Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 147 (1368) • Luni, 29 iunie 2009 • 16 pagini

Vacan`e de criz[ pl[nuite de ale\ii no\tri Mai indeci\i ca ]n anii trecu`i ]n alegerea destina`iilor de vacan`[. A\a par mul`i dintre ale\ii no\tri, parlamentari, \efi din Consiliul Jude`ean sau din Prefectur[. |i mai to`i aduc vorba de criz[

când sunt ]ntreba`i spre ce meleaguri se vor ]ndrepta s[ se relaxeze ]n acest concediu. Din planurile de vacan`[ lipsesc destina`iile exotice.

Pagina 4

Dup[ oralul la Limba român[,

Frunta\i la nivel na`ional privind rezultatele la Bacalaureat Din nou, discu`ii la nivel na`ional privind corectitudinea desf[\ur[rii ]n Boto\ani a probelor de pân[ acum la Bacalaureat. Asta dup[ rezultatele la probele orale din examen, unde niciun absolvent din jude` nu a ob`inut mai pu`in de cinci \i a plouat

cu note de zece. }n ultimii ani, educa`ia boto\[nean[ a fost men`ionat[ de fiecare dat[ când a venit vorba de suspiciuni legate de corectitudinea desf[\ur[rii examenului de Bacalaureat.

Pagina 5

Se ieftine\te gazul, se scumpesc `ig[rile Pagina 16

Boto\aniul surprins de furtun[ O furtun[ care s-a ab[tut duminic[ dup[ amiaz[ asupra municipiului Boto\ani a f[cut ca ]n mai pu`in de un sfert de or[ str[zile ora\ului s[ fie pline de crengi rupte, copaci doborâ`i, iar canalizarea ora\ului s[ ]\i dovedeasc[ din nou „eficien`a”: adev[rate iazuri s-au format ]n intersec`iile din zona Pod de Piatr[ \i }mp[rat Traian. Furtuna a f[cut pagube \i ]n ]mprejurimile municipiului, unde au fost avariate re`ele \i transformatoare electrice. Pagina 5

Restan`e de zece miliarde de lei la plata gunoiului Din cauza problemelor financiare, boto\[nenii nu\i mai achit[ taxele locale, cea de salubrizare fiind una dintre cele mai neglijate. Din cele 15 miliarde de lei vechi care trebuiau s[ fie colecta`i de autorit[`i anul acesta pentru taxa de gunoi s-a reu\it strângerea a doar cinci miliarde de lei vechi.

Pagina 16


Eveniment 2

Luni, 29 iunie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Circuitul politicului ]n societate Este tot mai evident faptul c[-n România politicul se implic[ pân[-n pr[sele ]n societate, nu este institu`ie a statului care s[ nu r[spund[ factorului politic. N-ar fi bai dac[ acest fapt s-ar produce doar ca gest de implementare rapid[ \i f[r[ distorsiuni a programului de guvernare ]n toate straturile societ[`ii, dar, atâta timp cât toate institu`iile statului sunt sub controlul total al politicului mi se pare un act de faultare con\tient[ a democra`iei, cu u\oare tendin`e autarhice. }ntr-un astfel de caz exist[ pericolul autoizol[rii, ]ndep[rt[rii de `[rile cu adev[rat democrate. Nu degeaba suntem printre coda\ii Europei. Nu cred c[ e cazul s[ facem o diagram[ a circuitul politicului ]n societate, fiecare simte pe propria con\tiin`[ efectul acestor reflexe retrograde, indiferent cât de inteligent \i cât de bine preg[tit profesional ai fi, dac[ nu ai o cât de mic[ empatie cu partidul sau partidele de la putere te pa\te anonimatul. Ve`i spune c[ cei cu adev[rat bine preg[ti`i ]n cele din urm[ vor ]nvinge. Exist[ o adiere de adev[r \i-n acest postulat, da, dar pentru a rezista ghionturilor politice ai nevoie de nervi de o`el \i tenacitate, asta presupune ]ns[ un consum suplimentar de energie, pe care o po`i folosi ]ntr-un mod pl[cut ]n antrenarea cuno\tin`elor pe portativul profesional. Nimeni nu neag[, sunt \i oameni competen`i implica`i ]n politic[ \i care-\i exprim[ m[sura valorii ]n func`iile de conducere pe care le ocup[, dar aceste cazuri sunt doar excep`ii care ]nt[resc regula. De cele mai multe ori politicul devine un factor perturbator pentru buna func`ionare a institu`iilor statului, premerg[tor schimb[rii \efiilor apar tot felul de conflicte ]n sânul respectivelor colective, care apoi cu greu pot fi stinse. Un alt aspect generator de animozit[`i este faptul c[ politicianul deja instalat, fiind modest preg[tit profesional, dar având pâinea \i cu`itul ]n mân[, ]ncearc[ s[-\i impun[ autoritatea ]ntr-un mod neprincipial, ac`ionând sub umbrela partidului care l-a propulsat. Privi`i cu aten`ie, dup[ nici jum[tate de an institu`iile statului nu func`ioneaz[ cum ar trebui, noii directori fiind instala`i abia de câteva s[pt[mâni nu au avut timpul fizic s[ se impun[, reflexele liberale sunt evidente peste tot ]n societate, melanjul existent nu miroase deloc frumos. De sus pân[ jos se ]ntâmpl[ la fel.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

Horbovanu \i-a primit banii de la Poli`ie Mugurel Horbovanu (foto), boto\[neanul care s-a declarat victima unui furt dintr-un autoturism, spunând c[ i-au fost furate piese chiar din autoturismul parcat ]n curtea Inspectoratului de Poli`ie Boto\ani, a primit desp[gubiri care s[-i acopere paguba. }n 2005, autoturismul lui Horbovanu, marca BMW, a fost indisponibilizat, pentru ca se anun`ase prin Interpol c[ ar fi fost furat. Acest lucru s-a ]ntâmplat dup[ ce boto\[neanul d[duse pe ma\in[ 55.000 de euro. Pentru ca era declarat furat, pe parcursul anchetei, autoturismul a fost indisponibilizat. Ma\ina a fost sigilat[ \i l[sat[ chiar ]n curtea Politiei. Dup[ trei ani de litigii ]n instan`[, Mugurel Horbovanu a ob`inut o hot[râre definitiv[ \i irevocabil[ conform c[reia era declarat cump[r[tor de

bun[ credin`[ \i c[ trebuie s[ intre ]napoi ]n posesia bunului. Când a vrut s[-si recupereze ma\ina, a avut o surpriz[ nepl[cut[. Acesta a declarat c[ din ma\in[ lipseau roata de rezerv[, triunghiul reflectorizant, trusa

de scule, telefonul din cotier[ \i prizoanele de la o roata. Pe lâng[ dispari`ia acestor obiecte, ma\ina era desigilat[ \i mutat[ ]n alt loc. Pentru c[ valoarea prejudiciului era destul de mare, omul de afaceri boto\[-

nean \i-a c[utat dreptatea ]n instan`[. Judec[torii au stabilit c[ are dreptate \i c[ trebuie s[-i fie achitat[ contravaloarea bunurilor sustrase, pentru c[ autoturismul era parcat ]n curtea Poli`ei. Pân[ la urm[, de\i reprezentan`ii Poli`iei au contestat ]n instan`[, p[gubitul a avut câ\tig de cauz[, primind suma de bani cerut[ dintr-un fond special al Poli`iei pentru astfel de situa`ii. „Am primit banii, mi-au dat suma pe care le-am cerut-o pentru c[ eu am avut dreptate, mi-au desigilat-o \i mi-au luat acele bunuri din ea. Ini`ial nu au vrut s[ pl[teasc[, au contestat ]n instan`[, ]ns[ eu mi-am angajat un executor judec[toresc \i nu au mai avut ce s[ fac[, au fost obliga`i de instan`[. Am primit banii care s[ acopere prejudiciul”, a declarat Horbovanu. (D[nu` Rotariu)

Igienizarea \colilor, sub lupa inspectorilor sanitari Activitatea de igienizare a unit[`ilor \colare din jude` va fi monitorizat[, ]n aceast[ var[, ]ndeaproape, de inspectorii sanitari. Ace\tia vor fi prezen`i, ]ncepând cu s[pt[mâna aceasta, ]n \coli, ]n vederea supravegherii modului cum se va face cur[`enia

pe timpul vacan`ei. M[sura a fost luat[ de reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[, astfel ca la data de 1 septembrie \colile s[ fie preg[tite s[-\i primeasc[ elevii. „Dorim ca la 1 septembrie s[ nu mai existe ac`iuni de igienizare de tip pompieristic, de a se rezolva

probleme care puteau fi rezolvate ]n dou[ luni de zile, pe perioada vacan`ei. Aceast[ ac`iune a debutat deja, vor fi trecute ]n revist[ toate \colile \i s[pt[mânal vom comunica \colile ]n care au demarat ac`iunile de igienizare”, a precizat medicul Tamara PUBLICITATE

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” din IA|I }nfiin`at[ \i acreditat[ prin Legea Nr.408 din 20 iunie 2002, publicat[ ]n Monitorul Oficial nr. 493/9.07.2002 Informeaz[ absolven`ii liceelor promo`iile 2009 \i anterioare, precum \i absolven`ii institutelor de ]nv[`[mânt superior c[ ]n anul universitar 2009/2010 au ]nceput ]nscrierile pentru ADMITEREA la facult[`ile:

I. Facultatea de ECONOMIE - 3 ani - specializ[ri : Specializarea: Finan`e \i B[nci - 3 ani; Specializarea: Economia comer`ului, turismului \i serviciilor – 3 ani; Specializarea Contabilitate \i informatic[ de gestiune – 3 ani

- Mastere academice – 2 ani 1. 2. 3. 4.

Management economico-financiar european –2 ani; Audit \i expertiza financiar- contabil[ – 2 ani; Gestiunea financiar[ ]n administra`ia public[- 2ani; Opera`iuni \i management bancar – 2 ani;

II. Facultatea de DREPT – 4 ani Specializarea: Drept – 4 ani

- Mastere academice –2 ani 1. 2. 3. 4.

Drept european – 2 ani |tiin`e penale – 1,5 ani Dreptul afacerilor – 1,5ani; Dreptul ]n administra`ia public[ – 1,5 ani.

III. Facultatea de |TIIN~E ale COMUNIC{RII - 3 ani Specializarea: - Comunicare \i Rela`ii Publice – 3 ani - Jurnalism – 3 ani

IV. Facultatea de MEDICIN{ DENTAR{ Specializarea: - Medicin[ dentar[ – 6 ani - Tehnic[ dentar[ – 3 ani

Master Academic - Monitorizarea microbiotei orale ]n practica stomatologic[ – 2 ani Dosarele de ]nscriere se depun la secretariatul Centrului de Studiu Boto\ani aflat ]n incinta |colii nr. 17 Boto\ani, str. Teodor Boyan nr. 2 (fost[ str. Vârnav nr. 65). Informa`ii la telefon 0231/530040 \i 0231/524978. Taxa de ]nscriere este de 100 lei.

Ciofu, directorul DSP. }n eviden`ele Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) figureaz[, la acest moment, 454 de unit[`i \colare care nu au autoriza`ie de func`ionare. Aceste \coli nu au nici m[car ap[ curent[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

B[rbat mort lâng[ Biserica Sf. Gheorghe }ntâmplare tragic[ duminic[ la amiaz[, un b[rbat din Boto\ani pierzându-\i via`a chiar lâng[ gardul bisericii cu hramul Sfântul Gheorghe. De\i cadrele medicale ale Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani sau luptat zeci de minute pentru a-i salva via`a, inima b[rbatului a ]ncetat s[ bat[. Alexandru T., ]n vârst[ de 64 de ani, tocmai f[cuse pia`a, pentru c[ avea dou[ plase ]n mân[, ]ns[ tocmai când trecea pe lâng[ biseric[ i sa f[cut r[u \i a c[zut. Imediat, trec[torii au sunat la 112, la fa`a locului ajungând ]n câteva minute o ambulan`[. La fa`a locului au ajuns \i rudele b[rbatului, chemate de poli`i\ti de pe telefonul s[u mobil, când medicii efectuau masaj cardiac. „Pacientului, un b[rbat ]n vârst[ de 64 de ani probabil cardiac, i s-a f[cut r[u lâng[ biseric[. Am efectuat toate procedurile, l-am intubat, i-am aplicat masaj cardiac peste 40 de minute ]ns[ nu a supravie`uit. Pân[ la urm[ a venit familia \i l-a luat de acolo. Fiul a aflat chiar ]n momentul resuscit[rii c[ tat[l s[u a murit. A venit când noi am terminat masajul cardiac”, a declarat Relu Chiriac, asistent ]n cadrul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Luni, 29 iunie 2009

Poli`i\ti din jude`e vecine la pând[ pe \oselele Boto\aniului }n weekend-ul care a trecut, poli`i\tii au organizat o ampl[ razie la care i-au ajutat \i colegii lor din alte jude`e, fiind aplicate sute de amenzi ]n tot jude`ul. Razia a ]nceput vineri când a fost organizat[ o ac`iune cu poli`i\ti de la rutier[, fiind radare pe cele mai circulate artere. La ac`iune au participat echipaje din Suceava, Neam`, Ia\i \i Bac[u. Pe lâng[ respectarea normelor rutiere, poli`i\tii au mai fost angrena`i ]n seara de sâmb[t[ spre duminic[ ]n ac`iuni care au vizat \i sc[derea num[rului infrac`iunilor, fiind efectuate controale ]n baruri din mai multe localit[`i, fiind legitimate peste 2.300 de persoane, 19 dintre ele fiind conduse la Poli`ie, unde au fost amprentate \i fotografiate pentru a fi introduse ]n baza de date a poli`i\tilor. }n total, au fost aplicate 63 de contraven`ii la legea care reglementeaz[ lini\tea public[ \i normele de con-

vie`uire social[, \i peste 500 de contraven`ii la legea rutier[, fiind re`inute 15 permise de conducere \i 22 de certificate de ]nmatriculare. „Pe raza ]ntregului jude` au fost desf[\urate mai

multe ac`iuni ]n vederea asigur[rii unui climat de siguran`[ civic[ \i crearea cadrului opera`ional ]n vederea desf[\ur[rii ]n condi`ii de siguran`[ a traficului rutier. La aceste ac`iuni au

participat atât poli`i\ti din cadrul structurilor de ordine public[, poli`iei rutiere, investiga`ii criminale, investigarea fraudelor \i alte for`e, jandarmi, reprezentan`i ai DSP \i al protec`iei consumatorului. }n total, au participat ]n aceste dou[ zile 222 de poli`i\ti, au fost constate 19 infrac`iuni, au fost prin\i \ase infractori, din care o persoan[ urm[rit[, a fost executat un mandat, au fost aplanate 39 de st[ri conflictuale. S-au efectuat controale ]n 153 de baruri, 77 de societ[`i comerciale \i \ase case de schimb valutar. Valoarea total[ a contraven`iilor aplicate a fost de peste 250.000 lei. Au fost confiscate bunuri ]n valoare de 11.000 lei, fiind controlate ]n trafic peste 1.600 de autovehicule”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

„Caravana ]mpotriva TBC” va aduce \i dezinsec`ie ]n locuin`ele romilor Locuin`ele comunit[`ilor rome din zona Dorohoiului vor fi supuse unei ac`iuni de deratizare \i dezinsec`ie. Medicul Gheorghe Apetroaie, directorul medical adjunct al Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[, folosind ocazia organiz[rii „Caravanei anti TBC” ]n comunit[`ile rome din zona Dochia, se va face \i o dezinfec`ie a locuin`elor acestora. Acesta sus`ine c[ popula`ia rom[ de acolo locuie\te ]n condi`ii precare.

