Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 163 (1384) • Vineri, 17 iulie 2009 • 16 pagini

Scandal de la primele de vacan`[ De\i oficialii au dat asigur[ri c[ primele de vacan`[ se amân[ doar, au ]nceput s[ apar[ deja o serie de nemul`umiri ]n rândul bugetarilor, revolta`i c[ unii au apucat s[ ]ncaseze primele, iar pentru restul nu mai sunt bani. Printre bugetarii care vor fi pri- din justi`ie, func`ionarii din va`i pe moment de primele autorit[`ile locale \i poli`i\tii. de vacan`[ se num[r[ magistra`ii \i personalul auxiliar Pagina 5

Medicamente consumate de boto\[neni ]n cantit[`i tot mai mari Cele mai c[utate medica- afec`iunile cardiovasculare. mente, care se vând „ca pâinea cald[”, sunt cele pentru Pagina 3

Boto\[nence racolate de o re`ea de trafican`i de carne vie Pagina 3

Colac de salvare pentru absolven`ii de la Spiru Haret Celor peste 4.000 de absolven`i boto\[neni ai Centrului Teritorial de }nv[`[mânt „Spiru Haret” li se ofer[ posibilitatea de a se vedea cu diplome recunoscute de Ministerul Educa`iei, dup[ ce, ]n ultimele zile, au aflat c[ au urmat o form[ de ]nv[`[mânt neacreditat[.

Pagina 4

Problemele economice ale Moldovei, dezb[tute la Boto\ani Municipiul Boto\ani a g[zduit, ieri, cel mai important seminar pe teme economice din istoria sa, câteva sute de participan`i din regiunea de N-E, dar \i din Bucure\ti, fiind prezen`i la conferin`a

„Cum dezvolt[m economic zona de Nord-Est a României?”. Seminarul pe teme economice l-a avut ca invitat \i pe Vasile Blaga, ministrul Dezvolt[rii Regionale \i Locuin`ei.

Pagina 16


Eveniment 2

Vineri, 17 iulie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Viitorul se reflect[ ]n trecut O vorb[ ]n`eleapt[ spune c[: „Viitorul unui popor se reflect[ ]n propriul trecut”. Dac[ e s[-i d[m crezare, ar trebui s[ ne dea frisoane aceast[ reflec`ie, trecutul nostru e ]ntunecat r[u de tot, pu`ine raze de lumin[ ne str[bat istoria. Dac[ radiografiezi ]n mare trecutul \i analizezi rezultatul po`i jura c[ ceea ce ni se ]ntâmpl[ acum este poza tr[irilor noastre anterioare. Bine]n`eles, ]n alte nuan`e, cu o oarecare prospe`ime a culorilor, dar fundalul este neschimbat. De-a lungul timpului am tot dat-o cotit[, ne-a pl[cut la nebunie s[ ne coaf[m evenimentele care ne-au marcat destinul, ne-am dat ]n vânt dup[ imagini de efect care s[ ne netezeasc[ ni`el faptele. Istoria studiat[ de c[tre genera`ia mea a fost un fals grosolan: comuni\tii doreau cu orice pre` s[ ias[ ]n eviden`[, cosmetizau dup[ bunul lor plac orice fapt[ istoric[ care sim`eau c[ d[ bine profilului lor ideologic, nu s-au sfiit s[ inventeze tot felul de n[zbâtii despre ]nainta\ii no\tri. }ncercau s[ ne intoxice cu ideea c[ suntem cei mai viteji \i bravi europeni: Burebista, Decebal, Traian erau proiecta`i ca semizei, pân[ când \i Ceau\escu era c-un picior ]n Olimp. Ridicolul ne ap[sa con\tiin`a f[r[ ca noi s[ realiz[m gravitatea efectului, devenisem aplaudacii celor mai mari gogom[nii. Tragic trebuie s[ fi fost \i pentru oamenii de \tiin`[ care erau nevoi`i s[ schimbe istoria noastr[ dup[ pohta dictatorului. E un calvar s[ inventezi fapte, s[ neutralizezi adev[rul \i s[ pui ]n locul lui tot felul de bazaconii, a\a a fost scris[ o istorie a Partidului Comunist numai din cioburi de adev[r \i umplut[ cu cele mai sfruntate minciuni. Ce-i drept, nu se putea realiza o asemenea anomalie dac[ n-ar fi fost \i ling[i printre istorici care s[ denatureze cu senin[tate adev[rul. Ast[zi pot fi v[zu`i spunând bazaconii ]n aceea\i limb[ de lemn pe la Universitatea „Spiru Haret”. Paradoxal, tocmai cea mai luminoas[ perioad[ din istoria noastr[ a fost aruncat[ ]n groapa comun[ a uit[rii, este vorba despre perioada interbelic[. Poate c[ doar a doua parte a secolului XIX s[ fi fost atât de prosper[ pentru România. Dup[ Marea Unire din 1918 lucrurile au luat-o pe un f[ga\ normal, prin anii ’30 eram intra`i bine ]n rândul `[rilor civilizate \i bine dezvoltate ale lumii, Bucure\tiul devenise o bijuterie, era considerat micul Paris, cultura se aliniase la standarde universale. Economia noastr[ rivaliza cu marile economii ale Europei. R[zboiul \i apoi ocupa`ia bol\evic[ ne-au pus la p[mânt, cincizeci de ani de comunism ne-au coco\at r[u de tot, de dou[ decenii c[ut[m s[ ne reg[sim verticalitatea \i nu reu\im, viitorul nu sun[ deloc bine, ne consum[m energiile ]ncercând s[ ne identific[m personalitatea. Poate c[ ]ntr-o bun[ zi vom tr[i ca-n paradis. Care ca nu cumva ziua cu pricina s[ coincid[ cu Pa\tele Cailor.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

Popriri pe pensii din cauza datoriilor la b[nci Sute de pensionari boto\[neni sunt datori la b[nci \i ajung ]n situa`ia de a li se pune popriri pe pensii pentru recuperarea datoriilor. }mprumuturile neachitate la termenele stabilite duc la poprirea pe pensii. C[t[lin Dupir, purt[tor de cuvânt al Casei Jude`ene de Pensii (CJP), sus`ine c[ la acest moment ]n eviden`ele institu`iei sunt aproximativ 600 de persoane care au popriri pe pensie. „La aceast[ dat[, 594 de pensionari boto\[neni au popriri pe pensie, suma total[ fiind de 425.000 lei. Cele mai multe popriri au loc ]n urma titlurilor executorii bancare \i judec[tore\ti, acestea provenind de la 15 unit[`i bancare”, a spus C[t[lin Dupir. Popriri pe pensiile boto\[nenilor au loc \i ]n urma titlurilor executorii trimise de \apte cooperative

de credite, \apte prim[rii, \ase administra`ii financiare publice, \ase CAR-uri de pensionari \i \apte unit[`i bancare. Printre cauzele care au dus la aceste opriri de bani din pensii se num[r[ ]mprumuturile neachitate la termen, amenzi, cheltuieli judiciare dar \i neplata impozitului pe cl[diri, terenuri. Poprirea pe pensie se instituie ]n baza titlurilor executorii emise de c[tre executorii judec[tore\ti \i avizate de

Florin Ghiorghi`[:

„Avem o execu`ie bugetar[ foarte bun[” Prim[ria Boto\ani nu se plânge de lips[ de fonduri. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ a declarat c[ pân[ la sfâr\itul anului sunt prin\i ]n prevederea bugetar[ banii necesari pentru func`ionarea institu`iei. Numai ]n cazul ]n care ]ncas[rile de la nivel local se vor pr[bu\i, atunci ar putea s[ apar[ \i probleme de ordin financiar la nivelul prim[riei. „Depinde dac[ vor fi bani lichizi pân[ la sfâr\itul anului. Dac[ ]ncas[rile se vor pr[bu\i, ar putea fi probleme, ]ns[ pân[ la ora aceasta au mers foarte bine, chiar avem cre\teri la ]ncas[ri fa`[ de anul trecut undeva la 14%. Deocamdat[ noi avem o execu`ie bugetar[ foarte bun[, avem banii prev[zu`i ]n buget \i nu sunt probleme. Cel pu`in pe partea de iluminat public, salu-

britate. }ntr-adev[r am redus factura la salubritate, la iluminat, dar avem bani. La bugetul nostru, nu neap[rat se simte criza a\a de tare”, a precizat Ghiorghi`[. Potrivit sursei citate, Prim[ria este cel mai mare investitor din municipiu \i ofer[ lucr[ri multor firme din Boto\ani. „Se deschide ]n scurt timp Kauflandl, se mai deschide un mall \i de la toate astea lu[m taxe pentru autoriza`ii de construc`ii de ordinul miliardelor. Sunt lucr[ri mari \i sume pe care le ]ncas[m la unii mai u\or, la al`ii mai greu, cu execut[ri silite \i bloc[ri de conturi atât la agen`i economici, cât \i la persoane fizice pentru c[ nu au pl[tit \i au datorii mari”, a mai spus viceprimarul municipiului Boto\ani. (L[cr[mioara Lupa\cu)

c[tre compartimentul juridic al institu`iei. Suma re`inut[ nu poate fi mai mare de o treime din cuantumul pensiei, ]n situa`ia ]n care exist[ o singur[ re`inere, ]ns[ pensiile fiind \i a\a mici, popririle sunt resim`ite din plin de vârstnici. „Pensionarii care nu ]\i pl[tesc ratele la b[nci sau ]mprumuturile f[cute la Casele de Ajutor Reciproc ]ntr-o lun[ de la ultima soma`ie trimis[ la domiciliul acestora de c[tre reprezen-

tan`ii institu`iilor bancare nu-\i mai pot primi pensia integral. |i asta pentru c[, potrivit legii, odat[ ]n\tiin`ate, Casele de Pensii sunt obligate s[ le re`in[ r[u platnicilor o treime din valoarea pensiei pân[ la achitarea integral[ a datoriei. Dac[ exist[ mai multe popriri pe o singur[ pensie, aceasta se poate face pân[ la jum[tate din pensie“, a declarat C[t[lin Dupir. (Petronela Rotariu)

România este campioan[ la infla`ie De\i infla`ia scade ]n fiecare lun[, România se plaseaz[ pe primul loc ]ntre cele 27 de state membre ale UE ]n func`ie de acest indicator, din iunie. Astfel, rata medie anual[ a cre\terii pre`urilor este de 5,9%, ]n raport cu aceea\i lun[ a anului trecut, fa`[ de o medie de 0,6% la nivelul blocului comunitar, potrivit Eurostat. Pe pozi`iile urm[toare, ]n func`ie de cre\terea pre`urilor, s-au clasat: Polonia (4,2%), Lituania (3,9%) \i Ungaria (3,7%). Infla`ii negative au

fost consemnate, exceptând Estonia (-0,5%), doar ]n zona euro, respectiv ]n Irlanda (-2,2%), Portugalia (-1,6%), Belgia, Spania \i Luxemburg (toate cu -1%) \i Austria (-0,3%). }n cele 16 state din zona euro, infla`ia medie a fost de -0,1% ]n iunie. }n ceea ce prive\te rata medie de cre\tere a pre`urilor ]n iunie fa`[ de mai, România ocup[ pozi`ia a cincea ]n UE, la egalitate cu Italia, Danemarca, Portugalia, Suedia \i Polonia, cu o infla`ie lunar[ de 2%. „

Infrac`ional... pe scurt ACCIDENTAT{ LA CÂ~IVA PA|I DE TRECEREA DE PIETONI Ner[bdarea se pl[te\te, adeseori! A sim`it-o pe pielea ei o femeie de 76 de ani, din localitatea Tocileni, comuna St[uceni, care s-a gr[bit s[ treac[ strada prin loc nepermis, de\i la câ`iva pa\i exista o trecere pentru pietoni. Femeia a fost accidentat[ de c[tre Angelica A., de 39 de ani, din R[chi`i. Miercuri, ]n jurul orei 10.50, \oferi`a circula pe strada Po\tei din municipiu, ]ns[ ]n apropierea Bisericii Sf. Gheorghe i-a ap[rut ]n cale Maria A., pe care n-a mai avut cum s-o evite,

lovind-o u\or. B[trâna a fost transportat[ la Spitalul Jude`ean Boto\ani, unde medicii iau stabilit diagnosticul „contuzie gamb[ dreapt[”, f[r[ a i se pune ]n eviden`[ leziuni osoase. Angelica A. a fost testat[ cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Vinovat[ de producerea accidentului este chiar victima, care s-a angajat ]n trecerea str[zii prin loc nepermis \i f[r[ s[ se asigure. „

F{R{ PERMIS, LA PLIMBARE CU TRACTORUL NE}NMATRICULAT Mar`i sear[, ]n jurul orei 21.00, ]n urma unui control efectuat de poli`i\ti pe DC 55

avut loc alt accident, fiind implicate un moped \i o c[ru`[. Andrei B., de 24 de ani, din ora\ul |tef[ne\ti gonea c[tre Stânca, ]ns[ la km.75+600 metri a pierdut controlul autovehiculului, a p[truns pe contrasens \i s-a ]nfipt ]n c[ru`a semnalizat[ corespunz[tor, condus[ de Costachi M., de 54 de ani, din localitate. Conduc[torul mopedului a fost r[nit u\or, fiind transportat la Spitalul Jude`ean Boto\ani, unde i s-a stabilit diagnosticul „poli-traumatism prin accident rutier“. Tân[rului i-au S-A IZBIT CU fost recoltate probe biologice de sânge ]n vederea stabilirii MOPEDUL }N alcoolemiei, iar c[ru`a\ul a C{RU~{ fost testat cu etilotestul, rezulTot miercuri, dar ]n jurul tând c[ nu se afla sub influorei 22.00, pe DN 24 C a en`a b[uturilor alcoolice. „

din comuna Tudora, a fost depistat Dumitru P., de 39 de ani, din localitate, conducând, f[r[ permis, un tractor ne]nmatriculat \i ne]nregistrat la prim[rie, b[rbatul sus`inând c[ ie\ise cu el s[-l... probeze. Poli`i\tii i-au ]ntocmit dosar penal, dar nu de prob[, pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice f[r[ a poseda permis de conducere \i conducerea pe drumurile publice a unui autoturism ne]nmatriculat. „


