Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 148 (1369) • Mar`i, 30 iunie 2009 • 16 pagini

Dosarul medicului Carmen Opri\anu, redeschis la Parchet }ntors[tur[ nea\teptat[ ]n cazul dosarului ]ntocmit de procurori medicului ginecolog Carmen Opri\anu. Dup[ ce, ini`ial, medicul a primit doar o amend[ administra-

tiv[, ]n urma unei acuza`ii de luare de mit[ de la o pacient[, acum, dosarul s[u a fost redeschis la Parchet.

Pagina 5

Desp[gubiri pierdute pe culturile distruse, dar neasigurate La nivelul fiec[rei unit[`i administrativ-teritoriale unde furtunile \i grindina au produs pagube materiale s-au constituit, din ordinul prefectului, comisii locale de evaluarea a bunurilor \i culturilor distruse. P[gubi`ii pot depune cereri pentru acordarea de desp[gubiri, iar autorit[`i-

le jude`ului vor transmite mai departe, la centru, dosarele. Deocamdat[ nu se \tie ]n ce m[sur[ agricultorii vor primi desp[gubiri pentru suprafe`ele de teren, ]n condi`iile ]n care nici 10% din suprafa`a calamitat[ nu este asigurat[.

Pagina 8

Sc[pa`i de disponibilizare prin t[ierea sporurilor Pagina 16

Fost secretar de prim[rie, condamnat pentru luare de mit[ Mircea Onofrei este urm[rit penal \i ]n alte trei dosare care au leg[tur[ cu activitatea sa ]n calitate de secretar al Prim[riei Mihai Eminescu. Acesta este unul dintre pu`inele cazuri ]n care un func`ionar public este condamnat pentru luare de mit[, de\i hot[rârea nu este definitiv[ \i irevocabil[. Pe lâng[ pedeapsa cu executare, Onofrei trebuie s[-i pl[teasc[ reclamantului s[u \i peste 15.000 de lei desp[gubiri.

Pagina 4

|efa I|J sus`ine c[ Bacalaureatul 2009 a rupt tradi`ia fraudelor Cu toate discu`iile privind desf[\urarea examenului de Bacalaureat, despre care unii spun c[ pân[ acum nu s-ar fi derulat f[r[ tradi`ionala „libertate la fi`uici”, \efii Inspectoratului |colar Jude`ean sus`in altceva. Ei spun c[ profesorii nu mai g[sesc lucr[ri identice ale candida`ilor, par-

c[ trase la copiator. Ada Ma- cest an, din ce s-a corectat pâcovei, inspector \colar gene- n[ acum, se pare c[ absolvenral al Inspectoratului |colar `ii de liceu nu ar mai fi copiat. Jude`ean, a declarat c[ ]n a-

Pagina 3


Eveniment 2

Mar`i, 30 iunie 2009

Secretarii de comune, obliga`i s[ absolveasc[ România rustic[ versus studii superioare

EDITORIAL

Lucian ALECSA

România citadin[ Un amic ]ntors ]n `ar[ dup[ un pelerinaj de vreo cincisprezece ani prin lume mi-a spus: „Uite, dup[ nici dou[ decenii de democra`ie România nu are o fizionomie anume, e ]nc[ ]n cea`[, nu se exprim[ ca o entitate na`ional[, din afar[ este privit[ ca un monstru. „R[mas stupefiat mi-am pus câteva ]ntreb[ri pe aceast[ tem[, c[utând s[ elimin, ]n aflarea r[spunsurilor, orice impuls subiectiv. Voi enun`a doar concluzia. Judecând la rece cred c[-n jurul nostru se manifest[ dou[ Românii: e vorba de România rustic[ \i de România citadin[, ]ntre cele dou[ exist[ incompatibilit[`i evidente. Dac[ ]n perioada interbelic[ se putea vorbi despre o Românie autentic[, de `inut[ european[, ]n care rusticul \i citadinul aveau identit[`i separate, crochiuri extrem de bine definite, cu toate astea formau o expresie comun[, exprimându-se unitar, coerent \i cu deplin[ personalitate, acum cele dou[ Românii par dou[ identit[`i mutilate \i total asincrone timpului pe care-l tr[im. S[ m[ explic. Dac[ ]n vremurile de alt[dat[ marele filozof Lucian Blaga spunea, perfect ]ndrept[`it \i cu mult[ mândrie, c[ „ve\nicia s-a n[scut la sat”, ast[zi, satul românesc, ]n esen`a lui, exprim[ mai degrab[ degenerarea na`iei noastre, nu mai are tradi`ii autentice, nu mai are folclor nepoluat, nu mai ascunde acea ]n`elepciune primar[ care aureola gândirea româneasc[. Comuni\tii au avut poate cea mai draconic[ contribu`ie la degenerarea satului românesc, ]n primul rând prin colectivizare, prin ruperea `[ranului de glie \i apoi prin acea industrializare for`at[, când, pur \i simplu, omului de la `ar[ i-a fost fracturat sufletul. F[r[ a exagera putem afirma c[ acest act barbar a fost inserat ]n ideologia partidului cu scopul de a-l controla mai u\or pe cel ce reprezenta trupul `[rii. |i mediul citadin era foarte bine exprimat prin actul de civiliza`ie de care d[deam dovad[ cât \i prin cel de cultur[. De asemenea aici activau adev[rate nuclee ale spiritului românesc, cu exprimare na`ional[, dar \i universal[, este de ajuns s[ amintim \coala de filozofie de la Bucure\ti, condus[ de Nae Ionescu, care a lansat spre lume nume ca Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran sau Constantin Noica. Cele dou[ Românii se exprimau sincron, se alimentau reciproc cu spirit autohton, formând o singur[ entitate. E timpul s[ ne definim din nou ca na`iune, cred c[ avem ]ndeajuns de mul`i anticorpi spre a ne ap[ra de orice fel de tenta`ii nes[n[toase.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Secretarii de comune care nu au studii superioare juridice \i administrative sunt obliga`i ca, pân[ ]n 31 decembrie 2010, s[ absolveasc[ aceste studii, ]n caz contrar fiind elibera`i din func`ie, potrivit unui proiect de act normativ, informeaz[ Mediafax. Potrivit unui proiect de ordonan`[ de urgen`[ privind unele m[suri ]n domeniul func`iei publice, postat pe site-ul ANFP, secretarii de comune care nu au studii superioare juridice sau administrative ]\i pot p[stra func`ia public[, cu obliga`ia ca pân[ la 31 decembrie 2010 s[ absolve studii universitare de licen`[, absolvite cu diplom[, respectiv studii superioare de lung[ durat[, absolvite

cu diplom[ de licen`[ sau echivalent[, ]n specialitate juridic[ sau administrativ[, sub sanc`iunea eliber[rii din func`ie. }n cazul ]n care la concursurile organizate pentru ocuparea func`iei publice de conducere de secretar al comunei nu se prezint[ persoane care ]ndeplinesc condi`iile de studii cele de vechime ]n specialitatea studiilor de minim doi ani, pot candida \i persoane care nu ]ndeplinesc aceste condi`ii. Ordinea ]n care acestea o pot face este: persoane care au studii universitare de licen`[, absolvite cu diplom[, respectiv studii superioare de lung[ durat[, absolvite cu diplom[ de licen`[ sau echivalent[, ]n specialitate juridic[ sau adminis-

medii, absolvite cu diplom[. ]n aceste situa`ii, ocuparea func`iei publice de conducere de secretar al comunei se face pe perioad[ determinat[, cu obliga`ia organiz[rii anuale a concursului pentru ocuparea acesteia. „

Schimb de experien`[ ]ntre procurori pe teme de anticorup`ie }n data de 26 iunie, la sediul Parchetului de pe lâng[ Curtea de Apel Suceava a avut loc o sesiune de schimb de experien`[ profesional[ ]ntre procurorii suceveni \i boto\[neni, principala tem[ abordat[ fiind cea de lupt[ ]mpotriva corup`iei. Simpozionul a fost organizat de c[tre Parchetul de pe lâng[ Curtea de Apel Suceava \i Biroul Teri-

torial Suceava de anticorup`ie. „La aceast[ ]ntâlnire au fost prezentate lucr[ri cu referire la considera`ii teoretice cât \i aspecte profesionale rezultate din activitatea desf[\urat[ de c[tre organele din cele dou[ jude`e Suceava \i Boto\ani ]n instrumentarea cazurilor \i judecarea cauzelor de anticorup`ie, compararea de influ-

Trimis ]n judecat[ pentru trafic de droguri

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

trativ[; persoane care au studii universitare de licen`[, absolvite cu diplom[, respectiv studii superioare de lung[ durat[, absolvite cu diplom[ de licen`[ sau echivalent[, ]n alt[ specialitate \i persoane care au studii

Un tân[r ]n vârst[ de 23 de ani, din localitatea Fl[mânzi, a fost trimis ]n judecat[ de c[tre procurorii Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT) pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de procurare, de`inere, vânzare sau oferire de droguri de risc f[r[ drept \i cump[rare de droguri de risc pentru consum propriu. Procurorii au stabilit c[ ]n perioada 2008 – 2009, ]n mod repetat, tân[rul a f[cut

rost de droguri de mare risc (canabis \i rezin[ de canabis) pe care le-a vândut la diferite persoane din anturajul s[u, pe diferite sume de bani. Tân[rul ]n prezent este arestat preventiv, dup[ ce anterior a fost supus unei expertize psihiatrice cerut[ de procurori, fiind stabilit c[ a avut discern[mânt ]n momentul ]n care a comis infrac`iunile. Pentru faptele sale risc[ o pedeaps[ cu ]nchisoarea cuprins[ ]ntre trei \i 15 ani de ]nchisoare. (D[nu` Rotariu)

en`e, considera`ii \i contraven`ii privind ac`iunea de abuz ]n serviciu constatate ]n practic[ de instan`a de judecat[ \i diferen`a fa`[ de infrac`iunile de dare de mit[, la care au participat cadre, inclusiv din serviciile teritoriale din Boto\ani \i Suceava”, a precizat Aurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani.

}n primul semestru al acestui an procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani au avut dou[ cauze penale \i s-a ]nceput urm[rirea penal[ ]n alte patru cazuri, fiind vorba persoane cu r[spundere din administra`ie, primari sau angaja`i ai prim[riilor, func`ionari publici. (D[nu` Rotariu)

Infrac`ional... pe scurt VIOLAT{ DE UN CONS{TEAN CE I-AR PUTEA FI STR{NEPOT

I-A RECLAMAT DE VIOL PENTRU C{ NU AU FOST... AFECTUO|I

Femeile la vârsta a treia au fost, nu o dat[, ]n aten`ia unor tineri certa`i cu legile, atât cele scrise cât \i cele ale bunului sim`. Neajutorate ]n fa`a r[uf[c[torilor, acestea leau devenit uneori victime. Asta i s-a ]ntâmplat \i unei femei trecute de 80 de ani, din localitatea |endriceni. La cei 84 de ani ai s[i, femeia a avut parte de clipe de co\mar, fiind violat[ de un tân[r ]n vârst[ de 23 de ani. }n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[, ]n jurul orei 1.00, Ovidiu S., aflându-se ]n stare de ebrietate, a p[truns prin efrac`ie ]n locuin`a b[trânei, \i, prin amenin`[ri \i violen`[, a ]ntre`inut raporturi sexuale cu aceasta. Suspectul a fost re`inut ]n scurt timp, ieri fiind prezentat Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Dorohoi cu propunere de sesizare a instan`ei de judecat[ ]n vederea arest[rii preventive pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de viol \i violare de domiciliu. „

Duminic[ diminea`a, ]n jurul orei 5.00, o minor[ de 17 ani din ora\ul Fl[mânzi, a sunat la Poli`ie, reclamând un viol, specificând c[ unul din tineri este cunoscut sub numele „Adi-Ionu`”. Au fost efectuate cercet[ri, poli`i\tii stabilind c[ cele sesizate nu se confirm[, ]n realitate minora ]ntre`inând raporturi sexuale de bun[ voie cu doi tineri ]n vârst[ de 17 \i 21 de ani din localitatea Poiana. }n urma examin[rii medico-legale, s-a constatat c[ fata nu prezenta leziuni,tân[ra fiind nevoit[ s[ recunoasc[ faptul c[ min`ise ]n privin`a violului. Motivul pentru care i-a reclamat pe cei doi pentru viol a fost lipsa de afec`iune de dup[ consumarea actului sexual, minora sim`indu-se folosit[. „Pentru alarmarea f[r[ motiv a organelor poli`iei, minora urmeaz[ a fi sanc`ionat[ contraven`ional conform prevederilor Legii nr. 61/1991”, a specificat Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani. „


Eveniment Mar`i, 30 iunie 2009

3

|efa I|J sus`ine c[ Bacalaureatul 2009 a rupt tradi`ia fraudelor Cu toate discu`iile privind desf[\urarea examenului de Bacalaureat, despre care unii sus`in c[ pân[ acum nu s-ar fi derulat f[r[ tradi`ionala „libertate la fi`uici”, \efii Inspectoratului |colar Jude`ean spun ]ns[ c[ ceva s-a schimbat fa`[ de anii anteriori. Profesorii nu mai g[sesc lucr[ri identice ale candida`ilor, parc[ trase la copiator. Ada Macovei, inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean, sus`ine c[ ]n acest an, din ce s-a corectat pân[ acum, se pare c[ absolven`ii de liceu nu ar mai fi copiat. Din cei 3.448 de candida`i prezen`i la proba scris[ de Limba român[, o candidat[ a fost exclus[ din examen, iar al`i doi au fost aten`iona`i. Conform metodologiei de desf[\urare a examenului de Bacalaureat, eventualele fraude sau tentative

de fraud[ sau alte nereguli ]n desf[\urarea examenului, semnalate asisten`ilor de c[tre candida`i sau sesizate de vicepre\edinte, secretar, membrii comisiei de asisten`i sau de delega`ii comisiei na`ionale sau jude`ene, sunt comunicate imediat pre\edintelui comisiei. Acesta este obligat s[ verifice \i s[ ia m[surile care se impun, m[suri care pot merge pân[ la eliminarea candidatului din examen. Inspectorul \colar ge-