„Caravana anti TBC” va demara ]n cel mai scurt timp, dup[ ce DSP va ]ncepe achizi`ionarea de seringi. „Noi mergem s[ facem acolo o ac`iune de preven`ie, ]ncerc[m s[ facem achizi`ie de seringi, pentru c[ legiuitorul tot schimbând legile a uitat anumite elemente care ne pun ]ntr-o situa`ie mai pu`in pl[cut[. De exemplu, nu se prev[d ]n buget cheltuieli cu seringi \i trebuie s[ le achizi`ion[m noi. Se va face, de aseme-

nea, o deratizare \i dezinsec`ie deosebit[ pentru c[ locuin`ele respective sunt pline de gândaci”, a precizat directorul adjunct al DSP. }ntr-o prim[ etap[ vor fi achizi`ionate ]n jur de 200 de seringi de unic[ folosin`[ pentru cele aproape 200-250 de persoane care locuiesc ]n acea comunitate care nu are nici medic de familie. „A fost \i o inspec`ie de la Bruxelles acolo. Unii dintre ei nu au acte de identitate \i neavând acte

de identitate practic ac`iunea noastr[ nu ar avea succes. Eu ]mi doresc s[ fie m[car un succes par`ial. Ne-am gândit ca f[r[ intermediari s[ ]i ajut[m noi cu ceea ce putem, pe linie medical[ ]n primul rând”, a ad[ugat Apetroaie. Acesta a afirmat c[ s-a purtat o discu`ie \i cu reprezentan`ii de la Agen`ia de Protec`ia Mediului pentru a asana focarul de patologie care este ]n comunitate. (L[cr[mioara Lupa\cu)

3

R[zvan Rotaru:

„Eu nu am venit aici pentru bani, vreau experien`[ profesional[” Noua conducere a Comisariatului Jude`ean de Mediu Boto\ani dore\te s[ eficientizeze activitatea \i asta ]n condi`iile ]n care ]n cadrul acestei institu`ii exist[ un deficit de personal. Cu toate c[ parcul auto al G[rzii de Mediu Boto\ani este format din doar trei autoturisme, R[zvan Rotaru (foto), comisarul \ef al institu`iei, inten`ioneaz[ s[ cuprind[ ]ntr-un timp cât mai scurt o zon[ cât mai extins[ pentru control. Potrivit acestuia, comisarii nu vor mai merge câte doi la un agent economic ]n control. Chiar dac[ vor circula ]n jude` cu aceea\i ma\in[, comisarii vor fi l[sa`i pe traseu pentru a demara verificarea urmând s[ fie prelua`i la ]ntoarcere. „Era bine dac[ ne mai revenea \i nou[ o ma\in[. }n prezent avem trei \i comisarii trebuie grupa`i ca s[ poat[ pleca ]n teren. Vreau s[ trimit câte doi ]n ma\in[ \i unul poate s[ r[mân[ la o societate \i altul la o alt[ societate. |i de comisari am mai avea nevoie dar toate posturile sunt blocate”, a declarat comisarul \ef R[zvan Rotaru. }n prezent, Comisariatul Jude`ean de Mediu ]\i desf[\oar[ activitatea cu \ase comisari. O alt[ m[sur[ pe care conducerea Comisariatului Jude-

`ean de Mediu Boto\ani o are ]n plan este derularea de verific[ri prin rota`ie pe domenii. „Vreau s[ mai schimb domeniile pe care comisarii ]\i desf[\oar[ activitatea. Cel care tot timpul o s[ fac[ numai abatoare, eu dac[ ]l trimit, de exemplu - la Apa Grup, el nu va \ti ]n via`a lui cum s[ fac[. Prin acest lucru, eu vreau ]n primul rând s[ fac o instruire profesional[, pentru c[ ei vor ]nv[`a. Sunt anumite persoane care nu \tiu s[ fac[ controale pe alte sectoare \i asta pentru c[ nu au f[cut niciodat[ acest lucru. Vreau o mai bun[ organizare ]n cadrul institu`iei. Cât despre mine, eu nu am venit aici pentru bani, eu vreau experien`[ profesional[”, a completat comisarul \ef al G[rzii de Mediu Boto\ani. (Carmen Stanciu)

PUBLICITATE

}n prim[ faz[,

Poli`i\tii comunitari vor fi toleran`i cu st[pânii câinilor STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate intre ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le ! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!

Posesorii de animale de companie vor primi la ]nceput doar avertismente, ]n cazul ]n care vor fi prin\i c[ nu cur[`[ ]n urma animalelor. Regulamentul de ]ntre`inere \i circula`ie a câinilor cu st[pân pe teritoriul municipiului Boto\ani va intra ]n vigoare ]n termen de 30 de zile de la adoptarea sa ]n Consiliul Local, asta dup[ ce va trece \i pe la Institu`ia Prefectului. Cei care vor aplica sanc`iunile vor fi poli`i\tii comunitari. Oficialii Prim[riei Boto\ani sus`in c[ aceast[ lege func`ioneaz[ ]n multe ora\e din Ro-

mânia, dar \i ]n Uniunea European[. „Este obligativitatea noastr[ ca dup[ ce se ]ntoarce de la Prefectur[, cu viza de legalitate, noi s[ ]l mai public[m o dat[ ]ntr-un ziar de circula`ie local[ cu care este f[cut contractul \i de abia dup[ aia s[ ]l punem ]n aplicare. }ns[ va fi o perioad[ destul de lung[ ]n care se va merge foarte mult pe avertismente \i nu pe amenzi \i sanc`iuni. Nu va fi neap[rat s[ umble tot ora\ul pentru a-i sanc`iona pe cei care ]ncalc[ regulamentul. E nevoie s[ g[se\ti câ`iva, cinci, zece, 100, dup[ aia se duce vorba de la unul la altul \i nu vor mai ]nc[lca regulamentul”, a precizat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Reprezentan`ii prim[riei sunt con\tien`i de faptul c[ mul`i dintre posesorii de câini de companie vor pune problema câinilor comunitari, ]ns[ ei promit c[ \i aceast[ problem[

va fi rezolvat[ ]n maxim un an de zile. Primarul C[t[lin Flutur s-a ar[tat, la rândul s[u, mul`umit de modul ]n care ac`ioneaz[ firma ce se ocup[ de prinderea maidanezilor. El sus`ine c[ ]ntr-o perioad[ destul de scurt[ au strâns de pe str[zi peste 200 de câini comunitari. O problem[ r[mâne, ]n continuare, insuficien`a spa`iilor de cazare \i ]ngrijire a maidanezilor, drept pentru care municipalitatea a decis extinderea padocurilor. „Prin aplicarea acestei legi ]ncerc[m s[ educ[m. S[ nu v[ ]nchipui`i c[ o s[ st[m din prima cu poli`ia ]n spatele celor care scot câinii, ca s[ vedem ce fac. Ne dorim s[ ducem Boto\aniul ]n lumea civilizat[. Nu o s[ fim nici noi absurzi, dar nici nu o s[ toler[m la nesfâr\it”, a ad[ugat primarul municipiului Boto\ani. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment 4

Luni, 29 iunie 2009

Vacan`e de criz[ pl[nuite de ale\ii no\tri Mai indeci\i ca ]n anii trecu`i ]n alegerea destina`iilor de vacan`[. A\a par mul`i dintre ale\ii no\tri, parlamentari, \efi din Consiliul Jude`ean sau din Prefectur[. |i mai to`i aduc vorba de criz[ când sunt ]ntreba`i spre ce meleaguri se vor ]ndrepta s[ se relaxeze. Din planurile de vacan`[ lipsesc destina`iile exotice, iar unii nu sunt siguri dac[ vor pleca s[ se bronzeze pe litoralul românesc sau pe traseele de munte din `ar[. Alegerile din noiembrie par s[ le capteze unor politicieni boto\[neni toat[ aten`ia. Mai sunt \i din cei care vor pleca din str[in[tate ]n interes de serviciu \i se vor mul`umi doar cu atât.

CONCEDII PESTE HOTARE Cum sesiunea parlamentar[ se ]ncheie s[pt[mâna viitoare, demnitarii au ]nc[ timp s[ ]\i contureze planurile de vacan`[. Iar cum concediul se ]ntinde pân[ la toamn[, când se deschide o nou[ sesiune de lucru, nu sunt excluse nici schimb[ri de plan pe parcurs. Peste hotare se gânde\te deputatul Andrei Dolineaschi s[ ]\i petreac[ o parte din concediu. Deputatul PSD va opta, cel mai probabil, pentru un concediu pe litoralul bulg[resc de o s[pt[mân[, ]n luna iulie, motivat de faptul c[ hotelurile din zon[ ofer[ \i o serie de facilit[`i pentru copii. „Eu am un b[ie`el de aproape trei ani \i cel mai sigur o s[ aleg s[ merg la mare ]n Bulgaria. A\ prefera aceast[ loca`ie pentru c[ acolo sunt \i facilit[`i pentru copii, mai exact oferta cuprinde \i locuri de joac[ pentru copii”, a precizat Dolineaschi. }n cazul deputatului PD-L, C[t[lin Buh[ianu, mai ]ntâi munca, \i apoi concediul. „}nc[ nu m-am gândit unde ]mi voi face vacan`a, ]ns[ s[pt[mâna viitoare plec la Istanbul cu o activitate a comisiei de educa`ie ]mpreun[ cu cea de cultur[”, a spus democrat-liberalul. Ulterior, acesta inten`ioneaz[ s[ se relaxeze tot prin munc[, mai exact urm[rind modul ]n care fetele din echipa sa de volei se

preg[tesc ]n cantonament. „Cu siguran`[ voi pleca o s[pt[mân[ ]n cantonament cu fetele pentru c[ vreau s[ v[d cum se preg[tesc, probabil c[ la Vatra Dornei, dar nu e nimic stabilit ]nc[. Dup[ aceea, trebuie s[ ne gândim mai ]ntâi la ceea ce urmeaz[, adic[ alegerile preziden`iale, apoi putem spune c[ vom avea ceva timp \i de vacan`[”, a mai ad[ugat Buh[ianu.

LITORALUL ROMÂNESC, ATRAC~IA AUTORIT{~ILOR La mare se va relaxa \i deputatul PNL Neculai Rebenciuc, ]ns[ ]n România. Acesta va pleca ]mpreun[ cu so`ia \i nepotul s[u pe litoralul românesc. „Probabil c[ voi merge cu nepotul \i so`ia la mare vreo 10 zile. }n România la mare, pentru c[ mai mult nu ]mi pot permite”, a spus Rebenciuc. Tot la mare va pleca ]n a doua jum[tate a lunii iulie \i prefectul Cristian Roman, ]ns[ ]\i va rezerva \i o s[pt[mân[ pentru a merge la munte. „Mi-am luat bilet pentru o s[pt[mân[ la mare, la Saturn, unde m[ voi caza la hotelul Ministerului Administra`iei \i Internelor, dup[ care voi merge o s[pt[mân[ \i la munte, undeva ]n `ar[, nu m-am hot[rât ]nc[”, a men`ionat reprezentantul Guvernului ]n teritoriu. Indecis ]n

privin`a destina`iei este \i vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, Cristian Achi`ei, care a `inut s[ precizeze c[ vacan`a \i-o va face ]n func`ie de buget. „}nc[ nu am stabilit cu so`ia mea unde vom merge ]n concediu. Sigur voi pleca cel pu`in 10 zile undeva, nu m-am hot[rât ]nc[, s[ v[d ]n func`ie de bani, dac[ dispun de mai mul`i plec afar[, dac[ nu, la Constan`a”, a spus vicele CJ.

MUNCA }NAINTE DE CONCEDIU Pentru unii demnitari, munca nu se ]ncheie la finele sesiunii parlamentare. Acest lucru ]l \tie cel mai bine senatorul PSD Gheorghe Marcu, care nu este decis dac[ va pleca sau nu câteva zile ]n concediu. Acesta va alege cel mai sigur s[ r[mân[ ]n Boto\ani pentru preg[tirea alegerile preziden`iale din toamn[. „Nu cred c[ voi merge undeva, nu m-am hot[rât. }n prim plan este reorganizarea tuturor filialelor locale PSD \i apoi trebuie s[ ne preg[tim pentru alegeri. Poate ]mi voi rezerva o s[pt[mân[ pentru concediu undeva ]n `ar[, dar nu \tiu ]nc[”, a

spus senatorul PSD. Deputatul PSD Costic[ Macale`i se afl[ printre pu`inii ale\i ai neamului care nu \i-a planificat niciun fel de concediu pentru aceast[ var[. De\i oficial sesiunea parlamentar[ se ]nchide s[pt[mâna viitoare, cele dou[ luni de zile ]n care parlamentarii se pot relaxa dup[ o munc[ de jum[tate de an nu ]l atrag pe Macale`i. Motivul este cât se poate de simplu: so`ia sa nu are concediu pe timpul verii, fapt ce nu ]i permite s[ ]\i fac[ planuri de vacan`[. „}n vacan`a de var[ tot timpul r[mân acas[. Nu am mai plecat de dup[ Revolu`ie, din motivul c[ so`ia mea nu are concediu vara. Cu siguran`[ voi avea preocup[ri ]n jude`”, a declarat socialdemocratul. Criz[ sau nu, ale\ii no\tri simt totu\i nevoia unei relax[ri. Chiar dac[ unii \i-au f[cut planuri mari de b[taie pe linie de activitate ]n partid, las[ totu\i o porti`[ deschis[ \i spre relaxare, gândindu-se s[ evadeze doar o s[pt[mân[ ]n natur[. Par indeci\i \i mai to`i invoc[ criza, ]ns[ cert este c[ nu banii sunt principala piedic[ ]n privin`a planific[rii concediilor. (Monica Aionesei)

Cabinet pentru rezolvarea urgen`elor stomatologice pe timp de noapte Cazurile de urgen`[ stomatologic[ vor fi rezolvate ]n cel mai scurt timp la Spitalul Jude`ean. Direc`ia de S[n[tate Public[ a scos la concurs deja un post de medic dentist la Spitalul Jude`ean. Gheorghe Apetroaie, director medical adjunct al DSP, a declarat c[ exist[ aparatura necesar[ pentru dotarea acestui cabinet, care va func`iona ]n cadrul Unit[`ii de Primire a Urgen`elor, \i c[ ]n maxim dou[ s[pt[mâni el va devenit func`ional. Aici se vor trata cazurile de urgen`[ atât la adul`i, cât \i la copii. „Ac`iunea de ]nfiin`are a unui cabinet de urgen`[ la UPU este demarat[, avem \i avizul Ministerului S[n[t[`ii. Este constituit[ comisia de examen \i el va fi sus`inut. Dotarea acestui cabinet exist[, ]ns[ urmeaz[ numai s[ fie pus ]n func`iune \i s[ se g[seasc[ o loca`ie corespunz[toare. Am discutat deja cu autorit[`ile de la Spitalul Jude`ean, ca la parterul unit[`ii s[ organiz[m acest cabinet. Pasul urm[tor este acela de a organiza un nou concurs pentru un al doilea medic dentist, astfel ]ncât s[ acces[m la al treilea pas care mie mi se pare cel mai interesat \i care, de altfel, este \i obiectivul nostru final, respectiv organizarea serviciului de permanen`[ pentru

stomatologia de urgen`[ ]n jude`ul Boto\ani”, a precizat directorul adjunct al DSP. Acesta spune c[ ]n momentul de fa`[ se discut[ \i forma de func`ionare a acestui cabinet, fie va fi realizat[ o linie de gard[ permanent[ care s[ func`ioneze noaptea, pe timpul s[rb[torilor legale, respectiv sâmb[ta \i duminica, fie ca medicul stomatolog s[ fie chemat de la domiciliu, cu plata orelor cât are loc interven`ia de urgen`[ sau cu plata direct[ pentru urgen`[. „}n felul acesta vom rezolva toate urgen`ele stomatologice din jude`, atât pentru copii, cât \i pentru adul`i”, a mai spus Apetroaie. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment Luni, 29 iunie 2009

5

Frunta\i la nivel Boto\aniul na`ional privind la surprins de furtun[ rezultatele Bacalaureat

Dup[ oralul la Limba român[,

O furtun[ care s-a ab[tut ieri dup[ amiaz[ asupra municipiului Boto\ani a f[cut ca ]n mai pu`in de un sfert de or[ str[zile ora\ului s[ fie pline de crengi rupte, copaci doborâ`i, iar canalizarea ora\ului s[ ]\i dovedeasc[ din nou „eficien`a”: adev[rate iazuri s-au format ]n intersec`iile din zona Pod de Piatr[ \i }mp[rat Traian. Furtuna a f[cut pagube \i ]n ]mprejurimile municipiului, unde au fost avariate re`ele \i transformatoare electrice.

