Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 189 (1410) • Luni, 17 august 2009 • 16 pagini

Indicatoare avertizoare pentru proprietarii de câini Cu asta ]\i va ]ncepe Prim[ria campania de disciplinare a proprietarilor de câini. Pentru a-i ]nv[`a pe boto\[nenii care ]\i scot câinii la plimbare s[ respecte noile prevederi pentru p[strarea cur[`eniei municipiului, la ]nceput vor fi doar avertismente. Mai exact, luna septembrie va fi o lun[ de acomodare cu noul regulament, dup[ care se va trece la amenzi.

Pagina 5

Disponibiliz[ri masive ]n administra`iile locale Liderii autorit[`ilor locale ]mpreun[ cu ministrul Finan`elor, Gheorghe Pogea, \i vicepremierul Dan Nica au convenit la Bu\teni asupra redimension[rii angaja`ilor din a-

paratul propriu al administra`iilor locale, stabilind un normativ de personal care va reduce drastic num[rul angaja`ilor.

Pagina 9

Pre`ul gazelor naturale nu va cre\te

Pagina 8

Adolescen`i ie\i`i de la discotec[, uci\i de un \ofer b[ut Doi tineri, unul de 16 iar cel[lalt de 18 ani, au fost uci\i de un \ofer b[ut, ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[. }n acela\i accident, al`i patru adolescen`i au fost grav r[ni`i. Doi dintre ei se zbat ]ntre via`[ \i moarte ]ntr-un spital ie\ean. Tinerii se ]ntorceau de la discotec[. Cumplitul accident rutier s-a produs ]n afara localit[`ii Fl[mânzi. Un \ofer aflat sub influen`a b[uturilor alcoolice a intrat ]n plin ]ntr-un grup de adolescen`i care mergeau pe marginea drumului. Dup[ impactul devastator, \i-a continuat drumul.

Pagina 4

}ncas[rile la taxe Voronenii deceda`i ]n Ungaria, condu\i \i impozite nu dau pe ultimul drum semne de criz[ }n Boto\ani se pl[tesc salariile \i sunt locuri de munc[. Cel pu`in asta este concluzia la care a ajuns primarul municipiului Boto\ani, C[t[lin Flutur.

Acesta ]\i sus`ine afirma`ia prin nivelul ridicat de ]ncasare a taxelor \i impozitelor locale.

Pagina 3

Duminic[ a fost zi de doliu pentru comunitatea din Chiscovata, comuna Vorona. Ieri au fost condu\i pe ultimul drum membrii familiei Ivancov, copilul de 12 ani, mama \i

tat[l acestuia, care \i-au g[sit sfâr\itul ]n accidentul rutier din Ungaria. Pentru rudele acestora, durerea a fost de nesuportat.

Pagina 5


Eveniment 2

Luni, 17 august 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

S[ tr[i`i, dom’ pre\edinte! Peste 75% dintre cei care fac politic[ ast[zi ]n România ]\i au r[d[cinile ]nfipte ]n comunism, aspect recunoscut \i de c[tre actualul pre\edinte Traian B[sescu pe timpul campaniei electorale din 2004, nu \tiu dac[ aceste cuvinte mai au vreun ecou acum ]n mintea dumnealui. Wiston Churchill spunea: „Un comunist este precum un crocodil, când ]\i deschide gura, nu \tii dac[ ]ncearc[ s[ zâmbeasc[ sau se preg[te\te s[ te m[nânce!”. Iaca, iar[\i suntem ]n preajma unor alegeri pentru pre\edin`ie iar cei care vor s[ accead[ la cel mai ]nalt scaun ]n stat au ascenden`[ comunist[, fie c-au fost membrii activi ai partidului unic, fie c-au fost pasivi \i-au stat la pând[ pentru câte un os, fie c-au fost ni\te simpli aspiran`i, cu carnete de utecist ]n buzunar, cazul lui Crin, a\teptând s[ creasc[. Cred c[ de la comunism ni se trag toate sechelele. Ce-i \i cu politica asta! Dup[ ce ne-au tocat vreo cincizeci de ani, comuni\tii nu sau l[sat pân[ nu ne-au pus pielea la saramur[. Ce se vede acum ]n `ar[ e rodul gândirii lor anchilozate ]n cli\ee demne de cascadorii râsului. Nu vezi un politician mai ac[t[rea, care s[ cear[ schimbarea la fa`[ a României, s[ recurg[ la o opera`ie estetic[, spre a ne reda lumii a\a cum am fost ]n perioada interbelic[. Nu c-a\ un nostalgic pentru acea perioad[, dar se pare c[ abia atunci ne-am manifestat ca o na`iune cu personalitate, r[spunzând din toate punctele de vedere exigen`elor acelor timpuri. Tineretul, care ]n ’89 s-a sacrificat pentru libertatea noastr[, \i-a dorit, cu siguran`[, s[ guste dintr-o democra`ie autentic[, numai c[ ai no\tri politicieni i-au servit-o flambat[, ]mp[nat[ cu gloan`e \i focuri de arm[. Din acel moment toate ne-au mers pe dos, din cocina comunismului au ap[rut tot felul de lighioane care s-au dat balauri ai democra`iei. Speran`ele noastre au fost f[cute terci, Europa ne mai `ine \i acum cu genunchii pe coji de nuc[ chiar de ne mângâie din când ]n când pe cre\tet. Poate c[ a\a \i merit[m, ai no\tri rebeli au jumulit-o ca pe o g[in[ ]n ultimii dou[zeci de ani. |otânc-\otânc, iaca, dep[\im \i aceast[ criz[. Triste`ea e c[ abia ne `inem pe picioare, ne aplec[m dup[ cum bate vântul, oricâte proteze ni s-ar pune, tot nu suntem ]n stare s[ st[m pe vertical[. Guvernan`ii no\tri au luat-o prin miri\te, ce spun ast[zi retracteaz[ mâine, la vârf se fac cele mai urâte jocuri politice. Ne apropiem de alegerile pentru Cotroceni, din cenu\a „imperiului ro\u” ]\i vor face apari`ia tot felul de dinozauri, cu dorin`a de-a ocupa scaunul de pre\edinte. Mare-i gr[dina, diavolului!

B[gat ]n spital de un conduc[tor auto beat \i f[r[ permis Un alt accident rutier grav s-a produs ]n cursul nop`ii de vineri spre sâmb[t[, ]n jurul orei 00.30, pe raza localit[`ii Ion[\eni, comuna Tru\e\ti. Petru D., de 21 ani, din satul Ion[\eni, comuna Tru\e\ti nu poseda permis de conducere, dar asta nu l-a ]mpiedicat s[ se urce la volanul unui autoturism marca Mercedes, cu consim`[mântul proprietarului ma\inii, Alin L, de 22 ani, din municipiul Boto\ani. }n autoturism, pe locul din dreapta fa`[ a urcat \i proprietarul Mercedesului, care i-a ]ncredin`at lui Petru D. volanul, de\i cuno\tea c[ nu posed[ permis de conducere de nici o categorie. ]n timp ce tân[rul de 21 de ani conducea autoturismul pe D.J. 282 A, pe raza localit[`ii de domiciliu, din cauza vitezei excesive a pierdut controlul acestuia, ]mprejurare ]n care autovehiculul a derapat. Apoi ma\ina s-a izbit de balu-

strada metalic[ a unui pode`, fiind proiectat ]n strad[, unde a acro\at un b[rbat de 48 de ani, Vasile B., care ]n acel moment se deplasa pe aceea\i direc`ie. ]n urma impactului, b[rbatul a fost grav accidentat, fiind transpor-

tat cu ambulan`a la Spitalul Jude`ean Boto\ani, unde a fost internat. Din impact a rezultat \i avarierea autoturismului. }n urma test[rii lui Petru D. cu aparatul etilotest, i s-a stabilit o concentra`ie de 0,47 mg/l alcool

Copil accidentat de un b[c[uan Un copil de \apte ani a sc[pat cu leziuni u\oare dintr-un accident rutier ]n care neaten`ia sa a stat la baza incidentului. Vineri, la ora 16.20, ]n timp ce P. L., de 43 ani, din municipiul Bac[u, rezident ]n Italia, conducea autoturismul proprietate personal[ ]nmatriculat ]n Italia, pe D.J. 282 B, pe raza localit[`ii Pris[cani, ora\ul Fl[mânzi, a surprins \i accidentat u\or un mi-

nor ]n vârst[ de 7 ani, care, fiind nesupravegheat, s-a angajat ]n traversarea drumului public prin loc nepermis \i f[r[ s[ se asigure. }n urma impactului victima a suferit leziuni u\oare, fiind preluat de ambulan`[ \i transportat la spital pentru acordarea de ]ngrijiri medicale de specialitate. Cu ocazia test[rii conduc[torului auto cu aparatul alcooltest s-a stabilit c[ ]n momentul

producerii accidentului nu se afla sub influen`a alcoolului. „Din primele cercet[ri efectuate s-a stabilit c[ accidentul s-a produs din culpa pietonului ca urmare a travers[rii neregulamentare. Se continu[ cercet[rile pentru a se stabili dac[ \i conduc[torul auto are vreo culp[ ]n producerea accidentului”, a men`ionat purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani. „

Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

Noxele la control

PUBLICITATE

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[!

pur ]n aerul expirat, fiind condus la spital unde a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei. „Fa`[ de numitul D. Petru au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de v[t[mare corporal[ din culp[, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul f[r[ a poseda permis de conducere \i refuz de recoltare a probelor biologice ]n vederea stabilirii alcoolemiei. Totodat[ \i fa`[ de proprietarul autoturismului, L. Alin, au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de ]ncredin`are a unui vehicul, pentru a fi condus pe drumurile publice, unei persoane care nu posed[ permis de conducere \i se afla sub influen`a alcoolului”, a declarat purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani. „

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate intre ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le ! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!

Lucr[torii de la Garda de Mediu Boto\ani sunt cu ochii pe ma\ini. Este vorba despre un control la noxe derulat de Garda de Mediu Boto\ani ]mpreun[ cu oamenii din cadrul RAR. }n vizor se afl[ atât persoanele fizice de`in[toare de autovehicule cât \i societ[`i. La ac`iune iau parte \i reprezentan`ii Poli`iei Rutiere, verificarea desf[\urându-se ]n trafic. Acolo unde vor depista dep[\iri, cei ]n cauz[ vor trebui s[ pun[ buzunarul la b[taie pentru sanc`iuni ustur[toare. „Derul[m un control ]mpreun[ cu cei de la RAR, privind noxele la ma\ini. Sunt luate ]n vizor ma\inile mai vechi, mai puternice, cu motoriz[ri mai mari, vorbim aici \i de camioane. Pentru persoanele fizice amenzile sunt de ordinul zecilor de milioane lei vechi iar la persoane juridice se ridic[ la ordinul sutelor de milioane lei vechi”, a declarat R[zvan Rotaru, director coordonator adjunct ]n cadrul G[rzii de Mediu Boto\ani. Astfel de verific[ri sau derulat an de an, de fiecare dat[ ac`iunile de control l[sându-se cu sanc`iuni. (Carmen Stanciu)


Eveniment Luni, 17 august 2009

}ncep emo`iile la Bacalaureatul „de toamn[” Sesiunea de toamn[ a examenului de bacalaureat debuteaz[ cu prima prob[, proba oral[ de limba \i literatura român[. La nivelul jude`ului este un singur centru de examen, la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”, \i un singur centru zonal de evaluare, la Grupul |colar „Dimitrie Negreanu”. La aceast[ sesiune sunt ]nscri\i 146 de candida`i. Examinarea la probele orale se realizeaz[ de c[tre doi profesori de specialitate, membri ai comisiei, ]n prezen`a a cel pu`in trei candida`i. Fiecare profesor evalueaz[ r[spunsul candidatului de la probele orale cu note ]ntregi de la 1 la 10, ]n func`ie de baremul de evaluare, astfel ]ncât diferen`a dintre notele celor doi profesori evaluatori s[ nu dep[\easc[ un punct. Nota final[ la proba respectiv[ se calculeaz[ ca medie aritmetic[ cu dou[ zecimale, f[r[ rotunjire, din notele acordate de cei doi examinatori. Pentru probele orale, candida`ii vor extrage un singur bilet, ]ns[ au dreptul la un al doilea bilet, caz ]n care nota va fi sc[zut[ cu un punct. Subiectele pentru probele orale

3

}ncas[rile la taxe \i impozite nu dau semne de criz[ }n Boto\ani se pl[tesc salariile \i sunt locuri de munc[. Cel pu`in asta este concluzia la care a ajuns primarul municipiului Boto\ani, C[t[lin Flutur. Acesta ]\i sus`ine afirma`ia prin nivelul ridicat de munc[, dac[ era \omaj, dac[ ]ncasare a taxelor \i nu se pl[teau salariile, dac[ impozitelor locale.

au un grad de complexitate care permite tratarea lor integral[ ]n maximum 10-15 minute. Un candidat se consider[ „promovat” la proba oral[ dac[ a ob`inut minimum nota cinci. Probele orale sunt eliminatorii. Candida`ii care ob`in o not[ sub cinci sau nu se prezint[ la o prob[ oral[ sunt declara`i „respin\i”, respectiv „neprezenta`i” \i pierd dreptul de a participa la probele urm[toare. Acela\i lucru este valabil \i ]n cazul candida`ilor elimina`i, care r[mân

\i f[r[ posibilitatea recunoa\terii notelor pentru sesiunile urm[toare. La probele orale \i practice nu se admit contesta`ii. Examenul va continua pe 19 august cu proba oral[ de limba \i literatura modern[. Prima prob[ scris[ , cea de limba \i literatura român[, se va desf[\ura joi, 20 august. Sus`inerea probei scrise a probei obligatorii a profilului (D) va avea loc luni, 24 august. Proba la alegere din aria curricular[ corespunz[toare specializ[rii (E) - scris[ sau

practic[ - este programat[ mar`i, 25 august, iar ultima, la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunz[toare specializ[rii (F) - scris[ sau practic[ -, miercuri, 26 august. ]n data de 28 august vor fi afi\ate primele rezultate (pân[ la ora 16.00) \i vor fi depuse contesta`ii (16.00 - 20.00). Acestea vor fi solu`ionate ]n intervalul 30 august - 2 septembrie, urmând ca afi\area rezultatelor finale s[ se aib[ loc luni, 3 septembrie. (Petronela Rotariu)

Potrivit edilului municipiului Boto\ani, sumele ]ncasate ]n ultima lun[ la bugetul local sunt mai mari decât cele de anul trecut. Banii provin din impozitul pe cl[diri \i teren, de pe impozitul pe ma\ini dar \i din taxa de salubritate. „Cota noastr[ de 47% din impozitul pe venit pe luna trecut[ a fost mai mare cu 10 miliarde de lei fa`[ de aceea\i lun[ a anului 2008. Asta ]nseamn[ c[ se pl[tesc salariile ]n Boto\ani, pentru c[ asta ]nseamn[ exact impozitul pe salarii. ]nseamn[ c[ sunt locuri de munc[. Dac[ nu erau locuri de

erau salariile mai mici, cota noastr[ era mai mic[. La \apte luni, gradul de ]ncasare este cu 13,07% mai mare decât ]n aceea\i perioad[ a anului trecut”, a precizat edilul municipiului Boto\ani. Sumele ]ncasate la bugetul local sunt mai mari chiar \i ]n condi`iile ]n care mii de boto\[neni \i-au pierdut locurile de munc[ de la ]nceputul acestui an. Flutur a `inut s[ mai precizeze c[ prim[ria nu are ]n momentul de fa`[ probleme financiare \i nici datorii. „Avem un exerci`iu bugetar foarte bun. Nu avem probleme financiare”, a ad[ugat primarul. (L .Lupa\cu)

