Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 214 (1435) • Mar`i, 15 septembrie 2009 • 16 pagini

Tân[r ucis de vitez[ ]n „curba mor`ii”

}nc[ un bolnav cu suspiciune de antrax Pagina 3

Aburi de alcool de la doamna educatoare }nceput de an \colar cu scântei la una dintre unit[`ile pre\colare boto\[nene. Vreo 20 de p[rin`i revolta`i au protestat ]mpotriva unei educatoare pe care nu o accept[ la grup[ din cauza problemelor pe care aceasta le are cu alcoolul. De\i ieri dup[ amiaz[ trebuia s[ se prezinte la serviciu, educatoarea i-a l[sat pe p[rin`i s[ o a\tepte ]n zadar. Pagina 4

Viteza prea mare pe \osea a curmat ]nc[ o via`[. Un tân[r de numai 21 de ani a murit strivit ]n propria ma\in[, duminic[ sear[. Accidentul a avut loc pe raza localit[`ii Br[ie\ti,

]n jurul orei 21.00. S-a mai frânt o via`[ pe aceea\i por`iune de drum unde, dea lungul vremii, au fost nenum[rate accidente.

Pagina 5

Anchet[ a DSP ]n cazul unui bolnav la un pas de moarte Conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[ a declan\at o anchet[ ]n cazul unui bolnav critic care a fost `inut internat nejustificat la Spitalul de Pneumoftiziologie, de\i starea s[n[t[`ii sale impunea o internare de urgen`[ ]ntr-un alt spital. Cu toate c[ se afla ]n stare grav[, el a fost externat de la Spitalul TBC, s[pt[mâna trecut[, cu reco-

mandarea de a se interna la ORL, când ]n realitate cazul era de urgen`[ major[. Bolnavul a ajuns la Spitalul Jude`ean ]n com[. Acum, reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ sus`in c[ medicii care se fac vinova`i de temporizarea acestui caz vor fi sanc`iona`i.

Pagina 5

Emo`ii pentru primul clinchet de clopo`el Cu emo`iile inerente fiec[rui ]nceput, elevii ]nso`i`i de p[rin`i sau bunici, dar \i cadrele didactice au a\teptat primul clinchet al clopo`elului. Autorit[`ile locale au fost prezente ]n fiecare unitare \colar[ din municipiu, ]ns[ ab-

sen`ii au fost parlamentarii boto\[neni. Pentru ca noul an \colar s[ fie unul cu noroc pentru to`i cei implica`i ]n procesul educa`ional, ]n cur`ile \colilor au fost auzite slujbe oficiate de fe`ele biserice\ti.

Pagina 4


Eveniment 2

Mar`i, 15 septembrie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Prostie vascularizat[ Se \tie c[ prostul nu-i prost destul dac[ nu-i \i fudul. Autointitulatele genii ne]n`elese ]\i vars[ „intelighen`ia” pe forumul câte vreunui ziar, sperând c[ vor fi b[ga`i ]n seam[. Dac[ se ]ntâmpl[ s[ li se r[spund[ ]n vreun fel, brusc „fudulia” le cre\te \i ]ncep s[-\i piard[ min`ile visându-se ditamai leii-paralei. Bie`ii „fuduli” ]\i descarc[ n[duful pe câte un articol, care le dep[\e\te \ablonul lor de gândire, sar la beregata autorului de spui c[ i-a lovit strechea. Asemenea „scriitori” de ocazie avem cu duiumul, prostia \i-o exprim[ u\or, prin ]njur[turi. De fapt, nu sunt decât ni\te trubaduri ai nimicului, a\eza`i la periferia umanului, ce-\i tr[iesc frustr[rile colc[ind ]n propriile lor dejec`ii suflete\ti. Nu cedeaz[ când sunt tra\i de aten`ie, din contr[, trec la atac deversându-\i sufletul ]nc[rcat cu venin peste tot ]n jur. Vorba unui prieten: „Las[-i ]n plata Domnului, vascularizându-\i ]n asemenea hal prostia pot ajunge la infarct”. }\i expun f[r[ rezerv[ secre`iile intelectuale pe monitorul vreunui calculator crezându-se realiza`i \i lua`i ]n seam[. Perioada tranzi`iei a fost una extrem de rodnic[ pentru pro\ti, pseudointelectuali \i hahalere. Indicele de recunoa\tere a acestor troglodi`i este, ]n primul rând, obr[znicia. Grav e faptul c[ au fost l[sa`i s[ considere libertatea de exprimare drept arm[ de ]njunghiere a adversarului, chiar dac[ limbajul lor e o focoas[ expirat[, un vid de gândire ambalat ]ntr-un cofraj de ]njur[turi, nesim`i`ii atac[ din toate p[r`ile. Singurul lor mod de-a atrage aten`ia ]l constituie panoplia de cuvinte fi`oase din dotare. S[-i vezi „dându-se rotunzi” ]n fa`a pitico`ilor din preajm[. Sunt cât[ frunz[ \i iarb[, de obicei se culcu\esc ]n câte un post c[ldu`, care nu le solicit[ ]n nici un fel neuronul din dotare, creând tot felul de scenarii apocaliptice. Se laud[ c[ \i-ar iubi `[ri\oara din to`i r[runchii, dar ]n realitate sunt ni\te agrama`i ce-\i persecut[ limba matern[ de cum deschid gura. Acest lucru mai ridic[ o ]ntrebare important[: este sau nu molipsitoare aceast[ maladie social[? Cu siguran`[ c[ da, tineretul teribilist \i acei gur[ casc[ de pluton, care de obicei le duc trena, sunt ]n orice moment predispu\i contamin[rii cu astfel de idei „atipice”, cic[ „geniale”. Troglodi`ii mai intr[ \i-n perioade de criz[, de lips[ de... inspira`ie, ]n acele momente mintea le secret[ tot felul de fraze pompoase cu iz na`ionalist, doar spre a-\i recombustiona maleficul \i a se da importan`i. }n fond, devenind \i mai g[uno\i. Acestor genii ne]n`elese le recomand cartea „Ghidul nesim`itului” a scriitorului \i jurnalistului Radu Paraschivescu”.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica - Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

A vrut s[ se sinucid[ de frica divor`ului Un b[rbat ]n vârst[ de 31 de ani din St[uceni a pus pe drumuri ieri sear[ mai multe echipaje de interven`ie ale poli`iei, pompierilor \i a ambulan`ei dup[ ce s-a urcat pe un bloc turn din municipiul Boto\ani \i a amenin`at c[ se arunc[ ]n gol. Dup[ o jum[tate de or[, b[rbatul a fost convins s[ coboare \i s[ primeasc[ consiliere. Gabriel A. s-a urcat pe acoperi\ul unui bloc turn situat pe Calea Na`ional[, ]n apropiere de E.ON Electrica. Când a fost observat de trec[tori, cineva a anun`at prin serviciul 112 c[ se afl[ o persoan[ urcat[ pe un bloc care amenin`[ c[ se va sinucide. La

fa`a locului s-au deplasat un echipaj de poli`ie, unul al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” dar \i o ambulan`[, ]n caz c[ ar fi fost nevoie de ]ngrijiri medicale. }ns[ psihologul specializat ]n astfel de situa`ii ]mpreun[ cu poli`i\tii \i pompierii, prin negociere, au reu\it s[-l conving[ pe Gabriel A. s[ coboare de bun[ voie. Din câte se pare, b[rbatul ar fi amenin`at c[ se sinucide dup[ ce so`ia sa i-a spus c[ vrea s[ divor`eze. Dup[ ce a coborât de „Din primele discu`ii, se pare pe bloc, Gabriel A. a fost urcat ]n ma\ina poli`iei \i transportat c[ tân[rul ar avea ni\te problela Spitalul de Psihiatrie unde va me familiale, acesta ar fi moprimi consiliere. tivul pentru care a recurs la acest

gest”, a declarat comisar Gabriel Miron, ofi`er ]n cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Seria capturilor de `ig[ri }nceput de an \colar \i la de contraband[ continu[ Penitenciarul Boto\ani Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni drul Poli`iei Ora\ului |tef[ne\i \i ]mpreun[ cu colegii lor din cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani au descoperit ]n total, ]n mai multe ac`iuni aproximativ 6.000 de pachete de `ig[ri de contraband[. Echipajele formate din poli`i\ti de frontier[ de la Sectorul PF Dorohoi au confiscat 730 pachete de `ig[ri de provenien`[ Ucraina \i republica Moldova, aflate ]n bagajele unor cet[`eni români. Poli`i\tii de frontier[ au oprit pentru control, ]n localitatea Pomârla, dou[ autoturisme care se deplasau dinspre Racov[` spre Dorohoi. Ocupan`ii autovehiculelor, to`i cet[`eni români, cu vârste ]ntre 31 \i 55 de ani, aveau ascunse ]n bagaje 410 pachete de `ig[ri. ~ig[rile au fost ridicate ]n vederea confisc[rii de c[tre poli`i\tii de frontier[. Persoanele au declarat c[ `ig[rile au fost achizi`ionate din localitatea Racov[` ]n scopul comercializ[rii ]n pia`a din Dorohoi. La scurt timp, un alt echipaj format din poli`i\ti de frontier[ de la Sectorul PF Dorohoi au oprit pentru control ]n localitatea Vârfu Câmpului, un autovehicul ]n care se aflau dou[ persoane. Viorel H., de 36 ani \i Loredana T., de 32 ani aveau ascunse ]n bagajele personale 320 pachete `ig[ri pentru care nu de`ineau documente de provenien`[. „~ig[rile au fost ridicate ]n vederea confisc[rii de c[tre poli`i\tii de frontier[, care au aplicat \i o sanc`iune contraven`ional[ ]n valoare de 1.500 lei. Cei doi cet[`eni au declarat c[ `ig[rile au fost achizi`ionate din localitatea Siret ]n scopul comercializ[rii ]n pia`a din Dorohoi. Valoarea `ig[rilor confiscate este de aproximativ 1.350 lei”, a declarat inspector Minodora R[cnea, purt[tor de cuvânt ]n cadrul Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani. Tot ]n cursul zilei de ieri, cu autorizarea judec[torului, poli`i\tii Serviciului de Investigare a Fraudelor, ]nso`i`i de Poli`i\ti din ca-

ai Deta\amentului Poli`iei de Interven`ie Rapid[ au efectuat o perchezi`ie domiciliar[ la locuin`a lui Tiberiu B. ]n vârst[ de 44 ani, din ora\ul |tef[ne\ti. }n timpul perchezi`iei, ]ntr-o ]nc[pere a imobilului a fost descoperit[ cantitatea de 2.160 pachete cu `ig[ri de diferite tipuri, ]n valoare de aproximativ 8.640 lei, pentru care nu au putut fi prezentate documente de provenien`[. }ntreaga cantitate de `ig[ri a fost ridicat[ ]n vederea continu[rii cercet[rilor. }n cadrul unei ac`iuni de identificare a unor minori disp[ru`i de la domiciliu, poli`i\tii Serviciului de Investiga`ii Criminale din cadrul IPJ Boto\ani au observat pe un drum comunal din localitatea B[lu\eni, dou[ autoturisme care sta`ionau spate ]n spate, iar conduc[torii acestora transferau mai multe bagaje dintr-un portbagaj ]n altul. „}n urma controlului bagajelor s-a constatat c[ acestea con`ineau `ig[ri de provenien`[ Republica Moldova \i Ucraina. Suspec`ii au fost identifica`i ]n persoana numi`ilor Ciprian R. de 30 ani, din municipiul Boto\ani \i Neculai C. de 43 ani, din municipiul Ia\i, fiind condu\i la sediul I.P.J. Boto\ani unde, ]n urma inventarierii, s-a constatat c[ bagajele con`ineau cantitatea total[ de 2.909 pachete cu `ig[ri de provenien`[ Republica Moldova \i Ucraina, pentru care cei doi conduc[tori auto nu de`ineau documente legale de provenien`[. Fa`[ de ace\tia s-a dispus sanc`ionarea contraven`ional[ conform prevederilor Legii nr. 12/1990 care reglementeaz[ activit[`ile comerciale ilicite, cu amenzi ]n cuantum a câte 1.000 lei, ]ntreaga cantitate de `ig[ri fiind confiscat[”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Luni, la orele 12.00, \i la sediul Penitenciarului Boto\ani a avut loc festivitatea de deschidere a anului \colar 2009-2010. La acest eveniment au participat persoane private de libertate, ]nv[`[torii \i profesorii care vor asigura predarea la clase, reprezentan`i ai Serviciului socio-educativ din cadrul institu`iei, precum \i invita`i din partea conducerii Inspectoratului |colar Jude`ean Boto\ani. Cursurile \colare vor fi urmate de un num[r de 86 de persoanele private de libertate care nu au efectuat ciclul gimnazial complet \i vor fi organizate la nivelul a \apte clase afiliate \colii Speciale Boto\ani, dintre care trei clase de

]nv[`[mânt primar \i patru de ]nv[`[mânt gimnazial. Predarea va fi asigurat[ de cadre didactice delegate ]n acest sens de Inspectoratul |colar Jude`ean Boto\ani, iar orele de curs se vor desf[\ura ]n incinta institu`iei, conform programei de ]nv[`[mânt aprobate la nivel na`ional. „}nscrierea la cursurile \colare sa efectuat pe baza cererii persoanei private de libertate, a recomand[rilor incluse ]n planul de evaluare \i interven`ie educativ[, precum \i a dovezii scrise cu privire la studiile anterior absolvite”, a precizat inspector principal Iulian D[râng[, purt[torul de cuvânt al Penitenciarului Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Trimi\i ]n judecat[ pentru tentativ[ de viol Doi tineri din localitatea Ple\ani, comuna Albe\ti vor fi da`i pe mâna justi`iei dup[ ce au ]ncercat s[ violeze o adolescent[ la sfâr\itul anului trecut. Al treilea tân[r, care a f[cut parte din grupul care a atacat fata, este judecat \i pentru furt calificat dup[ ce a luat telefonul mobil al victimei. Incidentul s-a petrecut ]n data de 27 octombrie 2008, C.R., ]n vârst[ de 16 ani fiind atacat[ pe drumul principal din satul Ple\ani de c[tre Marcel Vânturea, ]n vârst[ de 19 ani \i Irinel ~ipi\c[, ]n vârst[ de 23 de ani. Cei doi au lovit-o pe adolescent[, \i v[zând c[ nu accept[ de bun[ voie s[ ]ntre`in[ rela`ii sexuale cu ei, ace\tia au ]ncercat s[ o violeze. Fata s-a luptat cu agresorii \i ]n cele din urm[ a reu\it s[ scape din mâinile

lor, fugind acas[. Mai târziu, \i-a dat seama c[ un alt tân[r, care se afla cu ceilal`i doi, Ionu` Marius A., ]n vârst[ de 17 ani, profitând c[ era trântit[ la p[mânt, i-a furat telefonul mobil. C.R. s-a dus la poli`ie \i a povestit prin ce a trecut, cei trei fiind cerceta`i pentru faptele lor. La finalizarea cercet[rilor procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani au decis ca cei trei s[ fie da`i pe mâna judec[torului. „Inculpa`ii Marcel Vânturea \i Ionel ~ipi\c[ au fost trimi\i ]n judecat[ pentru s[vâr\irea infrac`iunii de tentativ[ de viol iar ]nvinuitul minor Ionu` Marius A. pentru s[vâr\irea infrac`iunii de furt calificat”, a declarat Aurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Mar`i, 15 septembrie 2009

