Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 207 (1428) • Luni, 7 septembrie 2009 • 16 pagini

Costurile vânz[rii ANL-urilor, suportate de chiria\i Intabularea, evaluarea \i ]ntocmirea restului actelor vor fi suportate de chiria\ii ANL care vor s[-\i cumpere apartamentele. Primul bloc scos la vânzare va fi unul din cartierul C[lug[reniGrivi`a, deoarece mai mult de 15% dintre chiria\i au solicitat cump[rarea apartamentelor. Conducerea Locativa nu se a\teapt[ s[ vân-

d[ prea multe locuin`e din cauza crizei financiare \i a accesului limitat la creditarea bancar[. La Boto\ani, mul`i dintre cei care locuiesc la ANL au probleme cu achitarea chiriei \i a ]ntre`inerii, unii dintre ei riscând s[-\i piard[ locuin`a din acest motiv.

Pagina 16

}nceput de an \colar f[r[ rechizite gratuite Rechizitele \colare gratuite nu au ajuns ]nc[ la Boto\ani. Acestea vor ajunge ]n \coli abia ]n prima s[p-t[mân[ din noiembrie. Asta din cauz[ c[ Ministerul Educa`iei a trimis la Inspectoratul \colar Jude`ean ordi-

nul de aprobare a sumelor pentru rechizitele gratuite abia pe 21 august, iar organizarea procedurilor de licita`ie impune respectarea unui anumit termen.

Pagina 3

Cale de acces ]n Pia`a Mare eliberat[ de Hi Speed Recovery Angaja`ii firmei care se ocup[ de blocarea \i ridicarea ma\inilor parcate ilegal au trecut la descongestionarea traficului la una din intr[rile ]n Pia`a Mare, care era „gâtuit[” de dubele comercian`ilor. Mai multe au-

toturisme erau abandonate ]n zon[, reprezentan`ii Prim[riei solicitând interven`ia celor de HSR. Au fost blocate câteva autoturisme \i dou[ au fost ridicate.

Pagina 16

Pl[tim cele mai mari dobânzi din Europa Pagina 9

Copil b[tut cu ciocanul Un caz deosebit de grav de maltratare a unui copil a intrat, sâmb[t[, ]n aten`ia medicilor \i poli`i\tilor. Un b[ie`el ]n vârst[ de nou[ ani a fost b[tut crunt, din câte se pare, chiar de c[tre cel care ar trebui s[ ]l ocroteasc[ cu dragoste de p[rinte. Cel pu`in asta au aflat medicii de la copilul internat ]n spital pentru ]ngrijiri medicale. }n ciuda faptului c[ b[ie`elul le-a declarat cadrelor medicale c[ este b[tut sistematic de tat[, poli`i\tii spun c[ nu au deocamdat[ dovezi clare, men`ionând c[ b[iatul a fost internat ]n spital cu „un sindrom”. Lucru perfect adev[rat. Medicii au constatat c[ b[iatul sufer[ de „sindromul Silverman”, mai pe ]n`elesul tuturor „sindromul copilului b[tut”. Pagina 4

Accidente de circula`ie provocate de neaten`ie Sâmb[t[ sear[, municipiul Boto\ani a fost din nou scena unor accidente rutiere provocate de \oferi neaten`i. Din fericire, niciunul dintre ele nu s-a soldat cu victime, fiind ]nregistrate numai pagube materiale.

Pagina 2


Eveniment 2

Luni, 7 septembrie 2009

Accidente de circula`ie provocate |oriciul electoral de neaten`ie

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Dac[ ai da jos partea de gr[sime, plus \oriciul, de pe politica noastr[ dâmbovi`ean[, ar r[mâne numai osul. Metaforic spus, e vorba de ciolanul la care trag to`i politicienii no\tri. De fapt, ce-i gr[simea politic[? E zona neinervat[, lipsit[ de stimuli \i de... sim`ire, cu care se incit[ electoratul. Dac[-i afumat, e \i mai provocator. E un fel de punct de atrac`ie, un magnet preelectoral. Aici sunt tatuate tot felul de minciuni \i fraze pompoase, sub forma unor mesaje electorale, cu mirosuri dintre cele mai aromate. Odat[ ce se sfâr\e\te campania electoral[ acestea dispar din peisaj r[mânând imprimate doar ]n con\tiin`a noastr[ sub forma unor vagi iluzii \i speran`e. Mul`i compar[ politica dâmbovi`ean[ cu un porc, ce se pune la ]ngr[\at doar de Ignat, adic[ pe ultima sut[ de metri. Cum ar fi acum, ]naintea alegerilor pentru Cotroceni. I se ofer[ de c[tre politicieni numai gr[un`e de aur, de spui c[ tr[ie\ti ]n cel mai frumos basm. Nu este individ tentat de politic[ care s[ nu viseze noaptea la un os plin de m[duv[, precum motanul Tom din cunoscutele desene animate. |i totu\i, e de comp[timit: are co\maruri, ]l trec broboane de transpira`ie, se agit[, nu-i a\a u\or s[-`i transferi visul ]n realitate \i apoi s[ `ii pasul cu „pohtele” fiin`ei. Odat[ ajuns ]ntr-un fotoliu comod, de parlamentar, de ministru sau chiar primar, ]\i bag[ l[bu`a ]n borcanul cu untur[, ]\i linge must[`ile, uitându-l pe cet[`eanul de rând, cel care l-a propulsat acolo sus, acesta devenind chiar un soi de obstacol, un agresor. Brusc, ca printr-o minune, \oriciul de pe politic[ apare pe obrazul noului ales, ]ntr-un strat \i mai gros. Nu-i nicio glum[, acesta ]ncepe s[ „câ\tige” ]n nesim`ire, ]n câteva luni ajunge de nerecunoscut. Ce-i drept, nu to`i se ]nfrupt[ din os ]n egal[ m[sur[, sunt unii care abia apuc[ s[-l miroase, iar al`ii nimeresc direct la m[duv[, \i-n iarmarocul politic func`ioneaz[ din plin legea junglei, ca-n binecunoscuta fabul[. }n aceast[ perioad[ de criz[ politica e tot mai degresat[, se vede de la o po\t[, e sleit[ de puteri, cei care au h[r`uit-o ]n acest an stau acum ]n expectativ[, probabil cu gândul la preziden`iale, dup[ care iar[\i o vor pune la ]ngr[\at, spre a o smotoci ]n viitorii cinci ani. Unii spun c[ vor veni vremuri \i mai grele, alegerile ce urmeaz[ au o miz[ foarte mare, indivizii ce vor lua startul pentru Cotroceni sunt... pu\i pe „fapte mari”. De comp[timit r[mâne tot cet[`eanul, care va mânca iar[\i doitrei mici droga`i \i va pune \tampila unde-i dicteaz[... aproapele, nicidecum con\tiin`a. |i apoi, un cincinal va sta cu ]njur[tura ]n gu\[ \i cu nemul`umirile ]n suflet.

Sâmb[t[ sear[, municipiul Boto\ani a fost din nou scena unor accidente rutiere provocate de \oferi neaten`i. Din fericire, niciunul dintre ele nu s-a soldat cu victime, fiind ]nregistrate numai pagube materiale. Primul s-a petrecut ]n apropiere de |coala General[ Nr.10. Fiul unui poli`ist, ]n vârst[ de 16 ani, care se afla pe un scuter, a fost izbit ]n plin de un taximetrist care nu i-a acordat prioritate. De\i scuterul a fost distrus ]n totalitate, M.B. a sc[pat f[r[ r[ni grave. Poli`i\tii ajun\i la locul accidentului au stabilit c[

de vin[ pentru producerea accidentului se face taximetristul P.I., care nu i-a acordat prioritate de trecere adolescentului. Pentru isprava sa, taximetristul a r[mas f[r[ permis timp de dou[ luni. Aproximativ o or[ mai târziu, alt accident, provocat tot de neaten`ie, s-a petrecut pe Calea Na`ional[, ]n apropiere de stadion. O femeie ]n vârst[ de 40 de ani, aflat[ la volanul unui autoturism marca Ford, dorind s[ efectueze o ]ntoarcere la stânga, nu a adaptat viteza \i a intrat cu botul ma\inii pe scuar, distrugând gardul care separ[ benzile de circula`ie de sensuri diferite de mers. De\i accidentul s-a soldat cu avarierea minor[ a ma\inii, se pare c[ la scurt timp dup[

coliziune \oferi`a a f[cut un atac de panic[, trebuindu-i minute bune s[ se lini\teasc[, la fa`a locului fiind chemat[ \i o ambulan`[. „Am fost solicita`i la fa`a locului prin serviciul 112. Pacienta era extrem de agitat[, ]ns[ nu prezenta nici un fel de traumatisme. Am reu\it s[ o cal-

Razii ale poli`i\tilor ]n tot jude`ul }n acest sfâr\it de s[pt[mân[, poli`i\tii boto\[neni au organizat mai multe ac`iuni, fiind aplicate câteva zeci de amenzi, ]n valoare de mii de lei, pentru tulburarea lini\tii publice, contraven`ii rutiere, nerespectarea regimului armelor \i muni`iilor \i pân[ la desf[\urarea de activit[`i comerciale ilicite.

Prima razie f[cut[ de poli`i\ti a urm[rit prevenirea infrac`iunilor comise cu violen`[ ]n zona barurilor \i discotecilor, dup[ care a urmat controlul traficului rutier. Tot ]n acest week-end au fost desf[\urate ac`iuni care au vizat combaterea transporturilor ilicite de m[rfuri, asigurarea respect[rii prevederilor legale ]n ceea ce prive\te regimul juridic al armelor \i muni`iilor. }n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[, poli`i\tii boto\[neni, ]mpreun[ cu efective de jandarmi au descins ]ntr-o discotec[ din

comuna Mihai Eminescu, fiind legitimate 44 persoane, ]n acela\i timp fiind efectuate 39 controale corporale. Au mai fost verificate activit[`ile comerciale desf[\urate la discotec[, constatându-se c[ ]n eviden`ele societ[`ii nu erau ]nregistrate sumele de bani ]ncasate din taxa de intrare la discotec[. Administratorul societ[`ii a fost sanc`ionat contraven`ional cu amend[ de 1.000 lei, sumele provenite din ]ncas[ri fiind confiscate. Tot sâmb[t[, ]ntre orele 17:00 – 01:00, 16 poli`i\tii rutieri au ac`ionat ]n

PUBLICITATE

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica - Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

m[m dup[ care a refuzat transportul la spital” a precizat un cadru medical al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani. Singura urmare a acestui accident este c[ \i \oferi`a, la rândul ei, se va trezi cu permisul suspendat câteva s[pt[mâni. (D[nu` Rotariu)

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate intre ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le ! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!

municipiul Boto\ani, fiind organizate patru filtre. }n total au fost aplicate 44 de sanc`iuni contraven`ionale ]n valoare total[ de 6.500 lei, fiind re`inute ]n vederea suspend[rii dou[ permise de conducere pentru dep[\irea vitezei legale cu peste 50 km/h \i respectiv neacordarea de prioritate unui vehicul. Serviciul Arme Explozibili \i Substan`e Toxice din cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, ]n perioada 3-5 septembrie, a efectuat mai multe controale, fiind constatate \ase infrac`iuni, trei reglementate de Codul penal \i trei de Legea privind regimul armelor \i muni`iilor, fiind identificate \i ridicate ]n vederea continu[rii cercet[rilor patru arme ilegale \i o arm[ letal[ de`inut[ legal. Duminic[ diminea`a, ]n jurul orei 06.00, pe D.J. 291 C, la intrarea ]n municipiul Dorohoi, a fost identificat[ ]n trafic o autoutilitar[ marca Renault Master, condus[ de un tân[r de 22 ani, care transporta diferite produse de panifica`ie, pentru care a prezentat un aviz de ]nso`ire a m[rfii emis de o societate de profil din municipiul Dorohoi. „}n urma inventarierii produselor existente, ]n autovehicul s-a constatat o cantitate mai mare cu 282 buc[`i pâine decât cantit[`ile men`ionate ]n avizul de ]nso`irea a m[rfii. Pentru transportul de produse procesate din cereale, ne]nso`ite de documentele prev[zute de lege care s[ justifice provenien`a licit[ a acestora, ]mpreun[ cu comisarii G[rzii Financiare Boto\ani s-a dispus confiscarea cantit[`ii de 282 buc[`i pâine, cât \i mijlocul de transport, societatea din municipiul Dorohoi fiind sanc`ionat[ contraven`ional”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Luni, 7 septembrie 2009

Din nou scandal la Colegiul Ghica, pentru \tampila directorului Ordinul semnat de ministrul Ecaterina Andronescu, de ]ncetare a contractului de management, nu o sperie pe Daniela Azoic[i, directorul demis de la Colegiul Na`ional „Grigore Ghica”, din municipiul Dorohoi. Azoic[i a fost suspendat[ din func`ie prin ordin de Ministru, ]n celelalte acte directorului ad- ni\tea public[. Se inten`iona p[junct, un nou scandal fiind pus trunderea ]n cabinetul directocursul zilei de joi, pe roate la colegiul dorohoian. rului, care era asigurat, pentru a s[pt[mâna trecut[. „Deocamdat[ atribu`iile de serviciu vor fi preluate de directorul adjunct al unit[`ii. }n zilele urm[toare voi face \i numirea cu delega`ie a noului director”, declara, la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, inspectorul general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), Ada Macovei. Cu alte cuvinte, pân[ la numirea noului director cu delega`ie, directorul adjunct trebuia s[ preia conducerea institu`iei de ]nv[`[mânt. Daniela Azoic[i (foto) nu a dorit ]ns[ s[ predea \tampila unit[`ii \i

Pentru ca lucrurile s[ nu degenereze, a fost solicitat[ \i interven`ia unui echipaj de poli`ie. „Sâmb[t[ a fost o solicitare telefonic[ la Poli`ia municipiului Dorohoi, legat[ de faptul c[ se inten`ioneaz[ spargerea u\ii de acces ]n cabinetul directorului. S-a deplasat la fa`a locului un lucr[tor de Poli`ie care a adus la cuno\tin`[ p[r`ilor implicate, ]ntocmindu-se \i un proces verbal ]n acest sens, s[-\i rezolve problemele pe cale legal[, deci f[r[ a recurge la ]nc[lcarea normelor care reglementeaz[ ordinea \i li-

se ridica \tampila. S-a amânat totul pentru luni, nu s-a f[cut nici o predare-primire, nici nu e de competen`a noastr[ s[ asist[m la aceast[ opera`iune, ci prin intermediul Inspectoratului |colar. Asta nu `ine de noi”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[tor de cuvânt ]n cadrul Inspectoratului Jude`ean de Poli`ie. Conform pa\ilor legali, Daniela Azoic[i ar fi trebuit s[ predea \tampila, sigiliul \i toate documentele \colii, directorului adjunct. „|tiu c[ vineri directorul adjunct nu a reu\it s[ cad[ la

o ]n`elegere cu Daniela Azoic[i. Normal ar fi fost ca cea c[reia ia fost ]ncetat contractul managerial prin ordin semnat de Ministrul Educa`iei s[ fi procedat la predarea actelor institu`iei pe care a condus-o. Se pare c[ acest lucru nu a fost posibil la Ghica. Daniela Azoic[i nu respect[ decizia Consiliului de Administra`ie al Inspectoratului, respectiv ordinul semnat de Ecaterina Andronescu. A\a ceva nu este posibil, nici m[car ]n unit[`ile particulare, cu atât mai mult ]n ]nv[`[mântul de stat, unde angaja`ii trebuie s[ respecte ordinele semnate de Ministrul Educa`iei”, a declarat Ada Macovei, inspector \colar general al I|J. }n cursul zilei de ieri s-a ]ncercat luarea unui punct de vedere asupra celor ]ntâmplate la finalul s[pt[mânii la Ghica \i Danielei Azoic[i, dar nu a fost posibil. Ini`ial, aceasta a declarat c[ se afl[ ]n cadrul unei ]ntruniri la Partidului Na`ional Liberal, partid al c[rui membru este, iar apoi nu a mai r[spuns apelurilor telefonice. (Petronela Rotariu)

