Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 202 (1423) • Mar`i, 1 septembrie 2009 • 16 pagini

Director de colegiu demis de „sfatul” Inspectoratului |colar Daniela Azoic[i, directoarea Colegiului Na`ional „Grigore Ghica” din Dorohoi, a fost demis[ din func`ia de conducere. Urmare a deciziei luate, de desfacere a contractului individual de munc[ al unui cadru didactic, Consiliul de Administra-

`ie (CA) al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) a decis ieri, prin vot secret, ]ncetarea contractului de management al directoare. „Este o m[sur[ total ]n afara legii”, declar[ Azoic[i.

Pagina 3

DGA a trimis dosarul primarului din Dângeni la Parchet Primarul comunei Dângeni, Stelic[ Trufin, va fi anchetat de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani dup[ o declinare de competen`[ venit[ din partea Direc`iei Gene-

rale Anticorup`ie. Trufin va fi anchetat pentru mai multe fapte de corup`ie. Primarul sus`ine ]ns[ c[ a\teapt[ f[r[ nicio temere ancheta.

Pagina 5

Sindicatele din Educa`ie vor s[ amâne cu zece zile începerea anului \colar Pagina 8

Suspiciuni de corup`ie la ]mp[r`irea locuin`elor ANL O func`ionar[ din cadrul Prim[riei municipiului Dorohoi este cercetat[ pentru posibile fapte de corup`ie cu privire la repartizarea locuin`elor ANL. Poli`i\tii o suspecteaz[ pe A.F., membr[ a comisiei de repartizare a apartamentelor ANL, c[ ar fi intervenit ]n cre\terea punctajului unor candida`i de pe listele de a\teptare, contra unor sume de bani. Ancheta este derulat[ de Serviciul de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean.

Pagina 4

Copii l[sa`i pe mâna B[rbatul r[nit ]n accidentul de la Pop[u`i unor cadre didactice este ]n stare grav[ de nota patru Concursurile organizate de Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) pentru ocuparea posturilor din educa`ie arat[ cât de nepreg[ti`i sunt pentru munca la clas[ cei mai mul`i dintre

necalifica`i. Cu toate acestea, unii dintre necalifica`i care nu au ob`inut nici nota cinci la testare vor ajunge totu\i la catedr[.

Pagina 5

Conduc[torul auto ]n vârst[ de 40 de ani, r[nit ]n accidentul petrecut duminic[ dup[ amiaz[ ]n apropiere de ferma Pop[u`i, se afl[ ]n continuare ]n stare foarte grav[, fiind internat ]n cadrul sec`iei de reanimare a Spitalului Jude`ean de Urgen`[ „Ma-

vromati”. Aflat ]n urm[ cu dou[ zile la volanul unui autoturism Audi pe care ]l conducea regulamentar, acesta a avut ghinionul s[ ]i ias[ ]n cale un \ofer de 18 ani, c[ruia ]i erau str[ine regulile de circula`ie.

Pagina 5


Eveniment 2

Mar`i, 1 septembrie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Presa, la singular \i la plural Se spun multe adev[ruri \i neadev[ruri despre pres[, printre altele, c[ ar fi o putere ]n stat, c[ ar fi un fel de barometru al societ[`ii \i c[ ar fi garantul democra`iei, iar ]n func`ie de libertatea ei putem cunoa\te \i noi lumea ]n care ne mi\c[m. Da, aceste atribute la adresa presei ar fi fost autentice dac[ am fi avut o pres[ cu adev[rat independent[, neangajat[ unor grupuri de interese economice sau unor partide politice. }n mass-media noastr[ cuvântul „independent” a devenit o iluzie, cu toate c[ apare pe prima pagin[ a fiec[rei publica`ii. Acest aspect nu este chiar atât de grav cum ar p[rea la prima vedere, adev[rul ]n cele din urm[ tot iese la iveal[, numai c[ românul trebuie s[ fac[ un efort suplimentar, s[ colinde dou[-trei cotidiene sau s[ asculte \tirile de la mai multe posturi de televiziune, s[ pun[ apoi \tirile cap la cap pentru a ajunge ]n cele din urm[ la o concluzie. Patronii trusturilor de pres[ au un cuvânt greu de spus, de fapt ei sunt cei ce indic[ traseul pe care trebuie s[-l urmeze slujitorii cuvântului, iar profilul politic al ziarului tot de ei este conturat. Mul`i dintre ace\ti dirijori sunt la vedere, ]i cunoa\tem ca pe caii cei breji, pe când al`ii r[mân enigmatici, ]\i alungesc bra`ele prin tot felul de interpu\i \i diagnosticheaz[ societatea dup[ propriul lor subiectivism, de aici \i bolile sociale cu care ne confrunt[m. Dac[ o persoan[ public[ intr[ ]n b[taia urii unui mogul de pres[ atunci individual ]n câteva s[pt[mâni este terminat. Peste tot ce mi\c[-n `ara asta plute\te fantoma politicului, aceasta respir[ oxigenul din jur, iar imaginile pe care le primim sunt palide, usc[`ive \i contorsionate. O campanie electoral[ cu-o pres[ cu z[bale-n gur[ nu mai are nici un farmec. Sunt \i ziare care \i-au p[strat o oarecare independen`[, dar care nu se prea implic[ ]n jocurile politice. }n aceast[ lume agitat[, hain[, ]n care mizeria fermenteaz[ peste tot ]n jurul nostru, aceste cotidiane par ni\te relicve istorice. V[ rog, l[sa`i-i pe jurnali\ti s[ ridice voalul de pe fa`a adev[rului!

Descoperi`i ]n parcare cu `ig[ri \i alcool de contraband[ R[bdarea unui poli`ist \i a unui jandarm a fost r[spl[tit[, dup[ câteva ore de filaj reu\ind s[ captureze câteva sute de pachete de `ig[ri \i mai multe zeci de kilograme de alcool de contraband[, chiar ]n centrul municipiului Boto\ani. Ieri, o patrul[ mixt[ de ordine public[, format[ dintr-un jandarm \i un poli`ist, aflat[ ]n serviciu ]n zona Pie`ei Centrale din municipiu, a observat un autoturism parcat ]n zona magazinul BIG, ]n interiorul c[ruia se puteau vedea mai multe pachete de `ig[ri \i sticle cu alcool. B[nuind c[ `ig[rile \i alcoolul erau destinate comercializ[rii ilegale, jandarmul \i poli`istul au ]nceput s[ supravegheze ma\ina din parcare. Dup[ aproximativ trei ore, ]n jurul orelor 12.30, doi b[rba`i au deschis ma\ina ]ncercând s[ plece din parcare, dar imediat au fost opri`i de cei doi subofi`eri, care le-au solicitat documente justificative pentru `ig[rile \i alcoolul pe care-l aveau ]n ma\in[. „}n vederea continu[rii cer-

cet[rilor, cei doi au fost condu\i la sediul Jandarmeriei Boto\ani, unde s-a stabilit c[ U. Cornel, de 34 de ani, era proprietarul ma\inii, iar `ig[rile \i alcoolul apar`ineau amicului s[u P. Ovidiu, care nu a putut

Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

lei, pentru de`inere de produse f[r[ documente de provenien`[”, a declarat c[pitan Cristian Ni`uleac, ofi`er rela`ii publice din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Sute de milioane de lei Cadavrul unui boto\[nean transformate ]n scrum pescuit din Bega

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei

prezenta niciun act de provenien`[. Jandarmii au ridicat ]n vederea confisc[rii cele 500 pachete de `ig[ri \i 77 litri de alcool iar Ovidiu P. a fost sanc`ionat contraven`ional cu amend[ ]n valoare de 1.000

Pompierii boto\[neni au luptat cu fl[c[rile mai bine de patru ore pentru stingerea unui incendiu \i ]nl[turarea efectelor acestuia, declan\at vineri, la un ad[post de animale din satul Gulioaia, comuna Dângeni. 20 de pompieri au lucrat ore ]n \ir s[ potoleasc[ fl[c[rile. Incendiul a fost observat dup[ ora 23.00 de un localnic care a apelat num[rul unic de urgen`[ 112 pentru a solicita sprijinul angaja`ilor Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani. Când pompierii au ajuns la fa`a locului ardea o mare parte din acoperi\ul \i pere`ii ad[postul de animale al lui Constantin H, din cauza focului puternic, interven`ia pompierilor prelungindu-se pân[ sâmb[t[ dimi-

nea`[, dup[ ora 03.00. Incendiul propriu-zis a fost stins dup[ o or[, ]ns[ au fost necesare alte trei ore pân[ când pompierii au reu\it s[ ]nl[ture efectele incendiului. Interven`ia a fost ]ngreunat[ de cantitatea mare materiale combustibile din care era construit grajdul. Un cal care se afla ]n momentul izbucnirii incendiului ]n grajd a murit asfixiat. Fl[c[rile au distrus aproximativ 950 m.p. din acoperi\ul grajdului, elementele din lemn folosite la amenajarea acestuia, 200 kg rumegu\ \i 500 kilograme furaje, pagube estimate de proprietar la 30.000 lei. Pompierii au stabilit c[ incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza exploat[rii unei re`ele de cabluri electrice improvizate. (D[nu` Rotariu)

Un b[rbat din jude`ul Boto\ani care ]\i f[cea veacul prin ora\ul Timi\oara, f[când parte din mediul boschetarilor, a fost g[sit mort la sfâr\itul s[pt[mânii trecute. Cadavrul b[rbatului a fost g[sit ]n râul Bega. Descoperirea macabr[ a fost f[cut[ de unul dintre pescarii timi\oreni care au ie\it s[ se relaxeze, duminic[ diminea`[, pe malul canalului Bega. Omul a povestit poli`i\tilor c[ a ag[`at ]n cârligul undi`ei cadavrul unui b[rbat. Trupul boto\[neanului plutea pe luciul apei când a fost prins ]n cârlig, ]ns[ pescarul a povestit c[ ]n prima faz[ a crezut c[ a ag[`at o cârp[. A

r[mas ]ns[ \ocat când a v[zut cadavrul \i a dat imediat telefon la 112. Pompierii au sosit imediat la fa`a locului \i au scos trupul ne]nsufle`it din ap[. Din primele cercet[ri efectuate de poli`i\ti la fa`a locului se pare c[ b[rbatul ]necat avea vârsta de 39 de ani, \i era originar din jude`ul Boto\ani. Ulterior s-a stabilit c[ frecventa mediul boschetarilor, tr[ind sub cerul liber, ]n apropierea pie`ei Iosefin din Timi\oara. Poli`i\tii timi\oreni au ]nceput o anchet[ \i ]ncearc[ acum s[ afle condi`iile ]n care s-a ]necat boto\[neanul. (D[nu` Rotariu)

Picior t[iat cu drujba Un b[rbat ]n vârst[ de 25 de ani din localitatea Agafton a ajuns ieri diminea`[ la spital dup[ ce a suferit o leziune puternic[ la nivelul gambei drepte, rana fiind provocat[ de o drujb[ electric[ sc[pat[ din mân[. }ntâmplarea ghinionist[ care l-a avut drept protagonist pe Iulian P. a avut loc chiar ]n gospod[ria acestuia, b[rbatul, cu ajutorul unei drujbe electrice, t[ind o bucat[ de lemn. Conform declara`iilor sale, rana i-a fost provocat[ dup[ ce din`ii drujbei au dat

de un ciot. Atunci unealta a fost aruncat[ direct ]n gamba b[rbatului. Cu piciorul plin de sânge acesta a cerut ajutor membrilor familiei care au sunat la 112, Iulian P. fiind transportat de o ambulan`[ la Spitalul Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”. Aici a fost internat ]n cadrul sec`iei de Chirurgie. Plaga suferit[ ]n urma accident[rii cu drujba nu a fost foarte adânc[, astfel c[ medicii vor reu\i s[-i sutureze rana, urmând ca vindecarea s[ fie una rapid[. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Mar`i, 1 septembrie 2009

3

Director de colegiu demis de „sfatul” Inspectoratului |colar Daniela Azoic[i, directoarea Colegiului Na`ional „Grigore Ghica” din Dorohoi, a fost demis[ din func`ia de conducere. Urmare a deciziei luate, de desfacere a contractului individual de munc[ al unui cadru didactic, Consiliul de Administra`ie (CA) al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) a decis ieri, prin vot secret, ]ncetarea contractului de management al directoarei. „Este o m[sur[ total ]n afara legii”, declar[ Daniela Azoic[i. Consiliul de Administra`ie s-a ]ntrunit ieri, timp de mai bine de \ase ore, dezb[tând raportul comisiei de anchet[ a I|J. Comisia de anchet[ \i-a desf[\urat activitatea s[pt[mâna trecut[,

analizând toate dovezile ]n cazul Gheorghe Roman. Comisia a fost constituit[ ]n urma referatului f[cut de inspectorul general Ada Macovei, de sesizare a Consiliului de Administra`ie din 24 august cu privire la s[vâr\irea de c[tre directorul Colegiului Na`ional „Grigore Ghica”, Daniela Azoic[i (foto), a mai multor abateri disciplinare. }nc[lcarea prevederilor legale privind desfacerea contractului individual de munc[ a unui cadru didactic, refuzul de a prezenta ]n scris un punct de vedere cu privire la desfacerea contractului profesorului titular Roman Gheorghe, la solicitarea inspectorului \colar general, au fost motivele care au dus la desf[\urarea anchetei la unitatea dorohoian[. Comisia a fost alc[tuit[ din inspectorul \colar general adjunct Ana B[rcule`, pre\edintele comisiei, inspectorii \colari Daniel N[stru`, Daniel Cojocariu, Daniel Botezatu \i reprezentantul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), Gheorghe |u-

Rodica Hu`uleac:

„Eu nu am treab[ cu salariile, eu le pl[tesc servicii” |efa Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate recunoa\te c[ directorii unit[`ilor sanitare sunt ]ntr-o situa`ie dificil[ dup[ rectificarea negativ[ la Ministerul S[n[t[`ii. „Dac[ rectificare negativ[ va fi pe cheltuieli de personal, va trebui \i spitalele s[ reduc[ cheltuielile cu 15%, dar asta e problema lor ce vor face”, spune Rodica Hu`uleac. Chiar dac[ rectificarea de buget la Ministerul S[n[t[`ii a fost una negativ[, furnizorii de servicii medicale care au contracte ]ncheiate cu Casa de Asigur[ri de S[n[tate din Boto\ani nu se vor putea plânge de bani. Cel pu`in nu pân[ ]n luna noiembrie \i asta pentru c[ institu`ia de asigur[ri de s[n[tate din Boto\ani mai are ]n buget bani pentru furnizori pe lunile septembrie \i octombrie. Potrivit lui Rodica Hu`uleac, pre\edinta CJAS: „Rectificarea la Ministerul S[n[t[`ii a fost una negativ[. Nu \tiu ce vor face spitalele, ]ns[ deocamdat[ noi mai avem fonduri. St[m mai bine fa`[ de alte jude`e ale `[rii. Recti-

ficarea negativ[ se face ]ns[ numai pe cheltuieli de personal. Ce afecteaz[. Eu mai am bani la farmacii, mai am bani la spitale \i pe programe. }ntradev[r primesc bani la limit[, dar primesc bani. Dac[ rectificare negativ[ va fi pe cheltuieli de personal, va trebui \i spitalele s[ reduc[ cheltuielile cu 15%, dar asta e problema lor ce vor face. Eu nu am treab[ cu salariile, eu le pl[tesc servicii”, a precizat Rodica Hu`uleac. De partea cealalt[, managerii de spitale prefer[ s[ nu mai vorbeasc[ de bani atunci când sunt ]ntreba`i. Ei recunosc c[ unit[`ile traverseaz[ o perioad[ destul de grea din punct de vedere financiar, ]ns[ acest lucru nu se va r[sfrânge asupra salariilor personalului. „Nu se pune problema s[ nu d[m salariile sau s[ trimitem personalul ]n concediu f[r[ plat[ pentru c[ sunt cu datorii ]n b[nci, au de pornit copii la \coal[. Unde s[ ]i trimit ]n concediu f[r[ plat[? Cât pot, m[ mai descurc. Pentru salariile personalului avem asigurate fondurile necesare”, a precizat Maria Olaru, directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie din Boto\ani. (L[cr[mioara Lupa\cu)

liuc. „S-a decis ]ncetarea contractului de management al doamnei Daniela Azoic[i. Decizia a fost o urmare a votului secret al membrilor CA, respectiv nou[ voturi pentru ]ncetarea contractului \i dou[ ab`ineri. Urmeaz[ ca propunerea luat[ de CA s[ fie trimis[ doamnei Ministru al Educa`iei spre avizare. }n baza avizului respectiv se va lua decizia final[”,

a declarat Gheorghe Carmocanu, inspector \colar general adjunct al I|J. Acesta a men`ionat c[ Daniela Azoic[i poate ataca pe c[ile legale decizia CA. Nemul`umit[ de hot[rârea CA, directorul demis a men`ionat c[ ]n cursul zilei de azi va face o conferin`[ de pres[ ]n care ]\i va exprima, pe larg, punctul de vedere. „Este o m[sur[ total ]n afara legii, iar comportamentul

demis[ din func`ia de director al unit[`ii, acela\i lucru având loc }n luna februarie a anului trecut. ]n urma unor controale de la acel moment, Pavel Rusu, inspectorul \colar general de la acea vreme, a decis demiterea pentru management defectuos. La acel moment Pavel Rusu men`iona c[ la Colegiul „Ghica“ exist[ un r[zboi obositor \i p[gubos atât pentru elevi, cât \i pentru cadre didactice, totul ]ntre`inut de Daniela Azoic[i. Coinciden`[ sau nu, atunci directorul demis a fost ]nlocuit cu Gheorghe Roman, cel c[ruia Azoic[i i-a desf[cut apoi contractul individual de munc[. Cu toate acestea, Daniela Azoic[i, a revenit ]n func`ia de director, dup[ ce a participat la concursul organizat de I|J, ]n luna aprilie. Ac`iunile ]n instan`[ pe care Daniela Azoic[i le are ]mpotriva cadrelor didactice, dar \i a conducerii I|J, o deta\eaz[ clar de resLA A DOUA tul directorilor. Printre cei viza`i DEMITERE de ac`iunile ]n instan`[ se num[r[ Nu este pentru prima dat[ \i Ada Macovei, inspector \colar când Daniela Azoic[i este general al I|J. (P. Rotariu)

doamnei Macovei de azi, ca \i cel de pân[ acum, este unul abuziv. Voi face tot ce ]mi st[ ]n putin`[ s[ o trag la r[spundere pentru m[sura luat[”, a declarat Daniela Azoic[i. Reamintim c[ ]n prim[vara, ]n urma restrângerilor de activitate, profesorul Gheorghe Roman a r[mas f[r[ ore la Colegiul Ghica, la acel moment situa`ia sa fiind clarificat[ ]n cadrul unui CA al I|J. }n aceea\i \edin`[ a Consiliului de Administra`ie al I|J s-a luat \i decizia suspend[rii contractului de management al directorului de \coal[ de la |endriceni. Reprezentan`ii I|J spun c[ au recurs la aceast[ m[sur[ dup[ ce li s-a comunicat c[ directorul respectiv are un dosar penal ]n cercetare la Poli`ie, iar pe perioada anchetei s-a impus suspendarea contractului de management.

Moarte subit[ la un copil de dou[ luni Dram[ ]ntr-o familie din localitatea Pomârla, care \ia g[sit copila\ul de numai dou[ luni f[r[ suflare, ]n pat. P[rin`ii au declarat c[ bebelu\ul nu a pus nicio problem[ de s[n[tate ]n cele dou[ luni de via`[ \i c[ nu se a\teptau la o asemenea tragedie. Copila\ul a fost g[sit de p[rin`i mort, sâmb[t[ diminea`a, iar ]n urma efectu[rii necropsiei s-a stabilit c[ decesul a survenit ]n urma unei insuficien`e respiratorii acute \i a unei pneumopatii acute.

O familie din localitatea Pomârla a r[mas f[r[ copila\ul de numai dou[ luni f[r[ ca acesta s[ fi dat semne c[ ar suferi de vreo boal[. Micu`ul a fost alimentat vineri seara, iar sâmb[t[ diminea`a, când s-a trezit mama copilului din somn, l-a g[sit pe acesta f[r[ suflare. Potrivit reprezentan`ilor Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani, infec`ia respiratorie a putut s[ apar[ la copil f[r[ ca aceasta s[ fi fost depistat[ de p[rin`i. „Din spusele asistentului medical

comunitar, copilul decedat era al treilea la p[rin`i. Familia are venituri modeste, ]ns[ copilul era bine hr[nit \i ]ntre`inut”, a precizat Lidia Onofrei, responsabil rela`ii cu publicul din cadrul DSP. Copila\ul era luat ]n eviden`[ la medicul de familie, ]ns[ infec`ia pulmonar[ instalat[ i-a fost fatal[. Acesta este primul deces la domiciliu ]nregistrat anul acesta ]n jude` ]n rândul copiilor sub un an. Alte patru decese la copiii sub un an au mai fost ]nregistrate ]n ultimele

opt luni, ]ns[ ]n unit[`i spitalice\ti. Potrivit medicilor, incapacitatea pl[mânilor, acut[ sau cronic[, de a asigura func`ia lor, se traduce printr-o diminuare a concentra`iei de oxigen ]n sânge \i uneori printr-o cre\tere a concentra`iei sangvine de dioxid de carbon. Insuficien`a respiratorie acut[ este o sc[dere brusc[ \i sever[ a func`iei respiratorii, care compromite schimburile gazoase ]ntre aer \i sânge \i care poate antrena moartea. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Emo`ii prelungite pentru directorii de \coli Directorii cu delega`ie mai au de a\teptat câteva zile pentru a afla dac[ vor mai fi la conducerea \colilor. De\i delega`ia le-a expirat pe 31 august, ace\tia r[mân ]n continuare la conducerea unit[`ilor de ]nv[`[mânt pân[ când va avea loc Consiliul de Administra`ie al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J).

mului concurs, dar nu mai mult de 31 august. „La majoritatea dintre ei li se vor emite delega`ii noi. Cât mai curând se va ]ntruni CA \i se vor analiza calificativele ob`inute \i se va decide c[rora li se va prelungi delega`ia. Directorii sau autoevaluat, inspectorii de specialitate au dat calificativul ]n urma verific[rilor conform metodologiei, dup[ care raportul final este analizat de membrii CA. Sunt \i câteva excep`ii, respectiv directori care nu au adus fi\a de autoevaluare, ace\tia aflânduse ]n concediul medical”, a deConform metodologiei, di- clarat Gheorghe Carmocanu, rectorii cu delega`ie sunt nu- inspector \colar general mi`i pân[ la organizarea pri- adjunct al I|J.

La aceast[ dat[, la nivelul jude`ului Boto\ani sunt 57 de directori cu delega`ie \i 13 directori adjunc`i numi`i cu delega`ie. La ciclul liceal sunt numi`i ]n interesul ]nv[`[mântului doi directori primi \i opt directori adjunc`i, cele mai multe delega`ii fiind la ciclul gimnazial, unde cu delega`ie sunt la aceast[ dat[ 54 de directori, la care se mai adaug[ \i trei directori adjunc`i. Câte doi directori adjunc`i cu delega`ie sunt la \colile speciale \i un director cu delega`ie la clubul copiilor. Evaluarea directorilor este f[cut[ ]n baza unui ordin al Ministerului Educa`iei, care are ca scop aprobarea criteriilor de perfor-

man`[ pentru evaluarea cadrelor didactice din ]nv[`[mântul preuniversitar. Pân[ ]n acest an to`i directorii unit[`ilor \colare nu au avut surprize la finalul evalu[rii, to`i ob`inând prelungirea delega`iei pentru ]nc[ un an \colar. Reamintim c[ la finalul anului \colar, o serie de directori cu delega`ie fie au fost demi\i fie \i-au depus demisia. Motivul invocat de \efii Inspectoratului |colar Jude`ean pentru schimbarea acelor directori a fost acela c[ ar fi asigurat un management defectuos, fiind constatate unele probleme ]n derularea programului Euro 200. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

Mar`i, 1 septembrie 2009

Suspiciuni de corup`ie la ]mp[r`irea ANL-urilor O func`ionar[ din cadrul Prim[riei municipiului Dorohoi este cercetat[ pentru posibile fapte de corup`ie cu privire la repartizarea locuin`elor ANL. Poli`i\tii o suspecteaz[ pe A.F., membr[ a comisiei de repartizare a apartamentelor ANL, c[ ar fi intervenit ]n cre\terea punctajului unor candida`i de pe listele de a\teptare, contra unor sume de bani. Ancheta este derulat[ de Serviciul de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean. Primarul Dorin Alexandrescu a spus c[ totul a pornit de la o cerere respins[ de comisia de repartizare a locuin`elor ANL. „Doamna de la compartimentul juridic, care a f[cut parte din comisia de repartizare, este acum ]n concediu. Am ]n`eles c[ atunci când va finaliza concediul de odihn[ va intra ]n medical. Acum trei luni s-au repartizat 47 de locuin`e ANL, ]ntr-un caz sa respins cererea \i probabil de acolo a pornit reclama`ia. }n momentul de fa`[ se fac verific[ri, cei de la Poli`ie de la SIF au solicitat acces la anumite documente, nu este ]nc[ o anchet[ oficial[. Dac[ se va declan\a urm[rirea penal[ fa`[ de doamna implicat[ ]n acest caz voi lua cele mai drastice m[suri ]mpotriva ei”, a declarat primarul Alexandrescu. Acesta a precizat c[ din comisia de repartizare a ANL-urilor a f[cut parte \i viceprimarul Sorin Clim, ]ns[

fa`[ de acesta nu sunt suspiciuni de implicare ]n atribuirea ilegal[ de apartamente. Alexandrescu a `inut s[ adauge c[ atunci când a fost viceprimar, ]n mandatul trecut, a f[cut \i el parte din comisiile ANL, \i c[ de\i a fost supus mai multor verific[ri de c[tre poli`i\ti \i cadrele Direc`iei Generale Anticorup`ie a fost g[sit nevinovat ]n toate anchetele. „}n cadrul activit[`ilor pe care noi le desf[\ur[m au fost ob`inute anumite date care ]n prezent sunt verificate, de aceea au fost ridicate \i anumite documente de la Prim[rie. Nu este vorba de o cauz[ penal[ ]n lucru. Este o sesizare a noastr[ din oficiu, nu este vorba nici de autodenun`. Sunt ni\te date ob`inute de noi pe care le verific[m. Mai multe informa`ii nu putem oferi pentru c[ suntem ]n faza nepublic[”, a precizat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Poli`i\tii o suspecteaz[ pe A.F., membru al comisiei de repartizare a apartamentelor ANL, c[ ar fi intervenit ]n cre\terea punctajului unor candida`i de pe

listele de a\teptare, contra unor sume de bani. Potrivit surselor din cadrul anchetatorilor, femeia ar fi primit ]ntre 1.000 \i 1.700 de euro pentru fiecare interven`ie care ar fi crescut artificial punctajul câtorva dorohoieni afla`i pe listele de a\teptare. Ancheta ]n acest caz a fost declan\at[ la sesizarea unui dorohoian nemul`umit de suma solicitat[ pentru a primi o locuin`[ ANL, iar primele date ob`inute de anchetatori au fost câteva ]nregistr[ri telefonice ]n care func`ionarul Prim[riei Dorohoi ]\i contacta „clien`ii” prin intermediul propriului s[u copil. Anchetatorii au primit informa`ii \i ca urmare a filajelor la care a fost supus[ A.F. Al`i câ`iva func`ionari ai Prim[riei din Dorohoi sunt ancheta`i pentru posibile fapte de corup`ie s[vâr\ite ]n timpul mandatului de primar al lui Sergiu Lungu. Astfel, se verific[ \i averile câtorva func`ionari, cât \i leg[turile acestora cu mai multe proiecte derulate de prim[rie, inclusiv cele cu fonduri europene. (Bogdan Caliniuc, D[nu` Rotariu)

Maternitatea are legume \i de vândut Ca s[ nu mai cumpere zarzavat \i legume, conducerea Maternit[`ii Boto\ani a g[sit solu`ia: gr[din[ritul. |i ]i merge bine. „Avem asigurat zilnic necesarul de zarzavat \i legume pentru paciente. Vom avea \i de niu, ci autopsierul unit[`ii, Li- de zarzavat \i legume pentru vândut”, spune direc- viu Mihalache. Acesta a de- paciente. Estim[m c[ vom clarat c[ s-a ocupat de gr[din[ avea ]n jur de 3 tone de varz[. torul unit[`ii. Pentru a face fa`[ mai u\or crizei financiare, conducerea Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie din Boto\ani a decis s[ desf[\oare ]n unitate \i alte ]ndeletniciri aduc[toare de venituri. Astfel, din prim[vara acestui an, unitatea spitaliceasc[ are gr[din[ proprie de zarzavat, conducerea Maternit[`ii nemaifiind nevoit[ s[ cumpere legume \i zarzavat de pe pia`[. De gr[din[rit nu se ocup[ o persoan[ calificat[ ]n dome-

din momentul ]n care a fost amenajat[ pe o bucat[ din terenul spitalului, care era ]n pârloag[. Gr[dina are vinete, ardei, r[d[cinoase, zarzavat, dovlecei \i varz[. De pe cei zece ari de gr[din[, Liviu Mihalache spune c[ va ob`ine circa 3 tone de varz[. „Noi nu mai cump[r[m legume \i zarzavat pentru buc[t[ria spitalului, ci avem totul din gr[dina proprie. Am reabilitat \i fântâna cu care ud[m legumele. Avem asigurat zilnic necesarul

Vom avea \i de vândut”, a precizat Maria Olaru, directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie. De partea cealalt[, reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate apreciaz[ orice decizie a managerilor de spitale care s[ duc[ la economii ]n bugetul propriu. „Un manager este bun atunci când cu bani pu`ini \tie s[ fac[ lucruri multe \i bune”, a precizat Rodica Hu`uleac, pre\edinta CJAS. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Constructorii, taxa`i pentru rabat de la calitate Se mai construie\te \i f[r[ autoriza`ie. Asta au depistat reprezentan`ii Inspectoratului Jude`ean ]n Construc`ii Boto\ani. Organele de control din domeniu au constatat \i probleme ]n privin`a calit[`ii ]n construc`ii. }n luna august, inspectorii ]n construc`ii au aplicat \ase sanc`iuni, patru dintre acestea taxând neregulile legate de calitatea ]n construc`ii \i dou[ lipsa autoriza`iei. Valoarea total[ a amenzilor aplicate de c[tre inspectorii din cadrul Inspectoratului Jude`ean ]n Construc`ii (IJC) Boto\ani a fost de

ordinul zecilor de milioane de lei vechi. „}n cursul lunii august s-au aplicat \ase sanc`iuni ]n valoare de 2.600 de lei. Dou[ dintre amenzi au fost aplicate pentru abateri la legea autoriz[rii construc`iilor \i patru sanc`iuni pentru nerespectarea normelor privind calitatea construc`iilor. Noi facem

o verificare la un anumit stadiu fizic al lucr[rilor \i pentru faptul c[ ne-au convocat nejustificat, adic[ lucr[rile nu erau terminate pân[ la acel stadiu fizic, legea prevede aplicarea de sanc`iuni”, a specificat Mihai Platon, \eful Inspectoratului Jude`ean ]n Construc`ii Boto\ani. (Carmen Stanciu)


CMYK

Eveniment Mar`i, 1 septembrie 2009

5

DGA a trimis dosarul primarului din Dângeni la Parchet

Copii l[sa`i pe mâna unor cadre didactice de nota patru

Primarul comunei Dângeni, Stelic[ Trufin, va fi anchetat de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani dup[ o declinare de competen`[ venit[ din partea Direc`iei Generale Anticorup`ie. Trufin va fi anchetat pentru mai multe fapte de corup`ie. Primarul sus`ine ]ns[ c[ a\teapt[ f[r[ nicio temere ancheta.