PUBLICITATE

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IA|I }NFIIN~AT{ |I ACREDITAT{ PRIN LEGEA NR. 408 DIN 20 IUNIE 2002, PUBLICAT{ }N MONITORUL OFICIAL NR. 493/9.07.2002 INFORMEAZ{ ABSOLVEN~II LICEELOR PROMO~IILE 2009 |I ANTERIOARE, PRECUM |I ABSOLVEN~II INSTITUTELOR DE }NV{~{MÂNT SUPERIOR C{ }N ANUL UNIVERSITAR 2009/2010 AU }NCEPUT }NSCRIERILE PENTRU ADMITEREA LA FACULT{~ILE: TAXE REDUSE CU PÂN{ LA 30% - 60% FA~{ DE ALTE UNIVERSIT{~I I. FACULTATEA DE ECONOMIE - 3 ANI - SPECIALIZ{RI: SPECIALIZAREA: FINAN~E |I B{NCI; SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMER~ULUI, TURISMULUI |I SERVICIILOR; SPECIALIZAREA: CONTABILITATE |I INFORMATIC{ DE GESTIUNE. - MASTER ACADEMIC – 2 ANI 1.MANAGEMENT ECONOMICO-FINANCIAR EUROPEAN; 2.AUDIT |I EXPERTIZA FINANCIAR- CONTABIL{; 3.GESTIUNEA FINANCIAR{ }N ADMINISTRA~IA PUBLIC{; II. FACULTATEA DE DREPT – 4 ANI SPECIALIZAREA: DREPT – 4 ANI - MASTER ACADEMIC – 2 ANI 1.DREPT EUROPEAN 2.|TIIN~E PENALE 3.DREPTUL AFACERILOR 4.DREPTUL }N ADMINISTRA~IA PUBLIC{ III. FACULTATEA DE |TIIN~E ALE COMUNIC{RII - 3 ANI SPECIALIZAREA: - COMUNICARE |I RELA~II PUBLICE. - JURNALISM. IV. FACULTATEA DE MEDICIN{ DENTAR{ SPECIALIZAREA: - MEDICIN{ DENTAR{ – 6 ANI - TEHNIC{ DENTAR{ – 3 ANI V. DEPARTAMENTUL PENTRU PREG{TIREA PERSONALULUI DIDACTIC – Nivelul II 60 credite: pentru masteranzi, cadre didactice (taxa cursuri este de 1.000 lei); studen`ii UPA din Ia\i beneficiaz[ de gratuit[`i. REDUCERE de 5% a taxei anuale pentru cei care se ]nscriu ]n perioada 01 IUNIE – 23 IULIE REDUCERE de 7% pentru studen`ii \i masteranzii care achit[ integral valoarea taxei anuale, pân[ la 26 OCTOMBRIE. DOSARELE DE }NSCRIERE SE DEPUN LA SECRETARIATUL CENTRULUI DE STUDIU BOTO|ANI AFLAT }N INCINTA |COLII NR. 17 BOTO|ANI, STR. TEODOR BOYAN NR. 2 (FOST{ STR. VÂRNAV NR. 65). INFORMA~II LA TELEFON 0231/530040 \I 0231/524978. TAXA DE }NSCRIERE ESTE DE 100 LEI. ADMITEREA CANDIDA~ILOR SE FACE PE BAZ{ DE DOSARE, }N ORDINEA DESCRESC{TOARE A MEDIEI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT.

Parcul „Mihai Eminescu“ intr[ ]n reabilitare Proiectul de dezvoltare a parcului, blocat ]n cursul anului trecut, a fost aprobat de Agen`ia Fondului de Mediu. Proiectul care vizeaz[ extinderea parcului are o valoare de 10 miliarde lei vechi. „Vorbim aici de partea a doua a proiectului, ]n valoare de 10 miliarde lei vechi, care a trecut de Agen`ia Fondului de Mediu \i a primit punctajul foarte bun. A\tept[m Hot[rârea de Guvern ca s[ ]ncepem lucr[rile \i ]n partea de extindere a parcului unde sunt serele \i, de asemenea, s-au deblocat \i banii pentru prima parte de lucr[ri. Pân[ acum noi am lucrat, dar nu am ]ncasat niciun leu de la Agen`ia Fondului de Mediu. Nu s-a dorit asta anul trecut. Vom intra \i la partea de alei principale, respectiv intrarea ]n parc, unde vom face

alei cu pavele \i vom ]ncercui parcul cu gard pe toat[ suprafa`a \i pe suprafa`a extins[”, a declarat primarul C[t[lin Flutur. Ini`ial municipalitatea primise aprobare pentru realizarea unui bazin de ]not didactic, ]n extinderea parcului, ]ns[ se pare c[ acesta nu se va mai face \i asta pentru c[ lâng[ parc, mai precis ]n spatele B[ii Centrale, se va construi un bazin olimpic de ]not. „Trebuie s[ renun`[m la acest bazin didactic, mai mic, pentru a face bazinul olimpic. Compania Na`ional[ de Investi`ii ne d[ ori unul, ori altul. Am primit bani pentru amândou[, ]ns[ normal c[ vom alege s[ ]l facem pe cel olimpic”, a mai spus primarul. Acesta a afirmat c[ la bazinul de ]not va func`iona \i baia public[ a ora\ului.

„Vom redeschide baia public[ a ora\ului pentru cei care sunt ]nc[ doritori. Va fi a prim[riei. Bine]n`eles c[ acolo vor fi \i saune, dar ]ncerc[m \i o zon[ de baie public[. Dac[ nu facem bazinul didactic, acolo, la sere, vom face spa`iu verde. Parc cu b[nci”, a mai spus Flutur. Municipalitatea a amenajat deja ]n zon[ o parcare cu peste 100 de locuri de parcare. (L[cr[mioara Lupa\cu)

|eful Protec`iei Consumatorilor sper[ c[ disponibilizarea ]i va ocoli institu`ia Comisarii de la protec`ia consumatorului nu vor fi disponibiliza`i. Cel pu`in a\a sus`ine Alexandru Zarug, directorul adjunct coordonator al Comisariatului Jude`ean pentru Protec-

`ia Consumatorului (CJPC). „Pân[ la acest moment nu am primit nicio decizie prin care ar trebui s[ renun`[m la vreun angajat. Nu cred c[ se va ajunge la disponibiliz[ri la Boto\ani. Sunt

comisariate ]n `ar[ la care sunt câte 25 de comisari, ]n timp ce la noi sunt doar \apte. Sincer m-ar durea inima dac[ ar pleca vreun inspector din jude`”, a spus Alexandru Zarug. (P. Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

Luni, 17 august 2009

Adolescen`i ie\i`i de la discotec[, uci\i de un \ofer b[ut Doi tineri, unul de 16 iar cel[lalt de 18 ani, au fost uci\i de un \ofer b[ut, ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[. }n acela\i accident, al`i patru adolescen`i au fost grav r[ni`i. Doi dintre ei se zbat ]ntre via`[ \i moarte ]ntr-un spital ie\ean. Tinerii se ]ntorceau de la discotec[. Cumplitul accident rutier s-a produs pe DN 28 B, ]n afara localit[`ii Fl[mânzi. Un \ofer aflat sub influen`a b[uturilor alcoolice a intrat ]n plin ]ntr-un grup de adolescen`i care mergeau pe marginea drumului. Dup[ impactul devastator, \oferul \i-a continuat drumul. A fugit de la locul accidentului cu toate c[ trupul unuia dintre b[ie`ii uci\i era trecut prin parbriz, ]n autoturismul s[u. }n jurul orei 02.20, ]n timp ce Petru M., ]n vârst[ de 31 ani, din comuna Criste\ti, se afla la volanul autoturismului s[u marca Ford, pe DN 28 B, ]n afara ora\ului Fl[mânzi, din cauza vitezei excesive \i a consumului de b[uturi alcoolice a p[truns pe contrasens, unde se deplasau regulamentar, pe partea stâng[ a carosabilului, ]n aceea\i direc`ie de deplasare, dou[ grupuri de tineri. Cele dou[ grupuri, formate din câte trei \i respectiv patru minori, se ]ntorceau acas[ la Frumu\ica de la o discotec[ organizat[ ]n ora\ul Fl[mânzi.

Dup[ ce Ford-ul a lovit primul grup, accidentând dou[ fete, a intrat ]n plin ]n cel de-al doilea grup, format din patru tineri, doi b[ie`i \i dou[ fete, unul dintre adolescen`i p[trunzând prin parbriz ]n habitaclul vehiculului. Impactul a fost deosebit de puternic, tinerii secera`i neavând nicio \ans[. Tân[rul care a fost luat pe capot[, ]n vârst[ de 18 ani, a decedat pe loc. Al`i patru tineri au fost r[ni`i foarte grav. Apelul la 112 a fost f[cut de doi tineri care s-au desprins de primele dou[ grupuri, spre norocul lor. Ace\tia, ]ntorcându-se din drum, au g[sit scena de co\mar, prietenii lor r[ni`i ]ntin\i pe carosabil. La fa`a locului s-au deplasat mai multe echipaje de poli`ie, ale Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ dar \i al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani, pompierii ajutând cadrele medicale ]n acordarea primului ajutor r[ni`ilor. Din p[cate, unul dintre tinerii transporta`i la Spitalul Jude`ean a decedat cu toate eforturile depuse de medici, iar al`i doi au \anse minime de supravie`uire. „Cele dou[ victime care ulterior au fost trimise la Ia\i erau ]n stare critic[, ambele ]n com[

traumatic[ de gradul II, cu multiple fracturi ale membrelor, traumatisme deschise, traumatisme craniene cu hematom, prognosticul fiind, din nefericire, rezervat”, a precizat Alin Amironesei, medic ]n cadrul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani. Cu toate c[ a s[vâr\it o fapt[ deosebit de grav[, \oferul autoturismului nu a oprit la locul accidentului, continuându-\i deplasarea ]nc[ 100 metri \i dup[ ce autoturismul a rico\at ]n doi stâlpi de sus`inere a unor parape`i, a p[r[sit partea carosabil[, oprindu-se la aproximativ 30 metri ]n afara drumului, ]ntr-o râp[ adânc[ de trei metri. Fiind sub influen`a alcoolului, Petru M. a abandonat autoturismul, f[r[ a anun`a poli`i\tii despre producerea evenimentului rutier sau a solicita acordarea de ]ngrijiri medicale victimelor. Asta de\i un tân[r se afla ]n habitaclul vehiculului, unde ajunsese prin parbriz. Ulterior, \oferul a fost identificat de c[tre poli`i\ti ]n jurul orei 06.15, la circa 200 metri de locul producerii evenimentului, ]ntr-o zon[ ml[\tinoas[, ascuns ]n vegeta`ie. Când a fost descoperit de c[tre poli`i\ti, \oferul prezenta \i el leziuni

produse ]n urma accidentului, fiind internat ]n spital pentru ]ngrijiri medicale. }n urma test[rii cu aparatul etilotest, la ora 07.30, i s-a stabilit o concentra`ie de 0,66 mg/l alcool pur ]n aerul expirat, fiind condus la spital unde a fost examinat clinic \i i-au fost recoltate probele biologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei. Pe lâng[ cei doi tineri trimi\i la Ia\i, al`i doi tineri, un b[iat \i o fat[, sunt interna`i ]n stare foarte grav[ la Spitalul Jude`ean de Urgen`[, fiind monitoriza`i permanent de medici. Acum \oferul iresponsabil va trebui s[ r[spund[ ]n fa`a legii pentru faptele sale, urmând s[ i se ]ntocmeasc[ dosar penal pentru mai multe infrac`iuni. „Fa`[ de acesta au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de ucidere din culp[, v[t[mare corporal[ din culp[, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, având o alcoolemiei peste limita legal[, \i p[r[sirea locului accidentului f[r[ ]ncuviin`area organelor de poli`ie”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Evaluarea directorilor de \coal[, aproape de final Dou[ s[pt[mâni mai sunt pân[ la finalizarea evalu[rii activit[`ii directorilor unit[`ilor \colare boto\[nene. Potrivit unor surse din cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), se pare c[ num[rul celor care vor primi calificativul „nesatisf[c[tor” va fi unul destul de ridicat, printre cei viza`i fiind atât directorii cu delega`ie dar \i cei cu concurs. }n cazul directorilor numi`i cu delega`ie, ob`inerea calificativului „nesatisf[c[tor” va ]nsemna automat numirea altor cadre didactice ]n func`ia de conducere. La 31 august expir[ delega`iile tuturor directorilor care nu au venit la conducerea unei \coli ]n baza unui concurs. Dup[ evaluarea activit[`ii acestora, este posibil s[ fie operate \i alte modific[ri. Unii dintre directorii care au r[mas f[r[ func`ii inten`ioneaz[ s[ se prezinte la viitorul concurs, ]ns[ nu se poate preciza deocamdat[ dac[ acest concurs va fi organizat pân[ la finele acestui an. „Nu sunt schimb[ri politice. Deciziile au fost luate ]n ideea de a eficientiza activitatea din unit[`ile de ]nv[-

`[mânt respective”, a declarat Ada Macovei, inspector \colar general al I|J. Pân[ la 1 septembrie directorii \i directorii adjunc`i de la unit[`ile \colare din jude` trebuie s[ completeze fi\ele de evaluare anual[ a activit[`ii didactice. Activitatea didactic[ va fi analizat[ de inspectorii \colari, care vor `ine cont de anumite criterii. Fiecare director va fi punctat func`ie de m[rimea \i gradul de complexitate al unit[`ii pe care o conduce \i de baza material[ a \colii. Activitatea directorilor va fi evaluat[ \i ]n func`ie de rata de promovabilitate a elevilor, de repeten`ie, de participarea la cursuri ale elevilor. Totodat[, ]n evaluare, inspectorii vor `ine cont \i de rezultatele \colare ale copiilor, mai exact de mediile generale de la sfâr\itul fiec[rui an \colar. La fel de importante sunt rela`iile directorului cu p[rin`ii \i comunitatea local[. ]n fi\ele de autoevaluare va fi specificat[ prezen`a autorit[`ilor la evenimentele desf[\urate ]n cadrul \colii sau promovarea proiectelor desf[\urate ]n colaborare cu comunitatea. Cu „foarte bine”, „bine”, „satisf[c[tor” sau „nesatisf[c[tor” vor fi nota`i directorii de \coal[, iar ]n func`ie de acest calificativ se va stabili \i leafa lor. Cu cât un director va avea un calificativ mai bun, cu atât salariul lui va fi mai mare. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment Luni, 17 august 2009

