Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 154 (1375) • Mar`i, 7 iulie 2009 • 16 pagini

B[ie`el decedat dup[ ce a c[zut de la fereastra apartamentului Un copila\ de un an \i cinci luni a ]ncetat din via`[ dup[ ce a c[zut de la etajul doi al blocului ]n care locuia. Tragedia a avut loc ieri diminea`[, ]ntr-un imobil de pe stra-

da }mp[rat Traian. Din cauza \ocului suferit, mama copilului a ajuns la Spitalul de Psihiatrie.

Pagina 4

La cererea ministrului Educa`iei,

Lucr[rile la Bacalaureat vor fi recorectate, prin sondaj Procentul de promovabilitate la bacalaureat situeaz[ jude`ul Boto\ani pe locul doi la nivel na`ional. Cu toate acestea, num[rul mediilor mari din acest an este mai mic decât anul trecut. Contesta`iile cele mai multe

]nregistrate la nivelul Inspectoratului \colar sunt la limba român[, iar nota cea mai mic[ la proba scris[ de român[ a fost de 1,85.

Pagina 3

Liberalii boto\[neni vorbesc despre cum s-au fraudat alegerile Pagina 5

Se fur[ ca ]n codru din hrana copiilor din centre Asta sus`ine noul \ef al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului, la fix o s[pt[mân[ de la instalarea sa ]n func`ie. Liviu R[d[\anu vorbe\te despre u\urin`a cu care unii angaja`i din sistem atenteaz[ la hrana copiilor institu`ionaliza`i. De\i ]nc[ nu de`ine dovezi concrete pentru a putea face acuza`ii nominale, \eful Protec`iei Copilului este decis s[ caute din scoar`[ ]n scoar`[ abuzurile care se fac de ani bun ]n sistemul social.

Pagina 4

Afacerea ridicatului ma\inilor, ajutat[ de vecini „binevoitori“ }ncas[rile firmei care ridic[ ma\inile parcate neregulamentar au sc[zut cu mai bine de 50% la \ase luni de la ]nceperea activit[`ii. Patronul firmei, Iulian Junc[naru, a spus c[ boto\[nenii s-au autoeducat ]n ceea ce prive\te problema parc[rilor. Acum afacerea a ]nceput s[ se bazeze \i pe r[utatea boto\[nenilor, aproape toate ma\inile ridicate dintre blocuri fiind „s[ltate” la apelul telefonic al reclamagiilor.

Pagina 16


Eveniment 2

Mar`i, 7 iulie 2009

Femeie blocat[ ]n cas[, salvat[ de pompieri ]n ultima clip[ O femeie din municipiul Boto\ani care s-a ]ncuiat ]n cas[, dar a r[mas imobilizat[ din cauza st[rii de s[n[tate, a fost salvat[ duminic[ de pompierii boto\[neni. Cei care au solicitat sprijinul angaja`ilor din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani au fost chiar poli`i\tii care nu reu\eau s[ intre ]n locuin`[ dup[ ce au fost sesiza`i de vecini c[ proprietara nu a mai fost v[zut[ de vecini de câteva ore. }ntrucât locuin`a Elenei A. se afla la parterul unui bloc de pe strada Manole\ti, pompierii au intrat ]n apartament for`ând un geam dup[ care au deschis u\a de la intrare. }n interior au g[sit-o pe proprietar[ care era ]n stare de \oc. Interven`ia a durat mai pu`in de zece minute. Câteva ore mai târziu pompierii au avut parte de o interven`ie asem[n[toare, o alt[ femeie a apelat la ajutorul lor pentru a intra ]n cas[, dup[ ce u\a de la intrare s-a blocat ]n timp ce aceasta era pe casa sc[rii. Pompierii au intrat ]n locuin`[ prin geamul de la baie \i au deschis u\a de la intrare. ]n ultimele 48 de ore pompierii boto\[neni au fost solicita`i s[ intervin[ \i pentru stingerea patru incendii. Sâmb[t[, ]n jurul orei 02.45, proprietara unui autoturism marca BMW, a chemat ]n ajutor pompierii dup[ ce ma\ina a luat foc ]n timp ce se deplasa pe DJ 284, pe raza localit[`ii Dângeni. Un echipaj din cadrul G[rzii de Interven`ie Tru\e\ti sa deplasat ]n cel mai scurt timp posibil la locul indicat. Când au

ajuns la fa`a locului ma\ina era cuprins[ aproape ]n totalitate de fl[c[ri. Incendiul a fost stins ]n mai pu`in de 30 de minute. Autoturismul a fost distrus ]n propor`ie de 80%, pagubele fiind estimate la 36.000 lei. Un aragaz aprins l[sat nesupravegheat a incendiat buc[t[ria unui localnic din satul Dracsini, comuna B[lu\eni. S-a ]ntâmplat sâmb[t[, dup[ amiaz[ la ora 16.00. Când \i-a v[zut buc[t[ria ]n fl[c[ri proprietarul, Mihai C., a solicitat sprijinul pompierilor speriat c[ incendiul s-ar putea extinde \i la celelalte ]nc[peri ale locuin`ei. I-au s[rit ]n ajutor dou[ echipaje din cadrul

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

de Deta\amentului de Pompieri Boto\ani care au reu\it s[ sting[ incendiul ]n mai pu`in de 20 de minute. Un aparat de cafea uitat ]n priz[ peste noapte a provocat un incendiu ]ntr-un bar din comuna Vorona. Fl[c[rile au fost observate duminic[ diminea`[, cu pu`in ]nainte de ora 6.00. Dou[ echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani s-au deplasat la locul indicat ]n cel mai scurt timp. Pompierii au reu\it s[ sting[ incendiul ]n mai pu`in de zece minute, fiind salvate bunuri materiale ]n valoare 50.000 de lei. }n noaptea de 5 spre 6 iulie, cu pu`in dup[ miezul nop`ii, Teodor

P., din satul C[lug[reni, comuna Ungureni, s-a trezit cu depozitul de furaje ]n fl[c[ri. De team[ c[ incendiul s-ar putea extinde si la anexele din gospod[rie acesta a solicitat sprijinul pompierilor. Pentru stingerea focului a intervenit un echipaj din cadrul G[rzii de Interven`ie S[veni. Pentru a stinge cele 16 tone de fân pompierii au ac`ionat timp de aproape trei ore. Pagubele au fost estimate la 3.200 lei. }n urma cercet[rilor pompierii au stabilit c[ focul a fost provocat de o persoan[, poli`i\tii urmând s[ efectueze cercet[ri pentru stabilirea autorului. (D[nu` Rotariu)

Lovit[ cu ciocanul ]n cap de so` O femeie ]n vârst[ de 52 de ani din satul Manole\ti Deal, comuna Mihai Eminescu se zbate ]ntre via`[ \i moarte dup[ ce a fost lovit[ duminic[ de c[tre so`ul ei cu un ciocan ]n cap, fiind transferat[ ]n stare foarte grav[ la Clinica de Neurochirurgie Ia\i. }n timp ce femeia se afl[ pe patul de spital, medicii luptându-se pentru a o `ine ]n via`[ so`ul ei a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din Boto\ani, ]n vederea expertiz[rii, fiind cercetat pentru tentativ[ de omor calificat. Conform declara`iilor anchetatorilor, se pare c[ cearta dintre cei doi s-ar fi iscat dintr-un motiv stupid, femeia, Tatiana A., ]n vârst[ de 52 de ani \i-a rugat so`ul Ion A., ]n vârst[ de 50 de ani s[ dea un casetofon unde asculta manele mai ]ncet. }nfuriat de cererea so`iei nici una, nici dou[ Ion A. a

pus mâna pe un ciocan \i \i-a lovit so`ia de mai multe ori peste corp dar \i ]n cap. Din cauza loviturilor primite femeia \i-a pierdut cuno\tin`a. Ulterior la cererea vecinilor o ambulan`[ a transportat-o la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”, ]ns[ din cauza st[rii foarte grave ]n care se afla, suferind multiple leziuni la nivelul capului, ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[ s-a luat decizia transfer[rii sale la Ia\i. Pentru c[ agresorul era recalcitrant, mai ales din cauza alcoolului pe care ]l consumase, poli`i\tii l-au dus la Spitalul de Psihiatrie, unde a fost internat. Acum Ion A. este cercetat de c[tre procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii de tentativ[ de omor calificat. (D[nu` Rotariu)

Avizele din partea pompierilor vor fi eliberate gratuit Avizele \i autoriza`iile de securitate la incendiu \i de protec`ie civil[ nu vor mai fi eliberate contracost. Conform informa`iilor transmise de reprezentan`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani potrivit Ordonan`ei de Urgen`[ nr.70 din 2009 pentru modificarea \i completarea unor acte normative privind taxe \i tarife cu caracter nefiscal, nu se mai pl[tesc tarife pentru ob`inerea acestor do-

cumente. Textele abrogate prevedeau c[ tarifele percepute pentru emiterea avizelor \i autoriza`iilor de securitate la incendiu \i de protec`ie civil[ se stabilesc prin ordin al ministrului administra`iei \i internelor. Se pare c[ m[sura a avut la baz[ eliminarea taxelor, având ca principal scop reducerea num[rului de taxe \i tarife cu caracter nefiscal pentru diminuarea impactului crizei asupra resurselor financiare ale popula`iei. (D[nu` Rotariu)

Curg ]n continuare amenzi pentru munca la negru Munca la negru r[mâne ]n continuare o problem[ cu care inspectorii de munc[ boto\[neni se confrunt[ ]n controalele lunare efectuate la agen`ii economici. Inspectorii din cadrul serviciului Control Rela`ii de Munc[ au efectuat controale la un num[r de 128 de angajatori, cu 4.384 salaria`i. Au fost sanc`iona`i 64 de angajatori, fiind aplicate 125 sanc`iuni contraven`ionale, din care 16 amenzi \i 109 avertismente. „Pentru primirea la lucru a persoanelor f[r[ a avea ]ncheiate contracte individuale de munc[ au fost sanc`iona`i \ase angajatori cu amenzi ]n valoare total[ de 9.000 lei. Au fost depistate 10 persoane ce lucrau f[r[ forme legale, dintre care cinci femei”, a declarat Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc[ (ITM). Printre angajatorii sanc`iona`i se num[r[

Transport Mixt SA Dorohoi, Ioanidis SRL Boto\ani, }ntreprinderea Individual[ Babii Cristina, }ntreprinderea Individual[ Cobuz Gheorghe, SC Isovolta SRL Boto\ani, SC Dumarstea SRL. Au mai fost sanc`iona`i pentru nerespectarea unor prevederi legale zece angajatori, cu amenzi ]n valoare de 17.300 lei. Printre neregulile constatate de inspectorii ITM sa num[rat \i netransmiterea la Inspectorat a modific[rilor privind registrul general de eviden`[ a salaria`ilor ]n format electronic, ]n aceast[ situa`ie fiind aplicate trei amenzi ]n valoare de 6.000 lei. Pentru neini`ierea demersurilor privind contractul colectiv de munc[ la nivel de societate a fost aplicat[ o amend[ ]n valoare de 300 lei, ]n timp ce pentru nedepunerea la inspectorat a dovezilor dup[ statele de plata a salariilor au fost aplicate dou[ amenzi ]n va-

loare de 6.000 lei. Nereguli au fost g[site \i ]n ceea ce prive\te garantarea ]n plat[ a salariului minim brut pe `ar[, la un singur angajator, c[ruia i-a fost aplicat[ o amend[ ]n valoare de 500 lei. Dou[ amenzi ]n valoarea de 3.000 de lei au fost aplicate \i pentru nerespectarea dispozi`iilor legale referitoare la timpul de munc[, ]n timp ce pentru nerespectarea dispozi`iilor legale referitoare la acordarea repaosului s[pt[mânal a fost acordat[

o amend[ ]n valoare de 1.500 lei. Printre societ[`ile sanc`ionate se afl[ SC Delta Con SRL Ib[ne\ti, SC Dani Transport Com SRL Roma, SC Belvedere SRL Boto\ani, SC Eurest 95 SRL Boto\ani, SC Pludi Market SRL, SC La Deea SRL, SC Flovis SRL Boto\ani. Valoarea total[ a sanc`iunilor aplicate de c[tre serviciul Control Rela`ii Munc[ ]n luna iunie este de 26.300 lei. (Petronela Rotariu)


Eveniment Mar`i, 7 iulie 2009

La cererea Ministrului Educa`iei,

Vor fi recorectate, prin sondaj, lucr[rile de la Bacalaureat Procentul de promovabilitate la bacalaureat situeaz[ jude`ul Boto\ani pe locul doi la nivel na`ional. Cu toate acestea, num[rul mediilor mari din acest an este mai mic decât anul trecut. Contesta`iile cele mai multe ]nregistrate la nivelul Inspectoratului |colar sunt la limba român[, iar nota cea mai mic[ la proba scris[ de român[ a fost de 1,85.

VAL DE CONTESTA~II LA ROMÂN{ Nemul`umirile candida`ilor cu privire la notele ob`inute la limba \i literatura român[, proba scris[, se reflect[ ]n num[rul ridicat de contesta`ii ]nregistrat la Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J). Mai mult de jum[tate dintre contesta`ii sunt la limba român[. Din datele prezentate de inspectorul \colar general adjunct, Gheorghe Carmocanu, pre\edintele comisiei jude`ene de Bacalaureat, au fost ]nregistrate 531 de contesta`ii, dintre care 287 la limba român[. „Nemul`umiri \i contesta`ii au fost ]nregistrate la aproape toate disciplinele, ]ns[ ]ntr-un num[r mult mai mic fa`[ de cele 287 ]nregistrate la limba român[. Pentru prima dat[, ]n urma unei derog[ri de la Ministerul Educa`iei, contesta`iile candida`ilor vor fi rezolvate la un singur centru, centru care este stabilit ]n acela\i jude` de unde provin \i contesta`iile”, a declarat Gheorghe Carmocanu. Cea mai mic[ not[ ob`inut[ la proba scris[ de limba român[, la nivelul jude`ului, a fost de 1,85. Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat vor fi afi\ate pe 9 iulie.

pe locul doi la nivel na`ional. Candida`ii boto\[neni au fost devansa`i de colegii din Mehedin`i, unde procentajul de promovabilitate ]nregistrat ]nainte de contesta`ii este de 98,19%. De\i procentajul promovabilit[`ii este unul ridicat, jude`ul Boto\ani nu apare pe nicio statistic[ la nivel na`ional. „Nu putem \ti de ce procentul de promovabilitatea al jude`ului nu apare nic[ieri. Datele din toate jude`ele sunt centralizate la nivelul Ministerului Educa`iei, iar statistica este pe site-ul Ministerului. Inclusiv statistica pe care noi am prezentat-o este pe acela\i site”, a declarat pre\edintele comisiei de bacalaureat. Comparativ cu JUDE~UL anul trecut de\i procentajul de BOTO|ANI, AL promovabilitate din acest este DOILEA PE ~AR{ LA mai mare, 97,1% fa`[ de notele ob`inute de canPROMOVABILITATE 96,69%, dida`i sunt mai mici. Dac[ anul Procentul de promovabilitate trecut au fost ob`inute dou[ meob`inut la nivelul jude`ului Boto- dii de zece, ]n acest an media \ani, de 97,1%, situeaz[ jude`ul cea mai mare a fost de 9,95.

sondaj lucr[rile scrise ale absolven`ilor boto\[neni. Asta având ]n vedere procentajul promovabilit[`ii. „Sunt sigur c[ \i de la Boto\ani vor fi solicitate lucr[ri de la Minister pentru reverificare. Sper ]ns[ ca ]n urma reevalu[rii, notele candida`ilor s[ nu sufere diferen`e notabile, iar cadrele didactice boto\[nene s[ fi corectat obiectiv”, a declarat pre\edintele comisiei de Bacalaureat. De altfel, ]n cursul zilei de ieri, \i ministrul Educa`iei, Ecaterina Andronescu, a anun`at c[ se va recurge la verificarea prin sondaj a lucr[rilor ]n jude`ele unde promovabilitatea a fost foarte mare. „Mi se pare c[ diferen`a este destul de mare. Sunt câteva juRECORECTARE de`e care de ani de zile ob`in rePRIN SONDAJ DE LA zultate de top, s[ spunem a\a. Este o realitatea la care nu trebuMINISTER ie s[ asist[m f[r[ s[ verific[m, s[ Gheorghe Carmocanu este vedem dac[ este corect[ sau nu”, convins c[ \i ]n acest an Minis- a declarat ieri Ecaterina Anterul Educa`iei va recorecta prin dronescu. (Petronela Rotariu) Num[rul notelor ]ntre nou[ \i zece, ]n acest an, este de 1.521, anul trecut fiind de 1.815. |i la notele cuprinse ]ntre opt \i nou[ este aceea\i situa`ie: 1.199 ]n acest an \i 1.349 anul trecut. Situa`ia se schimb[ ]n ceea ce prive\te notele dintre \apte \i opt, anul acesta fiind u\or mai ridicat num[rul acestora, respectiv 532, fa`[ de anul trecut când au fost 524. Acela\i lucru se poate spune \i despre num[rul notelor cuprinse ]ntre \ase \i \apte, mai mare anul acesta fa`[ de anul trecut. }n schimb, dac[ note mari au fost mai pu`ine, num[rul absolven`ilor respin\i a sc[zut, de la 129 ]n anul trecut la 94 ]n acest an.