Eveniment Vineri, 17 iulie 2009

Boto\[nence racolate de o re`ea de trafican`i de carne vie Victimele erau ademenite prin diverse anun`uri de angajare, prin care li se promiteau slujbe bine pl[tite, ]ns[ ajungeau ]ntr-un club de noapte, unde erau obligate s[ se prostitueze. Acestea plecau din `ar[ convinse de trafican`i c[ vor ob`ine locuri ca menajere \i baby-sitter. Realitatea de la destina`ie era cu totul alta. Capii re`elei au fost aresta`i ieri la Bistri`a N[s[ud. O re`ea de infractori, perfec`iona`i ]n trafic de persoane, cu destina`ia Elve`ia, a fost identificat[ \i anihilat[ de poli`i\tii de la Serviciul de Combatere a Criminalit[`ii Organizate (SCCO) Bistri`a-N[s[ud \i procurorii din cadrul Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT) Biroul Teritorial Bistri`a-N[s[ud. Conform informa`ilor prezentate de anchetatori, ]n urma cercet[rilor efectuate de poli`i\ti sub coordonarea procurorilor, s-a documentat activitatea infrac`ional[ a unei re`ele de infractori specializat[ pe linia traficului de persoane, fiind re`inute ]n cursul zilei de ieri mai multe persoane. Membrii re`elei procedau la recrutarea de tinere din Boto\ani, dar \i din Bistri`a-N[s[ud, Cluj, Mure\, Bac[u \i Bihor pe care le transportau ]n Elve`ia ]n scopul exploat[rii sexuale a acestora. Victimele erau ademenite prin diverse anun`uri de

angajare, prin care li se promiteau slujbe bine pl[tite, ]ns[ ajungeau ]ntr-un club de noapte, unde erau obligate s[ se prostitueze. Acestea plecau din `ar[ convinse de trafican`i c[ vor ob`ine locuri de munc[ bine pl[tite, ca menajere \i baby-sitter. Realitatea de la destina`ie era cu totul alta. Fetele ajungeau pe mâna unui cet[`ean german, care le ducea ]n Elve`ia, unde erau sechestrate, le erau luate documentele de identitate \i erau apoi exploatate sexual, ]ntr-un club de lux. Poli`i\tii de la SCCO Bistri`a-N[s[ud, ]n colaborare cu DGIPI au efectuat opt perchezi`ii domiciliare, inclusiv la locuin`a unui cet[`ean german, afiliat re`elei, stabilit la Bistri`a. Au fost identificate zece femei, victime ale trafican`ilor, cu vârste de pân[ la 35 de ani. De asemenea, poli`i\tii au ridicat documente,

acte bancare, fotografii, ]nregistr[ri audio \i video, unit[`i centrale de calculator, laptop-uri, CD-uri, DVD-uri, mijloace de stocare a datelor \i 3.200 lei, 1.500 USD \i 2.500 Euro. Procurorii au re`inut patru persoane Daniel P., Liviu P., Victor B. \i DanielOktavian C., suspecte de comiterea infrac`iunilor de trafic de persoane ]n forma simpl[ \i calificat[, proxenetism ]n form[ simpl[ \i calificat[, iar pentru celelalte dou[ persoane s-a dispus m[sura preventiv[ a oblig[rii de a nu p[r[si `ara. Pentru trei dintre cele patru persoane re`inute s-a emis mandat de arestare preventiv[. Conform informa`iilor prezentate de poli`i\ti, ancheta ]n acest caz continu[, pentru a se stabili componen`a exact[ a re`elei de trafican`i de persoane, pe lâng[ persoanele re`inute mai fiind

cercetate ]nc[ dou[. „}n urma probatoriului administrat, procurorii DIICOT Biroul Teritorial Bistri`a-N[s[ud au dispus re`inerea unui num[r de patru persoane, iar pentru alte dou[ a dispus m[sura preventiv[ a oblig[rii de a nu p[r[si `ara, ]mpotriva acestora fiind ]nceput[ urm[rirea penal[ pentru comiterea infrac`iunilor de trafic de persoane ]n forma simpl[ \i calificat[ \i proxenetism ]n form[ simpl[ \i calificat[. Cele patru persoane au fost prezentate instan`ei de judecat[ cu propunere de arestare preventiv[, instan`a ]nsu\indu-\i propunerea pentru trei dintre acestea, iar pentru a patra s-a luat m[sura preventiv[ a oblig[rii de a nu p[r[si `ara”, a declarat agent Claudia Adriana Cre`a purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Bistri`a-N[s[ud. (D[nu` Rotariu)

3

Medicamente consumate de boto\[neni ]n cantit[`i tot mai mari Boto\[nenii consum[ medicamente la greu. Asta nu de pl[cere, ci pentru c[ suntem un jude` cu mul`i bolnavi. Cele mai consumate medicamente de c[tre ace\tia sunt cele pentru hipertensiune, dar \i pastilele pentru tratarea bolilor de inim[. Cel pu`in asta o arat[ o statistic[ a Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate privind consumul de medicamente ]nregistrat ]n prima jum[tate a acestui an la nivelul jude`ului Boto\ani. Nu mai pu`in de 10.000 de re`ete au fost prescrise de medici pentru hipertensiune \i inim[. Numai ]n luna iunie, au fost consumate 292.329 pastile de trimetazidinum, ceea ce ]nsemn[ un consum de 1,7 milioane de pilule ]n jum[tate de an, cu o valoare de aproape un milion de lei. }n topul medicamentelor consumate de boto\[neni mai figureaz[ \i enalaprilum, cu 267.085 pastile consumate ]n iunie, urmat de indapamidum - 259.238 pastile consumate ]n aceea\i perioad[. „}n primul rând, cele mai consumate pastile sunt cele pentru inim[ dar \i cele pentru tensiune. Am verificat \i consumul se men`ine cam acela\i. }n clasament se afl[ apoi un medicament pentru afec`iuni hepatice, ceea ce arat[ o cre\tere foarte mare a afec`iunilor de acest tip, la fel ca \i afec`iunile gastrice, care au ajuns ]n topul bolilor care afecteaz[ boto\[nenii”, a declarat medicul Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude-

`ene de Asigur[ri de S[n[tate. Aceea\i statistic[ relev[ faptul c[ numai din primele zece medicamente din top consumul a fost de aproape 9 milioane de pastile, totalul medicamentelor compensate \i gratuite dep[\ind ]n primul semestru al anului ]n curs 23 de milioane lei. Cel mai costisitor medicament achizi`ionat de boto\[neni este unul care se prescrie pentru tratarea afec`iunii gauche \i care cost[ 800 milioane. „Este o boal[ cu deficien`[ enzimatic[ care stopeaz[ cre\terea, dezvoltarea, Acest medicament nu vindec[, ci doar men`ine persoana ]n via`a. Sunt dou[ persoane din Boto\ani care consum[ acest medicament, care cost[ 800 milioane lei numai pe o lun[”, a ad[ugat Rodica Hu`uleac. Ca \i sume prescrise pe medicamente, reprezentan`ii CJAS mai spun c[ deosebit de scump este \i un alt medicament - pegasys, interferon pentru hepatit[, pentru care s-au cheltuit ]n jur de 2 miliarde lei pe lun[. }n top figureaz[ \i medicamentele scumpe care se prescriu pentru hepatita B \i C, dar \i cele oncologice. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Sp[l[torii auto ]nchise temporar Azi se afi\eaz[ rezultatele la titularizare Opt sp[l[torii boto\[nene au fost ]nchise temporar de comisarii din cadrul Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului (CJPC). }n urma unui control tematic ce a vizat sp[l[toriile auto, au fost verifica`i 18 agen`i economici, iar comisarii au constatat 16 abateri. Din datele prezentate de Alexandru Zarug, director coordonator ad-

junct al CJPC, ]n timpul controlului au fost aplicate \apte avertismente \i 11 amenzi ]n valoare total[ de 37.000 lei. „}n urma ac`iunii, nici unul din operatorii verifica`i nu a r[mas sanc`ionat cu avertisment sau amend[. }n acela\i timp, la opt sp[l[torii auto a fost oprit[ activitatea temporar. Neregulile constatate care au dus la luarea acestei de-

cizii au fost cu privire la lipsa inform[rii consumatorului”, a declarat Alexandru Zarug. Sp[l[toriile auto nu aveau afi\ate lista cu pre`urile la vedere, list[ care trebuie s[ fie ]n limba român[ dar \i ]ntr-o limb[ str[in[ de circula`ie interna`ional[. Lipsa pliantelor \i a flutura\ilor a dus, de asemenea, la sanc`ionarea agen`ilor economici. (Petronela Rotariu)

Candida`ii de la examenul de titularizare vor afla cel mai târziu ]n aceast[ sear[ notele pe care leau ob`inut la concurs. Inspectorul general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), Ada Macovei, pre\edintele comisiei jude`ene de titularizare, a declarat c[ indiferent de ora târzie la care se va face aceast[ afi\are, candida`ii vor afla nota azi. „Este un volum de munc[ foarte mare. Sunt sute de lucr[ri de corectat de zeci de pagini numai o lucrare. Corectarea a ]nceput de miercuri sear[,

]n centrul de corectare, \i va dura pân[ mâine sear[ (vineri). Indiferent de cât de ]naintat[ va fi ora, se vor afi\a notele. Trebuie s[ ne ]nscriem ]ntr-un grafic \i facem toate eforturile s[ facem acest lucru”, a declarat pre\edintele comisiei jude`ene de titularizare. Dup[ afi\area rezultatelor, cei nemul`umi`i de note au termen de 48 de ore, respectiv pân[ pe 19 iulie inclusiv, s[ depun[ contesta`ii la centrul de examen unde au sus`inut concursul. „Sper[m ca num[rul contesta-

`iilor s[ fie cel real, s[ nu avem depuse contesta`ii doar de dragul de a contesta, a\a cum au fost la bacalaureat. Contesta`iile se depun la centrul la care candida`ii au sus`inut examenul”, a men`ionat Ada Macovei. Contesta`iile vor fi rezolvate pe 20 iulie, urmând ca pe 21 iulie s[ fie afi\ate rezultatele finale ale concursului de titularizare. Repartizarea candida`ilor pe posturi va avea loc ]n \edin`e publice, ]n perioada 22-29 iulie. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

Vineri, 17 iulie 2009

Colac de salvare pentru absolven`ii de la „Spiru Haret” Peste 4.000 de absolven`i boto\[neni ai Centrului Teritorial de }nv[`[mânt „Spiru Haret” vor trebui s[ sus`in[ din nou examenul de licen`[. Pentru a ajunge ]ns[ la examenul de licen`[, vor trebui s[ mai treac[ de alte patrucinci examene. Vor avea cinci ani la dispozi`ie pentru a sus`ine un nou examen de licen`[ la universit[`ile care au fost evaluate institu`ional. Cel pu`in asta este decizia Ministerului Educa`iei pân[ la aceast[ or[. Indiferent de anul ]n care au terminat facultatea, dac[ au fost \colariza`i la forme de ]nv[`[mânt care nu au fost ]n legalitate, vor avea cinci ani la dispozi`ie pentru a sus`ine din nou examenul de licen`[ ]n cadrul universit[`ilor care au fost

evaluate institu`ional. Astfel, cei care vor dori s[ aib[ diplom[ recunoscut[, se vor putea prezenta la una din universit[`ile prezentate de reprezentan`ii Ministerului Educa`iei, care dispun de specializ[rile acreditate corespunz[toare, unde vor preda vechea diplom[ \i se vor ]nscrie ]n sesiuni speciale de examinare. }n cazul ]n care vor ob`ine not[ de trecere la cele patru sau cinci examene, prin care le vor fi verificate cuno\tin`ele din specializarea pe care au parcurs-o, vor avea ocazia s[ sus`in[ din nou licen`a ]n perioadele normale de examinare. Acela\i lucru se va ]ntâmpla \i pentru absolven`ii de la Spiru Haret care \i-au finalizat studiile ]n aceast[ var[ prin intermediul programelor ilegale. Singura diferen`[ ]n cazul acestora va fi c[, din moment ce Ministerul Educa`iei nu le-a eliberat diplomele, vor prezenta ]n schimb certificatele de absolvire pe care le vor ridica de la facult[`ile Universit[`ii. Astfel, absolven`ii care vor ob`ine note de trecere \i la examenele speciale \i la examinarea licen`ei vor primi diplome din partea universit[`ilor unde au fost reevalua`i. Cel pu`in asta au a-

nun`at pân[ acum reprezentan`ii Ministerului Educa`iei. Pân[ la acest moment reprezentan`ii Centrului de la Boto\ani al Universit[`ii „Spiru Haret” nu au niciun punct de vedere primit de la nivelul Universit[`ii. Mai mult, Rodica Egner, administratorul boto\[nean, sus`ine c[ toat[ aceast[ tevatur[ are la baz[ num[rul mare de studen`i pe care Universitatea ]i are la nivel na`ional. „Hot[rârile sunt luate de Senatul Universit[`ii. Pentru tot ce se ]ntâmpl[ r[spund cei de la Bucure\ti, eu chiar nu mai ]n`eleg nimic. Suntem un punct de lucru, nu avem personalitate juridic[, nicio factur[, niciun b[nu` nu avem voie s[ cheltuim f[r[ s[ fac referate la Bucure\ti, s[ mi se aprobe \i apoi s[ justific[m toate facturile. Nu avem personalitate juridic[ nici pe partea financiar[, nici de logistic[, nici pe partea de curriculum”, a declarat Rodica Egner. }n acela\i timp, aceasta sus`ine c[ este convins[ c[ reprezentan`ii Universit[`ii Spiru Haret vor discuta cu cei ai Ministerului Educa`iei \i se va g[si o solu`ie pentru rezolvarea acestei situa`ii. „}n acest moment, noi, la Boto\ani nu facem ]nscrieri pentru

anul \colar viitor. A\tept[m s[ vedem care va fi decizia final[”, a spus Rodica Egner. Reamintim c[ la examenul de titularizare de miercuri 35 de candida`i nu au fost primi`i la concurs. }n acela\i timp, al`i aproximativ 200 de candida`i au fost primi`i ]n examen, fiind, din promo`iile anterioare, absolven`i la Spiru Haret. Pentru ace\tia nu se \tie ]nc[ ce decizie se va lua, dac[ vor putea sau nu participa la \edin`ele publice ce vor avea loc pentru ocuparea unui post de titular ]n sistemul educa`ional boto\[nean. „Printr-o decizie de nivel superior Ministerului Educa`iei, printr-o Hot[râre de Guvern sau prin intermediul oric[rui alt for superior, pot fi retrase toate drepturile deja acordate. Ne supunem deciziei

Ministerului a\a cum am f[cut \i pân[ acum. Deciziile luate la Minister trebuie s[ fie aplicate de toate inspectorate \colare din

`ar[”, a spus Ada Macovei, inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean. (Petronela Rotariu)

Locuri de munc[ ]n pericol? Sute sau poate chiar mii de boto\[neni absolven`i ai Universit[`ii „Spiru Haret”, de la facult[`ile neacreditate, se afl[ acum ]n posturi, ]n locuri de munc[ ob`inute pe baza diplomei de absolvire \i a unor concursuri de angajare. Sunt cadre didactice, sunt func`ionari publici care nu \tiu acum ce se va ]ntâmpla cu locurile lor de munc[. Practic, hot[rârea

ministrului le anuleaz[ diplomele pe baza c[rora s-au angajat. To`i ace\tia vor trebui s[ reia examenele, ]ns[ nimeni nu precizeaz[ dac[ pân[ la ob`inerea diplomei recunoscute de minister locurile de munc[ le sunt garantate. Situa`ia este valabil[ ]n ]ntreaga `ar[. Chiar \i ]n ministere sunt absolven`i de la „Spiru Haret”, care au urmat facult[`i neacreditate. „

Protestele angaja`ilor din S[n[tate, domolite cu promisiuni ministeriale Personalul sanitar poate sta lini\tit ]n privin`a salariilor, cel pu`in pân[ ]n luna septembrie. Reprezentan`ii Sanitas \i cei ai

Ministerului S[n[t[`ii au semnat, ]n cursul acestei s[pt[mâni, un nou acord care vizeaz[ garantarea drepturilor salariale ]n

s[n[tate. Sindicali\tii din domeniul sanitar trebuiau s[ organizeze pe 14 iulie un miting la nivel na`ional, ]ns[ acesta a fost anulat dup[ ]ntâlnirea cu ministrul S[n[t[`ii, Ion Bazac. „Ne-am propus ini`ial s[ declan\[m aceast[ ac`iune de protest pentru c[ ]n `ar[ au ]nceput s[ apar[ probleme privind asigurarea \i garantarea drepturilor salariale ale

personalului din sistem. A fost semnat un acord cu Ministerul S[n[t[`ii, ]n urm[ cu câteva luni, iar acum am semnat un altul. Reprezentan`ii ministerului ne-au asigurat c[ vor fi pl[tite salariile ]n sistem \i c[ nu vor fi reduceri de personal. S-a luat aceast[ decizie pentru c[ ]n multe unit[`i sanitare din `ar[, fie au ]nceput s[ apar[ ]ntârzieri

la plata salariilor, fie nu mai ajungeau bani pentru salarii, lucru care se ]ntâmpl[ \i la Boto\ani. S-a asigurat astfel plata salariilor pe lunile iulie \i august, urmând ca ]n septembrie s[ fie o rectificare bugetar[. Pân[ atunci m[car ne-au lini\tit ]nc[ o lun[ de zile”, a spus Lia Temciuc, liderul Sanitas la Spitalul Jude`ean. Aceasta a preci-

zat c[ ]n mai multe unit[`i spitalice\ti din jude` nu a fost acordat ]n ]ntregime al 13-lea salariu, cum este cazul Spitalului de Pediatrie, Spitalului din Dorohoi \i al Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie. De asemenea, exist[ spitale ]n care nu au fost pl[tite orele suplimentare personalului medical. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment Vineri, 17 iulie 2009

Scandal de la primele de vacan`[ Autorit[`ile centrale au luat o nou[ m[sur[ care vine s[ nemul`umeasc[ angaja`ii din sistemul bugetar. De aceast[ dat[, miza este acordarea primelor de vacan`[ pentru care Guvernul a decis amânarea, „pentru a observa care sunt rezultatele economiei \i resursele financiare aferente dup[ primul semestru”, dup[ cum a declarat primul ministru Emil Boc. De\i oficialii au dat asigur[ri c[ primele de vacan`[ se amân[ doar, au ]nceput s[ apar[ deja o serie de nemul`umiri din rândul bugetarilor, m^hni`i c[ unii au apucat s[ ]ncaseze primele, iar restul se simt discrimina`i. Printre bugetarii care vor fi priva`i pe moment de primele de vacan`[ se num[r[ magistra`ii \i personalul auxiliar din justi`ie, func`ionarii din autorit[`ile locale \i poli`i\tii. Prima de vacan`[ este la nivelul unui salariu de baz[ pentru fiecare beneficiar ]n parte. Premierul Emil Boc \i-a mai justificat decizia de t[iere pe moment a primelor de vacan`[ prin faptul c[ „]ntr-o perioad[ de criz[, când oamenii din mediul privat sunt da`i afar[, sunt ]n \omaj tehnic sau ]\i pierd ]n fiecare zi locurile de munc[, este firesc ca \i ]n sectorul public s[ ne uit[m cu mai mult[ aten`ie la modul cum sunt cheltui`i banii publici... trebuie s[ avem aceast[ solidaritate, aceast[ ]n`elegere”.

