Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 196 (1417) • Mar`i, 25 august 2009 • 16 pagini

Campania pentru salvarea Alexandrei a dat roade Alexandra va primi banii pentru interven`ia medical[ care ]i va oferi via`a. Apelul umanitar f[cut ]n presa boto\[nean[, la ini`iativa „Evenimentului de Boto\ani”, dar \i ]n cea central[, a dat roade. Pe lâng[ mâna de ajutor primit[ de la oamenii simpli, afaceri\ti, politicieni, studenta de 24 de ani va primi 93.500 de euro de la Guvern.

Pagina 16

Hareti\tii nu vor schimba cu nimic titularizarea de la Boto\ani O prim[ victorie ]n instan`[, ]n Vrancea, a hareti\tilor care nu au fost primi`i s[ sus`in[ examenul de titularizare din acest an, a stârnit discu`ii privind consecin`ele pe care le-ar putea avea aceast[ decizie a judec[torilor. Ca \i ]n alte jude`e ale `[rii, \i ]n Boto\ani absolven`ii de la „Spiru

Haret” care nu au fost primi`i ]n s[lile de examen au ales calea instan`ei \i cer anularea concursului de titularizare. „Acest lucru nu se va ]ntâmpla, concursul nu va putea fi anulat la Boto\ani”, a spus \efa Inspectoratului |colar Jude`ean.

Pagina 5

|oferul care a ucis trei copii la Frumu\ica, l[sat liber ]n continuare |oferul care, b[ut fiind, ]n urm[ cu o s[pt[mân[ a intrat ]n plin cu ma\ina ]ntr-un grup de adolescen`i ucigând trei dintre ei, r[mâne ]n continuare

liber, dup[ ce recursul f[cut de procurori la decizia magistra`ilor de a-l l[sa ]n libertate a fost respins.

Pagina 5

Se scumpesc `ig[rile de la 1 septembrie Pagina 8

Poli`i\tii, fenta`i de vitezomani Trei echipaje ale Poli`iei rutiere monitorizeaz[, ]n fiecare sear[, „zonele fierbin`i”, unde, dup[ l[sarea ]ntunericului, tinerii vitezomani apas[ pedala accelera`iei f[r[ nicio re`inere. Cu toate acestea, boto\[nenii din mai multe zone ale municipiului se plâng, ]n continuare, c[ nu au lini\te de cei ce ]\i tureaz[ motoarele \i se iau la ]ntrecere ]n a aduna la vitez[ kilometri peste limita admis[ de lege.

Pagina 4

Credincio\ii, a\tepta`i la resfin`irea Bisericii „Sf. Ilie” Cre\tin-ortodoc\ii sunt a\tepta`i, duminic[, la sfin`irea Biserici Sfântul Proroc Ilie din municipiu. }nalt Prea Sfin`itul Teofan Mitropolit al Moldovei \i Bucovinei, precum \i Calinic Boto\[neanul, episcop al Arhiepiscopiei Ia\ilor, vor fi prezen`i la slujba de sfin`ire a Bisericii Sfântul Ilie.

Pagina 6


Eveniment 2

Mar`i, 25 august 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Om bogat, om s[rac Acestea sunt copertele ]ntre care se adun[ statutul de român. |i chiar str[inii ne privesc a\a; ori ca pe ni\te s[r[ntoci orbec[ind prin Europa ]n c[utare de locuri de munc[, ori ca pe ni\te corup`i exhibi`ioni\ti care-\i afi\eaz[ opulen`[ la fiecare col` de strad[. S[ ne aducem aminte cum ziarele occidentale ni l-au pozat, acum câ`iva ani, pe Gigi Becali fluturându-\i plasa cu bani printr-un hotel londonez. Ridicol. Suntem emblematiza`i cu tot felul de apelative sup[r[toare, nu le merit[m, nu to`i românii sunt la fel, fiecare individ trebuie judecat ]n parte, este riscant s[ arunci peste o ]ntreag[ na`ie astfel de cuvinte grele, sunt \i foarte mul`i români ce tr[iesc cu decen`[ \i care dau, oriunde ar fi, m[sura inteligen`ei lor, fiind respecta`i \i chiar adula`i de str[ini. Un singur exemplu, ]n Italia orice român e privit drept `igan \i asimilat cu no`iunea de ho`. Cât se poate de fals, acolo lucreaz[ foarte mul`i români cinsti`i, care nu fac decât s[ umfle veniturile ilicite ale localnicilor. S[ revenim ]n... `ar[, sunt dou[ cuvinte care ne caracteriza de minune: opulen`[ \i mizerie, cred c[ ]n propor`ie de peste \aptezeci la sut[ a\a e. Via`a românului obi\nuit e la pragul subzisten`ei, abia poate s[-\i duc[ zilele de azi pe mâine, este chinuit de gândul c[ nu are a doua zi ce pune pe mas[. Ve`i spune c[-n România nu mai e atât de acut[ problema \omajului, este adev[rat, dar majoritatea angajatorilor nu pl[tesc peste nivelul salariului minim pe economie, ceea ce echivaleaz[ cu o sut[ \i ceva de euro pe lun[, foarte pu`in pentru a tr[i cel pu`in modest. Gândi`i-v[, la noi, pre`urile bunurilor de consum sunt aliniate la cele europene. Nu degeaba cei mai mul`i oameni simpli \i-au luat lumea ]n cap \i-au t[iat-o ]n str[in[tate spre a-\i lini\ti foamea. Nu-i nici o exagerare, con\tien`i c[ vor fi trata`i ca ni\te slugi au preferat s[ se lase umili`i de str[ini decât s[ tr[iasc[ ]ntr-o `ar[ corupt[. Da, la polul opus se afl[ opulen`a, sunt foarte pu`ini cei care o cunosc \i mai pu`ini cei care pot s[-i zâmbeasc[ f[r[ a ro\i. }n cele mai multe cazuri, opulen`a nu este o expresia fireasc[ a muncii cinstite \i a inteligen`ei ]n afaceri, ci o form[ a corup`iei legalizate. Dac[ sta`i \i privi`i ve`i constata c[ cei mai mul`i ]mbuiba`i vin din rândul politicienilor \i al „bugetarilor tari”, m[ refer la cei din Poli`ie, Justi`ie \i Finan`e. Un prim exemplu, dac[ prive\ti la ciuperc[riile de vile din jurul Boto\anilor vei constata c[ acestea apar`in ]n propor`ie de nou[zeci la sut[ indivizilor cu func`ii babane. Nu este individ, odat[ ajuns ]n politic[, s[ nu-\i trag[ ]n câteva luni o c[su`[ de vacan`[ cu vreo zece camere. Jude`ul nostru poate fi privit drept simbol al opulen`ei \i mizeriei.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

S[-i ]ntindem o mân[ de ajutor Adinei Campania demarat[ de Evenimentul de Boto\ani continu[, care face un apel de solidaritate c[tre cet[`eni, de a fi al[turi de Adina Surugiu, o feti`[ de patru ani cu paralizie cerebral[. P[rin`ii Adinei au nevoie de aproximativ 8.000 de euro pe an pentru tratament. Dona`ii se pot face ]n urm[toarele conturi ale B[ncii Comerciale Carpatica Sucursala Dorohoi: COD IBAN RON: RO 82 CARP 007000546997 RO 01 \i COD IBAN EURO: RO 39 CARP 007000546997 EU 01 - posesor cont: Surugiu Ionela Mihaela (mama) - nr.tel. 0744916942.

~ig[ri ]n valoare de 5.200 de lei confiscate ]n week-end Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au descoperit, la sfâr\itul s[pt[mânii care a trecut, aproximativ 1.500 pachete de `ig[ri destinate comercializ[rii pe pia`a neagr[, valoarea pachetelor ajungând la 5.200 lei. Toate cele 1.500 pachete de `ig[ri au fost descoperite ]n bagajele cet[`enilor, ]n momentul controlului executat ]n zona Stânca sau Mih[ileni. Atât cet[`enii români cât \i cet[`enii moldoveni, asupra c[rora au fost g[site cantit[`ile de `ig[ri, au declarat c[ au achizi`ionat produsele de pe raza localit[`ilor vecine cu frontiera de stat, ]n scopul comercializ[rii pe pia`a neagr[ din ora\ele Boto\ani sau Dorohoi. ]n seara de 21 august 2009, un echipaj format din poli`i\ti de frontier[ de la Sectorul PF Dorohoi, a confiscat ]n decurs de dou[ ore aproape 900 pachete de `ig[ri ]n primul autovehicul oprit pentru control, poli`i\tii de frontier[ au descoperit ascunse ]n bagajele lui Daniel C. \i Tatiana B., ocu-

pan`ii autovehiculului, 750 pachete de `ig[ri ]n valoare de 3150 lei. Cei doi cet[`eni români au fost sanc`iona`i contraven`ional cu amend[ ]n valoare

Boto\[nean cercetat pentru tentativ[ de viol ]n jude`ul Vrancea Un tân[r din Boto\ani, ]n vârst[ de 22 de ani, angajat al unei firme de construc`ii, este cercetat de poli`i\tii din jude`ul Vrancea pentru tentativ[ de viol, dup[ ce s-a stabilit c[ a atacat o tân[r[ din comuna Reghiu. Conform declara`iilor poli`i\tilor vrânceni, tân[ra a fost atacat[ ]n plin[ strad[, la lumina zilei. Constantin M. a venit ]n localitatea respectiv[ cu o echip[ de muncitori, fiind angajat la o societate care lucreaz[ la un pod ce traverseaz[ un drumul na`ional. Sâmb[t[ sear[, ]n jurul orelor 20.00, Constantin M., dup[ ce a consumat b[uturi alcoolice, a pus ochii pe o tân[r[ de 19 ani care se ]ndrepta lini\tit[ spre cas[. De\i tân[ra l-a rugat pe boto\[nean s[ o lase ]n pace, acesta a refuzat. Mai mult, nemul`umit c[ avansurile nu iau fost acceptate, Constantin M. a scos un cu`it pentru a fi mai conving[tor. Tân[ra s-a luptat cu agresorul \i i-a rupt

cu`itul, suferind totu\i o plag[ la nivelul unei mâini. }n cele din urm[, a reu\it s[ se smulg[ din mâinile agresorului \i a fugit, strigând dup[ ajutor. Mai multe persoane care au v[zut cele ]ntâmplate au luat urma agresorului, care a ]ncercat s[ fug[ ]ntr-o p[dure din apropiere. Ulterior a fost prins \i re`inut de poli`i\ti. „Am fost sesiza`i c[ tân[r[ a fost urm[rit[ de o persoan[ necunoscut[ \i amenin`at[ cu un cu`it s[ ]ntre`in[ raporturi sexuale. Tân[ra a reu\it ]ns[ s[ scape din mâinile b[rbatului care, observând c[ se apropiau mai mul`i localnici, a luat-o la fug[ ]nspre p[dure”, a declarat subinspector C[t[lina Olteanu, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului Jude`ean de Poli`ie Vrancea. Constantin M. urmeaz[ s[ fie cercetat pentru tentativ[ de viol, riscând o pedeaps[ cu ]nchisoarea de pân[ la cinci ani. (D[nu` Rotariu)

total[ de 2.500 lei. }ntr-un alt autovehicul, oprit pentru control ]n localitatea Mih[ileni, se aflau doi cet[`eni români care aveau ]n bagajele personale 130

pachete de `ig[ri, f[r[ documente de provenien`[, valoarea acestora fiind de 550 lei. Persoanele au declarat c[ `ig[rile au fost achizi`ionate din localitatea Siret ]n scopul comercializ[rii. Duminic[, ]n jurul orelor 17.00, ]n Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, s-a prezentat pentru a intra ]n `ar[ un autovehicul ]nmatriculat ]n România, condus de cet[`eanul român Gabriel D., de 29 ani. La controlul efectuat de c[tre echipa mixt[ format[ din poli`i\tii de frontier[ \i lucr[torii vamali au fost descoperite 470 pachete de `ig[ri cu timbru R. Moldova. ~ig[rile ]n valoare de 980 lei erau ascunse ]n bagaje, trusa medical[ \i loca\ul ro`ii de rezerv[ a vehiculului, ]n scopul sustragerii de la controlul vamal. }ntreaga cantitate de `ig[ri a fost confiscat[ de lucr[torii vamali, iar cet[`eanul a fost amendat cu 5.000 lei, autovehiculul fiind indisponibilizat pân[ la achitarea amenzii. (D[nu` Rotariu)

Cal scos din fântân[ de pompieri Un ie\ean care era ]n trecere prin jude`ul Boto\ani a avut nevoie de ajutorul pompierilor boto\[neni, ]n noaptea de duminic[ spre luni, pentru a-\i salva calul care c[zuse ]ntr-o fântân[. Teodor B., din comuna ie\ean[ Voine\ti, se deplasa cu c[ru`a pe un drum comunal din satul Sili\cani, comuna Gorb[ne\ti. B[rbatul a oprit s[-\i adape calul, moment ]n care, l[sat nesupravegheat, animalul a c[zut ]ntr-o fântân[ din imediata apropiere. Speriat, ie\eanul a solicitat sprijin pompierilor prin intermediul num[rului unic de urgen`[ 112. Un echipaj din cadrul G[rzii de Interven`ie Tru\e\ti s-a deplasat la locul indicat \i a reu\it s[ scoat[ calul teaf[r din pu`. ]n timp ce colegii din Tru\e\ti ac`ionau pentru salvarea calului, pompierii din cadrul Deta\amentului Boto\ani au fost solicita`i s[ intervin[ pentru stingerea unui incendiu izbucnit ]n interiorul unui chio\c de ziare de pe strada G[rii 0din municipiul Boto\ani. Pentru

stingerea incendiului au ac`ionat \apte pompieri. Fl[c[rile au distrus ziare, reviste \i obiecte de mobilier, pagubele fiind estimate de proprietar la 6.000 de lei. Sa stabilit c[ incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui cablu electric defect. Tot exploatarea instala`iei electrice cu defec`iuni a incendiat, luni diminea`[, apartamentul lui Alexandru G., situat ]ntr-un bloc de pe Calea Na`ional[ din municipiul Boto\ani. ]n momentul izbucnirii incendiului, ]n locuin`[ se afla chiria\a, |tefania ~.. Aceasta a cerut ajutor pompierilor pu`in ]nainte de ora 03.00, dup[ ce a observat c[ ard mai multe obiecte din sufragerie. Un echipaj din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani s-a deplasat la locul indicat ]n cel mai scurt timp posibil \i a reu\it s[ sting[ incendiul ]n mai pu`in de jum[tate de or[. Fl[c[rile au distrus mai multe bunuri, pagubele estimate fiind de 6.000 lei. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Mar`i, 25 august 2009

3

Directori lua`i la ]ntreb[ri de \efii de partid Nici pân[ la ora actual[ nu sau prezentat s[ raporteze dac[ sunt sau nu incompatibili \i ce m[suri au luat ]n acest sens. Este vorba despre o mare parte dintre directorii institu`iilor deconcentrate, printre care se num[r[ \i unii care ocup[ \i alte func`ii ce ]i fac incompatibili cu pozi`ia de conducere pe care o au ]n institu`iile publice. Unii dintre ei au f[cut demersuri pentru ]ntreruperea acestei st[ri, ]ns[ cei mai mul`i nici nu s-au obosit s[ r[spund[ solicit[rii f[cute de conducerea Institu`iei Prefectului Boto\ani. Din acest motiv, prefectul jude`ului Boto\ani a g[sit de cuviin`[ c[ trebuie s[ ]i ]n\tiin`eze pe \efii celor dou[ partide care \i-au nominalizat directorii ]n cauz[ ]n fruntea institu`iilor deconcentrate. „Pân[ la sesizarea ANI, pân[ la sesizarea autorit[`ilor, corect este, pentru c[ ace\ti oameni cu to`ii au fost pu\i politic, s[

sesizez pre\edin`ii celor dou[ partide politice asupra r[spunsurilor primite sau neprimite de la doamnele \i domnii directori”, a declarat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. Prin urmare, primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu a adus la cuno\tin`a celor doi lideri de partid cum st[ situa`ia, ace\tia promi`ând c[ vor face demersuri pentru a se ]ndrepta aceast[ problem[. „S[pt[mâna trecut[ am ]naintat dou[ adrese cu situa`ia fiec[rui director, celor doi pre\edin`i, respectiv al PDL-ului, domnul C[t[lin Flutur, \i al PSD-ului, domnului senator Gheorghe Marcu. Ei chiar mi-au mul`umit pentru acest demers spunând c[ vor face ei demersuri pentru ]ntreruperea st[rii de incompatibilitate, acolo unde se pune aceast[ problem[. A\a este corect pentru c[ la rândul lor, dup[ ce au fost nominaliza`i, nominaliz[rile mi-au fost trimise

mie, deci e normal s[ fie ]n\tiin`a`i asupra unor st[ri de incertitudine din punct de vedere al legii”, a mai ad[ugat \eful jude`ului Boto\ani. (Carmen Stanciu)

