Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 129 (1350) • Luni, 8 iunie 2009 • 16 pagini

Licean ]necat ]n Siret Un tân[r din Boto\ani ]n vârst[ de 17 ani a pl[tit cu via`a ]ncercarea de a-\i salva prietena de la ]nec. A reu\it s[ o salveze pe fat[, aducând-o la mal, ]ns[ nu s-a mai putut salva pe el. A fost tras la fundul apei de un curent \i nu a mai ie\it la suprafa`[. Nenorocirea a avut loc elevului a fost scos la sâmb[t[ ]n jurul orei suprafa`[ dup[ trei ore de 17.30, ]n apele Siretului, c[ut[ri. pe raza localit[`ii Bucecea. Trupul ne]nsufle`it al Pagina 16

Se caut[ motive de demitere a directorilor de spitale Managerii de spitale vor trebui s[ fie absolven`i ai unei institu`ii de ]nv[`[mânt superior ]n domeniul medical, economic, juridic sau administrativ. Ministerul S[n[t[`ii pre-

g[te\te un proiect de lege care vizeaz[ modificarea condi`iilor pe care un manager de spital trebuie s[ le ]ndeplineasc[ pentru a ocupa func`ia ]n cauz[.

Pagina 16

Muzeu ]n Centrul Vechi Pagina 3

PSD \i PDL ]n lupt[ strâns[ pentru mandatele de europarlamentari Dezinteres fa`[ de promisiunile clasei politice. Asta au demonstrat boto\[nenii prin prezen`a slab[ la votul pentru alegerile europarlamentare, chiar dac[ la nivelul jude`ului participarea a fost peste media la nivel na`ional. Mai mult de 70% dintre aleg[torii jude`ului nu s-au ar[tat ]ns[ deloc interesa`i de ceea ce ar putea reprezenta votul lor pentru neamul românesc. Exit-poll-ul de la ora 21.00, efectuat de INSOMAR, ]i d[dea drept câ\tig[tori pe social-democra`i, cu un procent de 31%, urma`i la mic[ distan`[ de PD-L, cu un procent de 30,4%.

Paginile 4-5

Pentru liceele de top, \ansele de admitere ]ncep de la medii peste 9,00 Elevii, dar \i p[rin`ii acestora, trebuie s[ fie reali\ti atunci când vor depune fi\ele de ]nscriere pentru admiterea computerizat[ la liceu. Reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean ]i sf[tuiesc s[ fie foarte aten`i la modul ]n care ]\i aleg op`iunile, ]n func`ie de mediile pe care le au \i de preferin`e.

Pagina 3


Eveniment 2

Luni, 8 iunie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Politicianul fa`[ cu electorul Oricât de ingenioas[ \i eficient[ ar p[rea metoda fertiliz[rii „in vitro”, tot genereaz[ o mul`ime de suspiciuni \i las[ o umbr[ de artificial ]n atmosfera din jur. Cam to`i indivizii intra`i ]n politica româneasc[ dup[ nou[zeci au fost simpli „produ\i” de eprubet[, foarte pu`ini au venit pe cale natural[ ]n democra`ie. Ce-i drept, au fost unii care, prin comportamentul lor „firesc”, au indus ]n mentalul popula`iei ideea c-ar fi de sorginte „naturel[”. Primul caz a fost Ion Iliescu. Acesta a avut fler, a umblat la tot felul de trucuri de bufon moscovit, uns cu toate alifiile marxism leninismului, asimilate pe la ]nalte \coli kaghebiste l[sând impresia c[ este rezultatul unui act democratic normal. N-a fost singurul. Al[turi i-a fost Silviu Brucan, acesta s-a comportat ca un adev[rat „guru”, ce scotea pe gur[ se transforma imediat ]n liter[ de lege, a anticipat \i perioada de „incuba`ie” a democra`iei ]n organismul nostru biciuit timp de cincizeci de ani de oamenii lui. A fost cât pe ce s[ fie „aliniat” ]n rândul marilor profe`i, norocul nostru a fost c[ nu i s-a g[sit un loc ]n alaiul „]ngerilor” c[zu`i... Tot pe atunci a ap[rut \i don Pedro, un hibrid interesant, rezultat al unui experiment ciudat, dup[ o adev[rat[ lupt[ cromozomial[ dintre dou[ p[r`i pu`in compatibile. Nu mai spun de p[c[licii de curte ai Ceau\e\tilor care au p[r[sit spa`iul lor natural \i-au `â\nit imediat ]n eprubeta democra`iei de cumetrie, dând senza`ia c[-s acolo de când lumea \i chiar sunt dispu\i s[ suporte orice fel de experiment de laborator. Nici pe mo\ia marelui Eminescu nimic n-a decurs ]n mod natural, ori au fost ]n\el[torii ordinare, ori experimente politice e\uate. Tot felul de oportuni\ti \i de obraznici au dat din coate \i din conturi \i s-au perindat prin Parlamentul României, cic[ trimi\i s[ ne reprezinte interesele. Ei ca ei, dar nici noi habar n-am avut pe ce lume tr[im, \i uite a\a, ]n loc s[ asist[m la na\terea democra`iei, fie \i ]n eprubet[, am asistat la na\terea celui mai mare monstru post-decembrist: Corup`ia. N-a fost unul „uns” parlamentar s[ nu fi devenit dup[ patru ani un mic-mare ho`. Bine, nu trebuie nici s[-i aducem pe to`i la acela\i numitor de par\ivenie, unii doar \i-au lins degetele, al`ii au intrat cu l[bu`ele pân[ la coate ]n miere \i parc[ v[d c[ mâine-poimâine vor mirosi a... rahat. V[d ]n jur tot felul de gugu\tiuci politici, fac zgomot cât ni\te curcani, numai c[ lumea ]i prive\te cu suspiciune, sunt convins c[ mul`i dintre ei vor face ciocul mic dup[ ce vor ie\i de la guvernare. Nu mai e mult \i pesedi\tii ]\i vor roade unghiile de pe b[ncile opozi`iei.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

Salva`i de la secet[ Ploile care au c[zut ]n ultimele zile pe ]ntreg teritoriul jude`ului Boto\ani au redus pân[ la 10% pierderile ]n ceea ce prive\te culturile de prim[var[ \i de toamn[. Reprezentan`ii Direc`iei pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ (DADR) au f[cut verific[ri ]n teritoriu ]n leg[tur[ cu suprafe`e de teren agricol care risc[ s[ fie afectate din cauza caniculei, ]n cazul ]n care nu ar fi plouat, iar statisticile erau cât se poate de ]ngrijor[toare. Practic, se estimau pierderi ]n jur de 50-60%, adic[ suprafa`a calamitat[ s-ar fi ridicat ]n jurul a 75.000 de hectare de teren agricol. „Dac[ la un moment dat pierderile de produc`ie estimate erau destul de mari, de pân[ la 50-60%, acum, dup[ ce a plouat, pierderile de produc`ie sunt ]n jur la 10%. Mai mult nu, \i asta ]n special la culturile sem[nate unde ]ntradev[r a ]ncol`it \i chiar s-a uscat o parte. }n aceste condi`ii, se poate recupera foarte mult, cerealele se autoregleaz[ chiar \i când este secet[, la soia la fel, a r[s[rit deja, floarea este frumoas[, porumbul este frumos, legumele,

de teren agricol la nivelul jude`ului Boto\ani, mai pu`in de 20% sunt asigurate, \i acestea apar`inând persoanelor juridice care au ]n exploatare suprafe`e mai ]ntinse de teren. „}n jur de 50.000 de hectare de teren se MAI PU~IN DE 20% DIN exploateaz[ ]n regim juridic, iar SUPRAFA~A AGRICOL{ majoritatea proprietarilor ]\i asigur[ culturile pentru c[, ]n caz A JUDE~ULUI ESTE de calamitate, numai suprafe`ele ASIGURAT{ asigurate se desp[gubesc. Noi Din cele 400.000 de hectare deja am ]naintat la nivel central

plantele de nutre` la fel, nu sunt probleme. R[mâne s[ ]ntre`inem culturile corespunz[tor”, a declarat Claudiu Ad[sc[li`ei, directorul coordonator al DADR Boto\ani.

