Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 165 (1386) • Luni, 20 iulie 2009 • 16 pagini

„Alcooli\tii”, pu\i s[ pl[teasc[ statului 1,67 milioane lei, suplimentar În urma controalelor vamale din iunie, vame\ii au ]naintat \i trei sesiz[ri penale fa`[ de tot atâ`ia produc[tori de b[uturi alcoolice. Ace\tia din urm[ au \i fost amenda`i cu 125.000 de lei. Evaziunea fiscal[ cu alcool s-a

schimbat radical ]n ultimii ani din cauza mut[rilor de pe pia`a local[, cea care de`inea, la un moment dat, recordul de num[r de produc[tori autoriza`i.

Pagina 16

Nenorociri la sc[ldat Apele care str[bat jude`ul \i-au mai ad[ugat dou[ victime. Siretul a ]nghi`it un b[rbat de 52 de ani, iar o zi mai târziu, ]n barajul Sitna \i-a g[sit sfâr\itul un adolescent de 17 ani, venit

cu câ`iva prieteni la sc[ldat. Cei doi au vrut s[ se r[coreasc[ dup[ temperaturile caniculare din ultimele zile.

Pagina 3

Copile fugite de acas[ de dragul „libertinajului” Pagina 3

Cadre didactice de nota 1 La concursul de titularizare din acest an, 15 cadre didactice nu au reu\it s[ ob`in[ nici m[car nota 2 pe lucr[ri. Aproape 200 au ob`inut note sub 5, iar zeci de catedre au r[mas neocupate deoarece mai mult de jum[tate dintre candida`i au avut lucr[ri notate cu mai pu`in de 7. Nu au lipsit nici lucr[rile anulate. }n schimb, candida`ii cu diplome de la Universitatea „Spiru Haret” \i-au v[zut notele pe listele concursului, conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean considerând c[ ]n situa`ia ]n care nu s-a primit niciun document scris de la Ministerul Educa`iei, nu se pot elimina din calculele examenului oameni care au diplome cu sigla ministerului.

Pagina 4

Externalizarea buc[t[riei, solu`ia la furturile din mâncarea asista`ilor Acesta pare s[ fie primul pas pe care conducerea Direc`iei de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului ]l face pentru a mai reduce din cheltuielile institu`iei, dar \i pentru a stârpi un obicei des-

pre care spune c[ a fost ]mbr[`i\at de unii angaja`i: furtul din mâncarea copiilor \i a persoanelor cu handicap institu`ionalizate. |i pentru c[ nici paznicii nu sunt str[ini de astfel de obiceiuri, f[r[

sprijinul lor nefiind posibil[ scoaterea din unitate a produselor din buc[t[ria centrelor, conducerea Direc`iei inten`ioneaz[ s[ externalizeze \i serviciul de paz[.

Pagina 5


Eveniment 2

Luni, 20 iulie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Critica ra`iunii perverse }n nici un caz, nu voi ]ncerca s[ fac nici cea mai mic[ trimitere la opera lui Immanuel Kant: „Critica ra`iunii pure” lucrare ce-a revolu`ionat gândirea omenirii din secolul al XVII-lea, vreau doar s[ fac o simpl[ expunere, mai bine zis o specula`ie pe ideea c[ omul poate fi „expus” \i unei ra`iuni perverse, dispus[ tot pe elemente logice. Da, cel mai evident exemplu este cel al omului politic, el ]\i supune gândirea unei logici perverse, care, de cele mai multe ori, trece nev[zut[ de omul obi\nuit dar devine extrem de nociv[ ]n momentul când intr[ ]n circuitul manifest[rilor cotidiene. Fenomenul este controlat ]n totalitate de con\tient. Nu peste mult timp vom intra ]n cursa pentru pre\edin`ia României, vom avea foarte multe semne ale unor gândiri perverse. Noi le cunoa\tem sub denumirea de minciuni. Bine, unele vor fi evidente, care ne vor jigni, alte vor trece aproape neobservate, vor ]mbr[ca forma unor adev[ruri mai pu`in uzitate \i chiar pe alocuri ne vor ]ncânta. Nu este vorba de simple fantezii, care sunt, ce-i drept, tot nuan`e ale minciunii, dar nevinovate, rod al imagina`iei debordante, f[r[ efecte dureroase asupra subiectului, ci despre minciuna „construit[”, elaborat[ atent, ]n laboratorul mental, p[strând toate caracteristicile adev[rului. E foarte complicat de g[sit o defini`ie care s[ exprime ]n totalitate minciuna, prin ]ns[\i natura sa este o unitate comunicativ[ alunecoas[ \i confuz[, nu ]n sensul c[ n-ar r[spunde unor vectori logici, ci mai degrab[ pentru faptul c[ ace\tia lucreaz[ ]mpotriva realit[`ii c[utând s[ schimonoseasc[ adev[rul. La fel ca \i adev[rul geneza o are la nivelul con\tientului. A\a c[ nu este nici o scuz[ pentru cei care o practic[. }ntrebarea care se impune: este sau nu minciuna reversul adev[rului? Nu, chiar dac[ suntem tenta`i s-o privim ]n acest fel, minciuna are o cu totul alt[ origine, ea vine din dorin`a pervers[ de-a p[c[li, de-a induce confuzie ]n mintea receptorului. Uneori poate avea \i efectul balsamului, poate crea iluzii sau poate diminua dureri dar nici ]ntr-un caz nu poate substitui adev[rului \i nu poate ]ncorpora ra`iunea pur[. De aceea, cei ceo practic[ nu fac decât s[ ne atace direct ]n m[duva fiin`ei, s[ ne h[r`uiasc[ \i s[ ne ]ndep[rteze de adev[r. Oamenii politici sunt cu to`i contamina`i de ea, unii chiar devin dependen`i, o folosesc ca pe un bun natural, ca pe un instrument absolut necesar ]n disciplinarea lumii. Acum vom fi expu\i mai mult ca oricând minciunii, vom gusta din ea la orice discurs electoral, important e s[ nu ne l[s[m sedu\i sau s[ intr[m ]n jocul ei pervers.

Tâlhar dat ]n urm[rire na`ional[, prins la Boto\ani Un urm[rit na`ional pentru tâlh[rie a fost prins de agen`ii comunitari. B[rbatul, ]n vârst[ de 73 de ani, din Pa\cani, care fusese condamnat la trei ani de ]nchisoare, a fost identificat de poli`i\tii comunitari, vineri, ]n zona G[rii. Asupra sa au fost g[site cinci pachete de cafea, un telefon mobil sustras de la o persoan[ din gara Bac[u, suma de 14 lei \i o geac[ de blugi cu un buletin de identitate, al posesorului, ]n ea. Constantin Ilie era vizat de agen`ii comunitari pentru c[ ]n urm[ cu 10 zile a intrat ]n curtea unei b[trâne de ceva de mâncare. 85 de ani de pe strada Hatman „Chemarea agen`ilor comuArbore din municipiul Boto- nitari i-a mai domolit b[rbatului \ani, sub pretextul de a-i cere voin`a, hot[rându-se s[ fug[

Gospod[rie incendiat[ de un copil Curiozitatea unui b[ie`el de patru ani fa`[ de modul ]n care se aprind chibriturile s-a transformat ]ntr-un incendiu care a provocat pagube ]nsemnate. Evenimentul s-a produs sâmb[t[ ]n comuna |tiubieni, ]n gospod[ria lui Mihail R. Sc[pat pentru o clip[ de sub supravegherea p[rin`ilor, copilul s-a jucat cu chibriturile, incendiind depozitul de furaje din gospod[rie. De team[ c[ fl[c[rile s-ar putea extinde la locuin`[, tat[l copilului a solicitat sprijinul

pompierilor. Un echipaj din cadrul G[rzii de Interven`ie S[veni s-a deplasat la locul indicat ]n cel mai scurt timp. Când pompierii au ajuns la fa`a locului, câteva tone de furaje erau cuprinse de fl[c[ri. Prin interven`ia pompierilor, care a durat mai pu`in de 15 minute, au fost salvate bunuri materiale ]n valoare de 30.000 de lei. Fl[c[rile au distrus cinci tone de furaje, pagubele fiind estimate la 2.000 de lei. (D[nu` Rotariu)

]nainte de venirea acestora. Spre ghinionul s[u, b[rbatul a fost prins de doi poli`i\ti comunitari la doar câ`iva pa\i de

Trimis ]n judecat[ dup[ ce a produs un accident rutier grav Un tân[r a fost trimis ]n judecat[ pentru v[t[mare corporal[ din culp[ dup[ ce a provocat un accident grav de circula`ie ]n urma c[ruia au fost r[nite patru persoane. Acci-

PUBLICITATE

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

cas[. B[rbatul nu era c[utat de Poli`ia Boto\ani, motiv pentru care i s-a dat drumul. Vineri ]ns[, verificat chiar ]n localitatea de domiciliu, agen`ii comunitari au avut surpriza s[ descopere c[ era condamnat la 3 ani de ]nchisoare pentru infrac`iuni de furt”, a declarat Bianca Albu, purt[torul de cuvânt al Poli`iei Comunitare. B[rbatul a fost condus la sediul Poli`iei Municipiului Boto\ani \i predat pe baz[ de proces verbal pentru continuarea cercet[rilor. Urmeaz[ ca verific[rile ulterioare s[ fie continuate de Poli`ia Pa\cani ]n vederea stabilirii ]ntregii activit[`i infrac`ionale. (L[cr[mioara Lupa\cu)

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate intre ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le ! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!

dentul cu pricina s-a petrecut la intrarea ]n localitatea Vl[sine\ti, ]n data de 23 februarie 2008, ]n timp ce Sergiu Juncanaru, de 21 de ani, din satul Miron Costin, comuna Vl[sine\ti, se afla la volanul unui autoturism marca Dacia 1310 Break. Pe DJ 282, f[r[ s[ se asigure, acesta a ocolit o denivelare de pe sensul s[u de mers, moment ]n care a p[truns pe contrasens, unde a intrat ]n coliziune frontal[ cu un Trabant condus regulamentar din sens opus de c[tre |tefan Ungureanu, de 42 de ani. }n urma impactului violent dintre cele dou[ autoturisme, atât \oferii, cât \i doi pasageri din autoturismul Dacia 1310 Break, Cristian Ungureanu, ]n vârst[ de 24 de ani, \i Bogdan B., ]n vârst[ de 27 de ani, au suferit r[ni grave, fiind transporta`i la spital de c[tre mai multe echipaje ale Serviciului Jude`ean de Ambulan`[. Din cauza r[nilor foarte grave suferite ]n accident, |tefan Ungureanu a avut nevoie de 75 – 80 de zile de ]ngrijiri medicale. }n urma cercet[rilor, procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani au decis trimiterea ]n judecat[ a \oferului vinovat de producerea accidentului, Sergiu Juncanaru, pentru s[vâr\irea infrac`iunii de v[t[mare corporal[ din culp[. Acesta risc[ acum câ`iva ani de ]nchisoare. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Luni, 20 iulie 2009

}nghi`it de apele Siretului Un b[rbat ]n vârst[ de 52 de ani \i-a g[sit sfâr\itul ]n apele Siretului ]n noaptea de vineri spre sâmb[t[, trupul s[u fiind scos din ap[ de c[tre pompierii boto\[neni. }n data de 18 iulie, ]n jurul orei ora 02.00, angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” au fost anun`a`i prin Sistemul na`ional unic pentru apeluri de urgen`[ 112 c[ un b[rbat, ]n vârst[ de 52 de ani, s-a ]necat ]n râul Siret, pe raza localit[`ii Hu`ani, comuna Vl[deni. Gheorghe Ra`[, din localitatea sucevean[ s[ se scalde ]n râul Siret. }n- tors acas[, familia ]ngrijorat[ scurt timp i-au descoperit Dumbr[veni, a plecat vineri, trucât b[rbatul nu s-a mai ]n- a plecat ]n c[utarea lui. }n ma\ina ]n care erau hainele sale pe malul râului Siret. Dup[ ce l-au c[utat câteva ore f[r[ s[-i dea de urm[ au solicitat ajutorul angaja`ilor Inspectoratului pentru Situa`ii }n cursul dup[ amiezii, ieri, ]mpreun[ cu un grup de au chemat pompierii, care s-au de Urgen`[ Boto\ani. Spre o alt[ nenorocire s-a petrecut prieteni la sc[ldat, unde ]ncer- dus la fa`a locului cu dou[ locul tragediei au plecat dou[ pe raza jude`ului, de data cau s[ se r[coreasc[ dup[ c[l- echipaje, unul dintre ele fiind echipaje din cadrul Deta\aaceasta apele ucigând un durile caniculare. La un mo- format din scafandrii preg[ti`i mentului de Pompieri Botoadolescent ]n vârst[ de 17 ani. ment dat, prietenii b[iatului nu special s[ intervin[ ]n astfel de \ani, printre care \i echipajul Incidentul s-a petrecut ]n jurul l-au mai v[zut pe acesta ]n ap[, cazuri. Pân[ la ]nchiderea edide scafandri, dota`i cu dou[ orei 17.30, pompierii fiind au a\teptat cu sufletul la gur[ `iei, pompierii ]nc[ mai c[utau b[rci \i accesorii de c[utare de solicita`i de c[tre un grup de s[ ]l vad[ ie\ind la suprafa`[ \i trupul ne]nsufle`it al adolescenla ]nec. }n cele din urm[, persoane dup[ ce un adoles- au s[rit s[ ]l salveze, dar totul tului, mai multe detalii ]n leg[pompierii au g[sit trupul necent s-a ]necat la barajul Sitna, a fost ]n zadar. Când au ]n`eles tur[ cu acest urmând s[ fie ]nsufle`it al suceveanului. pe raza localit[`ii R[chi`i. Din c[ nu pot da de prietenul lor publicate ]n edi`ia de mâine. „Dup[ aproape dou[ ore de câte se pare, b[iatul se afla pentru a-l scoate la suprafa`[, (D[nu` Rotariu) c[ut[ri, scafandrii i-au descoperit trupul ne]nsufle`it, ag[`at ]ntr-o plas[ de pescuit la circa 200 de metri ]n amonte fa`[ de PUBLICITATE urmele de pe marginea apei \i UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IA|I l-au adus la mal. Interven`ia a }NFIIN~AT{ |I ACREDITAT{ PRIN LEGEA NR. 408 DIN 20 IUNIE 2002, PUBLICAT{ }N fost ]ngreunat[ de viteza mare MONITORUL OFICIAL NR. 493/9.07.2002 de curgere a apei \i de vizibilINFORMEAZ{ ABSOLVEN~II LICEELOR PROMO~IILE 2009 |I ANTERIOARE, PRECUM |I itatea redus[”, a declarat pluABSOLVEN~II INSTITUTELOR DE }NV{~{MÂNT SUPERIOR C{ }N ANUL UNIVERSITAR 2009/2010 AU tonier Dorina Lupu, subofi`er }NCEPUT }NSCRIERILE PENTRU ADMITEREA LA FACULT{~ILE: rela`ii publice ]n cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii TAXE REDUSE CU PÂN{ LA 30% - 60% de Urgen`[ „Nicolae Iorga” FA~{ DE ALTE UNIVERSIT{~I Boto\ani. Poli`i\tii au stabilit c[ nu poate fi vorba de vreo I. FACULTATEA DE ECONOMIE - 3 ANI - SPECIALIZ{RI: infrac`iune ]n acest caz. „La SPECIALIZAREA: FINAN~E |I B{NCI; data de 18.07.2009, orele SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMER~ULUI, TURISMULUI |I SERVICIILOR; 02.11, poli`i\tii din comuna SPECIALIZAREA: CONTABILITATE |I INFORMATIC{ DE GESTIUNE. - MASTER ACADEMIC – 2 ANI Vl[deni au fost sesiza`i de 1.MANAGEMENT ECONOMICO-FINANCIAR EUROPEAN; Ovidiu R., din comuna Dum2.AUDIT |I EXPERTIZA FINANCIAR- CONTABIL{; br[veni, jude`ul Suceava, des3.GESTIUNEA FINANCIAR{ }N ADMINISTRA~IA PUBLIC{; pre faptul c[ tat[l s[u, Gheorghe R., a plecat la II. FACULTATEA DE DREPT – 4 ANI 17.07.2009, la pescuit pe râul SPECIALIZAREA: DREPT – 4 ANI Siret \i nu s-a mai ]ntors, fiind - MASTER ACADEMIC – 2 ANI posibil s[ se fi ]necat. }n urma 1.DREPT EUROPEAN verific[rilor efectuate pe 2.|TIIN~E PENALE 3.DREPTUL AFACERILOR malul stâng al râului Siret, 4.DREPTUL }N ADMINISTRA~IA PUBLIC{ poli`i\tii au g[sit un autoturism apar`inând lui Gheorghe III. FACULTATEA DE |TIIN~E ALE COMUNIC{RII - 3 ANI R., iar ]n interior se aflau SPECIALIZAREA: hainele acestuia. Existând - COMUNICARE |I RELA~II PUBLICE. suspiciunea c[ acesta s-ar fi - JURNALISM. ]necat, s-a solicitat interven`ia unui echipaj din cadrul ISU IV. FACULTATEA DE MEDICIN{ DENTAR{ Boto\ani. Cadavrul a fost SPECIALIZAREA: depus la morga Spitalului - MEDICIN{ DENTAR{ – 6 ANI - TEHNIC{ DENTAR{ – 3 ANI Jude`ean Suceava ]n vederea efectu[rii necropsiei \i ]n V. DEPARTAMENTUL PENTRU PREG{TIREA PERSONALULUI DIDACTIC – Nivelul II 60 credite: func`ie de concluziile medicopentru masteranzi, cadre didactice (taxa cursuri este de 1.000 lei); studen`ii UPA din Ia\i beneficiaz[ de gratuit[`i. legale se vor dispune m[suri REDUCERE de 5% a taxei anuale pentru cei care se ]nscriu ]n perioada 01 IUNIE – 23 IULIE procedurale”, a concluzionat REDUCERE de 7% pentru studen`ii \i masteranzii care achit[ integral valoarea taxei anuale, pân[ la 26 Gabriel Miron, ofi`er ]n OCTOMBRIE. cadrul Inspectoratului de PoDOSARELE DE }NSCRIERE SE DEPUN LA SECRETARIATUL CENTRULUI DE STUDIU BOTO|ANI li`ie Jude`ean Boto\ani. Anul AFLAT }N INCINTA |COLII NR. 17 BOTO|ANI, STR. TEODOR BOYAN NR. 2 (FOST{ STR. VÂRNAV acesta, ]nc[ cinci persoane au NR. 65). INFORMA~II LA TELEFON 0231/530040 \I 0231/524978. TAXA DE }NSCRIERE ESTE DE 100 LEI. murit ]necate pe raza jude`ului Boto\ani, ]n accidente peADMITEREA CANDIDA~ILOR SE FACE PE BAZ{ DE DOSARE, }N ORDINEA DESCRESC{TOARE A trecute la sc[ldat. (D[nu` MEDIEI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT. Rotariu)