Mai pu`ini elevi de peste Prut ]n \colile boto\[nene }n urma unei selec`ii organizate recent la Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) Ia\i, 19 elevi din Republica Moldova se vor al[tura cona`ionalilor afla`i deja ]n unit[`ile \colare boto\[nene. Din datele prezentate de Daniel Botezatu, inspector \colar educativ din cadrul I|J, de la

14 septembrie, ]n sistemul educa`ional boto\[nean vor fi \colariza`i mai pu`ini elevi din Republica Moldova, comparativ cu anul trecut. Cei mai mul`i elevi de peste Prut vor ]nv[`a la Grupul |colar de Industrie U\oar[ \i la Liceul Teoretic „N. Iorga”, respectiv câte patru elevi

la fiecare unitate. „|i-au depus dosarele la Ia\i \i ]n func`ie de rezultate \i de op`iuni au fost repartiza`i pe jude`e \i unit[`i \colare. Pe baza mediilor din Republica Moldova, ]n unit[`ile din Boto\ani ]n acest an vor ]nv[`a 19 elevi. De\i ace\tia ]ntâmpin[ dificult[`i la intrarea

]n `ar[, sper[m ca pân[ ]n prima zi de \coal[ s[ fie ajun\i la unit[`ile unde au fost repartiza`i. Cei mai mul`i dintre ei, dup[ ce finalizeaz[ cursurile liceale, opteaz[ pentru continuarea studiilor tot la noi ]n `ar[”, a declarat Daniel Botezatu. (Petronela Rotariu)

3

}nceput de an \colar f[r[ rechizite gratuite Rechizitele \colare gratuite nu au ajuns ]nc[ la Boto\ani. La sediul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) nu a ajuns nici pân[ la aceast[ dat[ pachetele cu rechizite gratuite pentru elevii boto\[neni. Rechizitele \colare care se acord[ gratuit elevilor cu posibilit[`i financiare reduse vor ajunge ]n \coli abia ]n prima s[pt[mân[ din noiembrie din cauz[ c[ Ministerul Educa`iei a trimis I|J ordinul de aprobare a sumelor pentru acestea abia pe 21 august, iar organizarea procedurilor de licita`ie necesit[ un anumit termen. Elevii care solicit[ acest ajutor social ]\i vor putea depune dosarele ]n perioada 1-19 septembrie, la secretariatele \colilor, pentru a putea fi beneficiarii acestui program. Printre rechizitele ce le vor primi copiii se num[ra penare, creioane, stilouri, caiete, acuarele sau blocuri de desen. Pachetele de rechizite au o valoare cuprins[ ]ntre 25 \i 30 de lei, fiind diferen`iate ]n func`ie de nivelul clasei. Pachetele cu rechizite gratuite sunt diferen`iate pentru clasa I, pentru clasele II-IV \i pentru clasele V-VIII. Pentru a putea beneficia de rechizite gratuite, elevii trebuie s[ provin[ din familii al c[ror venit mediu net lunar pe membru, realizat ]n luna iulie, s[ fie de cel mult 50% din salariul de baz[ minim brut pe `ar[, adic[ nu mai mult de 250 de lei. Elevii care se ]ncadreaz[ ]n condi`iile impuse vor primi pachetele pân[ cel târziu la 15 octombrie a.c. Un elev de clasa I va g[si ]ntre rechizitele

gratuite câte dou[ caiete de tip I \i tip II, câte un caiet special abecedar, respectiv matematic[, patru creioane, un stilou, ghiozdan, gum[, rigl[, patru coper`i, acuarele sau penar. Elevii de clasele II-IV vor primi pachete identice, la fel ca elevii de clasele V-VII. Un pachet de rechizite diferen`iat vor primi elevii de clasa a opta. Ei vor avea mai multe caiete dictando \i de matematic[ fa`[ de colegii lor mai mici, precum \i pixuri. Situa`ia este mai bun[ ]n ceea ce prive\te manualele \colare, la aceast[ dat[ acestea fiind sosite ]n procent de sut[ la sut[ la I|J, fiind distribuite ]n cele mai multe dintre \coli. „Manualele \colare sunt ajunse mai devreme, nefiind ]nregistrat probleme. Sunt venite toate manualele, directorii cei mai harnici venind dup[ ele ]nc[ din luna iulie. Probleme sunt la pachetele de rechizite \colare gratuite care ]nc[ nici pân[ la aceast[ dat[ nu sunt ajunse”, a declarat Ana B[rcule`, inspector \colar general adjunct al I|J. (Petronela Rotariu)

Cinci se bat pentru postul Medicii \colari vor putea de inspector \ef adjunct al avea \i jum[t[`i de norm[ Poli`iei de Frontier[ De\i s-au ]nscris \ase ofi`eri pentru ob`inerea postului de adjunct al \efului Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ (IJPF), ]n cele din urm[ numai cinci candida`i sau prezentat la examenul psihologic. Urm[toarea prob[ a concursului este programat[ ]n data de 8 septembrie. Postul de inspector \ef adjunct al IJPF Boto\ani a fost scos la concurs dup[ ce ]n luna februarie a acestui an unul din adjunc`ii \efului in-

spectoratului a ie\it la pensie. }ntre timp, atribu`iile au fost preluate de cel[lalt adjunct. Printre cei care \i-au depus candidaturile sunt atât ofi`eri din interiorul institu`iei, cât \i din exterior. Pe lista celor care s-au ]nscris la concurs este comisar Robert T[uteanu, ]ns[ se pare c[ acesta s-a retras pentru c[ nu a participat la examenul psihologic de joi, comisarul \ef Petre Gortan, comisarul \ef Florescu Gheorghi, comi-

sar \ef Cristi Onestereanu, subcomisarul Daniel Chira \i Cezar Hri\ca, angajat al Serviciul de eliberare a pa\apoartelor. „Examenul se va da la Bucure\ti, la minister. }n total au fost ]nscri\i \ase ofi`eri, ]ns[ au r[mas numai cinci. Unul singur este din alt[ institu`ie, ]ns[ tot dintr-o structur[ a Ministerului Administra`iei \i Internelor”, a declarat inspector Minodora R[cnea, purt[torul de cuvânt al IJPF Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Ace\tia ]\i vor putea desf[\ura activitatea \i ]n alte cabinete medicale decât cel de baz[ unde sunt ]ncadra`i, iar angajarea asisten`ilor \colari se va face de acum ]ncolo de c[tre prim[rii. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ au solicitat informa`ii suplimentare vizavi de noul statut al personalului medical \colar, dup[ ce medicii \colari boto\[neni \i-au exprimat nemul`umirea vizavi de modul de preluare a lor de c[tre administra`iile locale. „Am solicitat punctual Ministerului S[n[t[`ii ni\te detalii \i ni s-a comunicat c[ se va primi o informare care va fi f[cut[ cunoscut[ \i personalului medical \colar \i

autorit[`ilor locale legat de asisten`ii care se pensioneaz[ ]n cadrul cabinetelor \colare. Angajarea acestora se va face de c[tre prim[rii direct. Cât prive\te acordarea jum[t[`ilor de norm[ pentru medicii care au solicitat ]n diverse unit[`i \colare care nu au medic de familie, unde \i primarii au solicitat acest lucru, este prev[zut ]n protocolul de predare-preluare \i se va

continua ]n acela\i sens, deci nu se vor ]ntrerupe jum[t[`ile de norm[. Ele vor fi finan`ate, ]n continuare, de c[tre Ministerul S[n[t[`ii”, a precizat medicul Tamara Ciofu, directorul coordonator al DSP. Cât prive\te ]ndrumarea metodologic[ a medicilor \colari aceasta se va face tot la nivelul Direc`iei de S[n[tate Public[. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment 4

Luni, 7 septembrie 2009

Copil b[tut cu ciocanul Un caz deosebit de grav de maltratare a unui copil a intrat sâmb[t[ ]n aten`ia medicilor \i poli`i\tilor. Un b[ie`el ]n vârst[ de nou[ ani a fost b[tut crunt, din câte se pare, chiar de c[tre cel care ar trebui s[ ]l ocroteasc[ cu dragoste de p[rinte. Cel pu`in asta au aflat medicii de la copilul internat ]n spital pentru ]ngrijiri medicale. }n ciuda faptului c[ b[ie`elul le-a declarat cadrelor medicale c[ este b[tut sistematic de tat[, poli`i\tii spun c[ nu au deocamdat[ dovezi clare tat[lui, men`ionând c[ b[iatul a fost internat ]n spital cu „un sindrom”. Lucru perfect adev[rat. Medicii au constatat c[ b[iatul sufer[ de „sindromul Silverman”, mai pe ]n`elesul tuturor – „sindromul copilului b[tut”. Gravitatea r[nilor suferite de b[ie`el i-a mirat pân[ \i pe medici, care rar au v[zut un copil b[tut atât de crunt. Acum b[ie`elul este internat, fiind ]n afara oric[rui pericol, ]ns[ fapta tat[lui s[u va face obiectul unei anchete. B[ie`elul C.T., din localitatea |tiubieni a ajuns la Spitalul de Pediatrie „Cuvioasa Parascheva” sâmb[t[ la amiaz[, adus de o ambulan`[. Acesta pre-

zenta mai multe leziuni la nivelul capului \i al membrelor, fiind internat ]n cadrul sec`iei de chirurgie. }mpreun[ cu b[ie`elul a venit la spital \i o m[tu\[ de-a acestuia care a povestit cadrelor medicale calvarul copilului. Mama copilului este plecat[ de opt luni ]n Italia iar tat[l s[u obi\nuie\te s[ bea \i s[ ]\i agreseze copilul. De cele mai multe ori singura \ans[ de sc[pare a micu`ului este s[ fug[ la bunici, ]ntrun sat vecin. Ultima dat[, C.T. a fost lovit de tat[l s[u cu ciocanul peste mân[ \i cu un cu`it ]n zona capului. Totul s-a petrecut vineri. Copilul a fugit de acas[, \i-a petrecut noaptea sub cerul liber \i doua zi a ajuns la bunici. Când l-au v[zut plin de sânge pe fa`[ \i cu mâna umflat[, bunicii au sunat la 112 pentru o ambulan`[, fiind vizibil c[ C.T. avea nevoie de ajutor medical. Copilul a fost preluat

de o ambulan`[ de la S[veni, care l-a adus la Boto\ani. Cadrele medicale au declarat c[ via`a b[ie`elului nu este pus[ ]n pericol, de\i urmele b[t[ii crunte primite erau evidente. „Este vorba de un b[ie`el ]n vârst[ de nou[ ani, din |tiubieni, diagnostic sindrom Silverman, acesta fiind „sindromul copilului b[tut”. Prezint[ toate simptomele specifice acestui sindrom. A suferit pl[gi contuze epicraniene \i o contuzie coaps[ stâng[. Acum este bine, a fost b[tut de c[tre tat[, care am ]n`eles c[ ]l bate tot timpul. Mama este plecat[ ]n Italia, mai are dou[ surori, una mai mic[, \i una mai mare. Copilul când este b[tut de tat[ pleac[ la bunici \i invers. Luni, urmeaz[ s[ stea de vorb[ cu psihologul \i cu neurologul, \i s[ se fac[ anchet[ social[, urmând s[ se ia leg[tura cu protec`ia copilului”, a men-

`ionat Iulia Kadar, purt[torul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie „Cuvioasa Parascheva”. |i poli`i\tii au declan\at o anchet[ ]n leg[tur[ cu aceast[ situa`ie deosebit de grav[, confirmându-se faptul c[ circumstan`ele ]n care a ajuns b[ie`elul de nou[ ani la spital sunt verificate. De\i C.T. afirm[ f[r[ dubii c[ tat[l s[u este cel care l-a b[tut, poli`i\tii verific[ aceast[ informa`ie. „Din primele cercet[ri efectuate pân[ ]n prezent nu au rezultat indicii c[ ar fi fost agresat de c[tre tat[. De altfel, \i la internare acesta a fost internat ca având un sindrom. Copilul a fost trimis de bunica patern[ s[i duc[ de mâncare tat[lui, la stân[, a refuzat \i a fugit la mam[. La acea dat[ nu avea niciun fel de leziuni. Noi facem cercet[ri pentru a se stabili exact despre ce este vorba. Am solicitat \i examinarea medico-legal[, s[ vedem despre ce este vorba”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Cazul b[ie`elului ]n vârst[ de nou[ ani ajuns la spital agresat ia fost adus ]n aten`ie de c[tre reprezentan`ii presei \i directorului Direc`iei Generale pentru Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani, Liviu R[d[\anu, care a declarat c[ va fi deschis[ o anchet[ ]n acest caz. „Vom trimite speciali\tii, echipa mobil[, s[ discute cu el. Putem lua eventual o m[sur[ urgent[, la decizia noastr[, s[ ridic[m copilul din familie. Asta putem face. Dar mai ]ntâi vom vedea despre ce este vorba, \i vom lua m[surile care se impun”, a declarat Liviu R[d[\anu. Mai multe am[nunte ]n leg[tur[ cu acest caz, cu concluziile poli`i\tilor, dar \i ale inspectorilor DGASPC vom prezenta ]n edi`ia de mâine. (D[nu` Rotariu)

Directori neatin\i de schimbare La mai bine de opt luni de zile de când coali`ia PSD-PD-L guverneaz[ `ara, la Boto\ani mai exist[ situa`ii ]n care propunerile social-democrate \i cele democrat-liberale pentru posturile de conducere la institu`iile negociate nu au fost puse ]nc[ pe func`ie. Unii dintre directori, abia ]n urm[ cu dou[ s[pt[mâni au semnat contractele de management, de\i erau pe func`ii de circa patru luni de zile. Este cazul directorului de la Direc`ia Agricol[ \i pentru Dezvoltare Rural[. 48 de institu`ii sau servicii au fost negociate la nivelul jude`ului Boto\ani de c[tre comisiile paritare ale organiza`iilor jude`ene PSD \i PD-L la ]nceputul anului, câte jum[tate revenind fiec[rui partid. PSD nu a reu\it ]ns[ s[ ]\i pun[ pe func`ie dou[ nominaliz[ri pentru posturile de \ef. Este situa`ia de la Oficiul de Mobilizare a Economiei, care \i ]n prezent este condus de omul guvern[rii liberale. Dumitru Bertea a fost nominalizat de PSD, iar potrivit liderilor locali, acesta nu va mai fi pus pe aceast[ func`ie deoarece este pensionar \i nu este corect s[ cumu-

leze pensia cu salariul de \ef oficiu. „Persoana pe care am propus-o, ]n spe`[ domnul Bertea, este pensionar \i urmare a acestui fapt nu am g[sit ]nc[ o alt[ persoan[ care s[ ]l ]nlocuiasc[ \i s[ nu fie pensionar. Pentru c[ nu e corect s[ fie ]n acela\i timp \i pensionar \i s[ ia \i salariu. }nc[ nu am g[sit persoana potrivit[”, a declarat senatorul Gheorghe Marcu, pre\edintele PSD Boto\ani. Nici la Sec`ia Drumuri Na`ionale Boto\ani, care ]n urma negocierilor a revenit PSD, situa`ia nu este alta. Vasile Gherase este ]n continuare \ef, ]n timp ce nominalizatul PSD, Viorel Zacre`chi, st[ pe tu\[. Potrivit liderului jude`ean al PSD, se a\teapt[ un r[spuns de la nivel na`ional ]n leg[tur[ cu o eventual[ schimbare. Neoficial, se pare c[ schimbarea respectiv[ nu este agreat[ la nivelul conducerii Companiei Na`ionale de Drumuri \i Autostr[zi. „Drumurile Na`ionale nu intr[ sub inciden`a ordonan`ei. Eu am vorbit cu domnul ministru Berceanu, respectiv cu doamna Tiron, dumneaei mi-a mai solicitat un timp de gândire \i urmeaz[ s[ o abordez din nou”, a spus Marcu. |i la PD-L exist[ o astfel de situa`ie. Liderii democratliberali nu au reu\it s[ ]l pun[ pe func`ie pe Gabriel Alecsandru la Serviciul Jude`ean de Metrologie Legal[, unde ]n continuare \ef este Vasile Trofinov. (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment Luni, 7 septembrie 2009