}n câteva minute, crengi rupte \i chiar copaci pu\i la p[mânt, buc[`i de tencuial[ c[zute de pe fa`adele blocurilor, intersec`ii inundate, toate acestea au fost aduse de o furtun[ stârnit[ parc[ din senin. Din cauza ploii, cur`ile mai multor case din zona Pacea, dar \i de pe str[zile Mihail Kog[lniceanu \i Miori`a au fost inundate, de asemenea \i zona central[ a ora\ului fiind afectat[ de cantitatea mare de ap[ c[zut[ ]n scurt timp. }n zona Pod de piatr[, ca de obicei ]n astfel de situa`ii, canalizarea nu a putut face fa`[ cantit[`ii mari de ap[, ]ntreaga intersec`ie din a-

Din nou, discu`ii la nivel na`ional privind corectitudinea desf[\ur[rii ]n Boto\ani a probelor de pân[ acum la Bacalaureat. Asta dup[ rezultatele la probele orale din examen, unde niciun absolvent din jude` nu a ob`inut mai pu`in de cinci \i a plouat cu note de zece. }n ultimii ani, educa`ia boto\[nean[ a fost men`ionat[ de fiecare dat[ când a venit vorba de suspiciuni legate de corectitudinea desf[\ur[rii examenului de Bacalaureat.

propierea bazarului fiind inundat[, transformat[ ]ntrun adev[rat lac, circula`ia desf[\urându-se cu greutate. Din cauza vântului foarte puternic, au fost distruse mai multe re`ele electrice, un stâlp de electricitate de pe strada Sucevei fiind ]nclinat. De asemenea, furtuna a avariat dou[ transformatoare electrice care alimentau locuin`ele de pe str[zile |tefan cel Mare \i Pod de Piatr[ din municipiul Boto\ani, echipe ale E.on. lucrând pentru a remedia avariile. |i zona Baisa a fost afectat[ de vântul puternic, crengile copacilor, rupte de furtun[, blocând drumul ]n mai multe locuri, din cauza aglomera`iei pe \osea \i a situa`iei create de furtun[ formându-se cozi de câ`iva kilometri. Circula`ia a fost deosebit de grea \i ]n municipiul Boto\ani dup[ ce

vântul puternic a rupt crengile mai multor copaci, zece zone fiind practic blocate, atât pe Bulevardul Mihai Eminescu, ]n zona Spitalului de Pediatrie „Cuvioasa Parascheva”, cât \i pe str[zile Mihai Kog[lniceanu, Dobo\ari, Ci\mea, Tomis, Adrian Adamiu, Hatman Arbore, Calea Na`ional[ sau pe strada Donici. Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” au intervenit pentru a debloca drumurile, pompierii folosindu-se de drujbe pentru a t[ia crengile de copac \i a cur[`a strada. }ns[, pompierii nu au fost chema`i numai ]n municipiul Boto\ani, ci \i alte localit[`i, cauza fiind aceea\i: firele electrice rupte de furtun[. „Fenomenele meteorologice periculoase (precipita`ii, desc[rc[ri electrice \i intensific[ri de vânt cu aspect de vijelie) care s-au ab[tut asupra jude`ului Boto\ani ]n data de 28 iunie 2008, ]ntre orele 14.25 – 15.25, au provocat mai multe situa`ii de urgen`[, fapt ce a impus interven`ia

pompierilor pentru sprijinirea popula`iei. Cea mai mare cantitate de precipita`ii, respectiv 28 l/m.p., a fost ]nregistrat[ la Ripiceni. }n alte zece loca`ii, respectiv strada Mihail Kog[lniceanu, Sucevei, Bulevardul Mihai Eminescu precum \i satele Ro\iori, Coste\ti \i R[chi`i, satul Hudum, Horia, satul Trestiana \i Guranda, a fost afectat[ par`ial alimentarea cu energie electric[ a locuin`elor dup[ ce mai multe fire electrice au fost rupte. Un cet[`ean din satul Cervice\ti, comuna Mihai Eminescu, surprins de furtun[ la iarb[ verde, a solicitat sprijin dup[ ce autoturismul a r[mas ]mpotmolit ]n câmp” a precizat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice din cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani. Pompierii nu aveau ieri toate datele privind pagubele produse de furtun[, acoperi\uri ale unor case distruse sau ma\ini avariate, urmând ca aceste informa`ii s[ fie centralizate \i apoi f[cute publice. (D[nu` Rotariu)

|i ]n acest an, candida`ii boto\[neni se afl[ ]n top zece la nivel na`ional ]n ceea ce prive\te promovabilitatea la probele orale. }n zece jude`e ale `[rii, to`i elevii au primit not[ de trecere, \i anume: Alba, Br[ila, Boto\ani, C[l[ra\i, Cara\-Severin, Gorj, Mehedin`i, Maramure\, Neam` \i Olt. O genera`ie de elit[ sau una de fi`uici, aceasta este ]ntrebarea pe care \i-o adreseaz[ mul`i dup[ ce s-au afi\at rezultate la probele orale din aceast[ sesiune a bacalaureatului. Liviu Axinte, liderul sindical al Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI) sus`ine c[ num[rul de note ridicate de la Limba român[ are o explica`ie logic[. „Având ]n vedere c[ variantele de subiect au fost publice de mult timp, elevii au avut timp s[ le ]nve`e. Variantele de subiecte au putut fi rezolvate la clas[ cu cadrele didactice”, este opinia liderului LSI. }n acela\i timp, reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude-

`ean consider[ c[ ]n principiu la probele orale notele candida`ilor sunt mai mari ca la probele scrise. „Noi am mers ]n centre la probele orale \i nu am constatat nereguli ]n modul de desf[\urare al probelor. Vom vedea dac[ rezultatele de la probele scrise vor aduce note la fel de mari, pentru c[ una sunt probele orale \i alta cele scrise. La probele scrise este mai dificil s[ iei not[ maxim[, ]n timp ce la probele orale se poate ob`ine cu u\urin`[ not[ de trecere”, a declarat inspectorul \colar general adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) Gheorghe Carmocanu, pre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat. Fostul ministru al Educa`iei, Mihail H[rd[u, sus`inea ]n 2006, dup[ afi\area rezultatelor la examenul de bacalaureat care clasau jude`ul ]ntre primele din `ar[, c[ „la Boto\ani sunt de\tep`ii p[mântului”. Ministrul a dispus ulterior efectuarea mai multor controale ce vizau modul de corectare. Reamintim c[ ]n acest an, la proba de limba român[ au fost ob`inute 676 note de zece \i 425 note de nou[. (Petronela Rotariu)

Noroc cu ploaia c[ mai cur[`[ ora\ul de gunoaie.


Auto 6

Luni, 29 iunie 2009

Evita`i problemele cu ma\ina ]n concediu V-a`i preg[tit de vacan`[, va`i f[cut lista de cump[r[turi, pune`i la cale orice am[nunt \i se pare c[ sunte`i aproape de plecarea la drum. Dac[ v-a`i decis s[ merge`i cu ma\ina personal[, nu uita`i c[ sunt multe lucruri importante pe care trebuie s[ le pune`i la punct, de la adunarea tuturor actelor pân[ la o scurt[ verificare a st[rii tehnice. 1. Pe lista verific[rilor tehnice se recomand[ s[ se pun[: ]ncuietorile, func`ionarea geamurilor electrice, starea tehnic[ a pl[cu`elor, func`ionarea becurilor de la stopuri \i a farurilor pe toate fazele. La interior, schimba`i termocuplul/termocontactul, dac[ este cazul, verifica`i nivelul uleiului, al carburantului, al lichidului de parbriz, cablajele, siguran`ele, bujiile, tensiunea curelelor. Schimba`i filtrele de aer \i de polen, dac[ este cazul. Verifica`i presiunea pneurilor \i echilibra`i-v[ ro`ile, ave`i grij[ s[ existe capace de ventile pe fiecare roat[. Apoi suspensiile, amortizoarele, arcurile elicoidale, toate acestea se pot verifica la un service, pre`ul variaz[ ]n func`ie de ma\in[. ]n principiu trebuie f[cut[ o revizie general[ de vacan`[ pentru ca vehiculul s[ fie sigur cel pu`in 4.000 – 5.000 km. Nu l[sa`i verificarea tehnic[ pe ultima zi. 2. De asemenea, nu uita`i s[ lua`i roata de rezerv[, trusa de urgen`[, triunghiul \i vesta reflectorizant[. Speciali\tii v[ mai recomand[ s[ ave`i pelerin[ de ploaie, umbrel[, veste, lantern[, h[r`i, alimente solide \i lichide, dar \i baterii ]nc[rcate la telefon. Trebuie s[ ave`i o list[ cu telefoane de urgen`[ pentru service, urgen`e medicale, tractare ]n caz de accident, de pan[ etc. 3. }n ceea ce prive\te actele ma\inii, verifica`i s[ ave`i permisul de conducere, talonul, asigurarea RCA \i, eventual, cea CASCO, rovinieta \i viza de inspec`ie tehnic[.

CUM S{ FACI ECONOMII LA CARBURANT }N CONCEDIU Speciali\tii recomand[ folosirea moderat[ a accelera`iei \i evitarea supra]nc[rc[rii autoturismului. Pre`ul la combustibil, fie benzin[, motorin[ sau gaz nu este deloc de neglijat, a ajuns la un nivel care poate aten-

de munte, când este mai bine s[ nu folosi`i sistemul cruise control, pentru c[ v[ cre\te consumul. Dac[ ]ns[ sunte`i pe o autostrad[ destul de liber[ \i plan[, sistemul cruise control v[ este de mare ajutor pentru c[ previne acceler[rile bru\te care cresc consumul. }n cazul ]n care ma\ina ruleaz[ cu ajutorul cruise control cu o viteza constant[ de 100 de kilometri pe or[, f[r[ acceler[ri bru\te inutile, consumul scade cu 10 pân[ la 15%. De asemenea, sistemul cruise control previne dep[\irea vitezei legale pentru c[, la volan, mereu o s[ sim`i`i nevoia s[ accelera`i, chiar dac[ legea nu o permite. Deci, salva`i câteva puncte de penalizare \i câteva milioane bune din amend[ pentru dep[\irea limitei legale de vitez[.

NU ACCELERA~I CÂND NU ESTE CAZUL

ta cu u\urin`[ la bugetul familie, motiv pentru care tradi`ionalul concediu cu ma\ina, al[turi de familie, poate deveni o adev[rat[ povar[ financiar[. Din acest motiv, ni\te sfaturi despre cum s[ nu v[ ruina`i concediul din cauza costurilor carburan`ilor sunt mai mult decât binevenite. Dac[ ave`i o familie numeroas[ \i sunte`i ]n fericita situa`ie ]n care ai mai multe ma\ini din care po`i alege, nu ]ncerca`i s[ merge`i cu mai mult de una, pe motiv c[ a\a ve`i face economie de combustibil. Spre exemplu, este mai practic[ plimbarea ]ntr-un SUV de \apte locuri, decât ]n dou[ ma\ini mai mici. Asta pentru c[ un SUV de dimensiuni mai mari, cu motorizare pe benzin[, poate consuma cam 15 litri de combustibil ]n regim extraurban, pe când, ]mpreun[, cele dou[ vehicule de mici dimensiuni pot dep[\i aceast[ valoare.

BAGAJE DE FORM{ PLAN{ |I DE MICI DIMENSIUNI De asemenea, vre`i s[ ]nc[rca`i prea multe ]ntr-o ma\ina de mici dimensiuni, \i sunte`i nevoit s[ apela`i la portbagajele adi`ionate, montate de obicei pe plafonul ma\inii. Speciali\tii spun c[ rezultatul este o cre\tere substan`ial[ a consumului de combustibil. }n plus, dac[ ]nghesui`i cinci in\i ]ntr-o ma\in[ de mici dimensiuni, c[l[toria va fi mai mult decât lipsit[ de confort. Greutatea ]n plus cost[ bani, a\a c[ ]ncerca`i s[ c[ra`i lucruri cât mai u\oare cu putin`[. Conform statisticilor, majoritatea \oferilor neglijeaz[ aceste sfaturi, chiar dac[, fiecare 50 de kilograme ]n plus cresc consumul de carburant cu 2%. Mai important, nu ]ncerca`i

s[ c[ra`i mai mult decât poate duce ma\ina. Dac[ vre`i s[ c[ra`i cât ]n dou[ ma\ini, atunci sigur ve`i apela la portbagajul de pe plafonul automobilului. Iar asta v[ va cre\te consumul de combustibil cu 21%, un procent mai mult decât important. Portbagajele suspendate cresc consumul ma\inii chiar dac[ sunt goale, a\a c[ proceda`i ]n a\a fel ]ncât tot ce vre`i s[ lua`i ]n concediu s[ v[ ]ncap[ ]n portbagajul clasic al ma\inii.

FOLOSI~I CARBURANTUL OPTIM Verifica`i manualul de instruc`iuni al ma\inii, iar dac[ acolo scrie c[ benzina trebuie s[ fie „regular”, atunci din aceasta pune`i. Nu ]ncerca`i s[ alimenta`i cu „premium”, pentru c[ nu ve`i face altceva decât s[ arunca`i banii pe fereastr[.

Dac[ ]n manualul ma\inii scrie c[ benzina premium este „recomandat[”, nu „imperios necesar[”, atunci alimenta`i cu „regular”. Speciali\tii spun c[ nu se va strica nimic la motor, iar pierderea de putere este insignifiant[. Cât de mult conduci cu pedala de accelera`ie la podea ]n concediu? Oricum, senzorii de la motoarele de ultim[ genera`ie ajusteaz[ imediat lipsa de putere \i nu ve`i sim`i c[ ma\ina este mai „lene\[”. Dac[ alimenta`i cu benzin[ mai ieftin[, atunci ve`i reu\i s[ reduce`i cu aproape 10% pre`ul unui plin de combustibil. Folosi`i sistemul cruise control al ma\inii. Dac[ automobilul este echipat cu a\a ceva, nu ezita s[-l folosi`i. Sunt momente, precum traficul aglomerat din marile ora\e, ori pe \osele

Dac[ v[ deplasa`i cu o viteza constant[, iar mai apoi cre\te`i valoarea acesteia, consumul de carburant se m[re\te semnificativ. }n medie, cu fiecare 25 de kilometri pe or[ ]n plus parcur\i mai repede, v[ cre\te consumul cu pân[ la 20%. Nu \ofa`i agresiv. }ncerca`i s[ v[ calma`i ]n ora\ele aglomerate. Aici pot fi aduse ]n discu`ie sta`iunile montane sau cele de pe malul m[rii, unde traficul auto se tripleaz[ ]n perioada concediilor. Nu ]ncerca`i s[ ac`iona`i violent pedala de accelera`ie sau frâna de mân[, pentru c[ asta ]nseamn[ combustibil ]n plus. Conform speciali\tilor de la edmunds.com, \ofatul agresiv cre\te consumul de carburant cu aproximativ 25%.

