Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 161 (1382) • Miercuri, 15 iulie 2009 • 16 pagini

Concediile medicale pun ]n pericol firmele locale Num[rul mare de zile de concediu medical luat de salaria`ii boto\[neni, atât cei din sectorul privat, cât \i din cel bugetar afecteaz[ per ansamblu economia \i a\a sl[bit[. De 20 de ani, orice salariat care vrea câteva zile sau luni libere „produce” un concediu me-

dical, fie de la medicul de familie, fie de la cel specialist. Exist[ ]ns[ \i cazuri ]n care unii boto\[neni sunt bolnavi, dar merg la munc[ deoarece pensionarea pe caz de boal[ le-ar reduce drastic veniturile lunare.

Pagina 5

Medicul Gabriel Opri\anu a trecut la social democra`i Fostul director al Direc`iei de S[n[tate Public[ ]\i schimb[ culoarea politic[. Acesta spune c[ nu ]l mai leag[ nimic de PNL, din moment ce a fost dat afar[

din partid de c[tre pre\edintele local al acestei forma`iuni politice, Florin ~urcanu.

Pagina 3

Medicii ie\eni le fur[ pacien`ii celor boto\[neni Pagina 16

Directori cu salarii de criz[ Veni`i din mediul privat sau chiar bugetar sau cu continuitate pe func`ii, cei mai mul`i dintre noii directori coordonatori de institu`ii deconcentrate s-au trezit cu o remunera`ie cu pân[ la 50% mai mic[ decât ceea ce câ\tigau ]nainte de a fi promova`i pe aceste func`ii.

Pagina 4

Panouri de 3 miliarde lei vechi montate la intr[rile ]n jude` Pagina 3


Eveniment 2

Miercuri, 15 iulie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Mai l[sa`i-ne, fra`ilor! Celor care-\i fac un nume min`ind poporul ori de câte ori au chef, care au amante adolescente \i-\i pierd uzul ra`iunii sub fustele lor, ]n plus au \i ma\ini \mechere, celor care tr[iesc ]n ignoran`[ \i habar nu au de ]n`elesul cuvântului demnitate, ba mai mult, ]l consider[ pe romancierul Franz Kafka mare fotbalist ceh, \i celor ce se dau doc`i \i de fapt sunt sfertodoc`i, le transmitem din acest col` de gazet[ un sincer: „mai l[sa`i-ne, fra`ilor!”. E un mod de a-i a\eza pe coji de nuc[ \i, ]n acela\i timp, de a-i trimite la culcare spre a nu-i mai avea ]n fa`a ochilor. Sunt cât[ frunz[ \i iarb[, ]\i afi\eaz[ meclele pe unde nu te a\tep`i amenin`ându-ne c[ din toamn[ nu vom mai avea ce c[uta pe stadioane. Ace\ti troglodi`i formeaz[ „crema” fotbalului românesc, dau tonul unei greve, vor un tratament special din partea ANAF, considerându-se o tagm[ aparte. Au constitu`ie s[n[toas[, minte pu`in[ \i odihnit[, obraz de grosimea \oriciului, devin periculo\i când ]ncerci s[ le ba`i obrazul sau s[ le spui c[ p[c[lesc fotbalul. Sunt tupei\ti, se cred „buricul p[mântului”, privi`i-l pe \eful Ligii, Mitic[ Dragomir, se d[ drept profet, sau cum ]i place s[ i se spun[ „oracolul de la Belce\ti”. |i când te gânde\ti c[-i un mafiot f[r[ pereche, te apuc[ to`i dracii. Mai to`i, care populeaz[ ast[zi fotbalul nostru, sunt dup[ chipul \i asem[narea lui, ne privesc de sus considerându-ne pe noi, iubitorii acestui sport, ni\te gur[-casc[. Nu mai e mult \i vom tr[i ziua când vor fi ]n\ira`i ca m[rgele pe a`[ de DNA \i uita`i cu ochi-n soare s[ li se pârjoleasc[ ifosele. Deja au fost pescu`i câ`iva, deocamdat[ doar plevu\ca, rechinii ]nc[ ]noat[ ]n libertate. Dup[ câteva zile la pu\c[rie Gigi Becali s-a dezumflat ca un balon de doi lei pi\cat de-o albinu`[, arogan`a \i-a l[sat-o la Pipera. Odat[ cu el \i Steaua apune. P[cat, \i-a b[tut joc din cel mai galonat club de fotbal din `ar[! Mircea Sandu e tot mai dezintegrat ]n gândire, simte c[ zilele ]n fruntea Federa`iei ]i sunt num[rate, Ionu` Lupescu când vorbe\te parc[ tace, iar Florin Prunea s-a stafidit de tot dup[ ce-a trecut prin fa`a procurorilor. Z[u, fotbalul a ajuns circul dracului, pe bune! Cornel Penescu de când a r[mas numai ]n tuleie, scoate toate n[zbâtiile confra`ilor pe goarn[. Da, tr[im sub domina`ia caracudei! La final le transmit: „Duce`i-v[ unde a ]n`[rcat mutu iapa!”.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

Sute de mii de lei mistuite de fl[c[ri Pompierii boto\[neni au intervenit ]n ultimele dou[ zile ale s[pt[mânii trecute pentru stingerea a cinci incendii, pagubele provocate de fl[c[ri fiind uria\e. Seria interven`iilor a ]nceput sâmb[t[, la ora 13.36, când un echipaj al G[rzii de Interven`ie S[veni a fost solicitat s[ sting[ un incendiu izbucnit ]n gospod[ria Lucre`iei J., din comuna |tiubieni. La sosirea pompierilor la fa`a locului, ardea depozitul de furaje, existând pericolul de propagare la anexele gospod[re\ti. Incendiul a fost stins ]n 40 de minute. Furajele din curtea Lucre`iei J. au luat foc dup[ ce aceasta a f[cut focul pentru a distruge mai multe resturi menajere iar din cauza vântului fl[c[rile s-au extins la depozitul de nutre`uri. Au fost distruse dou[ tone de furaje, pagubele fiind estimate la 1.000 de lei. Duminic[, ]n jurul orei 18.00, mai mul`i boto\[neni care treceau pe DE 58, au chemat pompierii dup[ ce o ma\in[, marca VW Golf, a luat foc. Un echipaj din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani s-a deplasat ]n cel mai scurt timp posibil la locul indicat. Când a ajuns la fa`a locului

ma\ina era cuprins[ aproape ]n totalitate de fl[c[ri. Incendiul a fost stins ]n cinci minute, ]ns[ autoturismul a fost distrus ]n propor`ie de 95%, pagubele fiind estimate la 6.000 lei. Cauza probabil[ a incendiului urmeaz[ s[ fie stabilit[. }n acela\i timp cazul a fost preluat de poli`i\ti ]n vederea identific[rii proprietarului autoturismului. Tot ]n noaptea de 12 spre 13 iulie, cu pu`in dup[ miezul nop`ii, Sorin S., din satul Brehue\ti, comuna Vl[deni, s-a trezit cu depozitul de furaje ]n fl[c[ri. De team[ c[ incendiul s-ar putea extinde la anexele din gospod[rie, acesta a solicitat sprijinul pompierilor. Incendiul a fost stins ]n mai pu`in de 10 minute, fiind distrus[ o ton[ de furaje. Pagubele au fost estimate la 400 lei. Se pare c[ focul a fost provocat inten`ionat de o persoan[, cazul a fost preluat de organele de cercetare penal[. Incendiul cu cele mai mari pagube s-a ]nregistrat ]n D[mideni, comuna Cristine\ti, dup[ ce un magazin mixt din centrul satului a luat foc. Fl[c[rile ]nalte de câ`iva metri \i fumul gros au creat confuzie \i team[ ]n rândul locuitorilor din casele

]nvecinate. Incendiul a izbucnit ]ntr-un garaj construit lâng[ cl[direa societ[`ii comerciale, unde erau depozitate materiale de construc`ie, printre care 10 metri cubi de cherestea, \i alte materiale combustibile (cauciucuri, cartoane), \i s-a extins \i la magazin. }ngrijora`i c[ focul s-ar putea extinde \i la locuin`a unui localnic, situat[ la circa patru metri distan`[ de magazin, vecinii au solicitat sprijinul pompierilor. „Au intervenit dou[ echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Dorohoi. Când au ajuns la fa`a locului, ardea magazinul \i garajul. Lupta cu fl[-

Boschetar cercetat pentru uciderea unui „confrate” Un boto\[nean care frecventa mediul persoanelor f[r[ ad[post este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte, dup[ ce anchetatorii au stabilit c[ a b[tut un alt boschetar \i c[, acesta din urm[, \i-ar fi pierdut via`a tocmai din cauza loviturilor primite. Cezar S., ]n vârst[ de 23 de ani, risc[ acum o pedeaps[ cu ]nchisoarea cuprins[ ]ntre cinci \i 15 ani. Poli`i\tii au deschis o anchet[ ]n privin`a mor`ii lui |tefan A., ]n vârst[ de 39 de ani, dup[ efectuarea necropsiei fiind stabilit c[ a fost b[tut ]nainte de a muri. Mai mult, decesul a avut loc pe fondul b[t[ii primite. Sâmb[t[ noapte, ]n jurul orei 01.00, |tefan A. a fost g[sit pe strada

Parcul Tineretului, ]n stare de incon\tien`[. Ini`ial, a fost transportat la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati” Boto\ani, ]ns[ la scurt timp a decedat. }n urma cercet[rilor efectuate de poli`i\ti a rezultat c[, ]n data de 10 iulie, victima a consumat b[uturi alcoolice ]n Pia`a Grivi`a cu mai multe persoane f[r[ ad[post. }n jurul orei 23.00, a plecat ]mpreuna cu Cezar S. \i Silviu D., ambii din municipiul Boto\ani, la locuin`a lui Silviu D., ]n zona Parcul Tineretului. Aici, pe fondul unui conflict provocat de consumul de alcool, Cezar S. l-a b[tut pe |tefan A. „}n noaptea de 10 spre 11 iulie, ]n

jurul orelor 23:30, la locuin`a lui Silviu D. din municipiul Boto\ani, pe fondul consumului de alcool \i al unui conflict spontan, victima a fost lovit[ cu pumnii \i picioarele de Cezar S., iar dup[ agresiune aceasta s-a mai deplasat circa 200 metri pân[ ]n locul unde a fost g[sit[. Pe 13 iulie s-a ]nceput urm[rirea penal[ ]mpotriva lui Cezar S. sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de loviri sau v[t[m[ri cauzatoare de moarte, procurorul dispunând continuarea cercet[rilor cu autorul ]n stare de libertate”, a declarat Gabriel Miron, ofi`er ]n cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Vac[ salvat[ de pompieri dintr-o fos[ septic[ Pompierii boto\[neni au fost nevoi`i, luni, s[ salveze un animal care a c[zut ]ntr-o groap[ adânc[ de câ`iva metri, interven`ia fiind deosebit de grea, ]ns[ ]n cele din urm[ animalul a fost scos din captivitate ]n via`[. }n jurul orei 09.00, un echipaj din cadrul G[rzii de Interven`ie din S[veni a fost solicitat ]n satul Zahoreni, comuna Manoleasa, pentru a

scoate o bovin[ c[zut[ ]ntr-o fos[ septic[, adânc[ de 2,5 metri. Din câte se pare, incidentul a avut loc pe fondul neglijen`ei proprietarului. Dinu G. a l[sat animalul nesupravegheat, iar ]n momentul ]n care a ajuns ]n acea zon[, bovina a c[zut ]n groap[. Din cauza greut[`ii animalului dar \i a zonei ]n care era amenajat[ fosa, interven`ia pompierilor a

fost foarte grea, durând o or[ \i jum[tate. }n cele din urm[, pompierii au reu\it s[ scoat[ animalul la suprafa`[, ]n via`[. De la ]nceputul anului, angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani au salvat patru bovine, patru câini \i trei pisici, iar alte 482 de animale au fost salvate din incendii. (D[nu` Rotariu)

c[rile a durat aproape dou[ ore. Au ars mobilierul din magazin, produse alimentare, textile \i industriale, dou[ l[zi frigorifice, un frigider, trei vitrine frigorifice, stoleria de la patru ]nc[peri \i celelalte bunuri depozitate ]n garaj, valoarea pagubelor fiind estimat[ la 250.000 lei. Pompierii au salvat locuin`ele vecine \i alte bunuri din interior ]n valoare de 185.000 de lei. Nimeni nu a fost r[nit, iar cauza incendiului este ]n curs de stabilire”, a precizat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice din cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

A ajuns cu ma\ina ]ntr-o râp[ adânc[ de 35 de metri Un drum cu denivel[ri \i cu asfalt spart pe alocuri din cauz[ c[ se afla ]n lucru, nu a fost un motiv de ]ncetinire a vitezei pentru Dumitru-Irinel N., de 36 de ani, din satul Podriga, comuna Dr[gu\eni. Luni, ]n jurul orei 16.30, b[rbatul gonea pe DN 29, dinspre Ungureni c[tre Boto\ani, ]ns[ la km 58 + 500 m, a pierdut controlul autoturismului, r[sturnându-se ]ntr-o râp[ adânc[ de 35 de metri. Eugen R., de 54 de ani, cons[tean cu \oferul, aflat pe bancheta din spate a autoturismului, a fost r[nit u\or, fiind transportat la Spitalul Jude`ean Boto\ani unde medicii i-au stabilit diagnosticul „poli-traumatism prin accident rutier, traumatism toracic \i traumatism cranio-cerebral”, f[r[ a prezenta fracturi. Conduc[torul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Acesta, cât \i ocupan`ii autoturismului purtau centur[ de siguran`[ ]n momentul producerii accidentului. „


Eveniment Miercuri, 15 iulie 2009

3

Panouri de 3 miliarde lei vechi montate Medicul Gabriel Opri\anu a la intr[rile ]n jude` }n aproximativ o lun[ de zile, jude`ul va fi ]nfrumuse`at cu 12 panouri de semnalizare a intr[rii \i ie\irii din jude`. Numai c[ toat[ aceast[ afacere va costa Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri (DJDP) Boto\ani nu mai pu`in de 300.000 lei (n.r., 3 miliarde de lei vechi). Licita`ia a fost câ\tigat[ de firma Total Invest Grup, care ]n aceast[ s[pt[mân[ va prezenta reprezentan`ilor DJDP primul panou care anun`[ intrarea sau ie\irea din jude`. „Total Invest Grup a câ\tigat cu suma licitat[ \i câ\tigat[ de 296.000 lei. 12 panouri ]n ]n[l`ime de aproape 6 metri vor fi montate la toate intr[rile ]n jude`, nu numai pe drumurile ju-

de`ene, ci \i pe cele na`ionale. Joi vom avea primul panou asamblat \i atunci vom vedea cum arat[ ]n realitate \i dac[ mai trebuie modific[ri. Panourile vor fi pe structur[ metalic[ \i reflectorizante”, a declarat Romeo Caciuc, directorul executiv al DJDP Boto\ani. Un calcul simplu arat[ c[ un singur panou de acest tip cost[ aproape 25.000 de lei, sum[ motivat[ de conducerea DJDP prin calitatea materialului din care vor fi confec`ionate precum \i rezisten`a, dar \i capacitatea de a se putea opera modific[ri ]n timp. Cele 12 panouri vor con`ine numele \i harta jude`ului, dar \i patru personalit[`i importante

trecut la social-democra`i

ale jude`ului Boto\ani: Mihai Eminescu, George Enescu, |tefan Luchian \i Nicolae Iorga. Panourile vor fi amplasate la intr[rile ]n jude` pe la Racov[`,

Mih[ileni, Vârfu Câmpului, Bucecea, Hu`ani, Tudora ]nspre Suceava, Tudora dinspre Ia\i, R[deni, Miletin, Rediu, Santa Mare \i Stânca. (M. Aionesei)

Nova Construct a demarat refacerea lucr[rilor pe Bulevardul Eminescu Dup[ mai multe amân[ri, firma Nova Construct din Ia\i sa apucat de refacerea trotuarului stricat de pe Bulevardul „Mihai Eminescu”. Practic, pentru o perioad[ de timp, o por`iune din bulevard se va transforma din

nou ]n \antier. Viceprimarul C[t[lin Alexa a declarat c[ lucr[rile de remediere a deficien`elor au ]nceput de luni, prin repararea capacelor de la gurile de canalizare stricate de pe partea carosabil[, dup[ care se va trece la re-

facerea por`iunii amprentate „Noi nu am dat constructorului un termen de finalizare a lucr[rii. Esen`ial este s[ fac[ o lucrare de calitate, ca s[ nu mai fie probleme. Nu vrem s[ termine repede \i s[ fac[ o lucrare proas-