5

Boli care nu pot fi tratate ]n spitalele boto\[nene Boto\[nenii cu afec`iuni neurochirurgicale, oncologice, ce necesit[ radioterapie, cei cu afec`iuni buco-maxilo-faciale nu vor avea \ansa de a se trata ]n viitorul apropiat ]n spitalele din jude`ul Boto\ani. Ei vor trebui s[ se deplaseze, ]n continuare, ]n clinicele universitare din `ar[ \i asta pentru c[ ]n spitalele din jude`ul Boto\ani nu se pot trata astfel de afec`iuni. Autorit[`ile din s[n[tatea boto\[nean[ spun c[ ]n jude`ul Boto\ani nu se justific[ ]nfiin`area unor centre care s[ trateze astfel de boli din cauza adresabilit[`ii reduse \i a costurilor foarte ridicate necesare unor astfel de investi`ii. Interven`iile neurochirurgicale, respectiv traumatismele cranio-cerebrale, tumorile, nu se pot rezolva ]n spitalele din jude`ul Boto\ani \i asta din lipsa unui medic de specialitate, respectiv un neurochirurg. De asemenea, tratarea unor astfel de afec`iuni presupune \i prezen`a unui cabinet complet utilat \i o echip[ de speciali\ti. Or, este greu de crezut c[ un neurochirurg ar fi atras de un post ]ntr-un spital din Boto\ani, \i asta pentru c[ formarea unui medic de specialitate presupune \apte ani de reziden`iat \i mul`i dintre ace\ti medici prefer[ s[ r[mân[ ]n clinici universitare. Mai mult, dotarea unei astfel de clinici cu aparatur[ de specialitate presupune sume importante de bani. „Avem speciali\ti ]n toate domeniile, avem \i rezonan`[ magnetic[ \i computer tomograf, avem \i posibilitatea de a accesa laborator pentru determin[ri imunologice. Exist[ ]ns[ situa`ii deosebit de grave cum ar fi interven`iile la nivel neurochirurgical. Nu avem neurochirurg. Acest lucru este o chestiune de performan`[ ]n specialitate de neurochirurgie. Nu avem, de asemenea, chirurgie cardiovascular[ \i de aceea este nevoie de o deplasare ]n clinicele universitare. Acestea sunt cu adev[rat discipline pe care noi nu le putem acoperi”, a precizat medicul Tamara Ciofu, directorul coordonator al DSP. Terapiile oncologice care `in de radio-oncologie nu se fac, de asemenea, ]n spitalele din jude`, ci doar ]n centrele universitare.

Insemin[rile artificiale, anumite manevre terapeutice \i de investiga`ii obstetricale sunt limitate la nivelul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie, multe boto\[nence fiind nevoite s[ mearg[ ]n alte jude`e mai mari pentru astfel de tratamente. „Aici nu sunt nici speciali\ti, dar nu avem nici aparatura necesar[. Acestea sunt specialit[`i care sunt ]ntr-adev[r deficitare ]n jude`ul Boto\ani. Pentru dotarea unor astfel de centre ]`i trebuiesc foarte mul`i bani \i un num[r relativ mare de pacien`i. Un jude` cu 400 de mii de locuitori nu poate avea un num[r destul de mare de pacien`i ]ncât s[ justifice un asemenea echipament \i atunci e convenabil s[ existe un centru universitar, cu oameni performan`[, care se ocup[ nu numai de problema trat[rii, ci \i de problema perfec`ion[rii, ca \i domeniu de activitate, studiu didactic asupra cazului. Nu po`i s[ faci asemenea studii de ]nalt[ performan`[, s[ aduni atâta cazuistic[ dintr-un

jude` ca Boto\ani”, a mai spus directorul coordonator al DSP. Nici la Spitalul de Copii nu se realizeaz[ interven`ii chirurgicale oftalmologice, cazurile de aici fiind direc`ionate de cele mai multe ori c[tre Ia\i. Motivul este acela\i: lips[ de aparatur[ medical[ de specialitate suficient de performant[. „Având ]n vedere c[ exist[ o serie de afec`iuni oftalmologice, dar nu atât de numeroase pe cât le poate avea o clinic[ universitar[, copiii de aici sunt trimi\i ]n clinicele de specialitate de la Ia\i. Nu a\ putea s[ spun dac[ la acest moment ar fi necesar un echipament chirurgical la spitalul de copii. Dar avem un singur oftalmolog \i la acest moment nu poate cuprinde, cu aparatura pe care o are ]n dotare, s[ fac[ astfel de interven`ii. Mai mult, nu cred c[ spitalul ]\i poate permite achizi`ionarea unor aparate de ]nalt[ performan`[ pe aceast[ specializare. Deci, ]nainte de toate trebuie s[ vedem \i patologia \i motivarea achizi`io-

Toat[ lumea la joc!

n[rii acestor aparate”, a ad[ugat directorul DSP. |i fostul director al DSP, Gabriel Opri\anu, este sceptic ]n ceea ce prive\te tratarea, ]n viitorul apropiat, a afec`iunilor men`ionate mai sus ]n spitalele din jude`ul Boto\ani. „Este greu de crezut c[ va ajunge un neurochirurg la Boto\ani. }ntr-un viitor apropiat nu va fi ]nfiin`at un centru de neurochirurgie pentru c[ acest lucru presupune \i o echip[ de speciali\ti, pe de o parte, \i bani pentru aparatur[, pe de alt[ parte. Nu cred c[ se justific[ acest lucru”, a spus medicul Gabriel Opri\anu, director jude`ul Boto\ani a fost adus[ medical la Spitalul S[veni. aparatur[ ]n valoare de 50 miliarde lei vechi, asta ]n afara aparaturii direc`ionate direct de MAI BINE UN la Ministerul S[n[t[`ii. Potrivit ELICOPTER }N lui Gabriel Opri\anu, aparatura adus[ este folosit[ ]n totalitate ]n CAZURI GRAVE, spitale. Excep`ie face Spitalul DEC@T BANI B{GA~I de copii. Aici a fost achizi`ionat }N APARATUR{ CARE un bronhoscop pentru sec`ia de ORL, ]ns[ a fost folosit de foarS{ ZAC{ INUTIL te pu`ine ori. „Acest aparat st[ Anul trecut, ]n spitalele din aproape nefolosit pentru c[ nu

au fost cazuri. Nu po`i s[ duci un aparat din [sta acolo unde nu ai patologie suficient[, nici condi`iile suficiente. Mai degrab[ ]n momentul acesta prefer s[ iau un elicopter s[ transport cazul ]n 25 minute \i am rezolvat problema. Decât s[ b[g[m bani ]n aparatur[ care s[ zac[ inutil \i s[ a\tept doi-trei ani pân[ ]mi vine un caz, mai bine apelez la elicopter”, a afirmat directorul DSP. (L[cr[mioara Lupa\cu)


Auto 6

Luni, 7 septembrie 2009

Ma\inile „verzi” care vor fi expuse la Salonul Auto de la Frankfurt

Audi R8 ePerformance

Edi`ia 63 a Salonului Auto de la Frankfurt se preg[te\te s[-\i deschid[ por`ile atât pentru pasiona`ii de ma\ini, cât \i pentru produc[torii acestora. Evenimentul va avea loc ]n perioada 17-27 septembrie, sloganul s[u fiind „A Moving Experience” („Experien`a mi\c[rii”). }n continuare v[ vom prezenta câteva dintre ma\inile „verzi” ce urmeaz[ s[ fie expuse la Frankfurt.

AUDI

BMW Seria 7 ActiveHybrid

hibrizi: BMW X6 ActiveHybrid \i BMW Seria 7 ActiveHybrid. BMW Seria 7 ActiveHybrid are sub capot[ un sistem de propulsie compus dintr-un motor V8 pe benzin[ \i un motor electric, fiind oferit cu transmisie automat[ cu opt trepte. Este ceea ce produc[torul nume\te „mild hybrid”. Puterea maxim[ a ma\inii este de 465 CP, iar cuplul de 700 Nm. Sistemul de transmisie BMW X6 ActiveHybrid const[ dintr-un motor V8 pe benzin[, de 4.4 litri, cu tehnologie BMW TwinPower Turbo, care dezvolt[ 407 CP \i dou[ motoare electrice sincronizate care produc 91 CP, respectiv 86 CP. Valoarea maxim[ a puterii ansamblului este de 485 CP, cu un maxim al curbei de cuplu de 780 Nm. BMW X6 Hybrid accelereaz[ de la 0 la 100 ]n 5.6 secunde, viteza maxim[ atins[ fiind de 236 km/h (250 km/h cu pachetul op`ional Sport). Hibridul ofer[ un consum cu 20% mai mic fa`[ de versiunea exclusiv pe benzin[, respectiv 9,9 litri/100 km, \i un nivel al emisiilor CO2 de 231 grame per kilometru. Compania a promis de asemenea c[ va ar[ta \i un nou concept, BMW Concept EfficientDynamics. Potrivit zvonurilor, este vorba despre un coupe cu patru u\i propulsat de un motor diesel, de un sistem hibrid sau de un motor ]n trei cilindri. Sau poate chiar toate aceste propulsii vor fi disponibile.

O serie de publica`ii interna`ionale sus`in c[ o versiune benzin[-electric[ a celui mai mic hatchback de la Audi, Audi A3 Hybrid, ar putea debuta la Salonul Auto de la Frankfurt, chiar dac[ acest lucru nu a fost confirmat de produc[tor. Vehiculul ar putea fi oferit cu aceea\i tehnologie folosit[ de c[tre VW la modelul Volkswagen Golf TwinDrive hybrid. Un alt model pe care Audi ar putea s[ ]l expun[ ar putea fi o versiune electric[ a sportivei Audi R8, la stadiul de concept, potrivit unor surse apropiate companiei. Modelul ar urma s[ poarte numele de Audi R8 ePerformance. Acelea\i surse sus`in c[ ma\ina electric[ va avea o serie de elemente estetice care o vor diferen`ia de actualul R8: lipsa `evilor de e\apament, care nu mai sunt necesare, lipsa prizelor de aer frontale \i laterale sau modificarea acestora pentru a fi folosite ]n alte scopuri. HERPA

lui model Trabant, cu motor electric, care prefigureaz[ versiunea de serie din 2012. Botezat New Trabi, modelul ]mbun[t[`it de Herpa p[streaz[ acela\i look p[tr[`os al ma\inii originale, care a fost produs ]n trei milioane de exemplare ]ntre 1957 \i 1991, dar purt[torul de cuvânt al companiei, Daniel Stiegler, a subliniat faptul c[ nu va fi o ma\in[ retro ci „o ma\in[ stilat[”, care va fi propulsat[ electric deoarece „acesta este trendul”. Herpa nu a oferit prea multe detalii despre noul Trabant. Compania a spus doar c[ vehiculul va avea un panou solar amplasat pe plafon, care va re]nc[rca bateria, va cânt[ri ]n jur de o ton[, iar autonomia acestuia va fi de circa 250 km.

LEXUS Lexus va prezenta la Salonul Auto de la Frankfurt un concept hatchback hibrid ]n cinci u\i. Versiunea de serie a acestuia va ajunge pe pia`[ ]n 2010 \i va concura ]n segmentul C premium cu modele precum Audi A3 \i BMW Seria 1, potrivit unor surse apropiate proiectului, citate de Autocar. Modelul s-ar putea numi „BS” sau „CS” \i ar putea dispune de un motor pe benzin[ de 2,4 litri \i de un motor electric. Cele dou[ propulsoare vor avea ]mpreun[ 187 CP iar ma\ina va avea trac`iune fa`[.

PEUGEOT

Produc[torul german Herpa BMW Miniaturmodelle GmbH pl[nuBMW va prezenta anul a- ie\te s[ prezinte la Frankfurt o cesta la Frankfurt primii s[i doi versiune concept a legendaru-

Peugeot inten`ioneaz[ s[ expun[ la Frankfurt dou[ hibride diesel-electrice, Peugeot 3008 HYbrid4 \i Peugeot RCZ HYbrid4. Vehiculul 3008 HY-

BMW X6 ActiveHybrid

brid4 are emisii de 99g C02/km, iar modelul sportiv RCZ HYbrid4 emite 95g CO2/km. Motorul diesel \i cel electric func`ioneaz[ alternativ, ]n func`ie de fiecare traseu, ]ns[ pentru performan`[ maxim[ cele dou[ pot func`iona \i ]mpreun[. Versiunea de produc`ie a modelului Peugeot 3008 HYbrid4 este programat[ s[ ajung[ pe pia`[ ]n 2010, ]ns[ Peugeot RCZ HYbrid4 este ]n stadiu experimental.

are dimensiuni similare cu cele ale unei sp[l[torii auto \i opereaz[ automat de ]ndat[ ce \oferul opre\te ma\ina ]n pozi`ia corect[.

