Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 133 (1354) • Vineri, 12 iunie 2009 • 16 pagini

Opera`ii ]n saun[

Calvar pentru medicii care opereaz[ zilnic la temperaturi de aproape 40 de grade ]n Blocul operator situat la etajul opt al Spitalului Jude`ean. De\i a fost achizi`ionat[ o instala`ie de aer condi`ionat, ]n valoare de peste dou[ miliarde lei, aceasta

nu face fa`[. “La temperaturile din interior se poate deshidrata \i bolnavul”, spune medicul Radu Malancea. Chirurgii acuz[ conducerea spitalului c[ nu se implic[ ]n rezolvarea problemei.

Pagina 4

Protest de criz[ Sute de salaria`i afilia`i la guvernan`ii au reac`ionat ]n CNS Cartel Alfa Boto\ani privin`a programului cu au protestat ieri ]n fa`a Pa- m[suri anticriz[. latului Administrativ nemul`umi`i de modul ]n care Pagina 8

Pandemie de grip[ nou[ Pagina 9

B[ncile tranzac`ioneaz[ greu banii firmelor Sistemul bancar a pus mari probleme mediului de afaceri ]n ultima perioad[ din cauza greut[`ii cu care transfera banii dintr-un cont ]n altul. Directorii b[ncilor au declara`ii diferite, unii sus`in c[ nu au ]ntâlnit astfel de cazuri, ]n timp ce al`ii recunosc o parte din problem[. Pagina 16

|oferii implica`i ]n accidente vor pl[ti mai mult pentru RCA |oferii cu multe accidente rutiere la activ ar putea pl[ti de anul viitor chiar \i cu 60% mai mult pentru asigurarea obligatorie de r[spundere civil[ auto (RCA), odat[ cu intrarea ]n vigoare a sistemului bonus-malus, ]n timp ce \oferii pruden`i vor cump[ra poli`e cu pân[ la 40% mai ieftine.

Pagina 9


Eveniment 2

Vineri, 12 iunie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Geoan[ se cere afar[ Da, Mircea Geoan[ s-a cerut afar[, s[ nu v[ gândi`i c-ar avea ceva probleme fiziologice, dore\te doar s[-\i dea demisia din CSAT. E sup[rat foc pe B[sescu, nu suport[ ca pre\edintele s[-l ignore ]n momentele când se iau decizii majore pentru `ar[. Deh, doar e pre\edintele Senatului! Nu-i nici o glum[, cu Mircea Geoan[ se ]ntâmpl[ ceva ciudat ]n ultimul timp, e tot mai nelini\tit, bate mereu câmpii. Ce mai, de cele mai multe ori vorbe\te gura f[r[ el, se ]ntrece ]n tot felul de declara`ii aberante. Cred c[ v[ mai aduce`i aminte de anomalia pe care a sus`inut-o cu t[rie pe timpul campaniei electorale din toamn[ când promitea cu senin[tate românilor pleca`i la lucru ]n Europa c[ la ]ntoarcerea ]n `ar[ vor primi câte 25.000 de euro. }n momentul acela au râs \i curcile de el. Nu e singura prostie pe care a debitat-o cu non\alan`[. E un politician frustrat. Acest lucru se vede cu ochiul liber, se simte ]n permanen`[ persecutat de B[sescu \i neluat ]n seam[ de popor. Cum se ]ndreapt[ o camer[ de luat vederi spre el, cum ]l atac[ pe B[sescu din toate pozi`iile. De fiecare dat[ pre\edintele ]l trateaz[ cu sictir sau cu ironie. Mircea Geoan[ a fost adus ]n fa`a partidului de „gruparea Adrian N[stase” spre a-l anihila pe t[tuca Iliescu. S-a crezut c[ va fi u\or de manipulat. Dar uite c[ nu-i a\a, Mircic[ are orgoliu \i chiar personalitate. De ceva timp sunt foarte evidente cele dou[ tr[s[turi. Se vrea cu orice pre` pre\edinte al României. S-a \i autopropus pentru aceast[ func`ie, ignorând o decizie a partidului ]n acest sens. Sunt secven`e când manifest[rile lui publice reclam[ comp[timire; cer\e\te pur \i simplu ]ncrederea poporului ]ntr-un mod lamentabil. Mul`i dintre colegi nici nu-l mai recunosc de lider, pân[ când \i Marean Vangheli pare s[ nu-l mai bage ]n seam[ sau s[-l domine ]n luarea unor decizii. Conflictul lui Geoan[ cu Miron Mitrea e deja consacrat, toat[ lumea \tie c[ \oferul ]l a\teapt[ la cotitur[ s[-i sar[ la beregat[. Nu mai e mult pân[ departe, oricum ]ntr-o bun[ zi vom asista \i la acest spectacol. La recentele alegeri europarlamentare pesedi\tii au scos un scor foarte bun, egal cu cel din toamn[ de la alegerile generale, fiind egalii pedeli\tilor. E un lucru l[udabil, numai c[ ]n ob`inerea acestui rezultat meritul lui Geoan[ este insignifiant, pre\edin`ii organiza`iilor din teritoriu au dus greul \i apoi este \tiut faptul c[ poporul român este ]nc[ ame`it de mirosul de trandafiri. }n cazul ]n care Mircea Geoan[ va intra ]n turul doi la preziden`iale, B[sescu va \terge iar[\i studiourile televiziunilor cu el, precum s-a ]ntâmplat acum câ`iva ani ]n confruntarea direct[ pentru prim[ria capitalei.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

Prim[ria ora\ului Darabani, executat[ silit de o firm[ privat[ O firm[ privat[ care desf[\oar[ activit[`i ]n zona Darabani s-a decis s[ execute silit prim[ria ora\ului, pentru recuperarea unei sume de circa 600.000 de lei. }nc[ de la finele anului 2006 administra`ia local[ ]nregistreaz[ acest debit fa`[ de societatea respectiv[, bani pe care ]ns[ nu i-a putut pl[ti nici pân[ acum. „Nu \tim cum facem, ori nu mai d[m banii la ]nv[`[mânt pe vacan`[, ori lu[m din salariile angaja`ilor”, sunt singurele solu`ii v[zute de primarul de Darabani, pentru ie\irea din aceast[ situa`ie.

Curtea de Conturi, nu \tiu din ce motive, nu \tiu ce s-a ]ntâmplat atunci, a oprit plata c[tre aceast[ firm[. S-a ob`inut ]n 2008 hot[râre definitiv[ \i irevocabil[, iar noi trebuie s[ pl[tim neap[rat aceast[ sum[”, a declarat Ghiorghi Burlacu, primarul ora\ului Darabani din iunie 2008. }n aceste condi`ii, administra`iei locale nu ]i r[mâne decât s[ se conformeze deciziei instan`ei care a dat dreptate firmei respective. Pentru c[ anul 2009 nu este unul tocmai bun din punct de vedere economic, primarul a f[cut demersuri atât la Consiliul Jude`ean cât \i la Guvern pentru a ob`ine suma necesar[, ]ns[ f[r[ rezultat. „Eu am f[cut \i la CJ \i la Guvern demersuri, Guvernul mi-a r[spuns c[ nu sunt bani decât pentru campania europarlamentar[. Dac[ d[m bani din bugetul prim[riei, nu mai putem func`iona. Luni vom avea o \edin`[ cu consilierii locali pentru a g[si solu`ii. Nu \tim cum facem, ori nu mai d[m banii la ]nv[`[mânt pe vacan`[, ori lu[m din salariile angaja`ilor”, a mai spus primarul de Darabani. S-a reu\it smulgerea

unei promisiuni din partea Consiliului Jude`ean de a-i sprijini pentru a-\i achita datoria, ]ns[ doar dac[ ]n luna august va fi o rectificare bugetar[ pozitiv[ care s[ permit[ transferul de sume ]n acest sens. „I-am promis tot sprijinul, dar noi nu putem distribui la prim[rii sume decât ceea ce primim la rândul nostru pentru echilibrare, prin legea bugetului de stat. Pe 2009 am primit sume foarte mici fa`[ de anul trecut. |i acum sper[m ]ntr-o minune, o rectificare po-

zitiv[, ]n august ar putea avea loc. Anul trecut au fost rectific[ri dar nu au vizat sprijinirea autorit[`ile locale, ci doar centrale”, a precizat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. De la ]nceputul anului \i pân[ ]n prezent, Prim[ria Darabani a avut ]ncas[ri la bugetul local de aproape 1,5 milioane de lei, bani care ]ns[ care au fost utiliza`i pentru lemne la \coli, iluminat public, combustibil, cur[`enia ora\ului etc. (Monica Aionesei)

Comisarii Protec`iei Consumatorilor se plâng c[ sunt pu\i pe drumuri degeaba

Pieton beat, lovit de o autoutilitar[

Potrivit primarului de Darabani, Ghiorghi Burlacu, la data respectiv[ firma privat[ ]ncheiase contract cu prim[ria pentru transportarea de balast pentru ni\te lucr[ri de investi`ii, ]ns[ Curtea de Conturi blocase plata c[tre societate, aceasta la rândul ei apelând la justi`ie. „}n 2006 dup[ ce s-a f[cut transportul,

Reprezentan`ii Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului (CJPC) sunt pu\i pe drumuri de reclama`iile inutile pe care le primesc. Alexandru Zarug, director coordonator adjunct al CJPC, sus`ine c[ pe lâng[ reclama`iile ]ntemeiate pe care boto\[nenii le aduc la institu`ie, sunt \i cazuri ]n care reclama`iile nu ]\i au rostul. „Domnii consumatori ne mai m[nânc[ timpul cu tot felul de minuni. Noi trebuie s[ respect[m ca totul s[ fie ]n favoarea consumatorului. Am avut o reclama`ie ]n care un boto\[nean era nemul`umit c[ a pierdut 500 de lei la jocurile de noroc. Am fost nevoi`i s[ trimitem echipa de inspectori care au verificat reclama`ia. De trei sau de patru ori, a dat telefon nemul`umit c[ a pierdut la aparatele de jocuri. El \tia c[ 20% din suma jucat[ trebuia dat[ la Careul de A\i, ceva de genul dublu a ce a jucat. V[ da`i seama c[ nu avem ce s[-i spunem. Ne pune pe drumuri, c[ aparatul trebuie s[-i dea 500 de lei plus jum[tate. Noi am verificat operatorul economic, era ]n ordine, aparatele sunt omologate”, a spus Alexandru Zarug. Acesta sus`ine c[ o

eventual[ reclama`ie \i anchet[ ar trebui demarat[ de cei de la Poli`ie. Mai mult de atât, comisarilor de la Protec`ia Consumatorilor le vine cu atât mai greu s[ verifice reclama`iile ]ntemeiate, având ]n vedere c[ pe lâng[ reclama`iile care pun pe drumuri comisarii inutil, num[rul celor afla`i la munc[ este mai mic. }n aceast[ perioad[, fiind concediile, activitatea CJPC este desf[\urat[ numai cu patru comisari. „Eu nu vreau s[ fiu ]n`eles gre\it ]n

ceea ce prive\te reclama`iile. Cele care ]ntr-adev[r ]\i au rostul trebuie depuse \i rezolvate. Dar sunt \i situa`ii ]n care suntem pu\i pe drumuri degeaba”, a men`ionat directorul coordonator adjunct al CJPC. Zilnic, la sediul institu`iei se primesc circa zece reclama`ii. Printre nemul`umirile boto\[nenilor, cele mai multe vizeaz[ calitatea serviciilor operatorilor de telefonie mobil[, facturile ]nc[rcate de plat[ dar \i calitatea aparatelor. (Petronela Rotariu)

Un b[rbat din Ungureni a fost lovit de o autoutilitar[, ieri diminea`[. Pe fondul consumului de alcool, Ilie G., ]n vârst[ de 73 de ani, s-a angajat ]n traversarea str[zii ]n localitatea de domiciliu, f[r[ a se asigura \i prin loc nepermis. Astfel, a fost lovit de o autoutilitar[ care circula regulamentar, la volanul acesteia fiind Dumitru G., ]n vârst[ de 42 de ani. }n urma impactului, b[trânul a suferit leziuni la nivelul capului \i al toracelui, fiind transportat de o ambulan`[ la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. Cu toate c[ a fost r[nit, Ilie G. a refuzat internarea. Poli`i\tii au stabilit c[ de vin[ pentru producerea accidentului s-a f[cut pietonul, care nu s-a asigurat ]n momentul ]n care a vrut s[ traverseze strada. „Pietonul nu a fost accidentat grav, nu a suferit leziuni osoase, a fost dus la spital, a refuzat internarea. La testarea cu etilotestul a fost stabilit[ o valoare de 0,30 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. |oferul nu se afla sub influen`a b[uturilor alcoolice. Cercet[rile ]n privin`a acestui caz continu[”, a declarat Gabriel Miron, ofi`er ]n cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Vineri, 12 iunie 2009

3

Florin ~urcanu:

Noii directori, avertiza`i c[ „Opri\anu \i Muntianu ]i a\teapt[ momente grele se vor PSD-i\ti pentru Cu mic, cu mare, directorii noii guvern[ri s-au adunat ieri la Palatul Administrativ Boto\ani pentru a primi „binecuvântarea” dar \i o scurt[ prezentare a responsabilit[`ilor ]n cadrul unei \edin`e de colegiu prefectural. Ieri s-au f[cut ultimele schimb[ri ]n privin`a complet[rii listei cu noii directori nominaliza`i de coali`ia de la guvernare: instalarea noului \ef de la Garda de Mediu \i semnarea contractului de management de c[tre directorul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani.

}n afar[ de doi-trei directori, \efii actualei puteri s-au prezentat ieri ]n sala mare a Institu`iei Prefectului pentru a primi indica`iile necesare la ]nceput de drum. „Treaba mea \i a institu`iei pe care o conduc, ]n ceea ce prive\te conducerea institu`iilor deconcentrate, este s[ fac ca institu`iile s[ func`ioneze, acolo unde acest lucru nu se ]ntâmpl[ \i mai ales s[ le fac s[ lucreze ]mpreun[. }mi doresc \i vreau s[ formez o echip[

func`ii de directori”

care s[ lucreze pentru binele jude`ului \i pentru binele public”, a declarat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani, asigurându-i pe directorii prezen`i de deschiderea sa c[tre noile conduceri \i totodat[ de sprijinul pe care acesta este dispus s[-l ofere \efilor proasp[t instala`i. Acesta nu a uitat s[ atrag[ aten`ia institu`iilor asupra modului ]n care este tratat cet[`eanul prin serviciile publice, men`ionând totodat[ c[ va efectua verific[ri ]n acest sens ]n afar[ de prefectul jude`ului Boto\ani, prezen`i la aceast[ ]ntâlnire au mai fost primarul municipiului Boto\ani, C[t[lin Mugurel Flutur, \i pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, Mihai ~âbuleac. „Mul`i dintre noi a\teptam ca aceast[ ]ntâl-

nire s[ fi avut loc m[car acum trei patru-luni, pentru c[ a\a ar fi fost normal. Este prima ]ntâlnire dup[ aproape \ase luni de schimbare, perioad[ care nu ne-a avantajat cu absolut nimic. Depinde de noi s[ conducem responsabil \i corect aceste institu`ii, dac[ se pleac[ dup[ cinci luni, dup[ un an, dup[ patru ani sau se pleac[ dup[ patru ani, \i asta o \tim foarte bine cu to`ii”, a declarat primarul municipiului Boto\ani. }n urma invita`iei lansate de c[tre primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu, la colegiu \i-au f[cut apari`ia \i câ`iva parlamentari, ]ns[ doar din partea PD-L \i a PSD. |edin`a s-a ]ncheiat prin invitarea de c[tre prefect a participan`ilor la o cup[ de \ampanie, la restaurantul „Miori`a” Boto\ani. (Carmen Stanciu) PUBLICITATE

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” din IA|I }nfiin`at[ \i acreditat[ prin Legea Nr.408 din 20 iunie 2002, publicat[ ]n Monitorul Oficial nr. 493/9.07.2002 Informeaz[ absolven`ii liceelor promo`iile 2009 \i anterioare, precum \i absolven`ii institutelor de ]nv[`[mânt superior c[ ]n anul universitar 2009/2010 au ]nceput ]nscrierile pentru ADMITEREA la facult[`ile:

I. Facultatea de ECONOMIE - 3 ani - specializ[ri : Specializarea: Finan`e \i B[nci - 3 ani; Specializarea: Economia comer`ului, turismului \i serviciilor – 3 ani; Specializarea Contabilitate \i informatic[ de gestiune – 3 ani

- Mastere academice – 2 ani 1. 2. 3. 4.

Management economico-financiar european –2 ani; Audit \i expertiza financiar- contabil[ – 2 ani; Gestiunea financiar[ ]n administra`ia public[- 2ani; Opera`iuni \i management bancar – 2 ani;

II. Facultatea de DREPT – 4 ani Specializarea: Drept – 4 ani

- Mastere academice –2 ani 1. 2. 3. 4.

Drept european – 2 ani |tiin`e penale – 1,5 ani Dreptul afacerilor – 1,5ani; Dreptul ]n administra`ia public[ – 1,5 ani.

III. Facultatea de |TIIN~E ale COMUNIC{RII - 3 ani Specializarea: - Comunicare \i Rela`ii Publice – 3 ani - Jurnalism – 3 ani

IV. Facultatea de MEDICIN{ DENTAR{ Specializarea: - Medicin[ dentar[ – 6 ani - Tehnic[ dentar[ – 3 ani

Master Academic - Monitorizarea microbiotei orale ]n practica stomatologic[ – 2 ani Dosarele de ]nscriere se depun la secretariatul Centrului de Studiu Boto\ani aflat ]n incinta |colii nr. 17 Boto\ani, str. Teodor Boyan nr. 2 (fost[ str. Vârnav nr. 65). Informa`ii la telefon 0231/530040 \i 0231/524978. Taxa de ]nscriere este de 100 lei.

