezent, „`ine seama de responsabilit[`ile \i riscurile profesiei de magistrat“, sus`ine pre\edintele interimar al }naltei Cur`i de Casa`ie \i Justi`ie , Lidia B[rbulescu, ]n punctul de vedere trimis CSM. }n prezent, magistra`ii beneficiaz[ de pensii de serviciu \i de criterii de pensionare speciale, reprezentan`ii acestora considerând c[ se impune men`inerea lor, având ]n vedere importan`a social[ a procurorilor \i a judec[torilor. 


Publicitate 10

Luni, 19 octombrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-avis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * OCAZIE ! Apartament 2 camere, 52 mp, str. Izvoarelor, et.4, la pre` de garsonier[ 23800 E, 0752341895.(1553-2) * Vând apartament 3 camere, decomandat, etaj 2, ]n ora\ Bucecea. Rela`ii la telefon: 0725892807. (1570-1) * Vând apartament 2 camere, parter, 42 mp+camer[ c[min modernizat[, 24 mp. Telefon: 0749214807. (1571-1) * V^nd apartament, doua camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (16)

* URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(7) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului (cu fa`a spre parcul de joac[), etaj III, SD, 46 mp, CT+G+F +T. Pre`: 42.000 euro negociabil. Telefon: 0754963064.(3) * Vând garsonier[ zona Spitalului de copii, 22mp, renovat[, baie, 55.000 lei.Tel.0744/530.803.(V) * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803 * Vând garsonier[ Prieteniei, et.1, balcon, pe mijloc, ]mbun[t[`iri, D, 85.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere Bucovina parter, * VÂND/SCHIMB 38mp, CT, balcon mare, apartament 3 camere beci, termoizolat, (Tudor Vladimirescu, et.3, 30.000E.Tel. 62 mp, soare) cu 0744/530.803.(V) garsonier[ confort sporit * Vând apartament 2 plus diferen`[. Telefon: camere Bucovina, et.1, 0746277689.(1565-1) 44mp, D, 28E neg.Tel. * Vând apartament 3 0749/093.838.(V) camere, decomandat, 78 * Vând apartament 2 mp, Calea Na`ional[, camere }mp.Traian, bloc Unicat, et.IV, pre` parter, box[, 28.500E. negociabil. Telefon: 0732324890.(1556-4) Tel.0749/093.838.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere Gh.Avramescu, 52mp, \arpant[, bloc termoizolat, mobilat, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere C.Na`ional[(\coala 11), 54mp, et.3, renovat complet, baie mare, la strad[, 45.000E.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 37.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 30.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, 52mp, et.2, CT, T, G+F, renovat, bloc de c[r[mid[, D, 37.000E.Tel. 0749/09.38.38..(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 52mp, la strad[, CT, T, bloc termoizolat, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, 50mp, \arpant[, D, 31.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere la strad[, zona Prim[verii, la parter, gaz separat, locuibil, 26.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând/schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 37.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3,

curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere |t.Luchian, et.1, c[r[mid[, D, zon[ excelent[, 45.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Stejari, etj.1, 74mp, complet renovat, CT, termopan, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere ]mp.Traian, et.2, renovat complet, CT, T, D, 42.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere zona Donici, 60mp, 2 balcoane, ]mbun[t[`iri, 31.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 45.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.P re` 45000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Pacea,22mp,parter.Pre` 65000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, SD,zona Al. Nucului, 40mp, et.1.Pre` 21000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, SD,zona Sucevii, CT,T,AC, renovat,45mp, et.3,c[r[mid[. Pre` 33000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Pia`a Mic[,60mp,et.3, c[r[mid[,pe mijloc.Pre` 35000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Tex,CT,T,renovat, 48mp, et.3,fa`a la soare.Pre` 39000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[,2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar, 27 mp,D, renovat[,T, G+F,P,instala`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[,zona Bucovina,et.1,D,toate ]mbun[t[`irile,T,G+F,P,in stala`ii schimbate,21000 euro sau varianteapartament,ma\ina,teren. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,48 mp,et.3,zona Aleea Decebal,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, et.2,54 mp cu balcon, SD,CT,T,33000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Grivi`a, D, 48 mp, et.4, renovat, G+F, P, lavabil, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et. 1,D,f[r[ ]mbun[t[`iri, 28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Calea Na`ionala-Bis.Sf.Ilie, \arpant[,64 mp total,D, CT,T,AC,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii, et.3, SD, 48 mp, CT, T, G+F, P,izola`ie de 10, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vând apartament 3 camere,zona Seconf,et.2, SD,65 mp,CT,2 bai,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,78 mp,\arpant[, CT,T,G+F,renovat, merit[ v[zut,zona Stejari. Pre`;50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament,zona Donici,D,60 mp utili, \arpanta,usa metalica,G+ F, 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern,CT,T, 54000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari, et.1, 74 mp, D, CT, T, G+F, P, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona IRE, * Vând apartament 2 parter,D,70 mp,CT, camere,zona BCR termosistem,ideal \i Prim[verii,la strad[,et.2, spa`iu comercial,40000 D, 50 mp, mobilat \i utilat, euro neg. Tel: CT, AC, T, G+F, 40000 0729063978, 0729124687, euro neg. Tel: 0744634025.(T) 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 3 0744634025.(T) camere,zona Tiberiu * Vând apartament 2 Crudu,et.1,SD,64 mp, camere,zona Sucevei,et.3, G+F,P,]ntre`inut,38000 renovat recent,CT,T, euro neg. Tel: G+F,31500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 4 * Vând apartament 2 camere,et.2,SD,65 mp camere,zona Izvoarelorutili,renovat,CT,T,G,F,P,z Dorian 4,D,52 mp,et. ona Primaverii Raj 4,23800 euro neg. Tel: Apa,posibil mobilat,42000 0729063978, 0729124687, euro neg. Tel: 0744634025.(T) 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR * Vând apartament 4 Primaverii, parter, 85 mp, camere,zona Primaverii, apartament de lux cu toate et3,D,CT,2 balcoane, imbunatatirile, CT, T, G+F,88mp,50000euro G+F, teren de 40 mp, neg. Tel: 0729063978, 45000 euro neg. Tel: 0729124687, 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 4 * Vând apartament 3 camere,zona Pia`a Mic[ camere,45 mp utili,et.3, Grivi`a, D, et.1, 2 b[i, 2 SD,gaz separat,f[r[ balcoane, CT, G+F, T]mbun[t[`iri,balcon,zona dormitoare . Pre`: 43000 Prieteniei,28000 euro. Tel: euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC, T,G,F,zona Casa Tineretului.Pre`:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1, T,G,F,zona Cal.Na`ional[IRE,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp, sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F, P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, modificat 3 camere, 92 mp, et.2, D, multiple imbunatatiri, CT, T, G+F, Pret: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri. 18500euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsoniera D,in bloc de apartamente, Bucovina, 23000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsoniera, D , BCA pe cadre,etaj intermediar,27 mp,cu toate imbunatatirile, 24000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii (Pacea) 38500 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, caramida,54 mp, Primaverii, 32000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz


Publicitate Luni, 19 octombrie 2009 separat,centrala termica,etaj 6 din 10,35000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D, parter, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri , Prim[verii, pretabil privatizare 28000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp, zona Izvoarelor, 40000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 * Vând apartament 2 camere SD, etaj camere SD,etaj intermediar, c[r[mid[, intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona \tefan Luchian. zona Prim[verii, (|coala 45000 euro negociabil Tel: * Vând apartament 4 7) 22000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, camere, zon[ central[, 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) BCA pe cadre, 90mp utili, 0758301509.(C) 2 balcoane, teras[, gaz * Vând apartament 3 separat, CT. 75000 euro * Vând apartament 2 camere SD, etaj sau schimb cu apartament camere D,etaj intermediar, intermediar, c[r[mid[, 3 camere Tel: 46mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, 70mp, cu toate 0740582445, 0741970570, pl[ci, zona Prim[verii ]mbun[t[`irile \i mobilat, 0758301509.(C) (Mihail Kog[lniceanu) zona Prim[verii(Aleea 36000 euro Tel: Nucului). 50000 euro Tel: * Vând garsonier[, 0740582445, 0741970570, 0740582445, 0741970570, conf.2,22mp,Et.1,Pre` 0758301509.(C) 15200euro neg.Tel. 0758301509.(C) 0741497829.(A) * Vând apartament 2 * Vând apartament 3 camere D,etaj intermediar, camere D, etaj * Vând garsonier[ 54 mp, BCA pe cadre, 2 ,27mp,parter,zona Grivi`a intermediar,67 mp, BCA vederi, 2 balcoane, zona (Pia`a Mica),cu pe cadre, f[r[ Prim[verii (Rotunda) ]mbun[t[`iri Pre` ]mbun[t[`iri, zon[ 38000 euro Tel: 21000euro negociabil. central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0740582445, 0741970570, Tel.0741497829.(A) 0758301509.(C) 0758301509.(C) * Vând garsonier[, * Vând apartament 2 26mp,et4,cu imbun[t[`iri * Vând apartament 3 camere SD,etaj (gresie,faian`[,termopan)T camere SD, etaj intermediar, 56 mp, BCA intermediar, f[r[ iberiu Crudu.Pre` 18000€ pe cadre, gaz separat, CT, ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a negociabil.Tel. zona Calea Na`ional[ (Fidelio). 45000 euro Tel: 0741497829.(A) (Stadion) 43000 euro 0740582445, 0741970570, * Vând garsonier[ confort negociabil Tel: 0758301509.(C) 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 0740582445, 0741970570, 24.000euro negociabil. 0758301509.(C) * Vând apartament 3 Tel.0741497829.(A)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere, decomandat, 56 mp,et.4,cu imbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,d]n care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp, f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4, sarpanta,str |tefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,70mp, et.4,zona Parcul Tineretului. Pre` 33.000 euro/neg.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 4camere,decomandat,et2,f [r[ imbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Pia`a Mare.Pre` 75000€ negociabil. Tel. 0741497829.(A) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri * Vând apartament 2 separate. Pre`: 28.000 camere,47mp,decomandat, euro, negociabil. zona Bucovina Pre` Telefon: 0748281959.(R) 38.000 euro neg. Tel. * Vând garsonier[, zona 0741497829.(A) Ghe. Avr[mescu, s. 27 * Vând apartament 3 mp, et 3, pre` 20.000 camere, decomandat, euro. Telefon: parter,zona C.Na`ional[. 0748281959.(R) Pre` 41000euro neg. * Vând garsonier[, zona Tel.0741497829.(A) Zorilor, s. 26 mp, et. 3, * Vând apartament 2 D, pre` 21.000 euro. camere,70mp,CT,moderni Telefon: 0748281959.(R) zat,semimobilat,Et.4 din * Vând garsonier[, zona 8,zona C.Na`ional[ Pre` Tiberiu Crudu, s. 27 mp, 50000euro neg. Tel. et.1, D, pre` 19.000 euro. 0741497829.(A) Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 2 * Vând garsonier[, zona camere decomandat, Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, 50mp,et4,modernizat cu D, pre` 19.500 euro. toate imbun[t[`irile Telefon: 0748281959.(R) CT,zona Independen`ei. Pre` 30000euro .Tel * Vând garsonier[, zona 0741497829.(A) Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \erpant[, * Vând apartament 2 pre` 22.500 euro. Telefon: camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ 0748281959.(R) central[ Pre` 51000euro * Vând garsonier[, zona negociabil. Tel. Bucovina, s. 32 mp, 0741497829.(A) parter, D, cu balcon (beci), ]mbun[t[`iri, gaz * Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat, separat, pre` 22.500 euro, cu ]mbun[t[`iri,CT ,Et.3, negociabil. Telefon: zona Mall.Pre` 55000 euro 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Nationala, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \erpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucovina (vis-a-vis Lic. Economic), s. 45 mp, et. 1, pre` 29.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii (Mall), s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 43.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