Un adolescent \i-a g[sit sfâr\itul ]n barajul Sitna

3

Copile fugite de acas[ de dragul „libertinajului” Din dorin`a de libertate, de a nu da socoteal[ p[rin`ilor pentru deciziile sau lucrurile pe care le fac datorit[ vârstei vulnerabile la care se afl[, unele adolescente „]\i iau lumea ]n cap”. |i nu sunt pu`ine copilele de 14-16 ani care ajung ]n aten`ia personalului din centrele specializate de protec`ie a copilului dup[ ce ]ncearc[ s[ rup[ leg[a avea mai mult[ libertate, tura cu familiile lor. De la ]nceputul anului \i pân[ ]n prezent, nu mai pu`in de 11 fete aflate ]n pragul adolescen`ei au fugit de acas[ \i au fost aduse ulterior de reprezentan`ii legii la Complexul de Servicii Comunitare. Trei dintre acestea au fost reintegrate ]n familie, ]ns[ au „recidivat”. „Ele fug de acas[, ]ns[ la sesizarea p[rin`ilor, sunt c[utate de poli`ie \i aduse la noi. De obicei vor s[ stea cu iubitul pe undeva, s[ fie mai libertine. Cât au stat ]n centru, dou[-trei zile au consiliere psihologic[, este evaluat[ familia. Ini`ial refuz[ orice colaborare, nu comunic[ nici cu noi, nici cu p[rin`ii, dar cu sprijinul speciali\tilor reu\im, de\i pe moment, reintegrarea ]n familie. Mai ales c[ aici au un program bine stabilit, sunt \i alte fete, au dormitor comun \i atunci sigur c[ nu le place”, a spus Mirela Fasol[, coordonatorul Centrului de Primire a Copiilor ]n Regim de Urgen`[. Cât timp se afl[ ]n centru, de obicei dou[ trei zile, pân[ se ajunge la o comunicare cât de cât normal[, fetele au parte de un regim mult mai strict decât cel de acas[, ]n sensul c[ practic nu mai au deloc libertate, \i atunci reintegrarea ]n familie este dorit[ inclusiv de acestea. „Ele v[d care este via`a ]n centru, c[ au un program bine stabilit, c[ nu pot ie\i ]n ora\. Nu facem ]nvoiri, iar dac[ se merge ]n ora\, doar ]nso`ite. Primul gând al lor este de a fugi \i din centru, de aceea sunt supravegheate tot timpul. Pentru c[ se trezesc dintr-o dat[ f[r[ telefon, f[r[ `ig[ri, f[r[ discoteci”, a completat Carmen Daniliuc, asistent social. Dincolo de dorin`a de

de\i ]n unele cazuri familiile din care provin sunt suficient de ]nchegate \i le ofer[ o via`[ cât de cât decent[, adolescentele fug de acas[ \i din multiple alte motive. Aflate la o vârst[ vulnerabil[, ]n multe cazuri, mediul familial nefast bulverseaz[ \i mai mult mintea \i sufletul adolescentelor. „Condi`iile de p[r[sire a casei p[rinte\ti sunt atmosfera familial[, certurile din familie, lipsa de comunicare, violen`a dintre p[rin`i, care se na\te de la bani, alcool. Sau o familie destr[mat[, mama sau tata sau ambii p[rin`i sunt pleca`i ]n str[in[tate, sau unul din p[rin`i are o rela`ie extraconjugal[. Copilul este \ocat de aceast[ situa`ie”, a spus Bianca Merticariu, psiholog ]n cadrul Complexului de Servicii Comunitare. }n astfel de cazuri, procedura este mult mai ampl[: se evalueaz[ ]n teren cazul \i, de cele mai multe ori, se instituie o m[sur[ temporar[ de plasament ]n regim de urgen`[. Mai ales c[ ]n astfel de situa`ii copiii sunt singura \i sigura victim[: practic ei sunt abuza`i ori emo`ional, ori fizic, ori sexual, \i singura sc[pare a lor este de a fugi de acas[. „De multe ori vin ei singuri, \i ne referim la copiii care cunosc centrul, dar sunt adu\i \i de poli`ie, când p[rintele ]l d[ disp[rut, sau mai pot fi sesiz[ri. Atunci se instituie o m[sur[ de protec`ie, fie e contactat[ familia de origine, fie el poate sta pân[ termin[m evaluarea cazului, s[ ne d[m seama spre ce direc`ie mergem, abuz emo`ional, fizic, sexual”, a mai precizat psihologul din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Boto\ani. (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment 4

Luni, 20 iulie 2009

Cadre didactice de nota 1 Boto\ani, a considerat desf[\urarea titulariz[rii ]n condi`ii foarte bune, calificatul acordat de aceasta echipei din comisia jude`ean[, calificativ trimis \i la Minister, fiind de „foarte bine”. „Experien`a pe care am avut-o aici, la Boto\ani, este una benefic[, pentru c[ Ministerul a constatat prin cei de la Inspectoratul |colar c[ examenul de titularizare s-a desf[\urat ]n condi`ii normale. Nu au fost probleme de nicio natur[. Eu ]n calitate de observator am constatat c[ echipa care a constituit comisia jude`ean[ \i-a f[cut datoria \i ]n raportul pe care l-am ]ntocmit le-am dat calificativul maxim, respectiv foarte bine”, a spus Mina Maria Rusu.

La concursul de titularizare din acest an, 15 cadre didactice nu au reu\it s[ ob`in[ nici m[car nota 2 pe lucr[ri. Aproape 200 au ob`inut note sub 5, iar zeci de catedre au r[mas neocupate deoarece mai mult de jum[tate dintre candida`i au avut lucr[ri notate cu mai pu`in de 7. Nu au lipsit nici lucr[rile anulate. }n schimb, candida`ii cu diplome de la Universitatea „Spiru Haret” \i-au v[zut notele pe listele concursului, conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean considerând c[ ]n situa`ia ]n care nu s-a primit niciun document scris de la Ministerul Educa`iei, nu se pot scoate din concurs oameni care au diplome cu sigla ministerului.

„}MI ASUM RESPONSABILITATEA PENTRU DECIZIA LUAT{ }N CAZUL CELOR DE LA «SPIRU HARET»” Vineri seara, dup[ ora 21.00, candida`ii de la concursul de titularizare \i-au aflat notele. Reprezentan`ii centrelor de examen au anun`at din timp c[ rezultatele vor fi afi\ate dup[ ora 21.00. Inspectorul \colar general Ada Macovei, pre\edintele comisiei jude`ene de titularizare, al[turi de Mina Maria Rusu, reprezentantul Ministerului Educa`iei, s-au aflat ]n ambele centre dup[ afi\area rezultatelor. Prezen`a a fost cu atât mai dorit[ de \efa educa`iei boto\[nene, având ]n vedere decizia pe care trebuia s[ o ia cu privire

la absolven`ii din anii anteriori ai Universit[`ii „Spiru Haret”. A\a cum declarase ]nainte de afi\area notelor, decizia final[ cu privire la afi\area notelor celor aproximativ 200 de „hareti\ti”, trebuia luat[ pe propria r[spundere. Ada Macovei a declarat c[ ]\i asum[ responsabilitatea pentru decizia luat[, respectiv luarea ]n calcul \i a notelor celor care au absolvit „Spiru Haret” ]n anii anteriori. Aceasta este de p[rere c[ atâta vreme cât nu exist[ un act oficial al Ministerului, nu s-au putut lua decizii pe vorbe. „Atâta timp cât diplomele sunt valabile, ei nu vor fi elimina`i. }n cazul ]n care diplomele se vor anula, automat se va anula \i titularizarea lor. Voi suporta toate consecin`ele, chiar dac[ ordinul de la Ministerul Educa`iei era s[ le anul[m notele. Dac[ exista un ordin scris, nu mai exista loc de interpre-

tare, dar atâta timp cât mi s-a spus numai verbal c[ se vor anula aceste note, eu ]mi asum responsabilitatea”, a declarat vineri seara Ada Macovei. Candida`ii din anii anteriori de la „Spiru Haret” au fost informa`i cu privire la eventuala anulare a titulariz[rii. }n centrele de examen au fost afi\ate inform[ri conform c[rora decizia final[ la situa`ia lor va fi una luat[ la nivel na`ional, de Minister. „Al[turi de listele cu notele ob`inute de candida`i este \i anun`ul prin care cei care au absolvit «Spiru Haret» sunt informa`i c[ urmeaz[ o verificare a dosarelor. Se va verifica dac[ candida`ii au absolvit o specializare acreditat[. Noi nu am avut aceast[ posibilitate, pe Internet nu exist[ liste cu ei \i probabil vor fi verifica`i centralizat. }n afar[ de cei care nu au fost cuprin\i ]n examen, aici mai sunt circa 60 de absolven`i de ]nv[`[mânt particular \i nu \tim dac[ sunt cu probleme sau nu. Noi nu am avut nici o reac`ie, le-am pus afi\ul c[ se vor verifica dosarele \i chiar dac[ ob`in o titularizare ]n urma repartiz[rii pot s[ o piard[”, a declarat

Ioan Onofrei, directorul Colegiului Na`ional „A.T. Laurian”. }n cazul ]n care decizia Ministerului va fi de anulare a diplomelor, un num[r destul de mare de cadre didactice ]\i vor pierde titulatura, dar ]n momentul afi\[rii rezultatelor, Ada Macovei a considerat c[ diplomele sunt valabile, atâta timp cât au fost recunoscute de Minister prin aplicarea siglei.

„FOARTE BINE”, CALIFICATIVUL DAT DE REPREZENTANTUL MINISTERULUI EDUCA~IEI Atât ]n opinia Adei Macovei, dar \i a Minei Maria Rusu, titularizarea la Boto\ani s-a desf[\urat \i ]ncheiat ]n condi`ii foarte bune. Prezente la cele dou[ centre de examen, acestea s-au declarat mul`umite de modul ]n care a avut loc concursul de titularizare, concurs organizat pentru prima dat[ la nivel jude`ean. Mina Maria Rusu, reprezentantul Ministerului Educa`iei la

15 NOTE ÎNTRE 1 |I 1,99 LA TITULARIZARE

acest an. }ntre 5 \i 5,99 au fost 206 de note, respectiv 19,69%, ]ntre 6 \i 6,99 au fost 164 de note, respectiv 15,68%. Cei mai mul`i dintre candida`i au ob`inut note ]ntre 7 \i 7,99, este vorba de 276 de candida`i, reprezentând 26,39%. Alte 165 cadre didactice, respectiv 15,77%, au luat note ]ntre 8 \i 8,99 iar 42 de candida`i, reprezentând 4,02%, au luat ]ntre 9 \i 9.99. Patru candida`i, to`i de la educa`ie muzical[, au salvat onoarea concursului de titularizare, ob`inând nota 10.00. Cei nemul`umi`i de notele ob`inute au avut dreptul la contesta`ii, acestea fiind primite pân[ ieri la amiaz[. }n prima zi au fost ]nregistrate aproape 50 de contesta`ii, respectiv 25 la Colegiul Laurian \i 22 la Colegiul Eminescu.

CATEDRE LIBERE }N URMA NOTELOR Jum[tate dintre candida`ii de OB~INUTE la concursul de titularizare au ob`inut note mai mici de \apte. Procentajul celor care vor participa la repartiz[rile pentru posturi, respectiv care au luat peste \apte la concurs, este de 46,56%. O not[ de unu \i patru de zece sunt extremele acestui concurs. „Un candidat de la educatori a luat nota 1.00, acesta nu a scris nimic pe lucrare, pentru a nu da foaia goal[ a mai scris ]nc[ o dat[ subiectele. }n acela\i timp, mai sunt \i lucr[ri anulate deoarece la unul dintre subiecte candida`ii au avut de scris un proiect didactic. }n proiect \i-au trecut numele lor, fiind nevoi`i s[ le anul[m lucr[rile”, a declarat Ada Macovei. }n urma centraliz[rii notelor, 15 candida`i au ob`inut note ]ntre 1 \i 1,99, ceea ce reprezint[ un procentaj de 0.01% dintre candida`i. 189 de candida`i au ob`inut note ]ntre 1 \i 4,99, respectiv 18,07% din num[rul cadrelor didactice participante la titularizarea din

Notele mici ob`inute de cei care au participat la concursul de titularizare au dus la o situa`ie paradoxal[: ]n ciuda concuren`ei destul de mari, au r[mas \i locuri libere. Cele mai multe catedre neocupate au r[mas la educatori, unde, din cele 78 de posturi scoase la concurs, au r[mas neocupate 43. La fizic[, de\i au fost scoase dou[ locuri, nici unul nu a fost ocupat, nici unul dintre candida`i nereu\ind s[ ia not[ mai mare de \apte, cea mai mare not[ fiind 5.95. Locuri libere au mai r[mas \i la matematic[, unde din cele 21 de posturi au fost ocupate 11, la englez[ au r[mas libere \apte catedre din cele 34 scoase la concurs. |i la francez[ au r[mas posturi libere, din cele 43 vacante, 8 r[mânând neocupate. Pentru posturile de ]nv[`[tor, din cele 79 vacante s-au ocupat 70 iar la religie din 18 au fost ocupate doar 10. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment Luni, 20 iulie 2009