Scandalul din PNL se transform[ ]n bâlci. Deputatul Florin ~urcanu, pre\edintele PNL Boto\ani a continuat seria declara`iilor surpriz[. Potrivit acestuia, atât Gabriel Opri\anu, cel propus de Biroul Politic Jude`ean pentru excludere din motive de def[imare a PNL, cât \i Doru Muntianu, vor fi manageri de spitale din partea unuia dintre partidele aflate la guvernare, respectiv PSD. Deputatul liberal sus`ine c[ de mai mult timp Opri\anu ]ncearc[ s[ se integreze ]n alt partid, doar pentru a-\i p[stra o func`ie de conducere ]n sistemul sanitar. „Domnul Opri\anu a venit la mine s[ ]i dau binecuvântare s[ plece ]n PSD pentru c[ ]l pune director de spital, \i ]n toamn[ s[ se ]ntoarc[ ]napoi ]n PNL. Dumnealui asta \i-a dorit. M-a rugat s[ ]i dau binecuvântare lui \i domnului Muntianu s[ treac[ la PSD, pentru c[ ]l las[ pe Doru Muntianu director la Spitalul Jude`ean \i pe el ]l duce la Spitalul de Psihiatrie. Eu am spus: „R[mâne`i ]n PNL dac[ vre`i, eu binecuvântare nu dau pentru c[ nu sunt la mine acas[, dac[ a`i plecat, nu mai pute`i veni decât dac[ v[ primesc organele statutare”. Pentru c[ nu a avut binecuvântarea, Opri\anu a spus c[ vrea pre\edinte la municipiu. L-am f[cut \i pre\edinte, dar el nu se implica deloc ]n campania

electoral[, pleca ]n concedii. Apoi \i-a dorit s[ fie exclus pentru a pleca onorabil la alt partid, a ]ncercat \i cu PD-L, \i cu PSD”, acuz[ Florin ~urcanu. Acest lucru este ]ns[ negat de liderii PSD \i de persoanele ]n cauz[. „Nu e adev[rat, nu a venit niciodat[ pân[ acum s[ solicite acest lucru. Cu mine nu a vorbit nimeni. Acela\i lucru ]l sus`in \i despre domnul Muntianu”, a declarat senatorul Gheorghe Marcu, prim-vicepre\edintele PSD. Potrivit acestuia, la Spitalul de Psihiatrie va r[mâne cel mai sigur Nicolae Vlad, iar la Spitalul Jude`ean va fi propus Cornel Enache. Doru Muntianu, managerul Spitalului Jude`ean de pe vremea guvern[rii liberale, s-a ar[tat extrem de surprins de declara`iile f[cute de \eful s[u de partid, precizând c[ nici nu \tie ]n ce fel s[ comenteze acest lucru ]n condi`iile ]n care nu sa gândit s[ treac[ la alt partid pentru a-\i men`ine func`ia de conducere. „Eu \tiam c[ sunt membru PNL. Nu cunosc aceast[ problem[, chiar nu \tiu cum s[ r[spund la aceast[ ]ntrebare. Dac[ domnul Florin ~urcanu spune acest lucru, poate c[ \tie el ceva. Eu nu \tiu cum s[ comentez, e o ]ntrebare

la care nu \tiu s[ r[spund”, a spus Doru Muntianu, vizibil surprins de declara`iile lui ~urcanu. Gabriel Opri\anu nu a putut fi contactat.

REORGANIZ{RI }N PNL - NOU PRE|EDINTE INTERIMAR LA MUNICIPIU Nici bine Biroul Politic Jude`ean a propus excluderea pre\edintelui interimar la municipiu, Gabriel Opri\anu din PNL, c[ a \i fost numit un alt \ef la municipiu ]n persoana lui Gheorghe Iavorenciuc. Pe lâng[ aceast[ schimbare, se vor produce reorganiz[ri ]n majoritatea filialelor locale din cauza rezultatelor slabe ob`inute la alegerile europarlamentare, aici fiind viza`i ]n primul rând consilierii locali. „BPJ a stabilit sarcini clare, dar dumnealor nu s-au implicat ]n campania electoral[, din contr[, au sabotat-o, neimplicându-se \i ]ndemnând apropia`ii s[ nu ias[ la vot. L-au l[sat pe ~urcanu s[ ob`in[ rezultate slabe pentru a fi luat la rost de Bucure\ti”, a spus ~urcanu. (Monica Aionesei)

Cazul femeii decedate anul trecut ]n Maternitate, clasat de Colegiul Medicilor Nu exist[ culp[ medical[ ]n cazul R[chi`anu. Asta au stabilit nu mai pu`in de trei comisii de disciplin[ ]n cazul femeii ]ns[rcinate decedat[ ]n Maternitatea Boto\ani, ]n urm[ cu un an. Cazul a trecut de Comisia de disciplin[ a Colegiului Medicilor, de Comisia Central[ de Disciplin[ a Colegiului Medicilor, respectiv de Comisia pentru Monitorizare \i Competen`[ Profesional[ pentru Malpraxis. „Domnul R[chi`eanu, de\i a fost ]ndrumat corect de cei care l-au trimis la noi, a f[cut gre\eli ]n sesizarea cazului. Acestuia i-au fost solicitate toate documentele nece-

sare, respectiv acte medicale, dumnealui nu le-a depus. Are dou[ intr[ri ]n registru prin care i s-au cerut documente, a spus c[ le aduce personal, ]ns[ nu a mai f[cut-o. Conform legii, cazul a fost clasat”, a precizat medicul Gheorghe Apetroaie, director medical adjunct ]n cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[. Acesta a declarat c[ posibilit[`ile de supravie`uire ale gravidei respective erau de 0,03%. „Caz ca R[chi`eanu au fost ]nc[ dou[ ]n Europa ]n ultimii 27 de ani, posibilit[`ile de supravie`uire fiind de 0,03%. Am considerat c[ din moment ce cinci profesori uni-

versitari plus cei din Uniunea European[ au trimis a\a ceva, p[rerea expertului de Boto\ani era departe de valoarea acestor comisii. Exper`ii trebuiau s[ fie numi`i din comisia jude`ean[, unul dintre exper`i a decedat, este vorba de medicul Ladislau Szente, iar un altul nu putea fi expert pentru c[ era incriminat ]n acest caz. Noi consider[m c[ acest caz este rezolvat din punctul de vedere al Comisiei pentru Monitorizare \i Competen`[ Profesional[”, a mai spus Gheorghe Apetroaie. Ultima cale de atac al so`ului decedatei este instan`a de judecat[. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment 4

Vineri, 12 iunie 2009

Opera`ii ]n saun[ Calvar pentru medicii care opereaz[ zilnic la temperaturi de aproape 40 de grade ]n Blocul operator situat la etajul opt al Spitalului Jude`ean. De\i a fost achizi`ionat[ o instala`ie de aer condi`ionat, ]n valoare de peste dou[ miliarde lei, aceasta nu face fa`[. „La temperaturile din interior se poate deshidrata \i bolnavul”, spune medicul Radu Malancea. Chirurgii acuz[ conducerea spitalului c[ nu se implic[ ]n rezolvarea problemei. Medicii spun c[ au adresat nenum[rate sesiz[ri c[tre conducerea Spitalului Jude`ean ]n care reclamau faptul c[ instala`ia de aer condi`ionat din Blocul operator este nefunc`ional[, ]ns[ f[r[ rezultat. Mai mult, ei acuz[ conducerea unit[`ii spitalice\ti c[ nu s-a deplasat niciodat[ de când au fost adresate sesiz[rile s[ vad[ condi`iile ]n care se opereaz[ acum când \i temperaturile de afar[ sunt destul de ridicate. „}\i bat joc de noi cu aparatul acesta. Uita`i cum ie\im din opera`ii. Curge apa de pe noi. Po`i s[ storci halatul. De când a fost pus[ instala`ia de aer condi`ionat, dac[ a mers o s[pt[mân[. Ce modernizare? Numai minciuni. Nu-i intereseaz[ absolut nimic. Dac[ afar[ sunt 30 de grade, ]n blocul operator sunt 40 de grade. Trebuie s[ ne schimb[m ]n permanen`[ hainele. Referate sunt, dar sunt puse ]ntrun sertar \i nu \tim ce se ]ntâmpl[. Nu se ia nicio m[sur[”, a declarat medicul chirurg Radu Malancea. Acesta sus`ine c[ singura solu`ie este schimbarea aparatului de aer condi`ionat care

este de calitate proast[ \i subdimensionat. }n cazul ]n care temperaturile de afar[ vor cre\te, medicii amenin`[ c[ vor refuza s[ mai intre ]n s[lile de opera`ii. Ei spun c[ zilnic au ]n jur de trei sau patru opera`ii, unele dintre acestea fiind \i de câteva ore. „Nu voi intra ]n sala de opera`ie. S[ m[ dea afar[ c[ nu intru s[ operez. Acolo este saun[, nu sal[ de opera`ii. Cu \or`urile de plumb, temperatura corpului dep[\e\te 40 de grade \i umiditatea este foarte mare”, a mai spus Radu Malancea. }n cazul ]n care problema nu va fi rezolvat[ ]ntr-o lun[, medicii spun c[ vor strânge mân[ de la mân[ \i vor achizi`iona ei un aparat de aer condi`ionat, chiar dac[ nu prea au voie s[ fac[ a\a ceva. „Dac[ ei nu au respect fa`[ de noi, m[car noi s[ avem respect fa`[ de noi. La o opera`ie mai dificil[, e jale. Ne ]nlocuim pentru a ne schimba hainele. A\a `in minte c[ operam ]n anii ’90, dar atunci era un motiv, dar acum se tot spune c[ se face \i c[ totul merge excelent, dar nimic. La temperaturile din interior se poate deshidrata \i bolnavul”, a mai spus Malancea. De\i condi`iile ]n care se opereaz[ sunt greu de imaginat, personalul medical nu prime\te niciun spor ]n acest sens. Zilnic, acest calvar este suportat de opt cadre medicale. Potrivit conducerii Spitalului Jude`ean, aparatul de aer

condi`ionat din Blocul operator a fost achizi`ionat la sfâr\itul anului 2007, de la o firm[ din Bucure\ti. Ioan Lozneanu, director administrativ ]n cadrul Spitalului Jude`ean, a declarat c[ firma respectiv[ a fost aten`ionat[ de câteva ori de faptul c[ aparatul este nefunc`ional, ]ns[ nu l-au reparat nici pân[ acum. Reprezentan`ii unit[`ii spitalice\ti au dat termen de reabilitare a situa`iei pân[ pe 15 iunie, ]n caz contrar spun c[ vor ac`iona ]n instan`[ firma respectiv[. „Am achizi`ionat \i s-a montat o instala`ie de purificare a aerului ]n blocul operator, pe baza unui caiet de sarcini, ]n care solicitam ca aceast[ instala`ie de purificare a aerului s[ aib[ parametrii necesari pentru a func`iona ]ntr-o sal[ de opera`ie. Indiferent de anotimp, de temperatur[. }n urma licita`iei a câ\tigat o firm[ din Bucure\ti, care a montat instala`ia, dar care din p[cate nu func`ioneaz[ la parametrii optimi. Am avut nenum[rate sesiz[ri din partea medicilor de la blocul operator, am luat leg[tura cu firma, s-au deplasat de câteva ori, f[r[ niciun rezultat. Ultima dat[ le-am dat termen pân[ pe 15 iunie, dat[ dup[ care ]i vom ac`iona ]n judecat[. Ei au mai intervenit, ]ns[ performan`a este aceea\i, respectiv nu asigur[ temperatura optim[ ]ntr-o sal[ de opera`ie”, a mai spus Ioan Lozneanu. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Bani pentru prim[rii, aloca`i pe culoare politic[ Autorit[`ile centrale au decis s[ mai dea ceva bani prim[riilor, care se zbat, toate, ]n mari probleme financiare. Nu c[ lear umple sacul, dar sumele modeste pe care le vor primi prim[riile mai pot petici pe ici, pe colo câteva g[uri ]n bugete. Numai c[ nu toate prim[riile s-au bucurat de vestea sosirii banilor \i este evident c[ la aceast[ alocare a contat culoarea politic[ a primarilor. Procedeul nu este ]ns[ o noutate. }n vechiul mandat, primarii liberali au fost cei care s-au bucurat de d[rnicia de la centru. Nicio unitate administrativteritorial[ din jude`ul Boto\ani condus[ de primari liberali nu a primit bani printr-o hot[râre dat[ de Guvernul României \i publicat[ ]n Monitorul Oficial ]n data de 3 iunie 2009. Din cele 49 de prim[rii finan`ate de autorit[`ile centrale, doar dou[ sunt conduse de primari conservatori (PC), de unul ecologist (PER) \i de unul penegist (PNG), restul sunt de culoarea coali`iei de guvernare, PSD \i PDL. Astfel c[ nu mai pu`in de 23 de prim[rii ro\ii \i 22 de prim[rii portocalii au intrat pe lista Guvernului pentru suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare ad[ugat[ pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2009, \i alocarea c[tre bugetele

locale de sume pentru finan`area unor cheltuieli curente. Totul ]ns[ este la stadiul de alocare, deoarece, potrivit \efilor jude`ului, sumele nu au ajuns ]n trezorerii. „Deocamdat[ sunt pe hârtie, banii nu exist[ efectiv ]n trezorerii, deci Consiliile Locale respective nu ]i pot folosi. Cred c[ lucrul acesta se ]ntâmpl[ pentru c[ este sfâr\it de trimestru \i se a\teapt[ ca efectiv cheltuiala s[ se fac[ ]n trimestrul III. Mi-ar pl[cea s[ m[ ]n\el, deoarece Consiliile Locale au mare nevoie de fonduri, \i e bine venit[ aceast[ HG, dar cu condi`ia s[ se concretizeze \i ]n bani”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Sumele nu sunt nici pe departe suficiente pentru ca prim[riile s[ func`ioneze la parametri normali, ]ns[ ajut[ la men`inerea pe linia de plutire pentru ]nc[ o perioad[ de timp. }n ceea ce prive\te modul de repartizare pe unit[`i administrativ teritoriale, ~âbuleac sus`ine c[ acesta s-a f[cut arbitrar, f[r[ solicitarea unor date concrete din teritoriu cu privire la nevoile reale \i las[ de ]n`eles c[ nici culoarea politic[ a primarilor nu ar fi fost luat[ ]n calcul la aceast[ ]mp[r`ire a banilor. „Ajut[ ace\ti bani, dar foarte pu`in, pentru c[ sume de genul 30.000-40.000 lei reprezint[ un cuantum foarte mic ]n raport cu nevoile comunit[`i \i nu toate prim[riile sunt incluse ]n aceast[ HG. De asemenea am v[zut c[ unele prim[rii au sume mai mari, ]ns[ nu neap[rat sunt sume mai mari acolo unde este nevoie”, a mai spus \eful jude`ului.

REPARTIZAREA SUMELOR PE CELE 49 DE ADMINISTRA~II LOCALE Suma cea mai mare i-a fost alocat[ municipiului Boto\ani, ]n cuantum de 445.000 de lei. De asemenea, sume de peste 100.000 de lei au mai fost alocate doar prim[riilor PSD: B[lu\eni, Curte\ti, Dim[cheni, Frumu\ica, R[chi`i \i R[useni. Fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale cuprinse ]ntre 50.000 \i 100.000 de lei au fost repartizate c[tre prim[riile din Fl[mânzi, R[d[u`i Prut (PD-L), |tef[ne\ti, Co\ula, Dersca, Leorda, Lozna, Tudora, Vl[sine\ti, Vorniceni \i Vorona (PSD). Mai pu`in de 50.000 de lei s-au dus c[tre prim[riile din Ad[\eni, Conce\ti, Corni, Dângeni, Gorb[ne\ti, Hude\ti, Nic\eni, Ripiceni, Vl[deni (PSD), Albe\ti, Br[e\ti, Criste\ti, Corl[teni, Dobârceni, Dr[gu\eni, George Enescu, H[ne\ti, Hili\euHoria, Ib[ne\ti, Lunca, Mih[l[leni, Mileanca, Mitoc, Pomârla, St[uceni, Suli`a, Tru\e\ti \i V[cule\ti, (PD-L). }n ceea ce prive\te prim[riile conduse de primari de alt[ culoare decât a PSD sau PD-L, au fost alocate sume ]n cuantum de 18.000 lei la Blânde\ti (PC), 18.000 lei la Cristine\ti (PER), 88.000 lei la Dersca (PC) \i 27.000 lei la Hlipiceni (PNG). (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment Vineri, 12 iunie 2009

