Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 150 (1371) • Joi, 2 iulie 2009 • 16 pagini

Trafican`i de persoane trimi\i ]n judecat[ Trei boto\[neni care au f[cut parte dintr-o re`ea de trafic de persoane, reu\ind s[ racoleze \i s[ transporte ]n Cehia peste 100 de români ]n vederea exploat[rii prin munc[, au fost trimi\i ]n judecat[ la cererea procurorilor Direc`iei de Investi-

gare a Infrac`iunilor de Crim[ Organizat[ \i Terorism Boto\ani. Re`eaua din care f[ceau parte cei trei ]\i ademenea victimele cu promisiuni de locuri de munc[ bine pl[tite ]n str[in[tate.

Pagina 5

Problemele continu[ la Bacalaureat Necazuri cu fi`uicile \i la Colegiul „Mihai Eminescu”, unde o elev[ a fost aten`ionat[ \i doi profesori supraveghetori au fost pu\i s[ dea note explicative. Dup[ absolven`i elimina`i de la probe sau doar aten`iona`i pentru c[

se preg[teau s[ copieze \i cadre didactice excluse din comisiile de supraveghere, ieri au mai ap[rut \i probleme tehnice la serverul Ministerului Educa`iei.

Pagina 3

Grav accident de munc[ la Dedeman Pagina 16

}nc[ un copil ]nghi`it de ape Apele au mai luat via`a unui copil. Al cincilea din aceast[ var[. De aceast[ dat[ nenorocirea s-a produs la acumularea Rogoje\ti, comuna Mih[ileni. Un b[ie`el de numai 13 ani a murit ]necat, ieri dup[ amiaz[, sub privirea ]ngrozit[ a fra`ilor mai mici. Al`i patru copii au murit vara aceasta ]neca`i ]n iazuri sau ]n râul Siret. Pagina 5

Spitalul Jude`ean, executat silit de Casa de Asigur[ri de S[n[tate Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate execut[ silit Spitalul Jude`ean pentru un debit de peste 30 de miliarde de lei, acumulat cu câ`iva ani ]n urm[, pe seama unor codific[ri gre\ite f[cute de unitatea spitaliceasc[. Alte dou[ unit[`i medicale, Maternitatea sunt puse la plat[ de insti- tate dup[ un control efec\i Spitalul de Pediatrie, tu`ia de asigur[ri de s[n[- tuat cu câteva zile ]n urm[.

Pagina 16


Eveniment 2

Joi, 2 iulie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Suferin`ele conservatorului Felix Dan Voiculescu e ]ntr-o grea suferin`[, are o vârst[ când con\tiin`a ]i proiecteaz[ filmul vie`ii, ]n prim plan ]i apare imaginea tân[rului Felix, cel cu umerii ]nc[rca`i de stelu`e, turnându-\i rudele \i prietenii la Securitate. Vai, rana i-a fost deschis[ chiar de ale sale veri\oare! Secven`a aceasta ]i bombardeaz[ pân[ \i pu`inele ore de somn. Poate c[ dac[ aceasta ar fi singura durere din via`[, ar avea ]nc[ putere s-o estompeze, dar mai are de dus ]n cârc[ \i problemele partidului, care-i la un pas de asfixiere. Acum câ`iva ani s-a angajat s[ conserve abjec`ia fostei Securit[`i ]ntr-un partid politic, pentru a da credibilitate ]n rândul electoratului forma`iunea nou ]nfiin`at[ s-a numit Partidul Umanist Român. Doamne Dumnezeule, cum le supor`i pe toate! Dar cum românul nu-i prost, imediat a sim`it mirosul securisto-comunist dinspre partidul cu pricina, a\a c[ l-a cam izolat. Felix, v[zând c[ nu-i merge \otia, s-a gândit s[-i schimbe denumirea, rebotezându-l Partidul Conservator Român (aten`ie, se poate citi \i PCR!). A ]ncercat s[ se ascund[, cu \leahtca lui de securi\ti, sub umbrela istoric[ a partidului care a modernizat România \i care a avut ]n rândurile lui personalit[`i celebre ca: Lasc[r Catargiu, Petre P. Carp, Titu Maiorescu sau Alexandru Marghiloman. Nu i-a mers nici de aceast[ dat, fiindc[ reflexele i-au r[mas acelea\i, a folosit ]n continuare \antajul \i cacialmaua. Totu\i, a reu\it s[ supravie`uiasc[, acum e ]n tandem cu social democra`ii lui Mircea Geoan[, cic[ e singurul partid compatibil doctrinelor sale. Deh, a\chia nu sare departe de trunchi! Pe banii Securit[`ii \i-a tras un trust mass-media cu ajutorul c[ruia ]\i exercit[ impulsurile malefice, ve\nica lui `int[ e Traian B[sescu. Cu siguran`[, spre a-l vedea pe acesta la p[mânt ar fi dispus s[ cheltuiasc[ ]ntreaga avere. Nu este zi s[ nu-\i asmu`easc[ pittbulii de la Antene asupra pre\edintelui, fie c[ are motiv, fie c[ nu are. Când scenariul nu-i merge, iese el la ramp[ f[când-o pe-a doctul. De curând s-a dat drept medic psihiatru diagnosticândul pe Traian B[sescu drept bolnav psihic. Stau \i m[ ]ntreb care dintre cei doi e mai atins de sindromul persecu`iei. }nclin s[ cred c[ Felix are con\tiin`a mult mai zdruncinat[, sufletul ]i tremur[ ca o piftie, de aici \i aceast[ agita`ie psiho-motorie, e ca un motan birmanez h[ituit de fantome.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

Economie la m[turatul str[zilor Cur[`enia ]n ora\ las[ de dorit. O recunosc \i reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani, care sus`in c[ acest lucru se ]ntâmpl[ din cauza reducerii frecven`ei m[turatului pe str[zi. Practic, unele str[zi din municipiu stau zile ]ntregi murdare, la fel \i co\urile de gunoi stradale care nu sunt ridicate, de cele mai multe ori, cu zilele. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ afirm[ c[ ]n zona Pietonalului Unirii, care este \i cea mai circulat[, ]nainte se f[cea cur[`enie ]n fiecare zi, acum doar de cinci ori pe s[pt[mân[. }n celelalte zone ale ora\ului, unde se m[tura de patru ori pe s[pt[mân[, ]n momentul de fa`[ se m[tur[ de trei sau chiar de dou[ ori pe s[pt[mân[. Motivul ]l reprezint[ reducerea cheltuielilor. „}n loc s[ major[m m[car cu indicele de infla`ie fa`[ de anul trecut serviciile, pe undeva la 7-8%, noi le-am sc[zut pe toate cu 15%. Noi avem o sc[dere a serviciilor pe undeva la 20 \i ceva la sut[ \i atunci a trebuit s[ lu[m ni\te m[suri. Una ar fi fost reducerea careului de salubritate, deci mai pu`ine str[zi m[turate, \i o a doua, reducerea frecven`ei. Atunci am decis reducerea frecven`ei pe anumite zone \i este normal s[ se vad[ pân[ la urm[. Mai apare \i problema cealalt[. |i oamenii arunc[ gunoi foarte mult pe jos \i apel[m, dat[ fiind aceast[ situa`ie, \i la ]n`elegerea oame-

nilor. }n Turcia, de exemplu, nu sunt co\uri de gunoi, ]ns[ oamenii se respect[ ]ntre ei \i nu arunc[ mizeria pe jos. Asta ]nseamn[ c[ se poate \i ]nseamn[ mult civiliza`ia oamenilor. Noi suntem con\tien`i c[ este mai pu`in bine decât anul trecut”, a precizat viceprimarul municipiului Boto\ani. Ghiorghi`[ sus`ine c[ multe

dintre co\urile stradale sunt pline cu gunoi menajer \i c[ boto\[nenii fac acest lucru din comoditatea de a nu mai merge la container. Acesta a precizat c[ dup[ \ase luni va fi f[cut[ o analiz[ a bugetului prim[riei, iar dac[ acesta va permite, vor fi alocate sume suplimentare pentru a cre\te frecven`a m[turatului pe anumite str[zi.

„Aceste co\uri nu se vedeau pân[ acum, pentru c[ ]n fiecare diminea`[ venea ma\ina \i ridica gunoiul. Acum dac[ nu mai vin ]n fiecare zi \i câinii ]l mai \i ]mpr[\tie, ai o imagine foarte „frumoas[” a ora\ului. Acestea sunt condi`iile. Asta avem, asta facem”, a mai spus viceprimarul. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Tân[rul r[nit grav la sc[ldat a murit la Ia\i B[rbatul ]n vârst[ de 29 de ani, din Hudum, r[nit foarte grav, s[pt[mâna trecut[, dup[ ce a s[rit ]ntr-un iaz, a ]ncetat din via`[ ]ntr-un spital ie\ean. Din cauza leziunilor suferite la nivelul coloanei cervicale, me-

dicii boto\[neni au decis transferarea sa la Clinica de Neurochirurgie ie\ean[, ]ns[ gravitatea traumatismului a f[cut ca supravie`uirea victimei s[ fie imposibil[. Incidentul a avut loc ]n timp ce P.H. se afla cu mai

mul`i prieteni la un gr[tar, pe marginea unui iaz din localitatea Hudum. Fiind ]n stare de ebrietate, tân[rul a s[rit ]n ap[ \i atunci s-a lovit cu capul de o piatr[, le\inând. Fratele s[u s-a aruncat dup[ el ]n ap[ \i a reu\it

s[-l aduc[ la mal. Pe lâng[ traumatismul de coloan[ cervical[ P.H. a suferit \i un traumatism cranio-cerebral acut deschis. A fost adus cu ambulan`a la Spitalul Jude`ean, de unde a fost transferat la Ia\i. (D[nu` Rotariu)

Omagiu din Penitenciar Dat pe mâna adus regelui muzicii pop judec[torilor din Omagiu mai pu`in obi\nuit, venit de dup[ gratii. Un de`inut din Penitenciarul de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani a compus o melodie ]n memoria „regelui muzicii pop”, Michael Jackson, decedat s[pt[mâna trecut[. Eusebiu |tef[nescu, cel care a compus melodia respectiv[, este liderul trupei de muzic[ „Jail Project” a Penitenciarului. Acesta se declar[ fan al marelui cânt[re`, iar piesa „Remember Michael”, compus[ ]n spatele gratiilor, este un modest omagiu adus celui trecut ]n nefiin`[. „Am crescut cu muzica lui Michael Jackson, iar decesul s[u m-a marcat. Nu cred c[ se va mai na\te vreodat[ un cânt[re` de talia lui. Eu nu ]ncerc decât s[ ]i aduc un omagiu”, a declarat de`inutul. Eusebiu |te-

cauza drogurilor

f[nescu a prezentat noua pies[ colegilor din unitatea de deten`ie, ]ns[ dore\te ca melodia s[ fie cunoscut[ de cât mai mul`i dintre cei care au iubit muzica artistului trecut ]n nefiin`[. (D[nu` Rotariu)

Un tân[r din Dorohoi a fost trimis ]n judecat[ de c[tre procurorii Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Crim[ Organizat[ \i Terorism (DIICOT) Boto\ani pentru trafic \i de`inere de droguri. ]n luna octombrie a anului trecut, A.L.D., ]n vârst[ de 29 de ani, din Dorohoi, a fost prins ]ntr-o sear[ de c[tre o patrul[ de poli`ie având asupra sa o cantitate de aproximativ 150 de grame de canabis. Atunci a fost re`inut pentru cercet[ri. Tân[rul a declarat anchetatorilor c[ drogul de`inut era numai pentru con-

sumul propriu. }ns[ aceast[ scuz[ nu l-a salvat de rigorile legii, fiind prezentat ]n fa`a procurorilor pentru anchet[. }n trecut, dorohoianul a mai fost judecat \i condamnat de c[tre Tribunalul Constan`a dar \i de c[tre instan`ele boto\[nene tot pentru acela\i gen de fapt[. Acum este la a treia abatere ]n privin`a drogurilor, riscând ca ]n fa`a judec[torului s[ nu mai aib[ parte de nici un fel de clemen`[. Pentru fapta sa, A.L.D. risc[ pân[ la zece ani de ]nchisoare. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Joi, 2 iulie 2009

3

Problemele continu[ la Bacalaureat Probleme cu fi`uicile \i la Colegiul „Mihai Eminescu”, unde o elev[ a fost aten`ionat[ \i doi profesori supraveghetori au fost pu\i s[ dea note explicative. Dup[ absolven`i elimina`i de la probe sau doar aten`iona`i pentru c[ se preg[teau s[ copieze \i cadre didactice excluse din comisiile de supraveghere, ieri au mai ap[rut \i probleme tehnice la serverul Ministerului Educa`iei. Proba de ieri a examenului de Bacalaureat a debutat cu aproximativ o or[ mai târziu decât era programat. Inspectorul \colar general adjunct la Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) Gheorghe Carmocanu, pre\edintele comisiei jude`ene de Bacalaureat, a men`ionat c[ problemele de ieri nu au fost din vina celor de la nivel local. „Au fost ]ntr-adev[r probleme tehnice la serverul de la Minis-

terul Educa`iei. }n aceast[ situa`ie s-a ]ntârziat la desc[rcarea de pe servere cu aproximativ 40 de minute. }n centre, cei din comisii au multiplicat rapid variantele, f[r[ alte probleme. La Boto\ani proba a ]nceput cu aproximativ o or[ ]ntârziere”, a declarat Gheorghe Carmocanu. Acesta a men`ionat c[ tuturor candida`ilor li s-a explicat situa`ia \i nu au existat probleme. Candida`ii sus`in ]ns[ c[ au primit subiectele \i dup[ dou[ ore de ]ntârziere. Ieri a continuat \i \irul verific[rilor membrilor comisiei jude`ene de monitorizare a Bacalaureatului ]n centrele de a fost un sigur caz de tentativ[ piu. „}n cazul verific[rilor de care avea asupra sa fi`uici. examen. Din cele declarate de de fraud[, la Colegiul Na`ional la Colegiul Eminescu din mu- Având ]n vedere c[ varianta de pre\edintele comisiei jude`ene, „M. Eminescu” din munici- nicipiu am g[sit o candidat[ subiect nu ajunsese ]nc[ ]n sa-

Liviu Axinte: „Nu pot s[ m[ pronun` dac[ trebuie sanc`iona`i sau nu” De\i Mina Maria Rusu, reprezentantul Ministerului Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI), a sus`inut la Boto\ani c[ nu a fost vizat ]n mod expres niciun centru de examen, Liviu Axinte, liderul LSI, sus`ine c[ ]nclin[ s[ cread[ c[ verificarea de la Ghica nu a fost ]ntâmpl[toare. „Având ]n vedere c[ la in-

trarea ]n sal[ nu s-a desf[\urat un control corporal riguros, candida`ii au putut p[trunde totu\i cu anumite surse de inspira`ii la ei \i au fost descoperite ulterior ]n cursul probei sau ]nainte de ]nceperea examenului. Consider c[ situa`ia colegilor care erau supraveghetori de sal[ trebuie analizat[ ulterior. Nu pot s[

m[ pronun` acum dac[ trebuie sanc`iona`i sau nu, nu \tiu care a fost contextul. Având ]n vedere situa`ia ]ntâlnit[ la Ghica, decizia de a fi suspenda`i pentru proba urm[toare este corect[”, a men`ionat Liviu Axinte. }n opinia liderului LSI, dac[ ace\ti profesori vor fi sanc`iona`i sau nu va fi decizia consiliului profesoral,

Medicii darnici la medicamente au fost penaliza`i 19 medici de familie din Boto\ani au fost sanc`iona`i de c[tre reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate pentru prescrierea nejustificat[ de medicamente. Controlul a fost efectuat de institu`ia de asigur[ri de s[n[tate la 50 din cei 160 de medici de familie din jude`. }n urma verific[rilor prescrip`iilor medicale, nou[ medici de familie au primit aten`ion[ri, ]n timp ce al`i zece medici au fost sanc`iona`i cu 10% din veniturile cabinetului pentru prescrieri nejustificate de medicamente. „Practic nu au respectat legisla`ia ]n vigoare, ]n sensul c[ au prescris medicamente la acu`i pe programe de cronici, au prescris medicamente care dep[\esc suma de 3 milioane lei pentru lista B \i a\a mai departe”, a declarat Rodica Hu`uleac,

pre\edintele Casei de Asigur[ri de S[n[tate din Boto\ani. Reprezentan`ii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate pun aceste gre\eli pe seama neaten`iei medicilor de familie. De ase-

menea, corpul de control a constat c[ medicii sanc`iona`i au prescris mai multe re`ete ]ntr-o lun[. Medicii care au fost sub lupa casei de asigur[ri nu au fost ale\i ]ntâmpl[tor.