PUBLICITATE

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IA|I }NFIIN~AT{ |I ACREDITAT{ PRIN LEGEA NR. 408 DIN 20 IUNIE 2002, PUBLICAT{ }N MONITORUL OFICIAL NR. 493/9.07.2002 INFORMEAZ{ ABSOLVEN~II LICEELOR PROMO~IILE 2009 |I ANTERIOARE, PRECUM |I ABSOLVEN~II INSTITUTELOR DE }NV{~{MÂNT SUPERIOR C{ }N ANUL UNIVERSITAR 2009/2010 AU }NCEPUT }NSCRIERILE PENTRU ADMITEREA LA FACULT{~ILE: TAXE REDUSE CU PÂN{ LA 30% - 60% FA~{ DE ALTE UNIVERSIT{~I I. FACULTATEA DE ECONOMIE - 3 ANI - SPECIALIZ{RI: SPECIALIZAREA: FINAN~E |I B{NCI; SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMER~ULUI, TURISMULUI |I SERVICIILOR; SPECIALIZAREA: CONTABILITATE |I INFORMATIC{ DE GESTIUNE. - MASTER ACADEMIC – 2 ANI 1.MANAGEMENT ECONOMICO-FINANCIAR EUROPEAN; 2.AUDIT |I EXPERTIZA FINANCIAR- CONTABIL{; 3.GESTIUNEA FINANCIAR{ }N ADMINISTRA~IA PUBLIC{; II. FACULTATEA DE DREPT – 4 ANI SPECIALIZAREA: DREPT – 4 ANI - MASTER ACADEMIC – 2 ANI 1.DREPT EUROPEAN 2.|TIIN~E PENALE 3.DREPTUL AFACERILOR 4.DREPTUL }N ADMINISTRA~IA PUBLIC{ III. FACULTATEA DE |TIIN~E ALE COMUNIC{RII - 3 ANI SPECIALIZAREA: - COMUNICARE |I RELA~II PUBLICE. - JURNALISM. IV. FACULTATEA DE MEDICIN{ DENTAR{ SPECIALIZAREA: - MEDICIN{ DENTAR{ – 6 ANI - TEHNIC{ DENTAR{ – 3 ANI V. DEPARTAMENTUL PENTRU PREG{TIREA PERSONALULUI DIDACTIC – Nivelul II 60 credite: pentru masteranzi, cadre didactice (taxa cursuri este de 1.000 lei); studen`ii UPA din Ia\i beneficiaz[ de gratuit[`i. REDUCERE de 5% a taxei anuale pentru cei care se ]nscriu ]n perioada 01 IUNIE – 23 IULIE REDUCERE de 7% pentru studen`ii \i masteranzii care achit[ integral valoarea taxei anuale, pân[ la 26 OCTOMBRIE. DOSARELE DE }NSCRIERE SE DEPUN LA SECRETARIATUL CENTRULUI DE STUDIU BOTO|ANI AFLAT }N INCINTA |COLII NR. 17 BOTO|ANI, STR. TEODOR BOYAN NR. 2 (FOST{ STR. VÂRNAV NR. 65). INFORMA~II LA TELEFON 0231/530040 \I 0231/524978. TAXA DE }NSCRIERE ESTE DE 100 LEI. ADMITEREA CANDIDA~ILOR SE FACE PE BAZ{ DE DOSARE, }N ORDINEA DESCRESC{TOARE A MEDIEI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT.

t[”, a precizat viceprimarul municipiului Boto\ani. Constructorul va trebui s[ duc[ la ]mplinire obliga`iile care ]i revin pentru a intra ]n posesia garan`iei de bun[ execu`ie. Dup[ finalizarea lucr[rii, firma nu va primi decât 70% din aceast[ garan`ie. „Lucrarea de pe bulevard a costat, din câte ]mi aduc aminte, 100 miliarde lei vechi. Garan`ia de bun[ execu`ie este de 5 miliarde lei vechi. Dup[ finalizarea lucr[rii, firma va primi 70% din garan`ie, adic[ ]n jur de 3,5 miliarde lei, urmând ca 30% din garan`ie s[ fie dat[ la recep`ia final[ a lucr[rii”, a mai spus C[t[lin Alexa. Recep`ia final[ a lucr[rii se va face la un an de la finalizare, adic[ ]n 2010. Atunci, dac[ lucrarea va fi de calitate, dac[ fenomenul de ]nghe`-dezghe` nu va l[sa urme ca cele din iarna trecut[, firma Nova Construct va primi \i restul de bani. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Fostul liberal Gabriel Opri\anu (foto) ]\i schimb[ culoarea politic[. Acesta \i-a depus ieri adeziunea pentru a trece ]n tab[ra social-democra`ilor. Ieri diminea`[, medicul declara c[ a avut ni\te discu`ii pe aceast[ tem[ cu reprezentan`ii organiza`iei jude`ene a PSD \i c[ urmeaz[ s[ fac[ acest pas, oficial, ]n cel mai scurt timp. Ieri, dup[ amiaz[, surse din cadrul PSD declarau c[ pasul a fost deja f[cut, c[ adeziunea ajunsese la PSD. Fostul director al Direc`iei de S[n[tate Public[ \i cel care a candidat pe listele PNL pentru func`ia de senator spune c[ nu ]l mai leag[ nimic de PNL, din moment ce a fost dat afar[ din partid, f[r[ vreun motiv, de c[tre pre\edintele local al acestei forma`iuni politice, Florin ~urcanu. „Acum sunt independent \i nu mai am nicio leg[tur[ politic[ cu PNL. Singurul om pe care ]l regret din PNL este domnul Câmpanu, ]n rest pe nimeni, mai ales c[ partidul a ajuns ]n ultima perioad[ mai mult un partid cu fo\ti membri ai PRM. Am avut o discu`ie cu cei din PSD, dân\ii m-au cooptat \i mi-au propus s[ trec ]n aceast[ forma`iune \i o voi face”, a declarat Opri\anu. El a precizat c[ nu trece ]n tab[ra social-democra`ilor pentru a de`ine o anumit[ func`ie, ci o face deoarece consider[ c[ aceasta este singura forma`iune politic[ unde poate colabora cu oamenii din partid. Surse oficiale din cadrul

PSD au confirmat trecerea acestuia ]n forma`iunea politic[. Mai mult, se pare c[ Gabriel Opri\anu va primi \i o func`ie superioar[ celei de director medical la Spitalul din S[veni, pe care o ocup[ ]n momentul de fa`[. Asta dup[ ce adeziunea sa la partidul aflat la guvernare va fi aprobat[. El va fi viitorul manager al Spitalului Or[\enesc din S[veni, adic[ va reveni pe aceea\i func`ie de pe care a plecat ]nainte de a veni la Direc`ia de S[n[tate Public[. }n cazul ]n care i se va face aceast[ numire, Gabriel Opri\anu a declarat c[ o va accepta. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Negrescu, director adjunct la Colegiul „Gheorghe Asachi” Horia Negrescu a renun`at la ideea de a fi din nou \eful educa`iei boto\[nene ]n schimbul unei alte func`ii de conducere. De la 1 septembrie, fostul inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean va ocupa func`ia de director adjunct la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”. „Actualul director adjunct de la Asachi, Gheorghe Hancea, este numit cu delega`ie care expir[ la 31 august. De la 1 septembrie va fi numit cu delega`ie Horia Negrescu ]n func`ia de director adjunct”, a declarat Ada Macovei, inspector \colar general al I|J.

Horia Negrescu a câ\tigat concursul de inspector \colar general ]n anul 2006, fiind membru al Partidului Na`ional Liberal (PNL). }n urma unui control \i al unei evalu[ri de la Ministerul Educa`iei, la ]nceputul anului trecut, Horia Negrescu a primit calificativul de „nesatisf[c[tor”, fapt ce a dus la demiterea sa. Nemul`umit \i pentru c[ s-a considerat nedrept[`it de calificativul ob`inut, fostul inspector \colar general a ac`ionat ]n instan`[ decizia Ministerului, instan`a pronun`ându-se ]n favoarea sa. }n urma deciziei instan`ei, Ho-

ria Negrescu are dreptul de a primi salariul aferent func`iei de inspector \colar \i, ]n acela\i timp a câ\tigat \i dreptul de a reveni ]n func`ia de conducere. Prin numirea lui Horia Negrescu ]n func`ia de director adjunct se continu[ \i numirile pe criterii politice, numiri anun`ate de partidele aflate ]n coali`ia de guvernare. Reamintim c[ dup[ evalu[rile anuale ce se vor finaliza ]n luna august se inten`ioneaz[ s[ se numeasc[ directori noi la unit[`ile \colare cu personalitate juridic[. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

Miercuri, 15 iulie 2009

Directori cu salarii de criz[ Salarii chiar ]njum[t[`ite pentru directorii noii guvern[ri. Veni`i din mediul privat sau chiar bugetar sau cu continuitate pe func`ii, cei mai mul`i dintre noii directori coordonatori de institu`ii deconcentrate s-au trezit cu o remunera`ie cu pân[ la 50% mai mic[ decât ceea ce câ\tigau ]nainte de a fi promova`i pe aceste func`ii. De\i ]n luna iunie, când s-a semnat mare parte din contractele de management de c[tre \efii actualei puteri, dar \i ordinele de numire din partea conduc[torilor superior ierarhici de la Bucure\ti, lefurile acestora nu p[reau deloc motivante pentru munca pe care urmau s[ o presteze pe urm[torii patru ani de zile, totu\i, directorii coordonatori s-au ar[tat dispu\i s[ mearg[ ]nainte chiar \i ]n condi`iile crizei, unii pentru experien`[, al`ii pentru continuitate. institu`ie, motiv pentru care ministrul de resort a semnat pentru INDEMNIZA~II DE o indemniza`ie de conducere de 50%. Astfel c[, potrivit ordoCONDUCERE }NTRE 30% |I 50% nan`ei 37, „remunerarea \i celelalte drepturi ale persoanelor Indemniza`iile aferente fiec[- care ocup[ func`ii dintre cele rui post de conducere au fost prev[zute la alin. 3 (directori stabilite de ordonatorul princi- coordonatori \i directori coorpal de credite, adic[ ministerul donatori adjunc`i) se stabilesc de resort sau autoritatea centra- prin contractul de management, l[. Cei mai noroco\i dintre di- la nivelul maxim al salariului rectorii coordonatori beneficia- pentru func`ia de consilier z[, chiar \i ]n condi`iile crizei, gradul IA din cadrul ministede indemniza`ia maxim[ care se relor \i al altor organe centrale poate aplica la o func`ie de con- de specialitate, la care se adaug[ ducere. }n unele cazuri s-a con- toate drepturile prev[zute de siderat c[ leafa stabilit[ prin or- lege pentru func`iile de condudonan`a de urgen`[ 37 este mult cere de director, respectiv diprea mic[ pentru r[spunderea rector adjunct”. Cu alte cuvinte, pe care o are un director de legal, directorii coordonatori \i

adjunc`i trebuie s[ ]ncaseze obligatoriu salariul echivalent cu cel al unui consilier gradul IA, adic[ 1.739 de lei, plus indemniza`ia de conducere de pân[ la 50%, plus sporul de vechime. }n rest, celelalte sporuri prev[zute de lege pot fi acordate punctual, ]n func`ie de ce decizie ia ministerul de resort sau autoritatea central[. Pân[ la apari`ia ordonan`ei de urgen`[ 37, nivelul maxim de salarizare aferent salariului de baz[ era de 2.051 lei, aferent func`iei de consilier superior. Leafa directorul coordonator fa`[ de leafa directorului coordonator adjunct difer[ doar la indemniza`ia de conducere, ]n sensul c[ adjunctul are cu aproximativ 1015% mai pu`in la indemniza`ia de conducere. }n rest, alte diferen`ieri se fac la sporul de vechime. Printre directorii coordonatori care ]ncaseaz[ indemniza`ia de conducere la valoarea

maxim[, adic[ 50%, se num[r[ cei de la Agen`ia pentru Protec`ia Mediului, Direc`ia Jude`ean[ de Statistic[, Direc`ia Jude`ean[ de Sport sau Clubul Sportiv Boto\ani. 40% indemniza`ie de conducere ]ncaseaz[ directorii de la Direc`ia Muncii, Casa Jude`ean[ de Pensii sau Agen`ia pentru Presta`ii Sociale.

DIRECTORI CARE VOR EXPERIEN~{, DIRECTORI CARE VOR CONTINUITATE 50% din salariul de baz[, de 1.739 de lei, este indemniza`ia de conducere pe care o ]ncaseaz[ directorul coordonator al Agen`iei pentru Protec`ia Mediului, Sorin Grindei. Acesta a r[mas ]n continuare la \efia APM Boto\ani, ]ns[ recunoa\te c[ a ales s[ mearg[ mai departe deoarece vrea s[ finalizeze unele proiecte pe care le-a

]nceput. Grindei recunoa\te, de asemenea, c[ pe vremea fostei guvern[ri, ]naintea apari`iei ordonan`ei 37 care restric`ioneaz[ salariul de baz[ la un anumit nivel, ]ncasa o sum[ mult peste cea de acum. „Am ales s[ continui pentru c[ sunt ni\te proiecte ]n derulare la care eu `in \i vreau s[ le finalizez \i dac[ le voi finaliza \i nu voi mai fi mul`umit, voi pleca. Toat[ lumea trebuie s[ ]n`eleag[ momentul acesta de criz[. La anul, pe vremea asta, dac[ lucrurile ]ncep s[ se ]ndrepte, dac[ se intr[ ]n normalitate \i va fi de unde. Dat fiind faptul c[ sunt aceste restric`ii prin lege, stai sau pleci, dac[ nu ]n`elegi pleci acas[, dac[ ]n`elegi `i-o asumi \i o duci la ]ndeplinire \i e vorba de to`i colegii din sistem”, a declarat Sorin Grindei. Acesta a precizat c[ ]n mandatul trecut, la salariul de baz[ se mai ad[ugau acele 10 procente din fondul de premiere sau chiar salariul de merit. Pentru experien`[, sus`ine comisarul-\ef al G[rzii de Mediu, R[zvan Rotaru, a acceptat s[ r[mân[ pe aceast[ func`ie de conducere. Anterior ocup[rii postului de comisar \ef, Rotaru a lucrat ]n mediul privat, unde ]ncasa o leaf[ lunar[ de aproximativ 2.500 de lei. „Ca \i salarizare e aproape la fel, diferen`[ de cam 200 de lei. Cât prive\te indemniza`ia de conducere, aceasta este de 30%. }ns[ am mai declarat, eu nu am venit aici pentru salarizare, ci pentru experien`[ profesional[”, a spus comisarul \ef al G[rzii de Mediu.

pentru Pl[`i \i Interven`ii ]n Agricultur[ (APIA). Astfel c[ de\i se supune ordonan`ei 37 privind ]ncasarea unui salariu de baz[ de 1.739 de lei plus indemniza`ia de conducere stabilit[ de ministerul de resort, indemniza`ie care ]n cazul acestei institu`ii este de 45%, directorul coordonator, ca de altfel to`i ceilal`i angaja`i care gestioneaz[ fondurile europene, prime\te un spor de 75%. „Eu de exemplu am venit de la Direc`ia Agricol[, \i acum salariul de baz[ este cu dou[ milioane (n.r. 200 lei) mai pu`in. Nu e mare diferen`a ]ntre ce aveam ]nainte \i acum. Este ]n plus sporul pe fonduri europene de 75%, pe care ]l are personalul de la APIA, cei care derul[m fonduri europene. Plus sporul de vechime”, a declarat Ioan Toma, directorul coordonator APIA Boto\ani. Ghinionist poate fi numit \eful Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorilor. Potrivit lui Alexandru Zarug, când a semnat contractul de management, nu era cuprins nic[ieri dac[ va ]ncasa indemniza`ie de conducere. „}nainte lucram la Camera Deputa`ilor, normal c[ salariul e afectat, acolo era mai mare. Dar am f[cut pasul acesta, eu singur l-am f[cut, nu m-a ]mpins nimeni. Nu am indemniza`ie de conducere, nu era nimic de acest tip ]n contractul ]ncheiat, nici indemniza`ia de conducere, nici sporul de vechime. Sper m[car sporul de vechime s[ ni-l dea”, a spus \eful CJPC Boto\ani. Contractul de management semnat de directorii actualei puNOROCO|II |I teri este pe o perioad[ de patru ani de zile \i cuprinde atât GHINIONI|TII indicatorii de performan`[, cât SISTEMULUI \i condi`iile de ]ncetare \i Noroco\i se pot numi cei care reziliere a acestuia. (Monica au ajuns la conducerea Agen`iei Aionesei)


CMYK

Eveniment Miercuri, 15 iulie 2009

5

Concediile medicale pun ]n pericol firmele locale Num[rul mare de zile de concediu medical luat de salaria`ii boto\[neni, atât cei din sectorul privat, cât \i din cel bugetar afecteaz[ per ansamblu economia \i a\a sl[bit[. De 20 de ani, orice salariat care vrea câteva zile sau luni libere „produce” un concediu medical, fie de la medicul de familie, fie de la cel specialist. Exist[ ]ns[ \i cazuri ]n care unii boto\[neni sunt bolnavi, dar merg la munc[, deoarece pensionarea pe caz de boal[ le-ar reduce drastic veniturile lunare. De la construc`ii \i confec`ii, la firmele de transport ]n comun \i pân[ la ultimul sector de activitate, ]n toate acestea exist[ foarte mul`i boto\[neni care beneficiaz[ de concedii medicale, iar cea mai mare parte a banilor acorda`i ]n aceste cazuri provin de la buget. Concediile mediale rezolv[ atât problemele financiare ale angaja`ilor, care pe lâng[ banii de concediu mai ]ncaseaz[ sume \i pe munca „la negru”, la care recurg pentru un venit suplimentar, dar \i pe cea a unor firme cu probleme financiare care prefer[ s[ „cad[” la pace cu angaja`ii \i ace\tia s[ intre ]n concediu medical pentru a primi banii de la stat, aceste cazuri fiind ]ns[ mai pu`ine. De cele mai multe ori, ]ns[, angaja`ii ]\i iau concedii medicale pentru a-\i rezolva problemele personale sau pentru un job ]n plus pe o anumit[ perioad[. Concediile medicale sunt folosite \i de \efi de institu`ii atunci când sunt amenin`a`i cu demiterea sau cu diferite anchete. Este binecunoscut cazul de la Inspectoratul Jude`ean al Poli`iei de Frontier[. Constantin Cârcu se afl[ ]n concediu medical ]nc[ de la primele zvonuri c[ va fi anchetat \i apoi ]nlocuit din func`ie. Nu se poate lua nicio m[sur[ ]mpotriva acestuia atât timp cât se afl[ ]n concediu medical.