Talent, elegan`[ \i creativitate la Festivalul „Mini Miss-Mister Boto\ani” ~inute trendy, rafinament, atitudine \i mai ales \armul adus de zâmbetele copil[riei – acestea au fost ingredientele festivalului Top Models din acest an. Cea de-a treia edi`ie a festivalului jude`ean de Mini Miss-Mister - Top Models 2009, organizat[ de Societatea Cultural Artistic[ „Arlechin” \i Funda`ia Jude`ean[ pentru Tineret Boto\ani a devenit o adev[rat[ s[rb[toare la Boto\ani, de la an la an c[p[tând o mai mare amploare. Ac`iunea a avut suportul reprezentan`ilor Inspectoratului |colar Jude`ean Boto\ani \i al Platului Copiilor Boto\ani. Miercuri, dup[ ora 17.00, la Casa Tineretului Boto\ani, cu mic cu mare, copii \i p[rin`i s-au adunat pentru a da startul celei de III-a edi`ii a festivalului de mod[ pentru copii \i adolescen`i. Cele mai pre`ioase momente \i cei mai talenta`i prichindei care au reu\it s[ impresioneze juriul prin `inutele lor, la care p[rin`ii \i educatoarele micu`ilor nu au ezitat s[ contribuie, au fost r[spl[tite din plin la finalul unui spectacol de peste patru ore. „Fashion TV ]ncurajeaz[ ]ntotdeauna tot ce `ine de cultur[, de art[ autentic[, de formarea unei genera`ii tinere \i puternice, motiv pentru care ne-am implicat ]n aceast[ ac`iune. Pentru un copil este foarte important a i se dezvolta capacitatea de concentrare, s[ se implice ]n activit[`ile care `in de imagine, de rela`ii publice. }n Boto\ani exist[ un poten`ial fabulos, sunt copii foarte buni care sub bagheta unor profesioni\ti pot da performan`[”, a declarat Bolea Morel, reprezentant regional Fashion TV Paris, unul dintre cei care s-a implicat ]n demararea festivalului la Boto\ani. Candida`ii, reprezentând diferite gr[dini`e \i \coli din Boto\ani, au avut de prezentat patru `inute: `inuta de zi, `inuta sport, `inuta de sear[ \i, ultima prob[, de crea`ie \i originalitate. }n cadrul acestei ultime probe, micile vedete costumându-se ]n personaje din lumea pove\tilor, basmelor \i a filmelor. Festivalul a fost prezentat de c[tre Petronela Chiribu`[, actor la Teatrul „Mihai Eminescu” Boto\ani. Pentru c[ a r[mas impresionat de presta`ia avut[ ]n cadrul competi`iei, juriul a acordat trofeul Mini Miss/Mister urm[torilor prichindei: Anastasia Horghidan de la Gr[dini`a 21 \i Tudor Mihai Ostin de la Gr[dini`a 19 (categoria de vârst[ 3-4 ani); Sabina Janzel –

Gr[dini`a 3 \i Sebi Sovi – Gr[dini`a 6 (categoria de vârst[ 4-5 ani); Maria Nechita V[rg[nici de la Gr[dini`a 19 \i Sebastian Amariei de la Gr[dini`a 22 (categoria de vârst[ 5-6 ani); Andra Mihalache – Gr[dini`a 9 \i Petri\or Braier – Gr[dini`a S[veni (categoria de vârst[ 7-8 ani); Andreea Pricope – Liceul de Art[ „|tefan Luchian” \i Drago\ Petru`[ – |coala Nr. 8 (categoria de vârst[ 9-14 ani). Momentele artistice au scos ]n eviden`[ talentul \i ambi`ia celor mici, dar \i truda celor ce ]i preg[tesc. Printre copiii care au stârnit aplauze furtunoase ]n sal[ s-au num[rat \i cei de la Unik Dance Boto\ani - Club Sportiv, care au ]ncântat publicul prin momentul prezentat ]n fa`a p[rin`ilor, bunicilor \i copiilor din sal[. Pentru momentele artistice s-au acordat mai multe trofee: scenet[ - Trupa de teatru de la Gr[dini`a nr. 6, monolog – Andrea Narcisa Prisacaru (Gr[dini`a 22), poezie - Botez Beatris (Gr[dini`a 22), poezie - Eduard Tucaliuc (Gr[dini`a Tru\e\ti), muzic[ u\oar[ – Isabela Pompar[u (Gr[dini`a 3 Boto\ani), muzic[ folk – forma`ia ICARUS S[veni, muzic[ Disco - Ispir Teona (Gr[dini`a 19 Boto\ani), muzic[ popular[ - Petri\or Braier S[veni, muzic[ u\oar[ – Evelina Ciubotaru (Gr[dini`a 9), Dans Modern – Boboceii (Gr[dini`a 19 Boto\ani), Dans Societate – Micile stelu`e (Liceul de Art[ Boto\ani), Dans Contemporan – Glamour Club

Sportiv Fashion Dance Boto\ani, Dans Latino – Forma`ia Amicii (|coala nr. 8 Boto\ani), Dans Stilizat – Forma`ia Arlechino \i Sincron (Gr[dini`a 22 Boto\ani), Dans Sportiv – Forma`iile de dans de la Club Sportiv UNIK DANCE Boto\ani, Dans Tematic – |oriceii N[zdr[vani (Gr[dini`a nr. 20 Boto\ani), Dans Popular – Curio\ii (Gr[dini`a 21 Boto\ani), Dans Streetdance – Electric Dolls (|coala nr. 8 Boto\ani), Dans Etno - Gr[dini`a 19 Boto\ani, Dans R&B – Pretty Girls (|coala nr. 8 Boto\ani). Premii au mai primit: Botez Beatris (Gr[dini`a 22 Boto\ani), Emanuel Luca (Gr[dini`a 21 Boto\ani), Olaru Daria (Gr[dini`a 18 Boto\ani), Andi Giza (Gr[dini`a 21 Boto\ani); Diana Curelariu (Gr[dini`a 6 Boto\ani); Rares Havris (Gr[dini`a 19 Boto\ani), Mara Pajan (Gr[dini`a 19 Boto\ani), Ailenei Ionu` (Gr[dini`a 6 Boto\ani), Simina Pogoreanu (Liceul de Art[ Boto\ani), Pri-

cope Emilian (|coala nr. 8 Boto\ani), Premiu Sportivitate - Miruna Bejinaru (Gr[dini`a Tru\e\ti) \i Alexandru Chiriac (Gr[dini`a 18 Boto\ani), Premiu Popularitate -Elena Cre`u (Gr[dini`a 6 Boto\ani) \i Iremia Mih[i`[ (Gr[dini`a 18 Boto\ani), Premiu Debut –Talent - Delia C[lin (Gr[dini`a 22 Boto\ani) \i Cristian Jantea (Gr[dini`a 9) Boto\ani, Premiu Creativitate-Originalitate Cosmin Ioni`a (Gr[dini`a 22 Boto\ani), Micnea Florian (Gr[dini`a 19 Boto\ani), Otilia Bunduc (Gr[dini`a 22 Boto\ani), Daria Budeanu (Gr[dini`a 19 Boto\ani), Popescu Georgiana (|coala nr. 8 Boto\ani), Delia Ciredariu (S[veni), David Humelnicu (Gr[dini`a 19 Boto\ani), Gabriela Stângaciu (|coala nr. 8 Boto\ani), Iustina C[p[`ân[ (Gr[dini`a 19 Boto\ani), Lavinia Stâncescu (|coala nr. 8 Boto\ani). Vedetele serii \i-au primit premiile sub aplauzele spectatorilor. (Carmen Stanciu)

5

Medicii care au „vândut” calitatea de asigurat vor fi pu\i la plat[ Mai mul`i medici de familie boto\[neni ar putea scoate sume consistente din buzunar pentru a pl[ti o serie de servicii medicale de care au beneficiat pacien`ii neasigura`i. Un control efectuat de reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ a scos la iveal[ faptul c[ mai mul`i medici de familie au prescris bilete de trimitere pentru investiga`ii, tratamente \i consulturi de specialitate, nejustificat \i ilegal. De aceste bilete de trimitere au beneficiat persoane neasigurate. Directorul medical adjunct al DSP, Medicul Gheorghe Apetroaie, a declarat c[ ancheta este abia la ]nceput \i nu se \tie deocamdat[ de ce sume este vorba \i nici de medicii de familie care au prescris astfel de bilete, ]ns[ ]n maxim zece zile se va cunoa\te \i acest lucru. „Persoana neasigurat[ a pl[tit medicului de familie costul unei consulta`ii, 20-30 lei, cât a cerut acesta. Neasiguratul a primit un bilet de trimitere ]n dublu exemplar, cu antetul Casei Na`ionale de Asigur[ri de S[n[tate. }n baza acelui bilet, pacientul se prezint[, de exemplu, la Maternitate, unde i se face o mamografie sau analize de laborator, nu este verificat[ calitatea de asigurat. Nu este necesar s[ veri-

fici acest lucru, din moment ce de`ii un document special eliberat de CJAS, ]ns[ la validarea serviciilor respective casa refuz[ plata pentru c[ persoana respectiv[ nu este asigurat[”, a precizat Gheorghe Apetroaie. Acesta sus`ine c[ de\i medicul de familie are obliga`ia s[ precizeze pe biletul de trimitere dac[ pacientul este asigurat sau nu, mul`i nu o fac. „Din nefericire, pentru cei care au comis a\a ceva s-ar putea s[ li se impute sumele respective ca nejustificate. Aceast[ situa`ie este proasp[t[, constatat[ de mine ast[zi (ieri, n.r.) \i am dispus deja investigarea cazurilor de la 1 ianuarie 2009, ]mpreun[ cu reprezentan`ii unit[`ilor spitalice\ti. Sper[m ca asemenea fapte s[ nu se mai repete pentru c[ prejudiciaz[ calitatea serviciilor medicale prin neplata altor servicii de c[tre cas[ absolut necesare ]n unitatea respectiv[”, a mai spus Apetroaie. El spune c[ pacientul neasigurat pl[te\te doar consulta`ia la medicul de familie cu cei 20 sau 30 de lei ceru`i, ]ns[ nu pl[te\te manoperele, manevrele \i consulta`iile ulterioare. Pacientul f[r[ asigurare intr[ astfel ]n posesia unui bilet de trimitere, ]ns[ hârtia respectiv[ nu-i aduce gratuitate pentru celelalte servicii efectuate ]n spital. Medicii care au „vândut” calitatea de asigurat vor fi tra\i la r[spundere. „Sunt primele cazuri de acest gen descoperite \i ne pare r[u c[ din punctul meu de vedere oamenii sunt p[c[li`i, pentru c[ ei au senza`ia c[ pe baza biletului de trimitere respectiv pot s[ beneficieze de alte servicii medicale gratuite”, a mai men`ionat directorul medical al DSP. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Mam[, ce note am!?


Mod[ 6

Vineri, 12 iunie 2009

Antiperspirantul, nelipsit ]n perioada de var[ Dintre toate produsele cosmetice pe care o femeie le folose\te zi de zi, probabil c[ antiperspirantul este cel mai important. Mai ales ]n sezonul estival, antiperspirantul nu poate lipsi din rutina noastr[ zilnic[ pentru c[ el ne ofer[ confortul \i prospe`imea de care avem nevoie pentru a ne sim`i bine.

ordin genetic, aceasta poate fi ]ncadrat[ ]n celelalte 2 tipuri de c[deri ale p[rului, ambele tratabile \i temporare. Efluvium anagen poate fi cauzat[ de administrare pe cale intern[ a unor medicamente ce produc „otr[virea” foliculilor de p[r afla`i ]n stadiu de cre\tere. Efluvium telogen se manifest[ atunci când un num[r ridicat de foliculi pilo\i intr[ ]n starea de repaos ]nainte de momentul stabilit genetic. Acest tip de afec`iune se aseam[n[ cu Alopecia androgenetic[, de aceea doar un dermatolog poate pune un diagnostic concret ]n ceea ce prive\te cauza bolii \i modul de tratament.

ALEGI CE ~I SE POTRIVE|TE Pe pia`[ exist[ o gam[ foarte variat[ de produse antiperspirante - de la sprayuri, stickuri, \erve`ele umede sau roll-on-uri, aproape toate firmele mari de cosmetice având propria linie de antiperspirante. Cu toate acestea, de unde \tim care ni se potrive\te cel mai bine?... Este foarte important ca ]n fiecare zi s[ folosim un produs bun, adecvat nevoilor corpului nostru, pentru a ne feri de situa`iile stânjenitoare. Este \i mai important ]ns[, s[ \tim c[ transpira`ia este un proces natural prin care organismul nostru ]\i men`ine temperatura. }n plus, transpira`ia este inodor[, fapt pe care majoritatea oamenilor nu ]l \tiu... Mirosul nepl[cut apare doar atunci când apar \i bacterii care se ]nmul`esc ]n zonele umede. Diferen`a dintre diversele tipuri de antiperspirante este dat[ atât de consisten`a acestora, cât \i de parfumurile ]ncorporate. }n mare parte, toate produsele de acest gen con`in s[ruri de aluminiu \i zirconiu, elemente ce inhib[ activitatea glandelor sudoripare, prin blocarea porilor. Astfel este redus[ cantitatea de transpira`ie, iar bacteriile sunt `inute la distan`[ pentru câteva ore, evitându-se mirosurile nepl[cute. Senza`ia este una de prospe`ime, iar tu te sim`i fresh ]ntreaga zi... }n func`ie de preferin`ele tale po`i opta pentru un antiperspirant spray, unul lichid roll-on sau unul solid sub form[ de stick. Pe pia`[ se mai g[sesc \i \erve`ele umede, ]mbibate cu substan`e speciale cu efect antiperspirant, iar variantele de parfum sunt \i ele foarte multe.

CE TREBUIE S{ |TII DESPRE UN ANTIPERSPIRANT

MEDICAMENTE CU DOU{ T{I|URI...

cient[ ]mpotriva transpira`iei \i mirosurilor nepl[cute, antiperspirantul pe care ]l folose\ti este bine s[ con`in[ substan`e antibacteriene. Cite\te a\adar cu aten`ie eticheta produselor pe care vrei s[ le cumperi. Antiperspirantul trebuie s[ fie eficient, dar \i blând cu pielea ta. Caut[ un antiperspirant care s[ con`in[ \i uleiuri esen`iale. Acestea se g[sesc ]ntr-o mul`ime de variante - aloe vera, ceai verde, etc. Dup[ ce aplici antiperspirantul pe pielea curat[, a\teapt[ dou[-trei minute pentru ca acesta s[ se usuce \i s[ intre ]n piele. Dac[ ai probleme cu urmele pe care antiperspirantul t[u le las[ pe haine, schimb[-l cu unul sub form[ de spray sau roll-on cu lichid incolor.

CAUZELE C{DERII P{RULUI Antiperspirantele care con`in

alcool sunt pu`in mai agresive cu pielea, de aceea dac[ ai pielea sensibil[ este bine s[ folose\ti antiperspirante f[r[ alcool. Pentru o protec`ie efi-

C[derea p[rului se afl[ pe lista problemelor cu care se confrunt[ multe dintre femei. |i nu e tocmai o problem[ de neglijat ]n momentul ]n care

cantitatea de p[r pierdut[ dep[\e\te limitele normale. Ea poate avea o serie de cauze, atât externe organismului, cât \i interne, iar netratat[ la timp poate avea consecin`e grave atât din punct de vedere fizic, cât \i psihic. C[derea p[rului la femei este o problem[ ]n continu[ cre\tere. Cauzele c[derii p[rului pot fi ]mp[r`ite ]n dou[ categorii: alopecia androgenetic[ (form[ a c[derii p[rului cu cauze genetice) \i efluvium telogen (c[dere temporar[ a p[rului). Cauzele genetice ale c[derii p[rului la femei sunt ]n general permanente, ]n timp ce cauzele non-genetice sunt temporare. }n medie, pierdem ]n jur de 5-100 de fire de p[r zilnic. Dac[ se pierd mai mult de 125 de fire pe zi, atunci ar putea exista o problem[. Ciclul natural al p[rului se compune dintr-o perioad[ de cre\tere cuprins[ ]ntre 2 \i 6 ani, urmat[ de o perioad[ de repaos, iar apoi cade. }n urm[toarele 6 luni vor cre\te foliculele de p[r pentru noile fire.