Dac[ va fi s[ aleag[, Ada Macovei va opta pentru func`ia de consilier jude`ean Func`ia de consilier jude`ean câ\tig[ ]n fa`a celei de \ef al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Conform legii, calitatea de func`ionar public este incompatibil[ cu orice alt[ func`ie public[, inclusiv cu calitatea de consilier jude`ean. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, de`ine ]n acela\i timp \i func`ia de consilier jude`ean. Aceasta sus`ine c[ ]n cazul ]n care ar fi obligat[ s[ aleag[ ]ntre cele dou[ func`ii, cu siguran`[ ar opta s[-\i continue activitatea de consilier jude`ean. }n ace-

la\i timp ]ns[, Ada Macovei sus`ine c[ la acest moment inspectorii \colari generali nu au schimbat[ titulatura ]n directori coordonatori. Mai mult de atât, la aceast[ dat[ aceasta nu are semnat un contract de management cu Ministerul Educa`iei \i nici nu a ocupat func`ia definitiv, deoarece nu a fost organizat niciun concurs la nivel na`ional. „}n cazul ]n care se va decide c[ func`ia de inspector \colar general este incompatibil[ cu cea de consilier jude`ean \i voi fi obligat[ s[ aleg

]ntre cele dou[, cu siguran`[ a\ opta pentru func`ia de consilier jude`ean. Func`ia de consilier jude`ean am ob`inut-o ]n urma unor voturi, ]n timp ce func`ia de inspector general o pot pierde oricând”, a declarat Ada Macovei. }n acest moment, situa`ia Adei Macovei este incert[ \i din cauza fostului inspector \colar general Horia Negrescu. Acesta a solicitat \i câ\tigat ]n instan`[ drepturile salariale aferente perioadei ]n care a fost demis. }n urma ob`inerii hot[rârii definitive a

Cur`ii de Apel Suceava, acesta a ]n\tiin`at conducerea I|J c[ dore\te s[ intre ]n posesia sumei de bani care i se cuvine. La acel moment, Ada Macovei sus`inea c[ pentru a primi sumele de bani restante, de\i nu a solicitat acest lucru, Horia Negrescu trebuie s[ revin[ pe post. „Pân[ acum nu am primit nimic de la Minister cu privire la situa`ia ]n care se afl[ fostul inspector \colar general Horia Negrescu. La noi nu a fost depus nimic prin care acesta s[ solicite drepturile financiare. }n mod normal \i noi ar fi trebuit s[ fim informa`i despre situa`ia sa”, a ad[ugat inspectorul \colar general al I|J. (Petronela Rotariu)

Programul „de cazarm[”, Bacalaureat cu incidente la Boto\ani stârne\te nemul`umirea adolescen`ilor Proba scris[, de ieri, a examenului din cadrul sesiunii de toamn[ a fost una cu ghinion pentru doi candida`i. Dup[ ]nceperea probei, un candidat de 19 ani a f[cut o criz[ de epilepsie ]n timp ce un alt candidat a ]ntârziat \i a sus`inut proba ]ncepând cu ora 13.00, cu subiecte de rezerv[. DIN SALA DE EXAMEN LA URGEN~E Un candidat de 19 ani, ]n timp ce se afla la examenul de bacalaureat, a f[cut o criz[ de epilepsie. Sorin Theodoru, pre\edintele comisiei de la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”, a men`ionat c[ b[iatul sufer[ de epilepsie \i diminea`[ nu \i-a luat medicamenta`ia prescris[ de medic. „Din ce am ]n`eles, tân[rul nu a luat medicamentele pentru c[ acestea i-ar produce o stare de mole\eal[. }n timpul examenului, dup[ ce a reu\it s[ rezolve dou[ subiecte, a suferit o criz[ de epilepsie. A predat lucrarea iar medicul din unitate i-a administrat medicamente \i am solicitat o ambulan`[ care l-a dus la Urgen`e. Sper[m c[ cele dou[ subiecte rezolvate de candidat s[ fie suficiente pentru a reu\i s[ ob`in[ nota de trecere”, a declarat Sorin Theodoru. Acesta a ad[ugat c[ sper[ ca elevul s[-\i revin[ pân[ la proba de azi \i s[ se prezinte pentru a o sus`ine.

APROBARE SPECIAL{ DE LA MINISTERUL EDUCA~IEI Tot la proba scris[ de ieri a examenului de bacalaureat un candidat nu a sus`inut lucrarea odat[ cu colegii s[i, ci abia de la ora 13.00. Candidatul a ]ntârziat diminea`[ \i nu a mai putut intra ]n examen. Absolventul din Ripiceni a ajuns mai târziu la centrul de examen pentru c[ a pierdut autobuzul. Pentru a nu pierde \ansa de a finaliza bacalaureatul, comisia jude`ean[ a cerut aprobarea Ministerului Educa`iei pentru ca elevul s[ sus`in[ proba mai târziu. „Pentru un candidat ]ntârziat am solicitat \i am \i ob`inut de la Minister aprobarea ca acesta s[ sus`in[ examenul dup[ amiaz[. La ora 13.00 vom primi subiectele de rezerv[ \i astfel absolventul va sus`ine proba singur”, a spus pre\edintele comisiei de bacalaureat. Sorin Theodoru a men`ionat c[ ]n metodologia de bacalaureat sunt cuprinse \i aceste situa`ii speciale cu solu`iile aferente. Din cei 74 de candida`i ]nscri\i la proba de ieri a bacalaureatului, doi au absentat. Examenul continu[ azi cu proba la alegere din aria curricular[ corespunz[toare specializ[rii. (Petronela Rotariu)

din centrele de plasament Vin unii, pleac[ al`ii. Doar trei din cele patru tinere disp[rute ]n urm[ cu mai bine de o s[pt[mân[ din centrul „Prietenia” au fost readuse ]n unitatea de asisten`[ social[, fiind g[site ]n diferite zone ale Boto\aniului. Zilele trecute, al`i tineri au lipsit din centru dup[ ora 22.00, de aceast[ dat[ fiind vorba de \apte b[ie`i, studen`i, de la centrul Tru\e\ti, care se aflau ]n drum spre lungire a programului ]n care pu`in ]n cursul acestei s[pt[discotec[. „Controlul l-am au voie s[ stea ]n ora\, cel mâni, pe perioada derul[rii f[cut pe la 22.30, ]ntrucât pân[ la ora 22.00, to`i copiii ar fi trebuit s[ fie deja ]n centru. |apte b[ie`i erau fugi`i din centru pentru a merge la Centrele de plasament vor Silpop. Firma va primi pe discotec[. De\i b[ie`ii sunt fi p[zite de lucr[torii firmei anul acesta, pentru serviciile studen`i, regulamentul trebuie Silpop. Serviciul de paz[ a oferite, aproximativ 600 de respectat de toata lumea, altfel fost, ]n sfâr\it, externalizat. milioane lei vechi. „Apelând se creeaz[ un precedent. Cred Contesta`ia f[cut[ la licita`ia la serviciile acestei firme de c[ au o vârst[ la care \i-ar dori organizat[ ]n acest sens a fost paz[ vom face economii, pe s[ ias[ mai târziu, dar noi nu solu`ionat[ ]n favoarea sis- cealalt[ parte a angaja`ilor avem ce face. A\tept[m s[ se temului de protec`ie a copi- care f[ceau pân[ acum paza, ]ntoarc[ domnul director din lului. Astfel, ]ncepând de personalul respectiv fiind concediu pentru a vedea cum ieri, paza la centrele din redistribuit pe alte centre, vor fi sanc`iona`i cei \apte subordinea Direc`iei Gene- plus c[ o parte dintre ei sunt b[ie`i”, a spus Doina Nacu, rale de Asisten`[ Social[ \i folosi`i la repara`iile unui nou director economic ]n cadrul Protec`ia Copilului centru, costându-ne doar DGASPC Boto\ani. (DGASPC) Boto\ani este materialele de construc`ii”, a Mai mult decât atât, tinerii asigurat[ de oamenii firmei declarat Doina Nacu, director sperau s[ primeasc[ o pre-

Festivalului Verii. Cât despre cele trei tinere, una dintre ele a fost g[sit[ la Tudora (la prietenul ei), o alt[ tân[r[ a fost g[sit[ la Fl[mânzi (având atât rude cât \i grupul de prieteni ]n aceast[ zon[) iar cea de-a treia a fost g[sit[ de jandarmi pe o strada din Boto\ani. A patra fat[, care ]nc[ lipse\te, este major[ \i \ia exprimat anterior inten`ia de a pleca din sistem. (Carmen Stanciu)

Paz[ specializat[ ]n centrele de plasament economic al DGASPC Boto\ani. Pe timp de noapte, la fiecare centru, paza va fi asigurat[ de câte un agent din cadrul firmei respective, ]n intervalul 22.00 - 06.00, excep`ie f[când Centrul „Prietenia”, unde paza va ]ncepe la ora 20.00 \i se va asigura pân[ la ora 06.00. Astfel, paz[ specializat[ vor avea centrele de la Leorda, Pomârla, Boto\ani, Tru\e\ti \i Bucecea. (C. Stanciu)


CMYK

Eveniment 4

Mar`i, 25 august 2009

Tinerii vitezomani reu\esc s[-i fenteze pe poli`i\tii de la Rutier[ Trei echipaje ale Poli`iei monitorizeaz[, ]n fiecare sear[, „zonele fierbin`i”, unde, dup[ l[sarea ]ntunericului, tinerii vitezomani apas[ pedala accelera`iei f[r[ nicio re`inere. Cu toate acestea, boto\[nenii din mai multe zone ale municipiului se plâng, ]n continuare, c[ nu au lini\te de cei ce ]\i tureaz[ motoarele \i se iau la ]ntrecere ]n a aduna la vitez[ kilometri peste limita admis[ de lege. „Este adev[rat c[ sunt zone din ora\ preferate de tinerii teribili\ti care dep[\esc limita de vitez[ impus[ de lege, dar aceste zone sunt bine monitorizate de c[tre noi”, ne asigur[ purt[torul de cuvânt al Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani.

Cu toate c[ autorit[`ile ]ncearc[ prin diferite metode restabilirea unui trafic rutier normal chiar \i ]n timpul nop`ii, boto\[nenii reclam[ ]n continuare c[ tineri teribili\ti circul[ cu vitez[ foarte mare pe anumite por`iuni de drum din ora\, deranjând cu zgomotul motoarelor locuitorii din zon[. Poli`i\tii au promis m[suri pentru ca aceste situa`ii s[ nu mai fie ]nregistrate ]n municipiul Boto\ani, m[suri care ]ns[ ]\i arat[ prea pu`in eficien`a. }n continuare, anumite str[zi ale municipiului sunt `intite de tinerii care vor s[ atrag[ cu orice pre` aten`ia asupra lor,

s[ se dea ]n spectacol chiar cu riscul de a ajunge protagoni\tii unor accidente de circula`ie. Iar aceste zone nu sunt greu de identificat. Locatarii din cartierele sau zonele respective sunt exaspera`i de teribili\tii care le tulbur[ lini\tea \i nu de pu`ine ori au reclamat acest lucru autorit[`ilor. Pe lâng[ sensul giratoriu din fa`a Casei Sindicatelor, vitezomanii mai prefer[ \i alte intersec`ii sau str[zi unde ]\i tureaz[ motoarele sau ]ncalc[ limita de vitez[. Str[zile unde noaptea se circul[ cu vitez[ periculos de mare sunt Marchian, pân[ la intersec`ia cu Bulevardul Mihai Eminescu, pe Calea Na`ional[, de la gar[ pân[ ]n zona stadionului, pe Bulevard de la intersec`ia cu strada Petru Rare\ pân[ la ie\irea din ora\, pe strada Grivi`a, pân[ ]n zona Parcului Tineretului, sau pe strada Tudor Vladimirescu. Poli`i\tii sus`in ]ns[ c[ monitorizeaz[ a\a numitele „puncte fierbin`i”, din traficul nop`ii. Dar,

atunci când poli`i\tii stau la pân[ ]n anumite zone, inexplicabil, vitezomanii ]\i fac de cap ]n alte puncte ale municipiului. „Este adev[rat c[ anumite zone din ora\ sunt preferate pentru a fi folosite de tinerii teribili\ti care dep[\esc limita de vitez[ impus[ de lege, dar aceste zone sunt foarte bine monitorizate de c[tre noi. De altfel, putem spune c[, ]n fiecare sear[, trei echipaje sunt blocate ]n ora\ numai din aceast[ cauz[, pentru a supraveghea aceste zone. De regul[ sunt preferate zonele unde este un carosabil mai bun \i nu prea este circula`ie, ]ns[ chiar \i a\a comportamentul lor ]n trafic pune ]n pericol via`a lor cât \i pe a celorlal`i participan`i la trafic. Asta pentru c[, oricând, ]ntr-o intersec`ie se poate ]ntâmpla un accident grav. Cu toate acestea, credem c[ o sc[dere semnificativ[ a evenimentelor rutiere, atât ]n mediul urban cât \i pe drumurile din jude`, se datoreaz[ tocmai unei prezen`e mai mari a poli`i\tilor ]n trafic, prin aceste m[suri sperând ca amatorii de curse ilegale s[ fie descuraja`i ]n a ]nc[lca legea”, a declarat inspector Eduard Iacob, purt[torul de cuvânt al Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani.

AMENZI APLICATE |I PERMISE DE CONDUCERE RE~INUTE VITEZOMANILOR Conform spuselor poli`i\tilor, pârghiile legale prin care pot fi tra\i la r[spundere cei care tulbur[ traficul rutier dar \i lini\tea \i ordinea public[ sunt la dispozi`ia oamenilor legii, amenzile aplicate ]n leg[tur[ cu aceast[

chestiune fiind cu sutele. „La ultima ac`iune desf[\urat[ timp de o s[pt[mâna ]n acest sens am aplicat pentru dep[\irea limitei de vitez[ 320 de sanc`iuni, fiind re`inute zece permise de conducere. Cât prive\te dep[\irea limitei de zgomot, când suntem ]nso`i`i de cei de la Garda de Mediu, aplic[m amenzi ]n acest sens. }n rest aplic[m amenzi pentru tulburarea lini\tii publice” a declarat comisar Ghiorghi Mihai, ofi`er ]n cadrul Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani. Ultima ac`iune ]n acest sens, pentru sanc`ionarea \oferilor certa`i cu legea, s-a petrecut la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, când, vineri sear[, poli`i\tii de la rutier[ au fost prezen`i pe D.J. 208 C, ]ntre localit[`ile Criste\ti \i Or[\eni Deal. De altfel, acea zon[ este singura din apropierea municipiului Boto\ani, ]n afara localit[`ii, preferat[ pentru curse din cauza carosabilului de calitate \i a traficului mai redus. Cu ocazia monitoriz[rii au fost depistate aproximativ 15 persoane, conduc[tori auto \i motocicli\ti, care efectuau ]nregistr[ri video ale unor manevre executate pe drumul public de unii motocicli\ti, cu ]nc[lcarea normelor rutiere. Trei dintre motocicli\tii care efectuau viraje prin ]nc[lcarea marcajului longitudinal continuu care separ[ sensurile de circula`ie, au fost identifica`i de c[tre poli`i\ti ca fiind Valentin P., ]n vârst[ de 41 ani, Cezar B., ]n vârst[ de 23 ani, \i Andrei A., ]n vârst[ de 23 ani, to`i din municipiul Boto\ani. Ace\tia au fiind sanc`iona`i contraven`ional, fiecare, cu amend[ ]n valoare de 540 lei \i aplicarea a câte \ase puncte de penalizare. (D[nu` Rotariu)

Termica ]\i va onora datoria c[tre Apa Grup Conducerea Termica anun`[ c[ boto\[nenii nu vor r[mâne f[r[ ap[ cald[ din cauza datoriilor pe care compania le are c[tre furnizorul de ap[ din localitate. Ioan Diaconu, directorul general al Termica, sus`ine c[ societatea pe care o conduce ]\i va respecta planul de ree\alonare. „Noi trebuie s[ pl[tim pân[ la sfâr\itul lunii 500 milioane lei vechi ]n contul Apa Grup \i vom achita aceast[ sum[ chiar dac[ nu vom primi subven`ia pentru energie termic[ de la bugetul statului. Banii vor fi pl[ti`i \i nu exist[ riscul r[mânerii f[r[ ap[ cald[ ]n municipiu”, a declarat Diaconu. Acesta a precizat c[ a discutat cu reprezentan`ii din conducerea Apa Grup \i c[ a ajuns la o ]n`elegere cu privire la sistarea furniz[rii. „Am convenit c[ nu este momentul pentru sistarea apei fa`[ de Termica, ]n primul rând pentru a nu avea de suferit popula`ia, apoi aceasta nu este o solu`ie pentru ca Apa Grup s[-\i recupereze banii. Noi am ]ncheiat un program de ree\alonare a debitului \i ]l vom respecta”, a spus Diaconu. }ntre Termica \i Apa Grup exist[ ni\te debite de recuperat, de aceasta din urm[, ]n valoare de 4,7 milioane lei, ]n total. De\i conducerea Apa Grup a amenin`at cu sistarea apei c[tre societatea de termoficare, aceast[ amenin`are nu a fost pus[ ]n practic[. (Bogdan Caliniuc)