Garaj mistuit de fl[c[ri lâng[ Casa memorial[ Nicolae Iorga Un garaj din curtea unui boto\[nean a fost mistuit de fl[c[ri ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[, interven`ia pompierilor fiind contra cronometru, mai ales c[ ]n apropiere se afla Casa memorial[ Nicolae Iorga. Cu pu`in ]nainte de ora 01.00, pompierii au fost anun`a`i prin 112 c[ o anex[ din gospod[ria lui Simion B. de pe bulevardul Mihai Eminescu din municipiul Boto\ani, a fost cuprins[ de fl[c[ri. La fa`a locului s-au deplasat ]n cel mai scurt timp posibil trei echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani. Când au ajuns la locul indicat, pompierii au constatat c[ ardea un garaj construit din materiale combustibile, existând pericolul de propagare a incendiului la casa situat[ la o distan`[ de circa cinci metri. Pen-

tru stingerea incendiului au ac`ionat mai bine de o or[ 17 servan`i pompieri \i 3 ofi`eri, pagubele produse de fl[c[ri fiind estimate la 30.000 de lei. Au ars mai multe bunuri depozitate ]n garaj, mobilier, textile \i acoperi\ul garajului pe o suprafa`[ de 75 metri p[tra`i. „Pompierii au salvat casa de locuit ]n valoare de 205.000 lei. Incendiul a fost generat cel mai probabil de un scurtcircuit produs la instala-

`ia electric[ a anexei construit[ din materiale combustibile f[r[ m[suri de protec`ie, ]n sensul c[ nu au fost ignifugate. Dezvoltarea incendiului a fost favorizat[ de o serie de substan`e inflamabile, respectiv vopsele \i lacuri, depozitate ]n garaj”, a declarat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Boto\aniul, un ora\ verde Cel pu`in asta este concluzia care poate fi desprins[ din afirma`iile f[cute de primarul C[t[lin Flutur, precum c[ Boto\aniul este singurul ora\ din România care ]ndepline\te norma cerut[ de Uniunea European[ privind spa`iul verde pe cap de locuitor. Acesta a declarat c[ atunci când i s-a comunicat acest lucru, a trebuit s[ verifice informa`ia dac[ este adev[rat[ sau nu, iar speciali\tii ]n domeniu iau confirmat acest lucru. „A trebuit s[ m[ conving \i eu \i s[ verific o informa`ie, dar este adev[rat[. Au fost multe discu`ii

pe aceast[ tem[, pro \i contra, vizavi de ce se ]ntâmpl[, c[ se distrug sau nu spa`iile verzi. Ei bine, speciali\tii au analizat, au calculat \i ne situ[m pe acest onorabil loc I, cu posibilitatea de a ]ndeplini \i `inta final[, acea de 26 mp spa`iu verde pe cap de locuitor”, a precizat primarul municipiului Boto\ani. Flutur spune c[ `inta final[ a municipalit[`ii este de a introduce parcul din zona de agrement Corni\a ]n intravilanul municipiului, asta pentru a cre\te \i suprafa`a de spa`iu verde pe cap de locuitor ]n Boto\ani. „Este cel

mai restrâns municipiu din `ar[ ca \i suprafa`[. Un ora\ cu 4.100 de hectare, din care 1.900 hectare intravilan \i restul extravilan, asta ]n condi`iile ]n care numai comuna Curte\ti are vreo 12 mii hectare de teren. Noi suntem undeva pe 4.000 hectare teren \i chiar pe aceast[ suprafa`[ am reu\it s[ avem aceast[ suprafa`[ verde la parametri optimi”, a ad[ugat Flutur. }n momentul de fa`[, ]n municipiul Boto\ani suprafa`a de spa`iu verde pe cap de locuitor este de 20 mp. (L[cr[mioara Lupa\cu)

situa`ia cu pierderile respective pentru desp[gubiri. Pe hectar se d[ normal cota de re]ns[mân`are, de 30% din costul de produc`ie respectiv”, a spus directorul Direc`iei Agricole. Reprezentan`ii DADR sus`in c[ ]n al`i ani, chiar \i cantitatea de precipita`ii care a c[zut ]n ultimele zile, a asigurat cre\terea culturilor \i ob`inerea unei recolte mul`umitoare. (Monica Aionesei)

Copii c[uta`i de Poli`ie Trei copii au fost c[uta`i de poli`i\ti ]n noaptea de vineri spre sâmb[t[, dup[ ce familia i-a dat disp[ru`i. }n cele din urm[, au fost g[si`i la un prieten acas[. Sperietura de moarte prin care au trecut p[rin`ii copiilor s-a datorat faptului c[ pu\tii nu \i-au anun`at p[rin`ii c[ aveau s[ r[mân[ peste noapte la un prieten. Copiii au plecat de acas[ vineri dup[ amiaz[, ]n jurul orei 16.30, f[r[ s[ se le spun[ p[rin`ilor unde se duc. Spre sear[, p[rin`ii au ]nceput s[-i caute, ajuta`i de mai mul`i vecini, ]ns[ nu au dat de urma copiilor. C[ut[rile s-au desf[\urat pân[ târziu ]n noapte, \i când au v[zut c[ nu dau de urma copiilor, p[rin`ii au sunat spre diminea`[ la 112. }n cele din urm[, dup[ zeci de minute de c[ut[ri, poli`i\tii din Ib[ne\ti au g[sit copiii, care se aflau ]n locuin`a unei femei, unde au r[mas peste noapte, f[r[ a-\i anun`a p[rin`ii. „Poli`i\tii din Ib[ne\ti au fost sesiza`i ]n jurul orei 03.40, o femeie de 24 de ani a sesizat dispari`ia de la domiciliu a trei copii de \ase, opt \i 12 ani. Au disp[rut din data de 5 iunie, de la orele 16.30, reclamându-se dispari`ia de abia la ora 03.40. Verific[rile efectuate de c[tre poli`i\tii din comun[ au dus la identificarea celor trei minori la locuin`a unei cons[tence, la care au r[mas s[ doarm[ peste noapte f[r[ a-\i anun`a p[rin`ii”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Luni, 8 iunie 2009

Pentru liceele de top, \ansele de admitere ]ncep de la medii peste 9,00 Elevii, dar \i p[rin`ii acestora, trebuie s[ fie reali\ti atunci când vor depune fi\ele de ]nscriere pentru admiterea computerizat[ la liceu. Reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean ]i sf[tuiesc s[ fie foarte aten`i la modul ]n care ]\i aleg op`iunile, ]n func`ie de mediile pe care le au. La admiterea ]n ]nv[`[mântul liceal de anul trecut, la unele licee din jude`, ultima medie cu care s-a intrat a fost mult peste media nou[, iar elevi buni, cu medii destul de mari, nu au intrat la liceu din cauz[ c[ au completat gre\it fi\ele privind ordinea preferin`elor. „Elevii \i p[rin`ii trebuie s[ completeze pe primele locuri op`iunile pe care le doresc cel mai mult, chiar dac[ media nu le permite acele op`iuni. La final trebuie trecute op`iunile mai pu`in dorite, pentru siguran`[. Este preferabil ca un candidat s[ intre la un liceu care nu ]i place decât s[ nu intre deloc. Nu exist[ nici un num[r magic de op`iuni care trebuie completate pe fi\[, important este ca acest

nastasie Ba\ot[” ultima medie de admitere a fost de 5,72, la Grupul |colar „Al. Vlahu`[” din |endriceni, la resurse naturale \i protec`ia mediului, cu 6,42 \i la Grupul |colar Co`u\ca la resurse naturale \i protec`ia mediului 6.07.