5

Voronenii deceda`i ]n Ungaria, condu\i pe ultimul drum Duminic[ a fost zi de doliu pentru comunitatea din Chiscovata, comuna Vorona. Ieri au fost condu\i pe ultimul drum membrii familiei Ivancov, copilul de 12 ani, mama \i tat[l acestuia, care \i-au g[sit sfâr\itul ]n accidentul rutier din Ungaria. Pentru rudele acestora, durerea a fost de nesuportat. Amploarea suferin`ei provocate de aceast[ nenorocire a fost resim`it[ de to`i cei prezen`i, de cuno\tin`ele, prietenii celor deceda`i, de ]ntreaga comunitate. Familia trecut[ ]n nefiin`[ a fost condus[ la groap[ de sute de vo-

roneni, impresiona`i de aceast[ tragedie. Accidentul ]n care au murit cei trei a avut loc ]n urm[ cu o s[pt[mân[ pe o \osea din sudul Ungariei. }n autoturismul care s-a izbit frontal ]ntr-un camion se aflau Viorel Ivancov, ]n vârst[ de 37 de ani, so`ia acestuia, Mihaela Ivancov, ]n vârst[ de 31 de ani \i fiul acestora, Alexandru Ivancov, ]n vârst[ de 12 ani. Membrii familiei Ivancov se aflau, ]mpreun[ cu al`i doi b[rba`i, unul din jude`ul Dâmbovi`a, fratele femeii, \i unul din Bucure\ti, ]ntr-un autoturism marca Kia, ]nmatriculat ]n Spania. Accidentul s-a produs ]n jurul orei 04.30 pe drumul 43, ]n regiunea Klarafalva. Conform declara`iilor autorit[`ilor ungare, se pare c[ \oferul autoturismului, b[rbatul din jude`ul Dâmbovi`a, s-ar fi angajat ]ntr-o dep[\ire neregulamentar[, moment ]n care a ajuns ]n fa`a unui camion condus tot de c[tre un ro-

mân. |oferul autocamionului nu a mai avut ce face pentru a evita impactul, microbuzul intrând practic sub ro`ile autovehiculului de mare tonaj. Impactul a fost atât de puternic ]ncât autoturismul a fost transformat pe loc ]ntr-o mas[ de fiare contorsionate, to`i cei cinci ocupan`i murind instantaneu. }n urma demersurilor f[cute de familie, trupurile celor trei voroneni au fost aduse ]n `ar[ ]n cele din urm[, ajungând ]n jude`ul Boto\ani ]n cursul zilei de sâmb[t[. Astfel, ]nmormântarea a fost programat[ duminic[, slujba religioas[ fiind `inut[ de c[tre doi preo`i, atât cel din Chiscovata, cât \i preotul din Vorona conducându-i pe membrii familiei Ivancov pe ultimul drum. Casa familiei Ivancov, pân[ recent cunoscut[ ca fiind o cas[ cu oameni harnici \i cu poft[ de via`[ era duminic[ un monument al durerii, to`i cei prezen`i, vecini, cuno\tin`e sau

pur \i simplu localnici fiind impresiona`i de drama prin care treceau rudele celor deceda`i. La slujb[ au venit \i fo\tii colegi de munc[, din Spania, ai Mihaelei \i ai lui Viorel Ivancovo. Iar ]n drama familiei Ivancov se pare c[ a fost cuprins \i un suflet care nu a v[zut ]nc[ lumina vie`ii. Femeia decedat[ ]n accidentul din Ungaria se pare c[ femeia era ]ns[rcinat[. Asta spun rudele acesteia, convinse c[ au condus ieri, pe ultimul drum, patru persoane dragi. „Era ]ns[rcinat[ s[raca. A\a miau spus apropia`i familiei, pe

lâng[ b[ie`elul care era cu ei ]n ma\in[, ]n accident i-a murit \i pruncul din burt[. Uita`i-v[ \i dumneavoastr[ cât[ durere e ]n jur, câ`i oameni sunt impresiona`i de moartea oamenilor ace\tia tineri care nu trebuiau s[ plece dintre noi a\a de repede”, a declarat o femeie care participa la ]nmormântare. Momentul când trupurile celor trei au fost scoase din cas[ a fost deosebit de greu pentru mamele so`ilor mor`i ]n accident. „Copii mei, copii mei unde v[ duce`i, tinere`ea voastr[ unde e?” spuneau tânguit femeile care, din cauza

vârstei \i a emo`iilor, au fost de mai multe ori aproape de le\in. La slujb[ au participat peste 400 de oameni, aproape ]ntreaga suflare din Chiscovata. Cortegiul s-a ]ntins pe mai multe zeci de metri pân[ la Biserica din Chiscovata. Cei trei au fost ]nmormânta`i ]n cimitirul din aceea\i localitate, de acum ]ncolo locul unde ]\i vor dormi somnul de veci urmând s[ fie loc de pelerinaj pentru rudele ]ndoliate. Cele trei morminte sunt ]nc[ o dovada c[ o clip[ de neaten`ie poate distruge vie`i \i destine. (D[nu` Rotariu)

Re]ntor\i ]n `ar[,

Indicatoare avertizoare Stranierii se ]nghesuie s[-\i rezolve pentru proprietarii de câini problema actelor de identitate Cu asta ]\i va ]ncepe Prim[ria campania de disciplinare a proprietarilor de câini. Pentru a-i ]nv[`a pe boto\[nenii care ]\i scot câinii la plimbare s[ respecte noile prevederi pentru p[strarea cur[`eniei municipiului, la ]nceput vor fi doar avertismente. Mai exact, luna septembrie va fi o lun[ de acomodare cu noul regulament, dup[ care se va trece prietarii câinilor mergeau cu losin`[ comun[ ]n cazul detela amenzi. Municipalitatea va monta ]n ora\ indicatoare avertizoare pentru proprietarii de câini. |i asta pentru c[, ]ncepând cu luna septembrie, intr[ ]n vigoare regulamentul de ]ntre`inere \i circula`ie a câinilor cu st[pân pe teritoriul municipiului Boto\ani. }ntr-o prim[ etap[, boto\[nenii care vor ]nc[lca regulamentul vor primi doar sanc`iuni, urmând ca dup[ o lun[ de avertismente poli`i\tii comunitari, cei care se vor ocupa de aceast[ ac`iune, s[ treac[ \i la amenzi. „Am spus c[ pentru ]nceput vor fi date avertismente. Dorim ]ns[ s[ mont[m \i indicatoare prin ora\ prin care o s[ rug[m cet[`enii s[ p[streze mediul curat. Am fost \i ]n alte ora\e unde erau astfel de pl[cu`e \i pro-

m[nu\a dup[ ei”, a precizat primarul C[t[lin Flutur. Potrivit regulamentului, de`in[torii de câini vor fi obliga`i s[ asigure tratamentele privind vaccinarea periodic[ \i cele curative (]n caz de ]mboln[vire), dovedite prin consemn[rile din carnetul de s[n[tate eliberat de cabinetele sanitarveterinare competente. De asemenea, proprietarii de animale de companie care locuiesc ]n condominiu vor trebui s[ ob`in[ acordul scris al vecinilor, s[ ia m[surile necesare astfel ]ncât animalele de companie pe care le de`in s[ nu murd[reasc[ sau s[ deterioreze spa`iile de folosin`[ comun[ (holuri, sc[ri, spa`ii verzi), s[ efectueze cur[`enia \i dezinfec`ia ]n cazul murd[ririi \i s[ refac[ spa`iile de fo-

rior[rii lor de c[tre animale, s[ respecte normele de bun[stare \i igien[ a animalelor \i s[ de`in[ documente care s[ ateste starea de s[n[tate a patrupedelor. Se interzice plimbarea pe domeniul public sau privat al municipiului a câinilor f[r[ ca de`in[torul acestora s[ dispun[ de obiectele necesare pentru cur[`irea locului \i evacuarea dejec`iilor fiziologice. Potrivit prevederilor din regulament, proprietarul va trebui s[ aib[ asupra sa m[tur[, lop[`ic[ \i pung[ de unic[ folosin`[, fie pung[ \i m[nu\i de unic[ folosin`[. De asemenea, câinii vor trebui sco\i la plimbare doar cu lesa. Boto\[nenii care vor ]nc[lca prevederile acestui regulament risc[ sanc`iuni cuprinse ]ntre 50 \i 200 lei. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Zilnic se ]nregistreaz[ peste o sut[ de cereri la Biroul de Eviden`[ a Persoanelor din municipiul Boto\ani. }ntor\i acas[ pe perioada verii, stranierii s-au ]nghesuit s[-\i rezolve problema actului de identitate. Fie c[ l-au pierdut, c[ s-a distrus, le-a fost furat sau a expirat, boto\[nenii ce au ales str[in[tatea s-au prezentat ]n num[r foarte mare la Biroul de Eviden`[ a Persoanelor din municipiul Boto\ani. Cei mai mul`i, ner[bd[tori, au b[tut la u\a biroului cu câteva zile ]nainte de a p[r[si `ara pentru a-\i rezolva aceast[ problem[ pe ultima sut[ de metri, de\i legea prevede un termen de 30 de zile pentru realizarea \i eliberarea actului de identitate. Conducerea acestui birou ]mpreun[ cu salaria`ii din cadrul acestui serviciu au f[cut tot posibilul ca stranierii s[ nu plece din `ar[ f[r[ acte de identitate, rezolvându-le problema ]n \apte zile lucr[toare. Cu toate c[ lunile iunie - iulie - august erau cunoscute ]nc[ de anii trecu`i ca \i perioade de vârf ]n ceea ce prive\te cererile de solu`ionare a problemei referitoare la actele de identitate, anul acesta s-a sim`it o u\oar[ cre\tere fa`[ de aceea\i perioad[ a anului

trecut. Pe lâng[ acest aspect, cei din cadrul biroului trebuie s[ fac[ fa`[ aglomera`iei ]ntrun spa`iu \i a\a ne]nc[p[tor. „Pe perioada verii avem foarte multe solicit[ri \i asta pentru c[ majoritatea celor care au nevoie s[-\i clarifice situa`ia cu actele sunt cei pleca`i ]n afar[ care s-au ]ntors ]n aceste luni pentru concediu \i atunci profit[ de acest lucru ca s[ ]\i pun[ la punct aceast[ situa`ie. ]ndeosebi ]n ziua de luni este cel mai aglomerat. Trebuie s[ m[ descurc cu spa`iul pe care ]l am”, a declarat Cristinel Rusu, \eful Biroului de Eviden`[ a Persoanelor din municipiu

Boto\ani. Dac[ ]nainte se ]nregistrau circa 70 de cereri pentru buletine pe zi, ]n aceste zile, traficul a ajuns la aproximativ 130 pe zi. „Dac[ anul trecut pe perioada verii aveam circa 100 de cereri pe zi, anul acesta ]n aceste luni avem cam cu 30 mai mult decât ]n aceea\i perioad[ a anului 2008. Majoritatea vin pentru preschimbare, având buletinul expirat. Am avut cazuri cu persoane ce aveau buletinul expirat de patrucinci ani. La fel, am avut situa`ii ]n care au venit f[r[ niciun act, doar cu titlu de c[l[torie”, a mai men`ionat Cristinel Rusu. (Carmen Stanciu)

Dilem[: e un om cu suflet mare sau „patronul“ femeii din imagine?


Auto 6

Luni, 17 august 2009

Top 5 ma\ini spectaculoase din filme Ma\inile joac[ un rol crucial[ ]n peliculele hollywoodiene, mai ales ]n situa`iile ]n care devin star-urile filmelor care le-au creat. Mai jos v[ prezent[m câteva dintre ma\inile care au f[cut spectacol \i istorie deopotriv[.

Ini`ial „Bondarul” a fost un VW Beetle, ]n filmul Transformers din 2007, ]ns[ doi ani mai târziu, mai exact ]n 2009 a fost transformat ]ntr-un Chevy Camaro. La baza acestei ma\ini se pare c[ a stat un Pontiac GTO. Majoritatea celor care au v[zut „The Transformers: Revenge of the Fallen” se gândesc cu nostalgie la Bumblebee. Dup[ ce care oferea trei Chevrolet Camaro Bumblebee filmul a fost lansat, ]n campania de promo- ca premiu. Din p[cate, numai reziden`ii din vare, Chevrolet a dat startul unei competi`ii SUA \i Canada se puteau ]nscrie.

GONE }N 60 SECONDS SHEBLY MUSTANG GT500 }ntr-un film care a inclus mai multe sportive de excep`ie, Eleanor, adic[ Shelby Mustang GT500 din 1967 condus de Nicolas Cage, a furat cu siguran`[ aten`ia spectacolului ]ntr-o curs[ contra cronometru. Mustang Shelby GT500 Eleanor s-a n[scut atunci când filmul „Gone ]n 60 seconds” a fost planificat. Ma\ina nu este un veritabil Shelby GT500, foarte rar \i costisitor dealtfel, ]ns[ este o crea`ie realizat[ ]n mod special pentru acest film. Mustang GT 500 este, de fapt, una dintre cele 12 ma\ini construite special pentru acest film. Din p[cate, dou[ dintre acestea au fost distruse ]n timpul film[rilor. Dintre toate exemplarele Eleanor construite, nu au existat nici m[car dou[ la fel. Mo-

TRANSFORMERS: THE REVENGE OF THE FALLEN - CHEVROLET CAMARO „BUMBLEBEE”

tivul? Fiecare dintre acestea a fost realizat[ cu un anumit scop: unul pentru manevrabilitate, altul pentru putere, altul pentru aspect, stabilitate, etc. Acest extraordinar Mustang a fost expus ]n Auto Collection la Hotel&Casion Imperial Palace din La\ Vegas, Nevada pân[ ]n momentul ]n care a fost vândut.

2 FAST 2 FURIOUS - NISSAN SKYLINE R34GTR Una din cele cunoscute ma\ini de curse de strad[ este Nissan Skyline GTR R34, vedeta lui Brian O'Conner (Paul Walker) din filmul „2 Fast and 2 Furios”. Ma\ina a fost preferata actorului, deoarece, „are o putere care o pozi`ioneaz[ cu siguran`[ la nivelul unui Ferrari sau unui Aston Martin”. Nu multe ma\ini, chiar \i tunate corespunz[tor, nu pot ob`ine viteza, manevrabilitatea \i stabilitatea acestei ma\ini, toate la cel mai ]nalt nivel. Din GTR R34 a fost desemnat un „must have” al aceste motive \i nu numai, Nissan Skyline curselor de strad[.

AUSTIN POWERS 1967 JAGUEAR E TYPE „SHAGUAR” Singura ma\in[ potrivit[ pentru Austin Power este „Shaguar”. Folosind ca baz[ modelul Jaguar E-Type din anii 60 \i doar pictând masiv Union Jack, ma\ina a primit cu siguran`[ o ]nf[`i\are unic[. De\i a fost lansat[ ]n 1961,aceasta r[mas ]n continuare considerat[ ca fiind una dintre cele mai frumoase ma\ini din lume.

BLADE - DODGE CHARGER R/T Maleficul Charger de`inut de faimosul „Blade” a fost prezent ]n toat[ triologia filmului. Prin consecven`[, rapiditate \i multe alte calit[`i demne de un ajutor de n[dejde pentru Blade, ma\ina a r[mas cu siguran`[ ]n inimile multora.

Trabantul se ]ntoarce ]n lumea auto Cea mai rapid[ motociclet[ electric[ din lume Compania german[ Herpa va crea un Trabant electric pentru Salonul Auto de la Frankfurt.

Motocicleta electric[ sport Mission One are o vitez[ maxim[ de 240 kilometri pe or[. Mission Motors a lansat cea mai rapid[ motociclet[ electric[ sport produs[ ]n serie. Mission One are o vitez[ de top de 240 km/h \i o autonomie de 240 kilometri. Un ciclu complet de ]nc[rcare a motocicletei se reali-

zeaz[ ]n dou[ ore de la o priz[ standard. Conform Mission Motors aceast[ motociclet[ sport complet electric[ rivalizeaz[ cu competitorii pe benzin[ \i cu oricare alt[ motociclet[ sport aflat[ pe pia`[ ]n termeni de performan`e. Motorul de pe Mission One livreaz[ o accelera`ie mai rapid[ decât majoritatea motoarelor pe benzin[ aflate pe alte motociclete sport f[r[ a fi nevoie s[ se schimbe vitezele. „

Trabantul, simbolul Germaniei de Est, se va ]ntoarce ]n lumea automobilistic[ odat[ cu salonul Auto de la Frankfurt din septembrie. Compania german[ Herpa va prezenta la Frankfurt un prototip electric al modelului originar din fostul RDG, ]n speran`a de a atrage investitori pentru producerea ]n serie a unei ma\ini ecologice care s[ redea succesul de alt[ data. Herpa a gândit un Trabant modern f[r[ s[ piard[ din look-ul \i

caracteristicile vechiului model. Herpa a anun`at c[ noul Trabant va beneficia de un acoperi\ cu panou solar, pentru re]nc[rcarea bateriilor, va cânt[ri sub 1.000 kg \i va avea o autonomie de circa 250 km.

