Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 166 (1387) • Mar`i, 21 iulie 2009 • 16 pagini

La 36 de ani, mam[ a 14 copii O femeie din Mitoc ar fi putut s[ se laude cu statutul de „mam[ eroin[”, dac[ „performan`a” sa ar fi fost ]nregistrat[ ]n anii comunismului. La cei 36 de ani, femeia se mândre\te cu nici mai mult, nici mai pu-

`in de 14 copii. Ultimul copil a fost adus pe lume, la sfâr\itul s[pt[mânii, la Maternitatea din Boto\ani. Este feti`[ \i are o greutate de 4,1 kilograme.

Pagina 4

Ambulan`a, acuzat[ de \efa CAS c[ face „servicii de maxi-taxi” „Ei fac maxi-taxi \i eu trebuie s[ le pl[tesc urgen`e medico-chirurgicale?”, este replica dat[ de Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, dup[ ce reprezentan`ii Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ s-au plâns c[ 80% din serviciile efectuate

nu le-au fost pl[tite ]n ultima perioad[. Pe de alt[ parte, directorul medical al Direc`iei de S[n[tate Public[ este de p[rere c[ „exist[ o disfunc`ionalitate la nivelul sistemului opera`ional de la Boto\ani”.

Pagina 6

Concedieri sub semnul ]ntreb[rii la Apa Grup Pagina 5

Trafican`i de minori ridica`i de masca`i 20 de persoane au fost aduse pentru audieri, ieri, la Direc`ia de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism, dup[ o ac`iune ]n care masca`ii au descins la locuin`ele unor presupu\i capi ai unei re`ele de trafic de persoane \i trafic de minori. Pagina 16

Trupul adolescentului ]necat ]n Sitna, g[sit dup[ 16 ore de c[ut[ri De duminic[ sear[ pân[ ieri diminea`[, timp de aproape 16 ore, ac`iunea de c[utare a trupului ado-

lescentului ]necat la ba- boto\[neni au dat, ]n cele rajul Sitna nu au contenit. din urm[, de corpul ne]nAbia ieri diminea`[, du- sufle`it al tân[rului. p[ ora 9.00, pompierii

Pagina 3


Eveniment 2

Mar`i, 21 iulie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Gen[ \i genii Tr[im ]ntr-o `ar[ trist[, p[cat c[-i a noastr[! Prin `[râna ei curge sângele str[mo\ilor no\tri, dar \i sânge str[in; ba musulman, ba fanariot, ba evreu, ba maghiar. Ce-i drept, fiecare dintre aceste na`ii \i-a l[sat câte o mic[ amprent[ ]n structura fiin`ei noastre na`ionale, ]ns[ f[r[ nici o ]ndoial[ grupa noastr[ sanguin[ este de sorginte dacoroman[. Sunt câteva tr[s[turi de caracter pe care le mo\tenim aproape nemodificate de la ]nainta\i, dragostea fa`[ de Bachus este nealterat[, aici am r[mas fideli ]n totalitate dacilor, de la romani se pare c[ am preluat ceva mai pu`ine lucruri, iar cele pe care ni le-am fixat pe gene ne sunt mai pu`in luminoase. Temperamentul u\or coleric \i „vorba aruncat[ ]n vânt”, mai bine zis vorbitul ]n dodii, cu siguran`[, c[ sunt elemente cu specific latin. De-a lungul istoriei ne-am ]ndoit firea cam dup[ cum a b[tut vântul, personalitatea noastr[ pare a se fi conturat abia târziu, ]n epoca modern[, pe când ne-am g[sit o oarecare stabilitate ]ntre hotare \i-am tras hora cea mare a unirii ]ntr-un singur trup. Tot prin acele timpuri ne-am definit \i exprimat sufletul \i ne-am alfabetizat cât de cât, apoi a trebuit s[ „import[m” principi str[ini spre a ne deschide ochii ]n direc`ia occidentului, prea ne subjugase fiin`a Imperiul Otoman. }n aceast[ perioad[ au ap[rut \i marile personalit[`i ale neamului: Mihai Eminescu, Mihail Kogâlniceanu, Titu Maiorescu, I.L. Caragiale, Ion Slavici \i mul`i al`ii. |i lumea politic[ ]ncepuse s[ prind[ grai \i s[ se maturizeze. Dup[ Alexandru Ioan Cuza s-a coagulat partidul liberal, ]n special prin familia Br[tienilor, care ulterior a f[cut cu adev[rat România modern[. La fel, 1918 a ]nsemnat scrierea actului nostru de na\tere, atunci am \i p[truns cu adev[rat ]n con\tiin`a Europei. Imediat dup[ r[zboi a ]nceput \i marea revolu`ie economic[ \i cultural[ ]n România Mare, prin anii ‘30 devenisem un nume proeminent ]n acest col` de lume, eram, poate pentru prima oar[ de-a lungul istoriei, lua`i ]n seam[. Bucure\tiul ajunsese micul Paris. P[mântul acesta a ]nceput s[ rodeasc[ genii: Lucian Blaga, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Vulc[nescu, Petre ~u`ea \i al`ii. C[l[ul nostru s-a numit comunismul, a ciopâr`it fiin`a na`ional[ din cap pân[-n picioare, dup[ dou[ decenii de democra`ie e timpul s[ ne revenim, s[ ne recâ\tig[m personalitatea, numai a\a vom putea rezista t[v[lugului globaliz[rii.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

Traficant de `ig[ri arestat preventiv Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au depistat la sfâr\itul s[pt[mânii trecute un b[rbat care, ajutat de doi cet[`eni din Republica Moldova, inten`ionau s[ introduc[ ilegal ]n România, peste râul Prut, peste 48.000 pachete de `ig[ri de contraband[. Persoana respectiv[ a fost prezentat[ procurorilor Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate \i Terorism (DIICOT) Biroul Teritorial Boto\ani, pe numele s[u, Tribunalul Boto\ani eliberând un mandat de arestare preventiv[ pentru 29 de zile. }n data de 17 iulie, ]n jurul orei 01.00, ]n zona de competen`[ a Sectorului Poli`iei de Frontier[ Stânca a fost declan\at[ o ac`iune pe linia combaterii contrabandei cu `ig[ri. }n cadrul acestei ac`iuni, poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au depistat, la malul râului Prut, un b[rbat care ]ncerca s[ transporte mai mul`i saci de rafie, ]nveli`i ]n folie de

plastic, ce con`ineau `ig[ri de provenien`[ moldoveneasc[. Pe timpul cercet[rilor, s-a stabilit c[ persoana ]n cauz[ este Daniel N., ]n vârst[ de 36 ani, cunoscut ]n zon[ cu astfel de activit[`i. }n urma inventarierii celor \ase saci, s-a constatat c[ este vorba de 8.734 pachete `ig[ri de provenien`[ moldoveneasc[, marca „Plugarul”, ]n valoare de 18.341 lei. Tot atunci au fost informate autorit[`ile de frontier[

din Republica Moldova, care au comunicat poli`i\tilor de frontier[ români c[ pe malul moldovenesc al Prutului, ]n aceea\i zon[, au re`inut doi cet[`eni moldoveni, precum \i alte 40.000 pachete de `ig[ri, ce urmau a fi introduse ilegal ]n România. Boto\[neanului i s-a ]ntocmit dosar penal sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de contraband[ \i ini`iere \i constituire de grup infrac`ional organizat, fiind pre-

Canicula le mai d[ un motiv de control inspectorilor de munc[ Din cauza faptului ca prognozele meteo estimeaz[ atingerea de temperaturi ridicate extreme ]n perioada urm[toare, reprezentan`ii Inspectoratului Teritorial de Munc[ (ITM) vor verifica dac[ agen`ii economici respect[ prevederile legale privind m[surile ce pot fi aplicate ]n perioadele cu temperaturi extreme pentru protec`ia persoanelor ]ncadrate ]n munc[. Prin temperaturi extreme pozitive se ]n`eleg temperaturile exterioare ale aerului care dep[\esc 37 grade Celsius, sau corelate cu condi`ii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel. }n aceste perioade, angajatorii trebuie s[ ia toate masurile prev[zute de legea protec`iei muncii. „}n perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie s[ asigure m[suri minimale pentru men`inerea st[rii de s[n[tate a salaria`ilor care lucreaz[ ]n aer liber. Printre m[surile pe care angajatorul are obliga`ia s[ le ia este reducerea intensit[`ii \i ritmului activit[`ilor fizice, asigurarea ventila`iei la locurile de munc[, alternarea efortului dinamic cu cel static (muncii cu repaosul) \i alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaos ]n locurile umbrite, cu curen`i de aer. Pentru men`inerea st[rii de s[n[tate a anga-

ja`ilor trebuie avut[ ]n vedere asigurarea apei minerale, câte 2-4 litri / persoan[ / schimb, asigurarea echipamentului individual de protec`ie”, a declarat Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrul ITM. Angajatorii care nu pot asigura aceste condi`ii, de comun acord cu reprezentan`ii sindicatelor sau ai salaria`ilor, vor lua alte m[suri, respectiv reducerea duratei zilei de lucru, e\alonarea pe dou[ perioade a zilei de lucru: pân[ la ora 11 \i dup[ ora 17 sau ]ntreruperea colectiv[ a lucrului cu asigurarea continuit[`ii activit[`ii ]n locurile ]n care aceasta poate fi ]ntrerupt[, potrivit prevederilor legale. Toate aceste m[suri, de reducere sau ]ntrerupere a lu-

crului, se vor stabili dac[ temperaturile extreme se men`in pe o perioad[ de cel pu`in dou[ zile consecutiv. „}n aceast[ perioad[ se va dispune intensificarea controalelor la agen`ii economici pentru verificarea modului ]n care se respect[ prevederile legale, privind m[surile ce pot fi aplicate ]n perioadele cu temperaturi extreme pentru protec`ia persoanelor ]ncadrate ]n munc[. Dac[ m[surile de preven`ie nu au fost ]ndeplinite, se sanc`ioneaz[ cu amenzi cuprinse ]ntre 1.500-2.500 lei, ]n cazul ]n care faptele nu au fost s[vâr\ite ]n astfel de condi`ii ]ncât s[ fie considerate, potrivit legii penale, infrac`iuni”, a ad[ugat Roxana Gavril. (Petronela Rotariu)

zentat procurorilor DIICOT Biroul Teritorial Boto\ani. Pe numele b[rbatului, Tribunalul Boto\ani a emis mandat de arestare preventiv[ pentru o perioada de 29 de zile. Cercet[rile sunt continuate de c[tre procurorul DIICOT \i poli`i\tii de frontier[ delega`i, ]n vederea identific[rii tuturor persoanelor implicate \i luarea m[surilor ce se impun. (D[nu` Rotariu)

Num[r unic de apel al Poli`iei de Frontier[ Rom^ne }ncepând cu data de 1 august 2009, num[rul unic de informare al Poli`iei de Frontier[ Române, pe ]ntreg teritoriul `[rii, va fi 021.9590. Acest serviciu va func`iona non-stop, la nivelul inspectoratului general, persoanele interesate putând primi informa`ii utile privind trecerea frontierei de stat, respectiv documentele necesare sau condi`iile prev[zute de legisla`ia ]n vigoare ]n func`ie de scopul c[l[toriei. Totodat[, apelând num[rul 021.9590, cet[`enii pot afla toate informa`iile de interes public ce au leg[tur[ cu trecerea/zona de frontier[ sau pot semnala incidente nepl[cute survenite ]n traficul transfrontalier, ]nregistrarea unor fapte care aduc atingere imaginii institu`iei \i implicit calit[`ii de func`ionar public cu statut special. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Mar`i, 21 iulie 2009

3

Continu[ trierea asisten`ilor maternali Asisten`ii maternali profesioni\ti, ]n continuare ]n vizorul conducerii Direc`iei de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC). Dup[ ce ]n urm[ cu aproximativ o s[pt[mân[, unui asistent maternal i s-a suspendat activitatea, un altul a renun`at de bun[ voie s[ mai practice aceast[ profesie, iar un al treilea a fost aten`ionat s[ ]\i pun[ la punct minimele condi`ii de igien[ ]n mediul unde are grij[ de copilul `inut ]n plasament.

DEP{|IT DE SITUA~IE A\a s-a sim`it un asistent maternal profesionist cu vechime de peste patru ani de zile ]n sistemul social, motiv pentru care a renun`at la aceast[ meserie. Acesta \i-a prezentat ]n fa`a Comisiei de Protec`ie a Copilului inten`ia de a se retrage din rândul asisten`ilor maternali profesioni\ti. „A venit cu cererea ]n comisie de renun`are la atestat. Motivul e c[ nu-i mai convine profesia de asistent maternal”, a spus Liviu R[d[\anu, directorul executiv al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani. Potrivit reprezentan`ilor sistemul social, asistentul maternal respectiv s-a sim`it dep[\it de situa`ie \i din cauza faptului c[ ]n decursul a câ`iva

ani a `inut ]n plasament pentru perioade scurte mai mul`i copii, neputând astfel s[ se creeze acel sentiment de obi\nuin`[. „A recunoscut \i ]n fa`a Comisiei de Protec`ie a Copilului c[ s-a sim`it dep[\it[ de situa`ie, c[ nu face fa`[ problemelor copiilor pe care ]i avea ]n plasament. Avea doi copii la un moment dat, dar pe parcurs a mai avut \i al`ii care tot au fost lua`i. Nu era compatibilitate, despre asta e vorba”, a declarat Felicia Mihai, \efa Complexului de Servicii Comunitare.

COPIL }N PLASAMENT, SUPUS UNEI INTERVEN~II CHIRURGICALE F{R{ |TIREA CELOR DIN SISTEMUL SOCIAL Un alt asistent maternal profesionist a intrat ]n aten`ia Comisiei de Protec`ie a Copilului \i a conducerii DGASPC dup[ ce nu \i-a ]ndeplinit una din condi`iile principale din fi\a postului, aceea de a anun`a cel pu`in responsabilul de caz despre accidentul suferit de copilul `inut ]n plasament, supus ulterior unei interven`ii chirurgicale. Mai precis, copilul s-a t[iat la mâna dreapt[ ]ntr-un ciob de sticl[, iar t[ietura a necesitat

interven`ie chirurgical[ de urgen`[. „Asistentul este obligat prin fi\a postului s[ anun`e de caz, ori nu s-a anun`at”, a spus Felicia Mihai. Dac[ ]n acest caz, s-a ac`ionat f[r[ acordul pre\edintelui Consiliului Jude`ean, ]n urm[ cu aproximativ o lun[ de zile, un alt copil aflat ]n plasament nu a primit ]ngrijiri medicale de urgen`[ tocmai din cauza faptului c[ nu exista

acordul pre\edintelui CJ, care este tutorele legal al copiilor institu`ionaliza`i sau ]n plasament. „Erau acele neconcordan`e, interpret[ri eronate ale legii 272-2004 din partea unor cadre medicale. }n sensul c[ dac[ nu era acordul pre\edintelui Consiliului Jude`ean la copiii care nu au p[rin`i, nu se intervenea cu prioritate. Urmare a discu`iilor cu directorul Direc-

Trupul adolescentului ]necat ]n Sitna, g[sit dup[ 16 ore de c[ut[ri De duminic[ sear[ pân[ ieri diminea`[, timp de aproape 16 ore, ac`iunea de c[utare a trupului adolescentului ]necat la barajul Sitna nu au contenit. Abia ieri, diminea`[, dup[ ora 9,00, pompierii boto\[neni au dat, ]n cele din urm[, de corpul ne]nsufle`it al tân[rului. O tragedie care a mai ]ndoliat o familie, care a sem[nat durere nem[rginit[ ]n rândul rudelor \i prietenilor b[iatului de 17 ani. C[t[lin Petric[ Stanuc se afla cu o parte a familiei ]n momentul ]n care a disp[rut sub ap[. Tân[rul f[cea parte din Clubul Sportiv |colar (CSS) Boto\ani \i era unul dintre cei mai promi`[tori juniori de la clubul boto\[nean. Adolescentul urma s[ ajung[ ]n toamn[ la |coala de Fotbal „George Hagi” din Constan`a, el fiind unul dintre cei mai remarca`i juniori de la turneul eliminatoriu disputat ]n aceast[ var[ la Cluj de CSS Otopeni. Dup[ ce sâmb[t[ diminea`[ echipajul de scafandri al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto-

