Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 198 (1419) • Joi, 27 august 2009 • 16 pagini

Regulamentul de facturare a apei, ajustat dup[ nemul`umirile boto\[nenilor

De\i s-a vrut pus ]n practic[ de la ]nceputul anului, noul regulament de facturare a consumului de ap[ ]\i va intra ]n drepturi spre sfâr\itul lunii septembrie, dup[ \edin`a de Consiliu Jude`ean. Reprezentan`ii

institu`iei sus`in c[ ]nc[ se mai lucreaz[ la acesta, se mai aduc ajust[ri care `in cont de nemul`umirile boto\[nenilor care nu vor s[ pl[teasc[ ce consum[ vecinii r[u platnici.

Pagina 5

Cadrele didactice cer „cur[`enie” \i ]n rândul metodi\tilor |irul schimb[rilor care vizeaz[ Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) este abia la ]nceput. Dac[ reprezentan`ii Ministerului Educa`iei au solicitat diminuarea posturilor la Inspectorat, multe cadre didactice consider[ c[ ar fi timpul \i pentru o „cur[`enie” ]n rândul metodi\tilor. Exist[ convingerea ]n rândul

unor cadre didactice c[ mul`i metodi\ti sunt pe func`ii ca urmare a bunelor rela`ii pe care le au cu inspectorii \colari de specialitate. Ada Macovei, \efa I|J Boto\ani, sus`ine c[ dup[ ]nceperea anului \colar va revizui \i activitatea metodi\tilor.

Pagina 16

Absolven`ii de la Spiru renun`[ la proces pentru posturi Pagina 16

Poli`i\tii, ridiculiza`i din nou de golani Poli`i\tii au fost pu\i din nou ]ntr-o postur[ nu tocmai onorant[ de c[tre golanii str[zii. }n noaptea de mar`i spre miercuri, pe strada Prim[verii din municipiul Boto\ani, câ`iva poli`i\ti au fost ridiculiza`i de golani. Un \ofer contravenient a reu\it s[ fug[ de poli`i\ti, ajutat de prietenii s[i. Prietenii celui de la volan s-au a\ezat ]n fa`a ma\inii poli`iei, ]mpiedicându-i pe oamenii legii s[ ia urma BMW-ului care efectuase „cercule`e” ]n intersec`ie. |oferul are antecedente la ]nc[lcarea legilor circula`iei.

Pagina 4

|efii jude`ului vor pleca ]n pelerinaj ]n ~ara Sfânt[ Invita`ia le-a fost adresat[ de Mitropolitul Moldovei \i Bucovinei. Pagina 3


Eveniment 2

Joi, 27 august 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Proletari din toate `[rile, privi`i-v[! Trist dar adev[rat. Cea mai mare minciun[ a secolului dou[zeci s-a cl[dit pe aspira`iile proletariatului. Bie`ii truditori habar n-au avut c[ au fost folosi`i ca momeal[ ]n consolidarea unor dictaturi. Ni\te vis[tori diabolici: Karl Marx \i Friedrich Engels, urma`i de-o alt[ minte bolnav[, cea a lui Vladimir Ilici Lenin, au pus bazele celei mai crunte ideologii din istoria omenirii: comunismul. Abera`iile lor au avut mai multe fe`e, una dintre ele, la fel de hidoas[, a fost nazismul. Da, \i Hitler era practicantul unei ideologii surori, a fost \eful Partidului Muncitoresc Na`ional - Socialist German (NSDAP), numai c[ el \i-a consolidat puterea prin promovarea antisemitismului, pe când comuni\tii consumau cu ]nver\unare ura de clas[. Paradoxal, chiar dac[ cele dou[ „gândiri” au supt ini`ial la sânul acelora\i idei malefice, pe plan politic s-au urât de moarte. |i noi am fost „beneficiarii” acestor ideologii ]ntunecate, dac[ legionarismul a venit pe cale natural[ ]n spa`iul nostru mioritic, având oarecum \i-un context istoric propice, bol\evismul a fost adus de c[tre „prietenii” de la r[s[rit, cizma sovietic[ ne-a aplicat cea mai dur[ corec`ie din istorie, nici marile imperii n-au reu\it s[ ne ]ndoaie ]n a\a hal. Pe 23 August 1944, Regele Mihai, al[turi de câ`iva oameni politici ai vremii, au ales solu`ia salvatoare pentru `ar[; au ]ntors armele ]mpotriva lui Hitler. Numai c[, de pe urma acestei decizii foarte importante pentru alia`i, n-a beneficiat poporul român, cum ar fi fost normal, ci doar un num[r mic de „probol\evici”. Partidului Comunist Român nu num[ra la ora respectiv[ mai mult de o mie de membri, ]ns[ ]n spatele acestei minuscule forma`iuni se afla COMINTERN-ul. Muncitorii români erau prea cinsti`i ca s[ se ]nroleze voluntari la o asemenea ideologie mincinoas[. Imediat dup[ r[zboi, promisiunile marilor puteri s-au diluat sim`itor, am fost l[sa`i ca ni\te orfani pe mâna vandalilor de la r[s[rit, timp de peste cincizeci de ani am jucat rolul unor cobai, s-au f[cut cele mai tr[snite experimente pe fiin`a noastr[ na`ional[, nimic din ceea ce-a vrut s[ impun[ comunismul n-a fost compatibil cu sufletul nostru. }n ‘90 eram de nerecunoscut, \i ast[zi, dac[ ne privim aten`i, vedem pe chipurile noastre cicatricele trecutului, manifest[rile ]n democra`ie ne sunt stângace, cel mai r[u e c[ nu avem puterea s[ ne debaras[m de tarele acelei ideologii perverse \i p[tima\e, nu reu\im s[ ne ridic[m pe vertical[. Bobârnace primim ]n continuare tot de la cei ce ne-au confiscat ziua de 23 August \i-au transformat-o ]ntr-o fabul[ ieftin[, populat[ cu tot felul de m[sc[rici nenoroci`i, pu\i s[ fac[ plec[ciuni ]n fa`a minciunii. Autori au fost ni\te indivizi care au avut curajul s[ se considere istorici, acum câ`iva dintre ei sunt mari profesori la Universitatea „Spiru Haret”. P.S.: Am scris acest editorial cu câteva zile dup[ 23 August, spre a nu provoca unor tovar[\i idiosincrasii.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

Jandarmi mobiliza`i la festivaluri \i slujbe religioase Pe lâng[ misiunile obi\nuite pe care le execut[ ]n patrulare sau ]n cooperare cu alte structuri de ordine public[, jandarmii boto\[neni, ]ncepând de joi \i pân[ duminic[, vor asigura ordinea public[ la o serie de manifest[ri artistice \i religioase ce vor avea loc ]n municipiul Boto\ani \i-n alte localit[`i din jude`. Astfel ]n zilele de 27,28,29 \i 30 august câte 20 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean (IJJ) Boto\ani vor veghea ]n fiecare sear[, la buna desf[\urare a manifest[rilor artistice care vor avea loc cu prilejul desf[\ur[rii Festivalului Verii. }n zilele de sâmb[t[ \i duminic[, 12 jandarmi din cadrul inspectoratului vor asigura m[suri de ordine la manifest[rile artistice ce vor avea loc cu ocazia desf[\ur[rii a celei de-a doua edi`ii a Festivalului Harbuzului, ]n localitatea

Lunca. Duminic[, 20 de jandarmi vor executa misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifest[rilor religioase ce vor avea loc la biserica Sfântul Ilie din Boto\ani. La slujba religioas[ care va avea loc este a\teptat s[ participe ]PS Teofan Mitropolitul Moldovei \i Bu-

covinei. „Având in vedere faptul ca la manifest[rile care vor avea loc ]n acest week-end vor participa un num[r mare de cet[`eni, de aceea, pentru prevenirea producerii unor fapte antisociale, recomandam acestora s[ nu for`eze barierele mobile de restric`ionare/limitare a accesu-

lui, s[ nu dep[\easc[ limitele decen`ei ]n manifest[rile comportamentele \i s[ acorde sprijin for`elor de ordine pentru ]ndeplinirea sarcinilor de asigurare a ordinii publice”, a declarat c[pitan Cristian Ni`uleac, ofi`er rela`ii publice al IJJ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Incendiu ]n cimitir Tomisului, pus oficial sub urm[rire penal[ pentru luare de mit[ }nalt Prea Sfin`ia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a fost pus oficial sub urm[rire penal[ pentru luare de mit[ \i instigare la fals intelectual. Parchetul Instan`ei Supreme a dispus aceast[ m[sur[ pentru acesta \i al`i doi preo`i implica`i ]n scandalul de la Facultatea de Teologie din Constan`a. IPS Teodosie este acuzat c[ a pretins sume de bani unor tineri c[rora le-a promis c[ ]i va ajuta s[ intre la facultate f[r[ examen. Preo`ii Bogdan Chirilu`[ \i Emil Br[escu, inspectorul Biroului Catehizare, sunt acuza`i de complicitate la luare de mit[ \i, respectiv, fals intelectual. Cazul a ie\it la lumin[ ]n urma unei anchete a jurnali\tilor

de la România Liber[. }n martie 2009, de\i trecuser[ mai bine de \ase luni de la ]nceperea anului \colar, IPS Teodosie a faci-

litat ]nscrierea, cu ajutorul unor acte false, ]n schimbul sumei de 3.000 de euro, a unui reporter de la aceast[ publica`ie. „

Obuz pe malul Prutului Un poli`ist de frontier[ a g[sit un obuz pe malul râului Prut. Mar`i, personalul specializat ]n misiuni de asanare pirotehnic[ din cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani a fost solicitat s[ se deplaseze ]n localitatea Române\ti, pentru a ridica un obuz exploziv percutant, calibru 75 mm, model 1941. Muni`ia a fost descoperit[ de un agent de poli`ie de frontier[ pe malul drept al râului Prut, ]n timpul execut[rii misiunii de

patrulare. Con\tientizând pericolul, acesta a solicitat sprijinul pirotehni\tilor. Pân[ la sosirea speciali\tilor ISU Boto\ani, poli`i\tii de frontier[ au asigurat paza zonei unde a fost descoperit obuzul. Echipa pirotehnic[ a stabilit c[ muni`ia putea exploda, fiind un pericol pentru cei din jur. Obuzul a fost ridicat \i transportat ]n condi`ii de maxim[ siguran`[ ]n poligonul de la Cop[l[u ]n vederea distrugerii la o dat[ ulterioar[. ]n urma asan[rii terenului, nu au mai fost

descoperite \i alte elemente de muni`ie. Pirotehni\tii boto\[neni reamintesc cet[`enilor c[ ]n cazul ]n care descoper[ muni`ie r[mas[ neexplodat[, s[ nu ating[ aceste elemente, s[ nu le loveasc[ sau s[ le mi\te din locul ]n care au fost g[site, s[ nu ]ncerce s[ demonteze componentele muni`iei sau s[ le ridice sau s[ transporte \i s[ anun`e ISU sau Poli`ia pentru a interveni ]n vederea ridic[rii \i neutraliz[rii acestor elemente. (D[nu` Rotariu)

Un foc aprins pentru a distruge câteva resturi vegetale adunate din cimitirul satului Buim[ceni, comuna Albe\ti, s-a transformat ]ntr-un incendiu ]n toat[ regula. Incidentul a avut loc mar`i, pu`in dup[ ora 11.00. |apte pompieri din cadrul G[rzii de Interven`ie Tru\e\ti \i cinci membri ai serviciului voluntar pentru situa`ii de urgen`[ au ac`ionat mai bine de jum[tate de or[ pentru stingerea incendiului. Numai interven`ia prompt[ a acestora a f[cut s[ nu fie ]nregistrate pagube materiale. Fl[c[rile au distrus vegeta`ia uscat[ de pe circa 800 metri p[tra`i. ]n aceea\i zi, la ora 22.30, angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani a fost anun`a`i prin Sistemul Unic de Urgen`[ 112 despre izbucnirea unui incendiu ]n gospod[ria lui Ioan A., de pe strada Dobo\ari din municipiul Boto\ani. Proprietarul era ]ngrijorat c[ fl[c[rile care au cuprins garajul s-ar putea extinde \i la cas[. La fa`a locului s-au deplasat trei echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani. Pentru stingerea incendiului \i ]nl[turarea surselor de pericol au ac`ionat 14 subofi`eri \i trei ofi`eri. Fl[c[rile au distrus 75 metri p[tra`i din acoperi\ul anexei \i mai multe bunuri depozitate ]n garaj, pagube estimate de proprietar la 10.000 de lei. Interven`ia prompt[ a pompierilor a f[cut ca incendiul s[ nu se extind[ la casa \i celelalte anexe din gospod[rie, fiind salvate bunuri ]n valoare de 300.000 lei. Pompierii au stabilit c[ incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit la un cablu electric. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Joi, 27 august 2009

3

Medicii speciali\ti boto\[neni Cupluri la nunta de aur, \i-au ]nfiin`at sindicat Medicii speciali\ti boto\[neni \i-au ]nfiin`at propriul sindicat, nemul`umi`i c[ SANITAS-ul nu le reprezint[ interesele a\a cum ar trebui. Sindicatul Medicilor Speciali\ti din Boto\ani ]l are ca pre\edinte pe medicul chirurg Jaber Yassin (foto) care a luat decizia ]nfiin`[rii unui sindicat al colegilor de breasl[ dup[ ce a observat c[ interesele sale \i ale confra`ilor s[i nu sunt ap[rate de c[tre organiza`iile sindicale existente. Conform propriilor declara`ii, se pare c[ ideea ]nfiin`[rii unui sindicat a ap[rut ]n luna martie, când medicii Spitalului de Pediatrie „Cuvioasa Parascheva” Boto\ani \i-au pierdut salariile de merit. Atunci medicii \i-au dat seama c[ nu este cine s[ se bat[ pentru drepturile lor. Cu toate c[ este ]nfiin`at de numai o lun[, acest sindicat num[r[ deja 80 de membri, de la majoritatea unit[`ilor spitalice\ti din jude`, num[rul lor fiind ]n cre\tere. Una din dolean`e se refer[ la noul program impus de minister. „Ne-am afiliat la Blocul Na`ional Sindical. Vom avea o ]ntâlnire la minister unde vom discuta problemele noastre.

}nc[ un consilier jude`ean schimbat Incompatibilitate, retragerea sprijinului politic au fost doar câteva din motivele ]n baza c[rora mai mul`i consilieri jude`eni au fost ]nlocui`i ]n acest mandat. Cea mai recent[ schimbare ]n rândul consilierilor jude`eni s-a produs ieri. Alexandru Chi\ a ales s[ renun`e la scaunul de consilier jude`ean urmare a st[rii de incompatibilitate ]n care se afla, având ]n vedere c[ acesta ocup[ \i func`ia de \ef ]n cadrul Oficiului de Pl[`i pentru Pescuit. Astfel, ]n baza demisiei ]naintate de acesta, consilierii jude`eni au votat ieri ]ncetarea mandatului de drept al reprezentantului PD-L. }n locul acestuia a urcat democrat liberalul Timotei Cârligeanu, urm[torul pe lista portocaliilor. Tot ]n cadrul \edin`ei de ieri, proasp[tul consilier jude`ean a fost numit \i ]n comisia de administra`ie public[ \i juridic[, comisie ]n care activa ca membru fostul consilier jude`ean Alexandru Chi\. (Carmen Stanciu)

s[rb[torite de autorit[`i

Sper[m s[ ]naint[m problemele noastre. Una dintre ele este noul program, pentru c[ ]n vechiul program de \apte ore, era prev[zut un num[r de consulta`ii. Noi suntem de diferite specialit[`i, dac[ ne opre\te la program de opt ore, din punct de vedere material ne este foarte greu pentru c[ scade valoarea orei de gard[. |i noi mai mult lucr[m pentru ora de gard[. Sa-

lariul este foarte mic \i nemul`umitor. Am primit semnale de la foarte mul`i colegi c[ au de ales, ]ntre spitalul privat \i cel de stat”, a declarat medicul Jaber Yassin. Alt[ chestiune care va fi ridicat[ la minister de c[tre sindicatul medicilor speciali\ti este cea a grilei unice de salarizare, care ar fi una ]n total dezavantaj pentru categoria profesional[ a

medicilor. „Nu suntem de acord cu noua gril[ pentru c[ noi facem \ase ani de facultate, cinci ani de specialitate, plus educa`ia continu[. |i suntem localiza`i ]n prima treime a bazei de salarizare. Eu nu am nimic cu celelalte categorii, dar m[car \ase ani de facultate \i cinci ani de specializare s[ fie dublul alte specialit[`i”, a mai precizat Jaber Yassin. (D[nu` Rotariu)

Cuplurile care anul acesta au ajuns s[ s[rb[toreasc[ nunta de aur nu au fost trecute cu vederea nici de c[tre autorit[`ile locale. Astfel, ieri, reprezentan`ii Prim[riei municipiului Boto\ani au s[rb[torit nu mai pu`in de 32 de cupluri ce anul acesta au ]mplinit 50 de ani de c[s[torie. Cuplurile au fost premiate de c[tre primarul C[t[lin Flutur, totul desf[\urându-se ]n cadrul unei ceremonii special organizate ]n acest sens ]n sala de \edin`e a Prim[riei Boto\ani. Pe lâng[ diploma de fidelitate \i florile venite din partea edilului, s[rb[tori`ii au primit \i câte 300 de lei. Aceasta este una din pu`inele ceremonii organizate de-a lungul timpului la care au participat peste 30 de cupluri ce conve`uiesc ]mpreun[ de jum[tate de secol.

