Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 205 (1426) • Vineri, 4 septembrie 2009 • 16 pagini

Copii ajun\i ]n spital dup[ ce au mâncat coliv[ la parastas Pagina 5

Leptospiroza a ucis o femeie iar al`i trei bolnavi sunt ]n spital

Prin\i la vânzare de droguri ]n zona Pacea

Leptospiroza love\te ]n jude`. Nu mai pu`in de patru persoane au contactat aceast[ boal[ infec`ioas[, s[pt[mâna trecut[. O femeie infectat[ cu leptospire a murit. Medicii epidemiologi spun c[ ini`ial au fost \ase suspiciuni de lepto-

Un tân[r de 24 de ani, din Boto\ani, a fost re`inut, miercuri, de procurorii Biroului Teritorial Boto\ani din cadrul Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism dup[ ce a fost prins ]n flagrant ]n timp ce ]ncerca s[ distribuie canabis cu ajutorul a ]nc[ dou[ persoane. Printre cei implica`i ]n livrarea de droguri se afla \i un copil de 14 ani, care pe lâng[ faptul c[ ajuta la transportul \i livrarea drogurilor, de`inea o cantitate \i pentru consumul propriu.

spiroz[, ]ns[ ]n urma efectu[rii analizelor doar patru cazuri au fost confirmate. Asta dup[ ce luna trecut[ alte \ase persoane au fost depistate cu aceea\i boal[ infec`ioas[.

Pagina 3

Opera`iunea „c[r[u\ul”

10 ma\ini confiscate pentru evaziune fiscal[ ]n panifica`ie Comisarii G[rzii Financiare Boto\ani au confiscat ]n ultima perioad[ zece mijloace de transport folosite ]n cazuri de evaziune fiscal[ ]n domeniul panifica`iei sau al cerealelor. Comisarul \ef Cristian Calimandruc a spus c[ Sec`ia Boto\ani a G[rzii

st[ foarte bine la acest capitol, având ]n vedere c[ noile prevederi legale care permit confiscarea mijloacelor de transport ]n astfel de cazuri au fost introduse de foarte pu`in timp.

Pagina 16

Boto\aniul, l[sat f[r[ bani la rectificare Prim[riile ]\i pot ]nchide por`ile. Rectificarea produs[ la nivel central nu e pentru noi. Cu toate c[ rectificarea era a\teptat[ cu sufletul la gur[ \i ]n mai tot jude`ul prim[riile nu mai au nici bani de salarii, Boto\aniul a fost s[rit de la ]mp[r`irea banilor. }ncas[rile realizate

Pagina 4

de Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Boto\ani par s[ fie ultima speran`[ pentru Boto\ani. Pân[ s[pt[mâna viitoare urmeaz[ s[ se stabileasc[ ce sume vor putea fi utilizate din ]ncas[ri.

Pagina 5

Trei avarii la ap[ ]ntr-o singur[ zi Ziua de ieri s-a dovedit a fi cu adev[rat plin[ de ghinion pentru Apa Grup, mai ales c[ vine dup[ un bilan` ]n care s-a scos ]n eviden`[ faptul c[ num[rul avariilor s-a ]njum[t[`it dup[ schimbarea unor conducte ]n re`eaua din municipiul re\edin`[ de jude`. Ieri au avut loc nu mai pu`in de trei avarii, dintre care una era s[ lase f[r[ ap[ câteva sate \i o parte din municipiul Boto\ani.

Pagina 16


Eveniment 2

Vineri, 4 septembrie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Lacrima de turnesol Balaurul ro\u de peste Prut \i-a dat duhul, dar nu ]nainte de-a mai mu\ca o dat[. Ultimele \ase luni a fost ]ntr-un semile\in, cu toate astea a scos fl[c[ri pe gur[ \i pe n[ri ucigând câ`iva tineri nevinova`i. Sper s[ fie ultima lacrim[ de pe fa`a stafidit[ a Moldovei, prea ]ncercat[ de necazuri de-a lungul istoriei. Dup[ ’90 cu to`ii am crezut c[ marele urs de la r[s[rit ]\i va ridica laba de pe trupul Basarabiei. Dar n-a fost a\a, ]n ultimii opt ani pro-moscovitul Vladimir Voronin \i-a ]nfipt col`ii \i mai adânc ]n beregata Moldovei, s-a hr[nit cu h[lci de suflet românesc, \i-a b[tut joc de tot ce avea basarabeanul mai sfânt pe p[mântu-i str[mo\esc – limba român[ - , a r[spuns doar reflexelor bol\evice. Moldoveanul devenise str[in ]n propria lui `ar[. Dar uite c[ i-a venit \i lui rândul, s-a otr[vit cu propria-i secre`ie veninoas[. Gata, regimul comunist de la Chi\in[u a ]nchis ochii, Voronin a demisionat, democra`ii sunt pe val. Moscova n-a crezut niciodat[ ]n lacrimile fra`ilor moldoveni, ba mai mult, ori de câte ori a avut prilejul le-a mai b[tut obrazul cu câte o palm[, s[ nu uit[m de cizma siberian[ care a strivit de-a lungul veacurilor mii de capete de români sau de epidemia de cium[ ro\ie din Europa de Est dup[ cel de-al Doilea R[zboi Mondial. }n fruntea legislativului de la Chi\in[u a ajuns Mihai Ghimpu, sper ca liberalul s[-\i respecte promisiunile electorale, prezen`a lui s[ fie de bun augur pentru europenizarea Moldovei, nu care cumva, odat[ cu trecerea timpului, s[-\i dezbrace vesta anticomunist[ \i s[-\i arate... ghimpii. }n actualul context politic interna`ional, Republica Moldova a devenit o zon[ extrem de sensibil[, de fapt e un `inut tampon ]ntre NATO \i Rusia, tr[itorul acestui spa`iu este ]n permanen`[ sub lupa celor dou[ mari for`e mondiale. Merit[ apreciat[ lupta dus[ de for`ele de dreapta ]mpotriva bandelor comuniste conduse de Vladimir Voronin. Nu cred s[ fiu prea dur când fac aceste afirma`ii, am fost ]n Moldova, am v[zut ]n ce mod erau trata`i românii, la ce suplicii erau supu\i de c[tre autorit[`ile pro-moscovite. Situa`ia devenise la fel de „ro\ie” ca pe timpul Imperiului Sovietic, se ajunsese ca moldovenii s[-\i \opteasc[ adev[rurile despre str[mo\i, s[ nu ciripeasc[ nici o r[utate despre fratele de la r[s[rit, s[ nu priveasc[ decât pe ascuns spre România. E timpul ca noile autorit[`i de la Chi\in[u s[-\i schimbe total atitudinea fa`[ de lumea occidental[, s[ intre f[r[ sfial[ ]n hora european[, numai a\a românul s-ar sim`i ]ntreg \i ]mplinit.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica - Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

A ]ncercat s[ se sinucid[ din cauza datoriilor Un b[rbat care inten`iona s[ se sinucid[ a fost salvat de dou[ ori de jandarmi, ]n cele din urm[ fiind transferat la un spital pentru a primi ]ngrijiri medicale. Incidentul a avut loc mar`i dup[ amiaz[, ]n jurul orelor 18.30, o patrul[ mixt[ format[ dintr-un jandarm \i un poli`ist, aflat[ ]n serviciu de ordine public[ ]n ora\ul S[veni, a fost trimis[ s[ intervin[ la o locuin`[ de pe strada Mihai Viteazul din localitate. Ajun\i la adresa respectiv[, jandarmul \i poli`istul au fost ]ntâmpina`i de proprietara locuin`ei, Catinca J., care le-a spus celor doi subofi`eri c[ fiul ei fiind sub influen`a b[uturilor alcoolice a amenin`at-o c[-\i va pune cap[t zilelor. Jandarmul a intrat ]n curte, iar ]n spatele casei l-a g[sit spânzurat de o scar[ pe Ovidiu J, ]n vârst[ de 32 de ani, care imediat a fost dat jos \i i s-a acordat primul ajutor, acesta revenindu-\i dup[ câteva minute. Condus ]n cas[, Ovidiu J. a luat un cu`it de pe o mas[, ]ncercând apoi s[ \i-l ]nfig[ ]n piept \i de aceast[ dat[

fiind ]mpiedicat de c[tre jandarm s[-\i duc[ la bun sfâr\it gestul sinuciga\, care l-a dezarmat \i imobilizat. „}n cele din urm[, Ovidiu J. a fost preluat de o ambulan`[ \i condus

la Spitalul S[veni pentru acordarea de ]ngrijiri medicale. Conform celor declarate de mama sa, hot[rârea tân[rului de a-\i lua via`a a plecat de la problemele financiare ale a-

cestuia \i consumul de alcool”, a declarat c[pitan Cristian Ni`uleac, ofi`er rela`ii publice al Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

3.900 de pachete cu `ig[ri Autobuz de contraband[ confiscate mistuit de fl[c[ri dintr-un autocar Vame\ii de la Stânca au descoperit 3.900 pachete cu `ig[ri de contraband[ ]ntr-un autobuz care efectua o curs[ ocazional[ Republica Moldova – Cehia. Ion Ungureanu, \eful V[mii Stânca, a spus c[ aceast[ confiscare a fost f[cut[ ca urmare a flerului vame\ilor atunci când au oprit autobuzul. „La controlul autocarului, \oferul a dat semne de nervozitate, mai ales atunci când vame\ii se apropiau de locul ]n care erau ascunse `ig[rile. La un control mai am[nun`it au fost descoperite 500 de pachete de `ig[ri MT \i 3.400 de pachete marca Winston, de provenien`[ Republica Moldova, \i care urmau s[ fie valorificate ]n Cehia”, a declarat Ungureanu. Autocarul a fost oprit ]n Vama Stânca, `ig[rile au fost confiscate, iar \oferul va primi o amend[ cuprins[ ]ntre 5.000 \i 10.000 de lei. Vame\ii nu pot confisca \i autocarul deoarece `ig[rile nu erau ascunse ]ntr-un loc special amenajat pentru contraband[. Potrivit \efului V[mii Stânca, \oferul basarabean a spus c[ este pentru prima dat[ când

]ncearc[ s[ ob`in[ venituri din contrabanda cu `ig[ri. „}n fiecare s[pt[mân[ este un alt \ofer, dar numai acesta a fost prins, ]n ciuda controalelor la care a fost supus acest transport ocazional la fiecare trecere a frontierei. De

acum ]i vom avea ]n vedere pe to`i \oferii acestei curse”, a spus Ungureanu, care a mai precizat c[ ]n fiecare zi sunt confiscate ]ntre 50 \i 200 de pachete de `ig[ri de la diver\i basarabeni. (Bogdan Caliniuc)

Pagube de câteva sute de mii de lei din cauza unei defec`iuni tehnice. Miercuri sear[, un autobuz s-a transformat ]ntr-un morman de fiare fumegânde dup[ ce o defec`iune tehnic[ a aprins motorul, iar focul s-a r[spândit \i ]n restul autovehiculului. }n jurul orelor 22.00, angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” al Jude`ului Boto\ani au fost anun`a`i prin Sistemul na`ional unic pentru apeluri de urgen`[ 112 c[ un autobuz Mercedes a luat foc pe \osea, ]n comuna Horl[ceni. |oferul a ]ncercat singur s[ sting[ focul, folosind cele dou[ sting[toare din dotare, dar nu a reu\it. La fa`a locului s-a deplasat ]n cel mai scurt timp un echipaj al Deta\amentului Dorohoi care a constatat c[ ]n mijlocul de transport nu se afla nici o persoan[, iar focul cuprinsese deja compartimentul motor \i jum[tate din zona pentru pasageri. Pompierii au reu\it s[ sting[ incendiul ]n aproximativ 30 de minute, valoarea pagubelor fiind estimat[ la 400.000 de lei. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Vineri, 4 septembrie 2009

Leptospiroza a ucis o femeie iar al`i trei bolnavi sunt ]n spital Leptospiroza love\te ]n jude`. Nu mai pu`in de patru persoane au contactat aceast[ boal[ infec`ioas[, s[pt[mâna trecut[. O femeie infectat[ cu leptospire a murit. Medicii epidemiologi spun c[ ini`ial au fost \ase suspiciuni de leptospiroz[, ]ns[ ]n urma efectu[rii analizelor doar patru cazuri au fost confirmate. Asta dup[ ce luna trecut[ alte \ase persoane au fost depistate cu aceea\i boal[ infec`ioas[. O femeie a murit iar alte trei persoane se afl[ ]n spital, ]n Sec`ia de boli infec`ioase, dup[ ce s-au ]mboln[vit de leptospiroz[. Cazurile de ]mboln[vire cu leptospiroz[ au fost ]nregistrate la Co`u\ca, Blânde\ti, Tru\e\ti \i Darabani, persoanele infestate având vârstele cuprinse ]ntre 35 \i 75 de ani. Femeia care a decedat a contactat aceast[ boal[ de la apa dintr-o balt[ st[tut[. „}na-

inte de hram, femeia a vrut s[ lipeasc[ casa cu lut. A luat ap[ dintr-o balt[, c[ a\a se procedeaz[ la `ar[, \i a contactat leptospiroza. A fost ]ntr-o stare mai avansat[ a bolii, a fost trimis[ la Ia\i, iar acolo a decedat. Persoana din Co`u\ca a fost ]ntr-un iaz \i a t[iat stuf. A\a a contactat boala. Doi sunt ciobani \i s-au sc[ldat ]ntr-un iaz. Au declarat c[ au \i consumat ap[ din iaz. Am fost surprins[ când au spus c[ au b[ut ap[ din iaz pentru c[ fântâna

era departe. Apa contaminat[ cu urina de la animale este calea de transmitere ]n leptospiroz[. |i ]n toamna asta avem astfel de cazuri. Anul trecut au fost mai pu`ine, cu un an ]n urm[ au fost chiar foarte multe, peste 60 de cazuri de leptospiroz[. Acum nu sunt ca ]n 2007, dar tot este mult”, a precizat Ecaterina Chihaia, medic epidemiolog din cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[. Medicii au mers ]n familiile persoanelor care au contactat

boala infec`ioas[ pentru a vedea dac[ nu au mai luat-o \i al`i membri din familiile respective. „Pân[ acum nu am avut cazuri secundare de ]mboln[vire, dar leptospiroza r[mâne o boal[ cu evolu`ie dramatic[ dac[ nu este tratat[ \i dac[ este contactat[ de un individ care prezint[ \i alte probleme de s[n[tate”, a ad[ugat medicul epidemiolog. Potrivit reprezentan`ilor DSP, luna trecut[ au fost ]nregistrate ]n jude` \ase ]mboln[viri cu leptospiroz[, iar la ]nceputul acestei luni alte patru persoane au contactat leptospira. „Probabil c[ pân[ la sfâr\itul lunii vor mai fi cazuri. Cu excep`ia b[trânei care a f[cut o insuficien`[ acut[ \i care a mers la Ia\i \i a decedat, toate celelalte persoane au avut o evolu`ie favorabil[”, a mai spus Ecaterina Chihaia. Leptospiroza este o boal[ infecto-contagioas[ care se ia ]n timpul sc[ldatului ]n iazuri infectate, ]n timpul lucr[rilor agricole pe terenuri umede, etc. Microbul p[trunde ]n organism prin piele, prin mucoasele nazale sau oculare. Ajun\i ]n organism, microbii p[trund ]n sânge unde se ]nmul`esc \i apoi trec ]n diverse organe - rinichi, ficat, inim[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Copil internat cu suspiciune de meningit[ viral[ Acesta a fost spitalizat, s[pt[mâna trecut[, ]n Sec`ia de boli infec`ioase a Spitalului Jude`ean, dup[ ce a acuzat dureri de cap, v[rs[turi, febr[ \i dureri oculare. Copilul ]n vârst[ de zece ani este din mediul rural, boala fiind confirmat[ deocamdat[ doar clinic de c[tre medicii boto\[neni. „S-au recoltat analize care au fost trimise la labora-

torul de specialitate din Ia\i \i a\tept[m rezultatul pentru a vedea dac[ se confirm[ sau se infirm[ meningita viral[”, a precizat Ecaterina Chihaia, medic epidemiolog ]n cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[. Copilul a fost stabilizat de c[tre medicii boto\[neni. Potrivit speciali\tilor, meningita viral[ apare mai ales vara \i la ]nceputul toamnei, fiind pro-

vocat[ cel mai des de entorovirusuri. Dup[ aproximativ 10 zile cu manifest[ri nu foarte grave, boala se vindec[. „Meningita poate fi contactat[ prim[vara, vara, toamna \i iarna. Agentul etiologic este diferit. Unele virusuri circul[ vara, unele iarna, unele ]n perioada de trecere de la var[ la toamn[. |i bacteriile care de-

termin[ meningit[ pot s[ afecteze aceast[ parte a corpului uman ]n orice sezon. }n cazul copilului internat s[pt[mâna trecut[, noi confirm[m meningita \i etiologic \i sigur a fost meningit[ viral[. Noi dorim s[ vedem acum care a fost agentul etiologic”, a mai spus Ecaterina Chihaia. (L[cr[mioara Lupa\cu)

