Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 210 (1431) • Joi, 10 septembrie 2009 • 16 pagini

Al`i tineri prin\i cu droguri }n urma continu[rii anchetei ]nceput[ s[pt[mâna trecut[, când un tân[r a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri, poli`i\tii boto\[neni din cadrul Biroului de Combatere a Criminalit[`ii Organizate Boto\ani i-au re`inut ]n urm[ cu dou[ zile pe cei care ]l aprovizionau, asupra acestora fiind g[sit[ aproape jum[tate de kilogram de canabis.

Pagina 4

Prejudiciu de 500 milioane lei vechi la C[minul din Leorda S-a luat f[r[ re`inere de la gura b[trânilor asupri`i de soart[. Asta sus`ine \eful sistemului de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului Boto\ani. Un prim prejudiciu stabilit la C[minul de b[trâni de la Leorda ajunge la aproape 500 de milioane lei vechi. „Este un prim prejudiciu calculat \i deja avem

\i propunerea de la corpul nostru de control de ]ncepere a procedurilor de recuperare a acestor sume de la fostul \ef de centru”, a precizat Liviu R[d[\anu, directorul general al sistemului de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului Boto\ani.

Pagina 16

Ada Macovei \i-a format noua echip[ la Inspectorat Conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) s-a decis: a trimis cinci inspectori \colari la catedr[, de la ]nceputul acestui an. Cu ocazia „cur[`eniei” f[cute de \efii I|J, din aceast[ institu`ie au mai plecat \i trei angaja`i din categoria personalului nedidactic. }n total, opt persoane au p[r[sit birourile Inspectoratului, mai mult decât a solicitat Ministerul Educa`iei. }n schimb, au fost create dou[ noi posturi de inspectori \colari, ce vor fi ocupate cu delega`ie.

Pagina 4

Pagina 5

Militarii \i poli`i\tii r[mân favori`ii sistemului de pensii Bugetarii privilegia`i \i pân[ acum vor fi scuti`i ]n continuare de la plata contribu`iilor, mul`umit[ legii unice de salarizare. „Prevederile referitoare la calcularea, re`inerea \i virarea contribu`iilor pentru asigur[rile sociale de stat nu se aplic[ ca-

Falsificatori de carduri re`inu`i cu masca`ii

drelor militare ]n activitate, poli`i\tilor \i func`ionarilor publici cu statut special din sistemul administra`iei penitenciarelor”, se arat[ ]n noua Lege a salariz[rii ]n sistemul bugetar.

Pagina 9

Dup[ Sfânta Marie Mic[,

Unitatea de Urgen`e, asaltat[ de b[tu`ii de pe la hramuri Temerile medicilor s-au adeverit \i anul acesta, de Hramul Sfintei Maria ]nregistrându-se o avalan\[ de pacien`i, majoritatea având nevoie de ]ngrijiri medicale dup[ ce au fost agresa`i sau au f[cut abuz de alcool. „Au predomi-

nat agresiunile ]n familie. Au fost mame b[tute de copii, de gineri, agresiuni ]ntre fel de fel de rude”, spune Petre R[d[uceanu, medic \ef al Unit[`ii de Primire a Urgen`elor din cadrul Spitalului Jude`ean.

Pagina 2


Eveniment 2

Joi, 10 septembrie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

România nim[nui Pe zi ce trece România devine tot mai greu de suportat, n-o spun eu, o spun milioane de români. Nemul`umirea se poate citi pe fe`ele a trei din patru cet[`eni. România seam[n[ cu un vehicul ]ntr-o singur[ roat[. Sau cum spunea un român mai hâtru: „E o pl[cint[ mare, urât mirositoare, c-un mo` ]n frunte”. }n afara politicienilor care huzuresc pe banii no\tri \i a celor câ`iva capitali\ti autentici, restul popula`iei e sub presiunea banului: omul de rând fiindc[ nu-l are, iar cel care l-a ]nsu\it prin furti\ag se a\teapt[ s[ fie descoperit cu mâ`a-n sac \i tremur[ ori de câte ori aude cuvântul „DNA”. Politicienii dorm lini\ti`i, \i-au tras tot felul de legi care s[-i protejeze, iar când nu-i protejeaz[ legea, se ap[r[ ]ntre ei, indiferent dac[ sunt la putere sau ]n opozi`ie. Chiar ]nainte de a ni se deschide por`ile spre occident, vreo dou[-trei milioane de româna\i \i-au luat t[lp[\i`a de pe plaiurile mioritice. S-au s[turat bie`ii oameni de mizeria asta balcanic[, ]n care colc[ie ho`ia, prostia-i la putere, iar valorile sunt a\ezate cu josul ]n sus: ciobanul se crede Mesia, preo`ii fac pact cu diavolul, nebunul `ip[ c[-i s[n[tos tun, maneaua a devenit sport na`ional, iar ciotul uman – Adrian – este etichetat drept un copil minune. Inteligen`[ avem cu carul ]n `ar[, numai c[ asta ]ncepe s[ nu ne mai apar`in[, occidentul neo arvune\te ]nc[ din fa\[, cum apare un tân[r dotat, cum prime\te oferte serioase din str[in[tate \i pleac[. }n doi-trei ani ]\i schimb[ \i cet[`enia, nici gând s[ revin[ la obâr\ie, România r[mâne pentru el doar patria p[rin`ilor \i bunicilor lui. Doamne, când te gânde\ti c[ timp de cincizeci de ani românul a fost intoxicat cu tot felul de idei na`ionaliste care ]ntre timp s-au preschimbat ]n scârb[! Au mai r[mas câ`iva nostalgici, aduna`i ]n jurul a doi demagogi atin\i de filoxer[, care mai sper[ s[ pun[ mâna pe sabie \i s[ apere grani`ele inexistente ale patriei. Pensionarul se uit[ la pensie ca la o minune, profesorul n-are bani nici cât s[-\i cumpere o carte, medicul este nevoit s[ ]ntind[ mâna dup[ bac\i\ pentru a supravie`ui. Ceva mai bine o duc cei din Justi`ie \i din Poli`ie, deoarece au \coala jecm[nelii ]n sânge. V[d c[ politicienilor nici c[ le pas[ cu adev[rat de criz[, zilnic se h[rc[tesc doar pentru a crea impresia c[ muncesc, ]n fond, to`i sunt o ap[ \i-un p[mânt. Ce-i drept, mai sunt \i naivi care sper[ la mai bine, bie`ii oameni, sunt de comp[timit, se hr[nesc doar cu iluzii.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica - Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

B[ie`el de trei ani salvat dintr-o fântân[ Caz dramatic, ieri diminea`[, ]n localitatea \endriceni. Un copil ]n vârst[ de numai trei ani a fost salvat de pompieri dup[ ce a c[zut ]ntr-o fântân[ adânc[ de 20 metri. B[ie`elul a c[zut ]n fântân[ dup[ ce s-a urcat pe capacul acesteia, iar capacul a cedat sub greutatea copilului. Angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ (ISU) „Nicolae Iorga” al Jude`ului Boto\ani au fost anun`a`i prin Sistemul na`ional unic pentru apeluri de urgen`[ 112 c[, ]n comuna |endriceni, un minor a c[zut ]n fântân[ dup[ ce capacul acesteia a cedat, existând riscul ca micu`ul s[ intre ]n \oc hipotermic sau s[ se asfixieze. G.B. se afla sub supravegherea bunicii \i, ]ntr-un moment de neaten`ie al acesteia, s-a urcat pe capacul fântânii. Atunci a c[zut ]n pu`. Un echipaj al Deta\amentului de pompieri din Dorohoi s-a deplasat ]n cel mai scurt timp posibil la locul indicat. Interven`ia pentru pompieri a fost deosebit de dificil[ din cauza diametrului redus al fântânii, ]ns[ subofi`erul care a coborât ]n pu` a reu\it s[ scoat[ copilul ]n via`[. De\i s-a lovit u\or la cap, b[ie`elul a sc[pat cu via`[, fiind sub supraveghe-

rea medicilor. „Un b[ie`el ]n vârst[ de trei ani s-a urcat pe ghizdelele fântânii. Era o fântân[ adânc[ de 20 de metri, format[ din tuburi cu diametrul de un metru. Copilul a c[zut ]n fântân[ cu tot cu capacul care era pus pe fântân[. Capacul era confec`ionat din lemn. Era ]n supravegherea bunicii. Un subofi`er operativ a coborât ]n fântân[, asigurat cu o centur[ de siguran`[ \i o cordi`[. B[ie`elul era deasupra, pe

capac, pe ap[. Adâncimea apei din fântân[ era de aproximativ un metru. Din primele investiga`ii f[cute de echipajul, nostru b[ie`elul nu avea nimic, era con\tient. A fost preluat de serviciul de ambulan`[ \i dus la Boto\ani”, a declarat locotenent colonel Vasile Aioanei, comandantul deta\amentului de pompieri din Dorohoi. Dup[ ce a trecut pe la spitalul din Dorohoi, b[ie`elul a fost transferat la Spitalul de Pediatrie

din Boto\ani. „Copilul a suferit un traumatism cranio-cerebral \i o plag[ contuz[ epicranian[ occipital[ care a fost suturat[ la Dorohoi. Stare general[ bun[, era cu o stare hipotermic[ pentru c[ a stat câteva minute ]n apa rece, ]ns[ nu sunt probleme deosebite. Urma s[ fie dus s[ fac[ o radiografie \i celelalte analize necesare” a spus Iulia Kadar, purt[torul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie „Cuvioasa Parascheva” Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

De Sfânta Marie Mic[,

Unitatea de Urgen`e, Dat pe mâna asaltat[ de b[tu`ii de judec[torilor pe la hramuri dup[ ce a violat Temerile medicilor s-au adeverit \i anul acesta, de Hramul Sfintei Maria ]nregistrându-se o avalan\[ de pacien`i, majoritatea având nevoie de ]ngrijiri medicale dup[ ce au fost agresa`i sau au f[cut abuz de alcool. De\i ar trebui s[ fie un prilej de bucurie cre\tineasc[, S[rb[toarea Na\terii Sfintei Marii, ca de altfel \i celelalte mari s[rb[tori din an, se transform[ de cele mai multe ori ]ntr-un prilej pentru abuz de alcool \i motiv de scandal. M[rturie a acestei st[ri de fapt sunt cifrele de la Unitatea de Primire a Urgen`elor (UPU) din cadrul Spitalului Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”. }n total, peste 50 de persoane au avut nevoie de ]ngrijiri medicale, indiferent c[ a fost vorba de leziuni suferite prin agresiune, sau de persoane care au ajuns la spital ]n com[ alcoolic[. Pe lâng[ medicii de la urgen`e, \i medicii de la interne

au avut un num[r mai mare de pacien`i, ca de obicei mul`i fiind ]ntr-un real pericol din cauza alcoolului consumat peste m[sur[. Pacien`ii ajun\i la spital au fost din toate zonele jude`ului. Cazuri mai multe au ajuns din Nic\eni, Dobârceni, Suli`a sau Darabani. „Au predominat agresiunile ]n familie. Au fost mame b[tute de copii, de gineri, p[rin`i agresa`i de copii, sau agresiuni ]ntre alte rude. Nu au fost cazuri grave din punct de vedere medical, ci mai degrab[ din punct de vedere al aspectului social”, a precizat Petre R[d[uceanu, medic \ef al UPU Boto\ani. Ceea ce este interesant este c[ multe dintre astfel de agresiuni r[mân nedeclarate poli`i\tilor, mai mult, majoritatea celor b[tu`i refuz[ internarea, pentru c[ agresorii ori le erau rude, ori pentru c[ nu au bani s[-\i pl[teasc[ spitalizarea. (D[nu` Rotariu)

o feti`[ de 12 ani Bestie cu chip uman. A\a poate fi caracterizat un b[rbat ]n vârst[ de 40 de ani, din Ad[\eni, care a fost dat pe mâna judec[torilor dup[ ce s-a stabilit c[ este autorul unui viol a c[rui victim[ este o feti`[ de numai 12 ani. Constantin Luchian a fost trimis ]n judecat[ de c[tre procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii de viol, dup[ ce s-a stabilit c[ este autorul unei asemenea fapte petrecut[ ]n data de 15 august 2009. B[rbatul, cu min`ile luate de alcool, a s[rit la feti`[, profitând de faptul c[ aceasta nu se putea ap[ra. A siluit-o, dup[ care a amenin`at-o c[ dac[ spune

ceva, ]i va face r[u. }ns[ feti`a, ]n momentul ]n care a ajuns acas[, a povestit p[rin`ilor cele ]ntâmplate iar ace\tia s-au dus direct la poli`ie. }n urma cercet[rilor, m[rturiei feti`ei de 12 ani \i a probelor prelevate de la fa`a locului, s-a stabilit ca principal suspect Constantin Luchian. La sfâr\itul anchetei s-a stabilit f[r[ dubii c[ el este autorul violului, fiind ]n cele din urm[ trimis ]n judecat[ pentru s[vâr\irea infrac`iunii de viol, ]n circumstan`e agravante, din cauz[ c[ victima are numai 12 ani. Acesta risc[ o pedeaps[ cu ]nchisoarea cuprins[ ]ntre zece \i 25 de ani. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Joi, 10 septembrie 2009

3

Medicii boto\[neni, revolta`i de grila Asisten`ii medicali amenin`[ de salarizare Medicii boto\[neni sunt nemul`umi`i de noua gril[ de salarizare care ar urma s[ fie aplicat[ ]n sistem. Ace\tia sus`in c[ personalul sanitar a r[mas spre coada clasamentului fa`[ de celelalte categorii profesionale, ca de fiecare dat[. Cele mai mari nemul`umiri vizeaz[ grila de salarizare a medicilor. Reprezentan`ii Asocia`iei Medicilor de Familie din Boto\ani, dar \i cei ai Colegiului Medicilor din Boto\ani spun c[ aceast[ gril[ de salarizare aduce o atingere grav[ demnit[`ii medicale, ne`inând cont de preg[tirea \i responsabilitatea pe care o are un medic \i de valoarea social[ a muncii acestuia. De altfel, Colegiul Medicilor din România a solicitat Parlamentului fie excluderea medicilor din aceasta gril[, fie modificarea ei de o asemenea manier[ ]ncât s[ se respecte munca, calitatea muncii, responsabilitatea \i performan`a. „Grila de salarizare pentru medici este slab ]ncadrat[, este sub jum[tate. Un medic face \ase ani de facultate, are ]n r[spundere via`a omului \i va beneficia de coeficien`i de salarizare de pân[ la 5%, iar

grila este de 12. Trebuie s[ dispar[ jur[mântul lui Hipocrate, pentru c[ acesta nu le `ine de foame. Un medic face pe lâng[ facultate, de la 3 la 7 ani de reziden`iat, dup[ care toat[ via`a are examene de grad profesional”, a precizat medicul Paul |erban, pre\edintele Asocia`iei Medicilor din Boto\ani. Potrivit acestei grile, un secretar categoria 3 gradul II de la consiliul local al unei localit[`i cu pân[ la 3.000 de locuitori va beneficia de un coeficient de 4,55, ]n timp ce un medic specialist cu maximum de vechime va avea un coeficient de salarizare de 3,30. De asemenea, un medic primar cu 40 de ani vechime este plasat abia la un coeficient de 5,25. Medicii reziden`i ]ntre anii I \i VII vor beneficia de coeficien`i ]ntre 2,45 \i 3,20. Suplimentar, cadrele medicale mai pot s[ beneficieze atât de sporuri corespunz[toare condi`iilor ]n care ]\i desf[\oar[ activitatea, ]n limita unui procent de 30% din salariul de baz[, cât \i de venituri ob`inute ]n urma efectu[rii g[rzilor. „Trebuia ca la conceperea acestei grile s[ se

|coli ]nchise

Zeci de elevi vor face naveta ]n urma reorganiz[rii unit[`ilor \colare. 13 unit[`i \colare ]nchise \i 23 r[mase f[r[ personalitate juridic[ sunt modific[rile de la ]nceputul acestui an \colar. Motivul care a stat la baza lu[rii acestor decizii ]l constituie num[rul redus de elevi. Gheorghe Carmocanu, inspector \colar general adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) a men`ionat c[ diminuarea num[rului de elevi dar \i diminuarea normelor didactice au dus la comasarea a 13 unit[`i \colare. }n acela\i timp, 23 de unit[`i au r[mas f[r[ personalitate juridic[, acestea fiind arondate unui alt centru bugetar. „23 de \coli cu clasele I-VIII \i-au pierdut personalitatea juridic[, devenind structuri ale altor unit[`i \colare cu personalitate juridic[. A fost practic o comasare prin fuziune. }n aceste cazuri practic a

disp[rut câte un post de director. Alte 13 unit[`i cu clasele I-IV au fost ]nchise temporar din cauza num[rului mic de elevi. }n aceast[ situa`ie elevii vor fi du\i la noile unit[`i cu microbuzele \colare”, a declarat Gheorghe Carmocanu. Acesta a men`ionat c[ ]n cazul ]nchiderii unit[`ilor \colare unii primari au protestat, dar s-au calmat atunci când au aflat c[ dac[ doresc men`inerea unit[`ilor trebuie s[ asigure cheltuielile financiare. Cele 13 unit[`i \colare ]nchise sunt cele din Sat Nou – S[veni, |coala 4 Darabani, |coala 2 Corni, |coala 2 Co`u\ca, Bivolari – Dobârceni, S[rata – Dr[gu\eni, Galbeni – Havârna, C[line\ti – Cânde\ti, Ci\mea – R[chi`i, Caraiman – Mih[ileni, |coala 3 P[ltini\, Pogor[\ti – R[useni, Slobozia – Mih[l[\eni. (Petronela Rotariu)

cu proteste Cadrele medicale sunt nemul`umite c[ nu \i-au primit prima de stabilitate \i c[ le-au fost t[iate o parte din sporuri.