AERUL CONDI~IONAT NU ESTE UN MARE CONSUMATOR DE CARBURANT Speciali\tii ]nc[ dezbat dac[ ma\ina consum[ mai mult cu aerul pornit ori cu geamurile deschise. Oricum, depinde de ma\in[ \i vitez[, iar conform testelor f[cute de speciali\tii de la edmunds.com, la o vitez[ constant[ de 90 km/h \i aer condi`ionat pornit, consumul a fost cu pu`in mai mare decât ]n cazul aceleia\i viteze de croazier[, dar cu aerul oprit. „

Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu


Sport Luni, 29 iunie 2009

Victor H[nescu, eliminat de la Wimbledon Ultimul român de la Wimbledon, Victor H[nescu (foto), a p[r[sit \i el competi`ia din turul al III-lea. Românul, locul 28 mondial, nu \i-a putut g[si caden`a \i a cedat u\or, cu 2-6, 5-7, 2-6, ]n fa`a favoritului al optulea, fracezul Gilles Simon. Victor H[nescu este ]n cea mai bun[ perioad[ a carierei sale \i ocup[ locul 28 ATP dup[ ce a ajuns la turneul de la Roland Garros pân[ ]n faza optimilor de final[. Lucrurile p[reau s[ fie la fel de bune \i la Wimbledon, unde H[nescu i-a eliminat ]n primele tururi pe Ivan Navarro din Spania \i Nicolas Devilder din Fran`a, dar Gilles Simon a `inut s[ ]\i r[zbune cona`ionalul \i l-a pus la respect pe tenismanul român, câ\tigând foarte u\or seturile unu \i trei. H[nescu a reu\it se echilibreze meciul ]n al

doilea act, iar loviturile câ\tig[toare date de Simon din spatele liniei au f[cut ravagii, francezul dând impresia c[ poate trimite ]n teren orice minge.

PAVEL |I TEC{U MERG MAI DEPARTE Perechea Andrei Pavel/ Horia Tec[u a ]nvins cu scorul de 6-4, 6-7 (9), 3-6, 6-4, 15-13, pe americanii Eric Butorac \i Scott Lipsky, ]n turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului, informeaz[ site-ul oficial al competi`iei. Pentru accederea ]n turul trei, cei doi români vor primi un cec ]n valoare de 16.000 de lire sterline. Adversarii din turul trei vor fi tre perechea Wesley Moodie man (Belgia), favorita nu- dreev/Evgeny Korolev (am]nving[torii din partida din- (Africa de Sud)/Dick Nor- m[rul 9, \i cuplul Igor An- bii Rusia). 

Rossi atinge „centenarul” victoriilor ]n MotoGP

Reu\it[ important[ pentru pilotul de motociclism vitez[ clasa MotoGP, Valentino Rossi. Italianul de la echipa Yamaha a câ\tigat sâmb[t[ o nou[ curs[, Marele Premiu al Olandei, aceasta fiind al 100-lea succes din cariera pilotului. Rata de succes a lui Rossi este impresionant[, sportivul din „Cizm[„ având 100

de reu\ite din 217 curse disputate. „Cele 100 de victorii ale mele? Pentru mine sunt toate importante, pentru asta trebuie s[ mul`umesc multor oameni: familiei mele, echipei mele \i prietenilor mei. Sper s[ mai ob`in \i alte succese“, a fost declara`ia de dup[ curs[ a lui Valentino Rossi, potrivit Mediafax. Lider al clasamentului pilo`ilor din acest an, Valentino Rossi are trei victorii ]n \apte curse ]n acest sezon, ultima dintre ele fiind cea se sâmb[t[ din Olanda, când Rossi a trecut linia de sosire ]n fa`a lui Jorge Lorenzo din Spania \i Casey Stoner \i Australia. Aceasta este \i ordinea ]n care cei trei ocup[ podiumul MotoGP, Rossi având 131 de puncte, Lorenzo 126 \i Stoner 122, la care distan`[ de orice alt concurent. 

Goian vrea s[ plece de la Steaua Stoperul Stelei, Dorin Goian, a declarat, sâmb[t[, c[ a sosit momentul s[ se transfere de la gruparea din Ghencea, dar nu este dispus s[ se despart[ de ro\alba\tri ]n orice condi`ii, informeaz[ site-ul oficial al clubului. „}mi doresc s[ plec, deoarece cred c[ ar fi un moment bun s[ o fac, dar nu a\ pleca de aici pentru orice salariu. Pot spune ]ns[ c[ a\ pleca \i ]ntr-o `ar[ arab[, ca Mirel. Prefer s[ nu mai discut[m subiectul transferului meu, ci altceva. Nu am avut discu`ii cu patronul vizavi de un eventual transfer. Una este s[ m[ ]ntrebe patronul dac[ vreau s[ plec atunci când are 20 de camere video ]n spate \i alta este s[ discu-

t[m ]ntre patru ochi“, a spus Goian, ]n opinia c[ruia discu`iile despre noul c[pitan al Stelei sunt inutile: „Steaua are un c[pitan ]n

persoana lui Sorin Ghionea“. Funda\ul a vorbit \i despre primele contacte pe care le-a avut cu noul antrenor al Stelei, Cristiano Bergodi: „Avem o rela`ie normal[ cu domnul Bergodi, la fel ca \i cu orice alt antrenor. Suntem aten`i la indica`iile pe care le d[ \i la ideile pe care le are \i ]ncerc[m s[ le punem ]n practic[. Este cam devreme s[ vorbim de compara`ii ]ntre actualul \i fostul antrenor al Stelei. }ntr-adev[r, Bergodi lucreaz[ foarte mult la partea tactic[. Cred c[ este un lucru bun \i un rol important ]l are \i Renzo Rossi, care st[ pe margine, urm[re\te pozi`ionarea juc[torilor ]n teren \i se sf[tuie\te cu antrenorul“. 

Ronaldo va semna pe 6 ani cu Real Madrid

Transferul record al lui Cristiano Ronaldo, de la Manchester United la Real Madrid, pentru 80 de milioane de lire sterline, va intra ]n vigoare la 1 iulie, dup[ ce juc[torul \i-a dat acordul pentru un contract pe \ase ani. United, care a acceptat oferta spaniolilor pentru mijloca\ul de 24 de ani pe 11 iunie, a confirmat pe site-ul oficial al clubului c[ transferul a fost finalizat. Real Madrid a anun`at de asemenea pe site-ul oficial c[ „juc[torul va fi legat de Real Madrid pentru urm[toarele \ase sezoane. Va fi prezentat oficial pe 6 iulie, pe stadionul Santiago Bernabeu“. Ronaldo se afla ]n vacan`[ ]n Statele Unite când Real a f[cut oferta pentru el, pe 10 iunie. La

vremea respectiv[, United a anun`at c[ decizia de a accepta oferta vine dup[ ce interna`ionalul portughez \ia exprimat „]nc[ o dat[ dorin`a de a pleca“. Transferul lui Ronaldo face parte dintro serie de cheltuieli remarcabil[ a celor de la Real Madrid, de la revenirea lui Florentino Perez ]n func`ia de pre\edinte al clubului, la 1 iunie. Acesta l-a cump[rat pe brazilianul Kaka pentru un record, la vremea respectiv[, de 56 de milioane de lire sterline, apoi pe Ronaldo pentru 80 de milioane de lire sterline, ca apoi s[ ]l aduc[ pe funda\ul Raul Albiol de la Valencia, pentru 12 milioane de lire sterline, ajungând la un total de 148 milioane de lire sterline cheltuite ]n aceast[ var[. 

7

|tiri pe scurt

Daminu`[, aproape de un ]mprumut la Rapid Precum Ianis Zicu ]n urm[ cu câ`iva ani, Cristian Daminu`[ vrea \i el s[ plece din curtea faimoasei Inter Milano pentru a c[p[ta experien`[ ca titlular. Funda\ul de 19 ani care face furori la Inter Primavera, echipa de tineret, este foarte aproape de a veni cu ]mprumut la Rapid, dar a\teapt[ \i alte oferte, impresarul s[u declarând c[ atât timp cât pot ap[rea oportunit[`i mai bune, Damiu`[ nu semneaz[ nici un act cu clubul din Giule\ti. Cristea Opria, impresarul lui Cristian Daminu`[, este cel care ]ncearc[ s[ ]i satisfac[ funda\ului dorin`a de a se duce la o echip[ la care s[ poat[ fi titluar. Chiar \i un transfer definitiv la Rapid a p[rut la un moment dat posibil, dar varianta a fost respins[ vehement de Inter, iar juc[torul ]\i caut[ o echip[ pentru a merge cu ]mprumut. Câteva echipe din Italia ar putea trimite oferte pentru funda\ul român, dar pân[ acum discu`iile concrete au fost cu clubul lui George Copos. „Am ajuns la o ]n`elegere pentru ca Daminu`[ s[ joace la Rapid ]n sezonul viitor. Ini`ial am dorit un transfer definitiv, dar cei de la Inter nici nu au vrut s[ aud[ de o asemenea variant[, ci au mers doar pe varianta ]mprumutului. Juc[torul este deja la Bucure\ti \i duminic[ va ajunge ]n cantonamentul Rapidului. Mai sunt \i câteva cluburi din Italia care sunt interesate de Cristian, chiar acum sunt ]n ni\te negocieri, \i este posibil ca situa`ia s[ se schimbe“, a declarat pentru Mediafax impresarul Opria. 


Social-administrativ 8

Luni, 29 iunie 2009

Cadrele didactice, ]nv[`ate s[ discute Raport al cu elevii dup[ situa`ii traumatice activit[`ii pre\edintelui CJ S[pt[mâna trecut[, Boto\aniul \i alte dou[ jude`e au avut participan`i la un seminar la Sinaia, pentru dezvoltarea abilit[`ilor de comunicare cu copiii ]n situa`ii de urgen`[, seminar ce face parte din proiectul de formare a personalului didactic din comunit[`i afectate de inunda`ii. Mai exact, este vorba despre un proiect pilot demarat pentru prima oar[ ]n aceast[ manier[ de CRIPS (Centrul de Resurse \i Informare pentru Profesiuni Sociale) \i UNICEF, proiect ce abordeaz[ problematica specific[ impactului psiho-social al inunda`iilor asupra copiilor. Participan`ii la acest proiect au fost atât cadre didactice din zonele afectate de inunda`iile din vara anului trecut, cât \i reprezentan`i ai Complexului de Servicii Comunitare din cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani. Comunele din jude`ul Boto\ani selectate pentru acest proiect au fost: Hude\ti, R[d[u`i-Prut \i Mih[ileni, din partea c[rora s-a prezentat la ]ntâlnire câte un cadru didactic. „Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea abilit[`ilor de comunicare a cadrelor didactice cu copiii ]n situa`ii de risc \i ]n special ]n situa`ii de stres posttraumatic (inunda`ie, cutremur, etc)“, a declarat

Felicia Mihai, \ef ]n cadrul Complexului de Servicii Comunitare destinate Protec`iei Copilului. La acest seminar s-a prezentat re`eaua de servicii care poate interveni ]n situa`ii de calamitate \i ]n mod special s-a pus accent pe grupuri de lucru, studii de caz pentru a ajuta cadrele didactice s[ identifice cazurile copiilor care manifest[ simptome de stres post-traumatic. S[pt[mâna aceasta alte trei jude`e vor lua parte la o ac`iune de acest gen. La sfâr\itul lunii august va avea loc o nou[ ac`iune a acestui proiect, când cei ce au participat

s[pt[mâna trecut[ la seminar vor trebui s[ prezinte un portofoliu de activit[`i desf[\urate pe tema proiectului ]n tot acest timp. „Pân[ atunci, eu, ca formator local, ]mpreun[ cu cele trei cadre didactice participante la seminar, vom proceda la diseminarea informa`iilor pe care le-am ob`inut acolo. }n august, cadrele didactice vor prezenta portofoliul de activit[`i desf[\urate ]n aceast[ perioad[“, a declarat Mihai. Printre ac`iunile pe care le au de demarat, s[pt[mâna aceasta, cele trei cadre didactice vor avea de aplicat un chestionar (un set

de trei ]ntreb[ri la care trebuie s[ r[spund[ cadrele didactice din comunitate - dac[ au cuno\tin`[ de informa`ii despre tulbur[rile de stres post-traumatic, etc). O alt[ sarcin[ pe care cadrele didactice o au este de a realiza un plan de interven`ie ]n caz de situa`ii de calamit[`i, plan ce va fi afi\at ]n \coli. Conducerea complexului va avea de asemenea ]ntâlniri ]n cadrul \colilor ]n cauz[ unde va fi prezentat[ simptomatologia stresului posttraumatic \i institu`iile partenere care pot interveni s[i ajute ]ntr-o astfel de situa`ie. (Carmen Stanciu)

Pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, Mihai ~âbuleac, \i-a f[cut public un raport complet cu activit[`ile demarate ]n primul s[u an de mandat. Acesta a precizat ]n cadrul \edin`ei de Consiliu Jude`ean c[ de\i legea nu ]l oblig[ s[ realizeze un astfel de raport, a considerat c[ este necesar[ o informare a cet[`enilor asupra a ceea ce s-a f[cut prin intermediul Consiliului Jude`ean de la urcarea sa ]n func`ia de pre\edinte al acestei institu`ii. Raportul a fost publicat \i pe site-ul Consiliului Jude`ean Boto\ani, respectiv www. cjbotosani.ro , astfel putând fi accesat de orice cet[`ean interesat de activitatea din primul an de mandat al pre\edintelui Mihai ~âbuleac. „Rezultatele ob`inute pe parcursul acestui an m[ ]ndrept[`esc s[ apreciez c[ s-a manifestat o preocupare constant[ pentru ]ndeplinirea obiectivelor stabilite, ]n condi`iile ]n care capacitatea financiar[ de care s-a dispus nu a fost la nivelul proiectelor \i obiectivelor pe care mi le-am propus. Consider c[ prin activitatea desf[-

\urat[ de Consiliul Jude`ean Boto\ani s-a r[spuns ]n mare m[sur[ problemelor prioritare ale jude`ului. }n contextul economic actual, r[mâne ]n continuare prioritar[ dezvoltarea economic[-social[ \i cultural[ a jude`ului, dezvoltarea a cât mai multe programe de parteneriat pentru atragerea de finan`[ri externe precum \i refacerea, dezvoltarea \i monitorizarea infrastructurii la nivelul jude`ului nostru“, a declarat portocaliul Mihai ~âbuleac. }n perioada iunie 2008 - iunie 2009, prin cele 17 \edin`e s-au adoptat 206 de hot[râri de Consiliu Jude`ean prin care s-a reglementat ]ntreaga activitate desf[\urat[ de executivul Consiliului Jude`ean. Cei interesa`i pot g[si ]n raport informa`ii despre reorganizarea activit[`ii aparatului de specialitate a Consiliului Jude`ean Boto\ani \i a institu`iilor subordonate, accesarea de fonduri structurale, proiecte ]n diferite stadii \i nu ]n ultimul rând achizi`iile publice (]n num[r de 44) demarate ]n tot acest timp. (Carmen Stanciu)

Alegeri la tineret ]n organiza`iile Aghini`ei r[mâne ]n continuare ]n arest preventiv jude`ene PSD \i PNL Gianina Aghini`ei, fiica angajatei de la sucursala BCR Boto\ani, Elena Aghini`ei, cercetat[ pentru o delapidare record, va r[mâne ]n continuare ]n arest preventiv dup[ ce judec[torii au respins cererea de eliberare condi`ionat[ formulat[ de c[tre avocatul ei. Mama sa este ]n prezent ]n libertate. Gianina Aghini`ei, este cercetat[ de procurori ]n acela\i dosar cu mama ei, ]n privin`a unui caz de delapidare record, fiind vehiculat[ de c[tre anchetatori o pagub[ de 13 miliarde de lei. Prima dat[ când a fost arestat[ Gianina Aghini`ei a fost re`inut[ de poli`i\ti pe Aeroportul B[neasa ]n luna ianuarie, când ]ncerca s[ plece in Italia. Aceasta avea interdic`ia de a p[r[si `ara, pentru c[ era cercetat[ ]n cazul de delapidare, fiind acuzat[ c[ \i-a instigat mama s[ comit[ infrac`iunea. Adus[ la Boto-