CMYK

Eveniment Mar`i, 25 august 2009

|oferul care a ucis trei copii la Frumu\ica, l[sat liber ]n continuare |oferul care, b[ut fiind, ]n urm[ cu o s[pt[mân[ a intrat ]n plin cu ma\ina ]ntr-un grup de adolescen`i ucigând trei dintre ei, r[mâne ]n continuare liber dup[ ce recursul f[cut de procurori la decizia magistra`ilor de a-l l[sa ]n libertate pe \ofer a fost respins. Petre M[z[reanu, ]n noaptea de 15 spre 16 august, ]ntre localit[`ile Fl[mânzi \i Frumu\ica, aflat la volanul unui Ford Focus, a intrat ]ntr-un grup de tineri care mergeau pe marginea drumului, ucigând pe loc doi tineri cu vârsta de 16 \i, respectiv, 17 ani, \i r[nind ]nc[ alte patru persoane. Ulterior, dou[ dintre victime, dou[ fete de 15 ani, au fost transferate la Ia\i ]n stare grav[. Din p[cate, una dintre adolescente a murit dup[ câteva zile de agonie, cu toate eforturile medicilor. Dup[ producerea accidentului, Petre M[-

z[reanu a abandonat autoturismul, p[r[sind locul accidentului f[r[ ]ncuviin`area poli`i\tilor. Ulterior, a fost g[sit de poli`i\ti ascuns ]n vegeta`ie. Când a fost testat, Petre M[z[reanu avea o alcoolemie de 1,40 gr.‰. Astfel, \oferul fugar este cercetat de poli`i\ti pentru s[vâr\irea a mai multe infrac`iuni deosebit de grave, ucidere din culp[ ]n form[ agravant[, p[r[sirea locului accidentului f[r[ ]ncuviin`area poli`i\tilor \i conducerea autoturismului sub influen`a b[uturilor alcoolice, având o alcoolemie peste limitele permise de lege. Cu toate c[ procurorii au cerut arestarea preventiv[, judec[torul a decis c[ \oferul vinovat de producerea accidentului poate fi liber, având ]n schimb interdic`ia de a nu p[r[si localitatea de domiciliu. Procurorii au f[cut ulte-

rior recurs la aceast[ decizie, ]ns[ nu au avut sor`i de izbând[. „Recursul formulat de procurorul de caz a fost respins. Noi nu mai avem ce face, per-

soana ]n cauz[ a r[mas ]n libertate”, a declarat Alina Marciuc, prim-procurorul Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Hareti\tii nu vor schimba cu nimic titularizarea de la Boto\ani O prim[ victorie ]n instan`[, ]n Vrancea, a hareti\tilor care nu au fost primi`i s[ sus`in[ examenul de titularizare din acest an a stârnit discu`ii privind consecin`ele pe care le-ar putea avea aceast[ decizie a judec[torilor. Ca \i ]n alte jude`e ale `[rii, \i ]n Boto\ani absolven`ii de la Spiru Haret care nu au fost primi`i ]n s[lile de examen au ales calea instan`ei \i cer anularea concursului de titularizare. „Acest lucru nu se va ]ntâmpla, concursul nu va putea fi anulat la Boto\ani”, a spus \efa Inspectoratului |colar Jude`ean.

nu au fost admi\i la titularizare nu vor modifica cu nimic rezultatele concursului, chiar dac[ instan`a le va da dreptate. De\i exist[ un precedent creat la Boto\ani, nu se pune ]n discu`ie anularea concursului na`ional de titularizare. Cu toate c[ cei 30 de absolven`i ai Universit[`ii Absolven`ii de la Universita- „Spiru Haret”, care au fost sco\i tea „Spiru Haret” (USH) care din examenul de titularizare, au

câ\tigat ]n instan`[ suspendarea examenului la Vrancea, se pare c[ la Boto\ani situa`ia nu este aceea\i. Mai mult de atât, absolven`ii vor s[ ob`in[ anularea examenului. Ada Macovei, \efa Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), sus`ine ]ns[ c[ la Boto\ani nu au fost primi`i la titularizare doar cei care aveau adeverin`e. Adeverin`ele respective nu

aveau niciun antet cu Ministerul Educa`iei. „Chiar dac[ cei care au deschis proces la Boto\ani vor avea câ\tig de cauz[, nu se pune problema suspend[rii titulariz[rii. La noi cei care aveau diplome cu antetul Ministerului au intrat ]n examen. Dac[ de la Minister ni s-a transmis ca celor de la Spiru s[ nu le afi\[m notele, decât pe proprie r[spundere \i cu posibilitatea demiterii, la Boto\ani cei 125 de absolven`i de Spiru cu diplome cu avizul Ministerului au participat la titularizare ca to`i ceilal`i candida`i. Cei 125 de hareti\ti au avut acelea\i drepturi la concursul na`ional unic de titularizare ca \i participan`ii cu diplome de la facult[`i de stat”, a declarat Ada Macovei. Aceasta a men`ionat c[ cei 33 de absolven`i cu adeverin`e de la USH se pot prezenta la concursul organizat acum pentru necalifica`i. (Petronela Rotariu)

5

Mihai Balt[ vrea s[ candideze pentru \efia PSD Boto\ani Situa`ie nea\teptat[ ]n rândurile organiza`iei jude`ene PSD Boto\ani. Luni, ultima zi ]n care aspiran`ii la func`ia suprem[ din partid, la nivelul jude`ului Boto\ani, au mai avut timp s[ ]\i depun[ inten`ia de candidatur[, socialdemocra`ii au fost lua`i prin surprindere de decizia lui Mihai Balt[ de a candida. Dat ca sigur \i unic candidat pentru \efia PSD Boto\ani ]nc[ de la data destituirii lui Constantin Con`ac, senatorul Gheorghe Marcu se afl[ acum ]n fa`a unui adversar care, cu ani ]n urm[, s-a aflat ]n prima linie ]n organiza`ia jude`ean[ PSD. „Am depus o inten`ie de candidatur[. Altceva nu comentez”, a fost unica reac`ie a celui ce dore\te s[ se re]ntoarc[ la conducerea filialei jude`ene PSD. Mihai Balt[ a fost pre\edinte al PSD ]nainte ca aceast[ func`ie s[ fie ocupat[ de Constantin Con`ac. Atât senatorul Gheorghe Marcu, cât \i secretarul general al PSD, Gheorghe Vâzdoag[, au confirmat prezen`a unui astfel de document la sediul partidului, document care ]ns[ urmeaz[ a fi analizat de Biroul Permanent. „Pân[ la orele 16.00 este termen de depunere a candidaturilor (ieri n.r.) \i \tiu c[ \i domnul Mihai Balt[ dorea s[ candideze. |i eu mi-am depus candidatura”, a spus prim-vicepre\edintele Gheorghe Marcu. Potrivit social-democratului Gheorghe Vâzdoag[, statutul partidului nu permite ca un simplu membru de partid s[ candideze pentru func`ia de pre\edinte al organiza`iei jude`ene PSD, ]n cadrul unei conferin`e jude`ene extraordinare. Doar social-democra`ii

care de`in diverse func`ii ]n partid \i ]n administra`ie, propulsa`i de partid pot s[ aspire la o astfel de func`ie, ceilal`i care au statut de simplu membru au oportunitatea de a candida pentru \efia partidului abia anul viitor, când vor avea loc lucr[rile conferin`ei jude`ene ordinare. „Dumnealui a l[sat o hârtie la partid, dar nu poate candida pentru c[ nu are niciun fel de func`ie ]n partid. Pot candida pentru func`ie ]n cadrul conferin`ei jude`ene doar pre\edinte de Consiliu Jude`ean, cei din comisia jude`ean[ de integritate moral[, comisia de control financiar, primari, viceprimari, consilieri, directori coordonatori sau adjunc`i \i al`ii cu func`ii ]n partid sau func`ii publice. Conferin`a jude`ean[ extraordinar[ este un organism ]nchis. Oricum inten`ia domnului Balt[ de a candida va fi supus[ spre analiz[ Biroului Permanent Jude`ean \i atunci se va decide. Nu ne putem permite ]ns[ s[ ne situ[m ]nafara partidului”, a spus secretarul general al PSD. Contacta`i telefonic, atât deputatul Andrei Dolineaschi cât \i deputatul Costic[ Macale`i nu \tiau sau fuseser[ informa`i cu pu`in timp ]n urm[ despre o a doua candidatur[ depus[ la partid pentru \efia PSD Boto\ani. Niciunul nu a dorit s[ ]\i exprime punctul de vedere vizavi de aceast[ situa`ie, precizând c[ ]nc[ nu de`in suficiente informa`ii. ]n timp ce Dolineaschi a precizat c[ „trebuie v[zut statutul partidului, s[ vedem dac[ se ]ncadreaz[”, Macale`i s-a rezumat la a spune c[ „democra`ia de partid func`ioneaz[”. Conferin`a jude`ean[ extraordinar[ va avea loc sâmb[t[, 29 august, \i va fi prezidat[ de coordonatorul filialei, Gheorghe Nichita, primar de Ia\i. (Monica Aionesei)

O fi fost extenuat[ de at^ta durere?


Eveniment 6

Mar`i, 25 august 2009

Persoanele cu risc cardiac, ]n aten`ia autorit[`ilor sanitare Ministerul S[n[t[`ii va derula, ]ncepând de la 1 octombrie, un program na`ional de screening pentru depistarea bolilor cardiovasculare. Controalele se vor desf[\ura la cabinetele medicilor de familie, acestea urmând s[ fie selectate, ]n coordonarea speciali\tilor din cadrul Spitalului Universitar Bucure\ti \i Institutului de boli cardiovasculare din Timi\oara. Practic, medicul de familie va selecta din lista de pacien`i to`i subiec`ii de peste 40 de ani care nu sufer[ de diabet sau de boal[ cardiovascular[, dar prezint[ factori de risc pentru ]mboln[vire.

Astfel, acestor poten`iali pacien`i medicul de familie le va calcula riscul de ]mboln[vire pentru urm[torii zece ani, dup[ criterii clar stabilite de comisia de specialitate a Ministerului S[n[t[`ii. Dac[ riscul de ]mboln[vire este mare, persoana va fi trimis[ la medicul specialist pentru diagnostic \i tratament. Dac[ riscul este mic, medicul de familie va trece la un program de preven`ie. Programul se va desf[\ura pe parcursul mai multor ani. }n primul an vor fi selectate 3.500 cabinete ale medicilor de familie \i se va analiza starea de s[n[tate a aproximativ 500.000 de persoane. |erban Paul (foto), pre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie din Boto\ani a precizat c[ principalul aspect urm[rit de c[tre acest program este reducerea inciden`ei bolilor cardio-vasculare. „Se va face o selec`ie randomizat[, de fapt este mai mult un studiu clinic decât un screening popula`ional, pentru c[ acest lucru ]nseamn[ un screening la popula`ia general[, respectându-se doar criteriul de vârst[ \i ceea ce anume se m[soar[ la

fiecare individ ]n parte, ori aici avem de-a face cu o popula`ie de cinci sute de mii de locuitori la nivel de `ar[, care vor fi selecta`i din listele medicilor de familie, cum spun normele acestui proiect. La cei 500.000 de locuitori selecta`i se vor face

Credincio\ii, a\tepta`i la resfin`irea Bisericii „Sf. Ilie” Cre\tin-ortodoc\ii sunt a\tepta`i, duminic[, la sfin`irea Biserici Sfântul Proroc Ilie din municipiu. }nalt Prea Sfin`itul Teofan Mitropolit al Moldovei \i Bucovinei, precum \i Calinic Boto\[neanul, episcop al Arhiepiscopiei Ia\ilor, vor fi prezen`i la slujba de sfin`ire a Bisericii Sfântul Ilie, care ]n ultimii 15 ani a suferit modific[ri ]n sensul reconstruc`iei \i ridic[rii de alte imobile anexe. Preotul paroh, protopopul Lucian Leonte, a precizat c[ odat[ cu realiz[rile f[cute de-a lungul anilor, este absolut necesar[ resfin`irea l[ca\ului de cult, ale c[rui r[d[cini sunt ]nc[ din jurul anilor 1700. „}n acest loc exista o biseric[ de lemn ]nainte de anul 1778, iar ctitorii bisericii din piatr[ \i c[r[mid[ sunt bl[narii din Boto\ani. }n 1838, a doua zi dup[ duminica Tomei, s-a pus piatra de temelie a noii biserici alipit[ clopotni`ei care deja exista. De-a lungul anilor au fost f[cute repara`ii”, a spus preotul Lucian Leonte. Dup[ anii ’90 a ]nceput re]nnoirea total[ a bisericii. Din biserica veche nu mai r[m[sese decât funda`ia \i zidul. „De atunci \i pân[ ]n prezent au fost f[cute lucr[ri de

decapare interioar[ \i exterioar[ pân[ la c[r[mid[, tencuieli exterioare, tencuieli interioare cu preg[tirea pere`ilor pentru pictur[, pardoseal[ nou[ placat[ cu marmur[, acoperire cu tabl[ de cupru, catapeteasm[ nou[ din stejar sculptat, mobilier din stejar, instala`ie termic[ \i electric[, de sonorizare, trotuare \i alei din piatr[ de carier[, iluminat arhitectural, ve\minte \i c[r`i de cult noi”, a mai precizat p[rintele paroh. Tot ]n aceast[ perioad[, bisericii i-au fost ad[ugate complexul parohial care cuprinde casa parohial[, cantina social[ prin care se ofer[ zilnic un prânz unui num[r de 100 de nevoia\i, standul de c[r`i de cult

de la intrarea ]n curte, casa mortuar[ sau arz[torul de lumân[ri. Sunt realiz[ri ]ns[, recunoa\te protopopul Lucian Leonte, care nu ar fi fost posibile f[r[ sprijinul enoria\ilor, a donatorilor ]n final. „Nu le-am f[cut u\or, ci cu mari eforturi, cu mare st[ruin`[, sunt bani de la oameni care au dat câte pu`in pentru c[ au dorit s[ ajute biserica. Toate sunt f[cute cu jertf[ \i d[ruire din partea multor donatori \i `in s[ le mul`umesc acum c[ suntem la final, Dumnezeu s[ le dea s[n[tate pentru c[ sunt lucruri care r[mân. Este o parohie a ora\ului \i aici se bucur[ oamenii de o oaz[ de lini\te \i de o via`[ duhovniceasc[. Mai sunt ]nc[ lucruri de f[cut, dar majoritatea celor mari s-a f[cut”, a mai precizat p[rintele paroh. Resfin`irea bisericii va avea loc duminic[, 30 august. Vor participa pe lâng[ IPS Teofan, Calinic Boto\[neanul \i un sobor de preo`i, credincio\ii, dar \i oficialit[`i ale locului. }n jurul orelor 7.00 va ]ncepe slujba de duminic[, iar dup[ orele 8.00 va debuta sfin`irea, urmat[ de Sfânta Liturghie. Prima sfin`ire a bisericii protejate de Sfântul Ilie a fost ]n anul 1843. (Monica Aionesei)

m[sur[tori, ]n[l`ime, greutate, tensiune arterial[, colesterol, trigliceride \i este o schem[ interna`ional[ folosit[ ]n toat[ lumea, se analizeaz[ pe acest tabel \i se poate calcula riscul de boal[ cardio-vascular[ pentru urm[torii cinci sau zece

ani, ]n func`ie de vârst[ \i sex, fum[tor sau nefum[tor. Dac[ se stabile\te c[ prezint[ risc de apari`ie a bolilor cardiovasculare, li se recomand[ s[ ]\i schimbe modul de via`[, modul de alimentare, s[ fac[ consulturi clinice mai frecven-

te...”, a explicat medicul. }ns[ acesta a criticat modul ]n care se va desf[\ura programul, considerând c[ ar trebui f[cut[ o verificare mai am[nun`it[ ]n privin`a num[rului de pacien`i viza`i de screening, de pe listele medicilor de familie. „Se cer listele medicilor de la Casa de asigur[ri, ori este o chestie neprincipial[ s[ umbli ]n listele de pacien`i ale medicilor, chiar dac[ controlul acesta ]l face o institu`ie independent[. Problema este alta, c[ selec`ia trebuie s[ se fac[ ]n func`ie de num[rul de pacien`i peste 40 de ani pe lista fiec[ruia, pentru c[ unii au mai mul`i, al`ii mai pu`in. |i s-ar putea s[ ai surpriza c[ nu te ]ncadrezi. }ntâi trebuie s[ se vad[ care este popula`ia `int[, la ce cifre se poate estima, \i apoi s[ se mearg[ pe selec`ia randomizat[”, a mai spus |erban Paul. România se situeaz[ ]n primele trei locuri ]n Europa ]n ceea ce prive\te mortalitatea prin boli cardiovasculare, iar unul din doi români cu vârsta peste 50 de ani este hipertensiv. (D[nu` Rotariu)