ia ]n considerare specificul de activitate \i s[ nu aplic[m acela\i indice de salarizare f[r[ o analiz[. Finan`area, ]n cazul medicilor, ar trebui s[ fie mixt[, s[ primeasc[ suma reie\it[ din gril[, la care s[ se adauge o indemniza`ie dat[ din bugetul Casei de Asigur[ri de S[n[tate. }n acest fel s-ar ajunge la un indice echilibrat”, a precizat medicul Doru Culiceanu, vicepre\edintele Colegiului Medicilor din Boto\ani. Cele mai mul`umite de grila

de salarizare din sistemul sanitar par a fi cadrele medicale medii. Lia Temciuc, liderul Sanitas la nivelul Spitalului Jude`ean, a declarat c[ prin grila stabilit[, personalul medical mediu nu va fi afectat la salariu, din contr[ ar putea lua mai mul`i bani. „Suntem mul`umi`i de grila de salarizare. Nu s-a f[cut precizarea vizavi de sporurile pe care le-am lua, dar grila din forma actual[ este ]n avantajul personalului medical”, a mai spus Lia Temciuc. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Tensiune ]n rândul cadrelor medicale boto\[nene din cauza nesiguran`ei asigur[rii salariilor lunare. Cel pu`in asta sus`ine liderul Sanitas de la nivelul Spitalului Jude`ean, Lia Temciuc. Aceasta a declarat c[ incertitudinea salarial[ care planeaz[ la nivelul unit[`ilor sanitare din Boto\ani are repercusiuni asupra personalului medical. „Aceast[ situa`ie ne afecteaz[ munca \i psihic. Vrem s[ muncim ]n lini\te, f[r[ s[ fim teroriza`i c[ ni se taie din sporuri, c[ nu mai sunt bani pentru salarii. Suntem nemul`umi`i de nesiguran`a

creat[ ]n sistem, pentru c[ avem copii, avem familii”, a precizat Lia Temciuc. Aceasta sus`ine c[ personalul medical din mai multe unit[`i spitalice\ti nu a primit nici la aceast[ dat[ primele de stabilitate \i c[ o prim[ tran\[ trebuia dat[ ]n luna iunie. Mai mult, liderul de sindicat spune c[ o parte din personalul medical a r[mas f[r[ sporuri. Din acest motiv, pe 22 septembrie, va avea loc o ]ntâlnire ]ntre sindicate \i Ministerul S[n[t[`ii. Sindicali\tii Sanitas vor cere ministerului achitarea sporurilor \i primelor de stabilitate \i asigurarea finan`[rii pe ultimul trimestru. „A\tept[m r[spunsul ministerului la solicit[rile pe care le vom expune pe 22 septembrie. }n cazul ]n care nu se va da curs acestora vom trece la ac`iuni de protest”, a mai spus liderul Sanitas din cadrul Spitalului Jude`ean. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Pensionarii, obliga`i s[ le fac[ loc la catedr[ tinerilor }nv[`[mânt cu un num[r foarte redus de pensionari ]n sistem. Aceasta este dorin`a celor ce conduc frâiele Educa`iei boto\[nene. Conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) spune c[ nu este vorba de discriminare, dar c[ se dore\te ca tinerii califica`i s[ aib[ locuri de munc[ la catedr[, ]n condi`iile ]n care pensionarii oricum au asigurat un venit din care s[ ]\i duc[ traiul. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, a men`ionat c[ se va apela la cadrele didactice pensionare numai acolo unde nu sunt suplinitori califica`i. Cu câteva zile ]nainte de ]nceperea anului \colar mai au loc \edin`e publice pentru ocuparea de posturi. }n acela\i timp, la u\a inspectorului de resurse umane stau zeci de persoane care sper[ c[ o discu`ie ]ntre patru ochi cu reprezentantul I|J le-ar spori \ansa de a ocupa un post. }n cazul ]n care vor mai r[mâne posturi libere \i dup[ \edin`a public[ de azi, ]n fiecare s[pt[mân[ se vor organiza test[ri, iar dac[ situa`ia o impune, Ada Macovei a declarat c[ se va mai organiza o alt[ \edin`[ public[ pentru ocuparea posturilor, chiar dac[ aceasta nu mai este cuprins[ ]n calendarul mi\c[rii personalului didactic.

}n cazul ]n care vor fi catedre, pentru care nu se vor g[si cadre didactice calificate, se va recurge la profesori pensionari, ]ns[ ace\tia vor fi pl[ti`i cu ora „Num[rul pensionarilor care se vor reg[si la catedr[ este unul foarte sc[zut. Vrem un ]nv[`[mânt cu oameni califica`i tineri. Nu vom accepta ]ns[ ca acolo unde sunt cadre necalificate, numai cu liceu, acestea s[ predea, ci vom apela la pensionari. Din

nefericire, pensionarii doresc s[ predea numai la unit[`ile \colare din municipiu”, a declarat Ada Macovei. Pentru a putea beneficia de prelungirea activit[`ii la catedr[, cadrele didactice trebuie s[ fie titulare, s[ aib[ gradul didactic I \i s[ aib[ catedr[ liber[ pentru anul \colar ce urmeaz[. Chiar dac[ au ie\it la pensie de câ`iva ani, unele cadre didactice solicit[ men`inerea ]n activitate, f[-

când trimitere la rezultatele bune avute ]n timpul activit[`ii. Din cele declarate de inspectorul \colar general al I|J, sunt ]nregistrate \i cazuri de cereri a unor cadre didactice cu o vârst[ destul de ]naintat[. „Sunt ]nregistrate cereri \i din partea cadrelor didactice cu o vârst[ ]naintat[. Am cereri depuse de persoane n[scute ]n 1940”, a spus Ada Macovei. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

Joi, 10 septembrie 2009

Ada Macovei \i-a format Al`i tineri prin\i cu droguri noua echip[ la Inspectorat Conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) s-a decis: a trimis cinci inspectori \colari la catedr[, de la ]nceputul acestui an. Cu ocazia „cur[`eniei” f[cute de \efii I|J, din aceast[ institu`ie au mai plecat \i trei angaja`i din categoria personalului nedidactic. }n total, opt persoane au p[r[sit birourile Inspectoratului, mai mult decât a solicitat Ministerul Educa`iei. }n schimb, au fost create dou[ noi posturi de inspectori \colari, ce vor fi ocupate cu delega`ie. Restructur[rile de posturi impuse de la Ministerul Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI), respectiv modificarea organigramei, au dus la reducerea personalului cu opt persoane, de\i ini`ial se vorbea c[ la nivelul Boto\aniului vor c[dea doar cinci posturi din Inspectorat. |iau pierdut posturile atât o parte dintre inspectorii \colari, cât \i angaja`i din categoria personalului nedidactic. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, a men`ionat ]ns[ c[ dac[ s-a mers cu reducerile de personal mai departe decât a cerut Ministerul, ]n schimb au fost angaja`i doi inspectori noi. Au fost reduse posturile dublate, respectiv disciplinele: tehnic, resurse umane, ]nv[`[mânt primar, dar \i trei posturi de la nedidactic. „}n urma restructur[rii revin la catedr[ Pavel Rusu, inspector de la personal, Constantin Siminiceanu, inspector ]nv[`[mânt primar \i Costic[

}n urma continu[rii anchetei ]ncepute s[pt[mâna trecut[, când un tân[r a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri, poli`i\tii boto\[neni din cadrul Biroului de Combatere a Criminalit[`ii Organizate Boto\ani i-au re`inut ]n urm[ cu dou[ zile pe cei care ]l aprovizionau, asupra acestora fiind g[sit[ aproape jum[tate de kilogram de canabis.

S[vuc, inspector tehnic. }n acela\i timp nu a mai fost prelungit[ delega`ia pentru inspectorul de limbi moderne, Elena Ciortea \i a disp[rut din organigram[ jum[tatea de post de inspector de imagine, post de`inut de Aurelia Simion”, a declarat Ada Macovei. Pavel Rusu va reveni pe postul de limba român[ de la Colegiul Economic „Octav Onicescu”, Constantin Siminiceanu la Liceul cu Program Sportiv, Costic[ S[vuc la Grupul |colar Agricol „Petru Rare\”, Elena Ciortea \i Aurelia Simion la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”. Din categoria personalului nedidactic au fost sau vor fi transfera`i un conduc[tor auto, un economist \i un contabil. „Nici unul dintre cei care nu se mai reg[sesc ]n organigrama Inspectoratului nu r[mâne f[r[ loc de munc[. Fie revin la catedr[, este cazul inspectorilor \colari, fie vor fi transfera`i ]n unit[`i \colare, ]n cazul personalului nedidactic”, a men`ionat Ada Macovei. Aceasta a mai precizat c[ a fost prelungit[ \i delega`ia inspectorului de istorie-geografie, Doru Vilhem, dar a c[rui activitate ]n perioada urm[toare

va intra ]n atribu`iile altor doi inspectori, din cauza problemelor sale de s[n[tate. Tot de la 1 septembrie, ]n organigrama I|J apar dou[ noi posturi de inspector, unul de proiecte \i programe comunitare \i unul de informatic[. Pe aceste posturi vor veni doi inspectori cu delega`ie. „Pe m[sur[ ce vor mai ap[rea schimb[ri vi le vom comunica. Cu siguran`[ c[ ]n cel mai scurt timp preg[tim o nou[ echip[, a\a cum am anun`at ]n urm[ cu aproape \ase luni, o echip[ cu care s[ reu\im s[ realiz[m servicii de calitate \i eficien`[ ]n Inspectoratul |colar. O nou[ echip[, o nou[ viziune, asta am spus, de fapt au fost printre primele mele cuvinte la investire \i sper c[ acestea vor fi demonstrate pân[ ]n ultima zi pân[ când voi activa aici”, a spus inspectorul \colar general al I|J. S[pt[mâna viitoare, Ada Macovei va prezenta lista directorilor unit[`ilor \colare care nu vor primi ]nnoirea delega`iilor, sus`inând c[ dup[ Consiliul de Administra`ie, num[rul destitui`ilor va fi unul semnificativ. (Petronela Rotariu)

Cei doi tineri risc[ s[ ajung[ dup[ gratii, fiind cerceta`i pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta ]n privin`a acestui caz s-a ]ntins pe mai multe luni. }n perioada august septembrie 2009, procurorii Biroului Teritorial Boto\ani din cadrul Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT) \i poli`i\tii BCCO Boto\ani au efectuat cercet[ri privind activitatea tân[rului de 24 de ani, D.B.A., sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de procurare \i punere ]n vânzare, de`inere pentru consum propriu \i oferire de droguri de risc. Despre acesta existau date \i indicii c[ are preocup[ri pe linia traficului \i consumului ilicit de droguri. }n urma unui flagrant organizat de poli`i\ti, acesta a fost re`inut, iar instan`a de judecat[ a luat m[sura arest[rii preventive pe o perioad[ de 29 de zile. Tot atunci au mai identificate alte dou[ persoane implicate ]n activitatea infrac`ional[. Astfel, ]n urma verific[rilor, poli`i\tii de la combaterea crimei organizate au descoperit c[ M.A.C., un copil de 14 ani din municipiul Boto\ani, aflat ]n anturajul lui D.B.A., se ocupa de transportul \i livrarea de

droguri, ]n acela\i timp de`inând droguri \i pentru consum propriu. Pu\tiul a fost prins ]n flagrant ]n timp ce ]ncerca s[ livreze o cantitate de 120 grame canabis. Tot cu acea ocazie, a fost identificat de poli`i\ti \i M.M.C. ]n vârst[ de 28 ani, tot din municipiul Boto\ani, care ajuta la g[sirea clien`ilor, fiind la rândul s[u cercetat pentru comiterea infrac`iunii de complicitate la vânzare de droguri de risc, f[r[ drept. }ns[ poli`i\tii \i procurorii nu s-au oprit aici, continuând cercet[rile pentru a ajunge la surs[, la persoanele care ]l aprovizionau pe D.B.A. Poli`i\tii i-au mai identificat \i pe B.A.S., ]n vârst[ de 20 ani, \i pe A.A., ]n vârst[ de 25 ani, ambii din municipiul Boto\ani. „La locuin`ele acestora, au fost efectuate, ]n urm[ cu dou[ zile, perchezi`ii domiciliare \i asupra autovehiculului de`inut de

una din persoanele implicate, ocazie cu care au fost identificate \i ridicate ]n vederea continu[rii cercet[rilor: mai multe bunuri de interes ]n cauz[, respectiv o macet[ folosit[ la t[ierea plantelor de canabis, o narghilea pentru consumul de droguri \i cantitatea de 452 grame canabis ce a fost ]naintat[ pentru a fi expertizat[ de c[tre speciali\ti din cadrul Laboratorului de Analize \i Profil al Drogurilor al BCCO Ia\i”, a precizat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Fa`[ de cei doi tineri, de 20 \i respectiv 25 de ani, procurorul de caz din cadrul Biroului Teritorial Boto\ani al DIICOT a luat m[sura re`inerii pe o durat[ de 24 de ore, urmând ca ace\tia s[ fie prezenta`i Tribunalului Boto\ani cu propunerea de arestare preventiv[. (D[nu` Rotariu)


CMYK

Eveniment Joi, 10 septembrie 2009

Prejudiciu de 500 milioane lei vechi la C[minul din Leorda S-a luat f[r[ re`inere de la gura b[trânilor asupri`i de soart[. Asta sus`ine \eful sistemului de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului Boto\ani. Un prim prejudiciu stabilit la C[minul de b[trâni de la Leorda ajunge la aproape 500 de milioane lei vechi. „Este un prim prejudiciu calculat \i deja avem \i propunerea de la corpul nostru de control de ]ncepere a procedurilor de recuperare a acestor sume de la fostul \ef de centru”, a precizat Liviu R[d[\anu, directorul general al sistemului de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului Boto\ani. S-au f[cut verific[ri la fi\ele de alimente din ultimii trei ani de zile. Conducerea Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani continu[ s[ investigheze cazul, cele 500 de milioane de lei fiind doar un prejudiciu constatat ]n urma unei verific[ri la suprafa`[ a situa`iei. |eful DGASPC este convins c[ exist[ \i alte probleme la acest centru. „Eu nu sunt mul`umit de ce a ie\it pentru c[ nu am g[sit tot fenomenul. Mai sunt ni\te lucruri care trebuie scoase la suprafa`[”, a completat R[d[\anu. Continuarea verific[rilor va fi f[cut[ de c[tre corpul de audit al Consiliului Jude`ean Boto\ani. Reamintim c[ acum cu câteva s[pt[mâni, ]n urma unei verific[ri, la C[minul din Leorda s-a constatat c[ din magazie ie\eau aproape zilnic alimente care nu se reg[seau ]n meniul b[trânilor.

