Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 235 (1456) • Vineri, 9 octombrie 2009 • 16 pagini

Fostul primar din Todireni \i un director de \coal[, urm[ri`i penal Cercet[rile de la Todireni au dus la declan\area urm[ririi penale fa`[ de cinci persoane care sunt acuzate c[ au prejudiciat statul cu 112.000 de lei. Fostul primar din Todireni, actual

consilier local, nu este singurul ales al boto\[nenilor fa`[ de care se declan\eaz[ urm[rirea penal[, al`ii au fost chiar trimi\i ]n judecat[.

Pagina 4

Bolnavi fug[ri`i la Ia\i de scandalul unor medici de la Jude`ean Sec`ia de urologie din cadrul Spitalului Jude`ean ar putea fi transformat[ ]n compartiment. |i asta din cauza medicilor care activeaz[ pe sec`ie \i care nu se suport[ reciproc, dup[ cum afirm[ conducerea spitalului. Dac[ pân[ acum

conflictul dintre medicii Dorin Bodnar \i Ilie Niculi`[ a fost unul mocnit, acum acesta este unul cunoscut ]n ]ntreaga unitate spitaliceasc[ \i chiar \i ]n rândul bolnavilor.

Pagina 5

Pagina 16

Pagina 9

Inspectori \colari demi\i, ]n proces cu \efa I|J Trei inspectori \colari demi\i au ales s[ se adreseze instan`ei, ]ntr-o ac`iune ]ndreptat[ ]mpotriva Inspectoratului |colar Jude`ean. Ace\tia, urmând exemplul profesorului Horia Negrescu, sper[ s[ recupereze, prin intermediul justi`iei, banii pierdu`i dup[ ]ndep[rtarea din Inspectorat, pe care o consider[ abuziv[.

Pagina 3

Negrescu r[mâne ]n I|J, pe postul eliberat de Ana B[rcule` O nou[ r[sturnare de situa`ie la conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean. Un inspector general adjunct vine, altul pleac[. A\a cum se anticipa, Ana B[rcule` a fost demis[ din postul de inspector general adjunct, Horia Negrescu luându-i locul.

B[ncile nu vor s[ renun`e la comisionul de rambursare anticipat[

Criminal la 12 ani De\i are doar 12 ani, un b[iat din satul Balaban, comuna Hili\eu Horia, este cercetat de procurori pentru s[vâr\irea infrac`iunii de omor calificat dup[ ce a ucis b[rbat ]n vârst[ de 23 de ani. Copilul a aruncat asupra lui b[rbatului, cioban ]n localitate, o bucat[ de metal pe care o avea ]n mân[. Metalul i s-a ]nfipt ciobanului ]n cap. Pagina 16


Eveniment 2

Vineri, 9 octombrie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Suspiciosul \i pârâciosul Ilici Din ’90 \i pân[ când Traian B[sescu a ajuns ]n fotoliul de la Cotroceni toate scenariile politice aveau un singur autor, Ion Iliescu. Dup[ ce \i-a pierdut exclusivitatea s-a metamorfozat din bunicu`[ blând[ \i dr[g[la\[ direct ]n lup. A trecut s[ mu\te ]n stânga \i-n dreapta ca un turbat, i-a c[zut ]n ghiare pân[ \i \eful s[u de partid, Mircea Geaon[, pe care la \i ]nsemnat cu apelativul de prost[nac. Au avut de suferit pân[ \i cei mai ro\ii din pesedi\ti. Ce-i drept, au sc[pat câ`iva de col`ii lui, nu c[ i-ar fi ]ndr[git peste m[sur[, i-a iertat mai mult pentru faptul c[ erau ni\te slugarnici, unul dintre ace\tia este primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, pe care l-a \i adoptat. S[ nu uit[m c[ doctorul i-a ascultat ]n permanen`[ b[t[ile inimii, a\a c[ a \tiut când are tensiunea... m[rit[, ferindu-se la timp din calea jupânului. Azi a\a, mâine a\a, Sorin a prins cheag, ajungând un fel de spaim[ ]n partid, ba mai mult, a trecut s[-\i opereze colegii. S-a ajuns s[ i s[ fie privit drept un apendice al PSD-ul, din aceast[ pozi`ie a \i candidat pentru prim[ria capitalei. |i uite a\a, ]ntr-o bun[ zi doctora\ul cel „viteaz” s-a trezit primarul general al Bucure\tiului. Nici una, nici dou[, a promis concitadinilor autostrad[ suspendat[, numai c[ dup[ câteva luni, când a realizat ce gogom[nie a debitat, \i-a... suspendat proiectul. Dac[ a v[zut c[ i-a mers ]ntr-o oarecare m[sur[ cu \opârlismele, s-a gândit c[ ar fi bine s[-\i extind[ minciuna peste ]ntreaga `ar[. A\a a ajuns s[ candideze la pre\edin`ie. Acum ]ncepe partea mai incitant[ a pove\tii. Atitudinea lui a fost privit[ drept un gest rebarbativ \i obraznic, un afront adus partidului care l-a lansat ]n politic[. Doctorul nu s-a l[sat intimidat, ]n discursul de lansare a sc[pat câteva aluzii contondente la adresa pesedi\tilor. Ilici a dat ]n clocot, l-a trecut la index, ]l a\teapt[ la cotitur[, cu siguran`[ va avea loc o r[fuial[ pe cinste ]ntre cei doi, dar pân[ atunci mai avem de a\teptat vreo cincizeci de zile. }n plus, Sorin Oprescu \i-a luat ]n staful de campanie \i doi dintre fo\ti camarazi de ro\u ai bunicu`ei: Octav Cozmânc[ \i Dan Ioan T[r[cil[. Ion liescu face ca un leu ]n cu\c[, ]l suspicioneaz[ pe doctor de-o colaborare ascuns[ cu „Satana” de Traian B[sescu. Se spune despre oameni c[ la o vârst[ ]naintat[ dau ]n mintea copiilor, ]ncep s[ cred c[ a\a \i este, politica ne-a oferit cel mai concret exemplu. Cine mai poate avea ]ncredere ]n suspiciosul \i pârâciosul Ilici? Doar credulii!

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica - Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

Tentativ[ de omor cu foarfecele de vie Un b[rbat din Corni se afl[ ]n spatele gratiilor, fiind arestat preventiv dup[ ce procurorii au stabilit c[ se face vinovat de s[vâr\irea infrac`iunii de tentativ[ de omor calificat. Acesta a ]njunghiat o vecin[ ]n piept, de mai multe ori, cu un foarfece de vie. Atacul a fost de mare violen`[, pieptul femeii fiind perforat de mai multe ori. Victima a fost la un pas s[-\i piard[ via`a. Incidentul a avut loc ]n data de 4 octombrie 2009, ]n jurul orei 18.00, pe un drum comunal din Corni. Vasile Anghelache, ]n vârst[ de 53 de ani, a avut un conflict spontan cu o vecin[ de-a sa, Estera Budeanu, ]n vârst[ de 37 de ani. De la agresarea verbal[, b[rbatul a trecut la agresarea fizic[ a femeii. S-a ]ntâmplat s[ aib[ ]n mân[ un foarfece de t[iat via \i, enervat, nu a mai judecat. A

lovit-o pe femeie ]n piept de mai multe ori cu foarfecele. Atacul a fost de o s[lb[ticie greu de descris, victima suferind mai multe pl[gi ]njunghiate ]n torace. Plin[ de sânge, femeia a c[zut ]n stare de incon\tien`[. }n cele din urm[ a fost transportat[ la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ ”Mavromati”, unde medicii s-au luptat s[ o `in[ ]n via`[. }n urma unei interven`ii chirurgicale deosebit de grele, medicii au reu\it s[ o salveze pe pacient[. Aceasta a fost diagnosticat[ cu traumatism facial \i toraco-abdominal, cu pl[gi ]n`epat – t[iate, sec`iune de arter[ mamar[ intern[ dreapt[, hemotorax, plag[ transfixiant[ de diafragm[, plag[ hepatic[, hemiperitoneu, fractur[ parcelar[ de stern \i coasta \ase, leziunile necesitând pentru vindecare 28-30 de zile de ]ngrijiri me-

dicale, stabilindu-se, f[r[ nici un dubiu, c[ via`a i-a fost pus[ ]n primejdie. Fa`[ de Vasile Anghelache, arestat preventiv, a ]nceput urm[rirea penal[

Legea stoc[rii datelor este neconstitu`ional[ Curtea Constitu`ional[ a admis cu majoritate de voturi excep`ia de neconstitu`ionalitate ridicat[ pe marginea unor prevederi ale legii 298/2008, \i a declarat legea ca fiind neconstitu`ional[. Curtea Constitu`ional[ a dezb[tut ieri, pentru prima dat[, o excep`ie de neconstitu`ionalitate ]n cazul legii ]nregistr[rii datelor personale din re`elele de telecomunica`ii, lege prin care operatorii de telefonie mobil[ \i distribuitorii de internet sunt obliga`i s[ ]nregistreze \i s[ stocheze datele personale ale comunicatorilor, respective ora, locul \i num[rul de telefon apelat, dar \i datele comunic[rii prin po\t[ electronic, obliga`ie care revine distribuitorilor de internet. }n urma deliber[rilor, completul de nou[ judec[tori a declarat c[ legea este neconstitu`io-

nal[ \i a admis excep`ia ridicat[. Decizia a fost luat[ cu majoritate de voturi. Hot[rârea Cur`ii Constitu`ionale este definitiv[ \i obligatorie. }n ceea ce prive\te legea ]n sine, aceasta nu mai poate fi aplicat[. Aceasta este prima dezbatere despre neconstitu`ionalitatea prevederilor legii cunoscute ca „Legea Big Brother”, legea ajungând pe masa judec[torilor de la

Curte ]n urma unei cereri formulate ]ntr-un litigiu comercial ]ntre o firm[ de telefonie mobil[ \i Comisariatul pentru Societatea Civil[. ]n cursul procesului, instan`a Tribunalului Bucure\ti a admis cererea Comisariatului pentru Societatea Civil[, un ONG, care reclama faptul c[ „legea Big Brother” ]ncalc[ articolul 28 din Constitu`ia României. „

Ministerul de Finan`e \i judec[torii se bat pe banii taxelor de timbru Ministerul Finan`elor respinge propunerea pre\edintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Virgil Andreie\, formulat[ ]ntr-o scrisoare deschis[ adresat[ ]n iunie lui Gheorghe Pogea, ]n care magistratul cerea transferarea taxelor de timbru de la bugetul Consiliilor Locale, la bugetul Ministerului Justi`iei. Ministerul Finan`elor sus`ine c[ „dup[ aprobarea bugetelor locale pot fi

aprobate acte normative cu implica`ii asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminu[rii veniturilor sau a major[rii cheltuielilor bugetare aferente exerci`iului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective”. „Propunerea ca sumele provenite din taxele judiciare de timbru s[ se fac[ venit la bugetele instan`elor judec[tore\ti, ]n detrimentul bugetelor locale, contravine prevede-

rilor articolului 14, alineatul 5, din Legea finan`elor publice locale”, explic[ Gheorghe Pogea. Ministerul de Finan`e recunoa\te c[ banii publici rezulta`i din taxele judiciare de timbru, a amenzilor penale \i a amenzilor judiciare, nu sunt nici gestiona`i, nici cheltui`i eficient, dar c[ situa`ia nu se poate modifica pentru c[ nu se pot aloca fonduri care s[ compenseze aceste sume. „

pentru s[vâr\irea infrac`iunii de tentativ[ de omor calificat. Dac[ va fi g[sit vinovat, risc[ pân[ la 12 ani de pu\c[rie. (D[nu` Rotariu)

Zeci de jandarmi la evenimentele sportive \i religioase 50 de angaja`i ai Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean (IJJ) Boto\ani vor fi angrena`i ]n misiuni de asigurare a ordinii \i lini\tii publice cu ocazia desf[\ur[rii unor manifest[ri sportive \i religioase la sfâr\itul acestei s[pt[mâni. Pe lâng[ misiunile curente executate de c[tre jandarmii boto\[neni, independent sau ]n cooperare cu alte structuri de ordine public[, vineri, 9 octombrie, un echipaj format din \apte jandarmi din cadrul inspectoratului va executa misiuni de asigurare a ordinii publice ]n zona Bisericii „Cuvioasa Parascheva” din municipiu, cu ocazia manifest[rilor religioase prilejuite de aducerea sfintelor moa\te. Sâmb[t[, 10 octombrie, 30 de jandarmi ai IJJ Boto\ani vor asigura ordinea \i lini\tea public[ ]n zona apropiat[ dar \i ]n incinta stadionului municipal precum \i interven`ia pentru restabilirea ordinii publice la meciul de fotbal de liga a II-a dintre echipele FC Boto\ani – S[geata Stejarul. Al`i 12 jandarmi, ]n zilele de sâmb[t[ \i duminic[, vor veghea la buna desf[\urare a manifest[rilor sportive ce vor avea loc la Sala Polivalent[ „Elisabeta Lip[”, cu ocazia desf[\ur[rii competi`iei de taekwondo. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Vineri, 9 octombrie 2009

3

Inspectori \colari demi\i, ]n proces cu \efa I|J Trei inspectori \colari demi\i au ales s[ se adreseze instan`ei, ]ntr-o ac`iune ]ndreptat[ ]mpotriva Inspectoratului |colar Jude`ean. Ace\tia, urmând exemplul profesorului Horia Negrescu, sper[ s[ recupereze, prin intermediul justi`iei, banii pierdu`i dup[ ]ndep[rtarea din Inspectorat, pe care o consider[ abuziv[. Nemul`umi`i de decizia luat[ de Ada Macovei, inspectorul general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), George Av[c[ri`ei, Constantin Siminiceanu \i Georgeta Vasiliu sunt deci\i s[-\i recapete func`iile ]n instan`[. Cei trei sus`in c[ prin demitere, conducerea I|J le-a f[-

cut o nedreptate. Ace\tia sunt revolta`i de motivul care ar fi stat la baza deciziei de demitere, acela al apartenen`ei lor politice. George Av[c[ri`ei, fost inspector \colar de educa`ie fizic[, sus`ine c[ de\i pân[ la 31 august avea delega`ie, a primit decizie de revocare din func`ie de la data de 1 iulie 2009. Un motiv pentru care acesta a deschis proces a fost \i recâ\tigarea drepturilor financiare aferente func`iei pe cele dou[ luni. „Ceea ce mi s-a ]ntâmplat consider c[ a fost un abuz al inspectorului general Ada Macovei. Am deschis un proces ]n instan`[, care este deocamdat[ ]n contencios administrativ, ]nsa m[ gândesc \i la deschiderea unui dosar penal. Procesul deschis pe 30 iulie are ca obiect principal câ\tigarea drepturilor salariale pentru lunile ]n care am fost suspendat din func`ie, fiind vorba despre acea indemniza`ie de conducere de 40% din salar”, a declarat George Av[c[ri`ei. }n cam aceea\i situa`ie se afl[ \i Constantin Siminiceanu, fost

inspector de ]nv[`[mânt primar. De\i se afla ]n func`ie ]n urma unui concurs, care ]n mod normal ar fi trebuit s[ ]i asigure postul pân[ ]n 11 februarie 2011, pe 10 septembrie, anul acesta, a primit ordinul de demitere. „Nu \tiu exact care este motivul pentru care mi s-a revocat numirea ]n func`ia de inspector, de c[tre Ada Maco-

vei. Nu exclud faptul c[ poate fi vorba c[ nu am apartenen`[ politic[. }n instan`a de judecat[ doresc redobândirea func`iei de inspector \i implicit terminarea mandatului pentru care am dat concurs”, a spus Constantin Siminiceanu. De\i nu a solicitat drepturile financiare, acesta sus`ine c[ este posibil s[ solicite \i drepturile

Directori preg[ti`i de contesta`ii Directorii coordonatori PSD nu se dau prea u\or la o parte. Unii se gândesc s[ conteste dac[ sunt demi\i pe alt criteriu decât politic, al`ii \i-au luat deja concediu medical. Chiar \i cu aceste m[suri de precau`ie, directorii PSD stau ]n a\teptare, nefiind informa`i ]n mod oficial de eventuale schimb[ri. A devenit un obicei ]n rândul bugetarilor s[ ]\i ia concediu medical atunci când se preconizeaz[ ]nlocuiri pe func`ie, sanc`iuni etc. Este \i cazul comisarului \ef al G[rzii de Mediu, social-democratul R[zvan Rotaru, care se afl[ ]n concediu medical ]nc[ de luni. Potrivit acestuia, lunea viitoare ar trebui s[ revin[ la locul de munc[, ]ns[ este posibil s[ \i-l prelungeasc[ ]n func`ie de evolu`ia st[rii de s[n[tate. Chiar \i ]n aceste condi`ii, directorul institu`iei amintite este pândit de schimbare. O dat[ cu ie\irea PSD de la guvernare, pe lista PD-L s-au concretizat ni\te nume de persoane care ar putea s[ devin[ \efi primi peste deconcentrate,

la Garda de Mediu fiind vizat[ pentru numire Rodica Zelinc[, fostul comisar-\ef. R[zvan Rotaru a precizat vizavi de schimb[rile care se ]ntrez[resc: „Când m[ ]ntorc la institu`ie, trebuie de fapt s[ plec la Bucure\ti pentru evaluare”. Cu alte cuvinte, este a\teptat la Bucure\ti cu demisia ]n mân[. Rotaru consider[ c[ activitatea pe care a avut-o ]n lunile cât a stat la Gard[ a fost una satisf[c[toare, ]n condi`iile ]n care ]n numai dou[ luni de zile a f[cut 170 de controale, fa`[ de fostul comisar-\ef care ]n \ase luni de zile abia s-a apropiat de cifra de 150. Tot ]n concediu medical se afl[ \i \eful Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorilor, social-democratul Alexandru Zarug. Acesta ar putea ]ns[ s[ revin[ la munc[ luni.