Conform oficialilor Herpa, compania berlinez[ IAV Automotive Engineering ar dori s[ fie partener pentru furnizarea trenului de rulare electric. R[mâne de v[zut dac[ ]n 2012 Trabantul se va ]ntoarce

pe str[zile lumii, de data aceasta ca un vehicul electric. Trabantul a fost un real succes pentru Germania Democrat[ (RDG), ]ntre 1954 \i 1989 fiind vândute peste 3 milioane de unit[`i. „

Noi imagini cu primul SUV Dacia: Kanjara Noi imagini ale viitorului SUV Dacia, Kanjara, au „sc[pat” pe Internet. Jurnali\tii francezi de la Autosblog au mai scos la iveal[ dou[ fotografii ale Daciei care va ie\i pe pia`[ undeva ]n anul viitor. De\i fotografiile sunt prelucr[ri postate pe Internet, imaginea SUV-ului românesc, afi-

\at[ acum sub sigla Renault \i nu Dacia, dau speran`[ iubitorilor de ma\ini din `ara noastr[. F[r[ a avea preten`ia de a „rupe gura târgului”, Kanjara este totu\i o ie\ire din cotidianul industriei auto române\ti, cu forme interesante \i ]ndr[zne`e, un aspect tineresc, dinamic \i - din p[cate, prea pu`in agresiv. „

Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu


Sport Luni, 17 august 2009

Dinamo, la prima victorie din noul sezon al Ligii I R[ni`i ]n orgoliu dup[ ]nfrângerea cu Interna`ional Curtea de Arge\, din etapa trecut[, dinamovi\tii au dorit s[ arate c[ sunt ]n stare s[ câ\tige ]mpotriva unei nou-promovate atunci când nu au doi juc[tori elimina`i. Cu o echip[ complet[ pe teren, Dinamo a câ\tigat categoric, scor 4-0, ]n deplasarea de la Piatra Neam`. Dinamo a ]nceput ]n for`[ partida cu Ceahl[ul \i D[nciulescu i-a ar[tat antrenorului Bonetti de ce nu trebuia s[ ]l scoat[ de pe teren ]n etapa trecut[. Atacantul dinamovist a deschis scorul ]n minutul 5, când a ]nscris cu un \ut plasat, dup[ centrarea lui Adrian Cristea de pe partea stâng[. }n minutul 23, Dinamo s-a distan`at la dou[ goluri, dup[ o ac`iune personal[ a lui Adrian Cristea, care a driblat patru juc[tori nem`eni \i apoi a trimis printre picioarele lui Savu ]n plasa por`ii. |ase minute mai târziu, Ceahl[ul a avut \ansa s[ revin[ ]n joc, dup[ ce Lucian Goian a bâlbâit o minge la un metru ]n fa`a por`ii lui Dolha, dar scorul a r[mas neschimbat pân[ la pauz[. La patru minute de la reluare, Torje a dus scorul la 3-0, cu un \ut de la marginea careului, iar ]n minutul

79 D[nciulescu a reu\it „dubla“, ]nscriind cu capul, din plonjon, dup[ centrarea lui Scarlatache. }n urma ]nfrângerii suferite, forma`ia antrenat[ de Florin Marin ocup[ ultimul loc ]n clasament \i r[mâne f[r[ gol marcat ]n primele trei etape ale sezonului, al[turi de Astra Ploie\ti. De partea cealalt[, Dinamo a ob`inut prima victorie ]n acest sezon, una de moral ]naintea meciului cu Slovan Liberec din Europa League.

RAPID, LA A DOUA }NFRÂNGERE CONSECUTIV{ FC Timi\oara a ]nvins Rapid Bucure\ti ]n primul derby al etapei a treia din Liga I, scor 1-0, \i a ob`inut astfel o victorie de moral ]naintea ]nfrunt[rii cu Vfb Stuttgart din playoff-ul Ligii Campionilor. De\i aparent a dominat partida, Rapid s-a v[zut ]nvins[ pentru a doua oar[ ]n acest sezon de una dintre pretendentele la titlu, dup[ ce a pierdut cu Unirea Urziceni. Giule\tenii au avut mai mult ini`iativa, au ratat câteva ocazii uria\e \i au ]ncasat un gol care ]n final a contat decisiv. Singurul gol al

meciului a fost marcat ]n minutul 35, când Stelian Stancu a centrat de pe partea dreapt[, Parks a prelungit cu capul pe spate \i Arman Karamyan, singur cu Marinescu, a ]nscris cu un \ut pe jos, la col`ul lung, ]n poarta fostei sale echipe. Giule\tenii nu au c[zut psihic dup[ golul primit \i au r[spuns prin Cesinha \i Spadacio, dar \uturile acestora au fost parate excelent de Pantilimon.

Landon Donova, bolnav de grip[ porcin[ Landon Donovan a devenit unul dintre cei mai cunoscu`i sportivi afecta`i de virusul AH1N1. Atacantul american a contactat virusul ]n Miami, la reunirea lotului SUA, dar a fost folosit 90 de minute ]n disputa cu Mexic, 1-2, din preliminariile Mondialului din 2010. Donovan a confirmat informa`ia pentru CNN \i a precizat c[ s-a sim`it foarte r[u pe parcursul meciului disputat ]mpotriva Mexicului, motiv pentru care a avut o evolu`ie modest[. Conform Los Angeles Times, dou[ persoane

din staff-ul celor de la Los Angeles Galaxy, echipa de club a lui Donovan, s-au sim`it r[u ]n urma unei excursii efectuate ]n Massachusetts, unde forma`ia a jucat cu New England Revolution. La scurt timp, Donovan, coleg cu Beckham la echipa de club, a ]nceput \i el s[ aib[ probleme. Dup[ meciul din Mexic, Do-novan s-a ]ntors la Los Angeles \i a povestit c[ a doua zi s-a sim`it foarte r[u, tu\ind ]ntr-una \i având febr[ foarte mare. Juc[torul s-a dus imediat la doctor, care i-a confirmat boala. 

CFR SE IMPUNE }N FA~A O~ELULUI GALA~I Dorinel Munteanu a revenit la Cluj cu gândul s[ produc[ o surpriz[, ]ns[ O`elul Gala`i nu a reu\it decât s[ amâne pân[ la mijlocul reprizei secunde primirea unui gol ]n „Gruia“. CFR Cluj s-a impus cu 1-0, ]ntr-un meci contând pentru etapa a treia a Ligii I, singurul gol al partidei fiind marcat ]n

Murray ]l devanseaz[ pe Nadal ]n clasamentul ATP

Valentino Rossi nu trece la F 1 Starul Campionatului Mondial de motociclism, Valentino Rossi spune c[ nu a primit nicio ofert[ de a-l ]nlocui pe

Felipe Massa la Ferrari, pe perioada accident[rii, \i nici nu este disponibil pentru Formula 1. Michael Schumacher

revenise asupra retragerii sale din sport \i urma s[ ]i `in[ locul lui Massa, dar \i germanul a acuzat dureri ]n zona gâtului dup[ o accidentare suferit[ ]n februarie \i a fost nevoit s[-\i amâne revenirea. „Este un mare p[cat c[ nu ]l vom vedea pe Schumacher din nou la Ferrari. Cred c[ s-ar fi b[tut pentru victorie ]ncepând de la a doua lui curs[„, a declarat pilotul italian, prezent ]n Cehia pentru Marele Premiu din seria MotoGP. Rossi, ]n vârst[ de 30 de ani, a flirtat ]n trecut cu o reprofilare ]n Formula 1, al[turi de echipa din Maranello, dar spune c[ este departe de el gândul de a intra ]n Marele Circ acum. „Am vorbit des cu Stefano Domenicali ]n ultimele zile despre revenirea lui Schumi, dar eu nu am primit nicio ofert[“, a spus Rossi. 

minutul 70 de Lacina Traore. Cea mai important[ ocazie a primei reprize le-a apar`inut clujenilor. Dup[ jum[tate de or[ de joc, Bogdan Mara a trimis o minge ]n careu, de unde Yussouf Kone a reluat cu capul, dar mingea a lovit bara transversal[. Trei minute mai târziu, CFR Cluj a ratat o nou[ ocazie, ]ns[ Kolev s-a eviden`iat ]n poarta g[l[`enilor. Meciul a fost decis de \utul excelent al lui Traore de la 18 metri, la vinclu. 

Tenismenul britanic Andy Murray \i-a asigurat, prin calificarea ]n finala turneului de la Montreal, urcarea pe locul 2 ]n clasamentul mondial, devansându-l pe spaniolul Rafael Nadal, care ]n ultimele 6 s[pt[mâni a pierdut primele dou[ pozi`ii ]n ierarhia ATP. Dup[ ce Nadal \i Federer au fost elimina`i ]n

sferturile de final[ ale Rogers Cup, Murray avea nevoie de calificarea ]n final[ pentru a-\i asigura locul 2. Astfel, britanicul l-a ]nvins, sâmb[t[ seara, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, scor 6-4, 7-6, \i va deveni primul juc[tor care ocup[ una dintre primele dou[ pozi`ii, ]n afar[ de Nadal \i Federer, dup[ 18 iulie 2005. Prin calificarea ]n final[, Murray a acumulat 8.850 de puncte, iar Nadal va r[mâne cu 8.665, ]ntrucât nu a reu\it s[ ]\i apere titlul câ\tigat ]n sezonul trecut la Montreal. „E minunat! E cel mai mare pas ]n clasament pe care l-am f[cut atât de repede. Am jucat constant bine ]n acest an \i, chiar dac[ nu am câ\tigat un Grand Slam, cred c[ am f[cut destule s[ merit s[ fiu num[rul 2 mondial \i s[ am speran`e c[ ]ntr-o zi voi deveni lider“, a spus Murray. 

7

Szekely r[mâne la Steaua Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat c[ nu prea are nevoie de Janos Szekely, atât timp cât ]l are la echip[ pe „cel mai bun juc[tor din România“, cunoscut sub numele de B[nel Nicoli`[. Szekely ]ns[ nu se d[ b[tut \i insist[ s[ r[mân[ ]n Ghencea, refuzând astfel o ofert[ a forma`iei FC Timi\oara \i o posibil[ calificare ]n grupele Ligii Campionilor. Ioan Codoban, impresarul mijloca\ului, a dezv[luit c[ unul din motivele refuzului este faptul c[ FC Timi\oara ]i oferea lui Janos Szekely un salariu mult mai mic decât cel pe care ]l are acum la Steaua. „Am avut 30 de minute s[ accept oferta, dar juc[torul a spus c[ nu ]l intereseaz[. Eu nu pot s[-l oblig pe juc[tor s[ accepte un contract pe care nu vrea s[-l accepte. Salariul lui ar fi fost mai mic decât la Steaua“, a spus Ioan Codoban. Marian Iancu, de cealalt[ parte, a subliniat c[ Szekely nu este Beckenbauer ca s[ primeasc[ 300.000 de euro pe sezon, ]n condi`iile ]n care mijloca\ul nu a ar[tat mai nimic ie\it din comun. „Nu vreau s[ ]l jignesc, dar raportul calitate-pre` este total deplasat. Poate c[ e vorba de Beckenbauer \i nu \tiam eu! Vorbim de un juc[tor care a dat 2 goluri ]ntrun an. Noi ]l vom l[sa s[ ]\i continue drumul“, a declarat patronul FC Timi\oara pentru Gazeta Sporturilor, ar[tându-se totodat[ ]ncântat de faptul c[ a colaborat foarte bine cu cei din conducerea Stelei. 


Social 8

Luni, 17 august 2009

Mii de poli`i\ti ]ncep proteste ]n toat[ `ara Mii de poli`i\ti vor protesta, de ast[zi pân[ vineri, ]n toat[ `ara, ]ntre orele 10-12, din cauza lipsei banilor ]n sistem. Pre\edintele Sindicatului Na`ional al Poli`i\tilor \i Personalului Contractual (SNPPC), Marin Gruia, a declarat pentru NewsIn, c[ timp de cinci zile, ]ntre 17 \i 21 august, manifestan`ii vor picheta, ]ntre orele 10-12, ]n timpul lor liber, principalele institu`ii \i sedii ale MAI. „Astfel, luni (n.r. – ast[zi), ]ntre 250 \i 300 de poli`i\ti vor protesta ]n zona Palatului Cotroceni, la Ministerul Finan`elor vor fi 200 de oameni, iar la Ministerul Administra`iei \i Internelor al`i 150”, a declarat Gruia. Potrivit liderului sindical, ]n fiecare jude` vor protesta ]ntre 100 \i 150 de poli`i\ti. „Cei mai mul`i poli`i\ti, ]n jur de 500, vor protesta la sediul Guvernului, dar abia de mar`i, pentru c[ luni (n.r. – ast[zi), la Muzeul Antipa, ]n zona unde sindicali\tii au primit aprobare, va avea loc o alt[ manifestare”, a precizat Gruia. Liderul SNPPC a declarat c[ poli`i\tii a\teapt[ un r[spuns clar de la guverna`i referitor la situa`ia financiar[ \i la drepturile b[ne\ti, precum \i ]n leg[tur[ cu cele 10 zile de concediu f[r[ plat[ anun`ate pentru bugetari. „Am ajuns ]n situa`ia ]n care ne pl[tim \i combustibilul pentru interven`ii \i facem dosare cu bani de acas[. Dac[ ne trimit ]n concediu f[r[ plat[, va fi dezastru, ]n condi`iile ]n care suntem deja ]n lips[ de oameni”, a spus Gruia. Liderul sindical este nemul`umit c[ nu exist[

Prevenirea aplic[rii amenzilor \i a ]nc[lc[rii prevederilor legale ]n ceea ce prive\te protec`ia consumatorilor sunt ac`iunile pe care se vor axa comisarii din cadrul Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului (CJPC), ]n urm[toarele s[pt[mâni. Alexandru Zarug, directorul coordonator adjunct al CJPC Boto\ani, sus`ine c[ dou[ ore pe s[pt[mân[ comisarii boto\[neni vor oferi consultan`[ gratuit[ operatorilor economici. „Amenzile nu rezolv[ nimic. Mai mult, acestea arat[ neputin`a noastr[. Bine]n`eles c[ a-

bani pentru plata compensa`iilor de chirie, pentru prime de vacan`[ \i pentru alte drepturi b[ne\ti prev[zute de lege. Gruia a mai declarat, pentru NewsIn, c[, dac[ protestele nu vor avea efecte la nivelul guvernan`ilor, va da ]n judecat[ Ministerul de Interne pentru neplata drepturilor poli`i\tilor. Pre\edintele SNPPC, comisarul Marin Gruia, a explicat c[ revendic[rile anun`ate ]nc[ de acum aproape dou[ luni nu \i-au g[sit rezolvarea \i c[ sistemul de siguran`[ public[ nu mai poate s[ func`ioneze ]n felul acesta. „Joi, la ]ntâlnirea pe care am avut-o cu ministrul

Dan Nica \i la care a participat Gheorghe Gherghina, secretar de stat la Ministerul Finan`elor, am propus ca m[rfurile confiscate de poli`i\ti s[ fie vândute, iar o parte din ace\ti bani s[ intre ]n bugetul Ministerului Administra`iei \i Internelor, la fel ca ]n Italia, \i astfel s-ar rezolva multe dintre problemele poli`i\tilor. Domnul Gherghina a spus c[ ar fi oarecum o solu`ie, ]ns[ este o procedur[ greoaie. }n realitate, cred c[ vor s[ se ]nfrupte unii dup[ bunul plac \i ]n func`ie de interese din banii ob`inu`i prin vânzarea bunurilor confiscate de poli`i\ti”, a spus Gruia. „De la prima ne-

Taxa la podul de la Cernavod[ va fi men`inut[ Ministerul Transporturilor va men`ine taxa de trecere a podului de la Cernavod[ \i va introduce controale la roviniet[, la tahografe, iar ]n plus va fi instalat \i un cântar permanent pentru ma\inile de tonaj greu, a anun`at Radu Berceanu. „Transmit \oferilor care cred c[ ]n continuare o s[ fie «The land of nobody» ]n România c[ am

Comisarii Protec`iei Consumatorilor ofer[ consultan`[ gratuit[ agen`ilor economici

de gând ca taxele care trebuie pl[tite \i pe care le pl[tesc ]n Ungaria sau Austria cu sfin`enie s[ le pl[teasc[ \i aici, ]ncetul cu ]ncetul”, a spus Berceanu. Potrivit acestuia, vor fi introduse controale la roviniet[, la tahografe, iar ]n plus va fi instalat \i un cântar permanent pentru ma\inile de tonaj greu. „}n continuare, lucrurile

de acolo vor r[mâne a\a cum sunt \i vom introduce ]n plus un cântar permanent ca s[ nu mai treac[ unii cu ma\ini de 60 de tone ]n loc de 40 \i s[ strice drumurile. Vom introduce controlul la roviniet[, la tahografe, adic[ toate controalele pe care, când trec ]n alte `[ri, le respect[ cu sfin`enie, iar aici nu le respect[ niciodat[”, a precizat Berceanu. 