Conform datelor preluate de la direc`ie, din cele aproximativ 500 de milioane lei vechi constatate drept prejudiciu, circa 150 de milioane lei vechi reprezint[ prejudiciul la lapte. „Nu existau acte sau actele erau aiurea f[cute. Mai exist[ o problem[ acolo, de substan`[, \i un lucru care \i corpul de control l-a trecut un pic cu vederea \i o s[ facem o nou[ verificare acolo. Vom vedea la cât va ajunge pân[ la urm[ prejudiciul, vom ]ncerca pentru c[ e de datoria noastr[ s[ recuper[m toate prejudiciile \i ]l vom ac`iona ]n instan`[ pe fostul \ef de centru pentru recuperarea sumelor”, a men`ionat directorul DGASPC Boto\ani. Dup[ ce actuala conducere a direc`iei se va consulta cu speciali\tii din cadrul compartimentului juridic, va decide dac[ se impune sau nu sesizarea organelor de cercetare penal[. „Vom vedea dac[ existen`a acestui prejudiciu \i faptele sunt de o eventual[ r[spundere penal[ \i dac[ este cazul vom sesiza \i organele de plângere penal[. Din ce am citit eu ]n ra-

port, la o prim[ vedere, se ve- LIPSURI LA de c[ persoana g[sit[ responsa- TOATE bil[ este fostul \ef de centru”, CENTRELE a mai spus R[d[\anu.

FOSTUL |EF DE LA LEORDA SE CONSIDER{ NEVINOVAT Potrivit informa`iilor furnizate de cei din conducerea Protec`iei Copilului, singurul vinovat la ora actual[ este fostul director al C[minului de la Leorda. Pe de alt[ parte, Costache Nechita, cel care a demisionat din func`ia de \ef al C[minului din Leorda sus`ine c[ nu s-au f[cut delapid[ri \i c[ alimentele luate din magazie sau dat la biserica ce a ajutat la rândul ei c[minul. „Eu nu \tiu de a\a ceva. Dac[ dân\ii au constatat 500 de milioane lei vechi, s-a constatat, eu nu \tiu ce verificare au f[cut ei. Nu sa dat nimic. Noi ce am dat am dat pentru biseric[, pentru oamenii care au lucrat la biseric[. Noi aveam cea mai bun[ eviden`[ contabil[”, a men`ionat Costache Nechita.

VERIFICATE Potrivit spuselor \efului DGASPC, cazul de la Leorda nu este singurul, nereguli fiind depistate la toate centrele verificate, respectiv: Ion[\eni, Ad[\eni, Tru\e\ti \i centrul „Elena Doamna”. Verific[ri mai amânun`ite vor fi efectuate \i ]n aceste unit[`i, sus`ine conducerea sistemului de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului Boto\ani. „La toate centrele verificate de audit s-au g[sit diferen`e, numai c[ nu atât de mari ca la Leorda. Pân[ la urm[, dou[-trei ou[ ]ntr-un loc sau dou[ pâini ]ntr-o zi, ori cinci cutii de pateuri nu e acela\i lucru cu opt tone de lapte, de exemplu. De asta am spus, acestea au fost primele m[suri luate, nu ne oprim aici. Comisia de disciplin[ va fi sesizat[ cu toate cazurile \i propunerile care vor veni la mine”, a specificat Liviu R[d[\anu. (Carmen Stanciu)

}ncepe depunerea cererilor de ajutor la ]nc[lzirea locuin`ei Reprezentan`ii Serviciului Public Local de Asisten`[ Social[ se a\teapt[ ca ]n perioada imediat urm[toare s[ creasc[ num[rul persoanelor care solicit[ ajutor social \i asta doar pentru a beneficia de ajutorul pentru ]nc[lzirea locuin`ei pe perioada iernii. Dorin Burlacu, \ef SPLAS, a declarat c[ odat[ cu trecerea sezonului rece, persoanele care au beneficiat de ajutoare sociale, respectiv ajutor de ]nc[lzire,

renun`[ la a mai presta zile ]n folosul comunit[`ii \i automat sunt sco\i din plat[. „Probleme mari apar la ]nceputul sezonului rece, respectiv ]n lunile septembrie \i octombrie, când sunt unii beneficiari care profit[ de faptul c[ prevederile legale nu restric`ioneaz[ de câte ori poate s[ depun[ dosar de ajutor social \i vin \i ]\i fac dosar de ajutor social ca s[ beneficieze mai mult de ajutorul de ]nc[lzire. Noi suntem obliga`i s[ facem plata la

]nceputul sezonului. Dup[ ce ]\i fac dosarul iau ajutorul de ]nc[lzire pentru ]ntreaga perioad[ \i ulterior nu ]\i mai ]ndeplinesc obliga`iile pentru primirea ajutorului \i intr[ ]n suspendare”, a precizat Burlacu. Astfel, familiile \i persoanele singure din municipiul Boto\ani, altele decât cele beneficiare de ajutor social, cu venitul net lunar pe membru de familie de pân[ la 615 lei, pot depune cereri pentru ]nc[lzirea locuin`ei

cu lemne pentru sezonul rece 1 noiembrie 2009 - 31 martie 2010. Formularele con`in cererile \i declara`iile pe propria r[spundere pentru acordarea ajutorului de ]nc[lzire a locuin`ei cu lemne, c[rbuni, combustibili petrolieri. „Cei de la legea 416 au un cuantum fix, 58 de lei pe lun[, timp de cinci luni. Celelalte persoane primesc ajutorul de ]nc[lzire func`ie de venit”, a mai spus \eful SPLAS. (L[cr[mioara Lupa\cu)

5

Zi de leaf[ f[r[ bani Ast[zi, salaria`ii din sistemul de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului Boto\ani ar trebui s[ ]\i primeasc[ salariile. Din p[cate, acest lucru nu se va ]ntâmpla. Ieri s-a ]ntors de la Bucure\ti delega`ia care a plecat s[ bat[ pe la u\a ministerelor pentru a solicita cele aproximativ 26 de miliarde de lei vechi, necesare pentru acoperirea drepturilor salariale ale angaja`ilor Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani, aferente lunii august. Din delega`ie au f[cut parte \i doi parlamentari de Boto\ani, respectiv Radu Humelnicu \i Costic[ Macale`. „}mpreun[ cu parlamentarii de Boto\ani, c[rora vreau s[ le mul`umesc, am avut ocazia s[ deschidem u\ile ministerelor, ]ntr-adev[r, dou[ direc`ii \i singurele dou[ pe care le putem avea deschise. E o adres[ la Ministerul Muncii pe care am \i depus-o ieri, am solicitat ni\te fonduri. A\tept un telefon de confirmare sau infirmare a posibilit[`ii acoperirii acestor drepturi de la Ministerul Muncii. |i la Ministerul Finan`elor am vorbit. Deci aveam aceast[ posibilitate: bani direct de la Ministerul Muncii, ori un proiect de hot[râre pentru bani din Fondul de Rezerv[ al Guvernului, la dispozi`ia primului ministru. Am fost ]ndruma`i de c[tre un secretar de stat s[ mergem pe cea de-a doua variant[”, a specificat Liviu R[d[\anu, directorul general al DGASPC Boto\ani.

TRIMI|I S{ IA BANI DINTR-UN SAC GOL Cea mai optimist[ variant[ este cea prin intermediul Ministerului Muncii, care a primit prin Ministerul de Finan`e o sum[ consistent[ de bani din care reprezentan`ii DGASPC sper[ s[-i revin[ \i Boto\aniului o parte. Cea de-a doua variant[, care a fost \i recomandat[ de c[tre un secretar de stat, a reprezentat o b[taie de joc la adresa Boto\aniului, având ]n vedere c[ ]n acest sector s-au mai f[cut demersuri iar r[spunsul dat de la Bucure\ti a fost c[ nu mai sunt bani ]n aceast[ zon[. „Vom ]ncerca \i pe cea de-a doua posibilitate dar prin aceast[ metod[, din p[cate, Consiliul Jude`ean a solicitat \i luna trecut[ \i s-au trezit cei de la Consiliul Jude`ean cu un refuz ]n sensul c[ bani ]n fondul de rezerv[ nu mai sunt. }ncerc[m \i luna aceasta. Totu\i tind s[ cred c[ prima variant[ este solu`ia. La Ministerul Muncii s-a dat de c[tre Ministerul Finan`elor o sum[ de 5,5 miliarde lei noi \i sper[m c[ ]n aceast[ sum[ s[ ]nc[pem \i noi cu banii pentru salarii”, a completat R[d[\anu. Dac[ pân[ mâine, salaria`ii DGASPC nu ]\i vor primi banii, conducerea Sindicatului „Impact”, sindicat ce ]i reprezint[, va da drumul ac`iunilor de protest. (Carmen Stanciu)

Unii c^\tig[ bani, al`ii fac grev[ pentru bani.


Eveniment 6

Joi, 10 septembrie 2009

La APIA,

Calificativele vor decide sporurile angaja`ilor Angaja`ii Agen`iei de Pl[`i \i Interven`ii pentru Agricultur[ (APIA) nu vor mai beneficia de 75% majorare salarial[ acordat[ pentru gestionarea fondurilor europene. Dac[ pân[ acum salaria`ii APIA ]ncasau pe lâng[ salariul de baz[ un procent de 75%, pe fondul crizei, guvernan`i au decis c[ lefurile acestora sunt mult prea mari \i nu trebuie acordate ]n mas[, ci ]n func`ie de criteriile de performan`[. Potrivit legii 1/2004 privind ]nfiin`area \i func`ionarea APIA, cu complet[rile \i modific[rile ulterioare, angaja`ii institu`iei beneficiaz[ de o majorare salarial[ de 75% pentru gestionarea fondurilor europene. Conform ]ns[ art.4 din hot[rârea 606/2009 „salariile de baz[ ale personalului nou-]ncadrat, prin concurs sau examen, ]n structurile prev[zute la art.2 \i care ]ndepline\te criteriile prev[zute ]n cadrul aceluia\i articol, se majoreaz[ cu 25% fa`[ de cele prev[zute de lege, pân[ la prima evaluare a performan`elor profesionale individuale realizat[ ]n condi`iile legii”. Cu alte cuvinte, de la data de 15 august 2009, personalul nou ]ncadrat ]ncepând cu luna aprilie 2009 ]n Centrele Jude`ene APIA prime\te un procent de doar 25% pentru gestionarea fondurilor europene, practic majorarea salarial[ a noilor angaja`i producându-se ]n procent

mai sc[zut cu 50% fa`[ de ceilal`i salaria`i. La nivelul jude`ului Boto\ani, ]n Centrul Jude`ean APIA doar dou[ persoane au fost ]ncadrate dup[ a doua jum[tate a lunii aprilie, drept care li se adaug[ la salariu o majorare de doar 25%. Aceea\i liter[ de lege ]l atinge \i pe directorul coordonator al Centrului Jude`ean APIA Boto\ani, Ioan Toma, deoarece acesta a venit la conducerea institu`iei dinafara sistemului, „prin transfer sau deta\are de la alte institu`ii care nu gestioneaz[ fonduri comunitare”. Ve\tile rele pentru angaja`ii APIA nu se termin[ aici. A-

nual, potrivit hot[rârii Guvernului, angaja`ii de la stat care gestioneaz[ fondurile europene vor fi evalua`i de \eful ierarhic, iar ]n func`ie de calificativul care i se acord[, procentul pentru gestionarea fondurilor europene poate r[mâne sau cre\te pân[ la 75% sau poate sc[dea la 0%. „Dup[ evaluarea performan`elor individuale ale personalului, realizat[ ]n conformitate cu prevederile legale ]n vigoare... procentul de majorare salarial[ poate fi men`inut, crescut, diminuat sau neacordat, pân[ la urm[toarea evaluare”, se arat[ la art 6 din hot[rârea Guvernului nr. 606/2009.

Astfel c[ cei care primesc calificativul „foarte bine” beneficiaz[ de un spor de 75% din salariul de baz[, cei ce primesc „bine” vor ]ncasa doar 50%, iar pentru cei care ]n urma evalu[rii primesc un calificativ de „satisf[c[tor”, sporul se diminueaz[ la 25%. Prin aceast[ m[sur[ se vrea practic stimularea angaja`ilor care lucreaz[ cu fonduri europene s[ ]\i fac[ treaba astfel ]ncât pl[`ile c[tre beneficiari s[ se fac[ la timp. La nivelul jude`ului Boto\ani, ]n Centrul Jude`ean APIA lucreaz[ 124 de angaja`i, to`i fiind beneficiarii din 2007 a procentului de 75%. (Monica Aionesei)

Test Papanicolau gratuit pentru femeile din ]ntreg jude`ul Femeile cu vârste cuprinse ]ntre 24 \i 64 de ani ]\i vor putea face gratuit un test Papanicolau \i, tot gratuit, vor beneficia de o consulta`ie la un ginecolog. Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, a declarat c[ au fost aprobate normele metodologice vizavi de subprogramul de depistare a cancerului de col uterin. Aceasta precizeaz[ c[ m[sura este binevenit[. „Vom vedea când vom ob`ine finan`are. Anul acesta ori la ]nceputul anului viitor. Personal am militat pentru acest program, am f[cut \i ]ntâlniri cu femeile din municipiul Boto\ani \i din diferite regiuni ale jude`ului pentru informare \i pentru a-\i face testul Papanicolau. Cancerul de col uterin poate fi prevenit dac[ se face acest control. Am promis c[ dac[ vom ajunge la guvernare vom introduce ca \i program na`ional aceast[ m[sur[, ceea ce s-a \i ]ntâmplat”, a mai spus \efa CJAS. Astfel, femeile active din punct de vedere sexual vor face gratuit testul Papanicolau, pe baza unei trimiteri din partea medicului de familie. Programul este mai

complex \i ]i va implica atât pe medicii de familie, cât \i pe cei ginecologi, dar \i pe laboran`i. „Va trebui s[ vedem care este popula`ia feminin[ care va beneficia de acest program, s[ asigur[m \i posibilitatea de adresabilitate a femeii la nivel de jude`, pentru c[ nu po`i s[ faci doar dou[ centre ]n Boto\ani c[ femeia nu ]`i mai vine de la `ar[. Sunt mai multe etape, dar deocamdat[ exist[ ordinul, normele metodologice, urmeaz[ implementarea \i probabil c[ programul se va derula de la ]nceputul anului viitor. Ministerul S[n[t[`ii are ]n vedere \i derularea unui program de depistare precoce a cancerului de sân. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Tratamentele injectabile la Copiii stranierilor se domiciliu, ]ngropate din fa\[ ]ntorc ]n \colile jude`ului de spitale Criza economic[ ]i aduce acas[ pe stranieri. Mul`i dintre boto\[nenii care au muncit ani de zile ]n str[in[tate revin ]n jude`, acest lucru reg[sindu-se \i ]n statisticile Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). |colile boto\[nene ]ncep din nou s[ fie populate de elevii nevoi`i sa ]nve`e câte doi-trei ani ba ]ntr-o \coal[, ba ]n alta, ]n str[in[tate, ]n func`ie de locul de munc[ al p[rin`ilor. Pe perioada vacan`ei de var[, la I|J au fost ]nregistrate deja 30 de dosare din partea elevilor care vor ]nv[`a de la 14 septembrie ]n \colile boto\[nene. Dosarelor deja depuse li se mai adaug[ alte câteva zeci de dosare care se afl[ la unit[`ile \colare \i care urmeaz[ s[ fie depuse la I|J. „Pân[ la aceast[ dat[ avem 30 de dosare, anul trecut la

aceast[ dat[ num[rul lor era mai mic cu o treime. Erau vreo 20 de dosare. Acestora li se mai adaug[ alte dosare care sunt depuse ]n unit[`ile \colare, numai de la o singur[ unitate din municipiu anun`ând c[ mai sunt de adus alte 17 dosare”, a declarat Daniel Botezatu, inspector \colar educativ din cadrul I|J. Drama acestor copii este c[, trecând de la un sistem de ]nv[`[mânt la altul, ajung s[ nu ]n`eleag[ mai nimic din ce trebuie ei s[ ]nve`e. Ajun\i in România, g[sesc dificil chiar \i s[ scrie \i s[ se exprime ]n limba matern[. Echivalarea studiilor \i aplicarea la o \coal[ din România, dup[ ce un copil a ]nv[`at câ`iva ani buni in str[in[tate, este o procedur[ greoaie, care dureaz[. De aceea, mul`i elevi merg la \coal[, dup[ ce primesc acor-

dul de principiu al directorului \colii, urmând ca ulterior s[ primeasc[ \i actele oficiale. „La ]nceput ei nu sunt trecu`i ]n catalog, fiind nota`i ]n carne`elul cadrelor didactice. Odat[ cu primirea echival[rii studiilor din partea Ministerului Educa`iei ace\tia vor fi trecu`i \i nota`i ]n catalog”, a precizat inspectorul \colar educativ. Acesta a mai men`ionat c[ sunt cazuri ]n care actele trimise la Minister sunt incomplete, dar se revine cu adres[ \i atunci situa`ia se rezolv[. Cele mai multe cereri de revenire sunt ale elevilor care au ]nv[`at ]n Italia \i Spania, doar trei provenind de la cei care au ]nv[`at ]n Canada \i una a unui copil care \i-a f[cut pân[ acum studiile ]n Grecia. (Petronela Rotariu)

