Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

BMW intrat ]ntr-o c[ru`[

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 231 (1452) • Luni, 5 octombrie 2009 • 16 pagini

Paul Secrieru, numit subprefect de Boto\ani Schimbare la nivelul conducerii Institu`iei Prefectului. Paul Secrieru revine ]n aceast[ institu`ie, pe postul pe care l-a ocupat, pentru doar opt luni, Viorica Afr[sânei. Acesta a fost numit ]n func`ie

sâmb[t[, ]n \edin`a de Guvern, când guvernan`ii au luat decizii ]n bloc vizavi de schimbarea sau mobilitatea subprefec`ilor sus`inu`i de PSD.

Pagina 4

Viorel |erb[noiu:

„Ideea de a ]nchide localurile la ora 22.00 este benefic[” Cele mai multe infrac`iuni grave comise ]n jude`ul Boto\ani au la baz[ consumul peste m[sur[ de alcool. Aceste date sunt prezentate de reprezentan`ii Poli`iei. Poli`i\tii consider[ c[ nu ar fi o idee

rea ca barurile s[ se ]nchid[ la ora 22.00, ]ns[ recunosc c[ nu au nicio putere ]n a stabili orarul de func`ionare al agen`ilor economici.

Pagina 3

}nc[ un accident cu urm[ri grave din cauza neaten`iei copiilor. Afla`i pe biciclete, doi copii au intrat pe contrasens, din spatele unei c[ru`e, fiind la un pas de a-\i pierde via`a sub ro`ile unui BMW. Pagina 4

Spitale \i \coli cu activitatea paralizat[ Doar o treime din personalul medical boto\[nean va asigura activitatea, ast[zi, ]n unit[`ile spitalice\ti. Cadrele medicale au aderat la grev[ ]n propor`ie de 100%. La greva general[ de ast[zi vor lua parte \i cadrele didactice, ca \i alte categorii de bugetari, nemul`umi`i de proiectul Legii salariz[rii unice. Nici cei care se gândesc s[ ]\i pl[teasc[ ast[zi taxele \i impozitele nu au cum s[ o fac[. Func`ionarii publici de la direc`iile de finan`e sunt ]n grev[.

Pagina 5

Bani pu`ini din str[in[tate, dar speran`e mari Miliarde de lei Greut[`ile financiare care i-au izbit din plin pe boto\[nenii pleca`i la munc[ ]n str[in[tate ]i afecteaz[ direct pe cei r[ma\i ]n `ar[ \i care depindeau, ]ntr-o m[sur[ mai mare sau mai mic[, de sumele pe care primii le trimeteau „acas[”.

Pagina 16

investite inutil la Spitalul Jude`ean Camerele video instalate ]n spital, dar \i sistemul securizat de acces pe sec`ii sunt considerate inutile de actuala conducere a spitalului \i vor fi aruncate la gunoi. }n aceste sisteme de acces securizat au fost alocate peste 1,5 miliarde de lei de vechea conducere. La aceast[ sum[ se adaug[ alte câteva zeci de milioane de lei pentru montarea sistemului de supraveghere video ]n spital. Pagina 16


Eveniment 2

Luni, 5 octombrie 2009

EDITORIAL Jocul secund al politicii

Lucian ALECSA

Un om politic destul de galonat ]mi spunea mai zilele trecute c[ politica are dou[ fe`e; una vandabil[, de nuan`e populiste, \i alta de culise, care de fapt e cea autentic[, structurat[ pe idei „solide” ce ascunde de fapt adev[rata gândire a conducerii. Lucru acesta nu era greu de anticipat, toat[ lumea \tie c[-n politic[ una se gânde\te \i altceva se spune. Voi ]ncerca s[ decodific strategiile celor dou[ partide care pân[ mai ieri au compus Alian`a. Ambele \i-au urm[rit ceva interese de partid, altfel se putea ajunge la un compromis. S-o lu[m cu ]nceputul. Doctrinele total opuse, cât \i orgoliile liderilor celor dou[ tabere, d[deau drept incompatibil[ o alian`[ PSD-PDL. |i uite c[ s-a putut, \i asta datorit[ pre\edintelui Traian B[sescu, care tot invocând criza \i destabilitatea din `ar[ a ]ncercat imposibilul. }n cele din urm[ a reu\it, cu riscul de-a da na\tere unui guvern malformat. }ntrebarea: i-a convenit acest lucru? Cu siguran`[, ar fi putut g[si o alt[ solu`ie, de exemplu, ar fi mers pe mâna unui guvern minoritar, format din pedeli\ti, udemeri\ti, minorit[`i \i ceva fripturi\ti peneli\ti, cu care ar fi defilat timp de patru ani f[r[ asemenea sincope. Dar fiind ]ntr-o situa`ie de criz[, dumnealui s-a gândit s[ ]mpart[ e\ecurile guvern[rii cu cel mai mare partid de stânga, spre a-i putea ]nchide gura lui Mircea Geoan[, singurul contracandidat autentic pentru Cotroceni. Se pare c[ pesedi\tii au mirosit planul lui B[se, acceptându-l de dragul baronilor din teritoriu. Mircea Geoan[ era convins c[ ]n cazul ]n care nu ar fi acceptat osul guvern[rii ar fi fost lin\at de trupa de comando condus[ de Miron Mitrea. Cele dou[ partide chiar de-au trecut s[ ]mpart[ aceea\i pâine, au continuat s[ se urasc[ de moarte, numai c[ permanenta h[rc[teal[ \i r[bufnirile lor s-au repercutat ]n mod negativ asupra popula`iei, nivelul de trai a sc[zut v[zând cu ochii. De un an de zile, lini\te ]n `ar[ nu mai e, via`a românului se degradeaz[ pe zi ce trece. Mircea Geoan[ a recurs la o strategie cam contondent[, a trecut s[-\i loveasc[ din orice pozi`ie, chiar ]n v[zul lumii, colegii de guvernare, de parc[ ar fi continuat s[ fie ]n opozi`ie. Popula`ia l-a perceput ca atare, ]n sondaje aluneca vertiginos, a\a c[ Mircic[ s-a gândit s[ fie \i mai acid punându-\i \i pittbulii din pres[ s[-i sar[ la beregat[ lui B[se. Traian a fiert ce-a fiert ]n suc propriu, iar când a sim`it momentul potrivit, l-a aruncat pe prost[nac de la guvernare. Deh, `ara arde \i politicienii se hârjonesc pe nervii no\tri!

Femeie violat[ de doi tineri la R[d[u`i Prut O femeie din R[d[u`i Prut a trecut prin clipe de co\mar dup[ ce a fost victima unei fapte ]ngrozitoare, fiind batjocorit[ de doi tineri din sat, ]ntr-un lan de coceni, dup[ ce ace\tia au intrat cu for`a ]n locuin`a mamei victimei, \tiind c[ se afla singur[ acas[. Abominabila fapt[ a fost s[vâr\it[ de doi tineri, care au fost da`i deja pe mâna justi`iei, fiind aresta`i preventiv pentru 18 zile, acum riscând s[-\i petreac[ ani buni ]n spatele gratiilor pentru ce au f[cut. Agresiunea a avut loc ]n noaptea de joi spre vineri. |tiind c[ victima, A.N,. ]n vârst[ de 23 ani, se afla singur[ ]n locuin`a mamei sale, cei doi tineri, P. M., ]n vârst[ de 18 ani, \i B. A., ]n vârst[ de 17 ani, au pus la cale un plan ]nfior[tor. }n jurul orei 01.00, profitând de ora ]naintat[ din noapte, au intrat cu for`a ]n locuin`a unde se afla tân[ra. Ini`ial, A.N. s-a luptat cu agresorii, \i ]n cele din urm[ a reu\it s[ fug[ din cas[, sc[pând de cei doi. }ns[ a fost urm[rit[ \i ajuns[ de c[tre cei doi care, prin vio-

len`[, au imobilizat-o, ducând-o pe un câmp situat la aproximativ 300 de metri de locuin`a sa. Acolo, ]ntr-o glug[ de porumb, prin folosirea violen`ei \i amenin`ând-o pe femeie cu moartea, au violat-o. Pe rând, cei doi tineri au batjocorit-o, ]ntre`inut cu aceasta mai multe raporturi sexuale normale, orale dar \i anale. Dup[ ce au siluit-o, cei doi au l[sat-o pe femeie s[ plece, aceasta fugind ]n stare de \oc acas[, unde s-a refugiat. }ns[ a doua zi femeia a g[sit for`a s[ mearg[ la poli`ie, s[-i reclame pe cei doi. Vineri, ]n jurul orei 09.30, A. N. a reclamat poli`i\tilor din R[d[u`i Prut, c[ ]n noaptea precedent[ a fost victima unui viol, afirmând c[ P.M. \i B.A. au batjocorit-o. }n baza afirma`iilor victimei, cei doi suspec`i au fost identifica`i de c[tre poli`i\ti, ]ns[, cu ocazia audierilor, cei doi au negat ]n permanen`[ comiterea faptei, spunând anchetatorilor c[ la acea or[ s-ar fi aflat ]n alt[ parte. Cu toate acestea, ancheta a scos la iveal[ indicii clare care

au ar[tat c[ cei doi au s[vâr\it violul, judec[torul acceptând cererea procurorilor de arestare preventiv[. „}n urma probatoriului administrat ]n cauz[ de c[tre poli`i\tii boto\[neni, ]n cursul zilei de sâmb[t[, suspec`ii au fost prezenta`i Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Darabani cu propunere de sesizare a instan`ei de judecat[ ]n vederea arest[rii preventive. Propunerea poli`i\tilor a fost ]nsu\it[ de c[tre procurorul de caz, care a sesizat instan`a de judecat[, fa`[ de sus-

Tân[r ]n stare grav[ dup[ un accident la locul de munc[ Un tân[r angajat cu forme nelegale la o societate de transport de persoane din Boto\ani a fost transferat sâmb[t[ la Ia\i, ]n stare grav[, dup[ ce s-a accidentat ]n timp ce sp[la

un autobuz, alunecând de pe el. Accidentul de munc[ a avut loc vineri dup[-amiaz[. }n jurul orei 18.00, Vasilic[ C., ]n vârst[ de 27 ani, din comuna Cop[l[u, se afla ]n parcul auto

al societ[`ii de transport unde lucra la negru, \i ]n timp ce se afla urcat pe un autobuz pentru a-l sp[la, a alunecat \i a c[zut de la o ]n[l`ime de aproximativ trei metri. Din p[cate pentru

PUBLICITATE

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica - Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

pec`i fiind dispus[ m[sura arest[rii preventive pentru o perioad[ de 18 zile pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de viol \i violare de domiciliu”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de poli`ie Jude`ean Boto\ani. Dac[ vor fi g[si`i vinova`i de s[vâr\irea infrac`iunii de viol, cei doi tineri din R[d[u`i Prut risc[ s[ stea ]n ]nchisoare o perioad[ cuprins[ ]ntre cinci \i 18 ani. (D[nu` Rotariu)

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate intre ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le ! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!

el, a c[zut pe o por`iune de beton, lovindu-se puternic la cap. Martorii accidentului au chemat imediat o ambulan`[ care l-a transportat pe cel r[nit la Spitalul Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”. Vasilic[ C. a fost internat ]n cadrul sec`iei de Anestezie Terapie Intensiv[ ]ns[ pentru c[ starea sa s-a agravat, medicii boto\[neni au luat decizia transfer[rii sale la Clinica de Neurochirurgie Ia\i. „Pacientul a suferit un traumatism cranio-cerebral acut sever, ca urmare a unei c[z[turi de la ]n[l`ime. A fost internat pe reanimare, ]ns[ pentru c[ prezenta suspiciune de hematom intracranian a fost transferat la Ia\i”, a declarat un cadru medical al Unit[`ii de Primire a Urgen`elor. Pentru c[ este vorba de un eveniment deosebit de grav, poli`i\tii au deschis o anchet[ ]n acest caz, ]mpreun[ cu inspectorii de munc[. „Victima lucra la societatea respectiv[ de transport, f[r[ carte de munc[, de circa doi ani, fiind folosit la sp[latul autovehiculelor. }ntrucât au rezultat indicii de comitere a unui accident de munc[, au fost sesizate institu`iile competente, respectiv Parchetul de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani \i I.T.M. Boto\ani”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectatului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Luni, 5 octombrie 2009

3

Viorel |erb[noiu:

Accident „Ideea de a ]nchide provocat de localurile la ora 22.00 este un tân[r b[ut \i f[r[ benefic[” permis }ntr-o propor`ie covâr\itoare, majoritatea infrac`iunilor grave comise ]n jude`ul Boto\ani are la baz[ consumul peste m[sur[ de alcool. Aceste date sunt prezentate de reprezentan`ii Poli`iei, care afirm[ c[ cele mai multe agresiuni, omoruri sau alte infrac`iuni comise prin violen`[ au la baz[ consumul de alcool. Poli`i\tii consider[ c[ nu ar fi o idee rea ca barurile s[ se ]nchid[ la ora 22.00, ]ns[ recunosc c[ nu au nicio putere ]n a stabili orarul de func`ionare al acestor agen`i economici.

Este \tiut c[ acest fenomen social este des ]ntâlnit ]n mediul rural din jude`ul Boto\ani, ]ns[ treptat, lucrurile tind s[ se agraveze. De la an la an, num[rul infrac`iunilor grave continu[ c[ creasc[. Anual, ]n jude` au loc câteva sute de agresiuni, toate pe fondul consumului de alcool, majoritatea fiind intra-familiale. Mai grav este ]ns[ atunci când pumnii \i picioarele sunt ]nlocuite cu un cu`it sau cu un par. De la o b[taie pân[ la o crim[ nu mai este decât un pas. |i de cele mai multe ori, cel care cu o

sear[ ]nainte avea aburii alcoolului ]n cap, când se dezmetice\te constat[ c[ a s[vâr\it o fapt[ reprobabil[. „}n ultimele s[pt[mâni am ]nregistrat câteva infrac`iuni de omor, dar, dup[ cum s-a putut observa sunt intra-familiale, deci nu au la baz[ ni\te conflicte mocnite. Chiar m-am documentat, dac[ poli`ia \tia c[ exist[ o situa`ie de conflict. De exemplu, la cazul cu tat[-fiu, cu acel omor dup[ care fiul s-a spânzurat, sau ]n cazul cu acei doi tineri, de la Drac\ani. Bine]n`eles, ce am putut noi afla, familia ]l cuno\tea, i-a dat voie s[ discute cu acel b[iat, \i s-a ajuns unde s-a ajuns. Nu \tiu ]n ce m[sur[ poli`ia putea s[ previn[. Omorurile intr[ la categoria infrac`iunilor de mare risc. Noi avem o statistic[, \i am crescut, pentru c[ ]n dou[trei zile sunt câteva fapte. Dar noi acum vrem s[ vedem \i cauzele, \i complexitatea lor... Consumul de alcool e una din cauzele care duc la ceea ce se ]ntâmpl[. M[ refer aici \i la num[rul mare de agresiuni pe care le ]nregistr[m”, a declarat comisarul \ef Viorel |erb[noiu, inspectorul \ef al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Acesta a mai ad[ugat c[ o idee care a fost instituit[ de un fost \ef de IPJ, conform c[reia ]n mediul rural s[ fie ]nchise barurile dup[ ora 22.00 nu poate fi pus[ ]n practic[, pentru c[ poli`i\tii nu se pot implica ]n activitatea econo-

mic[ a unei firme. „Ideea de a ]nchide localurile la ora 22.00 este benefic[. Dar institu`ia poli`iei, nu poate s[ cear[ unei societ[`i sau unui spa`iu din acesta care ]\i desf[\oar[ activit[`i de alimenta`ie public[ s[ ]nchid[, pentru c[ autoriza`ia nu i-o d[ poli`ia. }n schimb, obliga`ia acelei societ[`i este s[-\i asigure, ]n incint[, o securitate minim[, dup[ care prin personalul angajat s[ respecte s[ nu serveasc[ minorii sau persoanele care sunt deja ]n stare v[dit[ de ebrietate. Acest fenomen ]l constat[m noi când mergem pe controale. Bine]n`eles, avem ]n aten`ie anumite spa`ii, anumite zone unde plec[m \i pe sesizarea cet[`eanului, c[ nu peste tot sunt ]nc[lc[ri ale legii. Am f[cut apel \i la cel care ]\i desf[\oar[ activitatea s[ concure la prevenirea eventualelor fapte nelegale”, a mai spus

Reprezentan`ii DSP verific[ starea cabinetelor medicale Cabinetele medicale de stat \i private, punctele sanitare, vor fi `inta unui control din partea Direc`iei de S[n[tate Public[. Evaluarea unit[`ilor medicale din jude` va ]ncepe de s[pt[mâna aceasta \i se va urm[ri dac[ aceste unit[`i ]ndeplinesc toate condi`iile pentru a func`iona. „La evaluare vor intra cabinete medicale ]n rela`ii cu casa de asigur[ri, cabinete medicale care lucreaz[ independent ]n sistem privat, unit[`i de tip ambulatoriu (policlinic[), unit[`ile cu paturi, implicit sanatorii, \i cabinetele medicilor stomatologi. Ultima ca-

tegoria unde vom face evaluarea ]mpreun[ cu cei de la casa de asigur[ri va viza farmaciile. Trebuie s[ avem o eviden`[ clar[, o baz[ de date, ca atunci când cei de la minister ne solicit[ date s[ fim preg[ti`i. Nu avem o tematic[ strict impus[, ci practic o evaluare a cabinetului privind amplasarea, dotarea, utilit[`ile, necesarul atât de personal, cât \i de medicamente, materiale sanitare \i a\a mai departe. Vrem s[ vedem care este starea lor”, a declarat Gheorghe Apetroaie, director medical ]n cadrul Direc`iei de