3

}nc[ un bolnav cu suspiciune de antrax La Nichiteni, ]nc[ un caz de antrax. Un b[rbat de 51 de ani a fost internat, ieri, pe Sec`ia de boli infec`ioase a Spitalului Jude`ean, cu suspiciune de ]mboln[vire cu antrax. Este al doilea caz ]nregistrat ]n ultimele trei zile, asta dup[ ce sâmb[t[ un alt localnic a fost internat cu acela\i diagnostic. Interesant este c[ persoana spitalizat[ luni nu face parte din grupul de persoane care a intrat ]n contact cu bovina infestat[ cu antrax. Comitetul Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[ s-a ]ntrunit, ieri, pentru a doua oar[ ]n ultimele zile pentru a dispune noi m[suri ]n comunitatea din Nic\eni, asta dup[ ce ieri o alt[ persoan[ a fost internat[ cu suspiciune de antrax. Acesta este asistent veterinar \i nu a putut preciza unde a contactat boala. „Persoana respectiv[ a refuzat s[ coopereze cu noi \i nici nu a putut preciza cauzele probabile care au dus la contactarea bolii. Aceasta nu are acel element cutanat pe bra`, asemenea celeilalte persoane, ]ns[ prezint[ simptome specifice suspiciunii de ]mboln[vire cu antrax”, a de-

clarat col. Radu Anton, reprezentant al Comitetului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[. }n urma suspiciunii unui nou caz de ]mboln[vire cu antrax, reprezentan`ii comitetului amintit au stabilit s[ se fac[ anchete epidemiologice ]n fiecare familie din Nichiteni, chiar dac[ acestea nu au avut nici un contact cu vita infestat[ cu antrax. Mai mult, se va face examinarea clinic[ a tuturor animalelor din gospod[riile locuitorilor din Nichiteni. }n plus, s-a decis suplimentarea personalului medical care s[ `in[ sub observa`ie \i s[ monitorizeze situa`ia ]n teritoriu. S-a mai decis intensificarea verific[rilor privind respectarea ]n localitatea Nichiteni a restric`iilor referitoare la mi\c[rile de animale (vânzarea, cump[rarea, tranzitul \i sacrificarea), consumul de lapte \i carne provenit[ de la animale din localitate. De asemenea se vor suplimenta efectivele de jandarmi \i poli`i\ti care s[ asigure respectarea interdic`iei de p[\unat pe tarlaua unde a fost sacrificat[ bovina bolnav[ de antrax. Reamintim c[ autorit[`ile sanitar-veterinare din Boto\ani au dispus instituirea unei carantine de gradul II, joia trecut[, ]n localitatea Nichiteni din comuna Co`u\ca, dup[ ce au identificat un caz de antrax. Conducerea Direc`iei Sanitar Veterinare \i pentru Siguran`a Alimentelor (DSVSA) a decis, de asemenea, interzicerea circula`iei animalelor de orice fel \i p[\unatul pe raza localit[`ii, dup[ identificarea focarului de antrax. (L[cr[mioara Lupa\cu)

A plecat ]n Italia, de\i exist[ riscul s[ se fi ]mboln[vit de antrax Una din persoanele care a intrat ]n contact direct cu bovina depistat[ cu antrax la Nichiteni, comuna Co`u\ca, a pus pe jar autorit[`ile jude`ului. Asta dup[ ce, la finele s[pt[mânii trecute, a plecat din `ar[ de\i se afla ]n perioada de monitorizare, existând riscul de a se ]mboln[vi de antrax. Este vorba despre tehnicianul veterinar care s-a ocupat de sacrificarea bovinei respective \i care, ]n cursul zilei de vineri, a decis s[ ia calea Italiei,

neluând ]n considerare niciuna din m[surile impuse ]n acest caz. Potrivit prefectului Cristian Roman, au fost anun`ate autorit[`ile din cadrul Ministerului Administra`iei \i Internelor, care prin oamenii specializa`i au reu\it s[-l identifice pe M.B., s[ depisteze modalitatea de transport \i loca`ia unde s-a deplasat. „Tehnicianul veterinar, cel care a sacrificat animalul, a emigrat ]n Italia. Vineri a plecat. Noi institu`ional ne-am

f[cut datoria \i l-am dat ]n consemn, s-a luat leg[tura cu familia, starea lui este bun[. Se pare c[ exista o stare de nemul`umire ]ntre el \i medic, era nemul`umit de cât câ\tiga”, a declarat Cristian Roman. Acesta s-a ar[tat nemul`umit de modul ]n care persoana respectiv[ s-a comportat vizavi de situa`ia creat[ ]n Nichiteni, cu atât mai mult cu cât, ulterior, depist[rii antraxului la bovina respectiv[, a ap[rut suspiciune \i la o alt[ persoan[ care a intrat

]n contact cu animalul bolnav. „Dumnealui a fost supus primelor probe medicale, ]ns[ ]n opinia mea este un model de iresponsabilitate, pentru c[ el trebuia monitorizat la fel ca ceilal`i opt care au intrat ]n contact cu animalul sacrificat”, a mai spus prefectul jude`ului. }n acela\i timp, s-a prelungit perioada de monitorizare pân[ pe 28 septembrie, ini`ial stabilindu-se pân[ pe 22 septembrie. (Monica Aionesei)

Grev[ pentru drepturi salariale Ac`iunea salaria`ilor de la Protec`ia Copilului a fost sus`inut[ \i de \eful lor, Liviu R[d[\anu. Jum[tate de or[ au ]ntrerupt angaja`ii Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) activitatea ]n semn de protest fa`[ de autorit[`ile care nu se gr[besc s[ le aloce bani pentru drepturile salariale aferente lunii august. Pe data de 10 septembrie ar fi trebuit s[ ]\i ]ncaseze lefurile cei peste 1.100 de salaria`i ai sistemului de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului, iar din cauz[ c[ pe plan local nu mai exist[ nicio surs[ de finan`are ]n acest sens, iar de la nivel central nu s-a primit nici un semnal pozitiv, ace\tia au dat drumul la proteste. Ieri de la 11.30 la 12.00, cei 90 de angaja`i din aparatul propriu al DGASPC \i cei circa 20 de la Complexul se Servicii Comunitare au ie\it ]n cur`ile institu`iilor, stopând timp de 30 de minute orice activitate.

De altfel, ]n toate centrele de plasament \i cele de ]ngrijire a b[trânilor, doar o treime din angaja`i au asigurat minimum de func`ionare. „Ast[zi (ieri n.r.) are loc prima etap[ a ac`iunii de protest a salaria`ilor. Este vorba de ]ntreruperea total[ a lucrului ]n cadrul aparatului propriu \i par`ial ]n cen-

trele de plasament \i centrele de ]ngrijire a persoanelor adulte timp de o jum[tate de or[. Practic ]n acest moment nu exist[ nici un salariat care s[ ]\i desf[\oare activitatea ]n DGASPC sau la Complexul de Servicii Comunitare. }n centre am luat hot[rârea ca s[ asigur[m un minimum de func`io-

nare cu o treime din angaja`i pentru a evita eventuale disfunc`ionalit[`i”, a declarat Marius Oro\anu, liderul Sindicatului Impact. Ac`iunile de protest nu se opresc ]ns[ aici, pentru lunea viitoare se preg[te\te pichetarea Palatului Administrativ, unde ]n jur de 100 de salaria`i ]\i vor spune of-ul. }n cazul ]n care nici atunci nu va exista vreo solu`ie financiar[ pentru rezolvarea situa`iei de la DGASPC, pe 28 septembrie se va organiza un miting de propor`ii, la care vor lua parte circa 500 de angaja`i. Toate acestea vor avea ]ns[ loc doar dac[ nu se g[si ]n acest interval de timp nicio solu`ie pentru achitarea drepturilor salariale. „Inten`ion[m s[ facem un sondaj ]n rândul angaja`ilor \i ]n func`ie de rezultat vom stabili dac[ acest grafic va fi respectat din s[pt[mân[ ]n s[pt[mân[ sau vor fi aduse mai devreme. }n condi`iile ]n care avem semnale ]n leg[tur[ cu pa\i concre`i \i semnale pozitive de la nivel central, vom l[sa graficul ini`ial, dac[ nu, vom urgenta protestele pentru c[

este imoral ca ei s[ nu ]\i pri- dea bani. Discu`iile sunt destul measc[ drepturile salariale”, a de avansate cu privire la acest mai spus Oro\anu. proiect de hot[râre de Guvern, parlamentarii fac deja lobby ]n sensul ob`inerii sumei”, a deDIRECTORUL clarat Liviu R[d[\anu. DGASPC S-A

AL{TURAT REST DE BANI PROTESTULUI }MP{R~IT FR{~E|TE ANGAJA~ILOR S{I 280.000 de lei au fost lua`i de De\i nu este membru de sindicat, ]n spirit de solidaritate, Liviu R[d[\anu, directorul executiv al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`iei Copilului s-a al[turat celor aproape 100 de angaja`i din aparatul propriu la protestul din fa`a institu`iei. „E normal s[ m[ al[tur salaria`ilor ]n condi`iile ]n care acest sistem la nivel de Boto\ani a fost subfinan`at prin faptul c[ ceilal`i doi p[rin`i ai no\tri nu \i-au achitat obliga`iile pe care legal \i moral le aveau fa`[ de acest sistem. Oamenii \i-au trimis ast[zi copiii la \coal[, fiecare are rate, greut[`i, am f[cut tot ce se putea omene\te. Mai tragem o speran`[ c[ din fondul de rezerv[ al Guvernului s[ ni se

la capitolul cheltuieli materiale pentru a se ]mp[r`i ]ntre salaria`ii institu`iei. Practic, ace\ti bani reprezint[ un drept pe care de mai bine de 10 luni angaja`ii DGASPC nu l-au ]ncasat ca urmare a insuficien`ei fondurilor. „Este vorba de ni\te drepturi suspendate de comun acord cu Sindicatul acum vreo 10 luni \i urmau a se da când vor fi bani. E vorba de un drept de refacere a capacit[`ii de munc[ \i masa cald[ prev[zute ]n contractul colectiv de munc[. Ceea ce am putut face ast[zi pentru angaja`i a fost s[ lu[m de la capitolul de cheltuieli materiale \i s[ asigur[m plata unei sume restante pe o singur[ lun[”, a mai spus directorul DGASPC. (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment 4

Mar`i, 15 septembrie 2009

Aburi de alcool de la doamna educatoare }nceput de an \colar cu scântei la una dintre unit[`ile pre\colare boto\[nene. Vreo 20 de p[rin`i revolta`i au protestat ]mpotriva unei educatoare pe care nu o accept[ la grup[ din cauza problemelor pe care aceasta le are cu alcoolul. De\i ieri dup[ amiaz[ trebuia s[ se prezinte la serviciu, educatoarea i-a l[sat pe p[rin`i s[ o a\tepte ]n zadar. Cu aburi de alcool, a\a au fost ]ntâmpina`i copiii \i p[rin`ii de c[tre un cadru didactic de la Gr[dini`a cu program prelungit Nr. 22 din municipiu. Maria Roman, educatoare a unit[`ii, nu este dorit[ de p[rin`i la grup[ pentru educa`ia copiilor. Ca orice al`i copii \i cei aproximativ 25 de micu`i de la grupa A, Gr[dini`a 22, au venit ieri, ]nso`i`i de p[rin`i, la deschiderea anului \colar. P[rin`ii ]ns[ au avut parte de o surpriz[ nepl[cut[, care le-a stârnit furia \i indignarea. Una dintre educatoare, de altfel cunoscut[ pentru problemele pe care le are cu alcoolul, le-a stricat bucuria revenirii la gr[dini`[. Nemul`umi`i c[ aceasta nu s-a prezentat ca celelalte colege, de diminea`[, pentru ]ntâlnirea cu copiii, p[rin`ii au sunat-o. „A venit ]ntr-un final la gr[dini`[, dar nu te puteai apropia de ea. Mirosea a b[utur[ de la ea de nu v[ pute`i imagina. La ora asta, la 9.00, mirosea a

Emo`ii pentru primul clinchet de clopo`el

„DE FIECARE DAT{ SPUNE C{ NU O S{ SE MAI }NTÂMPLE”

alcool. Trebuia s[ vin[ diminea`[ s[ cunoasc[ copiii, p[rin`ii, pentru c[ anul trecut nu a fost la grupa noastr[, \i când o sun[m vine cum vine. Trebuia s[ accepte s[ i se ia alcoolemia. Mi-a spus c[ ea pân[ vine la ora 12.00 ]i trece, c[ atunci este apt[ de munc[”, sus`ine mama unui copil. „Eu am un copil al unei vecine. Mama lui a divor`at de tat[ \i munce\te ]n str[in[tate. Copilul nu se duce la tat[l s[u pentru c[ acesta bea. Eu acum ]l aduc la gr[dini`[ \i s[ vad[ cum vine educatoarea beat[. A fugit de la tat[ pentru c[ avea probleme cu alcoolul, acum ce o s[ fac[, o s[ fug[ \i de la gr[dini`[ c[ doamna educatoare miroase a alcool? S[ ne spun[ \i doamna inspector dac[ este de acord cu noi”, au fost cuvintele unei alte persoane, Aura Murariu. Maria Roman este cunoscut[

de p[rin`ii \i bunicii copiilor. P[rin`ii sus`in c[ unii copii au recunoscut-o diminea`[ pe doamna educatoare pentru c[ o v[zuser[ beat[ cu câteva zile ]n urm[. „Copilul meu s-a dat un pas ]napoi \i s-a uitat speriat la mine \i mi-a spus c[ doamna educatoare este doamna care dormea ieri ]n parc pe banc[ beat[”, a spus o alt[ m[mic[. P[rin`ii au depus o plângere la directorul unit[`ii dar \i-au exprimat nemul`umirea \i ]n fa`a Adei Macovei, inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Aceasta a venit la unitate pentru a afla adev[rul la fa`a locului. De la 8.00, p[rin`ii au stat ]n curtea gr[dini`ei pân[ la 13.00, a\teptând-o pe Maria Roman. La ora 12.30 Elena Roman nu era la unitate, educatoarea de diminea`[ fiind obligat[ s[ r[mân[ \i dup[ amiaz[ cu copiii.

Pentru a se l[muri cu privire la situa`ia Elenei Roman, Ada Macovei a cerut l[muriri directorului unit[`ii C[t[lina Roman. Educatoarea are probleme cunoscute de directoare din 2007, de când exist[ un dosar plin de note explicative din partea cadrului didactic. „De fiecare dat[ Elena Roman spune c[ nu o s[ se mai ]ntâmple, c[ o sa ia pastile, o s[ bea ceaiuri, s[ se fac[ bine \i alte declara`ii de genul acesta”, a declarat Ada Macovei. Aceasta sus`ine c[ la controlul psihiatric, ]n general chiar \i cadrele didactice cu probleme au rezultate bune. „Acum la ]nceput de an \colar fac apel la medicii de medicina muncii ale\i de Direc`ia de S[n[tate Public[ s[ fie mai aten`i, pentru c[ aceste cadre didactice, cu sau f[r[ voie, au probleme de s[n[tate, nu au dreptul s[ aib[ pe mân[ zeci sau sute de copii”, a men`ionat \efa I|J. Aceasta nu a exclus \i varianta unui control de specialitate cu medici din alt jude`. „Vor urma evident cercet[ri. }mi pare r[u c[ nu am putut s[ o v[d \i s[ constat[m ]mpreun[ cu echipajul de poli`ie starea ]n care era, dar lucrurile nu vor r[mâne a\a. A primit de-a lungul ultimilor doi ani sanc`iuni, se cunoa\te situa`ia. Acest caz nu este singular, din nefericire. }n acest caz este anun`at \i psihologul de aici \i poli`ia”, a ad[ugat Ada Macovei. Comisarul Gabriel Miron, din cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, a men`ionat c[ poli`i\tii au fost solicita`i s[ intervin[ la unitatea \colar[, dar c[ problema era de competen`a Inspectoratului |colar. (Petronela Rotariu)