LUNA DE FOC PENTRU ABSOLVEN~I

num[r s[ fie suficient de mare ca s[ permit[ repartizarea \i s[ fie ordonate de la cea mai dezirabil[ la cea mai pu`in dezirabil[”, a men`ionat Aurelia Simion, responsabil rela`ii mass-media din cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean. Anul trecut, ultimele medii de admitere, pentru anumite profiluri \i specializ[ri, au fost cuprinse ]ntre 9, 18 \i 5,72. Acum doi ani, media de admitere a fost ]ntre 9,15 si 5,90. Practic, acestea sunt mediile cele mai mari cu care s-a intrat, ]ns[ pe ultima pozi`ie din lista de admitere la anumite profiluri. Dac[ ]n urma testelor na`ionale nu se ob`in rezultate bune, elevii ar trebui s[ se gândeasc[ bine ]nainte de a completa fi\a cu op`iuni. Aceasta

din cauz[ c[ de evaluarea propriilor posibilit[`i date de media de admitere depinde soarta elevilor timp de patru ani. La Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”, cea mai mic[ medie a fost la \tiin`e sociale 9,08, la filologie-englez[ 7,81, la matematic[-informatic[ 8,69, iar la \tiin`ele naturii 8,66. La Colegiul Economic „Octav Onicescu”, la profilul servicii, ultimul admis a avut 8,71. La Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, la matematic[-informatic[, media ultim[ a fost 8,41, la \tiin`ele naturii 8,15 \i la filologie 8,08. La Liceul de |tiin`e ale Naturii, la matematic[-informatic[, ultima medie a fost 8,43 \i la \tiin`ele naturii 8,15. La Liceul Teoretic „A-

Luna iunie este cea mai „fierbinte” pentru elevii boto\[neni. Pentru absolven`ii de clasa a VIII-a are loc admiterea la liceu, iar pe cei care termin[ liceul – examenul de bacalaureat. Fa`[ de anii trecu`i, au loc schimb[ri doar la admiterea la liceu, respectiv absolven`ii gimnaziului nu mai sus`in nicio form[ de evaluare pentru a intra la liceu. Dac[ ]n anii trecu`i elevii aveau de sus`inut examenul de Capacitate sau Testele Na`ionale, anul acesta conteaz[ teza cu subiect unic. Pentru a ocupa un loc la liceul dorit, elevul va completa o fi\[ de op`iuni \i va fi admis ]n ]nv[`[mântul superior ]n func`ie de rezultatele \colare din clasele V-VIII (50%) \i de tezele unice sus`inute ]n clasele a VII-a \i a VIII-a. }n perioada 18-25 iunie, elevii vor completa op`iunile pe fi\ele de ]nscriere, iar repartizarea computerizat[ va avea loc la 3 iulie. (Petronela Rotariu)

3

Muzeu ]n Centrul Vechi

Vestigiile arheologice descoperite ]n parcarea Big din fa`a Magazinului Boto\ani vor fi conservate, municipalitatea urmând s[ fac[ acolo un spa`iu expozi`ional. Primarul municipiului Boto\ani a declarat c[ exist[ deja un proiect ce vizeaz[ amenajarea unui loc de vizitare \i a\teapt[ ca speciali\tii ]n domeniu s[ ]\i dea acordul ]n acest sens. }n aceste condi`ii, parcarea din fa`a magazinului Boto\ani se va extinde. „Am avut o ]ntâlnire cu persoanele de decizie care lucreaz[ la acest proiect \i am c[zut de acord la ce se va ]ntâmpla cu acele vestigii arheologice g[site ]n zona Parc[rii din strada Victoriei \i Calea Na`ional[. Vom p[stra \i parcarea, dar ]n acela\i timp consider[m c[ sunt de importan`[ pentru ora\ \i vestigiile arheologice \i le vom conserva \i le vom expune publicului larg a\a cum exist[ ]n orice ora\ civilizat. Este deja un proiect f[cut \i a\tept[m consultan`ii acestui program care ne vor da acordul ]n final, ]n cursul s[pt[mânii viitoare”, a precizat primarul C[t[lin Flutur. Spa`iul muzeal nu va func`iona ]n aer liber \i

asta pentru c[ exist[ riscul degrad[rii vestigiilor arheologice. }n aer liber nu va r[mâne decât un singur zid descoperit al[turi de muzeul respectiv, despre care speciali\tii ]n arheologie spun c[ ar reprezenta lumina unde se adunau intelectualii boto\[neni. „Acele vestigii descoperite, acele trei cuptoare pe trei rânduri vor fi b[gate ]ntr-o construc`ie, muzeu, care va asigura ventila`ia \i umiditatea. Spa`iul va fi climatizat perfect ca s[ putem proteja aceste vestigii. Posibil s[ fie o construc`ie cu pere`i de sticl[. Ideea este s[ se poat[ intra acolo, s[ fie un info-chio\c ca s[ putem povesti istoria Boto\aniului \i a Centrului Vechi. Unde vor fi ziduri, vom trasa cu alt[ culoare ca s[ se \tie”, a mai spus edilul municipiului Boto\ani. Parcarea va func`iona, ]n continuare, ]n fa`a Big \i va r[mâne \i cu acela\i num[r de locuri \i asta pentru c[ aceasta va fi extins[ ]nspre strada Victoriei \i ]nspre blocurile din zon[. Municipalitatea a\teapt[ ca speciali\tii s[ fac[ o evaluare a costurilor ce ar urma s[ fie f[cute pentru deschiderea acestui muzeu. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Speciali\ti care s[-i ajute Un nou concurs pentru func`ii de conducere la CJAS pe fermieri s[ nu mai Conducerea Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate va scoate din nou la concurs dou[ din posturile de director adjunct, asta dup[ ce la concursul organizat recent nu s-a prezentat niciun candidat. Cele dou[ posturi care urmeaz[ s[ fie scoase ]nc[ o dat[ la concurs sunt de director medical la Casa de Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani \i director adjunct contract[ri ]n cadrul aceleia\i institu`ii. Pentru func`ia de director contract[ri s-a ]nscris ini`ial un medic stomatolog din Dorohoi, ]ns[ nu s-a mai prezentat la concurs pentru c[ statutul de func`ionar public nu ]i permitea s[ desf[\oare \i activit[`i medicale. |i pentru postul de director medical a existat ini`ial un candidat, respectiv