CONCEDII MEDICALE PENTRU CIUBUCURI

Una dintre societ[`ile din Boto\ani sus`ine c[ ]n cursul anului trecut, angaja`ii s[i au avut, cumulat, peste trei ani de concediu medical. „Am analizat situa`ia de anul trecut \i m-am ]ngrozit când am v[zut peste trei ani de concediu medical acordat per total firm[. Am femeia de serviciu care ]\i ia concediu medical atunci când vrea ea, de câte ori vrea ea. Iar apoi solicit[ \i concediu de odihn[. Eu stau \i muncesc de diminea`[ pân[ seara pentru a ]ncheia contracte \i a avea ce s[ le dau de munc[ iar ei stau mai mult prin concedii medicale. Perioada iunie-august este plin[ de concedii medicale, deoarece este perioada ]n care pot face ciubucuri, dup[ care se ]ntorc. }ncepând din acest an, pe fiecare dintre ei, dup[ ce se ]ntoarce din concediul medical, am s[-i trimit la medicina muncii sa vedem dac[ sunt ap`i din punct de vedere fizic pentru munca pentru care sunt pl[ti`i”, a declarat una dintre femeile manager din domeniul construc`iilor, care a `inut la anonimat. Un alt patron din construc`ii, Constantin Zaharia, a spus c[ exist[ o „mod[” a concediilor de odihn[ de foarte mul`i ani \i c[ sunt foarte mul`i care se ascund de munc[ prin aceast[ metod[, dar sunt \i foarte mul`i bolnavi. „Am v[zut \i foarte mul`i bolnavi ]n construc`ii, care nu ar avea ce c[uta acolo, dar e singura lor surs[ de venit \i nu pot renun`a la un loc de munc[. De asemenea, prin concediile medicale unii ]\i rezolv[ probleme financiare. Este criz[ \i atunci fiecare supravie`uie\te cum poate”, a declarat Zaharia.

\ani acuz[ medicii implica`i ]n „afacerile concediilor medicale” de faptul c[ pun ]n pericol situa`ia financiar[ a firmelor prin lipsa lor de profesionalism. „Sunt unii bolnavi, dar sunt unii care a\a fac ]n fiecare an \i probabil tot a\a vor face \i de acum ]nainte. Este o problem[ mare cu ceea ce scriu medicii pe acele certificate, deoarece trec diagnosticul pe ]n`elesul tuturor, dar mai trec \i un cod, pentru Casa de Asigur[ri, iar acel cod nu coincide de foarte multe ori cu diagnosticul trecut pe acela\i certificat. Am avut unul dintre contabili care mai multe zile la rând nu a f[cut altceva decât s[-i caute pe medici prin spitale pentru a pune codul corect ]mpreun[ cu \tampila, deoarece ]n caz de neconcordan`[ Casa de Asigur[ri nu deconteaz[ banii, iar asta e ceva grav”, a declarat managerul firmei de construc`ii.

O SOLU~IE DE A TRECE PESTE CRIZ{ Criza economic[ este unul dintre motivele pentru care o parte dintre salaria`i recurg la concediile medicale, este de p[rere Dorin Romeo Floare\, pre\edintele Camerei de Comer`, Industrie \i Agricultur[

Boto\ani. „Pe undeva socoteala e simpl[, este o form[ de a rezolva problema crizei economice de c[tre unii angaja`i. Problema este c[ banii sunt deconta`i de la buget \i nu po`i \ti care sunt cazuri reale \i care mai pu`in reale. De asemenea, \i firmele pot sc[pa o perioad[ de plata salaria`ilor dac[ ace\tia intr[ ]n concediu medical, deoarece la final sumele sunt decontate. }ns[, dac[ a crescut num[rul acestor cazuri exist[ \i varianta ca starea de s[n[tate a popula`iei s[ se fi degradat exagerat, dar nu cred”, a spus Floare\.

CEI CARE-|I IAU CONCEDII MEDICALE NEJUSTIFICAT, BLAMA~I DE SINDICALI|TI Sindicali\tii boto\[neni nu agreeaz[ aceast[ practic[ deoarece lipsa de la munc[ a celor care trag „chiulul” prin concedii medicale ob`inute nejustificat este suplinit[ de salaria`ii corec`i \i care poate sunt cu adev[rat bolnavi dar nu-\i permit s[ renun`e la locul de munc[. |tefan ~arc[, liderul CNSLR Fr[`ia, a atras aten`ia c[ „moda” concediilor medicale a dus la faliment o firm[ de confec`ii.

NECONCORDAN~{

Perioada de var[ este cunos- LA DIAGNOSTIC cut[ ca fiind una de plin sezon pentru firmele de construc`ii. Patronii firmelor din Boto-

Ma\ina viitorului?!

„Sindicatele nu sunt de acord cu aceast[ situa`ie. Sunt dou[ probleme mari ]n cazul concediilor medicale luate nemeritat. }n primul rând, angajatorul se treze\te c[ nu are cu cine s[ lucreze, c[ nu are cum s[ termine o comand[ \i s[ respecte un termen de livrare. Apoi, vorbim despre oameni care primesc bani necuveni`i. Când unii pleac[ ]n concediu medical f[r[ a suferi de vreo boal[, locul lor \i munca lor trebuie acoperit[ de cei care sunt cinsti`i \i care r[mân la locul de munc[. Cred c[ ar trebui o implicare mai mare a CAS, a Autorit[`ii de S[n[tate Publice, a tuturor institu`iilor abilitate s[ stopeze acest fenomen care este o „mod[” d[un[toare \i nedreapt[. A fost un caz la S[veni, când 60% din personal era ]n concediu medical. Când era vremea pr[\itului, brusc, se ]mboln[veau ]n mas[ \i ]\i luau concediu medical. Firma nu a supravie`uit”, a declarat ~arc[.

PREFECTUL }|I MEN~INE P{REREA }n primul mandat de prefect al lui Cristian Roman, acesta a pus toate institu`iile publice abilitate s[ verifice de ce boto\[nenii beneficiaz[ de un num[r mare de zile de concediu medical. Contactat de Evenimentul de Boto\ani, prefectul Roman a spus c[ ]\i men`ine pozi`ia. „Nu am mai primit un raport cu privire la aceast[ problem[. Atunci am tras un semnal de alarm[ deoarece a\a am considerat ca urmare a analizei informa`iilor primite. A\a c[ acum nu pot s[ spun nici c[ e mai bine, nici c[ e altfel ]n aceast[ problem[, deci ]mi men`in declara`iile anterioare. Este ]ns[ o problem[, deoarece acolo se deconteaz[ sau compenseaz[ ni\te bani care provin de la buget, deci sunt banii celor care muncesc \i care ajung la cei care evit[ munca”, a completat reprezentantul Guvernului ]n teritoriu.

CAS SUS~INE C{ SUNT RECLAMA~II |I C{ SE FAC VERIFIC{RI Rodica Hu`uleac, pre\edintele Casei de Asigur[ri de S[n[tate, a spus c[ vizavi de aceast[ problem[ exist[ mai multe sesiz[ri \i c[ se fac verific[ri. Cu toate acestea, cazul Gianinei Pintilii, fostul director al Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri, este singurul ]n care ]n urma unei anchete, comisia a decis c[ medicii au acordat f[r[ drept concediul medical. „}n cazul Pintilii nu doar medicul de familie a fost sanc`ionat, ci \i cei de specialitate. Acum au primit avertisment, iar la urm[toarea abatere vor fi amenda`i. }n ceea ce prive\te concediile medicale, sunt reclama`ii \i se fac verific[ri, mai mult nu pot spune. Sunt ]ns[ \i probleme cu firmele. Ele se plâng dar nu vin s[ deconteze \i au ]ntârzieri chiar \i de trei ani la decontarea concediilor medicale. Apoi, sunt obliga`i s[ aib[ un medic ]n firm[ \i nu ]n`eleg de ce dup[ ce un salariat prime\te concediu medical nu este supus unei expertize pentru a se vedea clar dac[ sufer[ sau nu de o boal[ \i dac[ mai poate continua munca pe un anume post”, a declarat Rodica Hu`uleac.

ZILELE DE CONCEDII MEDICALE, }N RAPOARTELE STATISTICE }n 2008, angaja`ii boto\[neni, atât din mediul privat cât \i cel bugetar, au beneficiat de 330.000 de zile de concediu medical, adic[ aproape dublu fa`[ de anul 2007. Firmele \i institu`iile la care sunt angaja`i au decontat la Casa de Asigur[ri peste un milion de euro. }n total, ]n 2008, 5.000 de boto\[neni, adic[ circa 10% din totalul angaja`ilor din jude`, au fost ]n concediu medical. (Bogdan Caliniuc)


S[n[tate 6

Miercuri, 15 iulie 2009

Vitiligo, o boal[ cu cauze prea pu`in cunoscute Se \tie doar c[ ]n apari`ia acestei boli este \i o component[ ereditar[. }n rest, prea pu`in pentru a dezlega misterul acestei boli. Dar, ce este de fapt vitiligo? Medicii sus`in c[ aceast[ boal[ este o anomalie progresiv[ caracterizat[ prin depigmentarea (decolorarea) pielii ]n anumite zone bine delimitate. O depigmentare cauzat[ de pierderea de melanin[ din celulele epidermei. Cauzele bolii nu sunt cunoscute nici ast[zi, ]n medicina alopat[. O observa`ie mai recent[ a medicilor este aceea c[ persoanele care folosesc excesiv cremele solare de protec`ie contra radia`iilor ultraviolete penetrante sunt mai expuse riscului de a li se bloca producerea de pigmen`i de colora`ie. Persoanelor afectate de vitiligo nu le este indicat[ plaja. Por`iunile de piele afectate de vitiligo au o sensibilitate ridicat[ la razele solare. De aceea, este recomandat[ evitarea expunerii lor prea mult la razele solare, pentru c[ lipsa pigmentului face ca pielea s[ fie lipsit[ de orice ap[rare. De vitiligo sufer[ aproximativ trei la sut[ dintre oameni. Petele albe precum laptele de pe corp pot ap[rea la orice vârst[ (adesea au un caracter de familie, mo\tenit sau pot ap[rea dup[ o traum[ neobi\nuit[, mai ales la cap), ]ntr-o cantitate nelimitat[ \i pe orice por`iune de piele. Aceast[ pat[ depigmentat[ poate ap[rea chiar \i sub p[r, sub gene sau sub sprâncene. Apari`ia ei nu este ]nso`it[ de vreo mânc[rime sau durere. Absen`a melanocitelor (celule care con`in pigmentul) contribuie la hipopigmentare (un nivel sc[zut ]nn[scut sau dobândit al sintezei de melanin[) pe por`iuni de piele bine delimitate sau dispuse simetric, de la una-dou[ pete pân[ la aproape toat[ suprafa`a corpului.

PIELEA ESTE SENSIBIL{ LA SOARE Por`iunile de piele afectat[ de vitiligo au o sensibilitate ridicat[ la razele solare. De aceea este recomandat s[ v[ feri`i de razele solare directe. Asta deoarece lipsa pigmentului face ca pielea s[ fie lipsit[ de orice ap[rare. Ca urmare a expunerii la soare pot ap[rea arsuri puternice sau ni\te zone ]ntunecate, hiperpigmentate ]n jurul petelor. Despre cauzele acestei boli sa discutat mult, se fac ]nc[ cercet[ri, dar oamenii de \tiin`[ nu au g[sit ]nc[ o explica`ie cert[. Boala poate ]nso`i boala Addison (o boal[ endocrin[ rar[, care const[ ]ntr-o deficien`[ hormonal[ \i se caracterizeaz[ prin pierderea greut[`ii, sl[biciune ]n mu\chi, tensiune arterial[ sc[zut[ \i ]ntunecarea pielii indiferent dac[ a fost sau nu expus[ la soare), diabetul zaharat, anemia pernicioas[ (ca-

suprafa`a sub forma miopiei progresive, a alopeciei, a psoriazisului, a disbacteriozei intestinale, a diverselor tulbur[ri ale sistemului nervos central. Tulbur[ri ale sistemului nervos central se observ[ practic la fiecare bolnav de vitiligo. Acidul glutaminic ac`ioneaz[ ca un excitant pe care organismul ]l produce ]n cantit[`i mari pentru compensarea otr[virii cu amoniac a sistemului nervos central. }n mod corespunz[tor cre\terii intoxica`iei se accentueaz[ excitarea nervoas[. Bolnavului i se pare de foarte multe ori c[ este oprimat, chiar \i cele mai ne]nsemnate evenimente ]i pot provoca o reac`ie nepotrivit[ sau, dimpotriv[, o depresie.

}N PRIM-PLAN – TRATAREA COSMETIC{

ren`a de vitamina B12) \i disfunc`iile glandei tiroide.

VITILIGO – SEMNALUL C{ EXIST{ O DEREGLARE INTERN{ A ORGANISMULUI Teoriile apari`iei acestei afec`iuni sunt dintre cele mai diverse. Medicii men`ioneaz[ câteva dintre acestea: Vitiligo este o afec`iune a ]ntregului organism determinat[ de o mul`ime de factori, provocat[ mai ales de tulbur[rile ap[rute ]n nutri`ia `esuturilor \i ]n metabolism. Apari`ia petelor albe pe piele este numai o aten`ionare, un semnal exterior care anun`[ o dereglare intern[. }ntrebarea care se na\te este: „ce fel de dereglare?”. Aceasta poate fi o tulburare mo\tenit[ ]n metabolismul substan`elor, poate fi urmarea oric[rei v[t[m[ri a f[tului \i a insuficien`ei nutri`iei ]n perioada de dezvoltare intrauterin[. Boala poate anun`a tulbur[ri ]n activitatea glandelor de secre`ie intern[ (glanda tiroid[, cea suprarenal[). Poate fi urmarea unei aliment[ri insuficiente a `esuturilor ca rezultat al unor afec`iuni cronice ale organelor digestive sau consecin`a stresului care conduce la tulbur[ri vasculare \i deregl[ri ale circula`iei substan`elor nutritive \i a produselor rezultate ]n urma metabolismului din celule.