VOLKSWAGEN

Volkswagen va prezenta la Salonul auto de la Frankfurt un concept care va concura cu modelul Chevrolet Volt \i care c[lca pe urmele „fra`ilor” expu\i anul trecut, respectiv VW Golf TwinDrive \i VW Space up! Blue. |eful departamentului de coRENAULT municare al VW, Peter Thul, a Renault va prezenta la eve- spus publica`iei AutoExpress nimentul auto din septembrie trei vehicule electrice, potrivit publica`iei britanice Autocar. Primul este un concept despre care produc[torul francez a spus doar c[ este un hatchback cu cinci u\i, programat s[ apar[ ]n showroom-uri ]n 2012. Al[turi de acesta se vor afla Renault Megane EV \i Renault Kangoo EV, ambele ajungând pe pia`[ pân[ ]n 2011. Noul concept are la baz[ a- Peugeot 3008 ceea\i platform[ ca \i Renault HYbrid4 Clio \i ar putea avea o lungime similar[ cu acesta. Platforma, denumit[ Alliance B, mai este folosit[ la modelele Renault Modus, Nissan Cube \i Nissan Micra. Potrivit zvonurilor, Nissan preg[te\te de asemenea propriul model electric bazat pe aceea\i platform[. Tot la Salonul Auto de la Peugeot RCZ Frankfurt Renault va prezenta HYbrid4 un nou sistem plug-in, precum \i tehnologia Quick Drop. Quick Drop este un sistem care scoate bateria golit[ \i o ]nlocuie\te automat cu una complet ]nc[rcat[. Procesul dureaz[ doar trei minute. Quick Drop

Lexus BS

c[ cel mai mare produc[tor auto din Europa va expune la Frankfurt cel pu`in un concept \i c[ acesta nu va fi construit pe platforma unei ma\ini sport, a\a cum se zvonea, ci va prefigura un model pe care „oamenii s[ ]l poat[ cump[ra la un pre` rezonabil”. Acesta ar urma s[ aib[ o autonomie de 200 km, fiind un model sigur, pe care lumea s[ se poat[ baz[ \i cu care s[ se poat[ deplasa zilnic. Oficialul a confirmat ]ns[ ceea ce \i alte surse din cadrul companiei anun`aser[ anterior, \i anume c[ o ma\in[ electric[ de serie nu va ajunge pe pia`[ mai devreme de 2015. „ New Trabi

VW Golf TwinDrive concept

Renault Kangoo EV

Renault Megane EV

Volkswagen-up-concept

Pagin[ editat[ de Aurora Dimitriu


Sport Luni, 7 septembrie 2009

7

Speran`a României de a merge la Campionatul Mondial s-a n[ruit Fran`a \i România s-au ]ntâlnit pentru a 13-a oar[ ]ntrun meci direct. Dup[ doar 3 victorii, 3 egaluri \i 6 ]nfrângeri victorii ale tricolorilor a venit meciul care a adus egalul cu num[rul patru, care trece doar ]n palmares, sau mai ales ]n statistici, pentru c[ nu aduce satisfac`ii prea mari sau vise de calificare echipei na`ionale. Din start, ei plecau cu o mare povar[ pe umeri, aceea de a fi primul meci din cele r[mase pentru calificarea la Campionatul Mondial care trebuia ]ncheiat cu trei puncte ]n cont. Practic, aveau nevoie de toate cele 4 victorii ]n ultimele partide ale grupei a 7-a, dar \i de o ]nfrângere a Fran`ei ]n Serbia. Oricum mai trebuia a\teptat[ ultima etap[ pentru a afla echipa de pe locul secund cu cele mai pu`ine puncte \i care va fi exclus[ automat din playoff. O ratare a calific[rii aduce \i pu`ine puncte ]n aceste calific[ri aduc \i c[derea ]n urna a treia pen-

tru tragerea la sor`i pentru EURO 2012. De altfel, speran`e prea mari nu aveau nici oficialii români ]nainte de

acest meci. Chiar pre\edintele FRF, Mircea Sandu, credea c[ România nu se poate compara cu for`ele fotbalistice ale

|ahtior s-a interesat de un posibil transfer a lui Mutu Antrenorul român al echipei |ahtior Done`k, Mircea Lucescu, a declarat, ieri, la un post de radio din Italia, c[ forma`ia sa a fost intersat[ de transferul atacantului Adrian Mutu de la Fiorentina, dar ]n cele din urm[ nu s-a concretizat nimic, informeaz[ site-ul violaplanet.com. „|ahtior a ]ncercat s[ ]l ajute pe Mutu \i s-a interesat de o posibil[ trecere a sa de la Fiorentina la Done`k. Apoi problema lui cu amenda pe care trebuie s[ o pl[teasc[ c[tre Chelsea a devenit presant[ \i nu s-a mai ]ntreprins nimic“, a spus Lucescu. Antrenorul român a vorbit apoi despre situa`ia interna`ionalului român, care trebuie s[ pl[teasc[ daune de peste 17 milioane de euro clubului Chelsea. „Nu e corect ca lui Mutu s[ i se cear[ o astfel de sum[ de bani, mai ales c[ englezii de la Chelsea l-au l[sat s[ plece. El a f[cut o gre\eal[, dar \i-a asumat-o, apoi a devenit un mare juc[tor atât pentru Fiorentina, cât \i pentru echipa na`ional[. Chelsea trebuie s[ ]n`eleag[ c[ ]n fotbal se mai fac \i erori. Mutu are drep-

tate când spune c[ nu va putea pl[ti amenda nici dac[ strânge to`i banii pe care ]i va câ\tiga de acum ]ncolo. El a pl[tit pentru c[ englezii au vrut s[ dea un exemplu, iar acum este greu s[ te ]n`elegi cu ei“, a explicat Lucescu. 

Europei. „}n acest moment, noi nu ne putem compara cu numele mari. Ne va lipsi Mutu, e f[r[ doar \i poate un ju-

c[tor important, dar trebuie s[ facem fa`[ ]n orice situa`ie“, aprecia Sandu, care recuno\tea c[ România porne\te cu \ansa a doua. Prima repriz[ a ]ntâlnirii a marcat \i cursul viitor al meciului. Fran`a a avut evident mai multe ocazii, singurul moment cu adev[rat periculos al tricolorilor reprezentând-o ratarea lui Surdu din minutul 44, care dup[ o faz[ superb[ a lui Marica reia pe lâng[ bar[ din \ase metri. }n schimb francezii \i-au trecut ]n cont o bar[ \i mai multe ocazii periculoase. Debutul primei reprize aduce bomba. Un gol controversat la prima vedere, acceptat de arbitri \i dovedit la reluare a fi perfect valabil. Lovitur[ de col`, Henry prelunge\te bag[ capul la centrare \i mingea intr[ ]n poat[, ]n minutul 48. Doar câteva minute mai târziu, Escude marcheaz[ un autogol dup[ centrarea periculoas[ a lui Apostol \i scorul redevine egal.

Ribery este imediat trimis la marginea terenului pentru a fi introdus ]n joc, francezii temându-se se pare c[ pierd teren ]n fa`a României. Meciul ia „foc“. Francezii se arunc[ ]n atac, Henry reu\e\te dubla, dar fanionul asistentului era ridicat \i golul este anulat. Scorul r[mâne neschimbat 1-1. Gazdele continu[ s[ pun[ presiune, se precipit[, dar f[r[ a se schimba nimic ]n rezultat. Per total, România s-a ap[rat mare parte a meciului, a avut noroc cu autogolul, dar nu s-a remarcat prin mare lucru. Un rezultat corect, acceptabil pentru România, dar f[r[ a ]nsemna mare lucru pentru buc[t[ria grupei ]n ce ]i prive\te pe români. Scorul final ]n alte situa`ii ar fi fost calificat ca bun sau acceptabile, ]n conjuctura de acum a fost echivalent cu un e\ec. Singurul aspect pozitiv poate r[mâne o rena\tere a echipei na`ionale sub noul antrenor. 

Sorana Cârstea, eliminat[ la US Open Juc[toarea român[ de Andrei Pavel, Victor H[- Alexandra Dulgheru \i Motenis Sorana Cârstea, cap nescu, Victor Crivoi, Edina nica Niculescu, au fost elide serie num[rul 24, a fost Galovits, Raluca Olaru, mina`i ]n primul tur.  eliminat[, duminic[, ]n turul trei la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Sorana a fost ]nvins[ ]n turul trei de daneza Caroline Wozniacki, cap de serie num[rul 9, cu scorul de 6-3, 6-2. Wozniacki este partenera de la dublu a Soranei \i cea mai bun[ prieten[ a juc[toarei române ]n circuitul WTA. Dup[ eliminarea Soranei Cârstea, România nu mai are niciun reprezentant ]n probele de simplu la US Open. Ceilal`i \apte români care au fost prezen`i pe tablourile principale de simplu seniori,

Rossi se ]ndreapt[ spre un nou titlu mondial Valentino Rossi a reu\it o victorie clar[ acas[ ]n San Marino ]n MotoGP pentru a\i extinde avansul la 30 de puncte ]n campionat. Pilotul Yamaha Dani Pedrosa a reu\it un start bun \i a preluat conducerea, dar Rossi a revenit pe locul ]ntâi dup[ opt ture. Spaniolul Jorge Lorenzo, adversarul direct al lui Rossi ]n campionat, l-a dep[\it \i el pe Pedrosa. Rossi \i-a m[rit gradual avansul la 2.416 secunde de Lorenzo. Acesta de altfel, a sc[pat cu pu`in ]n primul tur de un accident ce i-a scos din curs[ pe

Colin Edwards \i Nicky Hayden. Spaniolul declara dup[ curs[ c[ a tras cât de mult a putut. „L-am dep[\it pe Dani, dar Rossi era prea departe“, sublinia acesta. Rossi \i-a asigurat astfel a \asea victorie a sezonului. Cum mai sunt patru curse r[mase, Rossi crede c[ victoria este crucial[ ]n drumul spre un al nou[lea titlu. „Nu a fost u\or, mai ales c[ la ]nceput am avut un start prost, dar am putut s[ revin ]n ritm \i a fost o curs[ perfect[. Oamenii au fost extraordinari \i a fost o victorie important[“, declara Rossi. 


Social-politic 8

Luni, 7 septembrie 2009

Taximetria, o meserie puternic lovit[ de criza economic[ Criza financiar[ din România nu ocole\te niciun domeniu de activitate. Au sim`it-o pe pielea lor \i taximetri\tii din Boto\ani, care, ]n vremuri de recesiune, se plâng c[ nu mai au bani nici m[car s[ ]\i ]ntre`in[ ma\inile. Invidia`i pân[ mai ieri pentru sumele mari de bani pe care le câ\tigau relativ u\or, \oferii de pe ma\inile galbene nu mai \tiu cum s[ ]\i atrag[ clien`ii, al c[ror num[r scade, pe zi ce trece. Aproximativ 50% dintre cei care se deplasau cu taxiul ]n anii preceden`i au renun`at la comoditate ]n favoarea utiliz[rii mijloacelor de transport ]n comun, mult mai ieftine, sau chiar a mersului pe jos.

re o practic[ de zeci de ani, ]ngrijora`i de num[rul tot mai mic al boto\[nenilor care aleg s[ se deplaseze cu ma\inile galbene. Serios afecta`i de recesiune, locuitorii Boto\aniului sunt mult mai aten`i, acum, pe ce dau banii \i prefer[ mijloacele de transport ]n comun, mult mai ieftine, sau chiar mersul pe jos. „Era o perioad[, anul trecut, când ]mi permiteam s[ merg de acas[ la serviciu \i de la serviciu acas[ Taximetria nu mai este o numai cu taxiul. Acum, o dat[ meserie de pe urma c[reia s[ cu criza economic[, ni s-au te po`i ]ntre`ine. O spun cei ca- mic\orat lefurile \i nu ]mi mai

Vaccinare antigripal[ la domiciliu pentru veteranii de r[zboi Veteranii de razboi, ]n aten`ia autorit[`ilor de s[n[tate public[ din Boto\ani. Ace\tia vor s[ fie inclu\i ]ntr-un program special de vaccinare \i tratament profilactic de c[tre Direc`ia de S[n[tate Public[. Potrivit directorului coordonator al DSP, Tamara Ciofu, veteranii de r[zboi vor fi vaccina`i antigripal la domiciliu. „Ace\tia sunt din ce ]n ce mai pu`ini \i dorim s[ intr[m ]n rela`ie cu asocia`ia veteranilor \i s[ vedem punctual, pe list[, care sunt persoanele avute de dumnealor ]n eviden`[. Dorim s[ trimitem vaccinuri medicilor de familie la care ei sunt aronda`i \i s[ se fac[ vaccinarea acas[, s[ nu mai fie nevoi`i s[ vin[ la cabinetul medicilor de familie pentru vaccinul antigripal. Acolo unde persoana nu poate veni s[ mearg[ un cadru mediu de la dispensar la domiciliul acestuia”, a spus Tamara Ciofu. La nivelul jude`ului Boto\ani mai sunt câteva sute de veterani de r[zboi. (L.L)

permit s[ merg nici m[car cu tramvaiul. Prefer s[ merg pe jos. }mi spun \i eu c[ e mai s[n[tos a\a, c[ fac \i mi\care”, ne-a povestit, amuzat[, o boto\[neanc[ de 25 de ani. Noua situa`ie nu e la fel de u\or de acceptat \i pentru practican`ii acestei meserii. Taximetri\tii se plâng c[ vremurile de criz[ i-au lovit destul de puternic. „}nainte m[ descurcam excelent, acum noroc de salariul so`iei. Taximetria nu mai reprezint[ nici m[car o metod[ de supravie`uire. Anul trecut, diminea`a, nu puteam face fa`[

solicit[rilor, iar acum m[ rog s[ am unul-doi clien`i pe zi. Nu mai pun nici tariful de sta`ionare doar ca s[ ]mi p[strez clien`ii. }ncerc s[-mi caut de lucru prin alt[ parte. Al`ii stau de diminea`a, de la 05.00, pân[ seara pe la \apte-opt”, a declarat un taximetrist. }n aceste condi`ii, mul`i dintre cei care practicau taximetria ]\i prelungesc programul, doar-doar vor scoate un ban ]n plus, ]\i caut[ un alt serviciu sau au luat, deja, drumul str[in[t[`ii. Tot din cauza crizei, ponderea ]n taximetrie s-a schimbat, majoritatea preferând s[ fie autoriza`i ca \i persoane fizice, cheltuielile pe societate fiind peste posibilit[`ile financiare ale acestora. „}nainte, num[rul cererilor din partea celor care voiau s[ intre ]n breasla taximetri\tilor era foarte mare, fiind foarte profitabil[. Cei care practic[, acum, taximetria nu \tiu cum s[-\i g[seasc[ altceva de f[cut pentru c[ abia reu\e\ti s[ tr[ie\ti dintr-o astfel de activitate. De asemenea, ]nainte, dou[ treimi din taximetri\ti reprezentau societ[`ile, acum, majoritatea sunt la independen`i \i asta pentru au cheltuieli mai mici decât prin societate”, a declarat Iulian Bauer, pre\edintele Camerei Taximetri\tilor Boto\ani. (C. Stanciu)

Liberalii \i-au ales liderul la jude` Deputatul Florin ~urcanu este lider cu acte ]n regul[ al organiza`iei jude`ene PNL Boto\ani. El a primit votul din partea a circa 670 de membri liberali din totalul de 697 membri prezen`i la lucr[rile Conferin`ei jude`ene a PNL. De\i \i-a confirmat prezen`a la aceast[ \edin`[, Crin Antonescu, liderul central al PNL, nu a mai participat la ]nsc[unarea deputatului Florin ~urcanu, la Boto\ani ajungând „cele dou[ mâini drepte” ale acestuia, Ludovic Orban \i Romeo Stavarache, al[turi de al`i câ`iva membri ai Biroului Politic Central. Absen`a lui Antonescu la Boto\ani a fost pus[ pe seama unor „probleme personale”. ~urcanu a fost ales pre\edintele PNL Boto\ani, iar al`i 24 de liberali, din cei 34 ]nscri\i, au primit votul celor prezen`i pentru a face parte din Biroul Politic Jude`ean. Potrivit reprezentan`ilor PNL, numele acestora vor fi f[cute publice ast[zi. „}n cazul de fa`[, candidatura domnului ~urcanu reprezint[ de fapt o ]ncredere a marii majorit[`i a membrilor PNL”, a declarat Orban vizavi de faptul c[ doar un singur candidat s-a ]nscris ]n cursa pentru \efia PNL Boto\ani. „Nu mam `inut niciodat[ de aceast[ func`ie, este o responsabilitate ]n plus”, a men`ionat ~urcanu.