S[n[tate Public[. El sus`ine c[ pân[ acum evaluarea acestor cabinete s-a f[cut haotic \i ]ntâmpl[tor. Controlul nu va fi `intit, ci vor fi verificate toate unit[`ile sanitare existente ]n jude`. Directorul medical al DSP mai spune c[ ]n jude` sunt cabinete medicale care nu ]ndeplinesc condi`iile de func`ionare, ]ns[ func`ioneaz[. Potrivit sursei citate, ]n momentul de fa`[ exist[ a\a zise puncte sanitare care nici pe departe nu ]ndeplinesc condi`ii de func`ionare. (L[cr[mioara Lupa\cu)

|erb[noiu. Pe de alt[ parte, ]n aceast[ chestiune, s-a cerut ajutorul autorit[`ilor locale. „Pe raza jude`ului, la o analiz[ a agresiunilor care s-au petrecut, 80% sunt pe fondul consumului de alcool. |i nu e musai s[ consume ]ntr-un spa`iu de alimenta`ie public[, consum[ acas[. }\i invit[ rudele la un pahar de vin, dup[ care, dup[ dou[-trei ore, apare agresiunea. Ne deplas[m ]n comunele de pe raza jude`ului, facem o analiz[ statistic[, ne adres[m consilierilor locali, \i le explic[m c[ \i ei au un rol ]n comunitatea asta mic[. Sprijini`i poli`ia, exist[ un conflict ]n zona cutare afla`i, rela`iona`i cu oamenii, pentru c[ se cunosc ]ntre ei. La ]ntâlniri mai particip[ \i profesorii, pentru c[ \i ei au un rol ]n a educa popula`ia”, a mai spus inspectorul \ef al IPJ. (D[nu` Rotariu)

O adolescent[ din S[veni a ajuns vineri la spital dup[ ce autoturismul ]n care se afla a fost implicat ]ntr-un accident rutier. }n urma cercet[rilor efectuate de poli`i\ti, s-a stabilit c[ persoana aflat[ la volanul ma\inii implicate ]n accident nu de`inea permis de conducere \i, pe deasupra, mai \i b[use. }n jurul orei 19.30, ]n timp ce Ioan N., ]n vârst[ de 24 ani, din satul Borze\ti, comuna Ungureni, conducea un autoturism Dacia 1310, pe DJ 296 dinspre Mândre\ti spre Borze\ti, ]ntr-o curb[ la stânga, din cauza neadapt[rii vitezei la condi`iile de drum, a pierdut controlul vehiculului. Ma\ina a ie\it de pe drum, r[sturnându-se pe islazul din partea dreapt[ a drumului. }n urma accidentului, A.I., ]n vârst[ de 15 ani, din ora\ul S[veni, pasager[ pe bancheta din spate, a fost r[nit[ u\or, fiind transportat[ de o ambulan`[ la Spitalul de Pediatrie „Cuvioasa Parascheva” Boto\ani. „Pacienta ]n vârst[ de 15 ani a suferit un politraumatism prin accident rutier, cu leziuni minore la nivelul toracelui \i al membrelor. Mai mult era speriat[”, a declarat un ca-

dru medical. }n fa`a poli`i\tilor, \oferul ma\inii a recunoscut senin c[ nu are permis de conducere. }ns[ când l-au testat, de parc[ nu ar fi fost de ajuns c[ nu avea permis, lui Ioan N. i s-a stabilit \i o concentra`ie de 0,71 mg/l alcool pur ]n aerul expirat, fiindu-i recoltate probele biologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei. Acum Ioan N. va r[spunde ]n fa`a legii pentru ce a f[cut, alegându-se cu dosar penal. „Din cercet[rile efectuate s-a stabilit c[ N. Ioan nu posed[ permis de conducere de nicio categorie iar autoturismul pe care ]l conducea este proprietatea fratelui s[u. Fa`[ de conduc[torul auto au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de v[t[mare corporal[ din culp[, conducere a unui autovehicul pe drumurile publice f[r[ a poseda permis de conducere \i având o alcoolemie peste limita legal[”, a precizat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

S[rb[torit[ de familie \i comunitate la un secol de via`[ O femeie din satul Coste\ti, comuna R[chi`i, a marcat, la sfâr\itul s[pt[mânii, un secol de existen`[. Paraschiva Pachita Pancu (foto) este cea mai ]n vârst[ femeie din sat \i a dat, sâmb[t[, o petrecere cu prilejul ]mplinirii a 100 de ani. S[rb[torita a invitat la aniversarea de 100 de ani to`i copiii, dar \i aproape 40 de nepo`i \i str[nepo`i. Paraschiva Pachita Pancu s-a n[scut la 1 octombrie 1909, iar toat[ via`a sa \i-a dedicat-o familiei. V[duv[ de peste trei decenii, m[tu\a Pachita cum ]i spun apropia`ii - \i-a crescut cu responsabilitate nepo`ii \i str[nepo`ii, adu\i pe lume de cei cinci copii. Acum, la 100 de ani, acesteia ]i ]ntorc recuno\tin-

`a. „|i pentru mine, \i pentru familie, acest eveniment este unic. Pân[ acum, nu a avut nimeni curaj s[ prind[ vârsta asta. Ne bucur[m c[ ]n familie avem exemplu \i m[ bucur \i mai mult c[ acest exemplu l-a dat mama mea”, a declarat Gheorghe Pancu, fiul Pachi`ei Pancu, fost colonel de armat[. La cei 100 de ani ai s[i, b[trâna reu\e\te s[ se deplaseze singur[ \i s[ comunice u\or cu cei din jur. La aniversare, m[tu\a Pachi`a a avut onoarea de a sta ]n capul mesei al[turi de copii, preotul satului \i reprezentan`ii administra`iei locale, care au transmis aniversatei cele mai alese cuvinte de apreciere. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment 4

Luni, 5 octombrie 2009

BMW intrat ]ntr-o c[ru`[ Paul Secrieru, numit subprefect de Boto\ani

}nc[ un accident cu urm[ri grave din cauza neaten`iei copiilor. Afla`i pe biciclete, doi copii au intrat pe contrasens, din spatele unei c[ru`e, fiind la un pas de a-\i pierde via`a sub ro`ile unui BMW. Pentru a-i evita, \oferul bolidului a tras de volan intrând ]n atelajul de pe sensul opus al drumului. C[ru`a\ul se afl[ acum ]n stare grav[ ]n Spitalul Jude`ean. Un b[rbat din Cerchejeni, a ajuns ieri dup[ amiaz[ la spital cu r[ni grave dup[ ce c[ru`a ]n care se afla a fost izbit[ ]n plin de un BMW. Din câte se pare, accidentul a fost provocat de neglijen`a a doi copii. }n jurul orei 13.40, J.L., ]n vârst[ de 26 de ani, din Boto\ani, aflat la volanul ma\inii sale, circula pe raza localit[`ii Cerchejeni dinspre Boto\ani spre Suli`a. La ie\irea din localitate, când a ajuns ]n dreptul unei c[ru`e care circula pe contrasens, conform spuselor sale, doi copii i-au ie\it brusc din spatele c[ru`ei, obligându-l s[ fac[ o manevr[ brusc[ pentru a-i evita. }n acel moment, a intrat ]n plin ]n c[ru`[, b[rbatul care o conducea, C.M., fiind aruncat din co\ul faetonului. }n urma impactului cu asfaltul, c[ru`a\ul a fost grav r[nit, la fa`a locului fiind chemat[ o ambulan`[. So`ia acestuia era \i ea ]n c[ru`[ \i a povestit c[ BMW-ul a intrat ]n ei din cauza copiilor. „Am fost dup[ ap[, pentru c[ nu avem ap[

]n zon[, \i mergeam acas[. Au venit doi cu bicicleta din urm[, doi copii, ma\ina venea la deal, noi mergeam la vale \i ei din urma noastr[. |i \oferul s-a pierdut, nu \tiu ce a f[cut, dar uita`i urma acolo, a venit cu botul drept ]n roat[ \i dup[ aceea l-a rico\at cu spatele”, a declarat M.M., so`ia b[rbatului r[nit. |oferul BMW-ului a spus c[ a luat decizia de a intra ]n c[ru`[ pentru a nu accidenta copiii, riscul de a-i ucide fiind foarte mare. „Eu mergeam dinspre Boto\ani spre Suli`a, iar c[ru`a venea din sens opus. Brusc, cei doi copii afla`i pe biciclet[ au ie\it din spatele c[ru`ei, f[r[ s[ se asigure. Eu atunci nu am vrut s[ intru ]n ei, \i am tras de volan. Dac[ nu m[ feream, ]l luam cel pu`in pe unul ]n plin, iar pe cel[lalt ]l \tergeam. Dup[ accident au fugit, dar oamenii de aici ]i cunosc. Nu au mai mult de zece, unsprezece ani” a declarat \oferul BMW-

ului. Poli`i\tii din Blânde\ti au declarat c[ urmeaz[ s[ se stabileasc[ cu exactitate gradul de vinov[`ie al fiec[rei persoane implicate ]n accident. „Din primele cercet[ri se pare c[ \oferul a vrut s[ evite doi copii afla`i pe biciclet[, care i-au ap[rut ]n fa`[ \i a intrat frontal ]n c[ru`a care circula din sens opus. B[rbatul care se afla ]n c[ru`[ a fost r[nit, \i a fost preluat de o ambulan`[ \i dus la Boto\ani. Cei doi copii au fugit, ]ns[ sunt identifica`i \i urmeaz[ s[ fie audia`i p[rin`ii lor, ]n vederea tragerii la r[spundere. Colegii de la rutier[ urmeaz[ s[ stabileasc[ gradul de vinov[`ie a fiec[ruia”, a declarat un poli`ist ajuns la fa`a locului. B[rbatul r[nit a fost transportat la Spitalul Jude`ean de Urgen`e „Mavromati” unde a fost internat pentru a fi `inut sub supraveghere medical[. „Am preluat pacientul de la fa`a locului ]n stare stabil[ din punct de vedere hemodinamic. Prezenta un traumatism cranio-cerebral acut deschis, cu o plag[ zdrobit[ de aproape cinci centimetri la nivelul regiunii occipitale", a precizat Cristi Calimandriuc, asistent ]n cadrul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani. Poli`i\tii continu[ cercet[rile ]n acest caz. (D[nu` Rotariu)

Schimbare la nivelul conducerii Institu`iei Prefectului. Paul Secrieru revine ]n aceast[ institu`ie, pe postul pe care l-a ocupat, pentru doar opt luni, Viorica Afr[sânei. Acesta a fost numit ]n func`ie sâmb[t[, ]n \edin`a de Guvern, când guvernan`ii au luat decizii ]n bloc vizavi de schimbarea sau mobilitatea subprefec`ilor sus`inu`i de PSD. Paul Secrieru (foto) a luat astfel locul Vioric[i Afr[sinei, unul dintre subprefec`ii de Boto\ani sus`inu`i de PSD. Prin dou[ hot[râri de Guvern s-a decis ]n prim[ faz[ „]ncetarea exercit[rii temporare a func`iei publice de subprefect al jude`ului Boto\ani de c[tre Viorica Afr[sinei” \i ulterior „numirea lui Paul Secrieru ]n func`ia public[ de subprefect al jude`ului Boto\ani”. Astfel c[ Secrieru devine subprefect de Boto\ani din partea PD-L, ]n timp ce tat[l s[u, Dinu Secrie-

ru r[mâne liberal, f[când parte chiar din structurile decizionale ale PNL, \i anume Biroul Jude`ean Politic. Deocamdat[ nu se \tie care va fi soarta celui de-al doilea subprefect de Boto\ani, Paul Popa, care de asemenea a fost ajutat de PSD s[ accead[ pe aceast[ func`ie. }n ceea ce ]l prive\te pe Paul Secrieru, mi\carea Guvernului a fost cât se poate de simpl[ ]n condi`iile ]n care ]nc[ din legislatura trecut[ acesta a sus`inut examenul pentru a intra ]n

Corpul }nal`ilor Func`ionari Publici cu inten`ia clar[ de a ocupa func`ia de subprefect de Boto\ani, scoas[ la concurs la acea dat[. Paul Secrieru a mai lucrat ]n cadrul Institu`iei Prefectului Boto\ani, f[când parte din Cancelaria Prefectului, pe vremea primului mandat de prefect a lui Cristian Roman. }n cazul Vioric[i Afr[sinei nu s-a putut opera principiul mobilit[`ii ]nal`ilor func`ionari publici deoarece aceasta nu a apucat s[ dea examenul ]n acest sens. Concursul era programat pentru jum[tatea acestei luni, iar Afr[sinei avea toate pârghiile s[ se prezinte la concurs, dat fiind faptul c[ tocmai ]\i finalizase cursurile Institutului Na`ional de Administra`ie, cursuri obligatorii ]n acest caz. Viorica Afr[sinei a fost numit[ subprefect de Boto\ani ]n luna februarie 2009. Cel mai probabil, la finele acestei s[pt[mâni subprefectul Paul Secrieru va fi ]nvestit pe func`ie, dat fiind faptul c[ pân[ atunci prefectul Roman nu se va afla ]n jude`, ci al[turi de al`i \efi ai jude`ului ]n pelerinaj ]n ~ara Sfânt[. (Monica Aionesei)

Concedieri colective la E.ON Gaz Distribu`ie O nou[ concediere colectiv[ a fost anun`at[ Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM). Cei de la E.ON Gaz Distribu`ie vor renun`a la serviciile a o mie de angaja`i. Din cele declarate de Gabriela Vranciuc, purt[tor de cuvânt al AJOFM, de la nivel central a fost primit[ o notificare conform c[reia din cei 4.700 de salaria`i, o mie vor fi concedia`i. Motivul este restrângerea activit[`ii. „Pân[ la

acest moment nu \tim care va fi num[rul celor concedia`i la Boto\ani \i data de la care se vor ]n practic[ disponibiliz[rile. Nu \tim exact zonele care vor avea parte de concedieri colective. Cei disponibiliza`i vor fi deci\i ]n urma discu`iilor pe care reprezentan`ii E.ON le vor avea cu sindicatele. |tim sigur c[ ]n termen de 30 de zile vom cunoa\te num[rul \i zona de unde vor fi concedia`i angaja`ii”, a spus

Gabriela Vranciuc. Reprezentan`ii Agen`iei vor lua m[suri pentru acordarea de servicii de preconcediere c[tre angaja`i dar \i includerea acestora ]n cadrul unor m[suri active pentru a-\i g[si un alt loc de munc[. La sfâr\itul lunii martie a acestui an, companiile E.ON din domeniul gazelor naturale, inclusiv E.ON Gaz România (furnizare) aveau un num[r de 5.877 angaja`i. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment Luni, 5 octombrie 2009

5

Spitale \i \coli cu activitatea paralizat[ Doar o treime din personalul medical boto\[nean va asigura activitatea, ast[zi, ]n unit[`ile spitalice\ti. Cadrele medicale au aderat la greva ]n propor`ie de 100%.

cal (BNS), a men`ionat c[ preg[tirile intense se fac pentru mitingul de miercuri. „Deocamdat[, ne preg[tim de miting. Pân[ acum \tim c[ vom pleca cu un microbuz, dar ne mai mobiliz[m \i pentru un al doilea microbuz cu manifestan`i. Vineri, cei de la Sindicatul Ambulan`[, care sunt afilia`i la noi, au pichetat sediul institu`iei, aceasta fiind forma lor de protest. Membrii sindicatului din Casa de Asigur[ri de S[n[tate (CAS) nu \tiu dac[ vor participa sau nu la greva de o zi, liderul sindical fiind ]n concediu medical. Cei de la Cultur[ ]\i fac treaba ]n continuare”, a declarat Vasile Chiru. Preocuparea pentru organizarea \i participarea la mitingul de miercuri o are \i |tefan ~arc[, liderul CNSLR Fr[`ia. „Cei din s[n[tate nu au cum s[-\i ]ntrerup[ activitatea total, 30% din personalul stabilit de comun acord cu sindicatele \i conducerea unit[`ilor urmând s[ asigure urgen`ele medicale. Ceilal`i care sunt afilia`i la noi nu vor fi ]n grev[. Pentru mitingul de la Bucure\ti avem pân[ acum 65 de oameni care vor merge, \i cred c[ va mai fi nevoie \i de un microbuz”, a spus liderul CNSLR Fr[`ia.

La greva general[ de ast[zi vor lua parte \i cadrele didactice, ca \i alte categorii de bugetari, nemul`umi`i de proiectul Legii salariz[rii unice. Nici cei care se gândesc s[ ]\i pl[teasc[ ast[zi taxele \i impozitele nu au cum s[ o fac[. Func`ionarii publici din administra`ia local[ sunt ]n grev[.