Start la campania de informare privind vaccinarea feti`elor Autorit[`ile sanitare boto\[nene demareaz[, de ast[zi, cea de-a doua etap[ a campaniei de vaccinare a feti`elor de 12 ani ]mpotriva cancerului de col uterin. Aceasta va debuta cu o ]ntâlnire ]ntre autorit[`i \i medicii de familie, care vor primi informa`ii privind modalitatea de desf[\urare a ac`iunii propriu zise de informare a p[rin`ilor, respectiv de vaccinare a feti`elor. „De aceast[ dat[ campania se va derula pe mai multe planuri \i vom ]ncepe prin a avea discu`ii de informare cu colegii din medicina de familie. Este foarte important ca p[rin`ii s[ \tie exact ce ]i a\teapt[ pe copii \i pentru asta vom avea \i colaborarea Inspectoratului Jude`ean |colar \i vor fi inform[ri ]n cadrul orelor de dirigen`ie”, a declarat medicul Doina Botez, director medical adjunct ]n cadrul DSP Boto\ani. Campania de

vaccinare ]mpotriva cancerului de col uterin va demara propriu-zis din toamn[, ]ntre lunile octombrie \i noiembrie, ]ns[ pân[ atunci vor avea loc mai multe schimburi de informa`ii ]ntre p[r`ile implicate \i p[rin`i. Anul trecut, din aproape 3000 de feti`e, au fost vaccinate doar 50. |i medicii de familie boto\[neni au recunoscut c[ ac`iunea de anul trecut a fost un fiasco. „Campania trecut[ a ]nceput bine dar undeva s-a pripit \i nu a fost timp de sedimentare a informa`iei. Vrem acum ca decizia pe care o ia p[rintele s[ fie dup[ o bun[ informare \i f[r[ nicio urm[ de ]ndoial[”, a ad[ugat Culiceanu. Autorit[`ile sanitare \i cele de la Inspectoratul |colar vor face o catagrafiere a fetelor cu vârsta cuprins[ ]ntre 12 \i 16 ani pentru a cunoa\te la nivelul jude`ului num[rul exact al acestora. (L[cr[mioara Lupa\cu)

neral sus`ine c[ urmare a discu`iilor pe care le-a avut ]nainte de ]nceperea examenului de Bacalaureat cu to`i pre\edin`ii de comisie, pentru respectarea metodologiei de examen, dar \i pentru protejarea elevilor, examenul s-a desf[\urat ]n condi`ii cât se poate de corecte. „Având ]n vedere toate m[surile pe care le-am luat ca acest examen, chiar dac[ nu au fost instalate camerele de luat vederi, s[ nu fie fraudat sau s[ nu fie fraudat

la scar[ de mas[, am considerat c[ aceast[ m[sur[ de eliminare a unei eleve a fost binevenit[, poate d[ un semnal de alarm[ celor care inten`ioneaz[ s[ ob`in[ altfel decât prin munca lor rezultatele la Bacalaureat. Au mai fost \i alte cazuri de elevi surprin\i cu materiale informative, dar din cauz[ c[ acestea nu erau folosite, nu au fost elimina`i din sala de examen, ci doar aten`iona`i \i sper[m s[ fie transmis mesajul tuturor elevi-

lor care sus`in anul acesta Bacalaureatul, de a ]ncerca s[ ob`in[ rezultate pe m[sura muncii \i a eforturilor depuse, \i nu prin alte mijloace mai pu`in corecte”, a declarat Ada Macovei. Bro\urile ap[rute, mic\orate la copiator, au fost cele care au dat b[t[i de cap candidatei eliminate dar \i celor doi avertiza`i. Pe lâng[ candidata dat[ afar[ din sala de examen de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, au mai fost aten`iona`i al`i doi candida`i de la Colegiul Na`ional „Grigore Ghica” din municipiul Dorohoi. Ace\tia aveau materiale informative, m[surile conform metodologiei putând merge pân[ la exmatricularea din examen. }n acest caz membrii comisiei au considerat c[ este suficient s[ le dea un avertisment elevilor, atâta timp materialele informative nu au fost folosite. Cât prive\te existen`a tezelor identice pe band[ rulant[, Ada Macovei sus`ine c[ pân[ acum profesorii nu au semnalat c[ ar exista astfel de lucr[ri. „Deocamdat[, din ceea ce s-a corectat ]n centre, nu am semnale c[ tezele ar fi identice pe band[ rulant[. Am vorbit cu o parte dintre pre\edin`ii de comisie, rapoartele pe care le ]ntocmesc dumnealor la sfâr\itul Bacalaureatului sunt relevante \i

pentru noi \i pentru Ministerul Educa`iei, \i con`in destule aspecte din care s[ ne putem da seama dac[ au fost cazuri de teze identice cu cele ap[rute ]n bro\uri”, a men`ionat inspectorul \colar general al I|J. Ada Macovei a adus ]n discu`ie \i faptul c[ nu de fiecare dat[ teza care reproduce cu fidelitate textul din manual poate fi pus[ pe seama copiatului. „Sunt \i copii cu memorie excelent[, care pot s[ reproduc[ ulterior, chiar \i la o alt[ testare, textul respectiv”, sus`ine \efa I|J. }n acela\i timp, conform metodologiei, candida`ilor li s-a interzis accesul ]n s[lile de examen cu telefoane mobile. Inspectorul \colar general al I|J a reamintit c[ ]n ceea ce prive\te cadrele didactice care au fost aten`ionate ]n celelalte sesiuni cu privire la diferen`e de punctaj ]ntre baremul de corectare \i notele acordate, sanc`iunile puteau merge pân[ la eliminarea pe timp de trei ani din comisii, dar consiliile profesorale au decis diminuarea salariului pe \ase luni. „}n momentul acesta, nu avem ]n comisiile de bacalaureat sau ]n centrele de examinare sau evaluare, cadre didactice care s[ fie incompatibile”, a spus \efa I|J. (Petronela Rotariu)

Demiteri de inspectori \i directori de \coli, dup[ 1 septembrie }nceputul anului \colar 2009 – 2010 va debuta cu schimb[ri ]n sistemul educa`ional boto\[nean. Ada Macovei (foto), inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), a declarat ieri c[ pân[ la 1 septembrie o parte dintre inspectorii \colari vor fi schimba`i. }n ceea ce prive\te directorii de \coli, ]n special cei numi`i cu delega`ie, vor fi schimba`i de la 1 septembrie, dup[ evaluarea activit[`ii din acest an \colar. „Fa`[ de demiterile \i demisiile care au avut loc acum dou[ s[pt[mâni nu mai este nici o modificare. Urm[toarele schimb[ri ]n rândul directorilor de \coli vor avea loc de la 1 septembrie, dup[ evaluarea activit[`ii din acest an \colar \i acordarea calificativelor anuale. Nu are niciun rost ca pân[ atunci s[ mai fie f[cute demiteri, acum când suntem ]n plin proces de evaluare anual[”, a declarat Ada Macovei. La aceast[ dat[, 69 de directori de \coli sunt numi`i cu delega`ie ]n interesul ]nv[`[mântului, cei mai mul`i fiind la unit[`ile din mediul

rural. }n cele mai multe cazuri, cei numi`i cu delega`ie fie nu sau prezentat la concursurile organizate de I|J, fie nu ]ndeplinesc criteriile pentru a se ]nscrie la concurs. „Cu siguran`[, pân[ ]n toamn[ vor fi schimb[ri \i ]n rândul inspectorilor \colari din cadrul I|J. Nu v[ pot spune mai mult acum, doar c[ vor fi schimba`i \i inspectori \colari”, a ad[ugat \efa Inspectoratului |colar Jude`ean. |i reprezentan`ii partidelor aflate la putere sunt

deci\i ca pân[ la ]nceperea noului an \colar, toate unit[`ile \colare cu personalitate juridic[ s[ aib[ directori numi`i politic. Deja principiile dup[ care vor fi ale\i noii directori de unit[`i \colare au fost stabilite ]n cadrul unor ]ntâlniri ]ntre cele dou[ comisii de negociere ale celor dou[ partide politice aflate la guvernare. Conducerea Inspectoratului Jude`ean |colar, din care fac parte atât reprezentan`i ai PD-L cât \i ai PSD, a ]nceput

analiza asupra tuturor unit[`ilor \colare. Aceasta are ]ns[ timp pân[ la ]nceputul anului \colar 2009-2010 s[ desemneze noii directori. „Noi am stabilit principiile, acum cei din Inspectorat au intrat deja sau urmeaz[ s[ intre pe numirile concrete. Nu ne gr[bim ]n numiri motivat de faptul c[ vara aceasta este timp suficient. Noi am preg[tit planul \i etapizat ]i vom numi. Practic vrem s[ fie to`i pe func`ii pentru ]nceperea anului \colar”, a declarat senatorul PSD Gheorghe Marcu. Acesta a fost completat de colegul s[u de partid, deputatul Costic[ Macale`i, care a `inut s[ precizeze c[ metoda cea mai simpl[ este cea a a\tept[rii sfâr\itului verii, deoarece „pe 31 august majoritatea directorilor ]\i vor termina mandatele sau provizoratul \i atunci vom putea numi f[r[ nicio problem[”. Reamintim c[, acum dou[ s[pt[mâni, \ase directori de \coli au fost demi\i iar trei \i-au depus demisiile. (Petronela Rotariu, Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment 4

Mar`i, 30 iunie 2009

Fost secretar de prim[rie condamnat pentru luare de mit[ Mircea Onofrei este urm[rit penal \i ]n alte trei dosare care au leg[tur[ cu activitatea sa ]n calitate de secretar al Prim[riei Mihai Eminescu. Acesta este unul dintre pu`inele cazuri ]n care un func`ionar public este condamnat pentru luare de mit[, de\i hot[rârea nu este definitiv[ \i irevocabil[. Pe lâng[ pedeapsa cu executare, Onofrei trebuie s[-i pl[teasc[ reclamantului s[u \i peste 15.000 de lei desp[gubiri. Tribunalul Boto\ani l-a condamnat pe Mircea Onofrei, fostul secretar al Prim[riei Mihai Eminescu, la doi ani de ]nchisoare cu suspendare pentru luare de mit[, fals material, fals intelectual \i uz de fals. De asemenea, Onofrei trebuie s[ ]i pl[teasc[ lui Sergiu Patz, cel care l-a reclamat, \i daune morale \i materiale ]n valoare de peste 15.500 lei. „Condamn[m pe inculpatul Onofrei Mircea la pedepsele de: 2 ani ]nchisoare \i 1 an pedepsele complementare prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b \i c Cod penal, pentru s[vâr\irea infrac`iunii de luare de mit[, 3 luni ]nchisoare, pentru s[vâr\irea infrac`iunii de fals material ]n ]nscrisuri oficiale ]n form[ continuat[, 5 luni ]nchisoare, pentru s[vâr\irea infrac`iunii de fals intelectual ]n form[ continuat[, 2 luni ]nchisoare, pentru s[vâr\irea infrac`iunii de uz de fals ]n form[ continuat[. }n temeiul art.33 lit.a, 34 Cod penal, contope\te pedepsele aplicate, stabilind drept rezultant[ pedeapsa cea mai grea, de 2 ani ]nchisoare \i 1 an pedepsele complementare”, se arat[ ]n

decizia Tribunalului Boto\ani. De asemenea, lui Onofrei i s-a interzis dreptul de a fi ales ]n autorit[`ile publice sau ]n func`ii elective publice, precum \i dreptul de a ocupa o func`ie implicând exerci`iul autorit[`ii de stat \i a dreptului de a ocupa o func`ie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit pentru s[vâr\irea infrac`iunii. „Dispune suspendarea condi`ionat[ a execut[rii pedepselor principale \i accesorii aplicate pe timp de 4 (patru) ani, care constituie termen de ]ncercare. Atrage aten`ia inculpatului asupra dispozi`iilor art.83 \i 84 Cod penal, ]n sensul revoc[rii suspend[rii condi`ionate \i a execut[rii ]n ]ntregime a pedepsei ]n cazul s[vâr\irii din nou a unei infrac`iuni sau a ne]ndeplinirii obliga`iilor civile stabilite prin hot[rârea de condamnare”, se mai arat[ ]n decizia magistra`ilor boto\[neni, care au dispus \i anularea actelor false emise ]n acest caz. Totodat[, pe lâng[ desp[gubirile pe care trebuie s[ i le achite lui Patz, Onofrei are de achitat \i 2.000 de lei cheltuieli de judecat[. Surse judiciare sus`in c[ Onofrei a acceptat s[-i pl[teasc[ lui Patz daunele morale \i materiale. Hot[rârea Tribunalului Boto\ani putea fi atacat[ cu apel ]n termen de zece zile de la pronun`are, adic[ pân[ pe 2 iulie.

UN TEREN AL FOSTULUI CAP A DUS LA CONDAMNAREA LUI ONOFREI Mircea Onofrei, fostul secretar al Prim[riei Mihai Eminescu, a fost condamnat pentru s[vâr\irea unor fapte de corup`ie, mai precis luare de mit[. Acesta a fost reclamat de c[tre Sergiu Patz la Direc`ia Na`ional[ Anticorup`ie c[ i-ar fi solicitat bani pentru a-l ajuta s[ intre ]n posesia unui teren aferent unei cl[diri a fostului CAP din satul Stânce\ti, ]n care acesta \i-a stabilit domiciliul. Patz a ata\at plângerii penale un document semnat de Onofrei, ]n prim[vara anului 2008, cu antetul Prim[riei Mihai Eminescu, prin care secretarul institu`iei recuno\tea c[ a primit bani de la Patz ]n vederea achizi`ion[rii terenului de la Consiliul Local Mihai Eminescu. Dosarul a fost declinat de DNA c[tre Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. Fapta s-a petrecut ]n 2005, atunci când Patz a discutat cu Mircea Onofrei despre terenul aferent fostului sediu al CAP-ului din satul Stânce\ti, ]n

suprafa`[ de 500 mp. Terenul a fost cump[rat de reclamant de la o banc[, ]n urma execut[rii silite a asocia`iei agricole din Stânce\ti pentru un debit c[tre unitatea bancar[. Terenul din jurul cl[dirii, ]ns[, apar`inea Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu. Patz a apelat la o rud[, care lucra ca \ofer la Prim[ria Mihai Eminescu, aceasta intermediind ]ntâlnirea dintre Patz \i Onofrei. Secretarul prim[riei a primit 20 milioane de lei vechi pentru a rezolva problemele lui Patz legate de acest teren. Banii au fost lua`i, problema rezolvat[, ]ntrucât acesta a ajuns proprietarul terenului din jurul imobilului cump[rat de la banc[. }n prim[vara anului trecut ]ns[, Patz i-a solicitat lui Onofrei o dovad[ c[ i-a dat cei 20 de milioane de lei vechi pentru a o prezenta familiei. Dup[ ob`inerea documentului care con`ine semn[tura secretarului \i antetul prim[riei, Patz ]l cere ]n mai multe rânduri bani lui Onofrei, iar dup[ primirea unei p[r`i din bani ]l reclam[ pe acesta la DNA pentru luare de mit[. Exist[ dovada c[ Patz a dat banii lui Onofrei, ]ns[ nu exist[ nicio dovad[ c[ acesta din urm[ i-ar fi restituit banii. Onofrei sus`ine c[ nu are nicio vin[ \i c[ i-a restituit acestuia \i cele 20 de milioane de lei vechi, dar \i dobând[ la ace\tia. Secretarul Prim[riei Mihai Eminescu spune c[ din cele 20 de milioane de lei vechi primi`i de la Patz, ]n contabilitatea prim[riei se reg[sesc nou[ milioane de lei, reprezentând contravaloarea terenului \i a raportului de expertiz[, diferen`a de 11 milioane lei vechi nefiind justificat[. O perioad[, secretarul Prim[riei Mihai Eminescu s-a aflat ]n concediu medical, ceea ce a ]ngreunat ancheta. Onofrei nu a putut fi contactat ]n cursul zilei de ieri, pentru a afla dac[ va ataca hot[rârea Tribunalului Boto\ani. (Bogdan Caliniuc)

Contrabandi\ti trimi\i ]n judecat[ Cazul celei mai mari capturi de `ig[ri de contraband[, din ultimii ani, a ajuns ]n aten`ia judec[torilor. Procurorii Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Crim[ Organizat[ \i Terorism (DIICOT) Boto\ani au trimis ]n judecat[ doi b[rba`i pentru infrac`iuni de complicitate la contraband[ \i instigare a trecerii ilegale a frontierei de stat. Este vorba despre cea mai mare captur[ de `ig[ri a ultimilor ani, realizat[ pe fâ\ia verde a grani`ei de Est. „La data de 24 iunie DIICOT Boto\ani a dispus trimiterea ]n judecat[ a unui num[r de doi inculpa`i aresta`i preventiv, m[sur[ men`inut[ de c[tre Judec[toria Boto\ani la sesizarea instan`ei. }n noaptea de 28 spre 29 martie au preluat de la persoane necunoscute prin trecerea ilegal[ a frontierei de stat o cantitate impresionant[ de `ig[ri, peste 190.000 de pachete, de provenien`[ moldoveneasc[ \i ucrainean[ introdus[ ]n mod fraudulos ]n `ar[ peste râul Prut cu ajutorul unui atelaj”, a declarat un procuror al DIICOT. Potrivit anchetatorilor, cei doi b[rba`i au transportat la domiciliul unuia o cantitate de 49.150 de pachete pe care ulterior le-au ]nc[rcat ]ntr-o remor-

c[, unde au \i fost descoperite cu ocazia perchezi`iilor domiciliare, ]n urma cercet[rilor efectuate ]n cauz[. ~ig[rile g[site ]n remorc[ erau depozitate ]n 33 de saci \i erau de provenien`[ Republica Moldova, fiind de diverse m[rci. Datorit[ prezen`ei pe str[zile de la marginea localit[`ii a unui lucr[tor de poli`ie \i a agen`ilor de paz[, pentru a nu fi surprin\i cu marfa de contraband[ asupra lor, au renun`at s[ se mai deplaseze la râul Prut \i s[ recupereze ]ntreaga cantitate de `ig[ri, abandonând la malul râului 145.000 de pachete de `ig[ri ce au fost descoperite ulterior de echipajul de Poli`ie. Poli`i\tilor li s-a p[rut suspect[ prezen`a celor doi lor la o or[ târzie ]n zona de frontier[. ~ig[rile au fost abandonate pe malul râului Prut ]n 82 de saci. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 935.000 lei, ]nsumând contravaloarea taxelor vamale \i fiscale la valoarea ]n vam[ a `ig[rilor. (Bogdan Caliniuc, D[nu` Rotariu)


CMYK

Eveniment Mar`i, 30 iunie 2009

R[d[\anu a preluat conducerea Protec`iei Copilului }ncepând de luni, Liviu R[d[\anu este oficial \eful Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani. Liviu R[d[\anu, cel care pân[ zilele trecute ocupa func`ia de consilier ]n cadrul cabinetului pre\edintelui Consiliului Jude`ean Boto\ani, a fost instalat director. Festivitatea a avut loc ieri, la primele ore, ]n prezen`a \efilor de centre, a colegilor din cadrul direc`iei, sindicali\tilor \i, bine]n`eles, a pre\edintelui Consiliului Jude`ean, Mihai ~âbuleac. Din p[cate, festivitatea nu a fost lipsit[ de tensiuni, ]ntre pre\edintele CJ \i liderul Sindicatului „Impact” Boto\ani iscându-se o discu`ie scurt[ pe seama unor afirma`ii f[cute de \eful CJ cu ceva timp ]n urm[ ]n leg[tur[ cu drepturile salariale de la protec`ia copilului. „Eu nu am venit aici ca s[ fiu `inta repro\urilor dumneavoastr[, eu am venit la instalarea noului director, s[ port o discu`ie cuviincioas[ cu dumneavoastr[. Dac[ dumneavoastr[ dori`i s[ purt[m o discu`ie mai aprofundat[ vizavi de concep`ia mea de a conduce ceea ce am eu de condus, vizavi de problemele salariale, problemele sindicale, \ti`i c[ ]ntotdeauna u\a mea a fost deschis[. Nu a`i venit decât atunci când v-am convocat ]n mod special. A`i spus multe \i v-am r[bdat destul. Vreau s[ spun c[ to`i purt[m o r[spundere \i s[ nu cread[ cineva c[ dac[ e lider de sindicat \i toat[ ziua, având o mie \i ceva de oameni ]n spate, cere, i se d[, iar mai cere, iar i se mai d[, nu ]nseamn[ c[ a f[cut neap[rat o treab[ bun[”, i s-a adresat Mihai ~âbuleac liderului de sindicat.