Externalizarea buc[t[riei, solu`ia la furturile din mâncarea asista`ilor Acesta pare s[ fie primul pas pe care conducerea Direc`iei de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului ]l face pentru a mai reduce din cheltuielile institu`iei, dar \i pentru a stârpi un obicei despre care spune c[ unii angaja`i l-au cam ]mbr[`i\at: furtul din mâncarea copiilor \i a persoanelor cu handicap institu`ionalizate. |i pentru c[ nici paznicii nu sunt str[ini de astfel de obiceiuri, f[r[ sprijinul lor nefiind posibil[ scoaterea din unitate a produselor din buc[t[ria centrelor, conducerea Direc`iei inten`ioneaz[ s[ externalizeze \i serviciul de paz[. Centrul de reabilitare \i recuperare a persoanelor cu handicap de la Dersca va servi, ]n prim[ faz[, drept experiment ]n ceea ce prive\te externalizarea serviciului de mas[. Decizia conducerii Direc`iei de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) a fost, ca prin aceast[ m[sur[, s[ stopeze fenomenul de furt de alimente, care nu le-ar fi str[in unora dintre angaja`i, dar s[ \i reduc[ cheltuielile la buget. Astfel c[ ]n cel mai scurt timp se va trece la noul sistem de aprovizionare cu hran[ a persoanelor institu`ionalizate. „Este un pre` legal de 8,3 lei pe zi pre`ul mânc[rii, plus un pre` de transport \i un pre` de manoper[. Eu am trimis la toate restaurantele invita`ie s[ participe \i mai a\tept[m pu`in. Pân[ acum, trei oferte au fost depuse”, a declarat Liviu R[d[\anu, directorul executiv al DGASPC. Centrul de la Dersca a fost selectat pentru ca acolo s[ se implementeze prima dat[ noua metod[ de servire a mesei c[tre per-

soanele vulnerabile din motive cât se poate de simple, pe care ]nsu\i \eful sistemului de asisten`[ social[ ]l recunoa\te: „La Dersca nu vom mai ob`ine avizul de func`ionare pentru c[ ]n buc[t[rie sunt condi`ii improprii de a preg[ti hrana”. De la 1 octombrie, odat[ cu mutarea persoanelor cu handicap ]n spa`iul unde acum func`ioneaz[ Centrul de Primire a Copiilor ]n Regim de Urgen`[, \i acolo se va opera la externalizarea serviciului de mas[. Totodat[, se are ]n vedere, tot pe considerentul c[ se va termina cu furtul de alimente, externalizarea serviciului de paz[. Potrivit conducerii DGASPC, au fost solicitate de la Poli`ia Comunitar[ date despre firmele de paz[ din Boto\ani, iar cele interesate pot depune ofertele la sediului institu`iei. Pentru 10 centre se dore\te asigurarea pazei ]n sistem externalizat, pe timp de noapte \i ]n week-end. Implementarea acestei inten`ii se va face ]n maximum o lun[ de zile. Cât prive\te actualii paznici, este vorba de 12 angaja`i ai

Direc`iei care efectuau acest serviciu, acestora li se va aplica reconversia profesional[, dat fiind faptul c[ au mai multe calific[ri. „De\i sunt angaja`i ca \i paznici, ei au la baz[ meserii ca zidar, tâmplar, \i ]ntr-adev[r e nevoie de astfel de oameni ]n centre. Ei nu ]\i vor pierde locul de munc[”, a spus R[d[\anu. Declara`iile acestuia sunt confirmate \i de liderul de Sindicat, Marius Oro\anu, care a participat la o ]ntâlnire ]n vederea stabilirii muncii pe care o vor presta mai departe cei 12 paznici. „Este o ini`iativ[ bun[, iar dac[ este pus[ ]n practic[ a\a cum trebuie nu va afecta buna desf[\urare a activit[`ii institu`iei. Majoritatea celor care ]ndeplineau atribu`iile de paz[ ]n centrele ce apar`in DGASPC sunt persoane cu multiple calific[ri, astfel ]ncât, cu ajutorul lor, se poate crea o echip[ mobil[ de ]ntre`inere la nivelul institu`iei, f[cându-se astfel economii pe latura ]ntre`inerii bunurilor ce apar`in Direc`iei”, a spus Oro\anu. Consilierul jude`ean Dumitru Codreanu, cel care ]n repetate

rânduri a aten`ionat asupra situa`iei de la DGASPC, atât ]n ceea ce prive\te modul de desf[\urare a activit[`ii, a neregulilor \i a aloc[rilor lun[ de lun[ de sume pentru plata salariilor angaja`ilor, sus`ine ini`iativele noului director. „Dac[ ]\i va pune piciorul ]n prag, va face ordine acolo, s[ externalizeze tot ce ]nseamn[ alimenta`ie, s[ externalizeze tot ce ]nseamn[ sp[l[torie, sau orice serviciu care d[ loc la discu`ii. S[ aduc[ cu picioarele pe p[mânt acei asisten`i maternali c[ nu la trei copii avem doi asisten`i maternali ]n aceea\i cas[, \i ]nc[ o dat[ inspectorii s[ se duc[ pe teren. Am constatat ca \i consilier jude`ean c[ ace\ti copii sunt exploata`i ]n ne\tire, nu au condi`ii de ]nv[`[tur[, nu au condi`ii de s[n[tate, de hran[, de ]mbr[c[minte \i ]nc[l`[minte. Mai mult, ]n fiecare lun[ avem rectificare de buget, nu mai facem drumul de la Vorona c[ d[m la DGASPC, dar \i cei de la Vorona dau taxe \i impozite, aceia nu au \i ei drepturi?”, a spus Codreanu. (Monica Aionesei)

5

S-a dat startul verific[rilor la Ambulan`[ Dup[ ce s-a f[cut cunoscut[ \i la Ministerul S[n[t[`ii situa`ia financiar[, deloc roz, a Serviciului Jude`ean de Ambulan`[, de ast[zi, echipe mixte de la Direc`ia de S[n[tate Public[ \i Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate vor lua la verificat ]ntreaga activitate a acestei institu`ii care asigur[ servicii medicale de urgen`[. Situa`ia ]ncadr[rii de personal \i retribuirea acestuia, situa`ia ambulan`elor func`ionale \i nefunc`ionale, repartizarea personalului tehnic \i al celui medical, acestea vor fi obiectivele controlului ce va fi demarat, de ast[zi, la Serviciul Jude`ean de Ambulan`[. Pre\edintele comisiei de control este medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical al Direc`iei de S[n[tate Public[. }n comisia de control au fost coopta`i \i reprezentan`i ai Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. „Dorim ca prin acest control s[ ne facem o imagine cu to`ii \i s[ \tim care sunt perspectivele, pentru c[ Sta`ia

Jude`ean[ de Ambulan`[ desf[\oar[ o activitate extrem de intens[, plin[, nu mai este ambulan`a de alt[dat[ când aveam câteva ma\ini disponibile. Acum se ajunge practic, la o valoare de peste 10 miliarde lei servicii prestate lunar. |i aici este problema cea mare, c[ primesc doar câteva sute de milioane lei. Cel pu`in asta au spus cei de la Ambulan`[, c[ au prestat servicii de 11 miliarde lei \i au primit doar 800 milioane lei. Nu pot s[ cred a\a ceva. |i atunci merg cu expertul ]n probleme economice, cu cel ]n probleme de salarii. |i cei de la cas[ \tiu foarte bine ce s[ deconteze \i ce nu, au programe care le studiaz[ aceste lucruri”, a precizat medicul Gheorghe Apetroaie. Acesta a precizat c[ exist[ o mare discrepan`[ ]ntre valoarea serviciilor efectuate \i cele decontate de institu`ia de asigur[ri de s[n[tate, iar acest lucru trebuie clarificat prin acest control. Directorul adjunct al DSP sus`ine c[ acest lucru afecteaz[ nu numai salarizarea ]n institu`ie, ci \i celelalte cheltuieli. Problema financiar[ de la Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ a fost prezentat[, s[pt[mâna trecut[, \i la Ministerul S[n[t[`ii de c[tre conducerea unit[`ii sanitare. (L[cr[mioara Lupa\cu)

O fi pl[tit taxa de parcare?


Auto 6

Luni, 20 iulie 2009

Drum de 100 de ani pentru Audi Constructorul auto german Audi a s[rb[torit, pe 16 iulie 2009, 100 de ani de la ]nfiin`are \i continu[ s[ spere c[ va deveni principalul produc[tor de autoturisme de lux din lume, ]n ciuda crizei financiare \i economice pe care o traverseaz[ economiile mondiale \i a luptelor pentru putere care se dau ]ntre compania-mam[, Volkswagen, \i ac`ionarul Porsche. Actualul pre\edinte al companiei, Rupert Stadler, a declarat presei c[, pân[ ]n 2015, inten`ioneaz[ s[ vând[ mai multe autoturisme decât principalele concurente, BMW \i Mercedes-Benz.

ISTORIA AUDI 1899 - }nfiin`area uzinelor Horch ]n Köln. August Horch (1868 - 1951) a ]nfiin`at la 14 noiembrie 1899 ]n Köln-Ehrenfeld firma A. Horch & Cie. Acolo \ia dezvoltat primul automobil, care a fost terminat la ]nceputul anului 1901. }n martie 1902 a urmat mutarea la Reichenbach ]n Saxonia \i doi ani mai târziu transformarea ]ntr-o societate pe ac`iuni, legat[ de o nou[ schimbare de sediu. La 10 mai 1904 a fost ]nfiin`at[ uzina de automobile A. Horch & Cie. din Zwickau. 1901 - Primul automobil Horch. }n anul 1901 a circulat primul automobil Horch: era dotat cu un motor orizontal ]n doi cilindri, cu o putere de circa 4-5 CP. Un piston mic suplimentar ]n motor urma s[ amortizeze vibra`iile arborelui cotit. August Horch l-a denumit motor f[r[ \ocuri. O alt[ inova`ie: carterul motorului din aliaj u\or, un pionierat ]n construc`ia de automobile. 1904 - }nfiin`area unei societ[`i pe ac`iuni. Dup[ ]nfiin`area ]n anul 1899 ]n Köln \i mutarea ]n 1902 la Reichenbach ]n Saxonia, primele succese ale automobilelor Horch au demonstrat necesitatea extinderii fabricii. August Horch s-a decis, la recomandarea partenerilor de afaceri, s[ ]nfiin`eze o societate pe ac`iuni. Un teren nou a fost g[sit la Zwickau. }n anul 1904 a ]nceput fabrica`ia \i astfel se puneau bazele unei lungi tradi`ii ]n construc`ia automobilelor la Zwickau. 1907 - Originea DKW. }n anul 1904 Jörgen Skafte Rasmussen s-a lansat ]n afaceri cu o ]ntreprindere de arm[turi pentru instala`ii de producere a aburului. }n 1906, a cump[rat o filatur[ ]n Zschopau ]n Mun`ii Metalici din Saxonia. }n 1907 a ]nceput produc`ia. }n timpul primului r[zboi mondial, Rasmussen a lucrat la un automobil cu aburi, fapt care st[ la baza celor trei ini`iale devenite simbolul m[rcii DKW (Dampfkraftwagen). 1909 - Horch devine Audi. }n anul 1909 au ap[rut ne]n`elegeri ]ntre August Horch \i Consiliul de Administra`ie al uzinelor de automobile A. Horch & Cie. Horch

1958 majoritatea \i, prin urmare, restul cotelor de participa`ie de la Auto Union GmbH. Din acel moment \i pân[ la sfâr\itul anului 1965 aceasta a fost ]n totalitate o filial[ a concernului din Stuttgart. 1964 - VW preia Auto Union GmbH. Din nou, ca urmare a intermedierii magnatului industrial Friedrich Karl Flick, Volkswagenwerk AG a preluat ]n decembrie 1964 majoritatea ac`iunilor de la Auto Union GmbH. De la sfâr\itul anului 1966, fabrica din Ingolstadt este ]n ]ntregime o filial[ Volkswagen.

a p[r[sit ]ntreprinderea fondat[ de el. La scurt timp, la 16 iulie 1909, a ]nfiin`at ]n acela\i ora\ o a doua ]ntreprindere, uzinele de automobile Horch GmbH. Litigiul privind numele a fost pierdut de Horch. Solu`ia problemei: traducerea numelui s[u („horch” = ascult[, auzi) ]n latin[ („audi”). La 25 aprilie 1910 noua denumire a firmei, Audiwerke GmbH, a ob`inut personalitate juridic[. 1913 - Primul automobil Wanderer. }n anul 1912, a fost testat primul automobil Wanderer cu un motor ]n patru cilindri de 5/12 CP; ]n 1913 a ]nceput produc`ia de serie. Abia ap[rut pe pia`[, micul automobil Wanderer a devenit vedeta operetei „P[pu\ic[” de Jean Gilbert. Melodia principal[ a fost un hit: „P[pu\ic[, tu e\ti lumina ochilor mei, p[pu\ic[ te iubesc a\a de mult”. De atunci, micul Wanderer a fost denumit mereu „P[pu\ic[” (Puppchen). 1921 - Audi introduce volanul pe stânga. Condusul din partea dreapt[ a automobilului provenea ]nc[ din perioada vehiculelor cu cai, când birjarul era a\ezat pe partea dreapta. Uzina Audi a fost prima ]ntreprindere din Germania care, cu modelul Audi tip K, a prezentat ]n septembrie 1921 un automobil de serie cu volanul pe stânga. Volanul pe stânga s-a impus pân[ la sfâr\itul anilor ‘20, deoarece dep[\irile - ]n special - au devenit mai sigure prin vizibilitatea mai bun[ a circula`iei din contrasens. a preluat pachetul majoritar de ac`iuni al uzinelor Audi AG. 1922 - }nceputul produc`iei Acolo, ]n Zwickau, a produs din de motociclete DKW. }n anul 1931 ]n serie mare automobilul 1922 uzinele de motoare din mic DKW cu trac`iune pe fa`[. Zschopau ]ncepuser[ produc`ia |i acest automobil poseda o proprie de motociclete. Succe- caroserie din lemn ]mbr[cat[ ]n sele sportive ale motocicletelor piele sintetic[ \i motorul ]n doi u\oare cu motoare de 2,25 CP ]n timpi tipic DKW. Aceast[ condoi timpi au fost remarcabile. struc`ie a reprezentat baza pentru Victorii la cursa Avus de la Ber- unul dintre cele mai de succes lin 1922 \i tripla victorie a echi- automobile mici germane din pei DKW la cursa ADAC a anii ‘30, din care s-au construit Reich-ului din acela\i an le-au pân[ ]n anul 1942 la uzina din supus aten`iei opiniei publice. Ca Zwickau peste un sfert de milion o consecin`[ prima motociclet[ de exemplare. DKW a fost denumit[ modelul 1932 - }nfiin`area Auto Reichsfahrt. }n urm[torii \ase ani uzinele DKW din Zschopau au Union AG. La 29 iunie 1932 devenit cel mai mare produc[tor cele patru m[rci de autovehicule din Saxonia, Audi, DKW, de motociclete din lume. Horch \i Wanderer au fuzionat, 1926 - Horch: primul auto- formând Auto Union AG cu mobil german ]n opt cilindri. sediul ]n Chemnitz. Noul con}n anul 1926 uzina Horch SA cern a putut astfel s[ deserveasc[ Zwickau a prezentat la Berlin toate segmentele de pia`[, de la modelul Horch 303. A fost pri- motociclet[ u\oar[ \i pân[ la mul automobil german cu opt ci- limuzin[ de lux. lindri produs ]n serie mare. Mo1941 - Produc`ie de r[zboi. torul construit de Paul Daimler avea dou[ axe cu came ampla- Odat[ cu dezvoltarea \i produc`ia sate ]n cap comandate de un ar- de autovehicule speciale pentru bore vertical. La o cilindree de scopuri militare, Auto Union a 3132 cmc, motorul producea devenit deja de la mijlocul anilor ‘30 unul dintre furnizorii imporini`ial 60 CP. tan`i de autovehicule pentru ar1931 - Primul automobil de mat[. Dup[ ]nceperea r[zboiuserie mare cu trac`iune pe fa`[. lui, produc`ia civil[ a ]ncetat ]n }n august 1928 J. S. Rasmussen luna mai 1940. ]ncepând din acel

1965 - Numele Audi rena\te. Odat[ cu trecerea la concernul Volkswagen, la Auto Union s-au ]ncheiat toate lucr[rile la motorul ]n doi timpi. Un motor ]n patru timpi cu patru cilindri - un a\anumit motor de presiune medie dezvoltat anterior sub regia Daimler-Benz, a fost montat pe ultimul model DKW F 102 \i prezentat ]n vara anului 1965 ca Audi. 1968 - apare pe pia`[ Audi 100. La 26 noiembrie 1968 Auto Union a invitat distribuitorii \i presa la Stadttheater din Ingolstadt: a fost prezentat noul concept Audi 100. Cu noul model dezvoltat de directorul tehnic dr. Ludwig Kraus, Audi a p[truns pentru prima dat[ ]n segmentul de pia`[ disputat al clasei medii superioare. Audi 100 a ajuns rapid un bestseller \i a devenit baza unei noi genera`ii Audi care a asigurat autonomia m[rcii Audi pentru viitor. moment s-a produs exclusiv ]n scopuri militare. 1949 - Un nou ]nceput ]n Ingolstadt: Auto Union GmbH. Cu creditele guvernului bavarez \i ajutoarele acordate prin planul Marschall, Ingolstadt a devenit un nou amplasament al industriei de automobile. La 3 septembrie 1949 s-a ]nfiin`at la Ingolstadt Auto Union GmbH. Pe baza principiilor DKW consacrate – „trac`iune pe fa`[ \i motor ]n doi timpi” - a ]nceput ]n acela\i an produc`ia unei motociclete mici, robuste, de 125 cmc \i a unei furgonete DKW.