PRIMELE REAC~II DIN PARTEA FUNC~IONARILOR DIN ADMINISTRA~IE „Chiar de diminea`[ colegii mei \i-au manifestat nemul`umirea, sunt total nemul`umi`i de decizia amân[rii primelor de vacan`[”, a spus Andrei Paramanov, liderul Alian`ei Sed Lex Boto\ani. Acesta a specificat c[ suma care ar urma s[ o primeasc[ func`ionarii din administra`ia local[ ca \i prim[ de vacan`[ ar fi fost un venit ]n plus la lefurile modeste pe care ace\tia le ridic[ lunar. „Cei care au f[cut cerere de la 1 ianuarie \i pân[ acum au luat prima de vacan`[. Cert e c[ salariile noastre sunt oricum mici, iar prima de vacan`[ era un ajutor pentru cei care voiau s[ plece ]n concediu. Acum nu se \tie”, a mai spus Paramanov. O decizie privind eventuale reac`ii vizavi de m[sura luat[ de Guvern ar putea fi luat[ ]n viitorul apropiat ]n cadrul Consiliului Na`ional al Alian`ei Sed Lex. La nivelul jude`ului Boto\ani, aproape 390 de membri num[r[ Alian`a Sed Lex din rândul func`ionarilor

din Direc`ia de Finan`e, Con- s-a negociat cu conducerile losiliul Jude`ean, Prefectur[ sau cale suspendarea acord[rii priprim[rii. melor de vacan`[ pân[ anul viitor, pe fondul bugetului insuficient alocat institu`iei pe anul |I MAGISTRA~II 2009. „M[sura nu afecteaz[ saCRED C{ SUNT laria`ii Direc`iei ]n niciun fel, VICTIME ALE deoarece la nivelul DGASPC, UNEI INECHIT{~I s-a luat decizia s[ se suspende plata primei de vacan`[ pentru }n a doua jum[tate a anului, acest an, având ]n vedere situaautorit[`ile centrale au g[sit ]nc[ `ia economic[ \i bugetul mic o m[sur[ de a diminua cheltuielile, m[sur[ tot ]n defavoarea asigurat pân[ ]n prezent \i nubugetarilor. Judec[torul Adrian m[rul mare de personal”, a deTopor[scu, pre\edintele filialei clarat Oro\anu. Ca \i lider al Boto\ani a Asocia`iei Magis- Cartel Alfa, Oro\anu a declarat tra`ilor din România preconi- c[ urmeaz[ s[ aib[ o ]ntâlnire zeaz[ c[ ]n toamn[, când an- cu to`i liderii sindicatelor din cagaja`ii din justi`ie vor reveni la drul Cartel Alfa pentru a vedea munc[, se va proceda la consul- ]n ce m[sur[ amânarea primetarea \i luarea unor decizii prin lor de vacan`[ afecteaz[ salariacare s[ ]\i cear[ drepturile pri- `ii. „Momentan nu pot s[ spun vind prima de vacan`[. „Este o câ`i salaria`i sunt afecta`i din cei m[sur[ menit[ s[ fac[ o redu- 10.000 de bugetari membri ai cere la bugetul \i a\a sec[tuit. Cartel Alfa. R[mâne s[ vedem Bine]n`eles c[ se creeaz[ o ]n zilele urm[toare. Nu putem inechitate ]n ceea ce prive\te ]n- face nimic decât dac[ ]ncepem casarea primelor de vacan`[, cu presiuni asupra Guvernului, pentru c[ unii le-au luat deja. A- cu negocieri cu Guvernul \i cum magistra`ii sunt ]n conce- ceilal`i parteneri de negociere”, diu, vom vedea dup[ revenirea a spus Marius Oro\anu. la munc[ ce se va ]ntâmpla”, a spus Topor[scu. |I SALARIA~II DIN

tere ]n vreme de criz[, privind amânarea acord[rii primelor de vacan`[ bugetarilor, poate fi considerat[ ca un gest de solidarizare cu cei care muncesc ]n mediul privat, unde, ]n cele mai multe cazuri nu s-a `inut cont de situa`ia financiar[ a fiec[rui angajat la patron, \i s-au trimis ]n \omaj mii de oameni. Iar cei care \i-au p[strat locul de munc[ ]n mediul privat abia sper[ s[ ]\i primeasc[ lefurile la timp, dar[mite s[ solicite alte sporuri sau chiar prime de vacan`[. Astfel c[ ]n timp ce bugetarii sunt revolta`i de amânarea pl[`ii acestor prime, angaja`ii din sistemul privat afirm[ c[ acordarea unor astfel de prime \i alte sporuri doar pentru cei care lucreaz[ „la stat” este privit[ ca o discriminare. „La fel ca cei ce lucreaz[ ]n sistemul bugetar, \i noi cotiz[m la bugetul statului, dar nu ne acord[ nimeni prime \i fel de fel de sporuri. Bugetarii tot plâng c[ li se taie din drepturi, dar salariile lor sunt mai mari ca ale noastre. Iar dac[ e de acordat prime de vacan`[ din bugetul statutului, atunci s[ nu se mai SISTEMUL PRIVAT fac[ discriminare, s[ benefiCAZ EXCEP~IONAL cieze fiecare angajat de o astfel VOR PRIME CA LA DGASPC- DE de prim[”, s-a plâns un salariat BUGETARII din mediul privat. (Monica ACUM TREI LUNI, Aionesei) M[sura luat[ de actuala puSALARIA~II AU

Noile condi`ii impuse asisten`ilor maternali stârnesc revolta sindicatului Comisia pentru Protec`ia Copilului a stabilit o serie de m[suri ]n plus ]n ceea ce prive\te condi`iile de luare ]n plasament a copiilor institu`ionaliza`i, ceea ce pune ]n dificultate asisten`ii maternali profesioni\ti, ]n sensul c[ se ]ngreuneaz[ \i mai mult accesul la atestare sau reatestare din punct de vedere profesional. Discriminatorii, a\a au fost catalogate aceste criterii de reprezentan`ii sindicatului la care sunt afilia`i angaja`ii din sistemul social, motiv pentru care inten`ioneaz[ s[ le conteste. Marius Oro\anu, liderul Sindicatului Impact sus`ine c[ o parte din criteriile ad[ugate nu numai c[ sunt discriminatorii, dar sunt mai presus de legisla`ia ]n vigoare. Acesta a f[cut referire la nivelul de educa`ie impus pentru a putea fi asistent maternal profesionist. Dac[ ]n lege este specificat c[ nivelul poate fi cel al studiilor generale, Comisia de Protec`ie a Copilului a stabilit un nivel de \colarizare de minimum 10 clase. |i mai riguroase condi`ii au fost impuse la capitolul „cine nu poate fi asistent maternal profesionist”, ]n sensul c[ unei persoane care a dep[\it vârsta de pensionare nu i se va mai permite s[ aib[ ]n continuare copii ]n plasament. Pe de alt[ parte, mai este specificat faptul c[ „vârsta solicitantului la data atest[rii s[ fie cu cel pu`in trei ani mai mic[ decât vârsta legal[ de pensionare”. „Am fi de acord cu pensionarea numai c[ precizarea pe care au f[cut-o nu este corect[. De exemplu, eu ies la pensie la 62 de ani, dac[ am acum 60 de ani \i fac cerere pentru atestare sau chiar rea-

testare nu mai am voie. Ori eu la 60 de ani nu sunt pensionar, deci trebuie s[ ]mi dea voie la reatestare. }n cei doi ani pe care ]i mai am pân[ la pensie pot s[ desf[\or activitatea de asistent maternal, iar ]n clipa când am ]mplinit condi`iile de pensionare, atunci sunt de acord s[ ]ncetez activitatea. Aceast[ condi`ie pe criterii de vârst[ este discriminatorie”, a ar[tat Oro\anu. Tot la acest capitol, „persoana ]n cazul c[reia un alt membru al familiei care locuie\te la acela\i domiciliu desf[\oar[ activitatea de asistent maternal profesionist, nu poate fi asistent maternal profesionist”. Ori, sus`ine liderul de sindicat, ]n Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului exist[ deja ]n jur de 8-10 cazuri de acest gen, ]n care \i so`ia \i so`ul sunt asisten`i maternali. „Este iar[\i discriminatoriu. Sunt ]n Direc`ie 8-10 cazuri, dar mul`i dintre ei sunt model, \i so`ul \i so`ia, din punctul de vedere al ]ndeplinirii sarcinilor. Sunt cazuri unde so`ul merge la spital \i oriunde este nevoie cu copilul, se implic[ enorm. Este un criteriu absolut discriminatoriu”, a mai spus Oro\anu. Sindicatul Impact inten`ioneaz[ s[ conteste lista criteriilor stabilite „pentru c[ s-au adus criterii peste lege \i discriminatorii”. (Monica Aionesei)

FOST DE ACORD CU SUSPENDAREA PRIMELOR DE VACAN~{ Situa`ie excep`ional[ la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani. Potrivit lui Marius Oro\anu, liderul Sindicatului Impact la care sunt afilia`i aproape to`i cei circa 1.200 de salaria`i ai DGASPC, ]nc[ din luna martie a acestui an

5

To`i se ]ntreab[: „Cum dezvolt[m economic zona de Nord-Est a Rom^niei?“


Mod[ 6

Vineri, 17 iulie 2009

Hainele care te caracterizeaz[ O a doua „little black dress", c[ma\a alb[ nu trebuie s[ lipseasc[ din garderoba niciunei femei, mai ales anul acesta când vorbim de un adev[rat must have, pentru c[ este o pies[ clasic[ \i mai ales pentru c[ se poate adapta oric[rei tendin`e, oric[rui stil abordat \i oric[rei siluete. Aproape ]nzestrat[ cu puteri magice, c[ma\a alb[ continu[ s[ fie \i ast[zi atât de popular[ datorit[ ]nc[rc[turii \i versatilit[`ii sale - suficient[ pentru o imagine sexy, totodat[ ]ndeajuns de conservatoare pentru a ]ntregi o `inut[ business.

p[l[rie cu boruri largi ]ntr-o culoare neutr[ pe care s[ o po`i asorta u\or la orice `inut[. Dac[ preferi un stil mai casual, atunci o p[l[rie masculin[ asortat[ la pantaloni de stof[ sau blugi, la un tricou cu imprimeuri haioase, la sacoul sport, la pantaloni scur`i, poate fi o metod[ original[ \i ]n tendin`e de a moderniza o `inut[.

ROCHIE }N CULORI NEUTRE Dac[ te gânde\ti c[ ai nevoie de o rochie care s[ ]`i completeze garderoba, atunci e neap[rat necesar s[ investe\ti ]ntr-o rochie simpl[ \i ]n culori neutre. Este cea mai sigur[ achizi`ie dac[ dore\ti s[ fii la mod[. }ncearc[ s[ te orientezi spre bej, crem, alb, negru, ]nvoire, oliv, lavand[. Astfel vei putea s[-i schimbi aspectul mai u\or cu ajutorul accesoriilor, fiind mai u\or de asortat din punct de vedere coloristic. Pentru un look feminin ]i po`i ad[uga un accesoriu floral \i o p[l[rie \i sandale cu platform[, pentru un stil business un bolero din materiale u\oare ]ntr-o nuan`[ contrastant[ asortat la o curea sub`ire, iar pentru un look casual po`i asorta o pereche de flip-flop-\i ]ntr-o nuan`[ aprins[ cu bijuterii ]n aceea\i nuan`[.

PENTRU FEMEI PUTERNICE Femeile cu un caracter puternic au fost primele care au popularizat c[ma\a alb[ purtând-o ]ntr-o perioad[ ]n care aceasta era considerat[ o pies[ vestimentar[ tipic masculin[ \i de atunci ]ntreaga elit[ feminin[ de vedete a urmat tiparul c[m[\ii albe. C[ma\a alb[ ofer[ posibilitatea de a fi sexy, dar \i serioas[ ]n acela\i timp. Vedetele au profitat de aceast[ imagine purtând c[m[\i ]n numeroase apari`ii: Uma Thurman ]n „Pulp Fiction”, Britney Spears ]n videoclipul „Everytime”, Grace Kelly ]n „Rear Window”, Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Marylin Monroe, Angelina Jolie ]n „Mr. and Mrs. Smith” \i cel mai recent, Cheryl Cole ]n „X-Factor”.

GEANTA SAC

CASUAL CHIC Cea mai trendy `inut[ casual chic o po`i ob`ine prin simplul gest de a-`i scoate c[ma\a din pantaloni. Apoi scurteaz[-`i lungimea mânecilor ]ndoindule \i poart[-le cu o pereche de pantaloni scur`i din jeans sau dintr-un material \i un croi mai elegant. }n func`ie de tenta pe care vrei s[ o atribui `inutei \i ]n concordan`[ cu celelalte accesorii (geant[, bijuterii sau p[l[rii) po`i alege orice, de la o pereche de teni\i, la sandale f[r[ toc sau platforme. Pentru un asemenea look ai nevoie de o c[ma\[ mai lung[, dreapt[, cu ceva detalii ce `in de croi sau de o c[ma\[ de tip baby doll.

LOOK BUSINESS Pentru un look cu atitudine, dar mai formal, mai business, cea mai de efect combina`ie este una contrastant[: al[tur[ o bluz[ alb[ unei fuste negre \i unei perechi de pantofi negri. Nu uita de geanta XXL. Aparent o `inut[ clasic[, corect accesorizat[ si mai ales alegând piese vestimentare cu un croi altfel (broderii, mâneci bufante, gulere ]nalte, curele mari etc.) aceast[ combina`ie poate da dovad[ de stil, sim` estetic \i rafinament al purt[toarei.

Dac[ `i-ai cump[rat fuste dr[g[la\e cu detalii pe linia taliei \i nu te-ai dumirit ]nc[ de solu`ia cea mai optim[ pentru a le purta atunci ]ncearc[ s[ le combini cu o c[ma\[ alb[... simpl[. Pe lâng[ faptul c[ eviden`iaz[ accesoriile \i detaliile fustei, al[turarea este reu\it[ pentru c[ cele dou[ sunt potrivite \i ]n ceea ce prive\te stilul. Un tricou simplu ar fi prea casual dac[ nu chiar sport, ]n timp ce o bluz[ mai elegant[ cu un design sau un imprimeu mai elaborat ar fi deja prea mult.