\ani a ac`ionat pentru recuperarea cadavrului unui sucevean, ]n vârst[ de 52 de ani, ]necat ]n râul Siret, duminic[, la ora 17.10 au fost solicita`i s[ intervin[ pentru a scoate trupul ne]nsufle`it al unui tân[r de 17 ani, care s-a ]necat ]n acumularea C[t[m[r[\ti pe râul Sitna. Spre locul tragediei au plecat trei echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani, dota`i cu b[rci \i accesorii de c[utare la ]nec. }n momentul ]n care C.P. s-a ]necat, ]mpreun[ cu el erau \i p[rin`ii \i o sor[ mai mic[, ]n vârst[ de cinci ani. To`i l-au v[zut cum, deodat[, sa dus la fund de pe o saltea pneumatic[. Atunci au fost chema`i pompierii. Dup[ aproape 16 ore de c[utare, scafandrii iau descoperit trupul ne]nsufle`it, la aproximativ 40 de metri de mal. Vara aceasta nou[ boto\[neni cu vârste cuprinse ]ntre 8 \i 52 de ani au murit ]neca`i. Pentru recuperarea a \ase trupuri ne]nsufle`ite din apele Siretului sau a unor lacuri de acumulare, martorii tragediilor au apelat la sprijinul echipajului de scafandri al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” al Jude`ului Boto\ani. Majoritatea victimelor au fost adolescen`i care, fie din neaten-

`ie, fie din teribilism, s-au aventurat ]n locuri periculoase pentru ]not, pierzându-\i astfel via`a. Interven`iile de c[utare \i aducere la mal a trupurilor ne]nsufle`ite au durat ]ntre 30 de minute \i 16 ore deoarece nu se cuno\teau cu exactitate locurile ]n care victimele au intrat ]n ap[ iar scafandrii au fost nevoi`i s[ verifice suprafe`e foarte mari, ]n condi`ii de vizibilitate minim[. „Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ «Nicolae Iorga» Boto\ani face un apel c[tre p[rin`i s[-\i supravegheze copiii \i s[ nu-i lase la joac[ pe malurile râurilor, lacurilor sau canalelor de iriga`ii. Totodat[, reamintim primarilor \i de`in[torilor de acumul[ri, lacuri \i balastiere c[ potrivit «Ordinului Prefectului, num[rul 161 din 25 iulie 2007, privind unele m[suri de prevenire a riscurilor de ]nec

sau ]mboln[viri datorate sc[ldatului ]n locuri periculoase sau ape neavizate sanitar» au obliga`ia s[ identifice \i s[ monteze panouri de avertizare cu men`iunea «Sc[ldatul interzis, pericol de ]nec» ]n zonele periculoase pentru sc[ldat sau ]not. De asemenea, pe timpul sezonului estival este necesar[ intensificarea controalelor privind respectarea regulilor de prevenire \i interzicere a sc[ldatului ]n locuri periculoase. Totodat[ se recomand[ popula`iei s[ frecventeze numai locurile special amenajate pentru ]not \i s[ respecte avertiz[rile privind interzicerea sc[ldatului ]n alte zone decât cele autorizate”, a men`ionat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice ]n cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

`iei de S[n[tate Public[ \i a unei adrese pe care o va transmite ]n toate spitalele, nu va mai fi aceast[ problem[. A fost ]n urm[ cu trei s[pt[mâni o problem[ cu un copil aflat ]n asisten`[ maternal[ pentru care medicul a\tepta acordul domnului pre\edinte al CJ. Este obligatoriu, conform legii protec`iei copilului, ca medicii s[ intervin[ cu prioritate ]n salvarea vie`ii unui

copil f[r[ acordul p[rin`ilor sau reprezentantului legal, ulterior interven`iei, noi DGASPC ne asum[m responsabilitatea de a face \i aceste responsabilit[`i”, a precizat Felicia Mihai. Acela\i copil ]mpreun[ cu un altul `inut ]n plasament, potrivit verific[rilor f[cute ]n teren de c[tre asistentul social responsabil de caz, sunt crescu`i ]n condi`ii improprii igienico-sanitare. „La o vizit[ de monitorizare periodic[ f[cut[ de asistentul responsabil de caz s-a atras aten`ia \i s-a dat un termen, dac[ nu ]\i regleaz[ condi`iile de minim[ igien[, va fi pus ]n discu`ie ]n Comisie cu propunerea de suspendare sau retragere a asistatului. Nu este prima dat[ când se atrage aten`ia unui asistent maternal pentru c[ nu ]\i ]ndepline\te fi\a postului”, a mai spus Mihai. „Condi`iile igienico-sanitare ale b[ii sunt total improprii folosirii adecvate de c[tre membrii familiei \i pentru cei doi copii ]n plasament, nu exist[ canalizare, spa`iul nu e aerisit, vasul toaletei murdar, nu exist[ condi`ii corespunz[toare de efectuare a ]mb[ierii copiilor”, sunt doar câteva din aspectele constatate \i pentru care asistentul maternal respectiv risc[ s[ r[mân[ f[r[ loc de munc[. 31 iulie este data pân[ la care are timp s[ ]\i remedieze aceste probleme. (Monica Aionesei)

Fiscul, dat ]n judecat[ de candida`ii admi\i la concurs pe posturi blocate Opt din cei 12 boto\[neni care nu au reu\it s[ se ]ncadreze ]n Direc`ia Jude`ean[ a Finan`elor Publice, de\i au trecut un examen, au dat ]n judecat[ Fiscul. Procesul dintre Finan`e \i cei opt ]nc[ nu s-a finalizat, iar finan`i\tii ]nc[ nu \tiu care va fi finalul \i ce se va ]ntâmpla dac[ judec[torii vor hot[r] ca cei opt s[ fie ]ncadra`i pe posturile câ\tigate prin concurs. „Nu putem s[ ne pronun`[m ]n niciun fel pentru a nu periclita finalul procesului”, a declarat Marta Scutariu, purt[torul de cuvânt al Direc`iei Jude`ene a Finan`elor Publice Boto\ani. Pe lâng[ faptul c[ au ac`ionat ]n instan`[ statul, prin intermediul Fiscului, o parte dintre cei opt i-au dat ]n judecat[ \i pe juristul institu`iei, dar \i pe \eful Serviciului Personal

tocmai pe motiv c[ nu au vrut s[ aprobe ]ncadrarea acestora pe posturi ca urmare a unei decizii a Guvernului. Preciz[m c[, ]n ultima \edin`[ de Guvern din 2008, s-a decis s[ se suspende ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorit[`ile \i institu`iile publice, pân[ la 31 decembrie 2009. M[sura urma s[ aib[ ca efect economisirea banilor publici, la nivel na`ional existând, la finele anului trecut, 140.000 de posturi vacante neocupate. Aceast[ m[sur[ a fost aplicat[, ]ns[ \i celor care la data intr[rii ]n vigoare a hot[rârii aveau sus`inute \i admise concursurile pentru 12 posturi vacante din cadrul Direc`iei de Finan`e Boto\ani. (Bogdan Caliniuc)


CMYK

Eveniment 4

Mar`i, 21 iulie 2009

La 36 de ani, mam[ a 14 copii O femeie din Mitoc ar fi putut s[ se laude cu statutul de „mam[ eroin[”, dac[ „performan`a” sa ar fi fost ]nregistrat[ ]n anii comunismului. La cei 36 de ani, femeia se mândre\te cu nici mai mult, nici mai pu`in de 14 copii. Ultimul copil a fost adus pe lume, la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, la Maternitatea din Boto\ani. Este feti`[ \i are o greutate de 4,1 kilograme. Pân[ la vârsta de 36 de ani, o femeie din Mitoc a dat na\tere la 14 copii. Marcela C. are 12 fete \i doi b[ie`i. Ultimul venit pe lume are doar câteva zile. Sa c[s[torit ]nc[ de la o vârst[ fraged[, iar la 16 ani \i jum[tate a adus pe lume primul copil: o fat[. Apoi, dup[ un an, femeia a n[scut al doilea copil, anul urm[tor al treilea, astfel c[ la 36 de ani are 14 copii. Femeia a adus pe lume prin cezarian[, la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, o feti`[ s[n[toas[, de 4,1 kilograme. Nu i-a pus ]nc[ un nume pentru c[ la a\a ceva se gândesc copiii de acas[. Este con\tient[ c[ va fi foarte greu pân[ va mai

cre\te pu`in \i acest copil, ]ns[ spune cu optimism c[ va trece \i peste aceast[ perioad[, cu ajutorul so`ului. „M[ simt bine dup[ na\tere. Nu am probleme de s[n[tate. |i noi am fost la p[rin`i mul`i copii. Am fost 13 fra`i, dar nu au tr[it to`i. Am mai r[mas opt. Cele mai grele na\teri au fost la b[ie`i”, a declarat proasp[ta m[mic[. Cei 13 copii i-a crescut ]mpreun[ cu partenerul de via`[ \i cu ajutorul celorlal`i copii mai mari, pe m[sur[ ce ace\tia cre\teau. Nu a avut alt ajutor. }n ciuda acestui fapt, greut[`ile nu o tr[deaz[. Arat[, dup[ cum au spus \i medicii, mai bine decât multe alte femei de vârsta ei de la `ar[. Cel mai greu, recunoa\te Marcela, este atunci când vine vremea s[ fac[ de mâncare. Pân[ acum a avut de hr[nit 13 guri, plus ei doi 15. De acum mai are de hr[nit o gur[ ]n plus. Familia tr[ie\te doar din aloca`iile copiilor \i din munca ]n agricultur[. La mas[ sunt pu\i s[ m[nânce to`i copiii odat[. „}i pun ]ntâi pe copii s[ m[nânce, dup[ aia mânc[m \i noi. Ne descurc[m. Iarna este mai greu. Câteodat[ este mai greu cu masa pentru c[ trebuie s[ stai \i s[ ]mpar`i por`iile. Acum suntem mai pu`ini, pentru c[ trei dintre fete sunt plecate. Avem doar aloca`iile copiilor \i lucr[m la câmp. Penultimul copil este b[iat \i are un an \i dou[ luni. Fata cea mare are 19 ani. Nu avem deocamdat[ copii

c[s[tori`i”, a mai spus Marcela. Are dou[ hectare de teren la care munce\te cu so`ul ei, ]ns[ pentru a-\i completa veniturile mai merg cu ziua la muncile agricole. Trei dintre fete, cea mai mare în vârst[ de 19 ani, au plecat de curând s[ munceasc[ \i s[ se ]ntre`in[ singure. Dou[ muncesc ]n Suceava \i una ]n Bac[u. Femeia poveste\te c[ to`i copiii ]i sunt s[n[to\i \i c[ nu a fost niciodat[ cu ei la medic. }ntrebat[ dac[ ]\i mai dore\te \i al`i copii, Marcela a spus c[ se mai gânde\te. Cazul acestei femei nu este singular. La sfâr\itul s[pt[mânii trecute, ale dou[ m[mici, tot din mediul rural, au adus pe lume al nou[lea copil. „Este m[mica cu cei mai mul`i copii din ultima perioad[. Am mai avut \i ]n al`i ani. Mai avem ]nc[ dou[ mame ]n Maternitate care au dat

na\tere celui de-al nou[lea copil. M[mica cu 14 copii este s[n[toas[ \i arat[ foarte bine. Tân[r[ \i frumu\ic[ \i are un copil s[n[tos \i frumos”, a afirmat medicul Maria Olaru, directorul Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie. De\i medicii recomand[ pauze de m[car unudoi ani ]ntre na\teri sunt femei care nu `in cont de acest lucru. „Aceste femei ar trebui s[ fac[ o pauz[ mai mare ]ntre na\teri, ]ns[ nici a\a nu p[`esc nimic. Nu este primul caz de acest gen. Am avut femei care nu au avut niciodat[ de la m[riti\ \i pân[ la menopauz[ menstrua`ie. Acestea sunt considerate gravide cu risc obstetrical crescut, pentru c[ \i rata complica`iei este mai mare, ]ns[ nu li se ]ntâmpl[ nimic”, a mai spus directorul Maternit[`ii din Boto\ani. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Copii sc[pa`i de sub control de \efii de centre La aceast[ concluzie a ajuns conducerea Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC), dup[ vizite inopinate ]n apartamentele Complexului de la Dorohoi. }n unele centre de plasament sau locuin`e din sistemul de protec`ie a copilului, adolescen`ii nu mai `in cont de regulamentul care le impune s[ fie ]n camere la anumite ore dup[ l[sarea ]ntunericului. Iar \efii de centre par nici s[ nu mai dea vreo importan`[ acestei situa`ii. Liviu R[d[\anu, directorul executiv al DGASPC, s-a aflat zilele trecute la Dorohoi, unde, ]n urma unor controale dup[ orele 22.00 ]n Complexele de apartamente de la Dorohoi, a constatat c[ tinerii institu`ionaliza`i ]n acele spa`ii nu respect[ programul stabilit ]n regulamentul de ordine interioar[, acela de a fi pân[ la orele 22.00 ]n centre. „Am ]nceput controlul de la 22.01, pentru c[ regulamentul intern de func`ionare prevede c[ la ora 22.00 to`i trebuie s[ fie ]n centre. Ora 22.00 este o or[ decent[ pentru ca pe timp de var[ copilul s[ intre ]n centru. Din cele 21 de apartamente, am fost ]n vreo 16 ]ntre 10.01 seara \i 12 noaptea. Lipseau unul, doi, trei copii, ba c[ erau la discotec[, ba ]n alte p[r`i”, a spus R[d[\anu. Nu numai c[ \efii de centre nu vegheau asupra unei condi`ii importante impuse tinerilor care mai sunt `inu`i ]n sistem

pe bani publici, dar ]n\i\i tinerii nu respectau programul impus prin regulament. Dat fiind faptul c[ regimul de la Complexele de apartamente din Dorohoi este mult mai lejer comparativ cu alte centre, conducerea DGASPC amenin`[ cu m[suri de genul trimiterii celor care nu vor s[ ]\i respecte obliga`ii ]n alte centre, de la Pomârla sau Tru\e\ti. „Cel pu`in cât voi fi eu director aici, la ora 22.00 se ]nchide centrul, nu mai umbl[ nimeni pe strad[ aiurea. E o regul[, cui nu-i convine, asta e. Cine ]ncalc[ regulile, exist[ \i m[suri coercitive. Pentru c[ sunt copii pentru care statul pl[te\te bani grei, iar ei nu au numai drepturi, ci \i obliga`ii, printre care aceea de a respecta un program de bun sim`. Eu nu pot s[ ]mi asum r[spunderea, \i este greu de ]n`eles cum \efii de centre nu se tem c[ vine unul ]njunghiat de la discotec[ sau cine \tie ce altceva i se poate ]ntâmpla copilului sau adolescentului care ]ntârzie ]n centru. De acum, cine nu respect[ regulile, intr[ ]n aten`ia Comisiei de Protec`ie a Copilului”, a ]ncheiat R[d[\anu. (M. Aionesei)


CMYK

Eveniment Mar`i, 21 iulie 2009

Concedieri sub semnul ]ntreb[rii la Apa Grup Din cauza ]nfiin`[rii unui nou operator de ap[, conducerea Apa Grup se gânde\te la renun`area la programul de concedieri. Dac[ directorul Apa Grup consider[ c[ disponibiliz[rile ar putea fi ocolite, ]n schimb pre\edintele CJ este de p[rere c[ „acele concedieri planificate trebuie f[cute”. Marcel Georgescu, directorul companiei Apa Grup, actualmente unicul operator de ap[ al jude`ului, a spus c[ aceast[ posibilitate este luat[ ]n calcul ca urmare a apari`iei noului furnizor de ap[ \i a trecerii activit[`ii pe noua societate. „Noua societate va prelua activitatea Apa Grup \i, probabil, cei care urmau s[ fie concedia`i vor r[mâne angaja`i ai actualului furnizor de ap[. Nu \tim ]ns[ sigur, dar e o m[sur[ mai mult decât posibil[ pentru c[ viitorul agent economic va avea nevoie de for`[ de munc[ calificat[, iar singurul loc de unde o poate lua este Apa Grup”, a declarat Georgescu. Acesta a precizat c[ ]n momentul de fa`[ o parte din echipa de conducere a Apa Grup se ocup[ de ]ntocmirea documenta`iei necesare acredit[rii de c[tre institu`iile abilitate a noului operator de ap[ al jude`ului. Georgescu este contrazis de Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean \i reprezentantul celui mai important ac`ionar al Apa Grup \i al viitorului operator de ap[. „Cred c[ acele concedieri planificate trebuie f[cute deoarece Apa Grup ar putea func`iona \i ]n continuare printr-o concesionare a unei p[r`i din activitatea viitorului operator de ap[ al jude`ului”, a spus ~âbuleac.

