Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 178 (1399) • Mar`i, 4 august 2009 • 16 pagini

Din cauza shoppingului de criz[

Boto\[nenii las[ Republica Moldova pentru Ucraina Tenta`i de pre`urile mici cerile ]n Basarabia sunt apracticate ]n Ucraina, tot fectate \i de introducerea vimai mul`i boto\[neni trec zelor de c[tre statul vecin. grani`a pentru a-\i face cump[r[turile acolo. TrePagina 8

Nu mai sunt bani pentru salarii la Direc`ia de S[n[tate Public[ Direc`ia de S[n[tate Public[ are probleme majore ]n privin`a acord[rii salariilor angaja`ilor. Doar pentru plata lefurilor \i a sporului de vechime, ]n afara celorlalte sporuri, institu`ia are nevoie de 2,3 miliarde lei pe lun[.

„Recunosc c[ suntem ]ntr-o grav[ dificultate financiar[ \i nu ne vor ajunge banii pentru salarii pentru ultimele trei luni de zile“, declara, ieri, directorul Tamara Ciofu.

Pagina 16

Vânzarea magazinelor Fidelio, pe masa Consiliului Concuren`ei

Scandal sexual ]n centre de plasament |ase fete dintr-un centru de plasament se prostitueaz[. Asta declar[ directorul Liviu R[d[\anu. Mai mult, acesta sus`ine c[ astfel de situa`ii se petrec cu \tirea \efului de centru. Potrivit actualului director al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului, „unul din \efii de centre patroneaz[ un sistem de prostitu`ie”. Pagina 5

}n spital de la Directorii \colilor au câteva zile pentru a lactate cump[rate decide disponibiliz[rile din Pia`a Mare Au consumat brânz[ cu smântân[ luate de pe pia`[, de la un produc[tor particular, \i au ajuns pe paturile spitalului. Este vorba de o familie din Boto\ani care a ajuns ]n stare critic[ ]n Sec`ia de Boli Infec-

`ioase a Spitalului Jude`ean. Dou[ dintre persoane sunt ]n vârst[ de 61, respectiv 62 de ani, iar nepo`ica lor spitalizat[ are doar \ase ani.

Pagina 8

Pagina 3

Pân[ la finele s[pt[mânii ]n curs, pe masa conducerii Inspectoratului |colar Jude`ean Boto\ani trebuie s[ ajung[ propunerile din teritoriu referitor la reducerile de personal din ]nv[`[mânt, conform directivei date de Minis-

terul Educa`iei. }n acest scop, ast[zi va avea loc o ]ntâlnire cu to`i directorii de unit[`i de ]nv[`[mânt ]n vederea stabilirii modului ]n care se vor face reducerile de personal.

Pagina 4


Eveniment 2

Mar`i, 4 august 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Muzeul boierului român Câteva secole bune au fost necesare pentru conturarea profilului boierului român, cel autentic, a c[rui figur[ s[ exprime esen`a fiin`ei noastre na`ionale. Chiar dac[ uneori a existat pericolul unei hibridiz[ri cu ceva „vl[star” fanariot, totu\i, Dumnezeu ne-a ajutat s[ nu p[r[sim proiectul nostru daco-roman. Identitatea noastr[ na`ional[ s-a creat ]n jurul celor doi vectori: `[ran-boier. Comuni\tilor le-au ajuns câ`iva ani s[ maculeze \i s[ fac[ din el o caricatur[, s[ ni-l ]nf[`i\eze pe nobil ca pe un du\man, ba mai mult, ca pe un vampir, cel ce sute de ani ne-a supt sângele. Nu se poate s[ ai Muzeul ~[ranului Român sau Muzeul Satului \i s[ nu ai Muzeul Boierului, atât `[ranul, cât \i boierul au respirat aerul aceluia\i spa`iu vital, au ]mp[r`it \i conservat acelea\i tradi`ii, ei sunt purt[torii genei noastre ancestrale. Un oarecare Dinel Staicu a avut obr[znicia s[-\i fac[ acum câ`iva ani, ]n propria ograd[, Muzeul Comunismului, reac`iile oamenilor de cultur[ au fost destul de blajine, mâine-poimâine va veni satrapul de Ple\i`[ \i va construi un Muzeu al Securi\tilor, deh, sunt salvatorii neamului! Sigur, vom spune: fiecare e liber s[ fac[ ce dore\te, doar tr[im ]n democra`ie. Nu, criminalii na`iei trebuie sco\i pe f[ra\, depu\i ca ni\te gunoaie ]n groapa comun[ a istoriei. Dar s[-i l[s[m ]n judecata Domnului! Foarte pu`ine lucruri mai \tim despre boierul român, el a fost exclus din manualele \colare, a fost pus la col` de c[tre scriitori sau, ]n cel mai bun caz, a fost ignorat. }n con\tiin`a noastr[ social[ el a fost ]mpins spre periferie, i s-au g[sit atâtea bube ]ncât memoria noastr[ recent[ l-a aruncat ca pe o m[sea stricat[ din organismul social. |i prin p[durile boierimii au existat usc[turi, lucru \tiut ]nc[ de pe timpul lui |tefan cel Mare, al lui Mihai Viteazu sau al lui Vlad ~epe\, dar domnitorii no\tri au \tiut s[ aleag[ grâul de neghin[. Totu\i, nobilimea român[ a cl[dit \i a ]ntre`inut combustia acestei na`ii, din rândul boierilor s-au ridicat domnitori, mari diploma`i, oameni politici, intelectuali de prim[ m[rime, scriitori \i arti\ti. Marile familii boiere\ti: Brâncovenii, Cantacuzinii, Br[tenii, B[l[ce\tii, Ghica, Sturdza au ]ntregit istoria României, au dus faima `[rii ]n lume. }n ultimii \aizeci de ani am fost hr[ni`i numai cu minciuni. Nu cu mul`i ani ]n urm[, câ`iva politicieni de stânga ne avertizau de pericolul revenirii mo\ierilor ]n `ar[ ]n cazul ]n care vor fi restituite p[mânturile proprietarilor. Politicienii de ast[zi au marcat ]n istoria `[rii o pagin[ la fel de urât[ precum co-muni\tii. Pentru a v[ l[muri de discrepan`a existent[ dintre lumea comuni\tilor \i cea a nobilimii autentice, imagina`i-v[ un dialog dintre un oarecare politician \i academicianul Constantin B[l[ceanu Stolnici. Inten`ia de-a repune ]n drepturi imaginea boierului român, deocamdat[ printr-un muzeu, este l[udabil[ \i merit[ cât mai repede materializat[.

Foc stins ]ntr-o garsonier[ \i o pisic[ salvat[ de la subsol Prima zi a s[pt[mânii a adus pompierilor boto\[neni mai multe evenimente, printre care \i un incendiu la o garsonier[, dar \i o interven`ie pentru salvarea unei pisici. Incendiul a fost stins la o garsonier[ de la ultimul nivel al unui bloc pe strada George Enescu. „La fa`a locului s-au deplasat

]n cel mai scurt timp posibil dou[ echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani. Ajun\i la locul interven`iei, ace\tia au constatat c[ ardea un dulap din dormitorul garsonierei lui Ionu` D. Pentru stingerea incendiului \i ]nl[turarea surselor de pericol au ac`ionat \ase subofi`eri \i doi ofi-

`eri. Fl[c[rile au distrus un dulap si documente personale”, a declarat Dorina Lupu, purt[tor de cuvânt al Inspectoratului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[. Pompierii au reu\it s[ salveze bunuri ]n valoare de 100.000 de lei, iar sursa incendiului este, cel mai probabil, o candel[ uitat[ aprins[ pe du-

Avertismente pentru deficien`e majore la condi`iile igienico-sanitare din spitale Mai multe spitale din jude` au fost sanc`ionate cu avertisment de c[tre inspectorii sanitari pentru condi`iile igienico sanitare precare. Verificarea, care este ]nc[ ]n curs de desf[\urare, a fost derulat[ la ordinul Ministerului S[n[t[`ii. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ \i Control nu au f[cut ]nc[ public numele unit[`ilor sanitare precizând c[ verificarea este ]nc[ la ]nceput, ]ns[ au afirmat c[ ]n unele spitale condi`iile igienico sanitare las[ de dorit. Grupuri sanitare necorespunz[toare, sa-

loane neaerisite, dar \i multe alte deficien`e au fost constatate de inspectori ]n spitalele din jude`.„Controlul a avut ca obiectiv condi`iile igienico sanitare la nivelul spitalelor din jude`. Sunt unele spitale ]n care s-au constatat deficien`e minore, ]n altele majore. Pentru deficien`ele majore au fost aplicate ca sanc`iuni avertismente. Ca deficien`e constatate a\ men`iona unele repara`ii capitale care sunt necesare, dar care au repercusiuni asupra condi`iilor igienico sanitare. A\ men`iona reabilitarea

unor s[li de opera`ii, refacerea unor circuite func`ionale care se impun la nivelul diferitelor sec`ii \i subsec`ii din cadrul spitalelor, am depistat deficien`e cu recomandarea imediat[ a condi`iilor de aerisire, de iluminat, mai ales c[ acum suntem ]n plin sezon estival, iar unele spitale nu au aerisire corespunz[toare, nefiind dotate cu aparate de aer condi`ionat a\a cum ar fi normal. }n rest, pot s[ spun c[ este respectat[ legisla`ia ]n vigoare. Am g[sit grupuri sanitare necorespunz[toare, existen`a unor grupuri

ANUN~ DE VÂNZARE S.C. INDAGROVET S.R.L., cu sediul ]n loc. Cotusca, Jud. Botosani, CUI: 620762, J07/267/1992, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L., cu sediul ]n mun. Ia\i, str. Lasc[r Catargi, nr. 22, jud. Ia\i, numit[ prin Sentin`a nr. 120/22.05.2007, pronun`at[ de Tribunalul Boto\ani, Sec`ia Comercial[, ]n dosarul nr. 5475/40/2006, anun`[, ]n conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven`ei, precum \i cu Regulamentul de vânzare aprobat de Comitetul creditorilor cat si de Adunarea Creditorilor din data de 11.06.2009, scoaterea la vânzare prin licita`ie public[ deschis[ cu strigare, pe active individuale, ]n conformitate cu prevederile Codului de procedura civila si Legea 85/2006, in masura compatibilitatii ]n data de 09.09.2009, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani a bunurilor proprietatea S.C. INDAGROVET S.R.L. Cotusca - Boto\ani, dup[ cum urmeaz[:

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

lap. Tot ieri, pompierii au fost solicita`i s[ intervin[ la salvarea unui animal blocat. Ace\tia au salvat o pisic[ blocat[ ]n aerisirea unui canal tehnologic de pe strada Teatrului. Femeia care a solicitat sprijinul salvatorilor a afirmat c[ animalul era captiv de câteva ore. (B. Caliniuc)

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmeaz[ a fi scoase la vânzare au obliga`ia sub sanc`iunea dec[derii, s[ fac[ dovada acestui fapt pân[ la data de 07.07.2009, ora 14.00, la sediul lichidatorul judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1 jud. Boto\ani. Poate participa la licita`ie orice persoan[ fizic[ sau juridic[ care depune pân[ la data de 07.07.2009, ora 14 la sediul lichidatorului judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani, urm[toarele documente: * Cerere de participare la licita`ie, * Dovada achit[rii caietelor de sarcini ]n valoare de 500,00 lei (RON f[r[ T.V.A.), * Dovada achit[rii taxei de participare la licita`ie reprezentând 1% din valoarea de evaluare, * Dovada depunerii garan`iei de participare de 10% din valoarea de evaluare a activului licitat ]n contul de lichidare al debitoarei * Rapoarte de activitate sau situa`ii financiare pentru ultimul exerci`iu financiar, * }mputernicire acordat[ persoanei care reprezint[ participantul la licita`ie, dac[ este cazul, * Declara`ie pe proprie r[spundere c[ nu se afl[ ]n una din situa`iile de incompatibilitate prev[zute ]n anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, Documentele prezentate in caietele de sarcini care certific[ identitatea \i calitatea participantului la licita`ie, Regulamentul de vânzare va fi afi\at la loc vizibil, cu cel pu`in 5 zile ]naintea `inerii \edin`ei de licita`ie. Componen`a \i descrierea activelor S.C. INDAGROVET S.R.L. Cotusca - Boto\ani scoase la vânzare sunt cuprinse ]n caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar, ]n fiecare zi de luni pân[ vineri, orele 08.00 – 16.00, pân[ pe data de 08.09.2009 14.00 Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la telefoanele: 0331-401.534, 0755-132.475, 0232–243.864, 0746–182.093. Lichidator Judiciar, Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L.

sanitare care pun probleme deosebite din punct de vedere igienico-sanitar[, chiar \i la nivelul unei sec`ii”, a precizat medicul Stela Cre`u, director adjunct ]n cadrul DSP. Reprezentan`ii DSP au declarat c[ la finalul controlului vor face public numele spitalelor g[site ]n neregul[. Cele care au fost deja controlate \i au primit avertismente au termen de remediere a deficien`elor. }n cazul ]n care acestea nu se vor conforma, ele risc[ s[ fie ]nchise. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Lansare de carte la Penitenciar „Confesiunile unui gardian” vor putea fi citite ]ncepând de ast[zi, dup[ lansarea celui de-al III-lea volum, manifestare care va avea loc ]n Clubul Penitenciarului Boto\ani. Lansarea noului volum „Confesiunile unui gardian” va fi f[cut[ ]n prezen`a autorului Ioan Cherti`ie, fost subofi`er la arma „penitenciare” ]n Baia Mare, ]nainte \i dup[ 1989. Volumul reprezint[ ]n opinia criticului literar Alex |tef[nescu „...un document zguduitor despre lumea ]nchisorilor din România comunist[”. De asemenea, va avea loc o prezentare interactiv[ a documentarului artistic „Temnicerul”, ]n scenografia scriitorului Ioan Cherti`ie. La lansare vor participa colaboratori externi ai penitenciarului, func`ionari publici cu statut special precum \i persoane private de libertate. „Evenimentul are loc ]n cadrul unui ciclu desf[\urat ]n unit[`ile Administra`iei Na`ionale a Penitenciarelor \i demonstreaz[ dorin`a sistemului penitenciar românesc de a eviden`ia diferen`ele esen`iale de mentalitate ]ntre anumite cutume abuzive din trecut \i sistemul actual de deten`ie, unde eforturile sus`inute pe linia respect[rii drepturilor omului se reg[sesc la baza evolu`iei serviciului penitenciar”, a declarat Marius Hliban, directorul Penitenciarului Boto\ani. (Bogdan Caliniuc)


Eveniment Mar`i, 4 august 2009

Directori instala`i politic doar unde managementul actual \chiop[teaz[ Directorii de \coli care au ob`inut un calificativ mul`umitor ]n urma evalu[rii de c[tre inspectorii \colari nu au de ce s[ ]\i fac[ griji ]n ceea ce prive\te pierderea func`iei. De\i ]n cadrul coali`iei de guvernare PSDPDL la nivel de jude` s-au negociat inclusiv posturile de directori de unit[`i de ]nv[`[mânt, Ada Macovei, inspectorul general \colar d[ asigur[ri c[ numai acolo unde s-au constatat deficien`e manageriale, neconcordan`e ]ntre autoevaluarea directorului \i evaluarea de c[tre inspectorul \colar de specialitate se vor opera modific[ri. Abia atunci, mai spune inspectorul general \colar, se vor pune pe func`iile de directori persoane cu apartenen`[ politic[ portocalie sau ro\ie.

Angela Curelariu, din nou ]n concediu medical

sau mai pu`in superficial ac`iunea vizavi de activitatea lor”, a mai spus inspectorul general \colar.