Control la Ambulan`[ Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ va fi `inta unui control realizat de Direc`ia de S[n[tate Public[ \i Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate. Gheorghe Apetroaie, directorul medical adjunct al DSP, a declarat c[ va fi trimis auditul institu`iei ]n control, ]n vizor urmând s[ fie luate serviciile efectuate de Ambulan`[ \i nedecontate de institu`ia de asigur[ri de s[n[tate. „Dorim s[ vedem care au fost serviciile efectuate de Serviciul

Jude`ean de Ambulan`[ \i de ce nu au fost decontate de casa de asigur[ri”, a precizat Gheorghe Apetroaie. }n cazul ]n care vor fi constatate nereguli, echipa managerial[ de la Ambulan`[ risc[ s[ fie schimbat[. Controlul va ]ncepe ]n cursul acestei s[pt[mâni. De partea cealalt[, reprezentan`ii CJAS afirm[ c[ ]n ultima perioad[ au pus la punct ni\te m[suri cu cei de la Ambulan`[ ]n vederea ]mbun[t[`irii serviciilor medica-

le. „Ei au f[cut o serie de pa\i. Am stabilit c[, dac[ pacientul are o anumit[ afec`iune care nu poate fi tratat[ la spitalele mai mici, s[ fie dus direct la Boto\ani \i s[ nu ]l mai treac[ pe la Dorohoi, de exemplu. Dac[, de asemenea, un medic consider[ c[ ]i dep[\e\te competen`a trebuie s[ direc`ioneze cazul direct spre Boto\ani \i s[ nu ]l mai poarte prin alte spitale”, a precizat Rodica Hu`uleac, pre\edinta CJAS. (L[cr[mioara Lupa\cu)

3

Falsificatorii de documente aresta`i sâmb[t[, din nou ]n libertate Pentru c[ fapta pentru care sunt cerceta`i nu este pedepsit[ cu un anumit num[r de ani de ]nchisoare, cei doi boto\[neni care f[ceau parte din re`eaua ce se ocupa cu racolarea \i procurarea de documente false unor persoane de etnie rom[ au fost l[sa`i de anchetatori s[ plece acas[. Sunt ]ns[ sub interdic`ia de a nu p[r[si `ara. Ac`iunea de propor`ii a poli`i\tilor de Brigada de Combatere a Crimei Organizate \i procurorilor de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, organizat[ sâmb[t[ \i duminic[, sa l[sat cu patru persoane re`inute la Boto\ani \i Bac[u. Cele patru persoane au pus la punct o re`ea care se ocupa cu procurarea de documente false pentru persoane de etnie rom[ care doreau s[ c[l[toreasc[ ]n afara `[rii, de la permise de conducere pân[ la c[r`i de identitate. Ini`ial, ]n aten`ia poli`i\tilor de frontier[ au intrat G.L., de 54 ani \i S.B., de 36 ani, ambii din Boto\ani. Ulterior, pe durata monitoriz[rii, au fost identifica`i \i complicii lor, din Bac[u, I.M., de 43 ani \i V.C., de 50 ani. Cei patru cet[`eni au confec`ionat \i comercializat mai multe c[r`i de identitate \i permise auto, ob`inând sume importante contra pachetelor cu documente false. Odat[ racolat „clientul“, ]n câteva zile falsificatorii ]i confec`ionau documentele solicitate, urmând ca acestea s[ ]i fie ]nmânate ]n locul ales de „vânz[tor”. Pre`ul solicitat de falsificatori era cuprins ]ntre 1.200 1.500 euro pentru un „pachet”, ce con`inea o carte de identitate \i un permis de

conducere false. Dup[ ce s-au adunat destule indicii asupra activit[`ii lor infrac`ionale, s-a decis efectuarea perchezi`iilor domiciliare, lucrându-se ]n parale, cu o desf[\urare de for`[ destul de mare, atât la Bac[u, cât \i la Boto\ani. Trupele de interven`ie ale jandarmilor \i ale poli`i\tilor de frontier[ au descins ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[ ]n apartamentele membrilor re`elei, fiind re`inu`i to`i patru ]n vederea anchet[rii. Procurorii au dispus ridicarea de la domiciliile acestora a unor aparate folosite la falsificarea documentelor, imprimante, calculatoare \i alte dispozitive, de asemenea, ]n vederea efectu[rii perchezi`iilor electronice. Dup[ audierile membrilor re`elei, procurorii au decis ca cei doi boto\[neni implica`i s[ aib[ interdic`ia de a p[r[si `ara. Anchetatorii au stabilit c[ liderul grup[rii - G.L. - a ob`inut, ]n urma activit[`ii infrac`ionale derulate, peste 50.000 euro. (D[nu` Rotariu)

Medici reclama`i de primari Num[rul reclama`iilor la adresa medicilor de familie boto\[neni cre\te de la o zi la alta. Doi medici de familie au fost reclama`i la Direc`ia de S[n[tate Public[ c[ nu vin la program chiar de primarii localit[`ilor unde ei ]\i desf[\oar[ activitatea. Reprezentan`ii DSP au anun`at c[ vor face verific[ri la acele cabinete, ]mpreun[ cu reprezentan`i ai Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, pentru a vedea dac[ sesiz[rile adresate de primari se confirm[ sau se infirm[. „Am primit dou[ sesiz[ri care ]i privesc pe colegii no\tri, medici de familie, care din anu-

mite motive nu sunt la program. Vom demara ]mpreun[ cu Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate controale inopinate la cabinetele medicale ale medicilor de familie, tocmai pentru a fi verificate programele acestora. E posibil ca ]n unele situa`ii s[ existe motiv[ri pentru absenteismul de la cabinete, m[ gândesc acolo unde au fost vizate anumite cabinete, c[ medicii au avut motive serioase pentru care au lipsit o perioad[ mai lung[ de timp”, a precizat medicul Tamara Ciofu, directorul DSP. Aceasta spune c[ tocmai din acest motiv urm[-

toarele cereri primite de viitorii medici de familie pentru intrarea ]n sistem vor fi bine analizat[. „Recunosc c[ primii absolven`i de medicin[ care se vor adresa la noi pentru a g[si un loc de munc[ ]n sistem vor fi dirija`i chiar ]n acele zone ]n care s-a sesizat un absenteism serios de la cabinetul medicilor de familie”, a mai spus directorul DSP. Potrivit sursei citate, medicii de familie trebuie s[ ]\i g[seasc[ ]nlocuitor pe perioada cât lipsesc de la cabinet, fie motivat, fie nemotivat. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment 4

Mar`i, 7 iulie 2009

Se fur[ ca ]n codru din hrana copiilor afla`i ]n grija statului

B[ie`el decedat dup[ ce a c[zut de la fereastra apartamentului

Asta sus`ine noul \ef al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului, la fix o s[pt[mân[ de la instalarea sa ]n func`ie. Liviu R[d[\anu vorbe\te despre u\urin`a cu care unii angaja`i din sistem atenteaz[ la hrana copiilor institu`ionaliza`i. De\i ]nc[ nu de`ine dovezi concrete pentru a putea face acuza`ii nominale, \eful Protec`iei Copilului este decis s[ caute din scoar`[ ]n scoar`[ abuzurile care se fac de ani bun ]n sistemul social.

Un copila\ de un an \i cinci luni a ]ncetat din via`[ dup[ ce a c[zut de la etajul doi al blocului ]n care locuia. Tragedia a avut loc ieri diminea`[ ]ntr-un imobil de pe strada }mp[rat Traian. Din cauza \ocului suferit, mama copilului a ajuns la Spitalul de Psihiatrie.

|EFUL DGASPC EXPLIC{ CUM SE FUR{ DIN MÂNCAREA COPIILOR INSTITU~IONALIZA~I „Nu toat[ lumea se ocup[ de sustras bunuri”, sus`ine Liviu R[d[\anu, directorul executiv al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC), ]ns[ recunoa\te c[ exist[ un nucleu bine ]nchegat ]n sistem care fur[ din mâncarea copiilor f[r[ nici un fel de remu\care. „Aici nu toat[ lumea se ocup[ de sustras bunuri, nu toat[ lumea are acces la ele... dar \tiu

de`ine, c[ se fur[ ca ]n codru la aceast[ Direc`ie \i dac[ voi justifica un pre` mai bun decât ]n actualul sistem, nu voi avea nicio re`inere s[ dau via`[ acestui sistem de catering. }n dou[ s[pt[mâni, d[m drumul la programul pilot”, a precizat R[d[\anu. Tot pentru stoparea furturilor se dore\te \i externalizarea sistemului de paz[. „Am ]nceput s[ primesc oferte, pentru c[ \i cel de acolo nu fur[ dac[ nu trece pe la paz[. |i \eful de centru dac[ jongleaz[ cumva cu mâncarea sau cu bunurile de pe acolo din centru, o face cum e, \i nu iau cantit[`i mari, stopez furturile”, a mai spus tot ]mpreun[ cu magazionerul, cu un litru de ulei, un kilogram de Liviu R[d[\anu. paznicul, cu buc[t[reasa”, spune f[in[, adunat per total Direc`ie, e proasp[tul \ef al DGASPC. ceva. Nu am nicio dovad[ ]nc[, STOPAREA dar sunt pe urmele lor. Auditul a FURTURILOR PRIN „SUNTEM }NTR-UN constatat c[ la un centru, nu v[ PUTREGAI, }NTR-UN EXTERNALIZAREA pot spune care, \eful de centru ORGANISM AFECTAT \i-a f[cut din mâncarea copiilor SERVICIULUI DE zacusc[. Astea sunt constatate... HRAN{ PAR~IAL DE CANCER” Pe\tele de la cap se ]mpute, dac[ Aceasta este concluzia la care Mai multe firme din Boto\ani \eful fur[, clar e mân[ ]n mân[ a ajuns noul director al Protec`iei au fost solicitate la discu`ii legate cu cineva din[untru”, este conCopilului, dup[ o prim[ vizit[ ]n de externalizarea serviciului de cluzia \efului DGASPC. }ns[ câteva din centrele din jude`ul hran[ din sistemul de asisten`[ mecanismul de furt din mâncaBoto\ani. „Dup[ vizitarea câtorrea copiilor n[p[stui`i de soart[ social[. Pân[ acum au fost purta- va centre, concluzia mea este c[ te discu`ii de principii cu cinci ]\i are r[d[cinile dinafara sistesuntem ]ntr-un putregai, ]ntr-un mului. „...nu se fur[ numai din firme care ar putea s[ se ocupe organism afectat par`ial de de asigurarea mânc[rii celor centru, se fur[ \i pân[ se ajunge institu`ionaliza`i, ]n sistemul ca- cancer, iar datoria mea ]mpreun[ la centru, mâncarea aia, scriptic tering. }n prim[ faz[, va fi un cu speciali\tii de aici este s[-l cel pu`in, se ]mparte pe to`i asis- program-pilot la unul din centre- extirp[m. Sunt \i angaja`i model, ta`ii. Mai exact, dac[ a\ face un le din subordinea DGASPC, dar \i excep`ii. Eu caut solu`ii, calcul, eu unul mi-am pus mâi- pentru a vedea rentabilitatea ex- nu mai caut \i cauze. Neglijen`[, nile ]n cap, ar trebui copiii s[ ternaliz[rii acestui serviciu. indolen`[, asta am preluat”, a spus m[nânce 4-5-6-8 pulpe pe zi. |i „Dac[ acest sistem va func`iona \eful DGASPC. R[d[\anu declate ui`i la un copila\ de 3-4 ani \i \i am convingerea c[ va func- r[ c[ pleac[ cu gânduri mari la nu e cazul. Deocamdat[ nu am `iona, ]l vom extinde \i ]l vom drum, sperând c[ prin m[surile pe dovezi concrete, dar le voi avea. externaliza ]n general pentru pre- care a ]nceput deja s[ le aplice, s[ Voi ]ncerca pe cât posibil s[ venirea furturilor. Sunt convins transforme sistemul de asisten`[ c[ se va face o economie ]n pri- social[ \i protec`ia copilului ]ntrmul rând la pre` pentru c[ pe noi un sistem care ]ntr-adev[r s[ apere ne cost[ foarte mult hrana. }n \i s[ protejeze drepturile copiilor, afar[ de faptul c[ noi cump[r[m persoanelor cu handicap \i a la pre`uri destul de bune, \tiu \i vârstnicilor f[r[ sprijin din partea ]nc[ nu de`in dovezi, dar le voi nim[nui. (Monica Aionesei)

Tragedie ]ntr-o familie de tineri din Boto\ani. B[ie`elul acestora, ]n vârst[ de un an \i cinci luni, a murit dup[ ce a c[zut ]n gol de la etajul doi al imobilului unde locuia. Nefericitul eveniment a avut loc ieri, dup[ ora 9,30. Mama copilului, Alina, ]n vârst[ de 29 de ani, se afla ]n locuin`[ cu acesta. S-a dus s[ deschid[ o fereastr[ pentru a aerisi ]nc[perea. A deschis geamul termopan, dup[ care a intrat ]ntr-o alt[ camer[, moment ]n care copila\ul s-a urcat pe patul care se afla lâng[ fereastr[, a ]mpins plasa de la geam c[zând ]n gol. La ]ntoarcerea ]n camer[, mama copilului a suferit un \oc ]n momentul ]n care a v[zut c[ cel mic nu mai este ]n ]nc[pere, iar geamul era f[r[ plas[. Pe loc a intuit ce s-a ]ntâmplat. Copilul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie de c[tre p[rin`i, cu toate c[ ace\tia apelaser[ \i la serviciul de urgen`[ 112. La unitatea medical[ a ajuns ]n stop cardio-respirator. Suferise traumatisme la nivelul cutiei craniene. }n ciuda eforturilor

depuse de medicii pediatri, micu`ul nu a mai putut fi salvat. „Copila\ul a ajuns ]n sec`ia de urgen`[ a spitalului, respectiv la chirurgie, ]n stop cardio-respirator. I s-au f[cut mai multe manevre de resuscitare \i masaj cardiac, ]ns[ nu s-a mai putut face nimic. S-a declarat decesul copilului”, a declarat medicul Iuliana Kadar, purt[torul de cuvânt al Spitalului de Copii. Din cauza \ocului suferit, mama copilului a fost dus[ cu ambulan`a la Spitalul de Psihiatrie, unde va fi supus[ unui tratament. B[ie`elul de un an \i cinci luni era singurul copil la p[rin`i. Imediat dup[ anun`area decesului, poli`i\tii au deschis o anchet[ pentru a stabili cu exactitate cauzele ]n care s-a produs tragedia. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment Mar`i, 7 iulie 2009