CONTROALE PRIN CENTRE }n ce prive\te noul director,

acesta s-a hot[rât s[-\i ]nceap[ activitatea ]n for`[, urmând ca de ast[zi s[ demareze o serie de controale prin centre. De men`ionat este faptul c[ Doina Manole Nacu, cea care a ocupat func`ia de director interimar pân[ la data de ieri, nu va p[r[si sistemul. Aceasta va activa ]n continuare ]n cadrul institu`iei pe func`ia de director economic, func`ie ce era vacant[ ]nc[ de anul trecut \i pentru care, ]n tot acest timp, nu s-au ar[tat persoane interesate

s[ preia sarcinile aferente. „}ncep de mâine o serie de vizite ]n centre, le iau pe toate la rând, s[ v[d exact ce probleme sunt. Le-am \i cerut colegilor s[ vin[ cu idei, cu propuneri, cu probleme. Pentru a putea face fa`[ crizei financiare, avem ]n vedere \i mic\orarea sumei de 18 milioane lei vechi, chiar pân[ la 12 milioane lei vechi, pe fiecare persoan[ asistat[ din cadrul DGASPC”, a declarat R[d[\anu, directorul executiv al DGASPC Boto-

\ani. }n ceea ce prive\te problemele produse ]n perioada ]n care institu`ia era condus[ de Angela Curelariu, nereguli ce au fost scoase la iveal[ ]n urma controalelor derulate de c[tre reprezentan`ii Consiliului Jude`ean Boto\ani, Liviu R[d[\anu a declarat: „Nu plec cu acea idee preconceput[ de a da oameni afar[ dar dac[ se va impune acest lucru \i vom fi nevoi`i, vom face \i acest lucru”, a men`ionat Liviu R[d[\anu. (Carmen Stanciu)

Soarta salariilor la Protec`ia Copilului, ]nc[ incert[ Problema salariilor ]n sistemul de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului este departe de a se rezolva. Proasp[t instalat ]n func`ia de \ef al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani, Liviu R[d[\anu a declarat, ieri, c[ se va deplasa la Bucure\ti pentru a solicita sumele necesare pentru plata drepturilor salariale angaja`ilor din acest sistem. „}n cursul s[pt[mânii viitoare m[ voi duce la Bucure\ti, la Ministerul de Finan`e, la Ministerul Muncii, ca s[ cerem bani pentru salariile angaja`ilor. Nu avem decât jum[tate din banii

necesari pentru salariile pe luna aceasta”, a declarat Liviu R[d[\anu, director executiv ]n cadrul DGASPC Boto\ani. Din p[cate ]ns[, \ansele pentru ob`inerea fondurilor pe acest capitol nu sunt tocmai mari. Informa`iile ob`inute ]n urma unei vizite f[cute zilele trecute la Bucure\ti de c[tre reprezentan`ii Consiliului Jude`ean Boto\ani nu sunt deloc optimiste. Dac[ zilele trecute, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani preciza c[ se a\teapt[ la o rectificare pozitiv[, prin luna august, ultimele date ob`inute la nivel central vorbesc despre o rectificare negativ[. Reamin-

tim c[ ]n ultimele dou[ luni problema salariilor la DGASPC a fost rezolvat[ prin o serie de modific[ri f[cute la nivel local. De\i Consiliul Jude`ean nu este singurul care ar trebui s[ vin[ cu fonduri ]n aceast[ zon[, situa`ia nu i-a ]mpiedicat pe cei de la nivel central s[ trateze cu interes problema salariilor de la DGASPC Boto\ani. Totodat[, Liviu R[d[\anu a declarat c[ la urm[toarea ]ntâlnire cu parlamentarii de Boto\ani le va ]nmâna acestora un proiect care are ca scop clarificarea problemei finan`[rii DGASPC Boto\ani. (Carmen Stanciu)

5

Dosarul medicului Carmen Opri\anu, redeschis la Parchet }ntors[tur[ nea\teptat[ ]n cazul dosarului ]ntocmit de procurori medicului ginecolog Carmen Opri\anu, angajat[ a Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie Boto\ani. Dup[ ce ini`ial medicul a primit doar o amend[ administrativ[, ]n urma unei acuza`ii de primire de mit[ de la o pacient[, acum, dosarul s[u a fost redeschis. Mai exact, rezolu`ia procurorului a fost anulat[, dosarul fiind luat de la zero. Medicul risc[ acum chiar \i trimiterea ]n judecat[, dar exist[ \i posibilitatea scoaterii sale de sub urm[rirea penal[. So`ia fostului \ef al Direc`iei de S[n[tate Public[, a primit ]n urm[ cu câteva luni o amend[ administrativ[ din partea procurorilor Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani dup[ ce s-a stabilit c[ a luat mit[. Medicul ginecolog a f[cut obiectul unei anchete dup[ ce a primit suma de 400 de lei de la o pacient[ din Republica Moldova \i nu a asistat la na\terea acesteia, pentru c[ era ocupat[ cu cezariana altei paciente. Pentru c[ nu a fost asistat[ la na\tere, femeia a reclamat-o pe Carmen Opri\anu la poli`ie. }n data de 23 martie 2009 a fost ]nceput[ urm[rirea penal[ fa`[ de Carmen Opri\anu, procurorii stabilind c[ ]n

data de 14 ianuarie 2009, ]n calitate de medic ginecolog al Maternit[`ii Boto\ani, a primit de la Olga Cimpoi, din comuna Ruse\tii Noi, Republica Moldova, domiciliat[ ]n comuna Frumu\ica, suma de 400 de lei pentru a-i asigura asisten`a medical[ de specialitate la momentul când avea s[ nasc[, aceasta fiind sub supravegherea medicului ginecolog \i ]n perioada sarcinii. }n urma analiz[rii materialului de urm[rire penal[, procurorul de caz a decis c[ fapta medicului ginecolog nu prezint[ gradul de pericol social al unei infrac`iuni, stabilind numai aplicarea unei amenzi administrative. Principalul motiv pentru care Carmen Opri\anu nu a fost trimis[ ]n judecat[ pentru s[vâr\irea infrac`iunii de luare de mit[ a fost faptul c[ nu a condi`ionat ]n nici un fel actul medical prin solicitarea vreunei sume de bani pacientei. ~inându-se cont de toate aspectele, procurorul a decis c[ fapta medicului nu prezint[ gradul de pericol social, stabilindu-se scoaterea de sub urm[rirea penal[ \i aplicarea unei amenzi administrative de 1.000 de lei, dar \i confiscarea sumei ]n cauz[. }ns[ dosarul a fost redeschis, fiind infirmat[ solu`ia pentru c[ nu trebuia confiscat[ suma de bani, ci trebuie restituit[ persoanei, atât timp cât femeia a reclamat fapta. Cercet[rile ]n acest caz continu[. (D[nu` Rotariu)

Urm[rile furtunii.


Eveniment 6

Mar`i, 30 iunie 2009

Noi locuin`e sociale Prim[ria a demarat procedura de licita`ie pentru construirea a trei blocuri noi de locuin`e sociale ]n zona Ci\mea. Este vorba de 36 de apartamente care vor fi date ]n chirie familiilor cu venituri reduse din municipiul Boto\ani, pân[ la sfâr\itul acestui an. Asta dup[ ce, anul trecut, au mai fost inaugurate trei blocuri de locuin`e sociale ]n zona Ci\mea. „Probabil, s[pt[mâna viitoare vom adjudeca constructorul. Aceste locuin`e vor fi construite \i finalizate ]n acest an. Pe noi ne avantajeaz[ c[ vom sc[pa de presiunea care o avem pe locuin`e sociale. De asemenea, ]n zona c[minelor Condacia, unul din blocuri este finalizat aproape la partea de mansardare, altele sunt ]n diverse faze de execu`ie. Acolo, odat[ cu mansardarea acelor blocuri am f[cut \i reabilitarea termic[, am reparat \i partea de instala`ie \i vom mai avea ]n jur de 20 sau 24 de locuin`e sociale”, a precizat primarul C[t[lin Flutur. Edilul municipiului Boto\ani a `inut s[ precizeze c[ problema locuin`elor sociale nu va fi rezolvat[ nici dup[ construc`ia celor 36 de apartamente. Flutur sus`ine c[ la ora actual[ exist[ sute de cereri depuse de boto\[neni pentru primirea unei locuin`e sociale. „Multe dintre cereri sunt adunate ]n timp, ele nu au mai fost ]nnoite. Am rezolvat acum problema Centrului Vechi cu cele 36 de apartamente pe care le-am f[cut anul trecut \i mai avem ]nc[ cinci familii pe care le vom muta

]ntr-o locuin`[ de lâng[ Teatrul Vasilache. Eu spun c[ am rezolvat ]ntr-un fel problema locuin`elor sociale”, a ad[ugat primarul.

CEREREA DE LOCUIN~E ANL, TOT MAI MARE Cu toate c[ la nivelul municipiului s-au dat ]n folosin`[ de la an la an tot mai multe locuin`e sociale, cererea de locuin`e ANL pentru tinerii de pân[ ]n 35 de ani este ]n continuare mare. Primarul C[t[lin Flutur a declarat c[ genera`ii ]ntregi stau de ani de zile ]n a\teptarea unei locuin`e, pentru o parte

dintre cei ]nscri\i \ansele de a mai prinde o locuin`[ sunt minime \i asta pentru c[ mul`i solicitan`i dep[\esc vârsta de 35 de ani. Edilul municipiului Boto\ani este de p[rere c[ ar trebui introdus[ o clauz[ privind veniturile tinerilor. „Vânzarea locuin`elor ANL face ca acel fond tampon de locuin`e pentru tinerii de pân[ ]n 35 de ani s[ dispar[ sau se completeze cu blocuri noi. De asta ar fi logic s[ se introduc[ la repartizarea locuin`elor ANL o clauz[ privind veniturile tinerilor. Sunt tineri cu venituri mari, ]ncepând de la magistra`i sau alte categorii, care dep[\esc amândoi 600 de euro \i

Culturile de soia risc[ s[ fie distruse de omida scaie`ilor Peste 7.000 de hectare de teren agricol cultivat cu soia sunt atacate ]n prezent de omida scaie`ilor, un d[un[tor care poate produce pagube totale, dac[ nu este ]ndep[rtat ]n timp util. }nc[ de s[pt[mâna trecut[, reprezentan`ii Direc`iei Agricole au avertizat agricultorii s[ ]\i protejeze culturile de soia \i s[ intervin[ cu solu`ii specifice distrugerii omizii scaie`ilor, altfel risc[ s[ piard[ totul. De atunci \i pân[ acum, potrivit evalu[rii f[cute ]n teritoriu, ]n zona Tru\e\ti

\i Albe\ti aproape 2.000 de hectare de soia sunt atacate de omizi, peste 3.000 de hectare ]n zona Darabani, peste 1.500 de hectare ]n zona Dorohoi \i 630 de hectare ]n zona S[veni, toate acestea pe terenuri private. „Sunt pagube foarte importante, oamenii trebuie neap[rat s[ ia leg[tura cu unit[`ile fitosanitare, s[ ]\i achizi`ioneze substan`ele pentru combaterea d[un[torului. Noi pentru culturile de pe domeniul public am luat m[suri. S-a extins foarte mult. Dac[ se

intervine rapid se poate recupera cultura ]n propor`ie mare. Indica`ia mea este ca oamenii s[ nu ]\i lase culturile ]n voia sor`ii, s[ mearg[ s[ vad[ pentru c[ exist[ posibilitatea s[ apar[ d[un[torul \i s[ se extind[”, a spus directorul coordonator al Direc`iei pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[, Claudiu Ad[sc[li`ei. Substan`ele ce pot fi utilizate pentru distrugerea \i combaterea d[un[torului sunt Calypso, Karate, Decis sau Proteus. (Monica Aionesei)

„Gala Copilului Actor”, la a IV-a edi`ie S[pt[mân[ important[ pentru copiii care vor s[ intre ]n lumea actoriei. Ast[zi se d[ startul celei de-a IV-a edi`ii a Festivalului Na`ional de Pantomim[ \i Interpretare Individual[ „Gala Copilului Actor” Boto\ani 2009. Ac`iunea este posibil[ prin implicarea Palatului Copiilor Boto\ani \i Societ[`ii Culturale „Arlechin” Boto\ani, cu sprijinul Fun-

da`iei Jude`ene pentru Tineret Boto\ani, a Inspectoratului |colar Jude`ean \i a Prim[riei Boto\ani. Festivalul se va desf[\ura ]n zilele de mar`i, miercuri \i joi, ]ntre orele 18.00 – 20.00. Vineri, 3 iulie va avea loc Gala Laurea`ilor, ]ntre orele 10.00 – 12.00. Se vor ]ntrece ]n a\i etala talentele de actori, elevi din Sighi\oara, Ia\i, Satu-Mare, Bârlad,

Pite\ti, Oradea, Negre\ti Oa\, Alba Iulia, Piatra Neam`, Arad, Boto\ani \i Dorohoi. La fel ca ]n edi`iile precedente, spectacolele se vor desf[\ura ]n Gr[dina Palatului Copiilor din Boto\ani, pe o scen[ neconven`ional[, amenajat[ chiar de micii actori boto\[neni, membri ai cercului de teatru de la Palatul Copiilor Boto\ani. (Carmen Stanciu)

pot s[ mearg[ la programul «prima cas[». Vor merge mul`i \i pe acest program. A`i observat c[ unii din beneficiarii de locuin`e ANL aveau case sau au plecat la munc[ ]n Italia sau au dep[\it 35 de ani \i tot ne ducem pe list[ ]n jos”, a mai spus primarul. Agen`ia Na`ional[ pentru Locuin`e a deschis licita`ia pentru cele 96 de apartamente, din blocuri ANL, care vor fi construite ]n zona Ci\mea. Construc`ia acestor apartamente va ]ncepe cu siguran`[ ]n acest an, ]ns[ locuin`ele nu vor fi repartizate pân[ la sfâr\itul anului, ]ntrucât sunt pu`ine \anse ca acestea s[ fie finalizate. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Angaja`i de prim[rii, dar l[sa`i f[r[ salarii Cre\terea alarmant[ a num[rului persoanelor r[mase f[r[ serviciu a f[cut ca administra`iile locale s[ se gândeasc[ mult mai mult la facilit[`ile oferite de legisla`ie pentru stimularea ocup[rii for`ei de munc[. Din nefericire, banii pentru aceste subven`ii nu au ajuns la Boto\ani pentru luna mai. Singura \ans[ a \omerilor care ]\i au domiciliul ]n una din cele 72 de comune boto\[nene de a-\i g[si de lucru a fost ca prim[riile s[ valorifice la maximum posibilitatea oferit[ de Legea 76/2002 privind finan`area programelor pentru ocuparea temporara a for`ei de munc[. Din datele prezentate de Teodor Dimitriu, directorul executiv al Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM), reiese c[ ]n acest an pentru angaj[rile pe baz[ de subven`ii sunt disponibile 780 de locuri. Pân[ la aceast[ dat[ sunt angajate 300 de persoane pe baza acestor conven`ii, prin intermediul prim[riilor. „Avem restan`e la prim[riile din jude`. }n luna aprilie a fost f[cut[ ultima plat[. Am intervenit la Bucure\ti peste tot dar r[spunsul primit a fost clar: nu sunt bani. Sunt unele prim[rii care au mai pl[tit \omerii

angaja`i din fondurile proprii dar trebuie facem aceste pl[`i. Suma restant[ la acest moment pe care AJOFM trebuie s[ o achite prim[riilor este de 78.000 lei”, a declarat Teodor Dimitriu. Acesta a men`ionat c[ a\teapt[ o confirmare de deblocare de fonduri pentru jude`ul Boto\ani de la Agen`ia Na`ional[. „Sper s[ vin[ fila de buget ca s[ putem efectua pl[`ile c[tre prim[ria municipiului Boto\ani, unde avem datorii de 14.000 lei”, a ad[ugat directorul executiv al AJOFM. Pentru \omerii pe care ]i angajeaz[ pe perioada noiembrie-martie, prim[riile au dreptul la subven`ii din bugetul de \omaj ]n cuantumul salariului de baz[ minim brut pe fiecare persoan[ ]ncadrat[ pe un loc de munc[, la care se ad[ug[ contribu`iile de asigur[ri sociale datorate de angajatori. }n restul anului, salariul este subven`ionat par`ial. Potrivit legii, cuantumul lunar al subven`iei pentru fiecare \omer angajat pentru a munci ]n serviciul comunit[`ii este de 70% din salariul de baz[ minim, ]n perioada 1 aprilie - 31 octombrie, \i un salariu minim ]n perioada 1 noiembrie 1 martie, la care se ad[uga CAS-ul. (Petronela Rotariu)