3

Stop divor`urilor

Pentru c[ pe mail sau prin po\t[ ac`iunile de divor` nu pot fi ]nregistrate, boto\[nenii care vor s[ scape de „povar[” trebuie s[ a\tepte terminarea protestului magistra`ilor. }n urma ac`iunilor de protest ale magistra`ilor, registraturile judec[torilor sunt ]nchise, iar cererile de divor` sunt de competen`a acestor instan`e. Din cauza ac`iunii de protest a magistra`ilor, extins[ la nivelul majorit[`ii instan`elor din `ar[, printre care \i cele de la Boto\ani, au ap[rut situa`ii cel pu`in nea\teptate, una dintre ele fiind aceea c[ nu mai pot fi intentate ac`iuni de divor`. Legea prevede ca ac`iunea de divor` s[ fie depus[ personal la judec[torie de c[tre unul dintre so`i \i nu poate fi trimis[ prin fax sau email. Legea prevede expres c[ ac`iunea se depune personal, pentru a se putea face o verificare a identit[`ii celui ce deschide ac`iunea de divor`. }ns[, ]n urma ac`iunilor de protest, registraturile a cel pu`in 100 de judec[torii din `ar[ au fost ]nchise, iar cererile de divor` sunt de competen`a acestor instan`e. |i pentru c[ pe mail sau prin po\t[ ac`iunile de divor` nu pot fi ]nregistrate, boto\[nenii care vor s[ scape de „povar[” trebuie s[ a\tepte terminarea protestului magistra`ilor. De la ]nceputul protestului, majoritatea dosarelor aflate pe rol au primit amân[ri. Judec[torii iau ]n considerare numai cazurile urgente, ]n materie penal[ judecarea cauzelor privind m[surile de arestare preventiv[, iar ]n materie civil[ litigiile privind consilierile, ordonan`ele pre-

\edin`iale, cererile pentru suspendare a execut[rii silite, investirile cu formul[ executorie \i asigurare de sechestre. }n acela\i timp \i procurorii vor efectua activit[`i de urm[rire penal[ doar ]n cauzele urgente. Pentru c[ a fost suspendat[ activitatea de rela`ii cu publicul, a fost recomandat ca procurorii de \edin`[ s[ formuleze concluzii de amânare a cauzelor, cu excep`ia celor urgente. Astfel, procurorii vor fi implica`i numai ]n cauzele care prezint[ pericol social. }n cele din urm[, cel mai mare impact al acestui protest nu este ]n privin`a magistra`ilor, care oricum ]\i continu[ activitatea, deci nu pot fi tra\i la r[spundere, sau al avoca`ilor, care tot vor fi pl[ti`i, ci tot justi`iabilii vor fi pu\i pe drumuri degeaba. „Eu onorariul de la clien`i tot mi-l iau, pentru c[ ]n instan`[ ]i reprezint. C[ se amân[ cauzele asta este alt[ poveste” a declarat un avocat boto\[nean. Un alt efect al protestului este acela c[ arhivele instan`elor au fost ]ncuiate \i dosarele cauzelor aflate pe rol nu mai pot fi consultate decât ]ntr-o singur[ zi pe s[pt[mân[. Inevitabil vor fi formate cozi. ]n acela\i regim sunt \i dosarele aflate ]n curs de judecat[, cu aresta`i, pentru c[ la arhivele penale nu se mai permite accesul publicului. }n aceste condi`ii chiar dac[ magistra`ii au afirmat c[ vor judeca dosarele cu aresta`i, avoca`ii se v[d pu\i totu\i ]n situa`ia de a cere amânare pentru c[ nu au acces la documente. „Am venit azi diminea`[ c[ aveam termen la un proces \i din cauza grevei lor (n.r. - a magistra`ilor) dosarul s-a amânat, iar urm[torul termen este la jum[tatea lunii septembrie. Azi am dat banii la autobuz degeaba”, a declarat un boto\[nean pe treptele Judec[toriei, nemul`umit de situa`ia creat[. (D[nu` Rotariu)

Rapsozii Boto\anilor pe scena Festivalului „Cerbul de Aur” Orchestra Popular[ „Rapsozii Boto\anilor” se va afla \i ]n acest an pe scena Festivalului Interna`ional „Cerbul de Aur” de la Bra\ov. Pentru al doilea an consecutiv, membrii orchestrei vor urca pe scena Festivalului pentru a reprezenta cu

cinste zona Moldovei. Luni, pe 7 septembrie, Rapsozii Boto\anilor vor acompania mai mul`i soli\ti consacra`i din regiunea Moldova, ]ntre care pe Laura Lavric, Mioara Velicu, Daniela Condurache, Matilda Pascal Cojoc[ri`a, Viorica Ma-

covei \i Cristina Ghiorghiu. Mai mult, partituri solistice vor avea \i arti\tii instrumenti\ti ai Orchestrei: Ciprian Potoroac[ la vioar[, Constantin Mândri\teanu \i Vasile Vi`elaru la trompet[, Mitic[ |tefan la fluier \i Ion Oloeru la acordeon.

„}nceputul lunii septembrie este marcat de prezen`a, pe 7 septembrie, la sec`iunea folclor din cadrul Festivalului Interna`ional „Cerbul de Aur”, a Orchestrei Populare Rapsozii Boto\anilor, care reprezint[, pen tru al doilea an consecutiv, zo-

na Moldova. Este o manifestare de prestigiu iar invita`ia pentru participare, al doilea an consecutiv, consider[m c[ face cinste colectivului artistic boto\[nean”, a declarat Dumitru Lavric, consilier artistic al Orchestrei Populare Rapsozii

Boto\anilor. Rapsozii Boto\anilor au mai fost prezen`i, ]n a doua parte a lunii august, la dou[ evenimente organizate ]n jude`ul Boto\ani, este vorba despre Zilele ora\ului Fl[mânzi \i Festivalul Harbuzului de la Lunca. (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment 4

Vineri, 4 septembrie 2009

Prin\i la vânzare de droguri ]n zona Pacea Un tân[r de 24 de ani, din Boto\ani, a fost re`inut, miercuri, de procurorii Biroului Teritorial Boto\ani din cadrul Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT) dup[ ce a fost prins ]n flagrant ]n timp ce ]ncerca s[ distribuie canabis cu ajutorul a ]nc[ dou[ persoane. Printre cei implica`i ]n livrarea de droguri se afla \i un copil de 14 ani, care pe lâng[ faptul c[ ajuta la transportul \i livrarea drogurilor de`inea o cantitate \i pentru consumul propriu. Activitatea infrac`ional[ a lui D.B.A. a intrat ]n colimatorul autorit[`ilor ]n perioada augustseptembrie a acestui an, procurorii DIICOT \i poli`i\tii Serviciului de Combatere a Criminalit[`ii Organizate (BCCO) Boto\ani efectuând mai multe activit[`i specifice ]n acest caz, de la cercet[ri la filaj. Lista infrac`iunilor pentru care D.B.A. era cercetat este lung[, de la procurare \i punere ]n vânzare de droguri de risc \i de`inere, f[r[

drept, de droguri de risc pentru consum propriu, pân[ la oferire de droguri de risc. Miercuri, sub coordonarea unui procuror din cadrul Biroului Teritorial Boto\ani al DIICOT, poli`i\tii au efectuat o ac`iune de prindere ]n flagrant a tân[rului, ocazie cu care au fost identificate alte dou[ persoane implicate ]n activitatea infrac`ional[. Astfel, ]n urma verific[rilor, poli`i\tii de la combaterea crimei organizate au descoperit c[ un copil de 14 ani era antrenat ]n activitatea de livrare de droguri. B[iatul de 14 ani, M.A.C., din municipiul Boto\ani, se afla ]n anturajul lui D.B.A. \i se ocupa

de transportul \i livrarea de droguri, ]n acela\i timp de`inând droguri \i pentru consum propriu. Pu\tiul a fost prins ]n flagrant ]n timp ce ]ncerca s[ livreze o cantitate de 120 grame canabis, asupra acestuia fiind descoperit[ \i o cantitate de aproximativ cinci grame canabis de`inut[ pentru consum propriu. Tot cu aceast[ ocazie a fost identificat de poli`i\ti \i M.M.C., ]n vârst[ de 28 ani, tot din municipiul Boto\ani, care ajuta la g[sirea clien`ilor pentru droguri, fiind la rândul s[u cercetat pentru comiterea infrac`iunii de complicitate la vânzare de droguri de risc, f[r[ drept. „Flagrantul a avut loc ]n zona cimitirului Pacea, ]n fa`a leag[nului de copii Hand of Help, acolo fiind punctul lor de ]ntâlnire. De altfel, inculpatul locuie\te ]n acea zon[ \i acolo s-au ]ntâlnit. Clien`ii ]i racolau prin prietenii lor, nu ofereau drogurile la persoane necunoscute”, a declarat un ofi`er al BCCO.

A fost efectuat[ o perchezi`ie domiciliar[, dou[ perchezi`ii de autovehicule \i a fost pus ]n executare un mandat de aducere. „Cu ocazia efectu[rii perchezi`iei domiciliare \i a perchezi`iilor asupra autovehiculelor au fost identificate \i ridicate ]n vederea continu[rii cercet[rilor: dou[ terminale de telefonie mobil[, dou[ cartele SIM, un pachet con`inând foi`e filigranate folosite la confec`ionarea artizanal[ a `igaretelor \i o rol[ de aceea\i natur[, 20 plicule`e autosigilante din polietilen[, \ase probe de substan`[ vegetal[ \i fragmente de inflorescen`[ \i o pung[ autosigilant[ din polietilen[ con`inând fragmente vegetale de culoare verde-oliv – acestea urmând a fi expertizate ]n cadrul Laboratorului de Analize \i Profil al Drogurilor al BCCO Ia\i. De asemenea, a fost identificat[ \i suma de 1.200 lei primit[ de numitul D.B.A. ca pre` al drogurilor vândute”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Joi, fa`[ de D.B.A., procurorii din cadrul Biroului Teritorial al DIICOT Boto\ani au luat m[sura re`inerii pe o durat[ de 24 de ore, urmând ca acesta s[ fie prezentat Tribunalului Boto\ani cu propunerea de arestare preventiv[, fa`[ de ceilal`i doi ]nvinui`i cercet[rile urmând a fi continuate cu ace\tia ]n stare de libertate. Dac[ va fi g[sit vinovat de s[vâr\irea infrac`iunilor de punere ]n vânzare de droguri de risc \i de`inere f[r[ drept de droguri de risc pentru consum propriu \i oferire de droguri de risc, D.B.A. risc[ s[-\i petreac[ urm[torii 15 ani dup[ gratii. (D[nu` Rotariu)

Ministerul Educa`iei a trimis ordinul de demitere a directorului de la Colegiul Ghica Directoarea de la Colegiul Na`ional „Grigore Ghica” din municipiul Dorohoi a fost suspendat[ din func`ie prin ordin de Ministru. Ieri la Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) a ajuns ordinul semnat de Ecaterina Andronescu, ministrul Educa`iei, prin care Danielei Azoic[i i-a ]ncetat contractul de management. Confirmarea sosirii ordinului a fost f[cut[ de c[tre Ada Macovei, inspector \colar general al I|J. „Am primit ordinul semnat de ministru prin care ]nceteaz[ contractul de management al doamnei Daniela Azoic[i. Aceasta nu va mai ocupa func`ia de director al Colegiului Ghica. Pân[ ]n acest moment nu m-am gândit cine va ocupa locul de director, oricum va fi o numire cu delega`ie ]n interesul ]nv[`[mântului. Deocamdat[ atribu`iile de serviciu vor fi preluate de directorul adjunct al unit[`ii. }n zilele urm[toare voi face \i numirea cu delega`ie a noului director”, a declarat Ada Macovei. Reamintim c[ urmare a deciziei luate de desfacere a contractului individual de munc[ al unui cadru didactic, Consiliul de Administra`ie (CA) al I|J a propus Ministerului Educa`iei ]ncetarea contractului de management

al Danielei Azoic[i. Propunerea membrilor CA a fost trimis[ la Minister mar`i, iar ieri a venit ordinul de confirmare a deciziei luat[ la Boto\ani. Daniela Azoic[i nu accept[ decizia Ministerului, aceasta având drept de contesta`ie a ordinului ]n timp de 15 zile. „Inspectoratul dezinformeaz[ ]n mas[. Am timp 15 zile s[ atac aceast[ decizie, voi ataca \i de acolo mai departe voi urma toate c[ile de atac, inclusiv ]n instan`[ am treab[. Doamna general B[rcule` a venit azi la Ghica, parc[ câ\tigase la loto, a\a era de bucuroas[ cu doamna jurist[ Simanschi, ca s[ ]mi aduc[ personal ordinul acesta, prin care mi se comunic[ o sanc`iune atacabil[ ]n 15 zile. }n acela\i timp au dezinformat \i profesorii”, a declarat Daniela Azoic[i. Directoarea demis[ de la Colegiul „Grigore Ghica“ ]i cere explica`ii Anei B[rcule` cu privire la calitatea pe care aceasta o are ]n prezent, având ]n vedere faptul c[ inspectorilor \colari generali adjunc`i nu le-a venit prelungirea delega`iei pentru func`ii. „Decizia a fost pân[ pe 31 august \i azi (n.r. joi) suntem ]n 3 septembrie iar eu nu \tiu ]n ce calitate doamna B[rcule` mi-a adus mie ordinul, c[ ]n calitate de general nu are cum”, a spus directorul demis. Daniela Azoic[i nu este la prima experien`[ de acest gen, ea a mai fost demis[ o dat[ din func`ia de director, ]n luna februarie a anului trecut, de fostul inspector \colar general Pavel Rusu. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment Vineri, 4 septembrie 2009

Boto\aniul, l[sat f[r[ bani la rectificare Prim[riile ]\i pot ]nchide por`ile. Rectificarea produs[ la nivel central nu e pentru noi. Cu toate c[ rectificarea bugetar[ era a\teptat[ cu sufletul la gur[ \i ]n mai tot jude`ul prim[riile nu mai au nici bani de salarii, Boto\aniul a fost s[rit de la ]mp[r`irea sumelor. „Sumele care s-au introdus totu\i prin aceast[ rectificare se pare c[ vizeaz[ doar ]nv[`[mântul preuniversitar, dar ]nc[ nu sau f[cut nominaliz[ri pe jude`e, ci s-a dispus ca acestea s[ se fac[ de c[tre minister, prin hot[râri de Guvern”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Nici zona de asisten`[ social[ nu va primi niciun leu \i asta ]n condi`iile ]n care, pe data de 10 septembrie, cei din cadrul sistemului de protec`ie a copilului \i asisten`[ social[ vor trebui s[-\i primeasc[ salariile aferente lunii august. „Este trist, din punctul meu de vedere, c[ nu s-au alocat bani pentru sprijinirea sectorului de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului precum \i pentru a asigura func`ionarea corespunz[toare a prim[riilor pân[ la finele anului. Eu m[ a\teptam ca aceste lucruri s[ intre ]n discu`ie \i s[ ne dea posibilitatea s[ fim relaxa`i ]n ceea ce prive\te ducerea la bun sfâr\it a activit[`ii”, a men`ionat pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Astfel, reprezentan`ii CJ vor trebui din nou s[ g[seasc[ resurse la nivel local, preocup[rile autorit[`ilor centrale fiind cu totul altele decât problemele cu care se confrunt[ Boto\aniul ]n zona de administra`ie \i ]n sectorul de asisten`[ social[. „}ncepem s[ ne obi\nuim cu faptul c[ autorit[`ile centrale au mai mult pl[cerea de a hot[r] mai degrab[ cu privire la norm[ri, la scheme de personal \i ne las[ pe noi cei din administra`ia jude`ean[ \i local[ s[ rezolv[m problema finan`[rii”, a mai declarat Mihai ~âbuleac.