DIRECTORI DE |COLI PASIBILI DE A-|I PIERDE FUNC~IA

junc`i de c[tre inspectorii \colari, iar pân[ la finele lunii, urmeaz[ s[ se analizeze toate dosarele pentru ca ]n cadrul Consiliului de Administra`ie al I|J s[ fie stabilite calificativele. „La ]nceputul lunii septembrie, o dat[ cu definitivarea situa`iei, vom vedea care din directori mai r[mân \i care nu. Sper c[ nu vor fi schimb[ri. Nu ne dorim ]n mod neap[rat schimb[ri, dimpotriv[ ne dorim continuitate \i ]nv[`[mânt de calitate bazat pe experien`a acumulat[ de directori pân[ acum, dar acolo unde vor fi cazuri \i se vor constata abateri de la fi\a postului, de la atribu`iile pe care le avea fiecare, fie din neglijen`[, fie din rea voin`[, vom lua \i m[suri de sanc`ionare prin diminuarea calificativului sau de ]nlocuire Ieri a fost ultima zi când s-au dac[ va fi cazul”, a declarat Ada depus dosarele de evaluarea a Macovei (foto), inspectorul gedirectorilor \i directorilor ad- neral \colar. Mai concret, pentru

a nu se afla ]n situa`ia de a-\i pierde func`ia de conducere, directorul de \coal[ trebuie s[ ob`in[ un calificativ de foarte bine sau bine. Analiza activit[`ii manageriale se face practic printr-o fi\[ de autoevaluare pe care o completeaz[ directorul, ]nso`it[ de un raport argumentativ, iar inspectorii de specialitate care r[spund de unitatea de ]nv[`[mânt trebuie s[ fac[ verific[ri ]n \coli. Dac[ ceea ce au argumentat directorii este conform cu actele existente ]n unitatea de ]nv[`[mânt, pe baza acestor verific[ri s-a stabilit un calificativ, urmând ca ]n perioada imediat urm[toare fiecare din aceste dosare s[ fie aprobate de inspectoratul general dup[ o analiz[ atât a modului de ]ndeplinire a atribu`iilor de c[tre directori cât \i de c[tre inspectori, „pentru c[ ar putea exista cazuri care au tratat mai mult

Conducerea Inspectoratului Jude`ean |colar d[ asigur[ri c[ se va opera la modific[ri ]n ceea ce prive\te directorii de unit[`i de ]nv[`[mânt numai acolo unde va fi necesar, ]n urma ob`inerii unui calificativ nemul`umitor. Ada Macovei a ]nt[rit afirma`iile ]n ceea ce prive\te negocierilor ce au avut loc ]n urm[ cu aproximativ dou[ luni de zile ]ntre partidele aflate la guvernare, ]ns[ a precizat c[ nu vor fi afecta`i directorii care au avut o activitate bun[ sau foarte bun[. „}n coali`ie s-a discutat ]ntr-adev[r c[ ar fi bine ca directorii s[ fie de o culoare politic[ sau de alta, numai c[ ]n cazul directorilor care au dat concurs, care ]\i fac treaba \i care ]n urma evalu[rilor au ob`inut calificativ «foarte bine» \i ]n continuare fac cinste ]nv[`[mântului boto\[nean, nu cred c[ va fi cineva ]mpotriva men`inerii acestora ]n sistem, indiferent despre ce partid este vorba. Acolo unde se constat[ deficien`e \i directorul trebuie ]nlocuit, abia acolo se poate vorbi despre apartenen`a politic[ a celui care va veni la conducerea unit[`ii respective”, a specificat inspectorul general. (Monica Aionesei)

Vânzarea lan`ului de magazine Fidelio, pe masa Consiliului Concuren`ei Preluarea lan`ului de supermarketuri Fidelio de c[tre sucevenii de la Adicost este analizat[ de c[tre Consiliul Concuren`ei. Cele dou[ p[r`i au ajuns la o ]n`elegere cu privire la pre`ul de tranzac`ionare ]ns[ au nevoie de acceptul Consiliului Concuren`ei pentru a finaliza procedura. Costel Chelaru, patronul Adicost, a spus c[ dup[ ce se va primi r[spunsul de la Concuren`[ vor fi f[cute publice \i datele tranzac`iei. „Atunci vom organiza o conferin`[ de pres[ \i v[ vom pune la dispozi`ie datele necesare”, a spus Chelaru. De\i tranzac`ia ]nc[ nu a fost finalizat[, patronul Adicost aproape

3

c[ s-a instalat ]n scaunul de conducere al Danilux de la sediul din C[t[m[r[\ti Deal. Teoretic, nu ar trebui s[ fie vreo problem[ ]n ob`inerea acordului de la Consiliul Concuren`ei deoarece aceast[ tranzac`ie nu va aduce o cot[ de pia`[ atât de mare pentru Adicost ]ncât s[ afecteze mediul concuren`ial. De cealalt[ parte, Daniel Mih[il[, actualul patron al Fidelio, a spus c[ nu poate preciza suma tranzac`iei deoarece este un capitol confiden`ial ]n aceast[ opera`iune. }n ceea ce prive\te viitorul s[u ca om de afaceri, Mih[il[ a precizat c[ are alte firme ]n alte sectoare de activitate pe care-\i va axa

interesul. „Am alte firme de care s[ m[ ocup \i pe care s[ le coordonez dup[ aceast[ tranzac`ie”, a declarat Mih[il[. Lan`ul de supermarketuri Fidelio a intrat ]n colaps financiar ]n prima parte a anului, multe dintre magazinele grupului, prezente ]n toat[ Moldova, f[când concedieri, iar salaria`ii r[ma\i au primit lefurile cu ]ntârziere. Pân[ acum, lan`ul de supermarketuri Fidelio a fost administrat de firma Danilux, dar recent a ap[rut ]n peisajul mediului de afaceri \i societatea comercial[ Fidelio SRL. Nu se \tie care dintre firme va fi vândut[, nu se \tie dac[ Adicost va prelua \i datoriile pe care le-

a acumulat pân[ acum lan`ul Fidelio, care se ridic[ la peste trei milioane de euro. }n cazul ]n care Adicost va include ]n tranzac`ie \i }unele dintre spa`iile pe care le are ]n proprietate Danilux. Lan`ul de supermarketuri Fidelio a cunoscut o cre\tere spectaculoas[ ]n ultimii doi ani, cu deschideri de magazine ]n Ia\i, Bac[u, Suceava, Vatra Dornei, Dumbr[veni, R[d[u`i, F[lticeni. Dezvoltarea a fost f[cut[ pe credit bancar, iar furturile pe care firma le-a suferit ]n ace\ti ani, din partea unor angaja`i de ]ncredere ai patronului, au dus la destabilizarea puternic[ a situa`iei financiare. (Bogdan Caliniuc)

Dup[ concediul de odihn[ urmeaz[ concediul medical. Angela Curelariu, fosta directoare a Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani, ar fi trebuit s[ revin[ la locul de munc[ ]ncepând de ast[zi. „De când nu mai este director la DGASPC, doamna Curelariu este numai ]n concediu” a men`ionat Liviu R[d[\anu, director general al DGASPC Boto\ani. }n urma unei discu`ii telefonice purtat[ ieri ]ntre Liviu R[d[\anu, actualul \ef DGASPC, \i aceasta, Angela Curelariu a precizat c[ s-a internat, având probleme de s[n[tate. „Sunt internat[ la Spitalul Jude`ean. |ti`i bine c[ sunt o persoan[ hipertensiv[. Trebuie s[ m[ reabilitez un pic, oricum am s[ vin la munc[. Nu a fost o internare c[ a\a am vrut eu, chiar am o problem[ de s[n[tate. Mai stau probabil câteva zile, abia mi-au luat analizele”, i-a transmis telefonic Angela Curelariu superiorului s[u. Reamintim c[ dup[ ce s-au constatat mai multe probleme legate de activitatea sa ]n

perioada ]n care aceasta conducea direc`ia, Angela Curelariu a acceptat s[ treac[ pe postul de \ef Serviciu Monitorizare ]n cadrul institu`iei. De asemenea, de men`ionat este c[ tot ]n perioada respectiv[, când vehiculau mai multe acuza`ii la adresa sa, aceasta a intrat ]n concediu medical. La scurt timp, s-a constatat c[ aceasta ar fi f[cut achizi`ii de fructe pentru centrele de plasament, de la o rud[ de-a sa la pre`uri mult mai mari decât cele de pe pia`[. }n cele din urm[ sa stabilit ca pentru prejudiciul cauzat s[ i se opreasc[ acesteia din drepturile salariale pe parcursul a mai multe luni, prejudiciul recunoscut \i de aceasta, respectiv circa 120 de milioane lei vechi. Tot ]n cursul zilei de ieri au sosit \i rezultatele comisiei de disciplin[, conducerea direc`iei direc`ionând plicul c[tre Spitalul Jude`ean. R[d[\anu \i-a exprimat ieri ]ndoiala privind veridicitatea certificatelor medicale ]n baza c[rora aceasta se afl[ ]n prezent ]n concediu de odihn[. Din acest motiv, directorul general i-a solicitat acesteia s[-i prezinte documentele medicale urmând a sesiza \i organele competente pentru a verifica dac[ acestea sunt acordate ]n mod legal. „De când nu mai este director la DGASPC, doamna Curelariu este numai ]n concediu. Pân[ azi (n.r., luni) a fost ]n concediu de odihn[ \i de azi intr[ ]n concediu medical. Sincer, am suspiciuni ]n privin`a actelor medicale pe baza c[rora a intrat ]n concediu medical \i chiar voi cere o verificare a acestor acte”, a men`ionat Liviu R[d[\anu, director general ]n cadrul DGASPC Boto\ani. (Carmen Stanciu)


CMYK

Eveniment 4

Mar`i, 4 august 2009

Directorii \colilor au câteva zile pentru a decide disponibiliz[rile Pân[ la finele s[pt[mânii ]n curs, pe masa conducerii Inspectoratului |colar Jude`ean Boto\ani trebuie s[ ajung[ propunerile din teritoriu referitor la reducerile de personal din ]nv[`[mânt, conform directivei date de Ministerul Educa`iei. }n acest scop, ast[zi va avea loc o ]ntâlnire cu to`i directorii de unit[`i de ]nv[`[mânt ]n vederea stabilirii modului ]n care se vor face reducetreme, persoane cu boli incura- se ]ncadra ]n num[rul legal de rile de personal. Puterea de decizie ]n ceea ce prive\te posturile ce vor fi eliberate o vor avea autorit[`ile locale, ]n spe`[ directorul de \coal[, Consiliul de Administra`ie al unit[`ii de ]nv[`[mânt, un reprezentant al Consiliului Local \i chiar primarul. „Ei trebuie s[ fac[ o analiz[ foarte clar[ a posturilor care pot fi suspendate temporar, s[ identifice solu`ii pentru persoanele care vor fi afectate la nivelul comunei, s[ g[seasc[ solu`ii de compromis, astfel ]ncât s[ nu decidem noi asupra vie`ii altora. Am discutat \i cu sindicatele, sunt cazuri ex-

bile, sunt unici ]ntre`in[tori de familie cu copii mul`i \i atunci este foarte greu s[ ]`i asumi r[spunderea fa`[ de soarta atâtor familii din birou, de pe hârtie, cazurile trebuie analizate \i identificate solu`ii pe plan local”, a declarat Ada Macovei, inspectorul general \colar. Un num[r de 366 de posturi trebuie reduse la nivelul jude`ului Boto\ani ]n ]nv[`[mânt, pân[ la 1 septembrie, potrivit deciziei Ministerului Educa`iei. Astfel c[ pân[ pe 7 august, conducerea I|J a solicitat s[ se prezinte modalit[`ile de reducere de personal. „Ni s-a transmis c[ I|J are obliga`ia de a

posturi comunicat, dep[\irea acestora fiind responsabilitatea I|J, la fel am comunicat \i noi unit[`ilor \colare. }n aceste condi`ii, se poate apela la comasarea claselor paralele, unde sunt clasele A \i B cu efective mici de elevi \i atunci dispare un num[r de norme didactice sau frac`iuni de norme didactice”, a mai precizat conducerea I|J.

„ESTE FOARTE RISCANT S{ REDUCEM DIN BIROU SUTE DE POSTURI” De\i ini`ial s-a decis ca ]n cea mai mare parte s[ se procedeze la disponibiliz[ri ]n ceea ce prive\te personalul nedidactic \i

auxiliar, conducerea I|J recunoa\te c[ aceasta nu este cea mai bun[ solu`ie, ]n condi`iile ]n care ]n unele unit[`i \colare mari chiar este nevoie de muncitori de tip fochi\ti sau chiar laboran`i. „Dac[ se apeleaz[ la comasarea de \coli, sunt posturile de ]ngrijitor, de muncitor \i atunci fie se reduce postul, fie sunt adu\i la centrul de comun[. La fel ]n unit[`ile din municipii, ]n \colile gimnaziale \i licee se poate lua decizia ori a p[str[rii laboran`ilor, ori a disponibiliz[rii acestora. Nu \tiu exact cum se va rezolva situa`ia la nivel de fiecare unitate ]n parte, pentru c[ aici e vorba de un num[r mare de copii iar normativul permite ]ncadrarea cu personal a acestor posturi. Dup[ zile \i nop`i de analiz[ ]n cadrul I|J, am constatat c[ este foarte riscant s[ reducem din birou un num[r de 366 de posturi, ceea ce ]nseamn[ 366 de familii cu nu se \tie câte sute de copii”, a precizat Ada Macovei. Astfel c[ deocamdat[ se a\teapt[ solu`ii de la nivel local pentru a se putea proceda la disponibiliz[rile din ]nv[`[mânt. „Categoriile pe care noi ini`ial le-am vizat, muncitorii de ]ntre`inere, laboran`ii, administratorii de patrimoniu, având ]n vedere c[ ]n unele unit[`i de ]nv[`[mânt chiar ]\i fac treaba \i au justificare aceste posturi, probabil c[ directorii vor considera c[ trebuie s[ r[mân[ \i nu se pot dispensa de ace\ti oameni”, a ]ncheiat inspectorul general \colar. (Monica Aionesei)

Bugetarii, sub teroarea reducerii de personal cu 20% Discu`iile la nivel central privind necesitatea reducerii de personal cu 20% a instalat o oarecare stare de tensiune ]n rândul bugetarilor. De\i cu discu`iile nu s-a ajuns ]nc[ la nivel local, fiind luate ]n vizor deocamdat[, pentru reduceri de personal, agen`iile din subordinea ministerelor, conducerile institu`iilor jude`ului iau ]n considerare \i aceast[ m[sur[. Pân[ acum, conducerile ministerelor au ezitat s[ prezinte cazuri concrete ]n care se vor opera reduceri, mai degrab[ au considerat c[ au nevoie de absolut toate categoriile de bugetari care se afl[ ]n subordinea lor. Mai mult, organigramele \i a\a nu sunt ]nc[rcate la capacitatea la care au fost aprobate, existând posturi vacante blocate chiar \i ]n procent de peste 10%. De\i cu discu`iile nu s-a ajuns ]nc[ la nivel local, fiind luate ]n vizor deocamdat[ agen`iile din subordinea ministerelor, conducerile institu`iilor jude`ului iau ]n considerare \i aceast[ m[sur[. De exemplu, la nivelul Ministerului Educa`iei, deja s-a solicitat reducerea personalului din ]nv[`[mânt cu 4% la nivelul fiec[rui jude`, ]ns[ potrivit declara`iilor din ultimele zile ale primului ministru Emil Boc, este necesar, pe fondul crizei economice actuale, s[ se reduc[ personalul bugetar cu 20%. „}n leg[tur[ cu cei 20%, ]n cazul nostru este vorba de Inspectoratul |colar Jude`ean \i unit[`ile conexe, adic[ palate, cluburi, Centrul jude`ean

de asisten`[ \i resurse educa`ionale sau Casa Corpului Didactic. }n organigram[, la I|J un singur post este vacant. A\tept[m decizia ministerului, poate vine \i cu ceva preciz[ri dac[ este vorba despre reduceri ]n zona de administrativ sau inspectori. Se pune problema transform[rii palatelor \i cluburilor ]n sec`ii, pentru c[ reducerea la Dorohoi, de exemplu, la Palatul Copiilor, chiar \i de 20% ]nseamn[ de fapt dispari`ia unei jum[t[`i de norm[ care permitea ca aceast[ unitate s[ aib[ personalitate juridic[”, a spus Ada Macovei, inspectorul general \colar al I|J Boto\ani. Pe de alt[ parte, Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, s-a rezumat la a spune ]n leg[tur[ cu decizia de a reduce personalul bugetar cu 20%, c[ „nu pot comenta pân[ nu v[d actul normativ. Ceea ce pot s[ spun este c[ suntem un stat birocratic. O s[ ajungem ca la primul fel s[ mânc[m hârtie, la felul doi s[ mânc[m hârtie iar la felul trei tot hârtie”. O alt[ institu`iei unde s-ar putea opera reduceri de personal este Direc`ia pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ Boto\ani. Deocamdat[ ]ns[, sus`ine \eful DADR Boto\ani, ministrul Agriculturii a dat asigur[ri c[ direc`iile locale nu intr[ ]nc[ ]n discu`ie. „Decizia ar fi la nivel de minister, \i nu la nivel de direc`ie, noi nu suntem ]nc[ implica`i, nu este ]nc[ cazul la noi. Noi oricum \i a\a avem personal mai pu`in, avem 78 de angaja`i ]n condi`iile ]n care avem nevoie de 100-110. Diferen`a provine de la ie\iri la pensie, ie\iri la pensie chiar anticipat, ]mboln[viri”, a spus Claudiu Ad[sc[li`ei, directorul executiv al DADR. (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment Mar`i, 4 august 2009