Concursurile organizate de Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) pentru ocuparea posturilor din educa`ie arat[ cât de nepreg[ti`i sunt pentru munca la clas[ cei mai mul`i dintre necalifica`i.

Cristian Popovici, prim-procurorul Parchetului, a spus c[ sa primit declinarea. „Ancheta va fi derulat[ de c[tre un procuror specializat pe astfel de cauze”, a declarat Popovici. Contactat telefonic, primarul Stelic[ Trufin (foto medalion) sus`ine c[ nu este vinovat de absolut nimic. „S[ m[ ancheteze! Eu nu am primit nimic oficial, dar nu am nicio problem[ pentru c[ nu am f[cut nimic ilegal”, a spus Trufin. Oficialii DGA au refuzat s[ comenteze decizia luat[ ]n acest caz cu privire la trimiterea prin declinare de competen`[ a acestui dosar. DGA nu a dat un verdict propriu ]n ancheta de la Dângeni, preferând s[ le transmit[ cazul poli`i\tilor \i procurorilor. Mai

mult, Trufin mai este verificat \i ]ntr-un alt dosar de c[tre Serviciul de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean. Dosarele lui Trufin au pornit de la reclama`iile viceprimarului C[t[lin Rotundu, cel care a sesizat atât DGA, cât \i SIF cu privire la posibile fapte penale s[vâr\ite de primarul comunei Dângeni. Cei doi s-au luptat pentru func`ia de primar al comunei Dângeni, la ultimele alegeri, Trufin având câ\tig de cauz[. Imediat dup[ alegeri,

Rotundu a ie\it viceprimar, la votul consilierilor, iar ]ntre cei doi a ]nceput un adev[rat r[zboi, care macin[ ambele p[r`i. Lupta dintre ace\tia a fost aplanat[, la un moment dat, chiar de Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. A fost doar o pace de moment, ]ntre cei doi fiind declan\ate mai multe scandaluri. Totul a culminat cu scoaterea lui Rotundu din biroul de viceprimar \i mutarea ]n curtea Prim[riei, lâng[ o magazie cu lemne \i ]n apropierea WC-ului. }n

replic[, Rotundu l-a reclamat pe primar la Institu`ia Prefectului, Serviciul de Investigare a Fraudelor \i Direc`ia General[ Anticorup`ie pentru mai multe afaceri cu bani publici, considerate de Rotundu a fi lipsite de legalitate. Acesta l-a acuzat pe primar, ]n primul rând de emiterea mai multor hot[râri de Consiliu Local f[r[ a avea aprobarea consilierilor, fiind semnate doar de primar \i de fostul secretar al Prim[riei Dângeni, care s-a pensionat ]n urma unui control al Prefecturii. (Bogdan Caliniuc)

De\i la testare mul`i dintre necalifica`i nu au reu\it s[ ia nici m[car nota cinci, unii se vor afla la catedr[ dup[ ]nceperea anului \colar, ]n cazul ]n care la \edin`ele de pe 3 \i 4 septembrie nu se vor ocupa toate posturile vacante. Din datele prezentate de Gheorghe Carmocanu, inspector \colar general adjunct al I|J, pentru concursul de la finalul acestei s[pt[mâni sunt vacante circa 250 de posturi. „}n aceast[ perioad[ au fost comunicate de directorii unit[`ilor \colare catedrele rezervate \i jum[t[`ile de catedr[. Urmeaz[ ca acestea s[ fie combinate \i f[cute catedrele ]ntregi. Din aceast[ cauz[ nu \tim num[rul exact de posturi, deoarece ]nc[ lucr[m la ele. Sunt peste o sut[ de catedre r[mase la care se mai adaug[ ]nc[ o sut[ de catedre noi”, a declarat Gheorghe Carmocanu.

Pot ocupa aceste posturi persoanele care nu au ocupat catedre la pretransfer, cei care au ob`inut media peste cinci la titularizare la concursurile din 2009, 2008 \i 2007. Posturile care vor r[mâne neocupate ]n \edin`ele de pe 3-4 septembrie vor fi repartizate suplinitorilor califica`i \i necalifica`i ce au participat la concursul din 27-28 august. }n cazul ]n care dup[ \edin`ele de la finalul acestei s[pt[mâni vor r[mâne posturi, vor urma \edin`e s[pt[mânale pân[ la ocuparea lor. „O s[ avem posturi la unit[`ile \colare ]ndep[rtate unde nimeni nu dore\te s[ se duc[”, a spus inspectorul \colar general. La concursul de la finele lunii august au participat 158 de califica`i \i 116 necalifica`i. Dintre cei necalifica`i, 31 au luat note mai mici de cinci. (Petronela Rotariu)

B[rbatul r[nit ]n accidentul de la Pop[u`i este ]n stare grav[ Conduc[torul auto ]n vârst[ de 40 de ani, r[nit ]n accidentul petrecut duminic[ dup[ amiaz[ ]n apropiere de ferma Pop[u`i, se afl[ ]n continuare ]n stare foarte grav[, fiind internat ]n cadrul sec`iei de reanimare a Spitalului Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. Aflat ]n urm[ cu dou[ zile la volanul unui autoturism Audi pe care ]l conducea regulamentar, acesta a avut ghinionul s[ ]i ias[ ]n cale un \ofer de 18 ani, c[ruia ]i erau str[ine regulile de circula`ie.

se afl[ ]n continuare la reanimare, ]n Spitalul Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”. Florin. V. din satul M[n[stireni, comuna Un`eni, aflat la volanul autoturismului lovit ]n plin de \oferul ]ncep[tor se afl[ sub supraveghere medical[ din |oferul autoturismului Audi, cauza leziunilor suferite, b[rimplicat duminic[ ]n accidentul batul având numeroase fracturi din apropierea fermei Pop[u`i, la nivelul membrelor. Starea i

s-a ]nr[ut[`it din cauza gravit[`ii r[nilor suferite la cap \i la nivelul toracelui. Dup[ producerea accidentului, poli`i\tii au stabilit c[ Florin ~., ]n vârst[ de 18 ani, din S[veni, cel care a fost vinovat de ciocnirea frontal[ a celor dou[ ma\ini, de`inea permisul de conducere de numai trei s[pt[mâni. Cu toate acestea, lipsa de expe-

rien`[ nu l-a ]mpiedicat s[ efectueze o manevr[ foarte riscant[, provocând astfel un accidentul foarte grav. Accidentul cu pricina a avut loc ]n jurul orei 15.00, când Florin ~. aflat la volanul unui Ford Focus, circula dinspre S[veni spre Boto\ani. La câ`iva kilometri de intrarea ]n municipiul Boto\ani s-a angajat ]ntr-o dep[\ire f[r[ s[ se asigure. Asta a f[cut ca ma\ina pe care o conducea s[ se izbeasc[ frontal de un Audi condus regulamentar de Florin V. }n urma impactului, ambele autoturisme au fost distruse, \oferii r[mânând captivi ]ntre mormanele de fiare contorsionate. }n afar[ de \oferi, ]n fiecare autoturism se mai afla câte o persoan[, ]ns[ acestea au sc[pat cu r[ni u\oare. }n schimb, ambii \oferi au fost grav r[ni`i, amândoi fiind sco\i dintre fiarele contorsionate de dou[ echipaje ale Sta`iei de Interven`ie pentru Asisten`[ Medical[ de Urgen`[ \i Descarcerare (SIAMUD) din cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae

Iorga” Boto\ani. Dup[ ce au fost sco\i din ma\ini, ace\tia au fost transporta`i la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. Pe lâng[ \oferul din Audi, care se afl[ ]n stare foarte grav[, nici \oferul ]ncep[tor care a

provocat accidentul nu a sc[pat u\or. Acesta este internat la rândul s[u ]n cadrul sec`iei de ortopedie a aceluia\i spital, având diagnosticul fractur[ de femur, cu multiple leziuni la nivelul membrelor \i toracelui. (D[nu` Rotariu)

Pe noi cine ne bag[ ]n seam[?


Eveniment 6

Mar`i, 1 septembrie 2009

Sute de mii de euro pentru tratamentele boto\[nenilor ]n str[in[tate Un munte de bani pentru tratamentele de care au beneficiat boto\[nenii ]n `[rile Uniunii Europene numai ]ntrun singur an, mai exact ]n 2007. Aproape 190 de mii de euro. Cam atât are de achitat Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate pentru boto\[nenii care au beneficiat de servicii medicale ]n str[in[tate. La rândul s[u, institu`ia de asigur[ri de s[n[tate din Boto\ani are \i ea de recuperat din `[rile Uniunii Europene bani pentru serviciile medicale de care au beneficiat 15 persoane din str[in[tate ]n spitalele din jude`.

Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate va trebui s[ pl[teasc[ servicii medicale ]n str[in[tate de care au beneficiat boto\[nenii, servicii ]n valoare de 190 de mii de euro. Cel mai costisitor tratament de care a

beneficiat un asigurat boto\[nean a fost de 13 mii de euro. „}n rest, sumele variaz[. Sunt servicii medicale de 2.000-3.000 de euro. Cei 189 de mii de euro pe care ]i avem de pl[tit pentru 21 de pacien`i

|eful G[rzii de Mediu a venit cu explica`ii la prefect Raportul privind situa`ia gropilor de gunoi din ora\ul Bucecea, respectiv municipiul Dorohoi, a fost ]naintat de R[zvan Rotaru, la termen, prefectului Cristian Roman. Reprezentantul Guvernului ]n teritoriu i-a solicitat comisarului \ef de la Garda de Mediu un raport cu date concrete vizavi de rampele de gunoi din cele dou[ localit[`i conduse de primari social-democra`i, dup[ ce reprezentan`i ai administra`iei locale boto\[nene au sesizat faptul c[ ace\tia sunt favoriza`i de R[zvan Rotaru, de aceea\i coloratur[ politic[. Joia trecut[, ]n cadrul \edin`ei Colegiului Prefectural, prefectul Roman i-a dat termen \efului de la Garda de Mediu pentru a-i aduce pe mas[ un raport privind starea celor dou[ gropi de gunoi \i m[surile care au fost luate vizavi de neregulile sesizate. „Am trimis raportul c[tre Institu`ia Prefectului ast[zi (ieri - n.r.) ]n jurul orelor 9.30. Am precizat toate problemele care s-au g[sit la rampele de gunoi, situa`ia real[ din teren \i sper ca o dat[ cu raportarea, domnul prefect s[ vad[ c[ eu mi-am f[cut datoria \i c[ nimic nu a avut o tent[ politic[”, a declarat R[zvan Rotaru. }n ceea ce prive\te situa`ia de la Bucecea, un avertisment

a fost dat ]nainte ca prefectul s[ solicite clarificarea situa`iei gropii de gunoi, tocmai pe motivul c[ aceasta nu fusese ]nchis[ ]n propor`ie de 100%. Ulterior primului control, „la Bucecea situa`ia este foarte bun[, la fel ca ]n tot jude`ul, se mai g[sesc mici gunoaie aruncate, dar asta nu este o problem[ care s[ ne ]mpiedice pe noi s[ ne facem treaba mai departe. Bucecea a primit avertisment referitor la groapa de gunoi pentru c[ nu era acoperit[ ]n propor`ie de 30%, cum de altfel foarte multe prim[rii au primit avertisment pentru c[ nu aveau acoperite ]n propor`ie de 100% \i am ]ntâlnit \i situa`ii de 70%- 80%”, a mai spus R[zvan Rotaru, \eful G[rzii de Mediu. Situa`ia de la Dorohoi se ar[ta mult mai grav[, ]n sensul c[ de\i rampa de gunoi a avut termen de ]nchidere la ]nceputul acestui an, \i pân[

acum se mai depozitau tot felul de de\euri. „Groapa de gunoi de la Dorohoi nu s-a ]ncadrat ]n tematica de control pe care am avut-o la rampele comunale, cum nu a intrat nici groapa de gunoi de la Boto\ani. }ntr-adev[r, se transporta gunoi la groapa de la Dorohoi, ]ns[ era vorba de resturi vegetale \i moloz, acele resturi care erau pentru ]nchiderea gropilor. Au avut o perioad[ mai scurt[ ]n care nu au adus gunoiul la Boto\ani deoarece acel utilaj care transport[ gunoi c[tre Boto\ani a fost defect \i a fost trimis la reparat. Exist[ \i acte doveditoare. La Dorohoi eu zic c[ situa`ia este bun[, chiar foarte bun[, acolo exist[ chiar o sta`ie de sortare a de\eurilor”, a precizat Rotaru. Prefectul Cristian Roman urmeaz[ s[ verifice cele sesizate ]n mass-media \i cele prezentate ]n raport, iar ]n cursul zilei de ast[zi va da un punct de vedere ]n acest sens. |eful G[rzii de Mediu a pus tot acest „conflict” pe seama unor informa`ii incorecte primite de prefectul jude`ului. „Domnul prefect nu a fost informat corect ]n ceea ce prive\te situa`ia rampei de gunoi de la Dorohoi, sper ca o dat[ cu aceast[ raportare s[ ]n`eleag[ c[ nu am nimic cu nimeni \i c[ ]mi fac treaba a\a cum trebuie”, a ]ncheiat Rotaru. (M. Aionesei)

reprezint[ o sum[ relativ mare. Sunt 21 de formulare E 125 venite din UE. Sunt pacien`i care au fost pleca`i ]n Uniunea European[ cu card european \i au avut acolo probleme de s[n[tate \i li s-a rezolvat urgen`a.

Nu exist[ un termen limit[ pân[ când trebuie achitate aceste servicii. Am primit aceste formulare. Ele au fost verificate \i acceptate la plat[. Am trimis solicitare \i la Casa Na`ional[ de Asigur[ri de S[-

n[tate prin care am cerut s[ se alimenteze contul cu aceast[ sum[. Avem \i trei cazuri de cet[`eni care au plecat ]n UE f[r[ card, dar sunt asigura`i. Au pl[tit acolo serviciile medicale \i au f[cut cereri pentru recuperarea sumelor. Este o procedur[ mai dificil[”, a precizat Rodica Hu`uleac, pre\edinta CJAS. }n afar[ de suma datorat[, institu`ia de asigur[ri de s[n[tate are, la rândul s[u, de primit bani din `[rile UE. La nivelul jude`ului au fost ]nregistrate 15 astfel de cazuri, cu o valoare de 15.807 lei. Cei 15 str[ini au beneficiat de servicii medicale ]n spitalele din jude`ul Boto\ani. CJAS are de decontat servicii medicale ]n Germania, Italia, Fran`a, dar \i din alte `[ri UE. Formularele venite la plat[, ]n valoare de 189 mii de euro sunt din 2007. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Judec[torii boto\[neni, pu\i pe proteste Judec[torii din cadrul Judec[toriei Boto\ani au decis ieri s[ se al[ture protestului ini`iat de omologii lor la nivel na`ional, urmând ca pe o perioad[ nedeterminat[ s[ ia ]n considerare doar cauzele urgente, cum ar fi verificarea mandatelor de arestare care expir[, prelungirea arest[rii preventive sau perchezi`iile, stabilind de asemenea s[ nu ia parte la procesul electoral. Decizia magistra`ilor boto\[neni a fost luat[ ieri ]n Adunare general[, cu unanimitatea voturilor celor 20 judec[tori prezen`i, din cei 26 ]n func`ie. Judec[torii boto\[neni au hot[rât sus`inerea formelor de protest adoptate de Curtea de Apel Bucure\ti, fa`[ de proiectul legii privind salarizarea unitar[ a personalului pl[tit din fonduri publice. Astfel, prin aceast[ metod[ judec[torii doresc s[ protesteze fa`[ de reducerea salariilor prin t[ierea sporului de suprasolicitare neuropsihic[, de refuzul statului de a pl[ti drepturile salariale ob`inute prin hot[râri judec[tore\ti si celelalte revendic[ri, cuprinse ]n Rezolu`ia privind starea financiar[ \i situa`ia administrativ[ a instan`elor judec[tore\ti \i parchetelor de pe lâng[ acestea, asumat[ ]n unanimitate de toate adun[rile generale ale instan`elor \i parchetelor.

