Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

O firm[ cu doi angaja`i are datorii de 7,5 milioane de lei

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 221 (1442) • Miercuri, 23 septembrie 2009 • 16 pagini

Accidentele din preajma \colilor, tot mai numeroase }n preajma multor \coli, circula`ia ma\inilor se face f[r[ a le asigura copiilor protec`ia de care au nevoie. Nu de pu`ine ori, cei mici sunt ]ntr-un real pericol. Ce fac autorit[`ile pentru a-i proteja pe elevi de accidentele de circula`ie? „Avem ac`iuni zilni-

ce, mai ales ]n mediul rural, avem aparatele radar postate ]n special unde sunt limite de vitez[, ]n localit[`i”, spune purt[torul de cuvânt al Poli`iei Rutiere Boto\ani. Prea pu`in, consider[ p[rin`ii.

Pagina 4

La Apa Grup,

Disponibiliz[rile ]i vizeaz[ pe „cei care plimb[ hârtiile dintr-un birou ]n altul” Reprezentan`ii Apa Grup \i cei ai Consiliului Jude`ean preg[tesc o strategie ]n privin`a evit[rii disponibiliz[rii a 10% dintre angaja`i. Ace\tia au ]n vedere diminuarea salariilor celor peste 550 de angaja`i, pentru a trimite ]n \omaj cât

mai pu`ini oameni. „Vor fi sigur disponibiliz[ri de personal, dar va fi o analiz[ pe competen`e”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani.

Pagina 5

liului Local Boto\ani. Aceast[ posibilitate este v[zut[ cu ochi buni la nivel local atât de reprezenta`ii Prim[riei, cât \i de cei ai societ[`ii de termoficare, din cauza presiunii mari asupra bugetului local pe care o exercit[ ]ntre`inerea acestei societ[`i.

Pagina 16

Pagina 16

Activit[`i administrative cu iz penal:

Abuz ]n serviciu la Darabani \i Brosc[u`i Asta au constatat oamenii Institu`iei Prefectului Boto\ani la cele dou[ prim[rii. Urmare a numeroaselor peti`ii \i sesiz[ri ajunse ]n aten`ia reprezentantului Guvernului ]n teritoriu, s-au efectuat mai multe verific[ri de c[tre Corpul de Control al Institu`iei Prefectului depistându-se o mul`ime de probleme. Cele mai mari nereguli au fost ]nregistrate la Prim[ria Darabani. Aici, prefectul a ]naintat mai multe sesiz[ri c[tre organele de cercetare penal[, primarul fiind vizat pentru infrac`iunea de abuz ]n serviciu.

Pagina 3

Termica ar putea fi preluat[ de Guvern de la Consiliul Local Guvernul vrea s[ preia centralele electrotermice care acum se afl[ ]n subordinea consiliilor locale \i s[ le plaseze ]n „curtea” Ministerului Economiei. Printre CET-uri se num[r[ \i Termica SA, companie aflat[ acum ]n administrarea Consi-

O societate comercial[ din Curte\ti de`ine un record de nedorit, respectiv cel al datoriilor pe cap de salariat.

Con`ac va bate din poart[ ]n poart[ pentru a-i aduce voturi lui B[sescu Constantin Con`ac, fost lider PSD, a anun`at oficial c[ ]i va sus`ine candidatura lui Traian B[sescu. Pagina 8


Eveniment 2

Miercuri, 23 septembrie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

}nv[`[mântul nu crede ]n lacrimi E jale ce se ]ntâmpl[ cu ]nv[`[mântul românesc. Sistemul nostru educa`ional las[ de dorit. Din ’90 ]ncoace, pe la conducerea Ministerului Educa`iei \i Cercet[rii s-au perindat tot felul de „laboran`i”, care n-au recurs decât la experimente. Rezultat ]l cunoa\tem, e cât se poate de evident: genera`iile post-decembriste sunt victimele bramburelii din sistem \i a politiz[rii excesive a structurilor de conducere. Totu\i, asta nu ]nseamn[ c[ avem numai rebuturi, sunt \i foarte multe excep`ii, care ]nt[resc regula. Trebuie ]ns[ spus c[ performan`ele acestor tineri `in, aproape ]n exclusivitate, de impulsul lor nativ. Singurul ministru care, cu adev[rat, a ]ncercat s[ deslu\easc[ ecua`ia performan`ei educa`ionale \i s[ traseze un contur, câtu\i de pu`in european, sistemului de ]nv[`[mânt românesc a fost profesorul Andrei Marga, dar care a fost faultat de câ`iva trep[du\i politici. Drept dovad[, ast[zi Universitatea Babe\-Bolyai din Cluj, condus[ de dumnealui, e o emblem[ a ]nv[`[mântului superior românesc, cu recunoa\tere ]n ]ntreaga lume. O palid[ ]ncercare a avut-o \i Mircea Miclea, actualul consilier pe probleme de ]nv[`[mânt al pre\edintelui, dar \i dumnealui, la rândul lui, a fost pus la col` chiar de c[tre colegii de coali`ie \i obligat, ca dup[ doar câteva luni de mandat, s[ renun`e. A urmat un „fenechist” moldav, Cristian Adomni`ei, care a reu\it s[ adoarm[ de-a binelea ]nv[`[mântul. Meritul lui e acela de-a deschide \antiere prin toat[ `ar[, f[r[ a avea un suport financiar concret, care acum zac ]n conservare. Dup[ ce-o va termina cu politica, pe acest ex-ministru s[ nu ]ncerca`i s[-l angaja`i nici ca diriginte de \antier, v-a`i procopsi cu ceva schelete metalice prin preajm[. Dar cel mai controversat caz de ministru e cel al Ecaterinei Andronescu. Dup[ ce ]n perioada 2000-2003, pe când a condus educa`ia, a bramburit ]ntreg sistemul de ]nv[`[mânt, de la cel primar pân[ la cel universitar, de unde \i porecla de „Abramburica”, bravii ei colegi pesedi\ti, crezând c[ r[nile s-au cicatrizat, la sfâr\itul anului trecut au rea\ezat-o pe acela\i fotoliu. F[r[ s[ stea mult pe gânduri, Ecaterina a recidivat. A devenit un fel de „Gic[ Contra”, dac[ premierul vorbe\te despre descentralizarea sistemului de ]nv[`[mânt spre a eficientiza comunicarea ]ntre administra`ia local[, conducerea unit[`ilor \colare \i inspectoratul de ]nv[`[mânt, Domnia Sa vine \i arunc[ pe pia`[ un ordin prin care dore\te ca ministerul s[ numeasc[ directorii de \coli de pe ]ntreg cuprinsul `[rii. Nu numai c[-i aberant \i imposibil de realizat acest lucru, dar \i miroase a recentralizare cu scop electoral. Mai zilele trecute ]ntr-o \edin`[ de guvern a podidit-o lacrimile. Acum, p[rin`ii, profesorii \i adversarii politici ]i cânt[ ]n cor: ”Ecaterino, vedea-te-a\ pe fara\!”.

Trofeul „Omul S[pt[mânii”, oferit unui pompier boto\[nean Un angajat al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani a fost declarat „Omul s[pt[mânii” ]n cadrul emisiunii „100% adev[rat” difuzat[ duminic[, 20 septembrie, pe postul de televiziune OTV. Sergentul major Andrei Fedorovici, din cadrul Deta\amentului de Pompieri Dorohoi, a primit acest premiu pentru curajul de care a dat dovad[ atunci când a salvat un b[ie`el c[zut ]n fântân[, munca sa fiind astfel recunoscut[ la nivel na`ional. Pompierul boto\[nean a fost invitat ]n emisiunea prezentat[ de Ramona B[descu \i Pepe pentru a primi trofeul „Omul s[pt[mânii”, ]n semn de apreciere pentru c[ a salvat un copil ]n vârst[ de trei ani dintr-o fântân[ adânc[ de peste 20 metri, ]ntr-o interven`ie petrecut[ ]n data de 9 septembrie. Iar rubrica „Omul S[pt[mânii” este destinat[ special eroilor,

oamenilor care salveaz[ vie`i. }n ziua respectiv[, angaja`ii ISU Boto\ani au fost anun`a`i prin Sistemul na`ional unic pentru apeluri de urgen`[ 112 c[, ]n comuna |endriceni, un copil de numai trei ani a c[zut ]n fântân[ dup[ ce capacul acesteia a cedat. Exista riscul ca micu`ul s[ intre ]n \oc hipotermic din cauza temperaturii sc[zute a apei sau s[ se asfixieze. La fa`a locului s-a deplasat un echipaj al Deta\amentului de Pompieri Dorohoi. Cel

care a avut curajul s[ intre ]n pu` pentru a-l salva pe copil a fost sergentul major Andrei Fedorovici, care a coborât imediat ]n fântân[ \i ]n mai pu`in de zece minute a scos copilul ]n via`[, predându-l medicilor de pe ambulan`[. De\i interven`ia a fost deosebit de dificil[ din cauza diametrului redus al fântânii, interven`ia prompt[ a pompierilor a f[cut ca b[ie`elul s[ scape nev[t[mat din acest incident. Cu toate c[ astfel de interven`ii au devenit

o rutin[ pentru pompieri, acest premiu ob`inut de subofi`er a adus mândrie ]n cadrul institu`iei ]n care lucreaz[. „Sergentul major Andrei Fedorovici, ca \i ceilal`i colegi, ]\i fac datoria zi de zi participând la misiuni de salvare a vie`ii \i bunurilor materiale. Trofeul primit de colegul nostru este o ]ncununare a muncii pompierilor”, a declarat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al ISU Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Accidentat grav ]n La un pas de a timp ce-\i repara fi spulberat de S[-i ]ntindem o acoperi\ul casei obuzul din curte mân[ de ajutor Adinei

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica - Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

Un b[rbat ]n vârst[ de 50 de ani, din Boto\ani, se afl[ internat ]n stare grav[ ]n sec`ia de ortopedie a Spitalului Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”, dup[ ce a c[zut de pe acoperi\ul casei sale. Din cauza leziunilor serioase pe care le-a suferit, medicii ortopezi ]l `in acum sub strict[ supraveghere. Luni diminea`[, S.J., ]n vârst[ de 50 de ani, a c[zut de la aproximativ trei metri ]n[l`ime, dup[ ce s-a suit pe acoperi\ul casei pentru a-l repara. Omul vroia s[ preg[teasc[ acoperi\ul pentru anotimpul ploios ce urmeaz[, ]ns[ un moment de neaten`ie a f[cut ca s[ se dezechilibreze \i s[ cad[ ]n gol. B[rbatul a c[zut \i a r[mas ]ntins pe spate, nemaiputându-se mi\ca. Disperat, a strigat dup[ ajutor, alertând membrii familiei. Dându-\i seama de gravitatea situa`iei, ace\-

tia au solicitat o ambulan`[, S.J. fiind transportat la spital. „Pacientul a fost imobilizat cu un guler cervical \i prezenta un traumatism forte la nivelul coloanei vertebrale \i lombare. A fost internat pe sec`ia de ortopedie, dar urmeaz[ s[ fie supus \i unui consult neurologic, pentru c[ a suferit \i un traumatism cranian”, a declarat un asistent din cadrul Unit[`ii de Primire a Urgen`elor din cadrul Spitalului Jude`ean. (D[nu` Rotariu)

Dup[ ce ]n urm[ cu dou[ zile, ]n comuna Santa Mare a fost g[sit un proiectil ]n stare de func`ionare, luni, personalul specializat ]n misiuni de asanare pirotehnic[ din cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani a fost solicitat s[ intervin[ ]n municipiul Boto\ani. Pirotehni\tii au fost chema`i s[ ridice un proiectil descoperit ]n curte de un cet[`ean din municipiu, cu ocazia unor lucr[ri. Muni`ia, un obuz perforant, calibrul 75 mm, a fost descoperit[ de Mugurel P., pe timpul efectu[rii unor lucr[ri de s[p[tur[ pentru amenajarea re`elei de canali-

zare ]n gospod[ria sa. Pirotehni\tii, când au ajuns la fa`a locului, au stabilit c[ exista pericolul de explozie, ]ntrucât proiectilul era ]n perfect[ stare de func`ionare. Muni`ia a fost ridicat[ \i transportat[ ]n condi`ii de maxim[ siguran`[ ]n poligonul de la Cop[l[u, ]n vederea distrugerii la o dat[ ulterioar[. }n urma asan[rii terenului nu au mai fost descoperite \i alte elemente de muni`ie, pompierii sf[tuind boto\[nenii ca atunci când g[sesc astfel de obiecte ]n p[mânt s[ nu le mi\te \i, prin 112, s[ anun`e poli`ia sau pompierii. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Miercuri, 23 septembrie 2009

3

Activit[`i administrative cu iz penal:

Abuz ]n serviciu la Darabani \i Brosc[u`i Asta au constatat oamenii Institu`iei Prefectului Boto\ani la cele dou[ prim[rii. Urmare a numeroaselor peti`ii \i sesiz[ri ajunse ]n aten`ia reprezentantului Guvernului ]n teritoriu, s-au efectuat mai multe verific[ri de c[tre Corpul de Control al Institu`iei Prefectului depistându-se o mul`ime de probleme. Cele mai mari nereguli au fost ]nregistrate la Prim[ria Darabani. Aici, prefectul a ]naintat mai multe sesiz[ri c[tre organele de cercetare penal[, primarul fiind vizat pentru infrac`iunea de abuz ]n serviciu. Fals ]n acte, organizarea de licita`ii cu ]nc[lcarea prevederilor legale, gre\eli majore ]n ceea ce prive\te contracte de concesionare \i ]nchirieri a unor bunuri – sunt doar o parte din problemele pe care le-a prezentat conducerea Prefecturii Boto\ani ]n urma raportului ]naintat de Corpul de Control pe baza celor constatate la fa`a locului. Una dintre situa`iile care au fost ]ncadrate la abuz ]n serviciu face referire la modul ]n care actualul primar a g[sit de cuviin`[ s[ ]napoieze o sum[ de bani fostului primar, sum[ câ\tigat[ ]n instan`[. „La Darabani lucrurile sunt foarte grave din punctul nostru de vedere. Fostul primar Cornel Aro\oaie a sesizat faptul c[ la un moment dat, ]n timpul mandatului, fiind pus de Curtea de Conturi s[ achite o sum[ de bani, considerat[ la vremea aceea de c[tre Curte ca un prejudiciu, s-a adresat instan`elor de judecat[ \i a ob`inut câ\tig de cauz[, urmând ca prim[ria s[-i ]napoieze ace\ti bani. El a reclamat faptul c[ au fost trei persoane ]n aceast[ si-

tua`ie \i problema apare la modul ]n care a fost rezolvat[ aceast[ treab[ de autorit[`ile locale: ceilal`i doi au primit banii to`i odat[ iar mu\chii primarului Burlacu Gheorghe au dorit e\alon[ri ]n rate lunare a câte 500 de lei a sumei de 40 de mii de lei ]n cazul fostului primar. }n`eleg c[ se pl[tesc poli`e dar s[ mergi pân[ ]ntr-acolo ]ncât s[ ]`i ba`i joc chiar ]n halul acesta? Aici, parerea noastr[, este vorba despre abuz ]n serviciu. E vorba de o sentin`[ judec[toreasc[ ce trebuie aplicat[ la fel \i unitar”, a declarat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. Primarul a motivat c[ a g[sit acest mod de rezolvare a problemei ca urmare a imposibilit[`ii acces[rii conturilor de cheltuieli materiale \i servicii ale prim[riei, deoarece acestea au fost blocate prin titlu executoriu ]n favoarea unei anumite firme. Referitor la contractele de vânzare, concesiune \i ]nchiriere a unor bunuri apar`inând domeniului public sau privat al Darabaniului, din raportul Corpului de Control reiese faptul c[ partea contractant[ ]n acest tip de contract este Prim[ria ora\ului Darabani \i nu Consiliul Local al ora\ului Darabani. „Nu exist[, \i pentru asta iar[\i e pasibil de penal, ]n toate cazurile, hot[râri ale Consiliului Local cu privire la ]nchirierea sau concesionarea bunurilor apar`inând domeniului

public sau privat. Nu toate contractele sunt vizate din punct de vedere al legalit[`ii de secretarul unit[`ii administrativ teritoriale. Alt lucru foarte grav: nu au fost respectate prevederile legale privind urm[rirea ]ndeplinirii contractelor de concesionare, a modului de plat[ a redeven`elor, a termenelor de plat[ sau neplata acestora – au fost g[site contracte care nu erau pl[tite. Sau ]ncheiat unele contracte f[r[ a fi derulate corect”, a men`ionat prefectul de Boto\ani. Un alt lucru care l-a surprins pe \eful jude`ului este faptul c[ procedura licita`iei deschise a fost repetat[ ]n mod inexplicabil ]n cadrul concesion[rii unei suprafe`e de 100 de metri p[tra`i de teren (dou[ parcele cadastrale), existând, de asemenea, o diferen`[ substan`ial[ privind pre`ul de adjudecare ]n cele dou[ cazuri. }n ceea ce prive\te achizi`ia public[ lucr[ri de modernizare a peisajului urban \i iluminatul arhitectural ]n ora\ul Darabani, ]n acest caz, ]n primul rând nu s-a f[cut absolut nicio plat[ ]n conformitate cu contractul ]n baza c[ruia s-a derulat lucrarea. „}n luna septembrie 2008 a fost alocat[ suma de 800 de mii de lei prin HG, sum[ care a fost restituit[ la bugetul de stat ulterior, de gospodari ce sunt. }n momentul de fa`[ Prim[ria Darabani nu dispune de sume, au apelat la noi, au f[cut un proiect de HG pe care eu am refuzat s[-l sem-

nez. }n aceste condi`ii nu se poate face convocarea comisiei de recep`ie \i ei risc[ practic executarea silit[ de c[tre partener”, a mai ad[ugat Roman. La fel de grav[ este, potrivit conducerii Institu`iei Prefectului Boto\ani, atribuirea contractului de achizi`ie public[ având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare a ora\ului Darabani. „Contractul este ]ncheiat ]n mod gre\it din punct de vedere al p[r`ilor contractante: unitatea administrativ teritorial[ a ora\ului Darabani, reprezentat[ prin Burlacu Gheorghe, primar – nu am mai v[zut a\a ceva. Contractul trebuia ]ncheiat ]ntre Consiliul Local \i cel care a participat la delega`ie”, a mai declarat Cristian Roman. Contractul nu are viza de legalitate ori semn[tura secretarului iar \irul de nereguli continu[. S-a luat m[sura sesiz[rii Parchetului sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de abuz ]n serviciu contra intereselor publice \i ]nregistrarea la num[r unic a materialului referitor la ]ncheierea contractelor: execu`ie lucr[ri de eficientizare energetic[ a sistemului de iluminat public ]n ora\ul Darabani \i lucr[ri de modernizare a iluminatului arhitectural \i peisagistic; contractului de achizi`ie public[ având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare \i contractul de ]nchiriere având ca obiect spa`iul cu destina`ie Hala de Carne, din pia`a ora\ului Darabani, ]n-

cheiat cu o firm[. S-a mai propus sesizarea Parchetului \i ]nregistrarea la num[r unic a materialului referitor la e\alonarea pl[`ii sumei de 40 de mii lei ]n rate lunare de 500 de lei – fostului primar de Darabani. De asemenea, va fi sesizat[ \i Curtea de Conturi cu privire la aspectele constatate ]n leg[tur[ cu delegarea serviciului de salubrizare, cu contractul de ]nchiriere având ca destina`ie Hala de Carne, cu contractul de concesiune a suprafe`ei de circa 100 metri p[tra`i \i privitor la concesionarea unei suprafe`e de 780 de metri p[tra`i ]n vederea amplas[rii unui cl[diri cu func`iuni de autogar[. Curtea de Conturi a fost sesizat[ \i cu privire la unele aspecte privind achizi`iile de balast ]n perioada 2008-2009.