Potrivit planului de restructurare, Apa Grup ar fi trebuit s[ concedieze 10% din cei 580 de salaria`i pentru a da posibilitatea achit[rii ]n totalitate a salariilor celor care urmeaz[ s[ r[mân[ ]n schem[. Erau probleme la acordarea salariilor compensatorii deoarece nu se \tia ]nc[ num[rul acestora. Primii concedia`i urmau s[ fie angaja`ii descoperi`i c[ furau ap[. Societatea Apa Grup a mai f[cut disponibiliz[ri \i ]n 2005, atunci când 100 de salaria`i au fost concedia`i. }ns[, dup[ doar un an conducerea de atunci a societ[`ii a reangajat 80 dintre cei l[sa`i f[r[ loc de munc[, ceea ce a dus din nou la umflarea artificial[ a organigramei.

BANII PENTRU NOVA APA SERV, APROBA~I }N |EDIN~{ DE CJ Consiliul Jude`ean va aloca banii necesari aportului la capitalul social al noului operator de ap[ al jude`ului ]n

\edin`a de la sfâr\itul acestei luni. Noul agent economic se va numi Nova Apa Serv SA, iar ac`ionarul majoritar al societ[`ii va fi tot Consiliul Jude`ean, la fel ca \i ]n cazul Apa Grup, doar c[ de aceast[ dat[ va avea majoritate simpl[, adic[ de 51% \i nu de 99%, a\a cum este momentan ]n cazul actualului operator de ap[. „}n \edin`a de pe 29 iulie, Consiliul Jude`ean va aloca banii privind subscrierea la capitalul social al noii companii. Solicit[m \i autorit[`ilor locale din jude` care vor face parte din ac`ionariatul noii societ[`i s[ procedeze similar, apoi cu actele ob`inute s[ mergem la Registrul Comer`ului pentru a ]nfiin`a compania”, a completat ~âbuleac. Nova Apa Serv va avea ca ac`ionari Consiliu Jude`ean (51%), Prim[ria Boto\ani (20%), Prim[ria Dorohoi (2,5%), prim[riile de ora\e vor avea o contribu`ie de 1% din capitalul social, iar prim[riile comunale vor avea un aport de 0,5%. (Bogdan Caliniuc)

5

Sesiz[rile privind drumul de la Dealu Mare au pus pe jar autorit[`ile Drumul na`ional 29 D Boto\ani-Tru\e\ti-|tef[ne\ti a intrat ]n aten`ia Consiliului Jude`ean, dup[ ce mai multe sesiz[ri au ajuns la institu`ie din partea cet[`enilor nemul`umi`i de situa`ia dezastruoas[ de la Dealu Mare. Surparea noii variante ]nc[ de acum aproape doi ani de zile a transferat traficul rutier din nou pe vechea variant[, greu practicabil[ chiar \i de ma\inile mici. Pentru c[ cet[`enii „au mutat sacii ]n c[ru`a Consiliului Jude`ean”, de\i r[spunderea drumurilor na`ionale este a Sec`iei Drumuri Na`ionale Boto\ani, \eful jude`ului a transmis o adres[ ministrului Transporturilor, conducerii Companiei Na`ionale de Autostr[zi \i Drumuri Na`ionale, respectiv Direc`iei Regionale de Drumuri \i Poduri Ia\i, ]n care a solicitat demararea tuturor procedurilor necesare relu[rii lucr[rilor \i finaliz[rii acestora. Conducerea CJ a ]ncercat s[ sensibilizeze autorit[`ile centrale prin punerea ]n vedere a importan`ei strategice a drumului na`ional, respectiv: asigur[ leg[tura ]ntre re\edin`a de jude` \i Republica Moldova prin punctul vamal StâncaCoste\ti, este drum de acces c[tre barajul de acumulare Stânca-Coste\ti (acumulare folosit[ ]n producerea energiei electrice, dar \i ]n industria piscicol[), asigur[ leg[tura re\edin`ei de jude` cu sediul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ |tef[ne\ti, având ]n vedere c[ este zon[ cu risc major de producere a inunda`iilor, asigur[ leg[tura cu unitatea de transmisiuni \i monitorizare a traficului aerian de la Ion[\eni (comuna Tru\e\ti). „Apreciem c[ sumele importante cheltuite pentru a men`ine vechea variant[ de drum puteau fi direc`ionate pentru terminarea lucr[rilor pe noua variant[... vechiul segment de drum este ]n mod evident compromis \i nu poate asigura nici pe de parte un trafic ]n condi`ii de siguran`[ \i securitate”, a spus Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ.

|APTE SECTOARE APROAPE SURPATE PE DRUMUL NA~IONAL DN29 D Cazul de la Dealu Mare, unde pe o lungime de aproximativ 100 de metri drumul e surpat, nu este ]ns[ singular. Pe lungimea de 45 de kilometri ai drumului na`ional 29D, ]n nu mai pu`in de alte \apte sectoare exist[ o instabilitate a platformei drumului. }ntre municipiul Boto\ani \i St[uceni, ]ntre localit[`ile St[uceni \i Victoria, ]n localitatea Drislea (Tru\e\ti), ]ntre localit[`ile Drislea \i Tru\e\ti, la intrarea ]n localitatea Tru\e\ti \i la cap[tul tronsonului de la drum na`ional. Chiar \i ]n aceste condi`ii, reprezentan`ii Sec`iei Drumuri Na`ionale Boto\ani ridic[ din umeri \i arunc[ toat[

r[spunderea pe autorit[`ile superior ierarhice. „Din câte \tiu, la aceast[ dat[ nu sunt bani. Este \i un an dificil. S-au ]ncercat demersuri \i de la Prefectur[, inclusiv. Urgen`a urgen`elor este la Dealu Mare pentru a putea da drumul la noua variant[. Noi am tot solicitat bani \i la Direc`ia de la Ia\i, care a cerut mai departe la Compania Na`ional[ \i apoi la Ministerul Transporturilor, dar nu am primit nimic. Poate dac[ se face vreo rectificare bugetar[”, a fost r[spunsul lui Vasile Gheras[, \eful Sec`iei Drumuri Na`ionale Boto\ani. Studiul de fezabilitate pentru realizarea unui viaduct, solu`ia g[sit[ de speciali\ti dup[ surparea drumului de la Dealu Mare, a fost aprobat, iar lucrarea ar urma s[ coste peste 20 milioane de lei. (M. Aionesei)

Cine nu are loc vine ]n spate la bagaje.


Eveniment 6

Mar`i, 21 iulie 2009

Ambulan`a, acuzat[ de \efa CAS c[ face „servicii de maxi-taxi” „Ei fac maxi-taxi \i eu trebuie s[ le pl[tesc urgen`e medico-chirurgicale?”, este replica dat[ de Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, dup[ ce reprezentan`ii Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ s-au plâns c[ 80% din serviciile efectuate nu le-au fost pl[tite ]n ultima perioad[. Pe de alt[ parte, directorul medical al Direc`iei de S[n[tate Public[ este de p[rere c[ „exist[ o disfunc`ionalitate la nivelul sistemului opera`ional de la Boto\ani”. Conducerea Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate reac`ioneaz[ la afirma`iile f[cute de reprezentan`ii Serviciului Jude`ean de Ambulan`a, potrivit c[rora multe dintre serviciile efectuate nu sunt decontate de institu`ia de asigur[ri. Rodica

Hu`uleac, pre\edinta CJAS, a declarat c[ raport[rile eronate sunt respinse automat de programul informatizat SIUI \i c[ nu are cum s[ pl[teasc[ cazuri nelegale. „Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ are un contract de peste 900.000 de lei pe lun[. |i pân[ ]n prezent le-a fost achitat tot contractul. Normal c[ programul SIUI respinge multe cazuri, dar asta e pentru c[ sunt cazuri nelegale. Atâta timp cât vine \i-mi raporteaz[ urgen`e medico-chirurgicale efectuate cu ambulan`e numai cu \ofer, cum poate fi validat cazul? Dac[ \oferii de pe ambulan`[ pot rezolva astfel de urgen`e nu \tiu de ce mai au nevoie de medici. Dac[ nu-s raport[ri corecte, normal c[ se resping. Ei fac maxi-taxi \i eu trebuie s[ le pl[tesc urgen`e medico-chirurgicale”, a spus Rodica Hu`uleac. Unul dintre motivele pentru care, de luni, a fost declan\at controlul la aceast[ unitate sanitar[, ]l reprezint[ serviciile medicale efectuate de Ambulan`[ \i nedecontate de cas[. Verificarea este f[cut[ de o comisie mixt[ alc[tuit[ din reprezentan`i ai Di-

Bolnavii cu afec`iuni psihice, decompensa`i din cauza c[ldurii Medicii Spitalului de Psihiatrie sunt sufoca`i de num[rul tot mai mare de persoane cu tulbur[ri psihice, care ajung la spital din cauza consumului zilnic de alcool. Acestora li se adaug[ \i zecile de boto\[neni cu afec`iuni psihice care au ajuns la spital din cauza c[ldurii din ultima perioad[. Cadrele medicale sus`in c[ bolnavii fac fa`[ cu greu temperaturilor ridicate \i c[ unii dintre ei au inten`ia de a se sinucide. }n momentul de fa`[, sec`ia de psihoze a Spitalului de Psihiatrie este supraaglomerat[, iar bolnavii stau câte doi ]n pat. „Atunci când e cald, vasele de sânge se dilat[. Dilata`ia apas[ pe structurile nervoase, iar persoanele cu tulbur[ri psihice devin nervoase, se irit[ mai u\or”, a precizat medicul Nicolae Vlad, directorul Spitalului de Psihiatrie din Boto\ani. Cele mai multe cazuri de tulbur[ri psihice sunt cauzate de consumul zilnic de alcool. Potrivit directorului unit[`ii spitalice\ti,

zilnic, la spital ajung 10-15 astfel de cazuri la spital. „Cei care vin cu tulbur[ri psihice din cauza alcoolului sunt persoane cu vârste cuprinse ]ntre 35 \i 50 de ani. De regul[, aceste persoane vin ]nso`ite de poli`ie, jandarmi. Pe fondul consumului de alcool, aceste persoane sunt \i violente. Am avut un caz când unul \i-a lovit nevasta cu ciocanul ]n cap. Al`ii ajung ei lovi`i \i când se trezesc din be`ie nici nu \tiu cum au ajuns la spital. Este o situa`ie tragico-comic[”, a mai spus Nicolae Vlad. Canicula nu a fost benefic[ nici pentru bolnavii afla`i sub tratament \i interna`i ]n spital. Medicii psihiatri sus`in c[ atunci când temperaturile de afar[ sunt ridicate, bolnavii devin agita`i. „Noi avem privilegiul c[ la noi sunt multe parcuri \i este r[coare. Pe sec`ia de psihoze sunt montate aparate de aer condi`ionat”, a mai spus directorul spitalului. (L[cr[mioara Lupa\cu)

rec`iei de S[n[tate Public[ \i ai Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. „Dorim ca aceast[ evaluare s[ dureze cât mai pu`in ca timp, iar concluziile le vom trage ]mpreun[, cele trei unit[`i, \i vom vedea din acestea ce vom face pentru a ajuta Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ spre a-\i desf[\ura activitatea ]n condi`ii bune. Cei de la Ambulan`[ reclam[ c[ nu li sunt decontate peste 80% din serviciile efectuate. La 11 miliarde lei servicii medicale efectuate au primit ]n jur de 800 mi-lioane lei. Se vor discuta, cu aceast[ ocazie, cazurile care au fost decontate, cele care nu au fost decontate \i condi`iile ]n

care se face aceast[ decontare. Se pare c[ exist[ o disfunc`ionalitate \i la nivelul sistemului opera`ional de la Boto\ani, un sistem care se aplic[ numai la Sta`ia Jude`ean[ Ambulan`a Br[ila. }n rest, sunt alte sisteme care evalueaz[ corect \i mul`umitor serviciile efectuate de c[tre Sta`ia Jude`ean[ a Ambulan`ei. Sunt, din câte se pare, probleme tehnice”, a precizat medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical adjunct al DSP. }n urma anchetei se va stabili \i dac[ banii cheltui`i pe serviciile medicale de c[tre SJA Boto\ani vor mai putea fi recupera`i. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Studiu de trafic la Eltrans, pentru ]ntoarcerea la bucla de la Gar[ Tramvaiele nu vor mai circula dintr-un cap[t ]ntraltul al traseului decât ]ntr-un num[r foarte mic. Asta se va ]ntâmpla dup[ reabilitarea buclei din zona G[rii \i pe care Eltrans SA, firma Consiliului Local care asigur[ transportul local cu tramvaie, vrea s[ o foloseasc[ pentru a reduce substan`ial din costuri. Victor Iv[nescu, directorul Eltrans, a spus c[ pentru aceast[ investi`ie sunt alocate deja 1,5 miliarde lei vechi, dar necesarul realiz[rii este mult mai mare. „Avem prin\i pentru investi`ii 1,5 miliarde lei vechi pentru trimestrul trei. Dac[ am primi ]nc[ 2,5 miliarde lei vechi de la Consiliul Local am reu\i s[ facem bucla de la Gar[ pentru a reduce o mare parte din pierderile cauzate de circula`ia tramvaielor goale ]n week-end \i la sfâr\itul zilelor din cursul s[pt[mânii. Am avut dou[ miliarde de lei vechi ]n trimestrul doi, dar am folosit banii pentru a repara intrarea la depou, pentru a schimba macazurile”, a declarat Iv[nescu. }n week-end, dar \i ]n anumite intervale orare din restul s[pt[mânii,

tramvaiele sunt v[zute trecând câte dou[, de pe ambele trasee, \i având un num[r foarte mic de c[l[tori, pe por`iunea Gar[-Fabrica de mobil[. Conducerea societ[`ii vrea, prin punerea ]n func`iune a buclei de la Gar[, s[ elimine pierderile cauzate de circula`ia tramvaielor goale pân[ la cap[t de linie. Astfel, cel mai probabil, tramvaiul de pe traseul 102 va ]ntoarce la gar[, pe acea bucl[, pentru a nu se mai deplasa gol pân[ la cap[tul traseului, ]n condi`iile ]n care ]n fa`a lui se afl[ un tramvai de pe traseul 101. Eltrans a comandat deja un studiu de trafic pentru perioada imediat urm[toare pentru a \ti cu exactitate zilele \i intervalele orare ]n care ]nregistreaz[ cele mai mari pierderi din cauza imposibilit[`ii de a folosi bucla de la Gar[. }n ceea ce prive\te posibilitatea realiz[rii ]n acest an a unor investi`ii pentru reabilitarea c[ii de rulare de la intersec`ia dintre str[zile George Enescu \i Prim[verii sau de lâng[ fosta fabric[ de Cauciuc, acestea sunt aproape imposibile. (Bogdan Caliniuc)

Cei mai nemul`umi`i de notele la titularizare au fost ]nv[`[torii Candida`ii de la concursul unic de titularizare vor afla azi notele finale. Au fost depuse peste 120 de contesta`ii. Inspectorul \colar general Ada Macovei, pre\edintele comisiei jude`ene de titularizare, a men`ionat c[ indiferent de or[, rezultatele finale vor fi comunicate candida`ilor ]n cursul zilei de azi. Cele mai multe nemul`umiri legate de notele ob`inute pe lucr[rile de la concursul de titularizare au fost ]nregistrate din partea celor care au dorit un post de titular la ]nv[`[tori, fiind ]nregistrate la aceast[ disciplin[ 24 de contesta`ii. Un num[r ridicat de contesta`ii au mai fost depuse la limba român[, 15, dar \i la educatori, 10 contesta`ii, la celelalte discipline fiind ]nregistrate mai pu`in de cinci contesta`ii. „Sper[m s[ se demonstreze, ca \i la bacalaureat, c[ prima evaluare a fost bun[, iar cei care au fost ]ntr-un fel sau altul nedrept[`i`i s[ reu\easc[ s[ ob`in[ nota pe care o merit[, astfel ]ncât \i jude`ul s[ aib[ cadre didactice

calificate \i bine preg[tite, s[ reu\im s[ ocup[m un num[r cât mai mare de posturi \i toat[ lumea s[ fie mul`umit[”, a spus Ada Macovei. Recorectarea lucr[rilor a ]nceput ieri diminea`[ la ora 10.00. }nainte de contesta`ii, procentajul celor care vor participa la \edin`ele publice, respectiv care au luat note peste \apte la titularizare, era de 46,56%.