1972 - Este prezentat Audi 80. }n vara anului 1972 directorul pentru dezvoltarea tehnic[ dr. Ludwig Kraus a prezentat ]n continuarea politicii de tipizare ]nceput[ cu Audi 100, noul Audi 80. Baza propulsiei o constituia un motor ]n patru cilindri care a fost preluat apoi \i de concernul Volkswagen, devenind agregatul cel mai des construit la Volkswagen. Audi 80 a avut un mare succes la vânzare. }n decurs de \ase ani, s-au construit \i vândut mai mult de un milion de exemplare. 1974 - Audi 50: r[spunsul la criza petrolier[. }n septembrie 1974 a ap[rut pe pia`a Audi 50 ca extindere ]n jos a paletei de modele Audi \i, simultan, ca r[spuns la criza energetic[ de la ]nceputul anilor ‘70. Datorit[ seriei mari planificate de la ]nceput, micul Audi a fost construit de Volkswagen ]n Wolfsburg. La o jum[tate de an dup[ apari`ia modelului Audi 50, acesta a fost lansat pe pia`[ \i ca Volkswagen Polo.

Pentru prima dat[, prin Audi quattro, a ap[rut ]n ofert[ un automobil cu performan`e ]nalte \i trac`iune integral[. Pân[ atunci acest concept de propulsie ]\i g[sise utilizarea ]n special la autocamioane \i la ma\inile de teren. Trac`iunea integral[ permanent[ a lui Audi quattro i-a adus succese ]n moto-sport pe plan mondial \i a fost asimilat[ rând pe rând de toat[ paleta modelelor Audi. 1988 - Audi V8: pasul ]n clasa Premium. }n anul 1988 AUDI AG a prezentat modelul Audi V8 cu care constructorul a f[cut primul pas ]n clasa premium. Noul model a fost echipat cu un motor din aliaj u\or cu opt cilindri, de 3,6 litri, cu o putere de 184 kW (250 CP). Detalii tehnice: trac`iune integral[ permanent[, tehnologie cu patru supape \i o cutie de viteze automat[ ]n patru trepte cu comand[ electronic[. 1989 - Audi Turbo-Diesel cu injec`ie direct[. Dup[ mai mult de 13 ani de studii, inginerii Audi au reu\it s[ adapteze injec`ia direct[ de motorin[ folosit[ pân[ atunci numai la autocamioane \i la motoarele Diesel pentru automobile. }n combina`ie cu o turbin[ de supraalimentare a putut fi realizat totodat[ \i un proces de ardere cu pierderi extrem de mici, ceea ce a dus la un consum de carburant foarte sc[zut. ]n toamna anului 1989, modelul Audi 100 a fost prezentat cu motorul TDI cu cinci cilindri de 2,5 litri la Salonul Interna`ional de Automobile de la Frankfurt. 1994 - Nume nou, material nou: Audi A8. }n martie 1994 AUDI AG a prezentat la salonul de automobile de la Geneva noul s[u model din segmentul Premium, Audi A8. Pentru prima dat[ un automobil ]n varianta constructiv[ complet din aluminiu a fost executat ]n serie. Totodat[ s-a introdus o nou[ nomenclatur[ ]n denumirea modelelor. Audi 80 a fost denumit ]n continuare A4, Audi 100 a primit denumirea A6. Lor le-a urmat ]n 1996 Audi A3 ca reprezentant al clasei compacte. Din iunie 2000 pân[ ]n iulie 2005 se fabrica Audi A2, primul automobil de serie mare din aluminiu.

1950 - Primul automobil DKW de dup[ r[zboi. }n august 1950 a fost fabricat la Auto Union primul automobil de dup[ r[zboi. 6 iulie, 2009. Audi a lansat la Era vorba de modelul DKW ]nceputul acestei luni noua geneMeisterklasse F 89 P c[ limuzin[ ra`ie de modele Q7. Mai elegant, \i Karmann Cabriolet cu patru mai eficient \i cu un nivel mai locuri. Deoarece la Ingolstadt nu redus de emisii, Audi a ]mbun[existau suficiente capacit[`i de t[`it \i mai mult punctele forte ale produc`ie pentru fabrica`ie, Auto modelului Q7, sporindu-i avantaUnion a preluat terenul firmei jele \i f[cându-l mai rafinat, mai Rheinmetall-Borsig AG din Düssel1980 - Audi quattro: un con- elegant \i mai eficient. }n condorf. Acolo s-au construit DKWcept de propulsie revolu`ionar. cluzie: Cea mai ecologic[ tehnouri pân[ la sfâr\itul anului 1961. }n martie 1980 un Coupé sport logie la nivel mondial - Audi Q7 3.0 TDI clean diesel quattro cu 1958 - Daimler-Benz preia cu trac`iune integral[ a f[cut fu- motorizare Euro 6 \i taxa pe rori la standul Audi de la salonul Auto Union GmbH. La insisautomobilistic de la Geneva. poluare 0. „ ten`ele magnatului industrial Friedrich Karl Flick, DaimlerPagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu Benz AG a preluat la 24 aprilie


Sport Luni, 20 iulie 2009

Amenin`are cu bomba la hotelul unde era cazat Chivu Funda\ul lui Inter, Cristi Chivu (foto), a fost evacuat de poli`i\ti din hotelul ]n care era cazat ]n Los Angeles, dup[ ce un apel anonim a anun`at c[ a fost pus[ o bomb[. „}n jurul orei 14:00, ora Californiei, a fost dat[ alarma. Juc[torii Interului primiser[ liber la Jose Mourinho, iar ]n hotel se aflau doar Cristi Chivu, Burdisso, Santon, Samuel \i Balotelli. Ace\tia au p[r[sit hotelul al[turi de celelalte persoane aflate ]n Four Seasons \i au revenit

dup[ 45 de minute, dup[ ce for`ele de ordine s-au asigurat c[ nu exist[ nici un pericol \i a fost vorba de o alarm[ fals[”, conform cotidianului italian Corriere dello Sport. Interul lui Chivu se afl[ ]ntrun turneu de promovare ]n SUA, acolo unde elevii lui Mourinho vor juca ]mpotriva echipelor: Club America PaloAlto (19 iulie), Chelsea Londra (21 iulie) \i AC Milan (26 iulie). „

7

Dinamo, ]ngenuncheat[ \i de St. Etienne Conducerea dinamovist[ are toate motivele s[ fie ]ngrijorat[ ]nainte de startul noului sezon. „Câinii” au dezam[git \i ]n ultimul meci amical al stadiului din Fran`a, 0-2 cu St. Etienne, ]ncheind aceast[ perioad[ a preg[tirilor cu un bilan` dezastruos: o victorie, un egal \i trei ]nfrângeri. }mpotriva echipei care a terminat ultima edi`ie din Ligue I pe locul 17, Dario Bonetti a folosit o formul[ apropiat[ de cea cu care va fi atacat noul sezon. Chiar \i ]n aceste

condi`ii, jocul alb-ro\ilor a suferit, lucru de care francezii au profitat ]n dou[ rânduri. Mai ]ntâi ]n minutul 27, când belgianul Mirallas a ]nscris cu un \ut la col`ul lung, apoi ]n partea secund[, când, dup[ o gaf[ a lui Pulhac, Payet a driblat \i portarul \i a marcat ]n poarta goal[. Dinamo a ]nceput meciul cu St. Etienne ]n urm[toarea formul[: Dolha Scarlatache, Mo`i, Grigore, Pulhac - Torje, Rus, Tama\, Ad. Cristea - Niculescu, Andrei Cristea. „

Ungurii depun plângere Echipa feminin[ de spad[ a României a cucerit titlul european la UEFA pentru un banner al galeriei steliste Ca orice ]ntâlnire românomaghiar[, partida de joi din turul doi preliminar al Europa League dintre Steaua \i Ujpest a avut, ]n anumite momente, conota`ii na`ionaliste. Fanii ambelor echipe s-au r[zboit ]n scand[ri nu tocmai ortodoxe, ]ns[ lovitura de gra`ie a reprezentat-o un banner ]n limba maghiar[ al galeriei steliste de la Peluza Sud: „Cât timp poate `ine femeia maghiar[ c...l ]n ea? Nou[ luni". Oficialilor lui Ujpest nu le-a

c[zut deloc bine acest mesaj, astfel c[ acum iau serios ]n calcul posibilitatea de a depune o plângere la UEFA ]mpotriva bucure\tenilor. „Vom decide luni dac[ vom face plângere la UEFA”, a declarat Salloi Istvan, directorul sportiv al maghiarilor, pentru Evenimentul Zilei. Pe lâng[ bannerul care i-a deranjat pe oaspe`i, Steaua este ]n pericol \i din pricina faptului c[ un fan a intrat pe teren. „Cel mai grav este c[ a intrat un specta-

tor pe teren. }n privin`a bannerului, r[mâne de v[zut dac[ observatorul l-a notat \i i-a ]n`eles sensul”, a spus Cristian Bivolaru, care este observator al forului european. Ro\alba\trii au mai avut probleme din cauza galeriei ]n trecut ]n competi`iile europene. }n 2005, Steaua a fost nevoit[ s[ dispute un meci la Constan`a, dup[ ce stadionul din Ghencea a fost suspendat pentru scand[rile rasiste ale suporterilor. „

Craiova, egala lui Lazio Universitatea Craiova a terminat la egalitate amicalul de sâmb[t[, disputat la Auronzo di Cadore, contra lui Lazio, scor 1-1, scrie Prosport. Scaloni a deschis scorul ]n minutul 57 pentru italieni, ]n timp ce Michael Baird a punctat pentru trupa lui Mogo\anu, ]n minutul 72, dup[ o centrare perfect[ a lui |oav[. Universitatea a ]nceput bu, |oav[ - Prepeli`[, D. Stoica, ]n urm[toarea formul[: S. Lung Dilevski - Fl. Costea, Dina, M. jr. - D[n[nae, V. G[man, Bar- Costea. Pe parcursul meciului

au mai intrat: Merlier, Baird, Rose, Wobay \i Gogo\oiu. }n ciuda faptului c[ rezultatul este f[r[ doar \i poate unul de prestigiu, echipa oltean[ a fost dominat[ clar de Pandev & co. Doar inspira`ia lui Lung Junior \i solu`iile nefericite ale lui Rocchi, Ledesma sau Zarate au f[cut ca scorul la pauz[ s[ r[mân[ 0-0. Pentru Universitatea, doar fra`ii Costea au reu\it câte ceva. |utul mezinului a fost respins ]n minutul 39 de un funda\ advers de pe linia por`ii. Nici Florin nu a r[mas dator, el reu\ind un \ut excelent, ]n minutul 44, dar Muslera a respins in-extremis ]n corner. Impulsiona`i parc[ de finalul primei reprize, juve`ii au echilibrat jocul ]n debutul mitanului secund. A fost doar un foc de paie, pentru c[ S. Inzaghi \i Goran Pandev s-au n[pustit spre poarta bravului Lung Jr. Acesta nu a mai avut ce face, ]ns[, ]n minutul 57, când a fost ]nvins de Scaloni. Când meciul curgea ]ntr-o singur[ direc`ie, Baird s-a g[sit la cap[tul unei pase foarte bune a lui \oav[ \i a restabilit egalitatea. „

Prima medalie de aur a României ]n 2009 a fost adus[ de echipa feminin[ de spad[, care \i-a p[strat sâmb[t[, la Plovdiv, titlul european cucerit anul trecut. ]n final[, fetele noastre au ]nvins Polonia cu 36-34. România a ]nceput cursa pentru p[strarea titlului abia ]n sferturi, cu o victorie ]n fa`a Rusiei, 4531. Adversarul din semifinale a fost Germania, spadasinele noastre impunându-se cu 43-38. Tricolorele au condus ]n permanen`[ ]n finala cu Polonia, chiar dac[ rezultatul a fost foarte strâns, 36-34. Astfel, ]n formula Ana Maria Brânz[, Anca M[roiu, Iuliana M[ce\eanu \i Simona Alexandru, echipa Ro-

mâniei a cucerit al doilea aur european consecutiv \i al treilea din istorie. Este cea de-a doua medalie ob`inut[ de `ara noastr[

la Campionatele Europene de scrim[ din acest an, dup[ ce vineri spadasinii cuceriser[ argintul ]n proba pe echipe. „

Victor H[nescu s-a calificat ]n finala de la Stuttgart

Amicalul Unirii Urziceni cu Glasgow Rangers, anulat

Cap de serie num[rul 4, Victor H[nescu a reu\it s[ se califice ]n ultimul act al turneului de la Stuttgart, dup[ ce l-a ]nvins ]n semifinale pe tenismanul italian Fabio Fognini ]n trei seturi, 6-2, 6-7, 6-2. Pentru a câ\tiga turneul dotat cu premii totale de 450.000 de euro, românul se va bate cu ]nving[torul meciului Chardy (Fran`a) - Kiefer (Germania). }nceputul nu a fost grozav pentru Victor, care \i-a pierdut serviciul chiar din primul game al meciului. Tenismanul român a revenit ]ns[ \i a câ\tigat setul de debut cu 6-3. De\i ]n startul actului secund a reu\it un break \i a dat senza`ia c[ are jocul la ]ndemân[, H[nescu a cedat pe serviciul s[u când conducea cu 5-4. Fognini a trimis setul ]n tie-break, pe care italianul l-a câ\tigat cu 7-4, egalând astfel situa`ia. }n decisiv, reprezentantul nostru nu i-a l[sat nicio \ans[ adversarului s[u, impu-

Meciul amical pe care campioana Unirea Urziceni ar fi trebuit s[ ]l joace ast[zi cu Glasgow Rangers s-a anulat, din cauza faptului c[ forma`ia sco`ian[ s-a declarat nemul`umit[ de ziua aleas[ \i a propus ca partida s[ se joace pe 24 iulie. Campioana României nu a putut onora ]ns[ invita`ia la acea dat[ la care are programat[ revenirea ]n `ar[, mai ales c[ dou[ zile mai târziu va juca \i meciul din Supercup[ cu CFR Cluj. }n aceste condi`ii, elevii lui Dan Petrescu vor juca ast[zi un amical ]n compania forma`iei de lig[ secund[ Greenock Morton. Unirea Urziceni a jucat precedentul amical din cantonamentul pe care ]l sus`ine ]n Sco`ia, sâmb[t[, cu Celtic Glasgow, scor 1-1. Forma`ia antrenat[ de Dan Petrescu a mai jucat un amical miercuri, cu Ayr United (liga a doua sco`ian[) pe care a ]nvinso cu 2-1. „

nându-se cu 6-2 \i ob`inând astfel calificarea ]n final[. Este pentru prima dat[ ]n 2009 când Victor H[nescu se calific[ ]n finala unui turneu ATP. „


Eveniment 8

Luni, 20 iulie 2009

August, luna ]n care se decide soarta produc[torilor de mobil[ Relansarea produc`iei de mobil[ este ]n strâns[ leg[tur[ cu relansarea sectorului imobiliar, iar produc[torii autohtoni de mobil[ spun c[ jum[tatea lunii august este crucial[ pentru acest sector. Criza financiar[ de pân[ acum a dus la concedierea a mai bine de 50% din personalul care activa ]n aceast[ industrie acum un an. Costel |optic[, patronul unui grup de firme produc[toare de mobil[, a spus c[ totul depinde de sectorul imobiliar. „Criza este cauzat[ de c[derea imobiliarelor ]n general, pentru c[ lumea se ]ndreapt[ mai mult spre concedii sau ]n a economisi \i mai pu`in ]n a cump[ra articole de mobilier ]n aceast[ perioad[. Am concediat aproximativ la jum[tate din personalul pe care l-am avut anul trecut. Premise ]n sensul relans[rii produc`iei a\tept[m pân[ ]n 10-15 august, ]n sensul c[ dac[ nu se revigoreaz[ treaba pân[ ]n aceast[ perioad[ va fi greu s[ mai facem un pronostic favorabil”, a declarat Costel |optic[.