}ncepând cu data de 1 septembrie 2009, judec[torii vor amâna toate dosarele, cu excep`ia verific[rii mandatelor de arestare care expir[, ]n materie penal[, iar ]n materie civil[: ordonan`e pre\edin`iale, cereri de suspendare provizorie a execut[rii silite, investiri cu formul[ executorie, ]ncuviin`[ri executare silit[, asigur[ri dovezi, sechestrul asigur[tor \i sechestrul judiciar. De asemenea, judec[torii vor asigura solu`ionarea propunerilor de arestare preventiv[, prelungire arestare, perchezi`ii, intercept[ri, listinguri, mandate europene, doar ]n timpul programului de lucru, de luni pân[ vineri, ]ntre orele 7:30-15:30 \i nu vor fi solu`ionate de judec[torul delegat la penitenciar sesiz[rile ]n baza Legii privind executarea pedepselor \i a m[surilor dispuse de organele judiciare ]n cursul procesului penal. }n plus, nu se va participa ]n comisia de liber[ri condi`ionate. Mai mult, judec[torii au decis s[ sisteze lucrul de program cu publicul \i amenin`[ c[ nu vor mai lua parte la procesul elec-

toral. „}n timpul programului de lucru, judec[torii vor redacta hot[rârile pronun`ate, vor face analiza practicii neunitare \i a celei de casare, practica CEDO \i CEJ \i vor desf[\ura orice alte activit[`i cu caracter urgent stabilite anterior. Sistarea programului cu publicul la Judec[torul de serviciu, pe perioada protestului, urmând a fi procesate doar cererile primite prin po\t[, po\ta electronic[ sau fax, refuzul de a participa la procesul electoral, prin formularea unor declara`ii ]n acest sens \i optimizarea activit[`ii de judecat[ la un num[r de maxim 25 de dosare pe \edin`[, cu modificarea parametrilor programului ECRIS, ]n sensul reducerii efortului la dosarele nou intrate la 80”, a declarat Adrian Murariu, purt[torul de cuvânt al Judec[toriei Boto\ani. O decizie ]n leg[tur[ cu modalitatea de protest fa`[ de aceea\i chestiune va fi luat[ de judec[torii Tribunalului Boto\ani ]n cursul zilei de ast[zi, tot ]n urma organiz[rii unei adun[ri generale. (D[nu` Rotariu)


Sport Mar`i, 1 septembrie 2009

7

Dinamo a f[cut legea ]n Ghencea Un copil de 13 Steaua r[mâne f[r[ victorie pe teren propriu ]n aceast[ edi`ie de campionat, ]n timp ce Dinamo a ren[scut dup[ episodul Liberec \i a urcat pe locul doi. Nici nu s-a sim`it c[ Dinamo a venit ]n Ghencea la doar trei zile dup[ ce a jucat 120 de minute la Liberec, ]ntr-un meci pe via`[ \i pe moarte. Dimpotriv[, „câinii“ au luat ce-a fost mai bun ]n acea partid[, entuziasmul \i ]ncrederea \i a\a a reu\it s[ o ]nving[ pe Steaua. Dinamo a p[rut echipa mai matur[, mai st[pân[ pe situa`ie \i controlat tactic momentele cheie ale jocului. A deschis scorul la jum[tatea primei reprize, prin Tama\, iar faptul c[ a r[mas 1-0 pân[ la fluierul final se datoreaz[ excelentului joc de posesie pe care l-au f[cut Adrian Cristea, N’Doye \i ceilal`i juc[tori din mijlocul lui Dinamo. Steaua nu a avut un orizont clar nici ]n fa`a por`ii lui Dolha \i, de altfel, singura ocazie cu adev[rat mare trecut[ ]n dreptul ei s-a consumat ]n minutul 16, la o lovitur[ de cap a lui Onica\. Astfel, „ro\-alba\trii“ r[mân f[r[ victorie pe propriul teren ]n a-

ceast[ edi`ie de campionat, ]n timp ce pe Dinamo finalul etapei a cincea o g[se\te pe locul doi, dup[ FC Bra\ov. }n ceea ce prive\te arbitrajul, f[r[ a fi dezavantajat flagrant vreuna dintre echipe, a fost destul de slab, Mauro Bergonzi fiind mediocru, comparativ cu o partid[ de asemenea intensitate. Atitudinea sa a determinat multe durit[`i, din partea ambelor forma`ii, fapt care a dus la ]ntreruperi deranjante pentru privitori. Dac[ Dinamo a urcat deja pe podium, Steaua merge etapa viitoare, la Media\, din pozi`ia de ocupant[ a locului 9 ]n Liga I.

SUPORTERII AU ARUNCAT CU TOR~E PE TEREN }N TIMPUL DERBY-ULUI Meciul din tribune a fost mult mai aprins decât cel din teren. La show-ul tipic oric[rui derby mioritic au participat \i conduc[torii celor dou[ cluburi, care s-au dat din nou ]n spectacol. Tor`ele \i mesa-

Sorana Cârstea a coborât o pozi`ie ]n clasamentul WTA Juc[toarea de tenis Sorana Cârstea a coborât o pozi`ie ]n ierarhia WTA, dat[ publicit[`ii luni, ocupând locul 26, cu 1.866 de puncte, informeaz[ site-ul wtatour.com. }n Top 100 al ierarhiei mondiale, mai figureaz[ patru sportive din România: Raluca Olaru, locul 53, Monica Niculescu, locul 76, Alexandra Dulgheru, locul 78 \i Edina Gallovits, locul 91. }ntre primele o sut[ de juc[toare ]n ierarhia de dublu se afl[ \i patru românce: Monica Niculescu, locul 31 (2.890 de puncte), aceea\i pozi`ie, Sorana Cârstea, locul 48 (1.960 de puncte), ]n cobo-

râre un loc, Raluca Olaru, locul 87 (921 de puncte), acela\i loc, \i Edina Gallovits, locul 95 (866 de puncte), ]n urcare opt pozi`ii. 

ani \i 173 de kilograme a murit jucând fotbal american

jele ironice au deschis balul ]n Ghencea. Chiar dac[ s[pt[mâna trecut[ UEFA a tras un semnal de alarm[ ]n leg[tur[ cu violen`a pe arenele sportive, fanii celor dou[ echipe nu s-au putut ab`ine \i câteva tor`e au ajuns pe gazon. Obi\nuit cu derby-urile fierbin`i, arbitrul italian a trecut cu vederea ie\irea fanilor \i meciul a continuat. Tama\ a ]nscris pentru 1-0 \i i-

a dat din nou prilejul lui Cristi Borcea s[ ]\i arate talentul de dansator. La firul ierbii, Bergodi \i Bonetti d[deau ultimele indica`ii ]nainte de final, iar ]n tribuna stelist[ ap[reau din nou mesajele de contestare la adresa patronului. Sfâr\itul partidei i-a g[sit pe dinamovi\i ]n extaz \i pe steli\ti prea nervo\i pentru a r[spunde la ]ntreb[rile jurnali\tilor. 

Anthony Troupe Jr., unul dintre cei \apte milioane de sportivi de liceu din Statele Unite, la numai 13 ani avea o ]n[l`ime de 1,87m \i o greutate de 173 de kilograme. Moartea sa a dat na\tere la multe ]ntreb[ri. Era ]ntr-o alergare u\oar[, de rutin[, când s-a pr[bu\it pe teren: tân[rul Anthony Troupe Jr a decedat la spital pe 18 august. Antrenorul s[u zicea despre el c[ era cel mai rapid \i cel mai dur dintre to`i copiii pe care acesta ]i antrenase. }n urma decesului s[u s-a deschis o nou[

dezbatere: A survenit moartea datorit[ excesului de greutate? Chiar dac[ to`i medicii au c[zut de acord asupra faptului c[ greutatea a fost un factor, doctorul Keith Mankowitz de la Universitatea din Washington a declarat c[: “ un b[iat de 13 ani nu poate muri din cauza obezit[`ii “. }n schimb, antecedentele familiale, tat[l s[u decedând la vârsta de 45 de ani din cauza unui stop cardio-respirator, fac s[ mai aduc[ o presupusa cauz[ a decesului b[iatului. 

Lobon`, ]mprumutat Funda\ul Walilewski un an la AS Roma de la Anderlecht \i-a fracturat piciorul Timi\oara a sc[pat de funda\ul polonez Wasilewski, care a suferit o accidentare oribil[ ]n derby-ul cu Standardul lui Boloni, terminat la egalitate, scor 1-1, ]n etapa 5 a campionatului belgian. Ladislau Boloni a declarat c[ faultul f[cut de Alex Witsel asupra juc[torului forma`iei Anderlecht, Marcin Wasilewski, ]n derbiul campionatului belgian de duminic[ seara nu a fost unul inten`ionat. „Atunci când am mers la vestiare, ]n pauza meciului, Axel Witsel plângea ca un copil. Nu am avut prea mult timp s[ vorbesc cu el despre acea faz[. S[ nu ]mi cere`i s[ ana-

lizez acea faz[ pentru c[ nu am v[zut-o. Tot ce pot spune este ca Axel nu este tipul de fotbalist care s[ fac[ un fault a\a dur ]n mod voluntar. Totu\i, ceea ce spun eu nu poate schimba cele ]ntâmplate, nici starea de s[n[tate a lui Wasilewski“, a precizat antrenorul român, citat de extrafoot. be. Interna`ionalul polonez a suferit o fractur[ de tibie \i peroneu la piciorul drept, a declarat tehnicianul echipei din Bruxelles, Ariel Jacobs. „Potrivit diagnosticului ini`ial, Marcin a suferit o fractur[ compus[ de tibie \i peroneu. Sezonul s[u este, f[r[ dubii, ]ncheiat“, a spus Jacobs. 

Bogdan Lobon`, a fost ]mprumutat un sezon la AS Roma, a anun`at pentru NewsIn, agentul FIFA, Victor Becali. „Lobon` a fost ]mprumutat de Dinamo pentru un an la AS Roma, care va avea op`iune de achizi`ionare a juc[torului. Lobon` face acum vizita medical[, dup[ care va semna contractul“, a spus Becali. Goalkeeperul ]n vârst[ de 31 de ani s-a accidentat ]n luna aprilie a acestui an la genunchi \i s-a operat, iar recuperarea a f[cut-o chiar la Roma, ]n cantonamentul grup[rii preg[tite de Luciano Spalleti. ]n urm[ cu trei s[pt[mâni, presa a anun`at c[ Lobon` se va transfera la Roma \i c[ negocierile sunt aproape finalizate, ]ns[ atât agen`ii acestuia, dar \i oficialii cluburilor, au negat lia dup[ trei ani, dup[ ce ]n vehement aceast[ informa`ie. sezonul 2005-2006 a ap[rat Lobon` va reveni astfel ]n Ita- poarta Fiorentinei. 


Social 8

Mar`i, 1 septembrie 2009

Sindicatele din Educa`ie vor s[ Ajutoarele amâne cu zece zile ]nceperea anului pentru ]nc[lzirea locuin`ei se dau \colar Azi se decide dac[ anul \colar va debuta pe 14 septembrie. Amânarea cu zece zile a ]nceperii anului \colar este solu`ia pe care o iau ]n calcul sindicatele din ]nv[`[mânt pentru a respecta economiile bugetare impuse de Ministerul Finan`elor. Sindicatele din educa`ie sunt de p[rere c[ cele zece zile libere pe care cadrele didactice sunt obligate s[ le ia f[r[ plat[, s[ fie stabilite la ]nceputul anului \colar. }n acest caz, anul \colar 2009 – 2010 ar urma s[ debuteze pe 24 septembrie. Decizia final[ va fi luat[ ]n cursul zilei de azi, la ]ntâlnirea pe care liderii sindicatelor din educa`ie o au cu Ecaterina Andronescu, Ministrul Educa`iei. Aceasta a declarat ieri c[ nu este de acord cu sindicatele care au propus ca zilele de concediu f[r[

\i ]n acest an

plat[ s[ fie calculate ]ncepând cu 15 septembrie, iar \coala s[ ]nceap[ mai târziu. }n opinia Ecaterinei Andronescu, anul \colar este an \colar, el are un num[r de zile, pentru fiecare

zi din anul \colar exist[ o planificare a curricumului \colar \i ca urmare orice zi ]n care nu se lucreaz[ este o zi pierdut[ pentru \coal[. Nu este primul an când liderii sindicali din educa`ie

]ncearc[ s[ ob`in[ amânarea ]nceputului de an \colar, uneori sub amenin`area grevelor, de fiecare dat[ nivelul sc[zut al salariului fiind motivul invocat de sindicali\ti. (Petronela Rotariu)

Companiile na`ionale Zah[r \i f[in[ pentru s[racii jude`ului CFR nu pot s[ dea Uniunea European[ ]ntin- h[r \i 15 kilograme de f[ide din nou o mân[ de ajutor n[. }n total vor fi 332.160 pl[`i compensatorii s[racilor din jude`ul Boto- de kilograme de zah[r \i

Cele trei companii CFR nu au posibilitatea s[ ofere pl[`i compensatorii ]n cazul restructur[rilor de personal, a declarat ieri subsecretarul de stat din Ministerul Transporturilor \i Infrastructurii Constantin Axinia, dup[ discu`iile cu liderii de sindicat din c[ile ferate. „Dup[ discu`iile de ast[zi (ieri- n.r.) cu liderii de sindicat din cadrul c[ilor ferate vor fi disponibiliza`i circa 11.000 de salaria`i, dintre care 8.500 la CFR Marf[, 1.300 la CFR C[l[tori \i 1.000 la CFR Infrastructur[. Pentru cei 8.500 care vor fi disponibiliza`i de la Marf[ se va asigura salariul integral, iar pentru cei de la CFR C[l[tori se va aplica „metoda Berceanu“, adic[ o reducere cu 10-15% pentru cei care dep[\esc salariul unui director general“, a spus Axinia. El a explicat c[, prin disponibiliza-

rea personalului, la CFR Marf[ se va face o reducere la fondul de salarii de 40%. Sindicatele au propus ca o parte din angaja`ii CFR Marf[ s[ fie transferat[ la CFR Infrastructur[, chiar \i la CFR C[l[tori, ]n vederea supliment[rii locurilor, a declarat, ieri, pre\edintele Federa`iei Mi\care Comercial, Gheorghe Popa, dup[ discu`iile cu reprezentan`ii Ministerului Transporturilor. „Deficitul de personal este la CFR Infrastructur[, la exploatare, de aceea ar putea s[ fie transfera`i oameni de la Marf[ c[tre Infrastructur[, pentru c[ s-au f[cut un milion de ore suplimentare de la ]nceputul anului“, a spus Gheorghe Popa. Sindicatele vor discuta mar`i cu fiecare ramur[ ]n parte, respectiv cu directorii generali de la cele trei companii, a mai spus Axinia. 