}NCAS{RILE DE LA FINAN~E, ULTIMA SPERAN~{ }ncas[rile crescute realizate de Direc`ia General[ a Finan`elor Publice (DGASPC) Boto\ani par s[ fie ultima speran`[ pentru Boto\ani. Pân[ s[pt[mâna viitoare urmeaz[ s[ se stabileasc[ ce sume vor putea fi utilizate din acele ]ncas[ri. „Am avut o discu`ie cu reprezentan`ii

de la Finan`e pentru a ]ntinde la maxim aceste c[ut[ri pe surse locale. Ne baz[m pe faptul c[ anul acesta totu\i am avut o bun[ ]ncasare ]n ceea ce prive\te veniturile, cotele defalcate pe impozitul pe venit. Cred c[ ]n urm[toarele zile Direc`ia de Finan`e va putea s[ ofere date certe privind centralizarea ]ncas[rii pân[ la inclusiv luna august. Dac[ st[m bine vizavi de proiec`ia anual[, atunci o s[ ]ncerc[m noi aici, chiar dac[ va fi pu`in, s[ g[sim ni\te surse pentru prim[rii”, a completat ~âbuleac. Cei din cadrul Direc`iei de Finan`e sus`in c[ vor face inventarierea pe data de 5 septembrie iar acolo unde sumele sunt

consistente se vor face demersuri pentru rectificare bugetar[, ]n caz contrar rectificarea va mai avea de a\teptat. „Ar trebui s[ vedem ce sume s-au mai colectat la impozitul pe venit \i s[ vedem cât s-ar putea repartiza fiec[rei prim[rii. Dac[ suma este consistent[, o sum[ care, de exemplu, revine Prim[riei P[ltini\, s[ merite s[ le spunem s[-\i fac[ rectificare pentru c[ sunt o groaz[ de documenta`ii de f[cut \i de adus aici la noi. Dac[ sumele sunt infime, mai l[s[m s[ se adune pe parcursul anului pentru celelalte luni”, a specificat Radu ~urcanu, directorul Fiscului boto\[nean. (Carmen Stanciu)

- Dup[ indicator, ar trebui s[ merg tot ]nainte.

5

Copii ajun\i ]n spital dup[ ce au mâncat coliv[ la parastas De la parastas direct pe patul de spital. Trei copii din Leorda au fost interna`i, luni sear[, ]n Sec`ia de Boli Infec`ioase a Spitalului Jude`ean, dup[ ce au consumat coliv[ la un parastas ]n localitate. De\i din aliment au consumat mai multe persoane, doar cei trei minori au ajuns la spital, fiind interna`i cu suspiciune de toxiinfec`ie alimentar[. Cei trei copii, unul de 17 \i ceilal`i doi de 11 ani, s-au intoxicat dup[ ce au mâncat din coliva primit[ drept poman[ la poarta cimitirului. S-a ]ntâmplat ]n urm[ cu dou[ zile, minorii fiind spitaliza`i ]n Sec`ia de boli infec`ioase a Spitalului Jude`ean. Medicii au declarat c[ simptomele pe care le aveau cei trei erau specifice unei toxiinfec`ii alimentare, respectiv frisoane, dureri abdominale, v[rs[turi, scaune apoase \i stare de deshi-

dratare. De\i din grâul fiert au mâncat mai mul`i s[teni din Coste\ti, la spital au ajuns doar cei trei copii. P[rin`ii acestora s-au alarmat \i au solicitat ajutorul personalului de la Ambulan`[. Inspectorii Direc`iei de S[n[tate Public[ (DSP) au declan\at o anchet[ epidemiologic[ pentru a vedea ce anume s-a ]ntâmplat cu exactitate \i dac[ suspiciunea de toxiinfec`ie alimentar[ se confirm[. „Copiii au prezentat la domiciliu gre`uri, v[rs[turi, diaree \i au fost rehidrata`i la spital, starea lor ameliorându-se. Simptomatologia a fost aceea\i pentru to`i. Ancheta epidemiologic[ este ]nc[ ]n derulare, iar ]n urma

analizelor vom vedea cu exactitate ce s-a ]ntâmplat. Avem la laborator toate alimentele care sau consumat la parastas, ]ns[ suspiciunea ]n acest caz este coliva”, a declarat Felicia Beleca, medic de specialitate ]n cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[ din Boto\ani. La spital, cei trei copii au primit tratament \i au fost `inu`i sub supraveghere medical pân[ ieri, când starea lor de s[n[tate s-a mai ]mbun[t[`it. Inspectorii sanitari au ]n\tiin`at \i Ministerul S[n[t[`ii despre acest caz. „Ancheta este ]n derulare la DSP, pentru c[ ceea ce suspicion[m nu este din re`ea comercial[”, a mai spus inspectorul sanitar. Medicii recomand[ ca astfel de produse, foarte u\or perisabile, s[ fie p[strate numai ]n condi`ii corespunz[toare \i s[ se renun`e la consumarea lor dac[ \i-au schimbat propriet[`ile organoleptice. „}n momentul de fa`[ nu \tim sursa de infec`ie, au fost prelevate probe din toate alimentele consumate \i a\tept[m rezultatele de laborator”, a declarat la rândul s[u Lidia Onofrei, responsabil cu rela`ii publice din cadrul DSP. (L[cr[mioara Lupa\cu)


Mod[ 6

Vineri, 4 septembrie 2009

Combina`ii pentru `inuta de toamn[ picioarele. De asemenea un cardigan larg adaug[ lungime taliei \i contrabalanseaz[ umerii la`i. Rochia ]n form[ de lalea contrabalanseaz[ umerii la`i iar fusta mini ]n form[ de A alunge\te picioarele \i distrage aten`ia de la umeri. Vesta lung[ echilibreaz[ partea de sus a corpului iar c[ma\a baby doll adaug[ curbe siluetei tale. De asemenea, un colier vertical alunge\te silueta \i distrage aten`ia de la umeri. Fusta colorat[ distrage aten`ia de la partea de sus a corpului.

Trebuie s[ ]ncepem s[ ne desp[r`im treptat de garderoba de var[ sau s[ o adapt[m, ad[ugând la ea câteva piese de rezisten`[ din noul sezon. Iat[ câteva idei de piese vestimentare \i accesorii care s[ te ajute s[ faci combina`ii cât mai reu\ite pentru toamna `inând cont ]n acela\i timp \i de noile tendin`e.

MASCULIN Elementele masculine precum blazerul, papionul, pantofii b[rb[te\ti \i-au g[sit locul \i ]n `inutele pentru femei. Po`i ob`ine un look masculin pornind de la o pies[ vestimentar[ pe care probabil o ai deja ]n garderob[ pentru c[ a fost un „must have” al verii: c[ma\a alb[. Poart-o cu un sacou cu linii b[rb[te\ti, o pereche de blugi skinny \i o pereche de pantofi tot ]n stil b[rb[tesc. Dac[ te ]ncume`i s[ por`i o astfel de `inut[ atunci ]nseamn[ c[ ]`i place s[ ie\i ]n eviden`[ \i nu vei spune „pas” nici unui papion.

CLEPSIDRA Dac[ linia umerilor este aproape egal[ cu linia \oldurilor, iar linia taliei este mai mic[ decât linia umerilor \i a \oldurilor atunci ai o siluet[ ]n form[ de clepsidr[. E\ti foarte norocoas[ dac[ e\ti posesoarea unei astfel de siluete, fiind o siluet[ echilibrat[ ai multe op`iuni de vestimenta`ie. Trebuie s[-`i eviden`iezi formele feminine, ]n special talia \i s[ por`i materiale u\oare \i aderente, rochii ce ]mbr[`i\eaz[ talia, pantaloni \i fuste drepte, dar s[ te fere\ti de haine sac, pulovere pe gât \i pantaloni foarte evaza`i. Folose\te un trench clasic care nu acoper[ curbele \i eviden`iaz[ talia sau un cardigan pe talie. Acesta eviden`iaz[ linia curbat[ a siluetei, iar o bluz[ cu decolteu rotund eviden`iaz[ linia feminin[ a decolteului, la fel ca o c[ma\[ b[rb[teasc[.

GEACA DE BLUGI Anul acesta combina`ia de geac[ de blugi \i pantaloni de blugi ]n aceea\i culoare este exclus[. Dac[ vrei s[ o por`i este obligatoriu s[ o asortezi la pantaloni de culori cât mai diferite. Totu\i, cea mai reu\it[ `inut[ o vei avea dac[ o vei purta cu rochiile pe care le-ai purtat \i ]n var[. D[ o pat[ de culoare `inutei ad[ugând accesorii ]n culori vii.

DREPTUNGHI

PIESE VESTIMENTARE DIN PIELE Toamna aceasta geaca de piele este recomandat[ indiferent de vârst[ sau de stilul pe care ]l adop`i. Designerii au decis c[ este timpul ca aceast[ piesa vestimentar[ s[ fie potrivit[ chiar \i atunci când adop`i o `inut[ elegant[ a\a c[ nu este exclus s[ o asortezi la o rochie de sear[. Dac[ ]`i place s[ adop`i `inute cât mai provocatoare po`i alege chiar o rochie din piele neagr[. }n ambele cazuri po`i asorta `inutele cu accesorii ro\ii. |i nu uita de rujul ro\u aprins atât de promovat de designeri ]n toate colec`iile din acest an.

VINTAGE LOOK

BRÂURI CÂT MAI LATE

]nc[ din aceast[ var[ un maiou ]n carouri sau o c[ma\[ cu mâneca scurt[ ]n carouri le po`i purta f[r[ probleme cu un cardigan. Pentru un look casual poart[-le la o pereche de blugi presp[la`i \i alege o geant[ ]n acela\i stil \i care s[ se asorteze cromatic.

}n toamna aceasta nu mai vorbim atât de mult de curele cât despre brâuri. Cu cât este mai lat cu atât mai bine, par s[ spun[ designerii. Noutatea const[ ]n faptul c[ nu ]l vei mai purta atât de mult la c[m[\i ci HAINELE cu o rochie sau chiar la haina de POTRIVITE toamn[. Accesoriile, geanta \i pantofii, le po`i asorta cu brâu. PENTRU

SILUETA TA

CULORI METALICE Designerii nu au renun`at la ele nici ]n noul sezon. Alege o geant[ ]n culori metalice \i „domole\te” look-ul purtând piese vestimentare ]n nuan`e complementare dar pastelate.

Cum toamna se apropie cu pa\i vertigino\i, este timpul s[ ]`i ]ndrep`i aten`ia spre re]nnoirea garderobei. }ns[, ]nainte de a te ]ndrepta cu vitez[ c[tre noile colec`ii din magazine, ]nainte de a cheltui sume considerabile pe obiecte vestimentare pe care s-ar putea s[ nu le por`i, ia ]n considerare ceea ce se potrive\te siluetei tale.

Stilul vintage care aminte\te de moda anilor ’40 a fost adoptat de mai mul`i designeri, ]ns[ piesa vestimentar[, din acei ani, care a ap[rut ]n foarte multe colec`ii a fost trench-ul. CAROURI Poart[-l cu o rochie cu mâneci Toamna aceasta se vor purta trei sferturi \i cordon ]n talie \i cu accesorii care s[ aminteasc[ foarte mult piesele vestimentare TRIUNGHI de alte vremuri. ]n carouri. Dac[ `i-ai achizi`ionat Dac[ linia \oldurilor este mai

lat[ decât linia umerilor atunci ai silueta ]n form[ de triunghi. Aceast[ siluet[ este cea mai comun[, dar \i foarte feminin[, deoarece femeile sunt definite de umeri ]ngu\ti \i \olduri late. Pentru a-`i eviden`ia silueta ]ntr-un mod frumos, opteaz[ pentru `inute uni, linii ale decolteului ]n form[ de V, tocuri ]nalte, materiale u\oare care se ]nf[\oar[ delicat ]n jurul siluetei. Po`i opta pentru: jean\i drep`i, pentru alungirea picioarelor, o curea lat[, pentru a atrage aten`ia asupra siluetei tale sub`iri, rochie empire, pentru a eviden`ia umerii ]ngu\ti \i a-i compensa cu \oldurile late, trench cu revere late, acestea accentueaz[ linia delicat[ a umerilor, iar linia ]n form[ de A a hainei alunec[ pe \olduri, vesta cu dou[ rânduri de nasturi pentru a echilibra silueta, sau un pulover cu glug[ ce atrage aten`ia asupra p[r`ii de sus \i echilibreaz[ silueta, fusta

]n form[ de clopot care complimenteaz[ \oldurile \i ofer[ impresia unei talii foarte sub`iri \i nu ]n ultimele rânduri jacheta swing ce merge ad[ugat[ peste o rochie empire sau pantaloni drep`i pentru a echilibra silueta \i o bluz[ cu volane, pentru a eviden`ia linia bustului.