PROBLEME |I LA BROSC{U~I Primarul comunei a fost la un pas de a i se face sesizare penal[ tot pe zona de abuz ]n serviciu. }n urma mai multor peti`ii care au ajuns la Institu`ia Prefectului, s-au format comisii ce au f[cut verific[ri la fa`a locului. „}n ce prive\te achizi`iile publice nu sau f[cut test[ri de pia`[, nu au fost fundamentate note de estimare, referate de necesitate \i oportunitate. Nu s-a pus la dispozi`ia comisiei, documenta`ia de achizi`ie \i contract, proces verbal de recep`ie ]n toate

cazurile verificate, b[nuim noi, pentru c[ probabil nu existau. }n cadrul aparatului de lucru al prim[riei comunei Brosc[u`i nu este desemnat[ nicio persoan[ cu atribu`ii de serviciu ]n activitatea de organizare \i desf[\urare a achizi`iilor publice”, a specificat prefectul. }n ceea ce prive\te stabilirea salariului de baza \i a indemniza`iei pentru postul \efului de serviciu pentru situa`ii de urgen`[ s-au constatat de asemenea mai multe probleme. „S-au verificat c[r`ile de munc[ \i am constatat c[ s-au stabilit ]n mod gre\it salariile de baz[. }n ceea ce prive\te angajarea pe durat[ determinat[ a consilierului primarului au fost ]nc[lcate prevederile Legii 215, care prevede durata de munc[ exact pe mandatul primarului iar contractele individuale de munc[ prezint[ deficien`e serioase din punct de vedere juridic. S-a mai constatat faptul c[ pe postul de secretar se afla o persoan[ ce trebuia s[ ias[ la pensie ]n urm[ cu \ase ani. Verificând c[r`ile de munc[ am constatat c[ doamna Elvira Popu\oi, secretarul comunei Brosc[u`i ]ndepline\te cumulativ, ]ncepând cu noiembrie 2003, condi`iile pentru vârsta standard de pensionare. Pân[ la aceast[ dat[, primarul comunei Brosc[u`i nu a emis nicio dispozi`ie privind constatarea ]ncet[rii raportului de serviciu conform prevederilor legale, de\i a fost aten`ionat ]n mai multe rânduri. L-am sunat eu personal pe domnul primar \i i-am spus c[ scriu plângere pentru abuz ]n serviciu, eu ]i fac acest lucru dac[ pân[ la sfâr\itul acestei luni nu ia m[suri pentru ]ncetarea acestei situa`ii de nelegalitate. Sunt copii cu dou[ facult[`i, cu masterate care stau \i a\teapt[ un serviciu”, a mai declarat Roman. Urmare a celor constatate s-a sesizat Compartimentul pentru verificarea achizi`iilor publice din cadrul Direc`iei de Finan`e Boto\ani, ITM-ul. Totodat[, prefectul i-a scris o scrisoare primarului din Brosc[u`i, punându-i ]n vedere toate problemele constatate \i faptul c[ ]n cazul ]n care nu ia m[suri ]n cinci zile se va recurge la alte metode. (Carmen Stanciu)

Copii condamna`i s[ bat[ cu pasul 5-6 kilometri pân[ la \coal[ Sute de elevi parcurg zilnic ]ntre 10-12 kilometri pe jos, drumul de acas[ pân[ la \coal[ \i ]napoi. Ada Macovei sus`ine c[ pentru a rezolva aceast[ situa`ie ar mai fi nevoie de 35 de microbuze \colare, care ]ns[ nu se \tie când vor ajunge la Boto\ani. La acest moment sunt 55 de microbuze \colare la nivelul jude`ului, iar pentru a rezolva problema transportului

ar mai fi nevoie de 35 de microbuze care ar acoperi tot jude`ul. „M[car s[ nu expunem accidentelor copiii de gr[dini`[ \i de ]nv[`[mânt preprimar. Cei mai m[ri\ori mai ]n`eleg care sunt riscurile \i se ap[r[ altfel. Este foarte greu pentru ace\ti copii s[ mearg[ atâ`ia kilometri pe jos \i s[ mai fie capabili de performan`[ la ore. Ace\ti elevi fac un sacrificiu

enorm s[ mearg[ la \coal[”, a spus Ada Macovei. Lista localit[`ilor rurale unde nu sunt microbuze este la aceast[ or[ destul de lung[, pe aceast[ list[ fiind ]nscrise: Dersca, Durne\ti, Cervi\e\ti, Hili\eu Horia, Leorda, Lunca, Mih[l[\eni, Nic\eni, Bucecea, Darabani, Fl[mânzi, Pomârla, R[chi`i, R[d[u`i-Prut, Hlipiceni, St[uceni, Suli`a, Tru\e\ti,

localit[`i cu un num[r mare de elevi, dar \i Tudora, Un`eni, Vl[deni, Hu`ani, Brehuie\ti. Pe lâng[ acestea sunt \i comune care au mai solicitat \i supliment[ri, respectiv la Albe\ti, Ungureni, Vorona. „Sunt cazuri foarte multe, nu sunt cazuri izolate. Unde au fost pu`ini copii s-au g[sit solu`ii din partea p[rin`ilor, cum este la Dim[cheni. Copiii de

aici ajung la \coal[ cu c[ru`a, de la Mateieni la Dim[cheni”, a spus Ada Macovei. Pentru ca microbuzele \colare s[ ajung[ la \coli este nevoie de adrese trimise de I|J la MECI, urmând ca Ministerul s[ fac[ licita`ia \i s[ decid[ dac[ fondurile sunt alocate la nivel na`ional sau regional. „Microbuzele sunt predate spre administrare con-

siliilor locale cu scopul de a folosi la transportul gratuit al elevilor \i al cadrelor didactice. Ceea ce nu se respect[ ]ns[ sunt articolele din lege prin care directorul \colii desemneaz[ un cadru didactic pentru ]nso`irea elevilor ]n fiecare mijloc de transport”, a declarat inspectorul \colar general al I|J. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

Miercuri, 23 septembrie 2009

Accidentele din preajma \colilor, tot mai numeroase }n preajma multor \coli, circula`ia ma\inilor se face f[r[ a le asigura copiilor protec`ia de care au nevoie. Nu de pu`ine ori, cei mici sunt ]ntr-un real pericol. Ce fac autorit[`ile pentru a-i proteja pe elevi de accidentele de circula`ie? „Avem ac`iuni zilnice, mai ales ]n mediul rural, avem aparatele radar postate ]n special unde sunt limite de vitez[, ]n localit[`i”, spune purt[torul de cuvânt al Poli`iei Rutiere Boto\ani. Prea pu`in, consider[ p[rin`ii. }n dimine`ile ]n care str[zile se umplu de copii, la orele amiezii, când cei mici ies de la \coal[, agen`ii de circula`ie nu mai sunt o prezen`[ obi\nuit[ ]n apropierea unit[`ilor de ]nv[`[mânt, a\a cum se ]ntâmpla cu mai mul`i ani ]n urm[. |i asta chiar dac[ traficul este tot mai aglomerat ]n apropierea \colilor iar \oferii gr[bi`i peste m[sur[ nu mai sunt o raritate. |colarii, fie c[ sunt din mediul rural sau din urban, sunt ]n fiecare zi sub amenin`area pe-

ricolelor str[zii. Aceast[ situa`ie este prezent[ din cauza nerespect[rii de c[tre \oferi a prevederilor legale privind circula`ia ]n apropierea \colilor. Dar \i lipsa educa`iei rutiere a copiilor, care se aventureaz[ de cele mai multe ori ]n strad[ f[r[ s[ se asigure, este o cauz[ important[ a accidentelor. Numai c[ \oferii ar trebui s[ aib[ ]n vedere c[ este ]n natura celor mici s[ se joace, s[ fie uneori chiar neaten`i la pericolele str[zii \i, ]n fa`a unor astfel de situa`ii, oamenii de la volan nu trebuie s[ fie prin\i nepreg[ti`i pentru atenuarea impactului. Neaten`ia celor mici \i indiferen`a unor conduc[tori auto au f[cut ca, anual, ]n jude`ul Boto-

\ani, statisticile privind victimele accidentelor de circula`ie s[ ]i cuprind[ \i pe copiii de vârst[ \colar[. }n fiecare statistic[ anual[ se ]ntâlnesc cazuri de copii mor`i sau r[ni`i grav ]n apropierea \colilor, acolo unde \oferii ar trebui s[ fie cu ochii ]n patru iar poli`i\tii de la rutier[ s[ se asigure de acest lucru.

ELEVI CARE MERG LA |COAL{ PE DRUMURI PLINE DE PERICOLE Atât ]n mediul rural cât \i ]n mediul urban copiii sunt predispu\i la a fi victime ale accidentelor rutiere. De regul[, fiecare zon[ are aspectele particulare de risc.

}n mediul urban, copiii sunt lovi`i ]n apropierea \colilor pentru c[ sar ]n fa`a ma\inii de dup[ alte autoturisme parcate sau ]n zone unde vizibilitatea \oferilor este obturat[. Coroborat cu viteza prea mare a ma\inilor, accidentele sunt inevitabile. }n schimb, ]n mediul rural, fondul problemei este altul. De\i nu sunt ma\ini parcate care s[ le ]mpiedice vizibilitatea \oferilor, ]n mediul rural conduc[torii auto circul[ cu vitez[ sporit[. Anumite zone din jude` sunt recunoscute ca fiind deosebit de periculoase pentru to`i pietonii, \i cu atât mai mult pentru cei mici. Drumul dintre Victoria-St[uceni este f[cut zilnic de peste 50 de elevi, care merg efectiv pe strad[, neexistând trotuare. Cucor[ni, Cop[l[u-Cotu, B[lu\eni, Durne\ti, Br[ie\ti, H[ne\ti, C[l[ra\i sunt câteva din localit[`ile unde elevii str[bat kilometri pe strad[. Alt[ localitate unde elevii sunt ]n pericol este Hu`ani, pentru c[ pe por`iunea de drum din apropierea \colii \oferii obi\nuiesc s[ mearg[ cu vitez[ mare. Iar tocmai acest fapt a f[cut ca s[pt[mâna trecut[ o feti`[ de nou[ ani s[ ajung[ la spital ]n stare grav[ dup[ ce a fost lovit[ chiar ]n fa`a \colii de o autoutilitar[. A\adar, pericolele ]i pândesc pe copii la tot pasul.

SE VREA RE}NFIIN~AREA PATRULELOR |COLARE Reprezentan`ii Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani au declarat c[ se dore\te re]nfiin`area patrulelor \colare. „De la ]nceputul anului am f[cut mai multe demersuri c[tre Inspectoratul |colar Jude`ean, prin care am solicitat s[ ni se comunice care sunt cadrele didactice care se ocup[ de educa`ia rutier[ din cadrul unit[`ilor de ]nv[`[mânt, ]n vederea ]nfiin`[rii patrulelor \colare. Inten`ion[m s[ re]nfiin`[m patrulele \colare ]n unit[`ile de ]nv[`[mânt, care se afl[ ]n apropierea unor c[i rutiere cu un trafic mai mare, la orele la care elevii intr[ \i ies de la \coal[. Pentru c[ de regul[ atunci se produc accidentele”, a declarat inspector Eduard Iacob, purt[torul de cuvânt al Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani. De\i cele mai multe accidente de circula`ie se petrec pe fondul neaten`iei copiilor, nici \oferii nu ]\i cunosc, de multe, ori, obliga`iile privind circula`ia ]n apropierea \colilor. Nu sunt pu`ini cei care uit[ c[ ]n apropierea unei institu`ii de ]nv[`[mânt sau pe raza de ac`iune a unui semn

de circula`ie care avertizeaz[ prezen`a copiilor au obliga`ia s[ circule cu aten`ie, cu vitez[ redus[ pentru a putea evita producerea accidentelor. Cât despre poli`i\tii de la rutier[, ace\tia spun c[ nu scap[ din ochi zona \colilor. „Avem ac`iuni zilnice, mai ales ]n mediul rural, avem aparatele radar postate ]n special unde sunt limite de vitez[, ]n localit[`i. |i acolo unde sunt treceri de pietoni sau panouri suplimentare «Aten`ie, copii», aceste activit[`i sunt f[cute ]n paralel, pentru c[ ambele au acela\i scop, sunt gândite pentru a proteja pietonii, ]n special copiii”, a men`ionat Eduard Iacob. Statisticile pe care le prezint[ poli`i\tii nu sunt deloc lini\titoare. Vara aceasta, câ`iva copii au murit iar câteva zeci au fost r[ni`i ]n accidente rutiere. „}n perioada vacan`ei de var[ am avut 35 de accidente de circula`ie, soldate ]n total cu 42 de victime, opt accidente grave soldate cu trei victime, r[nirea grav[ a altor zece elevi \i trei pre\colari \i 27 de accidente u\oare soldate cu v[t[marea corporal[ a 28 de copii, elevi \i pre\colari”, a mai ad[ugat purt[torul de cuvânt al Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Spital pus la mari cheltuieli din cauza tulburelului Spitalul de Psihiatrie, luat cu asalt de alcoolici ]n aceast[ perioad[. Apari`ia tulburelului a umplut sec`ia de toxico-dependen`[ a Spitalului de Psihiatrie, astfel c[ ]n aceast[ perioad[ bolnavii sunt nevoi`i uneori s[ ]mpart[ patul cu colegii de suferin`[.

Peste 40% dintre pacien`ii interna`i ]n aceast[ perioad[ la Spitalul de Psihiatrie sunt alcoolici. Nicolae Vlad, managerul unit[`ii spitalice\ti, sus`ine c[ sec`ia de toxico-dependen`[ este supraaglomerat[, ]n medie ajungând zilnic la spital \apteopt persoane care sunt internate cu tulbur[ri psihice pe seama consumului de alcool. „Noi avem alcoolici cu \i f[r[ tulburel. Este constant num[rul acestora. Spitalul este supra-

plin ]n aceast[ perioad[. Sunt zile când vin \i se interneaz[ câte cinci, ]n altele \ase sau zece persoane cu tulbur[ri psihice datorate consumului de alcool. La noi vin cei care dep[\esc ni\te limite ]n privin`a consumului de alcool. |i beau mult. E perioada de toamn[, mai ales c[ apare tulburelul \i este pr[p[dul lumii. Toamna reprezint[ un sezon al decompens[rilor depresive. Peste aceast[ decompensare vin \i cei

cu consum de alcool, cei cu tentative de sinucidere sau agresori. Toate sunt agravate pe seama consumului de alcool. Pe sec`ia de psihoze nu mai avem unde s[-i intern[m”, a precizat medicul Nicolae Vlad, directorul Spitalului de Psihiatrie. Pentru c[ num[rul alcoolicilor care vin la spital ]n aceast[ perioad[ este ]n cre\tere, conducerea unit[`ii spitalice\ti a decis ca cei care ajung la inter-

nare s[ fie `inu`i dou[-trei zile, dup[ care s[ fie externa`i, cu recomandarea de continuare a tratamentului la domiciliu. Nicolae Vlad mai spune c[ din cei 40% de pacien`i care ajung la spital din cauza consu-

mului de alcool, ]ntr-un procent de 18% sunt alcoolici cronici. Potrivit conducerii spitalului, pe cele 230 de paturi, câte sunt ]n unitate, ]n prezent sunt internate peste 250 de persoane. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment Miercuri, 23 septembrie 2009

La Apa Grup,

Disponibiliz[rile ]i vizeaz[ pe „cei care plimb[ hârtiile dintr-un birou ]n altul” Reprezentan`ii Apa Grup \i cei ai Consiliului Jude`ean preg[tesc o strategie ]n vederea evit[rii disponibiliz[rii a 10% dintre angaja`i. Ace\tia au ]n vedere diminuarea salariilor celor peste 550 de angaja`i, pentru a trimite ]n \omaj cât mai pu`ini oameni. Conducerea societ[`ii comerciale Apa Grup a transmis consiliului Jude`ean, ieri, un raport vizavi de modalit[`ile prin care ]ncearc[ redresarea operatorului de ap[, prin ]ndeplinirea condi`ionalit[`ilor impuse prin programul ISPA, de reabilitare \i modernizare a re`elelor de ap[ \i canal de la nivelul municipiului Boto\ani. Practic este vorba despre modul cum s-au aliniat la cerin`ele de majorare a tarifului la ap[, la cheltuielile pentru repara`ii, la investi`ii sau la plata salariilor celor peste 550 de angaja`i. Dac[ pân[ acum, atât cei din conducerea Apa Grup, cât \i cei din fruntea Consiliului Jude`ean sus`ineau c[ este obligatoriu ca 10% din personalul angajat la operatorul de ap[ s[ plece acas[, cel mai probabil se va ajunge la reducerea costului cu salariile,

astfel ]ncât s[ fie trecu`i pe lista disponibiliz[rilor cât mai pu`ini angaja`i. Apa Grup trebuia s[ reduc[ pân[ ]n trimestrul doi al acestui an cu 5% costurile cu angaja`ii \i cu ]nc[ 5% pân[ la finele trimestrului patru, ceea ce nu s-a produs pân[ acum. „Evident c[ pân[ la finele trimestrului patru, costul cu personalul trebuie s[ scad[ cu 10% din total cheltuieli, dar asta poate s[ reprezinte mai multe tipuri de metode. Nu ]nseamn[ neap[rat c[ 10% din oameni trebuie da`i afar[ pentru c[ s-ar putea aceast[ cheltuial[ s[ r[mân[ la fel, dac[ dau la ceilal`i ni\te sporuri, pot s[ ajung la acela\i cost”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Cu alte cuvinte, sub aspectul reducerii de personal, factorii implica`i au ]n vedere ca disponibiliz[rile s[ se fac[ astfel ]ncât cei r[ma\i s[ acopere necesarul muncii prestate la Apa Novaserv SA. „E \i logic s[ nu gândim c[ trebuie s[ d[m oameni afar[, dar dac[ m[ ]ntreba`i pe mine, sunt câ`iva pe care nu vreau s[ ]i mai v[d acolo. Vor fi sigur disponibiliz[ri de personal, dar nu vreau s[ gândim neap[rat c[ vrem s[ ]i d[m pe to`i afar[, va fi o analiz[ \i pe competen`e. Nu trebuie s[ fii inginer ca s[ plimbi dou[ trei hârtii dintr-un

birou ]ntr-altul. Eu, de exemplu, am mari dubii privitor la ceea ce face Serviciul de Investi`ii de la Apa Grup”, a mai spus Achi`ei.