CAUZE GENETICE PENTRU C{DEREA P{RULUI Dac[ problema c[derii p[rului este de ordin genetic, atunci cauza ar putea fi incapacitatea organismului de a determina cre\terea noului fir de p[r ]ntrun ritm rapid, a\a c[ firul de p[r intr[ ]n repaos prea devreme \i apoi cade. Alopecia androgenetic[ nu este cauzat[ de o boal[ ]n mod direct, dar depinde de vârst[, nivelul de testosteron din organism sau de ereditate. Alopecia androgenetic[ este caracterizat[ prin r[rirea ]ntregii podoabe capilare. Rareori, poate duce la pierderea p[rului ]n totalitate (chelire). }n cele mai multe dintre cazuri, efectul alopeciei este o r[rire considerabil[ a densit[`ii p[rului. Femeile sufer[ o r[rire a p[rului la nivelul ]ntregului scalp, spre deosebire de b[rba`i, la care aceast[ problem[ este mai evident[ pe tâmple sau frunte. Hormonii androgeni afla`i ]n organism ]n concen-

Medicamentele care pot cauza c[derea p[rului sunt: cele pentru gu\[, cele prescrise ]n tratarea cancerului, cele pentru fluidificarea sângelui, antidepresivele, dozele mari de Vitamina A, medicamentele pentru presiunea sângelui, precum \i pilulele contraceptive. Al`i factori care ar putea declan\a c[derea p[rului sunt schimb[rile de ordin hormonal, ce apar, ]n general, ]n perioada de dup[ na\tere, ]nainte \i dup[ menopauz[ sau când se ]ncepe/se opre\te administrarea de contraceptive. C[derea p[rului ar putea dura 3 luni ]n urm[ modific[rilor hormonale, fiind necesare alte 3 luni pentru ca p[rul s[ revin[ la ciclul normal de regenerare. |i factorii de nutri`ie au un rol important ]n ciclul de via`[ al firului de p[r: dietele disociate, spontane, un regim vegetal sau depriv[ri cronice de mâncare (]nfometarea sau alcoolismul) pot determina c[derea p[rului. Oprirea acestora este de obicei suficient[ pentru a ajuta cre\terea la loc a p[rului. }n cazul ]n care regimul zilnic de nutri`ie nu con`ine destul fier \i zinc, este recomandat[ administrarea de vitamine.

tra`ii peste limitele normale (testosteron, androtestosteron \i dihidrotestosteron - DHT) influen`eaz[ ]n mod negativ cre\terea firului de p[r, la persoanele cu o predispozi`ie genetic[ pentru c[derea p[rului, fiind factori ]n procesul natural de cre\tere a firului de p[r. Când testosteronul intr[ ]n contact cu enzimele din celula de p[r, se transform[ ]ntr-un androgen mai puternic numit DHT, care mai apoi se combin[ cu receptorii foliculului de p[r. }n timp, un exces de DHT la nivelul foliculilor de p[r cauzeaz[ mic\orarea firului, care la rândul lui afecteaz[ perioada de odihn[ \i de cre\tere a ALTE CAUZE p[rului. Alte cauze, condi`ii medicale care pot determina c[derea CAUZE p[rului includ: stresul fizic sau emo`ional, boli grave, opera`ii, NON-GENETICE PENTRU C{DEREA na\teri, febr[ mare, disfunc`ii ale tiroidei, probleme de piele P{RULUI la nivelul scalpului, sindrom Dac[ pierderea p[rului nu polichistic la ovare, sc[deri este influen`at[ de cauze de bru\te ]n greutate, diabet. „

Pagin[ realizat[ de Alexandra Corolea


Sport Vineri, 12 iunie 2009

Unirea Urziceni, campioana meritorie din Liga I Incredibil dar adev[rat! Unirea Urziceni este noua campioan[ a României pentru prima oar[ ]n istorie, ]n doar al treilea sezon de la promovarea ]n Liga I! Ialomi`enii au reu\it un rezultat de 1-1 acas[ cu Steaua ]n ultima etap[ a Ligii I \i au devenit campioni. Unirea Urziceni va reprezenta anul viitor România ]n grupele Ligii Campionilor. Urmeaz[ s[ ]ntâlneasc[ granzi ai Europei ]n meciuri greu de imaginat chiar \i cu o lun[ ]n urm[. Unirea nu avea voie s[ piard[ meciul de miercuri cu Steaua dac[ vroia s[ nu r[mân[ la mâna norocului, dar rezultatul din cealalt[ partida, FC Bra\ov - FC Timi\oara nu a pus ]n nici un moment presiune pe umerii ialomi`enilor, scorul acolo fiind 0-0 pân[ ]n minutul 88, când echipa lui R[zvan Lucescu a marcat singurul gol al meciului. În aceste condi`ii, Unirea \i Steaua nu au reu\it s[ ]nscrie ]n prima repriz[, dar meciul s-a animat imediat dup[ pauz[. Bogdan Stancu a deschis scorul pentru Steaua ]n minutul 46, iar Unirea era la acest scor atent[ \i la meciul de la Bra\ov. Raul Rusescu a reu\it, ]ns[, un \ut de zile mari \i \i-a readus echipa la nivel de plutire ]n minutul 52. Voleul de la marginea careului lui Zapata a zburat direct ]n vinclu \i, deoarece pân[ la final nu s-a mai marcat, Unirea a câ\tigat titlul de campioan[! La meci au asistat aproximativ 7.000 de spectatori, dintre care 350 sus`in[tori ai forma`iei Steaua. Forma`ia bucure\tean[ a fost sus`inut[ ]n tri-

bune \i de fostul antrenor al steli\tilor, Walter Zenga \i fo\tii juc[tori steli\ti Adrian Neaga, Nicolae Dic[ \i Mirel R[doi. Pe stadionul din Urziceni a fost prezent \i Florin Cernat. Suporterii echipei Steaua au afi\at un banner cu mesajul „Unirea Campioan[“ \i au scandat „Ole, ole, ole, ola, aplauda`i campioana“. Fanii bucure\teni au afi\at alte bannere: „Tot ce iubeam, pentru ce veneam pe stadion de când m[ \tiu, a disp[rut... \i poate doar din iner`ie, mai vreau acum aici s[ fiu“ \i „Varz[ de Bruxelles“. Pe parcursul partidei, finan`atorul Gigi Becali, prezent la Ur-

ziceni, a fost contestat de fani, la fel pre\edintele CA al FC Steaua, Valeriu Arg[seal[, \i juc[torul Florin Lovin. Fanii Urziceniului au avut un banner cu mesajul: „Pentru voi „totul“ este prea pu`in, pentru noi sunte`i eroi“. }n momentul ]n care s-a anun`at c[ FC Bra\ov a marcat ]n meciul cu FC Timi\oara, Mihai Stoica a ]nceput s[ plâng[. Echipa din Urziceni a ]ncheiat sezonul cu 70 de puncte, ob`inute prin cele 21 de victorii \i 7 remize ]n 34 de meciuri, coroborate cu doar 6 ]nfrângeri. Echipa lui Dan Petrescu a ]nscris 51 de goluri, având al treilea atac din campionat, \i a primit

doar 20 de goluri, adic[ cea FIFA ]n data de 3 septemmai bun[ ap[rare a Ligii I. brie 2008 \i implementat[ de Federa`ia Român[ de Fotbal printr-o hot[râre la 4 TIMI|OARA VA septembrie 2008 este anulaJUCA }N t[“, se arat[ ]n comunicatul PRELIMINARIILE TAS. La ]nceputul lunii septembrie 2008, FIFA a cerut CHAMPIONS FRF s[ penalizeze cu \ase LEAGUE puncte echipa FC Timi\oara FC Timi\oara a primit ]- pentru nerespectarea unor napoi cele \ase puncte din prevederi ale deciziei TAS partea Tribunalului de Ar- ]n leg[tur[ cu palmaresul bitraj Sportiv (TAS). Anun- forma`iei Politehnica Timi`ul a ap[rut, ieri diminea`[, \oara. Mult a\teptata decizie pe site-ul oficial al forului de a TAS trimite FC Timi\oara la Lausanne. „Penalizarea ]n turul trei preliminar al Licu \ase puncte a SC Fotbal gii Campionilor \i o claseaClub Timi\oara SA, decis[ z[ pe locul doi ]n campionade Comisia de Disciplin[ a tul intern. 

Manchester \i-a dat acordul pentru transferul lui Ronaldo la Real Madrid

Zicu, amendat pentru c[ a ]njurat fanii lui Dinamo

Real Madrid este la un pas de a-\i bate propriul record mondial de sum[ de transfer a unui juc[tor, \i a f[cut o ofert[ pentru portughezul Cristiano Ronaldo de 93 de milioane de euro. Manchester Unired, echipa celui mai bun fotbalist al lumii, a acceptat deja transferul \i tot ce mai r[mâne este ca „Balonul de Aur“ s[ accepte contractul madrilenilor. Real Madrid tocmai ]l transferase \i pe Kaka de la AC Milan pentru 65 de milioane de euro. Chiar clubul din Manchester este cel care a f[cut public[ vestea ofertei, printr-un comunicat oficial postat pe site-ul grup[rii: „Manchester United a primit o ofert[-record mondial, necondi`ionat[, de 80 de milioane de lire sterline (aproximativ 93 de milioane de euro) pentru Cristiano Ronaldo de la Real Madrid. La cererea lui Cristiano, care \i-a exprimat iar dorin`a de a pleca, \i dup[ discu`iile cu reprezentan`ii juc[torului, United a acceptat s[ dea Realului permisiunea de a negocia un contract cu clarifice pân[ la 30 iunie.“, a fost comunijuc[torul. Este de a\teptat ca situa`ia s[ se catul clubului. 

B[tut pe teren cu 5-2, atacat de suporteri \i amendat cu 1.000 de lei noi de Jandarmeria Român[. Miercuri a fost, cu siguran`[, o zi proast[ pentru Zicu. Fotbalistul lui Dinamo a fost surprins de jandarmi când a ]njurat \i a f[cut gesturi obscene spre galeria „alb-ro\ie“, gesturi care ar fi sporit violen`ele de pe teren, motiv pentru care Zicu a fost sanc`ionat contraven`ional. Suporterii lui Dinamo nu au stat mult timp ]n tribunele stadionului „Nicolae Dobrin“ din Pite\ti la meciul dintre FC Arge\ \i Dinamo, ei fiind evacua`i de jandarmi ]n prima repriz[. Un grup de suporteri a s[rit gardul ce desp[r`ea tribunele de terenul de joc

dup[ ce Zicu nu s-a bucurat la golul de 1-1, ]nscris chiar de el, \i a provocat galeria lui Dinamo. Dintre suporterii care au p[truns pe teren, trei s-au ales cu dosare cu acte de constatare pentru distrugere, iar opt au fost sanc`iona`i cu amende ]ntre 1.000 \i 3.500 de lei, pe lâng[ interzicerea accesului pe arenele de fotbal pentru doi ani. M[surile jandarmeriei nu s-au oprit aici, chiar fotbalistul Zicu fiind nevoit s[ scoat[ din buzunat 1.000 de lei, ]n timp ce clubul FC Arge\ a primit un avertisment scris deoarece nu a asigurat m[surile de securitate care ai fi putut ]mpiedica intrarea suporterilor pe teren. 

7

|tiri pe scurt

O femeie a fost b[tut[ pe un stadion din Mexic Stadionul este cunoscut ca un mediu nerecomandat femeilor, \i iat[ de ce! Un huligan lipsit de nici o jen[ s-a ]nfuriat pe o femeie care st[tea lâng[ el ]n tribun[. Dar nu s-a limitat s[ strige la ea, ci i-a aplicat o lovitur[ pe cinste aruncând-o ]n spate. B[rba`ii din jur i-au s[rit ]n ajutor femeii \i l-au pedepesit pe huligan ]n acela\i el. Exist[ o lege nescris[ pe care o respect[ majoritatea b[rba`ilor, aceea de a respecta sl[biciunea femeilor \i de a nu le lovi niciodat[. B[rbatul, dac[ ]i putem spune astfel, i-a ]ntors, practic, fa`a femeii cu pumnul aplicat, iar cei din jur au reac`ionat imediat, urm[rindu-l \i b[tându-l atunci când l-au prins. 

Federer s-a retras de la turneul de la Halle Tenismanul elve`ian Roger Federer, ocupantul pozi`iei secunde ]n clasamentul ATP, a anun`at c[ nu va participa la turneul de la Halle (Germania), unde era principalul favorit, deoarece este epuizat dup[ evolu`ia de la Roland Garros \i nu vrea s[ ri\te o accidentare, informeaz[ AFP. „Nu cred c[ pot s[ dau ce am mai bun ]ntr-un turneu imediat dup[ Roland Garros \i nu vreau s[ risc o accidentare, dac[ nu sunt preg[tit 100%“, a declarat Federer, pe site-ul s[u personal. „M[ simt ]ncontinuu cople\it de emo`ii \i epuizat dup[ evenimentele incredibile din ultimele zile“, a spus Federer, cu referire la faptul c[ duminica trecut[ a câ\tigat, ]n premier[, turneul Roland Garros \i a ajuns astfel la 14 trofee de Grand Slam, egalând recordul lui Pete Sampras. De asemenea, dup[ succesul de la competi`ia francez[, Federer a devenit al \aselea tenismen din istorie care are ]n palmares toate cele patru turnee de Grand Slam, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon \i US Open. 


Social 8

Vineri, 12 iunie 2009

Protest de criz[ Sute de salaria`i aflilia`i la CNS Cartel Alfa Boto\ani au protestat ieri ]n fa`a Palatului Administrativ nemul`umi`i de modul ]n care guvernan`ii au reac`ionat ]n privin`a programului cu m[suri anticriz[. Angaja`i din sistemul de asisten`[ social[, servicii publice, sistemul sanitar, ]nv[`[mânt, cultur[ \i arte, din administra`ia public[, salaria`ii APIA Boto\ani, poli`ie, poli`ia de frontier[ \i nu numai au pichetat ieri Consiliul Jude`ean \i Institu`ia Prefectului Boto\ani, ]ntre orele 11.00 \i 12.00. Din cei aproximativ 250 de participan`i la pichetare, mai bine de jum[tate apar`ineau de Sindicatul „Impact” Boto\ani. „Cartel Alfa Boto\ani, al[turi de alte filiale Cartel Alfa din ]ntreaga `ar[, protesteaz[ fa`[ de m[surile anti-criz[ care lipsesc ]n ziua de ast[zi, m[suri anti-criz[ pe care le a\tept[m de la ]nceputul anului \i m[suri anti-criz[ pe care le a\tept[m s[ fie corelate cu m[suri sociale care s[ protejeze locurile de munc[ ale salaria`ilor iar acele locuri de munc[ s[ fie la un minim de decen`[”, a declarat Marius Oro\anu, liderul sindical

Cartel Alfa Boto\ani. Acesta sus`ine c[ salaria`ii sunt cei care resimt cel mai puternic criza \i c[ m[surile luate la nivel de Guvern ar trebui s[ urm[reasc[ ]mbun[t[`irea situa`iei. „Din p[cate, observ[m c[ toat[ criza economic[ este suportat[ de c[tre lucr[tori, de c[tre salaria`i \i nu consider[m corect acest lucru. Dorim implicarea guvernan`ilor ]n luarea unor m[suri anticriz[ reale. S-a terminat campania electoral[, consider[m c[ de acum se poate s[ se g[seasc[ solu`iile cele mai potrivite \i facem un apel la guvernan`i, de a se a\eza la masa negocierilor cu patronatele \i cu sindicatele, pentru a g[si m[suri echilibrate pentru a ie-

\i din criza aceasta”, a specificat reprezentantul Cartel Alfa Boto\ani. Liderul Marius Oro\anu consider[ c[ o m[sur[ ar putea fi reducerea taxelor \i impozitelor percepute, cel pu`in pe perioada crizei, lucru care ar duce la reducerea num[rului de disponibiliz[ri. „Deja lucr[torii sunt la limita de suportabilitate, au ]n`eles efectele crizei, au ]n`eles s[ nu aib[ cre\teri salariale, dar nu ]n`eleg s[ scad[ puterea de cump[rare din ce ]n ce mai mult pe zi ce trece \i mai ales s[-\i piard[ locul de munc[. }n ultimele dou[ luni de zile, la Boto\ani, peste 500 de locuri de munc[ au fost desfiin`ate, ]n urma m[surilor de concediere colectiv[. Tre-

Termica vrea s[ ]ncaseze patru milioane de lei de la popula`ie Compania care furnizeaz[ energie termic[ ]n municipiul re\edin`[ de jude` vrea ca la sfâr\itul sezonului cald volumul total al datoriilor popula`iei c[tre Termica SA s[ scad[ considerabil. Astfel, Ioan Diaconu, directorul Termica, sus`ine c[ perioada verii este cea ]n care se str^ng cele mai multe dintre datorii. „Acum avem de ]ncasat de la popula`ie 9,3 milioane de lei, iar pân[ la sfâr\itul sezonului cald am vreau ca acest volum al crean`elor s[ fie de cinci milioane de lei. Este posibil acest nivel al ]ncas[rilor \i spun asta având ]n spate experien`a anilor trecu`i”, a declarat Diaconu. Spre exemplu, la ]nceputul iernii 2008-2009, popula`ia avea restan`e c[tre societatea de termoficare ]n valoare de \ase milioane de lei. La ]nceputul lunii martie 2009, valoarea debitelor totale era la nivelul a 9,5 milioane de lei, ]n condi`iile ]n care, din

buie s[ ]nceteze acest lucru iar Guvernul trebuie s[ g[seasc[ m[surile cele mai potrivite pentru a p[stra locurile de munc[, chiar dac[ asta ]nseamn[ reducerea taxelor \i impozitelor fiscale sau a taxelor pentru salarii, ca s[ fac[ patronul s[ p[streze locul de munc[ pe aceast[ perioad[. Deci pe un an de zile se pot g[si solu`ii excep`ionale ]n favoarea patronilor”, a declarat Oro\anu. De men`ionat este c[ ]n perioada 4-12 iunie, toate filialele Cartel Alfa demareaz[ ac`iuni de pichetare, pe un grafic stabilit la nivel na`ional. Liderii de sindicat sper[ c[ aceast[ pichetare va avea ecoul dorit. (Carmen Stanciu)

Spital asaltat de comisii de control Dup[ ce reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ au anun`at c[ vor trimite audit-ul ]n control la cea mai mare unitate spitaliceasc[ din jude`, o alt[ echip[ de control era, ieri, ]n unitate. De aceast[ dat[, controlul a fost de la Casa Na`ional[ de Asigur[ri de S[n[tate. Doru Muntianu, directorul Spitalului Jude`ean „Mavromati, a declarat c[ echipa de control a institu`iei de asigur[ri de s[n[tate verific[ cele trei centre de dializ[ din Boto\ani \i impactul deschiderii acestora asupra Spitalului Jude`ean. De partea cealalt[, \i audit-ul DSP \i-a ]nceput controlul ]n unitate, una dintre problemele vizate fiind consumul mare de medicamente ]n spital. Directorul Spitalului Jude`ean a `inut s[ precizeze c[ nu poate s[ condi`ioneze unui medic s[ nu prescrie un anumit medicament. „Dac[ a fost mare consumul de medicamente ]n spital, ]nseamn[ c[ a fost necesar. Dac[ am medicamente care zac ]n stoc cumva \i le-am luat \i nu sunt folosite, asta este altceva. Eu nu pot s[ ]i spun unui medic s[ nu prescrie un medicament. Dac[ medi-

cul spune c[ ]i trebuie medicamentul acesta, eu ]l cred pe medic. Dumnealor ne ]ntreab[ de ce d[m atâtea medicamente la bolnavi. R[spunsul este pentru c[ sunt bolnavi \i au nevoie“, a declarat Doru Muntianu. Acesta sus`ine c[ achizi`ia de medicamente este aprobat[ de o comisie \i se face pe baza unor comenzi. „Din aceast[ comisie face parte \i directorul medical. Dumnealor spun ce medicamente se iau, nu eu. Nici chiar ei. Dumnealor iau ]n considerare comenzile medicilor de pe sec`ii”, a mai spus Muntianu. Dup[ o zi de control la Spitalul Jude`ean, reprezentan`ii DSP au constatat c[ unul din aparatele performante pe care unitatea ]l are ]n dotare nu poate fi folosit, din cauza unei piese lipse. „O pies[ este afectat[, este vorba de tubul catodic \i urmeaz[ s[ fie achizi`ionat[ prin ]ng[duin`a Casei de Asigur[ri cu o suplimentare de fonduri. Altfel risc[m ca aceste servicii s[ fie supraaglomerate \i s[ nu fie de calitate”, a precizat medicul Gheorghe Apetroaie, director medical adjunct al DSP. (L. Lupa\cu)