TRIUNGHI R{STURNAT Dac[ linia umerilor este mai lat[ decât linia \oldurilor atunci ai silueta ]n form[ de triunghi r[sturnat. Trebuie s[ creezi iluzia unei forme a corpului de clepsidr[, echilibrând partea de jos a corpului cu partea mai lat[ de sus \i s[ distragi aten`ia de la umerii prea la`i. Poart[ materiale lejere, mâneci trei sferturi, un sutien de calitate, topuri \i rochii care curg pe talie, fuste ]n form[ de A, pantaloni evaza`i. Ace\tia alungesc

Dac[ linia umerilor este aproape egal[ cu linia \oldurilor \i a taliei, atunci ai o siluet[ ]n form[ de dreptunghi. Ai picioare \i mâini bine propor-`ionate, dar nu ai o talie conturat[. De aceea trebuie s[ ]ncerci cu ajutorul hainelor s[ adaugi siluetei tale curbe prin definirea umerilor \i a taliei. Poart[ bluze cu umeri c[ptu\i`i (dar nu foarte vizibili), topuri \i bluze cu mâneca scurt[, pulovere pe gât, rochii care ]mbr[`i\eaz[ talia, bluze ]n form[ de A. }`i pot fi de folos o rochie cu volane sau o bluz[ smoching ce eviden`iaz[ bustul, oferind iluzia unei siluete clepsidr[. Pantalonii drep`i cu tiv lat alungesc picioarele \i echilibreaz[ silueta. Cureaua cu cataram[ masiv[ adaug[ taliei o linie curbat[, iar fusta plisata purtat[ cu o bluz[ strâmt[, modeleaz[ curbele siluetei. O rochie pe talie modeleaz[ \i eviden`iaz[ formele feminine ale siluetei, iar un cardigan strâmt accentueaz[ linia sub`ire a taliei prin senza`ia de l[`ime a umerilor. Bluza corset eviden`iaz[ talia, accentuând linia decolteului. „

Pagin[ editat[ de Alexandra Corolea


Sport Vineri, 4 septembrie 2009

7

Un fotbalist de 19 ani, din Liga a II-a, Ribery \i Benzema a decedat ]n timpul unui antrenament valoreaz[ mai mult Portarul ]n vârst[ de 19 ani, Alexandru Iatan, care a fost ]mprumutat de Astra la forma`ia Dun[rea Giurgiu, a decedat, miercuri, pe teren dup[ ce a primit o minge ]n stomac, ]n urma unei lovituri de la 11 metri. „E nemaipomenit ce a fost. Era b[iatul ]n poart[ \i a ap[rat un 11 metri, dar mingea l-a lovit ]n stomac. S-a ridicat, a mai ap[rat un 11 metri, a mai ap[rat câteva lovituri, iar ]n cele din urm[ a c[zut pe teren. S-au dus medicii la el, dar nu au mai avut ce face. A venit acum poli`ia aici, iar mâine, din câte se pare, o s[ ]i fac[ \i autopsia s[ vad[ ce s-a ]ntâmplat. Nu ]mi explic, pentru c[ \utul [la care l-a lovit nu a fost a\a puternic. Cine \tie ce o fi avut. Nici m[car nu a fost lovit ]n cap care a tras, Iva\cu, e dis- lor din Giurgiu, Marin Barsau a\a ceva. |i b[iatul trus“, a spus antrenorul ce- bu, pentru NewsIn. Ale-

xandru Iatan avea 19 ani \i era elev la Colegiul Mihai Viteazu din Ploie\ti. El era legitimat la gruparea Astra Ploie\ti, dar miercuri a fost ]mprumutat la forma`ia din Liga a II-a, Dun[rea Giurgiu, pân[ la finalul sezonului pentru a avea \ansa s[ joace mai mult. Juc[torul se afla doar la cel de-al doilea antrenament efectuat cu noua lui echip[. Medicii au ]ntocmit raportul preliminar ]n cazul mor`ii fotbalistului. Potrivit documentului, juc[torul a decedat din cauza unei insuficien`e cardiorespiratorii acute, care ar fi ap[rut ]n urma unui edem pulmonar. Raportul final va fi ]ntocmit ]ns[ dup[ ce probele prelevate vor fi analizate la Institutul de Medicin[ Legal[ Mina Minovici. 

Ra`, lovit involuntar de R[doi Du\an ]naintea meciului cu Fran`a Uhrin refuz[ Rapidul R[zvan Ra` a fost c[lcat pe picior de Mirel R[doi la antrenamentul de ieri diminea`[, iar ]n urma acestui episod funda\ul stânga a efectuat o radiografie care nu relevat nicio leziune osoas[, astfel c[ exist[ \anse mari ca fotbalistul lui |ahtior s[ fie folosit contra Fran`ei. „Ra` a fost c[lcat involuntar de Mirel R[doi la antrenamentul de diminea`[, dar ]n urma radiografiei pe care a efectuat-o, s-a constatat c[ nu e vorba de o leziune osoas[. Juc[torul va fi sub supraveghere medical[ \i va urma un tratament \i sunt \anse mari ca R[zvan s[ fie recuperat pân[ la ora meciului cu Fran`a“, a declarat, ieri, pentru NewsIn, directorul departamentului de imagine al FRF, Paul Zaharia. Delega`ia României a decolat ieri spre Paris, de la ora 17:00, de pe aeroportul Henri Coand[. 

India va g[zdui un Mare Premiu de Formula 1 ]n 2011 Dorit de George Copos ]n Giule\ti, tehnicianul Du\an Uhrin a anun`at c[ nu vrea s[ p[r[seasc[ forma`ia ceh[ Mlada Boleslav pentru a reveni ]n Liga I. „Nu se pune problema s[ plec din Cehia, so`ia mea tocmai a n[scut. }n plus, eu ]ntotdeauna ]mi duc contractele pân[ la cap[t. Niciodat[ ]n cariera mea nu miam dat demisia. Am ]nceput o treab[ frumoas[ la Mlada \i nu vreau s[ plec“, a declarat Du\an Uhrin junior, potrivit edi`iei tip[rite a Gazetei Sporturilor. Du\an Uhrin Jr. a mai preg[tit ]n Liga I forma`iile FC Timi\oara \i CFR Cluj. 

Bernie Ecclestone este convins c[ India va fi preg[tit[ s[ g[zduiasc[ un Mare Premiu de Formula 1 ]n sezonul 2011, construc`ia circuitului urmând s[ ]nceap[ ]n luna octombrie. Presa interna`ional[ a pus la ]ndoial[ \ansele ca India s[ ]\i respecte inten`ia de a g[zdui pentru prima oar[ o curs[ de Formula 1 ]n sezonul 2011, ]ns[ Ecclestone a dat asigur[ri c[ aceasta va avea loc conform programului. |eful Formulei 1 a dezv[luit c[

cele dou[ p[r`i au semnat deja contractul, iar construc`ia circuitului va demara luna viitoare. „A\tept[m ca circuitul s[ fie construit. Piatra de temelie va fi turnat[ la finalul lunii octombrie. Voi fi ]n India pentru a pune piatra de temelie. Cursa este planificat[ de mult timp. Niciodat[ nu au existat dubii, deoarece contractul a fost semnat cu mult timp ]n urma“, a declarat britanicul pentru agen`ia de pres[ Press Trust of India. 

decât ]ntreg lotul României

Cota de pia`[ a celor doi este de 75 milioane euro, iar a celui de-al treilea portar al Fran`ei este comparabil[ cu a lui Ra`, al doilea fotbalist ca valoare pe care ]l are la dispozi`ie R[zvan Lucescu, pe Stade de France. Ca valoare de pia`[, Fran`a este a treia reprezentativ[ la nivel continental, de\i ]n clasamentul FIFA „coco\ii“ se afl[ pe locul 8 ]n Europa. Media valorii juc[torilor pe care ]i are la dispozi`ie Raymond Domenech este de aproape cinci ori mai mare decât a fotbali\tilor români, 17 milioane euro, comparativ cu 3,5 milioane, cât au românii. Asta \i pentru c[ ]n lotul francezilor sunt fotbali\ti care joac[ la cluburi puternice din Europa, precum FC Barcelona (Thierry Henry \i Eric Abidal), Manchester United (Patrice Evra), Chelsea (Anelka \i Malouda), Real Madrid

(Karim Benzema \i Lassana Diarra), Bayern München (Frank Ribery) sau Arsenal (Gael Clichy, Gallas, Bakary Sagna). Cei mai scumpi sunt Ribery \i Benzema, care ]mpreun[ valoreaz[ 75 milioane euro, mai mult decât to`i cei 23 de fotbali\ti pe care R[zvan Lucescu ]i va duce pe Stade de France \i a c[ror valoare total[ abia dac[ atinge 73 milioane. Firesc, cel mai scump român este \i cel care evolueaz[ la gruparea cea mai puternic[. Chivu, de la Inter Milano, este cotat la 21 milioane. La polul opus se afl[ al treilea portar, Ciprian T[t[ru\anu, care cost[ 500.000 euro, ]n opinia transfermarkt.de. Spre compara`ie, al treilea portar al francezilor, Cedric Carasso, ar costa \ase milioane de euro, valoare ce l-ar plasa pe locul doi, la egalitate cu R[zvan Ra`, ]n lotul lui Lucescu. 

Petru Ghervan \i Sorin Toacsen, antrenori interimari ai na`ionalei de handbal masculin Echipa na`ional[ de handbal masculin va fi condus[ ]n urm[toarea perioad[ de antrenorii Petru Ghervan \i Sorin Toacsen (foto), care ar putea sta pe banca tehnic[ \i la meciul amical cu Ungaria, din 19 septembrie, de la Oradea, ce se va juca ]n memoria lui Marian Cozma. „Nu s-au discutat detalii legate de banca tehnic[ a na`ionalei masculine ]n \edin`a Consiliului de Administra`ie. Cei doi antrenori sunt interimari, iar pân[ la data disput[rii meciului cu Ungaria este posibil s[ aib[ loc o \edin`[ a Comitetului Tehnic al federa`iei, ]n care s[ se ia o alt[ decizie, dac[ va fi nevoie. }n acest moment, antrenorul principal Aihan Omer este suspendat din func`ie, nu ]nlocuit, pentru c[ a\tept[m decizia la apelul pe care l-a ]naintat federa`iei europene. Aceasta va veni cel mai probabil la ]nceputul lunii octombrie. Dac[ ]i va fi favorabil[ antrenorului, Aihan Omer va fi repus ]n

func`ie, dac[ nu, vom decide ]n acel moment“, a declarat, ieri, pentru Mediafax, secretarul general al FR Handbal, Mihai Marinescu. Petru Ghervan a fost „secundul“ lui Aihan Omer, iar Sorin Toacsen s-a ocupat de preg[tirea portarilor. Oficialul FR Handbal a mai spus c[ se ]ntâmpin[ greut[`i cu stabilirea Adun[rii Generale a forului, din cauza grevei la nivelul instan`elor judec[tore\ti. 


Social-administrativ 8

Vineri, 4 septembrie 2009

}mbulzeal[ pentru posturile r[mase libere ]n \coli Ieri, Aula Colegiului Na`ional „A.T. Laurian” s-a dovedit a fi ne]nc[p[toare pentru sutele de persoane care doreau s[ ocupe un post ]n educa`ie. Sute de candida`i au stat ieri ore bune ]n a\teptare ca s[ le vin[ rândul la posturi. La \edin`a de ieri \i de azi particip[ candida`ii cu note la concursul de titularizare din acest an, dar \i de anul trecut \i acum doi ani, note care trebuie s[ fie mai mari de cinci. Cu mult ]nainte de ora 9.00, ora la care era programat[ ]ncepere \edin`ei publice, candida`ii au ajuns la unitatea boto\[nean[, fiecare f[cându-\i planuri \i socoteli unde va prinde un post la catedr[. „St[m toata vara cu stres \i ne gândim dac[ avem sau nu post. Acum st[m câteva ore bune s[ ne ajung[ rândul. E jale”, a spus una dintre persoanele care sper[ la un post de ]nv[`[toare. La \edin`a public[ de ieri \i de azi sunt scoase toate posturile, inclusiv eventualele catedre rezervate. Pentru prima dat[ la aceste \edin`e publice au fost

prezentate toate orele libere din fiecare \coal[, nu au mai fost re`inute pentru titulari. „Ceea ce trebuia f[cut din totdeauna \i nu s-a f[cut sau nu s-a vrut este formarea de noi posturi, pe aceea\i disciplin[, ]n dou[ – trei unit[`i, pân[ reu\im s[ facem o norm[ didactic[ \i ]n mediul rural catedre de tip mozaic, astfel ]ncât s[ avem cadre didactice calificate, care s[ aib[ cel pu`in zece

ore pe disciplina pe care sunt specializate, iar restul completare de norme pe alte discipline, astfel ]ncât s[ poat[ fi pl[ti`i califica`i \i s[-\i ]nceap[ s[ continue activitatea ]n ]nv[`[mânt”, a declarat Ada Macovei, inspector general al Inspectoratului \colar Jude`ean. |efa inspectoratului boto\[nean a mai men`ionat c[ ]n prima zi a \edin`ei publice au fost repartiza`i pe

|efii Consiliului Jude`ean vor s[ pun[ Memorialul la treab[ Memorialul „Ipote\ti” trebuie exploatat ]n a\a fel ]ncât s[ se produc[ venituri proprii. De aceast[ p[rere este unul dintre vicepre\edin`ii Consiliului Jude`ean Boto\ani, care sper[ s[ se ia m[suri ]n acest sens ]ntr-un timp cât mai scurt. „Am vorbit cu noul director \i vrem s[ vedem cum poate Memorialul s[ produc[ \i venituri proprii. M[ refer la acele c[su`e

care sunt acolo \i nu au produs nimic. Pentru a func`iona normal, acolo trebuie s[ se ajung[ la o concesiune sau o delegare a activit[`ii de cazare \i mas[. Este o cantin[ dar func`ioneaz[ doar pentru personalul de acolo. Noi nu putem s[ vindem mâncare acolo pentru c[ nu suntem o institu`ie de alimenta`ie public[”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Con-

siliului Jude`ean Boto\ani. }n afar[ de solu`ionarea acestei probleme, proasp[tul director al Memorialului „Ipote\ti”, Milu`[ J]j]ie, va trebui s[ se ocupe de plângerile existente la adresa acestei institu`ii \i s[ vin[ cu solu`ii pentru rezolvarea tuturor problemelor semnalate. Mai mult, noul \ef trebuie s[ aib[ ]n vedere \i o nou[ form[ de organizare a institu`iei. (C.Stanciu)

posturi 106 candida`i. Ieri au fost vacantate 192 de posturi. „Pentru cei care nu primesc posturi ]n \edin`ele publice de pe 3 \i 4 septembrie se vor organiza noi \edin`e pe 9 \i pe 10 septembrie, când se vor constitui catedrele din posturile r[zle`e transmise de directori unit[`ilor \colare, respectiv catedrele de tip mozaic”, a spus Ada Macovei. (Petronela Rotariu)

Amenzi de peste un miliard de lei vechi la restaurante, pizzerii \i unit[`i fast-food Amenzi de peste 112.000 lei pentru unit[`ile alimentare boto\[nene, ]ntr-o singur[ lun[. Boto\[nenii sunt sf[tui`i s[ fie aten`i de unde consum[ produse de tip fast – food dar \i s[ ]\i aleag[ cu grij[ restaurantele unde iau prânzul. Amenzile au fost aplicate de comisarii boto\[neni din cadrul Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului (CJPC) ]n cadrul unui control tematic cu privire la modul de respectare a conformit[`ii, calit[`ii produselor \i serviciilor, condi`iilor de comercializare \i etichetare a alimentelor. Din datele prezentate de Alexandru Zarug, directorul coordonator adjunct al CJPC, au fost efectuate controale ]n unit[`ile de alimenta`ie public[, atât din mediul urban cât \i din cel rural. Vizate au fost unit[`ile de tip fast – food, restaurantele, pizzeriile, terase-

le, rotiseriile, braseriile, ber[riile dar \i magazinele mixte. „Au fost verifica`i 64 de operatori economici, constatându-se abateri la 60 dintre ace\tia. S-au aplicat 34 de amenzi contraven`ionale, ]n valoare de 112.500 lei, \i 31 de avertismente. Au fost oprite temporar de la comercializare 201,5 kilograme de produse, ]n valoare de 4.341 lei, \i oprite definitiv de la comercializare 109 kilograme de produse ]n valoare de 1152,5 lei”, a declarat Alexandru Zarug. Printre abaterile constatate se num[r[ faptul c[ o parte din produsele din carne \i carnea verificat[ aveau dep[\it[ data durabilit[`ii minimale, ]n frigidere \i congelatoare au fost g[site produse neetichetate, iar printre b[uturile r[coritoare \i zaharoase verificate erau \i unele expirate. (Petronela Rotariu)