„Sunt emo`ionat de fiecare dat[ la aceste manifest[ri pe care le organiz[m pentru dumneavoastr[. ]ncep fiecare manifestare de acest fel prin a v[ mul`umi pentru c[ dumneavoastr[ sunte`i cei mai buni cet[`eni. |i vreau s[ v[ mul`umesc ]nc[ o dat[ ]n primul rând pentru c[ a`i contribuit o via`[ la bun[starea acestui ora\ \i apoi, am mai spus-o, dar o repet, pentru c[ sunte`i primii de fiecare dat[ care, din pu`inul dumneavoastr[ pl[ti`i taxele \i impozitele locale c[tre bugetul local”, s-a adresat s[rb[tori`ilor primarul C[t[lin Flutur, men`ionând totodat[ c[ urm[toarea ceremonie pentru s[rb[torirea celor mai longevive cupluri din Boto\ani se va desf[\ura ]n vechiul sediu al prim[riei, proasp[t reabilitat. (Carmen Stanciu)

|efii jude`ului vor pleca ]n pelerinaj ]n ~ara Sfânt[ Oficialit[`ile jude`ului au fost invitate de Mitropolitul Moldovei \i Bucovinei ]n pelerinaj ]n ~ara Sfânt[. Invita`ia a fost f[cut[ tuturor \efilor Institu`iei Prefectului, Consiliului Jude`ean \i Prim[riei municipiului re\edin`[ de jude` din regiunea Moldova. Pelerinajul la Ierusalim ar urma s[ aib[ loc ]n perioada 2-7 octombrie, ]ns[ costurile acestuia (850 euro/pers.) trebuie suportate din bugetul propriu al fiec[rui participant. Potrivit adresei ]naintate autorit[`ilor jude`ului de c[tre ]nalt Prea Sfin`itul Teofan, Mitropolit al Moldovei \i Bucovinei, „un pelerinaj la aceste locuri sfinte constituie un prilej de reculegere, de adâncire ]n credin`[ \i de ]n`elegere mai cuprinz[toare a tainei credin`ei cre\tine. Dorin`a mea este aceea ca Mitropolitul Moldovei \i Bucovinei, ]nso`it de cei rândui`i s[ conduc[ diferite segmente ale vie`ii publice moldave, s[ se bucure de o ]mpreun[-prezen`[ ]n `ara Sfânt[ \i prin aceasta s[ se ]mp[rt[\easc[ mai mult de duhul d[t[tor de n[dejde al P[mântului Sfânt”.

Prefectul Cristian Roman deja a confirmat participarea ]n locurile sfinte de la Ierusalim, Betleem, Galileea, precizând totodat[ c[ ]n acea perioad[ vor r[mâne la conducerea Institu`iei Prefectului cei doi subprefec`i. „Am confirmat \i ]mi voi lua atunci ori concediu f[r[ plat[ ori concediu de

odihn[. Am informat deja despre acest lucru \i autorit[`ile de la centru. Cert e c[ atunci când plec eu, ca \i datorie este necesar s[ r[mân[ ambii subprefec`i”, a declarat prefectul Cristian Roman. O certitudine este \i plecarea vicepre\edintelui Consiliului Jude`ean, Constantin Manolache.

„Cel pu`in eu voi merge. Am \i discutat cu domnul pre\edinte Mihai ~âbuleac \i am \i trimis copia de pe pa\aport la Mitropolie. Pentru mine consider c[ este o cinste, o onoare c[ Sfin`ia Sa m-a invitat la un asemenea eveniment”, a spus Manolache. Printre obiectivele care vor fi vizitate se num[r[ Sfântul Mor-

mânt, locul Cinei cea de Tain[, Muntele M[slinilor, Gr[dina Ghetsimani, Marea Moart[, satul Cana Galileii, ora\ul Nazaret, Muntele Tabor etc. Potrivit unor informa`ii furnizate de reprezentan`ii jude`ului, urmeaz[ o a doua etap[ de pelerinaj la locurile sfinte cu participarea parlamentarilor. (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment 4

Joi, 27 august 2009

Poli`i\tii, ridiculiza`i din nou de golani Poli`i\tii au fost pu\i din nou ]ntr-o postur[ nu tocmai onorant[ de c[tre golanii str[zii. }n noaptea de mar`i spre miercuri, pe strada Prim[verii din municipiul Boto\ani, câ`iva poli`i\ti au fost ridiculiza`i de golani. Un \ofer contravenient a reu\it s[ fug[ de poli`i\ti, ajutat de prietenii s[i. Prietenii celui de la volan s-au a\ezat ]n fa`a ma\inii poli`iei, ]mpiedicându-i pe oamenii legii s[ ia urma BMW-ului condus de b[rbatul care efectuase „cercule`e” ]n intersec`ie, acesta având \i antecedente la ]nc[lcarea legilor circula`iei. Incidentul s-a produs miercuri noapte, ]n jurul orei 01.30. Un \ofer a reu\it s[ blocheze o intersec`ie \i s[ fie implicat ]ntr-o b[taie, pân[ s[ intervin[ poli`i\tii. Locul unde posesorul unui BMW argintiu a f[cut mai multe „cercule`e” este intersec`ia str[zilor Prim[verii cu Prieteniei. Dup[ ce a ar[tat abilit[`ile sale de \ofer prietenilor, ne`inând cont de

eventualii participan`i la trafic, \oferul iresponsabil a fost implicat ]ntr-o b[taie general[ ]ntre aproximativ 10-12 persoane, dup[ care a fugit de poli`i\ti. Un taximetrist care se afla ]n sta`ia din fa`a blocului turn a v[zut tot ce s-a ]ntâmplat, povestind cum \oferul iresponsabil, care minute bune a f[cut ce a vrut ]n intersec`ie \i a fost implicat ]n ]nc[ierare, a reu\it s[ fug[ cu autoturismul s[u chiar de sub nasul poli`i\tilor. Grav este \i c[ ]n aceea\i not[ de sfidare la adresa poli`i\tilor, doi din grupul \oferului teribilist au blocat ma\ina poli`iei, a\a c[ prietenul

lor a putut fugi ]n voie. Conform spuselor taximetristului, \oferul care a fugit de poli`i\ti era vizibil sub influen`a b[uturilor alcoolice. „Toat[ ]ntâmplarea a avut loc miercuri noaptea, ]n sta`ia Corni\a, pe strada Prim[verii. O persoan[ care conducea un autoturism marca BMW, de culoare argintie, ]n mijlocul intersec`iei s-a apucat \i a f[cut cercule`e nestingherit, timp de câteva minute. Nu conta c[ prin zon[ treceau ma\ini. Dac[ v[ duce`i acum se v[d urmele de cauciuc pe asfalt. Dup[ câteva minute au venit mai mul`i, ]n jur de 15 persoane, care s-au luat la b[taie exact ]n aceea\i zon[. Dup[ ce s-au b[tut au fugit iar BMW-ul argintiu a r[mas abandonat ]n intersec`ie. Dup[ aceea au venit \i poli`i\tii, care au chemat o platform[ pentru a fi ridicat[ ma\ina. Când poli`i\tii au vrut s[ ia ma\ina, s-au ]ntors \i cei care s-au b[tut \i au ]nceput s[ fac[ scandal, c[ de ce le i-au ma\ina. }n timp ce

ceilal`i vorbeau cu poli`i\tii, \oferul a intrat ]n ma\in[, a blocat portierele \i a ambalat motorul de dou[ ori. Doi poli`i\ti au ]ncercat s[ ]l ]mpiedice s[ plece. El dup[ ce a ambalat motorul de dou[ ori a plecat. Unul dintre poli`i\ti s-a ferit, cel[lalt am v[zut c[ a fost lovit la picior. Mai grav este c[ dup[ ce [sta a plecat, doi s-au pus ]n fa`a Logan-ului poli`iei \i se uitau la stele, nu au vrut s[ se fereasc[. Au plecat pân[ la urm[ dar i-au pierdut urma, a avut timp s[ fug[. Consider c[ este anormal s[ se ]ntâmple acest lucru. Atâ`ia poli`i\ti, ]n jur de zece, s[ fie sfida`i \i s[ nu fie ]n stare s[-i fac[ nimic pentru a-l ]mpiedica pe [la s[ plece”, a povestit taximetristul. }ntr-adev[r, poli`i\tii pleca`i ]n urm[rirea \oferului nu au mai reu\it s[-l prind[. Dar ace\tia spun c[ ]i \tiu identitatea fugarului. Va fi sanc`ionat, imediat ce va fi g[sit, pentru c[ este plecat de acas[ dup[ ]ntâmplarea de ieri sear[. De\i

poli`i\tii au ac`ionat regulamentar, f[r[ s[ ]ncalce nicio prevedere ]n privin`a modalit[`ii de interven`ie ]n astfel de cazuri, comportamentul cu „m[nu\i” fa`[ de astfel de elemente ale societ[`ii nu poate decât s[-i ]ncurajeze pe golanii care sfideaz[ legea. „Persoana este cunoscut[, ]ns[ este disp[rut[, nu mai locuie\te la adresa unde aveam noi ]n baza de date. Facem verific[ri s[ vedem unde poate fi g[sit[ ma\ina dar \i \oferul, iar ]n situa`ia ]n care dispare, o s[ facem toate demersurile pentru re`inerea permisului de conducere. A motivat c[ are documentele ]n ma\in[, a urcat la volan, a c[utat chipurile actele, \i dup[ aceea a refuzat s[ respecte semnele poli`istului rutier. A pornit ma\ina \i a plecat. Motiv pentru care i se va re`ine permisul de conducere. |tim cine este, ]l cheam[ O.M., este cunoscut cu antecedente, a avut \i un dosar pe la noi. Sunt dispuse m[surile legale fa`[ de acesta, care vor implica cel pu`in re`inerea permisului de conducere, dar \i sanc`ionarea la legea 61, pentru tulburarea lini\tii publice. Iar din cei care au participat la scandal, zece au fost amenda`i tot pentru tulburarea lini\tii publice. Ei au fost amenda`i de colegii de la ordine public[” a declarat Victor Ciubotaru, \eful biroului pentru siguran`a circula`iei ]n mediul urban din cadrul Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani. }n urm[ cu câteva s[pt[mâni, poli`i\tii boto\[neni au mai fost ]ntr-o postur[ asem[n[toare. Atunci, ]n centrul ora\ului, câ`iva \oferi au f[cut „cercule`e” ]n sensul giratoriu, aplauda`i de prieteni, mai mul`i tineri ]mpiedicându-i pe oamenii legii s[ ]\i fac[ datoria. }n urma scandalului, trei dintre acei golani s-au ales cu dosare penale. (D[nu` Rotariu)

Prima zi de festival Azi se d[ startul la Festivalul Verii \i pentru ca boto\[nenii s[ nu ]ntâmpine probleme se vor derula controale la produsele alimentare. Comercian`ii de mici, bere \i de alte produse tradi`ionale de acum pentru festival, sunt atât ]n vizorul Protec`iei Consumatorului, cât \i al Direc`iei Sanitar Veterinare \i pentru Siguran`a Alimentelor (DSVSA) Boto\ani. „Ast[zi (n.r. - ieri) ]ncepe s[ se monteze \i s[ se amenajeze toate cadrele care sunt acolo \i am fost anun`at[ c[ vor fi ]n jur de 15 firme, cel pu`in pe zona de produse alimentare, zon[ care ne intereseaz[ pe noi. Ast[zi \i mâine diminea`[, cei de la serviciul de inspec`ie \i igien[ vor face controale \i vor emite o not[ de constatare dac[ sunt capabile sau nu aceste firme s[ comercializeze produse ]n perioada festivalului, respectiv 27-30 august. De asemenea, ]n fiecare zi, DSVSA va avea echipe care vor controla zilnic standurile cu produse alimentare ca s[ nu fie probleme”, a declarat Minodora Vasiliu, \eful DSVSA Boto\ani. Reprezentan`ii Protec`iei Consumatorului Boto\ani au declarat c[ ]n ac`iunile pentru festival va fi prins \i un inspector de-al lor \i c[ vor ac`iona cu operativitate la orice sesizare venit[ ]n acest sens din partea cet[`enilor. Nu vor lipsi de la festival reprezentan`ii institu`iilor care asigur[ lini\tea \i ordinea public[. Program joi: TNG Steps, Class, Glamour, All Stars, Reverse, Extasy, Fashion, Surrender - Dansuri 19.00-19.50; Grupul „Vis de Artist” Boto\ani - 19.50-20.05; Steliana Or[\anu, Les Jeunes, Raluca Topal[ - 20.05-20.25; Trifan B[l[uc[ (muzic[ popular[) - 20.25-21.00; Partida Romilor (muzic[ \i dans `ig[nesc) 21.00-21.50; DJ locali - 21.5023.00. (Carmen Stanciu)


CMYK

Eveniment Joi, 27 august 2009

5

Regulamentul de facturare a apei, ajustat dup[ nemul`umirile boto\[nenilor De\i s-a vrut pus ]n practic[ de la ]nceputul anului, noul regulament de facturare a consumului de ap[ ]\i va intra ]n drepturi din septembrie, dup[ \edin`a de Consiliu Jude`ean. Reprezentan`ii institu`iei sus`in c[ ]nc[ se mai lucreaz[ la acesta, se mai aduc ajust[ri care `in cont de nemul`umirile boto\[nenilor care nu vor s[ pl[teasc[ ce consum[ vecinii r[u platnici. Regulament unic de func`ionare \i contract unic de delegare pentru serviciul de ap[ \i canalizare din ]ntreg jude`ul Boto\ani. Asta preg[te\te Consiliul Jude`ean pentru a fi implementat cel mai probabil ]ncepând cu finele lunii septembrie. Nemul`umirile proprietarilor sau a asocia`iilor de proprietari prezentate fie sub form[ de peti`ii, fie sub form[ de interpel[ri ]n cadrul unor dezbateri organizate pe tema factur[rii

apei la limita de proprietate nu au dus la men`inerea, cel pu`in la nivel de municipiu, a actualului regulament de func`ionare \i facturare a apei c[tre popula`ie. Invocând litera legii, reprezentan`ii Consiliului Jude`ean consider[ imperios necesar[ introducerea unui regulament unic de func`ionare pentru a reglementa ]n tot jude`ul modalitatea de facturare a apei. La ora actual[, doar ]n municipiul Dorohoi se practic[ facturarea apei ]n func`ie de indica`iile contorului montat la scara de bloc, iar ]n rest, ]n celelalte unit[`i administrativteritoriale, fiecare cu sistemul propriu de facturare a apei. „Cel mai important lucru la aceast[ documenta`ie este c[ dup[ ce se va aproba ]n Consiliul Jude`ean, practic vom avea un regulament \i un contract cadru care se va aplica unitar ]n ]ntreg jude`ul Boto\ani, f[r[ a se mai lucra cum se lucreaz[ acum, pe un contract la Dorohoi, pe altul la S[veni, pe altul la Darabani \i tot a\a pe fiecare comun[ ]n parte. Vor fi evitate astfel de situa`ii, ]n condi`iile ]n care sistemele de ap[ sunt centralizate \i trebuie s[ lucreze pe aceea\i modalitate peste tot”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani.