În ceea ce prive\te efectele concrete ale crizei financiareconomice asupra industriei mobilei, omul de afaceri boto\[nean a spus c[ ]i este foarte greu s[-\i achite creditele bancare contractate anterior acestei perioade. „Am avut credite, avem ]n continuare \i ne `inem de ele, dar le achit[m foarte greu. Încerc[m s[ ob`inem \i

ree\alon[ri \i alte produse de amânare”, a spus omul de afaceri. Nici lucrul cu statul nu mai „`ine de cald” ]n aceast[ perioad[. „Am lucrat cu statul, dar problemele sunt cum sunt, a\a cum le \tim cu to`ii, adic[ pl[`ile se fac foarte greu”, a concluzionat |optic[. Criza financiar[ a afectat foarte mult fabricile mici \i lipsite de notorietate. Acestea

prind când \i când o lucrare iar valorile rulate sunt foarte mici. Unii dintre ei \i-au trimis ]n concediu angaja`ii \i ]i cheam[ la munc[ doar atunci când au nevoie pentru a finaliza o comand[. }n aceste cazuri, patronii firmelor profit[ din plin de faptul c[ la Boto\ani se elibereaz[ concedii medicale la oricine \i ]n orice zi. (Bogdan Caliniuc)

Tot mai multe boto\[nence nasc gemeni Considerat alt[dat[ o raritate, fenomenul na\terilor gemelare este ]n cre\tere. Speciali\tii pun aceast[ cre\tere pe seama utiliz[rii substan`elor sau procedurilor pentru cre\terea fertilit[`ii, ca \i prin cre\terea num[rului de mame primipare (aflate la prima na\tere) cu vârsta mai mare de 30 de ani. Potrivit informa`iilor primite din partea reprezentan`i-

lor Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie, ]n prima jum[tate a anului ]n curs, din cele 1.739 na\teri ]nregistrate, 22 au fost gemelare. „15 dintre aceste na\teri au fost ]nainte de termen. Cele mai frecvente na\teri gemelare sunt ]n lunile februariemartie, una din explica`ii fiind aceea c[ femeile care au r[mas ]ns[rcinate, din cauza timpului

cald, produc ovula`ii multiple. O alt[ explica`ie a unei na\teri de gemeni ]l reprezint[ tratamentele de fertilitate care stimuleaz[ ovula`ia \i care cresc probabilitatea de a avea o sarcin[ cu gemeni. }ns[ na\terile cu gemeni sunt \i genetice”, a declarat medicul Maria Olaru, directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie. Potrivit speciali\ti-

lor, tendin`a de a avea sarcin[ gemelar[ poate fi mo\tenit[ \i din familia tat[lui, de\i ani de zile s-a crezut c[ dezvoltarea unei sarcini gemelare este ereditar[ pe linie matern[. Exist[ dovezi cum c[ bunica din partea tat[lui ar putea transmite pe cale ereditar[ nepoatei sale, predispozi`ia sa genetic[ de a dezvolta o sarcin[ gemelar[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Sfântul Ilie Tesviteanul, aduc[torul de ploi Cre\tin-ortodoc\ii ]l s[rb[toresc ast[zi pe Sfântul Ilie Tesviteanul, unul din cei mai importan`i prooroci din Vechiul Testament. }n credin`a popular[, Sfântul Ilie este considerat aduc[torul de ploi ]n vreme de secet[, provoac[ tunete, tr[snete, ploi toren`iale \i incendii, leag[ \i dezleag[ ploile, hot[r[\te unde \i când s[ bat[ grindina. Sfântul M[rit Proroc Ilie Tesviteanul a tr[it cu 800 de ani ]nainte de Hristos, misiunea sa ca \i profet fiind de a-i convinge pe israelieni s[ se ]ntoarc[ la credin`a monoteist[. Din aceast[ cauz[, trei ani de zile a profe`it Sfântul Ilie c[ nu va ploua. Trei ani \i jum[tate nu a c[zut pic[tur[ de ploaie pe p[mânt, ceea ce a dus la nerodirea p[mântului, lipsa de hran[ \i foamete ]n tot poporul. Iar dup[ ace\ti trei ani, la porunca lui Ilie, cerurile sau deschis \i a ]nceput s[ plou[. Potrivit spuselor din Vechiul Testament, Sfântul Ilie \i-a ]ncheiat via`a pe p[mânt ]ntr-un mod mai neobi\nuit, a fost ridicat cu trupul la cer, ]ntr-un car de foc. |i din acest motiv, Sfântul Ilie este considerat protectorul for`elor aeriene. De Sfântul Ilie nu se lucreaz[ de teama pagubelor (tr[snete, ploaie, grindin[). Tot atunci ]l cinstesc mai ales cojocarii, stuparii (se reteaz[ stupii, se duc faguri \i mere la biseric[ spre binecuvântare \i se ]mpart de poman[). Dac[ tun[, merele \i alunele vor fi vierm[noase, dac[ plou[, atunci ]nc[ 20 de zile va ploua. Sfântul Ilie Tesviteanul

r[mâne ]n con\tiin`a cre\tinilor ca un model de via`[ religioas[ \i moral[ \i ca un martor al slavei divine ]naintea oamenilor. M[rul este pomul Sfântului Ilie, de aceea nu se m[nânc[ mere noi pân[ ]n aceast[ zi. ]n ceea ce prive\te num[rul românilor ce ]i poart[ numele, statisticile existente la nivel na`ional arat[ c[, din totalul popula`iei, peste 120.000 de persoane (1,83%) poarte numele Sfântului Ilie. Numele profetului este purtat de 117.389 de b[rba`i \i de 78 de femei, care se numesc Ilia. }n municipiul Boto\ani, la biserica care ]i poart[ numele Sfântului Prooroc Ilie, p[rintele protopop Lucian Leonte va `ine o serie de slujbe ]n cinstea acestui sfânt. }nc[ de asear[ s-a f[cut la Biserica pr[znuit[ de Sfântul Ilie Vecernia hramului cu Litia, `inute de un sobor de preo`i, dup[ care credincio\ii prezen`i au primit din partea bisericii o mic[ gustare. }n aceast[ diminea`[, tot un sobor de preo`i \i dasc[li, ]n frunte cu p[rintele protopop Leonte, `in Utrenia \i Sfânta Liturghie. „Acestea vor fi urmate de o rug[ciune special[, ca ]n fiecare an, pentru cei care lucreaz[ cu curentul electric. Pentru c[ ei, precum \i for`ele aeriene sunt sub patronajul Sfântului Ilie. Dup[ care vom face pomenirea ctitorilor acestei biserici \i a celor adormi`i”, a spus p[rintele protopop Leonte, ce sluje\te la Biserica Sfântul Ilie din municipiu. (Monica Aionesei)

Ambulan`ele au cules de pe |i-a g[sit sfâr\itul ]n c[ru`[ str[zi victimele caniculei Un b[trân ]n vârst[ de 80 de ani, din Tudora, \i-a g[sit sfâr\itul sâmb[t[ sear[ ]ntr-un mod mai pu`in obi\nuit. B[rbatul a murit ]n timp ce se afla ]n c[ru`a sa, pr[bu\indu-se apoi din atelajul aflat ]n mi\care. Ini`ial cei din jur au crezut c[ b[trânul a fost ucis de c[z[tur[, ]ns[ ulterior s-a stabilit c[ a fost omorât de o afec`iune foarte grav[, cardiac[, de care suferea de mai mul`i ani. Incidentul a avut loc ]n jurul orei 17.00, Gheorghe B. mergând la p[dure ]mpreun[ cu mai multe persoane. Pe drum, ]ns[, ceilal`i oameni afla`i ]n c[ru`[ au v[zut ]ngrozi`i cum b[rbatul s-a aplecat pe o parte \i pur \i simplu s-a pr[bu\it din c[ru`[. Când au oprit caii \i au verificat cum se simte b[rbatul \i-au dat seama c[ acesta era mort. Imediat, la fa`a locului au fost

chema`i atât poli`i\tii cât \i un echipaj al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani. „Am fost solicita`i de c[tre rude pentru a interveni la acest caz. B[trânul era undeva la marginea p[durii, lâng[ c[ru`[. Din p[cate nu s-a mai putut face nimic pentru a-i restabili semnele vitale. Prezenta \i un traumatism facial, ]ns[ urmeaz[ ca poli`ia s[ stabileasc[ cu exactitate cauza mor`ii”, a declarat Alin Amironesei, medic SJA. }n urma cercet[rilor efectuate de poli`i\ti la fa`a locului s-a stabilit c[ nu c[z[tura a fost cea care l-a ucis pe b[trân, ci o afec`iune cardiac[ de care suferea de mai mul`i ani. B[trânului, ]n timp ce se afla ]n c[ru`[, i s-a f[cut r[u, suferind cel mai probabil un stop cardiac, \i ]n acel moment a c[zut la p[mânt. (D[nu` Rotariu)

Canicula din ultimele trei zile a b[gat ]n spital zeci de boto\[neni. Majoritatea celor care au avut nevoie de sprijinul medicilor au fost vârstnicii \i bolnavii cronici. Temperaturile ridicate de peste 35 de grade Celsius au creat un disconfort termic multor boto\[neni, dar ]n special acelora care sufer[ de afec`iuni cronice. Medicii de la Spitalul Jude`ean au trebuit s[ intervin[ fie ]n cazul bolnavilor transporta`i de ambulan`[, ]n unele situa`ii fiind vorba de persoane c[zute pe strad[, fie ]n cazul celor care au ajuns pe picioarele lor ]n unitatea de primire a urgen`elor. „Numai ]n week-end a trebuit s[ acord[m ajutor ]n

cazul a 40 de persoane afectate de c[ldur[”, a declarat un asistent din cadrul Spitalului Jude`ean. Persoanele decompensate au fost stabilizate de cadrele medicale de pe Sec`ia de Urgen`e. Ei acuzau ]n principal dureri de cap \i st[ri de le\in. Cele mai multe dintre victimele c[ldurii au ajuns la spital, spun medicii, pentru c[ nu s-au

alimentat corespunz[tor sau nu \i-au luat tratamentul pentru afec`iunile cardiace la timp. Medicii recomand[ popula`iei s[ se hidrateze, iar cardiacilor s[-\i ia medica`ia \i s[ nu se expun[ la soare la orele prânzului. }n caz contrar pot s[ apar[ accidente vasculare cerebrale. De asemenea, ]n zilele caniculare, ace\tia trebuie s[ se fe-

reasc[ de expunerea prelungit[ la soare ]ntre orele 11 \i 17, când temperaturile ating valorile maxime. Consum zilnic de minim doi litri de lichide, purtarea de haine sub`iri, lejere, din fibre naturale \i ]n culori deschise \i capul acoperit. Acestea sunt alte câteva sfaturi de care ar trebui s[ `in[ cont popula`ia. (L[cr[mioara Lupa\cu)


Na`ional Luni, 20 iulie 2009

Sâmbete libere doar cu bilet de voie Schimbare important[ ]n legisla`ia muncii la nivel european: s[pt[mâna de lucru cre\te de la 40 la 48 de ore. Pentru români, situa`ia ar fi similar[ cu cea de pe vremea lui Ceau\escu, când weekendul ]ncepea sâmb[ta dup[-amiaz[. De 20 de ani, ]n România se lucreaz[ oficial doar 40 de ore pe s[pt[mân[, de luni pân[ vineri. Teoretic, fiecare or[ muncit[ ]n plus se pl[te\te suplimentar salariului de baz[, or, modificarea votat[ ]n Parlamentul European permite angajatorilor s[ creasc[ programul de lucru cu 8 ore f[r[ a opera \i o cre\tere salarial[. Românii risc[ s[ r[mân[ f[r[ weekend prelungit, fiindc[ europenii au majorat s[pt[mâna maxim[ de lucru la 48 de ore. Ar fi, spun unii, o m[sur[ normal[ de cre\tere a productivit[`ii ]n vremuri de criz[. Dar, cre\terea s[pt[mânii de lucru e o decizie politic[ pe care actualul guvern ezit[ deocamdat[ s[ \i-o asume. }n mod firesc, modificarea Codului Muncii va fi operat[ doar dup[ consult[ri ]ndelungate \i anevoioase cu partenerii sociali: sindicate \i patronate.

SINDICATELE NICI situa`ii neprev[zute, pot chema pita, reac`iile noastre vor fi mai oamenii la treab[ f[r[ a-i pl[ti vizibile”, a declarat liderul NU VOR S{ AUD{ suplimentar. }ns[ sindicali\tii nu CNSLR Fr[`ia. Bugetarii par Sensul cre\terii programului la 48 de ore pe s[pt[mân[ trebuie ]n`eles astfel: patronatul poate solicita prelungirea programului pe toat[ durata anului sau numai ]n anumite perioade, temporar, atunci când exist[ presiunea onor[rii unor comenzi mari. Din acest punct de vedere, patronatele ar ]ntâmpina cu mare c[ldur[ s[pt[mâna de 48 de ore, pentru c[, ]n

Banca Mondial[:

Salariile mici ale profesorilor d[uneaz[ societ[`ii Educa`ia este sectorul cu cea mai mare nevoie de reform[, repetatele ]ncerc[ri de revigorare a sistemului f[când mai mult r[u decât bine, ceea ce d[uneaz[ ]ntregii societ[`i, iar unul dintre punctele slabe ale ]nv[`[mântului românesc sunt salariile mici ale profesorilor, potrivit B[ncii Mondiale. Potrivit Strategiei de parteneriat cu România pentru perioada 2009-2013, realizate de Banca Mondial[ (BM), punctele vulnerabile ale educa`iei sunt lipsa de profesionalism \i a calit[`ilor manageriale ale celor ]n mâinile c[rora st[ administrarea acestui serviciu public, nu numai la nivel ]nalt, cât mai ales regional \i local. De asemenea, birocra`ia care a pus st[pânire pe institu`iile publice afecteaz[ \i sectorul de educa`ie la toate nivelele, f[cându-l ineficient. Banca Mondial[ sus`ine solu`ia descentraliz[rii sistemului de ]nv[`[mânt, dar

`inând cont de un cadru legal care s[ presupun[ finan`are mai flexibil[ \i mai mult[ autonomie dat[ \colilor, dar \i o administrarea a cheltuielilor care s[ se focuseze pe rezultate. O aten`ie deosebit[ trebuie acordat[ cheltuielilor publice, care trebuie s[ fie transparente, iar informa`iile legate de administrarea banilor publici ar trebui s[ poat[ fi oricând accesate. Finan`area descentralizat[ va trebui s[ `in[ cont \i de cre\terea salariilor cadrelor didactice, se arat[ ]n documentul BM. Subiectul este unul extrem de sensibil ]n contextul problematicii Legii major[rii cu 50% a salariilor profesorilor, care a fost de nenum[rate ori anulat[ ]n mod neconstitu`ional de guvern, dar \i a proiectului de Lege a salariz[rii unitare a bugetarilor, r[mas[ ]n stadiul de negociere dup[ ne]n`elegerile dintre sindicate \i Ministerul Muncii. „

vor s[ cad[ ]n aceast[ capcan[. Marius Petcu, pre\edintele confedera`iei sindicale CNSLR Fr[`ia, este convins c[ decizia european[ privind majorarea s[pt[mânii de lucru este urmare a presiunii patronatelor. „Noi avem semnale c[ oamenii no\tri nu vor accepta o asemenea schimbare. Sindicali\tii nici nu vor s[ aud[ de a\a ceva. Pe m[sur[ ce lucrurile se vor preci-

mai resemna`i: „Bugetarii \i a\a lucreaz[ mai mult de 40 de ore pe s[pt[mân[, chiar \i peste 48 de ore cât s-a stabilit la Bruxelles”, sus`ine Vasile Marica, pre\edintele Alian`ei Na`ionale a Sindicatelor Bugetare SED LEX. }ns[ liderul sindical a avertizat din start: „Oamenii vor trebui s[ fie pl[ti`i pentru munca ]n plus, altfel vom da angajatorii ]n judecat[”. „