5

Liberalii boto\[neni vorbesc despre cum s-au fraudat alegerile Dup[ ce a fost f[cut[ public[ o ]nregistrare ]n care liderul filialei jude`ene a PNL vorbea despre cum au c[rat liberalii aleg[torii la vot, despre cum au luat ace\tia rezultatele când erau la putere, f[când referire la „florile, autocarele \i \ti`i dumneavoastr[ multe altele”, ieri, Florin ~urcanu declara c[ o parte din ]nregistrare este trucat[. „O s[ discut cu avocatul partidului s[ v[d dac[ cine a f[cut ]nregistrarea r[spunde penal. |tiu \i cine a ]nregistrat, domnul George Ostafie. Acolo era o discu`ie politic[, o discu`ie intern[”, declara, ieri, Florin ~urcanu. Potrivit stenogramei Delega`iei Permanente a PNL Boto\ani din 21 iunie 2009 dat[ publicit[`ii de un ziar central \i ap[rut[ online pe www.ziua.ro, membri ai Delega`iei Permanente, dar \i conducerea organiza`iei jude`ene de la Boto\ani au f[cut o serie de constat[ri vizavi de modul ]n care se desf[\oare alegerile. Dac[ unii primari liberali au vorbit de modul cum au adus lumea la vot \i cum au reu\it ob`inerea unui scor foarte bun la alegeri, deputatul Florin ~urcanu a ar[tat c[ ]\i dore\te o majoritate ]n Consiliul Jude`ean dup[ alegerile din toamn[. „M-am trezit la \apte f[r[ ceva. Zic, acum plec la vot. O iau pe mama de 86 de ani, nevasta-mea c[ doar era certat[ cu mine c[ nu vine la vot. Am convins-o. |i a\a mai departe. Dup[ care vin. Am ]nceput. Pân[ seara am c[rat oameni”, este afirma`ia primarului din Vârfu Câmpului ]n cadrul Delega`iei Permanente, potrivit stenogramei dat[ publicit[`ii de www.ziua.ro. }n aceea\i discu`ie, pre\edintele PNL Boto\ani, Florin ~urcanu face referire \i la modul cum sau câ\tigat alegerile când PNL era la guvernare, dar \i la consilierii locali ai PNL care ]n loc s[ conving[ lumea ]n ziua alegerilor s[ ias[ la vot, ei au preferat s[ stea ]n sec`iile de votare. „Noi am pus ]n jude`, majoritatea s-au pus consilieri locali, viceprimari ]n sec`iile de votare, copiii lor sau nevestele lor. Ne-am l[comit la un mi-

„CEI CARE AU }NREGISTRAT NU AU NIMIC LIBERAL }N EI”

lion jum[tate, dou[. P[i dac[ luam consilieri locali... \i eu am ]ncercat s[ iau decizii de astea, s[ ]nlocuiesc consilierii locali, mi-am pus ]n cap partidul. }mi sun[ telefonul, domnule ]mi faci mie regula. P[i, dac[ consilierul local st[ ]n sec`ia de votare, atunci cine mai merge la vot? (...) Pentru c[ m[ ]ntorc iar \i repet pentru c[ \ti`i foarte bine cum am luat noi rezultatele alea, când \ti`i florile, autocarele \i \ti`i dumneavoastr[ multe altele. Acum nu mai avem posibilitatea as-

ta”, este \i afirma`ia lui ~urcanu. Deputatul PNL a vorbit \i despre dorin`a de a face majoritate ]n Consiliul Jude`ean dac[ ]n toamn[ PSD câ\tig[ alegerile preziden`iale. „Lista a fost f[cut[ a\a cum a fost f[cut[. Consilierii jude`eni au fost desemna`i cum au fost desemna`i \i acum v[ rog s[ analiza`i foarte bine cine pleac[ \i cine urmeaz[. (...) Eu sper s[ reu\im s[ ias[ PSD ]n septembrie la guvernare s[ facem majoritatea pe Consiliul Jude`ean”, a mai spus liderul PNL.

Florin ~urcanu, pre\edintele PNL Boto\ani nu neag[ unele aspecte din discu`iile f[cute publice de ziarul central respectiv, ]ns[ precizeaz[ c[ o parte este chiar trucat[. „Eu am spus c[ nu aveau ce c[uta consilieri locali ]n sec`iile de votare, ei trebuiau s[ scoat[ lumea la vot, nu s[ se l[comeasc[ pentru un milion dou[, bani primi`i de la stat. Sunt \i multe trucaje, nu a fost discu`ia a\a, sunt \i abera`ii”, s-a ap[rat ~urcanu. Acesta a precizat c[ este ilegal[ ]nregistrarea unei discu`ii interne politice \i c[ inten`ioneaz[ s[ consulte avocatul partidului pentru a vedea ]n ce m[sur[ acest fapt este penal. Referitor la cei care ar fi ]nregistrat discu`iile purtate ]n cadrul Delega`iei Permanente din 21 iunie 2009: „Sunt cei care au trâmbi`at c[ sunt liberali adev[ra`i, \i

de fapt sunt ni\te cârcota\i. O s[ discut cu avocatul partidului s[ v[d dac[ r[spunde penal. |tiu \i cine a ]nregistrat, domnul George Ostafie. Acolo era o discu`ie politic[, o discu`ie intern[”, a mai spus ~urcanu. George Ostafie, proasp[t exclus din PNL Boto\ani, nu a dorit s[ comenteze acuza`iile liderului PNL pe motiv c[ la aceast[ dat[ se afl[ ]ntr-un a\a

zis litigiu. Acesta a depus o contesta`ie la Comitetul Teritorial de Arbitraj vizavi de excluderea sa din partid, ]ns[ este decis s[ mearg[ mai departe, la Comisia de Onoare \i Arbitraj de la centru, dac[ nu i se va da dreptate. „Domnul ~urcanu poate acuza pe cine vrea, eu m[ aflu acum ]n acest litigiu \i nu pot s[ comentez”, a precizat Ostafie. (M. Aionesei)

Ca s[ nu mai fie probleme cu „\mecherii“ din ora\ ]n sensul giratoriu a fost amplasat c^te un „supraveghetor“.


Eveniment 6

Mar`i, 7 iulie 2009

Cu ajutorul medicilor,

Persoane neasigurate au beneficiat de gratuitate la servicii medicale Câteva sute de bilete de trimitere au fost date de medicii de familie boto\[neni unor neasigura`i pentru consulta`ii, tratamente \i alte investiga`ii medicale. De\i verific[rile pe acest caz sunt ]nc[ ]n curs de desf[\urare, medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical adjunct al Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[ deocamdat[ nu se \tie care sunt acei medici care au eliberat ilegal bilete de trimitere unor persoane neasigurate pentru a beneficia servicii medicale gratuite, ]ns[ se cunosc unit[`ile medicale unde s-au „tratat” neasigura`ii. Potrivit directorului medical adjunct al DSP, astfel de bilete de trimitere au fost descoperite la Spitalul Jude`ean, Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie, câteva din bilete au ajuns \i la Spitalul de Pneumoftiziologie. Aceea\i situa`ie se ]ntâlne\te \i la Spitalul de Recuperare \i foarte pu`ine bilete au fost descoperite \i la Spitalul de Psihiatrie, unde deja este o echip[ de control a Ministerului S[n[t[`ii. „Practic, medicul de familie a dat bilet de trimitere unor neasigura`i. Cei

care l-au investigat, l-au internat, au `inut cont de acel formular cu regim special \i au considerat c[ persoana respectiv[ este asigurat[, de\i este \i rubric[ pe acel bilet de trimitere ]n care se specific[ asigurat sau neasigurat \i ]n care nu s-a bifat. Medicul poate s[ spun[ c[ din eroare a f[cut acest lucru, ]ns[ chiar dac[ ar fi vorba de a\a ceva, o astfel de eroare a adus un prejudiciu spitalelor. Sunt

servicii neacoperite, dar care au fost efectuate, inclusiv servicii de radiologie, care sunt foarte scumpe, servicii de laborator. Un om nec[jit care vine cu cuponul de pensie sau care ]l uit[ acas[ nu este investigat sau este reprogramat pentru c[ vine un \mecher care s-a ]ntors din Italia \i a pl[tit f[r[ s[ fie asigurat ca s[ ]\i fac[ analizele, dar nu a pl[tit unde trebuia, nu a pl[tit contravaloarea acelor servicii

medicale pe care spitalul sau laboratorul nu va mai primi bani de la Casa de Asigur[ri”, a mai spus Gheorghe Apetroaie. Reprezentan`ii DSP au dispus investigarea cazurilor de la 1 ianuarie 2009 si tragerea la r[spundere a medicilor care au procedat astfel, eliberând bilete de trimitere unor persoane care nu aveau dreptul s[ beneficieze de servicii medicale gratuite sau compensate. (L[cr[mioara Lupa\cu)

4,6 km conducte de gaz vor fi schimbate ]n Centru E.on Gaz Distribu`ie a anun`at c[ ]n cea de-a doua parte a anului va face mai multe investi`ii ]n modernizarea sistemului de distribu`ie a gazelor naturale din Moldova. Per total, investi`iile se vor ridica la aproape 26 milioane lei. }n Boto\ani este vizat centrul municipiului re\edin`[ de jude` \i cartierul Marchian. „Printre cele mai importante investi`ii din acest an se num[r[ \i reabilitarea sistemului de distribu`ie a gazelor naturale pe o lungime de aproximativ 4,6 kilometri ]n cartierul Marchian \i zona central[ a municipiului Boto\ani. Investi`iile ]n reabilitarea \i modernizarea sistemului de distribu`ie a gazelor naturale reprezint[ un obiectiv major al companiei E.on Gaz Distribu`ie S.A. Acestea sunt absolut necesare pentru stabilizarea \i ]mbun[t[`irea securit[`ii aliment[rii cu gaze \i a oper[rii sistemului de distribu`ie ]n condi`ii de securitate. }n actualul context, E.on Gaz Distribu`ie face eforturi pentru continuarea

programului de investi`ii demarat dup[ privatizare \i care presupune reabilitarea \i modernizarea unei p[r`i semnificative de re`ea”, a declarat Corneliu Zai`, responsabil PR Regional al E.on Gaz. Astfel, ]n Moldova, E.on Gaz Distribu`ie ]\i propune s[ modernizeze, anul acesta, sistemul de distribu`ie a gazelor naturale prin ]nlocuirea de conducte \i bran\amente ]n lungime de aproximativ 70 de km. cu conducte \i bran\amente noi din polietilen[, cu o rezisten`[ \i durat[ de via`[ superioare. Totodat[, E.on Gaz Distribu`ie ]\i propune s[ realizeze protec`ia catodic[ a circa 237 de km. de conducte de distribu`ie a gazelor naturale din jude`ele Neam`, Bac[u \i Boto\ani. Aceast[ solu`ie tehnic[ modern[ protejeaz[ conductele de o`el, conferindu-le siguran`[ sporit[ ]n exploatare \i prelunge\te semnificativ durata de via`[ a acestora. Valoarea acestor investi`ii se ridic[ la peste 1,8 milioane de lei. (Bogdan Caliniuc)

Prim[rii refuzate la investi`ii }n mai multe unit[`i administrativ-teritoriale din jude`ul Boto\ani nu se pot derula investi`ii sau termenele de ]ncepere a acestora sunt ]ntârziate din cauz[ c[ autorit[`ile locale, ]n spe`[ primarii \i responsabilii din prim[riei, nu au demarat din timp procedurile de reactualizare a Planurilor Urbanistice Generale (PUG). Cele mai multe PUG-uri au fost actualizate ]n preajma anilor 2000, ]ns[ valabilitatea acestora sunt de 10 ani \i pot suferi modific[ri ori de cât ori este nevoie. Astfel c[ la o parte din unit[`ile administrative au expirat PUG-urile ]nc[ de anul trecut, altora le expir[ ]n acest an sau anul viitor. Reactualizarea unui PUG implic[ nu numai timp, procedurile durând chiar \i pân[ la un an de zile, dar \i costuri importante pe care primarii trebuiau s[ le prevad[ ]n buget.

REFUZATE LA INVESTI~II Numai ]n decursul acestui an, o serie de prim[rii nu au putut primi avize nici din partea Consiliului Jude`ean pentru depune-

rea unor proiecte, ]n principal pe fonduri europene, din cauz[ c[ nu \i-au reactualizat PUG-ul, condi`ie obligatorie pentru a fi eligibile, \i nici din partea Inspectoratului de Stat ]n Construc`ii pentru construc`ia de obiective, ]n principal de locuin`e. „Vin la Consiliul Jude`ean pentru investi`ii noi, pentru proiecte europene, ]ns[ cererea de finan`area nu poate fi aprobat[ f[r[ avizul arhitectului \ef. Ceea ce risc[ prim[riile: ]n primul rând nu pot elibera autoriza`ii de construc`ie pentru case, apoi nu pot s[ acceseze fonduri externe pentru investi`ii – ap[, drumuri comunale, obiective sociale etc.”, a declarat Constantin Ilisei, arhitectul-\ef al jude`ului Boto\ani. Responsabilii din prim[rii cu actualizarea PUG-urilor risc[ \i amenzi (1.000-3.000 lei) dac[ nu se ]ncadreaz[ ]n termenii legii, deoarece expirarea PUG-ului ]nseamn[ practic blocarea tuturor investi`iilor la nivelul unit[`ii administrativ-teritoriale. Arhitectul \ef al jude`ului a precizat c[ o dat[ cu deschiderea depunerii cererilor de finan`are cu fonduri europene pe m[sura 322, specific[ dez-

volt[rii zonelor rurale, foarte multe proiecte au fost refuzate pe moment tocmai din cauza faptului c[ PUG-ul era expirat sau ]n curs de reactualizare.

80.000-1.500.000 LEI REACTUALIZAREA PUG-ULUI Reactualizarea unui PUG cost[ ]ntre 80.000-1.500.000 lei, ]n func`ie de m[rimea unit[`ii administrativ-teritoriale. Potrivit reprezentan`ilor jude`ului, prim[riile ale c[ror PUGuri au expirat de anul trecut sau expir[ ]n acest an \i-au prins ]n buget sumele necesare. }n acest an Consiliul Jude`ean a sprijinit trei comune ]n acest scop. „Finan`area pentru reactualizarea PUG se poate face cu bani de la Guvern, Consiliul Jude`ean \i Consiliul Local. Consiliul Jude`ean prime\te anual 50.000-70.000 lei de la nivel central pentru repartizarea c[tre comune. Aceast[ sum[ ajunge maxim c[tre dou[-trei comune pentru c[ suma este mic[. }n acest an s-au dat bani la Albe\ti, Vorniceni \i Leorda pentru PUG-uri ]n stadiu de

finalizare. Ei aveau ceva sume ]ns[ mai aveau nevoie de complet[ri. De exemplu, la Albe\ti a expirat, ]ns[ ]n lucru spre finalizare”, a spus Constantin Ilisei. Cele mai critice situa`ii sunt ]n comunele Corni, Dersca, Frumu\ica, Hude\ti, Co\ula, Lozna, Ripiceni, Todireni dar \i |tiubieni, unde potrivit

reprezentan`ilor jude`ului, PUG-urile sunt expirate. „La Corni este expirat \i acolo sunt ceva probleme, nu pot fi aprobate proiecte pentru gr[dini`e, drumuri. La Frumu\ica este expirat \i la fel sunt probleme, este ]n actualizare, ]ns[ prim[ria nu a putut acorda avize din aceast[ cauz[, acolo sunt vreo 30-40 case construite f[r[

autoriza`ie. La Co\ula este expirat, \i cu toate c[ este ]ntocmit PUG-ul, \tiu c[ acolo sunt ceva probleme cu hotarul, ]n sensul c[ sunt ni\te suprafe`e de p[dure pe care le disput[ cu Cop[l[u”, a mai spus arhitectul \ef. De\i PUG-ul expir[ ]n 2010, ]n Curte\ti, comuna limitrof[ municipiului Boto\ani, autorit[`ile locale se confrunt[ cu presiuni mari din partea oamenilor care vor s[ construiasc[ ]n extravilan. }n aceste condi`ii, reactualizarea PUG-ului este cu atât mai necesar[, cu cât din punct de vedere legal acest document include doar intravilanul, iar odat[ cu cererile din partea cet[`enilor de a construi ]n extravilan, trebuie demarate o serie de proceduri pentru extinderea intravilanului. Exist[ \i o serie de comune ale c[ror PUG expir[ ]n acest an, majoritatea având ]n lucru noile documente: B[lu\eni, Br[ie\ti, Cord[reni, Dobârceni, Leorda, S[veni, Mihai Eminescu, P[ltini\, R[chi`i, Române\ti, Suhar[u, St[uceni, V[cule\ti, Vorniceni sau Boto\ani. (Monica Aionesei)


Sport Mar`i, 7 iulie 2009

Noua edi`ie a ligii I debuteaz[ ]n for`[: CFR-Unirea \i Dinamo- „U” Craiova Ieri, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, s-a stabilit `intarul noii edi`ii din Liga I. Conform tragerii la sor`i, ]n primele patru etape vom avea parte de câte dou[ meciuri extrem de tari, cea mai dezavantajat[ urmând a fi tocmai campioana Unirea Urziceni, care va porni ]n tentativa de a-\i p[stra titlul cu o serie infernal[. Echipa lui Dan Petrescu va ]ntâlni ]n primele trei runde CFR Cluj, Rapid \i Steaua. Prima etap[ din noua edi`ie de campionat propune dou[ meciuri-\oc. Ultimele dou[ campioane, CFR \i Unirea, se vor ]ntâlni la Cluj, iar Dinamo se va deplasa la Craiova. }n runda a doua, Steaua va

primi pe CFR ]n Ghencea, iar Urziceniul va juca acas[ cu Rapid. Serie infernal[ a echipei lui Dan Petrescu va continua cu partida ]mpotriva ro\-alba\trilor de la Bucure\ti ]n etapa a treia, rund[ ]n care Poli Timi\oara va da piept pe teren propriu cu Rapid. }n fine, ]n etapa a patra sunt programate Unirea-Poli Timi\oara \i Dinamo-CFR Cluj. Eternul derby al campionatului, Steaua-Dinamo, se va desf[\ura ]n Ghencea, ]n etapa a cincea, celelalte dueluri ]ntre forma`iile din capital[ urmând a avea loc ]n etapa a 11-a, Steaua-Rapid, \i ]n etapa a 13-a, Dinamo-Rapid.