Tratamentele la domiciliu se vor face ]n cele din urm[ ]n spitale. Astfel, persoanele care doresc s[ ]\i fac[ tratamente injectabile \i nu au unde vor putea apela la unele unit[`i spitalice\ti din Boto\ani pentru aceste servicii medicale. Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie a ]nceput s[ desf[\oare deja aceast[ activitate ]n unitate, ]ns[ solicit[rile sunt foarte pu`ine. Alte spitale care au anun`at ]ntro prim[ etap[ c[ vor oferi tratamente la domiciliu nu au demarat ac`iunea. „Sunt pu`ine solicit[ri. Pentru interesul bolnavului vom continua ac`iunea. Câte solicit[ri sunt pe zi: dou[, trei, le vom face. Dar ca \i rentabilitate, pentru mine nu ]nseamn[ nimic 10-15 lei pe zi”, a precizat Maria Olaru, directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie. Tariful pentru o injec`ie intra-

muscular[ cost[ la Maternitatea Boto\ani 8 lei, respectiv 15 lei pentru o injec`ie f[cut[ intravenos. Spitalul ofer[ astfel de tratamente \i pentru copii. Spitalul de copii va oferi mai multe servicii medicale, respectiv injec`ii intramusculare, injec`ii intravenoase cu flutura\ sau microperfuzor, injec`ii intravenoase cu granul[, montare de granul[, testare la antibiotice, aerosoli, aspirarea secre`iilor, m[surare tensiune arterial[ \i m[surare indicatorilor antropometrici, ]ns[ tot la spital. Conducerea unit[`ii spitalice\ti sus`ine c[ nu a dat

]nc[ drumul la aceast[ activitate, din lips[ de spa`iu. „Trebuie s[ facem un punct de tratament ]n ambulatoriu, unde s[ vin[ lumea. Nu se pot face tratamente injectabile la domiciliul pacien`ilor, pentru c[ nu avem cum, nu are cum s[ se deplaseze personalul. Pe timpul lui Ceau\escu era o ambulan`[ care se ocupa de astfel de tratamente, dar acum nu avem posibilitatea s[ desf[\ur[m aceast[ activitate la domiciliul bolnavului”, a declarat Livia Mihalache, directorul Spitalului de Copii. (L[cr[mioara Lupa\cu)


Sport Joi, 10 septembrie 2009

Arg[seal[, pus la zid de fo\tii juc[tori ai Stelei Pre\edintele Stelei, Valeriu Arg[seal[ (foto), nu se num[r[ printre cei mai aprecia`i oameni din Ghencea. Contestat de suporteri ]n aproape fiecare partid[ din sezonul trecut, \eful ro\-alba\trilor este pus la zid \i de fo\tii juc[tori. „Problema domnului Arg[seal[ este c[, prin deciziile pe care le ia, con\tient sau incon\tient, pune de multe ori be`e ]n roate echipei. Diferen`a dintre el \i MM Stoica este c[ cel din urm[ are personalitate. Dac[ e potrivit c[ pre\edinte? R[spunsul ]l dau rezultatele ob-

`inute de când e dânsul ]n fruntea Stelei“, a declarat Florin Lovin pentru Prosport. Mijloca\ul lui 1860 Munchen se al[tur[ astfel fostului c[pitan, Mirel R[doi, cel care declara ]n urm[ cu doar câteva zile c[ Arg[seal[ nu poate fi un tampon ]ntre echip[ \i patron. „Pentru postul de pre\edinte strict poate c[ e nimerit, dar c[ persoana care s[ stea ca un tampon ]ntre patron \i echip[ nu e tocmai potrivit. Juc[torii s-au sim`it de multe ori abandona`i din acest punct de vedere“, a spus R[doi. 

Tineretul, „careu” de victorii Ghi`[ Mure\an ]n preliminarii Reprezentativa de fotbal-tineret a României ]i ]nva`[ a câ\tigat lejer mar`i sear[, la Craiova, scor 30, meciul cu echipa similar[ a Moldovei, duel baschet din cadrul Grupei 1 a preliminariilor Campionatului European din 2011. Golurile confrunt[rii de pe arena „Ion Oblemenco” au fost ]npe chinezi scrise de Torje (12 \i 48) \i Ochiro\ii (15). SeGhi`[ Mure\an este ]n turneu de popularizare a baschetului ]n China, al[turi de fosta sa echip[, Washington Wizards. Turneul este unul istoric \i marcheaz[ 30 de ani de la prima prezen`[ a unei echipe de baschet profesionist american ]n China. }n 1979, la 3 ani de la moartea lui Mao Tze Dun, campionii de atunci ai NBA, cei de la Washington Bullets, au fost primii ambasadori ]n China ai ligii profesioniste de baschet nord-americane. Dup[ 30 de ani, Wizards, a\a cum se nume\te echipa ]n prezent, vine din nou ]n China pentru a aniversa momentul istoric \i pentru a continua s[ sprijine dezvoltarea baschetului ]n aceast[ parte a lumii. Printre legendele clubului cooptate ]n turneul asiatic, se num[r[ \i Ghi`[ Mure\an, ]n prezent ambasador al clubului \i al NBA. 

lec`ionerul tricolorilor, Emil S[ndoi, a trimis pe teren urm[torii juc[tori: S. Lung jr. - B[rboianu, G[man, Cordo\, Pârvulescu - Torje (79, Sburlea), Onica\, A. Ionescu (58, Bicfalvi), Ochiro\ii - R[du`[ (46, M. Costea), L. Ganea. Dup[ aceste meciuri, locul ]ntâi este ocupat ]n continuare de elevii lui Emil S[ndoi. Dup[ aceste meciuri, locul ]ntâi este ocupat ]n continuare de elevii lui S[ndoi, cu punctaj maxim la cap[tul a patru partide. Tricolorii vor sus`ine urm[torul duel din preliminarii pe 9 octombrie, la Riga, ]mpotriva Letoniei. Forma`ia care va câ\tiga grupa ]\i va asigura prezen`a la baraj. 

Victoria lui Nadal ]n fa`a lui Monfils, r[spl[tit[ cu un s[rut de la un b[rbat Rafael Nadal a fost s[rutat pe obraz de un fan care a intrat pe terenul stadionului Arthur Ashe, dup[ ce spaniolul l-a ]nvins pe Gael Monfils ]n optimile de final[ ale US Open. Spaniolul revenise pe scaunul s[u \i ]\i scosese tricoul, când un b[rbat l-a luat \i l-a s[rutat pe obraz. Oamenii de securitate l-au ]nl[turat imediat pe fan, ]n timp ce Nadal a zâmbit \i p[rea s[ nu fie afectat de incident. Este pentru a doua oar[ ]n acest an când la un turneu de Mare |lem un fan intr[ ]n contact cu un juc[tor, dup[ ce la Open-ul francez un spectator a ]ncercat s[ ]i pun[ o \apc[ pe cap lui Roger Federer. „Pentru mine nu a fost nicio problem[. Tipul a fost chiar de treab[. Este un fan adev[rat. Mi-a spus c[ m[ iube\te ]n englez[ \i m-a pupat“, a declarat Nadal. Nadal l-a ]nvins pe Monfils cu 6-7, 63, 6-1, 6-3 \i a revenit pe locul doi mondial, dup[ ce Andy Murray a pierdut ]n

fa`a croatului Marin Cilic, scor 5-7, 2-6, 2-6. Nadal va da piept ]n sferturile de final[ cu Fernando Gonzalez din Chile, cap de serie num[rul 11, care l-a ]nvins ]n patru seturi pe JoWilfried Tsonga. 

7

Atleta Semenya r[mâne cu medalia de aur indiferent de rezultatul testului de sex Purt[torul de cuvânt al Federa`iei Interna`ionale de Atletism (IAAF), Nick Davies, a declarat c[ „din punct de vedere legal ar fi foarte dificil“ s[ i se retrag[ medalia de aur ]n proba de 800 de metri la CM sportivei Caster Semenya, chiar dac[ se stabile\te c[ este hermafrodit[. Rezultatul testelor efectuate de IAAF ]n cazul Semenya vor fi anun`ase peste dou[ s[pt[mâni, ]ns[ sportiva ]\i va putea p[stra medalia de aur, scrie Mediafax. IAAF sus`ine c[ i-a cerut lui Semenya s[ fac[ un test ]nainte de Campionatele Mondiale de la Berlin, deoarece exista teama c[ nu va putea alerga ]n proba feminin[. }n urma rezultatelor testelor ini`iale, IAAF a cerut Africii de Sud s[ retrag[ sportiva din lotul pentru CM. Oficialii federa`iei sud-africane au refuzat, sus`inând c[ este sigur femeie \i bazându-se ]n a-

cest sens \i pe sprijinul familiei. Dup[ CM, presa englez[ a scris c[ analizele efectuate ]n cazul sudafricanei Caster Semenya, ]nainte de Campionatele Mondiale de la Berlin, arat[ c[ sportiva are un nivel al testosteronului (hormonul masculin) de trei ori mai mare decât este normal ]n cazul unei femei. Caster Semenya s-a impus ]n proba de 800 metri de la Campionatele Mondiale de Atletism de la Berlin, cu un minut, 55 de secunde \i 45 de sutimi, egalând cea mai bun[ performan`[ mondial[ ]n 2009. Semenya le-a devansat pe kenyanca Janeth Jepkosgei, de`in[toarea titlului, \i pe britanica Jennifer Meadows (1:57.90 \i 1:57.93). Semenya a afirmat, ]ntr-un interviu acordat revistei You, din Africa de Sud, c[ prive\te toat[ aceast[ problem[ ca pe o „glum[“ \i c[ este „mândr[ de felul cum arat[“. 


Social 8

Joi, 10 septembrie 2009

Centrul mobil de permanen`[ medical[ este preg[tit, dar nu \i finan`at Centrul care urmeaz[ s[ func`ioneze ]n zona Corl[teni ar putea s[ ]\i ]nceap[ activitatea, dar nu sunt bani pentru a-i pl[ti pe medici \i asistente. Ace\tia aten`ioneaz[ c[ f[r[ contracte cu Casa de Asigur[ri de S[n[tate \i f[r[ garan`ia c[ vor fi pl[ti`i nu au de gând s[ fac[ g[rzi la centru. Primul centru de permanen`[ mobil[ ]ntrune\te toate condi`iile pentru a func`iona, ]ns[ acest lucru nu se va ]ntâmpla prea curând. Autorit[`ile sanitare locale au anun`at deschiderea acestui centru ]ncepând cu luna septembrie, ]ns[ nu exist[ buget pentru plata personalului care va deservi unitatea. Cei \apte medici \i asistentele acestora ar trebui pl[ti`i din fondul Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. „Noi am depus acte-

le, am rezolvat toate problemele care mai erau pentru deschiderea centrului, ]ns[ nu avem buget ca s[ func`ion[m. Pentru activitatea din centrul de permanen`[ mobil[ trebuie s[ facem contracte separate cu Casa de Asigur[ri de S[n[tate. Dac[ nu avem contracte \i garan`ia c[ vom fi pl[ti`i, nu facem munc[ voluntar[ \i gard[ de poman[”, a spus medicul Paul |erban. Primul centru de

permanen`[ mobil[ ]\i va desf[\ura activitatea ]n zona comunei Corl[teni. Medicii vor desf[\ura activitatea ]n centrul de permanen`[ dup[ ora 14,00, sâmb[ta \i duminica, non-stop. }n centrul de permanen`[ mobil[ ]\i vor desf[\ura activitatea \apte medici, fiecare dintre ace\tia urmând s[ ofere asisten`[ medical[ din cabinetul personal. „Vor lucra 14 oameni. Noi am f[cut \i un calcul esti-

mativ pân[ la sfâr\itul anului, un calcul al sumelor necesare pentru func`ionare. Am f[cut \i un orar al activit[`ii medicilor, ]ns[ a\tept[m s[ se dea \i buget pentru aceast[ activitate. Cei de la Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tatea au spus c[ vor solicita bani la nivel na`ional”, a ad[ugat |erban. La nivelul jude`ului func`ioneaz[ \i centre de permanen`[ fixe. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Dinu Secrieru:

„Este benefic[ schimbarea fo\tilor pre\edin`i de partid” Senatorul Liviu Câmpanu a fost refuzat de PD-L, la scurt timp dup[ ce \i-a depus demisia din organiza`ia jude`ean[ PNL Boto\ani. Declara`ia apar`ine celui ce ani la rând a fost \eful liberalilor boto\[neni, Dinu Secrieru, actualmente membru ]n Biroul Politic Jude`ean al PNL. Acesta sus`ine c[ la un interval de timp sunt binevenite schimb[rile la vârf ]n partid, ]ns[ nu la modul cum se procedeaz[ de ceva vreme ]n PNL. Dac[ Mihai ~âbuleac, ]n 2007 a plecat de la conducerea PNL Boto\ani, alegând s[ fie ]n spatele unui nou partid, la doi ani de atunci, un alt \ef, senatorul Liviu Câmpanu a fost ]nl[turat de la conducerea PNL. „Cred c[ este benefic[ schimbarea fo\tilor pre\edin`i, unii au dezertat, al`ii au demisionat, al`ii au fugit cu tot cu mandat, m[car de bun sim` putea s[ lase \i mandatul pentru c[ 22.000 de oameni care au votat ]n colegiul Darabani se trezesc

acum c[ au votat pentru PSD. Pentru c[ am ]n`eles c[ domnul Câmpanu ]\i negociaz[ un loc la PSD. Mi se pare o problem[ lipsit[ de moral[, de etic[. Adic[ ajungi s[ preacurve\ti dorin`a celui care `i-a pus \tampila pe s[geata PNL”, a spus liberalul Dinu Secrieru. Acesta prevede un viitor sumbru pentru fostul \ef al liberalilor, ]n sensul c[ nu ]i va fi foarte u\or s[ fie acceptat ]n rândurilor altui partid politic mare, dar mai mult, nu va accede foarte u\or la o func`ie care s[ ]i permit[ s[ vorbeasc[ ]n numele partidului. „Probabil c[ va cânt[ri mult \i func`ia sa de parlamentar, dar dac[ intr[ ]n PSD acolo va fi sfâr\itul lui politic. V[ spun din surse sigure c[ a ]ncercat s[ intre ]n PD-L dar nu l-au acceptat. Doar la PRM s[-l mai primeasc[ careva, au spus c[ au 10.000 membri dar nu au spus dac[ sunt ]n Boto\ani sau ]n toat[ `ara”, a mai precizat Secrieru. (M. Aionesei)