9

Interven`ii pentru urgentarea lucr[rilor la „\oseaua mor`ii” Interven`ii la Guvern pentru ]nceperea lucr[rilor pe „\oseaua mor`ii” pe tronsonul de drum na`ional pe care ]n ultimii ani s-au produs zeci de accidente, unele dintre ele chiar mortale. O situa`ie solicitat[ de la Inspectoratul Jude`ean de Poli`ie Boto\ani arat[ c[ ]n ultimii cinci ani de zile nu mai pu`in de 98 de accidente rutiere s-au produs pe drumul na`ional ce leag[ Boto\aniul de Suceava, ]ntre km 21 \i km 39, mai exact ]ntre Hu`ani (jud Boto\ani) \i intrarea ]n municipiul Suceava. „Impresia mea este c[ se produc ]n mod nejustificat prea multe accidente pe acest drum. Bilan`ul este cutremur[tor, ]n mai pu`in de cinci ani, 98 de accidente soldate cu victime omene\ti \i am avut 14 persoane decedate, 25 grav r[nite \i 110 r[nite u\or”, a declarat prefectul Cristian Roman. Potrivit acestuia, urmeaz[ ]n perioada urm[toare s[ participe, al[turi de pre\edintele Consiliu-

lui Jude`ean Boto\ani \i de primarul municipiului re\edin`[ de jude`, la o \edin`[ de Guvern ]n care s[ prezinte problemele jude`ului cele mai grave. „Vom face o interven`ie la domnul ministru Berceanu pentru c[ aceast[ lucrare s[ ]nceap[, exist[ un proiect, exist[ aproba`i indicatorii ]ns[ s[ ]nceap[ exact de pe aceast[ por`iune de drum. Se pare c[ interven`iile de-a lungul anilor asupra stratului de uzur[ prin ad[ugarea de criblur[ a f[cut ca acest strat de uzur[ \i aderen`[ s[ nu mai existe ]n momentul de fa`[ \i piatra depus[ s-a \lefuit, apa nu reu\e\te s[ se scurg[ \i suprafa`a devine exact ca \i cum s-ar merge pe marmur[. Am discutat asta \i cu Gheorghe Flutur, pre\edintele de CJ de la Suceava \i am solicitat sprijin ca lucrarea s[ ]nceap[ ]n mod prioritar pe aceast[ bucat[ de drum”, a mai ad[ugat reprezentantul Guvernului ]n teritoriu. (M. Aionesei)

The Observer: La 20 de ani de la Revolu`ie, România e corupt[ \i falit[ La 20 de ani de la Revolu`ie, un jurnalist britanic se ]ntoarce pe str[zile Bucure\tiului, pentru a g[si o Românie subjugat[ de corup`ie \i minciun[, s[r[cit[ de privatiz[rile „avantajoase” f[cute cu girul unui Occident ce acum o arat[ cu degetul. Ed Vulliamy, reporter al publica`iei britanice The Observer, a venit ]n România ]n 1989, pentru a investiga c[derea unui regim dictatorial odios a c[rui dispari`ie este \i ]n ziua de azi ]nv[luit[ ]n mister. Dup[ dou[ decenii de la evenimentele

din 1989, ziaristul re]ntors la Bucure\ti se ]ntreab[ dac[ a asistat intr-adev[r la o revolu`ie sau la o lovitur[ de stat. Chiar titlul articolului s[u publicat ]n presa britanic[ este dat de un citat ce ]i apar`ine lui Ion Iliescu, reprodus de unul dintre martorii intervieva`i de Vulliamy: „Era imposibil s[ avem o revolu`ie ]n România. A\a c[ a trebuit s[ fie ]nscenat[”. Discu`iile purtate atunci \i acum de jurnalistul britanic cu interlocutorii s[i români, ]l fac pe acesta s[ cread[ c[

„revolu`ia nu a fost ceea ce p[rea a fi, o revolt[ popular[ ]mpotriva unui dictator, ]n care armata s-a al[turat popula`iei”, scrie Vulliamy ]n articolul s[u. Jurnalistul britanic constat[ c[ `ara eliberat[ de sub comunism este mai corupt[ ca niciodat[ sau, din contr[, la fel de corupt[ ca de obicei. „Minciuna a l[sat ]n urm[ un hibrid ciudat: o `ar[ care a ]mbr[`i\at sistemul capitalist de pia`[, dar care era condusa ]nc[ de vechea garda. Mo\tenirea este reflectat[ ]ntrun raport din 2008 al Uniunii

Europene, care arat[ c[ România este a doua cea mai corupt[ `ar[ din blocul european, dup[ Bulgaria”, scrie reporterul The Observer ]n articolul sau. Ce a urmat dup[ ]nl[turarea lui Ceau\escu, crede jurnalistul, a fost atent programat cu complicitatea mincinoas[ a Occidentului, care a cump[rat pentru sume de nimic propriet[`i de importan`[ capital[ ale României, cum sunt Petrom sau toate fabricile \i marile combinate, aducând `ara ]n pragul falimentului. „

~ara noastr[ trebuie s[ returneze 25,5 milioane euro pentru nereguli la proiecte UE Uniunea European[ ne d[ bani, dar nu ni-i bag[ \i ]n traist[. De\i guvernul a gr[bit demararea proiectelor cu fonduri europene, `ara noastr[ reu\e\te cu greu s[ cheltuiasc[ ace\ti bani. Din 30 de miliarde euro puse la dispozi`ie de Uniune, pân[ acum am atras doar 5% din sum[. Iar o parte trebuie returnat[ ]ntrucât au fost descoperite nereguli la

acordarea fondurilor. Dup[ ce c[ nu suntem ]n stare s[ facem proiecte viabile, suntem campioni \i la corup`ie. Scrie negru pe alb ]n raportul Departamentului Antifraud[ al Executivului european. Anul trecut, `ara noastr[ a ocupat primul loc la gre\eli \i suspiciuni de fraud[ ]n privin`a acord[rii fondurilor europene de preaderare. Din cauza neregulilor

descoperite, statul român trebuie s[ returneze 25,5 milioane euro. Bun[ parte din ace\ti bani au fost deja achita`i. Raportul explic[ \i de ce suntem buni de plat[. }n primul rând proiectele sunt f[cute dup[ ureche. Spre exemplu, beneficiarii cump[r[ utilaje second-hand, de\i contractul interzice acest lucru. Nereguli numeroase sunt descoperite \i la pensiuni, unde ca-

merele sunt mai mici decât cer standardele europene. Al`i bani au fost acorda`i pentru proiecte fictive, care nu s-au f[cut decât pe hârtie. Suma care trebuie returnat[ este considerabil[ dac[ ne uit[m la valoarea fondurilor atrase ]n total de `ara noastr[: 1,5 miliarde euro, din cele 30 puse la b[taie de Uniunea European[. „


Publicitate 10

Luni, 20 iulie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 2 camere, decomandat, Bucovina, simplu, liber, intabulat, pe mijloc. Pre` 30000 E. Telefon: 0745405299; 0748895488. (1339-12) * Vând apartament 3 camere, SD, 50 mp, etaj 2, fa`a la soare, c[r[mid[, zona Prim[verii, CT, T, pre` 44000 euro. Telefon: 0748.220.702.(6) * Vând apartament 2 camere, et.2, pe mijloc, la soare, tot schimbat ]n interior, 0727647294.(1328-9) * Vând apartament 2 camere, semidecomandat pe Imp[rat Traian \i 43 ari teren- Draxini, 0751029653. (1329-9) * Vând garsonier[, b-dul George Enescu (cap[t linia 1), et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pre`: 95000 lei. Telefon: 0751167436.(1331-2) * Vând garsonier[ confort 1, 23 mp, Grivi`a, etaj 1, intabulat[, buc[t[rie mobilat[, box[. Pre` 25000 E. Telefon: 0740555277; 0754042077.(1325-8) * Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare, lâng[ Fidelio, etaj intermediar, pre`ul zonei.

Telefon: 0722346840. (1302-1) * Vând garsonier[, zona Prim[verii (|coala nr.17), parter, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G+F,P, pretabil[ birouri. Pre`: 19000 Euro. Telefon : 0747.081.788. (1288-11) * Vând garsonier[ et.1, Prim[verii, cap[t 1, renovat[, 22.000E.Tel.0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, et.2, complet renovat, D, 40.000E.Tel.0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Viilor, complet renovat, etaj intermediar, 37.000E.Tel.0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Palatul Copiilor, CT, T, G+F, \arpant[, 35.000E neg.Tel.0748/115.912. (V) * Vând apartament 2 camere Prim[verii, complet renovat, mobilat, \arpant[, 28.000E.Tel.0744/530.803. (V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, 79mp, Pia`a Mare, nefinisat, posibilitate de rate, 42.000E.Tel.0744/530.803, 0231/511.444. (V) * Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D,

AGENDA IMOBILIAR|

et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Viilor, 46mp, complet renovat, \arpant[, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona C.Na`ional[, D, 50mp, et.1, curat, G+F, bloc de c[r[mid[, la strad[, 36.000E. Telefon: 0744/530.803.(V)

Unirii.Pre` 41500 euro negociabil. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Pita-Calea Na`ional[,56mp,et.3, renovat, G+F,T,P,gaz separat,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, zona Oct.Onicescu, D, 52mp, parter, 2 balcoane, CT, G+F+P, 40.000E. Tel.0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Parc Eminescu, et.2,D,54 mp,modern,CT,T,G+F,P, zona deosebit[,merit[ v[zut,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Ofert[ special[! Vând apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona S[venilor, et.3, D, 50 mp, pe mijloc, f[r[ ]mbun[t[`iri, 30000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând sau schimb cu garsonier[, apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 34.000E neg.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Tratoria, parter,48 mp,D,balcon, boxa,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,43 mp,et.3,toate ]mbun[t[`irile,T,G+F,P, 95000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere Al.Prim[verii, et.1, 46mp, SD, 39.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 59.000 lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona T.Crudu, 27mp, et.1, conf.1, renovat[, 20.000 E.Tel.0744/530.803.(V) * Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000 E. Tel. 0748/115.913.(V) * Vând apartament 4 camere, zona OTP Bank, 90mp, et.2, renovat, mobilat \i utilat, totul nou \i de calitate, 79.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel. 0744/530.803.(V) * Schimb apartament 4 camere ultracentral cu apartament 2 camere.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[ confort 1,zona Grivi`a,et.1,D,27 mp,f[r[ ]mbun[ta`iri,16000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ confort 1,zona Tiberiu Crudu,et.3,27 mp,fara imb.,19500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.3,f[r[ ]mbun[t[`iri,zona Aleea Decebal,30000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.3,D,48 mp,CT, T,zona Bucovina. Pre`:34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.2,toate ]mbun[t[`irile,T,G,F,P, zona

* Vând apartament 2 camere,zona Octav Onicescu,parter,48 mp, balcon,spa`iu verde ]n fa`[, zon[ lini\tit[,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii Maternitate, SD, \arpant[, 48 mp, AC, T par`ial, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament2 camere,zona Sucevei, SD, 48 mp, etaj intermediar, CT de apartament, T, G+F, P, 32000 euro neg sau schimba cu 4 camere. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Grivi`a, D, et.2, 47 mp, G+F, P.Pre` : 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt, zona Panda-Pia`a Mare, 140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,52 mp,CT, T,izolat,la strad[, Pre`:37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,etaj intermdiar,54 mp,D,CT,T,zona Prim[verii, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb.,CT,T, 48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Aleea Parcului, D, parter, 52 mp, recent renovat, CT, T, G+F, P, caramida, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp,et.4,\arpant[,toate ]mb.,CT,T,G+F,P,modificat. Pre`:55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tratoria, \arpant[,65 mp utili,D,T, G+F,gaz separat,41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii,\arpanta,CT,D,65 mp utili,2 b[i,sau schimba cu garsonier[,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii, et.2, D, 70 mp, CT, T, AC, G+F, P, renovat, 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp, termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern, CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern,CT,T,renovat,6 2000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona ACR Primaverii, parter, 85 mp, apartament de lux cu toate imbunatatirile, CT, T, G+F, teren de 40 mp, 45000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 4 camere,zona Bucovina,D,et.3, 86 mp,2 b[i,living amenajat, CT,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 60 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 50.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament pe 2 nivele,ultramodern facut,zona Bulevardul George Enescu,total 120 mp,68000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[, ]n spate la Fidelo Grivi`a, bloc c[r[mid[. et.2, 24 mp, pe mijloc, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 15.500 euro sau finisat[ la cheie pre` 18.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsonier[, G.Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, cu balcon, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 21.000 euro.Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 50 mp, et. 2, D, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 37.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000


Publicitate Luni, 20 iulie 2009 euro. Telefon: 0748281959.(R)

Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 35.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a.Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vand garsoniera, 26mp,cu imbunatatiri, Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp, parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri Pret 21000euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 70mp, decomandat, cu imbunatatiri, CT,Et.3, zona Mall. Pret 55000 euro negociabil sau schimb cu garsoniera +diferenta.Tel 0741497829. (A) * Vand apartament 3 camere, 62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 70mp,fara imbunatatiri, parter, din care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pret 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, decomandat,2baii,2 balcoane, CT,76mp,cu inbunatatiri,zona Calea Nationala.Pret 60000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, decomandat, 69mp,fara inbunatatiri, doua balcoane, boxa, et 4,sarpanta,str Stefan Luchian. Pret 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vand apartament 4camere, decomandat, et2,fara inbunatatiri, 89mp, doua balcoane,zona Piata Mare.Pret 75000€ negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1, zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro.

* Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri,Et.4, zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.C. Tomoroveanu. Pret 25000euro negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, decomandat,56 mp, et.4,cu inbunatatiri, posibilitati de mansardare Str Armeana.Pret 42000 euro negociabil.Tel 074149782.(A) * Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere, zona Sucevei. Pret 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, 50mp, decomandat, termopane, parter,zona Capatul liniei 1. Pret 28000euro.Tel. 0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vand apartament 2 camere ,semidecomandat, 39mp,parter,zona Primaverii. Pret 28500 euro. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, zona Unirii,50mp, decomandat, parter inalt,doua balcoane,CT,cu imbunatatiri, mobilat.Pret 47000euro negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,et2,mobilat,cu inbunatatirii,CT,AC,zona Primaverii.Pret 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere semidecomandat, 50mp,et1in spate la Tex Primaverii.Pret 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pret

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp.T el 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil,5000 mp.Pre` 45euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 120euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi,60 mp.Pre` 1300euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei,225mp.Pre` 250000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel : 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200 mp,zona Ion Pilat. Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri(sal[ de mese, abator,apartamente ,etc). Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ 100mp,zona Str. Victoria,cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 60000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str.Plopilor cu teren,modern[. Pre`: 100.000euro.Tel: 0729062022.(N)

65000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 170mp,zona W.Maracineanu cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Garsoniera, zona Capat 1, etaj 1, caramida, intabulata, fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3, termopan,usa metalica,parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulata,20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata,gaz separat,usa metalica, termopan, boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca,parter, usa metalica,geamuri termopan, gresie, faianta, 72000 Ron neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Camera camin,zona industriala,22mp,etaj 2,termopan,parchet,G+F,izola ta,moderna,cu baie si bucatarie,mobilata si utilata complat,55.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,28 mp,bca, et.3,fara imbunatatiri, 65 000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Bucovina- Monitorul,etaj 3,CT,G+F,48mp,parchet,balc on inchis,35.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter inalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,fara imbunatatiri, 47.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,sarpanta proprie,stolerie schimbata, CT, G+F, AC, termopan, boxa,usa metalica,intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Primaverii,etaj 4,sarpanta, G+F,stolerie schimbata, 50mp, SD,gaz separat, termopan,balcon mare inchis,37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp,etaj 3,caramida, CT,G+F,parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Serconf,etaj 4,sarpanta, 65 mp,CT,G+F,2 bai,2 balcoane, parchet,termopan, 180.000 Lei neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona industriala,parter,52mp,intrare separata,G+F,termopan,D,inta bulat,100.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Pacea,etaj 4,D,2 bai,67mp, termopan,fara alte imbunatatiri, 30.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,fara imbunatatiri,29.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Bulevard,etaj 3,SD,50mp, CT,parchet,usa metalica, caramida, 40.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila,40mp,G+F,stole rie schimbata,2 boxe la subsol,parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O)

* Vând cas[ ]n Str.Victoria cu teren.Pre`:71.000euro. Tel:0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C. DEAL,finisaje moderne, p+1,izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Apartament 2 camere,zona Primaverii-capat 1, 50mp, etaj 2,CT,termopan, G+F, caramida, parchet,recent si modern renovat,36.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab. Pre`:92.000euro Tel: 0729082022.(N)

* Apartament 2 camere,zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter,SD,caramida, 40mp,CT, G+F,parchet, balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp.Pre`

* Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 3,SD,56mp,fara imbunatatiri,32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Garsoniera conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27 mp,G+F, parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,sarpanta proprie,40mp,CT,incalzire pardoseala,termopan,parchet,2 9.000 E. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

* Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N)

11

* Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4,SD,56mp, sarpanta, termopan, G+F, AC, izolat,27.000 E. Telefon: 0743111901,0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona Calea Nationala-IRE,90 mp,etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F, parchet ,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D,90mp,CT,G+F,AC,term opan ,izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat, caramida,intabulat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,77mp,etaj 3, caramida,CT,G+F,parchet, termopan,2 bai,usa metalica, renovat,65.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D,CT,fara imbunatatiri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 4,sarpanta, D,90mp, caramida+BCA, termopan, CT,G+F,parchet,3