}NC{ NU S-A STABILIT ROLUL ASOCIA~IILOR DE PROPRIETARI

LA FINELE LUI SEPTEMBRIE SE }NCEPE FACTURAREA LA LIMITA DE PROPRIETATE De\i se dorea la ]nceputul anului, când exista deja un proiect de regulament de facturare a apei, s[ se implementeze acest sistem, abia la finele lunii septembrie acesta ar putea fi pus pe ordinea de zi \i supus aprob[rii

consilierilor jude`eni. Asta pentru c[ au mai fost aduse modific[ri ca urmare a agita`iei \i nemul`umirilor din partea cet[`enilor care nu vor s[ pl[teasc[ ceea ce nu declar[ vecinul de scar[. „Din câte am discutat cu cei din comisie, documenta`ia nu este ]nc[ gata \i s-a cerut o prelungire a activit[`ii pân[ pe 20 septembrie. A\a ]ncât sper[m s[ ]l avem gata probabil pentru \edin`a din septembrie. Facturarea la limita de proprietate deja exist[ ]n jude`ul Boto-

\ani. La Dorohoi se factureaz[ la limita de proprietate, ]n municipiul Boto\ani nu se factureaz[ a\a, dar trebuie s[ venim cu un regulament unic ]n tot jude`ul. Va r[mâne facturare la limita de proprietate numai c[ vor fi dou[ tipuri de utilizatori: individuali, pentru c[ \i cei care stau la cas[ sunt la limita de proprietate, dar fiind individual i se cite\te contorul \i pl[te\te cât scrie, dar vor fi \i utilizatori comuni, pe condominii”, a mai spus vicele CJ.

Potrivit reprezentan`ilor Consiliului Jude`ean, nu s-a stabilit deocamdat[ care va fi rolul asocia`iilor de proprietari, asocia`ii care ]n urma dezbaterilor, au refuzat s[ fie intermediari ]ntre proprietari \i furnizorul de ap[. „}n urma dezbaterilor, to`i au spus c[ nu vor s[ ]ncaseze, când de fapt singura treab[ a asocia`iilor \i vor trebui s[ fac[ asta, este acea distribu`ie a costului apei pe apartamente. Pentru c[ se va ]ntâmpla un lucru foarte clar. De exemplu, eu voi citi la limita de proprietate 100 de metri cubi, când se va aduna ce declar[ proprietarii, o s[ ias[ 90 de metri cubi, iar restul de 10 metri cubi o s[ le ]mpart[ asocia`iile ]ntre locatari, pentru c[ reprezentan`ii lor sunt ale\i prin \edin`e comune s[-\i fac[ treaba”, a precizat Achi`ei. Reprezentan`ii Apa Grup au demarat de la ]nceputul anului o verificare metrologic[ pe municipiu a tuturor contorilor de la sc[rile de bloc, dar ]nc[ nu au finalizat-o, de\i se preconiza c[ la ]nceputul lunii august ac`iunea trebuie ]ncheiat[. (Monica Aionesei)

La Memorial „organigrama e cam stufoas[” Cel pu`in aceasta este p[rerea noului \ef al Memorialului Ipote\ti, votat ieri de consilierii jude`eni ]n func`ia de conducere. Acesta \i-a conturat deja câteva m[suri pentru ]mbun[t[`irea activit[`ii. „Printre principalele obiective pe care le voi urm[ri se num[r[ \i o analiz[ asupra sumelor care se duc lunar pe cheltuieli de personal”, a declarat proasp[tul \ef al Memorialului Ipote\ti. Miercuri, prin votul consilierilor jude`eni s-a stabilit un nou \ef la Memorialul Ipote\ti. Directorul acestei institu`ii de cultur[ a fost propus ]n urma demisiei ]naintate de Valentin Co\ereanu din scaunul de manager. Demisia lui Co\ereanu a venit ca urmare a scandalului provocat cu privire la activitatea desf[\urat[ de acesta la conducerea Memorialului Ipote\ti. Astfel, cu unanimitate de voturi, economistul Milu`[ J]j]ie

„SPER{M CA PÂN{ LA SFÂR|ITUL ANULUI S{ INTR{M }NTR-UN RITM NORMAL”

(foto) a fost ales director, acesta urmând s[ `in[ interimatul pân[ la organizarea unui concurs pe post. Printre primele m[suri pe care noul \ef le va pune ]n practic[ se num[r[ inventarierea patrimoniului \i o analiz[ a organigramei care se prezint[ cam... „stufoas[”, sus`ine acesta. „Primul gând este s[ asigur un interimat prin care s[ pot restabili ]n linii mari legalitatea, s[ asigur un flux normal al cheltuirii banului public \i s[ ]ncerc sa trag ni\te ]nv[`[minte din con-

troalele desf[\urate la Memorial. S[ vedem \i ]n ce condi`ii se pot recupera banii. Vreau s[ fac \i o analiz[ a organigramei, chiar dac[ nu voi fi abilitat s[ modific organigrama, dar din câte \tiu eu organigrama este pu`in cam stufoas[. Printre principalele obiective pe care le voi urm[ri se num[r[ \i o analiz[ asupra sumelor care se duc lunar pe cheltuieli de personal”, a declarat proasp[tul \ef al Memorialului Ipote\ti.

Reamintim c[ prin verific[rile f[cute de comisia stabilit[ de conducerea Consiliului Jude`ean Boto\ani s-au depistat mai multe nereguli, ]n acest caz fiind derulate \i o serie de anchete de c[tre oamenii legii, existând suspiciunea comiterii unor fapte penale. „De ancheta administrativ[ nu mai \tiu ce se ]ntâmpl[ cu ea. Acolo probabil se va stabili care sunt prejudiciile, nu \tiu ce alte treburi or mai fi pe acolo, penale sau nepenale. Cred c[ dup[ câteva luni de presiune puternic[ pe Memorial, faptul c[ s-a ajuns de acuma s[ punem un director interimar \i s[ ]ncerc[m s[ punem lucrurile ]n ordine acolo, deja e un lucru pozitiv”, a specificat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Achi`ei a mai precizat c[ nu se pune problema producerii de noi prejudicii ]n cazul de la Ipote\ti deoarece anul acesta nu s-au mai f[cut achizi`ii muzeale iar \ansele ca pân[ la finele anu-

lui s[ se mai achizi`ioneze ceva sunt foarte mici. „Deocamdat[, anul acesta pe achizi`ii muzeale nu s-a cheltuit niciun leu, drept urmare, acum o lun[ sau dou[, la o rectificare de buget le-am \i luat dou[ miliarde lei vechi ]napoi de la achizi`ii muzeale. Ei au mai r[mas cu un miliard de lei pentru achizi`ii. S-a ]ncercat acum câteva s[pt[mâni s[ se fac[ o comisie pentru achizi`ii \i din cauza scandalului care era acolo acea achizi`ie s-a blocat, pentru c[ atunci am cerut chiar personal s[ vedem care este comisia \i s[ trimitem \i noi un om ]n comisie. Nu s-a mai f[cut nimic”, a completat Achi`ei, care a mai precizat c[ se vor face modific[ri

atât ]n baza propunerilor venite de la noul \ef cât \i a propunerilor conducerii Consiliului Jude`ean Boto\ani, ]n a\a fel ]ncât activitatea se ajung[ ]ntr-o zon[ de normalitate. „Vom veni de acuma \i cu alte propuneri privitor la tot ceea ce ]nseamn[ organigram[ \i structur[ de personal la Memorialul Ipote\ti. Sper[m ca pân[ la sfâr\itul anului s[ regl[m tot ce trebuie reglat la Memorialul Ipote\ti ca activitatea de acolo s[ intre ]ntr-un ritm normal”, a specificat Cristian Achi-`ei. Acesta a mai men`ionat c[ ]n acest caz ]nc[ nu s-a f[cut ]n\tiin`are la Ministerul Culturii. (Carmen Stanciu)

Noi reguli pentru cur[`enia ora\ului


Eveniment 6

Joi, 27 august 2009

Profit pe timp de criz[ Pe timp de criz[ sunt \i firme care au profit. Spre exemplu, ]n construc`ii, confec`ii \i comer` sunt \i societ[`i profitabile ]n aceast[ perioad[. Doru Popescu, directorul executiv al unei firme de amenaj[ri interiore, spune c[ are mai multe comenzi decât anul trecut. Dorin Romeo Floare\, pre\edintele Camerei de Comer`, sus`ine c[ unele domenii sunt mai profitabile acum, ]n special cele de necesitate. Mediul de afaceri ]ncepe s[-i dea dreptate primarului Flutur, care sus`ine c[ la Boto\ani criza este tratat[ cu fonduri europene. Criza financiar[ a adus pentru unii agen`i economici mai mult profit decât atunci când toat[ lumea spunea c[ economia României duduie. Chiar \i ]n domeniile cele mai afectate de criz[ se ]ntâlnesc agen`i economici care au reu\it s[ fac[ ]n a\a fel ]ncât s[ aib[ mai mul`i bani \i mai mul`i clien`i. Unele dintre sectoare sunt profitabile ]n totalitate, având ]n vedere necesitatea serviciilor pe care acestea le presteaz[. Peste tot, ]ns[, pot fi v[zute paradoxuri. }n timp ce unii constructori concediaz[ din personal dând vina pe lipsa de clien`i, al`ii nu mai fac fa`[ comenzilor. Doru Popescu, director executiv ]ntro firm[ de construc`ii \i amenaj[ri interioare, spune c[ aceast[ perioad[ este una bun[ din toate punctele de vedere. „Este nevoie de calitate \i de pre`uri de bun-sim` pentru a putea face fa`[ acestor vremuri. Eu nu spun c[ la noi este foarte

care au preferat s[-i trimit[ ]n \omaj pe oameni ca s[ fie pl[ti`i de stat iar ei s[ aib[ acela\i profit ca ]n 2008 sau 2007”, a spus un alt ]ntreprinz[tor local din domeniul construc`iilor, care sus`ine c[ nu a fost afectat ]n m[sur[ mare de actuala conjunctur[ economic[.

AFIRMA~IILE PRIMARULUI FLUTUR, SUS~INUTE DE MEDIUL DE AFACERI

bine, ]ns[ pl[tim salariile la timp \i reu\im s[ oferim \i bonusuri angaja`ilor atunci când merit[. Nu vrem s[ câ\tig[m mult la o lucrare, politica noastr[ este aceea de a câ\tiga mai pu`in de la mai mul`i \i ]n mod constant. Anul trecut lucram la alt[ firm[ \i pot s[ v[ spun c[ mai multe comenzi sunt acum pe pia`[ \i la acela\i pre` ca \i atunci. Sunt mul`i care fac amenaj[ri interioare, mai pu`ini construiesc, ]ns[ la capitolul amenaj[ri sunt foarte multe comenzi”, a declarat Popescu. Acesta a precizat c[ exist[ ]n momentul de fa`[ \i firme care ]ncearc[ s[-\i atrag[ o cot[ de pia`[ prin folosirea unor reclame ]n\el[toare. „Am v[zut reclame de genul reducere 30%, când de fapt ei nu spun c[ nu fac o anumit[ lucrare de la ]nceput pân[ la sfâr\it \i doar par`ial, iar unii prind momeala. Cel mai interesant am considerat c[ este acel gen de reclam[ ]n care unele firme de construc`ii spun c[ accept[ plata ]n rate. Asta oricum se

face, se f[cea \i se va face ]n continuare. \i ]nainte luam un avans \i apoi plata ]n tran\e, deci nu este nimic nou”, a precizat Popescu. Dorin Romeo Floare\, pre\edintele Camerei de Comer` Industrie \i Agricultur[, a declarat c[ ]n aceast[ perioad[ exist[ firme care o duc foarte r[u \i firme care o duc bine, ]n func`ie de domeniul de activitate al fiec[reia. „Am discutat cu mul`i reprezentan`i de firme \i am ]n`eles c[ unele au activit[`i profitabile \i altele sunt ]n plin[ recesiune. Aici depinde foarte mult domeniul de activitate al fiec[rui agent economic ]n parte, de puterea financiar[ avut[ la momentul ]nceputului crizei \i de modul ]n care a \tiut s[ gestioneze situa`ia din ultimele luni”, a declarat pre\edintele Camerei de Comer`. Floare\ a mai spus c[ exist[ domenii care sunt de necesitate \i care vor trece tot timpul u\or peste perioadele de criz[ financiar[. Astfel, un service auto nu va duce lips[ de clien`i deoare-

ce to`i posesorii de autoturisme vor face orice sacrificiu financiar pentru a-\i repara ma\ina pentru a avea cu ce se deplasa. La fel este \i cu firmele de comer` de alimente sau de alte produse care s[ acopere principalele nevoi ale unei familii. Exist[ \i cazuri ]n care astfel de afaceri nu au avut succes nici pe timp de cre\tere economic[, ]ns[ din cauza managementului aplicat de conduc[torii firmei. Spre exemplu, ]n ultima perioad[ s-au mai deschis sp[l[torii auto, ]n ciuda crizei financiare pe care o acuz[ celelalte sp[l[torii de pe pia`[. }ncrederea c[ pot veni cu pre`uri cel pu`in egale cu ale concuren`ei, dar cu servicii de o mai bun[ calitate, i-a ]ndemnat pe câ`iva boto\[neni s[-\i deschid[ sp[l[torii noi ]ntr-o pia`[ ]n care concuren`a este cel pu`in acerb[. „To`i care au ma\ini vor veni pe la sp[l[torie. Poate nu de dou[ ori pe s[pt[mân[, dar o dat[ la dou[ s[pt[mâni cel târziu tot trec pe aici, iar num[rul posesorilor de ma\ini este din ce ]n

ce mai mare \i cred c[ oricine s-a confruntat cu situa`ia ca atunci când vrea s[-\i spele ma\ina s[ stea la coad[, indiferent la care sp[l[torie merge”, a spus unul dintre boto\[nenii care \i-au deschis de curând o sp[l[torie auto ]n municipiu. Totodat[, „Evenimentul de Boto\ani” a prezentat ]n ultimele trei s[pt[mâni bilan`urile financiare ale mai multor firme din Boto\ani, aferente activit[`ii economice din perioada ianuarie-iunie 2009. }n toate cazurile, societ[`ile comerciale s-au plâns de fiscalitate excesiv[, de lipsa comenzilor, de reducerea num[rului clien`ilor \i de o lupt[ din ce ]n ce mai strâns[ pentru fiecare client ]n parte, ]ns[ toate au raportat o cifr[ de afacere ]n cre\tere fa`[ de primul semestru din 2008, precum \i un profit net mai mare decât ]n perioada de compara`ie. „Unele firme au redus din num[rul salaria`ilor nu din cauza problemelor financiare grave, ci din cauza fricii unor patroni c[ vor avea un profit mai mic \i