„Au fost verifica`i practic cei mai mari prescriptori de medicamente. Nu am o situa`ie de unde sunt cei mai mari prescriptori de medicamente, ]ns[ sunt aproape din tot jude`ul”, a ad[ugat Rodica Hu`uleac. }n urm[ cu câteva s[pt[mâni, institu`ia de asigur[ri de s[n[tate din Boto\ani a mai sanc`ionat al`i patru medici, tot cu 10% din venituri, pentru chiul de la program. Reprezentan`ii casei spun c[ deocamdat[ nu exist[ situa`ii ]n care un medic s[ fi fost sanc`ionat de mai multe ori. Contractul cadru din s[n[tate prevede c[ dup[ a treia sanc`iune primit[, casa de asigur[ri de s[n[tate poate trece la rezilierea contractului cu furnizorul de servicii medicale. Verific[rile vor continua \i la ceilal`i medici de familie din jude`. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Este nevoie de un centru de cultur[ la Boto\ani La aceast[ concluzie au ajuns autorit[`ile jude`ului Boto\ani, dorind s[ ]mprumute modelul sucevenilor ]n acest sens. Cei din conducerea Consiliului Jude`ean sunt de p[rere c[ un astfel de centru ar elimina problemele de comunicare ]ntre

l[, i s-a permis elevei s[ sus`in[ proba. Celor dou[ cadre didactice ce supravegheau ]n sal[ li s-au cerut note explicative, iar la proba de joi nu vor mai putea participa la supraveghere”, a spus inspectorul \colar general adjunct al I|J. Decizia final[ cu privire la eventualele sanc`iuni pe care cele dou[ cadre didactice le pot primi vor fi decise de consiliile profesorale ale unit[`ilor \colare din care provin. Nu au fost semnalate probleme medicale din partea candida`ilor. Ieri au mai fost controlate, pe lâng[ Colegiul Na`ional „M. Eminescu”, \i Colegiul „A.T. Laurian” \i centrul de examen de la S[veni. (Petronela Rotariu)

institu`ii iar gestionarea situa`iilor din acest domeniu ar decurge mult mai armonios. „Dac[ e s[ m[ refer la toate institu`iile de cultur[ din jude`ul Boto\ani, exist[ o mic[ problem[ de comunicare ]ntre acestea. Am mai vorbit cu domnul

pre\edinte s[ lu[m ca model jude`ul Suceava, care au un Centru de Cultur[ Jude`ean ce coordoneaz[ activit[`ile tuturor institu`iilor de cultur[. Mai sunt jude`e ]n `ar[ unde exist[ acest model de organizare a institu`iilor de cultur[. Vom

analiza aceast[ posibilitate, dar dup[ ce vom ]ncheia toate controalele pe care le avem ]n urm[toare perioad[ ]n zona institu`iilor de cultur[”, a specificat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. (Carmen Stanciu)

conform statului didactic. Acesta spune ]ns[ c[ nu Inspectoratul |colar trebuie s[ decid[ sanc`iunile pe care cei 12 supraveghetori le merit[. „Eu nu \tiu detalii. Nu \tiu dac[ controlul desf[\urat pe timpul bacalaureatului la Colegiul Ghica este urmare a declara`iilor de pres[ f[cute de directorul unit[`ii, ]ns[ ne

putem gândi \i la acest aspect, de\i mai degrab[ a\ crede c[ nu. Totu\i aceast[ comisie s-a deplasat ]n mai multe centre, nu numai la Ghica”, a declarat Liviu Axinte. Cadrele didactice pot primi o mustrare, diminuare a salariului pân[ la desfacerea contractului de munc[. (Petronela Rotariu)

Centru de cinci miliarde de lei vechi pentru copiii care comit infrac`iuni Autorit[`ile pentru protec`ia copilului Boto\ani vor s[ pun[ accentul pe zona de preven`ie. }n acest sens, prin implicarea speciali\tilor din cadrul protec`iei copilului, ]n urm[ cu câteva luni a luat na\tere un proiect ce a ]nceput s[ prind[ contur. Este vorba despre ]nfiin`area unui centru pentru minorii care au s[vâr\it infrac`iuni, dar nu r[spund penal. A\adar, prin sprijinul financiar al Autorit[`ii Na`ionale a Protec`iei Drepturilor Copilului, s-a reu\it ]nfiin`area unui centru ]n acest sens la Boto\ani. Cl[direa achizi`ionat[ se afl[ ]n localitatea M[n[stirea Doamnei, fiind vorba de o suprafa`[ util[ de peste 200 de metri p[tra`i, capacitatea fiind de 14 locuri. Aceast[ important[ investi`ie ]\i dore\te s[ aduc[ pe calea cea dreapt[ pe minorii care nu au ]mplinit vârsta de 14 ani \i care au s[vâr\it infrac`iuni. Ieri, reprezentan`ii sistemului de protec`ie a copilului din Boto\ani au primit vizita de lucru a autorit[`ii centrale, cu scopul de a se pune la curent cu achizi`ia f[cut[. Valoarea investi`iei, la care se adaug[ \i

dot[rile, este ]n jur de cinci miliarde lei vechi. „Cei de la ANPDC, care au finan`at proiectul, au venit de la Bucure\ti pentru a vedea cl[direa achizi`ionat[, stadiul proiectului. Nu este meritul meu, proiectul este lucrat dinainte \i ]l iau ca atare. Am fost acolo, la fa`a locului, este excep`ional ce se face, este un centru pentru minori care s[vâr\esc infrac`iuni \i nu r[spund penal. Trebuie s[ ]i aib[ cineva ]n grij[ \i pe ei. }n acest centru vor avea parte de asisten`[ psihologic[, consiliere. E drept c[ ace\ti copii nu au p[rin`i sau nu au p[rin`i model \i e de datoria noastr[ s[ facem tot posibilul pentru a-i aduce pe calea normal[. Nu vom umple penitenciarul, ]ncet-]ncet, cu copii de la protec`ia copilului, pentru c[ nu e normal. }n momentul ]n care se d[ drumul la bani, trecem la munc[ \i ]ncepem s[ aducem copii, câ`i sunt, unul, doi, trei... Eu mi-a\ dori s[ nu fie niciunul”, a declarat Liviu R[d[\anu, directorul executiv al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani. (Carmen Stanciu)


CMYK

Eveniment 4

Joi, 2 iulie 2009

Au ]nceput numirile noilor directori de spitale Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ au anun`at, ieri, lista cu noii directori de la conducerile spitalelor boto\[nene. Pe posturi au r[mas ]ns[ \i o parte dintre directorii care au condus pân[ acum unit[`ile spitalice\ti ale jude`ului. Directorii unora dintre cele mai importante spitale din Boto\ani sunt pe cale de a fi schimba`i. Lista cu propunerile a ajuns pe masa ministrului S[n[t[`ii, Ion Bazac, iar acesta urmeaz[ s[ revoce din func`ii pe actualii manageri de spitale \i s[ numeasc[ al`i

directori. Deja, primele decizii de numire ale unora dintre noii directori de spitale din jude`ul Boto\ani au sosit ]n cursul zilei de ieri. Astfel, primul director numit de ministrul S[n[t[`ii este Florentina Cuziuc, care va veni de la Ia\i. Aceasta este, ]ncepând cu 29 iunie, directorul Sanatoriului de Neuropsihiatrie din Podriga. „Ast[zi (ieri, n.r.) a venit decizia noului director, fostul manager

de la Podriga fiind destituit ]n urm[ cu câteva luni, ]n urma rezultatului nesatisf[c[tor ob`inut la evaluarea f[cut[ de minister. De asemenea, trebuie s[ vin[ numiri de directori medicali la Maternitate \i la Psihiatrie. La Psihiatrie, va fi numit medicul Nevinglovschi, iar la Maternitate medicul Gladiola Ilcu. Managerii celor dou[ spitale vor r[mâne aceia\i, respectiv doamna doctor Olaru

Maria la Maternitate \i doctorul Nicolae Vlad la Spitalul de Psihiatrie”, a afirmat Rodica Hu`uleac, pre\edintele Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. La \efia Spitalului Jude`ean va veni, dup[ cum s-a mai anun`at deja, medicul Cornel Enache. Surpriza este la Spitalul de Pediatrie, unde ini`ial se vehicula c[ va r[mâne ]n func`ie actualul director, Livia Mihalache, ]ns[, oficial, noul director al unit[`ii spitalice\ti va fi medicul Constantin Tudorache. „Din setul de propuneri pe care Direc`ia de S[n[tate Public[ le-a f[cut c[tre minister pentru ocuparea posturilor de manageri ]n spitale, prima numire este a doamnei Cuziuc Florentina, care va fi manager interimar al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, ]ncepând cu data de 29 iunie 2009. Vor mai fi numiri pentru spitalul Or[\enesc S[veni, manager \i

director medical, pentru Tru\e\ti, manager \i director medical, la Guranda, manager interimar. Urmeaz[ numirea de manager la Spitalul de Copii \i Spitalul Jude`ean Mavromati. La Spitalul Municipal Dorohoi va r[mâne aceea\i echip[”, a declarat medicul Tamara Ciofu, directorul ge-

neral al DSP Boto\ani. Potrivit reprezentan`ilor DSP, ]n zilele urm[toare vor ajunge de la Ministerul S[n[t[`ii demiterile tuturor managerilor care vor fi ]nlocui`i. Schimbarea se va face prin revocarea unilateral[ a func`iei de c[tre ministrul S[n[t[`ii, Ioan Bazac. (L[cr[mioara Lupa\cu)

LISTA CU NOII DIRECTORI PROPU|I LA SPITALELE DIN JUDE~ Spitalul de Pediatrie „Cuvioasa Parascheva” - Constantin Tudorache Spitalul Jude`ean „Mavromati” - Cornel Enache Spitalul de Psihiatrie - Nicolae Vlad, medical Nevinglovschi Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie - Maria Olaru, medical Gladiola Ilcu Spitalul de Recuperare - Gabriela Varzari Spitalul Dorohoi - Valerian Andrie\ Spitalul Darabani - Tania Aro\oaie Spitalul Podriga - Florentina Cuziuc Spitalul S[veni - nu s-a stabilit ]nc[ Spitalul Tru\e\ti - nu s-a stabilit ]nc[ Spitalul Guranda- nu s-a stabilit ]nc[

Bolnav psihic prins ]ntre Pentru c[ nu sunt pl[ti`i, Profesorii amenin`[ cu gratiile ferestrei, ]n blocarea admiterii la liceu ]ncercarea de evadare Conducerea Spitalului de Psihiatrie din Boto\ani \i personalul de paz[ al unit[`ii au intrat ]n alert[ maxim[ ieri, când un bolnav a ]ncercat s[ fug[, smulgând pur \i simplu gratiile de fier de la geam. B[rbatul a fost observat la timp de personalul care asigur[ paza unit[`ii, asta ]nainte s[ se produc[ o nenorocire cu pacientul. Reprezentan`ii spitalului spun c[ este pentru prima dat[ când se confrunt[ cu un astfel de caz. Un bolnav psihic a ]ncercat s[ fug[ din spital, dup[ ce a reu\it s[ ]ndep[rteze gratiile de fier de la geamul unde era in-

ternat. Totul s-a petrecut miercuri diminea`[, la orele 8,00, când bolnavul psihic, ]n vârst[ de 38 de ani, a reu\it ]n câteva minute s[ ]ndep[rteze gratiile destul de solide de la geam, de fier, ]n ]ncercarea de a fugi din unitate. A fost observat ]ns[ la timp de personalul de paz[ al unit[`ii, care cu greu a reu\it s[ ]l scoat[ dintre gratii. Ini`ial, conducerea unit[`ii a vrut s[ apeleze \i la ajutorul unor for`e de ordine pentru a-l scoate pe bolnav dintre gratii. Acesta reu\ise s[ treac[ cu capul \i cu jum[tate din corp printre gratiile ]ntre care distan`a era de 8 cm, spre surprinderea personalului din unitatea spitaliceasc[. Potrivit medicilor, bolnavul, care este de loc din Tru\e\ti, a mai avut o tentativ[ de acest gen. „Pacientul a avut tendin`a de a ]ntinde piciorul ]n gol, de la etajul unit[`ii, pentru c[ spitalul are doar un etaj. Nu \tia nici el de ce a f[cut acest gest \i nici acum nu \tie, pentru c[ se afl[ ]n decompensare psihic[ de dou[ s[pt[mâni. Dup[ ce vom termina tratamentul, vom ]ncerca s[ afl[m

care a fost cauza care l-a ]mpins la aceast[ fapt[. Nici noi nu ne imagin[m cum a reu\it s[ ]ndep[rteze cu mâinile gratiile de fier de la geam \i s[ introduc[ capul \i o parte din corp pe o deschiz[tur[ de 8 cm. Este un bolnav delirant, iar vocile din interiorul s[u ]i dictau, probabil, s[ zboare la cer, s[ se ]nal`e la cer. Am mai avut un caz cu ani ]n urm[, când o bolnav[ s-a urcat ]ntr-o frac`iune de secund[ pe un stâlp de electricitate \i \i-a dat drumul pe sârme, fiind electrocutat[. A fost foarte greu s[ ]l scoatem \i pe acest bolnav dintre gratii, prima noastr[ inten`ie fiind aceea de a apela la 112, la for`e de ordine s[ ne ajute”, a afirmat medicul Nicolae Vlad, directorul Spitalului de Psihiatrie Boto\ani. Bolnavul va fi `inut ]n continuare sub tratament \i observa`ie. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Absolven`ii claselor a VIII-a, care a\teapt[ cu sufletul la gur[ repartizarea computerizat[ la licee, pot avea surprize vineri. De\i la nivel na`ional este programat[ admiterea computerizat[, membrii Centrului Jude`ean de Admitere sus`in c[ dac[ nu vor primi ]n\tiin`[ri cu sumele de bani pe care le primesc pentru activitatea depus[, vor ]nceta activitatea. Daniel Buc[taru, pre\edintele comisiei de la Centrul Jude`ean, a men`ionat c[ membrii comisiei jude`ene nu sunt cuprin\i ]n metodologia de plat[. „Anul trecut, fiecare membru a primit câte 230 de lei. }n ceea ce prive\te plata din acest an, se pare c[ trebuie s[ ne obi\nuim cu aceast[ metod[ de lucru. Oamenii trebuie s[-\i fac[ treaba din moment ce \i-au luat un angajament”, a declarat Daniel Buc[taru. La nivelul centrului din Boto\ani sunt \ase membrii ]n comisie. Ace\tia sunt nemul`umi`i c[ nici pân[ acum nu au primit nici un ordin

de la Ministerul Educa`iei, prin care s[ fie informa`i cu privire la sumele de bani pe care le vor primi pentru activitatea depus[. „Pe ordinul final al ministrului educa`iei, comisia jude`ean[ nu se reg[se\te la plat[. Admiterea la liceu este ]n desf[\urare de mai mult timp, colegii din comisie de a\teptau s[ fie pl[ti`i mai pu`in ca anul trecut, c[ suntem ]n perioad[ de criz[, dar nu vor primi nimic. Ori s-a omis din ordin, ori cu bun[ \tiin`[ au fost exclu\i. }n caz c[ nu se va reveni la acest ordin, membrii vor bloca admiterea, mai exact nu

vor trimite la Bucure\ti baza de date cu elevii pentru declan\area admiterii computerizate”, a spus Alina Axinte Voinea, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP) de la Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu”. Pentru a se clarifica situa`ia membrilor de la Centrul Jude`ean de Admitere, Maria ~iprigan, liderul SIP, va cere sprijinul Federa`iei Educa`iei Na`ionale, respectiv Ministerului Educa`iei, pentru a se g[si sumele de bani necesare efectu[rii acestor pl[`i. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment Joi, 2 iulie 2009