„VOR PLECA }N |OMAJ OAMENI DIN FIECARE COMPARTIMENT” }n mod cert, ]n acel 10% personal dat afar[ nu se vor reg[si muncitorii care lucreaz[ pe partea de exploatare, este de p[rere vicepre\edintele Consiliului Jude`ean. Discu`ii cu sindicatele au existat deja \i urmeaz[ s[ se stabileasc[, ]n urma negocierilor, num[rul exact de persoane disponibilizate. „Chiar s-a \i ini`iat printr-o adres[ oficial[ o discu`ie cu sindicatul de acolo ]n vederea unei analize cu privire la disponibilizarea unui anumit num[r de oameni. }n mod cert acest procent nu se va reg[si ]n sectorul de exploatare, s[ fie foarte clar, nu dau afar[ pe teh-

nologul de la Tru\e\ti pentru c[ altfel nu mai are cine urm[ri ce se ]ntâmpl[ cu pompele alea, ci sunt viza`i cei care plimb[ trei hârtii dintr-un birou ]n altul”, a spus Achi`ei. De\i nu este ]n totalitate de acord cu reprezentantul CJ, managerul societ[`ii Apa Grup a spus c[ este absolut necesar[ concedierea unor persoane, ]n contextul ]ndeplinirii condi`ionalit[`ilor ISPA, dar \i a crizei economice. „Am discutat cu Sindicatele, aceasta este situa`ia economic[ a `[rii \i nu avem ce face. Patronatul a f[cut o estimare de vreo 70 de persoane, ]ns[ urmeaz[ negocierile. Vor pleca ]n \omaj oameni din fiecare compartiment”, a declarat Maricel Georgescu. La un an de la data ]nceperii lucr[rilor pe ISPA, societatea comercial[ Apa Grup a reu\it s[ majoreze, de\i cu ]ntârziere, pre`ul la ap[ cu 25%, dar \i s[ reduc[ debitele cu 1% pe lun[. (Monica Aionesei)

5

Directorii spitalelor \i-au transmis „of-ul” la Ministerul S[n[t[`ii |efii unit[`ilor medicale din jude` s-au ]ntâlnit cu conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[ pentru a transmite situa`ia de ultim[ or[ a restan`elor de plat[ la furnizori. Toate problemele din sistemul de s[n[tate boto\[nean, expuse de managerii spitalelor, vor fi transmise Ministerului S[n[t[`ii. Autorit[`ile din s[n[tatea local[, directorii de spitale \i liderii de sindicat s-au ]ntâlnit, ieri, pentru a purta noi discu`ii pe problema asigur[rii fondurilor necesare ]n spitalele din jude`. }ntâlnirea a fost organizat[ de conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[, la solicitarea Ministerului S[n[t[`ii. „Ministerul a cerut s[ organiz[m aceast[ ]ntâlnire pentru a vedea care sunt problemele ]n sistem, pentru a vedea cum stau spitalele cu banii. Toate problemele desprinse ]n urma discu`iei vor fi pus pe hârtie \i aduse la cuno\tin`[ Mi-

nisterului S[n[t[`ii”, a spus medicul Tamara Ciofu, directorul coordonator al DSP. Unii manageri de spitale au declarat c[ au luat toate m[surile care se puteau pentru a `ine ]n frâu criza care se contureaz[ tot mai mult ]n aceste unit[`i. Astfel, de la t[ierea sporurilor \i salariilor de merit \i pân[ la limitarea programului de ap[ cald[ sau de stingere a luminilor la o or[ dup[ o l[sarea serii, au experimentat fel de fel de metode de economisire. De asemenea, ]n mai multe unit[`i spitalice\ti s-a cerut medicilor s[ fac[ economii la medicamente, materiale sanitare \i reactivi. „To`i directorii de spitale au ridicat problema contractelor pe trimestrul patru. Ni s-a spus de la casa de asigur[ri c[ se va rezolva problema \i c[ spitalele nu vor avea de suferit. S-a ridicat \i problema primelor de stabilitate. O parte din spitale au dat aceste prime pe jum[tate, altele nu au dat deloc”, a precizat Viorel Lefter, directorul Spitalului de Pneumoftiziologie din Boto\ani. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Copiii de la Unik Dance \i-au ad[ugat alte trofee ]n palmares Micii dansatori ai grupului de dans sportiv Unik Dance Boto\ani s-au ]ntors ]nving[tori de la competi`iile desf[\urate la ]nceputul toamnei, dup[ o var[ ]n care au repetat zilnic pa\ii de dans ce aveau s[ ]i urce pe cele mai ]nalte trepte ale podiumului. Perechea Andrei Harez \i Andreea Isac s-a dovedit cea mai bun[ ]n dou[ dintre competi`iile desf[\urate la Gala`i, respectiv la Bucure\ti. Astfel, de la Concursul Na`ional de Dans Sportiv „Cupa Fantezia” Gala`i, edi`ia a XIII

a, organizat[ la mijlocul acestei luni, cei doi copii au revenit victorio\i, clasându-se pe locul I la categoria de vârst[ 10-11 ani, ]n condi`iile ]n care au intrat ]n concurs nu mai pu`in de 48 de perechi din toat[ `ara. }n final[ a reu\it s[ ajung[ \i perechea format[ din Codrin Epura\ \i Diana Alupoaie, la categoria de vârst[ 12-15 ani, clasându-se pe locul V, iar pân[ ]n semifinal[, ocupând locul VIII, a reu\it s[ accead[ \i perechea Alexandru Ciprian \i Andreea Pricopie, categoria de

vârst[ 10-11 ani. La finele acestei s[pt[mâni, ]n cadrul altei competi`ii, „Cupa Phoenix 2009” desf[\urat[ la Bucure\ti, pe 19-20 septembrie, perechea Andrei Harez \i Andreea Isac s-a clasat tot pe locul I. Practic, marea realizare a micu`ilor este tocmai ob`inerea ]ntr-un timp foarte scurt, ]n mai pu`in de dou[ s[pt[mâni, a dou[ premii I. „Au muncit toa-

te perechile foarte mult, practic ei nu au avut vacan`[. Toat[ vara am repetat \i acum iat[ rezultatele”, a declarat Andreea Trufa\u, antrenorul grupului de dans sportiv Unik Dance. Copiii de la Unik Dance au mai participat ]n acest an \i la Campionatul de Dans Sportiv de la Br[ila, unde s-au clasat pe locuri frunta\e. (Monica Aionesei)

Viitorii cotizan`i la bugetul de stat...


S[n[tate 6

Miercuri, 23 septembrie 2009

Toamna agraveaz[ gastritele Lunile de toamn[ creeaz[ uneori mediul prielnic pentru apari`ia sau agravarea unor boli. Din cauza sc[derii temperaturilor exterioare, a cre\terii umidit[`ii mediului, am fi tenta`i s[ credem c[ doar afec`iunile respiratorii „]nfloresc” ]n acest anotimp. }ns[, toamna este responsabil[ nu doar de agravarea sau instalarea unor boli ca astmul bron\ic, bron\ita, ci \i de instalarea sau agravarea ulcerului sau a gastritei. Senza`ie de arsur[ ]n partea superioar[ a abdomenului, dureri insuportabile ale stomacului, aciditate gastric[, grea`[. Acestea ar fi semnele gastritei. Iar toamna este anotimpul ]n care aceste suferin`e se accentueaz[ la persoanele diagnosticate cu gastrit[. „}n lunile de toamn[, ca \i prim[vara, num[rul persoanelor care sufer[ de gastrit[ cre\te. Gastrita, ca \i ulcerul, apar din cauza infec`iei cu o bacterie, sau din cauza anumitor medicamente precum cele antiinflamatoare. Acestea atac[ stomacul, iar gastrita se vede numai ]n urma unei analize endoscopice sau la biopsie”, precizeaz[ medicul Anton Pârvu. Gastrita, mai explic[ medicul, apare ca urmare a exceselor alimentare, a consumului de alimente iritante, sosuri \i pr[jeli. De asemenea, alcoolul, tutunul, medicamentele \i cafeaua au impact negativ asupra sistemului digestiv. Al`i factori favorizan`i ai gastritei sunt mestecarea insuficient[ a alimentelor, mâncatul la ore neregulate, consumarea de alimente prea reci sau fierbin`i. La câteva ore dup[ o mas[ bogat[ ]n gr[simi, bolnavul are dureri de cap, senza`ie de vom[, un miros nepl[cut al gurii \i transpir[ abundent.

CE ESTE GASTRITA Gastrita este inflama`ia mucoasei stomacului. Cele mai obi\nuite simptome sunt disconfortul la nivelul abdomenului superior, gre`urile \i v[rs[-

turile. Gastrita poate determina sânger[ri care apar ]n v[rs[turi sau coloreaz[ ]n negru scaunele. Cel mai frecvent, gastrita este u\oar[ \i nu reprezint[ niciun pericol. Gastrita poate ap[rea când acidul afecteaz[ mucoasa stomacului. Fumatul excesiv, consumul de alcool \i

\i mai pot fi ]nso`ite de alte gustul dulce, picant, acru sau semne: recurgita`ii acide, grea- amar puternic pot declan\a din `[, balonare, diaree. senin o criz[ de gastrit[, printrun mecanism simplu: stimulaALIMENTA~IE rea gustativ[ intens[ produce o ECHILIBRAT{ |I... secre`ie puternic[ de sucuri gastrice, care nu sunt suportate PRUDENT{ de stomacul sensibilizat ]n periToate alimentele care au oada de toamn[ \i atunci apar binecunoscutele arsuri. Alte alimente care vor fi consumate cu pruden`[ sunt crudit[`ile (salatele, ridichile \i zarzavaturile crude), leguminoasele (fasole, soia, linte sau se amestec[ cu dou[ g[lbenu\uri de ou \i n[ut) \i alimente bogate ]n dou[ linguri de miere pân[ când se face celuloz[ (cereale, pâinea inteo crem[. Aceasta se consum[ de trei ori gral[). „Dac[ disconfortul dupe zi, cu o or[ ]nainte de mesele reaz[ o perioad[ mai mare de principale. timp, mai mult de o s[pt[mâO re`et[ cu bune efecte ]n hipern[, este cazul s[ v[ face`i un aciditate, balon[ri abdominale \i alte boli consult medical”, spune medide stomac, cu reducerea secre`iilor cul Anton Pârvu. gastrice, este din g[lbenele (30 g), coada Din cele ar[tate, se constat[ \oricelului (10 g), fructe de coriandru (5 c[ ]n prevenirea \i tratarea bog), fructe de fenicul (15 g), sun[toare (5 lii, un rol important ]l are g), troscot (20 g), r[d[cini de t[t[neas[ alimenta`ia. (10 g). Se face infuzie \i se beau 3-4 Medicii nutri`ioni\ti spun c[ ceaiuri pe zi, câte unul dup[ fiecare mas[. „

medicamentele precum aspirina, pot \i ele cauza gastrita. Cel mai des ]ntâlnit simptom la gastrit[ este durerea sim`it[ la nivelul stomacului, durere care este asociat[ frecvent senza`iei de „arsur[”. Durerile pot fi continue (vreme de ore sau chiar zile) ori intermitente,

Tratamentul naturist al gastritelor Odat[ instalate, gastritele recidiveaz[ prim[vara \i toamna, când se manifest[ din plin. }n tratamentul naturist al gastritelor de orice fel, fitoterapia recomand[ post de 1-3 zile, timp ]n care se bea numai ceai din scoar`[ de mesteac[n, din flori de tei, urzic[, leu\tean, cimbru, salvie, cimbri\or sau m[ghiran. Apoi, timp de 3 zile, se consum[ legume \i sucuri naturale, sup[ de varz[ sau varz[ crud[. A se evita b[uturile reci, zah[rul, pastele f[inoase, carnea de porc pr[jit[, condimentele, alcoolul \i fumatul. Pulberea de obligean[ este un foarte bun calmant gastric, având \i

puternice propriet[`i antibacteriene – se macin[ r[d[cina uscat[ a plantei, t[iat[ buc[`ele mici, ]n râ\ni`a de cafea; se ia o jum[tate de linguri`[ de pulbere pe stomacul gol, de 4 ori/zi, ]nainte de mese. Obligeana este contraindicat[ atunci când durerile de stomac sunt ]nso`ite de senza`ia de vom[. Durerile de burt[ se calmeaz[ cu ceaiuri din mu\e`el, roini`[, rostopasc[, ment[, chimen, semin`e de in, lemn dulce. Se pot lua câteva pic[turi de ulei din scor`i\oar[ sau de dafin, cu miere. Un alt remediu care ajut[ ]n combaterea gastritelor este din dou[ linguri de caimac de pe lapte, care

persoanele care sunt diagnosticate cu aceast[ afec`iune trebuie s[ aib[ grij[ ce m[nânc[, deoarece starea lor se poate ]nr[ut[`i, ]n special ]n aceast[ perioad[. Iat[ câteva recomand[ri ale medicilor, care v[ pot fi utile: - renun`a`i la alcool \i `ig[ri; - nu face`i abuz de medicamente; - nu consuma`i gr[simi pr[jite, alimente s[rate \i afumate, nuci, alune sau castrave`i; - tubul digestiv necesit[ o perioad[ de recuperare atunci când a`i exagerat cu mâncarea. }n acest sens, sucul de morcovi este un bun remediu. Morcovii sp[la`i \i cur[`a`i se dau pe r[z[toare \i prin mixer, iar sucul se va consuma imediat. Medicii nutri`ioni\ti spun c[ persoanele care sunt diagnosticate cu aceast[ afec`iune trebuie s[ aib[ grij[ ce m[nânc[, deoarece starea lor se poate ]nr[ut[`i, ]n special ]n aceast[ perioad[. - oul fiert calmeaz[ aciditatea gastric[. Oul trebuie s[ fie moale, \i ]n niciun caz pr[jit, deoarece, ]n caz contrar, stomacul trebuie s[ „munceasc[” mai mult, iar aciditatea gastric[ este stimulat[. - lactatele \i brânzeturile sunt recomandate persoanelor care sufer[ de gastrit[. Medicii aten`ioneaz[ ]ns[ c[ pacien`ii trebuie s[ evite brânzeturile s[rate, pentru c[ acestea agraveaz[ starea. Este recomandat[ brânza dulce de vaci, urda \i ca\ul nes[rat. - legumele fac parte din categoria alimentelor permise ]n aceast[ boal[, dar medicii recomand[ mâncarea lor sub form[ de preparate, chiar dac[ prin fierbere se pierd substan`ele nutritive \i vitaminele. - pâinea pr[jit[ calmeaz[ aciditatea. }ns[, nu orice fel de pâine face bine pacien`ilor care au leziuni la stomac. Este indicat[ pâinea alb[, ]n nici un caz cea neagr[, de secar[ sau grahamul, deoarece acestea con`in foarte multe semin`e, care stimuleaz[ sucul gastric. - carnea pentru a putea fi inclus[ pe lista alimentelor permise ]n cazul gastritei trebuie s[ fie fiart[ \i s[ fie slab[, precum cea de pui sau de pe\te. - mierea de albine este admis[ ]n orice cantitate, având dubla calitate de aliment \i medicament, fiind necesar[ precau`ie numai ]n cazul ]n care suferindul de gastrit[ este \i diabetic. Persoanele care au gastrit[ trebuie s[ evite stresul. Stresul provoac[ o irita`ie frecvent[ a mucoasei stomacului. Din cauza st[rilor depresive sau stresului psihosocial se provoac[ formarea sucului gastric acid ]n cantitate mai mare decât de obicei. „

Pagin[ editat[ de Aurora Dimitriu


Sport Miercuri, 23 septembrie 2009

Cazul Bergodi ]l trimite pe Becali la Tribunal \i la FIFA O cas[ de avocatur[ ofer[ sprijin juridic gratuit antrenorilor \i juc[torilor da`i afar[ de la Steaua. Conducerea discre`ionar[ a lui Gigi Becali la Steaua, patron care nu respect[ normele morale, sociale \i juridice ]n rela`iile cu angaja`ii a atras aten`ia mai multor categorii sociale. Ruperea unilateral[ a contractului cu antrenorul Cristiano Bergodi a determinat o cas[ de avocatur[ din Bucure\ti s[ acorde sprijin juridic gratuit tehnicienilor \i juc[torilor ce vor fi da`i afar[ de la gruparea din Ghencea. Avocatul Coltuc Marius Vicen`iu, titular al Casei de avocatur[ Coltuc, precizeaz[: “Sunt stelist de mic \i nu suport batjocura din Ghencea. Parc[ ne-am afla pe o planta`ie ]n epoca sclavagist[ \i nu la cel mai mare club din România. Sprijin juri-

dic, gratuit, orice antrenor \i juc[tor c[ruia i s-a desf[cut unilateral contractul de munc[”. }ntr-un comunicat dat publicit[`ii sunt explicate

\i procedurile de sprijin: „1. Se va depune plângere la FRF pentru retragerea licen`ei respectivului club; 2. Plângere la FIFA; 3. Cerere

de chemare ]n judecat[ la TMB pentru nerespectarea legisla`iei muncii; 4.Sesizarea instan`elor jurisdic`ionale FRF“. 