DECÂT CERCETAT{ PENAL, MAI BINE DEMISIE Situa`ia celor 135 de candida`i din acest an, absolven`i ai anilor anteriori de la „Spiru Haret”, este una deocamdat[ stabil[. De\i Ecaterina Andronescu, ministrul Educa`iei, a declarat c[ o decizie final[ va fi luat[ azi, \efa educa`iei boto\[nene consider[ c[ diplomele nu vor fi anulate. „La aceast[ dat[ diplomele eliberate de toate universit[`ile particulare, atâta timp cât nu au fost anulate prin hot[râri judec[tore\ti, sunt

valabile. Am luat decizia final[ s[ fie luate ]n calcul \i notele candida`ilor facult[`ilor privatizate la titularizare, de\i de la Minister primisem verbal ordin ca ace\tia s[ r[mân[ ]n afara listei. Decât s[ fiu cercetat[ penal pentru ]nc[lcare legii \i nerespectarea diplomelor cu

sigla Ministerului, mai bine s[ fiu demis[”, a declarat Ada Macovei. Aceasta a men`ionat c[ ]n rândul cadrelor didactice titulare sunt absolven`i de „Spiru Haret” care sunt ]n sistem de ani de zile \i care au rezultate deosebite cu elevii. (Petronela Rotariu)


Sport Mar`i, 21 iulie 2009

Un pu\ti de 12 ani a debutat ]n prima lig[ din Bolivia Nu este ceva tocmai neobi\nuit ca fotbali\tii deosebit de talenta`i s[ debuteze ]n fotbalul mare la vârste fragede, ]ns[ ]n Bolivia un antrenor din prima lig[ a vrut s[ dea peste cap recordurile. Mauricio Baldivieso a debutat ]n prima lig[ la doar 12 ani \i pare c[ va fi noua stea a Americii de Sud, pentru care marile cluburi europene au ]nceput deja s[ se lupte. Mauricio a fost aruncat ]n teren chiar de tat[l s[u, Julio Cesar Baldivieso, unul dintre cei mai mari fotbali\ti bolivieni ai tuturor timpurilor care ]n prezent este antrenor principal la Aurora. Mauricio nu \i-a dezam[git tat[l. Supranumit „}mp[ratul”, Julio Cesar Baldivieso s-a ar[tat foarte mul`umit de fiul s[u, pe care l-

a trimis ]n teren ]nc[ din minutul 39 al meciului pe care Aurora l-a pierdut cu 0-1 ]n fa`a celor de la La Paz. De\i a avut motive s[ fie mândru de pu\tiul s[u, Julio Cesar a fost nevoit s[ treac[ \i prin momente mai pu`in pl[cute, atunci când a fost martorul unui atac criminal asupra lui Mauricio. De\i a primit o lovitur[ urât[ la glezn[, ]n urma c[reia a avut nevoie de ]ngrijiri ]n afara terenului, pu\tiul de 12 ani a uitat repede de durere \i a revenit pe teren ]n aplauzele publicului entuziasmat de ceea ce vedea. Potrivit presei boliviene, Mauricio se afl[ deja ]n aten`ia unor mari cluburi din Europa, iar Real Madrid ar fi f[cut deja o ofert[ concret[ pentru el. „

Ceahl[ul a ajuns victorioas[ ]n Italia Ceahl[ul a ajuns la jum[tatea stagiului de preg[tire din Italia. Dup[ ce nem`enii \i-au f[cut mâna ]n trei confrunt[ri cu echipe de amatori, pe care le-a ]nvins f[r[ probleme, f[r[ a primi gol, prilej cu care conducerea tehnic[ a putut vedea la lucru tot lotul deplasat ]n Peninsul[, pentru „portocalii” lui Florin Marin urmeaz[ o s[pt[mân[ de meciuri cu echipe profesioniste care vor avea menirea s[ evalueze exact nivelul la care a ajuns cu preg[tirea nou-promovata ]n Liga 1. Ceahl[ul a anun`at meciuri cu Ascoli \i Salernitana s[pt[mâna viitoare, ]ns[ pare c[ s-ar fi perfectat \i un amical cu Catania, grupare de Serie A care a fost antrenat[ pân[ ]n 2009 de Walter Zenga \i la care a f[cut tu\a \i Nicolae Dic[. }n cele trei jocuri disputate pân[ acum, ]n sta`iunea italiana Montecatini, nem`enii au realizat urm[toarele rezultate: 11-0 ]n primul joc, cu Excelsior Vaiano; goluri Doicaru (5), Tudosa (3), Ferariu, Staicu \i Fabbron; 3-0 ]n al doilea joc, cu Mareglia; mar-

catori B[descu (2) \i Fabbron; 7-0 ]n al treilea joc, cu o selec`ionat[ local[ din Montecatini; marcatori: Doicaru (2), B[descu (2), Burlacu, Fabbron \i juniorul de 16 ani Margina. Fa`[ de lotul care a reu\it promovarea ]n Liga 1, ]n preg[tiri cu Ceahl[ul, pentru stagiul de la Montecatini Terme, au mai f[cut deplasarea \i noile achizi`ii din inter-sezon: Floricel \i Prodan (ex-Lotus B[ile Felix), Rohetki \i Onciu (ex-Cetatea Suceava), juniorul Margina de 16 ani, ultima dat[ la Bra\ov, juc[tor originar din Moine\ti \i vârful Alex Chi`u (ex.Minerul Lupeni), juc[torul ]n vârst[ de 28 de ani fiind declarat ]n campionatul trecut drept cel mai valoros fotbalist din seria Vest. S-a renun`at la portarii Zaharie (ajuns la Cetatea Suceava) \i Lucian Covrig (final de contract), la ex-bra\oveanul Codru` Catana, aflat ]n negocieri cu alte forma`ii de liga 1 \i la tinerii Rotaru, Ploscaru, Popa \i Pintea, care vor continua preg[tirea la satelitul Ceahl[ul II. „

7

Nou[ amânare ]n cazul retrograd[rii echipei FC Arge\ Comisia de Recurs din cadrul LPF a discutat, ieri, despre cazul retrograd[rii clubului FC Arge\, dar a decis amânarea pronun`[rii, pentru a doua oar[, pân[ joi, 23 iulie, au declarat, pentru NewsIn, surse din cadrul LPF. Comisia de Disciplin[ din cadrul LPF a decis s[ retrogradeze forma`ia FC Arge\ din primul e\alon, ca urmare a scandalului de corup`ie ]n care este implicat patronul s[u, Cornel Penescu, acuzat c[ a mituit mai mul`i arbitri pentru a avan-

taja echipa din Trivale. FC Arge\ a terminat sezonul pe locul 10, cu 44 de puncte. De retrogradarea pite\tenilor va beneficia Gaz Metan Media\, care s-a clasat pe pozi`ia a 15-a, prima sub linia care delimiteaz[ forma`iile retrogradate. Comisia de Recurs, care amânase deja o dat[ cazul pentru data de 20 iulie, trebuie s[ ia o decizie cât mai curând, pe 1 august urmând s[ se dispute prima etap[ a edi`iei 2009/2010 a Ligii I. „

Pilot ucis de o roat[ ]ntr-o curs[ de Formula 2 Un pilot de Formula 2 a decedat, dup[ ce a fost lovit puternic la cap de o roat[ ]n urma unui accident produs ]n timpul cursei disputate, duminic[, pe circuitul Brands Hatch, din apropierea Londrei. Victima accidentului, Henry Surtees, avea 18 ani \i era fiul fostului campion mondial de motociclism \i Formula 1 John Surtees. ]n timpul cursei de pe cir-

cuitul Brands Hatch, un monopost a lovit un parapet de pneuri, ]ns[ accidentul nu a fost unul foarte grav. Totu\i, o roat[ s-a desprins \i a s[rit pe pist[, unde l-a lovit la cap pe Surtees. Pilotul de 18 ani nu a mai avut nicio reac`ie, iar monopostul s[u a ie\it, de asemenea, ]n decor. Henry Surtees a fost g[sit la spital, un purt[tor de cuvânt al London Hospital a refuzat s[ incon\tient la volan, iar dup[ ce unit[`ii medicale a anun`at de- ofere detalii suplimentare, la a fost transportat cu un elicopter cesul s[u. Reprezentantul Royal cererea familiei. „

Bobocel a luat aur la Campionatele Europene de tineret de la Kaunas }n ultima zi a CE de tineret de la Kaunas, Ancu`a Bobocel (21 de ani) a cucerit aurul ]n proba de 3.000 m obstacole (9:47,90). Medalia câ\tigat[ de Bobocel este a doua pentru delega`ia României, dup[ cea de argint adus[ de Cristina Bujin ]n proba de triplusalt, cu o s[ritur[ de 14,26 metri. Admiratoare a peliculei Gladiatorul, semifondista se autocaracterizeaz[ drept o lupt[toare, iar bijuteriile din aur de la CM de juniori 2004 \i 2006

din aceea\i prob[ au venit normal. Cariera de succes, ]nceput[ acum 13 ani, s-a cl[dit ]ns[ pe sacrificii enorme, care, ]n timp, au n[scut sentimente opuse. „}ncerc s[ las ceva bun ]n urma mea, dup[ asta-mi conduc via`a. Mai mult de jum[tate din vârsta mea se leag[ de sport, iar acest am[nunt ]mi creeaz[ dou[ st[ri: una bun[, pentru c[ am v[zut aproape toat[ lumea \i am c[l[torit unde niciodat[ nu a\ fi visat s[ ajung, iar cealalt[ e cam trist[,

]ntrucât e foarte greu când nu ai familia lâng[ tine sau când te sim`i singur printre str[ini \i stai mult plecat. Dar nu m[ vait \i ]i mul`umesc lui Dumnezeu c[ mi-a dat aceast[ menire s[ pot s[ fac ceva pentru mine \i pentru România, pentru c[ nimic nu mai conteaz[ când te afli pe prima treapt[ a podiumului \i `i se cânt[ imnul. Pentru momentele acestea am muncit 13 ani din via`[”, a declarat Bobocel pentru Prosport. „

Funda\ chilian ]mprumutat de CFR Cluj CFR Cluj l-a ]mprumutat pentru un sezon pe funda\ul chilian Nelson Cabrera (foto) de la forma`ia Colo Colo, gruparea ardelean[ având prima op`iune de cump[rare definitiv[ a juc[torului dac[ este

mul`umit[ de presta`iile acestuia. Conform cotidianului chilian Ultima Hora, CFR Cluj a pl[tit pentru ]mprumutul lui Cabrera 50.000 de euro, iar juc[torul va primi un salariu lunar de 12.000 de euro. }n

vârst[ de 26 de ani, Cabrera va purta la CFR Cluj tricoul cu num[rul 3. Cabrera a declarat c[ va munci foarte mult pentru a demonstra c[ CFR Cluj nu a gre\it când i-a propus un contract.

„Sunt foarte fericit c[ am semnat cu CFR. E un pas foarte important ]n cariera \i via`a mea. Voi munci foarte mult ca s[ demonstrez c[ CFR 1907 Cluj a f[cut o alegere bun[ semnând un contract cu

mine”, a spus Cabrera, pentru site-ul oficial al clubului CFR Cluj. Funda\ul central chilian a mai evoluat pân[ acum la trei echipe: Olimpia, Cerro Porteno \i Colo Colo. „


Eveniment 8

Mar`i, 21 iulie 2009

Elevii basarabeni, admi\i ]n liceele boto\[nene prin concurs al dosarelor Elevii din Republica Moldova mai au la dispozi`ie aceast[ s[pt[mân[ pentru a se ]nscrie la unul dintre liceele boto\[nene. Ca ]n fiecare an, ace\tia beneficiaz[ de locuri rezervate pentru clasa a IX-a. }nscrierea se va ]ncheia pe 27 iulie. Admiterea se face ]n baza unui concurs al dosarelor, fiind luate ]n considerare media general[ ob`inut[ la examenul de absolvire \i media general[ din clasele V-VIII. Cei care \i-au efectuat studiile gimnaziale ]ntr-o \coal[ general[ din România vor fi admi\i ]n baza mediei dintre nota la tezele cu subiect unic, 50 la sut[ \i 50 la sut[ media pe cei patru ani de gimnaziu. Pentru candida`ii care au urmat studiile gimnaziale ]n Republica Moldova, ]n loc de nota la tezele unice va fi luat[ ]n calcul media de la examenul final de absolvire a gimnaziului. „Candida`ii basarabeni pot transmite dosarele prin po\t[ sau le pot depune personal la sediul Inspectoratului |colar Jude`ean din Ia\i. Pentru anul \colar 2009-2010 sunt disponibile pentru ace\ti elevi 1.500 locuri. La nivel na`ional exist[ doar centrul de ]nscriere de la I|J Ia\i. Un alt centru este organizat la sediul Ambasadei României de la

Chi\in[u”, a declarat Daniel liceale ]n România primesc Botezatu, inspector \colar edu- burs[ subven`ionat[ de statul cativ din cadrul I|J. român. Pentru candida`ii care doresc s[ studieze f[r[ burs[, BURSE ]nscrierile se efectueaz[ la inspectoratele \colare jude`ene SUBVEN~IONATE unde absolventul de clasa a DE STATUL ROMÂN VIII-a dore\te s[ studieze. Candida`ii din Republica Cuantumul unei burse de studii Moldova care doresc s[-\i efec- pentru un elev din Republica tueze sau s[-\i continue studiile Moldova este de aproximativ