}nc[ un copil ]nghi`it de ape Apele au mai luat via`a unui copil. Al cincilea din aceast[ var[. De aceast[ dat[, nenorocirea s-a produs la acumularea Rogoje\ti, comuna Mih[ileni. Un b[ie`el de numai 13 ani a murit ]necat, ieri dup[ amiaz[, sub privirea ]ngrozit[ a fra`ilor mai mici. Al`i patru copii au murit vara aceasta ]neca`i ]n iazuri sau ]n râul Siret. Copilul de 13 ani, D.C., a mers ieri la acumulare, ]nso`it de doi dintre fra`ii s[i. Pu`in dup[ orele amiezii, pe la ora 14.00, copilul a intrat ]n ap[ \i nu a mai ie\it. Speria`i, fra`ii s[i au fugit acas[ \i \i-au c[utat p[rin`ii pentru a-i anun`a de nenorocirea petrecut[. Când ace\tia au aflat ce s-a ]ntâmplat au sunat imediat la 112 \i au plecat s[ ]\i caute copilul. Pentru c[ acumularea Rogoje\ti este la grani`a dintre jude`ele Suceava \i Boto\ani, la fa`a locului, pe lâng[ un deta\ament al pompierilor din Dorohoi, s-a deplasat \i un echipaj de interven`ie din ora\ul Siret, jude`ul Suceava, aflat la câ`iva kilometri de locul evenimentului. }n cele din urm[, dup[ o or[ de c[ut[ri, trupul co-

pilului a fost g[sit de c[tre pompierii suceveni, cazul de altfel fiind preluat \i de c[tre poli`i\tii din jude`ul vecin, incidentul petrecându-se pe raza lor de competen`[. „Am fost solicita`i de c[tre colegii no\tri de la Boto\ani s[ intervenim pentru scoaterea trupului unui copil ]necat ]n acumularea Rogoje\ti. Noi, tehnic, acum ne afl[m pe raza jude`ului Suceava, chiar dac[ b[iatul este din Rogoje\ti. Interven`ia a fost destul de grea pentru c[ ]n aceast[ zon[ este foarte mult[ vegeta`ie, cosor \i stuf[ri\, dar ]n cele din urm[, dup[ o or[ de c[ut[ri, am reu\it s[ g[sim trupul copilului”, a declarat \eful deta\amentului de inter-

ven`ie al pompierilor din Siret. La fa`a locului s-a deplasat \i un echipaj al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani de la substa`ia Dorohoi, ]ns[ nu s-a mai putut face nimic pentru a-l putea salva pe b[iat, acesta fiind mort de ore bune. }ntregul film al opera`iunii s-a desf[\urat sub ochii rudelor copilului, ai mamei sale, care nu se mai putea opri din plâns, ai fra`ilor \i a bunicului, to`i veni`i pe malul acumul[rii Rogoje\ti la aflarea cumplitei ve\ti. Dup[ ce trupul ne]nsufle`it al copilului a fost adus la mal, poli`i\tii au decis transportarea sa la spitalul din Siret, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor mor`ii. Printre lacrimi, bu-

nicul copilului, de fa`[ când trupul b[iatului a fost luat cu p[tura \i urcat ]ntr-o ma\in[ pentru a fi dus la Spital la Siret, cu greu a putut spune c[ nu dore\te ca nepotul lui s[ fie supus unei autopsii. „Sunt cinci copii acas[. Este o nenorocire. A venit la sc[ldat cu ]nc[ doi fr[`iori de-ai lui, gemeni, \i el s-a ]necat. Acum vor s[ ]l duc[ la spital, s[ ]l opereze (n.r., autopsia) dar nu vrem s[ ]l duc[. Vrem s[ ]l lu[m acas[”, a spus bunicul copilului. Poli`i\tii ajun\i la fa`a locului au declarat c[ ancheta ]n privin`a acestui deces este ]n desf[\urare, dar c[ din primele concluzii se poate spune c[ a fost vorba de o moarte accidental[, copilul ]necându-se sub ochii celor doi fr[`iori ai s[i. „Se pare c[ ]necul a avut loc ]n jurul orei dou[. }ns[ apelul la 112 a fost f[cut foarte târziu pentru c[ s-a dat foarte greu de p[rin`ii copilului. Ini`ial, nu am \tiut unde efectiv este copilul, pentru c[ trebuia s[ identific[m zona unde s-a ]necat. }n cele din urm[, ajuta`i de un martor, am venit aici ]mpreun[ cu pompierii, care dup[ efectuarea c[ut[rilor, au g[sit trupul copilului. Acum va fi transportat la morga spitalului din Siret, ]n vederea efectu[rii necropsiei”, a declarat un ofi`er din cadrul Poli`iei Siret. Cu pu`in timp ]n urm[, o alt[ familie a fost lovit[ de o astfel de tragedie, doi fra`i fiind ]nghi`i`i de apa unui iaz. (D[nu` Rotariu)

Trafican`i de persoane din Boto\ani trimi\i ]n judecat[ Trei boto\[neni care au f[cut parte dintr-o re`ea de trafic de persoane, reu\ind s[ racoleze \i s[ transporte ]n Cehia peste 100 de români ]n vederea exploat[rii prin munc[, au fost trimi\i ]n judecat[ la cererea procurorilor Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Crim[ Organizat[ \i Terorism (DIICOT) Boto\ani. Re`eaua din care f[ceau parte cei trei ]\i ademenea victimele cu promisiuni de locuri de munc[ bine pl[tite ]n str[in[tate.

vinova`i de judec[tori. Este vorba de un b[rbat ]n vârst[ de 46 de ani, N.L., \i al`i doi, de 39 \i, respectiv, 33 de ani, F.L. \i A.C. Re`eaua, având ]n componen`[ \i ucraineni, \i-a ]nceput activitatea ]n 2002. Membrii re`elei ademeneau victimele dup[ ce le promiteau salarii de 1.000 de euro. }n luna martie a acestui an, mai mul`i boto\[neni au fost re`inu`i de procurori, cei opt fiind prezenta`i la sediul DIICOT pentru audieri ]n dosarul ]n care sunt ]nvinui`i c[ au exploatat peste 100 de romani ]n Cehia. Potrivit anchetatorilor, ]n momentul ]n care ajungeau la destina`ie, muncitorii erau l[sa`i f[r[ acte \i erau exploata`i prin munc[. Anchetatorii sus`in c[ majoritatea celor racola`i proveneau din meCei trei risc[ s[ petreac[ ani diul rural ori din familii cu o stare grei dup[ gratii dac[ vor fi g[si`i materiala precar[. Acestora li se

promiteau locuri de munca din care ar fi câ\tigat lunar salarii de peste 1.000 de euro. Când ajungeau ]n Cehia, cei pleca`i la munc[ pentru a sc[pa familiile de s[r[cie erau deposeda`i de acte \i pu\i la munc[ ]n condi`ii greu de imaginat. Erau caza`i ]ntr-un mediu total insalubru \i, pe deasupra, orice r[zvr[tire le aducea \i b[taie celor c[zu`i ]n plasa trafican`ilor. De contract de munc[, a\a cum li se promisese ]n `ar[, nici nu putea fi vorba. Persoanele ajunse pe mâna trafican`ilor erau exploatate la munci ]n construc`ii, agricultur[ sau exploata`ii forestiere. Pe lâng[ boto\[neni, re`eaua a racolat \i locuitori din jude`ele ]nvecinate cu Boto\anii. La finalizarea cercet[rilor, anchetatorii au stabilit c[ trei persoane trebuie trimise ]n fa`a judec[torilor. „Am trimis ]n jude-

cat[ trei persoane ]n stare de arest preventiv pentru constituire de grup infrac`ional organizat \i trafic de persoane ]n vederea exploat[rii la munc[ ]n Cehia, recruta`i prin ]n\el[ciune cu promisiunea de locuri de munc[ bine pl[tite, contracte de munc[, asigur[ri de s[n[tate. }ns[ dup[ ajungerea la destina`ie erau preda`i mai departe unor cet[`eni ucraineni care i-au exploatat prin munc[, i-au cazat ]n condi`ii improprii, nu au avut contract de munc[, o parte din ei au fost \i b[tu`i. Persoanele traficate au lucrat ]n agricultur[, construc`ii \i exploata`ii forestiere”, a declarat Viorel Porumb, seful DIICOT Boto\ani. Pentru faptele lor, cei trei risc[ pân[ la 13 ani de ]nchisoare. (Bogdan Caliniuc, D[nu` Rotariu)

5

Fosta directoare de la Protec`ia Copilului, bun[ de plat[ Angelei Curelariu i se va re`ine din salariu bani pentru acoperirea unui prejudiciu de 110 milioane de lei vechi adus institu`iei care se ocup[ de protec`ia copilului, ]n perioada când era la conducerea acesteia. }n plus, Angela Curelariu va trebui s[ dea socoteal[ ]n Comisia de disciplin[ a institu`iei. |i-a recunoscut gre\eala. Potrivit noului director de la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani, respectiv Liviu R[d[\anu, fosta directoare a institu`iei, Angela Curelariu, este bun[ de plat[. Reamintim c[ asupra persoanei care a ocupat pân[ acum câteva luni scaunul de \ef al DGASPC Boto\ani, respectiv Curelariu, au planat o serie de suspiciuni referitoare la comiterea de achizi`ii nu tocmai corecte, ]nc[ din perioada ]n care aceasta mai ocupa func`ia de director. Un control demarat de c[tre reprezentan`ii Consiliului Jude`ean Boto\ani a scos la iveal[ faptul c[ aceasta ar fi achizi`ionat fructe \i legume la pre`uri mult mai mari decât cel al pie`ei \i mai mult decât atât, achizi`ia s-ar fi f[cut de la o rud[ a acesteia. Recent, actuala conducere a

direc`iei a declarat c[ s-a luat m[sura de a i se imputa plata prejudiciului descoperit ]n urma controlului de audit. Aceasta are de pl[tit circa 110 milioane lei vechi. „|i-a luat un angajament de plat[ referitor la suma constatat[ ca prejudiciu efectiv pentru acea rela`ie dubioas[ cu firma unei rude de a dumneaei. Prejudiciul constatat este de aproximativ 110 milioane lei vechi. A recunoscut, a luat angajament de plat[ \i urmeaz[ ca, lun[ de lun[, s[ i se re`in[ o sum[ de bani. I se va sc[dea o treime din salariu. Asta e prevederea legal[ ]n aceast[ situa`ie”, a declarat Liviu R[d[\anu, proasp[tul director al DGASPC Boto\ani. Dac[ pe latura r[spunderii materiale au ]nceput s[ se mi\te lucrurile, ]n ceea ce prive\te posibila parte penal[ \i disciplinar[, m[surile urmeaz[ a fi stabilite de ]ndat[ ce Angela Curelariu se ]ntoarce din concediu. „Mai departe, am sesizat comisia de disciplin[, se vor face verific[ri, dac[ sunt ]ntrunite elementele unei infrac`iuni d[m drumul la o plângere penal[, dac[ sunt ]ntrunite elementele unei sanc`iuni disciplinare, o voi aplica f[r[ mil[. Dac[ nu sunt ]ntrunite astfel de elemente, nu voi aplica o sanc`iune. }n prezent, doamna Curelariu este ]n concediu \i comisia, deocamdat[, nu poate s[-\i desf[\oar[ activitatea”, a men`ionat R[d[\anu. (Carmen Stanciu)

}nc[ o solu`ie: spre o nou[ pozi`ie.


Eveniment 6

Joi, 2 iulie 2009

Aglomera`ie la ob`inerea cardurilor europene de s[n[tate Criza financiar[ nu ]i atinge pe to`i boto\[nenii. O arat[ num[rul dublu de carduri europene de s[n[tate solicitate ]n luna iunie de boto\[nenii care doresc s[ plece ]n vacan`[ ]n str[in[tate. Cardurile sunt eliberate de Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate \i, pentru a face fa`[ solicit[rilor, conducerea institu`iei a decis \i suplimentarea personalului ]n aceast[ perioad[. Potrivit reprezentan`ilor CJAS, dac[ ]n lunile de iarn[-prim[var[ media a fost de 25 de carduri de s[n[tate eliberate pe zi, ]n lunile de var[ media este de 50 de carduri de s[n[tate eliberate zilnic. Cardul european reprezint[ asigurarea medical[ a cet[`enilor români care pleac[ ]n Uniunea European[. „}n aceast[ perioad[ adresabilitatea popula`iei este mai mare. Este cerin`[ mare de carduri de care beneficiaz[ to`i cet[`enii UE care pl[tesc asigur[rile de s[n[tate. Cei care pleac[ ]n UE \i sunt asigura`i nu trebuie s[ ]\i mai ia asigurare medical[ de la firmele de asigur[ri, ci beneficiaz[ de acest card european pe care Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate ]l elibereaz[ gratis. Este perioad[ de var[ \i de aceea se solicit[ mai multe

carduri de s[n[tate. Lumea pleac[ ]n concedii, la rude ]n str[in[tate”, a precizat Rodica Hu`uleac, pre\edintele CJAS. Potrivit informa`iilor primite din partea CJAS, institu`ia de asigur[ri de s[n[tate din Boto\ani are de decontat pe ultimii doi ani serviciile medicale oferite unor boto\[neni care au

avut probleme de s[n[tate ]n `[rile UE, servicii ]n valoare de 60 mii de euro. „Abia acum ajung la cas[ decont[rile din 2007 \i 2008. Este vorba de cet[`eni români care au beneficiat de servicii medicale ]n str[in[tate pe baza cardului european. Deocamdat[, din ceea ce am primit pân[ acum din

`[rile UE, cet[`enii no\tri au beneficiat de o serie de servicii medicale care ]nsumeaz[ pân[ acum circa 60 mii euro. Ar fi vorba aici de peste 20 de persoane”, a ad[ugat Rodica Hu`uleac. CJAS are de decontat servicii medicale ]n Germania, Italia, Fran`a, dar \i din alte `[ri UE. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Mircea Geoan[, a\teptat la Boto\ani Mircea Geoan[, pre\edintele PSD, va ajunge spre finele acestei luni la Boto\ani, pentru a participa la conferin`a jude`ean[ extraordinar[ de dare de seam[ \i alegeri, ]n cadrul c[reia urmeaz[ s[ se aleag[ un pre\edinte care s[ asigure conducerea organiza`iei jude`ene PSD Boto\ani pân[ la organizarea, anul viitor, a conferin`ei jude`ene propriu zise. Dup[ ce la ]nceputul anului, Constantin Con`ac a fost ]nl[turat de la conducerea PSD Boto\ani, fiind \i exclus din partid, coordonarea filialei a revenit liderului PSD de la Ia\i, Gheorghe Nichita. Neoficial, prerogativele de conduc[tor la Boto\ani au fost preluate de senatorul Gheorghe Marcu, care se va ocupa cel mai probabil ]n continuare de coordonarea filialei, fiind sus`inut de majoritatea colegilor. „Tot timpul am l[sat la latitudinea fiec[ruia de a-\i exprima sau nu dorin`a de a candida. Pân[ acum nimeni nu a f[cut acest lucru”, a spus Marcu, precizând totodat[ c[ are inten`ia de a candida pentru aceast[ func`ie. Pân[ atunci ]ns[, organiza`ia jude`ean[ PSD trece o perioad[ de reorganizare total[,

]n sensul c[ ori s-au schimbat conducerile filialelor locale, ori s-au dizolvat birourile politice locale \i s-au ales altele. Schimb[ri s-au produs \i ]n rândul organiza`iilor de femei. Astfel, la organiza`ia municipal[ a fost aleas[ pre\edinte Mihaela Hunc[, cea care a candidat de la Boto\ani pe listele PSD pentru alegerile europarlamentare. }n ceea ce prive\te organiza`ia jude`ean[ de femei, conducerea este asigurat[ interimar de Ana B[rcule`, ]ns[ \i aici urmeaz[ s[ aib[ loc alegeri. Nici tineretul social-democrat nu scap[ de modific[ri ]n structura de conducere. Doina Feodorovici a anun`at c[ se va retrage pentru a face loc unui alt tân[r. R[zvan Rotaru s-a ]nscris deocamdat[ ]n curs[. „Pentru toate acestea urmeaz[ s[ avem ]ntâlniri cu colegii, s[ vedem \i ce oameni avem ]n teritoriu. Trebuie s[ finaliz[m aceste procedee ]n scurt timp pentru c[ avem de preg[tit campania pentru alegerile preziden`iale”, a concluzionat socialdemocratul de la conducerea filialei jude`ene. (Monica Aionesei)

Subven`ii agricole pe Poli`i\tii comunitari au ajuns la fundul sacului anul trecut, a\teptate de sute de fermieri Pân[ la aceast[ dat[, aproape 900 de fermieri nu \i-au primit subven`iile ]n urma cererilor de plat[ unic[ depuse pe suprafa`[ de teren ]n anul 2008. }n aceast[ perioad[ se fac practic pl[`ile pentru anul anterior, iar agricultorii care au depus cereri pentru subven`ii ]n acest an ]\i vor primi subven`iile, ]n urma analizei dosarelor, ]n anul urm[tor. Din cele 48.298 de cereri depuse ]n anul 2008 pentru 280.045, 99 hectare pentru pl[`i ]n agricultur[ pe suprafa`[ de teren, pân[ acum Agen`ia de Pl[`i \i Interven`ie pentru Agricultur[ (APIA), de la nivel central, a autorizat intrarea ]n contabilitate a banilor pentru 47.676 de fermieri. „Intra`i ]n contabilitatea APIA pentru a fi pl[ti`i sunt banii pentru 47.676 dintre fermieri, dar asta nu ]nseamn[ c[ sunt \i pl[ti`i. Acolo se verific[ contul dac[ e la zi. Din cauz[ c[ unii au avut contul invalidat, sigur c[

pl[`ile s-au f[cut pentru mai pu`ini fermieri, pentru c[ au mai picat cereri ]n urma verific[rilor la plat[”, a declarat Ioan Serediuc, purt[torul de cuvânt al APIA, centrul jude`ean Boto\ani. Exist[ ]ns[ un num[r de 838 de fermieri care urmeaz[ s[ intre la plat[, motivat de faptul c[ ]nc[ se mai fac controale pentru a reanaliza cererilor. „Ace\tia vor fi reanaliza`i pentru c[ s-a mers ]n control ]n teledetec`ie \i se face o reinterpretare, dup[ care se va vedea care intr[ la plat[ \i care nu. Bucure\tiul este cel care decide, ]n urma verific[rilor, care intr[ la plat[ \i care nu”, a mai spus reprezentantul APIA. De asemenea, din totalul cererilor primite pe anul 2008, pu`in peste 70 au fost respinse din motive de ne]ndeplinire a condi`iilor. }n anul 2009, au fost primite 47.775 de cereri pentru subven`ii, pentru 281.703,13 hectare de teren. (Monica Aionesei)

Poli`ia Comunitar[ este descoperit[ financiar pân[ la sfâr\itul anului. Anul acesta, pentru asigurarea func`ion[rii Poli`iei Comunitare s-au alocat fonduri ]n procent de 75,8% fa`[ de necesarul pe 2009. De asemenea, un alt capitol deficitar din punct de vedere financiar este la transporturi, unde bugetul alocat ini`ial pentru subven`ia la transportul ]n comun de c[l[tori este insuficient[ pân[ la sfâr\itul anului. |i pentru iluminatul public sumele alocate nu ajung. Reprezentan`ii municipalit[`ii spun c[ prevederile bugetare f[cute la tru o anumit[ perioad[, ]ns[ ]n cu asigurarea salariilor ]n insti]nceputul anului sunt doar pen- niciun caz nu vor fi probleme tu`iile subordonate prim[riei.