SENATORUL CÂMPANU NU ESTE O PIERDERE FOARTE MARE PENTRU PNL Pierderea unui parlamentar prin demisia senatorului Liviu Câmpanu din PNL nu afecteaz[ ]n niciun fel activitatea PNL de acum ]nainte, sus`ine primvicepre\edintele Orban, ]n condi`iile ]n care ]n ultimele luni sute de persoane \i-au depus adeziunea la PNL. „Sigur c[ atunci când un senator

pleac[ dintr-un partid, nu este o mare bucurie, ]ns[ reprezint[ o pierdere extrem de mic[ ]n raport cu marele câ\tig pe care l-a avut PNL ]n ultimele luni, ]n care sute \i mii de oameni s-au ]nscris”, a spus Orban, care a mai precizat c[ atât timp cât Câmpanu a tr[dat PNL \i a tr[dat aleg[torii PNL care l-au ales ]n func`ia de senator, „]n momentul de fa`[ pentru mine nu mai exist[”

25% - TARGETUL IMPUS DE LA NIVEL CENTRAL LA ALEGERILE PREZIDEN~IALE O misiune foarte grea ]i a\teapt[ pe liberalii boto\[neni ]n urm[toarea perioad[, dat fiind faptul c[ liderii centrali au impus ob`inerea unui scor la alegerile preziden`iale de nu mai pu`in de 25%, scor care s[ ]i permit[ lui Crin Antonescu s[ accead[ ]n turul doi al alegerilor. La alegerile europarlamentare din iunie, la Boto\ani, liberalii condu\i interimar de Florin ~urcanu, nu au reu\it s[ dep[\easc[ scorul de 20%. „Trebuie s[ fim foarte aten`i ]n a\a fel ]ncât s[ optimiz[m rezultatul, nu c[ut[m `api isp[\itori ]n nici un caz”, a declarat Romeo Stavarache. (Monica Aionesei)

Trupa boto\[nean[ de rock Stilton s-a destr[mat festivaluri na`ionale. Poli`isO forma`ie boto\[tul a reu\it s[ adune numero\i nean[ ]ndr[git[ de fani ]mpreun[ cu al`i patru mul`i \i-a ]ncheiat tineri arti\ti: Edy (care va timpuriu o carier[ pleca la facultate la Bucucare ar fi putut deve- re\ti), Harry (ce va lua druClujului), Alex (]\i va ni una excep`ional[. mul continua studiile la Londra) \i Vineri sear[, ]ntr-un Vlad. Anul trecut au fost la concert de zile mari, un pas de a semna un conforma`ia s-a desp[r- tract cu Universal Music Ro]ns[ plecarea ]n ulti`it de fanii ]ntrista`i mânia, mul moment a tobo\arului c[ una dintre cele trupei i-au f[cut s[ rateze aceast[ \ans[. mai bune trupe de rock devine prea devreme o amintire. UN MARE REGRET ESTE C{ NU AU Este vorba de Stilton, al c[rui solist es- SCOS UN ALBUM De\i au ]ncântat boto\[nete poli`istul Gelu nii de-a lungul a aproape paGraur. Concertul intitulat „Bye bye Stilton!“ a adunat zeci de fani ]ntr-un club din Boto\ani, nelipsind din public rudele, prietenii, fo\tii \i actualii colegi ai membrilor trupei. Destr[marea forma`iei vine dup[ aproximativ trei ani \i jum[tate, ca urmare a separ[rii c[ilor pe care vor trebui s[ mearg[ arti\tii. „Majoritatea pleac[ la studii, care prin `ar[, care prin str[in[tate. Eu probabil voi p[r[si, de asemenea, `ara, pentru o misiune interna`ional[, undeva la ]nceputul anului viitor“, a declarat Gelu Graur, solistul ]n vârst[ de 29 de ani. }n localul care a devenit ne]nc[p[tor, publicul a aplaudat \i a cântat ]mpreun[ cu Stilton. Trupa le-a oferit fanilor un concert excep`ional, prezentând atât piese - crea`ii proprii cât \i hituri consacrate. „Ne desp[r`im cu p[rere de r[u c[ nu o s[ le mai putem oferi fanilor astfel de momente. Toate piesele cântate au fost a\a, cu un pic de melancolie. Asta este, nu avem ce face. R[mânem cu regretul c[ nu am putut face mai mult \i cu bucuria c[ am f[cut ceea ce am f[cut“, a mai spus Gelu. Acesta cânt[ de la vârsta de 18 ani iar talentul l-a mo\tenit din familie. De-a lungul anilor a câ\tigat locul I la cinci

tru ani, forma`ia nu a reu\it s[ scoat[ pe pia`[ un album, ghinionul lor fiind c[ sunt o trup[ din Boto\ani, cu prea pu`in sprijin local. „Unul dintre regrete este c[ nu am reu\it s[ scoatem un album de\i aveam cu ce. Cei care se gândesc s[ ]\i ]nceap[ o carier[ muzical[ ]n Boto\ani, ]i sf[tuiesc s[ ]\i ]nceap[ ]n alt[ parte“, a mai declarat Gelu Graur. Au cântat prin diferite col`uri ale `[rii, de fiecare dat[ presta`ia lor fiind live.

O TRUP{ APROAPE DE OAMENI Spre deosebire de al`i arti\tii, membrii Stilton au pus mai presus semenii lor \i nu câ\tigurile materiale. De admirat este faptul c[ cei cinci arti\ti \i-au folosit talentul \i ]n scopuri caritabile. Au cântat pentru Mirela, o fat[ care ]n urma unui accident a ajuns ]ntr-un scaun cu rotile \i nu ]n ultimul rând au cântat pentru o feti`[ de opt ani din Vorona, bolnav[ de leucemie, banii strân\i fiind oferi`i p[rin`ilor micu`ei, pentru tratament. „Au fost aproape de noi, nu doar ca arti\ti, ci \i ca oameni. Au avut inclusiv concerte caritabile“, a precizat Ana, una dintre fanele forma`iei. (Carmen Stanciu)


Social-politic Luni, 7 septembrie 2009

9

Muncitorii români, subiect de scandal Deputatul Florin ]ntre politicienii din Germania ~urcanu `inte\te Pentru 2012,

Muncitorii români sunt subiect de dezbatere \i lupt[ electoral[ pentru politicienii germani. Unii ]i critic[, al`ii le iau ap[rarea. Rolurile \i le-au asumat un responsabil din partidul cancelarului german, Angela Merkel, care declar[ r[spicat c[ muncitorii români sunt incompeten`i, \i vicepre\edintele Bundestagului, Susanne Kastner, care-l acuz[ pe cel dintâi c[ nu \tie ce spune. Jürgen Rüttgers, pre\edinte al landului Rhenania de Nord Westphalia \i membru al Uniunii Cre\tin-Democrate, ]i critic[ pe români pentru c[, sus`ine el, nu sunt punctuali, nu respect[ programul \i nu prea se pricep la ceea ce fac. Rüttgers nu se refer[ neap[rat la românii care muncesc ]n Germania, ci la români ]n general, nemul`umit fiind c[ Nokia a mutat o fabric[ din landul s[u ]n România, iar germanii din regiune au r[mas f[r[ locuri de munc[. „Spre deosebire de muncitorii din bazinul Ruhr, românii nu vin la munc[ la 7 diminea`a \i nu r[mân pân[ la sfâr\itul

pre\edin`ia Consiliului Jude`ean

zilei ca s[ munceasc[, ci vin \i pleac[ dup[ bunul plac \i nu \tiu nici m[car ce fac“, a declarat politicianul. Declara`iile au fost f[cute pe 26 august, la o ]ntâlnire electoral[. Replica imediat[ a venit din partea vicepre\edintelui Bundestagului. Susanne Kastner, deputat social-

democrat, l-a acuzat pe Jürgen Rüttgers c[ nu \tie ce vorbe\te. „}ncerc de decenii s[ anihilez prejudec[`ile \i imaginea negativ[ a României. }n ultimii 20 de ani am reu\it s[ conving lumea c[ românii sunt parteneri de ]ncredere ai Europei. Este incredibil \i \ocant c[ un prim

ministru cre\tin-democrat de land face campanie electoral[ folosind prejudec[`i ieftine“, a subliniat Susanne Kastner. Dup[ ce disputa politic[ a ajuns \i ]n pres[, cre\tin-democratul Jürgen Rüttgers \i-a cerut scuze, spunând c[ nu avrut s[-i jigneasc[ pe români. 

Florin ~urcanu va fi candidatul PNL pentru pre\edin`ia Consiliului Jude`ean Boto\ani la alegerile locale din 2012. Declara`ia apar`ine liderului central PNL, primvicepre\edintele Ludovic Orban, prezent ieri la Boto\ani la lucr[rile conferin`ei jude`ene PNL pentru alegerea pre\edintelui filialei de la Boto\ani. „Singurul lucru care m[ intereseaz[ este ca la alegerile din 2012 domnul ~urcanu s[ câ\tige pre\edin`ia Consiliului Jude`ean”, a spus Ludovic Orban. Pân[ atunci ]ns[, Florin ~urcanu sus`ine c[ are de câ\tigat un fotoliu de vicepre\edinte la Consiliul Jude`ean. Liberalii nu renun`[ la lupta pentru unul dintre fotoliile de vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean Boto\ani, deputatul Florin ~urcanu `inând s[ readuc[ ]n discu`ie un fapt pe care l-a repetat din clipa ]n care a renun`at la calitatea de vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean ]n favoarea celei de parlamentar. Este vorba despre recâ\tigarea unui fotoliu de vicepre\edinte al CJ Boto\ani, pe care, este convins liderul PNL Boto\ani, c[ ]l va avea

dup[ alegerile preziden`iale. „Sunt convins c[ vom recâ\tiga vicepre\edin`ia CJ \i majoritatea ]n CJ”, a spus ~urcanu. Pe de alt[ parte, prezent ca \i invitat din partea PNL, Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani a `inut s[ sublinieze buna colaborare ]n cadrul acestei institu`ii cu membrii PNL, ]n ciuda mai multor inadverten`e de-a lungul timpului. „Am dorit s[ fiu aici pentru a exprima mul`umiri fa`[ de PNL pentru colaborarea pe care ne-au asigurat-o ]n cadrul Consiliului Jude`ean. De la ]nceput am dorit s[ existe \i o colaborare pe plan politic… apreciez c[ PNL a reu\it s[ fac[ deosebirea ]ntre disputa politic[ manifestat[ prin declara`ii, prin interpel[ri \i sus`inerea pe proiecte importante pentru comunitatea jude`ului Boto\ani”, a spus ~âbuleac. Pe lâng[ Mihai ~âbuleac, reprezentant al PDL, au mai fost prezen`i Costic[ Macale`i, din partea PSD, Eugen Ni`ur[, din partea PRM, Corneliu Furtun[, din partea PN~CD \i Florin Egner, din partea PNG. (M. Aionesei)

Avem cele Primele de vacan`[ au „umflat” salariile din iulie mai mari Câ\tigul salarial mediu net al românilor a ajuns la 1.390 lei dobânzi ]n luna iulie, ]n cre\tere cu 11 fa`[ de iunie, arat[ datele din Europa leiInstitutului Sediul UDMR din Na`ional de StatisAm intrat ]n Uniunea European[ \i am sperat c[ ne vom bucura de beneficii similare cu cet[`enii statelor occidentale: salarii mai mari, pre`uri mai mici, dar \i credite mai ieftine. Din p[cate ]ns[, nu a fost a\a. Dobânzile percepute ]n România sunt de dou[ trei ori mai mari fa`[ de cele practicate ]n alte `[ri UE, informeaz[ Evenimentul Zilei. Un credit de nevoi personale ]l costa pe român, ]n cel mai fericit caz, 8,58% pe an (la BCR) sau chiar 20,5% pe an (la Unicredit), potrivit datelor de pe www. conso.ro. Costul mediu pentru acela\i produs ]n UE era, ]n schimb, de 6,84%, potrivit datelor B[ncii Centrale Europene. Austria - `ara unde ]\i au sediul societ[`ilemam[ ale unora dintre cele mai mari b[nci române\ti este, al[turi de Finlanda, ]n topul statelor cu cele mai ieftine credite. La cele de consum, de exemplu, dobânda medie este de doar 4,94%. De cealalt[ parte, milioanele de români care lucreaz[ ]n Italia nu au acces la ]mprumuturi mult mai avantajoase fa`[ de România: dobânda medie la creditele de consum ]n euro este de 10,57% - mai mare decât la noi. 

tic[ (INS). Câ\tigul salarial mediu brut a fost de 1.901 lei, ]n cre\tere cu 0,7% comparativ cu luna anterioar[. Fa`[ de luna iulie 2008, salariul mediu a crescut cu 6,3%. De cele mai mari lefuri s-au bucurat angaja`ii din transporturile aeriene, cu o medie de 3.400 lei, iar cele mai mici salarii le-au ]ncasat angaja`ii la prelucrarea lemnului (807 lei). }n iulie, ]n majoritatea domeniilor, salariul mediu a crescut „ca urmare a acord[rii de drepturi ]n natur[ \i ajutoare b[ne\ti din fondul de salarii, premii ocazionale (prime de vacan`[) \i realiz[rilor de produc`ii mai mari”,

Capital[ a fost spart

explic[ reprezentan`ii INS. Cel mai mult le-au crescut lefurile persoanelor care fabric[ produse de cocserie \i produse din prelucrarea `i`eiului (circa 17,5%) \i celor care extrag petrol \i gaze naturale (11%16%). Major[ri salariale cuprinse ]ntre 5% \i 10% au fost raportate ]n cazul fabric[rii autovehiculelor de transport ruti-

er, extrac`ia minereurilor metalifere, distribu`ia apei, extrac`ia c[rbunelui, fabricarea `ig[rilor etc. Cele mai mari sc[deri de salarii au fost ]nregistrate ]n activit[`ile de intermedieri financiare (cu 14,8%) \i ]n fabricarea b[uturilor, a produselor farmaceutice, ]n ]nv[`[mânt, editare, s[n[tate (]ntre 3% \i 7%). 

UDMR consider[ c[ sediul din strada Avram Iancu al forma`iunii a fost spart din motive de ordin politic, deoarece ho`ii nu au luat decât un steag al Uniunii. Potrivit unui comunicat de pres[ de ieri al UDMR, persoane necunoscute au p[truns, ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[, ]n sediul UDMR din strada Avram Iancu din Capital[, ]ns[ nu au furat decât un steag al forma`iunii care era arborat ]n curtea cl[dirii. „F[pta\ii au p[truns ]n cl[dire printr-o fereastr[, au intrat

PSD nu iese de la guvernare Aceasta a fost reac`ia liderilor social-democra`i boto\[neni dup[ ce, ]n urm[ cu câteva zile, reprezentan`ii organiza`iei jude`ene PNL Boto\ani sus`ineau c[, pân[ cel târziu ]n a doua jum[tate a lunii septembrie, PSD se va mai afla la guvernare. Gheorghe Marcu (foto), pre\edintele PSD Boto\ani a afirmat ]ntr-o conferin`[ de pres[ c[ social-democra`ii nu vor ie\i din coali`ia de guver-

nare atât timp cât acum aproape un an de zile \i-au asumat guvernarea \i au preluat al[turi de PD-L frâiele `[rii. „V[ spunem foarte clar c[ PSD nu iese de la guvernare. PSD a intrat la guvernare, a intrat cu mini\trii cei mai competen`i \i responsabili. Suntem responsabili, nu vrem ca pe lâng[ criza economic[ \i financiar[ din România s[ avem \i aceast[ criz[ politic[. Cunoa\tem care sunt greut[`ile `[rii. Nu ne retragem de la guvernare pentru c[ sunt lucruri mult mai importante decât disputele dintre PSD \i PD-L”, a declarat liderul PSD Boto-

\ani. Acesta s-a declarat nemul`umit, ]n calitate de parlamentar, c[ nici pân[ ]n prezent nu a intrat ]n posesia a trei proiecte de lege, cel al salariz[rii unice, cel al educa`iei \i cel ce cuprinde ]ntreaga restructurare a agen`iilor. „Pân[ ]n prezent, ]n calitate de senator, nu am v[zut con`inutul acestora. Datorit[ faptului c[ sufer[ modific[ri de la or[ la or[. Eu spun c[ este mult mai corect \i normal ca aceste pachete de legi care au influen`[ asupra ]ntregului popor s[ treac[ \i prin plenul Parlamentului”, a spus senatorul Marcu. (Monica Aionesei)

]ntr-un birou, unde au r[scolit lucrurile \i actele \i au dus steagul UDMR, arborat ]n curtea sediului“, se arat[ ]n documentul men`ionat. Sediul filialei Sector 2 a UDMR, de pe strada Avram Iancu, a fost spart, ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[, iar, potrivit primelor verific[ri ale poli`i\tilor, ho`ii nu ar reu\it s[ fure nimic. Purt[torul de cuvânt al Poli`iei Capitalei, Christian Ciocan, a declarat c[ ho`ii au spart geamul unui birou aflat la parterul cl[dirii \i c[ deocamdat[ nu exist[ suspec`i. 