LOOK OFFICE Un look office, dar mai feminin este \i combina`ia dintre c[ma\a alb[, cu detalii (volane, cordoane, panglici) \i pantalonii business, uni sau cu dungi verticale. |i, pentru c[ este var[ \i mai sunt ]n tendin`e, dac[ job-ul nu te restric`ioneaz[ foarte mult din punct de vedere vestimentar, po`i apela cu ]ncredere comodele „bermude“ office. Dac[ `inuta nu este

pentru job \i doar dac[ ai picioare frumoase po`i alege o pereche de pantaloni foarte scur`i din acela\i tip de material de costum.

de criz[, investim sume cât mai mici ]n consumul nostru zilnic, fie c[ sunt produse de frumuse`e sau piese vestimentare. Este momentul ca banii no\tri s[ se duc[ numai pe ceea ce este neIUBITOARELOR cesar. Dac[ alegi produsele potrivite po`i s[ fii ]n tendin`e, DE ROCHII Ultima variant[, dar nu cea investind sume minime ]n din urm[, se adreseaz[ femei- garderoba ta. lor care iubesc rochiile. C[ma\a alb[ arat[ de milioane dac[ INTERNA~IONAL este purtat[ pe sub o rochi`[. Una dintre principalele tenCea mai de efect combina`ie este dintr-o c[ma\[ alb[ cu mâ- din`e ale acestui sezon sunt neci scurte, bufante \i o rochie accentele inspirate din folclorul conic[, f[r[ bretele, ]ntr-o cu- interna`ional, fie c[ este asiatic, loare contrastant[. C[m[\ile african sau arab. Aceast[ tensimple, f[r[ broderii \i alte de- din`[ este foarte u\or de pus ]n talii sunt cele mai potrivite practic[. }n func`ie de cultura pentru a ob`ine `inute reu\ite, care te inspir[, po`i opta pentru pentru a nu ]nc[rca foarte tare accesorii care s[ coloreze u\or, look-ul. cu accente culturale, orice `inut[: un colier ]n stil african ]n MODERNIZAREA nuan`e naturale, o e\arf[ voGARDEROBEI luminoas[ pentru a construi un IEFTIN |I RAPID turban, un brâu foarte lat care Pentru c[ suntem ]n perioad[ s[ inspire un kimono.

Dac[ vrei s[ investe\ti ]ntr-o geant[, atunci fii sigur[ c[ geanta ]n form[ de sac nu a ie\it din mod[, dimpotriv[ ]\i câ\tig[ o reputa`ie nemuritoare. Po`i alege o geant[ cu motive folclorice interna`ionale, cu motive florale sau geometrice sau simpl[, din materiale naturale, fie c[ sunt fibre texSACOUL tile sau piele. Este un model de PRIETENULUI T{U geant[ foarte haios care poate scoate o `inut[ din anonimat cu Câteodat[ r[sare pe podiu- u\urin`[ mai ales dac[ o murile de mod[ o tendin`[ atât asortezi cu accesorii ]n acela\i de versatil[ \i de grozav[, ]ncât stil. ajungem s[ ne ]ntrebam cum de am supravie`uit f[r[ ea. Sacoul masculin este cea mai ~INUT{ DE rapid[ metod[ de a-`i moder- VEDET{ niza garderoba. }l po`i ad[uga Simplitatea trebuie s[ fie cea peste o rochie floral[, po`i s[ ]l care s[ te ghideze atunci când combini cu o pereche de blugi ]`i alegi hainele, ]ns[ trebuie s[ sau de pantaloni scur`i, un top feminin \i platforme. Po`i s[ te folose\ti de ingeniozitate aalegi un model cu mâneca tunci când define\ti look-ul. Iascurt[, trei sferturi sau la cel cu t[ de ce ai nevoie: ]n partea de sus po`i purta: tricouri de toate mâneci lungi po`i s[ le ]ndoi. felurile sau topuri scurte \i dr[g[la\e. Iar ]n partea de jos CUMP{R{ O se asorteaz[ foarte bine fusta P{L{RIE de blugi \i pantalonii scur`i. P[l[ria este cel mai c[utat Orice garderob[ are cel pu`in o accesoriu al acestei veri, ]n pereche de blugi. Totu\i, ]n diferite forme \i stiluri, este func`ie de gusturi \i preferin`e u\or de asortat \i te poate scoa- vestimentare ar trebui s[ mai ai te u\or din anonimat. Dac[ ai \i urm[toarele tipuri de blugi: un stil feminin, atunci alege o evaza`i, skinny sau gri. „

Pagin[ realizat[ de Alexandra Corolea


Sport Vineri, 17 iulie 2009

Mircea Lucescu a fost operat de urgen`[ la inim[ Veste foarte ]ngrijor[toare din Ucraina. Cel mai reputat antrenor român, Mircea Lucescu, a suferit un infarct \i a fost dus de urgen`[ de spital, unde a fost operat la inim[. Tehnicianul se ]ntorsese din cantonamentul din Austria cu echipa |ahtior, iar patronul Rinat Ahmetov a fost cel care i-a s[rit ]n ajutor. Informa`ia a fost publicat[ ini`ial de sport.ro. Mircea Lucescu tocmai se ]ntorsese din Austria, la Done`k, atunci când i s-a f[cut r[u \i a trebuit transportat imediat la spital, unde a fost \i operat. }n timpul cantonamentului, „Il Luce“ a sim`it dureri ]n zona pieptului, dar nu s-a dus la medic, iar la ]ntoarcerea din Austria acest lucru l-a costat. }n acest moment, ]ns[, Lucescu este ]n stare stabil[. Patronul echipei Rapid, George Copos, cel care a avut o colaborare cu Lucescu la echipa din Giule\ti, a confirmat faptul c[ antrenorul a fost operat, \i sus`ine c[ a vorbit cu acesta, aflat ]n convalescen`[ dup[ opera`ie, \i c[ a fost ]ncurajat de starea sa. „Am vorbit cu

Mircea Lucescu \i mi-a spus c[ se simte bine. }n 2 zile va ie\i din spital \i va reveni ]n iarb[. E un om extrem de puternic. Am auzit ]n vocea lui ceea ce am auzit ]ntotdeauna, c[ este un om puternic!“, a declarat Copos. În acest moment, Lucescu este ]n afara oric[rui pericol \i se reface dup[ opera`ia suferit[. Fiul antrenorului, selec`ionerul R[zvan Lucescu, a declarat c[ „Il Luce“ este mult mai bine \i nu mai este ]n pericol: „Tata se simte bine, nu sunt probleme foarte grave. Inima lui este puternic[. A fost o problem[ la o arter[. A fost operat \i acum totul este ]n regul[.“

MARICA SPER{ CA „IL LUCE” S{ FIE MAI CALM }N TIMPUL MECIURILOR Atacantul lui VfB Stuttgart, Ciprian Marica, fost elev al lui Mircea Lucescu la |ahtior, a declarat ieri c[ ]\i dore\te ca tehnicianul s[ fie mai calm pe viitor ]n timpul meciurilor, ]ns[ se

]ndoie\te, pentru c[ \tie c[ acesta nu poate tr[i fotbalul decât la intensitate maxim[. „Sunt foarte trist, ]mi pare foarte, foarte r[u. Sunt sigur c[ va trece peste aceste probleme, pentru c[ \tiu cât este de puternic“, a declarat Ciprian Marica. Fotbalistul a dezv[luit c[ a aflat ]nc[ de miercuri sear[ c[ fostul s[u antrenor are probleme medicale de la

fo\tii s[i colegi de la |ahtior \i, imediat, l-a sunat pe medicul acestei echipe pentru a afla am[nunte. „|tiu de la doctori c[ la plecarea cu avionul spre Done`k nu \tia c[ a suferit un preinfarct. A acuzat arsuri puternice, dureri ]n capul pieptului \i ini`ial s-a crezut c[ are probleme digestive“, a povestit juc[torul, care a ad[ugat: „Cine

]l cunoa\te \tie c[ fotbalul este via`a dânsului. Sper s[ ]l mai calmeze aceste probleme, ]ns[ m[ ]ndoiesc“. Fostul elev al lui Lucescu a mai spus c[ nu l-a contactat pe tehnician \i nici nu va face o perioad[ acest lucru. „Nu mi-am permis s[ ]l sun. Am considerat c[ nu e bine s[ ]l deranjez o perioad[“, a explicat atacantul lui Stuttgart. 

Felipe Melo va juca la Juventus Vasile Maftei va juca la Unirea Urziceni Mutare surprinz[toare pentru Vasile Maftei, c[pitanul echipei din Giule\ti. Dup[ opt ani petrecu`i sub Podul Grant, cel mai vechi membru al lotului Rapidist a fost l[sat de conducerea clubului s[ treac[ ]n curtea campioanei României, Unirea Urziceni. Maftei a semnat un contract pe trei ani cu echipa antrenat[ de Dan Petrescu \i va debuta ]n acest an ]n grupele Ligii Campionilor. Maftei a devenit juc[torul lui Rapid ]n 2000, moment din care s-a impus repede ca un juc[tor determinant \i, de\i atunci când a jucat la echipa na`ional[ nu a rupt gura târgului, ]n cupele europene a avut evolu`ii foarte bune. }n cei opt ani petrecu`i ]n Giule\ti, Maftei a ap[rut ]n 211 meciuri ]n Liga I \i a marcat nou[ goluri, conducându-\i echipa spre cea mai important[ performan`[ extern[ din is-

Juventus Torino a anun`at c[ l-a achizi`ionat pe interna`ionalul brazilian al Fiorentinei, Felipe Melo, pentru serviciile c[ruia a pl[tit suma de 20,5 milioane de euro, la care s-a ad[ugat \i cedarea mijloca\ului Marco Marchioni. Sud-americanul ]n vârst[ de 26 de ani a semnat cu noua sa echip[ un contract valabil pân[ ]n 2014. Melo, care a fost cump[rat de Fiorentina ]n urm[ cu un an de la Almeria, a mai fost ofertat \i de Arsenal Londra. Odat[

cu trecerea interna`ionalului brazilian la gruparea torinez[, Fiorentina \i-a asigurat serviciile mijloca\ului de band[ Marco Marchioni, care a fost cotat la suma de 5 milioane de euro. „Cred cu t[rie ]n poten`ialul acestei echipe. Dup[ investi`iile care s-au f[cut aici ]n aceast[ var[, putem s[ lupt[m cu \anse egale ]n fa`a oric[rui club din Europa. Vreau s[ câ\tig cu Juventus cât mai multe trofee ]n viitorul sezon“, a spus Felipe Melo. 

Meciul dintre Andrade \i Bute se va disputa pe 28 noiembrie

toria clubului, sfertul de final[ al Cupei UEFA cu Steaua din 2006. Clubul Rapid i-a transmis fostului s[u juc[tor c[ c[ ]i mul`ume\te pentru felul ]n care s-a comportat ]n cei opt ani ]n acela\i comunicat ]n care a anun`at transferul, pe site-ul oficial al clubului. Funda\ul s-a declarat trist c[ pleac[ de la echipa sa de suflet, potrivit sursei citate, dar se consoleaz[ c[ nu a mers la o rival[ tradi`ional[ a Rapidului. 

Meciul ]n care pugilistul Lucian Bute ]\i va ap[ra titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, ]n fa`a mexicanului Librado Andrade, va avea loc ]n data de 28 noiembrie, la Montreal sau Quebec, informeaz[ presa canadian[. Potrivit rds.ca, data a fost stabilit[ dup[ negocieri ]ntre Jean Bedard, pre\edintele grupului Sportscene, c[ruia ]i apar`ine clubul Interbox, \i Richard Schaefer, omologul s[u de la Golden Boy Promotions, care ]l reprezint[ pe Andrade. „Suntem foarte bucuro\i \i mândri de felul ]n care sau desf[\urat negocierile. Avem acela\i obiectiv: s[ facem din aceast[ confruntare o lupt[ de care oamenii ]\i vor aminti. Având ]n vedere popularitatea lui Lucian, este

o alegere inteligent[ ca meciul s[ aib[ loc ]n provincia Quebec“, a declarat Bedard, reprezentantul lui Bute la negocieri. Lucian Bute s-a declarat ]ncrez[tor ]n \ansele sale de a-\i p[stra centura IBF. „Librado este printre cei mai buni \i mai periculo\i

pugili\ti de la categoria supermijlocie la ora actual[. M[ bucur c[ meciul va avea loc ]n Quebec, ]n fa`a fanilor mei. Îl voi bate pe Librado, iar apoi voi fi gata s[ ]nfrunt pe oricine va ]ndr[zni s[ boxeze cu mine“, a precizat Bute ]ntr-un comunicat. 

7

|tiri pe scurt

H[nescu s-a calificat ]n sferturile turneului de la Stuttgart Victor H[nescu s-a calificat ]n sferturile turneului de la Stuttgart, dup[ ce l-a ]nvins pe germanul Rainer Schuettler ]n turul 2, informeaz[ siteul oficial al competi`iei dotate cu premii ]n valoare de 450.000 de euro. H[nescu s-a impus ]n dou[ seturi, scor 6-2, 6-1, \i va juca ]n faza urm[toare cu francezul Alexandre Sidorenko, juc[tor ajuns pe tabloul principal din postura de Lucky Loser. Pentru parcursul de la Mercedes Cup, tenismanul român \i-a asigurat un cec ]n valoare de 10.850 de euro \i 45 de punte ATP. 

Bourdais, dat afar[ de la Toro Rosso Cap[t de drum pentru francezul Sebastien Bourdais la echipa Toro Rosso. Francezul nu va mai pilota ]n urm[torul Grand Prix, cel al Ungariei, iar locul s[u va fi luat de un debutant de 19 ani. Bossul echipei italiene, cu baza la Faenza, din Italia, Franz Tost, sa declarat dezam[git de performan`ele pilotului \i a anun`at decizia de al ]nlocui pentru a mai salva ceva din acest sezon. Doar dou[ sezoane a rezistat Sebastien Bourdais la scuderia Toro Rosso, ]n amândou[ fiind dep[\it net de colegul de echip[. Mai ]ntâi, ]n 2008, germanul Sebastian Vettel s-a afirmat ]n mod special \i \i-a câ\tigat locul la Red Bull, pentru ca ]n acest an debutantul elve`ian Sebastien Buemi s[ aib[ performan`e superioare. „Cel de-al doilea sezon al lui Bourdais la echipa noastr[ nu a fost la nivelul a\tept[rilor. Astfel, am decis s[ ]l ]nlocuim runda viitoare din campionatul mondial, MP al Ungariei“, a declarat oficialul scuderiei. Cel care ]i va lua locul lui Bourdais, 30 de ani, este un spaniol de 19 ani, Jaime Alguersuari, care ar putea deveni astfel cel mai tân[r pilot din istoria competi`iei. Ibericul s-a remarcat ]n Formula Trei Britanic[, campionat pe care l-a câ\tigat. 