„La noi, ]n fiecare an se asigur[ salariile angaja`ilor \i dup[ aia ne ducem pe partea de investi`ii. Niciodat[ nu r[mânem cu salarii nepl[tite, cu curentul electric nepl[tit, cu apa nepl[tit[ \i aici m[ refer la ]ntreg ora\ul, nu la prim[rie. Dup[ ce pl[tim aceste cheltuieli abia apoi ]ncepem s[ pl[tim investi`ii, s[ derul[m lucr[ri noi. |i dac[ nu vom avea bani, probabil vom reduce pu`in ritmul investi`iilor”, a precizat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Acesta sus`ine c[ se a\teapt[ o rectificare bugetar[ la nivel na`ional ]n luna august. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Echipa din Ministerul S[n[t[`ii \i-a ]nceput controlul la Spitalul de Psihiatrie Cinci membri ai unei comisii mixte din cadrul Ministerului S[n[t[`ii, respectiv Casei Na`ionale de Asigur[ri de S[n[tate, au ]nceput controlul la Spitalul de Psihiatrie din Boto\ani. Verificarea se va derula ]ntre 29 iunie \i 10 iulie, iar obiectivul principal ]l reprezint[ analiza \i controlul serviciilor medicale realizate \i nedecontate, comparativ cu arieratele ]nregistrate. Comisiile verific[, de asemenea, indicatorii medicali \i eco-

nomici din anii 2007 \i 2008. „Nu m[ a\tept s[-mi taie capul. Noi am realizat suficiente servicii ca s[ ne facem datoriile pe care le avem. Practic, serviciile medicale realizate au fost dublate \i nu s-au decontat toate de c[tre cas[. Nu sunt intern[ri fictive \i nici nu pot s[ programez pacien`ii. Sunt unii adu\i la miezul nop`ii de poli`i\ti, jandarmi \i nu am cum s[-i trimit acas[. Eu m[ bucur de acest control c[ poate doar a\a ne vor

da banii pe serviciile efectuate \i vom sc[pa de datoriile pe care le-am f[cut din cauza acestora”, a precizat medicul Nicolae Vlad, directorul Spitalului de Psihiatrie. Unitatea spitaliceasc[ are ]n momentul de fa`[ datorii de 16 miliarde lei. Acestea reprezint[, potrivit directorului spitalului, servicii medicale efectuate \i nedecontate de casa de asigur[ri de s[n[tate. „Din banii primi`i de la cas[ noi asigur[m plata

salariilor c[tre angaja`i, cu foarte pu`ini bani achizi`ion[m medicamente \i, de asemenea, pu`ini bani direc`ion[m c[tre achizi`ia de alimente. Avem noroc c[ avem gr[din[ \i mai folosim \i din produsele proprii ca s[ nu mai cump[r[m”, a mai spus psihiatrul Nicolae Vlad. Directorul spitalului sper[ ca, ]n urma acestui control, spitalul s[ intre ]n normalitate din punctul de vedere al datoriilor. (L[cr[mioara Lupa\cu)


Sport Joi, 2 iulie 2009

Hagi nu crede c[ Popescu a colaborat cu securitatea Regele fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, ]\i ap[r[ cu convingere cumnatul \i fostul coleg de la echipa na`ional[, Gheorghe Popescu. Hagi nu este deloc convins c[ dosarul lui Popescu din arhivele Securit[`ii are informa`ii adev[rate \i spune c[ nu ar trebui luate ]n seam[ astfel de „mizerii“, iar aten`ia ar trebui s[ fie focalizat[ de evenimente de sport. „Regele“ a dezv[luit \i c[ a avut o ofert[ consistent[ de la un club din `ar[, dar a preferat s[ ignore oferta pentru a se concentra pe organizarea academiei de fotbal. Zilele trecute, dosarul lui Gheorghe Popescu din arhivele Securit[`ii a fost dat publicit[`ii, aflându-se c[ fostul funda\ ar fi semnat un angajament de colaborare cu vechiul regim. Hagi contest[ vehement veridicitatea documentelor \i nu ezit[ s[ ]l ]n`epe \i pe patronul Stelei care a insinuat c[ \i „Regele“ ar putea avea dosar la „Secu“. „E o mizerie, a\a cum sunt multe alte lucruri. Am fost singurul care nu a vrut s[ vorbeasc[ despre acest lucru, pentru c[ nu este nimic de comentat. Suntem sportivi \i ar trebui s[ se scrie numai despre sport. Cineva face din interes aceste lucruri pentru a atrage aten`ia ]n alt[ parte. Cei care au vorbit despre noi \i au alte p[reri, cred c[ ei au probleme. |ti`i cum e: ho`ul strig[ ho`ii. Este o di-

versiune mare legat[ de anumi`i sportivi, iar prin intermediul presei fac de râs România. Am v[zut c[ un anumit domn a f[cut o aluzie legat[ de mine. Patronul Stelei ar trebui s[ se duc[ s[ ]\i vad[ \i el dosarul“, a declarat Hagi.

DRAGOMIR CREDE C{ GIC{ POPESCU „A FOST LUCRAT” Dumitru Dragomir a declarat c[ e sigur de faptul c[ fostul interna`ional Gheorghe Popescu nu a colaborat cu Securitatea \i crede c[ ]n spatele dezv[luirilor se afl[ \i fo\tii s[i colegi de la na`ional[, care lucreaz[ actualmente ]n cadrul FRF. „Nu cred c[ Gic[ Popescu a f[cut a\a ceva. Orice patriot poate s[ ia la timpul respectiv, mai ales un pu\ti, astfel de documente, ]n care spui c[ ]`i aperi `ara, ]`i aperi neamul, ]`i aperi glia“, a spus Dragomir la Realitatea TV. Oficialul LPF consider[ c[ fostul c[pitan al na`ionalei a devenit o `int[ a atacurilor deoarece este un posibil ]nlocuitor al unor persoane din Federa`ia Român[ de Fotbal. „Eu cred c[ a fost lucrat. }n momentul ]n care au ]nceput anchetele \i grupa sindical[ de la Federa`ie a v[zut c[ vine valul peste ei, dup[ p[rerea mea, cineva a vrut s[ le dea o mân[

de ajutor \tiind c[ singurul concurent pentru a veni ]n FRF este Gic[ Popescu. Doar c[ acum nu se anun`ase c[ vrea pre\edinte, ci ]n locul lui Lupescu. Acum e lupta ]n genera`ia de aur, nu ]ntre genera`ii“, a ad[ugat acesta.

IORD{NESCU, GARANTEAZ{ NEVINOV{~IA „BACIULUI” Fostul tehnician al echipei „na`ionale“ \i al Stelei, Anghel Iord[nescu, este convins c[ Gic[ Popescu nu a fost co-

laborator al Securit[`ii, acesta declar^nd c[ ]l cunoa\te foarte bine pe fostul interna`ional, despre care spune c[ „nu ar fi ]n stare s[ fac[ r[u nici unei mu\te.“ „Nu cunosc prea bine \i ]n am[nunt acest subiect, am v[zut doar ]n ziare informa`ia conform c[reia Gic[ Popescu a fost informator al Securit[`ii. Din punctul meu de vedere sunt gata s[ pun m^na ]n foc pentru el. Prea u\or c[dem prad[ ispitelor de a lovi un om care, cu siguran`[, este nevinovat. Vrem s[ p[t[m cariera unui fotbalist care ne-a dat at^tea motive de a ne bucura, ne-a scos ]n stra-

d[. Nu cred c[ Popescu ar fi ]n stare s[ fac[ r[u cuiva. Probabil a dat o not[ explicativ[, ]n care era obligat s[ spun[ ce s-a ]nt^mplat ]ntr-un turneu, cu ce persoane a intrat ]n contact, de\i m[ ]ndoiesc \i de acest lucru“, a declarat Iord[nescu, ]n exclusivitate pentru Sport Total FM. „Generalul“ a repetat c[ ar fi ]n stare s[ bage m^na ]n foc pentru a garanta nevinov[`ia „Baciului“: „Trebuie s[-i d[m crezare unui om, sportiv \i caracter de excep`ie. }l cunosc a\a de bine ]nc^t a\ pune m^na ]n foc \i a\ garanta pentru Gic[ Popescu.“ 

vrea s[ Pavel \i Tec[u, elimina`i Villeneuve revin[ ]n Formula 1 de la Wimbledon Cel mai bun juc[tor de tenis român din ultimii ani, Andrei Pavel, continu[ s[ joace bine la cei 35 de ani ai s[i \i, de\i a fost eliminat ]mpreun[ cu partenerul s[u de la dublu, Horia Tec[u, din optimile competi`iei de la Wimbledon, a ar[tat o prospe`ime surprinz[toare. Românii au fost ]nvin\i de Wesley Moodie \i Dick Norman dup[ un meci decis ]n cinci seturi, cel decisiv fiind câ\tigat de adversari cu 14-12! Andrei Pavel a ar[tat \i ]n acest an c[ ambi`ia poate bate vârsta \i s-a ]nscris la trei competi`ii de la Wimbledon la probabil ultima sa participare. Dac[ la simplu \i la dublu mixt (cu Monica Niculescu), „Cneazul“ a fost eliminat din primul tur, la dublu masculin a f[cut echip[ bun[ cu un alt const[n`ean, Horia Tec[u, \i au `inut ]n \ah perechea favorit[ num[rul 9. Meciul s-a terminat dup[ patru ore, cu scorul de 6-3, 3-6, 4-6, 7-6, 12-14. Românii au f[cut un meci foarte bun ]n fa`a echipei mult mai bine clasate \i au câ\tigat chiar primul set. }n mod ciudat, adversarii au avut aproape de dou[ ori mai multe gre\eli nefor`ate decât juc[torii no\tri, 21 fa`[ de 11, dar acest lucru nu i-a ]mpiedicat s[ ]\i adjudece urm[toarele dou[ seturi \i s[ ajung[ la conducerea meciului.

Fostul campion al Formulei 1, Jacques Villeneuve a punctat c[ este „prea tân[r“ ca s[ recunoasc[ faptul c[ vremea lui ]n Marele Circ s-a dus deja. Canadianul a ad[ugat c[ pasiunea sa pentru sport nu a disp[rut ]n cei trei ani ]n care a stat departe de Formula 1. Villeneuve a p[r[sit F1 cu coada ]ntre picioare la mijlocul sezonului 2006, dup[ ce sa desp[r`it de BMW Sauber, ]n urma unor rezultate slabe \i numeroase accidente. Bavarezii l-au ]nlocuit cu Robert Kubica, pilot de teste pe atunci, ]naintea Marelui Premiu al Ungariei. De atunci, fiul legendarului Gilles Ville-

Actul decisiv s-a disputat f[r[ ca o echip[ s[ se poat[ desprinde decisiv, ]n condi`iile ]n care amândou[ perechile ]\i câ\tigat foarte u\or propriile servicii. Totu\i, dup[ 91 de minute de la ]nceputul setului, Moodie \i Norman s-au distan`at la 14-12 \i sau calificat ]n sferturile de final[. 

neuve a avut apari`ii sporadice, cele mai notabile fiind pentru Peugeot, la cursa de 24 de ore de la Le Mans, ]n 2007 \i 2008. Acum, Villeneuve a l[sat s[ se ]n`eleag[ c[ dore\te s[ revin[ pe circuit la cel mai ]nalt nivel. Câ\tig[tor al 11 Mari Premii, canadianul ]\i dore\te s[ ocupe unul din cele dou[ locuri la echipa nou-intrat[ ]n Marele Circ, USF1, ]ncepând din 2010, sugerând c[ este mai bun decât orice alt candidat din SUA. „Sunt ]nc[ prea tân[r ca s[ m[ opresc, mai ales c[ ]mi doresc s[ revin pe circuit. Pasiunea este la fel de mare“, a declarat pilotul de 38 de ani. 

7

|tiri pe scurt

Dorinel Munteanu va antrena O`elul Gala`i Dorinel Munteanu va fi numit ]n func`ia de antrenor al echipei O`elul Gala`i, cu care va semna un contract valabil dou[ sezoane \i va avea ca obiectiv ]n noul sezon calificarea ]n Liga Europa. „Este adev[rat, am ajuns la un acord verbal cu Dorinel Munteanu. Va semna pe doi ani, iar obiectivul s[u ]n noul campionat va fi o calificare ]n Liga Europa. }n privin`a lui Petre Grigora\, ]nc[ nu m-am ]ntâlnit cu el, dar m-am ]n`eles verbal ]n privin`a ]ncheierii ]n`elegerii sale“, a spus miercuri directorul general al O`elului Gala`i, Marius Stan. Tehnicianul ]n vârst[ de 41 de ani a negociat simultan cu FC Timi\oara \i Universitatea Cluj ]n ultima s[pt[mân[, ]ns[ ]n cele din urm[, ambele grup[ri au decis s[ numeasc[ al`i antrenori. 

Maradona, criticat dur ]n Argentina O carier[ str[lucit[ ca juc[tor nu garanteaz[ niciodat[ succesul pe banca tehnic[ dup[ retragere. Urmând acest tipar, poate cel mai bun fotbalist din istorie, Diego Maradona, nu are rezultate apreciate pe banca Argentinei, care poate foarte u\or s[ piard[ locul la Cupa Mondial[, fiind pe locul patru ]n grupa de cafilicare din America de Sud. \i mai r[u, criticii lui Maradona sunt chiar ]nal`i oficiali ai federa`iei de la Buenos Aires. „Nimeni nu pare s[ ]\i dea seama c[ suntem cu un pas ]n pr[pastie. Nu mai pot s[ suport staff-ul tehnic \i nu am fost niciodat[ de acord s[ ]l angaj[m pe Maradona“, a tunat Enrique Menelas, membru al comitetului executiv al Federa`iei Argentiniene (AFA). Argentina nu se descurc[ deloc bine ]n preliminariile Cupei Mondiale din 2010 \i a pierdut dou[ din ultimele trei meciuri cea mai rea ]nfrângere fiind cea din Bolivia, cu scorul de 1-6. Aceste rezultate au dus Argentina la dou[ puncte de locul cinci, ocupat de Ecuador \i care duce la barajul pentru CM, \i la patru puncte de locul \ase, echivalent[ cu eliminarea cert[. 