Publicitate 12

Luni, 20 iulie 2009

balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,85mp,D,etaj 2, caramida,CT,2 bai,2 balcoane, pe mijloc,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate imbunatatirile, recent renovat,modern, 86mp,2 bai,3 balcoane,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000 lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+ P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri . Pre` 120.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000

* Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220) * Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, \arpant[ din construc`ie,

AGENDA COMERCIANTULUI

acoperita cu `igla, CT.Pre` 180.000 euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77)

* St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V)

limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250)

* Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 25E/mp \i 1100mp, 16ml, 21E/mp. Tel. 0744/530.803.(V)

* Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260)

* Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara imbunatatiri . Pret .47.000euro/ neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

* Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp. Pret 70.000 euro/ neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Grivita ,4C SD, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Vând 2500 mp teren loc de cas[ sat Stânce\ti la intrare prin Manole\ti-Vale. Telefon: 0742154495; 0745882250.(1330-3) * Vând loc cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal ]n spatele fostului SUT, facilit[`i curent \i gaz. Telefon: 0744373409.(1321-5) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 10.300E.Tel. 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * V[nd cas[ nou[ R[chi`i, P+M, parter locuibil, etaj nefinisat, 2000mp teren drept, la strad[, 40.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 7000E neg.Tel.0744/530.803.(V)

* Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 41.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spatiu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând ]n zona }mp[rat Traian-sp[l[torie,cas[ b[trâneasc[ cu 700 mp teren,gaz,ap[,curent,24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233. * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la

* Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de 800 mp, cu cale de acces, posibilitate de construire cas[ de vacan`[ \i cu lac amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulat, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungureni.P ret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2004,1800mp teren ,CT,cu imbun[t[`iri ,acoperit[ cu lindab,si o cas[ b[trineasc[ in acceia\i curte,in centru satului Tru\e\ti Pret 45000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+ anexe, fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000 Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere, construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica, loc.Vladeni com.Corlateni str.Principala. Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str. T[tarilor Pret 60000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda,170mp construibili,cu anexe gospodaresti noi,teren in suprafata de 4000 mp, livada,vita de vie,fântân[, apa curenta,fosa septica,in satul Brehuesti.Pret 38000€

negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand casa batrâneasca,doua camere,cu teren in suprafata de 3100mp, fântâna, telefon, internet, pomi,in satul Tocileni la asfalt,la 12km de Botosani. Pret11000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

Pret 10euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan 5.000 mp,deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti, com.Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la Metaxa .Pret 8euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml,in zona Conrec. Pret 55 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric, in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi.Pret 32Euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 2700 in Ipotesti, deschidere 19ml,intravilan Pret 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp,1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 30Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 18600mp zona Rediu Pret 1euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp intre Catamarasti-Deal si Botosani.Pret 4euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vand teren 6500mp, deschidere 45ml la sosea, posibilitati de iaz,zona Agafton. Pret 7euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan, loturi de 1800-1500mp in OraseniDeal Pret 10euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml, zona Tulbureni Pret 25euro/ mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile, zona Cismea.pret 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 773mp,in Hudum linga Metaxa, deschidere 23ml Pret 28euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Lebada

* Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829 * Vand casa cu mansarda in Botosani,80mp utili, 240mp curte ,anexe, beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/ mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton,com. Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei,com Curtesti.Pret 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 700mp,deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 35400mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum. Pret 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti. Pret 15000 Ron.Tel 0741497829 * Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 3 euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 10800mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, zona Catamarasti-deal.Pret 4euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)


Publicitate Luni, 20 iulie 2009 * Vand teren 3200mp si4000mp in Curtesti.Pret 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand spatiu comercial 147mp,in zona Stadion. Pret 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren zona ci\mea 5500mp, pre` negociabil, deschidere la strad[ 80 ml, utilita`i. Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 4000 mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 800mp,zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa, plan1,8000mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000 euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N)

465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/mp.Tel 0729082022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea, 3900mp,iaz.Pre`: 100000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia.Tel 0729082022 * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct, t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp.Pre` 1600 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100 mp.Pre` 1500 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro /mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 300mp, deschidere12ml,200euro/mp,zo na Calea Na`ional[. Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona CET,

* Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre`

100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani. Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat . Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp,zona Gar[.Pre` 1200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp, centru vechi,80mp teren, cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cl[dire 315mp, centru vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ 200mp,zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 100mp,zona 0,cu teren 300mp,toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N)

teren 500mp,casa 136mp,t,ct, ap[,gaz, izola`ie exterioar[, tabla lindab. Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N)

* Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,apa,curent,15.000E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N)

* Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O)

* Casa,zona Petru Rares, P+M,caramida si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, bucatarie, living,G+F,parchet,usi interioare schimbate,toate utilitatile,gaz la poarta,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,Catamarasti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la rosu, fosa,garaj,fantana,46.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,zona Puskin, D+P+M, 80mp la sol ,la rosu,450mp teren,BCA,toate utilitatile, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,zona Puskin, P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet,toa te utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Casa batraneasca in sat Zaicesti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 20.000 Euro neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,70.000 E neg sau variante. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Casa 2 camere,hol, baie, bucatarie, zona CET, 400mp teren, constructie 2005,curent, fantana, vie,pomi,15.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Cismeaplanul 2, cu 11 m deschidere,apa,curent,intabulat, 5E/mp neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Botosani,13m deschidere,drept,toate utilitatile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t, ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Teren 4794mp,zona Curtesti,parcelat in 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N)

* Teren 500mp,zona Puskin,14m deschidere,gaz, apa,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C. DEAL,finisaje moderne, p+1,izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 195mp+ 500mp de teren.Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea,

* Teren 436mp,zona I.L.Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Cismeaplan 2,drept,dimensiuni 20m/ 25m,cu 4800E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 780mp,zona Catamarasti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilitatile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vand spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Primaverii, vitrina mare, termopan,1800E/mp. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Vand spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spatiu comercial 60mp, zona ultracentrala,toate utilitatile si imbunatatirile, 75.000 E neg Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Spatiu comercial 150 mp,zona Primaverii,recent si modern amenajat, CT, gresie, faianta, termopan, birou, grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent. Pre` 40.000euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din c[r[mid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERT{:Cas[ locuibil[, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospod[re\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent (livada si vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construita 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare, acces la toate utilit[`ile edilitare. Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap. cu 3 camere plus diferen`[. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde \i separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona C[t[m[ra\ti Deal, vil[ P+1, suprafa`a construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent. Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona industrial[,vil[ P+M la ro\u, supraf. construit[ la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj \i beci. Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial \i 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (677) * Vând casa P+M ]n com. St[uceni cu 1000 mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent, ]n Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare Pre` 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

13

* Urgent cas[ locuibil[ , suprafa`[ construita la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent, ]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare. Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[ ,(P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren ]n supr, de 6900mp , 15cl[diri anexe \i o cl[dire industrial[, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104) * V^nd urgent ferm[ vegetal[ situat[ ]n zona limitrof[ Boto\ani-Ia\i .Supr.compact[ de teren=120ha, \i o cl[dire P+1, cu Supr. constr. = 400mp.Tel :0752310402. (105) * Zona Ci\mea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna R[chi`i , front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric ,drum pietruit. Pret 10Euro/ mp ,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Luni, 20 iulie 2009

drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei , cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp. Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[ . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona S[venilor, 700mp teren \i anex[ construit[ ]n 2006 .Pre` 35.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilit[`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona T[tari, 650mp teren intravilan Pre` 6500euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134)

* Cump[r apartament, exclus zonele periferice, f[r[ intermediari. Ofer 35000 euro. Telefon: 0742221093.(15)

* Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133)

* Cump[r teren agricol .Tel.0729062022 sau 0729082022.(N)

* Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

~NCHIRIERI

* Zona Or[\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona St[uceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde \i parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403.

* Oferta:V^nd 6000 mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155)

Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310)

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

* Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp \i 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucor[ni . Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29)

* V^nd urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

* Cump[r apartament,cas[, teren.Tel.0729062022 sau 0729082022.(N)

* Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp.

9 CUMP|R|RI

* Oferta : Zona Rachi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(18) * P.F. caut s[ ]nchiriez un apartament cu 2 CD, nemobilat, de preferat zona Pia`a Mare. Ofer 150 Euro/lun[. Telefon: 0747200931.(1337-5) * }nchiriez apartament 2 camere, et.II, str. Armean[ (Pia`a Mare). Telefon: 0743987410.(1326-2) * }nchiriez apartament 2 camere P.Tineretului, mobilat \i utilat la o familie, 100E/lun[.Solicit plata pe 3 luni ]n avans.Tel.0744/530.803, 0231/511.444. (V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D. Muncii, renovat, CT, mobilat \i utilat, 210E/ lun[.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial central, amenajat, 800E/lun[ \i spa`iu la demisol de 50mp, 400E/lun[ neg.Tel. 0744/530.803 * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803 * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere Primaverii, renovat, CT, termopan, mobilat, 200E/luna.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere, zon[

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

ultracentral[, renovat, transformat ]n 2 camere, CT, 500E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`iu comercial, 400 mp,amenajat,CT,500 mp teras[ si spa`iu de parcare, ideal club,restaurant,magazin produse industriale,construc`ii si orice alt fel de activitate, zona centur[.Pre`:1000 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Inchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Inchiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C.Nationala, zona Mall,Select,).Tel. 0741497829.(A)

* }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, parter, CT, modern, nemobilat, garan`ie 2 luni, pre` 300 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Inchiriez apartament 3 camere,mobilat,zona Calea Nationala.Pret 150€/luna. Tel 0741497829.(A)

* }nchiriez apartament 2 camere, Aleea Grivi`ei, et.3, modern, mobilat, garan`ie 2 luni, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp,zona IRE.Tel:0729062022.(N)

* }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 320 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 375 euro/lun[, garan`ie 1 lun[, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, zona complex Bulevard, et.1, semimobilat, CT, 1 lun[ garan`ie, pre` 750 ron/lun[ Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Inchiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Bulevard.Pret 150€/ luna.Tel. 0741497829.(A)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp,Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp,zona Util.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp,zona Plus,10e/mp.Tel: 0729062022.(N) * Inchiriez depozit 600mp, zona Catamarasti Deal,curte betonata 2500mp,CT lemne,toate utilitatile,2,8m inaltime,3E/mp neg.Se negociaza in functie de perioada si activitate, prima luna gratuit.Poate fi inchiriat si pe bucati. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Primaverii-Piata Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pret 2500 Ron/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil, birou, grup sanitar,pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

* }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea NationalaStadion,etaj 7,D,mobilat,utilat,170E/luna. Telefon: 0743111901,0231532552.(O)

* }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959.(R)

* Inchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 3,mobilat,utilat,CT,termopan, electrocasnice,350E/luna,avan s 2-3 luni. Telefon :

* }nchiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona CurcubeuluiScoala 13,etaj 3,mobilat, utilat, CT, termopan, renovat,modern,250E/luna,av ans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,fara imbunatatiri, 500 Lei/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona ultracentrala,etaj 1,mobilat,utilat, CT, termopan, parchet,250E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,parter,mobilat, utilat, 500Lei/ luna,avans 2 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez casa zona Donici,2camere,baie,bucatarie ,nemobilata,gaz,fara imbunatatiri, 150E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/luna. Tel.: 0743111901, 0231532552. (O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona Imparat Traian,etaj 1,renovat recent si modern, CT, G+F,complet mobilat si utilat,totul nou, 250E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu sarpanta,D,2 bai,mobilat si utilat,CT,toate imbunatatirile,200E/luna. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/luna neg. Telefon: 0744.319317.(O) * Urgent:Inchiriez camere la vila mobilate acces utilitati .Pret 80eur/luna negociabil .Plat anticipata pe 3 luni. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 2 spa`ii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona central[. Pre` 500 euro/luna, pretabil cabinet medical, frize- rie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Ofer spre ]nchiriere, ap. cu 4C, zon[ ultracentral[, et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/lun[/neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere ap. cu 2cam, par`ial mobilat, CT, zona Calea Na`ional[. Pre` :700lei/ lun[ .Plata anticipat[ 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i bucatarie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte. Pre`: 250euro/ lun[. Plata anticipat[ :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând autoturism DACIA PAPUC motor diesel 1,9,an fabrica`ie 2003, 100000 km la bord.Telefon: 0741991701. (1338-6)

V+NZ|RI DIVERSE * Vând magazin + bufet ]n sat Drislea, comuna Tru\e\ti. Pre` negociabil. Telefon: 0754879419. (1340-6) * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând motostivuitor, 1500 kg ]n perfect[ stare de func`ionare. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (28)

ANGAJ|RI * S.C. angajeaz[ gestionar sau gestionar[ bar. Rela`ii la telefon: 0729093899, ]ntre orele 8-17.(1335-2)

=MATRIMONIALE * Tân[r nev[z[tor de 29 ani caut doamn[/domni\oar[ pentru c[s[torie. Telefon: 0749787734; 0722209640.(1334-1) * Caut doamna, 30-40ani, pentru a avea grija de copil. Relatii: 004369910047133 Austria.(4)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Luni, 20 iulie 2009

Bolile de inim[ au leg[tur[ cu IQ-ul mic Un IQ mic este un factor de risc ]n cazul bolilor de inim[, spun cercet[torii britanici. Tocmai din acest motiv, autorit[`ile din domeniul s[n[t[`ii din Marea Britanie spun c[ prospectele medicamentelor, cât \i anun`urile legate de diete \i regimuri ori exerci`ii fizice ar trebui simplificate, pentru a fi corect ]n`elese de bolnavii de inim[, mare parte din ei cu un IQ mic. Oamenii de \tiin`[ de la Universitatea Glasgow \i

Horoscop

Edinburgh au ajuns la aceast[ concluzie dup[ ce au realizat un studiu pe 4.289 de persoane, fo\ti solda`i, relateaz[ BBC. Lucrurile deja \tiute, cum ar fi c[ un venit mic \i o alimenta`ie nepotrivita favorizeaz[ \i bolile inimii, au fost ]nt[rite de studiu. Numai c[ a mai fost tras[ o concluzie nea\teptat[: ]n mod paradoxal, bolnavii de inim[ aveau mai to`i un IQ mai mic decât media. „

Shakira Sandra Bullock: „Oamenii vor s[ vorbeasc[ despre uterul meu” ador[ puii de g[in[ Cânt[rea`a a dezv[luit c[ ]n urm[ cu mai mul`i ani a vrut s[ devin[ vegetarian[ pentru c[ dup[ ce a primit ]n grij[ patru pui de g[in[ nu a suportat ideea c[ anumite animale sunt sacrificate. „Pe vremea aceea tr[iam ]ntr-o ferm[ din Spania \i cineva mi-a adus patru pui de g[in[ ca s[ am grij[ de ei. M-am ata\at foarte mult de ei, chiar i-am \i botezat. Atunci miam spus pentru prima dat[ c[ nu o s[ mai m[nânc carne de pui niciodat[ a\a c[ m-am hot[rât s[ devin vegetarian[. Am rezistat o lun[, dar nu am reu\it s[ renun` la carne”, a povestit Sakira. Cu toate astea, cânt[rea`a \i-a jurat c[ niciodat[ nu va sacrifica vreun animal crescut de ea. „

Actri`a american[ Sandra Bullock s-a s[turat ca toat[ lumea s-o ]ntrebe de ce nu a f[cut pân[ acum copii. „Se pare c[ oamenii vor mereu s[ vorbeasc[ despre uterul meu. Eu nu vorbesc despre penisurile sau vaginele lor. De ce vorbesc despre

Janet Jackson \i Jermaine Dupri s-au desp[r`it Janet Jackson, sora regretatului Michael Jackson, \i iubitul ei, produc[torul Jermaine Dupri, s-au desp[r`it, motivul rupturii fiind c[ artista se sim`ea sufocat[ de acesta, informeaz[ femalefirst.co.uk, citat de Mediafax. „Nu ar trebui s[ combini afacerile cu pl[cerea. Janet simte c[ vie`ile lor sunt prea legate \i c[ ar trebui s[ `in[ lucrurile separate”, a declarat, pentru Us Weekly, un prieten comun al cuplului. „}\i duceau vie`ile ]n direc`ii diferite de ceva vreme”, a precizat o alt[ surs[ apropiat[ ce-

organele mele?”, a declarat aceasta pentru ziarul The Times. Actri`a este c[s[torit[ din anul 2005 cu Jesse James care are trei copii, Chandler, Jesse Jr. \i Sunny, dintr-un mariaj anterior. De\i ador[ copiii, Sandra a m[rturisit c[ nu a vrut s[ r[mân[ ]n-

s[rcinat[ ]n tinere`e deoarece nu vroia s[ fie o mam[ singur[ \i egoist[. „Nu am vrut s[ fac un copil f[r[ s[ am o rela`ie stabil[. |tiam c[ dac[ a\ face acel pas via`a mea s-ar schimba foarte mult”, a mai spus aceasta. „