Angela ~urcanu, cea care a ocupat func`ia respectiv[ \i ]nainte de concurs, ]ns[ nu s-a mai prezentat din acelea\i considerente. „Nu m-am prezentat pentru c[, timp de patru ani cât am stat la cas[ nu am profesat. Acum m-am ]ntors la meseria mea \i mi-a fost foarte greu pân[ m-am acomodat. De ce s[ m[ ]nscriu la concurs ca s[ ocup func`ia respectiv[, dac[ mi se interzice s[ desf[\or ]n paralel activitate medical[”, a declarat medicul Angela ~urcanu. Aceasta profeseaz[ acum ca medic ]n sec`ia de urgen`e a Spitalului Jude`ean. Reprezentan`ii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate vor trimite propunerea privind organizarea a unui nou concurs la Casa Na`ional[ de Asigur[ri

piard[ fondurile europene

de S[n[tate. „Urmeaz[ s[ se stabileasc[ acolo o dat[, dup[ care ele vor fi scoase la concurs de Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarului Public”, a precizat Rodica Hu`uleac, pre\edintele CAS Boto\ani. (L[cr[mioara Lupa\cu)

}nfiin`area camerelor agricole ]n fiecare comun[ \i ora\ din jude`ul Boto\ani este una din solu`iile ]mbr[`i\ate de proasp[tul director coordonator al Direc`iei pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ (DADR) pentru dezvoltarea \i sprijinirea agriculturii. Proiectul de lege privind ]nfiin`area Camerelor pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[, intrat spre dezbatere ]n Parlament la ]nceputul acestui an, vizeaz[ sprijinirea agricultorilor ]n documenta`iile cerute pentru proiectele de finan`are, asigurarea consultan`ei gratuite \i ajutarea la eficientizarea fermelor mici \i a asocia`iilor locale. Acest lucru este sus`inut \i de noul \ef al

DADR Boto\ani. „De la nivel de comun[ pân[ la nivel de ora\, ]n aceste camere agricole vor fi prin\i to`i speciali\tii care sunt ]n comuna respectiv[, care deservesc agricultura. Când am dat concursul pentru manager, am spus c[ dac[ ]ntr-o comun[ foarte mare sunt 10 preo`i, 10 poli`i\ti, noi, ca \i reprezentan`i ai Direc`iei Agricole nu reu\im s[ avem m[car 1-2-3 speciali\ti agricoli, pentru c[ 80% din jude` se bazeaz[ pe agricultur[”, a declarat Claudiu Ad[sc[li`ei, \eful DADR. }n acest fel, s-ar diminua riscurile de a pierde fonduri europene pentru proiecte ]n agricultur[, sus`in reprezentan`ii Direc`iei Agricole. Ingineri zootehni\ti, medic

veterinar, inginer agronom sau statisticieni sunt doar o parte din speciali\tii care ar trebui s[ fac[ parte din aceste camere agricole. „Trebuie s[ reu\im s[ aducem speciali\ti ]n zona agricol[ ]n a\a fel ]ncât s[ facem o agricultur[ bun[ \i performant[, speciali\ti care vor trebui s[ dea sfaturi utile agricultorilor \i chiar s[ ]i ajute ]n implementarea programelor. Dac[ nu exist[ aceast[ consultan`[ \i nu avem puse ]n ordine documentele, Uniunea European[ ne marginalizeaz[, de altfel s-au pierdut o serie de bani pentru c[ agricultorii nu aveau documenta`ia bine pus[ la punct”, a mai spus Ad[sc[li`ei. (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment 4

Luni, 8 iunie 2009

PSD \i PDL ]n lupt[ strâns[ pentru Dezinteres fa`[ de promisiunile clasei politice. Asta au demonstrat boto\[nenii prin prezen`a slab[ la votul pentru alegerile europarlamentare, chiar dac[ la nivelul jude`ului participarea a fost peste media la nivel na`ional. 29,05% din cet[`enii jude`ului Boto\ani au ales s[ ]\i exercite dreptul constitu`ional \i s-au prezentat la urne. Mai mult de 70% dintre aleg[torii jude`ului nu s-au ar[tat ]ns[ deloc interesa`i de ceea ce ar putea reprezenta votul lor pentru neamul românesc. Ceva mai con\tiincio\i, sau poate stimula`i prin diverse „pomeni electorale”, s-au ar[tat locuitorii de la sate, prezen`i ]n num[r mai ridicat la urne decât cei din mediul urban. Exit-poll-ul de la ora 21.00, efectuat de INSOMAR, ]i d[dea drept câ\tig[tori pe social-democra`i, cu un procent de 31%, urma`i la mic[ distan`[ de PD-L cu un procent de 30,4%. Boto\[nenii \i-au dat votul pentru o list[ de partid, pentru c[ de la nivelul jude`ului, nici un candidat nominalizat de partidele politice nu ocup[ un loc eligibil.

Pe lista PSD, Mihaela Hunc[ ocup[ locul 25, iar Doina Dre`canu locul 39, pe lista PD-L, Radu Dr[gu\ a fost trecut pe locul 32, iar PNL a sus`inut-o pe Renate Weber. La orele 10.00, doar 4,64% dintre aleg[tori trecuser[ pragul sec`iilor de votare (urban3,86%, rural-5,26%), procent care a fost acumulat ]n mare parte prin contribu`ia pensionarilor. Patru ore mai târziu, datele oficiale furnizate de Biroul Electoral Jude`ean indicau un procent de prezen`[ de 11,22% (urban-9,24%, rural-12,81%). Pân[ la orele 16.00, prezen`a la vot nu a reu\it s[ dep[\easc[ pragul de 20%. La acea or[, doar 17,01% dintre boto\[neni votaser[ (urban - 13,09%, rural 20,17%). Procentul de prezen`[ a atins aproape pragul de 25% ]n jurul orelor 19.00. Astfel, boto\[nenii au venit ]n propor`ie de 24,45% la urne (urban 18,20%, rural - 29,48%). La

orele 21.00, când s-a ]ncheiat votarea, a\a cum ar[tau statisticile furnizate de Biroul Electoral Jude`ean, la nivelul jude`ului, boto\[nenii au fost prezen`i la urne ]n procent de 29,05% (urban - 22,37%, rural - 34,44%). Rezultatele finale privind prezen`a la vot vor fi date publicit[`ii ]n cursul zilei de ast[zi.

|EFII JUDE~ULUI S-AU GR{BIT LA VOT }nainte de orele amiezii, pre\edintele Consiliului Jude`ean, primarul \i prefectul de Boto\ani s-au prezentat la sec`iile de votare. Cel mai matinal a fost Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. ]mpreun[ cu so`ia, \eful jude`ului s-a prezentat ]n jurul orei 10.00 la |coala Nr. 11 pentru a-\i exprima dreptul la vot. „Am votat pentru un viitor

european al României, pentru un viitor european al copiilor no\tri, am votat cu gândul la redarea demnit[`ilor românilor ]n spa`iul european \i la asigurarea unui tratament egal de c[tre toate `[rile membre ale Uniunii Europene. Am votat cu convingerea c[ România nu este a 27-a `ar[, dac[ `inem cont de ordinea ader[rii, ci este pe locul ei bine stabilit ]n Europa, num[rul \apte, dac[ discut[m de num[rul de popula`ie”, a declarat reprezentantul Guvernului la Boto\ani. O or[ mai târziu, s-a prezentat pentru a vota la |coala Nr. 1, Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Pentru \eful Consiliului Jude`ean, emo`ia a fost dubl[, anul acesta fiind primul an ]n care fiul s[u \i-a exercitat dreptul de vot. „Eu \tiu c[ sunt unii care consider[ c[ demersul de a vota pentru Parlamentul European nu are o finalitate foarte bine definit[. }i asigur

