Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 206 (1427) • S^mb[t[, 5 septembrie 2009 • 16 pagini

Virozele respiratorii ]\i ]ncep ofensiva Medicii aten`ioneaz[ c[ ]n aceast[ toamn[ virozele ar putea ataca cu o virulen`[ crescut[ fa`[ de anii anteriori. Din cauza diferen`elor mari de temperatur[ de la

noapte la zi sau de la o zi la alta, sute de boto\[neni au ajuns deja la spital cu viroze respiratorii \i pneumonii.

Pagina 5

}nc[ o m[mic[ la 14 ani Copilele care nasc copii au ]nceput s[ devin[ ceva obi\nuit ]n jude`ul Boto\ani. Ieri, ]nc[ o minor[ a ajuns la Maternitatea Boto\ani pentru a na\te. Tân[ra are doar 14 ani, r[-

mânând ]ns[rcinat[ la vârsta de 13 ani. Sarcina nu i-a fost monitorizat[. Tat[l copilului este \i el minor, având 17 ani.

Pagina 16

}n ziua de leaf[ vor pleca acas[ cu buzunarele goale Pagina 4

Limuzin[ avariat[ de macaraua firmei Hi Speed Recovery Angaja`ii firmei care se ocup[ de ridicarea ma\inilor parcate ilegal i-au f[cut o surpriz[ deloc pl[cut[ unui boto\[nean. I-au bo`it ditamai limuzin[, un Mercedes. O defec`iune tehnic[ la macaraua firmei a f[cut ca o pies[ s[ cad[ pe cupola ma\inii, deformând-o. Incidentul ar fi putut s[ se termine mai r[u, dar, din fericire, bra`ul macaralei nu a lovit niciun om.

Pagina 5

Peste 8.000 de elevi vor ]nv[`a ]n \coli neautorizate Noul an \colar va ]ncepe ]n unit[`ile de ]nv[`[mânt boto\[nene sub auspicii nu tocmai optimiste. Problemele sunt acelea\i de la an la an \i s-au perpetuat \i pentru anul \colar ce va ]ncepe ]ntro s[pt[mân[, ]ntrucât nu au mai fost bani pentru igieniz[ri temeinice. Mai multe \coli, ]n special din mediul rural, nu sunt p[zite, peste 200 nu au autoriza`ii sanitare de func`ionare din cauza lipsei apei curente \i cele mai multe ]\i vor ]ntâmpina elevii cu acela\i mobilier vechi de ani buni.

Pagina 3


Eveniment 2

S@mb[t[, 5 septembrie 2009

Mizerie de nedescris ]n buc[t[ria unui Meniul pensionarului restaurant „de fi`e”

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Dac[ pe timpul lui Ceau\escu pensionarul român tr[ia cât de cât modest, pensia ajungându-i oarecum pentru mâncare, ce-i drept, tenta`ii nu prea existau, iar medicamentele aveau pre`uri modice, ]n schimb, ast[zi, tr[ie\te greu, este ]n permanen`[ stresat cu gândul la grija zilei de mâine, medicamentele chiar dac[ sunt ]n parte compensate pre`urile au explodat. Lovitura ]n plex a primit-o chiar de la primele guverne post-decembriste. Pentru a-\i consolida o mas[ de manevr[, Guvernul Român a dat o lege prin care avea drept de pensionare orice om al muncii cu vârsta de peste cincizeci de ani. Brusc num[rul pensionarilor s-a triplat, pe când fondurile b[ne\ti au r[mas acelea\i, astfel s-a creat prima falie social[. Infla`ia a diminuat puterea de cump[rare, co\ul zilnic al pensionarului a devenit cât un fulg de u\or. De atunci ]ntre guvernele perindate pe la putere \i pensionarii a ]nceput dansul: „un pas ]nainte, doi ]napoi”. Pe zi ce trece pensionarul devine tot mai s[rac, bun[starea de care la orice pas se tot face vorbire este perceput[ de c[tre el doar vizual, privind \i salivând la ceea ce vede prin galantare \i vitrine, nu-\i mai permite nici cel mai mic lux, s[-\i cumpere o banan[ sau o portocal[. Trist, dar adev[rat. Poate c[ secven`ele cele mai ]nsp[imânt[toare pe care suntem de multe ori nevoi`i s[ le vedem sunt acelea ]n care ]n prim-plan ]l au pe pensionarul român stând la coad[ la medicamente sau a\teptând mila vreunui barosan. Pe timpul campaniilor electorale astfel de filme sunt la ordinea zilei. Anul trecut, timp de câteva luni de zile pensionarului român i-a revenit zâmbetul pe buze, legea social-democrat[-liberal[ de m[rire a pensiilor a fost o gur[ de oxigen pentru orice cet[`ean cu venituri modeste. De sunat a sunat cât se poate de promi`[tor, cei mai mul`i dintre politicieni \i chiar pensionari \i-au scos p[l[ria ]n fa`a ini`iatorilor. Pensiile aproape c[ se dublaser[, to`i eram numai un zâmbet, numai c[ minunea n-a `inut mai mult de un an. Efectul ei populist imediat a trecut s[-\i arate col`ii. Colac peste pup[z[, infla`ia a sc[pat de sub control, pre`urile au explodat, puterea de cump[rare a r[mas cam aceea\i, pensionarul român tot d[ din buze ]n fa`a galantarelor. Meniul zilnic este constant: diminea`a serve\te ceai, numai dac[ ai, o por`ie de lumin[ de pe fereastr[ \i câteva guri de aer proasp[t, prânzul e ceva mai consistent, o ciorb[ de speran`e, câteva r[bd[ri pr[jite, iar ca desert câteva gogo\i politice, singura condi`ie este s[ stai ]n fa`a televizorului. Cina, dup[ cum recomand[ nutri`ionistul politic, nu trebuie s[ fie consistent[, de aceea pensionarul nostru se mul`ume\te cu-o por`ie de speran`[ \i cu gândul c[ \i mâine va mai fi o zi de chin.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica - Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

Reprezentan`ii Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului (CJPC) Boto\ani au ]nchis un restaurant de lux din municipiul Piatra Neam`. Controlul face parte dintr-o ac`iune tematic[ prin care agen`ii economici din jude`ele care apar`in de Comisariatul Regional Ia\i sunt fi verificate de echipe mixte de comisari. Primul control de acest gen a avut loc ]n primele dou[ zile de la ]nceputul acestei luni ]n Piatra Neam`, ac`iune la care au participat \i cinci comisari boto\[neni. Ac`iunea de control s-a desf[\urat \i ]n Complexul „|trand”

din municipiul Piatra Neam`, fiind verificate piscinele, plajele dar \i restaurantele din cadrul complexului. „Comisarii boto\[neni au verificat unul dintre restaurantele de fi`e din Complex. Dac[ restaurantul era unul cu preten`ii, ]n buc[t[rie era jale. Nici ]n visele cele mai urâte ale mele nu mi-am ]nchipuit c[ pot s[ v[d a\a ceva. Mizerie de nedescris, produse expirate, muceg[ite, depozitate ]n condi`ii improprii. Ce mi-a fost dat s[ vedem acolo nici ]n cea mai jalnic[ bomb[ de la Boto\ani nu am v[zut a\a ceva”, a declarat Alexandru Zarug, director coor-

donator adjunct al CJPC. Având ]n vedere cele constatate, comisarii boto\[neni au decis ]nchiderea unit[`ii pe \ase luni. Ac`iunile de control cu echipaje mixte de comisari vor continua \i

]n perioada urm[toare, ]n s[pt[mâna care urmeaz[, venindu-le r^ndul verific[rilor agen`ii economici din Ia\i, iar peste dou[ s[pt[mâni controlul va ajunge la Boto\ani. (Petronela Rotariu)

3.000 de elemente de muni`ie detonate la Cop[l[u Ac`iune de mare amploare ieri, a angaja`ilor Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ (ISU) „Nicolae Iorga” Boto\ani din cadrul Serviciului de Protec`ie Civil[, care au trebuit s[ detoneze controlat pe poligonul de la Cop[l[u o cantitate uria\[ de muni`ie, descoperit[ PUBLICITATE

]ntâmpl[tor pe parcursul acestui an ]n jude`ul Boto\ani. Toate gloan`ele, obuzele, proiectilele sau grenadele descoperite la s[parea funda`iilor sau pe câmp de c[tre boto\[neni au fost depozitate de c[tre angaja`ii ISU pentru a nu prezenta pericol pentru cei care le-

au g[sit ]ntâmpl[tor. }ns[ depozitarea lor a fost f[cut[ ]n scopul distrugerii ulterioare, care a fost programat[ pentru vineri. Astfel, folosindu-se de trotil, pirotehni\tii au distrus ]ntreaga cantitate de muni`ie, mare parte din ea fiind ]nc[ activ[.

„Au fost distruse aproximativ 3.000 de elemente de muni`ie care au fost g[site pe raza jude`ului Boto\ani ]n acest an. Detonarea a fost una controlat[, pe poligonul de la Cop[l[u” a declarat colonelul Radu Anton, inspectorul \ef al ISU Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Depozit de furaje cuprins de fl[c[ri Interven`ia prompt[ a pompierilor a f[cut ca pagubele produse de fl[c[rile care au cuprins un depozit de furaje din satul Câmpeni, comuna Pr[jeni s[ fie minime, fiind salvate bunuri de câteva zeci de mii de lei. Joi dup[ amiaz[, ]n jurul orei 16 40, angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani au fost anun`a`i prin Serviciul unic pentru apeluri de urgen`[ 112 c[ ]n satul Câmpeni a luat foc un depozit de furaje. Imediat, la fa`a locului s-a deplasat un echipaj al Deta\amentului de pompieri Boto\ani \i un echipaj de voluntari din cadrul serviciului de urgen`[ Fl[mânzi. Focul a fost stins ]n aproximativ 45 de minute. Interven`ia pompierilor a f[cut ca bunuri ]n valoare de 40.000 lei s[ nu fie atinse de fl[c[ri. În aceea\i zi, un echipaj de pompieri, tot din cadrul Deta\amentului Boto\ani, a intervenit pentru stingerea fl[c[rilor care au cuprins un autoturism marca Renault, incendiul fiind provocat de un scurtcircuit electric. Fl[c[rile au distrus elemente de caroserie \i tapi`erie ]ns[ incendiul a fost lichidat de pompieri ]n cinci minute, limitându-se astfel valoarea prejudiciului la aproximativ 1.000 lei. (D[nu` Rotariu)


Eveniment S@mb[t[, 5 septembrie 2009

Peste 8.000 de elevi vor ]nv[`a ]n \coli neautorizate Noul an \colar va ]ncepe ]n unit[`ile de ]nv[`[mânt boto\[nene sub auspicii nu tocmai optimiste. Problemele sunt acelea\i de la an la an \i s-au perpetuat \i pentru anul \colar ce va ]ncepe ]ntr-o s[pt[mân[, ]ntrucât nu au mai fost bani pentru igieniz[ri temeinice. Mai multe \coli, ]n special din mediul rural, nu sunt p[zite, peste 200 nu au autoriza`ii sanitare de func`ionare din cauza lipsei apei curente \i cele mai multe ]\i vor ]ntâmpina elevii cu acela\i mobilier vechi de ani buni. Un punct nevralgic ]l constituie, ca ]n fiecare an, condi`iile improprii ]n care vor ]nv[`a mii \i mii de copii. Multe \coli nu au primit autoriza`ii sanitare,

din cauza lipsei apei curente \i a canaliz[rii. Astfel, la nivelul jude`ului, 230 de unit[`i vor ]ncepe anul \colar f[r[ autoriza`ie, ]n timp ce cinci sunt ]n curs de autorizare. Corespund din punct de vedere al condi`iilor de igien[ \i vor ]ncepe anul \colar normal 494 de unit[`i \colare. „}n majoritatea cazurilor autoriza`ia nu se poate ob`ine din pricina lipsei apei curente ]n incinta \colii \i a grupului sanitar ce se afl[ ]n curte”, a declarat Ana B[rcule`, inspector \colar gene-

CNSAS a trimis dovada:

Gheorghe Marcu nu a fost colaborator al securit[`ii Senatorul Gheorghe Marcu, proasp[t pre\edinte al organiza`iei jude`ene PSD Boto\ani, nu a fost informator al Securit[`ii. Necolaborarea social-democratului cu Securitatea este confirmat[ printr-o adres[ trimis[ la domiciliu de c[tre Consiliul Na`ional pentru Studierea Arhivelor Securit[`ii (CNSAS). R[spunsul a venit ca urmare a solicit[rii f[cute de Gheorghe Marcu la CNSAS pentru a-\i dovedi nevinov[`ia, dup[ ce ]n repetate rânduri a fost acuzat de politicienii de pe e\ichierul politic boto\[nean c[ ar fi colaborat cu Securitatea. „...]n eviden`ele provenite de la Serviciul Român de Informa`ii, Serviciul de Informa`ii Externe \i Serviciul Istoric al Armatei, create de fostele organe de securitate, precum \i ]n eviden`a elec-

tronic[ a dosarelor preluate ]n arhiva C.N.S.A.S., nu sa identificat niciun dosar ]ntocmit pe numele dumneavoastr[”, se arat[ ]n adresa oficial[ primit[ de Marcu. „}n urm[ cu câteva luni se spunea c[ a\ fi fost ofi`er de securitate. Atunci am f[cut afirma`ii c[ niciodat[ nu am f[cut parte din acest sistem. Dar am solicitat CNSAS \i am primit r[spuns oficial, c[ nu am f[cut parte din niciun sistem. Au fost oameni r[uvoitori care pur \i simplu neg[sind altceva cu ce s[ atace un lider politic, foloseau orice fel de mijloace. Ieri (joi - n.r.) am primit adresa acas[”, a spus pre\edintele PSD Boto\ani. Printre cei care sus`ineau c[ Gheorghe Marcu ar fi colaborat cu securitatea se num[r[ Constantin Con`ac, fostul lider al PSD Boto\ani. (Monica Aionesei)

ral adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Din totalul de 729 de unit[`i \colare, la acest moment sunt autorizate 494, neautorizate 230 \i ]n curs de calificare cinci. Din cele 139 de unit[`i de ]nv[`[mânt cu personalitate juridic[ sunt autorizate s[ func`ioneze din punct de vedere sanitar 134, cinci fiind ]n curs de autorizare. Sunt ]n curs de autorizare trei unit[`i liceale, cu 2.101 elevi, \i dou[ spa`ii de \colarizare cu 337 de elevi. Din cele 590 f[r[ personalitate ju-

ridic[ sunt autorizate 230 de unit[`i. Dintre unit[`ile neautorizate, cele mai multe sunt gr[dini`ele, respectiv 335 de unit[`i, \i \colile cu clasele I-IV, 166. La ]nceput de an \colar vor ]nv[`a ]n unit[`ile \colare neautorizate 8.271 de elevi. „Comunit[`ile locale nu au cum s[ rezolve problema apei potabile sau a canaliz[rii. |colile arat[ bine, cele mai multe dintre ele. Nu au ]ndeplinit ]ns[ aceste dou[ condi`ii: apa potabil[ \i canalizarea”, a declarat inspectorul \colar general adjunct. Ministerul S[n[t[`ii a elaborat un ordin care reglementeaz[ procedurile de autorizare sanitar[ a unit[`ilor \colare \i care responsabilizeaz[ atât conducerea \colilor, cât \i autorit[`ile locale. Potrivit noului ordin, unit[`ile \colare vor fi autorizate de c[tre Direc`ia de S[n[tate Public[ pe baza declara`iei pe proprie r[spundere a conducerii institu`iilor \colare respective, cu sau f[r[ plan de conformare, \i prezentarea documenta`iei doveditoare a sursei de finan`are a derul[rii planului de conformare, acolo unde este cazul. (Petronela Rotariu)