Feti`[ de cinci ani r[nit[ grav de un dulap Feti`a unui cuplu din Germania aflat ]n concediu ]n Boto\ani a fost grav r[nit[ dup[ ce un dulap dintr-o camer[ a unei pensiuni s-a r[sturnat peste ea. Incidentul a avut loc duminic[ sear[. De\i au crezut c[ la Boto\ani vor avea parte de un concediu lini\tit, cei doi germani au avut ghinionul s[ aib[ parte de un eveniment total nea\teptat. Nem`ii, ]mpreun[ cu feti`a lor, Z.A., ]n vârst[ de cinci ani, sau cazat ]ntr-o pensiune din municipiul Boto\ani. Din câte se pare urmau s[ stea câteva

zile la noi ]n jude`. }ns[ planurile le-au fost date peste cap de o nenorocire. }n jurul orei 18.00, mama feti`ei a cerut ajutorul angaja`ilor pensiunii pentru c[ feti`a ei a fost strivit[ de un dulap din camer[. Imediat, recep`ionerul a sunat imediat la 112, un echipaj al ambulan`ei transportând-o pe feti`[ la Spitalul de Pediatrie „Cuvioasa Parascheva” Boto\ani. P[rin`ii feti`ei r[nite au spus cadrelor medicale c[ micu`a a tras de mânerele \ifonierului care s-a pr[bu\it peste ea. }ns[ repre-

zentan`ii pensiunii s-au ap[rat, sus`inând c[ acest lucru nu era totu\i posibil pentru c[ feti`a nu ar fi putut trage singur[ dulapul peste ea. Din cauza st[rii grave ]n care se afla, medicii boto\[neni au decis transferul copilei la Clinica de Neurochirugie din Ia\i.„Feti`a a fost transportat[ la Ia\i având diagnosticul de traumatism cranio-cerebral acut deschis, como`ie cerebral[ \i otoragie”, a declarat un cadru medical al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Boto\[neanul care a participat la Eurovision nu va mai cânta la Festivalul Verii Pe ultima sut[ de metri, reprezentan`ii Prim[riei au ]ntocmit lista final[ cu trupele \i soli\tii care vor urca ]n acest an pe scena Festivalului Verii. Astfel, boto\[nenii vor putea s[ urm[reasc[ recitaluri ale: Danielei Gyorfi, Sulamitei, Emei |tefan, dar \i cele sus`inute de Bere Gratis, Anne`s. Ovi \i trupa Tabassco au fost sco\i din

programul Festivalului Verii, decizia venind doar cu câteva zile ]nainte de festival. Motivul, spun reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani, este faptul c[ nu sunt bani ]n buget pentru a-l chema pe boto\[neanul stabilit ]n Norvegia \i trupa Tabassco (cea cu care Ovi mai sus`ine concerte), boto\[nean care a participat ]n dou[ edi`ii ale competi`iei

Eurovision iar ]n septembrie va fi a doua oar[ când va evolua pe scena Cerbului de Aur. „Nu cred c[ vor fi ]n program. Nu ne permite bugetul. Firma din Ia\i a f[cut calculul la ceea ce iese de pe ]ncas[rile de la mici \i bere \i nu exist[ posibilitatea asta”, a declarat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. (Carmen Stanciu)


Sport Mar`i, 25 august 2009

Dinamo \i Steaua se impun ]n meciurile din Liga I CFR Cluj nu a reu\it s[ r[suceasc[ cu`itul ]n rana dinamovi\tilor, l[sat[ deschis[ de suporteri dup[ meciul cu Slovan Liberec, din Europa League. ]n al doilea derby al etapei a 4-a din Liga I, Dinamo s-a impus pe teren propriu cu 1-0, ]n fa`a unui stadion mai mult gol decât plin. Temerile lui Iuliu Mure\an dinaintea partidei s-au adeverit. Dinamo nu a resim`it \ocul unei probabile elimin[ri din Europa League, ba chiar a dorit s[ demonstreze c[ meciul cu Slovan a fost o ]ntâmplare nefericit[. De partea cealalt[, CFR Cluj a tratat cu superficialitate partida \i multe atacuri spre poarta „câinilor“ au fost pigmentate cu pase „la mi\to“, driblinguri inutile sau \uturi telefonate. Ocaziile s-au r[zbunat ]n cele din urm[ \i Marius Niculae a dat lovitura ]n minutul 80, când a trimis precis o „s[geat[“ de la 20 de metri de poarta lui Nuno Claro. De\i ocaziile ardelenilor nu au lipsit pe parcursul meciului, cea mai mare s-a consumat ]n minutul 89, când Emil Dic[ a \utat de la aproximativ 11 metri, lateral dreapta, la col`ul lung, ]n bara por`ii lui Dolha. Suporterii dinamovi\ti nu au fost totu\i interesa`i de acest derby \i au boicotat partida, d[ruirea juc[tori-

lor fiind apreciat[ ]n final, ]n lini\te, doar de aproximativ o mie cinci sute de fani, câ`iva mai mul`i decât for`ele de ordine aduse la stadion pentru acest meci.

STEAUA SE IMPUNE LA GALA~I Revan\a lui Dorinel Munteanu fa`[ de Steaua, fosta sa echip[, a fost amânat[, dup[ ce bucure\tenii au ]nvins ]n deplasare, scor 1-0, O`elul Gala`i, ]ntr-un meci cotând pentru etapa a 4-a a Ligii I. R[nit[ ]n orgoliu dup[ ]nfrângerea de pe teren propriu ]n fa`a Unirii Urziceni, Steaua a reu\it o victorie chinuit[ la Gala`i, chiar dac[ pre` de 15 minute a evoluat ]n zece oameni. Ca \i cu o etap[ ]nainte, când Kapetanos a fost trimis la cabine mai devreme, Steaua a r[mas f[r[ un atacant pe teren, Bogdan Stancu fiind eliminat pentru dou[ cartona\e galbene. Era ]ns[ deja 1-0 pentru Steaua \i ro\-alba\trii \i-au ap[rat avantajul oferit de Romeo Surdu, care a marcat dup[ o ac`iune creat[ de Andrei Ionescu, ]n minutul 59. Ionescu i-a pasat, pe culoar, lui Surdu, care a \utat pe lâng[ Kolev, de la marginea careului de 16 metri. La finalul partidei, patronul Gigi Becali l-a l[udat pe Ionescu: „A fost

demen`ial, dar s[ nu \i-o ia ]n cap“. }n urma acestui rezultat, Steaua a acumulat 7 puncte \i a urcat pe locul 4, ]n timp ce O`elul Gala`i a r[mas cu 3 puncte, un gol marcat \i se afl[ pe pozi`ia a 12-a.

VOR ARBITRI STR{INI LA DERBY Pre\edintele CCA, Vasile Avram, a declarat, ieri, agen`iei NewsIn, c[ Steaua \i Dinamo au trimis cereri pentru a fi arbitrate de o brigad[ din str[in[tate la derby, ]ns[ dac[ pân[ miercuri la ora 14:00 nu se va primi niciun r[spuns favo-

rabil, partida va fi condus[ de arbitri români. „Am verificat faxurile sosite \i am observat c[ doar Dinamo a trimis o cerere pentru a avea arbitri str[ini la derby-ul cu Steaua, ulterior a venit \i solicitarea din partea grup[rii din Ghencea. Eu am trimis deja cereri c[tre federa`iile din Italia, Spania \i Ucraina, ]ns[ dac[ pân[ miercuri la ora 14:00 nu vom primi acordul din partea forurilor respective, meciul va fi condus de o brigad[ româneasc[. Mai târziu nu se poate, pentru c[ nu mai este timp, trebuie s[ se fac[ rezerv[rile la biletele de avion pen-

tru arbitrii respectivi“, a spus Avram. Comitetul Executiv al FRF a hot[rât s[pt[mâna trecut[ s[ completeze articolul referitor la deleg[rile la meciurile din Liga I cu un punct care permite apelarea la brig[zi din str[in[tate, ]n cazul ]n care ambele echipe implicate ]ntr-un joc solicit[ acest lucru. Din acest motiv, Aron Huzu a demisionat din func`ia de conducere a CCA, ]n locul s[u fiind numit Vasile Avram. Derbyul Steaua-Dinamo, din cadrul etapei a 5-a a Ligii I, se va disputa duminic[, de la ora 21:00, pe stadionul din Ghencea. 

Barrichelo câ\tig[ MP al Europei Echipajul României, Rubens Barrichello a profitat de o gre\eal[ a ]n finala feminin[ de mecanicilor echipei McLaren \i a câ\tigat Marele Premiu al Europei, de la Valencia. Lewis 8+1 la CM de Canotaj Hamilton p[rea setat s[ câ\tige a doua curs[ consecutiv[ ]n acest sezon, ]ns[ a fost ]ntârziat la pit-stop de un pneu bucluca\ \i a trebuit s[ se mul`umeasc[ ]n final cu locul doi. Liderul clasamentului general, Jenson Button, a avut un start prost de curs[ \i dup[-amiaza s-a ]ncheiat nefericit pentru el, reu\ind doar o clasare pe locul \apte. Avantajul lui este c[ rivalii s[u, Mark Webber \i Sebastian Vettel, au avut o presta`ie \i mai proast[. Kimi Raikkonen a ventual pe podium, pentru a treia oar[ ]n acest avansat ]ncet \i sigur ]n curs[, terminând e- sezon, ]n spatele lui Barrichello \i Hamilton.

Echipajul de 8+1 feminin al României s-a calificat ]n finala Campionatelor Mondiale de canotaj, competi`ie care se desf[\oar[ ]n perioada 23-30 august la Poznan (Polonia), informeaz[ site-ul oficial al Federa`iei Mondiale de Canotaj. Echipajul României, format din canotoarele Roxana Cogia-

nu, Ionelia Neac\u, Maria Diana Bursuc, Ioana Cr[ciun, Adelina Cojocariu, Nicoleta Albu, Camelia Lupa\cu, Eniko Baraba\ \i Teodora Stoica, a ]ncheiat cursa, desf[\urat[ pe distan`a de 2.000 de metri, ]n 6 minute, 48 de secunde \i 89 de sutimi, câ\tigând seria din care a f[cut parte. 

Lidia |imon, locul 22 ]n proba de maraton de la CM de atletism Sportiva Lidia |imon s-a clasat, duminic[, pe locul 22 ]n proba feminin[ de maraton din cadrul Campionatelor Mondiale de atletism de la Berlin, informeaz[ site-ul oficial al federa`iei interna`ionale (IAAF). |imon a fost cronometrat[ cu timpul de dou[ ore, 32 de minute \i trei secunde. O alt[ sportiv[ din România, Nu`a Olaru, a ocupat locul 60, ultimul, cu timpul de trei ore \i 59 de secunde. }n schimb, atleta Lum-

ini`a Talpo\ nu a mai luat startul ]n maratonul de la Berlin. Proba a fost câ\tigat[ de Bai Xue (China), ]n dou[ ore 25 de minute \i 15 secunde, urmat[ de Yoshimi Osaki (Japonia), cu 2h25:25, \i de Aselefech Mergia (Etiopia), ]n 2h25.32. Bai Xue, ]n vârst[ de 20 de ani, a câ\tigat primul s[u titlu din carier[ \i este prima chinezoiac[ care a ob`inut medalia de aur ]n proba de maraton la o competi`ie major[. 

7

|tiri pe scurt

Dic[ face spectacol ]n Grecia Nicolae Dic[ a ]nscris dou[ goluri extraordinare pentru echipa antrenat[ de Oleg Protasov \i a adus victoria lui Iraklis ]n fa`a lui Panthrakikos, echipa condus[ de Ilie Dumitrescu, scor 2-1. De altfel, golul lui Panthrakikos a fost marcat tot de un rom^n, Marius Mitu. „}ntr-adev[r, am reu\it s[ marchez dou[ goluri spectaculoase, am primit multe felicit[ri dup[ joc pentru execu`iile mele. E extraordinar pentru mine, mai ales c[ ]n ultimul an nu am jucat mai deloc. }mi doresc s[ joc la fel de bine \i pe viitor, pentru c[ visez s[ revin la echipa na`ional[. }n tot acest timp, m-am g^ndit mereu la na`ional[, astept clipa c^nd voi juca din nou. Chiar m-a sunat cineva de la lotul na`ional acum vreo trei s[pt[m^ni, nu R[zvan Lucescu, \i asta mi-a dat mult[ ]ncredere", a declarat Dic[ la Sport.ro. 

Federer a câ\tigat al treilea titlu la Cincinnati Masters Tenismanul num[rul unu ]n lume, Roger Federer, a câ\tigat pentru a treia oar[ turneul Masters de la Cincinnati, dup[ o victorie ]n dou[ seturi ]n fa`a lui Novak Djokovic, cap de serie num[rul patru. Dup[ victoria ]n semifinale cu Andy Murray, Federer l-a ]nvins pe Djokovic cu 6-1, 7-5, dominând categoric primul set \i recuperând un break ]n cel de-al doilea. Elve`ianul a mai câ\tigat la Cincinnati ]n 2005 \i 2007, iar victoria de duminic[ ia adus al 61-lea titlu al carierei \i al 16-lea ]n turneele Masters. 


Social 8

Mar`i, 25 august 2009

Obosit de la nunt[,

Un buc[tar s-a izbit cu ma\ina ]ntr-un pod A fost nevoie de echipajul descarcer[rii pentru a-l scoate pe b[rbat din ma\ina r[sturnat[. Un b[rbat, buc[tar de meserie, a ajuns la spital luni, dup[ ce, obosit fiind dup[ o nunt[, a fost implicat ]ntr-un accident de circula`ie petrecut pe raza localit[`ii Sarafine\ti. Conform declara`iilor poli`i\tilor, se pare c[ oboseala a fost motivul care a stat la baza producerii accidentului. La orele dimine`ii, angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani au fost anun`a`i c[ un b[rbat, victim[ a unui accident rutier produs pe raza satului Sarafine\ti, comuna Corni, a r[mas ]ncarcerat ]ntr-un autoturism Dacia 1310. Ma\ina se izbise de un pod \i era r[sturnat[ pe partea stâng[. Un echipaj din cadrul Sta`iei de Interven`ie pentru Asisten`[ Medical[ de Urgen`[ \i Descarcerare (SIAMUD), din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani, s-a

deplasat la locul indicat ]n cel mai scurt timp posibil. Când au ajuns la fa`a locului \i-au dat seama c[ singura solu`ie pentru scoaterea cât mai rapid[ a b[rbatului din ma\in[ era s[ taie scaunul din dreapta. „Victima a fost preluat[ de cadrele medicale de pe ambulan`[ pentru a fi transportat[ la spital, nu ]nainte de a i se acorda primul ajutor

(montarea gulerului cervical). Dup[ salvarea victimei, pompierii au ac`ionat \i pentru ]nl[turarea pericolului de incendiu, fiind decuplate bornele bateriei”, a precizat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice din cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani. Dup[ ce a fost scos din autoturism, Mihai

T. a fost preluat de un echipaj al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ (SJA) Boto\ani. „Pacientul a fost transportat la Spitalul Jude`ean. Era stabil hemodinamic, a suferit un traumatism toracic minor, ]ns[ trebuia transportat la spital pentru investiga`ii de specialitate mai am[nun`ite”, a declarat Daniela Amarandei, medic SJA. (D[nu` Rotariu)

~ig[rile se vor scumpi cu 40 Peste 2.000 de angaja`i de bani, de la 1 septembrie din companiile energetice Pre`ul pachetelor de `ig[ri brie, s[ nu fie un \oc prea va cre\te cu 40 de bani ]nce- mare. Urmeaz[ ]nc[ una, vor fi concedia`i pând cu 1 septembrie, odat[ probabil va fi ca ]n aprilie, acu majorarea accizei la tutun cu 7 euro, de la 57euro/1.000 de `igarete la 64 euro/1.000 de `igarete, potrivit reprezentan`iilor principalilor produc[tori din România. Pentru cre\terea de accize din aprilie majorarea s-a f[cut tot ]n dou[ etape, una de 30 de bani \i alta de 40 de bani. S-a luat deja o decizie de scumpire ]n iunie, cu 30 de bani, pentru a acoperi majorarea de acciz[ programat[ pentru 1 septemGuvernul a decis s[ concedieze ]n acest an a peste 2.000 de angaja`i din companii subordonate Ministerului Economiei, salaria`ii care vor fi disponibiliza`i urmând s[ primeasc[ pl[`i compensatorii, anun`[ Mediafax. Pe lista companiilor care vor efectua ]n acest an concedieri colective, aprobat[ recent de Guvern, au fost incluse Societatea Na`ional[ a Lignitului Oltenia Târgu Jiu (care va renun`a la 600 de angaja`i), Regia Autonom[ pentru Activit[`i Nucleare (306 persoane), Termoelectrica (200 salaria`i), Complexul Energetic Turceni (150 persoane), Complexul Energetic Craiova (150 salaria`i), Min-bucovina (137 posturi), Moldo-

min (102 angaja`i), Electrocentrale Bucure\ti (100 posturi), Complexul Energetic Rovinari (75 persoane), Electrocentrale Deva (70 angaja`i), Electrocentrale Gala`i (60 salaria`i), SN C[rbunelui Ploie\ti (45 persoane), Minvest Deva (35 salaria`i). Ministrul de resort, Adriean Videanu, a anun`at ]n urm[ cu dou[ s[pt[mâni, ]n contextul restructur[rii agen`iilor guvernamentale, c[ aproximativ 5.400 de angaja`i ai companiilor din subordinea Ministerului Economiei vor fi concedia`i pân[ la sfâr\itul anului, dup[ ce alte 4.800 de persoane de la societ[`ile respective au r[mas f[r[ loc de munc[ ]ncepând cu luna ianuarie. 