Primarul C[t[lin Mugurel Flutur a declarat, atât la ]ntâlnirea cu Vasile Blaga, ministrul Dezvolt[rii, cât \i cu pre\edintele Traian B[sescu, c[ la Boto\ani criza este trecut[ mai u\or datorit[ activit[`ii administra`iei locale care a reu\it s[ atrag[ multe fonduri europene, ]ntr-un clasament general jude`ul Boto\ani fiind pe primul loc la acest capitol. Pre\edintele Camerei de Comer` a spus c[ primarul are dreptate ]n mare m[sur[, problema este ]ns[ la firme. „Da, Prim[ria \i Consiliul Jude`ean au reu\it s[ atrag[ foarte multe fonduri europene \i au dat, astfel, de lucru \i la firmele locale. Problema este c[ aceste fonduri au fost atrase de administra`ia local[ \i nu de mediul de afaceri. La firme este mai greu deoarece trebuie \i ele s[ aib[ o cot[ parte, trebuie s[ se ]mprumute la b[nci”, a precizat Floare\. |i Doru Popescu i-a dat dreptate lui Flutur precizând c[ afirma`iile acestuia cu privire la modul aparte cum este tratat[ criza la Boto\ani, respectiv cu fonduri europene, sunt sus`inute de realitate. „Eu c[l[toresc mult ]n jude`. Oriunde mergi vezi case ]n construc`ii \i meseria\i care lucreaz[ la ele. Primarul când spune are oricum o viziune mai larg[ asupra lucrurilor”, a completat \i Popescu. (Bogdan Caliniuc)

160 de posturi ]n \coli pentru suplinitori Azi \i mâine suplinitorii califica`i \i necalifica`i sus`in examenul pentru ocuparea unui post ]n ]nv[`[mântul boto\[nean. La aceast[ sesiune de examen pot participa cadrele didactice calificate care nu au luat not[ de trecere sau care nu au participat la concursul na`ional unic de titularizare. }n acela\i timp s-au putut ]nscrie la concurs \i cadrele didactice necalificate. }n urma \edin`elor ce au avut loc pân[ acum, la

nivelul unit[`ilor \colare boto\[nene au mai r[mas vacante aproximativ 160 de posturi. „Pentru a fi siguri c[ \i concursul din cele dou[ zile se va desf[\ura ]n mod corect, sindicatul a trimis observatori. De la prima or[ a acestei dimine`i am primit chiar reclama`ii, c[ nu au fost primi`i ]n concurs cei care au venit ast[zi (n.r. ieri) s[ se ]nscrie, ]ns[ nu s-au prezentat ]n termen. Este vina lor pentru c[ nu s-au informat,

doar nu voiau s[ vin[ cei de la Inspectorat acas[ s[-i anun`e când au loc ]nscrierile”, a declarat Maria ~iprigan. |i ]n acest an, liderul sindical face un apel la titularii din mediul rural s[ vin[ ]n sprijinul colegilor suplinitori califica`i care nu reu\esc s[ fie titulari ai sistemului din cauza lipsei de catedre, s[ cedeze jum[tate de norm[. }n aceast[ situa`ie, atât actualii titularii cât \i cei pe care ]i vor ajuta vor fi salariza`i ca

titulari califica`i. „Noi am f[cut un apel la titularii din mediul rural s[ ]i ajute \i pe colegii lor califica`i s[ ob`in[ post. Au r[spuns apelului nostru doar cei care au fost ]n aceast[ situa`ie \i au mâncat pâine de suplinitor”, a men`ionat liderul sindical. }n cazul ]n care \i dup[ \edin`a public[ din 3 septembrie vor mai r[mâne posturi neocupate, reprezentan`ii I|J vor organiza un nou concurs pe 9-10 septembrie. (Petronela Rotariu)


Sport Joi, 27 august 2009

Alina Dumitru va lupta pentru medalia de bronz la CM de judo Campioana olimpic[ la categoria 48 de kilograme, Alina Dumitru a pierdut ]n semifinale, ]n fa`a niponei Tomoko Fukumi, urmând a lupta pentru medalia de bronz cu campioana european[ Frederique Jossinet. ]n 2009, nipona Tomoko Fukumi a mai ]nvins-o pe Alina Dumitru ]n finala categoriei Marelui Premiu de la Hamburg. Judoka antrenat[ de Florin Bercean a trecut de primul tur dup[ ce a ]nvins-o pe libaneza Lolita Dagher, iar ]n turul urm[tor a dispus de unguroaica Eva Csernoviczki (vicecampioa-

n[ european[). Calificarea ]n semifinale a venit dup[ victoria ]n fa`a braziliencei Sarah Menezes. Finala competi`iei se va disputa ]ntre Tomoko Fukumi \i Oiana Blanco, din Spania. De-a lungul carierei, Alina Dumitru a atins apogeul la Jocurile Olimpice de la Beijing, când a cucerit medalia de aur, ]n timp ce la Campionatele Mondiale are câte o medalie de bronz (edi`iile din 2005 \i 2007), iar la Campionatul European cinci medalii de aur (2004-2008), respectiv dou[ de bronz (2002 \i 2009). 

Becali viseaz[ ca Steaua s[ câ\tige Europa League, iar el s[ joace ]ntr-un film cu Angelina Jolie Dup[ victoriile ob`inute de Steaua Bucure\ti ]n fa`a unor adversari mode\ti precum Ujpest, Motherwell sau Saint Patrick’s, finan`atorul Gigi Becali se gânde\te deja ca ro\-alba\trii s[ aduc[ primul trofeul din istoria Europa League ]n Ghencea. Gigi Becali a vorbit despre dorin`a sa de a juca, al[turi de Angelina Jolie, ]ntr-un film. Cu condi`ia ca acesta s[ fie demn de Oscar. Tot de Oscar este \i scenariul pus la

cale de Gigi pentru Europa League, unde a declarat c[ ]\i dore\te adversari cât mai slabi, ca drumul spre final[ s[ fie lejer. „De fapt, nici nu prea mai sunt echipe mai puternice decât Steaua ]n Europa League“, \i-a dat seama patronul Stelei. El i-a fixat astfel obiectivul lui Cristiano Bergodi. „Anul [sta cred c[ vom cuceri trofeul, [sta e obiectivul echipei, nu doar o dorin`[“, a declarat Gigi Becali. 

Sebastien Loeb ar putea concura ]n F 1 Reprezentan`i ai campionului mondial de raliuri au contactat oficiali ai noii echipe US F1, care se va prezenta la startul sezonului 2010 al F1, pentru c[ unul dintre monoposturi s[ fie pilotat de Loeb. Chiar dac[ ]n momentul de fa`[ Sebastien Loeb lupt[ pentru câ\tigarea celui de-al \aselea titlu mondial consecutiv ]n Campionatul Mondial de Raliuri, n-ar fi exclus ca din sezonul viitor el s[ opteze pentru cursele de circuit, ca pilot al unui monopost de Formula 1. Printr-un intermediar, el a intrat deja ]n contact cu responsabili ai noii echipe americane Team US F1, pentru a discuta despre posibilitatea transfe-

rului s[u ]n Marele Circ, din sezonul viitor. Cotidianul L’Equipe citeaz[ o declara`ie a directorului sportiv al US F1, Peter Windsor, care a spus: „Ne-a sunat cineva care ]l reprezint[ pe Loeb, dar nu v[ voi oferi detalii despre conversa`ie.

Loeb este un talent incredibil \i cu siguran`[ ar face lucrurile mai interesante ]n Formula 1. Noi c[utam pilo`i americani, dar ]l vom lua serios ]n calcul pe Loeb”. La randul s[u, actualul pilot al lui Citroen a confirmat apropierea de US F1. 

Tric[ revine la Universitatea Craiova Mijloca\ul Eugen Tric[ a declarat, ieri, c[ sa ]n`eles cu Adrian Mititelu \i a semnat un contract valabil un sezon cu Universitatea Craiova, cu op`iune de prelungire pe ]nc[ unul, \i e convins c[ va reu\i s[ câ\tige un trofeu ]n aceast[ perioad[, transmite corespon-

dentul NewsIn. „Sunt din nou juc[torul Craiovei, am o datorie moral[ fa`[ de echip[ \i ora\. Am câ\tigat multe trofee cât am fost plecat, iar ]ntr-un an sau doi cât voi r[mâne aici vreau s[ mai câ\tig cel pu`in un trofeu. Universitatea r[mâne echipa mea de suflet. Totu\i, atunci când am plecat, am f[cut un favor clubului pentru c[ a câ\tigat un milion de euro de pe urma mea“, a spus Tric[, dup[ ce a ie\it din sediul clubului oltean, acolo unde \i-a negociat contractul cu Adrian Mititelu. Fotbalistul ]n vârst[ de 33 de ani se a\teapt[ s[ fie primit bine de fanii olteni \i \i-a manifestat dorin`a de a fi antrenat din nou de Victor Pi`urc[, mai ales c[ fostul selec`ioner negociaz[ cu gruparea din B[nie. „Nu am nimic de ]mp[r`it cu suporterii, eu `in la aceast[ echip[. Oricum am v[zut mesajele lor de pe internet \i cred c[ m[ vor primi cu bra`ele deschise. }mi pare r[u c[ nu mi-am prins socrul, pe Ilie Balaci, ]nc[ la club, ]ns[ m-a\ bucura s[ lucrez din nou cu Victor Pi`ruc[, cred c[ toat[ Oltenia ]l a\teapt[ la echip[“, a mai spus Tric[, ad[ugând c[ ]\i dore\te s[ poarte num[rul 33 pe tricou. Eugen Tric[ s-a transferat la Universitatea Craiova din postura de juc[tor liber de contract dup[ ce ]n urm[ cu o zi \i-a reziliat ]n`elegerea cu CFR Cluj, forma`ie la care revenise ]n urm[ cu numai dou[ luni. 

7

Sorana C]rstea \i Victor H[nescu, capi de serie la US Open Românca Sorana Cârstea este favorit[ 24, ]n timp ce Victor H[nescu este cap de serie num[rul 28 la ultimul turneu de Mare |lem al anului, US Open, informeaz[ site-ul oficial al competi`iei. }n afar[ de Cârstea \i H[nescu, România va mai avea \i al`i reprezentan`i pe tabloul principal. La feminin vor fi Raluca Olaru, Alexandra Dulgheru, Edina Gallovits \i Monica Niculescu, ]n timp ce la masculin sunt prezen`i Victor Crivoi \i Horia Tec[u. }n calific[rile turneului american se mai afl[ o singur[ românc[, Irina Begu. Principala favorit[ la câ\tigarea turneului este rusoaica Dinara Safina, ]n timp ce surorile Williams, Serena \i Venus, sunt cotate cu \ansa a doua, respectiv a treia. La masculin, cap de serie num[rul 1 este eleve`ianul Roger Federer, urmat ]n acest top de britanicul Andy Murray \i de ibericul Rafael Nadal. 

Suporter ]njunghiat ]ntr-o b[taie a huliganilor englezi Rivalitatea dintre West Ham United \i Millwall a ajuns \i pe marile ecrane, iar violen`ele dintre fanii celor dou[ echipe nu au disp[rut niciodat[. ]ntâlnirea dintre cele dou[ forma`ii ]n Cupa Ligii Angliei era una de risc maxim \i s-a soldat cu ]njunghierea unui b[rbat ]n piept, ca urmare a violen`elor dintre tabere. Se pare c[ unele dintre confrunt[ri erau pl[nuite de suporterii rivali, ]n timp ce câteva alterca`ii au avut loc la stadion, odat[ cu sosirea fanilor f[r[ bilete. Acest lucru a fost confirmat de poli`ia din Londra. Victima violen`elor dintre fani a fost ]njunghiat[ pe o strad[ din apropierea stadionului, paramedicii reu\ind s[ trateze la timp r[nile b[rbatului. Conform Sky News, poli`ia a anun`at c[ incidentele au fost „la scar[ larg[„ \i c[ au fost cerute ]nt[riri. 


Social 8

Joi, 27 august 2009

Trecerea Direc`iei Agricole ]n Patru copii trata`i subordinea CJ mai taie din birocra`ie ]n spitale din Direc`ia pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ (DADR) Boto\ani va trece ]n subordinea Consiliului Jude`ean. Cel pu`in a\a arat[ litera legii, ]n sensul c[ procesul de descentralizare despre care se vorbe\te nu numai la nivelul agriculturii, ci \i la nivelul altor sectoare, ca ]nv[`[mântul sau sportul, ar putea prinde contur ]n aceast[ toamn[, dat fiind faptul c[ modalit[`ile prin care urmeaz[ a fi aplicat au fost incluse ]n documente oficiale. A\a cum se arat[ ]n documentul transmis la nivelul fiec[rei Direc`ii pentru Agricultur[ ]n parte, „DADR jude`ene….se reorganizeaz[ din subordinea Ministerului Agriculturii, ca institu`ii publice, cu personalitate juridic[ ]n subordinea Consiliilor Jude`ene…prin descentralizarea competen`elor administrative \i financiare”. Cu alte cuvinte, Direc`ia Agricol[ urmeaz[ s[ treac[ ]n subordinea unei autorit[`i locale, ]n spe`[ Consiliul Jude`ean, practic orice fel de problem[ sau decizie se va putea lua direct de la nivel local. Claudiu Ad[sc[li`ei, directorul coordonator al DADR Boto\ani sus`ine c[ aceasta este o m[sur[ bun[ ]n sensul unei comunic[ri mai rapide la nivel local, fiind evitate multe etape birocratice ]n ceea ce prive\te

Tab[r[ pentru copiii cu handicap ]ngriji`i de stat O parte din copiii cu grad de handicap din sistemul de protec`ie a copilului \i care urmeaz[ o form[ de ]nv[`[mânt vor merge ]n tab[r[ la Agafton. Taberele vor avea loc ]n perioada 28 august -3 septembrie \i 5-11 septembrie, fiind vorba de 120 de copii ce ]\i vor petrece timpul cu 13 ]nso`itori. „]n prima serie vor merge 100 de copii \i ]n urm[toarea serie vor merge 20 de copii. Selec`ia s-a f[cut din 190 de copii \i i-am ales pe cei care cât de cât pot s[ fac[ fa`[ unei plec[ri. Noi nu pl[tim nimic, este gratuit[”, a declarat Cecilia Sp[taru, director adjunct ]n cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani. Plecarea face parte dintr-un program demarat prin direc`iile de tineret \i sport, fiind primul an ]n care copiii cu handicap din sistemul de protec`ie s-au num[rat printre beneficiarii taberelor gratuite. (Carmen Stanciu)

str[in[tate prin formularul E112

stabilirea comunic[rii cu autorit[`ile centrale. „Financiar ar trebui s[ depindem de Consiliul Jude`ean \i tehnic de Ministerul Agriculturii. Poate e un beneficiu s[ trecem ]n subordinea Consiliului Jude`ean pentru c[ vom avea leg[tur[ direct[ cu organul de conducere local \i ne vom putea consulta mai u\or. Nu \tiu din punct de vedere financiar cum vom fi sprijini`i, adic[ dac[ vom avea siguran`a salariilor”, a declarat directorul coordonator al Direc`iei Agricole. De cealalt[ parte, reprezentan`ii Consiliului

Jude`ean nu au nicio problem[ ]n a prelua \i domeniul agricol dac[ se deleag[ inclusiv problemele de ordin financiar. „Nu este numai o discu`ie despre Direc`ia Agricol[, ci \i despre ]nv[`[mânt \i despre direc`iile de sport sau tineret. Vom vedea ce va hot[r] Guvernul. Dar atunci când se descentralizeaz[ ceva, s[ nu mi se dea numai institu`ia, ci s[ ]mi dea \i bugetul aferent. Noi nu avem nicio problem[, pân[ la urm[ ]n mod sigur noi vom putea mai u\or repera \i problemele locale, numai c[ nu a\ vrea s[ se ]n-

tâmple ca ]n alte cazuri s[ ]mi dea institu`iile \i apoi s[ nu am buget”, a precizat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. ]n acela\i timp, odat[ cu descentralizarea institu`iilor din subordinea Ministerului Agriculturii, se dore\te ]nfiin`area Camerelor Agricole ce vor avea drept scop asigurarea consultan`ei agricole \i de specialitate precum \i formarea continu[ pentru fermieri, produc[tori agricoli care deruleaz[ activit[`i ]n domeniul agriculturii. (Monica Aionesei)