DAC{ RENUN~{ LA |EFIE, SE }NTORC PE POSTURI INFERIOARE, DAR MAI BINE REMUNERATE Plecarea de pe posturile de conducere de la deconcentrate le-ar aduce beneficii financiare multora dintre social-democra`ii care au urcat pe aceste func`ii.

Cel pu`in asta sus`in cu t[rie directorii amenin`a`i cu pierderea func`iilor de conducere. Ordonan`a privind deconcentratele, dat[ ]n prim[var[ \i abrogat[ de Guvern printr-o alt[ ordonan`[, la ]nceputul s[pt[mânii, cuprindea salarizare fix[ pentru to`i, adic[ cu tot cu sporuri salariile directorilor coordonatori nu dep[\eau 2.500 de lei, ]n condi`iile care directorii de deconcentrate din perioada fostei guvern[ri aveau salarii duble. „Directorul coordonator a câ\tigat 2.100 de lei, iar un \ef serviciu a câ\tigat 2.700 de lei. Ce p[rere ave`i, m[ duc sau nu m[ duc pe postul de \ef serviciu? Câte responsabilit[`i sunt pe func`ia de director coordonator, semneaz[ de miliarde pe zi, \i câte are un \ef serviciu? Cu siguran`[ mai pu`ine”, spune Teodor Dimitriu, directorul coordonator al Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[, care a venit pe aceast[ func`ie de pe postul de \ef serviciu Centrul de Formare Profesional[. Acesta recunoa\te c[ a fost numit politic \i ca atare trebuie s[ plece politic, dar nu accept[ ca demiterea s[ fie sprijinit[ de o evaluare cu rezultate nesafisf[c[toare. „Voi decide ce fac ]n func`ie de ce scrie ]n demitere. Nu c[ m[ `in de scaun, dar s[ ]mi spun[: dom-

nul Dimitriu a venit politic, politic pleac[. |i atunci cred c[ e cel mai corect posibil”, a mai spus Dimitriu. Social-democratul Claudiu Ad[sc[li`ei, directorul Direc`iei Agricole, a precizat de asemenea c[ diferen`a de salariu nu era una semnificativ[, ]ns[ responsabilit[`ile unui director coordonator sunt cu mult mai multe decât ale unui consilier principal din cadrul Direc`iei Sanitar-Veterinare. Acesta sus`ine c[ va pleca din func`ie numai atunci când autorit[`ile ierarhic superioare vor veni cu documente justificative legale prin care s[ fie demis. „Dac[ cineva vine cu documente care s[ se alinieze cu legalitatea, atunci... nu `inem neap[rat de scaunele astea, dar s[ fie ceva legal”, a spus Ad[sc[li`ei. Directorii coordonatori \i directorii coordonatori adjunc`i PSD ar putea fi schimba`i cel târziu s[pt[mâna viitoare. Startul l-au dat cei doi directori adjunc`i PSD de la Direc`ia Sanitar Veterinar[ \i pentru Siguran`a Alimentelor, Gabriela Apostiu \i Daniela Ghi`[, directorul adjunct de la Direc`ia General[ a Finan`elor Publice, Paul Mustia`[ \i inspectorul general adjunct al Inspectoratului Jude`ean |colar, Ana B[rcule`. (Monica Aionesei)

financiare aferente perioadei septembrie 2009 – 11 februarie 2011. Ada Macovei, inspectorul \colar general al I|J, este de p[rere c[ fiecare are dreptul s[ conteste ]n instan`[ decizia de demitere. |efa I|J sus`ine c[ nu a fost informat[ despre aceste procese. „Pân[ ]n acest moment nu \tiu nimic despre acest lucru. Consider c[ nu a fost ]nc[lcat

niciun drept, nu este nicio problem[ daca ei s-au adresat instan`ei. Este dreptul lor s[ fac[ acest lucru”, a spus Ada Macovei. Reamintim c[ \i o parte dintre directorii care au fost demi\i din func`iile de conducere au ac`ionat ]n instan`[ deciziile Adei Macovei. (Petronela Rotariu)

Contesta`iile au stricat planurile cu modernizarea drumului de la Vorona Modernizarea drumului jude`ean 208 C de la Vorona va ]ncepe ]n cel mult dou[ s[pt[mâni. |i asta deoarece Consiliul Jude`ean Boto\ani a avut câ\tig de cauz[ la Curtea de Apel Suceava, unde a fost chemat la bar[ de o firm[ din Bac[u, care a contestat câ\tigarea licita`iei de c[tre firma boto\[nean[ Transporturi Auto. Aceasta a fost ultima cale de atac, drept pentru care reprezentan`ii Consiliului Jude`ean au und[ verde s[ convoace antreprenorul pentru semnarea garan`iei de bun[ execu`ie \i a contractului. „Am câ\tigat, a\tept[m acum s[ ne vin[ hârtia oficial[ de la Curtea de Apel Suceava. Asta ne permite s[ preg[tim semnarea contractului \i s[ d[m drumul la lucr[ri”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Lucr[ri, ce-i drept, mult mai pu`ine decât cele preconizate a se efectua ]n momentul

]n care s-au alocat banii \i s-a dat drumul la procedurile legale de atribuire a contractului, adic[ ]nc[ din prim[vara anului 2009. Numeroasele contesta`ii depuse au ]ntârziat ]nceperea lucr[rilor, iar la ora actual[, dup[ prognozele meteo, se mai poate lucra maxim pân[ pe 22-25 noiembrie. „Cam o lun[ mai avem la dispozi`ie s[ execut[m lucr[ri \i cred c[ ]n jur de 1 milion de lei se vor cheltui anul acesta pe modernizarea drumului. Restul de bani pân[ la 9 milioane de lei vor fi realoca`i pentru a nu se pierde”, a mai spus Achi`ei. Urmeaz[ s[ se fac[ o analiz[ \i s[ se stabileasc[ concret ]n ce direc`ie se vor duce banii r[ma\i necheltui`i. }n total este nevoie de circa 18 milioane de lei pentru modernizarea celor peste 10 km de drum jude`ean stricat din cauza ma\inilor de mare tonaj supra]nc[rcate. (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment 4

Vineri, 9 octombrie 2009

Fostul primar din Todireni \i un director de \coal[, urm[ri`i penal Cercet[rile de la Todireni au dus la declan\area urm[ririi penale fa`[ de cinci persoane care sunt acuzate c[ au prejudiciat statul cu 112.000 de lei. Anchetatorii au declan\at urm[rirea penal[ ]n cazul fostului primar al comunei Todireni, Vasile Butn[ra\u, Brându\a Giread[ – director |coala Todireni, Florica R[u`u – contabil\ef |coala Todireni. Cei trei sunt urm[ri`i penal pentru abuz ]n serviciu contra intereselor publice, fals intelectual \i uz de fals. Totodat[, pe lâng[ ace\tia, au mai fost pu\i sub urm[rire penal[ \i Costic[ Tapalag[, contabil \ef Coopera`ia de Consum, pentru ]n\el[ciune, fals intelectual \i uz de fals, dar \i Iulian Toma, administratorul unei societ[`i comerciale, pentru evaziune fiscal[. Reprezentan`ii Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani au confirmat c[ este ]n lucru un dosar privind modul de decontare a unor lucr[ri efectuate la |coala din Todireni. „Avem ]n lucru o cauz[ penal[, ]n care a fost dispus[ \i confirmat[ urm[rirea penal[ fa`[ de cinci persoane, sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de abuz ]n serviciu contra intereselor publice, fals intelectual, uz de fals, ]n\el[ciune \i evaziune fiscal[, cauza privind modul ]n care a fost cheltuit[ suma total[ de 112.000 lei, sum[ care a fost alocat[ de c[tre bugetul local pentru diverse lucr[ri la |coala din Todireni. S-a constatat c[ a-

ceast[ sum[ a fost justificat[ cu documente contabile care nu au la baz[ opera`iuni reale. Dosarul este ]n curs de cercetare ]n vederea finaliz[rii”, a precizat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Potrivit anchetatorilor, la finele lui 2007, când primar al comunei Todireni era Vasile Butn[ra\u, Consiliul Jude`ean Boto\ani a alocat mai multe fonduri pentru schimbarea tâmpl[riei la \coala din comun[, dar \i pentru construirea unui nou grup sanitar. Banii au fost aloca`i ]n a doua parte a lunii decembrie 2007, iar Prim[ria \i Consiliul Local s-au gr[bit s[

cheltuiasc[ sumele primite. Astfel, s-a ajuns ca banii s[ fie aloca`i, dar lucr[rile s[ nu fie efectuate. „Au primit banii \i i-au dat foarte repede pentru investi`ii. De la Prim[rie banii au ajuns la \coal[ \i apoi la o firm[ care a schimbat tâmpl[ria unit[`ii de ]nv[`[mânt \i a construit un grup sanitar, doar c[ lucr[rile au fost efectuate cu mult mai târziu \i la costuri mult mai mari decât ]n mod obi\nuit. Asta se ]ntâmpla ]naintea alegerilor locale pe care fostul primar le-a pierdut”, a spus un anchetator. Fostul primar Butn[ra\u, cât \i ceilal`i implica`i ]n acest dosar penal, nu au putut fi contacta`i

]n cursul zilei de ieri pentru a-\i spune punctul de vedere. Actualul primar Petru Toma spune c[ nu a fost ]n\tiin`at cu privire la declan\area urm[ririi penale a celor cinci persoane, ex-primarul Butn[ra\u fiind actualmente consilier local. „Nu am fost anun`at despre ce se mai ]ntâmpl[ ]n acest dosar, nici nu prea \tiu multe despre el, dar \tiu c[ acele lucr[ri s-au f[cut ]n cele din urm[ la \coal[”, a spus Toma. De asemenea, fostul primar Butn[ra\u, Costic[ Tapalag[ \i so`ia acestuia din urm[, Rica Tapalag[, care este contabila Prim[riei, sunt ancheta`i \i ]ntrun alt dosar cu privire la achi-

zi`ionarea mai multor obiecte de tuia, fiind vorba despre acuza`ii papet[rie \i birotic[ la suprapre- de fals \i uz de fals care i-ar fi adus primarului 20.000 de lei, `uri, tot pe finalul de mandat. desp[gubiri de la TransGaz. }n total, procurorii \i poli`i\tii anAN PROST 12 fo\ti \i actuali priPENTRU PRIMARI cheteaz[ mari din jude`ul Boto\ani. De la |I FO|TI PRIMARI fapte de corup`ie, abuz ]n serviciu \i pân[ la fals intelectual \i Fostul primar din Todireni, uz de fals, acestea sunt cele mai actual consilier local, nu este dese infrac`iuni de care sunt singurul ales al boto\[nenilor acuza`ii ale\ii poporului. De la fa`[ de care se declan\eaz[ ur- bani cheltui`i nejustificat \i pân[ m[rirea penal[, al`ii au fost la acordarea ]n mod ilegal a chiar trimi\i ]n judecat[. Astfel, unor titluri de proprietate, priMircea Onofrei, fostul secretar marii \i fo\tii primari trebuie s[ al Prim[riei Mihai Eminescu, a dea declara`ii peste declara`ii. fost trimis ]n judecat[ \i con- Anchetele sunt declan\ate fie la damnat pentru fapte de co- sesizarea Cur`ii de Conturi, fie rup`ie. Cerceta`i ]n alte dosare la plângerile penale ale cons[mai sunt \i fostul primar Vasile tenilor celor cerceta`i. Temciuc, dar \i actualul primar Pe lâng[ cazurile enumerate, Verginel Giread[, iar Onoftei mai sunt ancheta`i \i Ioan Acioface \i el obiectul unui alt dosar b[ni`ei, primarul comunei Crispenal. te\ti, cât \i Dumitru Vi`el, pri}n urm[ cu scurt timp a fost marul comunei Curte\ti. Tototrimis ]n judecat[ \i primarul dat[, mai este anchetat \i fostul comunei Co\ula, Mircea Aca- primar al comunei V[cule\ti, trinei, cât \i secretara Prim[riei, Corneliu Tudoru`[. De cele mai Elena Borfotin[. Cei doi sunt multe ori, dup[ mediatizarea acuza`i c[ au s[vâr\it mai multe declan\[rii verific[rilor ]ntr-un infrac`iuni de serviciu cu privire anume dosar, anchetatorii au fost la ]mpropriet[rirea socrului se- asalta`i cu zeci de reclama`ii din cretarei cu o parcel[ de teren de partea s[tenilor \i multe inforlâng[ M[n[stirea Co\ula. Pri- ma`ii cu privire la activit[`ile legamarul este anchetat \i ]ntr-un le sau mai pu`in legale ale ale\ilor dosar ]n care plângerea penal[ a acestora. (Bogdan Caliniuc, fost formulat[ de surorile aces- D[nu` Rotariu)


CMYK

Eveniment Vineri, 9 octombrie 2009

5

Bolnavi fug[ri`i la Ia\i de scandalul unor medici de la Jude`ean Sec`ia de urologie din cadrul Spitalului Jude`ean ar putea fi transformat[ ]n compartiment. |i asta din cauza medicilor care activeaz[ pe sec`ie \i care nu se suport[ reciproc, dup[ cum afirm[ conducerea spitalului. Dac[ pân[ acum conflictul dintre medicii Dorin Bodnar \i Ilie Niculi`[ a fost unul mocnit, acum acesta este unul cunoscut ]n ]ntreaga unitate spitaliceasc[ \i chiar \i ]n rândul bolnavilor. S-a ajuns pân[ acolo c[ cei doi medici nu se las[ unul pe altul s[ intre ]n sala de opera`ie. Cazul a fost discutat la nivelul conducerii unit[`ii spitalice\ti \i este cunoscut de Colegiul Medicilor din Boto\ani, respectiv Direc`ia de S[n[tate Public[. Situa`ia ]nregistrat[ pe sec`ia de urologie din cadrul Spitalului Jude`ean este unic[ ]n sistemul sanitar boto\[nean. Cel pu`in asta sus`in reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[. Numai la DSP au ajuns numeroase sesiz[ri din partea corpului medical privind rela`iile existente ]n sec`ia de urologie. Mai multe sesiz[ri la adresa medicilor res-

pectivi au fost formulate \i de pacien`i. O boto\[neanc[ a depus o plângere la DSP ]n care \i-a exprimat nemul`umirea fa`[ de faptul c[ so`ul s[u, care urma s[ fie operat de prostat[, l-a ales pe medicul Niculi`[ pentru aceast[ interven`ie, ]ns[ a fost refuzat, de\i avea dreptul s[ ]\i aleag[ medicul conform legii dreptului pacientului. „Pe 2 octombrie, so`ul a fost preg[tit \i propus pentru opera`ie. Medicul Bodnar, \eful sec`iei, i-a interzis medicului Niculi`[ s[-mi opereze so`ul. Ne vedem nevoi`i s[ plec[m ]n alt serviciu de urologie, s[ cheltuim bani, timp \i stres, când totul se putea rezolva local”, se arat[ ]n sesizarea acesteia. |irul acuza`iilor este ]ns[ mult mai mare. O reclama`ie a fost depus[ \i de medicul Ilie Niculi`[ la adresa \efului s[u de sec`ie. Acesta ]\i acuz[ colegul de amânarea nejustificat[ a interven`iilor lui chirurgicale, de ]ntârzierea de a face citoscopii, ]ntârzierea de a face opera`ii de urgen`[, interzicerea de a face consulta`ii \i intern[ri prin UPU. De suferit de pe urma ne]n`elegerilor dintre medicii respectivi au avut numai pacien`ii. Potrivit directorului medical al DSP, Gheorghe Apetroaie, acest conflict a avut ca efect nesolu`ionarea cazurilor de urologie, unele dintre acestea ajungând s[ se complice \i s[ fie direc`ionate spre clinici universitare. Medicii din cadrul spitalului au la dispozi`ie maxim o lun[ \i jum[tate s[ sting[ conflictul, ]n caz contrar sec`ia va fi transformat[ ]n compartiment. „Am luat leg[tura cu conducerea Spitalului Jude`ean, cu Colegiul Medicilor din jude`, inclusiv cu pre\edintele Cole-

giului Medicilor din România, pentru g[sirea unei solu`ii \i intrarea ]n normalitate \i legalitate a aspectelor constatate. Ultima discu`ie pe care cei de la Colegiul Na`ional au avut-o cu conducerea Spitalului Jude`ean \i de care am fost informat a dus practic la creionarea unei solu`ii pe viitor pentru normalizarea acestei situa`ii. Este vorba de o perioad[ de o lun[, o lun[ \i jum[tate, timp ]n care dac[ rela`iile nu vor fi normale \i nu se va intra ]n legalitate privind atitudinea \efului de sec`ie, a medicului de sec`ie vizavi de pacien`ii interna`i \i cei afla`i ]n urgen`[, se va propune transformarea sec`iei de urologie ]n compartiment de urologie, sub ]ndrumarea unui \ef de sec`ie chirurgical[. Pe sec`ie sunt patru medici urologi. Conflictul este mai vechi, a trenat, din conflict mocnit a devenit un conflict vizibil \i care a avut ca efect nesolu`ionarea cazurilor de urologie ]n mod clar, legal, medical, util \i eficient ajungându-se practic la situa`ii ]n care pacien`ii erau dirija`i spre alte jude`e sau centre universitare pentru rezolvarea lor. }ntre medici exist[ rela`ii absolut normale, fire\ti, rela`ii de munc[ care sunt trecute ]n fi\a postului, dar aici erau rela`ii care au ca numitor comun \icanarea colegului ]n diverse etape, ore ale zilei sau ale nop`ii sau ]n diverse cazuri. Pacientul nu are nicio vin[ s[ sufere din cauza ne]n`elegerilor ]n cadrul corpului medical”, a precizat medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP. Acesta spune c[ este prima situa`ie de acest gen ]nregistrat[ ]n jude`, când o sec`ie risc[ s[ se transforme ]ntr-un compartiment din cauza ne]n`elegerilor dintre medici.