\ani, tân[ra a fost prezentat[ judec[torilor cu propunerea de arestare preventiv[ pentru 29 de zile. Judec[torii au fost de acord, de\i tân[r[ a declarat c[ nu \tia nimic de faptele mamei sale. Ulterior aceasta a fost dus[ la Spitalul de Psihiatrie Socola unde a fost supus[ unei noi expertize psihiatrice, de\i la Boto\ani s-a stabilit deja c[ are discern[mânt. Dup[ acest episod, Gianina Aghini`ei a ]nc[lcat dispozi`ia procurorului, mergând pentru 24 de ore la Ia\i, de\i nu avea voie s[ p[r[seasc[ localitatea. A fost prins[ \i ]nc[tu\at[ \i dus[ ]n arestul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. De atunci a r[mas ]n arest preventiv, \i la ultimul termen judec[torul a decis c[ având la activ atât de multe ]nc[lc[ri ale interdic`iilor date de procurori trebuie s[ r[mân[ ]n arest. „La ultimul termen

mama ei a recunoscut ]n fa`a instan`ei c[ ea a retras acele sume de bani f[r[ s[ spun[ nim[nui \i c[ fiica sa nu a avut habar de provenien`a acelor bani, ]ns[ judec[torul a decis c[ Gianina Aghini`ei trebuie s[ r[mân[ ]n arest preventiv. Oricum, noi inten`ion[m s[ facem recurs”, a declarat Daniela Lungu, avocatul Gianinei Aghini`ei. ]n luna ianuarie, procurorii au deschis o anchet[ ]n privin`a Elenei Aghini`ei, care ]n calitate de angajat al BCR ocupa ]n cadrul b[ncii un post care ]i permitea s[ aib[ acces la baza de date a institu`iei \i, implicit, la conturile clien`ilor. }ntr-o perioad[ relativ scurt[ de timp, Elena Aghinitei a reu\it s[ transfere diferite sume de bani din conturi, f[r[ s[ fie descoperit[. Ulterior, anchetatorii au stabilit c[ majoritatea banilor au ajuns la fiica sa. (D[nu` Rotariu)

}n aceast[ perioad[ s-au schimbat sau urmeaz[ s[ se aleag[ noi conduceri pentru organiza`iile jude`ene de tineret ]n dou[ din marile forma`iuni politice de pe e\ichierul politic boto\[nean. Dac[ ]n PNL, conducerea organiza`iei de tineret a fost deja schimbat[, ]n PSD, ]n cel mult dou[ s[pt[mâni vor avea loc alegeri. Forurile decizionale ale PNL Boto\ani au decis ca Sergiu Zvânc[ s[ preia interimar conducerea organiza`iei jude`ene de tineret, dup[ ce Florian Moruzi a renun`at la aceast[ func`ie, din motive personale dup[ cum se specific[ ]n demisie. „Avem nevoie de un pre\edinte care s[ ]\i fac[ treaba ]n fruntea organiza`iei de tineret”, a spus Florin ~urcanu (foto), pre\edintele interimar al organiza`iei jude`ene PNL. Sergiu Zvânc[ este membru PNL din anul 2004 ]ns[ nu a fost activ politic pân[ acum. }n ceea ce prive\te viitoarea conducere a tinerilor socialdemocra`i, Doina Feodorovici urmeaz[ s[ predea \tafeta unei alte persoane care dore\te s[ se ocupe ]n urm[torii patru ani de coordonarea acestei organiza`ii. „Am ]mplinit vârsta maxim[ \i nu mai pot coordona organiza`ia de tineret, dar coincide organizarea de noi alegeri \i cu expirarea celor patru ani de mandat. Aportul tinerilor a fost extraordinar de deosebit ]n perioada trecut[ \i acest lucru se vede ]n faptul c[ au fost promova`i pe diverse

func`ii, primari, viceprimari, consilieri locali \i chiar directori coordonatori la deconcentrate”, a declarat Feodorovici. Pân[ acum doar R[zvan Rotaru, comisarul \ef al G[rzii de Mediu \i-a depus inten`ia de candidatur[. (Monica Aionesei)


Social Luni, 29 iunie 2009

9

S[rb[toarea Sfin`ilor Apostoli Petru \i Pavel Cre\tin-ortodoc\ii ]i s[rb[toresc ast[zi pe Sfin`ii Apostoli Petru \i Pavel. La toate l[ca\urile de cult, fe`ele biserice\ti `in slujbe ]nchinate celor doi sfin`i. Aceast[ s[rb[toare religioas[ marcheaz[ ]ncheierea postului Sfin`ilor Apostoli Petru \i Pavel, sfin`i s[rb[tori`i ]n fiecare an pe 29 iunie \i cinsti`i de Biserica ortodox[ mai ales pentru obi-

ceiul lor de a posti ]nainte de a ]ntreprinde acte mai importante. }nainte ca cei doi sfin`i s[ fie slujitorii lui Iisus Hristos, Sfin`ii Apostoli Petru \i Pavel au fost oameni simpli, primul pescar din Betsaida la Marea Galileii \i frate cu Andrei, „cel ]ntâi chemat”, al doilea a fost un b[rbat ]nv[`at, fariseu \i rabin ]n religia evreilor, ucenic al lui Gama-

liel \i cunosc[tor al ]ntregii ]nv[`[turi din vremea sa. Amândoi apostoli erau plini de Duhul Sfânt \i de harul dumnezeiesc. „Sfin`ii Apostoli Petru \i Pavel sunt s[rb[tori`i ca \i corifei ai grupului apostolilor Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Apostol Petru a avut un rol de primus inter pares din cei 12 ucenici, fiind ]n vârst[ \i având o autoritate

Moa\tele Sfântului Andrei poposesc pân[ mar`i la Biserica din Vorona Nou[ Moa\tele Sfântului Apostol Andrei au fost aduse sâmb[t[ la Biserica care poart[ hramul Sfin`ilor Apostoli Petru \i Pavel din Vorona Nou[, jude`ul Boto\ani, moa\te ce vor poposi acolo p^n[ mâine pân[ spre sear[, când ultimul credincios va trece pragul bisericii \i se va ]nchina sfintelor oseminte. Acestea au fost aduse, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfin`itului Teofan, tocmai de la M[n[stirea Pe\tera Sfântului Apostol Andrei din Arhiepiscopia Tomisului, cu prilejul hramului Bisericii din Vorona Nou[. De-a lungul zilelor cât Sfintele moa\te s-au aflat la Boto\ani, la Biserica Sfin`ii Apostoli Petru \i Pavel din Vorona Mare au fost `inute slujbe religioase ]nchinate celor doi apostoli, Sfânta Liturghie, Utrenia, acatiste, Sfântul Maslu. Duminic[ seara s-a `inut ]n zon[ \i un cerc misionar cu

tema „Despre sfin`i \i sfin`enie” cu referire la via`a Sfântului Andrei \i activitatea filantropic[ a Sfântului Vasile, acest an fiind an dedicat Sfântului Vasile. „Sfintele moa\te vor sta pân[ mar`i, 30 iunie, pân[ seara târ ziu, pân[ când se ]nchin[ \i ultimul credincios. Fiecare Sfânt[ Liturghie a fost urmat[ de o mas[ oferit[ credincio\ilor. La noi a devenit o tradi`ie ca ]n fiecare duminic[, patrucinci familii s[ se uneasc[ \i s[ preg[teasc[ o mas[”, a declarat p[rintele Gheorghe Loghin, ce sluje\te de 15 ani la Biserica din Vorona Nou[. Cre\tin-ortodoc\ii sunt a\tepta`i s[ ajung[ la Biserica Vorona Nou[ nu numai cu ocazia poposirii acolo a moa\telor Sfântului Andrei, ci \i pentru c[ ast[zi este hramul Bisericii Sfin`ii Apostoli Petru \i Pavel. (Monica Aionesei)

Aten`ie la turismul la negru Agen`iile de turism nelicen`iate \i particularii pun ]n pericol vie`ile celor care le solicit[ servicii de transport, cazare \i mas[ ]n aceast[ perioad[. Amatorii de vacantechilipir ar trebui s[ fie ]n gard[. Evenimentul Zilei a identificat poten`ialele probleme cu care s-ar putea confrunta cei care aleg s[ nu mearg[ ]n concediu pe mâna unei agen`ii de turism. Taberele de copii la negru, excursiile organizate de preo`i, tot la negru sau ofertele de cazare „la particulari“, acestea sunt doar câteva dintre vacan`ele cu grad mare de risc identificate de cotidian. }n plus, surprize nepl[cute pot ap[rea chiar dac[ apela`i la serviciile unei agen`ii turistice specializate: dac[ firma d[ faliment, clien`ii s[i nu pot beneficia de serviciile achitate.

TABERE |COLARE LA NEGRU |I TRASEE CU IZ BISERICESC „Taberele \i excursiile «la negru» sunt des ]ntâlnite mai ales ]n notele controalelor \i ]n reclama`ii“, precizeaz[ di-

rectorul general al Direc`iei Generale de Control \i Protec`ia Turi\tilor (DGCPT) din cadrul Ministerului Turismului (MT), Dorin Gherghina. „Cunoa\tem cazuri chiar la noi ]n jude` de grupuri organizate de preo`i din diverse parohii. La fel ca la tabere, ei asigur[ transport, mas[ \i cazare mai ieftine, tot prin diver\i particulari“, explic[ \i reprezentantul pe nord-est al Asocia`iei Na`ionale a Agen`iilor de Turism (ANAT), Dumitru N[nescu, referindu-se la traseele conduse de ghizi ]n sutan[.

cestui an, nu mai pu`in de 861 de unit[`i turistice au fost controlate de membrii Corpului de Control ai (DGCPT) din cadrul Ministerului Turismului. „La 110 am constatat nereguli, taxate cu amenzi ]n valoare total[ de 173.200 de lei. }n cazul a 110 unit[`i am dat \i avertismente prin care i-am somat s[ remedieze deficien`ele ap[rute ]n timpul controalelor. Dar ]n cazul a 14 unit[`i nu am avut ce face \i am fost obliga`i s[ decidem suspendarea activit[`ii sau retragerea licen`ei ori acredit[rii“, a mai precizat GherAMENZI DE 1.000 - ghina. }n cazul particularilor dovedi`i c[ au chiria\i sezo1.500 DE LEI nieri, amenda este ]ntre }n primele cinci luni ale a- 1.000 \i 1.500 de lei. 

principal[, iar Sfântul Apostol Pavel a fost cel mai prolific apostol ]n privin`a misiuni pe care a f[cut-o ]n ]ntreg Imperiul Roman de atunci pentru predicarea Evangheliei, pentru vestirea noii credin`e”, a spus p[rintele protopop Lucian Leonte. Cei doi apostoli sunt s[rb[tori`i ]mpreun[ pentru c[ au sfâr\it o dat[ \i ]n acela\i loc. Pe data de 29 iunie sunt s[rb[tori`i cei doi sfin`i, iar a doua zi este ziua tuturor apostolilor, numit[ Soborul Sfin`ilor Apostoli. „Sfin`ii Apostoli Petru \i Pavel sunt s[rb[tori`i dup[ un post care variaz[ ca timp, post pus ca to`i cre\tinii s[ se bucure ]n mod real \i duhovnice\te de ziua sfin`ilor apostoli, ]n sensul s[ se spovedeasc[, s[ se ]mp[rt[\easc[ \i s[-\i realizeze o stare duhovniceasc[ foarte ]nalt[, acesta este rolul postului din fa`a s[rb[torii. S[rb[toarea ]n sine este o cinstire a ucenicilor Mântuitorului Iisus Hristos, care sunt stâlpii bisericii”, a men`ionat p[rintele protopop. Ast[zi, slujbe ]nchinate celor doi sfin`i

apostoli se fac ]n bisericile care poart[ hramul Sfin`ilor Petru \i Pavel, dar \i ]n toate celelalte l[ca\uri de cult. }n municipiul Boto\ani, Biserica din zona G[rii poart[

numele Sfin`ilor Apostoli Petru \i Pavel, ocazie cu care ast[zi acolo vor avea loc slujbe ]n cinstea celor doi ucenici ai lui Hristos. (Monica Aionesei)

BNR reduce rata dobânzii de politic[ monetar[ BNR va reduce mar`i dobânda de politic[ monetar[ cu 0,5 puncte procentuale, la 9%, ]n contextul temper[rii infla`iei \i sc[derii PIB peste a\tept[ri ]n primul trimestru, consider[ majoritatea anali\tilor chestiona`i de Mediafax, care nu exclud ]ns[ \i o sc[dere mai mare, de pân[ la 0,75 puncte. Majoritatea anali\tilor v[d posibil[ \i o reducere a ratei rezervei minime obligatorii, ]n special pentru pasivele ]n lei. Ei consider[ c[ relaxarea politicii monetare de c[tre Banca Na`ional[ este necesar[ pentru a stimula cre\terea economic[, ale c[rei perspective s-au ]nr[ut[`it, iar temperarea ratei infla`iei din ultimele luni, precum \i stabilita-

tea cursului de schimb, permit, ]n acest moment, o astfel de m[sur[. „}n trimestrul unu a fost o contrac`ie a economiei mult peste a\tept[ri \i avem perspective nefavorabile pentru trimestrele viitoare, iar temperarea infla`iei ]n acest moment ne ajut[“, a declarat Nicolaie Chidesciuc, senior economist la ING Bank România. PIB-ul a sc[zut, ]n primul trimestru, cu 6,2% comparativ cu perioada similar[ a anului trecut \i cu 4,6% fa`[ de ultimele trei luni din 2008, potrivit datelor revizuite prezentate de Institutul Na`ional de Statistic[, care a ar[tat c[ declinul a fost generat de frânarea abrupt[ a activit[`ii din industrie \i agricultur[. 

Interdic`ia cumulului pensiesalariu ar putea fi ridicat[ Plenul Senatului urmeaz[ s[ se pronun`e prin vot asupra posibilit[`ii elimin[rii interdic`iei de cumul al salariului cu pensia \i introducerea ]n loc a unei impozit[ri progresive, variant[ pentru care liberalii, social-democra`ii \i udemeri\tii deja s-au pus de acord ]n Comisia de munc[. }n varianta Guvernului, persoanele ale c[ror pensii dep[\esc valoarea salariului mediu brut pe economie \i care primesc ]n acela\i timp salariu de la stat trebuie s[ opteze pentru una dintre cele dou[ forme de remunerare ]n 15 zile de la adoptarea proiectului de Lege ]n Parlament. Cei care sunt ]n situa`ia interzis[ de Lege, trebuie s[ opteze, ]n cele 15 zile,

]ntre suspendarea pl[`ii sumei pensiei nete care dep[\e\te nivelul salariului mediu brut sau men`inerea pensiei, dar ]ncetarea raportului de munc[. Proiectul transmis de Guvern Parlamentului prevede ca dat[ de intrare ]n vigoare 1 iunie 2009. Raportul Comisiei de munc[ modific[ ]ns[ inten`ia Executivului \i las[ posibilitatea cumulului, dar introduce impozitarea progresiv[. Astfel, dac[ nivelul pensiei nete este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie, atunci veniturile salariale sau cele asimilate lor se impoziteaz[ cu 16%. Dac[ nivelul pensiei nete ]ncasate este mai mare decât salariul mediu brut pe economie, dar mai mic

sau egal cu 4 salarii medii brute, atunci veniturile salariale sau cele asimilate lor se impoziteaz[ cu 30%. Dac[ nivelul pensiei nete ]ncasate este mai mare decât nivelul a 4 salarii medii brute pe economie, dar mai mic sau cel mult egal cu 8 astfel de salarii, atunci ve-niturile salariale sau cele asimilate lor se impoziteaz[ cu 60%. }n fine, dac[ nivelul pensiei nete ]ncasate este mai mare decât nivelul a 8 salarii medii brute pe economie, atunci veniturile salariale sau cele asimilate lor se impoziteaz[ cu 80%. }n aceste condi`ii, restul prevederilor Guvernului, legate de optarea pentru un tip de venit sau altul, nemaifiind necesar[, sunt eliminate. 