Num[rul restan`ierilor la credite a trecut de 600.000 Num[rul persoanelor care au restan`e mai mari de 30 zile la credite a trecut de 600.000 ]n luna iunie, valoarea cumulat[ a ]ntârzierilor la plat[ ajungând la 1,8 miliarde lei, nivel aproape dublu fa`[ de finele anului trecut, reiese din datele Biroului de Credit \i publicate de BNR. }n luna iunie a anului trecut restan`ele ]nsumau 702,9 milioane lei , astfel c[ obliga`iile neonorate la timp erau de 2,6 ori mai mari la sfâr\itul primului semestru din 2009. Num[rul persoanelor fizice care au restan`e de peste 30 de zile la credite era la finele primelor \ase luni de 602.548, ]n cre\tere cu 3% fa`[ de mai \i cu 34% comparativ cu sfâr\itul anului trecut. Totalul sumelor restante ale popula`iei a avansat ]n primele \ase luni cu 87%, de la 981 milioane lei ]n decembrie 2008 la 1,834 miliarde lei la finele lunii iunie. Comparativ cu luna mai, valoarea sumelor restante de peste 30 de zile a avansat cu

Patru copii din jude`ul Boto\ani au putut beneficia anul acesta de servicii medicale \i tratament ]n unit[`i medicale din `[ri ale Uniunii Europene, toate cazurile fiind deosebit de grave. Conform datelor puse la dispozi`ie de c[tre reprezentan`ii Casei de Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani, a fost vorba despre patru copii care au plecat pentru a beneficia de tratament ]n str[in[tate prin formularul E112. Acest formular este emis de casele de asigur[ri de s[n[tate la care sunt lua`i ]n eviden`[ asigura`ii, formularul E112 fiind oferit solicitan`ilor dac[ se ]ncadreaz[ ]ntr-o serie de criterii. Astfel, asiguratul poate beneficia de servicii medicale ]n spitalele din Vest dac[ ]\i transfer[ re\edin`a pe teritoriul unui alt stat membru UE \i necesit[ men`inerea dreptului la presta`iile de boal[ - maternitate acordate pân[ la momentul transferului ]n România. De asemenea, un pacient mai poate fi tratat ]n UE dac[

urmeaz[ s[ efectueze un serviciu medical care face parte din pachetul de servicii medicale de baz[ din România, iar acesta nu poate fi acordat ]ntr-un interval de timp necesar ]n mod normal pentru ob`inerea tratamentului respectiv ]n `ara noastr[, luânduse ]n considerare starea curent[ de s[n[tate a persoanei \i evolu`ia bolii. }n toate patru cazuri, fiind vorba de situa`ii foarte grave, copiii nu ar fi putut beneficia de serviciile medicale necesare ]n România. }n trei cazuri este vorba de copii diagnostica`i cu diferite forme de cancer, iar ]n al patrulea caz era vorba de o malforma`ie congenital[ la inim[. }ns[ num[rul boto\[nenilor care au beneficiat de ]ngrijiri medicale ]n alte `[ri ale UE este mai mare, num[rul total fiind de 32. }ns[ ]n celelalte 28 de cazuri a fost vorba de servicii medicale de urgen`[ acordate boto\[nenilor care se aflau atunci ]n `ara respectiv[. (D[nu` Rotariu)

6,24%, de la 1,72 miliarde de lei. Ponderea restan`elor de peste 90 de zile ale popula`iei ]n totalul sumelor cu ]ntârzieri la plat[ peste 30 de zile a crescut treptat, de la 79,7% ]n decembrie 2008 la 82,1% dup[ primele \ase luni ale acestui an. Aceast[ evolu`ie a fost determinat[ de avansul valorii restan`elor de peste 90 de zile cu aproape 93% ]n primele \ase luni, la 1,5 miliarde de lei. Cea mai redus[ cre\tere din primele \ase luni a fost ]nregistrat[ la creditele scoase ]n afara bilan`ului, majoritatea considerate pierdere de c[tre b[nci. Astfel, valoarea restan`elor popula`iei care au fost scoase ]n afara bilan`ului a avansat ]n primul semestru cu 13%, de la 90,87 milioane lei la 102,79 milioane lei. La Biroul de Credit furnizeaz[ date 30 de b[nci \i, ]ncepând cu luna ianuarie a acestui an, 12 institu`ii financiar-nebancare. 

Bursa locurilor de munc[ pentru absolven`i, ]n preg[tire Absolven`ii din acest an au o \ans[ s[ g[seasc[ un loc de munc[ la Bursa locurilor de munc[ pentru absolven`i. Organizat[ de Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM), ac`iunea va avea loc pe 25 septembrie. Pân[ la aceast[ dat[ ]n eviden`ele Agen`iei sunt ]nscri\i aproximativ 300 de absolven`i din acest an. Ac`iunea este organizat[ la nivel na`ional \i are loc anual ]n aceast[ lun[. ]n urma ac`iunii de anul trecut, doar 15 absolven`i au fost ]ncadra`i pe loc, ]n timp ce al`i 126 de participan`i au fost

selecta`i ]n vederea ]ncadr[rii. Angajatorii care au locuri de munc[ disponibile pentru proaspe`ii absolven`i de ]nv[`[mânt pot contacta agen`iile teritoriale pentru ocuparea for`ei de munc[. Este bine de \tiut c[ angajatorii care ]ncadreaz[ absolven`i beneficiaz[ de stimulente financiare din bugetul asigur[rilor pentru \omaj, ]n condi`iile prev[zute de Legea nr. 76/2002. Absolven`ii institu`iilor de ]nv[`[mânt \i ai \colilor speciale, ]nregistra`i la agen`ia pentru ocuparea for`ei de munc[, ]n situa`ia ]n care se ]ncadreaz[ cu program

normal de lucru, pentru o perioad[ mai mare de 12 luni, beneficiaz[ de o prim[ egal[ cu un salariu minim brut pe `ar[ garantat ]n plat[, ]n vigoare la data ]ncadr[rii. De asemenea, absolven`ii c[rora li s-a stabilit dreptul la indemniza`ie de \omaj \i se angajeaz[ ]n perioada de acordare a indemniza`iei, pentru o perioad[ mai mare de 12 luni, beneficiaz[ de o sum[ egal[ cu indemniza`ia de \omaj la care ar fi avut dreptul, ]n condi`iile legii, pân[ la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dac[ nu sar fi angajat. (Petronela Rotariu)


Social Joi, 27 august 2009

12 r[ni`i, dup[ ce un autocar a acro\at un TIR Dou[sprezece persoane au ajuns, ieri, la Spitalul din Deva, ]n urma unui accident petrecut pe DN 7, ]n localitatea hunedorean[ Sântuhalm, ]n evenimentul rutier fiind implicate un autocar \i un TIR. Potrivit purt[torului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ Hunedoara, locotenentul Anemona Doda, accidentul sa petrecut pe DN 7, ]n localitatea Sântuhalm, fiind implicate un autocar \i un TIR. Doda a apus c[ TIR-ul \i autocarul se aflau pe sensul de mers dinspre Or[\tie spre Deva, iar autocarul, care se ]ndrepta spre Italia, ar fi acro\at TIR-ul cu partea dreapt[. }n autocar, erau aproximativ 40 de persoane. „Dou[sprezece persoane au fost transportate cu ambulan`ele la Spitalul din Deva, pentru patru dintre ele a fost necesar[ descarcerarea, doi dintre r[ni`i sunt mai grav, al`i cinci au r[ni pe corp \i ceilal`i cinci au fost du\i la spital doar pentru investiga`ii, nu sunt r[ni`i grav, mai mult \ocul”, a spus Doda. Potrivit purt[torului de cuvânt al Poli`iei Jude`ene Hunedoara, subinspectorul

Bogdan Ni`u, TIR-ul era parcat pe o band[ de refugiu, iar \oferul autocarului este posibil s[ fi adormit la volan. „Potrivit martorilor, \oferul autocarului, care circula de la Sibiu c[tre Italia, ar fi adormit la volan \i a lovit cu partea dreapt[

TIR-ul care era sta`ionat ]n afara p[r`ii carosabile. }n urma impactului, dou[sprezece persoane au fost transportate la spital, dintre care dou[ ]n stare grav[”, a spus Ni`u. Potrivit acestuia, \oferul autocarului, un b[rbat de 39 de ani, are

carnetul de conducere de trei ani, iar din martie 2009 \i pân[ acum a fost amendat de trei ori de poli`i\ti, de dou[ ori pentru vitez[ excesiv[. Ni`u a spus c[ ceilal`i pasageri a\teapt[ ]n zon[ pentru a fi prelua`i de un alt autocar. 

11.000 de angaja`i de la C[ile Ferate vor pleca acas[ Aproximativ 11.000 de angaja`i de la C[ile Ferate urmeaz[ a fi disponibiliza`i, potrivit datelor prezentate sindicali\tilor de reprezentan`ii Ministerului Transporturilor, anun`[ Mediafax. Pre\edintele Federa`iei Mecanicilor de Locomotiv[,

Iulian M[ntescu, a transmis c[ urmeaz[ a fi disponibiliza`i 1.400 de angaja`i de la CFR C[l[tori, ]ntre 800 \i 1.000 de la CFR Ifrastructur[ \i 50% de la CFR Marf[, respectiv 8.500 de persoane. Iulian M[ntescu a declarat c[ a avut loc

o prim[ ]ntâlnire cu reprezentan`ii ministerului, iar sindicatele s[ vor purta discu`ii cu fiecare societate ]n parte. Totodat[, li se vor pune la dispozi`ie materiale pe care sindicali\tii trebuie s[ le analizeze pân[ s[pt[mâna viitoare. 

9

Primar care câ\tig[ mai mult decât un ministru Primarul general al Capitalei va avea un salariu lunar echivalent cu 11,1 salarii minime pe economie, ]n timp ce un ministru va câ\tiga 10,95 salarii minime, iar un parlamentar 10,35 salarii minime, arat[ proiectul Legii unitare de salarizare transmis sindicatelor de c[tre Ministerul Muncii. Profesorii \i medicii r[mân cu aceia\i coeficien`i de salarizare ]n grila proiectului Legii unitare de salarizare a personalului din sistemul bugetar \i ]n ultima form[ a documentului, trimis[ ]n 25 august de Ministerul Muncii sindicatelor, ca \i ]n varianta publicat[ ]n exclusivitate de NewsIn la finalul s[pt[mânii trecute. Astfel, un profesor cu grad I, ciclul II Bologna, va câ\tiga ]ntre 3,4 si 4,1 salarii minime, un profesor gradul II cu studii superioare, ciclul I Bologna, ar putea câ\tiga intre 2,653,4 salarii minime pe economie, ]n timp ce un medic primar ar putea câ\tiga ]ntre 4,05 salarii minime \i 5,1 salarii minime pe economie. ]n nota de fundamentare a documentului ob`inut de NewsIn apare, ]ns[, \i valoarea coeficientului 1 pentru 2010, fixat[ la 705 lei, cât ar trebui s[ fie salariul minim, potri-

vit declara`iilor ministrului Finan`elor. Totodat[, Ministerul Muncii aduce mici modific[ri \i ]n ce prive\te nivelul coeficien`ilor dintre anii 2011 \i 2015 fa`[ de varianta salariului minim propus[ de Gheorghe Pogea. Astfel, ]n anul 2011 nivelul coeficientului 1 ar putea fi de 765 lei, ]n 2012 - 845 lei, ]n 2013 - 935 lei, ]n 2014 -1.015 lei, pentru ca ]n 2015 nivelul coeficientului minim din grila de salarizare s[ ajung[ la 1.100 lei. Documentul mai prevede c[ venitul maxim al unui prefect va fi de 7,4 salarii minime pe economie, ]n timp ce un pre\edinte de consiliu jude`ean (categoria I) ar putea câ\tiga maxim 10,95 salarii minime pe economie, adic[ acela\i salariu ca un ministru. Un primar de municipiu va putea câ\tiga ]ntre 6,4 \i 8,15 salarii minime, ]n func`ie de num[rul de locuitori, iar un primar de comun[ ]ntre 5,05 \i 5,4 salarii minime pe economie. Pre\edintele României r[mâne singurul demnitar pl[tit cu 15 salarii minime pe economie, ]n timp ce \efii din Justi`ie \i reprezentan`ii celor dou[ Camere ale Parlamentului au coborât de pe prima treapt[ de salarizare pân[ la 14,5 salarii minime pe economie. 

Dou[ elicoptere furate B[rba`ii \i-au t[iat por`ia dintr-o unitate militar[ de bere pe timp de criz[ Procurorii anticorup`ie din Gala`i fac o anchet[ privind ]ncercarea de a scoate dou[ elicoptere din baza militar[ din Ianca, jude`ul Br[ila, f[r[ toate avizele. De asemenea, sunt cercetate \i eventuale nereguli la vinderea unui avion, anul trecut, la fier vechi, au declarat oficiali din conducerea IJP Br[ila. Potrivit \efului Inspectoratului Jude`ean de Poli`ie Br[ila, C[t[lin Chivu, ]n martie, la doi kilometri de baza din Ianca, au fost oprite dou[ TIR-uri ]n care erau transportate din unitate dou[ elicoptere. Ar fi fost vorba de elicoptere IAR \i, pentru c[ au existat suspiciuni de corup`ie, cazul a fost trimis la DNA. }n acela\i caz, se fac verific[ri \i cu privire la unele nereguli ]n ceea ce prive\te

vinderea unui avion din baz[ la fier vechi anul trecut. Oficiali din MApN au declarat c[ elicopterele de la baza Ianca, ]n cazul c[rora DNA face o anchet[, erau scoase din uz \i f[ceau obiectul unui contract al Romtehnica de vânzare pe pia`a extern[. Potrivit oficialilor MApN, este vorba de un contract al Romtehnica, prin care dou[ carcase de eli-

copter de la baza Ianca urmau s[ fie livrate ]n afara `[rii. Reprezentan`i din minister au sus`inut c[ elicopterele au fost scoase din unitate legal \i c[ nu au fost furate. Singura problem[ ar fi, sus`in oficialii MApN, c[, ]n momentul scoaterii lor din unitate, adic[ ]n luna martie, elicopterele nu erau ]nso`ite de avizul de la Romtehnica. 

Consumul de bere la nivel na`ional a sc[zut ]n primul semestru al acestui an cu 10%, de la 9,9 milioane de hectolitri la 9 milioane de hectolitri, pe fondul sc[derii puterii de cump[rare a românilor \i schimb[rii obiceiurilor de consum, a anun`at Asocia`ia „Berarii României”. „}ntreaga pia`[ de bere a ]nregistrat o sc[dere de 10% a volumului total de vânz[ri, de la 9,9 milioane hectolitri ]nregistra`i ]n primul semestru al anului 2008 la un volum estimat de 9 milioane hectolitri pentru aceea\i perioad[ a anului curent. Aceast[ situa`ie are loc pe fondul crizei economice generale, care a determinat o sc[dere a puterii de cump[rare a românilor \i schimb[ri ]n obiceiurile de consum ale acestora”, se arat[ ]n comunicatul asocia`iei berarilor. Astfel, de\i românii continu[ s[ aprecieze berea, ei o consum[ mai rar \i ]n cantit[`i mai mici decât ]n anii anteriori. ]n egal[ m[sur[, factorul meteorologic a condus la sc[derea volumului de vânz[ri, vremea ]n acest an fiind mai rece \i mai ploioas[, mai ales ]n primul trimestru al acestui an. }n acela\i timp, Asocia`ia „Berarii României”, cea mai mare organiza`ie de profil din România, anun`[ pentru primul semestru al anului 2009

un volum al vânz[rilor membrilor s[i de 8,3 milioane hectolitri de bere. La nivelul asocia`iei, volumul din primul semestru ]nsumeaz[ vânz[rile celor cinci membrii produc[tori de bere, respectiv Heineken România, InBev România, Romaqua Group, United Romanian Breweries \i URSUS Breweries. ]n industria berii din România consumul este acoperit ]n propor`ie de 98% de produc`ia intern[. 