40,6 dolari pe lun[ \i se calculeaz[ la cursul dolarului din luna anterioar[. Tot la I|J Ia\i vor fi afi\ate liste cu oferta locurilor pe licee, filiere \i profiluri din toate jude`ele `[rii, astfel ]ncât candida`ii s[-\i poat[ exprima liber op`iunile. Dosarul de ]nscriere al fiec[rui candidat ]n ]nv[`[mântul liceal (clasa a IX-a) cuprinde acordul scris al unuia din p[rin`i (sau tutorele legal) pentru ]nscrierea fiului/fiicei la concursul de admitere ]n România; cerere de ]nscriere - formular tip, care se prime\te, se completeaz[ \i se semneaz[ la centrul de ]nscriere de c[tre candidat sau un p[rinte/tutore; certificat de studii gimnaziale - certificat de capacitate (copie legalizat[); foaie matricol[ pentru clasele V-IX (a VIII-a pentru absolven`ii din România, copie legalizat[); certificat de na\tere (copie legalizat[); buletin de identitate \i pa\aport al candidatului sau al unuia dintre p[rin`i-tutore (copie xerox, legalizat[ la centrul de ]nscriere); adeverin`[ medical[ tip, inclusiv testul HIV (se va prezenta la liceul la care va fi ]nscris) \i fotografie (se va prezenta la liceul la care va fi ]nscris). (Petronela Rotariu)

Terapia bolnavilor de SIDA, pus[ ]n pericol de lipsa banilor Problema privind acordarea de tratamente bolnavilor cu HIV/SIDA se acutizeaz[. Cele 180 de persoane infectate cu virusul HIV/SIDA au ]nceput s[ primeasc[ tratamentul cu ]ntreruperi \i asta pentru c[ banii veni`i prin programul na`ional la nivelul jude`ului, din fondul Ministerului S[n[t[`ii, sunt insuficien`i. Carmen Alexa, pre\edintele Asocia`iei „Tereza” din Boto\ani, a declarat c[ tratamentele bolnavilor sunt date cu ]ntreruperi de la una pân[ la trei zile. „Am dat comand[ pentru medicamente, dar a\tept[m pentru c[ nu au venit. Fondurile date de Casa de Asigur[ri de S[n[tate sunt mai mici cu o treime. S[pt[mâna trecut[ a fost o ]ntâlnire pe aceast[ problem[ ]ntre ministrul S[n[t[`ii, Ion Bazac, \i reprezentan`ii Uniunii Na`ionale a Organiza`iilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA \i s-a promis c[ situa`ia se va rezolva. Oricum, tratamentele nu mai pot fi date cu ]ntrerupere pentru c[, dac[ ]ntreruperea este de dou[-trei zile, iar dai tratament \i iar dai cu ]ntrerupere, terapia nu mai are acela\i efect. Este ]n e\ec”, a precizat

Carmen Alexa. La nivelul jude`ului Boto\ani primesc tratament prin programul gratuit de s[n[tate 180 de persoane infectate cu HIV SIDA. |i tratamentele pentru bolnavii de cancer sunt puse sub semnul ]ntreb[rii. Fondul alocat de institu`ia de asigur[ri de s[n[tate pe programul de oncologie fusese epuizat ]nc[ din luna mai. De atunci, reprezentan`ii sec`iei de oncologie au f[cut demersuri ]n vederea supliment[rii fondurilor, ]ns[ nu \tiu nici acum care este situa`ia. „Noi am ]nceput s[ procur[m medicamentele pentru tratamentul bolnavilor de cancer pe datorii. Avem deja luna iunie \i luna iulie”, a precizat medicul Tereza Cojocaru, \efa sec`iei de oncologie din cadrul Spitalului Jude`ean. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Boto\anii, printre pu`inele jude`e Locuri de munc[ vacante cu strategie pentru banii europeni tot mai pu`ine Cele mai multe \anse de angajare le au ]n aceast[ perioad[ boto\[nenii califica`i ]n domeniul construc`iilor \i al confec`iilor. Nici pentru aceast[ s[pt[mân[, oferta locurilor de munc[ nu este una numeroas[, prin intermediul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) fiind oferite 74 de locuri de munc[. Pentru cei cu studii superioare sunt oferite \ase locuri de munc[, ]n timp ce pentru absolven`ii din acest an, dou[ locuri. Pentru cei cu studii superioare sunt vacante dou[ posturi la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului, un post de \ef serviciu institu`ie public[ \i un post de \ef serviciu resurse umane. Cei cu studii superioare pot opta \i pentru un post al unei sucursale bancare, pentru un

loc de munc[ de tehnician telecomunica`ii. Cele mai multe oferte sunt ]n domeniul construc`iilor, 14 posturi vacante, \i ]n domeniul confec`iilor 18 posturi. Cele mai multe oferte pentru muncitori necalifica`i sunt ]n domeniul construc`iilor, respectiv nou[ locuri de munc[. La nivelul Agen`iei locale din S[veni sunt vacante \ase posturi de confec`ioner pentru persoanele cu un grad u\or de handicap, cu experien`[ \i calificare ]n domeniu. ]n acela\i timp, la Fl[mânzi sunt vacante dou[ locuri de munc[. Pentru a veni ]n sprijinul celor f[r[ serviciu ]n aceast[ perioad[ AJOFM organizeaz[ trei cursuri de calificare-recalificare, cursuri la care sunt admise persoanele care au absolvit ]nv[`[mântul obligatoriu. (Petronela Rotariu)

}n sfâr\it \i ceva bun la nivelul jude`ului Boto\ani. Vasile Blaga (foto), ministrul Dezvolt[rii Regionale \i Locuin`ei, a spus c[ jude`ul Boto\ani este printre singurele care au elaborat \i transmis la nivel central strategia de dezvoltare cu fonduri europene. Ministrul, prezent la Boto\ani s[pt[mâna trecut[, a spus c[ a fost pl[cut surprins de acest succes al administra`iei jude`ene boto\[nene \i c[ la polul opus se afl[ Bucure\ti \i Ilfov. „Am primit strategiile de la Boto\ani pentru localit[`ile Boto\ani, Fl[mânzi \i Dorohoi. Zona de Nord-Est este cea mai s[rac[, dar cea care s-a mi\cat cel mai bine pentru a atrage finan`[ri prin Programul Opera`ional Regional. Pe ultimul loc la strategii sunt Ilfov \i Bucure\ti, ceea ce ne arat[ c[ zonele mai pu`in dezvoltate s-au mobilizat \i au f[cut tot posibilul pentru a atrage finan`[rile europene”, a declarat Vasile Blaga, care a cerut ]n conferin`a de la Boto\ani \i celorlalte jude`e s[

urmeze exemplul jude`ului nostru ]n aceast[ situa`ie. „Jude`ul nu a avut, pân[ anul trecut, o astfel de strategie economic[. Noi am votat-o! Avem ]n vedere absorb`ia a cât mai multe fonduri europene, mai ales prin intermediul Programului Opera`ional Regional, care se face prin intermediul a-

gen`iilor de dezvoltare regionale, noi f[când parte din Nord-Est. Exist[ \i Programul Opera`ional Sectorial de Mediu, unde avem aplica`ii importante ]n ceea ce prive\te aliment[rile de ap[canalizare \i sta`ii de epurare, dar \i sistemul de management al de\eurilor. Exist[ acel master-plan al jude`ului cu privire la

aceste dou[ mari linii de dezvoltare \i o strategie foarte bine pus[ la punct”, a declarat Mihai ~âbuleac. Acesta a precizat c[ strategia de dezvoltare a jude`ului se bazeaz[ \i pe deschiderea unui nou punct vamal la R[d[u`i-Prut. Acolo investi`ia se va derula printr-un alt program opera`ional \i va fi de o ]nsemn[tate deosebit[ pentru jude`ul Boto\ani, dat fiind faptul c[ va fi al doilea punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova de pe teritoriul jude`ului nostru. Mai mult, autorit[`ile locale se a\teapt[ ca deschiderea noului punct vamal s[ stimuleze cre\terea schimburilor comerciale cu Moldova, Rusia \i fostele `[ri sovietice. „Un alt punct important ]n ceea ce ]nseamn[ strategie este \i finalizarea investi`iilor ISPA”, a completat pre\edintele Consiliului Jude`ean, f[când referire ]n principal la schimbarea re`elei de ap[ din patrimoniul operatorului de ap[ al jude`ului. (Bogdan Caliniuc)


Na`ional Mar`i, 21 iulie 2009

Guvernul va \terge datorii de 1,1 miliarde lei ale CET-urilor Guvernul va \terge datorii de 1,1 miliarde de lei ale unui num[r de 35 de centrale electrotermice aflate ]n subordinea prim[riilor, opera`iunea urmând s[ se ]ncheie ]n cel mult trei luni, a declarat, ieri, ]ntr-o conferin`[ de pres[, ministrul Administra`iei \i Internelor, Dan Nica. „Vom asista fiecare prim[rie care are un CET s[ cear[ ajutor de stat pentru \tergerea datoriilor. Este vorba doar de datoriile c[tre stat, cele comerciale nu pot fi \terse. Acest lucru putea fi f[cut ]nc[ din 2006”, a afirmat Nica. El a sus`inut c[ opera`iunea „este ]n acord cu reglement[rile europene”. Nica s-a ]ntâlnit, ieri, cu primarii principalelor localit[`i care de`in sisteme centralizate de ]nc[lzire \i reprezentan`i ai Ministerului Finan`elor Publice, Ministerului Economiei, ANRSC \i ANRE. La nivel na`ional sunt ]nc[lzite ]n sistem centralizat 1,64 milioane de apartamente, din care 571.000 doar ]n Bucure\ti. Prin-

tre centralele electrotermice care ar putea sc[pa de datorii se num[r[ \i cea de la Boto\ani, apar`inând Consiliului Local prin

intermediul Termica SA. Ioan Diaconu, directorul companiei de termoficare, a aflat de la Evenimentul de Boto\ani aceas-

t[ veste \i a declarat c[ este una nespus de bun[ pentru societatea pe care o conduce. „V[ da`i seama c[ ar fi bine. Acum dac[ domnul ministru spune c[ nu contravine regulilor Uniunii Europene \i nu este considerat un ajutor de stat ilegal, atunci a\tept[m cu mare ner[bdare s[ se concretizeze. V[d c[ termenul este de trei luni, asta ar pica foarte bine pentru c[ pân[ atunci termin[m \i noi toat[ documenta`ia pentru finan`area prin POS. }n ultimele patru-cinci luni am trimis la Bucure\ti tot atâtea documenta`ii cu privire la necesitatea \tergerii datoriilor de la Termica, dar nu am primit niciun semnal ]n acest sens. Mâine (ast[zi – n.r.) m[ voi interesa ]n detaliu despre concretizarea acestei m[suri”, a declarat Diaconu. }n momentul de fa`[, datoriile pe care Termica le are c[tre bugetul de stat se ridic[ la peste 550 miliarde lei vechi. (Bogdan Caliniuc)

Germania angajeaz[ profesori din România Tot mai mul`i profesori din România \i Bulgaria, care sunt considera`i "bine preg[ti`i, dar cu lacune de pedagogie", sunt angaja`i ]n sistemul de ]nv[`[mânt din Germania ca urmare a lipsei de for`[ de munc[ din acest domeniu, scrie luni publica`ia german[ Bild, citat[ de NewsIn. Cotidianul Bild atrage aten`ia c[ lipsa de

profesori este tot mai dramatic[ ]n Germania, având ]n vedere c[ pentru toamn[ se prefigureaz[ un deficit de 40.000 de cadre didactice pentru posturi ]n ]nv[`[mânt. Deficitul este cu 15.000 de locuri mai mare decât ]n anul 2008, ceea ce ]nseamn[ o cre\tere de 60%. Cea mai mare lips[ de profesori se constat[ la materiile matematic[,

informatic[, fizic[ \i chimie. Potrivit autorit[`ilor, cauza deterior[rii situa`iei este c[ tot mai mul`i profesori germani ies la pensie, f[r[ s[ existe cadre didactice care s[ ]i ]nlocuiasc[. Uniunea Filologic[ din Germania (DPhV) consider[ c[ cea mai bun[ solu`ie pentru a rezolva problema deficitului din ]nv[`[mânt este angajarea cadrelor

didactice din Europa de Est. ]n mai multe \coli din Germania au fost angaja`i deja profesori din România \i Bulgaria. „Ace\tia sunt bine preg[ti`i. Dar au mai avut nevoie de cursuri de pedagogie. Landurile ar trebui s[ ofere profesorilor din Europa de Est cursuri speciale”, a declarat pre\edintele DPhV, Heinz-Peter Meidinger. „

9

Plata salariilor pe card, neconstitu`ional[ Curtea Constitu`ional[ a statuat c[ plata obligatorie pe card a salariilor personalului din institu`iile publice este neconstitu`ional[ pentru c[, prin comisioanele impuse, se diminueaz[ din drepturile salariale. Curtea a admis, ]n 16 iunie, o excep`ie de neconstitu`ionalitate ridicat[ de Avocatul Poporului \i a constatat c[ prevederile articolelor 5-8 din Ordonan`a de Urgen`[ a Guvernului 149/2007 privind aprobarea unor m[suri ]n domeniul finan`elor publice sunt neconstitu`ionale, ]n m[sura ]n care din acestea se ]n`elege c[ plata drepturilor salariale prin card este obligatorie. Analizând, Curtea Constitu`ional[ a decis c[ aceste prevederi ]ncalc[ dreptul de proprietate, dar \i Protocolul adi`ional la Conven`ia pentru ap[rarea drepturilor omului \i a libert[`ilor fundamentale, potrivit c[rora „orice persoan[ fizic[ sau juridic[ are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauz[ de utilitate public[ \i ]n condi`iile prev[zute de lege \i de prevederile generale ale dreptului interna`ional”. Magistra`ii constitu`ionali explic[ faptul c[ drepturile salariale sunt drepturi de crean`[, \i sunt asimilate cu bunuri, statuându-se c[ no`iunile de „bun” \i

„proprietate” au un sens care „nu este limitat la dreptul de proprietate asupra bunurilor corporale, ci cuprinde \i alte drepturi \i interese patrimoniale”. Mai mult, magistra`ii constitu`ionali arat[ c[ titularii cardurilor nu pot folosi \i dispune de drepturile lor salariale ]n orice situa`ie, fiind `inu`i de limitarea zilnic[ a retragerilor sumelor de bani al c[ror plafon este stabilit de banc[. „Or, nici chiar legiuitorul nu poate limita un drept, decât doar pentru un interes de utilitate public[, \i nicidecum pentru un interes privat. Nimeni nu poate ]mpiedica, ]ns[, ca persoana s[ poat[ solicita eliberarea unui card pentru a putea primi drepturile sale salariale sau alte drepturi de crean`[ ]n aceast[ modalitate financiar[”, se mai arat[ ]n motivare. „