pe to`i c[ se ]n\eal[, pentru c[ lucrurile sunt foarte strâns legate ]ntre ele. Eu am votat pentru egalitate de \anse \i pentru un trai mai decent. Mai precis, am votat pentru o Europ[ unit[, s[ nu fie na`iuni de rang ]ntâi \i na`iuni de ranguri inferioare. Am votat pentru o Rom^nie ]n care s[ nu fie jude`e care primesc fonduri de la buget \i jude`e discriminate”, a specificat ~âbuleac. Primarul municipiului Boto\ani, C[t[lin Flutur, a votat, ca de fiecare dat[, la Liceul de Arte. Acesta a declarat c[ ]\i d[ votul ]n speran`a c[ România se va alinia din punct de vedere al dezvolt[rii celorlalte `[ri membre ale UE. „Am votat pentru România, pentru o recunoa\tere a noastr[ ]n Europa. Este pentru prima dat[ când vot[m al[turi de to`i europenii. Suntem al \aptelea stat ]n UE \i va trebui s[ avem un cuvânt greu de spus la Bruxelles \i vom avea numai dac[ trimitem oameni adev[ra`i ]n Parlamentul Europei. }mi doresc, dac[ tot suntem azi ]n 7 iunie \i suntem a \aptea `ar[, s[ fim \i cu prezen`a la vot cel pu`in pe locul \apte ]n Europa”, a spus Flutur. Florin ~urcanu, pre\edintele PNL Boto\ani nu s-a sfiit s[ arate c[ partidul pe care ]l reprezint[ este cel care merit[ s[ câ\tige. „Am votat pentru echipa cea mai bun[ pentru România, echipa PNL”, a spus ~urcanu, care a votat ]n colegiul ]n care a fost ales deputat. Candidatul PSD la Parlamentul European, Mihaela Hunc[ s-a prezentat la vot la orele 10.00. De\i este ocupanta locului 25 pe lista PSD, aceasta are

totu\i speran`a c[ partidul pe care ]l reprezint[ va trage locul câ\tig[tor. „Am ales bine pentru Boto\ani, am ales bine pentru România, am ales bine pentru Europa, pentru drepturi depline ]ntr-o Europ[ unit[. Am avut emo`ii pentru un vis m[re`”, a afirmat la ie\irea din sec`ia de votare reprezentanta social-democra`ilor.

MAI SUNT |I OAMENI CARE CRED }N MINUNI Dup[ un astfel de procentaj de prezen`[ ]nregistrat la alegerile europarlamentare, se poate spune c[ boto\[nenii nu ]\i mai pun speran`e ]n actuala clas[ politic[. Sunt dezam[gi`i, sunt ne]ncrez[tori c[ cineva dintre cei afla`i pe liste le-ar mai putea sus`ine interesele. Unii nu s-au sfiit s[ ]\i exprime ]n câteva cuvinte dezam[girea. Sunt \i locuitori ai jude`ului care mai cred ]n minuni. Maria Butnaru, din Havârna, este una dintre persoanele care fac parte din aceast[ ultim[ categorie. |i asta de\i are venerabila vârst[ de 98 de ani. Femeia, la cei aproape 100 de ani, nu doar c[ s-a prezentat la urne, de\i locuin`a ei se afl[ la câ`iva kilometri de sec`ia de votare, ci mai mult decât atât, le-a descre`it frun`ile membrilor comisiei recitând un fragment din Scrisoarea III de Mihai Eminescu. Astfel, b[trâna le-a amintit cons[tenilor c[ ]n aceast[ perioad[ au loc Zilele Eminescu. Bunica Maria a `inut s[ demonstreze localnicilor


CMYK

Eveniment Luni, 8 iunie 2009

5

mandatele de europarlamentari autovehicule \i legitimate 217 persoane. Au fost re`inute dou[ permise de conducere pe fondul consumului de alcool, precum \i 10 certificate de ]nmatriculare”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[tor de cuvânt al IPJ Boto\ani. Cu toate aceste declara`ii, reprezentan`ii PNL au sus`inut ]n continuare c[ au dovezi privind ilegalit[`ile pe care le-au semnalat.

GEAMURI SPARTE LA PSD

c[ de\i are 98 de ani, mai p[streaz[ speran`[ pentru un viitor mai bun, nu neap[rat pentru ea, cât pentru urma\ii ei. |i unii dintre aleg[torii din municipiul Boto\ani au mai pus \tampila pe buletinul de vot cu ceva speran`[. „M-am prezentat la vot pentru c[ mai sper c[ se mai poate schimba ceva. De ce s[ voteze altul ]n locul meu? Din câ`i avem ]i alegem pe cei pe care ]i consider[m noi mai buni \i ]i trimitem acolo, ]n Parlamentul European. A\tept s[ nu ne fac[ de râs \i s[ ]\i desf[\oare activitatea gândinduse la binele nostru, nu doar la al lor”, a declarat Corneliu, un boto\[nean ce a ales s[-\i exercite dreptul de vot. Liliana, o alt[ boto\[neanc[ pe care pa\ii au dus-o ieri la urne a hot[rât, de asemenea, s[-\i fac[ timp pentru a trimite pe cei mai buni ]n Parlamentul European: „Am ie\it la vot pentru a-mi face datoria de boto\[nean, datoria de român, de cet[`ean european. Odat[ \i odat[ tot trebuie s[ vin[ soarele \i pe strada noastr[, nu?”. Al`ii au considerat c[ cei ce s-au ]nscris ]n cursa pentru un scaun de europarlamentar nu merit[ aten`ia lor. „Nu m[ intereseaz[ cine ajunge ]n Parlamentul European. Istoria mi-a ar[tat c[ to`i cei ale\i ajung s[ te dezam[geasc[. Nu am votat \i nici nu voi vota. Am intrat ]n UE doar cu numele \i nu am ]ncredere c[ cei care s-au ]nscris pentru un scaun de parlamentar vor schimba acest lucru”, ne-a declarat Claudiu. Cristian, este un alt boto\[nean revoltat de modul ]n

care au decurs pân[ ]n prezent alegerile: „Am preferat s[ m[ duc la gr[tar iar acum am ie\it la o plimbare. Nu vreau s[ votez pentru c[ am ajuns la concluzia c[ votul meu nu ]mi aduce decât mustr[ri de con\tiin`[”.

INCIDENTE ELECTORALE INFIRMATE DE ORGANELE COMPETENTE Ca de fiecare dat[, nu exist[ scrutin electoral f[r[ incidente. De\i ]n buna desf[\urarea a alegerilor pentru Parlamentul European au fost angrena`i sute de oameni ai legii, din teritoriu au fost semnalate o serie de incidente care contravin legii alegerilor europarlamentare. S-au adus acuze c[ \i ]n jude`ul Boto\ani sar fi practicat a\a zisul turism electoral. Atât reprezentan`ii PNL, cât \i localnici din mai multe comune au declarat c[ portocaliii ar fi folosit microbuze \i autocare pentru a aduce lumea la vot. Despre astfel de incidente sa vorbit ]n Havârna, Mihai Eminescu sau Roma. „Nu numai la Havârna, ci \i la Roma au adus cu autocarele cei de la PD-L oameni ca s[ voteze, la Mihai Eminescu au venit autocare cu numere de Neam`. Nu e posibil a\a ceva, s[ se vin[ cu amenin`[ri c[ dac[ nu votezi cu ei nu \tiu ce se ]ntâmpl[. Voi face interpel[ri \i ]n Parlament, avem \i dovezi, filmule`e”, a declarat Florin ~urcanu, pre\edinte PNL Boto\ani.