Social 8

Vineri, 17 iulie 2009

Boto\[nean re`inut abuziv de autorit[`ile ucrainene Un caz deosebit de grav a fost adus ]n aten`ia opiniei publice, zilele acestea, prin intermediul presei centrale, fiind prezentat cazul unui boto\[nean care este re`inut abuziv de c[tre autorit[`ile ucrainene, de peste o lun[, pentru s[vâr\irea unei infrac`iuni deosebit de grave. Asta de\i ]n realitate s-a f[cut vinovat doar de o contraven`ie. Radu Vasile H]rtie (foto), ]n vârst[ de 24 de ani, taximetrist, este re`inut \i anchetat de o lun[ \i jum[tate ]n Ucraina, dup[ ce vame\ii au g[sit ]n portbagajul ma\inii sale un baston telescopic. Dând dovad[ de un exces de zel ie\it din comun, ucrainenii l-au pus pe boto\[nean sub acuzare pentru trafic cu arme. Incidentul cu pricina a avut loc ]n data de 29 mai, când taximetristul a plecat de acas[ cu ma\ina personal[ spre Ucraina, ]mpreun[ cu câ`i-

va prieteni apropia`i, inten`ionând s[-\i fac[ cump[r[turile peste grani`[. Au ajuns ]n Punctul de Trecere a Frontierei Siret, ]n jurul orei 10.00. }n timp ce H]rtie s-a deplasat la ghi\eul unde se desf[\oar[ controlul actelor, un gr[nicer a g[sit ]n portbagajul ma\inii un baston telescopic, folosit de taximetrist pentru ap[rare. Cu toate c[ boto\[neanul sus`ine c[ bastonul a fost v[zut de multe ori la controlul ]n vam[, atunci unui ucrainean i s-a p[rut suspect[ prezen`a acestuia, de aici ]ncepând calvarul românului. De\i legea din `ara vecin[ prevede c[ astfel de obiecte sunt interzise, ]n schimb m[surile care pot fi luate sunt amendarea posesorului \i confiscarea bastonului. Atât. }ns[ lucrurile nu stau a\a. Comportându-se de parc[ aveau ]n fa`[ infractori periculo\i, ucrainenii au ]nceput s[ ]i audieze pe to`i cei afla`i ]n ma\ina boto\[neanului. Dup[ opt ore ]n care au semnat declara`ii, cealalt[ familie a fost l[sat[ s[ plece. V[zând c[ nu are nicio solu`ie, Radu Vasile a sunat la Poli`ia din România, care i-a f[cut

leg[tura cu Ambasada din Kiev. For`at s[ nu p[r[seasc[ punctul de trecere, a dormit o noapte ]n ma\in[, \i numai dup[ interven`ia Consulatului General al României la Cern[u`i, a primit o camer[ ]n vestiarul vame\ilor. Doar pentru dou[ zile. Dup[ trei zile de arest ]n vam[ \i alte trei la Poli`ia din Cern[u`i, tân[rul a fost eliberat, ]ns[ nu poate p[r[si localitatea. A fost amenin`at c[ dac[ nu recunoa\te acuza`iile, va r[mâne acolo mul`i ani. Boto\[neanului i s-a ]ntocmit apoi dosar penal pentru trafic cu arme albe. A fost mutat ]n arestul Parchetului Tribunalului Cern[u`i. A solicitat un avocat, iar Consulatul i l-a recomandat pe Nicolae Golunga. Acesta a cerut eliberarea pe cau`iune \i anchetarea lui ]n libertate. Cererea a fost aprobat[, ]ns[ românul a trebuit s[ pl[teasc[ 1.200 de euro \i a primit interdic`ia de a p[r[si ora\ul. Acestui dosar i sa ad[ugat, s[pt[mâna trecut[, unul „proasp[t”, de port ilegal de arme. Radu Vasile H]rtie s-a cazat ulterior la un hotel, unde a stat aproape o lun[, pân[ ce rezerve-

Lucr[rile la multe \coli \i gr[dini`e nu vor mai primi finan`are Lucr[rile care au fost ]ncepute anul trecut de fosta guvernare liberal[ la multe \coli din jude` risc[ s[ fie oprite. Este vorba de cazurile ]n care s-a deschis o serie de \antiere vizând construc`ia de \coli sau gr[dini`e, unit[`i de ]nv[`[mânt ridicate ]ns[ pe amplasamente ]n zone f[r[ copii care s[ frecventeze cursurile \colare. Ministrul Dezvolt[rii, Vasile Blaga, prezent ieri la Boto\ani, a ar[tat cum ]n 2008 guvernarea liberal[ a ]nceput mii de investi`ii pentru care nu exista finan`are \i pentru care nici ]n viitor actuala putere nu ar avea de unde s[ le finan`eze ]n ]ntregime, tocmai pentru c[ sunt irealiste. „Anul trecut, pân[ la 1 iulie erau ]ncepute ]n România, ]n zona de ]nv[`[mânt, \coli, gr[dini`e etc 2.000 de \antiere. An electoral fiind, s-au mai deschis ]nc[ 2.000 de \antiere anul trecut. }n situa`ia aceasta sunt mii de \antiere ]n `ar[. Ceea ce am evaluat noi pân[ acum, pentru a finaliza acele lucr[ri ar fi nevoie de mii de miliarde de lei. Vom face o reevaluare \i ceea ce nu este nevoie…cu tracto-

le de bani primite din `ar[ sau epuizat. Din fericire o familie de români l-a primit s[ locuiasc[ la ei. „Sunt \i ei oameni, nu \tiu cât o s[ mai pot r[mâne la ei”, a declarat

pentru reporterii Evenimentului Zilei boto\[neanul. Situa`ia lui se agraveaz[ pe zi ce trece, deoarece este singurul care aduce un venit familiei, so`ia sa abia a termi-

nat facultatea \i a\teapt[ un copil. Acest lucru nu ]i intereseaz[ pe ucraineni, care ]l amenin`[ pe boto\[nean c[ dac[ nu ]\i recunoa\te fapta nu va fi l[sat s[ plece ]napoi ]n `ar[. Avocatul lui H]rtie sus`ine c[ ancheta se prelunge\te ]n mod nejustificat, ]n timp ce angaja`i ai Consulatului României la Cern[u`i afirm[ c[ nu este primul caz ]n care românii cad victime abuzurilor autorit[`ilor ucrainene. }n mod uimitor, pentru fapta sa, boto\[neanul risc[ o pedeaps[ cuprins[ ]ntre trei \i \apte ani de ]nchisoare. „Când aduci un tanc sau un kala\nikov, da! Dar fapta lui nu prezenta deloc un pericol”, a explicat avocatul Golunga, contactat de reporterii Evenimentului Zilei. H]rtie a mai declarat c[ e hot[rât s[ dea ]n judecat[ `ara vecin[, pentru prejudiciile suferite ]n perioada aceasta. Se pare c[ ]n ultimul an, patru români s-au trezit ]n aceea\i situa`ie ca \i boto\[neanul, fiind acuza`i de tot felul de fapte, fiind precizat c[ ]n toate situa`iile autorit[`ile ucrainene au avut grij[ s[ „produc[” probe \i declara`ii false. (D[nu` Rotariu)

PSD, interesat de conducerea Registrului Comer`ului Pre\edintele interimar al PSD Boto\ani, senatorul Gheorghe Marcu, a declarat c[ partidul pe care ]i conduce este direct interesat de numirea unui nou director al Oficiului Registrului Comer`ului. „Este momentul ca \i PSD s[ ob`in[ o func`ie ]n plus. Momentan nu avem un candidat desemnat pentru conducerea Registrului Comer`ului dar vom analiza aceast[ situa`ie”, a declarat Marcu. Prefectul Constantin Roman a precizat c[ nu \tie care dintre cele dou[ partide va face no-

minaliz[rile pentru aceast[ func`ie. „Voi discuta cu cei doi pre\edin`i de partid pentru a stabili ceva concret”, a spus Roman. Actualul \ef al Registrului Comer`ului, Dumitru Ducuc, se afl[ ]n concediu, locul s[u fiind ocupat de o echip[ de la Bucure\ti. Mediul politic a vehiculat ideea c[ Duduc se va pensiona dup[ finalizarea concediului, mai ales c[ intrarea ]n concediu s-a produs imediat dup[ ce echipa de la Bucure\ti a venit ]n control. (Bogdan Caliniuc)

Din septembrie,

Jale ]n spitale, dac[ nu va fi rectificare de buget rul ]n ele. Pentru c[ s-au f[cut multe \coli ]n zone ale Moldovei ]n câmp, unde nu sunt copii. Dar cele de care este nevoie, le vom finan`a cu prioritate, nu conteaz[ cine le-a ]nceput, ele vor trebui continuate”, a declarat Blaga. Acesta a dat un exemplu concret chiar pe teritoriul jude`ului Boto\ani de un \antier deschis ]n comuna Suli`a, care ar fi trebuit s[ se concretizeze ]ntr-un campus \colar. Exclus[ continuarea lucr[-

rilor ]n acest sens, sus`ine ministrul Dezvolt[rii. „Discutam \i ast[zi de o comun[, nu vreau s[ o nominalizez, e un primar de la noi care ]ncepuse ]ntr-o comun[ cu vreo 2.000 de locuitori un campus \colar, cu s[li de sport, cu c[mine. E clar c[ nu e nevoie de el acolo. Dar era n[scut acolo un lider liberal. Acum omul cere zeci de miliarde pentru lucr[ri de care sigur nu e nevoie ]n zon[”, a spus Blaga. (M. Aionesei)

Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate mai are asigurate fonduri pentru furnizorii de servicii medicale doar pân[ la mijlocul lunii septembrie. Declara`ia apar`ine pre\edintei CJAS, Rodica Hu`uleac, care a afirmat c[ situa`ia va fi mai ]ngrijor[toare din luna septembrie, asta ]n cazul ]n care nu va fi rectificare bugetar[. „Suntem la zi cu plata c[tre to`i furnizorii de servicii medicale. Banii pe care ]i mai avem ajung pe luna august \i jum[tatea lunii septembrie. Mai r[u e la spitale, ]ns[ sunt unit[`i care au pornit din start cu datorii de

anul trecut. Pe mine m[ mir[ s[ porne\ti cu datorii pe 2008, când a fost un an bun din punct de vedere financiar, iar acum spitalele le târâie ]n spate. M[ ]ngrijoreaz[ situa`ia din luna septembrie ]ncolo, dac[ nu va fi rectificare bugetar[”, a ad[ugat Rodica Hu`uleac. De altfel, ]n urm[ cu o s[pt[mân[, reprezentan`ii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate \i cei ai Direc`iei de S[n[tate Public[ au cerut managerilor de spitale s[ ia m[suri pentru reducerea cheltuielilor din unit[`ile pe care le conduc. „Sunt m[suri \i m[suri care se pot lua. Este vorba \i

de personal, nu m[ refer la cadrele medicale \i la medici, dar ar trebui v[zut la spitale, cât personal au angajat ]n ultimul timp. De asemenea, s[ ]\i fac[ o eficientizare a sec`iilor. Dac[ ai o sec`ie unde stau trei ]n pat \i una unde ai paturi goale, s[ fie m[rite cele cu eficien`[ \i reduse celelalte. Sunt multiple m[suri care se pot lua, mai sunt achizi`iile pe medicamente \i am demonstrat cum au f[cut achizi`ii unele spitale. Aceasta este problema managerilor \i de aia iau salariile pe care le iau”, a mai spus Rodica Hu`uleac. (L.Lupa\cu)


Social Vineri, 17 iulie 2009

„Rabla’’ cu tichete Guvernul caut[ solu`ii pentru a sc[pa de cele 60.000 de ma\ini vechi, aflate ]n circula`ie, ]n România. }n acest sens, ministerul Mediului, Nicolae Nemirchi, inten`ioneaz[ s[ introduc[ un sistem de vouchere care s[ fie folosit ]n programul „Rabla“ pentru a simplifica procedurile de accesare a finan`[rii de la stat ]n schimbul cas[rii unei ma\ini vechi. „M-am gândit s[ introducem un sistem de tichete, de vouchere, astfel ]ncât cei care au bani, dar nu au o ma\in[ veche s[ poat[ cump[ra una de pe pia`[ \i s[ o caseze doar ]n baza facturii, f[r[ a mai fi nevoie de drumuri la RAR, la Poli`ie sau la Fisc. Practic, cine are o ma\in[ veche \i are factur[ care s[ ateste c[ a cump[rat-o \i c[ este a lui se poate duce la REMAT, o poate casa \i prime\te, ]n schimb, un voucher. Cu acesta poate merge la dealer \i-\i cump[r[ ma\ina cu 3.800 de lei mai ieftin[,

Legea adop`iei va fi modificat[ O raz[ de speran`[ pentru copiii orfani. Oficiul Român pentru Adop`ie va modifica legea adop`iei. Potrivit autorit[`ilor, copiii vor fi declara`i adoptabili ]n primele luni ale vie`ii, iar românii care au domiciliul ]n str[in[tate vor putea ]nfia \i ei copii din România. Printre alte probleme ce apar ]n fa`a familiilor care vor s[ adopte un copil este \i perioada lung[ ]n care autorit[`ile stabilesc dac[ acesta este sau nu adoptabil. Tocmai de aceea, Oficiului Român pentru Adop`ii a hot[rât s[ modifice legea. „Dac[ ]n momentul de fa`[ un copil din România este declarat adoptabil timp de un an, ]n foarte pu`ine cazuri de sub un an, pe viitor va fi ]n primele \ase luni ale vie`ii“, a precizat secretarul de stat, Bogdan Panait. Potrivit reprezentan`ilor de la Oficiul Român de Adop`ie \i românii care locuiesc ]n str[in[tate vor putea ]nfia copii din `ar[. Modific[rile vor fi ]naintate Guvernului ]n septembrie, iar ]n prima lun[ a anului viitor vor fi publicate ]n Monitorul Oficial. 

bani pe care dealer-ul ]i prime\te de la stat, din programul «Rabla»“, a explicat Nemirschi, citat de Mediafax. Ministrul a mai spus c[, cel mai probabil, acest sistem va fi introdus odat[ cu faza a treia a programu-

lui, iar faza a doua, aflat[, ]n prezent ]n desf[\urare, „merge bine“, produc[torul autohton Dacia primind o suplimentare a cotei alocate ini`ial. Persoanele care ]nlocuiesc ma\inile prin programul „Rabla“ vor putea

folosi leasingul \i creditul pentru finan`area achizi`iei, potrivit unui ordin al ministrului Mediului, care mai stabile\te c[ un proprietar poate beneficia de prima de la stat pentru fiecare autovehicul casat. 

9

Agricultura ne salveaz[ de criz[ Publica`ia de afaceri Official Wire noteaz[ c[ agricultura româneasc[ are un poten`ial de cre\tere semnificativ, fiind capabil[ s[ speculeze atât pia`a european[ a cerealelor cât \i cea zootehnic[. Potrivit statisticilor, România este al treilea produc[tor de porumb din Europa \i de`ine \i alte culturi importante de cereale, cum sunt cele de grâu, floarea soarelui, rapi`[ \i orz. Un alt avantaj al României este pozi`ia pe care o ocup[ pe pia`a legumelor, fiind pe locul patru la produc`ia de ro\ii \i pe cinci la cea de cartofi. Dezavantajele sunt legate de fragmentarea terenurilor. Datele furnizate de Banca Comercial[ Român[ (BCR) arat[ c[ 45% dintre fermele din

România se ]ntind pe mai pu`in de un hectar. De cele mai multe ori, proprietarii acestor domenii de mici dimensiuni nu de`in utilaje performante \i nici nu pot intre ]n planul de sprijinire aplicat prin Politica Agricol[ Comun[ a Uniunii Europene. Official Wire remarc[ \i oportunit[`ile pe care le ofer[ zootehnia. Cel mai apreciat sector este cel de produc`ie de carne de pui, dar poten`ial de cre\tere este \i ]n ceea ce prive\te ovinele. Datele pe anul trecut arat[ c[ România este al patrulea produc[tor european de carne de oaie \i capr[. O descre\tere se remarc[ la capetele de porcine \i bovine, ]n mare parte din cauza retragerii unor investitori. 

|omeri \i de`inu`i Guvernul modernizeaz[ satele folosi`i la munc[ pe \antierele `[rii Proiectele de modernizare a mediului rural, care ]ndeplinesc criteriile de eligibilitate aferente m[surii 322, dar care nu vor beneficia de finan`are european[, vor putea fi implementate cu fonduri na`ionale. Programul va demara din 2010 \i se va derula pân[ ]n 2012, potrivit anun`ului f[cut de primul ministru Emil Boc, dup[ \edin`a de guvern de ieri. Comisia European[ a dat und[ verde autorit[`ilor de la Bucure\ti s[ utilizeze anul acesta suma de 750 de milioane. Ace\ti bani au fost aloca`i României pentru finan`area proiectelor care se

]ncadreaz[ ]n m[sura 322 \i trebuie cheltui`i pân[ ]n 2013. Suma total[ alocat[ României prin m[sura 322 a fost de 1,5 miliarde de euro. M[sura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, ]mbun[t[`irea serviciilor de baz[ pentru economia rural[ \i punerea ]n valoare a mo\tenirii rurale” are ca obiective ]mbun[t[`irea infrastructurii fizice de baz[ ]n spa`iul rural, ]mbun[t[`irea accesului la servicii de baz[ pentru popula`ia rural[, cre\terea num[rului de sate renovate \i a num[rului de obiective de patrimoniu din spa`iul rural. 

Mugur Is[rescu a intrat ]n Cartea Recordurilor Mugur Is[rescu a intrat oficial ]n Cartea Recordurilor ca fiind guvernatorul care a stat cel mai mult la conducerea unei b[nci centrale, dup[ ce \ia ]nceput mandatul ]n 1990, conform World Records Academy. Is[rescu, ]n vârst[ de 60 de ani, a coordonat timp de 19 ani politicile economice ale României, fiind considerat de unii premierul „ascuns“ al `[rii. De asemenea, mul`i consider[ c[ echipa condus[ de Is[rescu, ]n cadrul BNR, a salvat

România de la un colaps asem[n[tor celui din Bulgaria, dup[ ce a crescut rezervele na`ionale de aur \i euro, a temperat infla`ia \i a introdus leul nou. Rolul jucat de Is[rescu ]n economia româneasc[ este comparat cu cel al lui Laszcek Balcerowicz, care a implementat reformele din Polonia. Este singurul politician român membru al Comisiei Trilaterale. De asemenea, este membru al Clubului de la Roma. A fost prim-ministru ]n perioada

decembrie 1999 – noiembrie 2000. De\i a de`inut aceast[ func`ie numai un an, mul`i spun c[ Is[rescu a ]nceput procesul de reform[, continuat apoi de Adrian N[stase \i C[lin Popescu – T[riceanu. }n 1999, Is[rescu a deschis negocierile cu Uniunea European[, proces ]ncheiat ]n 2004. Is[rescu este autorul a numeroase articole \i c[r`i de economiei. El este \i doctor ]n economie (Academia de Studii Economice, Bucure\ti). 

