Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 172 (1393) • Mar`i, 28 iulie 2009 • 16 pagini

Delapidare de miliarde de lei vechi ]n sistemul de Protec`ie a Copilului Se ia de la gura celor asupri`i de soart[, chiar de c[tre cei care ar trebui s[ aib[ grij[ de ei. Cam asta arat[ rezultatul par`ial al controalelor demarate de conducerea Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani ]mpreun[ cu echipa de audit de la

Consiliului Jude`ean Boto\ani ]n centrele din sistemul de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului Boto\ani. La unul din centrele controlate s-a depistat faptul c[ anul trecut s-au f[cut sustrageri de alimente aproape zilnic.

Pagina 4

Scandal cu furci \i topoare oprit cu focuri de arm[ Comuna Tru\e\ti s-a ]ntors cu sute de ani ]n timp, ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[. B[t[ile cu furci, topoare \i lan`uri au fost readuse la mod[ de c[tre dou[ familii din aceast[ comun[. De la o palm[, dou[ clanuri au fost implicate ]ntr-o b[taie

copiat[ din filmele cu invazii t[tare. To`i cei implica`i pot fi considera`i agresori \i sunt cerceta`i pentru diferite fapte. Poli`i\tii din Tru\e\ti au reu\it s[-i potoleasc[ doar f[când uz de arma din dotare.

Pagina 16

O lun[ pân[ la votarea noului regulament de furnizare a apei „Am tot f[cut dezbateri, am tot vorbit, dar dac[ tot fac dezbateri publice, nu mai apuc[m s[ vot[m niciodat[”, este de p[rere Cristian Achi`ei, vicepre\edin-

tele Consiliului Jude`ean, ]n opinia c[ruia supunerea la vot a noului regulament nu mai poate suporta amân[ri.

Pagina 16

Un mecanic auto i-a incendiat ma\ina unui client Pagina 2

Minora din cazul „Sex la Permise” a disp[rut I.A.G., minora implicat[ ]n dosarul „Sex la Permise”, a disp[rut de câteva s[pt[mâni \i este c[utat[ de poli`i\tii din ]ntreaga `ar[. Aceasta a fost internat[ ]ntr-o sec`ie a Spitalului municipal Dorohoi, având nevoie de o interven`ie medical[. A fost externat[ f[r[ ca unitatea ]n care este institu`ionalizat[ s[ fie anun`at[. „Este posibil ca cineva s[ aib[ interes direct ca aceasta s[ fie de neg[sit câteva luni, m[car pân[ ]n noiembrie-decembrie, deoarece a\a s-ar rezolva multe”, declar[ surse judiciare. Pagina 5

Transporturi Auto a câ\tigat ]n fa`a Societ[`ii Tehnic Asist Dou[ dintre licita`iile care ini`ial au fost câ\tigat de Tehnic Asist au revenit firmei Transporturi Auto SA, ]n urma contesta`iilor. Societatea Tehnic Asist a r[mas ast-

fel s[ modernizeze doar drumul de la Lozna, iar Transporturi Auto va efectua lucr[rile la drumurile de la Mih[l[\eni \i Vorona. Asta dac[ nu vor urma alte contesta`ii.

Pagina 3


Eveniment 2

Mar`i, 28 iulie 2009

Copil de doi ani lovit cu piciorul ]n cap de tat[l s[u Un copila\ de numai doi ani a ajuns la spital ]n stare critic[, din cauza unei lovituri primite chiar de la tat[l s[u. S-a ]ntâmplat sâmb[t[, ]n localitatea St[uceni, când, pe fondul consumului de alcool, tat[l b[ie`elului s-a luat la ceart[ cu doi dintre fra`ii s[i. Cei trei b[rba`i consumaser[ o cantitate ]nsemnat[ de b[uturi alcoolice ]nc[ de la primele ore ale dimine`ii. Pe fondul unei discu`ii contradictorii, pe fondul unor ne]n`elegeri mai vechi, ace\tia s-au luat la b[taie, ]n prezen`a copilului care se afla ]n camer[. Nu a `inut

cont de acest lucru, iar ]n momentul ]n care b[rba`ii ]\i ]mp[r`eau pumni \i picioare, o lovitur[ l-a surprins \i pe T.C. Dup[ lovitura puternic[ de picior primit[ ]n cap, micu`ul a

r[mas incon\tient la podea. Alertat de ceea ce s-a ]ntâmplat, tat[l copilului a chemat ambulan`a care l-a transportat pe micu` la spital, aproape ]n com[. Personalul de pe Ambu-

117 locuri de munc[ pentru 8.600 \omeri Agen`ia Jude`ean[ de Ocupare ]n ceea ce prive\te locurile de munc[ sunt puse la dispozi`ia \oa For`ei de Munc[ vine s[pt[mâ- munc[. Potrivit reprezentan`ilor merilor, asta ]n condi`iile ]n care, na aceasta cu o ofert[ mai bogat[ institu`iei, peste 100 de locuri de ]n urm[ cu o s[pt[mân[, erau ]n jur de 70 de locuri de munc[ vacante. Cele mai multe dintre acestea sunt ]n domeniul construc`iilor, ]ns[ pe pia`a muncii boto\[nene sunt \i locuri pentru cei cu studii superioare, respectiv studii medii. Un num[r de 13 locuri sunt pentru ingineri ]n construc`ie, ]ns[ la fel de c[uta`i sunt \i consilieri de vânz[ri ]n asigur[ri. O ofert[ mai s[rac[ de locuri de munc[ este pentru personalul necalificat. „Sunt 117 locuri de munc[ vacante, iar anul trecut, la aceea\i dat[, erau 125 locuri de munc[ vacante. }n conEvenimentul de Boto\ani di`ii de criz[, locurile de munc[ a demarat o campanie umanou[ ni se par a fi multe. Cele nitar[ prin care ]ncearc[ s[ mai multe sunt ]n construc`ii, salveze via`a Alexandrei pentru califica`i. Mai sunt 20 de Ostafi, de 23 de ani. Tân[locuri de munc[ ]n confec`ii, ra are nevoie de un transmuncitori califica`i la S[veni. plant ]n str[in[tate, fiind Este o firm[ care s-a relansat \i diagnosticat[ cu aplazie anun`[ tot c[ vor s[ angajeze, ]n medular[ idiopatic[ – forspecial persoane cu grad u\or de m[ sever[. Orice ajutor fihandicap, cu calificare ]n domenanciar, indiferent de suma niu. Mai sunt câteva locuri de donat[, va ajuta la salvarea munc[ la Fl[mânzi, unde s-a ortinerei Alexandra. ganizat \i un curs de calificare ]n Pentru dona`ii meseria de confec`ioner. PersoaCont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Ganele sunt din Fl[mânzi, iar cursul briela Ostafi se face la Frumu\ica”, a declarat Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Vranciuc. Pe cele 117 Gabriela Ostafi locuri vacante sunt peste 8.600 de \omeri. (L. Lupa\cu)

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[!

lan`[ a spus c[ micu`ul prezenta o echimoz[ la nivelul fe`ei, cu pierdere temporar[ a cuno\tin`ei, de pe urma loviturii primite. B[ie`elul a fost internat cu edem local \i traumatism cranio-facial. „Copilul a ajuns la spital ]n urma unei lovituri primite de la tat[. A fost o ceart[ ]ntre mai multe persoane aflate sub influen`a b[uturilor alcoolice. Copilul se afl[ ]n afara oric[rui pericol, cu o evolu`ie favorabil[ a st[rii de s[n[tate”, a precizat medicul Livia Mihalache, directorul Spitalului de Pediatrie din Boto\ani. }n momentul ]n care a fost adus la spital, b[ie`elul purta \i alte semne ale dezinteresului familie, ale neglijen`ei p[rin`ilor ]n ]ngrijirea celui mic. Când a fost consultat de cadrele medicale, acestea au constatat c[ micu`ul era murdar \i plin cu p[duchi. |i ca tabloul de familie s[ fie cât mai sugestiv, p[rin`ii \i rudele au venit chiar \i la spital sub influen`a b[uturilor alcoolice. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Legisla`ia muncii, ]nc[lcat[ de angajatori Salarizarea orelor suplimentare conform legii \i respectarea dreptului de odihn[ al salaria`ilor a reprezentat unul dintre aspectele urm[rite de inspectorii muncii ]n controalele efectuate ]n acest an. Din datele prezentate de Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc[ (ITM), cei mai mul`i angajatori nu respect[ prevederile legale ]n acest sens. Din totalul de 346 societ[`i comerciale controlate, la un num[r de 233 societ[`i tematica de control a inclus \i prevederi referitoare la modul ]n care acestea respect[ dispozi`iile cu privire la durata timpului de munc[, modul de efectuare \i compensare cu timp liber sau, dup[ caz, de achitare al orelor suplimentare, precum \i la modul de acordare a repausului s[pt[mânal. Reprezentan`ii a 85 dintre societ[`ile controlate nu ]ntocmesc

documentele de eviden`[ a timpului ]n care salaria`ii presteaz[ activitate, sau ]ntocmesc documente false care nu reflect[ realitatea. Din cele 148 societ[`i care eviden`iaz[ conform realit[`ii orele lucrate de salaria`i, 74 acord[ timp liber corespunz[tor salaria`ilor care au prestat ore suplimentare, 52 dintre angajatori achit[ salaria`ilor orele lucrate suplimentar cu tariful corespunz[tor salariului minim pe economie \i doar 19 achit[ orele suplimentare cu respectarea prevederilor legale, iar ]n cazul a 14 firme verificate de inspectorii de munc[, orele eviden`iate ]n documentele de pontaj nu se reg[sesc pe statele de plata ale salariilor. „~inând seama de acest aspect au fost prezentate angajatorilor respectivi prevederile legale respective \i li s-a recomandat respectarea acestora pe viitor”, a declarat Roxana Gavril. (Petronela Rotariu)

A fugit de la locul accidentului dup[ ce a lovit cu mopedul un pieton Un pieton ghinionist, care se afla la locul \i timpul nepotrivit, a fost accidentat de un moped, conduc[torul vehiculului fugind de la locul faptei. S-a ]ntâmplat duminic[, ]n jurul orei 20.00, când R[zvan Andrei L., de 20 de ani, din Dorohoi, se deplasa cu mopedul pe strada Cerceta\ |tiubianu, din Dorohoi. Venea dinspre intersec`ia cu Bd. Victoria c[tre intersec`ia cu

strada Iulia Oni`[. Din sens opus, dar pe trotuar, mergea Vasile Marius C., de 21 de ani, din satul Cuza Vod[, comuna Vii\oara. Din cauza vitezei, conduc[torul mopedului a intrat pe trotuar \i l-a accidentat u\or, ]ns[, ]n loc s[ anun`e poli`ia, a p[r[sit locul accidentului. Victima s-a prezentat la Spitalul municipiului Dorohoi pentru a primi ]ngrijiri medicale, t^n[rul fiind diagnosticat

cu „contuzie regiunea calcanian[ stâng[, plag[ superficial[ escoriat[ regiunea calcanian[ stâng[”. Dup[ o or[, autorul accidentului a fost identificat ]n trafic de c[tre poli`i\ti \i testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. R[zvan Andrei L. s-a ales cu dosar penal pentru v[t[mare corporal[ din culp[ \i p[r[sirea locului accidentului f[r[ ]ncuviin`area organelor de poli`ie. „

Neatent, un mecanic auto a incendiat ma\ina unui client Interven`ie reu\it[, ma\in[ ars[ 80%. Pompierii au reu\it s[ evite pagube de 15.000 de lei ]n cazul unei ma\ini ]n fl[c[ri, dar autoturismul a ars ]n propor`ie de 80%. Totul s-a petrecut ieri diminea`[ ]ntr-un atelier auto din satul D[mileni, comuna Cristine\ti. Potrivit pompierilor, un mecanic auto care nu a respectat normele de prevenire \i stingere a incendiilor când lucra cu un aparat de t[iat a incendiat ma\ina unui client, un Ford Sierra. }n timp ce t[ia cu un flex o bucat[ din tabla ma\inii, o scânteie a s[rit

pe tapi`eria autoturismului \i de acolo a pornit ]ntreg incendiu. Din cauza vântului puternic, fl[c[rile s-au extins \i la u\a unui garaj aflat ]n apro-

piere. „Un echipaj din cadrul Deta\amentului de Pompieri Dorohoi s-a deplasat la locul indicat ]n cel mai scurt timp posibil \i a reu\it s[ sting[ incendiul ]nainte ca acesta s[ cuprind[ garajul \i casa de locuit. Datorit[ interven`iei pompierilor au fost protejate de foc bunuri materiale de 15.000 lei. Autoturismul a fost distrus ]n propor`ie de 80%”, a declarat Dorina Lupu, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[. (Bogdan Caliniuc)


Eveniment Mar`i, 28 iulie 2009

}ns[rcinate la 14 ani }nc[ dou[ m[mici care abia au ]mplinit 15 ani. Au n[scut cu câteva zile ]n urm[. Una a adus pe lume un b[ie`el care abia dep[\e\te greutatea de 1,2 kilograme, iar cealalt[ a n[scut o feti`[ de 3 kilograme. A aduce pe lume copii la o vârst[ când alte feti`e nu vor s[ renun`e la p[pu\i a ]nceput s[ devin[ o obi\nuin`[ pentru multe minore din jude`ul Boto\ani. Nu mai este vorba de ru\ine, a\a cum se ]ntâmpla cu mul`i ani ]n urm[, s[ r[mâi ]ns[rcinat[ la 14 ani. „La num[rul tot mai mare al copilelor care nasc copii, ar trebui s[ facem separat o sec`ie de obstetric[ pediatric[”, a declarat medicul Maria Olaru, directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie din Boto\ani. Medicii de specialitate spun c[ aducerea pe lume a copiilor, de c[tre copii, a ajuns s[ fie la mod[ ]n jude`ul Boto\ani. O dovede\te num[rul ]n cre\tere de minore care au devenit mame la o vârst[ mult prea timpurie. De la ]nceputul anului \i pân[ ]n prezent nu mai pu`in de 40 de minore au adus pe lume copii. Este \i cazul a dou[ m[mici de 15 ani care au n[scut la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, renun`ând astfel la copil[rie pentru a lua piept cu problemele vie`ii mult prea timpuriu. C[ au un nivel de educa`ie sexual[ mult prea sc[zut o spun \i medicii din cazurile cu

care s-au confruntat. Una dintre m[micile minore a venit la Maternitate cu gândul de a face avort. Mare i-a fost surpriza când a aflat c[, de fapt, ea are sarcina la termen \i c[ trebuie s[ nasc[. „Când iam spus c[ trebuie s[ nasc[ nu i-a venit s[ cread[. O m[mic[ de 15 ani este de loc din Gorb[ne\ti \i a adus pe lume un copil de numai 1,230 kilograme. A trebuit s[ ]i facem de urgen`[ cezarian[ pentru c[ era ]n pericol via`a copilului, care putea s[ moar[. Copilul a fost n[scut la termen, ]ns[ atât a putut s[ ia ]n greutate. A n[scut un b[ie`el \i va trebui s[ stea ]n spital pân[ ce copilul va avea greutatea normal[. Cealalt[ m[mic[ de 15 ani a n[scut o fat[ de 3 kilograme. Ambele minore sunt la prima sarcin[. Au

r[mas ]ns[rcinate la vârsta de 14 ani”, a declarat medicul Maria Olaru, directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie. Medicii spun c[ multe dintre m[micile minore nici nu \tiu cum s[ `in[ copilul ]n bra`e \i nici atât s[ ]l al[pteze. De aceea, personalul medical al spitalului ofer[ m[micilor, cu prec[dere celor minore, lec`ii de al[ptare a copilului. „Aceste copile nici nu \tiu cum s[ ]\i `in[ copiii ]n bra`e. }`i vine de multe ori s[ le aduci p[pu\i s[ se joace, nu copii. Nivelul de educa`ie este sc[zut \i nu po`i s[ spui c[ toate m[micile minore sunt din mediul rural. Propor`ia m[micilor minore din mediul rural este asem[n[toare cu cel din mediul urban. Ele primesc lec`ii de al[ptare. La ora actual[ avem ]n derulare un

proiect cu UNICEF prin care se stimuleaz[ al[ptarea natural[ la sân. Noi nu permitem biberoane ]n spital, doar dac[ m[mica nu are lapte la sân. Al[ptarea la sân este cea mai eficient[, mai s[n[toas[ \i, totodat[, un mod mai econom de a cre\te un copil”, a mai spus directorul Maternit[`ii. De la ]nceputul anului \i pân[ ]n prezent, 40 de minore au dat na\tere la copii. „Num[rul este mare. Ar ]nsemna s[ facem o sec`ie de obstetric[ pediatric[ la Maternitate”, a mai spus Maria Olaru. Medicii spun c[ m[micile copile sunt dezvoltate din punct de vedere biologic, ]ns[ nu \i psihic. O mai bun[ educa`ie sexual[ ]n \coli, dar \i o mai bun[ comunicare ]ntre p[rin`i \i copii reprezint[ solu`ia pentru a diminua num[rul acestor cazuri. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Transporturi Auto SA revine la putere Firma fostului vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean, Constantin Con`ac, - Transporturi Auto SA, revine la putere. Comisia Na`ional[ de Solu`ionare a contesta`iilor a aprobat contesta`iile formulate cu privire la licita`iile demarate pentru lucr[rile la cele trei drumuri jude`ene, respectiv Lozna, Mih[l[\eni \i Vorona \i a cerut reevaluarea ofertelor. Reamintim c[ toate cele trei licita`ii de reparare-modernizare drumuri au fost câ\tigate de firma Tehnic Asist. O parte din firmele care au pierdut licita`iile s-au considerat nedrept[`ite, depunând contesta`ie ]n acest sens. }n urma reevalu[rii, dou[ dintre licita`iile care ini`ial au fost câ\tigat de Tehnic Asist, au revenit firmei Transporturi Auto SA. Societatea Tehnic Asist a r[mas astfel s[ modernizeze doar drumul de la Lozna. Motivul pentru care Comisia Na`ional[ a solicitat reevaluarea ofertelor l-a reprezentat

faptul c[ ]n cadrul comisiei de evaluare au fost solicitate acte doveditoare pentru plata taxelor la zi, inclusiv pentru sediile secundare, lucru considerat nerelevant de c[tre cei de la Comisia Na`ional[. „Comisia Na`ional[ a admis contesta`iile. S-a ajuns la acea eliminare a unor ofertan`i pentru c[ ]n

comisie s-a `inut cont de acea hârtie de la taxe locale, pentru sediile secundare. Comisia Na`ional[ a spus c[ nu se accept[ asta \i s[ facem reevaluare. Am avut dreptul ca ]n termen de 10 zile s[ atac[m ]n contencios solu`ia dat[ de cei de la nivel central ]ns[ s-a ajuns la o solu`ie rezonabil[ \i

logic[ din partea noastr[, respectiv reevaluarea ofertelor, admi`ând acum ca oferte acceptabile \i cele care au fost eliminate pe acest criteriu. S-a \i f[cut reevaluarea \i am trimis \i adjudecarea. Astfel, la Mih[l[\eni \i Vorona s-a schimbat câ\tig[torul, licita`iile fiind adjudecate de c[tre firma Transporturi Auto SA. La Lozna, licita`ia a fost câ\tigat[ de Tehnic Asist”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. De men`ionat este faptul c[ sumele pentru care au fost adjudecate lucr[rile la cele dou[ drumuri, respectiv Vorona \i Mih[l[\eni, societ[`ii Transporturi Auto, sunt mai mici decât ofertele cu care a câ\tigat ini`ial firma Tehnic Asist. }n maxim 10 zile, dac[ nu vor ap[rea noi contesta`ii, reprezentan`ii Consiliului Jude`ean Boto\ani se a\teapt[ s[ se semneze contractele \i s[ se \i ]nceap[ lucr[rile. (Carmen Stanciu)