cu 2 camere, zona Prim[verii (APA GRUP), s. 46 mp, SD, et 1, pre` 29.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucecea, s. 55 mp, D, et. 3, toate ]mbun[t[`irile, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 27.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Alexandru I. Cuza (Dorohoi), s. 47 mp, SD, parter cu posibilitate de extindere, CT, toate ]mbun[t[`irile, orientare la soare, pre` 32.000 euro.Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei (Biserica Sf. Gheorghe), s.u. 48 mp, D, parter, balcon construit, pre` 35.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Tudor Vladimirescu (lâng[ Biserica Duminica Mare), * Vând apartament cu 2 s. 30 mp, D, et. 2, pre` camere, zona O. 85.000 ron. Telefon: Onicescu, s. 57 mp, D, et. 0748281959.(R) 2, pre` 38.500 euro. * Vând apartament cu 3 Telefon: 0748281959.(R) camere, zona Gen. Ghe. * Vând apartament cu 2 Avr[mescu, et. 4, D, s. camere, zona Izvoarelor, 74 mp, pre` 50.000 euro, s. 50 mp, SD, et. 4, pre` negociabil. Telefon: 23.800 euro. Telefon: 0748281959.(R) 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 * Vând apartament cu 2 camere, zona Ghe. camere, zona Pia`a Filipescu, et. 4, D, s. 73 Revolu`iei (vis-a-vis mp, modernizat, pre` C.E.C.), s. 60 mp, D, et. 50.000 euro, negociabil. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, et. camere, zona 2, SD, s. 60 mp, pre` Kog[lniceanu, s. 52 mp, 50.000 euro. Telefon: D, parter, gaz separat, 0748281959.(R) pre` 34.000 euro. Telefon: * Vând apartament cu 3 0748281959.(R) camere, zona Prim[verii, * Vând apartament cu 2 parter, D, s. 86 mp, pre` camere, zona Prim[verii, 42.000 euro, negociabil. s. 40 mp, SD, parter, pre` Telefon: 0748281959.(R) 100.000 ron. Telefon: * Vând apartament cu 3 0748281959.(R) camere, zona Prieteniei, s. * Vând apartament cu 2 42 mp, SD, et. 3, gaz camere, zona Gen separat, pre` 28.000 euro. Avr[mescu, s. 58 mp, Telefon: 0748281959.(R) SD, et. 2, pre` 37.000 * Vând apartament cu 3 euro, negociabil sau camere, zona Octav schimb cu garsonier[ + Onicescu, et. 4, diferen`a. Telefon: ultramodern, D, s. 60 mp, 0748281959.(R) pre` 52.000 euro. Telefon: * Vând urgent apartament 0748281959.(R)

11

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu (\coala nr. 14), et. 1, D, s. 67 mp, gaz separat, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, D, s. 70 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina (Biserica Trei Ierarhi), et. 2, D, s. 60 mp, toate ]mbun[t[`irile, mobilat, pre` 49.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona S[veni, et. 3, SD, s. 64 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Marchian (la turn vis-a-vis de Spitalul Jude`ean), et. 4, D, s. 65 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, et. 5/10, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro, CT, ]ntre`inut foarte bine, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[ (vis-a-vis \coala nr.11), D, et. 3, s. 80 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Marchian, et. 3, D, s. 82 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4


Publicitate 12

Luni, 19 octombrie 2009

camere, zona Armean[, et. 4, D, s. 85 mp, pod mansardabil, gaz separat, pre` 55.000 euro sau schimb cu apartament 2-3 camere. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg.

Tel:529102, 0752310403, 0752310402

diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000l ei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[,

89mp. Pre`: 80.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

+ Case, terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vând spa`iu comercial, parter, 70 mp, str. Calea Na`ional[, ]n ora\ Bucecea. Rela`ii la telefon: 0725892807.(1569-1) * Vând spa`iu 44 mp, Calea Na`ional[, intabulat. Telefon: 0744196164. (1574-5) * Vând cas[ cu dou[ camere, anexe, buc[t[rie ]n Bucecea, jud. Boto\ani, pre` negociabil. Telefon: 0758318289.(1567-4) * Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838.(V) * V^nd cas[ nou[, la cheie, \oseaua Ia\ului, P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 1300 mp, curte amenajat[, la strad[, 230000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+ AC, ap[, curent, 10.000 E.Tel. 0748.115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând 800mp teren la strad[ la intrare ]n Tulbureni, toate utilit[`ile, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând cas[ cu etaj

Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, pretabil[ \i pentru o afacere.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ cu 1200mp teren Alex. cel Bun, zon[ lini\tit[, 65.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ din c[r[mid[ Baisa, la ro\u, garaj, 400mp teren, 65.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land, utilita`i ]n imediata apropiere. Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând 30 ha teren arabil, * Vând teren,zona zona S[veni, suprafa`[ Pu\kin, 500 mp, dreapt[, 1100E/ha.Tel. deschidere de 20 ml, 0744/530.803.(V) 22000 euro neg. Tel: * Vând cas[ b[trâneasc[ 0729063978, 0729124687, ]n R[chi`i, 1824mp teren, 0744634025.(T) anexe, livad[, 23.000 * Vand ]n zona E.Tel. 0748/115.912.(V) C[t[m[r[\ti Deal,vil[ la * Vând cas[ nou[ la ro\u,P+etaj,115 mp Roma, BCA, la ro\u, utili,500 mp teren,toate 8600mp teren, acces la utilit[`ile,T lemn drum pietruit, 40.000 stratificat,exterior lei.Tel.0749/09.38.38.(V) finisat, arhitectura moderna,48000 euro sau * Vând 700mp teren la cheie 60000 euro. Tel: Agafton, 20ml, 0729063978, 6500E.Tel. 0729124687.(T) 0749/09.38.38.(V) * Vând cas[,zona * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, Bulevardul Mihai Eminescu,450 mp,la 70E/mp.Tel. strad[,8,5 ml deschidere,2 0744/530.803.(V) camere,locuibil[,CT, * Vând 30 ha teren zona 50000 euro neg. Tel: Tru\e\ti, la strad[, 40.000 0729063978, 0729124687, E.Tel.0744/530.803 0744634025.(T) * Vând teren parcelabil, * Vând cas[ 3 camere, Catamarasti,500-1000mp, 83mp, baie, buc[t[rie, curent, intravilan, 10E/ beci, zon[ central[, mp.Tel. 0748/115.912.(V) 250mp teren. 60000 euro Tel: 0740582445, * St[uceni, cas[ nou[, 0741970570, ap[, curent, canalizare, 0758301509.(C) 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp * Bucecea, cas[ teren Curte\ti. 38000 euro b[trâneasc[, 1400mp (casa este la ro\u) Tel: teren, 8000E neg.Tel. 0740582445, 0741970570, 0748/115.912.(V) 0758301509.(C) * Drumul T[tarilor, cas[ * Vând spa`iu comercial nou[ din BCA, zona G[rii. Tel: termoizolat[, 500mp 0740582445, 0741970570, teren, toate utilit[`ile, 0758301509.(C) 41.000E. Tel. 0748/115.912, * Vând cas[ cu etaj 0231/511.444.(V) construit[ ]n 1998, are 9 * Vând 16 ha iaz la 60km camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu de BT, pre` negociabil. multe ]mbun[t[`iri, Tel. 0744/530.803.(V) semimobilat[.Com. * Vând 2 spa`ii de 60mp Ungureni.Pre` 120.000 Pia`a Mare, pre` RON negociabil.Tel convenabil. Tel. 0741497829.(A) 0744/530.803.(V) * Vând teren 3100mp, * Vând garaje pe teren intravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti, proprietate, zona

com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900 mp,intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec. Pre` 55 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150 mp utili,500mp teren, mobilat[, toate utilit[`ile, zon[ lini\tit[,sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 85000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\aniIa\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,]ntravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 28Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani Pre`70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400 mp,]ntravilan,deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6500mp, deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 1800-1500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile, zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2, zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n


Publicitate Luni, 19 octombrie 2009 Hudum lâng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/mp.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Coz]nda Leb[da Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren ]ntravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se v]nde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp (]n doua loturi de 10.000 si 20.000mp, ]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 5euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\tiDeal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda Bucov]naCurte\ti.Pre` 62euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe, beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti, ]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton,com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600m pintravilan, vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 13.000lei Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 472mp, 19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P. Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând spatiu comercial 147mp,]n zona Stadion. Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial, 40mp,zona C.Na`ional[ Pre` 750euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vindem terenuri agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n aproprierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Leb[da. Pre` 10 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa |apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând cas[ 85mp,zona Str. Victoria,cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 52000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, 750mp teren.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 98.000euro neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`:71.000euro. Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL, finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat, la cheie,140 mp+500 mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,Str. Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile. Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000 euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie, garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200 mp.Pre` 1600 euro/mp. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 302mp. Pre` 850 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei,225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire 600mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare, 930mp,plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,200 mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000 mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari, plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu, 5 hectare.Pre` 1,5euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000 E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000 euro.Tel 0729082022.(N)

3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euroneg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` * Vând teren ]n 135.000euro. Tel.529102, C[t[m[r[\ti Deal 0752310403, 10000mp cu cl[diri(sal[ de 0752310402.(46) mese,abator, apartamente * Zona industrial[ vil[ la ,etc).Pre` neg.Tel: ro\u, \i 1270mp teren 0729082022.(N) aferent .Pre` : 100.000 * Zona Cucor[ni, cas[ euro/neg. Tel: 529102, locuibil[ , 60mp, cu 0752310403, 1500mp teren aferent .Pre` 0752310402.(842v) 65.000 euro/neg.Tel: * Zona Comunei Corni, 529120, 0752310403, spa`iu comercial si 6000 0752310402(191) mp teren aferent .Pre` * Zona Cucor[ni, cas[ 140.000 lei. Tel: 529102, locuibil[, 70mp, cu 0752310403, 5800mp teren aferent.Pre` 0752310402.(831) 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp pu`in . Tel:529120, teren aferent .Pre` 0752310403, 80.000lei/neg. 0752310402(271) Tel:529102, 0752310403, * Zona Cop[l[u, cas[ 0752310402 P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. 30.000euro/neg. Tel: Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 529102, 0752310403, 0752310403(92) 0752310402.(743) * OFERTA:Cas[ * Zona Costine\ti Leorda locuibila, la 10Km de cas[ \i 1000mp teren Boto\ani, Localitatea aferent . Pre` 40.000lei Brehuie\ti , P+M ,cu /neg. Tel: 529102, anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare 0752310403, (inclusiv fos[ septic[) \i 0752310402.(265)

13

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo /neg : Tel 0752310402 (106)

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani,

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

0740.413.969 Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA TRANSPORTATORILOR


Publicitate 14

Luni, 19 octombrie 2009

28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,07523104 02, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134)

* Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237)

* Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), * Zona Rediu 50.000mp deschidere 20m.Pre` * Zona Agafton, 6600mp, 3euro/mp, neg.Tel : * Urgent .470mp plus teren extravilan, pl.II, teren extravilan, front cale de acces teren acces drum de exploatare 529102, 0752310402, stradal 42m.Pre` .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: intravilan Boto\ani zona 0752310403.(237) 6euro/mp. Tel: 529102, central[, acces utilit[`i 529102, 0752310402, * Zona, C[t[mara\ti edilitare. Pre` :70Euro/mp 0752310403, 0752310403(253) Deal, intravilan, 1954mp 0752310402.(133) neg. Tel: 529102, * Zona Roma, 8700mp acces utilitati edilitare, 0752310403, 0752310402. * Zona ALFALAND, teren intravilan, dechidere front stradal 20m.Pre` 12.326mp, pl II, * Urgent zona Leb[da, 24.56m. Pre` 3.5euro/ 30euro/mp neg .Se vinde deschidere 45m.Pre` 4600mp teren extravilan, mp-neg. Tel: 529102, si parcelat .Tel:529102, :15euro/mp neg. Tel: 0752310402, 0752310403 deschidere 75m .Pre` 0752310402, 0752310403 529102, 0752310403, 9euro/mp neg.Tel: * Zona Hudum l^ng[ * Zona C[tam[ra\ti Deal, 0752310402.(258) 529102, 0752310403, METAXA , 772mp teren 0752310402 1113mp teren intravilan, * Zona Bucecea -Hu`ani, acces utilita`i edilitare, intravilan, 13m front 3,5ha teren extravilan, * Zona T[tari, 1400mp, stradal . Pre` 30euro/mp deschidere, 15.6m.Pre` acces utilit[`i edilitare.Pre` 25.000euro .Tel:529102, teren intravilan .Pre` neg. Tel:529102, 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310402,0752310403 20euro/mp neg. Tel: 0752310402, 0752310403, 529102, 0752310403, 0752310403(284) * Vand urgent ]n Br[e\ti, 0752310402.(374v) 0752310402; 10.000mp, teren * Zona M[n[stirea extravilan, Pre` 1 * V^nd 4700mp teren Doamnei 2 loturi de teren * Zona Tulbureni, euro/mp/neg. Tel : extravilan, front stradal intravilane a c^te 4500mp. 4500mp teren intravilan 529102,0752310402, 22m cu 5euro/mp si .Pre` 15euro/mp Pre` 6euro/mp 12.500mp teren extravilan 0752310403 (41) negociabil.Tel: 529102, neg.Tel:529102, front stradal 40m ,cu 0752310403, 0752310402, * Oferta:V^nd 6000mp, 6euro/mp ]n Cucorani . 0752310402.(100) 0752310403(243) teren intravilan ]n zona Tel: 529102, 0752310402, Ci\mea.Pre` 5euro/mp * Zona Tulbureni, * Zona M[n[stirea 0752310403(29) neg.Tel: 529102, Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ 6500mp teren intravilan, 0752310402, * URGENT.3loturi de front stradal 11m, acces \i 5400mp teren aferent. 0752310403.(155) teren intravilane a c^te Pre` 23.000 euro/neg. Tel: utilit[`i edilitare, curent 2500mp cu deschidere electric, gaz metan, ap[ 529102, 0752310402, * Oferta: Zona R[chi`i, 35m Cucor[ni .Pre` curent[ .Pre` 5euro/mp. 0752310403 10.000mp extravilan , Tel: 529102, 0752310403, 52.000lei/lot/negTel : front stradal 14,7m . Pre` * Zona Pod de Piatr[, 529102, 0752310402, 0752310402(310); 50.000lei.Tel: 529102, 3750mp teren intravilan, 0752310403 0752310402, 0752310403 * Zona Tulbureni, acces toate utilit[`ile

9 CUMP|R|RI

Licita`ii SC APETRANS SRL anun`[ lansarea proceduri de atribuire a contractului de achizi`ie a Materiale pentru instruirea practic[ ]n meseriile d mecanic auto \i electrician auto, necesare bunei desf[\ur[ri a activit[`ilor practice din cadrul proiectului „M[suri active de ocupare pentru \omeri \i \omerii tineri afla`i ]n c[utarea unui loc de munc[ din regiunea Nord Est prin calificare ]n meserii din domeniul ]ntre`inerii \i repara`iilor auto“, num[r de identificare al contractului: domeniul ]ntre`inerii \i repara`iilor auto“, num[r de identificare al contractului: POSDRU/44/5.1./G/40108, contract finan`at prin Programul Opera`ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritar[ 5 „Promovarea m[surilor active de ocupare“, Domeniul major de interven`ie 5.1 „Dezvoltarea \i implementarea m[surilor active de ocupare“. Criteriul de atribuire al contractului este „pre`ul cel mai sc[zut“. Informa`iile privind aceast[ achizi`ie se ob`in ]n urma solicit[rii directe (]n scris, prin e-mail, sau fax) adresat[ achizitorului \i se vor comunica ]n scris prin e-mail sau ]n format tip[rit la sediul nostru. Ofertele se depun la sediul nostru p^n[ la data de 31.10.2009, ora 1000. Pentru informa`ii suplimentare de acest contract de achizi`ie v[ rug[m s[ ne contacta`i la adresa str. G[rii, nr.4, cod po\tal 710020, Boto\ani, e-mail: apetrans@yahoo.com, fax: 0231.517.509, telefon: 0744.296.625, persoan[ de contact: Marian Apetrei.