Publicitate 10

Joi, 27 august 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(9) * Vând apartament 2 camere, parter, 40 mp. Telefon: 0728221041; 0741463779.(1441-3) * Vând apartament 2 camere, SD et. 3, zona ]mp[rat Traian, recent renovat, G, F, T, CT, parchet melaminat, pre` negociabil. Telefon: 0744.295.279.(6) * Vând apartament 2 camere D, Parcul Toneretului. Pre` negociabil. Telefon: 0748877428; 0748853550.(1429-3) * Vând apartament 2 camere, zona Mall, et.3, decomandat. Pre` negociabil. Telefon: 0747634247.(1416-5) * Vând apartament 2C D, Bucovina, et.4, simplu,liber, pe mijloc, vedere la strad[, negociabil. Telefon: 0745.405.299; 0748.895.488.(1412-4) * Schimb apartament 3 camere 78 mp, et.2, |coala 10, cu

apartament 2 camere exclus et.4. Telefon: 0749.827.817.(1405-2)

Prim[verii, et.2, complet renovat, D, 40.000 E.Tel. 0748/115.912. (V)

* Vând garsonier[ et.1, Prim[verii, cap[t 1, renovat[, 22.000E.Tel 0748/115.912. (V)

* Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. 0748/115.912. (V)

* Vând garsonier[ Kogâlniceanu, 27mp, et.3, modificat[, termopan, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere \t.Luchian, renovat, c[r[mid[, 38.000 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, ]ntre`inut, 36.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere P.Tineretului, 34mp, et.4, izola`ie, G+F, gaz, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mare, D, 48mp, G+F+P, \arpant[, 30.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând/schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, complet renovat, mobilat, \arpant[, 28.000E. Tel. 0744/530.803. (V) * Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofert[ special[! Vând apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând sau schimb cu garsonier[, apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 34.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

mobilat. Pre` 35000euro. Tel. 0729062022. (N)

0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Combilux (Cap.1), 50mp, et.2, t, izolat exterior. Tel. 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,D,51mp,CT,boxa ,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, zona Parcul Tineretului, ]mbun[t[`iri. Pre` 19000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, decomandat, parter, ct, 50mp, zona Prim[verii (P[rcule`), c[r[mid[. Pre` 150.000ron. Tel 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, decomandat, et4/10, ct, t, 54mp, zona Prim[verii (|c. 12), c[r[mid[. Pre` 37000euro. Tel 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, zona Bulevard, 60mp, decomandat, c[r[mid[, et.3, gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 55000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, D, zona Cap[tul 1, etaj 4, ct, t, 70mp. Pre` 45000 euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 3 camere, D, zona Prim[verii, parter, 2 b[i, 65mp. Pre` 45000 euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 3 camere, D, zona TEX, parter, t, c[r[mid[, u\[ metalic[. Pre` 43000euro. Tel. 0729062022.(N)

* Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, 90mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 45.000E. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000 E. Tel. 0748/115.913.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere C.Na`ional[ (Direc`ia Muncii), et.1, complet renovat, CT, T, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând/schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani \i diferen`[. Tel. 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 45000ron. Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D, zona |c.7, CT, T, 40mp, et.4. Pre` 25000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Tex, CT, T, renovat, 48mp, et.3, fa`a la soare. Pre` 39000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[. Pre` 42000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 52mp, parter, T, izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 160.000 lei. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, SD, zona |c.13, 52mp, et 2, gaz separat, g, f, t, renovat,

* Vând apartament 4 camere, D, et.3, zona Prim[verii, 90 mp, modern, ct, t, g, f. Pre`: 60.000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare, et.4, D, 100mp, bca, ct, g, f, t, pod. Pre` 60000euro. Tel.0729062022. (N) * Vând garsonier[ confort 1,zona Bucovina,et.1,D,toate ]mbun[t[`irile,T,G+F,P,instala `ii schimbate,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Garii,bloc de apartamente,etaj intermediar,T,AC,30 mp,23000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,renovat,D,CT,T,G,F,\ arpant[,zona Liceul Sportiv.Pre` 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii, renovat total,45 mp, \arpant[, T, arcade, mobilat, gaz separat, 28000 euro . Tel. : 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,parter,40 mp,SD,gaz separat,24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,SD,48 mp,etaj intermediar, curat, 26000 euro,exclus credit. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere, zona Imparat Traian,D, 52mp,et4,26000euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Tudor Vladimirescu,30mp,D,etaj intermediar,izolatie termic, G,F,fata inbunatatiri,fata la soare.22000euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Primaverii-Tex, et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb.,CT,T, 48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament pe 2 nivele,ultramodern facut,zona Bulevardul George Enescu,total 120 mp,68000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,renovat,CT,T,G+F,par ter,zona Dorian 4.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4, et.3, D, 87 mp, 2 b[i, 2 balcoane, ultramodern, T, G+F, P, Pre`: 42500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Aleea Parcului, D, parter, 52 mp, renovat par`ial, CT, T, G+F, P, caramida, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,78 mp,\arpant[, CT,T,G+F,renovat, merit[ v[zut,zona Stejari.Pre`;50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Tratoria, \arpant[, 65 mp utili,D,T,G+F,gaz separat, 41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern, CT,T,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Consiliul Jude`ean, etaj intermediar,70 mp,D,modern, CT,T,renovat,62000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tudor Vladimirescu, parter, D, T, G+F, usa metalica, gaz separat, 36000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Raj Apa, 80 mp, D, \arpant[, CT, mobilat \i utilat, Pre`: 47000 euro neg . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii Maternitate, SD, \arpant[, 48 mp, AC, T par`ial, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt,zona Panda-Pia`a Mare,140000 lei neg. Tel:

* Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1,T,G,F, zona Cal.Na`ional[-IRE, 50000 euro neg. Tel:

* Garsonier[, G.Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, zona \coala 7, et.2, SD, 42 mp, c[r[mid[, termopan, pre` 30.000 euro. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp, termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona ultracentral[, 126 mp construi`i, 114 mp utili, teras[ 12 mp, et.1, hol intrare 4,50 mp, camera de zi 34,70 mp, buc[t[rie 12,85 mp, hol 7,30 mp, dressing 5,75 mp, dormitor1 - 21,80 mp, dormitor 2 - 13,30 mp, baie 7,40 mp, camer[ usc[tor 6,40 mp, CT, aer condi`ionat, pvc Gealan, u\i interioare moderne, parchet melaminat calitate superioar[, gresie, faian`[, ultramodern, se vinde par`ial mobilat, pre` 85.000 euro, variant[ 60.000 euro+diferen`a intr-un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior,

zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 70 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 49.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri. 18500euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii(Pacea) 38500 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D, parter, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri , Prim[verii, pretabil privatizare 28000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, c[r[mid[, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii (|coala 7) 22000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 46mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, pl[ci, zona Prim[verii(Mihail Kog[lniceanu) 36000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, BCA pe cadre, 2 vederi, 2 balcoane, zona Prim[verii (Rotunda) 38000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)


Publicitate Joi, 27 august 2009 * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona \tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 70mp, cu toate ]mbun[t[`irile \i mobilat, zona Prim[verii(Aleea Nucului). 50000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere D, etaj intermediar,67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, 80mp, c[r[mid[, etaj intermediar, 2 vederi, zona Bulevard(complex). 65000 euro u\or negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[,

AGENDA IMOBILIAR|

gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsonier[ ,27mp,parter,zona Grivi`a (Piata Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,26mp, et4,cu ]mbun[t[`iri (gresie, faian`[,termopan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, Rotunda Pre` 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[ 30mp, zona Donici,cu balcon, izolata,Pre` 22.000euro neg.Tel 0741497829.(A) * Vând garsonier[ 22mp,cu ]mbun[t[`iri,Et.4,zona Calea Na`ional[.Pre` 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp, et.4,cu ]mbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 074149782.(A) * Vând apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere,zona Sucevei.Pre` 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,45mp,decomandat, termopane,parter,zona Cap[tul liniei 1.Pre` 28500euro.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,semidecomandat,39mp, parter,zona Prim[verii. Pre` 28500euro.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,et2,mobilat,cu ]mbun[t[`iri,CT,AC,zona Prim[verii.Pre` 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere semidecomandat,50mp,et1]n spate la Tex Prim[verii.Pre` 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferen`[.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,dec.,CT,cu toate ]mbun[t[`irile, zona centrala Et.4Pre` 42.000euro neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 4 camere,95mp,Et.3,CT,cu ]mbun[t[`iri,semimobilat ,zona centrala, sau schimb cu ap. 2 camere \i diferenta. Pre` 85.000euro neg..Tel. 0741497829.(A) * Vând ap. 4 camere 89mp, Et.3,f[r[ ]mbun[t[`iri, zona centrala,sau schimb cu ap. 2 camere \i diferenta.Pre` 70.000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 4camere,decomandat,et2, f[r[ ]mbun[t[`iri,89mp, dou[ balcoane,zona Pia`a Mare. Pre` 75000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 25 mp, et 3, D, renovat[ modern, orientare la soare, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` 68.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Biserica Sf. Ilie, s. 63 mp, SD, et.1, pre` 44.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii, s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei, s. 58 mp, D, et. 1, pre` 44.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Izvoarelor, s. 50 mp,SD, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 44 mp, D, parter, pre` 21.700 euro, accept[ rate. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, D, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, gaz separat, pre` 24.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,62mp,gaz separat, Et.2,zona Calea Na`ional[. Pre` 55000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri, parter,din care 15mp amenaja`i ca spa`iu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând garsonier[, zona Bucecea, centru, s. 27 mp, D, et 3, pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4,sarpanta, str Stefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A)

negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 51 mp, et. 2, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Cal. National[, D, s. 55 mp, et 6/7, pod mansardabil, pre` 47.000 euro,

* Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R)

camere, Bd. G. Enescu, et.2, s. 64 mp, D, pre` 54.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 1, D, s. 67 mp, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[, D, et. 3, s. 80 mp, modernizat, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Grivi`a, et. 1, SD, s. 85 mp, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Armeana, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 41.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Garsonier[, zona Cap[t 1,etaj 1 , c[r[mid[, intabulat[, f[r[ ]mbun[t[`iri, 18mp, ]n bloc de apartamente, u\[,metalic[, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 26.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[ conf 1,zona industrial[,22mp,etaj 3,termopan,u\[ metalic[, parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulat[, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[ conf 1,zona Grivi`a,parter,27mp,izolata,gaz separat,u\[ metalic[, termopan,boxa,intabulat[, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 36.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,27 mp,bca, parter,u\[ metalic[,geamuri termopan, gresie,faian`[,72 000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3

* Camera camin,zona industrial[,22mp,etaj 2, termopan,parchet,G+F, izolat[,modern[,cu baie si buc[t[rie,mobilat[ \i utilat[ complet,55.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,28 mp,bca,et. 3,f[r[ ]mbun[t[`iri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F,parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona cap[t 1,27mp,etaj 3, termopan

11

inclusiv u\ile interioare, parchet,pe mijloc, modern[,24.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Prim[verii-BCR-fosta Po\t[, parter,SD,c[r[mid[, 40mp, CT,G+F,parchet, balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4,SD,56mp, \arpant[,termopan, G+F, AC,izolat,27.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 3,SD,56mp, f[r[ ]mbun[t[`iri,32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina- Monitorul,etaj 3,CT,G+F,48mp,parchet,balc on inchis,35.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,\arpant[ proprie,CT,termopan,parchet,b oxa subsol,]nc[lzire ]n pardoseala,28.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Grivita,etaj 3,D,48mp, intabulat,f[r[ ]mbun[t[`iri, 31.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter ]nalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,f[r[ ]mbun[t[`iri,47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,\arpant[ proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan, boxa,u\[ metalic[,intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii,etaj 4,\arpant[, G+F,stolerie schimbata, 50mp,SD,gaz separat, termopan,balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp, etaj 3,c[r[mid[, CT,G+F, parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,\arpant[, 65mp, CT, G+F, 2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Pacea,etaj 4,D,2 bai,67mp, termopan,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,30.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Bulevard,etaj 3,SD,50mp, CT,parchet,u\[ metalic[, c[r[mid[,40.000 E neg.


Publicitate 12

Joi, 27 august 2009

Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,parter,75 mp, balcon mare CT,G+F, termopan,eventual mobilat, 50.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Calea Na`ional[-IRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,etaj 2,D,90mp, CT,G+F,AC, termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent

renovat,c[r[mid[, intabulat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona Bucovina, 77mp,etaj 3, c[r[mid[, CT,G+F,parchet, termopan, 2 bai,u\[ metalic[, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate ]mbun[t[`irile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3 balcoane,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D, CT,f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere, zona Prim[verii-fosta Posta,etaj 2,SD,67mp,toate ]mbun[t[`irile, 42.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 4,\arpant[, D,90mp, c[r[mid[+BCA, termopan, CT, G+F, parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg.

* Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri.Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F+P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri.Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+T+P. Pre` 12.000euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar,25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`.36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV,centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

+ Case, terenuri * Vând cas[ c[r[mid[ cu teren, zon[ acceptabil[, lini\tit[. Vând teren loc de cas[ ]n aceea\i zon[. Telefon: 0730106924.(1428-3) * Vând teren loc de cas[, Stânce\ti, 2500 mp, deschidere 30m (negociabil). Telefon: 0742154495; 0729222294.(1431-4) * Vând 800 mp teren cu funda`ie cas[, utilit[`i \i proiect, str. Ro\iori 15. Pre` la vizionare. Telefon: 0740750077.(1433-4) * Vând 800 mp loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal. Telefon: 0753349531.(1430-3) * Vând teren 3 ha, parcelat, la DN 29B, com. St[uceni, sat Victoria. Pre` negociabil, 0231/511.231; 0732.976.098.(1403-1)

70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V)

suprafa`[ de 4000mp,livad[, vi`[ de vie,fântân[,ap[ curent[, fos[ septic[,]n satul Brehue\ti.Pre` 38000€ negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu teren aferent ]n Ora\eni-Vale Pre` 50.000lei neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+AC, ap[, curent, 10.000E.Tel. 0748.115.912.(V)

* Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)

* Vând teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehue\ti,com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i. Pre` 32Euro/ mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 22E/mp, \i 1175mp, 20E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * V[nd cas[ nou[ R[chi`i, P+M, parter locuibil, etaj nefinisat, 2000mp teren drept, la strad[, 40.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 7000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. * Zona }mparat Traian l^ng[ sp[l[torie,cas[ b[tr^neasc[, 700mp teren,cu deschidere mare de 22 ml,gaz,ap[ curent[ 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 58 mp construi`i, teren 150 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilata.Com.Ungureni.Pr e` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilitatile,zona ANL Ci\mea.Pre` 30Euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp in Boto\ani Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml ]n Curte\ti. Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu.Pre` 1euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp intre C[t[m[r[\ti-Deal \i Boto\ani.Pre` 4euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,po\ibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Lebada .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720800mp in zona Lebada Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 1800-1500mp ]n Or[seniDeal Pre` 10euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml, zona Tulbureni Pre` 25euro/ mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând cas[ cu 4 camere+ anexe,fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pre` 100000Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 773mp,in Hudum l^ng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/ mp Tel.0741497829.(A)

* Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ construit[ in 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str.T[tarilor Pre` 60000euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Leb[da.Pre` 10euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ cu mansard[, 170mp construibili,cu anexe gospod[re\ti noi,teren ]n

* Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i,

* Vând teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml,]n C[t[m[r[\tiDeal,se vinde \i 2500 Pre`


Publicitate Joi, 27 august 2009 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

hectare. Pre` 1,5euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

teren. Pre`: 71.000euro. Tel. 0729082022. (N)

* Vând teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 \i 20.000mp,]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 8euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan Pre` 6euro/mp Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000 E/ha. Tel. 0729062022.(N)