3

Cristian Achi`ei:

„Când vom duce personalul pe noua firm[, probabil va fi \i o restructurare” Asta afirm[ vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, referindu-se la nou[ societate care va lua na\tere din Apa Grup. „C[ de ce trebuie s[ ]i iau pe to`i care plimb[ hârtii pe acolo, de la etajul trei la etajul patru. Probabil c[ schema va fi regândit[ pentru c[ Apa Grup este pu`in dezechilibrat[, sunt prea mul`i angaja`i ]n birouri \i prea pu`ini ]n teren”, explic[ vicepre\edintele Cristian Achi`ei. }ncas[rile proprii ale Consiliului Jude`ean din prima jum[tate a anului se vor constitui ]n capitalul social al noii societ[`i furnizoare de ap[, SC Nova Apa Serv SA Boto\ani. Decizia Consiliului Jude`ean de a ]nfiin`a un nou operator de ap[ a avut la baz[ datoriile istorice pe care le ]nregistreaz[ ]n prezent SC Apa Grup SA \i din cauza c[rora nu se pot accesa proiecte cu fonduri europene de realizare, reabilitare sau modernizare a re`elelor de ap[ \i canal ]n ]ntreg jude`ul. La finele lunii iunie, pre`ul apei a fost majorat cu 31% iar la ]nceputul lunii iulie, membrii Asocia`iei de Dezvoltare InterComunitare Aqua, din care face parte Consiliul Jude`ean plus alte 48 de consilii locale au aprobat ]nfiin`area unui alt furnizor de ap[ c[tre popula`ie. Astfel c[, pentru capitalizarea acestuia, este nevoie de contribu`ia Consiliului Jude`ean, de 51%, a Prim[riei Municipiului Boto\ani, de 20%, a Prim[riei Dorohoi, de 2,5%, câte 1% de la prim[riile de ora\e \i câte 0,5% de la prim[riile de comune. Pentru a se proceda la ]nregistrarea SC Nova Apa Serv SA, Consiliul Jude`ean al[turi de celelalte Consilii Locale trebuie s[ aprobe hot[rârile de direc`ionare a sumelor pentru capitalul social al noului furnizor de ap[. Miercuri, Consiliul Jude`ean urmeaz[ s[ aloce sumele necesare ]n acest scop. „Bugetul jude`ului va fi rectificat pentru capitalul social ]n vederea ]nfiin`[rii nou-

lui operator de ap[. }n prim[ faz[, aportul Consiliului Jude`ean va fi de 30% din cei 51% cu cât trebuie s[ contribuie, deoarece ace\tia trebuie v[rsa`i imediat, diferen`a urmând a fi v[rsat[ ]n termen de 12 luni de la data ]nmatricul[rii societ[`ii. Astfel c[ din cei 510.000 de lei cu care vine Consiliul Jude`ean, acum va contribui cu 153.000 de lei”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani

}NCAS{RI PESTE A|TEPT{RI LA CONSILIUL JUDE~EAN }ncas[rile Consiliul Jude`ean ]n prima jum[tate a anului 2009 au dep[\it estim[rile Direc`iei Generale a Finan`elor Publice privind veniturile proprii. Din totalul de venituri, 3.065.000 de lei rezultat conform situa`iei prezentate, 2.753.000 de lei vor fi repartiza`i ]n dou[ direc`ii: 2.600.000 lei la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului pentru achitarea salariilor aferente lunii iulie, termenul de plat[ fiind 10 august, \i 153.000 lei ce ]nseamn[ aportul jude`ului Boto\ani la capitalul social al SC Nova Apa Serv SA. „}n urma estim[rilor, apare o diferen`[ ]n plus de 3.065.000 lei, acestea fiind ni\te sume ]n plus din cota de 13% \i din cota de 22%. Urm[torul pas este ]nregistrarea la Registrul Comer`ului, ]ns[ atunci când o s[ avem \i hot[rârile de la celelalte consilii locale, dup[ care, ]n termen de trei luni, trebuie s[ ob`inem licen`a. Ulterior urmeaz[ s[ prelu[m tot de la Apa Grup pentru noul operator. Probabil c[ Apa Grup va mai duce la final ni\te contracte pe care le mai are \i apoi Dumnezeu cu mila. }n momentul ]n care vom duce personalul pe noua firm[, probabil va avea loc \i o restructurare, pentru c[ de ce trebuie s[ ]i iau pe to`i care plimb[ hârtii pe acolo de la etajul trei la etajul patru. Probabil c[ schema va fi regândit[ pentru c[ Apa Grup este pu`in dezechilibrat[, sunt prea mul`i angaja`i ]n birouri \i prea pu`ini ]n teren”, a precizat vicepre\edintele CJ. (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment 4

Mar`i, 28 iulie 2009

Delapidare de miliarde de lei „Nu tichetelor vechi ]n sistemul de Protec`ie de s[n[tate!” a Copilului Se ia de la gura celor asupri`i de soart[, chiar de c[tre cei care ar trebui s[ aib[ grij[ de ei. Cam asta arat[ rezultatul par`ial al controalelor demarate de conducerea Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani ]mpreun[ cu echipa de audit de la Consiliului Jude`ean Boto\ani ]n centrele din sistemul de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului Boto\ani. La unul din centrele controlate s-a depistat faptul c[ anul trecut s-au f[cut sustrageri de alimente aproape zilnic.

„NU SE FUR{ MULT, DAR S-A FURAT CONSTANT” Numele centrului nu a fost ]nc[ f[cut public, dorindu-se finalizarea anchetei de c[tre organele specializate. La centrul respectiv, spre exemplu, la consumul de carne, numai ]ntro zi s-au constatat diferen`e de zeci de kilograme ]n ceea ce prive\te necesarul pe zi \i cantitatea eliberat[ din magazie, cantitate pentru care nu s-au putut da justific[ri (27.11.2008, pulpe de pas[re: necesar – 25,2 kg, scos din magazie - 50 kg). Situa`ii similare s-au constatat \i la alte produse, precum halva, ciuperci, zacusc[, pâine, ulei, ou[ \i nu numai. „Unii din sistem m[ acuzau c[ a\ fi spus cu prea mult[ u\urin`[ c[ ]n acest sistem se fur[ ca ]n codru. Se \tie foarte bine c[ am fost vehement contestat. }n urma verific[rilor s-a constatat c[ ceea ce am declarat eu nu este departe de adev[r. }ntr-unul din centrele controlate, \i nu numai ]n unul,

la absolut toate produsele, pe o perioad[ mai ]ndelungat[, s-au ]nregistrat sustrageri importante sau mai bine le zic direct delapid[ri. Absolut toate cantit[`ile au fost umflate. Exact ceea ce spuneam: nu se fur[ mult, dar sa furat constant. Practic, scoteau mai mult din magazie \i d[deau ]n produc`ie, de\i aveau necesarul de 50 de pâini, ]n ziua X, scoteau din magazie 70 de buc[`i, din care 20 probabil plecau ]n alt[ destina`ie \i 50 ajungeau la oameni”, a declarat Liviu R[d[\anu, director general la DGASPC Boto\ani. De men`ionat mai este faptul c[ pe lista cu privire la neregulile depistate ]n centrul cu pricina, o justificare a conducerii unit[`ii ]n cauz[ pentru scoaterea din magazie a unei cantit[`i mai mari de pulpe de pas[re, era specificat, negru pe alb: „praznic”, situa`ie considerat[ dubioas[ de c[tre \eful sistemul de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului din Boto\ani. Urm[torul pas pe care ]l vor face cei din conducerea DGASPC Boto\ani va fi sesizarea organelor competente, respectiv Parchetul Boto\ani, cu privire la s[vâr\irea unei infrac`iuni de delapidare.

NOT{ EXPLICATIV{ }N B{TAIE DE JOC Sesizarea va fi f[cut[ pe numele \efului de centru, ]ns[ vina pare s[ cad[ pe cel pu`in ]nc[ dou[ persoane, lucru ce urmeaz[ s[ se stabileasc[ ]n urma anchetelor demarate de c[tre oamenii legii. }n ceea ce prive\te explica`iile date de c[tre \eful

centrului respectiv, cu privire la problemele constatate ]n urma controlului, potrivit directorului R[d[\anu, acestea au fost „]n b[taie de joc”. }n cazul acestuia va fi sesizat[ \i comisia de disciplin[, \eful de centru riscând, cel mai probabil, s[-\i piard[ scaunul. Ac`iunea de verificare a ]nceput acum o s[pt[mân[, fiind analizat[ situa`ia pe patru luni din 2008. „}n ceea ce prive\te plângerea penal[, din momentul ]n care auditul va fi validat, semnat de c[tre domnul pre\edinte al Consiliului Jude`ean \i va fi comunicat planul de m[suri care va fi luat ]n urma auditului, a doua zi eu voi promova plângerea penal[ pe numele \efului de centru”, a specificat R[d[\anu.

NU E SINGURUL CENTRU CU PROBLEME Verific[rile vor continua, cu atât mai mult cu cât de la demararea controlului, la urechile directorului general R[d[\anu au ajuns informa`ii cum c[ \i ]n alte centre ar fi avut loc sustrageri de produse. De aseme-

nea, exist[ informa`ii c[ sustrageri de alimente s-ar fi produs \i anul acesta, ]n urm[ cu câteva s[pt[mâni, urmând ca pe baza acestei informa`ii s[ se fac[ un control la centrul ]n cauz[ iar vinovatul s[ fie dat pe mâna legii. Cel aflat la cârma direc`iei a `inut s[ sublinieze c[ situa`ia nu trebuie generalizat[ \i c[ cei mai mul`i din sistem sunt oameni dedica`i muncii iar pentru dou[-trei persoane care au comis aceste ilegalit[`i nu trebuie s[ sufere cei nevinova`i. „Urmeaz[ \i corpul de control s[-l canaliz[m pe acela\i tip de ac`iuni. Nu vizeaz[ decât punctual, pe ici pe colo, câte o persoan[, care se ocup[ cu a\a ceva \i nu ]ntreg sistemul pentru c[, sincer spun, cred c[ 99,9% din oamenii din acest sistem sunt oameni cinsti`i”, a mai declarat Liviu R[d[\anu. Ac`iunile de control nu au scos la iveal[ doar aspecte negative, ci \i situa`ii ]mbucur[toare, directorul R[d[\anu transmi`ând public felicit[ri \efului de centru de la Pomârla, unde ]n urma controlului, conducerea DGASPC sus`ine c[ „nu are ce comenta asupra modului ]n care se lucreaz[”. (Carmen Stanciu)

Introducerea tichetelor de s[n[tate, din luna septembrie, nu este o m[sur[ agreat[ de asigura`i. Pe site-ul petitieonline.ro, exist[ dou[ peti`ii care se ]mpotrivesc ini`iativei Ministerului S[n[t[`ii de a finan`a ]n plus sistemul sanitar, intitulate „Nu tichetelor de s[n[tate!” \i „Peti`ie ]mpotriva tichetelor de s[n[tate \i pentru protejarea dreptului cet[`eanului la acces ]n sistemul de s[n[tate public[”, pentru care au ]nceput s[ fie strânse peste 3.000 de semn[turi \i doar 16 semn[turi au fost date pentru sus`inerea reformei sanitare. Cei care sunt ]mpotriva introducerii tichetelor de s[n[tate sus`in c[ \i a\a se pl[te\te prea mult pentru s[n[tate, f[r[ a beneficia de servicii medicale, ]n timp ce al`ii consider[ c[ introducerea acestei co-pl[`i reprezint[ „jaf la drumul mare”. „Nu sunt de acord cu acest lucru. O s[ ne vedem bunicii murind neputincio\i pentru c[ nu au avut bani s[ ]\i fac[ analizele. Este de ajuns c[ a`i scumpit pre`ul medicamentelor pân[ la refuz \i nu le mai da`i compensate pe multe dintre ele. Pl[tesc lunar contribu`ia c[tre stat, de ce s[ mai pl[tesc \i analizele?!”, semneaz[ unul dintre peti`ionari. Potrivit proiectului de suplimentare a fondurilor necesare sistemului sanitar prin introducerea tichetelor de s[n[tate de la 1 septembrie 2009, pacientul ar urma s[

suporte o parte din costurile serviciilor de s[n[tate, a medicamentelor \i dispozitivelor medicale ]n limita a 600 de lei pe an. Categoriile defavorizate \i copiii ar urma s[ fie scutite de plata tichetelor. Medicii nu ]\i explic[ atitudinea popula`iei. Paul |erban (foto), pre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie din Boto\ani, a declarat c[ oamenii nu ]n`eleg care este rostul co-pl[`ii. „Nemul`umiri au fost dintotdeauna, de când s-a introdus sistemul de co-plat[, pentru c[ nu acoper[ sistemul de servicii medicale integral. Acest lucru nu se ]ntâmpl[ nici m[car ]n `[rile mai bogate. Acum când se introduce plata direct[ a pacientului, normal c[ nu le convine acest lucru”, a precizat Paul |erban. M[sura nu va fi aplicat[ ]n cazul ]n care peste 50% dintre români nu sunt de acord cu introducerea tichetelor de s[n[tate. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment Mar`i, 28 iulie 2009

5

Minora din cazul „Sex la Permise” a disp[rut

Locuin`ele construite de Guvern, case de vacan`[ pentru unii sinistra`i

I.A.G., minora implicat[ ]n dosarul „Sex la Permise”, a disp[rut de câteva s[pt[mâni \i este c[utat[ de poli`i\tii din ]ntreaga `ar[. Aceasta a fost internat[ ]ntr-o sec`ie a Spitalului municipal Dorohoi, având nevoie de o interven`ie medical[. A fost externat[ f[r[ ca unitatea ]n care este institu`ionalizat[ s[ fie anun`at[. „Este posibil ca cineva s[ aib[ interes direct ca aceasta s[ fie de neg[sit câteva luni, m[car pân[ ]n noiembrie-decembrie, deoarece a\a s-ar rezolva multe”, declar[ surse judiciare.

25 din cele 74 de case construite de Guvern ]n R[d[u`i Prut pe noul amplasament zac nelocuite. |i nu din cauz[ c[ localnicii ale c[ror case au fost luate anul trecut de ape nu au minimum de venituri sau ajutoare pentru a le face locuibile \i a-\i duce traiul acolo, ci pentru c[ proprietarii au domiciliul ]n afara localit[`ii.

Internarea s-a f[cut ]n data de 1 iulie, iar la prezentarea la spital minora a fost ]nso`it[ de un cadru specializat al Centrului de

care copila spunea c[ au apelat la serviciile ei. Apoi, fata era adus[ de un «pe\te», care este sau nu ]n arest acum, nu mai \tiu. Este posibil ca cineva s[ aib[ interes direct ca aceasta s[ fie de neg[sit câteva luni, m[car pân[ ]n noiembrie-decembrie, deoarece a\a s-ar rezolva multe”, ne-au declarat surse judiciare. Reprezentan`ii Parchetului Boto\ani sus`in, ]ns[, c[ minora nu mai are o importan`[ foarte mare ]n acest dosar decât prin prisma unei eventuale schimb[ri de declara`ii.