Publicitate 10

Luni, 29 iunie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 3 camere, SD, 50 mp, etaj 2, fa`a la soare, c[r[mid[, zona Prim[verii, CT, T, pre` 44000 euro. Telefon: 0748.220.702.(6) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 54 mp, str. Vârnav nr.36, et.3. Pre` 37000 E. Telefon:0744.708.669. (12775) * Schimb(vând) apartament 2 camere, zona Sucevei(Petrom) cu 3-4 camere. Ofer diferen`[ 10-15000 E ]n func`ie de apartament. Telefon: 0755.509.330.(1280-6)

Mare. Telefon: 0745.837.534.(1249-10) * Vând apartament 3 camere, parter, spa`iu comercial, 75 mp, la cheie. Telefon: 0788.721.261; 0741.013.289.(1224-2) * Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Viilor, 46mp, complet renovat, \arpant[, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Pia`a Mare, apartament la bloc nou, posibilitate de a se pl[ti ]n rate \i de a se transforma ]n 3 camere, 42.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)

* Vând apartament 2 camere zona Grivi`a noul Mall 47 mp, et.3, decomandat, cu fa`a la soare, intabulat, curat. Telefon: 0747.634.247.(1269-3)

* Vând apartament 2 camere, zona C.Na`ional[, D, 50mp, et.1, curat, G+F, bloc de c[r[mid[, la strad[, 36.000E.Telefon: 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, D, et.2, cu ]mbun[t[`iri, zona Unirii vis-a-vis de Muzeul Etnografic. Pre` 42500 E negociabil. Telefon: 0747.647.848.(1273-2)

* Vând apartament 2 camere, zona Oct.Onicescu, D, 52mp, parter, 2 balcoane, CT, G+F+P, 40.000E. Tel.0748/115.912.(V)

* Vând apartament 4 camere, etaj 2, vis-a-vis de Liceul M.Eminescu. Telefon: 0743.309.188. (1248-5) * Vând/]nchiriez apartament 2 camere, parter, renovat cu posibilit[`i extindere la Pia`a

* Ofert[ special[! Vând apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei.Tel.0744/530.803 * Vând apartament 2 camere, zona Unirii, et.2, 50mp, renovat, T, G+F, u\i noi, D, 43000 E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Parcul Eminescu, 54mp, renovat, \arpant[ proprie, buc[t[rie mare, 46.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 63.000lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona C.Na`ional[, 27mp, et.2, pe mijloc, 75.000 lei.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând garsonier[, zona Stadion, 20mp, G+F+ termopan, baie proprie, 14.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Vând garsonier[, zona T.Crudu, 27mp, et.1, conf.1, renovat[, 20.000 E.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Luna, 40mp, et.2, balcon tip logie, f[r[ ]mbun[t[`iri, 25.000E. Tel. 0744/530.803.(V)

* Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel. 0744/530.803

* Vând apartament 2 camere, zona Bucovina, 50 mp, et.1, f[r[ ]mbun[t[`iri, 36.000E neg.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000E. Tel.0748/115.913.(V)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 4 camere, zona OTP Bank, 90mp, et.2, renovat, mobilat \i utilat, totul nou \i de calitate, 79.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel. 0744/530.803.(V) * Schimb apartament 4 camere ultracentral cu apartament 2 camere.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[,zona Bucovina et.1,27 mp,toate imbun[t[`irile,T,G+F,P,21000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera,zona Tiberiu Crudu, et.3, D, 27 mp, T, G+F, 21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera,zona cap[t 1, et.2, toate ]mbun[t[`irile, T, G+F, balcon ]nchis in T, CT, 24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.3,D,48 mp,CT,T,zona Bucovina. Pre`:33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.2,toate ]mbun[t[`irile,T,G,F,P, zona Unirii.Pre` 44000 euro negociabil. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Pita-Calea Na`ional[,56mp,et.3,SD, renovat,G+F,T,P,gaz separat,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Parc Eminescu, et.2,D,54 mp,modern,CT,T,G+F,P,zon a deosebit[,merit[ v[zut,45000

euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Calea Na`ional[(IRE), modern,52 mp,\arpant[,T, G+F,P,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Parcul Tineretului,46 mp,et.3,toate ]mbun[t[`irile, T,G+F,P,95000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona biserica armeana,et.1,D,54 mp,CT,T,G+F,42000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,53 mp,parter,balcon,D,gaz separat,T,P,G+F,beci.Pre`:3900 0 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii Maternitate, SD, \arpant[, 48 mp, AC, T par`ial, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt, zona Panda-Pia`a Mare,140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern, CT,T,renovat,62000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.1,D,70 mp,2 balcoane, toate ]mb.,CT,T,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere, zona Dorian 4 ,et.3,D,87 mp,2 bai,2 balcoane,modern, T,G+F,P,sau schimb[ cu 2 camere,pre`:48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili, averii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Bucovina,D,et.3,86 mp,2 b[i,living amenajat,CT, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[,toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P, modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1,52 mp,CT,G+F.T,izolat,la strad[,Pre`:37500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T,G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,50 mp utili,et.2, bucatarie mare,T,zona Prim[verii, la strad[,140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, u\[ metalic[, termopan, calorifere schimbate, 72.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului,D,parter,52 mp,recent renovat,CT,T, G+F, P,c[r[mida,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,Zona ]mparat TraianDorian 4,et.1,60 mp utili, D,CT,T,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Stejari,100 mp,et.4, \arpant[,toate ]mb.,CT,T, G+F,P,modificat.Pre`:55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii, \arpanta,CT,D,65 mp utili,2 b[i,sau schimba cu garsonier[, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.2,64 mp, ultramodern, CT,T, G,F, jacuzzi, recent renovat,zona capat 1.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Grivi`a, et. 2, 46 mp, D, gaz separat, G+F, u\i interioare schimbate, u\[ metalic[, izola`ie interioar[, 34.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, zon[ lini\tit[, 76 mp, parter, pre` 28.000 euro, sau finisat 40.000 euro. Se accepta in rate 20.000 euro avans, diferenta in 5 ani.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, 76 mp, et.1 pre` 42.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 33.000 euro.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern, CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 60 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere, zona Primaverii, \arpanta, ultramodern cu toate ]mbun[t[`irile, merit[ vazut. Pre`: 39500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 53.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,

* Apartament 3 camere, zona Tex, 70 mp, D, c[r[mid[, parter

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

inalt, termopan, u\[ metalic[, pre` 176.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 3 camere, la ro\u, bloc nou, 84 mp, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 3 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, D, termopan, par`ial renovat, pre` 180.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 2, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 4 camere, zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, parter, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 50 mp, et. 2, D, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere,

* Vând apartament cu 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 37.500 euro. Telefon: 0748281959 * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 35.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, SD, s. 80 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)


Publicitate Luni, 29 iunie 2009 * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina, et. 2, D, s. 70 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000

euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Garsoniera, zona Capat 1,etaj 1 , caramida, intabulata,fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

separat,usa metalica, termopan, boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca,parter, usa metalica,geamuri termopan, gresie, faianta, 72000 Ron neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Camera camin,zona industriala,22mp,etaj 2,termopan,parchet,G+F, izolata,moderna,cu baie si bucatarie,mobilata si utilata complat,55.000 Lei. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,28 mp,bca,et.3, fara imbunatatiri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona Rotunda,etaj 3,D,27mp, G+F, parchet,termopan, 20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona industriala,parter,52mp,intrare separata,G+F,termopan,D, intabulat,100.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,fara imbunatatiri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3,termopan,usa metalica, parchet melaminat,G+F,totul nou,intabulata,20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila, 40mp,G+F, stolerie schimbata,2 boxe la subsol,parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

* Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata,gaz

* Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,sarpanta proprie,40mp,CT,incalzire pardoseala,termopan,parchet, 29.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

AGENDA IMOBILIAR|

* Apartament 2 camere,zona Primaverii-capat 1, 50mp, etaj 2,CT,termopan, G+F, caramida, parchet,recent si modern renovat,36.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter,SD,caramida,40mp, CT,G+F,parchet,balcon inchis,termopan,mobilat, 29.000 E. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter inalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,fara imbunatatiri, 47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,sarpanta proprie,stolerie schimbata, CT, G+F, AC, termopan,b oxa, usa metalica,intabulat, 45.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Primaverii,etaj 4,sarpanta, G+F, stolerie schimbata,50 mp, SD,gaz separat, termopan, balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp,etaj 3,caramida, CT,G+F,parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 3 camere,zona Serconf,etaj 4,sarpanta, 65mp, CT,G+F,2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Calea Nationala-IRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D, 90 mp,CT,G+F, AC,t ermopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,caramida,intabulat, 65.000 E neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

posibilitate de extindere,zona Sucevei.Pret 32000 euro negociabil.Tel 0741497829 .(A)

SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 2 camere,decomandat,50mp,fara imbunatatiri,parter,zona Capatul 1. Pret 38.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, parter,la strada,50mp, posibilitate de extindere. Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N)

* Vand apartament 2 camere, 50mp,decomandat,termopane,p arter,zona Capatul liniei 1. Pret 28000euro. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere ,semidecomandat,39mp,parter, zona Primaverii. Pret 28500 euro. Tel. 0741497829.(A)

* Apartament 4 camere,zona Bucovina,77mp,etaj 3, caramida,CT,G+F,parchet,termo pan,2 bai,usa metalica, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vand apartament 2 camere, zona Unirii,50mp,decomandat, parter inalt,doua balcoane, CT,cu imbunatatiri,mobilat.Pret 47000euro negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D,CT,fara imbunatatiri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vand apartament 2 camere,et2,mobilat,cu inbunatatirii,CT,AC,zona Primaverii.Pret 42000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 4,sarpanta, D,90mp,caramida+BCA, termopan, CT,G+F,parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vand apartament 2 camere semidecomandat,50mp,et1in spate la Tex Primaverii.Pret 30000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Apartament 4 camere,zona Bucovina,85mp,D,etaj 2,caramida,CT,2 bai,2 balcoane,pe mijloc,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate imbunatatirile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3 balcoane, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vand garsoniera,26mp,cu imbunatatiri,Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand spatiu comercial 147mp,in zona Stadion.Pret 1000euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp,parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri Pret 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel.0741497829 * Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1,zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri,Et.4,zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel.0741497829 * Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.C. Tomoroveanu. Pret 25000euro negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, decomandat,56mp,et.4,cu inbunatatiri,posibilitati de mansardare Str Armeana.Pret 42000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, decomandat cu inbunatatiri (CT,termopane,gresie,faianta,p archet,54mp)Et.2 zona Primaverii.Pret 38000euro.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,38 mp,parter,

* Vand apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[?iri,zon[ central[ Pret 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu imbunatatiri,CT;;,Et.3, zona Mall.Pret 55000 euro negociabil sau schimb cu garsoniera +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, 70mp,fara imbunatatiri, parter,din care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pret 53.000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,decomandat,2baii,2 balcoane,CT,76mp,cu inbunatatiri,zona Calea Nationala.Pret 60000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând garsonier[,zona Prim[verii,27mp,et 3.Pre` 22000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Directia Muncii,24mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina, f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere

* Vând apartament 2 camere,D,zona TEX, 50 mp, et.2,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat,c[r[mid[,et.3 ,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[.Pre` 55000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i, 65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:60.000euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:100.000euro neg.Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate,80mp,ct,t,g,f,p. Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp,beci).Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere, D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`:85.000 euro.Tel:0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare, et.4,D,100mp,bca,ct,g,f,t, pod. Pret 55000euro.Tel 0729062022.(N)

11

25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220) * Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, \arpant[ din construc`ie, acoperita cu `igla, CT.Pre` 180.000euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77) * Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260)

* Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara imbunatatiri . Pret .47.000euro/ neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp. Pret 70.000 euro/ neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Grivita ,4C SD, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+ P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri . Pre` 120.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret:

* Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Vând spa`iu comercial (magazin mixt), 32 mp, zona Sucevei, complet utilat (frigidere, congelatoare, instant pentru ap[ cald[, sistem alarm[ autorizat, aer condi`ionat, etc.).


Publicitate 12

Luni, 29 iunie 2009

Rela`ii la telefon: 0744.703.775. (1253-4) * Vând teren ]n Boto\ani zona de centur[ Pacea, vis-a-vis de Termica, zona de case: 500mp; 600mp; 700mp; 800mp; 1000mp; 1700mp. Pre` 11 Euro/mp. Telefon: 0757.643.147.(1275-10) * Vând cas[ c[r[mid[ cu etaj, teren 16 ari ]n centrul comunei B[lu\eni. Telefon: 0744.185.762.(1268-23) * Vând teren 1660 mp intrare Curte\ti. Telefon: 0744.978.972.(1272-3) * Vând cas[ cartier Tulbureni 80 mp, teren 1400 mp, toate utilit[`ile. Telefon: 0742.602.781. Pre` la fa`a locului.(1263-8) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 10.300E.Tel. 0748/115.912.(V) * Alfa Land, 700 mp teren parcelabil, toate utilit[`ile, la strad[, 25E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * 500mp loc de cas[ zona Pu\kin, toate utilit[`ile, 20.000E/mp neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 9000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Bucecea, cas[ renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 65.000 lei.Tel.0748/115.912.(V) * St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel.0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, 500mp teren, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 60.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel.0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel.0748/115.912.(V)

* Z[ice\ti, loc de cas[, 1300mp, 15ml, intravilan, 12.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 25E/mp \i 1100mp, 16ml, 21E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

* Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000mp, loc de cas[, 25E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V)

AGENDA COMERCIANTULUI

* Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500mp teren, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spatiu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. * Vând vile la ro\u,zona C[t[m[r[\ti Deal,120 mp, P+1,500 mp de teren, arhitectur[ modern[,exterior finisat impecabil,T lemn stratificat,materiale de calitate.Pre`: 47000 euro sau varianta la gata 60000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vila la cheie,zona Pu\kin,200 mp construi`i, p+etaj 1,670 mp teren,CT,T, G+F,125000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând spa`iu comercial,52 mp,amenajat,T,alarm[,zon[ cu vad comercial foarte bun Centru Vechi,170000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garaj pe teren proprietate, 20 mp, BCA, zona Vârnav-Prim[verii. Pre`: 8000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren Zona Cucor[ni,

615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de 800 mp, cu cale de acces, posibilitate de construire cas[ de vacan`[ \i cu lac amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulat, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere (6+3), 12.000mp teren,vie,pomi, fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungureni. Pret 120.000 RON negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2004,1800mp teren ,CT,cu imbun[t[tiri ,acoperit[ cu lindab,si o cas[ b[trineasc[ in acceiasi curte,in centru satului Truse?ti Pret 45000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+ anexe,fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere,construita in 1996 din c[r[mida si BCA,teren 5000 mp,cu anexe gospodaresti, apa curenta si centrala termica, loc.Vladeni com.Corlateni str.Principala Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str.T[tarilor Pret 60000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda, 170mp construibili,cu anexe gospodaresti noi,teren in suprafata de 4000mp,livada,vita de vie,fântân[,apa curenta,fosa septica,in satul Brehuesti.Pret 38000€ negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand casa batrâneasca,doua camere,cu teren in suprafata de 3100mp,fântâna,telefon,internet ,pomi,in satul Tocileni la asfalt,la 12km de Botosani. Pret11000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3100mp,

intravilan, deschidere 30ml,in Brehuesti,com.Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 900mp,intabulat, deschidere 11ml,in zona Conrec.Pret 55 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi.Pret 32Euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A) * Vand teren 2700 in Ipotesti, deschidere 19ml,intravilan Pret 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp,1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea Pret 31Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000Euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 18600mp zona Rediu Pret 1euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda in Botosani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg. Teren 15000mp in Curtesti,intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum,7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani,deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 5000mp intre Catamarasti-Deal si Botosani. Pret 4euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton, com.Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 6500mp, deschidere 45ml la sosea, posibilitati de iaz,zona Agafton. Pret 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 1600mp,intravilan,vie,in Manastirea Doamnei,com Curtesti.Pret 10 euro/mp negociabil.Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil.Tel.0741497829.(A)