ORGANISMUL – UN SISTEM AUTOREGLATOR Cu toate acestea, ]n oricare dintre aceste variante, ]ntr-o m[sur[ mai mare sau mai mic[ sunt abordate procesele digestiei alimentelor \i ale asimil[rii substan`elor nutritive. Digerarea

mare aten`ie producerea de substan`e calmante asem[n[toare morfinei enkefalina \i endorfin[. }n cazul unei asemenea anestezii deosebite, pe bolnavul de vitiligo fie nu ]l doare nimic, fie senza`ia de durere scade ]n intensitate. De aceea, el caut[ ajutorul medicului nu imediat ce a ap[rut afec`iunea de baz[, ci numai atunci când ]ncepe s[ fie nelini\tit de manifestarea exterioar[, cosmetic[ a bolii, sub forma unor pete. Tratarea acestei afec`iuni urm[re\te ]n special scopuri cosmetice. Petele mici pot fi mascate cu o crem[ sau cu o lo`iune care imit[ bronzul, care s[ nu p[teze hainele \i care s[ reziste pe piele câteva zile. Trebuie s[ va folosi`i de unele mijloace de protec`ie solar[ (indicele de protec`ie s[ fie egal cu 15). }n majoritatea cazurilor bolnavii sunt mul`umi`i atunci când produsele cosmetice ]\i ating scopul. Tratarea trebuie ]ndreptat[ c[tre afec`iunea de baz[, incluzând aici \i o diet[ corespunz[toare. „

}ncercând s[ compenseze senza`iile nepl[cute \i, mai ales, durerea provocat[ de tulbur[rile alimentelor nu este complet[: ]n mului digestiv, a diverselor digestive, de spasmele vasculalocul unei cantit[`i determinate pneumopatii sau pot ap[rea la re, organismul cre\te cu foarte de aminoacizi necesari organismului se formeaz[ doar o parte a lor, iar restul este constituit din substan`e grele de natur[ albuminic[, care nu se asimi}n cazul ]n care tratamentele leaz[. Acest lucru dezorgani]ncercate de c[tre bolnavii de zeaz[ procesele metabolice ale vitiligo nu dau nici un rezultat aminoacizilor din ficat, ceea ce \i raportul dintre pielea depigconduce la rândul s[u la o acumentat[ \i pielea s[n[toas[ este mulare de amoniac. Prezen`a ]n foarte mic, bolnavii de vitiligo exces a acestei substan`e este au posibilitatea s[-\i uniformitoxic[. zeze culoarea pielii prin depigFoarte sensibile la amoniac mentare. Anumite medicasunt celulele sistemului nervos mente precum monobenzileter central, cel care regleaz[ activisau hidrochinon aplicate topic tatea ]ntregului organism \i, ]n pe zonele care mai au pigparticular, este responsabil penment, distrug melanocitele (cetru formarea pigmentului care lulele pigmentare) conferind ne ap[r[ pielea. pielii o culoare uniform[. OpOrganismul viu ca un sistem `iunea depigment[rii este una autoreglator este astfel construit extrem[ datorita caracterului ]ncât majoritatea verigilor sale ireversibil iar cei care au ales se dubleaz[. }n cazul ruperii les[ se depigmenteze vor r[mâg[turii sau atunci când unul dinne pentru totdeauna sensibili la tre organe este v[t[mat intr[ ]n soare. ac`iune ni\te mecanisme com}n ultimele zile am auzit cele pensatorii \i cre\te intensitatea mai fanteziste p[reri despre de ac`iune a verigilor salvate ale schimbarea pe care a ales-o Milan`ului. Datorit[ acestui fapt, la chael Jackson. Diver\i speciamajoritatea oamenilor cu tulli\ti \i-au dat cu p[rerea ]n cabur[ri metabolice vitiligo nu drul unor emisiuni despre imapare. posibilitatea unei evolu`ii atât de abrupte a bolii \i despre utiVITILIGO ASCUNDE lizarea de c[tre cânt[re` a preTULBUR{RILE DE textului afec`iunii pentru a-\i satisface o a\a-zis[ obsesie de a METABOLISM deveni din negru, alb. Superstarul trebuia s[ apar[ pe Michael a ales s[ fie re`inut ]n a Procesele care se petrec ]n Nu exist[ fotografii explicite scen[, s[ cânte \i s[ danseze pomeni boala care a condus ]n organism se compenseaz[ unele cu petele de vitiligo ale lui Mi- ceea ce ar fi dus la \tergerea final la cea mai mediatizat[ pe altele, astfel ]ncât omul nu ]\i chael ]n stadii intermediare ale oric[rui machiaj camuflant. schimbare de aspect fizic din d[ seama adesea de problemele bolii dar asta nu ]nseamn[ c[ Vitiligo este o boal[ stigma- istorie. }n ciuda atitudinii cânt[sale. La bolnavii de vitiligo proele nu au existat. Este posibil tizant[: unii bolnavi nu vor s[ cesul compensa`iei este insufica superstarul s[ fi ales s[ le ias[ din cas[, al`ii devin deran- re`ului, capitalul de imagine acient. |i chiar dac[ ei nu se vaicamufleze atât cât a fost posi- ja`i de privirile oamenilor de dus de Michael afec`iunii vitilit[ de nimic altceva ]n afar[ pebil, apoi s[ se arate publicului pe strad[, al`ii sufer[ depresii go, ]ntr-o perioad[ ]n care sintelor, cu ajutorul unei examin[ri ]ntr-o nou[ form[, la sfâr\itul puternice \i unii aleg chiar s[ gurii care auziser[ de boal[ erau atente se observ[ unele tulbur[ri medicii dermatologi \i pacien`ii, transform[rii. se sinucid[. metabolice. Nu poate fi neglijat[ posibi}n timp ce lumea n[scocea nu va putea fi egalat de nici o Vitiligo ]n stare pur[ practic litatea ca Michael Jackson s[ cele mai ciudate scenarii care s[ organiza`ie cu obiectivul precis nu exist[. Asemenea tulbur[ri se fi depigmentat din cauza justifice modificarea culorii, de popularizare a bolii. „ de metabolism pot ap[rea sub vitiligo, alegând apoi s[-\i forma unei alergo-dermatoze, a uniformizeze culoarea pielii. Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu unor afec`iuni cronice ale siste-

Michael Jackson \i depigmentarea


Sport Miercuri, 15 iulie 2009

Unirea Urziceni va juca meciurile din Liga Campiuonilor ]n Ghencea 1,5 milioane de euro ar fi intrat ]n conturile Unirii Urziceni dac[ ar fi jucat cele trei meciuri de acas[ din Lig[ pe stadionul austriac de la Klagenfurt. Re`eta financiar[ austriac[ ar fi fost excelent[ de ialomi`eni, dar Dan Petrescu \i compania au primit lumina ro\ie de la forul european \i, dintre stadioanele române\ti, au ales pe cel al Stelei, Ghencea. }ntrucât \i Steaua joac[ ]n cupele europene ]n acest sezon, ]ns[, \efii Unirii se a\teapt[ la venituri mici din vânzarea de bilete. „Stadionul Steaua r[mâne singura variant[ pentru meciurile pe care le vom juca acas[. UEFA a decis c[ nu putem juca la Klagenfurt. Cred c[ vor veni mul`i suporteri steli\ti, chiar dac[ stadionul nu va fi plin. Având ]n vedere trecutul meu de stelist, cât \i al lui Mihai Stoica, eu cred c[

vor veni suporteri steli\ti“, a explicat tehnicianul Unirii, Dan Petrescu, pentru Mediafax. Unirea Urziceni va participa ]n acest sezon pentru prima oar[ ]n istorie ]n cea mai important[ competi`ie european[ intercluburi, dup[ ce a câ\tigat campionatul sezonul trecut. Neavând un stadion care s[ corespund[ criteriilor de licen`iere pentru faza grupelor Ligii Campionilor, Unirea a trebuit s[ ia ]n vedere unul dintre stadioanele de la Bucure\ti \i Cluj-Napoca, Ghencea \i, respectiv, Dr. Constantin R[dulescu. Uniri\tii, au venit cu o propunere inedit[, aceea de a juca ]n Austria. Chiar \i pre\edintele FRF, Mircea Sandu, i-a sus`inut, dar verdictul forului lui Michel Platini a fost nevaforabil. Autorit[`ile locale din Klagenfurt promiseser[ ialomi`enilor c[, pe lâng[ arena

Ronaldinho, certat de Berlusconi ]n fa`a colegilor Plecarea lui Kaka la Real Madrid a l[sat AC Milan ]n mare nevoie de un juc[tor decisiv. Patronul echipei, Berlusconi, nici nu se gânde\te, ]ns[, s[ transfere unul, \tiind c[ ]l are ]n echip[ pe Ronaldinho, ]n 2005 \i 2006 ales cel mai bun juc[tor al planetei. Patronul l-a obligat pe brazilian s[ le jure coechipierilor c[ va adopta o atitudine profesionist[, iar juc[torul a trebuit s[ se conformeze. Ajuns la 29 de ani, \i venit dup[ un sezon slab la AC Milan, ]n care a jucat 28 de meciuri \i a marcat 8 goluri, Ronaldinho a aflat c[ distrac`ia nu `ine o ve\nicie la clubul „rossonero“, fiind luat ]n primire chiar de patronul Berlusconi, premierul Italiei. Acesta le-a spus colegilor lui Ronaldinho s[ se a\eze ]n jurul brazilianului, pe care l-a urcat pe

de top, folosit[ la Campionatul European din 2008, ar fi pus la dispoziie toat[ logistica necesar[, inclusiv

cazare gratuit[ \i alte facilit[`i, pe lâng[ premiul de 500.000 de euro pe partid[. Acum, ]ns[, „Chelsea de

Ialomi`a“ sper[ s[ aduc[ ]n Ghencea echipa lui Carlo Ancelotti pentru a câ\tiga bani din bilete. 

România, ]n semifinal[ la CE de baschet under 20 Echipa na`ional[ de baschet feminin a României a reu\it luni s[ se califice ]n semifinalele Campionatului European Under 20, Divizia B, \i mai are un pas de f[cut pentru a accede ]n primul e\alon continental. }n primul meci din faza semifinalelor, România a ]nvins reprezentativa Greciai cu 64-56 (18-17 18-12 11-15 17-12), cele mai bune juc[toare pentru reprezentativa noastr[ fiind Claudia Pop - 18 puncte, 4

recuper[ri \i Ramona Tar`a cu 16 puncte, 5 pase decisive \i 4 intercep`ii. Pentru Grecia, Maria Bousnaki a condus la capitolul marcatoare, cu 15 puncte, iar Vaia Merisioti a reu\it 9 recuper[ri. Campionatul European under 20 se disput[ ]n Macedonia. }n primele partide din competi`ie, tricolorele au ob`inut urm[toarele rezultate: 79-63 cu Olanda, 72-73 cu Slovacia, 93-76 cu Macedonia \i 80-69 cu Israel. 

Miguel Tininho a semnat cu Steaua o mas[ \i l-a obligat s[ promit[ c[ ]\i va da interesul ]n acest sezon. „Ronaldinho, tu e\ti un mare campion. Acum trebuie s[ promi`i ]n fa`a colegilor t[i c[ te vei comporta profesionist tot sezonul \i c[ vei face totul pentru a purta Milanul spre victorie!“, a spus Berlusconi, potrivit Gazzetta dello Sport. 

Cristiano Bergodi se poate considera un antrenor norocos, dup[ ce conducerea Stelei i-a adus ]nc[ un juc[tor exact pe postul cerut de antrenor. Tininho, funda\ stânga portughez de 28 de ani, vine de la retrogradata Belenenses \i ]i ofer[, cel pu`in „la num[r“, siguran`a concuren`ei pe ]nc[ un post tehnicia-

nului italian. Astfel, Tininho devine al treilea transfer stelist dup[ atacantul bulgar Krum Bibi\kov, \i mijloca\ul stânga polonez Rafal Grzelak. R[mâne, ]ns[, ]ntrebarea dac[ ace\ti juc[tori lua`i pe bani pu`ini vor aduce \i calitate ]n Ghencea. Portughezul n[scut ]n Mozambic a fost, ]n 2008, la un pas s[

semneze cu Pandurii TârguJiu, dar transferul a picat, \i juc[torul a ajuns la Belenenses, echip[ cu care a \i retrogradat ]n primul sezon. Varianta Tininho a ap[rut atunci când steli\tii au realizat c[ aducerea grecului Darlas de la Panathinaikos nu avea \anse de finalizare, din cauza salariului mare cerut de juc[tor. De altfel venirea lui Tininho s-a f[cut prin intermediul aceluia\i impresar cu cea a lui Grzelak. Miguel Angelo Karim Simoes Fazenda, acesta fiind numele complet al juc[torului, are 28 de ani \i a venit liber de contract ]n Ghencea, \i semneaz[ un contract pe un an, cu drept de prelungire pe ]nc[ doi, informeaz[ oficial site-ul Stelei. Tininho a evouluat ]n trecut la echipe din Portugalia \i Anglia, cele mai cunoscute fiind West Bromwich Albion, ]n 2007, \i Barnsley ]n 2008, echip[ pentru care a disputat doar trei partide. 

7

|tiri pe scurt

Ucrainean prins dopat la Turul Ciclist al României Înc[ un caz de dopaj ]n ciclismul românesc, dup[ ce \i anul trecut un rutier român fusese depistat pozitiv cu amfepramon[. Ievghen Nikolenko, rutier ucrainean de la echipa CS Delma 2003 Medgidia, a fost prins dopat cu stanozolol la echi`ia a 46-a a Turului Ciclist al României, testul fiind f[cut ]n urm[ cu mai bine de o lun[. Sportivul din `ara vecin[ a fost singurul descoperit pozitiv ]n acest an la competi`ia men`ionat[. „Testul lui Nikolenko, din Ucraina, a ie\it pozitiv, fiind depistat[ substan`a stanozolol. Testul a fost f[cut de ANAD la Constan`a pe 6 iunie, rezultatele fiind primite acum. S-au f[cut controale \i asupra sportivilor români, ]ns[ nu au fost probleme cu ei. Sportivii au fost ale\i dup[ toate criteriile“, a anun`at Lucian Hugeanu, antrenorul federal al FR de Ciclism \i Triatlon, pentru Mediafax. Agen`ia Na`ional[ Antidoping a efectual ]n timpul edi`iei din acest an a turului nu mai pu`in de 75 de teste rutierilor, care au dat probe de urin[ \i sânge, spunea ]n iunie pre\edintele Agen`iei Na`ionale Antidoping, Gra`iela Vâjâial[. Turul Ciclist al Românei s-a desf[\urat ]ntre 6 \i 13 iunie, având 60 de sportivi participan`i. 

N`Doye s-a re]ntors la Dinamo Mijloca\ul lui Dinamo, Ousmane N’Doye, a sosit, ]n Bucure\ti, dup[ mai mult de dou[ s[pt[mâni de absen`[, \i va ]ncepe preg[tirea sub comanda lui Ion Marin la echipa a doua a clubului. „N’Doye a ajuns la Bucure\ti \i se va preg[ti cu echipa a doua pân[ când b[ie`ii vor reveni din Fran`a. }nc[ nu s-a decis ce amend[ va primi pentru c[ a ]ntârziat atâta timp, vom vedea atunci când se vor ]ntoarce conduc[torii clubului“, a spus Tic[ D[nilescu pentru agen`ia NewsIn. Fotbalistul ]n vârst[ de 31 de ani nu s-a prezentat la reunirea lotului dinamovist din 26 iunie, ca \i angolezul Ze Kalanga, iar cei doi nu au putut fi convoca`i pentru cantonamentul din Fran`a, programat ]ntre 6 \i 20 iulie. 


Social 8

Miercuri, 15 iulie 2009

Ada Macovei:

„Nu \tiu de ce trebuie s[ fie acuzat[ conducerea I|J de tentativ[ de fraud[” Pentru 745 de posturi per total jude`e dintre care 382 titularizabile sunt 1322 de candida`i. }n urma sus`inerii probelor practice, eliminatorii, doi candida`i au fost declara`i respin\i, unul la educa`ie fizic[ \i unul la educa`ie plastic[. }n acela\i timp, al`i nou[ candida`i nu sau mai prezentat. „Preg[tirile sunt aproape de final. Au fost organizate pân[ la aceast[ or[ (ieri la amiaz[) comisiile de concurs ]n centrele de examen, comisia jude`ean[. }n cursul zilei de ast[zi (mar`i) vor fi elaborate deciziile \i pentru comisiile de elaborare a subiectelor, baremelor \i pentru corectare, astfel ]ncât cred c[ este clar c[ atât timp cât nu se \tiu cine vor fi persoanele care elaboreaz[ subiectele nu va plana niciun fel de suspiciune asupra fraud[rii acestui examen. }ncepând cu ora 22.00, comisiile stabilite ]n cursul zilei de azi (mar`i), dup[ o prealabil[ instruire la care va participa \i reprezentantul Ministerului Educa`iei, vor intra ]n centrul preg[tit pentru elaborarea subiectelor \i ]l vor p[r[si mâine (miercuri) dup[ ora 11.00”, a declarat Ada Maco-

vei. Aceasta a men`ionat c[ vor fi f[cute toate eforturile astfel ]ncât subiectele \i variantele pentru concurs s[ fie accesibile, nota cinci fiind una relativ u\or de ob`inut de orice candidat, fa`[ de anii trecu`i. Notele se doresc a fi ob`inute pe corectitudine \i pe respectul ]ntre candida`i. Ada Macovei consider[ c[ din moment ce concursul este unul pentru posturi, nici unul dintre candida`i nu are motiv sa-\i ajute colegii sau s[-i acopere pe cei care doresc s[ fraudeze examenul. „Nu \tiu de ce trebuie s[ fie din start acuzat[ conducerea Inspectoratului |colar de tentativ[ de fraud[. Toate comentariile care apar ]n mass – media cât \i gura ora\ului, care trebuie s[ vorbeasc[, vin cu acuza`ii nefondate. Cred c[ trebuie s[ ave`i ]ncredere, mai ales cei care sunt implica`i ]n concursul de titularizare, prin faptul c[ la acest concurs vom ]ncerca din toate puterile s[ fie unul corect, spa`iul ]n care vom elabora subiectele va fi unul securizat. Am apelat pentru asta \i la sprijinul Poli`iei municipiului, astfel, sub orice form[ care o vor adopta, fie sub aco-

perire, fie pe fa`[, sediul va fi p[zit iar subiectele cu siguran`[ nu vor fi aflate ]nainte de momentul ]n care candida`ii vor fi ]n sal[”, a declarat pre\edintele comisiei jude`ene de titularizare. Prin toate m[surile luate, Ada Macovei sper[ s[ ]nl[ture orice tentativ[ de fraud[ \i desf[\urarea concursului ]n condi`ii corecte. „To`i cei implica`i ]n acest concurs, de la inspector \colar la ultimul candidat, trebuie s[ \tie c[ fraudarea unui concurs na`ional poate aduce urm[ri penale. Cine este dispus s[ ]\i asume astfel de riscuri, nu are decât”, a ad[ugat inspectorul \colar general. }n cursul zilei de ieri, de la ora 16.00, a avut loc \i o videoconferin`[ cu Ecaterina Andronescu, ministrul Educa`iei, cu to`i inspectorii \colari din `ar[ \i comisiile de monitorizare \i desf[\urare a concursului.