DOSARUL „SEX LA PERMISE”, REDESCHIS

Plasament ]n care se afl[. }n data de 7 iulie, reprezentantul Centrului de Plasament a sunat la spital pentru a se interesa de soarta minorei. Surpriz[! „}n ziua de 7 iulie, ora 9.30, am sunat s[ iau rela`ii despre starea ei de s[n[tate \i mi s-a r[spuns, de c[tre infirmier[, c[ a fost externat[ cu o zi ]nainte \i i s-a dat biletul de ie\ire, f[r[ ca unitatea

- Ce frumoas[ e vremea afar[. Oare ce vrea comandantul de la noi?

s[ fie anun`at[. Nu am fost anun`a`i noi sau Prim[ria, Poli`ia, iar ea nu s-a prezentat ]n unitate”, se arat[ ]n sesizarea ]naintat[ de reprezentantul centrului de plasament ]n grija c[ruia se afla minora. Responsabilitatea ]ngrijirii minorei revine reprezentan`ilor centrului de plasament, dar ]n acest caz nu se \tie cine ar putea pl[ti dac[ fata ar avea de suferit din punct de vedere fizic sau psihic. Copila de 17 ani nu a fost g[sit[ nici pân[ ast[zi. Potrivit poli`i\tilor, semnalmentele acesteia sunt: ]n[l`ime 1,65 m, greutate 55 kg, ochi alba\tri, fa`a rotund[, ]mbr[cat[ ]n blugi, tricou albastru, f[r[ documente asupra sa. Acestea corespund ultimelor informa`ii cu privire la minor[, de`inute din momentul plec[rii din spitalul dorohoian. Poli`i\tii sus`in c[ aceasta este dat[ ]n urm[rire la nivel na`ional. Surse judiciare ne-au precizat c[ minora ]nc[ reprezint[ un interes deosebit ]n cazul „Sex la Permise”. „}n acel caz s-a dat propunere de ne]ncepere a urm[ririi penale. OK! Dar fata a f[cut anumite declara`ii care nu pot fi trecute cu vederea. Nu doar cei de la Permise sunt implica`i, \i m[ refer aici \i la reprezentan`i ai altor institu`ii bugetare despre

Procurorii au decis re]nceperea anchetei ]n cazul „Sex la Permise”. Astfel, procurorii au dispus returnarea dosarului la Poli`ie ]n vederea complet[rii cercet[rilor, asta de\i poli`i\tii l-au ]naintat Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani cu propunerea de ne]ncepere a urm[ririi penale. Reprezentan`ii Parchetului spun c[ nu sunt probleme deosebite, dar se vrea o completare a anchetei. Surse judiciare sus`in c[ procurorii au vrut s[ fie extins[ ancheta ]n baza declara`iilor minorei cu privire la ]ntreaga re`ea de proxenetism care folose\te fete aflate ]n centre de plasament, dar \i asupra celorlal`i bugetari implica`i ]n acest scandal. „Consider just[ decizia de a extinde cercet[rile, de a depista ]ntreaga re`ea de proxenetism care exploateaz[ minorele din centrele de plasament \i depistarea clien`ilor din acest caz. Oamenii care conduc aceste organe de anchet[ \tiu de existen`a acestei re`ele, \tiu de faptul c[ aceste fete b[tute de soart[ sunt exploatate ]n scopuri materiale de oameni f[r[ pic de moral[, f[r[ pic de omenie, iar declara`iile f[cute de I.A.G. trebuie coroborate de o anchet[ pe m[sur[”, ne-au precizat sursele judiciare. Ancheta ]n acest dosar a fost demarat[ ]n luna noiembrie a anului 2007. (Bogdan Caliniuc)

Mai exact, este vorba de acele familii care au mo\tenit ]n zon[ o cas[ de la p[rin`i sau bunici, iar când au venit apele ]n iulie anul trecut, au distrus inclusiv acele case b[trâne\ti, din chirpici, vechi de zeci de ani de zile. }n aceste condi`ii, Guvernul a fost nevoit s[ construiasc[ ]n mod echitabil locuin`e pentru to`i proprietarii ale c[ror case au fost distruse de apele Prutului, indiferent dac[ ace\tia locuiau sau nu ]n zon[. Domicilia`i ]n municipiul Boto\ani, ]n Constan`a sau Gala`i, multe din aceste familii vin doar ocazional ]n R[d[u`i Prut sau chiar sezonier ]ns[ solicit[ de la autorit[`ile locale acelea\i drepturi ca \i sinistra`ii ce ]\i duc traiul ]n permanen`[ ]n R[d[u`i Prut. }nsu\i primarul comunei R[d[u`i Prut recunoa\te c[ cei care ]\i cer ]n mod autoritar drepturile de a fi desp[gubi`i, de a primi tot felul de aparatur[ \i mobilier sunt tocmai proprietarii care trec poate \i doar de câteva ori pe an ]n zon[, s[ mai revad[ o dat[ locurile unde au crescut. „}n satul nou de afl[ cele 25 de case nelocuite, mo\tenitorii lor stau ]n diferite ora\e ale `[rii. Sunt oameni ne]n`eleg[tori, nu vor s[ priceap[ nimic, toat[ lumea vrea s[ beneficieze de acela\i lucru,

dac[ m[ l[sau s[ dau la fiecare ce are nevoie, poate era mult mai bine. Cei mai ne]n`eleg[tori tocmai ace\tia sunt, cei care vin din `ar[, care a\teapt[ s[ le fac condi`ii europene, cu canalizare. Eu ]n`eleg, este normal \i firesc, dar ]n timp, pentru c[ nimeni nu a avut de la ]nceput tot ce avea nevoie”, a spus primarul din R[d[u`i Prut, Viorel Nichiteanu. A\a cum le-a predat Guvernul ]n iarn[, adic[ construite la ro\u, au r[mas majoritatea acestor case. Zac ]ncuiate, f[r[ ]mbun[t[`iri ]n plus \i ]\i a\teapt[ proprietarii. Prefectul Cristian Roman a precizat ]ns[ c[ ]n momentul ]n care au venit apele, atunci când oamenii au solicitat sprijin pentru c[ locuin`ele le-au fost distruse de viitur[, nu s-a luat ]n calcul faptul c[ o parte erau doar mo\tenitori care vin când \i când ]n zon[. „Dac[ locuin`a persoanei respective a fost d[râmat[ \i i s-a construit alta, nu e problem[. }n clipa când vine apa peste tine \i trebuie s[ faci ni\te lucruri contracronometru, nu stai s[ te ui`i ]n buletin ce domiciliu are. Au fost situa`ii de urgen`[, acum nu mai po`i s[ ]i iei casa. Persoana respectiv[ poate s[ fac[ ]ns[ un gest de caritate \i s[ o doneze autorit[`ilor locale”, a precizat reprezentantul Guvernului ]n teritoriu. }n cazul ]n care procesele verbale de predare primire a caselor nu au fost semnate de to`i beneficiarii din varii motive, chiar de refuz pentru c[ nu ar avea bani s[ le continue pentru a le face locuibile, locuin`ele construite de Guvern ar putea oricând fi transformate ]n locuin`e sociale pentru persoanele asistate. }n total, ]n R[d[u`i Prut, Guvernul a reconstruit 119 case, Mitropolia Moldovei ridicând alte 11. (Monica Aionesei)


Eveniment 6

Mar`i, 28 iulie 2009

Elevi boto\[neni invita`i ]n Canada Pe perioada vacan`ei, unii dintre cei mai buni elevi din Boto\ani se vor afla ]n Canada \i asta la invita`ia unui renumit profesor universitar din aceast[ `ar[, originar din Boto\ani. Este vorba de prof. Vania Atudorei (foto). Cazarea acestora va fi asigurat[ de familii de români stabilite pe meleaguri str[ine. La aceast[ vacan`[ ]n str[in[tate, care va fi totodat[ \i un schimb de experien`[, a contribuit din plin \i Asocia`ia Românilor din Laval, al c[rui pre\edinte este, de asemenea, profesorul Vania Atudorei, cel ce a stat la baza ]nfr[`irii ora\ului Laval cu Boto\ani. Elevii din Boto\ani care vor beneficia de posibilitatea vizit[rii \i leg[rii de prietenii ]n Canada vor avea ocazia ca o lun[ ]ntreag[, luna august, s[ \i-o petreac[ ]n `ara care a primit anul trecut, ]n urma unui studiu, titlul de cea mai prietenoas[ `ar[. Li se ofer[ aceast[ ocazie la \efii de promo`ie de la Liceul de |tiin`e ale Naturii „Grigore Antipa” Boto\ani. „Doi dintre cei mai buni elevi vor veni ]n luna august ]n Canada, ca s[ petreac[ aici o lun[ de vacan`[ \i de stagiu ca urmare a rezultatelor lor \colare excep`ionale”, a declarat prof. Vania Atudorei. Acest lucru se dore\te a deveni o tradi`ie, ne m[rturise\te boto\[neanul care prin faptele sale a câ\tigat respectul canadienilor \i nu numai. „Eu doresc ca aceasta s[ devin[ o tradi`ie anual[ \i astfel cei mai buni elevi s[ bene-

ficieze de aceast[ oportunitate pentru a cunoa\te \i descoperi o `ar[ ce reprezint[ una dintre cele mai frumoase exemple de democra`ie din lume”, a men`ionat prof. Atudorei. Pentru a fi selecta`i s[ petreac[ o lun[ ]n Canada, elevii trebuie s[ aib[ ]mplinit[ vârsta de 18 ani, s[ cunoasc[ limba francez[, deoarece ]\i vor petrece vacan`a ]n Canada france-

z[ \i la Colegiul „André Grasset” din Montréal, unde, de asemenea, se studiaz[ ]n limba francez[. Vor vizita \i Colegiul „Gérald – Godin” unde Vania Atudorei este profesor \i care, de asemenea, este un colegiu ]n limba francez[. Alte condi`ii solicitate tinerilor pentru a putea petrece o astfel de vacan`[ ]n Canada: s[ fie nefum[tori, s[ nu sufere de

boli cronice sau acute ce necesit[ ]ngrijiri medicale, s[ nu fie beneficiari de o c[l[torie anterioar[ ]n Canada, s[ ]\i pl[teasc[ biletul de avion dus]ntors, de preferin`[, s[ fi participat \i s[ fi câ\tigat la olimpiade na`ionale \i interna`ionale. „A\adar, nu mai conteaz[ faptul c[ trebuie s[ aib[ notele cele mai mari. Acest criteriu este dep[\it \i poate privilegia nu pe cei mai buni elevi, ci pe cei cu memoria cea mai bun[, ceea ce este foarte diferit”, a mai completat profesorul Vania Atudorei. Invita`ia se adreseaz[ \i elevilor de la Liceul de Art[ „|tefan Luchian” Boto\ani. La Liceul de |tiin`e ale Naturii au fost deja stabili`i cei doi elevi care ]\i vor petrece vacan`a ]n Canada, respectiv: Monica Pascariu \i Gabriel R[zvan Mistreanu. „Ambii sunt \efii de promo`ie din anul precedent \i, ]n momentul de fa`[, sunt ]n clasa a XII-a. Se vor ]ntoarce la sfâr\itul lunii septembrie \i ]n aceast[ perioad[ vor locui la familii de români. Vor lua leg[tur[ cu elevi de la unit[`ile \colare din zon[ \i se vor ]ntâlni cu oficialit[`ile locale de acolo. Este prima faz[ a proiectului de schimb de elevi \i sper[m, \i noi, s[ devin[ o tradi`ie \i poate, de anul viitor, ]ncepem s[ primim \i noi elevi din Canada", a declarat Corneliu Furtun[, directorul Liceului „Grigore Antipa” Boto\ani. (Carmen Stanciu)

Reguli noi la schimbul valutar

Modul ]n care sunt afi\ate valutele la casele de schimb valutar constituie obiectul unui control tematic al reprezentan`ilor Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului (CJPC), control ce are loc ]n aceast[ perioad[. Alexandru Zarug, directorul coordonator adjunct al CJPC Boto\ani, sus`ine c[ num[rul caselor de schimb valutar ce func`ioneaz[ la nivelul jude`ului este destul de sc[zut. Controlul vizeaz[ modul ]n care reprezentan`ii caselor de schimb valutar respect[ reglement[rile legale ]n vigoare, cele mai noi fiind valabile de dou[ luni. Una dintre aceste noi reglement[ri se refer[ la ordinea obligatorie ]n care trebuie afi\ate primele patru valute tranzac`ionabile, dup[ cum urmeaz[: euro, dolar american, lir[ sterlin[, franc elve`ian. Afi\area oric[ror alte informa`ii pe panoul unic este interzis[. }n cazul ]n care se efectueaz[ opera`iuni de schimb valutar cu bancnote uzate, rupte sau ie\ite din uz, vouchere, cecuri de c[l[torie, cursul pen-

tru acestea va fi afi\at numai ]n interiorul punctului de schimb valutar, obligatoriu pe un afi\ separat. Consumatorul va fi informat ]n scris, ]nainte de opera`iunea de schimb valutar, asupra cursului practicat \i asupra sumei ce urmeaz[ a-i fi ]nmânat[, printr-un formular de acceptare a tranzac`iei ]ntocmit ]n dou[ exemplare, ]n limbile român[ \i englez[. Aceste noi prevederi ]\i propun s[ stopeze inducerea ]n eroare a consumatorilor, precum \i desele reclama`ii formulate de ace\tia. Operatorii economici vor fi consilia`i de birourile CJPC, urmând ca ]n perioada urm[toare s[ fie efectuate noi ac`iuni de control pe aceast[ tem[. Un alt ordin care intr[ ]n vigoare, de mâine, este cel privitor la afi\area de c[tre operatorii economici, la loc vizibil, a unui anun` cu num[rul de telefon Telinfo 0800.080.999 – num[r gratuit, precum \i adresele \i numerele de telefon, adresele e-mail ale comisariatelor regionale \i jude`ene. (Petronela Rotariu)

Protec`ia persoanelor cu handicap las[ de dorit ]n Boto\ani Situa`ia protec`iei persoanei cu handicap ]n jude`ul Boto\ani a acumulat ]n decursul timpului caren`e istorice, existând un dezechilibru clar ]ntre sistemul de protec`ie a copilului \i cel de protec`ie a persoanelor cu handicap. Este declara`ia socialdemocratei Doina Dre`canu, pre\edinta Autorit[`ii Na`ionale pentru Persoane cu Handicap. Aflat[ ]n fruntea acestei autorit[`i de câteva luni de zile, social-democrata a ar[tat absen`a unui sistem care s[ ]ndrume \i s[ se ]ngrijeasc[ exclusiv de persoanele cu handicap. Dovad[ st[ num[rul foarte mic de centre \i ]n `ar[, nu numai la nivelul jude`ului Boto\ani, care s[ aib[ drept direc`ie protejarea persoanelor cu handicap. }n Boto\ani, din cele peste 10.000 de persoane cu handicap, doar 355 se afl[ ]n centre de tip reziden`ial, adic[ locuiesc \i sunt ]ngrijite 24 de ore

din 24 de personalul angajat ]n cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului. Restul, adic[ un procent de peste 95%, sunt ]ngrijite la domiciliu. „Din p[cate ]n Boto\ani nu avem nici tipuri de centre specifice persoanelor cu handicap, de servicii pentru persoane cu handicap. Acestea au op`iunea dac[ nu sunt ]ngrijite ]n familie, s[ ajung[ ]ntr-un centru de acest tip unde au \i asisten`[ social[ 24 din 24. }ntrebarea mea este ce facem cu tinerii care ies din sistem. De\i exist[ \i alte tipuri de centre \i aici m[ refer la centre de terapie ocupa`ional[, ateliere protejate, centre respiro, care ofer[ servicii persoanei cu handicap, ]n special celor venite din sistemul de protec`ie a copilului, la Boto\ani nu exist[ a\a ceva”, a spus Dre`canu, care a f[cut referire la acei tineri care ies din sistemul de protec`ie a copilului

f[r[ a fi beneficiari de consiliere \i de parcurgerea pa\ilor de ]ntreprindere a unor abilit[`i socio-voca`ionale pentru a se putea integra ]n societate \i a-\i g[si un loc de munc[. |i mai grav este c[ cele peste 95% din persoanele cu handicap ]ngri-

jite la domiciliu nu beneficiaz[ \i acestea de servicii specifice. „Ar trebui s[ avem dezvoltate \i servicii ]n sistem ambulatoriu, adic[ la domiciliu, eventual persoana cu handicap s[ fie dus[ s[ i se presteze aceste servicii. |i pe aceast[ zon[

suntem deficitari, prestarea acestor servicii lipse\te sau, dac[ exist[, doar ]n sistemul ONG cu finan`[ri interna`ionale, ]ns[ nici aceste finan`[ri nu prea mai exist[ iar o parte din ONG s-au desfiin`at. Tocmai pentru c[ ANPH nu se poate

l[sa ]n baza ONG-urilor c[ ]i va sprijini sau va sus`ine cu fonduri sistemul de protec`ie a persoanelor cu handicap, ar fi trebuit s[ se acceseze fonduri europene sau na`ionale ]n acest sens. |i pe aceast[ latur[ Autoritatea Na`ional[ pentru Persoane cu Handicap este deficitar[, ]n sensul c[ nu au existat speciali\ti care s[ ]ntocmeasc[ proiecte, motiv pentru care mai bine de jum[tate au fost declarate respinse chiar ]n primele faze. „O bun[ parte din proiecte au fost respinse din cauza lipsei unor documente, ]ntocmiri defectuoase a documentelor, deci se pare c[ nu avem ]nc[ speciali\ti, nu sunt coopta`i destui ]n scrierea acestor proiecte sau exist[ \i posibilitatea scrierii unor proiecte scrise ]n stil pompieristic f[r[ a li se acorda aten`ia cuvenit[”, a mai ad[ugat \efa ANPH. (Monica Aionesei)


Sport Mar`i, 28 iulie 2009

CFR Cluj a câ\tigat Supercupa României Campioana Unirea Urziceni \i de`in[toarea Cupei României au jucat pe un stadion aproape gol, iar prima repriz[ a p[rut \i ea la fel. Goal[ de fotbal. }nc[ de la debutul meciului fotbali\tii sau eviden`iat prin jocul care a dep[\it limita acceptat[. |i, cum arbitrul nu s-a sfiit s[ arate cartona\e, 10 din cei 22 de juc[tori care au p[\it pe teren ]n prima parte au intrat la cabine „]ng[lbeni`i“. Prima faz[ important[ a meciului a venit ]n minutul 4 \i a fost un cartona\ ro\u reclamat de Dan Petrescu dup[ ce Cadu l-a lovit, spun ialomi`enii inten`ionat, pe Brandan ]n fa`[ cu cotul. Arbitrul nu a v[zut, iar jocul a devenit \i mai dur. |uturile lui Bila\co \i Brandan din lovitur[ liber[ au fost singurele ocazii ale Unirii, care a fost surprins[ de câteva ori ]n ap[rare din cauza mobilului Culio. Surpriza pentru Unirea a venit tot de la arbitru, care l-a trimis ]n tribunele Giule\tiului dup[ proteste ]ndelungate, iar acest lucru nu a prins deloc bine echipei sale, care a primit imediat gol. La un corner de pe stânga, c[pitanul Cadu, revenit dup[ opera`ia la genunchi suferit[ ]n

aprilie, a venit bine la col`ul lung \i a ]nscris cu concursul lui Bordeanu, care a deviat mingea ]n plas[. Repriza secund[ a ]nceput cum nu se putea mai bine pentru ialomi`eni, care parc[ au ie\it din vestiare cu determinarea unor lei. Elevii lui Dan Petrescu au ]nceput s[ atace ]n valuri \i, cum CFR-i\tii nu au avut calitate la intr[rile din preajma careului, dând ad-