DOAR URGEN~ELE VOR FI ASIGURATE }N SPITALE Lia Temciuc, liderul Sanitas ]n Spitalul Jude`ean, a declarat c[ ]n spitale vor fi rezolvate doar urgen`ele, celelalte cazuri fiind amânate pentru a doua zi. Singurul spital care nu va intra ]n grev[ este cel de la Podriga, acolo nefiind ]nscris niciun cadru medical ]n sindicat. Sindicali\tii din s[n[tate sunt nemul`umi`i de ]ncadrarea personalului medical ]n legea salariz[rii unice. De asemenea, ei cer stoparea disponibiliz[rilor ]n sistem \i acordarea sporurilor, primelor de stabilitatea \i a celui de-al 13lea salariu, drepturi acordate prin lege, dar care le-au fost luate pe fondul crizei. |i ]n policlinici, cabinetele vor fi ]nchise. Cornel Enache, managerul Spitalului Jude`ean, a declarat c[ avut o discu`ie pe tema protestelor cu liderii de sindicat. „Ei consider[ ]ntemeiat protestul \i spun c[ nu s-a respectat ]ncheierea unui contract pe ramur[. Eu le-am explicat c[ efortul salarial numai la Spitalul Jude`ean este mare astfel c[ nu ar mai trebui s[ fac[ grev[ ]n vecii vecilor, ]ns[ ei au ]n`eles c[ trebuie s[ se alinieze la celelalte sindicate. Greva este legal[, ]ns[ eu le-am explicat c[ mai mult de

atât ]n spital nu se poate face efort salarial, un efort de 84% din sumele pe care casa de asigur[ri le onoreaz[ lun[ de lun[”, a ad[ugat managerul spitalului. Cadrele medicale anun`[ c[ vor radicaliza protestele ]n cazul ]n care dolean`ele lor nu vor fi rezolvate.

}N |COLI, GREV{ DUP{ APARTENEN~A SINDICAL{ A CADRELOR DIDACTICE Printre cei care se vor bucura de greva general[ sunt elevii. Ei vor avea de ales: o zi de vacan`[ sau o zi la \coal[, dar f[r[ cursuri \i evalu[ri. Cadrele didactice afiliate la Liga Sindicatelor

din }nv[`[mânt (LSI) sunt cele decise s[ fac[ grev[ general[ azi. Din datele prezentate de Liviu Axinte, liderul LSI, peste 80% dintre membrii sindicali vor fi ]n grev[ general[. Din nefericire, cei mai bulversa`i de greva cadrelor didactice sunt elevii de la ciclul gimnazial \i cel liceal. Aici, fiecare elev depinde de apartenen`a sindical[ a fiec[rui cadru didactic cu care azi are ore. Dac[ membrii Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI) au decis s[ adere la greva general[ de o zi, cei de la Sindicatul }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP) vor fi ]n grev[ japonez[. Cei din urm[ vor intra la ore cu o banderol[ alb[ pe mân[ \i vor supraveghea elevii, f[r[ s[ asculte \i s[ predea materia. Sunt \i unit[`i \colare unde elevii au fost anun`a`i de ieri c[ azi nu vor face

nicio or[ \i s[ stea acas[. „}n unitate, toate cadrele didactice au optat pentru grev[ general[. Elevii au fost anun`a`i de azi (n.r. - vineri) c[ luni nu se fac ore \i s[ nu vin[ la \coal[. }n unitate vor fi prezen`i cei de la secretariat, internat, cantin[ dar \i un num[r mic de cadre didactice ce vor forma comitetul de grev[”, a spus Cristina Zamciuc, directorul adjunct al Colegiului Economic „Octav Onicescu”. La Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu”, Daniela Botezatu, directorul unit[`ii, a men`ionat c[ azi este un orar special. „Elevii vor veni numai la anumite ore, func`ie de apartenen`a sindical[ a cadrelor didactice. Le-au fost comunicate orele care se vor `ine luni. Aproximativ 10% dintre salaria`i nu au optat pentru grev[”, a men`io-

nat Daniela Botezatu. |i la |coala General[ Nr. 7 „Octav B[ncil[”, ziua de vineri a fost una dificil[ pentru preg[tirea orarului pentru luni. „La clasele primare este mult mai u\or de stabilit programul, ]n timp ce la gimnaziu depindem de decizia fiec[rui membru ]n parte”, a spus Doina Fostea, directorul unit[`ii.

AL~I BUGETARI SE PREG{TESC DE MITINGUL DIN CAPITAL{ Liderii celorlalte confedera`ii sindicale se preg[tesc pentru mitingul din Bucure\ti cu mai mult sârg decât pentru greva de azi. La mitingul din Capital[ se a\teapt[ mii de sindicali\ti din sistemul bugetar. Vasile Chiru, liderul Blocului Na`ional Sindi-

SED-LEX }NCHIDE GHI|EELE Boto\[nenii care se gândesc s[ mearg[ azi la direc`iile financiare pentru a pl[ti taxe \i impozite ar fi mai bine s[ amâne drumul. Andrei Paramanov, liderul Sed-Lex, a men`ionat c[ membrii sindicali sunt azi ]n grev[ general[. }n acest caz, func`ionarii publici afilia`i la acest sindicat ]nceteaz[ lucrul. To`i cei aproximativ 500 de membrii sindicali boto\[neni care fac parte din Alian`a Federativ[ a Sindicatelor Func`ionarilor Publici Sed-Lex, azi vor participa la ac`iunea de protest. „Luni este grev[ general[ de o zi, ]n care se vor asigura doar urgen`ele. Colegii no\tri nu vor lucra cu publicul, nu se vor ]ncasa pl[`i”, a declarat Andrei Paramanov. (L[cr[mioara Lupa\cu, Petronela Rotariu)

Angaja`ii Protec`iei Copilului nu mai protesteaz[ azi Angaja`ii din sistemul de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului, membri ai Sindicatului Impact din cadrul Cartel Alfa au renun`at s[ mai protesteze \i ast[zi, amânând ac`iunile pentru ziua de vineri, dac[ guvernan`ii nu le vor rezolva problema acord[rii salariilor restante. Acest lucru este motivat de faptul c[ pe plan local, vinerea trecut[, s-au acordat ni\te sume minime de supravie`uire, reprezentând ni\te restante sub forma unor drepturi salariale conform contractului colectiv de munc[, acestea fiind sistate ]nc[ de acum un an de zile. Este vorba despre masa cald[ \i refacerea ca-

pacit[`ii de munc[. Astfel c[ vineri, fiecare angajat a primit circa 600 de lei \i urmeaz[ ca miercuri s[ li se mai acorde ]nc[ 300 de lei. „Luni nu vom mai protesta ]n niciun fel pentru c[ ni s-au acordat pentru trei luni ni\te restan`e, a\a a decis Biroul Executiv al Sindicatului Impact. Se amân[ blocarea activit[`ii pentru vineri, 9 octombrie, pentru a da posibilitatea autorit[`ilor s[ aloce banii pentru salarii ]n \edin`a de Guvern din aceast[ s[pt[mân[”, a spus Marius Oro\anu, liderul Sindicatului Impact Boto\ani, la care sunt afilia`i to`i cei aproape 1.200 de salaria`i ai Direc`iei Generale de Asisten-

`[ Social[ \i Protec`ia Copilului. }n ceea ce prive\te CNS Cartel Alfa, unde tot Marius Oro\anu este lider pe plan local, acesta a precizat c[ ast[zi picheteaz[ Palatul Administrativ Federa`ia Na`ional[ a Sindicatelor din Administra`ie, membr[ a Cartel Alfa. „Pe 7 octombrie ]ns[, categoric vom fi la Bucure\ti la miting ]n jur de 55-60 de persoane pentru a protesta. Vor fi persoane din ]nv[`[mânt, asisten`[ social[, s[n[tate, agricultur[, poli`i\ti. Culmea este c[ avem mai multe solicit[ri decât locuri”, a mai precizat Oro\anu. (Monica Aionesei)

- Danseeeeez. Pentru tine danseeez, danseeez...


Auto 6

Luni, 5 octombrie 2009

PX-MiEV \i i-MiEV CARGO, dou[ concepte realizate de Mitsubishi Mitsubishi va prezenta la Tokyo 16 modele dintre care dou[ noi concepte, unul electric \i un nou hibrid. Mitsubishi pl[nuie\te s[ rup[ gura târgului la Salonul Auto de la Tokyo, din octombrie, anul acesta. }n acest sens, produc[torul japonez va prezenta nu mai pu`in de 16 modele. Dou[ dintre acestea sunt Concept PX-MiEV \i i-MiEV CARGO. Trecând peste aspectul ecologic al celor dou[ ma\ini, acestea reprezint[ ni\te segmente diferite \i totodat[ aparte ale pie`ei auto. Conceptul PX-MiEV este un hibrid plug-in, care beneficiaz[ de cel mai nou sistem inteligent de control al trac`iunii integrale, S-AWC (Super All Wheel Control). Puntea fa`[ \i cea spate sunt conectate la cate un motor \i primesc 82 CP \i un cuplu motor de 200 Nm. Motorul de 1,6

PX-MIEV

litri, alimentat cu benzin[, pune \i el la dispozi`ie 116 CP \i un cuplu de 125 Nm. Sistemul de regenerare al bateriilor prin colectarea energiei rezultate la frânare, ]mbun[t[-

`e\te de asemenea performan`ele ma\inii. Astfel, cifrele declarate de Mitsubishi arat[ extrem de promi`[tor: 50 km parcur\i cu un singur litru de benzin[, sau un consum general de

numai 2 litri la 100 km. Conceptul PX-MiEV poate fi re]nc[rcat prin cuplarea la o priz[ normal[, casnic[. Ma\ina care are patru locuri, m[soar[ 4,5 metri lungime, 1,8 metri l[`ime \i 1,66 metri ]n[l`ime, cu un ampatament de 2,6 metri. Exteriorul seam[n[ mult cu cel al modelului Outlander, despre care se speculeaz[ c[ a pus la dispozi`ie platforma pentru construirea noului model. Interiorul este sofisticat \i beneficiaz[ o tapi`erie care dezactiveaz[ to`i factorii alergeni, un bord luminat cu LED-uri, care se reg[sesc \i ]n tapi`eriile portierelor. i-MiEV CARGO are dou[ locuri \i este bazat pe platforma deja cunoscutului i-Miev. Ma\ina, care este destinat[ transportului, aduce o premier[ de configura`ii interioare care

fac posibil ca spa`iul ob`inut s[ primeasc[ diferite destina`ii, ]n func`ie de necesit[`i. Spatele cu form[ de cub face ca fiecare centimetru p[trat s[ fie folosibil.

Motorul electric, care ac`ioneaz[ ro`ile spate, dispune de o putere de 64 CP \i un cuplu motor de 180 Nm. Autonomia acestui model electric este de 160 km. „

I-MIEV CARGO

Twingo RS 133 Cup de la Renault Subaru vine la Tokyo cu Hybrid Tourer Concept Subaru s-a hot[rât s[ vin[ cu o surpriz[ la Salonul Auto de la Tokyo, programat la sfâr\itul lui octombrie. Japonezii au publicat primele imagini \i informa`ii oficiale despre noul Hybrid Tourer Concept, un prototip care prezint[ u\i de tip gullwing \i nout[`i tehnice de invidiat pentru concuren`ii existen`i pe pia`a modelelor hibride. }n primul rând, Subaru nu renun`[ la motorul cu cilindri orizontali opu\i sau la sistemul de trac`iune integral[. Mai mult, japonezii au construit un tren de rulare cu un motor de 2.0 litri turbo cu injec`ie direct[ \i dou[ motoare electrice, fiecare dintre ele situat pe un ax al ma\inii, toate acestea având la baz[ o baterie foarte performant[ pe

litium-ion. La pornire, puterea conceptului Hybrid Tourer este furnizat[ de motorul electric de 27 cai putere situat pe puntea spate iar accelera`ia este asigurat[ de puterea motorului boxer. Al doilea motor electric, cel situat pe axul din fa`[ al vehiculului, care beneficiaz[ de o putere de 13 cai putere, se va ocupa de ]nc[rcarea bateriei pe litium-ion \i va aduce un plus de putere la urcu\uri. Un alt element de senza`ie scos la iveal[ de Subaru pe noul Hybrid Tourer Concept este sistemul EyeSight +, care func`ioneaz[ pe baza tehnologiei stereo video \i avertizeaz[ \oferul de obstacolele pe care le ]ntâlne\te ]n drumul s[u. „

Destinat performan`elor sportive \i transmiterii acestora c[tre cei din habitaclu, noul Twingo RS 133 Cup renun`[ la instala`ia de climatizare, farurile automate, geamurile ]nchise la culoare, pân[ \i la bancheta spate rabatabil[ frac`ionat, care a fost ]nlocuit[ cu una dintr-o singur[ bucat[. }n timp ce nu este deloc luxos, Cup prezint[ o suspensie rigid[, sport, cu un r[spuns re-

vizuit din partea amortizoarelor \i arcuri cu 10% mai tari. Alte ]mbun[t[`iri sunt reducerea gardei la sol cu 4 mm mai jos decât standardul Renaultsport, jante din aluminiu ]n culoarea antracitului, de 17 inci, „]nc[l`ate” cu pneuri Continental Sport Contact3 195/40. Ca s[ nu piard[ complet din vedere latura stilistic[ a ma\i-

nii, Renault ofer[ pachetul „Alb \i Negru”, ]n valoare de 165 Euro, care include un exterior vopsit Glacier White cu atingeri negre \i glossy ale oglinzilor, spoilerului spate \i celui fa`[. }n completare se pot comanda jantele Gloss black 17" ]n valoare de 192 Euro. Puterea este asigurat[ de un motor de 1,6 litri, cu patru cilindri, care dispune de 133 CP \i genereaz[ un cuplu motor de

160 Nm. Datele oficiale privind performan`ele nu au fost ]nc[ dezv[luite, ]ns[ se a\teapt[ la o accelera`ie 0-100 km/h de 8,7 secunde \i o vitez[ maxim[ de 210 km/h. Pre`ul micului bolid este de aproximativ 13.000 Euro (depinde de la `ar[ la `ar[), iar ma\ina va fi disponibil[ ]n showroom-uri ]ncepând cu luna noiembrie. „

Noul supercar BMW M1 va fi lansat pe pia`[ ]n 2012 Potrivit publicatiei Edmunds Straightline, BMW M1 va fi disponibil ]n anul 2012, ca un hibrid plug-in cu un motor turbo-diesel cu trei cilindri extras din conceptul BMW, EfficientDynamics. M1 va avea de luptat pentru suprema`ia ]n acest segment de pia`[ cu modelele derivate din Audi R8 \i Mercedes SLS AMG. }n discordan`[ cu cele dou[

competitoare, M1 va fi un hibrid \i nu un vehicul full-electric. }n afara motorului cu trei cilindri, M1 va dispune de dou[ motoare electrice având la dispozi`ie o putere total[ de 356 CP \i o accelera`ie de la 0100 km/h de numai 4,8 secunde, doar pu`in sub performan`ele anun`ate de SLS Electric. Viteza maxim[, limitat[ electronic este de 255 km/h. „

Pagin[ editat[ de Aurora Dimitriu


Sport Luni, 5 octombrie 2009

Aventura lui Bonetti la Dinamo a luat sfâr\it Telenovela Dario Bonetti a luat, aparent, sfâr\it. Tehnicianul a fost demis de pre\edintele Consiliului de Administra`ie al clubului Dinamo, Nicolae Badea, la mai pu`in de 24 de ore dup[ ce tot acesta ]l reconfirmase ]n func`ie. Planul lui Cristi Borcea \i Vasile Turcu de a-l face pe italian s[ plece din |tefan cel Mare a avut ]n cele din urm[ succes. Cei doi ac`ionari nu au reu\it s[ ]l determine pe Badea s[ ]l concedieze pe Bonetti, ]ns[ italianul \i-a „semnat“ singur demisia când a f[cut glume despre statura lui Vasile Turcu. „Discursul domnului Bonetti a dep[\it spectrul profesional, cu referiri personale, din p[cate unele dintre el impardonabile, atunci când ne referim la aspectul fizic al „combatan`ilor“„, a declarat Badea, pentru ProSport. Badea a anun`at c[ Ion Marin este antrenorul principal al lui Dinamo ]ncepând de sâmb[t[ sear[ \i a men`ionat c[ juc[torii nu sunt prea mul`umi`i de aceast[ schimbare. „Printre juc[tori n-am v[zut fe`e fericite. Ei trebuie s[ ]n`elea-

g[ c[ trebuie s[-\i continue procesul individual de performan`[, cât \i al echipei“, a mai spus oficialul dinamovist. Badea a ad[ugat pentru Mediafax c[ nu are ce s[-i repro\eze lui Bonetti din punct de vedere profesional. „Profesional nu pot s[ ]i imput nimic, Bonetti s-a angajat la o munc[ dificil[, cu multe necunoscute, a trecut prin perioada de preg[tire, care nu a fost pozitiv[, a reu\it s[ o dep[\easc[ cu ajutorul staff-ului tehnic \i al juc[torilor. Am trecut dintr-o faz[ cu insatisfac`ii ]ntr-o perioad[ ]n care rezultatele au fost fluctuante, care nu erau ]ns[ de natur[ s[ ]ntrerup[ munca lui. Cred c[ lucrurile care au fost spuse ]n planul raporturilor interpersonale le consider impardanobile, de neacceptat ]n rela`ia cu ac`ionarii“, a sile Turcu, dar reconfirmat declarat Badea. ]n postura de tehnician al echipei de pre\edintele DARIO BONETTI: Consiliului de Administra`ie de la Dinamo, Nico„BORCEA ESTE lae Badea, Dario Bonetti a UN NIMENI” reac`ionat dur la criticile Dat afar[, vineri, de ac- aduse de Borcea. Italianul a `ionarii Cristi Borcea \i Va- spus c[ acesta este un ni-

Chivu, criticat dup[ meciul cu Udinesse Funda\ul român Cristian Chivu a fost criticat de presa italian[ dup[ meciul pe care echipa sa, Internazionale Milano, l-a câ\tigat, sâmb[t[, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, ]n fa`a forma`iei Udinese, ]n etapa a VII-a din Serie A. „Chivu l-a scos din ofsaid pe Di Natale la golul marcat de oaspe`i \i a avut mult de suferit pe partea sa la ac`iunile ini`iate de Sanchez“, a scris site-ul ilgiornaledelfriuli.net, care l-a notat pe interna`ionalul român cu 5, cea mai mic[ not[ dintre juc[torii campioanei Italiei. Agen`ia Datasport i-a acordat nota 5,5 lui Chivu. „Românul a fost extrem de nervos \i a gre\it multe baloane. A urcat ]n ofensiv[, dar centr[rile sale nu au fost deloc precise“, a scris sursa citat[. „Chivu a comis o eroare grav[ la golul marcat de Di Natale. }n rest nu a f[cut o partid[ deosebit[“, a scris site-ul calciomercato.it. 

meni, c[ este marioneta fra`ilor Becali \i c[ nu se pricepe la fotbal. „Borcea ]ncearca s[ scape de mine de mai mult[ vreme. }i transmit c[, ce declar[ el despre mine, ]mi intr[ pe o ureche \i ]mi iese pe cealalt[. Pentru mine Borcea este un ni-

meni! Crede c[ dac[ bagi bani ]n echip[, po`i s[ \i faci ce vrei cu ea. Nic[ieri ]n lume nu este a\a. Nici m[car suporter nu pot s[-l numesc pe Borcea, fiindc[ e clar c[ nu vrea binele lui Dinamo“, a declarat Bonetti. 