Steagul Colegiului „A.T. Laurian”, ]n[l`at pe catarg la schimbul de \tafet[ Emo`ii, predare de \tafet[, ultima strigare a catalogului \i lacrimi, au marcat ultima zi de \coal[ pentru absolven`ii de clasa a XII –a de la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”. Atât absolven`ii dar \i cadrele didactice au trecut prin momente de emo`ii \i strângere sufleteasc[ la finalul a patru ani de studiu, la sfâr\itul unui drum cu bune \i rele, pres[rat de succese \i, uneori, chiar de momente mai grele. De ieri, anii de liceu au devenit amintire pentru cei circa 300 de absolven`i de clasa a XII-a ai Colegiului Laurian. Predarea steagului unit[`ii de la elevii de clasa a XII –a la cei de clasa a XI – a, ]n[l`area steagului unit[`ii, pornirea fântânii arteziene, festivit[`ile din Aula Colegiului au fost evenimentele ce au marcat ziua de absolvire. Pentru

prima dat[, ieri a fost arborat al[turi de steagul României \i al Uniunii Europene, \i steagul unit[`ii \colare, o copie a originalului. „Unul dintre evenimente a fost predarea steagului \i a cheii liceului de la cei de a XII –a la cei de a XI –a. Pentru prima dat[ ]n 75 de ani a fost ]n[l`at \i steagul pe catarg. Tot azi, unul dintre elevi a dat drumul \i la fântâna artezian[. }n Aul[ a avut loc cursul festiv normal, ce are loc ]n fiecare final de an \colar, premiile \i diplomele de excelen`[ pentru to`i cei care ]n ultimii ani s-au prezentat la concursuri”, a spus Ioan Onofrei, directorul Colegiului. La activit[`ile \colare de ieri a participat \i primarul C[t[lin Flutur, primarul municipiului, fost absolvent al acestei unit[`i de ]nv[`[mânt. (Petronela Rotariu)

Lucr[rile la vechiul sediu al Prim[riei Boto\ani, ]ntârziate cu trei luni cele 14.000 de apartamente racordate la Termica, 9.000 au primit subven`ii de ]nc[lzire \i multe dintre acestea nici nu au mai avut de achitat vreo diferen`[ la plat[. Apoi, ]nceputul lui aprilie a coincis cu debran\area total[ a 600 de apartamente a-

flate ]n zonele neunitare, ceea ce ]nseamn[ o reducere semnificativ[ a costurilor Termica, fiind vorba despre cazuri ]n care ]n blocuri cu 20 sau chiar mai multe apartamente s[ mai fie doar unul sau doi clien`i ai societ[`ii de termoficare. (B. Caliniuc)

Finalizarea lucr[rilor de reabilitare a sediului vechi al Prim[riei Boto\ani a fost amânat[ pân[ ]n luna august. Potrivit proiectului, investi`ia trebuia finalizat[ ]n luna mai, cel târziu ]nceputul lunii iunie, ]ns[ acest lucru nu se va ]ntâmpla decât ]n august. Viceprimarul C[t[lin Alexa a declarat c[ aceast[ amânare este cauzat[ de unele modific[ri survenite ]n vechiul proiect, atât la finisaje, cât \i la instala`ii. „Am convenit o pre-

lungire a termenului de finalizare a lucr[rii, pentru c[ s-au schimbat ni\te solu`ii \i pe la instala`ii, la finisaje. Am schimbat \i solu`ia de ]nc[lzit spa`iul. Este o cl[dire de patrimoniu \i trebuie s[ arate ]ntr-un anumit fel. Nu po`i s[ o dai cu var toat[ \i s[ arate ca un spital. Vrem s[ d[m un aspect anume, s[ lucr[m la vitraliile care sunt prev[zute pe sus. Acestea sunt \i mai scumpe, pentru c[ sunt mai preten`ioase. Vrem s[ punem \i

ni\te candelabre la intrare pentru c[ ini`ial erau prev[zute neoane. }n sala de \edin`[ vor fi, de asemenea, trei candelabre din sticl[“, a precizat viceprimarul Alexa. De\i ini`ial lucr[rile de reabilitare a cl[dirii au necesitat cheltuieli de circa 10 miliarde lei vechi, se pare c[ prin aceste modific[ri vor fi ni\te cheltuieli suplimentare. Alexa spune c[ diferen`a de bani necesar[ finaliz[rii investi`iei va fi dat[ prin rectificare de buget. (L. Lupa\cu)


Social-politic Vineri, 12 iunie 2009

9

Organiza`ia Mondial[ a S[n[t[`ii a declarat pandemie de grip[ nou[ Organiza`ia Mondial[ a S[n[t[`ii, care \i-a reunit ieri comitetul de exper`i pentru a analiza situa`ia noii gripe, a ridicat nivelul de alert[ pandemic[ la 6, anun`[ guvernul suedez. Ministerul român al S[n[t[`ii a primit mesajul de stare de pandemie. Nivelul 6 de alert[ se activeaz[ atunci când sunt atinse dou[ regiuni distincte ]n lume, cu focare autonome. Anun`area pandemiei nu ]nseamn[ ]ns[ c[ va cre\te rapid num[rul de cazuri sau c[ virusul devine mai virulent - precizeaz[ Organiza`ia Mondial[ a S[n[t[`ii. Victor Olsavsky, reprezentatul OMS ]n România a subliniat c[ nu a crescut nivelul de contaminare \i doar s-a dovedit c[ exist[ o transmitere sus`inut[. „Nu este vorba de se-

veritatea bolii. Vorbim de o afectare blând[ sau majorat[ (...) Virusul nu este mortal, nu s-au mai ]ntâmplat decese de la ]nceput, iar acele cazuri sufereau de ceva de mai ]nainte (...) Anun`ul ]i prive\te doar pe speciali\ti“, a declarat Victor Olsavsky. „Pandemia a fost declarat[ pe alte criterii decât pân[ acum, criterii ce `in de r[spândirea virusului, \i nu de severitatea lui. Vorbim despre ]nmul`irea cazurilor de noua grip[ ]n toat[ lumea, \i nu vorbim despre cazuri mai grave. Nu se pune problema izol[rii sociale. Poate din toamn[, când vom avea un context epidemiologic sever, vom putea discuta despre m[suri mai aspre“, a explicat Olsavsky. Organiza`ia Mondial[ a S[n[t[`ii a confirmat pân[

acum peste 27.700 de cazuri de grip[ nou[ ]n 74 de `[ri \i 141 de decese. România apare \i ea ]n eviden`ele institu`iei, cu 11 cazuri confirmate. Mexicul are pân[ acum 106 de mor`i \i 5.717 bolnavi, iar americanii 27 mor`i \i 13.217 de cazuri confirmate. }n Canada, autorit[`ile au anun`at pân[ acum 4 decese \i peste 2.400 de ]mboln[viri. }n Europa, Marea Britanie este `ara cea mai afectat[, cu 666 de oameni diagnostica`i cu grip[ nou[. Spania are 331 de cazuri confirmate, Italia 50, iar Germania 78. Bulgaria are pân[ acum doar dou[ cazuri, la fel ca Cehia. Grecia a raportat 5 cazuri, iar Turcia 10. Rusia a anun`at 3 cazuri, ]ns[ a informat c[ doi dintre bolnavi s- sunt ]ns[ peste 1.200 de bol- este `ara cea mai afectat[, cu timp ce autorit[`ile chineze au au vindecat deja. ]n Australia, navi de grip[. }n Asia, Japonia 485 de cazuri confirmate, ]n semnalat 142 de cazuri. 

Unul dintre b[rba`ii intoxica`i la S[veni a fost externat Cornel Nechita, unul dintre cei doi supravie`uitori ai accidentului de munc[ produs mar`i la S[veni a fost externat ieri din spital. }n schimb, colegul s[u, Ioan Erdic, intoxicat ]n canalizarea respectiv[, se afl[ ]n continuare ]n stare grav[ ]n cadrul sec`iei de Anestezie Terapie Intensiv[ a Spitalului Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. }n urma cercet[rilor efectuate de c[tre procurori s-a stabilit identitatea celor trei, dup[ ce, timp de dou[ zile, s-a \tiut doar identitatea celui decedat, Ionel Mito\eru, \i a b[rbatului externat ieri. Ioan Erdic era de asemenea zilier tocmit de Mito\eru pentru lucr[ri de igienizare \i pentru c[ nu era niciun contract de munc[ ]ncheiat ]ntre ei, autorit[`ilor le-a fost destul de dificil ]n a-l identifica, b[rbatul fiind ]n stare de incon\tien`[. Cei trei au fost intoxica`i cu gaze pro-

duse de descompunerea materiilor fecale mar`i, ]n timp ce ]ncercau s[ desfunde canalizarea unui bloc din S[veni. Din cauza gazelor, la scurt timp, unuia dintre ei i s-a f[cut r[u \i a le\inat. Ceilal`i doi b[rba`i au s[rit s[-\i ajute colegul, ]ns[ la scurt timp \i ei \i-au pierdut cuno\tin`a. Imediat, la fa`a locului a ajuns un echipaj al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ (SJA) de la substa`ia S[veni dar \i un echipaj al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga Boto\ani”. Echipa`i cu m[\ti de gaze, pompierii au intrat ]n canalizare \i i-au scos pe cei trei, ]ns[ cu toate eforturile depuse de medici, unul dintre b[rba`i nu a mai putut fi salvat. Ancheta ]n acest caz a fost preluat[ atât de procurori \i inspectorii de munc[, care urmeaz[ s[-l audieze pe b[rbatul care \i-a revenit \i a fost externat. (D[nu` Rotariu)

Autorit[`ile vor acord cu b[ncile pentru restructurarea creditelor ]n valut[ Autorit[`ile române inten`ioneaz[ s[ ajung[ la un acord cu b[ncile comerciale privind restructurarea creditelor ]n valut[ acordate popula`iei, prin rescaden`are sau re]nnoire, precum \i schimbarea monedei de ]mprumut prin transformarea ]n lei, potrivit scrisorii de inten`ie la acordul cu FMI. „Vom urm[ri s[ avem un acord cu b[ncile care s[ faciliteze restructurarea creditelor ]n valut[ acordate popula`iei, prin rescaden`area \i re]nnoirea ]mprumuturilor, inclusiv prin oferirea op`iunii de conversie a datoriilor ]n moned[ na`ional[. B[ncile vor putea continua s[ se bazeze pe propria expertiz[ ]n colectarea dato-

riilor“, se arat[ ]n scrisoarea de inten`ie semnat[ de ministrul Finan`elor Publice, Gheorghe Pogea, \i guvernatorul BNR, Mugur Is[rescu, \i transmis[ directorului general al FMI, Dominique StraussKahn. Banca central[ s-a angajat \i s[ elimine de la constituirea rezervelor minime obligatorii creditele subordonate de la b[ncilemam[ sau de la institu`iile financiare interna`ionale, ]n cazul institu`iilor financiare care semneaz[ angajamente de men`inere a expunerilor pe România \i de asigurare a capitalurilor suplimentare necesare. }mprumuturile subordonate ]n sistemul bancar sunt finan`[ri pe termen lung

(de regul[ peste 5 ani), la care creditorul nu are prioritate la recuperare ]n caz de faliment, precizeaz[ Mediafax. BNR a decis ]nc[ din luna mai s[ elimine rezervele minime obligatorii pentru pasivele ]n valut[ care au o maturitate peste doi ani. „}n cazul ]n care condi`iile monetare au o evolu`ie favorabil[, BNR va fi preg[tit[ s[ relaxeze treptat rezervele obligatorii, care ]n schimb vor oferi stabilitate sistemului bancar“, se mai spune ]n scrisoarea de inten`ie. B[ncile sunt obligate s[ constituie la BNR rezerve minime obligatorii pentru pasivele cu maturitate sub doi ani de 18% la lei \i 40% la valut[. 

Vadim: „Te fac premier!“. B[sescu: „Te evacuez!“ La ceremonia ]n care noii europarlamentari \i-au primit certificatele, a avut loc un schimb de replici acide ]ntre \eful statului \i liderul PRM. CV Tudor i-a spus lui Traian B[sescu c[ ]l va pune premier atunci când va fi pre\edinte. La rândul s[u, \eful statului l-a amenin`at pe fostul senator c[, „pân[ la urm[„, ]l evacueaz[. Corneliu Vadim Tudor a purtat un scurt dialog cu \eful statului ]n momentul ]n care a dat mâna cu acesta, apoi s-a apropiat de jurnali\tii prezen`i la eveniment, spunându-le c[ vrea ca atunci când va deveni pre\edinte al României s[ ]l desemneze premier pe Traian B[sescu. „Am planuri mari cu omul [sta (cu Traian B[sescu - n.r.), ]l fac premier când voi fi pre\edinte“, le-a

spus Vadim ziari\tilor. Pus pe \otii, liderul PRM a continuat s[ se foiasc[ prin sal[ \i s[ arunce cu declara`ii ]n toate direc`iile. }n acest timp, pre\edintele Traian B[sescu

]\i sus`inea discursul, insistând asupra faptului c[ „to`i europarlamentarii ale\i duminic[ ]n România sunt, dincolo de reprezentan`i ai partidelor din care provin, ro-

mâni“. Pre\edintele PRM l-a ]ntrerupt pe \eful statului, strigând: „\i Sogor Csaba este român“. |eful statului s-a oprit din discurs. „Domnu’ Vadim Tudor, te evacuez“, a spus pre\edintele, dup[ care a râs. „Nu, nu. Spuneam c[ \i Sogor Csaba este europarlamentar român“, a r[spuns Vadim Tudor, iar \eful statului a preferat s[-\i continue discursul. La final, cei prezen`i au ciocnit un pahar de \ampanie. Când s-a apropiat B[sescu, Vadim Tudor i-a spus: „Nu m[ evacua`i“, la care \eful statului a r[spuns: „Te evacuez, maestre, te evacuez pân[ la urm[“. Traian B[sescu s-a ]ntors \i s-a ]ndep[rtat, f[r[ a ciocni cupa de \ampanie cu cei doi europarlamentari, Vadim Tudor \i George Becali. 

|oferii implica`i ]n accidente vor pl[ti mai mult pentru RCA |oferii cu multe accidente rutiere la activ ar putea pl[ti de anul viitor chiar \i cu 60% mai mult pentru asigurarea obligatorie de r[spundere civil[ auto (RCA), odat[ cu intrarea ]n vigoare a sistemului bonus-malus, ]n timp ce \oferii pruden`i vor cump[ra poli`e cu pân[ la 40% mai ieftine, potrivit Ziarul Financiar. La 1 ianuarie 2010 ar urma s[ intre ]n vigoare sistemul bonus-malus la asigur[rile RCA. Noul sistem prevede penalizarea \oferilor care se fac vinova`i de accidente, majorându-li-se prima (malus) \i acordându-li-se reduceri \oferilor care nu provoac[ daune. „Malusul se va stabili ]n func`ie de num[rul de accidente cauzate de un \ofer \i cred c[ va responsabiliza participan`ii la trafic. Practica vestic[ arat[ c[ pentru cei care provoac[ accidente scumpirea merge pân[ la 60% fa`[ de pre`ul de baz[ al RCA, iar reducerea pentru cei f[r[ accidente este de pân[ la 40%“, spune Gheorghe Grad, directorul general al brokerului de asigur[ri SRBA. RCA valabil[ un an pentru o ma\in[ cu un motor de 1,4 litri cost[, ]n prezent, aproape 500 de lei pentru persoane fizice. 