Registrele agricole la control La conducerea ]nv[`[mântului Prim[riile vor intra ]n aten`ia reprezentan`ilor primei institu`ii a Guvernului ]n teritoriu pentru un control. Este vorba despre o verificare a registrelor agricole, ac`iune ce demareaz[ ]n urma unor nereguli constatate ]n actele care privesc aceast[ situa`ie. Necesitatea unei verific[ri vine \i ca urmare a faptului c[ ]n luna martie a anului 2009 va avea loc recens[mândul general agricol, reprezentan`ii Direc`iei de Statistic[ sus`inând ideea unei verific[ri la eviden`a agricol[. „Este foarte bine venit[ ac`iunea, cu atât mai mult cu cât juri\tii Prefecturii, care fac ac`iuni planificate la prim[rii, au constatat unele nereguli la registrele agricole, documente foarte importante pentru ]ntreaga comunitate, dar \i pentru activitatea ce se va desf[-

boto\[nean, cu delega`ii noi Delega`iile de confirmare ]n func`ie pentru \efii Educa`iei boto\[nene au ajuns la Boto\ani. De la 1 septembrie, Ecaterina Andronescu, ministrul Educa`iei, a semnat delega`iile pentru Ada Macovei, inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), Ana B[rcule` \i Gheorghe Carmocanu, inspectori \colari generali adjunc`i I|J, \i pentru Gheorghe Manole, director la Casa Corpului Di-

\ura anul viitor- recens[mântul agricol. Am dispus ca din aceast[ s[pt[mân[ s[ se formeze patru echipe la nivelul jude`ului care s[ fac[ aceste verific[ri”, a declarat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. La aceste ac`iuni de control vor lua parte \i reprezentan`ii Direc`iei pentru Agricultur[ dar \i ai Direc`iei

Jude`ene de Statistic[. „Acolo unde se va constata neglijen`[ \i del[sare vom recurge la aplicare de contraven`ii. O s[ ]ncerc[m s[ termin[m verific[rile pân[ la 1 noiembrie, atunci când ]ncepe campania electoral[, pentru a evita orice specula`ie”, a completat primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu. (C. Stanciu)

dactic. „}ncepând cu data de 1 septembrie 2009, to`i cei care au ocupat aceste func`ii le vor ocupa ]n continuare pân[ la organizarea concursului de c[tre Ministerul Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI), dar nu mai târziu de sfâr\itul anului \colar 2009 – 2010, ]nsemnând 31 august 2010, ]nsemnând rezervarea catedrei unde este fiecare dintre noi titular”, a declarat Ada Macovei. (P. Rotariu)

O nou[ disponibilizare colectiv[ anun`at[ la AJOFM Concedierile colective la nivelul jude`ului Boto\ani continu[ \i ]n aceast[ perioad[. Despre acest an se poate spune c[ nu a fost nicio lun[ ]n care s[ nu r[mân[ f[r[ loc de munc[ zeci de persoane ]n urma concedierilor colective. }n fiecare lun[, Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) a primit notific[ri din partea agen`ilor econo-

mici prin care ace\tia renun`[ la serviciile unui num[r mai mic sau mai mare de angaja`i. Ultima notificare a fost primit[ de la SC. Mindo SA Dorohoi, unde jum[tate dintre angaja`i vor r[mâne f[r[ loc de munc[ din octombrie. „O ultim[ notificare am primit-o de la Mindo Dorohoi, unde de pe 12 octombrie r[mân f[r[ loc de munc[ 38 de angaja`i din cei

84. Motivarea angajatorului este caracterul sezonier al vânz[rilor \i diminuarea masiv[ a cererii pentru produsele comercializate”, a declarat Gabriela Vranciuc, purt[tor de cuvânt al AJOFM. Din luna noiembrie 2008, pân[ acum 2.180 de boto\[neni au r[mas f[r[ loc de munc[ ]n urma disponibiliz[rilor colective. (P. Rotariu)

Din nou,

Firma ie\ean[ a fost somat[ s[ repare trotuarul de pe Bulevardul Eminescu }nc[ un ultimatum dat de municipalitate firmei care s-a ocupat de lucr[rile de modernizare a Bulevardului „Mihai Eminescu“. Pentru c[ nu s-a apucat nici pân[ la aceast[ dat[ de refacerea trotuarului amprentat, Executivul Prim[riei Boto\ani a trimis o ultim[ soma`ie firmei Nova Construct din Ia\i. „Am dat firmei un ul-

timatum pân[ vineri ca s[ vin[ la Boto\ani, la o ]ntâlnire la care va lua parte \i proiectantul. Dorim s[ vedem dac[ pot s[ mai fac[ lucrarea, dac[ nu s[ desemn[m un alt constructor“, a precizat viceprimarul C[t[lin Alexa. Reprezentan`ii Prim[riei vor ca lucr[rile de refacere a trotuarului amprentat s[ se deruleze cât mai repede pentru

a nu ]i prinde vremea rece cu trotuarul stricat. „Sper[m ca vremea s[ `in[ cu noi. Dac[ nu este ]nghe` lucr[rile se pot face. Inten`ia noastr[ este s[ rezolv[m problema aceasta ]n acest an“, a mai spus viceprimarul municipiului Boto\ani. Firma a ]nlocuit doar pavelele stricate \i a reparat capacele de la gurile de canalizare stricate \i nimic

mai mult. }n cazul ]n care firma nu va repara trotuarul stricat, ea risc[ pierderea garan`iei de bun[ execu`ie. Aceasta se cifreaz[ ]n jurul a 5 miliarde lei vechi. Firma Nova Construct trebuia s[ se apuce de refacerea trotuarului de pe Bulevard ]n prim[var[ acestui an, ]ns[ nu a f[cut-o nici pân[ acum. (L[cr[mioara Lupa\cu)


Social-administrativ Joi, 10 septembrie 2009

St[m „bine” la infrastructur[ pe locul 110 ]n lume La capitolul infrastructur[, `ara noastr[ este dep[\it[ de state printre care Zimbabwe, Peru, Filipine, Vietnam, Libia sau Mali. Principalul avantaj al României ]n atragerea investi`iilor str[ine este faptul c[ are o popula`ie numeroas[, adic[ 20 de milioane de poten`iali consumatori. Avantajul României ]n lupta global[ cu toate celelalte state pentru a atrage investitorii str[ini \i pentru a atinge statutul de economie competitiv[ este faptul c[ este un stat cu o popula`ie mare, respectiv circa 20 de milioane de poten`iali consumatori. La polul opus se afl[ infrastructura, care reprezint[ cea mai mare piedic[ ]n dezvoltarea economiei locale, informeaz[ gandul.info. România ocup[ locul 64 ]n lume când vine vorba despre competitivitatea economic[, ]n urcare

Impozitul pe profitul reinvestit va fi scos Ministrul pentru IMM-uri si Mediul de Afaceri, Constantin Ni`[ declarat, ieri, c[ impozitul pe profitul reinvestit va fi scos de la 1 octombrie, ]ns[, pentru ]nceput, aceast[ m[sur[ va exista doar pe hârtie. Ministrul a ad[ugat c[ intrarea acestuia ]n vigoare nu presupune c[ toate societ[`ile care au profit vor putea s[ fac[ investi`ii imediat. „Nu au cum, pentru c[ ne referim la un impozit care va trebui pl[tit undeva la sfâr\itul anului, deci peste trei luni. O m[sur[ de acest gen nu poate s[ intre ]n economie decât peste trei luni, minim“, spune Constantin Ni`[. Discu`iile privind neimpozitarea profitului reinvestit sunt foarte vechi, reprezentan`ii patronatelor cerând ]n repetate rânduri guvernelor care s-au perindat s[ schimbe ]n acest sens Codul Fiscal. În 2006, Partidul Conservator a ini`iat un proiect de lege de modificare a codului respectiv, demers care a primit aviz favorabil un an mai târziu din partea Comisiilor de industrie din ambele Camere ale Parlamentului. Neimpozitarea profitului reinvestit ar putea fi introdus[ de la ]nceputul anului viitor, fiind luat[ ]n calcul data de 1 ianuarie 2010, a declarat, ]n iulie, Constantin Ni`[. 

cu patru locuri fa`[ de 2008, conform unui clasament realizat de Forul Economic Mondial, cea mai apreciat[ caracteristic[ a economiei locale fiind m[rimea pie`ei.

Dac[ la capitolul avantaje sunt trecute atât num[rul mare de poten`iali consumatori, cât \i gradul de sofisticare a pie`ei financiare, România este tras[ ]n jos de capitolul

infrastructur[. La capitolul infrastructur[, `ara noastr[ este pe locul 110, fiind dep[\it[ de state precum Peru, Filipine, Vietnam, Libia, Mali sau Zimbabwe. 

Militarii \i poli`i\tii r[mân favori`ii sistemului de pensii Bugetarii privilegia`i \i pân[ acum vor fi scuti`i ]n continuare de la plata contribu`iilor, mul`umit[ legii unice de salarizare. De\i abia a fost depus[ de Guvern ]n parlament, noua lege privind salarizarea bugetarilor ar putea fi modificat[ la doar câteva luni de la intrarea ]n vigoare. Motivul: bugetarii favoriza`i \i pân[ acum de legile speciale de pensionare (militarii, poli`i\tii \i func`ionarii publici din penitenciare) ar trebui s[ fie obliga`i s[ cotizeze, la fel ca to`i ceilal`i angaja`i din România, pentru pensii \i \omaj. În ciuda faptului c[ aceast[ prevedere ar fi trebuit s[ intre ]n vigoare de la 1 ianuarie 2010 - ]n baza acordului ]ncheiat cu Fondul Monetar Interna`ional \i Comisia European[ - legea unic[ de salarizare con`ine cu totul altceva. Mai exact, „prevederile referitoare la calcularea, re`inerea

Casele de schimb, obligate s[ afi\eze cursul valutar cu toate taxele incluse Plenul Senatului a adoptat, ieri, cu majoritate de voturi, un proiect de lege pentru completarea OUG privind protec`ia consumatorului, prin care se stipuleaz[ obligativitatea afi\[rii cursului valutar cu toate taxele, la casele de schimb, informeaz[ Mediafax. Potrivit legii pentru completarea Ordonan`ei Guvernului nr. 21/1992 privind protec`ia consumatorilor , se stipuleaz[ c[ „la exteriorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar atât pentru opera`iuni de vânzare cât \i pentru opera`iunile de cump[rare de valut[ vor fi ]nscrise pe acela\i suport sau panou, ]ntr-o culoare contrastant[ fa`[ de culoarea de fond a panoului. Proiectul de lege a fost ini`iat de zece deputa`i din diferite partide politice. Comisia economic[ din Senat a adoptat mai multe amendamente la proiectul de lege. Astfel, pre`urile \i tarifele afi\ate la

casele de schimb valutar trebuie s[ includ[ toate comisioanele, taxele precum \i orice alte costuri \i trebuie indicate ]n mod vizibil \i ]ntr-o form[ neechivoc[, u\or de citit \i care s[ nu induc[ ]n eroare consumatorii. Un alt amendament prevede c[ operatorii economici care desf[\oar[ activit[`i de schimb valutar au obliga`ia de a-i informa pe consumatori asupra cursurilor de schimb valutar, atât pentru opera`iunile de cump[rare de valut[ prin afi\are ]n loc vizibil, pe acela\i suport sau panou, ]ntr-o culoare contrastant[ fa`[ de culoarea de fond a panoului. Pentru punerea ]n aplicare a prevederilor, ]n termen de 60 de zile, Autoritatea Na`ional[ pentru Protec`ia Consumatorului va aproba prin ordin normele privind unele m[suri de informare consumatorilor de c[tre operatorii economici care desf[\oar[ activit[`i de schimb valutar. 

\i virarea contribu`iilor pentru asigur[rile sociale de stat nu se aplic[ cadrelor militare ]n activitate, poli`i\tilor \i func`ionarilor publici cu statut special din sistemul administra`iei penitenciarelor”, se arat[ ]n actul normativ. Este \i cazul asigur[rilor pentru accidente de munc[ \i boli profesionale \i al celor referitoare la sistemul asigur[rilor pentru \omaj \i stimularea ocup[rii for`ei de munc[. Reprezentan`ii executivului sus`in ]ns[ c[ prevederile cu care se l[udau, cu ceva timp ]n urm[, atât ministrul Muncii, Marian Sârbu, cât \i premierul Emil Boc vor fi incluse „exclusiv” ]n viitoarea lege unic[ a pensiilor. În textul legii de salarizare nu se face ]ns[ nicio referire la o eventual[ modificare a statutului bugetarilor privilegia`i, odat[ cu intrarea ]n vigoare a legii pensiilor. 

Promisiunile electorale f[r[ acoperire, interzise prin lege Un act normativ, ]n vigoare de o s[pt[mân[, ]i oblig[ pe primari s[ nu-\i mai am[geasc[ aleg[torii. În caz contrar, vor fi l[sa`i f[r[ ajutor financiar de la stat. Adio autostr[zi suspendate, drumuri dup[ tiparul celor europene, \coli ultra-moderne, re`ele de canalizare \i gaze la sate. Pe scurt, adio promisiuni de\arte pe care primarii le folosesc nu doar ]n campania electoral[, ci \i ]n timpul mandatului, ]n speran`a c[ vor putea ie\i la pensie din fotoliul pe care \i l-au adjudecat pentru a administra cum se cuvine urbea. A\a prevede o hot[râre de guvern, ]n vigoare de o s[pt[mân[, care reglementeaz[ noile criterii pe baza c[rora se vor stabili bugetele

9

localit[`ilor. Actul normativ redactat ]ntr-o manier[ unic[, dac[ `inem cont de faptul c[ legiuitorul nu doar c[-\i motiveaz[ m[surile, dar face \i o analiz[ a sistemului, l[sând s[ se ]ntrevad[ propriile-i frustr[ri legate de birocra`ie \i de mentalitatea func`ionarilor publici - va fi completat, la sfâr\itul acestei luni, \i cu sanc`iunile care le vor fi aplicate edililor ce continu[ s[ mint[. „Acestea vor consta, cel mai probabil, ]n «t[ierea» bugetului anual pe care localitatea ar trebui s[-l primeasc[ de la stat”, sus`in surse din Ministerul Administra`iei \i Internelor, ai c[rui reprezentan`i au f[cut parte din comisia ce a lucrat la hot[râre. 

Absolven`ii \colilor de poli`ie se vor putea angaja de la 1 decembrie

Angajarea absolven`ilor \colilor de poli`ie, amâna`i ]ncepând cu luna iulie din lips[ de fonduri, va fi posibil[ de la 1 decembrie, a declarat pentru NewsIn, ieri, dup[ \edin`a Colegiului de Conducere al MAI, pre\edintele Sindicatului Na`ional al Poli`i\tilor, Marin Gruia. Potrivit lui Gruia, ieri, ]n cadrul \edin`ei Colegiului de Conducere al MAI, s-a stabilit ca cei 1600 de ab-

solven`i ai \colilor de poli`ie \i ai Academiei Alexandru Ioan Cuza s[ fie ]ncadra`i ]n structurile ministerului ]ncepând cu data de 1 decembrie. Începând cu data de 1 iulie, cei 1600 de absolven`i au fost amâna`i pentru repartizare, ]ntrucât nu au existat fonduri pentru bugetarea acestora, iar ]n aceast[ perioad[ au primit doar solda de elev sau student. „Ministrul Dan Nica a spus c[ ministerul se va ocupa de ]nchirierea unor locuin`e pentru poli`i\tii care au fost deta\a`i ]n alte localit[`i. Dup[ estim[rile Sindicatului Na`ional al Poli`i\tilor \i Personalului Contractual, ar fi vorba de aproximativ 8000 de persoane, care ]n momentul de fa`[ au nevoie de locuin`e de serviciu“, a declarat Gruia, citat de Adev[rul. Acesta a precizat c[ Dan Nica a anun`at ]n cadrul ]ntâlnirii c[, ieri, la \edin`a de Guvern, a propus majorarea coeficientului de salarizare pentru agen`ii de poli`ie de la 2,10 la 2,35, la fel cum primesc \i structurile militare din cadrul ministerului, dar \i cele din MApN, SRI, STS etc. 