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

* Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402 Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(12) * }nchiriez apartament 2 camere, 30 mp, curat, mobilat-utilat, lâng[ biserica Duminica Mare, 0743115231.(1564-1) * Primesc o fat[ (elev[ sau salariat[) ]n gazd[, toate condi`iile, zona Bucovina. Telefon: 0754.271.205.(1575-2) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/ lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Pietonal Unirii, 60mp, 10E/mp. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere hal[ de 600mp zona industrial[.Tel.0744/530.803.(V) * Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Ofer spre inchiriere apartament 4 camere, D,et 3,zona centrala, 300/luna. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * }nchiriez apartament 3 camere,mobilat,zon[ central[.Pre` 200euro/ lun[ si o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Nationala,zona Mall,Select). Tel.0741497829.(A) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2

\i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp,zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300 mp,Calea Na`ional[. Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp,zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus, 7e/mp.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel:

AUTO 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente,

case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * SPRINTER; fabrica`ie 1998, motor 2299 cmc, import Anglia, frigorific, 2650 E negociabil. Telefon: 0758586008.(1572-5)

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând moar[ cioc[nele nou[, motor 1,7 KV, la 220. Pre` 599 Ron, 0755963912.(1562-1) * Vând cântar electronic 300 Kg cu platform[ mare, nou. Pre` 399 Ron, 0755963912.(1563-1)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (12)

* Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

=MATRIMONIALE * Tân[r 37 ani nec[s[torit, doresc cuno\tin`[ ]n vederea c[s[toriei cu tân[r[ domni\oar[ sau divor`at[ pân[ ]n 37 ani. Telefon: 0748365077.(1568-3)

ANGAJ|RI * Societate comercial[ angajeaz[ electrician autorizat. Telefon: 0747280245; fax: 0232/411408.(1566-4)

CONDOLEAN}E

! Sincere condolean`e familiei Lupu Lucian \i Tamara la decesul tat[lui, respectiv socrului. Dumnezeu s[-l ierte. L[cr[mioara \i Cristian Lupa\cu.(1)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Luni, 19 octombrie 2009

Dani \i R[zvan fenteaz[ firma de ridic[ri auto Dup[ ce poli`i\tii i-au ridicat carnetul ]n urm[ cu câteva s[pt[mâni, Dani O`il apeleaz[ la serviciile colegului s[u R[zvan, care ]l plimb[ prin ora\ cu ma\ina proprie. }ns[, nici acesta nu s-a dovedit a fi un \ofer prea disciplinat. Cei doi au fost surprin\i de fotoreporterii Click chiar ]n momentul ]n care au sc[pat ca prin urechile acului de un echipaj ce inten`iona s[ le ridice ma\ina, parcat[ ilegal. R[zvan \i Dani au plecat de la studiourile Antenei 1, spre sediul Kiss FM. Odat[ ajun\i, R[zvan a parcat neregulamentar ]n fa`a cl[dirii radioului. Cei care se ocup[ de ridicarea ma\ini- pari`ia imediat, ochindu-le auto- doi i-au fentat imediat, dema- la subsolul sediului Kiss FM, lor parcate ilegal \i-au f[cut a- mobilul. }n acel moment, cei rând ]n tromb[ spre parcarea de sc[pând astfel basma curat[. „

Hora`iu M[l[ele, Zina Dumitrescu nu a mai ie\it din pasionat de sportul cu fileu cas[ de la moartea }n timp ce multe dintre vedetele showbiz-ului autohton apeleaz[ la fel de fel de diete pentru a da jos kilogramele ]n plus sau pentru a se men`ine la o greutate pe care o consider[ optim[, Hora`iu M[l[ele are un cu totul alt[ tehnic[ de sl[bire. De\i a ]mplinit 57 de ani pe 1 august, artistul practic[ tenisul. Pentru Hora`iu, sportul f[cut celebru ]n `ara noastr[ de Ion ~iriac \i de Ilie

N[tase nu reprezint[ o simpl[ pasiune, ci o obi\nuin`[ cotidian[. „Joc tenis aproape ]n fiecare zi de 11 ani. Nu e un hobby, e un mod de a exista \i un mod de a m[ exprima”, explic[ M[l[ele, ]n Click. Iar vremea de afar[ nu ]i d[ planurile peste cap. }n ciuda frigului, actorul a fost surprins zilele trecute de fotografii sursei citate etalându-\i calit[`ile sportive. „

Madonna, la un pas de evacuare din apartament Vecina de deasupra apartamentului Madonnei de la New York a depus o plângere ]mpotriva vedetei, pentru c[... e prea mult[ g[l[gie. }n plângere, vecina afirm[ c[ Madonna ]\i folose\te apartamentul din Manhattan ca studio de repeti`ii \i c[ to`i locatarii sunt for`a`i s[ suporte zilnic ore

lungi de vibra`ii extreme de la boxe \i dans. F[r[ niciun fel de complexe fa`[ de regina muzicii pop, administratorul cl[dirii i-a transmis Madonnei un ultim avertisment - asta pentru c[ nu e la prima abatere, iar urm[torul pas va fi... evacuarea. „

Nicolas Cage, ruinat din cauza fostului manager Actorul american Nicolas Cage l-a dat ]n judecat[ pe fostul s[u manager, pe care ]l acuz[ c[ l-a ruinat \i c[ruia ]i cere 20 de milioane de dolari, relateaz[ AFP. Actorul, care ar avea mari probleme financiare, potrivit presei americane, ]l acuz[ pe fostul manager c[ l-a expus unor plasamente riscante care au dus la pierderi catastrofale.