Publicitate 10

Vineri, 12 iunie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * URGENT! V^nd apartament 3 camere, 50 mp, T, CT, etaj 2, fa`a la soare, c[r[mid[, pre` sub nivelul pie`ei. Telefon: 0748.220.702.(7) * Vând apartament 2 camere, et.2,D, vis-a-vis de Muzeul Etnografic, ]mbun[t[`iri, 44000 E negociabil. Telefon: 0747.647.848.(1226-6) * Vând apartament 3 camere, parter, spa`iu comercial, 75 mp, la cheie. Telefon: 0788.721.261; 0741.013.289.(1224-16) * Vând apartament 2 camere decomandat, 54 mp, str. Vârnav nr. 36, et.3. Pre` 37000 E. Telefon: 0744.708.669; 0723.570.150.(1222-3) * Vând apartament 3 camere, zona \coala 12. Pre` 33000 Euro. Telefon: 0741.939.974.(1223-3) * Vând apartament 3 camere, str. Ion Pilat nr. 4, pre` negociabil. Telefon: 0742.819.824.(1207-9) * Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Viilor, 46mp, complet renovat, \arpant[, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Pia`a Mare, apartament la bloc nou, posibilitate de a se pl[ti ]n rate \i de a se transforma ]n 3 camere, 42.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V) * Vând apartament 2 camere, zona C.Na`ional[, D, 50mp, et.1, curat, G+F, bloc de c[r[mid[, la strad[, 36.000E.Telefon: 0744/530.803.(V)

zona Unirii, et.2, 50mp, renovat, T, G+F, u\i noi, D, 45.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Parcul Eminescu, 54mp, renovat, \arpant[ proprie, buc[t[rie mare, 46.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 63.000lei.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona C.Na`ional[, 27mp, et.2, pe mijloc, 75.000 lei.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Oct.Onicescu, D, 52mp, parter, 2 balcoane, CT, G+F+P, 40.000E. Tel.0748/115.912.(V)

* Vând garsonier[, zona Stadion, 20mp, G+F+ termopan, baie proprie, 14.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Luna, 40mp, et.2, balcon tip logie, f[r[ ]mbun[t[`iri, 25.000E. Tel.0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[, zona Electroalfa, bloc de apartamente, complet renovat[, CT, 28.000E. Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Bucovina, 50 mp, et.1, f[r[ ]mbun[t[`iri, 36.000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofert[ special[! Vând apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei.Tel.0744/530.803 * Vând apartament 2 camere,

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând garsonier[, zona T.Crudu, 27mp, et.1, conf.1, renovat[, 20.000 E.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 3 camere, zona C.Na`ional[ (zona Stadion), D, 70mp, etaj intermediar, CT, T, renovat, la strad[, 53.000 E.Telefon:0744/530.803..(V) * Vând apartament 3 camere, zona Stejari, 74mp, et.1, 2 b[i, 2 balcoane, renovat, 55.000E neg.Tel.0744/530.803.(V) * Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000E. Tel.0748/115.913.(V) * Vând apartament 4 camere, zona OTP Bank, 90mp, et.2, renovat, mobilat \i utilat, totul nou \i de calitate, 79.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel.0744/530.803.(V) * Schimb apartament 4 camere ultracentral cu apartament 2 camere.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând in zon[ central[, apartamente 2,3 camere ]n bloc construc`ie nou[, varianta la ro\u sau cu toate dot[rile.Pre`uri ]ncepand de la 28000 euro demisol,la rosu. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industrial[,27 mp,et.2, renovat[, mobilat[ \i utilat[, T,G+F,P,la cheie,62000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera,zona Prieteniei,parter,recent renovat[,mobilat[ \i utilat[ nou,T,G+F,P,22000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Bucovina et.1,27 mp,toate imbun[t[`irile,T,G+F,P, 21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,et.3,D,48 mp,CT, T,zona Bucovina. Pre`:33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.2,toate ]mbun[t[`irile,T,G,F,P, zona Unirii.Pre` 44000 euro negociabil. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Pita-Calea Na`ional[,56mp,et.3,SD, renovat,G+F,T,P,gaz separat,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Calea Na`ional[ (IRE),modern,52 mp,\arpant[,T,G+F,P, 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,46 mp,et.3,toate ]mbun[t[`irile,T,G+F,P, 95000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, zona Altex Prim[verii, \arpanta,CT,D,65 mp utili,2 b[i,sau schimba cu garsonier[,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, et.2,64 mp, ultramodern, CT,T,G,F, jacuzzi, recent renovat,zona capat 1.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp, ultramodern,CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern,CT,T,renovat, 62000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Primaverii-Tex, et.1,D,70 mp,2 balcoane, toate ]mb.,CT,T,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Bulevard Arcului,et.2,50 mp,D,2 balcoane,caramida,37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere,et.1,77 mp,CT,T, zona Prim[verii,la strad[,pre` de criz[: 40000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,53 mp,parter,balcon,D,gaz separat,T,P,G+F,beci.Pre`: 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4 ,et.3, D,87 mp,2 bai,2 balcoane, modern,T,G+F,P,sau schimb[ cu 2 camere,pre`: 48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Curcubeului, SD,56 mp,\arpant[,T,gaz separat,u\[ metalic[,32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt, zona Panda-Pia`a Mare, 140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,et.2,54 mp,la strada,la cheie,CT,T,G,F, P,zona Prim[verii.Pia`a Mica,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1, 52 mp,CT,G+F.T,izolat,la strad[,Pre`:37500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Aleea Parcului, D,parter,52 mp, recent renovat,CT,T,G+F,P, c[r[mida,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,Zona ]mparat TraianDorian 4,et.1,60 mp utili, D,CT,T,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp,et.4,\arpant[,toate ]mb., CT,T,G+F,P,modificat.Pre`: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P,zon a Primaverii Raj Apa, posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 60 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 53.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tex, 70 mp, D, c[r[mid[, parter inalt, termopan, u\[ metalic[, pre` 176.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, la ro\u, bloc nou, 84 mp, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Apartament 3 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, * Vând apartament 4 D, termopan, par`ial renovat, camere,zona Bucovina, pre` 180.000 RON. Telefon: D,et.3,86 mp,2 b[i,living 0231.513362, amenajat,CT,50000 euro. Tel: 0752244233.(B) 0729063978, 0729124687, * Apartament 4 camere, zona 0744634025. Aleea Nucului, parter, * Vând apartament 4 c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp camere,zona Fidelio Pia`a utili, CT, termopan, modern, Mare,\arpant[ mansardabil[, pre` 70.000 euro negociabil. CT,3 balcoane,55000 euro Telefon: 0231.513362, neg. Tel: 0729063978, 0752244233.(B) 0729124687, 0744634025.(T) * URGENT – vând * Zona industrial[, garsonier[, zona Spitalul de Electroalfa, 27 mp, parter, copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, termopan, u\[ metalic[, parchet calorifere schimbate, 72.000 laminat, instala`ie electric[ RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B) \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: * Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, zon[ lini\tit[, 0748281959.(R) 76 mp, parter, pre` 28.000 euro, sau finisat 40.000 euro. * Vând garsonier[. Pre` Se accepta in rate 20.000 euro negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) avans, diferenta in 5 ani.Telefon: 0231.513362, * Vând garsonier[, zona 0752244233.(B) Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. * Apartamente 2 camere, la Telefon: 0748281959.(R) ro\u, bloc nou, 76 mp, et.1 pre` 42.000 euro. Telefon: * Vând garsonier[, zona 0231.513362, Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 0752244233.(B) 3, SD, pre` 80.000 ron. * Apartament 2 camere, zona Telefon: 0748281959.(R) Aleea Pinului, parter, SD, 45 * Vând garsonier[, zona mp, termopan, CT, u\[ Tiberiu Crudu, s. 27 mp, metalic[, modern, utilat, et.3, D, pre` 22.000 euro. semimobilat, pre` 33.000 Telefon: 0748281959.(R) euro.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând garsonier[, zona Bd.

G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, parter, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 50 mp, et. 2, D, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 2, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 37.500 euro. Telefon: 0748281959 * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000


Publicitate Vineri, 12 iunie 2009 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 35.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, SD, s. 80 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina, et. 2, D, s. 70 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Garsoniera, zona Capat 1,etaj 1 , caramida, intabulata, fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3,termopan,usa metalica, parchet melaminat,G+F, totul nou,intabulata,20.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Garsoniera conf 1,zona industriala,28mp,etaj 3, SD,caramida,fara imbunatatiri,20.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata,ga z separat,usa metalica, termopan, boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca, parter, usa metalica, geamuri termopan, resie, aianta, 72000 Ron neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Camera camin,zona industriala,22mp,etaj 2,termopan,parchet,G+F, izolata,moderna,cu baie si bucatarie,mobilata si utilata complat,55.000 Lei. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 2 camere, zona industriala, parter, 52mp,intrare separata, G+F, termopan, intabulat, 100.000 Lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,caramida, intabulat,65.000 E neg. Telefon: 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 2 camere, zona Rotunda,etaj 1,SD, 54mp,fara imbunatatiri, 29.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 4 camere, zona Bucovina,77mp,etaj 3,caramida,CT,G+F, parchet,termopan,2 bai,usa metalica,renovat,65.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 2 camere, zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila, 40mp,G+F, stolerie schimbata,2 boxe la subsol,parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 4 camere, zona centrala,76mp utili,etaj 2,D,CT,fara imbunatatiri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 2 camere, zona O.Bancila,etaj 4,sarpanta proprie,40mp, CT,incalzire pardoseala, termopan,parchet,29.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 4 camere, zona ultracentrala,etaj 4,sarpanta,D,90mp,caramida +BCA, termopan, CT, G+F, parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 2 camere transformat in 3 camere,zona ultracentrala,67mp, etaj 2,CT, G+F,caramida, parchet,recent si modern renovat,56.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 4 camere, zona Bucovina,85mp,D,etaj 2,caramida,CT,2 bai,2 balcoane,pe mijloc,60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 2 camere, zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter, SD,caramida, 40mp, CT,G+F, parchet, balcon inchis,termopan, mobilat,29.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona G.Enescu(spre Pacea) etaj 4,D,70mp, sarpanta,gaz separat,parchet,intabulat, 49.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona ACR,etaj 2,SD, 50mp, intabulat,curat, ingrijit,fara imbunatatiri, 47.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona Armoniei,etaj 4,sarpanta proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan,boxa,usa metalica, intabulat,45.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona Primaverii,etaj 4, sarpanta,G+F,stolerie schimbata, 50mp, SD,gaz separat,termopan,balcon mare inchis,37.000 E neg, sau schimb cu 2 camere. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vand garsoniera, 26 mp,cu imbunatatiri, Et.4, zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera, 27 mp, parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri Pret 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1, zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri, Et. 4,zona Calea Nationala. Pret 24000 euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.Colonel Tomoroveanu.Pret 25000 euro negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat cu inbunatatiri(CT,termopane, gresie,faianta,parchet,54mp)Et .2 zona Primaverii.Pret 38000euro.Tel 0741497829.(A)

* Apartament 3 camere, zona Unirii,68mp,etaj 3, caramida,CT,G+F, parchet, balcon mare termopan, 49.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere, zona Sucevei.Pret 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,sarpanta, 65mp,CT,G+F,2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vand apartament 2 camere,decomandat,50mp, fara imbunatatiri, parter, zona Capatul 1. Pret 38.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Apartament 4 camere, zona Calea NationalaIRE,90mp,etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F, parchet, intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vand apartament 2 camere,50mp,decomandat, termopane,parter,zona Capatul liniei 1. Pret 28000 euro. Tel.0741497829.(A)

* Apartament 4 camere, zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D,90mp,CT,G+F,AC,

* Vand apartament 2 camere ,semidecomandat, 39mp,parter,zona Primaverii. Pret 28500 euro. Tel.0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere, zona Unirii,50mp, decomandat,parter inalt, doua balcoane,CT,cu imbunatatiri,mobilat.Pret 47000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, Et.1,fara imbunatatiri,zona Primaverii (Pacea). Pret 25000euro. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[?iri,zon[ central[ Pret 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu imbunatatiri,CT;;,Et.3, zona Mall.Pret 55000 euro negociabil sau schimb cu garsoniera +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,70mp,fara imbunatatiri,parter,din care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pret 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,zona Prim[verii,27mp,et 3.Pre` 22000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Directia Muncii,24mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina, f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, parter,la strada,50mp, posibilitate de extindere. Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona TEX, 50 mp, et.2,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat,c[r[mid[, et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[.Pre` 55000euro neg.Tel 0729062022.(N)

11

* Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i, 65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t, g,f. Pre`:60.000euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:100.000euro neg.Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate,80mp,ct,t,g,f,p. Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp,beci).Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`:85.000 euro.Tel:0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare, et.4,D,100mp,bca,ct,g,f,t, pod. Pret 55000euro.Tel 0729062022.(N) * Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+ P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri .Pre` 120.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului(Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.


Publicitate 12

Vineri, 12 iunie 2009

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220)

* Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, \arpant[ din construc`ie, acoperita cu `igla, CT.Pre` 180.000euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77)

* Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250)

* Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara imbunatatiri . Pret .47.000euro/ neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403.

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp. Pret 70.000 euro/ neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Grivita ,4C SD, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v)

* Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V)

negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

negociabil.Tel. 0741497829.(A)

negociabil Tel 0741497829.(A)

* Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 60.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi. Pret 32Euro/ mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 3.800 mp,deschidere 15ml,curent electric,in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 2700 in Ipotesti, deschidere 19ml, intravilan Pret 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp. Tel 0741497829.(A)

* Vand terenuri suprafete 500mp,1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31 Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, * Zona Bulevard, 4C D, et.3, buc[t[rie, 600mp teren, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, * Vând 16 ha iaz la 60km de 0752310402.(95) BT, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din * Vând 2 spa`ii de 60mp caramida. Pre`: 65.000 Pia`a Mare, pre` convenabil. euro/neg Tel: 529102, Tel.0744/530.803.(V) 0752310402, 0752310403. * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, + Case, terenuri 8500E.Tel.0748/115.912.(V) * Vând sau ]nchiriez spa`ii * Vând 121mp spa`iu comerciale: 30mp \i 50mp pe comercial zona Select, teren concesionat, vad foarte 130.000E.Tel. bun, telefon: 0748/115.912.(V) 0730.582.454.(1210-3) * Vând 250mp spa`iu * Vând loc de cas[ \i cas[ zona Unirii, ]nceput[ ]n noul cartier de vile comercial 250.000E.Tel. din spatele fostului Sut din 0748/115.912.(V) C[t[m[r[\ti Deal. Telefon: 0744.373.409.(1222-4) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa * Vând teren 732 mp, toate utilit[`ile, lâng[ \coala nr. 11, Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n ideal construc`ie bloc, sediu vecin[tatea cartierului firm[, etc., telefon: rezidential Alfa Land,utilita`i 0740.523.208.(1212-3) ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp * Tulbureni, zona Bisericii, neg. Tel: 0729063978, 750mp, 28ml, acces la drum 0729124687, 0744634025.(T) pietruit, 10.300E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând vile la ro\u,zona * Alfa Land, 700 mp teren C[t[m[r[\ti Deal,180 mp, parcelabil, toate utilit[`ile, la P+1,500 mp de teren, strad[, 25E/mp.Tel. arhitectur[ modern[,exterior 0744/530.803.(V) finisat,T,lindab, garaj.Pre`uri 50000 euro . Tel: * 500mp loc de cas[ zona 0729063978, 0729124687, Pu\kin, toate utilit[`ile, 0744634025.(T) 20.000E/mp neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând vila la cheie,zona Pu\kin,200 mp construi`i, * Curte\ti, parcele de 600mp p+etaj 1,670 mp teren, teren drept, 9000E neg.Tel. CT,T,G+F,125000 euro neg. 0744/530.803.(V) Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Bucecea, cas[ renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la * Vând spa`iu comercial, strad[, utilit[`i, 65.000 zona capat 1,97 mp,CT,T, lei.Tel.0748/115.912.(V) toate dot[rile,ideal orice activitate,90000 euro neg. * St[uceni, cas[ nou[, ap[, Tel: 0729063978, curent, canalizare, 1.300mp 0729124687, 0744634025.(T) teren, 25.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Zona central[, 60 mp * Bucecea, cas[ b[trâneasc[, construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, 1400mp teren, 8000E modern, aer condi`ionat, CT, neg.Tel.0748/115.912.(V) termopan, termosistem, beci, * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ posibilitate mansardare, nou[ BCA, la ro\u, termopan, pretabil birouri, cabinet lindab, 500mp teren, medical, pre` 54.000 euro 45.000E.Tel. negociabil, 25.000 euro+ 0748/115.912.(V) diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: * Hudum, cas[ nou[ din c[r[mid[, 160mp utili, lindab, 0231.513362, 0752244233.(B) termopan, curent, ap[, canalizare, 700mp teren, * Vând teren 4800 mp, 75.000E.Tel. Tulbureni, intravilan, str. 0748/115.912.(V) Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la * Z[ice\ti, loc de cas[, limita propriet[`ii, certificat 1300mp, 15ml, intravilan, urbanism 2 locuinte p+m, 12.000E.Tel. pre` 9 euro/mp.Telefon: 0748/115.912.(V) 0231.513362, * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp 0752244233.(B) teren la 50m de asfalt, * Vând teren Zona Cucor[ni, parcelabil, toate utilit[`ile, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. 25E/mp \i 1100mp, 16ml, Telefon: 513362, 21E/mp.Tel. 0752244233.(B) 0744/530.803.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000mp, loc de cas[, 25E/mp.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri

* Vând terenuri extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de 800 mp, cu cale de acces, posibilitate de construire cas[ de vacan`[ \i cu lac amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulat, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vand teren 18600mp zona Rediu Pret 1euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com. Ungureni.Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829 * Vand casa construit[ in 2004,1800mp teren ,CT,cu imbun[t[`iri ,acoperit[ cu lindab,si o cas[ b[tr^neasc[ in acceia\i curte,in centru satului Tru\e\ti Pret 45000euro neg. Tel. 0741497829 * Vand casa cu 4 camere +anexe,fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000Ron negociabil. Tel. 0741497829 * Vand casa cu 5 camere, construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000 mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica,loc.Vladeni com.Corlateni str.Principala Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2008,P+M,120mp utili, teren 500mp,str. T[tarilor Pret 60000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda, 170mp construibili,cu anexe gospodaresti noi,teren in suprafata de 4000mp,livada, vita de vie,fântân[,apa curenta,fosa septica,in satul Brehuesti.Pret 38000€ negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti,com. Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,in zona Conrec.Pret 55 euro/mp

* Vand teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 5000mp intre Catamarasti-Deal si Botosani.Pret 4euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pret 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829 * Vand teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720800mp in zona Lebada. Pret 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren intravilan, loturi de 1800-1500mp in OraseniDeal Pret 10euro/ mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni Pret 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Cismea. Pret 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp neg.Tel 0741497829 .(A) * Vand teren 773mp,in Hudum linga Metaxa, deschidere 23ml Pret 28 euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Lebada Pret 10euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vand teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml,in CatamarastiDeal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000 mp,in Hudum in spate la Metaxa. Pret 8euro/mp