Consiliera economic[ a prim-ministrului Emil Boc, Andreea Vass, ia ]n calcul posibilitatea recomand[rii c[tre premier a demar[rii unui program de folosire a \omerilor \i a de`inu`ilor la munca ]n folosul comunit[`ii, ]n cadrul strategiei de combatere a crizei economice. Aceast[ idee, a „utiliz[rii \omerilor \i a de`inu`ilor la munca ]n folosul comunit[`ii, ]n special in domenii precum construc`ia de drumuri, re]mp[duriri, ]ndiguiri, ecologizare, reciclarea bunurilor“, este propunerea pe care Andreea Vass a declarato câ\tig[toare ]n cadrul concursului public ini`iat de ea ]ns[\i, sub titulatura „Concurs de criz[„. Consiliera prim-ministrului Emil Boc a

lansat recent „Concursul de criz[“, ]n cadrul c[ruia a declarat: „A\tept s[pt[mânal m[suri anticriz[, iar autorul celei mai interesante idei va fi invitat sa discut[m propunerea la cin[ ]n biroul meu de la Guvern. }n situa`ia ]n care aceast[ ini`iativ[ poate ajuta, promit s[ m[ bat pentru a o transforma ]n ordonan`[ de urgen`[. A\adar, vor fi patru ]ntâlniri la cin[ din care sper s[ se nasc[ o ordonan`[ de urgen`[ care s[ completeze programul anticriz[. V[ a\tept.“ Ulterior, Andreea Vass a transmis, pe blogul s[u, c[ propunerea privind folosirea \omerilor \i a de`inu`ilor la munca ]n folosul comunit[`ii este cea câ\tig[toare ]n cadrul primei etape de concurs. 

Recomand[ri pentru persoanele vârstnice ]n perioada canicular[ Ministerul S[n[t[`ii a ]ntocmit un set de recomand[ri pentru persoanele vârstnice \i cu afec`iuni cronice ]n vederea prevenirii incidentelor ]n timpul perioadelor cu temperaturi extreme: crearea unui ambient care s[ nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului; hidratare corespunz[toare cu ap[ plat[ sau ap[ cu propriet[`i organoleptice corespunz[toare, ceai slab ]ndulcit, sucuri naturale de fructe f[cute ]n cas[ f[r[ adaos de conservan`i; alimen-

ta`ia va fi predominat din legume \i fructe proaspete; se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instala`ii frigorifice func`ionale de p[strare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor u\or perisabile; este interzis consumul de alcool \i cafea ]n timpul caniculei; se va evita circula`ia ]n perioadele de vârf ale caniculei, sau dac[ este absolut necesar se va folosi ]mbr[c[minte u\oar[ din materiale vegetale precum \i p[l[riut[

de protec`ie pe cap; persoanele care sufer[ de anumite afec`iuni ]\i vor continua tratamentul conform indica`iilor medicului. Este foarte util ca ]n aceste perioade, persoanele cu afec`iuni cronice, cardiovasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circula`ie, mentale sau cu hipertensiune s[ consulte medicul curant ]n vederea adapt[rii schemei terapeutice la condi`iile existente; men`inerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a câte 3-4 du\uri pe zi. 


Publicitate 10

Vineri, 17 iulie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 3 camere, SD, 50 mp, etaj 2, fa`a la soare, c[r[mid[, zona Prim[verii, CT, T, pre` 44000 euro. Telefon: 0748.220.702.(8) * Vând apartament 2 camere, et.2, pe mijloc, la soare, tot schimbat ]n interior, 0727647294.(1328-11) * Vând apartament 2 camere, semidecomandat pe Imp[rat Traian \i 43 ari teren- Draxini, 0751029653. (1329-11) * Vând garsonier[, b-dul George Enescu (cap[t linia 1), et.3, multiple ]mbun[t[`iri. Pre`: 95000 lei. Telefon: 0751167436.(1331-4) * Vând garsonier[ confort 1, 23 mp, Grivi`a, etaj 1, intabulat[, buc[t[rie mobilat[, box[. Pre` 25000 E. Telefon: 0740555277; 0754042077.(1325-10)

Prim[verii (|coala nr.17), parter, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G+F,P, pretabil[ birouri. Pre`: 19000 Euro. Telefon : 0747.081.788. (1288-13)

* Vând sau schimb cu garsonier[, apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F, \arpant[, D, 34.000E neg.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere Vârnav, 50mp, et.3, 2 balcoane, baie renovata, D, 37.000E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 3 camere, zona cap[t 1, 62mp, et.2, CT, T, renovat, ultramodern D, 45.000E.Tel. 0744/530.80.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Viilor, 46mp, complet renovat, \arpant[, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona C.Na`ional[, D, 50mp, et.1, curat, G+F, bloc de c[r[mid[, la strad[, 36.000E. Telefon: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Oct.Onicescu, D, 52mp, parter, 2 balcoane, CT, G+F+P, 40.000E. Tel.0748/115.912.(V)

* Vând apartament 2 camere, et.II, str. Armean[(Pia`a Mare). Telefon: 0743987410. (1317-1)

* Vând apartament 2 camere, zona Bucovina, 50 mp, et.1, f[r[ ]mbun[t[`iri, 36.000E neg.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare, lâng[ Fidelio, etaj intermediar, pre`ul zonei. Telefon: 0722346840. (1302-3)

* Ofert[ special[! Vând apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[, zona

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 4 camere Al.Prim[verii, et.1, 46mp, SD, 39.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 63.000lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona Stadion, 20mp, G+F+ termopan, baie proprie, 14.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând garsonier[, zona T.Crudu, 27mp, et.1, conf.1, renovat[, 20.000 E.Tel.0744/530.803.(V) * Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, Piata Mare, posibilitate de rate, 29.800E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000 E. Tel. 0748/115.913.(V) * Vând apartament 4 camere, zona OTP Bank, 90mp, et.2, renovat, mobilat \i utilat, totul nou \i de calitate, 79.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel. 0744/530.803.(V) * Schimb apartament 4 camere ultracentral cu apartament 2 camere.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[ confort 1,zona Grivi`a,et.1,D,27 mp,f[r[ ]mbun[ta`iri,16000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ confort 1,zona Tiberiu Crudu,et.3,27 mp,fara imb.,19500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.3,f[r[ ]mbun[t[`iri,zona Aleea Decebal,30000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.3,D,48 mp,CT, T,zona Bucovina. Pre`:34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.2,toate ]mbun[t[`irile,T,G,F,P, zona Unirii.Pre` 41500 euro negociabil. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Pita-Calea Na`ional[,56mp,et.3, renovat, G+F,T,P,gaz separat,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, zona Parc Eminescu, et.2,D,54 mp,modern,CT,T,G+F,P, zona deosebit[,merit[ v[zut,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona S[venilor, et.3, D, 50 mp, pe mijloc, f[r[ ]mbun[t[`iri, 30000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Tratoria, parter,48 mp,D,balcon, boxa,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,43 mp,et.3,toate ]mbun[t[`irile,T,G+F,P, 95000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Octav Onicescu,parter,48 mp, balcon,spa`iu verde ]n fa`[, zon[ lini\tit[,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii Maternitate, SD, \arpant[, 48 mp, AC, T par`ial, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament2 camere,zona Sucevei, SD, 48 mp, etaj intermediar, CT de apartament, T, G+F, P, 32000 euro neg sau schimba cu 4 camere. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Grivi`a, D, et.2, 47 mp, G+F, P.Pre` : 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt, zona Panda-Pia`a Mare, 140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,52 mp,CT, T,izolat,la strad[, Pre`:37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,etaj intermdiar,54 mp,D,CT,T,zona Prim[verii, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb.,CT,T, 48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

\arpant[,65 mp utili,D,T, G+F,gaz separat,41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii,\arpanta,CT,D,65 mp utili,2 b[i,sau schimba cu garsonier[,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii, et.2, D, 70 mp, CT, T, AC, G+F, P, renovat, 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern, CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern,CT,T,renovat,6 2000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Primaverii, parter, 85 mp, apartament de lux cu toate imbunatatirile, CT, T, G+F, teren de 40 mp, 45000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Bucovina,D,et.3, 86 mp,2 b[i,living amenajat, CT,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament pe 2 nivele,ultramodern facut,zona Bulevardul George Enescu,total 120 mp,68000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Garsonier[, ]n spate la Fidelo Grivi`a, bloc c[r[mid[. et.2, 24 mp, pe mijloc, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 15.500 euro sau finisat[ la cheie pre` 18.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Garsonier[, G.Enescu, c[r[mid[, parter, 28 mp, balcon, f[r[ ]mbun[t[`iri, 20.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Aleea Parcului, D, parter, 52 mp, recent renovat, CT, T, G+F, P, caramida, 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp,et.4,\arpant[,toate ]mb.,CT,T,G+F,P,modificat. Pre`:55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 2 camere, zona Serconf, D, et.4, \arpant[ din construc`ie, box[, 52 mp, termopan, lavabil, balcon ]nchis termopan, u\i schimbate, pre` 140.000 RON.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Tratoria,

* Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp,

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 93 mp, parter, pre` 45.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere la ro\u, bloc nou, finisat exterior, zon[ lini\tit[, 84 mp, et.1, pre` 48.000 euro, posibilitate achitare 60% avans, diferen`a pe parcursul unui an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 60 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 50.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 21.000 euro.Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 50 mp, et. 2, D, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 37.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, cu balcon, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 35.000 euro sau schimb cu garsonier[ +


Publicitate Vineri, 17 iulie 2009 diferen`a.Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA.

AGENDA IMOBILIAR|

Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vand garsoniera, 26mp,cu imbunatatiri, Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp, parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri Pret 21000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1, zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri,Et.4, zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.C. Tomoroveanu. Pret 25000euro negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, decomandat,56 mp, et.4,cu inbunatatiri, posibilitati de mansardare Str Armeana.Pret 42000 euro negociabil.Tel 074149782.(A) * Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere, zona Sucevei. Pret 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, 50mp, decomandat, termopane, parter,zona Capatul liniei 1. Pret 28000euro.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere ,semidecomandat, 39mp,parter,zona Primaverii. Pret 28500 euro. Tel.0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vand apartament 2 camere, zona Unirii,50mp, decomandat, parter inalt,doua balcoane,CT,cu imbunatatiri, mobilat.Pret 47000euro negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,et2,mobilat,cu inbunatatirii,CT,AC,zona Primaverii.Pret 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere semidecomandat, 50mp,et1in spate la Tex Primaverii.Pret 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pret 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 70mp, decomandat, cu imbunatatiri, CT,Et.3, zona Mall.Pret 55000 euro negociabil sau schimb cu garsoniera +diferenta.Tel 0741497829.(A)

* Vand apartament 3 camere, 62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 70mp,fara imbunatatiri, parter, din care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pret 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,decomandat,2baii,2 balcoane,CT,76mp,cu inbunatatiri,zona Calea Nationala.Pret 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, decomandat, 69mp,fara inbunatatiri, doua balcoane, boxa, et 4,sarpanta,str Stefan Luchian. Pret 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 4camere, decomandat, et2,fara inbunatatiri, 89mp, doua balcoane,zona Piata Mare.Pret 75000€ negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 4000mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp.T el 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil,5000 mp.Pre` 45euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 1,5euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 120euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,100mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi,60 mp.Pre` 1300euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii,177mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Sucevei,225mp.Pre` 250000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel : 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200 mp,zona Ion Pilat. Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri(sal[ de mese, abator,apartamente ,etc). Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ 100mp,zona Str. Victoria,cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 60000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str.Plopilor cu teren,modern[. Pre`: 100.000euro.Tel: 0729062022.(N)

etaj 1, caramida, intabulata, fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3, termopan,usa metalica,parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulata,20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata,gaz separat,usa metalica, termopan, boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca,parter, usa metalica,geamuri termopan, gresie, faianta, 72000 Ron neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Camera camin,zona industriala,22mp,etaj 2,termopan,parchet,G+F,izola ta,moderna,cu baie si bucatarie,mobilata si utilata complat,55.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,28 mp,bca, et.3,fara imbunatatiri, 65 000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,sarpanta proprie,stolerie schimbata, CT, G+F, AC, termopan, boxa,usa metalica,intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Primaverii,etaj 4,sarpanta, G+F,stolerie schimbata, 50mp, SD,gaz separat, termopan,balcon mare inchis,37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp,etaj 3,caramida, CT,G+F,parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Pacea,etaj 4,D,2 bai,67mp, termopan,fara alte imbunatatiri, 30.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,fara imbunatatiri,29.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Bulevard,etaj 3,SD,50mp, CT,parchet,usa metalica, caramida, 40.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila,40mp,G+F,stole rie schimbata,2 boxe la subsol,parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Primaverii-capat 1, 50mp, etaj 2,CT,termopan, G+F, caramida, parchet,recent si modern renovat,36.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab. Pre`:92.000euro Tel: 0729082022.(N)

* Apartament 2 camere,zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter,SD,caramida, 40mp,CT, G+F,parchet, balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Garsoniera, zona Capat 1,

* Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,fara imbunatatiri, 47.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona industriala,parter,52mp,intrare separata,G+F,termopan,D,inta bulat,100.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ ,zona C. DEAL,finisaje moderne, p+1,izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 140 mp+500mp de teren.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 170mp,zona W.Maracineanu cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N)

* Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter inalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Serconf,etaj 4,sarpanta, 65 mp,CT,G+F,2 bai,2 balcoane, parchet,termopan, 180.000 Lei neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O)

* Vând cas[ ]n Str.Victoria cu teren.Pre`:71.000euro. Tel:0729082022.(N)

* Vând cas[ 170mp,zona Baisa cu teren 500mp.Pre` 65000euro .Tel 0729062022.(N)

Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Garsoniera conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27 mp,G+F, parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,sarpanta proprie,40mp,CT,incalzire pardoseala,termopan,parchet,2 9.000 E. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

* Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N)

11

* Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 4,SD,56mp, sarpanta, termopan, G+F, AC, izolat,27.000 E. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina,etaj 3,SD,56mp,fara imbunatatiri,32.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Bucovina- Monitorul,etaj 3,CT,G+F,48mp,parchet,balc on inchis,35.000 E neg.