* Vând cas[, zona C.DEAL, finisaje moderne, p+1, izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 140mp+500mp de teren. Pre` 60000 euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,in C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pre` 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda BucovinaCurte\ti.Pre` 62 euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 16000mp ]n Cucorani.Pre` 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând casa cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg.. Teren 15000mp ]n Curte\ti,intravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând loc de casa, 1800mp,in Agafton,com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600mp, intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,in C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3600mp,zona Baisa.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 15000mp, parcelabil ]n Curte\ti.Pre` 4euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial 147mp,în zona Stadion.Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane \i extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959 Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa \apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând cas[ de vacan`[ ]n construc`ie P+1, din BCA, 72% finalizat[, Sc = 200 mp, St = 1000 mp, Fs = 17/60 m, orientare la sud, ap[, electricitate. Pre`: 40.000 euro, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ P+1, cu Sc = 180 mp, St = 13000 mp, livad[ 8000 mp, iaz ]mprejmuit 3000 mp, caban[ lemn, CT, ap[, gaz. Pre` 150.000 euro sau schimb apartament 3-4 camere. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând 2 garaje, fiecare ]n suprafa`[ de 20 mp, ]n zona \colii nr. 17, constructie 2008, din BCA, intabulate, ap[, gaz, curent electric, canalizare, pe teren proprietate, teren ]n fa`a garajelor 12 m. Pre`: 41.000 ron, fiecare. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând teren, zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Calea Na`ional[, 1100mp, toate utilit[`ile, la 200E/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp. Pre` 100000 euro. Tel 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 84mp. Pre` 56000 euro. Tel. 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp. Pre` 2000euro/ mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp. Pre` 10mild, ct, t. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp. Pre` 1600 euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100mp. Pre` 1500 euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp. Pre` 1200 euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 302mp. Pre` 850euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp. Pre` 280000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani, toate utilit[`ile. Pre` 100000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren. Pre` neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, 200mp, zona Ion Pilat. Pre` 10mild. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc). Pre` neg. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[ 100mp, zona Str. Victoria, cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 15euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022.(N)

* Vând teren 5400 mp ]n zona Lebada.Pre` 3 euro/mp .Tel.0741497829.(A)

* Vând teren, zona Pia`a Mare, 930mp, plan1, toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022.(N)

* Vând teren 10800mp,zona Rediu Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren, zona Bulevard, plan1, 20000mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 15000mp,zona C[t[m[r[\ti-deal.Pre` 4euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren, zona T[tari, plan1, parcelabil, 5000mp. Pre` 45euro/mp. Tel. 0729062022.(N)

* Vând cas[, zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren. Pre` 47000euro. Tel. 0729062022.(N)

* Vând teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml ]n Cristesti.Pre` 15000 Ron.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curtesti.Pre`

* Vând teren, zona Rediu, 5

* Vând cas[, zona Ci\mea, teren 500mp, casa 136mp, t, ct, ap[, gaz, izola`ie exterioar[, tabl[ lindab. Pre`: 92.000euro. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[, Str.Miori`a, 1200mp teren, toate utilit[`ile. Pre` 900000ron. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65000 euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona W. M[r[cineanu cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022. (N) * Cas[,zona Petru Rare\, P+M,c[r[mid[ si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, buc[t[rie, living,G+F, parchet,u\i interioare schimbate,toate utilit[`ile,gaz la poart[, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,C[t[m[r[\ti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la ro\u,fos[,garaj,fântân[, 46.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin, D+P+M, 80mp la sol ,la ro\u,450mp teren,BCA,toate utilit[`ile,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilit[`ile, 85.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca ]n sat Z[ice\ti, cu 3.350mp teren, ap[, curent, 12.000 Euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[ P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,70.000 E neg sau variante. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca,zona Liceul Pedagogic, locuibil[, 560mp teren,toate utilit[`ile, 100E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ locuibil[,localitatea Roma,chirpici+BCA,4000mp teren,la strad[,60.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Ci\meaplanul 2, cu 11 m deschidere,ap[,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Boto\ani,13m deschidere,drept,toate utilit[`ile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:100.000 euro neg. Tel. 0729062022.(N)

* Teren 4794mp,zona Curte\ti,parcelat ]n 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria cu

* Teren 500mp,zona

Pu\kin,14m deschidere,gaz, ap[,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185)

13

* Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* Teren 500mp,zona Ci\mea plan 2,drept,dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161)

* Teren 780mp,zona C[t[m[r[\ti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilit[`ile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,ap[,curent,15.000E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Teren 1200mp,Ro\iori, 20m deschidere,ap[, curent,cablu,livad[,]ntre case,20.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând/]nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vând spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Prim[verii, vitrina mare, termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46)

* Vând spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O)

* Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v)

* Spa`iu comercial 60mp, zona ultracentrala,toate utilitatile \i ]mbun[t[`irile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* Spa`iu comercial 150 mp,zona Prim[verii,recent \i modern amenajat,CT,gresie, faian`[,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 35mp, zona Bulevard, termopan, modern,stradal,40.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spatiu comercial 44mp, zona Prim[verii-Tex, termopan, modern,50.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter

* Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare.Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,0752310402,07 52310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Joi, 27 august 2009

extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29)

* Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403

* Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237)

* Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)

* Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro

.Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * Cump[r garsonier[ sau apartament 2 camere ]n Boto\ani. Ofer pân[ la 22000E, f[r[ agentie, exclus zona industrial[ \i P.Tineretului, chiar \i f[r[ ]mbun[t[`iri, 0745483794.(1426-1) * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren. Tel. 0729062022 sau 0729082022. (N) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(9) * Dau cu chirie camer[ la vil[ ]n Boto\ani, toate utilit[`ile. Telefon: 0743173657.(1437-5) * }nchiriez apartament 2 camere vis-a-vis Fidelio-Grivi`a, mobilat sau primesc fete ]n gazd[, 0745877317.(1427-2) * }nchiriez apartament 3 camere, parter ]n zona Unirii. Apartamentul este modificat pentru desf[\urarea de activit[`i economice. Rela`ii la telefon: 0754.317.208.(1374-7)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, renovat, transformat ]n 2 camere, CT, 500E/lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere S[venilor, renovat complet, mobilat \i utilat, 250E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Direc`ia Muncii, transformat ]n 3, complet renovat, mobilat, 250E/lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utilita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 3 camere modern, zona Mall Serconf, et.2, utilat mobilat, pre` 275 euro/lun[ u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, CT, modern, nemobilat, avans 3 luni, pre` 225 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 280 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 375 euro/lun[, garan`ie 1 lun[, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

LICITA~II

LICITA~II

SC PETROM SA organizeaz[ licita`ie prin plic ]nchis pentru vânzare teren (fost depozit Petrom Dorohoi), ]n suprafa`[ de 23.437 m2 . Nu exist[ tax[ de participare. Ofertele se pot transmite pân[ la data de 25.08.2009, ]n plic ]nchis, la urm[toarea adresa: str. Gh. Polizu, nr. 58-60, Etaj 11, Sector 1, Bucure\ti, ]n aten`ia d-lui Andrei Ti`a. Pentru detalii \i vizion[ri pute`i suna la telefon: 0730.060.141.(1)

SC PETROM SA organizeaz[ licita`ie prin plic ]nchis pentru vânzare teren (fost depozit Petrom Tru\e\ti), ]n suprafa`[ de 8,151 m2 . Nu exista tax[ de participare. Ofertele se pot transmite pân[ la data de 25.08.2009, ]n plic ]nchis, la urm[toarea adres[: str. Gh. Polizu, nr. 58-60, Etaj 11, Sector 1, Bucure\ti, ]n aten`ia d-lui Andrei Ti`a. Pentru detalii \i vizion[ri pute`i suna la telefon: 0730.060.141.(1)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Închiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C. Nationala, zona Mall, Select, Cap[tul 1,).Tel. 0741497829.(A) * Închiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Rapsodia .Pre` 150€/lun[. Tel.0741497829.(A) * }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[. Tel. 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus, 7e/mp. Tel. 0729062022.(N) * }nchiriez depozit 600mp, zona C[t[m[r[\ti Deal,curte betonat[ 2500mp,CT lemne, toate utilit[`ile,2,8m ]n[l`ime, 3E/mp neg.Se negociaz[ ]n func`ie de perioad[ \i activitate,prima lun[ gratuit. Poate fi ]nchiriat \i pe buc[`i. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Prim[verii-Pia`a Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pre` 2500 Ron/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spa`iu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil,birou,grup sanitar, pre` 1000 E/lun[ neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/lun[,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* }nchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,f[r[ ]mbun[t[`iri,500 Lei/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu \arpant[,D,2 bai,mobilat \i utilat,CT,toate ]mbun[t[`irile, 200E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/lun[ neg. Telefon: 0744.319317.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Stadion,etaj 2,CT,termopan,mobilat,utilat,2 00E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4 cu \arpant[,semimobilat, 150E/lun[,avans 4 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona }mp[rat Traian,etaj 4 cu \arpant[, CT,AC,termopan,mobilat, utilat,250E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând Dacia papuc, 2 locuri, 1600cmc, 1998, carosat. Pre`: 1000 E negociabil, urgent. Telefon: 0740750077.(1432-5)

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând BCA 33,45 mp(15 pale`i) sub pre`ul pie`ei, transport gratuit in Boto\ani. Telefon: 0740750077.(1436-4)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (11) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

9 PIERDERI

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663)

* Pierdut vignet[ seria 11979149, eliberat[ de S.C. Allianz `iriac Boto\ani. O declar nul[.(1442-1)

* Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Angajez dou[ fete barmaneospatar pentru bar zon[ central[ Tel.0741497829.(A)

* Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala.Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a

ANGAJ|RI

* Menthor Jobs recruteaza personal calificat si necalificat pentru locuri de munca in strainatate: constructii, agricultura, zootehnie, industria auto, hotelier- turism, menajere, ingrijitoare batrani, soferi, etc. Plecari IMEDIATE. 0730.607.707; 0758.800.600.(2) * Ferma de porci din Popesti Leordeni-Ilfov, angajeaza muncitori necalificati pentru munca in ferma. Asiguram cazare. 0758.106.600; 0758.106.617.(2) * CENTRUL CAMBRIDGE caut[ COLABORATORI serio\i pe termen lung, absolven`i de facultate, cu un nivel avansat de LIMBA ENGLEZ{. C^\tiguri de excep`ie. Tel: 0758 818 888, 0744 543 733. E-mail: consultantcambridge @yahoo.com.(1)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Joi, 27 august 2009

Femeile c[rora le place riscul sunt ahtiate dup[ sex B[rba`ii \i-ar putea g[si mult mai u\or perechea potrivit[, aflând ce gusturi au partenerele lor. Un studiu sugereaz[ c[ femeilor c[rora le place riscul sunt ahtiate dup[ sex. Oamenii de \tiin`[ au g[sit c[ reprezentantele sexului frumos care ]\i asum[ pericolul au un nivel ridicat de testosteron. Hormonul stimuleaz[ activitatea sexual[ \i se afl[ ]n asociere cu competitivitatea \i dominarea. Oamenii de \tiin`[ americani au m[surat nivelul de tes-

tosteron din mostre de saliv[ luate de la 500 de b[rba`i \i femei, studen`i la Universitatea din Chicago. Participan`ilor la cercetare li s-au cerut s[ „presteze” un joc pe calculator care ajuta la evaluarea atitudinii lor. Femeile care s-au ar[tat dispuse s[ ri\te s-au dovedit a avea \i un nivel ridicat de testosteron, dar nu acela\i lucru s-a putut spune \i despre b[rba`i. Totu\i, femeile \i b[rba`ii cu acela\i nivel de hormoni ]mpart \i aceea\i atitudine pentru risc. „

Agita`ie printre fanii Regelui Pop. Un material video ]n care ar ap[rea Michael Jackson \i care a fost realizat dup[ moartea acestuia, a ajuns pe internet. Filmule`ul a fost postat pe internet ]mpreun[ cu urm[torul comentariu: „Materialul video ]l arat[ pe Michael Jackson viu. A fost filmat dup[ «decesul» lui Michael. Am verificat \i num[rul de ]nmatriculare al ma\inii. Este acela\i automobil folosit la transportarea cadavrului”. Potrivit Chicago Tribune, persoana care a postat materialul pe internet sus`ine c[ filmule`ul provine de la o persoan[ de ]ncredere. Cu toate c[ persoana care apare ]n materialul video nu poate fi identificat[, fanii lui Michael Jackson sunt convin\i c[ el este cel care apare ]n film. Filmule`ul poate fi vizionat \i pe site evenimentuldebotosani.ro. „

S-a mai ]ncheiat un episod din tumultuoasa rela`ie Gina Pistol – Nicola. Blonda cu atât de mult succes la b[rba`i se consoleaz[ din nou cu statutul de câ\tig[toare a Top 100 FHM România, unde compatrio`ii ei au votat-o cea mai frumoas[ femeie din lume, \i trebuie s[ se ]mpace cu eticheta de femeie singur[.

bum, Nicola \i-a dorit \i aici o reinventare. A refuzat piesele fostului so`, Mihai Alexandru, \i a preferat s[ colaboreze cu al`i compozitori \i chiar s[ ]\i pun[ propria semn[tur[ pe câteva melodii. „

K Balan]\

Nu este o zi favorabil[ investi`iilor. V[ sf[tuim s[ evita`i specula`iile. Nu c[uta`i s[ ob`ine`i sume necuvenite, pentru c[ risca`i s[ ave`i necazuri! Dup[-amiaz[, este posibil s[ ave`i musafiri.

Diminea`[ ]ncasa`i o sum[ considerabil[, de pe urma unei afaceri. De\i se poate spune c[ acum ave`i bani, v[ sf[tuim s[ nu face`i investi`ii \i nici c[l[torii lungi. Ar fi bine s[ v[ petrece`i timpul liber ]mpreun[ cu persoana iubit[.

G Gemeni

De aceast[ dat[, Gina s-a convins pe pielea ei c[ nu este prea grozav[ ciorba re]nc[lzit[. |i, cum libanezul s-a afi\at cu un model topless, fostul iepura\ i-a dat urgent papucii. „M-am desp[r`it de Nicola \i sper s[ fie o lec`ie pentru el. Nu pot s[ iert a\a ceva, pentru c[ eu nu l-am f[cut niciodat[ de râs. Nu suf[r,

nu plâng, dar nici u\or nu ]mi este”, a dezv[luit vedeta pentru Click!. Dincolo de primul impuls \i de hot[rârea luat[ la mânie, telenovela ar putea continua, pentru c[ omul de afaceri a negat totul ]n fa`a Ginu`ei. Or, se \tie, ]ndr[gosti`ii sunt destul de creduli, chiar dac[ s-au mai fript cu ciorb[. „

Diminea`[ sunte`i decis s[ rezolva`i o problem[ de familie, pe care a`i tot amânat-o. Sunte`i nevoit s[ face`i câteva drumuri \i cheltuieli destul de mari. Ave`i sentimentul c[ nu v[ mai ajunge timpul, dar reu\i`i s[ termina`i tot ce v-a`i propus.

H Rac Sunte`i hot[rât s[ ]ncepe`i ceva nou. Este o zi favorabil[ activit[`ilor intelectuale \i ave`i ocazia s[ v[ afirma`i ]n societate. S-ar putea s[ v[ remarce o persoan[ de sex opus. V[ recomand[m s[ da`i dovad[ de pruden`[.

I Leu Pot avea loc schimb[ri benefice ]n rela`iile dumneavoastr[ sentimentale. Sunte`i comunicativ \i ave`i ocazia s[ v[ ]mprieteni`i cu o persoan[ deosebit[. Nu este exclus ca aceast[ rela`ie s[ duc[ la o c[s[torie. Spre sear[, s-ar putea s[ ave`i o mic[ problem[ de s[n[tate.