}n toate cazurile au fost f[cute plângeri la posturile de poli`ie locale, ]ns[ ]n urma cercet[rilor, nu s-a confirmat nicio ]nc[lcare a legii ]n niciuna din situa`ii. „La Roma era ]ntr-adev[r un microbuz cu num[r de Boto\ani, cu oameni care veniser[ pentru o petrecere la o familie din localitate \i au vrut s[ voteze. La Mihai Eminescu, dintr-un grup de 40 de persoane venite de la Neam` pentru Zilele Eminescu, aproximativ 20 au vrut s[ voteze. S-au f[cut verific[ri \i nu s-a constatat nimic ilegal”, a spus Radu Dorule`, consilierul prefectului de Boto\ani. Autorit[`ile abilitate au declarat c[ au organizat \i filtre ]n tot jude`ul pentru pre]ntâmpina turismul electoral ]n ziua alegerilor. „Avem organizate \ase filtre, 12 poli`i\ti de la Rutier[, pân[ la orele amiezii (duminic[ n.r.) au trecut 65 de autovehicule, microbuze \i autocare, care au fost verificate, legitimate 120 de persoane \i au fost aplicate 64 de contraven`ii, ]ns[ pe regimul rutier. Deci pân[ la orele 14.00 nu a fost semnalat nici un caz de a\a zis turism electoral”, a declarat Radu Dorule`, coordonatorul Centrului de Comunicare Jude`ean, din care fac parte inclusiv organele de poli`ie. Potrivit raport[rii Inspectoratului Jude`ean de Poli`ie, la orele 18.00 num[rul autovehiculelor a trecut de 100, \i ]n acest interval nu au fost depistate situa`ii de turism electoral, ]ns[ s-a l[sat cu permise sau certificate suspendate. “Pân[ la orele 18.00, au fost controlate ]n trafic 130 de

Social democra`ii s-au trezit ]n ziua de alegeri cu geamurile de la sediul organiza`iei jude`ene PSD, sparte. Reprezentan`ii PSD, au anun`at imediat organele de poli`ie, urmând ca acestea s[ fac[ cercet[ri \i s[ depisteze cine sunt cei care au devastat sediul. De\i ]n comunicatul transmis de Centrul de Comunicare Jude`ean de la nivelul Institu`iei Prefectului se men`iona c[, potrivit celor precizate ]n plângere, incidentul nu are conota`ii electorale, din declara`iile liderului PSD reiese cu totul altceva. „Este un gest f[r[ precedent pentru organiza`ia noastr[ \i e regretabil c[ adversarii politici recurg la astfel de metode de intimidare, ]n preajma alegerilor pentru Parlamentul European. De altfel, noi am mai amendat public astfel de comportamente care s-au manifestat \i pe parcursul campaniei electorale, dar se pare c[ anumite persoane deficitare la capitolul comportament civic, nu pot ]n`elege un astfel de mesaj”, a declarat Gheorghe Marcu, pre\edintele executiv al organiza`iei PSD Boto\ani.

CINCI ANI NE VOR REPREZENTA }N EUROPA Chiar \i ]n condi`iile unei prezen`e slabe la vot, aproape 30%, boto\[nenii vor fi totu\i reprezenta`i ]n Parlamentul European de 33 europarlamentari, distribui`i partidelor politice, alian`elor politice sau independen`ilor ]n func`ie de nivelul procentului ob`inut. Exit-poll-ul de la ora 21.00, efectuat de INSOMAR, ]i d[dea drept câ\tig[tori pe socialdemocra`i, cu un procentaj de 31%, urmat la mic[ distan`[ de PD-L cu 30,4%. PNL vine din urm[ cu un procent de 16,6%. }n

aceste condi`ii, PSD are \anse s[ ob`in[ la egalitate cu PD-L, câte 10 europarlamentari, iar PNL 56 europarlamentari, \i asta deoarece PRM a reu\it s[ treac[ pragul electoral, ba chiar s[ ob`in[ dou[ mandate, pentru Corneliu Vadim Tudor \i George Becali. De asemenea, un mandat de europarlamentar apar`ine Elenei B[sescu, care a luat pu`in peste

3% din voturile electoratului, iar UDMR-ului i se vor atribui 4 mandate. Cinci ani de zile se vor afla cei 33 de politicieni români ]n Parlamentul European, timp pe care ]l au la dispozi`ie s[ demonstreze c[ ceea ce au promis au \i f[cut. }n caz contrar, cet[`enii ]i vor taxa la urm[torul scrutin electoral. (Carmen Stanciu, Monica Aionesei)

Dup[ ]nchiderea urnelor, primele declara`ii Mihaela Hunc[, candidat europarlamentare: „A fost o competi`ie extrem de dificil[, noi am luptat corect \i cinstit, p[cat c[ nu au procedat to`i la fel. }n vizitele la sec`iile din jude` am constatat \i nereguli. Spre exemplu, la Sec`ia nr. 1 Boto\ani, pe baza unui tabel cu bolnavii din spital s-a organizat o urn[ mobil[, ceea ce ]ncalc[ flagrant regulamentul”. Aceasta a mai spus c[ la o sec`ie de votare din H[ne\ti a g[sit doar pre\edintele sec`iei ]n incinta acesteia, iar la Dângeni erau afi\e cu ]nsemnele electorale ale PD-L pe garduri \i stâlpi din zonele apropiate sec`iilor de votare. Deputatul Andrei Dolineaschi a acuzat conducerea PD-L c[ a dat ordin la nivel na`ional ca ]n fiecare sec`ie de votare s[ se „scoat[” cel pu`in zece voturi pentru Elena B[sescu. „Din primele procese verbale primite am constatat c[ asta s-a ]ntâmplat, EBA are cel pu`in zece voturi din fiecare sec`ie, a\a cum s-a ordonat”, a spus Dolineaschi. Deputatul Costic[ Macale`i: „PSD a ]nregistrat o victorie, am ob`inut multe voturi fa`[ de PDL \i nu doar la nivel central, ci \i la Boto\ani. Este foarte important pentru noi pentru c[ viitorul mandat europarlamentar se negociaz[ politicile agrare ceea ce pentru Boto\ani este un aspect pozitiv”. Acesta a precizat c[ se a\teapt[ la o diferen`[ de pân[ la zece procente fa`[ de principalul partid concurent PD-L. Un alt lider PSD, senatorul Gheorghe Marcu, a spus c[ rezultatul este unul bun pentru PSD, atât la nivel na`ional, cât \i la Boto\ani, \i c[ se a\teapt[ la o diferen`[ de 4-5% ]ntre PSD \i PD-L la nivel local, ]n favoarea partidului pe care-l conduce. Totodat[, Marcu a spus c[ se teme de o eventual[ r[sturnare de situa`ie la nivel na`ional, a\a cum s-a ]ntâmplat la parlamentare \i când PD-L a reu\it s[ ]ntoarc[ scorul ]n favoarea sa pân[ diminea`[. Deputatul Florin ~urcanu, pre\edintele PNL Boto\ani: “Cred c[ dup[ ce se va termina num[rarea voturilor la nivel na`ional, PNL va avea ]n jur de 17%. Sunt convins c[ Boto\aniul va avea un rezultat foarte bun, c[ va r[mâne ]n primele 10 filiale din România, \i c[ se poate \i mai bine. La alegerile preziden`iale vom demonstra c[ suntem o for`[ pe scena politic[”. De\i a acuzat c[ ]n jude` au fost f[cute presiuni pentru a determina electoratul s[ voteze cu un partid sau altul, ~urcanu sus`ine c[ PNL va ob`ine ]n jurul a \apte mandate de europarlamentari. C[t[lin Flutur, pre\edintele PD-L Boto\ani: „Portocaliii au câ\tigat”. Explozie de aplauze la sediul organiza`iei jude`ene PD-L – aceasta a fost reac`ia pe care au avut-o portocaliii, asear[, la ora 21.00, la aflarea primelor rezultate date publicit[`ii de exit-poll. „Reac`ia noastr[ este absolut cea fireasc[. Aceste exit-poll-uri, cel pu`in pentru noi, nu ]nseamn[ mare lucru pentru c[ \tim c[ noi am câ\tigat. A fost o campanie grea cu foarte mult[ munc[ dar pentru noi s-a ]ncheiat extraordinar de bine. Probabil, pentru prima dat[, la Boto\ani, putem s[ spunem, f[r[ a exista dubii, cel pu`in din informa`iile pe care le am pân[ acum, c[ PD-L, c[ portocaliii au câ\tigat alegerile. Toate atacurile de pân[ acum, asupra partidului nostru, nu au fost decât un simplu foc de paie. Probabil mâine diminea`[ când vom \ti rezultatele finale ne vom bucura cu to`ii pe deplin. Aceste alegeri, cel pu`in ]n jude`ul Boto\ani \i ]n munnicipiul Boto\ani, vor aduce \i ni\te surprize, asta ]nseamn[ c[ electoratul a ]n`eles bine pe deoparte pe cine s[ sanc`ioneze iar pe de alt[ parte, a\a cum este firesc, ]n perioad[ de criz[, cui trebuie s[-i dea votul ca semn de protest, ]n general, fa`[ de clasa politic[”, a declarat C[t[lin Mugurel Flutur, liderul PD-L Boto\ani.