7

George Copos ar da Rapidul pe un leu Condi`ia actualului patron din Giule\ti este ca investitorii s[ pl[teasc[ datoriile de aproximativ zece milioane euro pe care „alb-vi\inii“ le au la bugetul de stat \i la firme apar`inându-i ]nsu\i lui Copos. De pe blog, George Copos lanseaz[ un nou episod al telenovelei vânz[rii Rapidului, ]nceput[ ]n urm[ cu mai bine de doi ani. De\i se laud[ c[ a investit 30 de milioane de euro ]n gruparea giule\tean[, ]n ultimii 16 ani, actualul patron al „alb-vi\iniilor“ pare c[ renun`[ de bun[ voie la a se ocupa de destinele grup[rii de lâng[ Podul Grant, ]ns[ pune ni\te condi`ii. „}n principiu, vânzarea clubului presupune preluarea de c[tre cump[r[tori a obliga`iilor financiare pe care clubul le are fa`[ de bugetele statului \i de al`i creditori. }n momentul de fa`[ se desf[\oar[ un audit la Rapid, care va stabili cu exactitate valoarea acestor obliga`ii. Personal, apreciez c[ ele se vor

ridica la aproximativ 10 milioane de euro. Din aceast[ sum[, o bun[ parte va merge la bugetele statului pentru stingerea datoriilor restante fa`[ de stat din anul 2008. Cealalt[ parte va merge c[tre creditori. Este adev[rat c[ printre ace\tia se num[r[ \i societ[`i comerciale apar`inând holdingului Ana“, a scris Copos pe blogul s[u. Cât despre pre`, el a afirmat: „Suntem ]n negocieri foarte serioase ]n vederea vinderii clubului Rapid c[tre un grup de investitori germani (...) A\a cum am afirmat ]n repetate rânduri, doresc ca, la finalizarea negocierilor, pre`ul clubului s[ fie de 1 (un) leu, ]n condi`iile ]n care investi`iile noastre ]n ultimii 16 ani reprezint[ circa 30 milioane de euro. Important este ca Rapidul s[-\i achite toate obliga`iile financiare \i s[ fie gestionat de c[tre ni\te investitori cu mai mult[ putere financiar[ decât am eu ]n acest moment“. 

cu tribunalul Romario Eto’o amenin`[ Barcelona Nu doar ex-steli\tii solicit[ bani fostului club. Samuel Eto’o, atacantul transferat ]n aceast[ intr[ ]n var[ de Inter Milano, a solicitat clubului „blau- Arbitrul huligan, grana“ suma de 3.000.000 de euro. }n plus, camerunezul amenin`[ gruparea lui Guardiola politic[ cu tribunalul. Motivul? O clauz[ ]n contractele suspendat trei partide Romario revine ]n lumina reflectoarelor. Fostul fotbalist brazilian intr[ ]n politic[. }n vârst[ de 43 de ani, campionul mondial din 1994 va fi unul dintre candida`ii Partidului Socialist Brazilian la alegerile parlamentare din octombrie 2010. Anun`ul a fost f[cut ]n presa brazilian[, citat[ de „Gazetta dello Sport“. Romario, care s-a retras anul trecut din fotbal, va fi unul dintre candida`ii Partidului Socialist Brazilian, forma`iune politic[ care-l sus`ine pe actualul pre\edinte, Lula. 

semnate de cluburile spaniole \i aprobat[ de Federa`ia iberic[ ]n care se specific[ c[ 15 la sut[ din valoarea transferului intr[ ]n buzunarele juc[torului. Atacantul camerunez a fost transferat ]n aceast[ var[ de Inter Milano, ]n schimbul lui Ibrahimovic plus o sum[ de bani. Practic, valoarea transferului s[u este estimat[ la 20 de milioane de euro, iar cele 3 milioane ar reprezenta procentul cuvenit lui Eto’o. Doar c[ Barcelona sus`ine c[ acest procent se aplic[ doar ]n cazul transferului ]ntre dou[ grup[ri spaniole \i c[, mai mult, echipa care ar trebui s[-l pl[teasc[ este chiar gruparea care-l transfer[, ]n spe`[ Inter. „Ne vom ap[ra interesele“, a anun`at un oficial al Barcelonei. 

Federa`ia Elve`ian[ de Fotbal (ASF) l-a suspendat pentru trei partide pe arbitrul Massimo Busacca, „fluiera\ul“ ar[tându-le degetul mijlociu suporterilor ]n timpul unui meci din Cupa Elve`iei. Busacca a arbitrat ultima final[ a Ligii Campionilor, disputat[ la Roma, ]ntre Manchester United \i FC Barcelona, o semifinal[ la Euro 2008, Germania - Turcia, dar \i un derby Steaua - Dinamo, ]n 2005.

„Comisia de Arbitri a decis suspendarea lui Massimo Busacca pentru urm[toarele trei jocuri“, a anun`at forul elve`ian, ad[ugând c[ arbitrul le-a ar[tat degetul mijlociu „suporterilor care asistau la partida FC Baden - Young Boys Berna din primul tur al Cupei Elve`iei“. Suspendarea va intra ]n vigoare imediat. Ieri, cel mai bun arbitru elve`ian \i-a cerut scuze public, spunând c[ regret[ „gestul nesportiv“. 

Portarul lui Stuttgart, exclus din lot pentru c[ a participat la un festival Fostul star Arsenal, portarul Jens Lehmann a fost exclus din lotul VfB Stuttgart pentru meciul din German Cup dup[ ce participat la „Oktoberfest“ la Munchen. Acest detaliu a fost pic[tura care a umplut paharul dup[

ce echipa a fost ]nvins[ pe teren propriu, sâmb[t[, de c[tre FC Koln. Managerul VfB Stuttgart, Markus Babbel, a anun`at c[ portarul nu va face parte din lot pentru meciul urm[tor, programat cu VfB Luebeck. Babbel a

spus: „Managerul executive, Horst Held, \i cu mine vom vorbi cu Jens despre incident joi, \i vom vedea.“ Lehmann, ]n vârst[ de 39 de ani, a spus: „Am participat la un eveniment de caritate, care fusese pl[nuit cu mult

timp ]n urm[. Dar nu a fost stabilit ]mpreun[ cu clubul. Voi accepta deciziile luate de club.“ Lehmann a fost considerat vinovat pentru al doilea gol ]nscris ]n meciul cu FC Koln, pierdut de VfB Stuttgart cu 0-2. 

Medalie olimpic[, recuperat[ dup[ un sfert de secol Fostul mare ]not[tor australian John Konrads a reu\it s[ recupereze medalia olimpic[ de aur - cea mai important[ din cariera sa - cucerit[ la Roma, ]n 1960, dup[ ce aceasta i-a fost furat[, ]n urm[ cu 25 de ani, scrie publica`ia italian[ „Gazzetta dello Sport“. }n 1984, 16 medalii au fost furate din casa lui Konrads din Melbourne. }n urm[ cu zece ani, o femeie le-a achizi`ionat, ]n schimbul a 200 de dolari, dintr-o pia`[ de vechituri. Acum câteva zile, un colec`ionar american, con\tient de valoarea medaliilor, le-a cump[rat ]n cadrul unei licita`ii pe internet. Acesta din urm[ l-a contactat pe Konrads, pe care l-a ]ntrebat de ce s-a hot[rât s[ ]\i vând[ medaliile. Fostul ]not[tor a contactat poli`ia, care a recuperat medaliile. Comitetul Olimpic Interna`ional i-a

oferit australianului o replic[ a medaliei sale, pe care a vândut-o ]n scopul de a ob`ine fonduri pentru finan`area funda`iei sale, care se ocup[ cu diagnosticarea \i tratarea tulbur[rilor mentale. John Kondrads (67 de ani) s-a retras din activitatea sportiv[ dup[ Jocurile Olimpice de la Tokyo, ]n 1964, ]ns[ numele s[u, ]mpreun[ cu cel al surorii sale Ilsa, este cunoscut de to`i iubitorii nata`iei din Australia. N[scut la Riga, ]n Letonia, ]n 1942, el a emigrat ]n Australia la scurt timp dup[ cel de-al Doilea R[zboi Mondial. La 14 ani a f[cut parte din echipa australian[ la Jocurile Olimpice de la Melbourne, ]n 1956, ]ns[ nu a participat la nicio ]ntrecere. }n urm[torii patru ani, Konrads a doborât mai multe recorduri \i a câ\tigat titlul olimpic ]n proba de 1.500 de metri liber. 


Social-politic 8

Miercuri, 23 septembrie 2009

La Roma, primarul \i viceprimarul nu ]ngroap[ securea r[zboiului Scandalul dintre primarul \i viceprimarul comunei Roma este departe de a se stinge. Acuza`iile aduse de primarul din Roma, Constantin Humelnicu, la adresa colegului s[u din administra`ie \i de partid, viceprimarul Dumitru Iacob, nu au trecut f[r[ reac`ii din partea celui din urm[. Acuzat de c[tre primar c[ „este paralel cu administra`ia”, viceprimarul din Roma a declarat c[ de mai bine de un an, de când ocup[ aceast[ func`ie, a desf[\urat mai multe activit[`i ]n favoarea comunit[`ii locale. „Am f[cut patru noi sta`ii de autobuz, m-am ocupat de reabilitarea unor drumuri \i pode`e, dar \i de extinderea iluminatului public”, sus`ine Dumitru Iacob. De\i o dat[ cu intrarea pe func`ie a primit o serie de atribu`ii din partea primarului, Iacob a precizat c[ de câteva luni de zile i s-au retras atribu`iile privind eliberarea certificatelor de urbanism \i a autoriza`iilor de construc`ie pe motiv c[ ar fi refuzat s[ semneze recep`ia unor lucr[ri, fiind totodat[ exclus din toate comisiile de licita`ie sau achizi`ii publice. Mai mult, acesta pune conflictul \i pe seama numirii recente ]n func`ia de pre\edinte al organiza`iei locale PNL, unde i-a luat locul actualului primar. Iacob reclam[ „men`inerea st[rii de

tensiune prin repetarea proiectului de hot[râre privind schimbarea viceprimarului de trei ori consecutiv, ini`iatorul fiind primarul. La ultima \edin`[ din septembrie, zece consilieri locali din 13 au votat ]mpotriva schimb[rii mele. Eu ]mi fac treaba \i ]n administra`ie \i, la fel, la nivel de partid. Când m-a trimis la cursuri ]n Bulgaria, am fost acolo pentru o instruire ]n domeniul achizi`iilor publice, nu pentru a nu veni ]n fiecare zi

la munc[, cum spune dumnealui”. Acesta a ]ncercat s[ eviden`ieze spiritul negospod[resc al primarului, dat fiind faptul c[ prim[ria func`ioneaz[ ]ntr-o cl[dire veche, f[r[ gard \i f[r[ poart[. „Puteam s[ repar de o mie de ori pân[ acum prim[ria ]nc[ de la primul mandat, ]ns[ am considerat c[ trebuie s[ m[ implic ]n greut[`ile oamenilor. Dumnealui nu are timp de administra`ie, i-am luat atribu`iile ]n achizi`iile publice pentru c[

Elevi l[sa`i f[r[ banii de navet[ Elevii nu \i-au primit, de la ]nceputul acestui an, banii pe naveta de la domiciliu la unit[`ile \colare. De\i anul \colar 2008- 2009 s-a ]ncheiat de mult, elevii nu \i-au primit \i drepturile financiare pentru transport. Când vor veni banii de la Minister este o problem[ cu mari semne de ]ntrebare, atât ]n rândul elevilor \i al p[rin`ilor, cât \i al celor ce conduc frâiele educa`iei boto\[nene. La nivelul Inspectoratului nu se \tie ce inten`ii are Ministerul ]n aceast[ privin`[. Din cele declarate de Ada Macovei, inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) ]n momentul de fa`[ restan`ele se ridic[ la suma de 1.600.000 lei. „Am solicitat

pentru cei 16 miliarde de lei, bani care sunt necesari pentru jude`ul Boto\ani pentru decontarea navetei elevilor. Nu s-a f[cut nici o deschidere bugetar[ de la ]nceputul anului, de la 1 ianuarie aceasta este datoria la furnizori, la transportatori. Aceasta este suma, nu avem microbuze suficiente”, a spus Ada Macovei. Plata este efectuat[ pentru fiecare microbuz \i sunt patroni care nu mai accept[ transportul pe datorie \i bun[voin`a transportatorilor. „Acolo unde transportatorii au firme mai mici \i cu greut[`i financiare, p[rin`ii sunt cei care pl[tesc biletele urmând a le fi decontate ulterior”, a ad[ugat inspectorul \colar general. (P. Rotariu)

Angajatorii nu prea au cu ce veni la bursa locurilor de munc[ pentru absolven`i Preg[tirile pentru Bursa locurilor de munc[ pentru absolven`i au intrat pe ultima sut[ de metri. Reprezenta`ii Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) au contactat pân[ la aceast[ dat[ un num[r total de 109 agen`i economici din jude`. Dintre ace\tia, au confirmat participarea 12 angajatori interesa`i s[-\i selecteze for`a de munc[ din rândul absolven`ilor, care au oferit un num[r total de 76 locuri de munc[ vacante. Oferta cu care agen`ii economici vin ]n ]ntâmpinarea tinerilor absolven`i este infim[, având ]n vedere c[

la aceast[ dat[ sunt aproximativ 600 de absolven`i ]nscri\i ]n eviden`e. „Din oferta de locuri de munc[ pentru absolven`i, 16 sunt adresate persoanelor cu studii superioare, dou[ locuri sunt adresate persoanelor marginalizate social postinstitu`ionaliza`i, iar un loc de munc[ pentru absolven`ii cu handicap”, a declarat Teodor Dimitriu, director executiv al AJOFM. Cele mai mult oferte de locuri de munc[ sunt oferite ]n domeniul fabric[rii articolelor de ]mbr[c[minte, 40 locuri, pentru operatori confec`ii industriali \i ]n construc`ii

18 locuri pentru ingineri construc`ii, ingineri instala`ii, dulgheri. Câte \ase locuri de munc[ sunt oferite de angajatorii care au ca obiect de activitate comer`ul cu am[nuntul, respectiv vânz[tori, \oferi, merceologi \i pentru restaurant \i alte servicii de alimenta`ie: buc[tari, osp[tari pizzari. Pentru producerea \i comercializarea de aparataj electric sunt vacante trei locuri : inginer electronist, inginer electromecanic, inginer electrician iar ]n domeniul prelucr[rii \i fason[rii sticlei sunt dou[ locuri de sticlar. (Petronela Rotariu)

totul stagna, eliberarea autoriza`iilor, construc`iile. Eu nu am viceprimar de un an \i ceva, dumnealui ori este la dispensar, ori la pia`[, de problemele gospod[re\ti ale comunei nu este preocupat”, a replicat primarul PNL Constantin Humelnicu, care a mai spus c[ cel mai probabil, ]n urm[toarea \edin`[ de Consiliu Local de la Roma, se va pune din nou ]n discu`ie schimbarea viceprimarului. (Monica Aionesei)

Mihai ~âbuleac:

„~ara arde \i baba se piapt[n[” Deputatul Florin ~urcanu continu[ s[-\i ]nt[reasc[ afirma`iile de la ]nceputul acestei luni cu declara`ii din ce ]n ce mai ]ndr[zne`e pentru un politician care se afl[ ]n opozi`ie. Când a fost ales pre\edinte al organiza`iei jude`ene PNL Boto\ani, una din declara`iile acestuia se referea la recâ\tigarea unuia dintre scaunele de vicepre\edinte ]n Consiliul Jude`ean, mai precis cel al vicepre\edintelui democrat-liberal Cristian Achi`ei. La ora actual[, ]n Consiliul Jude`ean func`ioneaz[ alian`a PSD-PDL, ]n frunte cu un pre\edinte \i un vicepre\edinte PDL \i un vicepre\edinte PSD. „Eu voiam un vicepre\edinte de curs[ lung[, iar cursa domnului Achi`ei e spre final. Garantez c[ tot ce am spus pân[ acum despre acest subiect va avea finalitate, este posibil chiar ]n \edin`a de Consiliu Jude`ean urm[toare, de la sfâr\itul lunii”, a declarat liberalul Florin ~urcanu. Potrivit legisla`iei ]n vigoare, este nevoie de strângerea de semn[turi a o treime din consilierii

jude`eni pentru ini`ierea unui proiect de hot[râre ]n vederea revoc[rii din func`ie a unui vicepre\edinte. „Sunt destui consilieri jude`eni care s[ semneze. Avem mai mult decât 11 consilieri jude`eni care s[ semneze”, spune cu convingere ~urcanu. }n Consiliul Jude`ean, exist[ câte 10 consilieri jude`eni PSD, PDL, respectiv PNL \i doi consilieri jude`eni PRM. De cealalt[ parte, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, Mihai ~âbuleac, sus`ine c[ nu are informa`ii despre o astfel de ac`iune, cu atât mai mult cu cât la ora actual[ administra`ia jude`ean[ se confrunt[ cu probleme mult mai importante. „~ara arde \i baba se piapt[n[. Noi ne chinuim cu plata salariilor, cu investi`iile, ]n nici un caz nu ne trece prin cap s[ punem ]n discu`ie s[ schimb[m, s[ transfer[m, s[ promov[m sau s[ retrograd[m. Nu am v[zut niciun document, nu am avut nicio discu`ie cu nimeni, nu cunosc nimic legat de acest element”, a spus ~âbuleac. (M. Aionesei)