Cele mai importante meciuri: Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa

1: CFR Cluj - Unirea, Craiova - Dinamo 2: Steaua - CFR, Unirea - Rapid 3: Steaua - Unirea, Poli - Rapid 4: Unirea - Poli, Dinamo - CFR 5: Steaua - Dinamo 7: Craiova - Rapid, Dinamo - Unirea 10: Rapid - CFR 11: Steaua - Rapid 12: Poli - Steaua 13: Dinamo - Rapid 16: Craiova - Steaua

DRAGOMIR AMENIN~{ C{ AMÂN{ CAMPIONATUL PENTRU LA PRIM{VAR{ Pre\edintele LPF nu se teme s[ fac[ amenin`[ri ale c[ror dimensiuni \ocheaz[. Furios c[ ANAF vrea s[ aplice la transferul fotbali\tilor acela\i TVA ca ]ntreprinderile pentru exporturi, „Mitic[ de la Lig[„ amenin`[ c[ va lua o decizie f[r[

H[nescu urc[ ]n ierarhia ATP Perioad[ foarte bun[ pentru tenismanul român Victor H[nescu, care pare s[ vad[ ierarhia ATP precum o scar[ pe care se urc[ ]ncet dar sigur. }n vârst[ de 27 de ani, Victor este acum al 26-lea tenisman al lumii, ]n urmare cu dou[ locuri fa`[ de luna iunie, ]n timp ce alt român, Victor Crivoi, a urcat \i el pân[ pe locul 85, acesta fiind, de asemenea, un vârf. Noul lider al clasamentului ATP este elve`ianul Roger Federer, care a câ\tigat titlul la Wimbledon \i l-a dep[\it pe fostul num[r 1 mondial, Rafa Nadal. H[nescu a ajuns la cel mai recent turneu de Mare \lem, de la All England Club, pân[ ]n turul al treilea, dup[ care a p[r[sit competi`ia, dup[ ce la Roland Garros ajunsese pân[ ]n optimile de final[. }n urma atingerii turului III la Wimbledon, H[nescu a acumulat, potrivit Mediafax, 1.619 de puncte. Crivoi, colegul s[u din echipa de Cupa Davis a României, a ajuns \i el ]n turul al doilea la

turneul englez, reu\ind astfel s[ strâng[ 771 de puncte, cu care a urcat dou[ locuri fa`[ de luna trecut[ \i ocup[ pozi`ia 85, cam mai bun[ din carier[. 

7

|tiri pe scurt

Un fotbalist columbian a ucis un fan care ]i repro\a faptul c[ a pierdut titlul

sportivul cu ]ntreprinderile mici \i mijlocii. Suntem singurii de pe fa`a p[m^ntului care pl[tim TVA-ul când pleac[ un juc[tor ]n str[in[tate. E incredibil! Vor s[ ne desfiin`eze prin m[suri care sunt nu sunt ]n concordan`[ cu legea. Decizia final[ cu ]nceperea campionatului s-a luat. Dac[ nu primim din partea Guvernului niciun r[spuns cu privire la neregulile f[cute de ANAF, putem s[ amân[m campionatul \i pân[ ]n prim[var[“, a spus Dumitru Dragomir la o conferin`[ de pres[. 

Fotbalistul columbian Javier Florez, atacant al echipei Junior Barranquilla, ocupanta locului doi ]n edi`ia 2009 a turneului Apertura, a ]mpu\cat mortal un suporter care ]i repro\a faptul c[ a pierdut titlul. Victima era un electrician ]n vârst[ de 24 de ani \i a fost ucis[ de fotbalist cu patru focuri de arm[. Incidentul a avut loc ]n cartierul Los Robles din Baranquilla, unde locuiesc p[rin`ii sportivului. Potrivit martorilor, electricianul f[cea parte dintr-un grup de tineri care ]i repro\au fotbalistului, de fiecare dat[ când trecea pe lâng[ ei, evolu`iile proaste. Tân[rul a ]ncercat s[ ]l dezarmeze pe juc[tor, dar Florez a tras \i ini`ial l-a r[nit la mân[ pe electrician, dup[ care l-a ]mpu\cat ]n torace. Electricianul a fugit aproximativ 40 de metri ]ncercând s[ se salveze, dar fotbalistul ajuns din urm[ \i la ]mpu\cat din nou. Javier Florez a fugit apoi, ]ns[ dup[ aproximativ trei ore sa predat la poli`ie. 

„|i ]nainte aveam echip[, dar nu aveam antrenor”

Dani Pedrosa câ\tig[ MotoGP ]n SUA

precedent: s[ amâne ]nceperea campionatului pân[ ]n prim[vara lui 2010. Solu`ia ar veni de la Guvern, c[ruia Dragomir ]i cere s[ ac`ioneze ]mpotriva deciziei luate de ANAF. „Anul acesta va fi o revolu`ie ]n sportul românesc. Suntem ]ntr-o mare nenorocire, deoarece ANAF-ul ]ncearc[ s[ ne jefuiasc[. Cum s[ pl[teasc[ juc[torii acela\i TVA ca ]ntreprinderile? Noi anun`[m c[ nu vom ]ncepe acest campionat dac[ nu se vor respecta regulile `[rii, din punct de vedere financiar. Vor s[ asocieze

Gigi Becali:

Gigi Becali a comentat evolu`ia echipei ]n meciul amical pe care l-a câ\tigat contra lui Dinamo Zagreb. Patronul Stelei a declarat c[ nu s-a uitat la meci, dar c[ a fost `inut la curent de v[rul s[u Virgil Becali, precizând c[ problema Stelei, ]n campionatul trecut, a fost antrenorul echipei. „Dup[ principalele meciuri, voiam s[ v[d cum am vom evolua cu echipe puternice. Virgil mia spus c[ am jucat super,se vede mâna lui Bergodi, a-

dic[ aveam echip[ dar nu aveam antrenor! Pe mine mau ]ncântat c[ au jucat bine Onica\, Ochiro\ii, Stancu. Cred c[ va r[mâne Kapetanos, dar trebuie s[ ]n`eleag[ c[ va trebui s[ mai reduc[ salariul. Dac[ sc[p[m de Semedo, Dayro \i ceilal`i doi, vom sc[pa de 100.000 de euro pe lun[. Goian \i Ghionea au \i drepturi, nu doar obliga`ii. V[ spun acum, nu am avut niciodat[ vreo ofert[ pentru ei!“, a spus Becali. 

Roger Federer, regele Wimbledonului Roger Federer a câ\tigat pentru a \asea oar[ turneul de la Wimbledon, dup[ ce l-a ]nvins, duminic[, pe americanul Andy Roddick, ]n cinci seturi, 5-7, 7-6 (8-6), 7-6 (7/5), 3-6, 1614, \i de`ine recordul de victorii de Grand Slam, cu 15 trofee, unul mai mult decât Pete Sampras. Elve`ianul s-a impus ]ntr-un al cincilea set extraordinar prin intensitate \i lungime (1h 35 min), cel mai mult din istoria finalelor de Grand Slam. Gra`ie acestui succes, Federer va redeveni num[rul 1 mondial, loc pe care l-a cedat ]n august 2008 lui Rafael Nadal, dup[ ce pierduse finala de legend[ de la Wimbledon ]n fa`a spaniolului. Finala cu Roddick din acest an a durat patru ore \i 16 mi- era Open (1968) care reu\e\te dubla Rolandnute. Câ\tig[tor la Roland Garros ]n urm[ cu Garros/Wimbledon dup[ Rod Laver, Bjorn o lun[, Federer devine al cincilea patrulea din Borg \i Rafael Nadal. 

Dani Pedrosa a revenit ]n cursa pentru titlu la clasa regin[ a Campionatului Mondial de Motociclism, dup[ ce a câ\tigat Marele Premiu al Statelor Unite, de la Laguna Seca, duminic[. Plecat al patrulea de pe grila de start, pilotul de la Repsol Honda a dominat autoritar cursa, ]ncetinind totu\i pe final pentru a termina cu 0,344 secunde ]n fa`a lui Valentino Rossi. Jorge Lorenzo, care ob`inuse pole position-ul, a trecut peste accident[rile suferite la finalul sesiunii de calific[ri de sâmb[t[ \i a terminat pe locul trei, la 1.926 secunde ]n urma lui Pedrosa, ]n timp ce Casey Stoner, care de asemenea s-a lovit ]n calific[ri, a sosit al patrulea. A fost o curs[ curajoas[ pentru Lorenzo, care a avut nevoie de analgezice pentru a concura, dup[ ce sâmb[t[ a suferit o fractur[ la picior \i \i-a dislocat um[rul. }n acest timp, Pedrosa nu a avut nicio problem[ la conducerea cursei \i chiar s-a relaxat pe final, ob`inând prima victorie dup[ un an. 


Social-administrativ 8

Mar`i, 7 iulie 2009

O \ans[ de dezvoltare oferit[ jude`ului Boto\ani tierei, dar \i lucr[ri pentru situa`ii de urgen`[. Reabilitarea Muzeului Jude`ean Boto\ani ]n vederea reprofil[rii acestuia din muzeu de istorie ]n muzeu de art[, proiect realizabil printr-o cooperare cu autorit[`ile din Cern[u`i, finalizarea filialei Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ de la |tef[ne\ti \i realizarea uneia ]n Darabani, adic[ ]n zonele de risc major din punctul de vedere al situa`iilor de urgen`[ sau moderniz[ri de drumuri ]n zona de grani`[ (drumul jude`ean |tef[ne\ti-Murgu`a sau drumul jude`ean ]nspre vama de la Racov[`) sunt doar o parte din proiectele pe care le are ]n vedere Consiliul Jude`ean de a le depune.

Autorit[`ile jude`ului mai au o oportunitate de a duce la ]ndeplinire ceea ce au promis ]n momentul ]n care au solicitat votul cet[`enilor. Comunitatea European[ le-a ]ntins o mân[ prin deschiderea a ]nc[ o linie de finan`are care poate fi accesat[ pentru dezvoltarea zonelor de grani`[ ale jude`ului Boto\ani. Este vorba de Programul Opera`ional Comun Trilateral RomâniaUcraina- Republica Moldova, ale c[rui condi`ii de eligibilitate au fost f[cute publice la ]nceputul acestei luni. Executivul Consiliului Jude`ean Boto\ani a avut o prim[ discu`ie cu factorii de r[spundere, ]n vederea acces[rii fondurilor europene pe acest program, fiind stabilite principial o serie de investi`ii necesare a fi realizate ]n zona de grani`[ a jude`ului. derea de modernizare ]n vederea deschiderii punctului vamal de la R[d[u`i PrutLipcani la nivel local, conducerea Consiliului Jude`ean declarase la ]nceputul prim[verii, când se aflase despre lansarea Programului Trilateral, c[ va ]ncerca Pentru c[ autorit[`ile cen- depunerea unei cereri de fitrale au transferat r[spun- nan`are pentru acest obiec-

VAMA R{D{U~I PRUTPRIORITATEA ZERO }N PROGRAMUL TRILATERAL

tiv. „Am anticipat aceast[ investi`ie \i de nevoie, dar \i pentru c[ am avut informa`ii c[ ne vom ]ncadra ]n prevederile ghidului solicitantului \i m[ refer la construc`ia v[mii \i amenajarea terenurilor de acolo”, a spus Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. O prim[ a-

naliz[ asupra posibilit[`ilor de finan`are a fost f[cut[, astfel c[ pot fi depuse pe acest program proiecte pentru finan`area lucr[rilor de drumuri care asigur[ accesul spre punctele de frontier[, institu`iile de cultur[, lucr[ri de ap[ ]n condi`iile ]n care asigur[ alimentarea de o parte \i de alta a fron-

CONTRIBU~IE DE 10% DIN PARTEA CONSILIULUI JUDE~EAN „Am ]n`eles c[ prima sesiune pentru depunerea proiectelor e stabilit[ pentru septembrie- octombrie. Important este s[ vedem unde avem deja f[cute studiile de fezabilitate pentru c[ nu mai avem timp s[ lans[m li-

cita`ii de proiectare de studii de fezabilitate \i deci ne vom axa pe proiectele deja preg[tite”, a spus Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. }n acest an, Consiliul Jude`ean poate sta lini\tit ]n ceea ce prive\te contribu`ia proprie, deoarece, cel mai sigur, abia spre ]nceputul anului viitor se va afla dac[ cererile de finan`are au fost aprobate. „Dac[ cererile de finan`are se depun ]n septembrie, pân[ se aprob[ intr[m pe bugetul de anul viitor, deci problema contribu`iei nu poate fi pus[ ]n acest an. Trebuie s[ vedem ce proiecte depunem anul acesta, când este vorba de o alocare financiar[ de 30 milioane de euro, urmând ca de acum s[ fie sesiune de depunere de proiecte ]n fiecare an pân[ ]n 2013”, a mai spus vicepre\edintele CJ. }n perioada imediat urm[toare se vor ini`ia proceduri ]n vederea organiz[rii de ]ntâlniri cu autorit[`ile din Republica Moldova \i Ucraina pentru stabilirea parteneriatelor de promovare a obiectivelor de investi`ii din zonele de grani`[. (Monica Aionesei)

Directori chema`i la evaluare Nemul`umiri de la bani \i la Directorii a \ase institu`ii de cultur[ din jude`ul Boto\ani vor fi evalua`i ]n perioada 9-17 iulie de c[tre o comisie constituit[ la nivelul Consiliului Jude`ean. Este vorba de conducerile Memorialului Ipote\ti, Muzeului Jude`ean, Rapsozii Boto\anilor, Centrului de Crea`ie, |colii Populare de Art[ \i Bibliotecii Jude`ene, care vor fi supuse evalu[rii anuale potrivit legisla`iei ]n vigoare. „Pân[ pe 8 iulie li s-a transmis tuturor directorilor s[ ]\i prezinte la Consiliul Jude`ean rapoartele de activitate, urmând ca ]n perioada 9-17 iulie s[ fie evalua`i. La Ipote\ti s[ vedem ce avem pentru c[ ]n ultima vreme este vedeta institu`iilor de cultur[ din jude`. Prin aceast[ evaluare noi nu facem altceva decât s[ d[m ni\te

punctaje, conform unei grile stabilite prin lege. Dac[ unii vor ob`ine punctaje care s[ ]i duc[ ]n grila de nesatisf[c[tor, atunci decizia va fi luat[ la nivelul Consiliului Jude`ean. Demiterea sau numirea unui director se face la propunerea unei astfel de comisii de evaluare \i prin votul consilierilor jude`eni”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Cel mai sigur, rezultatele evalu[rii vor fi f[cute publice ]n jurul datei de 20 iulie. Din comisia format[ ]n vederea evalu[rii celor \ase directori fac parte cei doi vicepre\edin`i ai Consiliului Jude`ean, Cristian Achi`ei, respectiv Constantin Manolache, dar \i al`i \apte consilieri jude`eni. (Monica Aionesei)