\ani. }ncepând din aceast[ s[pt[mân[, la Boto\ani vor sosi tiruri cu alimente din partea UE, beneficiarii fiind acele persoane cu situa`ie material[ precar[. Este vorba de aproape 35 de tone de zah[r \i aproximativ 130 de tone de f[in[, produse ce vor ajunge la zeci de mii de boto\[neni. Institu`ia Prefectului este, de asemenea, implicat[ ]n distribu`ia de ajutoare de la Uniunea European[, aspect de care se vor ocupa ]n mod special cei din cadrul Consiliului Jude`ean \i din consiliile locale. „}n Boto\ani avem 72.514 cazuri. To`i ace\tia vor primi câte patru kilograme de za-

1.110.200 de kilograme de f[in[. Primele livr[ri vor fi f[cute acum, ]n luna septembrie. Sunt preg[tite loca`iile atât cele organizate de c[tre Consiliul Jude`ean cât \i cele ale consiliilor locale, ]n special Consiliul Local Boto\ani, unde vorbim de o cantitate important[. Sper[m ca pân[ ]n luna decembrie aceast[ ac`iune s[ fie finalizat[”, a declarat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. }n aceast[ ac`iune, conducerea primei institu`ii a Guvernului ]n teritoriu \i-a desemnat doi angaja`i care s[ ajute la distribu`ia acestor produse. (Carmen Stanciu)

}ncepând din 1 septembrie, prim[riile vor prelua cererile pentru acordarea ajutorului persoanelor care utilizeaz[ pentru ]nc[lzirea locuin`ei, ]n perioada noiembrie-martie 2010, lemne, c[rbuni sau combustibili petrolieri. De acest ajutor pot s[ beneficieze familiile \i persoanele singure care nu realizeaz[ venituri mai mari de 615 lei/membru de familie, altele decât cele care deja primesc ajutor social pe Legea 416/2001. Ajutorul este stabilit ]n func`ie de categoria de venit net lunar pe membru de familie \i are o valoare de minim 16 lei (pentru cei cu venit de 615 lei/membru de familie) \i maxim 54 de lei (pentru 155 de lei/membru de familie). Acordarea ajutorului se face pe baz[ de cerere \i declara`ia pe proprie r[spundere, ]nso`it[ de documentele doveditoare privind componen`a familiei \i veniturile acestora. Dreptul la ajutorul de ]nc[lzire se stabile\te \i plata se face doar o singur[ dat[, pentru perioada noiembrie 2009-martie 2010. Dosarele depuse pân[ ]n 15 septembrie beneficiaz[ de ajutor pân[ la sfâr\itul lunii octombrie. Cererile se pot depune \i pe parcursul sezonului rece,

]ns[ dreptul se va stabili ]ncepând cu luna depunerii cererii. Dosarul trebuie s[ con`in[, pe lâng[ cererea de acordare a ajutorului – formular tipizat, urm[toarele documente: copii xerox dup[ buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de \edere temporar, permis de \edere permanent, pentru fiecare membru al familiei. Pentru salaria`i: adeverin`[ de salariu ]n original, cu venitul net aferent lunii anterioare depunerii cererii \i declara`iei pe propria r[spundere. Pentru studen`i: adeverin`[ de la facultate din care s[ rezulte dac[ beneficiaz[ sau nu de burs[. Pentru persoanele fizice autorizate: adeverin`[ ]n original de la Administra`ia Financiar[. Pentru persoanele care locuiesc ]n chirie, copie dup[ contractul de ]nchiriere vizat de Administra`ia Financiar[, valabil pentru perioada ]n care se solicit[ ajutorul. Pentru persoanele care nu de`in contract de ]nchiriere, adeverin`[ tip de la asocia`ia de proprietari de care apar`ine imobilul, din care s[ rezulte c[ locuiesc la adresa respectiv[, sunt ]nscri\i ]n cartea de imobil \i pl[tesc cheltuielile de ]ntre`inere. 

Polii \omajului ]n jude`ul Boto\ani Num[rul boto\[nenilor care au r[mas f[r[ loc de munc[ ]n acest an se reg[se\te ]n statisticile Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM). Cele mai multe persoane care ]ngroa\[ rândul \omerilor sunt din mediul rural, unde sunt aproximativ 5.000 de persoane f[r[ loc de munc[. Nici la nivelul municipiului Boto\ani \i Dorohoi, dar \i a celorlalte localit[`i, devenite mai cu voie sau f[r[ voie ora\e, num[rul celor f[r[ loc de munc[ nu este de neglijabil. Astfel, la nivelul municipiului Boto\ani sunt ]nregistra`i 2.462 de \omeri iar la Dorohoi

672 de \omeri. Recordul num[rului de \omeri din ora\e revine localit[`ii |tef[ne\ti, unde ]n eviden`ele Agen`iei Locale sunt 297 de \omeri. Un num[r mai ridicat de persoane f[r[ loc de munc[ sunt \i la Darabani, unde sunt ]nregistra`i 266 de \omeri. }n mediul rural, din cele 4.889 de persoane f[r[ loc de munc[, ]n topul cu cei mai mul`i \omeri se afl[ localitatea Hude\ti, cu 283 de \omeri, dar \i Corni, 220 de \omeri, \i C[l[ra\i, cu 200 de \omeri. La polul opus se afl[ o singur[ localitate unde nu este ]nregistrat niciun \omer, respectiv Ad[\eni. Pu`ine

persoane f[r[ loc de munc[, ]nregistrate oficial, sunt \i la Mitoc, \ase \omeri, Cânde\ti \i Blânde\ti, fiecare cu câte \apte \omeri. Din totalul de 8.944 de \omeri, 4.534 beneficiaz[ de indemniza`ie de \omaj. Potrivit reprezentan`ilor AJOFM, cei mai mul`i dintre cei f[r[ loc de munc[ sunt b[rba`i. Toate segmentele de vârst[ sunt afectate de \omaj, dar aceast[ povar[ apas[ cel mai greu pe umerii persoanelor din categoria de vârst[ 30 – 39 de ani, dar \i a celor cu vârste ]ntre 40 \i 49 de ani. }n ultima lun[, cei mai mul`i \omeri au provenit din rândul tinerilor.

Plasarea \omerilor cu vârsta peste 55 de ani este foarte dificil[, potrivit reprezentan`ilor AJOFM, din cauza faptului c[ agen`ii economici evit[ ]ncadrarea ]n munc[ a acestei categorii de persoane. De regul[, \omerii de peste 55 de ani parcurg integral perioada de acordare a indemniza`iei de \omaj, dup[ care majoritatea se pensioneaz[ pentru limit[ de vârst[ sau invaliditate. O alt[ categorie vulnerabil[ este reprezentat[ de absolven`i. |i ace\tia sunt destul de greu de plasat ]n munc[ deoarece marea majoritate a angajatorilor cer experien`[. (Petronela Rotariu)


Social Mar`i, 1 septembrie 2009

Alegerile preziden`iale vor avea loc pe 22 noiembrie Primul tur de scrutin al alegerilor preziden`iale se va desf[\ura pe 22 noiembrie, urmând ca al doilea tur s[ aib[ loc dou[ s[pt[mâni mai târziu, pe 6 decembrie. Decizia a fost luat[ ]n \edin`a de luni a coali`iei de guvernare. Ini`ial a fost luat[ ]n calcul \i data de 29 noiembrie pentru primul tur, cu turul al doilea pe 13 decembrie, ]ns[ aceast[ variant[ ]nsemna ca alegerile s[ se desf[\oare prea aproape de Cr[ciun, dup[ cum sus`ineau democrat-liberalii. Fixarea zilei alegerilor preziden`iale va face obiectul unei ordonan`e de urgen`[ care va fi emis[ de guvern cel mai probabil miercurea aceasta. Potrivit vicepremierului Dan Nica, actuala lege de organizare \i desf[\urare a alegerilor preziden`iale nu va mai fi modificat[ ]n esen`a ei printr-o ordonan`[ de urgen`[ a\a cum se inten`iona mai acum o lun[, ci doar vor fi aplicate unele m[suri de ordin tehnic menite s[ previn[ tentativele de fraud[ electoral[. „S-a

decis ca tot ceea ce ]nseamn[ modalit[`i de desf[\urare a alegerilor s[ fie acelea\i ca pân[ acum ca s[ nu spun[ c[ s-ar modifica regulile jocului ]n timpul jocului. Nu mai venim cu o ordonan`[ de urgen`[ pentru modificare legii alegeri-

lor preziden`iale, ci numai cu unele modific[ri tehnice“ a precizat Nica. Vicepremierul a `inut s[ sublinieze c[ practica listelor suplimentare va fi aplicat[ \i la alegerile din noiembrie pentru cet[`enii români cu drept de vot care nu se vor

afla ]n localitatea de domiciliu ]n timpul desf[\ur[rii scrutinului electoral. Fiecare localitate va beneficia de câte o sec`ie de vot, dotat[ ]ns[ cu supraveghere video pentru a preveni \i identifica tentativele de turism electoral. 

pu`ine medicamente de ultim[ genera`ie Locuin`e mai Mai Produc[torii interna`ionali aduc mai pu`ine mo- cologie Ioan Fulga, de la Universitatea de Mediieftine cu lecule noi pe pia`[, iar ]n România pastilele inova- cin[ \i Farmacie „Carol Davila” din Capital[. }n ajung ]n num[r mult mai mic. Num[rul de domeniul medicamentelor, evolu`iile sunt ]ns[ cipân[ la 40% toare medicamente inovatoare lansate mai ales pe pia`a clice, iar ]n viitor va exista un boom de molecule Pre`urile locuin`elor din România, exprimate ]n lei, s-au redus cu 10-40% ]n primul semestru, fa`[ de sfâr\itul anului trecut, potrivit unui studiu realizat de compania de evaluare Darian Rom-Suisse, citat de Mediafax. Locuin`ele vechi s-au ieftinit cel mai mult, de la ]nceputul anului, acestea ]nregistrând, ]n primele \ase luni, o mic\orare medie a pre`urilor, ]n lei, de 23% fa`[ de sfâr\itul anului 2008, informeaz[ un studiu realizat de compania de evaluare Darian Rom-Suisse. „Reducerea costurilor de construc`ie \i cu for`a de munc[ a permis dezvoltatorilor s[ ]ncerce o adaptare a ofertei la segmentul majoritar de pia`[ a cump[r[torilor. Sc[derile pre`urilor ]n termeni reali la propriet[`i reziden`iale ]n primul semestru al anului s-au situat ]n intervalul 1040%, ]n func`ie de loca`ie, finisaje etc“, se arat[ ]n cercetarea realizat[ de Darian Rom-Suisse. Astfel, la nivelul ora\elor importante din `ar[, pre`urile apartamentelor vechi au coborât ]n medie cu 23%, iar ale celor noi cu 17%. 

farmaceutic[ european[ e din ce ]n ce mai mic, iar ]n `ara noastr[ moleculele de ultim[ genera`ie ajung foarte greu, atât din cauza crizei, dar \i din cauza schimb[rii modului ]n care se calculeaz[ pre`ul acestora. Mai exact, produc[torii interna`ionali nu mai sunt interesa`i s[ aduc[ produse noi ]n România, fiindc[ li se cere s[ le vând[ la un pre` mult prea mic.

PROGRES |TIIN~IFIC MODEST „Problema num[rului mai mic de molecule noi este una la nivel mondial, nu doar ]n Europa. ]n compara`ie cu industria IT, spre exemplu, pentru aceea\i perioad[ de timp \i pentru acela\i volum de investi`ii, IT-ul a crescut cu sut[ la sut[ ]n ceea ce prive\te progresul \tiin`ific, pe când ]n domeniul medicamentului progresul a fost de numai 10%”, a explicat pentru Evz profesorul de farma-

noi . Produc[torii de medicamente sus`in ]ns[ c[ situa`ia este mai bun[ ]n SUA decât ]n `[rile europene, ]n condi`iile ]n care raportul dintre medicamente generice/ originale e ]n favoarea SUA. }n timp ce pentru moleculele noi companiile farmaceutice au brevet pentru un num[r de ani, genericele sunt medicamente mai vechi, care pot fi f[cute de ori - ce produc[tor de pe pia`[, expirându-le patentul. „La un interval de cinci ani, nu m[rul de molecule este ]n cre\tere, ]n timp ce ]n Europa este ]n sc[dere. ]n România ]ns[ problema este c[ nu avem acces nici m[car la ce a fost inovat, la produse care ]n SUA \i `[rile vestice europene sunt folosite de câ`iva ani”, afirm[ Sorin Popescu, director rela`ii externe la Merck Sharp &Dohme (MSD). El sus`ine c[ mul`i produc[tori evit[ s[ aduc[ moleculele noi ]n `ara noastr[ pentru c[ legea româneasc[ impune s[ treac[ 12 luni de la lansarea lor ]n Europa. 

Guvernul ]\i va asuma r[spunderea pe legile Educa`iei Liderii coali`iei PSDPDL au ajuns la un compromis pe tema asum[rii r[spunderii guvernamentale pe un pachet de legi, inclusiv pe legile privind reforma educa`iei. Democrat-liberalii au renun`at s[ mai sus`in[ raportul comisiei Miclea \i au luat ]n bra`e codul elaborate de ministrul social-democrat de resort Ecaterina Andronescu. Anun`ul a fost f[cut ieri la finalul biroului coali`iei de c[tre secretul general al PDL, Vasile Blaga. Procedura de asumare va fi ini`iat[ de Executivul Boc ]n data de 2 septembrie \i va cuprinde un pachet de legi privind restructurarea agen`iilor guvernamentale, sistemul educa`ional, salarizarea bugetarilor \i reducerea cheltuielilor publice. Dac[ ]n cazul pachetelor de legi privind restructurarea agen`iilor guvernamentale, salarizarea bugetarilor \i reducerea cheltu-

ielilor publice lucrurile vor evolua rapid ]n direc`i dorit[ de premierul Emil Boc, ]n cazul reform[rii sistemului educa`ional, lucrurile se complic[. Surse social-democrate sus`in c[ asumarea r[spunderii pe codul Andronescu nu va putea fi f[cut[ la pachet cu celelalte legi, fiind preconizat un aflux semnificativ de amendamente din partea parlamentarilor care ar putea ]ntârzia aceast[ procedur[ aproape o lun[, un r[gaz primit cu bra`ele deschise de c[tre pesedi\ti care ar dori s[ exploateze electoral aceste legi printr-o ampl[ dezbatere cu to`i factorii interesa`i. Potrivit unor surse din cadrul coali`iei, PSD sa ar[tat de acord cu asumarea r[spunderii pe legile educa`iei, dar numai cu ]nsu\irea \i respectarea cadrului general al proiectului elaborat de ministrul socialdemocrat de resort Ecaterina Andronescu. 

Laptopuri pentru veterinari, din fonduri Phare Autoritatea Na`ional[ Sanitar Veterinar[ \i pentru Siguran`a Alimentelor (ANSVSA) a achizi`ionat echipamente IT \i de comunicare, ]n sum[ de aproximativ un milion de euro, finan`area fiind asigurat[ din fonduri Phare. Astfel, au fost cump[rate 443 de sta`ii de lucru \i UPS, 110 laptop-uri, 43 seturi constând ]n imprimant[ de re`ea, scanner, proiector, multifunc`ional, precum \i echipamente periferice. Acestea au fost instalate la sediul central al in-

stitu`iei, precum \i la unit[`ile din teritoriu. Noile echipamente vor asigura integrarea sistemelor informatice europene, cum sunt TRACES \i SRA. Sistemul informatic TRACES a fost dezvoltat de Uniunea European[ pentru ]nregistrarea, validarea \i controlarea documentelor veterinare, fiind pus la dispozi`ia statelor membre. Produsele au fost achizi`ionate de la furnizorul de servicii informatice integrate Power Net Consulting. 

Aspirina d[uneaz[ grav s[n[t[`ii Persoanele s[n[toase care iau aspirin[ pentru a preveni atacurile de cord ]\i fac mai mult r[u, beneficiile produse de acest medicament fiind dep[\ite de riscurile mari de hemoragie intern[, potrivit cercet[torilor sco`ieni, informeaz[ The Telegraph. Milioane de persoane iau o doz[ zilnic[ de aspirin[ ]n speran`a de a se men`ine s[n[toase. Rezultatele studiului arat[ c[ persoanele s[n[toase care iau aspirin[ nu ]\i reduc semnificativ riscul unui atac de cord, ]n schimb au un risc de dou[ ori mai mare de a fi internate ]n spital din cauza unei hemoragii interne. Desco-

peririle cercet[torilor arat[ c[, la persoanele s[n[toase, riscurile administr[rii de aspirin[ dep[\esc beneficiile, ]ns[ medicii ]ncurajeaz[ pacien`ii care deja au suferit un atac de cord s[ ia ]n continuare acest medicament. Rezultatele studiului au fost prezentate la congresul Societ[`ii Europene de Cardiologie care a avut loc ]n Barcelona. „Cercetarea noastr[ sugereaz[ c[ aspirina nu ar trebui prescris[ popula`iei generale. Aspirina produce o reducere a problemelor de s[n[tate, ]ns[ problema este c[ produce o cre\tere a riscului de sângerare intern[, care poate provoca dece-

9

sul“, potrivit prof. Gerry Fowkes de la Wolfson Unit for Prevention of Peripheral Vascular Disease din Edinburgh. Potrivit medicilor, este binecunoscut faptul c[ aspirina reduce riscul de probleme cardiovasculare, ]ns[ aceste beneficii trebuie puse ]n balan`[ cu riscul crescut de hemoragii interne. Studiul a fost efectuat ]n Sco`ia pe 29.000 de persoane, cu vârste cuprinse ]ntre 50 \i 75 de ani, care au fost urm[rite timp de opt ani. Subiec`ii studiului au fost ]mp[r`i`i ]n dou[ grupuri, fiind trata`i cu aspirin[ sau cu un medicament tip placebo. 