Cu emo`iile inerente fiec[rui ]nceput, elevii ]nso`i`i de p[rin`i sau bunici, dar \i cadrele didactice, au a\teptat primul clinchet al clopo`elului. Autorit[`ile locale au fost prezente ]n fiecare unitare \colar[ din municipiu, ]ns[ absen`ii au fost parlamentarii boto\[neni. Pentru ca noul an \colar s[ fie unul cu noroc pentru to`i cei implica`i ]n procesul educa`ional, ]n cur`ile \colilor au fost auzite slujbe oficiate de fe`ele biserice\ti. La Colegiul Na`ional „M. Eminescu”, la deschiderea noului an \colar au participat \i Cristian Roman, prefectul jude`ului al[turi de Ada Macovei, inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), C[t[lin Alexa, viceprimarul municipiului. Emo`iile ]nceputului de an \colar au fost punctul comun al celor prezen`i, fiecare amintindu-\i de prima zi de \coal[. „Deschiderea noului an \colar face s[ retr[im deopotriv[ acelea\i emo`ii, fie c[ suntem p[rin`i, elevi sau profesori. Eu a\ putea spune c[ retr[iesc ]nceputul anilor de liceu, ani pe care nu-i voi uita niciodat[. Nu mai spun c[ momentul este cu atât mai plin de emo`ii deoarece ]n aceast[ unitate am absolvit \i eu. V[ ]ndemn dragi elevi s[ lua`i aminte la ]nv[`[turile p[rin`ilor \i profesorilor vo\tri. |coala trebuie

s[ fie pentru elevi un al doilea c[min iar profesorul un al treilea p[rinte”, au fost cuvintele adresate de prefectul Cristian Roman. La rândul s[u, Ada Macovei, inspectorul \colar general le-a adresat copiilor, p[rin`ilor \i cadrelor didactice ur[ri de s[n[tate \i putere de munc[. „Aceast[ perioad[ v[ formeaz[ \i v[ construie\te pentru ]ntreaga via`[. În primul rând, s[ nu v[ dezam[gi`i pe voi, ]n al doilea rând s[ nu v[ dezam[gi`i profesorii \i p[rin`ii care v[ sprijin[”, li s-a adresat \efa I|J elevilor Colegiului.

|COAL{ }NCEPUT{ }N MOLOZ Nu ]n toate unit[`ile \colare activitatea didactic[ se va desf[\ura ]n condi`ii normale. Sutele de \antiere deschise ]n unit[`ile \colare sunt o piedic[ ]n actul educa`ional. Un astfel de caz este \i la Grupul |colar Industrial „Elie Radu” din municipiu, unde este ]n construc`ie campusul \colar. „Datorit[ condi`iilor din \coal[ am organizat festivit[`i efectiv la nivelul s[lilor de clas[. A fost un cuvânt de deschidere \i ]n curtea \colii, dar fiind restrân\i datorit[ \antierului, ne-am ]ngr[m[dit ]n a\a fel ]ncât s[ desf[\ur[m ziua de azi ]n bune condi`ii. To`i elevii au venit veseli la \coal[, bine dispu\i \i plini de for`e, sper[m se fie un an benefic”, a declarat Costic[ Voinea, directorul unit[`ii. Practic, la aceast[ dat[ lucr[rile sunt sistate din cauza lipsei de fonduri. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment Mar`i, 15 septembrie 2009

5

Anchet[ a DSP ]n cazul unui bolnav la un pas de moarte Conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[ a declan\at o anchet[ ]n cazul unui bolnav critic care a fost `inut internat nejustificat la Spitalul de Pneumoftiziologie, de\i starea s[n[t[`ii sale impunea o internare de urgen`[ ]ntr-un alt spital. Cu toate c[ se afla ]n stare grav[, el a fost externat de la Spitalul TBC, s[pt[mâna trecut[, cu recomandarea de a se interna la ORL, când ]n realitate cazul era de urgen`[ major[. Bolnavul a ajuns la Spitalul Jude`ean ]n com[. Acum, reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ sus`in c[ medicii care se fac vinova`i de temporizarea acestui caz vor fi sanc`iona`i. Ancheta a fost declan\at[ de Direc`ia de S[n[tate Public[, la solicitarea reprezentan`ilor Sec`iei ORL din cadrul Spitalului

Jude`ean. Medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical al DSP, a declarat c[ dac[ medicii ORL-i\ti nu i-ar fi f[cut bolnavului de urgen`[ traheotomie, acesta ar fi decedat. „Pacientul având ca boal[ de baz[ neoplasm laringian, a stat internat la Spitalul de Pneumoftiziolo-

gie, fiind externat de medici cu recomandarea de a se interna la ORL. Datorit[ st[rii critice ]n care se afla, b[rbatul a fost externat \i nefiind transferat la momentul oportun pe sec`ia ORL, acesta a ajuns ]n com[ la Spitalul Jude`ean, ]n insuficien`[ respiratorie acut[. Nu este nor-

mal s[ `ii un caz pân[ se acutizeaz[, s[ ]l externezi din spital ca pe o banalitate \i s[ recomanzi internarea ]ntr-o alt[ sec`ie când el mai are de tr[it câteva minute”, a precizat directorul medical al DSP. Cazurile de acest gen, potrivit directorului medical al DSP, nu

sunt singulare. De aceea conducerea DSP anun`[ m[suri drastice pentru medicii care vor dovedi neglijen`[ ]n serviciu. „Pentru toate celelalte cazuri ]n care pacientul critic, aflat ]n extrem[ dificultate \i care are nevoie de servicii medicale de specialitate cu maxim[ urgen`[ \i competen`[, se va dovedi c[ este neglijat, DSP va lua m[suri extreme. Vom consilia familiile celor care au fost neglija`i pentru a aten`iona o parte din corpul medical care trateaz[ asemenea situa`ii, din punctul meu de vedere, superficial, neglijent \i, de ce nu, cu dispre`. Nu este normal ca un pacient aflat ]n stare critic[ s[ fie externat \i s[ i se dea recomand[ri s[ se interneze ]n sec`ia ORL, neprecizându-se când \i unde. Doctorul curant de pe sec`ia respectiv[ a solicitat acceptul centrului universitar Ia\i, a clinicii de ORL. De ce nu s-a solicitat sec`iei ORL de la Spitalul Jude`ean, a fost ]ntrebarea profesorului de la Ia\i. Cazul, din punctul meu de vedere, are toate elementele s[ fie anchetat. Nu vrem s[ se mai repete un asemenea caz”, a mai spus medicul Apetroaie. Dup[ ce a fost stabilizat pe Unitatea de Primire a Urgen`elor, pacientul a intrat ]n sala de opera`ie \i i s-a

efectuat de urgen`[ traheotomie. De partea cealalt[, reprezentan`ii Spitalului de Pneumoftiziologie sus`in c[ bolnavul a solicitat ]ntr-o prim[ etap[ s[ fie transferat la Ia\i \i c[ pân[ s-au purtat discu`ii la clinica de acolo, care au refuzat cazul, pân[ au fost contacta`i medicii de pe sec`ia ORL a Spitalului Jude`ean, cazul a fost temporizat, ]ns[, spun ace\tia, bolnavul nu a ajuns ]n com[ la spital. Vladimir Marcu, directorul medical al unit[`ii spitalice\ti, a `inut s[ precizeze c[ nu se pune problema de neglijen`[ ]n serviciu, ci, mai degrab[, a unei comunic[ri mai greoaie ]ntre spitale. „A fost o u\oar[ neconcordan`[ ]n acest caz. Pacientul a vrut s[ fie transferat la Ia\i, de acolo i s-a transmis c[ este \i de competen`a spitalului din Boto\ani. Am ]ncercat s[ lu[m leg[tura cu \efa de sec`ie ORL din Spitalul Jude`ean. Când am sunat-o prima dat[ nu a fost disponibil[, abia a doua oar[ am reu\it s[ vorbim despre acest caz, care, ]ntr-adev[r a mai fost temporizat, dar nu atât de mult. ]n orele respective s-a agravat rapid starea bolnavului, dar nu atât cât s[ intre ]n com[”, a mai spus directorul medical al spitalului. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Schimbare de \ef la Tân[r ucis de vitez[ ]n „curba mor`ii” prea mare pe centrul de plasament Viteza \osea a curmat ]nc[ o via`[. Un tân[r de nude la Tru\e\ti mai 21 de ani a murit Elena Grigora\ a renun`at la func`ia de conducere pe care o de`inea ]n centrul de la Tru\e\ti ]n favoarea unui alt post, inferior de aceast[ dat[, ]n cadrul aceleia\i unit[`i. Potrivit lui Liviu R[d[\anu, directorul executiv al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani, cea care a asigurat din 2003 conducerea centrului de plasament de la Tru\e\ti \i-a manifestat inten`ia de a face un pas ]napoi. Acest lucru este pus pe seama neregulilor depistate privind lipsa din centru dup[ ora 22.00 a copiilor institu`ionaliza`i, lips[ constatat[ la controalele inopinate f[cute de conducerea DGASPC. „De comun acord cu fostul \ef de centru de la Tru\e\ti, doam-

na Elena Grigora\, aceasta va face un pas ]n spate, ]n sensul s[ r[mân[ ]n sistem \i s[ ]\i conduc[ activitatea potrivit preg[tirii profesionale pe care nu i-o neg. Vom desemna acolo un \ef interimar de centru ]n persoana doamnei Pan`âru Rodica, din acela\i centru. Dumneaei a recunoscut c[ nu reu\ea s[ `in[ acei copii ]n frâu. Am pus ]n discu`ie inclusiv cu liderul de sindicat c[ este bine ca so`ia \efului de post de acolo s[ ocupe func`ia de \ef serviciu, poate chiar e bine c[ ]mpreun[ cu poli`ia vom putea s[ ]i `inem ]n frâu”, a declarat Liviu R[d[\anu. Rodica Pan`âru va prelua ]ncepând de ast[zi \efia centrului de plasament de la Tru\e\ti. (Monica Aionesei)

O alt[ fa`[ a zilei de deschiderea a anului \colar

strivit ]n propria ma\in[, duminic[ sear[. Accidentul a avut loc pe raza localit[`ii Br[ie\ti, ]n jurul orei 21.00. S-a mai frânt o via`[ pe aceea\i por`iune de drum unde, de-a lungul vremii, au fost nenum[rate accidente. Alexandru Dumitru M., ]n vârst[ de 21 ani, din comuna Brosc[u`i, ]n timp ce se afla la volanul unui autoturism marca Alfa Romeo, ]nmatriculat ]n Italia, pe DN 29 B, circulând dinspre Dorohoi c[tre Boto\ani, a pierdut controlul volanului ]ntr-o curb[ la stânga. Ma\ina a p[r[sit astfel partea carosabil[, intrând ]n coliziune cu doi stâlpi din beton, dezafecta`i, de pe marginea drumului. Totul s-a produs pe fondul vitezei excesive. Din cauza impactului cu stâlpii de beton, autoturismul sa r[sturnat pe cupol[. }n urma producerii accidentului, conduc[torul auto, care nu purta centura de siguran`[, a murit pe loc. Cealalt[ persoan[ aflat[ ]n autoturism a avut noroc. Alexandru D, un adolescent de 17 ani, din Dorohoi, care se afla pe scaunul din dreapta \oferului, a sc[pat nev[t[mat deoarece a avut inspira`ia s[ ]\i fi-

xeze centura de siguran`[. La fa`a locului au ajuns ]n câteva minute pompierii \i o ambulan`[ ]ns[ nu s-a mai putut face nimic pentru \ofer, multiplele traumatisme suferite ]n momentul impactului nel[sându-i nicio \ans[ de supravie`uire. „Am fost solicita`i la un accident rutier cu o persoan[ decedat[. Când am ajuns la fa`a locului victima era ]nc[ ]n autoturism, ]ns[ pentru scoaterea ei nu a fost nevoie de interven`ia cu utilajele din dotare. Am scos persoana cu bra`ele. Am constatat decesul \i au venit cei de la Serviciul jude`ean de ambulan`[ care au ]ncercat manevre de resuscitate, dar nu

s-a mai putut face nimic, persoana fiind decedat[”, a declarat \eful g[rzii de interven`ie al echipajului Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani. Din primele cercet[ri efectuate de poli`i\ti la fa`a locului s-a stabilit c[ vinovat de producerea accidentului se face conduc[torul auto care nu a redus viteza la intrarea ]ntr-o curb[ deosebit de periculoas[. „Din primele verific[ri am stabilit c[ autoturismul circula dinspre municipiul Dorohoi spre municipiul Boto\ani \i, ]n aceast[ curb[, datorit[ vitezei de deplasare, autoturismul s-a r[sturnat pe partea carosa-

bil[ \i conduc[torul auto a decedat. }n ma\in[ erau doi pasageri, dar persoana aflat[ pe locul din dreapta a suferit traume minore. Facem verific[ri pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului”, a declarat comisar Teodor Orhei, ofi`er ]n cadrul Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani. Curba unde s-a ]ntâmplat \i acest accident a fost poreclit[ de localnici „curba mor`ii”. De-a lungul vremii, nu mai pu`in de \ase persoane \i-au pierdut via`a ]n evenimente rutiere pe aceast[ por`iune de drum. (D[nu` Rotariu)


Eveniment 6

Mar`i, 15 septembrie 2009

Spital ]ncol`it ]n instan`[ de furnizori }n aceast[ situa`ie a ajuns Spitalul Jude`ean cu furnizorii, din cauza datoriilor neachitate. Potrivit informa`iilor prezentate de conducerea Spitalului Jude`ean, datoriile unit[`ii spitalice\ti se ridicau la sfâr\itul lunii august la 7.593. 184 lei, din care 4.201.170 lei reprezint[ datorii cu termen dep[\it, iar restul debite la termen. „Am reu\it s[ pl[tim datoriile pentru august 2008 \i nu chiar integral. Nu se va redresa niciodat[ situa`ia economicofinanciar[ a spitalului dac[ se merge ]n ritmul acesta. Vom r[mâne mereu datori cu un an de zile ]n urm[. Se dore\te \i se vrea o rezolvare care nu depinde numai de noi. E foarte posibil ca Ministerul S[n[t[`ii \i Guvernul României s[ adopte o ordonan`[ sau o m[sur[ ]n care termenul de scaden`[ s[ creasc[ de la trei luni la patru luni. Deci, m[rind termenul de scaden`[ scade presiunea furnizorilor de medicamente \i alte servicii medicale de spital de la 90 la 120 zile, dar nu rezolv[ problema financiar[ ]n sine, pentru c[ dac[ nu am bani la trei luni cu siguran`[ nu o s[ am

bani nici la patru luni”, a precizat medicul Cornel Enache, directorul Spitalului Jude`ean. O alt[ m[sur[ pentru redresarea situa`iei a fost solicitat[ de furnizorii \i distribuitorii de medicamente Casei de Asigur[ri de S[n[tate. Potrivit managerului Spitalului Jude`ean, furnizorii au solicitat, la nivel

na`ional, s[ se poat[ alimenta din fondurile de garan`ie. „Deci, eu dac[ fac cu Casa de Asigur[ri un contract, de exemplu, am depus o garan`ie. Probabil c[ li se va da voie, dar asta este probabil, s[ se alimenteze din aceste fonduri ca s[ ]\i mai poat[ acoperi cheltuielile. De asemenea, sper[m ]ntr-o

rectificare bugetar[ pozitiv[. Sunt pl[`i care se fac imperativ la o lun[ pentru alimente, sunt pl[`i care se fac imperativ pentru utilit[`i. Spitalul nu poate func`iona f[r[ energie electric[, nu poate func`iona f[r[ ap[ \i gaz metan \i care trebuie pl[tite”, a mai spus directorul Enache. (L[cr[mioara Lupa\cu)

S-au ales cu amenzi ]n urma vânz[rilor de soldare Comisarii boto\[neni din cadrul Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului (CJPC) au verificat modul ]n care agen`ii economici respect[ prevederile legale ]n cadrul vânz[rilor de soldare \i a celor promo`ionale. Din datele prezentate de Alexandru Zarug, director coordonator adjunct al CJPC, au fost verifica`i 14 operatori economici, la \ase dinte ace\tia constatându-se abateri. „Au fost aplicate \ase sanc`iuni contraven`ionale, dintre care trei amenzi \i trei avertismente. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 10.000 lei”, a declarat Alexandru Zarug. Unit[`ile care aveau promo`ii nu informau consumatorii cu privire la valabilitatea ofertei ]n limita stocului disponibil \i nu aveau afi\ate, ]n mod lizibil, informa`iile legate de pre`ul nou \i cel vechi, al[turat, pentru a-i facilita poten`ialului client compara`ia ]ntre cele dou[ pre`uri. Ca urmare a neregulilor constatate au fost oprite temporar de la comercializare produse, pân[ la remedierea neconformit[`ii.