3

Tân[rul de 19 ani, ars ]n explozie, a murit ]n Germania B[iatul din Curte\ti, ]n vârst[ de 19 ani, care spre sfâr\itul s[pt[mânii trecute a fost victima unei explozii de la scurgerile de gaze, nu a mai putut fi salvat. Eforturile depuse de cadrele medicale au fost zadarnice, tân[rul având arsuri pe 95% din suprafa`a corpului. B[iatul a murit, ieri, ]n Germania, acolo unde fusese transferat de familie, ]ntr-o clinic[ specializat[ ]n arsuri. Marius R. a fost transferat cu ajutorul unui avion al Crucii Ro\ii, p[rin`ii acestuia sperând pân[ ]n ultima clip[ c[ ]i vor m[ri \ansele extrem de reduse de a fi salvat. Dar nici medicii germani nu au putut s[ fac[ minuni. Din cauza st[rii foarte grave ]n care se afla, inima tân[rului a cedat. Marius R. a fost dus ]n Germania de la Spitalul de Urgen`[ din Ia\i, unde fusese internat sâmb[t[ sear[. B[iatul a fost ars din cap pân[ ]n picioare dup[ ce a intrat ]ntr-o ]nc[pere cu scurgeri de gaze având o brichet[ aprins[ ]n mân[. Din nefericire, suflul deflagra`iei

l-a cuprins ]n plin, pentru c[ ]n beci nu a avut spa`iu s[ se propage, a\a c[ instantaneu Marius R. a fost cuprins de o minge de foc. Dup[ ce a fost scos de pompieri din pivni`[ a fost transportat la Spitalul Jude`ean de unde a fost transferat la Ia\i. Dup[ câteva zile ]n care a stat sub strict[ supraveghere medical[, la cererea p[rin`ilor b[iatului, a fost transferat la o clinic[ din Germania. Pentru c[ suferise arsuri de gradul II-III pe 95% din suprafa`a corpului, medicii erau sceptici ]n privin`a \anselor sale de supravie`uire, ]ns[ a fost respectat[ dorin`a familiei de a-l duce pe tân[r ]n str[in[tate. Cu toate eforturile medicilor germani, b[iatul de numai 19 ani nu a mai putut fi salvat. Acum autorit[`ile boto\[nene urmeaz[ s[ fac[ toate demersurile pentru repatrierea trupului ne]nsufle`it, când va ajunge la Boto\ani urmând s[ fie efectuat[ necropsia ]n vederea stabilirii cauzei mor`ii, legea obligând la acest lucru. (D[nu` Rotariu)

Medicamente pe mai multe luni pentru bolnavii cronici Pensionarii boto\[neni pot solicita medicamente anticipat pe dou[ sau chiar trei luni. Asta pentru ca persoanele de vârsta a treia s[ nu mai stea la coad[, mai ales pe perioada iernii. M[sura a fost propus[ de conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[ \i a fost discutat[ \i cu reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. Medicii de familie \i cei de specialitate vor trebui s[ precizeze pe re`et[ perioada eliber[rii medica`iei. „Am discutat \i cu conducerea Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate despre posibilitatea ca pentru bolnavii vârstnici \i cronici s[ se poat[ elibera medicamente compensate \i gratuite pentru dou[-trei luni de zile. Acest lucru este prev[zut de lege, se poate face \i a\ vrea ca ]n acest context s[ transmit un

mesaj tuturor pacien`ilor care se g[sesc ]n categoria aceasta de vârst[ \i care au fost spitaliza`i \i sunt obliga`i s[ cear[ re`et[ compensat[ la externare, s[ ]i

cear[ medicului s[ stipuleze clar necesitatea eliber[rii medica`iei pentru trei luni de zile”, a precizat medicul Tamara Ciofu, directorul coordonator al DSP.

Aceasta dore\te ca m[sura s[ se aplice mai ales persoanelor care au probleme ce nu permit ie\irea din cas[ pe perioada iernii. „Vor veni ploi, ninsori, ]nghe`, lucru care nu va fi foarte favorabil celor care se afl[ ]n categoria vârstei a treia. Riscul de a face o fractur[, de a se ]mboln[vi, statul la coad[ foarte mult la dispensar pot crea probleme de s[n[tate oricui vulnerabil ]n situa`ia aceasta. De aceea, noi consider[m c[ ar fi binevenit ca cei care se afl[ pe listele de bolnavi cronici la medicii de familie s[ beneficieze de re`ete pentru dou[-trei luni de zile. Deja acest lucru se practic[ ]n ora\ \i am vrea s[ generaliz[m acest lucru \i ]n teritoriu”, a mai spus directorul DSP. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Marius Bud[i \i-a rezolvat problema de incompatibilitate Un alt director a decis s[pt[mâna aceasta s[ informeze Institu`ia Prefectului cu privire la ]ncetarea st[rii de incompatibilitate. Este vorba despre \eful Agen`iei Jude`ene de Presta`ii Sociale, Marius Bud[i. Acesta a renun`at la func`ia pe

care o de`inea ]n domeniul privat pentru a activa ca director coordonator la Agen`ia de Presta`ii Sociale Boto\ani. Bud[i a r[spuns solicit[rii prefectului, ]n\tiin`ându-l pe acesta de ]ntreruperea st[rii de incompatibilitate. „}ntre timp am mai primit a-

dres[ \i din partea domnului Marius Bud[i care m[ anun`[ c[ a renun`at la calitatea de administrator al unei firme private pe care dumnealui o de`inea. Apreciez gestul, a fost o dovad[ de obiectivitate”, a men`ionat Cristian Roman, prefectul jude`ului

Boto\ani. Reamintim c[ primul reprezentant al Guvernului la Boto\ani a anun`at \efii partidelor care \i-au numit \efi pe institu`iile deconcentrate despre faptul c[ nu to`i directorii au r[spuns solicit[rii de a ]nceta starea de incompatibilitate. (C.Stanciu)


CMYK

Eveniment 4

S@mb[t[, 5 septembrie 2009

}n ziua de leaf[ vor pleca acas[ cu buzunarele goale Angaja`ii Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani nu ]\i vor primi pe 10 septembrie salariile pe luna august. }n aceea\i situa`ie se afl[ angaja`i ai multor prim[rii din jude`. Situa`ia aceasta se ]ntâlne\te \i ]n alte jude`e ale Moldovei, uitate la rectificare. S[pt[mâna viitoare o delega`ie format[ din reprezentan`i ai administra`iei locale din mai multe jude`e ale Moldovei se va deplasa la Bucure\ti, la Ministerul de Finan`e, pentru a ar[ta gravitatea situa`iei.

Peste 1.100 de salaria`i risc[ s[ nu ]ncaseze niciun leu din drepturile salariale, asta dup[ ce patru luni la rând Consiliul Jude`ean Boto\ani a reu\it s[ g[seasc[ solu`ii locale de plat[ a celor aproape 2,8 milioane de lei c[tre bugetul DGASPC cu destina`ia acordarea lefurilor. Singura speran`[ a autorit[`ilor locale a fost ca ]n urma rectific[rii care a avut loc s[pt[mâna trecut[ s[ se aloce fonduri pentru sus`inerea financiar[ a sistemului de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului, speran`[ spulberat[ de informa`iile furnizate de la centru: zero lei pentru acordarea drepturilor salariale. }n aceea\i situa`ie se afl[ absolut toate prim[riile din jude` care din aceast[ lun[ risc[ s[ pun[ lac[tul pe u\[. Reamintim c[ situa`ia a fost critic[ de la ]nceputul anului, când din totalul

sumelor solicitate pentru acoperirea cheltuielilor de func`ionare \i salarizare la DGASPC, doar 30% s-a virat din bugetul pe 2009. „România nu este cea care se vede de la Bucure\ti. Jude`ul Boto\ani, probabil nu se \tie la Bucure\ti, nu ]\i poate asigura toate cheltuielile pentru o func`ionare normal[ a administra`iei locale. Sigur c[ exist[ câteva jude`e care se pot descurca cu fonduri proprii. Suntem practic ignora`i, nu numai noi, ci multe alte jude`e, suntem trata`i cu foarte mult dispre`. Ministerul de Finan`e este surd la solicit[rile noastre”, a declarat Constantin Manolache, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Dup[ cum a \i precizat, situa`ia de la Boto\ani nu este singular[, drept care s[pt[mâna viitoare o delega`ie format[ din

reprezentan`i ai administra`iei locale din mai multe jude`e ale Moldovei se va deplasa la Bucure\ti, la Ministerul de Finan`e, pentru a ar[ta gravitatea

situa`iei. „La nivel local poate c[ vom mai g[si ni\te fonduri \i luna aceasta, dar total insuficiente”, a mai precizat vicepre\edintele CJ. (Monica Aionesei)

Facturile de la E.ON vor fi trimise prin Po\t[ Ieri, reprezentan`ii E.ON s-au ]ntâlnit cu prefectul jude`ului \i \eful Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ pentru a discuta nemul`umirile legate de serviciile prestate de aceast[ companie. Reamintim c[ ]n urm[ cu câteva s[pt[mâni, \eful jude`ului a comandat un control la E.ON, urmare a numeroaselor plângeri venite din partea cet[`enilor cu privire la serviciile

de gaz \i energie electric[. Verific[rile au scos la iveal[ diverse probleme, fiind f[cute o serie de propuneri pentru modificarea contractului ]n cazul consumatorului casnic, astfel ]ncât s[ vin[ ]n sprijinul clientului. Propunerile sunt ]nc[ ]n analiz[. }n urma discu`iilor purtate, furnizorul de gaze \i energie electric[ s-a ar[tat dispus s[ ]\i ]mbun[t[`easc[ serviciile. „Eu

unul m[ declar mul`umit de discu`iile avute cu cei doi colegi, pentru c[ dân\ii au manifestat o deschidere total[ la observa`iile noastre. Majoritatea lucrurilor sunt cunoscute \i sunt perfectibile. Mai mult, cei de la E.ON au preluat o parte din observa`iile noastre care nu ii priveau pe ei, ci privea departamentul de furnizare din cadrul aceleia\i mari companii E.ON”, a declarat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. Una dintre nemul`umirile ce va fi rezolvat[ ]n urm[toarele zile face referire la apelul ]n a\teptare atunci când reprezentan`ii ISU vor s[ anun`e diverse pene de curent, etc. „Am stabilit ni\te lucruri care s[ se desf[\oare chiar de s[pt[mâna viitoare, am stabilit pentru ISU o linie

direct[ cu dispeceratul E.ON Electrica, astfel ]ncât atunci când sun[ cei de la 112 s[ nu mai fie ]ntâmpina`i cu muzic[ \i s[ a\tepte”, a completat primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu. |i ]n privin`a transmiterii facturilor vor fi schimb[ri, acestea urmând a fi aduse cet[`enilor la cuno\tin`[ prin intermediul Po\tei Române. „Al doilea lucru pe care ]ncerc[m s[-l reglement[m este cel privitor la transmiterea facturilor c[tre cet[`eni. Acum sunt \i ei la finalizare unui proces de achizi`ii publice. Po\ta Român[ a câ\tigat acest serviciu de a transmite facturile cet[`enilor. De asemenea, E.ON Gaz are un nou contract cadru, care este ]n curs de avizare de ANRE. Acesta va cuprinde foarte clar

clauzele care s[ protejeze consumatorul \i mai ales s[-l aten`ioneze asupra drepturilor pe care acesta le are. Sper[m ca acest lucru s[ se ]ntâmple \i cu E.ON distribu`ie electric[”, a men`ionat Cristian Roman. „Aceast[ ]ntâlnire ne-a permis s[ identific[m o serie de probleme cu care consumatorii no\tri de la Boto\ani se confrunt[. S-au g[sit rezolv[ri pentru o serie de probleme delicate, urmând s[ analiz[m \i celelalte aspecte despre care am fost informa`i”, a declarat purt[torul de cuvânt E.ON, care a mai ad[ugat c[ nu s-a ridicat problema iluminatului public stradal, cet[`enii plângându-se c[ unele zone sunt iluminate cu ]ntârziere. (Carmen Stanciu)

|eful Poli`iei de Frontier[ s-a ]ntors la serviciu Constantin C]rcu, \eful Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ (IJPF) Boto\ani s-a ]ntors la serviciu din data de 1 septembrie, dup[ ce a stat mai bine de trei luni ]n concediu medical. }nainte de a pleca ]n concediu, activitatea sa a f[cut obiectul unui control de la Inspectoratul General al Poli`iei de Frontier[. Atunci comisia de control a descoperit mai multe nereguli ]n activitatea IJPF Boto\ani, ]ntr-un document oficial al Inspectoratului General de atunci precizându-se c[ \eful IJPF Boto\ani a dat dovad[ de „neglijen`[ manifestat[ ]n ]ndeplinirea ]ndatoririlor de serviciu, a ordinelor \i dispozi`iilor primite de la \efii ierarhici”. }n urm[ cu dou[ luni, nu mai pu`in de 14 \efi de inspectorate au f[cut obiectul unei anchete, fiind efectuat[ cercetarea prealabil[ fa`[ de ace\tia ]n leg[tur[ cu probleme la punctele de trecerea frontierei, ]n special ]n leg[tur[ cu marfa comercializat[ ]n magazinele Duty Free. }ns[ pentru c[ \eful IJPF Boto\ani era internat la Spitalul Militar din Ia\i nu s-a luat nici o m[sur[ ]mpotriva acestuia. Acum acesta a declarat c[ a\teapt[ s[ i se comunice de la Bucure\ti ce hot[râre s-a luat ]n privin`a sa. „De abia m-am ]ntors din concediul medical. A\tept s[ v[d ce mi se va transmite de la Bucure\ti”, a declarat Constantin C]rcu. (D[nu` Rotariu)


CMYK

Eveniment S@mb[t[, 5 septembrie 2009

5

Limuzin[ avariat[ de macaraua firmei Hi Speed Recovery Angaja`ii firmei care se ocup[ de ridicarea ma\inilor parcate ilegal i-au f[cut o surpriz[ deloc pl[cut[ unui boto\[nean. I-au bo`it ditamai limuzina, un Mercedes. O defec`iune tehnic[ la macaraua firmei a f[cut ca o pies[ s[ cad[ pe cupola ma\inii, deformând-o. Incidentul ar fi putut s[ se termine mai r[u, dar, din fericire, bra`ul macaralei nu a lovit niciun om. Situa`ie inedit[ pentru boto\[nenii care au trecut ieri la amiaz[ prin zona sta`iei Luceaf[rul, din municipiul Boto\ani. Ace\tia au fost martorii unui incident ]n care au fost implica`i angaja`ii firmei Hi Speed Recovery, o limuzin[ fiind puternic avariat[ de macaraua folosit[ la ridicatul ma\inilor. Imaginea unui autoturism de lux marca Mercedes, având cupola turtit[ \i parbrizul spart

de bra`ul unei macarale cu care venise un echipaj de ridicat ma\ini, a atras privirile a zeci de curio\i, aduna`i s[ vad[ ce s-a ]ntâmplat. }n condi`iile ]n care angaja`ii acestei firme nu sunt nicidecum iubi`i de mul`i dintre boto\[neni, pentru activitatea pe care o desf[\oar[ zi de zi, acum cei prezen`i la locul unde a avut loc acest incident au avut un motiv ]n plus s[-i critice. Multe voci au izbucnit dând glas nemul`umirii c[ ridicatul ma\inilor nu se face cu mai mult[ grij[. Asta cu toate c[ totul a pornit de la o defec`iune tehnic[ \i nu din cauza unei erori umane. Autoturismul Mercedes era parcat ]n zona Luceaf[rul, iar firma de ridicat ma\ini fusese chemat[ pentru c[ ma\ina avea o defec`iune. Limuzina fusese l[sat[ acolo de un prieten de-al proprietarului, care o ]mprumutase de la acesta. Când au ajuns cei de la Hi Speed Recovery la fa`a locului, au montat lan`urile macaralei la ro`ile ma\inii \i au vrut s[ o ridice. Îns[ la aproximativ un metru ]n aer, o component[ a bra`ului macaralei a cedat. Atunci Mercedesul a fost sc[pat la p[mânt. Din cauza for`ei provocate de ruperea bra`ului, macaraua a pendulat \i a

lovit ]n plin cupola ma\inii. Lovitura a fost destul de puternic[, fiind ]ndoit[ cupola autoturismului, ]n acela\i timp parbrizul \i geamul trapei electrice din cupol[ fiind f[cute `[nd[ri. La fa`a locului, pe lâng[ dou[ echipaje ale poli`iei comunitare a venit \i un echipaj al Poli`iei. Pentru c[ bra`ul macaralei primei ma\ini era distrus, angaja`ii Hi Speed Recovery au chemat alt echipaj, care a intervenit. Prima dat[ a fost ridicat de pe autoturism bra`ul macaralei defect, dup[ care a fost luat autoturismul avariat \i dus la un service pentru a fi reparat. La fa`a locului a venit \i patronul societ[`ii Hi Speed Recovery, Iulian Junc[naru, care a declarat c[ incidentul nu s-a produs din culpa vreunui angajat de-al s[u, ci din cauza unei defec`iuni tehnice, o parte a bra`ului unei macarale cedând. „Nu este vorba de o eroare uman[, ci de o defec`iune tehnic[. Ambele ma\ini cu care lucr[m noi sunt verificate \i inspectate, avem actele la zi, ma\inile sunt din 1999 iar macaraua din 2004. Nu s-a stricat sistemul hidraulic, a cedat o bucat[ de fier de la bra`ul macaralei. Proprietarul are \i el o firm[, cu

utilaje, \i a ]n`eles c[ se poate ]ntâmpla oricui. Nici ]n leg[tur[ cu greutatea ma\inii nu este adev[rat. S-a spus c[ era prea grea, ]ns[ macaraua poate s[ ridice aceast[ ma\in[, pentru c[ are un sistem de protec`ie. Dac[ era prea grea se oprea singur[. S-a rupt o bucat[ de metal. Se poate ]ntâmpla oricui. |i la ma\in[ dac[ `i-a cedat un prezon te po`i trezi c[ ]`i sare roata.