Social-administrativ 8

Joi, 2 iulie 2009

|omeri r[ma\i f[r[ niciun Secretari f[r[ studiile venit Cei mai mul`i dintre \omerii boto\[neni au ie\it din plata indemniza`iei de \omaj. Concedierile colective \i oferta sc[zut[ a locurilor de munc[ duc la cre\terea num[rul de \omeri din eviden`ele Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM). Din datele prezentate de Teodor Dimitriu, directorul executiv al Agen`iei, mai mult de jum[tate dintre cei f[r[ loc de munc[ nu primesc indemniza`ie de \omaj. Din cei 8.610 \omeri, 4.800 sunt ]n eviden`e f[r[ a beneficia de drepturi b[ne\ti. Iar din cei 3.810 de \omeri afla`i ]n eviden`[ \i ]n plat[, 3771 sunt beneficiari de indemniza`ie de \omaj de 75%. Cele mai multe persoane f[r[ loc de munc[ sunt ]nregistrate la nivelul municipiului Boto\ani, res-

necesare la prim[rii

pectiv 2.130 de persoane, dintre care 801 sunt femei. Dintre ace\tia, 1.608 primesc indemniza`ie de \omaj, cei mai mul`i, 1.596 sunt beneficiari ai indemniza`iei de \omaj de 75%. La nivelul

Agen`iei locale din Dorohoi sunt ]nregistra`i 601 \omeri dintre care 233 femei. Cele mai pu`ine persoane f[r[ un loc de munc[ ]n eviden`ele sucursalelor locale ale AJOFM, sunt la Bucecea,

Noi concedieri colective Un nou val de concedieri pe pia`a muncii boto\[nene. Doi agen`i economici au ]n\tiin`at Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) cu privire la concedierile pe care le vor face din aceast[ lun[. De pe 6 iulie vor r[mâne f[r[ locuri de munc[ 40 de salaria`i din cei 71 ai societ[`ii Transghe Construct, din Darabani. Decizia restrângerii activit[`ii a venit ca urmare a situa`iei economice foarte difici-

Locuri de munc[ ]n construc`ii \i confec`ii Boto\[nenii care se afl[ ]n c[utarea unui loc de munc[ au ]n aceast[ perioad[ la dispozi`ie peste 70 de posturi vacante la nivelul jude`ului. Aceasta este oferta cu care agen`ii economici vin ]n ]ntimpinarea celor f[r[ loc de munc[ prin intermediul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM). Din cele 62 de posturi vacante la nivelul municipiului Boto\ani, 15 sunt ]n domeniul construc`iilor, dou[ pentru absolven`ii promo`iei 2009. Pentru cei cu studii superioare sunt vacante 12 posturi, toate ]n domeniul construc`iilor. Salariile oferite pentru posturile ce se adreseaz[ persoanelor cu studii superioare se ]ncadreaz[ ]ntre 900 lei \i 1.500 de lei. Pentru absolven`ii din acest an, posturi vacante sunt de manichiurist – pedichiurist, respectiv cosmetician, iar cerin`a este de a fi absolvit \coala profesional[. Salariul nu este decât de 600 de lei. O cerere mai mare de for`[ de munc[ ]n aceast[ s[pt[mân[ este ]nregistrat[ \i ]n domeniul confec`iilor, unde sunt vacante 11 posturi. La Agen`ia Local[ din S[veni sunt vacante \ase locuri de munc[, dintre care cinci ]n domeniul confec`iilor, \i care sunt destinate persoanelor cu un grad u\or de handicap, \i un post de asistent medical. La Agen`ia Local[ din Fl[mânzi este vacant un singur loc, pentru muncitor necalificat, iar la |tef[ne\ti sunt vacante trei locuri de munc[. (P. Rotariu)

le. Sc[derea comenzilor, dar \i neacordarea creditelor bancare, au dus la blocarea activit[`ii societ[`ii. Societatea are ca profil de activitate transportul auto dar \i fabricarea chibriturilor. De pe 29 iulie, vor r[mâne f[r[ loc de munc[ to`i muncitorii de la sta`ia Lukoil a SC Bere\teanu Impex SRL. din municipiul Boto\ani. Motivul invocat pentru aceast[ decizie este reorganizarea activit[`ii. (Petronela Rotariu)

unde sunt 57 de persoane f[r[ loc de munc[, \i la S[veni, unde sunt ]nregistra`i 85 de \omeri. Referitor la v[rsta persoanelor f[r[ loc de munc[, cele mai multe au ]ntre 40 \i 49 de ani, respectiv 2.415 persoane, iar ]ntre 30 \i 39 de ani au 2.276 de persoane aflate ]n baza de date a AJOFM. Cei mai mul`i dintre \omeri nu au nicio calificare. Având ]n vedere c[ oferta locurilor de munc[ este ]n continuare una extrem de s[rac[, \ansele ca cei care ]ngroa\[ de la o lun[ la alta rândul \omerilor s[ se angajeze sunt foarte sc[zute. (Petronela Rotariu)

Pensia anticipat[, solu`ia contra crizei Disponibiliz[rile colective, greutatea de a g[si un loc de munc[ pentru persoanele ]n vârst[ au dus la o cre\tere a cazurilor boto\[nenilor care apeleaz[ la pensionarea anticipat[ par`ial. Dispera`i c[ nu mai au solu`ii, oamenii trecu`i de 50 de ani sper[ s[ se poat[ pensiona anticipat. Din datele prezentate de reprezentan`ii Casei Jude`ene de Pensii (CJP), num[rul celor care apeleaz[ la aceast[ solu`ie este ]n cre\tere fa`[ de aceea\i perioad[ a anului trecut. Chiar dac[ mul`i nu ]ndeplinesc condi`iile de pensionare anticipat[, num[rul deciziilor eliberate ]n primele luni ale acestui an, ]n ceea ce prive\te pensionarea anticipat[ sau anticipat[ par`ial, a crescut. }n luna iunie se afl[ ]n plat[ 71 de pensii anticipate \i 1.812 pensii anticipate par`ial. Pensia medie pentru pensia anticipat[ ]n plat[ la aceast[ dat[ este de 932 de lei, ]n timp ce valoarea pensiei medii anticipat[ par`ial este de 590 de lei. La nivelul CJP, ]n una iunie figureaz[ ]n plat[ drepturi b[ne\ti pentru 115.494 de pensionari. Pentru limit[ de vârst[ sunt 86.428 de pensionari, dintre care, cei mai mul`i,

respectiv 53.728 de pensionari, sunt cu stagiu complet de cotizare, ]n timp ce 32.700 au stagiu incomplet de cotizare. Potrivit legii pensiilor, persoanele care au dep[\it stagiul complet de cotizare (30 de ani ]n cazul femeilor \i 35 de ani ]n cazul b[rba`ilor) cu cel pu`in 10 ani pot solicita pensia anticipat[ cu cel mult 5 ani ]naintea ]mplinirii vârstei standard de pensionare. Cuantumul pensiei anticipate se stabile\te ]n acelea\i condi`ii cu cel al pensiei pentru limita de vârst[, f[r[ penaliz[ri. }n ceea ce prive\te pensia anticipat[ par`ial, pot beneficia de aceasta, cu cel mult 5 ani ]nainte de ]mplinirea vârstei standard de pensionare, persoanele care au realizat stagiile complete de cotizare, precum \i cele care au dep[\it stagiul complet de cotizare cu pân[ la 10 ani. Cuantumul pensiei anticipate par`ial se stabile\te din cuantumul pensiei pentru limita de vârst[, prin diminuarea acestuia ]n raport cu stagiul de cotizare realizat \i cu num[rul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, de la 0,05 la sut[ pana la 0,5 la sut[. (Petronela Rotariu)

Zece secretari de comune nu se ]ncadreaz[ la aceast[ dat[ ]n condi`iile cerute de legisla`ia ]n vigoare privind absolvirea de studii superioare obligatorii ]n \tiin`e juridice sau administrative. Potrivit unui proiect de act normativ, secretarii de comune care nu au studiile superioare finalizate ]n domeniul juridic sau administrativ sunt obliga`i ca pân[ la data de 31 decembrie 2010 s[ le absolve. }n cazul ]n care nu se ]ncadreaz[ ]n termenii legii, vor fi elibera`i din func`ie. Conform unei situa`ii furnizate de Institu`ia Prefectului, pân[ la aceast[ dat[, 10 din cei 78 de secretari ai unit[`ilor administrativ teritoriale nu \i-au finalizat studiile superioare ]ntrunul din cele dou[ domenii, majoritatea sunt pe cale s[ le absolve ]n acest an, sau cel târziu anul viitor. Dac[ unii, pentru a-\i p[stra func`ia, au ]nceput s[ urmeze cursurile unei facult[`i cu profil juridic sau administrativ, al`ii, pentru a nu-\i pierde locul de munc[, au ]nceput chiar a doua facultate, pentru c[ profilul urmat ]n prima facultate nu era compatibil cu legisla`ia aplicabil[ func`iei de secretar de prim[rie. }n aceste situa`ii se afl[ secretarii din unit[`ile administrativ teritoriale C[l[ra\i, Dersca, Dim[cheni, Hlipiceni, Lunca, Mileanca, Române\ti, Tru\e\ti, Ungureni \i Vârfu Câmpului. }n dou[ comune din jude`, secretarii ]\i vor pierde cu siguran`[ locul de munc[, deoarece ]n prezent ace\tia nu urmeaz[ cursurile unei facult[`i de profil. Este vorba de secretarii din Avr[meni, respectiv Brosc[u`i. Ace\tia nu sunt ]ns[ afecta`i de legisla`ia ]n vigoare deoarece urmeaz[ s[ se pensioneze ]n urm[toarea perioad[. „Cunosc legisla`ia, ]ns[ motivul pentru care nu ur-

mez cursurile unei alte facult[`i cu profilul juridic sau administrativ se refer[ la faptul c[ eu ies la pensie ]n septembrie. }n locul meu va veni cineva cu delega`ie, care va sta interimar pân[ la organizarea concursului”, a declarat Elena Poh, secretarul comunei Avr[meni. }n aceea\i situa`ie se afl[ \i secretarul comunei Brosc[u`i. „Studiile superioare ]n domeniul juridic sau administrativ este problema celor care vor veni. Eu am studii superioare, sunt la baz[ profesor de matematic[, dar spre sfâr\itul anului urmeaz[ s[ m[ pensionez \i de aceea nu am mai urmat cursurile cerute de lege pentru aceast[ func`ie”, a spus Elvira Popu\oi, secretarul comunei Brosc[u`i. }n jude`ul Boto\ani, ]n alte cinci cazuri, posturile de secretar sunt vacante \i ocupate cu delega`ie sau suspendate. Este vorba de comunele Ad[\eni, B[lu\eni, Cop[l[u, Dângeni \i Pr[jeni. Pân[ la 31 decembrie 2010, secretarii de comune trebuie s[ absolve studii universitare de licen`[, respectiv studii superioare de lung[ durat[, absolvite cu diplom[ de licen`[ sau echivalent[, ]n specialitate juridic[ sau administrativ[, ]n caz contrar sunt pasibili de sanc`iunea eliber[rii din func`ie. }n cazul ]n care se organizeaz[ concursuri pentru ocuparea unei asemenea func`ii \i nu se prezint[ persoane care ]ndeplinesc condi`iile de studii precum \i cele de vechime ]n specialitatea studiilor de minim doi ani, se pot ]nscrie \i alte persoane care nu ]ndeplinesc condi`iile. }n situa`iile din urm[, ocuparea func`iei de secretar este pe perioad[ determinat[, dup[ un an de zile existând obligativitatea organiz[rii din nou a concursului. (Monica Aionesei)


Social Joi, 2 iulie 2009

9

Schimb[ri ]n desf[\urarea Bacalaureatului \i a tezelor cu subiect unic Elevii care finalizeaz[ anul viitor clasa a VIII –a \i a XII-a vor sus`ine examenele de final de ciclu \colar, diferit fa`[ de ce a fost pân[ acum. Asta au declarat reprezentan`ii Ministerului Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI). Liderii sindicali boto\[neni din educa`ie au p[reri ]mp[r`ite ]n ceea ce prive\te modul ]n care se vor organiza examenele de anul viitor. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din ]nv[`[mânt, a men`ionat c[ a urm[rit declara`iile ministrului pe tema schimb[rii modalit[`ii de sus`inere a examenelor din anul \colar urm[tor. Fiind elemente de noutate, este a\teptat[ forma final[ prin care Ministerul va definitiva organizarea examenului de bacalaureat pentru viitorul an \colar. „Ne vom consulta cu colegii no\tri \i vom \ti care este atitudinea lor, fa`[ de modul ]n care se vor realiza aceste examene, ]n cursul semestrului \i o parte la final. Probabil este o modalitate prin care Ministerul ]ncearc[ de a elimina suspiciunile

cu privire la eventualele nereguli la examenele de bacalaureat \i de asemenea de a descongestiona din sarcina elevilor o parte din materie, respectiv introducerea examenului oral ]n cursul anului \colar \i la reducerea materiilor la probele scrise”, a declarat Liviu Axinte. Lista obiectelor are o reducere semnificativ[, \i aceast[ m[sur[ a pornit de la gândul de a veni ]n sprijinul elevului. Nu de aceea\i p[rere este Maria ~iprigan, liderul Sindicatului ]nv[`[mântului Preuniversitar (SIP), care consider[ c[ ]n primul rând aceste proiecte trebuie supuse dezbaterii publice. Respectivele dezbateri ar trebui s[ ]nceap[ de la elevi, p[rin`i \i profesori. „Cert este c[ ]n ultimii ani au fost atâtea \i atâtea schimb[ri care au bulversat \i elevii \i p[rin`ii. Normal ar fi ca examenul de bacalaureat, care ]nainte se numea examenul de maturitate, s[ fie ]ntr-adev[r un examen care s[ oglindeasc[ cuno\tin`ele dobândite ]n timpul anilor de liceu. Elevii care do-

resc s[ intre la liceu ar trebui s[ dea examen de admitere, cei care doresc s[ intre la facultate s[ dea examen de admitere. Elevul trebui s[ \tie c[ trebuie s[ ]nve`e iar profesorul s[ \tie c[ trebuie s[ predea ]ntreaga materie”, a spus liderul SIP. Examenul de bacalaureat va fi modificat din anul \colar 2009-2010 \i va cuprinde o evaluare ]n timpul clasei a XII-a \i una la sfâr\itul ciclului liceal, a declarat Ministrul Ecaterina Andronescu. Examenul este posibil s[ aib[ dou[ p[r`i, una s[ reprezinte evaluarea competen`elor lingvistice \i de comunicare, care s[ ]nlocuiasc[ probele orale sus`inute ]n prezent, ]n timpul anului. }n ceea ce prive\te examenul scris, acesta este posibil s[ fie redus la trei probe. Tezele unice vor fi ]nlocuite cu un examen de tipul test[rilor interna`ionale care va conta ]n propor`ie de 50% la admiterea la liceu. Din anul \colar 2009-2010 se va `ine cont de notele pe care elevii, care au terminat acum clasa a VII-a, le-au ob`inut la tezele uni-

Cre\terea TVA ar putea duce la un \oc infla`ionist Cre\terea Taxei pe Valoare Ad[ugat[ nu este recomandat[ ]n cazul `[rii noastre. O spune guvernatorul B[ncii Na`ionale, Mugur Is[rescu. Explica`ia lui este c[ orice punct ]n plus la TVA ]nseamn[ \i cre\terea infla`iei. Observa`iile lui Is[rescu vin pe fondul specula`iilor referitoare la o posibil[ cre\tere a Taxei pe Valoare Ad[ugat[. Ministrul Gheorghe Pogea, dar \i premierul Emil Boc au negat ]ns[ c[ s-ar analiza o astfel de modificare. Discu`iile privind cre\terea TVA au ap[rut dup[ ce, mar`i, pre\edintele unei firme de consultan`[ a declarat la un seminar c[ Ministerul Finan`elor discut[, neoficial, cu speciali\tii ]n taxe din mediul privat majorarea cotei unice de impozitare la 18-19% \i a TVA la 22%, de la 1 ianuarie 2010. Ministrul Finan`elor, Gheorghe Pogea, dar \i premierul Emil Boc sus`in ]ns[ c[, pân[ acum cel pu`in, nu s-a discutat despre a\a ceva. „Eu cred c[, dac[ ave`i autoritatea premierului care v[ spune c[, ]n acest moment, n-am discutat \i nici nu discut[m de majorarea cotei unice, nici de majorarea TVA-ului v[ rog s[ lua`i aceast[ informa`ie ca fiind una oficial[“, a spus Boc. Mugur Is[rescu, guvernatorul BNR, sus`ine c[ o asemenea m[sur[ nu ar fi potrivit[, ]n-trucât ar duce la cre\terea infla`iei. „Dac[ este vorba de impozite indirecte, de tipul TVA-ului, are loc chiar un \oc infla`ionist. Se adaug[ pur \i simplu across the board, pe toat[ ramura bunurilor de consum cre\terea de TVA de 1, de 2, de 3 procente \i asist[m la o cre\tere de infla`ie“, spune Is[rescu. Is[rescu a precizat

ce, ]ns[ propor`ia care se va acorda acestor note va fi doar de 25%, iar 50% din not[ va fi constituit[ de media de absolvire a gimnaziului. Pentru cele 25 de procente r[mase din nota final[ se va organiza o evaluare de tip PISA a

competen`elor. Astfel se va da un test care s[ cuprind[ ]ntreb[ri de la mai multe discipline \i corel[ri ]ntre discipline. Dup[ 2010 se va renun`a la tezele unice, a mai spus ministrul. Ecaterina Andronescu a ad[ugat c[ nu va

reveni la admiterea organizat[ de licee pentru c[ aceasta a fost cerin`a unit[`ilor de prestigiu, care oricum, prin admiterea computerizat[, ]\i selecteaz[ elevii cu medii uneori mai mari de 9.50. (Petronela Rotariu)

Salariul minim pe economie ar putea fi majorat la sfâr\itul anului Salariul minim pe economie ar putea cre\te ]ncepând din 2010 sau chiar din ultimul trimestru al anului 2009, sus`in liderii sindicali, dup[ ]ntâlnirea de ieri cu premierul Emil Boc, transmite Hotnews.ro. Pre\edintele BNS, Dumitru Costin, sus`ine c[ premierul Emil Boc a insistat asupra ideii major[rii salariului minim ca pondere ]n salariul mediu pe economie. „Vorbim de un proiect de lege care va intra ]n vigoare la 1 ianuarie 2010 (legea unica a salariz[rii), vorbim despre un alt indicator de referin`[ - respectiv salariul minim la 1 ianuarie 2010, care este foarte posibil s[ fie mai mare ]ntrucât \i ast[zi, ]n discu`ia avut[ cu prim-ministrul, acesta a insistat asupra tezei conform c[reia salariul minim va trebui s[ creasc[ ]n ceea ce prive\te ponderea

]n salariul mediu pe economie, conform angajamentului asumat de Guvern anul trecut ]mpreun[ cu patronatele \i sindicatele“, a afirmat Dumitru Costin, citat de NewsIn. Liderul sindical s-a ar[tat convins c[ salariul minim va fi majorat ]n trimestrul al IV-lea din 2009, dup[ ce vor fi disponibile datele privind evolu`ia economiei pe primele noua luni ale anului \i vor ap[rea primele prognoze privind evolu`ia economiei ]n 2010. La rândul s[u, pre\edintele „Cartel Alfa“, Bogdan Hossu, a declarat ieri, la finalul ]ntâlnirii cu primul ministru, c[ dup[ 20 iulie, vor avea loc discu`ii cu partenerii sociali privind posibilitatea major[rii salariilor ]n acest an ]n func`ie de evalu[rile economice ce vor fi f[cute pe primele \ase luni ale lui 2009, potrivit Mediafax. 