Conform prevederilor legale, vânz[rile promo`ionale pot avea loc ]n orice perioad[ a anului, f[r[ s[ fac[ obiectul notific[rii, cu condi`ia ca s[ nu fie efectuate ]n pierdere, s[ se refere la produse disponibile sau servicii prestate ]n mod curent, produsele \i serviciile promovate trebuie s[ existe la vânzare pe durata ]ntregii perioade anun`ate pentru vânz[rile promo`ionale. }n plus, comerciantul trebuie s[ informeze consumatorii despre faptul c[ oferta este valabil[ numai ]n limita stocului disponibil. Nu sunt considerate vânz[ri promo`ionale ac`iunile de promovare efectuate de produc[tori \i ac`iunile de lansare de produse sau servicii noi pe pia`[. Vânz[rile de soldare se pot efectua numai ]n cursul a dou[ perioade pe an, cu o durat[ maxim[ de câte 45 de zile fiecare, cu condi`ia ca produsele propuse pentru soldare s[ fie achitate furnizorului de c[tre comerciant cu cel pu`in 30 de zile ]naintea datei de debut a vânz[rilor de soldare. (Petronela Rotariu)

Firme pârâte de Urban Discu`ii pentru Serv la Garda de Mediu reintroducerea ]n circuitul turistic a lacului de la Ipote\ti Garda de Mediu nu va efectua niciun fel de control la agen`ii economici dac[ ace\tia nu sunt inclu\i ]n planul de control trasat de la nivel central. Cu o singur[ condi`ie ]ns[, s[ nu existe vreo sesizare din partea unei persoane fizice sau juridice precum c[ o anume societate nu respect[ condi`iile de mediu. Cu alte cuvinte, demersul f[cut de Urban Serv, prin care atr[gea aten`ia c[ zeci de agen`i economici nu au ]ncheiat niciun contract cu ei, de\i ]n urma activit[`ii societ[`ilor respective se produc de\euri, nu va avea finalitate. Potrivit lui R[zvan Rotaru, comisarul \ef al G[rzii de Mediu Boto\ani, reprezentan`ii Urban Serv i-au transmis o list[ cu mai mul`i agen`i economici, ]ns[ controale inopinate nu pot fi efectuate, decât la sesiz[ri sau dac[ ace\tia sunt inclu\i ]n planul anual de verificare. „Lista cuprinde câteva zeci de societ[`i, dar care reprezint[ b[rule`e, localuri mici,

magazine de cartier care duc gunoiul la ghena de gunoi din cartier. }ntr-adev[r, ]n acea list[ sunt dou[ loca`ii mai mari, este vorba de depozite de materiale de construc`ii, ]ns[ nu le am la control \i nu pot controla a\a ceva decât la sesizare sau dac[ e ]n planul anual trasat de Garda Na`ional[. Noi am luat-o ca o informare din partea Urban Serv”, a spus comisarul \ef al G[rzii de Mediu Boto\ani. Gheorghe Pricopi, directorul Urban Serv, a confirmat cele declarate de \eful G[rzii de Mediu, faptul c[ nu a primit nicio informare de la Garda de Mediu cu privire la situa`ia firmelor care produc gunoi dar care nu au contracte de ridicare a de\eurilor cu firma pe care o conduce. „Nu am primit nici informare cu ce s-a ]ntâmplat cu acea list[ cu firme care nu au contracte cu noi \i nici acele societ[`i comerciale nu au venit s[ ]ncheie contractele cu Urban Serv. Noi am transmis informarea, dar a\tept[m re-

zultatele”, a declarat Pricopi. La ]nceputul acestui an, Urban Serv a transmis c[tre Garda de Mediu o list[ cu firmele care nu au contract de ridicare a de\eurilor, dar care prin activitatea lor genereaz[ gunoaie. Drept urmare, prin activitatea lor se produc de\euri care sunt aruncate la ]ntâmplare, f[r[ a se pl[ti nicio tax[ \i contribuind la poluarea municipiului sau a zonelor limitrofe ]n care se deverseaz[ de\eurile produse de firmele boto\[nene. Aceea\i list[ a fost trimis[ c[tre Garda de Mediu \i dup[ preluarea \efiei acesteia de c[tre R[zvan Rotaru. Conducerea Urban Serv se a\teapt[ de la comisarii de mediu s[ declan\eze verific[ri cu privire la legalitatea modului ]n care firmele de pe acea list[ scap[ de gunoaiele generate de activitatea zilnic[, având ]n vedere c[ din cele peste 20 de firme prezente pe list[ niciuna nu are contract cu Urban Serv. (Bogdan Caliniuc, Monica Aionesei)

Lacul cu nuferi al lui Mihai Eminescu, l[sat ]n paragin[. PET-uri \i resturi menajere aruncate ]n ap[ sau ]n vecin[tatea ei ofer[ turi\tilor un peisaj dezolant, opus celui evocat de marele poet ]n poeziile sale. Priveli\tea a fost expus[ de peremi\tii boto\[neni, care sus`in c[ turi\tii care vin ]n jude`ul Boto\ani pentru a vedea pe viu acest obiectiv, r[mân stupefian`i de modul ]n care se arat[ lacul cu nuferi de la Ipote\ti. De\i de circa doi ani de zile, lacul de la Ipote\ti a fost retrocedat proprietarului de drept, reprezentan`ii organiza`iei jude`ene PRM Boto\ani sus`in c[ din bugetul Consiliului Jude`ean Boto\ani s-au direc`ionat fonduri c[tre Consiliul Local din Mihai Eminescu pentru salubrizarea \i ]ntre`inerea obiectivului de interes turistic. „Sunt alocate sume pentru reabilitarea lacului din bugetul Consiliului Jude`ean. Banii respectivi s-au dus spre reabilitare

la Consiliul Local Mihai Eminescu”, a spus Dumitru Codreanu, liderul peremi\tilor boto\[neni. De cealalt[ parte, autorit[`ile jude`ului sus`in c[ au existat discu`ii ]n vederea dobândirii de c[tre administra`ia local[ a dreptului de proprietate asupra „Lacului codrilor alba\tri” tocmai pentru ca acesta s[ fie igienizat \i inclus ]ntr-un circuit turistic, discu`ii care ]ns[ nu au avut nicio finalitate pân[ acum. Dat fiind faptul c[ reprezentan`ii Consiliului Jude`ean Boto\ani inten`ioneaz[ s[ realizeze un circuit turistic care s[ cuprind[ \i obiectivele din Ipote\ti, cel mai probabil se vor relua discu`iile cu proprietarul de drept. „Cred c[ vom avea o discu`ie mult mai serioas[ \i elaborat[ ]n momentul ]n care vom reu\i s[ rezolv[m \i partea cu drumul pentru c[ altfel cum ajung la lac? S[pt[mâna trecut[ au fost licita`iile pentru drumul de la Bal\ \i pentru cel de la lacul cu nuferi

pentru realizarea studiilor de fezabilitate \i a tuturor documenta`iilor privind exproprieri, toate costurile care sunt necesare acolo pentru a le transforma ]n c[i de acces spre obiectivele de interes turistic \i religios. Sper[m de anul viitor s[ putem s[ le buget[m \i s[ aducem drumurile astea ]n domeniul public al Consiliului Jude`ean ca s[ pot s[ investesc ]n ele \i atunci ]n mod sigur o s[ ]ncepem o discu`ie \i despre lac, altfel nu am ce face”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Consiliul Jude`ean inten`ioneaz[ s[ acceseze fonduri europene pentru modernizarea atât a drumului ]nspre lacul Mihai Eminescu, cât \i cel ]nspre M[n[stirea Bal\. Ambele trasee sunt forestiere, iar demersurile vizeaz[ exproprieri, trecerea drumurilor din domeniul silvic ]n domeniul public al Consiliului Jude`ean. (Monica Aionesei)


Sport Mar`i, 15 septembrie 2009

B[nel a ars Gazul cu golul campionatului Forma`ia lui Gigi Becali cu siguran`[ nu trece prin cele mai bune momente. De\i a trecut de Gaz Metan Media\ cu scorul de 4-2, partida a fost mult mai dificil[ decât o arat[ golurile. A fost chemat Basarab Panduru pentru a instala „dictatura militar[“ ]n Ghencea \i de\i nu a reu\it ]nc[ acest lucru, steli\tii au tras tare s[ nu se fac[ de râs ]n deplasarea de duminic[. Anterior meciului, patronul Gigi Becali ]\i amenin`a de altfel fanii: „dac[ m[ mai ]njura`i, plec \i Steaua va retrograda“. „Borcea a r[mas singur la Dinamo, doar el mai d[ bani la acolo. D[ bani \i este ]njurat de suporteri \i mai ia b[taie \i de la O`elul. Dar eu la Steaua sunt singur de \apte ani. Pân[ la urm[ o s[ am o discu`ie cu suporterii \i le voi spune c[ dac[ m[ vor mai ]njura, voi pleca din Ghencea. Dar pentru Steaua, asta ]nseamn[ retrogradare, pentru c[ nu va mai sus`ine nimeni echipa. Asta se va ]ntâmpla dac[ plec eu!“, aprecia Becali. Steli\tii erau oricum s[ se ]mpiedice din nou dup[ ce au fost ]nvin\i de Dinamo. De altfel, cu doar 7 puncte ]n cele 5 meciuri disputate ]n

acest sezon, steli\tii erau dispera`i dup[ toate cele trei puncte. Primul gol vine repede, ]n minutul 12, prin Stancu, care este g[sit excelent pe pasul gre\it la ofsaid al Media\ului, de Nicoli`[. Vârful Stelei r[mâne singur cu Buchta, \i de la 10 metri ]l execut[ pe goolkeeper-ul Gazului. |apte minute mai târziu, Pârvulescu egaleaz[ printr-un gol de zile mari, mijloca\ul g[sind vinclul por`ii din col`ul careului.

Media\ nu cedeaz[ \i ]n minutul 34 face 2-1. Bicflavi gre\e\te o pas[, Bud intercepteaz[ balonul \i trece ]n vitez[ pe lâng[ Ghionea, de\i nu avea prim-planul. Vârful Gazului intr[ apoi ]n careul Stelei \i-l d[ peste T[t[ru\anu. La pauz[, Steaua intr[ cu mari probleme, condus[ fiind la un gol diferen`[. A doua repriz[ avea s[ ]i apar`in[ ]n totalitate Stelei. }n min.53, Szekely bate o lovitur[ liber[ de la marginea

careului, iar balonul deviat de zid intr[ ]n poart[ pentru 2-2. Spre finalul meciului, steli\tii intr[ ]n ritm, Nicoli`[ reu\ind un gol superb, dintro foarfec[ lateral[, cu dreptul de pe partea stâng[, ]n vinclul lui Buchta. }n minutele de prelungire ale meciului, Surdu este ag[`at ]n careu de Markovic \i se dicteaz[ penalty \i eliminarea celui din urm[. Szekely transform[ lovitura \i stabile\te scorul final, 4-2. 

Beckham Argentina se va al[tura a strâns Turneului celor Trei Na`iuni na`ional[ de rugby a Argentinei se „Este un mare moment pentru rugby-ul arde gât un vaEchipa integra, ]ncepând cu anul 2012, ]n gentinian“, a spus pre\edintele federa`iei celor Trei Na`iuni, cea mai puter- argentiniene de specialitate, Porfirio Carreadversar Turneul nic[ ]ntrecere a emisferei sudice, scrie pu- ras, ad[ugând: „A\ vrea s[ mul`umesc tublica`ia francez[ „L’Equipe“. Uniunea de turor celor care au f[cut acest lucru poDavid Beckham e din ce ]n ce mai nervos la LA Galaxy! La finalul meciului cu FC Dallas, fosta echip[ a stelistului Toja, pierdut de LA Galaxy cu 6-3, fosta vedet[ de la Real Madrid \i Manchester United \i-a ie\it din min`i \i a strâns de gât un adversar. Daniel Hernandez a fost victima lui Beckham, care nu a primit nici m[car un cartona\ galben. Beckham va fi sanc`ionat din nou dup[ ce cazul s[u va fi judecat de Comisia de Disciplin[ a MLS. Acum dou[ luni David Beckham a fost amendat de Liga American[ de Fotbal cu 1.000 de dolari, dup[ ce s-a certat cu suporterii la pauza meciului amical cu AC Milan. 

rugby a emisferei sudice (SANZAR), care reglementeaz[ competi`ia anual[ dintre Australia, Noua Zeeland[ \i Africa de Sud, a confirmat c[ „pumele“ - echip[ care a ajuns ]n semifinalele Cupei Mondiale din 2007 - vor lua startul ]ntrecerii din 2012.

sibil“. Echipa na`ional[ de rugby a Argentinei, care domin[ clar ]ntrecerile din America de Sud, a cerut de mai mul`i ani s[ fie inclus[ ]n turneul Tri-Nations, ea neavând parte de o concuren`[ puternic[ ]ntre turneele finale ale Cupei Mondial[. 

7

Autocarul lui Fenerbahce a c[lcat pe picior un poli`ist Un poli`ist din Bursa, care asigura ordinea ]n afara stadionului la meciul Bursaspor - Fenerbahce, a fost c[lcat pe picior de autocarul echipei din Istanbul, dup[ terminarea partidei din etapa a V-a a campionatului Turciei, informeaz[ samanyoluhaber.com. Potrivit sursei citate, autocarul ]n care se afla adversara forma`iei Steaua din Liga Europa a fost oprit apoi de ceilal`i poli`i\ti afla`i ]n afara stadionului, care au asistat la incident. Ei au lovit cu pumnii ]n vehicul ca s[ ]l aten`ioneze pe \ofer, gest pentru care au fost apostrofa`i de oficialii de la Fenerbahce. Dup[ câteva minute, autocarul \i-a continuat drumul, iar poli`istul r[nit a fost transportat la spital. Sa-

manyoluhaber.com men`ioneaz[ c[ la spitalul din Bursa au ajuns \i doi suporteri ai forma`iei Fenerbahce, r[ni`i la gât, respectiv la mân[, la finalul partidei, ]n ]nghesuiala creat[ la ie\irea din stadion. Fenerbahce Istanbul, adversara Stelei ]n grupa H a Ligii Europa, a ]nvins, duminic[, ]n deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), Bursaspor, ]ntr-un meci din etapa a V-a a campionatului Turciei. La finalul partidei de la Bursa, ]n tribune au avut loc alterca`ii ]ntre sus`in[torii echipei Fenerbahce, care au rupt 298 de scaune din sectorul ]n care se aflau. Ei au distrus, de asemenea, camerele de supraveghere din aren[, faian`a, ferestrele \i chiuvetele din toalete. 

Zenga a avut probleme de s[n[tate dup[ meciul cu Bari

Antrenorul lui Palermo, Walter Zenga, nu a putut participa duminic[ sear[ la conferin`a de pres[ dup[ partida cu Bari, scor 1-1, din cauza unor probleme de s[n[tate, dar ieri a revenit la antrena-

mentele echipei sale. Secundul lui Zenga, Massimo Pedrazzini, a explicat c[ tehnicianul \i-a revenit repede, dup[ ce a avut unele probleme cu tensiunea \i a fost sf[tuit s[ se odihneasc[. „Antrenorul se simte bine \i va preg[ti ]n mod normal antrenamentul de luni, dup[ care va sus`ine o conferin`[ de pres[“, a anun`at clubul ]ntr-un comunicat oficial. Palermo a terminat la egalitate meciul cu Bari, scor 1-1, reu\ind s[ marcheze ]n minutul 90+1, prin Budan. Dup[ 3 etape, forma`ia preg[tit[ de Zenga ocup[ locul 8, cu 4 puncte. 