Copii trimi\i ]n tab[r[ social[, cu sprijinul prefectului Printr-un program social \i prin sprijinul financiar oferit de prefectul jude`ului, câ`iva copii cu vârste ]ntre 10 \i 15 ani vor beneficia de o tab[r[ la Costine\ti. Este vorba de 10 copii proveni`i din familii cu situa`ii materiale nu tocmai bune, plecarea fiind asear[, la ora 18.00. ]nainte de a pleca, ace\tia au beneficiat de o mas[ cald[ la un restaurant din ora\. Exceptând cazarea \i masa, restul sumelor necesare pentru o astfel de vacan`[ au venit din buzunarul prefectului de Boto\ani, Cristian Roman, fiind vorba de sume câ\tigate ]n procesul cu fostul pre\edinte al Consiliului Jude`ean, Constantin Con`ac. A\adar, banii de buzunar, produsele

de igien[ dar \i rucsacuri, ]mbr[c[minte \i ]nc[l`[minte au fost lucrurile oferite copiilor prin generozitatea primului reprezentant al Guvernului ]n teritoriu. „Sunt cazuri sociale, cazuri relatate ]n mass-media, vorbim de copii care provin din familii cu situa`ii modeste. Noi trimitem ]n tab[r[ 10 copii din diferite localit[`i din jude`. Sunt copii cumin`i care ]nva`[ \i bine. Domnul prefect suport[ costurile echipamentelor, \i aici ne-am gândit ]n a\a fel ]ncât o parte din echipament s[ le fie util \i la ]nceputul anului \colar, plus bani de buzunar pentru cheltuial[ acolo”, a men`ionat Radu Dorule`, consilierul prefectului de Boto\ani. (C. Stanciu)

Actorii Teatrului Eminescu promit o stagiune ]nc[rcat[ ]n spectacole de excep`ie A doua zi a lunii septembrie a fost marcat[ de ]nceperea celei de-a 51 stagiuni a Teatrului „Mihai Eminescu” Boto\ani. |i pentru c[ se anun`[ o stagiune extrem de ]nc[rcat[, dar \i cu evenimente artistice unice pe scena teatrului boto\[nean, actorii acestei institu`ii de cultur[ au ]n lucru mai multe spectacole. Este vorba de „Angajare de clovn”, ]n regia lui Volin Costin, „Tom \i Jerry”, ]n regia lui Vlad Cepoi, \i „Omul cu floarea ]n gur[”, ]n regia lui Adi C[r[uleanu, premiere ce vor fi puse ]n scen[

pân[ pe data de 1 noiembrie. Pân[ atunci, ]ns[, la finele acestei luni se vor organiza Zilele Teatrului Mihai Eminescu, ]ntre 25-30 septembrie, edi`ia a IV a. „Deschiderea stagiunii este echivalentul primului clopo`el al celor din sistemul de educa`ie, m[ refer la emo`ia unui ]nceput \i la fiecare ]nceput de stagiune pornim cu gânduri m[re`e, ]n sensul realiz[rii profesionale \i a venirii ]n fa`a publicului spectator cu nout[`i artistice. }ncepem stagiunea ]n for`[, avem ]n lucru trei spectacole cu trei texte

extrem de ]ndr[zne`e \i ]n acela\i timp diferite. De asemenea, preg[tim a patra edi`ie a Zilelor Teatrului „Mihai Eminescu“ \i coincide cu deschiderea stagiunii oficiale”, a declarat Volin Costin, directorul artistic al Teatrului Mihai Eminescu Boto\ani. Pe data de 25 septembrie va avea loc un lucru inedit la nivel na`ional, ]n sensul c[ invitat ]n cadrul Zilelor Teatrului „Mihai Eminescu“ va fi Teatrul Tineretului din Piatra Neam`. Actorii nem`eni vor prezenta publicului boto\[nean, ]n premier[,

spectacolul „Herr Paul”, ]n regia celui mai ]n vog[ regizor - Radu Afrim. „Este o noutate pentru lumea teatral[ din România ca un teatru s[ fac[ premiera ]ntr-o alt[ loca`ie”, a spus Volin Costin. Totodat[, la o zi diferen`[, vor urca pe scena Teatrului „Mihai Eminescu“ \i actorii Teatrului Na`ional „Vasile Alecsandri” din Ia\i cu spectacolul „Moartea lui Gonzago”, ]n regia lui Andro Enukidze. }n aceea\i perioad[, se are ]n vedere organizarea unor spectacole ]n aer liber, ]n diverse loca`ii, de la Pieto-

nalul Unirii pân[ ]n preajma l[ca\elor de cult din municipiu, cum ar fi biserica Sfântul Gheorghe sau m[n[stirea Pop[u`i. „Apus de soare”, „Ivan Turbinc[”,

„Viforul”, „Amadeus”, „So`ul Akulinei” sau „Trei surori” sunt spectacolele ce vor putea fi vizionate spre sfâr\itul lunii de iubitorii de teatru. (Monica Aionesei)


Social-politic Vineri, 4 septembrie 2009

Locul 10 ]n topul `[rilor europene cu cei mai mul`i bugetari România se afl[ ]n top 10 `[ri cu cei mai mul`i bugetari la mia de locuitori. Un studiu realizat de compania de cercetare A. T. Kearney plaseaz[ `ara noastr[ pe ultimul loc ]n clasament, dup[ vecinii bulgari \i unguri. Conform studiului, Norvegia este statul cu cei mai mul`i bugetari: 182 la mia de locuitori. Economia statului nordic ]\i permite ]ns[ s[ sus`in[ atâ`ia angaja`i pentru c[ sectorul privat este competitiv. Pozi`ia a doua este ocupat[ de Rusia, cu 153 de angaja`i la mia de locuitori. Letonia, Suedia \i Slovenia au fiecare peste 100 de bugetari la 1.000 de locuitori. România se situeaz[ pe locul 10. `ara noastr[ are de peste dou[ ori mai pu`ini bugetari fa`[ de Norvegia: doar 80 la mia de locuitori. Chiar \i a\a, se arat[ ]n studiu, România nu are o economie atât de productiv[ ]ncât s[ sus`in[ angaja`ii din sectorul de stat. `ara noastr[ se num[r[ printre statele care au cei mai pu`ini salaria`i cu vâr-

Nun`i \i botezuri la Palatul Parlamentului Actorului parlamentar Mircea Diaconu i-a venit ideea ca vastele ]nc[peri ale Palatului Parlamentului s[ fie ]nchiriate pentru petreceri. }n locul politicienilor, ar trebui s[ ]\i fac[ loc nunta\ii cu dare de mân[. Diaconu este afectat de risipa de la Parlament \i este decis s[ ]\i dea afar[ colegii din Casa Poporului, totul de dragul economiei. }n locul politicienilor, ar trebui s[ ]\i fac[ loc nunta\ii cu dare de mân[. Mircea Diaconu nu e singurul parlamentar care vrea s[ le spun[ ale\ilor: Casa Poporului nu e acas[! Acum câteva luni, Silviu Prigoan[ vroia ca ale\ii cu tot cu consilieri \i secretare s[ fie muta`i printre c[r`i, la Biblioteca Na`ional[. Iar marea Cas[ urma s[ fie transformat[ ]ntr-un gigantic centru de distrac`ie. Birourile deveneau camere de hotel: 3000 la num[r. Iar pe holuri s-au deschis magazine de lux \i spa`ii pentru distrac`ii. Prigoan[ a calculat totul \i deja vede turi\tii ]nghesui`i prin Casa Poporului la fel ca la Zidul Chinezesc sau la Louvre. Mare parte din Palatul Parlamentul este de ]nchiriat. Cel mai adesea pentru petreceri sau prezent[ri de mod[. 

ste cuprinse ]ntre 15 \i 24 de ani. Studiul atrage aten`ia c[ ]n sectorul public românesc nu volumul mare de angaja`i este problema, ci calitatea acestora. Bulga-

ria \i Ungaria ocup[ pozi`ia a noua ]n top, cu câte 82 de bugetari la mia de locuitori. Potrivit studiului, ca urmare a reformelor economice \i privatiz[rilor din

sectorul de stat efectuate ]ntre 2005 \i 2008, num[rul angaja`ilor ]n sectorul public a ]nregistrat o sc[dere de 7,7% ]n Bulgaria \i 6% ]n Ungaria. 

Bacalaureatul cu trei probe va fi aplicat din acest an Examenul de bacalaureat cu trei probe, din care Limba român[ va fi testul obligatoriu, iar celelalte vor fi stabilite ]n func`ie de profilul liceului, ar putea fi aplicat din acest an, a declarat, ieri, primul ministru, precizând c[ o decizie ]n acest sens va fi luat[ ]n \edin`a de s[pt[mâna viitoare. Premierul Emil Boc a precizat c[ noul sistem de bacalaureat este inclus ]n proiectul de lege privind educa`ia na`ional[, informeaz[ Mediafax. „Bacalaureatul se va desf[\ura pe trei probe - una obligatorie, care este Limba

român[, \i dou[ probe, una op`ional[ \i una ]n func`ie de profilul liceului. Am discutat cu ministrul Educa`iei, Ecaterina Antonescu, \i cred c[ aceast[ decizie de modificare a Bacalaureatului ar trebui s[ o aplic[m ]ncepând chiar cu acest an \colar“, a spus Boc, la postul public de radio. Potrivit proiectului de ordonan`[, examenul de bacalaureat se va da ]n anul \colar 2009-2010 a\a cum prevede Codul educa`iei, respectiv dou[ probe orale ]n cursul anului \i trei probe scrise la sfâr\itul clasei a XII-a. 

9

Directorii de scoli \i adjunc`ii lor nu pot fi membri de partid Directorii de \coli \i adjunc`ii lor nu pot fi membri ai vreunui partid politic pe durata mandatului, a decis miercuri Guvernul, propunerea fiind inclus[ ]n proiectul de lege privind reforma educa`iei pentru care Executivul ]\i va asuma r[spunderea, potrivit unor reprezentan`i ai Executivului. Propunerea era ini`ial cuprins[ ]n proiectul Legii ]nv[`[mântului elaborat de Comisia preziden`ial[ condus[ de Mircea Miclea. }n proiectul de lege elaborat de ministrul Educa`iei Ecaterina Andronescu nu exista vreo precizare cu privire la ]nscrierea directorilor de \coli ]n partide. Guvernul a luat miercuri decizia de a-\i asuma r[spunderea pe toate cele trei proiecte de lege, la finalul unei \edin`e care a durat aproape nou[ ore, iar premierul Emil Boc le-a cerut mini\trilor ca sâmb[t[, la ora 11:00, s[ prezinte forma final[ a celor trei proiecte, po-

trivit unor surse ministeriale. Forma final[ a proiectelor de lege va include observa`iile \i modific[rile decise ]n \edin`a de Guvern de miercuri. Potrivit acelora\i surse, scrisoarea prin care birourile permanente ale Camerelor Parlamentului vor fi informate asupra inten`iei Guvernului de a-\i asuma r[spunderea a fost trimis[ ieri. Totodat[, premierul a propus ca proiectul Codului Educa`iei s[ se numeasc[ Legea Educa`iei Na`ionale. Cele trei proiecte de lege asupra c[rora Guvernul ]\i va angaja r[spunderea sunt proiectul de lege privind salarizarea unitara a personalului pl[tit din fonduri publice, proiectul de lege privind educa`ia \i cel privind reorganizarea unor autorit[`i \i institu`ii publice, ra`ionalizarea cheltuielilor publice, sus`inerea mediului de afaceri \i respectarea acordurilor cu Comisia European[ \i FMI. 

Magistra`ii ar putea opri protestul Magistra`ii ar putea ]nceta protestul, ]n func`ie de decizia Guvernului pe Legea unic[ de salarizare, a afirmat ieri Ministrul Justi`iei, C[t[lin Predoiu, precizând c[ obiectul MJ este p[strarea statutului magistra`ilor, a\a cum apare ]n Constitu`ie. „Protestul continu[, dar impresia mea este, pe baza mesajelor primite, c[ magistra`ii sunt gata s[ abordeze o atitudine ra`ional[ \i s[ abandoneze protestul, ]n m[sura ]n care r[spunsul venit din partea Executivului este cel a\teptat“, a declarat ministrul, dup[ patru ore de discu`ii cu reprezentan`ii magistra`ilor. „Noi ne concentr[m acum eforturile pentru a ob`ine din partea ministerului de Finan`e \i Muncii r[spunsul a-

decvat. Obiectivul nostru este s[ ob`inem p[strarea unui statut al magistra`ilor corespunz[tor pozi`iei lor constitu`ionale“, a precizat Predoiu, citat de Adev[rul. La Parchetul ]naltei Cur`i de Casa`ie \i Justi`ie a sosit, ]n jurul orei 10.00, ministrul Justi`iei, C[t[lin Predoiu, ]mpreun[ cu mai mul`i consilieri, reprezentan`ii Tribunalului Bucure\ti, Cur`ii de Apel, Parchetului Capitalei \i Parchetului de pe lâng[ Curtea de Apel Bucure\ti fiind prezen`i la Parchetul de pe lâng[ Curtea de Apel Bucure\ti. Videoconferin`a a avut ca tem[ problemele legate de legea privind salarizarea unic[, discu`ia fiind purtat[ ]ntre Predoiu \i reprezentan`ii instan`elor din toat[ `ara. 

Liberalii boto\[neni se preg[tesc de alegeri Peste 700 de membri cu drept de vot ai organiza`iei jude`ene PNL Boto\ani ]\i vor alege conduc[torul, duminic[, ]n prezen`a mai multor lideri centrali liberali. Pre\edintele na`ional Crin Antonescu, primvicepre\edintele Ludovic Orban, vicepre\edintele Romeo Stavarache, al[turi de al`i \apte membri ai Biroului Politic Central PNL, vor prezida conferin`a jude`ean[ pentru alegerea pre\edintelui organiza`iei teritoriale PNL de la Boto\ani. Deputatul Florin ~urcanu, care `ine interimatul pe aceast[ func`ie de mai bine de patru luni de zile,

dup[ ce senatorul Liviu Câmpanu a fost ]nl[turat de la conducerea PNL Boto\ani, este singurul candidat ]nscris ]n aceast[ curs[. „La momentul la care vorbim ]n 90% din organiza`iile locale au avut loc alegeri, \i ]n Biroul Politic Jude`ean vom valida noii pre\edin`i de filiale ale\i conform statutului”, a declarat Florin ~urcanu. La finele acestei s[pt[mâni au mai avut loc dou[ alegeri importante, la organiza`ia municipal[ Boto\ani, unde a fost ales Gheorghe Iavorenciuc, \i la organiza`ia municipal[ Dorohoi, unde a fost reconfirmat pe func`ie Alin Sorin

Clim. Totodat[, Biroul Politic Jude`ean a decis ca noul reintrat ]n partid, Gheorghe Sorescu, s[ fie purt[torul de cuvânt al organiza`iei jude`ene PNL.