Scrisori de garan`ie bancar[/imobiliar[ pentru amânarea datoriilor

c[ ajustarea dezechilibrelor nu se poate face f[r[ o temperare a cre\terii economice. „Nu po`i face corec`ia dezechilibrelor externe \i s[ p[strezi cre\terea economic[, v[d c[ societatea româneasc[ nu vrea s[ ]n`eleag[ acest lucru“, a continuat guvernatorul b[ncii centrale. 

Firmele care vor solicita amânarea la plat[ a datoriilor bugetare pe o perioad[ de \ase luni vor fi obligate s[ garanteze rambursarea ulterioar[ a obliga`iilor restante printr-o scrisoare de garan`ie bancar[ \i/sau imobiliar[, care s[ acopere sumele amânate la plat[, precum \i major[ri de ]ntârziere. Guvernul a decis, mar`i, prin ordonan`[ de urgen`[, ca firmele s[ poat[ beneficia de amânarea la plat[ pe o perioad[ de \ase luni a obliga`iilor c[tre stat, acumulate dup[ 30 septembrie 2008, pe fondul cri-

zei financiare, dac[ anterior acestei date au achitat la timp datoriile, cu condi`ia s[ pl[teasc[ obliga`iile curente. }n ordonan`a aprobat[ de Guvern \i ob`inut[ de Mediafax este prev[zut ]ns[ c[ firmele sunt obligate s[ prezinte \i o garan`ie pentru a beneficia de aceast[ facilitate. „}n termen de 15 zile de la data comunic[rii deciziei de amânare la plat[, contribuabilii vor constitui garan`ii sub forma scrisorii de garan`ie bancar[ \i/sau va oferi bunuri libere de orice sarcini ]n vederea instituirii m[surilor asi-

guratorii, estimate cel pu`in la valoarea contabil[. Garan`iile constituite \i/sau bunurile oferite vor acoperi sumele amânate la plat[, precum \i major[rile de ]ntârziere datorate pe perioada amân[rii“, se arat[ ]n ordonan`a semnat[ de ministrul Finan`elor. Amân[rile la plat[ ]\i pierd valabilitatea dac[ nu este ]ndeplinit[ condi`ia garan`iei, iar pierderea valabilit[`ii amân[rii la plat[ atrage anularea acesteia, precum \i ]nceperea sau continuarea, dup[ caz, a execut[rii silite, conform actului normativ. 


Publicitate 10

Joi, 2 iulie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 3 camere, SD, 50 mp, etaj 2, fa`a la soare, c[r[mid[, zona Prim[verii, CT, T, pre` 44000 euro. Telefon: 0748.220.702.(3) * Vând garsonier[, zona Prim[verii (|coala nr.17), parter, toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G+F,P, pretabil[ birouri. Pre`: 19000 Euro. Telefon : 0747.081.788. (1288-26) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 54 mp, str. Vârnav nr.36, et.3. Pre` 37000 E. Telefon: 0744.708.669. (1277-2) * Schimb(vând) apartament 2 camere, zona Sucevei(Petrom) cu 3-4 camere. Ofer diferen`[ 1015000 E ]n func`ie de apartament. Telefon: 0755.509.330.(1280-3) * Vând apartament 4 camere, etaj 2, vis-a-vis de Liceul M.Eminescu. Telefon: 0743.309.188. (1248-2) * Vând/]nchiriez apartament 2 camere, parter, renovat cu posibilit[`i extindere la Pia`a Mare. Telefon: 0745.837.534.(1249-7)

* Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere str.M.Kogalniceanu, 47mp, parter, partial renovat, D, 26.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere Vârnav, 50mp, et.3, 2 balcoane, baie renovata, D, 37.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Viilor, 46mp, complet renovat, \arpant[, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona C.Na`ional[, D, 50mp, et.1, curat, G+F, bloc de c[r[mid[, la strad[, 36.000E.Telefon: 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Oct.Onicescu, D, 52mp, parter, 2 balcoane, CT, G+F+P, 40.000E. Tel.0748/115.912.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Luna, 40mp, et.2, balcon tip logie, f[r[ ]mbun[t[`iri, 25.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Bucovina, 50

AGENDA IMOBILIAR|

mp, et.1, f[r[ ]mbun[t[`iri, 36.000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofert[ special[! Vând apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei.Tel.0744/530.803 * Vând apartament 2 camere, zona Unirii, et.2, 50mp, renovat, T, G+F, u\i noi, D, 43000 E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 63.000lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona Stadion, 20mp, G+F+ termopan, baie proprie, 14.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând garsonier[, zona T.Crudu, 27mp, et.1, conf.1, renovat[, 20.000 E.Tel.0744/530.803.(V) * Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere la bloc nou, Piata Mare, posibilitate de rate, 29.800E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)

euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Parc Eminescu,et.2,D,54 mp,modern,CT,T,G+F,P,z ona deosebit[,merit[ v[zut,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Calea Na`ional[(IRE),modern,52 mp,\arpant[,T,G+F,P,31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Tratoria, parter,48 mp,D,balcon, boxa,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,46 mp,et.3,toate ]mbun[t[`irile,T,G+F,P, 95000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona biserica armeana,et.1,D,54 mp,CT,T,G+F,42000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000E. Tel.0748/115.913.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,53 mp,parter,balcon,D,gaz separat,T,P,G+F,beci.Pre`: 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere, zona OTP Bank, 90mp, et.2, renovat, mobilat \i utilat, totul nou \i de calitate, 79.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii Maternitate, SD, \arpant[, 48 mp, AC, T par`ial, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt,zona Panda-Pia`a Mare,140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Schimb apartament 4 camere ultracentral cu apartament 2 camere.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Bucovina et.1,27 mp,toate imbun[t[`irile,T,G+F,P,2100 0 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera,zona Tiberiu Crudu, et.3, D, 27 mp, T, G+F, 21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera,zona cap[t 1, et.2, toate ]mbun[t[`irile, T, G+F, balcon ]nchis in T, CT, 24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, et.3,D,48 mp,CT,T,zona Bucovina. Pre`:33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.2,toate ]mbun[t[`irile,T,G,F,P, zona Unirii.Pre` 42500 euro negociabil. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Pita-Calea Na`ional[,56mp,et.3, renovat, G+F,T,P,gaz separat,34000

* Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,52 mp,CT,G+F.T,izolat,la strad[,Pre`:37500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,50 mp utili,et.2, bucatarie mare,T,zona Prim[verii, la strad[,140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.2,D,la strada principal[,CT,T,G,F,zona Calea Na`ional[.\coala nr.11.Pre` de criz[:45000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp,et.4,\arpant[,toate ]mb., CT,T,G+F,P,modificat.Pre`: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Tratoria, \arpant[,65 mp utili,D,T, G+F,gaz separat, 41000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Altex

Prim[verii,\arpanta,CT,D,65 mp utili,2 b[i,sau schimba cu garsonier[,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, et.2,64 mp,ultramodern, CT,T,G,F,jacuzzi, recent renovat,zona capat 1.Pre`: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern, CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Primaverii, \arpanta, ultramodern cu toate ]mbun[t[`irile, merit[ vazut. Pre`: 39500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern,CT,T,renovat, 62000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Primaverii-Tex, et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb.,CT,T, 48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P, zona Primaverii Raj Apa, posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Bucovina,D, et.3,86 mp,2 b[i,living amenajat,CT,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, u\[ metalic[, termopan, calorifere schimbate, 72.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B) * Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, zon[ lini\tit[, 76 mp, parter, pre` 28.000 euro, sau finisat 40.000 euro. Se accepta in rate 20.000 euro avans, diferenta in 5 ani.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, 76 mp, et.1 pre` 42.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat,

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

semimobilat, pre` 33.000 euro.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 60 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 53.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tex, 70 mp, D, c[r[mid[, parter inalt, termopan, u\[ metalic[, pre` 176.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, la ro\u, bloc nou, 84 mp, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, D, termopan, par`ial renovat, pre` 180.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 4 camere, zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Garsoniera, zona Capat 1,etaj 1 , caramida, intabulata,fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3,termopan,usa metalica, parchet melaminat,G+F,totul nou,intabulata,20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata,ga z separat,usa metalica, termopan, boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca,parter, usa metalica,geamuri termopan, gresie, faianta, 72000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Camera camin,zona industriala,22mp,etaj 2,termopan,parchet,G+F, izolata,moderna,cu baie si bucatarie,mobilata si utilata complat,55.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,28 mp,bca,et.3, fara imbunatatiri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F, parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona industriala,parter,52mp,intrar e separata,G+F,termopan,D, intabulat,100.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,fara imbunatatiri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila, 40mp,G+F, stolerie schimbata,2 boxe la subsol,parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,sarpanta proprie,40mp,CT,incalzire pardoseala,termopan,parchet, 29.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Primaverii-capat 1, 50mp, etaj 2,CT,termopan, G+F, caramida, parchet,recent si modern renovat,36.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter,SD,caramida,40 mp,CT,G+F,parchet,balcon inchis,termopan,mobilat, 29.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter inalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,fara imbunatatiri, 47.000 E neg.


Publicitate Joi, 2 iulie 2009 Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,sarpanta proprie,stolerie schimbata, CT, G+F, AC, termopan, boxa, usa metalica,intabulat, 45.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Primaverii,etaj 4,sarpanta, G+F, stolerie schimbata,50 mp, SD,gaz separat, termopan, balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

2,caramida,CT,2 bai,2 balcoane,pe mijloc,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate imbunatatirile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3 balcoane, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vand garsoniera,26mp,cu imbunatatiri,Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp, parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri Pret 21000euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp,etaj 3,caramida, CT,G+F,parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. * Vand garsoniera confort Telefon: 0743111901, 1,Et. 2,fara imbunatatiri, 0231532552.(O) Rotunda Pret 30.000euro * Apartament 3 camere,zona negociabil. Tel. Serconf,etaj 4,sarpanta, 0741497829.(A) 65mp, CT,G+F,2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, * Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1,zona 180.000 Lei neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. * Apartament 4 camere,zona 0741497829.(A) Calea Nationala-IRE,90mp, * Vand garsoniera 22mp,cu etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, imbunatatiri,Et.4,zona Calea G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: Nationala.Pret 24000 euro 0743111901,0231532552.(O) negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Apartament 4 camere,zona * Vand apartament 2 Primaverii-capat 1,etaj 2,D, camere,40mp,et.2,fara 90 mp,CT,G+F, AC,t inbunatatiri Str.C. ermopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent Tomoroveanu. Pret 25000euro negociabil Tel renovat,caramida,intabulat, 0741497829.(A) 65.000 E neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Vand apartament 2 * Apartament 4 camere,zona camere, decomandat,56mp,et.4,cu Bucovina,77mp,etaj 3, caramida,CT,G+F,parchet,te inbunatatiri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pret rmopan,2 bai,usa metalica, 42000 euro negociabil.Tel renovat,65.000 E neg. 074149782.(A) Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vand apartament 2 * Apartament 4 camere,zona camere,38 mp,parter,posibilitate de centrala,76mp utili,etaj extindere,zona Sucevei.Pret 2,D,CT,fara imbunatatiri, 32000 euro negociabil.Tel intabulat, 60.000 E neg. 0741497829.(A) Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vand apartament 2 * Apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 4,sarpanta, D,90mp,caramida+BCA, termopan, CT,G+F,parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,85mp,D,etaj

camere, 50mp,decomandat,termopane, parter,zona Capatul liniei 1. Pret 28000euro.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere ,semidecomandat,39mp,parter ,zona Primaverii. Pret 28500euro. Tel.0741497829.(A)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vand apartament 2 camere, zona Unirii,50mp, decomandat, parter inalt,doua balcoane,CT,cu imbunatatiri, mobilat.Pret 47000euro negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,et2,mobilat,cu inbunatatirii,CT,AC,zona Primaverii.Pret 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere semidecomandat,50mp,et1in spate la Tex Primaverii.Pret 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pret 51000euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 70mp,decomandat,cu imbunatatiri, CT,Et.3, zona Mall.Pret 55000 euro negociabil sau schimb cu garsoniera +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil.Tel.0741497829.( A) * Vand apartament 3 camere, 70mp,fara imbunatatiri, parter, din care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pret 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,decomandat,2baii,2 balcoane,CT,76mp,cu inbunatatiri,zona Calea Nationala.Pret 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, decomandat, 69mp,fara inbunatatiri,doua balcoane, boxa, et 4,sarpanta,str Stefan Luchian. Pret 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 4camere, decomandat,et2,fara inbunatatiri, 89mp, doua balcoane,zona Piata Mare.Pret 75000€ negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[,zona Prim[verii,27mp,et 3.Pre` 22000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Directia Muncii,24mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina, f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp, et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, parter,la strada,50mp, posibilitate de extindere. Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona TEX, 50 mp, et.2,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat,c[r[mid[, et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[.Pre` 55000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i, 65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t, g,f. Pre`:60.000euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:100.000euro neg.Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate,80mp,ct,t,g,f,p. Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp,beci).Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`:85.000 euro.Tel:0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare, et.4,D,100mp,bca,ct,g,f,t, pod. Pret 55000euro.Tel 0729062022.(N) * Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D,

et.2 18mp, G+ F+T+ P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402.