Rio de Janeiro va g[zdui Jocurile Olimpice din 2016 Ora\ul brazilian Rio de Janeiro a primit organizarea Jocurilor Olimpice din 2016. Rio de Janeiro a dat peste cap toate calculele hârtiei, speciali\tii v[zând ora\ul Chicago drept mare favorit pentru organizarea Olimpiadei de peste \apte ani. Rio de Janeiro a fost sus`inut, printre al`ii, de fostul mare fotbalist brazilian Pele \i a câ\tigat o disput[ ]n patru la care au mai participat

7

Sorana Cârstea a fost eliminat[ ]n primul tur al turneului de la Beijing Românca Sorana Cârstea a fost ]nvins[, ieri, de rusoaica Vera Zvonareva, cap de serie num[rul 7, scor 2-6, 2-6, ]ntr-un meci din man\a inaugural[ a turneului de la Beijing, dotat cu premii ]n valoare de 4.500.000 de dolari, informeaz[ site-ul oficial al competi`iei. Pentru prezen`a ]n primul tur, românca va primi un cec ]n valoare de 10.340 de dolari \i 5 puncte WTA. Sorana Cârstea este prezent[ \i pe tabloul de dublu unde face pereche cu indianca Sania Mirza \i va ]ntâlni cuplul Agnes Szavay (Ungaria)/Roberta Vinci (Italia). }n turneul de la Beijing rezervat b[ie`ilor, Victor H[nescu va disputa meciul din primul tur ]n compania sârbului Novak Djokovic, cap de serie num[rul 2. La dublu, H[nescu va face pereche cu Rogier Wassen (Olanda) \i va ]ntâlni ]n primul tur cuplul rus Nikolai Davidenko/Igor Kunitsin. 

Chicago, Madrid \i Tokyo. Ora\ul brazilian va deveni primul din America de Sud care prime\te organizarea unei edi`ii a Jocurilor Olimpice, Rio de Janeiro propunând un buget de 14,4 miliarde de dolari pentru organizarea competi`iei din 2016. Urm[toarea edi`ie a Jocurilor Olimpice, cea din 2012, va fi organizat[ de capitala Angliei, Londra. 

Vettel continu[ s[ spere la titlu Pilotul german al echipei Red Bull, Sebastian Vettel, continu[ s[ spere la cucerirea titlului mondial, dup[ victoria ob`inut[, ieri, ]n Marele premiu de Formula 1 al Japoniei, ]n urma c[reia a redus distan`a de la 25 la 16 puncte fa`[ de liderul clasamentului, Jenson Button, de la Brawn GP. Vettel a acumulat 69 de puncte dup[ a treia victorie o`inut[ ]n acest sezon, apropiindu-se la dou[ puncte de Rubens Barrichello, locul doi ]n clasamentul constructorilor. Button, cu 85 de puncte, continu[ s[ conduc[ ]n clasamentul pilo`ilor. Dup[ ce grila de strat a fost bulversat[ de accidentele petrecute sâmb[t[, ]n calific[rile

MP Japoniei, \i de penaliz[rile dictate de comisarii FIA, cursa de duminic[ a fost una pu`in spectaculoas[. Vettel s-a impus categoric la Suzuka, conducând din primul pân[-n ultimul tur. El a plecat exploziv de pe prima pozi`ia a grilei, iar Trulli, clasat al doilea la start, a fost dep[\it de pilotul din spatele s[u, Lewis Hamilton. Grupul acestor trei pilo`i s-a distan`at de restul plutonului \i \i-a disputat podiumul. Pozi`ia lui Vettel a fost de neatins, atfel c[ lupta s-a dat pentru locul doi, ]ntre Hamilton \i Trulli, câ\tig de cauz[ având italianul, care l-a dep[\it pe campionul mondial entitre dup[ a doua intrare la boxe. 


Social-administrativ 8

Luni, 5 octombrie 2009

Comas[rile din ]nv[`[mânt, analizate caz cu caz M[surile de reorganizare a re`elei \colare a anului 2009-2010, de\i sunt gândite teoretic s[ eficientizeze sistemul de ]nv[`[mânt, pot avea efecte nefaste asupra copiilor cu vârste \colare. Planul de m[suri cuprinde desfiin`area de gr[dini`e \i \coli din jude`, ]n zone ]n care num[rul de copii de vârst[ \colar[ a sc[zut, \i comasarea unor unit[`i de ]nv[`[mânt. Din p[cate, aceast[ reorganizare a ]nv[`[mântului boto\[nean ar putea da curs abandonului \colar.

Fosta conducere a Inspectoratului |colar Jude`ean a decis punerea ]n aplicare a planului de eficientizare a sistemului de ]nv[`[mânt. Printre m[surile luate a fost \i comasarea unit[`ilor \colare care au un num[r prea mic de elevi. Astfel, din dou[ \coli sau din trei, depinde de situa`ie, s-a f[cut una singur[. Nemul`umirile cadrelor didactice dar \i a autorit[`ilor locale cu privire la comas[rile decise de Ada Macovei, fostul inspector \colar general al I|J, au ajuns \i ]n aten`ia prefectului Cristian Roman. Dup[ ce a f[cut publice rezultatele unor anchete desf[\urate ]n jude`, o adres[ cu privire la cele constate a ajuns \i pe masa actualului inspector \colar general Horia Negrescu. Acesta a men`ionat c[ va studia fiecare caz ]n parte din lista trimis[ de prefect, dar nu crede c[ este vorba de ilegalit[`i ]n cazul comas[rilor ce au avut loc. „La asta lucrez

acum, studiez toate cazurile \i o s[ formul[m r[spuns. Re`eaua \coal[ se organizeaz[ ]n fiecare an pentru c[ exist[ fluctua`ii ]n num[rul de elevi. Legea prevede 200 de copii ]ntr-o \coal[ \i 100 ]n gr[dini`[. Se ]ntâmpl[ s[ scad[ sub acest efectiv sau s[ creasc[. }n fiecare an se reorganizeaz[, structura care este acum stabilit[ ]n principiu acum nu poate fi modificat[ pentru c[ ea este deja legiferat[ la nivel de Minister \i r[mâne ]n`epenit[, dar e valabil[ pentru un an. Unde ar fi vorba de ceva ilegal sigur c[ trebuie intrat ]n legalitate. Din ce am v[zut pân[ acum, nu pot s[ spun dac[ ar fi aceast[ ]nc[lcare. Singurul lucru care ar putea fi adus ]n discu`ie ar fi cel de oportunitate, nu de ilegalitate. Niciodat[ nu o s[ fie toat[ lumea mul`umit[ cu o decizie central[. De aceea se dore\te descentralizarea, pentru c[ la nivel central vin ni\te criterii,

tragi cu fier[str[ul \i nu `ii cont de toate datele concrete locale”, a declarat inspectorul \colar general. Acesta a men`ionat c[ ra`iunea pentru care s-au f[cut comas[rile, unele \i din cele contestate la aceast[ dat[, a fost economia bugetar[. La \coala Tulbureni, \coal[ cu clase ]n regim simultan, este posibil[ revenirea asupra deciziei de ]nv[`[mânt simul-

Actorii Teatrului „Mihai Sec`ii de votare la Festivalul speciale intercalate Eminescu“, Comediei Române\ti

|ase ordine ale prefectului au fost emise odat[ cu declan\area calendarului pentru alegerile preziden`iale din data de 22 noiembrie 2009. S-a intrat ]n linie dreapt[ pentru preg[tirea alegerilor pentru \efia statului, ]nc[ de pe 28 septembrie, pân[ ]n prezent fiind emise o serie de ordine ale prefectului pentru constituirea Comisiei tehnice jude`ene, pentru constituirea Grupului auxiliar de lucru de pe lâng[ comisia tehnic[ jude`ean[, aprobarea programului calendaristic propriu, aprobarea personalului auxiliar, a statisticienilor de pe lâng[ Biroul Electoral Jude`ean \i a atribu`iilor acestora \i numerotarea sec`iilor de votare care intr[ ]n vigoare ]n data de 6 octombrie 2009. „Vreau s[ punctez un am[nunt, \i anume c[ sec`iile de votare speciale vor fi intercalate, nu vor mai fi la coada listelor cu sec`ii de votare, de exemplu dup[ cele 86 de sec-

`ii de votare ale Boto\aniului va veni a 87- a, care va fi sec`ie special[, la fel dup[ fiecare comun[”, a spus prefectul Cristian Roman. Au fost transmise c[tre Ministerul Administra`iei \i Internelor loca`iile sec`iilor de votare speciale, ]n vederea emiterii hot[rârii de guvern, s-au solicitat primarilor dispozi`iile privind delimitarea sec`iilor de votare, a ]nceput centralizarea sec`iilor de votare potrivit formularelor solicitate de Autoritatea Electoral[ Permanent[ \i de asemenea s-a ]ntocmit necesarul de materiale, ]n vederea organiz[rii \i desf[\ur[rii ]n bune condi`iuni a alegerii Pre\edintelui României, ]n data de 22 noiembrie 2009. Circa 2,4 milioane de lei vor costa la nivelul jude`ului Boto\ani preg[tirea \i organizarea alegerilor preziden`iale. Biroul Electoral Jude`ean se va constitui cu 45 de zile ]nainte de scrutinul electoral. (Monica Aionesei)

De ast[zi \i pân[ pe 8 octombrie, actorii Teatrului „Mihai Eminescu“ se vor afla la Gala`i pentru a participa la edi`ia din acest an a Festivalului Comediei Române\ti. Cu spectacolul „Ultimul Suto”, ]n regia lui Alexandru Vasilache \i mi\carea scenic[ de Victoria Bucun, se va face remarcat Teatrul Mihai Eminescu la Festivalul de la Gala`i. „Este onorant pentru noi s[ particip[m la acest festival, am mai fost prezen`i cu spectacolul „Ivan Turbinc[”, „Suflete moarte” \i iat[ c[ \i

anul acesta vom participa. Plec[m la acest festival cu siguran`a c[ imaginea Teatrului, a comunit[`ii boto\[nene va fi reprezentat[ cu cinste. Este un moment important \i pentru istoria teatrului pentru c[ noi am ]nceput ]n mare for`[ activitatea anul acesta, de\i ]n situa`ie de criz[, cu probleme foarte mari financiare, am reu\it s[ organiz[m Zilele Teatrului, premiere, spectacole ]n aer liber”, a declarat Volin Costin, directorul artistic al Teatrului Mihai Eminescu Boto\ani. (M. Aionesei)

tan. Horia Negrescu sus`ine c[ la ora actual[ 31 de elevi de clasa I \i a III-a ]nva`[ ]ntro sal[ de clas[. Dac[ Ministerul Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI) ]\i va da avizul, posibil ca cele 31 de suflete s[ se ]nghesuie ]n continuare ]ntr-o camer[. „Noi am trimis o adres[ la Minister care s[ ne aprobe ]nfiin`area unei clase, chiar dac[ efectivul

este mai mic decât cel prev[zut legal. Minimul de elevi prev[zut de lege pentru a func`iona o clas[ este de 15, ]n timp ce la Tulbureni mai lipe\te un copil sau doi pentru minimul legal. Prin justific[ri ]ntemeiate la Minister este posibil s[ ob`inem acest[ aprobare”, a spus Horia Negrescu. (Petronela Rotariu)

Au sc[pat, câteva zile, de judecata colegilor de partid Excluderea a ]nc[ doi liberali din rândul organiza`iei jude`ene PNL Boto\ani a fost amânat[ din cauza c[ pre\edintele partidului nu s-a aflat ]n jude`. Dup[ ce, miercurea trecut[, a avut loc Biroul Politic Jude`ean al PNL, prin care sau votat propunerile de excludere a doi consilieri jude`eni, Ioan Ciobanu \i Petru Nechita, ieri fusese convocat[ Delega`ia Permanent[ a PNL Boto\ani care are, conform statutului partidului, capacitatea de a decide astfel de ac`iuni. Cert este c[ cel pu`in pentru câteva zile, Ioan Ciobanu \i Petru Nechita r[mân liberali, pentru c[ \edin`a Delega`iei Permanente

nu s-a mai `inut, pe motiv c[ pre\edintele PNL Boto\ani, deputatul Florin ~urcanu, a onorat invita`ia organiza`iei jude`ene PNL Bac[u de a fi prezent ieri la conferin`a jude`ean[ pentru alegerea unui nou pre\edinte. „Sunt la Bac[u acum, la conferin`a jude`ean[. Delega`ia Permanent[ va fi convocat[ pentru s[pt[mâna viitoare”, a spus ~urcanu. Cei doi consilieri jude`eni au intrat ]n vizorul excluderilor dup[ ce, miercuri, au absentat de la \edin`a Consiliului Jude`ean, când era nevoie de votul lor pentru a schimba vicepre\edintele democrat-liberal Cristian Achi`ei. (M. Aionesei)

Amenzile nepl[tite, transformate ]n munc[ ]n folosul comunit[`ii Contravenien`ii insolvabili sau r[u platnici vor fi obliga`i s[ presteze, ]ncepând cu 1 octombrie, munc[ ]n folosul comunit[`ii. Sanc`iunea prest[rii unei activit[`i ]n folosul comunit[`ii se va pune ]n executare de c[tre prima instan`[ de judecat[ prin emiterea unui mandat de executare. O copie de pe dispozitivul hot[rârii, ]nso`it[ de mandatul de executare, va fi comunicat[ primarului unit[`ii administrativ-teritoriale \i unit[`ii de poli`ie ]n a c[ror raz[ teritorial[ ]\i are domiciliul sau re\edin`a contravenientul. Potrivit reprezentan`ilor Poli`iei Comunitare, numai ]n anul 2008, sanc`iunea avertismentului a fost aplicat[ ]n cazul a 5.116 persoane care au s[vâr\it fapte antiso-

ciale de un pericol social redus \i care erau minori, elevi, studen`i sau sufereau de diverse boli. }n acela\i timp, au fost aplicate 3.860 amenzi contraven`ionale, din care 1.312 contraven`ii pentru ]nc[lcarea unor norme de convie`uire social[, a ordinii \i lini\tii publice \i 51 pentru fapte privind protejarea popula`iei ]mpotriva unor activit[`i comerciale ilicite. O parte dintre ace\ti contravenien`i au achitat amenzile ce le-au fost aplicate, al`ii ]ns[ nu au f[cut acest lucru, iar procesele verbale au fost ]naintate la Direc`ia de Impozite \i Taxe Locale Boto\ani, ori la prim[riile de la locul de domiciliu al persoanelor ]n cauz[. Datorit[ insolvabilit[`ii unor contravenien`i sau chiar a

relei credin`e manifestat[ de ace\tia, multe amenzi nu sunt achitate \i nici organele fiscale nu pot proceda la executarea silit[ a debitelor respective. Prin noile modific[ri, contravenientul r[u platnic este obligat la munc[ ]n folosul comunit[`ii f[r[ a i se mai cere acordul ]n acest sens. „Avem suficiente astfel de cazuri \i ]n acest an. Din p[cate, amenda nu este pentru unii un mijloc coercitiv eficient. Sper[m ca prin introducerea obligativit[`ii efectu[rii muncii ]n folosul comunit[`ii pentru r[u platnici s[ descuraj[m contravenien`ii s[ se situeze ]n afara limitelor legii”, a declarat directorul adjunct al Poli`iei Comunitare Ioan Onu`u. (L. Lupa\cu)