Taxele pl[tite de \oferi pentru utilizarea podului Fete\ti-Cernavod[ sunt: - motociclete - 7 lei - autoturisme - 10 lei - microbuze - 35 lei - autovehicule cu masa total[ maxim[ autorizat[ de sub 12 tone - 35 lei - autobuze, autocare \i autovehicule cu masa total[ maxim[ autorizat[ mai mare sau egal[ cu 12 tone \i cu maximum trei axe (inclusiv) taxa - 47 de lei - camioane cu masa total[ maxim[ autorizat[ mai mare sau egal[ cu 12 tone \i cu minimum patru axe - 68 de lei Cuantumurile au fost stabilite printr-un ordin al fostului ministru al Transporturilor Ludovic Orban emis ]n februarie 2008 \i se aplic[ pentru vehiculele ]nmatriculate ]n România \i ]n alte state, pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.

gociere care s-a f[cut pentru legea unic[ de salarizare, ]n care coeficientul de ierarhizate pentru poli`i\ti era cuprins[ ]ntre 4,20 \i 5,60, s-a ajuns, ast[zi, la un indice cuprins ]ntre 1,75 \i 2,10. Dac[ Guvernul a hot[rât diminuarea acestui coeficient cu 65 la sut[, a\a cum avem informa`ii, s-o fac[ pentru toat[ lumea, ]ncepând cu pre\edintele, nu doar pentru anumite categorii”, a subliniat Gruia. |i Sindicatul Na`ional al Poli`i\tilor \i Vame\ilor ProLex, care sus`ine c[ are ]n jur de 15 mii de membri, a ]nceput, luni, 10 august, protestele. 

colo unde nu se va dori ]nv[`area \i respectarea legii va fi deja rea voin`[ din partea agen`ilor economici \i vom aplica amenzi. Unde e rea voin`[ e normal s[ amendezi”, a declarat Alexandru Zarug. Conform unui grafic, ]n zilele de joi \i vineri, câte doi comisari se vor deplasa la agen`ii economici pentru acordarea consultan`elor. Reamintim c[ ]nc[ de la numirea sa ]n func`ia de conducere a CJCP, Alexandru Zarug a sus`inut c[ este ]mpotriva amenzilor, c[ este adeptul c[ii de mediere a agentului economic. (P. Rotariu)

Pre`ul gazelor naturale nu va cre\te Pre`ul gazelor naturale livrate consumatorilor români nu va ]nregistra cre\teri ]n toamn[, acesta putând chiar s[ scad[ cu câteva procente, a declarat la Realitatea TV, pre\edintele (ANRE), Petru Lificiu. „Pre`ul la gaze naturale nu va cre\te. }n func`ie de modul cum va reu\i s[ porneasc[ economia vom reu\i s[ `inem aceast[ solidaritate guvernamental[ \i na`ional[ ]ntr-un fel ]n care s[ mearg[ aceast[ `ar[. Poate chiar s[ \i scad[ câteva procente. G[sim solu`ii s[ stabiliz[m factura \i s[ regl[m e-

conomic de acolo de unde nici operatorul s[ nu aib[ probleme, dar nici consumatorul“, a spus pre\edintele ANRE. Pre\edintele ANRE a ad[ugat c[ nici ]n cazul pre`ului energiei electrice nu se a\teapt[ la cre\teri ]n aceast[ toamn[. „Nu este vorba de cre\tere, dar totul depinde de relansarea economiei. Sc[derea consumului de energie electric[ pe cinci luni din 2009, comparativ cu primele cinci luni din 2008, era de 8,84%. }n iunie \i iulie, sc[derea pe medie a ajuns 8,32% a ad[ugat Lificiu. 

Un zâmbet pentru b[trânii de la Leorda de la „Cheia Sol” }n week-end, de Adormirea Maicii Domnului, copiii de la Grupul „Cheia Sol” s-au gândit s[ fac[ o surpriz[ b[trânilor afla`i ]n C[minul de la Leorda. Astfel, ace\tia, ]mpreun[ cu membrii Fanfarei „Boto\anca”, au readus, de Sfânta Marie, zâmbetul pe chipul celor cu care soarta nu a fost chiar atât de blând[. Totodat[, asista`ii au primit \i mici cadouri din partea Asocia`iei Culturale „Cheia Sol”. Spectacolul care a ]nceput sâmb[t[ la ora 13.30 cu un program artistic al copiilor de la „Cheia Sol” \i a continuat cu un concert sus`inut de Fanfara „Boto\anca”, aflat[ sub coordonarea profesorului Vasile Gherasim, i-a ]ncântat pe bunicii din c[minul Leorda, cu atât mai mult cu cât foarte rar, cineva le mai trece pragul. Pentru ca b[trânii s[ se bucu-

re de aceast[ s[rb[toare ]n prezen`a copiilor, conducerea Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copiilor Boto\ani a dat o mân[ de ajutor, asigurând transportul copiilor la centrul din Le-

orda. Acest program artistic oferit b[trânilor de la Leorda face parte din proiectul Asocia`iei „Cheia Sol” – „]n parc, Fanfara cânt[”, proiect finan`at de Prim[ria Boto\ani. (Carmen Stanciu)


Social Luni, 17 august 2009

Disponibiliz[ri masive ]n administra`iile locale Liderii autorit[`ilor locale ]mpreun[ cu ministrul Finan`elor, Gheorghe Pogea, \i vicepremierul Dan Nica au convenit la Bu\teni asupra redimension[rii angaja`ilor din aparatul propriu al administra`iilor locale, stabilind un normativ de personal care va reduce drastic num[rul angaja`ilor. Prim[ria Capitalei, de exemplu, ar urma s[\i reduc[ personalul bugetar cu 60%. Conform estim[rilor f[cute de liderii locali \i reprezentan`ii Guvernului, Prim[ria Capitalei ar urma s[-\i reduc[ personalul bugetar cu 60%. Dac[ ]n acest moment Prim[ria Municipiului Bucure\ti are aproximativ 1060 de angaja`i, num[rul acestora ar trebui s[ se reduc[ la aproximativ 400. }n ceea ce prive\te sectoarele municipiului Bucure\ti, num[rul optim de func`ionari cu care acestea ar putea func`iona este de 180 de angaja`i. O alt[ propunere prive\te prim[riile

Descoperire macabr[ lâng[ Rânca Cadavrul unui copil sfâ\iat de animale a fost g[sit de un b[rbat. R[m[\i`ele nu au fost ]nc[ identificate, ]ns[ poli`i\tii cred c[ este vorba de b[iatul de \apte ani disp[rut acum mai pu`in de o lun[ de la cabana Rânca, anun`[ Realitatea tv. Descoperirea a fost f[cut[ de un b[rbat care culegea zmeur[ ]n zona respectiv[ \i care a anun`at autorit[`ile. Locul ]n care au fost g[site r[m[\i`ele, ]nc[ neindentificate, se afl[ la câ`iva kilometri de cabana de unde a disp[rut copilul. Poli`i\tii au spus ]nc[ de la ]nceput c[ este posibil ca b[iatul s[ se afle ]n aceast[ zon[. B[iatul, ]n vârst[ de 7 ani, a disp[rut ]n seara zilei de 23 iulie, de la cabana unde era cazat ]mpreun[ cu bunicii s[i. Copilul este din ora\ul Techirghiol, jude`ul Constan`a, \i venise la Rânca ]mpreun[ cu bunicii s[i. Potrivit presei scrise const[n`ene, familia micu`ului Constantin Velcev este originar[ din Chi\in[u. Micu`ul locuia ]n Techirghiol cu mama sa \i cu iubitul acesteia, Vasile P[duraru. Olga de`ine un magazin ]n localitate. De asemenea, mai trebuie men`ionat c[ micu`ul Constantin Velcev sufer[ de o deficien`[ de vorbire, fiind sub tratament, \i are \i probleme locomotorii. 

de comune care au pân[ la 1.500 de locuitori \i care ar urma s[ beneficieze de o medie de 12 func`ionari publici ]n aparatul propriu. Urm[torul prag, pentru localit[`ile ]ntre 1.500 \i 3.000 de locuitori, ar urma s[ aib[ 14 func`ionari, iar cele cu o popula`ie ]ntre 3.000 \i 5.000 -

16 func`ionari. Localit[`ile ]ntre 5.000 \i 10.000 de locuitori ar urma s[ beneficieze de serviciile a 21 de func`ionari, iar cele ]ntre 10.00020.000 de 24 de func`ionari. De asemenea, Consiliile Jude`ene urmeaz[ s[ func`ioneze cu 120 \i cel mult 180 de angaja`i, ]n func`ie de m[ri-

mea jude`ului ]n cauz[. Conform unor surse participante la discu`ii, coeficientul ]n func`ie de care s-ar putea stabili num[rul func`ionarilor publici este de 0,21% raportat la num[rul de locuitori ai localit[`ii, dar acesta nu se va aplica \i la ora\ele cu un num[r mare de locuitori. 

Proiectul Legii unice a salariz[rii intr[ ]n dezbaterea guvernului Proectul Legii unitare a salariz[rii a fost finalizat de reprezentan`ii Ministerului Muncii pe baza analizei impactului finaciar a Ministerului de Finan`e, iar cre\terea salariului minim ar majora salariile a cel pu`in 100.000 de bugetari, a declarat, pentru NewsIn, Valentin Mocanu. „Ministerul Muncii a finalizat proiectul Legii unice a salariz[rii dup[ ce au fost primite \i ultimele date de la Ministerul de Finan`e privind analiza impactului finaciar al introducerii noii grile de salarizare. Au mai avut loc unele modific[ri ]n gril[ ce privesc pozi`iile ocupate de diferite categorii de bugetari“, a spus secretarul de stat ]n Ministerul Muncii Valentin Mocanu. El a ad[ugat c[ proiectul Legii unice urmeaz[ s[ fie analizat, miercuri, ]n \edin`[ de guvern. Surse politice au declarat, pentru NewsIn, c[ actul normativ ar putea

fi discutat ]n cadrul \edin`ei coali`iei. Pe de alt[ parte, reprezentantul Ministerului Muncii a precizat c[ salariile a cel pu`in 100.000 de bugetari ar urma s[ creasc[ anul viitor, ca urmare a major[rii salariului minim pe economie. „Odat[ cu majorarea salariului minim, salariile aflate sub noua valoare ]n gril[ vor trebui s[ creasc[. ]ntre 100.000 \i 150.000 de bugetari vor avea parte de o cre\tere a salariilor, ]n func`ie de valoarea la care se va decide majorarea salariului minim“, a explicat Mocanu. Ministrul Muncii, Marian Sârbu, declara ]n cursul s[pt[mânii trecute c[ salariul minim pe economie va cre\te cu 25% fa`[ de valoarea actual[ \i c[ m[sura va intra ]n vigoare din prima zi a anului viitor. Astfel, salariul minim pe economie ar putea cre\te de la 600 lei, ]n prezent, la 750 lei. 

9

Va fi „Marele cutremur” ]n septembrie? Cutremurele tot mai dese care au avut loc ]n ultima perioad[ par s[-i fi scos de la naftalin[ pe prezic[torii de seisme. De\i pân[ acum toate aceste cutremure au fost de mic[ intensitate, f[r[ a provoca pagube materiale, românii par s[ fie din ce ]n ce mai dornici de a afla informa`ii despre presupusul „Mare cutremur” ce ar trebui s[ vin[. Ultimul seism care a avut loc ]n Marea Neagr[ pare s[ fi ]nsemnat o lovitur[ de imagine pentru inginerul Ioan Istrate, cunoscut pentru predic`iile sale legate de cutremure. Cu o sear[ ]nainte de seism Istrate anun`a evenimentul pe site-ul s[u, fiind asaltat apoi de sute de mesaje. }n consecin`[, Istrate a continuat s[-\i informeze cititorii cu privire la predic`iile sale. ]ntr-o ]nsemnare din 12 august el sugereaz[ c[ ]n România ar putea avea loc un cutremur foarte curând, ]n luna septembrie. „Un cet[`ean m[ ]ntreab[ la telefon: «Dle. Istrate, când vine cutremurul?». Eu

r[spund: «La ]nceputul lunii septembrie. ]n acest moment v[d numai praf \i cea`[»”, scrie Istrate pe site. Pentru a oferi \i ve\ti bune, el sus`ine ]n aceea\i postare c[ „actuala criz[ economic[ \i financiar[ va ]nceta la sfâr\itul acestui an”. Un alt prezic[tor ofer[ o dat[ mult mai exact[ pentru „Marele Cutremur” din România: 13 septembrie. Cunoscut sub numele de „Omul magnet” un anume Aurel R[ileanu a declarat pentru Libertatea.ro c[ seismul cel mare se apropie: „Pe 13 septembrie, la ora 9 diminea`a, Bucure\tiul va fi lovit de un cutremur foarte mare”, spune R[ileanu pentru sursa citat[. }n ciuda ]nmul`irii predic`iilor despre cutremure, autorit[`ile au precizat de mai multe ori c[ marile seisme nu pot fi prezise cu exactitate, lini\tind ]n acela\i timp popula`ia prin declara`ii prin care sus`in c[ ]n urm[toarea perioad[ România nu va fi lovit[ de un mare cutremur de p[mânt. 

Florin Bogardo va fi ]nmormântat la cimitirul Bellu Catolic Muzicianul Florin Bogardo, care a decedat, sâmb[t[, la vârsta de 67 de ani, va fi ]nmormântat ast[zi la cimitirul Bellu Catolic din Capital[, au declarat, pentru Mediafax, apropia`i ai artistului. Conform familiei, trupul ne]nsufle`it al lui Florin Bogardo este depus pân[ ast[zi, la 11.30, la sediul Uniunii Compozitorilor din România, dup[ care, ]n jurul orei 15.30, va fi oficiat[ o slujb[ ]n memoria artistului la Catedrala Sfântul Iosif. Slujba de ]nmormântare va avea loc ]ncepând cu ora 17.30, la cimitirul Bellu Catolic. Muzicianul român Florin Bogardo, cunoscut pentru muzica de pe coloanele sonore ale unor filme precum „Liceeni” sau „Declara`ie de dra-goste”, a decedat, sâmb[t[, la vârsta de 67 de ani. Potrivit apropia`ilor familiei compozitorului, acesta a ]ncetat din via`[ la Spitalul Matei Bal\, ]n urma

unui infarct. Florin Bogardo s-a n[scut ]n 1942, la Bucure\ti, \i este un cunoscut \i apreciat muzician român, compozitor de muzic[ u\oar[, autor de versuri pentru melodiile sale \i, o-

cazional, interpret al propriilor sale buc[`i muzicale, uneori ]n duet cu solista Stela Enache, so`ia sa. A ]nceput sa studieze pianul, ]nc[ de la vârsta de cinci ani, cu renumita profesoar[ Cici Manta. }n 1959, Bogardo compune fantezii \i preludii pentru pian, lieduri, coruri, teme cu varia`iuni etc. Studiaz[ la conservatorul „Ciprian Porumbescu”, unde este ]ndrumat de mae\trii Gheorghe Dumitrescu, Aurel Stroe, Laz[r Cosma \i Anatol Vieru, cel care l-a format \i i-a dezv[luit tainele compozi`iei. ]n aceast[ perioad[ a compus lucr[ri camerale, dovedind un talent incontestabil, ]n acest sens eviden`iindu-se un cvartet pentru coarde. Din 1963, Bogardo s-a dedicat muzicii u\oare, melodiile sale de mare succes fiind interpretate de cei mai valoro\i soli\ti ai scenei române\ti, cum ar fi Margareta Pâslaru, Aurelian An-

dreescu, Mihaela Mihai. ]ncepând din 1972, Bogardo ]ncredin`eaz[ majoritatea melodiilor sale Stelei Enache. A compus peste 300 de piese de muzic[ u\oar[. Majoritatea cântecelor lui Bogardo au fost compuse pe versurile celor mai mari poe`i români: Eminescu, Blaga, Alecsandri, Carianopol, Marin Sorescu etc. |i au ob`inut o serie de premii la diverse festivaluri. Florin Bogardo a compus \i muzic[ pentru filme, de un succes deosebit bucurându-se, ]ntre altele, coloanele sonore ale filmelor „Liceenii” \i „Declara`ie de dragoste”. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se num[r[ „Ani de liceu”, „Tu, aprins[ stea”, „Balada pesc[ru\ilor alba\tri”, „Cum e oare?”, „S[ nu uit[m trandafirii”, „Dintre sute de catarge”, „O floare alb[”, „S[ pot” sau „Miracolul iubirii”. 