Apa Grup a redus 10% din pierderi depistând furturile Operatorul unic de ap[ al jude`ului a reu\it s[ reduc[ 10% din pierderile totale ale companiei. Astfel, de la un volum total al pierderilor ce era la nivelul a 80% din total ap[ procesat[, Apa Grup SA a ajuns s[ ]nregistreze pierderi de 70%. Maricel Georgescu, directorul general al companiei, a spus c[ aceast[ situa`ie se datoreaz[ ]n primul rând campaniei de depistare a furturilor de ap[. „Am avut câteva luni ]n care am depistat multe cazuri de furturi de ap[, iar asta a dus la reducerea pierderilor. }n primul trimestru am reu\it s[ coborâm de la 80 la 76% pierderi, iar pân[ ]n iulie am reu\it s[ reducem pierderile cu ]nc[ 6%. Noi suntem mul`umi`i de aceste rezultate, deoarece este foarte dificil s[ ai o campanie de depistare a furturilor \i a pierderilor de pe re`ea”, a declarat Georgescu. Acesta a precizat c[ va continua campania de depis-

tare a furturilor. Pe lâng[ reducerea pierderilor, descoperirea ho`ilor de ap[ \i a personalului din cadrul companiei care a facilitat furtul de ap[, Apa Grup a reu\it s[-\i creasc[ atât num[rul clien`ilor, cât \i ]ncas[rile lunare. Este prima campanie, de dup[ ’90, ]n care fosta regie de ap[ ]ncearc[ s[-\i reduc[ pierderile prin depistarea furturilor de ap[ \i a pierderilor de pe re`ea. Printre ho`ii de ap[ se num[r[ boto\[nenii patroni \i cu vile, urma`i de agen`ii economici \i de o unitate hotelier[, precum \i câteva restaurante. Vilele „mah[rilor” boto\[neni erau tre-cute la pau\al cu un consum cât un apartament cu trei camere, ]n condi`iile ]n care se \tie c[ la cas[ se consum[ mai mult[ ap[ decât la bloc, doar irigatul gazonului de sute de metri p[tra`i la unele case consumând cantit[`i mari de ap[ trecute pe lista pierderilor societ[`ii Apa Grup. (B. Caliniuc)

dic[ o cre\tere total[ de 6.000 - 7.000 de lei vechi. Guvernul a decis ]n luna martie, printro ordonan`[ de urgen`[, majorarea accizei totale la tutun cu 14 euro ]n acest an, respectiv o suplimentare cu 7 euro de la 1 aprilie, la 57 euro/ 1.000 de `igarete, urmat[ de o cre\tere tot cu \apte euro, care se va aplica ]ncepând cu 1 septembrie, când taxa va ajunge la 64 euro/1000 de `igarete. 

~urcanu, unic candidat la pre\edin`ia PNL Stop ]nscrierilor pentru func`ia de pre\edinte al organiza`iei jude`ene \i ]n PNL Boto\ani. Duminic[ a fost ultima zi ]n care s-au mai putut depune la partid candidaturile. Deputatul Florin ~urcanu (foto), cel care ocup[ interimar de câteva luni func`ia de pre\edinte al PNL Boto\ani, \i-a anun`at inten`ia de a candida. De\i senatorul Liviu Câmpanu, fostul \ef al PNL, anun`ase c[ inten`ioneaz[ de asemenea s[ se ]nscrie ]n aceast[ curs[, potrivit lui Florin ~urcanu, doar candidatura sa a fost ]nregistrat[ la partid. }n PNL, pe 6 septembrie va avea loc conferin`a jude`ean[, unde se va alege atât pre\edintele partidului cât \i membrii Biroului Permanent Jude`ean. Pentru membrii Biroului Permanent, 40 de liberali s-au ]nscris, din care vor fi ale\i doar 24. Prin intermediul unui comunicat de

pres[, senatorul Câmpanu avertiza c[ data de ]nchidere a depunerii candidaturilor este ]nafara statutului. „}n timp ce statutul PNL prevede clar c[ sistarea depunerilor candidaturilor pentru func`ia de pre\edinte al PNL se face cu 48 de ore ]nainte de data alegerilor (]n cazul jude`ului nostru data de 4 septembrie, pentru c[ alegerile vor avea loc pe 6 septembrie), ~urcanu decret[ c[ cei care doresc s[ candideze ]\i pot exprima op`iunea pân[ ]n data de 23 august”, spune Câmpanu. }n replic[, \eful interimar al PNL a precizat c[ „vreau s[ ]nchid subiectul cu domnul Câmpanu. De când am preluat func`ia de pre\edinte nu am discutat deloc cu el. Noi am desemnat o comisie care s[ se ocupe de analiza candidaturilor. Dumnealui a avut timp dou[ luni s[ se ]nscrie pentru a candida”. (Monica Aionesei)


Social Mar`i, 25 august 2009

9

Sunday Times:

Bandele din ~[nd[rei import[ copii pentru fraude cu beneficii sociale Poli`ia din Anglia a ]ntreprins o opera`iune cu nume de cod „Golf”, asemuit[ de jurnali\tii britanici cu faimoasa capturare a mafiotului Al Capone. Publica`ia britanic[ a publicat un articol intitulat „Bandele import[ copii pentru fraude cu beneficii sociale”, care este ]nso`it de un alt material, despre ~[nd[rei, ora\ul care „s-a ]ngr[\at” de pe urma fraud[rii sistemului britanic de asigur[ri sociale. ~[nd[rei, explic[ s[pt[mânalul britanic, un or[\el din estul României, este una dintre bazele presupu\ilor trafican`i de copii. Aproape 100 de noi case impun[toare, evaluate la circa 20 de milioane de lire sterline (23 de milioane de euro), au fost construite aici ]n ultimii cinci ani. Poli`ia britanic[ suspecteaz[ c[ ele au fost finan`ate par`ial cu banii ob`inu`i din fraudarea sistemului britanic de asigur[ri sociale. Ideea articolului publicat este c[ infractorii str[ini aduc copii ]n Marea Britanie - unii dintre ei chiar bebelu\i de numai trei luni - pe care ]i folosesc pentru a frauda cu milioane de lire sterline sistemul de beneficii sociale al Marii Britanii.

au f[cut propria investiga`ie, inclusiv la `[nd[rei, ]n România, \i au descoperit c[ tinerii sunt lua`i de la familiile lor, sunt adu\i ]n Marea Britanie \i folosi`i pentru a cere ]n mod fraudulos ajutoare sociale bazându-se pe documente false care ar atesta o imigrare legal[ sau ocuparea unui loc de munc[. Poli`ia din Londra scrie duminic[ The Sunday Times - a ]ntreprins o opera`iune cu numele de cod „Golf”, care a vizat o band[ de români, \i a g[sit dovezi ce indic[ leg[turile trafican`ilor cu ~[nd[rei. F[r[ a se teme de compara`ii, Sunday Times asemuie\te ofensiva lansat[ prin opera`iunea „Golf” cu cea care a dus la prinderea cunoscutului gangster din Chicago, Al Capone, ]nchis ]n cele din urm[, ]n anii ’30, pentru evaziune fiscal[. Opera`iunea „Golf” a fost desf[\urat[ de o unitate din nordul Londrei, alc[tuit[ din 14 oameni, \i a beneficiat de o finan`are european[ de un milion de lire sterline (1,15 milioane de euro). „De unde s[ \tiu de unde au banii? Nimeni nu ne spune cum fac ei bani ]n str[in[tate, legal sau ilegal”, a declarat primarul Vasile SaPRIMARUL DIN va. }ntr-un raid care a avut loc ~{ND{REI: DE la 11 august, ]n nord-estul Londrei - \i la care au particiUNDE S{ |TIU DE pat \i poli`i\ti \i avoca`i roUNDE VIN BANII? mâni - poli`ia a vizitat 24 de aZiari\tii de la Sunday Times drese \i a identificat 20 de co-

Manelistul Gu`[ a r[mas f[r[ permis Manelistul Nicolae Gu`[ a r[mas f[r[ permis dup[ ce a fost surprins de poli`i\tii de la Rutier[ circulând cu peste 150 de kilometri pe or[. Nicolae Gu`[ a c[lcat prea tare pe accelera`ie, sâmb[t[, pe DN 1 ]n apropiere de localitatea S[li\te, jude`ului Sibiu. Acesta a spus c[ circula cu vitez[ mare pentru c[ se gr[bea. Poli`i\tii l-au amendat pe manelist cu 540 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pe o perioad[ de 90 de zile. Pentru c[ a pl[tit amenda pe loc, Gu`[ a avut de achitat doar 270 de lei. Gu`[ se afla la volanul unei ma\ini de teren Hyundai. 

pii, care probabil sunt victime ale traficului, dezv[luie publica`ia britanic[.

UN PARLAMENTAR CERE ANCHET{ LA NIVELUL UE Autorit[`ile au g[sit dovezi ale unor fraude cu peste 100.000 de lire sterline (circa 115.000 de euro), ]ntr-un caz o familie primind 24.000 de lire numai prin falsificarea datei unor documente. Într-un alt caz de folosire a copiilor trafica`i, o band[ este suspectat[ c[ a falsificat documente pentru cel pu`in 500 de cereri de ajutor social, ]n valoare total[ de 4,5 milioane de lire sterline (circa 5 milioane de euro). Cu ace\ti bani ob`inu`i fraudulos infractorii str[ini ]\i cump[r[ ma\ini de lux \i ]\i construiesc case ]n ora\ele de origine, scrie Sunday Times, care public[ de altfel, ]n articolul despre `[nd[rei, poza unei vile de aici ]nso`it[ de comentariul „Casele de lux abund[ ]n `[nd[rei”. \omerii români care vin ]n Marea Britanie nu ar avea ]n mod normal dreptul la beneficii sociale, dar bandele de trafican`i falsific[ documente, atestând c[ au dreptul de a ob`ine numere de asigurare. Copiii sunt folosi`i pentru a pretinde beneficii suplimentare pentru cas[, aloca`ii sau alte facilit[`i fiscale. Alte venituri le ob`in

din fraude la bancomate \i furturi din buzunare sau din magazine, scrie s[pt[mânalul britanic. }n multe cazuri, noteaz[ publica`ia, p[rin`ii sunt complici la traficarea propriilor copii. Ace\ti copii sunt ini`ia`i ]n criminalitatea stradal[ \i sunt plasa`i unor adul`i cu care nu au nicio leg[tur[ de rudenie pentru ca ace\tia s[ poat[ pretinde ]n mod fals beneficii sociale. Banii sunt v[rsa`i ]n ni\te conturi care sunt controlate de fapt de trafican`ii copiilor.

O sal[ de masaj, una de fitness \i 500 de trandafiri pentru Madonna Preg[tiri intense pentru concertul Madonnei. Prim[ria Bucure\ti pune la punct ultimele detalii cu privire la organizarea spectacolului de miercuri. Misiunea este una destul de dificil[ având ]n vedere preten`iile divei. Au mai r[mas dou[ zile pân[ la concertul Madonnei, iar staff-ul artistei, adic[ 1200 de oameni, muncesc de zor la amenajarea scenelor. Cea mai mare responsabilitate, se pare c[ o au, ]ns[ cei care se ocup[ direct de camerele din zona backstage unde artista va fi „cazat[” ]n seara concertului. Diva va avea ]n culise o sal[ de masaj, o cabin[ de du\ cu hidro-masaj, o sal[ de gimnastic[ \i elementele de design interior. Tot ]n zona backstage, vor mai fi amplasate 500 de scaune \i mese, 30 de canapele \i 500 de trandafiri albi \i ro\ii. 

Suspec`ii folosesc servicii financiare gen Western Union sau MoneyGram pentru a trimite ]n România bani ob`inu`i fraudulos nu numai ]n Marea Britanie, ci \i ]n Spania \i Italia, mai crede poli`ia metropolitan[. Sistemul social \i fiscal al Marii Britanii este fraudat anual cu circa un miliard de lire sterline, din care milioane de lire se duc c[tre criminalitatea organizat[. Poli`ia britanic[ \i-a ]nceput investiga`ia ]n 2007, dup[ ce a observat o cre\tere a crimina-

lit[`ii ]n care erau implica`i români, dup[ aderarea `[rii la UE. „Este un scandal strig[tor la cer, acesta al unor oameni dispera`i de s[raci care sunt adu\i aici pentru a deturna bani din sistemul de asigur[ri sociale. Actualele verific[ri sunt total inadecvate \i este nevoie de un r[spuns la nivelul ]ntregii Uniuni Europene”, a cerut parlamentarul Anthony Steen, pre\edintele unui grup parlamentar care se ocup[ de traficul de femei \i copii. 

Turist ]n vârst[ de 72 de ani, recuperat din Mun`ii F[g[ra\ Un turist ]n vârst[ de 72 de ani din Bistri`a a fost salvat, din Mun`ii F[g[ra\, de echipajele Salvamont din F[g[ra\, dup[ ce a c[zut \i s-a lovit la cap. R[nitul a fost preluat de un elicopter \i transportat la Spitalul Jude`ean Clinic de Urgen`[ Bra\ov. Turistul a pornit sâmb[t[ diminea`[ spre Vârful Moldoveanu, iar duminic[ a decis s[ se ]ntoarc[ pe un traseu dificil, pe ruta Vi\tea Mare. Salvamonti\tii au spus c[ turistul era echipat sumar, neadecvat pentru

munte \i, la un moment dat, a c[zut \i s-a lovit la cap. B[rbatul a fost g[sit de un grup de turi\ti, iar ace\tia au anun`at echipele Salvamont. O echip[ de interven`ie a ajuns la r[nit ]n noaptea de duminic[ spre luni, i-a acordat primul ajutor \i l-a stabilizat \i termic, deoarece pe munte ]n noaptea care a trecut a fost destul de frig. }n aceast[ diminea`[ r[nitul a fost preluat de un elicopter \i a fost transportat la Spitalul Jude`ean Clinic de Urgen`[ Bra\ov. 

Cas[ de bani furat[ din showroom-ul unei firme O cas[ de bani ]n care erau aproximativ 30.000 de lei a fost furat[, ]n noaptea de duminic[ spre luni, din showroom-ul unei firme de materiale de construc`ii din Oradea, iar poli`i\tii fac cercet[ri la fa`a locului, neavând ]nc[

informa`ii despre num[rul \i identitatea ho`ilor. Adjunctul \efului Poli`iei municipiului Oradea, comisarul \ef Mugurel Poinar, a declarat c[ ho`ii au escaladat gardul cu care este ]ngr[dit showroom-ul, traversând curtea \i intrând pe

un geam din spatele imo-bilului. „Au intrat ]n mai multe birouri \i au luat dintr-o ]nc[pere cutia de valori ]n care se aflau ]ncas[rile de la sfâr\it de s[pt[mâna“, a spus Poinar. Potrivit sursei citate, ]n casa de bani furat[ erau aproxima-

tiv 30.000 de lei. Poinar a spus c[ showroom-ul era p[zit \i are sistem video de supraveghere, imaginile urmând s[ fie vizionate de poli`i\ti. La fa`a locului, se afl[ o echip[ de criminali\ti \i ofi`eri ai Biroului de Investiga`ii Criminale

din cadrul Poli`iei municipiului Oradea. Purt[torul de cuvânt al Inspectoratului Poli`iei Jude`ene Bihor, subcomisarul Ioana Indrie\, a declarat c[ furtul a fost descoperit de o angajat[ a societ[`ii care a mers la ora 7.00 la serviciu. 