Virozele respiratorii ]\i ]ncep ofensiva Medicii aten`ioneaz[ c[ ]n aceast[ toamn[ virozele ar putea ataca cu o virulen`[ crescut[ fa`[ de anii anteriori. Virozele respiratorii „lovesc”, ]n plin[ c[ldur[, ]n persoanele vulnerabile, ]n special ]n copii. Din cauza fluctua`iilor semnificative de temperatur[, sute de boto\[neni au ajuns la spital cu viroze respiratorii \i pneumonii. Potrivit informa`iilor primite din partea reprezentan`ilor Direc`iei de S[n[tate Public[, ]n aceast[ s[pt[mân[ au fost ]nregistrate 237 de viroze respiratorii, 59 dintre pacien`i fiind interna`i, \i nu mai pu`in de 120 de pneumonii, 60 dintre cei care au fost diagnostica`i cu aceast[ afec`iune având nevoie de spitalizare. Medicii spun c[ din aceast[ toamn[ se a\teapt[ anumite muta`ii genetice ale virusului H1N1, lucru care va face ca afec`iunile respiratorii s[ fie mai virulente. „Se a\teapt[ ca virusul H1N1 s[ fie mai virulent decât cel care a dat ]mboln[viri ]n decursul perioadei de prim[var[-var[ \i tocmai din acest motiv se

]ncearc[ o prevenire a unei endemii cu virus gripal, prin vaccin[ri”, a declarat medicul Tamara Ciofu, director coordonator al DSP. |efa institu`iei amintite mai sus`ine c[ la nivelul Ministerului S[n[t[`ii au ap[rut declara`ii, ]n urma unor sesiz[ri \i

studii de laborator, prin care se ]ncearc[ s[ se aten`ioneze \i popula`ia, c[ vor exista muta`ii ale virusului gripei porcine ]n perioada de toamn[-iarn[. „Nu avem ]nc[ date concrete, nu avem ]nc[ un studiu concret publicat pe aceast[ tem[, dar este foarte posibil s[ ne con-

frunt[m cu o virulen`[ mai mare a acestor virusuri gripale, iar Ministerul S[n[t[`ii, ca \i coordonator de s[n[tate pe `ar[, s[ achizi`ioneze mai multe vaccinuri antigripale pentru aceast[ perioad[, ]n special pentru popula`ia vulnerabil[, copii \i vârstnici. Vor fi avu`i ]n vedere ca eventuali pacien`i acele persoane care merg ]n str[in[tate, care tranziteaz[ `[rile UE. }n aceast[ var[ am observat o cre\tere a num[rului de enteroviroze. Boala debuteaz[ cu v[rs[turi, cu febr[ care de cele mai multe ori cu tratament simptomatic se rezolv[. }n cazurile mai grave, unde v[rs[turile au fost extrem de violente \i pe o perioad[ mai lung[, este necesar[ rehidratarea”, a precizat directorul coordonator al DSP. Medicii pediatri aten`ioneaz[ familiile care au copii s[ evite, ]n aceast[ perioad[, aglomera`ia, picnicurile, s[ evite zonele ]n care se pot consuma alimente f[r[ s[ existe o igien[ prealabil[ a mâinilor. „Virozele de var[ au ca predominant[ simptomatologia digestiv[, iar virozele de toamn[ pot avea cu prec[dere simptomatologie respiratorie”, a mai spus Tamara Ciofu. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Noroc c[ nu a fost nimeni r[nit, ma\ina se repar[, bine c[ nu a fost nimeni ]n preajm[ atunci când bra`ul macaralei a cedat. Avem asigurare pentru astfel de situa`ii \i vom acoperi toate pagubele”, a declarat Iulian Junc[naru. Cât prive\te paguba provocat[, Junc[naru a declarat c[ proprietarul autoturismului marca Mercedes va fi desp[gu-

bit. „Am ]n`eles de la el c[ oricum este asigurat. |i noi avem asigurare, omul a ]n`eles, a fost \i a v[zut despre ce este vorba \i a plecat c[ avea treab[. Pagubele nu sunt foarte mari, numai parbrizul care cost[ cinci milioane \i cupola, iar ]n total cred c[ nu dep[\e\te o mie de euro. Ma\ina va fi reparat[ \i nu va fi nicio problem[”, a mai spus Junc[naru. (D[nu` Rotariu)

Cod Galben de furtuni pentru acest week-end Cei care \i-au f[cut planuri pentru acest sfâr\it de s[pt[mân[ primesc o veste proast[ din partea meteorologilor: a fost emis[ o aten`ionare de cod galben de furtuni pentru toate zonele `[rii. Aten`ionarea intr[ ]n vigoare la miezul nop`ii \i expir[ duminic[ la ora 18.00. Meteorologii au precizat s[ se a\teapt[ ploi, vijelii \i ]n unele zone grindin[. }n intervalul 5 septembrie, ora 0:00 - 6 septembrie, ora 18:00, instabilitatea atmosferic[ se va accentua ]n toate regiunile, ]ncepând din cele nord-vestice. Vineri noapte \i ]n

cursul zilei de sâmb[t[ ]n vestul, centrul \i nordul `[rii vor fi averse, frecvente desc[rc[ri electrice, intensific[ri ale vântului \i cu aspect de vijelie \i grindin[, iar cantit[`ile de ap[ vor dep[\i local 25 l/mp \i, izolat, 45... 50 l/mp ]n Maramure\, Transilvania, \i jum[tatea nordic[ a Moldovei, dar \i la munte. Pe lâng[ avertizarea de ploi \i vijelie, meteorologii mai precizeaz[ c[ \i vremea se va r[ci accentuat, ]n cursul zilei de sâmb[t[ ]n vestul, centrul \i nordul `[rii, iar duminic[ \i ]n restul teritoriului. (D[nu` Rotariu)

Automacaraua de ridicat ma\ini, ridicat[ de o automacara de ridicat ma\ini. Ei. A`i ]n`eles?


Cultur[ 6

S@mb[t[, 5 septembrie 2009

La bra` cu Don Cepurn]i Poate c[ asta e o hârtie f[r[ de partid... (Andrei Platonov - Cevengur) Nu conteaz[ ce activitate ]nf[ptuie\te un om. Totul e ca el s[ ating[ perfec`iunea. Un lucru perfect f[cut, aduce ]mplinirea celui ce ]l face. Un strungar ce ]\i practic[ perfect meseria \i realizeaz[ piese perfecte, e ]mplinit, la fel ca \i Socrate. Perfec`iunea ]i une\te pe ace\tia doi, ]i face s[ fie asemenea unul celuilalt \i pe amândoi asemenea zeilor... Nu, acestea nu sunt cuvintele mele. Eu nu am atins vreodat[ asemenea profunzime. Sunt vorbele unui amic - \i las nealterat[ conota`ia caragialian[ a cuvântului. Un ins ni`el cam gomos, amicul meu \i care se credea un al doilea Socrate. Pe pan[, spunea el, nu voi pune mâna ]n veac. Doar voi vorbi. Atât e de ajuns. Cuvintele mele vor fecunda spiritul vostru \i ]ntr-o bun[ zi ve`i scrie voi despre mine. ...Iat[ c[ o fac ast[zi eu. Desigur, el nu vorbea chiar a\a cum am spus. ~inea la morg[ \i, conform teoriei lui dragi, cum c[ pe omul superior ]l recuno\ti dup[ soiul pronun`iei sale, t[r[g[na cuvintele \i ]\i `intea privirile spre cer. }n '90, anul ]n care românii nu mai st[teau cu un ochi la sl[nin[ \i cu altul la f[in[ (bine ar mai fi fost s[ o fac[!), lucram \i eu ]ntocmai: un ochi mi-l a`inteam ]n ziare \i altul la televizor. Nu mic[ mi-a fost mirarea s[-mi v[d amicul pe ecran. Purta o p[l[rie neagr[ cu boruri cât toate zilele negre \i se afla amestecat ]ntre confra`ii unui proasp[t partid. I-am recunoscut ]ndat[ gesturile lente, ]ncetinite anume ca s[ aib[ vreme s[ se umple de sinele celui ce le f[cea. Mi-am amintit de cuvintele lui, pe care vi le-am spus mai devreme... Apoi, uitând de el, m-am uitat ]n ziar. Ce v[d? „Dac[ prind toat[ via`a mu\te (...) nu pot avea decât un statut de nebun” - zicea, de ast[ dat[, un confrate de-al meu. He-hei, mi-am spus - fiindc[ tot e vorba de perfec`iune -, iat[ replica perfect[ ce se putea da amicului de la televizor. Am privit la el, da, el era... Dup[ anturaj mi-am dat seama c[ tot prost st[ cu ierarhia valorilor... Ca s[ ]n`elegem cum asta, s[ ne apropiem de cel care toat[ via`a a prins mu\te. El ]\i perfec`ioneaz[ treptat calit[`ile proprii ]ndeletnicirii asumate. Vioiciunea auzului \i v[zului, viteza de reac`ie, dexteritatea. Capacitatea de a aprecia exact m[sura energiei pe care s[ o dezvolte ]n asalt. Dar va ajunge \i s[-i cunoasc[ mu\tei obiceiurile. Mai mult, va deveni capabil s[ deosebeasc[ genuri ale acestui subordin zoologic (brahicere) \i ]i va \ti fiec[rui gen rezisten`a la zbor \i viteza, grandientul ruperilor de ritm, locurile predilecte

pentru pitire. Va fi capabil deci s[ o identifice. El va \ti, ]naintea oricui, când se afl[ o musc[ ]n odaie. Va folosi strategia \i tactica perfect adecvate pentru a o prinde. Gesturile lui vor fi riguroase: precise, economice. Nu se va avânta, ca un altul, haotic \i ]ncrâncenat, asupra bietei mu\te. Expertul nu va stârni un fir de praf! Va face totul pe t[cute \i aproape neb[gat ]n seam[. Un singur gest i-a fost de ajuns. Scurt, precis. F[r[ g[l[gie. Nu a ob`inut ova`ii \i ]ncuraj[ri ca nepriceputul. Nu a putut fi observat \i ]n`eles decât de cineva asemenea lui - un alt expert ]n prins mu\te. El a redus entropia (care legic este sortit[ cre\terii ]n toate procesele fizice) aproape de zero. }ns[ ]l vom considera nebun datorit[ ]ndeletnicirii alese... Pentru a ar[ta modul ]n care scriitorul ajunge s[ reduc[ entropia, a\ scrie zeci de mii de pagini \i tot mi-ar r[mâne un rest mare \i ireductibil. Pentru c[ substan`a de lucru a scriitorului este una nelimitat[, ce nu poate fi acoperit[ nici prin experien`[, nici prin gândire perfect. E alt nivel axiologic. }ns[, ca \i prinz[torul de mu\te expert, scriitorul va ajunge s[-\i controleze gesturi, atitudini \i chiar fluxul creator, va ajunge s[ \tie exact ceea ce face \i va dobândi virtuozitatea de a identifica „obiectul” din substan`a nelimitat[, de a izola apoi un „domeniu” - de pild[ o tem[ c[reia s[-i dezvolte toate valen`ele - \i va ajunge ]n posesia mijloacelor adecvate pentru a concentra „esen`a” ]n interiorul domeniului izolat de el. Mai mult de atât, va ]nv[`a s[ foloseasc[ ]ntâmplarea creatoare ]n favoarea realiz[rii obiectivului s[u. Ca \i prinz[torul de mu\te, scriitorul, cu cât e mai bun, ]\i va face

meseria tot mai pe t[cute. Va fi tot mai pu`in ova`ionat \i va primi tot mai pu`ine ]ncuraj[ri. Cine s[ mai ]n`eleag[ perfec`iunea t[cut[ a gestului s[u? Doar cei, tot mai pu`ini, care sunt asemenea lui. S[ revenim acum la strungar. El va ajunge s[ fac[ piese perfecte. A redus entropia activit[`ii sale, care este mai simpl[ decât cea a vân[torului de mu\te, la zero. Gesturile lui sunt pur mecanice \i, la urma urmei, poate fi ]nlocuit cu un robot. }l putem urm[ri muncind \i nu e nici o tain[ pentru nimeni ]n munca sa. Strungarul e volubil pentru noi... Dac[ are un dram de con\tiin`[, va ]n`elege situa`ia ]n care se afl[. Perfec`iunea ob`inut[ de el, nu ]i va mai oferi satisfac`ie. Va afla c[ exist[ o ierarhie a ceea ce este „perfect”. C[ niciodat[ piesa perfect[ realizat[ de el, nu va putea fi pus[ al[turi de gândirea, oricât de imperfect[, a lui Socrate. |i va ]n`elege c[ nu s-a ]mplinit prin perfec`iunea sa. C[ din tot ce este mecanic (asemenea gândirii amicului meu), lipse\te fiin`a... S[ urm[rim destinul acestui strungar, ce are con\tiin`[, mai departe?! Din plictiseal[ se va apuca de prins mu\te. Când va ajunge la gestul perfect, iar se va plictisi. Atunci, poate c[ va ]ncepe s[ viseze cai verzi pe pere`i. Cum gândirea uman[ \i gesturile ce i se supun sunt anti-entropice, el va dori s[ clasifice caii, s[-i ordoneze ]ntr-o herghelie. A reu\it, pentru prima dat[ ]n via`[, s[ izoleze un domeniu dintr-o substan`[ nelimitat[ - deci s[ reduc[ entropia ]n el, dintr-un nor cu un grad entropic, cu un poten`ial aiuritor, mult mai mare decât tot ce cunoscuse pân[ atunci. Cum memoria omului nu e perfect[ (ca nimic din

ce i-a d[ruit natura), fostul strungar ce dore\te s[ clasifice caii, se va apuca de scris. Va fi dificil la ]nceput, pân[ când va ajunge s[ afle mijloacele prin care s[ reprezinte adecvat \i coerent ceva identic cu ceea ce vede. Dac[ va reu\i s[ ]n`eleag[ cu timpul esen`a literaturii \i ]\i va apropia perfec`iunea (cu rest) a acestei meserii, va vrea mai mult, va vrea s[ cuprind[ ]ntregul, nu doar fragmentul, domeniul izolat de el, care oricât de reprezentativ ar fi pentru ]ntreg, nu va fi niciodat[ ]ntregul. O nou[ ierarhie, a unei t[ceri \i mai adânci, ]l va primi. Care este aceasta? Nu spun, deoarece o \tiu doar teoretic. Pot afirma doar c[ literatura are poten`ial catarctic, dar nu soteriologic. Scriitorul se afl[ pe nivelul ierarhic imediat inferior celui al sfântului (se ]n`elege c[ e vorba de scriitorul care posed[ con`inutul substan`ei „scrisului”). De acum, de\i am afirmat c[ nu vorbesc despre ceea ce cunosc doar teoretic, voi fi nevoit s[-mi asum riscul de a ]nc[lca onestitatea intelectual[, exersândum[ asupra a ceea ce este superior, pentru a da o imagine ne\tirbit[ asupra a ceea ce este inferior. Voi vorbi adic[ despre sfin`enie, ]ns[ dintr-o perspectiv[ pur a similitudinilor, f[r[ o paralogic[ ]n\el[toare. Scopul: a ob`ine un corect \i sugestiv argument asupra ierarhiei imediat inferioare. Fapt posibil aproximativ, c[ci delegând prin aferez[ pe Platon, „]n arta ]ns[\i ar exista o insuficien`[ \i fiecare art[ are nevoie de o alta care s[ caute folosul pentru prima”... dar, cum nu putem scorni o art[ a judec[`ii asupra faptelor, trebuindu-ne ]n`elepciunea lui Solomon ca s-o dobândim, ne rezum[m la aceast[ induc`ie... Fiecare nivel ierarhic ]\i are