* Vand casa cu mansarda in Botosani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri, multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton,com. Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei,com Curtesti.Pret 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 35400 mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pret 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 3 euro/mp .Tel.0741497829.(A) * Vand teren 10800mp, zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren zona ci\mea 5500mp, pre` negociabil, deschidere la strad[ 80 ml, utilita`i. Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 4000 mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)


Publicitate Vineri, 12 iunie 2009 * Vând teren 800mp,zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea, 3900mp,iaz.Pre`: 100000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia.Tel 0729082022

* Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Baisa, plan1,8000mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000 euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100 mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 300mp, deschidere12ml,200euro/mp,z ona Calea Na`ional[. Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 euro. Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n

Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500mp de teren.Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani. Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat . Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp,zona Gar[.Pre` 1200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp, centru vechi,80mp teren, cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cl[dire 315mp, centru vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ 200mp,zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 100mp,zona 0,cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t, ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Zona A.N.L Bucovina, casa batraneasca si 778mp teren aferent, deschidere la strada 36m, utilitati edilitare la limita proprieta`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161)

* Zona industriala,vila P+M la ro\u, supraf. construita la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj si beci .Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* URGENT Zona Tatari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vila P+M, termosistem la exterior, t^mplarie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Comunei Corni casa locuibila si 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand spatiu comercial 20mp,zona GrivitaMall,termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O)

* Zona Comunei Rachi`i, casa locuibila \i 1150mp. * URGENT : 2 case locuibile Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, cu 2500mp teren aferent la 0752310402.(743) 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde * Zona Costinesti Leorda si separat.Tel.:529102, casa \i 1000mp teren aferent 0752310403, 0752310402. . Pre` 40.000lei /neg. Tel: * Zona C[t[m[ra\ti Deal, 529102, 0752310403, vila P+1, suprafata construita 0752310402.(265) la sol 120mp, teren aferent * Vând cas[ ]n Vorona cu 915mp, finisaje superioare, 2000mp teren aferent , pre` acces utilita`i edilitare .Pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310403, 0752310402.(677) 0752310402.(46) ;

* Spatiu comercial 60mp, zona ultracentrala, toate utilitatile si imbunatatirile, 75.000 E neg Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Zona industriala vila la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v)

* Vând casa P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65)

* Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces, toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 500mp,zona Cismeaplan 2,drept, dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab.Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N)

* Teren 780mp,zona Catamarasti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilitatile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 .(O)

* Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N)

* Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou, 2000 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O)

* Casa,zona Petru Rares, P+M,caramida si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, bucatarie, living,G+F,parchet,usi interioare schimbate,toate utilitatile,gaz la poarta, 58.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila,Catamarasti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la rosu,fosa, garaj,fantana, 46.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila,zona Puskin, D+P+M, 80mp la sol ,la rosu,450mp teren,BCA,toate utilitatile, 58.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila,zona Puskin, P+E, 280mp teren, termopan, CT,G+F,termopan,parchet, toate utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila,zona Alexandru cel Bun,P+E,100mp la sol, 440mp teren,toate utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Casa batraneasca in sat Zaicesti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 13.000 Euro neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,78.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 2500mp,zona Cismea-planul 2, cu 11 m deschidere,apa,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Botosani,13m deschidere,drept,toate utilitatile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 4794mp,zona Curtesti,parcelat in 8 loturi a cate 599mp,drept, curent, intabulat, construibil, 12E/ mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 500mp,zona Puskin, 14m deschidere, gaz,apa,curent,intravilan, 55E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

13

* Vand/inchiriez spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Primaverii, vitrina mare,termopan,2000E/mp. Telefon: 0724215454, 0331710533.(O)

* Spatiu comercial 91mp,zona Mall,termopan, modern,vitrina mare, stradal,90.000 E neg.Poate fi si 45mp cu 45.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Spatiu comercial 150 mp,zona Primaverii,recent si modern amenajat, CT, gresie, faianta,termopan, birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon: 0724215454, 0331710533.(O) * Zona Cucorani, casa locuibila , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucorani, casa locuibila, 70mp, cu 5800mp teren aferent. Pre` 40.000euro/neg. Se poate vinde si cu teren mai putin . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Copalau, casa P+1 din caramida, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Casa locuibila, la 10Km de Botosani, Localitatea Brehuiesti , P+M ,cu anexe gospodaresti noi, acces utilitati edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent ( livada si vie) imprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatra, vila P+1, suprafata construita 180mp, teren aferent 750mp, noua, finisaje superioare ,acces la toate utilita`ile edilitare .Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185)

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Vineri, 12 iunie 2009

* Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare Pret 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp, anexe gospodare\ti si 711mp teren aferent ,in Botosani, zona industriala, acces utilitati edilitare Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren in supr, de 6900mp , 15cladiri anexe si o cladire industriala, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104) * Vand urgent ferma vegetala situata in zona limitrofa Botosani-Iasi .Supr.compacta de teren=120ha, \i o cladire P+1, cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402.(105) * Zona Cismea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel putin 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Vand 2.211mp teren intravilan ,in Comuna Rachiti , front stradal 28.40m,acces apa curenta iluminat electric ,drum pietruit.Pret 10Euro/mp ,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum langa METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a cite 4500mp. Pre` 6euro/mp

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243)

45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

* Zona Manastirea Doamnei , casa batraneasca \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Zona Pod de Piatra, 3750mp teren intravilan, acces toate utilita`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp.Se accepta si schimb cu apartament plus diferenta . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Savenilor, 700mp teren si anexa construita in 2006 .Pre` 35.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Puskin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp in Cucorani . Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucorani .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. * Urgent .470mp plus cale de Pre` 2euro/mp, neg Tel : acces teren intravilan Boto\ani 529102, 0752310402, zona centrala, acces utilita`i 0752310403 (237) edilitare . Pre` :70Euro/ mp * Zona Stauceni ,12.500mp, neg. Tel: 529102, teren extravilan acces indirect 0752310403, 0752310402. la drum asfaltat (plan II), * Urgent zona Lebada, deschidere 20m.Pre` 4600mp teren extravilan, 3euro/mp, neg.Tel : 529102, deschidere 75m .Pre` 0752310402, 0752310403 12euro/mp neg.Tel: 529102, (237) 0752310403, 0752310402. * Zona, C[t[mara\ti Deal, * Zona Tatari, 650mp teren intravilan, 1954mp acces intravilan Pre` 6500euro.Tel: utilitati edilitare, front stradal 529102, 0752310403, 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se 0752310402(92) vinde si parcelat .Tel:529102, * Zona Tatari, 1400mp, teren 0752310402, 0752310403. intravilan .Pre` 20euro/mp * Zona C[tam[ra\ti Deal, neg. Tel: 529102, 1113mp teren intravilan, 0752310403, 0752310402. acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` * Zona Tulbureni, 4500mp 25.000euro .Tel:529102, teren intravilan .Pre` 0752310402, 0752310403. 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, * Vand urgent in Brae\ti, 0752310402.(100) 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : * Zona Tulbureni, 6500mp 529102, 0752310402, teren intravilan, front stradal 0752310403 (41) 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, apa * Oferta:Vand 6000 mp, curenta .Pre` 5euro/mp. Tel: teren intravilan in zona 529102, 0752310403, Cismea.Pre` 5euro/mp 0752310402(310) neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 * Zona Tulbureni, 9500mp (155) teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la * Oferta : Zona Rachiti, 300m.Pre` 1euro/mp. 10.000mp extravilan , front Tel:529102, 0752310403, stradal 14,7m . Pre` 0752310402(310) 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 9 CUMP|R|RI 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, * Cump[r teren agricol. Tel. 0752310402(134) 0729062022 sau * Zona Agafton, 6600mp, 0729082022.(N) teren extravilan, front stradal * Cump[r apartament, 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: cas[,teren.Tel. 0729062022 529102, 0752310403, sau 0729082022.(N) 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere

* Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan,construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * „DIREC~IA REGIONAL{ DE PO|T{ IA|I”, cu sediul ]n Ia\i, str. Cuza Vod[ nr.3, caut[ pentru ]nchiriere un spa`iu ]n suprafa`[ de 40,00-45,00 mp ]n localitatea Hude\ti, jud. Boto\ani, pentru func`ionarea Oficiului Po\tal Hude\ti. Spa`iul va fi amplasat ]n centrul comunei, cu acces direct, amenaj[ri pentru activitatea de po\t[ \i utilit[`i asigurate (energie electric[, ]nc[lzirea spa`iului, ap[ potabil[, grup sanitar). Ofertele vor fi transmise sau depuse la sediul Oficiului Jude`ean de Po\t[ Boto\ani, str. Po\tei nr.5, pân[ la data de 22.06.2009. Rela`ii suplimentare la telefon nr. 0231/514411.(1220-1) * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru birouri, zon[ ultracentral[, condi`ii deosebite, 10-15E/mp. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere 165mp spa`iu ultracentral, vad excelent, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D. Muncii, renovat, CT, mobilat \i utilat, 210E/ lun[.Tel.0748/115.912.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere \coala 7, renovat, CT, termopan, mobilat, 200E/lun[. Tel.0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere garsonier[ la curte, zona Trandafirilor, CT, toate utilit[`ile, 250E/lun[, cu tot cu utili`[`i.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, renovat, transformat ]n 2 camere, CT, 500E/lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp.Telefon: 513362, 0752244233.(B) Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 400 euro/lun[, garan`ie 2 luni, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * }nchiriez cas[, zona Bulevard, 2 camere, buc[t[rie, baie hol, CT, pre` 175 euro/lun[, semimobilat, o lun[ garan`ie, 2 luni avans, perioada contractual[ minim un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez spa`iu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil, birou,grup sanitar, pre` 1000 E/luna neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* }nchiriez spa`iu comercial 50mp,zona Pia`a Mare,termopan,CT,vitrin[ mare, grup sanitar, 3500Lei/lun[ neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* }nchiriez apartament 2 camere,zona Calea Na`ionalaStadion,etaj 7,D,mobilat,utilat,170E/lun[. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* }nchiriez apartament 2 camere, zona Fidelio Bucovina, parter, CT, SD, nemobilat, avans 3 luni, pre` 170 euro/lun[. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez apartament 4 camere,zona ultracentral[, etaj 3,mobilat,utilat, CT,termopan, electrocasnice, 350E/lun[,avans 2-3 luni. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 a/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Inchiriez apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,etaj 1,nemobilat, termopan, curat, 100E/ lun[,avans 2 luni. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* }nchiriez apartament 2 camere, zona Direc`ia Muncii, et.1, CT, mobilat, pre` 300 euro, avans 3 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Inchiriez spatii comerciale in zone centrale ,(Unirii, C.Nationala,zona Mall, Select,). Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez garsoniera ,30mp,mobilat[,zona I.Traian..Pret 150euro/lun[ neg. Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez depozit 600mp,zona Catamarasti Deal,curte betonata 2500mp,CT lemne,toate utilitatile, 2,8m inaltime, 3E/mp neg.Se negociaz[ ]n func`ie de perioad[ \i activitate,prima lun[ gratuit. Poate fi ]nchiriat \i pe buc[`i. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * }nchiriez spa`iu comercial 36 mp,zona Prim[verii-Pia`a Mic[,termopan,gresie,grup sanitar,pre` 2500 Ron/lun[. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* }nchiriez apartament 3 camere,zona Curcubeului|coala 13,etaj 3,mobilat, utilat, CT,termopan, renovat, modern,250E/ lun[,avans 2-3 luni. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

AUTO * Vând OPEL ASTRA caravan sport, 20 DTH, an 2000, pre` 4800 E negociabil. Telefon: 0745.415.636. (1221-4) * Vând autoturism SOLENZA SCALA, an fabrica`ie 2003, unic proprietar, pre` negociabil. Telefon: 0741.581.360. (1227-6)

V+NZ|RI * Vând chio\c 10mp, zona Prim[verii, telefon: 0730.582.454.(1211-4) * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând motostivuitor, 1500 kg ]n perfect[ stare de func`ionare. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* }nchiriez spa`iu comercial 44mp,zona George PREST|RI SERVICII Enescu,vitrin[ mare la strad[, termopan, CT,modern, * Repar televizoare \i aparate 11E/mp+TVA. Telefon : electronice la domiciliul 0724215454, 0331710533.(O) clientului. Pre`uri avantajoase! * Ofer spre ]nchiriere 2 spa`ii Tel: 0745.888.519. (29) de depozitare a c^te 100mp * Echip[ de profesioni\ti 9 acces tir \i ramp[ de desc[rani experien`[ ]n Spania, care .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. execut[m: interioare, Tel:529102, 0752310403, termosisteme, instala`ii 0752310402.(663) electrice \i sanitare, tâmpl[rie * Ofer spre ]nchiriere 100mp PVC-aluminiu, flexibil ]n negocieri. Rela`ii la telefon : spa`iu comercial, parter de 0752.624.718; bloc ]n Boto\ani, zona cen0743.221.464.(1218-5) tral[. Pre` 500 euro/luna, pretabil cabinet medical, 9 PIERDERI frize- rie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, * Pierdut chitan`ier cu seriile 0752310402. 458651-458675 \i poli`e cu * Ofer spre ]nchiriere, ap. cu seriile 64132-64133 eliberate de Carpatica Asigur[ri. Le 4C, zon[ ultracentral[, et.3, declar nule.(1204-1) nemobilat, CT .Pre` 250euro/lun[/neg .Tel: * Pierdut poli`[ asigurare 529102, 0752310403, emis[ de Allianz `iriac 0752310402. Asigur[ri cu seria 500044848. * Ofer spre ]nchiriere ap. cu O declar nul[.(1228-1) 2cam, par`ial mobilat, CT, * SC GIALI SRL ( CUI : zona Calea Na`ional[. Pre` 4739511) anun`[ pierderea :700lei/lun[ .Plata anticipat[ documentelor : poli`e 3luni. Tel: 529102, asigurate seriile – 4755273, 0752310403, 0752310402. 2357563, 5949988, 110025038 pân[ la * Ofer spre ]nchiriere 110025040, facturi-chitant[ 3camere, baie \i bucatarie, seriile – 5038632 pân[ la acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte. Pre`: 250euro/ 5038635, 8493431 pân[ la 8493439, 3697351, 3697357 lun[. Plata anticipat[ :3luni . pân[ la 3697360. Le declar[m Tel: 529102, 0752310403, nule. (1225-1) 0752310402.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Vineri, 12 iunie 2009

Boto\[neanul care a ajuns ]n finala Eurovision Norvegia concerteaz[ acas[ Eveniment unic pentru boto\[neni! Arti\tii care au ajuns ]n finalele concursului Eurovision de anul acesta din Norvegia \i România, respectiv Ovi Martin (foto) \i trupa Tabasco, vor sus`ine vineri \i sâmb[t[, ]ncepând cu ora 20.00, dou[ concerte live, unplugged, ]n Enjoy Pub din Boto\ani. Ovi Martin, pe numele adev[rat Ovidiu Cern[u`eanu, este un boto\[nean stabilit ]n Norvegia ]n urm[ cu 13 ani. Pianul ar putea fi considerat sufletul s[u pereche. La cei 34 de ani ai s[i, Ovi se poate l[uda cu numeroase performan`e artistice: ]n 2006 s-a ]nscris la Eurovision cu piesa „The better side of me”, pies[ care a reprezentat Norvegia \i la Concursul Anul acesta a ajuns chiar ]n fi- vegia cu piesa „Seven seNa`ional „Cerbul de Aur”. nala Eurovisionului din Nor- conds”, fiind ]nvins de Alex-

ander Rybak, cel care a \i câ\tigat concursul cu piesa „Fairytale”. De-a lungul timpului, Ovi a colaborat cu numero\i arti\ti, printre care compozitorul Virgil Popescu, produc[torul danez, Morten Starman Stjernholm, cu care a scos un album dance de succes ]n Groenlanda, Simen M. Eriksrud, produc[torul piesei „Seven seconds” \i al albumul de debut, „This gid almost got me killed”. }n prezent, Ovi ]ncearc[ s[ ]\i fac[ un nume \i ]n `ara natal[, primul pas fiind colaborarea cu trupa Tabasco. }mpreun[, au ]nregistrat piesa „Calling you (Hello, hello)”, care va putea fi auzit[ ]n curând la posturile radio. „

Dup[ nas, Michael Femeile bârfitoare Jackson r[mâne \i sunt mai vesele \i mai s[n[toase f[r[ o ureche De\i regele muzicii pop a izbutit ani de-a rândul s[ ascund[ cu succes urechea sa mutilat[ de ochii presei, o fotografie f[cut[ acum câteva zile ]n Beverly Hills, care a ]nceput s[ circule pe Internet ]ncepând de miercuri, o ]nf[`i\eaz[ acum ]n prim plan. Din urechea cânt[re`ului nu a mai r[mas decât un rest, dup[ ce acesta a folosit cu mult timp

]n urm[ buc[`i de piele \i cartilagiu pentru a-\i reconstrui nasul, relateaz[ „The Sun“ ]n edi`ia electronic[ de ieri. Michael Jackson a ]nceput s[-\i ascund[ urechea cu ajutorul p[rului s[u lung ]nc[ de la sfâr\itul anilor '90, când \i-a f[cut o prim[ opera`ie estetic[ folosind cartilagiul \i pielea urechii, ]n scopul de a-\i reconstrui nasul. „