5

Scandal sexual ]n centre de plasament |ase fete dintr-un centru de plasament se prostitueaz[. Asta declar[ directorul Liviu R[d[\anu. Mai mult, acesta sus`ine c[ astfel de situa`ii se petrec cu \tirea \efului de centru. Potrivit actualului director al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului, „unul din \efii de centre patroneaz[ un sistem de prostitu`ie”. Copile din centre implicate ]ntr-o posibil[ re`ea de prostitu`ie. Toate informa`iile adunate pân[ la ora actual[ indic[ existen`a unei adev[rate re`ele de prostitu`ie, re`ele alimentate cu tinere din centre de plasament. Cel pu`in \ase tinere, dintre care dou[ minore, toate institu`ionalizate ]ntr-un centru de plasament din subordinea Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani, practic[ prostitu`ie. Aceasta pare s[ fie

situa`ia descoperit[ de Liviu R[d[\anu, \eful DGASPC, problema urmând a fi descusut[ ]n am[nunt de oamenii legii. Situa`ia este cu atât mai grav[ cu cât cel pu`in una dintre cele \ase se prostitueaz[ cu \tirea \efului de centru. }ntrebat de c[tre conducerea sistemului de protec`ie a copilului cum de nu a informat organele competente cu privire la o astfel de situa`ie, \eful de centru a declarat c[ nu a f[cut sesizare cu privire la acest aspect... de fric[, nefiind specificat dac[ este vorba despre o fric[ fa`[ de clien`ii tinerelor ori de cei care patroneaz[ aceast[ posibil[ re`ea. |eful de centru urmeaz[ s[ fie suspendat de ]ndat[ ce ]ncepe cercetarea penal[. Reamintim c[ ]n cursul s[pt[mânii trecute, consilierul jude`ean PRM Dumitru Codreanu a atras aten`ia c[, potrivit unor informa`ii ajunse la urechile sale, s-ar practica cea mai veche meserie din lume de c[tre fete din centrele de plasament, situa`ii favorizate chiar de unii \efi de centre. ]ntrebat dac[ sunt cazuri ]n care conduceri de centre de plasament favorizeaz[ prostitu`ia copilelor, R[d[\anu a declarat ieri ]n cadrul unei conferin`e de pres[ c[: „punctual pot confirma \i eu situa`ii. Mai exact, \eful de centru \tie exact ce face copilul \i pe unde umbl[ la ore târzii din noapte. Iar unul din \efii de centre, ]ns[\i el pa-

troneaz[ acest sistem de prostitu`ie. Nu este o acuza`ie grav[, este o realitate. Am dovezi, am inclusiv declara`ia oamenilor din acel centru. Nu pot spune care este acest centru, la momentul oportun am s[ fac public[ \i aceast[ informa`ie. Prostitu`ia se face cu \tirea \efului de centru \i care nu ia m[suri. Pentru o singur[ tân[r[, \eful de centru a recunoscut c[ \tie c[ se prostitueaz[. Mi-a spus c[ nu a luat m[suri

c[ ]i este fric[. Mi-a spus doar numele copilului care practic[ prostitu`ia. A a\teptat s[ vin eu ]n control ca s[ depistez”.

POLI~IA |I PARCHETUL AU FOST SESIZATE Se ia ]n calcul \i varianta ca \eful de centru s[ fi avut beneficii materiale. Conducerea DGASPC a f[cut deja sesizare c[tre organele competente, Poli`ie \i Parchet.

Hu`u a demisionat de la conducerea Centrului „Prietenia” Maria Hu`u este cel de-al doilea director de centru de plasament din cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului care renun`[ la func`ie ]n urma neregulilor descoperite \i a b[nuielilor c[ a tolerat practicarea prostitu`iei de c[tre fetele din centre. Liviu R[d[\anu, directorul DGASPC, a spus c[ Maria Hu`u a demisionat din func`ia de \ef de centru \i a solicitat ]ncadrarea pe un alt post ]n institu`ie. „}n locul acesteia conducerea va fi asigurat[ de Carmen Daniliuc, un asistent social”, a spus R[d[\anu. Maria Hu`u este unul dintre directorii de centre de plasament care sunt b[nui`i c[ au tolerat practicarea

prostitu`iei de c[tre fetele aflate ]n sistemul institu`ionalizat. Contactat[ telefonic, Hu`u a spus c[ toate acuza`iile aduse la adresa ei sau a fetelor din centrul pe care l-a condus trebuie probate. „Eu atât pot s[ v[ spun, am solicitat transferul pe un post contractual de munc[ ]n cadrul Direc`iei. Mai multe, poate mâine sau nu \tiu. Am ]n`eles c[ ar fi a\a o discu`ie c[ am tolerat prostitu`ia, dar trebuie s[ fie \i dovedit[. Trebuie s[ dovedeasc[ \i s[ fie un acord al meu undeva, scris sau verbal, cumva. }n urma unei discu`ii avute cu cei din conducerea Direc`iei am r[mas foarte surprins[, chiar stupefiat[ de anumite evenimente de care eu sunt practic str[in[”, a spus

Maria Hu`u. Aceasta ]\i ap[r[ fetele din centrul de plasament pe care l-a condus \i sus`ine c[ va crede, pân[ la proba contrarie, ]n nevinov[`ia acestora. „Fetele au mai ]ntârziat sau au mai lipsit nemotivat. Motiv pentru care am sunat poli`ia \i nu au fost g[site ]n locuri din acestea. Eu sunt ]mpotriva jignirii de orice fel, a maltrat[rii, a violen`ei, este exclus ca eu s[ fiu implicat[, nici nu pot s[ accept. Eu am aflat cu stupoare, dar fetele dac[ au ]ntârziat nu ]nseamn[ c[ s-au prostituat. Dac[ cineva spune c[ a\a este, atunci trebuie s[ \i demonstreze, s[ fac[ dovada \i s[-\i asume ceea ce spune. Eu nu am cuno\tin`e despre a\a ceva. Eu am avut \i

am o colaborare bun[ cu Poli`ia, orice dispari`ie a fost anun`at[ ]n 24 de ore, a\a cum prevede legea. Situa`ia fiind de a\a natur[ este normal s[ faci \i un pas ]napoi, cum am f[cut eu”, a completat fostul \ef al Centrului „Prietenia”. Acest centru a fost verificat, ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[ de o echip[ a DGASPC condus[ de Liviu R[d[\anu. Dup[ ora 22.00, ora de culcare, opt fete lipseau din c[min. La o jum[tate de or[ dup[ primul control doar una dintre fete s-a ]ntors, iar informa`ii atât din interiorul centrului de plasament, cât \i din exterior, le acuz[ pe câteva dintre acele fete de practicarea prostitu`iei. (Bogdan Caliniuc)

Urmeaz[ ca oamenii legii s[ verifice \i varianta cu privire la ob`inerea unor beneficii materiale de c[tre \eful de centru de pe urma „meseriei” practicate de tinere. Suspiciuni exist[ \i asupra altor centre, ]ns[ cazurile sunt ]nc[ ]n verific[ri. „La unul e dovedit[ treaba, la restul suntem ]n verific[ri. }n sesizarea de la Poli`ie am scris c[ \eful de centru \tie \i patroneaz[ acest sistem de libertinaj al copiilor din centru, inclusiv al fetelor. La o prim[ constatare, cel pu`in \ase tinere, dintre care dou[ minore, din acel centru, practic[ prostitu`ie noapte de noapte.”, a declarat directorul general al DGASPC Boto\ani. Reamintim c[ ]n urma

unui control derulat sâmb[t[ noapte de directorul DGASPC ]n trei centre de plasament, ]n toate trei cazuri au fost g[site tinere lips[, unele dintre ele fiind plecate cu \tirea \efului de centru. Printre m[surile dispuse urmare a celor constatate se num[r[ \i cea de externalizare a serviciului de paz[, la care deja \i-au f[cut apari`ia contesta`iile. |efii centrelor cu probleme urmeaz[ s[ fie adu\i ]n fa`a comisiei de disciplin[, acela\i lucru se poate spune \i despre instructorii educa`ionali. R[d[\anu a `inut s[ men`ioneze c[ ]n ciuda celor constatate nu toate centrele sunt cu probleme, fiind \i centre model. (Carmen Stanciu)

- P[rinte, ]n caz c[ vreun enoria\ a p[c[tuit prea tare.


Eveniment 6

Mar`i, 4 august 2009

Stranieri pu\i la plata spitaliz[rii copiilor P[rin`ii a zeci de copii n[scu`i ]n `[ri str[ine, pu\i la plata serviciilor medicale ]n `ar[. Pentru c[ nu au certificate române\ti, copiii boto\[nenilor care s-au ]ntors ]n `ar[ \i care au avut nevoie de servicii medicale au fost pu\i s[ le pl[teasc[. Tamara Ciofu, directorul coordonator al Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[, lunar, sunt ]nregistrate ]n jur de trei-patru astfel de cazuri \i asta din neglijen`a p[rin`ilor de a le face copiilor \i un certificat de na\tere ]n România, pentru a beneficia de gratuitate la serviciile medicale. Sumele pe care trebuie s[ le scoat[ din buzunar p[rin`ii sunt destul de consistente. „Dac[ nu au carduri de s[n[tate eliberate de `[rile ]n care s-au n[scut \i care s[ fie acreditate de România, ace\ti copii dac[ se ]mboln[vesc \i sunt spitaliza`i ]n unit[`ile noastre sanitare, p[rin`ii trebuie s[ pl[teasc[ contravaloarea spitaliz[rii. Ne-am confruntat cu un caz, luni, care a fost spitalizat la Sec`ia de Boli Infec`ioase, ]n care mama avea patru copii, cel de-al treilea copil avea patru ani,

s-a n[scut ]n urm[ cu patru ani ]n Italia, sunt de trei ani ]n România \i nu \i-au f[cut certifi-catul de na\tere. Au ]ncercat s[ g[seasc[ alte solu`ii ca s[ eludeze legea pl[`ii pentru spitalizare”, a ad[ugat Tamara Ciofu. Potrivit unui protocol ]ncheiat ]ntre DSP \i Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate, ]n cazul ]n care internatul care nu are cod numeric personal, din lips[ de certificat de na\tere, atunci când familia depune documenta`ia la

Apicultorii mai au dou[ s[pt[mâni pentru solicitarea subven`iei de la stat Apicultorii mai au timp pân[ pe 15 august s[ ]\i depun[ cererile de plat[ pentru ac`iunile realizate ]n anul 2009 \i care sunt prev[zute ]n Programul Na`ional Apicol. Potrivit informa`iilor furnizate de Centrul Jude`ean al Agen`iei de Pl[`i \i Interven`ii pentru Agricultur[ Boto\ani, apicultorii nu pot solicita ajutor financiar ]n nume propriu, ci ei trebuie s[ se ]nscrie \i s[ depun[ cerere de sprijin, anual, la sediul formei asociative-asocia`ii de cresc[tori de albine, uniuni apicole, cooperative apicole, grupuri de produc[tori-din care fac parte. „Formele asociative depun cererea de plat[ a ajutorului financiar comunitar \i na`ional, pe baza cererilor depuse de membrii s[i, la centrele jude`ene APIA”, a declarat Ioan Serediuc, purt[torul de cuvânt al APIA Boto\ani. Practic, sprijinul financiar se acord[ ]n ac`iu-

nile ]n ceea ce prive\te lupta contra varoozei, respectiv cump[rarea de m[tci provenite din ferme de elit[ \i de multiplicare, roiuri la pachet, roiuri pe faguri \i familii de albine. Conform reprezentan`ilor APIA Boto\ani, pentru prima ac`iune, lupta contra varoozei, se poate deconta pre`ul f[r[ TVA al medicamentelor \i produselor de combatere a varoozei, necesare tratamentului pentru ]ntreg efectivul de albine de`inut de c[tre beneficiar, iar pentru a doua ac`iune se deconteaz[ pre`ul f[r[ TVA de achizi`ie de m[tci, roi la pachet, roi pe faguri \i familii de albine. Apicultorii pot solicita informa`ii suplimentare vizavi de formularele necesare sau vizavi de accesarea fondurilor comunitare de la Centrul Jude`ean APIA Boto\ani sau de pe site-ul www.apia.org.ro. (Monica Aionesei)

Serviciul de Eviden`[ a Popula`iei \i exist[ confirmarea c[ documentul urmeaz[ s[ fie emis, ace\tia nu vor pl[ti serviciile medicale pentru copii. „Noi ]l trecem pe copil pe foaie \i spunem c[ este ]n eviden`[, urmând a se elibera certificatul de na\tere. }n momentul ]n care certificatul de na\tere se elibereaz[, noi ]l trecem pe foaia de internare \i foaia este revalidat[ ]n luna urm[toare. Deci nu se pierd ace\ti bani. Pentru dou[ zile de

spitalizare, familia respectiv[ trebuia s[ pl[teasc[ 4,2 milioane lei, mam[ \i copil ]ntr-o sec`ie de pediatrie”, a mai spus directorul DSP. Aceasta spune c[, chiar dac[ procedura de eliberare a documentelor române\ti are un timp de a\teptare, la spital nu trebuie s[ fie prezentat[ decât acea dovad[ din care s[ reias[ c[ certificatul de na\tere este ]n lucru pentru a nu pl[ti astfel de servicii medicale. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Spitalul Jude`ean este la nivelul lunii martie cu plata la furnizori Datoriile pe care le are de achitat Spitalul Jude`ean c[tre furnizorii de medicamente \i utilit[`i cresc de la o lun[ la alta. Potrivit managerului spitalului, Doru Muntianu, unitatea pe care o conduce ]nregistreaz[ la ora actual[ datorii totale de peste \apte milioane de lei, adic[ 70 miliarde lei vechi, c[tre furnizori, unele dintre datorii nefiind achitate din luna martie. Dup[ cum era de a\teptat, slaba finan`are a spitalelor din aceast[ prim[ jum[tate a anului se r[sfrânge tot mai mult asupra situa`iei financiare a acestora, precum \i a capacit[`ii de a pl[ti la timp furnizorii de servicii. Conducerea unit[`ii spitalice\ti a luat mai multe m[suri ]n vederea reducerii cheltuielilor, ]ns[ f[r[ prea mult succes \i asta pentru c[ s-a ajuns ]n situa`ia ca spitalul s[ aib[ debite vechi de aproape un an.