PNL VREA INTRAREA LA GUVERNARE, DAR DUP{ PREZIDEN~IALE Liderii liberali boto\[neni luând ]n calcul o eventual[ rupere a coali`iei de guvernare PD-L- PSD, ]\i fac deja planuri. Deputatul Florin ~urcanu, sus`ine c[ PNL

nu va accepta nici un fel de ofert[ de intrare la guvernare, modul ]n care se vor pozi`iona pe scara politic[ româneasc[ urmând a fi decis dup[ preziden`ialele din noiembrie. „Ieri (miercuri) ]n Biroul Politic Central am hot[rât c[ nu intr[m ]n nicio formul[ de guvernare pân[ ]n noiembrie. Pân[ ]n noiembrie am spus c[ nu este nici timpul necesar \i noi avem alt[ preocupare, de a câ\tiga pre\edin`ia României \i atunci vom face Guvernul”, a spus pre\edintele PNL Boto\ani, Florin ~urcanu. Totodat[, ca membru ]n Biroul Politic Central, ~urcanu \i-a asu-

mat r[spunderea a face public faptul c[ principele Radu Duda, care \i-a anun`at retragerea din cursa pentru preziden`iale, va sus`ine campania liberalului Crin Antonescu. „Nu \tiu dac[ colegii mei au f[cut-o public, dar o s[ ]mi asum aceast[ responsabilitate. Domnul Duda va fi un nou membru puternic ]n echipa de campanie a domnului Crin Antonescu… discu`ii au fost, va face parte din echipa domnului Crin Antonescu \i va sus`ine candidatura dumnealui la preziden`iale”, a mai precizat liberalul. (Monica Aionesei)


Publicitate 10

Vineri, 4 septembrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(2) * Vând apartament 2 camere, decomandat, zona Bucovina. Pre` 40000 E negociabil. Telefon: 0755.262.126.(1457-3) * Vând apartament 2 camere, SD et. 3, zona }mp[rat Traian, recent renovat, G, F, T, CT, parchet melaminat, pre` negociabil. Telefon: 0744.295.279.(5) * Vând garsonier[, et.I, Casa C[r`ii, renovat[, parchet modern, u\[ metalic[, 30000 E negociabil, 0231/582024; 0728032612.(1462-5) * Vând apartament 2 camere 40 mp, parter + garsonier[ 24 mp, et.2, sau schimb cu apartament 3 camere. Telefon: 0755274486.(1463-2) * Vând apartament 3 camere, decomandat(\i box[), etaj intermediar, bloc Modarom. Pre` la vizionare, 0757.288.895.(1455-3)

* Schimb apartament 3 camere 78 mp, et. 2, Stejari cu 2 camere. Telefon: 0749.827.817.(14 54-9) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului (cu fa`a spre parcul de joac[), etaj III, SD, 46 mp, CT+G+F+T. Pre`: 42.000 euro negociabil. Telefon: 0754963064.(10) * Vând apartament 2 camere, D, Parcul Tineretului. Pre` negociabil. Telefon: 0748877428; 0748853550.(1452-2)

zona Monitorul, et.3, CT, T, D, 32.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.7, 50mp, CT, balcon mare, D, 29.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 52mp, la strad[, CT, T, bloc termoizolat, 37.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, 50mp, \arpant[, D, 31.000E.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând garsonier[ et.1, Prim[verii, cap[t 1, renovat[, 22.000E.Tel 0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere Al.Parcului, et.2, SD, 23.000 E.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând garsonier[ Bucovina, et.2, 20.000E \i apartament cu 2 camere D.Negreanu, 50mp, et.1, D, 35.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere Al.\colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând garsonier[ zona G[rii, et.2, termopan, G+F, instala`ii noi, 90.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 30.000E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere

AGENDA IMOBILIAR|

CT, T, AC, mobilat, 65.000E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând/schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani \i diferen`[. Tel. 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 45000ron. Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D, zona |c.7, CT, T, 40mp, et.4. Pre` 25000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Tex, CT, T, renovat, 48mp, et.3, fa`a la soare. Pre` 39000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere |t.Luchian, renovat, c[r[mid[, 38.000 E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[. Pre` 42000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 52mp, parter, T, izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 160.000 lei. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, ]ntre`inut, 36.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, SD, zona |c.13, 52mp, et 2, gaz separat, g, f, t, renovat, mobilat. Pre` 35000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând/schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.2, complet renovat, D, 40.000 E.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, complet renovat, mobilat, \arpant[, 28.000E. Tel. 0744/530.803. (V) * Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, 90mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 45.000E. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând apartament 3 camere ]mp.Traian, et.1, CT, T, G+F, termoizolat, D, 40.000E.Tel.0744/530.803 * Vând apartament 3 camere T.Vladimirescu, 58mp, ]mbun[t[`iri, termopan, D, 32.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 48.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere C.Na`ional[(Direc`ia Muncii), et.2, 90mp, complet renovat,

* Vând garsonier[,zona Bucovina,parter,32 mp, balcon cu beci,T,u\[ metalic[, ]n bloc de apartamente, ]mbun[t[`it[,22500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Garii,bloc de apartamente,etaj intermediar,T,AC,30 mp,90000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,etaj intermediar,48 mp,CT,T,G,F,P,zona Sucevei, 32500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona \coala nr.7,et.2,52 mp,zona lini\tit[,exclus credit, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Donici,D,50 mp,CT,G+F,et.4,26500 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

zona Tratoria,\arpant[, 65 mp utili,D,T,G+F,gaz separat, 41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere, zona Direc`ia Muncii, et.2, D,68 mp,ultramodern, CT, T,54000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp, termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,parter,40 mp,SD,gaz separat,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Super ofert[,vând apartament 3 camere,zona Tudor Vladimirescu, parter, D, T, G+F,57 mp, u\[ metalic[, gaz separat, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,D,51mp,CT,boxa ,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Raj Apa, 80 mp, D, \arpant[, CT, mobilat \i utilat, Pre`: 47000 euro neg . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, zona Parcul Tineretului, ]mbun[t[`iri. Pre` 19000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, D,et.3,T,P,u\i schimbate,zona Barbu L[z[reanu,130000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, decomandat, parter, ct, 50mp, zona Prim[verii (P[rcule`), c[r[mid[. Pre` 150.000ron. Tel 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, zona Imparat Traian,D, 52mp, et4, 26000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona IRE,parter,D,70 mp,CT,termosistem,ideal \i spa`iu comercial,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, decomandat, et4/10, ct, t, 54mp, zona Prim[verii (|c. 12), c[r[mid[. Pre` 37000euro. Tel 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, D,et.3,47 mp,T,P,u\i schimbate,zona Grivi`a,130000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, zona Bulevard, 60mp, decomandat, c[r[mid[, et.3, gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 55000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere,zona bis.sf.Ilie,et.1,60 mp,CT,AC,usa metalica, termoizolatie,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Combilux (Cap.1), 50mp, et.2, t, izolat exterior. Tel. 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere, D, zona Cap[tul 1, etaj 4, ct, t, 70mp. Pre` 45000 euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, D, zona Prim[verii, parter, 2 b[i, 65mp. Pre` 45000 euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, D, zona TEX, parter, t, c[r[mid[, u\[ metalic[. Pre` 43000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D, et.3, zona Prim[verii, 90 mp, modern, ct, t, g, f. Pre`: 60.000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare, et.4, D, 100mp, bca, ct, g, f, t, pod. Pre` 60000euro. Tel.0729062022. (N) * Vând garsonier[,zona Calea Na`ional[-industrial[,27 mp,parter,T,u\[ metalic[,60000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, zona Octav Onicescu, SD, 45 mp utili, \arpant[, f[r[ ]mbun[ta`iri, 28500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Seconf,et.2,SD,65 mp, CT, 2 bai,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Primaverii-Tex, et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb., CT,T,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,renovat,CT,T,G+F,par ter,zona Dorian 4.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, D,78 mp,\arpant[, CT,T, G+F, renovat, merit[ v[zut, zona Stejari.Pre`;50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,

* Vând apartament 4 camere, et.2,SD,65 mp utili,renovat, CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Primaverii,et3, D,CT,2 balcoane,G+F,88mp, 50000euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1,T,G, F, zona Cal.Na`ional[-IRE,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, D,100 mp,sarpant[,toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, zona Dorian 4, et.3, D, 87 mp, 2 b[i, 2 balcoane,ultramodern, T, G+F, P, Pre`: 42500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Garsonier[, G.Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, zona \coala 7, et.2, SD, 42 mp, c[r[mid[, termopan, pre` 30.000 euro. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[

* Apartament 3 camere, zona ultracentral[, 126 mp construi`i, 114 mp utili, teras[ 12 mp, et.1, hol intrare 4,50 mp, camera de zi 34,70 mp, buc[t[rie 12,85 mp, hol 7,30 mp, dressing 5,75 mp, dormitor1 - 21,80 mp, dormitor 2 - 13,30 mp, baie 7,40 mp, camer[ usc[tor 6,40 mp, CT, aer condi`ionat, pvc Gealan, u\i interioare moderne, parchet melaminat calitate superioar[, gresie, faian`[, ultramodern, se vinde par`ial mobilat, pre` 85.000 euro, variant[ 60.000 euro+diferen`a intr-un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 70 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 49.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri. 18500euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii(Pacea) 38500 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere


Publicitate Vineri, 4 septembrie 2009 D, parter, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri , Prim[verii, pretabil privatizare 28000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, c[r[mid[, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii (|coala 7) 22000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 46mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, pl[ci, zona Prim[verii(Mihail Kog[lniceanu) 36000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, BCA pe cadre, 2 vederi, 2 balcoane, zona Prim[verii (Rotunda) 38000 euro Tel:

0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona \tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar,

AGENDA IMOBILIAR|

c[r[mid[, 70mp, cu toate ]mbun[t[`irile \i mobilat, zona Prim[verii(Aleea Nucului). 50000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[. Pre` 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, gaz separat, pre` 24.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 36.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere D, etaj intermediar,67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A)

* Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere, 70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri, parter,din care 15mp amenajati ca spa`iu comercial. Pre` 53.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând garsonier[, zona Bucecea, centru, s. 27 mp, D, et 3, pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 51 mp, et. 2, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere,decomandat,2 b[i,2 balcoane,CT,76mp,cu imbun[t[`iri,zona Calea Nationala.Pre` 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Cal. National[, D, s. 55 mp, et 6/7, pod mansardabil, pre` 47.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,dou[ balcoane, boxa,et 4,sarpanta,str \tefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere, decomandat,70mp,et.4,zona Parcul T]neretului.Pre` 33.000 euro/neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Biserica Sf. Ilie, s. 63 mp, SD, et.1, pre` 44.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 4camere, decomandat,et2,f[r[ imbun[t[`iri, 89mp, dou[ balcoane, zona Pia`a Mare.Pre` 75000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 4 camere, 80mp, c[r[mid[, etaj intermediar, 2 vederi, zona Bulevard(complex). 65000 euro u\or negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsonier[ ,27mp, parter,zona Grivi`a (Pia`a Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,26mp,et4,cu imbun[t[`iri(gresie,faian`[,term opan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, Rotunda Pre` 30.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[ 22mp,cu ]mbun[t[`iri,Et.4,zona Calea Na`ionala.Pre` 24000 euro negociabil.Tel.0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp,et.4,cu imbun[t[`iri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, 45mp,decomandat,termopane, parter,zona Cap[tul liniei 1. Pre` 28500euro. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,semidecomandat,39mp,parter, zona Prim[verii. Pre` 28500 euro. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, et2,mobilat,cu ]mbun[t[`iri, CT,AC,zona Prim[verii.Pre` 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere decomandat,50mp,et4, modernizat cu toate imbun[t[`irile CT. Pre` 30000 euro .Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,

* URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 25 mp, et 3, D, renovat[ modern, orientare la soare, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` 68.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, D, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii, s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei, s. 58 mp, D, et. 1, pre` 44.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Izvoarelor, s. 50 mp,SD, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 44 mp, D, parter, pre` 21.700 euro, accept[ rate. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 26.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Bd. G. Enescu, et.2, s. 64 mp, D, pre` 54.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 1, D, s. 67 mp, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[, D, et. 3, s. 80 mp, modernizat, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

11

* Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,27 mp,bca, parter,u\[ metalic[,geamuri termopan, gresie,faian`[,72 000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Camera camin,zona industrial[,22mp,etaj 2, termopan,parchet,G+F, izolat[,modern[,cu baie si buc[t[rie,mobilat[ \i utilat[ complet,55.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,28 mp,bca,et. 3,f[r[ ]mbun[t[`iri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F,parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona cap[t 1,27mp,etaj 3, termopan inclusiv u\ile interioare, parchet,pe mijloc, modern[,24.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Prim[verii-BCR-fosta Po\t[, parter,SD,c[r[mid[, 40mp, CT,G+F,parchet, balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4,SD,56mp, \arpant[,termopan, G+F, AC,izolat,27.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 3,SD,56mp, f[r[ ]mbun[t[`iri,32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina- Monitorul,etaj 3,CT,G+F,48mp,parchet,balc on inchis,35.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Grivi`a, et. 1, SD, s. 85 mp, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,\arpant[ proprie,CT,termopan,parchet,b oxa subsol,]nc[lzire ]n pardoseala,28.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Armeana, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere,zona Grivita,etaj 3,D,48mp, intabulat,f[r[ ]mbun[t[`iri, 31.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 41.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter ]nalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Garsonier[, zona Cap[t 1,etaj 1 , c[r[mid[, intabulat[, f[r[ ]mbun[t[`iri, 18mp, ]n bloc de apartamente, u\[,metalic[, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona industrial[,22mp,etaj 3,termopan,u\[ metalic[, parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulat[, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Grivi`a,parter,27mp,izolata,gaz separat,u\[ metalic[, termopan,boxa,intabulat[, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,f[r[ ]mbun[t[`iri,47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,\arpant[ proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan, boxa,u\[ metalic[,intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii,etaj 4,\arpant[, G+F,stolerie schimbata, 50mp,SD,gaz separat,


Publicitate 12

Vineri, 4 septembrie 2009

termopan,balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

termopan,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,30.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp, etaj 3,c[r[mid[, CT,G+F, parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Bulevard,etaj 3,SD,50mp, CT,parchet,u\[ metalic[, c[r[mid[,40.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,\arpant[, 65mp, CT, G+F, 2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,parter,75 mp, balcon mare CT,G+F, termopan,eventual mobilat, 50.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,etaj 2,D,90mp, CT,G+F,AC, termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,c[r[mid[, intabulat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere, zona Pacea,etaj 4,D,2 bai,67mp,

* Apartament 4 camere,zona Calea Na`ional[-IRE,90mp,

AGENDA COMERCIANTULUI

* Apartament 4 camere,zona Bucovina, 77mp,etaj 3, c[r[mid[, CT,G+F,parchet, termopan, 2 bai,u\[ metalic[, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D, CT,f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 4,\arpant[, D,90mp, c[r[mid[+BCA, termopan, CT, G+F, parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate ]mbun[t[`irile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3 balcoane,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Prim[verii-fosta Posta,etaj 2,SD,67mp,toate ]mbun[t[`irile, 42.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri.Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F+P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri.Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`.36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

telefon: 0749484861; 0749462779.(1468-6) * Vând cl[dire P+M din BCA, la parter spa`iu comercial 40 mp \i mansard[ locuibil[ de 40 mp, zona Col. Tomoroveanu, pentru vizionare \i rela`ii suna`i la 0742501365; 0749484861.(1469-6) * Vând teren 732 mp cu cas[ locuibil[, toate utilit[`ile, zon[ central[(Scoala 11) pre` negociabil la fa`a locului. Pentru vizionare \i rela`ii suna`i la 0742501365; 0749484861.(1470-6)

* Vând cas[ nou[ la cheie, \oseaua Iasului, P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 1300mp curte amenajat[, la strad[, 230.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300mp teren, 46.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV,centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250)

* Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v)

* Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+AC, ap[, curent, 10.000E.Tel. 0748.115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 22E/mp, \i 1175mp, 20E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V)

Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând cas[ zona }mp[rat Traian lâng[ sp[l[torie,cas[ b[trâneasc[,700mp teren,cu deschidere mare de 22 ml,gaz,ap[, curent 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+T+P. Pre` 12.000euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95)

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar,25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (245)

+ Case, terenuri * Vând 800 mp teren intravilan, 33,5 mc BCA \i chio\c aluminiu 4,5 mp, urgent, 0740.750.077.(1456-3)

* Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând spa`iu comercial 10 mp ]n zona Prim[verii. Pre` negociabil la fa`a locului, telefon: 0742501365; 0749484861. Vând licen`[ fornetti, 3500 E negociabil,

* Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona central[, 58 mp construi`i, teren 150 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând teren parcelabil,