Românii din Italia nu-l mai vor pe Gu`[ Concertul lui Nicolae Gu`[, care urma s[ aib[ loc ]n ora\ul sicilian Canicatti, din sudul Italiei, a fost anulat, dup[ ce mai mul`i români s-au opus. Astfel, prim[ria ora\ului, dup[ ce ini`ial ]\i d[duse acordul, acum a decis anularea sa. Prezen`a lui Gu`[ ]n comunitatea de români din Canicatii a stârnit polemici la nivelul membrilor acesteia, care, la ini`iativa preotului ortodox Iulian Pavel de a se disocia de aceast[ ini`iativ[, a convins autorit[`ile s[ anuleze spectacolul. „Acest concert implic[ riscuri privind ordinea public[ \i s-a decis retragerea sprijinului pentru organizarea spectacolului”, a explicat primarul Vincenzo Corbo. „

Fantomele pasagerilor Air France trimit mesaje de dincolo Poate p[rea ciudat, dar se \tie c[ de multe ori investigatorii apeleaz[ la tot felul de metode mai neortodoxe prin care s[ rezolve crime, accidente \i tot felul de mistere. De data aceasta, potrivit Life.ru, cercet[torul Vadim Svitnev de la Asocia`ia Rus[ de Transcomunica`ii a reu\it s[ ]nregistreze pe band[, cu ajutorul radiourilor, voci ale victimelor zborului Air France

care s-a pr[bu\it ]n Atlantic. La fel s-au ob`inut informa`ii \i ]n cazul unor accidente aviatice petrecute pe teritoriul Rusiei ]n 2004. De data aceasta, vocile prezentau „o crim[”: „Suntem martorii unei crime”, „Sunt ni\te cutii ]n fuselajul avionului” \i „Peste tot sunt trupuri arse” au fost cele mai frecvente mesaje, majoritatea venite din partea unor vorbitori de limba francez[. „

Femeile care se ]ntâlnesc cu prietenele lor la o „bârf[” sunt mai fericite \i mai s[n[toase, concluzioneaz[ un studiu american, ale c[rui rezultate au fost publicate, ieri, pe dailymail.co.uk. Bârfele cresc nivelul progesteronului, hormon care reduce anxietatea \i stresul \i joac[ un rol important ]n crearea de leg[turi sociale, f[când femeile mai ]ncântate de via`[. Oamenii de \tiin`[ de la Universitatea din Michigan au studiat 160 de femei pe care le-au ]mp[r`it ]n 80 de perechi. Jum[tate dintre acestea au ]nceput s[ vorbeasc[ ]ntre ele, punându-si tot soiul de ]ntreb[ri, pentru a se a-

Vineri, 12 iunie

07.45 - 08.30 Videoclipuri 08.30 – 09.00 |tirile Tele'M (r) 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista Presei, Calendarul Zilei, Horoscop 09.40 - 11.30 CUPA TELE’M LA FOTBAL ]N SAL[ (r) 11.30 - 13.00 Taverna (r) 13.00 - 14.00 Dialog cu edilii (r) 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Hobby (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Drept la

Horoscop E Berbec

K Balan]\

Diminea`a ave`i \ansa s[ câ\tiga`i o sum[ mare bani, probabil dintr-o mo\tenire. S-ar putea s[ ave`i dificult[`i de concentrare. Spre sear[, v[ preg[ti`i s[ pleca`i ]mpreun[ cu partenerul de via`[ ]ntr-o c[l[torie ]n interes de familie.

S-ar putea s[ fi`i pu`in descurajat de câte probleme ave`i de rezolvat. Dac[ reu\i`i s[ v[ mobiliza`i, pute`i face schimb[ri interesante ]n cas[, pe care partenerul de via`[ le va aprecia.

`int[ (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele'M (d) 18.45 - 19.00 Teleshoping 19.00 - 20.00 CUPA TELE’M LA FOTBAL ]N SAL[. Transmisie direct[ de la Sala Polivalent[ „Elisabeta Lip[” 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d) Emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Agenda cultural[ (r) 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Pe apa Sâmbetei (i) Emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 00.00 - 00.15 Teleshoping

L Scorpion

Ave`i succes ]n toate activit[`ile legate de c[min. S-ar putea s[ F Taur câ\tiga`i o important[ sum[ de bani, Ave`i ocazia s[ face`i schimb[ri dintr-o afacere. Dup[-amiaza pute`i importante ]n via`a dumneavoastr[, s[ va face`i planuri de viitor ]mpremai ales pe plan sentimental. Sunt un[ cu partenerul de via`[. favorizate ]ntâlnirile cu persoane importante, rela`iile de prietenie \i M S\get\tor de parteneriat. Ave`i reu\ite pe plan profesional, dar cu pre`ul unor ore de munc[ G Gemeni suplimentare. Aten`ie la un coleg de Parcurge`i o perioad[ favorabil[ serviciu! Invidios pe succesul dumpe toate planurile. Ave`i \anse de neavoastr[, ]ncearc[ s[ v[ atrag[ reu\it[ atât pe plan financiar, cât \i ]ntr-o ceart[. Partenerul de via`[ social. Rela`iile cu partenerul de este nemul`umit de faptul c[ trebuie via`[ sunt armonioase \i v[ bucura`i s[ lucra`i peste program. de ]n`elegere ]n familie.

N Capricorn

H Rac Diminea`a, un fost coleg, cu care v[ ]ntâlni`i ]ntâmpl[tor, v[ propune un nou loc de munc[. Consulta`i-v[ cu partenerul de via`[ \i nu lua`i decizii ]n grab[!

S-ar putea s[ ave`i discu`ii dure cu o femeie, din cauza unor probleme de natur[ financiar[. Se pare c[ persoana respectiv[ ]ntârzie s[-\i achite o datorie.

O V\rs\tor

Inten`iona`i s[ termina`i o lucrare ]nceput[ mai demult ]n cas[. O rud[ apropiat[ v[ ajut[ cu bani, dar ]ncearc[ s[-\i impun[ punctul de vedere. Fi`i diplomat \i evita`i o ceart[!

Dac[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie, fi`i prudent \i nu v[ gr[bi`i! Exist[ riscul s[ fi`i implicat ]ntr-un accident de circula`ie. Ar fi bine s[ evita`i ]ntâlnirile de afaceri, pentru c[ nu dispune`i de putere de convingere \i risca`i s[ ]ncheia`i tranzac`ii dezavantajoase.

J Fecioar\

P Pe[ti

I Leu

Diminea`a ave`i ocazia s[ cump[ra`i o cas[ sau s[ face`i un schimb de locuin`[. }ntreaga familie este de acord cu ini`iativa dumneavoastr[, mai pu`in o persoan[ ]n vârst[, care se opune vehement. propia. Celelalte femei trebuiau s[ citeasc[ o lucrare de botanic[. Dup[ 20 de minute, femeilor li sau f[cut analizele iar cercet[torii au concluzionat c[ nivelul progesteronului crescuse u\or la cele care comunicaser[ ]ntre ele. La studentele care citiser[ lucrarea de botanic[ nivelul de progesteron sc[zuse chiar. „

15

Diminea`a, un grup de prieteni v[ invit[ ]ntr-o excursie. Dac[ accepta`i invita`ia, s-ar putea ca rela`iile parteneriale s[ se tensioneze \i chiar s[ ave`i o discu`ie aprins[. V[ ]mprumuta`i, de\i mai ave`i \i alte datorii.

Bancul zilei MECANICUL AUTO }N RAI }ntr-o bun[ zi, la poarta raiului, un tip foarte sup[rat. Sfântul Petru ]l ia deoparte: - Ce-i fiule, care e problema? - P[i, nu se poate domnule, uit[te la mine, am 35 de ani, s[n[tos, puternic, nu fumez, nu beau, nu sunt c[s[torit... seara m[ culc lini\tit \i diminea`a m[ trezesc mort, ]n ceruri!? Trebuie s[ fie o gre\eal[! - Mmm, nu s-a mai ]ntâmplat

pân[ acum, dar, ]n fine, s[ vedem... Cum zici c[ te cheam[, fiule? - Manivel[, Grigore Manivel[... - |i ce meserie zici c[ ai avut? - Mecanic auto... - Aha, gata, uite, am g[sit fi\a ta... P[i, s-a l[murit fiule, uite, aici scrie c[ ai murit de b[trâne`e! - De b[trâne`e?! Cum de b[trâne`e? - P[i d[, c[ am ]nsumat orele de manoper[ din facturile tale, \i a ie\it c[ ai peste 100 de ani!

O RE~ET{ PE ZI VARZ{ C{LIT{ CU SOIA Ingrediente: 2 verze murate, soia buc[`i 500g, 1 morcov, 2 cepe, ulei 150ml, 1 linguri`[ cimbru uscat, sare, piper. Mod de preparare: Pune`i la fiert ]n ap[ cu sare buc[`ile de soia, dup[ care scurge`i-le bine de ap[ \i pr[ji`i-le ]n ulei circa 10 minute. Toca`i varza murat[ fidelu`[ \i scurge`i-o de zeama pe care o las[. Cur[`a`i, sp[la`i \i toca`i m[runt ceapa \i morcovul. C[li`i-le dou[ minute ]n ulei, dup[ care pune`i varza \i c[li`i ]n continuare 25-30

de minute, amestecând din când ]n când pentru a nu se lipi. Pune`i apoi buc[`ile de soia pr[jite. Ad[uga`i pasta de tomate, cimbrul, o can[ ap[, potrivi`i de sare \i piper \i pune`i crati`a la cuptor pentru circa 45-50 de minute.


CMYK

Eveniment 16

Vineri, 12 iunie 2009

B[ncile tranzac`ioneaz[ greu banii firmelor Sistemul bancar a pus mari probleme mediului de afaceri ]n ultima perioad[ din cauza greut[`ii cu care transfer[ banii dintr-un cont ]n altul. Directorii b[ncilor au declara`ii diferite, unii sus`in c[ nu au ]ntâlnit astfel de cazuri, ]n timp ce al`ii recunosc o parte din problem[. B[ncile au tranzac`ionat cu pus piedici importante ]n ultima perioad[ mediului de afaceri, atât prin atitudinea privitoare la creditarea agen`ilor economici, cât \i ]n ceea ce prive\te rularea banilor socit[`ilor comerciale. Mul`i administratori de firm[ s-au plâns, ]n ultima perioad[, de faptul c[ ]\i ]ncaseaz[ greu facturile \i, mai mult, dac[ au de f[cut o plat[, banii nu ajung la timp la destinatar. „Am trecut printr-o perioad[ foarte grea ]n ultimele luni \i nu am primit nicio explica`ie logic[ \i care s[ aib[ vreo leg[tur[ cu sistemele implementate ]n b[nci. Ni s-a tot spus c[ au introdus sistemul de CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

12 V Cuv. Onufrie egipteanul \i Petru atonitul (H[r`i) 13 S Sf. Mc. Achilina din ~ara Sfânt[; Sf. Ier. Trifilie (Odovania praznicului Pogorârii Duhului Sfânt) 4,1977 lei

compensare electronic[ \i c[ nu vor mai fi probleme. Atât eu, cât \i alte zeci de oameni de afaceri cunoscu`i de mine am avut, ]ns[, aceea\i problem[ la b[nci ]n ultima perioad[: timpul prea mare ]n care se face o tranzac`ie. Spre exemplu, dac[ eu pl[tesc unei alte firme care nu are contul la aceea\i banc[ la care am \i eu, banii pot ajunge la destinatar \i ]ntr-o s[pt[mân[. La firma mea am avut un caz ]n care am ]ncasat banii la 20 de zile dup[ ce partenerul de afaceri mi-a virat suma. Cei de la banc[ au dat din umeri, au tot dat vina pe partenerul meu, dar acesta avea copie dup[ extrasul de cont ]n care se specifica data la care el a alimentat contul \i destina`ia banilor. Nu \tiu acum dac[ banii au r[mas bloca`i la banca la care avea el cont sau la cea la care am eu”, a declarat un om de afaceri. Acesta a precizat c[ a avut \i cazuri ]n care chiar dac[ banii erau vira`i din conturi de la aceea\i banc[ \i ]n timpul prev[zut de regulament, tot nu ajungeau ]n contul destinatarului ]n aceea\i zi, ci abia dup[ o zi. O2,9915 lei

mul de afaceri a precizat c[ exist[ suspiciuni c[ b[ncile au acest comportament ca urmare a lipsei de lichidit[`i din sistemul propriu \i a faptului c[ nu fac fa`[ solicit[rii de numerar.

rit[`ile sale. Nu putem \ti de ce nu s-au virat banii de la nu \tiu ce banc[. Apoi, chestia c[ banca folose\te ace\ti bani ]n interes personal nu este adev[rat[. Vorbim despre bani care azi sunt, mâine nu, nu despre depozite. Nu po`i s[ folose\ti ace\ti bani ]n speLA BANCHERI, ran`a c[ mâine vor fi al`ii care s[ OFICIAL E BINE ]i ]nlocuiasc[ deoarece nimeni nu Unii dintre bancheri recunosc \tie ce volum al tranzac`iilor va fi faptul c[ sunt unele probleme ]n ]n viitor”, a precizat Lu`[. sistemul de decontare online, dar nu recunosc \i c[ s-ar folosi de LIPSA DE banii societ[`ilor ]n alte scopuri. LICHIDIT{~I, Al`ii nu recunosc nicio parte din vin[. Dan Alupoaiei, directorul MAREA PROBLEM{ uneia dintre b[ncile prezente ]n Dorin Romeo Floare\, pre\eBoto\ani, a spus c[ nu a auzit de dintele Camerei de Comer` Inniciun caz ]n care s[ se fi ]ntâr- dustrie \i Agricultur[ Boto\ani, a ziat tranzac`ionarea banilor. „Nu spus c[ ]ntârzierea deconturilor \tiu niciun caz de acest fel \i este ]ntre firme prin intermediul b[nimposibil s[ se ]ntâmple astfel \i cilor au fost provocate de c[tre ]mi este greu s[ cred, având ]n lipsa de lichidit[`i. „Conjunctura vedere sistemul de decontare on- economic[ a f[cut ca lichidit[`ile line cu care se lucreaz[”, a de- s[ fie din ce ]n ce mai pu`ine pe clarat Alupoaiei. Un alt bancher, pia`[ \i asta nu au vrut nici b[nGabriel Lu`[, a spus c[ exist[ \i cile \i nici firmele. S[ sper[m c[ cazuri ]n care se mai ]ntârzie aceast[ perioad[ va trece cât mai tranzac`ionarea. „La noi s-a ]n- rapid \i c[ lucrurile vor ]ncepe s[ târziat cel mai mult trei zile, dar reintre ]n normalitate”, a declarat fiecare caz ]n parte are particula- Floare\. (Bogdan Caliniuc)

Ziua: 210C

Noaptea: 100C

Pedepse mai mari pentru cei care atac[ poli`i\ti sau jandarmi Proiectul noului Cod penal prevede pedepse mai mari pentru lovirea unui poli`ist sau a unui jandarm, \i mai mult de atât, cel care se face vinovat de o asemenea fapt[ va fi arestat preventiv pentru 29 de zile. Ministrul de Interne Dan Nica a declarat c[ proiectul noului Cod penal prevede pedepse mai mari pentru lovirea unui poli`ist sau a unui jandarm, ]ntr-un articol al proiectului de lege fiind prev[zut c[ faptele comise asupra unui poli`ist sau jandarm aflat ]n exercitarea atribu`iilor de serviciu sau ]n leg[tur[ cu exercitarea acestor atribu`ii se sanc`ioneaz[ cu pedeapsa prev[zut[ de lege pentru acea infrac`iune, ale c[rei limite speciale se majoreaz[ cu jum[tate. Lovirea sau actele de violen`[ fa`[ de poli`i\ti \i jandarmi se pedepseau, ]n vechiul Cod Penal, prin ]nchisoare de la trei luni la doi ani sau amend[. Principalele modific[ri aduse actualului proiect de act normativ prev[d majorarea cu 50% a pedepselor pentru ultraj ]mpotriva poli`i\tilor \i jandarmilor. Pe lâng[ m[rirea pedepselor pentru cei care se fac vinova`i de lovirea unui jandarm sau

a unui poli`ist, o alt[ noutate este aceea c[ persoana respectiv[ va fi arestat[ direct preventiv, nemaifiind respectat[ actuala formul[ de re`inere pentru 24 de ore, dup[ care urmeaz[ prezentarea ]n fa`a procurorului care decide dac[ trebuie trimis la instan`[ sau nu. Conform proiectului Codului penal, oricine va ataca un poli`ist va fi arestat preventiv timp de o lun[. Conducerea poli`iei boto\[nene a fost de p[rere c[ ]n[sprirea pedepselor pentru cei care aduc ofens[ autorit[`ii este o m[sur[ foarte bun[, ]ntrucât oamenii legii trebuie s[ fie proteja`i fa`[ de infractori ]n exercitarea atribu`iilor de serviciu. „Aceast[ schimbare este de bun augur pentru activitatea poli`iei. Este un sprijin moral, automat, pentru noi. Noi ]n ac`iunile pe care de desf[\ur[m, le-am cerut fermitate, prezen`[ de spirit pe strad[ \i automat ]l determini \i pe cet[`ean s[ te respecte, ]n modul de a aplica legea. Este o m[sur[ foarte bun[ \i ne sprijin[ ]n activitatea noastr[ de zi cu zi”, a declarat Viorel |erb[noiu inspectorul \ef al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Proiectele celor dou[ Coduri – Civil \i Penal – au fost aprobate de Executiv, fiind declan\at[ procedura de asumare a r[spunderii Guvernului pe aceste acte normative. (D[nu` Rotariu)

Club de dans sportiv ANGAJEAZ{ absolvente ale institu`iilor \colare cu profil sportiv sau fo\ti (actuali) sportivi de performan`[. Telefon: 0746.245.838.

Evenimentul de Botosani nr.1354  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you