Publicitate 10

Joi, 10 septembrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(3) * Vând apartament 3 camere D+G+F+u\[ metalic[, 2 balcoane, usc[tor, fa`a la soare, et.IV vis-a-vis de Biserica Izvorul T[m[duirii. Pre` 33000 E negociabil. Telefon: 0754289249.(1483-4) * Schimb apartament 3 camere 78 mp, et. 2, Stejari cu 2 camere. Telefon: 0749.827.817.(14 54-4) * Vând garsonier[, Grivi`a, et.I, intabulat[, buc[t[rie mobilat[. Telefon: 0740555277; 0754042077.(1486-12) * Vând apartament 3 camere, D, parter, zona „Sf. Ilie”, CT,T,P,G+F. Telefon: 0721293474.(1488-6) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului (cu fa`a spre parcul de joac[), etaj III, SD, 46 mp, CT+G+F+T. Pre`: 42.000 euro negociabil. Telefon: 0754963064.(5) * Vând garsonier[ zona G[rii, et.2, termopan, G+F, instala`ii

noi, 85.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

Prim[verii, 50mp, \arpant[, D, 31.000E.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând garsonier[ ]n bloc de apartamente, C.Gane, cap[t 1, renovat[, 22.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând garsonier[ Prieteniei, et.1, balcon, pe mijloc, ]mbun[t[`iri, D, 85.000 lei.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere |t.Luchian, renovat, c[r[mid[, 38.000 E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 30.000E.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere la strad[, zona Prim[verii, la parter, gaz separat, locuibil, 26.000E.Tel.0744/530.803

* Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.7, 50mp, CT, balcon mare, D, 29.000E. Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, ]ntre`inut, 36.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere Pia`a Mica, 57mp, \arpant[, bloc de c[r[mid[, 30.000E neg.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, 52mp, et.2, CT, T, G+F, renovat, bloc de c[r[mid[, D, 37.000E.Tel. 0749/09.38.38..(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 52mp, la strad[, CT, T, bloc termoizolat, 35.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând/schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, complet renovat, mobilat, \arpant[, 28.000E. Tel. 0744/530.803. (V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, 90mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 45.000E. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând apartament 3 camere ]mp.Traian, et.1, CT, T, G+F, termoizolat, D, 40.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Al.Parcului, CT, T, interfon, ]mbun[t[`iri, 30.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Bulevard, et.2, complet renovat, CT, T, D, 48.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 48.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere C.Na`ional[(Direc`ia Muncii), et.2, 90mp, complet renovat, CT, T, AC, mobilat, 65.000E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri.Pre` 45000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Pacea,22mp,parter.Pre` 65000ron.Tel 0729062022.(N)

SD,zona Sucevii,CT,T,AC, renovat,45mp,et.3,c[r[mid[. Pre` 33000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Pia`a Mic[,60mp,et.3, c[r[mid[,pe mijloc.Pre` 35000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Tex,CT,T,renovat, 48mp, et.3,fa`a la soare.Pre` 39000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[,2balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 160.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat,g,f,t,renovat, mobilat. Pre` 35000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, decomandat,et4/10,ct,t,54mp, zona Prim[verii(\c 12), c[r[mid[. Pre` 37000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, SD,zona Bulevard, 52mp, c[r[mid[,et.1,gaz separat.Pre` 34000euro. Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,SD,zona Prim[verii, 52 mp,c[r[mid[,parterPre` 32000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, zona Prim[verii ,67mp, decomandat,c[r[mid[,et.2.Pre` 48000euro neg .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere, D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70 mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii, parter,2 b[i,65mp.Pre` 45000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX,parter,t, c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 40000euro.Tel 0729062022.(N)

Bucovina,parter,32 mp, balcon cu beci,T,u\[ metalic[, ]n bloc de apartamente, ]mbun[t[`it[, 22500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona G[rii, bloc de apartamente,etaj intermediar,T,AC,30 mp,90000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, etaj intermediar,48 mp,CT,T, G,F,P,zona Sucevei,32500 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona \coala nr.7,et.2,52 mp, zona lini\tit[, 32000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Donici,D,50 mp,CT, G+F, et.4,26500 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,parter,40 mp,SD,gaz separat,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Prieteniei,etaj intermediar, D,51mp,CT,boxa,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, D,et.3,T,P,u\i schimbate,renovat total,zona Barbu L[z[reanu,130000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.2,51 mp,D,CT,T, zona maternitate,37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Imparat Traian,D,52mp, et4, 26000euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona bis.sf.Ilie,et.1,60 mp, CT, AC,usa metalica, termoizolatie,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere, D,et.2,zona \c 8,ct,88mp. Pre`: 55.000euro neg. Tel: 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere, zona Octav Onicescu, SD, 45 mp utili, \arpant[, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere, D,et.1,zona Bulevard(vile), 80mp,2boxe,garaj. Pre`: 65.000euro neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere, zona Seconf,et.2,SD,65 mp, CT, 2 bai,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere, D,et.1,zona Octav Onicescu, 86mp. Pre`:50.000euro. Tel:0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere, renovat,CT,T,G+F,parter,zona Dorian 4.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere, D,et.3,zona Prim[verii,90mp, modern,ct,t,g,f. Pre`: 60.000 euro. Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare,et.4,D,100 mp,bca,ct,g,f,t,pod. Pret 60000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere, SD,zona Al. Nucului, 40mp, et.1.Pre` 21000euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând garsonier[,zona Prieteniei,etaj intermediar,27 mp,D,renovat[,T,G+F,P,instal a`ii schimbate,85000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,

* Vând garsonier[,zona

* Vând apartament 3 camere, D,78 mp,\arpant[,CT,T, G+ F, renovat, merit[ v[zut,zona Stejari.Pre`;50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * OCAZIE!!Vând apartament 3 camere, SD, et.1, renovat,G,F,P,zona Parcul Tineretului,80000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tratoria, \arpant[,65 mp utili,D, T, G+F,gaz separat,41000 euro.

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere, zona Direc`ia Muncii, et.2,D, 68 mp,ultramodern, CT,T, 54000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp, termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Raj Apa, 80 mp, D, \arpant[, CT, mobilat \i utilat, Pre`: 47000 euro neg . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona IRE,parter,D,70 mp, CT,termosistem,ideal \i spa`iu comercial,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Tiberiu Crudu,et.1,SD,64 mp,G+F,P,]ntre`inut,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, et.2,SD,65 mp utili,renovat, CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii, et3,D,CT,2 balcoane,G+F, 88mp,50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1,T,G,F, zona Cal.Na`ional[-IRE,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4, et.3, D, 87 mp, 2 b[i, 2 balcoane, ultramodern, T, G+F, P, Pre`: 42500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Garsonier[, G.Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, zona \coala 7, et.2, SD, 42 mp, c[r[mid[, termopan, pre` 30.000 euro. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil.

* Apartament 3 camere, zona ultracentral[, 126 mp construi`i, 114 mp utili, teras[ 12 mp, et.1, hol intrare 4,50 mp, camera de zi 34,70 mp, buc[t[rie 12,85 mp, hol 7,30 mp, dressing 5,75 mp, dormitor1 - 21,80 mp, dormitor 2 - 13,30 mp, baie 7,40 mp, camer[ usc[tor 6,40 mp, CT, aer condi`ionat, pvc Gealan, u\i interioare moderne, parchet melaminat calitate superioar[, gresie, faian`[, ultramodern, se vinde par`ial mobilat, pre` 85.000 euro, variant[ 60.000 euro+diferen`a intr-un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 70 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 49.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri. 18500euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii(Pacea) 38500 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D, parter, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp, f[r[


Publicitate Joi, 10 septembrie 2009 ]mbun[t[`iri , Prim[verii, pretabil privatizare 28000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, c[r[mid[, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii (|coala 7) 22000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 46mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, pl[ci, zona Prim[verii(Mihail Kog[lniceanu) 36000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, BCA pe cadre, 2 vederi, 2 balcoane, zona Prim[verii (Rotunda) 38000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp,

BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

D, etaj intermediar,67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona \tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 70mp, cu toate ]mbun[t[`irile \i mobilat, zona Prim[verii(Aleea Nucului). 50000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 4 camere, 80mp, c[r[mid[, etaj intermediar, 2 vederi, zona Bulevard(complex). 65000 euro u\or negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere, 70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri, parter,din care 15mp amenajati ca spa`iu comercial. Pre` 53.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,2 b[i,2 balcoane,CT,76mp,cu imbun[t[`iri,zona Calea Nationala.Pre` 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,dou[ balcoane, boxa,et 4,sarpanta,str \tefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, decomandat,70mp,et.4,zona Parcul T]neretului.Pre` 33.000 euro/neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 4camere, decomandat,et2,f[r[ imbun[t[`iri, 89mp, dou[ balcoane, zona Pia`a Mare.Pre` 75000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ ,27mp, parter,zona Grivi`a (Pia`a Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,26mp,et4,cu imbun[t[`iri(gresie,faian`[,term opan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, Rotunda Pre` 30.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[ 22mp,cu ]mbun[t[`iri,Et.4,zona Calea Na`ionala.Pre` 24000 euro negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp,et.4,cu imbun[t[`iri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 45mp,decomandat,termopane, parter,zona Cap[tul liniei 1. Pre` 28500euro. Tel. 0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere ,semidecomandat,39mp,parter, zona Prim[verii. Pre` 28500 euro. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, et2,mobilat,cu ]mbun[t[`iri, CT,AC,zona Prim[verii.Pre` 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat,50mp,et4, modernizat cu toate imbun[t[`irile CT. Pre` 30000 euro .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[. Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona

renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucecea, centru, s. 27 mp, D, et 3, pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 51 mp, et. 2, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Cal. National[, D, s. 55 mp, et 6/7, pod mansardabil, pre` 47.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Biserica Sf. Ilie, s. 63 mp, SD, et.1, pre` 44.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii, s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 25 mp, et 3, D, renovat[ modern, orientare la soare, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` 68.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei, s. 58 mp, D, et. 1, pre` 44.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Izvoarelor, s. 50 mp,SD, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 44 mp, D, parter, pre` 21.700 euro, accept[ rate. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, D, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 26.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, gaz separat, pre` 24.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare,

* Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 36.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

11

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

izolat[,modern[,cu baie si buc[t[rie,mobilat[ \i utilat[ complet,55.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,28 mp,bca,et. 3,f[r[ ]mbun[t[`iri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[ conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F,parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, Bd. G. Enescu, et.2, s. 64 mp, D, pre` 54.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[ conf 1,zona cap[t 1,27mp,etaj 3, termopan inclusiv u\ile interioare, parchet,pe mijloc, modern[,24.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 1, D, s. 67 mp, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere, zona Prim[verii-BCR-fosta Po\t[, parter,SD,c[r[mid[, 40mp, CT,G+F,parchet, balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4,SD,56mp, \arpant[,termopan, G+F, AC,izolat,27.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 3,SD,56mp, f[r[ ]mbun[t[`iri,32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[, D, et. 3, s. 80 mp, modernizat, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Grivi`a, et. 1, SD, s. 85 mp, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armeana, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 41.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Garsonier[, zona Cap[t 1,etaj 1 , c[r[mid[, intabulat[, f[r[ ]mbun[t[`iri, 18mp, ]n bloc de apartamente, u\[,metalic[, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona industrial[,22mp,etaj 3,termopan,u\[ metalic[, parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulat[, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Grivi`a,parter,27mp,izolata,gaz separat,u\[ metalic[, termopan,boxa,intabulat[, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Bucovina- Monitorul,etaj 3,CT,G+F,48mp,parchet,balc on inchis,35.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,\arpant[ proprie,CT,termopan,parchet,b oxa subsol,]nc[lzire ]n pardoseala,28.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Grivita,etaj 3,D,48mp, intabulat,f[r[ ]mbun[t[`iri, 31.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter ]nalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,f[r[ ]mbun[t[`iri,47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,\arpant[ proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan, boxa,u\[ metalic[,intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,27 mp,bca, parter,u\[ metalic[,geamuri termopan, gresie,faian`[,72 000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Prim[verii,etaj 4,\arpant[, G+F,stolerie schimbata, 50mp,SD,gaz separat, termopan,balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Camera camin,zona industrial[,22mp,etaj 2, termopan,parchet,G+F,

* Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp, etaj 3,c[r[mid[, CT,G+F, parchet,balcon mare


Publicitate 12

Joi, 10 septembrie 2009

termopan,49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,\arpant[, 65mp, CT, G+F, 2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,parter,75 mp, balcon mare CT,G+F, termopan,eventual mobilat, 50.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere, zona Pacea,etaj 4,D,2 bai,67mp, termopan,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,30.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona Calea Na`ional[-IRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Bulevard,etaj 3,SD,50mp, CT,parchet,u\[ metalic[, c[r[mid[,40.000 E neg.