„Noi suntem cu plata abia la luna martie, deci suntem ]n urm[ cu cinci luni peste termenul scadent la plata facturilor care este de 180 de zile. Din p[cate acumul[m ]n continuare datorii, dar ]nc[ reu\im s[ nu ]i oblig[m pe pacien`i s[ vin[ cu medicamente de acas[", a afirmat Doru Muntianu. Acesta a precizat c[ din cele \apte milioane de lei, peste patru sunt datorii peste termenul legal. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Salariatele ]ns[rcinate nu ]\i cunosc deloc drepturile Inspectoratul Teritorial de Munc[ (ITM) asigur[ controlul aplic[rii masurilor de respectare a egalit[`ii de \anse \i tratament ]ntre femei \i b[rba`i ]n domeniul rela`iilor de munc[, atât ]n sectorul public cât \i ]n cel privat. Acest obiectiv a fost inclus ]n tematica de control ]n scopul de a identifica, acolo unde exist[, cazurile concrete de discriminare ]ntre sexe \i de a dispune m[suri ]n scopul elimin[rii acestora. }n aceast[ perioad[ au fost verifica`i 346 agen`i economici cu 10.091 salaria`i, din care 3.284 sunt femei, reprezentând un procent de 33% din totalul persoanelor ]ncadrate la agen`ii economici controla`i. Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrul ITM, a men`ionat c[ având ]n vedere cifrele prezentate, rezult[ o ]ncadrare ]n munc[ a personalului din societ[`ile controlate ]n favoarea sexului feminin, acest aspect datorându-se probabil specificului activit[`ii acestor societ[`i. Majoritatea salaria`ilor erau ]ncadra`i la agen`i economici care aveau ca obiect principal de activitate construc`ii, respectiv 3.553 salaria`i \i produc`ie cu 2.761angaja`i. Urmare a ac`iunilor de popularizare desf[\ura-

te privind prevederile ordonan`ei pentru protec`ia maternit[`ii, ]n cursul celui de-al doilea trimestru al anului curent, a crescut comparativ cu trimestrul anterior num[rul agen`ilor economici care informeaz[ ITM asupra situa`iilor ]n care salariatele ]ns[rcinate le-au notificat acest aspect. „Nu se pot omite situa`iile nesemnificative ca num[r constatate cu ocazia controalelor efectuate, cât \i cele reie\ite din cuprinsul unora

dintre peti`iile primite, ]n care datorit[ unei necunoa\teri de c[tre femeile ]ns[rcinate a prevederilor ordonan`ei, acestea nu au informat angajatorii asupra st[rii de graviditate ]n care se g[seau iar ace\tia aflând de situa`iile respective ]n mod neoficial au procedat la desfacerea contractelor de munc[ ]ncheiate cu femeile respective ]nainte ca acestea s[ notifice starea respectiv[. De asemenea au fost situa`ii

]n care, pornind de la peti`iile primite de la viitoare mame, prin care ni se f[cea cunoscut ca urmare a st[rii de graviditate c[ angajatorii acestora inten`ionau s[ le desfac[ contractele individuale de munc[ (invocând ]n drept alte motive) inspectorii de munc[, cu ocazia controalelor efectuate, i-au convins pe angajatori s[ ]\i modifice pozi`ia, fiind evitate astfel o serie de situa`ii cu poten`ial cel pu`in nefast pentru acele femei”, a declarat Roxana Gavril. Având ]n vedere situa`iile constatate, prin procesele verbale de control ]ntocmite, s-a dispus angajatorilor cu un num[r mare de salariate reafi\area textului ordonan`ei ]n toate locurile de munc[ pentru a facilita astfel cunoa\terea con`inutului de c[tre salariate. De asemenea, ]n aceast[ perioad[, de\i au fost repartizate ]n vederea solu`ion[rii de c[tre inspectorii de munc[ din cadrul serviciului control rela`ii de munc[ un num[r de 202 sesiz[ri formulate de cet[`eni, nici una nu con`inea referiri la posibile discrimin[ri ]ntre sexe, respectiv impunerea de condi`ii discriminatorii de c[tre angajatori. (Petronela Rotariu)


Sport Mar`i, 4 august 2009

Mutu, salvat de Juventus O ]n`elegere ]ntre forma`ia torinez[ \i interna`ionalul român, dup[ ce Mutu a fost dat afar[ de la Chelsea, prevedea c[ Juve va achita londonezilor orice fel de daune. Dup[ patru ani, presa italian[ readuce subiectul ]n discu`ie. Cel pu`in ]n Italia, decizia TAS ca Mutu s[-i pl[teasc[ lui Chelsea desp[gubiri de 17,1 milioane euro, a fost urmat[ de c[utarea de solu`ii pentru ca actualul fo-tbalist al Fiorentinei s[ su-porte cât mai u\or aceast[ pedeaps[. }ntr-o astfel de ]ncercare, cotidianul La Repubblica a g[sit ]n arhivele de acum patru ani o pro-

misiune a oficialilor lui Juventus, cum c[ gruparea torinez[ ar fi dispus[ s[ pl[teasc[ orice daun[ a juc[torului c[tre Chelsea. „Ce s-a ]ntâmplat cu promisiunea lui Juventus? }n ianuarie 2005, ]n ziua prezent[rii lui Mutu, care era f[r[ angajament dup[ ce a fost dat afar[ de la Chelsea, conduc[torii lui Juventus spuneau c[ vor pl[ti ei amenda, ]n cazul ]n care aceasta va fi dictat[“, scrie ziarul, care adaug[ c[ ar fi existat \i un acord scris ]ntre club \i Adrian Mutu, ]ns[ acesta ar fi putut s[ fie anulat dup[ ce juc[torul a fost vândut la Fiorentina. 

Surorile Williams i-au luat Patronul lui Motherwell a salvat titlul Monic[i Niculescu o feti`[ românc[ mâncat[ de \obolani Cu câteva ore ]nainte de meciul cu Steaua, John Boyle (foto) a vizitat un spital de copii din Bucure\ti \i \i-a adus aminte de un eveniment trist care se putea transforma ]ntr-o tragedie. Proprietar al funda`iei „Copii ]n dificultate”, ]n 1992 milionarul lui Motherwell a salvat de la moarte o feti`[ ce fusese abandonat[ ]ntr-un tomberon. Ea a fost adus[ ]n fa`a spitalului, cu extremit[`ile membrelor mâncate de \obolani. Interven`ia funda`iei i-a salvat via`a, iar John Boyle a fost mi\cat s[ vad[ cum feti`a tr[ie\te. „Am fost mi\cat dup[ ce am v[zut ]n România. În acel spital erau 15 copii cu fe`e posomorâte, care se apropiau de sfâr\itul vie`ii. Feti`a pe care am salvat-o ]n 1992 tr[ie\te. Asta e munca pe care am reu\it s[ o facem acolo. Meciul l-am pierdut cu 3-0, ]ns[ nimic nu

Românca a ratat, la Stanford, \ansa unui al doilea titlu consecutiv ]n proba de dublu. La rândul lor, Venus \i Serena au câ\tigat primul titlu WTA ]ntr-un turneu care nu este de Grand Slam. Cea mai bun[ juc[toare de dublu a României, Monica Niculescu (22 ani), a avut ne\ansa ca ]n finala turneului de la Stanford s[ ]ntâlneasc[ unul dintre cele mai sudate cupluri ale deceniului, cel

alc[tuit de surorile Williams. În pereche cu taiwaneza Yung-Jan Chan, sportiva din Slatina a pierdut ]n dou[ seturi ]n fa`a celor dou[ americance, 4-6, 1-6, la doar o or[ dup[ ce Venus Williams era ]nvins[ ]n finala probei de simplu, de c[tre fran`uzoaica Marion Bartoli, cu 2-6, 7-5, 4-6. De remarcat c[, de\i este al 15lea titlu WTA câ\tigat ]n tandem de Venus \i Serena, pentru pri-

ma oar[ acestea se impun ]ntr-un turneu care nu este de Grand Slam. Dealtfel, anul acesta ele mai câ\tigaser[ doar trofeele de la Australian Open \i Wimbledon. La rândul ei, Monica Niculescu a jucat finala de dublu la al doilea turneu consecutiv la care a participat, ]ns[ precedenta presta`ie, de la Budapesta, i-a adus ]n palmares \i primul titlu din circuitul profesionist. 

Kimi Raikkonen s-a r[sturnat cu ma\ina ]n Raliul Finlandei mai important decât via`a pe care am salvat-o”, a spus John Boyle ]ntr-un interviu Sundaymail. Funda`ia “Copii ]n dificultate”, patronat[ de John Boyle, are grij[ ]n România de 600 de copii de`ine 3 c[mine \i o \coal[ pentru copiii bolnavi de autism. În Cernavod[ exist[ \i un centru pentru tratamentul copiilor bolnavi de SIDA. 

Campionul mondial de Formula 1 a debutat ]n WRC, ]ns[ nu a putut `ine ma\ina pe drum dup[ ie\irea dintr-un viraj \i s-a r[sturnat de dou[ ori. Primul campion mondial de Formula 1 care i-a startul ]ntr-o etap[ a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC) este Kimi Raikkonen, iar evenimentul s-a ]ntâmplat ]n Raliul Finlandei, a noua dintre cele 12 etape ale sezonului 2009. Debutul nu a fost ]ns[ unul tocmai fericit, pilotul lui Ferrari r[sturnându-se cu ma\ina, un Fiat Abarth Grande Punto. Accidentul s-a petrecut ]n momentul ]n care Kimi se afla pe locul 15 ]n clasamentul general, iar Tapio Laukkanen, cel care l-a supervizat, a declarat: „A fost un viraj strâns, cu o piatr[ mare pe exterior, iar el a ie\it pu`in ]n exterior. Nasul ma\inii a intrat ]n p[mânt, apoi s-a ros-

togolit de dou[ ori“. Raikkonen a sc[pat nev[t[mat. Raliul Finlandei a fost câ\tigat de Mikko Hirvonen, ]n timp ce Sebastien Loeb a ocupat pozi`ia a doua. La general, Hirvonen \i-a consolidat primul loc, având acum un avans de trei puncte ]n fa`a lui Loeb. 

Cei mai tari la culturism \i fitness }n perioada 26-29 iunie, Sa- din Baia Mare a g[zduit Cam- rism, Fitness \i Bodyfitness la Polivalent[ ”Lasc[r Pan[” pionatul European de Cultu- (categoriile juniori, junioare \i Masters). România a fost reprezentat[ de 37 de sportivi, iar la startul competi`iei s-au aliniat peste 200 de participan`i din 24 de `[ri. ~ara noastr[ a câ\tigat competi`ia pe echipe, cu 152 de puncte acumulate, fiind urmat[ ]n clasament de Cehia (106 p) \i Rusia (89 p). Irina Munteanu, cea mai titrat[ sportiv[ din concurs, de dou[ ori campioan[ mondial[ la culturism, nu a avut probleme speciale ]n a-\i adjudeca victoria la categoria

Masters. Ea a ]nvins-o ]n toate cele trei runde pe rusoaica Ekaterina Sinitsyna, medaliat[ cu bronz la Campionatul European de anul trecut de la Skopje. B[im[reanca Laura Cup\a s-a impus ]n proba de fitness junioare atât la categoria sub 163 cm, cât \i la categoria Overall, ]mbun[t[`indu-\i performan`a de anul trecut (locul 4). }n ]ntrecerea de fitness juniori, categoria Open, Liana Pall, mai mic[ ]n dimensiuni, dar mai bine definit[ decât adversarele ei, s-a impus, fiind urmat[ pe

podium de alte dou[ românce, Alina Du`[ \i Diana Vrabie. Ionu` Man s-a impus categoric ]n proba de fitness juniori, fiind urmat pe pozi`ia a treia a podiumului de un compatriotul Christian Costescu. Eugen Kantor (culturism, Masters, peste 60 ani), Vasile Cr[ciun (Culturism, Masters, 40-49 ani, categoria u\oar[), Tanita Zetea (bodyfitness, categoria u\oar[) \i Judit Palecian (culturism, masters, categoria Open) au completat zestrea de medalii a delega`iei României. 

7

|tiri pe scurt

Picioarele lui Ronaldo valoreaz[ 100 de milioane de euro Conduc[torii lui Real Madrid sunt foarte precau`i când vine vorba de investi`ii masive, precum transferul lui Cristiano Ronaldo. Astfel, ace\tia \i-au luat m[suri de protec`ie ]n cazul ]n care vedeta lusitan[ va suferi o accidentare serioas[. Ronaldo le-a dat emo`ii ibericilor ]n meciul amical cu Real Madrid, mijloca\ul p[r[sind terenul de joc accidentat, dup[ ce a ]ncasat o lovitur[ la genunchi. Medicii „galacticilor“, care l-au consultat imediat, au stabilit c[ accidentarea este minor[. Cristiano Ronaldo a devenit cel mai scump fotbalist din lume ]n aceast[ var[, transferându-se de la Manchester United la Real Madrid ]n schimbul a 94 de milioane de euro. 

Aproape decapitat la raliu, particip[ din nou la curse Un adolescent din Hampshire, Marea Britanie, care ]n urm[ cu doi a fost aproape decapitat la o curs[ de ma\ini, \i-a surprins p[rin`ii cu revenirea sa ]n competi`iile de acest gen. Chris Stewart, ]n vârst[ de 14 ani, a fost la un pas de moarte când craniul \i gâtul s[u au fost aproape separate de restul corpului ]n timpul unui accident care s-a petrecut la un raliu pentru copii. Doar \ase oameni din lume au supravie`uit unor r[ni asem[n[toare, iar Chris este primul care s-a recuperat complet. B[iatul a fost supus unei opera`ii de \apte ore ]n care medicii i-au ata\at capul \i gâtul de corp folosind pl[cu`e \i \uruburi de titanium. De\i doctorii i-au dat 7% \anse de supravie`uire, la nou[ luni dup[ opera`ie Chris mergea, mânca singur \i vorbea. Anul acesta medicii i-au dat voie adolescentului s[ participe din nou la curse, ]ns[ doar de karturi. 


Social 8

Mar`i, 4 august 2009

Din cauza shoppingului de criz[

Boto\[nenii las[ Republica Moldova pentru Ucraina Tenta`i de pre`urile mici practicate ]n Ucraina, tot mai mul`i boto\[neni trec grani`a pentru a-\i face cump[r[turile acolo. Trecerile ]n Basarabia sunt afectate \i de introducerea vizelor de c[tre statul vecin. Num[rul boto\[nenilor care tranziteaz[ grani`a cu Republica Moldova este ]n sc[dere, ]n timp ce shoppingul de criz[ ]i duce pe tot mai mul`i boto\[neni ]n Ucraina. Potrivit Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ (IJPF), ]n primele \apte luni ale anului, traficul prin vama Stânca a sc[zut considerabil comparativ cu anul trecut, \i, totodat[, s-a ]nregistrat o cre\tere a tranzit[rilor v[mii Racov[`.

„Valorile de trafic ]nregistrate ]n punctele de control trecere frontier[, ]n primele \apte luni ale acestui an sunt mult mai sc[zute, comparativ cu perioadele similare a anilor trecu`i. Se constat[ c[ se men`ine tendin`a din anul 2008, respectiv prin punctul de mic trafic Racov[` traficul este ]n cre\tere, ]n timp ce prin punctul de trecere Stânca au sc[zut semnificativ valorile de trafic. Motivul l-ar putea reprezenta faptul c[ tot mai mul`i boto\[neni ]\i fac cump[r[turile ]n Ucraina, stimula`i de pre`urile mici practicate pe pia`a din `ara vecin[, iar sc[derea traficului la PTF Stânca poate fi pus[ pe seama introducerii vizelor pentru românii care vor s[ ajung[ ]n R. Moldova”, a declarat inspectorul Minodora R[cnea, purt[torul de cuvânt al IJPF Boto\ani. Din totalul persoanelor care s-au prezentat ]n cele dou[

puncte de trecere a frontierei de stat de pe teritoriul jude`ului Boto\ani cu inten`ia de a ie\i din `ar[, ]n primele \apte luni ale acestui an poli`i\tii de frontier[ nu au permis continuarea c[l[toriei unui num[r de 63 de persoane pentru c[ nu ]ndeplineau condi`iile prev[zute de legisla`ia ]n vigoare. Astfel, 23 nu au putut intra ]n România prin cele dou[ puncte de trecere a frontierei. Dac[ la Racov[` au fost ]ntor\i din drum doar trei cet[`eni ucraineni care dep[\iser[ perioada de \edere ]n unul dintre statele UE, la Stânca nu li s-a permis intrarea ]n `ar[ unui num[r de 20 de cet[`eni moldoveni. Majoritatea nu justificau scopul c[l[toriei \i nu de`ineau suficiente mijloace de subzisten`[, conform legii, ]ns[ au fost \i cet[`eni moldoveni care au dep[\it perioada de \edere ]n unul dintre statele UE sau nu

ANUN~ DE VÂNZARE SC MORARUL SRL Flamânzi - Boto\ani, cu sediu social ]n Loc. Fl[mânzi, Jud. Boto\ani, CUI: 4955302, J07/406/1993, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L., cu sediul ]n mun. Ia\i, str. Lasc[r Catargi, nr. 22, numit[ prin ]ncheierea nr. 82/13.03.2007 pronun`at[ ]n dosar nr. 5180/40/2006 al Tribunalului Boto\ani, Sec`ia Comercial[ \i Contencios Administrativ, anun`[, ]n conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven`ei, precum \i cu Regulamentul de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 11.06.2009, scoaterea la vânzare prin licita`ie public[ cu strigare la data de 09.09.2009, ora 13.00 la sediul lichidatorului judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani a Activului SC MORARUL SRL, dup[ cum urmeaz[:

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmeaz[ a fi scoase la vânzare au obliga`ia sub sanc`iunea dec[derii, s[ fac[ dovada acestui fapt pana la data de 08.09.2009, ora 13, la sediul lichidatorul judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani. Poate participa la licita`ie orice persoan[ fizic[ sau juridic[ care depune pân[ la data de 08.09.2009, ora 13, la sediul lichidatorul judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani urm[toarele documente: * Cerere de participare la licita`ie, * Dovada achit[rii caietului de sarcini ]n valoare de 1.000,00 lei (RON, f[r[ T.V.A.) * Dovada achitarii taxei de participare la licitatie reprezentând 1% din valoarea de evaluare, * Dovada depunerii garan`iei de participare ]n contul de lichidare al debitoarei ]n valoare de 10% din valoarea de evaluare, * Rapoarte de activitate sau situa`ii financiare pentru ultimul exerci`iu financiar, * Împuternicire acordat[ persoanei care reprezint[ participantul la licita`ie, dac[ este cazul, * Declara`ie pe proprie r[spundere c[ nu se afl[ ]n una din situa`iile de incompatibilitate prev[zute ]n anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, Documentele prev[zute ]n caietele de sarcini care certific[ identitatea \i calitatea participantului la licita`ie, Regulamentul de vânzare va fi afi\at la loc vizibil, cu cel pu`in 5 zile ]naintea `inerii \edin`ei de licita`ie. Componen`a \i descrierea activului SC Morarul SRL scoase la vânzare sunt cuprinse ]n caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din Botosani, ]n fiecare zi de luni pân[ vineri, orele 08.00 – 16.00, pân[ pe data de 08.09.2009 ora 13. Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la telefoanele: 0331-401.534, 0232-243.864, 0755-132.475, 0746-182.093 Lichidator Judiciar, Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L.