O plângere ]n acest sens a fost depus[ vineri la un tribunal din Los Angeles. Actorul de 45 de ani a explicat ]n document c[ nu \i-a dat seama de „gravitatea” situa`iei decât dup[ ce \i-a concediat managerul, la ]nceputul lui 2009. Nicolas Cage i-a imputat ]n special neplata unor impozite, sum[ ridicat[ la circa 6 milioane de dolari. „

so`ului Bolnav[, ]ndurerat[ \i singur[. Celebra creatoare de mod[, Zina Dumitrescu (foto), \i-a pierdut so`ul acum trei luni, iar de atunci, nu a mai ie\it ]n lume. „Nu am mai v[zut-o pe Zina de mult timp, cic[ st[ numai ]n cas[”, spune o vecin[ de bloc, ]n Click!, completat[ de colocatarii creatoarei de mod[, care spun c[ singurul care are voie s[ calce pragul este fiul C[t[lin, ]n vârst[ de 37 de ani. Rodica Protasievici are ]ns[ alt[ variant[. Prieten[ cu „mama Zina”, fostul fotomodel al Genera`iei de Aur a f[cut nenum[rate ]ncerc[ri de a da de buna ei amic[. Totul a fost ]ns[ ]n zadar \i concluzia e una singur[. Femeia ar fi `inut[ captiv[ chiar de fiul ei. „

Horoscop E Berbec Este o zi favorabil[ negocierilor \i comunic[rii. }n cursul dimine`ii sunte`i nevoit s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]n interesul familiei. Cu toate c[ ]ntâmpina`i dificult[`i, reu\i`i s[ finaliza`i o lucrare important[, ]n care a`i investit mult timp \i bani.

F Taur Reu\i`i, ]n sfâr\it, s[ rezolva`i o problem[ financiar[. Este o zi favorabil[ afacerilor \i ave`i ocazia s[ finaliza`i lucr[ri ]ncepute cu mai mult timp ]n urm[. De asemenea, este un moment bun pentru a v[ ocupa de problemele persoanelor mai ]n vârst[ din familie.

\anse de reu\it[ ]n tot ce v-a`i propus s[ face`i ]mpreun[.

K Balan]\ Ave`i capacitatea de a v[ adapta cu u\urin`[ unor situa`ii noi \i s[ lua`i rapid decizii inspirate. V[ pute`i ocupa de probleme serioase de afaceri sau ale familiei.

L Scorpion Ave`i ocazia s[ v[ dovedi`i talentul \i creativitatea. Pute`i s[ v[ baza`i pe intui`ie. Petrece`i dup[-amiaza al[turi de partenerul de via`[ \i de persoanele mai tinere din familie.

M S\get\tor S-ar putea s[ ave`i parte de o zi dificil[, cu numeroase probleme de rezolvat la locul de munc[ \i acas[. Ave`i idei originale \i valoroase, care v[ sunt de mare ajutor pe plan profesional.

G Gemeni

}n prima parte a zilei, ave`i contacte cu persoane importante, care contribuie la reu\ita unei afaceri. Munca depus[ ]n ultima perioad[ ]ncepe s[ dea roade pe plan financiar \i duce \i la ]mbun[t[`irea rela- N Capricorn `iilor cu partenerii de afaceri. Ave`i ocazia s[ face`i schimb[ri importante ]n via`a dumneavoastr[, H Rac mai ales pe plan sentimental. RelaAve`i ocazia s[ merge`i ]ntr-o `iile cu partenerii de afaceri sunt favoexcursie cu prietenii. Ar fi bine s[ rizate. }n partea a doua a zilei, intra`i nu v[ eschiva`i. Nu v[ mai gândi`i ]n leg[tur[ cu persoane importante. la cheltuielile pe care le presupune excursia! Merita`i s[ v[ relaxa`i \i O V\rs\tor ave`i nevoie de odihn[. Pute`i investi cu ]ncredere ]n afaceri, pentru c[ parcurge`i o periI Leu oad[ favorabil[, ]n care face`i aleAve`i idei bune, care merit[ s[ geri inspirate. Pute`i rezolva problefie puse ]n practic[. Pentru a realiza me financiare foarte dificile. ceea ce v-a`i propus, trebuie s[ depune`i eforturi sus`inute \i s[ ac- P Pe[ti cepta`i ajutorul prietenilor. Dup[ o perioad[ de dezam[giri pe plan sentimental \i ]n rela`iile soJ Fecioar\ ciale, pute`i spune c[ ghinionul s-a Reu\i`i s[ rezolva`i o problem[ terminat pentru dumneavoastr[. Pe sentimental[. Rela`iile cu persoana plan profesional, acum ave`i ocazia iubit[ sunt excelente \i ave`i mari s[ v[ afirma`i la justa dvs. valoare.

Bancul zilei PRIMA SPOVEDANIE

Luni, 19 octombrie

07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d)

15

18.30 - 18.40 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 18.40 - 19.00 Spune-mi o poveste! 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]) 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d) 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (]) 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d) 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d) 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

Un preot se desp[r`ea de parohia sa dup[ mul`i ani de slujire. Pe lâng[ masa de adio, s-au gândit s[-i fac[ \i un cadou. Ca peste tot, a fost invitat \i un politician s[ spun[ câteva cuvinte \i s[-i ]nmâneze cadoul. Dar ca to`i politicienii, a ]ntârziat, \i atunci p[rintele s-a gândit s[ umple timpul cu un discurs: - Prima mea impresie despre parohia aceasta mi-am f[cut-o cu ocazia primei spovedanii. M-am gândit c[ am fost trimis ]ntr-un loc teribil deoarece primul care s-a spo-

vedit mi-a m[rturisit c[ furase un televizor, banii p[rin`ilor, la locul de munc[, pe lâng[ faptul c[ avea o aventur[ cu so`ia \efului. La urm[ a zis c[ i-a transmis o boal[ veneric[ so`iei sale. Am r[mas ]nm[rmurit... Dar dup[ aceea am cunoscut lume care nu sem[na deloc cu acest individ. }n acest moment sose\te politicianul, a\a c[ l-au chemat repede s[ ia cuvântul. Dup[ ce s-a scuzat pentru ]ntârziere, a ]nceput astfel: - Niciodat[ n-am s[ uit când a venit p[rintele ]n parohie... De fapt, am avut onoarea s[ fiu primul care s-a spovedit la el...