* Vand teren loturi de 720800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan,loturi de 1800-1500mp in OraseniDeal Pret 10euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1500mp, intravilan, deschidere 20 ml, zona Tulbureni Pret 25 euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Cismea. Pret 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 35400mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/mp. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pret 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 3 euro/mp .Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 773mp,in Hudum linga Metaxa,deschidere 23ml Pret 28euro/mp Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 15000mp,zona Catamarasti-deal.Pret 4euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Lebada Pret 10euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml,in CatamarastiDeal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la Metaxa .Pret 8euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 10800mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 3200mp si4000mp in Curtesti.Pret 13euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vând teren zona ci\mea 5500mp, pre` negociabil, deschidere la strad[ 80 ml, utilita`i. Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 4000 mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 800mp,zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 3200mp, zona

C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa, plan1,8000mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000 euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200euro/mp,zon a Calea Na`ional[. Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/mp.Tel 0729082022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea, 3900mp,iaz.Pre`: 100000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia.Tel 0729082022


Publicitate Luni, 29 iunie 2009 * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

CT,G+F,termopan,parchet, toate utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

, 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191)

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* Zona S[venilor, 700mp teren \i anex[ construit[ ]n 2006 .Pre` 35.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial ,270mp,zona Gar[.Pre` 1200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând cl[dire 1100mp, centru vechi,80mp teren, cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Casa batraneasca in sat Zaicesti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 20.000 Euro neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent. Pre` 40.000euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271)

* Vând casa P+M ]n com. St[uceni cu 1000 mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilit[`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent cas[ \i 400mp teren aferent, ]n Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare Pre` 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent cas[ locuibil[ , suprafa`[ construita la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent, ]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare. Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând cl[dire 315mp, centru vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vila P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,78.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Teren 2500mp,zona Cismeaplanul 2, cu 11 m deschidere, apa,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N)

* Vând cas[ 200mp,zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 100mp,zona 0,cu teren 300mp,toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N)

* Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Botosani,13m deschidere,drept,toate utilitatile, zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100 mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro /mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani. Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat . Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t, ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500mp de teren.Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea, teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab.Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N) * Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N) * Casa,zona Petru Rares, P+M,caramida si BCA,85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, bucatarie,living, G+F,parchet,usi interioare schimbate,toate utilitatile,gaz la poarta,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,Catamarasti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la rosu, fosa, garaj,fantana,46.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,zona Puskin, D+P+ M, 80mp la sol ,la rosu, 450mp teren,BCA,toate utilitatile,58.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,zona Puskin,P+E, 280mp teren,termopan,

* Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curtesti,parcelat in 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552 * Teren 500mp,zona Puskin,14m deschidere, gaz, apa,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L.Caragiale, cu cale de acces,toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Cismeaplan 2,drept,dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon: 0743111901, 0231532552 * Teren 780mp,zona Catamarasti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilitatile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 286mp,zona ANL Bucovina,apa,curent,canalizare,4 500E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,apa,curent,15.000E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vand spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Primaverii, Vitrina mare,termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din c[r[mid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERT{:Cas[ locuibil[, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospod[re\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent (livada si vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construita 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare, acces la toate utilit[`ile edilitare. Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap. cu 3 camere plus diferen`[. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde \i separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vil[ P+1, suprafa`a construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent. Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona industrial[,vil[ P+M la ro\u, supraf. construit[ la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj \i beci. Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O)

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial \i 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* Spatiu comercial 60mp,zona ultracentrala,toate utilitatile si imbunatatirile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901, 0231532552 .(O)

* Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Spatiu comercial 150 mp,zona Primaverii,recent si modern amenajat, CT,gresie, faianta,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743)

* Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[

* Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* V^nd urgent pensiune turistic[ ,(P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren ]n supr, de 6900mp , 15cl[diri anexe \i o cl[dire industrial[, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104) * V^nd urgent ferm[ vegetal[ situat[ ]n zona limitrof[ Boto\ani-Ia\i .Supr.compact[ de teren=120ha, \i o cl[dire P+1, cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402.(105) * Zona Ci\mea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna R[chi`i , front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric ,drum pietruit. Pret 10Euro/ mp ,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei , cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euroneg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp. Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[ . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

* Zona T[tari, 650mp teren intravilan Pre` 6500euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal

13

42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp \i 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucor[ni . Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Or[\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona St[uceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde \i parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel :

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Luni, 29 iunie 2009

529102, 0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000 mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta : Zona Rachi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

9 CUMP|R|RI * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan,

construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * }nchiriez garsonier[ sau una camer[, zona Po\ta Mare, mobilat[, cablu, la 2 tineri salaria`i f[r[ intermediari, 0748.690.376; 0751.779.148.(1278-2) * Primesc ]n gazd[ la cas[, intrare separat[. }nchiriez apartament la curte, 0231.515.045; 0726.274.826; 0732.356.483.(1279-1) * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru birouri, zon[ ultracentral[, condi`ii deosebite, 10-15E/mp. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere 165mp spa`iu ultracentral, vad excelent, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D. Muncii, renovat, CT, mobilat \i utilat,

210E/ lun[.Tel. 0748/115.912.(V)

garan`ie 2 luni.Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere |coala 7, renovat, CT, termopan, mobilat, 200E/lun[. Tel. 0744/530.803.(V)

* }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp.Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Ofer spre ]nchiriere garsonier[ la curte, zona Trandafirilor, CT, toate utilit[`ile, 250E/lun[, cu tot cu utili`[`i.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, renovat, transformat ]n 2 camere, CT, 500E/lun[.Tel.0744/530.803.(V ) * Închiriez spa`iu comercial, 400 mp,amenajat,CT,500 mp teras[ si spa`iu de parcare, ideal club,restaurant, magazin produse industriale,construc`ii si orice alt fel de activitate, zona centur[.Pre`: 1000 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, 17 mp, vis-avis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 320 euro/lun[,

* }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 400 euro/lun[, garan`ie 2 luni, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * }nchiriez cas[, zona Bulevard, 2 camere, buc[t[rie, baie hol, CT, pre` 175 euro/lun[, semimobilat, o lun[ garan`ie, 2 luni avans, perioada contractual[ minim un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez garsonier[, str.Kog[lniceanu, 2 luni garan`ie, pre` 100 euro/lun[. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

« BRD GSG scoate la vanzare, prin executor bancar, parcela de teren in suprafata de 4680 mp, situata in mun. Botosani, zona Tulbureni

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

- pretul de incepere al licitatiei este de 193.541,25 RON;

* }nchiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

Bunul se va putea vinde si la cel mai mare pret oferit; Licitatia va avea loc ]n data de 15.07.2009 ora 11.30, la sediul BRD Botosani, Calea Nationala. Relatii suplimentare la tel. 0746246463 – executor bancar Chiriac Catalin. » (6)

* Inchiriez spatii comerciale in zone centrale ,(,C.Nationala, zona Mall,Select,). Tel.0741497829 .(A) * Inchiriez depozit 600mp,zona

Catamarasti Deal,curte betonata 2500 mp,CT lemne,toate utilitatile, 2,8m inaltime,3E/mp neg.Se negociaza in functie de perioada si activitate,prima luna gratuit.Poate fi inchiriat si pe bucati. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Primaverii-Piata Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pret 2500 Ron/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil,birou,grup sanitar,pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea NationalaStadion,etaj 7,D,mobilat,utilat, 170E/luna. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 3,mobilat,utilat,CT,termopan, electrocasnice,350E/luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901,0231532552 .(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona Curcubeului-Scoala 13,etaj 3,mobilat, utilat,CT, termopan,renovat, modern,250E/luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,fara imbunatatiri, 500 Lei/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona ultracentrala,etaj 1,mobilat,utilat, CT,termopan, parchet,250E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,parter, mobilat,utilat, 500Lei/ luna, avans 2 luni. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez casa zona Donici,

2camere,baie,bucatarie,nemobilata,gaz,fara imbunatatiri, 150E/luna. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare separata, vis-a-vis de Spitalul Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/luna. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona Imparat Traian, etaj 1,renovat recent si modern,CT, G+F,complet mobilat si utilat,totul nou,250 E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Serconf,etaj 4 cu sarpanta,D,2 bai,mobilat si utilat,CT,toate imbunatatirile, 200E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,900 E/luna neg. Telefon: 0744.319317.(O) * Urgent:Inchiriez camere la vila mobilate acces utilitati .Pret 80eur/luna negociabil .Plat anticipata pe 3 luni. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 2 spa`ii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663)

:700lei/lun[ .Plata anticipat[ 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i bucatarie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte. Pre`: 250euro/ lun[. Plata anticipat[ :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * OPEL ASTRA 1,7 DTI, A,C, full options, 2002, 3950 E negociabil, variante auto+ diferen`[, import Germania, 0742.919.396.(1251-2)

V+NZ|RI * Vând B.C.U. diferite dimensiuni, pre` negociabil, asigur[m transport. Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972.(1270-3) * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona central[. Pre` 500 euro/luna, pretabil cabinet medical, frize- rie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând motostivuitor, 1500 kg ]n perfect[ stare de func`ionare. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere, ap. cu 4C, zon[ ultracentral[, et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/lun[/neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (15)

* Ofer spre ]nchiriere ap. cu 2cam, par`ial mobilat, CT, zona Calea Na`ional[. Pre`

PREST|RI SERVICII

* Efectu[m transport marf[ autocamion prelat[. Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972.(1271-2) * Dealer bancar facilitez credite nevoi personale, venit minim 520 lei, rate \i dobând[ fix[. Telefon: 0742.074.408.(D-1)

DIVERSE

« BRD GSG scoate la vanzare, prin executor bancar, Apartament compus din 4 camere situat in Botosani, str. Primaverii nr.11, sc.C, et.4, ap.15, in suprafata de 75,32 mp - pretul de incepere al licitatiei este de 176448 RON; Licitatia va avea loc in ziua de 15.07.2009 ora 12.30, la sediul BRD Botosani, Calea Nationala. Relatii suplimentare la tel. 0746246463 – executor bancar Chiriac Catalin. » (6)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

« BRD GSG scoate la vanzare, prin executor bancar, Apartament compus din 2 camere situat in Botosani, str. Sucevei nr. 1, (fost nr. 5, bloc 5), sc. C, parter, ap. 4, in suprafata de 49,01 mp - pretul de incepere al licitatiei este de 115369 RON; Licitatia va avea loc in ziua de 15.07.2009 ora 11, la sediul BRD Botosani, Calea Nationala. Relatii suplimentare la tel. 0746246463 – executor bancar Chiriac Catalin.» (6) Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* |ofer cat. B.C.E atestat marf[ agabaritic caut post intern sau interna`ional, 0742.919.396.(1250-3)

ANGAJ|RI * S.C. angajeaz[ coafez[, frizer, manichiurist[, cosmetician[, maseor terapeut, experien`a ]n domeniu constituie un avantaj, salarizare motivant[. Rela`ii la telefon: 0745.290.267; 0747.304.4811.(1264-1) * S.C. angajeaz[ gestionar sau gestionar bar. Rela`ii la telefon: 0745.290.267; 0747.304.811.(1265-1)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Luni, 29 iunie 2009

O feti`[ de origine român[ este rud[ cu Michael Jackson O feti`[ ]n vârst[ de nou[ ani de origine român[ este rud[ cu Michael Jackson. Tat[l micu`ei, un produc[tor muzical american se ]nrude\te cu familia regretatului star american. Aiyana-Lee Anderson (foto) este o nou[ speran`[ muzical[ \i potrivit mamei ei, un copil minune. Pân[ la vârsta de trei ani ea a câ\tigat trei concursuri \i a ]nregistrat primul ei album, intitulat „Who I Am”, care s-a vândut ]n aproape un milion de exemplare ]n Europa. Aiyana-Lee Anderson urma s[ ]l cunoasc[ pe Michael

Britney Spears s-a logodit Britney Spears a trecut peste perioada neagr[ din via`a ei \i vrea s[ se a\eze din nou la casa ei. Dup[ ce \i-a relansat cariera muzical[, se pare c[ aceasta vrea s[-\i fac[ ordine \i ]n via`a personal[. Cânt[rea`a a fost surprins[ de paparazzii purtând un inel de logodn[ cu diamant pe care l-a primit de la noul ei iubit, Jason Trawick. }ntrebat[ de paparazzi dac[ s-a logodit, aceasta a refuzat s[ comenteze. Prin`esa muzicii pop a recunoscut la ]nceputul lunii c[ are o rela`ie amoroas[ cu Jason Trawick, care este \i agentul ei. Potrivit Daily Mail, Britney a fost foarte impresionat[ de modul ]n care Jason a sprijinit-o ]n carier[ indiferent de perioadele pe care ea le traversa. Jason Trawick este foarte bun prieten cu fratele cânt[re`ei, \i se pare c[ Britney ]l iubea ]n secret de foarte mult timp. „

la Londra, ]n timpul turneului pe care starul avea s[ ]l `in[ ]n capitala Marii Britanii. Feti`a avea invita`ie la concertele lui Michael \i era ner[bd[toare s[ vorbeasc[ cu el dup[ unul din spectacole. Mama Aiyanei-Lee Anderson este Nicole Formescu, o compozitoare de origine român[ stabilit[ ]n Marea Britanie. Tat[l Aiyanei-Lee este produc[torul muzical american Jimmie Ray Ruffin. Se pare c[ familia lui Ruffin este rud[ ]ndep[rtat[ cu familia lui Michael Jackson. „

Autorit[`ile din Sri Lanka au arestat un astrolog care a prezis c[ guvernul va avea de ]ntâmpinat grave probleme politice \i economice. Chandrasiri Bandara (foto), care scrie rubrica astrologic[ pentru un s[pt[mânal al opozi`iei a fost arestat joi. „Departamentul pentru Investiga`ii Criminalistice ]l ancheteaz[ pe astrolog”, a declarat purt[torul de cuvânt al poli`iei. El a precizat c[ poli`ia ]ncearc[ s[ afle pe ce baz[ \i-a

Nati Meir cânt[ la fluier \i alung[ duhurile rele din politic[ Fostul deputat Nati Meir, care \i-a anun`at candidatura la func`ia de pre\edinte al României, a vizitat, ieri, Târgul de Sfin`ii Apostoli Petru \i Pavel de la Muzeul Satului din Bucure\ti, unde \ia ]ncercat talentul muzical cu un fluier, informeaz[ un comunicat transmis Agerpres. Clopul maramure\ean tradi`io-

f[cut astrologul predic`iile. Bandara a prezis c[, ]ncepând cu 8 octombrie, configura`ia astrelor nu va fi favorabil[ parlamentului \i guvernului, care nu vor mai putea face fa`[ costurilor din ce ]n ce mai ridicate. O previziune asem[n[toare fusese de altfel f[cut[ \i de anali\tii economici. Principalul partid de opozi`ie din Sri Lanka a condamnat arestarea lui Bandara \i a acuzat guvernul de practici dictatoriale. „

Michael Bolton a inaugurat un casino ]n România Prezent ]n Bucure\ti cu prilejul unui concert pe care l-a sus`inut asear[, de la ora 20.00, pe scena S[lii Palatului din Bucure\ti, Michael Bolton a fost, sâmb[t[ sear[, invitatul special al evenimentului ce a marcat deschiderea celui mai luxos casino din Bucure\ti. Peste 400 de invita`i din zona business-ului, sportului, politicii \i vedete din showbiz au fost prezen`i ]n extravaganta loca`ie situat[ pe malul lacului Tei. Gazdele serii au fost celebra vedet[ de televiziune, actri`a \i mai nou designer, Valeria Marini \i cunoscutul creator de

nal l-a impresionat pe Nati Meir, care a `inut s[-l poarte prin muzeu, spre admira`ia simpatizan`ilor care au dorit s[ se fotografieze al[turi de candidatul la pre\edin`ie. De asemenea, Nati Meir a primit de la un me\ter popular o masc[ tradi`ional[ pentru a alunga duhurile rele din politica româneasc[. „

Horoscop E Berbec

K Balan]\

}n cursul dimine`ii lua`i o hot[râre, ]n urma c[reia sunte`i nevoit s[ v[ schimba`i programul. Un prieten v[ solicit[ sprijinul ]ntr-o problem[ de s[n[tate \i ar fi bine s[ accepta`i f[r[ nici o ezitare.