ureat camerele video au r[mas la stadiul de proiect, acestea sunt folosite la elaborarea subiectelor de la titularizare. Ada Macovei a declarat ieri c[ pe holurile din centrul de elaborare a subiectelor sunt camere de CAMERE VIDEO LA luat vederi func`ionabile. ELABORAREA „Pentru c[ nu am reu\it la Bac, pentru c[ a fost mai greu SUBIECTELOR LA \i aveam nevoie de mai mult[ TITULARIZARE sus`inere din partea colegilor Dac[ la examenul de bacala- mei din jude`, acum am nevoie

doar de sus`inerea unui director. Camerele, cu siguran`[ vor fi \i pornite, pentru c[ am mai avut surprize ]n \coli ca acestea s[ fie, dar s[ fie blocate, \i cred c[ vom putea spune la sfâr\itul acestui examen c[ acest concurs a fost unul corect”, este opinia inspectorului \colar general. Pe fiecare nivel al centrului sunt câte dou[ camere, fiind necesare patru astfel de camere. Acestea erau

deja montate, reprezentan`ii I|J alegând un sediu deja securizat. Accesul candida`ilor ]n s[li are loc ]ntre orele 8.00 \i 9.00, urmând ca de la 9.00 la 10.00 s[ fie distribuite subiectele. Durata concursului este de patru ore. La nivelul jude`ului sunt dou[ centre de examen, la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian” \i la Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu”. (Petronela Rotariu)

Ofert[ bogat[ pentru ultima Tax[ de liber[ trecere pe \oseaua etap[ de admitere la liceu }n preg[tire:

de centur[ pentru ma\inile grele Prim[ria va taxa \i ma\inile de mare tonaj care circul[ pe \oseaua de centur[. Pân[ acum, ma\inile care tranzitau Boto\aniul pe \oseaua de centur[ nu pl[teau taxa de liber[ trecere. Municipalitatea preg[te\te un proiect de hot[râre prin care se inten`ioneaz[ aplicarea acestei taxe \i ]n cazul ma\inilor de mare tonaj care circul[ pe strada de centur[. Taxa va fi aplicat[ ]ntrucât \oseaua de centur[ este deteriorat[ de aceste ma\ini f[r[ ca ele s[ pl[teasc[ ceva. Reprezentan`ii prim[riei spun c[ prevederea bugetar[ pentru taxa de liber[ trecere pentru ma\inile de mare tonaj este de 2 miliarde lei vechi pe anul ]n curs, ]ns[ nu s-a ]ncasat decât jum[tate, adic[ aproape un miliard de lei vechi. „Sunt unele firme, chiar dintre cele mari, care nu au pl[tit. Unii spun c[ nu pl[tesc aceast[ tax[ pentru c[ nu merg prin ora\, ci doar pe \oselele de centur[. Atunci vom emite un proiect de hot[râre \i, chiar dac[ vor merge pe \oselele de centur[, pentru c[ la noi \oselele de centur[ ]nseamn[ Calea Na`ional[, }mp[rat Traian, nu este o centur[ ocolitoare a Boto\aniului, vor trebui s[ pl[teasc[ to`i taxa de liber[ trecere. Aceast[ prevedere va fi cuprins[ ]n regulamentul cu circula`ia rutier[, care va intra ]n luna aceasta spre aprobare, ]n \edin`a de Consiliu Local”, a precizat viceprimarul Ghiorghi`[. Reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani consider[ c[ este normal ca s[ fie taxate \i aceste ma\ini, ]n condi`iile ]n care unele trec pe \oseaua de centur[ cu

o ]nc[rc[tur[ de 40 de tone, lucru care duce la distrugerea \oselei. „Murd[resc strada, ori strada respectiv[ nu mi-o repar[ nimeni, nu mi-o spal[ nimeni. A\a c[ m[car tax[ de liber[ trecere s[ lu[m \i ne ocup[m noi de reparatul \i ]ntre`inerea str[zilor”, a mai spus Ghiorghi`[. Taxa de liber[ trecere variaz[ ]n func`ie de tonajul ma\inii, ]ns[ media este pe la 6-7 milioane lei pe ma\in[, pe un an. „La cât distrug ei, nu este o sum[ foarte mare. Vom lua m[suri dure ]mpotriva firmelor care nu au pl[tit aceast[ tax[. Sunt transportatori, m[ refer aici la autocare, care au autog[ri \i care au pl[tit liber[ trecere pentru jum[tate de ma\in[ sau o ma\in[ \i atunci nu este normal”, a mai spus viceprimarul. (L.Lupa\cu)

Pu`ine dintre locurile r[mase libere la prima etap[ a admiterii computerizate au fost ocupate la cea de-a doua admitere. Desf[\urat[ luni, a doua etap[ a admiterii pentru clasa a IX –a nu a l[sat „pe dinafar[” niciun candidat ]nscris. Astfel, to`i cei 32 de candida`i ]nscri\i pentru aceast[ a doua etap[ sunt din toamn[ liceeni. Din datele prezentate de Daniel Buc[taru, pre\edintele comisiei jude`ene de admitere, pentru ultima etap[ a repartiz[rii din septembrie sunt libere 580 de locuri ]n toate unit[`ile \cola-

re boto\[nene. Cele mai multe locuri sunt la Grupul |colar |endriceni – Dorohoi, Grupul |colar „Elie Radu” \i Grupul |colar Agricol. „Având ]n vedere c[ to`i cei 32 de candida`i au fost repartiza`i, la sesiunea de pe 1 septembrie au mai r[mas 580 de locuri. Acestea sunt suficiente, având ]n vedere c[ num[rul corigen`ilor de clasa a VIII –a sunt ]n jur de 350. Mai mult, sunt elevi care vin \i la ultima etap[, care la aceste dou[ etape nu au participat. Cei mai mul`i dintre ei sunt cei care au fost pleca`i pe

perioada verii la p[rin`i ]n str[in[tate, iar ]n toamn[ vin \i se ]nscriu. Sunt \i cazuri ]n care unii dintre copii nu spun deschis c[ nu vor s[-\i continue studiile”, a declarat Daniel Buc[taru. }n perioada 20 iulie – 23 iulie vor fi depuse cererile pentru cazuri speciale, urmând ca pe 24 s[ aib[ loc rezolvarea acestora. }n rândul situa`iilor speciale se num[r[ cazurile medicale, pân[ acum fiind ]nregistrat cazul unui copil cu handicap locomotor care dore\te apropierea de domiciliu. (Petronela Rotariu)

Spor de incompatibilitate pentru magistra`i Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) propune acordarea unui spor de incompatibilitate pentru judec[tori, procurori, magistra`ii asisten`i \i personalul asimilat, ]n cuantum de 30% din indemniza`ia de ]ncadrare brut[ lunar[, observa`iile fiind f[cute de reprezentan`ii institu`iei la anteproiectul legii unice de salarizare. V[zând c[ lupta ]n privin`a sporurilor este una deosebit de dificil[, reprezentan`ii magistra`ilor au ]ncercat de data aceasta s[ ob`in[ mai mul`i bani prin legea unic[ a salariz[rii. Astfel, CSM sus`ine acordarea ]n afara indemniza`iei de baz[ a urm[toarelor sporuri: de stabilitate, pentru titlul de doctor (15%), condi`ii grele de munc[ (15%), indemniza`ia de conducere (5 30%), incompatibilitate (30%), izolare (10%). Se mai dore\te ca indemniza`ia de ]ncadrare brut[ lunar[ a judec[torilor, procurorilor, personalului de

specialitate asimilat \i magistra`ilor asisten`i s[ se actualizeze ori de câte ori are loc o majorare sau o indexare a salariului de baz[ brut pe `ar[. Aceast[ idee a fost sprijinit[ de ceilal`i magistra`i, care consider[ c[ un spor de incompatibilitate este o idee bun[. „Chiar \i Guvernul a ini`iat la un moment dat o propunere de a asigura un spor pentru categoriile care nu pot efectua alte activit[`i. Deci ]n condi`iile date este o propunere, dar nu numai pentru magistra`i, ci \i pentru alte categorii, inclusiv func`ionarii publici care au asemenea probleme. Consider oportun[ aceast[ propunere, ]n condi`iile ]n care se face legea unic[ de salarizare, pentru c[ asigur[ unor categorii care nu pot desf[\ura alte activit[`i o compensare pentru acest lucru”, a declarat judec[torul Adrian Topor[scu, pre\edintele filialei jude`ene a Asocia`iei Magistra`ilor din România. (D.Rotariu)


Social Miercuri, 15 iulie 2009

Dup[ o ceart[ cu nevasta, un tân[r a declan\at „circul” la Urgen`e Un b[rbat cunoscut cu afec`iuni psihice a reu\it s[ provoace un adev[rat spectacol ]n fa`a medicilor de la urgen`e ]n noaptea de luni spre mar`i, ]n cele din urm[ ajungând la Spitalul de Psihiatrie dup[ ce s-a prezentat de dou[ ori la Jude`ean din cauza unei pl[gi superficiale la gât. M.S., ]n vârst[ de 23 de ani, a plimbat de dou[ ori pe drumuri, degeaba, echipajele Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ (SJA), dup[ o ceart[ cu so`ia. B[rbatul, cunoscut cu antecedente de acest fel, s-a zgâriat cu un cu`it ]n zona gâtului \i a sunat la 112. Astfel a ]nceput tot „circul”. Ini`ial medicii au r[spuns ]n câteva minute solicit[rii, crezând c[ este vorba despre un caz grav, ]ns[ \i-au dat seama c[ falsul sinuciga\ p[rea c[ avea nevoie de a fi b[gat ]n seam[ de c[tre cei din jur. De\i au mers o dat[ la el acas[ s[ vad[ despre ce e vorba, cadrele medicale au fost chemate ]nc[ o dat[ de acesta, de\i starea nu i se ]nr[ut[`ise.

„La prima solicitare era vorba c[ \i-a t[iat gâtul. Am ajuns la fa`a locului \i, ]ntr-adev[r, prezenta câteva pl[gi la nivelul gâtului, ]ns[ nicidecum care s[-i pun[ via`a ]n pericol. Mai mult, a refuzat ini`ial s[ fie transportat la spital \i ]ncepea s[ fac[ glume cu noi“, a precizat Daniela Amarandei, medic ]n cadrul SJA Boto\ani. Dup[

Angaja`ii Penitenciarului Boto\ani vor protesta la Bucure\ti pentru salarii mai mari Pentru a lua parte la mitingul organizat ast[zi, 15 iulie, ]n fa`a sediului Ministerului Justi`iei,11 angaja`i ai Penitenciarului Boto\ani vor merge la Bucure\ti, sprijinind astfel ac`iunea de protest organizat[ de Sindicatul Na`ional al Lucr[torilor din Penitenciare (SNLP), ac`iune menit[ s[ atrag[ aten`ia asupra problemelor angaja`ilor sistemului. }n solidaritate cu restul colegilor din `ar[, \i angaja`ii Penitenciarului de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani vor lua parte la mai multe forme de protest, pentru a beneficia de cre\teri salariale dar \i a atrage aten`ia asupra condi`iilor grele de munc[. Conform declara`iilor reprezentan`ilor Sindicatului Na`ional al Lucr[torilor de Penitenciare (SNLP), membru al Federa`iei Sindicatelor din Administra`ia Public[ Pu-

blisind - Blocul Na`ional Sindical \i Federa`ia Sindicatelor din Administra`ia Na`ional[ a Penitenciarelor (FSANP), membru al Confedera`iei Sindicale Cartel Alfa, ]n cazul ]n care revendic[rile nu le vor fi solu`ionate, ac`iunile vor continua, ]n data de 30 iulie fiind programat[ o grev[ de avertisment, iar ]n luna august putând fi declarat[ greva general[. Sindicali\tii din penitenciare spun c[ lipsa de interes a dus la subfinan`area cronic[ a sistemului penitenciar, condi`iile de lucru sunt degradante \i umilitoare, iar autorit[`ile refuz[ s[-\i onoreze obliga`iile legale privind transparen`a decizional[ \i colaborarea cu organiza`iile sindicale reprezentative. Mai mult, reducerea u dus la diminu[ri cu pân[ la 50% ale salariilor ale angaja`ilor penitenciarelor. (D. Rotariu)

prima solicitare, b[rbatul a ajuns la Spitalul Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”, unde iau fost toaletate r[nile, iar M.S. a plecat din spital f[r[ avizul medicilor. Dup[ numai câteva ore, boto\[neanul a ajuns la spital adus tot de o ambulan`[, din cauza r[nii de la nivelul gâtului, a doua oar[ scandalagiul afirmând c[ ]n

mod neap[rat dore\te s[ vin[ la Urgen`e. A\a medicii \i-au dat seama c[ au de-a face cu o persoan[ care nu are decât o singur[ problem[ de s[n[tate, mai exact una de ordin psihic. }n cele din urm[ i s-a asigurat \i o a treia plimbare cu ambulan`a, ]ns[ la Spitalul de Psihiatrie pentru un consult de specialitate. (D[nu` Rotariu)

Vil[ cu piscin[, transformat[ ]n m[n[stire 750.000 de euro - este pre`ul pl[tit de Episcopia Giurgiului pentru vila unui vame\. Afacerea a fost perfectat[ ]n urm[ cu trei ani, iar pre`ul imobilului a fost umflat de trei ori. Vila s-a transformat ]ntr-o m[n[stire de lux unde-\i fac veacul patru m[icu`e. Ulterior, tot aici \i-a stabilit re\edin`a \i Preasfin`itul Ambrozie, informeaz[ Realitatea. Pentru c[ nimic nu e prea scump atunci când e vorba de confortul acestuia, ]n curtea m[n[stirii au fost aduse \i trei c[prioare. Reprezentan`ii patriarhiei sus`in ]ns[ c[ in vila din Giurgiu se tr[ie\te dup[ prin-cipiul austerit[`ii \i nu al huzurului. Reprezentan`ii Bisericii Ortodoxe Române spun c[ imobilul a fost cump[rat cu acordul adun[rii eparhiale a episcopiei Giurgiului ]ntr-un mod cât se poate de legal. Banii pentru m[n[stirea din vil[ sunt fondurile proprii ale episcopiei, care reprezint[ vânz[ri de lumân[ri sau do-

na`ii ale credincio\ilor. Pe lâng[ re\edin`a amintit[, Episcopia Giurgiului mai de`ine un teren intravilan, dou[ autoturisme Skoda Octavia, o ma\ina de teren Land Rover \i, perla coroanei, un Hummer. Fe`ele biserice\ti mint \i atunci când vine vorba despre c[prioare sau despre piscin[. Constantin Stoica, purt[torul de cuvânt al Patriarhiei sus`ine c[ piscina este de fapt „o groap[ betonat[ ]n care se cre\te pe\te pentru consumul m[n[stirii“. Cat despre utilitatea acestor investi`ii, mai marii bisericii evit[ un r[spuns direct. Reprezentan`ii Episcopiei au reu\it performan`a de a nu r[spunde, practic, la nicio ]ntrebare. }ntrebat care a fost costul cl[dirii devenite m[n[stire, Vicarul administrator Constantin Buga a dorit s[ primeasc[ ]ntâi ]ntreb[rile ]n scris pentru a r[spunde. Episcopul de Giurgiu, Preasfântul p[rinte Ambrozie nu a putut fi contactat. 

9

Capcanele creditului ]n euro pentru „Prima cas[” Creditul de tip „Prima cas[” este oferit de b[nci ]n dou[ monede: ]n euro \i ]n lei. Aparent, creditul ]n euro este mai ieftin. Privind ]n profunzime, se v[d câteva capcane. Creditul „Prima cas[” ]n euro are o dobând[ maxim[ de EURIBOR la 3 luni + 4 puncte procentuale (pp). Aceasta trebuie s[ fie DAE maxim, incluzând \i comisioanele. Prima problem[ este faptul c[ dobânda EURIBOR la 3 luni atinge minim istoric dup[ minim istoric. }n prezent, tocmai a sc[zut sub 1%. Aceast[ informa`ie sun[ bine pe termen scurt, dar trebuie avut ]n vedere faptul c[ creditul este f[cut pe o perioad[ lung[ de timp, perioad[ ]n care acest indice cu siguran`[ va cre\te, avertizeaz[ Capital. Sunt \anse mult prea mici ca euro s[ fie „noul yen” \i s[ practice ]n urm[torii 10 de ani o dobând[ apropiat[ de zero. Uitându-ne ]n trecut, vedem dobânzi de peste 3%. Dac[ EURIBOR la 3 luni va reveni peste 3%, atunci dobânda maxim[ se va duce la 7% (rezultat[ din 3% + 4pp cât este marja).