Social-administrativ Luni, 5 octombrie 2009

O nou[ debarasare de electrocasnice vechi, ]n mediul rural Ast[zi, ]n jude`ul Boto\ani, mai precis ]n mediul rural, se va desf[\ura o nou[ campanie „Marea debarasare”. Conform tratatului de aderare a României la Uniunea European[, `ara noastr[ \i-a luat angajamente ferme de gestionare ra`ional[ a depozit[rii de\eurilor de echipamente electrice \i electronice(DEEE) pentru a fi reciclate \i valorificate ]n mod corespunz[tor, ]n vederea protej[rii mediului. Directiva Comisiei Europene impune ca `inta de colectare pe anul 2009 s[ fie de 4 kg/DEEE/ locuitor/an. }n seria campaniilor „Marea debarasare”, ini`iat[ de Ministerul Mediului ]n anul 2007, ast[zi, SC Ecorec Recycling SRL va derula, ]n jude`ul Boto\ani, o nou[ ac`iune de colectare a de\eurilor de echipamente electrice \i electronice ]n mediul rural. Traseul stabilit este urm[torul: Cop[l[u – Co\ula – Criste\ti - Curte\ti – St[uceni – Blânde\ti – Suli`a – Lunca – Hlipiceni – R[useni – Todireni – Albe\ti. „Este cea de-a patra cam-

panie de acest gen care se desf[\oar[ ]n mediul rural ]n anul 2009. Rezultatele per campanie au fost similare pentru anii 2008 \i 2009. Astfel, dac[ ]n campania din mediu rural din decembrie 2008 s-au colectat peste 3 tone de DEEE, ]n cele 3 campanii din 2009 s-au colectat peste 10 tone DEEE”, a declarat Sorin Grindei, directorul coordo-

nator al Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani. Cet[`enii din comunele nominalizate se pot debarasa de de\eurile de echipamente electrice \i electronice uzate sau defecte, cum ar fi televizor, aparat de radio, pick-up, frigider, congelator, ma\in[ de sp[lat, monitoare PC cu titlul gratuit predându-le autorit[`ilor locale. Prim[riile co-

munelor trebuie s[ pun[ la dispozi`ia cet[`enilor un spa`iu ]nchis, asigurat ]n vederea depozit[rii acestor de\euri pân[ la preluarea acestora de c[tre firma transportatoare. Aruncarea acestor echipamente ]n locuri neamenajate este interzis[ prin lege deoarece con`in substan`e toxice pentru s[n[tatea oamenilor \i pentru mediu. (M. Aionesei)

Gr[tarele lâng[ Neplata mini\trilor interimari aduce o bloc, interzise Românii nu vor mai avea voie s[ fac[ gr[tare lâng[ bloc sau pe zone verzi neautorizate \i neamenajate ]n acest scop, potrivit proiectului Legii picnicului, care ar putea fi lansat ]n zilele urm[toare de Ministerul Mediului, a declarat pentru NewsIn unul dintre ini`iatori. „Asocia`ia Green Revolution a lucrat cu speciali\ti din Ministerul Mediului \i cu o firm[ de avocatur[ pentru a realiza o lege simpl[, u\or de aplicat \i de ]n`eles, astfel ]ncât oamenii s[ \tie ce au voie \i ce nu atunci când ies la picnic. Vor fi interzise activit[`ile de picnic ]n aer liber, cu excep`ia zonelor amenajate sau indicate“, a spus pentru NewsIn directorul de programe al organiza`iei de mediu, Cornel Belciug. Potrivit proiectului, consiliile locale care au ]n grij[ spa`iile verzi vor trebui s[ amenajeze zone specifice pentru picnic, ]ngr[dite, dotate cu puncte de colectare selectiv[, toalete ecologice, locuri speciale pentru foc, fie delimitate cu pietri\, fie echipate cu gr[tare, precum \i locuri de parcare. Acestea vor trebui \i p[zite, a

economie lunar[ de 60.000 de lei

mai spus reprezentantul ONG. Am creat un cadru simplu, astfel ]ncât s[ nu mai vedem mun`i de gunoaie pe orice col` de munte, la marginea p[durilor sau pe lâng[ ape. Cet[`enii vor \ti, de asemenea, c[ nu au voie s[ se spele ]n râuri sau lacuri cu past[ de din`i, detergent sau \ampon \i nici c[ nu pot sp[la vesela ]n ap[“, a ad[ugat Belciug, precizând c[, de\i probabil legea nu va produce efecte imediate, ea ar trebui s[i ]nve`e pe români s[ nu mai distrug[ mediul. 

Statul reu\e\te, ]n sfâr\it, s[ fac[ economii la buget. Cel pu`in pentru 45 de zile, cât dureaz[ interimatul la ministerele p[r[site de PSD. Guvernul a decis s[ nu ]i pl[teasc[ ]n plus pe cei care conduc dou[ ministere. Astfel, cheltuielile cu salariile mini\trilor \i ale secretarilor de stat care au demisionat se reduc cu aproape 150.000 de lei. Un ministru câ\tig[ ]ntr-o lun[ aproape 7.700 de lei. Având ]n vedere c[ 8 dintre ministere sunt conduse de interimari nepl[ti`i, ]nseamn[ c[ numai

]ntr-o singur[ lun[ se economisesc peste 61.000 de lei. Banii r[ma\i la stat sunt ]ns[ \i mai mul`i dac[ socotim lefurile secretarilor de stat. PSD a avut 27 de secretari de stat, din 55. |eful Executivului a cerut ca fiecare minister s[ aib[ cel mult dou[ astfel de posturi. }n aceast[ situa`ie, la ministere nu vor fi mai mult de 42 de asemenea func`ii. }nsumate, salariile secretarilor de stat care dispar din componen`a cabinetului Boc ]nseamn[ aproape 87.000 de lei pe lun[. 

9

Prim[rii amendate de comisiile constituite prin ordin al prefectului Patru subcomisii ]nfiin`ate prin ordin al prefectului au verificat ]n perioada 9-24 septembrie dac[ prim[riile respect[ prevederea legal[ privind `inerea la zi a registrelor agricole ]n toate cele 78 de unit[`i administrativ teritoriale din jude`ul Boto\ani, iar neregulile nu au fost deloc pu`ine, l[sânduse cu amenzi. „La ]nceput am zis c[ facem aceast[ ac`iune pentru a preg[ti un eveniment care va avea loc ]ncepând cu martie, recens[mântul agricol. Am zis c[ mai ]ntâi nu vom da sanc`iuni prea dure la adresa prim[riilor, dar se pare c[ lucrurile nu au mers chiar a\a, nu am reu\it s[ ne `inem de cuvânt pentru c[ am g[sit grave nereguli”, a declarat prefectul Cristian Roman. La nu mai pu`in de 27 de prim[rii s-a constatat nerespectarea prevederilor cu privire la formularele aprobate pentru perioada 20072011, multe prim[rii utilizând ]nc[ formularele aprobate ]n 2006, printre care D]ngeni, R[d[u`i Prut, Darabani, Bucecea, Corni etc. Responsabili sunt primarii, ]ns[ s-a dat termen de remediere 31 decembrie 2009. Potrivit OUG nr 28 din 2008, obligatoriu trebuie desemnat[ o persoan[ care s[ efectueze completarea \i `inerea la zi a registrului agricol, iar cele 13 prim[rii au fost avertizate ca de ]ndat[ s[ ]\i remedieze problema. Prim[riilor li s-a dat de asemenea termen data de 15 octombrie s[ se pun[ la punct cu procurarea programului ]n format electronic, iar o alt[ ]nc[lcare a legisla`iei ]n domeniu se refer[ la neaducerea la cuno\tin`a cet[`enilor a unor obliga`ii cu privire la registrul agricol, persoana responsabil[ fiind secretarul prim[riei. „Completarea \i `inerea la zi a registrului agricol ]nseamn[ practic o comunicare \i o rela`ie foarte apropiat[ ]ntre prim[rie \i cet[`ean. }n principal, cu toat[ str[dania

noastr[, nu am reu\it s[ ]i iert[m de tot pe cei responsabili”, a precizat prefectul Cristian Roman. Astfel c[ au fost aplicate \i amenzi agen`ilor agricoli care prin dispozi`ia primarului \i a fi\ei postului erau obliga`i s[ `in[ la zi registrele agricole. 24 de prim[rii au fost amendate, unele chiar de dou[ ori. Cele mai mari amenzi au fost date la prim[riile din Ib[ne\ti, D]ngeni, Curte\ti, Mih[ileni \i Suhar[u, câte 400 de lei, celei din urm[ fiindu-i aplicat[ de dou[ ori sanc`iunea. Cu 300 de lei a fost amendat[ prim[ria din Vl[deni, iar alte patru prim[rii au avut de dat câte 200 de lei, Române\ti, Un`eni, Havârna \i Fl[m]nzi, celei din urm[ aplicându-i-se dou[ amenzi de câte 200 de lei. Un num[r de alte 16 prim[rii au fost amendate cu câte 100 de lei. „Cred c[ este vorba de del[sare. Sunt convins c[ cei care au luat amenzi mari sunt cei c[rora li s-a mai pus ]n vedere, ]n controalele noastre periodice, s[ ]\i pun[ la punct registrele agricole. A\ vrea s[ transmit faptul c[ vom continua aceste activit[`i deoarece consider[m de foarte mare importan`[ recens[mântul agricol. Vrem ca o dat[ cu el s[ punem ]n ordine ]n jude` ]n ceea ce prive\te gestionarea animalelor. }ncerc[m s[ avem o singur[ eviden`[ clar[, vrem ca cet[`enii s[ ]n`eleag[ c[ atunci când vor s[ ]nstr[ineze un animal s[ se duc[ \i la medicul veterinar \i la prim[rie. Important e ca cet[`enii s[ con\tientizeze necesitatea acestui recens[mânt”, a declarat prefectul Roman. Controalele au fost f[cute ]mpreun[ cu reprezentan`i ai Direc`iei de Statistic[ \i ai Direc`iei Agricole, cu scopul punerii ]n ordine a unei eviden`e privind animalele din jude`, dat fiind faptul c[ ]n luna martie 2010 va ]ncepe recens[mântul agricol. (Monica Aionesei)

Tax[ auto \i pentru ma\inile cu Euro 4 sub 2.000 cmc Persoanele care-\i cump[r[ anul viitor ma\ini cu Euro 4 sub 2.000 cmc vor trebui s[ pl[teasc[ taxa auto la ]nmatricularea acestora, dup[ ce autorit[`ile au decis s[ nu mai prelungeasc[ derogarea de care ace\tia au beneficiat ]n 2009, au declarat pentru NewsIn reprezentan`i ai Ministerului Mediului. „De la 1 ianuarie excep`iile nu vor mai fi prelungite. Astfel, pentru ma\ini cu Euro 4 sub 2.000 cmc se va achita tax[

auto“, au precizat reprezentan`ii ministerului. Ace\tia au ad[ugat c[, din cauza crizei economice, s-a renun`at la introducerea din 2010 a impozitului anual pe emisiile de dioxid de carbon ]n locul taxei auto percepute la ]nmatricularea ma\inilor. Pe 9 iulie, fostul ministru al mediului Nicolae Nemirschi declara c[ proiectul privind noua tax[ auto va fi publicat ]n luna august pe pagina de internet a Ministerului Mediului, iar prin-

cipiul de baz[ va fi „poluatorul pl[te\te“. Tot atunci, Nemirschi spunea c[ a avut deja consult[ri cu importatorii \i produc[torii de autoturisme pe tema noii taxe de mediu, dar a evitat s[ spun[ dac[ noua tax[ va fi mai mic[ sau, dimpotriv[, mai mare, rezumându-se s[ afirme c[ „va fi o tax[“. Nicolae Nemirschi a fost ]nlocuit ]ntre timp la Ministerul Mediului de ministrul interimar Elena Udrea. 


Publicitate 10

Luni, 5 octombrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vis-avis de stadion, ultra modern, complet mobilat cu garaj. Pre` 100 000 Euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând garsonier[ confort 1, f[r[ ]mbun[t[`iri lâng[ Direc`ia Muncii, 22000 Euro negociabil. Telefon: 0757342353.(1538-2) * Vând garsonier[ 24 mp cu ]mbun[t[`iri, zona industrial[. Pre` 59000 Ron negociabil. Telefon: 0755637760; 0754296984.(1544-11) * V^nd apartament, doua camere, dou[ balcoane, zon[ central[, deasupra sediului Loteriei Na`ionale. Pre`: 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0331.100.162. (28) * Vând apartament 3 camere, SD, c[r[mid[ cu ]mbun[t[`iri, termoizola`ie exterior, AC, CT, interfon, semimobilat. Telefon: 0749094602; 0765692256.(1517-2) *Vând garsonier[ C[t[m[r[\ti Deal 9000 Euro. Rela`ii la telefon: 0735346820.(1545-6) * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(10)

* Vând/]nchiriez garsonier[, confort 1, bloc apartamente, unicat, et.3, Calea Na`ional[ (magazin Util). Telefon: 0753371535.(1525-5) * Vând apartament 2 camere, zona Mall, 47 mp, pre` negociabil. Telefon: 0747634247. (1529-5) * Vând/schimb garsonier[ 18 mp cu ]mbun[t[`iri la cap[t 1+ diferen`[ cu garsonier[ 27 mp. Telefon: 0231582640.(1503-12) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului (cu fa`a spre parcul de joac[), etaj III, SD, 46 mp, CT+G+F +T. Pre`: 42.000 euro negociabil. Telefon: 0754963064.(5) * SCHIMB apartament 3 camere(Tudor Vladimirescu , et.3, 62 mp, soare) cu garsonier[ confort sporit plus diferen`[. Telefon: 0746277689.(1546-6) * Vând garsonier[ zona Spitalului de copii, 22mp, renovat[, baie, 55.000 lei.Tel.0744/530.803.(V) * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând camer[ cu baie zona industrial[, renovat[ complet, intabulat[, 46.000 lei neg.Tel. 0744/530.803 * Vând garsonier[ Prieteniei, et.1, balcon, pe mijloc, ]mbun[t[`iri, D,

AGENDA IMOBILIAR|

85.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 28E neg.Tel. 0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere }mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 37.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.7, 50mp, CT, balcon mare, D, 29.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 30.000E neg.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, 52mp, et.2, CT, T, G+F, renovat, bloc de c[r[mid[, D, 37.000E.Tel. 0749/09.38.38..(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 52mp, la strad[, CT, T, bloc termoizolat, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, 50mp, \arpant[, D, 31.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere la strad[, zona Prim[verii, la parter, gaz separat, locuibil, 26.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând/schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. 0748/115.912. (V)

camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere \t.Luchian, et.1, c[r[mid[, D, zon[ excelent[, 45.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

camere, D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat,g, f,t,renovat, mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10, ct,t,54mp, zona Prim[verii(|c 12), c[r[mid[. Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, SD,zona Bulevard, 52mp, c[r[mid[,et.1,gaz separat.Pre` 34000euro. Tel 0729062022.(N)

* Urgent!Vând apartament 3 camere Marchian, et.1, renovat, CT, T, buc[t[rie mobilat[, bloc de c[r[mid[, parcare * Vând apartament 3 concesionat[, SD, 45.000 camere,SD,zona Prim[verii, 52 mp, E.Tel.0749/09.38.38.(V) c[r[mid[, parterPre` * Vând apartament 3 32000 euro .Tel camere ]mp.Traian, et.2, 0729062022.(N) renovat complet, CT, T, * Vând apartament 3 D, 42.000E.Tel. camere, zona Prim[verii 0744/530.803.(V) ,67mp, decomandat, * Vând apartament 3 c[r[mid[,et.2.Pre` 48000 camere zona Donici, euro neg .Tel 60mp, 2 balcoane, 0729062022.(N) ]mbun[t[`iri, 31.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere, D,zona Cap[tul * Vând apartament 4 1,etaj 4,ct,t,70 mp.Pre` camere ]n spatele \colii 45000 euro.Tel 11, et.3, CT, T, la soare, 0729062022.(N) renovat, 48.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere,D,zona * Vând apartament 4 Prim[verii, parter,2 camere Marchian, et.3, b[i,65mp.Pre` 45000 euro 90mp, D, 55.000E.Tel. neg.Tel 0729062022.(N) 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.P parter,t, c[r[mid[, u\[ metalic[.Pre` 40000 re` 45000ron.Tel euro.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Pacea,22mp,parter.Pre` 65000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, SD,zona Al. Nucului, 40mp, et.1.Pre` 21000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, SD,zona Sucevii, CT,T,AC, renovat,45mp, et.3,c[r[mid[. Pre` 33000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Pia`a Mic[,60mp,et.3, c[r[mid[,pe mijloc.Pre` 35000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Tex,CT,T,renovat, 48mp, et.3,fa`a la soare.Pre` 39000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V)

* Vând apartament 2 camere, D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[,2 balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2