Universitatea „Spiru Haret” R[zboaie, atentate \i a dat ]n judecat[ Guvernul catastrofe, dup[ eclipsa total[ Universitatea „Spiru Haret” a dat ]n judecat[ Executivul \i Ministerul Educa`iei pentru promovarea Hot[rârii de Guvern 749/2009, care cuprinde lista facult[`ilor din România acreditate sau autorizate s[ func`ioneze provizoriu, a declarat, ieri, purt[torul de cuvânt al institu`iei, George Nicolau. Curtea de Apel Bucure\ti a fixat pentru 6 august termenul de judecat[. }n HG 749 nu a fost trecut[ \i Universitatea „Spiru Haret”, astfel c[ aceasta nu poate s[ organizeze admitere ]n anul universitar 2009-1010. „Demersul ]n instan`[ a fost f[cut, ]n urm[ cu aproximativ o s[pt[mân[ \i jum[tate, la Curtea de Apel Bucure\ti, sec`ia contencios administrativ”, a precizat Nicolau. Universitatea „Spiru Haret” are voie s[ organizeze concurs de admitere, iar toate diplome-

le eliberate sunt legale, indiferent de forma de ]nv[`[mânt, zi, f[r[ frecven`[ sau la distan`[, a declarat, ieri, rectorul institu`iei, Aurelian Bondrea. „Nu exist[ nicio diferen`[ ]ntre cursurile de zi, frecven`[ redus[ sau la ID. Diplomele au aceea\i valoare”, a spus rectorul de la „Spiru Haret”. Ministrul Educa`iei, Ecaterina Andronescu, a declarat c[, dac[ Universitatea „Spiru Haret” nu se supune evalu[rilor \i continu[ ilegalit[`ile, va pro-

pune adoptarea unui proiect legislativ pentru desfiin`area institu`iei, dup[ ce reprezentan`ii universit[`ii au refuzat s[ accepte m[surile ministeriale. „Universitatea trebuie s[ respecte legea, s[ organizeze legal programe de studii \i s[ accepte m[surile pe care le-am propus privind intrarea ]n legalitate, pentru c[ deocamdat[ numai 74 din cele 130 de programe propuse de ei sunt autorizate pentru emiterea de diplome. Dac[ nu vor s[ o fac[, vom ini`ia un proiect legislativ pentru desfiin`area acestei institu`ii”, a spus Andronescu. }n condi`iile ]n care examenele de licen`[ cost[ circa 500 de lei, la facult[`ile acreditate, universitatea ar trebui s[ pl[teasc[ pentru diplomele ilegale circa 20 de milioane de lei, drept costuri pentru absolven`ii care vor repeta examenul. „

de soare de miercuri

O eclips[ „uria\[” se soare se va produce miercuri pentru câteva minute ]n China \i India, cele mai populate `[ri ale lumii, \i astrologii celor dou[ `[ri prezic ce-i mai r[u dup[ acest eveniment, considerat de ei „un moment foarte periculos ]n Univers”, relateaz[ AFP, consultat de NewsIn. Ca urmare a eclipsei, avertizeaz[ astrologii indieni \i chinezi, ]n lume se vor produce numeroase atentate, dar \i r[zboaie \i catastrofe naturale de propor`ii. Potrivit astrologului român Tana Ro\ca, ]n `ara noastr[ efectele eclipsei nu se vor resim`i ]ns[ atât de acut, ele afectând mai degrab[ nucleul familial, tradi`iile \i imaginea extern[ a României. Cea mai lung[ eclips[ total[ de soare a secolului XXI este „un moment foarte periculos ]n Univers”, a

avertizat Raj Kumar Sharma, astrolog din Bombay care a prezis ]n 2008 criza financiar[ mondial[ precum \i victoria lui Barack Obama ]n alegerile preziden`iale din SUA. „Dac[ Soarele, st[pânul stelelor, este bolnav, atunci ceva grav se va ]ntâmpla ]n lume”, a subliniat astrologul indian. Sharma a prezis „atentate comise pe teritoriul indian de grupul Jaishe-Mohammad sau al-Qaida”, precum \i o mare catastrof[ natural[ ]n Asia de Sud-Est. }n plus, a ar[tat el, un lider politic indian ar putea fi asasinat, ]n timp ce armata american[ va fi amenin`at[ ]n Afganistan, Orientul Mijlociu \i Europa. }ntre Iran \i Occident, tensiunile militare vor duce la interven`ia armatei americane ]ncepând din 9 septembrie, a precizat Sharma. Previziunile

sumbre ale astrologului indian sunt ]n acela\i ton cu credin`ele ]mp[rt[\ite de o anumit[ parte a hindu\ilor \i potrivit c[rora, ]n timpul eclipsei, demonii Rahu \i Ketu (Nodul Nord \i, respectiv Nodul Sud) „]nghit” soarele, f[când hran[ de nemâncat \i ap[ de neb[ut. Sensibile la aceste legende, indiencele gravide care avuseser[ programat[ cezariana pentru 22 iulie au f[cut tot posibilul pentru a amâna interven`ia. }n China, despre eclipse se spune c[ prevestesc catastrofe naturale sau moartea unui ]mp[rat. Aceste credin`e \i supersti`ii nu au disp[rut. Dup[ cum sus`ine portalul baidu.com, probabilitatea producerii unor violen`e sau izbucnirii unui r[zboi ]n timpul unei eclipse totale se ridic[ la nu mai pu`in de 95%. „


Publicitate 10

Mar`i, 21 iulie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 2 camere, zona Grivi`a, noul Mall, 47 mp, decomandat cu fa`a la soare. Telefon: 0747.634.247. (1342-12) * Vând apartament 2 camere, decomandat, Bucovina, simplu, liber, intabulat, pe mijloc. Pre` 30000 E. Telefon: 0745405299; 0748895488. (1339-11)

* Vând garsonier[, zona Prim[verii (|coala nr.17), parter, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G+F,P, pretabil[ birouri. Pre`: 19000 Euro. Telefon : 0747.081.788. (1288-10) * Vând garsonier[ et.1, Prim[verii, cap[t 1, renovat[, 22.000E.Tel.0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.2, complet renovat, D, 40.000E.Tel.0748/115.912. (V)

* Vând apartament 3 camere, SD, 50 mp, etaj 2, fa`a la soare, c[r[mid[, zona Prim[verii, CT, T, pre` 44000 euro. Telefon: 0748.220.702. (4)

* Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000E.Tel.0748/115.912. (V)

* Vând apartament 2 camere, et.2, pe mijloc, la soare, tot schimbat ]n interior, 0727647294. (1328-8)

* Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel.0748/115.912. (V)

* Vând apartament 2 camere, semidecomandat pe Imp[rat Traian \i 43 ari teren- Draxini, 0751029653. (1329-8)

* Vând apartament 2 camere Prim[verii, complet renovat, mobilat, \arpant[, 28.000E.Tel.0744/530.803. (V)

* Vând garsonier[, b-dul George Enescu (cap[t linia 1), et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pre`: 95000 lei. Telefon: 0751167436.(1331-1) * Vând garsonier[ confort 1, 23 mp, Grivi`a, etaj 1, intabulat[, buc[t[rie mobilat[, box[. Pre` 25000 E. Tel. 0740555277; 0754042077.(1325-7)

* Vând apartament 3 camere la bloc nou, 79mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 42.000E.Tel.0744/530.803, 0231/511.444. (V) * Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere, zona Viilor, 46mp, complet renovat, \arpant[, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona C.Na`ional[, D, 50mp, et.1, curat, G+F, bloc de c[r[mid[, la strad[, 36.000E. Telefon: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Oct.Onicescu, D, 52mp, parter, 2 balcoane, CT, G+F+P, 40.000E. Tel.0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Pita-Calea Na`ional[,56mp,et.3, renovat, G+F,T,P,gaz separat,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Parc Eminescu, et.2,D,54 mp,modern,CT,T,G+F,P, zona deosebit[,merit[ v[zut,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Ofert[ special[! Vând apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona S[venilor, et.3, D, 50 mp, pe mijloc, f[r[ ]mbun[t[`iri, 30000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând sau schimb cu garsonier[, apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 34.000E neg.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Tratoria, parter,48 mp,D,balcon, boxa,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,43 mp,et.3,toate ]mbun[t[`irile,T,G+F,P, 95000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere Al.Prim[verii, et.1, 46mp, SD, 39.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona T.Crudu, 27mp, et.1, conf.1, renovat[, 20.000 E.Tel.0744/530.803.(V) * Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000 E. Tel. 0748/115.913.(V) * Vând apartament 4 camere, zona OTP Bank, 90mp, et.2, renovat, mobilat \i utilat, totul nou \i de calitate, 79.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel. 0744/530.803.(V) * Schimb apartament 4 camere ultracentral cu apartament 2 camere.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[ confort 1,zona Grivi`a,et.1,D,27 mp,f[r[ ]mbun[ta`iri,16000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ confort 1,zona Tiberiu Crudu,et.3,27 mp,fara imb.,19500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.3,f[r[ ]mbun[t[`iri,zona Aleea Decebal,30000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.3,D,48 mp,CT, T,zona Bucovina. Pre`:34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.2,toate ]mbun[t[`irile,T,G,F,P, zona Unirii.Pre` 41500 euro negociabil. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Octav Onicescu,parter,48 mp, balcon,spa`iu verde ]n fa`[, zon[ lini\tit[,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii Maternitate, SD, \arpant[, 48 mp, AC, T par`ial, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament2 camere,zona Sucevei, SD, 48 mp, etaj intermediar, CT de apartament, T, G+F, P, 32000 euro neg sau schimba cu 4 camere. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Grivi`a, D, et.2, 47 mp, G+F, P.Pre` : 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt, zona Panda-Pia`a Mare, 140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,52 mp,CT, T,izolat,la strad[, Pre`:37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,etaj intermdiar,54 mp,D,CT,T,zona Prim[verii, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb.,CT,T, 48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

]mb.,CT,T,G+F,P,modificat. Pre`:55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tratoria, \arpant[,65 mp utili,D,T, G+F,gaz separat,41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii,\arpanta,CT,D,65 mp utili,2 b[i,sau schimba cu garsonier[,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii, et.2, D, 70 mp, CT, T, AC, G+F, P, renovat, 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B)

* Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern, CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B)

* Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern,CT,T,renovat,6 2000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B)

* Vând apartament 3 camere,zona ACR Primaverii, parter, 85 mp, apartament de lux cu toate imbunatatirile, CT, T, G+F, teren de 40 mp, 45000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B)

* Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Bucovina,D,et.3, 86 mp,2 b[i,living amenajat, CT,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament pe 2 nivele,ultramodern facut,zona Bulevardul George Enescu,total 120 mp,68000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Garsonier[, ]n spate la Fidelo Grivi`a, bloc c[r[mid[. et.2, 24 mp, pe mijloc, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 15.500 euro sau finisat[ la cheie pre` 18.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B) * Garsonier[, G. Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B)

* Vând apartament 3 camere,zona Aleea Parcului, D, parter, 52 mp, recent renovat, CT, T, G+F, P, caramida, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233. (B)

* Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp,et.4,\arpant[,toate

* Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp,

* Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 60 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 50.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, cu balcon, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona

Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 21.000 euro.Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 50 mp, et. 2, D, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 37.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 35.000 euro sau schimb cu garsonier[ +


Publicitate Mar`i, 21 iulie 2009 diferen`a.Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA.

AGENDA IMOBILIAR|

Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vand garsoniera, 26mp,cu imbunatatiri, Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp, parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri Pret 21000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 3 camere, 70mp,fara imbunatatiri, parter, din care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pret 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 3 camere, decomandat,2baii,2 balcoane, CT,76mp,cu inbunatatiri,zona Calea Nationala.Pret 60000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, decomandat, 69mp,fara inbunatatiri, doua balcoane, boxa, et 4,sarpanta,str Stefan Luchian. Pret 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 4camere, decomandat, et2,fara inbunatatiri, 89mp, doua balcoane,zona Piata Mare.Pret 75000€ negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1, zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri,Et.4, zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.C. Tomoroveanu. Pret 25000euro negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, decomandat,56 mp, et.4,cu inbunatatiri, posibilitati de mansardare Str Armeana.Pret 42000 euro negociabil.Tel 074149782.(A) * Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere, zona Sucevei. Pret 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, 50mp, decomandat, termopane, parter,zona Capatul liniei 1. Pret 28000euro.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere ,semidecomandat, 39mp,parter,zona Primaverii. Pret 28500 euro. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, zona Unirii,50mp, decomandat, parter inalt,doua balcoane,CT,cu imbunatatiri, mobilat.Pret 47000euro negociabil. Tel 0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,et2,mobilat,cu inbunatatirii,CT,AC,zona Primaverii.Pret 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere semidecomandat, 50mp,et1in spate la Tex Primaverii.Pret 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pret 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 70mp, decomandat, cu imbunatatiri, CT,Et.3, zona Mall. Pret 55000 euro negociabil sau schimb cu garsoniera +diferenta.Tel 0741497829. (A) * Vand apartament 3 camere,

* Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp.T el 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil,5000 mp.Pre` 45euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 120euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi,60 mp.Pre` 1300euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Sucevei,225mp.Pre` 250000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel : 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200 mp,zona Ion Pilat. Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri(sal[ de mese, abator,apartamente ,etc). Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ 100mp,zona Str. Victoria,cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 60000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str.Plopilor cu teren,modern[. Pre`: 100.000euro.Tel: 0729062022.(N)

etaj 1, caramida, intabulata, fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3, termopan,usa metalica,parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulata,20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata,gaz separat,usa metalica, termopan, boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca,parter, usa metalica,geamuri termopan, gresie, faianta, 72000 Ron neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Camera camin,zona industriala,22mp,etaj 2,termopan,parchet,G+F,izola ta,moderna,cu baie si bucatarie,mobilata si utilata complat,55.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,28 mp,bca, et.3,fara imbunatatiri, 65 000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,sarpanta proprie,stolerie schimbata, CT, G+F, AC, termopan, boxa,usa metalica,intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Primaverii,etaj 4,sarpanta, G+F,stolerie schimbata, 50mp, SD,gaz separat, termopan,balcon mare inchis,37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp,etaj 3,caramida, CT,G+F,parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Pacea,etaj 4,D,2 bai,67mp, termopan,fara alte imbunatatiri, 30.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,fara imbunatatiri,29.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Bulevard,etaj 3,SD,50mp, CT,parchet,usa metalica, caramida, 40.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila,40mp,G+F,stole rie schimbata,2 boxe la subsol,parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Primaverii-capat 1, 50mp, etaj 2,CT,termopan, G+F, caramida, parchet,recent si modern renovat,36.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab. Pre`:92.000euro Tel: 0729082022.(N)

* Apartament 2 camere,zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter,SD,caramida, 40mp,CT, G+F,parchet, balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Garsoniera, zona Capat 1,

* Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,fara imbunatatiri, 47.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona industriala,parter,52mp,intrare separata,G+F,termopan,D,inta bulat,100.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ ,zona C. DEAL,finisaje moderne, p+1,izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 170mp,zona W.Maracineanu cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N)

* Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter inalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Serconf,etaj 4,sarpanta, 65 mp,CT,G+F,2 bai,2 balcoane, parchet,termopan, 180.000 Lei neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O)

* Vând cas[ ]n Str.Victoria cu teren.Pre`:71.000euro. Tel:0729082022.(N)

* Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65000euro .Tel 0729062022.(N)

Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Garsoniera conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27 mp,G+F, parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,sarpanta proprie,40mp,CT,incalzire pardoseala,termopan,parchet,2 9.000 E. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

* Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N)

11

* Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4,SD,56mp, sarpanta, termopan, G+F, AC, izolat,27.000 E. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 3,SD,56mp,fara imbunatatiri,32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina- Monitorul,etaj 3,CT,G+F,48mp,parchet,balc on inchis,35.000 E neg.