Elsaco las[ f[r[ gaz bucure\tenii Locatarii unui bloc din Capital[ sunt nevoi`i s[ g[teasc[ la re\ou, plit[ electric[ sau la butelie, de\i au gaz. Vina apar`ine societ[`ii Elsaco, care anul trecut s-a angajat s[ contorizeze individual fiecare apartament. Locatarii mul`umi`i de oferta prezentat[ de reprezentan`ii societ[`ii boto\[nene, au acceptat serviciile oferite de aceasta. Au achitat sumele de bani dar una au pl[tit \i de alta au avut parte. Acum dou[ luni, reprezentan`ii Distrigaz Sud au oprit furnizarea gazului, motivând c[ Elsaco nu a ob`inut pentru contoarele montate avizul de func`ionare. De dou[ luni, locatarii sunt nevoi`i s[ g[teasc[ la re\ou, plite electrice sau \i-au cump[rat butelie. Pentru cei care folosesc energia electric[, facturile de la electricitate au crescut sim`itor ]n aceste dou[ luni. Pe lâng[ consumul ridicat de curent, a crescut \i riscul producerii penelor de curent ]n zon[. Pentru a evita alte probleme, locatarii renun`[ la televizor ]n intervalul de timp ]n care folosesc re-

\oul. Reprezentan`ii societ[`ii Elsaco sus`in ]ns[ c[ ]n blocul respectiv sunt sc[p[ri de gaz \i trebuie ]nlocuit[ conducta de gaz de pe scar[. „O parte dintre locatarii din blocul respectiv nu ]n`eleg situa`ia real[. Unii ne spun c[ dac[ le-am pus contoarele trebuie s[ le pun \i ]n func`iune. Ce nu ]n`eleg cei de acolo, este c[ ]n scar[ sunt probleme cu instala`ia, care trebuie reparat[”, a spus Petri-

c[ Parfenov, director produc`ie la Elsaco. Pe de alta parte, reprezentan`ii Distrigaz Sud Re`ele spun ca firma boto\[nean[ trebuie s[ se reprogrameze pentru o noua analiz[ a situa`iei, care se va face, de data aceasta, ]n regim de urgen`[. Pân[ la rezolvarea problemei din blocul respectiv, familiile de bucure\teni vor r[mâne f[r[ gaz, dar cu contoarele schimbate. (Petronela Rotariu)


Sport Mar`i, 30 iunie 2009

Gic[ Popescu neag[ c[ ar fi fost colaborator al securit[`ii Cotidienele Adev[rul \i Gazeta Sporturilor au dezv[luit ]n edi`iile de ieri, pe baza dosarelor CNSAS, informa`ia c[ fostul mare interna`ional român Gheorghe Popescu ar fi colaborat cu Securitatea ]n perioada 1986-1989 sub numele de cod „Petrescu“, semnând un total de cinci note informative. }ntr-o conferin`[ de pres[ organizat[ ieri, Gheorghe Popescu a declarat c[ nu a colaborat niciodat[ cu Securitatea, a\a cum presa a dezv[luit, \i c[ a semnat o singur[ not[, ]naintea meciului cu AS Monaco din toamna anului 1985, prin care asigura c[ va ap[ra interesul na`ional. „Singura oar[ când am avut contact cu Securitatea a fost ]naintea meciului din deplasare AS Monaco (n.r. s-a disputat pe 2 octombrie 1985) \i cei de acolo mi-au pus s[ am grij[ c[ vom fi contacta`i de români care tr[iesc acolo pentru a ne propune s[ nu ne mai ]ntoarcem ]n `ar[. M-au spus s[ semneze o not[ prin care voi ap[ra interesul na`ional. Dar nici vorb[ s[ fi colaborat cu Securitatea. \i acum dac[ mi-ar spune s[ semnez ceva ]n interes na`ional, a\ face-o imediat, dar nu sunt securist“, a declarat Popescu. Acesta sus`ine c[ scrisul din notele informative publicate seam[n[ izbitor cu al s[u \i este convins c[ cel care le-a redactat era un ofi`er de secu-

ritate care ]l urm[rea ]n permanen`[: „M[ frapeaz[ faptul c[ ]ntr-una dintre note scrisul seamn[ mult cu al meu din acea perioad[. Doar litera j nu seamn[, ]n rest e aproape identic. Bag mâna ]n foc c[ nu am scris eu, altfel ]mi aduceam aminte. Nu a fost doar o not[, ci mult mai multe, era imposibil s[ uit. Unul dintre securi\tii care se ocupau de echip[ m[ urm[rea ]n permanen`[, m[ a\tepta ]n fa`a casei, dar de fiecare dat[ ]l ocoleam. Probabil din cauza asta, ca s[ ]\i justifice activitatea, a scris acele note informative. Dosarul este fabricat, probabil

neavând note de la mine, le scriau ei. Dup[ 1989, nici nu l-am mai v[zut pe acel om pe care ]l uram“. Gic[ Popescu spune c[ ]n urm[toarea perioad[ va face toate demersurile pentru a-\i dovedi nevinov[`ia. „Am muncit enorm pentru imaginea mea, chiar dac[ am f[cut \i gre\eli pe care mi le asum. Dar nu am fost niciodat[ colaborator sau informator al Securit[`ii. O s[ demontez acest lucruri chiar dac[ r[ul s-a f[cut, dar ]ncepând de mar`i voi ]ncepe toate procedurile pentru a demonstra c[ nu am nicio leg[tur[. Sunt convins c[ e o chestie livra-

Samuel Eto’o, dorit de Manchester City Pre\edintele forma`iei spaniole FC Barcelona, Joan Laporta, a recunoscut c[ gruparea englez[ Manchester City a f[cut o ofert[ foarte mare pentru transferul atacantului camerunez Samuel Eto’o. Interna`ionalul camerunez mai are un an de contract cu echipa campioan[ a Europei, iar conducerea clubului este dispus[ s[-l vând[ ]n aceast[ var[. Laporta sus`ine c[ Eto’o ar putea s[ fie la City unul dintre cel mai bine pl[ti`i fotbali\ti din lume. „Eto’o are o ofert[ interesant[ din partea lui City. El ]\i dore\te s[ mai r[mân[, dar o astfel de ofert[ este greu de refuzat. Dac[ Eto’o accept[, trebuie s[ ne gândim pe cine aducem ]n locul lui“, a spus Laporta. Presa din Anglia scrie c[ gruparea catalan[ a acceptat s[-l vând[ pe Eto’o ]n schimbul a 30 de milioane de euro, iar atacantul poate ]ncasa un salariu anual de aproape 11 milioane de euro. De asemenea, Manchester City inten`ioneaz[ s[-l transfere \i pe Carlos Tevez, pentru care ofer[ suma de 35 de milioane de euro. 

t[, nu am nicio treab[ cu Securitatea“, a ad[ugat actualul om de afaceri. Fostul funda\ al Barcelonei este extrem de dezam[git de aceste acuze \i afirm[ c[ nu a mai avut o stare psihic[ atât de proast[ de la eliminarea na`ionalei ]n sferturile CM 1994, l[sând s[ se ]n`eleag[ c[ ]n spatele acestor materiale s-ar afla oameni importan`i din lumea fotbalului. „Cineva are interesul s[ ]mi strice imaginea, m[ mir[ mult c[ aceast[ bomb[ de pres[ a ap[rut ]n dou[ cotidiene ]n acela\i timp. E o minciun[ livrat[ de cineva. O stare ca cea de azi nu am mai avut-o de la meciul

cu Suedia din 1994, când am pierdut. Nu m-am mai sim`it atât de mâhnit \i sup[rat. Nu vreau s[ m[ gândesc la Mircea Sandu, dar nu cred ]n coinciden`e“, a afirmat acesta. }n urma declan\[rii acestui scandal, Popescu a anun`at c[ sunt \anse mari s[ candideze anul viitor la alegerile pentru \efia FRF chiar dac[ sunt persoane care ]ncearc[ s[ ]l ]mpiedice: „Chiar dac[ pân[ acum nu \tiam dac[ voi candida sau nu, acum sau ]ntors lucrurile, m[ gândesc foarte serios s[ o fac. Am con\tiin`a ]mp[cat[, nu sunt vinovat cu nimic. Cineva face tot posibilul pentru a-mi strica imaginea. Nu vreau s[ spun c[ ]n spatele acestor subiecte ar fi FRF, dar am mai spus c[ nu cred ]n coinciden`e“. Cu 115 selec`ii ]n echipa na`ional[, fostul funda\ spune c[ nici nu \tie cum s[ se comporte fa`[ de persoanele care ar fi ap[rut ]n notele sale informative. „Mi-e ru\ine s[ dau ochii cu Emil S[ndoi, e oribil ce s-a ]ntâmplat. E prietenul meu, ce s[ fac, s[ ]l sun? Cine se scuz[, se acuz[. Cum m-a sunat el alt[ dat[, m[ poate suna \i acum, cred c[ s-a uitat la tv pentru a vedea ce s-a ]ntâmplat“, a mai declarat Popescu, ad[ugând c[ are informa`ii conform c[rora vor mai ap[rea nume noi din lumea fotbalului care ar fi colaborat cu Securitatea. 

Brazilia câ\tig[ Cupa Confedera`iilor

Echipa na`ional[ a Braziliei a câ\tigat edi`ia din 2009 a Cupei Confedera`iilor, dup[ ce a ]nvins, duminic[, Statele Unite, scor 3-2, de\i a fost condus[ la pauz[ cu 2-0, informeaz[ site-ul oficial al competi`iei. Scorul a fost deschis de Statele Unite ]n minutul 10, prin Dempsey, iar Donovan a dublat diferen`a de pe tabel[ ]n minutul 27. Brazilia a marcat ]n

minutul 46, prin Luis Fabiano, care mai punctat o dat[, ]n minutul 74, pentru 2-2. Golul victoriei Braziliei a fost reu\it de c[pitanul echipei na`ionale, Lucio, ]n minutul 84. Sud-americanii au câ\tigat pentru a treia oar[ Cupa Confedera`iilor. Finala a avut loc pe stadionul Ellis Park din Johannesburg, fiind condus[ la centru de arbitrul suedez Martin Hansson. 

7

|tiri pe scurt

Sab[u, noul antrenor al Timi\oarei B[n[`enii ]\i \tiu, ]n sfâr\it, antrenorul. Ioan Ovidiu Sab[u va fi succesorul lui Gabi Balint pe banca Timi\oarei, dup[ ce a semnat un contract valabil pe trei ani cu gruparea de pe Bega. Sab[u a negociat duminic[ venirea la Timi\oara, la Bucure\ti, cu pre\edintele Marian Iancu, iar ieri a fost prezent la antrenamentele echipei vicecampioane. „M-am ]n`eles cu Poli, trei ani voi fi antrenor aici, r[mâne s[ semn[m contractul. M[ voi prezenta la Timi\oara \i voi conduce antrenamentul echipei“, a precizat Sab[u, pentru gsp. Echipa tehnic[ a lui Sab[u va fi alc[tuit[ din Mircea Cojocaru \i Iosif Rotariu ca antrenori secunzi \i Dan Dudi`[ \i Michele Bon ca preparatori fizici. Sab[u a antrenat ultima oar[ echipa Gloria Bistri`a, unde a petrecut cinci ani \i a fost la un pas de a câ\tiga Cupa Uefa Intertoto, dup[ o „dubl[„ cu Atletico Madrid ]n care a câ\tigat ]n tur cu 2-1 \i au pierdut ]n man\a secund[ cu 0-1. Cu FC Timi\oara, Sab[u va ]ncerca s[ reu\easc[ o calificare-miracol ]n grupele Ligii Campionilor, dup[ dou[ tururi preliminare ]n care nu va beneficia de statutul de cap de serie. 

Na`ionala de polo a câ\tigat Cupa României Na`ionala României de polo pe ap[ a câ\tigat, duminic[, Turneul Interna`ional Cupa României 2009, disputat la Bucure\ti, dup[ ce a ]nvins reprezentativa Germaniei cu scorul de 8-7 (0-0, 3-2, 2-3, 3-2) \i a acumulat 3 victorii din 3 meciuri, informeaz[ site-ul oficial al competi`iei. }n clasamentul final al turneului, România a fost urmat[ de Ungaria (campioana olimpic[) - 4 puncte, Rusia - 2 puncte, \i Germania - 0 puncte. Golgheterul competi`iei, care s-a disputat ]n perioada 26-28 iunie la bazinul Dinamo, a fost Radu Cosmin, cu 7 reu\ite. Na`ionala României va participa ]n luna iulie la Campionatele Mondiale de Nata`ie, care se vor desf[\ura la Roma. 