* Vând teren 4800 mp,

* Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând ]n zona Bucovina,vila P+etaj,300 mp construiti,2200 mp teren,interior la gata : CT,G+F,P,T,vie,livada,15000 0 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com.Ungureni. Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3100mp, ]ntravilan,deschidere 30ml, ]n Brehue\ti,com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp,intabulat, deschidere 11ml,]n zona Conrec. Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 30Euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,]ntravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 30Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml ]n Curte\ti Pre` 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu. Pre` 1euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]ntravilan,loturi de 1800-1500mp ]n Or[\eniDeal Pre` 10euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilit[`ile la


Publicitate Vineri, 4 septembrie 2009 limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 773mp,]n Hudum lâng[ Metaxa,deschidere 23ml Pre` 28euro/mp Tel. 0741497829 .(A) * Vând teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 10euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml, ]n C[t[m[r[\tiDeal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp( ]n dou[ loturi de 10.000 si 20.000mp, ]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 5euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric, ]n C[t[m[r[\ti-Deal Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pre` 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda Bucov]naCurte\ti.Pre` 62euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 16000mp ]n Cucorani.Pre` 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,]ntravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând loc de cas[, 1800mp,]n Agafton,com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1600mp, intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 3 euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10800mp,zona Rediu Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml, intravilan. Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 550mp,zona ALFA-LAND,deschidere 23ml.Pre` 11.000euro/neg. Tel.0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial 147mp,]n zona Stadion.Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

plan1, 20000mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona T[tari, plan1, parcelabil, 5000mp. Pre` 45euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren, zona Rediu, 5 hectare. Pre` 1,5euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000 E/ha. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren, zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren, zona Calea Na`ional[, 1100mp, toate utilit[`ile, la 200E/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând terenuri intravilane \i extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959 Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa \apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 84mp. Pre` 56000 euro. Tel. 0729082022.(N)

* Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp. Pre` 100000 euro. Tel 0729062022. (N)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp. Pre` 2000euro/ mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp. Pre` 10mild, ct, t. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp. Pre` 1600 euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100mp. Pre` 1500 euro/mp. Tel. 0729062022.(N)

* URGENT! Vând cas[ de vacan`[ ]n construc`ie P+1, din BCA, 72% finalizat[, Sc = 200 mp, St = 1000 mp, Fs = 17/60 m, orientare la sud, ap[, electricitate. Pre`: 40.000 euro, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp. Pre` 1200 euro/mp. Tel. 0729062022.(N)

* UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 302mp. Pre` 850euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând vil[ P+1, cu Sc = 180 mp, St = 13000 mp, livad[ 8000 mp, iaz ]mprejmuit 3000 mp, caban[ lemn, CT, ap[, gaz. Pre` 150.000 euro sau schimb apartament 3-4 camere. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând 2 garaje, fiecare ]n suprafa`[ de 20 mp, ]n zona \colii nr. 17, constructie 2008, din BCA, intabulate, ap[, gaz, curent electric, canalizare, pe teren proprietate, teren ]n fa`a garajelor 12 m. Pre`: 41.000 ron, fiecare. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 15euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Pia`a Mare, 930mp, plan1, toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Bulevard,

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp. Pre` 280000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani, toate utilit[`ile. Pre` 100000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren. Pre` neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, 200mp, zona Ion Pilat. Pre` 10mild. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc). Pre` neg. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[ 100mp, zona Str. Victoria, cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate. Tel. 0729062022. (N) * Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022.(N)

* Vând cas[, zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren. Pre` 47000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:100.000 euro neg. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[, zona C.DEAL, finisaje moderne, p+1, izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 140mp+500mp de teren. Pre` 60000 euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând cas[, zona Ci\mea, teren 500mp, casa 136mp, t, ct, ap[, gaz, izola`ie exterioar[, tabl[ lindab. Pre`: 92.000euro. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[, Str.Miori`a, 1200mp teren, toate utilit[`ile. Pre` 900000ron. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65000 euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona W. M[r[cineanu cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022. (N) * Cas[,zona Petru Rare\, P+M,c[r[mid[ si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, buc[t[rie, living,G+F, parchet,u\i interioare schimbate,toate utilit[`ile,gaz la poart[, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,C[t[m[r[\ti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la ro\u,fos[,garaj,fântân[, 46.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin, D+P+M, 80mp la sol ,la ro\u,450mp teren,BCA,toate utilit[`ile,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilit[`ile, 85.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca ]n sat Z[ice\ti, cu 3.350mp teren, ap[, curent, 12.000 Euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[ P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,70.000 E neg sau variante. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca,zona Liceul Pedagogic, locuibil[, 560mp teren,toate utilit[`ile, 100E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ locuibil[,localitatea Roma,chirpici+BCA,4000mp teren,la strad[,60.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Ci\meaplanul 2, cu 11 m deschidere,ap[,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Boto\ani,13m deschidere,drept,toate utilit[`ile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curte\ti,parcelat ]n 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Pu\kin,14m deschidere,gaz, ap[,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Ci\mea plan 2,drept,dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 780mp,zona C[t[m[r[\ti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilit[`ile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,ap[,curent,15.000E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1200mp,Ro\iori, 20m deschidere,ap[, curent,cablu,livad[,]ntre case,20.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând/]nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vând spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Prim[verii, vitrina mare, termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spa`iu comercial 60mp, zona ultracentrala,toate utilitatile \i ]mbun[t[`irile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 150 mp,zona Prim[verii,recent \i modern amenajat,CT,gresie, faian`[,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 35mp, zona Bulevard, termopan, modern,stradal,40.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spatiu comercial 44mp, zona Prim[verii-Tex, termopan, modern,50.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren

aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161)

13

finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp,

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre`

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Vineri, 4 septembrie 2009

70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare.Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,0752310402,0 752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41)

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)

* Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * Cump[r urgent garsonier[ confort I, D, zon[ bun[. Exclus agen`ii imobiliare! Rela`ii la telefon: 0752.986.743.(1450-2) * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren. Tel. 0729062022 sau 0729082022. (N) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(19) * }nchiriez apartament 3 camere, mobilat, zon[ central[. Telefon 0748104952.(6) * Ofer spre ]nchiriere garsonier[ spa`ioas[, et.1, Prim[verii, pozi`ie frumoas[. Rela`ii la telefon: 0729820255; 0331102236.(1464-17) * }nchiriez apartament 2 camere mobilat, zona Inspectoratul \colar, 150 E/lun[+ 2 luni avans, 0744821724.(1466-5) * }nchiriez una camer[ intrare separat[, mobilat[, cablu, buc[t[rie, zona Po\ta Mare la 2 copii \colari b[ie`i. Telefon: 0749690376.(1459-1)

str.D.Negreanu, rela`ii la telefon: 0744837251.(1443-1) * }nchiriez apartament 2 camere, vis-a-vis FidelioGrivi`a, mobilat sau primesc fete ]n gazd[,0745877317. (1446-1) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Pietonal Unirii, 60mp, 10E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere ultracentral(Romarta), bloc nou, mobilat \i utilat, modern, 350E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere S[venilor, renovat complet, mobilat \i utilat, 250E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utilita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 2 camere \i 3 camere, ultracentrale, mobilate, utilate, CT,T,moderne,200,respectiv 250 euro pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 3 camere modern, zona Mall Serconf, et.2, utilat mobilat, pre` 275 euro/lun[ u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, CT, modern, nemobilat, avans 3 luni, pre` 225 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 280 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez apartament 2 camere, nou mobilat ]n Ia\i, P[curari ]n spate la Kaufland, chirie 350 E negociabil, 0751245929; 0744709212.(1444-1)

* }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 375 euro/lun[, garan`ie 1 lun[, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces

* }nchiriez apartament 2 camere, decomandat, G+F+CT, proasp[t renovat, vis-a-vis de biserica Armean[,

* }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Închiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C. Nationala, zona Mall, Select, Cap[tul 1,).Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale, (C.Na`ional[, zona Mall,Select,Cap[tul 1,).Tel.0741497829.(A) * }nchiriez apartament 2 camere, nemobilat zona Prim[verii.Pre` 100€/luna. Tel.0741497829.(A) * }nchiriez apartament 3 camere,mobilat,zon[ central[.Pre` 230euro/lun[ si o lun[ garan`ie.Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[. Tel. 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus, 7e/mp. Tel. 0729062022.(N) * }nchiriez depozit 600mp, zona C[t[m[r[\ti Deal,curte betonat[ 2500mp,CT lemne, toate utilit[`ile,2,8m ]n[l`ime, 3E/mp neg.Se negociaz[ ]n func`ie de perioad[ \i activitate,prima lun[ gratuit. Poate fi ]nchiriat \i pe buc[`i. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

3,mobilat,utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/lun[,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,f[r[ ]mbun[t[`iri,500 Lei/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* }nchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu \arpant[,D,2 bai,mobilat \i utilat,CT,toate ]mbun[t[`irile, 200E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/lun[ neg. Telefon: 0744.319317.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Stadion,etaj 2,CT,termopan,mobilat,utilat,20 0E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4 cu \arpant[,semimobilat, 150E/lun[,avans 4 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona }mp[rat Traian,etaj 4 cu \arpant[, CT,AC,termopan,mobilat, utilat,250E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Prim[verii-Pia`a Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pre` 2500 Ron/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala.Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez spa`iu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil,birou,grup sanitar, pre` 1000 E/lun[ neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* }nchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând foarte ieftin un loc de veci cu monument la cl. I la cimitirul”Eternitatea”. Pre` 1500 Ron. Rela`ii la telefon: 0763.682.429.(D-4)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (19) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

DIVERSE * Firm[ greceasc[ cu sediul ]n jud. Ilfov, produc[toare de PET FOOD (mâncare pt. c[`ei \i pisici), caut[ DISTRIBUITORI \i COLABORATORI ]n toat[ `ara. Marfa este de foarte bun[ calitate. email: picovitromania@yahoo.com; tel: 021.369.47.17; fax: 021.369.47.18

ACORD MEDIU * SC SABIROB SRL solicit[ acord de mediu pentru obiectivul Fabric[ procesare legume \i fructe situat extravilan B[lu\eni. Contesta`iile se pot depune la sediul IPM Boto\ani din b-dul M.Eminescu nr.44 ]n termen de 5 zile de la data apari`iei anun`ului. (1467-1)

ANGAJ|RI * Angajez muncitori califica`i \i necalifica`i pentru sp[l[torie auto. Rela`ii la telefon: 0740026104.(1458-10) * C^\tig ]ntre 40008000 euro pe lun[, Club din Germania caut[ fete cu aspect fizic pl[cut \i v^rsta minim[ 21 de ani, pentru, masaj erotic. H^rtii legale \i cazare. Telefon: 0746.865.761. E-mail: manu.beti@ymail.com

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Vineri, 4 septembrie 2009

Vitezomana Moni a r[mas f[r[ carnet Monica Columbeanu (foto) nu se mai poate desp[r`i de \ofer ]n urm[toarele trei luni pentru c[ ieri i s-a suspendat permisul pentru urm[toarele 90 de zile. So`ia afaceristului Irinel Columbeanu a fost surprins[ miercuri noapte de poli`i\tii rutieri din Capital[ ]n timp ce circula cu 117 kilometri pe or[ pe strada Lasc[r Catargiu, din centrul Bucure\tiului, anun`[ Realitatea Tv.

Mihaela R[dulescu se ]ntoarce la Dani \i Antena 1 Diva de la „Duminica ]n familie” n-a glumit deloc când a spus c[ va reveni ]n televiziune. Reapari`ia vedetei pe micul ecran se va produce la fel de nea\teptat ca \i retragerea: din aceast[ toamn[, tot la Antena 1. Majoritatea televiziunilor \i-au anun`at deja grilele de toamn[, mai pu`in Antena 1. Postul din B[neasa a\teapt[ apropierea datei de 15 septembrie, când va da lovitura, anun`ând oficial revenirea Mihaelei R[dulescu. Surse din interiorul Antenei 1 au declarat pentru Ring c[ Mihaela R[dulescu nu a renun`at nicio clip[ la contractul cu trustul Intact. Vedeta a semnat un act adi`ional la contractul ini`ial, prin care i se acord[ o libertate mult mai mare, fiind ]n prezent colaborator. „

nist[”, se confeseaz[ Pamela Anderson. „Sunt ceea ce sunt \i nu trebuie s[ dau explica`ii nim[nui. Nu am nevoie de aprobarea nim[nui”, completeaz[ ea. Pamela, care a fost protagonista mai multor c[snicii tumultuoase cu Tommy Lee, Kid Rock \i Rick Salomon, recunoa\te c[ a avut un trecut zbuciumat, dar acum rezist[ tenta`iilor de a merge la petreceri \i prefer[ s[ stea acas[ cu cei doi fii ai s[i, Brandon \i Dylan. „

K Balan]\

Este posibil s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie din care v[ alege`i cu câ\tiguri frumoase. Ave`i tendin`a s[ risca`i prea mult. V[ recomand[m s[ fi`i prudent \i s[ evita`i specula`iile. Nu ezita`i s[ cere`i ajutorul unei persoane mai ]n vârst[.

Diminea`a suferi`i o dezam[gire care v[ tulbur[ \i v[ face s[ neglija`i rela`iile sociale. }ncerca`i s[ l[muri`i toate problemele prin comunicare! V[ recomand[m s[ v[ tempera`i orgoliul.

F Taur

Ave`i de f[cut câteva drumuri scurte ]n interes profesional, dar reu\i`i s[ rezolva`i \i câteva probleme personale. Dup[-amiaza sunte`i nervos \i ave`i tendin`a s[ exagera`i.

G Gemeni V[ recomand[m s[ evita`i activit[`ile care necesit[ tact \i diploma`ie. Cu toat[ str[duin`a, ast[zi nu sunte`i foarte conving[tor. Cu cât insista`i mai mult, cu atât mai ne]ncrez[tori sunt cei din jur.

foarte bun. Cu sarcina Bianc[i a fost o situa`ie speciala, pe care nici unul dintre noi nu dorim s[ o detaliem. Pur \i simplu na fost s[ fie”, a declarat Botezatu, potrivit Libertatea. Chiar dac[ moda este viata sa, C[t[lin Botezatu afirm[ c[ via`a nu

]nseamn[ numai profesia. „Uneori ajungi la concluzia c[ ]n via`[ nu ]nseamn[ totul numai profesia. Oricât de frumoasa \i interesant[ ar fi ea. Mai e nevoie \i de altceva. Ca fiecare, ]mi doresc o familie”, a mai spus designerul. „

M S\get\tor Acorda`i prea mult[ importan`[ problemelor m[runte \i sunte`i tentat s[ exagera`i. V[ recomand[m s[ v[ deta\a`i, pentru c[ stresul v[ poate afecta s[n[tatea.

N Capricorn

V[ asuma`i noi responsabilit[`i ]n ceea ce prive\te familia. Partenerul de via`[ v[ ajut[. Ave`i ocazia s[ v[ asocia`i ]ntr-o afacere care v[ poate asigura venituri constante. Rela`iile parteneriale sunt excelente, dar v[ sf[- O V\rs\tor tuim s[ fi`i prudent când lua`i decizii. Diminea`a, este posibil s[ fi`i nervos f[r[ motiv \i s[ ave`i reac`ii I Leu necontrolate fa`[ de prieteni \i de Colegii v[ invidiaz[ pentru apre- persoana iubit[. V[ recomand[m s[ cierea de care v[ bucura`i din partea nu v[ ocupa`i de activit[`i sociale \efilor. Rela`iile cu partenerul de sau de afaceri, pentru c[ nu prea via`[ s-ar putea s[ aib[ de suferit da- ave`i \anse. c[ sta`i prea mult la serviciu \i v[ neglija`i familia. P Pe[ti V[ reg[si`i entuziasmul dup[ ce J Fecioar\ vi se propune o afacere interesant[. V[ sf[tuim s[ fi`i mai prudent ]n Ave`i grij[ s[ termina`i ce a`i ]nafirma`ii \i s[ nu v[ asuma`i respon- ceput! V[ pute`i ocupa de problesabilit[`i pe care nu sunte`i sigur c[ le mele sentimentale. Asculta`i cu r[bpute`i ]ndeplini! Rela`iile cu persoana dare propunerile persoanei iubite \i iubit[ revin pe f[ga\ul normal. fi`i ]n`eleg[tor!