palierele sale. Exist[, de exemplu, scriitori slabi, buni \i foarte buni. Palierul pe care se afl[ fiecare depinde de un „ce” pe care ]l vom ]ntrez[ri ceva mai departe... Asemenea la sfin`i: sfin`enia „urc[” pentru a se ]ntâlni cu divinul \i apar paliere. S[ mai p[str[m ]n memorie \i faptul c[ esen`a misticii e mai cuprinz[toare decât esen`a literaturii... Am spus c[ scriitorul, cu cât e mai bun, tot mai pu`ini sunt cei care ]n`eleg perfec`iunea t[cut[ a gestului s[u. Ceea ce ar presupune c[ scriitorul scrie pentru un cine anume. Acel cineva este el ]nsu\i. Munca sa este o practic[ solitar[: viciul dimension[rii realului prin imagina`ie. }n plan social - dac[ scriitorul hot[r[\te s[ ias[ ]n public - rezultatul muncii sale este o marf[ moral[ \i spiritual[, educativ[ sau purificatoare, o marf[ cultural[ adic[. Am spus: dac[ scriitorul dore\te s[ ias[ ]n public, deoarece scrisul este pentru scriitor scop, iar nu mijloc. E satisfacerea unei pohte... Sfântul e \i el un practicant solitar. Nu sunt \i nu am fost sfânt, pentru a spune care e viciul s[u. Dar sfântul e pentru ceilal`i \i mai t[cut decât scriitorul. Când este adorat de mul`ime, este adorat ]n ne\tire. Scriitorul, de bine de r[u, poate transmite ceva din experien`a sa tr[it[, scriind-o. }n cazul s[u ne putem ]nchipui un receptor care s[ retr[iasc[, par`ial pervertit, deci cu o alt[ calitate, dar uneori la fel de intens, ceea ce a tr[it scriitorul concepând (nu scriind, pentru c[ aici e o alt[ poveste). Receptorului nu-i poate fi ]ns[ transmis[ esen`a literaturii. }ncercând s[ scrie despre ea, scriitorul ar da la iveal[ un tom literologic, ceva ce seam[n[ cu tomul teologic: s-ar dovedi cu-

prins de amoc \i adresându-se numai ra`iunii, f[r[ a reu\i s[ provoace tr[irea esen`ei. Dar tr[ind-o el ]nsu\i, aflându-se pe palierul cel mai ]nalt al nivelului ierarhic scriitoricesc, ]i stau la ]ndemân[ mijloacele palierelor imediat inferioare, prin care poate provoca o tr[ire - \i nici nu vrea mai mult \i nici nu e treaba receptorului tr[irea esen`ei. Aflând de tr[irea esen`ei dintr-o eventual[ literologie, acesta ar dori s[ se cuprind[ mistic cu ea, \i-ar dori un extaz al tr[irii esen`ei, deci nu va ajunge la tr[irea extaziat[ a esen`ei. El nu se afl[ ]n posesia sau nu e posedat de hybris-ul subiectiv - cel care na\te \i impregneaz[ fic`iunea. E inert, nu ]l sfâ\ie tensiunile violente ale individua`iei... Nici la un nivel sc[zut m[car nu poate tr[i esen`a literaturii, deoarece aceasta e legat[ ]n mod solidar de m[runtele gesturi, de modul trecerii peni`ei pe hârtie, de mirosul cernelii când a\terni un cuvânt... Numai prin atingere cu ele poate fi tr[it[ esen`a literaturii, ceea ce unui receptor nu ]i st[ ]n putin`[. Decât numai dac[ nu e \i el un scriitor aflat pe acela\i palier pe care st[ cel ce scrie... Sfântul poate \i mai pu`in s[ transmit[ ceva... E \i mai ]nconjurat de t[cere decât scriitorul. El nu are nici un palier al nivelului s[u ierarhic ]n care i-ar fi posibil[ introducerea comunic[rii. Nivelul s[u ierarhic este strict ]nchis. El nu poate, când s-a hot[rât s[ vin[ ]ntre oameni, decât fie s[-i aline, fie s[ ]i organizeze pentru o rudimentar[ tr[ire colectiv[ a ideii de sacru, ori s[ transmit[ de la tr[irea sa spre ra`iunea receptorului - ceva ce va fi ]n`eles ca o dogm[. El poate cel mult s[ ajute un altul s[ ajung[ asemenea lui, dar, ca \i ]n cazul scriitorului, acest lucru nu este posibil decât cu cineva care oricum avea s[ ajung[. Doar ar cataliza „devenirea”. Sfântul nu ]\i poate transmite tr[irea, f[când pe un altul s[ o tr[iasc[. Prin tr[ire el a ajuns la esen`[ - \i aceasta poart[ ]n cazul s[u un nume: divinul. Esen`a e solidar[ cu fiecare gest f[cut: cu fiecare renun`are, cu fiecare gr[unte mestecat \i cu gustul acestui gr[unte, cu fiecare pic[tur[ de ap[ b[ut[, cu fiecare ispit[ ]nvins[. Esen`a nu o poate transmite. Aceasta nu se poate transmite. }n jurul sfântului e t[cere... Personalizând ]n ]nchipuirea noastr[ divinul, acum, mai t[cut decât sfântul e Dumnezeu. El nu \opte\te nici o vorb[ urechilor noastre... Dar sunt oameni care l-au auzit. Glasul s[u nu seam[n[ cu scrâ\netul vulgar al strungului, pe care toate urechile ]l aud... (Dan Per\a)


Sport S@mb[t[, 5 septembrie 2009

Cristiano Bergodi:

„Nu plec de la Steaua’’ Antrenorul Stelei, Cristiano Bergodi, a declarat, ieri, c[ nu se pune problema s[ p[r[seasc[ gruparea din Ghencea pentru c[ patronul Gigi Becali a insistat ca Dayro Moreno s[ fie trecut pe lista UEFA \i a argumentat c[ el este doar un angajat al clubului. „Trecerea lui Moreno pe lista UEFA este responsabilitatea domnului Becali, eu sunt un angajat al clubului. Sunt mul`umit de modul cum decurge rela`ia mea cu domnul Becali, noi avem un lucru comun, iubim clubul. Vreau s[ r[spl[tesc prin rezultate ]ncrederea care mi s-a acordat. Sunt devotat culorilor clubului 1000 la sut[“, a spus Bergodi, care a ]nt[rit faptul c[ nu sunt disensiuni ]ntre el \i patron: „Nu doresc s[ plec de la Steaua, am ]n suflet aceast[ echip[ \i cate-

Un copil de mingi, la un pas s[-\i rup[ gâtul la US Open Entuziasmul care ]nconjoar[ persoanele implicate la US Open poate crea situa`ii de-a dreptul hilare, scrie Adev[rul. }n prea mult[ dorin`[ de implicare, un pu\ti recuperator de mingi \i-a dep[\it atribu`iile \i a s[rit un panou publicitar, fiind cât pe ce s[-\i rup[ gâtul, ]n ]ncercarea de a „cur[`a“ terenul. }ntâmplarea haioas[ s-a petrecut la meciul pe care Andy Murray l-a câ\tigat ]n fa`a lui Ernests Gulbis (7-5, 6-3, 7-5), ]n primul tur de la US Open. 

goric nu vreau acest lucru. Cum s[ plec? Nu vreau s[ plec!“. Tehnicianul a explicat c[ dorin`a lui Gigi Becali de a-l vedea trecut pe lista UEFA pe Dayro Moreno nu a generat proteste

]n vestiarul Stelei: „Am vorbit deschis cu juc[torii despre situa`ia lui Dayro \i nu am v[zut nicio urm[ de sup[rare pe fa`a lor pentru c[ Moreno a fost trecut pe lista UEFA. I-am ]ntrebat

dac[ au vreo problem[ \i ei mi-au spus c[ dac[ un juc[tor poate fi util echipei, nu au nimic de obiectat la adresa lui. Nu a ie\it niciun scandal ]n vestiar din cauza asta“. 

7

FC Arge\ risc[ neprogramarea ]n campionat FC Arge\ risc[ s[ nu fie programat[ ]n campionat din cauza c[ nu a pl[tit baremurilor cuvenite arbitrilor \i observatorilor. „Clubul FC Arge\ este sanc`ionat cu neprogramarea la jocuri oficiale ]ncepând cu data de 5 septembrie 2009, pentru neachitarea baremurilor cuvenite arbitrilor \i observatorilor ]n termenul regulamentar, precum \i a celorlalte obliga`ii de plat[ care decurg din documentele existente la dosarul cauzei. }n caz de achitare a acestor obliga`ii financiare \i de efectuare a dovezii achit[rii acestor pl[`i pân[ la ora 12:00 a zilei de 04.09. 2009, clubul

men`ionat va fi programat conform calendarului competi`ional stabilit“, se arat[ ]ntr-un comunicat al Comisiei. Ast[zi, arge\enii ar trebui s[ joace de la ora 11:00 cu Minerul Lupeni pe stadionul din Trivale. O alt[ decizie a Comisiei de Disciplin[ a FRF este penalizarea clubului Farul Constan`a cu o amend[ de 10.000 de lei \i interzicerea de a organiza un joc oficial pe teren propriu, ]n urma p[trunderii ]n incinta terenului de joc a doi dintre suporterii proprii la jocul din deplasare cu AS FC Victoria Br[ne\ti, disputat ]n cadrul etapei a 3-a a Ligii a II-a, seria 1. 

Un \ahist beat a adormit ]n timpul Hizo a folosit partidei la un turneu interna`ional abuziv ma\ina de serviciu a FC Vaslui Amenin`at cu demiterea de la Rapid, Viorel Hizo a primit o nou[ veste proasta joi, când a aflat c[ datoreaz[ clubului FC Vaslui suma de 8.587 de euro. „Dul[u“ i-a antrenat pe moldoveni ]n sezonul trecut \i

a folosit ma\ina de serviciu ilegal dup[ ce \i-a reziliat contractul cu forma`ia finan`at[ de Adrian Porumboiu. Pentru a-\i recupera automobilul BMW X5, conduc[torii grup[rii moldave au depus o plângere la poli`ie \i \i-au recuperat ma\ina dup[ ce au prezentat mai multe acte justificative. „Viorel Hizo uit[ c[ ]n acea perioad[ ]n care el a folosit abuziv ma\ina clubului, Vasluiul a pl[tit ratele lunare la ma\ina de câte 1.500 de euro. Mai mult, am fost obliga`i s[ cump[r[m o nou[ ma\ina de servici pentru noul antrenor al echipei, iar domnul Hizo a uitat s[ pun[ la socoteala aceste cheltuieli“, au precizat oficialii Vasluiului, potrivit Prosport. 

Vladislav Tkachiev, campionul Fran`ei la \ah, a rezistat doar 11 mut[ri, dup[ care a c[zut ]ntr-un somn adânc. La acela\i turneu de la Calcutta, un cuplu a r[mas f[r[ bani \i acte, acestea fiindu-le mâncate de \oareci. Maestrul francez Vladislav Tkachiev, num[rul 58 mondial, s-a prezentat beat la un turneu interna`ional la Calcutta \i a adormit ]n timpul partidei pierdute cu Praveen Kumar. Conform cotidianului Marca, acesta aproape c[ a c[zut de pe

scaun ]n timpul meciului, dar comitetul de organizare al competi`iei a decis s[ nu ]l dea afar[ din concurs \i s[ ]l ierte pentru cele ]ntâmplate. Francezul a adormit dup[ 11 mut[ri \i nu a putut fi trezit de nimeni. El a primit un avertisment din partea organizatorilor \i i s-a permis s[ continue s[ concureze. La acela\i turneu, un cuplu de \ahi\ti a r[mas f[r[ bani \i f[r[ pa\apoarte dup[ ce acestea au fost mâncate de \oareci. 

Manchester, investigat[ de FIFA Campioana Angliei, Manchester United, risc[ s[ nu mai poat[ efectua transferuri, la fel ca \i Chelsea, dup[ ce Le Havre a anun`at c[ va face plângere ]mpotriva grup[rii pentru c[ l-a „furat“ pe Paul Pogba, informeaz[ edi`ia online a The Times. „Decizia ]n cazul lui Chelsea este foarte important[ \i ]ncurajant[ pentru noi“, a spus di-

rectorul administrativ al clubului francez Le Havre, Alain Belsoeur. Acesta a confirmat c[ forma`ia vrea ca FIFA s[ sanc`ioneze echipa britanic[, acuzat[ c[ l-a „furat“ pe Paul Pogba. Le Havre sus`ine c[ tân[rul juc[tor era sub contract cu echipa când a plecat la United, ]n aceast[ var[, iar p[rin`ii s[i au primit o sum[ de bani. Uni-

ted a negat acuza`iile \i sus`ine c[ a procedat regulamentar când l-a transferat pe juc[tor. „Totul a fost realizat potrivit regulamentelor UEFA“, a spus purt[torul de cuvânt al echipei din Premier League. FIFA nu i-a permis lui Pogba s[ evolueze ]nc[ pentru United, iar Federa`ia Francez[ de Fotbal va sus`ine clubul Le Havre. 

Decizia ]n cazul lui Bornescu, anun`at[ pe 10 septembrie Comisia de Recurs a Ligii Profesioniste de Fotbal, ]ntrunit[ joi, a stabilit termenul pentru anun`area deciziei ]n cazul portarului Mircea Bornescu pentru 10 septembrie, conform Mediafax. Membrii Comisiei au dat acela\i termen pentru ambele memorii ale portarului Mircea Bornescu ]n litigiul cu gruparea Universitatea Craiova, atât ]n ceea ce prive\te ]ncetarea raporturilor de munc[, cât \i cel referitor la sanc`iunea cu 25 la sut[ din salariul anual ratificat[ de Comi-

sia de Disciplin[ a LPF. Comisia de Recurs a mai respins ca inadmisibil[ cererea de revizuire a clubului Pandurii ]n litigiul cu FC Dinamo , precum \i memoriul antrenorului Nicolo Napoli ]n litigiul cu gruparea Universitatea Craiova. De asemenea, cazurile David Rodiguez Sanchez -FC Timi\oara, Gavril[ Pele Balint - FC Timi\oara \i Pandurii Târgu Jiu - SC Unic AV Sport SRL Bistri`a au fost amânate de Comisia de Recurs pentru 10 septembrie. 