Social-administrativ 8

Mar`i, 30 iunie 2009

Desp[gubiri pierdute pe culturile distruse dar neasigurate La nivelul fiec[rei unit[`i administrativ teritoriale unde s-au produs pagube materiale din cauza ploilor, furtunilor \i grindinii, au fost constituite, prin ordin al prefectului, comisii locale de evaluarea a bunurilor \i culturilor distruse de aceste fenomene meteorologice. P[gubi`ii pot depune cereri pentru acordarea de desp[gubiri, iar autorit[`ile jude`ului vor transmite mai departe, la centru, necesit[`ile financiare pentru refacerea caselor, \colilor sau culturilor agricole. Deocamdat[ nu se \tie ]n ce m[sur[ agricultorii vor primi desp[gubiri pentru suprafe`ele de teren, mai ales c[ majoritatea culturilor agricole nu sunt asigurate. Ieri, ]nc[ de la primele ore, primarul comunei Vii\oara s-a ar[tat la u\a primului reprezentant al Guvernului ]n teritoriu pentru a face o prezentare a pagubelor produse de furtuna de la sfâr\itul s[pt[mânii trecute. Vizita la Institu`ia Prefectului Boto\ani a fost f[cut[ ]n speran`a c[ se va reu\i ob`inerea m[car a sumelor necesare pentru repararea \colilor devastate zilele trecute de for`ele naturii. O evaluare estimativ[ a pagubelor produse doar pe raza comunei Vii\oara, contureaz[ o sum[ substan`ial[ - 20 de miliarde lei vechi. „Am f[cut o estimare atunci, noaptea, \i noi am evaluat pagubele la circa 20 de mili-

arde de lei vechi cu tot cu cl[direa anex[ de la prim[rie, cu tot cu cele dou[ \coli. Oamenii au ]nceput deja s[ cumpere azbociment. Sper[m s[ nu fie din nou grindin[. Am venit la domnul prefect s[ vedem dac[ putem ]ncerca ceva m[car pentru \coli, s[ nu ne prind[ ]nceputul anului \colar cu ele afectate. Bugetul nostru nu ne permite s[ rezolv[m pagubele produse, noi nu avem nici bani pentru lemne, s[ asigur[m ]nc[lzirea pe timp de iarn[, ]ncerc[m pe plan local s[ facem ceva t[ieri de copaci ca s[ asigur[m lemne. E o situa`ie de urgen`[ pe care trebuie s[ o rezolv[m pân[ la ]nceputul anului \colar c[ amândou[ \coli din satul Vii\oara au fost afectate \i ar ]nsemna s[ mut[m copiii ]n alte zone unde situa`ia nu este chiar atât de grav[”, a declarat Constantin Hurmuz, primarul comunei Vii\oara. Dup[ ce furtuna le-a m[turat gospod[riile, distrugându-le din agoniseala de-o via`[, oamenii din Vii\oara \iau ]ndreptat speran`a c[tre primar. Din p[cate, din sutele de familii afectate de fenomenele naturale petrecute zilele trecute, nici 20 nu vor putea fi ajutate prin resursele de la nivelul prim[riei Vii\oara, bugetul fiind \i a\a deficitar ca un rezultat al crizei economice. Cazul de la Vii\oara nu este singurul aflat ]n aceast[ situa`ie. La ora actual[ nu exist[ o estimare exact[ a tuturor pagubelor produse pe ]ntreg teritoriul jude`ului de furtuna ab[tut[. În urma unei evalu[ri mai exacte, situa`ia va fi trimis[ de conducerea jude`ului la Bucure\ti ]n speran`a c[ se vor aloca sume pentru desp[gubiri.

trativ-teritoriale unde s-au produs pagube au fost ]nfiin`ate prin ordin al prefectului comisii care s[ se ocupe de evaluarea acestora. Localnicii ale c[ror case sau culturi au fost afectate de furtun[ \i grindin[ au ]n aceste condi`ii posibilitatea de a depune cereri pentru desp[gubiri ]ntr-un termen stabilit de lege. „Referitor la ultimul eveniment din 28 iunie, am o situa`ie din care rezult[ c[ 20 de unit[`i administrative sunt afectate de furtunile care s-au desf[\urat pe teritoriul jude`ului. }n primul rând, ]nainte de a evalua orice \ans[ de a beneficia de sume pentru desp[gubiri, trebuie s[ ]ndeplinim pa\ii legali pentru a solicita Guvernului sprijin ]n acest sens. }n 24 de ore trebuie s[ prezinte o prim[ evaluare a calamit[`ilor produse pe raza unit[`ilor administrative respective, dup[ care se transmit Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ \i spre \tiin`[ \i institu`iei noastre, iar ]n termen de maxim 10 zile de la producerea evenimentului, prin ordin al prefectului, trebuie s[ se numeasc[ comisii formate din speciali\ti care vor evalua la fa`a locului, de data aceasta \i valoric, pagubele produse”, a men`ionat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. Potrivit conducerii Direc`iei pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ (DADR), o parte din comisii s-au constituit deja sau urmeaz[ s[ se constituie, iar oamenii au ]nceput s[ fac[ solicit[ri ]n ceea ce prive\te desp[gubirile. La capitolul terenuri agricole afectate, Direc`ia Agricol[ ]ncearc[ s[ g[seasc[ cadrul legal de ]ncadrare a acestei calamit[`i ]n termenii legii pentru ca agricultorii s[ poat[ fi desp[gubi`i m[COMISII LOCALE car pe aceast[ latur[. „}n func}NFIIN~ATE `ie de documentele care sunt PENTRU depuse de oameni se pot face desp[gubiri, ]n baza legii 381 EVALUAREA din iulie 2002 privind acordaPAGUBELOR rea desp[gubirilor. Grindina nu La nivelul unit[`ilor adminis- este specificat[ expres ]n lege \i

trebuie s[ vedem ]n ce m[sur[ o putem ]ncadra la calamit[`i de tipul “\i altele”, a\a cum se arat[ ]n lege. Având ]n vedere dimensiunea mare a fenomenului sper[m c[ ne vor acorda sprijin \i ajutor”, a declarat Claudiu Ad[sc[li`ei, directorul coordonator al DADR.

NICI 10% DIN CULTURI NU SUNT ASIGURATE Situa`ia este ]ns[ destul de firav[, ]n condi`iile ]n care statul nu desp[gube\te decât ]n cazul ]n care agricultorii \i-au asigurat culturile. Cele mai afectate localit[`i ]n ceea ce prive\te suprafe`ele agricole sunt Ungureni, Frumu\ica, Mileanca, Cord[reni, \tiubieni. P[ltini\. “Aici pagubele au fost importante iar gradul de d[unare este ]ntre 30-50%. Pentru desp[gubiri, agricultorii se pot adresa direct comisiilor locale, apoi vom transmite la nivel central pentru a vedea ]n ce m[sur[ ]\i pot recupera pagubele”, a spus directorul DADR. Situa`ia \i mai grav[ este ]n cazul agricultorilor care fac o afacere din ceea ce ]nseamn[ exploatarea terenului agricol. Potrivit informa`iilor furnizate de \eful DADR, mai multe sere, ]n zonele S[veni, |tiubieni sau Tudora au fost afectate grav de furtun[ \i grindin[. Mai grav

este faptul c[ majoritatea nu au fost asigurate, iar pagubele se ridic[ la sute de mii de euro. “Fac un apel c[tre oameni s[ ]\i asigure culturile, nu sunt deloc mari sumele la culturile agricole, iar DADR vine prin lege cu un suport financiar la asigurarea respectiv[. Nu \tiu dac[ dep[\im un procent de 10% ]n ceea ce prive\te asigurarea culturilor”, a spus Ad[sc[li`ei. O situa`ie concret[ este la Tudora, unde firma ILIAG, prin fonduri SAPARD, a reu\it ]n acest an s[ ]\i finalizeze investi`ia de construire a unui complex de sere ]n extravilan, cu culturi agricole atât ]n sere cât \i ]n câmp, respectiv legume(ro\ii, ardei gras, vinete). }n urma ploilor toren`iale ]nso`ite de furtun[ de la mijlocul s[pt[mânii trecute, cele trei corpuri de ser[ ale complexului au fost distruse ]n propor`ie de 50%. Reprezentan`ii firmei au solicitat sprijin Direc`iei Agricole, m[car pentru ]ncercarea acoperirii a o parte din pagubele produse de furtun[. “Nu ne-am asigurat pentru c[ nu am avut bani \i nici nu terminasem investi`ia. Când am finalizat-o, am \i depus dosarul de plat[, trebuia s[ facem ]ntâi intabularea \i apoi asigurarea, ]ns[ nu am mai apucat. }n momentul ]n care am accesat banii europeni, contribu`ia noastr[, adic[ partea neeligibil[ a fost de circa 400.000-

500.000 lei. Dac[ statul nu ne ajut[, nu mai avem cum s[ continu[m. Ca \i cet[`ean al acestei `[ri cred c[ statul român ar trebui s[ m[ sprijine, am toat[ ]ncrederea c[ o va face”, a spus Alexandru Ilincu`a, administratorul firmei.

VREME MAI PA|NIC{ }N URM{TOAREA LUN{ Primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu sus`ine c[ nu sunt motive pentru alarmarea popula`iei chiar dac[ prognoza meteo nu exclude fenomenele periculoase. }n prezent, preocuparea principal[ a celor din conducerea Institu`iei Prefectului este de a se asigura c[ toate institu`iile cu atribu`ii ]n astfel de situa`ii sunt preg[tite s[ intervin[ la nevoie. „Problema mea este s[ fiu foarte atent ca toate institu`iile care au rol de a interveni \i de a preveni aceste evenimente, atât cât se poate acest lucru, s[ fie preg[tite oricând s[ intervin[. Cred c[ nu e cazul s[ speriem popula`ia. Treaba mea este nu s[ fiu ]ngrijorat ci s[ fim preg[ti`i pentru a ]nl[tura efectele acestor evenimente nedorite ]n cel mai scurt timp”, a men`ionat prefectul jude`ului Boto\ani. (Carmen Stanciu, Monica Aionesei)

Proteste la Penitenciar `ia Sindicatelor din Administra`ia Na`ional[ a Penitenciarelor (FSANP), din data de 30 iunie vor ]ncepe mi\c[ri de protest ]n toate unit[`ile sistemului na`ional de penitenciare. Ac`iunile vor ]ncepe ast[zi iunie printr-un protest f[r[ ]ncetarea lucrului, prin purtare de banderole albe. Sindicali\tii din penitenciare spun c[ lipsa de interes \i de profesionalism au dus la subfinan`area cronic[ a sistemului penitenciar, condi`iile de lucru sunt degradante \i umilitoare, iar autorit[`ile refuz[ s[-\i onoConform declara`iilor reprezentan- reze obliga`iile legale privind transpa`ilor Sindicatului Na`ional al Lucr[to- ren`a decizional[ \i colaborarea cu rilor de Penitenciare (SNLP \i Federa- organiza`iile sindicale reprezentative.

}ncepând cu data de 30 iunie, ]n solidaritate cu restul colegilor din `ar[, \i angaja`ii Penitenciarului de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani vor lua parte la mai multe forme de protest, pentru a beneficia de cre\teri salariale dar \i a atrage aten`ia asupra condi`iilor grele de munc[.

Cu toate c[ la Boto\ani conducerea Penitenciarului afirm[ c[ nu sunt probleme cu finan`area, ca la alte unit[`i din `ar[, angaja`ii sunt nemul`umi`i ]n privin`a salariz[rii. „Se legalizeaz[ munca for`at[, capitolul ore suplimentare fiind eliminat din buget, iar lipsa acut[ de personal a fost comb[tut[ printr-o simulare de concurs care nu a adus nici un nou angajat ]n sistem. Dot[rile \i amenaj[rile sistemului penitenciar r[mân, ]n lipsa unui program de investi`ii, la nivelul anilor 60. Bolile profesionale \i riscurile pentru via`a \i s[n[tatea personalului sunt o problem[ ignorat[ de autorit[`i. Pro-

tec`ia este doar un text ]n lege. MJLC \i ANP promoveaz[ ]n mod netransparent \i discre`ionar m[suri care sunt, ]n lipsa consult[rilor, dar \i a unor evalu[ri corecte, aventuri costisitoare pentru pl[titorul de impozite”, a precizat Radu Atodiresei, lider grupa SNLP a Penitenciarului Boto\ani. Reprezentantul sindicatului a mai declarat c[ ANP este printre pu`inele institu`ii din România care nu a reu\it s[ adopte un punct de vedere comun cu sindicatele, sus`inând c[ nu are un punct de vedere, dar atacând sindicatele când acestea au ]ncercat s[ ia pozi`ie. (D[nu` Rotariu)


Social Mar`i, 30 iunie 2009

Slujbe de var[ ]n str[in[tate Studen`ii care vor s[ lucreze pe perioada verii \i nu sunt atra\i de ofertele din `ar[ pot opta pentru un loc de munc[ peste hotare prin programele Work & Travel. Cele mai multe posturi pentru ]ncep[tori sunt ]n turism, ]n Grecia, Canada \i America. Recep`ioner, ajutor de buc[tar, osp[tar \i ]ngrijitor ]n parcurile de distrac`ii sunt cele mai frecvente joburi disponibile. Cei care vor s[ ob`in[ un astfel de post trebuie s[ cunoasc[ cel pu`in o limb[ str[in[ la nivel conversa`ional. Dac[ ave`i 18 ani, vorbi`i engleza \i v[ dori`i s[ lucra`i ]n turism, ave`i toate \ansele s[ ob`ine`i unul dintre cele 200 de locuri de munc[ pentru Canada, scoase la concurs prin programul Study & Work, derulat prin intermediul companiei Zip Travel, pentru \ase sau 12 luni. „Acest program presupune studiu ]mbinat cu practica profesional[”, spune Romeo Mo\oiu, directorul companiei. Osp[tar, ajutor de osp[tar, barman, ajutor de barman, recep`ioner/[, camerist[, ]ngrijitor pentru terenuri de golf sunt doar câteva dintre joburile scoase la concurs. Se câ\tig[ ]ntre 8 \i 14 dolari canadieni pe or[, plus bac\i\. Cazarea \i masa vor fi asigurate de angajator. Pentru a ob`ine un post, trebuie s[ completa`i formularul de ]nscriere la www.ziptravel.ro. Apoi

Electrogama, datoare firmelor „surori” Societatea Electrogama SRL a intrat ]n insolven`[ pentru datorii totale ]n valoare de 248.000 de lei. Interesant este faptul c[ „grosul” debitelor sunt c[tre firme din acela\i grup din care face parte \i societatea ]n cauz[, respectiv cele desprinse din defunctul Electrocontact, având ]n mare parte aceia\i ac`ionari. Din totalul datoriilor de 248.000 de lei, Electrogama are debite ]n valoare total[ de peste 158.000 de lei doar c[tre firmele „surori”: Grupul Industria Electrocontact SA, un debit de 41.200 lei, Electromining, o datorie de 4.500 lei, \i Grupul Industrial Electrocontact Fabrica de Electronice SRL, o restan`[ de 113.000 lei. Pe lâng[ datoriile „familiale”, E-

ve`i avea de sus`inut un test on-line \i un interviu telefonic. „Se pl[te\te o tax[ de 2.197 de dolari canadieni pentru programul de \ase luni \i de 4.395 de dolari canadieni pentru cel de un an”, mai spune Romeo Mo\oiu. }nscrierile se fac pân[ la 1 septembrie. \i firma Unlimited Potential (UP) are pentru aceast[ var[ un program pentru tinerii care vor s[ lucreze ]n insulele grece\ti. Acesta se adreseaz[ studen`ilor cu vârste ]ntre 18 \i 30 de ani, cunosc[tori de limba englez[, c[rora le ofer[ posibilitatea de a lucra ]n hoteluri din Atena, Creta sau Santorini. Cazarea \i masa sunt asigurate de angajator. Oferta salarial[ pentru Grecia porne\te de la 400 de euro lunar. „Studen`ii pot alege s[ lucreze pe pozi`ii de asis-

ten`i ]n mai multe departamente ale hotelurilor, ]n timp ce tinerii care studiaz[ la facult[`i precum Geografie sau Turism se pot angaja pe pozi`ii mai avansate \i mai bine pl[tite”, spune Sotiris Karagiozidis, managing partner al Unlimited Potential. Un program similar are \i firma Zip Travel. Joburile sunt disponibile ]n restaurante, baze sportive \i hoteluri, dar se poate aplica \i pentru posturile de \ofer, instructor de aerobic \i babysitter. }nscrierile se fac pân[ pe 15 iulie. Pentru studen`ii care vor s[ mearg[ ]n America vara aceasta, Trans USA, companie de recrutare \i plasare a for`ei de munc[, a scos la concurs, ]n cadrul programului Summer Work & Travel, mai multe joburi ]n aceast[ perioad[. Tinerii pot lucra

]n restaurante, hoteluri \i cazinouri ]n pozi`iile de ajutor de barman, ajutor de osp[tar, ajutor de buc[tar, buc[tar, barman, osp[tar, casier[ \i camerist[. Salariul este de 6,25 de dolari pe or[, plus bac\i\ ]n Nevada, iar ]n California ]ntre 8 \i 9 dolari pe or[, plus bac\i\. Cei care vor s[ ob`in[ un astfel de post trebuie s[ fie studen`i la o facultate acreditat[ de Ministerul Educa`iei, la zi, s[ cunoasc[ limba englez[ \i s[ nu aib[ cazier. Pentru dosarul de ]nscriere sunt necesare un CV ]n limba englez[, copii dup[ buletin, pa\aport, carnet de student \i diploma de Bacalaureat, precum \i cazier, poz[ tip pa\aport, dovad[ c[ nu exist[ interdic`ia de a p[r[si `ara \i adeverin`[ de la medicul de familie. 

lectrogama are debite \i c[tre o firm[ din Ia\i, ]n valoare de 17.000 de lei, precum \i Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Boto\ani, fa`[ de care are o datorie cumulat[ de 60.000 de lei. Pe lista creditorilor se mai num[r[ \i mai multe firme \i persoane fizice. }n 2007, firme Electrogama a avut o cifr[ de afaceri de 174.000 de lei, o pierdere net[ de 65.500 lei \i cinci salaria`i. Obiectul principal de activitate al societ[`ii este produc`ia de aparatur[ pentru distribu`ie \i comand[. Societatea face parte din imperiul financiar al omului de afaceri Gabriel Chiriac, cel care de`ine toate firmele desprinse din fosta societate de stat Electrocontact. (Bogdan Caliniuc)

Din septembrie, f[r[ telefoane blocate ]ntr-o singur[ re`ea Operatorii de telefonie mobil[ din România vor fi nevoi`i s[ deblocheze, la cererea utilizatorilor, telefoanele codate ]n re`elele proprii, ]ncepând cu luna septembrie. Autoritatea Na`ional[ pentru Administrare \i Reglementare ]n Comunica`ii (ANCOM) \i Asocia`ia Operatorilor Mobili din România (AOMR) au semnat un cod de conduit[, pentru deblocarea terminalelor blocate ]n re`elele din România, la care au aderat \i operatorii de telefonie Romtelecom \i RCS&RDS, potrivit unui comunicat din partea ANCOM. Astfel, cele dou[ de mai sus, dar \i Cosmote, Orange, Telemobil \i Vodafone se angajeaz[ s[ informeze clien`ii, la achizi`ionarea unui telefon, dac[ a-

cesta este blocat ]n re`eaua respectiv[, care sunt tarifele \i condi`iile pentru decodare \i s[-i ofere posibilitatea a solicita acest lucru ]n momentul achizi`iei. Deblocarea ulterioar[ se va face pe baza facturii fiscale sau a certificatului de garan`ie al telefonului. Dac[ telefonul este achizi`ionat ca parte dintr-un pachet promo`ional sau la un pre` preferen`ial, iar clientul solicit[ deblocarea ]nainte de expirarea perioadei minime prev[zute ]n contract, acesta din urm[ va pl[ti tariful pentru deblocare \i suma stabilit[ ca penalitate pentru deblocarea anticipat[. Tariful de deblocare va fi stabilit de c[tre operatori, urmând s[ acopere exclusiv contravaloarea opera`iunii de deblocare. 