63.9mp, fara imbunatatiri . Pret .47.000euro/ neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri . Pre` 120.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245)

* Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp. Pret 70.000 euro/ neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220) * Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, \arpant[ din construc`ie, acoperita cu `igla, CT.Pre` 180.000euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77) * Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida

* Zona Grivita ,4C SD, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Vând spa`iu comercial (magazin mixt), 32 mp, zona Sucevei, complet utilat (frigidere, congelatoare, instant pentru ap[ cald[, sistem alarm[ autorizat, aer condi`ionat, etc.). Rela`ii la telefon: 0744.703.775. (1253-1) * Vând teren, 600 mp, 17 ml deschidere, ideal pentru construc`ie cas[, pre` 15000 euro. Telefon: 0723.891.253, 0745.891.253.(10) * Vând 4000 mp teren (eventual parcelat), situat ]n planul 2, sere Ci\mea, l[`ime 26,5 m. Pre` 8 E/mp. Rela`ii la telefon: 0758.588.415. (1286-5) * Vând 17000 mp teren cu livad[, iaz, vie, pomi fructiferi, 20 Euro/mp, Manole\ti Deal.(1281-1) * Vând teren ]n Boto\ani zona de centur[ Pacea, vis-avis de Termica, zona de case: 500mp; 600mp; 700mp; 800mp; 1000mp; 1700mp. Pre` 11 Euro/mp. Telefon: 0757.643.147. (1275-7) * Vând cas[ cartier Tulbureni 80 mp, teren 1400 mp, toate utilit[`ile. Telefon: 0742.602.781. Pre` la fa`a locului.(1263-5) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 10.300E.Tel. 0748/115.912.(V) * 700 mp teren,zona Alfa Land, toate utilitatile, la 50m de strada, zona de case, 20.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa renovata, zona Bulevard, toate utilitatile, CT, 450mp teren, la strada, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând casa noua cu etaj,Savenilor, 3 camere, mobilata, 44mp teren, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucovina, casã nouã cãrãmidã, P+M, la cheie, garaj, 700mp teren, 250.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând teren parcelabil, Catamarasti,500-1000mp,

11

curent, intravilan, 10E/mp.Tel. 0748/115.912.(V) * Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 7000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel.0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 25E/mp \i 1100mp, 16ml, 21E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000mp, loc de cas[, 25E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 62.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel.0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel.0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500mp teren, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spatiu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vile la ro\u,zona C[t[m[r[\ti Deal,120 mp, P+1,500 mp de teren, arhitectur[ modern[,exterior finisat impecabil,T lemn stratificat,materiale de calitate.Pre`: 47000 euro sau varianta la gata 60000 euro. Tel: 0729063978,


Publicitate 12

Joi, 2 iulie 2009

0729124687, 0744634025.(T) * Vând vila la cheie,zona Pu\kin,200 mp construi`i, p+etaj 1,670 mp teren, CT,T, G+F,125000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând spa`iu comercial,52 mp,amenajat,T,alarm[,zon[ cu vad comercial foarte bun Centru Vechi,170000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garaj pe teren proprietate, 20 mp, BCA, zona Vârnav-Prim[verii. Pre`: 8000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungureni .Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2004,1800mp teren ,CT,cu imbun[t[`iri ,acoperit[ cu lindab,si o cas[ b[trineasc[ in acceia\i curte,in centru satului Tru\e\ti Pret 45000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+ anexe,fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere, construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica,loc.Vladeni com.Corlateni str.Principala Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

3100mp,fântâna, telefon, internet, pomi,in satul Tocileni la asfalt,la 12km de Botosani.Pret11000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti,com.Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml,in zona Conrec. Pret 55 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN BotosaniIasi.Pret 32Euro/ mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 2700 in Ipotesti, deschidere 19ml,intravilan Pret 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vand terenuri suprafete 500mp,1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 30Euro/mp * Vand casa construit[ in negociabil Tel. 2008,P+M,120mp utili,teren 0741497829.(A) 500mp,str.T[tarilor Pret * Vand teren 950mp in 60000euro neg. Tel. Botosani Pret70.000Euro 0741497829.(A) negociabil. Tel. * Vand casa cu 0741497829.(A) mansarda,170mp * Vand teren 6400mp, construibili,cu anexe intravilan, deschidere 40ml gospodaresti noi,teren in in Curtesti Pret 7euro/mp suprafata de 4000 mp, negociabil. Tel. livada,vita de vie,fântân[, 0741497829.(A) apa curenta,fosa septica,in satul Brehuesti.Pret 38000€ * Vand teren 18600mp zona negociabil Tel Rediu Pret 1euro/mp. Tel. 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand casa * Vand teren 5000mp intre batrâneasca,doua camere,cu Catamarasti-Deal si teren in suprafata de Botosani.Pret 4euro/mp Tel.0741497829.(A)

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vand teren 6500mp, deschidere 45ml la sosea, posibilitati de iaz,zona Agafton. Pret 7euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan,loturi de 18001500mp in Oraseni-Deal Pret 10euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1500mp, intravilan, deschidere 20ml, zona Tulbureni Pret 25euro/ mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Cismea.pret 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 773mp,in Hudum linga Metaxa, deschidere 23ml Pret

28euro/mp Tel.0741497829.(A)

Cristesti. Pret 15000 Ron.Tel 0741497829

euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Lebada Pret 10euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 3 euro/mp.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren intravilan 5.000 mp,deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 10800mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la Metaxa .Pret 8euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric, in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829 * Vand casa cu mansarda in Botosani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/ mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton,com. Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 15000mp,zona Catamarasti-deal.Pret 4euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3200mp si4000mp in Curtesti.Pret 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand spatiu comercial 147mp,in zona Stadion.Pret 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 300mp, deschidere12ml,200euro/mp, zona Calea Na`ional[. Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren zona ci\mea 5500mp, pre` negociabil, deschidere la strad[ 80 ml, utilita`i. Tel: 0729082022.(N)

* Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 4000 mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 800mp,zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 euro. Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea, 3900mp,iaz.Pre`: 100000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia.Tel 0729082022

* Vând teren ,zona Baisa, plan1,8000mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 700mp,deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 35400mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/ mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei,com Curtesti.Pret 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum. Pret 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 3600mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 15000mp, parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in

* Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100 mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro /mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani. Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat . Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp,zona Gar[.Pre` 1200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire 1100mp, centru vechi,80mp teren, cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând cl[dire 315mp, centru vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)


Publicitate Joi, 2 iulie 2009 * Vând cas[ 200mp,zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N)

Zaicesti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 20.000 Euro neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ 100mp,zona 0,cu teren 300mp,toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N)

* Vila P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,78.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t, ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500mp de teren.Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea, teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab.Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N) * Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N) * Casa,zona Petru Rares, P+M,caramida si BCA,85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, bucatarie,living, G+F,parchet,usi interioare schimbate,toate utilitatile,gaz la poarta,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,Catamarasti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la rosu, fosa, garaj,fantana, 46.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,zona Puskin, D+P+ M, 80mp la sol ,la rosu, 450mp teren,BCA,toate utilitatile,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,zona Puskin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Casa batraneasca in sat

* Teren 2500mp,zona Cismea-planul 2, cu 11 m deschidere, apa,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Botosani,13m deschidere,drept,toate utilitatile, zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curtesti,parcelat in 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552 * Teren 500mp,zona Puskin,14m deschidere, gaz, apa,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L.Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Cismea-plan 2,drept,dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon: 0743111901, 0231532552 * Teren 780mp,zona Catamarasti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilitatile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 286mp,zona ANL Bucovina,apa,curent,canaliza re,4500E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,apa,curent,15.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vand spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Primaverii, Vitrina mare,termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vand spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spatiu comercial 60mp,zona ultracentrala,toate utilitatile si imbunatatirile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Spatiu comercial 150 mp,zona Primaverii,recent si modern amenajat, CT,gresie, faianta,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

P+M la ro\u, supraf. construit[ la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj \i beci. Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial \i 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent. Pre` 40.000euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271)

* Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din c[r[mid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERT{:Cas[ locuibil[, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospod[re\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent (livada si vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construita 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare, acces la toate utilit[`ile edilitare. Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap. cu 3 camere plus diferen`[. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euroneg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde \i separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vil[ P+1, suprafa`a construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent. Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona industrial[,vil[

* Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mpneg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243)

* Vând casa P+M ]n com. St[uceni cu 1000 mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* Zona M[n[stirea Doamnei , cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent, ]n Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare Pre` 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp. Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[ . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

* Urgent cas[ locuibil[ , suprafa`[ construita la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent, ]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare. Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[ ,(P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren ]n supr, de 6900mp , 15cl[diri anexe \i o cl[dire industrial[, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104) * V^nd urgent ferm[ vegetal[ situat[ ]n zona limitrof[ Boto\ani-Ia\i .Supr.compact[ de teren=120ha, \i o cl[dire P+1, cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402.(105) * Zona Ci\mea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna R[chi`i , front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric ,drum pietruit. Pret 10Euro/ mp

* Zona S[venilor, 700mp teren \i anex[ construit[ ]n 2006 .Pre` 35.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilit[`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona T[tari, 650mp teren intravilan Pre` 6500euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp.

13

Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310)

: 529102, 0752310402, 0752310403 (237)

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310)

* Zona St[uceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237)

* Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp \i 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucor[ni . Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Or[\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde \i parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000 mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta : Zona Rachi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

9 CUMP|R|RI * Cump[r chio\c pentru activit[`i comerciale. Rela`ii la telefon: 0744.698.880; 0762.223.422.(1289-3) * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament,

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Joi, 2 iulie 2009

cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

convenabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D. Muncii, renovat, CT, mobilat \i utilat, 210E/ lun[.Tel. 0748/115.912.(V)

* Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere spa`iu pe Pietonalul Transilvaniei pentru birou- 15 m.p. Rela`ii tel. 0745.544745.(20) * Ofer spre ]nchiriere 165mp spa`iu ultracentral, vad excelent, pre`

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere Primaverii, renovat, CT, termopan, mobilat, 200E/luna.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofer spre ]nchiriere garsoniera nemobilata Primaverii, 70E/luna.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofer spre ]nchiriere garsonier[ la curte, zona Trandafirilor, CT, toate utilit[`ile, 250E/lun[, cu tot cu utili`[`i.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, renovat, transformat ]n 2 camere, CT, 500E/lun[.Tel. 0744/530.803.(V)

* Închiriez spa`iu comercial, 400 mp,amenajat,CT,500 mp teras[ si spa`iu de parcare, ideal club, restaurant, magazin produse industriale, construc`ii si orice alt fel de activitate, zona centur[.Pre`: 1000 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, visa-vis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 320 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 400

euro/lun[, garan`ie 2 luni, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pret 2500 Ron/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* }nchiriez cas[, zona Bulevard, 2 camere, buc[t[rie, baie hol, CT, pre` 175 euro/lun[, semimobilat, o lun[ garan`ie, 2 luni avans, perioada contractual[ minim un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil,birou,grup sanitar,pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* }nchiriez garsonier[, str.Kog[lniceanu, 2 luni garan`ie, pre` 100 euro/lun[. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Inchiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C.Nationala, zona Mall,Select,).Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez apartament 3 camere,mobilat,zona Calea Nationala.Pret 150€/luna.Tel 0741497829.(A) * Inchiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Bulevard.Pret 150€/luna.Tel. 0741497829.(A)

« BRD GSG scoate la vanzare, prin executor bancar, parcela de teren in suprafata de 4680 mp, situata in mun. Botosani, zona Tulbureni - pretul de incepere al licitatiei este de 193.541,25 RON; Bunul se va putea vinde si la cel mai mare pret oferit; Licitatia va avea loc ]n data de 15.07.2009 ora 11.30, la sediul BRD Botosani, Calea Nationala. Relatii suplimentare la tel. 0746246463 – executor bancar Chiriac Catalin. » (3)

* Inchiriez depozit 600mp,zona Catamarasti Deal,curte betonata 2500 mp,CT lemne,toate utilitatile, 2,8m inaltime,3E/mp neg.Se negociaza in functie de perioada si activitate,prima luna gratuit.Poate fi inchiriat si pe bucati. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Primaverii-Piata

* Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Stadion,etaj 7,D,mobilat,utilat, 170E/ luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 3,mobilat,utilat,CT,termopan, electrocasnice, 350E/luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552 .(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona CurcubeuluiScoala 13,etaj 3,mobilat, utilat,CT, termopan,renovat, modern,250E/luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,fara imbunatatiri, 500 Lei/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona ultracentrala,etaj 1,mobilat,utilat, CT,termopan, parchet,250E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,parter, mobilat,utilat, 500Lei/ luna, avans 2 luni. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Inchiriez casa zona Donici, 2camere,baie, bucatarie,nemobilata,gaz,far a imbunatatiri, 150E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/luna. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona Imparat Traian, etaj 1,renovat recent si modern,CT, G+F,complet mobilat si utilat,totul nou,250 E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu sarpanta,D,2 bai,mobilat si utilat,CT,toate imbunatatirile, 200E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea NationalaDirectia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/luna neg. Telefon: 0744.319317.(O) * Urgent:Inchiriez camere la vila mobilate acces utilitati .Pret 80eur/luna negociabil .Plat anticipata pe 3 luni. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 2 spa`ii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani,

zona central[. Pre` 500 euro/luna, pretabil cabinet medical, frize- rie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere, ap. cu 4C, zon[ ultracentral[, et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/lun[/neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere ap. cu 2cam, par`ial mobilat, CT, zona Calea Na`ional[. Pre` :700lei/lun[ .Plata anticipat[ 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i bucatarie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte. Pre`: 250euro/ lun[. Plata anticipat[ :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând VW GOLF 4, 2004, E 4, ]nmatriculat ]n 2008, unic proprietar. Telefon: 0742.216.701.(1282-4) * Vând CIELO ro\u super, an fabrica`ie 2006, 50000 km reali, unic proprietar. Impecabil, I.T.P. aprilie 2010, ]ntre`inut, alarm[, ]nchidere centralizat[, pre` 3600 Euro negociabil. Se vinde la urgen`[ f[r[ intermediari. Telefon: 0757.194.106.(1285-3)

V+NZ|RI * Vând pianin[ stare perfect[ ,plac[ bronz, corzi ]ncruci\ate. Telefon: 0231.536.912; 0742.981.760.(1287-6)

PREST|RI SERVICII « BRD GSG scoate la vanzare, prin executor bancar, Apartament compus din 4 camere situat in Botosani, str. Primaverii nr.11, sc.C, et.4, ap.15, in suprafata de 75,32 mp - pretul de incepere al licitatiei este de 176448 RON; Licitatia va avea loc in ziua de 15.07.2009 ora 12.30, la sediul BRD Botosani, Calea Nationala. Relatii suplimentare la tel. 0746246463 – executor bancar Chiriac Catalin. » (3)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

« BRD GSG scoate la vanzare, prin executor bancar, Apartament compus din 2 camere situat in Botosani, str. Sucevei nr. 1, (fost nr. 5, bloc 5), sc. C, parter, ap. 4, in suprafata de 49,01 mp - pretul de incepere al licitatiei este de 115369 RON; Licitatia va avea loc in ziua de 15.07.2009 ora 11, la sediul BRD Botosani, Calea Nationala. Relatii suplimentare la tel. 0746246463 – executor bancar Chiriac Catalin.» (3) Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (12)

=MATRIMONIALE * Tanar om de afaceri dragut, casatorit caut amanta tanara foarte frumoasa, noncomformista. Ofer sponsorizare. Yahoo mess: radu_paco2000.(4)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Joi, 2 iulie 2009

S-a sinucis Michael Jackson?

Horoscop E Berbec Diminea`a este posibil s[ pleca`i ]ntr-o delega`ie anun`at[ ]n ultimul moment. De\i ]ntâmpina`i mai multe obstacole, v[ descurca`i foarte bine. Rela`iile sentimentale s-ar putea s[ fie pu`in tensionate.

F Taur

sustrag[. „Voia s[ scape de ele a\a cum un copil vrea s[ scape de \coal[”, spune acesta. Astfel, se vehiculeaz[ c[ Michael a luat multe pastile ]n mod inten`ionat pentru a ajunge la spital \i pentru a sc[pa de concerte. Faptul c[ megastarul nu prea voia s[ cânte la Londra a fost sus`inut de alte \ase persoane din anturajul s[u. „

Elena Gheorghe nu are timp de nunt[

Sandra Bullock este o mam[ vitreg[ rea

}n ciuda zvonurilor ap[rute conform c[rora pl[nuie\te s[ se m[rite, Elena Gheorghe a m[rturisit c[ deocamdat[ nu are timpul necesar pentru acest pas. „Tot m[ m[rit[ lumea de vreo doi ani. M[ voi m[rita ]n momentul ]n care voi avea timp \i acea lini\te sufleteasc[. Nunta este cel mai important moment din via`a oamenilor”, a declarat Elena Gheorghe pentru Ring. Pân[ atunci, vedeta se bucur[ al[turi de iubitul ei, Cornel, de momentele frumoase pe care le ofer[ rela`ia lor. Cei doi pl[nuiesc o escapad[ romantic[. „La sfâr\itul lunii iulie e ziua mea de na\tere. Cornel vrea s[mi fac[ o surpriz[, ducându-m[, la ]nceputul lui august, ]n vacan`[. El alege locul, dar sunt sigur[ c[ o s[ fie o destina`ie exotic[. Tind s[ cred c[ vom pleca ]mpreun[ cu prietenii no\tri”, a mai ad[ugat vedeta. „

Fostul pre\edinte al României, Ion Iliescu, vine la „Trenul vie`ii” pentru a vorbi despre secretele longevit[`ii sale. Al[turi de el, ]n studioul emisiunii Lianei Stanciu, se va mai afla \i doctorul ]n \tiin`e medicale Teodor Vasile. Longevitatea celor din Tibet este punctul de pornire al discu`iilor de pe B1, de vineri, ]ncepând cu

copii Chandler, de 15 ani, Jesse Jr., de 12 ani \i pe Sunny, de cinci ani, ]mpreun[ cu so`ul ei, Jesse James \i recunoa\te c[ nu se ]n`eleg bine ]ntotdeauna. „}mi spun «monstru vitreg». De fiecare dat[ când ]ntreab[ cineva «Aceasta este mama voastr[?», le spun s[ zic[ ce sunt. |i ei ]ncep «E rea, s[

I s-a ]mplinit dorin`a \i a r[mas ]ns[rcinat[, dar acum are o alt[ problem[: celulita. Cristina Sp[tar a m[rturisit c[ i s-a propus s[ pozeze nud ]n ultimele luni de sarcin[, dar din cauza kilogramelor ]n plus acumulate ]n ultima perioad[ a fost nevoit[ s[ refuze ofertele de acest gen. „De curând mi sa propus s[ pozez nud, dar nici nu am vrut s[ aud. Mi-au spus c[ voi fi pe copert[, dar nu m-

ora 20.00. }ns[ Teodor Vasile va da sfaturi despre cum po`i ajunge la vârste venerabile, iar Ion Iliescu nu se va feri s[ dezv[luie metode \i secrete personale care ]l men`in ]n form[. La cei aproape 80 de ani, pe care ]i va ]mplini ]n luna martie 2010, Iliescu se bucur[ de o forma fizic[ \i intelectual[ de invidiat. „

L Scorpion Ave`i multe probleme de rezolvat. V[ sf[tuim s[ v[ planifica`i cât mai bine, ca s[ nu v[ consuma`i energia inutil. Chiar dac[ ave`i spor la treab[, nu refuza`i ajutorul prietenilor! Dup[amiaza, s-ar putea ca o persoan[ mai ]n vârst[ din familie s[ v[ fac[ un cadou, probabil o sum[ de bani.