Echipa Renault, suspendat[ pentru Marele Premiu al Europei

Comisarii FIA au decis suspendarea echipei Renault pentru o etap[, ]n urma incidentul petrecut la Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, ]n care roata dreapta-fa`[ a monopostului pilotat de Fernando Alonso s-a desprins \i ar fi putut provoca un accident, informeaz[ Mediafax. }n urma studierii ]nregistr[rilor video \i a transmisiilor radio, comisarii au stabilit c[ mecanicii Renault i-au permis lui Alonso s[ revin[ pe circuit cu \urubul de prindere al ro`ii insuficient fixat. De asemenea, FIA repro\eaz[ oficialilor Renault c[ nu l-au informat pe Alonso de problema ap[rut[, nici atunci când pilotul a comunicat prin radio c[ el crede c[ are o pan[. Renault a anun`at c[ va face apel la aceast[ deci-

zie. Dac[ acesta va fi respins, Fernando Alonso \i Nelson Piquet nu vor putea concura ]n Marele Premiu al Europei, programat ]ntre 21 \i 23 august, la Valencia. Dup[ gravul accident suferit sâmb[t[, ]n calific[ri, de vicecampionul mondial Felipe Massa, cursa de pe circuitul Hungaroring era s[ fie marcat[ de un alt eveniment. La prima oprire la boxe, mecanicii nu au fixat bine roata dreapta-fa`[ a monopostului lui Alonso. Aceasta sa desprins de monopost la scurt timp dup[ ce spaniolul a ie\it de la boxe \i ar fi putut genera o accidentare grav[, dac[ incidentul nu s-ar fi petrecut ]ntr-o zon[ liber[. Din fericire, roata a lovit monopostul Renault, rico\ând apoi ]n afara pistei. 

versarilor multe lovituri libere periculoase. Chiar a\a a \i marcat Unirea, ]n minutul 50, când Frunz[ a „deranjat p[ianjenul“ de la vinclu cu o lovitur[ liber[ de lunetist, trimis[ cu piciorul stâng. Tot Unirea a r[mas echipa mai periculoas[ din acest moment, iar Frunz[ a fost iar aproape de a-l ]nvinge pe Nuno Claro ]n dou[ rânduri. CFR a ]ncercat s[ mute deci-

siv prin intrarea lui Tric[, dar Ruiz a fost cel care a fost la doar câ`iva centimetri ce un gol important, ]n minutul 73. Conceicao a mai f[cut dou[ schimb[ri, introducându-i pe Dubarbier \i Yssouf Kone, iar ace\tia au f[cut o faz[ de mare spectacol ]n minutul 83. Cei doi, probabil afla`i pe banc[ ]n minutul 1 probabil pentru a fi menaja`i, au combinat frumos, argentinianul

trimi`ând mingea pe sus la Kone dup[ o curs[ bun[, iar masivul atacant a trimis mingea, din semifoarfec[, ]n transversala por`ii lui C[t[lin Grigore, r[mas spectator. Finalul, ]ns[, parc[ era predestinat, iar meciul a mers ]n prelungiri. Oboseala acumulat[ ]n meciurile amicale \i-a spus, ]ns[, cuvântul, iar consisten`a atacului celor dou[ echipe a sc[zut ]n prelungiri. Echipele nu au putut s[ ]\i creeze mari ocazii \i fazele tensionate au venit, cum altfel, din faulturi dure, suportate mai des de juc[torii Unirii. Nimeni nu s-a mirat când, ]n minutul 114, Ciprian Deac a v[zut al doilea cartona\ galben \i a fost trimis mai devreme la du\uri, pentru un fault dur la Valeriu Bordeanu. }n minutul 118, Unirea a avut un gol anulat corect pentru motiv de ofsaid, iar centralul Georgian Ionescu a fluierat sfâr\itul meciului. Totul urma s[ se decid[ la loviturile de departajare. La „moartea subit[“, doar trei fotbali\ti au reu\it s[ ]nscrie, de\i s-au executat toate loviturile, Alcantara, Bila\co \i Cadu. C[pitanul forma`iei din Gruia este, de altfel, cel care a transformat lovitura decisiv[, trimi`ând trofeul la Cluj-Napoca. 

Romario, condamnat la trei ani de ]nchisoare pentru evaziune fiscal[ Fostul fotbalist brazilian Romario, campion mondial ]n 1994, a fost condamnat la trei ani \i jum[tate de ]nchisoare, pentru evaziune fiscal[.Potrivit presei braziliene, pedeapsa dictat[ de judec[torul din Rio de Janeiro ar putea fi schimbat[ ]n ore de munc[ ]n folosul comunit[`ii pe o perioad[ echivalent[. Romario ar putea beneficia de clemen`[ deoarece se afl[ la prima abatere \i pedeapsa sa este mai mic[ de patru ani.

Mai mult, fostul interna`ional „carioca“ va trebui s[ pl[teasc[ o amend[ de 90.000 de dolari pentru c[ nu a furnizat Fiscului informa`ii corecte privind veniturile avute ca fotbalist ]ntre 1996 \i 1997. Romario sa mai aflat ]n ]nchisoare \i ]n urm[ cu aproape o lun[. Atunci el a petrecut 22 de ore dup[ gratii, pân[ când a achitat 45.000 de dolari, pensia alimentar[ datorat[ primei sale so`ii, cu care are doi copii. 

Fotbal, sânge \i moarte pe un stadion din Honduras

Cel pu`in dou[ persoane \i-au pierdut via`a \i alte câteva au fost r[nite ]n urma unor grave incidente produse ]n afara Stadionului Na`ional din Tegucigalpa (Honduras), la finalul derby-ului dintre Olimpia \i Motagua. Violen`ele de la

Tegucigalpa nu au fost cauzate doar de marea rivalitate dintre suporterii celor dou[ echipe, ci au ap[rut \i pe fondul tensiunilor politice din Honduras. Presa local[ a anun`at c[ una dintre victime avea 35 de ani \i a fost deja identificat[ de familie,

]n timp ce identitatea celuilalt mort nu a fost stabilit[. Potrivit unui reprezentant al for`elor de ordine, alte \ase persoane au fost internate ]n spital cu r[ni provocate de gloan`e, dou[ dintre ele fiind ]mpu\cate ]n organe vitale. Potrivit primelor informa`ii oficiale, incidentele sau produs la finalul meciului ]ncheiat cu scorul de 0-0, ]n timp ce spectatorii p[r[seau stadionul. }ntre suporterii celor dou[ echipe a avut loc o confruntare, poli`ia a intervenit pentru a calma spiritele, iar conflictul s-a transformat ]ntr-unul armat. Reprezentan`ii for`elor de ordine au tras focuri de arm[ \i au f[cut uz de gaze lacrimogene pentru a reu\i s[ controleze situa`ia. 

7

Ronaldo va ap[rea ]ntr-un film dramatic Atacantul brazilian se va deplasa ]n Orientul Mijlociu ]n septembrie, subiectul filmului fiind povestea unui tân[r palestinian care spera s[\i ]ntâlneasc[ idolul, pe Ronaldo, dar este ucis ]nainte de a-\i realiza visul. Pe terenul de fotbal, brazilianul Ronaldo nu a fost niciodat[ un actor, atacantul aflat ]n prezent sub contract cu Corinthians necer\ind lovituri de la 11 m dac[ faultul asupra sa nu era evident. }n via`a privat[, Ronaldo sper[ ]ns[ s[ devin[ un bun actor. Clubul Corinthians a anun`at c[ brazilianul \i-a dat acceptul pentru a face parte din distribu`ia unui film care urmeaz[ s[ fie realizat ]n Orientul Mijlociu, informa`ia fiind confirmat[ \i de agentul juc[torului, Fabiano Farah. Subiectul filmului, plecat de la un fapt real, este povestea unui tân[r palestinian care sper[ s[-l ]ntâlneasc[ pe Ronaldo, idolul s[u. Din p[cate, ]nainte de a-\i realiza visul el este ucis de o min[ terestr[ undeva ]n sudul Libanului. Ronaldo va filma scenele pe la mijlocul lunii septembrie, când Corinthians va efectua un turneu ]n Orientul Mijlociu pentru a juca un meci amical ]n Palestina. Clubul i-a permis lui Ronaldo s[ mai r[mân[ câteva zile suplimentare pentru a termina film[rile. Ronaldo, de trei ori ales juc[torul FIFA al anului, are predecesori celebri pe platourile de filmare, Zinedine Zidane \i Diego Maradona jucându-\i propriile roluri. 


Social 8

Mar`i, 28 iulie 2009

M[suri de criz[ la Spitalul Jude`ean Ap[ cald[ dup[ program, consum la electricitate \i la sterilizarea aparatelor. Astea sunt m[surile anti-criz[ luate de conducerea Spitalului Jude`ean. Doru Muntianu, directorul unit[`ii spitalice\ti, a declarat c[ m[surile au fost luate ca urmare a acelei ordonan`e prin care se vorbe\te despre reducerea cheltuielilor ]n unit[`i cu 15%, dar \i urmare a apelurilor repetate f[cute de autorit[`ile sanitare locale ]n acest sens. „S-au luat multe m[suri pe aceast[ tem[. Sunt dou[ categorii de cheltuieli la care s-a intervenit. O prim[ categorie se refer[ la cheltuielile materiale legate de administra`ie. Aici, s-au achizi`ionat dou[ generatoare de aburi produse ]n SUA, care genereaz[ aburul instantaneu pentru sec`ia de sterilizare \i pentru buc[t[rie-sp[l[torie. Cel de la sterilizare este pus ]n func`iune, iar cel de la buc[t[rie sp[l[torie urmeaz[ s[ fie pus ]n func`iune imediat. Este o investi`ie de peste 1,3 miliarde lei vechi, iar avantajul este c[ nu se mai folose\te cazanul de aburi existent ]n centrala termic[, care este un

mare consumator de CLU. }n maxim doi ani, investi`ia va fi amortizat[, urmând ca dup[ aceast[ perioad[ economia s[ fie prezent[”, a precizat directorul Spitalului Jude`ean. O alt[ m[sur[ dispus[ de conducerea unit[`ii vizeaz[ ra`ionalizarea apei calde menajere folosite. Pentru c[ se consuma ap[ haotic, conducerea unit[`ii

}nc[ 26 miliarde de lei vechi scoase de la bugetul jude`ului pentru lefuri Salariile angaja`ilor din sistemul de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului Boto\ani vor fi asigurate din nou din surse de la nivel local. Autorit[`ile centrale nu au mai dat niciun semn ]n ceea ce prive\te lipsurile financiare pe partea de salarii din cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani. Astfel, s[pt[mâna aceasta, ]n baza unei rectific[ri de buget, ]n cadrul \edin`ei de Consiliu Jude`ean va fi alocat[ sum[ de 26 de miliarde lei vechi ]n sectorul salarial, reprezentând leafa

angaja`ilor DGASPC pentru luna iulie. Banii provin din ]ncas[ri realizate de c[tre Consiliul Jude`ean ]n prima parte a anului 2009. Acest artificiu a fost posibil urmare a faptului c[ ]ncas[rile au dep[\it estim[rile Direc`iei Generale a Finan`elor Publice Boto\ani privind veniturile proprii. „E o minune dac[ s-a reu\it s[ se g[seasc[ \i de data aceasta bani. De la Bucure\ti noi nu am mai primit nicio promisiune vizavi de bani”, a declarat Liviu R[d[\anu, directorul general al DGASPC Boto\ani. (Carmen Stanciu)

a instituit un program zilnic de func`ionare, respectiv trei ore diminea`a, dou[ dup[ amiaz[ \i dou[ ore seara. „Economiile sunt evidente \i se reg[sesc ]n diminuarea de gaz folosit. Apa se va folosi numai atunci când este necesar. La curent electric se face economie, ]ns[ fac angaja`ii din proprie ini`iativ[. Am mai decis ca perso-

Criza nu ]i ]mpiedic[ pe boto\[neni s[ fie mai preten`io\i ]n concedii

nalul care este mai pu`in folosit s[ fie deta\at pe sec`iile unde este nevoie de personal astfel ]ncât s[ nu fie necesar s[ pl[tim ore suplimentare”, a mai spus Muntianu. Pe lâng[ aceste cheltuieli, conducerea unit[`ii a decis \i sistarea temporar[ a unor sporuri \i neacordarea salariilor de merit. (L[cr[mioara Lupa\cu)

O românc[ revolu`ioneaz[ internetul Datele personale sau de business sunt stocate ]n format electronic prin intermediul bazelor de date pe servere din lumea ]ntreag[, f[r[ ca utilizatorii s[ aib[ vreun control asupra acestora. Este o problem[ la care momentan nu ne gândim decât atunci când apar situa`ii delicate. Solu`ia salvatoare se nume\te Vanish, o aplica`ie care permite mesajelor electronice s[ se autodistrug[ dup[ o anumit[ perioad[ de timp de la postarea lor pe web sau trimiterea lor pe mail. Roxana Geamba\u (28 de ani), doctorand[ la Universitatea din Washington, este unul dintre dezvoltatorii acestui proiect care a entuziasmat deja presa interna`ional[. Tân[ra românc[ a declarat, ]ntr-un interviu acordat pentru

cotidianul.ro, c[ Vanish va fi din ce ]n ce mai util cu cât tot mai multe informa`ii nu mai sunt stocate pe computere personale, ci pe servere din ]ntreaga lume. „}n Vanish, noi ]ncerc[m s[ oferim utilizatorilor control asupra timpului de via`[ al datelor lor stocate ]n web. Mai exact, Vanish se asigur[ c[ toate copiile unui mesaj criptat cu Vanish - chiar \i copiile arhivate de c[tre servicii intermediare - nu vor mai fi disponibile dup[ un anumit timp. Tot ceea ce trebuie s[ fac[ utilizatorul este s[ cripteze datele - precum email-uri, documente ]n Google Docs, mesaje ]n Facebook etc. - folosind Vanish ]nainte s[ le trimit[ la siteul web, specificând un timeout pentru aceste date“ , a spus Roxana. 

Chiar \i ]n condi`iile actuale, dificile din punct de vedere financiar, boto\[nenii nu uit[ s[ ]\i pun[ la pu\culi`[ ceva fonduri \i s[ ]\i rezerve câteva zile pentru relaxare dup[ un an de munc[. Practic, c[ este criz[ sau nu, boto\[nenii tot pleac[ ]n concediu, \i mai mult decât atât, preten`iile privind condi`iile de transport, cazare \i tot felul de facilit[`i le cresc de la an la an. }n aceast[ perioad[, litoralul românesc este solicitat, iar ]n ceea ce prive\te sejururile ]n str[in[tate, Turcia, Grecia sau Bulgaria sunt destina`iile preferate de boto\[neni. „|i ]n `ar[ \i ]n str[in[tate este cerere, dar \i ofert[. Toat[ lumea este afectat[ de criz[ \i atunci cei care ofer[ servicii au recurs la unele m[suri care s[ le permit[ s[ func`ioneze mai departe, asta ]nsemnând foarte multe programe, reduceri foarte multe. De exemplu, anul acesta, este pentru prima dat[ când ]n România gratuitatea copiilor se duce pân[ la 18 ani, sau pe de alt[ parte, se mai procedeaz[ la a\a zisa ofert[ doi ]n unu, adic[ pl[te\ti pentru o persoan[ \i merg dou[”, a spus Adrian Gurzu, directorul unei agen`ii de turism. Cât prive\te categoriile de oameni care au plecat ]n sezonul de var[ 2009, pensionarii au ales s[ se relaxeze, chiar \i ]n condi`iile ]n care pensiile au b[tut pasul pe loc. Mai mult decât atât, faptul c[ hotelierii au mai sc[zut din pre`uri, iar condi`iile au fost mai avantajoase, i-a

determinat pe boto\[neni s[ plece ]n concediu chiar \i ]n an de criz[. Cam de la 300 de lei \i pân[ la 1.800 de lei cost[ un sejur ]n `ar[ sau ]n str[in[tate. „Este criz[, dar lumea tot pleac[ ]n concediu, oamenii chiar au f[cut eforturi s[ mearg[. Operatorii din turism au recurs la m[suri pentru a evita criza, oferind facilit[`i noi \i mai multe la condi`ii. Anul acesta, mai mul`i pensionari au plecat ]n concediu pentru c[ ei se duc acolo unde sunt oferte bune”, a mai spus reprezentantul agen`iei de turism. Criza ]ns[ i-a ]mpins la câteva zile de relaxare ]n special pe cei care lucreaz[ la buget, tot cei care lucreaz[ la privat sunt nevoi`i s[ strâng[ cureaua. „Motiva`ia este financiar[ ]n primul rând, cei de la buget chiar ]\i permit ]n fiecare an s[ mearg[ ]n concediu, au \i prime de vacan`[, au \i zile de concediu mai multe. Nu ]mi permit s[ merg ]n concediu de\i mi-a\ dori foarte mult. La privat se munce\te mult mai mult decât la buget, dar facilit[`i sunt mai pu`ine”, a spus un angajat din mediul privat. Promovarea turismului din jude`ul Boto\ani ]nspre loca`iile din `ar[ vine ]ns[ ]n detrimentul dezvolt[rii turismului pe plan local. Faptul c[ nu exist[ la nivelul jude`ului un circuit turistic bine conturat, marea mas[ a popula`iei se retrage c[tre loca`iile care au \tiut prin diverse metode \i facilit[`i s[ atrag[ turi\ti. „Turismul boto\[nean moare ]ncetul cu ]ncetul pentru c[ nu se ]n`elege un lucru, noi nu avem ce promova, ajungem din tur operatori revânz[tori pentru c[ nu avem programe promovate ]n Boto\ani. Aceasta ar fi salvarea, s[ aducem turi\ti, nu s[ trimitem”, a mai spus reprezentantul agen`iei de turism. (M. Aionesei)