* Apartament 4 camere,zona Calea Nationala-IRE,90 mp,etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F, parchet ,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D,90mp,CT,G+F,AC,term opan ,izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat, caramida,intabulat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,77mp,etaj 3, caramida,CT,G+F,parchet, termopan,2 bai,usa metalica, renovat,65.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D,CT,fara imbunatatiri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 4,sarpanta, D,90mp, caramida+BCA, termopan, CT,G+F,parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,85mp,D,etaj 2, caramida,CT,2 bai,2 balcoane, pe mijloc,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)


Publicitate 12

Vineri, 17 iulie 2009

* Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate imbunatatirile, recent renovat,modern, 86mp,2 bai,3 balcoane,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+ P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri . Pre` 120.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000 lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220) * Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, \arpant[ din construc`ie, acoperita cu `igla, CT.Pre` 180.000 euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77) * Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD ,et.2,

AGENDA COMERCIANTULUI

75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara imbunatatiri . Pret .47.000euro/ neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp. Pret 70.000 euro/ neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Grivita ,4C SD, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Vând 2500 mp teren loc de cas[ sat Stânce\ti la intrare prin Manole\ti-Vale. Telefon: 0742154495; 0745882250.(1330-5) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 10.300E.Tel. 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * V[nd cas[ nou[ R[chi`i, P+M, parter locuibil, etaj nefinisat, 2000mp teren drept, la strad[, 40.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 7000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 25E/mp \i 1100mp, 16ml, 21E/mp. Tel. 0744/530.803.(V) * Dobo\ari, 600mp teren

drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 62.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spatiu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vile la ro\u,zona C[t[m[r[\ti Deal,120 mp,P+1,500 mp de teren, arhitectur[ modern[,exterior finisat impecabil,T lemn stratificat,materiale de calitate. Pre`: 47000 euro sau varianta la gata 60000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233. * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de 800 mp, cu cale de acces, posibilitate de construire cas[ de vacan`[ \i cu lac amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulat, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungureni.P ret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2004,1800mp teren ,CT,cu imbun[t[`iri ,acoperit[ cu lindab,si o cas[ b[trineasc[ in acceia\i curte,in centru satului Tru\e\ti Pret 45000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+ anexe, fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000 Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere, construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica, loc.Vladeni com.Corlateni str.Principala. Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str. T[tarilor Pret 60000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda,170mp construibili,cu anexe gospodaresti noi,teren in suprafata de 4000 mp, livada,vita de vie,fântân[, apa curenta,fosa septica,in satul Brehuesti.Pret 38000€ negociabil Tel 0741497829.(A)

* Vând teren Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vand casa batrâneasca,doua camere,cu teren in suprafata de 3100mp, fântâna, telefon, internet, pomi,in satul Tocileni la asfalt,la 12km de Botosani. Pret11000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i

* Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in

Brehuesti, com.Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

Metaxa .Pret 8euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml,in zona Conrec. Pret 55 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric, in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi.Pret 32Euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 2700 in Ipotesti, deschidere 19ml,intravilan Pret 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp,1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 30Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 18600mp zona Rediu Pret 1euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp intre Catamarasti-Deal si Botosani.Pret 4euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vand teren 6500mp, deschidere 45ml la sosea, posibilitati de iaz,zona Agafton. Pret 7euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan, loturi de 1800-1500mp in OraseniDeal Pret 10euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml, zona Tulbureni Pret 25euro/ mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile, zona Cismea.pret 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 773mp,in Hudum linga Metaxa, deschidere 23ml Pret 28euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Lebada Pret 10euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan 5.000 mp,deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vand teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la

* Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829 * Vand casa cu mansarda in Botosani,80mp utili, 240mp curte ,anexe, beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/ mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton,com. Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei,com Curtesti.Pret 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 700mp,deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 35400mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum. Pret 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti. Pret 15000 Ron.Tel 0741497829 * Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 3 euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 10800mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, zona Catamarasti-deal.Pret 4euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3200mp si4000mp in Curtesti.Pret 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand spatiu comercial 147mp,in zona Stadion. Pret 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren zona ci\mea 5500mp, pre` negociabil,


Publicitate Vineri, 17 iulie 2009 deschidere la strad[ 80 ml, utilita`i. Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 4000 mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 800mp,zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa, plan1,8000mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea, 3900mp,iaz.Pre`: 100000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia.Tel 0729082022 * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct, t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp.Pre` 1600 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100 mp.Pre` 1500 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000 euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro /mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 300mp, deschidere12ml,200euro/mp,zo na Calea Na`ional[. Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/mp.Tel 0729082022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 euro. Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate

utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani. Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat . Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp,zona Gar[.Pre` 1200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp, centru vechi,80mp teren, cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cl[dire 315mp, centru vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ 200mp,zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 100mp,zona 0,cu teren 300mp,toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t, ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000euro neg.Tel 0729062022.(N)

living,G+F,parchet,usi interioare schimbate,toate utilitatile,gaz la poarta,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vand spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Primaverii, vitrina mare, termopan,1800E/mp. Telefon: 0743111901,0231532552.(O)

* Vila,Catamarasti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la rosu, fosa,garaj,fantana,46.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vand spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O)

* Vila,zona Puskin, D+P+M, 80mp la sol ,la rosu,450mp teren,BCA,toate utilitatile, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,zona Puskin, P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet,toa te utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Casa batraneasca in sat Zaicesti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 20.000 Euro neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,70.000 E neg sau variante. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Casa 2 camere,hol, baie,bucatarie, zona CET, 400mp teren, constructie 2005,curent, fantana, vie,pomi,15.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Cismeaplanul 2, cu 11 m deschidere,apa,curent,intabulat, 5E/mp neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Botosani,13m deschidere,drept,toate utilitatile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curtesti,parcelat in 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N)

* Teren 500mp,zona Puskin,14m deschidere,gaz, apa,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Teren 436mp,zona I.L.Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C. DEAL,finisaje moderne, p+1,izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 195mp+ 500mp de teren.Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea, teren 500mp,casa 136mp,t,ct, ap[,gaz, izola`ie exterioar[, tabla lindab. Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N) * Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N) * Casa,zona Petru Rares, P+M,caramida si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, bucatarie,

* Teren 500mp,zona Cismeaplan 2,drept,dimensiuni 20m/ 25m,cu 4800E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 780mp,zona Catamarasti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilitatile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,apa,curent,15.000E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O)

* Spatiu comercial 60mp, zona ultracentrala,toate utilitatile si imbunatatirile, 75.000 E neg Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Spatiu comercial 150 mp,zona Primaverii,recent si modern amenajat, CT, gresie, faianta, termopan, birou, grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent. Pre` 40.000euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din c[r[mid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERT{:Cas[ locuibil[, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospod[re\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent (livada si vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construita 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare, acces la toate utilit[`ile edilitare. Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap. cu 3 camere plus diferen`[. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde \i separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vil[ P+1, suprafa`a construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent. Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v)

* Zona industrial[,vil[ P+M la ro\u, supraf. construit[ la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj \i beci. Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial \i 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând casa P+M ]n com. St[uceni cu 1000 mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent, ]n Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare Pre` 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[ , suprafa`[ construita la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent, ]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare. Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune

13

turistic[ ,(P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren ]n supr, de 6900mp , 15cl[diri anexe \i o cl[dire industrial[, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104) * V^nd urgent ferm[ vegetal[ situat[ ]n zona limitrof[ Boto\ani-Ia\i .Supr.compact[ de teren=120ha, \i o cl[dire P+1, cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402.(105) * Zona Ci\mea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna R[chi`i , front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric ,drum pietruit. Pret 10Euro/ mp ,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Vineri, 17 iulie 2009

intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284)

12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243)

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Zona M[n[stirea Doamnei , cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euroneg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp. Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[ . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona S[venilor, 700mp teren \i anex[ construit[ ]n 2006 .Pre` 35.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilit[`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona T[tari, 650mp teren intravilan Pre` 6500euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND,

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp \i 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucor[ni . Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Or[\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona St[uceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde \i parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000 mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta : Zona Rachi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

9 CUMP|R|RI * Cump[r apartament, exclus zonele periferice, f[r[ intermediari. Ofer 35000 euro. Telefon: 0742221093.(6) * Cump[r teren agricol .Tel.0729062022 sau 0729082022.(N)

apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p., etaj 1 Rela`ii tel. 0745.544745.(20) * P.F. caut s[ ]nchiriez un apartament cu 2 CD, nemobilat, de preferat zona Pia`a Mare. Ofer 150 Euro/lun[. Telefon: 0747200931.(1337-7) * }nchiriez apartament 2 camere, et.II, str. Armean[ (Pia`a Mare). Telefon: 0743987410.(1326-4) * }nchiriez garsonier[ zona biserica Sf. Gheorghe,mobilat, cablu, gaz, baie. Telefon: 0749690376. (1327-2) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere vis-a-vis de Fidelio Grivi`a. Telefon: 0745877317. (1322-2) * }nchiriez apartament 2 camere, mobilat, semidecomandat, lâng[ Spitalul de copii, pre` 600 Ron/lun[, 0757610787. (1311-1) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D. Muncii, renovat, CT, mobilat \i utilat, 210E/ lun[.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial central, amenajat, 800E/lun[ \i spa`iu la demisol de 50mp, 400E/lun[ neg.Tel. 0744/530.803 * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803 * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere Primaverii, renovat, CT, termopan, mobilat, 200E/luna.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, renovat, transformat ]n 2 camere, CT, 500E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V)

* Cump[r garsoniere si

* }nchiriez spa`iu comercial, 400 mp,amenajat,CT,500 mp teras[ si spa`iu de parcare,i deal club,restaurant, magazin produse industriale,construc`ii

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

* Cump[r apartament,cas[, teren.Tel.0729062022 sau 0729082022.(N)

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

si orice alt fel de activitate, zona centur[.Pre`: 1000 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Inchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utilita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 2 camere, cartier Bucovina Residence, parter, CT, modern, nemobilat, garan`ie 2 luni, pre` 300 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, Aleea Grivi`ei, et.3, modern, mobilat, garan`ie 2 luni, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 320 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 375 euro/lun[, garan`ie 1 lun[, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, zona complex Bulevard, et.1, semimobilat, CT, 1 lun[ garan`ie, pre` 750 ron/lun[ Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* }nchiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

1,mobilat,utilat, CT, termopan, parchet,250E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Inchiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C.Nationala, zona Mall,Select,).Tel. 0741497829.(A)

* Inchiriez apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,parter,mobilat, utilat, 500Lei/ luna,avans 2 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Inchiriez apartament 3 camere,mobilat,zona Calea Nationala.Pret 150€/luna. Tel 0741497829.(A) * Inchiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Bulevard.Pret 150€/ luna.Tel. 0741497829.(A) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 40mp,zona IRE.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp,Calea Na`ional[.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp,zona Util.Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp,zona Plus,10e/mp.Tel: 0729062022.(N) * Inchiriez depozit 600mp, zona Catamarasti Deal,curte betonata 2500mp,CT lemne,toate utilitatile,2,8m inaltime,3E/mp neg.Se negociaza in functie de perioada si activitate, prima luna gratuit.Poate fi inchiriat si pe bucati. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Primaverii-Piata Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pret 2500 Ron/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil, birou, grup sanitar,pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea NationalaStadion,etaj 7,D,mobilat,utilat,170E/luna. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 3,mobilat,utilat,CT,termopan, electrocasnice,350E/luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona CurcubeuluiScoala 13,etaj 3,mobilat, utilat, CT, termopan, renovat,modern,250E/luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,fara imbunatatiri, 500 Lei/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona ultracentrala,etaj

* Inchiriez casa zona Donici,2camere,baie,bucatarie, nemobilata,gaz,fara imbunatatiri, 150E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona Imparat Traian,etaj 1,renovat recent si modern,CT,G+F,complet mobilat si utilat,totul nou,250E/luna. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu sarpanta,D,2 bai,mobilat si utilat,CT,toate imbunatatirile,200E/luna. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/luna neg. Telefon: 0744.319317.(O) * Urgent:Inchiriez camere la vila mobilate acces utilitati .Pret 80eur/luna negociabil .Plat anticipata pe 3 luni. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 2 spa`ii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona central[. Pre` 500 euro/luna, pretabil cabinet medical, frize- rie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere, ap. cu 4C, zon[ ultracentral[, et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/lun[/neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere ap. cu 2cam, par`ial mobilat, CT, zona Calea Na`ional[. Pre` :700lei/ lun[ .Plata anticipat[ 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i bucatarie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte. Pre`: 250euro/ lun[. Plata anticipat[ :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând autoturism DACIA PAPUC motor diesel 1,9,an fabrica`ie 2003, 100000 km la bord.Telefon: 0741991701. (1338-7)

V+NZ|RI * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând motostivuitor, 1500 kg ]n perfect[ stare de func`ionare. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

ACORD MEDIU * C[z[cu` Aura Simona solicit[ acord de mediu pentru obiectivul „Extindere apartament ]n vederea schimb[rii destina`iei ]n spa`iu comercial-Salon coafur[”, bdul Mihai Eminescu nr.37, sc. C, ap.1, municipiul Boto\ani, jude`ul Boto\ani. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Boto\ani, bd. M.Eminescu nr.44.(1333-1)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (30)

=MATRIMONIALE * Caut doamna, 30-40ani, pentru a avea grija de copil. Relatii: 004369910047133 Austria.(5) * Tân[r nev[z[tor de 29 ani caut doamn[/domni\oar[ pentru c[s[torie. Telefon: 0749787734; 0722209640.(1334-5)

9 PIERDERI * Pierdut certificat constatator nr. 3803/09.02.2009- S.C. MAISON FRUIT KAB S.R.L., J07/67/2009. ]l declar nul.(1336-1)

ANGAJ|RI * Angajez \ofer pentru exterior \i interior, C+E. Telefon: 0744706012. (1332-1) * S.C. angajeaz[ gestionar sau gestionar[ bar. Rela`ii la telefon: 0729093899, ]ntre orele 8-17.(1335-3)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Vineri, 17 iulie 2009

Michael Jackson a luat foc ]n 1984 Imagini terifiante cu Michael Jackson ]n timpul film[rilor unei reclame au fost date publicit[`ii ]n premier[ de revista american[ US Weekly. Incidentul, petrecut ]n urm[ cu 25 de ani, este potrivit presei de peste ocean, ]nceputul dependen`ei de calmante a megastarului. Filmarea a avut loc pe 27 ianuarie 1984 la Los Angeles. Michael Jackson era personajul principal al unui spot publicitar pentru o renumit[ companie de b[uturi r[coritoare. Totul a mers strun[ pân[ la dubla a \asea. Efectele pirotehnice s-au activat mai devreme \i i-au aprins p[rul artistului. Acesta \i-a continuat dansul f[r[ s[-\i dea seama ]n ce primejdie se afl[. A realizat abia când oamenii din platou s-au n[pustit asupra sa. Imaginile nu au fost f[cute publice niciodat[ pân[ miercuri, atunci

Se pare c[ sunte`i nemul`umit de tot ce se petrece ]n jur \i v[ ie\i`i u\or din fire. V[ sf[tuim s[ nu exagera`i \i s[ v[ controla`i reac`iile. Evita`i discu`iile aprinse cu persoana iubit[!

profesionale cu cele personale. S-ar putea, ]ns[, ca partenerul de via`[ s[ nu fie de acord s[ cump[ra`i un obiect de valoare. Resim`i`i o stare de nervozitate accentuat[ \i sunte`i tentat s[ exagera`i.

F Taur

L Scorpion

Se pare c[ ast[zi ave`i un spirit critic ie\it din comun \i ave`i tendin`a s[ face`i o tragedie din orice m[run`i\. Dup[-amiaza ]ncepe`i s[ v[ preg[ti`i pentru o c[l[torie ]n interes personal.

H Rac

la chirurgia plastic[. US Weekly sus`ine c[ acela a fost momentul ]n care s-a declan\at dependen`a lui de calmante \i

obsesia pentru opera`ii estetice. Imaginile din timpul incidentului pot fi urm[rite pe site-ul evenimentuldebotosani.ro. „

psihopat

mult decât la Kanal D, mai ales c[, afirmau ei, nici m[car R[duleasca nu ajungea la salariul de 20.000 de euro. „

Kylie Minogue \i-a „altoit” iubitul Cânt[rea`a Kylie Minogue sa ciond[nit cu iubitul ei, modelul spaniol Andres Velencoso, dup[ ce au petrecut ]mpreun[ ]n ora\, relateaz[ site-ul Contactmusic. Vedeta australian[ \i iubitul ei au ie\it ]n ora\ mar`i sear[, la clubul B Bar din New York. Potrivit martorilor, se pare c[ interpreta s-a enervat c[ prietenul ei a decis s[-\i mai cumpere ceva de b[ut ]n timp ce ea ]l a\tepta deja afar[, pe picior de plecare.

E Berbec

Diminea`a se pare c[ reu\i`i s[ v[ dezam[gi`i un prieten apropiat. Sunte`i predispus la gafe. Ar fi bine s[ asculta`i o persoan[ mai ]n vârst[ din familie, chiar dac[ nu v[ convine ce spune.