Con`ac va bate din poart[ ]n poart[ pentru a-i aduce voturi lui B[sescu Constantin Con`ac, fost lider PSD, a anun`at oficial, inclusiv pe blogul s[u personal, c[ ]i va sus`ine candidatura lui Traian B[sescu. Indiferent dac[ va candida la pre\edin`ia României ca independent sau din partea PD-L, B[sescu \i-a câ\tigat un militant ]n campanie, ]n persoana lui Constantin Con`ac, care nu are nicio re`inere ]n a ]ncerca s[ conving[ cât mai mult[ lume c[ actualul pre\edinte merit[ un alt doilea mandat de \ef al statului. Acesta sus`ine c[ a purtat deja o serie de discu`ii cu liderii centrali ai PD-L \i urmeaz[ ca ]n scurt timp s[ pun[ la punct, ]mpreun[ cu Gheorghe Flutur, strategia de campanie. „Cred c[ Traian B[sescu e cel mai bun, are \i experien`[, e un om care dezvolt[ o for`[ de reac`ie nemai]ntâlnit[, cum a spus ceva a \i f[cut. Nu merg la PD-L, voi avea o ]ntâlnire cu vicepre\edintele Flutur de la Suceava, o s[ vorbim despre candidatur[, despre strategia pe care o vom aborda, f[r[ ]ns[ a m[ implica politic”, spune Constantin Con`ac. Acesta nu are de gând s[ se ]nscrie ]n PDL sau s[ fac[ dona`ii la partid

pentru sus`inerea campaniei electorale a lui Traian B[sescu, ci, dup[ cum a declarat, are capacitatea de a vorbi cu oamenii \i de a-i convinge s[ voteze pe 22 noiembrie cu B[sescu. „Nu are el nevoie s[ ]l sus`in financiar, cred c[ ]\i poate sus`ine cheltuielile de campanie. Pe mine nu m[ cost[ bani. Am oameni cu care am lucrat, e un grup mare de preo`i, de primari care m[ sprijin[. Eu o fac din pl[cere. Sunt hot[rât s[ ]l sus`in, nu am preten`ii la nimic”, a mai spus Con`ac. Pronosticul a-

cestuia este c[ ]n turul doi B[sescu va ajunge cu candidatul liberal Crin Antonescu. Cât prive\te o eventual[ ]ntoarcere la social-democra`i, Con`ac exclude orice astfel de posibilitate. „Nu m[ mai ]ntorc la PSD, eu am avut convingerile mele la PSD, ]ns[ cei care sunt acum acolo s-au ]ndep[rtat de doctrina social-democrat[, s-a lunecat ]n panta gre\it[”, a mai precizat Con`ac. Traian B[sescu nu \i-a anun`at oficial candidatura pentru ]nc[ un mandat la pre\edin`ia României. (M. Aionesei)


Social Miercuri, 23 septembrie 2009

Bani de liceu \i ]n acest an \colar Elevii vor beneficia \i ]n acest an de sprijinul financiar „Bani de liceu”. Ministerul Educa`iei a trimis o not[ inspectoratelor \colare prin care confirm[ continuarea programului \i ]n anul \colar 2009 – 2010. Beneficiari ai programului sunt elevii care se afl[ ]n ]ntre`inerea familiilor al c[ror venit brut lunar pe membru de familie, realizat ]n ultimele trei luni anterioare depunerii cererii, este de maxim 150 lei, precum \i elevii care beneficiaz[ de o m[sur[ de protec`ie ori afla`i sub tutela sau curatel[, ]n cazul respect[rii condi`iilor de venit. „Sprijinul financiar se acord[ pe baz[ de cerere, formulat[ de elev, ]nregistrat[ ]n perioada 15 septembrie – 1 octombrie, la unitatea \colar[ la care elevul este ]nscris. Cererea trebuie s[ con`in[ \i media general[ a anului anterior depunerii cererii. De asemenea, din adeverin`a eliberat[ de unitatea \colar[ trebuie s[ rezulte \i num[rul absen`elor nemotivate acumulate ]n anul

\colar anterior depunerii cererii”, a declarat Ada Macovei, inspector \colar general al Inspectoratului \colar Jude`ean (I|J). Vor avea prioritate la acordarea sprijinului financiar cei cu un num[r mai mic de absen`e nemotivate ]n anul anterior depunerii cererii. }n perioada 1 octombrie – 23 octombrie, autorit[`ile locale au obligativitatea efectu[rii de

Patriarhia Român[ se opune legaliz[rii prostitu`iei Patriarhia Român[ respinge ferm orice propunere privind legalizarea prostitu`iei, chiar dac[ ideea apar`ine Comisiei Preziden`iale pentru Analiza Riscurilor Sociale \i Demografice sau altor institu`ii, a declarat, ieri, agen`iei Mediafax, purt[torul de cuvânt al Patriarhiei, Constantin Stoica. „}n martie, o astfel de propunere era cuprins[ ]n proiectul noului Cod penal. Atunci, dar \i ast[zi \i oricând, Patriarhia Român[ va avea acela\i punct de vedere legat de legalizarea prostitu`iei. Institu`iile statului \i legile au menirea s[ apere demnitatea persoanei, institu`ia fa-

miliei \i valorile vie`ii sociale. Proiectele din ultimele luni arat[ c[ demnitatea persoanei, institu`ia sacr[ a familiei \i moralitatea public[ sunt complet ignorate de autorii acestora. }n consecin`[, Patriarhia Român[ respinge propunerile de dezincriminare a prostitu`iei“, a sus`inut Constantin Stoica. Comisia Preziden`ial[ pentru Analiza Riscurilor Sociale \i Demografice propune, ]n raportul lansat ieri, printre altele, dezincriminarea consumului de droguri \i legalizarea sexului comercial, sus`inând c[ astfel pot fi reduse, ]n anumite condi`ii, unele riscuri privind s[n[tatea public[. 

Medita`iile date elevilor, interzise prin lege? Medita`iile date elevilor de la clas[ ar trebui interzise prin lege, ca m[sur[ pentru reducere a inegalit[`ilor de tratament existente ]ntre elevii din aceea\i clas[, consider[ Comisia preziden`ial[ pentru analiza riscurilor sociale \i demografice. „Este necesar[ o interdic`ie explicit[, prin lege, pentru personalul didactic de a desf[\ura activit[`i de tip after-school sau medita`ii cu elevi proprii, ]n afara unit[`ii \colare ]n cauz[“, se arat[ ]n raportul Comisiei. Propunerea vine ]n contextul ]n care medita`iile date elevilor de la clas[ reprezint[, de mul`i ani, o practic[ frecvent[ ]n rândul multor

cadre didactice, preg[tirea particular[ vizând ]n special materiile prioritare ]n perspectiva examenului de bacalaureat \i a celui de admitere la facultate. }n acela\i raport, Comisia recomand[ evitarea utiliz[rii materialelor auxiliare pe care nu \i le pot permite to`i elevii, precum \i utilizarea curent[ a computerului \i accesul la internet ca resurs[ didactic[ ]n \coal[. Pentru includerea tuturor copiilor ]n ]nv[`[mântul pre\colar, Comisia preziden`ial[ recomand[ subven`ionarea prin vouchere pe care p[rin`ii le pot folosi \i la ]nscrierea ]n gr[dini`ele private acreditate. 

anchete sociale pentru verificare veridicit[`ii declara`iilor de venit \i a celor referitoare la bunurile familiale. Centralizarea datelor va avea loc ]n perioada 1 octombrie – 27 octombrie, iar lista beneficiarilor va fi publicat[ de 28 octombrie. Cei nemul`umi`i c[ nu vor fi inclu\i ]n lista beneficiarilor vor putea depune contesta`ii ]n perioada 28 oc-

tombrie – 2 noiembrie, urmând ca acestea s[ fie rezolvate pân[ pe 6 noiembrie. Reamintim c[ ]nainte cu dou[ luni de finalul anului \colar Ecaterina Andronescu dorea suspendarea acestui sprijin financiar chiar \i retroactiv pe o lun[. Atunci, dup[ câteva zile, ministrul educa`iei a revenit asupra deciziei luate. (Petronela Rotariu)

9

}ncadr[ri ]n discu`ia Consiliului de Administra`ie al I|J }n aceste zile la sediul Inspectoratului |colar vin zeci de persoane nemul`umite de postul pe care au fost repartizate sau c[ nici la aceast[ dat[ nu au un loc ]n sistemul educa`ional boto\[nean. Zilnic la u\a departamentului de resurse umane a Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) dar \i la a Adei Macovei, inspector \colar general, fiecare a\teapt[ ca problema sa s[-i fie rezolvat[. Rezolvarea unor cazuri speciale a fost \i tema Consiliului de Administra`ie (CA) al I|J, de luni, dar \i a comisiei paritare sindicate – inspectorat, ce a avut loc ieri. „}n cadrul CA au fost aprobate deta\[ri pentru 104 persoane, altele fa`[ de cele titularizate ]n anul 2009. ]n acela\i timp, ]n cursul zilei de azi (N.R. mar`i) ]n cadrul comisiei paritare pe care o avem cu sindicatele vom rezolva ]ntr-un fel sau altul cazurile

sociale. Din nefericire, sunt foarte pu`ine posturi \i foarte mici \anse s[ mai rezolv[m ceva acum la aceast[ dat[. La ora actual[ mai sunt posturile care au fost refuzate de dou[ sau de trei cadre didactice \i ]nc[ se mai trimit oameni acolo, pân[ a se apela la pensionarii din sistemul de ]nv[`[mânt”, a declarat Ada Macovei. O situa`ie mai special[ este ]nregistrat[ \i la Gr[dini`a Nr. 22, unde absen`a educatoarei Maria Roman de la munc[ va trebui rezolvat[ cu angajarea unei alte persoane. „}n cel mai scurt timp trebuie rezolvat[ \i situa`ia de acolo, având ]n vedere c[ de la ]nceputul anului \colar la o grup[ st[ o singur[ educatoare, de diminea`[ pân[ sear[. Tot acolo mai trebuie un cadru angajat \i la grupa de step”, a men`ionat inspectorul \colar general al I|J. (Petronela Rotariu)

REMAT S.A.

CONVOCATOR Pre\edintele Consiliului de Administra`ie

CONVOAC{ ADUNAREA GENERAL{ EXTRAORDINAR{ |I ORDINAR{ A AC~IONARILOR pentru data de 23.10.2009 ora 10.00, respectiv 12.00 Adunarea General[ Extraordinar[ \i Ordinar[ vor avea loc la adresa din Str. Carol Knappe nr. 41, RO-011505 Bucure\ti, România. Pot participa ac`ionarii ]nregistra`i ]n Registrul Ac`ionarilor `inut la sediul societ[`ii la data de 05.10.2009, ca dat[ de referin`[. Adunarea General[ Extraordinar[ va avea urm[toarea ordine de zi: - Aprobarea renun`[rii la institu`ia Consiliului de Administra`ie \i ]nlocuirea acesteia cu institu`ia Administratorului Unic; - Aprobarea schimb[rii sediului social la adresa din Str. Carol Knappe nr. 41, Bucure\ti, România; - Adunarea General[ Ordinar[ va avea urm[toarea ordine de zi: - Prezentarea retragerii din func`ie a d-lui Vasile Voicu; - Numirea unui administrator nou ]n completarea structurii Consiliului de Administra`ie sau, ]n raport de hot[rârea AGEA cu privire la renun`area la institu`ia CA \i adoptarea institu`iei Administratorului Unic, aprobarea desc[rc[rii de gestiune a membrilor CA \i numirea Administratorului Unic; - Mandatarea CA/Administratorului Unic pentru negocierea \i semnarea unui contract de management cu un Manager General; - Diverse - prezentarea raportului asupra st[rii \i activit[`ii juridice a societ[`ii pentru anul 2009; informarea ac`ionarilor cu privire la elemente \i aspecte juridice semnificative. }ncepând cu data de 05.10.2009, materialele ce urmeaz[ a fi prezentate Adun[rilor Generale Extraordinar[ \i Ordinar[ ale Ac`ionarilor pot fi consultate la sediul societ[`ii. Observa`iile sau propunerile ac`ionarilor asupra materialelor prezentate AGA, precum \i propunerile ]n completarea ordinii de zi vor fi depuse ]n scris la sediul social pân[ la 10.10.2009, pentru a putea fi sintetizate ]n vederea public[rii cu 10 zile libere ]naintea \edin`ei \i a prezent[rii lor ]n \edin`a Adun[rii Generale a Ac`ionarilor. Ac`ionarii ]\i vor putea exercita dreptul de vot ]n cadrul AGOA: - direct-sau- B. prin reprezentan`i; Exercitarea direct[ a dreptului de vot: Ac`ionarii ]nregistra`i ]n baza de date la data de referin`[ se vor prezenta \i participa la lucr[rile AGA pe baza prezent[rii unui act de identitate con`inând CNP; Executarea dreptului de vot prin reprezentan`i: Ac`ionarii persoane fizice pot fi reprezenta`i de c[tre al`i ac`ionari ]n baza unei procuri speciale autentice sau sub semn[tura legalizat[; Procura special[ poate fi depus[ la sediul societ[`ii sau poate fi expediat[ prin po\t[ astfel ]ncât s[ ajung[ la sediu pân[ la data limit[ 20.10.2009, dar nu mai târziu de data formul[rii \i depunerii prin mandatar de propuneri de completare modificare a OZ; Ac`ionarii persoane juridice pot fi reprezenta`i de reprezentantul legal al persoanei juridice, pe baz[ de certificat constatator, sau un angajat c[ruia reprezentantul legal i-a delegat dreptul de reprezentare; Mandatul de reprezentare acordat angajatului va con`ine datele de identificare ale societ[`ii, reprezentantului s[u legal (CNP) \i \tampila persoanei juridice \i poate fi depus la sediul societ[`ii sau poate fi expediat prin po\t[ astfel ]ncât s[ ajung[ la sediu pân[ la data limit[ 20.10.2009, dar nu mai târziu de data formul[rii \i depunerii prin mandatar de propuneri de completare modificare a OZ; }n cazul ]n care la prima convocare nu sunt ]ndeplinite condi`iile legale \i statutare de cvorum, cea de-a doua convocare se face pentru 26.10.2009 la aceia\i or[ \i ]n aceea\i loca`ie. }n baza aprob[rilor consemnate ]n procesul verbal, se vor elabora hot[râri distincte pentru ORC \i Monitorul Oficial. Rela`ii suplimentare la te/fax: 0231580077. Pre\edintele Consiliului de Administra`ie, Vasile Voicu


Publicitate 10

Miercuri, 23 septembrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(2) * Vând apartament 3 camere, SD, c[r[mid[ cu ]mbun[t[`iri, termoizola`ie exterior, AC, CT, interfon, semimobilat. Telefon: 0749094602; 0765692256.(1517-11) * Vând apartament 3 camere, zona S[venilor. Rela`ii la telefon: 0748332876.(1521-6) * Vând garsonier[ confort 1, Prim[verii,32 mp, 10 ml balcon, dup[ ora 16. Telefon: 0757044899.(1524-5) * Ocazie! Apartament 2 camere, intabulat, 52 mp, et.4, pre` 24800 E u\or negociabil, 0752341895.(1510-4) * Vând/schimb garsonier[ 18 mp cu ]mbun[t[`iri la cap[t 1+ diferen`[ cu garsonier[ 27 mp. Telefon: 0231582640.(1503-20)

negociabil. Telefon: 0754963064.(3) * Vând garsonier[ zona Spitalului de copii, 22mp, renovat[, baie, 55.000 lei.Tel.0744/530.803.(V) * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând garsonier[ Prieteniei, et.1, balcon, pe mijloc, ]mbun[t[`iri, D, 85.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 44mp, D, 33.000E neg.Tel.0749/093.838.(V) * Vând apartament 2 camere ]mp.Traian, et.3, 52mp, renovat, CT, T, G+F+P, 37.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

renovat, bloc de c[r[mid[, D, 37.000E.Tel. 0749/09.38.38..(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 52mp, la strad[, CT, T, bloc termoizolat, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, 50mp, \arpant[, D, 31.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere |t.Luchian, renovat, c[r[mid[, 38.000 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere la strad[, zona Prim[verii, la parter, gaz separat, locuibil, 26.000E.Tel.0744/530.803 * Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

camere zona Donici, 60mp, 2 balcoane, ]mbun[t[`iri, 31.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 48.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere C.Na`ional[ (Direc`ia Muncii), et.2, 90mp, complet renovat, CT, T, AC, mobilat, 65.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pr e` 45000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Pacea,22mp,parter.Pre` 65000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, SD,zona Al. Nucului, 40mp, et.1.Pre` 21000euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, ]ntre`inut, 36.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, SD,zona Sucevii,CT,T,AC, * Vând apartament 2 renovat,45mp,et.3,c[r[mid camere Prim[verii, et.7, [. Pre` 33000euro neg.Tel 50mp, CT, balcon mare, * Vând/schimb apartament * Vând garsonier[, 0729062022.(N) D, 29.000E. Tel. 2 camere Zorilor, D, et.3, Grivi`a, et.I, intabulat[, 0744/530.803.(V) 50mp, 2 balcoane cu * Vând apartament 2 buc[t[rie mobilat[. apartament 3 camere camere, D,zona Pia`a Telefon: 0740555277; * Vând apartament 2 aceea\i zon[.Tel. Mic[,60mp,et.3, 0754042077.(1486-1) camere Pia`a Mica, 57mp, c[r[mid[,pe mijloc.Pre` \arpant[, bloc de c[r[mid[, 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 35000 euro neg.Tel 30.000E neg.Tel. * Vând apartament 2 camere, zona Aleea 0729062022.(N) 0749/09.38.38.(V) camere Viilor, complet Parcului (cu fa`a spre renovat, etaj intermediar, * Vând apartament 2 parcul de joac[), etaj III, * Vând apartament 2 37.000 E.Tel. camere, D,zona SD, 46 mp, CT+G+F camere Al.|colii, 52mp, 0748/115.912. (V) Tex,CT,T,renovat, 48mp, et.2, CT, T, G+F, +T. Pre`: 42.000 euro et.3,fa`a la soare.Pre` * Vând apartament 2 39000euro neg.Tel camere Palatul Copiilor, 0729062022.(N) CT, T, G+F, \arpant[, AGENDA IMOBILIAR| 35.000E neg.Tel. * Vând apartament 2 0748/115.912. (V) camere, D,zona Prim[verii, 58mp, * Vând apartament 2 c[r[mid[,2 balcoane,et 4, camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, \arpant[.Pre` 35000euro.Tel 39.000E.Tel. 0729062022.(N) 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Al.Parcului, CT, T, interfon, ]mbun[t[`iri, 30.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Direc`ia Muncii, parter, complet renovat, CT, T, balcon, pretabil \i birou, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere \t.Luchian, et.1, c[r[mid[, D, zon[ excelent[, 45.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere ]mp.Traian, et.2, renovat complet, CT, T, D, 42.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3