* Vând apartament 2

* Vând apartament 4 camere, D,et.2,zona \c 8,ct,88mp. Pre`: 55.000euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.1,zona Bulevard(vile), 80mp, 2boxe,garaj. Pre`: 65.000euro neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.1,zona Octav Onicescu, 86mp. Pre`: 50.000euro. Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.3,zona Prim[verii,90mp, modern,ct,t,g,f. Pre`: 60.000 euro. Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare,et.4,D,100 mp,bca,ct,g,f,t,pod. Pret 60000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar, 27 mp,D,renovat[, T, G+F,P,instala`ii schimbate, 85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vând garsonier[,zona Bucovina,et.1,D,toate ]mbun[t[`irile, T, G+F,P, instala`ii schimbate,21000 euro sau varianteapartament, ma\in[,teren. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei, parter,40 mp,SD,gaz separat,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,D,51mp,CT,b oxa,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,48 mp,et.3,zona Aleea Decebal,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea Pacea, SD, 56 mp, \arpant[, T, gaz separat, u\[ metalic[, 30000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.2,51 mp,D,CT, T,zona maternitate,37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina, et.1,D,fara ]mbun[t[`iri, 28000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona bis.sf.Ilie, et.1,60 mp,CT,AC,usa metalica,termoizolatie, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,et.3, renovat recent,CT,T, G+F,31500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona IzvoarelorDorian 4,D,52 mp,et.4, 25000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2

camere,zona Octav Onicescu, SD, 45 mp utili, \arpant[, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. * Vând apartament 3 camere,zona ACR Primaverii, parter, 85 mp, apartament de lux cu toate imbunatatirile, CT, T, G+F, teren de 40 mp, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.1,SD,CT,T,la strad[,fa`a la soare,zona central[-Marchian,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,45 mp utili,et.3, SD,gaz separat,f[r[ ]mbun[t[`iri,balcon,zona Prieteniei,28000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Seconf,et.2, SD,65 mp,CT,2 bai,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,78 mp,\arpant[, CT,T,G+F,renovat, merit[ v[zut,zona Stejari. Pre`;50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament,zona Donici,D,60 mp utili, sarpanta,usa metalica, G+F, 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern,CT,T, 54000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Prim[verii, SD, et.2, 60 mp, c[r[mid[, 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[veriiRaj Apa, 80 mp, D, \arpant[, CT, mobilat \i utilat, Pre`: 47000 euro neg . Tel: 0729063978,


Publicitate Luni, 5 octombrie 2009 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona IRE,parter, D,70 mp,CT, termosistem, ideal \i spa`iu comercial,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu, et.1,SD,64 mp, G+F,P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P, zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii, et3,D,CT,2 balcoane, G+F,88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

0729063978, 0729124687, * Vând apartament 2 0744634025.(T) camere SD,etaj intermediar, caramida,54 * Vând apartament 4 mp, Primaverii, 32000 camere,D,90 mp,et.1,T, euro. Tel: 0740582445, G,F,zona Cal.Na`ional[0741970570, IRE,50000 euro neg. Tel: 0758301509.(C) 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz * Vând apartament 4 separat,centrala camere,D,100 mp, termica,etaj 6 din sarpant[, toate 10,35000 euro. Tel: ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F, 0740582445, 0741970570, P,modificat,zona Calea 0758301509.(C) Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: * Vând apartament 2 0729063978, 0729124687, camere D, parter, 0744634025.(T) c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp, f[r[ * Vând garsonier[, zona ]mbun[t[`iri , Prim[verii, Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj pretabil privatizare 28000 intermediar, f[r[ euro Tel: 0740582445, ]mbun[t[`iri. 18500euro 0741970570, Tel: 0740582445, 0758301509.(C) 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj * Vând garsoniera D,in intermediar, c[r[mid[, bloc de apartamente, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, Bucovina, 23000 euro. zona Prim[verii, (|coala Tel: 0740582445, 7) 22000 euro Tel: 0741970570, 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) 0758301509.(C) * Vând garsoniera, D , * Vând apartament 2 BCA pe cadre,etaj camere D,etaj intermediar, intermediar,27 mp,cu 46mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, toate imbunatatirile, 24000 pl[ci, zona Prim[verii euro. Tel: 0740582445, (Mihail Kog[lniceanu) 0741970570, 36000 euro Tel: 0758301509.(C) 0740582445, 0741970570,

* Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mic[ Grivi`a, D, et.1, 2 b[i, 2 balcoane, CT, G+F, Tdormitoare . Pre`: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 0744634025.(T) 51 mp SU, c[r[mid[, pe * Vând apartament 4 mijloc, 2 vederi, 2 camere,D,80 mp,et.3,toate balcoane, gaz separat, CT, imbun[t[`irile,CT,AC, T, parchet zona Prim[verii G, F,zona Casa (Pacea) 38500 euro Tel: Tineretului. Pre`:63000 0740582445, 0741970570, euro neg. Tel: 0758301509.(C)

AGENDA IMOBILIAR|

intermediar,67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 0758301509.(C) 3 camere Tel: 0740582445, 0741970570, * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 0758301509.(C) 54 mp, BCA pe cadre, 2 * Vând garsonier[ vederi, 2 balcoane, zona ,27mp,parter,zona Grivi`a Prim[verii (Rotunda) (Pia`a Mica),cu 38000 euro Tel: ]mbun[t[`iri Pre` 0740582445, 0741970570, 21000euro negociabil 0758301509.(C) Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 * Vând garsonier[, 26mp, camere SD,etaj et4,cu imbun[t[`iri intermediar, 56 mp, BCA (gresie,faian`[,termopan) pe cadre, gaz separat, CT, Tiberiu Crudu.Pre` zona Calea Na`ional[ 18000€ negociabil.Tel. (Stadion) 43000 euro 0741497829.(A) negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, * Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, 0758301509.(C) Rotunda Pre` 30.000euro * Vând apartament 2 negociabil. Tel. camere D,etaj intermediar, 0741497829.(A) 54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau * Vând apartament 2 schimb cu garsonier[ Tel: camere, decomandat, 0740582445, 0741970570, 56mp,et.4,cu imbun[t[`iri, posibilitati de mansardare 0758301509.(C) Str Armeana.Pre` 42000 * Vând apartament 3 euro negociabil.Tel camere D,et 2 ,56mp, 074149782 9.(A) zona Izvoarelor, 40000 * Vând apartament 2 euro. Tel: 0740582445, camere,47mp,decomandat, 0741970570, zona Bucovina. Pre` 0758301509.(C) 38.000 euro neg * Vând apartament 3 Tel.0741497829.(A) camere SD, etaj * Vând apartament 2 intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, camere ,semidecomandat, 39mp,parter,zona zona \tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: Prim[verii. Pre` 28500 0740582445, 0741970570, euro. Tel.0741497829.(A) 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere,et2,mobilat,cu * Vând apartament 3 imbun[t[`irii,CT,AC,zona camere SD, etaj Prim[verii.Pre` 42000euro intermediar, c[r[mid[, negociabil.Tel 70mp, cu toate 0741497829.(A) ]mbun[t[`irile \i mobilat, zona Prim[verii(Aleea * Vând apartament 2 Nucului). 50000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, camere decomandat, 50mp, et4,modernizat cu 0758301509.(C) toate imbun[t[`irile CT,.Pre` 30000euro .Tel * Vând apartament 3 0741497829.(A) camere D, etaj

* Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

pre` 22.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, cu balcon (beci), ]mbun[t[`iri, gaz separat, pre` 22.500 euro, * Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat, negociabil. Telefon: cu ]mbun[t[`iri,CT; Et.3, 0748281959.(R) zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu * Vând garsonier[, zona garsonier[ +diferenta.Tel Prieteniei (seminar teologic), s.25 mp, 0741497829.(A) balcon, et. 1, D, pre` 80.000 ron. Telefon: * Vând apartament 3 0748281959.(R) camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,d]n * Vând garsonier[, zona care 15mp amenajati ca I. Elefterescu, s. 37 mp, spatiu comercial. Pre` parter, D, toate 53.000euro neg. ]mbun[t[`irile, pre` 23.000 Tel.0741497829.(A) euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp, * Vând garsonier[, zona f[r[ imbun[t[`iri,doua Bucovina, s. 28 mp, et. 3, balcoane,boxa,et 4, D, toate ]mbun[t[`irile, sarpanta,str \tefan termoizola`ie, cu balcon, Luchian.Pre` 50000€ mobilat[, pre` 22.000 negociabil.Tel euro, negociabil. Telefon: 0741497829.(A) 0748281959.(R) * Vând apartament 3 camere,decomandat,70mp, * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 51 et.4,zona Parcul mp, et. 2, SD, pre` Tineretului. Pre` 33.000 37.000 euro, negociabil. euro/neg. Tel. Telefon: 0748281959.(R) 0741497829.(A) * Vând apartament cu 2 * Vând apartament 4 camere, zona ]mp[rat camere,decomandat,et2,f[ Traian, ]n spate la BCR, r[ imbun[t[`iri,89mp, D, s. 55 mp, et 4, doua balcoane,zona Pia`a \arpant[, CT, Mare. Pre` 75000€ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 negociabil. Tel. euro, negociabil. Telefon: 0741497829.(A) 0748281959.(R) * URGENT – vând * Vând apartament cu 2 garsonier[, zona Spitalul camere, zona Bucovina, s. de copii, modern[, 45 mp, et. 1, pre` 30.000 termopan, u\[ metalic[, euro, negociabil. Telefon: parchet laminat, 0748281959.(R) instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` * Vând apartament cu 2 negociabil ]n raport de camere, zona Barbu suprafa`[. Telefon: L[z[reanu, s. 50 mp, et. 0748281959.(R) 3, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. * Vând apartament cu 2 Tomoroveanu, s. 22 mp, camere, zona vis – a – vis orientare la soare, Carisma, s. 58 mp, D, et. renovat[, pre` 60.000 1, CT, pre` 45.000 euro, ron, neg. Telefon: negociabil. Telefon: 0748281959.(R) 0748281959.(R) * Vând microapartament la cheie, zona Bucovina, s. 38 mp, parter, D, CT, gresie, faian`[, termopan, extindere balcon, intr[ri separate. Pre`: 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Zorilor, s. 26 mp, et. 3, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii, s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei, s. 58 mp, D, et. 1, pre` 44.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Izvoarelor, s. 50 mp,SD, et. 4, pre` 25.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, et. 1, D, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Constantin Gane, s. 27 mp, D, et. 3, \erpant[,

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp,

11

D, parter, gaz separat, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro, negociabil sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând urgent apartament cu 2 camere, zona Prim[verii (APA GRUP), s. 46 mp, SD, et 1, pre` 29.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bd. G. Enescu, s. 54 mp, D, parter, posibilitate de extindere, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Bucecea, s. 55 mp, D, et. 3, toate ]mbun[t[`irile, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei (peco), s. 50 mp, SD, et. 7, ]mbun[t[`iri, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 36.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Bd. G. Enescu, et.2, s. 64 mp, D, pre` 54.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3


Publicitate 12

Luni, 5 octombrie 2009

camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 1, D, s. 67 mp, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii (spate BCR), parter, D, s. 62 mp, pre` 32.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Parcul M. Eminescu, et. 1, D, s. 70 mp, pre` 48.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Biserica Sf. Ilie, parter, D, s. 63 mp, toate ]mbun[t[`irile, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea

National[, D, et. 3, s. 80 mp, modernizat, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Grivi`a, et. 1, SD, s. 85 mp, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armeana, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri. Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000 lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F +P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000l ei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV,

centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250)

* V^nd cas[ nou[, la cheie, \oseaua Ia\ului, P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 1300 mp, curte amenajat[, la strad[, 230000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300 mp teren, 46000 E. Tel: 0744.530.803.(V) * Tulbureni, zona Bisericii., 750 mp, 28 ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V)

8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V)

0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vand ]n zona C[t[m[r[\ti Deal, vil[ la ro\u,P+etaj,115 mp utili,500 mp teren,toate utilit[`ile,T lemn stratificat,exterior finisat,arhitectur[ modern[,48000 euro sau la cheie 60000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687.(T)

* Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren zona Tru\e\ti, la strad[, 40.000 E.Tel.0744/530.803 * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la * Vând teren parcelabil, strad[, utilit[`i, 70.000 Catamarasti,500-1000mp, lei.Tel. 0748/115.912.(V) curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. * Vând cas[ zona 0748/115.912.(V) }mp.Traian, 1 camer[, * Urgent :Zona |tefan 317mp teren drept, * St[uceni, cas[ nou[, Luchian, 3C D, et.4, 70.000 lei.Tel. ap[, curent, canalizare, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . 0748/115.912.(V) 1.300mp teren, 25.000 Pret 55.000euro/neg Tel: E.Tel. 0748/115.912.(V) 529102, 0752310403, * Vând magazin 0752310402(260) termopan, zona Sucevei, * Bucecea, cas[ 32mp, complet utilat, grup b[trâneasc[, 1400mp * Zona Tex Club, 3C sanitar, sistem de teren, 8000E neg.Tel. SD, etaj intermediar, supraveghere, G+F+ 0748/115.912.(V) caramid[ 63.9mp, far[ AC, ap[, curent, 10.000 ]mbun[t[`iri . Pret * Drumul T[tarilor, cas[ E.Tel. 0748.115.912.(V) .47.000euro/neg.Tel nou[ din BCA, :529102, 0752310402, * Vând spa`iu comercial termoizolat[, 500mp 0752310403. C.Na`ional[, vad excelent, teren, toate utilit[`ile, 150mp, renovat, toate 41.000E. Tel. * Zona Pia`a Mare, 4C 0748/115.912, D, et.3, 90mp.Pret 70.000 utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0231/511.444.(V) euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 0744/530.803, * Vând 16 ha iaz la 60km 0231/511.444.(V) de BT, pre` negociabil. * Zona Grivi`a ,4C SD, * Vând cas[ cu etaj Tel. 0744/530.803.(V) et. 4, 88mp, fara Bulevard, la strad[, toate ]mbun[t[`iri .Pre` * Vând 2 spa`ii de 60mp utilit[`ile, 350mp teren, 58.000euro/neg. Pia`a Mare, pre` Tel:529102, 0752310403, pretabil[ \i pentru o convenabil. Tel. afacere.Tel. 0752310402(954v) 0744/530.803.(V) 0744/530.803.(V) * Zona Bulevard, 4C D, * Vând garaje pe teren * Vând cas[ b[trâneasc[ et.3, bloc de caramid[, cu 1200mp teren Alex. cel proprietate, zona 89mp. Pre`: 80.000 Prim[verii, 8500E.Tel. Bun, zon[ lini\tit[, euro/neg. Tel: 529102, 0748/115.912.(V) 65.000E.Tel. 0752310403, 0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu 0752310402.(95) comercial zona Select, * Zona Bucovina, 4C D, * Vând 860mp teren 130.000 E.Tel. Bulevard, toate utilit[`ile, et.3, 77.03mp, bloc din 0748/115.912.(V) 70E/mp.Tel. caramid[. Pre`: 65.000 0744/530.803.(V) * Vând 250mp spa`iu euro/neg Tel: 529102, comercial zona Unirii, 0752310402, 0752310403 * Vând cas[ c[r[mid[, 250.000 E.Tel. Biserica Lipovenean[, 0748/115.912.(V) + Case, terenuri 140mp, 4 camere, 2b[i, 600mp teren, 45.000E. * Cas[ nou[, zona * V^nd teren 14100 mp, Tel.0744/530.803.(V) Bucovina, P+M, toate deschidere la BT-SV 47 utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 m, \i 7200 mp deschidere * Vând cas[ nou[ la mp teren, 150.000E. Tel. la BT-SV 180 m, ambele cheie, zona Alexandru cel 0748/115.912.(V) Bun, P+M, 80mp, 3 ]n zona Hudum, camere, CT, T, toate * Vând spa`iu comercial 0746.261.466. (1496-p) utilit[`ile, 150mp teren, 52mp, zon[ central[, * Vând spa`iu suprafa`a 80.000E neg.Tel. amenajat, 45.000E.Tel. de 44 mp-680 E/mp. 0744/530.803.(V) 0748/115.912.(V) Telefon: 0744196164. * Vând cas[ nou[ din * Vând 12 parcele a cate (1546-5) c[r[mid[ Baisa, la ro\u, 1000 mp fiecare, zona * Vând teren 350 mp ]n garaj, 400mp teren, Alfa Land ,31/32,drum de Ia\i, str. Canta, bl. 508 cu 65.000E.Tel. acces de 4 m,zon[ deschidere de 30 m, 0748/115.912.(V) deosebit[,se afl[ ]n pozi`ie foarte bun[ sudvecin[tatea cartierului * Vând 30 ha teren vest, cu toate utilit[`ile, rezidential Alfa acte ]n regul[, bun pentru arabil, zona S[veni, Land,utilita`i ]n imediata suprafa`[ dreapt[, construc`ii. Telefon: apropiere.Pre`uri ]ncepand 1100E/ha.Tel. 0231/554238; de la 27 euro/mp neg. 0744/530.803.(V) 0753071373.(1507-9) Tel: 0729063978, * Vând cas[ b[trâneasc[ 0729124687, * Vând teren intravilan ]n ]n R[chi`i, 1824mp teren, 0744634025.(T) Curte\ti, 1900mp, 25ml, anexe, livad[, 23.000 teren drept, 7E/mp.Se * Vând teren,zona E.Tel. 0748/115.912.(V) vinde \i parcelat, 900mp, Pu\kin, 500 mp, 6300E.Tel. * Vând cas[ nou[ la deschidere de 20 ml, 0749/093.838.(V) 22000 euro neg. Tel: Roma, BCA, la ro\u, * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând cas[,zona Bulevardul Mihai Eminescu,450 mp,la strad[,8,5 ml deschidere,2 camere,locuibil[,CT,5000 0 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie, pomi, fântân[, cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com. Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni. Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml, ]n zona Conrec. Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\aniIa\i.Pre` 30Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilann Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 30 Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilann,deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre`