Publicitate 10

Mar`i, 25 august 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(1) * Vând apartament 2 camere D, Parcul Toneretului. Pre` negociabil. Telefon: 0748877428; 0748853550.(1429-5) * Vând apartament 2 camere, zona Mall, et.3, decomandat. Pre` negociabil. Telefon: 0747634247.(1416-7) * Vând garsonier[ confort 1, Prim[verii, 32 mp, 10 m balcon, G+F, dup[ ora 16, telefon: 0757044899.(1422-2) * Vând apartament 2C D, Bucovina, et.4, simplu,liber, pe mijloc, vedere la strad[, negociabil. Telefon: 0745.405.299; 0748.895.488.(1412-6) * Schimb apartament 3 camere 78 mp, et.2, |coala 10, cu apartament 2 camere exclus et.4. Telefon: 0749.827.817.(1405-4) * Vând garsonier[ et.1, Prim[verii, cap[t 1, renovat[, 22.000E.Tel 0748/115.912. (V) * Vând garsonier[ Kogâlniceanu, 27mp, et.3, modificat[, termopan, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere \t.Luchian, renovat, c[r[mid[, 38.000 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, ]ntre`inut, 36.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere P.Tineretului, 34mp, et.4, izola`ie, G+F, gaz, 15.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere Pia`a Mare, D, 48mp, G+F+P, \arpant[, 30.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând/schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel.0744/530.803.(V)

mobilat, \arpant[, 28.000E. Tel. 0744/530.803. (V) * Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofert[ special[! Vând apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând sau schimb cu garsonier[, apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 34.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 3 camere, D, zona Prim[verii, parter, 2 b[i, 65mp. Pre` 45000 euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 4 camere, D, et.3, zona Prim[verii, 90 mp, modern, ct, t, g, f. Pre`: 60.000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. 0748/115.912. (V)

* Vând apartament 3 camere la bloc nou, 90mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 45.000E. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 3 camere, D, zona Cap[tul 1, etaj 4, ct, t, 70mp. Pre` 45000 euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 3 camere, D, zona TEX, parter, t, c[r[mid[, u\[ metalic[. Pre` 43000euro. Tel. 0729062022.(N)

* Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, complet renovat,

* Vând apartament 3 camere, zona Bulevard, 60mp, decomandat, c[r[mid[, et.3, gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 55000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.2, complet renovat, D, 40.000 E.Tel. 0748/115.912. (V)

* Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V)

zona Prim[verii (|c. 12), c[r[mid[. Pre` 37000euro. Tel 0729062022. (N)

* Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000 E. Tel. 0748/115.913.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere C.Na`ional[ (Direc`ia Muncii), et.1, complet renovat, CT, T, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând/schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani \i diferen`[. Tel. 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 45000ron. Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D, zona |c.7, CT, T, 40mp, et.4. Pre` 25000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Tex, CT, T, renovat, 48mp, et.3, fa`a la soare. Pre` 39000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[. Pre` 42000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 52mp, parter, T, izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 160.000 lei. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, SD, zona |c.13, 52mp, et 2, gaz separat, g, f, t, renovat, mobilat. Pre` 35000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Combilux (Cap.1), 50mp, et.2, t, izolat exterior. Tel. 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, zona Parcul Tineretului, ]mbun[t[`iri. Pre` 19000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, decomandat, parter, ct, 50mp, zona Prim[verii (P[rcule`), c[r[mid[. Pre` 150.000ron. Tel 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, decomandat, et4/10, ct, t, 54mp,

* Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare, et.4, D, 100mp, bca, ct, g, f, t, pod. Pre` 60000euro. Tel.0729062022. (N) * Vând garsonier[ confort 1,zona Bucovina,et.1, D,toate ]mbun[t[`irile,T, G+F, P,instala`ii schimbate,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ confort 1,zona industrial[-Romstal, 25 mp,D,AC.et. 4, 11000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona in spate la PitaCalea Na`ional[,56mp,et.3, renovat,G+F,T,P,gaz separat,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,renovat,D,CT,T,G,F,\ar pant[,zona Liceul Sportiv. Pre` 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,54 mp,et.10, devastat,zona Sucevei,21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Tratoria, parter,48 mp,D,balcon, boxa,31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii,renovat total,45 mp, \arpant[, T, arcade, mobilat, gaz separat, 28000 euro . Tel. : 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,parter, 40 mp,SD,gaz separat,24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii Maternitate, SD, \arpant[, 48 mp, AC, T par`ial, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, 54 mp,etaj intermediar,gaz separat,par`ial ]mbun[t[`it, zona Prim[verii,30000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, D,50 mp,parter ]nalt,zona PandaPia`a Mare,140000 lei neg. Tel:

0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,D,51 mp,CT, boxa,32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,SD,48 mp,etaj intermediar, curat, 26000 euro,exclus credit. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb.,CT, T, 48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,renovat,CT,T,G+F,parte r,zona Dorian 4.Pre`: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Aleea Parcului, D, parter, 52 mp, renovat par`ial, CT, T, G+F, P, caramida, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,78 mp,\arpant[, CT,T,G+F,renovat, merit[ v[zut,zona Stejari.Pre`; 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Tratoria, \arpant[,65 mp utili,D,T,G+F,gaz separat,41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern, CT,T,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern,CT,T,renovat,620 00 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tudor Vladimirescu, parter, D, T, G+F, usa metalica, gaz separat, 36000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Raj Apa, 80 mp, D, \arpant[, CT, mobilat \i utilat, Pre`: 47000 euro neg . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1,T,G, F,zona Cal.Na`ional[IRE,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament pe 2 nivele,ultramodern facut,zona Bulevardul George Enescu, total 120 mp,68000 euro neg. Tel:

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4, et.3, D, 87 mp, 2 b[i, 2 balcoane, ultramodern, T, G+F, P, Pre`: 42500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Garsonier[, G.Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, zona \coala 7, et.2, SD, 42 mp, c[r[mid[, termopan, pre` 30.000 euro. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp, termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona ultracentral[, 126 mp construi`i, 114 mp utili, teras[ 12 mp, et.1, hol intrare 4,50 mp, camera de zi 34,70 mp, buc[t[rie 12,85 mp, hol 7,30 mp, dressing 5,75 mp, dormitor1 - 21,80 mp, dormitor 2 - 13,30 mp, baie 7,40 mp, camer[ usc[tor 6,40 mp, CT, aer condi`ionat, pvc Gealan, u\i interioare moderne, parchet melaminat calitate superioar[, gresie, faian`[, ultramodern, se vinde par`ial mobilat, pre` 85.000 euro, variant[ 60.000 euro+diferen`a intr-un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 70 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 49.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri. 18500euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii(Pacea) 38500 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D, parter, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri , Prim[verii, pretabil privatizare 28000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, c[r[mid[, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii (|coala 7) 22000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 46mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, pl[ci, zona Prim[verii(Mihail Kog[lniceanu) 36000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, BCA pe cadre, 2 vederi, 2 balcoane, zona Prim[verii (Rotunda) 38000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona \tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 70mp, cu toate ]mbun[t[`irile \i mobilat, zona Prim[verii(Aleea Nucului). 50000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere D, etaj intermediar,67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[


Publicitate Mar`i, 25 august 2009 ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsonier[ ,27mp,parter,zona Grivi`a (Piata Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 4 camere, 80mp, c[r[mid[, etaj intermediar, 2 vederi, zona Bulevard(complex). 65000 euro u\or negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând garsonier[,26mp, et4,cu ]mbun[t[`iri (gresie, faian`[,termopan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, Rotunda Pre` 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 4 camere,

* Vând garsonier[ 30mp, zona Donici,cu balcon, izolata,Pre` 22.000euro neg.Tel 0741497829.(A)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând garsonier[ 22mp,cu ]mbun[t[`iri,Et.4,zona Calea Na`ional[.Pre` 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp, et.4,cu ]mbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 074149782.(A) * Vând apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere,zona Sucevei.Pre` 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,45mp,decomandat, termopane,parter,zona Cap[tul liniei 1.Pre` 28500euro.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,semidecomandat,39mp, parter,zona Prim[verii. Pre` 28500euro.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,et2,mobilat,cu ]mbun[t[`iri,CT,AC,zona Prim[verii.Pre` 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere semidecomandat,50mp,et1]n spate la Tex Prim[verii.Pre` 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferen`[.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,dec.,CT,cu toate ]mbun[t[`irile, zona centrala Et.4Pre` 42.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,62mp,gaz separat, Et.2,zona Calea Na`ional[. Pre` 55000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri, parter,din care 15mp amenaja`i ca spa`iu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,doua balcoane,boxa,et 4,sarpanta, str Stefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând apartament 4 camere,95mp,Et.3,CT,cu ]mbun[t[`iri,semimobilat ,zona centrala, sau schimb cu ap. 2 camere \i diferenta. Pre` 85.000euro neg..Tel. 0741497829.(A) * Vând ap. 4 camere 89mp, Et.3,f[r[ ]mbun[t[`iri, zona centrala,sau schimb cu ap. 2 camere \i diferenta.Pre` 70.000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 4camere,decomandat,et2, f[r[ ]mbun[t[`iri,89mp, dou[ balcoane,zona Pia`a Mare. Pre` 75000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` negociabil ]n raport de suprafa`[. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Col.

V. Tomoroveanu, s. 25 mp, et 3, D, renovat[ modern, orientare la soare, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pre` 68.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 52 mp, D, parter, gaz separat, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 44 mp, D, parter, pre` 21.700 euro, accept[ rate. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 27 mp, et 3, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Gen Avr[mescu, s. 58 mp, SD, et. 2, pre` 37.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.1, D, pre` 19.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, D, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, pre` 19.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 32 mp, parter, D, gaz separat, pre` 24.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând camer[ de c[min, zona Col. V. Tomoroveanu, s. 22 mp, orientare la soare, renovat[, pre` 60.000 ron, neg. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Pia`a Revolu`iei, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 40 mp, SD, parter, pre` 100.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 26.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 36.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ghe. Filipescu, et. 4, D, s. 73 mp, modernizat, pre` 50.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 2, SD, s. 60 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, parter, D, s. 86 mp, pre` 42.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Bucecea, centru, s. 27 mp, D, et 3, pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 42 mp, SD, et. 3, gaz separat, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 51 mp, et. 2, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, Bd. G. Enescu, et.2, s. 64 mp, D, pre` 54.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Cal. National[, D, s. 55 mp, et 6/7, pod mansardabil, pre` 47.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 4, ultramodern, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 1, D, s. 67 mp, pre` 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Biserica Sf. Ilie, s. 63 mp, SD, et.1, pre` 44.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona vis – a – vis Carisma, s. 58 mp, D, et. 1, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Drept[`ii, s. 55 mp, D, parter, CT, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 51.500 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 57 mp, D, et. 2, pre` 38.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Victoriei, s. 58 mp, D, et. 1, pre` 44.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Izvoarelor, s. 50 mp,SD, et.

* Vând apartament cu 4 camere, zona Calea National[, D, et. 3, s. 80 mp, modernizat, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Grivi`a, et. 1, SD, s. 85 mp, pre` 40.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Armeana, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, SD, s. 65 mp, pre` 41.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Garsonier[, zona Cap[t 1,etaj 1 , c[r[mid[, intabulat[, f[r[ ]mbun[t[`iri, 18mp, ]n bloc de apartamente, u\[,metalic[, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona industrial[,22mp,etaj 3,termopan,u\[ metalic[, parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulat[, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Grivi`a,parter,27mp,izolata,gaz separat,u\[ metalic[, termopan,boxa,intabulat[, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,27 mp,bca, parter,u\[ metalic[,geamuri termopan, gresie,faian`[,72 000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Camera camin,zona industrial[,22mp,etaj 2, termopan,parchet,G+F, izolat[,modern[,cu baie si buc[t[rie,mobilat[ \i utilat[ complet,55.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,28 mp,bca,et. 3,f[r[ ]mbun[t[`iri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F,parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona cap[t 1,27mp,etaj 3, termopan inclusiv u\ile interioare,parchet,pe mijloc, modern[,24.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Prim[verii-BCR-fosta Po\t[, parter,SD,c[r[mid[, 40mp, CT,G+F,parchet, balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4,SD,56mp, \arpant[,termopan, G+F, AC,izolat,27.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 3,SD,56mp, f[r[ ]mbun[t[`iri,32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina- Monitorul,etaj 3,CT,G+F,48mp,parchet,balcon inchis,35.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,\arpant[ proprie,CT,termopan,parchet,box a subsol,]nc[lzire ]n pardoseala,28.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Grivita,etaj 3,D,48mp, intabulat,f[r[ ]mbun[t[`iri, 31.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

11

* Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter ]nalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,f[r[ ]mbun[t[`iri,47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,\arpant[ proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan, boxa,u\[ metalic[,intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii,etaj 4,\arpant[, G+F,stolerie schimbata, 50mp,SD,gaz separat, termopan,balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp, etaj 3,c[r[mid[, CT,G+F, parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,\arpant[, 65mp, CT, G+F, 2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Pacea,etaj 4,D,2 bai,67mp, termopan,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,30.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Bulevard,etaj 3,SD,50mp, CT,parchet,u\[ metalic[, c[r[mid[,40.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,parter,75 mp, balcon mare CT,G+F, termopan,eventual mobilat, 50.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Calea Na`ional[-IRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Prim[verii-cap[t 1,etaj 2,D,90mp, CT,G+F,AC, termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,c[r[mid[, intabulat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina, 77mp,etaj 3, c[r[mid[, CT,G+F,parchet, termopan, 2 bai,u\[ metalic[, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D, CT,f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 4,\arpant[, D,90mp, c[r[mid[+BCA, termopan, CT, G+F, parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate ]mbun[t[`irile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3 balcoane,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)


Publicitate 12

Mar`i, 25 august 2009 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F+P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar,25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (245)

* Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri.Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+T+P. Pre` 12.000euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Apartament 4 camere, zona Prim[verii-fosta Posta,etaj 2,SD,67mp,toate ]mbun[t[`irile, 42.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri.Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`.36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV,centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[.

Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 7000E neg.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilata.Com.Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând 800 mp loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal. Telefon: 0753349531.(1430-5)

* Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ f[r[ teren, 93 mp, 3 camere, baie, magazie, beci, I.C.Br[tianu 14. Telefon: 0745323013.(1415-1)

* Vând cas[ cu 4 camere+ anexe,fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pre` 100000Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ construit[ in 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str.T[tarilor Pre` 60000euro neg. Tel. 0741497829.(A)

+ Case, terenuri * Vând cas[ c[r[mid[ cu teren, zon[ acceptabil[, lini\tit[. Vând teren loc de cas[ ]n aceea\i zon[. Telefon: 0730106924.(1428-5) * Vând teren loc de cas[, Stânce\ti, 2500 mp, deschidere 30m (negociabil). Telefon: 0742154495; 0729222294.(14316) * Vând 800 mp teren cu funda`ie cas[, utilit[`i \i proiect, str. Ro\iori 15. Pre` la vizionare. Telefon: 0740750077.(1433-6)

* Vând teren 3 ha, parcelat, la DN 29B, com. St[uceni, sat Victoria. Pre` negociabil, 0231/511.231; 0732.976.098.(1403-3) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+AC, ap[, curent, 10.000E.Tel. 0748.115.912.(V)

* Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 22E/mp, \i 1175mp, 20E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, 40.000 lei.Tel.0749/09.38.38.(V) * Vând 700mp teren Agafton, 20ml, 6500E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând teren ANL Bucovina, toate utilit[`ile, 70E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * V[nd cas[ nou[ R[chi`i, P+M, parter locuibil, etaj nefinisat, 2000mp teren drept, la strad[, 40.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 58 mp construi`i, teren 150 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[

* Vând cas[ cu mansard[, 170mp construibili,cu anexe gospod[re\ti noi,teren ]n suprafa`[ de 4000mp,livad[, vi`[ de vie,fântân[,ap[ curent[, fos[ septic[,]n satul Brehue\ti.Pre` 38000€ negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu teren aferent ]n Ora\eni-Vale Pre` 50.000lei neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehue\ti,com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i. Pre` 32Euro/ mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilitatile,zona ANL Ci\mea.Pre` 30Euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp in Boto\ani Pre`70.000Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml ]n Curte\ti. Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu.Pre` 1euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp intre C[t[m[r[\ti-Deal \i Boto\ani.Pre` 4euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,po\ibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\aniIa\i,zona Lebada .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720800mp in zona Lebada Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 1800-1500mp ]n Or[seni-Deal

Pre` 10euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml, zona Tulbureni Pre` 25euro/ mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,in Hudum l^ng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/ mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Leb[da.Pre` 10euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml,]n C[t[m[r[\tiDeal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 \i 20.000mp,]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 8euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,in C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pre` 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 790mp(36x22) la 100m de rotunda BucovinaCurte\ti.Pre` 62 euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 16000mp ]n Cucorani.Pre` 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând casa cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg.. Teren 15000mp ]n Curte\ti,intravilan, Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând loc de casa, 1800mp,in Agafton,com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600mp, intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,in C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A)