* Apartament 4 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,etaj 2,D,90mp, CT,G+F,AC, termopan, izolat termic,2

AGENDA COMERCIANTULUI

bai,totul nou,modern si recent renovat,c[r[mid[, intabulat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina, 77mp,etaj 3, c[r[mid[, CT,G+F,parchet, termopan, 2 bai,u\[ metalic[, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D, CT,f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 4,\arpant[, D,90mp, c[r[mid[+BCA, termopan, CT, G+F, parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate ]mbun[t[`irile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3 balcoane,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Prim[verii-fosta Posta,etaj 2,SD,67mp,toate ]mbun[t[`irile, 42.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri.Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F+P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri.Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+T+P. Pre` 12.000euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial

mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

\i rela`ii suna`i la 0742501365; 0749484861.(1469-1)

* Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Vând teren 732 mp cu cas[ locuibil[, toate utilit[`ile, zon[ central[(Scoala 11) pre` negociabil la fa`a locului. Pentru vizionare \i rela`ii suna`i la 0742501365; 0749484861.(1470-1)

* Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`.36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând cas[ nou[ la cheie, \oseaua Iasului, P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 1300mp curte amenajat[, la strad[, 230.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300mp teren, 46.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV,centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

+ Case, terenuri * Vând spa`iu comercial 10 mp ]n zona Prim[verii. Pre` negociabil la fa`a locului, telefon: 0742501365; 0749484861. Vând licen`[ fornetti, 3500 E negociabil, telefon: 0749484861; 0749462779.(1468-1) * Vând cl[dire P+M din BCA, la parter spa`iu comercial 40 mp \i mansard[ locuibil[ de 40 mp, zona Col. Tomoroveanu, pentru vizionare

* 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+AC, ap[, curent, 10.000E.Tel. 0748.115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ nou[ la cheie, zona Alexandru cel Bun, P+M, 80mp, 3 camere, CT, T, toate utilit[`ile, 150mp teren, 80.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ din c[r[mid[ Baisa, la ro\u, garaj, 400mp teren, 65.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 30 ha teren arabil, zona S[veni, suprafa`[ dreapt[, 1100E/ha.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren zona Tru\e\ti, la strad[, 40.000E.Tel.0744/530.803 * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[,zona Bulevardul Mihai Eminescu,450 mp,la strad[,8,5 ml deschidere,2 camere,locuibil[,CT,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând ]n zona Bucovina,vila P+etaj,300 mp construiti,2200 mp teren,interior la gata : CT,G+F,P,T,vie,livada,13000 0 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 58 mp construi`i, teren 150 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau

48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com.Ungureni. Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3100mp, ]ntravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp,intabulat, deschidere 11ml,]n zona Conrec. Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 30Euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,]ntravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 30Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu. Pre` 1euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan,loturi de 1800-1500mp ]n Or[\eniDeal Pre` 10euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul


Publicitate Joi, 10 septembrie 2009 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 3 euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 10800mp,zona Rediu Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa,deschidere 23ml Pre` 28euro/mp Tel. 0741497829 .(A) * Vând teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 10euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\tiDeal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp( ]n dou[ loturi de 10.000 si 20.000mp, ]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 5euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric, ]n C[t[m[r[\ti-Deal Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml, intravilan. Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 550mp,zona ALFA-LAND,deschidere 23ml.Pre` 11.000euro/neg. Tel.0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial 147mp,]n zona Stadion.Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând cas[ 85mp,zona Str. Victoria,cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 52000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal,P+E,750mp teren.Pre` 42000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Sucevei,225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Str.Plopilor cu teren,modern[.Pre`:98.000euro neg.Tel:0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Centru,200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Str.Victoria cu teren.Pre`:71.000euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ,zona C.DEAL, finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat, la cheie,140 mp+500 mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pre` 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65.000 euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda Bucov]naCurte\ti.Pre` 62euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vând teren ]n zona Popa \apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând cas[ 170mp,la cheie, garaj,porti cu actionare prin telecomanda,zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 100.000euro neg .Tel 0729062022.(N)

* Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând loc de cas[, 1800mp,]n Agafton,com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1600mp, intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* URGENT! Vând cas[ de vacan`[ ]n construc`ie P+1, din BCA, 72% finalizat[, Sc = 200 mp, St = 1000 mp, Fs = 17/60 m, orientare la sud, ap[, electricitate. Pre`: 40.000 euro, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ P+1, cu Sc = 180 mp, St = 13000 mp, livad[ 8000 mp, iaz ]mprejmuit 3000 mp, caban[ lemn, CT, ap[, gaz. Pre` 150.000 euro sau schimb apartament 3-4 camere. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând 2 garaje, fiecare ]n suprafa`[ de 20 mp, ]n zona \colii nr. 17, constructie 2008, din BCA, intabulate, ap[, gaz, curent electric, canalizare, pe teren proprietate, teren ]n fa`a garajelor 12 m. Pre`: 41.000 ron, fiecare. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial,zona }. Traian,302mp.Pre` 850 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,177mp.Pre` 1600 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,Str. Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile. Pre` 900000ron.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 16000mp ]n Cucorani.Pre` 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial,zona Centrul Vechi,60mp.Pre` 1300 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Boto\ani,zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând terenuri intravilane \i extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959

* Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A)

Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare, 930mp,plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari, plan1,parcelabil,5000mp.Pre` 45euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000 E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona }. Traian,84mp.Pre` 56000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Plus,240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Bulevard,200mp.Pre` 1600 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,100mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona

* Vând cl[dire 600mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,200 mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator,apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N) * Cas[,zona Petru Rare\, P+M,c[r[mid[ si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, buc[t[rie, living,G+F, parchet,u\i interioare schimbate,toate utilit[`ile,gaz la poart[, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,C[t[m[r[\ti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la ro\u,fos[,garaj,fântân[, 46.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin, D+P+M, 80mp la sol ,la ro\u,450mp teren,BCA,toate utilit[`ile,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilit[`ile, 85.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca ]n sat Z[ice\ti, cu 3.350mp teren, ap[, curent, 12.000 Euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[ P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,70.000 E neg sau variante. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca,zona Liceul Pedagogic, locuibil[, 560mp teren,toate utilit[`ile, 100E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ locuibil[,localitatea Roma,chirpici+BCA,4000mp teren,la strad[,60.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Ci\meaplanul 2, cu 11 m deschidere,ap[,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Boto\ani,13m deschidere,drept,toate utilit[`ile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curte\ti,parcelat ]n 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Pu\kin,14m deschidere,gaz, ap[,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Ci\mea plan 2,drept,dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 780mp,zona C[t[m[r[\ti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilit[`ile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,ap[,curent,15.000E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1200mp,Ro\iori, 20m deschidere,ap[, curent,cablu,livad[,]ntre case,20.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând/]nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vând spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Prim[verii, vitrina mare, termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spa`iu comercial 60mp, zona ultracentrala,toate utilitatile \i ]mbun[t[`irile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 150 mp,zona Prim[verii,recent \i modern amenajat,CT,gresie, faian`[,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 35mp, zona Bulevard, termopan, modern,stradal,40.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spatiu comercial 44mp, zona Prim[verii-Tex, termopan, modern,50.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg.

13

Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92)

135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46)

* OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv)

* Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v)

* Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre`

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Joi, 10 septembrie 2009

total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare.Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V)

* Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* }nchiriez 22mp spa`iu comercial Unirii.Tel. 0744/530.803.(V)

* Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * Cump[r garsonier[, zon[ bun[, etaj intermediar, ofer 55.000 de lei. Exclus agen`iile imobiliare. Rela`ii tel: 0745050.655.(1) * Cump[r teren agricol.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament,cas[, teren.Tel.0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(14) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 70 mp parter bloc, zona Raj-Apa Prim[verii, 350 E/lun[. Telefon: 0747468980.(1487-3) * }nchiriez una camer[ mobilat[ cu intrare separat[, cablu, buc[t[rie,CT, zona Po\ta Mare, 0749690376; 0751779148.(1489-4) * }nchiriez apartament 2 camere, nou mobilat ]n Ia\i, P[curari ]n spate la Kaufland, chirie 350 E negociabil, 0751245929; 0744709212.(1444-2) * }nchiriez spa`ii ultramoderne Prim[verii 45;35;37 mp, vitrine mari, front stradal, parcare, banc[, 0724564897.(1475-8) * }nchiriez apartament 3 camere, mobilat, zon[ central[. Telefon 0748104952.(1) * Ofer spre ]nchiriere garsonier[ spa`ioas[, et.1, Prim[verii, pozi`ie frumoas[. Rela`ii la telefon: 0729820255; 0331102236.(1464-12)

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Pietonal Unirii, 60mp, 10E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere ultracentral(Romarta), bloc nou, mobilat \i utilat, modern, 350E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere S[venilor, renovat complet, mobilat \i utilat, 250E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utilita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez 3 camere, ultracentral, mobilat,utilat, CT,T,modern, 250 euro pe luna neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 3 camere modern, zona Mall Serconf, et.2, utilat mobilat, pre` 275 euro/lun[ u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, CT, modern, nemobilat, avans 3 luni, pre` 225 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 280 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 375 euro/lun[, garan`ie 1 lun[, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Închiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C. Nationala, zona Mall, Select, Cap[tul 1,).Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Na`ional[, zona Mall,Select,Cap[tul 1,).Tel.0741497829.(A) * }nchiriez apartament 2 camere, nemobilat zona Prim[verii.Pre` 100€/luna. Tel.0741497829.(A) * }nchiriez apartament 3 camere,mobilat,zon[ central[.Pre` 230euro/lun[ si o lun[ garan`ie.Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp,zona IRE.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp,Calea Na`ional[.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp,zona Util.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp,zona Plus, 7e/mp.Tel:0729062022.(N) * }nchiriez depozit 600mp, zona C[t[m[r[\ti Deal,curte betonat[ 2500mp,CT lemne, toate utilit[`ile,2,8m ]n[l`ime, 3E/mp neg.Se negociaz[ ]n func`ie de perioad[ \i activitate,prima lun[ gratuit. Poate fi ]nchiriat \i pe buc[`i. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Prim[verii-Pia`a Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pre` 2500 Ron/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spa`iu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var

lavabil,birou,grup sanitar, pre` 1000 E/lun[ neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/lun[,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,f[r[ ]mbun[t[`iri,500 Lei/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu \arpant[,D,2 bai,mobilat \i utilat,CT,toate ]mbun[t[`irile, 200E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/lun[ neg. Telefon: 0744.319317.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Stadion,etaj 2,CT,termopan,mobilat,utilat,2 00E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4 cu \arpant[,semimobilat, 150E/lun[,avans 4 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona }mp[rat Traian,etaj 4 cu \arpant[, CT,AC,termopan,mobilat, utilat,250E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala.Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de

150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând foarte ieftin un loc de veci cu monument la cl. I la cimitirul”Eternitatea”. Pre` 1500 Ron. Rela`ii la telefon: 0763.682.429.(D-1) * Vând vitrin frigorific[ cu lungimea de 2,7 m. Func`ioneaz[ perfect. Telefon: 0745.473.853.(1)

AUTO * Vând Mercedes-Benz A 170CDI, 2001, automat, ]nmatriculat RO, taxe la zi, 4000 E negociabil. Telefon: 0751559178.(1485-1)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (14) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

DIVERSE * Firm[ greceasc[ cu sediul ]n jud. Ilfov, produc[toare de PET FOOD (mâncare pt. c[`ei \i pisici), caut[ DISTRIBUITORI \i COLABORATORI ]n toat[ `ara. Marfa este de foarte bun[ calitate. email: picovitromania@yahoo.com; tel: 021.369.47.17; fax: 021.369.47.18.(2)

ANGAJ|RI * Angajez muncitori califica`i \i necalifica`i pentru sp[l[torie auto. Rela`ii la telefon: 0740026104.(1458-5)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Joi, 10 septembrie 2009

Maria Ciobanu:

Horoscop E Berbec Diminea`a ave`i o ne]n`elegere cu o rud[ mai ]n vârst[. Este indicat s[ evita`i ]ntâlnirile cu prietenii \i cu rudele. Sunte`i agitat \i s-ar putea s[ nu v[ ]n`elege`i. Nu ]ncerca`i nici un fel de specula`ii,!

Ionu` nu s-a n[scut Dol[nescu }n timp ce Ionu` \i Drago\ Dol[nescu se ceart[ pentru averea tat[lui lor, apar tot mai multe dezv[luiri de o parte \i de alta. Dac[ Drago\ a declarat c[ p[rintele lui a vrut s[ ]i lase toat[ averea, lucru cu care nu a fost de acord, acum a venit rândul celeilalte p[r`i s[ fac[ m[rturisiri. Invitat[ ]n cadrul unei emisiuni, Maria Ciobanu a declarat c[ maestrul nu l-a iubit niciodat[ pe Drago\. Acesta a

Kylie Minogue, nunt[ dubl[ cu sora sa Cânt[rea`a Kylie Minogue este hot[rât[ s[ se m[rite cu logodnicul s[u, modelul spaniol Andres Velencoso, ]ns[ pl[nuie\te s[ organizeze o nunt[ dubl[ ]mpreun[ cu sora ei, Danii Minogue \i iubitul, fostul juc[tor de rugby Chris Smith. Cele dou[ surori au glumit dintotdeauna pe seama subiectului de a organiza o nunt[ dubl[, iar o surs[ apropiat[ lui Danii a declarat c[ aceasta a luat ini`iativa de a organiza acest eveniment anul viitor. Surorile Minogue \i-au comandat deja rochiile de mireas[. }n vreme ce Kylie a optat pentru o rochie creat[ de Matthew Williamson, Danii a optat pentru un model realizat de designerul australian Colette Dinnigan. „

Nu v[ convine nimic \i sim`i`i nevoia s[ schimba`i ceva. Este o stare de spirit trec[toare. Dori`i s[ ]mprumuta`i o sum[ de bani, dar nimeni nu se ofer[ s[ v[ ajute. P[stra`i-v[ calmul!

G Gemeni Diminea`a s-ar putea s[ v[ certa`i cu partenerul de via`[ din cauza unor probleme financiare. A venit momentul s[ ]napoia`i unei rude o sum[ ]mprumutat[ mai demult, dar nu ave`i de unde.

H Rac

Cosmina P[s[rin se plânge c[ nu o abordeaz[ b[rba`ii avut niciun alt iubit. Cel pu`in nu oficial. Cosmina crede c[ ea este singura vinovat[ \i ]\i plânge soarta, ]n Click!: „A trecut cam mult timp de când nu am un iubit \i ]ncep s[ disper, pentru c[, f[r[ s[-mi dau seama, ]ndep[rtez orice poten`ial iubit. Cred c[ sunt eu mult prea pre-

ten`ioas[, fioroas[, sau a\a ceva. ]n ultima perioad[ nici un b[rbat nu a avut curaj s[ se apropie de mine. Cred c[ ]i sperii. Nu vreau s[ se ]n`eleag[ gre\it, dar pur \i simplu mi-ar pl[cea s[ fiu curtat[, mi-ar pl[cea ca b[rba`ii s[ aib[ mai mult curaj s[ m[ abordeze”. „

Când iubita nu-i acas[, ~iriac g[se\te alt[ muz[ De\i se \tie c[ magnatul este ]n aceast[ perioad[ atras de Anamaria Ferentz, dup[ ce cânt[rea`a a fost z[rit[ ie\ind diminea`a din vila miliardarului, se pare totu\i c[ Ion ~iriac \i-a p[strat faima de cuceritor pe care \i-a câ\tigat-o ]n anii de glorie \i nu se dezminte. Potrivit revistei Star, acum trei s[pt[mâni, miliardarul ar fi petrecut câteva zile pe litoral ]n preajma unei foste cuceriri, Rosana Oprea, 35 de ani. Cei doi tr[iesc

Cânt[re`ul Florin Chilian, implicat ]ntr-o alterca`ie Florin Chilian a participat la incidentele produse la mitingul reprezentan`ilor revolu`ionarilor, ]ntre protestatari \i jandarmi, anun`[ Mediafax. Conflictul a ]nceput ]n momentul ]n care Chilian a fost invitat de liderul Asocia`iei 21 Decembrie, Doru M[rie\, s[ cânte o melodie. Artistul a observat c[ era filmat de un cameraman ]mbr[cat ]n civil \i s-a oprit din interpretarea piesei pentru a-i spune acestuia s[

F Taur

fost \i motivul pentru care l-a dat de trei ori afar[ din cas[. Pe de alt[ parte, cea supranumit[ „Ciocârlia muzicii populare române\ti” a f[cut \i o declara`ie \oc, recunoscând c[ Ionu` nu s-a n[scut Dol[nescu, \i asta pentru c[ interpreta era m[ritat[ la acea vreme cu un alt b[rbat. Totodat[, de\i au avut parte de o nunt[ ca ]n pove\ti, Maria Ciobanu \i Ion Dol[nescu nu s-au c[s[torit niciodat[ civil. „

Dup[ ce, ani de-a rândul, \i-a promovat imaginea de bomb[sexy \i de felin[ care zgârie r[u, Cosmina P[s[rin cunoa\te acum reversul medaliei. Este singur[ \i d[ vina pentru asta tocmai pe oceanul de celebritate ]n care se scald[. }n afar[ de DJ Pagal \i de George Vintil[, bruneta nu a

se opreasc[, iar acesta s-a conformat. Dup[ terminarea cântecului, Florin Chilian i-a cerut operatorului s[ se legitimeze, ]ns[ jandarmii i-au s[rit ]n ap[rare acestuia sus`inând c[ este colegul lor. }n ap[rarea cânt[re`ului au s[rit imediat mai mul`i revolu`ionari. }n momentul ]n care jandarmii au ]ncercat s[-l ia pe colegul lor, s-a creat o busculad[ ]n care au fost implicate aproximativ zece persoane. „

15

c[ nu v[ ]n`elege`i asupra problemelor financiare. V[ sf[tuim s[ v[ tempera`i nervozitatea. }ncerca`i s[ v[ destinde`i!