Alina Sorescu, Cât câ\tig[ Oana Z[voranu? terorizat[ de un Cu toate ca Oana Z[voranu (foto) se laud[ c[ are un salariu de 20.000 de euro pe lun[, se pare c[ aceasta câ\tig[ 12.000 de euro, adic[ 3.000 de euro pe emisiune. De altfel, acesta ar fi fost \i unul dintre motivele pentru care ea s-a \i certat, inevitabil, cu cei de la Kanal D, informeaz[ Academia Ca`avencu. Mai mult, se pare c[ principala nemul`umire a Oanei Z[voranu este c[ salariul ei este mult mai mic decât al lui Lazarus, cu toate c[ emisiunea ei are o audien`[ mai mare. Contractul ei a expirat \i Z[voranca a anun`at c[ se mut[ la Antena unde, spune ea, o s[ ob`in[ mai mul`i bani. Cei de la Academia Ca`avencu se ]ndoiesc ]ns[ c[ ea va câ\tiga mai

Horoscop

G Gemeni

când revista US Weekly le-a ob`inut ]n exclusivitate. Michael a suferit arsuri de gradul doi \i trei pentru care a apelat

Minogue l-ar fi lovit peste cap pe ]nso`itorul ei \i ar fi `ipat la el de fa`[ cu to`i oaspe`ii clubului. „La un moment dat, Kylie \i Andres s-au desp[r`it. Când Kylie l-a g[sit, i-a «trosnit» un evantai peste ochi. Apoi a urlat la el c[ a l[sat-o s[ a\tepte afar[, iar el \i-a mai luat ceva de b[ut ]ntre timp”, poveste\te un martor al incidentului pentru New York Post. Purt[torul de cuvânt al cânt[re`ei a refuzat s[ comenteze pe aceast[ tem[. „

Prezentatoarea emisiunii „Tonomatul DP2”, de la TVR2, Alina Sorescu, tr[ie\te pentru a doua oar[ ]n via`[ momente de co\mar. Oriunde s-ar duce, ea este urm[rit[ de un psihopat. Dup[ ce a f[cut plângere la poli`ie, a aflat c[ b[rbatul vrea doar s[ o cear[ ]n c[s[torie. Iubita lui Alexandru Ciucu a mai trecut printr-o situa`ie similar[ \i ]n urm[ cu doi ani. „De abia am sc[pat de unul, \i acum a ap[rut altul! Parc[ tr[iesc un co\mar \i am ]nceput s[ m[ tem pentru via`a mea. B[rbatul m[ a\teapt[ ]n fiecare zi la poarta TVR dup[ ce ]mi termin emisiunea \i m[ urm[re\te. Am f[cut plângere

S-ar putea s[ fi`i nelini\tit din cauza unor probleme financiare minore. Nu este cazul s[ v[ face`i probleme. Dup[-amiaza, o rud[ apropiat[ v[ ]mprumut[ o sum[ important[ sau v[ propune o colaborare de pe urma c[reia pute`i câ\tiga bine.

I Leu Ave`i tendin`a de a deveni prea insistent cu cei din jur \i chiar sâcâitor. Ne]n`elegerile cu un prieten apropiat v[ pun pe gânduri.V[ sf[tuim s[ fi`i calm \i prudent, ca s[ evita`i discu`iile inutile.

J Fecioar\ Se pare c[ acorda`i prea mult[ importan`[ unor probleme m[runte \i c[ sunte`i tentat s[ exagera`i. }ncerca`i s[ v[ deta\a`i! Grijile nejustificate ar putea s[ v[ afecteze s[n[tatea.

Din cauza oboselii, este posibil s[ fi`i din cale afar[ de nervos \i s[ v[ controla`i cu mare greutate. Nu este exclus s[ v[ certa`i cu cei din jur. V[ sf[tuim s[ v[ st[pâni`i agresivitatea, ca s[ nu v[ face`i du\mani. Dup[-amiaza ar fi bine s[ sta`i acas[, ]n mijlocul familiei.

M S\get\tor Ave`i tendin`a s[ v[ enerva`i f[r[ motiv, ceea ce v[ poate pune ]n situa`ii nepl[cute. V[ recomand[m s[ evita`i activit[`ile sociale \i afacerile, pentru c[ ave`i prea pu`ine \anse de reu\it[. P[stra`i-v[ calmul!

N Capricorn Se pare c[ ave`i dificult[`i de concentrare. V[ sf[tuim s[ nu v[ ocupa`i de mai multe lucruri ]n acela\i timp, pentru c[ risca`i s[ ave`i surprize nepl[cute. Limita`iv[ la activit[`i de rutin[ \i nu refuza`i ajutorul colegilor!

O V\rs\tor Un prieten v[ red[ buna dispozi`ie \i optimismul propunându-v[ o colaborare. V[ recomand[m s[ termina`i ce a`i ]nceput \i s[ nu neglija`i problemele familiale. Asculta`i cu r[bdare propunerile partenerului de via`[!

P Pe[ti

Diminea`a sunte`i predispus la exager[ri. O discu`ie banal[ cu un coleg de serviciu poate s[ degenereze ]ntr-o ceart[ serioas[. Pute`i evita divergen`ele dac[ nu ]ncerca`i K Balan]\ s[ v[ impune`i punctul de vedere. Face`i câteva drumuri scurte, ]n V[ sf[tuim s[ v[ amâna`i c[l[toriile care reu\i`i s[ ]mbina`i interesele de afaceri \i ]ntâlnirile cu prietenii.

Bancul zilei la poli`ie, dar n-au avut ce s[-i fac[, el declarând c[ m[ iube\te \i c[ vrea s[ m[ cear[ ]n c[s[torie”, a declarat Alina Sorescu pentru Ring. Din cauza urm[ritorului ]ndr[gostit, Alina evit[ s[ mai ias[ din cas[ ne]nso`it[. Chiar \i miercuri, când \i-a s[rb[torit ]mplinirea a 23 de ani, b[rbatul o a\tepta la ie\irea TVR. „ Vineri, 17 iulie

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Tele’Music 12.30 - 13.30 Genera`ii (r) 13.30 - 14.00 Tele’Music 14.00 - 15.00 Satul Boto\[nean (r) 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Estrada (r) 16.30 - 18.00 Tele’Music 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d), edi`ie informativ[ prezentat[ de Sorin Andro-

15

nache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Profesii (d), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Tele’Music 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

- Iat[ aici fotografia unui angajat NEGOCIERI de-al nostru care ieri a lipsit pe }NTRE PATRONAT motiv c[ e bolnav. Articolul spune |I SINDICATE c[ a realizat un scor impresionant la Se purtau de mult[ vreme negocieri ]ntre patronatul unei fabrici \i sindicate, pe marginea asisten`ei medicale pentru angaja`i \i a absen`elor din motive medicale. La un moment dat, unul dintre patroni scoate un ziar \i spune:

concursul de golf. Oare cât de bolnav poate fi? La care unul dintre sindicali\ti r[spunde, dup[ câteva momente de stupoare: - Dar dac[ nu era bolnav, n-ar fi f[cut un scor \i mai mare?

O RE~ET{ PE ZI PR{JITUR{ CU GRI| Ingrediente: f[in[ 120 g, gri\ 200 g, zah[r 200 g, ulei 100 ml, ap[ mineral[ 250 ml, 1/2 linguri`[ praf de copt, nuci 70 g, 2 linguri`e semin`e de susan, coaj[ de portocal[. Mod de preparare: Se amestec[ ]ntr-un gri\ul, f[ina, praful de copt, zah[rul vanilat \i coaja de la o portocal[. Peste acestea se pune un amestec din zah[r \i ap[ mineral[. Se mixeaz[ foarte bine. Se adaug[ uleiul \i se omogenizeaz[. Se ]mbrac[ o tav[ mai mic[ ]n hârtie de

copt \i se pune compozi`ia. Pe deasupra se pune nuc[ t[iat[ m[runt \i semin`e de susan. Cuptorul se ]nc[lze\te ]n prealabil \i se `ine apoi pr[jitura pentru 45 de minute pân[ se rumene\te. Se taie dup[ ce se r[ce\te.


CMYK

Eveniment 16

Vineri, 17 iulie 2009

Problemele economice ale Moldovei, dezb[tute la Boto\ani Municipiul Boto\ani a g[zduit ieri cel mai important seminar pe teme economice din istoria sa, câteva sute de participan`i din regiunea de N-E, dar \i din Bucure\ti, fiind prezen`i la conferin`a „Cum dezvolt[m economic zona de Nord-Est a României?”. Seminarul pe teme economice l-a avut ca invitat de marc[ pe Vasile Blaga, ministrul Dezvolt[rii Regionale \i Locuin`ei, dar \i pe Gheorghe Flutur, pre\edintele Consiliului Jude`ean Suceava, \i C[t[lin Flutur, primarul municipiului Boto\ani. Oameni de afaceri, oameni politici, directori de institu`ii descentralizate, pres[, to`i ace\tia au asistat ieri la cea mai important[ dezbatere pe teme economice la nivelul regiunii Nord-Est. Manifestarea a fost organizat[ de Ziarul Financiar, Grupul Turism Moldova \i Somaco Grup Prefabricate \i s-a derulat la Best Western Rapsodia Hotel. Conferin`a a fost moderat[ de Cristian Hostiuc, director editorial al Ziarului Financiar.

„NU E DRACU CHIAR ATÂT DE NEGRU”

UTILE

Primarul C[t[lin Flutur \i-a ]nceput discursul de la seminarul pe teme economice organizat de Ziarul Financiar la Boto\ani, prin a-l contrazice oarecum pe pre\edintele Traian B[sescu. Dac[ pre\edintele a spus c[ ]n România este „RE-CE-SI-U-NE”, primarul municipiului a precizat c[ la Boto\ani lucrurile nu stau atât de r[u pe cât se crede. „}n municipiul Boto\ani, ]n primele \ase luni ale anului, avem o cre\tere de 18,6% a veniturilor proprii, comparativ cu aceea\i perioad[ a anului trecut, atunci când eco4,2254 lei

nomia duduia”, a declarat Flutur. Acesta a precizat c[ Prim[ria Municipiului Boto\ani deruleaz[ momentan investi`ii de 50 milioane de euro. „Mai avem ]n faz[ de contractare ]nc[ 10 milioane de euro \i c[ut[m alte 40 milioane de lei pentru a atrage investi`ii de 160 milioane de lei”, a spus Flutur. Edilul a ad[ugat c[ aceea\i situa`ie se reg[se\te \i la nivelul jude`ului. Ministrul Vasile Blaga a f[cut referire la perioada dificil[ din punct de vedere economic prin care trece `ara, l[sând totu\i de ]n`eles c[ exist[ \i o oarecare exagerare. „Nu tr[im cele mai fericite momente, dar nici dracu nu e atât de negru. Dac[ tot ne vom plânge, sigur nu vom rezolva problemele”, a spus Blaga. Pre\edintele Consiliului Jude`ean Suceava, Gheorghe Flutur, a `inut s[ men`ioneze, la rândul s[u, c[ ar trebui s[ fim mai optimi\ti. „Suntem ]n recesiune, este adev[rat, dar colegii mei au f[cut apel la un optimism mai pregnant prin prisma investi`iilor care vor fi demarate de stat \i prin cea a tot mecanismului care va fi angrenat cu aceast[ ocazie”, a declarat Gheorghe Flutur.

„POPULA~IA ESTE SLAB PREG{TIT{ }N ZONA DE N-E” Cristian Hostiuc, directorul editorial al Ziarului Financiar – organizatorul seminarului „Cum dezvolt[m economic zona de Nord-Est a României?”, a spus c[ popula`ia din N-E este foarte slab preg[tit[ din punct de vedere profesional. „Nu \tiu cine este de vin[ pentru aceast[ situa`ie. Autorit[`ile locale sunt dispuse s[ ajute investitorii cu terenuri \i cu tot sprijinul nece3,0004 lei

sar pentru a atrage banii acestora”, a spus directorul editorial al Ziarului Financiar.

GUVERNUL LANSEAZ{ PROGRAMUL 10.000 KM DE DRUMURI JUDE~ENE Ministrul Vasile Blaga a spus c[ Guvernul Boc va lansa un program numit „10.000 km de drumuri jude`ene”. Acesta a precizat c[ ]n cel mult o lun[ proiectul va fi prezentat \i discutat ]n Guvern. „Pe Axa 2 avem finan`are de 880 milioane de euro pentru drumuri jude`ene, dar ]n total avem solicit[ri de finan`are pe proiecte eligibile de peste 3 miliarde euro”, a declarat Blaga, ministrul Dezvolt[rii Regionale.

REGIUNEA DE NORD-EST ATRAGE CELE MAI MULTE FONDURI EUROPENE Ministrul Vasile Blaga a precizat c[ regiunea de Nord-Est st[ cel mai bine la capitolul atrageri de fonduri europene. „Am analizat \i noi la fiecare \edin`[ de Guvern câte un jude` sau dou[ cu privire la rata absorb`iei de fonduri europene \i reiese c[ regiunea aceasta st[ cel mai bine. Au fost analizate Ia\i \i Suceava, urmeaz[ celelalte jude`e”, a declarat Blaga ]n cadrul seminarului de la Hotel Rapsodia. Ministrul Dezvolt[rii Regionale \i a Locuin`ei, a spus c[ a continuat toate proiectele demarate de fostul ministru din guvernarea liberal[. „Am continuat toate proiectele demarate

Ziua: 320C

Noaptea: 170C

de predecesorul meu deoarece nu putem s[ spunem c[ tot ce a fost f[cut ]nainte e r[u. Dac[ fiecare Guvern descoper[ apa cald[, nu ajungem la liman”, a declarat Blaga.

APEL PENTRU URGENTAREA LICITA~IILOR „Contestarea \i contestarea contest[rii a devenit sport na`ional ]n România”, a spus ministrul Vasile Blaga. Acesta a f[cut referire la multele cazuri ]n care firmele de construc`ii blocheaz[ derularea proiectelor prin intermediul contesta`iilor. „Urgenta`i, urgenta`i, urgenta`i atribuirea lucr[rilor. Sunt multe cazuri ]n care proiectele sunt blocate de contesta`ii. Justi`ia este la ]ndemâna oricui, dar se abuzeaz[ de acum”, este p[rerea ministrului Blaga.

PRIMARII, SF{TUI~I S{ VÂND{ LOCUIN~ELE ANL Ministrul Vasile Blaga le-a sugerat primarilor s[ vând[ apartamentele ANL celor care au acest drept. „V[ rog ca aceste locuin`e s[ fie scoase la vânzare celor ]n drept la valoare de locuire. Banii vor veni din nou la buget \i se vor ]ntoarce tot ]n lo-

calit[`ile respective pentru a demara alte proiecte similare”, a declarat Blaga. Dezvoltatorii imobiliari afecta`i de criza financiar[ \i care sperau c[-\i vor vinde apartamentele statului au pierdut aceast[ speran`[. Ministrul Blaga le-a t[iat definitiv elanul dezvoltatorilor care aveau speran`e ]n vânzarea c[tre ANL a blocurilor construite de ei. „Ministerul nu agreeaz[ aceast[ idee. Dac[ am aloca to`i banii de la Prima Cas[ am cump[ra 3.000 de apartamente, atât, pe când dac[ vom construi, vor fi 3.200”, a declarat Blaga. La Boto\ani, doi dezvoltatori imobiliari sperau s[ vând[ statului apartamentele aflate pe stoc din cauza crizei financiare.

spus c[ optimismul autorit[`ilor este revigorant ]n aceast[ perioad[, dar realit[`ile economice sunt dezastruoase. „Simt criza financiar[ pân[ ]n gât. Viitorul este minunat, dar prezentul este dezastruos. Este bine s[-i auzi c[ sunt mai optimi\ti pentru viitor \i s[ auzi c[ vor veni foarte mul`i bani. Din p[cate, banii nu sunt acum când este cea mai mare nevoie de ei”, a declarat Iftimie. Seminarul pe teme economice a con`inut \i o sesiune de ]ntreb[ri adresate de participan`i ministrului Blaga. Omul de afaceri Valeriu Ifrimie, patronul firmei Elsaco, l-a ]ntrebat pe ministru cum va fi rezolvat[ problema Apa Grup SA care este pe punctul de a pierde finan`area „VIITORUL ESTE european[ din cauza problemelor cu privire la achitarea MINUNAT, DAR PREZENTUL ESTE TVA-ului. Blaga a precizat c[ mai exist[ o situa`ie similar[ ]n DEZASTRUOS” `ar[ \i c[ problema va fi tran\at[ Omul de afaceri Valeriu Ifti- de Ministerul Finan`elor. mie, patronul firmei Elsaco, a (Bogdan Caliniuc) CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 17 V Sf. M. Mc. Marina din Cilicia; Sf. Ier. Eufrasie 18 S †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Mc. Iachint, Pavel \i Valentina; Cuviosul Pamvo

Evenimentul de Botosani nr.1384  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you