* Apartament 4 camere,zona Calea Nationala-IRE,90 mp,etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F, parchet ,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D,90mp,CT,G+F,AC,term opan ,izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat, caramida,intabulat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,77mp,etaj 3, caramida,CT,G+F,parchet, termopan,2 bai,usa metalica, renovat,65.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D,CT,fara imbunatatiri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 4,sarpanta, D,90mp, caramida+BCA, termopan, CT,G+F,parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,85mp,D,etaj 2, caramida,CT,2 bai,2 balcoane, pe mijloc,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)


Publicitate 12

Mar`i, 21 iulie 2009

* Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate imbunatatirile, recent renovat,modern, 86mp,2 bai,3 balcoane,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+ P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri . Pre` 120.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000 lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220) * Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, \arpant[ din construc`ie, acoperita cu `igla, CT.Pre` 180.000 euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77) * Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD ,et.2,

AGENDA COMERCIANTULUI

75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara imbunatatiri . Pret .47.000euro/ neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp. Pret 70.000 euro/ neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Grivita ,4C SD, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Vând 2500 mp teren loc de cas[ sat Stânce\ti la intrare prin Manole\ti-Vale. Telefon: 0742154495; 0745882250.(1330-2) * Vând loc cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal ]n spatele fostului SUT, facilit[`i curent \i gaz. Telefon: 0744373409.(1321-4) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 10.300E.Tel. 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * V[nd cas[ nou[ R[chi`i, P+M, parter locuibil, etaj nefinisat, 2000mp teren drept, la strad[, 40.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 7000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt,

parcelabil, toate utilit[`ile, 25E/mp \i 1100mp, 16ml, 21E/mp. Tel. 0744/530.803.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V)

Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuin`e p+m, pre` 9 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B) * Vând teren Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând 16 ha iaz la 60km de BT, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând terenuri extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spatiu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând ]n zona }mp[rat Traian-sp[l[torie,cas[ b[trâneasc[ cu 700 mp teren,gaz,ap[,curent,24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233. * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B) * Vând teren 4800 mp,

* Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de 800 mp, cu cale de acces, posibilitate de construire cas[ de vacan`[ \i cu lac amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulat, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungureni.P ret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2004,1800mp teren ,CT,cu imbun[t[`iri ,acoperit[ cu lindab,si o cas[ b[trineasc[ in acceia\i curte,in centru satului Tru\e\ti Pret 45000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+ anexe, fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000 Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere, construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica, loc.Vladeni com.Corlateni str.Principala. Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

livada,vita de vie,fântân[, apa curenta,fosa septica,in satul Brehuesti.Pret 38000€ negociabil Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Lebada Pret 10euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand casa batrâneasca,doua camere,cu teren in suprafata de 3100mp, fântâna, telefon, internet, pomi,in satul Tocileni la asfalt,la 12km de Botosani. Pret11000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren intravilan 5.000 mp,deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti, com.Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml,in zona Conrec. Pret 55 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi.Pret 32Euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 2700 in Ipotesti, deschidere 19ml,intravilan Pret 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp,1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 30Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 18600mp zona Rediu Pret 1euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp intre Catamarasti-Deal si Botosani.Pret 4euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vand teren 6500mp, deschidere 45ml la sosea, posibilitati de iaz,zona Agafton. Pret 7euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan, loturi de 1800-1500mp in OraseniDeal Pret 10euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml, zona Tulbureni Pret 25euro/ mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile, zona Cismea.pret 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand casa construit[ in 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str. T[tarilor Pret 60000euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand casa cu mansarda,170mp construibili,cu anexe gospodaresti noi,teren in suprafata de 4000 mp,

* Vand teren 773mp,in Hudum linga Metaxa, deschidere 23ml Pret 28euro/mp Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la Metaxa .Pret 8euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric, in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829 * Vand casa cu mansarda in Botosani,80mp utili, 240mp curte ,anexe, beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/ mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton,com. Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei,com Curtesti.Pret 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 700mp,deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 35400mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum. Pret 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti. Pret 15000 Ron.Tel 0741497829 * Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 3 euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 10800mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, zona


Publicitate Mar`i, 21 iulie 2009 Catamarasti-deal.Pret 4euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3200mp si4000mp in Curtesti.Pret 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand spatiu comercial 147mp,in zona Stadion. Pret 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren zona ci\mea 5500mp, pre` negociabil, deschidere la strad[ 80 ml, utilita`i. Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 4000 mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 800mp,zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022. (N) * Vând teren ,zona Baisa, plan1,8000mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard, plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,p lan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022. (N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/mp.Tel 0729082022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea, 3900mp,iaz.Pre`: 100000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia.Tel 0729082022 * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct, t.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp.Pre` 1600 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000 euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200euro/mp,zona Calea Na`ional[. Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100 mp.Pre` 1500 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro /mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n

Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani. Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat . Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp,zona Gar[.Pre` 1200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp, centru vechi,80mp teren, cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cl[dire 315mp, centru vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ 200mp,zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 100mp,zona 0,cu teren 300mp,toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t, ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C. DEAL,finisaje moderne, p+1,izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 195mp+ 500mp de teren.Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ,zona Ci\mea, teren 500mp,casa 136mp,t,ct, ap[,gaz, izola`ie exterioar[, tabla lindab. Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N) * Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N) * Casa,zona Petru Rares, P+M,caramida si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, bucatarie, living, G+F,parchet,usi interioare schimbate,toate utilitatile,gaz la poarta,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,Catamarasti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la rosu, fosa,garaj,fantana,46.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,zona Puskin, D+P+M, 80mp la sol ,la rosu,450mp teren,BCA,toate utilitatile, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,zona Puskin, P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet,toa te utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Casa batraneasca in sat Zaicesti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 20.000 Euro neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,70.000 E neg sau variante. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Casa 2 camere,hol, baie, bucatarie, zona CET, 400mp teren, constructie 2005,curent, fantana, vie,pomi,15.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Cismeaplanul 2, cu 11 m deschidere,apa,curent,intabulat, 5E/mp neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Botosani,13m deschidere,drept,toate utilitatile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curtesti,parcelat in 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Puskin,14m deschidere,gaz, apa,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L.Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Cismeaplan 2,drept,dimensiuni 20m/ 25m,cu 4800E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 780mp,zona Catamarasti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilitatile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,apa,curent,15.000E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vand spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Primaverii, vitrina mare, termopan,1800E/mp. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Vand spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spatiu comercial 60mp, zona ultracentrala,toate utilitatile si imbunatatirile, 75.000 E neg Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Spatiu comercial 150 mp,zona Primaverii,recent si modern amenajat, CT, gresie, faianta, termopan, birou, grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent. Pre` 40.000euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din c[r[mid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERT{:Cas[ locuibil[, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospod[re\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent (livada si vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construita 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare, acces la toate utilit[`ile edilitare. Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap. cu 3 camere plus diferen`[. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde \i separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona C[t[m[ra\ti Deal, vil[ P+1, suprafa`a construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent. Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona industrial[,vil[ P+M la ro\u, supraf. construit[ la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj \i beci. Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial \i 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (677) * Vând casa P+M ]n com. St[uceni cu 1000 mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent, ]n Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare Pre` 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

13

* Urgent cas[ locuibil[ , suprafa`[ construita la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent, ]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare. Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[ ,(P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren ]n supr, de 6900mp , 15cl[diri anexe \i o cl[dire industrial[, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104) * V^nd urgent ferm[ vegetal[ situat[ ]n zona limitrof[ Boto\ani-Ia\i .Supr.compact[ de teren=120ha, \i o cl[dire P+1, cu Supr. constr. = 400mp.Tel :0752310402. (105) * Zona Ci\mea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna R[chi`i , front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric ,drum pietruit. Pret 10Euro/ mp ,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Mar`i, 21 iulie 2009

drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei , cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp. Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[ . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona S[venilor, 700mp teren \i anex[ construit[ ]n 2006 .Pre` 35.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilit[`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona T[tari, 650mp teren intravilan Pre` 6500euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310)

* Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133)

* Cump[r teren agricol .Tel.0729062022 sau 0729082022.(N)

* }nchiriez spa`iu comercial, 400 mp,amenajat,CT,500 mp teras[ si spa`iu de parcare, ideal club,restaurant,magazin produse industriale,construc`ii si orice alt fel de activitate, zona centur[.Pre`:1000 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Cump[r apartament,cas[, teren.Tel.0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp \i 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucor[ni . Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29)

* Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403.

~NCHIRIERI

* Zona Or[\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona St[uceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde \i parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403.

* Oferta:V^nd 6000 mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155)

Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* }nchiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, renovat, transformat ]n 2 camere, CT, 500E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310)

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

* }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959.(R)

* Cump[r apartament, exclus zonele periferice, f[r[ intermediari. Ofer 35000 euro. Telefon: 0742221093.(15)

* V^nd urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

200E/luna.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134)

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp.

9 CUMP|R|RI

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, zona Grivi`a. Telefon: 0745.877.317. (1341-6) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(17) * P.F. caut s[ ]nchiriez un apartament cu 2 CD, nemobilat, de preferat zona Pia`a Mare. Ofer 150 Euro/lun[. Telefon: 0747200931.(1337-4)

* Inchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 2 camere, pietonal Unirii, D, complet utilat, mobilat, G+F, lavabil, et.10, 2 lifturi, pre` 200 euro/lun[, garan`ie 1 lun[. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B) * }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, parter, CT, modern, nemobilat, garan`ie 2 luni, pre` 300 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B) * }nchiriez apartament 2 camere, Aleea Grivi`ei, et.3, modern, mobilat, garan`ie 2 luni, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B)

* }nchiriez apartament 2 camere, et.II, str. Armean[ (Pia`a Mare). Telefon: 0743987410.(1326-1)

* }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 320 euro/lun[, garan`ie 2 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B)

* }nchiriez apartament 2 camere P.Tineretului, mobilat \i utilat la o familie, 100E/lun[.Solicit plata pe 3 luni ]n avans.Tel.0744/530.803, 0231/511.444. (V)

* }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D. Muncii, renovat, CT, mobilat \i utilat, 210E/ lun[.Tel. 0748/115.912.(V)

* }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 375 euro/lun[, garan`ie 1 lun[, perioada de ]nchiriere minim 10 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial central, amenajat, 800E/lun[ \i spa`iu la demisol de 50mp, 400E/lun[ neg.Tel. 0744/530.803 * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803

* }nchiriez apartament 3 camere, zona complex Bulevard, et.1, semimobilat, CT, 1 lun[ garan`ie, pre` 750 ron/lun[ Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere Primaverii, renovat, CT, termopan, mobilat,

* }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233. (B)

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

* Oferta : Zona Rachi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Inchiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C.Nationala, zona Mall,Select,).Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez apartament 3 camere,mobilat,zona Calea Nationala.Pret 150€/luna. Tel 0741497829.(A) * Inchiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Bulevard.Pret 150€/ luna.Tel. 0741497829.(A) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp,zona IRE.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp,Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp,zona Util.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp,zona Plus,10e/mp.Tel: 0729062022.(N) * Inchiriez depozit 600mp, zona Catamarasti Deal,curte betonata 2500mp,CT lemne,toate utilitatile,2,8m inaltime,3E/mp neg.Se negociaza in functie de perioada si activitate, prima luna gratuit.Poate fi inchiriat si pe bucati. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Primaverii-Piata Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pret 2500 Ron/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil, birou, grup sanitar,pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea NationalaStadion,etaj 7,D,mobilat,utilat,170E/luna. Telefon: 0743111901,0231532552.(O)

* Inchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 3,mobilat,utilat,CT,termopan, electrocasnice,350E/luna,avan s 2-3 luni. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona CurcubeuluiScoala 13,etaj 3,mobilat, utilat, CT, termopan, renovat,modern,250E/luna,av ans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,fara imbunatatiri, 500 Lei/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona ultracentrala,etaj 1,mobilat,utilat, CT, termopan, parchet,250E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,parter,mobilat, utilat, 500Lei/ luna,avans 2 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez casa zona Donici,2camere,baie,bucatarie ,nemobilata,gaz,fara imbunatatiri, 150E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

]n Boto\ani, zona central[. Pre` 500 euro/luna, pretabil cabinet medical, frize- rie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere, ap. cu 4C, zon[ ultracentral[, et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/lun[/neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere ap. cu 2cam, par`ial mobilat, CT, zona Calea Na`ional[. Pre` :700lei/ lun[ .Plata anticipat[ 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i bucatarie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte. Pre`: 250euro/ lun[. Plata anticipat[ :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO

* Inchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/luna. Tel.: 0743111901, 0231532552. (O)

* Vând autoturism DACIA PAPUC motor diesel 1,9,an fabrica`ie 2003, 100000 km la bord.Telefon: 0741991701. (1338-5)

* Inchiriez apartament 4 camere,zona Imparat Traian,etaj 1,renovat recent si modern, CT, G+F,complet mobilat si utilat,totul nou, 250E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

V+NZ|RI DIVERSE

* Inchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu sarpanta,D,2 bai,mobilat si utilat,CT,toate imbunatatirile,200E/luna. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/luna neg. Telefon: 0744.319317.(O) * Urgent:Inchiriez camere la vila mobilate acces utilitati .Pret 80eur/luna negociabil .Plat anticipata pe 3 luni. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 2 spa`ii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc

* Vând magazin + bufet ]n sat Drislea, comuna Tru\e\ti. Pre` negociabil. Telefon: 0754879419. (1340-5) * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând motostivuitor, 1500 kg ]n perfect[ stare de func`ionare. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (27)

ANGAJ|RI * S.C. angajeaz[ gestionar sau gestionar[ bar. Rela`ii la telefon: 0729093899, ]ntre orele 8-17.(1335-1)

=MATRIMONIALE * Caut doamna, 30-40ani, pentru a avea grija de copil. Relatii: 004369910047133 Austria.(3)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Mar`i, 21 iulie 2009

Japonezii au inventat berea albastr[ Japonezii au renun`at la profunda culoare brun[ omniprezent[ a berii la una de culoarea cerului, scrie Weird Asia News. Fabrica japonez[ de bere Takahshi, cunoscut[ de altfel pentru cele mai neobi\nuite re`ete de bere, a creat o specialitate de culoare... albastr[. Inventat[ ]n 2007, berea este un amestec de lapte \i bere cu arom[ de fructe. Aceasta a fost de fapt o ]ncercare a produc[torilor de a atrage mai multe femei s[ consume aceast[ b[utur[. Re`eta pare simpl[: drojdia de bere \i hameiul sunt puse ]n lapte, iar amestecul este

men`inut la o temperatur[ mai mic[ decât punctul de fierbere al laptelui. Gustul este oarecum ciudat, dar revigorant, ]ns[ nu foarte apropiat de cel al berii. Fabrica de bere mai ofer[ \i alte specialit[`i precum berea f[cut[ din apa rezultat[ ]n urma topirii unui iceberg. Numit[ Drift ICE, berea se realizeaz[ din apa unui iceberg din Marea Okhotsk, un bra` al Oceanului Pacific de Nord. Fabrica nu s-a oprit aici \i a ]nceput s[ utilizeze un alt ingredient inedit, algele, care dau berii o culoare de un albastru de ghea`[. „

Botezatu Pepe, s[tul s[-\i ]mpace soacra cu so`ia Scandalul dintre Oana \i sunat-o \i am ]mp[cat-o cu De fiecare dat[, pacea a fost de face plaj[ M[rioara Z[voranu este parc[ Oana. I-am zis c[ so`ia mea scurt[ durat[ \i a fost ]nlocuit[ de când lumea. De a\a de mult vrea s[ se ]mpace cu ea, s[ lase de un nou r[zboi, mai aprig. ]ncât, probabil, cele dou[ presa \i bârfele la o parte. Mi- Enervat \i dezam[git de faptul cu fostul timp femei au \i uitat de la ce a ple- a mul`umit, a venit la noi, s-a c[ fiecare pas f[cut ]nainte se Pepe, s[racul, doar el ]ntâlnit cu Oana, negând transform[ ]n doi ]napoi, Pepe \ofer al lui cat\tietotul. câte discu`ii interminabile a declara`iile f[cute ]n pres[”, a decis s[ stea locului: „La trei avut cu ambele p[r`i. „La poveste\te cânt[re`ul pentru s[pt[mâni, a ]nceput iar. Ce ]nceput, ba chiar \i dup[ ce au revista VIP. Toate eforturile s[-i fac?! E o vorb[: N-ai cu Moni ap[rut primele acuza`ii, eu am lui au avut ]ns[ acela\i rezultat. cine!”. „ Designerul C[t[lin Botezatu s-a aflat \i weekendul trecut pe litoral unde, la piscina unui hotel luxos din sta`iunea Mamaia, organizeaz[ prezent[ri de mod[. |i de aceast[ dat[, C[t[lin a fost ]nso`it de mai multe dintre modelele sale masculine, printre care se afl[ \i fostul \ofer al Monic[i Columbeanu, Voicu, alintat „Ricky Martin“. Trecerea de la sexy-\ofer la sexy-model e simpl[ pentru fostul angajat al Monic[i Columbeanu. Voicu e nu doar mai relaxat, dar \i mult mai fericit de când prezint[ pentru C[t[lin Botezatu. Bronzul de calitate e o condi`ie pentru noul job, a\a c[ „Ricky Martin” ]ndur[ cu succes huzureala la soare lâng[ o cup[ de \ampanie rece. „