Publicitate 10

Mar`i, 1 septembrie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(5) * Vând apartament 2 camere, decomandat, zona Bucovina. Pre` 40000 E negociabil. Telefon: 0755.262.126.(1457-6) * Vând apartament 2 camere, SD et. 3, zona }mp[rat Traian, recent renovat, G, F, T, CT, parchet melaminat, pre` negociabil. Telefon: 0744.295.279.(2) * Vând apartament 3 camere, decomandat(\i box[), etaj intermediar, bloc Modarom. Pre` la vizionare, 0757.288.895.(1455-6) * Schimb apartament 3 camere 78 mp, et. 2, Stejari cu 2 camere. Telefon: 0749.827.817.(14 54-12) * Vând apartament 2 camere, D, Parcul Tineretului. Pre` negociabil. Telefon: 0748877428; 0748853550.(1452-5) * Vând apartament 2 camere, zona Mall, et.3, decomandat.

Pre` negociabil. Telefon: 0747634247.(1416-1) * Vând garsonier[ et.1, Prim[verii, cap[t 1, renovat[, 22.000E.Tel 0748/115.912. (V) * Vând garsonier[ Bucovina, et.2, 20.000E \i apartament cu 2 camere D.Negreanu, 50mp, et.1, D, 35.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând garsonier[ zona G[rii, et.2, termopan, G+F, instala`ii noi, 90.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina parter, 38mp, CT, balcon mare, beci, termoizolat, 30.000E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 31.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere zona Monitorul, et.3, CT, T, D, 32.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.7, 50mp, CT, balcon mare, D, 29.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Bucovina, et.1, 52mp, la strad[, CT, T, bloc termoizolat, 37.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, 50mp, \arpant[, D, 31.000E.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Al.Parcului, et.2, SD, 23.000 E.Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Al.\colii, et.3, 2 balcoane, bloc c[r[mid[, CT, D, 35.500 E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere, D, zona |c.7, CT, T, 40mp, et.4. Pre` 25000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Tex, CT, T, renovat, 48mp, et.3, fa`a la soare. Pre` 39000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere |t.Luchian, renovat, c[r[mid[, 38.000 E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[. Pre` 42000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 52mp, parter, T, izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 160.000 lei. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, ]ntre`inut, 36.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, SD, zona |c.13, 52mp, et 2, gaz separat, g, f, t, renovat, mobilat. Pre` 35000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând/schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.2, complet renovat, D, 40.000 E.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, complet renovat, mobilat, \arpant[, 28.000E. Tel. 0744/530.803. (V) * Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, 90mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 45.000E. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând apartament 3 camere ]mp.Traian, et.1, CT, T, G+F, termoizolat, D, 40.000E.Tel.0744/530.803 * Vând apartament 3 camere T.Vladimirescu, 58mp, ]mbun[t[`iri, termopan, D, 32.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 4 camere ]n spatele \colii 11, et.3, CT, T, la soare, renovat, 48.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere C.Na`ional[(Direc`ia Muncii), et.2, 90mp, complet renovat, CT, T, AC, mobilat, 65.000E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând/schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani \i diferen`[. Tel. 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 45000ron. Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Combilux (Cap.1), 50mp, et.2, t, izolat exterior. Tel. 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, zona Parcul Tineretului, ]mbun[t[`iri. Pre` 19000euro. Tel. 0729062022. (N)

camere,etaj intermediar,48 mp,CT,T,G,F,P,zona Sucevei,32500 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona \coala nr.7,et.2, D,60 mp,zona lini\tit[,35000 euro neg. Tel:0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii, renovat, \arpant[, T, arcade, mobilat, gaz separat, 28000 euro neg. Tel. : 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,parter,40 mp,SD,gaz separat,26000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, D,48 mp,et.3,zona Aleea Decebal,30000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,D,51mp,CT,boxa ,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, decomandat, parter, ct, 50mp, zona Prim[verii (P[rcule`), c[r[mid[. Pre` 150.000ron. Tel 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,SD,48 mp,etaj intermediar, curat, 26000 euro,exclus credit. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, decomandat, et4/10, ct, t, 54mp, zona Prim[verii (|c. 12), c[r[mid[. Pre` 37000euro. Tel 0729062022. (N)

* Vand apartament 2 camere, zona Imparat Traian, D,52 mp,et4,26000euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, zona Bulevard, 60mp, decomandat, c[r[mid[, et.3, gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 55000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb.,CT,T,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, D, zona Cap[tul 1, etaj 4, ct, t, 70mp. Pre` 45000 euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 3 camere,renovat,CT,T,G+F,par ter,zona Dorian 4.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, D, zona Prim[verii, parter, 2 b[i, 65mp. Pre` 45000 euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, D, zona TEX, parter, t, c[r[mid[, u\[ metalic[. Pre` 43000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D, et.3, zona Prim[verii, 90 mp, modern, ct, t, g, f. Pre`: 60.000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare, et.4, D, 100mp, bca, ct, g, f, t, pod. Pre` 60000euro. Tel.0729062022. (N) * Vând garsonier[,zona industrial[,27 mp,parter,T,u\[ metalic[,60000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ confort 1,zona Bucovina,et.1,D,toate ]mbun[t[`irile,T,G+F,P,instala` ii schimbate,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Garii,bloc de apartamente,etaj intermediar,T,AC,30 mp, 23000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2

* Vând apartament 3 camere,zona Aleea Parcului, D, parter, 52 mp, renovat par`ial, CT, T, G+F, P, caramida, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,78 mp,\arpant[, CT,T,G+F,renovat, merit[ v[zut,zona Stejari.Pre`;50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tratoria,\arpant[, 65 mp utili,D,T,G+F,gaz separat,41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern, CT,T,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tudor Vladimirescu, parter, D, T, G+F, usa metalica, gaz separat, 36000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Raj Apa, 80 mp, D, \arpant[, CT, mobilat \i utilat, Pre`: 47000

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

euro neg . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1,T, G,F,zona Cal.Na`ional[IRE,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G, F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament pe 2 nivele,ultramodern facut,zona Bulevardul George Enescu,total 120 mp,68000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4, et.3, D, 87 mp, 2 b[i, 2 balcoane, ultramodern, T, G+F, P, Pre`: 42500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Garsonier[, G.Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, zona \coala 7, et.2, SD, 42 mp, c[r[mid[, termopan, pre` 30.000 euro. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp, termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona ultracentral[, 126 mp construi`i, 114 mp utili, teras[ 12 mp, et.1, hol intrare 4,50 mp, camera de zi 34,70 mp, buc[t[rie 12,85 mp, hol 7,30 mp, dressing 5,75 mp, dormitor1 - 21,80 mp, dormitor 2 - 13,30 mp, baie 7,40 mp, camer[ usc[tor 6,40 mp, CT, aer condi`ionat, pvc Gealan, u\i interioare moderne, parchet melaminat calitate superioar[, gresie, faian`[, ultramodern, se

vinde par`ial mobilat, pre` 85.000 euro, variant[ 60.000 euro+diferen`a intr-un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 70 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 49.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri. 18500euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii(Pacea) 38500 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D, parter, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri , Prim[verii, pretabil privatizare 28000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, c[r[mid[, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii (|coala 7) 22000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 46mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, pl[ci, zona Prim[verii(Mihail Kog[lniceanu) 36000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, BCA pe cadre, 2 vederi, 2 balcoane, zona Prim[verii (Rotunda) 38000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)


Publicitate Mar`i, 1 septembrie 2009 * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona \tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 70mp, cu toate ]mbun[t[`irile \i mobilat, zona Prim[verii(Aleea Nucului).

50000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere D, etaj intermediar,67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, 80mp, c[r[mid[, etaj intermediar, 2 vederi, zona

AGENDA IMOBILIAR|

Bulevard(complex). 65000 euro u\or negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

camere,62mp,gaz separat, Et.2,zona Calea Na`ional[. Pre` 55000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri, parter,din care 15mp amenaja`i ca spa`iu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsonier[ ,27mp,parter,zona Grivi`a (Piata Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,26mp, et4,cu ]mbun[t[`iri (gresie, faian`[,termopan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, Rotunda Pre` 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[ 30mp, zona Donici,cu balcon, izolata,Pre` 22.000euro neg.Tel 0741497829.(A) * Vând garsonier[ 22mp,cu ]mbun[t[`iri,Et.4,zona Calea Na`ional[.Pre` 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp, et.4,cu ]mbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 074149782.(A) * Vând apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere,zona Sucevei.Pre` 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,45mp,decomandat, termopane,parter,zona Cap[tul liniei 1.Pre` 28500euro.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,semidecomandat,39mp, parter,zona Prim[verii. Pre` 28500euro.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,et2,mobilat,cu ]mbun[t[`iri,CT,AC,zona Prim[verii.Pre` 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând apartament 2 camere semidecomandat,50mp,et1]n spate la Tex Prim[verii.Pre` 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferen`[.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,dec.,CT,cu toate ]mbun[t[`irile, zona centrala Et.4Pre` 42.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3

* Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4,sarpanta, str Stefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 4 camere,95mp,Et.3,CT,cu ]mbun[t[`iri,semimobilat ,zona centrala, sau schimb cu ap. 2 camere \i diferenta. Pre` 85.000euro neg..Tel. 0741497829.(A) * Vând ap. 4 camere 89mp, Et.3,f[r[ ]mbun[t[`iri, zona centrala,sau schimb cu ap. 2 camere \i diferenta.Pre` 70.000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 4camere,decomandat,et2, f[r[ ]mbun[t[`iri,89mp, dou[ balcoane,zona Pia`a Mare. Pre` 75000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucecea, centru, s. 27 mp, D, et 3, pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 51 mp, et. 2, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Cal. National[, D, s. 55 mp, et 6/7, pod mansardabil, pre` 47.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Biserica Sf. Ilie, s. 63 mp, SD, et.1, pre` 44.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii, s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 25 mp, et 3, D, renovat[ modern, orientare la soare, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` 68.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei, s. 58 mp, D, et. 1, pre` 44.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Izvoarelor, s. 50 mp,SD, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 44 mp, D, parter, pre` 21.700 euro, accept[ rate. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, D, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 26.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, gaz separat, pre` 24.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 36.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3

camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Bd. G. Enescu, et.2, s. 64 mp, D, pre` 54.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 1, D, s. 67 mp, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[, D, et. 3, s. 80 mp, modernizat, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Grivi`a, et. 1, SD, s. 85 mp, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armeana, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 41.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Garsonier[, zona Cap[t 1,etaj 1 , c[r[mid[, intabulat[, f[r[ ]mbun[t[`iri, 18mp, ]n bloc de apartamente, u\[,metalic[, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona industrial[,22mp,etaj 3,termopan,u\[ metalic[, parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulat[, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Grivi`a,parter,27mp,izolata,gaz separat,u\[ metalic[, termopan,boxa,intabulat[, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,27 mp,bca, parter,u\[ metalic[,geamuri termopan, gresie,faian`[,72 000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

11

* Camera camin,zona industrial[,22mp,etaj 2, termopan,parchet,G+F, izolat[,modern[,cu baie si buc[t[rie,mobilat[ \i utilat[ complet,55.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,28 mp,bca,et. 3,f[r[ ]mbun[t[`iri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F,parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona cap[t 1,27mp,etaj 3, termopan inclusiv u\ile interioare, parchet,pe mijloc, modern[,24.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Prim[verii-BCR-fosta Po\t[, parter,SD,c[r[mid[, 40mp, CT,G+F,parchet, balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4,SD,56mp, \arpant[,termopan, G+F, AC,izolat,27.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 3,SD,56mp, f[r[ ]mbun[t[`iri,32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina- Monitorul,etaj 3,CT,G+F,48mp,parchet,balco n inchis,35.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,\arpant[ proprie,CT,termopan,parchet,b oxa subsol,]nc[lzire ]n pardoseala,28.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Grivita,etaj 3,D,48mp, intabulat,f[r[ ]mbun[t[`iri, 31.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter ]nalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,f[r[ ]mbun[t[`iri,47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,\arpant[ proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan, boxa,u\[ metalic[,intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii,etaj 4,\arpant[, G+F,stolerie schimbata, 50mp,SD,gaz separat, termopan,balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp, etaj 3,c[r[mid[, CT,G+F, parchet,balcon mare


Publicitate 12

Mar`i, 1 septembrie 2009

termopan,49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,\arpant[, 65mp, CT, G+F, 2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Pacea,etaj 4,D,2 bai,67mp, termopan,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,30.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Bulevard,etaj 3,SD,50mp, CT,parchet,u\[ metalic[, c[r[mid[,40.000 E neg.

Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,parter,75 mp, balcon mare CT,G+F, termopan,eventual mobilat, 50.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Calea Na`ional[-IRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,etaj 2,D,90mp, CT,G+F,AC, termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent

AGENDA COMERCIANTULUI

renovat,c[r[mid[, intabulat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina, 77mp,etaj 3, c[r[mid[, CT,G+F,parchet, termopan, 2 bai,u\[ metalic[, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D, CT,f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 4,\arpant[, D,90mp, c[r[mid[+BCA, termopan, CT, G+F, parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate ]mbun[t[`irile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3 balcoane,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Prim[verii-fosta Posta,etaj 2,SD,67mp,toate ]mbun[t[`irile, 42.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri.Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402

Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`.36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV,centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250)

* Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F+P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260)

* Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar,25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg.