Social-administrativ 8

S@mb[t[, 5 septembrie 2009

Finan`are pentru ]mp[durirea a 40 de hectare de teren degradat Circa 40 de hectare de teren degradat de pe teritoriul jude`ului Boto\ani ar putea fi ]mp[durite ]n urma finan`[rii deschise de autorit[`ile centrale din Fondul de Mediu, din sumele virate de c[tre organele fiscale, cu titlu de tax[ pe poluare pentru autovehicule. De\i perioada de la data la care s-a deschis finan`area \i pân[ la depunerea proiectelor este relativ mic[, Consiliul Jude`ean Boto\ani va depune un proiect ]n cadrul „Programului de ]mbun[t[`ire a calit[`ii mediului prin ]mp[durirea terenurilor degradate”. }n aceste momente au loc discu`ii pe marginea identific[rii unor terenuri care s[ se ]ncadreze ]n cerin`ele impuse pentru accesarea fondurilor. „Trebuie s[ lu[m o decizie rapid[ ]n ceea ce prive\te loca`ia ]n care se va derula acest proiect. Avem ]n vedere una sau dou[ loca`ii din jude`, acolo unde se pot ]ndeplini condi`iile stabilite prin ghidul solicitantului, adic[ suprafe`ele s[ se ]ncadreze ]n categoria celor degradate, s[ fie comasate, s[ fie ]n domeniul public al au-

torit[`ilor locale \i s[ nu fie grevate de sarcini. De asemenea, trebuie f[cut un studiu pedologic privind calitatea terenurilor respective”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Ini`iativa autorit[`ilor centrale de a utiliza fondurile ]ncasate din taxa de poluare tocmai pentru aceast[ direc`ie este cu atât mai important[ cu cât \i la nivelul ju-

Ultima strigare pentru un loc la liceu 10 septembrie este termenul limit[ ca un absolvent s[ ocupe un loc la liceu. Pentru absolven`ii de clasa a VIII – a care nu au participat la celelalte dou[ etape computerizate de admitere la liceu, ]n aceast[ perioad[ are loc o ultim[ etap[ de repartizare. Din datele prezentate de Daniel Buc[taru, inspector ]n cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), au r[mas libere pentru aceast[ ultim[ repartizare 600 de locuri. 300 de elevi nu s-au ]nscris ]nc[ ]n ]nv[`[mântul liceal. }n acela\i timp, al`i 40 de candida`i nu \i-au exprimat ]nc[ op`iunea. „}n perioada 1-

10 septembrie este programat[ repartizarea absolven`ilor clasei a VIII –a care nu au participat la repartizare sau nu au fost repartiza`i ]n etapele anterioare, care nu s-au ]nscris ]n perioada prev[zut[ de metodologie sau care \i-au ]ncheiat situa`ia \colar[ ulterior primelor etape”, a declarat Daniel Buc[taru. Pentru ultima etap[ a repartiz[rii din septembrie sunt libere locuri ]n toate unit[`ile \colare boto\[nene. Cele mai multe locuri sunt la Grupul |colar |endriceni – Dorohoi, Grupul |colar „Elie Radu” \i Grupul \colar Agricol. (Petronela Rotariu)

de`ului Boto\ani exist[ probleme deosebite ]n ceea ce prive\te starea terenurilor, a zonelor mult prea multe unde se produc alunec[ri de teren. }mp[duriri s-au mai f[cut ]n ultimii ani doar prin Direc`iile Silvice. „Deocamdat[ exist[ o previziune, nu am luat o decizie ]nc[, cum c[ ]n zona comunei Mih[l[\eni am putea s[ stabilim o loca`ie sau dou[ pentru ]mp[du-

riri. S[ vedem cum o s[ ne putem ]ncadra ]n parametrii necesari promov[rii acestui proiect. Vreau s[ cred c[ vom putea s[ facem un prim pas ]n acest domeniu, asta pentru c[ prin fondul de mediu va mai exista \i alte sesiune”, a mai spus \eful CJ. }ntre 7 \i 21 septembrie se pot depune proiecte privind ]mp[durirea terenurilor degradate. (Monica Aionesei)

„Sânziana \i Pepelea” ]n debutul stagiunii la Teatrul de P[pu\i Sun[ clopo`elul \i pentru actorii Teatrului pentru Copii \i Tineret „Vasilache”. Mâine debuteaz[ ]n for`[ a 57-a stagiune a Teatrului „Vasilache”, ]nceput marcat de spectacolul „Sânziana \i Pepelea”, adaptare de V. Dobrescu, dup[ Vasile Alecsandri, ]n regia lui V. Dobrescu, scenografia M. Pastramagiu. Potrivit reprezentan`ilor teatrului, acest spectacol a fost montat ]n 1994, dar de 10 ani nu a mai fost prezentat publicului. Distribu`ia este format[ din Valentin Ligi (Pepelea), Marius Rusu (Zmeul), Aurica Dobrescu (Muma P[durii) , Mihaela Nistoric[ (Baba Rada-Zâna), Ibica Leonte (Lingu\il[), Mihaela |tempel (}mp[ratul), Anca |tefan (Sânziana) \i Lauren`iu Vasilache ( Ciupil[). Mihaela Nistoric[, directorul

adjunct al Teatrului de P[pu\i „Vasilache” a precizat c[ stagiunea 2008-2009 a avut un real succes ]n condi`iile ]n care, ]n primele \ase luni ale anului 2009, ]n 27 de duminici s-au jucat peste 65 de reprezenta`ii cu 20 de titluri de pove\ti la care au asistat circa 5.000 de spectatori. „Pân[ ]n 2007 erau la spectacolele de duminic[ mai pu`in de zece spectatori, uneori chiar eram mai mul`i actori pe scen[ decât copii ]n sal[. Am spus mereu c[ la teatrul de p[pu\i retr[ie\ti copil[ria \i am ]ndemnat p[rin`ii s[-\i d[ruiasc[ o or[ de bucurie al[turi de copii vizionând un spectacol”, a declarat Mihaela Nistoric[. Pre`ul unui bilet este de 5 lei, spectacolele putând fi vizionate ]n fiecare duminic[ la orele 11.00 \i la orele 12.30. (M. Aionesei)

Activitate la patul bolnavului recompensat[ cu diplome de excelen`[ Diplome de excelen`[ pentru personalul sanitar care iese la pensie pentru activitatea depus[ ]n slujba s[n[t[`ii. Acestea vor fi oferite persoanelor pensionabile din sistemul sanitar de c[tre conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[. „Vrem ca ]mpreun[ cu Colegiul Medicilor \i Colegiul Asisten`ilor Medicali, tuturor c[rora au lucrat ]n sistemul medical s[ le recompens[m activitatea cu o diplom[ de excelen`[. S[ \tim c[ ace\tia au plecat din sistem

cu mul`i colegi al[turi \i cu tot respectul pentru activitatea pe care au depus-o de-a lungul anilor. Acest lucru a demarat printr-o scrisoare de inten`ie pe care am trimis-o c[tre toate unit[`ile sanitare. Lunar, acestea ne vor spune ]n luna urm[toare câte persoane se vor pensiona, atât asistente medicale, cât \i medici. Chiar ]n ziua ]n care vor ie\i la pensie, aceste persoane vor fi invitate la DSP \i le vom ]nmâna diplomele pentru a fi mai apro-

ape de acele cadre medicale care au slujit sistemul sanitar ani la rând“, a spus medicul Tamara Ciofu, directorul coordonator al DSP. Diplomele vor fi ]nmânate ]ntr-un cadru festiv personalului medical care urmeaz[ s[ ias[ la pensie, cu scopul de a marca ]ncheierea unei cariere. Potrivit directorului DSP, luna aceasta urmeaz[ s[ se pensioneze cadre medicale de la Spitalul Jude`ean, dar \i de la alte unit[`i spitalice\ti. (L. Lupa\cu)

Reducere de posturi la I|J `inut[ sub t[cere Reducerea posturilor de la Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) este ]n continuare ]nv[luit[ ]n mister. Singura confirmare oficial[ din partea reprezentan`ilor Inspectoratului este faptul c[ reducerile vor afecta \i specializ[rile dublate ]n cadrul institu`iei. Ana B[rcule`, inspector \colar general al I|J, a men`ionat c[ organigrama fina-

l[, cu numele celor care vor pleca din institu`ie va veni de la Ministerul Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI). „Acolo unde sunt dubluri, unul dintre inspectori va reveni la catedr[. Aceast[ situa`ie este la compartimentul personal, ]nv[`[tori \i tehnologic. E adev[rat c[ reducerea trebuia f[cut[ de la 1 septembrie dar organigrama o

vom primi de la Minister pân[ la 1 octombrie. Pân[ atunci nu \tim nimic”, a declarat Ana B[rcule`. La personal locurile sunt ocupate de Pavel Rusu \i Daniel Cojocariu, la ]nv[`[tori Constantin Siminiceanu \i Alina Robu, iar la tehnologic Mihaela Achih[i`ei \i Costic[ S[vuc. De la 1 septembrie a revenit la catedr[ Aurelia Simion,

cea care era responsabil[ de imaginea I|J. Dup[ reducerea celor 366 de norme din sistemul de ]nv[`[mânt boto\[nean, urmeaz[ \i o reducere de personal ]n cadrul I|J. Din 44 de angaja`i, ]ncepând de la 1 septembrie, vor r[mâne 38 de posturi, ceea ce ]nseamn[ c[ se vor reduce \ase posturi. (Petronela Rotariu)

Traficantul de canabis a fost arestat preventiv Tân[rul de 24 de ani re`inut miercuri de procurorii Biroului Teritorial Boto\ani din cadrul Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT) pentru trafic de droguri a fost arestat preventiv. Judec[torii au admis cererea de arestare preventiv[ a procurorilor, boto\[neanul urmând s[-\i petreac[ urm[toarele 29 de zile ]n spatele gratiilor. }n urm[ cu trei zile, sub coordonarea unui procuror din cadrul

Biroului Teritorial Boto\ani al DIICOT, poli`i\tii au efectuat o ac`iune de prindere ]n flagrant a ]nvinuitului, ]n zona Pacea din municipiul Boto\ani, ocazie cu care au fost identificate alte dou[ persoane implicate ]n activitatea infrac`ional[. Astfel, ]n urma verific[rilor, poli`i\tii de la combaterea crimei organizate au descoperit \i c[ un copil de 14 ani, tot din municipiul Boto\ani, se afla ]n anturajul b[rbatului de 24 de ani. Copilul se ocupa de

transportul \i livrarea de droguri, ]n acela\i timp de`inând droguri \i pentru consum propriu. Pu\tiul a fost prins ]n flagrant ]n timp ce ]ncerca s[ livreze o cantitate de 120 grame canabis, asupra acestuia fiind descoperit[ \i o cantitate de aproximativ cinci grame canabis de`inut[ pentru consum propriu. Tot cu aceast[ ocazie, a fost identificat de poli`i\ti \i un tân[r de 28 ani, tot din municipiul Boto\ani, care ajuta la g[sirea

clien`ilor pentru droguri, fiind la rândul s[u cercetat pentru comiterea infrac`iunii de complicitate la vânzare de droguri de risc. Cu ocazia organiz[rii flagrantului a fost efectuat[ o perchezi`ie domiciliar[, dou[ perchezi`ii de autovehicule \i a fost pus ]n executare un mandat de aducere. B[rbatul de 24 de ani, D.B.A., este cercetat pentru procurare \i punere ]n vânzare de droguri de risc, de`inere de propriu \i oferire de droguri de risc[ pân[ la 15 ani de ]nchidroguri de risc pentru consum risc. Dac[ va fi g[sit vinovat soare. (D[nu` Rotariu)


Social-politic S@mb[t[, 5 septembrie 2009

Salariile magistra`ilor cresc cu pân[ la 20% Salariile magistra`ilor au crescut cu pân[ la 20 la sut[, ]n ultima form[ a grilei unice de salarizare, angaja`ii cu vechime din sistem r[mânând la acela\i nivel, ]ns[ ace\ti coeficien`i este posibil s[ fie schimba`i ]n urma negocierilor de vineri dintre Guvern \i sindicate, a anun`at Mediafax. Magistra`ii cu grad de judec[torie vor avea ]ntre 4 \i 6,5 salarii minime pe economie, fa`[ de 4 \i 5,2 anterior, ]nregistrându-se o majorare cu 20 la sut[ pentru cei cu vechime, debutan`ii r[mânând la acela\i nivel ca ]n grila anterioar[. Pentru judec[tor, procuror 2-3 ani vechime, personal de specialitate juridic[ asimilat judec[torilor \i procurorilor 1-3 ani vechime, personal de instruire de specialitate juridic[ la |coala Na`ional[ de Grefieri, salariul a crescut pentru cei cu vechime maxim[ cu 20 la sut[, de la 3 la 3,75. Salariul judec[torului cu grad de instan`[ suprem[, al procurorului din ICCJ, DNA \i DIICOT a crescut pentru cei cu vechime ]ntre 10

\i 15 ani de la 6,95 la 7,10 salarii minime pe economie, iar pentru cei cu vechime peste 20 de ani a r[mas acela\i coeficient, respectiv 9,6. Salariul judec[torului \i procurorului cu grad de curte de apel a crescut cu peste 15 la sut[ pentru debutan`i, cei cu vechime de peste 20 de ani \i cu gradul 5 r[mânând la acela\i coeficient ca ]n grila anterioar[, respectiv 8,15. Judec[torilor \i procurorilor cu grad de tribunal, ]n ultima form[ a grilei unice li se atribuie coe-

ficien`i ]ntre 5,4 \i 7,3, ]nregistrându-se o cre\tere pentru debutan`i de peste 15 la sut[. Salariile grefierilor au r[mas neschimbate fa`[ de ultima form[ a grilei unice, astfel c[ cel mai mare salariu ]l are prim-grefierul, grefierul-\ef sec`ie \i grefierul-\ef, to`i cu studii superioare, respectiv 4,8 salarii minime. Coeficien`ii pentru grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, gradul I (peste 3 ani vechime ]n specialitate) sunt cuprin\i ]ntre 2,85 \i 4,25, ]n

func`ie de vechime \i grada`ie. Pentru grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist debutant, cu studii medii, se acord[ 1,3 salarii minime, iar ]n func`ie de grada`ia corespunz[toare tran\elor de vechime, pot ajunge la 1,65. Grefier arhivar \ef, cu studii medii, va avea 2,9 salarii minime, iar grefierul-arhivar, grefierul-registrator, debutant pleac[ de la 1,25 \i poate ajunge la 1,55 salarii minime, ]n func`ie de grada`ia de vechime. 

9

Fost \ef al spionilor, independent pentru Cotroceni Ioan Talpe\, fostul director al Serviciului de Informa`ii Externe, vrea s[-i ia locul lui Traian B[sescu. A trecut prin PSD, a trecut prin PD-L, \i-a f[cut propriul partid. Ieri ]ns[, Talpe\ a anun`at c[ va candida pentru Cotroceni, independent. Numele s[u la alegerile preziden`iale se vehicula ]nc[ din prim[var[, \i pare c[ ]ngroa\[ lista candida`ilor f[r[ miz[. De\i istoria sa politic[ se leag[ atât de PSD, cât \i de PD-L, Talpe\ vrea s[ candideze ca independent. Cariera lui Ioan Talpe\ ]n politic[ ]ncepe cu cea a fostului pre\edinte Ion Iliescu. Din 1990 pân[ ]n 1992, Ioan Talpe\, cunoscut ca fost membru PCR, a fost consilier preziden`ial pe probleme de Ap[rare, Ordine Public[ \i Siguran`[ Na`ional[. Din 1992 pân[ ]n 1997, tot cu sus`inerea pre\edintelui PSD de atunci Ion Iliescu, Talpe\ a condus Serviciul de Informa`ii Externe, ca mai apoi, din 1997, timp de un an, s[ fie

Ambasadorul României la Sofia. Din 1999 pân[ ]n 2000, generalul Talpe\ a fost consilierul personal al fostului pre\edinte Ion Iliescu. Tot ca membru PSD, Talpe\ a fost ales senator ]n 2004. Un an mai târziu, ]ns[, ]n 2005, Talpe\ ]\i d[ demisia din partidul care l-a propulsat ]n carier[ \i politic[, ]\i continu[ mandatul de parlamentar ca independent, dar ]nfiin`eaz[ propria forma`iune politic[: Uniunea Popular[ Social Cre\tin[. Peste trei ani, ]n 2008, ]l reg[sim pe Talpe\ ca membru PD-L. A \i candidat pentru un post de senator democrat-liberal, ]n colegiul 7, Berceni. Exerci`iul electoral de a reveni la Senat a fost ]ns[, un e\ec. }n acest an, fostul director al SIE ]\i arat[ inten`ia de a candida la pre\edin`ie. Uniunea Popular[ Social Cre\tin[ din jude`ul Dolj anun`a, ]n premier[, pe 13 aprilie, dorin`a lui Talpe\ de a-i face concuren`[ lui B[sescu ]n b[t[lia pentru Cotroceni. 

Salarizarea public[, reformat[ Sistemul de salarizare ]n sectorul public va fi reformat \i simplificat, ]ncepând cu anul 2011, prin reducerea num[rului de func`ii, trecerea la salarii nominale, ]mbun[t[`irea ierarhiilor ]n cadrul domeniilor bugetare \i revizuirea sistemului de grade \i trepte salariale, anun`[ evz. Acest sistem prev[zut pentru anul 2011 va fi stabilit de c[tre o comisie interministerial[ for-

mat[ din speciali\ti ai ministerelor Muncii, Finan`elor, Administra`iei \i Internelor, Justi`iei, S[n[t[`ii \i Educa`iei. Comisia va formula propuneri privind reducerea num[rului de func`ii din sectorul bugetar. Astfel, sistemul de salarizare se simplific[ prin reducerea num[rului de func`ii, grade \i grada`ii, corelat cu schimb[rile structurale din administra`ia public[

\i din alte domenii din sectorul bugetar. }n mod cumulat, sporurile \i indemniza`iile nu pot dep[\i 30% din totalul fondului de salarii alocat fiec[rui ordonator principal de credite bugetare. Proiectul legii de salarizare pentru anul 2011 va fi propus Guvernului spre aprobare de c[tre ministerele Muncii \i Finan`elor pân[ la 31 august 2010. 