EURO POATE CRE|TE }N RAPORT CU LEUL Moneda european[ are, prin compara`ie cu leul, poten`ial de cre\tere. Leul are poten`ial suficient de depreci-

ere. Anali\ti din pia`[ calculeaz[ pentru finele anului un curs de 4,80 lei/euro. Aici trebuie f[cut[ o men`iune: la orice astfel de estimare, mai trebuie luat ]n seam[ un element foarte important. Este vorba despre interven`ia BNR ]n pia`[. Potrivit lui Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, „pia`a valutar[ este stabil[ ]n aceast[ perioad[ \i sper[m s[ r[mân[ a\a”. Scopul b[ncii centrale nu este acela de a l[sa euro s[ aib[ o valoare apreciat[ de unii drept „cea real[”, pornind de la situa`ia economiei na`ionale (un euro de 5-6 lei) \i nici un leu puternic. Obiectivul BNR este un curs stabil. Din acest motiv, banca vegheaz[ asupra fluctua`iilor de curs \i contracareaz[ atacurile speculative masive. A\a cum a `inut ]n frâu leul, când acesta se aprecia, a\a ]l `ine ]n frâu pe trendul de depreciere. Oricum, chiar dac[ nu va fluctua puternic ]n sus, leul are poten`ial de depreciere. Discu`ia despre leu are sens ]ntrucât este moneda ]n care solicitantul are veniturile. Exist[ pe pia`a muncii oameni care au câ\tigurile ]n euro, la cursul BNR din data pl[`ii, dar acest grup este foarte restrâns. Al doilea factor care poate transforma creditul ]n euro ]ntr-o ]n`elegere pr[p[stioas[ pentru clientul b[ncii este cursul leu/euro. Cumula`i, ace\ti doi facturi pot duce la o situa`ie tragic[. 

Monica Iacob Ridzi a demisionat din func`ia de ministru al Tineretului Monica Iacob Ridzi \i-a anun`at, ieri, retragerea din func`ia de ministru al Tineretului \i Sportului. }n cadrul unei conferin`e de pres[, sus`inut[ la sediul Ministerului, aceasta a declarat c[ \i-a depus deja demisia la cabinetul ministrului Emil Boc. Monica Iacob Ridzi, al treilea ministru care p[r[se\te cabinetul Boc, dup[ Liviu Dragnea \i Gabriel Oprea, \i-a motivat decizia prin faptul c[ nu vrea s[ afecteze imaginea partidului \i a Guvernului. „Nu se dore\te tran\area acestei anchete parlamentare, ci dimpotriv[, prelungirea dezba-

terilor pe acest subiect. Familia mea nu mai poate suporta prelungirea acestei situa`ii. Mama mea este deja bolnav[. Am pornit cu toat[ buna-credin`a ]n a conduce Ministerul Tineretului \i Sportului dar nu am beneficiat ]ns[ de aceea\i bun[-credin`[ din partea tuturor“, a declarat Monica Iacob Ridzi. „}mi asum responsabilitatea politic[ pentru c[ am girat to`i oamenii din Minister. Având ]n vedere aceste considerente, pentru a nu prelungi total nejustificat dezbaterea public[ \i, implicit, pentru a nu afecta imaginea Guvernului \i a partidului,

]mi prezint demisia din func`ia de ministru al Tineretului \i Sportului“, a anun`at apoi Monica Iacob Ridzi, ad[ugând c[ va continua s[ se prezinte ]n fa`a oric[ror organe ale statului pentru a ]\i demonstra nevinov[`ia. Camera Deputa`ilor a decis, luni, organizarea unei sesiuni extraordinare pe 27 iulie pentru a discuta cazurile Ridzi \i Sterling-T[riceanu-Patriciu. S[pt[mâna trecut[, comisia parlamentar[ de anchet[ ]n cazul ministrului Tineretului, Monica Iacob Ridzi, a propus ]nceperea urm[ririi penale ]n cazul acesteia. 


Publicitate 10

Miercuri, 15 iulie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 3 camere, SD, 50 mp, etaj 2, fa`a la soare, c[r[mid[, zona Prim[verii, CT, T, pre` 44000 euro. Telefon: 0748.220.702.(10) * Vând garsonier[ confort 1, 23 mp, Grivi`a, etaj 1, intabulat[, buc[t[rie mobilat[, box[. Pre` 25000 E. Telefon: 0740555277; 0754042077.(1325-12) * Vând apartament 3 camere cu toate facilit[`ile, zona Pia`a Mare, str. Victoriei 10, bl. D3, ap. 1, et. 1. Telefon: 0744115303. (1321-1) * Vând apartament 2 camere, et.II, str. Armean[(Pia`a Mare). Telefon: 0743987410. (1317-3) * Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare, lâng[ Fidelio, etaj intermediar, pre`ul zonei. Telefon: 0722346840. (1302-5) * Vând garsonier[, zona Prim[verii (|coala nr.17), parter, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G+F,P, pretabil[ birouri. Pre`: 19000 Euro. Telefon : 0747.081.788. (1288-15)

* Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere Vârnav, 50mp, et.3, 2 balcoane, baie renovata, D, 37.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Viilor, 46mp, complet renovat, \arpant[, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona C.Na`ional[, D, 50mp, et.1, curat, G+F, bloc de c[r[mid[, la strad[, 36.000E. Telefon: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Oct.Onicescu, D, 52mp, parter, 2 balcoane, CT, G+F+P, 40.000E. Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Bucovina, 50 mp, et.1, f[r[ ]mbun[t[`iri, 36.000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofert[ special[! Vând apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând sau schimb cu garsonier[, apartament 2 camere str.Independen`ei, 52mp, termopan, G+F,

AGENDA IMOBILIAR|

\arpant[, D, 34.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, str.Prieteniei, 54mp, et.4/10, CT, T, D, 39.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere, zona cap[t 1, 62mp, et.2, CT, T, renovat, ultramodern D, 45.000E.Tel. 0744/530.80.(V) * Vând apartament 4 camere Al.Prim[verii, et.1, 46mp, SD, 39.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 63.000lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona Stadion, 20mp, G+F+ termopan, baie proprie, 14.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând garsonier[, zona T.Crudu, 27mp, et.1, conf.1, renovat[, 20.000 E.Tel.0744/530.803.(V) * Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, Piata Mare, posibilitate de rate, 29.800E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000 E. Tel. 0748/115.913.(V) * Vând apartament 4 camere, zona OTP Bank, 90mp, et.2, renovat, mobilat \i utilat, totul nou \i de calitate, 79.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel. 0744/530.803.(V)

Na`ional[,56mp,et.3, renovat,G+F,T,P,gaz separat,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Parc Eminescu,et.2,D,54 mp,modern,CT,T,G+F,P,z ona deosebit[,merit[ v[zut,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii,\arpanta,CT,D,6 5 mp utili,2 b[i,sau schimba cu garsonier[, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii, et.2, D, 70 mp, CT, T, AC, G+F, P, renovat, 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona S[venilor, et.3, D, 50 mp, pe mijloc, f[r[ ]mbun[t[`iri, 30000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern,CT,T, 55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Tratoria, parter,48 mp,D, balcon, boxa,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Primaverii, \arpanta, ultramodern cu toate ]mbun[t[`irile, merit[ vazut. Pre`: 39500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,46 mp,et.3, toate ]mbun[t[`irile, T,G+F, P,95000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Octav Onicescu,parter,48 mp,balcon,spa`iu verde ]n fa`[,zon[ lini\tit[,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii Maternitate, SD, \arpant[, 48 mp, AC, T par`ial, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament2 camere,zona Sucevei, SD, 48 mp, etaj intermediar, CT de apartament, T, G+F, P, 32000 euro neg sau schimba cu 4 camere. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere,zona Bucovina, D,et.3,86 mp,2 b[i,living amenajat,CT,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp, sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G, F,P, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, u\[ metalic[, termopan, calorifere schimbate, 72.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând garsonier[ confort 1,zona Bulevardul George Enescu-cap[t 1,parter,27 mp,balcon cu beci, ]ntre`inut[,20000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,etaj intermdiar, 54 mp,D,CT,T,zona Prim[verii,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Octav B[ncil[,c[r[mid[,CT,T,G+F ,SD,40 mp,30000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb., CT,T,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 2 camere,zona Pita-Calea

* Vând apartament 3 camere,zona Tratoria, \arpant[,65 mp utili, D,T,G+F,gaz separat, 41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pacea, 65 mp, et.4, D, termopan, pre` 30.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 60 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 2 camere,zona Bucovina, et.1,52 mp,CT, T,izolat,la strad[,Pre`: 37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.2, toate ]mbun[t[`irile, T, G,F,P, zona Unirii.Pre` 41500 euro negociabil. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P,zon a Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[ confort 1,zona Grivi`a, et. 1,D,27 mp, f[r[ ]mbun[ta`iri,16000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp,et.4,\arpant[,toate ]mb.,CT,T,G+F,P,modificat. Pre`:55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc

* Apartament 3 camere, ]mp[rat Traian, et.2, D, 65 mp, termopan, G+F, CT, lavabil, u\i schimbate, pre` 45.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament pe 2 nivele,ultramodern facut,zona Bulevardul George Enescu,total 120 mp,68000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,et.3,D,48 mp,CT, T, zona Bucovina. Pre`: 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

MONITORUL OFICIAL

* Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar, 70 mp,D,modern,CT, T,renovat,62000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt,zona Panda-Pia`a Mare,140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Schimb apartament 4 camere ultracentral cu apartament 2 camere.Tel. 0744/530.803.(V)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

* Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, zon[ lini\tit[, 80 mp, parter, pre` 29.500 euro, sau finisat 41.500 euro. Se accepta in rate 20.000 euro avans, diferenta in 5 ani.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, 76 mp, et.1 pre` 42.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate.

* Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 50.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tex, 70 mp, D, c[r[mid[, parter inalt, termopan, u\[ metalic[, pre` 176.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, D, termopan, par`ial renovat, pre` 180.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Agen`ia Imobiliar[ “ACAS{ BT.” Boto\ani ofer[ posibilitatea ]nscrierii tinerilor \i persoanelor care nu au locuin`[, deasemenea \i acelora care sunt interesa`i s[ participe la programul “PRIMA CAS[”. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 1, cu balcon, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 21.000 euro.Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 50 mp, et. 2, D, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 37.500 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2


Publicitate Miercuri, 15 iulie 2009 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 35.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a.Telefon: 0748281959.(R)

euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 * Vând apartament cu 3 euro. Telefon: camere, zona Octav Onicescu, 0748281959.(R) et. 3, D, s. 60 mp, pre` * Vând apartament cu 2 52.000 euro. Telefon: * Vindem garsoniere, camere, zona Sucevei, s. 40 0748281959.(R) apartamente cu 2 camere, 3 mp, SD, parter, pre` 30.000 camere, zona Bd. Mihai * Vând apartament cu 3 euro. Telefon: Eminescu, complet camere, zona Independen`ei, 0748281959.(R) renovate, sistem de incalzire parter, D, s. 63 mp, pre` mixt, pre` 699 euro/mp + * Vând apartament cu 3 50.000 euro. Telefon: 5%TVA. Rela`ii la telefon: camere, zona Gen. Ghe. 0748281959.(R) 0748281959.(R) Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 * Vând apartament cu 3 mp, pre` 55.000 euro, * Vând garsonier[. Pre` camere, zona Armoniei, et. 1, negociabil. Rela`ii la telefon: negociabil. Telefon: D, s. 55 mp, pre` 38.000 0748281959.(R) 0748281959.(R) euro. Telefon: * Vând apartament cu 3 0748281959.(R) * Vând apartamente 2, 3, 4 camere, zona Tudor camere. Pre`uri negociabile. * Vând apartament cu 3 Vladimirescu, s. 60 mp, D, Telefon: 0748281959.(R) camere, zona Ale. Cinema, parter, pre` 45.000 euro. parter, D, s. 65 mp, pre` * Schimb apartament cu 1 Telefon: 0748281959.(R) 38.000 euro. Telefon: camer[ ]n Ia\i cu apartament * Vând apartament cu 3 0748281959.(R) 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii camere, zona Imp[rat Traian, la telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. camere, zona Prim[verii, SD, * Vand garsoniera, 26mp,cu s. 65 mp, bloc BCA, complet imbunatatiri, Et.4,zona Telefon: 0748281959.(R) renovat, multiple ]mbun[t[`iri, Tiberiu Crudu.Pret 28000 * Vând apartament cu 3 et 4, pod mansardabil, pre` euro negociabil.Tel camere, zona Grivi`a, et. 3, 52.000 euro. Telefon: 0741497829.(A) D, s. 70 mp, pre` 50.000 0748281959.(R) * Vand garsoniera ,27mp, parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri Pret AGENDA IMOBILIAR| 21000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1, zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri,Et.4, zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.C. Tomoroveanu. Pret 25000euro negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, decomandat,56 mp, et.4,cu inbunatatiri, posibilitati de mansardare Str Armeana.Pret 42000 euro negociabil.Tel 074149782.(A) * Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere, zona Sucevei. Pret 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, 50mp, decomandat, termopane, parter,zona Capatul liniei 1. Pret 28000euro.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere ,semidecomandat, 39mp,parter,zona Primaverii.

Pret 28500 euro. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, zona Unirii,50mp, decomandat, parter inalt,doua balcoane,CT,cu imbunatatiri, mobilat.Pret 47000euro negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp, et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 2 camere,et2,mobilat,cu inbunatatirii,CT,AC,zona Primaverii.Pret 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, parter,la strada,50mp, posibilitate de extindere. Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N)

* Vand apartament 2 camere semidecomandat, 50mp,et1in spate la Tex Primaverii.Pret 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,D,zona TEX, 50 mp, et.2,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 2 camere, decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pret 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat,c[r[mid[, et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[.Pre` 55000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 3 camere, 70mp, decomandat, cu imbunatatiri, CT,Et.3, zona Mall.Pret 55000 euro negociabil sau schimb cu garsoniera +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 70mp,fara imbunatatiri, parter, din care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pret 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,decomandat,2baii,2 balcoane,CT,76mp,cu inbunatatiri,zona Calea Nationala.Pret 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, decomandat, 69mp,fara inbunatatiri, doua balcoane, boxa, et 4,sarpanta,str Stefan Luchian. Pret 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 4camere, decomandat, et2,fara inbunatatiri, 89mp, doua balcoane,zona Piata Mare.Pret 75000€ negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[,zona Prim[verii,27mp,et 3.Pre` 22000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Directia Muncii,24mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina, f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i, 65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t, g,f. Pre`:60.000euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:100.000euro neg.Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate,80mp,ct,t,g,f,p. Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp,beci).Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`:85.000 euro.Tel:0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare, et.4,D,100mp,bca,ct,g,f,t, pod. Pret 55000euro.Tel 0729062022.(N) * Garsoniera, zona Capat 1,etaj 1 , caramida, intabulata,fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3,termopan,usa metalica, parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulata, 20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata,ga

z separat,usa metalica, termopan, boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca, parter, usa metalica, geamuri termopan, gresie, faianta, 72000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Camera camin,zona industriala,22mp,etaj 2,termopan,parchet,G+F, izolata,moderna,cu baie si bucatarie,mobilata si utilata complat,55.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,28 mp,bca,et.3, fara imbunatatiri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F, parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona industriala, parter, 52mp,intrare separata, G+F, termopan,D, intabulat, 100.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Rotunda,etaj 1,SD, 54mp,fara imbunatatiri, 29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila, 40mp,G+F, stolerie schimbata,2 boxe la subsol,parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona O.Bancila,etaj 4,sarpanta proprie,40mp, CT,incalzire pardoseala, termopan,parchet, 29.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Primaverii-capat 1, 50mp, etaj 2,CT, termopan, G+F, caramida, parchet,recent si modern renovat,36.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter,SD,caramida,40 mp,CT,G+F,parchet,balcon inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter inalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern, intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona ACR,etaj 2,SD, 50mp, intabulat, curat, ingrijit,fara imbunatatiri, 47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Armoniei,etaj 4,sarpanta proprie,stolerie schimbata, CT, G+F, AC, termopan, boxa, usa metalica,intabulat, 45.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Primaverii, etaj 4,sarpanta, G+F, stolerie schimbata,50 mp, SD,gaz separat, termopan, balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

11

* Apartament 3 camere, zona Unirii,68mp,etaj 3,caramida, CT,G+F, parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4, sarpanta, 65mp, CT, G+F,2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Calea Nationala-IRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F, parchet,intabulat,pe cadre, 52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D, 90 mp,CT, G+F, AC,t ermopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,caramida,intabulat, 65.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Bucovina,77mp,etaj 3, caramida, CT, G+F, parchet,termopan,2 bai,usa metalica, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona centrala,76mp utili,etaj 2,D,CT,fara imbunatatiri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona ultracentrala,etaj 4,sarpanta, D,90mp, caramida+BCA, termopan, CT,G+F, parchet,3 balcoane,2 bai, 60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina, 85mp,D,etaj 2,caramida, CT,2 bai,2 balcoane,pe mijloc,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate imbunatatirile, recent renovat, modern, 86mp,2 bai,3 balcoane, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+ P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri . Pre` 120.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD,


Publicitate 12

Miercuri, 15 iulie 2009

43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000 lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220) * Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, \arpant[ din construc`ie, acoperita cu `igla, CT.Pre` 180.000 euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77) * Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara imbunatatiri . Pret .47.000euro/ neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp. Pret 70.000 euro/ neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Grivita ,4C SD, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v)

* Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95)

* Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre`

* Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000

AGENDA COMERCIANTULUI

euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 10.300E.Tel. 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * V[nd cas[ nou[ R[chi`i, P+M, parter locuibil, etaj nefinisat, 2000mp teren drept, la strad[, 40.000E. Tel.0744/530.803.(V) * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 7000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 25E/mp \i 1100mp, 16ml, 21E/mp. Tel. 0744/530.803.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 62.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500 mp teren, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spatiu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vile la ro\u,zona C[t[m[r[\ti Deal,120 mp,P+1,500 mp de teren,arhitectur[ modern[, exterior finisat impecabil, T lemn stratificat, materiale de calitate.Pre`: 47000 euro sau varianta la gata 60000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garaj pe teren proprietate, 20 mp, BCA, zona Vârnav-Prim[verii. Pre`: 8000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând 16 ha iaz la 60km de BT, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând terenuri extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de 800 mp, cu cale de acces,

posibilitate de construire cas[ de vacan`[ \i cu lac amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Stefan Luchian, Victoriei, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulat, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungureni. Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2004,1800mp teren ,CT,cu imbun[t[`iri ,acoperit[ cu lindab,si o cas[ b[trineasc[ in acceia\i curte,in centru satului Tru\e\ti Pret 45000euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vand terenuri suprafete 500mp,1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 30Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 18600mp zona Rediu Pret 1euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp intre Catamarasti-Deal si Botosani.Pret 4euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vand teren 6500mp, deschidere 45ml la sosea, posibilitati de iaz,zona Agafton. Pret 7euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829 * Vand casa cu mansarda in Botosani,80mp utili, 240mp curte ,anexe, beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/ mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton,com. Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi.Pret 32Euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei,com Curtesti.Pret 10 * Vand teren loturi de 720euro/mp negociabil.Tel. 800mp in zona Lebada Pret 20 0741497829.(A) euro/mp negociabil. Tel. * Vand teren 0741497829.(A) 700mp,deschidere de 20 * Vand teren intravilan, loturi ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ de 1800-1500mp in Orasenimp negociabil.Tel. Deal Pret 10euro/mp 0741497829.(A) negociabil. Tel. * Vand teren 35400mp, 0741497829.(A) deschidere de 135ml,in * Vand teren 1500mp, Catamarasti Deal.Pret 5euro/ intravilan, deschidere 20ml, mp.Tel 0741497829.(A) zona Tulbureni Pret 25euro/ * Vand teren 1000mp, cu mp. Tel. 0741497829.(A) deschidere de 33ml,zona * Vand teren 1017mp, Hudum. Pret 15 euro/mp deschidere de 23 ml,in planul negociabil.Tel 2,toate utilitatile, zona 0741497829.(A) Cismea.pret 28 euro/mp * Vand teren 3600mp,zona negociabil.Tel Baisa.Pret 12 euro/mp 0741497829.(A) negociabil.Tel * Vand teren 500mp, 0741497829.(A) deschidere de 20 ml,utilitatile * Vand teren 15000mp, la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in * Vand teren 773mp,in Cristesti. Pret 15000 Ron.Tel Hudum linga Metaxa, 0741497829 deschidere 23ml Pret 28euro/mp Tel. * Vand teren 5400 mp in 0741497829.(A) zona Lebada.pret 3 euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda * Vand teren 10800mp,zona Lebada Pret 10euro/mp. Tel. Rediu Pret 4euro/mp neg. 0741497829.(A) Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan 5.000 * Vand teren 15000mp, zona mp,deschidere la ambele Catamarasti-deal.Pret capete 20ml,in Catamarasti4euro/mp negociabil.Tel Deal,se vinde si 2500 Pret 0741497829.(A) 16euro/mp * Vand teren 3200mp Tel.0741497829.(A) si4000mp in Curtesti.Pret * Vand teren 30.000mp( in 13euro/mp negociabil.Tel doua loturi de 10.000 si 0741497829.(A) 20.000mp,in Hudum in spate * Vand spatiu comercial la Metaxa .Pret 8euro/mp 147mp,in zona Stadion. Pret negociabil. Tel 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren 3.800mp, * Vând teren zona ci\mea deschidere 15ml,curent 5500mp, pre` negociabil, electric, in Catamarasti-Deal. deschidere la strad[ 80 ml, Pret 16euro/mp. utilita`i. Tel: 0729082022.(N) Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 2700 in Ipotesti, deschidere 19ml,intravilan Pret 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vand casa cu 4 camere+ anexe, fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000 Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere, construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica, loc.Vladeni com.Corlateni str.Principala. Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str. T[tarilor Pret 60000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda,170mp construibili,cu anexe gospodaresti noi,teren in suprafata de 4000 mp, livada,vita de vie,fântân[, apa curenta,fosa septica,in satul Brehuesti.Pret 38000€ negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand casa batrâneasca,doua camere,cu teren in suprafata de 3100mp, fântâna, telefon, internet, pomi,in satul Tocileni la asfalt,la 12km de Botosani. Pret11000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti, com.Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml,in zona Conrec. Pret 55 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 4000 mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)


Publicitate Miercuri, 15 iulie 2009 * Vând teren 800mp,zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Ci\mea, 3900mp,iaz.Pre`: 100000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa, plan1,8000mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia.Tel 0729082022 * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren agricol ]n * Vând spa`iu comercial, Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct,t.Tel * Vând teren agricol ]n 0729062022.(N) Br[ila,500 de ha, 2000 * Vând spa`iu comercial, euro/ha(intabulare,cf).Tel zona Bulevard, 200mp.Pre` 0729062022.(N) 1600 euro/mp.Tel * Vând teren ]n Z[ice\ti 0729062022.(N) ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100 mp.Pre` * Vând teren 3700mp, 50ml 1500euro/mp.Tel deschidere,350 euro/mp,zona 0729062022.(N) Calea Na`ional[.Tel * Vând spa`iu comercial, 0729082022.(N) zona Stadion,147mp.Pre` * Vând teren 300mp, 1200euro/ mp.Tel deschidere12ml,200euro/mp,z 0729062022.(N) ona Calea Na`ional[. Tel * Vând spa`iu comercial, 0729082022.(N) zona Centrul Vechi, * Vând teren, zona 60mp.Pre` 1300euro/ mp.Tel Eternit[`ii, 20.000 mp, toate 0729062022.(N) utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel * Vând spa`iu comercial, 0729082022.(N) zona }. Traian,302mp.Pre` * Vând teren ,zona Ci\mea 850euro /mp.Tel 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729062022.(N) 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, * Vând teren, zona CET, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 465mp+ construc`ie, 1600euro/mp.Tel 30euro/mp si 5000mp la 0729062022.(N) 6euro/mp.Tel * Vând spa`iu comercial,zona 0729082022.(N) Sucevei, 225mp.Pre` 250000 * V[nd teren,zona euro.Tel 0729062022.(N) Bulevard,1000mp la 180 * Vând spa`iu comercial, euro/mp neg.Tel zona Centru,200mp.Pre` 0729062022.(N) 280000euro.Tel * Vând teren ,zona Stejarul 0729062022.(N) ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` euro. Tel 0729062022.(N) 100000euro.Tel * Vând teren ,zona Calea 0729062022.(N)

* Vând cl[dire P+1,300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani. Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat . Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp,zona Gar[.Pre` 1200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp, centru vechi,80mp teren, cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cl[dire 315mp, centru vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ 200mp,zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 100mp,zona 0,cu teren 300mp,toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ,zona C. DEAL,finisaje moderne, p+1,izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 195mp+500mp de teren.Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea, teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz, izola`ie exterioar[,tabla lindab.Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N) * Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N) * Casa,zona Petru Rares, P+M,caramida si BCA,85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, bucatarie,living, G+F,parchet,usi interioare schimbate,toate utilitatile,gaz la poarta,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,Catamarasti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la rosu, fosa, garaj, fantana, 46.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vand spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Primaverii, Vitrina mare,termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vand spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O)

* Vila,zona Puskin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Spatiu comercial 150 mp,zona Primaverii,recent si modern amenajat, CT,gresie, faianta, termopan, birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Casa batraneasca in sat Zaicesti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 20.000 Euro neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT, G+F,300mp teren,la gata,78.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Cismea-planul 2, cu 11 m deschidere, apa,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Botosani, 13m deschidere, drept,toate utilitatile, zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t, ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Teren 4794mp,zona Curtesti,parcelat in 8 loturi a cate 599mp, drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552

* Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Teren 1030mp,zona ANL Bucovina, apa, curent,15.000E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Spatiu comercial 60mp,zona ultracentrala, toate utilitatile si imbunatatirile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Teren 286mp,zona ANL Bucovina,apa, curent,canalizare,4500E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vila,zona Puskin, D+P+ M, 80mp la sol ,la rosu, 450mp teren, BCA,toate utilitatile, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N)

* Teren 780mp,zona Catamarasti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilitatile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Teren 500mp,zona Puskin,14m deschidere, gaz, apa,curent, intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L.Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile, 65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Cismeaplan 2,drept, dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon: 0743111901, 0231532552

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent. Pre` 40.000euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din c[r[mid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERT{:Cas[ locuibil[, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospod[re\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent (livada si vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construita 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare, acces la toate utilit[`ile edilitare. Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap. cu 3 camere plus diferen`[. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari

Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde \i separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vil[ P+1, suprafa`a construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent. Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona industrial[,vil[ P+M la ro\u, supraf. construit[ la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj \i beci. Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial \i 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102,

13

0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând casa P+M ]n com. St[uceni cu 1000 mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent, ]n Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare Pre` 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[ , suprafa`[ construita la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent, ]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare. Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[ ,(P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren ]n supr, de 6900mp , 15cl[diri anexe \i o cl[dire industrial[, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104) * V^nd urgent ferm[ vegetal[ situat[ ]n zona limitrof[ Boto\ani-Ia\i .Supr.compact[ de teren=120ha, \i o cl[dire P+1, cu Supr. constr.

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Miercuri, 15 iulie 2009

=400mp.Tel :0752310402.(105) * Zona Ci\mea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna R[chi`i , front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric ,drum pietruit. Pret 10Euro/ mp ,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei , cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp. Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[ . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona S[venilor, 700mp teren \i anex[ construit[ ]n 2006 .Pre` 35.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilit[`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237)

* Zona T[tari, 650mp teren intravilan Pre` 6500euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92)

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde \i parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp \i 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucor[ni . Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Or[\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona St[uceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect

termopan, pre` 320 euro/lun[, garan`ie 2 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere vis-a-vis de Fidelio Grivi`a. Telefon: 0745877317. (1322-4)

* }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/ mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Ofer spre ]nchiriere garsonier[ semimobilat[ ]n zona P[cii. Telefon: 0231529113.(1314-2)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403.

* }nchiriez apartament 2 camere, mobilat, semidecomandat, lâng[ Spitalul de copii, pre` 600 Ron/lun[, 0757610787. (1311-3)

* V^nd urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D. Muncii, renovat, CT, mobilat \i utilat, 210E/ lun[.Tel. 0748/115.912.(V)

* Oferta:V^nd 6000 mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial central, amenajat, 800E/lun[ \i spa`iu la demisol de 50mp, 400E/lun[ neg.Tel. 0744/530.803

* Oferta : Zona Rachi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

9 CUMP|R|RI * Cump[r apartament, exclus zonele periferice, f[r[ intermediari. Ofer 35000 euro. Telefon: 0742221093.(8) * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p. Rela`ii tel. 0745.544745.(9) * }nchiriez apartament 2 camere, et.II, str. Armean[ (Pia`a Mare). Telefon: 07439878410.(1326-6) * }nchiriez garsonier[ zona

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

biserica Sf. Gheorghe,mobilat, cablu, gaz, baie. Telefon: 0749690376. (1327-4)

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu pentru birouri, orice suprafa`[, zon[ ultracentral[, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803 * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere Primaverii, renovat, CT, termopan, mobilat, 200E/luna.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, renovat, transformat ]n 2 camere, CT, 500E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`iu comercial, 400 mp, amenajat,CT,500 mp teras[ si spa`iu de parcare, ideal club,restaurant, magazin produse industriale, construc`ii si orice alt fel de activitate, zona centur[.Pre`:1000 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Inchiriez apartament 3 camere,SD,et.1,semimobilat,m odest cu CT,zona Bulevardul Mihai Eminescu.Pre`:750 lei pe lun[. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Inchiriez spa`iu comercial, 1927 mp, ideal comer`, depozitare, atelier, produc`ie, acces tir, rampa, sistem de alarma, toate utilita`ile, zona Calea Na`ional[-Mecanex. Pret: 2 euro/mp+TVA pe luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 2 camere, Prim[verii, mobilat, utilat, et.5, CT, garan`ie o lun[, pre` 200 euro/lun[.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 400 euro/lun[, garan`ie 2 luni, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, zona complex Bulevard, et.1, semimobilat, CT, 1 lun[ garan`ie, pre` 750 ron/lun[ Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pe termen lung (minim 3 ani) adecvat pentru cabinet medical, vis - a - vis de Spitalul Jude`ean. Se accept[ modificarea apartamentului pentru a stabili criteriile necesare unui cabinet medical. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Inchiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C.Nationala, zona Mall,Select,).Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez apartament 3 camere,mobilat,zona Calea Nationala.Pret 150€/luna. Tel 0741497829.(A) * Inchiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Bulevard.Pret 150€/ luna.Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez depozit 600mp,zona Catamarasti Deal,curte betonata 2500 mp,CT lemne,toate utilitatile, 2,8m inaltime, 3E/mp neg.Se negociaza in functie de perioada si activitate,prima luna gratuit. Poate fi inchiriat si pe bucati. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Inchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Primaverii-Piata Mica, termopan,gresie,grup sanitar,pret 2500 Ron/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp, modern ,termopan, gresie,var lavabil,birou,grup sanitar,pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea NationalaStadion,etaj 7,D,mobilat,utilat, 170E/ luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552 .(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona CurcubeuluiScoala 13,etaj 3,mobilat, utilat,CT, termopan,renovat, modern,250E/ luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,fara imbunatatiri, 500 Lei/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona ultracentrala, etaj 1,mobilat,utilat, CT,termopan, parchet, 250E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,parter, mobilat,utilat, 500Lei/ luna, avans 2 luni. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez casa zona Donici, 2camere,baie, bucatarie,nemobilata,gaz,fara imbunatatiri, 150E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/luna. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona Imparat Traian, etaj 1,renovat recent si modern,CT, G+F,complet mobilat si utilat,totul nou,250 E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu sarpanta,D,2 bai,mobilat si utilat,CT,toate imbunatatirile, 200E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, ter-

mopan, totul nou,900 E/luna neg. Telefon: 0744.319317.(O) * Urgent:Inchiriez camere la vila mobilate acces utilitati .Pret 80eur/luna negociabil .Plat anticipata pe 3 luni. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 2 spa`ii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona central[. Pre` 500 euro/luna, pretabil cabinet medical, frize- rie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere, ap. cu 4C, zon[ ultracentral[, et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/lun[/neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere ap. cu 2cam, par`ial mobilat, CT, zona Calea Na`ional[. Pre` :700lei/ lun[ .Plata anticipat[ 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i bucatarie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte. Pre`: 250euro/ lun[. Plata anticipat[ :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

V+NZ|RI * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959 * Vând motostivuitor, 1500 kg ]n perfect[ stare de func`ionare. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (3)

ANGAJ|RI * S.C. APETRANS S.R.L. angajeaz[: * mecanic auto, * electrician auto, * tinichigiu vopsitor auto. Rela`ii la telefon: 0231.517.509.(1307-1)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Miercuri, 15 iulie 2009

Cleopatra Stratan, victima `epelor de la mare Duminic[ seara, un afi\ mare ]i invita pe to`i, la Teatrul de var[ din Neptun, la un spectacol intitulat „Cleopatra Stratan \i invita`ii s[i”. La dorin`a copiilor, p[rin`ii au achizi`ionat bilete, pl[tind 20 de lei de persoan[. Spectacolul era anun`at la ora 21.00, iar ]n deschiderea show-ului Cleopatra era prima vedet[ care trebuia s[ cânte. Cu toate acestea, al`i arti\ti au deschis concertul, iar ]n jurul orei 23.00, unul dintre organizatori i-a anun`at pe spectatori c[

micu`a Cleopatra nu va mai ajunge la spectacol. „Motivul invocat a fost c[ la precedentul spectacol, sus`inut ]n sta`iunea Saturn, ni\te copii au urcat pe scen[ \i au bruscat-o, iar Cleopatra a suferit un \oc. Din acest motiv, tat[l s[u, Pavel Stratan, i-a interzis s[ mai cânte ]n public”, a declarat pentru Ring unul dintre p[rin`ii care \i-au dus copilul la spectacol. Surse apropiate artistului au precizat c[ fiica lui Pavel Stratan nu se afl[ ]n turneu pe litoral. „

Unul dintre cei mai cunoscu`i \i importan`i dirijori din Marea Britanie \i so`ia sa au decis s[ ]\i curme suferin`a prin sinuciderea asistat[ la controversata clinic[ Digitas din Elve`ia, titreaz[ „Mail Online”. Sir Edward Downes, ]n vârst[ de 85 de ani, \i Joan, de 74 de ani, au c[l[torit acolo pentru a-\i pune cap[t zilelor, potrivit familiei. Britanicul, care a fost dirijor la Filarmonica BBC ]ntre 1980 \i 1991, suferea de miopie de a-

proape 15 ani \i ]ncepea s[-\i piard[ \i auzul, ]n vreme ce so`ia sa se chinuia s[ se lupte cu una dintre cele mai cumplite maladii: cancer ]n faz[ terminal[. Cei doi s-au cunoscut ]n urm[ cu 54 de ani \i s-au ]ndr[gostit la prima vedere. La scurt timp perechea \i-a unit destinele \i au avut doi copii, Caractacus \i Boudicca. Din cauza maladiilor necru`[toare ei au preferat s[ moar[ ]mpreun[, decât s[ r[mân[ singuri \i neajutora`i. „

Demi Moore, sexy pe plaj[ chiar \i la 46 de ani }n timp ce se afla ]ntr-o vacan`[ romantic[ ]n Bahamas cu so`ul s[u, Ashton Kutcher, Demi Moore (foto) a recreat f[r[ s[ vrea scena din „Charlie's Angels: Full Throttle”, filmat[ ]n urm[ cu \ase ani. Chiar \i la vârsta de 46 de ani Demi Moore arat[ senza`ional, potrivit Daily Mail. Este adev[rat c[ pentru a\i p[stra formele, actri`a a investit o mul`ime de lire sterline ]n opera`iile estetice, dar a meritat. Potrivit unor surse, actri`a a investit 16.000 de lire sterline ]n opera`ii la \olduri, coapse \i abdomen, 9.500 de lire sterline ]ntr-un implant mamar \i 20.000 de lire sterline ]n opera`iile la fa`[. }n ciuda eforturilor de a da anii ]napoi, so`ul s[u, mai mic cu 15 ani, recunoa\te c[, uneori, Demi are crize de ]n-

E Berbec Nu este recomandabil s[ v[ programa`i treburi importante, pentru c[ pot surveni evenimente neprev[zute. Diminea`a ave`i de alergat pentru a rezolva câteva probleme ale casei. Eforturile v[ sunt ]ncununate de succes.