Au loc schimb[ri benefice ]n via`a dumneavoastr[, atât pe plan profesional, cât \i social. Metodele pe care le aplica`i, de\i nu sunt pe placul tuturor, v[ ajut[ s[ v[ ]ndeplini`i obiectivele.

F Taur

L Scorpion

Sunte`i anun`at c[ mâine ve`i plec[ ]ntr-o c[l[torie ]n interes de serviciu. Aceast[ veste v[ cam ]ncurc[ planurile, dar pute`i fi optimist: c[l[toria v[ determin[ schimb[ri benefice ]n rela`iile sentimentale.

Sunte`i intr-o form[ intelectual[ foarte bun[ \i colabora`i excelent cu persoanele din anturaj. Ave`i succes ]n toate activit[`ile legate de familie \i c[min.

G Gemeni

Ave`i parte de un succes nea\teptat pe plan social \i financiar. Nu pierde`i momentul favorabil, dar nici nu for`a`i not[! Dup[amiaz[ pleca`i ]ntr-o deplasare neplanificat[.

Pute`i aborda probleme importante din domeniul afacerilor \i sunte`i capabil s[ finaliza`i lucr[ri ]ncepute cu mai mult timp ]n urm[. Ave`i ocazia s[ rezolva`i probleme financiare.

Astrolog arestat pentru c[ a prev[zut probleme politice \i economice

mod[, C[t[lin Botezatu. Chiar dac[ Valeria Marini vine pentru prima data ]n România, starul italian \i C[t[lin Botezatu s-au cunoscut deja la ]nceputul acestui an ]n Brazilia, la Copa-

cabana, cei doi locuind ]n acela\i hotel de lux. Michael Bolton, ]n calitate de special guest, a ]ncheiat seara cu un mini recital ce a inclus cele mai cunoscute piese ale sale. „

15

M S\get\tor

N Capricorn

H Rac Sunte`i foarte activ \i sociabil, ceea ce favorizeaz[ rela`iile de colaborare. Se pare c[ ave`i probleme sentimentale. Pe plan profesional \i din punctul de vedere al s[n[t[`ii nu ave`i nici un motiv de ]ngrijorare.

Dup[ o perioad[ de dezam[giri, ast[zi sunte`i pl[cut surprins de succese nesperate ]n domeniul financiar \i pe planul rela`iilor sentimentale.

O V\rs\tor

V[ ocupa`i de rezolvarea unei probleme financiare de care depinSe anun`[ un succes remarcabil de reu\it[ unei afaceri. Astfel, sun]ntr-o afacere, ]nso`it de un câ\tig te`i nevoit s[ pleca`i ]ntr-o scurt[ substan`ial. }n partea a doua a zilei, c[l[torie ]n afar[ localit[`ii. vi se propune o colaborare.

I Leu

P Pe[ti

J Fecioar\ Sunt favorizate rela`iile de colaborare. Toate activit[`ile ]ncepute azi au mari \anse de reu\it[. Ave`i succes ]n afaceri \i pute`i rezolva problemele financiare ale familiei.

}ncepe`i s[ v[ redresa`i financiar. Se pare c[ primi`i o prim[, ca recompensa pentru finalizarea unei lucr[ri importante, sau o mo\tenire nea\teptat[.

Bancul zilei STUDEN~I DEGHIZA~I }N ANIMALE La un c[min studen`esc, câ`iva tineri stau de vorb[. To`i slabi, lihni`i de foame, numai unul gr[su`, plinu`, rotunjor... La un moment dat, unul dintre ei ]l ]ntreab[: - Auzi, spune-ne \i nou[ ce naiba faci de e\ti a\a de gras ]n compara`ie cu noi! Doar n-oi mânca pe ascuns, f[r[ ca noi s[ \tim. - A, nu, ]n nici un caz nu fac asta, dar hai s[ v[ spun cum fac: Vezi blana asta de maimu`[? Diminea`a m[ ]mbrac cu ea, m[

duc la gr[dina zoologic[, toat[ ziua m[nânc banane, ]nghe`at[, ciocolat[ de la copii, seara m[ prefac c[ sunt mort, vin gardienii, m[ iau \i m[ arunc[ la gunoi, \i tot a\a. Unul dintre ei ia \i el blan[, o ]mbrac[ \i se duce la gr[dina zoologic[. Toata ziua m[nânc[ de toate, seara, se preface c[ e mort, vin gardienii \i vor s[-l arunce. Unul dintre ei vine cu ideea s[-l dea la leu, c[ oricum ]i e foame. Studentul nostru, ]n blan[ de maimu`[, tremur[ tot. Leul se apropie de el, se rote\te ]n jurul lui, ]l miroase, \i la un moment dat ]i spune: - B[i, n-ai o `igar[? c[ nici elefantul nu are.

O RE~ET{ PE ZI Luni, 29 iunie

07.45 - 09.00 Tele’Music 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Tele’Music 10.30 - 11.30 Botosanii ]n direct! (r) 11.30 - 13.30 Estrada (r) 13.30 - 15.00 Tele’Music 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 16.30 - 17.00 Tele’Music 17.00 - 18.00 Agenda Economica (r)

18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d) 18.30 - 19.00 Promo, Tele’Music 19.00 - 20.00 Interviul sãptãmânii (r) 20.00 - 21.00 Botosanii ]n direct! (d) 21.00 - 21.30 Tele’Music 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Tele’Music

SALAT{ ~{R{NEASC{ Ingrediente: 2 ro\ii mai mari, 1 fir de ceap[ verde, 1 ou fiert tare, 2 felii de parizer `[r[nesc, jum[tate de ardei ro\u gras sau 1 ardei kapia ro\u, 2 castrave`i, pu`ina sare \i piper, 1 plic dressing Knorr, tzatziki, 200 ml sana sau smântân[ dup[ preferin`e. Mod de preparare: Se spal[ ro\iile, ardeiul, ceapa. Se cur[`[ castravetele, \i oul fiert tare, de coaj[. Se taie totul cubule`e (ro\iile, cas-

trave`ii, ceapa, parizerul, oul fiert, ardeiul), sau feliu`e dup[ preferin`e. Se adaug[ pu`in[ sare \i piper. Se amestec[ jum[tate de plic dressing cu 200ml sana sau smântân[ \i se toarn[ peste salat[.


CMYK

Eveniment 16

Luni, 29 iunie 2009

Criza \i-a pus amprenta pe ]ncas[ri

Popula`ia are restan`e de zece miliarde lei la plata gunoiului Din cauza problemelor financiare, boto\[nenii nu-\i mai achit[ taxele locale, cea de salubrizare fiind una dintre cele mai neglijate. Din cele 15 miliarde de lei vechi care trebuiau s[ fie colecta`i de autorit[`i anul acesta pentru taxa de gunoi s-a reu\it strângerea a doar cinci miliarde de lei vechi. la agen`ii economici am ]ncasat pentru gunoi nu a mai fost atât de Boto\[nenii sunt din ce ]n ce mai afecta`i de criza financiar[, iar asta se resimte ]n principal la ]ncas[rile taxelor \i impozitelor. Spre exemplu, Urban Serv este unul dintre operatorii economici care resimte din plin criza financiar[ prin care trece popula`ia. Gheorghe Pricopi, directorul Urban Serv – societatea Consiliului Local care asigur[ serviciul de salubrizare, a spus c[ firma pe care o conduce are de ]ncasat bani frumo\i de la Prim[rie ]n contul serviciilor prestate, dar c[ ]ncas[rile reduse au dus la neachitarea taxei de gunoi. „De

99%, ]ns[ la capitolul persoane fizice situa`ia este alta. La popula`ie st[m mai prost, avem de primit o restan`[ de anul acesta de zece miliarde de lei vechi. E mult, pentru c[ am primit 20 miliarde, dar 15 erau de anul trecut \i doar cinci de anul acesta. Asta e criza, popula`ia are un venit anume, se duce \i pl[te\te banca pentru a nu-\i pierde casa \i dac[ ]i mai r[mâne bani ]\i pl[te\te \i taxele, cum e cea pentru gunoi, dar nu prea mai r[mâne cu bani, deci nu-\i pl[te\te impozitele”, a declarat Pricopi. Potrivit acestuia, au trecut ani buni de când gradul de ]ncasare al taxei

redus. Urban Serv are de ]ndeplinit anumite obliga`ii impuse de Uniunea European[, cum ar fi cre\terea gradului de colectare selectiv[ a de\eurilor pân[ la 30%, nivel atins doar ]n ceea ce prive\te colectarea PET-urilor. Conducerea societ[`ii este nemul`umit[ de faptul c[ ]ntreaga activitate \i investi`iile sunt realizate ]n condi`iile ]n care pre`ul gunoiului este cu 30% mai mic decât cel propus autorit[`ilor locale. Perioada proast[ ]n ceea ce prive\te ]ncasarea taxei de salubritate de la popula`ie ]nt[re\te nemul`umirile cu privire la nivelul actual al taxei de salu-

brizare acceptat de administra`ia local[ comparativ cu totalul costurilor aferente activit[`ii de colectare \i depozitare a de\eurilor. „Popula`ia trebuie l[murit[ cu frumosul c[ orice folose\te trebuie s[ pl[teasc[”, a completat directorul societ[`ii de salubrizare. }n momentul de fa`[, toate rampele de gunoi din municipiul Boto\ani sunt betonate, iar jum[tate dintre ele sunt dotate cu recipiente speciale pentru colectarea selectiv[ a sticlei, plasticului \i hârtiei. }n urm[torii doi ani, conducerea Urban Serv sper[ s[ ob`ine sumele de bani necesare pentru dotarea tuturor rampelor de gunoi cu astfel de containere, timp ]n care va avea loc \i schimbarea actualelor tomberoane pentru PET-uri. Acestea din urm[ au un volum mai mic decât cel al gunoaielor tip PET aruncate zilnic de boto\[neni, iar conducerea Urban Serv vrea s[ doteze rampele cu tomberoane de dou[ ori mai mari decât cele actuale pentru acest tip de de\eu. (Bogdan Caliniuc)

Se ieftine\te gazul, se scumpesc `ig[rile

UTILE

Iulie vine atât cu ieftiniri, cât \i scumpiri. Gazul metan se va ieftini ]ncepând de luna viitoare, cu 5%. Sc[derea pre`ului la gaz este contestat[ de c[tre unul dintre cei mai importan`i furnizori de gaz din `ar[, E.on. Autorit[`ile centrale \i compania german[ vor purta negocieri ]n aceast[ perioad[ vizavi de nemul`umirile agentului economic cu privire la sc[derea pre`ului gazelor furnizate pe timpul verii. Fum[torii sunt din ce ]n ce mai taxa`i, iulie aducând 4,2143 lei

scumpiri cu 30 de bani la pa- completa un formular \i vor amenzile primite de la polichetul de `igarete. Urm[- sc[pa de punctele penalizare \i `i\ti. (Bogdan Caliniuc) toarele major[ri de accize pentru tutun ar fi trebuit s[ aib[ loc ]n septembrie, dar unii produc[tori au decis s[ devanseze termenul. Tot de miercuri, 1 iulie, \oferii implica`i ]n accidente u\oare scap[ de eventualele amenzi \i absolvente ale institu`iilor \colare puncte penalizare. }n cazul ]n cu profil sportiv sau fo\ti (actuali) care accidentele sunt soldate doar cu daune materiale, consportivi de performan`[. duc[torii auto pot s[ se Telefon: 0746.245.838. prezinte doar la asigurator ]n baza poli`ei RCA, unde vor

Club de dans sportiv ANGAJEAZ{

2,9936 lei

Ziua: 290C

Noaptea: 150C

}n aceast[ s[pt[mân[,

Apa Grup a\teapt[ vestea \tergerii datoriilor S[pt[mâna aceasta, Finan`ele vor da r[spunsul cu privire la solicit[rile Apa Grup de a sc[pa societatea de datoriile istorice. Firma boto\[nean[ are datorii de aproape 600 miliarde lei vechi la bugetul consolidat al statului. Conducerea Apa Grup ]ncearc[ pe toate c[ile s[ ob`in[ acordul Ministerului de Finan`e pentru a sc[pa societatea de datorii, fiind presat[, totodat[, \i de inten`ia Consiliului Jude`ean de a ]nfiin`a un nou operator de ap[. Maricel Georgescu, directorul Apa Grup SA – unicul furnizorul de ap[ din jude`ul Boto\ani, a spus c[ ]n aceast[ s[pt[mân[ se a\teapt[ r[spunsul de la Ministerul de Finan`e cu privire la eliminarea datoriilor operatorului de ap[ al jude`ului. „Noi am trimis la mai mul`i mini\tri rapoarte cu privire la situa`ia societ[`ii noastre, am trimis \i premierului Emil Boc prin mai multe surse, astfel ]ncât s[ avem siguran`a c[ raportul va ajunge \i va fi citit. Din sursele noastre, s[pt[mâna asta va fi dat un r[spuns ]n ceea ce prive\te Apa Grup \i avem informa`ii c[ va fi un r[spuns pozitiv pentru societate”, a declarat Georgescu. Conducerea Apa

Grup se bazeaz[ pe faptul c[ ]n urm[ cu câteva s[pt[mâni, Ministerul de Finan`e a aprobat recapitalizarea operatorului de ap[ din Gala`i, operator aflat ]ntr-o situa`ie asem[n[toarea, cu cea a furnizorului boto\[nean de ap[-canal, fiind creat astfel un precedent care ar putea veni ]n ajutorul Apa Grup. }n momentul de fa`[, SC Apa Grup SA are datorii totale ]n valoare de aproape 600 miliarde lei vechi la bugetul consolidat al statului. „Avem acum o perioad[ bun[, dup[ mult, mult timp. Pre`ul apei a fost majorat \i sc[p[m astfel de stresul pierderii finan`[rii ISPA \i a plec[rii firmelor care ]nlocuiau conductele ]n municipiu deoarece nu aveam banii pentru TVA. Ar fi frumos ca aceast[ perioad[ s[ fie ]ncununat[ \i cu adoptarea unei solu`ii propuse de noi Ministerului de Finan`e pentru a sc[pa de datoriile istorice”, a completat directorul Apa Grup. ]n ceea ce prive\te ]nfiin`area noului operator de ap[, potrivit propunerii conducerii Consiliului Jude`ean, Georgescu a precizat c[ autorizarea unui nou operator reprezint[ o munc[ dificil[, foarte costisitoare \i care se deruleaz[ ]n foarte mult timp, necesitând un num[r impresionat de autoriza`ii \i avize ale unor institu`ii centrale. (Bogdan Caliniuc)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 29 L †) Sfin`ii Sl[vi`i Apostoli Petru \i Pavel Sf. Apostoli Petru \i Pavel Toate ale Praznicului. Ap. 2 Corinteni 11, 21-12,9. Ev. Matei 16,13-19 30 M † Soborul Sf. 12 Apostoli; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râme`

Evenimentul de Botosani nr.1368  

Ziarul orasului tau!