Opera`ii gratuite de mic\orare a sânilor Pentru c[ risc[ s[ sufere complica`ii la coloana vertebral[, femeile care au sânii prea mari pot fi operate ]n spitalele publice. Opera`ia de mic\orare a sânilor e v[zut[ de cele mai multe românce ca una cosmetic[, ce cost[ mult. Drept urmare, pu`ine femei trec pragul doctorilor pentru a cere ajutor atunci când durerile de spate, cauzate de kilogramele ]n plus, nu le mai dau pace. Sistemul public de asigur[ri acoper[ ]ns[ interven`iile chirurgicale de reduc`ie mamar[ pentru c[ femeile pot avea probleme grave din cauza modific[rilor care apar la coloana vertebral[. Pentru a face gratuit opera`ia, doritoarele trebuie s[ fie

cu plata la zi la fondul de asigur[ri de s[n[tate. Interven`ia chirurgical[ nu e foarte complicat[, ]ns[ las[ ]n urm[ ceva cicatrici. „Exist[ printre românce ideea preconceput[ c[ mic\orarea sânilor ar putea cauza cancer de sân (idee infirmat[ de toate studiile ap[rute ]n lume) \i c[ interven`ia ar fi scump[. Ca urmare, o mic[ parte dintre pacientele care efectiv au nevoie de reduc`ie mamar[ se adreseaz[ medicilor”, comenteaz[ Dumitru Totir, medic primar chirurgie plastic[ \i reconstructiv[ la Spitalul de Urgen`[ Floreasca, din Bucure\ti. Opera`ia de mic\orare a sânilor nu e una de chirurgie cosmetic[, ci reparatorie.

„Un sân foarte mare poate da dureri de spate, modific[ri grave la coloana vertebral[, dar \i leziuni dermatologice”, mai spune specialistul ]n chirurgie plastic[. }n consecin`[, casa de asigur[ri acoper[ cheltuielile pentru acest tip de opera`ii f[cute ]n sistemul public româncelor care au asigurare. „Aten`ie, ]ns[, e vorba doar despre opera`iile de mic\orare, nu \i de ridicare a sânilor c[zu`i. }n România nu exist[ o cantitate care trebuie redus[ pentru ca interven`ia s[ fie pl[tit[. }n alte `[ri, se pune condi`ia ca rezec`ia s[ fie de minimum 500 de grame pentru ca opera`ia s[ fie pl[tit[ de asigur[ri”, mai explic[ medicul. 

9


Publicitate 10

Mar`i, 30 iunie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 3 camere, SD, 50 mp, etaj 2, fa`a la soare, c[r[mid[, zona Prim[verii, CT, T, pre` 44000 euro. Telefon: 0748.220.702.(5) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 54 mp, str. Vârnav nr.36, et.3. Pre` 37000 E. Telefon: 0744.708.669. (1277-4) * Schimb(vând) apartament 2 camere, zona Sucevei(Petrom) cu 3-4 camere. Ofer diferen`[ 10-15000 E ]n func`ie de apartament. Telefon: 0755.509.330.(1280-5)

* Vând apartament 3 camere, parter, spa`iu comercial, 75 mp, la cheie. Telefon: 0788.721.261; 0741.013.289.(1224-1)

apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei.Tel.0744/530.803

* Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Unirii, et.2, 50mp, renovat, T, G+F, u\i noi, D, 43000 E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Viilor, 46mp, complet renovat, \arpant[, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Pia`a Mare, apartament la bloc nou, posibilitate de a se pl[ti ]n rate \i de a se transforma ]n 3 camere, 42.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)

* Vând apartament 2 camere zona Grivi`a noul Mall 47 mp, et.3, decomandat, cu fa`a la soare, intabulat, curat. Telefon: 0747.634.247.(1269-2)

* Vând apartament 2 camere, zona C.Na`ional[, D, 50mp, et.1, curat, G+F, bloc de c[r[mid[, la strad[, 36.000E.Telefon: 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, D, et.2, cu ]mbun[t[`iri, zona Unirii vis-a-vis de Muzeul Etnografic. Pre` 42500 E negociabil. Telefon: 0747.647.848.(1273-1)

* Vând apartament 2 camere, zona Oct.Onicescu, D, 52mp, parter, 2 balcoane, CT, G+F+P, 40.000E. Tel.0748/115.912.(V)

* Vând apartament 4 camere, etaj 2, vis-a-vis de Liceul M.Eminescu. Telefon: 0743.309.188. (1248-4) * Vând/]nchiriez apartament 2 camere, parter, renovat cu posibilit[`i extindere la Pia`a Mare. Telefon: 0745.837.534.(1249-9)

* Vând apartament 2 camere, zona Luna, 40mp, et.2, balcon tip logie, f[r[ ]mbun[t[`iri, 25.000E. Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Bucovina, 50 mp, et.1, f[r[ ]mbun[t[`iri, 36.000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofert[ special[! Vând

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere, zona Parcul Eminescu, 54mp, renovat, \arpant[ proprie, buc[t[rie mare, 46.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 63.000lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona C.Na`ional[, 27mp, et.2, pe mijloc, 75.000 lei.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând garsonier[, zona Stadion, 20mp, G+F+ termopan, baie proprie, 14.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând garsonier[, zona T.Crudu, 27mp, et.1, conf.1, renovat[, 20.000 E.Tel.0744/530.803.(V) * Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel. 0744/530.803 * Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000E. Tel.0748/115.913.(V) * Vând apartament 4 camere, zona OTP Bank, 90mp, et.2, renovat, mobilat \i utilat, totul nou \i de calitate, 79.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel. 0744/530.803.(V) * Schimb apartament 4 camere ultracentral cu apartament 2 camere.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Bucovina et.1,27 mp,toate imbun[t[`irile,T,G+F,P,21000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera,zona Tiberiu Crudu, et.3, D, 27 mp, T, G+F, 21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera,zona cap[t 1, et.2, toate ]mbun[t[`irile, T, G+F, balcon ]nchis in T, CT, 24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.3,D,48 mp,CT,T,zona Bucovina. Pre`:33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.2,toate ]mbun[t[`irile,T,G,F,P, zona Unirii.Pre` 44000 euro negociabil. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Pita-Calea Na`ional[,56mp,et.3,SD, renovat,G+F,T,P,gaz separat,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Parc Eminescu, et.2,D,54 mp,modern,CT,T,G+F,P,zon a deosebit[,merit[ v[zut,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, zona Calea Na`ional[(IRE), modern,52 mp,\arpant[,T, G+F,P,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Parcul Tineretului,46 mp,et.3,toate ]mbun[t[`irile, T,G+F,P,95000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona biserica armeana,et.1,D,54 mp,CT,T,G+F,42000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,53 mp,parter,balcon,D,gaz separat,T,P,G+F,beci.Pre`:3900 0 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii Maternitate, SD, \arpant[, 48 mp, AC, T par`ial, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt, zona Panda-Pia`a Mare,140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,52 mp,CT,G+F.T,izolat,la strad[,Pre`:37500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,50 mp utili,et.2, bucatarie mare,T,zona Prim[verii, la strad[,140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului,D,parter,52 mp,recent renovat,CT,T, G+F, P,c[r[mida,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,Zona ]mparat TraianDorian 4,et.1,60 mp utili, D,CT,T,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Stejari,100 mp,et.4, \arpant[,toate ]mb.,CT,T, G+F,P,modificat.Pre`:55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii, \arpanta,CT,D,65 mp utili,2 b[i,sau schimba cu garsonier[, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.2,64 mp, ultramodern, CT,T, G,F, jacuzzi, recent renovat,zona capat 1.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern, CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Primaverii, \arpanta, ultramodern cu toate ]mbun[t[`irile, merit[ vazut. Pre`: 39500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern, CT,T,renovat,62000 euro neg.

Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.1,D,70 mp,2 balcoane, toate ]mb.,CT,T,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, zona Dorian 4 ,et.3,D,87 mp,2 bai,2 balcoane,modern, T,G+F,P,sau schimb[ cu 2 camere,pre`:48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili, averii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Bucovina,D,et.3,86 mp,2 b[i,living amenajat,CT, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[,toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, u\[ metalic[, termopan, calorifere schimbate, 72.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B) * Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, zon[ lini\tit[, 76 mp, parter, pre` 28.000 euro, sau finisat 40.000 euro. Se accepta in rate 20.000 euro avans, diferenta in 5 ani.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, 76 mp, et.1 pre` 42.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 33.000 euro.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 60 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 53.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tex, 70 mp, D, c[r[mid[, parter inalt, termopan, u\[ metalic[, pre` 176.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Apartament 3 camere, la ro\u, bloc nou, 84 mp, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 3 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, D, termopan, par`ial renovat, pre` 180.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 2, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 4 camere, zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, parter, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 50 mp, et. 2, D, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 37.500 euro. Telefon: 0748281959 * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 35.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, SD, s. 80 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)


Publicitate Mar`i, 30 iunie 2009 * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina, et. 2, D, s. 70 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD,

parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Garsoniera, zona Capat 1,etaj 1 , caramida, intabulata,fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

Grivita,parter,27mp,izolata,gaz separat,usa metalica, termopan, boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca,parter, usa metalica,geamuri termopan, gresie, faianta, 72000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Camera camin,zona industriala,22mp,etaj 2,termopan,parchet,G+F, izolata,moderna,cu baie si bucatarie,mobilata si utilata complat,55.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,28 mp,bca,et.3, fara imbunatatiri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F, parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona industriala,parter,52mp,intrare separata,G+F,termopan,D, intabulat,100.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,fara imbunatatiri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3,termopan,usa metalica, parchet melaminat,G+F,totul nou,intabulata,20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila, 40mp,G+F, stolerie schimbata,2 boxe la subsol,parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

* Garsoniera conf 1,zona

* Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,sarpanta proprie,40mp,CT,incalzire pardoseala,termopan,parchet, 29.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

AGENDA IMOBILIAR|

* Apartament 2 camere,zona Primaverii-capat 1, 50mp, etaj 2,CT,termopan, G+F, caramida, parchet,recent si modern renovat,36.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter,SD,caramida,40mp, CT,G+F,parchet,balcon inchis,termopan,mobilat, 29.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter inalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,fara imbunatatiri, 47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,sarpanta proprie,stolerie schimbata, CT, G+F, AC, termopan,b oxa, usa metalica,intabulat, 45.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Primaverii,etaj 4,sarpanta, G+F, stolerie schimbata,50 mp, SD,gaz separat, termopan, balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp,etaj 3,caramida, CT,G+F,parchet,balcon mare

termopan,49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Serconf,etaj 4,sarpanta, 65mp, CT,G+F,2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Calea Nationala-IRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D, 90 mp,CT,G+F, AC,t ermopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,caramida,intabulat, 65.000 E neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,77mp,etaj 3, caramida,CT,G+F,parchet,term opan,2 bai,usa metalica, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D,CT,fara imbunatatiri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 4,sarpanta, D,90mp,caramida+BCA, termopan, CT,G+F,parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,85mp,D,etaj 2,caramida,CT,2 bai,2 balcoane,pe mijloc,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate imbunatatirile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3 balcoane, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vand garsoniera,26mp,cu imbunatatiri,Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp, parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri Pret 21000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1,zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri,Et.4,zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.C. Tomoroveanu. Pret 25000euro negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, decomandat,56mp,et.4,cu inbunatatiri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pret 42000 euro negociabil.Tel 074149782.(A) * Vand apartament 2 camere,38 mp,parter,posibilitate de extindere,zona Sucevei.Pret 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, 50mp,decomandat,termopane, parter,zona Capatul liniei 1. Pret 28000euro.Tel.0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere ,semidecomandat,39mp,parter,z ona Primaverii. Pret 28500euro. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, zona Unirii,50mp, decomandat, parter inalt,doua balcoane,CT,cu imbunatatiri, mobilat.Pret 47000euro negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,et2,mobilat,cu inbunatatirii,CT,AC,zona Primaverii.Pret 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere semidecomandat,50mp,et1in spate la Tex Primaverii.Pret 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pret 51000euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 70mp,decomandat,cu imbunatatiri, CT,Et.3, zona Mall.Pret 55000 euro negociabil sau schimb cu garsoniera +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 70mp,fara imbunatatiri, parter, din care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pret 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,decomandat,2baii,2 balcoane,CT,76mp,cu inbunatatiri,zona Calea Nationala.Pret 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, decomandat,69mp,fara inbunatatiri,doua balcoane, boxa, et 4,sarpanta,str Stefan Luchian. Pret 50000€ negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 4camere, decomandat,et2,fara inbunatatiri, 89mp, doua balcoane,zona Piata Mare.Pret 75000€ negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[,zona Prim[verii,27mp,et 3.Pre` 22000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Directia Muncii,24mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina, f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

posibilitate de extindere. Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona TEX, 50 mp, et.2,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat,c[r[mid[,et. 3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[.Pre` 55000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i, 65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f . Pre`:60.000euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:100.000euro neg.Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate,80mp,ct,t,g,f,p. Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp,beci).Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`:85.000 euro.Tel:0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare, et.4,D,100mp,bca,ct,g,f,t, pod. Pret 55000euro.Tel 0729062022.(N) * Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402.