Bancul zilei

bani pe care ]i aduna oricum \i din contractele pentru diverse prezent[ri de mod[ ]n `ar[. Dup[ e\ec, Ramona a revenit ]n România \i ]\i va relua activitatea. }n concursul de la Kanal D au r[mas s[ lupte alte cinci vedete: dansatoarea din buric Jasmine, cânt[rea`a Silvia L[uneanu (D la Vegas), CRBL (S.I.M.P.L.U.), striperul Cornel P[sat \i lupt[torul Local Kombat Ionu` Atodiresei. „

BLONDA |I TELEFONUL PUBLIC Era o blond[ la cabina telefonic[. Intr[, ia receptorul, tasteaz[ num[rul \i pune telefonul la ureche, degeaba. Mirat[, blonda opre\te un om pe strad[ \i ]l ]ntreab[: - Nene \tii cumva de ce nu

merge telefonul? Nici nu sun[ \i ]n plus acesta m[nânc[ cifre... dup[ ce am tastat num[rul, nu ]mi arat[ decât 3 numere \i nici m[car nu sun[. La care acel om ]i spune: - P[i a`i introdus bani ]n el? - P[i de unde, c[ parc[ a zis la TV c[ sâmb[ta \i duminica se vorbe\te gratis...

O RE~ET{ PE ZI Vineri, 4 septembrie

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Agenda Cultural[ (r), emisiune realizat[ de Gina Poenaru 12.30 - 13.30 Profesii (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Drept la ~int[ (d), emisiune realizat[ de Cristian Lupa\cu. 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), edi`ie informativ[

L Scorpion

Sunte`i foarte ocupat \i ave`i tendin`a s[ ]i neglija`i pe cei din jur. Nu este exclus s[ v[ certa`i cu un prieten apropiat. V[ recomand[m s[ v[ p[stra`i calmul \i s[ evita`i discu`iile aprinse.

H Rac

Ramona Gabor, eliminat[ din competi`ia R[t[ci`i ]n Panama Sora mai mic[ a Monic[i Columbeanu \i-a luat gândul de la casa mult dorit[ dup[ ce a fost eliminat[ zilele trecute din reality-show-ul „R[t[ci`i ]n Panama”, moderat de Andrei Gheorghe. Ramona Gabor inten`iona s[ ob`in[ marele premiu al competi`iei de la Kanal D, 50.000 de euro, \i s[-\i cumpere astfel, ]n sfâr\it, o locuin`[ ]n Capital[. Ea a reu\it s[ strâng[ ]n zilele de supravie`uire pe insul[ doar aproximativ 1.000 de euro,

E Berbec

Rudele \i prietenii v[ ajut[ s[ face`i schimb[ri importante pe plan social \i sentimental. Sunte`i ingenios \i foarte comunicativ, astfel ]ncât dobândi`i u\or un statut aparte.

C[t[lin Botezatu: „}mi doresc o familie”

Pamela Anderson sufer[ de personalitate multipl[ Vedeta, care momentan este iubita surferului electrician Jamie Padgett, ador[ s[ se dea ]n spectacol interpretând diverse personaje, atât ]n fa`a, cât \i ]n spatele aparatelor de fotografiat. „Am personalitate multipl[. Iubitul meu este martorul jocurilor mele. Cum sunt ]n fa`a camerei, ]mi asum un nou rol. Lumea crede c[ nu sunt cine \tie ce actri`[, dar pentru mine toat[ via`a este o interpretare continu[ de roluri. Sunt \i pu`in exhibi`io-

Horoscop

So`ia miliardarului se afla la volanul unui Bentley, spun oficiali din Brigada de Poli`ie Rutier[ a Capitalei. Se pare c[ poli`i\tii nu au fost impresiona`i de frumuse`ea vedetei \i au decis s[ ii suspende dreptul de a conduce timp de 90 de zile. }n plus, au \i amendat-o cu suma de 540 lei. Monica Columbeanu nu a contestat, deocamdat[, m[sura luat[ de poli`ia rutier[. „

Bianca Dr[gu\anu, iubita lui C[t[lin Botezatu, anun`a ]n urm[ cu câteva zile c[ este ]ns[rcinat[, dar c[ risc[ s[ fac[ avort spontan, ceea ce s-a \i ]ntâmplat. „}mi plac foarte tare copiii \i ]mi doresc mul`i. }n mod sigur a\ fi fost un tat[

15

prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 19.00 P r o m o , Tele’Music 19.00 - 20.00 Agenda Cultural[ (r) 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Tele’Music 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 23.00 Tele’Music 23.00 - 00.15 Cu sens despre... sex (]), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip.

PATEURI CU CREMWUR|TI Ingrediente: un pachet aluat foitaj, 6 cremwur\ti (afuma`i), 50 ml ulei, 2 ou[, 100 gr ca\caval, o leg[tur[ frunze de p[trunjel, sare \i piper. Mod de preparare: Cremwur\tii se cur[`[ de pieli`[ \i se m[run`esc cu o furculi`[, intr-un bol. Frunzele de p[trunjel se taie m[runt. Ca\cavalul se da pe râz[toare. Peste cremwur\ti, se adaug[ un ou ]ntreg \i albu\ul de la cel de-al doilea ou, frunzele de p[trunjel, sare \i piper dup[ gust \i se amestec[ bine. }ntr-o crati`[ se pune uleiul \i când s-a ]ncins, se adaug[ cremwur\tii, se `in pe foc 15’ ]n care se amestec[ s[ nu se ard[. Foaia de pl[cint[ se ]ntinde, se pune ameste-

cul pe toat[ suprafa`a ei, dup[ care o rul[m. Cu ajutorul unui cu`it, t[iem buc[`ele de aproximativ 5cm, pe care le a\ez[m ]n tava preg[tit[ din timp (cu hârtie de copt), astfel ]ncât p[r`ile t[iate s[ fie cu fa`a ]n sus \i ]n tava. Cu o pensul[ ungem fiecare pateu cu g[lbenu\ul r[mas, dup[ care punem pe fiecare, ]n vârf, cate pu`in ca\caval ras. Se d[ la cuptor pentru aproximativ 30’, pân[ se rumenesc.


CMYK

Eveniment 16

Vineri, 4 septembrie 2009

Opera`iunea „c[r[u\ul”

10 ma\ini confiscate pentru evaziune fiscal[ ]n panifica`ie Comisarii G[rzii Financiare Boto\ani au confiscat ]n ultima perioad[ zece mijloace de transport folosite ]n cazuri de evaziune fiscal[ ]n domeniul panifica`iei sau al cerealelor.

Ultimul caz de evaziune fiscal[ descoperit de comisarii G[rzii Financiare s-a soldat cu o sesizare penal[ transmis[ procurorilor, ]n a doua parte a

lunii august. „S-a ]ntocmit aviz de ]nso`ire a m[rfii pentru ce sa transportat, respectiv grâu, de c[tre o alt[ persoan[ decât administratorul societ[`ii, care

Verificarea instala`iei de gaz va mai ad[uga 21 de lei la cheltuieli Boto\[nenii trebuie s[ pl[teasc[ ]ntre 21 \i 25 de lei pentru verificarea sau revizia instala`iilor de gaz pentru a nu li se sista furnizarea de c[tre E.On Gaz. Aceste pre`uri sunt practicate de c[tre E.On Gaz Distribu`ie, ]ns[ sunt \i alte firme care pot efectua aceste verific[ri. Astfel, tariful perceput de E.ON Gaz Distribu`ie pentru verificarea periodic[ a instala`iei de utilizare este de 21 lei/punct de ardere, iar tariful pentru revizia instala`iei de utilizare este de 25 lei/punct de ardere, tarifele neincluzând TVA. Potrivit unui comunicat al

furnizorului de gaze naturale, boto\[nenii care nu ]\i verific[ \i nu fac revizuirea instala`iilor interioare risc[ s[ r[mân[ f[r[ gaz. }n cazul ]n care consumatorul opteaz[ pentru alt operator autorizat ANRE, acesta trebuie s[ \tie c[ firma respectiv[ are obliga`ia de a ]ntocmi patru exemplare ale fi\ei de eviden`[ a lucr[rilor tehnice periodice efectuate (completate, semnate \i \tampilate). Un exemplar trebuie s[ r[mân[ la client, unul r[mâne la firma autorizat[, iar dou[ exemplare trebuie predate de c[tre firma autorizat[ la operatorul sistemului de distribu`ie

(E.ON Gaz Distribu`ie), respectiv la furnizorul de gaze naturale (E.ON Gaz România). Conform legisla`iei \i normelor ]n vigoare, instala`iile interioare de utilizare a gazelor naturale sunt ]n proprietatea \i ]n administrarea consumatorilor. Ace\tia au obliga`ia legal[ s[ ]ntre`in[ instala`iile interioare de gaze naturale \i s[ respecte normele de utilizare ale acestora pentru func`ionarea ]n condi`ii de siguran`[. Efectuarea verific[rii \i a reviziei tehnice periodice a instala`iilor de utilizare este obligatorie, verificarea o dat[ la doi ani, revizia o dat[ la zece ani. (B. Caliniuc)

nu avea nicio calitate ]n firm[, de\i societatea men`ionat[ ]n document nu mai desf[\ura activitate”, se arat[ ]n sesizarea penal[ transmis[ Parchetului

darea activit[`ii a 13 magazine deoarece nu aveau ]n dotare case de marcat fiscale, iar \ase alte magazine au fost ]nchise pentru c[ aveau la vânzare produse accizabile necorespunz[toare. }n fapt, comisarii G[rzii au descoperit cantit[`i de b[uturi alcoolice \i `ig[ri care nu aveau timbre fiscale sau prezentau timbre care ar[tau alt[ provenien`[ a `ig[rilor decât România. „Principalele ac`iuni de control s-au desf[\urat ]n baza tematicilor transmise de Comisariatul General Bucure\ti \i a tematicilor ini`iate de Garda Financiar[ Sec`ia Boto\ani. S-a ac`ionat ]n principal pentru combaterea \i descoperirea faptelor de evaziune fiscal[, achizi`iile intra-comunitare, verificarea agen`ilor economici care produc \i comercializeaz[ b[uturi spirtoase \i produse intermediare, efectuarea ac`iunii „c[r[u\ul” pentru combaterea evaziunii fiscale pe pia`a cerealelor \i a produselor procesate din cereale”, a completat \eful G[rzii Financiare Boto\ani. (Bogdan Caliniuc)

Trei avarii la ap[ ]ntr-o singur[ zi Ziua de ieri s-a dovedit a fi cu adev[rat plin[ de ghinion pentru Apa Grup, mai ales c[ vine dup[ un bilan` ]n care s-a scos ]n eviden`[ faptul c[ num[rul avariilor s-a ]njum[t[`it dup[ schimbarea unor conducte ]n re`eaua din municipiul re\edin`[ de jude`. Ieri au avut loc nu mai pu`in de trei avarii, dintre care una era s[ lase f[r[ ap[ câteva sate \i o parte din municipiul Boto\ani. Aceasta s-a produs pe strada }mp[rat Traian, zon[ ]n care Apa Grup ]nc[ nu a schimbat `evile vechi. „Nu putem s[ sist[m furnizarea apei pentru c[ ar trebui s[ oprim la o parte din ora\, dar \i la St[uceni, \i satele din acea zon[. Trebuie s[ lucr[m sub presiune \i s[ remediem totul ]n aceste condi`ii”, a declarat unul dintre inginerii prezen`i la locul ]n care se intervenea pentru remedierea avariei. Acesta a precizat c[ interven`ia va dura câteva ore. O alt[ avarie s-a produs ]n spatele Inspectoratului Teritorial de Munc[, acolo unde un crater de câ`iva metri s-a umplut cu ap[ \i a inundat zona. Pe lâng[ aceast[ avarie, boto\[nenii care locuiesc ]n zon[

trebuie s[ suporte \i zgomotul produs de lucr[rile la schimbarea conductelor de termoficare. „E treaba celor de la compania de ap[, noi nu facem altceva decât s[ s[p[m \i s[ ]nlocuim conductele de la Termica. A venit cineva de la ap[ \i a spus c[ se va ]ntoarce s[ rezolve totul”, a spus unul dintre muncitorii prezen`i acolo. |i ]n acest caz interven`ia a durat câteva ore deoarece

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 4 V Sf. Sfin`it. Mucenic Vavila al Antiohiei; Sf. Prooroc Moise 5 S † Sf. Prooroc Zahariasi Sf. Elisabeta; Sf. Mc. Urban \i Avdeu

UTILE

Comisarul \ef Cristian Calimandruc a spus c[ Sec`ia Boto\ani a G[rzii st[ foarte bine la acest capitol, având ]n vedere c[ noile prevederi legale care permit confiscarea mijloacelor de transport ]n astfel de cazuri au fost introduse de foarte pu`in timp. „Sunt sec`ii ]n `ar[, cum e Constan`a spre exemplu, ]n care nu s-a f[cut nicio confiscare. Noi st[m foarte bine la acest capitol”, a declarat Calimandruc. Acesta crede c[ declara`ia deputatului Florin ~urcanu, potrivit[ c[reia 90% dintre magazinele din jude` nu accept[ pâine cu acte, este exagerat[. ~urcanu a f[cut declara`ia ]n calitate de patron de brut[rie.

de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani. }n acest caz, sesizarea a fost f[cut[ pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de uz de fals, fals ]n ]nscrisuri sub semn[tur[ privat[ \i evaziune fiscal[, prejudiciul fiind estimat la 10.000 de lei, contravaloarea a 22.240 kg de grâu. }n cursul lunii august, comisarii G[rzii Financiare au ]naintat trei sesiz[ri penale cu un prejudiciu total de 17.200 de lei, pe lâng[ cea cu privire la evaziunea fiscal[ cu cereale a mai fost transmis[ procurorilor o plângere penal[ fa`[ de administratorul unei societ[`i din domeniul fabric[rii obiectelor de material plastic, care a prejudiciat statul cu 7.290 lei, precum \i pentru o ]nc[lcare a legii contabilit[`ii, o firm[ din construc`ii. }n aceea\i perioad[, au fost efectuate 262 ac`iuni de control, s-au aplicat 174 de amenzi ]n cuantum de 215.000 de lei. Totodat[ au fost confiscate bunuri \i sume ]n valoare total[ de 386.000 de lei. Comisarii financiari au dispus \i suspen-

4,2442 lei

2,9673 lei

echipele de la Apa Grup au scos apa din acel crater pentru a putea interveni la conduct[. De asemenea, o alt[ avarie sa produs pe strada George Enescu. Directorul companiei Apa Grup, Maricel Georgescu, a spus c[ avariile vor continua s[ se produc[ din cauza vechimii conductelor. „Avem avarii \i nu putem s[ le pre]ntâmpin[m deoarece se produc ]n zone ]n care sunt conducte vechi. }n spatele ITM este o conduct[ din azbociment foarte veche \i care cedeaz[ frecvent. Pân[ nu vor fi schimbate toate aceste conducte vechi ne vom tot confrunta cu avarii. }n zonele ]n care am schimbat `evile nu mai sunt probleme”, a spus Georgescu. (Bogdan Caliniuc)

Ziua: 300C

Noaptea: 130C

Evenimentul de Botosani nr1426  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr1426  

Ziarul orasului tau!

Advertisement