Câteva mii de pensionari au câ\tigat dreptul la medicamente compensate 90% Al`i aproape zece mii de pensionari boto\[neni vor beneficia, de luna aceasta, de medicamente compensate cu 90%. Asta dup[ ce Guvernul a aprobat majorarea plafonului de venituri pentru programul medicamentelor compensate 90%, de la 600 la 700 de lei pe lun[, de la 1 iulie. Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, a declarat c[ formularele vechi de re`ete compensate vor fi p[strate pân[ ]n luna septembrie. „Din luna sep-

tembrie se modific[ din nou formularele \i ]n loc de pensionari cu venituri sub 600 lei se va scrie pensionari cu venituri sub 700 lei. Acum, medicul taie 600 lei \i pune 700 lei venituri”, a precizat medicul Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. Potrivit sursei citate, pensionarii boto\[neni care au accesat ]n primele dou[ luni de func`ionare programul de compensare cu 90% au fost ]n num[r de aproximativ 90.000, urmând ca acum

s[ se ajung[ la aproximativ 100.000 de beneficiari. „Lunar, sumele care se cheltuiesc pentru aceste tipuri de re`ete speciale se ridic[ la peste 120.000 de lei. De acum, probabil va mai cre\te un pic pentru c[ \i num[rul beneficiarilor a crescut ]ns[ bugetul este asigurat direct de Ministerul S[n[t[`ii \i nu afecteaz[ cu nimic suma alocat[ medicamentelor gratuite \i compensate prescrise pe celelalte liste“, a mai spus Rodica Hu`uleac. (L. Lupa\cu)

titularizare Concursul de titularizare din acest an aduce nemul`umiri ]n rândul sindicatelor boto\[nene \i din cauza sumelor de bani cu care vor fi r[spl[ti`i cei din comisiile de evaluarea \i de corectare. Dac[ s[pt[mâna trecut[ reprezentan`ii Federa`iei Sindicatelor Libere din ]nv[`[mânt (FSLI) solicitaser[ Ministerului Educa`iei prezentarea grilelor cu sumele de bani pentru membrii comisiei de la titularizare, acum sindicali\tii boto\[neni se declar[ nemul`umi`i de aceste sume. }n urma emiterii ordinului de plat[, un membru al comisiei care evalueaz[ la probele orale va primi câte 3,50 de lei pentru fiecare candidat. Un cadru didactic care face parte din comisia de corectare va primi câte 5,00 lei pentru fiecare lucrare corectat[. „Anul trecut, cadrele didactice boto\[nene au fost angrenate numai ]n desf[\urarea probelor orale, deoarece corectarea avea loc ]n centre din alte jude`e. Acum ]ns[, concursul fiind jude`ean, sunt angrena`i colegi de ai no\tri \i la corectarea lucr[rilor. Sumele de bani

pe care Ministerul le ofer[ colegilor sunt mici ]n compara`ie cu munca pe care o depun”, a declarat Liviu Axinte (foto), liderul LSI. Reamintim c[ la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) sunt depuse aproximativ 1.300 de dosare pentru cele 745 de posturi titularizabile \i netitularizabile de la nivelul jude`ului. Concursul de titularizare este organizat pentru prima dat[ la nivel jude`ean, data fiind unic[ la nivel na`ional, 15 iulie. Dintre cele 754 de posturi scoase la concurs, 382 sunt titularizabile \i 363

sunt netitularizabile. \ansa de a ocupa un post titularizabil la unit[`ile \colare din mediul urban este sc[zut[, având ]n vedere c[ din cele 382 de posturi titularizabile, numai 59 sunt la unit[`ile \colare din urban. Cele dou[ centre sunt la Colegiul Na`ional „A. T. Laurian” ]mpreun[ cu |coala General[ Nr. 10 \i centrul de la Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu” ]mpreun[ cu Grupul |colar Asachi \i, ]n cazul ]n care mai este nevoie de spa`iu, se va merge \i la |coala 7. (Petronela Rotariu)


Social Mar`i, 7 iulie 2009

9

Costuri care scumpesc „Prima Investi`i in aur! cas[” Pe lâng[ avansul minim necesar de 3.000 de euro, la un credit de 60.000, clien`ii vor fi nevoi`i s[ mai scoat[ din buzunar ]nc[ peatât. Pentru a accesa un ]mprumut ipotecar cu garan`ia statului, ]n cadrul programului „Prima cas[”, suma minim[ necesar[ solicitantului de credit este de aproape 6.000 de euro. Aceasta cuprinde avansul minim de 3.000 de euro, respectiv 5% din valoarea imobilului, dar \i costurile notariale, de acordare a creditului sau depozitul de garantare. }n primul rând, clientul trebuie s[ aib[ trei rate de credit ]n avans, a\a numitele „rate de dobând[”, care vor fi virate ]ntrun cont de garan`ii constituit la banca finan`atoare, se arat[ ]ntr-o analiz[ a revistei „Capital”. Rolul depozitului este acela de „stoc-tampon” ]ntre momentul intr[rii clientului ]n incapacitate de plat[ \i executarea garan`iei statului. Aceast[ sum[, ce se ridic[ ]n general la circa 1.000 de euro, nu poate fi catalogat[ totu\i ca un cost suplimentar, pentru c[ banii vor fi recupera`i ]n timp de client.

CREDITELE }N EURO, MAI AVANTAJOASE }n plus, sunt comisioanele percepute pentru raportul imobiliar de evaluare, costurile notariale, de garantare, dar \i cele cu asigur[rile de via`[ \i de imobil, astfel c[ ajungem la costuri cumulate de 2.0002.500 de euro. De\i dobânzile la creditele ]n lei au fost reduse semnificativ pentru programul „Prima cas[”, ]mprumuturile ]n valut[ sunt mai avantajoase pentru clien`i. Astfel, o familie cu venituri lunare ne-

te de 700 de euro poate primi 47.000 euro dac[ cere credit ]n valut[ \i doar 37.000 de euro, la finan`area ]n lei, de\i gradul de ]ndatorare ar putea fi mai mare la creditele ]n lei. Dobânda lunar[ la creditul ]n euro va fi de 275 euro, iar la cel ]n lei de 330 euro echivalent, la rate ale dobânzii de 5%, respectiv de 10%.

de 60.000 euro); 200 euro 0,37% pe an la soldul creditului este comisionul de garantare (se achit[ la accesarea creditului); 300 euro 0,5% pe an din credit, reprezentând asigurarea de cas[ (0,2%) \i cea de via`[ (0,3%); 150 euro - raportul de evaluare a imobilului + comisionul de transfer bancar; 600 euro - costuri notariale, dup[ aplicarea reducerilor pentru „Prima cas[”; BANII NECESARI 825-1.050 euro - banii bloca`i ]n contul de garan`ii LA ACCESAREA (trei rate de dobând[), deCREDITULUI pu\i ]n cont la accesarea cre3.000 euro - avansul mi- ditului. Suma va fi recupenim (5% din creditul maxim rat[ de client ]n timp. 

Angaja`ii Credite de la UE pentru \omerii CFR \i-au care vor s[ ]nfiin`eze o firm[ Comisia European[ a propus joi un bu- c[“, a declarat Vladimir Spidla, comisar primit get pentru finan`area micro-creditelor a- pentru probleme sociale \i locuri de muncordate afacerilor mici sau pentru persoa- c[. Micro-creditele reprezint[ ]mprumusalariile nele care \i-au pierdut locurile de munc[ turi de sub 25.000 de euro, date ]n general CFR SA a virat ieri salariile angaja`ilor, dup[ ce, s[pt[mâna trecut[, personalul mai multor regionale a oprit activitatea, deoarece nu a primit remunera`ia la timp, a declarat, ieri, agen`iei Mediafax, directorul general al companiei, Ion Garoseanu. „Agen`ia Na`ional[ de Administrare Fiscal[ (ANAF) ne-a blocat conturile, dar din câte am ]n`eles banii au fost vira`i pe card \i problema a fost rezolvat[„, a spus Garoseanu. ANAF a blocat o parte din conturile CFR SA, deoarece nu s-au pl[tit la timp datoriile c[tre bugetul de stat. Secretarul de stat ]n Ministerul Transporturilor, Constantin Axinia, a declarat, miercuri, c[ salaria`ii CFR ]\i vor primi salariile pân[ luni, existând baza financiar[ pentru aceste pl[`i, iar cei care opresc trenurile vor r[spunde pentru acest lucru, riscând chiar desfacerea contractului de munc[. 

\i vor s[-\i ]nfiin`eze propriile companii. Bugetul ini`ial al programului ar urma s[ fie de 100 de milioane de euro \i ar urma s[ ajung[ la 500 de milioane de euro prin cooperarea cu mai multe institu`ii financiare, ]n special cu Banca European[ de Investi`ii, potrivit comunicatului CE. „Criza economic[ va duce la pierderea a 3,5 milioane de locuri de munc[ ]n UE anul acesta. Criza financiara i-a l[sat f[r[ credite pe cei care vor s[ ]nceap[ o afacere. Vrem s[ cre[m astfel locuri de mun-

firmelor cu mai pu`in de 10 angaja`i (ceea ce reprezint[ 91% din afacerile din UE) sau persoanelor f[r[ loc de munc[ ce ]\i doresc o afacere. 99% din firmele start-up din Europa sunt firme mici, iar o treime dintre ele sunt ]nfiin`ate de persoane f[r[ loc de munc[. Propunerea CE va fi discutat[ de statele membre ]n Consiliul mini\trilor \i ]n Parlamentul European. Se estimeaz[ c[ programul va fi opera`ional ]n 2010. 

„Febra aurului“ continu[, anali\tii Erste estimând c[ pre`ul pentru o uncie, echivalentul a 28,34 de grame, va dep[\i pragul psihologic de 1.000 de dolari, estimarea ini`ial[ fiind de 1.300 de dolari, scrie Agerpres, citând o analiz[ a grupului austriac. „Mul`i participan`i pe pia`[ s-au a\teptat la un pre` exploziv al aurului, din cauza evenimentelor perturbatoare de anul trecut ce au dus la instalarea panicii, pentru ca, ]n cele din urm[, s[ fie dezam[gi`i de performan`e. }ns[ nici pr[bu\irea pre`ului petrolului \i nici redresarea dolarului american nu au reu\it s[ opreasc[ evolu`ia pre`ului aurului“, explic[ anali\tii. De asemenea, exper`ii grupului austriac men`ioneaz[ c[ investi`iile ]n aur sunt cele mai rentabile \i sigure ]n raport cu celelalte tipuri de plasamente. „Constat[m, ]n continuare, un profil risc/randament remarcabil pentru investi`iile ]n aur. Consider[m c[ actuala consolidare reprezint[ o bun[

oportunitate de cump[rare \i prognoz[m pre`uri mai mari pentru aur pe termen mediu \i lung. Legendarul prag de 1.000 USD pe uncie ar trebui s[ fie clar dep[\it, din nou, ]n 2009 1.300 USD este prima noastr[ `int[“, a precizat Ronald Stoferle, analist ]n divizia International Equities din cadrul Erste Group. Anali\tii grupului austriac mai men`ioneaz[ ]n raport c[ infla`ia ar putea fi cea mai mare problem[ a anilor ce vor urma ]n condi`iile ]n care b[ncile centrale adopt[ politici monetare puternic expansioniste \i creeaz[ moned[ la niveluri istorice, iar datoria public[ ]nregistreaz[ o „expansiune masiv[“. Aceste efecte ale crizei, corelate cu criticile tot mai vehemente privind constituirea dolarului american ]n moneda de rezerv[ la nivel global \i reducerea la zero a dobânzilor de politic[ monetar[ creeaz[ premisele ideale pentru viitoarele cre\teri ale pre`ului la aur. 

}n control la Memorialul Ipote\ti Urmare a numeroaselor adrese ajunse la conducerea Consiliului Jude`ean privitor la presupusele nereguli de la Memorialul Ipote\ti dar \i a sesiz[rilor venite \i din partea consilierilor jude`eni, a fost constituit[ o comisie de verificare. Magda Didii, directorul economic al CJ, este pre\edintele comisiei, al[turi de al`i speciali\ti din institu`ie (juridic, achizi`ii, resurse umane) dar \i de doi consilieri jude`eni, Manuela Zarug \i Dumitru Codreanu, se vor ocupa ]n aceste zile de verificarea am[nun`it[ a documentelor de la Memorialul Ipote\ti, raportat la cele sesizate.

„}n fiecare zi primesc adrese de la Memorial \i de o parte \i de alta. Analiz[m punctual toate reclama`iile care au ap[rut acolo, unii c[ sunt neamuri, cât a costat un panou etc. Comisia va termina foarte rapid treaba pentru c[ a verifica punctual nu dureaz[ mai mult de dou[-trei zile. Nu \tiu cum se va ]ncheia treaba acolo dar din punctul meu de vedere, dup[ ce se vor termina toate aceste controale, va trebui s[ lu[m o decizie la nivelul CJ ca s[ ]ncheiem cu toate pove\tile”, a spus Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. (Monica Aionesei)

Salariul mediu a sc[zut cu 52 de lei Câ\tigul salarial mediu net a fost de 1.356 lei ]n luna mai, ]n sc[dere cu 3,7%, respectiv 52 de lei, fa`[ de luna anterioar[, cele mai mari valori ]nregistrându-se ]n activit[`ile de transporturi aeriene, iar cele mai mici ]n hoteluri \i restaurante, potrivit datelor INS. Comparativ cu mai 2008, câ\tigul salarial mediu nominal net a crescut cu 8,7%. Astfel, salariul mediu net ]nregistrat ]n activit[`ile de transporturi aeriene a fost de 3.296 lei, ]n timp ce salariul lunar primit de angaja`ii din hoteluri \i restaurante a fost de 765 lei, valoarea pentru

aceast[ categorie men`inânduse constant[ comparativ cu luna aprilie, se arat[ ]ntr-un comunicat al Institutului Na`ional de Statistic[ (INS). }n mai, câ\tigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.855 lei, cu 3,9% mai mic fa`[ de luna precedent[. Nivelul câ\tigului salarial mediu net s-a situat ]n sc[dere ]n majoritatea activit[`ilor economice comparativ cu aprilie, când au fost acordate prime ocazionale, respectiv premii de Pa\te, precum \i sume din profitul net, dar \i pe fondul reali- intermedieri financiare activita- gur[ri \i ale fondurilor de penz[rilor de produc`ie mai mici ]n tea s-a diminuat cu peste 15%, sii, unde sc[derea a fost de mai. Astfel, ]n activit[`ile de cu excep`ia activit[`ilor de asi- 20,9%, iar ]n sectorul extrac`iei

c[rbunelui superior \i inferior s-a ]nregistrat o contrac`ie a produc`iei de 15,9%. Alte sc[deri au fost consemnate ]n telecomunica`ii, industria metalurgic[, produc`ia \i furnizarea de energie electric[ \i termic[, gaze, ap[ cald[ \i aer condi`ionat, fabricarea produselor din tutun, cuprinse ]ntre 11% \i 14%, ]n timp ce ]n alte domenii precum extrac`ia minereurilor metalifere, captarea, tratarea \i distribu`ia apei, activit[`i de produc`ie cinematografic[, video \i de programe de televiziune, realiz[rile de produc`ie au fost mai mici cu 5-10%. 