„DAC{ NU COBOAR{ }N~ELEGEREA ASUPRA LOR, ATUNCI SPITALUL VA FI PUS ]NTR-O SITUA~IE DELICAT{” Cazul medicilor de pe urologie a fost discutat, miercuri, ]n cadrul unei \edin`e la care au participat reprezentan`i ai Colegiului director al spitalului \i Colegiului Medicilor Boto\ani. Medicul Cornel Enache, managerul spitalului, a declarat, pe de alt[ parte, c[ medicul Niculi`[ s-a autointerzis s[ intre ]n

sala de opera`ie. „Dânsul are un certificat medical \i se autointerzice s[ intre ]n sal[. El are un certificat medical prin care spune c[ nu trebuie s[ fie stresat. Este scutit de tura a treia. Parc[ ar fi la ISU. Eu am pus o singur[ ]ntrebare ]n \edin`[, aceea dac[ ]n sec`ia de urologie mai exist[ \ansa de a se lucra ]ntr-un climat de normalitate. Doi dintre medici au spus nu, iar ceilal`i doi au spus da. S-a tras concluzia c[ exist[ totu\i o \ans[ ca armonia s[ ajung[ \i ]n acest colectiv. Termenul este de aproximativ \ase-opt s[pt[mâni, dac[ nu coboar[ ]n`elegerea asupra lor, atunci spitalul va fi pus ]ntr-o situa`ie delicat[. Spitalul Mavromati merit[ s[

aib[ o sec`ie de urologie. Dac[ nu se ]mpac[ vom face un compartiment de urologie care va fi cu un num[r mai restrâns de paturi iar coordonarea va fi la chirurgie”, a precizat directorul spitalului jude`ean. Directorul medical al DSP se va deplasa la Colegiul Medicilor din România pentru a vedea dac[ ]n acest caz este vorba \i de malpraxis. Reporterul de la Evenimentul de Boto\ani a ]ncercat s[ afle \i pozi`iile celor doi medici ]n conflict, ]ns[ ace\tia nu au fost g[si`i pe sec`ie. O pozi`ie vizavi de acest conflict s-a ]ncercat s[ se ia de la un alt medic urolog, ]ns[ acesta a refuzat s[ discute cu presa despre acest caz. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Salarii \i prime asigurate pân[ la sfâr\itul anului ]n sistemul sanitar Angaja`ii unit[`ilor spitalice\ti din jude`ul Boto\ani ]\i vor primi drepturile salariale pân[ la sfâr\itul anului. Mai mult, ei vor beneficia \i de acele restan`e prev[zute ]n contractul de munc[, respectiv pri-

mele de stabilitate \i cel de-al 13 salariu, acolo unde acesta nu a fost ]nc[ acordat. Asta dup[ ce, ieri, Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate a ]mp[r`it spitalelor cele 4 milioane de lei primite din bugetul casei

na`ionale ]n urm[ cu o s[pt[mân[. „Banii vor fi folosi`i pentru plata salariilor pe lunile octombrie, noiembrie \i decembrie, plata utilit[`ilor \i, eventual, a restan`elor la utilit[`i \i o parte din restan`ele care au f[cut obiectul protestului sindical na`ional, respectiv acordarea primei de stabilitate \i, ]n perspectiv[, a celui de-al 13-lea salariu. Este un lucru mare c[ avem asigurate lefurile \i utilit[`ile pân[ la noul buget. Este un lucru mare \i ]nseamn[ c[ spitalul poate func`iona. }n discu`ie r[mâne s[ se vad[ dac[ se vor pl[ti \i alimentele restante ]n clipa de fa`[, contractate \i consumate”, a precizat medicul Cornel Enache, directorul Spitalului Jude`ean. Datoriile unit[`ii spitalice\ti la alimente se ridic[ la aproape

500 milioane lei vechi. }n cazul Cornel Enache spune c[ tegie \i pentru plata medi]n care nu vor fi alocate fonduri deciden`ii de la nivel central camentelor. (L[cr[mioara pentru acest capitol, spitalul ar vor trebui s[ hot[rasc[ o stra- Lupa\cu) putea ajunge ]n aceea\i situa`ie ca \i cu furnizorii de medicamente, respectiv datorii mari neachitate. „Ar fi de mare ajutor dac[ s-ar pl[ti pentru c[, de regul[, alimentele sunt aprovizionate dup[ sistem de achizi`ie direct de la produc[tor \i de la persoane fizice \i care sunt condi`iona`i de aceste sume de bani. De asemenea, continuitatea la aprovizionare trebuie neap[rat asigurat[. }n momentul ]n care am f[cut aprovizionarea de iarn[, suma probabil se va dubla”, a mai spus managerul spitalului. Banii repartiza`i nu sunt pentru achitarea datoriilor la medicamente, care la Spitalul Jude`ean sunt destul de consistente. - Ao[leu. Mi-a c[zut un dinte sau e o pietricic[ ]n ciorb[?


Mod[ 6

Vineri, 9 octombrie 2009

Garderob[ masculin[ totdeauna ca echipamentul t[u de b[rbierit s[ fie curat, cald \i udat ]nainte de a te apuca de b[rbierit.

Pentru a putea asorta hainele cât mai u\or \i mai... estetic b[rba`ii au nevoie de 12 componente obligatorii ]n garderob[. Combinate, acestea ]i vor salva din punct de vedere vestimentar de toate situa`iile nepl[cute.

B{RBIERITUL Preg[te\te-`i pielea prin cl[tirea fe`ei \i a gâtului cu ap[ cald[ timp de un minut. Nu folosi s[pun pentru c[ va l[sa reziduuri pe fa`[. B[rbieritul uscat: ]n timp ce ]`i cl[te\ti fa`a, maseaz[ pielea ]n sensul opus cre\terii firului de p[r. Usuc[-`i pielea prin atingeri de palm[, aplic[ toner \i apoi pudr[. Fa`a ar trebui s[ fie complet uscat[ ]nainte de a folosi aparatul de ras electric. B[rbieritul ud: pe pielea ]nc[ umed[, s[pune\te fa`a cu mi\c[ri ferme dar gentile. Mult[ spuma de s[pun ]n direc`ia opus[ cre\terii p[rului pentru a for`a firele s[ se ridice de pe fa`[ \i cl[te\te cu ap[ rece. }ntinde pielea cu mâna liber[ \i apoi b[rbiere\te pe zona ]ntins[. Astfel, pielea este mai u\or de ras. }ncearc[ s[ nu mu`i aparatul de ras orizontal pe piele deoarece acest lucru va cre\te posibilitatea de a te t[ia. Dup[ ce te-ai b[rbierit, cl[te\te fa`a cu ap[ cald[, nici prea fierbinte, nici prea rece, \i usuc[ pielea, b[tând-o u\or cu palmele. Acest lucru va ]nchide porii. Aplic[ aftershave \i/sau hidratant. }ncheie ]ntotdeauna b[rbieritul cu aplicarea unei lo`iuni de hidratare.

C{MA|A ALB{ Primul element \i cel mai important este c[ma\a alb[. Când spunem alb[ p[i s[ fie alb[. Sclipitoare. S[ fie simpl[: f[r[ elemente bro\ate, butoni extravagan`i, gulere brodate. Aceasta poate fi purtat[ seara sau pe timp de zi \i se potrive\te cu aproape orice: costume, jean\i \i jachete de costum etc. Evita`i s[ o purta`i ca \i c[ma\[ casual sau f[r[ alt articol peste; trebuie purtat[ ]ntotdeauna cu costum sau cu jachet[ hanorac. }ns[ de ]ndat[ ce \i-a pierdut din str[lucire \i albul devine mai ]ntunecat sc[pa`i de ea \i cump[ra`i-v[ alta nou[.

UN COSTUM GRI |I UNUL NEGRU La fel ca \i c[ma\a, rezuma`i-v[ la ceva simplu: modelul cu trei nasturi, pe un singur rând. Acest costum poate fi purtat cu cravat[ pentru a merge la interviuri pentru angajare sau alte ocazii formale. Sl[bi`i un pic cravata \i se transform[ instantaneu ]n vestimenta`ie neformal[ dar cu stil \i care atrage toate privirile. V[ pute`i cump[ra un costum negru complet sau separat. Costumul poate fi purtat pentru ocazii formale, ]ns[ haina \i pantalonii pot fi combinate \i asortate cu alte articole vestimentare, pentru a crea o varietate de ne, asta depinde de fizicul look-uri diferite. Când sunt JEAN|I dumneavoastr[. B[rba`ii cu un purtate cu jean\i sau cu panO s[ ave`i nevoie de o pere- piept mai lat, indiferent dac[ taloni, costumul negru se transform[ ]n ceva casual sau che mai larg[ (ca s[ se potri- pieptul lor este de genul sâni de veasc[ cu linia hainei de cos- b[rbat sau piept musculos bine ]n ceva mai formal. tum), dar nici prea largi (nu dezvoltat, ar trebui s[ evite pupurta pantaloni ca cei loverul cu anchior deoarece aPANTOFI NEGRI |I ve`i purta`i de b[ie`ii de cartier sau cesta d[ efectul nedorit de cliCUREA NEAGR{ nici m[car pantaloni pentru vaj. Ar trebui s[ alege`i culori Acestea acoper[ ]ntregul skate-board). Din punct de ]nchise (negru, bleumarin, nespectru vestimentar de la o vedere al culorii ar fi bine s[ gru c[rbune) iar m[sura acesvestimenta`ie rigid[ \i formal[ evita`i tradi`ionala culoare sp[- tuia trebuie s[ fie cât mai potrila una casual. Jean\i, panta- l[cit[; merge`i pe culori ]nchise vit[ f[r[ s[ fie nici prea strâmt. loni, costume: nu va fi nicio dar un pic decolorate \i poate Puloverele largi ]ns[ trebuie problem[ ca s[ le asorta`i. Me- un pic uzate. Blugii cu talie evitate. rit[ s[ investi`i ]n ni\te pantofi joas[ sunt ok numai dac[ ave`i de calitate, deoarece mai mult talia mic[, altfel rezuma`i-v[ la TRICOURI ca sigur o s[-i purta`i foarte modelele clasice. CU GULER mult[ vreme. Dac[ bugetul v[ permite PANTALONI pute`i s[ v[ cump[ra`i mai mulDOU{ CRAVATE F{R{ PENSE te. Tricourile dintr-o culoare Una ]ntr-o singur[ culoare, O culoare deschis[ neutr[: sunt de preferat s[ fie negre sau una cu modele. Pentru cea ]ntr- ar[miu, kaki, culoarea nisipului. bluemarin. Pute`i s[ cump[ra`i o singur[ culoare, ]ncerca`i ce- Exist[ relativ pu`ine astfel de tricouri de orice culoare, dar va mai ]nchis \i neutru. Pentru articole iar pantalonii mai largi ]ncerca`i s[ ave`i m[car câte cea cu modele, evita`i modelele versatili nu prea se potrivesc. unul de culoare ]nchis[. prea „on-trend”, se vor demoda ]nainte s[ v[ da`i seama; a\a UN PULOVER PANTOFI CASUAL c[, merge`i pe ceva mai clasic MAI CASUAL |I SANDALE (una cu dungi diagonale) dar nu prea formal[. Pe gât sau cu anchior? Ei biPopularii pantofi hibrid ofer[

GHINION }N TIMPUL B{RBIERITULUI o cale excelent[ de a deforma o garderob[, ]ns[ rezuma`i-v[ la culoarea maron (\i varia`ii ale acesteia) \i evit[ modele prea complexe. O pereche de pantofi robu\ti merg foarte bine. Sandalele, cele tip \lapi, preferabil din piele maron. |i bine]n`eles, f[r[ \osete.

PANTALONI SCUR~I

Rupe o buc[`ic[ mic[ de hârtie igienic[ \i aplic-o pe t[ietura care sângereaz[. Las-o cel pu`in cinci minute, \i apoi ]ndep[rteaz-o. Rana ar trebui s[ se usuce frumos, l[sând doar un punct ro\u \i mic.

sunt deznod[mântul multora dup[ b[rbieritul de diminea`[. Cine vrea s[ mearg[ la serviciu sau la sala de gimnastic[ cu plasturii pe fa`[? Dac[ ]`i sistematizezi rutina de b[rbierit ]n câ`iva pa\i simpli, ]`i vei SFATURI PENTRU men`ine fa`a fin[ \i intact[.

ECHIPAMENTUL DE B{RBIERIT

Alegerea corect[ a aparatului de ras pentru nevoile tale este de cea mai mare importan`[. Un brici cu o singur[ lam[ cauzeaz[ mai pu`in[ irita`ie decât unul cu dou[ lame, dar aparatul cu dou[ rame ofer[ de obicei o b[rbierire mai de aproape (dac[ este manual, schimb[ lama des). Un cap pivotant te ajut[ s[ ajungi ]n unghiurile unde ajungi mai greu \i ]n locurile mai osoase ale fe`ei. B{RBIERITUL Crema de b[rbierit e mai u\or Pentru mul`i b[rba`i, b[rbie- de folosit de obicei decât s[puritul este mai degrab[ un calvar nul de b[rbierit care cere mai periculos decât o experien`[ mult[ experien`[. Ai grij[ ]npl[cut[. T[ieturile, pielea cojiPagin[ editat[ de t[ \i firele de p[r de sub piele Ni\te \orturi mai lungi de preferat sub genunchi. Din punct de vedere al culorii, merge`i pe kaki sau m[sliniu (sau orice culoare mai deschis[ \i neutr[). Pantalonii scur`i gen de lupt[ sunt ok, dar evit[ pe cei prea volumino\i. Purta`i cu sandale \i cu tricoul cu guler, acestea vor crea un look mai casual dar perceptibil.

}NDEP{RTAREA B{RBII

Dac[ ai o barb[ aspr[, ud[ un prosop de fa`[ ]n ap[ cald[ \i plaseaz[-l direct pe fa`[, acoperind barba. Las[-l acolo cinci minute. Aceast[ c[ldur[ umed[ va ]nmuia p[rul din barb[ \i pielea \i va reduce pân[ la eliminare arsurile provocate de aparatul de ras.