F Taur Este o zi favorabil[ activit[`ilor legate de c[min \i de afaceri. Acum este momentul s[ v[ pune`i ideile ]n practic[, mai ales c[ beneficia`i \i de ajutorul familiei. Ave`i ocazia s[ face`i transform[ri ]n cas[. Sunte`i hot[rât s[ ie\i`i din tipare \i ]ncepe`i o lucrare complex[, la care v[ gândi`i de mult. Pute`i s[ face`i schimb[ri importante ]n cas[. De asemenea, face`i câteva drumuri scurte. Ar fi bine s[ nu cheltui`i sume mari f[r[ s[ discuta`i cu partenerul de via`[.

H Rac

dac[ ]\i r[cesc partea din fa`[ a creierului

Cercet[torii de la University of Pittsburgh sunt cei care au creat \apca pentru cei care sufer[ de insomnie. Ea are un lichid special care r[ce\te partea din fa`[ a creierului (cortexul prefrontal), zona care joac[ un rol important ]n somnul indivizilor. Testele au ar[tat c[ cei care sufer[ de insomnie au partea din fa`[ a creierului mai ]nc[lzit[ decât cei care n-au astfel de probleme. R[cind aceast[ zon[, indivizii cu probleme de somn reu\esc s[ doarm[, ]n medie, cu patru ore mai mult decât ]n mod obi\nuit.

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Botosanii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Interviul S[pt[mânii (r) 13.30 - 14.00 Tele’Music 14.00 - 15.00 Profesii (r) 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Top Sport (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Lec`ia de s[n[tate (d), emisiune realizat[ de dr. Ghe. Apetroaie. 18.00 - 18.30 |tirile Te-

reamenajare a locuin`ei, ]ns[ ar fi bine s[ `ine`i cont \i de p[rerile partenerului de via`[. Dup[-amiaza s-ar putea s[ primi`i o veste proast[ ]n leg[tur[ cu o rud[ \i s[ v[ preg[ti`i pentru o c[l[torie. Situa`ia nu este chiar atât de grav[ pe cât pare.

L Scorpion Copiii va apreciaz[ planurile de reamenajare a locuin`ei, ]ns[ ar fi bine s[ `ine`i cont \i de p[rerile partenerului de via`[. Dup[-amiaz[ s-ar putea s[ primi`i o veste proast[ ]n leg[tur[ cu o rud[ \i s[ v[ preg[ti`i pentru o c[l[torie. Situa`ia nu este chiar atât de grav[ pe cât pare.

M S\get\tor }n fine, ave`i resursele financiare pentru a face ]n cas[ schimb[rile pe care le visa`i. Pentru aceasta, trebuie s[ merge`i la cump[r[turi ]mpreun[ cu partenerul de via`[. V[ sf[tuim s[ v[ hot[râ`i de acas[ ce dori`i s[ cump[ra`i. Odihni`i-v[ mai mult.

N Capricorn

Se pare c[ ave`i problemele de natur[ sentimental[ \i nu este exclus s[ deveni`i melancolic. V[ reveni`i dup[-amiaza, când v[ dedica`i activit[`ilor casnice. Pute`i avea succes la lucr[ri de repara`ii, zugr[vit, mutat mobil[ sau cur[`enie.

}n fine, ave`i resursele financiare pentru a face ]n cas[ schimb[rile pe care le visa`i. Pentru aceasta, trebuie s[ merge`i la cump[r[turi ]mpreun[ cu partenerul de via`[. V[ sf[tuim s[ v[ hot[râ`i de acas[ ce dori`i s[ cump[ra`i. Odihni`i-v[ mai mult.

I Leu

O V\rs\tor

~ine`i neap[rat s[ fi`i gospodar \i se pare c[ reu\i`i. Sunte`i ]ntr-o form[ fizic[ foarte bun[ \i ave`i \anse s[ termina`i tot ce v[ propune`i. Nu v[ certa`i cu partenerul de via`[ din cauza investi`iilor pentru cas[!

J Fecioar\ Diminea`a sim`i`i nevoia s[ face`i câteva schimb[ri prin cas[ \i ave`i \anse s[ v[ descurca`i. Trebuie s[ alerga`i pu`in \i s[ face`i ni\te cheltuieli. O rud[ mai ]n vârst[ se ofer[ s[ v[ ajute cu bani. Profita`i de ocazie!

Sunte`i hot[rât s[ v[ ocupa`i mai mult de problemele casnice. Diminea`a ave`i ocazia s[ cump[ra`i o cas[ la un pre` bun sau s[ face`i un schimb avantajos. Partenerul de via`[ v[ sus`ine. V[ sf[tuim s[ v[ asculta`i intui`ia \i s[ evita`i orice fel de specula`ii.

P Pe[ti

Dac[ inten`iona`i s[ face`i schimb[ri ]n cas[, acum este momentul, pentru c[ v[ pute`i baza pe ajutorul celor din jur. V[ recomand[m s[ nu v[ enerva`i dac[ o femeie mai ]n K Balan]\ vârst[ v[ bate la cap cu tot felul de Copiii v[ apreciaz[ planurile de sfaturi. Evita`i cearta cu orice pre`!

Bancul zilei Opt voluntari care au participat la cercetare au purtat \apca o or[ ]nainte \i o or[ dup[ ce au adormit. |ase din ei au declarat c[ s-au odihnit mai bine decât de obicei \i s-au trezit de mai pu`ine ori ]n timpul nop`ii. „ Miercuri, 15 iulie

credere ]n sine. „A\ min`i dac[ a\ spune c[ nu am momente ]n care intru ]n panic[ atunci când m[ uit ]n oglind[ \i v[d lucruri care nu erau acolo ]nainte”, a spus actri`a. „

Horoscop

G Gemeni

Dup[ 54 de ani de Insomniacii se pot c[snicie, s-au sinucis odihni mai bine asista`i, mân[ ]n man[

15

le'M (d), o edi`ie complet[ a principalelor \tiri ale zilei prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.30 - 20.00 Agenda economicã (d), emisiune realizat[ de Bogdan Caliniuc. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Tele’Music 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

|ARPELE ZBUR{TOR Conducerea unui circ care nu avea profituri se gânde\te cum s[ scoat[ profituri. }ntr-o zi, pe to`i stâlpii apar afi\e cu „Veni`i s[ vede`i magnificul \arpe zbur[tor!”. A doua zi, toat[ sala de circ era plin[. Circul ]\i face num[rul, ca de

obicei. La un moment dat, tot publicul ]ncepe s[ strige: Vrem \arpele zbur[tor! Prezentatorul: V[ prezent[m \arpele zbur[tor! De dup[ cortin[ apare un clovn cu un pui de \arpe. Clovnul: Acesta este \arpele zbur[tor! O zi zboar[, o zi nu! Azi nu zboar[!

O RE~ET{ PE ZI SUP{ FRAN~UZEASC{ Ingrediente: piper, ca\caval ras 120 g, vin alb 100 ml, 1 leg[tur[ ceap[ verde, 2 linguri f[in[, 3 linguri ulei de m[sline, unt 100 g, 3-4 cepe, 4 felii de franzel[, sare. Mod de preparare: Ceapa se taie m[runt \i se c[le\te ]n ulei. ]nainte de a ]ncepe s[ se pr[jeasc[ se presar[ f[in[. Se adaug[ 1,5 litri de ap[, se adaug[ condimente \i se fierbe aproximativ o or[. Se amestec[ foarte bine, se pune vin \i

ceap[ t[iat[ rondele. Se mai fierbe 5 minute. Supa se pune ]ntr-un castron termorezistent \i se bag[ ]n cuptor. Feliile de pâine se pr[jesc \i ele pu`in ]n ulei \i se pun deasupra supei din castron.


CMYK

Eveniment 16

Miercuri, 15 iulie 2009

}n continuare,

Medicii ie\eni le fur[ pacien`ii celor boto\[neni Cu toate c[ jude`ul Boto\ani nu duce lips[ de medici profesioni\ti, c[ ]n multe dintre spitalele din jude` condi`iile s-au ]mbun[t[`it considerabil, ]n sensul c[ exist[ aparatur[ medical[ performant[ care s[ trateze cazurile mai dificile, mul`i dintre boto\[neni prefer[, ]n continuare, s[ mearg[ s[ se trateze ]n unit[`ile medicale din jude`ele vecine. Autorit[`ile din s[n[tate spun c[ cei care prefer[ s[ beneficieze de servicii medicale ]n alte jude`e o fac fie din cauza unor experien`e nepl[cute, fie c[ au o for`[ financiar[ care s[ le permit[ ca ]ntrun timp foarte scurt s[ ]\i rezolve o problem[ de s[n[tate.

UTILE

Mul`i dintre p[rin`i ]\i duc copiii la Ia\i, de exemplu, atunci când constat[ c[ au fost pe la diver\i medici \i fiecare a pus copilului câte un diagnostic diferit, f[r[ ca dup[ tratamente repetate acesta s[ fie complet vindecat. Multe m[mici merg s[ nasc[ ]n clinici private din Suceava sau la Ia\i \i asta pentru c[ au impresia c[ sunt tratate mai bine acolo \i c[ \i condi`iile din aceste unit[`i spitalice\ti sunt net superioare celor din jude`ul Boto\ani. Cazurile de acest gen nu sunt singulare. 4,2175 lei

O fac pentru c[ ei consider[ c[ ar fi mai bine trata`i ]n spitalele din alte jude`e, ]n special ]n cele universitare. Fosta conducere a Direc`iei de S[n[tate Public[ declara ]n urm[ cu un an c[, datorit[ aparatelor performante aduse ]n spitalele din jude`ul Boto\ani, ]n spe`[ la Spitalul Jude`ean Mavromati, boto\[nenii nu vor mai fi nevoi`i s[ migreze ]n jude`ele vecine pentru a beneficia de anumite servicii medicale. Lucru care nu s-a ]ntâmplat. Spitalele din afara jude`ului continu[ s[ fie ]n preferin`ele boto\[nenilor. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ sus`in c[ aceast[ problem[ este discutabil[. Ei spun c[ jude`ul Boto\ani are foarte mul`i medici buni ]n toate domeniile \i, deci, nu se justific[ aceast[ migra`ie. „Din punctul meu de vedere, ca medic, dar \i din 3,0183 lei

punctul meu de vedere ca pacient, ]n general pot s[ afirm c[ sunt medici valoro\i ]n Boto\ani, ]n toate domeniile. Din nefericire, exist[ multe experien`e care o dat[ tr[ite, dac[ sunt nu tocmai pl[cute, te fac s[ devii sceptic cu o serie de servicii medicale locale \i s[ solici`i sprijin ]n alt[ parte. Acesta cred eu c[ este motivul. O anumit[ experien`[ medical[ nepl[cut[ sau uneori chiar mai r[u, din spusele altor persoane po`i s[ ]\i formezi o idee care s[ te ]ngrijoreze, care s[ ]\i creeze suspiciuni. |i atunci ajungi s[ solici`i un control suplimentar. Sau ajungi ]n centrele universitare vrând s[ completezi totul deodat[, s[ mergi ]n cele mai elevate cercuri de s[n[tate”, a precizat medicul Tamara Ciofu, directorul coordonator al DSP. Potrivit sursei citate, multe

Ziua: 280C

Noaptea: 140C

dintre persoanele care vor s[ mearg[ ]n spitalele din afara jude`ului pentru a se trata au for`[ financiar[ \i ]\i pot permite ca ]ntr-un timp foarte scurt s[-\i rezolve o problem[ de s[n[tate. „}n Spitalul Jude`ean se fac foarte multe investiga`ii. Multe din investiga`ii imunologice, virusologice, se fac de aceea\i manier[ ca \i ]n clinicele universitare. Sunt laboratoare acreditate care fac aceste teste \i pentru spitalele universitare, \i pentru noi. Spitalele noastre pl[tesc servicii la acelea\i centre de investiga`ii medicale unde ]\i fac teste \i o mare parte din clinicele universitare. De aceea, eu a\ spune c[ sunt investiga`ii de fine`e care cu adev[rat vin de la acela\i centru care este etalonat, recunoscut, \tiut \i folosit \i de alte centre universitare”, a mai spus medicul Tamara Ciofu.

La rândul s[u, directorul medical al Spitalului din S[veni \i fost director al DSP, Gabriel Opri\anu, a declarat c[ dup[ modul cum sunt trata`i bolnavii la Boto\ani, faptul c[ jude`ul are medici foarte buni, nu se justific[ tratarea acestora ]n unit[`i spitalice\ti din afara jude`ului. El spune c[ mul`i prefer[ serviciile medicale din alte jude`e fiind determina`i s[ o fac[ dintr-un snobism anume. „Mai pu`ini pleac[ s[ se trateze pentru ne]ncrederea ]n medici. Mul`i pleac[ s[ se trateze pe afec`iunile unde nu avem medici speciali\ti. De exemplu, la Boto\ani nu se face radioterapie. A fost un medic specialist, dar a murit ]n urm[ cu câ`iva ani. Tot la Boto\ani nu se face tratament bucomaxilo-facial. Un alt exemplu. La oftalmologie, sunt medici buni ]n Boto\ani, ]ns[ suntem pe departe ]n ceea ce prive\te dot[rile de chirurgie. Sunt m[mici care pleac[ s[ nasc[ ]n maternit[`i private, datorit[ condi`iilor care le sunt oferite. Este o chestiune conjunctural[, de moment. Dup[ cum se \tie, au fost alocate 3 milioane de euro \i pentru Maternitatea din Boto\ani, iar condi`iile vor fi \i aici din cele occidentale. Fiecare camer[ va avea televizor, grup sanitar, mobilier nou, internet”, a precizat Opri\anu. Autorit[`ile din s[n[tate afirm[ c[ sistemul sanitar este ]n continu[ reform[, condi`iile din spitale se vor schimba radical.

Aceea\i p[rere o au \i medicii. Ei spun c[ pân[ acum acest sistem nu a fost b[gat ]n seam[ de guvernan`i.

„MUL~I }~I INDUC P{REREA C{ }N AFAR{ E|TI TRATAT MAI BINE” S-a ]ntâmplat de foarte multe ori ca boto\[nenii care au apelat la servicii medicale din alte jude`e, ]n speran`a, c[ acestea ar fi mai bune decât cele din jude`, s[ constate contrariul. Este \i cazul unei m[mici care a preferat s[ nasc[ ]n Ia\i, pentru c[ la Maternitatea din Boto\ani nu a fost mul`umit[ de condi`iile oferite. „Am decis s[ merg ]n cele din urm[ s[ nasc ]n Ia\i \i, spre surpriza mea, acolo condi`iile erau acelea\i \i, mai mult, nici nu am fost b[gat[ ]n seam[ de cadrele medicale”, poveste\te Ana. B. „Nimeni nu-`i garanteaz[ c[ atunci când ]`i duci copilul, la Ia\i, de exemplu, cu o afec`iune, ea va fi \i tratat[. Dar, totu\i, mergi ]ntr-un centru universitar pentru c[ mul`i din jurul t[u ]`i induc p[rerea c[ acolo copilul ar fi tratat mai bine. Cam acesta este mecanismul. Care are o problem[ de s[n[tate se duce ]ntr-un centru universitar pentru c[ a\a i-a spus cineva din rândul cunoscu`ilor”, a declarat un p[rinte, sub rezerva anonimatului. (L[cr[mioara Lupa\cu)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 15 M Sf. Mc. Chiric \i mama sa Iulita; Sf. Ier. M[rt. Iosif al Tesalonicului; Sf. Vladimir, lumin[torul Rusiei 16 J Sf. Ier. Mc. Atinoghen \i cei 10 ucenici ai s[i

Evenimentul de Botosani nr.1382  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you