Expozi`ie de pictur[ pe sticl[ cu vânzare pe pietonalul Unirii De ieri, boto\[nenii pot vizita pe Pietonalul Uniirii, expozi`ia de pictur[ pe sticl[ cu lucr[ri realizate de c[tre copiii din sistemul de protec`ie a copilului Boto\ani. Proiectul este realizat prin implicarea \efilor din sistem \i a pictorului boto\[nean Liviu |optelea, expozi`ia desf[\urându-se sub titlul „Culoarea din sufletul Copilului”. Expo-

zi`ia se va afla pe pietonal, ]n fa`a Muzeului de Istorie, timp de patru zile, ]n fiecare zi fiind abordat[ o nou[ tematic[. Boto\[nenii interesa`i vor putea cump[ra lucr[rile copiilor, astfel contribuind la satisfac`ia micilor pictori de a li se aprecia priceperea ]n domeniul artei. Tot ]n fa`a Muzeului de Istorie, ]n aceste zile a fost improvizat un atelier

de pictur[, micu`ii din sistemul de protec`ie a copilului evoluând ]n acest domeniu ]n prezen`a trec[torilor. „Inten`ia mea sincer[ este de a ar[ta \i partea frumoas[ a acestei direc`ii, nu numai partea mai pu`in frumoas[ sau neagr[ a acestei institu`ii. Scopul acestei ac`iuni este de strângere a unui minim de fonduri, pe lâng[ care vom mai pune \i noi,

pe cât posibil, \i vom da fructe, ]nghe`at[ \i dulciuri copiilor din centre. Este un supliment, a\a, s[ aib[ \i ei satisfac`ia muncii iar noi sufletul ]mplinit c[ reu\im s[ ar[t[m \i lucrurile bune despre DGASPC. Ziua copilului la DGASPC ar trebui s[ fie ]n fiecare zi”, a declarat Liviu R[d[\anu, directorul general al Direc`iei Generale de Asisten`[

Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani. }nc[ din primele ore ale dimine`ii, cump[r[torii \i-au f[cut prezen`a. Printre cei care au achizi`ionat din lucr[rile copiilor s-au num[rat \i \efii Consiliului Jude`ean Boto\ani, respectiv pre\edintele Mihai ~âbuleac \i vicepre\edintele Constantin Manolache. (Carmen Stanciu)


Social Mar`i, 28 iulie 2009

9

4.200 euro, costurile ascunse ale programului „Prima Cas[’’ Nu mai pu`in de \apte comisioane \i trei taxe trebuie achitate de c[tre un cump[r[tor al “Primei Case”. La acestea se adaug[ comisionul care trebuie achitat agen`iei imobiliare, ]n cazul ]n care apartamentul nu este cump[rat direct de la proprietar. Valoarea total[ a acestora ajunge la peste 4.200 euro, luând ]n calcul un apartament de 60.000 euro. De departe, cea mai mare cheltuial[ va fi cea cu taxele notariale. Astfel, potrivit informa`iilor furnizate de Uniunea Na`ional[ a Notarilor Publici (UNNPR), pentru ziarul Gândul, pentru un apartament cu un pre` de vânzare de 60.000 euro, taxele notariale se ridic[ la 4.437 lei, adic[ circa 1056 euro. „}n aceast[ sum[ sunt incluse costurile cu autentificarea contractului de vânzarecump[rare \i cele pentru autentificarea unui contract de ipotec[ pentru creditul de 57.000 euro”, a declarat Alin

}n curând, consulta`ii medicale \i investiga`ii pe suport electronic S[n[tate pe internet. }n câ`iva ani, re`etele, consulta`iile \i investiga`iile medicale vor fi toate ]n format electronic. Informa`iile vor fi stocat ]ntr-o baz[ de date, de unde vor putea fi accesate din orice spital din `ar[. Primul pas va fi f[cut la anul, când ]n România va ]ncepe punerea la punct a prescrip`iei electronice. Pe scurt, medicul trece printr-un dispozitiv special cardul de s[n[tate \i apoi scrie medicamentele necesare pacientului. La farmacie, cu re`eta electronic[ totul se face mult mai repede. Un aparat scaneaz[ hârtia, iar medicul aduce din depozit pastilele. De la anul, sistemul ar putea fi aplicat \i ]n România. Pe lâng[ medicamentele recomandate, re`eta electronic[ va cuprinde \i modul de administrare \i va semnala pacientului dac[ exist[ interac`iuni ]ntre substan`ele prescrise de medic. ]ntreg sistemul va costa 89 de milioane de lei. La spital, totul va fi cuprins ]ntr-un dosar electronic, care va putea fi consultat din fiecare unitate. 

Briceag, editor imagine la Biroul de pres[ al UNNPR. }n afara garan`iei oferite de stat, b[ncile cer, la rândul lor, o garan`ie suplimentar[, sub forma unui depozit colateral, constituit din primele trei rate de dobând[ \i valabil pe toat[ perioada creditului. Pentru acest depozit b[ncile nu vor acorda nici un fel de dobând[, pe toat[ perioada creditului, de 10-30 de ani. „Pentru un credit de 57.000 euro, pe 10 ani, dobânda pe lun[ este de maximum 300 de euro, a\a c[ depozitul colateral va fi ]n sum[ de 900 euro. Ace\ti bani se vor da ]napoi clientului la achitarea ultimelor trei rate ale creditului”, au explicat reprezentan`ii de la rela`ii cu clien`ii ai unei b[nci. Evaluarea imobilului mai scoate din buzunarele celor interesa`i de cump[rarea unei locuin`e pân[ la 500 lei, plus TVA, adic[ circa 142 de euro. Unele b[nci suport[ acest cost, altele

doar pun la dispozi`ia clien`ilor lor o list[ cu evaluatorii agrea`i. }n cazul ]n care “Prima cas[” este achizi`ionat[ printr-o agen`ie imobiliar[, trebuie luat ]n calcul \i comisionul datorat acesteia, care ajunge, ]n medie, la 3% plus TVA, dar poate fi \i negociat, dup[ cum a declarat Carmen Mih[i`[, secretar general ARAI. Astfel, pentru un apartament de 60.000 euro, comisionul poate ajunge la 2.000-2.500 euro. Cu toate c[ la demararea programului “Prima cas[” multe b[nci au anun`at c[ nu vor mai percepe comisioane de rambursare anticipat[ \i nici pentru acordarea creditului, b[ncile au avut grij[ s[ perceap[ alte comisioane. Comisioanele pentru administrarea contului curent, cel de depunere/retragere numerar, de transfer al banilor din credit ]n contul curent al vânz[torului/constructorului, precum \i co-

misionul de confirmare a soldului creditului mai v[duvesc clien`ii de ]nc[ circa 400 euro. |i Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri

Sindicatele din Justi`ie au ie\it ]n strad[ Aproximativ 20 de membri ai Federa`iei Na`ionale Sindicale Justi`ia, care sus`ine c[ este afiliat[ la Uniunea European[ a Grefierilor, au protestat, ieri, ]n fa`a Ministerului Justi`iei fa`[ de situa`ia precar[ a sistemului judiciar din România, mai ales

]n ceea ce prive\te finan`area acestuia. Sindicali\tii au afi\at \i un banner, pe care erau scrise dou[ mesaje: „Vrem ]napoi taxa de timbru! Vrem salarii conform muncii prestate!“. Liderii sindicali au anun`at proteste, ast[zi, ]n fa`a Ministerului

Finan`elor Publice, din cauza nerezolv[rii problemelor semnalate ]n ultimele luni de personalul auxiliar din justi`ie. }n cadrul protestelor organizate pe 27, respectiv 28 iulie, liderii sindicali vor depune memorii la cabinetele celor doi mini\tri. 

Pensionarii români sunt mai boga`i decât cei britanici Nivelul de s[r[cie al pensionarilor britanici este unul dintre cele mai mari din Uniunea European[, `ara situându-se pe locul patru din acest punct de vedere, chiar \i ]naintea României, potrivit unui studiu Eurostat, publicat ieri de Daily Mail. Spre deosebire de Marea Britanie, unde 30% dintre pensionari tr[iesc ]n condi`ii mizere, doar 19% dintre b[trânii români \i 8% dintre cei polonezi tr[iesc sub pragul s[r[ciei. Studiul arat[ c[ propor`ia de pensionari s[raci din Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia sau Belgia este mai mare decât cea din `ara noastr[. }n Cipru, de exemplu, 51%

din pensionari sunt sub pragul s[r[ciei, ]n timp ce ]n Letonia \i Estonia nivelul coboar[ la 33%, ]n Marea Britanie \i Lituania la 30%, ]n Irlanda la 29%, ]n Spania la 28%, ]n Portugalia la 26%, iar ]n Belgia \i Grecia la 23%. Ceva mai bine decât românii stau bulgarii. 18% dintre pensionarii din Bulgaria tr[iesc sub pragul s[r[ciei, Germania (17%), Fran`a (13%), Olanda (10%), Polonia (8%) \i Republica Ceh[ (5%). La polul opus, `ara unde pensionarii o duc cel mai bine, a\a cum arata datele Eurostat, este Cehia. Doar 5% dintre pensionari, sau unul din 20, tr[iesc sub limita s[r[ciei. 

va ]ncasa de la cei ce cump[r[ „Prima cas[” un comision de gestiune, de 0,37% pe an, care este, ]n primii 3-4 ani, de aproxima-

tiv 200 de euro. La acestea se adaug[ taxa de ]nregistrare la Arhiva Electronic[ de Garan`ii Reale Mobiliare, care este de 67 lei. 

Ministerul Turismului, de acord cu eliminarea limit[rii comisionului la tichete de vacan`[ Ministerul Turismului este de acord cu propunerea asocia`iilor din domeniu privind eliminarea limit[rii comisionului perceput de agen`ii la vânzarea pachetelor de vacan`[ pe tichete \i stabilit la 10% prin proiectul de lege privind tichetele, a declarat secretarul de stat Corneliu Popovici. „Ministerul Turismului este de acord cu propunerea de a elimina orice comision \i orice limit[ perceput[, astfel ]ncât s[ func`ioneze economia de pia`[ ]ntre societ[`ile implicate, dar aceast[ decizie nu trebuie s[ afecteze pachetul turistic sau clientul“, a afirmat Popovici la seminarul Mediafax Talks

about Romanian Tourism. Ministrul de resort, Elena Udrea, declara ]ns[, ]n urm[ cu dou[ s[pt[mâni, c[ ar fi bine ca ]n acest an s[ existe o limit[ la comisioanele respective. Eliminarea vreunei limit[ri a comisionului este solicitat[ de Asocia`ia Na`ional[ a Agen`iilor de Turism. Popovici a mai spus c[ hotelierii de pe litoral ofer[ turi\tilor bonuri valorice de mas[, ]ns[ beneficiile primite nu corespund cu valoarea real[ a pachetului turistic. }n urm[toarea perioad[, reprezentan`ii ministerului vor avea ]ntâlniri cu asocia`iile din turism pentru a lua o decizie ]n acest sens. 

Persoanele care ]ngrijesc vârstnici nu mai au nevoie de acreditare Persoanele care acord[ ]ngrijire vârstnicilor la domiciliu ar putea face acest lucru f[r[ s[ mai fie acreditate de direc`iile de munc[, solidaritate social[ \i familie jude`ene, potrivit unui proiect de lege pentru modificarea Legii nr.17/2000 privind asisten`a social[ a persoanelor vârstni-

ce. Ministerul Muncii, Familiei \i Protec`iei Sociale (MMFPS) a pus ]n dezbatere public[ un proiect de lege prin care ar urma s[ fie modificat[ Legea nr.17/2000 privind asisten`a social[ a persoanelor vârstnice, care a reglementat pentru prima dat[ ]n România, un nou sistem de asisten`[

social[ adresat persoanelor vârstnice. }n prezent, protec`ia vârstnicilor se realizeaz[ prin ]ngrijirea temporar[ sau permanent[ la domiciliu, ]ngrijirea temporar[ sau permanent[ ]ntr-un c[min pentru persoane vârstnice sau ]n centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de ]ngrijire tempo-

rar[, apartamente \i locuin`e sociale. Pentru asigurarea ]ngrijirii la domiciliu a persoanei vârstnice aflate ]n situa`ia de dependen`[ socio medical[, legea prevede c[, la nivelul consiliilor locale, poate fi angajat personal de ]ngrijire prin plata cu ora, frac`iuni de norm[ sau norm[ ]ntreag[, ]n

func`ie de perioada de ]ngrijire necesar[. Aceste persoane trebuie s[ fie acreditate de direc`iile de munc[ \i protec`ie social[ ]n baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Muncii, Familiei \i Protec`iei Sociale. Proiectul de legea fost ]n dezbatere public[ pân[ ]n 17 iulie. 


Publicitate 10

Mar`i, 28 iulie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente

0745405299; 0748895488. (1339-5)

* Vând apartament 2 camere Pia`a Mare, D, 48mp, G+F+P, \arpant[, 30.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere, et.2, pe mijloc, la soare, tot schimbat ]n interior, * Vând apartament 2 * Vând/schimb apartament 2 camere, Aleea P.Tineretului, 0727647294. (1328-2) camere Zorilor, D, et.3, nr.3. Tel. 0740.586.710. * Vând apartament 2 50mp, 2 balcoane cu (1343-1) camere, semidecomandat pe apartament 3 camere aceea\i Imp[rat Traian \i 43 ari * Vând apartament 2 zon[.Tel.0744/530.803.(V) teren- Draxini, 0751029653. camere, 75mp, ultracentral, (1329-2) * Vând apartament 2 camere bloc 1996, CT, G, P, scar[ Prim[verii, et.2, complet interioar[, et.7/7, \arpant[. * Vând garsonier[ confort 1, renovat, D, 40.000 E.Tel. Telefon: 0745.854.891. 23 mp, Grivi`a, etaj 1, inta0748/115.912. (V) (1347-5) bulat[, buc[t[rie mobilat[, box[. Pre` 25000 E. Tel. * Vând apartament 2 camere * Vând apartament 2 0740555277; Viilor, complet renovat, etaj camere, decomandat, zon[ 0754042077.(1325-1) intermediar, 37.000 E.Tel. central[, termopane, gaz 0748/115.912. (V) separat, et.1, str. Ion Pilat, * Vând garsonier[, zona 50000 Euro. Telefon: Prim[verii (|coala nr.17), * Vând apartament 2 camere 0744.220.199.(1349-12) parter, toate ]mbun[t[`irile, Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E * Vând apartament 4 camere CT,T, G+F,P, pretabil[ birouri. Pre`: 19000 Euro. neg.Tel. 0748/115.912. (V) sau schimb cu 2 sau 3 camere Telefon : 0747.081.788. \i diferen`[, par`ial * Vând apartament 2 camere (1288-4) ]mbun[t[`it, situat ]n Pia`a Prim[verii, complet renovat, Mare, parcarea din spate la * Vând garsonier[ et.1, mobilat, \arpant[, 28.000E. Big. Pre` negociabil la fa`a Prim[verii, cap[t 1, renovat[, Tel. 0744/530.803. (V) locului. Telefon: 22.000E.Tel. * Vând apartament 2 0753.860.508.(1354-6) 0748/115.912. (V) camere, zona Monitorul, 44 * Vând apartament 2 * Vând garsonier[ mp, D, et.3, la soare, 37.000 camere, zona Grivi`a, noul Kogâlniceanu, 27mp, et.3, E.Tel. 0744/530.803.(V) Mall, 47 mp, decomandat cu modificat[, termopan, * Ofert[ special[! Vând fa`a la soare. Telefon: 20.000E.Tel. apartament 2 camere, zona 0747.634.247. (1342-6) 0744/530.803.(V) P.Tineretului, 34mp, parter, * Vând apartament 2 * Vând garsonier[ Romstal, curat, accept \i plata ]n rate, camere, decomandat, 27mp, renovat[, AC, 70.000lei. Tel. Bucovina, simplu, liber, termopan, 13.000E.Tel. 0744/530.803.(V) intabulat, pe mijloc. Pre` 0744/530.803, * Vând sau schimb cu 30000 E. Telefon: 0231/511.444.(V) garsonier[, apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, AGENDA IMOBILIAR| \arpant[, D, 34.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere Al.Prim[verii, et.1, 46mp, SD, 39.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând/schimb apartament 4 camere Prim[verii cu apartament 2 camere. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere zona Unirii, 69mp, pater, CT, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, 90mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 45.000E. Tel.0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000 E. Tel. 0748/115.913.(V) * Vând apartament 4 camere, zona OTP Bank, 90mp, et.2, renovat, mobilat \i utilat, totul nou \i de calitate, 79.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând/schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu

apartament 3 camere ]n Boto\ani \i diferen`[. Tel. 0729062022. (N) * Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 45000ron. Tel 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona |c.7, CT, T, 40mp, et.4. Pre` 25000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Tex, CT, T, renovat, 48mp, et.3, fa`a la soare. Pre` 39000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[. Pre` 42000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 52mp, parter, T, izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 160.000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, SD, zona |c.13, 52mp, et 2, gaz separat, g, f, t, renovat, mobilat. Pre` 35000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Combilux (Cap.1), 50mp, et.2, t, izolat exterior. Tel. 0729062022.(N)

* Vând garsonier[ f[r[ ]mb., etajul 2, D, 27 mp, zona Grivi`a. Pre`: 16000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. (T) * Vând garsonier[ confort 1, zona Tiberiu Crudu, et.3, 27 mp, f[r[ ]mb., 19500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, D, 50 mp, et.3, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Aleea Decebal, 30000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona BCR Prim[verii, renovat total, 45 mp, \arpant[, T, arcade, mobilat, gaz separat, 28000 euro. Tel.: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona ]n spate la PitaCalea Na`ional[, 56mp, et.3, renovat, G+F, T, P, gaz separat, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Bucovina, 53 mp, parter, balcon, D, gaz separat, T, P, G+F, aprobare pt. extindere. Pre`: 35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. (T)