Publicitate Mar`i, 25 august 2009 * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3600mp,zona Baisa.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 15000mp, parcelabil ]n Curte\ti.Pre` 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml ]n Cristesti.Pre` 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Lebada.Pre` 3 euro/mp .Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10800mp,zona Rediu Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 15000mp,zona C[t[m[r[\ti-deal.Pre` 4euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curtesti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan Pre` 6euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial 147mp,în zona Stadion.Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane \i extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959 Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren ]n zona Popa \apc[, Fs = 25/40 m, St = 1100 mp, parcelabil, 80 euro/mp, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * URGENT! Vând cas[ de vacan`[ ]n construc`ie P+1, din BCA, 72% finalizat[, Sc = 200 mp, St = 1000 mp, Fs = 17/60 m, orientare la sud, ap[, electricitate. Pre`: 40.000 euro, negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * UREGNT! Vând cas[ nou[ ]n com. Ungureni, loc. M. Viteazu, din BCA, Sc = 110 mp, St = 1000 mp, 8 camere, garaj, beci, vie. Pre`: 35.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ P+1, cu Sc = 180 mp, St = 13000 mp, livad[ 8000 mp, iaz ]mprejmuit 3000 mp, caban[ lemn, CT, ap[, gaz. Pre` 150.000 euro sau schimb apartament 3-4 camere. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând 2 garaje, fiecare ]n suprafa`[ de 20 mp, ]n zona \colii nr. 17, constructie 2008, din BCA, intabulate, ap[, gaz, curent electric, canalizare, pe teren proprietate, teren ]n fa`a garajelor 12 m. Pre`: 41.000 ron, fiecare. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând \i ]nchiriez spa`ii comerciale, zona Calea

Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulate, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 15euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Pia`a Mare, 930mp, plan1, toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Bulevard, plan1, 20000mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona T[tari, plan1, parcelabil, 5000mp. Pre` 45euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren, zona Rediu, 5 hectare. Pre` 1,5euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000 E/ha. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren, zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Calea Na`ional[, 1100mp, toate utilit[`ile, la 200E/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp. Pre` 100000 euro. Tel 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 84mp. Pre` 56000 euro. Tel. 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp. Pre` 2000euro/ mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp. Pre` 10mild, ct, t. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp. Pre` 1600 euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100mp. Pre` 1500 euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp. Pre` 1200 euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300 euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 302mp. Pre` 850euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp. Pre` 280000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani, toate utilit[`ile. Pre` 100000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren. Pre` neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, 200mp, zona Ion Pilat. Pre` 10mild. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc). Pre` neg. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[ 100mp, zona Str. Victoria, cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[, zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren. Pre` 47000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:100.000 euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[, zona C.DEAL, finisaje moderne, p+1, izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 140mp+500mp de teren. Pre` 60000 euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând cas[, zona Ci\mea, teren 500mp, casa 136mp, t, ct, ap[, gaz, izola`ie exterioar[, tabl[ lindab. Pre`: 92.000euro. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[, Str.Miori`a, 1200mp teren, toate utilit[`ile. Pre` 900000ron. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65000 euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona W. M[r[cineanu cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022. (N) * Cas[,zona Petru Rare\, P+M,c[r[mid[ si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, buc[t[rie, living,G+F, parchet,u\i interioare schimbate,toate utilit[`ile,gaz la poart[, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,C[t[m[r[\ti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la ro\u,fos[,garaj,fântân[, 46.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin, D+P+M, 80mp la sol ,la ro\u,450mp teren,BCA,toate utilit[`ile,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilit[`ile, 85.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca ]n sat Z[ice\ti, cu 3.350mp teren, ap[, curent, 12.000 Euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[ P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,70.000 E neg sau variante. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca,zona Liceul Pedagogic, locuibil[, 560mp teren,toate utilit[`ile, 100E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ locuibil[,localitatea Roma,chirpici+BCA,4000mp teren,la strad[,60.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Ci\meaplanul 2, cu 11 m deschidere,ap[,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Boto\ani,13m deschidere,drept,toate

utilit[`ile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curte\ti,parcelat ]n 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Pu\kin,14m deschidere,gaz, ap[,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Ci\mea plan 2,drept,dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 780mp,zona C[t[m[r[\ti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilit[`ile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,ap[,curent,15.000E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1200mp,Ro\iori, 20m deschidere,ap[, curent,cablu,livad[,]ntre case,20.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând/]nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vând spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Prim[verii, vitrina mare, termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spa`iu comercial 60mp, zona ultracentrala,toate utilitatile \i ]mbun[t[`irile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 150 mp,zona Prim[verii,recent \i modern amenajat,CT,gresie, faian`[,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 35mp, zona Bulevard, termopan, modern,stradal,40.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spatiu comercial 44mp, zona Prim[verii-Tex, termopan, modern,50.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271)

10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92)

* Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* OFERTA:Cas[ locuibila, la

* V^nd urgent pensiune turistic[,

(P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare.Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,0752310402,075 2310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253)

13

apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243)

* Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134)

* Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133)

* Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu

* Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Mar`i, 25 august 2009

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41)

10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * Cump[r apartament 2 camere, et. 4 ]n bloc cu 4 etaje, exclus zona industrial[, Parcul Tineretului \i Pacea, f[r[ intermediari. Telefon: 0723541647.(1425-1) * Cump[r garsonier[ sau apartament 2 camere ]n Boto\ani. Ofer pân[ la 22000E, f[r[ agentie, exclus zona industrial[ \i P.Tineretului, chiar \i f[r[ ]mbun[t[`iri, 0745483794.(1426-3) * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren. Tel. 0729062022 sau 0729082022. (N) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(11)

* Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* }nchiriez apartament 2 camere vis-a-vis Fidelio-Grivi`a, mobilat sau primesc fete ]n gazd[, 0745877317.(1427-4)

* Oferta: Zona R[chi`i,

* }nchiriez apartament D, 30 mp, et.2, curat, mobilat,utilat,

LICITA~II SC PETROM SA organizeaz[ licita`ie prin plic ]nchis pentru vânzare teren (fost depozit Petrom Tru\e\ti), ]n suprafa`[ de 8,151 m2 . Nu exista tax[ de participare. Ofertele se pot transmite pân[ la data de 25.08.2009, ]n plic ]nchis, la urm[toarea adres[: str. Gh. Polizu, nr. 58-60, Etaj 11, Sector 1, Bucure\ti, ]n aten`ia d-lui Andrei Ti`a. Pentru detalii \i vizion[ri pute`i suna la telefon: 0730.060.141.(2)

LICITA~II SC PETROM SA organizeaz[ licita`ie prin plic ]nchis pentru vânzare teren (fost depozit Petrom Dorohoi), ]n suprafa`[ de 23.437 m2 . Nu exist[ tax[ de participare. Ofertele se pot transmite pân[ la data de 25.08.2009, ]n plic ]nchis, la urm[toarea adresa: str. Gh. Polizu, nr. 58-60, Etaj 11, Sector 1, Bucure\ti, ]n aten`ia d-lui Andrei Ti`a. Pentru detalii \i vizion[ri pute`i suna la telefon: 0730.060.141.(2)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

lâng[ biserica Duminica Mare, 0749624221; 0743115231.(1417-1)

euro/lun[ u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez apartament 3 camere, parter ]n zona Unirii. Apartamentul este modificat pentru desf[\urarea de activit[`i economice. Rela`ii la telefon: 0754.317.208.(1374-9)

* }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, CT, modern, nemobilat, avans 3 luni, pre` 225 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, renovat, transformat ]n 2 camere, CT, 500E/lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere S[venilor, renovat complet, mobilat \i utilat, 250E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Direc`ia Muncii, transformat ]n 3, complet renovat, mobilat, 250E/lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`iu comercial,400 mp,amenajat, CT,500 mp teras[ si spa`iu de parcare,ideal club, restaurant, magazin produse industriale, construc`ii si orice alt fel de activitate,zona centur[.Pre`: 1000 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 375 euro/lun[, garan`ie 1 lun[, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Închiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C. Nationala, zona Mall, Select, Cap[tul 1,).Tel. 0741497829.(A)

* }nchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utilita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Închiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Rapsodia .Pre` 150€/lun[. Tel.0741497829.(A)

* }nchiriez apartament 3 camere,renovat,modern,mobilat, CT,T,zona Prim[verii. Pre` negociabil in functie de avans. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez apartament 3 camere modern, zona Mall Serconf, et.2, utilat mobilat, pre` 275

* }nchiriez garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul

Licita`ii “S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 16.09.2009, ora 0900 - organizeaz[ licita`ie public[ pentru ocuparea locurilor disponibile ]n piete, dup[ cum urmeaz[: - utilizare platou pentru activit[`i autorizate - ]nchiriere spa`ii ]n hala de carne, platoul „B” pentru activit[`i autorizate. Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 11.09.2009 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei \i achitarea taxei de participare se face la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 15.09.2009, ora 14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administratiei Pie`ei Centrale”.

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

* }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-a-vis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 280 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[. Tel. 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus, 7e/mp. Tel. 0729062022.(N) * }nchiriez depozit 600mp, zona C[t[m[r[\ti Deal,curte betonat[ 2500mp,CT lemne, toate utilit[`ile,2,8m ]n[l`ime, 3E/mp neg.Se negociaz[ ]n func`ie de perioad[ \i activitate,prima lun[ gratuit. Poate fi ]nchiriat \i pe buc[`i. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Prim[verii-Pia`a Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pre` 2500 Ron/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spa`iu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil,birou,grup sanitar, pre` 1000 E/lun[ neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/lun[,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,f[r[ ]mbun[t[`iri,500 Lei/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu \arpant[,D,2 bai,mobilat \i utilat,CT,toate ]mbun[t[`irile,200E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* }nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/lun[ neg. Telefon: 0744.319317.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Stadion,etaj 2,CT,termopan,mobilat,utilat,200 E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4 cu \arpant[,semimobilat, 150E/lun[,avans 4 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona }mp[rat Traian,etaj 4 cu \arpant[, CT,AC,termopan,mobilat, utilat,250E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala.Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

ANUN~ PUBLIC Rusu Daniel \i Rusu Claudia din Boto\ani, anun`[ publicul interesat asupra deciziei etapei de ]ncadrare a Planului Urbanistic Zonal- Introducerea unor terenuri ]n intravilanul municipiului Boto\ani ]n scopul realiz[rii unor locuin`e \i anexe gospod[re\ti str. Pod de Piatr[, cu avizarea planului f[r[ aviz de mediu. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Boto\ani, bdul M.Eminescu nr.44 Boto\ani, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8-16,30. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Boto\ani ]n termen de 10 zile calendaristice de la data apari`iei anun`ului. (1434-1)

AUTO * Vând Dacia papuc, 2 locuri, 1600cmc, 1998, carosat. Pre`: 1000 E negociabil, urgent. Telefon: 0740750077.(1432-6)

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând BCA 33,45 mp(15 pale`i) sub pre`ul pie`ei, transport gratuit in Boto\ani. Telefon: 0740750077.(1436-6)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (13) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(A)

9 LICITA}II * Consiliul local al comunei St[uceni, jude`ul Boto\ani scoate la licita`ie pentru concesionare suprafa`a de 50000 mp teren ]n p.c. 395 \i 396, pe data de 14.09.2009 ]n vederea construirii unui Complex automobilistic. Rela`ii la telefon nr. 545794.(1435-1)

ANGAJ|RI * Caut doamn[ (30-45 ani) pentru menaj \i ]ngrijire copil de un an ]n Italia. Ofer salar, mas[ \i cazare. Telefon: 0743242407.(1419-1) * Angajez dou[ fete barmaneospatar pentru bar zon[ central[ Tel.0741497829.(A) * Menthor Jobs recruteaza personal calificat si necalificat pentru locuri de munca in strainatate: constructii, agricultura, zootehnie, industria auto, hotelier- turism, menajere, ingrijitoare batrani, soferi, etc. Plecari IMEDIATE. 0730.607.707; 0758.800.600.(4) * Ferma de porci din Popesti Leordeni-Ilfov, angajeaza muncitori necalificati pentru munca in ferma. Asiguram cazare. 0758.106.600; 0758.106.617.(4)

* CENTRUL CAMBRIDGE caut[ COLABORATORI serio\i pe termen lung, absolven`i de facultate, cu un nivel avansat de LIMBA ENGLEZ{. C^\tiguri de excep`ie. Tel: 0758 818 888, 0744 543 733. E-mail: consultantcambridge @yahoo.com.(2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Mar`i, 25 august 2009

Adrian Enache:

Horoscop

Simt c[ ]ntre mine \i Iuliana ]nc[ exist[ dragoste Dup[ 14 ani ]n care a jucat la dou[ capete, Adrian Enache (foto) a primit una dintre cele mai dureroase lec`ii de via`[ posibile. |i-a l[sat so`ia, pe care a ]n\elat-o pe toat[ aceast[ perioad[, pentru amant[. Aceasta din urm[ ]ns[, l-a abandonat la rândul ei, ]n secunda imediat urm[toare. Speran`a moare ]ns[ ultima, mai ales când este vorba de iubire... Neg[sind un alt vinovat, artistul consider[ acum c[, ]n spatele divor`ului, se afl[ ]ns[\i divinitatea. Mai mult, cânt[re`ul sus`ine c[ a amânat inevitabilul din cauza copiilor \i c[ divor`ul s-a vrut a fi un cadou f[cut amantei: „Motivul pentru care am

vorbit atunci a fost c[ am vrut s[-i fac Iulianei o surpriz[ de ziua mea”. Din p[cate ]ns[ pentru el, Iuliana Marciuc nu a reac`ionat a\a cum s-a a\teptat. }n loc s[ ]i sar[ ]n bra`e, vedeta TV i-a ]ntors spatele \i a anun`at c[ are un nou iubit, ]n persoana unui om de afaceri elen. „Pân[ acum, am f[cut tot ce am promis. |i simt c[ ]ntre noi mai exist[ \i acum dragoste. Când ne vedem, lu[m foc \i atunci prefer[m s[ ne ocolim. Recunosc ]ns[ c[ mi-e dor de ea! Rela`ia noastr[ de 14 ani a fost cu n[b[d[i. Mereu o surprindeam. O sunam \i ]i spuneam c[ mergem s[ bem o cafea, apoi plecam la Vene`ia...”, a conchis artistul. „

O client[ „prea gras[” a trebuit s[ cumpere dou[ bilete de avion Compania aerian[ low cost EasyJet a fost dat[ ]n judecat[ de o femeie, dup[ ce aceasta a fost refuzat[ la ]mbarcare pentru c[ era prea gras[. Personalul de la punctul de ]mbarcare pentru zborul de la Bari la Roma a urcat-o pe aceasta pe cântar, iar apoi i-a spus c[ trebuie s[ aib[ dou[ bilete pentru a putea c[l[tori. „Ne pare r[u, dar sunte`i prea gras[, iar dac[ dori`i s[ zbura`i cu aceast[ curs[, trebuie s[ cump[ra`i dou[ bilete”, i-a spus tân[ra de la check-in femeii. Anna Delluci, de 55 de ani –

care cânt[re\te 100 de kilograme – a renun`at la zbor, iar acum d[ ]n judecat[ compania pentru umilin`a la care a supus-o. Oficialii EasyJet \i-au cerut scuze public pentru situa`ia creat[. „

K Balan]\

Comunica`i excelent cu cei din jur. Dac[ vi se propune o afacere sau o colaborare, ar fi bine s[ accepta`i. Pute`i câ\tiga bine. Dup[-amiaz[ ar fi bine s[ r[mâne`i acas[. V[ recomand[m s[ nu neglija`i problemele de familie, mai ales ale celor mici.

De\i nu prea v[ mai r[mâne timp liber, ambi`ia de a termin[ c[ a`i ]nceput nu poate s[ v[ aduc[ decât câ\tiguri. Totu\i, ar fi bine s[ v[ organiza`i ]n a\a fel ]ncât s[ nu neglija`i nici familia \i nici rela`iile cu cei apropia`i. Dac[ ave`i ocazia s[ face`i o ie\ire cu prietenii, v[ recomand[m s[ sta`i pe gânduri. Trebuie s[ v[ mai gândi`i \i la relaxare.

Sunte`i bine dispus \i atrage`i cu u\urin`[ simpatia celor din jur. S-ar putea chiar s[ fi`i ini`iatorul unei excursii sau a unei petreceri. V[ sf[tuim s[ fi`i atent la bani \i s[ nu cheltui`i mai mult decât v[ pute`i permite. Ar fi bine s[ termina`i ce a`i ]nceput, mai ales ]n cas[, pentru a evit[ o discu`ie cu partenerul de via`[.