EXFOLIERE Exfoliaz[-`i pielea cu un burete mai aspru o dat[ sau de dou[ ori pe s[pt[mân[ pentru a face pielea mai fin[ \i b[rbieritul zilnic mult mai confortabil. „

Alexandra Corolea


Sport Vineri, 9 octombrie 2009

Toja \i T[t[ru\anu s-au recuperat cu alcool, dup[ egalul cu Bistri`a Câteva fotografii publicate pe site-ul ziare.com ]i surprinde pe cei doi ]n ipostaze euforice, dup[ egalul cu ultima clasat[ din Liga I. Modelul Dinamo, devenit celebru ]n edi`ia trecut[ de campionat, când fotbali\tii ]\i ]necau amarul ]nfrângerilor ]n alcool, ritmuri dansante \i decolteurile fetelor din cluburi, a fost preluat \i de Steaua. Dup[ ce echipa a remizat acas[, pe propriul teren, cu ultima clasat[, Gloria Bistri`a, portarul T[t[ru\anu \i columbianul Toja, autorul unui autogol de senza`ie ]n respectiva partid[, au fost atât de ru\ina`i ]ncât au p[r[sit ]n grab[ Bucure\tiul \i s-au retras la munte. Acolo, la Bu\teni, au diluat aerul tare al ]n[l`imilor cu aburii calzi ai alcoolului, pân[ ]ntr-acolo ]ncât totul a degenerat. Conform ziare. com, care citeaz[ un prieten apropiat celor doi, pe-

trecerea s-a ]ncheiat cu cei doi vomitând minute bune. }n plus, sursa citat[ afirm[ c[ nu e prima oar[ când

portarul \i mijloca\ul Stelei petrec la pu`in timp dup[ un insucces al grup[rii din Ghencea. Conducerea Ste-

lei evit[ deocamdat[ s[ comenteze incidentul, ]ns[ cei doi au ]nceput deja ]ncerc[rile de dezvinov[`ire. 

7

Serbia risc[ depunctarea ]n cazul unor incidente la meciul cu România Federa`ia Sârb[ de Fotbal (FSS) le-a cerut suporterilor s[ nu provoace incidente la partida cu România, deoarece FIFA a amenin`at forul c[ echipa na`ional[ risc[ s[ fie depunctat[. „Comisia Disciplinar[ a FIFA a avertizat FSS c[ ]n cazul ]n care se vor produce incidente, sanc`iunile vor fi mult mai drastice, pân[ la depunctarea din competi`ia ]n curs“, a anun`at forul sârb. FSS a luat o amend[ de 25.000 de franci elve`ieni pentru c[ suporterii au aprins tor`e la partida cu Fran`a, fiind amendat[ \i pentru incidentele de la meciurile cu Austria \i România. „Vom lua m[suri importate de securitate pentru a preveni orice incident“, a spus secretarul general al Federa`iei, Zoran

Lakovic. Acesta a cerut suporterilor s[ sus`in[ ]n mod corect echipa na`ional[, pentru a nu compromite munca forma`iei. Serbia, care este liderul Grupei 7, va ]ntâlni sâmb[t[ na`ionala României. Gazdele au nevoie de o victorie ]n ultimele dou[ partide pentru a se califica direct la CM 2010. 

Gomis a le\inat la un antrenament al Fizioterapeut[ demis[ pe motiv c[ „anuleaz[ puterile magice ale juc[torilor“ na`ionalei Fran`ei Un grup de suporteri ai forma`iei Dinamo Harare, din Zimbabwe, au c[zut de acord c[ ]mpreun[ cu oficialii clubului c[ juc[torii au „puteri magice“ pe care le folosesc ]n timpul meciurilor. Totu\i, rezultatele echipei nu au fost cele a\teptate, iar fanii ]mpreun[ cu conducerea au stabilit c[ sin-

Momente \ocante miercuri sear[, la antrenamentul na`ionalei Fran`ei disputat pe stadionul „Roudourou“ din Guingamp. Atacantul Bafetimbi Gomis a le\inat ]n timpul \edin`ei de preg[tire, dup[ o ciocnire cu un coechipier. Timp de un minut, vârful lui Lyon a r[mas incon\tient pe gazon. Dup[ interven`ia rapid[ a echipei medicale \i 10 minute de pauz[, interna`ionalul francez \i-a revenit \i apoi \i-a reluat antrenamentul al[turi de ceilal`i juc[tori. Gomis fusese convocat recent la na`ionala Fran`ei ]n locul lui Ribery, care a p[r[sit luni cantonamentul din cauza unei tendinite la genunchiul stâng. Na`ionala Fran`ei face parte din grupa a 7-a preliminar[ pentru CM din 2010, din care face parte \i România. Fran`a va juca sâmb[t[, la Guingamp, ]mpotriva Insulelor Feroe, ]n timp ce partida cu Austria, ultima din aceste preliminarii, se va disputa la data de 14 octombrie, la Saint-Denis. 

gura vinovat[ pentru e\ecuri este fizioterapeuta Abigail Munikwa, care anuleaz[ capacit[`ile juc[torilor, doar pentru c[ este femeie. Muninkwa, care are 32 de ani, a primit din partea clubului un comunicat ]n care i se aducea la cuno\tin`[ c[ este concediat[, ea fiind considerat[ r[spunz[toare pen-

tru faptul c[ echipa a pierdut primul loc ]n campionat dup[ patru etape. „Se pare c[ a fost o ]ntâlnire ]ntre oficiali \i suporteri \i au spus c[ eu sunt vinovata. Deja am f[cut o plângere pentru discriminare sexual[ \i m[ gândesc chiar s[ merg ]n instan`ele civile“, a spus Abigail. 

Un vice-pre\edinte FIFA propune ca juc[torii care simuleaz[ s[ fie expulza`i de pe teren Expulzare pe termen limitat de pe teren pentru fotbali\tii simulatori! Ideea ]i apar`ine lui Jack Warner, vicepre\edinte FIFA \i pre\edinte al CONCACAF (Federa`ia statelor din America de Nord, Central[ \i zona Caraibelor) \i se inspir[ din rugby. Jack Warner vrea s[-i opreasc[ pe tri\orii din fotbalul mondial. Pentru a pune cap[t simul[rilor, mai ales celor

petrecute ]n careu, Warner vrea ca juc[torii care ]ncalc[ fair-play-ul s[ fie expulza`i timp de 10 minute de pe gazon! „FIFA trebuie s[ fie mai sever[. Un juc[tor care simuleaz[ ar trebui s[ fie expulzat de pe teren timp de 10 minute. E lipsit de fair-play. Suporterii pl[tesc s[ vad[ un meci de fotbal, nu un spectacol cu actori“, a afirmat Warner. 

|tiri pe scurt

Giovani Becali se retrage Echipa na`ional[ a Sco`iei, aproape de o tragedie aviatic[ din fotbal Delega`ia echipei na`ionale observat c[ pista nu este libeGiovani Becali inten`ioneaz[ s[ se retrag[ din fotbal \i s[ se dedice familiei. „}n maximum un an \i jum[tate voi las[ fotbalul deoparte \i m[ voi dedica familiei. Ce e mai frumos decât s[-i ai pe cei dragi al[turi ]ntr-o vacan`[“, a spus Giovani la Telesport. Legat de situa`ia de la Dinamo, clubul s[u favorit, Giovani Becali a spus: „Sunt bucuros c[ a plecat Bonetti. El trebuia s-o fac[ de mai de mult fiindc[ echipa nu juca nimic.“ Chiar dac[ oficial nu ocup[ nicio func`ie la Dina-

de fotbal a Sco`iei a fost aproape de o tragedie aviatic[ pe aeroportul londonez Heathrow. Sco`ienii au f[cut o escal[ ]n capitala Angliei ]nainte de a zbura spre Yokohama, ora\ ]n care vor disputa o partida amical[ cu prima reprezentativ[ a Japoniei. Cotidianul britanic The Telegraph informeaz[ c[ aeronava ]n care se aflau fotbali\tii a fost aproape s[ se mo, Giovani este acuzat de ciocneasc[ de un alt avion. mul`i c[ „taie \i spânzur[“ la Cursa 1479 a British Airways clubul din \oseaua |tefan cel se afla pe panta de aterizare ]n momentul ]n care pilo`ii au Mare. 

r[, un aparat de zbor blocând aterizarea, astfel c[ au fost nevoi`i s[ efectueze procedura de „aterizare ratat[“ \i s[ a\tepte alte 15 minute ]n aer. „Ne aflam la aproximativ 20 de metri ]n[l`ime ]n momentul ]n care am observat c[ avionul nostru era foarte aproape de altul, a\a c[ a trebuit s[ ne ridic[m. Juc[torii au reac`ionat la fel ca to`i cei afla`i la bord, zâmbind for`at, ]ns[ pana la urm[, totul a fost ok“, a declarat ofi`erul de pres[ al federa`iei sco`iene, Rob Shorthouse. 

Brazilianca Mariana Ohata, suspendat[ \ase ani pentru dopaj Sportiva Mariana Ohata din Brazilia a fost suspendat[ pe o perioad[ de \ase ani dup[ ce a fost depistat[ pozitiv cu furosemid, a anun`at, ast[zi, Uniunea Interna`ional[ de Triatlon (UTI), citat[ de AFP. Suspendarea sportivei, care a participat la JO din 2004 \i din 2008, este valabil[ ]ncepând cu 2 octombrie. Marian Ohata are 30 de ani \i ]n timpul unui concurs ]n Iowa (Statele Unite) a fost depistat[ pozitiv cu furosemid, substan`[ care e folosit[ pentru mascarea produselor dopante. Sportiva este deja la

a doua sanc`iune de acest fel, dup[ ce a mai fost suspendat[ ]n 2002 de Federa`ia de profil din Brazilia. 


Social 8

Vineri, 9 octombrie 2009

Pacien`ii interna`i la Spitalul Jude`ean, O singur[ propunere de pu\i s[ cumpere medicamentele Bolnavii din Spitalul Jude`ean se plâng c[ sunt pu\i s[ cumpere medicamente \i unele materiale sanitare, ]n ciuda calit[`ii de asigurat pe care o au. Ei spun c[ sunt pu\i la plata materialelor sanitare, de la seringi, fe\e \i pân[ la perfuzoare, dar \i s[ cumpere o serie de medicamente. Aceste neajunsuri sunt confirmate \i de unii medici din spital care sus`in c[ au fost zile când nu au avut a`[ chirurgical[. „Mi-am internat tat[l la Spitalul Jude`ean \i trebuie s[ cump[r absolut tot. Pân[ \i seringi. Mi s-a spus c[ nu au ]n spital. M[ ]ntreb de ce se mai pl[te\te acel fond la s[n[tate”, a declarat un boto\[nean. De partea cealalt[, conducerea spitalului infirm[ acest lucru \i sus`ine c[ ]n spital nu sunt, deocamdat[, probleme cu asigurarea acestora. Mihaela Miler, directorul medical al spitalului spune c[ sunt posibile ca ]n unele zile spitalul s[ r[mân[ f[r[ o parte din medicamente sau materiale sanitare, dar acest lucru nu se datoreaz[ unit[`ii, ci furnizorilor. „La noi sunt medicamente \i materiale sanitare. Poate

excludere din PNL

este o sincop[ de o zi-dou[, ]n func`ie de cum vin furnizorii \i aduc medicamentele. Sunt depozite unde se d[ telefon ]n fiecare zi. Sunt situa`ii când nu au nici ei medicamente ]n depozit. De exemplu, ]ntr-o zi nu ne-au dat ser fiziologic decât ]n procent de 10% pentru c[ nu aveau ]n depozit. |i ei depind, la rândul lor, de fabrican`i. Sau, de exemplu, am f[cut comand[ de 1000 de fiole \i am pri-

mit 500. Comanda trebuia s[ vin[ luni, dar a ajuns miercuri. Din cauza aceasta, poate, pe o sec`ie, un pacient-doi au fost pu\i s[ aduc[ de acas[ materiale sanitare. Dar nu este regul[”, a precizat directorul medical al Spitalului jude`ean. Mihaela Miler spune c[ sunt spitale ]n `ar[ unde bolnavii sunt pu\i s[ cumpere tot, de la sering[ pân[ la ser \i medicamente, inclusiv medicamentele de

urgen`[. „Personal m-am dus cu traista. Cunosc pacien`i care au fost pu\i s[ cumpere medicamente de zeci de milioane de lei ]n spitale din `ar[”, a mai spus Mihaela Miler. Reprezentan`ii spitalului spun c[ medicamentele \i materialele sanitare sunt asigurate ]n unitate ]n mare parte \i c[, dac[ se mai apeleaz[ la familii pentru mici complet[ri, nu este o nenorocire. (L.Lupa\cu)

Doar liberalul Ioan Ciobanu a r[mas ]n c[r`i pentru a fi exclus din partid. Un motiv ]n plus este situarea sa pe lista PD-L pentru a reveni la \efia Inspectoratului Jude`ean ]n Construc`ii. Membrii Biroului Jude`ean PNL Boto\ani au decis s[ revin[ asupra deciziei de a propune c[tre Delega`ia permanent[ exluderea \i a consilierului jude`ean Petru Nichita, pe motiv c[ a absentat de la \edin`a ordinar[ de Consiliu Jude`ean de la finele lunii septembrie, atunci când trebuia s[ se decid[ schimbarea vicepre\edin`ilor CJ. Liberalul Petru Nichita ar fi venit ]n fa`a conducerii partidului cu documentele justificative, motiv pentru care BPJ a votat revocarea deciziei anterioare. „Domnul Nichita r[mâne membru \i are sus`inerea ]n continuare a partidului de a r[mâne ]n Consiliul Jude`ean. Sper[m s[ nu se mai ]ntâmple. }n schimb, dom-

nul Ciobanu va fi exclus, am trimis deja adres[ la Consiliul Jude`ean. Dumnealui se afl[ ]n afara partidului pentru c[ nu a fost prezent la \edin`[ \i acum, cu atât mai mult cu cât a acceptat o func`ie a PD-L”, a spus Florin ~urcanu, pre\edintele PNL Boto\ani. Delega`ia Permanent[ ar urma s[ se ]ntruneasc[ la finele s[pt[mânii. Potrivit liderului PNL, protocolul cu PSD ]n cadrul Consiliului Jude`ean ]ncheiat acum mai pu`in de o lun[ de zile r[mâne ]n picioare, iar luni se va depune la institu`ie un nou proiect ini`iat de PNL \i PSD pentru ]nlocuirea vicepre\edintelui Cristian Achi`ei . „Indiferent ce proiecte vor fi ]n Consiliul Jude`ean, ]n \edin`[ ordinar[ sau extraordinar[, ]ntâi le vom dezbate cu cei de la PSD \i dac[ vom considera oportun s[ le sus`inem, a\a vom face”, a mai spus ~urcanu. (Monica Aionesei)

Angaja`ii de la Protec`ia Copilului Propunere de suspendare a primesc ni\te sporuri restante protestelor pân[ pe 6 decembrie mai Din nou, angaja`ii Direc`iei Premierul României, Emil Boc, a propus confedera`iilor sindicale s[ ]nceteze orice ac`iune de protest, pân[ pe data de 6 decembrie. „}n contextul crizei economice, a situa`iei din `ar[, a campaniei electorale care se declan\eaz[ pe 22 octombrie, am propus partenerilor sociali, ca o form[ de respect fa`[ de români \i România s[ realiz[m un moratoriu, s[ avem de-a face cu o suspendare a grevelor pân[ pe 6 decembrie 2009, pentru a ap[ra interesul na`ional al `[rii“, a declarat, ieri, Emil Boc. El a ad[ugat c[ subiectele de discu`ie cu partenerii sociali sunt salariul minim pe economie, proiectul pactului na`ional pentru locuri de munc[ \i sta-

bilitate social[, reforma sistemului de pensii, proiectul bugetului de stat pe 2010 \i preg[tirea comisiei, care s[ lucreze la legea salariz[rii unitare. „}n acest moment, avem nevoie s[ lucr[m ra`ional, s[ luam decizii care s[ diminueze efect negative ale crizei economice, s[ nu politiz[m campania electoral[ care urmeaz[ s[ ]nceap[ cu acte de natur[ grevist[, care s[ pericliteze soarta României, ]n schimbul dialogului social“, a mai spus Boc. „Atât noi, care conducem temporar România, avem o responsabilitate de guvernare, \i partenerii socialii au o responsabilitate cu privire la ce se ]ntâmpl[ ]n `ar[“, a ad[ugat premierul. 