Publicitate 10

Luni, 7 septembrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente

spre parcul de joac[), etaj III, SD, 46 mp, CT+G+F+T. Pre`: 42.000 euro negociabil. Telefon: 0754963064.(8)

* URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(6)

* Vând garsonier[ et.1, Prim[verii, cap[t 1, renovat[, 22.000E.Tel 0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere, decomandat, zona Bucovina. Pre` 40000 E negociabil. Telefon: 0755.262.126.(1457-1)

* Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 30.000E.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, SD et. 3, zona }mp[rat Traian, recent renovat, G, F, T, CT, parchet melaminat, pre` negociabil. Telefon: 0744.295.279.(3) * Vând garsonier[, et.I, Casa C[r`ii, renovat[, parchet modern, u\[ metalic[, 30000 E negociabil, 0231/582024; 0728032612.(1462-3) * Vând apartament 3 camere, decomandat(\i box[), etaj intermediar, bloc Modarom. Pre` la vizionare, 0757.288.895.(1455-1) * Schimb apartament 3 camere 78 mp, et. 2, Stejari cu 2 camere. Telefon: 0749.827.817.(14 54-7) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului (cu fa`a

* Vând garsonier[ zona G[rii, et.2, termopan, G+F, instala`ii noi, 90.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.7, 50mp, CT, balcon mare, D, 29.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 52mp, la strad[, CT, T, bloc termoizolat, 37.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, 50mp, \arpant[, D, 31.000E.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Al.Parcului, et.2, SD, 23.000 E.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane,

AGENDA IMOBILIAR|

bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere |t.Luchian, renovat, c[r[mid[, 38.000 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere la strad[, zona Prim[verii, la parter, gaz separat, locuibil, 26.000E.Tel.0744/530.803 * Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, ]ntre`inut, 36.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând/schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Tex, CT, T, renovat, 48mp, et.3, fa`a la soare. Pre` 39000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere,zona \coala nr.7,et.2,52 mp,zona lini\tit[,exclus credit, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 52mp, parter, T, izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 160.000 lei. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere,zona Donici,D,50 mp,CT,G+F,et.4,26500 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, SD, zona |c.13, 52mp, et 2, gaz separat, g, f, t, renovat, mobilat. Pre` 35000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,parter,40 mp,SD,gaz separat,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

metalic[, gaz separat, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Combilux (Cap.1), 50mp, et.2, t, izolat exterior. Tel. 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,D,51mp,CT,boxa ,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Raj Apa, 80 mp, D, \arpant[, CT, mobilat \i utilat, Pre`: 47000 euro neg . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, D,et.3,T,P,u\i schimbate,zona Barbu L[z[reanu,130000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona IRE,parter,D,70 mp,CT,termosistem,ideal \i spa`iu comercial,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, zona Parcul Tineretului, ]mbun[t[`iri. Pre` 19000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. 0748/115.912. (V)

* Vând apartament 2 camere, decomandat, parter, ct, 50mp, zona Prim[verii (P[rcule`), c[r[mid[. Pre` 150.000ron. Tel 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, complet renovat, mobilat, \arpant[, 28.000E. Tel. 0744/530.803. (V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, decomandat, et4/10, ct, t, 54mp, zona Prim[verii (|c. 12), c[r[mid[. Pre` 37000euro. Tel 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, zona Bulevard, 60mp, decomandat, c[r[mid[, et.3, gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 55000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, zona Imparat Traian,D, 52mp, et4, 26000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, D,et.3,47 mp,T,P,u\i schimbate,zona Grivi`a,130000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona bis.sf.Ilie,et.1,60 mp,CT,AC,usa metalica, termoizolatie,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 3 camere, D, zona Cap[tul 1, etaj 4, ct, t, 70mp. Pre` 45000 euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 3 camere la bloc nou, 90mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 45.000E. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V)

* Vând apartament 3 camere, D, zona Prim[verii, parter, 2 b[i, 65mp. Pre` 45000 euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, zona Octav Onicescu, SD, 45 mp utili, \arpant[, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere ]mp.Traian, et.1, CT, T, G+F, termoizolat, D, 40.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 3 camere, D, zona TEX, parter, t, c[r[mid[, u\[ metalic[. Pre` 43000euro. Tel. 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere, zona Seconf,et.2,SD,65 mp, CT, 2 bai,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere, D, et.3, zona Prim[verii, 90 mp, modern, ct, t, g, f. Pre`: 60.000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 3 camere, zona Primaverii-Tex, et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb., CT,T,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere Al.Parcului, CT, T, interfon, ]mbun[t[`iri, 30.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 3 camere Bulevard, et.2, complet renovat, CT, T, D, 48.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 48.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere C.Na`ional[(Direc`ia Muncii), et.2, 90mp, complet renovat, CT, T, AC, mobilat, 65.000E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând/schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani \i diferen`[. Tel. 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 45000ron. Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D, zona |c.7, CT, T, 40mp, et.4. Pre` 25000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

* Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[. Pre` 42000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.2, complet renovat, D, 40.000 E.Tel. 0748/115.912. (V)

* Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V)

mp,CT,T,G,F,P,zona Sucevei, 32500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare, et.4, D, 100mp, bca, ct, g, f, t, pod. Pre` 60000euro. Tel.0729062022. (N) * Vând garsonier[,zona Calea Na`ional[-industrial[,27 mp,parter,T,u\[ metalic[,60000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Bucovina,parter,32 mp, balcon cu beci,T,u\[ metalic[, ]n bloc de apartamente, ]mbun[t[`it[,22500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Garii,bloc de apartamente,etaj intermediar,T,AC,30 mp,90000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,etaj intermediar,48

* Vând apartament 3 camere,renovat,CT,T,G+F,par ter,zona Dorian 4.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, D,78 mp,\arpant[, CT,T, G+F, renovat, merit[ v[zut, zona Stejari.Pre`;50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Tratoria,\arpant[, 65 mp utili,D,T,G+F,gaz separat, 41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Direc`ia Muncii, et.2, D,68 mp,ultramodern, CT, T,54000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Super ofert[,vând apartament 3 camere,zona Tudor Vladimirescu, parter, D, T, G+F,57 mp, u\[

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vând apartament 4 camere, et.2,SD,65 mp utili,renovat, CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3, D,CT,2 balcoane,G+F,88mp, 50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1,T,G, F, zona Cal.Na`ional[-IRE,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, D,100 mp,sarpant[,toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, zona Dorian 4, et.3, D, 87 mp, 2 b[i, 2 balcoane,ultramodern, T, G+F, P, Pre`: 42500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Garsonier[, G.Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, zona \coala 7, et.2, SD, 42 mp, c[r[mid[, termopan, pre` 30.000 euro. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp, termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona ultracentral[, 126 mp construi`i, 114 mp utili, teras[ 12 mp,

et.1, hol intrare 4,50 mp, camera de zi 34,70 mp, buc[t[rie 12,85 mp, hol 7,30 mp, dressing 5,75 mp, dormitor1 - 21,80 mp, dormitor 2 - 13,30 mp, baie 7,40 mp, camer[ usc[tor 6,40 mp, CT, aer condi`ionat, pvc Gealan, u\i interioare moderne, parchet melaminat calitate superioar[, gresie, faian`[, ultramodern, se vinde par`ial mobilat, pre` 85.000 euro, variant[ 60.000 euro+diferen`a intr-un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 70 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 49.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri. 18500euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii(Pacea) 38500 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D, parter, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri , Prim[verii, pretabil privatizare 28000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, c[r[mid[, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii (|coala 7) 22000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 46mp, f[r[


Publicitate Luni, 7 septembrie 2009 ]mbun[t[`iri, pl[ci, zona Prim[verii(Mihail Kog[lniceanu) 36000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona \tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, BCA pe cadre, 2 vederi, 2 balcoane, zona Prim[verii (Rotunda) 38000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 70mp, cu toate ]mbun[t[`irile \i mobilat, zona Prim[verii(Aleea Nucului). 50000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere D, etaj intermediar,67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere

* Vând apartament 3 camere

AGENDA IMOBILIAR|

SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, 80mp, c[r[mid[, etaj intermediar, 2 vederi, zona Bulevard(complex). 65000 euro u\or negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,dou[ balcoane, boxa,et 4,sarpanta,str \tefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, decomandat,70mp,et.4,zona Parcul T]neretului.Pre` 33.000 euro/neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 4camere, decomandat,et2,f[r[ imbun[t[`iri, 89mp, dou[ balcoane, zona Pia`a Mare.Pre` 75000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ ,27mp, parter,zona Grivi`a (Pia`a Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,26mp,et4,cu imbun[t[`iri(gresie,faian`[,term opan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, Rotunda Pre` 30.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[ 22mp,cu ]mbun[t[`iri,Et.4,zona Calea Na`ionala.Pre` 24000 euro negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp,et.4,cu imbun[t[`iri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 45mp,decomandat,termopane, parter,zona Cap[tul liniei 1. Pre` 28500euro. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,semidecomandat,39mp,parter, zona Prim[verii. Pre` 28500 euro. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, et2,mobilat,cu ]mbun[t[`iri, CT,AC,zona Prim[verii.Pre` 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

balcoane,CT,76mp,cu imbun[t[`iri,zona Calea Nationala.Pre` 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere decomandat,50mp,et4, modernizat cu toate imbun[t[`irile CT. Pre` 30000 euro .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[. Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, 70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri, parter,din care 15mp amenajati ca spa`iu comercial. Pre` 53.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,2 b[i,2

* Vând garsonier[, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 25 mp, et 3, D, renovat[ modern, orientare la soare, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` 68.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

camere, zona Cal. National[, D, s. 55 mp, et 6/7, pod mansardabil, pre` 47.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Biserica Sf. Ilie, s. 63 mp, SD, et.1, pre` 44.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii, s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei, s. 58 mp, D, et. 1, pre` 44.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Izvoarelor, s. 50 mp,SD, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 44 mp, D, parter, pre` 21.700 euro, accept[ rate. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, D, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 26.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, gaz separat, pre` 24.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucecea, centru, s. 27 mp, D, et 3, pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 51 mp, et. 2, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2

* Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 36.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

11

32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, Bd. G. Enescu, et.2, s. 64 mp, D, pre` 54.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[ conf 1,zona cap[t 1,27mp,etaj 3, termopan inclusiv u\ile interioare, parchet,pe mijloc, modern[,24.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 1, D, s. 67 mp, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere, zona Prim[verii-BCR-fosta Po\t[, parter,SD,c[r[mid[, 40mp, CT,G+F,parchet, balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4,SD,56mp, \arpant[,termopan, G+F, AC,izolat,27.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 3,SD,56mp, f[r[ ]mbun[t[`iri,32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[, D, et. 3, s. 80 mp, modernizat, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Grivi`a, et. 1, SD, s. 85 mp, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armeana, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 41.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Garsonier[, zona Cap[t 1,etaj 1 , c[r[mid[, intabulat[, f[r[ ]mbun[t[`iri, 18mp, ]n bloc de apartamente, u\[,metalic[, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona industrial[,22mp,etaj 3,termopan,u\[ metalic[, parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulat[, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Grivi`a,parter,27mp,izolata,gaz separat,u\[ metalic[, termopan,boxa,intabulat[, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,27 mp,bca, parter,u\[ metalic[,geamuri termopan, gresie,faian`[,72 000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Bucovina- Monitorul,etaj 3,CT,G+F,48mp,parchet,balc on inchis,35.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,\arpant[ proprie,CT,termopan,parchet,b oxa subsol,]nc[lzire ]n pardoseala,28.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Grivita,etaj 3,D,48mp, intabulat,f[r[ ]mbun[t[`iri, 31.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter ]nalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,f[r[ ]mbun[t[`iri,47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,\arpant[ proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan, boxa,u\[ metalic[,intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii,etaj 4,\arpant[, G+F,stolerie schimbata, 50mp,SD,gaz separat, termopan,balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp, etaj 3,c[r[mid[, CT,G+F, parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Camera camin,zona industrial[,22mp,etaj 2, termopan,parchet,G+F, izolat[,modern[,cu baie si buc[t[rie,mobilat[ \i utilat[ complet,55.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,28 mp,bca,et. 3,f[r[ ]mbun[t[`iri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,\arpant[, 65mp, CT, G+F, 2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre`

* Garsonier[ conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F,parchet,termopan, 20.000

* Apartament 3 camere, zona Pacea,etaj 4,D,2 bai,67mp, termopan,f[r[ alte


Publicitate 12

Luni, 7 septembrie 2009

]mbun[t[`iri,30.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

CT,f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Bulevard,etaj 3,SD,50mp, CT,parchet,u\[ metalic[, c[r[mid[,40.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,etaj 2,D,90mp, CT,G+F,AC, termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,c[r[mid[, intabulat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 4,\arpant[, D,90mp, c[r[mid[+BCA, termopan, CT, G+F, parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,parter,75 mp, balcon mare CT,G+F, termopan,eventual mobilat, 50.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Calea Na`ional[-IRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane,

* Apartament 4 camere,zona Bucovina, 77mp,etaj 3, c[r[mid[, CT,G+F,parchet, termopan, 2 bai,u\[ metalic[, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D,

AGENDA COMERCIANTULUI

* Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate ]mbun[t[`irile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3 balcoane,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Prim[verii-fosta Posta,etaj 2,SD,67mp,toate ]mbun[t[`irile, 42.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri.Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F+P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri.Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+T+P. Pre` 12.000euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar, 25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD,

54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`.36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV,centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

+ Case, terenuri

la 0742501365; 0749484861.(1470-4) * Vând cas[ nou[ la cheie, \oseaua Iasului, P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 1300mp curte amenajat[, la strad[, 230.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300mp teren, 46.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+AC, ap[, curent, 10.000E.Tel. 0748.115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 22E/mp, \i 1175mp, 20E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren zona Tru\e\ti, la strad[, 40.000E.Tel.0744/530.803

* Vând 800 mp teren intravilan, 33,5 mc BCA \i chio\c aluminiu 4,5 mp, urgent, 0740.750.077.(1456-1)

* Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând spa`iu comercial 10 mp ]n zona Prim[verii. Pre` negociabil la fa`a locului, telefon: 0742501365; 0749484861. Vând licen`[ fornetti, 3500 E negociabil, telefon: 0749484861; 0749462779.(1468-4)

* Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cl[dire P+M din BCA, la parter spa`iu comercial 40 mp \i mansard[ locuibil[ de 40 mp, zona Col. Tomoroveanu, pentru vizionare \i rela`ii suna`i la 0742501365; 0749484861.(1469-4)

* Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren 732 mp cu cas[ locuibil[, toate utilit[`ile, zon[ central[(Scoala 11) pre` negociabil la fa`a locului. Pentru vizionare \i rela`ii suna`i

* Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V)

* Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[ zona }mp[rat Traian lâng[ sp[l[torie,cas[ b[trâneasc[,700mp teren,cu deschidere mare de 22 ml,gaz,ap[, curent 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând ]n zona Bucovina,vila P+etaj,300 mp construiti,2200 mp teren,interior la gata : CT,G+F,P,T,vie,livada,15000 0 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 58 mp construi`i, teren 150 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com.Ungureni. Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3100mp, ]ntravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp,intabulat, deschidere 11ml,]n zona Conrec. Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 30Euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,]ntravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 30Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu. Pre` 1euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan,loturi de 1800-1500mp ]n Or[\eniDeal Pre` 10euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa,deschidere 23ml Pre` 28euro/mp Tel. 0741497829 .(A) * Vând teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 10euro/mp. Tel. 0741497829.(A)


Publicitate Luni, 7 septembrie 2009 * Vând teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\tiDeal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp( ]n dou[ loturi de 10.000 si 20.000mp, ]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 5euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric, ]n C[t[m[r[\ti-Deal Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