* 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+T+P. Pre` 12.000euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri.Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, spa`ioas[, 1300mp teren, 46.000E.Tel. 0748/115.912

* Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

+ Case, terenuri * Vând cas[-]n renovare+ma\in[ Fiat ritmo pentru piese sau program rabla. Telefon: 0727681515.(1445-3) * Vând 800 mp teren intravilan, 33,5 mc BCA \i chio\c aluminiu 4,5 mp, urgent, 0740.750.077.(1456-6) * Vând cas[ nou[ la cheie, \oseaua Iasului, P+M, garaj, cram[, toate utilit[`ile, 1300mp curte amenajat[, la strad[, 230.000E.Tel.0744/530.803

* Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+AC, ap[, curent, 10.000E.Tel. 0748.115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 22E/mp, \i 1175mp, 20E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V)

anexe,fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pre` 100000Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ construit[ in 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str.T[tarilor Pre` 60000euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ cu mansard[, 170mp construibili,cu anexe gospod[re\ti noi,teren ]n suprafa`[ de 4000mp,livad[, vi`[ de vie,fântân[,ap[ curent[, fos[ septic[,]n satul Brehue\ti.Pre` 38000€ negociabil Tel 0741497829.(A)

* Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ cu teren aferent ]n Ora\eni-Vale Pre` 50.000lei neg. Tel. 0741497829.(A)

* Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehue\ti,com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona Imparat Traian l^ng[ spalatorie,cas[ b[tr^neasc[, 700mp teren,cu deschidere mare de 22 ml,gaz,ap[ curent[ 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 58 mp construi`i, teren 150 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i. Pre` 32Euro/ mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilitatile,zona ANL Ci\mea.Pre` 30Euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp in Boto\ani Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml ]n Curte\ti. Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu.Pre` 1euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp intre C[t[m[r[\ti-Deal \i Boto\ani.Pre` 4euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,po\ibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Lebada .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând teren loturi de 720800mp in zona Lebada Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilata.Com.Ungureni.P re` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu 4 camere+

* Vând teren intravilan, loturi de 1800-1500mp ]n Or[seniDeal Pre` 10euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml, zona Tulbureni Pre` 25euro/ mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)


Publicitate Mar`i, 1 septembrie 2009 * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 3600mp,zona Baisa.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 15000mp, parcelabil ]n Curte\ti.Pre` 4euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 773mp,in Hudum l^ng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/ mp Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml ]n Cristesti.Pre` 15000 Ron.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Leb[da.Pre` 10euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 5400 mp ]n zona Lebada.Pre` 3 euro/mp .Tel.0741497829.(A)

* Vând teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml,]n C[t[m[r[\tiDeal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 \i 20.000mp,]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 8euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,in C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pre` 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda BucovinaCurte\ti.Pre` 62 euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 16000mp ]n Cucorani.Pre` 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând casa cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg.. Teren 15000mp ]n Curte\ti,intravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând loc de casa, 1800mp,in Agafton,com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600mp, intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,in C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

ron, fiecare. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, 200mp, zona Ion Pilat. Pre` 10mild. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc). Pre` neg. Tel. 0729082022. (N)

* Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 15euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[ 100mp, zona Str. Victoria, cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 10800mp,zona Rediu Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren, zona Pia`a Mare, 930mp, plan1, toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022.(N)

* Vând teren 15000mp,zona C[t[m[r[\ti-deal.Pre` 4euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren, zona Bulevard, plan1, 20000mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curtesti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren, zona T[tari, plan1, parcelabil, 5000mp. Pre` 45euro/mp. Tel. 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022.(N)

* Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan Pre` 6euro/mp Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren, zona Rediu, 5 hectare. Pre` 1,5euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând spa`iu comercial 147mp,în zona Stadion.Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane \i extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959 Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa \apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000 E/ha. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren, zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Calea Na`ional[, 1100mp, toate utilit[`ile, la 200E/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp. Pre` 100000 euro. Tel 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 84mp. Pre` 56000 euro. Tel. 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp. Pre` 2000euro/ mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[, zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren. Pre` 47000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:100.000 euro neg. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[, zona C.DEAL, finisaje moderne, p+1, izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 140mp+500mp de teren. Pre` 60000 euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând cas[, zona Ci\mea, teren 500mp, casa 136mp, t, ct, ap[, gaz, izola`ie exterioar[, tabl[ lindab. Pre`: 92.000euro. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[, Str.Miori`a, 1200mp teren, toate utilit[`ile. Pre` 900000ron. Tel. 0729082022. (N)

* Cas[ batraneasca,zona Liceul Pedagogic, locuibil[, 560mp teren,toate utilit[`ile, 100E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ locuibil[,localitatea Roma,chirpici+BCA,4000mp teren,la strad[,60.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Ci\meaplanul 2, cu 11 m deschidere,ap[,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Boto\ani,13m deschidere,drept,toate utilit[`ile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curte\ti,parcelat ]n 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Pu\kin,14m deschidere,gaz, ap[,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Ci\mea plan 2,drept,dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp. Pre` 10mild, ct, t. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65000 euro. Tel. 0729062022.(N)

* Teren 780mp,zona C[t[m[r[\ti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilit[`ile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp. Pre` 1600 euro/mp. Tel. 0729062022.(N)

* Vând cas[ 170mp, zona W. M[r[cineanu cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,ap[,curent,15.000E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* URGENT! Vând cas[ de vacan`[ ]n construc`ie P+1, din BCA, 72% finalizat[, Sc = 200 mp, St = 1000 mp, Fs = 17/60 m, orientare la sud, ap[, electricitate. Pre`: 40.000 euro, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100mp. Pre` 1500 euro/mp. Tel. 0729062022.(N)

* Cas[,zona Petru Rare\, P+M,c[r[mid[ si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, buc[t[rie, living,G+F, parchet,u\i interioare schimbate,toate utilit[`ile,gaz la poart[, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Teren 1200mp,Ro\iori, 20m deschidere,ap[, curent,cablu,livad[,]ntre case,20.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând vil[ P+1, cu Sc = 180 mp, St = 13000 mp, livad[ 8000 mp, iaz ]mprejmuit 3000 mp, caban[ lemn, CT, ap[, gaz. Pre` 150.000 euro sau schimb apartament 3-4 camere. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând 2 garaje, fiecare ]n suprafa`[ de 20 mp, ]n zona \colii nr. 17, constructie 2008, din BCA, intabulate, ap[, gaz, curent electric, canalizare, pe teren proprietate, teren ]n fa`a garajelor 12 m. Pre`: 41.000

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp. Pre` 1200 euro/mp. Tel. 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 302mp. Pre` 850euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp. Pre` 280000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani, toate utilit[`ile. Pre` 100000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren. Pre` neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vil[,C[t[m[r[\ti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la ro\u,fos[,garaj,fântân[, 46.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin, D+P+M, 80mp la sol ,la ro\u,450mp teren,BCA,toate utilit[`ile,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilit[`ile, 85.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca ]n sat Z[ice\ti, cu 3.350mp teren, ap[, curent, 12.000 Euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[ P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,70.000 E neg sau variante. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând/]nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vând spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Prim[verii, vitrina mare, termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spa`iu comercial 60mp, zona ultracentrala,toate utilitatile \i ]mbun[t[`irile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 150 mp,zona Prim[verii,recent \i modern amenajat,CT,gresie, faian`[,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 35mp, zona Bulevard, termopan, modern,stradal,40.000 E.

Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spatiu comercial 44mp, zona Prim[verii-Tex, termopan, modern,50.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari

13

Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Mar`i, 1 septembrie 2009

2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare.Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,0752310402,0 752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Pod de Piatr[, 3750mp

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni

.Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez apartament 2 camere, decomandat, G+F+CT, proasp[t renovat, vis-a-vis de biserica Armean[, str.D.Negreanu, rela`ii la telefon: 0744837251.(1443-4)

* }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 375 euro/lun[, garan`ie 1 lun[, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez apartament 2 camere, vis-a-vis FidelioGrivi`a, mobilat sau primesc fete ]n gazd[,0745877317. (1446-4) * Primesc fete ]n gazd[ la bloc. Telefon: 0749193006. (1451-1) * Dau cu chirie camer[ la vil[ ]n Boto\ani, toate utilit[`ile. Telefon: 0743173657.(1437-2)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

* }nchiriez apartament 3 camere, parter ]n zona Unirii. Apartamentul este modificat pentru desf[\urarea de activit[`i economice. Rela`ii la telefon: 0754.317.208.(1374-3)

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V)

* Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial Pietonal Unirii, 60mp, 10E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * Cump[r urgent garsonier[ confort I, D, zon[ bun[. Exclus agen`ii imobiliare! Rela`ii la telefon: 0752.986.743.(1450-5) * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren. Tel. 0729062022 sau 0729082022. (N) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(5) * Primesc o fat[ ]n gazd[. Telefon: 0740.695.201.(1453-2)

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

* }nchiriez apartament 2 camere, nou mobilat ]n Ia\i, P[curari ]n spate la Kaufland, chirie 350 E negociabil, 0751245929; 0744709212.(1444-4)

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere ultracentral(Romarta), bloc nou, mobilat \i utilat, modern, 350E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere S[venilor, renovat complet, mobilat \i utilat, 250E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * Inchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utilita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 3 camere modern, zona Mall Serconf, et.2, utilat mobilat, pre` 275 euro/lun[ u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, CT, modern, nemobilat, avans 3 luni, pre` 225 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 280 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu zona Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Închiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C. Nationala, zona Mall, Select, Cap[tul 1,).Tel. 0741497829.(A) * Închiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Rapsodia .Pre` 150€/lun[. Tel.0741497829.(A) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[. Tel. 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus, 7e/mp. Tel. 0729062022.(N) * }nchiriez depozit 600mp, zona C[t[m[r[\ti Deal,curte betonat[ 2500mp,CT lemne, toate utilit[`ile,2,8m ]n[l`ime, 3E/mp neg.Se negociaz[ ]n func`ie de perioad[ \i activitate,prima lun[ gratuit. Poate fi ]nchiriat \i pe buc[`i. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Prim[verii-Pia`a Mica,termopan,gresie,grup

sanitar,pre` 2500 Ron/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spa`iu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil,birou,grup sanitar, pre` 1000 E/lun[ neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/lun[,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,f[r[ ]mbun[t[`iri,500 Lei/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu \arpant[,D,2 bai,mobilat \i utilat,CT,toate ]mbun[t[`irile, 200E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/lun[ neg. Telefon: 0744.319317.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Stadion,etaj 2,CT,termopan,mobilat,utilat,2 00E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4 cu \arpant[,semimobilat, 150E/lun[,avans 4 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona }mp[rat Traian,etaj 4 cu \arpant[, CT,AC,termopan,mobilat, utilat,250E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona

ultracentrala.Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând Dacia papuc, 2 locuri, 1600cmc, 1998, carosat. Pre`: 1000 E negociabil, urgent. Telefon: 0740750077.(1432-2) * Vând Opel Bertone 2001, tip sport, pre` negociabil. Telefon: 0747014371; 0231/620979.(1448-1)

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând foarte ieftin un loc de veci cu monument la cl. I la cimitirul”Eternitatea”. Pre` 1500 Ron. Rela`ii la telefon: 0763.682.429.(D-7)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (7) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

ANGAJ|RI * Angajez dou[ fete barmaneospatar pentru bar zon[ central[ Tel.0741497829.(A) * C^\tig ]ntre 40008000 euro pe lun[, Club din Germania caut[ fete cu aspect fizic pl[cut \i v^rsta minim[ 21 de ani, pentru, masaj erotic. H^rtii legale \i cazare. Telefon: 0746.865.761. E-mail: manu.beti@ymail.com

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Mar`i, 1 septembrie 2009

Un fost poli`ist rus sus`ine c[ este re]ncarnarea lui Iisus Hristos Un fost poli`ist din Rusia sus`ine c[ este re]ncarnarea lui Iisus Hristos pe p[mânt. B[rbatul, ]n vârst[ de 48 de ani, tr[ie\te al[turi de so`ia \i cei \ase copii ai s[i ]ntr-un s[tuc din Siberia. El crede c[ spiritul lui Hristos s-a re]ntors pe p[mânt, la 2000 de ani de la crucificarea sa, \i s[l[\luie\te ]n el. La fel cred \i al`i cel pu`in 5000 de oameni, printre care arti\ti \i intelectuali, care au l[sat ]n urm[ vie`ile pe care

Beyonce, sup[rat[ pe ucraineni }n cadrul turneului s[u mondial Beyonce a avut parte de mai multe surprize nepl[cute ]n Ucraina. Nu numai c[ nu a fost tratat[ ca o div[, dar vecinii no\tri i-au demonstrat \i c[ exist[ persoane mai importante decât ea, ceea ce a enervat-o foarte tare. }nc[ de la sosirea pe aeroportul din Done`k diva a avut prima surpriz[: nu i-a fost permis accesul la ie\irea vipurilor, pentru c[ ]n acela\i timp se afla ]n aeroport pre\edintele Viktor Iu\cenco, care nu a vrut s[-\i ]mpart[ cu nimeni tratamentul preferen`ial. Nici ]n cazul caz[rii, Beyonce nu a fost mai bine tratat[. De\i rezervase apartamentul regal la un hotel de cinci stele, hotelul nu a `inut cont \i l-a ]nchiriat unui politician local. Diva a refuzat s[ stea ]ntr-un apartament mai mic \i s-a urcat ]n avion imediat dup[ concert. „

le duceau, pentru a-l venera pe Sergei Torop, „ren[scut” sub numele de Vissarion, scrie Daily Mail. Torop a lucrat ca poli`ist rutier ]n ora\ul siberian Minusisk, pân[ ]n mai 1991, când, dup[ ce \i-a pierdut slujba, \i-a dat seama c[ este re]ncarnarea lui Iisus. El locuie\te acum la aproximativ 3200 de kilometri de Moscova, ]n satul Petropavlovka, unde l-au urmat aproximativ 5.000 de oameni. „

S-a descoperit cum p[r[se\te aura trupul, când murim Omul de \tiin`[ rus Konstantin Korotkov, care ani de-a rândul s-a ocupat cu studierea efectului Kirlian a reu\it s[ descopere cum aura, care ne ]nconjoar[ trupul ]n timpul vie`ii, dispare ]n momentul ]n care murim. Cu ajutorul tehnicii GDV, care m[soar[ nivelul energiei din corp, \i a foto-

Astfel, potrivit site-ului life.ru, ]n cazul persoanelor care mor ]ntr-un mod calm, care se sting ]ncet, aura dispare mai ]ntâi din zona stomacului - co\ul pieptului -, apoi din zona capului, urmat[ de zona inimii \i ]n final de zona abdominal[. }n cazul mor`ilor violente, aura „se ]ntoarce” noaptea ]n trup. „

Mr. Bean \i-a bu\it ma\ina de lux chiar ]n fa`a casei Actorul britanic Rowan Atkinson (foto), devenit faimos peste tot ]n lume dup[ ce a intrat ]n pielea personajului Mr. Bean, a fost implicat, de curând, ]ntr-un accident rutier destul de... amuzant. Actorul a reu\it s[ ]\i avarieze autoturismul de lux, un Audi decapotabil, chiar pe aleea din fa`a casei din Northants (Anglia). Potrivit tabloidului britanic The Sun, Rowan Atkinson a ie\it din curte la volanul ma\inii sale \i a intrat direct ]ntr-un mini-

Delia vrea s[ r[mân[ gravid[ La nici un an de când s-a ]mp[cat cu Florin Moldoveanu, Delia Matache (foto) ]\i face planuri serioase al[turi de iubitul s[u. Vacan`a pe care a petrecut-o cu acesta la Saint-Tropez, despre care Ring a relatat ]n premier[, i-a apropiat, se pare \i mai mult. Revenit[ ]n `ar[, artista \i-a schimbat concep`iile \i nu mai pune pe prim-plan doar cariera. Cu toate c[ o eventual[ sarcin[ ar fi echivalent[ cu o pauz[ pe plan muzical, Delia se gânde\te serios s[ r[mân[ ]ns[rcinat[: „}nc[ nu sunt gravid[, dar vreau

grafiei Kirliene (ce const[ ]n ]nregistrarea unui obiect expus ]ntr-un câmp electric de ]nalt[ tensiune \i frecven`[. }n imaginile astfel ob`inute, obiectul fotografiat este ]nconjurat de un halou luminos, policrom), Korotkov a reu\it s[ surprind[ momentul ]n care aura dispare, atunci când murim.

un copil. Normal c[ doresc ca tat[l acestuia s[ fie Florin”. }n schimb, artista nu se vede ajungând prea devreme ]n fa`a ofi`erului st[rii civile: „M[ gândesc foarte des cum voi fi mireas[, dar nu ]nseamn[ c[ vreau s[ se ]ntâmple acum. Mie \i lui Florin ne e foarte bine \i a\a, \i asta e cel mai important. }ntr-o rela`ie nu te leag[ un act”, a ad[ugat Delia. „

vehicul de salubrizare care cur[`a strada. Se pare c[ accidentul i-ar fi provocat starului câteva vân[t[i \i contuzii pe fa`[ \i pe corp. Nu este prima oar[ când comediantul ]\i avariaz[ un vehicul scump. El a mai avut dou[ accidente minore, pe când conducea un Aston Martin V8 Zagato, ]n valoare de 160.000 de dolari, \i, alt[ dat[, la volanul unui MCLaren F1, de nu mai pu`in de un milion de dolari. „

15

Horoscop E Berbec

K Balan]\

Diminea`a sunte`i m[cinat de sentimente contradictorii, dar o femeie mai ]n vârst[ din familie v[ ajut[ s[ vi le clarifica`i. V[ sf[tuim s[ v[ p[stra`i optimismul, pentru c[ rela`iile cu persoana iubit[ vor reveni la normal. Spre sear[, primi`i o veste ]n leg[tur[ cu o mo\tenire, care v[ schimb[ programul pentru mâine.