}n c[utarea unui profesor de matematic[ Dezinteres pentru o catedr[ de matematic[ dintr-o unitate \colar[ a jude`ului. Catedra de matematic[ de la |coala din Santa Mare nu este atractiv[ pentru niciun cadru didactic calificat. Din cele declarate de Ada Macovei, inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), cel care ocupa catedra, un pensionar, nu mai dore\te s[ predea. }n cazul ]n care nu se va g[sit un cadru didactic calificat sau un suplinitor necalificat ]n curs de calificare, solu`ia va fi un cadru didactic ie\ean. „Ne tre-

buie un profesor de matematic[ la Santa Mare. Altfel va trebui s[ apel[m la jude`ul Ia\i pentru un cadru didactic calificat de matematic[. Niciun cadru didactic care a participat anul acesta la concurs nu a dorit s[ ocupe postul de acolo. Dac[ nici ]n urma acestui demers nu vom g[si un calificat, vom face demers la colegii din Ia\i deoarece distan`a nu este mare, este doar de 50 de kilometri”, a spus Ada Macovei. Totu\i, aceasta sper[ s[ se g[seasc[ un cadru calificat din zona Santa Mare care s[

accepte postul sau care poate s[ mearg[ acolo s[ stea ]n gazd[. Pân[ la aceast[ dat[ nu au mai fost semnalate astfel de cazuri. Nu au r[mas catedre libere, ci eventual sunt r[mase ore r[zle`e. „]n cazul ]n care nu vom g[si un cadru calificat, ]ncerc[m s[ g[sim m[car un student la matematic[ \i care s[ fie angajat ca suplinitor necalificat ]n curs de formare. Nu putem da dispozi`ie de angajare pentru un absolvent de liceu care s[ predea matematic[”, a ad[ugat inspectorul \colar general. (P. Rotariu)

Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) vor primi ni\te sume care s[ compenseze neplata salariilor de dou[ luni de zile, sub forma unor sporuri suspendate acum un an tot de la Consiliul Jude`ean. Astfel c[, sub amenin`area sist[rii totale a activit[`ii sediului central al DGASPC, Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani va convoca de urgen`[ o \edin`[ extraordinar[ ]n ziua de luni, la orele 14.00, pentru a aloca 2,4 milioane de lei spre sistemul social. Cu ace\ti bani se vor putea acoperi cele dou[ tipuri de sporuri restante, masa cald[, respectiv refacerea capacit[`ii de munc[, pân[ inclusiv ]n luna iulie a anului curent. }n urm[ cu o s[pt[mân[, cei circa 1.200 de salaria`i au mai primit sume reprezentând aceste sporuri pentru trei luni de zile. „Scopul \edin`ei este de a asigura salaria`ilor plata unor restan`e. Am reu\it s[ g[sim solu`ii ]n sensul ajust[rii la to`i ordonatorii de credite din subordine ]n func`ie de execu`ia bugetar[ la zi. Astfel, vrem s[ atenu[m suferin`a general[ din cauza lipsei salariilor, ]ns[ r[mâne ]n conti-

nuare valabil[ solu`ia s[ se aloce bani prin hot[râre de Guvern. Sunt extrem de sup[rat pentru c[ a fost pe ordinea de zi acest proiect pentru Boto\ani, iar un de\tept de la Ministerul Muncii s-a gândit c[ trebuie s[ fac[ o lucrare cu caracter comun, adic[ pentru toate jude`ele, ceea ce nu este corect”, a declarat Mihai ~âbuleac. Angaja`ii din DGASPC vor bloca totu\i ast[zi activitatea din sediul central, cel pu`in pân[ la consultarea de c[tre Sindicat a tuturor membrilor, dac[ suspend[ protestul, deoarece Consiliul Jude`ean a g[sit solu`ii, sau dac[ blocheaz[ activitatea de ast[zi \i pân[ dup[ promisa \edin`[ extraordinar[ prin care li se d[ bani. „Este posibil ca ]n urma consult[rii s[ suspend[m protestul pân[ luni, când vedem da-

c[ CJ ne aloc[ banii. Indiferent dac[ Consiliul jude`ean ne aloc[ sau nu banii, trecem din nou la blocarea activit[`ii vinerea viitoare, ]n semn de protest fa`[ de Guvern, dac[ nici acum nu se aprob[ proiectul de hot[râre”, a spus Marius Oro\anu, liderul Sindicatului Impact Boto\ani. Pentru c[ PSD a trecut ]n opozi`ie, se pare c[ protocolul de majoritate ]ncheiat cu PNL func`ioneaz[ ]n continuare. „Domnul ~âbuleac dac[ are capacitatea unui pre\edinte bun de CJ \i are o discu`ie cu noi prin care ne explic[ c[ poate diminua bugetul uneia din institu`iile subordonate f[r[ a-i afecta activitatea pentru a da unei alte institu`ii subordonate, atunci probabil c[ vom fi de acord”, a spus ~urcanu. (Monica Aionesei)


Social-Economic Vineri, 9 octombrie 2009

Sindicatele accept[ un salariu minim de 705 lei Sindicatele accept[ ca salariul minim pe economie s[ fie 705 lei ]n 2010, cerând ]ns[ respectarea prevederilor Contractului colectiv de munc[, iar patronatele spun c[ vor analiza aceast[ variant[, dar cer Guvernului asigurarea unor deductibilit[`i pentru aceast[ majorare, informeaz[ Mediafax. Pre\edintele „Cartel Alfa“, Bogdan Hossu, a declarat, ieri, la finalul discu`iilor de la Ministerul Muncii, c[ sindicatele au f[cut un compromis acceptând valoarea de 705 lei pentru salariul minim, ini`ial cerând 740 de lei, având ]n vedere criza economic[, dar ]\i men`in `inta potrivit c[reia salariul minim s[ ajung[, ]n 2014, 50% din salariu mediu, respectiv 1.300 de lei. Pre\edintele Blocului Na`ional Sindical (BNS), Dumitru

Premiul Nobel pentru o scriitoare de origine român[ Scriitoarea n[scut[ ]n Banat \i stabilit[ ]n Germania, Herta Müller, a luat premiul Nobel pentru literatur[. Autoarea ]n vârst[ de 56 de ani este primul scriitor de origine român[ laureat cu celebrul premiu. Din 1999, când Germania a propus-o la Nobel, Herta Muller are ]n permanen`[ o cot[ la bursa acestui premiu, iar anul acesta s-a situat pe primele pozi`ii ]n ierarhie. Trimis[ la „reeducare” de Securitate, dup[ ce refuzase colaborarea cu ei, Müller a fugit din `ar[ ]n 1987, episod reconstituit de ea ]ns[\i ]n cartea „Regele se ]nclin[ \i ucide” (Polirom). Pentru opera sa, concentrat[ pe experien`a sa ]n timpul regimului totalitar, a primit zeci de distinc`ii peste hotare. Distinc`ia i-a fost acordat[ pentru felul ]n care „cu concentra`ia poeziei \i franche`ea prozei, descrie via`a celor deposeda`i”, se arat[ ]n argumentul Comitetului Nobel. „Nu \tiu cine m-a propus, nici ce caut pe acele liste. Acum câ`iva ani mi s-a spus, ]n ziua anun`[rii premiilor, s[ stau acas[, lâng[ telefon, dar nici acest lucru nu l-am f[cut. M-a\ sim`i caraghios dac[ a\ a\tepta a\a ceva, nu m[ preocup[ Premiul Nobel; nu pentru asta scriu”, m[rturisea Herta Müller ]ntr-un interviu acordat EVZ ]n 2008. 

Costin, a spus, de asemenea, c[ accept[ 705 lei pentru salariul minim ]n 2010, dar cu condi`ia respect[rii Contractului colectiv de munc[, respectiv a coeficien`ilor de por-

nire pentru diferitele praguri de preg[tire profesional[. Pre\edintele UGIR-1903, Cezar Corâci, a declarat c[ patronatele vor analiza pân[ s[pt[mâna viitoare varianta

de 705 lei pentru salariul minim ]n 2010, precizând ]ns[ c[ o cre\tere de la 600 la 705 lei „este inacceptabil[ ]n condi`iile actuale ale economiei“. 

9

B[ncile nu vor s[ renun`e la comisionul de rambursare anticipat[ De\i România trebuie s[ implementeze, pân[ ]n mai 2010, o directiv[ european[ privind comisionul de rambursare anticipat[ a creditului, speciali\tii sus`in c[ taxa nu poate fi eliminat[, ci doar plafonat[, pentru c[ o astfel de m[sur[ ar aduce pierderi b[ncilor, scrie Business Standard. „Comisioanele de rambursare anticipat[ nu se pot elimina. Dac[ banii vin mai devreme, banca nu poate ]ntotdeauna s[ plaseze acei bani imediat, iar clientul trebuie s[ pl[teasc[ dobânzile la care s-a angajat. Totu\i, cred c[ acel nivel minim de 1% este rezonabil“, a spus pre\edintele Asocia`iei Române a B[ncilor (ARB), Radu Gra`ian Ghe`ea. Reglement[rile europene prev[d eliminarea complet[ a comisioanelor de rambursare anticipat[ pentru creditele de nevoi personale cu dobând[

variabil[. }n cazul creditelor de consum cu dobânzi fixe, nivelul comisioanelor de rambursare anticipat[ va fi limitat la 1%. „Probabil c[ sa abuzat ]n anumite cazuri de acest comision de rambursare anticipat[, din dorin`a de a se p[stra clien`ii, iar din acest punct de vedere ni se pare corect[ directiva venit[ de la Bruxelles, de a plafona acest comision. Din experien`a de bancher, \tiu c[ acest comision este stabilit pe etape. Dac[ rambursezi anticipat, ]n primii ani este mai mare, iar dac[ se ramburseaz[ mai târziu, acesta scade \i poate ajunge chiar la 3%“, a explicat Ghe`ea. }n opinia acestuia, pentru b[nci, comisionul de rambursare anticipat[ nu este un mod de a face bani, ci unul de a recupera din paguba creat[ atunci când un client pl[te\te anticipat un ]mprumut. 

Economie de sute de milioane de Fertilizarea in vitro euro prin recalcularea pensiilor r[mâne legal[ speciale Ordinul emis de fostul minis- la 10 ani“. „Actul de donare Premierul Emil Boc a declarat, ieri, c[ prin recalcularea pensiilor speciale ar rezulta economii ]ntre 500 \i 800 de milioane de euro anual, afirmând c[ românii trebuie s[ \tie c[ cei din PSD \i PNL care se opun aplic[rii legii pensiilor priveaz[ bugetul de ace\ti bani. „Românii trebuie s[ \tie c[ cei din PSD \i PNL care se opun aplic[rii acestei legi priveaz[ bugetul de ace\ti bani care ar rezulta din recalculare. Fiecare român trebuie s[ \tie acest lucru, pentru a cere socoteal[ pentru blocarea (legii pensiilor, n.r.) pe care au pus-o la cale cei pe care i-au ales ]n Parlament“, a spus Boc dup[ discu`iile cu sindicatele \i

patronatele, de la Ministerul Muncii. Primul ministru a reafirmat c[ pentru elaborarea proiectului de buget pe 2010 nu se are deocamdat[ ]n vedere nici majorarea TVA, nici a altor taxe. }ntrebat dac[ vor fi majorate contribu`iile sociale, premierul a spus c[ nu s-a discutat deocamdat[ despre

acest lucru. Potrivit Mediafax, Emil Boc a mai spus c[ ]n luna octombrie Executivul ]ncearc[ s[ finalizeze proiectul de buget pentru 2010, astfel ]ncât ]n acest interval ar trebui stabilit nivelul salariului minim pentru anul 2010, pentru c[ ]n func`ie de el se construie\te \i bugetul. 

tru al S[n[t[`ii, Ion Bazac interzice doar prelevarea de ovule de la donatoare, pentru ob`inerea unui profit material, ]ns[ nu \i dreptul mamelor de a apela la fertilizarea in vitro. Ordinul ministerial abrog[ de fapt un articol care permitea unit[`ilor medicale s[ ob`in[ \i un profit material ]n urma prelev[rii de ovule de la donatoare. Astfel, noua legisla`ie prevede c[ „organizarea \i/sau efectuarea prelev[rii de organe \i/sau `esuturi \i/sau celule de origine uman[ pentru transplant, ]n scopul ob`inerii unui profit material pentru donator sau organizator, constituie infrac`iunea de trafic de organe \i/sau `esuturi \i/sau celule de origine uman[ \i se pedepse\te cu ]nchisoare de la 3

este ]n sine non-profit. Prin urmare, noul ordin interzice unit[`ilor medicale s[ perceap[ bani pentru manoper[. Materialele sanitare utilizate se pl[tesc, ]ns[ nu \i manopera, pentru c[ asta presupune ob`inerea unui profit“, a declarat pentru Realitatea, Adrian Streinu Cercel, secretar de stat ]n Ministerul S[n[t[`ii. Procedura fertiliz[rii in vitro are dou[ etape: prelevarea de ovule de la donatoare \i procesarea \i inseminarea ovulelor. Practic, noul ordin se refer[ la prima etap[. Astfel, cuplurile pot apela ]n continuare la fertilizarea in vitro \i, mai ales, pl[tesc ]n continuare pentru procedurile implicate de aceasta, mai pu`in pentru manoper[. 

Comisia European[ ne d[ ]n judecat[ pentru neprotejarea p[s[rilor s[lbatice Comisia European[ a decis ieri s[ sesizeze Curtea European[ de Justi`ie ]mpotriva României, apreciind c[ ]n repetate rânduri autorit[`ile nu au oferit protec`ie adecvat[ p[s[rilor s[lbatice, pentru c[ nu au creat num[rul de arii protejate pentru p[s[ri, dup[ cum s-au obligat la momentul ader[rii. Ac`iunea este demarat[ pentru c[ ]n România sunt 12 specii de p[s[ri s[lbatice considerate amenin`ate la nivel interna`ional. „Peste un

milion de hectare desemnate ini`ial pentru protejare nu au primit ]nc[ statutul juridic de care au nevoie. Având ]n vedere c[ scrisorile de avertizare nu au avut efectul dorit, Comisia a decis s[ ia m[suri mai dure \i s[ aduc[ acest caz ]n fa`a Cur`ii“, se mai arat[ ]n comunicatul Comisiei Europene. „Când România a aderat la Uniunea European[, ]n 2007, a fost obligat[ s[ stabileasc[ un num[r de arii pentru protejarea p[s[rilor, dar pro-

cesul legislativ a fost lent \i, ]n pofida ob`inerii unor progrese, România nu \i-a ]ndeplinit obliga`iile asumate ]n ceea ce prive\te conservarea naturii“, reaminte\te Comisia. Ministrul interimar al Mediului, Elena Udrea, anun`a ]nc[ de mar`i c[ România este judecat[ la CEJ pentru nerespectarea ]nc[lcarea prevederilor tratatului de aderare referitoare la managementul ariilor naturale protejate, procesul fiind deja deschis. Udrea a afirmat c[

problemele pe aceast[ tem[ se vor rezolva doar dup[ ce proiectul de lege privind reorganizarea unor institu`ii din administra`ia public[ „va trece

de Curtea Constitu`ional[“, moment ]n care va putea fi ]nfiin`at[ o Direc`ie ]n interiorul ministerului care s[ gestioneze aceast[ problem[. 


Publicitate 10

Vineri, 9 octombrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-avis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * OCAZIE ! Apartament 2 camere, 52 mp, str. Izvoarelor, et.4, la pre` de garsonier[ 23800 E, 0752341895.(1553-10) * Vând garsonier[ 24 mp cu ]mbun[t[`iri, zona industrial[. Pre` 59000 Ron negociabil. Telefon: 0755637760; 0754296984.(1544-7) * V^nd apartament, doua camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (24) * Vând apartament 3 camere, decomandat, 78 mp, Calea Na`ional[, bloc Unicat, et.IV, pre` negociabil. Telefon: 0732324890.(1556-12) * Vând apartament 4 camere situat ]n Pia`a Mare, decomandat, pre` la fa`a locului. Telefon: 0753.860.508.(1552-3) *Vând garsonier[ C[t[m[r[\ti Deal 9000 Euro. Rela`ii la telefon: 0735346820.(1545-3)

Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(6) * Vând/]nchiriez garsonier[, confort 1, bloc apartamente, unicat, et.3, Calea Na`ional[ (magazin Util). Telefon: 0753371535.(1525-1) * Vând apartament 2 camere, zona Mall, 47 mp, pre` negociabil. Telefon: 0747634247. (1529-1) * Vând/schimb garsonier[ 18 mp cu ]mbun[t[`iri la cap[t 1+ diferen`[ cu garsonier[ 27 mp. Telefon: 0231582640. (1503-8) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului (cu fa`a spre parcul de joac[), etaj III, SD, 46 mp, CT+G+F +T. Pre`: 42.000 euro negociabil. Telefon: 0754963064.(1) * SCHIMB apartament 3 camere(Tudor Vladimirescu , et.3, 62 mp, soare) cu garsonier[ confort sporit plus diferen`[. Telefon: 0746277689.(1546-2) * Vând garsonier[ zona Spitalului de copii, 22mp, renovat[, baie, 55.000 lei.Tel.0744/530.803.(V) * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând camer[ cu baie * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, Aleea Elie Radu, zona