B[ncile române\ti, cele mai profitabile din UE Sistemul bancar românesc a fost cel mai profitabil din Uniunea European[, anul trecut, pe fondul intr[rii ]n recesiune mai târziu decât `[rile din vestul continentului, dar \i a dobânzilor \i comisioanelor foarte ridicate. B[ncile care activeaz[ ]n România au ]nregistrat, ]n 2008, o rat[ a rentabilit[`ii capitalurilor proprii (return on equity - ROE) de 29,4%, dublu fa`[ de media `[rilor membre ale UE din Europa Central[ \i de Est, potrivit datelor publicate de Banca European[ Central[ (BCE). De\i anali\tii sunt de p[rere ca o mare parte din profituri se datoreaz[ faptului c[ România a resim`it efectele crizei economice mult mai târziu decât alte state din UE, rezultatele se explic[ \i prin d-obânzile \i comisioanele mari practicate de b[ncile din România, ]n compara`ie cu cele din alte `[ri.

„Ar[t[m atât de bine ]n raportul BCE pentru c[, probabil, criza s-a resim`it mult mai repede pe celelalte pie`e din Europa Central[ \i de Est. Aceste rezultate sunt explicate prin marjele mari de câ\tig. De asemenea, comisioanele practicate de b[nci sunt extraordinar de mari“, a explicat analistul financiar Drago\ Cabat, pentru Ziarul Financiar. Sistemul bancar românesc a câ\tigat 4,5 miliarde de euro doar din veniturile din dobânzi \i comisioane, care reprezentau 5,8% din

totalul activelor de`inute, care se ridicau, la 31 decembrie 2008, la valoarea de 78,9 miliarde de euro. Spre deosebire, ]n Un-garia \i Polonia aceste venituri au reprezentat aproximativ 3,8% din totalul activelor. De asemenea, institu`iile financiare din România au ]nregistrat \i o rat[ a rentabilit[`ii activelor (return on asset ROA) de 2,56%, mai mare decât media la nivel regional, de 1,24%. Cel mai sc[zut nivel, din acest punct de vedere, l-a avut Letonia, cu -0,22%. 

Cât cost[ statul cei 500 de euro promi\i fiec[rui copil la na\tere Ideea premierului Emil Boc de a oferi familiilor 500 de euro pentru fiecare copil n[scut ar costa statul român peste 100 de milioane de euro ]n fiecare an. Anual, ]n România se nasc peste 220.000 de copii, astfel c[ efortul bugetar va fi de aproximativ 110 milioane de euro, transmite Realitatea TV. Cei 500 de euro promi\i de Guvern ar urma s[ fie depu\i ]ntr-un

cont \i folosi`i numai ]n scop educa`ional, la terminarea ]nv[`[mântului obligatoriu. P[rin`ii nu vor putea utiliza pân[ atunci banii din cont. }n plus, p[rin`ii ar putea redirec`iona 2% din impozitul pe venit ]n acela\i cont. Prevederea este cuprins[ ]n proiectul Legii educa`iei, pentru care Executivul ]\i va asuma r[spunderea ]n fa`a Parlamentului. 

Social democra`ii nu ]\i fac planuri cu Liviu Câmpanu Liderii social-democra`i din organiza`ia jude`ean[ Boto\ani nu exclud varianta ca fostul liberal Liviu Câmpanu s[ ]\i depun[ adeziunea la PSD. Dat fiind faptul c[ precedentul s-a creat, ]n urm[ cu câteva luni medicul Gabriel Opri\anu al[turându-se echipei social-democrate dup[ ce a fost exclus din PNL. Cu toate c[, potrivit afirma`iilor pre\edintelui PSD Boto\ani, senato-

rul Gheorghe Marcu, nu a existat niciun fel de discu`ie cu senatorul Liviu Câmpanu. Acesta din urm[, printr-un comunicat de pres[, a anun`at zilele trecute c[ se retrage din PNL \i r[mâne parlamentar independent. Trecerea lui Câmpanu la PSD ar ]nsemna practic un parlamentar ]n plus, un vot ]n plus ]n plenul Parlamentului. „Nu am primit niciun semnal din partea dom-

nului Câmpanu. Domnul Câmpanu a spus ]n plenul Senatului c[ va r[mâne independent, eu spun c[ este prematur acum de a avea o abordare, ]l l[s[m pe dumnealui s[ decid[ unde ]\i g[se\te locul cel mai potrivit… Cine a spus c[ nu vrem….dar, noi avem un statut \i ]l respect[m. Lu[m ]n calcul orice variant[”, a declarat senatorul Gheorghe Marcu. (Monica Aionesei)


Publicitate 10

S@mb[t[, 5 septembrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(1) * Vând apartament 2 camere, decomandat, zona Bucovina. Pre` 40000 E negociabil. Telefon: 0755.262.126.(1457-2) * Vând apartament 2 camere, SD et. 3, zona }mp[rat Traian, recent renovat, G, F, T, CT, parchet melaminat, pre` negociabil. Telefon: 0744.295.279.(4) * Vând garsonier[, et.I, Casa C[r`ii, renovat[, parchet modern, u\[ metalic[, 30000 E negociabil, 0231/582024; 0728032612.(1462-4) * Vând apartament 2 camere 40 mp, parter + garsonier[ 24 mp, et.2, sau schimb cu apartament 3 camere. Telefon: 0755274486.(1463-1) * Vând apartament 3 camere, decomandat(\i box[), etaj intermediar, bloc Modarom. Pre` la vizionare, 0757.288.895.(1455-2) * Schimb apartament 3 camere

78 mp, et. 2, Stejari cu 2 camere. Telefon: 0749.827.817.(14 54-8)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, 50mp, \arpant[, D, 31.000E.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 45000ron. Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului (cu fa`a spre parcul de joac[), etaj III, SD, 46 mp, CT+G+F+T. Pre`: 42.000 euro negociabil. Telefon: 0754963064.(9)

* Vând apartament 2 camere Al.Parcului, et.2, SD, 23.000 E.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere, D, zona |c.7, CT, T, 40mp, et.4. Pre` 25000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, D, Parcul Tineretului. Pre` negociabil. Telefon: 0748877428; 0748853550.(1452-1) * Vând garsonier[ et.1, Prim[verii, cap[t 1, renovat[, 22.000E.Tel 0748/115.912.(V) * Vând garsonier[ zona G[rii, et.2, termopan, G+F, instala`ii noi, 90.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 30.000E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.7, 50mp, CT, balcon mare, D, 29.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 52mp, la strad[, CT, T, bloc termoizolat, 37.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere Al.|colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere |t.Luchian, renovat, c[r[mid[, 38.000 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere la strad[, zona Prim[verii, la parter, gaz separat, locuibil, 26.000E.Tel.0744/530.803 * Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, ]ntre`inut, 36.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând/schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.2, complet renovat, D, 40.000 E.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, complet renovat, mobilat, \arpant[, 28.000E. Tel. 0744/530.803. (V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, 90mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 45.000E. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând apartament 3 camere ]mp.Traian, et.1, CT, T, G+F, termoizolat, D, 40.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere Al.Parcului, CT, T, interfon, ]mbun[t[`iri, 30.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Tex, CT, T, renovat, 48mp, et.3, fa`a la soare. Pre` 39000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere,zona \coala nr.7,et.2,52 mp,zona lini\tit[,exclus credit, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[. Pre` 42000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere,zona Donici,D,50 mp,CT,G+F,et.4,26500 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 52mp, parter, T, izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 160.000 lei. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,parter,40 mp,SD,gaz separat,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, SD, zona |c.13, 52mp, et 2, gaz separat, g, f, t, renovat, mobilat. Pre` 35000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,D,51mp,CT,boxa ,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Combilux (Cap.1), 50mp, et.2, t, izolat exterior. Tel. 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, zona Parcul Tineretului, ]mbun[t[`iri. Pre` 19000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, decomandat, parter, ct, 50mp, zona Prim[verii (P[rcule`), c[r[mid[. Pre` 150.000ron. Tel 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, decomandat, et4/10, ct, t, 54mp, zona Prim[verii (|c. 12), c[r[mid[. Pre` 37000euro. Tel 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, zona Bulevard, 60mp, decomandat, c[r[mid[, et.3, gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 55000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, D, zona Cap[tul 1, etaj 4, ct, t, 70mp. Pre` 45000 euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, D, zona Prim[verii, parter, 2 b[i, 65mp. Pre` 45000 euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, D, zona TEX, parter, t, c[r[mid[, u\[ metalic[. Pre` 43000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D, et.3, zona Prim[verii, 90 mp, modern, ct, t, g, f. Pre`: 60.000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 3 camere Bulevard, et.2, complet renovat, CT, T, D, 48.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare, et.4, D, 100mp, bca, ct, g, f, t, pod. Pre` 60000euro. Tel.0729062022. (N)

* Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 48.000E neg.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[,zona Calea Na`ional[-industrial[,27 mp,parter,T,u\[ metalic[,60000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere C.Na`ional[(Direc`ia Muncii), et.2, 90mp, complet renovat, CT, T, AC, mobilat, 65.000E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând/schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani \i diferen`[. Tel. 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,etaj intermediar,48 mp,CT,T,G,F,P,zona Sucevei, 32500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[,zona Bucovina,parter,32 mp, balcon cu beci,T,u\[ metalic[, ]n bloc de apartamente, ]mbun[t[`it[,22500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Garii,bloc de apartamente,etaj intermediar,T,AC,30 mp,90000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, D,et.3,T,P,u\i schimbate,zona Barbu L[z[reanu,130000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Imparat Traian,D, 52mp, et4, 26000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, D,et.3,47 mp,T,P,u\i schimbate,zona Grivi`a,130000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona bis.sf.Ilie,et.1,60 mp,CT,AC,usa metalica, termoizolatie,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Octav Onicescu, SD, 45 mp utili, \arpant[, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Seconf,et.2,SD,65 mp, CT, 2 bai,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Primaverii-Tex, et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb., CT,T,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,renovat,CT,T,G+F,par ter,zona Dorian 4.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, D,78 mp,\arpant[, CT,T, G+F, renovat, merit[ v[zut, zona Stejari.Pre`;50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Tratoria,\arpant[, 65 mp utili,D,T,G+F,gaz separat, 41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Direc`ia Muncii, et.2, D,68 mp,ultramodern, CT, T,54000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Super ofert[,vând apartament 3 camere,zona Tudor Vladimirescu, parter, D, T, G+F,57 mp, u\[

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

metalic[, gaz separat, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Raj Apa, 80 mp, D, \arpant[, CT, mobilat \i utilat, Pre`: 47000 euro neg . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona IRE,parter,D,70 mp,CT,termosistem,ideal \i spa`iu comercial,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, et.2,SD,65 mp utili,renovat, CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

buc[t[rie 12,85 mp, hol 7,30 mp, dressing 5,75 mp, dormitor1 - 21,80 mp, dormitor 2 - 13,30 mp, baie 7,40 mp, camer[ usc[tor 6,40 mp, CT, aer condi`ionat, pvc Gealan, u\i interioare moderne, parchet melaminat calitate superioar[, gresie, faian`[, ultramodern, se vinde par`ial mobilat, pre` 85.000 euro, variant[ 60.000 euro+diferen`a intr-un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3, D,CT,2 balcoane,G+F,88mp, 50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1,T,G, F, zona Cal.Na`ional[-IRE,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 4 camere, D,100 mp,sarpant[,toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 70 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 4 camere, zona Dorian 4, et.3, D, 87 mp, 2 b[i, 2 balcoane,ultramodern, T, G+F, P, Pre`: 42500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 49.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Garsonier[, G.Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând garsonier[, zona Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri. 18500euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere, zona \coala 7, et.2, SD, 42 mp, c[r[mid[, termopan, pre` 30.000 euro. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp, termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona ultracentral[, 126 mp construi`i, 114 mp utili, teras[ 12 mp, et.1, hol intrare 4,50 mp, camera de zi 34,70 mp,

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii(Pacea) 38500 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D, parter, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri , Prim[verii, pretabil privatizare 28000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, c[r[mid[, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii (|coala 7) 22000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 46mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, pl[ci, zona Prim[verii(Mihail Kog[lniceanu) 36000 euro Tel:


Publicitate S@mb[t[, 5 septembrie 2009 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, BCA pe cadre, 2 vederi, 2 balcoane, zona Prim[verii (Rotunda) 38000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 70mp, cu toate ]mbun[t[`irile \i mobilat, zona Prim[verii(Aleea Nucului). 50000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere D, etaj intermediar,67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona \tefan Luchian. 45000 euro

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro

AGENDA IMOBILIAR|

sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, 80mp, c[r[mid[, etaj intermediar, 2 vederi, zona Bulevard(complex). 65000 euro u\or negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsonier[ ,27mp, parter,zona Grivi`a (Pia`a Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,26mp,et4,cu imbun[t[`iri(gresie,faian`[,term opan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere, decomandat,70mp,et.4,zona Parcul T]neretului.Pre` 33.000 euro/neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 4camere, decomandat,et2,f[r[ imbun[t[`iri, 89mp, dou[ balcoane, zona Pia`a Mare.Pre` 75000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 25 mp, et 3, D, renovat[ modern, orientare la soare, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` 68.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, Rotunda Pre` 30.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ 22mp,cu ]mbun[t[`iri,Et.4,zona Calea Na`ionala.Pre` 24000 euro negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp,et.4,cu imbun[t[`iri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 45mp,decomandat,termopane, parter,zona Cap[tul liniei 1. Pre` 28500euro. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,semidecomandat,39mp,parter, zona Prim[verii. Pre` 28500 euro. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, et2,mobilat,cu ]mbun[t[`iri, CT,AC,zona Prim[verii.Pre` 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat,50mp,et4, modernizat cu toate imbun[t[`irile CT. Pre` 30000 euro .Tel 0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

camere,decomandat,69mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,dou[ balcoane, boxa,et 4,sarpanta,str \tefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere, decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[. Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, 70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri, parter,din care 15mp amenajati ca spa`iu comercial. Pre` 53.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,2 b[i,2 balcoane,CT,76mp,cu imbun[t[`iri,zona Calea Nationala.Pre` 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3

s. 50 mp, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Biserica Sf. Ilie, s. 63 mp, SD, et.1, pre` 44.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii, s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei, s. 58 mp, D, et. 1, pre` 44.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Izvoarelor, s. 50 mp,SD, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

]mbun[t[`iri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 1, D, s. 67 mp, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere, zona Prim[verii-BCR-fosta Po\t[, parter,SD,c[r[mid[, 40mp, CT,G+F,parchet, balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[, D, et. 3, s. 80 mp, modernizat, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Grivi`a, et. 1, SD, s. 85 mp, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armeana, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 41.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 44 mp, D, parter, pre` 21.700 euro, accept[ rate. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[, zona Cap[t 1,etaj 1 , c[r[mid[, intabulat[, f[r[ ]mbun[t[`iri, 18mp, ]n bloc de apartamente, u\[,metalic[, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, D, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, gaz separat, pre` 24.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucecea, centru, s. 27 mp, D, et 3, pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 51 mp, et. 2, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Cal. National[, D, s. 55 mp, et 6/7, pod mansardabil, pre` 47.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu,

* Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 26.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 36.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

11

* Garsonier[ conf 1,zona industrial[,22mp,etaj 3,termopan,u\[ metalic[, parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulat[, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Grivi`a,parter,27mp,izolata,gaz separat,u\[ metalic[, termopan,boxa,intabulat[, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,27 mp,bca, parter,u\[ metalic[,geamuri termopan, gresie,faian`[,72 000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Camera camin,zona industrial[,22mp,etaj 2, termopan,parchet,G+F, izolat[,modern[,cu baie si buc[t[rie,mobilat[ \i utilat[ complet,55.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,28 mp,bca,et. 3,f[r[ ]mbun[t[`iri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F,parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, Bd. G. Enescu, et.2, s. 64 mp, D, pre` 54.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[ conf 1,zona cap[t 1,27mp,etaj 3, termopan inclusiv u\ile interioare, parchet,pe mijloc, modern[,24.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu,

* Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,f[r[

* Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4,SD,56mp, \arpant[,termopan, G+F, AC,izolat,27.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 3,SD,56mp, f[r[ ]mbun[t[`iri,32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina- Monitorul,etaj 3,CT,G+F,48mp,parchet,balco n inchis,35.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,\arpant[ proprie,CT,termopan,parchet,b oxa subsol,]nc[lzire ]n pardoseala,28.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Grivita,etaj 3,D,48mp, intabulat,f[r[ ]mbun[t[`iri, 31.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter ]nalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,f[r[ ]mbun[t[`iri,47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,\arpant[ proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan, boxa,u\[ metalic[,intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii,etaj 4,\arpant[, G+F,stolerie schimbata, 50mp,SD,gaz separat, termopan,balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp, etaj 3,c[r[mid[, CT,G+F, parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,\arpant[, 65mp, CT, G+F, 2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Pacea,etaj 4,D,2 bai,67mp, termopan,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,30.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Bulevard,etaj 3,SD,50mp, CT,parchet,u\[ metalic[, c[r[mid[,40.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,parter,75 mp, balcon mare CT,G+F, termopan,eventual mobilat, 50.000 E neg. Telefon :


Publicitate 12

S@mb[t[, 5 septembrie 2009

0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Calea Na`ional[-IRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,etaj 2,D,90mp, CT,G+F,AC, termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,c[r[mid[, intabulat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina, 77mp,etaj 3, c[r[mid[, CT,G+F,parchet,

termopan, 2 bai,u\[ metalic[, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

balcoane,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D, CT,f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere, zona Prim[verii-fosta Posta,etaj 2,SD,67mp,toate ]mbun[t[`irile, 42.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 4,\arpant[, D,90mp, c[r[mid[+BCA, termopan, CT, G+F, parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri.Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate ]mbun[t[`irile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260)

* Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F+P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri.Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+T+P. Pre` 12.000euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95)

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar,25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`.36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV,centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

+ Case, terenuri * Vând 800 mp teren intravilan, 33,5 mc BCA \i chio\c aluminiu 4,5 mp, urgent, 0740.750.077.(1456-2) * Vând spa`iu comercial 10 mp ]n zona Prim[verii. Pre` negociabil la fa`a locului, telefon: 0742501365; 0749484861. Vând licen`[ fornetti, 3500 E negociabil, telefon: 0749484861; 0749462779.(1468-5) * Vând cl[dire P+M din BCA, la parter spa`iu comercial 40 mp \i mansard[ locuibil[ de 40 mp, zona Col. Tomoroveanu, pentru vizionare \i rela`ii suna`i la 0742501365; 0749484861.(1469-5) * Vând teren 732 mp cu cas[ locuibil[, toate utilit[`ile, zon[ central[(Scoala 11) pre` negociabil la fa`a locului. Pentru vizionare \i rela`ii suna`i la 0742501365; 0749484861.(1470-5) * Vând cas[ nou[ la cheie, \oseaua Iasului, P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 1300mp curte amenajat[, la strad[, 230.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300mp teren, 46.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+AC, ap[, curent, 10.000E.Tel. 0748.115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 22E/mp, \i 1175mp, 20E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 30 ha teren zona Tru\e\ti, la strad[, 40.000E.Tel.0744/530.803 * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil.Tel. 0744/530.803.(V)

proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[ zona }mp[rat Traian lâng[ sp[l[torie,cas[ b[trâneasc[,700mp teren,cu deschidere mare de 22 ml,gaz,ap[, curent 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând ]n zona Bucovina,vila P+etaj,300 mp construiti,2200 mp teren,interior la gata : CT,G+F,P,T,vie,livada,15000 0 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 58 mp construi`i, teren 150 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com.Ungureni. Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3100mp, ]ntravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând teren 900mp,intabulat, deschidere 11ml,]n zona Conrec. Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A)

* Vând garaje pe teren

* Vând teren 5000mp ]n zona

Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 30Euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,]ntravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 30Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu. Pre` 1euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan,loturi de 1800-1500mp ]n Or[\eniDeal Pre` 10euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa,deschidere 23ml Pre` 28euro/mp Tel. 0741497829 .(A) * Vând teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 10euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\tiDeal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp( ]n dou[ loturi de 10.000 si 20.000mp, ]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 5euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric, ]n C[t[m[r[\ti-Deal Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pre` 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda Bucov]naCurte\ti.Pre` 62euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A)


Publicitate S@mb[t[, 5 septembrie 2009 * Vând teren 16000mp ]n Cucorani.Pre` 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând loc de cas[, 1800mp,]n Agafton,com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1600mp, intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 3 euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10800mp,zona Rediu Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml, intravilan. Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 550mp,zona ALFA-LAND,deschidere 23ml.Pre` 11.000euro/neg. Tel.0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial 147mp,]n zona Stadion.Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane \i extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959 * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa \apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând cas[ de vacan`[ ]n construc`ie P+1, din

BCA, 72% finalizat[, Sc = 200 mp, St = 1000 mp, Fs = 17/60 m, orientare la sud, ap[, electricitate. Pre`: 40.000 euro, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ P+1, cu Sc = 180 mp, St = 13000 mp, livad[ 8000 mp, iaz ]mprejmuit 3000 mp, caban[ lemn, CT, ap[, gaz. Pre` 150.000 euro sau schimb apartament 3-4 camere. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând 2 garaje, fiecare ]n suprafa`[ de 20 mp, ]n zona \colii nr. 17, constructie 2008, din BCA, intabulate, ap[, gaz, curent electric, canalizare, pe teren proprietate, teren ]n fa`a garajelor 12 m. Pre`: 41.000 ron, fiecare. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 302mp. Pre` 850euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600 euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000 euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp. Pre` 280000 euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani, toate utilit[`ile. Pre` 100000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren. Pre` neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, 200mp, zona Ion Pilat. Pre` 10mild. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc). Pre` neg. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[ 100mp, zona Str. Victoria, cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate. Tel. 0729062022. (N) * Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022.(N)

* Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 15euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022.(N)

* Vând teren, zona Pia`a Mare, 930mp, plan1, toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[, zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren. Pre` 47000euro. Tel. 0729062022.(N)

* Vând teren, zona Bulevard, plan1, 20000mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:100.000 euro neg. Tel. 0729062022.(N)

* Vând teren, zona T[tari, plan1, parcelabil, 5000mp. Pre` 45euro/mp. Tel. 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro. Tel. 0729082022. (N)

* Vând teren, zona Rediu, 5 hectare. Pre` 1,5euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000 E/ha. Tel. 0729062022.(N)

* Vând cas[, zona C.DEAL, finisaje moderne, p+1, izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 140mp+500mp de teren. Pre` 60000 euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren, zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[, zona Ci\mea, teren 500mp, casa 136mp, t, ct, ap[, gaz, izola`ie exterioar[, tabl[ lindab. Pre`: 92.000euro. Tel. 0729082022. (N)

* Vând teren, zona Calea Na`ional[, 1100mp, toate utilit[`ile, la 200E/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[, Str.Miori`a, 1200mp teren, toate utilit[`ile. Pre` 900000ron. Tel. 0729082022. (N)

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp. Pre` 100000 euro. Tel 0729062022. (N)

* Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65000 euro. Tel. 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 84mp. Pre` 56000 euro. Tel. 0729082022.(N)

* Vând cas[ 170mp, zona W. M[r[cineanu cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp. Pre` 2000euro/ mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp. Pre` 10mild, ct, t. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp. Pre` 1600 euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100mp. Pre` 1500 euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp. Pre` 1200 euro/mp. Tel. 0729062022.(N)

* Cas[,zona Petru Rare\, P+M,c[r[mid[ si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, buc[t[rie, living,G+F, parchet,u\i interioare schimbate,toate utilit[`ile,gaz la poart[, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,C[t[m[r[\ti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la ro\u,fos[,garaj,fântân[, 46.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin, D+P+M,

80mp la sol ,la ro\u,450mp teren,BCA,toate utilit[`ile,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilit[`ile, 85.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca ]n sat Z[ice\ti, cu 3.350mp teren, ap[, curent, 12.000 Euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[ P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,70.000 E neg sau variante. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca,zona Liceul Pedagogic, locuibil[, 560mp teren,toate utilit[`ile, 100E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ locuibil[,localitatea Roma,chirpici+BCA,4000mp teren,la strad[,60.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Ci\meaplanul 2, cu 11 m deschidere,ap[,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Boto\ani,13m deschidere,drept,toate utilit[`ile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curte\ti,parcelat ]n 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Pu\kin,14m deschidere,gaz, ap[,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O)

100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v)

* Spa`iu comercial 60mp, zona ultracentrala,toate utilitatile \i ]mbun[t[`irile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* Spa`iu comercial 150 mp,zona Prim[verii,recent \i modern amenajat,CT,gresie, faian`[,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Spa`iu comercial 35mp, zona Bulevard, termopan, modern,stradal,40.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spatiu comercial 44mp, zona Prim[verii-Tex, termopan, modern,50.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185)

* Teren 500mp,zona Ci\mea plan 2,drept,dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161)

* Teren 780mp,zona C[t[m[r[\ti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilit[`ile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,ap[,curent,15.000E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Teren 1200mp,Ro\iori, 20m deschidere,ap[, curent,cablu,livad[,]ntre case,20.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând/]nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vând spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Prim[verii, vitrina mare, termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând spatiu comercial

* URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` :

* Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

13

edilitare.Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,0752310402,07 52310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo/neg : Tel 0752310402 (106)

* Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile

* Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre`

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

S@mb[t[, 5 septembrie 2009

60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3loturi de teren

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI

uniunii. Achizi`ionarea imobilului se va face conform legilor ]n vigoare. Putem fi contacta`i la telefon: 0212220737; 0745032205.(1477-1) * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren. Tel. 0729062022 sau 0729082022. (N) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(18) * }nchiriez spa`ii ultramoderne Prim[verii 45;35;37 mp, vitrine mari, front stradal, parcare, banc[, 0724564897.(1475-12) * }nchiriez aparatemnt 4 camere, nemobilat, et 2, deasupra la Fidelio, lâng[ Pia`a Mare. Telefon: 0740.937.411.(1) * Primesc o fat[ ]n gazd[. Rela`ii la telefon: 0742048471.(1473-2) * Primesc 2 elevi, anul I-II prieteni, \c. Electro contact, textile. Telefon: 0231521909.(1478-1)

* Cump[r urgent garsonier[ confort I, D, zon[ bun[. Exclus agen`ii imobiliare! Rela`ii la telefon: 0752.986.743.(1450-1)

* }nchiriez apartament 3 camere, mobilat, zon[ central[. Telefon 0748104952.(5)

* Cump[r garsonier[, zon[ bun[, etaj intermediar, ofer 55.000 de lei. Exclus agen`iile imobiliare. Rela`ii tel: 0745050.655.(5)

* Ofer spre ]nchiriere garsonier[ spa`ioas[, et.1, Prim[verii, pozi`ie frumoas[. Rela`ii la telefon: 0729820255; 0331102236.(1464-16)

* Uniunea Ucrainenilor din România cu sediul ]n Bucure\ti, Calea Victoriei nr.216, sector 1, cump[r[ ]n Rogoje\ti, Mih[ileni, Boto\ani, un imobil cu o suprafa`[ de 100-150 mp \i un teren de aproximativ 5001000 mp pentru sediul filialei

* }nchiriez apartament 2 camere mobilat, zona Inspectoratul \colar, 150 E/lun[+ 2 luni avans, 0744821724.(1466-4) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre`

convenabil.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez 22mp spa`iu comercial Unirii.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Pietonal Unirii, 60mp, 10E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere ultracentral(Romarta), bloc nou, mobilat \i utilat, modern, 350E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere S[venilor, renovat complet, mobilat \i utilat, 250E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utilita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 2 camere \i 3 camere, ultracentrale, mobilate, utilate, CT,T,moderne,200,respectiv 250 euro pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 3 camere modern, zona Mall Serconf, et.2, utilat mobilat, pre` 275 euro/lun[ u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, CT, modern, nemobilat, avans 3 luni, pre` 225 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 280 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul

ANUN~ PUBLIC

ANUN~ PUBLIC

SC PETROM SA Bucure\ti, titular al proiectului Dezafectare sta`ie distribu`ie carburan`i ora\ S[veni, str. |tefan cel Mare 21bis, anun`[ publicul interesat asupra depunerii solicit[rii necesar[ pentru ob`inerea acordului de mediu . Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului propus pot fi consultate la sediul APM Boto\ani, b-dul M. Eminescu nr. 44, jud. Boto\ani \i la sediul obiectivului din ora\ul S[veni, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 9.00-13.00. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Boto\ani ]n termen de 5 zile lucr[toare de la publicare.(1476-1)

SC PETROM SA Bucure\ti, titular al proiectului Dezafectare sta`ie distribu`ie carburan`i com. Tru\e\ti, DN 29D f/n, anun`[ publicul interesat asupra depunerii solicit[rii necesar[ pentru ob`inerea acordului de mediu. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului propus pot fi consultate la sediul APM Boto\ani, b-dul M.Eminescu nr.44, jud. Boto\ani \i la sediul obiectivului din com. Tru\e\ti, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 9.00-13.00. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Boto\ani ]n termen de 5 zile lucr[toare de la publicare.(1476-1)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 375 euro/lun[, garan`ie 1 lun[, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Închiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C. Nationala, zona Mall, Select, Cap[tul 1,).Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Na`ional[, zona Mall,Select,Cap[tul 1,).Tel.0741497829.(A) * }nchiriez apartament 2 camere, nemobilat zona Prim[verii.Pre` 100€/luna. Tel.0741497829.(A) * }nchiriez apartament 3 camere,mobilat,zon[ central[.Pre` 230euro/lun[ si o lun[ garan`ie.Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[. Tel. 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus, 7e/mp. Tel. 0729062022.(N) * }nchiriez depozit 600mp, zona C[t[m[r[\ti Deal,curte betonat[ 2500mp,CT lemne, toate utilit[`ile,2,8m ]n[l`ime, 3E/mp neg.Se negociaz[ ]n func`ie de perioad[ \i activitate,prima lun[ gratuit. Poate fi ]nchiriat \i pe buc[`i. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Prim[verii-Pia`a Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pre` 2500 Ron/lun[.

Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez spa`iu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil,birou,grup sanitar, pre` 1000 E/lun[ neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/lun[,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,f[r[ ]mbun[t[`iri,500 Lei/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* }nchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

* Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu \arpant[,D,2 bai,mobilat \i utilat,CT,toate ]mbun[t[`irile, 200E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/lun[ neg. Telefon: 0744.319317.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Stadion,etaj 2,CT,termopan,mobilat,utilat,20 0E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4 cu \arpant[,semimobilat, 150E/lun[,avans 4 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona }mp[rat Traian,etaj 4 cu \arpant[, CT,AC,termopan,mobilat, utilat,250E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala.Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie

V+NZ|RI DIVERSE

* Vând foarte ieftin un loc de veci cu monument la cl. I la cimitirul”Eternitatea”. Pre` 1500 Ron. Rela`ii la telefon: 0763.682.429.(D-4) * Vând vitrin frigorific[ cu lungimea de 2,7 m. Func`ioneaz[ perfect. Telefon: 0745.473.853.(5)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (18) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

DIVERSE * Firm[ greceasc[ cu sediul ]n jud. Ilfov, produc[toare de PET FOOD (mâncare pt. c[`ei \i pisici), caut[ DISTRIBUITORI \i COLABORATORI ]n toat[ `ara. Marfa este de foarte bun[ calitate. email: picovitromania@yahoo.com; tel: 021.369.47.17; fax: 021.369.47.18.(6)

ACORD MEDIU * Iriciuc Mihai solicit[ acord de mediu pentru obiectivul „Ad[post animale” situat ]n Boto\ani, str. Pârâului f.n. Contesta`iile se pot depune la sediul APM Boto\ani din b-dul Mihai Eminescu nr.44 ]n termen de 5 zile de la data apari`iei anun`ului. (1474-1)

ANGAJ|RI * Angajez muncitori califica`i \i necalifica`i pentru sp[l[torie auto. Rela`ii la telefon: 0740026104.(1458-9)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse S@mb[t[, 5 septembrie 2009

Moni, ]n vacan`[ f[r[ Iri A trecut vremea ]n care Monica Columbeanu (foto) pleca ]n vacan`[ cu so`ul s[u \i vizitau cele mai frumoase locuri din lume. Acum so`ia omului de afaceri spune c[ nu vrea sa mai plece ]n vacan`[ cu Irinel. „Nu plec ]n nici o vacan`[! Dac[ aveam o ga\c[, era altceva, dar doar cu Iri, nu!”, a declarat Monica, potrivit Gardianul. Modelul spune c[ prefer[ s[ renun`e la va-

Un b[rbat se preg[te\te s[ al[pteze Un b[rbat a ]nceput un experiment bizar din dorin`a de a ajunge s[-\i al[pteze viitorii copii. Studentul Ragnar Bengtsson, ]n vârst[ de 26 de ani, ]\i va stimula mameloanele cu o pomp[ pentru sâni la fiecare trei ore. Astfel, el sper[ ca pân[ ]n luna decembrie s[ ]nceap[ s[ produc[ lapte, titreaz[ „The Sun”. „Orice nu ]`i face r[u este bun. Dac[ va func`iona, se va dovedi un lucru extrem de important pentru b[rba`i. Astfel, ei se vor putea ata\a de noun[scu`i mai u\or. }n caz c[ laptele se va dovedi s[ aib[ o valoare nutri`ional[ mare, descoperirea va fi cu atât mai important[. }ns[ unii oameni cred c[ este dezgust[tor”, a declarat Bengtsson, din Stockholm, Suedia. „

Horoscop

can`[, decât sa plece doar cu so`ul s[u. |i astfel, Monica se mul`ume\te cu aglomera`ia \i via`a din Bucure\ti. Pe de alt[ parte, doamna Columbeanu nu trebuie s[ a\tepte trei luni s[ \ofeze din nou, poli`i\tii suspendându-i permisul de conducere doar pentru 30 de zile, Moni având interdic`ie s[ mai circule pe drumurile publice pentru ]nc[ 15 zile. „

Demi Moore, eclipsat[ de fiica ei }n ciuda tratamentelor de ]ntinerire, actri`a Demi Moore a fost eclipsat[ de frumuse`ea \i tinere`ea fiicei ei, Rumer Willis, ]n vârst[ de 21 de ani. Demi Moore \i fiica ei \i-au f[cut apari`ia ]mpreun[ pe covorul ro\u la filmul Sonority Row, care o are ]n distribu`ie pe Rumer Willis. Gurile rele sau gr[bit s[ comenteze c[ Moore nu reu\e\te s[-\i mascheze vârsta, ]n ciuda tratamentelor pentru care a scos din buzunar peste 350.000 de dolari. De\i Rumer este fiica celebrilor actori Bruce Willis \i Demi Moore, tân[ra a declarat c[ vrea ]n primul rând s[-\i impresioneze sora, de numai 15 ani, cu noul ei film. „Sper c[ p[rin`ii mei vor aprecia filmul, \tiu c[ sunt mândri de realiz[rile mele, ]ns[ abia a\tept s[ aflu p[rerea surorii mele”, a declarat Rumer la premier[. „

Angelina Jolie a reu\it un mare succes, câ\tigând aprecierea criticilor, zeci de mii de fani, o nominalizare la Premiile Emmy, \i premiile Golden Globe, Screen Actors Guild \i Golden Satmifie. „

E Berbec

K Balan]\

Sunte`i foarte bine dispus \i colabora`i bine cu partenerii de afaceri. Pute`i aborda cu ]ncredere activit[`i delicate pe plan social. Dispune`i de suficient[ energie pentru a face fa`[ tuturor responsabilit[`ilor.

V[ sim`i`i foarte bine la o ]ntâlnire cu prietenii, unde v[ face`i remarcat prin talentul de orator. V[ recomand[m s[ fi`i cump[tat la mas[, pentru c[ sunte`i predispus la probleme digestive.

F Taur

L Scorpion

Diminea`a s-ar putea s[ fi`i nevoit s[ pleca`i ]ntr-o scurt[ c[l[torie ]n interesul familiei. Este o zi bun[ pentru comunicarea cu persoane mai tinere \i pentru negocieri. Dup[-amiaz[ reu\i`i s[ termina`i o lucrare important[, ]n care a`i investit timp \i bani.

Dac[ vi se propune o colaborare, v[ sf[tuim s[ nu ezita`i. Ave`i toate \ansele s[ câ\tiga`i bine. Dup[amiaz[ lua`i decizia s[ ]ncheia`i o tranzac`ie. }n curând se va dovedi c[ a`i fost inspirat.

Solistul trupei Ro-mania, Ionu` (foto), a terminat, la vârsta de 35 de ani, un liceu particular, dar din p[cate nu a reu\it s[ treac[ proba de matematic[ la bacalaureat. Probele le-a sus`inut la Colegiul Caragiale din Capital[ \i de\i a luat note mari la Biologie \i Geografie, a c[zut proba de la Matematic[, informeaz[ Click!. La prima sesiune a dat foaia de examen goal[ \i a ob`inut nota 1,00, pentru prezen`[, iar la sesiunea din august a luat nota 3,80. Nici dac[ ar face contesta`ie, artistul nu ar putea ob`ine nota de trecere, astfel c[, pân[ la urm[toarea sesiune de Bacalaureat va r[mâne cu statutul de „respins”. „

M S\get\tor

Sunte`i foarte ocupat cu problemele unei rude mai ]n vârst[. Pe plan social, traversa`i o perioad[ bun[ \i ave`i ocazia s[ v[ ]ndeplini`i visele. Pute`i avea reu\ite remarcabile.

Lua`i o decizie inspirat[ \i reu\i`i s[ rezolva`i o problem[ financiar[ important[. Sunte`i hot[rât s[ termina`i o lucrare ]nceput[ mai demult \i s[ v[ ocupa`i serios de afaceri. Este o zi favorabil[ comunic[rii cu rudele mai ]n vârst[.

H Rac

N Capricorn

Este o zi favorabil[ comunic[rii \i c[l[toriilor scurte ]n interes de afaceri. Reu\i`i s[ lua`i o decizie inspirat[ ]n privin`a rela`iilor sentimentale. Ave`i un spirit de ini`iativ[ deosebit, care v[ garanteaz[ succesul pe plan social \i sentimental.

Diminea`a lua`i o decizie care v[ r[stoarn[ toate planurile. S-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o scurt[ c[l[torie ]n interes de familie. Pute`i avea succes pe plan financiar, ]ns[ ar fi bine s[ evita`i orice fel de specula`ii.

I Leu

Diminea`a primi`i o sum[ mare de bani \i ave`i posibilitatea s[ porni`i o afacere. Comunica`i foarte bine \i ave`i o putere de convingere care v[ ajut[ mult pe plan social. ~ine`i cont \i de ideile partenerului de via`[.

G Gemeni

Angelina Jolie, Ionu` de la Ro-mania, respins lesbian[ \i dependent[ de la bacalaureat droguri Actri`a american[ Angelina Jolie ]\i va ar[ta din nou formele sexy, ]ntr-o continuare a filmului „Gia” din 1998. Angelina Jolie interpreteaz[ rolul unei lesbiene, supermodelul Gia Carangia, \i joac[ ]n scene erotice al[turi de partenera sa, actri`a Elizabeth Mitchell din serialul Lost. Pentru cei foarte curio\i, produc[torii noii pelicule au anun`at c[ scenele „fierbin`i” vor putea fi vizionate ]n format high-definition. Pentru interpretarea primului supermodel din istoria modei,

15

Sunte`i comunicativ \i conving[tor \i reu\i`i s[ aplana`i un conflict ap[rut ]n cercul dumneavoastr[ de prieteni. Dup[-amiaza, ob`ine`i un câ\tig frumos dintr-o activitate comercial[. }n schimb, este posibil s[ suferi`i un e\ec pe plan sentimental.

J Fecioar\ V[ hot[râ`i s[ face`i o investi`ie profitabil[ pentru familie \i trebuie s[ face`i mai multe drumuri scurte. S-ar putea s[ da`i piept cu birocra`ia, dar reu\i`i s[ v[ descurca`i. Primi`i sfaturi de la o rud[ mai ]n vârst[.

O V\rs\tor

P Pe[ti Ave`i ocazia s[ lua`i o decizie important[ ]n privin`a rela`iilor sentimentale. Diminea`a sunte`i foarte ocupat, dar prietenii \i familia v[ ajut[ s[ rezolva`i toate problemele. Vi se ofer[ ocazia s[ ob`ine`i mici câ\tiguri.

Bancul zilei COMPUNEREA LUI BUL{ }nv[`[toarea le cere elevilor de clasa a IV-a s[ fac[ o compunere ]n vacan`a de var[. Când ]ncepe \coala, ]nv[`[toarea ]i ]ntreab[ pe copii dac[ au f[cut compunerile, to`i r[spunzând c[ da, unii scriind zece pagini, al`ii dou[zeci. Ajunge \i la Bul[: }nv[`[toarea: - Bul[, a ta câte pagini are? Bul[: - 50 de pagini.

}nv[`[toarea: - Braaavo Bul[, despre ce e compunerea ta? Bula: - Despre un c[l[re`. }nv[`[toarea: - Cite\te-ne \i nou[ ]nceputul. Bul[: - Un c[l[re` pleca spre Ierusalim. }nv[`[toarea: - |i sfâr\itul? Bul[: - Un c[l[re` vedea din Ierusalim. }nv[`[toarea: - |i cuprinsul? Bul[: - Tâgâdâm... Tâgâdâm... Tâgâdâm...

O RE~ET{ PE ZI MUSACA DE VINETE Ingrediente: 4 vinete potrivite, 8 -10 ro\ii, condimente, ulei, usturoi. Mod de preparare: Vinetele se cur[`[ par`ial de coaj[, se taie felii de aproximativ 1 cm grosime \i se s[reaz[. Se pr[jesc ]ntr-o tigaie de teflon pe ambele p[r`i f[r[ ulei. Ro\iile se spal[ \i se taie felii. }ntr-o tav[ de yena se a\eaz[ un rând de vinete ]n care se ]nfig buc[`ele de usturoi, un rând ro\ii \i se continu[ a\a. Se prepar[ un dressing din

ulei, cimbru, delikat, piper \i alte condimente dup[ gust \i se toarn[ peste legume. Se acoper[ cu folie de aluminiu \i se d[ la cuptor pentru circa 30 min. Se scoate folia \i se mai las[ la cuptor pân[ scade zeama pe care \i-au l[sat-o legumele.


CMYK

Eveniment 16

S@mb[t[, 5 septembrie 2009

De teama evacu[rii,

Restan`ierii din c[minul Textila s-au pus pe pl[tit datoriile Doi dintre cei patru restan`ieri din c[minul Textila amenin`a`i cu evacuarea \i-au pl[tit datoriile. Florinel Gornea, directorul societ[`ii Locativa SA – companie care administreaz[ fondul locativ al Consiliului Local Boto\ani, a spus c[ se a\teapt[ evacuarea unui singur chiria\ dintre cei patru. „Unul a pl[tit toat[ datoria, ]ns[ numai dup[ o munc[ \i ni\te eforturi remarcabile depuse pentru a-l convinge s[-\i achite restan`ele. Un altul a pl[tit jum[tate \i urmeaz[ s[ ne aduc[ \i dovada pl[`ii diferen`ei. Mai avem un caz pentru care a\tept[m s[ primim la ]nceputul s[pt[mânii viitoare hot[rârea judec[toreasc[ pentru evacuare. Am ob`inut deja o hot[râre, ]ns[ sunt ni\te ambiguit[`i, iar executorul judec[toresc nu vrea s[ pun[ ]n aplicare hot[rârea f[r[ o clarificare pentru a nu fi alte probleme ulterioare”, a declarat Gornea. Acesta a spus c[ mai este un chiria\ amenin`at cu evacuarea din cauza datoriilor, ]ns[ acest caz este ceva mai special. „Are datorii mari, dar nici nu are de unde s[ le pl[teasc[. Din acest motiv c[ut[m o solu`ie s[-l mut[m ]n Parcul Tineretului \i s[

g[sim pe cineva de acolo dispus s[-i achite restan`ele”, a precizat directorul Locativa. Acest chiria\ are datorii de peste 10.000 de lei \i este foarte greu pentru Locativa s[ g[seasc[ pe cineva dispus s[ le achite. }n schimb, condi`iile oferite ]n c[minul Textila sunt de o calitate superioar[, camerele au termopane, sunt renovate, blocul este anvelopat termic \i are central[ proprie. Propunerea de evacuare a celor patru chiria\i din c[minul Textila a fost f[cut[ Consiliului Local de Locativa, la ]nceputul anului. Din cauza acestora patru, cei 104 chiria\i ai c[minului au stat câteva luni f[r[ gaz, ap[ cald[ \i c[ldur[,

inclusiv s[rb[torile de iarn[ din decembrie anul trecut. }n ceea ce prive\te plata debitelor restante, Ioan Balan, administratorul asocia`iei de la c[minul Textila, spune c[ sunt mari probleme, deoarece pe lâng[ cei patru mari datornici mai sunt câ`iva care au acumulat foarte mari debite \i nu pl[tesc, iar ]n ciuda faptului c[ restul chiria\ilor sunt buni-platnici, ceilal`i au datorii mult mai mari decât se reu\e\te a se ]ncasa lunar. Cei peste 80% dintre chiria\ii cu plata la zi sau cu restan`e foarte mici au suferit din cauza a 15 vecini care au acumulat debite ]n valoare total[ de peste 62.000 de lei. (Bogdan Caliniuc)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

5 S † Sf. Prooroc Zahariasi Sf. Elisabeta; Sf. Mc. Urban \i Avdeu 6 D Duminica a 13-a dup[ Rusalii † Minunea Sfântului Arhanghel Mihail în Colose Glas 4. Sfetilna 2. Ap. 1 Corinteni 16,13-24. Ev. Matei 21,33-44 (Pilda lucr[torilor cei r[i). 7 L Sf. Mc. Sozont; Sf. Ap. Evod \i Onisifor; Cuviosul Clodoald (Cloud) de la Paris

4,2436 lei

2,9741 lei

Ziua: 270C

Noaptea: 90C

}nc[ o m[mic[ la 14 ani Copilele care nasc copii au ]nceput s[ devin[ ceva obi\nuit ]n jude`ul Boto\ani. Ieri, ]nc[ o minor[ a ajuns la Maternitatea Boto\ani pentru a na\te. Tân[ra are doar 14 ani, r[mânând ]ns[rcinat[ la vârsta de 13 ani. Sarcina nu i-a fost monitorizat[. Tat[l copilului este \i el minor, având 17 ani. Copila, M.R., este din localitatea C[l[ra\i \i a solicitat ajutorul personalului de la Ambulan`[ când a sim`it durerile specifice na\terii. Ea a declarat c[ prietenul ei are 17 ani \i c[ este dispus s[ se c[s[toreasc[ cu ea atunci când va ]mplini 18 ani. Fata nu \tie ]nc[ dac[ va mai continua sau nu \coala. Nu \tie nici dac[

va na\te b[iat sau fat[ \i asta pentru c[ sarcina nu a fost monitorizat[ de un medic specialist. „Nu \tiu ce va fi, dar ]mi doresc doar s[ fie s[n[tos. Eu \i tat[l lui vom locui \i la p[rin`ii lui \i la ai mei”, a spus minora. Aceasta ar fi a doua m[mic[ care na\te anul acesta la vârsta de 14 ani. Potrivit personalului medical din cadrul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie, tân[ra m[mic[ are sarcina la termen \i va na\te, probabil,

pân[ la sfâr\itul acestei s[pt[mâni. „Este o sarcin[ care nu pare s[ prezinte complica`ii. Tân[ra pacient[ va fi internat[ pentru a i se face un set de analize \i urmeaz[ s[ nasc[”, a precizat un cadru medical de la Maternitatea Boto\ani. Datele statistice arat[ c[ numai ]n acest an au n[scut la Maternitatea din Boto\ani peste 30 de minore. }n marea majoritate a cazurilor, fetele au r[mas ]ns[rcinate tot cu minori. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Evenimentul de Botosani nr.1427  
Evenimentul de Botosani nr.1427  

Ziarul orasului tau!

Advertisement