11

45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220) * Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, \arpant[ din construc`ie, acoperita cu `igla, CT.Pre` 180.000euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77) * Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara imbunatatiri . Pret .47.000euro/ neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp. Pret 70.000 euro/ neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Grivita ,4C SD, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+ P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri . Pre` 120.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245)

* Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402

* Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, parter,la strada,50mp,

* Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su

+ Case, terenuri * Vând spa`iu comercial (magazin mixt), 32 mp, zona Sucevei, complet utilat (frigidere, congelatoare, instant pentru ap[ cald[, sistem alarm[ autorizat, aer condi`ionat, etc.). Rela`ii la telefon: 0744.703.775. (1253-3) * Vând 17000 mp teren cu


Publicitate 12

Mar`i, 30 iunie 2009

livad[, iaz, vie, pomi fructiferi, 20 Euro/mp, Manole\ti Deal.(1281-3) * Vând teren ]n Boto\ani zona de centur[ Pacea, vis-a-vis de Termica, zona de case: 500mp; 600mp; 700mp; 800mp; 1000mp; 1700mp. Pre` 11 Euro/mp. Telefon: 0757.643.147.(1275-9)

20.000E/mp neg.Tel. 0744/530.803.(V)

cas[, 25E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 9000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Bucecea, cas[ renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 65.000 lei.Tel.0748/115.912.(V)

* Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 60.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând cas[ c[r[mid[ cu etaj, teren 16 ari ]n centrul comunei B[lu\eni. Telefon: 0744.185.762.(1268-22)

* St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând teren 1660 mp intrare Curte\ti. Telefon: 0744.978.972.(1272-2)

* Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel.0748/115.912.(V)

* Vând 16 ha iaz la 60km de BT, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând cas[ cartier Tulbureni 80 mp, teren 1400 mp, toate utilit[`ile. Telefon: 0742.602.781. Pre` la fa`a locului.(1263-7)

* C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, 500mp teren, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 10.300E.Tel. 0748/115.912.(V) * Alfa Land, 700 mp teren parcelabil, toate utilit[`ile, la strad[, 25E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * 500mp loc de cas[ zona Pu\kin, toate utilit[`ile,

* Z[ice\ti, loc de cas[, 1300mp, 15ml, intravilan, 12.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 25E/mp \i 1100mp, 16ml, 21E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000mp, loc de

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel.0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel.0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500mp teren, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spatiu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. * Vând vile la ro\u,zona C[t[m[r[\ti Deal,120 mp, P+1,500 mp de teren, arhitectur[ modern[,exterior finisat impecabil,T lemn stratificat,materiale de calitate.Pre`: 47000 euro sau varianta la gata 60000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vila la cheie,zona Pu\kin,200 mp construi`i, p+etaj 1,670 mp teren,CT,T, G+F,125000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând spa`iu comercial,52 mp,amenajat,T,alarm[,zon[ cu vad comercial foarte bun Centru Vechi,170000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garaj pe teren proprietate, 20 mp, BCA, zona Vârnav-Prim[verii. Pre`: 8000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la

limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

12km de Botosani.Pret11000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti,com.Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml,in zona Conrec. Pret 55 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi.Pret 32Euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vand teren 2700 in Ipotesti, deschidere 19ml,intravilan Pret 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp,1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 30Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de 800 mp, cu cale de acces, posibilitate de construire cas[ de vacan`[ \i cu lac amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vand teren 6400mp,intravilan, deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulat, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vand teren 5000mp intre Catamarasti-Deal si Botosani.Pret 4euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungureni.Pr et 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2004,1800mp teren ,CT,cu imbun[t[`iri ,acoperit[ cu lindab,si o cas[ b[trineasc[ in acceia\i curte,in centru satului Tru\e\ti Pret 45000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+ anexe,fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000Ron negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere, construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica,loc.Vladeni com.Corlateni str.Principala Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str.T[tarilor Pret 60000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda,170mp construibili,cu anexe gospodaresti noi,teren in suprafata de 4000 mp,livada,vita de vie,fântân[,apa curenta,fosa septica,in satul Brehuesti.Pret 38000€ negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand casa batrâneasca,doua camere,cu teren in suprafata de 3100mp,fântâna,telefon,internet, pomi,in satul Tocileni la asfalt,la

* Vand teren 18600mp zona Rediu Pret 1euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 6500mp, deschidere 45ml la sosea, posibilitati de iaz,zona Agafton. Pret 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 5700mp,deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan,loturi de 1800-1500mp in Oraseni-Deal Pret 10euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1500mp,intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni Pret 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1017mp,deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Cismea.pret 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 500mp,deschidere de 20 ml,utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 773mp,in Hudum linga Metaxa,deschidere 23ml Pret 28euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vand teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Lebada Pret 10euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan 5.000 mp,deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vand teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la

Metaxa .Pret 8euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric, in Catamarasti-Deal Pret 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829 * Vand casa cu mansarda in Botosani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/ mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton,com.Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei,com Curtesti.Pret 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 700mp,deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 35400mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum. Pret 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp,parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti. Pret 15000 Ron.Tel 0741497829 * Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 3 euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 10800mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp,zona Catamarasti-deal.Pret 4euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3200mp si4000mp in Curtesti.Pret 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand spatiu comercial 147mp,in zona Stadion.Pret 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren zona ci\mea 5500mp, pre` negociabil, deschidere la strad[ 80 ml, utilita`i. Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 4000 mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 800mp,zona

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa, plan1,8000mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000 euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200euro/mp,zon a Calea Na`ional[. Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/mp.Tel 0729082022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea, 3900mp,iaz.Pre`: 100000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate


Publicitate Mar`i, 30 iunie 2009 utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia.Tel 0729082022 * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100 mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro /mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani. Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat . Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp,zona Gar[.Pre` 1200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp, centru vechi,80mp teren, cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cl[dire 315mp, centru vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ 200mp,zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 100mp,zona 0,cu teren 300mp,toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t, ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500mp de teren.Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea, teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab.Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N) * Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N) * Casa,zona Petru Rares, P+M,caramida si BCA,85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, bucatarie,living, G+F,parchet,usi interioare schimbate,toate utilitatile,gaz la poarta,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,Catamarasti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la rosu, fosa, garaj,fantana,46.000 E neg.

Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

Telefon : 0743111901, 0231532552 .(O)

* Vila,zona Puskin, D+P+ M, 80mp la sol ,la rosu, 450mp teren,BCA,toate utilitatile,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Spatiu comercial 150 mp,zona Primaverii,recent si modern amenajat, CT,gresie, faianta,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vila,zona Puskin,P+E, 280mp teren,termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Casa batraneasca in sat Zaicesti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 20.000 Euro neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,78.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Cismeaplanul 2, cu 11 m deschidere, apa,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Botosani,13m deschidere,drept,toate utilitatile, zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curtesti,parcelat in 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent. Pre` 40.000euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din c[r[mid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERT{:Cas[ locuibil[, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospod[re\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent (livada si vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construita 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare, acces la toate utilit[`ile edilitare. Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap. cu 3 camere plus diferen`[. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185)

* Teren 500mp,zona Puskin,14m deschidere, gaz, apa,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161)

* Teren 436mp,zona I.L.Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* URGENT Zona T[tari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Teren 500mp,zona Cismeaplan 2,drept,dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon: 0743111901, 0231532552

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Teren 780mp,zona Catamarasti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilitatile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 286mp,zona ANL Bucovina,apa,curent,canalizare, 4500E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,apa,curent,15.000E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vand spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Primaverii, Vitrina mare,termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vand spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spatiu comercial 60mp,zona ultracentrala,toate utilitatile si imbunatatirile, 75.000 E neg

* URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde \i separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vil[ P+1, suprafa`a construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent. Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona industrial[,vil[ P+M la ro\u, supraf. construit[ la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj \i beci. Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial \i 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[

locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând casa P+M ]n com. St[uceni cu 1000 mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* Zona M[n[stirea Doamnei , cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euroneg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310)

* Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp. Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[ . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

* Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134)

* Zona S[venilor, 700mp teren \i anex[ construit[ ]n 2006 .Pre` 35.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilit[`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent, ]n Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare Pre` 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent cas[ locuibil[ , suprafa`[ construita la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent, ]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare. Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* V^nd urgent pensiune turistic[ ,(P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren ]n supr, de 6900mp , 15cl[diri anexe \i o cl[dire industrial[, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104) * V^nd urgent ferm[ vegetal[ situat[ ]n zona limitrof[ Boto\ani-Ia\i .Supr.compact[ de teren=120ha, \i o cl[dire P+1, cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402.(105) * Zona Ci\mea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna R[chi`i , front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric ,drum pietruit. Pret 10Euro/ mp ,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243)

13

* Zona T[tari, 650mp teren intravilan Pre` 6500euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500mp

* Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp \i 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucor[ni . Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Or[\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona St[uceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde \i

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Mar`i, 30 iunie 2009

parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000 mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta : Zona Rachi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

9 CUMP|R|RI * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan, construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V)

Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D. Muncii, renovat, CT, mobilat \i utilat, 210E/ lun[.Tel. 0748/115.912.(V)

* }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 320 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere |coala 7, renovat, CT, termopan, mobilat, 200E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V)

* }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp.Telefon: 513362, 0752244233.(B)

~NCHIRIERI

* Ofer spre ]nchiriere garsonier[ la curte, zona Trandafirilor, CT, toate utilit[`ile, 250E/lun[, cu tot cu utili`[`i.Tel. 0744/530.803.(V)

* }nchiriez garsonier[ sau una camer[, zona Po\ta Mare, mobilat[, cablu, la 2 tineri salaria`i f[r[ intermediari, 0748.690.376; 0751.779.148.(1278-1)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, renovat, transformat ]n 2 camere, CT, 500E/lun[.Tel. 0744/530.803.(V)

* }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 400 euro/lun[, garan`ie 2 luni, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru birouri, zon[ ultracentral[, condi`ii deosebite, 10-15E/mp. Tel. 0744/530.803.(V)

* Închiriez spa`iu comercial, 400 mp,amenajat,CT,500 mp teras[ si spa`iu de parcare, ideal club,restaurant, magazin produse industriale,construc`ii si orice alt fel de activitate, zona centur[.Pre`: 1000 euro luna.

* }nchiriez cas[, zona Bulevard, 2 camere, buc[t[rie, baie hol, CT, pre` 175 euro/lun[, semimobilat, o lun[ garan`ie, 2 luni avans, perioada contractual[ minim un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Ofer spre ]nchiriere 165mp spa`iu ultracentral, vad excelent,

* }nchiriez garsonier[, str.Kog[lniceanu, 2 luni garan`ie, pre` 100 euro/lun[. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

« BRD GSG scoate la vanzare, prin executor bancar, parcela de teren in suprafata de 4680 mp, situata in mun. Botosani, zona Tulbureni - pretul de incepere al licitatiei este de 193.541,25 RON; Bunul se va putea vinde si la cel mai mare pret oferit; Licitatia va avea loc ]n data de 15.07.2009 ora 11.30, la sediul BRD Botosani, Calea Nationala. Relatii suplimentare la tel. 0746246463 – executor bancar Chiriac Catalin. » (4)

* }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Inchiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C.Nationala, zona Mall,Select,).Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez apartament 3 camere,mobilat,zona Calea Nationala.Pret 150€/luna.Tel 0741497829.(A) * Inchiriez apartament 2 camere,nemobilat,CT,zona Bulevard.Pret 150€/luna.Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez depozit 600mp,zona Catamarasti Deal,curte betonata 2500 mp,CT lemne,toate utilitatile, 2,8m inaltime,3E/mp neg.Se negociaza in functie de perioada si activitate,prima luna gratuit.Poate fi inchiriat si pe bucati. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Primaverii-Piata Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pret 2500 Ron/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil,birou,grup sanitar,pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea NationalaStadion,etaj 7,D,mobilat,utilat, 170E/luna. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 3,mobilat,utilat,CT,termopan, electrocasnice,350E/luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901,0231532552 .(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona Curcubeului-Scoala 13,etaj 3,mobilat, utilat,CT, termopan,renovat, modern,250E/luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,fara imbunatatiri,

500 Lei/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona ultracentrala,etaj 1,mobilat,utilat, CT,termopan, parchet,250E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,parter, mobilat,utilat, 500Lei/ luna, avans 2 luni. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez casa zona Donici, 2camere,baie,bucatarie,nemobilata,gaz,fara imbunatatiri, 150E/luna. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

* Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona central[. Pre` 500 euro/luna, pretabil cabinet medical, frize- rie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere, ap. cu 4C, zon[ ultracentral[, et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/lun[/neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere ap. cu 2cam, par`ial mobilat, CT, zona Calea Na`ional[. Pre` :700lei/lun[ .Plata anticipat[ 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Inchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/luna. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i bucatarie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte. Pre`: 250euro/ lun[. Plata anticipat[ :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Inchiriez apartament 4 camere,zona Imparat Traian, etaj 1,renovat recent si modern,CT, G+F,complet mobilat si utilat,totul nou,250 E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Inchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu sarpanta,D,2 bai,mobilat si utilat,CT,toate imbunatatirile, 200E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/luna neg. Telefon: 0744.319317.(O) * Urgent:Inchiriez camere la vila mobilate acces utilitati .Pret 80eur/luna negociabil .Plat anticipata pe 3 luni. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 2 spa`ii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663)

* Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * OPEL ASTRA 1,7 DTI, A,C, full options, 2002, 3950 E negociabil, variante auto+ diferen`[, import Germania, 0742.919.396.(1251-1) * Vând VW GOLF 4, 2004, E 4, ]nmatriculat ]n 2008, unic proprietar. Telefon: 0742.216.701.(1282-6)

V+NZ|RI * Vând B.C.U. diferite dimensiuni, pre` negociabil, asigur[m transport. Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972.(1270-2) * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând motostivuitor, 1500 kg ]n perfect[ stare de func`ionare. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

« BRD GSG scoate la vanzare, prin executor bancar, Apartament compus din 4 camere situat in Botosani, str. Primaverii nr.11, sc.C, et.4, ap.15, in suprafata de 75,32 mp - pretul de incepere al licitatiei este de 176448 RON; Licitatia va avea loc in ziua de 15.07.2009 ora 12.30, la sediul BRD Botosani, Calea Nationala. Relatii suplimentare la tel. 0746246463 – executor bancar Chiriac Catalin. » (4)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

« BRD GSG scoate la vanzare, prin executor bancar, Apartament compus din 2 camere situat in Botosani, str. Sucevei nr. 1, (fost nr. 5, bloc 5), sc. C, parter, ap. 4, in suprafata de 49,01 mp - pretul de incepere al licitatiei este de 115369 RON; Licitatia va avea loc in ziua de 15.07.2009 ora 11, la sediul BRD Botosani, Calea Nationala. Relatii suplimentare la tel. 0746246463 – executor bancar Chiriac Catalin.» (4) Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (14) * Efectu[m transport marf[ autocamion prelat[. Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972.(1271-1) * |ofer cat. B.C.E atestat marf[ agabaritic caut post intern sau interna`ional, 0742.919.396.(1250-2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Mar`i, 30 iunie 2009

Rezultatele autopsiei lui Michael Jackson, terifiante Potrivit tabloidului britanic The Sun, ]n urma autopsiei s-a descoperit c[ trupul starului era de nerecunoscut. Detaliile din raportul autopsiei sunt \ocante. Michael avea mai multe coaste rupte \i numeroase ]n`ep[turi pe \olduri, coapse \i umeri, r[ni provocate de medicii care au ]ncercat cu disperare s[-l resusciteze. Chiar \i ]n zona inimii au fost descoperite patru ]n`ep[turi de ac, rezultat al injec`iilor cu adrenalin[ f[cute pentru impulsionarea inimii. De asemenea s-a constatat c[ starul cânt[rea doar 50 de kilograme, el având ]n stomac doar câteva pastile par`ial dizolvate, care au fost trimise ]n laborator pentru identificare. Pe picioare, ]n jurul genunchilor \i al tibiilor erau numeroase vân[t[i, iar pe spate avea o t[ietur[ destul de adânc[, care potrivit speciali\tilor ar fi fost semnul unei c[z[turi recente.

DEBBIE ROWE: MICHAEL NU ESTE TAT{L BIOLOGIC AL COPIILOR Aceasta este declara`ia \ocant[ cu care Debbie Rowe, fosta so`ie a lui Michael Jackson a ie\it ]n pres[ la doar patru zile de la moartea starului. Fosta asistent[, care a fost c[s[torit[ cu cânt[re`ul ]ntre anii 1996 \i 1999 sus`ine c[ regretatul star nu este tat[l biologic al copiilor n[scu`i de ea, Prince Michael \i Paris. „Michael era divor`at, singur \i ]\i dorea copii. Eu am fost cea care i-am spus: «}`i voi na\te eu copiii.» I-am oferit pântecul meu. A fost un dar. A fost ceva f[cut pentru a-l vedea fericit. Eu am fost doar recipientul. Nu s-a folosit sperma lui Michael. Am fost pl[tit[ pentru asta \i am trecut mai departe. |tiu c[ nu-mi voi mai

vedea copiii niciodat[. N-am fost niciodat[ o mam[ bun[. Nam sim`it nimic pentru ei. Mi-a fost mai bine s[ ]i las ]n grija lui decât s[ ]i p[strez eu”, a povestit Rowe conform News of

the World. Femeia a declarat c[ Michael s-a desp[r`it de ea imediat dup[ dureroasa na\tere a feti`ei, Paris, care a ]mpiedicat-o s[ mai aib[ al`i copii pe viitor. „

Nicoleta Luciu s-a plimbat cu yachtul ]n Croa`ia

Ramona Gabor, ]ntr-un reality show la Pro TV

Nicoleta Luciu \i-a petrecut vacan`a de var[ al[turi de Zsolt Csergo \i de copilul lor, Zsolt jr., ]n Croa`ia, scrie vedeta.ro. Cea mai mare parte a vacan`ei s-a petrecut ]n zona Istria. „Am stat cel mai mult ]n zona Istria a Croa`iei, dormeam pe yacht-ul lui Zsolt, iar ziua ne plimbam pe plaj[ sau vizitam ora\ele micu`e, precum este Rovinji, cu str[zi ]nguste, pavate cu pietre \i admiram arhitectura caselor foarte vechi. Zsolt jr s-a sim`it foarte bine pe tot parcursul vacan`ei, i-a pl[cut \i c[l[toria cu avionul, dar \i cu yacht-ul, spre bucuria noastr[. Lucrurile lui erau deja acolo cu o zi ]nainte s[ ajungem noi, deoarece a existat o ma\in[ care i-a transportat p[tu`ul \i tot ce `ine

Dup[ ce \i-a scos silicoanele de la gambe, manechinul a declarat pentru Ring c[ nu ]\i va mai face niciodat[ un astfel de implant \i c[ inten`ioneaz[ ca ]n viitor s[ revin[ la sânii s[i naturali. Dup[ ce a fost asistenta lui Capatos pentru câteva luni, Ramona Gabor (foto) revine din nou pe sticl[. |i nu oriunde, ci la postul concurent Antenei 1, mai precis la Pro TV. Manechinul calc[ pe urmele surorii sale mai mari, ea urmând a fi protagonista unui reality show, ce se ]ntinde ]ns[ numai pe durata a patru zile. „Am f[cut deja un promo pentru aceast[ emisiune, ]n care eu dau cu mopul. Film[rile vor ]ncepe pe 13 iulie. }mpreun[

de buc[t[rie \i baie, astfel ]ncât copilului nostru s[ nu ]i lipseasc[ nimic \i s[ se simt[ precum la el acas[. Când am ajuns \i l-am pus ]n pat, a fost pentru prima oar[ când s-a ridicat singur ]n picioare `inându-se cu mânu`ele de gratii. Am fost foarte mandr[ de el. Iam luat o piscin[ gonflabil[ ]n care m[ jucam cu el toat[ ziua \i mergeam cu el ]n fiecare zi la bazin, unde ]notam to`i trei”, a declarat la ]ntoarcere Nicoleta Luciu. „

25.000 de euro pentru a studia posterioarele femeilor O artist[ a primit o burs[ de 25.000 de euro din fondurile Loteriei Na`ionale din Marea Britanie, pentru a analiza posterioarele tinerelor, titreaz[ The Sun. Sue Williams a primit banii pentru a studia atitudinile fa`[ de p[r`ile dorsale feminine. Artista va crea mai multe mulaje dup[ posterioarele unor femei pentru a ]ncerca s[ descopere locul lor ]n cultura contemporan[.