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, * Vând garsonier[ 35.000E neg.Tel. Prieteniei, et.1, balcon, pe 0748/115.912. (V) mijloc, ]mbun[t[`iri, D, * Vând apartament 2 85.000 lei.Tel. camere, str.Prieteniei, 0744/530.803.(V) 54mp, et.4/10, CT, T, D, * Vând apartament 2 39.000E.Tel. camere Bucovina parter, 0744/530.803.(V) 38mp, CT, balcon mare, * Vând garsonier[, zona beci, termoizolat, industrial[, 27mp, et.3, 30.000E.Tel. curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 * Vând apartament 3 camere Bucovina, et.1, camere Direc`ia Muncii, 44mp, D, 28E neg.Tel. parter, complet renovat, 0749/093.838.(V) CT, T, balcon, pretabil \i * Vând apartament 2 birou, 50.000E.Tel. camere }mp.Traian, et.3, 0744/530.803.(V) 52mp, renovat, CT, T, * Vând apartament 3 G+F+P, 37.000E.Tel. camere \t.Luchian, et.1, 0744/530.803.(V) c[r[mid[, D, zon[ * Vând apartament 2 excelent[, 45.000E.Tel. camere str.Independen`ei, 0744/530.803.(V) 52mp, termopan, G+F, * Urgent!Vând \arpant[, D, 31.000E apartament 3 camere neg.Tel. Marchian, et.1, renovat, 0744/530.803.(V) CT, T, buc[t[rie * Vând apartament 2 mobilat[, bloc de camere Prim[verii, et.7, c[r[mid[, parcare 50mp, CT, balcon mare, concesionat[, SD, 45.000 D, 29.000E. Tel. E.Tel.0749/09.38.38.(V) 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 * Vând apartament 2 camere ]mp.Traian, et.2, camere Pia`a Mica, 57mp, renovat complet, CT, T, \arpant[, bloc de D, 42.000E.Tel. c[r[mid[, 30.000E 0744/530.803.(V) neg.Tel. * Vând apartament 3 0749/09.38.38.(V) camere zona Donici, * Vând apartament 2 60mp, 2 balcoane, camere Al.|colii, 52mp, ]mbun[t[`iri, 31.000E et.2, CT, T, G+F, neg.Tel.0744/530.803.(V) renovat, bloc de * Vând apartament 4 c[r[mid[, D, camere ]n spatele \colii 37.000E.Tel. 11, et.3, CT, T, la soare, 0749/09.38.38..(V) renovat, 48.000E * Vând apartament 2 neg.Tel.0744/530.803.(V) camere Bucovina, et.1, * Vând apartament 4 52mp, la strad[, CT, T, camere Marchian, et.3, bloc termoizolat, 90mp, D, 55.000E.Tel. 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona * Vând apartament 2 camere Prim[verii, 50mp, Luna,12mp,]mbun[t[`iri.P \arpant[, D, 31.000E.Tel. re` 45000ron.Tel 0729062022.(N) 0748/115.912.(V) * Vând garsonier[,zona * Vând apartament 2 Pacea,22mp,parter.Pre` camere Al.|colii, et.3, 2 65000ron.Tel balcoane, bloc c[r[mid[, 0729062022.(N) CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere, SD,zona Al. * Vând apartament 2 Nucului, 40mp, et.1.Pre` camere la strad[, zona Prim[verii, la parter, gaz 21000euro .Tel 0729062022.(N) separat, locuibil, 26.000E.Tel. * Vând apartament 2 0744/530.803.(V) camere, SD,zona Sucevii, CT,T,AC, renovat,45mp, * Vând apartament 2 et.3,c[r[mid[. Pre` camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, 33000euro neg.Tel gaz separat, u\[ metalic[, 0729062022.(N) balcon, 23.000E.Tel. * Vând apartament 2 0749/09.38.38.(V) camere, D,zona Pia`a Mic[,60mp,et.3, * Vând/schimb c[r[mid[,pe mijloc.Pre` apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 35000 euro neg.Tel balcoane cu apartament 3 0729062022.(N) camere aceea\i zon[.Tel. * Vând apartament 2 0744/530.803.(V) camere, D,zona Tex,CT,T,renovat, 48mp, * Vând apartament 2 et.3,fa`a la soare.Pre` camere Viilor, complet 39000euro neg.Tel renovat, etaj intermediar, 0729062022.(N) 37.000 E.Tel. * Vând apartament 2 0748/115.912. (V) 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803

camere, D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[,2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL

* Vând apartament 2 camere, D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 euro.Tel 0729062022.(N)

AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat,g, f,t,renovat, mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10, ct,t,54mp, zona Prim[verii(|c 12), c[r[mid[. Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, SD,zona Bulevard, 52mp, c[r[mid[,et.1,gaz separat.Pre` 34000euro. Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,SD,zona Prim[verii, 52 mp, c[r[mid[, parterPre` 32000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, zona Prim[verii ,67mp, decomandat, c[r[mid[,et.2.Pre` 48000 euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70 mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii, parter,2 b[i,65mp.Pre` 45000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t, c[r[mid[, u\[ metalic[.Pre` 40000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.2,zona \c 8,ct,88mp. Pre`: 55.000euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.1,zona Bulevard(vile), 80mp, 2boxe,garaj. Pre`: 65.000euro neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.1,zona Octav Onicescu, 86mp. Pre`: 50.000euro. Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.3,zona Prim[verii,90mp, modern,ct,t,g,f. Pre`: 60.000 euro. Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare,et.4,D,100 mp,bca,ct,g,f,t,pod. Pret 60000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând garsonier[,zona Prieteniei, etaj intermediar, 27 mp,D, renovat[, T,G+F,P, instala`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Bucovina,et.1,D,toate imbunatatirile,T,G+F,P,i nstala`ii schimbate,21000 euro sau varianteapartament,masina,teren. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei, parter,40 mp,SD,gaz separat,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,et.3, renovat recent,CT,T,G +F,31500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona IzvoarelorDorian 4,D,52 mp,et.4, 25000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Octav Onicescu, SD, 45 mp utili, \arpant[, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona ACR Primaverii, parter, 85 mp, apartament de lux cu toate imbunatatirile, CT, T, * Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj G+F, teren de 40 mp, intermediar,D,51mp,CT,b 45000 euro neg. Tel: oxa,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.1,SD,CT,T,la * Vând apartament 2 camere,D,48 mp,et.3,zona strad[,fa`a la soare,zona Aleea Decebal,28000 euro central[-Marchian,45000 euro neg. Tel: neg. Tel: 0729063978, 0729063978, 0729124687, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 3 * Vând apartament 2 camere,45 mp utili,et.3, camere,zona Prim[verii, SD,gaz separat,f[r[ et.2,54 mp cu balcon, ]mbun[t[`iri,balcon,zona SD,CT,T,33000 euro neg. Prieteniei,28000 euro. Tel: 0729063978, Tel: 0729063978, 0729124687, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 2 * Vând apartament 3 camere,zona Grivita, D, camere,zona Seconf,et.2, 48 mp, et.4, renovat, SD,65 mp,CT,2 bai, G+F, P, lavabil, 28500 43000 euro neg. Tel: euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 3 * Vând apartament 2 camere,D,78 mp,\arpant[, camere,et.2,51 mp,D, CT,T,G+F,renovat, CT,T,zona maternitate, merit[ v[zut,zona 37000 euro neg. Tel: Stejari.Pre`;50000 euro 0729063978, 0729124687, neg. Tel: 0729063978, 0744634025.(T) 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina, * Vând apartament,zona et.1,D,fara imbunatatiri, Donici,D,60 mp utili, 28000 euro neg. Tel: sarpanta,usa metalica, 0729063978, 0729124687, G+F,33000 euro neg. 0744634025.(T) Tel: 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 2 0744634025.(T) camere,zona bis.sf.Ilie, et.1,60 mp,CT,AC,usa * Vând apartament 3 metalica,termoizolatie, camere,zona Direc`ia 45000 euro neg. Tel: Muncii, et.2,D,68 0729063978, 0729124687, mp,ultramodern,CT,T, 54000 euro neg. Tel: 0744634025.(T)


Publicitate Vineri, 9 octombrie 2009 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 4 0744634025.(T) camere,D,80 mp,et.3,toate imbun[t[`irile,CT,AC, * Vând apartament 3 T,G,F,zona Casa camere,zona Stejari, et.1, Tineretului.Pre`:63000 74 mp, D, CT, T, G+F, euro neg. Tel: P, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 4 * Vând apartament 3 camere,D,90 mp,et.1, camere,zona IRE, T,G,F,zona Cal. parter,D,70 mp,CT, Na`ional[-IRE,50000 euro termosistem,ideal \i neg. Tel: 0729063978, spa`iu comercial,40000 0729124687, euro neg. Tel: 0744634025.(T) 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp, * Vând apartament 3 sarpant[,toate camere,zona Tiberiu ]mbun[t[`irile, CT,T,G, Crudu,et.1,SD,64 F,P,modificat,zona Calea mp,G+F,P,]ntre`inut,380 Na`ionala Stejari,55000 00 euro neg. Tel: euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 4 * Vând garsonier[, zona camere,et.2,SD,65 mp Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj utili,renovat,CT,T,G,F,P, intermediar, f[r[ zona Primaverii Raj ]mbun[t[`iri. 18500euro Apa,posibil mobilat,42000 Tel: 0740582445, euro neg. Tel: 0741970570, 0729063978, 0729124687, 0758301509.(C) 0744634025.(T) * Vând garsoniera D,in * Vând apartament 4 bloc de apartamente, camere,zona Primaverii, Bucovina, 23000 euro. et3,D,CT,2 balcoane, Tel: 0740582445, G+F,88mp,50000euro 0741970570, neg. Tel: 0729063978, 0758301509.(C) 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera, D , BCA pe cadre,etaj * Vând apartament 4 intermediar,27 mp,cu camere,zona Pia`a Mic[ toate imbunatatirile, Grivi`a, D, et.1, 2 b[i, 2 24000 euro. Tel: balcoane, CT, G+F, T0740582445, dormitoare . Pre`: 43000 0741970570, euro neg. Tel: 0758301509.(C) 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2

AGENDA IMOBILIAR|

camere D,etaj intermediar, 51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii (Pacea) 38500 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, caramida,54 mp, Primaverii, 32000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

zona \tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 70mp, cu toate ]mbun[t[`irile \i mobilat, zona Prim[verii(Aleea Nucului). 50000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,centrala termica,etaj 6 din 10,35000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere D, etaj intermediar,67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D, parter, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri , Prim[verii, pretabil privatizare 28000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, c[r[mid[, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii, (|coala 7) 22000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 46mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, pl[ci, zona Prim[verii (Mihail Kog[lniceanu) 36000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 54 mp, BCA pe cadre, 2 vederi, 2 balcoane, zona Prim[verii (Rotunda) 38000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, 56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp, zona Izvoarelor, 40000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare,

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsonier[, conf.2,22mp,Et.1,Pre` 15200euro neg.Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[ ,27mp,parter,zona Grivi`a (Pia`a Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[, 26mp,et4,cu imbun[t[`iri (gresie,faian`[,termopan)T iberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 4,zona Rotunda Pre` 24.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 56 mp,et.4,cu imbun[t[`iri, posibilitati de mansardare

Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,47mp,decomandat ,zona Bucovina Pre` 38.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, decomandat, parter,zona C.Na`ional[. Pre` 41000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,70mp,CT,moderni zat,semimobilat,Et.4 din 8,zona C.Na`ional[ Pre` 50000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat, 50mp,et4,modernizat cu toate imbun[t[`irile CT,zona Independen`ei. Pre` 30000euro .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat ,cu ]mbun[t[`iri,CT;;,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,d]n care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp ,f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4, sarpanta,str |tefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,70mp ,et.4,zona Parcul Tineretului. Pre` 33.000 euro/neg.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 4camere,decomandat,et2,f [r[ imbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Pia`a Mare.Pre` 75000€ negociabil. Tel. 0741497829.(A) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând microaparta-

ment la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959 * Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \arpant[, pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, cu balcon (beci), ]mbun[t[`iri, gaz separat, pre` 22.500 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona I. Elefterescu, s. 37 mp, parter, D, toate ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, et. 3, D, toate ]mbun[t[`irile, termoizola`ie, cu balcon, mobilat[, pre` 22.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 51 mp, et. 2, SD, pre` 37.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona ]mp[rat Traian, ]n spate la BCR, D, s. 55 mp, et 4, \arpant[, CT, ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucovina, s. 45 mp, et. 1, pre` 30.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

11

1, CT, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii, s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei, s. 58 mp, D, et. 1, pre` 44.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Izvoarelor, s. 50 mp,SD, et. 4, pre` 25.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959 * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând urgent apartament cu 2 camere, zona Prim[verii (APA GRUP), s. 46 mp, SD, et 1, pre` 29.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucecea, s. 55 mp, D, et. 3, toate ]mbun[t[`irile, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând apartament 2 camere, zona Parc M. Eminescu (O. Onicescu), 47 mp, et. 3, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et.

* Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp,


Publicitate 12

Vineri, 9 octombrie 2009

D, parter, pre` 36.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Bd. G. Enescu, et.2, s. 64 mp, D, pre` 54.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3

camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 1, D, s. 67 mp, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, D, s. 70 mp, pre` 48.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea

AGENDA COMERCIANTULUI

National[, D, et. 3, s. 80 mp, modernizat, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Grivi`a, et. 1, SD, s. 85 mp, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV, centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260)

* Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, caramid[ 63.9mp, far[ et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel 110.000l ei/neg. Tel: :529102, 0752310402, 529102, 0752310403, 0752310403. 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului * Zona Pia`a Mare, 4C (Magazin Ionu`), 2C SD, D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel: 43mp, et.3, multiple 529102, 0752310402, ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 0752310403 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara * Zona Serconf, 2C D, ]mbun[t[`iri .Pre` et.4, 45mp, fara 58.000euro/neg. ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, * Zona Bulevard, 4C D, 0752310403, 0752310402 et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, mobilat.Pre` 50.000euro/ 0752310402.(95) neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Bucovina, 4C D, (256) et.3, 77.03mp, bloc din * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara

caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

+ Case, terenuri * V^nd teren 14100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1496-p) * Vând/]nchiriez imobil P+1, 10 camere, ultracentral, Aleea Unirii 10, suprafa`[ teren 2000 mp. Telefon: 0728346950.(1555-2)

* Vând spa`iu suprafa`a de 44 mp-680 E/mp. Telefon: 0744196164. (1546-1) * Vând teren 350 mp ]n Ia\i, str. Canta, bl. 508 cu deschidere de 30 m, pozi`ie foarte bun[ sudvest, cu toate utilit[`ile, acte ]n regul[, bun pentru construc`ii. Telefon: 0231/554238; 0753071373.(1507-5) * Vând teren intravilan ]n Curte\ti, 1900mp, 25ml, teren drept, 7E/mp.Se vinde \i parcelat, 900mp, 6300E.Tel. 0749/093.838.(V) * V^nd cas[ nou[, la cheie, \oseaua Ia\ului, P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 1300 mp, curte amenajat[, la strad[, 230000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând 860mp teren Bulevard, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ c[r[mid[, Biserica Lipovenean[, 140mp, 4 camere, 2b[i, 600mp teren, 45.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ din c[r[mid[ Baisa, la ro\u, garaj, 400mp teren, 65.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni, suprafa`[ dreapt[, 1100E/ha.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren zona Tru\e\ti, la strad[, 40.000 E.Tel.0744/530.803 * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la * Vând teren parcelabil, strad[, utilit[`i, 70.000 Catamarasti,500-1000mp, lei.Tel. 0748/115.912.(V) curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. * Vând cas[ zona 0748/115.912.(V) }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, * St[uceni, cas[ nou[, 70.000 lei.Tel. ap[, curent, canalizare, 0748/115.912.(V) 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând magazin termopan, zona Sucevei, * Bucecea, cas[ 32mp, complet utilat, grup b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. sanitar, sistem de 0748/115.912.(V) supraveghere, G+F+ AC, ap[, curent, 10.000 * Drumul T[tarilor, cas[ E.Tel. 0748.115.912.(V) nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, teren, toate utilit[`ile, 41.000E. Tel. 150mp, renovat, toate 0748/115.912, utilit[`ile, grup sanitar, 0231/511.444.(V) 180.000E.Tel. 0744/530.803, * Vând 16 ha iaz la 60km 0231/511.444.(V) de BT, pre` negociabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate * Vând 2 spa`ii de 60mp utilit[`ile, 350mp teren, Pia`a Mare, pre` pretabil[ \i pentru o convenabil. Tel. afacere.Tel. 0744/530.803.(V) 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren * Vând cas[ b[trâneasc[ proprietate, zona cu 1200mp teren Alex. cel Prim[verii, 8500E.Tel. Bun, zon[ lini\tit[, 0748/115.912.(V) 65.000E.Tel. * Vând 121mp spa`iu 0748/115.912.(V)

comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând teren,zona Pu\kin, 500 mp, deschidere de 20 ml, 22000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand in zona Catamarasti Deal,vila la rosu,P+etaj,115 mp utili,500 mp teren,toate utilitatile,T lemn stratificat,exterior finisat,arhitectura moderna,48000 euro sau la cheie 60000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687.(T) * Vând cas[,zona Bulevardul Mihai Eminescu,450 mp,la strad[,8,5 ml deschidere,2 camere,locuibil[,CT,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com. Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti, com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900 mp,intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec. Pre` 55 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)


Publicitate Vineri, 9 octombrie 2009 * Vând vil[ (PxM) construit[ in 2008,150 mp utili,500mp teren, mobilat[, toate utilit[`ile, zon[ lini\tit[,sau schimb cu apartament zon[ central[ \i diferen`[ Pre` 85000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\aniIa\i.Pre` 25Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,]ntravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 28Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani Pre`70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400 mp,]ntravilan,deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6500mp, deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 1800-1500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile, zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2, zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Coz]nda Leb[da Pre` 8euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan 5.000mp,deschidere la

ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se v]nde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp (]n doua loturi de 10.000 si 20.000mp, ]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 5euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\tiDeal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda Bucov]naCurte\ti.Pre` 62euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe, beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti, ]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren,intravilan, 1800mp,]n Agafton,com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600m pintravilan, vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 4 euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan

]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 13.000lei Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 472mp, 19,5ml deschidere ,cu toate utilit[`ile,str.P. Rare\ Pre` 138euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vând spatiu comercial 147mp,]n zona Stadion. Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 98.000euro neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`:71.000euro. Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL, finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat, la cheie,140 mp+500 mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 302mp. Pre` 850 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, * Vând cas[,Str. Miori`a, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600 euro/ * Vând spa`iu comercial, 1200mp teren,toate mp.Tel 0729062022.(N) 40mp,zona C.Na`ional[ utilit[`ile. Pre` 900000 Pre` 750euro/mp neg. ron.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, Tel.0741497829.(A) * Vând cas[ 170mp,zona zona Sucevei,225mp.Pre` 250000 euro.Tel * Vindem terenuri Baisa cu teren 0729062022.(N) agricole, p[duri, iazuri, 500mp.Pre` 65.000 euro cabane pe raza jud. neg .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, Boto\ani, case cu terenuri zona Centru,200mp.Pre` * Vând cas[ 170mp,la ]n mediul rural ]n 280000 euro.Tel cheie, garaj,porti cu aproprierea ora\ului 0729062022.(N) actionare prin Boto\ani \i ferme * Vând hal[ 240mp ]n agrozootehnice utilate dup[ telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` Boto\ani,toate utilit[`ile. normele europene \i 100.000euro neg .Tel Pre` 100000 euro.Tel populate. Pre`uri 0729062022.(N) 0729062022.(N) negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren 4000mp, * Vând cl[dire zona M[n[stirea 600mp,zona 0, 600mp * Vând teren la Hudum. Doamnei.Pre` 15euro/mp teren.Pre` neg.Tel: Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la neg.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ,zona Pia`a * Vând spa`iu * Vând teren ]n zona Popa Mare, 930mp,plan1,toate comercial,200 mp, zona |apc[, Fs = 25/40 m, St Ion Pilat .Pre` 10mild = 1100 mp, parcelabil, 80 utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel .Tel 0729062022.(N) euro/mp, negociabil. 0729062022.(N) Rela`ii la telefon: * Vând teren ]n 0748281959.(R) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal Bulevard, plan1,20000 10000mp cu cl[diri(sal[ * UREGNT! Vând cas[ mp.Tel 0729062022.(N) de mese,abator, nou[ ]n com. Ungureni, apartamente ,etc).Pre` loc. M. Viteazu, din BCA, * Vând teren ,zona neg.Tel: 0729082022.(N) Sc = 110 mp, St = 1000 T[tari, plan1,parcelabil, mp, 8 camere, garaj, beci, 5000mp.Pre` 45euro/ * Zona Cucor[ni, cas[ vie. Pre`: 35.000 euro. mp.Tel 0729062022.(N) locuibil[ , 60mp, cu Rela`ii la telefon: 1500mp teren aferent * Vând teren ,zona 0748281959.(R) .Pre` 65.000 Rediu, 5 hectare.Pre` euro/neg.Tel: 529120, * Vând garaj, zona 1,5euro/ mp.Tel 0752310403, Prim[verii, Ion Pilat, 0729062022.(N) 0752310402(191) Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, * Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la * Zona Cucor[ni, cas[ cu surs[ de energie locuibil[, 70mp, cu electric[ proprie, pe teren 2000 E/ha.Tel 5800mp teren aferent.Pre` 0729062022.(N) proprietate, pre`uri 35.000 euro/neg.Tel: Se negociabile. Telefon: * V[nd teren,zona poate vinde \i cu teren 0748281959.(R) Bulevard, 1000mp la mai pu`in . Tel:529120, 100euro/mp neg.Tel 0752310403, * Vând \i ]nchiriez spa`ii 0729062022.(N) 0752310402(271) comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, * Vând teren ,zona Calea * Zona Cop[l[u, cas[ Bucovina, Bd. M. Na`ional[,1100mp,toate P+1 din caramid[, \i Eminescu, Centru, utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 1500mp teren aferent intabulate, toate utilit[`ile, 0729062022.(N) .Pre` 30.000euro/neg. vad excelent. Pre`uri Tel: 529102, * Vând spa`iu negociabile. Telefon: 0752310402, comercial,zona IRE cu 0748281959.(R) 0752310403(92) 80mp.Pre` 100000 * Vând cas[ 85mp,zona euro.Tel 0729062022.(N) * OFERTA:Cas[ Str. Victoria,cu teren * Vând spa`iu comercial, locuibila, la 10Km de 300mp,toate zona }. Traian,84mp.Pre` Boto\ani, Localitatea utilit[`ile.Pre` Brehuie\ti , P+M ,cu 56000 euro.Tel 52000euro,se poate \i ]n anexe gospodare\ti noi, rate .Tel 0729062022.(N) 0729082022.(N) acces utilit[`i edilitare * Vând spa`iu comercial, (inclusiv fos[ septic[) \i * Vând cas[ 190mp,zona zona 0, cu 120mp.Pre` 3950mp teren aferent ( Alfa Land cu teren 2000euro/ mp.Tel livad[ \i vie) ]mprejmuit 500mp,toate 0729062022.(N) cu gard nou .Pre` : utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona Plus,240mp.Pre` 0752310402.(fv) 10mild, ct,t.Tel zona central[ cu teren 0729062022.(N) * Zona Pod de Piatr[, 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren zona Bulevard,200 * Vând cas[,zona aferent 750mp, nou[, mp.Pre` 1600 euro/mp. C[t[m[r[\ti Deal,P+E, finisaje superioare parter Tel 0729062022.(N) 750mp teren.Pre` 42000 mobilat,acces la toate euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, utilit[`ile edilitare.Pre`

135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euroneg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior,

13

t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000 euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

0740.413.969 Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA TRANSPORTATORILOR


Publicitate 14

Vineri, 9 octombrie 2009

aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,07523104 02, 0752310403(210)

* Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. * Zona Comunei Corni Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: * Zona Tulbureni, cas[ locuibil[ \i 800mp 529102, 0752310402, 6500mp teren intravilan, teren aferent .Pre` 0752310403(253) front stradal 11m, acces 80.000lei/neg. utilit[`i edilitare, curent Tel:529102, 0752310403, * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, electric, gaz metan, ap[ 0752310402 acces drum de exploatare curent[ .Pre` 5euro/mp. * Zona Comunei R[chi`i, .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: Tel: 529102, cas[ locuibil[ \i 1150mp. 529102, 0752310402, 0752310403, Pre`: 110.000lei. Tel: 0752310403(253) 0752310402(310); 529102, 0752310403, * Zona Roma, 8700mp * Zona Tulbureni, 0752310402.(743) teren intravilan, dechidere 9500mp teren extravilan, * Zona Costine\ti Leorda 24.56m. Pre` 3.5euro/ deschidere 18m, utilita`i cas[ \i 1000mp teren mp-neg. Tel: 529102, edilitare la 300m.Pre` aferent . Pre` 40.000lei 0752310402, 0752310403 1euro/mp. Tel:529102, /neg. Tel: 529102, 0752310403, * Zona Hudum l^ng[ 0752310403, 0752310402(310); METAXA , 772mp teren 0752310402.(265) intravilan, 13m front * Zona Tulbureni, * Vând cas[ ]n Vorona stradal . Pre` 30euro/mp 7100mp teren intravilan , cu 2000mp teren aferent , neg. Tel:529102, deschidere 20.25m.Pre` pre` 35.000euro/neg. Tel: 0752310402, 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310403(284) 529102, 0752310403, 0752310402.(677) 0752310402(134) * Zona M[n[stirea * Vând cas[ P+M in Doamnei 2 loturi de teren * Zona Agafton, intravilane a c^te 4500mp. 6600mp, teren extravilan, com. Stauceni cu Pre` 6euro/mp 1000mp teren aferent, front stradal 42m.Pre` neg.Tel:529102, pre` 65.000 euro/neg. 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310402, Tel: 529102, 0752310403, 0752310403(243) 0752310403, 0752310402.(133) 0752310402.(65) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ * Zona ALFALAND, * Urgent cas[ \i 400mp 12.326mp, pl II, teren aferent ,]n Boto\ani \i 5400mp teren aferent. deschidere 45m.Pre` Pre` 23.000 euro/neg. Tel: zona centrala ,acces :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, utilit[`i edilitare pre` 529102, 0752310403, 0752310403 52.000euro /neg. Tel: 0752310402.(258) 529102, 0752310403, * Zona Pod de Piatr[, * Zona Bucecea -Hu`ani, 0752310402. 3750mp teren intravilan, 3,5ha teren extravilan, acces toate utilit[`ile * Urgent cas[ locuibil[, acces utilit[`i suprafa`[ construit[ la sol edilitare. Pre` 20 edilitare.Pre` 3.5 euro/mp.Se accept[ \i 100mp, anexe schimb cu apartament plus euro/mp. Tel: 529102, gospod[re\ti \i 711mp 0752310403, teren aferent,]n Boto\ani, diferen`[. Tel: 529102, 0752310402.(374v) 0752310403, zona industrial[, acces 0752310402.(594) * V^nd 4700mp teren utilit[`i edilitare pre` extravilan, front stradal 70.000euro /neg. * Zona Pu\kin, 500mp 22m cu 5euro/mp si Tel:529102, 0752310403, teren intravilan, 14m 12.500mp teren extravilan 0752310402. deschidere, acces utilita`i front stradal 40m ,cu edilitare .Pre` * V^nd urgent pensiune 6euro/mp ]n Cucorani . 60euro/neg.Tel: 529102, turistic[, (P+1) la ro\u Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; ,Su total[=393.80mp, ]n 0752310402, Localitatea Putna , * Urgent .470mp plus 0752310403(29) Jude`ul Suceava .Pre` cale de acces teren * URGENT.3loturi de promovare 300.000euo intravilan Boto\ani zona teren intravilane a c^te /neg : Tel 0752310402 central[, acces utilit[`i (106) edilitare. Pre` :70Euro/mp 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` * Zona Ci\mea, 5500mp neg. Tel: 529102, 52.000lei/lot/negTel : 0752310403, 0752310402. teren intravilan, 529102, 0752310402, deschidere 80m, acces * Urgent zona Leb[da, 0752310403 toate utilit[`ile edilitare. 4600mp teren extravilan, * Zona Ora\eni Vale Pre` 25euro/mp neg, total deschidere 75m .Pre` 5000mp, teren extravilan, sau parcele cel pu`in 9euro/mp neg.Tel: acces indirect la drum 1000m .Tel:529102, 529102, 0752310403, asfaltat (plan II 0752310402, 0752310403 0752310402

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402 Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(20) * }nchiriez apartament 2 camere, decomandat, 30 mp, curat, mobilat, utilat, lâng[ biserica Duminica Mare. Telefon: 0748.117.622.(1554-2) * }nchiriez apartament 3 camere, parter ]n Boto\ani, str. Octav Onicescu bun pentru privatizare sau pentru sediu firm[, intrare separat. Telefon: 0744290352.(1535-5) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere cas[ renovat[ Bulevard, CT, T, mobilat[, 2 camere, buc[t[rie, baie, 150E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament la cas[, 2 camere, renovat complet, nemobilat, 200mp teren, totul separat, 275E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Pietonal Unirii, 60mp, 10E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere hal[ de 600mp zona industrial[.Tel.0744/530.803.(V) * Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Ofer spre inchiriere apartament 4 camere,

D,et 3,zona centrala, 300/luna. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * }nchiriez apartament 3 camere,mobilat,zon[ central[.Pre` 200euro/ lun[ si o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Nationala,zona Mall,Select). Tel.0741497829.(A) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez 2 spa`ii comerciale a câte 35, respectiv 37 mp, Zona Prim[verii, pretabile pentru orice activitate. Pre` 550 euro/lun[. Telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp,zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300 mp,Calea Na`ional[. Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp,zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus, 7e/mp.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând mobilier magazin alimentar \i mobilier birouri. Rela`ii: 0735860845; 0746.461.018.(1551-3)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (20) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

CONDOLEAN}E

! Copiii \i p[rin`ii de la grupa preg[titoare a Gr[dini`ei nr. 19 Boto\ani sunt al[turi de d-na educatoare VASILIU GABRIELA la decesul socrului. Dumnezeu s[-l odihneasc[ ]n pace!(4)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Vineri, 9 octombrie 2009

Moni \i Iri se ]n`eleg, dar nu ca la ]nceput Dup[ ce a anun`at c[ nu o deranjeaz[ dac[ so`ul ei \i-ar aduce amanta acas[, toat[ lumea credea c[ Moni se va lini\ti \i nu se va mai lansa ]n astfel de declara`ii. Dar pentru fosta domni\oar[ Gabor a fost doar ]nceputul. Invitat[ ]n cadrul unei emisiuni tv, partenera de via`[ a lui Irinel Columbeanu a continuat tirada. |i totodat[ a reu\it s[ ]i uimeasc[ pe to`i, recunoscând c[ paradisul

Andreea Mantea \i-a s[r[cit iubitul Se pare c[ iubitul „iepura\ului” s-a cam ]nglodat ]n datorii pentru a-i face emisiune iubitei sale, iar acum trebuie s[ le pl[teasc[. Andrei ~ârdea a vândut dou[ ma\ini de fi`e, un BMW seria 3 \i un Volvo decapotabil, pentru care mai pl[tea ]nc[ rate destul de piperate, dar banii astfel ob`inu`i nu sunt suficien`i pentru toate obliga`iile. Dup[ cum scrie Click!, omul de afaceri \i-a neglijat b[ie`elul pe care ]l are cu avocata Alexandra Ponta, care se plânge c[ tat[l nu s-a mai interesat de micu` dup[ ce s-a cuplat cu Andreea Mantea, iar acum nici gr[dini`a nu a mai pl[tit-o. Apropia`ii cuplului Mantea – ~ârdea spun c[ lipsa banilor a avariat serios lini\tea indus[ de marea iubire dintre ei. Tot mai des exist[ certuri din motive financiare, iar acest lucru l-a ]mpins pe Andrei s[ renun`e la bolizii lui. Solu`ie doar temporar[. „

de la Izvorani nu mai este a\a de frumos ca la ]nceput. „Am mai spus c[ nu m-ar deranja dac[ ar avea o aventur[. Noi nu ne-am c[s[torit ca s[ ne ]ncorset[m unul pe cel[lalt. Nu ne ]n`elegem ca ]n prima s[pt[mân[, dar, fiind vorba despre o rela`ie bazat[ pe respect, amici`ie, prietenie, nu avem cum s[ ne cert[m vreodat[ definitiv”, a `inut s[ precizeze Monica. „

Bahmu`eanca l-a f[cut bufon pe asistentul lui Capatos Mircea N. Stoian a intrat ]n gura Adrianei Bahmu`eanu dup[ ce i-a pus acesteia la ]ndoial[ calit[`ile de jurnalist[. Sup[rat[ c[ Stoian a spus despre ea c[ este o ziarist[ cunoscut[, ]ns[ nu una de prestigiu, Bahmu a luat foc. Invitat[ ]n direct prin telefon ]n emisiunea „Un show p[c[tos” de la Antena 1, pentru

ta Z[u unde eram redactor \ef. Nesim`itul [sta care nu se poate numi ziarist pentru c[ a fost dat afar[ de peste tot mi-a fost subordonat. Iar acum c[ a ajuns bufon la Capatos ]\i permite s[ arunce cu noroi ]n toat[ lumea. Ai fa`[ de bufon nesim`itule”, ia spus nervoas[ Bahmu lui Stoian. „

Z[voranca, pr[dat[ de ho`i la OTV Scandal de propor`ii la noul sediu al OTV. „Oana Z[voranu Show” ce urma s[ fie difuzat[ mar`i, ]n direct, de la ora 17.00, nu s-a mai transmis. Prezentatoarea a refuzat s[ intre ]n platou, iar invita`ii au fost trimi\i acas[ dup[ ce a constatat c[ ]i lipsesc mai multe lucruri din cabina la u\a c[reia se afla un bodyguard. }n ciuda pazei stricte, Oanei Z[voranu i-au disp[rut din cabin[ cizmele Burberry pe care inten`iona s[ le poarte ]n ziua respectiv[ \i alte articole pe care le avea ]n garderob[: dou[ lan`uri de la Cesare Paciotti, dou[ curele Stella McCartney \i YSL \i o bluz[ de la Rick Owens. La o prim[ estimare, „gaura” e de circa 4.000 de

Andreea Marin o duce mai bine de când nu mai e „zân[” Departe de camerele de filmat \i de imaginea de div[ a micului ecran, so`ia lui |tefan B[nic[ jr. este o cu totul altfel de femeie. Una mai bogat[, spune ea, \i mult mai lini\tit[. „Televiziunea ]n sine nu mai este prioritatea mea, ci a r[mas o pasiune. Am câ\tigat dou[ lucruri importante odat[ cu marea schimbare din via`a mea profesional[: mai mult[ lini\te \i mai mul`i bani”, m[rturise\te fosta Zân[ ]ntr-un interviu acordat ziarului Ring. De când a renun`at la surprize,

a comenta scandalul dintre Crina Matei \i directorul Teatrului Na`ional de Operet[ „Ion Dacian”, prezentatoarea Kanal D l-a atacat pe Stoian caracterizându-l ca fiind un „bufon nesim`it”. „A\ vrea s[-i aduc aminte lui Mircea N. Stoian c[ pe vremea când nu avea ce mânca, eu l-am angajat la revis-

Andreea \i-a continuat munca, ]ns[ pe cu totul altfel de coordonate. S-a implicat ]n diferite campanii, a realizat interviuri peste hotare \i s-a apucat s[ scrie o carte. }ntrebat[ dac[ ar vrea s[ revin[ ]n televiziune, vedeta nu exclude posibilitatea, ]ns[ nu acum \i nu oricum. „

15

Horoscop E Berbec Un membru mai ]n vârst[ al familiei nu ]\i respect[ o promisiune ]n leg[tur[ cu o sum[ de bani. Nu v[ gr[bi`i s[ ]i face`i repro\uri! S-ar putea s[ aib[ motive obiective. Ast[zi ar fi bine s[ da`i dovad[ de mai mult[ flexibilitate.

st[pâni`i nervozitatea ]n discu`iile cu partenerul de via`[.