Juc[torii lui FC Arge\, Lui Tama\ i s-a retras banderola suspecta`i de dopaj de c[pitan Procurorii DNA au descoperit o convorbire telefonic[ ]ntre Cornel Penescu \i portarul Ionu` Bo\neag din care reiese c[ juc[torii lui FC Arge\ au consumat substan`e interzise, ]n sezonul competi`ional 2007-2008 pentru a promova ]n Liga I. Procurorii au indicii c[ fotbali\tii de la FC Arge\ au consumat efedrin[ ]n sezonul competi`ional 2007 – 2008, când echipa lui Penescu ]ncerca s[ promoveze ]n Liga I, conform cotidianului Adev[rul. Dup[ scandalul din arbitrajul românesc ]n urma c[ruia finan`atorul FC Arge\,

Cornel Penescu, \i \eful Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin, au fost aresta`i, procurorii au g[sit la domiciliul lui Liviu F[c[lea`[, directorul hipermarketurilor PIC, 190 de fiole a câte cinci mililitri de efedrin[ fiecare, substan`[ clasificat[ ca fiind din categoria precursorilor de droguri. }nainte de meciul FC Bra\ov – FC Arge\, din returul sezonului competi`ional 2008 – 2009, antrenorul echipei bra\ovene de la acea vreme, R[zvan Lucescu, a cerut efectuarea unui test antidoping. 

|efii alb-ro\ii s-au sup[rat pe Gabriel Tama\ \i au decis s[ ]i retrag[ acestuia banderola de c[pitan al echipei pentru a i-o oferi lui Marius Niculae. Cristi Borcea este deranjat atât de implicarea lui Tama\ la echip[, cât \i de cearta c[pitanului cu selec`ionerul R[zvan Lucescu. La decizia lui Borcea este posibil s[ fi contribuit \i gafa din meciul cu O`elui, când Tama\ a \utat ]ntr-un adversar, iar mingea a ajuns ]n poart[, dep[\indu-l \i pe portarul Emilian Dolha, ie\it dintre buturi. Gabriel Tama\ a fost ales c[pitan la Dinamo ]n stagiul de preg[tire efectuat de „ro\-albi“ ]n presezon. „Eu am f[cut bile`elele \i am num[rat voturile. Tama\ a avut dou[ voturi ]n plus fa`[ de Mo`i. Gabi a promis c[ se schimb[, iar banderola ]l nagerul sportiv de la Dinamo, despre modul responsabilizeaz[“, spunea Ionel Ganea, ma- cum a ajuns c[pitan bra\oveanul. 


Social-administrativ 8

Mar`i, 15 septembrie 2009

Ruperea protocolului PSD-PD-L, dorit[, dar nevotat[ Protocolul de guvernare dintre PSD \i PD-L este dorit de mul`i politicieni din cele dou[ partide \i nedorit de tot atâ`ia. C[t[lin Flutur, pre\edintele PD-L \i primarul municipiului Boto\ani, a spus c[ la nivel local alian`a dintre PD-L \i PSD func`ioneaz[ ]n propor`ie de 90% \i c[ nu sunt motive pentru a vota ruperea alian`ei de guvernare. „Am avut la sfâr\itul s[pt[mânii trecute Biroul Permanent Jude`ean \i nu am votat ruperea acestei colabor[ri nici la nivel local \i nici la nivel na`ional. La noi lucrurile merg bine, colabor[m bine cu mici excep`ii. |tiu c[ sunt \i jude`e ]n care sunt probleme, ]n special din cauza posturilor din deconcentrate, dar nu ne confrunt[m cu a\a ceva”, a declarat C[t[lin Flutur, liderul democrat-liberalilor boto\[neni. Acesta a infirmat astfel zvonurile potrivit c[rora PD-L Boto\ani se num[r[ printre organiza`iile „portocalii” din `ar[ care au decis ruperea protocolului cu PSD. Senatorul PDL Dan Humelnicu a spus c[ la nivel local s-a decis ruperea protocolului cu PSD, ]ns[ decizia nu a fost supus[ votului. Conform declara`iilor acestuia, de la nivel central a fost transmis[ o a\a zis[ „circular[” prin care organiza`iile jude`ene PD-L din toat[ `ara erau consultate cu privi-

re la dou[ aspecte. „S-a solicitat ca fiecare filial[ s[ spun[ ]n primul rând cum a mers pân[ acum alian`a cu PSD ]n teritoriu \i ]n al doilea rând dac[ organiza`ia dore\te s[ ]nceteze coali`ia cu PSD”, a spus senatorul Dan Humelnicu. Tot acesta a precizat c[ trebuie luat[ o decizie, dac[ se continu[ sau nu alian`a cu PSD. „Domnul pre\edinte Flutur are dreptate, nu am votat aceast[ decizie, dar ea a fost supus[ discu`iilor. Organiza`iile PD-L din Ardeal \i Oltenia fac presiuni pentru ruperea acestei alian`e. Acolo s-au spart capete, s-au b[tut. Noi, la nivel local, am avut

Noi concedieri ]n construc`ii Un nou val de salaria`i care vor r[mâne f[r[ loc de munc[ de la ]nceputul lunii viitoare. Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) a primit o nou[ notificare prin care 25 salaria`i sunt la un pas de \omaj. „}n aceast[ s[pt[mân[ AJOFM a fost notificat[ conform legii pentru a acorda servicii de preconcediere unui num[r de 25 salaria`i din cadrul Societ[`ii Comerciale Transghe Construct SRL Boto\ani care vor fi concedia`i colectiv, ]n urma Hot[rârii Consiliului de Administra`ie a societ[`ii, care a dispus concedierea colectiv[ a unui num[r total de 25 salaria`i la nivelul ]ntregii societ[`i, din totalul de 60”, a declarat Gabriela Vranciuc, purt[tor de cuvânt al AJOFM. Disponibilizarea celor 25 de persoane va avea loc ]ncepând cu data de 1 octombrie. Motivele care au determinat concedierea acestor

salaria`i sunt nealocarea de c[tre bugetul de stat a resurselor financiare necesare continu[rii lucr[rilor contractate pentru anul 2009 dar \i neachitarea de c[tre autorit[`ile contractante a sumelor restante din anii 2007, 2008 \i 2009. La baza deciziei de concediere au stat \i lipsa unor noi contracte de lucr[ri, neacordarea de c[tre institu`iile bancare a creditelor necesare pentru sus`inerea activit[`ilor curente sau a noilor investi`ii. De la ]nceputul lunii octombrie r[mân f[r[ loc de munc[ cinci dulgheri, câte \apte zidari \i \apte muncitori necalifica`i, patru angaja`i TESA, \i câte un constructor structuri \i un electrician. Pentru a venit ]n sprijinul disponibiliza`ilor AJOFM va acorda servicii de preconcediere celor 25 persoane ]n perioada preavizului de c[tre personalul specializat din cadrul Agen`iei. (Petronela Rotariu)

discu`ii chiar civilizate cu cei din PSD \i nu avem probleme. }ns[ nu po`i fi diminea`a la guvernare \i dup[-amiaz[ ]n opozi`ie, acum sunt cu noi \i la câteva ore ne critic[”, a completat senatorul pedelist. Senatorul Gheorghe Marcu, pre\edintele PSD Boto\ani, a spus c[ nu este surprins de decizia PD-L de a rupe protocolul de guvernare \i sus`ine c[ la nivel local scindarea s-a produs din cauza Adei Macovei, inspector \ef al Inspectoratului |colar General. „Nu m[ surprinde decizia PD-L, a\a au f[cut \i cu CDR \i ]n Alian`a DA, este ]n stilul lor s[ rup[ alian`ele. PD-L a fo-

losit-o la nivel local ca instrument politic pe doamna Ada Macovei care a schimbat directorii de \coli f[r[ s[ se consulte cu nimeni \i ]ntrun mod total nedemocratic. }n Boto\ani protocolul a fost rupt de Ada Macovei care a procedat a\a cum nu se f[cea nici ]n perioada stalinist[. A trimis duminic[ \i ast[zi decizii de schimbare a directorilor prin fax. O voi contacta pe doamna ministru Ecaterina Andronescu pentru a-i aduce la cuno\tin`[ activitatea \efului Inspectoratului |colar la nivelul jude`ului Boto\ani \i practicile acesteia”, a declarat Gheorghe Marcu. (M. Aionesei, B. Caliniuc)

Magistra`ii boto\[neni urmeaz[ s[ stabileasc[ dac[ vor continua greva Ast[zi, magistra`ii Tribunalului Boto\ani urmeaz[ s[ stabileasc[ ]n urma unei \edin`e modalitatea ]n care va fi continuat[ mi\carea de protest, fiind posibilitatea ca judec[torii s[ aleag[ suspendarea protestului sau chiar s[ decid[ ]n[sprirea sa. De aproximativ dou[ s[pt[mâni ]ntreaga justi`ie este ]n protest, atât judec[torii, cât \i procurorii fiind nemul`umi`i de grila de salarizare. De atunci majoritatea dosarelor aflate pe rol au primit amân[ri. Judec[torii au luat ]n considerare numai cazurile urgente, ]n materie penal[ judecarea cauzelor privind m[surile de arestare preventiv[, iar ]n materie civil[ litigiile privind consilierile, ordonan`ele pre\edin`iale, cererile pentru suspendare a execut[rii silite, investirile cu formul[ executorie \i asigurare de sechestre. }n acela\i timp \i procurorii au efectuat activit[`i de urm[rire penal[ doar ]n cau-

zele urgente. Pentru c[ a fost suspendat[ activitatea de rela`ii cu publicul, a fost recomandat ca procurorii de \edin`[ s[ formuleze concluzii de amânare a cauzelor, cu excep`ia celor urgente. Astfel, procurorii sunt implica`i numai ]n cauzele care prezint[ pericol social. ]ns[ cei mai afecta`i de protestul magistra`ilor au fost tot justi`iabilii care s-au trezit cu amân[ri ]n majoritatea cauzelor. Magistra`ii Tribunalului Boto\ani vor avea ast[zi ]nc[ o \edin`[ pentru a stabili urm[torii pa\i care vor fi f[cu`i ]n privin`a acestui protest. „Va fi o teleconferin`[, mâine diminea`[ (n.r. ast[zi) ne adun[m to`i judec[torii \i urmeaz[ s[ lu[m o decizie ]n cursul zilei de mâine. Dac[ vom continua sau nu protestul, \i dac[ da sub ce form[”, a men`ionat judec[torul Rodica Dasc[lu, purt[torul de cuvânt al Tribunalului Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Pe criz[,

Boto\[nenii au preferat sejururi ]n str[in[tate financiare, ]ns[ ajung s[-\i petreac[ vacan`a ]n str[in[tate, pre`urile fiind mai bune iar serviciile, de asemenea. Astfel c[, ]n plin sezon, cei care au preferat o `ar[ str[in[ au scos din buzunare, spre exemplu, pentru Bulgaria, ]ntre 250 de euro \i 500 de euro - pentru camer[ cu all inclusive, serviciile fiind irepro\abile. „Pre`urile au fost tentante pentru str[in[tate. Pe litoralul românesc, ]n schimb, la cel mai ieftin hotel, ]n care serviciile sunt destul de proaste, tariful s-a ridicat la 189 de lei de persoan[, o s[pt[mân[, dar nu e inclus nimic ]n acest pre` decât cazarea. Dintre persoanele care au apelat la noi, pot spune c[ ]n jur de Reprezentan`ii agen`iilor 80% au ales s[ plece ]n de turism sus`in c[ boto\[- str[in[tate“, a mai precizat nenii au venit ]n num[r mai Cristina Romaniuc. mare pentru a beneficia de pachete turistice, motivul BULGARIA |I fiind, o necesitate crescut[ TURCIA - }N pentru relaxare. Chiar dac[ nu au renun`at la concediu, TOPUL cet[`enii jude`ului s-au gân- PREFERIN~ELOR dit la situa`ia financiar[ diCele mai tentante zone, ficil[, primul lucru pe care reu\ind s[ ademeneasc[ un l-au c[utat la agen`ii fiind procent semnificativ de bopre`ul cât mai mic. „Majo- to\[neni prin ofertele preritatea au plecat ]n excursii zentate, au fost Bulgaria \i mai ieftine, dar de mers tot Turcia. Tot ]n topul prefeau mers. La noi, compara- rin`elor s-a mai num[rat \i tiv cu anul trecut, am avut Grecia. „Cei mai mul`i au mai mul`i clien`i. Mul`i au preferat Bulgaria. Am avut ]ntrebat \i de ofertele de ul- o familie, trei persoane catimul moment“, a declarat re a plecat ]n plin sezon ]n Cristina Romaniuc, agent Bulgaria cu 300 de euro. de turism ]n Boto\ani. Au avut fel de fel de oferte ]n plin sezon \i acesta este CEI MAI MUL~I unul din motivele pentru AU „EVADAT“ }N care a crescut num[rul solicit[rilor pentru str[in[taSTR{IN{TATE te. Pentru Grecia, una din Cei care au ales str[in[ta- oferte a fost: pl[te\ti un loc tea pentru un concediu de \i ai asigurat pentru dou[ odihn[ sunt din ce ]n ce persoane - transportul \i camai mul`i. Potrivit repre- zarea. Pe litoralul româzentan`ilor agen`iilor de nesc majoritatea ofertelor turism, foarte mul`i vin cu apar ]n extrasezon“, a mai gândul de a petrece câteva specificat reprezentantul azile pe litoralul românesc, gen`iei de turism din Botogândindu-se la neajunsurile \ani. (C. Stanciu)

Criza economic[ nu i-a ]mpiedicat pe boto\[neni s[ ]\i planifice câteva zile de „evadare” la munte sau la mare. Ba mai mult, reprezentan`ii agen`iilor de turism spun c[ acest factor de stres, recesiunea, le-a adus mai mul`i clien`i. Au fost concedii de criz[, de doar câteva zile petrecute ]n sta`iuni, dar mai numeroase ca ]n anii trecu`i.


Social-administrativ Mar`i, 15 septembrie 2009

Nu sc[p[m de criz[ nici ]n 2010 Când ie\im din criza economic[? Este o ]ntrebare la care speciali\tii nu pot decât s[ ]\i dea cu p[rerea. Cu toate c[ din ce ]n ce mai multe voci spun c[ aceasta este pe sfâr\ite, firma de cercetare macroeconomic[ Capital Economics vine cu prognoze mai pesimiste. Potrivit acesteia, economia României se va contracta ]n 2010, pentru al doilea an consecutiv, cu 0,5%, ca urmare a cre\terii \omajului \i ]mprumuturilor neperformante, dar \i a reducerii cheltuielilor guvernamentale. „Este prematur \i un pic ]ngrijor[tor s[ vorbim despre recuperare. }n mod cert perspectiva s-a ]mbun[t[`it, dar exist[ multe riscuri. Estim[m o contrac`ie economic[ de 0,5% ]n 2010“, a spus Neil Shearing, economist pentru Europa emergent[ la Capital Economics, ]ntr-un interviu acordat Bloomberg \i citat de Mediafax. Fondul Monetar Interna`ional (FMI) progno-

P[rin`ii ar putea s[ stea acas[ pân[ la vârsta \colar[ a copilului Legea bonelor vine ]n sprijinul p[rin`ilor care nu ]\i permit s[ creasc[ un copil. M[micile sau t[ticii pot r[mâne acas[ \i dup[ ]ncheierea concediului de maternitate, dac[ ]\i ]nfiin`eaz[ propria cre\[. P[rin`ii pot s[ ]ngrijeasc[ maxim patru copiii cu vârste cuprinse ]ntre 3 luni \i 6 ani sau maxim \ase copii de vârst[ \colar[. Baby-sitterul are nevoie \i de acordul scris al so`ului sau so`iei pentru a ]ngriji copii la domiciliu. Legea Bonelor permite doar persoanelor care au absolvit minimum zece clase, au cel pu`in 18 ani, \i trec cu brio evaluarea socio-psihologic[ s[ se angajeze, legal, ca babysitter. Absolvirea cursurilor de formare organizate de stat sau de c[tre furnizori priva`i e obligatorie. Bonele vor fi pl[tite fie cu ora, fie ]n baza unui contract de munc[ cu un salariu care va porni de la 863 de lei. Legea bonelor ar trebui s[ intre ]n vigoare la ]nceputul anului viitor \i ar trebui s[ opreasc[ fenomenul bonelor angajate la negru. 

zeaz[ c[ economia româneasc[ va sc[dea cu 8-8,5% ]n acest an, ]n timp ce pentru 2010, institu`ia anticipeaz[ o u\oar[ cre\tere economic[, de 0,5%-1%. Rata \omajului din România a fost ]n luna iulie de 6,3%, mai mare

cu 0,3 puncte procentuale decât ]n luna precedent[ \i cu 2,7 puncte procentuale fa`[ de aceea\i lun[ din 2008. România a avut, ]n prima parte a anului, cea mai redus[ cre\tere a ratei \omajului dintre statele membre ale U-

Poli`i\tii rutieri vor verifica ma\inile de transport public de persoane

niunii Europene (UE), avansul din primul trimestru, fa`[ de perioada similar[ a anului trecut, fiind de 0,5 puncte procentuale, potrivit datelor prezentate de Eurostat, la ]nceputul lunii septembrie. 