N Capricorn

H Rac

\ti`i!» Au 15, 12 \i cinci ani, deci este vorba despre pubertate, aproape pubertate \i, sper, foarte departe de pubertate”, a declarat Sandra, precizând c[ iube\te s[ aib[ grij[ de ei. }n plus, actri`a ]n vârst[ de 45 de ani a m[rturisit c[ totul este vorba de a \ti care-`i sunt priorit[`ile. „

Cristina Sp[tar nu pozeaz[ nud din cauza celulitei

Ion Iliescu dezv[luie secretele longevit[`ii sale

\i pute`i s[ v[ face`i noi prieteni. Asculta`i-v[ intui`ia!

Ave`i ocazia s[ pleca`i ]ntr-o excursie cu prietenii. }ncerca`i s[ profita`i de orice ocazie de a v[ relaxa! Nu merit[ v[ gândi`i la cheltuieli, pentru c[ merita`i câteva momente de destindere. M S\get\tor Sunte`i foarte bine dispus, iar rela`iile cu anturajul decurg f[r[ G Gemeni S-ar putea s[ v[ indispun[ o rud[ probleme. Singurul lucru care nu apropiat[. Totu\i, mai târziu, sfatu- v[ mul`ume\te pe deplin este sirile sale s-ar putea dovedi utile. Spre tua`ia financiar[. Pute`i avea succes sear[, când situa`ia se mai lini\te\te, ]n toate activit[`ile legate de c[min, dar \i ]n societate. merge`i ]n vizit[ la prieteni.

Autorul american Gerlad Posner, care a analizat, printre altele, moartea lui J.F. Kennedy, a ]nceput s[ investigheze decesul lui Michael Jackson (foto) \i a venit cu o teorie interesant[: starul s-a sinucis, din gre\eal[. Potrivit unei persoane din anturajul lui Michael, acesta nu prea ar fi vrut s[ sus`in[ toate concertele din Londra \i nu \tia cum s[ se

Despre Sandra Bullock se poate spune c[ este o actri`[ bun[. }ns[ când vine vorba de rolul s[u de mam[, copiii s[i vitregi s-ar putea s[ aib[ un cuvânt greu de spus. Cu atât mai mult cu cât, potrivit „China Daily”, ace\tia cred c[ Sandra este „rea”. Starul din „Proposal” ]i cre\te pe cei trei

15

a interesat, a\a c[ nu am intrat ]n alte detalii. Unii mi-au oferit 2.000-3.000 euro s[ merg la emisiunile lor, dar am refuzat, nu cred c[ mi se potrivea formatul”, a declarat Cristina Sp[tar pentru Ring. „Sunt o gravid[ gras[ \i cu celulit[! Mi s-a interzis s[ merg la sal[. Fac doar masaj”, a explicat motivul pentru care a refuzat ofertele primite. „

Sunte`i foarte creativ \i pute`i avea succes ]n afaceri. Planurile pe care vi le face`i azi se vor concretiza rapid \i v[ vor aduce satisfac`ii financiare. V[ sf[tuim s[ nu trece`i cu vederea problemele partenerului de via`[. C[uta`i s[ g[si`i o cale de compromis ]ntre I Leu Ast[zi sunt \anse s[ culege`i roa- afaceri \i sentimente! dele unei colabor[ri. Dup[-amiaza s-ar putea ca rela`iile sentimentale O V\rs\tor s[ nu mearg[ prea bine. Nu este Ast[zi ave`i un farmec deosebit, cazul s[ v[ ]ngrijora`i. care va deschide toate u\ile. Pute`i s[ v[ ocupa`i de afaceri \i s[ face`i investi`ii pentru c[min. V[ sf[tuim J Fecioar\ Dup[ o perioad[ nu tocmai favo- s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu rabil[ pe plan sentimental, se pare cu o persoan[ mai ]n vârst[ de c[ ast[zi norocul v[ zâmbe\te din familie. nou.Pe plan financiar sta`i bine. Nu este momentul s[ alerga`i dup[ P Pe[ti câ\tiguri suplimentare. Ave`i ocazia s[ ]ncepe`i o activitate care v[ va aduce mari satisfac`ii profesionale \i financiare. La K Balan]\ Se pare c[ sunte`i nemul`umit serviciu, munci`i ]ntr-un ritm alert, datorit[ problemelor financiare. Pe spre nemul`umirea colegilor. Nu plan intelectual, sunte`i ]ntr-o for- ]ncerca`i s[ v[ dep[\i`i limitele, m[ deosebit[. Sunte`i comunicativ pentru ca risca`i s[ v[ ]mboln[vi`i. Diminea`a s-ar putea s[ primi`i o veste bun[ ]n leg[tur[ cu o sum[ de bani pe trebuie s[ ]i primi`i de la serviciu, spre bucuria partenerului de via`[. Pute`i s[ v[ face`i planuri de viitor.

Bancul zilei LEC~IA DE MATEMATIC{ LA COFET{RIE La cofet[rie intr[ un b[ie`el de vreo 8-9 ani, cu o hârtie ]n mân[. - Tanti, a\ vrea 400 gr. caramele a 32 lei kilogramul, 750 gr. biscui`i a 14 lei kilogramul. - Atât? ]ntreb[ vânz[toarea. - Ah, ar mai trebui 30 gr.

bomboane fondante a 60 lei kilogramul \i 500 gr. fursecuri a 48 lei kilogramul. Vânz[toarea cânt[re\te atent cele spuse de b[ie`el \i-i spune suma ce-o are de pl[tit. - Ei, `i-a dat m[mica ta destui bani ca s[ cumperi toate astea? - Mama habar n-are! ]i spuse b[iatul, dar nu \tiam s[-mi fac problema la aritmetic[.

O RE~ET{ PE ZI Joi, 2 iulie

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Botosanii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Tele’Music 12.30 - 13.30 Lec`ia de s[n[tate(r) 13.30 - 14.00 Tele’Music 14.00 - 15.00 Satul Botosanean (r) 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Estrada (r) 16.30 - 18.00 Tele’Music 18.00 - 18.30 Stirile Tele'M

(d), edi`ie informativ[ prezentat[ de Sorin Andronache \i Mirela Ciorogar. 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Profesii (d) , emisiune realizat[ de Sorin Andronache. 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Tele’Music 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 Stirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

FASOLE VERDE CU USTUROI Ingrediente: 1 kg fasole verde, 1 c[p[`ân[ de usturoi, câteva fire de verdea`[, 3 linguri ulei, 3 linguri o`et, 1 linguri`[ zah[r, sare dup[ gust, piper. Mod de preparare: Se cur[`[ \i se spal[ fasolea verde, apoi se pune la fiert ]ntr-un litru de ap[ sau ]n oal[ special[ de fiert ]n aburi, cu capac, la foc mic. Dup[ 20-25 minute, scoate`i fasolea ]ntr-un castron \i prepara`i dressingul de usturoi astfel: zdrobi`i bine usturoiul cur[`at \i cu un tel mic

amesteca`i cu uleiul, o`etul, zah[rul, sarea \i piperul \i pu`in[ zeam[ ]n care a fiert fasolea. Turna`i dressingul peste fasole. Garnisi`i cu verdea`[. Se poate servi ca atare sau ca garnitur[ la carne sau brânzeturi.


CMYK

Eveniment 16

Joi, 2 iulie 2009

Spitalul Jude`ean, executat silit de Casa de Asigur[ri de S[n[tate Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate execut[ silit Spitalul Jude`ean pentru un debit de peste 30 de miliarde de lei, acumulat cu câ`iva ani ]n urm[, pe seama unor codific[ri gre\ite f[cute de unitatea spitaliceasc[.

UTILE

Rodica Hu`uleac, pre\edinta CJAS, a declarat c[ ]n momentul de fa`[ a solicitat procedura de executare silit[ a celei mai mari unit[`i spitalice\ti din jude` \i urmeaz[ ca pe parcurs s[ se vad[ cum se va concretiza aceasta. „Deocamdat[ avem hot[râre definitiv[ \i am cerut Tribunalului Boto\ani aprobarea pentru declan\area procedurii de executare silit[ a Spitalului Jude`ean”, a ad[ugat Rodica Hu`uleac. }n anul 2005, Spitalul Jude`ean a ob`inut de la CJAS un buget mai mare, dup[ ce au fost raportate eronat ni\te codific[ri ale procedurilor medicale efectuate. Mai exact, cele 30 de miliarde de lei vechi Spitalul Jude`ean le ]nregistreaz[ ca datorie c[tre institu`ia de asigur[ri de s[n[tate dup[ ce mai mul`i medici din unitate au codificat gre\it o serie de interven`ii medicale. S-au ]ncasat atunci bani ]n plus, pe interven`ii mai complexe decât cele de care au beneficiat ]n realitate unii pacien`i ai spitalului. Pentru c[ spitalul nu avea posibilitatea s[ returneze casei aceast[ sum[, conducerea unit[`ii a solicitat ]n instan`[ e\alonarea pla`ii acestei datorii pe o perioada mai mare, pentru ca spitalul s[ nu intre ]n 4,1892 lei

colaps financiar. Conflictul a ajuns la Curtea de Apel Suceava, unde ]ns[ procesul a fost suspendat pentru ca, mai ]ntâi, s[ se clarifice situa`ia la Comisia de Arbitraj de la Bucure\ti. Decizia comisiei de arbitraj a Casei Na`ionale a fost ]n defavoarea spitalului. Reprezentan`ii Spitalului Jude`ean spun c[ nici la ora actual[ nu au primit vreun document oficial de la comisia de arbitraj cu verdictul dat, pentru a-l putea contesta ]n instan`[. „}n luna septembrie este termen pe acest caz la Tribunal. Nu \tiu de executarea silit[ \i mai mult nu pot s[ comentez”, a declarat Doru Muntianu, directorul Spitalului Jude`ean. }n cazul ]n care vor fi recuperate cele 30 miliarde de lei, banii vor ajunge ]napoi ]n fondul asigur[rilor sociale de s[n[tate \i vor putea fi pl[tite alte servicii medicale. Este foarte greu de crezut ]ns[ c[ institu`ia de asigur[ri de s[n[tate va avea ce lua de la Spitalul Jude`ean ]n urma execut[rii silite, ]n condi`iile ]n care unitatea are conturile goale \i datorii de 2,9779 lei

câteva zeci de miliarde de lei c[tre furnizori.

CODIFIC{RI GRE|ITE IMPUTATE |I LA SPITALUL DE PEDIATRIE Dou[ dintre unit[`ile spitalice\ti din Boto\ani, respectiv Spitalul de Copii \i Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie vor fi puse la plat[ de institu`ia de asigur[ri de s[n[tate dup[ ce au fost constatate o serie de nereguli ]n urma unui control efectuat s[pt[mâna trecut[. Potrivit reprezentan`ilor CJAS, la Spitalul de Pediatrie s-a constatat c[ au fost codificate gre\it aproape 400 de foi. „La Spitalul de Copii, controlul s-a axat pe indicele de complexitate a cazului. Am dorit s[ vedem dac[ au fost codificate corect toate procedurile efectuate \i dac[ acest indice este real. }n urma controlului, am constatat c[ ]n perioada 1 ianuarie 2009 \i pân[ acum au fost codific[ri gre\ite ]n 393 de foi, iar toate

Ziua: 290C

Noaptea: 140C

acestea sunt pe proceduri chirurgicale. Aici, procedurile au fost codificate eronat, ]n avantajul spitalului. Am urm[rit interven`iile chirurgicale f[cute cu anestezie general[. }n momentul ]n care faci anestezie general[, asta ]nseamn[ \i intuba`ie. Ori ei au codificat o dat[ anestezia general[, separat, \i o dat[ intuba`ia, separat. Adic[ dou[ proceduri care de fapt intrau ]ntr-una singur[. Aceste foi vor fi revalidate la |coala Na`ional[ de Statistic[ \i, ]n func`ie de ce ICM vor ob`ine, dup[ aceea, vom vedea. Dac[ va fi cazul se va imputa diferen`a procedurilor codificate gre\it”, a precizat medicul Rodica Hu`uleac, pre\edintele CJAS. La Maternitate, controlul a vizat modul de achizi`ie a medicamentelor ]n spital. |i aici corpul de control a constatat o serie de nereguli. „Este vorba de achizi`ionarea unui medicament scump, care a fost cump[rat de spital ]n urm[ cu doi ani, dar care practic nici nu a fost folosit conform prescrip`iilor necesare. Era \i la perioada de expirare \i a fost folosit ]n ultim moment \i vom lua ]napoi de la Maternitate, pentru acest medicament, 100 de milioane lei. Este vorba de eritropoetina, care este un hormon ce stimuleaz[ eritropoeza. Acesta se administreaz[ practic ]n anemiile din boli cronice, ]n dializ[ \i de asemenea ]n oncologie, hepatite. Ori, din punctul nostru de vedere acest medicament nu avea de ce s[ fie administrat ]n Maternitate”, a ad[ugat Rodica Hu`uleac. Raportul casei cu privire la cele constatate la unit[`ile medicale amintite va fi ]naintat \i la Direc`ia de S[n[tate Public[. Controalele la cele dou[ unit[`i vor continua \i la intern[ri. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Grav accident de munc[ la Dedeman Un angajat al firmei care asigur[ service-ul la Dedeman a c[zut pe beton de la o ]n[l`ime de aproximativ zece metri. B[rbatul se urcase pe acoperi\ s[ ia m[surile unei coli de tabl[ care lipsea. Din cauza leziunilor grave, a fost trimis la un spital ie\ean, decizia fiind luat[ de medicii Spitalului Jude`ean. Un b[rbat ]n vârst[ de 53 de ani a fost r[nit foarte grav, ieri dup[ amiaz[, ]ntr-un accident de munc[, acesta având \anse minime de supravie`uire, dup[ ce a c[zut de pe cl[direa depozitului de materiale de construc`ii Dedeman. Accidentul a avut loc ]n timp ce Ioan Gabor sa urcat pe acoperi\ul magazinului pentru efectuarea unor repara`ii. Din nefericire, la un moment dat b[rbatul s-a dezechilibrat \i a c[zut de la o ]n[l`ime de aproximativ zece metri, pe beton. Imediat, colegii de munc[ au sunat la 112, la fa`a locului ajungând o ambulan`[. Din cauza impactului cu solul, b[rbatul a suferit leziuni foarte grave la nivelul capului \i al toracelui. Ca-

drele medicale l-au transportat pe cel r[nit la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”, ]n stare foarte grav[. „Pacientul, un b[rbat de 53 de ani, a suferit un politraumatism prin c[dere de la ]n[l`ime. Starea sa este foarte grav[, a suferit un traumatism cranio-cerebral acut deschis, traumatism toracic, posibil fractur[ de stern. Prognosticul este rezervat”, a declarat un cadru medical. Dup[ câteva zeci de minute, medicii boto\[neni au decis transferul b[rbatului la Ia\i, din cauza st[rii grave ]n care se afla. Accidentul a intrat \i ]n aten`ia inspectorilor de munc[. Ace\tia au stabilit c[ victima accidentului este angajat al SC „Tehno Lux” SRL din Bac[u, firm[ ce asigur[ service-ul la Dedeman. „De pe acoperi\ul depozitului lipsea o coal[ de tabl[. Ioan Gabor s-a urcat pe scara de incendiu pe acoperi\ pentru a lua m[surile la coala de tabl[ care lipsea. Sa dezechilibrat \i a c[zut de la 10 metri. Inspectorii de munc[ vor continua cercet[rile, func`ie de starea pacientului, care la acest moment este foarte grav[. Sper[m s[ nu fie un accident de munc[ mortal”, a declarat Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc[. (D[nu` Rotariu, Petronela Rotariu)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 2 J † Asezarea vesmântului Maicii Domnului; Sf. Ier. Iuvenalie al Ierusalimului; †) Sf. Voievod |tefan cel Mare 3 V Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie al Constantinopolului

Evenimentul de Botosanim nr.1371  
Evenimentul de Botosanim nr.1371  

Ziarul orasului tau!

Advertisement