Publicitate Luni, 5 octombrie 2009 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu Pre` 1euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6500mp, deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 1800-1500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile, zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Cozinda Leb[da Pre` 10 euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilann 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se v]nde \i 2500 Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp( ]n doua loturi de 10.000 si 20.000mp, ]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 5euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800 mp,deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda Bucov]naCurte\ti.Pre` 62euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,

beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

agricole, p[duri, iazuri, cabane pe raza jud. Boto\ani, case cu terenuri ]n mediul rural ]n aproprierea ora\ului Boto\ani \i ferme agrozootehnice utilate dup[ normele europene \i populate. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,intravilann, Pre` 4 euro/mp neg. Tel. * Vând teren la Hudum. 0741497829.(A) Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ * Vând teren ]n zona 18ml,Pre` 25euro/mp Popa |apc[, Fs = 25/40 negociabil \i teren 16.000 m, St = 1100 mp, mp vizavi de parcarea parcelabil, 80 euro/mp, popasului Cucor[ni, negociabil. Rela`ii la deschidere 40ml, Pre` telefon: 0748281959.(R) 5euro/mp negociabil Tel. * Vând \i ]nchiriez spa`ii 0741497829.(A) comerciale, zona Calea * Vând loc de cas[, Na`ional[, Grivi`a, 1800mp,]n Agafton,com. Bucovina, Bd. M. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp Eminescu, Centru, negociabil. Tel. intabulate, toate utilit[`ile, 0741497829.(A) vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: * Vând teren 1600 mp 0748281959.(R) intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com * Vând garaj, zona Curte\ti.Pre` 10 euro/mp Prim[verii, Ion Pilat, negociabil. Stefan Luchian, Victoriei, Tel.0741497829.(A) Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie * Vând teren 700mp, electric[ proprie, pe teren deschidere de 20 ml,zona proprietate, pre`uri Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabile. Telefon: negociabil.Tel. 0748281959.(R) 0741497829.(A) * Vând \i ]nchiriez spa`ii * Vând teren 35400mp, comerciale, zona Calea deschidere de 135ml,]n Na`ional[, Grivi`a, C[t[m[r[\ti Deal.Pre` Bucovina, Bd. M. 5euro/mp.Tel Eminescu, Centru, 0741497829.(A) intabulate, toate utilit[`ile, * Vând teren 1000mp, cu vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: deschidere de 33ml,zona 0748281959.(R) Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel * Vând cas[ 85mp,zona 0741497829.(A) Str. Victoria,cu teren * Vând teren 5400 mp ]n 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 52000euro,se poate \i ]n zona Leb[da.Pre` 3 rate .Tel 0729062022.(N) euro/mp .Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren * Vând teren 10800mp, zona Rediu Pre` 4euro/mp 500mp,toate utilit[`ile.Pre` neg. Tel.0741497829.(A) 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând teren 3200mp \i * Vând cas[ ]n Boto\ani, 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro 0741497829.(A) neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E, ]n Or[\eni-Deal Pre` 750mp teren.Pre` 42000 6euro/mp Tel. euro.Tel 0729062022.(N) 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 15.000lei. Tel.0741497829.(A) * Vând spatiu comercial 147mp,]n zona Stadion. Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial, 40mp,zona C.Na`ional[ Pre? 750euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vindem terenuri

Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000 euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,la cheie, garaj,porti cu actionare prin telecomanda, zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând teren 4000mp, zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Sucevei,225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare, 930mp,plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro * Vând spa`iu neg. Tel 0729062022.(N) comercial,200 mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel * Vând teren ,zona 0729062022.(N) Bulevard, plan1,20000 mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal * Vând teren ,zona 10000mp cu cl[diri(sal[ T[tari, plan1,parcelabil, de mese,abator, 5000mp.Pre` 45euro/ apartamente ,etc).Pre` mp.Tel 0729062022.(N) neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ,zona * Zona Cucor[ni, cas[ Rediu, 5 hectare.Pre` locuibil[ , 60mp, cu 1,5euro/ mp.Tel 1500mp teren aferent 0729062022.(N) .Pre` 65.000 * Vând teren agricol ]n euro/neg.Tel: 529120, Boto\ani, 2000 hectare la 0752310403, 0752310402(191) 2000 E/ha.Tel 0729062022.(N) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu * V[nd teren,zona 5800mp teren aferent.Pre` Bulevard, 1000mp la 35.000 euro/neg.Tel: Se 100euro/mp neg.Tel poate vinde \i cu teren 0729062022.(N) mai pu`in . Tel:529120, * Vând teren ,zona Calea 0752310403, Na`ional[,1100mp,toate 0752310402(271) utilit[`ile, la 200E/mp.Tel * Zona Cop[l[u, cas[ 0729062022.(N) P+1 din caramid[, \i * Vând spa`iu 1500mp teren aferent comercial,zona IRE cu .Pre` 30.000euro/neg. 80mp.Pre` 100000 Tel: 529102, euro.Tel 0729062022.(N) 0752310402, * Vând spa`iu comercial, 0752310403(92) zona }. Traian,84mp.Pre` * OFERTA:Cas[ 56000 euro.Tel locuibila, la 10Km de 0729082022.(N) Boto\ani, Localitatea * Vând spa`iu comercial, Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, zona 0, cu 120mp.Pre` acces utilit[`i edilitare 2000euro/ mp.Tel (inclusiv fos[ septic[) \i 0729062022.(N) 3950mp teren aferent ( * Vând spa`iu comercial, livad[ \i vie) ]mprejmuit zona Plus,240mp.Pre` cu gard nou .Pre` : 10mild, ct,t.Tel 38.000euro/ neg. Tel: 0729062022.(N) 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Vând spa`iu comercial, * Zona Pod de Piatr[, zona Bulevard,200 vil[ P+1, suprafa`[ mp.Pre` 1600 euro/mp. construit[ 180mp, teren Tel 0729062022.(N) aferent 750mp, nou[, * Vând spa`iu comercial, finisaje superioare parter * Vând cas[ ]n Str. zona Prim[verii,100 Plopilor cu teren, mobilat,acces la toate mp.Pre` 1500euro/mp.Tel utilit[`ile edilitare.Pre` modern[. Pre`: 0729062022.(N) 98.000euro neg.Tel: 135.000euro/neg sau 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, zona Stadion,147mp.Pre` * Vând cas[ ]n Str. 0752310402, 1200euro/mp.Tel Victoria cu teren. 0752310403(185) 0729062022.(N) Pre`:71.000euro. Tel: 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, * Zona A.N.L Bucovina, zona Centrul Vechi,60mp. cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp * Vând cas[ ,zona teren aferent, deschidere Pre` 1300 euro/mp.Tel C.DEAL, finisaje la strad[ 36m, utilit[`i 0729062022.(N) moderne,p+1,izola`ie edilitare la limita exterioar[,geam lemn * Vând spa`iu comercial, propriet[`ii. Pre` 52.500 stratificat, la cheie,140 zona }. Traian, euro/neg. Tel:529102, mp+500 mp de teren.Pre` 302mp.Pre` 850 0752310403, 60000euro.Tel euro/mp.Tel 0752310402.(161) 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând cas[,Str. Miori`a, * Vând spa`iu comercial, * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la 1200mp teren,toate zona Prim[verii,177 ro\u \i 500mp teren utilit[`ile. Pre` 900000 mp.Pre` 1600 aferent.Pre` 45.000euroron.Tel 0729082022.(N) euro/mp.Tel neg.Tel:529102, * Vând cas[ 170mp,zona 0729062022.(N) 0752310403, 0752310402

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre`

13

135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp.

PREST|RI SERVICII ANALIZA S{N{T{~II PRIN BIO REZONAN~{ PENTRU COPII |I ADUL~I NEDUREROS |I F{R{ RADIA~II Prin conectarea la aparatul de BIO-REZONAN~{, po`i avea informa`ii despre starea de s[n[tate a organismului ]n momentul actual Testul de BIO REZONZN~{ cost[ 100lei, dureaz[ aprox. 30 min. \i d[ rela`ii despre: - organe interne (pl[m^ni, rinichi, stomac, ficat, inim[) - oase \i coloan[ vertebral[ - disfunc`ii hormonale - lipsa de vitamine \i minerale - parazitoz[, viru\i, bacterii, fungi

PENTRU PROGRAM{RI BOTO|ANI

0740.413.969 Str. D. Negreanu 1 D, incinta clinicii Obstetric[ Ginecologie (l^ng[ Bazar)

AGENDA TRANSPORTATORILOR


Publicitate 14

Luni, 5 octombrie 2009

Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

529102,0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mpneg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243)

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

* Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i * V^nd urgent pensiune edilitare .Pre` turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n 60euro/neg.Tel: 529102, Localitatea Putna , Jude`ul 0752310403, Suceava .Pre` promovare 0752310402; 300.000euo/neg : Tel * Urgent .470mp plus 0752310402 (106) cale de acces teren * Zona Ci\mea, 5500mp intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i teren intravilan, edilitare. Pre` :70Euro/mp deschidere 80m, acces neg. Tel: 529102, toate utilit[`ile 0752310403, edilitare.Pre` 25euro/mp 0752310402. neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, * Urgent zona Leb[da, 0752310402, 0752310403 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` * V^nd 2.211mp teren 9euro/mp neg.Tel: intravilan ,]n Comuna 529102, 0752310403, Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ 0752310402 iluminat electric, drum * Zona T[tari, 1400mp, pietruit.Pret 10Eur/mp, teren intravilan .Pre` neg.Tel:529102,07523104 20euro/mp neg. Tel: 02, 0752310403(210) 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, * Zona Tulbureni, acces drum de exploatare. 4500mp teren intravilan Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: .Pre` 15euro/mp 529102, 0752310402, negociabil.Tel: 529102, 0752310403(253) 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, * Zona Tulbureni, acces drum de exploatare 6500mp teren intravilan, .Pre` 2.5Euro/mp front stradal 11m, acces neg.Tel: utilit[`i edilitare, curent

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre`

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI

* }nchiriez apartament 2 camere, utilat, mobilat, et.2, 30 mp, curat, lâng[ Biserica Mare, dup[ ora 17. Telefon: 0748.117.622.(1539-1) * }nchiriez apartament 3 camere, parter ]n Boto\ani, str. Octav Onicescu bun pentru privatizare sau pentru sediu firm[, intrare separat. Telefon: 0744290352.(1535-9) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere cas[ cu etaj Bulevard, la strad[, toate utilit[`ile, 350mp teren, 250E/lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere cas[ renovat[ Bulevard, CT, T, mobilat[, 2 camere, buc[t[rie, baie, 150E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament la cas[, 2 camere, renovat complet, nemobilat, 200mp teren, totul separat, 275E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Pietonal Unirii, 60mp, 10E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial de 16mp zona Util, amenajat, 300E/lun[, cheltuieli incluse.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere hal[ de 600mp zona industrial[.Tel.0744/530.803.(V)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(24)

* Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Caut spre ]nchiriere apartament cu 2 camere sau garsonier[ semi/mobilat. Ofer 100120 de euro pe lun[. Rela`ii la telefon: 0752.232.098.(6)

* Ofer spre inchiriere apartament 4 camere, D,et 3,zona centrala, 300/luna. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* }nchiriez apartament dou[ camere, mobilat \i utilat, zona Grivi`ei, pre` 150 Euro. Telefon: 0729.649.360.(1543-4)

* }nchiriez apartament 3 camere,mobilat,zon[ central[.Pre` 230euro/ lun[ si o lun[ garan`ie. Tel. 0741497829.(A)

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale (C.Nationala,zona Mall, Select).Tel. 0741497829.(A)

cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri * Solicit pentru negociabile. Telefon: ]nchiriere garsoniere, 0748281959.(R) apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, * }nchiriez 2 spa`ii comerciale a câte 35, respectiv 0752310402. 37 mp, Zona Prim[verii, V+NZ|RI DIVERSE pretabile pentru orice activitate. Pre` 550 * Vând pianin[ ]n stare euro/lun[. Telefon: foarte bun[, marca Doina. 0748281959.(R) Pre` negociabil. Telefon: * Ofer spre ]nchiriere 0748281959.(R) spa`iu comercial * Fond de investitii 40mp,zona IRE.Tel: cumpara actiuni “fondul 0729062022.(N) proprietatea” numai de la * Ofer spre ]nchiriere proprietari. Tel. spa`iu comercial 300 0734.713.943.(3) mp,Calea Na`ional[. Tel:0729062022.(N)

PREST|RI SERVICII

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp,zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus, 7e/mp.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (24) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS{”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

ANGAJ|RI * Societate comercial[ angajeaz[ un electrician autorizat. Rela`ii la telefon: 0744614180; fax: 0232/411408.(1540-4)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Abator de porci cu sediul in jud. Ilfov-Popesti Leordeni, angajeaza muncitori necalificati. Se ofera cazare si masa. Relatii la tel: 0758106615; 0758106623.(4)

* Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala. Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* COORDONATOR MARKETING, contract minim 3 ani, colaborare cu CENTRUL CAMBRIDGE.

* Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la

Tel: 0758 818 888, 0744 543 733. E-mail: consultantcambridge@ yahoo.com.(2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Luni, 5 octombrie 2009

Adrian Enache ar fi putut s-o salveze pe Mihaela Runceanu La 20 de ani de la teribila crim[ c[reia i-a c[zut victim[ solista Mihaela Runceanu, Adrian Enache (foto), elev \i prieten al acesteia, face dezv[luiri \ocante. Cânt[re`ul poveste\te jurnali\tilor de la Libertatea c[ a fost ]n casa artistei, chiar ]n ziua ]n care aceasta a fost omorât[. „Eram la Mihaela mai mul`i elevi de-ai ei, la o p[linc[. Era \i textiera Roxana Popescu, prietena ei cea mai bun[. Eu f[ceam naveta de la Gala`i la Bucure\ti, iar Mihaela \i Roxa-

Nicoleta Luciu s-a apucat de tenis de mas[ Este greu s[ sl[be\ti, dar mai dificil e s[ te men`ii. Dup[ ce a dat jos 42 de kilograme mâncând doar sup[ din ap[ chioar[ \i compot de fructe, Nicoleta Luciu nu vrea s[ mai treac[ prin clipele grele din 2008. Tocmai din acest motiv, fosta cea mai sexy femeie din `ar[ s-a apucat de sport. De\i nu a renun`at la batoanele de sl[bit, „iepura\ul” ]\i tonific[ trupul jucând tenis de mas[. Nu mult, doar 20 de minute pe zi, timp ]n care arde nu mai pu`in de 100 de kilocalorii, a aflat Click!. }n plus, bruneta ridic[ greut[`i de dou[, trei \i patru kilograme, pentru un aspect mai armonios al bra`elor. Nu doar atât! Alte dou[ ore dintr-o zi obi\nuit[ a Nicoletei se duc pe tae-bo \i volei. }n total, ]nc[ 1.200 de kilocalorii pierdute \i un tonus perfect dobândit. „

na m-au invitat s[ r[mân ]n seara aia, ]ns[ aveam o tez[ la matematic[ a doua zi \i a trebuit s[ plec”. La petrecere se afla \i Daniel Cosmin |tef[nescu, cel care avea s-o ucid[ cu sânge rece pe artist[. „Pe [la, c[ nu pot s[-i spun altfel, l-a adus ]n casa ei un alt elev. La un moment dat, am plecat cu to`ii, inclusiv el. Eu m-am retras primul, pentru c[ trebuia s[ prind trenul. Dintre to`i, el s-a re]ntors, nemernicul”, a ]ncheiat interpretul. „

John Travolta, tot mai aproape de o sinucidere Actorul John Travolta pare c[ trece prin cea mai neagr[ perioad[ a vie`ii sale. Dup[ ce \i-a pierdut fiul ]n luna ianuarie a acestui an, apropia`ii actorului sus`in c[ acesta este atât de trist ]ncât este ]n pragul sinuciderii, noteaz[ ziari\tii americani de la The Globe. Se

pare c[ John Travolta a intrat ]ntr-o depresie prelungit[. So`ia sa, Kelly Preston este foarte ]ngrijorat[ de starea lui John, mai ales c[ actorul ]n vârst[ de 55 de ani se simte ]ntr-un fel vinovat de moartea fiului s[u. John Travolta se afl[ ]n plin

proces cu medicii care ar fi venit s[-i acorde primul ajutor fiului s[u. Ace\tia se pare c[ au complotat s[-i cear[ starului 30.000.000 de dolari pentru a nu face public faptul c[ acesta nu i-a l[sat s[-i acorde primul ajutor fiului s[u care z[cea incon\tient. „

Nepotul lui Elvis a mo\tenit atât ]nf[`i\area, cât \i talentul bunicului s[u La dou[ luni dup[ decesul fostului ei so`, Michael Jackson, Lisa Marie Presley are ]n sfâr\it un motiv de bucurie. Fiul ei, ]n vârst[ de 17 ani, a semnat cu Universal, cea mai mare companie de ]nregistr[ri din lume, un contract de 5 milioane de dolari pentru realizarea a cinci albume. De\i Benjamin Presley (foto), care seam[n[ izbitor cu celebrul s[u bunic, Elvis Presley, i-a mo\tenit acestuia \i talentul, el a anun`at c[ a decis s[ adopte un stil muzical complet diferit, relateaz[ „The Telegraph” ]n edi`ia electronic[ de sâmb[t[. Tân[rul se afl[ ]n prezent ]ntr-o pauz[, ]ns[ sper[ s[

Mihaela R[dulescu te ia la ]ntreb[ri intime pe blogul lui Dani Departe de România, Mihaela R[dulescu (foto) a revenit printrun post pe blogul iubitului s[u Dani O`il. Vedeta le propune cititorilor s[ se cunoasc[ mai bine prin intermediul a 50 de ]ntreb[ri foarte intime \i ]ndr[zne`e la care mul`i s-ar sfii s[ r[spund[ sincer. Se pare c[ Mihaela nu este de acord cu suficien`a ]n general \i cu atât mai mult ]ntr-o rela`ie: „Eu, una, a\ ]ncerca s[-mi pun zilnic ]ntreb[ri, ]n loc s[ am r[spunsuri la aproape orice. Sau, vers?”, scrie Mihaela R[dulesdup[ fiecare r[spuns, a\ mai ]n- cu, pe blogul iubitului ei, Dani cerca un «dar», dac[ ar fi in- O`il. „

15

Horoscop E Berbec Ave`i reu\ite pe plan profesional, dar cu pre`ul unor ore de munc[ suplimentare. Aten`ie la un coleg de serviciu! Invidios pe succesul dumneavoastr[, ]ncearc[ s[ v[ atrag[ ]ntr-o ceart[. Partenerul de via`[ este nemul`umit de faptul c[ trebuie s[ lucra`i peste program.

munci`i ]n acest ritm, risca`i s[ ave`i mari probleme de s[n[tate. Dup[amiaza s-ar putea s[ v[ confrunta`i cu o problem[ financiar[.