* Vând apartament 2 camere, D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat,g, f,t,renovat, mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/ 10, ct,t,54mp, zona Prim[verii(|c 12), c[r[mid[. Pre` 37000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, SD,zona Bulevard, 52mp, c[r[mid[,et.1,gaz separat.Pre` 34000euro. Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,SD,zona Prim[verii, 52 mp,

c[r[mid[, parterPre` 32000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, zona Prim[verii ,67mp, decomandat, c[r[mid[,et.2.Pre` 48000 euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70 mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii, parter,2 b[i,65mp.Pre` 45000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vând apartament 2 camere,zona Sucevei, parter,40 mp,SD,gaz * Vând apartament 3 separat,25000 euro neg. camere,D,zona TEX,parter,t, c[r[mid[,u\[ Tel: 0729063978, 0729124687, metalic[.Pre` 40000 0744634025.(T) euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 * Vând apartament 4 camere,zona Prieteniei,etaj camere, D,et.2,zona \c intermediar,D,51mp,CT,b 8,ct,88mp. Pre`: oxa,28000 euro neg. Tel: 55.000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0729062022.(N) 0744634025.(T) * Vând apartament 4 * Vând apartament 2 camere, D,et.1,zona camere,zona Aleea Pacea, Bulevard(vile), 80mp, SD, 56 mp, \arpant[, T, 2boxe,garaj. Pre`: gaz separat, u\[ metalic[, 65.000euro neg.Tel: 30000 euro neg. Tel: 0729062022.(N) 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 4 0744634025.(T) camere, D,et.1,zona Octav * Vând apartament 2 Onicescu, 86mp. Pre`: camere,et.2,51 mp,D, 50.000euro. Tel: CT,T,zona maternitate, 0729062022.(N) 37000 euro neg. Tel: * Vând apartament 4 0729063978, 0729124687, camere, D,et.3,zona 0744634025.(T) Prim[verii,90mp, * Vând apartament 2 modern,ct,t,g,f. Pre`: camere,zona Imparat 60.000 euro. Traian,D,52mp,et4,26000e Tel:0729062022.(N) uro neg. Tel: 0729063978, * Vând apartament 4 0729124687, camere, zona Pia`a 0744634025.(T) Mare,et.4,D,100 * Vând apartament 2 mp,bca,ct,g,f,t,pod. Pret camere,zona bis.sf.Ilie, 60000euro neg.Tel et.1,60 mp,CT,AC,usa 0729062022.(N) metalica,termoizolatie, * Vând garsonier[,zona 45000 euro neg. Tel: Prieteniei,etaj intermediar, 0729063978, 0729124687, 27 mp,D,renovat[, 0744634025.(T) T,G+F,P,instala`ii * Vând apartament 2 schimbate,85000 lei neg. camere,zona Sucevei,et.3, Tel: 0729063978, renovat recent,CT,T, 0729124687, G+F, 33000 euro neg. 0744634025.(T) Tel: 0729063978, * Vând garsonier[,zona 0729124687, Bucovina,parter,32 0744634025.(T) mp,balcon cu beci,T,u\[ * Vând apartament 2 metalic[,]n bloc de apartamente,]mbun[t[`it[,2 camere,zona Octav Onicescu, SD, 45 mp utili, 2500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, \arpant[, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0744634025.(T) 0729063978, 0729124687, * Vând garsonier[ confort 0744634025.(T) 1,zona Tiberiu Crudu, et.3, D, 27 mp, T, G+F, * Vând apartament 3 camere,zona Seconf,et. 19000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 2,SD,65 mp,CT,2 bai, 43000 euro neg. Tel: 0744634025.(T) 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 2 0744634025.(T) camere,zona \coala * Vând apartament 3 nr.7,et.2,52 mp,zona lini\tit[, 30000 euro neg. camere,renovat,CT,T,G+ F,parter,zona Dorian Tel:0729063978, 4.Pre`:43000 euro neg. 0729124687, Tel: 0729063978, 0744634025.(T) 0729124687, * Vând apartament 2 0744634025.(T) camere,zona Donici,D,50 * Vând apartament 3 mp,CT,G+F,et.4,26500 euro neg. Tel:0729063978, camere,D,78 mp,\arpant[, CT,T,G+F,renovat, 0729124687, 0744634025.(T) merit[ v[zut,zona

Stejari.Pre`;50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tratoria, \arpant[,65 mp utili,D,T, G+F,gaz separat,41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. * Vând apartament,zona Donici,D,60 mp utili, sarpanta,usa metalica, G+F,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern,CT,T, 54000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. * Vând apartament 3 camere,zona ACR Prim[verii, SD, et.2, 60 mp, c[r[mid[, 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[veriiRaj Apa, 80 mp, D, \arpant[, CT, mobilat \i utilat, Pre`: 47000 euro neg . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona IRE,parter, D,70 mp,CT,termosistem, ideal \i spa`iu comercial, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tiberiu Crudu,et.1,SD,64 mp, G+F,P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P,z ona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii, et3,D,CT,2 balcoane, G+F, 88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mic[ Grivi`a, D, et.1, 2 b[i, 2


Publicitate Miercuri, 23 septembrie 2009 balcoane, CT, G+F, Tdormitoare . Pre`: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1,T, G,F,zona Cal.Na`ional[IRE,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp, sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F, P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri. 18500euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsoniera D,in bloc de apartamente, Bucovina, 23000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsoniera, D , BCA pe cadre,etaj intermediar,27 mp,cu toate imbunatatirile, 24000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona

Prim[verii(Pacea) 38500 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, caramida,54 mp, Primaverii, 32000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,centrala termica,etaj 6 din 10,35000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D, parter, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri , Prim[verii, pretabil privatizare 28000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

vederi, 2 balcoane, zona Prim[verii(Rotunda) 38000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, 56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, c[r[mid[, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii, (|coala 7) 22000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona \tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 46mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, pl[ci, zona Prim[verii (Mihail Kog[lniceanu) 36000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 70mp, cu toate ]mbun[t[`irile \i mobilat, zona Prim[verii(Aleea Nucului). 50000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 54 mp, BCA pe cadre, 2

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 3 camere D, etaj intermediar,67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsonier[ ,27mp,parter,zona Grivi`a

(Pia`a Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[, 26mp, et4,cu imbun[t[`iri (gresie,faian`[,termopan) Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, Rotunda Pre` 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 56mp,et.4,cu imbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 074149782 9.(A) * Vând apartament 2 camere,47mp,decomandat, zona Bucovina. Pre` 38.000 euro neg Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,semidecomandat, 39mp,parter,zona Prim[verii. Pre` 28500 euro. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,et2,mobilat,cu imbun[t[`irii,CT,AC,zona Prim[verii.Pre` 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat,50mp, et4,modernizat cu toate imbun[t[`irile CT,.Pre` 30000euro .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat, cu ]mbun[t[`iri,CT; Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,d]n care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp, f[r[ imbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4, sarpanta,str \tefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,70mp, et.4,zona Parcul Tineretului. Pre` 33.000 euro/neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 4 camere,decomandat,et2,f[r [ imbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Pia`a Mare. Pre` 75000€ negociabil. Tel. 0741497829.(A) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[,

parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Biserica Sf. Ilie, s. 63 mp, SD, et.1, pre` 44.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 25 mp, et 3, D, renovat[ modern, orientare la soare, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` 68.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii, s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei, s. * Vând garsonier[, zona 58 mp, D, et. 1, pre` Ghe. Avr[mescu, s. 27 44.000 euro. Telefon: mp, et 3, pre` 20.000 euro. 0748281959.(R) Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 * Vând garsonier[, zona camere, zona Izvoarelor, s. Calea Na`ionala, s. 28 mp, 50 mp,SD, et. 4, pre` et. 3, SD, pre` 80.000 ron. 28.000 euro. Telefon: Telefon: 0748281959.(R) 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona * Vând apartament cu 2 Tiberiu Crudu, s. 27 mp, camere, zona Pia`a et.1, D, pre` 19.000 euro. Revolu`iei, s. 60 mp, D, Telefon: 0748281959.(R) et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, * Vând apartament cu 2 et. 2, D, pre` 20.000 euro. camere, zona Telefon: 0748281959.(R) Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` * Vând garsonier[, zona 35.000 euro. Telefon: Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 0748281959.(R) 1, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, * Vând garsonier[, zona s. 40 mp, SD, parter, pre` Corni\a, s. 22 mp, et. 2, 100.000 ron. Telefon: D, pre` 65.000 ron, 0748281959.(R) mobilat[. Telefon: * Vând apartament cu 2 0748281959.(R) camere, zona P. * Vând garsonier[, zona Tineretului, s. 44 mp, D, Bucovina, s. 32 mp, parter, pre` 21.700 euro, parter, D, gaz separat, pre` accept[ rate. Telefon: 24.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 * Vând garsonier[, zona camere, zona Gen Bucecea, centru, s. 27 mp, Avr[mescu, s. 58 mp, SD, D, et 3, pre` negociabil. et. 2, pre` 37.000 euro sau Telefon: 0748281959.(R) schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 51 0748281959.(R) mp, et. 2, pre` 37.000 * Vând apartament cu 2 euro. Telefon: camere, zona Sucevei, s. 0748281959.(R) 40 mp, SD, parter, pre` 26.000 euro. Telefon: * Vând apartament cu 2 0748281959.(R) camere, zona Cal. National[, D, s. 55 mp, et * Vând urgent apartament 6/7, pod mansardabil, pre` cu 2 camere, zona 47.000 euro, negociabil. Prim[verii (APA GRUP), Telefon: 0748281959.(R) s. 46 mp, SD, et 1, pre` 29.000 euro, negociabil. * Vând apartament cu 2 Telefon: 0748281959.(R) camere, zona ]mp[rat Traian, ]n spate la BCR, * Vând apartament cu 3 D, s. 55 mp, et 4, camere, zona Gen. Ghe. \erpant[, CT, ]mbun[t[`iri, Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 pre` 40.000 euro, mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: negociabil. Telefon: 0748281959.(R) 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina, s. camere, zona Tudor 45 mp, et. 1, pre` 30.000 Vladimirescu, s. 60 mp, euro, negociabil. Telefon: D, parter, pre` 36.000 0748281959.(R) euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu * Vând apartament cu 3 L[z[reanu, s. 50 mp, et. camere, zona Ghe. 3, pre` 35.000 euro. Filipescu, et. 4, D, s. 73 Telefon: 0748281959.(R) mp, modernizat, pre`

11

50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Bd. G. Enescu, et.2, s. 64 mp, D, pre` 54.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 1, D, s. 67 mp, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[, D, et. 3, s. 80 mp, modernizat, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Grivi`a, et. 1, SD, s. 85 mp, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armeana, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 41.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri.Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)


Publicitate 12

Miercuri, 23 septembrie 2009

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F+P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg.

Tel:529102, 0752310403, 0752310402

:529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri. Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000l ei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+ T+P. Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

* 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp toate utilit[`ile, 41.000E. * Zona Pia`a Mare, 4C D, teren drept, la strad[, Tel. 0748/115.912, et.3, 90mp.Pret 70.000 0231/511.444.(V) utilit[`i, 70.000 lei.Tel. * Zona Parcul Tineretului euro/neg.Tel:529102, 0748/115.912.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din (Magazin Ionu`), 2C SD, 0752310402, 0752310403 BCA, 1 camer[, baie, * Vând cas[ zona 43mp, et.3, multiple * Zona Grivi`a ,4C SD, buc[t[rie, 600mp teren, }mp.Traian, 1 camer[, ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 et. 4, 88mp, fara 317mp teren drept, 70.000 39000E.Tel. lei/neg. Tel: 529102, 0748/115.912.(V) lei.Tel. 0748/115.912.(V) 0752310403, 0752310402 ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. * Vând 16 ha iaz la 60km * Zona Serconf, 2C D, Tel:529102, 0752310403, * Vând magazin de BT, pre` negociabil.Tel. termopan, zona Sucevei, et.4, 45mp, fara 0752310402(954v) 32mp, complet utilat, grup 0744/530.803.(V) ]mbun[t[`iri, sarpanta * Zona Bulevard, 4C D, sanitar, sistem de acoperita cu `igla, schimb * Vând 2 spa`ii de 60mp supraveghere, G+F+AC, Pia`a Mare, pre` cu garsoniera plus diferen`a et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000 ap[, curent, 10.000E.Tel. Tel: 529102, 0752310403, convenabil. Tel. euro/neg. Tel: 529102, 0748.115.912.(V) 0752310402 0744/530.803.(V) 0752310403, * Vând spa`iu comercial * Zona George Enescu, 0752310402.(95) * Vând garaje pe teren C.Na`ional[, vad excelent, proprietate, zona 2C D, 58mp, et.4, par`ial * Zona Bucovina, 4C D, 150mp, renovat, toate mobilat.Pre` 50.000euro/ Prim[verii, 8500E.Tel. et.3, 77.03mp, bloc din utilit[`ile, grup sanitar, neg. Tel: 529102, 0748/115.912.(V) 180.000E.Tel. 0752310403, 0752310402 caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, * Vând 121mp spa`iu 0744/530.803, (256) 0752310402, 0752310403 0231/511.444.(V) comercial zona Select, * Urgent : Zona |colii 130.000 E.Tel. * Vând cas[ nou[ la cheie, 0748/115.912.(V) nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj + Case, terenuri zona Alexandru cel Bun, intermediar, fara * Vând 250mp spa`iu P+M, 80mp, 3 camere, ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei * V^nd teren 14100 mp, comercial zona Unirii, /neg. Tel: 529102, deschidere la BT-SV 47 m, CT, T, toate utilit[`ile, 250.000 E.Tel. 150mp teren, 80.000E 0752310403, \i 7200 mp deschidere la neg.Tel. 0744/530.803.(V) 0748/115.912.(V) 0752310402(303) BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, * Cas[ nou[, zona * Vând cas[ nou[ din * Zona |colii nr.7, 2C 0746.261.466. (1496-p) Bucovina, P+M, toate c[r[mid[ Baisa, la ro\u, SD, 54mp, extindere utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 garaj, 400mp teren, balcon proprietate, CT, * Vând teren 450 mp, mp teren, 150.000E. Tel. 65.000E.Tel. C[t[m[r[\ti Deal, toate alte ]mbun[t[`iri.Pre`. 0748/115.912.(V) 0748/115.912.(V) utilit[`ile. Telefon: 36.000 euro/neg.Tel: 0749866613.(1513-3) 529102, 0752310403, * Vând 30 ha teren arabil, * Vând spa`iu comercial 0752310402 52mp, zon[ central[, * Vând teren 350 mp ]n zona S[veni, suprafa`[ amenajat, 45.000E.Tel. Ia\i, str. Canta, bl. 508 cu dreapt[, 1100E/ha.Tel. * Zona Liceului 0748/115.912.(V) deschidere de 30 m, pozi`ie 0744/530.803.(V) Electrocontact, 2C SD, foarte bun[ sud-vest, cu 42mp, et.intermediar, * Vând 12 parcele a cate * Vând cas[ b[trâneasc[ CT.Pre` 32.000euro/ neg. toate utilit[`ile, acte ]n 1000 mp fiecare, zona Alfa ]n R[chi`i, 1824mp teren, Tel: 529102, 0752310403, regul[, bun pentru Land ,31/32,drum de acces anexe, livad[, 23.000 construc`ii. Telefon: 0752310402 de 4 m,zon[ deosebit[,se E.Tel. 0748/115.912.(V) 0231/554238; afl[ ]n vecin[tatea * Zona Prim[verii, 2C 0753071373.(1507-7) * Vând cas[ nou[ la cartierului rezidential Alfa SD, parter, extindere Roma, BCA, la ro\u, Land,utilita`i ]n imediata * Vând cas[ cartier balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 8600mp teren, acces la apropiere.Pre`uri ]ncepand Tulbureni, 90 mp, toate 28.500 Euro/neg. drum pietruit, 40.000 de la 27 euro/mp neg. Tel: Tel:529102, 0752310403, utilit[`ile, cu teren aferent lei.Tel.0749/09.38.38.(V) 1400 mp, deosebit 0729063978, 0729124687, 0752310402 amenajat, 75000 Euro. 0744634025.(T) * Vând 700mp teren * Zona Octav Onicescu, Telefon: 0742602781; Agafton, 20ml, 6500E.Tel. * Vând cas[,zona 2C SD, 54mp, et.IV, 0745005797.(1509-7) 0749/09.38.38.(V) Bulevardul Mihai centrala termica * Vând teren intravilan ]n Eminescu,450 mp,la * Vând teren ANL ]mbun[t[`iri.Pre` Curte\ti, 1900mp, 25ml, strad[,8,5 ml deschidere,2 Bucovina, toate utilit[`ile, 43.000euro/neg.Tel: teren drept, 7E/mp.Se camere,locuibil[,CT,50000 70E/mp.Tel. 529102, 0752310403, vinde \i parcelat, 900mp, euro neg. Tel: 0744/530.803.(V) 0752310402 6300E.Tel. 0729063978, 0729124687, 0749/093.838.(V) * Vând 30 ha teren zona * Zona Octav Onicescu, 0744634025.(T) Tru\e\ti, la strad[, 40.000 2CSD, 47mp,Parter, 2 * Vând/ofer spre * Vând teren,zona Pu\kin, E.Tel.0744/530.803 balcoane , f[r[ ]nchiriere cas[ cu etaj 500 mp, deschidere de 20 ]mbun[t[`iri. Pret Bulevard, la strad[, toate * Vând casa renovata, ml, 22000 euro neg. Tel: :33.000euro/neg. Tel: utilit[`ile, 350mp teren, zona Bulevard, toate 0729063978, 0729124687, 529102, 0752310403, pretabil[ \i pentru o utilitatile, CT, 450mp 0744634025.(T) 0752310402 afacere.Tel. teren, la strada, 50.000 * Vând cas[ 3 camere, 0744/530.803.(V) E.Tel. 0744/530.803.(V) * Zona }mparat Traian, 83mp, baie, buc[t[rie, 3C D, parter, 65mp, * V^nd cas[ nou[, la * Vând cas[ nou[ cu beci, zon[ central[, 250mp extindere balcon \i boxa , cheie, \oseaua Ia\ului, etaj,S[venilor, 3 camere, teren. 60000 euro Tel: multiple ]mbun[t[`iri. Pre` P+M, garaj, cram[, toate mobilata, 44mp teren, 0740582445, 0741970570, 59.000euro Tel: 529102, utilit[`ile, 1300 mp, curte 45.000 E.Tel. 0758301509.(C) 0752310402, amenajat[, la strad[, 0748/115.912.(V) 0752310403(250) * Vând cas[ D + P + 230000 E. Tel: * Vând teren parcelabil, M, 180mp \i 1500mp 0744.530.803.(V) * Zona Stejari, 3C SD, Catamarasti,500-1000mp, teren Curte\ti. 38000 euro et.2, 75 mp multiple * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ curent, intravilan, 10E/ (casa este la ro\u) Tel: ]mbun[t[`iri, CT. Pre` nou[ BCA, la ro\u, mp.Tel. 0748/115.912.(V) 0740582445, 0741970570, 55.000euro/neg termopan, lindab, 0758301509.(C) .Tel:529102, * St[uceni, cas[ nou[, spa`ioas[, 1300 mp teren, 0752310403, 0752310402 46000 E. Tel: ap[, curent, canalizare, * Vând spa`iu comercial 1.300mp teren, 25.000 zona G[rii. Tel: 0744.530.803.(V) * Urgent :Zona |tefan E.Tel. 0748/115.912.(V) 0740582445, 0741970570, Luchian, 3C D, et.4, * Tulbureni, zona 0758301509.(C) 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Bisericii., 750 mp, 28 ml, * Bucecea, cas[ Pret 55.000euro/neg Tel: b[trâneasc[, 1400mp teren, * Vând cas[ cu etaj acces la drum pietruit, 529102, 0752310403, 8000E neg.Tel. construit[ ]n 1998, are 9 9500E.Tel. 0752310402(260) camere(6+3),12.000mp 0748/115.912.(V) 0748/115.912.(V)

teren,vie, pomi, fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com. Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com. Vl[deni. Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml, ]n zona Conrec. Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\aniIa\i.Pre` 30Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilann Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 30 Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilann,deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu Pre` 1euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6500mp, deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720-800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 1800-1500mp ]n Or[\eni-Deal Pre` 10euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile, zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa,