9

Site de socializare pentru romi HI5, Facebook \i MySpace sunt printre cele mai cunoscute re`ele de socializare din lume, unde oricine ]\i poate posta poze \i informa`ii personale. De la ]nceputul acestui an \i romii au un portal de acest gen, care este specializat pe via`a \i cultura romani \i care este o versiune upgradat[ a site-urilor generaliste de socializare de tip HI5. Antena3.ro a stat de vorb[ cu managerul re`elei pentru romi \i v[ prezint[ câteva aspecte din via`a romilor, pe care ace\tia le pot „tr[i“ prin intermediul platformei sociale \i a c[rei denumire romani ]nseamn[ ]n limba român[ „al cui e\ti?“. Povestea re`elei pentru romi Kaskosan.com ]ncepe ]n urm[ cu doi ani, când Gyula Vamosi zis \i Gyuszi, actualul director de marketing al site-ului i-a propus \efului s[u de la vremea respectiv[, un investitor anglo-indian, stabilit la Londra \i care de`ine o

companie care creaz[ website-uri de socializare, crearea acestui portal. Gyuszi, Petru Gheorghe (Gica) \i al`i câ`iva romi intelectuali, care aveau leg[turi puternice cu comunit[`ile de romi au ]nceput apoi s[ pun[ apoi bazele unei comunit[`i globale a romilor, pe internet. „Pozi`ia lui Gyuszi nea ajutat s[ ob`inem o platform[ solid[ de networking social \i pe care noi am tradus-o ]n limba romani, care a costat aproape un milion de euro. De la concept \i pân[ la construirea \i dezvoltarea site-ului, echipa de la Budapesta, care era condus[ de Vamosi Gyula a lucrat mai mult de un an“, explic[ Petru Gheorghe, manager Kaskosan.com ]n România, pentru Antena3.ro. }n februarie 2009 pagina a fost accesibil[ pe web, sub forma unei platforme bazate pe un network social-artistic, inclusiv cu posibilitatea de a ]nc[rca \i desc[rca muzic[. 

O zi liber[ pentru pasiunile românilor Românii ar putea avea ]nc[ o zi liber[ ]n calendar - Ziua na`ional[ a pasiunilor. Federa`ia „Urmeaz[-`i pasiunea“ strânge semn[turi pentru a cere Guvernului ca a treia zi de vineri din septembrie s[ fie liber[. O zi ]n care românii s[ se destind[ \i s[ se bucure de acel hobby devenit pasiune. Peste 5.000 de bucure\teni au semnat duminic[ Peti`ia pentru Ziua Na`ional[ a Pasiunilor. Campania de strângere a semn[turilor va dura dou[ luni, au declarat organizatorii evenimentului. La eveniment au participat buc[tari, colec`ionari de ma\ini de epoc[, bicicli\ti, fotografi, jongleuri, care au vrut s[ arate c[ românul nu este f[cut doar pentru a munci.

„}n ultimii dou[zeci de ani am devenit un popor tot mai obosit, iar românii \i-au petrecut timpul muncind, pentru a supravie`ui. Vrem ca românii s[ tr[iasc[ \i pentru pasiunea lor, care poate fi orice, de la filatelie, la pescuit“, a declarat |erban Ciu\c[, reprezentant al Federa`iei „Urmeaz[-`i pasiunea“. Cu 11 zile libere, România se apropie de media european[. Potrivit statisticilor, europenii au ]n medie 13 zile libere anual. }n rândul `[rilor ]n care legea acord[ cele mai multe zile libere intr[ Portugalia, Ungaria, Suedia \i Belgia. Acestea sunt urmate de Bulgaria \i Austria, cu 13 zile libere pe an. Grecii, francezii, nem`ii \i cehii au anual 12 zile libere. 

Liceu pentru viitori spioni Poli`ia Rutier[ va ]ncepe, de mâine, o campanie la nivel na`ional de verificare a ma\inilor de transport public de persoane, din cauza cre\terii num[rului de accidente ]n care sunt implicate acestea, informeaz[ un comunicat al Centrului Infotrafic. Poli`i\tii ]i vor verifica ]n special pe \oferii care conduc autovehicule de tip microbuz, cu 8 sau 16 locuri pentru c[l[tori \i care au ca activitate transportul public de c[l[tori. La aceste ac`iuni vor participa, pe lâng[ poli`i\tii rutieri, \i reprezentan`i ai Autorit[`ii Rutiere Române \i Registrului Auto Român. Potrivit comunicatului, controalele vor urm[ri reducerea accidentelor grave, produse ca urmare a nerespect[rii perioadelor de conducere sau de odihn[ de c[tre \oferi \i

verificarea gradului de siguran`[ rutier[ pe care ]l prezint[ aceste vehicule pe drumurile publice. De asemenea, poli`i\tii vor verifica \i respectarea legalit[`ii efectu[rii transporturilor publice, func`ionarea corect[ a aparatelor de taxare, precum \i folosirea corect[ a diagramelor de ]nregistrare. Alte aspecte pe care le vor lua ]n considerare poli`i\tii sunt: respectarea capacit[`ii de ]nc[rcare a autovehiculelor de transport persoane, urm[rirea st[rii psihice \i fizice a conduc[torilor auto, existen`a licen`ei de transport, a certificatului de competen`[ profesional[, de`inerea inspec`iei tehnice periodice \i valabilitatea acesteia, de`inerea \i valabilitatea asigur[rii de r[spundere civil[ auto \i achitarea taxei de utilizare a drumului na`ional. 

De-acum e lege: copiii care vor s[-\i dezvolte voca`ia de spioni vor avea un liceu ]n care s[ ]nve`e. SRI vrea s[ desfiin`eze Facultatea de Informa`ii, iar ministrul Educa`iei vrea s[ ]nfiin`eze liceul de Informa`ii. }n lista liceelor voca`ionale din proiectul pentru Legile Educa`iei au fost introduse \i liceele de informa`ii, ordine public[ \i securitate. „}nv[`[mântul secundar superior, liceal, func`ioneaz[, de regul[, cu urm[toarele filiere \i profiluri: a) filiera teoretic[, cu profilurile umanist \i real; b) filiera tehnologic[, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale \i protec`ia mediului; c) filiera voca`ional[ cu profilurile militar, de informa`ii, de ordine \i securitate publica, teologic, sportiv, artistic \i pedagogic“, reglementeaz[ articolul 37 din legea educa`iei na`ionale, relateaz[ Cotidianul. Zoe Petre, profesor la Facultatea de Istorie din cadrul U-

niversit[`ii din Bucure\ti, a f[cut un apel public pentru a se amenda urgent proiectul de lege al Guvernului. „Nu exist[ nic[ieri ]n lume, cred c[ nici ]n Coreea de Nord, licee de mili`ieni \i spioni! Dac[ nu ]ntreprindem repede ceva, proiectul va trece cu aceast[ prevedere \i

apoi ne vom revolta c[ sunt folosi`i minori ca informatori, de data asta perfect legal“, a declarat Zoe Petre. Invitat[ la Antena 3, ministrul Andronescu nu a recunoscut c[ la categoria liceelor voca`ionale apar \i liceele de informa`ii \i securitate, motivând c[ este o confuzie. 


Publicitate 10

Mar`i, 15 septembrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(9) * Vând apartament 2 camere, decomandat, zona Popou`i. Vând chio\c termopan 12mp, izolat, amenajat pentru comer`. Telefon: 0749225674.(1498-4) * Vând apartament 2 camere, 42 mp, parter \i garsonier[ 24 mp, modernizat[. Telefon: 0755274486; 0741463779.(1499-1) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 48 mp, Vârfu Câmpului, Boto\ani, G+F+T+P,etc., pre` de garsonier[. Telefon: 0740362559.(1497-3) * Vând garsonier[, Grivi`a, et.I, intabulat[, buc[t[rie mobilat[. Telefon: 0740555277; 0754042077.(1486-8) * Vând apartament 3 camere, D, parter, zona „Sf. Ilie”, CT,T,P,G+F. Telefon: 0721293474.(1488-2) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului (cu fa`a

spre parcul de joac[), etaj III, SD, 46 mp, CT+G+F+T. Pre`: 42.000 euro negociabil. Telefon: 0754963064.(10) * Vând garsonier[ zona G[rii, et.2, termopan, G+F, instala`ii noi, 85.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând garsonier[ Prieteniei, et.1, balcon, pe mijloc, ]mbun[t[`iri, D, 85.000 lei.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.7, 50mp, CT, balcon mare, D, 29.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 30.000E neg.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, 52mp, et.2, CT, T, G+F, renovat, bloc de

AGENDA IMOBILIAR|

c[r[mid[, D, 37.000E.Tel. 0749/09.38.38..(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 52mp, la strad[, CT, T, bloc termoizolat, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, 50mp, \arpant[, D, 31.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere |t.Luchian, renovat, c[r[mid[, 38.000 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere la strad[, zona Prim[verii, la parter, gaz separat, locuibil, 26.000E.Tel.0744/530.803 * Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, ]ntre`inut, 36.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând/schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, complet renovat, mobilat, \arpant[, 28.000E. Tel. 0744/530.803. (V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, 90mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 45.000E. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând apartament 3 camere ]mp.Traian, et.1, CT, T, G+F, termoizolat, D, 40.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Al.Parcului, CT, T, interfon, ]mbun[t[`iri, 30.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Bulevard, et.2, complet renovat, CT, T, D, 48.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 48.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere C.Na`ional[(Direc`ia Muncii), et.2, 90mp, complet renovat, CT, T, AC, mobilat, 65.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere

Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 45000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Pacea,22mp,parter.Pre` 65000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, SD,zona Al. Nucului, 40mp, et.1.Pre` 21000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, SD,zona Sucevii,CT,T,AC, renovat,45mp,et.3,c[r[mid[. Pre` 33000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Pia`a Mic[,60mp,et.3, c[r[mid[,pe mijloc.Pre` 35000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Tex,CT,T,renovat, 48mp, et.3,fa`a la soare.Pre` 39000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[,2balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat,g,f,t,renovat, mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere, D,et.3,zona Prim[verii,90mp, modern,ct,t,g,f. Pre`: 60.000 euro. Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare,et.4,D,100 mp,bca,ct,g,f,t,pod. Pret 60000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar,27 mp,D,renovat[,T,G+F,P,inst ala`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Bucovina,parter,32 mp, balcon cu beci,T,u\[ metalic[, ]n bloc de apartamente, ]mbun[t[`it[, 22500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona G[rii, bloc de apartamente,etaj intermediar,T,AC,30 mp,90000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, etaj intermediar,48 mp,CT,T, G,F,P,zona Sucevei,32500 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona \coala nr.7,et.2,52 mp, zona lini\tit[, 32000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Donici,D,50 mp,CT, G+F, et.4,26500 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/10,ct,t,54mp, zona Prim[verii(\c 12), c[r[mid[. Pre` 37000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,parter,40 mp,SD,gaz separat,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, SD,zona Bulevard, 52mp, c[r[mid[,et.1,gaz separat.Pre` 34000euro. Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere, zona Prieteniei,etaj intermediar, D,51mp,CT,boxa,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,SD,zona Prim[verii, 52 mp,c[r[mid[,parterPre` 32000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, zona Prim[verii ,67mp, decomandat,c[r[mid[,et.2.Pre` 48000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70 mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii, parter,2 b[i,65mp.Pre` 45000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX,parter,t, c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.2,zona \c 8,ct,88mp. Pre`: 55.000euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.1,zona Bulevard(vile), 80mp,2boxe,garaj. Pre`: 65.000euro neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et.1,zona Octav Onicescu, 86mp. Pre`:50.000euro. Tel:0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere, D,et.3,T,P,u\i schimbate,renovat total,zona Barbu L[z[reanu,130000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.2,51 mp,D,CT,T, zona maternitate,37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Imparat Traian,D,52mp, et4, 26000euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona bis.sf.Ilie,et.1,60 mp, CT, AC,usa metalica, termoizolatie,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Octav Onicescu, SD, 45 mp utili, \arpant[, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, D,78 mp,\arpant[,CT,T, G+ F, renovat, merit[ v[zut,zona Stejari.Pre`;50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * OCAZIE!!Vând apartament 3 camere, SD, et.1, renovat,G,F,P,zona Parcul Tineretului,80000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tratoria, \arpant[,65 mp utili,D, T, G+F,gaz separat,41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Direc`ia Muncii, et.2,D, 68 mp,ultramodern, CT,T, 54000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Raj Apa, 80 mp, D, \arpant[, CT, mobilat \i utilat, Pre`: 47000 euro neg . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona IRE,parter,D,70 mp, CT,termosistem,ideal \i spa`iu comercial,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Tiberiu Crudu,et.1,SD,64 mp,G+F,P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, et.2,SD,65 mp utili,renovat, CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii, et3,D,CT,2 balcoane,G+F, 88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1,T,G,F, zona Cal.Na`ional[IRE,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, zona Seconf,et.2,SD,65 mp, CT, 2 bai,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, renovat,CT,T,G+F,parter,zon a Dorian 4.Pre`:43000 euro

* Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4, et.3, D, 87 mp, 2 b[i, 2 balcoane,

ultramodern, T, G+F, P, Pre`: 42500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri. 18500euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsoniera D,in bloc de apartamente,Bucovina, 23000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsoniera, D , BCA pe cadre,etaj intermediar,27 mp,cu toate imbunatatirile, 24000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii(Pacea) 38500 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, caramida,54 mp,Primaverii, 32000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,54 mp,gaz separat,centrala termica,etaj 6 din 10,35000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D, parter, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri , Prim[verii, pretabil privatizare 28000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, c[r[mid[, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii, (|coala 7) 22000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 46mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, pl[ci, zona Prim[verii(Mihail Kog[lniceanu) 36000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, BCA pe cadre, 2 vederi, 2 balcoane, zona Prim[verii(Rotunda) 38000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[(Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu


Publicitate Mar`i, 15 septembrie 2009 garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere D,et 2 ,56mp,zona Izvoarelor,40000 euro. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona \tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 70mp, cu toate ]mbun[t[`irile \i mobilat, zona Prim[verii(Aleea Nucului). 50000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere D, etaj intermediar,67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsonier[ ,27mp, parter,zona Grivi`a (Pia`a Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,26mp, et4,cu imbun[t[`iri(gresie, faian`[,termopan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, Rotunda Pre` 30.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[ 22mp,cu ]mbun[t[`iri,Et.4,zona Calea Na`ionala.Pre` 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp,et.4,cu imbun[t[`iri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 45mp,decomandat,termopane, parter,zona Cap[tul liniei 1. Pre` 28500euro. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,semidecomandat,39mp,parter, zona Prim[verii. Pre` 28500 euro. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, et2,mobilat,cu ]mbun[t[`iri, CT,AC,zona Prim[verii.Pre` 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere decomandat,50mp,et4, modernizat cu toate imbun[t[`irile CT. Pre` 30000 euro .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[. Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, 70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri, parter,din care 15mp amenajati ca spa`iu comercial. Pre` 53.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,2 b[i,2 balcoane,CT,76mp,cu imbun[t[`iri,zona Calea Nationala.Pre` 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,dou[ balcoane, boxa,et 4,sarpanta,str \tefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, decomandat,70mp,et.4,zona Parcul T]neretului.Pre` 33.000 euro/neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 4camere, decomandat,et2,f[r[ imbun[t[`iri, 89mp, dou[ balcoane, zona Pia`a Mare.Pre` 75000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 25 mp, et 3, D, renovat[ modern, orientare la soare, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` 68.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, D, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, gaz separat, pre` 24.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucecea, centru, s. 27 mp, D, et 3, pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 26.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

f[r[ ]mbun[t[`iri, 18mp, ]n bloc de apartamente, u\[,metalic[, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[ conf 1,zona industrial[,22mp,etaj 3,termopan,u\[ metalic[, parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulat[, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 36.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 51 mp, et. 2, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Cal. National[, D, s. 55 mp, et 6/7, pod mansardabil, pre` 47.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Biserica Sf. Ilie, s. 63 mp, SD, et.1, pre` 44.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, Bd. G. Enescu, et.2, s. 64 mp, D, pre` 54.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii, s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 1, D, s. 67 mp, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei, s. 58 mp, D, et. 1, pre` 44.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Izvoarelor, s. 50 mp,SD, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 44 mp, D, parter, pre` 21.700 euro, accept[ rate. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[, D, et. 3, s. 80 mp, modernizat, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Grivi`a, et. 1, SD, s. 85 mp, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armeana, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 41.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Garsonier[, zona Cap[t 1,etaj 1 , c[r[mid[, intabulat[,