Publicitate 10

Luni, 17 august 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * URGENT! Vând apartament cu 3 camere, Aleea Elie Radu, zona Prim[verii, SD, T, CT, c[r[mid[, fa`a la soare, etaj 2. Pre` negociabil 43.000 euro telefon 0748220702.(8) * Vând apartament 2 camere D, Parcul Tineretului. Pre` negociabil. Telefon: 0748.877.428; 0748.853.550.(1407-6)

* Vând apartament 2 camere, et. 2 str. Armean[ (Pia`a Mare). Telefon: 0743.987.410. (1393-1) * Vând apartament 4 camere deasupra restaurantului „Pod de Piatr[”, ultracentral. Telefon: 0745.098.123. (1395-2) * Vând/schimb cu garsonier[, apartament 2 camere 56 mp, D + CT, et. 4, zona Grivi`a. Telefon: 0745.877.317.(1399-1)

modificat[, termopan, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere \t.Luchian, renovat, c[r[mid[, 38.000 E.Tel. 0749/09.38.38.(V) * Vând apartament 2 camere, P.Tineretului, et.2, G+F+P, termopan, gaz separat, u\[ metalic[, balcon, 23.000E.Tel. 0749/09.38.38.(V)

* Vând apartament 2 camere Unirii, et.1, * Vând apartament 2 ]ntre`inut, 36.000E.Tel. camere, 54 mp zona Sucevei 0744/530.803.(V) G + F, parchet, termopan, * Vând garsonier[ Grivi`a, * Vând apartament 2 etaj 1, ]ntre`inut[, intabulat[, CT- pre` negociabil. camere P.Tineretului, Telefon: buc[t[rie, mobilat[ + box[. 34mp, et.4, izola`ie, G+F, 0766.410.663.(1387-5) Telefon: 0740.555.277; gaz, 15.000E.Tel. 0754.042.077.(1369-1) * Vând apartament 2 0749/09.38.38.(V) camere zona Mall, complet * Schimb apartament 3 * Vând apartament 2 camere 78 mp, et.2, |coala renovat, et.3, pre` camere Pia`a Mare, D, negociabil. Telefon: 10, cu apartament 2 camere 48mp, G+F+P, \arpant[, 0757.049.680.(1379-3) exclus et.4. Telefon: 30.000 E.Tel. 0749.827.817.(1405-11) * Vând apartament 3 0748/115.912.(V) camere decomandat, toate * Vând apartament 3 * Vând/schimb apartament utilit[`ile, zona Pia`a Mare, camere zona Pia`a Mare, 2 camere Zorilor, D, et.3, str. Armean[, et. 1. Pre` str. Victoriei nr.10, bl.D3, 50mp, 2 balcoane cu negociabil. Telefon: ap.1,et.1 cu toate facilit[`ile. apartament 3 camere aceea\i 0742.819.824.(1366-5) Rela`ii la telefon: zon[.Tel.0744/530.803.(V) 0744.115.303. (1406-2) * Vând garsonier[ et.1, * Vând apartament 2 Prim[verii, cap[t 1, * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.2, renovat[, 22.000E.Tel camere, decomandat, zona 0748/115.912. (V) complet renovat, D, 40.000 Bucovina. Pre` 40000 E E.Tel. 0748/115.912. (V) negociabil. Telefon: * Vând garsonier[ * Vând apartament 2 0755.262.126.(1402-4) Kogâlniceanu, 27mp, et.3, camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. AGENDA IMOBILIAR| 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V)

* Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000 E. Tel. 0748/115.913.(V) * Vând apartament 4 camere Marchian, et.3, 90mp, D, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere C.Na`ional[ (Direc`ia Muncii), et.1, complet renovat, CT, T, 55.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând/schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani \i diferen`[. Tel. 0729062022. (N) * Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 45000ron. Tel 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona |c.7, CT, T, 40mp, et.4. Pre` 25000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Tex, CT, T, renovat, 48mp, et.3, fa`a la soare. Pre` 39000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[. Pre` 42000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 52mp, parter, T, izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 160.000 lei. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, complet renovat, mobilat, \arpant[, 28.000E. Tel. 0744/530.803. (V)

* Vând apartament 2 camere, SD, zona |c.13, 52mp, et 2, gaz separat, g, f, t, renovat, mobilat. Pre` 35000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Combilux (Cap.1), 50mp, et.2, t, izolat exterior. Tel. 0729062022.(N)

* Ofert[ special[! Vând apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Parcul Tineretului, ]mbun[t[`iri. Pre` 19000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând sau schimb cu garsonier[, apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 34.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, 90mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 45.000E. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V)

* Vând apartament 2 camere, decomandat, parter, ct, 50mp, zona Prim[verii (P[rcule`), c[r[mid[. Pre` 150.000ron. Tel 0729062022. (N)

parter, 2 b[i, 65mp. Pre` 45000 euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, D, zona TEX, parter, t, c[r[mid[, u\[ metalic[. Pre` 43000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 4 camere, D, et.3, zona Prim[verii, 90mp, modern, ct, t, g, f. Pre`: 60.000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare, et.4, D, 100mp, bca, ct, g, f, t, pod. Pre` 60000euro.Tel. 0729062022. (N) * Vând garsonier[ confort 1,zona Bucovina,et.1, D,toate ]mbun[t[`irile,T, G+F, P,instala`ii schimbate,23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ confort 1,zona industrial[Romstal, 25 mp,D,AC.et. 4, 11000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona in spate la PitaCalea Na`ional[,56mp,et.3, renovat,G+F,T,P,gaz separat,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,renovat,D,CT,T,G, F,\arpant[,zona Liceul Sportiv. Pre` 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,54 mp,et.10, devastat,zona Sucevei,21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Tratoria, parter,48 mp,D,balcon, boxa,31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii,renovat total,45 mp, \arpant[, T, arcade, mobilat, gaz separat, 28000 euro . Tel. : 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, decomandat, et4/10, ct, t, 54mp, zona Prim[verii (|c. 12), c[r[mid[. Pre` 37000euro. Tel 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,parter, 40 mp,SD,gaz separat,24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, zona Bulevard, 60mp, decomandat, c[r[mid[, et.3, gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 55000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii Maternitate, SD, \arpant[, 48 mp, AC, T par`ial, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, D, zona Cap[tul 1, etaj 4, ct, t, 70mp. Pre` 45000 euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, 54 mp,etaj intermediar,gaz separat,par`ial ]mbun[t[`it, zona Prim[verii,30000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, D, zona Prim[verii,

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vând apartament 2 camere, D,50 mp,parter ]nalt,zona Panda-Pia`a Mare,140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,D,51 mp,CT, boxa,32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,SD,48 mp,etaj intermediar, curat, 26000 euro,exclus credit. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb.,CT, T, 48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,renovat,CT,T,G+F, parter,zona Dorian 4.Pre`: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Raj Apa, 80 mp, D, \arpant[, CT, mobilat \i utilat, Pre`: 47000 euro neg . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P,zo na Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1,T,G, F,zona Cal.Na`ional[IRE,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Aleea Parcului, D, parter, 52 mp, renovat par`ial, CT, T, G+F, P, caramida, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament pe 2 nivele,ultramodern facut,zona Bulevardul George Enescu, total 120 mp,68000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,D,78 mp,\arpant[, CT,T,G+F,renovat, merit[ v[zut,zona Stejari.Pre`; 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4, et.3, D, 87 mp, 2 b[i, 2 balcoane, ultramodern, T, G+F, P, Pre`: 42500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, zona Tratoria, \arpant[,65 mp utili,D,T,G+F,gaz separat,41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Garsonier[, G.Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern, CT,T,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, zona \coala 7, et.2, SD, 42 mp, c[r[mid[, termopan, pre` 30.000 euro. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern,CT,T,renovat ,62000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, Calea Na`ional[ la strad[, zona Stadion, 60 mp, CT, termopan, G+F, lavabil, foarte curat, et.4, lift, pre` 45.000 euro.Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Tudor Vladimirescu, parter, D, T, G+F, usa metalica, gaz separat, 36000 euro neg.

* Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil.


Publicitate Luni, 17 august 2009 Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp, termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

f[r[ ]mbun[t[`iri , Prim[verii, pretabil privatizare 28000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar, c[r[mid[, 30mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Prim[verii (|coala 7) 22000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Apartament 3 camere, zona ultracentral[, 126 mp construi`i, 114 mp utili, teras[ 12 mp, et.1, hol intrare 4,50 mp, camera de zi 34,70 mp, buc[t[rie 12,85 mp, hol 7,30 mp, dressing 5,75 mp, dormitor1 - 21,80 mp, dormitor 2 13,30 mp, baie 7,40 mp, camer[ usc[tor 6,40 mp, CT, aer condi`ionat, pvc Gealan, u\i interioare moderne, parchet melaminat calitate superioar[, gresie, faian`[, ultramodern, se vinde par`ial mobilat, pre` 80.000 euro, variant[ 60.000 euro+diferen`a întrun an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 70 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,51 mp SU, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 2 balcoane, gaz separat, CT, parchet zona Prim[verii(Pacea) 38500 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro,

* Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 50.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, c[r[mid[, D, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri. 18500euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

* Vând apartament 2 camere D, parter, c[r[mid[, pe mijloc, 2 vederi, 41 mp,

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar, 46mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, pl[ci, zona Prim[verii(Mihail Kog[lniceanu) 36000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, BCA pe cadre, 2 vederi, 2 balcoane, zona Prim[verii (Rotunda) 38000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere SD,etaj intermediar,56 mp, BCA pe cadre, gaz separat, CT, zona Calea Na`ional[ (Stadion) 43000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 2 camere D,etaj intermediar,54 mp, zona Prim[verii (Rotunda) 40000 euro sau schimb cu garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 60mp, pe mijloc, la soare, zona \tefan Luchian. 45000 euro negociabil Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, c[r[mid[, 70mp, cu toate ]mbun[t[`irile \i mobilat, zona Prim[verii(Aleea Nucului). 50000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând apartament 3 camere D, etaj intermediar,67 mp, BCA pe cadre, f[r[ ]mbun[t[`iri, zon[ central[. 53000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Grivi`a (Fidelio). 45000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 3 camere SD, etaj intermediar, BCA pe cadre, zona Prim[verii (restaurant Iorgu) 43000 euro sau schimb cu apartament 2 camere sau garsonier[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, 80mp, c[r[mid[, etaj intermediar, 2 vederi, zona Bulevard(complex). 65000 euro u\or negociabil

Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, etaj intermediar, BCA pe cadre, 87mp, cu ]mbun[t[`iri zona Bucovina. 55000 euro sau schimb cu apartament 2 camere \i diferen`[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând apartament 4 camere, zon[ central[, BCA pe cadre, 90mp utili, 2 balcoane, teras[, gaz separat, CT. 75000 euro sau schimb cu apartament 3 camere Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând garsonier[ ,27mp, parter,zona Grivita (Piata Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[, 26mp, et4,cu ]mbun[t[`iri(gresie, faian`[,termopan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, Rotunda. Pre` 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[ 22mp,cu ]mbun[t[`iri,Et.4, zona Calea Na`ional[.Pre` 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 56mp,et.4,cu ]mbun[t[`iri, posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere,zona Sucevei.Pre` 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,45mp,decomandat,te rmopane,parter,zona Capatul liniei 1. Pre` 28500euro Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, semidecomandat, 39mp,parter,zona Primaverii. Pre` 28500euro. Tel.0741497829 * Vând apartament 2 camere,et2,mobilat,cu ]mbun[t[`iri,CT,AC,zona Prim[verii.Pre` 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere semidecomandat, 50mp,et1]n spate la Tex Prim[verii.Pre` 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat,c u ]mbun[t[`iri,CT;,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,62mp,gaz separat,Et. 2, zona Calea Na`ional[.Pre` 55000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, 70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter, din care 15mp amenajati ca spa`iu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,2bai,2 balcoane,CT,76mp,cu ]mbun[t[`iri,zona Calea Na`ional[.Pre` 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, decomandat,69mp, f[r[ ]mbun[t[`iri,doua balcoane, boxa,et 4,\arpant[,str |tefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 4camere,decomandat,et2,f[r [ ]mbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Piata Mare.Pre` 75000€ negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Garsonier[, zona Cap[t 1,etaj 1 , c[r[mid[, intabulat[, f[r[ ]mbun[t[`iri, 18mp, ]n bloc de apartamente, u\[,metalic[, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona industrial[,22mp,etaj 3,termopan,u\[ metalic[, parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulat[, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Grivi`a,parter,27mp,izolata, gaz separat,u\[ metalic[, termopan,boxa,intabulat[, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,27 mp,bca, parter,u\[ metalic[,geamuri termopan,gresie,faian`[,72 000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Camera camin,zona industrial[,22mp,etaj 2, termopan,parchet,G+F, izolat[,modern[,cu baie si buc[t[rie,mobilat[ \i utilat[ complet,55.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1,zona industrial[,28 mp,bca,et. 3,f[r[ ]mbun[t[`iri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F,parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1,zona cap[t 1,27mp,etaj 3, termopan inclusiv u\ile interioare,parchet,pe mijloc, modern[,24.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2

camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Prim[verii-BCR-fosta Po\t[, parter,SD,c[r[mid[, 40mp, CT,G+F,parchet, balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4,SD,56mp, \arpant[,termopan, G+F, AC,izolat,27.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 3,SD,56mp, f[r[ ]mbun[t[`iri,32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona BucovinaMonitorul,etaj 3,CT,G+F,48mp,parchet,b alcon inchis,35.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,\arpant[ proprie,CT,termopan,parche t,boxa subsol,]nc[lzire ]n pardoseala,28.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Grivita,etaj 3,D,48mp, intabulat,f[r[ ]mbun[t[`iri, 31.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter ]nalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,f[r[ ]mbun[t[`iri,47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,\arpant[ proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan, boxa,u\[ metalic[,intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[verii,etaj 4,\arpant[, G+F,stolerie schimbata, 50mp,SD,gaz separat, termopan,balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp, etaj 3,c[r[mid[, CT,G+F, parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,\arpant[, 65mp, CT, G+F, 2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon :

11

0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Pacea,etaj 4,D,2 bai,67mp, termopan,f[r[ alte ]mbun[t[`iri,30.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Bulevard,etaj 3,SD,50mp, CT,parchet,u\[ metalic[, c[r[mid[,40.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Prim[veriicap[t 1,parter,75 mp, balcon mare CT,G+F, termopan,eventual mobilat, 50.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Calea Na`ional[-IRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Prim[veriicap[t 1,etaj 2,D,90mp, CT,G+F,AC, termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,c[r[mid[, intabulat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina, 77mp,etaj 3, c[r[mid[, CT,G+F,parchet, termopan, 2 bai,u\[ metalic[, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D, CT,f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 4,\arpant[, D,90mp, c[r[mid[+BCA, termopan, CT, G+F, parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate ]mbun[t[`irile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3 balcoane,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Prim[verii-fosta Posta,etaj 2,SD,67mp,toate ]mbun[t[`irile, 42.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri.Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402


Publicitate 12

Luni, 17 august 2009 G+F+T+P. Pre` 12.000euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar,25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri.Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (245)

* Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Vând cas[ nou[ ]n C[t[m[r[\ti, finisaje moderne, toate utilit[`ile, 1200 mp teren, garaj, beci, foi\or, 0742.688.520. (1371-7)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp,

* Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD,

* Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Vând teren 3 ha, parcelat, la DN 29B, com. St[uceni, sat Victoria. Pre` negociabil, 0231/511.231; 0732.976.098.(1403-10)

* Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F+P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`.36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV,centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`:

80.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

+ Case, terenuri

* Vând cas[ ]n cartierul Tulbureni, toate utilit[`ile, 74 mp locuibili + anex[ cu teren aferent 1400 mp deosebit amenajat. Pre` negociabil la fa`a locului. Telefon: 0742.602.781; 0745.005.797.(1373-7) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+AC, ap[, curent, 10.000E.Tel. 0748.115.912.(V) * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 22E/mp, \i 1175mp, 20E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 7000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ nou[ la Roma, BCA, la ro\u, 8600mp teren, acces la drum pietruit, * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 40.000 800mp teren, la strad[, lei.Tel.0749/09.38.38.(V) intabulat[, 64.000E.Tel. * Vând 700mp teren 0748/115.912.(V) Agafton, 20ml, 6500E.Tel. * Vând spa`iu comercial 0749/09.38.38.(V) 52mp, zon[ central[, * Vând teren ANL amenajat, 45.000E.Tel. Bucovina, toate utilit[`ile, 0748/115.912.(V) 70E/mp.Tel. * Vând 12 parcele a cate 0744/530.803.(V) 1000 mp fiecare, zona Alfa * V[nd cas[ nou[ R[chi`i, Land ,31/32,drum de acces P+M, parter locuibil, etaj de 4 m,zon[ deosebit[,se nefinisat, 2000mp teren afl[ ]n vecin[tatea cartierului drept, la strad[, 40.000E. rezidential Alfa Land,utilita`i Tel.0744/530.803.(V) ]n imediata apropiere.Pre`uri