Elena Udrea a fost huiduit[ la scen[ deschis[ Ministrul Turismului, Elena Udrea (foto), a fost huiduit[ sâmb[t[, de peste 7.000 de oameni, ]n timpul festivalului de jazz de la Garana, din Cara\-Severin, informeaz[ Agerpres \i Realitatea TV. La momentul sosirii Elenei Udrea, pe scen[ se afla John Abercrombie, unul dintre cei mai ]ndr[gi`i \i a\tepta`i jazz-i\ti de la festival. Acesta a fost \ocat de reac`ia publicului, mai ales c[ nu cuno\tea nici personajul \i

lor doi. Totodat[, se speculeaz[ c[ Janet Jackson - a c[rei rela`ie cu Dupri a ]nceput ]n 2002 - s-a s[turat de personalitatea dezinvolt[ a produc[torului. „Lui Jermaine ]i place s[ ias[ ]n lume, s[ discute cu toat[ lumea, iar Janet este mult mai timid[”, a spus o surs[. „

15

nici faptul c[ publicul a reac`ionat astfel a apari`ia ministrului Turismului. }n cele din urm[, concertul a fost reluat, pân[ la plecarea ministrului din Poiana Lupului, când huiduielile au fost reluate. „Aici avem libertate. Libertatea de a asculta muzic[ de calitate \i de a tr[i a\a cum ne dorim. }n niciun caz nu era mo- face campanie electoral[”, a mentul ca vreun politician declarat unul dintre spectas[ ]\i fac[ apari`ia, pentru a-\i tori. „ Luni, 20 iulie

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Botosanii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Satul Boto\[nean (r) 13.30 - 14.00 Tele’Music 14.00 - 15.00 Agenda Cultural[ (r) 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc. 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), edi`ie infor-

mativ[ prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. Invitat: Miruna C[jv[neanu. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

E Berbec

K Balan]\

Un prieten v[ propune s[ v[ asocia`i ]ntr-o afacere. V[ sf[tuim s[ nu lua`i o decizie ast[zi, pentru c[ risca`i s[ nu fie cea mai bun[. Rela`iile sentimentale decurg foarte bine.

Grijile pe care vi le face`i nu sunt justificate. Ave`i \anse reale de reu\it[, atât pe plan social, cât \i sentimental. Nervozitatea pe care o resim`i`i se datoreaz[ oboselii acumulate.

F Taur

L Scorpion

Ar fi bine s[ nu v[ face`i un program strict, pentru c[ ve`i fi nevoit s[-l schimba`i de câteva ori pe parcursul zilei. Face`i mai multe drumuri scurte ]n interesul familiei.

Sunte`i cam confuz \i s-ar putea s[ nu-i ]n`elege`i corect pe cei din jur. Se pare c[ nici intui`ia nu v[ ajut[ ast[zi, dar v[ pute`i baza pe sfaturile unei rude mai ]n vârst[.

G Gemeni

M S\get\tor

}n cursul dimine`ii s-ar putea s[ fi`i cam confuz. V[ sf[tuim s[ l[sa`i afacerile pe mâine, oricât ar p[rea de urgente, altfel risca`i s[ lua`i decizii gre\ite, cu consecin`e grave.

Nu sunte`i ]n form[ \i nu v[ sim`i`i ]n stare s[ termina`i o lucrare important[. V[ recomand[m s[ nu v[ asuma`i noi responsabilit[`i, pentru c[ risca`i s[ v[ irosi`i energia.

H Rac

N Capricorn

}n prima parte a zilei nu v[ reu\e\te mai nimic \i sim`i`i c[ v[ irosi`i energia. Prietenii \i familia v[ ]n`eleg \i v[ ajut[. V[ sf[tuim s[ fi`i prudent \i s[ nu refuza`i ajutorul pe care vi-l ofer[ o persoan[ mai ]n vârst[ din familie.

}n prima parte a zilei, o cuno\tin`[ v[ solicit[ sprijinul ]ntr-o problem[ de afaceri, de pe urma c[reia ve`i avea de câ\tigat \i dumneavoastr[ pe plan financiar. Evita`i specula`iile de orice natur[!

I Leu

O rud[ mai ]n vârst[ v[ ajut[ s[ lua`i o decizie important[ ]n privin`a rela`iilor sentimentale. Sim`ul practic nu v[ ajut[ ast[zi, dar v[ pute`i baz[ pe sprijinul familiei \i al prietenilor.

Nu este o zi bun[ pentru investi`ii sau pentru afaceri. }n cursul dimine`ii primi`i o veste de la o rud[ apropiat[, care v[ schimb[ planurile ]n leg[tur[ cu o c[l[torie.

J Fecioar\ Ast[zi nu este recomandabil s[ v[ asuma`i noi responsabilit[`i la locul de munc[. Amâna`i deciziile importante \i p[stra`i-v[ calmul ]n discu`iile cu colegii!

O V\rs\tor

P Pe[ti Se pare c[ traversa`i o perioad[ ]n care lipsa banilor v[ nelini\te\te. }n prima parte a zilei, nu este exclus s[ ]ntâmpina`i dificult[`i la locul de munc[. Colegii \i \efii v[ ]n`eleg \i v[ ajut[.

Bancul zilei C{S{TORIE }N GRAB{ Un tip bine ]ntâlne\te o tip[ \i vrea s-o ia de nevast[ pe loc, orbit de frumuse`ea ei. - Dar nu \tim nimic unul despre celalalt, spune ea. - Dar nu-i nimic, afl[m pe parcurs, o lini\te\te el. A\a c[ ea a acceptat, s-au c[s[torit, si au plecat ]n luna de miere la mare. }ntr-o diminea`[, pe când erau la plaj[ pe marginea piscinei, el se ridic[ de pe \ezlong, se ca`[r[ la trambulina de 10 metri \i execut[ o s[ritur[ \urub cu dou[ ]ntoarceri la 90 de grade \i o rota`ie complet[, apoi o intrare perfect[ ]n ap[ la aterizare. Dup[ ]nc[ vreo câteva demonstra`ii, se ]ntoarce

]napoi pe \ezlong ca \i cum nimic nu s-ar fi ]ntâmplat. - Ai fost incredibil, iubitule, ]l ]ntâmpin[ ea, ]nc[ surprins[ de reprezenta`ie. - Am fost campion olimpic la s[rituri. Vezi, `i-am spus c[ ne vom cunoa\te ]ncetul cu ]ncetul. Ea se ridica de pe \ezlong, intr[ ]n piscin[ \i ]ncepe s[ ]noate. Dup[ 30 de lungimi de bazin, f[r[ pauz[, se ]ntoarce ]napoi pe \ezlong, near[tând nici cel mai mic semn de oboseal[. - Oooo, incredibil, te pomene\ti c[ si tu ai fost campioan[ la vreo prob[ de rezisten`[ la ]not? - Nu, spune ea, am fost dam[ de companie la Br[ila, dar lucram pe ambele maluri ale Dun[rii.

O RE~ET{ PE ZI CL{TITE CU BRÂNZ{ DULCE Ingrediente: dou[ ou[, f[in[ 250 g, sare, lapte, dou[ linguri zah[r, ulei 50 ml, brânz[ de vaci, zah[r vanilat, g[lbenu\ de ou, smântân[, coaj[ de l[mâie ras[, esen`[ de rom. Mod de preparare: Ou[le se bat foarte bine, se pune apa mineral[ \i f[ina pân[ se formeaz[ un aluat moale. Se pune zah[rul \i uleiul \i se amestec[ foarte bine. Nu se mai adaug[ ulei ]n tigaie

dac[ se pune ]n aluat, doar dac[ este nevoie. Pentru a ob`ine umplutura se amestec[ brânz[ de vaci cu smântân[, g[lbenu\ de ou, coaj[ de l[mâie, zah[r vanilat \i normal. Cl[titele se umplu cu acest amestec \i se servesc.


CMYK

Eveniment 16

Luni, 20 iulie 2009

„Alcooli\tii”, pu\i s[ pl[teasc[ statului 1,67 milioane lei, suplimentar }n urma controalelor vamale din iunie, vame\ii au ]naintat \i trei sesiz[ri penale fa`[ de tot atâ`ia produc[tori de b[uturi alcoolice. Ace\tia din urm[ au \i fost amenda`i cu 125.000 de lei. Evaziunea fiscal[ cu alcool s-a schimbat radical ]n ultimii ani din cauza mut[rilor de pe pia`a local[, cea care de`inea, la un moment dat, recordul de num[r de produc[tori autoriza`i. Pe viitor se preconizeaz[ o cre\tere alarmant[ a fenomenului evaziunii fiscale cu alcool \i b[uturi alcoolice drept urmare a cre\terii volumului acciz[rii. Evazioni\ti locali, regionali, dar \i str[ini, to`i vor s[-\i comercializeze produsele pe „pia`a neagr[” a jude`ului Boto\ani. Barurile s[te\ti \i pie`ele jude`ului sunt pline cu alcool comercializat „la negru”.

UTILE

Vame\ii au obligat, ]n luna iunie, trei produc[torii de alcool \i b[uturi alcoolice boto\[neni s[ pl[teasc[ 1,67 milioane de lei, suplimentar, la bugetul statului, ]n urma unor inspec`ii fiscale. „Inspectorii fiscali din cadrul Direc`iei Jude`ene Vamale Boto\ani au efectuat trei inspec`ii fiscale par`iale la agen`ii economici care produc, import[ sau comer4,2443 lei

cializeaz[ produse supuse regimului de accizare \i care sunt organiza`i \i autoriza`i s[ func`ioneze ca antrepozite fiscale. Rezultatele acestor controale s-au concretizat ]ntr-un num[r de trei procese verbale de contraven`ie, ]n cuantum de 125.000 lei \i s-au finalizat cu decizii de impunere privind obliga`iile fiscale suplimentare de plat[ totale ]n sum[ de 1,67 milioane lei”, a declarat Oana G]lea, purt[tor de cuvânt al Direc`iei Regionale Vamale Ia\i. Totodat[, au fost emise trei sesiz[ri penale fa`[ de trei agen`i economici care au ]ncercat s[ se sustrag[ de la plata obliga`iilor fiscale a unui num[r de trei operatori economici. Vame\ii au revocat \i trei autoriza`ii de en gross \i au propus alte dou[ revoc[ri ]n cazul a doi produc[tori de alcool din jude`ul Boto\ani, propunere ]naintat[ Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse accizabile. 3,0085 lei

}n aceea\i perioad[, echipele mobile de vame\i boto\[neni au efectuat controale la operatorii economici care produc, de`in \i comercializeaz[ produse supuse regimului de accizare. Acestora le-au aplicat 26 de amenzi ]n valoare total[ de 473.000 lei \i au fost confiscate 1.503 litri de b[uturi alcoolice, 1.229 pachete de `ig[ri, toate acestea ]n valoare de 20.400 lei. Confisc[rile au fost f[cute pentru c[ aceste produse nu aveau timbre fiscale aplicate, iar majoritatea confisc[rilor au fost f[cute ]n complexele comerciale din municipiul Boto\ani. „}nsumând ]ntreaga activitate desf[\urat[ de c[tre inspectorii fiscali \i vamali la operatorii economici care de`in, produc \i comercializeaz[ produse supuse regimului de accizare s-au emis un num[r de 29 procese verbale de contraven`ie ]n valoare de 598.000 lei \i 105 adeverin`e de

Ziua: 260C

Noaptea: 140C

nii a suferit muta`ii majore, nu coolului, o cantitate ]nsemnat[ mai suntem ]n faza din anii provine \i din contraband[, res2000, când evaziunea se f[cea ]n pectiv din Moldova \i Ucraina. alt stil, pe linia de produc`ie. Din Pie`ele jude`ului sunt pline de datele pe care le avem acum este b[uturi alcoolice \i `ig[ri de convorba despre zone mici ]n care traband[. Multe discoteci, inse ]mbuteliaz[ cantit[`i mici, se clusiv din municipiul Boto\ani, distribuie preponderent ]n me- comercializeaz[ sticle cu b[uturi diul rural”, a declarat Cristian aduse ilegal de peste grani`[. „Se Popovici, prim-procurorul Par- \tie din experien`a anilor trecu`i chetului de pe lâng[ Tribunalul faptul c[ un grad mare de acciBoto\ani. Astfel, cantit[`i mici zare ]ncurajeaz[ evaziunea fiscasunt transportate foarte des la l[, mai ales ]n jude`ul nostru unmajoritatea barurilor s[te\ti, dar de este o tradi`ie ]n acest dome\i la crâ\mele din localit[`ile ur- niu \i ne mai ]nvecin[m \i cu bane. Dispari`ia mai multor ju- dou[ state ]n care foarte mul`i c[tori autohtoni a dus la apari`ia vor s[-\i vând[ produc`ia ilegal[ pe pia`[ a multor b[uturi produse peste grani`[, adic[ tot la noi. ]n alte jude`e ale `[rii \i, desigur, Asta nu e numai la alcool, ci \i comercializate ilicit. Re`elele la `ig[ri, sunt cele dou[ sectoare care fac bani din vânzarea „la ]n care se fac foarte mul`i bani negru” de alcool \i b[uturi al- „negri” prin prisma gradului ricoolice la nivel na`ional au p[- dicat de accizare. |i mai e ceva, truns \i ]n Boto\ani, luând locul boto\[nenii sunt români s[raci, re`inere a bunurilor, ]n valoare evazioni\tilor locali retra\i for`at iar ]n ultima vreme o duc \i mai r[u, iar asta ]i ]ncurajeaz[ pe de 20.400 lei, precum \i con- sau de bun[voie de pe pia`[. evazioni\ti deoarece le cre\te fiscarea de b[utur[ alcoolic[ \i o pia`a de desfacere. Se \tie cum cantitate de pachete de `ig[ri”, a VIITOR SUMBRU e, mai ales ]n mediul rural, unde completat Oana G]lea. Viitorul se anun`[ a fi propice omul dup[ o zi de munc[ vrea s[ EVAZIUNEA FISCAL{ evazioni\tilor din acest sector. bea un rachiu. Nu-i mai pas[ c[ Statul va cre\te \i mai mult acci- e de proast[ calitate, c[ acea votCU ALCOOL S-A zele la b[uturi alcoolice, iar asta c[ nu are glicerin[ ]n ea \i multe TRANSFORMAT nu va face decât s[ reorienteze o altele, important este s[ fie iefbun[ parte dintre comercian`ii tin[, s[ \i-o poat[ permite. ProRADICAL cinsti`i c[tre marfa „la negru” prietarul crâ\mei de la sat de Dac[ ]n urm[ cu cinci-\ase ani pentru a-\i men`ine clien`ii cu unde vre`i s[ ia rachiu ieftin? existau \apte-opt produc[tori de pre`uri mici. Pe lâng[ produc[- Normal c[ de la acele filiere care alcool \i cam to`i atâ`ia pro- torii locali \i regionali care ali- cu asta se ocup[”, a declarat un duc[tori de b[uturi alcoolice, si- menteaz[ „pia`a neagr[” a al- finan`ist. (Bogdan Caliniuc) tua`ia s-a schimbat radical. }n jude`ul Boto\ani doar trei produc[tori de alcool mai au autorizaCALENDAR CRE{TIN ORTODOX `ie de func`ionare, ceilal`i fie au pierdut-o ]n urma nenum[ratelor 20 L † Sf. Sl[vit Prooroc Ilie Tesviteacazuri de evaziune, fie au renunnul; Maica Maria (Skobtsova) din Paris \i cei `at la ea. Sc[derea num[rului judimpreun[ cu ea c[torilor de pe aceast[ pia`[ a 21 M Cuv. Simeon cel nebun-pentru-Hrisdus modific[ri vizibile la situa`ia tos \i Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; general[. Sf. Mc. Victor de la Marsilia „La alcool, fenomenul evaziu-

Evenimentul de Botosani nr.1386  
Evenimentul de Botosani nr.1386  

Ziarul orasului tau!

Advertisement