* Garsonier[ conf 1,zona Grivi`a,parter,27mp,izolata,ga z separat,u\[ metalic[, termopan,boxa,intabulat[, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,27 mp,bca, parter,u\[ metalic[,geamuri termopan, gresie,faian`[,72 000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Camera camin,zona industrial[,22mp,etaj 2, termopan,parchet,G+F, izolat[,modern[,cu baie si buc[t[rie,mobilat[ \i utilat[ complet,55.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,28 mp,bca,et. 3,f[r[ ]mbun[t[`iri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F,parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona cap[t 1,27mp,etaj 3, termopan inclusiv u\ile interioare, parchet,pe mijloc, modern[,24.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Prim[verii-BCR-fosta Po\t[, parter,SD,c[r[mid[, 40mp, CT,G+F,parchet, balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4,SD,56mp, \arpant[,termopan, G+F, AC,izolat,27.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 3,SD,56mp, f[r[ ]mbun[t[`iri,32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina- Monitorul,etaj 3,CT,G+F,48mp,parchet,bal con inchis,35.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,\arpant[ proprie,CT,termopan,parchet, boxa subsol,]nc[lzire ]n pardoseala,28.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Grivita,etaj 3,D,48mp, intabulat,f[r[ ]mbun[t[`iri, 31.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter ]nalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E

11

neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,f[r[ ]mbun[t[`iri,47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,\arpant[ proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan, boxa,u\[ metalic[,intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii,etaj 4,\arpant[, G+F,stolerie schimbata, 50mp,SD,gaz separat, termopan,balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp, etaj 3,c[r[mid[, CT,G+F, parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,\arpant[, 65mp, CT, G+F, 2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Pacea,etaj 4,D,2 bai,67mp, termopan,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,30.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Bulevard,etaj 3,SD,50mp, CT,parchet,u\[ metalic[, c[r[mid[,40.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,parter,75 mp, balcon mare CT,G+F, termopan,eventual mobilat, 50.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Calea Na`ional[-IRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,etaj 2,D,90mp, CT,G+F,AC, termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,c[r[mid[, intabulat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina, 77mp,etaj 3, c[r[mid[, CT,G+F,parchet, termopan, 2 bai,u\[ metalic[, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D, CT,f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 4,\arpant[, D,90mp, c[r[mid[+BCA, termopan, CT, G+F, parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate ]mbun[t[`irile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3


Publicitate 12

Mar`i, 15 septembrie 2009

balcoane,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Prim[verii-fosta Posta,etaj 2,SD,67mp,toate ]mbun[t[`irile, 42.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri.Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F+P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri.Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+T+P. Pre` 12.000euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000l ei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`.36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV,centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pia`a Mare, 4C D,

et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v)

* Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

+ Case, terenuri * Vând teren 14100 mp deschidere la BT-SV 47 m \i 7200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746261466.(1496-p) * Vând cas[ Un`eni. Telefon: 0747832127.(1491-2) * Vând cas[ nou[ la cheie, \oseaua Iasului, P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 1300mp curte amenajat[, la strad[, 230.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300mp teren, 46.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+AC, ap[, curent, 10.000E.Tel. 0748.115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând 30 ha teren zona Tru\e\ti, la strad[, 40.000E.Tel.0744/530.803 * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[,zona Bulevardul Mihai Eminescu,450 mp,la strad[,8,5 ml deschidere,2 camere,locuibil[,CT,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 074463402.(T) * Vând ]n zona Bucovina,vila P+etaj,300 mp construiti,2200 mp teren,interior la gata : CT,G+F,P,T,vie,livada,1300 00 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând teren,zona Pu\kin, 500 mp, deschidere de 20 ml, 22000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com.Ungureni. Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3100mp, ]ntravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp,intabulat, deschidere 11ml,]n zona Conrec. Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 30Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,]ntravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 30Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ nou[ din c[r[mid[ Baisa, la ro\u, garaj, 400mp teren, 65.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni, suprafa`[ dreapt[, 1100E/ha.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp

* Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V)

neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu. Pre` 1euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720-

800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan,loturi de 1800-1500mp ]n Or[\eniDeal Pre` 10euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/ mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 10euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\tiDeal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp( ]n dou[ loturi de 10.000 si 20.000mp, ]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 5euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric, ]n C[t[m[r[\ti-Deal Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pre` 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda Bucov]naCurte\ti.Pre` 62euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 16000mp ]n Cucorani.Pre` 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând loc de cas[, 1800 mp,]n Agafton,com. Curte\ti. Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)


Publicitate Mar`i, 15 septembrie 2009 * Vând teren 1600mp, intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând 2 garaje, fiecare ]n suprafa`[ de 20 mp, ]n zona \colii nr. 17, constructie 2008, din BCA, intabulate, ap[, gaz, curent electric, canalizare, pe teren proprietate, teren ]n fa`a garajelor 12 m. Pre`: 41.000 ron, fiecare. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 3 euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10800mp,zona Rediu Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml, intravilan. Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 550mp,zona ALFA-LAND,deschidere 23ml.Pre` 11.000euro/neg. Tel.0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial 147mp,]n zona Stadion.Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane \i extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959 * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa \apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial,zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 85mp,zona Str. Victoria,cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 52000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,100mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani,zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E,750mp teren.Pre` 42000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str.Plopilor cu teren,modern[.Pre`:98.000eur o neg.Tel:0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str.Victoria cu teren.Pre`:71.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL, finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat, la cheie,140 mp+500 mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,Str. Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile. Pre` 900000ron.Tel 0729082022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000 euro neg .Tel 0729062022.(N)

* URGENT! Vând cas[ de vacan`[ ]n construc`ie P+1, din BCA, 72% finalizat[, Sc = 200 mp, St = 1000 mp, Fs = 17/60 m, orientare la sud, ap[, electricitate. Pre`: 40.000 euro, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel

* Vând spa`iu comercial,zona }. Traian,84mp.Pre` 56000 euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Plus,240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 170mp,la cheie, garaj,porti cu actionare prin telecomanda,zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând vil[ P+1, cu Sc = 180 mp, St = 13000 mp, livad[ 8000 mp, iaz ]mprejmuit 3000 mp, caban[ lemn, CT, ap[, gaz. Pre` 150.000 euro sau schimb apartament 3-4 camere. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial,zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare, 930mp,plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari, plan1,parcelabil,5000mp.Pre` 45euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000 E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Bulevard,200mp.Pre` 1600 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centrul Vechi,60mp.Pre` 1300 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona }. Traian,302mp.Pre` 850 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,177mp.Pre` 1600 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei,225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru,200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,200 mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator,apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N) * Cas[,zona Petru Rare\, P+M,c[r[mid[ si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, buc[t[rie, living,G+F, parchet,u\i interioare schimbate,toate utilit[`ile,gaz la poart[, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vil[ P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,70.000 E neg sau variante. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca,zona Liceul Pedagogic, locuibil[, 560mp teren,toate utilit[`ile, 100E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ locuibil[,localitatea Roma,chirpici+BCA,4000mp teren,la strad[,60.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Ci\mea-planul 2, cu 11 m deschidere,ap[,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Boto\ani,13m deschidere,drept,toate utilit[`ile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curte\ti,parcelat ]n 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Pu\kin,14m deschidere,gaz, ap[,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Ci\mea -plan 2,drept,dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 780mp,zona C[t[m[r[\ti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilit[`ile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,ap[,curent,15.000E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1200mp,Ro\iori, 20m deschidere,ap[, curent,cablu,livad[,]ntre case,20.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vil[,C[t[m[r[\ti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la ro\u,fos[,garaj,fântân[, 46.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând/]nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O)

* Vil[,zona Pu\kin, D+P+M, 80mp la sol ,la ro\u,450mp teren,BCA,toate utilit[`ile,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Prim[verii, vitrina mare, termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vil[,zona Pu\kin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilit[`ile, 85.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O)

* Cas[ batraneasca ]n sat Z[ice\ti, cu 3.350mp teren, ap[, curent, 12.000 Euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Spa`iu comercial 60mp, zona ultracentrala,toate utilitatile \i ]mbun[t[`irile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 150 mp,zona Prim[verii,recent \i

modern amenajat,CT,gresie, faian`[,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* Spa`iu comercial 35mp, zona Bulevard, termopan, modern,stradal,40.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Spatiu comercial 44mp, zona Prim[verii-Tex, termopan, modern,50.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191)

* Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni,

13

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare.Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253)

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243)

* V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo/neg : Tel 0752310402 (106)

* Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Mar`i, 15 septembrie 2009

diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare,

curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * Cump[r garsonier[, zon[ bun[, etaj intermediar, ofer 55.000 de lei. Exclus agen`iile imobiliare. Rela`ii tel: 0745050.655.(3) * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament,cas[, teren.Tel.0729062022 sau 0729082022.(N) * Cumpar garsoniera, apartamente 2,3,4 camere, casa cu teren, teren. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i,

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(10) * }nchiriez apartament 2 camere, mobilat, 150 E/lun[+ 2 luni avans, zona Inspectoratului \colar, 0744821724.(1500-5) * }nchiriez garsonier[ conf. I, zona Pia`a Mare la 3-4 b[ie`i de liceu, gaz separat, CT. Primesc ]n gazd[ 2 b[ie`i de liceu. Telefon: 0751779148.(1501-1) * }nchiriez spa`ii ultramoderne Prim[verii 45;35;37 mp, vitrine mari, front stradal, parcare, banc[, 0724564897.(1475-4) * Ofer spre ]nchiriere garsonier[ spa`ioas[, et.1, Prim[verii, pozi`ie frumoas[. Rela`ii la telefon: 0729820255; 0331102236.(1464-8) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez 22mp spa`iu comercial Unirii.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Pietonal Unirii, 60mp, 10E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere ultracentral(Romarta), bloc nou, mobilat \i utilat, modern, 350E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere S[venilor, renovat complet, mobilat \i utilat, 250E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utilita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez 3 camere, ultracentral, mobilat,utilat, CT,T,modern, 250 euro pe luna neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Ofer spre inchiriere apartament 4 camere,D,et 3,zona centrala,300/luna. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Închiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C. Nationala, zona Mall, Select, Cap[tul 1,).Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Na`ional[, zona Mall,Select,Cap[tul 1,).Tel.0741497829.(A) * }nchiriez apartament 2 camere, nemobilat zona Prim[verii.Pre` 100€/luna. Tel.0741497829.(A) * }nchiriez apartament 3 camere,mobilat,zon[ central[.Pre` 230euro/lun[ si o lun[ garan`ie.Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp,zona IRE.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp,Calea Na`ional[.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp,zona Util.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp,zona Plus, 7e/mp.Tel:0729062022.(N) * }nchiriez depozit 600mp, zona C[t[m[r[\ti Deal,curte betonat[ 2500mp,CT lemne, toate utilit[`ile,2,8m ]n[l`ime, 3E/mp neg.Se negociaz[ ]n func`ie de perioad[ \i activitate,prima lun[ gratuit. Poate fi ]nchiriat \i pe buc[`i. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Prim[verii-Pia`a Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pre` 2500 Ron/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spa`iu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil,birou,grup sanitar, pre` 1000 E/lun[ neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 4

camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/lun[,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,f[r[ ]mbun[t[`iri,500 Lei/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

V+NZ|RI DIVERSE

* }nchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu \arpant[,D,2 bai,mobilat \i utilat,CT,toate ]mbun[t[`irile, 200E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/lun[ neg. Telefon: 0744.319317.(O)

* Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (10)

* }nchiriez apartament 2 camere,zona Stadion,etaj 2,CT,termopan,mobilat,utilat, 200E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4 cu \arpant[,semimobilat, 150E/lun[,avans 4 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona }mp[rat Traian,etaj 4 cu \arpant[, CT,AC,termopan,mobilat, utilat,250E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala.Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie,

PREST|RI SERVICII

* Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

ACORD MEDIU * Cojocaru Sergiu, titular al planului Puz-Ansamblu de locuin`e P+M, ]n localitatea M[n[stirea Doamnei, anun`[ publicul interesat asupra depunerii solicit[rii necesare pentru ob`inerea acordului de mediu. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului propus pot fi consultate la sediul APM Boto\ani, b-dul M. Eminescu nr. 44, jud. Boto\ani de lunivineri, ]ntre orele 8.00-16.00. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Boto\ani ]n termen de 18 zile lucr[toare de la publicare.

ANGAJ|RI * Angajez muncitori califica`i \i necalifica`i pentru sp[l[torie auto. Rela`ii la telefon: 0740026104.(1458-1)

CONDOLEAN}E

! Sincere condolean`e \i ]ntreaga compasiune d-lui director adjunct Paul Mustia`[ la decesul tat[lui. Colegii din cadrul Activit[`ii de inspec`ie fiscal[ a D.G.F.P.J. Boto\ani. Dumnezeu s[-l ierte!(1502-3)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Mar`i, 15 septembrie 2009

Lui Radu Maz[re nu i-a pl[cut \coala Primarul municipiului Constan`a, Radu Maz[re (foto) face ce face \i iese iar ]n eviden`[. Prezent la deschiderea anului \colar de la Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu” Constan`a pentru a le da sfaturi elevilor, politicianul le-a spus celor mici c[ nu prea ]i pl[cea \coala. „|ti`i de ce nu ]mi pl[cea \coala? Pentru c[ ]ncepea diminea`a \i pentru c[ erau lungi orele”, a

EBA, cu Syda la nunt[ Dup[ ce rela`ia ei cu Bogdan Ionescu, alias Syda, a fost f[cut[ public[, mezina preziden`ial[ nu se mai sfiie\te s[ se afi\eze cu el, ori de câte ori are ocazia. A\a s-a ]ntâmplat sâmb[t[, când perechea a participat la nunta Anc[i Ursache, fiica pre\edintelui AVAS. Petrecerea a avut loc la Palatul Snagov de lâng[ Bucure\ti, ]ns[, potrivit Cancan, Elena \i iubitul ei \i-au f[cut apari`ia ]nc[ de la ora 18.30, pentru a participa la cununia religioas[, dup[ care s-au ]ndreptat spre restaurant. La ora 20.30, invita`ii au ie\it s[ admire focurile de artificii. „

E Berbec

Sunte`i predispus la st[ri depresive De\i trece`i printr-o perioad[ \i accidente vasculare. P[stra`i-v[ dificil[ pe plan financiar, reu\i`i s[ calmul! r[mâne`i optimist \i ]ncerca`i s[ v[ mobiliza`i partenerii de afaceri. L Scorpion Sunte`i predispus la accidente. Ave`i tendin`a de a deveni impulsiv. V[ sf[tuim s[ fi`i prudent ]n tot ce face`i. Dup[-amiaza F Taur }n prima parte a zilei, sunte`i ne- primi`i o sum[ important[ de bani. mul`umit de tot ce se petrece \i a- S-ar putea s[ fie vorba despre o ve`i tendin`a de a contrazice pe toat[ recompens[ pentru rezultatele bune lumea. V[ recomand[m s[ acorda`i pe plan profesional. mai mult[ aten`ie familiei \i, mai ales, partenerului de via`[. M S\get\tor Este posibil s[ ave`i probleme de s[n[tate din cauza oboselii G Gemeni V-a`i propus s[ face`i ceva folo- acumulate \i a st[rii de tensiune ]n sitor pentru cas[. Pute`i s[ v[ baza`i care v[ afla`i. Ar fi bine s[ reduce`i pe intui`ie. }n partea a doua a zilei ritmul de munc[ \i s[ v[ doza`i s-ar putea s[ ave`i mici probleme de efortul. De asemenea, v[ sf[tuim s[ evita`i luarea deciziilor importante s[n[tate, trec[toare. ]n domeniul afacerilor.