Auto 6

Luni, 8 iunie 2009

Geely GE, clona chinezeasc[ pentru Rolls-Royce Phantom

Chinezii nu se dezmint nici de aceast[ dat[. Compania Geely a creat o copie a celebrului model Rolls-Royce Phantom, destinat clientelei din China. Nu este o noutate s[ refaci sau s[ ]mbun[t[`e\ti un model deja existent

pe pia`[, ]ns[ Geely GE, a\a cum se nume\te ma\ina, este dincolo de limitele imagina`iei. Limuzina de 5,33m este conceput[ pentru a atinge superlativele: geamuri perfect izolate fonic, antiglon`, antiefrac`ie, co-

voare de lân[ natural[, precum la Rolls-Royce, iar ]n spate, ]n locul banchetei normale, se afl[ instalat... un tron, ]n pozi`ie central[! Deasupra sa se afl[ un cer ]nstelat, privilegiu pe care-l are doar ocupantul tronului.

Modelul electric Coda EV s-a inspirat de la Dacia Logan Segmentul modelelor electrice cunoa\te un nou venit: Coda EV, un model care se inspir[ din designul lui Hyundai Accent \i Dacia Logan. Coda Automotive este un nou constructor auto din California care a intrat pe pia`a modelelor electrice cu primul s[u vehicul: Coda EV. Este vorba de o berlin[ dotat[ cu motor electric \i baterie pe litium ion. Coda EV are o autonomie de 160 de km \i se poate ]nc[rca ]n timp de \ase ore de la o priz[ normal[ de 220 V. Coda EV dispune de o baterie pe litium ion produs[ de o companie

chinez[. }n versiunea de serie modelul electric dispune de conexiune Bluetooth, sistem de navigare prin satelit, ABS, ESP, iPod \i USB. Pre`ul modelului electric este de 45.000 de dolari, din care se face o reducere de 7.500 de dolari de c[tre stat. Modelul Coda EV are un design care ]mprumut[ o serie de elemente existente pe modele low-cost. Spre exemplu, blocurile optice seam[n[ cu cele existente pe Dacia Logan, iar linia stilistic[ este asem[n[toare cu cea ]ntâlnit[ pe Hyundai Accent sau Chevrolet Lacetti. „

Când a venit vorba de o compara`ie cu Phantom, reprezentan`ii produc[torului chinez au afirmat c[ Geely GE ofer[ „aceea\i senza`ie de lux \i confort”. Mai mult, Geely GE vine ]n dotare \i cu un... sceptru. „

Ma\ina lui Hitler valoreaz[ Modelul Chevrolet Corvette 6,4 milioane euro Dup[ 15 ani de pauz[,

Grand Sport revine pe pia`[

Ultima dat[ când Chevrolet a oferit o versiune Grand Sport a modelului Corvette a fost ]n 1996, ceea ce a marcat sfâr\itul erei C4. Toate cele 1.000 de unit[`i au fost realizate ]n

nuan`a de culoare Admiral Blue \i a avut parte de dungi albe \i un grafic ro\u ]n lateral. Acum Corvette Grand Sport sa ]ntors ca o versiune a erei modelului C6. Sub capot[ se

reg[se\te un motor V8 de 6.2 litri LS3 ce dezvolt[ 430 CP cu un sistem de e\apament standard \i 436 CP cu sistemul de e\apament op`ional ]n doua moduri. Noul Corvette Grand Sport vine cu un stil unic de caroserie lat[ \i suspensii adaptate din cele de curse. Acest model va fi oferit ]n dou[ versiuni de caroserie, mai precis o variant[ coupe \i una decapotabil[, al[turi de fie o cutie manual[ cu \ase viteze, fie una automat[ ]n \ase trepte. }n compara`ie cu modelul standard cu motor LS3 acesta accelereaz[ de la 0 la 100km/h mai rapid cu 0,2 secunde. „

Poli`ia britanic[ a fost dotat[ cu noul Jaguar XF, ideal[ pentru urm[riri Jaguar \i poli`ia britanic[ au ]ncheiat un parteneriat prin care celebra marc[ auto va pune la dispozi`ia poli`iei modelul XF. Astfel, poli`ia britanic[ se poate l[uda c[ are ]n dotare ca ma\ina de interven`ie modelul Jaguar XF. Ma\ina de poli`ie Jaguar XF este prev[zut[ cu un motor de 3.0 litri Diesel S capabil s[ dezvolte 275 cai putere. Poli`ia n[ sport, care accelereaz[ de la lului Jaguar XF dotat cu motobritanic[ poate goni dup[ 0 la 100 km/h ]n 5.9 secunde. rul 3.0 litri Diesel S este de infractori cu o adev[rat[ ma\iPre`ul de pornire al mode- 36.900 lire sterline. „

Speciali\tii auto de la Christie's au ]ncercat s[ vând[ Auto Union D-type 485, ma\ina de curse comandat[ special de Adolf Hitler ]n 1939, ]n cadrul unei licita`ii, dar pre`ul prea mare nu a f[cut posibil acest lucru. Pe data de 14 august Auto Union D-type 485 va fi scoas[ din nou la licita`ie la Paris, pre`ul estimativ ridicându-se la 6,4 milioane de euro. Auto Union D-type 485 a ap[rut la cererea expres[ a Führer-urului care dorea invincibilitate ]n lumea curselor. Astfel, ]n 1939 ap[rea Auto Union D-type 485. Adolf Hitler a oferit 500.000 de m[rci pentru construirea ei, o sum[ exorbitant[ pentru acele vre-

muri, pentru realizarea unei ma\ini de curse invincibil[ pe circuite \i de neegalat din punct de vedere tehnologic. De acest proiect s-au aratat interesa`i \i Mercedes-Benz, dar cel care a reu\it s[ preia proiectul a fost Ferdinand Porsche. Porsche, inginer la acea dat[ ]n cadrul Auto Union (ast[zi Audi), a demarat acest proiect \i a reu\it s[ scoat[ o ma\in[ de curse revolu`ionar[ \i foarte performant[. Motorul V12 de 3.0 litri care dezvolt[ 485 de cai \i este montat pe partea din spate putea duce ma\ina la o vitez[ de aproape 320 km/h, lucru extraordinar ]n condi`iile