]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând cas[ 3 camere, 83mp, baie, buc[t[rie, beci, zon[ central[, 250mp teren. 60000 euro Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând cas[ D + P + M, 180mp \i 1500mp teren Curte\ti. 38000 euro (casa este la ro\u) Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând spa`iu comercial zona G[rii. Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * Vând casa cu etaj construita ]n 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, f^nt^n[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[. Com. Ungureni. Pre` 120.000 RON neg. Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu 4 camere +anexe,fântân[,1000mp teren ]n Cervicesti.Pre` 100000Ron negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ construit[ ]n 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str. T[tarilor. Pre` 60000euro neg. Tel. 0741497829.(A)

Ia\i.Pre` 32Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan. Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de casa), toate utilita`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 30Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml ]n Curte\ti. Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu. Pre` 1euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]ntre C[t[m[r[\ti-Deal \i Boto\ani,.Pre` 4euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilita`i de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720800mp ]n zona Leb[da. Pre` 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilan,loturi de 18001500mp ]n Or[\eni-Deal. Pre` 10euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml, zona Tulbureni Pre` 25euro/ mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 500mp, deschidere de 20 * Vând cas[ cu mansard[, ml,utilit[`ile la limita de 170mp construibili,cu anexe proprietate,]n planul 2,zona gospodaresti noi,teren ]n Ci\mea.Pre` 12 euro/mp suprafa`[ de negociabil.Tel 4000mp,livad[, vi`[ de 0741497829.(A) vie,fântân[,ap[ curent[,fos[ * Vând teren 773mp,]n septic[,]n satul Hudum l^nga Metaxa, Brehue\ti.Pre` 38000€ deschidere 23ml Pre` negociabil. Tel 28euro/mp Tel. 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vând cas[ cu teren * Vând teren 5000mp zona aferent ]n Ora\eni-Vale. intrare Livada Cozinda Pre` 50.000 lei neg. Tel. Leb[da. Pre` 10euro/mp 0741497829.(A) Tel.0741497829.(A) * Vând teren 3100mp, * Vând teren intravilan intravilan,deschidere 5.000mp,deschidere la 30ml,]n Brehue\ti,com. ambele capete 20ml,]n Vl[deni.Pre` 6 euro/mp C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i negociabil.Tel. 2500. Pre` 16euro/mp.Tel. 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n * Vând teren 30.000mp( ]n dou[ loturi de 10.000 si zona Conrec.Pre` 55 20.000mp,]n Hudum ]n euro/mp negociabil.Tel. spate la Metaxa. Pre` 0741497829.(A) 8euro/mp negociabil. Tel * Vând teren 5000mp ]n 0741497829.(A) zona Lebada,deschidere * Vând teren 3.800mp, 51ml la DN Boto\ani-


Publicitate Luni, 17 august 2009 deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pre` 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 790mp (36x22) la 100m de Rotunda Bucovina-Curte\ti. Pre` 62euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 16000mp ]n Cucor[ni.Pre` 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri, multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,intravila. Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml. Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând loc de cas[, 1800mp, ]n Agafton, com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600mp, intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curtesti.Pre` 10 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3600mp,zona Baisa.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 15000mp, parcelabil ]n Curte\ti.Pre` 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml ]n Criste\ti.Pre` 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 3 euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 10800mp, zona Rediu. Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 15000mp, zona Catamarasti-deal.Pre`

4euro/ mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial 147mp,]n zona Stadion.Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 15euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Pia`a Mare, 930mp, plan1, toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Bulevard, plan1, 20000mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona T[tari, plan1, parcelabil, 5000mp. Pre` 45euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren, zona Rediu, 5 hectare. Pre` 1,5euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000 E/ha. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren, zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Calea Na`ional[, 1100mp, toate utilit[`ile, la 200E/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp. Pre` 100000 euro. Tel 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 84mp. Pre` 56000 euro. Tel. 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp. Pre` 2000euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp. Pre` 10mild, ct, t. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp. Pre` 1600euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100mp. Pre` 1500euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp. Pre` 1200 euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 302mp. Pre` 850euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000euro. Tel. 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp. Pre` 280000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani, toate utilit[`ile. Pre` 100000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren. Pre` neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, 200mp, zona Ion Pilat. Pre` 10mild. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc). Pre` neg. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[ 100mp, zona Str. Victoria, cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate. Tel. 0729062022. (N) * Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[, zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren. Pre` 47000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:100.000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[, zona C.DEAL, finisaje moderne, p+1, izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 140mp+500mp de teren. Pre` 60000 euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând cas[, zona Ci\mea, teren 500mp, casa 136mp, t, ct, ap[, gaz, izola`ie exterioar[, tabl[ lindab. Pre`: 92.000euro. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[, Str.Miori`a, 1200mp teren, toate utilit[`ile. Pre` 900000ron. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp, zona W. M[r[cineanu cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022. (N) * Cas[,zona Petru Rare\, P+M,c[r[mid[ si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, buc[t[rie, living,G+F,parchet,u\i interioare schimbate,toate utilit[`ile,gaz la poart[, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,C[t[m[r[\ti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la ro\u,fos[,garaj,fântân[, 46.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin,

D+P+M, 80mp la sol ,la ro\u,450mp teren,BCA,toate utilit[`ile,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[,zona Pu\kin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilit[`ile, 85.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca ]n sat Z[ice\ti, cu 3.350mp teren, ap[, curent, 12.000 Euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vil[ P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,70.000 E neg sau variante. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ batraneasca,zona Liceul Pedagogic, locuibil[, 560mp teren,toate utilit[`ile, 100E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ locuibil[,localitatea Roma,chirpici+BCA,4000m p teren,la strad[,60.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Ci\mea-planul 2, cu 11 m deschidere,ap[,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând/]nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vând spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Prim[verii, vitrina mare, termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vând spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spa`iu comercial 60mp, zona ultracentrala,toate utilitatile \i ]mbun[t[`irile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 150 mp,zona Prim[verii,recent \i modern amenajat,CT,gresie, faian`[,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 35mp, zona Bulevard, termopan, modern,stradal,40.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Spatiu comercial 44mp, zona Prim[verii-Tex, termopan, modern,50.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Boto\ani,13m deschidere,drept,toate utilit[`ile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191)

* Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271)

* Teren 4794mp,zona Curte\ti,parcelat ]n 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Pu\kin,14m deschidere,gaz, ap[,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Ci\mea -plan 2,drept,dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 780mp,zona C[t[m[r[\ti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilit[`ile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,ap[,curent,15.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1200mp,Ro\iori, 20m deschidere,ap[, curent,cablu,livad[,]ntre case,20.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre`

13

45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel:

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare.Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,0752310402 ,0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Luni, 17 august 2009

teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403.(237)

* Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253)

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403

* Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134)

* Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41)

* Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133)

* Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(155)

* Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

* Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces

ANUN~ Inspectoratul de Poli`ie Jude`ean Boto\ani reaminte\te candida`ilor ]nscri\i la |colile de Agen`i de Poli`ie”Vasile Lasc[r” Câmpina \i „Septimiu Mure\an” Cluj Napoca, faptul c[ ]n perioada 24-25 august a.c. se vor prezenta, pentru ]nscriere, la sediile institu`iilor de ]nv[`[mânt pentru care au optat, având asupra lor urm[toarele documente: BI/CI – original; Copie xerox diploma de bacalaureat; Copie xerox fi\[ matricol[.(V-1)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

9 CUMP|R|RI * Cump[r/}nchiriez spa`iu comercial, 30-50 mp, Pia`a Mare Boto\ani. Telefon: 0747.089.989.(1388-5) * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022. (N) * Cump[r apartament, cas[, teren. Tel. 0729062022 sau 0729082022. (N) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403,0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(18) * }nchiriez apartament 2 camere, str. Calea Na`ional[, zona IRE. Telefon: 0744.534.945. (1408-3) * }nchiriez apartament 2 camere decomandat, CT, termapan, }mp[rat Traian (]n spatele scolii 11). Telefon: 0742.562.889.(1404-4) * }nchiriez spa`ii birouri sau

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

diverse activit[`i la etaj ]n bdul M.Eminescu nr.7. Telefon: 0745.098.123. (1396-2) * }nchiriez apartament 2 camere decomandat, zona cap[t 1, CT+T+G+F+P, termosistem, curat. Pre` : 160 E/lun[. Telefon: 0747.622.187.(1391-1) * }nchiriez apartament 3 camere, parter ]n zona Unirii. Apartamentul este modificat pentru desf[\urarea de activit[`i economice. Rela`ii la telefon: 0754.317.208. (1374-16) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, renovat, transformat ]n 2 camere, CT, 500E/lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere S[venilor, renovat complet, mobilat \i utilat, 250E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere Direc`ia Muncii, transformat ]n 3, complet renovat, mobilat, 250E/lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`iu comercial,400 mp,amenajat, CT,500 mp teras[ si spa`iu de parcare,ideal club, restaurant, magazin produse industriale, construc`ii si orice alt fel de activitate,zona centur[.Pre`: 1000 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utilita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 3 camere,renovat,modern,mobil at,CT,T,zona Prim[verii. Pre` negociabil in functie de avans. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, zona Stadion, complet utilat, buc[t[rie spa`ioas[, mobilat, CT, termopan, G+F, lavabil, foarte curat, et.4, lift, pre` 220 euro/lun[, 2 luni avans, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, pietonal Unirii, D, Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

complet utilat, mobilat, G+F, lavabil, et.10, 2 lifturi, pre` 200 euro/lun[, garan`ie 1 lun[.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, parter, CT, modern, nemobilat, garan`ie 2 luni, pre` 300 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, visa-vis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 280 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 375 euro/lun[, garan`ie 1 lun[, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Inchiriez spa`ii comerciale zona Prim[verii, zona industrial[, zon[ central[ Tel: 0740582445, 0741970570, 0758301509.(C) * }nchiriez spa`ii comerciale ]n zone centrale, (C. Na`ional[, zona Mall, Select, Capatul 1,).Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Bulevard.Pre` 150€/lun[. Tel.0741497829.(A) * }nchiriez apartament 2 camere,nemobilat,zona Luna Pre` 100euro/lun[ Tel.0741497829.(A) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[. Tel. 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus, 7e/mp. Tel. 0729062022.(N) * }nchiriez depozit 600mp, zona C[t[m[r[\ti Deal,curte betonat[ 2500mp,CT lemne,

toate utilit[`ile,2,8m ]n[l`ime, 3E/mp neg.Se negociaz[ ]n func`ie de perioad[ \i activitate,prima lun[ gratuit. Poate fi ]nchiriat \i pe buc[`i. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Prim[verii-Pia`a Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pre` 2500 Ron/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spa`iu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil,birou,grup sanitar, pre` 1000 E/lun[ neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/lun[,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,f[r[ ]mbun[t[`iri,500 Lei/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu \arpant[,D,2 bai,mobilat \i utilat,CT,toate ]mbun[t[`irile,200E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/lun[ neg. Telefon: 0744.319317.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Stadion,etaj 2,CT,termopan,mobilat,utilat ,200E/lun[. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * }nchiriez apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4 cu \arpant[,semimobilat, 150E/lun[,avans 4 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 3 camere,zona }mp[rat Traian,etaj 4 cu \arpant[, CT,AC,termopan,mobilat, utilat,250E/lun[. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[.Tel:529102,

0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala.Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

V+NZ|RI DIVERSE * Vând vitrin[ frigorific[ stare perfect[ de func`ionare. Telefon: 0745.473.853.(5) * Vând pian vienez- coad[ scurt[, plac[ bronz: 1300 E negociabil. Telefon: 0766.410.663.(1386-6)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (20) * Evalu[ri riscuri ]n SSM, documenta`ii PSI, colaborare avantajoas[ cu operator ISCIR (RSVTI) autorizat. Telefon: 0745.098.123. (1394-2)

ANGAJ|RI * Angajez dou[ fete barmane-ospatar pentru bar zon[ central[ Tel.0741497829.(A) * Night Club - Germania caut[ doamne/domni\oare majore. Ca\tig: 3.0008.000Euro/lun[. H[r`i legale, cazare asigurat[. 0757.919.152; toto.doman@ymail.com.(2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Luni, 17 august 2009

Nunta anului

Horoscop

Ileana Lazariuc \i Ion Ion ~iriac se vor cununa la sfâr\itul lunii august Sfâr\itul verii aduce nunta anului la Bucure\ti. Dup[ \apte ani de iubire \i doi copii, Ion Ion ~iriac \i Ileana Lazariuc ajung la altar. }n ziua nun`ii, va fi cre\tinat \i cel de-al doilea mo\tenitor al imperiului ~iriac, Nicola, n[scut ]n urm[ cu dou[ luni la Paris. Ion Ion ~iriac \i Ileana Lazariuc au devenit so` \i so`ie ]n aprilie, la Monte Carlo. |i-au dorit, ]ns[, ca jur[mântul de credin`[ s[-l fac[ acas[ \i au ales pentru acest eveniment data de 30 august. Au hot[rât c[ cel mai bine ar fi s[ fac[ cununia religioas[ ]n aceea\i zi ]n care va fi cre\tinat Nicola, cel de-al doilea copil al lor, care s-a n[scut ]n iunie, la Paris. Cei doi au p[strat discre`ia asupra bisericii unde vor loc cele dou[ ceremonii, dar presa scrie c[ petrecerea va avea loc ]ntr-un local de lux din Parcul Her[str[u. Este un local select, frecventat de lumea bun[ capitalei \i are multe plante exotice

partea dumneavoastr[. Dac[ vi se Diminea`[ ave`i de f[cut mai propune s[ v[ asocia`i ]ntr-o afamulte drumuri scurte, care v[ ]ncur- cere, ar fi bine s[ nu v[ gr[bi`i. c[ planurile. V[ recomand[m s[ amâna`i problemele dificile, care ne- L Scorpion cesit[ o mare putere de concentrare. Se pare c[ nu prea ave`i spor la serviciu, pentru c[ sunte`i ame`it \i F Taur ne]ndemânatic. V[ sf[tuim s[ Inten`iona`i s[ ]ncepe`i o afacere, evita`i discu`iile ]n contradictoriu dar ast[zi v[ lipse\te sim`ul practic. cu \efii \i cu colegii. Spre sear[ V[ sf[tuim s[ mai a\tepta`i pân[ este posibil s[ merge`i ]n vizit[ la când ve`i vedea totul mai clar. S-ar prieteni. putea s[ ave`i mici probleme de s[n[tate, dar trec[toare. M S\get\tor Dac[ vi se propune s[ deveni`i G Gemeni asociat ]ntr-o afacere, v[ recoTrebuie s[ lua`i o decizie impor- mand[m s[ nu v[ pripi`i. Ast[zi v[ tant[ pe plan sentimental, dar sun- cam lipse\te sim`ul practic \i risca`i te`i nehot[rât. Ar fi bine s[ `ine`i s[ lua`i decizii gre\ite. Acorda`i cont de sfaturile unei persoane mai mai mult[ aten`ie rela`iilor senti]n vârst[. Evita`i certurile! mentale! S-ar putea s[ constata`i c[ planurile pe care vi le-a`i f[cut pentru azi nu prea sunt realiste. Un prieten v[ roag[ s[ ]l ajuta`i ]ntr-o problem[ de afaceri. Pute`i câ\tiga \i dumneavoastr[ o sum[ important[.