Publicitate Miercuri, 23 septembrie 2009 deschidere 23ml Pre` 28euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona ]ntrare Livada Cozinda Leb[da Pre` 10 euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilann 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\ti-Deal,se v]nde \i 2500 Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp( ]n doua loturi de 10.000 si 20.000mp, ]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 5euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800 mp,deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\tiDeal. Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 790mp (36x22) la 100m de rotunda Bucov]naCurte\ti.Pre` 62euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A)

euro/mp .Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10800mp, zona Rediu Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan ]n Or[\eni-Deal Pre` 6euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intravilan in Or[\eni-Deal Pre` 15.000lei. Tel.0741497829.(A) * Vând spatiu comercial 147mp,]n zona Stadion. Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial, 40mp,zona C.Na`ional[ Pre? 750euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren ,zona T[tari, plan1,parcelabil,5000mp.P re` 45euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând 2 garaje, fiecare ]n suprafa`[ de 20 mp, ]n zona \colii nr. 17, constructie 2008, din BCA, intabulate, ap[, gaz, curent electric, canalizare, pe teren proprietate, teren ]n fa`a garajelor 12 m. Pre`: 41.000 ron, fiecare. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000 E/ha.Tel 0729062022.(N)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând cas[ 85mp,zona Str. Victoria,cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 52000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel * Vând cas[ cu mansard[ * Vând terenuri intravilane 0729062022.(N) \i extravilane. Pre`uri ]n Boto\ani,80mp utili, * Vând cas[ ]n Boto\ani, negociabile. Rela`ii la 240mp curte ,anexe, zona central[ cu teren telefon: 0748281959.(R) beciuri, multiple 930mp.Pre` 140000euro ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000 * Vindem terenuri neg.Tel 0729062022.(N) euro negociabil. Tel. agricole, p[duri, iazuri, * Vând cas[,zona 0741497829.(A) cabane pe raza jud. C[t[m[r[\ti Deal,P+E, Boto\ani, case cu terenuri * Vând teren 5000mp, 750mp teren.Pre` 42000 ]n mediul rural ]n parcele de 750mp ,zona euro.Tel 0729062022.(N) aproprierea ora\ului str.Peco,Pre` 17euro/mp Boto\ani \i ferme * Vând cas[ ]n Str. neg.Teren 3600mp zona agrozootehnice utilate dup[ Plopilor cu teren,modern[. Baisa ,Pre` 12euro/mp normele europene \i neg. Teren 15000mp ]n Pre`: 98.000euro neg.Tel: Curte\ti,intravilann, Pre` 4 populate. Pre`uri 0729062022.(N) negociabile. Rela`ii la euro/mp neg. Tel. telefon: 0748281959.(R) * Vând cas[ ]n Str. 0741497829.(A) Victoria cu teren. * Vând teren la Hudum. * Vând teren ]n Hudum, Pre`:71.000euro. Tel: Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la 7200mp,deschidere dubl[ 0729082022.(N) telefon: 0748281959.(R) 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000 * Vând teren ]n zona Popa * Vând cas[ ,zona C.DEAL, finisaje mp vizavi de parcarea |apc[, Fs = 25/40 m, St popasului Cucor[ni, = 1100 mp, parcelabil, 80 moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn deschidere 40ml, Pre` euro/mp, negociabil. stratificat, la cheie,140 5euro/mp negociabil Tel. Rela`ii la telefon: mp+500 mp de teren.Pre` 0741497829.(A) 0748281959.(R) 60000euro.Tel * Vând loc de cas[, * URGENT! Vând vil[ la 0729062022.(N) 1800mp,]n Agafton,com. ro\u P+1, din BCA, 72% * Vând cas[,Str. Miori`a, Curte\ti.Pre` 6 euro/mp finalizat[, Sc = 200 mp, 1200mp teren,toate negociabil. Tel. St = 1700 mp, Fs = utilit[`ile. Pre` 900000 0741497829.(A) 17/60 m, iaz cu pe\te, ron.Tel 0729082022.(N) orientare la sud, ap[, * Vând teren 1600 mp electricitate. Pre`: 35.000 * Vând cas[ 170mp,zona intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` euro, negociabil. Rela`ii la Baisa cu teren 500mp.Pre` telefon: 0748281959.(R) 65.000 euro neg .Tel 10 euro/mp negociabil. 0729062022.(N) Tel.0741497829.(A) * UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, * Vând cas[ 170mp,la * Vând teren 700mp, loc. M. Viteazu, din BCA, cheie, garaj,porti cu deschidere de 20 ml,zona Sc = 110 mp, St = 1000 actionare prin telecomanda, Leb[da.Pre` 10 euro/ mp mp, 8 camere, garaj, beci, zona Baisa cu teren negociabil.Tel. vie. Pre`: 35.000 euro. 500mp.Pre` 100.000euro 0741497829.(A) Rela`ii la telefon: neg .Tel 0729062022.(N) * Vând teren 35400mp, 0748281959.(R) * Vând teren 4000mp, deschidere de 135ml,]n * Vând vil[ P+1, cu Sc zona M[n[stirea C[t[m[r[\ti Deal.Pre` = 180 mp, St = 13000 Doamnei.Pre` 15euro/mp 5euro/mp.Tel mp, livad[ 8000 mp, iaz neg.Tel 0729062022.(N) 0741497829.(A) ]mprejmuit 3000 mp, * Vând teren ,zona Pia`a * Vând teren 1000mp, cu caban[ lemn, CT, ap[, deschidere de 33ml,zona gaz. Pre` 150.000 euro sau Mare, 930mp,plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro Hudum.Pre` 12 euro/mp schimb apartament 3-4 neg. Tel 0729062022.(N) negociabil.Tel camere. Rela`ii la telefon: 0741497829.(A) 0748281959.(R) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000 * Vând teren 5400 mp ]n * Vând garaj, zona zona Leb[da.Pre` 3 Prim[verii, Ion Pilat, mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Rediu, 5 hectare.Pre` 1,5euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* V[nd teren,zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200mp.Pre` 1600 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100 mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi,60mp. Pre` 1300 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 302mp.Pre` 850 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177 mp.Pre` 1600 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei,225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,200 mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator,apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii. Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euroneg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000

13

euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v)

70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo/neg : Tel 0752310402 (106)

* Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare.Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,07523104 02, 0752310403(210)

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253)

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mpneg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre`

* Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284)

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Miercuri, 23 septembrie 2009

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan

Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310);

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(3) * }nchiriez una camer[ la doi copii \colari, zona Po\ta Mare. Telefon: 0749690376.(1520-3) * Primesc o fat[ ]n gazd[, elev[ sau salariat[, zona Bucovina. Telefon: 0754271205.(1523-2) * Ofer spre ]nchiriere garsonier[ spa`ioas[, et.1, Prim[verii, pozi`ie frumoas[. Rela`ii la telefon: 0729820255; 0331102236.(1464-1)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre`

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre`

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

convenabil.Tel. 0744/530.803.(V)

ciale a câte 35, respectiv V+NZ|RI DIVERSE 37 mp, Zona Prim[verii, pretabile pentru orice activ- * Vând pianin[ ]n stare * }nchiriez 22mp spa`iu itate. Pre` 550 euro/lun[. foarte bun[, marca Doina. comercial Unirii.Tel. Telefon: 0748281959.(R) Pre` negociabil. Telefon: 0744/530.803.(V) 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial spa`iu comercial Pietonal PREST|RI SERVICII Unirii, 60mp, 10E/mp.Tel. 40mp,zona IRE.Tel: 0729062022.(N) 0744/530.803.(V) * Repar televizoare \i * Ofer spre ]nchiriere aparate electronice la * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300 domiciliul clientului. Pre`uri apartament 4 camere avantajoase! Tel: ultracentral(Romarta), bloc mp,Calea Na`ional[. 0745.888.519. (3) Tel:0729062022.(N) nou, mobilat \i utilat, modern, 350E/mp.Tel. * Agen`ia Imobiliar[ * Ofer spre ]nchiriere 0744/530.803.(V) “ACAS{ BT.” Boto\ani spa`iu comercial ofer[ posibilitatea * Inchiriez spa`iu 60mp,zona Util.Tel: ]nscrierii tinerilor \i comercial, 1927 mp, ideal 0729062022.(N) persoanelor care nu au comer`, depozitare, * Ofer spre ]nchiriere locuin`[, deasemenea \i atelier, produc`ie, acces spa`iu comercial 240mp, acelora care sunt interesa`i tir, rampa, sistem de zona Plus, 7e/mp.Tel: s[ participe la programul alarma, toate utilita`ile, 0729062022.(N) “PRIMA CAS{”. Rela`ii zona Calea Na`ional[la telefon: 0748281959.(A) Mecanex. Pret: 2 * Ofer spre ]nchiriere 2 euro/mp+TVA pe luna. spatii de depozitare a c^te 9 LICITA}II Tel: 0729063978, 100mp acces tir \i ramp[ 0729124687, * Prim[ria Mih[l[\eni de desc[rcare .Pre` 2.5 0744634025.(T) scoate la licita`ie ]n data de euro/mp/lun[. Tel: 25.09.2009, ora 12, un fânar * }nchiriez 3 camere,ultra- 529102, 0752310403, tip \opron ,conform raport 0752310402.(663) central,mobilat,CT,T,250 de evaluare. Rela`ii telefon: euro pe luna neg \i 3 * Ofer spre ]nchiriere 0231566108.(1518-2) camere, mobilat,utilat, 100mp spa`iu comercial, modern,CT,T,zona ANGAJ|RI parter de bloc ]n Boto\ani, Prim[verii,plata in func`ie zona centrala. Pre` de avans,]ncepand de la * Firma greceasc[ cu 150 euro/luna cu avans de 500euro/lun[, pretabil sediul ]n jud. Ilfov, cabinet medical, frizerie, 6 luni. Tel: 0729063978, angajeaz[ strungari cu birou etc. Tel: 529102, 0729124687, experien`[. Se ofer[ cazare 0752310403, 0752310402 \i mas[. Rela`ii la telefon: 0744634025.(T) 0758106623. (1512-3) * Ofer spre ]nchiriere ap * Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona cu 2C SD,parter, * S.C. angajeaz[ asistent nemobilat, CT, zona industrial[, zon[ central[ farmacie. Telefon: Colonel Tomoroveanu. Tel: 0740582445, 0729222307.(1516-1) 0741970570, Pre`: 120Euro/ luna, 0758301509.(C) anticipat pe 12luni. Tel: CONDOLEAN}E 529102, 0752310403, * Ofer spre inchiriere apartament 4 camere, D,et 0752310402 3,zona centrala, 300/luna. * Ofer spre ]nchiriere Tel: 0740582445, A2CD,par`ial mobilat, 0741970570, Am primit cu CT,zona ultracentrala. Pre` 0758301509.(C) profund[ triste`e vestea 150euro/lun[, anticipat pe ]ncet[rii din via`[ a d3luni plus o garan`ie de * }nchiriez apartament 3 lui DAN 150euro.Tel: 529102, camere,mobilat,zon[ cenANDRA|CU. }n tral[.Pre` 230euro/ lun[ si 0752310403, 0752310402 numele Oficiului o lun[ garan`ie. Tel. * Ofer spre ]nchiriere Registrului 0741497829.(A) Comer`ului(ONRC) \i 3camere, baie \i buc[t[rie, al Oficiilor Registrului acces separat la cas[ ]n * }nchiriez spatii de pe lâng[ Tribunale comerciale ]n zone centrale zona lini\tit[, curte . Pre` (ORCT) aducem un (C.Nationala,zona Mall, :250 euro/luna. Plata ultim omagiu \i ne Select).Tel. anticipat[: 3luni. Tel: rug[m Bunului 0741497829.(A) 529102, 0752310403, Dumnezeu s[ 0752310402 * }nchiriez garsoniere, primeasc[ sufletul lui apartamente 2, 3, 4 * Ofer spre ]nchiriere generos ]n ]mp[r[`ia camere. Pre`uri negociacelor ve\nice. Ne spa`ii pentru sediu de bile. Telefon: exprim[m profunda birouri, 60mp respectiv 0748281959.(R) compasiune \i 25mp, acces stradal, solidaritate ]n acest parcare ]n curte.Pre` la fa`a * }nchiriez apartamente 2 moment dureros, fa`[ \i 3 camere, zone centrale, locului Tel: 529102, de to`i cei care l-au 0752310403, 0752310402 ultramoderne, utilate, cunoscut pe dl. DAN mobilate, CT. Pre`uri * Solicit pentru ]nchiriere ANDRA|CU \i negociabile. Telefon: garsoniere, apartamente, sincerele noastre 0748281959.(R) condolean`e.(1519-1) case. Tel: 529102, * }nchiriez 2 spa`ii comer- 0752310403, 0752310402.

!

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Miercuri, 23 septembrie 2009

Adrian Enache a dat jos 5 kg. pentru Iuliana Marciuc

Horoscop E Berbec Ave`i succes ]n afaceri \i ]n activit[`ile casnice. Schimb[rile pe care inten`iona`i s[ le face`i pot fi apreciate, dac[ nu uita`i s[ cere`i \i p[rerea celor din jur. V[ sf[tuim s[ nu face`i exces de zel.

F Taur Nu este o zi prea bun[ pentru ]ntâlniri cu prietenii \i nici pentru afaceri. Cei din jur nu v[ ]n`eleg corect dorin`a de schimbare. Pe plan sentimental, lucrurile merg mai bine.

Sunt deja dou[ luni de când ]ndr[gitul interpret ]ncearc[ s[ o recucereasc[ pe Iuliana Marciuc. Din p[cate pentru el, ]nc[ nu a reu\it. Din fericire, a izbutit s[ dea jos cinci kilograme ]n aceast[ perioad[. Urmarea?! Vechile ve\minte ]i sunt acum prea largi. Acest lucru s-a putut vedea la inaugurarea S[lii Savoy. }mbr[cat cu o pereche de pantaloni care aproape c[deau de pe el \i cu un sacou cu

cel pu`in dou[ numere mai mari, Adrian Enache (foto) a ridicat multe sprâncene ]n momentul ]n care a ap[rut pe scen[ \i a cântat. Potrivit cotidianului Click!, artistul a dat jos nu mai pu`in de cinci kilograme ]n mai pu`in de dou[ luni de zile. A\a cum totul poate fi urmare a stresului amoros din ultima perioad[, la fel de bine se prea poate s[ fie vorba de o diet[ pe care Adi a urmat-o. „

Lili Sandu s-a desp[r`it de englez

Mihaela R[dulescu nu e fericit[ la Monte Carlo

Patru luni – atât a durat statutul de ]ndr[gostit[ pe care ]l afi\a Lili Sandu. La ]nceput, cânt[rea`a era fericit[ \i se gândea s[ ]ntemeieze o familie al[turi de iubitul englez. Recent ]ns[, ea a realizat c[ nu este preg[tit[ pentru c[s[torie. Rela`ia deja \chiop[ta serios \i, inevitabil, a venit sfâr\itul: cânt[rea`a \i James \i-au spus „Adio!”, f[r[ „dar r[mân cu tine”. Au decis s[ o ia pe drumuri diferite. F[r[ resentimente, p[strând o rela`ie de prietenie, dup[ cum scrie Cancan. Ce i-a desp[r`it? Programul total diferit, \ederea lui la Londra ]n timp ce ea era la Bucure\ti... Nu au reu\it nici m[car s[ petreac[ un concediu ]mpreun[, de\i a fost o rela`ie de var[. Din motive necunoscute, când a avut liber, interpreta-actri`[ de telenovele a preferat s[ mearg[ cu prietena ei, Elena B[guci, la NewYork, decât s[ fie cu iubitul chirurg. „

De\i a plecat scârbit[ de presa din România \i de tot ce a p[timit pe meleagurile natale, Mihaela R[dulescu nu \i-a g[sit fericirea departe de `ar[. Are mai mult timp s[ scrie scenarii \i s[ se ocupe de Ayan, fiul ei \i al lui Elan Schwartzenberg, dar ]i lipse\te televiziunea. Apropia`i

Bucuria lui Fuego: s[ vindece r[nile prin cântec Considerat unul dintre cei mai ]ndr[gi`i interpre`i de muzic[ latino din `ara noastr[, Fuego (foto) tr[ie\te prin \i pentru cântecele sale. N[scut la data de 23 august la Turda, ]n Ardealul istoric, cânt[re`ul ]n vârst[ de 33 de ani se consider[ un „om obi\nuit, cu triste`i \i bucurii, cu vise \i ne]mpliniri”. „Muzica este via`a mea”, explic[ artistul, pe numele lui adev[rat Paul Surugiu, ]ntr-un interviu acordat revistei Star. A investit totul ]n aceast[ pasiune \i este mul`umit c[ \i acum, ]ntr-o er[ a kitsch-ului, a sânilor \i a comercialului, se bucur[ de mul`i fani. „Este cople\itor \i ]n acela\i timp onorant s[

G Gemeni Diminea`a v[ ]ntâlni`i cu o cuno\tin`[ cu care nu v-a`i v[zut de mult, care v[ invit[ la o petrecere. V[ sf[tuim s[ nu l[sa`i problemele sentimentale s[ se adune.