Nu este momentul s[ ]ncepe`i noi activit[`i, pentru c[ nu sunte`i ]ntr-o form[ prea bun[. S-ar putea s[ ]ntâmpina`i câteva obstacole, dar le dep[\i`i cu bine. Dup[-amiaza, v[ recomand[m s[ sta`i acas[, cu familia.

F Taur

L Scorpion S-ar putea s[ fi`i indispus din cauza dificult[`ilor financiare \i sentimentale. V[ sf[tuim s[ v[ concentra`i asupra problemelor casei. Dac[ ave`i ocazia s[ merge`i ]ntr-o vizit[ la prieteni, nu sta`i pe gânduri! Dup[-amiaza s-ar putea s[ cunoa\te`i o persoan[ interesat[ s[ porni`i o afacere ]mpreun[.

Ave`i tendin`a s[ exagera`i ]n privin`a sentimentelor \i a afacerilor. V[ sf[tuim s[ fi`i mai moderat, pentru c[ risca`i s[ v[ dezam[gi`i prietenii. S[ nu v[ a\tepta`i la prea multe satisfac`ii, dac[ v[ urm[ri`i numai interesele personale! V[ sf[tuim s[ v[ menaja`i s[n[tatea. M S\get\tor Este posibil s[ ave`i probleme G Gemeni acas[, dar se pot rezolva rapid. S-ar putea s[ ave`i o zi proast[ pe Pentru a evita o ceart[, nu trebuie plan sentimental. Ave`i, ]ns[, o ma- decât o vorb[ bun[ sau gest tandru re capacitate de comunicare \i pute`i la adresa partenerului de via`[. Nu s[ dep[\i`i toate ne]n`elegerile cu sunte`i deloc mul`umit de situa`ia persoana iubit[. V[ recomand[m s[ financiar[, dar nu este cazul s[ v[ nu exagera`i ]n privin`a problemelor ]ngrijora`i. }n curând ve`i primi casnice. Fi`i atent la ce spune`i, ca s[ bani de unde nu v[ a\tepta`i. nu declan\a`i un scandal!

N Capricorn

H Rac Diminea`a este posibil s[ suferi`i o dezam[gire pe plan sentimental, motiv pentru care sunte`i indispus. V[ sf[tuim s[ vorbi`i deschis, ca s[ evita`i ne]n`elegerile. Dac[ nu v[ tempera`i orgoliul, risca`i s[ v[ ]ndep[rta`i prietenii.

I Leu Ast[zi reu\i`i s[ face`i tot ce v-a`i propus. Pe plan sentimental, s-ar putea s[ ave`i probleme din cauza orgoliului. Ar fi bine s[ da`i dovad[ de mai mult[ r[bdare cu persoana iubit[. V[ sf[tuim s[ v[ face`i ordine ]n idei \i s[ nu neglija`i problemele casnice.

J Fecioar\ Diminea`a nu sunte`i mul`umit de nimic \i ave`i tendin`a s[ critica`i pe toat[ lumea. V[ sf[tuim s[ nu v[ enerva`i pentru nimicuri. Calma`iv[ \i nu provoca`i discu`ii ]n contradictoriu! Ar fi bine s[ ]i acorda`i mai mult[ aten`ie partenerului de via`[.

Diminea`a s-ar putea s[ fi`i confuz, ceea ce v[ poate afecta rela`iile sentimentale. V[ recomand[m s[ fi`i calm \i s[ nu provoca`i o ceart[ cu partenerul de via`[. Spre sear[, este posibil s[ merge`i ]n vizit[ la prieteni. Nu neglija`i odihna!

O V\rs\tor Nu este momentul s[ v[ ambi`iona`i s[ rezolva`i singur problemele casei, pentru c[ s-ar putea s[ nu ave`i succes. Accepta`i ajutorul familiei! Spre sear[, o femeie mai ]n vârst[ v[ ajut[ s[ aplana`i un conflict cu cineva apropiat.

P Pe[ti Diminea`a sunte`i nemul`umit \i nervos pentru c[ nu reu\i`i s[ pleca`i ]ntr-o excursie. }ncerca`i s[ v[ st[pâni`i! Cei din jur nu sunt obliga`i s[ v[ suporte ie\irile. V[ sf[tuim s[ acorda`i mai mult[ aten`ie partenerului de via`[. }mpreun[, pute`i s[ g[si`i o solu`ie la problemele financiare care v[ fr[mânt[.

Bancul zilei PAUZ{ DE LA B{UT Mar`i, 1 septembrie

zgâriat r[u \i cu hainele sfâ\iate. - Ce-ai p[`it? ]l ]ntreab[ celalalt. - Am venit asear[ treaz acas[ \i Doi be`ivani notorii se ]ntâlnesc ziua ]n ora\. Unul dintre ei era nu m-a recunoscut câinele!

O RE~ET{ PE ZI 07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Botosanii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Agenda Cultural[ (r), emisiune realizat[ de Gina Poenaru 12.30 - 13.30 Profesii (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30- 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Drept la ~int[ (d), emisiune realizat[ de Cristian Lupa\cu. 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), edi`ie informativ[ prezentat[ de Sorin Andro-

nache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Agenda Cultural[ (r) 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Tele’Music 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 23.00 Tele’Music 23.00 - 00.15 Cu sens despre... sex(]), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip.

TOCAN{ DE ARDEI GRAS Ingrediente: 1 kg ardei gras (ro\ii \i galbeni), 4 cepe de m[rime potrivit[, 2 morcovi, vegeta, piper, usturoi, p[trunjel verde, m[rar, ulei, past[ de ro\ii. Mod de preparare: Mai ]ntâi coacem ardeii pe o tabl[, dup[ ce s-au copt ]i cur[`[m de coaj[ , cotoare \i de sâmburi. }i desfacem \i ]i a\ezam pe un platou. Separat punem ceapa la pr[jit cu pu`in ulei \i morcovul dat pe ratatoarea cea mic[. Dup[ ce s-a pr[jit ceapa cu morcovul, ad[ugam ardeiul t[iat

m[runt sau desf[cut fâ\ii, \i punem vegeta dup[ gust, l[s[m s[ fiarb[ toate la un loc pân[ ce scade zeama \i ad[ug[m o lingur[ de past[ de ro\ii, mestec[m bine s[ se ]ncorporeze pasta. Când este gata de fiert se adaug[ pu`in p[trunjel verde \i m[rar.


CMYK

Eveniment 16

Mar`i, 1 septembrie 2009

20 de tone de gunoaie ]n urma participan`ilor la Festivalul Verii Tone de gunoaie r[mase ]n urma Festivalului Verii, dup[ petrec[re`ii care au venit la distrac`ie dar \i-au „uitat” acas[ bunul sim`. Angaja`ii Urban Serv s-au mobilizat destul de bine \i au reu\it s[ colecteze absolut toate resturile aruncate de boto\[nenii certa`i cu cur[`enia. PET-uri de ap[, pahare de bere, cartoane, au r[mas aruncate peste tot dup[ fiecare sear[ de spectacol. }n total, 20 de tone de de\euri au rezultat ]n urma manifesta`iei organizate de municipalitate. De la orele 2.00 \i pân[ ]n zori, pre` de mai bine de cinci ore, ]n fiecare noapte dup[ distrac`ie, angaja`ii Urban Serv s-au ocupat de strângerea gunoaielor l[sate ]n urm[ de miile de boto\[neni care s-au perindat pe la Festival. Potrivit directorului Urban Serv, Gheorghe Pricopi, cam aceea\i cantitate de gunoi a fost colectat[ \i ]n anul precedent, ]ns[ ]n acest an au ap[rut o serie de inconvenien`e din cauza modalit[`ii ]n care organizatorii au amplasat pubelele. „Cinci-\apte angaja`i s-au ocupat ]n fiecare sear[ de strângerea gunoiului. Ceea ce a creat un oarecare disconfort a fost faptul c[ organizatorii nu au pus pubele acolo unde a trebuit. Ele au fost amplasate pe margine \i atunci pentru c[ nu erau la vedere, oamenii nu le g[seau \i aruncau gunoaiele pe

strad[”, a declarat Gheorghe Pricopi. Pe de alt[ parte, organizatorii au pus totu\i condi`ii bune la dispozi`ia boto\[nenilor deci\i s[ petreac[ câteva ore bune la Festival, atât pentru a savura mici \i bere, cât \i pentru spectacole: 10 toalete ecologice, lavoar pentru sp[latul mâinilor, ap[ curent[ tras[, tablouri electrice pentru buna func`ionare a instala`iei de sunet.

SPITALUL DE URGEN~{ |I FOCUL DE ARTIFICII AU F{CUT SENZA~IE PRINTRE schimb, am urcat pe scen[ cum de artificii filmând sau pozând Festivalului Verii. Potrivit viceprimarului Florin Ghiorghi`[, eram ]n ma\in[, dar n-a fost o cu telefonul mobil. BOTO|{NENI Miile de boto\[neni sosi`i ]n zona Bazarului ]n ultima sear[ de Festival nu au vrut s[ rateze show-ul sus`inut de b[ie`ii de la Spitalul de Urgen`[, ultimii care au urcat pe scen[. }n ciuda ploii care a ]nceput s[ cad[ pe la mijlocul recitalului lor, mul`imea se afla ]n extaz, aplaudând, dansând \i fredonând piesele celor de la Spitalul de Urgen`[. }n aceea\i sear[, a concertat la Boto\ani \i Mihai Tr[istariu, urcat pe scen[ la doar câteva minute de la sosirea sa ]n municipiu. „Pe alt[ planet[ m-am sim`it, ]n primul rând pentru c[ am venit ]n vitez[ \i nu am mai avut timp s[ m[

problem[, pentru c[ publicul a fost atât de receptiv, ]ncât m-am sim`it ca la mine acas[”, a spus Tr[istariu. Chiar dac[ vremea sa ]nr[ut[`it pe ultima sut[ de metri a desf[\ur[rii Festivalului Verii, focul de artificii a fost nelipsit. Impresiona`i, mul`i dintre boto\[neni au imortalizat focul

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

1 M † Anul nou bisericesc; Cuviosul Simeon Stâlpnicul \i mama sa Marta 2 M Sfin`it Mucenic Mamant; Sf. Ierarh Ioan Postitorul, Patriarh al Constantinopolului

4,2231 lei

2,9554 lei

Ziua: 230C

pentru prima dat[ ]n cei câ`iva ani de când Festivalul Verii a PENTRU PRIMA devenit o tradi`ie, nu a fost neDAT{, FESTIVALUL voie de fonduri de la bugetul local pentru organizare. „O firm[ VERII S-A din Ia\i, cea care de cinci ani se AUTOFINAN~AT ocup[ \i de organizarea FestivaConsiliul Local nu a contribuit lului Verii la Boto\ani, ca \i ]n cu niciun ban pentru organizarea alte jude`e mari ale `[rii, a avut

sarcina de a coordona totul. Pentru prima dat[, Festivalul Verii s-a autofinan`at, nu am contribuit cu nici un leu nici de la Consiliul Local \i nici din sponsoriz[ri”, a spus viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Municipalitatea s-a declarat mul`umit[ de modul ]n care s-au desf[\urat \i ]n acest an manifest[rile din cadrul Festivalului Verii, care de la an la an, adun[ tot mai mul`i participan`i. „Festivalul s-a desf[\urat ]n condi`ii foarte bune, nu am avut reclama`ii sau sesiz[ri nici la prim[rie nici la celelalte institu`ii care se ocup[ de verific[ri. Au fost patru zile de spectacol foarte bune, am ]ncercat s[ mul`umim pe toat[ lumea. Dac[ am f[cut lumea s[ se simt[ bine ]nseamn[ c[ ne-am atins scopul. A fost un eveniment foarte reu\it, dar r[mâne s[ aprecieze cei care au luat parte la eveniment, \i nu cârcota\ii de pe margine”, a spus viceprimarul Gheorghi`[, cel care s-a ocupat de buna desf[\urare \i organizare a Festivalului Verii. (Monica Aionesei)

Juc[rii periculoase retrase de inspectori la Festival F[r[ carne expirat[ sau alte probleme deosebite legate de produsele comercializate la Festivalul Verii. Acesta a fost rezultatul verific[rilor efectuate de c[tre inspectorii sanitari veterinari \i reprezentan`ii Protec`iei Consumatorilor. „Firmele participante la festival s-au prezentat la noi pentru emiterea de avize \i pentru verificarea documentelor, precum \i a carnetelor de s[n[ta-

Noaptea: 70C

te. Pe toat[ perioada festivalului s-au format comisii mixte la serviciile din cadrul Direc`iei Sanitar Veterinare \i pentru Siguran`a Alimentelor (DSVSA), demarându-se verific[ri ]ntre orele 22.00 \i 23.00. Nu au fost probleme din punct de vedere sanitarveterinar, zilnic s-au f[cut controale. Au fost verificate produsele intrate, condi`iile de depozitare \i nu s-a aplicat

nicio sanc`iune. Nu am avut nicio reclama`ie de la cet[`eni”, a declarat Minodora Vasiliu, \efa DSVSA Boto\ani. Inspectorii din partea Protec`iei Consumatorului sus`in c[ de\i nu au fost solicita`i pentru a efectua verific[ri, au trimis câ`iva oameni pentru a vedea dac[ nu sunt probleme ce `in de protec`ia consumatorilor. „Noi ac`ion[m

dac[ ne sesizeaz[ cineva. Nu am fost solicita`i la Festivalul Verii. Au fost câ`iva inspectori dar nu s-au g[sit nereguli, exceptând ni\te juc[rii, mai exact pistoale cu bile aflate la vânzare, produsele fiind retrase de la comercializare”, a declarat Alexandru Zarug, \eful Comisariatului Jude`ean de Protec`ie a Consumatorului Boto\ani. (Carmen Stanciu)

Feti`a n[scut[ cu 6,8 kilograme a mai sc[zut ]n greutate Bebelu\ul gigant adus pe lume, sâmb[t[, de o femeie din comuna Leorda, a sl[bit 700 de grame. }n ciuda acestui fapt, feti`a este o gurmand[ \i m[nânc[ dublu fa`[ de ceilal`i nou-n[scu`i. Micu`a a fost n[scut[ cu o greutate de 6.800 de grame, ]ns[ dup[ dou[ zile a sl[bit 700 de grame având 6.100 de grame. „Nu va mai sl[bi de acum, ]ns[ bebelu\ul va mai sta câteva zile ]n spital pentru c[ este un copil problem[. Tot ce este ]n afara limitelor normale este `inut sub observa`ie”, a precizat medicul Maria Olaru, directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie. Feti`a Luciana Ani\oara a fost stabilizat[ de medici, dar va fi `inut[ ]n continuare sub observa`ie. „Momentan, copilul este ]n

faza de adaptare. Organele interne func`ioneaz[ ca pentru un copil cu greutate de \ase luni, pentru c[ o asemenea greutate este a unui copil de \ase luni, dar organele interne ale copilului sunt ale unui nou n[scut \i este normal c[ sunt foarte solicitate. Trebuie s[ a\tept[m s[ se obi\nuiasc[. Pot s[ apar[ complica`ii cu respira`ia, pot s[ apar[ complica`ii metabolice. De fapt a avut \i o hipoglicemie, o sc[dere a glicemiei ]n sânge, din cauza greut[`ii mari, ]ns[ am corectat-o. Este posibil ca peste câteva luni acest copil s[ aib[ aceea\i greutate, ]ns[ exist[ \i riscul obezit[`ii, dar se va vedea la vârsta adult[”, a declarat Eugen Pr[jinaru, medic primar neonatolog din cadrul Materni-

t[`ii. Potrivit sursei citate, bebelu\ul va mai sta vreo zece zile ]n spital. Copilul a fost adus pe lume prin cezarian[. Mama micu`ei are 39 de ani \i este la a zecea na\tere. Ea a declarat c[ micu`a este a\teptat[ acas[ de ceilal`i fra`i. „M[ sun[ zilnic \i m[ ]ntreab[ când vin acas[”, a spus m[mica. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Evenimentul de Botosani nr.1423  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you