posedau viz[ valabil[ pentru a intra ]n România. „La PTF Stânca a fost ]nregistrat un singur caz ]n care un minor s-a prezentat pentru a ie\i din `ar[ ]nso`it de o persoan[ adult[, care de\i avea acela\i nume cu minorul nu era tutorele acestuia. Adultul nu de`inea documentele necesare care s[-i permit[ s[ p[r[seasc[ `ara ]nso`it de minor, motiv pentru care poli`i\tii de frontier[ au decis s[ nu-i permit[ ie\irea din `ar[. }n schimb, la PMT Racov[` nu s-a permis ie\irea din `ar[ unui num[r de 39 de cet[`eni, motivele fiind ]n marea majoritate a cazurilor legate de faptul c[ ace\tia nu aveau domiciliul ]n jude-

`ele limitrofe frontierei. Astfel, nu s-a permis ie\irea din România a 15 cet[`eni români care domiciliau ]n alte jude`e decât cele prev[zute de lege pentru a putea trece printr-un punct de mic trafic. De asemenea, ]n PMT Racov[` s-au prezentat nou[ români care aveau pa\apoarte expirate, dar \i 11 cet[`eni de diverse na`ionalit[`i, olandezi, slovaci, canadieni,elve`ieni, italieni, lituanieni \i moldoveni, care nu ]ndeplineau condi`iile legale”, a completat purt[torul de cuvânt al Poli`iei de Frontier[. La R[cov[` nu s-a permis ie\irea din `ar[ a patru minori, motivul principal fiind lipsa procurei

notariale prin care s[ se ateste consim`[mântul ambilor p[rin`i sau aceasta era expirat[. Poli`i\tii de frontier[ spun c[ la Stânca au fost \i cazuri de cet[`eni moldoveni care ]n momentul ]n care s-au prezentat ]n punct pentru a intra ]n România au aflat c[ viza le va fi anulat[, motivat ]n principal de faptul c[ la c[l[toriile anterioare au ]ncercat s[ introduc[ ]n `ar[ diverse cantit[`i de `ig[ri. }n acel moment s-a propus Ministerului Afacerilor Externe s[ li se anuleze viza, iar odat[ aprobat[ solicitarea, acestora li s-a anulat viza ]n momentul prezent[rii ]n punct pentru intrarea ]n România. (Bogdan Caliniuc)

}n spital de la lactate cump[rate din Pia`a Mare Au consumat brânz[ cu smântân[ luat[ de pe pia`[, de la un produc[tor particular, \i au ajuns pe paturile spitalului. Este vorba de o familie din Boto\ani care a ajuns ]n stare critic[ ]n Sec`ia de Boli Infec`ioase a Spitalului Jude`ean. Dou[ dintre persoane sunt ]n vârst[ de 61, respectiv 62 de ani, iar nepo`ica lor spitalizat[ are doar \ase ani. Autorit[`ile sanitare boto\[nene au intrat ]n alert[ la sfâr\itul s[pt[mânii trecute dup[ ce trei persoane, bunici \i nepoat[, au ajuns la Contagioase cu observa`ia de toxinfec`ie alimentar[. Familia respectiv[ este de loc din Boto\ani \i a cump[rat brânz[ \i smântân[ de la un produc[tor particular din Pia`a Central[. Dup[ ce au consumat din preparatele cump[rate au ]nceput s[ acuze st[ri de r[u. Cea mai afectat[ a fost feti`a de \ase ani. „Cele trei persoane au fost internate cu un sindrom dispeptic ap[rut ]n urma consumului de brânz[ cu smântân[. Evolu`ia lor pe parcursul spitaliz[rii a fost favorabil[, ]ns[ ]n stare critic[ a fost feti`a de \ase ani. S-au recoltat probe din aliment, care s-au adus la laboratorul nostru. Alimentul incriminat provine de la un produc[tor particular din Pia`a Mare. Persoanele afectate au declarat c[ alimentul nu era alternat, probabil ]ns[ de la condi`iile de p[strare sau igiena personal[ a

celor care au manipulat alimentele respective. Cele trei persoane au fost internate cu observa`ie de toxiinfec`ie alimentar[, cu sindrom dispeptic, v[rs[turi, dureri abdominale, un sindrom de deshidratare \i scaune diareice. Astfel de cazuri ]n focare familiale nu am mai avut ]n ultima perioad[”, a precizat medicul Doina Botez, director adjunct ]n cadrul DSP. }n urma analizelor de laborator s-a constatat c[ alimentul era contaminat cu stafilococ auriu. Medicii veterinari spun ]ns[ c[ stafilococul se reg[sea \i ]n faringele copilului ]nainte de a consuma brânza cu smântân[. Bunicii \i nepoata sunt ]n afara oric[rui pericol, fiind `inu`i sub observa`ie. Reprezentan`ii Direc`iei Sanitar Veterinare \i pentru Siguran`a Alimentelor au deschis \i ei o anchet[. Ei spun c[ produc[torii nu au putut fi identifica`i \i asta pentru c[ familia respectiv[ a cump[rat brânza de la un produc[tor de lactate, iar smântâna de la altul. Ei atrag aten`ia ]ns[ consumatorilor s[ fie aten`i, mai ales pe perioada verii, de unde cump[r[ produsele. „Popula`ia s[ cumpere preparate numai din locurile autorizate. Produc[torii din hala de lactate au obliga`ia s[ transporte produsele ]n mod corespunz[tor, ]n ambalaje igienizate. Personalul s[ poarte echipamente de protec`ie, iar produsele s[ fie etichetate. Mul`i nu ]ndeplinesc aceste cerin`e \i merg s[ ]\i vând[ produsele ]n afara spa`iilor amenajate. Aici ar trebui s[ intervin[ Poli`ia Comunitar[”, a declarat medicul Viorel Axinte de la DSVSA Boto\ani. (L.Lupa\cu)


Social Mar`i, 4 august 2009

9

Prima etap[ din programul Casa Fondurile UE Verde, extins[ pân[ pe 7 august pe energie zac neaccesate Administra`ia Fondului de Mediu (AFM) a extins prima etap[ de depunere a proiectelor din programul Casa Verde pân[ pe 7 august, iar pân[ la 31 iulie au depus proiecte 25 de unit[`i administrativ-teritoriale, a transmis vineri AFM, la solicitarea NewsIn. Potrivit datelor AFM, au fost depuse proiecte „pentru cele dou[ categorii de beneficiari, conform Ordinului nr. 565/ 2009“, respectiv pentru cl[diri publice sau pentru asocia`iile de proprietari sau locatari. „Vor fi admise inclusiv proiectele ce au ca dat[ a po\tei, 07 august 2009“, precizeaz[ AFM. Prima etap[, care trebuia ini`ial s[ se deruleze ]n perioada 15-31 iulie, are alocate 150 milioane lei, iar a doua etap[, care va avea loc ]ntre 1 \i 15 septembrie, are un buget de 160 milioane lei. „Valoarea proiectelor depuse nu se cunoa\te deocamdat[. Abia dup[ finalizarea perioadei de depunere, acestea vor fi deschise \i analizate. Procedura de analiz[ \i evaluare va dura ]n

Românii, cei mai muncitori din Europa Românii sunt cei mai muncitori europeni. Cel pu`in ]n ceea ce prive\te num[rul de ore lucrate. Potrivit unui studiu Eurofound, românii stau la serviciu, ]n medie, 41,8 ore pe s[pt[mân[. 1850 de ore. Atât munce\te anual un salariat român. Potrivit unui studiu realizat de Agen`ia European[ pentru Ameliorarea Condi`iilor de Via`[ \i Munc[ de la Dublin, românii sunt cei mai harnici cet[`eni ai Uniunii Europene. Media orelor de lucru din `ara noastr[ este cu 100 peste cea din Uniune \i cu 200 peste cea din Germania. Noile state membre ale Uniunii sunt campioane la munc[. Acela\i studiu relev[ c[ românii stau la serviciu 41,8 ore pe s[pt[mân[, fiind urma`i ]ndeaproape de cehi, polonezi \i letoni. }n schimb, ]n cele mai dezvoltate `[ri comunitare se munce\te cel mai pu`in. Francezii au cel mai mult timp liber, muncind doar 38,4 ore pe s[pt[mân[, cu dou[ ore sub media Uniunii. Iar germanii au cele mai multe zile libere: 40,5 ]n fiecare an, cumulând concediul \i s[rb[torile legale. 

func`ie de num[rul proiectelor depuse“, a mai precizat AFM, la solicitarea NewsIn. Pre\edintele AFM va numi Comisia de analiz[, care va verifica documentele prezentate de solicitant \i va formula propuneri privind eligibilitatea unit[`ii administrativ-teritoriale. „Lista unit[-

`ilor administrativ-teritoriale aprobate \i lista celor respinse se va publica pe site-ul AFM, dup[ finalizarea procedurii de analiz[ \i evaluare. Unit[`ile administrativ-teritoriale nemul`umite de decizia comisiei de avizare pot depune o contesta`ie la sediul AFM, ]n termen de 3 zile de

la data afi\[rii pe pagina de internet a listelor cu proiectele aprobate \i cele respinse. Contesta`iile se solu`ioneaz[ de c[tre o comisie constituit[ prin ordin al ministrului mediului, ]n termen de 7 zile de la data expir[rii termenului de depunere a contesta`iilor“, potrivit AFM. 

Ecaterina Andronescu propune un Colegiu al profesorilor Ministrul Ecaterina Andronescu vrea s[ ]nfiin`eze Colegiul profesorilor \i s[ introduc[ „religia“ ca materie obligatorie ]n programa \colar[. Potrivit ministrului, codul ar trebui s[ fie gata pân[ pe 14 august. Colegiul profesorilor va fi responsabil de analizarea \i sanc`ionarea cazurilor de indisciplin[ \i imoralitate printre cadrele didactice, ]n timp ce Carta autonomiei ar urma s[ stabileasc[ limitele ]n care s-ar propaga puterea institu`iilor de ]nv[`[mânt, mai exact regulamentele de ordine interioar[, statutul elevului \i metodologiile dup[ care elevii \i p[rin`ii vor fi implica`i ]n luarea deciziilor ce privesc \coala.

Definitivarea criteriilor din Colegiul profesorilor, precum \i prevederile Cartei urmeaz[ s[ fie f[cut[ de Ministerul Educa`iei, precizeaz[ Adev[rul online. O alt[ prevedere vizeaz[ desemnarea directorului de \coal[. Acesta va fi numit ]n func`ie ]n urma unui concurs organizat de Consiliul de Administra`ie al unit[`ii de ]nv[`[mânt, format 50% din cadre didactice \i 50% din reprezentan`i ai Consiliului Local \i p[rin`i. }n calcul s-a luat \i materia religie, care s[ fie inclus[ ]n programa \colar[ obligatorie, \i doar la cererea p[rin`ilor aceasta s[ poat[ fi ]ntrerupt[, conform ministrului Ecaterina Andronescu. 

Primul laborator pentru m[surarea radia`iilor emise de telefoanele mobile Institutul Na`ional de Cercetare-Dezvoltare \i }pncerc[ri pentru Electrotehnic[ ICMET Craiova a deschis, ieri, primul laborator din România pentru determinarea influen`ei undelor electromagnetice emise de terminalele de telefonie mobil[ asupra utilizatorilor. „}n contextul general al ]ngrijor[rii privind consecin`ele polu[rii electromagnetice produse de sistemele de co-

munica`ie mobile, al cre\terii f[r[ precedent a num[rului acestor terminale \i al utiliz[rii necontrolate de c[tre copii, precum \i al influen`ei sta`iilor de baz[, s-au elaborat la nivel interna`ional \i, de curând, la nivel na`ional, recomand[ri \i norme de limitare a expunerii umane la câmpuri electromagnetice“, se arat[ ]ntr-un comunicat al ICMET Craiova remis, ieri,

agen`iei Mediafax. Laboratorul a fost realizat ]n perioada 20072009, ca parte a proiectului SAREMF, finan`at de Autoritatea Na`ional[ pentru Cercetare |tiin`ific[, se mai spune ]n comunicat. Prin intermediul laboratorului se va evalua \i valida conformitatea cu standardele europene \i interna`ionale ]n vigoare a produselor comercializate, inclusiv a celor second-hand. 

Ministerul Economiei risc[ s[ piard[ o parte din fondurile nerambursabile din cauza lentorii cu care aprob[ proiectele, informeaz[ evz. Ministerul Economiei, condus de Adriean Videanu, are restan`e foarte mari ]n cheltuirea fondurilor europene pentru energie pe care le are ]n gestiune. Din iulie 2007 \i pân[ ]n prezent, ministerul nu a reu\it s[ semneze niciun contract de finan`are cu viitorii beneficiari ai finan`[rilor europene, f[r[ a mai vorbi de cheltuirea efectiv[ a banilor. Valoarea fondurilor gestionate de Ministerul Economiei pe energie se ridic[ la 725 de milioane de euro, pentru perioada 20072013, din care aproape 640 de milioane de euro de la UE, diferen`a fiind contribu`ia public[ na`ional[. Comisia European[ a aprobat programul ]n iulie 2007, iar prima sesiune de depunere a ofertelor s-a deschis abia ]n august 2008. Astfel, ]n 2007 nu s-a tras niciun leu, iar banii s-au reportat pentru 2008-2009. Din suma alocat[ ]n 2008 pe cinci domenii, singurele proiecte a-

probate sunt cele pentru investi`ii ]n resurse regenerabile de energie. Proiectele s-au putut depune pân[ la 30 septembrie 2008, dar de atunci, nici un contract de finan`are din cele 14 aprobate nu a fost semnat. „Sper[m ca ]ntr-o lun[-dou[ s[ semn[m contractele de finan`are cu beneficiarii”, ne-au declarat oficialii ministerului. Pe eficien`[ energetic[, au fost depuse pân[ la termenullimit[, 30 septembrie, doar trei proiecte \i nici unul nu s-a calificat, iar banii vor fi reporta`i. Ministerul lucreaz[ acum la simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor pe regenerabile \i eficien`[ \i nu se \tie când va ]ncepe sesiunea de alocare a fondurilor pentru 2009. Pe celelalte trei domenii, sesiunile sunt ]n continuare deschise. Ministerul explic[ ]ntârzierile mari prin faptul c[ personalul necesar este insuficient, proiectele sunt foarte complexe, iar multe nu au toate actele necesare. Banii dintr-un an pot fi cheltui`i ]n urm[torii doi-trei ani, altfel se pierd. 

Tinerii absolven`i caut[ ]n 2009 joburi cu salarii din 2008 }ntr-un an de criz[, când pia`a angaja`ilor a devenit o pia`[ a angajatorilor, tinerii absolven`i caut[ cu disperare un loc de munc[, mizând, ]ns[, pe niveluri salariale din 2008, considerate irealiste de c[tre companii ]n actualul context de pia`[. Dac[ anii trecu`i noile genera`ii de absolven`i intrau pe o pia`[ ]n cre\tere, anul acesta tinerii se lovesc de o sc[dere accentuat[ a locurilor de munc[ disponibile \i de reac`iile angajatorilor, care caut[ oameni talenta`i cu a\tept[ri salariale minime, au declarat pentru capital.ro speciali\tii din domeniu. Statistici-

le oficiale confirm[, de asemenea, cre\terea num[rului de tineri din România care nu au un loc de munc[. Astfel, potrivit Eurostat, rata \omajul ]n rândul tinerilor din `ara noastr[, cu vârste cuprinse ]ntre 15 \i 24 de ani, a urcat cu 1,4% fa`[ de nivelul din primul trimestru al 2008, la 19,6%, a 13-a ca m[rime din UE, media la nivel comunitar fiind de 18,3%. Datele Eurostat arat[ c[ 20,6% dintre tinerii români de sex masculin erau \omeri ]n intervalul ianuarie-martie, fa`[ de 18,6% ]n aceea\i perioad[ a anului trecut. 