K Balan]\

Se pare c[ v[ trezi`i indispus \i sunte`i irascibil toat[ diminea`a. Dac[ nu v[ st[pâni`i nervozitatea, s-ar putea s[ declan\a`i un conflict la locul de munc[. Nu este indicat F Taur S-ar putea s[ ave`i discu`ii dure s[ v[ ]ntâlni`i cu prietenii, chiar cu o femeie, din cauza unor pro- dac[ ace\tia insist[. bleme de natur[ financiar[. Se pare c[ persoana respectiv[ ]ntârzie s[-\i L Scorpion achite o datorie. }n partea a doua a }n cursul dimine`ii primi`i o veste zilei sunte`i predispus la probleme nepl[cut[, care v[ stric[ buna disde s[n[tate sau chiar la accidente. pozi`ie \i v[ oblig[ s[ v[ schimba`i programul. Sunte`i nevoit s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie lung[, ]mpreun[ cu G Gemeni Dac[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie, fi`i partenerul de via`[. prudent \i nu v[ gr[bi`i! Exist[ riscul s[ fi`i implicat ]ntr-un accident M S\get\tor de circula`ie. Ar fi bine s[ evita`i Ast[zi ar fi bine s[ nu v[ asuma`i ]ntâlnirile de afaceri, pentru c[ nu nici un risc. Starea de nervozitate dispune`i de putere de convingere \i pe care o resim`i`i v[ poate afecta risca`i s[ ]ncheia`i tranzac`ii deza- pe toate planurile. V[ sf[tuim s[ nu vantajoase. v[ deplasa`i cu autoturismul, pentru c[ sunte`i predispus la accidente de circula`ie din vina dumneavoastr[. H Rac Diminea`a, un grup de prieteni v[ invit[ ]ntr-o excursie. Dac[ ac- N Capricorn cepta`i invita`ia, s-ar putea ca reAve`i de rezolvat multe problela`iile parteneriale s[ se tensioneze me pe care le tot amâna`i de câteva \i chiar s[ ave`i o discu`ie aprins[. zile. }n cursul dimine`ii sunte`i cam Partenerul de via`[ este nemul`umit agitat, pentru c[ nu \ti`i de unde s[ pentru c[ sunte`i nevoit s[ v[ ]m- ]ncepe`i. Acorda`i prioritate probleprumuta`i, de\i mai ave`i \i alte melor importante! datorii.

O V\rs\tor

I Leu }ncepe`i ziua agitat \i nervos, fiindc[ ave`i nevoie urgent de o sum[ mare de bani \i nu g[si`i pe nimeni dispus s[ v[ ]mprumute. P[stra`i-v[ calmul! Sunte`i predispus la probleme de s[n[tate care pot c[p[ta forme grave. V[ sf[tuim s[ evita`i o ceart[ cu partenerul de via`[.

V[ sf[tuim s[ evita`i c[l[toriile lungi \i vizitele prelungite. Datorit[ oboselii acumulate, sunte`i irascibil \i risca`i s[ provoca`i o ceart[. Ar fi bine s[ v[ limita`i la activit[`i de rutin[.

P Pe[ti

}n cursul dimine`ii primi`i o veste nepl[cut[ de la \eful dumneavoastr[, care v[ indispune pentru tot J Fecioar\ restul zilei. S-ar putea s[ fie vorba }ncepe`i s[ resim`i`i oboseala a- despre o penalizare pentru ]ntârziecumulat[. Dac[ ve`i continua s[ rea unei lucr[ri importante.

Bancul zilei finalizeze lucrul la primul album suficient de rapid ]ncât s[-l poat[ lansa anul viitor. „Este un adolescent tipic de 17 ani”, a de-

clarat purt[torul s[u de cuvânt. „Nu se treze\te ]nainte de prânz \i dup[ aceea morm[ie la tine”, a ad[ugat el. „ Luni, 5 octombrie

07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Botosanii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d)

18.30 - 18.40 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 18.40 - 19.00 Spune-mi o poveste! 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]) 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d) 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (i) 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d) 22.15 - 22.30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d) 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

AVERTIZ{RI IGNORATE Un preot \i un c[lug[r st[teau pe marginea unui drum cu o pancart[ ]n mâini pe care scria: Sfâr\itul e aproape! Pe lâng[ ei treceau ma\ini

\i, dup[ fiecare ma\in[, se auzeau o bubuitur[ \i o explozie. Dup[ o vreme, c[lug[rul ]ntreab[: - P[rinte, n-ar fi mai bine s[ scriem pe pancart[: Podul din fa`[ e rupt?

O RE~ET{ PE ZI CRAP CU LEGUME LA CUPTOR Ingrediente: crap - 3 Kg, un ardei ro\u, un ardei galben, trei ro\ii, un morcov, o ceap[, usturoi, suc de ro\ii, foi de dafin, sare piper, ulei. Mod de preparare: Se cur[`[ pe\tele de solzi \i ma`e, se s[reaz[ \i se las[ a\a 15 minute. }n timpul [sta se preg[tesc legumele, se spal[ \i se cur[`[ ardeii, ro\iile, morcovul \i ceapa. Ceapa \i morcovul se taie rondele ardeii fâ\ii sub`iri, ro\iile felii. Pe\tele se unge bine cu ulei, se umple cu câteva feliu`e de usturoi,

se condimenteaz[ cu sare \i piper \i se presar[ deasupra feliu`ele de ceap[, de usturoi, foile de dafin, sucul de ro\ii, ardeii \i o can[ de ap[, \i se pune tava ]n cuptor pentru o jum[tate de or[. Când pe\tele cap[t[ o culoare frumoas[, se ]ntoarce cu grij[ \i se pune iar ]n cuptor. Se adaug[ \i ro\iile.


CMYK

Eveniment 16

Luni, 5 octombrie 2009

Bani pu`ini din str[in[tate, dar speran`e mari Greut[`ile financiare care i-au izbit din plin pe boto\[nenii pleca`i la munc[ ]n str[in[tate ]i afecteaz[ direct pe cei r[ma\i ]n `ar[ \i care depindeau, ]ntr-o m[sur[ mai mare sau mai mic[, de sumele pe care primii le trimiteau „acas[”.

cei care primesc bani de la rudele lor care lucreaz[ ]n str[in[tate ]i investesc ]n construc`ia de case, 11%, ]n ]nceperea unei afaceri 4%, ]n achizi`ionarea de echipamente 3%, \i ]n cump[rarea de terenuri 3%, iar 57% folosesc banii pentru consum.

Per total, ]n 2009, se estimeaz[ c[ „stranierii” boto\[neni vor trimite ]n `ar[ mai pu`in de jum[tate din suma pe care au trimis-o ]n cursul anului 2008. Astfel, dac[ ]n 2008 s-a ajuns la un total de 12-12,5 milioane de euro trimise de boto\[neni rudelor r[mase ]n `ar[, ]n acest an se estimeaz[ ca volumul tranzac`iilor c[tre `ar[ s[ fie de 55,5 milioane de euro, cu perioade de vârf la Pa\ti \i Cr[ciun. Bancherii boto\[neni spun c[ este foarte greu s[ se fac[ prognoze pentru ultimul trimestru al acestui an din cauza factorilor care pot influen`a aceste date. „Banii trimi\i ]n `ar[ pân[ acum au fost mult mai pu`ini decât ]n anii preceden`i, e clar. |i la Pa\ti am avut surprize deoarece am crezut c[ m[car atunci vor intra la fel de mul`i bani ca \i ]n anii trecu`i, dar nu a fost a\a. S-au trimis mai mul`i decât s-a trimis pân[ atunci dar tot mai pu`in fa`[ de ce ]nregistram anii anteriori. Pentru aceste ultime trei luni ne a\tept[m la men`inerea trendului \i la cre\terea fireasc[ anterioar[ s[rb[torilor de iarn[, dar cu mari rezerve \i pentru aceast[ perioad[. |i spun asta pentru c[ boto\[nenii

Agen`ii imobiliari au ]nceput s[-\i ia concediu ]n august, lun[ considerat[ de vârf pentru pia`a imobiliar[ local[ pân[ ]n acest an. Majoritatea patronilor de agen`ii imobiliare sus`in c[ luna august reprezint[ un dezastru pe plan financiar \i nu au crezut c[ ]n aceast[ perioad[ ar putea s[ revin[ la inactivitatea de la ]nceputul anului. Principalul motor de cre\tere al imobiliarelor ]n aceast[ parte a anului o reprezenta, pân[ anul trecut, mul`imea de boto\[neni plecat[ la munc[ peste hotare. Criza economic[ mondial[ sa resim`it puternic ]n bugetele „stranierilor”, iar asta s-a reflectat ]n tranzac`iile imobiliare aproape de zero. Cei care muncesc ]n str[in[tate nu au mai avut bani s[ cumpere apartamente, nu mai au bani s[ cumpere terenuri \i din acest motiv nu s-a mi\cat nimic pe aceast[ pia`[. Pân[ acum, familiile lor se interesau de diverse propriet[`i pân[ veneau ei ]n concediu, iar ]n august se f[ceau tranzac`iile. Agen`ii imobiliari sus`in c[ ]n perioada concediilor de var[ nici m[car terenurile pentru case nu s-au mai c[utat. (Bogdan Caliniuc)

PIA~A IMOBILIAR{ A „}NGHE~AT” VARA DIN CAUZA LIPSEI BANILOR DE LA „STRANIERI”

pleca`i la munc[ peste hotare sunt, ]n mare parte, muncitori f[r[ forme legale ]n `ara ]n care au ajuns. Mul`i s-au trezit cu venituri mai mici acolo, al`ii poate chiar \i-au pierdut locurile de munc[ \i nu \tiu ce se va ]ntâmpla ]n viitorul apropiat, dac[ vor mai r[mâne peste hotare sau dac[ se vor ]ntoarce acas[ s[ ]ncerce s[ se descurce aici. Vede`i c[ \i ]n Spania \i ]n Italia, acolo unde sunt foarte mul`i români, sunt probleme financiare care i-au atins grav \i pe boto\[nenii afla`i acolo. Ce putere au ei s[ trimit[ bani ]n aceste ultime luni nu \tim \i nu putem face previziuni f[r[ a \ti factorii care le influen`eaz[ lor

situa`ia acolo. Speran`ele boto\[nenilor r[ma\i ]n `ar[ sunt mari”, a declarat un bancher. Acesta a spus c[ \tirile potrivit c[rora Anglia \i Germania se apropie de ie\irea din criza economic[ sunt ve\ti ]mbucur[toare pentru c[ acele economii atrag \i o revigorare a economiilor celor pleca`i la munc[ ]n respectivele `[ri. Boto\[nenii pleca`i ]n str[in[tate au contribuit din plin la cre\terea economic[, atât cât a fost ]nregistrat[ ]n ultimii patrucinci ani ]n jude`ul nostru. Satele jude`ului au r[mas „s[r[cite” de tineret. Mii de tineri care au plecat peste hotare pentru a-\i construi casa mult

visat[. Astfel, satele boto\[nene, chiar \i f[r[ asfalt, au ]nceput s[ fie pline de case noi, case cu etaj, iar ]n unele cazuri adev[rate vile. Goana pentru construc`ia caselor a dus la dezvoltarea anumitor sectoare care au strâns[ leg[tur[, cum ar fi produc`ia \i comercializarea de mobil[, magazinele mici de bricolaj, comer`ul alimentar \i, cel mai câ\tigat domeniu, cel imobiliar. Asta s-a ]ntâmplat pân[ anul trecut. }n 2009, doar ]naintea s[rb[torilor pascale s-au mai v[zut cozi la ghi\eele b[ncilor, la casele de schimb valutar sau la automatele de schimb valutar.

JUM{TATE DIN BANII TRIMI|I }N ~AR{ MERG }N CONSUM Cei mai mul`i dintre banii ob`inu`i prin munca peste hotare se duc pe consum, relev[ un studiu na`ional, iar asta poate fi constatat cu u\urin`[ \i pe plan local. Dup[ primirea banilor de la rudele de peste hotare se consum[ foarte mult pe articole de ]mbr[c[minte, mobilier, alimente. Potrivit rezultatelor unei anchete realizate de c[tre Funda`ia pentru o Societate Deschis[ ]n zonele urbane, 22% dintre

Miliarde de lei investite inutil la Spitalul Jude`ean Camerele video instalate ]n spital, dar \i sistemul securizat de acces pe sec`ii sunt considerate inutile de actuala conducere a spitalului \i vor fi aruncate la gunoi. }n aceste sisteme de acces securizat au fost alocate peste 1,5 miliarde de lei de vechea conducere, care a dorit, prin derularea investi`iei, fluidizarea circula`iei prin sec`iile spitalului, mai ales a vizitatorilor. La aceast[ sum[ se adaug[ alte câteva zeci de milioane de lei pentru montarea sistemului de suprave-

ghere video ]n spital \i alte câteva zeci de milioane lei pentru un sistem de interfoane montat pe sec`ii \i pe Unitatea de Primire a Urgen`elor. Medicul Cornel Enache, managerul unit[`ii spitalice\ti, spune c[ aceast[ investi`ie este ineficient[ \i nici m[car nu este performant[. „Acest sistem de interfoane se pune la u\a blocului. Ele au fost puse pe hol \i vorbe\te bolnavul la el. Este o ru\ine. S-au pus camere video. Ca s[ ce? Ce s[ supraveghem? Am ]ntrebat \i eu. Dar merg

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

5 L Sf. Muceni`[ Haritina; Sf. Mc. Mamalta 6 M † Sf. Apostol Toma; Sf. Mc. Erotiida

4,2782 lei

2,9414 lei

]ntr-una de când s-au montat. \i vede`i câte persoane neavenite meni”, a mai spus directorul spi- scoas[ definitiv din uz ]n cea mai A fost o alterca`ie la Urgen`e sunt pe toate sec`iile spitalului. talului. Dup[ ce aceast[ apara- mare uniate medical[ a jude`ului. ]ntre ni\te cet[`eni romi. S-au Lac[tul nu-i f[cut pentru oa- tur[ va ie\i din garan`ie, ea va fi (L[cr[mioara Lupa\cu) certat ]ntre ei. Poli`ia a cerut caseta \i nu au ]n`eles nimic de pe ea. Ne-au spus c[ aceste camere nu folosesc la nimic, nu sunt performante. Acum sunt ]nc[ ]n garan`ie. |i sistemul securizat care s-a pus la u\i termopan \i cât s-a tras de ele, deja 30% din u\i sistemul securizat este defect. Un sistem de securizare nu se pune pe o u\[ termopan, care este fragil[, ci pe o u\[ robust[. A\a, trebuie reparat[ u\a ]n fiecare zi. Lucrurile au fost f[cute ]n grab[ \i banii trebuiau cheltui`i ]n grab[. Acest sistem a costat foarte mul`i bani. S-au investit bani \i ]n plasme. Este jenant[ chestiunea asta cu plasme \i camere video, cu sistemul de securizare. Cu tot cu acest sistem, merge`i

Ziua: 220C

Noaptea: 40C

Evenimentul de Botosani nr.1452  

Ziarul orasului tau!

Advertisement