L Scorpion

}n cursul dimine`ii primi`i vestea pe care o a\tepta`i de mult timp, ]n leg[tur[ cu plecarea ]ntr-o c[l[torie ]n interes personal. Partenerul de via`[ v[ repro\eaz[ c[ nu v-a`i ales bine momentul pentru aceast[ F Taur Pe plan profesional, eforturile deplasare. sus`inute din perioada precedent[ ]ncep s[ dea roade. Din cauza atmo- M S\get\tor sferei tensionate, rela`iile cu cei din Sunte`i cam irascibil, din cauza jur pot avea de suferit. V[ sf[tuim stresului \i a oboselii acumulate. s[ amâna`i ]ntâlnirile cu prietenii. Evita`i discu`iile ]n contradictoriu! Sunte`i predispus la unele probleme de s[n[tate \i chiar la accidente. V[ G Gemeni Partenerul de via`[ v[ face repro- sf[tuim s[ evita`i c[l[toriile lungi \i \uri ne]ntemeiate. V[ sf[tuim s[ v[ ]ntâlnirile de afaceri. p[stra`i calmul \i s[ evita`i o confruntare. Ar fi bine s[ acorda`i mai N Capricorn mult[ aten`ie familiei \i, ]n special, Din cauza unor evenimente partenerului de via`[. neprev[zute, nu v[ pute`i respecta programul stabilit. V[ sf[tuim s[ nu H Rac v[ pune`i mari speran`e ]ntr-o S-ar putea s[ fi`i implicat ]ntr-un afacere demarat[ recent. S-ar putea scandal la locul de munc[ din cauza s[ fi`i dezam[git. Amâna`i deciziile bârfelor unei femei mai ]n vârst[. importante \i nu v[ l[sa`i condus de Nu r[spunde`i la provoc[ri! }n scurt impulsuri de moment! timp, situa`ia se va l[muri \i totul va reveni la normal. Dup[-amiaza pri- O V\rs\tor mi`i o sum[ de bani nea\teptat[. Ave`i o mare putere de concentrare, ceea ce v[ ajut[ mult la serI Leu viciu. Dup[-amiaza reu\i`i cu greu Ast[zi ar fi bine s[ evita`i depla- s[ aplana`i o discu`ie ]n contradics[rile cu autoturismul. Exist[ peri- toriu care amenin`[ s[ degenereze colul s[ fi`i implicat ]ntr-un accident ]n ceart[. V[ recomand[m s[ fi`i de circula`ie din vina dvs. mai atent cu o persoan[ ]n vârst[.

J Fecioar\

P Pe[ti

Ave`i de rezolvat multe probleme la locul de munc[, dar colegii nu se gr[besc s[ v[ ajute. Dac[ nu v[ st[pâni`i nervozitatea, risca`i s[ face`i afirma`ii pe care le ve`i regreta.

}ncepe`i o activitate care v[ poate aduce avantaje materiale, cu condi`ia s[ v[ tempera`i spiritul critic. Este recomandabil s[ fi`i conciliant ]n discu`iile cu colegii de serviciu \i cu partenerul de via`[. Orice disput[ poate degenera ]ntr-un K Balan]\ Deveni`i impulsiv din cauza unor scandal. Dup[-amiaza v[ viziteaz[ ne]n`elegeri cu \eful direct. Fi`i pru- un prieten de familie, care v[ ofer[ dent ]n afirma`ii! V[ sf[tuim s[ v[ un cadou.

Bancul zilei

euro. Oana a luat imediat foc \i a convocat o \edin`[ cu absolut to`i angaja`ii, pentru a-l descoperi pe f[pta\. Bodyguardul a plecat la „o `igar[”, dup[ cum

s-a scuzat ]n cadrul „interogatoriului” realizat chiar de vedet[, \i a l[sat u\a cabinei descuiat[. Oana l-a concediat pe loc. „ Vineri, 9 octombrie

07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Botosanii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Interviul s[pt[mânii (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Lege \i Ordine (d) 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d)

18.30 - 18.40 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 18.40 - 19.00 Spune-mi o poveste! 19.00 - 20.00 Profesii (d) 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d) 21.00 - 21.30 La poarta Europei II (]) 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d) 22.15 - 22-30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d) 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

SOACRA, }N DRUME~II CU GINERELE

Chiar \i peste hotare! - Formidabil, ce ginere recunosc[tor \i iubitor e\ti! - Este adev[rat! Totu\i... am un mare necaz! - Cu soacr[-ta cum te ]mpaci? - Care? Tot legat de soacr[? - Excelent! O iau cu mine peste - Da. Nu \tiu cum face, dar de tot, oriunde m[ duc, mai ales atunci fiecare dat[ g[se\te pe câte cineva când plec la distan`e foarte mari. care ]i d[ bani s[ se ]ntoarc[ acas[!

O RE~ET{ PE ZI |UNCULI~{ AFUMAT{ CU GARNITUR{ DE OREZ |I LEGUME Ingrediente: 500 gr \unc[ afumat[, dou[ cepe verzi, o ceap[ uscat[, doi-trei c[`ei de usturoi, un ardei galben, un ardei ro\u, dou[ ciuperci, dou[-trei linguri de vin alb, ulei, sare \i piper, 250 gr orez, o pung[ de legume congelate. Mod de preparare: Se taie m[runt toate legumele \i se c[lesc ]n pu`in ulei, apoi se adaug[ \unca feliat[, se pune un capac \i se ]n[bu\[ toate. Nu se ]ntoarce decât o dat[. La ]ntoarcere, se adaug[ dou[-trei

linguri de vin alb. Orezul se spal[ \i se pune la fiert ]n ap[ mult[, cu pu`in ulei, sare \i piper. Când e aproape fiert, se adaug[ legumele congelate. Se mai las[ 10 minute s[ fiarb[ ]mpreun[, apoi se pune p[trunjel tocat, \i se stinge - nu se mai amestec[, s[ nu se zdrobeasc[.


CMYK

Eveniment 16

Vineri, 9 octombrie 2009

Negrescu r[mâne ]n I|J, pe postul eliberat de Ana B[rcule` O nou[ r[sturnare de situa`ie la conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Un inspector general adjunct vine, altul pleac[. A\a cum se anticipa, Ana B[rcule` a fost demis[ din postul de inspector general adjunct, Horia Negrescu luându-i locul. Asta s-a ]ntâmplat pe 7 octombrie, la doar dou[ zile dup[ ce profesorul Negrescu a primit \i el o decizie de demitere, din postul de inspector \colar general.

}ncepând cu 7 octombrie a fost semnat \i ordinul de demitere a Anei B[rcule` din func`ia de inspector \colar general adjunct. Sprijinit[ politic de Partidul Social Democrat (PSD), Ana B[rcule` nu a fost luat[ prin surprindere de decizia Ministerului Educa`iei. „La acest Ordin m[ a\teptam, dup[ cum evalueaz[ ]ntreaga situa`ie politic[ din `ar[. Era clar c[ voi fi eliberat[ din func`ie. Ordinul a sosit pe 7 octombrie \i ast[zi (n.r. - joi) mi-a fost adus la cuno\tin`[. Nu este nicio problem[. Preg[tesc mutarea tuturor documentelor c[tre cel care o s[ m[ ]nlocuiasc[, domnul inspector \colar general adjunct, Horia Negrescu, ]ncepând de azi. M[ duc la catedr[, nu este nici o problem[”, a declarat Ana B[rcule`. Aceasta are catedra de istorie rezervat[ la Colegiul

Tehnic „Gheorghe Asachi” din municipiu. „}ntr-o asemenea situa`ie trebuie s[ dai dovad[ de demnitate, de integritate \i s[ demonstrezi celor care r[mân ]n locul t[u c[ `i-ai f[cut datoria cu prisosin`[”, a spus Ana B[rcule`. Ada Macovei consider[ colaborarea cu Ana B[rcule` ca fiind foarte bun[, ]n ciuda condi`iilor politice. „Colaborarea a fost eficient[ \i s-a v[zut un ajutor din partea dumneaei ]n Inspectorat \i ]n tot ceea ce a avut de f[cut prin prisma sarcinilor din fi\a postului”, a men`ionat Ada Macovei.

„NICIODAT{ NU |TII LA CE S{ TE A|TEP~I”

La numai o zi dup[ ce a p[r[- general, Horia Negrescu a fost \colar general adjunct la I|J. Macovei consider[ un câ\tig sit biroul de inspector \colar numit ]n func`ia de inspector Acesta va prelua prerogativele pentru sistemul educa`ional Anei B[rcule` \i se va ocupa de boto\[nean r[mânerea ]n cadrul inspec`iile \colare. „Chiar s-a Inspectoratului a lui Horia r[sturnat iar[\i situa`ia. Nici nu Negrescu. „Este o onoare \tii la ce s[ te mai a\tep`i. Nu pentru mine s[ lucrez cu dum\tii de seara pân[ diminea`[ ce nealui. Mi-a fost \ef toat[ pede la Inspectorat. Catedra este `inut[ de ni\te, pentru c[ asta este cel mai imva mai ap[rea. Cât prive\te orele rioada cât a fost inspector \colar altcineva. Iar la Inspectorat voi continua portant, pentru a ne desf[\ura activitatea de la catedr[, cred c[ o s[ le las la general, ]n mandatul cel[lalt, \i ceea ce am ]nceput. Nu cred c[ e cazul ]n condi`ii de normalitate \i pentru a altcineva, pentru c[ totu\i este o- dac[ am colaborat bine atunci s[ facem vreo schimbare, abia s-a putea evalua”, a men`ionat inspectorul bositor”, a spus Horia Negrescu. cu siguran`[ vor merge bine \i consolidat echipa”, a declarat Ada \colar general al I|J. Din punctul de Revenit[ ]n func`ia de inspec- de data aceasta”, a ad[ugat Ada Macovei. vedere al \efei educa`iei, indiferent de cel tor \colar general al I|J, Ada Macovei. (Petronela Rotariu) }n urm[toarea perioad[ vor demara \i ce `ine frâiele ]nv[`[mântului boto\[cursurile cu directorii, noii veni`i ]n nean, inspectorii \colari trebuie s[-\i fac[ sistem urmând s[ dobândeasc[ mai datoria. repede cuno\tin`ele de care au nevoie ]n „Noi venim, plec[m, câteodat[ poate CALENDAR CRE{TIN ORTODOX domeniul managerial, pentru un act ne mai ]ntoarcem, alteori poate nu. Cel managerial corespunz[tor. }n acest caz mai important lucru a fost s[ g[sim 9 V Sf. Apostol Iacov al lui Alfeu; Sfin`ii Aneste vorba despre 65 de directori numi`i echipa care s[-\i fac[ treaba \i s[ dronic \i Atanasia cu delega`ie, ]mp[r`i`i pe dou[ grupe, serveasc[ interesele ]nv[`[mântului \i nu 10 S Sf. Mc. Evlampie \i sora sa Evlampia cursurile urmând s[ aib[ loc la Casa pe ale inspectorului \colar general”, a din Nicomidia; Sf. Teofil M[rturisitorul Corpului Didactic. „Sper[m s[ fie li- declarat \efa I|J. (Petronela Rotariu)

Revenit[ ]n func`ia de conducere a Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), Ada Macovei sper[ s[ nu mai fac[ schimb[ri \i totul s[ func`ioneze eficient ]n sistemul educa`ional boto\[nean. }n timpul ]n care se va afla ]n func`ia de inspector \colar general, Ada Macovei nu va renun`a la patru ore de la |coala General[ Nr. 11 din municipiu. Sus`inerea orelor la catedr[ ]i este necesar[ pentru sus`inerea doctoratului de grad unu. „Deja sunt copiii care m[ a\teapt[, p[rin`i bucuro\i c[ sunt la clasa copiilor lor. Pentru moment, voi preda cele patru ore la o clas[ de a VII-a \i una de a VIII-a, ore care le voi avea ]n afara programului

Criminal la 12 ani De\i are doar 12 ani, un b[iat din satul Balaban, comuna Hili\eu Horia, este cercetat de procurori pentru s[vâr\irea infrac`iunii de omor, dup[ ce un b[rbat ]n vârst[ de 23 de ani, lovit de pu\ti cu o bucat[ de metal ]n cap, a murit la Clinica de Neurochirurgie Ia\i. Cazul este pe cât de dramatic, din cauza vârstei fragede a autorului, pe atât de ]nfior[tor, pentru c[ victima a suferit un traumatism cranian deosebit de grav, capul practic fiindu-i str[puns de bucata de metal aruncat[ de pu\ti. Incidentul a avut loc duminic[, pe raza satului Balaban. Victima, Adrian D., din localitatea Dumbr[vi`a, comuna Ib[ne\ti, era angajat la o stân[ din comun[. Fiind ]n stare de ebrietate, a l[sat oile pe care le avea ]n grij[ pe o parcel[ de teren apar`inând lui Petru P., de 41 de ani, tat[l autorului. }ntre

cioban \i proprietarul terenului s-a iscat o ceart[, \i ]n timpul alterca`iei a intervenit \i L.P., de 12 ani, fiul proprietarului terenului, care a aruncat asupra lui Adrian D. o bucat[ de metal pe care o avea ]n mân[. Bucata de metal i s-a ]nfipt ciobanului ]n cap. V[zând ce s-a ]ntâmplat, cei de fa`[ au chemat o ambulan`[ care l-a transportat pe cioban la Spitalul Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”. }ns[, cadrele medicale boto\[nene \i-au dat seama c[ starea lui Adrian D. era mult prea grav[ \i au decis transferarea sa la Clinica de Neurochirurgie din Ia\i. De\i medicii ie\eni au ]ncercat s[-l `in[ pe tân[r ]n via`[, ]n cursul dup[ amiezii de ieri acesta a murit. Astfel, s-au schimbat total \i circumstan`ele ]n care va fi cercetat L.P. De\i nu va r[spunde pentru fapta sa, pentru c[ nu are ]nc[ ]mplini`i 14 ani,

b[iatul este cercetat de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii de omor. Ieri sear[, o echip[ de anchetatori s-a deplasat la Hili\eu Horia ]n vederea audierii atât a pu\tiului cât \i a p[rin`ilor acestuia. Cel mai probabil, procurorul de caz va dispune internarea b[iatului de 12 ani ]n sec`ia de neuropsihiatrie infantil[ ]n vederea expertiz[rii sale, pentru a se stabili dac[ sufer[ de o afec`iune psihic[ sau nu. Ultimul omor s[vâr\it de un copil ]n jude`ul Boto\ani a fost anul trecut, când un pu\ti de 14 ani, din S[veni, \i-a ucis un prieten de aceea\i vârst[, strangulându-l, \i i-a ]ngropat trupul ]ntr-un lan de porumb. La ]nceputul acestui an a fost condamnat la zece ani de ]nchisoare, cu executare. }ns[ ]n acest caz a\a ceva nu va fi posibil, pentru c[ autorul are doar 12 ani. (D[nu` Rotariu)

UTILE

Ada Macovei, mul`umit[ de echipa Inspectoratului

4,2766 lei

2,8952 lei

Ziua: 220C

Noaptea: 70C

Evenimentul de Botosani nr.1456  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you