O RE~ET{ PE ZI MÂNCARE DE DOVLEAC CU |NI~EL VEGETAL Ingrediente: un borcan dovleac r[zuit, o ceap[, o lingur[ past[ de tomate, o lingur[ past[ de ardei, ulei, vegeta, m[rar verde, \ni`el vegetal. Mod de preparare: Ceapa se cur[`[ \i se taie m[runt. Se c[le\te ]n pu`in ulei apoi se adaug[ pasta de ardei, dovleacul \i pu`in[ ap[. Se las[ s[ fiarb[. Se potrive\te gustul cu vegeta. Când este fiert dovlea-

cul, ad[ug[m pasta de tomate \i m[rarul verde tocat. |ni`elul vegetal se pr[je\te \i se serve\te cu mâncarea de dovleac.


CMYK

Eveniment 16

Luni, 19 octombrie 2009

Pre`ul apei va reflecta calitatea acesteia Cel pu`in asta este una din preten`iile care se ridic[ fa`[ de noul operator de ap[, ce va ]nlocui actuala societate Apa Grup, ]ngropat[ ]n datorii. Demersurile privind ]nfiin`area unui nou operator de ap[ la nivelul jude`ului Boto\ani se apropie de final, ]n sensul c[, odat[ ce a fost realizat[ asocierea a 48 de unit[`i administrativ teritoriale, plus Consiliul Jude`ean, toate aceste structuri \i-au ]ndeplinit obliga`ia de a-\i achita cota parte pentru capitalul social al SC Apa Novaserv SA. Cea mai mare contribu`ie a avut-o Consiliul Jude`ean, urmat de Prim[ria municipiului Boto\ani, iar cele mai mici sume le-au dat consiliile locale ale comunelor, ]n vederea realiz[rii capitalului social de un milion de lei al noului operator de ap[. Autorit[`ile jude`ului au decis ]nfiin`area unei alte societ[`i de ap[ pentru a putea accesa fonduri europene de peste 100 de milioane de euro pentru rea-

lizarea unei alternative la sursa de ap[ Siret, \i anume din sursa Prut, precum \i modernizarea re`elelor de ap[ \i canal \i extinderea acestora \i ]n comune. Actualul operator de ap[ nu este capabil s[ acceseze astfel de fonduri din cauza

datoriilor istorice pe care le-a acumulat la bugetul de stat, de peste 50 de milioane de lei. „La ora actual[, toate comunele \i-au achitat contribu`ia la capitalul social. A\tept[m ]n orice moment s[ ias[ de la Oficiul Registrului Comer`ului ac-

tul de ]nregistrare”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. O dat[ ]nfiin`at[ societatea comercial[ care furnizeaz[ ap[ c[tre popula`ie, aceasta va prelua etapizat atât personalul de

la actuala SC Apa Grup SA, cât \i obiectul de activitate, aceasta din urm[ dizolvându-se. „Dup[ ce am ob`inut licen`a, putem discuta de o preluare de personal de la Apa Grup, preluarea, care se va face treptat \i astfel s[ avem un operator cu

care s[ lucr[m ]n condi`ii normale, f[r[ datorii la buget \i cu posibilitatea acces[rii de fonduri europene sau contractarea unui credit, ceea ce Apa Grup nu poate face la momentul actual”, a mai spus Achi`ei. Totodat[, se are ]n vedere monitorizarea ]ndeaproape a noului operator de ap[, ]n a\a fel ]ncât s[ nu se mai permit[ ajungerea ]n situa`ia dramatic[ ]n care se afl[ momentan Apa Grup, care nu ]\i poate onora datoriile la bugetul de stat. Se dore\te practic o societate comercial[ care s[ mearg[ pe profit \i care s[ satisfac[ nevoile popula`iei, ]n sensul c[ pre`ul apei s[ fie pe aceea\i lungime de und[ cu calitatea acesteia. „Noul operator trebuie s[ mearg[ pe profit. De aceea nu am mai p[strat Apa Grup ca regie de ap[, \i am transformat-o ]n societate comercial[, ca s[ mearg[ pe profit \i s[ nu aib[ influen`e politice. Nu vrem s[ transform[m peste 10 ani Apa Novaserv ]n Apa Grup, o societate plin[ de datorii”, a ]ncheiat vicepre\edintele CJ. (Monica Aionesei)

O nou[ avarie la re`eaua de ap[ provocat[ de Hidroconstruc`ia Muncitorii societ[`ii Hidroconstruc`ia Bac[u au l[sat din nou o mare parte din municipiul Boto\ani f[r[ ap[, sâmb[t[. Ace\tia au spart, din nou, o conduct[ de ap[, pe Bulevardul Mihai Eminescu, ]n fa`a fostului depozit Pars. Maricel Geor-

gescu, directorul general al Apa Grup, a spus c[ aceast[ avarie va fi suportat[ ]n totalitate de c[tre firma de la Bac[u. „Cei de la Hidroconstruc`ia au spart o conduct[ mare, din font[, foarte veche. Nu \tiu ce vom face acolo, acum avem o solu`ie de

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

19 L Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar \i Felix; Cuv. Ioan de la Rila 20 M Sf. Mare Mc. Artemie; Cuv. Matroana; Cuv Gherasim

4,2886 lei

2,8746 lei

Ziua: 70C

Noaptea: 40C

compromis pentru c[ nu se mai fabric[ nic[ieri a\a ceva. Cred c[ s-au pierdut 1.000 de metri cubi acolo \i toat[ avaria, care va costa aproape 100 de milioane de lei vechi, va fi suportat[ de Hidroconstruc`ia”, a declarat Maricel Georgescu. Totodat[, directorul general al Apa Grup a precizat c[ ultima avarie important[ provocat[ de neaten`ia muncitorilor de la Hidroconstruc`ia, respectiv cea de la Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe”, a costat societatea 5.000 de lei. (Bogdan Caliniuc)

Evenimentul de Botosani nr.1464  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you