Publicitate 10

Mar`i, 7 iulie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 3 camere, SD, 50 mp, etaj 2, fa`a la soare, c[r[mid[, zona Prim[verii, CT, T, pre` 44000 euro. Telefon: 0748.220.702.(8)

cu garsonier[ confort I+diferen`[. Telefon: 0746609245.(1294-4) * Vând apartament 2 camere, decomandat, str. Prieteniei, cu ]mbun[t[`iri, T, CT. Pre`: 39000 Euro. Telefon: 0758078351. (1296-1)

* Vând garsonier[ confort I, Prim[verii, 34 mp, 10 m balcon, G+F, 4/10, 34000 Euro. Telefon: 0757044899. (1301-6)

* Vând garsonier[, zona Prim[verii (|coala nr.17), parter, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G+F,P, pretabil[ birouri. Pre`: 19000 Euro. Telefon : 0747.081.788. (1288-22)

* Vând apartament 4 camere, zona Pia`a Mare, lâng[ Fidelio, etaj intermediar, pre`ul zonei. Telefon: 0722346840. (1302-12)

* Vând/]nchiriez apartament 2 camere, parter, renovat cu posibilit[`i extindere la Pia`a Mare. Telefon: 0745.837.534.(1249-3)

* Vând apartament 2 camere, decomandat, 54 mp, str. Vârnav nr.36, et.3. Pre` 37000 E. Telefon: 0744708669. (1297-5)

* Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,mare,T+P+G+F , repartitoare,toate utilit[`ile, interfon, P. Tineretului,bl. turn. Telefon: 0745278166. (1293-3) * Vând apartament 2 camere, strada Independen`ei sau schimb

* Vând apartament 2 camere str.M. Kogalniceanu, 47mp, parter, partial renovat, D, 26.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Vârnav, 50mp, et.3, 2 balcoane, baie renovata, D, 37.000E. Tel. 0744/530.803.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere, zona Viilor, 46mp, complet renovat, \arpant[, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona C.Na`ional[, D, 50mp, et.1, curat, G+F, bloc de c[r[mid[, la strad[, 36.000E. Telefon: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Oct.Onicescu, D, 52mp, parter, 2 balcoane, CT, G+F+P, 40.000E. Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Luna, 40mp, et.2, balcon tip logie, f[r[ ]mbun[t[`iri, 25.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Bucovina, 50 mp, et.1, f[r[ ]mbun[t[`iri, 36.000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofert[ special[! Vând apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei. Tel. 0744/530.803 * Vând apartament 2 camere, zona Unirii, et.2, 50mp, renovat, T, G+F, u\i noi, D, 43000 E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 63.000lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona Stadion, 20mp, G+F+ termopan, baie proprie, 14.000E.Tel.0748/115.912 , 0231/511.444.(V) * Vând garsonier[, zona T.Crudu, 27mp, et.1, conf.1, renovat[, 20.000 E.Tel.0744/530.803.(V) * Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, Piata Mare, posibilitate de rate, 29.800E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000E. Tel.0748/115.913.(V) * Vând apartament 4 camere, zona OTP Bank, 90mp, et.2, renovat, mobilat \i utilat, totul nou \i de calitate, 79.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Octav B[ncil[, c[r[mid[, CT,T,G+F,SD,40 mp,30000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.3,D,48 mp, CT,T,zona Bucovina. Pre`:33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.2,toate ]mbun[t[`irile,T,G,F,P, zona Unirii.Pre` 42500 euro negociabil. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Pita-Calea Na`ional[,56mp,et.3, renovat, G+F,T,P,gaz separat,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Parc Eminescu, et.2,D,54 mp, modern,CT,T,G+F,P,zo na deosebit[,merit[ v[zut, 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona S[venilor, et.3, D, 50 mp, pe mijloc, f[r[ ]mbun[t[`iri, 30000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Tratoria, parter,48 mp,D,balcon, boxa,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,46 mp,et.3,toate ]mbun[t[`irile,T,G+F,P, 95000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona biserica armeana, et.1,D,54 mp, CT,T,G+F,42000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,53 mp,parter,balcon,D,gaz separat,T,P,G+F,beci.Pre` : 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii Maternitate, SD, \arpant[, 48 mp, AC, T par`ial, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Schimb apartament 4 camere ultracentral cu apartament 2 camere.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt,zona Panda-Pia`a Mare,140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsoniera,zona cap[t 1, et.3, D, 27 mp, T, G+F, 21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1, 52 mp,CT, T,izolat,la strad[,Pre`:37000 euro neg. Tel: 0729063978,

0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,50 mp utili,et.2, bucatarie mare,T,zona Prim[verii, la strad[,140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp,et.4,\arpant[,toate ]mb., CT,T,G+F,P, modificat.Pre`:55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tratoria, \arpant[,65 mp utili,D,T, G+F,gaz separat,41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Altex Prim[verii, \arpanta,CT,D,65 mp utili,2 b[i,sau schimba cu garsonier[,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern, CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Primaverii, \arpanta, ultramodern cu toate ]mbun[t[`irile, merit[ vazut. Pre`: 39500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean, etaj intermediar,70 mp,D, modern,CT,T,renovat,620 00 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona PrimaveriiTex,et.1, D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb.,CT, T,48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P, zona Primaverii Raj Apa, posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Bucovina, D,et.3,86 mp,2 b[i,living amenajat,CT,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, u\[ metalic[, termopan,

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

calorifere schimbate, 72.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B)

par`ial renovat, pre` 180.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Apartament 4 camere, zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, zon[ lini\tit[, 80 mp, parter, pre` 29.500 euro, sau finisat 41.500 euro. Se accepta in rate 20.000 euro avans, diferenta in 5 ani.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Garsoniera, zona Capat 1,etaj 1 , caramida, intabulata,fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, 76 mp, et.1 pre` 42.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3,termopan,usa metalica, parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulata, 20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, ]mp[rat Traian, et.2, D, 65 mp, termopan, G+F, CT, lavabil, u\i schimbate, pre` 45.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 60 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 50.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tex, 70 mp, D, c[r[mid[, parter inalt, termopan, u\[ metalic[, pre` 176.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata ,gaz separat,usa metalica, termopan, boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca, parter, usa metalica, geamuri termopan, gresie, faianta, 72000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Camera camin,zona industriala,22mp,etaj 2,termopan,parchet,G+F, izolata,moderna,cu baie si bucatarie,mobilata si utilata complat,55.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,28 mp,bca,et.3, fara imbunatatiri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F, parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere, la ro\u, bloc nou, 84 mp, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Apartament 2 camere, zona industriala, parter,52mp,intrare separata,G+F, termopan,D, intabulat, 100.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, D, termopan,

* Apartament 2 camere, zona Rotunda,etaj 1,SD, 54mp,fara imbunatatiri,


Publicitate Mar`i, 7 iulie 2009 29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila, 40mp,G+F, stolerie schimbata,2 boxe la subsol,parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona O.Bancila,etaj 4,sarpanta proprie,40mp, CT,incalzire pardoseala, termopan,parchet, 29.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere, zona Primaverii-capat 1, 50mp, etaj 2,CT, termopan, G+F, caramida, parchet,recent si modern renovat,36.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere, zona Unirii,68mp,etaj 3,caramida, CT,G+F, parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4, sarpanta, 65mp, CT, G+F,2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere, zona Calea NationalaIRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F, parchet,intabulat,pe cadre, 52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere, zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D, 90 mp,CT, G+F, AC,t ermopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent * Apartament 2 camere, zona Primaverii-BCR-fosta renovat,caramida,intabulat, posta,parter,SD,caramida,4 65.000 E neg. Telefon : 0mp,CT,G+F,parchet,bal 0743111901, 0231532552.(O) con inchis,termopan, mobilat, 29.000 E. Telefon * Apartament 4 camere, : 0743111901, zona Bucovina,77mp,etaj 0231532552.(O) 3, caramida, CT, G+F, parchet,termopan,2 bai,usa * Apartament 3 camere, metalica, renovat,65.000 E zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter inalt, neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern, * Apartament 4 camere, intabulat,45.000 E neg. zona centrala,76mp Telefon: 0743111901, utili,etaj 2,D,CT,fara 0231532552.(O) imbunatatiri, intabulat, * Apartament 3 camere, 60.000 E neg. Telefon : zona ACR,etaj 2,SD, 0743111901, 50mp, intabulat, curat, 0231532552.(O) ingrijit,fara imbunatatiri, * Apartament 4 camere, 47.000 E neg. Telefon : zona ultracentrala,etaj 0743111901, 4,sarpanta, D,90mp, 0231532552.(O) caramida+BCA, * Apartament 3 camere, termopan, CT,G+F, zona Armoniei,etaj parchet,3 balcoane,2 bai, 4,sarpanta proprie,stolerie 60.000 E neg. Telefon: schimbata, CT, G+F, 0743111901, AC, termopan, boxa, usa 0231532552.(O) metalica,intabulat, 45.000 * Apartament 4 E neg. Telefon : camere,zona Bucovina, 0743111901, 85mp,D,etaj 2,caramida, 0231532552.(O) CT,2 bai,2 balcoane,pe * Apartament 3 camere, mijloc,60.000 E neg. zona Primaverii, etaj Telefon: 0743111901, 4,sarpanta, G+F, stolerie 0231532552.(O) schimbata,50 mp, SD,gaz * Apartament 4 separat, termopan, balcon camere,zona Bucovina,etaj mare inchis, 37.000 E 3,toate imbunatatirile, neg,sau schimb cu 2 recent renovat, modern, camere. Telefon : 86mp,2 bai,3 balcoane, 0743111901, 60.000 E neg. Telefon : 0231532552.(O)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

0743111901, 0231532552.(O) * Vand garsoniera, 26mp,cu imbunatatiri, Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp, parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri Pret 21000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1, zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri,Et.4, zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.C. Tomoroveanu. Pret 25000euro negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, decomandat,56 mp, et.4,cu inbunatatiri, posibilitati de mansardare Str Armeana.Pret 42000 euro negociabil.Tel 074149782.(A) * Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere, zona Sucevei. Pret 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, 50mp, decomandat, termopane, parter,zona Capatul liniei 1. Pret 28000euro.Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 3 camere, 62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 70mp,fara imbunatatiri, parter, din care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pret 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,decomandat,2baii,2 balcoane,CT,76mp,cu inbunatatiri,zona Calea Nationala.Pret 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, decomandat, 69mp,fara inbunatatiri, doua balcoane, boxa, et 4,sarpanta,str Stefan Luchian. Pret 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 4camere, decomandat, et2,fara inbunatatiri, 89mp, doua balcoane,zona Piata Mare.Pret 75000€ negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[,zona Prim[verii,27mp,et 3.Pre` 22000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp,modern,c t,t,g,f. Pre`:60.000euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t,g ,f. Pre`:100.000euro neg.Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate,80mp,ct,t,g,f,p . Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp,beci).Tel 0729062022.(N)

* Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000 lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând garsonier[,zona Directia Muncii,24mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`:85.000 euro.Tel:0729082022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina, f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare, et.4,D,100mp,bca,ct,g,f,t, pod. Pret 55000euro.Tel 0729062022.(N)

* Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220)

* Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, \arpant[ din construc`ie, acoperita cu `igla, CT.Pre` 180.000 euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 3 camere, 70mp, decomandat, cu imbunatatiri, CT,Et.3, zona Mall.Pret 55000 euro negociabil sau schimb cu garsoniera +diferenta.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand apartament 2 camere, zona Unirii,50mp, decomandat, parter inalt,doua balcoane,CT,cu imbunatatiri, mobilat.Pret 47000euro negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere, decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pret 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i, 65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 2 camere ,semidecomandat, 39mp,parter,zona Primaverii. Pret 28500 euro. Tel.0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere semidecomandat, 50mp,et1in spate la Tex Primaverii.Pret 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând apartament 4 camere, D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 2 camere,et2,mobilat,cu inbunatatirii,CT,AC,zona Primaverii.Pret 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

]nchis ]n termopant,u\[ metalic[.Pre` 55000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp, et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, parter,la strada,50mp, posibilitate de extindere. Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona TEX, 50 mp, et.2,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat,c[r[mi d[,et.3,gaz separat balcon

* Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+ P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri . Pre` 120.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245)

* Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260)

* Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara imbunatatiri . Pret * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret .47.000euro/ neg.Tel :529102, 0752310402, 36.000euro/neg. Tel: 0752310403. 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp. Pret 70.000 * Zona Parcul Tineretului euro/ neg.Tel:529102, (Magazin Ionu`), 2C SD, 0752310402, 0752310403. 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 * Zona Grivita ,4C SD, euro/neg. Tel: 529102, et. 4, 88mp, fara 0752310403, 0752310402. imbunata`iri .Pre` 58.000

11

euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Vând teren, 600 mp, 17 ml deschidere, ideal pentru construc`ie cas[, pre` 15000 euro. Telefon: 0723.891.253, 0745.891.253.(6) * Vând 4000 mp teren (eventual parcelat), situat ]n planul 2, sere Ci\mea, l[`ime 26,5 m. Pre` 8 E/mp. Rela`ii la telefon: 0758.588.415. (1286-1) * Vând teren ]n Boto\ani zona de centur[ Pacea, visa-vis de Termica, zona de case: 500mp; 600mp; 700mp; 800mp; 1000mp; 1700mp. Pre` 11 Euro/mp. Telefon: 0757.643.147. (1275-3) * Vând cas[ cartier Tulbureni 80 mp, teren 1400 mp, toate utilit[`ile. Telefon: 0742.602.781. Pre` la fa`a locului. (1263-1) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 10.300E.Tel. 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp, curent, intravilan, 10E/ mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 7000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000 E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 25E/mp \i 1100mp, 16ml, 21E/mp. Tel. 0744/530.803.(V)


Publicitate 12

Mar`i, 7 iulie 2009

* Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000 mp, loc de cas[, 25E/ mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 62.000E.Tel.0748/115.912 , 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500mp teren, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[,

intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

10euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

Cristesti. Pret 15000 Ron.Tel 0741497829

* Vând spatiu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vand teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml,in zona Conrec. Pret 55 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren intravilan 5.000 mp,deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 3 euro/mp.Tel. 0741497829.(A)

* Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vile la ro\u,zona C[t[m[r[\ti Deal,120 mp, P+1,500 mp de teren, arhitectur[ modern[, exterior finisat impecabil, T lemn stratificat, materiale de calitate.Pre`: 47000 euro sau varianta la gata 60000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vila la cheie,zona Pu\kin,200 mp construi`i, p+etaj 1,670 mp teren, CT,T, G+F,125000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând spa`iu comercial,52 mp, amenajat,T,alarm[,zon[ cu vad comercial foarte bun Centru Vechi,170000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garaj pe teren proprietate, 20 mp, BCA, zona VârnavPrim[verii. Pre`: 8000 euro neg. Tel:

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN BotosaniIasi.Pret 32Euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 2700 in Ipotesti, deschidere 19ml,intravilan Pret 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp,1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 30Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungure ni.Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 6400mp, intravilan, deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand casa construit[ in 2004,1800mp teren ,CT,cu imbun[t[`iri ,acoperit[ cu lindab,si o cas[ b[trineasc[ in acceia\i curte,in centru satului Tru\e\ti Pret 45000euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 5000mp intre Catamarasti-Deal si Botosani.Pret 4euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vand casa cu 4 camere+ anexe, fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000 Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere, construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica, loc.Vladeni com.Corlateni str.Principala. Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str. T[tarilor Pret 60000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda,170mp construibili,cu anexe gospodaresti noi,teren in suprafata de 4000 mp, livada,vita de vie,fântân[, apa curenta,fosa septica,in satul Brehuesti.Pret 38000€ negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand casa batrâneasca,doua camere,cu teren in suprafata de 3100mp, fântâna, telefon, internet, pomi,in satul Tocileni la asfalt,la 12km de Botosani. Pret11000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti, com.Vladeni.Pret 6

* Vand teren 18600mp zona Rediu Pret 1euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 6500mp, deschidere 45ml la sosea, posibilitati de iaz,zona Agafton. Pret 7euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la Metaxa .Pret 8euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 3200mp si4000mp in Curtesti.Pret 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vand spatiu comercial 147mp,in zona Stadion. Pret 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829 * Vand casa cu mansarda in Botosani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/ mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720-800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton,com. Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren intravilan, loturi de 1800-1500mp in Oraseni-Deal Pret 10euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei,com Curtesti.Pret 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml, zona Tulbureni Pret 25euro/ mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 700mp,deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile, zona Cismea.pret 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 35400mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/ mp.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 773mp,in Hudum linga Metaxa, deschidere 23ml Pret 28euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Lebada Pret

* Vand teren 15000mp, zona Catamarasti-deal.Pret 4euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric, in CatamarastiDeal. Pret 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 10800mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum. Pret 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in

* Vând teren zona ci\mea 5500mp, pre` negociabil, deschidere la strad[ 80 ml, utilita`i. Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 4000 mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 800mp,zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa, plan1,8000mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000 euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200euro/m p,zona Calea Na`ional[. Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/mp.Tel 0729082022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea, 3900mp,iaz.Pre`: 100000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia.Tel 0729082022 * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)


Publicitate Mar`i, 7 iulie 2009 * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp.Pre` 1600 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100 mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N)

centru vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ 200mp,zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 100mp,zona 0,cu teren 300mp,toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro /mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani. Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat . Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp,zona Gar[.Pre` 1200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp, centru vechi,80mp teren, cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cl[dire 315mp,

* Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t, ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C. DEAL,finisaje moderne, p+1,izola`ie exterioar[, geam lemn stratificat, 195mp+500mp de teren.Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea, teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz, izola`ie exterioar[,tabla lindab.Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N) * Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N) * Casa,zona Petru Rares, P+M,caramida si BCA,85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, bucatarie,living, G+F,parchet,usi interioare schimbate,toate utilitatile,gaz la poarta,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,Catamarasti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la rosu, fosa, garaj, fantana, 46.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,zona Puskin, D+P+ M, 80mp la sol ,la rosu, 450mp teren, BCA,toate utilitatile,

58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,zona Puskin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parche t, toate utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

120mp,zona Piata Mica Primaverii, Vitrina mare,termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vand spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O)

* Casa batraneasca in sat Zaicesti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 20.000 Euro neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Spatiu comercial 60mp,zona ultracentrala, toate utilitatile si imbunatatirile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vila P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT, G+F,300mp teren,la gata,78.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Spatiu comercial 150 mp,zona Primaverii,recent si modern amenajat, CT,gresie, faianta, termopan, birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Teren 2500mp,zona Cismea-planul 2, cu 11 m deschidere, apa,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Botosani, 13m deschidere, drept,toate utilitatile, zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curtesti,parcelat in 8 loturi a cate 599mp, drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552 * Teren 500mp,zona Puskin,14m deschidere, gaz, apa,curent, intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L.Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile, 65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Cismea-plan 2,drept, dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon: 0743111901, 0231532552 * Teren 780mp,zona Catamarasti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilitatile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 286mp,zona ANL Bucovina,apa, curent,canalizare,4500E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent. Pre` 40.000euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din c[r[mid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERT{:Cas[ locuibil[, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospod[re\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent (livada si vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construita 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare, acces la toate utilit[`ile edilitare. Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap. cu 3 camere plus diferen`[. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161)

* Teren 1030mp,zona ANL Bucovina, apa, curent,15.000E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* URGENT Zona T[tari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand spatiu comercial

* URGENT : 2 case

locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde \i separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vil[ P+1, suprafa`a construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent. Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona industrial[,vil[ P+M la ro\u, supraf. construit[ la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj \i beci. Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial \i 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104) * V^nd urgent ferm[ vegetal[ situat[ ]n zona limitrof[ Boto\ani-Ia\i .Supr.compact[ de teren=120ha, \i o cl[dire P+1, cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402.(105) * Zona Ci\mea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna R[chi`i , front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric ,drum pietruit. Pret 10Euro/ mp ,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253)

* Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743)

* Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mpneg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102,

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând casa P+M ]n com. St[uceni cu 1000 mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent, ]n Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare Pre` 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[ , suprafa`[ construita la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent, ]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare. Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[ ,(P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren ]n supr, de 6900mp , 15cl[diri anexe \i o cl[dire industrial[, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre`

13

0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei , cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp. Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[ . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona S[venilor, 700mp teren \i anex[ construit[ ]n 2006 .Pre` 35.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilit[`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona T[tari, 650mp teren intravilan Pre` 6500euro.Tel: 529102,

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Mar`i, 7 iulie 2009

0752310403, 0752310402(92)

Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29)

* Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp \i 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucor[ni .

* Zona Or[\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona St[uceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde \i parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000 mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta : Zona Rachi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

9 CUMP|R|RI

ANUN~ Primaria com. Blandesti, anunta publicul interesat finalizarea raportului de mediu si organizarea unei sedinte de dezbatere publica a “PLAN URBANISTIC GENERAL com. Blandesti” si a Raportului de Mediu, care va avea loc la sediul Primariei com. Blandestiin data de 02.09.2009, ora 13 . Informatii/ observatiile pot fi consultate/ depuse la sediul Primariei Blandesti si la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau, str.I.S. Sturza nr.78, Bacau, in zilele lucratoare pana la data de 01.09.2009. Primar Ciobanu Eugen

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

termopan, mobilat, 200E/luna.Tel. 0748/115.912.(V)

* Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere garsoniera nemobilata Primaverii, 70E/luna.Tel. 0748/115.912.(V)

* Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Ofer spre ]nchiriere garsonier[ la curte, zona Trandafirilor, CT, toate utilit[`ile, 250E/lun[, cu tot cu utili`[`i.Tel. 0744/530.803.(V)

* Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou15 m.p. Rela`ii tel. 0745.544745.(16) * Ofer spa`iu de ]nchiriat ]n Dorohoi, zona central[, 50 mp la curte. Telefon: 0744950967.(1299-6) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, D, et.III, 56 mp, izolat, f[r[ ]mbun[t[`iri, nemobilat, zona Stejari la familie serioas[ pe termen lung, 400 Ron avans 3 luni. Rela`ii la telefon: 0748853550; 0743518449 sau 0748877428.(1303-6)

* }nchiriez spa`iu comercial,400 mp, amenajat, CT,500 mp teras[ si spa`iu de parcare,ideal club, restaurant, magazin produse industriale, construc`ii si orice alt fel de activitate,zona centur[. Pre`:1000 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. * }nchiriez apartament 3 camere,SD,et.1,semimobil at,modest cu CT,zona Bulevardul Mihai Eminescu. Pre`:750 lei pe lun[. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-a-vis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 320 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez apartament 2 camere, decomandat, G+F+T+CT, termosistem, nemobilat, curat, zona cap[t 1, 170 E/lun[. Telefon: 0747.622.187.(1284-6)

* }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez apartament 2 camere, renovat modern, central[ termic[, termopane, zona pie`ei mari. Telefon: 0769.270.732; 0746.826.958.(1290-3)

* }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 400 euro/lun[, garan`ie 2 luni, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Ofer spre ]nchiriere 165mp spa`iu ultracentral, vad excelent, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D. Muncii, renovat, CT, mobilat \i utilat, 210E/ lun[.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere Primaverii, renovat, CT,

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, renovat, transformat ]n 2 camere, CT, 500E/lun[.Tel. 0744/530.803.(V)

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

* }nchiriez garsonier[, str.Kog[lniceanu, nemobilat[, 2 luni garan`ie, pre` 350 RON/lun[. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Inchiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C.Nationala, zona Mall,Select,).Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez apartament 3 camere,mobilat,zona Calea Nationala.Pret 150€/luna. Tel 0741497829.(A) * Inchiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Bulevard.Pret 150€/ luna.Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez depozit 600mp,zona Catamarasti Deal,curte betonata 2500 mp,CT lemne,toate utilitatile, 2,8m inaltime, 3E/mp neg.Se negociaza in functie de perioada si activitate,prima luna gratuit. Poate fi inchiriat si pe bucati. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Primaverii-Piata Mica, termopan,gresie,grup sanitar,pret 2500 Ron/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp, modern ,termopan, gresie,var lavabil,birou,grup sanitar,pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Stadion,etaj 7,D,mobilat,utilat, 170E/ luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350E/luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552 .(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona CurcubeuluiScoala 13,etaj 3,mobilat, utilat,CT, termopan,renovat, modern,250E/ luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,fara imbunatatiri, 500 Lei/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona ultracentrala, etaj 1,mobilat,utilat, CT,termopan, parchet, 250E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Inchiriez apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,parter, mobilat,utilat, 500Lei/ luna, avans 2 luni. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez casa zona Donici, 2camere,baie, bucatarie,nemobilata,gaz,fa ra imbunatatiri, 150E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/luna. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona Imparat Traian, etaj 1,renovat recent si modern,CT, G+F,complet mobilat si utilat,totul nou,250 E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu sarpanta,D,2 bai,mobilat si utilat,CT,toate imbunatatirile, 200E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea NationalaDirectia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/luna neg. Telefon: 0744.319317.(O) * Urgent:Inchiriez camere la vila mobilate acces utilitati .Pret 80eur/luna negociabil .Plat anticipata pe 3 luni. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 2 spa`ii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona central[. Pre` 500 euro/luna, pretabil cabinet medical, frize- rie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere, ap. cu 4C, zon[ ultracentral[, et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/lun[/neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere ap. cu 2cam, par`ial mobilat, CT, zona Calea Na`ional[. Pre` :700lei/lun[ .Plata anticipat[ 3luni. Tel: 529102, 0752310403,

0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i bucatarie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte. Pre`: 250euro/ lun[. Plata anticipat[ :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând DACIA 1310, an fabrica`ie 1993. Rela`ii la telefon: 0745866591.(1298-4) * Vând DACIA berlin[, an fabrica`ie 1997. Telefon: 0744950967(1300-6)

V+NZ|RI * Vând pianin[ stare perfect[ ,plac[ bronz, corzi ]ncruci\ate. Telefon: 0231.536.912; 0742.981.760.(1287-4)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (8)

9 PIERDERI * Pierdut autoriza`ie nr.6501 din 08.09.1994. O declar nul[.(1304-1)

ANGAJ|RI * Firma cu sediul in Popesti Leordeni-Ilfov, angajeaza muncitori necalificati pentru munca in ferma, sudori (electric +autogen), electricieni. Asiguram cazare+masa. 0758.106.600.(5)

DIVERSE * SC Sembraz SA, cu sediul in Sibiu, str. Henri Coanda, nr.12,tel: 0369/409.924, fabrica utilaje agricole+piesele de schimb aferente acestora si executa, dupa model, orice piese de schimb pentru utilajele agricole din import, toate la preturi fara concurenta. (2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Mar`i, 7 iulie 2009

Un altfel de Iisus ]n prima Biblie din lume Prima Biblie din lume, Codex Sinaiticus, care timp de 1.500 de ani a fost ascuns[ ]ntr-o m[n[stire din peninsula Sinai, iar apoi ]n 1844 a fost ]mp[r`it[, buc[`i din ea ajungând ]n Egipt, Rusia, Germania sau Marea Britanie, a fost re]ntregit[. Pentru prima dat[, cartea scris[ ]n grece\te e ]ntreag[ \i e disponibil[ tuturor celor care vor s[ o „r[sfoiasc[”, pe Internet. Potrivit BBC News, Biblia are multe pasaje care ne pot schimba p[rerea despre religie \i Iisus, mai ales.

Daniela Crudu vrea la o facultate u\oar[ Sexy-asistenta „matinalilor” de la Antena 1, Daniela Crudu, a reu\it s[ promoveze examenul de bacalaureat cu nota 7,81. Dup[ ce a trecut de probele orale (român[ - 8, englez[ - 8,5), nici la cele scrise n-a ]ntâmpinat dificult[`i, reu\ind s[-\i treac[ astfel ]n portofoliu diploma de bacalaureat. „Sunt foarte fericit[. Am luat bacul cu 7,81. La matematic[ am luat 6,8. M[ bucur c[ am sc[pat, mai ales c[ nu prea am stat s[ ]nv[`. M-a ridicat mai mult sportul. Acum m[ voi ]nscrie la o facultate, nu \tiu ]nc[ unde, dar s[ nu fiu nevoit[ s[ merg zilnic. |i sora mea (Ana-Maria - n.r.) a luat bacul, a luat mai mult decât mine, peste 8”, a declarat pentru Ring Daniela Crudu. „

E Berbec S-ar putea s[ r[mâne`i f[r[ bani din cauza unor repara`ii urgente ]n cas[. Cel mai mult va sup[r[ faptul c[ nu mai pute`i plec[ ]ntr-o c[l[torie. Nu ]ncerca`i s[ me\teri`i nimic prin cas[!

Mircea Badea: Sunt singurul imbecil de la Antena 3 rare. }n emisiunea „}n gura presei” de duminic[ seara, Mircea Badea s-a sim`it vizat de declara`ia lui Dinescu, care a spus c[ „un imbecil de la Antena 3 râde de noi”, f[când referire la sc[derea salariilor din trustul Realitatea-Ca`aven-

cu. „Sunt oare singurul imbecil din Antena 3?” a ]ntrebat retoric Mircea. La final, el a concluzionat: „Acuma nu \tiu cât de imbecili sunt unii dintre noi, dar al`ii dintre noi sunt snobi”. „

Prognostic rezervat pentru Nicu Constantin Prognosticul medical ]n cazul actorului Nicu Constantin (foto) este ]nc[ rezervat, la aproape dou[ luni de la internarea ]n Spitalul Militar din Capital[, starea lui este stabil[ doar perioade scurte de timp, dup[ care are nevoie de aparate care s[-l ajute s[ respire. „A fost o ameliorare a st[rii de s[n[tate a maestrului. Din p[cate, a fost de scurt[ durat[. Este sta`ionar. Este când bine, când mai pu`in bine. Ne pare r[u, dar trebuie s[ ]l `inem ]nc[ la Terapie Intensiv[. N[d[jduim s[ se fac[

Andreea Mantea a refuzat s[ se rad[ ]n cap pentru un rol Andreea Mantea (foto) face orice pentru un job dac[ nu e ilegal, imoral \i nu ]ngra\[. Pân[ ]n ziua când sexy-bruneta \i-a dat seama c[ n-ar renun`a ]n veci la podoaba sa capilar[. Dup[ colaborarea cu Antena 1, vedeta a fost dorit[ ]ntr-un film unde, conform rolului, trebuia s[ fie cheal[. Nicio sum[ de bani ]ns[ n-a putut-o convinge s[-\i schimbe radical lookul. „O singur[ dat[ mi s-a propus s[ joc ]ntr-un film. Nu \tiu dac[ am stof[ de actor. Era un film artistic, iar personajul care mi s-a propus trebuia s[ se tund[ la

Horoscop

Astfel, din Codex lipse\te pasajul ]n care femeia care comisese adulter e pe cale s[ fie omorât[ cu pietre. „Cine nu a p[c[tuit s[ arunce prima piatr[” apare ]ns[, dar cei asupri`i sunt ni\te evrei, care f[ceau parte dintr-o sect[. Mai mult, Iisus e prezentat nervos atunci când vindec[ un lepros, nicidecum blând, a\a cum apare ]n Biblia cunoscut[ de toat[ lumea. Dar, cel mai ciudat e faptul c[, aflat pe cruce, Mântuitorul nu strig[ c[tre Tat[l S[u: „Iart[-i, Tat[, c[ nu \tiu ce fac!”. „

Mircea Badea ]l ironizeaz[ pe „poetul nepereche” Mircea Dinescu. Nu a trecut nici o s[pt[mân[ de când se certa cu Ion Cristoiu \i iat[ c[ Badea ]l ironizeaz[ \i pe Mircea Dinescu, de data aceasta fiind mai degrab[ o reac`ie de ap[-

zero. La ]nceput eram ]ncântat[. Am citit scenariul, mi-a pl[cut, dar când am realizat c[ trebuia s[ devin cheal[, am refuzat”, a declarat pentru Ring Andreea Mantea. „

15

pu`ine \anse s[ porni`i afacerea pe care o planifica`i. V[ sf[tuim s[ nu insista`i. Ar fi bine s[ va limita`i la activit[`i de rutin[.

L Scorpion

S-ar putea s[ ]i repro\a`i partenerului de via`[ c[ a cheltuit prea mult. V[ recomand[m s[ va p[sF Taur V[ bate gândul s[ porni`i o mic[ tra`i calmul \i s[ fi`i mai flexibil. afacere. Pune`i la punct toate deta- Asculta`i sfaturile unei femei ]n liile, ]nainte de a trece la ac`iune! vârst[! V[ sf[tuim s[ nu v[ pripi`i, pentru M S\get\tor c[ risca`i s[ lua`i decizii gre\ite. Se pare c[ la serviciu nu prea ave`i spor la treab[ \i nu reu\i`i s[ G Gemeni v[ mul`umi`i \efii. Dup[-amiaza, Nu reu\i`i s[ face`i ce v-a`i propartenerul de via`[ v[ ajut[ s[ depus, din cauza obstacolelor care v[ apar ]n cale. Nu da`i vina pe mem- p[\i`i starea de confuzie care v[ brii familiei pentru nereu\itele de domin[. azi! Pur \i simplu, sim`ul practic v[ N Capricorn lipse\te aproape total. Nu prea reu\i`i s[ v[ stabili`i o list[ de priorit[`i. Pe de o parte, ar H Rac trebui s[ termina`i o lucrare imporS-ar putea s[ nu v[ ias[ toate tant[, iar pe de alt[ parte, sunte`i planurile a\a cum dori`i. Un prie- presat de o problem[ financiar[. ten v[ propune s[ colabora`i ]ntr-o Evita`i specula`iile! afacere de pe urma c[reia pute`i câ\tiga bine.