L Scorpion Diminea`a, evenimente neprev[zute v[ dau programul peste cap. Nu este cazul s[ v[ pune`i mari speran`e ]n succesul unei afaceri, pentru c[ s-ar putea s[ fi`i dezam[git. P[stra`i-v[ calmul! Micile probleme de azi sunt trec[toare.

M S\get\tor Sim`i`i nevoia s[ face`i o investi`ie important[ pentru c[min \i inten`iona`i s[ cheltui`i o sum[ important[. V[ sf[tuim s[ fi`i prudent, pentru c[ nu este o zi favorabil[ investi`iilor. Intui`ia nu v[ ajut[ prea mult. V[ recomand[m s[ v[ consulta`i cu partenerul de via`[.

N Capricorn

Este posibil s[ ave`i discu`ii ]n familie din cauza banilor. V[ sf[tuim s[ `ine`i cont \i de necesit[`ile celorlal`i. Evita`i c[l[toriile \i nu ]ncerca`i s[ face`i mai mult decât se poate! V[ sf[tuim s[ v[ odihni`i \i s[ evita`i eforturile deosebite.

V[ sf[tuim s[ fi`i mai atent la problemele celor apropia`i. Partenerul de via`[ s-ar putea chiar s[ v[ repro\eze c[ a`i devenit indiferent. Fi`i prudent, mai ales ]n chestiuni financiare!

I Leu

O V\rs\tor

Se pare c[ sunte`i confuz \i v[ lipse\te sim`ul practic. V[ recomand[m s[ evita`i c[l[toriile \i ]ntâlnirile de afaceri. Rela`iile sentimentale pot merge mai bine, dac[ v[ ocupa`i mai mult de problemele familiei.

J Fecioar\ Sunte`i nervos, pentru c[ trebuie s[ renun`a`i la o c[l[torie ]n interes de familie. Este de preferat s[ sta`i acas[, pentru c[ sunte`i predispus la probleme digestive. Sunte`i nemul`umit de situa`ia financiar[.

Nu este momentul s[ ]ncepe`i noi activit[`i. Nici c[l[toriile nu sunt recomandate ast[zi. Diminea`a ave`i de f[cut mai multe drumuri scurte ]n urma unui telefon primit de la un partener de afaceri. V[ sf[tuim s[ evita`i activit[`ile care necesit[ o mare putere de concentrare.

P Pe[ti

Diminea`a ave`i tendin`a de a fi irascibil. Nu este exclus s[ provoca`i o ceart[. V[ sf[tuim s[ v[ tempera`i, pentru c[ risca`i s[ v[ face`i du\mani. Limita`i-v[ la activit[`i de rutin[ \i ]ncerca`i s[ v[ K Balan]\ S-ar putea s[ v[ enerva`i din cau- odihni`i mai mult! Oboseala acuza unui partener de afaceri. Se pare mulat[ v[ marcheaz[.

Bancul zilei LA MARE

o poveste de dragoste de doi ani de zile \i de\i se credea c[ lucrurile s-au ]ncheiat odat[ cu apari`ia ]n via`a lui Ion ~iriac a fostei soliste a trupei Demmo, ei bine, lucrurile nu stau deloc a\a. Ca \i Anamaria acum, Rosana a fost la

rândul ei r[sf[`at[ cu un Mercedes, cu vacan`e de lux \i cu bijuterii. }n timp ce „iubitul miliardar” se bucura de aten`ia unei alte frumoase, cânt[rea`a era ocupat[ cu film[rile pentru emisiunea “Servi`i, v[ rog!”. „ Joi, 10 septembrie

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Tele’Music 12.30 - 13.30 Genera`ii (r) 13.30 - 14.00 Tele’Music 14.00 - 15.00 Satul Boto\[nean (r) 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Estrada (r) 16.30 - 18.00 Tele’Music

18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d) 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Profesii (d) 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d) 21.00 - 21.30 Tele’Music 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

plaj[. - Vai de mine! |i ce a spus? Mama c[tre copil: - S-a sculat, s-a \ters cu prosopul - Unde ]`i este ]nghe`ata, pui\or? - Am sc[pat-o pe pieptul unui \i a morm[it: „Ai dracu' pesc[ru\ii nene care dormea cu fa`a ]n sus, pe [\tia, parc[ tr[iesc ]n frigider!”.

O RE~ET{ PE ZI PUI CU MORCOVI GRATINA~I Ingrediente: 300 g carne de pui (pulpe, ciocanele, piept), 2-3 morcovi mai mari, 30 ml ulei, 30 g unt, 2 linguri`e zah[r, 1 cub/linguri`[ concentrat de pui, câteva fire de p[trunjel, sare, piper, curry, cimbru. Mod de preparare: Carnea se spal[, se taie buc[`i \i se pune ]ntro cr[ticioar[ cu 2 linguri de ulei la foc mic 2-3 minute, se ]ntoarce, apoi se adaug[ pu`in[ sare, piper \i se adaug[ 100 ml ap[. Se las[ s[ fiarb[ la foc mic cu capac, completând din când ]n când cu câte pu`in[ ap[ pân[ se ]nmoaie carnea, aproximativ 25-30 minute. }ntre timp

cur[`a`i \i t[ia`i morcovii bastona\e, pune`i-i la pr[jit ]n uleiul r[mas, ad[uga`i untul, concentratul, zah[rul, condimenta`i cu cimbru, piper \i curry, apoi pune`i 300 ml ap[ \i l[sa`i s[ fiarb[ la foc mic pân[ ce zeama scade aproape de tot. (25 minute). A\eza`i pe farfurii carne, garnitura de morcovi gratina`i, pu`in sos de la morcovi \i de la carne \i garnisi`i cu p[trunjel verde \i cimbru.


CMYK

Eveniment 16

Joi, 10 septembrie 2009 PUBLICITATE

Falsificatori de carduri re`inu`i cu masca`ii

O ac`iune de amploare a trupelor de interven`ie ale Ministerului Administra`iei \i Internelor a fost organizat[, miercuri diminea`[, ]n trei jude`e, printre care \i Boto\ani. Au fost efectuate descinderi ]n peste 30 de loca`ii, urm[rindu-se anihilarea unei grup[ri infrac`ionale specializate pe falsific[ri de carduri. Echipe de la trupele speciale, formate atât din poli`i\ti cât \i din jandarmi au descins la mai multe adrese din jude`ele Timi\, Boto\ani \i Prahova, opera`iunea urm[rind demontarea unei re`ele interna`ionale de falsificatori de carduri, format[ din peste 20 de membri, cu ramifica`ii ]n toat[ `ara, având nucleul principal ]n jude`ul Timi\. }n jude`ul Boto\ani, la orele dimine`ii, au avut loc trei descinderi, ]n tot atâtea loca`ii, ]n localit[`ile Dersca \i Dorohoi. }n Dorohoi, masca`ii au descins ]n dou[ locuin`e. Toate cele trei persoane b[nuite c[ ar fi implicate ]n clonarea de carduri au fost ridicate \i aduse pentru audieri la Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani,

urmând ca procurorii s[ solicite judec[torilor emiterea de mandate de arestare preventiv[ pe numele acestora. Surse judiciare au confirmat c[ membrii acestei grup[ri se ocupau cu furtul, falsificarea sau clonarea cardurilor bancare din Italia, Fran`a, Belgia \i Olanda, dup[ care scoteau banii de la ATM-urile din România. Anchetatorii caut[ dispozitivele folosite de suspec`i ]n comiterea infrac`iunilor. Procurorii Direc`iei de Investigare a Criminalit[`ii Organizate \i Terorismului (DIICOT), Serviciul Teritorial Timi\ au ]nceput cercet[rile ]n leg[tur[ cu activitatea aceste grup[ri ]nc[ din anul 2006, când s-a descoperit c[ mai multe persoane se ocupau cu extrageri frauduloase de bani din bancomate situate ]n ora\e din toat[ `ara, prin folosirea de carduri clonate. }ncet, ]ncet, anchetatorii au mers pe fir \i au descoperit modul de operare al infractorilor. Unii dintre membrii acestui grup mergeau frecvent ]n Occident, unde introduceau micro-cipuri ]n cititoarele de carduri (POS) de la casele de marcat din centre comerciale, ]n scopul copierii datelor de identificare \i codurile PIN ale cardurilor bancare. Dup[ clonarea cardurilor originale, re-

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

10 J Sfintele Muceni`e Minodora, Mitrodora \i Nimfodora din Bitinia 11 V Cuvioasa Teodora din Alexandria; Cuviosul Eufrosin Buc[tarul

4,2463 lei

2,9299 lei

veneau ]n `ar[ efectuând inscrip`ionarea cardurilor blank, iar ulterior le foloseau la extragerea frauduloas[ a sumelor de bani din ATM pe raza mai multor din România. Timpul ]n care s-au f[cut cercet[ri este unul mai mare \i din cauza modalit[`ii de operare a grup[rii, pentru c[ cei care luau banii din conturi folosindu-se de blank-uri c[l[toreau ]n toat[ `ara. Timp de doi ani anchetatorii au adunat probe. Victima afla foarte târziu c[ i s-au extras banii din cont, de abia când cerea b[ncii date ]n privin`a situa`iei financiare. Astfel, dup[ ce reu\eau s[ sustrag[ suma respectiv[, o persoan[ din Italia sau Olanda se trezea c[ s-au f[cut retrageri de la un ATM dintr-un ora\ de provincie din România, pe unde nu a c[lcat niciodat[. Surse din cadrul anchetatorilor au confirmat c[ membrii grup[rii aveau ]n plan \i alte activit[`i, achizi`ionând fe`e false de bancomat pe care urmau s[ le monteze ]n zone unde nu erau camere de luat vederi, fiind prosti`i astfel foarte u\or clien`ii b[ncii, care ]\i ofereau f[r[ s[ vrea datele personale grup[rii infrac`ionale. Conform anchetatorilor, pe parcursul celor doi ani de activitate, gruparea infrac`ional[ a provocat un prejudiciu de zeci de mii de euro. O parte dintre câ\tigurile ilicite au fost folosite de falsificatorii de carduri pentru achizi`ionarea unor autoturisme de lux, dorind astfel s[ se piard[ urma banilor câ\tiga`i de pe urma ilegalit[`ilor. (D[nu` Rotariu)

Ziua: 270C

Noaptea: 120C

Alt pod al inimilor de fra`i Parc[ nu atât de mult a trecut de la „podurile de flori”, dar a\a de multe lucruri am uitat, am tr[dat, atât de dureros ]ncepem s[ ne ]nstr[in[m. Avem hotare, ne trebuie vize \i avem tot mai mult neputin`a de a comunica. Dar un om modest, cu inima mare, a hot[rât s[ fac[ un alt „pod” al inimilor de fra`i de pe cele dou[ maluri ale Prutului, numit Proiectul Transfrontalier Podul de cuvinte - rostite, scrise, desenate pentru liceenii de pe ambele maluri ale Prutului. Pe lâng[ tristul, ]ndureratul prilej de a cinsti memoria fiului plecat ]n lumea celor drep`i la o vârst[ fraged[, nobilul domn, |tefan Dodi`[, de mul`i ani le ofer[ copiilor basarabeni posibilitatea de a se afirma, de a participa la concursul de art[ plastic[, crea`ie literar[ „Nicoar[”, ajuns la cea de a XII-a edi`ie, norocindu-i \i cu câte un premiu, o excursie frumoas[, o carte cu dedica`ii, etc. }n perioada 3-5 iulie la Boto\ani, România, a avut loc faza final[ a concursului de recit[ri din cadrul Proiectului Transfrontalier Podul de cuvinte - rostite, scrise, desenate, organizat de Funda`ia „Nicoar[” Boto\ani ]n parteneriat cu Biblioteca Municipal[ „Eugeniu Co\eriu” B[l`i, finan`at de Uniunea European[ \i Guvernul României. Gala final[ de recit[ri a avut loc ]n Sala de marmur[ a Teatrului „Mihai Eminescu” Boto\ani, fiind stabili`i laurea`ii concursului \i acordate diplomele \i premiile ]n bani. Elevii liceului teoretic „Mihai Eminescu” Edine`, au sus`inut ]n continuare un frumos \i bine-primit recital din opera eminescian[. Potrivit revistei „Hyperion” din Boto\ani, nr.4-6/2009, redactor \ef Gellu Dorian, statistica general[, din punct de vedere al prezen`ei poe`ilor ]n recitalurile elevilor arat[ astfel: 34 poe`i din România, 20 poe`i din Republica Moldova. Clasamentul general al celor trei poe`i care au fost recita`i mai frecvent 1.Grigore Vieru (123 recit[ri); 2.Mihai Eminescu (60 recit[ri); 3.Dumitru Matcovschi (24 recit[ri). |i ]n continuare: George Co\buc - 16, Nichita St[nescu 15, Marin Sorescu -15, Lucian Blaga 14, Nicolae Dabija - 10, Octavian Goga - 7, Vasile Romanciuc - 7, Magda Isanos - 7, Adrian P[unescu - 6, Tudor Arghezi - 5, Ion Minulescu - 5, Ana Blandiana - 5, George Bacovia - 4, Vasile Alecsandri - 4, George Topârceanu - 4,

Ion Vatamanu, Mircea C[rt[rescu, Nicolaie Labi\ - 3, |t. Aug. Doina\ \i Arcadie Suceveanu - 2. Câte o singur[ dat[ au fost recitate poezii din Veronica Micle, Liviu Deleanu, Iulia Ha\deu, Alexandru Donici, Ion Hadârc[, Iulian Filip, Constantin Dragomir, Anton Lupan, Radu Stanca, Petru Zadnipru, |tefan Bastovoi, Liviu Deleanu, Victor Teleuca, Matei Vi\niec, M.Vakulovski, Iulia Bejanc[, Dumitru Crudu. Cea mai recitat[ poezie a fost „Nu am, moarte, cu tine nimic” de Grigore Vieru. Participan`ii la concursul de recit[ri au beneficiat de o frumoasa excursie la Ipote\ti. Vreme de câteva ore am uitat de toate, savuram fiecare clip[, pentru c[ sosisem la Mihai Eminescu acas[. Se dep[na c[rarea ce ducea la lacul cu nuferi, c[zusem cu to`ii prad[ iluziilor: „Acolo-s dumbr[vi de aur de-argint, ce mi\c[ a lor ramuri luminate/|i p[duri de aram[ ro\[ r[sunând armonios...”. A\a a fost h[r[zit de Dumnezeu ca lacul s[ dea na\tere nuferilor albi \i galbeni, ]n via`[ \i ]n poeziile poetului f[r[ pereche. Aici se ]mpr[\tie atomii combina`iilor suflete\ti din trecut \i prezent \i ai senza`ia c[ te atingi de ceva divin. }n grupul nostru doar trei mai fuseser[ pe aici, ceilal`i se uitau cu ochii larg deschi\i la acest tezaur autentic, pe care ]l cuno\teau doar din manuale. Am avut noroc s[ venim aici \i poetul ne-a pus ]n palm[ via`[-i, bucuriile \i suferin`ele. E am[rât sau vesel, dar ne face s[ uit[m de toate \i ni se d[ruie generos, aprinde cu lumina versurilor sale tr[iri de o imensitate \i adâncime cuceritoare. Poate de aceea aici, ]n acele zile memorabile, s-a n[scut o frumoas[ sclipire de dragoste dintre EL – o voca`ie timpurie, un trubadur modern din Boto\ani, care pân[ la 16 ani a publicat deja trei plachete, \i EA – o romantic[ basarabeanc[ cu p[r ca pana corbului, de o sensibilitate \i o inteligen`[ aparte. (Nimic nou sub soare). De fapt, dragostea este un vis, o a\teptare, o iluzie, o suferin`[ \i, ]n sfâr\it, poate fi \i o mare ]mplinire atunci când e ocrotit[ de zei. Foarte mult a\ dori ca ace\ti zei s[-\i ]ntind[ aripa \i s[-i protejeze – s[ nu stea pe dou[ maluri diferite \i s[ le priveasc[ cu jale. Ada ~ibuleac, Membru proiect partener B[l`i

Evenimentul de Botosani nr.1431  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you