H Rac

ai vedetei au declarat, pentru Gardianul c[, de\i e mai lini\tit[ \i a sc[pat de paparazzi, Mihaela R[dulescu nu este fericit[ \i tânje\te dup[ momentele ]n care `inea microfonul ]n mân[. De\i a declarat c[ \i-a ]ncheiat definitiv cariera ]n televiziune, Mihaela este a\teptat[, ]n sezo-

nul acesta, s[ participe la câteva produc`ii realizate de produc[toarea Corina Voicu, pentru Antena 1. Nu va fi o „Duminic[ ]n familie” pentru Mihaela R[dulescu \i publicul ei, dar cel pu`in se va bucura s[-\i pun[ lavaliera \i s[ intre din nou ]n direct. „

Gina Pistol „re]nc[lze\te ciorba” Dup[ o rela`ie mai lung[, o desp[r`ire \i apoi iar o ]mp[care, Gina este hot[rât[ s[ nu ]i mai dea vreo \ans[ afaceristului libanez care iube\te femeile \i nu ]i place s[ fie constrâns de o rela`ie stabil[. }n timp ce Nicola se bate cu morile de vânt ]ncercând s[ o readuc[ pe Gina Pistol ]n via`a lui, frumoasa blond[ ]\i vede lini\tit[ de via`[. |i dac[ pân[ de curând a fost z[rit[ lâng[ un tân[r afacerist, Florin, se pare c[ a fost doar un pretext pentru a reveni ]n bra`ele unui

fii ]n mijlocul unei s[li arhipline ]n care spectatorii te aclam[ \i aplaud[ minute ]n \ir, ]`i cunosc repertoriul, l[crimeaz[ ]mpreun[ cu tine. Este o bucurie s[ vindeci r[nile prin cântec”, a mai `inut s[ precizeze cânt[re`ul. „

15

cuplat prima dat[ cu juc[torul de la VfB Stuttgart ]n luna februarie a acestui an, ]ns[ câteva luni mai târziu \i-au spus adio \i fiecare s-a consolat repede ]n bra`ele fostelor iubiri. „ Mar`i, 22 septembrie

07.45 - 08.55 Tele'Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Agenda Economic[ (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Interviul S[pt[mânii (r) 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d)

18.30 - 18.40 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 18.40 - 19.00 Spune-mi o poveste! 19.00 - 20.00 Satul Boto\[nean (i) 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d) 21.00 - 21.30 Bebe de nota 10 (i) 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele'M (d) 22.15 - 22-30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d) 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele'M (r)

K Balan]\ Nu v[ face`i planuri stricte pentru azi! Este pu`in probabil s[ v[ pute`i respecta programul. Diminea`a ave`i de alergat pentru a rezolva probleme ale partenerului de via`[.

L Scorpion Ave`i multe idei constructive, pe care dori`i s[ le discuta`i cu cei apropia`i. O femeie mai ]n vârst[ din familie v[ face o surpriz[ pl[cut[, oferindu-v[ sprijin financiar \i moral.

M S\get\tor Sunte`i preocupat de problemele profesionale \i ave`i tendin`a s[ neglija`i rela`iile sentimentale. Nu este o zi bun[ pentru afaceri. Risca`i s[ pierde`i o sum[ important[.

N Capricorn

Reu\i`i s[ face`i o schimbare ]n rela`iile sentimentale. Dup[-amiaza v[ sim`i`i excelent la o ]ntâlnire cu prietenii. Ave`i grij[ s[ nu monopoliza`i conversa`ia!

Ast[zi nu este indicat s[ v[ implica`i ]n activit[`i importante. Dac[ ave`i ocazia s[ petrece`i dup[amiaza ]mpreun[ cu partenerul de via`[, ar fi bine s[ nu ezita`i.

I Leu

O V\rs\tor

Diminea`a sunte`i pus pe fapte mari \i v[ asuma`i o serie de riscuri pentru a rezolva câteva probleme legate de c[min. Partenerul de via`[ v[ sus`ine. Pute`i s[ ]ncheia`i contracte avantajoase \i s[ face`i investi`ii inspirate.

J Fecioar\ Este o zi bun[ pentru a face schimb[ri ]n cas[. Pute`i s[ v[ apuca`i de repara`ii, reamenaj[ri, zugr[vit etc. Apela`i la ajutorul priete-

Zi bun[ pentru afaceri. Diminea`a sunte`i foarte optimist \i ave`i convingerea c[ nimic nu v[ poate sta ]n cale. V[ bucur[ \i faptul c[ rela`iile cu persoana iubit[ merg mai bine.

P Pe[ti Chiar dac[ ave`i mult[ treab[, nu este cazul s[ v[ face`i griji. Sunte`i ]ntr-o form[ de zile mari. Singurele dificult[`i pe care le pute`i ]ntâmpina sunt cele de comunicare. Acorda`i mai mult[ aten`ie rela`iilor sentimentale!

Bancul zilei O NOU{ VIA~{

fost iubit, Ciprian Marica. Perechea a fost z[rit[ la o teras[ din cartierul Lacul Tei din Capital[, iar fotbalistul nu a ezitat nicio clip[ s[ ]\i s[rute partenera, a aflat Libertatea. Iepura\ul s-a

nilor \i nu l[sa`i pe mâine ce pute`i face azi!

Un tân[r român decide s[-\i ]nceap[ o nou[ via`[ ]n America. A\adar, pleac[ ]n America, ]\i g[se\te un apartament ]ntr-un mic bloc \i se mut[ acolo. Dup[ o s[pt[mân[-dou[ ]l sun[ mama lui s[ vad[ cum se descurc[ b[iatul ]n noua lui via`[. - Bun[ mam[! E foarte bine aici. Doar c[ am ni\te vecini tare ciuda`i.

Unul se d[ toat[ ziua cu capul de pere`i, cel cu un etaj mai sus st[ ]ntins pe jos \i nu \tiu ce dracu' tot vorbe\te la parchet, iar vecina de lâng[ mine url[ toat[ ziua. -Doamne, m[i b[iatule, ce oameni ai pe-acolo? Te sf[tuiesc s[ nu care cumva s[ intri ]n contact cu astfel de persoane. -Nu, fii sigur[ c[ nu. Stau ]n apartamentul meu toat[ noaptea \i cânt manele.

O RE~ET{ PE ZI VINETE CU |UNC{, CARTOFI |I SOS PICANT Ingrediente: o vân[t[, un ardei ro\u, doi c[`ei de usturoi, dou[ ro\ii, câteva felii de \unc[, sare, piper, trei cartofi. Pentru sos: o ro\ie, un ardei ro\u, frunze de p[trunjel, o linguri`[ de f[in[, un c[`el de usturoi, sare, chilli, o jum[tate de can[ de ap[. Mod de preparare: Vân[ta, ardeiul, ro\iile \i usturoiul se taie rondele. Vinetele se pun la pr[jit ]ntr-o tav[ cu foarte pu`in ulei. Se las[ la pr[jit trei minute, apoi se pune peste fiecare câte o felie de ro\ie, una de ardei \i usturoi. Se mai las[ la pr[jit sub capac ]nc[ trei minute, apoi cu o spatul[ se ]ntoarce cu grij[ fiecare felie de vân[t[ cu fa`a ]n jos.

Când se pr[jesc, se iau cu spatula \i se pun cu fa`a ]n sus ]ntr-un vas. Se condimenteaz[ dup[ gust cu sare \i piper. }ntre timp se cur[`[ cartofii, se taie ]n patru buc[`i pe lungime \i se pun la fiert ]n ap[ cu sare. Dup[ aceea, se scot \i se las[ deoparte. Separat se taie \unca felii, \i se pr[je\te. Se taie buc[`ele mici ro\ia, ardeiul \i usturoiul, \i se pun la pr[jit. Se adaug[ chilli, o linguri`[ de f[in[ \i o jum[tate de can[ de ap[ \i frunze de p[trunjel, \i se las[ la fiert 5 minute.


CMYK

Eveniment 16

Miercuri, 23 septembrie 2009

Termica ar putea fi preluat[ de Guvern de la Consiliul Local Guvernul vrea s[ preia centralele electrotermice care acum se afl[ ]n subordinea consiliilor locale \i s[ le plaseze ]n „curtea” Ministerului Economiei. Printre CET-uri se num[r[ \i Termica SA, companie aflat[ acum ]n administrarea Consiliului Local Boto\ani. Aceast[ posibilitate este v[zut[ cu ochi buni la nivel local atât de reprezenta`ii Prim[riei, cât \i de cei ai societ[`ii de termoficare, din cauza presiunii mari asupra bugetului local pe care o exercit[ ]ntre`inerea acestei societ[`i. „Sincer, nu am auzit pân[ acum de aceast[ variant[, ci doar de \tergerea datoriilor. Dac[ va fi preluat CET-ul atunci va fi foarte bine pentru c[ atunci când a fost preluat[ Termica de

c[tre Consiliul Local s-a f[cut acest transfer f[r[ s[ fie predat[ \i o surs[ de finan`are pentru acest obiectiv”, a declarat viceprimarul C[t[lin Alexa, acesta f[când referire la greutatea g[sirii la nivel local a surselor de finan`are pentru acoperirea unei p[r`i din subven`ia alocat[ pentru energia termic[. Ioan Diaconu, directorul firmei Termica, a spus c[ este la curent cu ini`iativa Guvernului, dar c[ a\teapt[ ceva concret. „|tiu de aceast[ propunere, dar cred c[ ]n curând se va decide to-

tul. Indiferent de ce se va hot[r], atât timp cât este spre binele societ[`ii vom sus`ine m[sura”, a precizat directorul general al companiei de termoficare. Pe lâng[ propunerea de transferare a CET-urilor, tot ]n aceast[ perioad[ au loc schimb[rile legislative menite s[ \tearg[ datoriile acestora c[tre bugetul general consolidat al statului. Autorit[`ile locale sus`in c[ atât timp cât Termica a fost l[sat[ ]n grija Consiliului Local, niciun guvern nu a avut ]n inten`ie \tergerea datoriilor,

]ns[ odat[ cu propunerea de trecere ]n subordinea Ministerului Economiei exist[ deja un proiect de Hot[râre de Guvern cu privire la \tergerea debitelor restante c[tre stat. „Noi ne-am rugat tot timpul ca datoriile firmelor Termica \i Apa Grup s[ fie \terse deoarece discut[m despre doi furnizori de utilit[`i, doi agen`i economici care au capital integral de stat \i despre ni\te bani pe care noi oricum nu i-am vedea niciodat[, dar din cauza c[rora ni se traseaz[ planuri de ]ncas[ri cu mult peste putin`a

noastr[. Cât Termica a fost ]n administrare local[ ne-am milogit pentru \tergerea datoriilor, acum ini`iativa a venit chiar de la nivel central, ]ns[ simultan cu transferul administr[rii. Acum când firma ar fi f[r[ probleme financiare, o iau de la nivel local \i o transfer[ din nou la nivel central”, a declarat un finan`ist. Transferul c[tre Ministerul Economiei ar putea fi f[cut doar pentru retehnologizare, potrivit preciz[rilor f[cute de surse ministeriale la nivel central. }ns[, dac[ lu[m situa`ia Termica, aceast[ societate a prins o finan`are european[ tocmai pentru retehnologizare \i este meritul strict al conducerii societ[`ii, a Prim[riei \i al celorlalte autorit[`i locale. Toat[ munca a fost depus[ de autorit[`ile locale ]n acest caz, iar Termica este una dintre societ[`ile care ar putea fi preluat[ f[r[ nicio finalitate bun[ la nivel local deoarece ar fi câteva luni bune care ar trece doar prin schimbarea administratorilor, dup[ care societatea ar reveni ]n administrare local[, iar toat[ aceast[ schimbare ar dura foarte mult timp. }ns[, dac[ la Boto\ani autorit[`ile au g[sit solu`ii concrete de redresare a sistemului centralizat de furnizare a agentului ter-

mic, cu aplicabilitate pân[ ]n 2013, la nivel na`ional sunt localit[`i ]n care situa`ia este foarte rea. Unele consilii locale nu au reu\it s[ acumuleze stocurile necesare de combustibil pentru iarna urm[toare, datoriile c[tre stat reprezint[ o problem[ general[, iar retehnologizarea se face foarte rar, cazul Termica Boto\ani fiind unul din categoria celor rare. Prin trecerea ]n subordinea Ministerului Economiei se dore\te retehnologizarea CET-urilor pentru a putea scade pre`ul la gigacalorie, urmând ca mai apoi s[ fie predate din nou Consiliilor Locale. M[sura de trecere a CET-urilor ]n subordinea autorit[`ilor locale a fost luat[ ]n 2002. Actualul Guvern vrea s[ \tearg[ \i datoriile firmelor furnizoare de energie termic[, datorii care ajung la jum[tate de miliard de lei. Cele mai multe dintre aceste datorii au fost acumulate de c[tre CET Bac[u, Electrocentrale Oradea, CET Bra\ov, Termica Boto\ani, CET Br[ila, Acvaterm Râmnicu-S[rat. Termica are datorii totale de peste 89 milioane de lei la bugetul consolidat al statului, mai bine de jum[tate reprezentând dobânzi \i penaliz[ri. (Bogdan Caliniuc)

O firm[ cu doi angaja`i are Pierdere de 12.600 de lei ]n primul semestru pentru Bomatex datorii de 7,5 milioane de lei O societate comercial[ din Curte\ti de`ine un record de nedorit, respectiv cel al datoriilor pe cap de salariat. Cu doar doi angaja`i, firma Nord Silva Assist SRL a acumulat, pân[ la data de 3 septembrie, datorii totale de 7,5 milioane de lei, adic[ 75 miliarde lei vechi, nu mai pu`in de 3,75 milioane de lei per fiecare salariat, adic[ 37,5 miliarde lei vechi. Din tabelul preliminar al creditorilor fac parte MKB Romexterra Bank Sucursala Suceava, care a deschis procedura de insolven`[ a firmei Nord Silva Assist pentru o

crean`[ de 1,31 milioane lei. Compania din Curte\ti a contractat un credit bancar \i nu l-a mai restituit. Apoi, pe lista creditorilor de rang doi, care ]\i vor primi banii abia dup[ ce banca ]\i va recupera crean`a, se num[r[ Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Boto\ani, cu un debit de recuperat ]n valoare de 6,18 milioane lei, Inspectoratul Teritorial de Munc[ are de recuperat 698 lei, iar o firm[ de leasing auto are de recuperat 53.103 lei de la societatea cu sediul ]n Curte\ti. Potrivit situa`iei financiare

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

23 M †) Z[mislirea Sf. Prooroc Ioan Botez[torul 24 J † Sf. M. Mc. Tecla, întocmai cu apostolii; Cuviosul Siluan Athonitul; Cuv. Coprie; † Sfin`ii Mucenici Petru Aleutinul \i Iuvenali din Alaska

4,2552 lei

2,8746 lei

aferente anului fiscal 2008, publicat[ de Ministerul de Finan`e, Nord Silva Assist SRL are ca obiect principal de activitate silvicultura \i alte activit[`i forestiere. }n cursul anului trecut a avut doi angaja`i, un profit de 5.866 de lei la o cifr[ de afaceri de 1,12 milioane lei. De asemenea, compania avea datorii totale, la finele anului trecut, ]n valoare de 1,3 milioane lei, mult mai mici decât a reu\it s[ acumuleze ]n prima parte a anului ]n curs. Situa`ia financiar[ s-a tot ]nr[ut[`it, ]n urm[ cu doi ani firma din Curte\ti avea datorii totale de doar 873.000 de lei. Direc`ia de Finan`e a ]ncercat ]n acest an, ]n cursul lunii iunie, s[ valorifice o parte dintre bunurile aflate sub sechestru la aceast[ firm[, ]ns[ la licita`ie nu a reu\it s[ vând[ nimic. Cea mai mare parte a debitului firmei din Curte\ti c[tre bugetul statului o constituie dobânzile \i penaliz[rile. (Bogdan Caliniuc)

Ziua: 270C

Noaptea: 120C

Bomatex SA, firma la care fostul primar Florin Egner de`ine pachetul majoritar de ac`iuni, a terminat pe pierdere primele \ase luni ale anului financiar 2009. De\i a contabilizat pierdere, Bomatex a ]nregistrat ]n primele \ase luni ale anului rezultate financiare mai bune decât aceea\i perioad[ a anului trecut, atunci când a ]nregistrat pierderi totale de 16.300 de lei, potrivit situa`iei financiare a societ[`ii. De asemenea, tot ]n primul semestru al anului ]n curs, firma

fostului primar avea de ]ncasat crean`e ]n valoare de 114.800 de lei \i avea datorii totale de 139.500 lei. Cifra de afaceri pe primele \ase luni se ridic[ la 50.563 lei. Bomatex SA are ca obiect de activitate confec`iile textile, prest[ri servicii \i ]nchirieri de spa`ii. Conducerea executiv[ a societ[`ii este asigurat[ de Elena Simionescu ]n calitate de director. La sfâr\itul primului semestru, compania avea scocuri ]n valoare de 6.955 de lei. Mai mult de 10% din

produc`ia total[ a firmei este livrat[ unei alte societ[`i de profil din Boto\ani, Bomatex fiind o firm[ de confec`ii care lucreaz[ la „a doua mân[”, contractele principale fiind ]ncheiate de firme mult mai puternice decât ea. Potrivit bilan`ului pe 2008, firma lui Egner a avut anul trecut patru salaria`i, o pierdere de 39.475 lei la o cifr[ de afaceri de 90.846 lei. Consilierul local Florin Egner nu a putut fi contactat pentru declara`ii. (Bogdan Caliniuc)

Evenimentul de Botosani nr.1442  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you