* Vând apartament 2 camere, zona Parcul Tineretului, ]mbun[t[`iri. Pre` 19000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, zona S[venilorcentral, et.3, D, 50 mp, pe mijloc, f[r[ ]mbun[t[`iri, 30000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. (T)

* Vând apartament 2 camere, decomandat, parter, ct, 50mp, zona Prim[verii (P[rcule`), c[r[mid[. Pre` 150.000ron. Tel 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, renovat, D, CT, T, G, F, \arpant[, zona Liceul Sportiv. Pre` 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, decomandat, et4/10, ct, t, 54mp, zona Prim[verii (|c. 12), c[r[mid[. Pre` 37000euro. Tel 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, zona Tratoria, parter, 48 mp, D, balcon, boxa, 31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. (T)

* Vând apartament 3 camere, zona Bulevard, 60mp, decomandat, c[r[mid[, et.3, gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 55000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, zona Sucevei, parter, 40 mp, SD, gaz separat, 24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, D, zona Cap[tul 1, etaj 4, ct, t, 70mp. Pre` 45000 euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, D, zona Prim[verii, parter, 2 b[i, 65mp. Pre` 45000 euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 3 camere, D, zona TEX, parter, t, c[r[mid[, u\[ metalic[. Pre` 43000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 4 camere, D, et.3, zona Prim[verii, 90mp, modern, ct, t, g, f. Pre`: 60.000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare, et.4, D, 100mp, bca, ct, g, f, t, pod. Pre` 60000euro.Tel. 0729062022. (N)

* Vând apartament 2 camere, zona Octav Onicescu, parter, 48 mp, balcon, spa`iu verde ]n fa`[, zon[ lini\tit[, 30000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Aleea |colii Maternitate, SD, \arpant[, 48 mp, AC, T par`ial, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Sucevei, SD, 48 mp, etaj intermediar, CT de apartament, T, G+F, P, 32000 euro neg sau schimb cu 4 camere. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. (T) * Vând apartament 2 camere, D, 50 mp, parter ]nalt, zona Panda-Pia`a Mare, 140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. (T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vând apartament 2 camere, zona Prieteniei, etaj intermediar, D, 51 mp, CT, boxa, 35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. (T) * Vând apartament 2 camere, zona Grivi`a, et.2, D, 54 mp, 30000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Sucevei, SD, 48 mp, etaj intermediar, curat, 26000 euro, exclus credit. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Prim[verii-Tex, et.1, D, 70 mp, 2 balcoane, toate ]mb., CT, T, 48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Unirii, et.3, SD, 67 mp utili, zona lini\tit[, CT, G+F, c[r[mid[, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, renovat, CT, T, G+F, parter, zona Dorian 4. Pre`: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului, D, parter, 52 mp, renovat par`ial, CT, T, G+F, P, c[r[mid[, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, D, 78 mp, \arpant[, CT, T, G+F, renovat, merit[ v[zut, zona Stejari. Pre`: 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Tratoria, \arpant[, 65 mp utili, D, T, G+F, gaz separat, 41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Direc`ia Muncii, et.2, D, 68 mp, ultramodern, CT, T, 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Consiliul Jude`ean, etaj intermediar, 70 mp, D, modern, CT, T, renovat, 62000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona ACR Prim[verii, parter, 85 mp, apartament de lux cu toate

]mbun[t[`irile, CT, T, G+F, teren de 40 mp, 45000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Bulevardul George Enescu, et.2, D, 65 mp, 3 balcoane, 2 b[i, CT, T, G+F, 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, et.2, SD, 65 mp utili, renovat, CT, T, G, F, P, zona Prim[verii Raj Apa, posibil mobilat, 42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, D, 90 mp, et.1, T, G, F, zona Cal.Na`ional[IRE, 50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. (T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp, \arpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT, T, G, F, P, modificat, zona Calea Na`ional[-Stejari, 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. (T) * Vând apartament pe 2 nivele, ultramodern f[cut, zona Bulevardul George Enescu, total 120 mp, 68000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, zona Dorian 4, et.3, D, 87 mp, 2 b[i, 2 balcoane, ultramodern, T, G+F, P, Pre`: 42500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Garsonier[, G. Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B) * Vând apartament 2 camere, Calea Na`ional[ la strad[, zona Stadion, 60 mp, CT, termopan, G+F, lavabil, foarte curat, et.4, lift, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233. (B) * Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp, termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)


Publicitate Mar`i, 28 iulie 2009 * Apartament 3 camere, zona ultracentral[, 126 mp construi`i, 114 mp utili, teras[ 12 mp, et.1, hol intrare 4,50 mp, camera de zi 34,70 mp, buc[t[rie 12,85 mp, hol 7,30 mp, dressing 5,75 mp, dormitor1 - 21,80 mp, dormitor 2 - 13,30 mp, baie 7,40 mp, camer[ usc[tor 6,40 mp, CT, aer condi`ionat, pvc Gealan, u\i interioare moderne, parchet melaminat calitate superioar[, gresie, faian`[, ultramodern, se vinde par`ial mobilat, pre` 80.000 euro, variant[ 60.000 euro+diferen`a intr-un an. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[,

60 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 50.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, de asemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, cu balcon, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 21.000 euro.Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 50 mp, et. 2, D, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 38.000 euro. Tel.0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ ,27mp,parter,zona Grivi`a (Pia`a Mic[),cu ]mbun[t[`iri. Pre` 21000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, 26mp, et4,cu ]mbun[t[`iri (gresie,faian`[,termopan) Tiberiu Crudu.Pre` 18000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Tel.0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro. Tel. 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[ confort 1,Et. 2,f[r[ ]mbun[t[`iri, Rotunda Pre` 30.000euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[ 22mp,cu ]mbun[t[`iri, Et.4,zona Calea Na`ional[. Pre` 24000 euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 56mp, et.4,cu ]nbunatatiri, posibilitati de mansardare Str Armeana.Pre` 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere,zona Sucevei.Pre` 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,45mp,decomandat, termopane,parter,zona Capatul liniei 1. Pre` 28500 euro. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere ,semidecomandat, 39mp, parter,zona Prim[verii. Pre` 28500euro. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere,et2,mobilat,cu ]nbunatatirii,CT,AC,zona Prim[verii.Pre` 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,70mp,decomandat, cu ]mbun[t[`iri,CT,Et.3, zona Mall.Pre` 55000 euro negociabil sau schimb cu garsonier[ +diferen`[.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 35.000 euro sau schimb cu garsonier[ +

* Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 3 camere,62mp,gaz separat, Et.2,zona Calea Na`ional[. Pre` 55000 euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 37.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

diferen`a.Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament 2 camere semidecomandat, 50mp,et1 ]n spate la Tex Primaverii.Pre` 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple ]mbun[t[`iri,zon[ central[. Pre` 51000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,70mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,parter,din care 15mp amenajati ca spa`iu comercial. Pre` 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,2bai,2 balcoane,CT,76mp,cu ]mbun[t[`iri,zona Calea Na`ional[.Pre` 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 3 camere,decomandat,69mp, f[r[ ]mbun[t[`iri,dou[ balcoane,boxa,et 4, \arpanta,str |tefan Luchian.Pre` 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând apartament 4camere,decomandat,et2, f[r[ ]mbun[t[`iri,89mp, dou[ balcoane,zona Pia`a Mare.Pre` 75000€ negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Garsonier[, zona Cap[t 1, etaj 1, c[r[mid[, intabulat[,f[r[ ]mbun[t[`iri, 18mp, ]n bloc de apartamente,u\[,metalic[, termopan, 62.000 lei neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Garsonier[ conf 1, zona industrial[, 22mp, etaj 3, termopan, u\[ metalic[, parchet melaminat, G+F, totul nou, intabulat[, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1, zona Grivi`a, parter, 27mp, izolat[, gaz separat, u\[ metalic[, termopan, box[, intabulat[, 21.000 euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Garsonier[ conf. 1, zona industrial[, 27 mp, bca, parter, u\[ metalic[, geamuri termopan, gresie, faian`[, 72 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Camer[ c[min, zona industrial[, 22mp, etaj 2, termopan, parchet, G+F, izolat[, modern[, cu baie \i buc[t[rie, mobilat[ \i utilat[ complet, 55.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Garsonier[ conf. 1, zona industrial[, 28 mp, bca, et.3, f[r[ ]mbun[t[`iri, 65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1, zona Rotund[, etaj 3, D, 27mp, G+F, parchet, termopan, 20.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsonier[ conf 1, zon[ cap[t 1, 27mp, etaj 3, termopan inclusiv u\ile interioare, parchet, pe mijloc, modern[, 24.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 2 camere, zona Rotunda, etaj 1, SD, 54mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, 29.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zon[ Prim[verii-cap[t 1, 50mp, etaj 2, CT, termopan,

11

G+F, c[r[mid[, parchet, recent \i modern renovat, 36.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Prim[verii-BCR-fosta po\t[, parter, SD, c[r[mid[, 40mp, CT, G+F, parchet, balcon ]nchis, termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Bucovina, etaj 4, SD, 56mp, \arpant[, termopan, G+F, AC, izolat, 27.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 2 camere, zona Bucovina, etaj 3, SD, 56mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, 32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Bucovina - Monitorul, etaj 3, CT, G+F, 48mp, parchet, balcon ]nchis, 35.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona O.B[ncil[, etaj 4, \arpant[ proprie, CT, termopan, parchet, box[ subsol, ]nc[lzire ]n pardoseal[, 28.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 2 camere, zona Grivi`a, etaj 3, D, 48mp, intabulat, f[r[ ]mbun[t[`iri, 31.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 3 camere, zona Biseric[ Sf. Ilier, D, 65mp, parter ]nalt, balcon mare cu beci, CT, termopan, parchet, modern, intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona ACR, etaj 2, SD, 50mp, intabulat, cur[`, ]ngrijit, f[r[ ]mbun[t[`iri, 47.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Armoniei, etaj 4, \arpant[ proprie, stolerie schimbat[, CT, G+F, AC, termopan, box[, u\[ metalic[, intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Prim[verii, etaj 4, \arpant[, G+F, stolerie schimbat[, 50mp, SD, gaz separat, termopan, balcon mare ]nchis, 37.000 E neg, sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 3 camere, zona Unirii, 68mp, etaj 3, c[r[mid[, CT, G+F, parchet, balcon mare termopan, 49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 3 camere, zona Serconf, etaj 4, \arpant[, 65mp, CT, G+F, 2 b[i, 2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)


Publicitate 12

Mar`i, 28 iulie 2009

* Apartament 3 camere, zona Pacea, etaj 4, D, 2 b[i, 67mp, termopan, f[r[ alte ]mbun[t[`iri, 30.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 3 camere, zona Bulevard, etaj 3, SD, 50mp, CT, parchet, u\[ metalic[, c[r[mid[, 40.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Calea Na`ional[-IRE, 90mp, etaj 1, D, 2 b[i, 2 balcoane, G+F, parchet, intabulat, pe cadre, 52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Prim[verii-capat 1, etaj 2, D, 90mp, CT, G+F, AC, termopan, izolat termic, 2 b[i, totul nou, modern \i recent renovat, c[r[mid[, intabulat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Bucovina, 77mp, etaj 3, c[r[mid[, CT, G+F, parchet, termopan, 2 b[i, u\[ metalic[, renovat, 65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zon[ central[, 76mp utili, etaj 2, D, CT, f[r[ ]mbun[t[`iri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zon[ ultracentral[ etaj 4, \arpant[, D, 90mp, c[r[mid[+BCA, termopan, CT, G+F, parchet, 3 balcoane, 2 b[i, 60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O)

* Apartament 4 camere, zona Bucovina, etaj 3, toate ]mbun[t[`irile, recent renovat, modern, 86mp, 2 b[i, 3 balcoane, 60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Apartament 4 camere, zona Prim[verii-fosta Po\t[, etaj 2, SD, 67mp, toate ]mbun[t[`irile, 42.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Zona C[t[m[r[\ti Deal, 1CD, 27mp, parter, fara ]mbun[t[`iri.Pret: 60.000 lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a,1C D, 27mp, parter, ]mbun[t[`iri. Pre` 80.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Calea,1C D, Na`ional[, et7/8, 37mp, G+F+T.Pre` 29.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona George Enescu, et.2, 26mp, S D, G+F+P.Pre` 20.000euro/ u\or neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Stefan Luchian, Et.2, 30mp, D, G+F+P +T. Pr` 26,000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara ]mbun[t[`iri.Pret 82.000 lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+F+T+P. Pre` 12.000euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402 * Zona industrial[, garsonier[ 1C SD, etaj

AGENDA COMERCIANTULUI

intermediar,25mp.Pre`: 65.000Lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402

.Pre` 58.000euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(954v)

Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V)

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara ]mbun[t[`iri.Pre` 110.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (245)

* Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramid[, 89mp. Pre`: 80.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95)

* Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 7000E neg.Tel.0744/530.803.(V)

* Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple ]mbun[t[`iri.Pret:90.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramid[. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

+ Case, terenuri

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara ]mbun[t[`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând 2500 mp teren loc de cas[ ]n sat Stânce\ti la intrare ]n Manole\ti Vale. Telefon: 0742.154.495; 0745.882.250.(1348-5)

* Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 50.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Vând teren zona Ci\mea ]n spatele serelor, 3330 mp, 12 Euro/ mp negociabil. Telefon: 0744.220.199. (1350-6)

* Urgent : Zona |colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara ]mbun[t[`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal ]n spatele fostului SUT. Telefon: 0744.373.409.(3)

* Zona |colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte ]mbun[t[`iri.Pre`.36.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Prim[verii, 2C SD, parter, extindere balcon, ]mbun[t[`iri. Pre` 28.500 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2C SD, 54mp, et.IV,centrala termica ]mbun[t[`iri.Pre` 43.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Octav Onicescu, 2CSD, 47mp,Parter, 2 balcoane , f[r[ ]mbun[t[`iri. Pret :33.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona }mparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari, 3C SD, et.2, 75 mp multiple ]mbun[t[`iri, CT. Pre` 55.000euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, f[r[ ]mbun[t[`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramid[ 63.9mp, far[ ]mbun[t[`iri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pia`a Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000 euro/neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Grivi`a ,4C SD, et. 4, 88mp, fara ]mbun[t[`iri

* Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 9500E.Tel. 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând cas[ ]n Bucecea, renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 70.000 lei.Tel.0748/115.912 * Vând cas[ zona }mp.Traian, 1 camer[, 317mp teren drept, 70.000 lei.Tel.0748/115.912 * Vând magazin termopan, zona Sucevei, 32mp, complet utilat, grup sanitar, sistem de supraveghere, G+F+AC, ap[, curent, 10.000E.Tel. 0748.115.912 * Vând spa`iu comercial C.Na`ional[, vad excelent, 150mp, renovat, toate utilit[`ile, grup sanitar, 180.000E.Tel.0744/530.803, 0231/511.444. * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n R[chi`i, 1824mp teren, anexe, livad[, 23.000 E.Tel.0748/115.912 * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 22E/mp, \i 1175mp, 20E/mp.Tel. 0744/530.803 * V[nd cas[ nou[ R[chi`i, P+M, parter locuibil, etaj nefinisat, 2000mp teren drept, la strad[, 40.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil,

* St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, pre` negociabil.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 150.000E. Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spa`iu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land, 31/32,drum de acces de 4 m, zon[ deosebit[, se afl[ ]n vecin[tatea cartierului reziden`ial Alfa Land, utilit[`i ]n imediata apropiere. Pre`uri ]ncepând de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând ]n zona }mp[rat Traian-sp[l[torie, cas[ b[trâneasc[ cu 700 mp teren, gaz, ap[, curent, 24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. (T) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ di-

feren`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuin`e p+m, pre` 9 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la tel. 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la tel.: 0748281959.(R) * Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de 800 mp, cu cale de acces, posibilitate de construire cas[ de vacan`[ \i cu lac amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulat, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând cas[ cu etaj construit[ ]n 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fântân[,cu multe ]mbun[t[`iri, semimobilat[.Com. Ungureni.Pre` 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu 4 camere +anexe,fântân[,1000mp teren ]n Cervice\ti.Pre` 100000Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând cas[ construit[ ]n 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str. T[tarilor. Pre` 60000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansard[, 170mp construibili,cu anexe gospodare\ti noi,teren ]n suprafa`[ de 4000mp,livad[, vi`[ de vie,fântân[,apa curent[,fos[ septic[,]n satul Brehue\ti.Pre` 38000€ negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu teren aferent ]n Or[\eni-Vale Pre`

50.000lei neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,]n Brehue\ti,com. Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i.Pre` 32Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml,intravilan. Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilit[`ile,zona ANL Ci\mea. Pre` 30Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 950mp ]n Boto\ani Pre`70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml ]n Curte\ti. Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 18600mp zona Rediu Pre` 1euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 5000mp ]ntre C[t[m[r[\ti-Deal \i Boto\ani,.Pre` 4euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, po\ibilitati de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da .Pre` 15euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren loturi de 720800mp ]n zona Leb[da Pre` 20 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan, loturi de 1800-1500mp ]n Oraseni-Deal Pre` 10euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni Pre` 25euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilitatile,zona Ci\mea.pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilit[`ile la limit[ de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 773mp,]n Hudum l^ng[ Metaxa, deschidere 23ml Pre` 28euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp zona


Publicitate Mar`i, 28 iulie 2009 intrare Livad[ Cozoinda Leb[da Pre` 10euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml,]n C[t[m[r[\ti-Deal,se vinde \i 2500 Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 30.000mp (]n dou[ loturi de 10.000 \i 20.000mp,]n Hudum ]n spate la Metaxa .Pre` 8euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vând teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pre` 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 790mp (36x22) la 100m de Rotunda Bucovina-Curte\ti.Pre` 62euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 10000mp ]n Z[ice\ti la str.BT-IS deschidere 24ml.Pre` 4€/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 16000mp ]n Cucor[ni.Pre` 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând cas[ cu mansarda ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple ]mbun[t[`iri. Pre` 65.000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,pre` 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti, intravilan, pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml,Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni, deschidere 40ml,Pre` 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând loc de cas[, 1800 mp,]n Agafton,com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 1600 mp,intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curte\ti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Leb[da.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 35400 mp,deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 3600mp,zona Baisa.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 15000mp, parcelabil ]n Curte\ti.Pre` 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml ]n Cristesti.Pre` 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * Vând teren 5400 mp ]n zona Leb[da.pre` 3 euro/ mp. Tel. 0741497829.(A)