Relansarea economic[, amenin`at[ de o criz[ energetic[ Relansarea economic[ este amenin`at[ de o „criz[ energetic[“, ]n condi`iile ]n care majoritatea marilor câmpuri petrolifere au dep[\it deja vârful de produc`ie, a avertizat, ieri, economistul \ef al Agen`iei interna`ionale a Energiei (IEA), Fatih Birol, informeaz[ AFP, citat[ de

Agerpres. Dac[ aceast[ ‘criz[ energetic[‘ va ap[rea ]n urm[torii cinci ani, ea ar putea compromite ie\irea din criza economic[, a apreciat Fatih Birol ]ntr-un interviu acordat cotidianului britanic The Independent. Un pre` ridicat al petrolului, provocat de o cre\tere rapid[ a ce-

rerii, precum \i o stagnare, \i chiar un declin, al produc-`iei risc[ s[ pun[ ]n pericol relansarea, a ad[ugat Birol. Potrivit economistului \ef al IEA, multe guverne nu par s[ realizeze c[ rezervele de petrol se epuizeaz[ mai rapid decât se preconiza iar produc`ia global[ de petrol ar ur-

ma s[ aib[ loc ]n aproximativ 10 ani, adic[ cu un deceniu mai devreme decât se estima anterior. „}ntr-o zi petrolul se va termina. Acest lucru nu se va ]ntâmpla nici ast[zi, nici mâine, dar ]ntr-o zi petrolul se va termina. Trebuie s[ ne preg[tim s[ renun`[m la petrol ]nainte ca s[ ne lip-

seasc[“, a declarat Fatih Birol. „Cu cât mai devreme ne preg[tim pentru acest lucru cu atât mai bine, deoarece ]ntregul nostru sistem economic \i social se bazeaz[ pe petrol. Pentru a schimba acest lucru, va fi nevoie de mult timp \i mul`i bani“, a ad[ugat economistul \ef al IEA. 


Publicitate 10

Mar`i, 4 august 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând garsonier[ Grivi`a, etaj 1, ]ntre`inut[, intabulat[, buc[t[rie, mobilat[ + box[. Telefon: 0740.555.277; 0754.042.077.(1369-12) * Vând apartament 2 camere D, 30 mp, et. 2, fa`a la soare, lâng[ Duminica Mare. Telefon: 0749.624.221; 0743.115.231.(1370-2) * Vând apartament 2 C, D, Bucovina, izola`ie termic[, liber, simplu, et.IV. Pre` 31000 E. Telefon: 0745.405.299; 0748.895.488.(1362-11) * Vând apartament 2 camere, 75 mp, ultracentral, bloc 1996, CT, G, scar[ interioar[, sarpant[, et.7/7. Telefon: 0745.854.891. (1364-5) * Vând apartament 2 camere, decomandat, zon[ central[, termopane, gaz separat, et.1, str. Ion Pilat, 50000 Euro. Telefon: 0744.220.199. (1349-7) * Vând apartament 3 camere decomandat, toate utilit[`ile, zona Pia`a Mare, str. Armean[, et. 1. Pre` negociabil. Telefon: 0742.819.824.(1366-16)

* Vând apartament 4 camere sau schimb cu 2 sau 3 camere \i diferen`[, par`ial ]mbun[t[`it, situat ]n Pia`a Mare, parcarea din spate la Big. Pre` negociabil la fa`a locului. Telefon: 0753.860.508.(1354-1) * Vând apartament 2 camere, zona Grivi`a, noul Mall, 47 mp, decomandat cu fa`a la soare. Telefon: 0747.634.247. (1342-1) * Vând garsonier[ et.1, Prim[verii, cap[t 1, renovat[, 22.000E.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând garsonier[ Kogâlniceanu, 27mp, et.3, modificat[, termopan, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[ Romstal, 27mp, renovat[, AC, termopan, 13.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)

Prim[verii, et.2, complet renovat, D, 40.000 E.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000 E.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel. 0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, complet renovat, mobilat, \arpant[, 28.000E. Tel. 0744/530.803. (V) * Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofert[ special[! Vând apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere Pia`a Mare, D, 48mp, G+F+P, \arpant[, 30.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând sau schimb cu garsonier[, apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 34.000E neg.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând/schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere

* Vând apartament 4 camere Al.Prim[verii, et.1, 46mp, SD, 39.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând/schimb apartament 4 camere Prim[verii cu apartament 2 camere. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere zona Unirii, 69mp, pater, CT, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, 90mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 45.000E. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000 E. Tel. 0748/115.913.(V) * Vând apartament 4 camere, zona OTP Bank, 90mp, et.2, renovat, mobilat \i utilat, totul nou \i de calitate, 79.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând/schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani \i diferen`[. Tel. 0729062022. (N) * Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 45000ron. Tel 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona |c.7, CT, T, 40mp, et.4. Pre`

25000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Tex, CT, T, renovat, 48mp, et.3, fa`a la soare. Pre` 39000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[. Pre` 42000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 52mp, parter, T, izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 160.000 lei. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, SD, zona |c.13, 52mp, et 2, gaz separat, g, f, t, renovat, mobilat. Pre` 35000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Combilux (Cap.1), 50mp, et.2, t, izolat exterior. Tel. 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, zona Parcul Tineretului, ]mbun[t[`iri. Pre` 19000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, decomandat, parter, ct, 50mp, zona Prim[verii (P[rcule`), c[r[mid[. Pre` 150.000ron. Tel 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, decomandat, et4/10, ct, t, 54mp, zona Prim[verii (|c. 12), c[r[mid[. Pre` 37000euro. Tel 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, zona Bulevard, 60mp, decomandat, c[r[mid[, et.3, gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 55000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, D, zona Cap[tul 1, etaj 4, ct, t, 70mp. Pre` 45000 euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, D, zona Prim[verii, parter, 2 b[i, 65mp. Pre` 45000 euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, D, zona TEX, parter, t, c[r[mid[, u\[ metalic[. Pre` 43000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 4 camere, D, et.3, zona Prim[verii, 90mp, modern, ct, t, g, f. Pre`: 60.000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare, et.4, D, 100mp, bca, ct, g, f, t, pod. Pre` 60000euro.Tel. 0729062022. (N) * Vând garsonier[ confort 1,zona Bucovina,et.1, D,toate ]mbun[t[`irile,T, G+F,P,instala`ii schimbate, 23000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ confort 1,zona industrial[-Romstal,

25 mp,D,AC.et. 4,11000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona in spate la PitaCalea Na`ional[,56mp,et.3, renovat,G+F,T,P,gaz separat,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona S[venilorcentral, et.3, D, 50 mp, pe mijloc, f[r[ ]mbun[t[`iri, 30000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,renovat,D,CT,T,G,F, \arpant[,zona Liceul Sportiv.Pre` 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,54 mp,et.10, devastat,zona Sucevei,21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Tratoria, parter,48 mp,D,balcon, boxa,31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii,renovat total,45 mp, \arpant[, T, arcade, mobilat, gaz separat, 28000 euro . Tel. : 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei, parter,40 mp,SD,gaz separat,24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii Maternitate, SD, \arpant[, 48 mp, AC, T par`ial, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament2 camere,zona Sucevei, SD, 48 mp, etaj intermediar, CT de apartament, T, G+F, P, 32000 euro neg sau schimba cu 4 camere. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt,zona Panda-Pia`a Mare,140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prieteniei,etaj intermediar,D,51 mp,CT, boxa,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Sucevei,SD,48 mp,etaj intermediar, curat,26000 euro,exclus credit. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb.,CT, T,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Unirii, et.3, SD,67 mp utili, zona linistita,

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

CT, G+F, caramida, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,renovat,CT,T,G+F,p arter,zona Dorian 4.Pre`: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. * Vând apartament 3 camere,zona Aleea Parcului, D, parter, 52 mp, renovat par`ial, CT, T, G+F, P, caramida, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,D,78 mp,\arpant[, CT,T,G+F,renovat,merit[ v[zut,zona Stejari.Pre`: 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tratoria, \arpant[,65 mp utili,D, T,G+F,gaz separat,41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp, ultramodern,CT,T,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern,CT,T,renovat, 62000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Primaverii, parter, 85 mp, apartament de lux cu toate imbunatatirile, CT, T, G+F, teren de 40 mp, 45000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevardul George Enescu,et.2,D,65 mp, 3 balcoane,2 bai, CT, T,G+F,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P, zona Primaverii Raj Apa, posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,90 mp,et.1, T,G,F,zona Cal.Na`ional[IRE,50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile,

CT,T,G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari, 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament pe 2 nivele,ultramodern facut,zona Bulevardul George Enescu,total 120 mp,68000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4, et.3, D, 87 mp, 2 b[i, 2 balcoane,ultramodern, T, G+F, P, Pre`: 42500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Garsonier[, G.Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, zona \coala 7, et.2, SD, 42 mp, c[r[mid[, termopan, pre` 30.000 euro. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, Calea Na`ional[ la strad[, zona Stadion, 60 mp, CT, termopan, G+F, lavabil, foarte curat, et.4, lift, pre` 45.000 euro.Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp, termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona ultracentral[, 126 mp construi`i, 114 mp utili, teras[ 12 mp, et.1, hol intrare 4,50 mp, camera de zi 34,70 mp, buc[t[rie 12,85 mp, hol 7,30 mp, dressing 5,75 mp, dormitor1 - 21,80 mp, dormitor 2 - 13,30 mp, baie 7,40 mp, camer[ usc[tor 6,40 mp, CT, aer condi`ionat, pvc Gealan, u\i interioare moderne, parchet melaminat calitate superioar[, gresie, faian`[, ultramodern, se vinde par`ial mobilat, pre` 80.000 euro, variant[ 60.000 euro+diferen`a într-un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)


Publicitate Mar`i, 4 august 2009 * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 70 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 50.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt

interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, cu balcon, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 21.000 euro.Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40

AGENDA IMOBILIAR|

AGENDA TRANSPORTATORILOR

mp, et. 1, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 50 mp, et. 2, D, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 38.000 euro. Tel.0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 37.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ ,27mp, parter,zona Grivita (Piata Mica),cu ]mbun[t[`iri Pre` 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, 26mp, et4,cu ]mbun[t[`iri(gresie, faian`[,termopan)Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Tel.0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro. Tel. 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 35.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a.Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, Rotunda. Pre` 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[ 22mp,cu ]mbun[t[`iri,Et.4,zona Calea Na`ional[.Pre` 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat,56mp,et.4,cu ]mbun[t[`iri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere,zona Sucevei.Pre` 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere,45mp,decomandat,ter mopane,parter,zona Capatul liniei 1. Pre` 28500euro Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, semidecomandat,39mp,parter, zona Primaverii. Pre` 28500euro. Tel.0741497829 * Vând apartament 2 camere,et2,mobilat,cu ]mbun[t[`iri,CT,AC,zona Prim[verii.Pre` 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere semidecomandat,50mp,et1]n spate la Tex Prim[verii.Pre` 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pre` 51000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu ]mbun[t[`iri,CT;,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,62mp,gaz separat,Et. 2, zona Calea Na`ional[.Pre` 55000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, 70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter, din care 15mp amenajati ca spa`iu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,2bai,2 balcoane,CT,76mp,cu ]mbun[t[`iri,zona Calea Na`ional[.Pre` 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere, decomandat,69mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,doua balcoane, boxa,et 4,\arpant[,str |tefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 4camere,decomandat,et2,f[r[ ]mbun[t[`iri,89mp, doua balcoane,zona Piata Mare.Pre` 75000€ negociabil. Tel.0741497829.(A) * Garsonier[, zona Cap[t 1, etaj 1, c[r[mid[, intabulat[,f[r[ ]mbun[t[`iri, 18mp, ]n bloc de apartamente,u\[,metalic[, termopan, 62.000 lei neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Garsonier[ conf 1, zona industrial[, 22mp, etaj 3, termopan, u\[ metalic[, parchet melaminat, G+F, totul nou, intabulat[, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1, zona Grivi`a, parter, 27mp, izolat[, gaz separat, u\[ metalic[, termopan, box[, intabulat[, 21.000 euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Garsonier[ conf. 1, zona industrial[, 27 mp, bca, parter, u\[ metalic[, geamuri termopan, gresie, faian`[, 72 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Camer[ c[min, zona industrial[, 22mp, etaj 2, termopan, parchet, G+F, izolat[, modern[, cu baie \i buc[t[rie, mobilat[ \i utilat[ complet, 55.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf. 1, zona industrial[, 28 mp, bca, et.3, f[r[ ]mbun[t[`iri, 65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1, zona Rotund[, etaj 3, D, 27mp, G+F, parchet, termopan, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1, zon[ cap[t 1, 27mp, etaj 3, termopan inclusiv u\ile interioare, parchet, pe mijloc, modern[, 24.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 2 camere, zona Rotunda, etaj 1, SD, 54mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, 29.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zon[ Prim[verii-cap[t 1, 50mp, etaj 2, CT, termopan, G+F, c[r[mid[, parchet, recent \i modern renovat, 36.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Prim[verii-BCR-fosta po\t[, parter, SD, c[r[mid[, 40mp, CT, G+F, parchet, balcon ]nchis, termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Bucovina, etaj 4, SD, 56mp, \arpant[, termopan, G+F, AC, izolat, 27.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 2 camere, zona Bucovina, etaj 3, SD,

11

56mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, 32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Bucovina - Monitorul, etaj 3, CT, G+F, 48mp, parchet, balcon ]nchis, 35.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona O.B[ncil[, etaj 4, \arpant[ proprie, CT, termopan, parchet, box[ subsol, ]nc[lzire ]n pardoseal[, 28.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 2 camere, zona Grivi`a, etaj 3, D, 48mp, intabulat, f[r[ ]mbun[t[`iri, 31.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 3 camere, zona Biseric[ Sf. Ilier, D, 65mp, parter ]nalt, balcon mare cu beci, CT, termopan, parchet, modern, intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona ACR, etaj 2, SD, 50mp, intabulat, cur[`, ]ngrijit, f[r[ ]mbun[t[`iri, 47.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Armoniei, etaj 4, \arpant[ proprie, stolerie schimbat[, CT, G+F, AC, termopan, box[, u\[ metalic[, intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Prim[verii, etaj 4, \arpant[, G+F, stolerie schimbat[, 50mp, SD, gaz separat, termopan, balcon mare ]nchis, 37.000 E neg, sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Unirii, 68mp, etaj 3, c[r[mid[, CT, G+F, parchet, balcon mare termopan, 49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Serconf, etaj 4, \arpant[, 65mp, CT, G+F, 2 b[i, 2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Pacea, etaj 4, D, 2 b[i, 67mp, termopan, f[r[ alte ]mbun[t[`iri, 30.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 3 camere, zona Bulevard, etaj 3, SD, 50mp, CT, parchet, u\[ metalic[, c[r[mid[, 40.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Calea Na`ional[-IRE, 90mp, etaj 1, D, 2 b[i, 2 balcoane, G+F, parchet, intabulat, pe cadre, 52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,


Publicitate 12

Mar`i, 4 august 2009

zona Prim[verii-capat 1, etaj 2, D, 90mp, CT, G+F, AC, termopan, izolat termic, 2 b[i, totul nou, modern \i recent renovat, c[r[mid[, intabulat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Bucovina, 77mp, etaj 3, c[r[mid[, CT, G+F, parchet, termopan, 2 b[i, u\[ metalic[, renovat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zon[ central[, 76mp utili, etaj 2, D, CT, f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zon[ ultracentral[ etaj 4, \arpant[, D, 90mp, c[r[mid[+BCA, termopan, CT, G+F, parchet, 3 balcoane, 2 b[i, 60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Bucovina, etaj 3, toate ]mbun[t[`irile, recent renovat, modern, 86mp, 2 b[i, 3 balcoane, 60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 4 camere,

zona Prim[verii-fosta Po\t[, etaj 2, SD, 67mp, toate ]mbun[t[`irile, 42.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri.Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F+P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri.Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+T+P. Pre` 12.000euro/neg.Tel

AGENDA COMERCIANTULUI

:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj intermediar,25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (245) * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`.36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV,centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri .Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

+ Case, terenuri * Vând teren zona Ci\mea ]n spatele serelor, 3330 mp, 12 Euro/ mp negociabil. Telefon: 0744.220.199. (1350-1)

45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 7000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ nou[ ]n C[t[m[r[\ti, finisaje moderne, * Rediu, 3064mp teren drept, toate utilit[`ile, 1200 mp 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) teren, garaj, beci, foi\or, * Drumul T[tarilor, cas[ 0742.688.520.(1371-18) nou[ din BCA, termoizolat[, * Vând cas[ ]n cartierul 500mp teren, toate utilit[`ile, Tulbureni, toate utilit[`ile, 74 41.000E.Tel.0748/115.912, mp locuibili + anex[ cu teren 0231/511.444.(V) aferent 1400 mp deosebit * Dobo\ari, cas[ nou[ din amenajat. Pre` negociabil la BCA, 1 camer[, baie, fa`a locului. Telefon: buc[t[rie, 600mp teren, 0742.602.781; 39000E.Tel. 0745.005.797.(1373-18) 0748/115.912.(V) * Tulbureni, zona Bisericii, * Vând 16 ha iaz la 60km de 750mp, 28ml, acces la drum BT, pre` negociabil.Tel. pietruit, 9500E.Tel. 0744/530.803.(V) 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel.0748/115.912 * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel.0748/115.912 * Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+AC, ap[, curent, 10.000E.Tel. 0748.115.912

* Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel.0744/530.803, 0231/511.444.

* Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel.0748/115.912

* Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 22E/mp, \i 1175mp, 20E/mp.Tel. 0744/530.803

* Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260)

* V[nd cas[ nou[ R[chi`i, P+M, parter locuibil, etaj nefinisat, 2000mp teren drept, la strad[, 40.000E. Tel.0744/530.803.(V)

* Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250)

* Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pia`a Mare, 4C D,

* Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând ]n zona }mp[rat Traian-sp[l[torie,cas[ b[trâneasc[ cu 700 mp teren,gaz,ap[,curent,24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren,

* Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie,

modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la tel. 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la tel.: 0748281959.(R) * Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de 800 mp, cu cale de acces, posibilitate de construire cas[ de vacan`[ \i cu lac amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulat, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând casa cu etaj construita ]n 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, f^nt^n[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[. Com.Ungureni. Pre` 120.000 RON neg. Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu 4 camere +anexe,fântân[,1000mp teren ]n Cervicesti.Pre` 100000Ron negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ construit[ ]n 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str.T[tarilor. Pre` 60000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[, 170mp construibili,cu anexe gospodaresti noi,teren ]n suprafa`[ de 4000mp,livad[, vi`[ de vie,fântân[,ap[ curent[,fos[ septic[,]n satul Brehue\ti.Pre` 38000€ negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vând cas[ cu teren aferent ]n Ora\eni-Vale. Pre` 50.000 lei neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,]n Brehue\ti,com.Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Lebada,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 32Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan. Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de casa), toate utilita`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 30Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani. Pre`70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml ]n Curte\ti. Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu. Pre` 1euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]ntre C[t[m[r[\ti-Deal \i Boto\ani,.Pre` 4euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilita`i de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720800mp ]n zona Leb[da. Pre` 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren intravilan,loturi de 1800-1500mp ]n Or[\eniDeal. Pre` 10euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml, zona Tulbureni Pre` 25euro/ mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea.Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum l^nga Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 10euro/mp Tel.0741497829.(A)


Publicitate Mar`i, 4 august 2009 * Vând teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml,]n C[t[m[r[\tiDeal,se vinde \i 2500. Pre` 16euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp( ]n dou[ loturi de 10.000 si 20.000mp,]n Hudum ]n spate la Metaxa. Pre` 8euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pre` 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 790mp(36x22) la 100m de Rotunda Bucovina-Curte\ti.Pre` 62euro/mp.Tel. 0741497829.(A)

deschidere de 15 ml ]n Criste\ti.Pre` 15000 Ron.Tel 0741497829.(A)

zona }. Traian, 302mp. Pre` 850euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.Pre` 3 euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp. Tel. 0729062022.(N)

* Vând teren 10800mp,zona Rediu. Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 15000mp,zona Catamarasti-deal.Pre` 4euro/ mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan Pre` 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând spa`iu comercial 147mp,]n zona Stadion.Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 15euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 16000mp ]n Cucor[ni.Pre` 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren, zona Pia`a Mare, 930mp, plan1, toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren, zona Bulevard, plan1, 20000mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,Pre` 17euro/mp neg.Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti,intravila. Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni,deschidere 40ml. Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând loc de cas[, 1800mp, ]n Agafton, com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600mp, intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curtesti.Pre` 10 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 35400mp, deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren, zona T[tari, plan1, parcelabil, 5000mp. Pre` 45euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Rediu, 5 hectare. Pre` 1,5euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000E/ha. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Calea Na`ional[, 1100mp, toate utilit[`ile, la 200E/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp. Pre` 100000 euro. Tel 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 84mp. Pre` 56000euro. Tel. 0729082022. (N)

* Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp. Pre` 280000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani, toate utilit[`ile. Pre` 100000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren. Pre` neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, 200mp, zona Ion Pilat. Pre` 10mild. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc). Pre` neg. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[ 100mp, zona Str. Victoria, cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate. Tel. 0729062022. (N) * Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[, zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren. Pre` 47000euro. Tel. 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`:100.000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[, zona C.DEAL, finisaje moderne, p+1, izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 140mp+500mp de teren. Pre` 60000 euro. Tel. 0729062022. (N)

(O)Vil[, C[t[m[r[\ti Deal, P+M, 800mp teren, la exterior finisat[, la interior la ro\u, fos[, garaj, fântân[,46.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Vil[, zona Pu\kin, D+P+M, 80mp la sol, la ro\u, 450mp teren, BCA, toate utilit[`ile, 58.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Vil[, zona Pu\kin, P+E, 280mp teren, termopan, CT, G+F, termopan, parchet, toate utilit[`ile, 85.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ b[trâneasc[ ]n sat Z[ice\ti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 20.000 Euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Vil[ P+M, zona Liceului Economic, 160mp utili, termopan, CT, G+F, 300mp teren, la gata, 70.000 E neg sau variante. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ 2 camere, hol, baie, buc[t[rie, zona CET, 400mp teren, construc`ie 2005, curent, fântân[, vie, pomi, 15.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept, toate utilit[`ile, 100E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp, zona Curtesti, parcelat ]n 8 loturi a câte 599mp, drept, curent, intabulat, construibil, 12E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp, zona Pu\kin, 14m deschidere, gaz, apa, curent, intravilan, 55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[, Str.Miori`a, 1200mp teren, toate utilit[`ile. Pre` 900000ron. Tel. 0729082022. (N)

* Teren 500mp, zona Ci\mea-plan 2, drept, dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp. Pre` 1600euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[ 170mp, zona Baisa cu teren 500mp. Pre` 65000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100mp. Pre` 1500euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând cas[ 170mp, zona W. M[r[cineanu cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Teren 780mp, zona C[t[m[r[\ti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilit[`ile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O)

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 2700mp, cu

* Vând spa`iu comercial,

* Spa`iu comercial 150 mp, zona Prim[verii, recent \i modern amenajat, CT, gresie, faian`[, termopan, birou, grup sanitar, 1600 E/mp+TVA. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 35mp, zona Bulevard, termopan, modern, stradal, 40.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Spa`iu comercial 44mp, zon[ Prim[verii-Tex, termopan, modern, 50.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp. Pre` 10mild, ct, t. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 15000mp, parcelabil ]n Curte\ti.Pre` 4euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Spa`iu comercial 60mp, zon[ ultracentral[, toate utilit[`ile \i ]mbun[t[`irile, 75.000 E neg Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Teren 500mp, zona fostul C.A.P. Boto\ani, 13m deschidere, drept, toate utilit[`ile, zon[ de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp. Pre` 2000euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Cas[, zona Petru Rare\, P+M, c[r[mid[ \i BCA, 85mp utili+250mp teren, 3 camere, baie, buc[t[rie, living, G+F, parchet, u\i interioare schimbate, toate utilit[`ile, gaz la poart[, 58.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.

* Vând spa`iu comercial 20mp, zona Grivi`a-Mall, termopan, modern, 50.000 E. Telefon: 0744319317.(O)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191)

* Teren 436mp, zona I.L. Caragiale, cu cale de acces, toate utilit[`ile, 65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp. Pre` 1200euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând spa`iu comercial 120mp,zona Pia`a Mic[ Prim[verii, vitrin[ mare, termopan,1800E/mp. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Teren 2500mp, zona Ci\mea-planul 2, cu 11 m deschidere, ap[, curent, intabulat, 5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O)

* Vând cas[, zona Ci\mea, teren 500mp, casa 136mp, t, ct, ap[, gaz, izola`ie exterioar[, tabl[ lindab. Pre`: 92.000euro. Tel. 0729082022. (N)

* Vând teren 3600mp,zona Baisa.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

ultramodern, zona Calea Na`ional[-Direc`ia Muncii, vitrin[ mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317. (O)

* Teren 1030mp, zona ANL Bucovina, ap[, curent, 15.000E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1200mp, Ro\iori, 20m deschidere, ap[, curent, cablu, livad[, ]ntre case, 20.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vând/]nchiriez spa`iu comercial 50mp utili,

* Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier

13

forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46)

* Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v)

* V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo/neg : Tel 0752310402 (106)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare.Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,0752310402,0 752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Mar`i, 4 august 2009

intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310);

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243)

* Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134)

* Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403

* Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133)

* Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) ;

* Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

* Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare,

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402,0752310403 (29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402,0752310403 (237)

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * Cump[r cas[ ]n Boto\ani exclus agen`ii. Rela`ii: 0749.213.593, pân[ la ora 21,30.(1382-6) * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022. (N) * Cump[r apartament, cas[, teren. Tel. 0729062022 sau 0729082022. (N) * Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403,0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei

LICITA~II “S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 31.08.2009, ora 0900 - organizeaz[ licita`ie public[ pentru ocuparea locurilor disponibile ]n piete, dup[ cum urmeaz[: - utilizare platou pentru activit[`i autorizate - ]nchiriere mese pentru activit[`i autorizate. Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 26.08.2009 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. ]nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei \i achitarea taxei de participare se face la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 28.08.2009, ora 12.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administratiei Pietei Centrale. DIRECTOR GENERAL, ing. Gheorghe PRICOPI

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

DIRECTOR ECONOMIC, ec. Camelia |U|TER

|EF SERVICIU CLIENTI, ing. Marinela VIERIU

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(10) * }nchiriez garsonier[- cap[t 1, nemobilat[, 70 E/lun[, plata anticipat pe un an. Telefon: 0761.909.624.(1368-5) * }nchiriez apartament 2 camere, decomandat, G+F+T+CT, termosistem, curat, zona cap[t 1.Pre` 170 E/lun[. Telefon: 0747.622.187.(1358-1) * }nchiriez apartament \i garaj ]n zona vilelor Bulevard (Prity Woman) complet mobilat. Rela`ii: 0728.914.930; 0231/532.163.(1365-4) * }nchiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Bulevard.Pre` 150€/luna. Tel.0741497829.(V) * }nchiriez apartament 2 camere,nemobilat,zona Luna Pre` 100euro/luna Tel.0741497829.(V) * }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale(,C. Na`ional[, zona Mall,Select, Capatul1).Tel. 0741497829.(V) * }nchiriez spa`iu comercial, 400 mp,amenajat,CT,500 mp teras[ si spa`iu de parcare,ideal club, restaurant, magazin produse industriale,construc`ii si orice alt fel de activitate, zona centur[.Pre`:1000 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utilita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, zona Stadion, complet utilat, buc[t[rie spa`ioas[, mobilat, CT, termopan, G+F, lavabil, foarte curat, et.4, lift, pre` 220 euro/lun[, 2 luni avans, 1 lun[ garan`ie.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez apartament 2 camere, pietonal Unirii, D, complet utilat, mobilat, G+F, lavabil, et.10, 2 lifturi, pre` 200 euro/lun[, garan`ie 1 lun[.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, parter, CT, modern, nemobilat, garan`ie 2 luni, pre` 300 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 280 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 375 euro/lun[, garan`ie 1 lun[, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili cri-

ANUN~ PUBLIC Comuna R[chi`i, jude`ul Boto\ani, titular al PLANULUI URBANISTIC GENERAL al comunei, anun`[ publicul elaborarea primei versiuni a PUG actualizat \i ini`ierea procedurii de realizare a evalu[rii de mediu, ]n vederea ob`inerii avizului de mediu. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului al Planului Urbanistic General actualizat pot fi ob`inute la Prim[ria R[chi`i \i Agen`ia Regional[ pentru Protec`ia Mediului Bac[u, bulevardul Ionita Sandu Sturdza nr. 78, ]n zilele de luni – vineri ]ntre orele 8 00 - 14 00. Observa`iile publicului se primesc zilnic, la sediul ARPM Bac[u pân[ la data de 19.08.2009.(1)

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

teriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez spa`ii comerciale ]n zone centrale, (C. Na`ional[, zona Mall, Select, Capatul 1,).Tel. 0741497829.(A) * }nchiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Bulevard.Pre` 150€/lun[. Tel.0741497829.(A) * }nchiriez apartament 2 camere,nemobilat,zona Luna Pre` 100euro/lun[ Tel.0741497829.(A) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[. Tel. 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus, 7e/mp. Tel. 0729062022.(N) * }nchiriez depozit 600mp, zona C[t[m[r[\ti Deal, curte betonat[ 2500mp, CT lemne, toate utilit[`ile, 2,8m ]n[l`ime, 3E/mp neg. Se negociaz[ ]n func`ie de perioad[ \i activitate, prima lun[ gratuit. Poate fi ]nchiriat \i pe buc[`i. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spa`iu comercial 36 mp, zona Prim[verii-Pia`a Mic[, termopan, gresie, grup sanitar, pre` 2500 Ron/lun[. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spa`iu comercial ultracentral 115 mp, modern, termopan, gresie, var lavabil, birou, grup sanitar, pre` 1000 E/lun[ neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, etaj 3, mobilat, utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/lun[, avans 2-3 luni. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * }nchiriez apartament 3 camere, zona Sf.Ilie, etaj 3, semimobilat, aragaz, f[r[ ]mbun[t[`iri, 500 Lei/lun[. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * }nchiriez cas[ zon[ Donici, 2camere, baie, buc[t[rie, nemobilat[, gaz, f[r[ ]mbun[t[`iri,150E/lun[. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O)

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[.Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala.Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând motostivuitor, 1500 kg ]n perfect[ stare de func`ionare. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (18)

ANGAJ|RI * Caut muncitori pentru construc`ii amenaj[ri interioare \i exterioare, izola`ii (termosistem), califica`i \i necalifica`i. Telefon: 0746.191.364.(1367-3) * Angajez dou[ fete barmane-ospatar pentru bar zon[ central[ Tel.0741497829.(A)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Mar`i, 4 august 2009

Kevin Costner, la un pas de moarte O persoan[ \i-a pierdut via`a \i 75 au fost r[nite, unele ]n stare critic[, dup[ ce scena celui mai mare festival de muzica country din Canada s-a pr[bu\it din cauza unei furtuni puternice. Se pare c[ printre cei prin\i ]ntre r[m[\ite a fost \i celebrul actor hollywoodian, Kevin Costner (foto), de 54 de ani, noteaz[, The Sun. Forma`ia ]n care el cânt[, „Modern West”, se preg[tea s[ urce pe scen[ când a ]nceput furtuna. Vântul sufla cu o vitez[ de a-

proape 100 de kilometri pe ora, iar cei 15.000 de oameni prezen`i la Big Valley Jamboree au ]nceput s[ alerge ]n toate p[r`ile dup[ ad[post. „Ne-am luptat s[ ie\im la suprafa`[. Erau pl[ci de lemn \i `evi peste tot”, a m[rturisit managerul actorului, Nick Meinama. Se pare c[ organizatorii nu au avut timp s[ ia m[suri, deoarece timpul ]ntre anun`ul autorit[`ilor privind schimbarea meteorologica brusc[ \i izbucnirea furtunii a fost mult prea scurt. „

Nicolas Cage este falit

Lavinia a f[cut herpes de la mulsul vacii

Reu\itele din carier[ le fac adesea pe celebrit[`i s[ uite de ]ndatoririle cet[`ene\ti. Astfel se pare c[ i s-a ]ntâmplat \i lui Nicolas Cage, care nu a declarat corect veniturile sale. Celebrul actor datoreaz[ 6,2 milioane de dolari Serviciului pentru venituri interne (IRS) din Statele Unite, noteaz[, The Evil Beet, citat de Ziua online. Vedeta a neglijat s[-\i mai pl[teasc[ taxele ]nc[ din 2007. Astfel, agen`ii fiscali de peste Ocean au descoperit c[ vedeta nu declarase 3,3 milioane de dolari, pe care i-a folosit ]n interes personal ]ntre anii 2002 \i 2004. De\i a achitat ]n urm[ cu câteva luni penalit[`i ]n valoare de 660.000 de dolari serviciului pentru venituri interne, datoria total[ nu a fost ]nc[ pl[tit[. Mai mult, proprietatea actorului din New Orleans ]n valoare de 3,5 milioane de dolari a fost scoas[ spre vânzare, la fel ca luxoasa locuin`[ din Hollywood, ce este cotat[ la 35 de milioane. „

Reality-show-ul „Servi`i, v[ rog!”, difuzat la Pro TV, continu[ s[ fac[ „victime” ]n rândul vedetelor. Recent, Delia Matache a fost scandalizat[ de felul ]n care a fost exploatat[ de produc[torii emisiunii, iar acum, o alt[ artist[, Lavinia, se declar[ nemul`umit[ de tratamentul aplicat ]n cele trei zile de munc[ la pensiune. „Când

Portul `ig[nesc, noua mod[ ]n Italia Câteva femei de etnie rom[ stabilite ]n Italia cos ve\minte tradi`ionale, pe care le vând uneori \i italiencelor. „Moda rom[” le ajut[ s[ tr[iasc[ cinstit \i s[ mai uite de s[r[cie. |i e o cale de integrare ]n societatea italian[. Magdalena Dinc[ vine din România \i este unul din „designerii” care a pus bazele asocia`iei. Magdalena s-a asociat cu ]nc[ dou[ femei de etnie rom[. Au f[cut un mic atelier ]ntr-un subsol strâmt \i ]ntunecos, undeva la periferia Romei, \i au angajat câteva lucr[toare. Angajatele de la „Antica Sartoria Roma” câ\tiga ]n medie 450 de eu-

ro pe lun[. E pu`in pentru Occident, dar e un salariu cinstit, garantat, cu toate condi`iile legale ]ndeplinite. Cerere exist[ - fie \i numai ]n rândul sutelor de mii de romi din zona capitalei italiene, a\a c[ micul atelier vestimentar ar putea deveni o afacere cu adev[rat profitabil[, apreciaz[ ProTv. „

E Berbec Rela`iile cu cei din jur \i mai ales cu persoana iubit[ au de suferit din cauza unor probleme de comunicare. V[ recomand[m s[ nu refuza`i comunicarea. Se pare c[ v[ sim`i`i epuizat \i nu sunte`i dispus s[ v[ ]ntâlni`i cu prietenii.

portant[, ]nceput[ mai demult. Deja v[ gândi`i la urm[toarea, spre nemul`umirea familiei. V[ sf[tuim s[ nu face`i din orele suplimentare o obi\nuin`[. Ar fi bine s[ acorda`i mai mult[ aten`ie celor apropia`i, pentru c[ risca`i s[ ave`i discu`ii cu partenerul de via`[.