Patrick Swayze arat[ din ce ]n ce mai bine Curajul \i calmul de care Patrick Swayze a dat dovad[ ]n lupta cu nemilosul cancer ]ncep s[ dea roade. Cunoscutul actor a fost fotografiat recent de jurnali\ti. Acesta arat[ din ce ]n ce mai bine \i se pare c[ tratamentul pe care ]l urmeaz[ a dat rezultate, arat[ Daily Mail. }n fotografiile realizate recent, Patrick Swayze, ]n vârst[ de 56 de ani, arat[ incomparabil mai bine decât ]n aprilie. La acea vreme, actorul era ]ntr-o stare atât de proast[ ]ncât se zvonea c[ nu mai

Secretul ]mp[c[rii dintre Anna Lesko \i Popone` Radu Groza, impresarul artistei, a f[cut pentru Ring o m[rturisire surprinz[toare, potrivit c[reia ]ntre Anna Lesko \i Elan Schwartzenberg, fostul so` al Mihaelei R[dulescu, n-ar fi existat niciodat[ vreun sentiment. Astfel, se pare c[ artista \i omul de afaceri s-au folosit de geloziile partenerilor... pentru a se r[zbuna. Codin Maticiuc a reu\it s-o aduc[ ]napoi pe Anna Lesko dup[ ce s-a consolat, simultan, ]n bra`ele Alinei Cri\an, fost[ A.S.I.A., \i ale prezentatoarei \tirilor sportive ale Antenei 3 Raluca L[z[ru`. }n spatele acestei ]mp[c[ri se afl[ ]ns[ un angajament pe care Popone` i l-a f[cut basarabencei. Cânt[rea`a i-a dat papucii lui Co-

din ]n urma unei discu`ii mai aprinse pornite de la faptul c[ acesta ezita s[ o ia de nevast[. Gândul c[ ar putea s[ o piard[ definitiv pe cânt[rea`[, l-a ]nnebunit pe Codin, care s-a ]ntors sp[\it, cu un inel cu diamante \i cu promisiunea c[-\i va pune pirostriile. Mai mult, cunoscând faptul c[ Anna ador[ Parisul, acesta a aranjat \i o excursie de neuitat ]n capitala Fran`ei. „

15

Horoscop E Berbec

K Balan]\

S-ar putea s[ v[ confrunta`i cu probleme financiare. V[ sf[tuim s[ fi`i mai optimist. Dac[ sunte`i prea ]ncordat, risca`i s[ v[ compromite`i rela`iile sociale.

Este posibil s[ ave`i un e\ec ]n afaceri \i s[ fi`i dezam[git. V[ sf[tuim s[ nu v[ ]ntrista`i, pentru c[ vor ap[rea \i alte oportunit[`i. S-ar putea s[ v[ lovi`i de mai multe obstacole, din cauza unor probleme de comunicare.

F Taur

Diminea`a s-ar putea s[ v[ lovi`i de o serie ]ntreag[ de dificult[`i \i L Scorpion s[ ave`i impresia c[ munci`i degeaS-ar putea ca un prieten de familie ba. Cei din jur sunt dispu\i s[ v[ a- s[ v[ propun[ o colaborare. V[ sf[jute. Partenerul de via`[ v[ sus`ine. tuim s[ o accepta`i, chiar dac[ nu sunte`i prea ]ncântat de câ\tig. Consulta`i-v[ \i cu partenerul de via`[! G Gemeni Este posibil s[ renun`a`i o c[l[torie, din cauza s[n[t[`ii. Sunte`i pre- M S\get\tor dispus la mici probleme digestive, Diminea`a resim`i`i o stare de care se pot rezolva rapid, cu un re- confuzie care v[ poate face s[ gim adecvat. Se pare c[ rela`iile cu ]ntârzia`i lucr[rile de serviciu. Nu partenerul de via`[ sunt tensionate. provoca`i discu`ii aprinse cu \efii! Totul va reveni la normal \i ve`i recupera terenul pierdut. H Rac V-a`i propus s[ ]ncepe`i o activitate nou[, dar sunte`i prea ner[b- N Capricorn d[tor. Din cauza agita`iei, risca`i s[ S-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o pierde`i timp pre`ios. V[ sf[tuim s[ delega`ie ]n care pute`i avea mari evita`i discu`iile ]n contradictoriu satisfac`ii profesionale. V[ sf[tuim cu colegii. s[ ave`i grij[ de bagaje, ca s[ nu pierde`i ceva important. Rela`iile cu colegii sunt excelente. I Leu V[ recomand[m s[ fi`i atent la serviciu \i cu partenerii de afaceri, O V\rs\tor pentru c[ s-ar putea s[ ave`i probleSe anun`[ o zi ]nc[rcat[, a\a c[ me de comunicare. Nu este cazul s[ v[ sf[tuim s[ v[ stabili`i clar lista v[ ]ngrijora`i din cauza dificult[`ilor de priorit[`i. Dup[-amiaza este financiare de moment. V[ ajut[ o posibil s[ v[ schimba`i programul persoan[ mai ]n vârst[ din familie. \i s[ v[ ocupa`i de problemele partenerului de via`[.

J Fecioar\

Trece`i printr-o perioad[ dificil[, din cauza ne]n`elegerilor cu un partener de afaceri. V[ recomand[m s[ v[ p[stra`i calmul \i s[ apela`i la ajutorul unui prieten. Ca s[ dep[\i`i toate obstacolele, este indicat s[ ave`i r[bdare \i s[ nu fi`i impulsiv.

P Pe[ti La serviciu, sunte`i predispus s[ face`i gre\eli din cauza c[rora acumula`i ]ntârzieri. V[ sf[tuim s[ nu v[ agita`i \i accepta`i ajutorul colegilor. Ie\i`i ]n lume! Ave`i \anse s[ ]ntâlni`i persoane care v-ar putea ajuta mult ]n viitor.

Bancul zilei }N TREN

are mult de tr[it. Acum, Swazye a mai luat ]n greutate, p[rul a ]nceput s[-i creasc[ \i \i-a l[sat barb[. }n ianuarie 2008, starul din „Dirty Dancing” a fost diag-

nosticat cu cancer pancreatic ]n stare avansat[. Actorul a urmat o form[ agresiv[ de chimioterapie, precum \i un tratament bazat pe un medicament experimental. „ Mar`i, 21 iulie

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Botosanii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Satul Boto\[nean (r) 13.30 - 14.00 Tele’Music 14.00 - 15.00 Agenda Cultural[ (r) 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc. 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), edi`ie infor-

mativ[ prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. Invitat: Miruna C[jv[neanu. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

}ntr-un tren ce mergea de la Cluj la Bucure\ti, ]n acela\i compartiment erau o doamn[ mai ]n vârst[ cu fiica ei. Lâng[ tân[ra fat[ st[tea un domn mai ]n vârst[, iar ]n partea opus[ st[teau doi tineri, un oltean \i un ardelean. Tot timpul c[l[toriei, tân[rul ardelean i-a f[cut complimente fetei. La un moment dat, trenul intr[ ]n tunel. }n acel moment, se aude un s[rut prelung \i o lovitur[ de palm[. Dup[ ce trenul iese din tunel, fiecare se gânde\te: Doamna ]n vârst[: „Tâmpitul

[sta de bo\orog a ]ncercat s[ m[ s[rute, dar din gre\eal[ a s[rutat-o pe fiica mea \i ea l-a pocnit”. Domnul ]n vârst[: „Tâmpi`ii [\tia tineri au ]ncercat s[ o s[rute pe asta mic[ \i au luat-o peste gur[”. Ardeleanul: „Z[p[citul [sta de oltean a ]ncercat s[ s[rute fata, ea a crezut c[ sunt eu \i mi-a tr[snit una”. Olteanul: „Abia a\tept s[ mai prind un tunel, s[ mai imit o dat[ zgomotul unui s[rut \i s[ ]i mai ard o palm[ ardeleanului, c[ a\a m[ enerveaz[ mutra lui”.

O RE~ET{ PE ZI MÂNCARE DE VARZ{ CU MERE Ingrediente: varz[ murat[ tocat[ 500 g, 8 cartofi, 2 cepe, 2 linguri ulei, costi`[ afumat[ 120 g, carne de porc 320 g, 2 mere, vin alb 0,5 l, piper, sare, sup[ de carne. Mod de preparare: Cartofii se cur[`[ de coaj[ \i se taie ]n cuburi. Ceapa se taie m[runt, costi`a afumat[ \i carnea se taie la fel ]n cubule`e. Se c[lesc toate ]ntr-o oal[ ]n ulei ]ncins, se pune varza, se adaug[ condimentele \i vinul alb. Se la-

s[ s[ fiarb[ acoperit[ timp de o jum[tate de or[. Cele 2 mere se cur[`[ de coaj[ \i se taie felii. Se pun peste varz[ apoi se adaug[ \i supa de carne. Se fierbe timp de un sfert de or[.


CMYK

Eveniment 16

Mar`i, 21 iulie 2009

Trafican`i de minori ridica`i de masca`i 20 de persoane au fost aduse pentru audieri, ieri, la Direc`ia de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism, dup[ o ac`iune ]n care masca`ii au descins la locuin`ele unor presupu\i capi ai unei re`ele de trafic de persoane \i trafic de minori.

UTILE

Ac`iune de mare amploare, ieri, a procurorilor din cadrul Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT), Biroul Teritorial Boto\ani, ]mpreun[ cu poli`i\tii Biroului de Combatere a Crimei Organizate. Au fost efectuate mai multe descinderi ]n mai multe loca`ii ]ntr-un dosar cu trafic de persoane \i trafic de minori. Dosarul este unul foarte complex, implicând foarte multe persoane. Victimele acestei re`ele nu ajungeau numai pe mâna unor persoane din alte `[ri europene, ci \i ]n România, fiind trafica`i atât minori, cât \i adul`i. Din primele informa`ii se pare c[ procurorii DIICOT au adunat probe ]mpotriva a dou[ persoane, care erau capii acestei re`ele, profiturile ob`inute pe parcursul a doi ani de activitate a trafican`ilor, ]ntre 2005 \i 2007, fiind uria\e. Ieri, ]nc[ de la orele dimine`ii, masca`ii, membri ai Deta\amentului Poli`iei de Interven`ie Rapid[ al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani dar \i echipele de interven`ie ale Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ \i ale Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean au des4,2397 lei

cins ]n dou[ loca`ii din Boto\ani \i o loca`ie din Vorona, fiind puse ]n executare 20 de mandate de aducere pentru audieri, printre persoane aflându-se atât cei doi ]nvinui`i, cât \i martori sau al`i membri ai re`elei. Din cauza num[rului foarte mare de persoane care urmeaz[ s[ fie audiate, procurorii DIICOT au pus pe drumuri o ]ntreag[ armat[, din cauza naturii foarte delicate a cauzei, fiind f[cute eforturi foarte mari ca persoanele implicate s[ nu afle de descinderile care urmau s[ fie efectuate. Chiar \i a\a se pare c[ una dintre persoanele ]nvinuite a fost re`inut[ de poli`i\ti exact ]nainte s[ p[r[seasc[ `ara, fiind adus[ ]napoi la Boto\ani pentru continuarea cercet[rilor. Cel mai probabil, ]n cursul zilei de azi, cei doi ]nvinui`i vor fi prezenta`i instan`ei ]n vederea arest[rii preventive pentru o perioad[ de 29 de zile, urmând s[ fie identifica`i pe parcurs \i ceilal`i membri ai re`elei de trafican`i de persoane. 2,9797 lei

„Este vorba de un dosar de trafic de persoane \i trafic de minori. Destina`ia persoanelor traficate era Irlanda, Olanda dar \i intern, Boto\ani \i Suceava. Activitatea infrac`ional[ s-a desf[\urat ]n perioada 20052007. Au fost efectuate trei perchezi`ii domiciliare, 20 de mandate de aducere au fost puse ]n executare, fiind vorba de dou[ persoane ]nvinuite. Mai multe informa`ii nu putem oferi, nu au fost f[cute ]nc[ re`ineri, dar este posibil ca la finalizarea cercet[rilor s[ fie re`inute”, a declarat Viorel Porumb, \eful Biroului Teritorial Boto\ani al DIICOT. Pân[ la ]nchiderea edi`iei, cei adu\i cu mandat la Boto\ani erau ]n continuare audia`i de procurori, cel mai probabil, toate persoanele, indiferent c[ sunt martori sau ]nvinui`i, urmând ca s[ dea declara`ii ]n acest dosar, cu informa`ii complete ]n privin`a sumelor adunate de capii acestei re`ele dar \i a num[rului total de victime traficate. (D[nu` Rotariu)

Ziua: 260C

Noaptea: 110C

O realizare a unui poli`ist comunitar:

Proces verbal ]ncheiat pe 30 februarie Timpul este foarte pre`ios pentru cea mai mare parte a popula`iei active \i peste tot ]n jurul nostru se reclam[ lipsa de timp. Un poli`ist comunitar a reu\it ceea ce nimeni nu poate, respectiv s[ creasc[ num[rul de zile dintr-un an. Metoda descoperit[ de poli`istul comunitar este una de-a dreptul inovatoare \i plaseaz[ municipiul Boto\ani, dar mai ales Poli`ia Comunitar[, ]n centrul aten`iei ]ntregii planete. Urm[rind lunile din calendar, acesta a observat c[ ]ntr-una dintre luni, respectiv februarie, sunt mai pu`ine zile decât ]n restul. F[când parte dintr-o autoritate a statului, pl[tit[ din bani publici, poli`istul comunitar s-a gândit s[ vin[ ]n sprijinul semenilor s[i \i s[ compenseze lipsa de timp pe care o acuz[ toat[ lumea. Astfel, acesta a completat un proces verbal de sanc`ionare cu data de 30 februarie, ]n ]ncercarea sa de a revolu`iona m[surarea timpului. }ntâmplarea nu s-a produs oriunde, ci chiar la cel mai ]n vog[ fenomen din Boto\ani, respectiv blocarea ro`ilor ma\inilor parcate ilegal. Agentul constatator, nelipsit la astfel de situa`ii, a fost de data aceasta un poli`ist comunitar \i nu un agent al Poli`iei Rutiere. Sloganul „Mereu ]n slujba cet[`eanului!” nu l-a l[sat indiferent pe poli`istul comunitar care i-a aplicat amenda cuvenit[ boto\[neanului care a ]nc[lcat o Hot[râre a Consiliului Local, datând procesul verbal cu 30 februarie 2009. Nu se \tie dac[ boto\[neanul sanc`ionat a v[zut c[ poli`istul comunitar a fost de partea sa ]n momentul ]n care a primit procesul verbal sau

acas[. Din nefericire pentru poli`istul comunitar care a mai pus „un b[`” la caietul cu sanc`iuni lunare, actul risc[ s[ fie anulat de orice instan`[ judec[toreasc[. Gabriel Condrea este avocatul firmei Hi Speed Recovery, cea care blocheaz[ ro`ile ma\inilor parcate ilegal, \i a spus c[ este singurul proces care va fi pierdut, de când firma

\i-a ]nceput activitatea, tocmai din cauza acestui viciu introdus de c[tre poli`istul comunitar. „Procesul este ]nc[ pe rol, a\tept[m finalul s[u”, a spus Condrea. Bianca Albu, purt[torul de cuvânt al Poli`iei Comunitare, a spus c[ acesta este singurul caz ]n care un agent al acestei institu`ii face o astfel de gaf[. (Bogdan Caliniuc)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 21 M Cuv. Simeon cel nebun-pentru-Hristos \i Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; Sf. Mc. Victor de la Marsilia 22 M Sf. Mironosi`[ Maria Magdalena, întocmai-cu-apostolii

Evenimentul de Botosani nr.1387  

Ziarul orasului tau!