1200euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 302mp. Pre` 850euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 10800mp, zona Rediu. Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 15000mp, zona C[t[m[r[\ti-deal.Pre` 4euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial, zona Sucevei, 225mp. Pre` 250000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 3200mp \i 4000mp ]n Curte\ti.Pre` 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 200mp. Pre` 280000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 2600mp, deschidere 14ml,intravilan Pre` 6euro/mp Tel. 0741497829.(A)

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani, toate utilit[`ile. Pre` 100000euro. Tel. 0729062022. (N)

* Vând spa`iu comercial 147mp,]n zona Stadion.Pre` 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren. Pre` neg. Tel. 0729062022. (N)

* Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei. Pre` 15euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Pia`a Mare, 930mp, plan1, toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Bulevard, plan1, 20000mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona T[tari, plan1, parcelabil, 5000mp. Pre` 45euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Rediu, 5 hectare. Pre` 1,5euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani, 2000 hectare la 2000E/ha. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Bulevard, 1000mp la 100euro/mp neg. Tel. 0729062022. (N) * Vând teren, zona Calea Na`ional[, 1100mp, toate utilit[`ile, la 200E/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp. Pre` 100000euro. Tel 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 84mp. Pre` 56000euro. Tel. 0729082022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp. Pre` 2000euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp. Pre` 10mild, ct, t. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp. Pre` 1600euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100mp. Pre` 1500euro/mp. Tel. 0729062022. (N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion, 147mp. Pre`

* Vând spa`iu comercial, 200mp, zona Ion Pilat. Pre` 10mild. Tel. 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc). Pre` neg. Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[ 100mp, zona Str. Victoria, cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate. Tel. 0729062022. (N) * Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp, toate utilit[`ile. Pre` 80000euro. Tel. 0729062022. (N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp. Pre` 140000euro neg. Tel. 0729062022. (N)

P+M, c[r[mid[ \i BCA, 85mp utili+250mp teren, 3 camere, baie, buc[t[rie, living, G+F, parchet, u\i interioare schimbate, toate utilit[`ile, gaz la poart[, 58.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O)Vil[, C[t[m[r[\ti Deal, P+M, 800mp teren, la exterior finisat[, la interior la ro\u, fos[, garaj, fântân[,46.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O)

Telefon: 0743111901, 0231532552. (O)

0752310402, 0752310403(185)

* Teren 1030mp, zona ANL Bucovina, ap[, curent, 15.000E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161)

* Teren 1200mp, Ro\iori, 20m deschidere, ap[, curent, cablu, livad[, ]ntre case, 20.000 Lei. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vil[, zona Pu\kin, D+P+M, 80mp la sol, la ro\u, 450mp teren, BCA, toate utilit[`ile, 58.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O)

* Vând/]nchiriez spa`iu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Na`ional[-Direc`ia Muncii, vitrin[ mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317. (O)

* Vil[, zona Pu\kin, P+E, 280mp teren, termopan, CT, G+F, termopan, parchet, toate utilit[`ile, 85.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând spa`iu comercial 120mp,zona Pia`a Mic[ Prim[verii, vitrin[ mare, termopan,1800E/mp. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O)

* Cas[ b[trâneasc[ ]n sat Z[ice\ti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 20.000 Euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O)

* Vând spa`iu comercial 20mp, zona Grivi`a-Mall, termopan, modern, 50.000 E. Telefon: 0744319317.(O)

* Vil[ P+M, zona Liceului Economic, 160mp utili, termopan, CT, G+F, 300mp teren, la gata, 70.000 E neg sau variante. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Cas[ 2 camere, hol, baie, buc[t[rie, zona CET, 400mp teren, construc`ie 2005, curent, fântân[, vie, pomi, 15.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp, zona Ci\mea-planul 2, cu 11 m deschidere, ap[, curent, intabulat, 5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O)

* Teren 500mp, zona fostul C.A.P. Boto\ani, 13m * Vând cas[, zona deschidere, drept, toate C[t[m[r[\ti Deal, P+E, utilit[`ile, zon[ de case, 500mp teren. Pre` 47000euro. intabulat, 17.000 E. Telefon: Tel. 0729062022. (N) 0743111901, 0231532552. (O) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. * Teren 400mp,zona Pre`:100.000euro neg. Tel. Bulevardul M. Eminescu, 0729062022. (N) drept, toate utilit[`ile, 100E/mp neg. Telefon: * Vând cas[ ]n Str. Victoria 0743111901, cu teren. Pre`: 71.000euro. 0231532552.(O) Tel. 0729082022. (N) * Vând cas[, zona C.DEAL, * Teren 4794mp, zona Curtesti, parcelat ]n 8 loturi a finisaje moderne, p+1, izola`ie exterioar[, geam lemn câte 599mp, drept, curent, stratificat, 140mp+500mp de intabulat, construibil, 12E/mp neg. Telefon: 0743111901, teren. Pre` 60000 euro. Tel. 0231532552.(O) 0729062022. (N) * Teren 500mp, zona * Vând cas[, zona Ci\mea, teren 500mp, casa 136mp, t, Pu\kin, 14m deschidere, gaz, apa, curent, intravilan, ct, ap[, gaz, izola`ie exterioar[, tabl[ lindab. Pre`: 55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 92.000euro. Tel. 0231532552.(O) 0729082022. (N) * Teren 436mp, zona I.L. * Vând cas[, Str.Miori`a, 1200mp teren, toate utilit[`ile. Caragiale, cu cale de acces, toate utilit[`ile, 65E/mp neg. Pre` 900000ron. Tel. Telefon: 0743111901, 0729082022. (N) 0231532552. (O) * Vând cas[ 170mp, zona * Teren 500mp, zona Baisa cu teren 500mp. Pre` Ci\mea-plan 2, drept, 65000euro. Tel. dimensiuni 20m/25m,cu 0729062022. (N) 4800E. Telefon: * Vând cas[ 170mp, zona 0743111901, W. M[r[cineanu cu teren 0231532552.(O) 300mp, toate utilit[`ile. Pre` * Teren 780mp, zona 80000euro. Tel. C[t[m[r[\ti Deal, 17,5 m 0729062022. (N) deschidere, drept, utilit[`ile * Cas[, zona Petru Rare\, sunt aproape, 20E/mp neg.

* Spa`iu comercial 60mp, zon[ ultracentral[, toate utilit[`ile \i ]mbun[t[`irile, 75.000 E neg Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 150 mp, zona Prim[verii, recent \i modern amenajat, CT, gresie, faian`[, termopan, birou, grup sanitar, 1600 E/mp+TVA. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Spa`iu comercial 35mp, zona Bulevard, termopan, modern, stradal, 40.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Spa`iu comercial 44mp, zon[ Prim[verii-Tex, termopan, modern, 50.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000 euro/neg.Tel: 529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent.Pre` 35.000 euro/neg.Tel: Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din caramid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Cas[ locuibila, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospodare\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fos[ septic[) \i 3950mp teren aferent ( livad[ \i vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 38.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construit[ 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare parter mobilat,acces la toate utilit[`ile edilitare.Pre` 135.000euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102,

13

* Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000lei/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre`: 110.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743)

* URGENT Zona T[tari Boto\ani, vil[ P+M la ro\u \i 500mp teren aferent.Pre` 45.000euro-neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402

* Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, 120mp construi`i la sol, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 85.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 55.000euro/ neg..Se pot vinde \i separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând cas[ P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent ,]n Boto\ani zona centrala ,acces utilit[`i edilitare pre` 52.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafa`[ construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 135.000euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46)

* Urgent cas[ locuibil[, suprafa`[ construit[ la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent,]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v)

* V^nd urgent pensiune turistic[, (P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000euo/neg : Tel 0752310402 (106)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* Zona Ci\mea, 5500mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilit[`ile edilitare.Pre` 25euro/mp neg,

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Mar`i, 28 iulie 2009

total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna Rachi`i front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric, drum pietruit.Pret 10Eur/mp, neg.Tel:529102,0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5 euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pre` 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei, cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent. Pre` 23.000 euro/neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare. Pre` 20 euro/mp.Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) ; * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402;

* Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare. Pre` :70Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* V^nd 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucorani . Tel: 529102, 0752310402,0752310403 (29)

* Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 9euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* URGENT.3loturi de teren intravilane a c^te 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403

* Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402; * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilit[`i edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310); * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m.Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 3.5 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

ANUN~ PUBLIC Rusu Daniel \i Rusu Claudia Florentina, titulari ai Planului PUZ amplasat ]n str. Pod de Piatr[(extravilan) anun`[ publicul interesat c[ s-a elaborat prima versiune a planului sus-men`ionat \i s-a notificat Agen`ia pentru Protec`ia Mediului Boto\ani ]n vederea demar[rii procedurii de ob`inere a avizului de mediu conform HG 1076/2004. Prima versiune a planului poate fi consultat[ la Agen`ia pentru Protec`ia Mediului Boto\ani, B-dul Mihai Eminescu, nr.44, jud. Boto\ani ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 08.00-16.00, \i la sediul titularului str. Independen`ei nr. 1, sc. B, et. IV, ap. 10, Boto\ani ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 16.00-18.00. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani, ]n termen de 18 zile de la publicarea anun`ului.(1352-1)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402,0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403 * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Vand urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 1 euro/mp/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta: Zona R[chi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403

9 CUMP|R|RI * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022. (N) * Cump[r apartament, cas[, teren. Tel. 0729062022 sau 0729082022. (N)

* Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403,0752310402

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(15) * }nchiriez una camer[ intrare separat[, buc[t[rie, cablu, baie, f[r[ intermediari, zona Po\ta Mare, 0749.690.376. (1351-4) * }nchiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Bulevard.Pre` 150€/luna. Tel.0741497829.(V) * }nchiriez apartament 2 camere,nemobilat,zona Luna Pre` 100euro/luna Tel.0741497829.(V) * }nchiriez spatii comerciale ]n zone centrale(,C. Na`ional[, zona Mall,Select, Capatul1).Tel. 0741497829.(V) * }nchiriez spa`iu comercial, 400 mp, amenajat, CT, 500 mp teras[ \i spa`iu de parcare, ideal club, restaurant, magazin produse industriale, construc`ii \i orice alt fel de activitate, zon[ centur[. Pre`:1000 euro lun[. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, ramp[, sistem de alarm[, toate utilit[`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe lun[. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. (T) * }nchiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, zona Stadion, complet utilat, buc[t[rie spa`ioas[, mobilat, CT, termopan, G+F, lavabil, foarte curat, et.4, lift, pre` 220 euro/lun[, 2 luni avans, 1

ANUN~ PUBLIC Pânzar Alexandru, titular al planului Urbanistic de Detaliu – Construire sp[l[torie auto \i ]ntre`inere auto, mun. Boto\ani, str. Dobo\ari nr.82, jude`ul Boto\ani, anun`[ publicul interesat c[ s-a luat decizia etapei de ]ncadrare : f[r[ aviz de mediu. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani, pân[ la data de 06.08.2009.(1353-1)

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

* Cump[r garsoniere, apartamente,case.Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, pietonal Unirii, D, complet utilat, mobilat, G+F, lavabil, et.10, 2 lifturi, pre` 200 euro/lun[, garan`ie 1 lun[. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, parter, CT, modern, nemobilat, garan`ie 2 luni, pre` 300 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, Aleea Grivi`ei, et.3, modern, mobilat, garan`ie 2 luni, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, visa-vis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 280 euro/lun[, garan`ie 2 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez spa`ii comerciale ]n zone centrale, (C.Na`ional[, zona Mall, Select, Cap[tul 1). Tel.0741497829. (A)

* }nchiriez apartament 2 camere, nemobilat, CT, zona Bulevard. Pre` 150euro/luna. Tel.0741497829. (A) * }nchiriez apartament 2 camere, nemobilat, zona Luna. Pre` 100euro/luna. Tel.0741497829. (A) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp, zona IRE. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[. Tel. 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util. Tel. 0729062022. (N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus, 7e/mp. Tel. 0729062022.(N) * }nchiriez depozit 600mp, zona C[t[m[r[\ti Deal, curte betonat[ 2500mp, CT lemne, toate utilit[`ile, 2,8m ]n[l`ime, 3E/mp neg. Se negociaz[ ]n func`ie de perioad[ \i activitate, prima lun[ gratuit. Poate fi ]nchiriat \i pe buc[`i. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spa`iu comercial 36 mp, zona Prim[verii-Pia`a Mic[, termopan, gresie, grup sanitar, pre` 2500 Ron/lun[. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * }nchiriez spa`iu comercial ultracentral 115 mp, modern, termopan, gresie, var lavabil, birou, grup sanitar, pre` 1000 E/lun[ neg. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * }nchiriez apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, etaj 3, mobilat, utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/lun[, avans 2-3 luni. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * }nchiriez apartament 3 camere, zona Sf.Ilie, etaj 3, semimobilat, aragaz, f[r[ ]mbun[t[`iri, 500 Lei/lun[. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * }nchiriez cas[ zon[ Donici, 2camere, baie, buc[t[rie, nemobilat[, gaz, f[r[ ]mbun[t[`iri,150E/lun[. Telefon: 0743111901, 0231532552. (O) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/lun[.Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani,

zona centrala. Pre` 500euro/lun[, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2C SD,parter, nemobilat, CT, zona Colonel Tomoroveanu. Pre`: 120Euro/ luna, anticipat pe 12luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere A2CD,par`ial mobilat, CT,zona ultracentrala.Pre` 150euro/lun[, anticipat pe 3luni plus o garan`ie de 150euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i buc[t[rie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte . Pre` :250 euro/luna. Plata anticipat[: 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

V+NZ|RI DIVERSE * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând motostivuitor, 1500 kg ]n perfect[ stare de func`ionare. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (24)

=MATRIMONIALE * B[rbat serios doresc cuno\tin`[ cu doamn[ singur[ serioas[ 48-55 ani pentru rela`ie serioas[ de durat[. Scrie`i la OP Boto\ani 1, CP 83.(1345-1)

ANGAJ|RI * Firm[ ]n Deva, caut secretar[ pentru traduceri german[/ român[. Dac[ ave`i pân[ ]n 30 de ani, sunte`i flexibil[, corect[ \i tradusul v[ face pl[cere, \i sunte`i preg[tit[ s[ locu`i ]n Deva, atunci anunta`i- v[. Vi se ofer[ cazare gratuit[, ]n cas[. Telefon: 0746- 972756, Mail: office@milbrandt.biz.(5)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Mar`i, 28 iulie 2009

Dani O`il ]\i plânge de mil[ pe blog Dani O`il (foto) revine pe blogul personal cu un post foarte trist. Afectat de faptul c[ cea cu care a tr[it momente intense de iubire ]n ultimul an, Mihaela R[dulescu, a p[r[sit `ara pentru o perioad[ de lini\te la Monaco, al[turi de b[iatul ei, Ayan, Dani ]\i pune sufletul online: „Probabil am dezam[git multe priviri care mai c[utau ceva nou pe site. }mi pare r[u! Poate m[ ]n`elege`i! poate a`i fost bolnavi o perioad[ mai lung[, sau poate v-a fost greu ]ntr-un anume moment al

Anna Lesko, fi`oas[ pe plaja din Mamaia Reveni`i de curând dintr-o vacan`[ la Monte Carlo, Anna Lesko \i Codin Maticiuc \i-au petrecut weekendul pe litoralul românesc. Cuplul a fost surprins de paparazzii Ring pe plaja din Mamaia. S[tul s[ a\tepte pân[ când Anna se preg[tea de plaj[, Codin a coborât ]nainte ]ntâlnindu-se cu doi buni prieteni, timp ]n care i-a aranjat \ezlongul iubitei. Cânt[rea`a \i-a anun`at apari`ia pe nisipul fierbinte prin intermediul telefonului, iar Popone` a ]ntâmpinat-o. De\i Codin \i prietenul s[u s-au str[duit s[-i aranjeze \ezlongul, Anna nu a fost mul`umit[, iar cei doi au mutat accesoriul dup[ cum a dictat diva. Abia dup[ aceea, artista s-a a\ezat comod la plaj[, ridicându-\i rochia pentru a se bronza pe picioare. Spre sear[, ei au p[r[sit plaja, preg[tindu-se s[-\i petreac[ noaptea ]ntr-un club din sta`iune. „

bucuria ei nu a durat foarte mult. De\i ]nconjurat[ de alte vedete, precum Liza Minnelli, Ricky Martin \i produc[torul L.A. Reid, J.Lo a observat c[ multe dintre scaunele de la mese erau ]nc[ goale. O surs[ r[mas[ sub protec`ia anonimatului a declarat publica`iei New York Daily News: „Jennifer era cu adev[rat iritat[. Tuna \i fulgera din cauz[ c[ invita`ii ]ntârziaser[ \i i se plângea ]n gura mare lui Marc pe tema asta. Era foarte sup[rat[ \i jenat[”. „

K Balan]\

Zi prielnic[ pentru ie\iri cu prietenii. Ave`i posibilitatea s[ rezolva`i u\or probleme familiale. Vi se contureaz[ un plan de afaceri la care v[ gândi`i de mult[ vreme. Dac[ mai ave`i dubii, v[ sf[tuim s[ apela`i la o persoan[ mai ]n vârst[.

Este o zi destul de dificil[, ]n care ave`i multe de rezolvat. Principala problem[ s-ar putea s[ fie de natur[ financiar[, dar v[ sf[tuim s[ nu v[ face`i griji. Sunte`i hot[rât \i plin de energie, a\a c[ reu\i`i s[ face`i fa`[ tuturor activit[`ilor. Evita`i specula`iile financiare!