23ml.Pre` 11.000euro/neg. Tel.0741497829.(A)

hectare. Pre` 1,5euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

teren. Pre`: 71.000euro. Tel. 0729082022. (N)

neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând spa`iu comercial 147mp,]n zona Stadion.Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000 E/ha. Tel. 0729062022.(N)

* Vând cas[, zona C.DEAL, finisaje moderne, p+1, izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 140mp+500mp de teren. Pre` 60000 euro. Tel. 0729062022. (N)

* Teren 500mp,zona Pu\kin,14m deschidere,gaz, ap[,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren, zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Calea Na`ional[, 1100mp, toate utilit[`ile, la 200E/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând terenuri intravilane \i extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp. Pre` 100000 euro. Tel 0729062022. (N)

* Vând teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pre` 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 84mp. Pre` 56000 euro. Tel. 0729082022.(N)

* Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda Bucov]naCurte\ti.Pre` 62euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vând teren ]n zona Popa \apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp. Pre` 2000euro/ mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 16000mp ]n Cucorani.Pre` 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând loc de cas[, 1800mp,]n Agafton,com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1600mp, intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 3 euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10800mp,zona Rediu Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml, intravilan. Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 550mp,zona ALFA-LAND,deschidere

* Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând cas[ de vacan`[ ]n construc`ie P+1, din BCA, 72% finalizat[, Sc = 200 mp, St = 1000 mp, Fs = 17/60 m, orientare la sud, ap[, electricitate. Pre`: 40.000 euro, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ P+1, cu Sc = 180 mp, St = 13000 mp, livad[ 8000 mp, iaz ]mprejmuit 3000 mp, caban[ lemn, CT, ap[, gaz. Pre` 150.000 euro sau schimb apartament 3-4 camere. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând 2 garaje, fiecare ]n suprafa`[ de 20 mp, ]n zona \colii nr. 17, constructie 2008, din BCA, intabulate, ap[, gaz, curent electric, canalizare, pe teren proprietate, teren ]n fa`a garajelor 12 m. Pre`: 41.000 ron, fiecare. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp. Pre` 10mild, ct, t. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp. Pre` 1600 euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100mp. Pre` 1500 euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp. Pre` 1200 euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 302mp. Pre` 850euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600 euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp. Pre` 280000 euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani, toate utilit[`ile. Pre` 100000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren. Pre` neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, 200mp, zona Ion Pilat. Pre` 10mild. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc). Pre` neg. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[ 100mp, zona Str. Victoria, cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 15euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022.(N)

* Vând teren, zona Pia`a Mare, 930mp, plan1, toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022.(N)

* Vând teren, zona Bulevard, plan1, 20000mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[, zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren. Pre` 47000euro. Tel. 0729062022.(N)

* Vând teren, zona T[tari, plan1, parcelabil, 5000mp. Pre` 45euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren, zona Rediu, 5

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:100.000 euro neg. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu

* Vând cas[, zona Ci\mea, teren 500mp, casa 136mp, t, ct, ap[, gaz, izola`ie exterioar[, tabl[ lindab. Pre`: 92.000euro. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[, Str.Miori`a, 1200mp teren, toate utilit[`ile. Pre` 900000ron. Tel. 0729082022. (N)

* Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Ci\mea plan 2,drept,dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65000 euro. Tel. 0729062022.(N)

* Teren 780mp,zona C[t[m[r[\ti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilit[`ile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ 170mp, zona W. M[r[cineanu cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,ap[,curent,15.000E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Cas[,zona Petru Rare\, P+M,c[r[mid[ si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, buc[t[rie, living,G+F, parchet,u\i interioare schimbate,toate utilit[`ile,gaz la poart[, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Teren 1200mp,Ro\iori, 20m deschidere,ap[, curent,cablu,livad[,]ntre case,20.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vil[,C[t[m[r[\ti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la ro\u,fos[,garaj,fântân[, 46.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin, D+P+M, 80mp la sol ,la ro\u,450mp teren,BCA,toate utilit[`ile,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilit[`ile, 85.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca ]n sat Z[ice\ti, cu 3.350mp teren, ap[, curent, 12.000 Euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[ P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,70.000 E neg sau variante. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca,zona Liceul Pedagogic, locuibil[, 560mp teren,toate utilit[`ile, 100E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ locuibil[,localitatea Roma,chirpici+BCA,4000mp teren,la strad[,60.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Ci\meaplanul 2, cu 11 m deschidere,ap[,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Boto\ani,13m deschidere,drept,toate utilit[`ile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curte\ti,parcelat ]n 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp

* Vând/]nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vând spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Prim[verii, vitrina mare, termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spa`iu comercial 60mp, zona ultracentrala,toate utilitatile \i ]mbun[t[`irile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 150 mp,zona Prim[verii,recent \i modern amenajat,CT,gresie, faian`[,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 35mp, zona Bulevard, termopan, modern,stradal,40.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spatiu comercial 44mp, zona Prim[verii-Tex, termopan, modern,50.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu

gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(842v) * Zona Comunei Corni, spa`iu

13

comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare.Pre` 25euro/mp neg,

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Luni, 7 septembrie 2009

total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,0752310402,07 52310403(210)

curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134)

* Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253)

* Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133)

* Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

* Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare,

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * Cump[r garsonier[, zon[ bun[, etaj intermediar, ofer 55.000 de lei. Exclus agen`iile imobiliare. Rela`ii tel: 0745050.655.(4) * Uniunea Ucrainenilor din România cu sediul ]n Bucure\ti, Calea Victoriei nr. 216, sector 1, cump[r[ ]n localitatea Rogoje\ti, Mih[ileni, Boto\ani, un imobil cu o suprafa`[ de 100-150 mp \i un teren de aproximativ 500-1000 mp pentru sediul filialei uniunii. Achizi`ionarea imobilului se va face conform legilor ]n vigoare. Putem fi contacta`i la telefon: 0212220737; 0745032205.(1477-1) * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren. Tel. 0729062022 sau 0729082022. (N) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(17) * }nchiriez apartament 2 camere, nou mobilat ]n Ia\i, P[curari ]n spate la Kaufland, chirie 350 E negociabil, 0751245929; 0744709212.(1444-5) * }nchiriez spa`ii ultramoderne Prim[verii 45;35;37 mp, vitrine mari, front stradal, parcare, banc[, 0724564897.(1475-11)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

* Primesc o fat[ ]n gazd[. Rela`ii la telefon: 0742048471.(1473-1)

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41)

* Ofer spre ]nchiriere garsonier[ spa`ioas[, et.1, Prim[verii, pozi`ie frumoas[. Rela`ii la telefon: 0729820255; 0331102236.(1464-15)

* Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* }nchiriez apartament 2 camere mobilat, zona Inspectoratul \colar, 150 E/lun[+ 2 luni avans, 0744821724.(1466-3)

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

* }nchiriez apartament 3 camere, mobilat, zon[ central[. Telefon 0748104952.(4)

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V)

zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez 22mp spa`iu comercial Unirii.Tel. 0744/530.803.(V)

* Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Pietonal Unirii, 60mp, 10E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Închiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C. Nationala, zona Mall, Select, Cap[tul 1,).Tel. 0741497829.(A)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere ultracentral(Romarta), bloc nou, mobilat \i utilat, modern, 350E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Na`ional[, zona Mall,Select,Cap[tul 1,).Tel.0741497829.(A)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere S[venilor, renovat complet, mobilat \i utilat, 250E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utilita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 2 camere \i 3 camere, ultracentrale, mobilate, utilate, CT,T,moderne,200,respectiv 250 euro pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 3 camere modern, zona Mall Serconf, et.2, utilat mobilat, pre` 275 euro/lun[ u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, CT, modern, nemobilat, avans 3 luni, pre` 225 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez apartament 2 camere, nemobilat zona Prim[verii.Pre` 100€/luna. Tel.0741497829.(A) * }nchiriez apartament 3 camere,mobilat,zon[ central[.Pre` 230euro/lun[ si o lun[ garan`ie.Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[. Tel. 0729062022.(N)

* }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 280 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util. Tel. 0729062022. (N)

* }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez depozit 600mp, zona C[t[m[r[\ti Deal,curte betonat[ 2500mp,CT lemne, toate utilit[`ile,2,8m ]n[l`ime, 3E/mp neg.Se negociaz[ ]n func`ie de perioad[ \i activitate,prima lun[ gratuit. Poate fi ]nchiriat \i pe buc[`i. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 375 euro/lun[, garan`ie 1 lun[, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus, 7e/mp. Tel. 0729062022.(N)

* }nchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Prim[verii-Pia`a Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pre` 2500 Ron/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spa`iu comercial

ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil,birou,grup sanitar, pre` 1000 E/lun[ neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/lun[,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,f[r[ ]mbun[t[`iri,500 Lei/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu \arpant[,D,2 bai,mobilat \i utilat,CT,toate ]mbun[t[`irile, 200E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/lun[ neg. Telefon: 0744.319317.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Stadion,etaj 2,CT,termopan,mobilat,utilat,2 00E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4 cu \arpant[,semimobilat, 150E/lun[,avans 4 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona }mp[rat Traian,etaj 4 cu \arpant[, CT,AC,termopan,mobilat, utilat,250E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând foarte ieftin un loc de veci cu monument la cl. I la cimitirul”Eternitatea”. Pre` 1500 Ron. Rela`ii la telefon: 0763.682.429.(D-3) * Vând vitrin frigorific[ cu lungimea de 2,7 m. Func`ioneaz[ perfect. Telefon: 0745.473.853.(4)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (17) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

DIVERSE * Firm[ greceasc[ cu sediul ]n jud. Ilfov, produc[toare de PET FOOD (mâncare pt. c[`ei \i pisici), caut[ DISTRIBUITORI \i COLABORATORI ]n toat[ `ara. Marfa este de foarte bun[ calitate. email: picovitromania@yahoo.com; tel: 021.369.47.17; fax: 021.369.47.18.(5)

9 PIERDERI

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Pierdut c[`el bison, albcafeniu, r[spunde la numele de Coffee. Pentru orice informa`ie util[ suna`i la 0753966746. Ofer recompens[.(5)

* Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala.Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel:

* Angajez muncitori califica`i \i necalifica`i pentru sp[l[torie auto. Rela`ii la telefon: 0740026104.(1458-8)

ANGAJ|RI

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Luni, 7 septembrie 2009

Moni i-a `inut de urât iubitului Ramonei }n perioada in care Ramona Gabor s-a aflat ]n Panama pentru a participa la un realityshow, iubitul acesteia nu s-a putut plânge c[ a fost singur. El a avut o companie mai mult decât pl[cut[: Monica Columbeanu (foto). La ]nceputul s[pt[mânii trecute, aproape de miezul nop`ii, Bentley-ul Monic[i Columbeanu s-a oprit ]n fa`a unei cafenele din centrul Capitalei, unde a fost ]ntâmpinat[ extrem de

Oana Roman ia o pauz[ de la iubire Fiica fostului premier al României vrea s[ o lase mai moale cu amorul. }i place singur[tatea \i spune c[ nu se gr[be\te s[-\i caute o pereche. „Sunt ]ntr-o perioad[ ]n care am ajuns la concluzia c[, decât s[ umblu cu oricine, mai bine nu umblu. Nu mai doresc s[ fac compromisuri. Pân[ ]n momentul ]n care o s[ consider c[ am g[sit pe cineva care s[ merite afec`iunea mea, sunt foarte OK a\a”, m[rturise\te vedeta ]ntr-un interviu acordat EVZ. Iar via`a de femeie singur[ i se potrive\te ca o m[nu\[. De când nu ]\i mai caut[ jum[tatea, Oana a avut mai mult timp pentru cariera ei. Din calitatea de invitat[ la mai toate sindrofiile dâmbovi`ene, a reu\it s[ cunoasc[ tot felul de oameni. „A face PR f[r[ a avea rela`ii e ca \i cum n-ar fi. Dar ]mi place, ]mi ador meseria, fac ce mi-am dorit”, explic[ odrasla lui Petre Roman. „

E Berbec

Andreea B[nic[ ]\i consider[ socrii, p[rin`i de-abia ]mplinise 19 prim[veri. Dup[ o ceart[ cu ni\te vecini, B[nic[ Senior a fost ]mbrâncit \i s-a lovit la cap. Soarta a fost dur[ cu Andreea \i, dup[ doi ani de zile, i-a luat \i mama, r[pus[ de cancer. Acum, cânt[rea`a are un so` iubitor \i doi socri care i-au fost, ]n tot acest timp, p[rin`i. „Nu fac

diferen`[ ]ntre mine \i Lucian \i m-au primit cu bra`ele deschise ]nc[ de acum 16 ani, când Lucian m-a dus pentru prima oar[ la dân\ii acas[. Doamna Vica a fost ca o mam[ pentru mine, iar acum este o a doua mam[ \i pentru fiica mea”, spune fosta component[ a trupei Blondy, ]n Click!. „

Mihai Bendeac a venit pe lume dup[ \apte avorturi F[când haz de necaz, actorul poveste\te pe blogul s[u personal modul ]n care s-au cunoscut p[rin`ii lui. }ntâlnirea a avut loc pe când tat[l vedetei avea 20 de prim[veri. Un tân[r chipe\, care „sem[na perfect cu personajul Wesley din serialul «Om bogat, om s[rac»”. Cu o asemenea sosie, Bendeac senior avea mare succes ]n rândul sexului frumos. Astfel a cunoscut-o, de altfel, pe Emilia. Bine, a existat \i un Cupidon, bunica lui Mi\u din partea tat[lui. „Tata avea un pact cu

Christina Aguilera \i-a c[utat versurile prin gunoi Christina Aguilera (foto) era s[ r[mân[ f[r[ versurile noii melodii, dup[ ce un chelner le-a aruncat la gunoi. Cânt[rea`a s-a sim`it plin[ de inspira`ie ]n timp ce lua cina ]ntr-un restaurant italian din Los Angeles, a\a c[ s-a apucat s[ scrie versurile viitoarei ei piese pe un \erve`el. Dup[ ce Christina \i so`ul ei au terminat de mâncat cina, bine]n`eles c[ osp[tarul a venit \i-a strâns totul, inclusiv \erve`elul cu pre`ioasele versuri. Cânt[rea`a nu a fost atent[ când chelnerul a de-

Horoscop

c[lduros de Gabi B[d[l[u, iubitul surorii sale, informeaz[ Cancan. Apoi, Moni \i-a trimis \oferul acas[ \i a ]ncredin`at volanul Bentley-ului cumnatului ei. Aceast[ ]ntâlnire nu a fost singura dintre Moni \i Gabi. Cei doi au fost v[zu`i de nenum[rate ori ]n ora\ la ore târzii \i mai mult, au petrecut o noapte ]n club, ]n ciuda faptului c[ iubitul Ramonei nu se d[ ]n vânt dup[ acest gen de distrac`ii. „

A trecut mai bine de un deceniu de la tragedia care i-a schimbat via`a, ]ns[ r[nile sunt departe de a se fi vindecat. Pe când era o adolescent[ rebel[, Andreea B[nic[ \i-a pierdut ambii p[rin`i. Din fericire, a reg[sit dragostea matern[ \i patern[ ]n socrii ei. Primul s-a dus tat[l vedetei, pe când fiica

barasat \i \i-a dat seama c[ nu mai are bucata de hârtie abia când a vrut s[ plece. Disperat[, blonda a ]nceput s[-l caute pe cel care a strâns. Norocul ei a fost c[ a reu\it s[-l g[seasc[ chiar ]n timp ce arunca resturile \i a putut s[-\i recupereze versurile. „

15

el ]nsu\i. Deci, da! M[ trag dintr-o familie cu un ]nalt profil moral... Pactul suna a\a: «Prima virgin[ pe care o g[sesc, m[ ]nsor cu ea!». A ]ntrebat-o pe mama: «E\ti virgin[?». «Nu, bucure\teanc[». «Vroiam s[ zic, ai f[cut danga-langa pân[ acum?». «Oh, dar vai... Eu? Neprih[nit[!». Neprih[nit[, neprih[nit[, da’ trop[iau hormonii ]n ea ca trupa de dans a lu’ Michael Flatley! |i-aia a fost!”, poveste\te noua vedet[ a Antenei 1. Nu a durat mult timp pân[ avea s[

S-ar putea s[ nu reu\i`i s[ termina`i la timp ce ave`i de f[cut la serviciu. P[stra`i-v[ calmul \i evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu colegii!