J Fecioar\ Diminea`[ v[ sim`i`i obosit, chiar epuizat. Este recomandabil s[ evita`i deciziile importante, mai ales ]n afaceri, \i activit[`ile ce necesit[ un efort deosebit. Limita`i-v[ la activit[`i de rutin[! Spre sear[, s-ar putea s[ merge`i ]n vizit[ la o persoan[ foarte drag[.

L Scorpion De\i sunte`i foarte aglomerat, ave`i suficient[ energie pentru a face fa`[ tuturor problemelor. Ave`i ambi`ia s[ merge`i pân[ la cap[t, indiferent de obstacole. Situa`ia financiar[ nu v[ satisface, dar nici nu reprezint[ o problem[ grav[.

M S\get\tor Ave`i posibilitatea s[ lua`i o decizie important[ ]n privin`a rela`iilor sentimentale, care v[ poate schimba via`a. Cineva apropiat v[ ofer[ un cadou de care v[ bucura`i foarte mult. Prietenii v[ invit[ s[ merge`i la o petrecere.

N Capricorn Dori`i mult s[ face`i o schimbare sau s[ ]ncepe`i ceva nou. Traversa`i o perioad[ dificil[, cu multe probleme de rezolvat. Nu sta`i prea bine cu banii, dar v[ sf[tuim s[ nu v[ face`i griji. Evita`i specula`iile financiare!

O V\rs\tor O rud[ mai ]n vârst[ reu\e\te s[ v[ tempereze dorin`a de a ob`ine venituri riscante. V[ sf[tuim s[ nu v[ sacrifica`i tot timpul liber pentru interese materiale. Nu merit[ s[ v[ neglija`i prietenii! Ar trebui s[ acorda`i mai mult[ importan`[ studiului \i rela`iilor sentimentale.

P Pe[ti Este posibil s[ ]ncepe`i o nou[ etap[ ]n via`a social[ \i pe plan sentimental. Sunt favorizate ]ntâlnirile cu persoane mai tinere, comunicarea cu persoan[ iubit[ \i c[l[toriile. Ave`i o dorin`[ intens[ de schimbare.

Bancul zilei c[ tr[ie\te ]n lacul Loch Ness din Sco`ia. Dovezile despre existen`a acestui animal sunt pu`ine: câteva fotografii \i ]n-

registr[ri. Localnicii l-au botezat Nessie, un nume folosit azi ]n toat[ lumea, ]nc[ din anii 1950. „

MONSTRUL DIN LOCH NESS

Dezam[git dup[ o vreme, ]ntreab[ un localnic: - Când se arat[ monstrul, de Un turist aflat ]n Sco`ia viziteaz[ obicei? Loch Ness-ul ]n speran`a de a-l - Dup[ cinci pahare de scotch, ]i vedea pe Nessie. r[spunde acesta.

O RE~ET{ PE ZI

Nicola s-a apucat de c[lcat Pentru Nicola (foto), via`a a ]nceput din nou. A sl[bit 10 kilograme, a revenit ]n for`[ pe scena muzical[, lansând un nou album \i a renun`at chiar \i la un viciu: fumatul. }ns[ s[ nu v[ ]nchipui`i c[ din când ]n când cânt[re`ei nu ]i vine s[ ]\i aprind[ o `igar[, din obi\nuin`[. Dar se pare c[ a g[sit \i solu`ia potrivit[ pentru a nu o face. „Am sl[bit 10 kilograme \i m-am l[sat de fumat. Pe acas[ ]mi mai vine s[ aprind câte o `igar[, dar am g[sit remediul ideal. M-am afundat ]n treburi gospod[re\ti. Mai nou, calc rufe, la greu”, a declarat vedeta pentru Click. }n ceea ce prive\te noul al-

E Berbec

V[ afla`i ]ntr-o perioad[ favorabil[ contactelor sociale \i rela`iilor sentimentale, dar \i pe plan social. Dup[-amiaz[, survin schimb[ri de program din cauza invita`iei la o petrecere.

Monstrul din Loch Ness, surprins cu ajutorul Google Earth Un britanic sus`ine c[ a surprins monstrul din Loch Ness, ]n timp ce utiliza Google Earth. }n imagine poate fi observat un obiect de mari dimensiuni, aproape de suprafa`a apei. „Nu-mi venea s[ cred. Ceea ce am v[zut eu sem[na perfect cu descrierile monstrului realizate de-a lungul timpului”, a declarat Jason Cooke pentru The Sun. Cercet[torul Adrian Shine sus`ine c[ imaginea urmeaz[ s[ fie cercetat[ cu aten`ie. „Este o descoperire interesant[. Vom studiu aceast[ imagine”, a declarat omul de \tiin`[. Monstrul din Loch Ness este un animal despre care se spune

Horoscop

F Taur

Michael Gina Pistol din nou singur[! Jackson tr[ie\te?

15

Joi, 27 august

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Agenda Economic[ (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Genera`ii (i), emisiune realizat[ de C[t[lin Paraschiv. 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), o edi`ie

complet[ a principalelor \tiri ale zilei prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (r) 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Tele’Music 21.00 - 21.30 Tele’Music 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

ARDEI UMPLU~I CU CARNE Ingrediente: carne de vita 300 g, carne de porc 200 g, ardei gra\i 2 kg, orez 100 g, ulei 200 g, ceap[ 150 g, ou[ 1 buc, f[in[ 30 g, bulion de ro\ii 100 g, verdea`[ 2 leg, zarzavat 150 g, ro\ii 300 g, smântân[ 300 g, piper, sare. Preparare: Carnea se trece de doua ori prin ma\ina de tocat, ]mpreun[ cu 100 g ceapa tocat[ \i c[lit[ ]n ulei. Orezul se fierbe separat \i se amestec[ cu carnea. Se adaug[ un ou, sare, piper \i verdea`[ tocat[ \i se amestec[ bine. Se spal[ ardeii, se taie capacele, se scot semin`ele, se umplu ardeii cu compozi`ia de carne, se pr[jesc pe toate p[r`ile ]n

ulei \i se a\az[ ]ntr-o crati`[. Restul de ceap[, zarzavatul dat pe r[z[toare \i f[in[ se c[lesc ]n ulei, se sting cu bulion sub`iat cu ap[, se las[ s[ fiarb[ 30 min. \i se paseaz[ printro sit[. Se toarn[ acest sos peste ardei \i se fierb circa 45 min. Se adaug[ ro\iile t[iate felii \i se d[ vasul la cuptor pentru 15 min. La servit se adaug[ smântân[ \i verdea`[ la fiecare por`ie.


CMYK

Eveniment 16

Joi, 27 august 2009

SIP cere „cur[`enie” \i ]n rândul metodi\tilor

METODI|TI PE BAZ{ DE RELA~IIPILE-CUNO|TIN~E `ele. Cadrele didactice nu ac- verbal. Unii sunt metodi\ti de Reclama`ii cu privire la modul ]n care sunt selec`iona`i metodi\tii \colari \i despre cum ]\i desf[\oar[ unii dintre ace\tia activitatea au fost depuse la Sindicatul }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP). Maria ~iprigan, liderul SIP, sus`ine c[ au fost aproximativ 200 de reclama`ii ]mpotriva unor metodi\ti. „Doresc s[ se schimbe metodi\tii de la Inspectoratul |colar. O parte dintre cadrele didactice nu ]i recunosc ca metodi\ti pe unii dintre cei care ocup[ func`iile, motivând c[ activitatea lor la catedr[ \i rezultatele nu erau unele bune. Cu toate acestea ocup[ aceste func`ii pentru c[ au pile \i sunt agrea`i de inspectorii de specialitate pe principiul rela`iilor de familie, al altor criterii ce au la baz[ rela`iile-pilele-cuno\tin-

cept[ s[ fie verificate de cutare \i cutare care abia se târâiau ]n \coal[ \i care nici nu \tiu s[ scrie cu cratim[”, a declarat Maria ~iprigan. Aceasta sus`ine c[ ultimele reclama`ii au fost primite ]n cursul zilei de ieri, din partea a cinci cadre didactice, care sus`in c[ \i-ar depune dosarele pentru concurs dar numai dac[ din comisie fac parte inspectorii \colari generali, nu inspectorii de specialitate. „Oamenii sunt nemul`umi`i de mai mul`i ani \i sus`in c[ de mai mul`i ani li se pune ]n fa`[ o barier[, o stavil[ precum c[ ei nu pot fi metodi\ti, c[ nu au cursuri de metodi\ti. Nimeni nu s-a n[scut metodist ]nv[`at, s[ se organizeze cursuri, s[ fie ini`ia`i, c[ practic trebuie s[ \tie cum se face o inspec`ie \i cum se ]ntocme\te un proces

când s-au n[scut, ies la pensie metodi\ti. Nu spun s[ plece to`i, ci doar cei care sunt ale\i pe rela`ii, cei din urm[ prin coaj[ \i pe urm[ r[d[cini”, a men`ionat liderul sindical.

„NU AM NICIUN MOTIV S{-I ~IN PE CEI INCOMPETEN~I” Ada Macovei, inspectorul \colar general al I|J, sus`ine c[ dup[ ]nceperea anului \colar se va avea ]n vedere \i activitatea desf[\urat[ de metodi\ti. La acest moment ]ns[, problema pe care inspectorul o are de solu`ionat este reducerea de posturi din carul I|J pân[ la 1 septembrie. „Nu am niciun motiv s[-i `in pe cei care nu sunt competen`i. Dup[ ]nceputul

anului \colar se va revizui \i aceast[ list[ \i voi solicita inspectorilor s[ verifice corect dosarele celor care se vor ]nscrie la concursul de metodi\ti. S[ l[murim situa`ia angaja`ilor I|J \i apoi vom verifica \i activitatea metodi\tilor”, a declarat Ada Macovei. }n acest moment, la nivelul jude`ului sunt aproximativ o sut[ de metodi\ti. }n cazul ]n care ace\tia fac inspec`ii \colare sunt r[spl[ti`i financiar de unit[`ile \colare ]n care predau cu echivalentul a patru ore. Metodi\tii \colari nu sunt degreva`i de norm[. Concursurile pentru ocuparea func`iei de metodist sunt organizate de I|J, iar numirea metodi\tilor este pe o perioad[ de trei ani, cu delegare anual[. La selec`ia pentru ocuparea func`iei de metodist poate candida personalul didactic care ]ndepline\te, cumulativ, mai multe condi`ii. Candidatul trebuie s[ fi absolvit Liceul pedagogic |coala Normal[, Colegiul de institutori sau o institu`ie de ]nv[`[mânt superior de lung[ durat[ ]n specialitate, s[ fie titular ]n ]nv[`[mântul preuniversitar, are gradul didactic I \i o vechime la catedra ]n specialitate de cel pu`in opt ani. ]n acela\i timp, calificativul anual ]n ultimii trei ani trebuie s[ fi fost de „foarte bine” \i s[ nu fi fost sanc`ionat disciplinar ]n anul \colar curent. Mai este necesar[ recomandarea din partea Consiliului de administra`ie al unit[`ii de ]nv[`[mânt unde func`ioneaz[ iar la data sus`inerii selec`iei, trebuie s[ mai aib[ cel pu`in doi ani pân[ la ]mplinirea vârstei standard de pensionare. (Petronela Rotariu)

Vor s[ lucreze ]n ]nv[`[mânt \i dac[ vor ob`ine posturi de suplinitori vor renun`a s[ se mai bat[ ]n procese cu Inspectoratul |colar. Cei 33 de absolven`i care au fost ]mpiedica`i s[ intre ]n s[li la examenul de titularizare din acest an vor fi primi`i, ]n schimb, la testarea pentru suplinitori califica`i sau necalifica`i. Absolven`ii Universit[`ii „Spiru Haret” care nu au fost primi`i la concursul na`ional de titularizare organizat la Boto\ani vor renun`a la ac`iunea din instan`[. Dac[ ]n urma concursului pentru suplinitori \i a \edin`ei publice din trei septembrie ]\i vor g[si posturi ]n \colile jude`ului, atunci nu vor renun`a la calea justi`iei. „Dac[ li se dau posturi, oamenii renun`[ la proces. Ei sus`in c[ se duc oriunde la catedr[ numai s[ fie primi`i ]n sistem. }n cazul

]n care nu vor primi posturi atunci vor continua ac`iunea ]n instan`[”, a declarat Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP). Reamintim c[ la concursul de titularizare nu au fost primi`i s[ participe 33 de absolven`i ai Universit[`ii „Spiru Haret”. Ace\tia aveau adeverin`e eliberate de Universitate, dar care nu aveau antetul Ministerului Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii. Revolta`i la acel moment, hareti\tii au depus reclama`ie la Inspectoratul |colar Jude`ean \i au deschis ac`iune ]n instan`[. }n acela\i timp, cei 35 de absolven`i din acest an de USH care nu au fost primi`i la titularizare, au fost sf[tui`i de la ]nceput de reprezentan`ii I|J s[ participe la supliniri. „Cei care au avut diplome eliberate de unit[`i neacreditate, f[r[ a fi recunoscute de Minister, respectiv cei 35 care nu au intrat ]n examen, pot s[ participe la testarea ce va avea loc ]n luna august pentru suplinitori califica`i sau necalifica`i”, declara Ada Macovei, inspector \colar general al I|J. (Petronela Rotariu)

Atac de cord pe motociclet[ Un b[rbat ]n vârst[ de 72 de ani \i-a g[sit sfâr\itul, miercuri dup[ amiaz[, ]ntr-un mod mai pu`in obi\nuit, b[trânul suferind un atac de cord ]n timp ce se afla pe motociclet[. Aurel S. circula pe strada }mp[rat Traian, dinspre R[chi`i spre zona Industrial[, \i ]n apropiere de intersec`ia cu strada S[venilor i s-a

f[cut r[u. Cu toate c[ era ]n timpul mersului, b[trânul \i-a p[strat cump[tul, \i de\i durerea provocat[ de atacul de cord l-a afectat foarte mult, a avut puterea s[ trag[ pe dreapta motocicleta. Astfel, Aurel S. a pre]ntâmpinat o nenorocire, pentru c[ dac[ ar fi pierdut controlul ghidonului, ar fi putut ajunge ]n fa`a

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 27 J Cuvisul Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia din Sicilia, Sf. Ierarh Osie al Cordobei; Sf. Mc. Fanurie \i Osie 28 V Cuviosul Moise Etiopianul; Sf. Mc. Diomid; Cuvioasa Ana UTILE

|irul schimb[rilor care vizeaz[ Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) este abia la ]nceput. Dac[ reprezentan`ii Ministerului Educa`iei au solicitat diminuarea posturilor la Inspectorat, multe cadre didactice consider[ c[ ar fi timpul \i pentru o „cur[`enie” ]n rândul metodi\tilor. |i asta pentru c[ exist[ convingerea ]n rândul celor care lucreaz[ ]n \colile jude`ului c[ unii metodi\ti sunt pe func`ii ca urmare a bunelor rela`ii pe care le au cu inspectorii \colari de specialitate. Ada Macovei, \efa I|J Boto\ani, sus`ine c[ dup[ ]nceperea anului \colar va revizui \i activitatea metodi\tilor \colari.

Absolven`ii de la Spiru renun`[ la proces pentru posturi

4,2178 lei

2,9454 lei

unui autoturism care circula dinspre sensul opus sau ar fi putut da peste un pieton aflat pe trotuar. Imediat, oamenii care treceau prin zon[ au chemat o ambulan`[, v[zând trupul b[rbatului pr[bu\it peste motociclet[. }ns[ ]n momentul ]n care au ajuns la fa`a locului, cadrele medicale \i-au dat seama c[ Aurel S. nu mai putea fi salvat. }n ciuda manevrelor de resuscitare, b[trânul nu a mai putut fi adus la via`[. La fa`a locului a ajuns \i un echipaj de poli`ie, care a f[cut cercet[ri ]n privin`a condi`iilor ]n care a survenit moartea b[trânului. (D[nu` Rotariu)

Ziua: 320C

Noaptea: 200C

Evenimentul de Botosani nr.1419  
Evenimentul de Botosani nr.1419  

ziarul orasului tau!

Advertisement