I Leu

\i decora`ii luxoase. |i pe lâng[ asta, este o loca`ie ferit[ de ochii lumii, exact a\a cum ]i place familiei ~iriac. Locul va fi ]mpânzit de bodyguarzi ]nc[ de sâmb[t[

lizat[. Cânt[rea`a este optimist[. Ea va fi operat[ de unul dintre cei mai buni neurochirurgi din Statele Unite ale Americii. Pân[ atunci, urmeaz[ tratamentul impus de endocrinolog. „

Averea lui Michael Jackson a crescut cu 70 de milioane de euro de la moartea sa La mai pu`in de dou[ luni de la moartea lui Michael Jackson, câ\tigurile de pe urma megastarului au crescut cu 70 de milioane de euro. Executorii testamentari ai averii lui Michael spun c[ alte 70 de milioane de euro vor intra ]n contul superstarului pân[ la sfâr\itul anului,

E Berbec

H Rac

diminea`[ care vor l[sa ]n[untru doar ce e pe list[: familie \i prieteni. La petrecerea dat[ ]n cinstea mirilor \i a micu`ului Nicola vor veni ]n jur de 200 invita`i, ale\i pe sprâncean[ de

Ion Ion \i Ileana. La fel s-a ]ntâmplat \i la botezul primului lor copil, Alexandru. Atunci a fost ales un restaurant din afara capitalei extrem de bine p[zit. „

Anevrismul Elenei Cârstea Un antreprenor italian a ]mp[r`it cu angaja`ii un ar putea fi ]ndep[rtat printr-o opera`ie mai simpl[ milion de euro câ\tigat la loto Medicii i-au dat ast[zi Elenei Cârstea (foto) o raz[ de speran`[. Cânt[rea`a a aflat c[ anevrismul s[u poate fi ]ndep[rtat printr-o opera`ie mai pu`in complicat[, prin implantarea unui stent. Acest lucru se va ]ntâmpla, ]ns[, abia ]n septembrie, când sper[ medicii, problemele Elenei cu tiroida se vor ameliora. Pân[ atunci, este supus[ unui regim dur, pe care Elena ]l urmeaz[ cu sfin`enie. Riscurile opera`iei sunt cam acelea\i, dar ]n procente mai mici decât la cealalt[ procedur[, adic[ sunt 30% \anse ca opera`ia s[ reu\easc[, 30% ca Elena s[ moar[ pe masa de opera`ie, \i 30 s[ r[mân[ para-

15

datorit[ drepturilor de autor \i pentru c[ s-a semnat contractul pentru un film biografic. Exper`ii financiari sunt de p[rere c[ Michael Jackson i-ar putea lua ]n curând locul lui Elvis Presley ]n topul celor mai bine vându`i arti\ti dup[ moarte. „

Un om de afaceri din Italia a ]mp[r`it cu angaja`ii s[i premiul de un milion de euro, câ\tigat la loterie, informeaz[ AFP, citând La Repubblica. Antreprenorul promisese, ]nainte de a depune biletul câ\tig[tor, c[, dac[ va câ\tiga, va ]mp[r`i banii cu angaja`ii s[i. Marco Colombo, ]n vârst[ de 38 de ani, este proprietarul unei fabrici de metalurgie din Lombardia, regiune situat[ ]n nordul Italiei. Biletul câ\tig[tor a fost depus de omul de afaceri sâmb[-

t[, iar luni \i-a ]ncasat premiul, ]n valoare de 963.000 de euro. Tân[rul antreprenor s-a `inut de promisiune \i le-a oferit 350.000 de euro angaja`ilor s[i, fiec[ruia dintre ei revenindu-i suma de 70.000 de euro. Restul banilor au fost investi`i ]n ]ntreprindere, care avea dificult[`i din pricina crizei economice mondiale. Superenalotto este un concurs destul de popular ]n Italia, premiile ajungând chiar la 131,5 milioane de euro. „

Diminea`[ sunte`i confuz \i s-ar putea s[ ]n`elege`i gre\it sfaturile unei persoane mai ]n vârst[ din familie. Nu este exclus s[ ave`i dificult[`i de concentrare. }ncerca`i s[ v[ concentra`i asupra problemelor urgente!

N Capricorn Sunte`i vis[tor \i ave`i tendin`a s[ neglija`i probleme importante. Nu este momentul s[ ]ncepe`i activit[`i noi, pentru c[ nu sta`i prea bine cu sim`ul practic. Pute`i avea succes doar dac[ accepta`i ajutorul prietenilor \i al familiei.

O V\rs\tor

Sunte`i pornit s[-i critica`i pe to`i cei din jur. V[ recomand[m s[ fi`i prudent \i s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu colegii. Amâna`i c[l[toriile planificate pentru azi! Exist[ riscul s[ nu rezolva`i nimic. Spre sear[ s-ar putea s[ primi`i J Fecioar\ Va cam lipse\te sim`ul practic \i musafiri din alt[ localitate. ar fi bine s[ nu v[ asuma`i noi responsabilit[`i. Nu aborda`i proble- P Pe[ti Diminea`[ s-ar putea s[ fi`i conme importante, mai ales pe plan fuz \i s[ nu pute`i lua o decizie improfesional sau ]n afaceri! portant[ cu privire la o afacere. Nu este o zi favorabil[ examenelor sau K Balan]\ Diminea`[ nu sunte`i prea bine ]ntâlnirilor de afaceri. Dup[-amiadispus \i nu reu\i`i s[ v[ aduna`i. z[ este posibil s[ vi se propun[ o V[ recomand[m s[ nu v[ asuma`i colaborare. Nu v[ gr[bi`i s[ semnici un risc. Ast[zi \ansa nu este de na`i un contract!

Bancul zilei CÂINELE UITUC }ntr-o alimentar[, intr[ un câine cu o bancnot[ ]n gur[, latr[ spre un salam, d[ bancnota vânz[torului, ia salamul ]n gur[ \i pleac[. A doua zi la fel! A treia zi, vânz[torul urm[re\te câinele, care ajunge ]n fa`a unei u\i, sun[ \i iese un tip

care ]l ia la b[taie pe bietul câine. Vânz[torul, revoltat, intervine: - Dom'le, e\ti nebun! Câinele [sta e foarte inteligent! De ce-l ba`i? - Las[, domnule, c[ \tiu eu ce \tiu! }l bat pentru c[ iar \i-a uitat cheile acas[!

O RE~ET{ PE ZI Luni, 17 august

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Satul Boto\[nean (r) 13.30 - 14.00 Tele’Music 14.00 - 15.00 Agenda Cultural[ (r) 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc.

18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), edi`ie complet[ prezentat[ de Mirela Ciorogar \i Sorin Andronache. 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

SUP{ CREM{ DE LEGUME Ingrediente: 500 ml ap[, 250 g zarzavat (dovlecei, morcov, p[trunjel, ro\ii, ardei gras, frunze de p[trunjel, spanac), dou[ linguri`e de f[in[, o jum[tate de g[lbenu\ de ou, o linguri`[ de unt, verdea`[, sare, 100 ml lapte. Preparare: Legumele, sp[late, cur[`ate \i t[iate buc[`i se fierb foarte bine. Dup[ ce au fiert, se strecoar[ apa iar zarzavatul se paseaz[ de câteva ori printr-o sit[ deas[. Piureul ob`inut din zarzavat se a\eaz[ ]n sup[ strecurat[ \i se pune din nou la fiert. }ntre timp se preg[te\te un sos din 5 g unt, 5 g f[in[ \i 100 ml lapte. Se tope\te un-

tul, apoi se adaug[ f[in[ \i se amestec[. Nu se las[ pân[ rumene\te \i se stinge cu laptele. Se las[ s[ fiarb[ ]nc[ vreo 10 minute la foc slab. Peste acest sos se toarn[ sup[ \i se las[ ]n continuare la fiert ]ntre 5 \i 10 minute. Se bate constant pentru a nu se prinde de vas. Dup[ ce a fiert destul se adaug[ verdea`[ tocat[ foarte m[runt.


CMYK

Eveniment 16

Luni, 17 august 2009

Apa Grup vrea s[ sisteze furnizarea apei c[tre Termica

Boto\[nean r[nit ]ntr-un carambol ]n jude`ul Vrancea Un b[rbat din Boto\ani a fost grav r[nit ]ntr-un accident de circula`ie produs, vineri dup[-amiaz[, ]n afara localit[`ii Haret, jude`ul Vrancea. }n accidentul ]n care au fost implicate cinci autoturisme, trei ]nmatriculate ]n jude`ele Gala`i, Boto\ani, Neam`, un altul ]n Bucure\ti \i al cincilea ]nmatriculat ]n Italia, o femeie \i-a pierdut via`a iar \apte persoane au fost r[nite.

SC Apa Grup SA vrea s[ sisteze furnizarea apei c[tre societatea de termoficare din cauza unor datorii pe care le are de recuperat de la Termica SA. Cei doi operatori unici pe pia`a local[ s-au judecat, pân[ la ]nceputul acestei luni, Termica nerecunoscând decât o parte din penaliz[rile impuse de Apa Grup. bitul, ci doar penalit[`ile”, a precizat Ioan Diaconu, directorul general al Termica SA. De\i conducerea societ[`ii de termoficare dore\te s[-\i achite debitul fa`[ de Apa Grup, conjunctura economic[ este una care face imposibil[ punerea ]n practic[ a acestei inten`ii. „Am mai avut pân[ acum ]nc[ trei grafice de ree\alonare pe care, trebuie s[ recunosc, nu le-am putut respecta. Noi sper[m ca Apa Grup s[ dea dovad[ de ]n`elegere, s[ ne punem de acord cu privire la un nou grafic de ree\alonare pe care s[-l putem respecta \i noi \i care s[ fie mul`umitor \i pentru ei. Sper[m s[ nu fie stopat[ furnizarea apei deoarece am sista \i noi livr[rile c[tre popula`ie”, a completat Diaconu. }n momentul de fa`[, Termica are restan`e de aproape o lun[ la plata salariilor c[tre salaria`ii proprii, are de ]ncasat

22,5 miliarde de lei vechi de la Consiliul Local \i de la Guvernul României ]n contul subven`iei aferente iernii trecute, \i are a ]ncasat de la popula`ie 89 miliarde lei vechi. Totodat[, societatea are datorii de peste 500 miliarde lei vechi la bugetul consolidat al statului, ]ns[ se afl[ pe lista furnizorilor de energie termic[ a c[ror debite c[tre buget sunt propuse pentru \tergere de c[tre Guvern. De cealalt[ parte, Apa Grup are \i ea nevoie de bani. Societatea are datorii la stat de peste 600 miliarde lei vechi, ]ncearc[ s[ scape de datorii prin \tergere sau capitalizare dar nu reu\e\te \i are de ]ncasat zeci de miliarde de lei vechi de la agen`ii economici \i popula`ie. Cele dou[ societ[`i, de\i cu capital integral de stat, sunt cei mai mari datornici la bugetul consolidat al statului. (Bogdan Caliniuc)

\oferi`ei a fost scos dintre fiarele contorsionate ale ma\inii de c[tre echipajul descarcer[rii. La volanul autoturismului marca Skoda se afla Ionel Laiu, ]n vârst[ de 42 de ani, din Piatra Neam`, care a fost r[nit u\or. De asemenea, Tiberiu Petru Roman, ]n vârst[ de 32 de ani, din Boto\ani, \i Gabriel Octavian Bor\, din Roman, care se deplasau cu autoturismele VW Passat, respectiv Fiat, au fost \i ei r[ni`i. Printre victimele acestei tragedii se num[r[ \i doi copii de 14 ani. Unul dintre ei, C[t[lin George M., este ]n stare foarte grav[ la spital. La fa`a locului s-au deplasat patru ambulan`e, care au acordat ]ngrijiri medicale r[ni`ilor \i i-au transportat la Spitalul de Urgen`[ „Sfântul Pantelimon“ din Foc\ani. Cel mai probabil, \oferul care a provocat accidentul va fi cercetat de poli`i\ti pentru ucidere din culp[. (D[nu` Rotariu)

Covoare asfaltice pentru drumurile jude`ului Alte licita`ii ]n aten`ia Consiliului Jude`ean. De aceast[ dat[ este vorba de 11,5 kilometri de drum jude`ean ce vor fi sco\i la licita`ie de c[tre Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri, pentru a fi repara`i prin intermediul covoarelor asfaltice. Mai exact, sunt luate ]n vizor patru sectoare de pe arterele DJ 292 \i DJ 282, din zonele Dorohoi-Brosc[u`i, Cristine\ti, Dr[gu\eni-Mihail Kog[lniceanu \i S[veni-Vl[sine\ti. „]n mare, cred c[ acestea vor fi sectoarele pe care se va interveni ]n acest an prin metoda covoarelor asfaltice. Este o metod[ mai scump[, ]n compara`ie cu plombarea, spre exemplu, dar rezultatele sunt net superioare. Durata de via`[ a covorului asfaltic este mult mai mare \i, la fel, capacitatea portant[”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Aceste lucr[ri, bugetate de c[tre Consiliul Jude`ean, se al[tur[ unui alt pachet de inter-

ven`ii similare, finan`ate de Guvern. }n baza aloc[rilor efectuate de executiv, ]n ciuda faptului c[ este un an de criz[, suma investit[ deja pentru drumuri cu interes local este mai mare cu 2,9 milioane de lei noi fa`[ de cât s-a investit ]n ]ntreg anul 2008. Reabilitarea, modernizarea \i asfaltarea drumurilor locale au vizat pân[ acum continuarea a patru obiective ]ncepute anul trecut dar \i preg[tirea

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 17 L Sf. Mc. Miron, Ciprian, Straton \i Tirs 18 M Sf. Mc. Flor \i Lavru; Sf. Mc. Polien; Sf. Mc. Leon

UTILE

Conducerile celor dou[ societ[`i sus`in, fiecare ]n parte, c[ au câ\tigat procesul. „Noi am câ\tigat procesul, trebuie s[ ]ncas[m 20 miliarde lei vechi debitul \i ]nc[ vreo câteva miliarde de lei vechi penaliz[ri. }ncepând de s[pt[mâna viitoare, vom transmite c[tre Termica soma`ii de plat[ \i vom solicita blocarea conturilor, blocarea punctelor termice. Avem nevoie de ace\ti bani pentru a face fa`[ situa`iei noastre financiare”, a declarat Maricel Georgescu, directorul general al Apa Grup SA Boto\ani. Totodat[, conducerea Termica sus`ine c[ ea a câ\tigat procesul. „Noi ne putem declara câ\tig[torii procesului pentru c[ obiectul era o anumit[ sum[ pe care noi nu am recunoscut-o ca penaliz[ri, respectiv \apte miliarde lei vechi. Instan`a ne-a dat nou[ câ\tig de cauz[ \i penaliz[rile sunt de doar dou[ miliarde lei vechi. Noi nu am contestat de-

Totul s-a produs din cauza unui \ofer din Tecuci, Ion Roset, de 64 de ani, care a vrut s[ efectueze o dep[\ire. „Din primele cercet[ri efectuate la fa`a locului, a reie\it c[ \oferul din Tecuci, care se deplasa la volanul unui autoturism marca Opel, s-a angajat ]n dep[\irea unui autoca-

mion care se deplasa ]n aceea\i direc`ie de mers. }n timpul efectu[rii manevrei a acro\at o Dacia Solenza, care circula regulamentar, iar dup[ aceea a mai acro\at un alt autoturism marca Skoda, cu numere de Neam`. Acesta la rândul lui a fost lovit de un Volkswagen Passat, cu numere de Boto\ani. }n carambol a mai fost implicat \i un autoturism marca Fiat, condus de un \ofer din Roman, jude`ul Neam`. }n urma impactului, o femeie a decedat \i altele au fost r[nite“, a precizat comisarul \ef Mariana Apostol, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Vrancea. Cu toate c[ circula regulamentar, Nadia Gargarea, ]n vârst[ de 32 de ani, din Bucuresti, care se afla la volanul Daciei Solenza, a murit pe loc. }n urma impactului extrem de violent, autoturismul Dacia a fost distrus complet, iar buc[`i de metal \i ro`i au fost aruncate la zeci de metri de autoturism. Trupul ne]nsufle`it al

4,2116 lei

2,9505 lei

a trei noi \antiere. Se execut[ lucr[ri ]n continuare pe drumurile jude`ene St[uceni-Ro\iori \i Corl[teni-Vorniceni \i pe cele comunale: Roma-Dim[cheni \i Ungureni-Iacobeni-StrahotinHulub. Sunt luate ]n calcul obiectivele Vorona-Vorona Mare-Jolde\ti -limita cu jude`ul Suceava, Vorona-P[dureni \i Miorcani. De men`ionat este faptul c[ ]n prima jum[tate a anului, prin aplicarea programului guvernamental privind drumurile de interes local \i alimentarea cu ap[, s-au investit fonduri de aproape 12 milioane lei noi (dintre care \ase milioane lei pentru drumuri), cu 7,6 milioane lei mai mult fa`[ de cât s-a alocat pe tot anul 2008. (Carmen Stanciu)

Ziua: 300C

Noaptea: 140C

Evenimentul de Botosani nr.1410  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you