F Taur

L Scorpion

G Gemeni Ave`i succes ]n toate activit[`ile legate de c[min. Dac[ se ive\te ocazia s[ pleca`i ]ntr-o excursie, v[ sf[tuim s[ refuza`i, ]ntrucât sunte`i predispus la accidente. Ar fi bine s[ v[ asculta`i intui`ia.

cur[`enie \i g[tit, Lavinia a fost nevoit[ s[ ]nve`e s[ coseasc[, pentru c[ a\a ]i cerea „st[pânul”. De\i la capitolul gr[din[rit a ]ntâmpinat probleme, Lavinia s-a descurcat la mulsul vacii: „Am luat \ase litri de lapte de la vac[”. Dup[ toate aceste activit[`i, Lavinia a f[cut herpes la gur[. „

Naomi Campbell, acuzat[ de molestare fizic[ Potrivit Daily Mail, victim[ este de aceast[ dat[ un paparazzi italian, care pozând-o pe vedet[, s-a trezit cu mai multe gen`i ]n cap \i câteva palme zdravene peste fa`[. Mai mult, fotograful a fost zgâriat pe fa`[ de supermodel \i a avut nevoie de ]ngrijiri medicale. Incidentul s-a petrecut pe insula Lipari unde Naomi Campbell (foto) ]\i petrecea vacan`a al[turi de iubitul ei, multimiliardarul rus Mihail Prokhorov. Acesta nu este primul denun` de agresiune fizic[

Horoscop

V[ preg[ti`i pentru o c[l[torie sau o excursie. Ar fi bine s[ `ine`i seama de sfaturile unei rude mai ]n vârst[. Dup[-amiaz[ sunte`i invitat la o petrecere, dar sunte`i tentat s[ v[ eschiva`i.

mi-au propus s[ particip la emisiune, mi-a pl[cut ideea. }n perioada copil[riei mergeam la bunicii mei, la `ar[, \i mi-am zis c[ nu e greu, c[ m[ descurc, dar m-am ]n\elat”, a declarat Lavinia pentru Ring. Ea a venit direct de la spectacole pentru a participa la emisiune, fiind destul de obosit[. }n aceste trei zile, pe lâng[

15

H Rac Dac[ dori`i s[ pleca`i ]ntr-o vizit[, v[ sf[tuim s[ lua`i leg[tura cu gazdele ]nainte de a pleca. Exist[ riscul s[ nu le g[si`i acas[. Dup[amiaza este posibil s[ nu v[ sim`i`i prea bine \i s[ merge`i la medic.

I Leu Diminea`a sunte`i foarte ocupat cu probleme de afaceri stresante. V[ recomand[m s[ v[ p[stra`i calmul. Dac[ o rud[ mai ]n vârst[ v[ cere ajutorul ]ntr-o problem[ de s[n[tate, ar fi bine s[ nu v[ eschiva`i. Dup[-amiaza sunte`i pu`in agitat.

J Fecioar\ }n prima parte a zilei, s-ar putea s[ ave`i o problem[ de s[n[tate care v[ ]mpiedic[ s[ face`i ce v-a`i propus. Cel mai mult regreta`i c[ nu pute`i merge la o petrecere. Dup[-amiaza primi`i o veste bun[.

Sunte`i indispus \i chiar irascibil, pentru c[ nu v-a ie\it o afacere. V[ sf[tuim s[ nu v[ desc[rca`i nervii acas[. Mai bine analiza`i cauzele e\ecului! Spre sear[, la o ]ntâlnire cu prietenii, reu\i`i s[ v[ reg[si`i echilibrul \i buna dispozi`ie.

M S\get\tor Este posibil ca persoana iubit[ s[ v[ repro\eze c[ sunte`i prea rece \i c[ v[ preocup[ prea mult afacerile sau cariera. V[ recomand[m s[ v[ ocupa`i mai mult familie. Relaxa`iv[ \i odihni`i-v[ mai mult!

N Capricorn S-ar putea s[ ]n`elege`i gre\it un partener de afaceri \i s[ v[ certa`i degeaba. V[ sf[tuim s[ v[ calma`i \i s[ l[muri`i toate ne]n`elegerile, pentru c[ risca`i s[ rupe`i colaborarea. Dup[-amiaza v[ destinde`i la o discu`ie cu un prieten bun care v[ viziteaz[.

O V\rs\tor Prietenii v[ fac o surpriz[ \i v[ invit[ s[ v[ petrece`i dup[-amiaza ]mpreun[. Spre sear[, este posibil s[ ave`i o discu`ie ]n contradictoriu cu partenerul de via`[. V[ recomand[m s[ nu fi`i impulsiv.

P Pe[ti

Ar fi bine s[ nu v[ planifica`i afaceri importante, pentru c[ s-ar putea s[ intervin[ evenimente neprev[zute, din cauza c[rora nu v[ pute`i respecta programul. Este posibil s[ primi`i o veste nepl[cut[ K Balan]\ despre o rud[ mai ]n vârst[ \i s[ vi Reu\i`i s[ finaliza`i o lucrare im- se cear[ ajutorul.

Bancul zilei LA B{TR@NE~E lansat la adresa „panterei negre”. }n 2007, Naomi a fost nevoit[ s[ spele podelele unui depozit din New York, dup[ ce a fost con-

damnat[ pentru c[ \i-a lovit menajera ]n cap cu un telefon. Fotomodelul a urmat atunci \i un curs de auto-control. „ Mar`i, 4 august

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Satul Boto\[nean (r) 13.30 - 14.00 Tele’Music 14.00 - 15.00 Agenda Cultural[ (r) 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc.

18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), edi`ie complet[ prezentat[ de Mirela Ciorogar \i Sorin Andronache. 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

B[bu`a c[tre mo\neag: - M[ Grigore, ]`i aduci tu aminte când eram tineri? - Da, tu Margareto! - Da' mai \tii cum m[ strângeai ]n bra`e ]nainte de culcare? - Da, tu Margareto! (\i mo\ul ]ncearc[ oftând, cu mâna sl[bit[ de trecerea timpului s[-\i ]mbr[`i\eze

consoarta) - Bine m[ Grigore, da’ mai \tii cum m[ prindeai cu din`ii de lobul urechii? - Da, tu femeie, spuse mo\ul \i chinuindu-se ]ncearc[ s[ se dea jos din pat... - Da' unde vrei s[ mergi, mai b[rbate? - S[-mi iau proteza...

O RE~ET{ PE ZI PURICEI DE M{M{LIG{ Ingrediente: 500 g m[m[lig[ (rest r[mas care s-a r[cit), 3 ou[, 5 linguri de brânz[ telemea ras[, 1 linguri`[ delikat, 200 ml lapte, piper, chili (dup[ preferin`e), 50 g margarin[ (pentru uns tava), frunze de busuioc proasp[t, smântân[. Mod de preparare: M[m[liga se taie cubule`e. Ou[le se bat cu telul sau mixerul, se adaug[ laptele, brânza, delikat, piper, chili. Tava se unge cu margarin[. ]n tava se

pune compozi`ia \i se presar[ frunzele de busuioc. Se introduce tava ]n cuptor la foc potrivit 20 minute. Dup[ ce se scoate tava din cuptor, se pune pe deasupra smântân[ dup[ gust. Puriceii se servesc calzi cu castraveciori acri sau varz[ acr[.


CMYK

Eveniment 16

Mar`i, 4 august 2009

Nu mai sunt bani pentru C&C Company ]n salariile la Direc`ia de insolven`[ pentru S[n[tate Public[ 16 milioane de lei Direc`ia de S[n[tate Public[ are probleme majore ]n privin`a acord[rii salariilor angaja`ilor. Reprezentan`ii DSP sus`in c[ aceste probleme financiare privind achitarea salariilor ]ncep s[ se prefigureze chiar de luna aceasta. Doar pentru plata salariilor \i a sporului de vechime, ]n afara celorlalte sporuri, institu`ia are nevoie de 2,3 miliarde lei pe lun[. „Nu pot s[ ascund c[ de diminea`[ am stat ]ntr-o \edin`[ destul de lung[ ]n care am dezb[tut problema bugetului acordat salariilor. Recunosc c[ suntem ]ntr-o grav[ dificultate financiar[ \i nu ne vor ajunge banii pentru salarii pentru ultimele trei luni de zile. Aici, la DSP, au fost ni\te probleme privind plata unor sporuri câ\tigate ]n instan`[ cu decizii irevocabile. Personalul a câ\tigat ni\te drepturi pe 2007-2008, iar institu`ia a fost nevoit[ s[ fac[ ni\te pl[`i, ]ns[, ]n situa`ia actual[, chiar dac[ am renun`a la toate sporurile tot nu ne ajunge o lun[ \i jum[tate fondul alocat salariilor. S-au pensionat, numai ]n acest an, patru persoane. Chiar \i ]n aceast[ situa`ie bugetul tot nu ne ajunge. Din luna aceasta vom avea dificult[`i la plata salariilor \i de aceea am discutat cu fiecare \ef de compartiment

ca fiecare la rândul s[u s[ aib[ o discu`ie cu personalul din subordine \i s[ decidem ce este de f[cut”, a precizat medicul Tamara Ciofu, directorul DSP. Reprezentan`ii DSP au f[cut o estimare a costurilor de salarizare pentru luna ]n curs \i au ajuns la concluzia c[ numai pentru plata salariului \i a sporului de vechime sunt necesare 2,3 miliarde lei. La aceast[ sum[ se mai adaug[ aproape 25% celelalte prime, respectiv salarii de merit, sporul de preven`ie \i prima de vacan`[. Conducerea DSP se a\teapt[ ca salaria`ii s[

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

4 M Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Sfin`it Mucenic Cosma Etolianull Sf. Mc. Evdochia 5 M Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona; †) Cuviosul Ioan de la Neam` (Înaintepr[znuirea Schimb[rii la Fa`[ a Domnului)

4,2116 lei

2,9489 lei

recurg[ la instan`[ pentru a-\i primi drepturile salariale. Ministerul S[n[t[`ii a anun`at la sfâr\itul s[pt[mânii restructurarea a peste 700 de posturi de la nivelul direc`iilor din subordine. Potrivit reprezentan`ilor DSP, celelalte sporuri vor fi achitate angaja`ilor atunci când situa`ia financiar[ a institu`iei va permite acest lucru. }n situa`ia ]n care ministerul va cere s[ fie reduse posturi \i la nivelul DSP Boto\ani, reprezentan`ii institu`iei spun c[ nu vor avea pe cine da afar[, personalul institu`iei fiind \i a\a insuficient. La DSP sunt 150 de angaja`i, multe dintre compartimente fiind descoperite din punctul de vedere al personalului. De exemplu, la Direc`ia de S[n[tate Public[ \i Control sunt doar zece persoane la inspec`ie ]n condi`iile ]n care necesarul este de peste 20 de persoane. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Ziua: 330C

Noaptea: 180C

Patronul companiei, Cristi Pietraru, a f[cut plângere penal[ pe numele administratorului special impus de instan`[ pe motiv c[ vrea s[ ]ngroape firma. Societatea a fost verificat[ \i de numeroase agen`ii na`ionale deoarece a derulat un proiect cu finan`are european[. Pietraru a fost implicat \i ]n firma Dany Ema, cel mai de r[sunet faliment din construc`ii. Firma C&C Company SRL Boto\ani a intrat ]n procedura de insolven`[ \i are datorii de 16,01 milioane de lei, adic[ 160 miliarde lei vechi. Potrivit tabelului creditorilor, CEC Bank are de recuperat 7,11 milioane de lei, iar BCR suma de 6,96 milioane de lei, credite acordate pentru dezvoltarea companiei. Apoi, Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Boto\ani are de recuperat crean`e ]n valoare de 258.000 de

lei, o firm[ din Bac[u suma de 970.000 de lei, o companie din Boto\ani are de ]ncasat restan`e de 508.000 de lei, furnizorul de gaz 23.000 de lei, iar Inspectoratul Teritorial de Munc[ aproape 8.000 de lei. Potrivit situa`iei financiare pe 2007, firma lui Cristi Pietraru avea acum doi ani datorii totale de peste 20 milioane de lei, 53 de salaria`i, o cifr[ de afaceri de 5,2 milioane de lei \i un profit net de 211.000 de lei, obiectul principal de activitate fiind prepararea produselor din carne. C&C Company este una dintre beneficiarele programului SAPARD, derulând o investi`ie de aproape \ase milioane de euro ]ntr-un abator ultramodern din C[t[m[r[\ti Deal. Patronul Cristi Pietraru spune c[ firma are 90% \anse s[ evite falimentul deoarece totul a fost cauzat de administratorul special impus de instan`[ ]n momentul ]n care o companie a solicitat insolven`a firmei sale. „Am f[cut plângere penal[ fa`[ de administratorul judiciar care nu s-a interesat de revigorarea societ[`ii, a\a cum spune legea, ci a ]ncercat din start s[ vând[ totul pentru a ]ncasa el acel comision de 10% cât ar fi trebuit s[ ]l primeasc[. Pe numele lui am f[cut plângere penal[, iar acum ne judec[m la recurs la Curtea de Apel \i cred c[ avem 90% \anse s[

sc[p[m. Administratorul trebuia s[ vad[ care sunt \ansele de salvare a societ[`ii, nu s[ o vând[ ca pe ultima cârp[. B[ncile nu vor s[ faliment[m \i nu ne cer banii pentru c[ mergem cu afacerea, o firm[ la care am s[ dau bani m[ mai a\teapt[ o anumit[ perioad[, doar cu administratorul judiciar e problem[”, a declarat Cristi Pietraru. Acesta a precizat c[ firma \i-a reluat activitatea de produc`ie ]n iulie \i c[ a f[cut angaj[ri, dep[\ind perioada de criz[ financiar[ de la jum[tatea anului. Mai mult, compania are de recuperat crean`e ]n valoare de peste un milion de lei de la o firm[ fantom[ fa`[ de care s-a f[cut plângere penal[. Pentru c[ a derulat fonduri europene, C&C Company a fost supus[ mai multor controale de la diverse institu`ii ale statului pentru verificarea legalit[`ii gestion[rii banilor. Patronul Cristi Pietraru a fost implicat \i ]n activitatea firmei Dany Ema SRL, cel mai r[sun[tor faliment din sectorul construc`iilor, societatea care a ]nregistrat cea mai mare cre\tere pe aceast[ pia`[ ]n doi ani dar care s-a pr[bu\it din vârful piramidei \i nu a mai putut fi salvat[. (Bogdan Caliniuc)

Evenimentul de Botosani nr.1399  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you