Partenerul de via`[ v[ impresioneaz[ cu un cadou la care nu v[ a\tepta`i. Spre sear[, v[ sim`i`i bine ]mpreun[, la o ie\ire cu prietenii. V[ sf[tuim s[ v[ ascul`i intui`ia, pentru a lua o decizie corect[ la serviciu.

L Scorpion

Diminea`a sunte`i hot[rât s[ face`i câteva schimb[ri ]n c[min, dar nu sunte`i sigur c[ partenerul de via`[ va fi de acord. Stabili`i-v[ clar priorit[`ile \i v-a`i asigurat succesul! V[ sf[tuim s[ nu v[ sus`ine`i opiniile cu ]nc[p[`ânare. ~ine`i G Gemeni Colegii de serviciu \i partenerul cont \i de p[rerile celorlal`i! de via`[ v[ apreciaz[ pentru dorin`a de schimbare \i ]nnoire. Organi- M S\get\tor Ave`i \anse de reu\it[ ]n orice za`i-v[ cât mai riguros \i nu pierde`i timpul! Azi ave`i spor ]n tot ce domeniu, mai ales la examene. Reface`i. Se pare c[ nu sta`i prea bine la`iile sentimentale merg bine, dar v[ recomand[m s[ fi`i mai atent la cu banii, dar v[ descurca`i. problemele partenerului de via`[.

s[ scoat[ din buzunar 140 de euro pentru a intra ]n posesia unei... capre pitice. Realizatoarea tv, mare iubitoare de animale, a fost entuziasmat[ de oferta unui cresc[tor din Timi\oara, pe care l-a \i contactat pentru a stabili condi`iile de „adop`ie”. Oana a recunoscut, ]n acela\i timp, c[ a fost surprins[ aflând c[ exist[ \i astfel

de animale de companie. „|tiam c[ exist[ cai pitici care nu cresc mai mari decât un c[`el \i ]mi doresc de mult s[ ]mi iau dar nu g[sesc. De minicapre nu am auzit pân[ acum. }mi plac mult anim[lu`ele \i ]mi voi cump[ra \i eu o c[pri`[. Am suficient loc ]n curte s[ poat[ zburda ]n voie”, a m[rturisit vedeta pentru Ring. „

Radu Maz[re, cel mai bine ]mbr[cat politician Duminic[ sear[ s-a tras cortina peste festivalul de mod[ de la Mamaia. Persoane marcante ale vie`ii publice române\ti au ]nmânat mai multe distinc`ii. Radu Maz[re (foto) a primit premiul de cel mai bine ]mbr[cat politician. „Era normal s[-mi da`i mie premiul pentru c[ sunte`i la mine acas[. Nu m[ a\teptam s[-i

E Berbec

F Taur

Z[voranca are animal de companie: o capr[

Jennifer Lopez , furioas[ de ziua ei de na\tere Cânt[rea`a \i actri`a Jennifer Lopez s-a ]mbufnat chiar la petrecerea-surpriz[ organizat[ de ziua ei, din cauza invita`ilor care... nu au mai ajuns, relateaz[ site-ul Contactmusic. So`ul vedetei, nu mai pu`in cunoscutul Marc Anthony, a fost cel care a organizat cina dichisit[, sâmb[ta trecut[, la Edison Ballroom din New York, vrând s[ s[rb[toreasc[ faptul c[ so`ia lui ]mplinea 40 de ani. Focoasa latino-americanc[ a izbucnit ]n lacrimi de fericire când a fost confruntat[ cu surpriza party-ului, ]ns[

Horoscop

vie`ii... Sunt zile ]n care te sim`i f[r[ vlag[. Te ]ntrebi singur de ce te mai aranjezi, de ce te parfumezi când ie\i, de ce mergi la frizer... de ce ]`i alegi hainele când oricum nu mai conteaz[. Mi-e greu \i acum. E ca si cum toat[ via`a ai vrut s[ zbori, la aproape 30 de ani `i s-au ascultat rug[ciunile, `i-au crescut aripi, te-ai bucurat, ai tr[it cele mai frumoase momente din via`[ \i, probabil, de pe planet[... ]ns[, ]ntr-o zi, descoperi c[ le ai ]nc[... ]ns[ sunt de pinguin...”. „

Vedetele au gusturi excentrice, ]n general, iar când vine vorba despre animalele lor de companie, imagina`ia nu cunoa\te limite. Dac[ adev[ra`ii de la Hollywood plimb[ ]n les[, sau `in pe lâng[ cas[ porci, iepuri, `estoase \i alte viet[`i, moda a ajuns \i pe meleagurile noastre. Oana Z[voranu a decis, f[r[ s[ stea pe gânduri,

15

da`i lui Boc”, a spus primarul Constan`ei. }n stilul str[lucitor care l-a consacrat, festivalul a g[zduit prezent[ri de mod[ „orchestrate” de cei mai ]n vog[ designeri români. C[t[lin Botezatu a participat pentru a treia oar[ la festival, de data aceasta cu o colec`ie intitulat[ „Exotic”. Un impresionant foc de artificii a anun-

N Capricorn

Inten`iona`i s[ v[ implica`i mai mult ]n treburile casei, iar partenerul de via`[ este ]ncântat. Rela`iile cu cei din jur sunt foarte bune \i pute`i s[ ]ncheia`i contracte sau s[ semna`i documente oficiale. Nu uita`i s[ v[ consulta`i cu partenerul de via`[ ]n problemele importante!

Un prieten v[ d[ de gândit, sf[tuindu-v[ s[ v[ tempera`i dorin`a de a câ\tiga bani cu orice pre`. }ncerca`i s[ vede`i \i alte interese decât cele de natur[ material[! V[ sf[tuim s[ acorda`i mai mult timp studiului \i rela`iilor parteneriale.

I Leu

O V\rs\tor

Ave`i o capacitate de comunicare foarte bun[ \i rezolva`i mai u\or toate problemele. Ave`i succes ]n societate \i ]n toate activit[`ile legate de c[min. Pute`i face planuri de viitor, pentru c[ ave`i idei excelente, pe care vi le apreciaz[ atât partenerul de via`[, cât \i partenerii de afaceri.

Sim`ul practic \i dorin`a de schimbare v[ ajut[ s[ intra`i ]n afaceri. S-ar putea ca un prieten s[ v[ propun[ o colaborare aparent profitabil[. Nu v[ gr[bi`i s[ promite`i nimic! V[ sf[tuim s[ v[ consulta`i \i cu partenerul de via`[.

J Fecioar\

S-ar putea s[ ]ncepe`i o nou[ etap[, mai ales ]n plan social sau sentimental. Nu este exclus s[ demara`i o afacere. Sunte`i comunicativ \i pute`i avea succes ]n c[l[torii. V[ sf[tuim s[ fi`i atent la cheltuieli.

Pute`i rezolva o problem[ financiar[ care v[ fr[mânt[ de mult[ vreme. S-ar putea ca diminea`a s[ vi se propun[ o colaborare. Este momentul s[ v[ consolida`i rela`iile de prietenie \i de afaceri.

P Pe[ti

Bancul zilei `at ]ncheierea celei de-a noua edi`ii a celui mai important eveniment de mod[ al verii, FashionTv Summer Festival. „ Mar`i, 28 iulie

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Satul Boto\[nean (r) 13.30 - 14.00 Tele’Music 14.00 - 15.00 Agenda Cultural[ (r) 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc.

H Rac

18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), edi`ie complet[ prezentat[ de Mirela Ciorogar \i Sorin Andronache. 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

CUM S{ DEVII BOGAT IMEDIAT

- Da mai am una doar, ai noroc, zice vânz[toarea \i scoate dou[ volume. Intr[ Gheorghe ]n libr[ria din - P[i nu cump[r decât unul, zice col`, vesel \i fericit Gheorghe. - Auzi`i, caut o carte, am v[zut - |tiu, dar al doilea e Codul c[ o ave`i ]n vitrin[, aceea „Cum s[ devin bogat imediat”. Penal, \i le vând mereu ]mpreun[.

O RE~ET{ PE ZI PR{JITUR{ SALAM Ingrediente: biscui`i populari 250g, rahat 250g, margarin[ 150g, miez de nuc[ sf[râmat[ 150g, 2-3 linguri cacao, 2-3 linguri zeam[ de l[mâie, rom 50ml, 1 lingur[ coaj[ de l[mâie ras[. Mod de preparare: Pune`i rahatul t[iat ]n buc[`ele ]mpreun[ cu 4 linguri de ap[, la topit, la foc mic. Ad[uga`i apoi cacao, miezul de nuc[ \i l[sa`i la foc mic, 5-6 minute. Pune`i ]n pasta ob`inut[ margarina \i lua`i vasul de pe foc. Ad[uga`i bis-

cui`ii sf[râma`i, zeama de l[mâie, romul \i coaja de l[mâie. Omogeniza`i bine \i turna`i amestecul pe folie de plastic, rula`i \i da`i-i forma unui salam. Pune`i „salamul” la frigider pentru circa 3 ore.


CMYK

Eveniment 16

Mar`i, 28 iulie 2009

Scandal cu furci \i topoare oprit cu focuri de arm[

O lun[ pân[ la votarea noului regulament de furnizare a apei

Comuna Tru\e\ti s-a ]ntors cu sute de ani ]n timp, ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[. B[t[ile cu furci, topoare \i lan`uri au fost readuse la mod[ de c[tre dou[ familii din aceast[ comun[. De la o palm[, dou[ clanuri au fost implicate ]ntr-o b[taie copiat[ din filmele cu invazii t[tare. To`i cei implica`i pot fi considera`i agresori \i sunt cerceta`i pentru diferite fapte. Poli`i\tii din Tru\e\ti au reu\it s[-i potoleasc[ doar f[când uz de arma din dotare.

„Am tot f[cut dezbateri, am tot vorbit, dar dac[ tot fac dezbateri publice, nu mai apuc[m s[ vot[m niciodat[”, este de p[rere Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, ]n opinia c[ruia supunerea la vot a noului regulament nu mai poate suporta amân[ri.

UTILE

Mai mul`i s[teni din Tru\e\ti sau luat la b[taie ca ]n perioada medieval[, cu furci, topoare \i lan`uri. Marea „r[scoal[” din vremurile actuale nu a pornit de la principii, nici de la sute de hectare de p[mânt sau altceva important, ci de la o banal[ discu`ie purtat[ ]ntr-o discotec[ de câ`iva indivizi. Scandalul a fost potolit de poli`i\ti cu focuri de arm[, fiind singura metod[ la ]ndemân[ pentru a-i putea calma pe cei ]narma`i cu diferite „arme” de pe lâng[ cas[. „Poli`i\tii din localitatea Tru\e\ti au ac`ionat cu fermitate ]n aplanarea unui conflict ]n care dou[ familii din localitate s-au agresat reciproc de la o discu`ie contradictorie dintre doi membri ai acestora”, se arat[ ]n comunicatul Biroului de Pres[ al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean. Duminic[ diminea`[, fra`ii Adi P., de 21 ani, \i Marian P., de 4,2051 lei

19 ani, se distrau ]n discoteca din comun[. Cei doi au stat la un pahar de vorb[ \i cu unul dintre vecinii lor, Iulian C., de 34 ani. Paharele cu b[uturi alcoolice consumate au f[cut ca ace\tia s[ nu se mai ]n`eleag[. Acesta din urm[ l-a lovit, la un moment dat, pe Marian P., dup[ care a plecat ]n mare vitez[ din discotec[. Lipsa de reac`ie pe moment a celor doi fra`i, uimi`i de gestul agresorului, dar \i de complexul fa`[ de vârsta ceva mai experimentat[ a acestuia, a fost compensat[ de ac`iunile ulterioare. Cei doi s-au dus acas[ pentru a se ]narma, \i au pus mâna pe tot ce au g[sit mai contondent prin gospod[rie. Pe Iulian C. l-au g[sit ]ntr-un bar, ]mpreun[ cu iubita acestuia, iar toate „armele” din dotare au fost folosite pentru pedepsirea b[rbatului. Nici Iulian C. \i nici cei doi fra`i nu au auzit de expresia „r[zbunarea e arma prostului” \i tenta`ia de a se r[zbuna „b[rb[te\te” a fost mult prea mare \i a avut câ\tig de cauz[ ]n locul sesiz[rii Poli`iei. Dup[ ce \i-a „]ncasat-o”, Iulian C. a plecat acas[ dup[ ]nt[riri, adic[ 2,9489 lei

tot familionul. Acesta \i-a mobilizat trei fra`i, Sorin C., de 42 ani, Costel C. – 37 ani, \i George C. – 39 ani, \i au plecat pentru a demonstra c[ sângele ap[ nu se face. „Cei patru fra`i s-au deplasat la locuin`a lui P. Marian, au p[truns f[r[ drept ]n curte, unde Sorin C. l-a lovit cu palmele peste fa`[ pe Adi P., plecând la scurt timp. Dar acesta nu a fost finalul. B[taia primit[ de Iulian C. de la cei doi fra`i, pu\tani pe lâng[ acesta, nu a putut fi trecut[ cu vederea de familia celui care a ]nceput tot scandalul. „}n jurul orelor 05.30, Iulian C., Sorin C., Costel C. \i George C., ]nso`i`i de alte zece persoane din rândul rudelor, având asupra lor diverse obiecte contondente (furci, topoare, pietre, etc), au revenit la locuin`a familiei lui P. Marian, cu inten`ia clar[ de a-i agresa. Ajun\i ]n apropierea locuin`ei, au fost ]ntâmpina`i de ace\tia \i au ]nceput s[ se agreseze reciproc”, a declarat comisarul Gabriel Miron, reprezentantul Biroului de Pres[ al Poli`iei. Tat[l fra`ilor Marian \i Adi P. a sunat la Poli-

Ziua: 280C

Noaptea: 110C

`ie cerând interven`ia de urgen`[ pentru a-i stopa pe invadatorii ]narma`i pân[ ]n din`i cu furci, topoare, lan`uri \i bâte. Când cele dou[ clanuri s-au ]ntâlnit, loviturile au ]nceput s[ fie ]mp[r`ite fr[`e\te, chiar dac[ cei asalta`i erau mai pu`ini. }ncerc[rile poli`i\tilor din Tru\e\ti de potolire a celor dou[ tabere pe cale amiabil[ au fost sortite e\ecului, ceea ce a dus la aplicarea unei solu`ii de urgen`[. „}n acel moment a intervenit un agent de la Poli`ia Comunal[ Tru\e\ti care a f[cut ]n mod regulamentar uz de arm[, tr[gând trei focuri ]n plan vertical, pentru aplanarea conflictului”, mai spun poli`i\tii. Focurile de arm[ i-au potolit, iar apoi s-au f[cut \i cercet[rile necesare. Adi P. \i Marian P. au fost re`inu`i ]n vederea arest[rii preventive, fiind cerceta`i sub aspectul comiterii infrac`iunilor de ultraj contra bunelor moravuri \i tulburarea lini\tii publice, port f[r[ drept a obiectelor confec`ionate pentru t[iere \i loviri sau alte violen`e. Costel C. \i George C. sunt cerceta`i sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de violare de domiciliu, iar Sorin C. sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de violare de domiciliu \i lovire sau alte violen`e, ace\tia fiind cerceta`i ]n stare de libertate. Poli`i\tii din Tru\e\ti sus`in c[ cei doi fra`i, Adi P. \i Marian P., sunt cunoscu`i cu antecedente ]n ceea ce prive\te tulburarea ordinii \i lini\tii publice. Aceea\i descriere li se potrive\te \i celorlal`i participan`i la ]nc[ierarea copiat[ din filmele cu invaziile t[tare. „Au fost sanc`iona`i ]n mai multe rânduri pentru astfel de abateri, dar nu am crezut c[ se va ajunge pân[ la utilizarea de focuri de arm[ pentru potolire”, a declarat unul dintre poli`i\tii Postului Tru\e\ti. (Bogdan Caliniuc)

Noul regulament de furnizare a apei la limita de proprietate ar putea fi aprobat spre finalul lunii august. Dup[ mai bine de jum[tate de an, ]n care s-a ]nceput verificarea metrologic[ a contorilor din sc[rile de bloc \i ]n care s-au f[cut o serie de dezbateri publice la care au fost invita`i beneficiari, dar \i reprezentan`i ai asocia`iilor de proprietari, regulamentul privind facturarea apei ]n func`ie de contorul din sc[rile de bloc ar putea intra ]n vigoare la ]nceputul toamnei. Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, a precizat c[ urmeaz[ s[ solicite reprezentan`ilor SC Apa Grup stadiul

\i starea privind verificarea metrologic[ a contorilor de bloc, precum \i s[ se decid[ care va fi implicarea asocia`iilor de proprietari. „Probabil c[ ]n luna august vom vota noul regulament de ap[. Am tot f[cut dezbateri, am tot vorbit, dar dac[ tot fac dezbateri publice, nu mai apuc[m s[ vot[m niciodat[. N-am stabilit ]nc[ ce implica`ii vor avea asocia`iile de proprietari, ele dac[ s-ar putea s[ nu aib[ nicio implicare. Dar nu cred c[ va fi a\a pentru c[ pân[ la urm[ asocia`iile au fost ]nfiin`ate s[ fac[ ceva, nu numai s[ existe”, a declarat Cristian Achi`ei. Intrarea ]n vigoare a noului regulament de facturare a apei va cuprinde inclusiv utilizatori casnici cu contract, dar \i utilizatori comuni la limita de condominii. „Regulamentul va ap[rea conform legii, sigur. Cu consumatorii care stau la cas[ am contract, pentru c[ problema limitelor de proprietate exist[ peste tot, \i lui la cas[ ]i pun bran\amentul la limita de proprietate, dar am un contract individual, iar la sc[ri de bloc am bran\amentul tot la limita de proprietate, dar cu contract comun”, a mai spus vicepre\edintele CJ. (Monica Aionesei)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 28 M Sfin`ii Apostoli Prohor, Nicanor, Timon \i Parmena din cei 7 diaconi; Cuv. Pavel Athonitul 29 M Sf. Mc. Calinic; Sf. Mc. Teodota cu fii s[i, Veniamin \i Mamant

Evenimentul de Botosani nr.1393  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you