F Taur

L Scorpion

S-ar putea s[ fi`i dezam[git \i nelini\tit din cauza unor probleme de familie. Doar partenerul de via`[ mai reu\e\te s[ v[ ]mb[rb[teze. V[ sf[tuim s[ fi`i atent la bani. Ast[zi exist[ riscul s[ pierde`i sume mici.

Sunte`i foarte bine dispus \i optimist, ]n ciuda unei atmosfere nu tocmai vesele. V[ recomand[m s[ nu v[ deta\a`i prea mult de problemele celor din jur, ca s[ nu fi`i considera`i nep[s[tor.

G Gemeni

M S\get\tor

Nu este exclus s[ v[ enerva`i serios pentru c[ nu v[ iese o afacere. Ar fi mai bine s[ o trece`i la capitolul pierderi, decât s[ v[ consuma`i. V[ recomand[m s[ fi`i mai atent la serviciu, pentru c[ risca`i s[ intra`i ]n gura \efilor.

Nu este o zi bun[ pentru afaceri sau ]ntâlniri cu prietenii. }n schimb, rela`iile cu partenerul de via`[ merg bine. Spre sear[, este posibil s[ ave`i musafiri din alt[ localitate. Nu neglija`i odihna!

H Rac

Se pare c[ ]ncepe`i ziua cu o discu`ie aprins[ cu un b[rbat. Sunte`i nervos \i este posibil s[ ave`i reac`ii necontrolate fa`[ de colegi \i de persoana iubit[.

Diminea`a nu sunte`i prea sociabil \i v[ cam ocole\te inspira`ia. Evita`i o ceart[ cu persoana iubit[ \i amâna`i c[l[toriile planificate pentru azi! V[ sf[tuim s[ nu alerga`i dup[ câ\tiguri necuvenite.

K Balan]\

N Capricorn

O V\rs\tor |eful ]\i desc[rc[ nervii tocmai pe dumneavoastr[. V[ sf[tuim s[ fi`i prudent \i s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu. Ar fi bine s[ v[ petrece`i dup[-amiaza ]n familie \i s[ nu ie\i`i nic[ieri.

I Leu

La serviciu, nu este momentul s[ v[ revendica`i drepturile. Este pu`in probabil s[ ave`i succes. Ne]n`elegerile din familie contribuie la starea de nervozitate. V[ sf[tuim s[ amâna`i chestiunile importante. As- P Pe[ti t[zi nu v[ pute`i concentra prea bine. Diminea`a s-ar putea s[ fi`i indispus \i chiar pesimist, din cauza J Fecioar\ lipsei banilor. V[ recomand[m s[ nu Diminea`a apar probleme nepre- dezarma`i. Se va g[si un prieten cav[zute care v[ determin[ s[ v[ re s[ v[ ]ntind[ o mân[ de ajutor. Ar schimba`i programul. Un prieten ar fi bine s[ nu v[ ocupa`i de afaceri.

Bancul zilei CUM S{ GÂNDE|TI car[ mai ia câte o bucat[ \i ]\i restabile\te pu`in câte pu`in puterile. PROFITABIL

vin[ pe lume Mihai Bendeac (foto). Din p[cate ]ns[, orice poveste fericit[ are \i o parte trist[. „Dup[ \apte chiuretaje, sa n[scut Mihai Bendeac”, a conchis actorul. „ Luni, 7 septembrie

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Satul Boto\[nean (r) 13.30 - 14.00 Tele’Mu sic 14.00 - 15.00 Agenda Cultural[ (r) 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc. 18.00 - 18.30 |tirile Te-

putea s[ v[ propun[ o afacere care v-ar ajuta s[ v[ redresa`i financiar.

Ave`i de f[cut mai multe drumuri scurte ]n interes de serviciu. S-ar putea s[ v[ lovi`i de dificult[`i, probabil birocratice. Nu este o zi bun[ pentru a ]ncepe activit[`i sau afaceri noi. Mai mult, exist[ riscul s[ pierde`i bani.

le'M (d), edi`ie informativ[ prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. Invitat: |tefan Apostol, antrenorul FC Botosani. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

Al doilea, deja epuizat, spune: Merg doi printr-un pustiu, ambii - E cam plictisitor s[ mergem, obosi`i, având o sete nebun[ de ap[. hai s[ ne juc[m de-a pia`a! La un moment dat, v[d doi saci - De acord. unul cu aur, \i al doilea cu pâine. - Scoate-`i marfa... Cât cost[ o Acela care e mai hâtru zice: franzel[ de pâine? - Eu am s[ iau sacul cu aur, c[ci Un sac de aur. este mai greu. Iar tu ai s[ duci pe Dar de ce a\a de scump? cel[lalt, c[ci e mai u\or. - Scump? P[i, atunci mai plimb[Ambii merg mai departe. Ducând sacul cu pâine, cel care ]l te prin pia`[, \i cump[r[ mai ieftin.

O RE~ET{ PE ZI TURT{ CU PUI |I LEGUME Ingrediente: un piept de pui, 2 ardei gra\i, 500g ceap[, 5 linguri ulei, 2 ou[, 2 linguri smântân[, sare, piper, m[rar, un pachet de aluat fran`uzesc sau foi de pl[cinte. Mod de preparare: Se coc ardeii, se cur[`[ de semin`e \i de coaj[, se taie julien (lamele fine). Se cur[`[ ceapa, se taie ]n lamele fine. Se spal[ pieptul de pui, se taie ]n feliu`e sub`iri ca \i cum am t[ia ceapa julien. Se ]ncinge uleiul ]ntr-o tigaie. Se pune ceapa la pr[jit, ardeiul \i m[rarul t[iat fin la foc iute timp de 5 min. Se adaug[ pieptul de pui, se `ine pe foc mediu 10 min., mestecând din când ]n când. Se tra-

ge de pe foc, se las[ s[ se r[ceasc[ \i se adaug[ ou[le \i smântâna, sarea, piperul dup[ gust. Se pune o parte din aluat ]ntr-o tav[ rotund[ sau p[trata, uns[ cu unt. Se r[stoarn[ legumele cu carnea \i se acoper[ cu cealalt[ jum[tate de aluat. Se face o gaura ]n mijlocul turtei ca s[ aib[ loc aerul de ie\it \i se d[ la cuptor 25 min. termostat 6 (200°) sau foc mediu.


CMYK

Eveniment 16

Luni, 7 septembrie 2009

Costurile vânz[rii ANL-urilor, suportate de chiria\i Intabularea, evaluarea \i ]ntocmirea restului actelor vor fi suportate de chiria\ii ANL care vor s[-\i cumpere apartamentele. Primul bloc scos la vânzare va fi unul din cartierul C[lug[reni-Grivi`a, deoarece mai mult de 15% dintre chiria\i au solicitat cump[rarea apartamentelor. Conducerea Locativa nu se a\teapt[ s[ vând[ prea multe locuin`e din cauza crizei financiare \i a accesului limitat la creditarea bancar[. La Boto\ani, mul`i dintre cei care locuiesc la ANL au probleme cu achitarea chiriei \i a ]ntre`inerii, unii dintre ei riscând s[-\i piard[ locuin`a din acest motiv.

2001 \i pân[ anul trecut 22.500 de unit[`i dedicate tinerilor \i 2.200 de case destinate vânz[rii prin credit ipotecar. Pentru anul acesta, statul are ]n lucru 3.222 de locuin`e. Ritmul este de circa 350 de unit[`i pe lun[. La Boto\ani se va mai construi un bloc ANL ]n locul fostei pie`e mici din Grivi`a, ]ns[ nu vor fi locuin`e sociale, ci destinate achizi`iei prin credit ipotecar.

PROBLEME FINANCIARE MARI PENTRU ANL-I|TII BOTO|{NENI Boto\[nenii care locuiesc ]n apartamente sociale construite prin Agen`ia Na`ional[ pentru Locuin`e (ANL) vor suporta toate costurile legate de intabularea \i evaluarea locuin`elor. Asta nu se va face direct, ci indirect prin ad[ugarea acestor costuri la pre`ul final de tranzac`ionare. Florinel Gornea, directorul societ[`ii Locativa SA – cea care are ]n administrare fondul locativ al Consiliului Local, a spus c[ aceste costuri vor fi suportate ini`ial de Consiliul Local, dup[ care banii vor fi recupera`i de la cump[r[tor.

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 7 L Sf. Mc. Sozont; Sf. Ap. Evod \i Onisifor; Cuviosul Clodoald (Cloud) de la Paris 8 M(†) Na\terea Maicii Domnului Flp 2, 5-11; Lc 10, 38-42 & 11, 27-28. Toate ale praznicului.

4,2436 lei

2,9741 lei

„Vineri am f[cut cererile de recompletare a dosarelor. Luni vom stabili metoda de vânzare, vom alege evaluatorul. Sunt probleme la costurile cu intabularea \i cu evaluatorul, c[ nu vine nimeni s[ fac[ o evaluare f[r[ s[ fie pl[tit. Noi avem o evaluare f[cut[, ]ns[ este cea de inventar. Probabil Consiliul Local va suporta aceste costuri cu actele, dup[ care \i le va recupera de la cump[r[tori”, a spus Florinel Gornea. Valoarea stabilit[ de evaluator nu poate fi mai mic[ decât cea de inventar, este una dintre regulile ce trebuie respectate. Vor fi scoase la vânzare doar blocurile unde exist[ deja peste 15% cereri de cump[rare. Singurul bloc ANL aflat ]n aceast[ situa`ie se afl[ ]n cartierul C[lug[reni-Grivi`a. „Acolo vom declan\a pentru ]nceput procedura de tranzac`ionare. Din 20 de apartamente, la 12 avem

Ziua: 190C

Noaptea: 80C

solicitare de cump[rare, ]n rest avem cel mult \ase din 20”, a spus directorul Locativa SA. Per total cartiere ANL sunt câteva zeci de solicit[ri. }n ceea ce prive\te posibila scoatere la vânzare a tuturor blocurilor ANL, autorit[`ile nu se a\teapt[ la mari realiz[ri. „Nu se vor ]nghesui mul`i s[ cumpere deoarece e criz[ financiar[, iar accesul la creditare este destul de limitat. Cred c[ la Timi\oara s-a reu\it s[ se vând[ câteva apartamente, ]n restul `[rii nimic. Solicit[rile de cump[rare au fost foarte multe, ]ns[ ]nainte de criz[, acum nu”, a completat Gornea. La nivel na`ional, din cele 6.831 de locuin`e care ar putea fi cump[rate, s-au primit cereri doar pentru 800. Unii ar vrea s[ cumpere locuin`ele dar nu au bani, ]n timp ce al`ii prefer[ s[ pl[teasc[ o chirie de pân[ la 200 de lei lunar. Prin programul ANL, statul a construit din

}n timp ce pe de o parte statul scoate la vânzare locuin`ele ANL pentru cei care vor s[ le cumpere, pe de alt[ parte unii chiria\i risc[ s[-\i piard[ locuin`ele sociale din cauza datoriilor acumulate la ]ntre`inere, inclusiv la plata chiriei. Potrivit unei statistici ]ntocmite de firma Locativa, 40% dintre chiria\ii ANL au restan`e la plata chiriei, iar jum[tate dintre ace\tia au restan`e mai vechi de trei luni. Iarna trecut[ \i ]n primele \ase luni ale acestui an, zece blocuri ANL din cartierele Bucovina \i Ci\mea au stat f[r[ gaz, ap[ cald[ \i c[ldur[ din cauza datoriilor. Topul restan`ierilor cuprinde angaja`i ai Consiliului Jude`ean, Prim[riei, Penitenciarului, inspectori sanitari \i profesori. Unii dintre chiria\i au ajuns s[ acumuleze debite restante la plata ]ntre`inerii de peste 6.000 de lei. Ioan Balan, pre\edintele asocia`iei de locatari din car-

tierele ANL Bucovina \i Ci\mea, spune c[ cei mai mul`i dintre debitori sunt persoane care au venituri importante \i care au ar[tat rea-voin`[ ]n rezolvarea problemelor cu plata ]ntre`inerii. „Domnule, statul le-a dat o cas[, dac[ nu ]\i permit s[ stea ]ntr-o garsonier[ sau un apartament s[ se mute la o camer[ de c[min. Uita`i, ]ns[, cine are datorii, oameni cu venituri frumoase, cu locuri de munc[, nu cei nec[ji`i cu adev[rat \i care mul`umesc \i acum c[ au primit o cas[”, a ad[ugat Balan. }n Boto\ani exist[ cinci cartiere ANL, Bucovina, C[lug[reniGrivi`a, Ci\mea precum \i cele de la Pod de Piatr[ \i de pe strada Victoriei, cu 587 apartamente. }n 2008 au fost evacuate dou[ persoane aflate ]n chirie la Locativa din cauza restan`elor, iar acum alte patru familii sunt ]n pragul de a ajunge ]n strad[. Printre restan`ieri se num[r[ \i persoane care au de pl[tit 900 sau 1.000 de lei, ceea ce ]nseamn[ chiria pe mai bine de un an. }n total, fondul locativ al Consiliului Local este de 1.476 de locuin`e sociale, apartamente ANL, case na`ionalizate, c[mine \i apartamente, ]n timp ce pe lista de a\tept[ri la locuin`ele ANL se afl[ peste 1.000 de boto\[neni. Prim[ria Boto\ani a anun`at c[ a primit finan`area de la nivel central pentru construirea unui nou complex de blocuri ]n cartierul ANL Ci\mea, ]ns[ termenul de finalizare este estimat a fi ]n 2010. (Bogdan Caliniuc)

Cale de acces ]n Pia`a Mare, eliberat[ de HSR Sâmb[t[ angaja`ii Hi Speed Recovery (HSR), la cererea Prim[riei municipiului Boto\ani, au avut o ac`iune de descongestionare a traficului pentru una din intr[rile ]n Pia`a Mare, care era „gâtuit[” de dubele comercian`ilor, fiind ridicate dou[ microbuze. Pe lâng[ parc[rile din ora\, angaja`ii HSR au fost solicita`i s[ intervin[ pentru a elibera zona de acces ]n Pia`a Mare, dinspre strada Ion Pillat, folosit[ cel mai des comercian`i, mai multe microbuze fiind parcate de foarte mult timp ]n zon[, blocând mult accesul celor care voiau s[ intre pe aleea respectiv[. Pentru c[ reprezentan`ilor pie`ei s-au plâns, atât locatarii din zon[ cât \i cei care voiau s[ se aprovizioneze cu marf[, angaja`ii HSR au trecut la ridicarea

autovehiculelor abandonate. „Am fost chema`i s[ eliber[m acea cale de acces pentru c[ mai multe autovehicule erau abandonate ]n zon[. }ncurcau foarte mult circula`ia \i reprezentantul Prim[riei ne-a chemat s[ intervenim. Am blocat opt ma\ini \i am ridicat dou[, pentru c[ pro-

prietarii lor au spus c[ nu-i intereseaz[ ]n momentul ]n care i-am sunat \i le-am spus. Aceste ac`iuni vor continua \i ]n perioada urm[toare, ori de câte ori vom fi chema`i pentru eliberarea unei zone”, a declarat Iulian Junc[naru, patronul firmei HSR. (D[nu` Rotariu)

Evenimentul de Botosani nr.1428  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you