O V\rs\tor

I Leu Sunte`i pus ]n situa`ia de a lua o hot[râre important[ pe plan sentimental. Un b[rbat ]n mai vârst[ v[ ajut[ cu sfaturi pre`ioase. Nu sta`i prea bine cu sim`ul practic, dar familia \i rudele apropiate v[ sus`in.

Diminea`a sunte`i exagerat de optimist \i inten`iona`i s[ cere`i o m[rire de salariu. Este pu`in probabil s[ ave`i câ\tig de cauz[, ba s-ar putea chiar s[ v[ alege`i cu sarcini suplimentare. V[ sf[tuim s[ nu insista`i.

P Pe[ti

J Fecioar\

O problem[ de natur[ sentimental[ v[ stric[ buna dispozi`ie \i este posibil s[ deveni`i moroc[nos. Pute`i avea succes pe plan profesional, ]ns[ numai dac[ depune`i un efort deosebit. V[ recomand[m s[ evita`i specula`iile \i K Balan]\ s[ nu v[ l[sa`i influen`at de Sunte`i destul de confuz \i ave`i prejudec[`i.

Diminea`a s-ar putea s[ ave`i o mic[ problem[ sentimental[. Cu o vorb[ bun[, pute`i dezamorsa u\or o situa`ie tensionat[. Pe plan financiar, nu sta`i prea bine.

Bancul zilei AVIONUL DIN AUR bine. Suntem optimi\ti. Prognosticul este rezervat”, a declarat, ieri, agen`iei Mediafax, comandantul Spitalului Clinic Militar Central „Dr. Carol Davila”, general doctor Ioan Sârbu. De\i, dup[ prima s[pt[mân[ de tratament, medicii au crezut c[ acto-

rul a dep[\it momentul medical critic, totu\i au urmat episoade dificile, din cauza c[rora Nicu Constantin a r[mas la Terapie Intensiv[. Respir[ singur doar intervale scurte de timp, ceea ce impune men`inerea lui sub strict[ supraveghere medical[. „

Mar`i, 7 iulie

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Botosanii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Satul Botosanean (r) 13.30 - 14.00 Tele’Music 14.00 - 15.00 Agenda Culturala (r) 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Drept la ~int[ (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de R[zvan Sauciuc. 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M

(d), edi`ie informativ[ prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (]), emisiune realizat[ de Sorin Andronache. Invitat: Constantin Con`ac. 20.00 - 21.00 Botosanii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Reporter Tele’M 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

Americanii reu\esc s[ fac[ un avion cu totul de aur. |i, ca s[ se dea mari, ]i invit[ pe Putin, pe Sarkozy \i pe B[sescu s[ le vad[ avionul. Primul ajunge Sarkozy. Americanii ]l avertizeaz[: Vezi s[ nu furi nimic c[ avem detectoare la ie\ire \i te prindem. Intr[ Sarkozy, st[ o or[ ]n avion \i când iese, sirenele ]ncep s[ `ârâie. Furase dou[ bujii. Urm[torul e Putin. Americanii ]l

avertizeaz[ \i pe acesta. Intr[ Putin ]n avion, st[ \i el o or[, \i la ie\ire ]ncepe iar detectorul s[ `ârâie. |i el furase dou[ bujii. Vine \i B[sescu. Dup[ ce e avertizat \i el, intr[ ]n avion, st[ vreo 8 ore, dup[ care iese. La ie\ire, nimic. Nici o siren[, absolut nimic. Americanii: P[i cum, b[i B[se, tocmai tu n-ai furat nimic? |i Sarkozy \i Putin au furat câte dou[ bujii, \i tu nimic? B[sescu: Ah... De-aia nu pornea hârbul [sta?

O RE~ET{ PE ZI SUPA CREM{ DE MAZ{RE CU SUSAN Ingrediente: un borcan cu maz[re, un cartof mai mare, un dovlecel, 2 morcovi potrivi`i, 2-3 fire de ceap[ verde, 2 linguri ulei de m[sline, susan, p[trunjel, sare \i piper. Mod de preparare: Cur[`[m morcovul, cartoful, ceapa \i dovlecelul, le t[iem buc[`i potrivite \i le punem la fiert ]n ap[ (500ml) cu pu`in[ sare. Când legumele sunt aproape fierte ad[ug[m maz[rea \i l[s[m pe foc ]nc[ 10-15 minute.

L[s[m legumele câteva minute s[ se r[ceasc[ \i mix[m, ad[ugând cele dou[ linguri de ulei de m[sline \i condiment[m dup[ gust cu sare \i piper. La final decor[m cu semin`e de susan \i p[trunjel proasp[t sau uscat.


CMYK

Eveniment 16

Mar`i, 7 iulie 2009

Afacerea ridicatului ma\inilor se bazeaz[ \i pe „bun[voin`a” vecinilor }ncas[rile firmei care ridic[ ma\inile parcate neregulamentar au sc[zut cu mai bine de 50% la \ase luni de la ]nceperea activit[`ii. Patronul firmei, Iulian Junc[naru, a spus c[ boto\[nenii s-au autoeducat ]n ceea ce prive\te problema parc[rilor. Acum afacerea a ]nceput s[ se bazeze \i pe r[utatea boto\[nenilor, aproape toate ma\inile ridicate dintre blocuri fiind „s[ltate” la apelul telefonic al reclamagiilor. }n ceea ce prive\te abuzurile echipajelor HSR, patronul societ[`ii sus`ine c[ acestea sunt reclamate doar de cei prin\i ]nc[lcând regulamentul ]n ceea ce prive\te parcarea. Hi Speed Recovery SRL (HSR) reprezint[ una dintre cele mai cunoscute firme printre boto\[neni ca urmare a campaniei derulate ]mpreun[ cu Prim[ria Boto\ani de a descongestiona traficul de pe str[zile municipiului re\edin`[ de jude`. Apari`ia firmei care ridic[ ma\inile parcate neregulamentar sa soldat cu sesiz[ri penale la Parchet \i cu un val de nemul`umiri publice. Acesta a fost impactul imediat, dup[ care spiritele s-au mai potolit.

„VÂN{TOAREA” DE ILEGALI|TI, INFIRMAT{

UTILE

Mul`i dintre \oferii boto\[neni reclam[, la discu`ii libere, faptul c[ echipajele HSR practic[ o adev[rat[ „vân[toare” de ma\ini parcate ilegal \i c[ de multe ori fac abuzuri ]n ceea ce prive\te lipsa timpului acordat \oferilor ]n a-\i procura fise ]n cazul parc[rilor cu plat[. Iulian Junc[naru, patronul HSR, a spus c[ aceast[ „vân[toare” este una ]nchipuit[ \i c[ firma 4,2114 lei

sa ar ]nregistra pierderi financiare importante dac[ s-ar practica a\a ceva. „Nu se pune problema ]n a face «vân[toare» ]n zonele ]n care exist[ parcomate deoarece asta ne-ar aduce pierderi. Pentru o astfel de «vân[toare» a\ avea nevoie de echipaje, iar noi nu avem decât dou[ echipaje. Ca s[ stea ]ntr-un singur loc \i s[ urm[reasc[ ma\inile mi-ar trebui foarte mul`i oameni la toate parc[rile cu plat[, ceea ce ]nseamn[ foarte multe cheltuieli. Dac[ era a\a, angajam om care s[ taie bon la fiecare parcare \i era altceva”, a declarat Junc[naru. }n ceea ce prive\te cazurile ]n care unii boto\[neni au spus c[ s-au trezit cu ma\ina blocat[ chiar dac[ s-au dus s[-\i fac[ rost de fise pentru parcomat, Junc[naru sus`ine c[ de cele mai multe ori asta a fost folosit[ drept scuz[ \i a dat exemplul `[rilor din Vest unde dac[ ai parcat ]ntr-un loc interzis sau ]ntr-o parcare \i nu s-a pl[tit taxa ma\ina este blocat[. „Am avut foarte multe cazuri care ie\eau de la cump[r[turi cu bagajele ]n mân[ \i spuneau c[ nu au intrat decât s[ fac[ rost de fise, dar aveau pungile ]nc[rcate. Mul`i au folosit asta drept scuz[ pentru a nu pl[ti parcarea sau pentru a l[sa ma\ina ]ntr-un loc nepermis. Eu am avut o afacere similar[ ]n Irlanda \i acolo dac[ gre\e\ti e\ti penalizat”, a completat Junc[naru.

MA|INILE RIDICATE DINTRE BLOCURI, „MERITUL” VECINILOR DE BLOC O alt[ nemul`umire legat[ de activitatea HSR este \i cea a faptului c[ ridic[ multe dintre ma\inile parcate ]ntre blocuri, locuri ]n care boto\[nenii ]\i parcheaz[ autoturismele de ani buni. }n acest caz, afacerea firmei HSR se ba3,0263 lei

zeaz[ doar pe r[utatea unor boto\[neni \i pe calit[`ile de „cârcota\i” ale acestora. „Patrul[rile prin cartiere sunt foarte rare. Acolo ac`ion[m doar la sesiz[rile boto\[nenilor, sesiz[ri la care d[m curs ]mpreun[ cu un agent constatator, respectiv poli`ist de la Rutier[, poli`ist comunitar sau agent constatator din cadrul Prim[riei”, a completat patronul HSR. Acesta a precizat c[ sunt foarte multe zone ]n care s-a interzis sta`ionarea \i ]n care se folosesc parc[rile din spatele blocurilor. „Cei mai mul`i au reclamat c[ nu li se permite sta`ionarea pe anumite str[zi \i c[ nu exist[ locuri de parcare ]n acele zone. Acum, dup[ \ase luni de când ne-am ]nceput activitatea, vedem c[ pe Grivi`a nu se mai parcheaz[ pe partea dreapt[, cum mergi spre Tudor Vladimirescu, pe Calea Na`ional[ nu se mai parcheaz[ pe partea de la Casa C[r`ii, pe Armoniei nu se mai parcheaz[, la bazar nu se mai parcheaz[, circula`ia este foarte lejer[ acum ]n aceste zone. Ma\inile, ]ns[, au fost parcate ]n spatele blocurilor, ]n locurile amenajate de Prim[rie. Nu \tiu de ce moda asta de a parca ma\ina ]n fa`a casei sau ]n fa`a blocului. Ma\inile nu mai blocheaz[ circula`ia pe str[zi, dar nici nu sunt parcate neregulamentar, c[ci leam fi g[sit noi. Deci, exist[ locuri de parcare care puteau fi folosite \i ]nainte. A\a este peste tot”, a spus patronul firmei care ridic[ ma\inile parcate ilegal. De asemenea, reclama`ii s-au primit \i de la boto\[nencele care au copii ]n c[ru` \i care nu puteau trece pe trotuar din cauza ma\inilor. „Am avut câteva cazuri ]n care femei care aveau copiii ]n c[ru` ne-au sunat \i am mers ]mpreun[ cu Poli`ia Comunitar[ acolo. Ele reclamau c[ nu pot trece pe trotuar cu c[ru`ul \i c[ trebuie s[ ocoleasc[

Ziua: 280C

Noaptea: 140C

ma\inile pe strad[, punându-\i via`a ]n pericol, atât a lor cât \i a copiilor lor”, a completat omul de afaceri.

AVEM |I PARC{RI NEFOLOSITE De\i pare de necrezut, ]n municipiul Boto\ani sunt \i parc[ri goale, care nu sunt folosite la capacitate maxim[, iar asta din ne\tiin`[ de cauz[. „Parc[rile cu plat[ au \i ele un orar ]n care sunt folosite cu plat[, dup[ care pot fi folosite de oricine f[r[ a pl[ti pentru locul ]n care \i-a l[sat ma\ina. Spre exemplu, pe Marchian sunt locuri de parcare \i ]n fa`a la Apicola \i vizavi, toate cu plat[. Acolo se pl[te\te doar ]ntre orele 8 \i 19, dup[ care nu mai sunt cu plat[. }n fiecare zi sunt foarte multe locuri de parcare goale acolo, dup[ acest program deoarece to`i parcheaz[ ]n spatele blocurilor de acolo \i se aglomereaz[ inutil. Mul`i nu \tiu c[ dup[ ora 19 pot parca gratuit acolo pentru c[ nu au citit panourile, destul de mari, pe care era trecut[ aceast[ informa`ie. Mai mult, noi ]ncepem controlul abia pe la 8.30, deci cei care le las[ peste noapte au timp s[ le ia la timp \i niciodat[ nu mai facem controale dup[ ora 18, deci pot fi l[sate ma\inile \i cu o or[ ]nainte de ]ncheierea programului cu plat[. Trebuie \tiut c[ ]n ora\ele civilizate din lume exist[ parc[ri ]n care nu po`i l[sa ma\ina parcat[ mai mult de dou[ ore, pentru a evita astfel un blocaj ]n zonele centrale”, a ad[ugat Iulian Junc[naru.

STR{ZI DE PE CARE NU S-A RIDICAT NICIO MA|IN{ Patronul HSR a precizat c[ exist[ zone ]n care firma sa nu a blocat sau ridicat nicio ma\in[ parcat[ ilegal. O alt[ de strad[ este \i Armoniei, unde boto\[ne-

nii care locuiesc ]n acea zon[ au respectat f[r[ niciun fel de abatere regulamentul aprobat ]n Consiliul Local. „Acolo nu am ridicat nicio ma\in[, oamenii de acolo au dat dovad[ de civiliza`ie \i s-au autoeducat imediat dup[ montarea indicatoarelor cu restric`ie. Mai sunt \i alte zone din ora\ ]n care popula`ia a dat dovad[ de un grad ridicat de civiliza`ie”, a spus Junc[naru. La polul opus se afl[ „b[ie`ii de bani gata” care parcheaz[ la voia ]ntâmpl[rii \i o parte dintre boto\[nenii care locuiesc la case. „Am avut pe Bulevardul Mihai Eminescu ma\ini l[sate pe trotuar, chiar dac[ proprietarii locuiau la case. Cei de la bloc nu au unde s[ lase decât ]n jurul blocului, dar cei de la case pot trage ma\ina ]n curte, s[ nu blocheze circula`ia nici pe drum \i nici, mai ales, pe trotuar”, a precizat patronul.

VENITURILE }N SC{DERE, SEMN C{ SE DISCIPLINEAZ{ TRAFICUL Fa`[ de acum \ase luni, când \ia ]nceput firma HSR activitatea de ridicare a ma\inilor parcate ]n locuri interzise, veniturile au sc[zut cu mai bine de 50%. „Mul`i con\tientizeaz[ efectele pozitive,

dar nu le recunosc sau nu au puterea s[ le recunoasc[. Sunt nemul`umiri deoarece s-a f[cut ordine \i au fost impuse restric`ii. Dar trebuie s[ vedem \i faptul c[ acum se circul[ lejer pe cele mai multe artere din municipiu, c[ nu mai sunt probleme când vrei s[ mergi de pe Calea Na`ional[ pe Victoriei, când vrei s[ mergi prin zona bazarului, pe Marchian, pe Armoniei, pe Bulevardul Eminescu. Nu mai sunt ma\ini pe trotuare ]n zona Bulevard, nu mai e blocajul din fa`a sediului Poli`iei, cum era ]nainte, nu mai stai pe Marchian dup[ maxi-taxi deoarece este loc special pentru transportul ]n comun \i nimeni nu parcheaz[ acolo pentru c[ \tie c[ venim noi ]n caz contrar. Pe Ion Pillat nu mai e blocajul care era ]nainte sau pe Victoriei pe la Teatrul de P[pu\i. Nu mai vede nimeni dube sau camioane parcate pe oriunde, care s[ blocheze traficul, nu mai sunt ma\inile abandonate, nu mai e acea epav[ la intrarea ]n municipiu dinspre Ia\i. Cu to`ii constat[m multe ]mbun[t[`iri \i astea s[ nu spunem c[ e meritul firmei noastre, dar e meritul Prim[riei c[ a pus ]n aplicare un regulament care se aplic[ peste tot, nu doar la noi”, a declarat omul de afaceri Junc[naru. (Bogdan Caliniuc)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 7 M Cuv. Toma din Maleon; Cuv. Acachie cel de la Scara; Sf. M. Mc. Chiriachi 8 M Sf. M. Mc. Procopie \i Teodosia; Sf. Mc. Epictet \i Astion

Evenimentul de botosani nr.1375  
Evenimentul de botosani nr.1375  

Ziarul orasului tau!

Advertisement