H Rac

Lili Sandu, nostalgic[ dup[ Bogdan Stelea au acces doar prietenii accepta`i pe list[, artista \i-a postat câteva fotografii cu fostul portar al na`ionalei de fotbal a României. Mai mult, Lili r[spunde unui comentariu f[cut de un vizitator, care ]i aminte\te c[ nu mai este iubita acestuia.

„Da, dar asta nu-mi ia dreptul de a posta aceast[ poz[”, precizeaz[ vedeta. }n schimb, ]n bogatul album de fotografii al lui Lili nu se afl[ nicio poz[ cu actualul s[u iubit, chirurgul englez James, \i nici cu vreun alt fost partener al acesteia. „

Sora vitreg[ a lui Michael se plânge de rela`ia cu familia lui JohVonnie Jackson se plânge c[ familia acestuia o ignor[. De\i este foarte apropiat[ de tat[l ei Joe \i chiar \i de mama lui Michael, ea afirm[ c[ fra`ii si surorile ei o trateaz[ ca pe o proscris[. JohVonnie spune c[ nu a avut voie s[ vorbeasc[ cu Michael sau cu Janet atunci când a fost la concertele lor, iar LaToya o ignor[ când se ]ntâl-

Jojo s-a f[cut \i mai blond[ Pentru C[t[lina Ionescu, alias Jojo (foto), toamna aceasta este una a schimb[rilor. Acesta nu numai c[ a avut parte de noi evenimente ]n plan profesional ci \i-a schimbat \i ]nf[`i\area s-a tuns scurt \i s-a f[cut \i mai blond[ decât era! „Schimbarea de imagine i se datoreaz[ lui George Soare, stilistul meu. El a venit cu ideea noii tunsori, iar eu am fost foarte ]ncântat[ \i am acceptat imediat”, poveste\te Jojo.Cu toate acestea, blonda de la Divertis recunoa\te c[ r[mâne fidel[ nuan`elor deschise: nu s-ar vopsi niciodat[ brunet[, de\i pentru personajele pe care le parodiaz[ ]n emisiune a ]ncercat o mul`ime de peruci de toate culorile.

Horoscop

spus cu non\alan`[ politicianul. Radu Maz[re a recunoscut c[ institu`ia numit[ „\coal[” ]i provoca suferin`[: „|coala m[ chinuia s[ ]nv[` \i mama m[ chinuia c[ trebuie s[ ]nv[`, dar trebuia s[ ]nv[` c[ dac[ nu ]nv[`am când ajungeam mare ajungeam n[t[r[u. |i dac[ nu ]nv[`am nu era bine, c[ nu puteam s[ mai am ma\inu`e, nu puteam s[ mai am juc[rii”. „

}n ciuda faptului c[ sus`ine cu t[rie c[ fostul s[u iubit reprezint[ un capitol ]ncheiat definitiv, mai ales c[ acesta s-a a\ezat la casa lui, cânt[rea`a Lili Sandu nu d[ semne c[ l-ar fi uitat pe fotbalistul Bogdan Stelea. Din contr[. Pe pagina privat[ de hi5 a vedetei, la care

„Am un chip foarte diferit atunci când port o peruc[ brunet[. Nu cred c[ a\ putea ]ncerca o culoare ]nchis[ ]n afara platourilor de filmare”, spune ea. „

15

nesc ]n magazine, informeaz[ Daily Mirror. Sora vitreg[ a lui Michael l-a cunoscut pe artist abia când avea 29 de ani, când a fost invitat[ la o reuniune de familie. Ea poveste\te c[ nu a existat niciun fel de contact fizic ]ntre ei, ci doar a salutat-o foarte rece. Cu toate acestea, fiica lui JohVonnie a primit toat[ aten`ia lui Michael

]n acea sear[. El a s[rutat-o \i a ]mbr[`i\at-o de mai multe ori. JohVonnie s-a n[scut ]n 1974, ]n urma unei rela`ii pe care Joe Jackson a avut-o cu Cheryle Terrell. Dup[ ce p[rin`ii artistului s-au desp[r`it, Vonnie s-a mutat cu Joe ]n Las Vegas \i a ]ncercat s[ aib[ o carier[ muzical[, dar a ajuns s[ lucreze la aeroport. „ Mar`i, 15 septembrie

07.45 - 08.55 Tele’Music 08.55 - 09.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Botosanii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Taverna (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc. 18.00 - 18.30 |tirile Tele’M (d), o edi`ie complet[ a \tirilor prezentata de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 18.45 Spune-mi o

poveste! 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M (i), emisiune realizat[ de Anca Nechita. 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.15 |tirile Tele’M (d), ultimele \tiri ale zilei. 22.15 - 22-30 Tele’Music 22.30 - 23.30 Taverna (d), emisiune realizat[ de Cristian Cost[chel. 23.30 - 00.00 Tele’Music 00.00 - 00.15 |tirile Tele’M (r)

Se pare c[ deveni`i irascibil din cauza schimb[rilor de program. Dac[ nu v[ tempera`i nervozitatea, risca`i s[ strica`i rela`iile cu colegii de serviciu \i cu partenerul de via`[.

N Capricorn

Deveni`i irascibil din cauza surmenajului. V[ sf[tuim s[ evita`i activit[`ile care necesit[ efort \i putere de concentrare. Pute`i s[ v[ ocupa`i de probleme casnice. Nu r[spunde`i la provoc[rile unui I Leu Sunte`i tentat s[ v[ angaja`i ]n b[rbat mai ]n vârst[! mai multe activit[`i ]n acela\i timp. Ner[bdarea \i nervozitatea v[ pot O V\rs\tor reduce randamentul. V[ sf[tuim s[ }n cursul dimine`ii sunte`i pu`in fi`i foarte atent ]n activitatea profe- cam agitat \i nu reu\i`i s[ v[ controsional[. la`i impulsivitatea. Risca`i s[ provoca`i discu`ii aprinse. V[ sf[tuim s[ v[ dedica`i activit[`ilor de rutin[. J Fecioar\ Se anun`[ o zi tensionat[, din De asemenea, ar fi bine s[ circula`i cauza colabor[rii dificile cu un cu prudent[, pentru c[ sunte`i prepartener de afaceri. Se pare c[ ave`i dispus la accidente de circula`ie. opinii diferite ]n ceea ce prive\te o investi`ie important[. V[ recoman- P Pe[ti d[m s[ v[ tempera`i impulsivitatea. S-ar putea s[ ave`i o discu`ie aprins[ cu o persoan[ tân[r[ \i s[ spune`i cuvinte jignitoare la adres[ K Balan]\ Se pare c[ nu sunte`i ]n apele acesteia. Exist[ pericolul s[ fi`i imdumneavoastr[. V[ sf[tuim s[ nu plicat ]ntr-un accident de circula`ie. v[ asuma`i noi responsabilit[`i, pen- V[ sf[tuim s[ amâna`i c[l[toriile cu tru c[ risca`i s[ v[ irosi`i energia. autoturismul.

Bancul zilei AGEN~IA DE FOTOMODELE Apel telefonic la o agen`ie de fotomodele din Capital[. O voce pi`ig[iat[ spune: - Alo! Agen`ia de fotomodele Superstar? - Da. - A\ vrea s[ \tiu cât pl[ti`i pentru

o \edin`[ foto? - De pl[tit, pl[tim foarte bine, dar suntem \i foarte exigen`i. Primim doar fotomodelele care se ]ncadreaz[ ]n m[surile 90-60-90. - O, din punctul acesta de vedere v[ asigur c[ nu vor fi niciun fel de probleme. La mine coincide ]ntru totul: \i ]n[l`imea, \i vârsta, \i greutatea.

O RE~ET{ PE ZI MU|CHIULE~ }MPLETIT CU PASTE Ingrediente: 2 mu\chiule`i de porc, 300 gr. paste sub`iri (spaghete sau fidea groas[), 1 plic sos vân[toresc, 200 grame smântân[, 200 gr. ciuperci. Mod de preparare: Se taie mu\chiule`ii ]n patru fâ\ii, pe lungime dar cap[tul mai gros s[ r[mân[ „legat“. Se ]mpletesc mu\chiule`ii, la cap[t pentru a nu se desface se prind cu scobitori. Se pun la pr[jit pe gr[tar. Când sunt rumeni`i se toarn[ peste ei sosul vân[toresc preparat \i ]nc[ 250 ml.

ap[. Se adaug[ \i ciupercile t[iate felii. Se las[ s[ fiarb[ ]n[bu\it pân[ când se ]ngroa\[ sosul. Separat se fierb \i se scurg pastele, se trec printr-un jet de ap[ rece apoi se rumenesc u\or ]n unt. Se a\eaz[ pe un platou pastele iar peste ele mu\chiule`ii cu sosul. Se mai poate ad[uga \i smântân[.


CMYK

Eveniment 16

Mar`i, 15 septembrie 2009

Directorul Termica promite c[ldur[ chiar \i f[r[ gaz rusesc Conducerea companiei de termoficare a municipiului Boto\ani, Termica SA, sus`ine c[ a asigurat rezervele necesare de p[cur[ pentru iarna 2009-2010 pentru a evita intrarea ]n incapacitate de a mai furniza agent termic popula`iei. „Complexul iarna 2003” ]i face pe actualii edili \i actuala conducere a Termica s[ se asigure c[ nu exist[ niciun risc de a nu mai putea furniza c[ldur[ boto\[nenilor. Faptul c[ boto\[nenii au stat ]n frig o iarn[ ]n case ]n timpul mandatului de primar al lui Florin Egner \i c[ acesta a pl[tit cu func`ia pentru asta la primele alegeri le provoac[ \i acum frisoane politicienilor afla`i la putere. Ioan Diaconu, directorul Termica SA Boto\ani, a spus c[ societatea pe care o conduce are necesarul de p[cur[ pentru a putea trece iarna urm[toare. „Nici dac[ vom avea probleme financiare majore nu exist[ riscul de a sista furnizarea energiei termice ]n aceast[ iarn[, dat fiind faptul c[ avem o rezerv[ suficient[ de p[cur[”, a spus Diaconu. Compania Termica trece printr-o perioad[ financiar[ dificil[, poate cea mai dificil[ a ulti-

milor ani, ca urmare a gradului mic de ]ncasare a debitelor restante de la popula`ie. Dac[ ]n anii trecu`i, pe timpul verii, Termica reu\ea s[ reduc[ la jum[tate volumul total al crean`elor ce trebuie recuperate de la popula`ie, ]n aceast[ var[ abia dac[ s-au adunat dou[-trei miliarde de lei vechi la o datorie total[ de aproape 90 miliarde lei vechi. Apoi, ]ntârzierea cu care prime\te banii de la bugetul de stat ]n contul subven`iei acordate popula`ie, reprezint[ principalul factor care genereaz[ probleme economice la societatea furnizoare de agent termic din Boto\ani. (Bogdan Caliniuc)

Contracte direct cu Termica pentru 16 asocia`ii de proprietari Boto\[nenii din 16 asocia`ii de proprietari vor semna contractul de furnizare a energiei termice direct cu Termica SA. Ioan Diaconu, directorul societ[`ii locale de termoficare, a spus c[ ace\tia vor primi prima factur[ direct de la societate ]n luna octombrie.

„Pân[ la finele acestei s[pt[mâni vor fi ]ncheiate contractele cu boto\[nenii din 16 asocia`ii de proprietari care vor primi direct prima factur[ ]n octombrie, respectiv cea aferent[ lunii septembrie. Noi sper[m ca ]n prima parte a iernii s[ avem contracte direc-

Cre\te crean`a Fiscului la Prodfruct SA Sumele pe care Direc`ia General[ a Finan`elor Publice le are de recuperat, prin intermediul Administra`iei Finan`elor Publice Boto\ani, de la firma Prodfruct SA Curte\ti, cresc substan`ial din cauza dobânzilor \i penalit[`ilor. Astfel, Fiscul are de ]ncasat 810.000 de lei de la Prodfruct, cu toate c[ acum patru luni volumul debitului era de 802.000 de lei c[tre Administra`ia Finan`elor Publice Boto\ani. Pe lâng[ datoria c[tre Fisc, firma mai are debite restante c[tre un anume ac`ionar persoan[ fizic[, ]n sum[ de 2.135 lei, dar \i c[tre Registrul Român al Ac`ionarilor Bucu-

re\ti, respectiv 168 de lei. Ace\ti ultimi doi creditori nu percep dobânzi \i penaliz[ri. Ultima situa`ie financiar[ depus[ de firm[ la Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Boto\ani s-a ]nregistrat ]n anul 2004, atunci când societatea avea datorii totale ]n valoare de 7,01 milioane lei. Balan`a din acel an nu precizeaz[ nimic despre num[rul salaria`ilor, cifra de afaceri, cheltuieli sau profit ori pierdere. Prodfruct SA este una dintre cele dou[ societ[`i care au mo\tenit ferma pomicol[ de la Curte\ti, al[turi de Agrofruct SA. La divizare, Prodfruct a primit ]n administrare 300 de hectare de livad[ \i

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

15 M Sf. Mare Mc. Nichita Romanul;†) Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partos, al Timi\oarei 16 M Sf. Mare Muceni`[ Eufimia; Sf. Mc. Melitina

4,2747 lei

2,9410 lei

datorii de 3,8 miliarde lei vechi, iar Agrofruct s-a ales cu trei blocuri \i curtea interioar[ de la sediul fostei ferme comuniste, dar \i cu datorii de 30 milioane lei vechi. Imediat dup[ privatizarea livezii de la Curte\ti, ]n 1999, Prodfruct nu a recoltat mere ]n primul an deoarece din cauza datoriilor mo\tenite \i a lipsei patrimoniului imobiliar ce putea s[-l pun[ gaj nu a putut accesa vreun credit bancar pentru lucr[rile de ]ntre`inere a livezii. (Bogdan Caliniuc)

Ziua: 250C

Noaptea: 120C

te cu 50 de asocia`ii din totalul celor 71”, a spus Diaconu. }ntre Termica \i asocia`iile de proprietari a fost dus un adev[rat r[zboi din cauza factur[rii directe c[tre popula`ie a energiei termice \i asta pentru c[ asocia`iile de proprietari nu vroiau s[ piard[ banii pe care

]i rulau pentru societatea de termoficare \i nici eventualele penaliz[ri impuse popula`iei \i nevirate c[tre Termica. Este pentru prima dat[ când, ca urmare a factur[rii directe, Termica este obligat[ s[ asigure anumi`i parametri. „}n primul rând, pentru prima

dat[ Termica se oblig[ s[ furnizeze pân[ la limita de proprietate ap[ la temperatura de 60 grade Celsius, o prevedere care nu exista ]n vechiul contract \i care este doar ]n favoarea clien`ilor”, a completat Diaconu. (Bogdan Caliniuc)

Insolven`[ provocat[ de creditele bancare Criza financiar[ a dus la incapacitatea multor societ[`i comerciale mici de a-\i mai achita ratele bancare. Un astfel de caz este \i cel al firmei Activ Impex SRL fa`[ de care s-a demarat procedura de insolven`[ pentru o datorie total[ de 325.000 de lei. Interesant este faptul c[ societatea a reu\it, din tabelul preliminar al creditorilor, s[ nu acumuleze debite la

bugetul consolidat al statului. Astfel, firma are de achitat un credit ]n valoare de 310.000 de lei c[tre o banc[ prezent[ cu o filial[ \i ]n Boto\ani. Apoi, o alt[ societate comercial[ din Bucure\ti are de recuperat 15.000 de lei, iar Inspectoratul Teritorial de Munc[ s-a ]nscris la masa creditorilor cu 318 lei. Firma Activ Impex are ca obiect principal de activitate fa-

bricarea articolelor de ambalaj din material plastic. Ultima situa`ie financiar[ depus[ este aferent[ anului 2006. La finele acelui an fiscal, când a avut cinci salaria`i, societatea avea profit net de 35.000 de lei la o cifr[ de afaceri de 818.164 lei. De asemenea, mica firm[ avea \i datorii totale ]n valoare de 415.000 de lei. (Bogdan Caliniuc)

Evenimentul de Botosani nr.1435  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you