G Gemeni Diminea`[ s-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o scurt[ c[l[torie ]n interes personal. Face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ cu care v[ ve`i asocia ]ntr-o afacere. Partenerul de via`[ se bucur[ s[ ]i da`i ve\ti bune. V[ recomand[m s[ asculta`i sfaturile unei rude mai ]n vârst[.

România: vodc[ \i bere

tru care membrele organiza`iei Go Topless cer un r[spuns din partea autorit[`ilor. Pentru a fi mai conving[toare, femeile au organizat \i un protest inedit. Acestea au protestat ]n sânii goi, ]n mai multe ora\e americane. Ac`iunea a avut loc pe data de 23 august. Mii de femei topless au protestat pe str[zile din New York, Miami, Chicago \i Portland. „

E Berbec

F Taur

Secretul celei mai sexy Vor s[ umble pe strad[ cu sânii goi voleibaliste din

De sute de ani, femeile se lupt[ pentru drepturi egale cu b[rba`ii. Dup[ ce au ob`inut dreptul de a vota, de a practica acelea\i meserii ca \i b[rba`ii, acum persoanele de sex feminin vor s[-\i extind[ drepturile \i la nivel... trupesc. Dac[ b[rba`ii au voie s[ umble la bustul gol pe strad[, de ce nu ar putea face acela\i lucru \i o femeie? Aceasta este ]ntrebarea pen-

15

La mare rivalitate cu handbalul, voleiul este, f[r[ ]ndoial[, unul dintre cele mai sexy sporturi din România. Iar num[rul unu la capitolul frumuse`e este superba Romina Coman (foto), o vrânceanc[ blond[ \i, deloc surprinz[tor, foarte ]nalt[. }n vârst[ de 23 de ani, tân[ra sportiv[ evolueaz[ la CSM Foc\ani. Dup[ o perioad[ mai pu`in fericit[ petrecut[ la Pro Volei Boto\ani, Romina s-a ]ntors ]n ora\ul natal \i a devenit, imediat, lidera echipei. Atât ]n teren, cât \i la frumuse`e. Fire spontan[, comunicativ[, serioas[ \i din cale-afar[ de sexy, voleibalista nu ]\i va putea ar[ta formele prin reviste. Prietenul ei nu o las[! N[scut[ \i crescut[ ]n „patria vinului”, sexy-foc\[neanca mai trage la m[sea din când ]n când, ]ns[ nu se ]n`elege bine cu Bachus. Prefer[ berea \i

H Rac Ave`i succes ]n afaceri \i reu\i`i s[ câ\tiga`i o sum[ frumoas[. Mai mult, dup[-amiaz[ vi se propune o colaborare. Dac[ trebuie s[ c[l[tori`i, pute`i fi optimist. Nu se ]ntrev[d nici un fel de probleme.s

I Leu Sunte`i optimist \i ave`i \anse de reu\it[ pe toate planurile. Rela`iile cu colaboratorii decurg foarte bine. Reu\i`i s[ face`i rost de bani pentru a rezolv[ o problem[ a partenerului de via`[. V[ recomand[m s[ nu v[ pierde`i r[bdarea \i s[ v[ ab`ine`i de la specula`ii.

J Fecioar\ Diminea`[, sunte`i stresat de o problem[ de afaceri. Va trebui s[ alerga`i ]n stânga \i-n dreapt[ ca s[ o rezolva`i, dar eforturile v[ vor fi r[spl[tite. Nu neglija`i rela`iile sentimentale! V[ sf[tuim s[ v[ odihni`i mai mult. Sunte`i ]n pragul epuiz[rii, chiar dac[ nu vre`i s[ recunoa\te`i. vodca - amestecat[ cu energizant. Le bea cu m[sur[, pentru c[ \i-a ]nv[`at lec`ia la Boto\ani. Sex appeal-ul nu te scute\te de rezilierea contractului... „

Mar`i, 25 august

L Scorpion Dup[ o perioad[ nefavorabil[ pe plan social \i sentimental, situa`ia se schimb[ complet. Bucura`i-va \i nu v[ mai pune`i atâtea ]ntreb[ri! Spre sear[, afla`i c[ s-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]n interes de familie.

M S\get\tor Ave`i \anse maxime s[ ob`ine`i mici câ\tiguri care v[ redreseaz[ bugetul. Pute`i s[ v[ gândi`i la viitor \i chiar s[ face`i investi`ii pe termen lung. Menaja`i-v[ s[n[tatea! Ar fi bine v[ odihni`i mai mult.

N Capricorn }ncepe`i o lucrare important[, de pe urma c[reia pute`i câ\tiga bine. Ca s[ ave`i mai multe \anse, v[ sf[tuim s[ v[ tempera`i spiritul critic. Este posibil s[ ave`i un conflict cu un prieten sau cu partenerul de via`[. Fi`i mai diplomat! Dup[amiaz[, primi`i vizit[ unei rude mai ]n vârst[, care v[ d[ o veste bun[ despre o c[l[torie.

O V\rs\tor O problem[ de familie v[ oblig[ s[ face`i mai multe drumuri. De\i ]ntâmpina`i o serie de dificult[`i, v[ descurca`i foarte bine. Ave`i o zi bun[ la capitolul comunicare \i pute`i merge lini\tit la diferite tratative, la ]ntâlniri cu persoane importante sau ]n c[l[torii de afaceri.

P Pe[ti Problemele financiare nu v[ dau pace, dar reu\i`i s[ v[ p[stra`i optimismul \i sunte`i departe de a v[ da b[tut. Diminea`[ v[ merge excelent, dar v[ sf[tuim s[ nu l[sa`i garda jos \i s[ fi`i atent la hot[rârile importante.

Bancul zilei BLONDA SUP{RAT{ O blond[, ]ntr-o ma\in[, sup[rat[ c[ auzea la radio bancuri cu blonde, opre\te ma\ina, smulge casetofonul, se d[ jos \i ]ncepe s[

sar[ pe el. ]n momentul [la, vede alt[ blond[ ]ntr-un lan de grâu vâslind de zor ]ntr-o barc[. Sup[rat[, ea ]ncepe s[ strige: - Din cauza ta se fac bancuri cu blonde! Ai noroc c[ nu \tiu s[ ]not c[ ]`i ar[tam eu `ie...

O RE~ET{ PE ZI 07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Botosanii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Satul Boto\[nean (r) 13.30 - 14.00 Tele’Music 14.00 - 15.00 Agenda Cultural[ (r) 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music

17.00 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d) 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Interviul s[ptmânii (]) 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d) 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00- 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

CURCAN LA CUPTOR Ingrediente: un curcan, 4 mere, 7 g piper, 20 g boia dulce, 100 g untur[, 50 g sare, 150 ml vin alb, 200 ml ap[. Preparare: Curcanul se cur[`[, se spal[, se freac[ cu sare \i boia, se presar[ cu piper. }n interiorul curcanului se introduc merele ]ntregi, cur[`ate de coaj[. Untura se tope\te \i c[ldu`[ se amestec[ cu vin \i ap[. Curcanul se aranjeaz[ pe o tav[, o parte din amestecul cu ap[.

Vinul \i untura se toarn[ peste el, restul se p[streaz[ \i din 15 ]n 15 minute se unge curcanul cu acest amestec. Se `ine la cuptor circa 6070 minute. Se serve\te cu piure de cartofi \i salat[.


CMYK

Eveniment 16

Mar`i, 25 august 2009

Campania pentru salvarea Alexandrei a dat roade Alexandra va primi banii pentru interven`ia medical[ care ]i va oferi via`a. Apelul umanitar f[cut ]n presa boto\[nean[, la ini`iativa „Evenimentului de Boto\ani”, dar \i ]n cea central[, a dat roade. Pe lâng[ mâna de ajutor primit[ de la oamenii simpli, afaceri\ti, politicieni, studenta de 24 de ani va primi 93.500 de euro de la Guvern.

VREA S{-|I FINALIZEZE STUDIILE Alexanda Ostafi este student[ ]n anul V la Facultatea de Textile-Piel[rie \i Management Industrial, ]n Ia\i. Boala de care sufer[ a depistat-o abia la finalul anului trecut, moment ]n care \ia ]ntrerupt studiile din cauza intern[rilor repetate ]n spitalele din Ia\i \i Timi\oara. „Voi continua la anul, probabil, deoarece trebuie s[ m[ plimb la controale, o dat[ pe s[pt[mân[ la Ia\i, o dat[ la trei s[pt[mâni la Timi\oara. Nu pot s[ reiau anul acesta. Sper ca la anul s[ fiu s[n[toas[ \i s[ pot relua ultimul an de studii”, a spus Alexandra, cu gândul la ceilal`i colegi ai s[i de facultate care au absolvit ]n acest an.

NU A VRUT MEDIATIZAREA CAZULUI sunt mari, de 70%, ]ns[ exist[ \i riscul ca tratamentul s[ nu-\i fac[ efectul. „Am stat ultimele trei luni la Timi\oara \i am o lun[ \i jum[tate de când am terminat primul tratament, dup[ care am stat sub supravegherea medicilor. Tratamentul ar putea s[ m[ scape de boal[, sunt \anse de 70% \i am cunoscut persoane care s-au vindecat. Cinci zile am stat ]n perfuzii, dar am ]n`eles c[ este foarte scump. Am terminat tratamentul, dar rezultatul apare progresiv. Peste trei s[pt[mâni la Timi\oara la control, pân[ atunci trebuie s[ merg la Ia\i Nu vreau transplant pentru c[ este foarte greu \i nu are rezultate a\a cum crede

toat[ lumea. Am cunoscut persoane care au f[cut, au v[zut \i situa`ia nu este chiar atât de roz. Transplantul ar fi ultima op`iune ]n cazul meu”, a declarat Alexandra Ostafi, care s-a ]ntors duminic[ acas[. }n perioada administr[rii tratamentului, mama Alexandrei a fost al[turi de aceasta, la solicitarea medicilor, deoarece exista posibilitatea unor reac`ii adverse grave. Alexandra va afla peste s[pt[mâni dac[ organismul s[u a primit ajutorul a\teptat ]n urma administr[rii ultimului tratament. }n cazul ]n care tratamentul reu\e\te, Alexandra scap[ de boal[ \i va continua s[ ia medicamente ]nc[ vreo doi-trei ani. }n cazul ]n care nu reu\e\te, tratamentul poate fi reluat peste \ase luni, iar dac[ nici al doilea nu are succes se ajunge la ultima solu`ie, respectiv transplantul. „Sper[m s[ nu fie nevoie de transplant. La tratamentul pe care ]l face ea, ori se face s[n[toas[, ori r[mâne ea a\a cum era, pe când la transplant se hot[r[\te dac[ tr[ie\te sau nu”, a spus Gabriela Ostafi, mama Alexandrei. Dac[ Alexandra nu va mai

avea nevoie de transplant, atunci banii dona`i de Guvern \i cei primi`i ca dona`ie de la politicienii \i oamenii de afaceri locali ar putea salva alte vie`i. „Sper[m ca acest tratament s[ reu\easc[ \i banii s[ fie folosi`i ]n alte cazuri asem[n[toare. Acum trebuie s[ a\tept[m s[ vedem rezultatele analizelor de peste câteva luni pentru a \ti care este starea exact[. Nici nu vreau ca dup[ toat[ aceast[ campanie s[ pierdem banii ]n cazul ]n care va avea nevoie de transplant abia peste un an, dac[ nu reu\e\te tratamentul actual de dou[ ori consecutiv. Dac[ reu\e\te, atunci banii sper[m s[ mearg[ de la Guvern spre alte cazuri ca al Alexandrei”, a ad[ugat mama fetei. Alexandra a precizat c[ medicii ]nc[ nu i-au spus care au fost motivele pentru care s-a ]mboln[vit. „Mi-au spus c[, teoretic, aceast[ boal[ apare la iradia`ii sau de la toxicitate, dar eu nu am fost expus[ la a\a ceva”, a spus Alexandra. Mama acesteia crede c[ explozia de la Cernobâl ar fi putut declan\a apari`ia bolii, ]ns[ nu i-a confirmat nimeni teoria.

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 25 M † Aducerea moa\telor Sf. Apostol Bartolomeu; Sf. Apostol Tit 26 M Sf. Mc. Adrian \i so`ia sa Natalia; Sf. Mc. Atic

UTILE

tec`ie Social[ Boto\ani. „Eu inten`ionam la un moment ca o parte din banii câ\tiga`i ]n urma procesului cu fostul pre\edinte al Consiliului Jude`ean, dup[ ce ]ndeplineam promisiunea cu copiii, trimisul lor ]n tab[r[ \i echiparea acestora corespunz[toare, dac[ ]n urma calculelor ]mi r[mân bani, am spus c[ voi dona pân[ la ultimul leu, tot ce r[mâne unui caz umanitar. Nu c[tre aceast[ tân[r[ de 24 de ani, ci c[tre un alt copil. Dup[ ce rezolv cu copiii, dup[ ce ]i trimit ]n tab[r[ \i mai r[mâne vreun leu, voi dona tot pân[ la ultimul leu, tot ce am câ\tigat din procesul cu fostul pre\edinte al Consiliului Jude`ean, Constantin Con`ac”, a mai precizat primul reprezentant al Guver„Urmare, ]n primul rând a nului ]n teritoriu Boto\ani. interven`iei colegilor din presa boto\[nean[, Guvernul nostru a ALEXANDRA AR ar[tat preocupare ]n urma aces- PUTEA FI tor interven`ii \i, s[pt[mâna tre- SALVAT{ |I F{R{ cut[, a dat o hot[râre de Guvern prin care a alocat suma de TRANSPLANT 93.500 de euro pentru efectua„Da! Exist[ Dumnezeu, f[r[ rea unui tratament medical ]ndoial[!”, a spus Alexandra pacientei Ostafie Alexandra, Ostafi reporterilor „Evenimenstudenta de 24 de ani”, a tului de Boto\ani”. Alexandra a men`ionat Cristian Roman, fost diagnosticat[ cu aplazie prefectul jude`ului Boto\ani. medular[ idiopatic[ – forma Ministerul S[n[t[`ii va aloca sever[, iar leacul este un suma de 60.500 de euro iar transplant de m[duv[. Acesta diferen`a de pân[ la 93.500 de este diagnosticul stabilit de euro vor veni din partea Minis- medicii ie\eni. La un spital din terului Muncii \i Solidarit[`ii Timi\oara, locul ]n care a stat Sociale. Ajutorul se acord[ ]n internat[ ]n ultimele luni Alexlei \i se suport[ atât din bugetul andra, i s-a stabilit diagnosticul Ministerului S[n[t[`ii, prin anemie aplastic[. Via`a AlexanDirec`ia de S[n[tate Public[ a drei ar putea fi salvat[ \i f[r[ jude`ului Boto\ani, cât \i din acest transplant costisitor, ca bugetul Ministerului Muncii, urmare a unui tratament admiFamiliei \i Protec`iei Sociale, nistrat de o echip[ de medici din prin Direc`ia de Munc[ \i Pro- Timi\oara. |ansele de salvare

4,2238 lei

2,9546 lei

„Nu prea m-a ]ncântat pe mine toat[ povestea asta”, atât a spus Alexandra Ostafi despre toat[ campania derulat[. Mama sa a recunoscut c[ a fost certat[ de Alexandra pentru c[ a apelat la ajutorul presei pentru a-\i salva fiica, ]ns[ starea de disperare ]n care se afla a f[cuto s[ apeleze la mass-media ca la ultima \ans[ de a-\i salva copilul. |i s-a reu\it! Campania derulat[ ]n presa scris[ dar \i de televiziunile locale \i centrale au dus la strângerea ]ntregii sume necesare transplantului Alexandrei. Conducerea Teatrului „Mihai Eminescu” a organizat dou[ spectacole \i ]ncas[rile le-a donat pentru Alexandra. Prefectul Cristian Roman, primarul C[t[lin Mugurel Flutur \i viceprimarul C[t[lin Alexa, deputatul Andrei Dolineaschi, câ`iva oameni de afaceri, printre care Ana Manuela Zarug, Iulian C[z[cu`, Constantin Bida\c[, oamenii simpli \i al`ii pe care nu i-am enumerat, ace\tia au contribuit la salvarea unei vie`i. Mama Alexandrei spune c[ a primit sprijin \i de la persoane care la rândul lor aveau nevoie de ajutor. „Am primit telefon de la câteva b[trâne, din Ia\i, care abia vorbeau \i mi-au cerut adresa s[ ]mi trimit[ bani prin mandat direct de la u\[ atunci când vine po\ta\ul s[ le aduc[ pensia. V[ da`i seama ]n ce stare erau ele? Probabil ele trebuiau ajutate”, a completat Gabriela Ostafi. (Carmen Stanciu, Bogdan Caliniuc)

Ziua: 270C

Noaptea: 130C

Evenimentul de Botosani nr.1417  

Ziarul orasului tau!