Williams, ]n vârst[ de 53 de ani, va mai examina \i diferitele atitudini rasiale fa`[ de aceast[ parte a corpului, ]n Europa si Africa. „Proiectul vrea s[ examineze ]ndeaproape cum este v[zut posteriorul femeii ]n societatea de ast[zi”, a declarat artista. „Proiectul nu este luat ]n serios, de\i el atinge câteva puncte esen`iale”, a declarat Emma Geliot, membr[ a consiliului dedicat Artei din Wales. „

Horoscop E Berbec

K Balan]\

Sunte`i cam irascibil, din cauza stresului \i a oboselii acumulate. Evita`i discu`iile ]n contradictoriu! Sunte`i predispus la unele probleme de s[n[tate \i chiar la accidente.

Partenerul de via`[ v[ face repro\uri ne]ntemeiate. Ar fi bine s[ acorda`i mai mult[ aten`ie familiei \i, ]n special, partenerului de via`[. Tempera`i-v[ nervozitatea!

F Taur

L Scorpion

}n cursul dimine`ii, colaborarea cu un partener de afaceri v[ d[ dureri de cap. Totul porne\te de la bani: se pare c[ nu v[ ]n`elege`i ]n leg[tur[ cu o investi`ie.

S-ar putea s[ fi`i implicat ]ntr-un scandal la locul de munc[ din cauza bârfelor unei femei mai ]n vârst[. Nu r[spunde`i la provoc[ri! }n scurt timp, situa`ia se va l[muri.

G Gemeni

M S\get\tor

Din cauza unor evenimente neprev[zute, nu v[ pute`i respecta programul stabilit. Amâna`i deciziile importante \i nu v[ l[sa`i condus de impulsuri de moment!

Ast[zi ar fi bine s[ evita`i deplas[rile cu autoturismul. Exist[ pericolul s[ fi`i implicat ]ntr-un accident de circula`ie din vina dumneavoastr[.

H Rac

N Capricorn

}ncepe`i o activitate care v[ poate aduce avantaje materiale, cu condi`ia s[ v[ tempera`i spiritul critic. Este recomandabil s[ fi`i conciliant ]n discu`iile cu colegii de serviciu \i cu partenerul de via`[.

Ave`i de rezolvat multe probleme la locul de munc[, dar colegii nu se gr[besc s[ v[ ajute. Dac[ nu v[ st[pâni`i nervozitatea, risca`i s[ face`i afirma`ii pe care le ve`i regreta.

I Leu

Deveni`i impulsiv din cauza unor ne]n`elegeri cu \eful direct. Fi`i prudent ]n afirma`ii! St[pâni`i-v[ nervozitatea.

Un membru mai ]n vârst[ al familiei nu ]\i respect[ o promisiune ]n leg[tur[ cu o sum[ de bani. Nu v[ gr[bi`i s[ ]i face`i repro\uri! S-ar putea s[ aib[ motive obiective.

J Fecioar\ Pe plan profesional, eforturile sus`inute din perioada precedent[ ]ncep s[ dea roade. Din cauza atmosferei tensionate, rela`iile cu cei din jur pot avea de suferit.

O V\rs\tor

P Pe[ti }n cursul dimine`ii primi`i vestea pe care o a\tepta`i de mult timp, ]n leg[tur[ cu plecarea ]ntr-o c[l[torie ]n interes personal. Partenerul de via`[ v[ repro\eaz[ c[ nu v-a`i ales bine momentul pentru aceast[ deplasare.

Bancul zilei CEA MAI VECHE MESERIE

cu alte patru vedete, vom sta ]nchise timp de patru zile \i ne vom bate pentru o cauz[. P[strând propor`iile, va fi un fel de Dansez pentru tine, show-ul având \i un aspect caritabil. Sincer, m[ bucur c[ voi participa la acest reality show. E ceva s[ ajungi al Pro TV”, a declarat Ramona. „ Mar`i, 30 iunie

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Botosanii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Interviul Saptamanii (r) 13.30 - 14.00 Tele’Music 14.00 - 15.00 Profesii (r) 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Top Sport (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Lectia de sanatate (d), emisiune realizat[ de dr. Gheorghe Apetroaie.

15

18.00 - 18.30 Stirile Tele'M (d), edi`ie informativ[ prezentat[ de Mirela Ciorogar \i Sorin Andronache. 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.30 - 20.00 Agenda economica (d), emisiune realizat[ de Bogdan Caliniuc. 20.00 - 21.00 Botosanii in direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 21.30 Tele’Music 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 Stirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

Patru prieteni, un arhitect, un chirurg, un anestezist \i un politician s-au ]ntâlnit la o discu`ie \i au decis s[ stabileasc[ care dintre ei are cea mai veche meserie din lume. Chirurgul a ]nceput s[-\i sus`in[ cauza: - Biblia spune c[ Domnul a luat o coast[ de la Adam \i a creat femeia, iar asta dragii mei presupune talentul celui mai iscusit chirurg, a\a c[ rezult[ c[ meseria mea e cea mai veche din lume. - S[ zicem c[ ai dreptate, spune

anestezistul. Totu\i, ]nainte de a efectua opera`ia, pacientul trebuie adormit, iar asta necesit[ talentul celui mai iscusit anestezist. A\adar, cred c[ meseria mea poate fi considerat[ cea mai veche. - S[ zicem c[ ave`i amândoi dreptate. Totu\i, ]nainte de orice nu a existat decât haosul. Totul a trebuit s[ fie pl[nuit, schi`at \i construit, iar asta necesit[ talentul celui mai iscusit dintre arhitec`i. Auzind acestea, politicianul ]i prive\te cei 3 prieteni \i le spune: - |i totu\i, dragii mei, cine crede`i c[ a creat haosul?

O RE~ET{ PE ZI FURSECURI CU CREM{ DE BRÂNZ{ Ingrediente: 230 gr de unt, 85 gr de crem[ de brânz[, 110 grame de zah[r, un g[lbenu\, o linguri`[ de extract de vanilie, o linguri`[ cu vârf de coaj[ de l[mâie, 1/2 linguri`[ sare, 1/4 linguri`[ scor`i\oar[, 400 gr de f[in[. Mod de preparare: }ncingem cuptorul \i purcedem la aluatul pentru fursecuri: mix[m untul, crema de brânz[ \i zah[rul, pân[ ob`inem un soi de spum[. Ad[ug[m g[lbenu\ul, vanilia \i coaja de l[mâie \i mix[m pân[ când amestecul devine pufos. Punem \i f[in[, treptat, ]mpreun[

cu sarea \i scor`i\oara. D[m aluatul la rece 30 de minute, apoi ]l rul[m astfel ]ncât s[ intre ]n spri`ul pentru fursecuri. Spri`[m fursecurile ]n tava neuns[ \i dam la copt 12 minute, apoi scoatem fursecurile pe un gr[tar pentru a se r[cori. Secretul fursecurilor este s[ folosi`i spri`ul corect \i neap[rat tava neuns[. Fursecurile cu brânz[ se pot orna dup[ preferin`[.


CMYK

Eveniment 16

Mar`i, 30 iunie 2009

Gheorghe Apetroaie:

„Vrem s[ facem Unitatea de Primire a Urgen`elor func`ional[” Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ \i cei ai Spitalului Jude`ean vor face noi demersuri la Ministerul S[n[t[`ii ]n vederea acord[rii unui sprijin financiar pentru modernizarea Unit[`ii de Primire a Urgen`elor. Gheorghe Apetroaie, director medical ]n cadrul DSP, a declarat c[ exist[ deja trei proiecte eligibile privind modernizarea UPU. „Proiectul presupune modificarea intr[rii ambulan`ei, se face o alt[ sal[ de primire ca s[ nu mai fie agita`ia de acolo \i se va face un alt spa`iu de triaj. Un aparat de radiologie vrem s[ fie cu dublu post \i radiologie \i radioscopie, ca s[ nu mai trimitem pentru radiologie ]ntr-o parte bolnavul, iar pentru radioscopie ]n alta. Vrem s[ facem UPU func`ional”, a ad[ugat Apetroaie. Potrivit sursei citate, exist[ nu mai pu`in de trei proiecte privind intrarea ambulan`ei la

urgen`e. Directorul adjunct al DSP sus`ine c[ astfel de investi`ii au fost realizate de Ministerul S[n[t[`ii ]n alte unit[`i

de primire a urgen`elor din `ar[. „Aceste lucr[ri trebuie f[cute \i bani sunt pentru a\a ceva. Pentru alte jude`e au fost

bani, nu ]n`eleg de ce nu ar fi \i pentru noi. Practic, la minister au fost trimise dou[ proiecte pentru finan`are, modernizarea UPU, respectiv continuarea moderniz[rii s[lilor de opera`ii, pentru c[ nu s-au f[cut ]n Spitalul Jude`ean toate s[lile de opera`ii. De exemplu, ORL, oftalmologie. Noi vrem ca anul acesta s[ ob`inem \i banii, \i lucrarea”, a mai spus Apetroaie. Directorul adjunct al DSP sus`ine c[ a\a cum arat[ acum, UPU nu este func`ional \i nu este conform normelor sanitare ]n vigoare. „Nu este normal s[ ai cinci ambulan`e care s[ stea la rând \i toate s[ ]ntoarc[ cu spatele la plecare. }n situa`ii de urgen`[, potrivit proiectului, eu pot s[ intru la UPU cu dou[ ambulan`e \i amândou[ descarc[. Gândi`i-v[ la o catastrof[. Noi nu suntem preg[ti`i pentru a\a ceva”, a ad[ugat Apetroaie. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Sc[pa`i de disponibilizare prin t[ierea sporurilor

UTILE

Direc`ia de S[n[tate Public[ nu va face reduceri de personal, chiar dac[ va r[mâne descoperit[ financiar pe ultimele dou[ luni. Anun`ul a fost f[cut de reprezentan`ii DSP, asta dup[ ce oficialii Ministerului S[n[t[`ii au solicitat institu`iei de s[n[tate din Boto\ani s[ g[seasc[ solu`ii pentru rezolvarea acestei probleme. Lidia Onofrei, responsabil rela`ii cu publicul din cadrul DSP, a declarat c[ bugetul alocat Direc`iei de S[n[tate Public[ de Ministerul S[n[t[`ii a fost din start mai mic decât cel alocat anul trecut. „Referitor la acele sporuri câ\tigate ]n instan4,2175 lei

`[ \i care s-au dat beneficiarilor, s-a f[cut o solicitare separat[ la minister, ]n afara bugetului aprobat pentru DSP Boto\ani pentru cheltuielile de personal. Ministerul S[n[t[`ii ne-a sugerat s[ ne ]ncadr[m ]n suma de buget alocat[, iar pentru ultimele dou[ luni ale anului am cerut \i ajutorul ministerul s[ g[sim o solu`ie ca s[ vedem cum vom ie\i din impas, dac[ vor fi probleme la acea dat[”, a precizat Lidia Onofrei. Potrivit sursei citate, situa`ia este general[ pe `ar[, cu astfel de probleme confruntându-se toate direc`iile de s[n[tate public[. Ca s[ se ]nca3,0087 lei

dreze ]n bugetul alocat, conducerea DSP va umbla la sporurile angaja`ilor. „O m[sur[ luat[ este aceea de reducere a sporurilor, ]n afara celui de vechime care este obligatoriu prin lege. }n toate direc`iile, bugetul pe 2009 se pare c[ a venit mai

Ziua: 290C

mic la cheltuielile de personal fa`[ de 2008 \i de asta apar unele probleme”, a mai spus Lidia Onofrei. DSP Boto\ani nu mai are bani pentru asigurarea salariilor angaja`ilor pe ultimele dou[ luni ale anului ]n curs. (L.Lupa\cu)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 30 M † Soborul Sf. 12 Apostoli; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râme` 1 M Sf. mucenici doctori f[r[-de-argin`i Cosma \i Damian din Roma; †) Sf. Ierarh Leontie de la R[d[u`i Noaptea: 160C

Societatea desprins[ din Termica cere sprijin financiar la CL La doar câteva luni de la func`ionare, societatea desprins[ din Termica, respectiv Conterm Construct, a solicitat sprijin financiar de la Consiliul Local ]n scopul evit[rii unui blocaj financiar. Societatea are ca domeniu de activitate executarea de lucr[ri de instala`ii pentru construc`ii, lucr[ri de construc`ie a proiectelor utilitare pentru fluide, lucr[ri de demolare, dar \i lucr[ri de construc`ie. }n cele aproape trei luni de la divizare, societatea a reu\it s[ acumuleze datorii de peste dou[ miliarde de lei vechi. Dintr-o analiz[ efectuat[ de reprezentan`ii Consiliului de Administra`ie, reiese faptul c[ se impune o rezolvare urgent[ a situa`iei actuale a societ[`ii, ]n scopul evit[rii blocajului financiar, a reducerii locurilor de munc[, a apel[rii la diferite forme de reducere a timpului de munc[, trimiteri ]n \omaj tehnic \i, ]n ultim[ instan`[, evitarea falimentului societ[`ii. „Aceast[ societate nou[ \i-a f[cut un sediu, cu dot[ri \i a ie\it ]n pierdere. Este \i un moment destul de greu pentru dân\ii,

fiind la ]nceput, \i atunci e normal ca \i Consiliu Local s[ ]ncerc[m s[-i ajut[m cât de cât. Vom vedea pe o eventual[ rectificare bugetar[ \i pe eventualele supliment[ri de buget pe care le-am avea dac[ este posibil s[ le acord[m o anumit[ sum[ ca s[ aib[ m[car bani de salarii pân[ la finalul anului”, a precizat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Acesta sus`ine c[ societatea are ni\te contracte de execu`ie ]n derulare, care nu pot fi pl[tite decât la recep`ia final[ a lucr[rilor. Conducerea societ[`ii a solicitat peste 6 miliarde lei vechi ca s[ asigure buna func`ionare pân[ la sfâr\itul anului. „Societatea are contracte pe sume destul de buni\oare cu diferite societ[`i comerciale din Boto\ani, cu asocia`iile de proprietari \i pân[ la urm[ cred c[ este singura societate specializat[ pe astfel de lucr[ri de canalizare, termie, chiar \i aduc`iuni de ap[. Din punctul meu de vedere este o societate care va merge, dar este un ]nceput mai greu”, a mai spus viceprimarul municipiului Boto\ani. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Club de dans sportiv ANGAJEAZ{ absolvente ale institu`iilor \colare cu profil sportiv sau fo\ti (actuali) sportivi de performan`[. Telefon: 0746.245.838.

Evenimentul de Botosani nr.1369  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you