]n care standardele de siguran`[ erau practic inexistente. O alt[ inova`ie a fost folosirea suspensiilor independente pe fiecare roat[. ]nceputul celui de-al doilea R[zboi Mondial a ucis cariera ]n curse pentru modelul comandat de Adolf Hitler. }n ciuda timpului scurt, ma\ina a reu\it s[ câ\tige dou[ curse \i s[ stabileasc[ recorduri de vitez[ b[tute abia câteva decenii mai târziu. Valoarea acestei bijuterii tehnice a anului 1939 este serios ridicata \i datorita rela`iei speciale pe care ma\ina a avut-o cu cel mai temut dictator din istorie, Adolf Hitler. „

Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu


Sport Luni, 8 iunie 2009

R[zvan Lucescu a debutat cu dreptul pe banca na`ionalei României Noua echip[ na`ional[ a României a câ\tigat, sâmb[t[, partida din Lituania, scor 1-0, contând pentru preliminariile CM 2010. Dac[ cele trei puncte ob`inute nu u\ureaz[ cu nimic situa`ia României ]n grupa a 7-a, victoria ob`inut[ de „tricolori“ este una excelent[ pentru moralul juc[torilor selec`iona`i de R[zvan Lucescu. La primul meci pe banca tehnic[ a României, R[zvan Lucescu a trimis mai mul`i juc[tori care pân[ acum nu ]\i gaseau locul la na`ional[, iar mutarea lui s-a dovedit a fi câ\tig[toarea. Dispu\i ]ntr-o formul[ 4-4-2, „tricolorii“ s-au impus la limit[, gra`ie golului ]nscris de Ciprian Marica ]n minutul 38, la cap[tul unei partide ]ns[ pe care au dominat-o mai clar decât arat[ scorul. Marica a ]nscris cu un \ut ]n for`[ de la marginea careului, r[zbunând par`ial rezultatul din partida tur, când lituanienii s-au impus cu 3-0 la Cluj. Imediat dup[ golul lui Marica, gazdele au o bun[ \ans[, dar S[punaru intervine salvator la \utul lui Edgaras Cesnauskis (40). Un debut cu dreptul pentru noul selec`ioner R[zvan Lucescu, dar \i pentru juc[torii afla`i la evolu`ie ]n tricoul na`ionalei, precum Iulian Apostol sau Mihai Roman. Urm[torul meci al na`ionalei va avea loc pe 12 august, la

Elena Bogdan, campioan[ la Roland Garros ]n proba de dublu Perechea format[ din Elena Bogdan \i Noppawan Lercheewakarn, cap de serie num[rul doi, a câ\tigat finala Open-ului francez la junioare, disputat[ ]n compania britanicei Heather Watson \i a partenerei din Ungaria a acesteia, Timea Babos. Elena \i Noppawan au cucerit titlul la Roland Garros dup[ 10-8 ]n setul decisiv. Favorit[ num[rul trei, perechea Watson Babos a cucerit primul set cu 6-3, ]ns[ l-a cedat pe al doilea cu acela\i scor. Elena Bogdan ]\i continu[, astfel, evolu`iile de excep`ie de la Roland Garros, dup[ ce ]n 2008 a fost ]nvins[ ]n finala de simplu junioare de Simona Halep. 

Budapesta, un amical cu Ungaria. România va evolua din nou ]n preliminariile CM 2010 pe 5 septembrie, ]n deplasare, cu Fran`a.

R{ZVAN LUCESCU |I-A L{UDAT ELEVII Selec`ionerul R[zvan Lucescu a debutat cu dreptul pe banca tehnic[ a na`ionalei României, dar spune c[ victoria cu 1-0 din Lituania putea fi mai clar[. „Rezultatul nu reflect[ ce s-a ]ntâmplat pe teren, pentru c[ am avut 5-6 mari ocazii de a marca, dar importante sunt cele trei puncte. Lituanienii nu au creat pericol la poarta noastr[ decât prin mingile aruncate ]n careu“, a spus Lucescu. Tehnicianul i-a l[udat pe juc[tori \i a mai spus c[ România trebuie s[ joace \i urm[toarele meciuri la victorie. „E o sear[ frumoas[, pe care nu o voi uita niciodat[. A fost un meci preg[tit foarte bine, ]ntr-o atmosfer[ foarte bun[, cu juc[tori extraordinari, dispu\i la munc[, la b[taie. Am reu\it s[ facem un pressing foarte bun, am avut peste ei un plus mare de tot la tehnic[. E o victorie important[, ]ns[ sunt doar trei puncte ob`inute, ]ntr-o grup[ ]n care \ansele noastre sunt mici. Nu putem s[ ]ndr[znim s[ ne gân-

dim la calificare, dar trebuie s[ juc[m fiecare meci la victorie“, a mai declarat selec`ionerul.

COUCEIRO RECUNOA|TE SUPERIORITATEA ECHIPEI NA~IONALE A ROMÂNIEI Antrenorul Lituaniei, Jose Couceiro, a declarat c[ este dezam[git dup[ ]nfrângerea din jocul cu România, scor 0-1, dar a admis c[ fotbali\-

tii antrena`i de R[zvan Lucescu au practicat un joc mai bun, informeaz[ presa lituanian[. „Atât eu, cât \i juc[torii mei am suferit o ]nfrângere dureroas[. Este pentru a treia oar[ când pierdem un meci cu 0-1 \i cred c[ ar trebui s[ ]nv[`[m mult din aceste insuccse. }nainte de pauz[ nu am avut posibilitatea s[ control[m mingea, iar f[r[ posesie nu po`i s[ te gânde\ti la gol. Presiunea psihologic[ a fost mare \i poate de aceea ne-a fost mai greu. Am tratat acest meci ca pe o final[, dar nu am re-

u\it ceea ce ne-am propus. Dup[ pauz[, ne-am mi\cat mai bine, am avut ocazii, dar nu am reu\it s[ le fructific[m. Rezultatul nu ne convine, dar am ]ntâlnit o echip[ mai bun[, cu mul`i juc[tori puternici“, a spus Couceiro. Tehnicianul a ad[ugat c[ \ansele forma`iei sale de a termina grupa de calificare pe locul doi au sc[zut dup[ aceast[ ]nfrângere, dar a precizat c[ na`ionala pe care o antreneaz[ va lupta pân[ la finalul preliminariilor pentru toate punctele puse ]n joc. 

Button egaleaz[ Dinu Gheorghe, lui Shumacher onorat de oferta Stelei recordul Jenson Button a egalat re- Bull, Mark Webber \i Se-

Dinu Gheorghe, a declarat c[ este onorat de interesul lui Gigi Becali de a-l aduce la conducerea Stelei, iar ]n acest sens a avut o nou[ rund[ de negocieri cu patronul ro\-alba\trilor. „Steaua este tentant[ \i onorant[. Nu am ajuns la faza de a pune condi`ii s[ vin

la Steaua. Am avut discu`ii cu Gigi Becali \i Valeriu Arg[seal[, dar doar ]n faz[ incipient[. |i azi (n.r. sâmb[t[) m-am ]ntâlnit cu Gigi Becali \i am b[ut o cafea. La acea mas[ au mai luat loc Dumitru Buc\aru, Victor Becali, Vladimir Cohn \i Mihai Stoica. Deocamdat[, primordial pentru mine este s[ v[d ce va face Bra\ov dup[ ultima etap[. Dac[ voi ajunge vreodat[ la Steaua, sunt foarte sigur c[ voi colabora foarte bine cu Valeriu Arg[seal[“, a spus Dinu Gheorghe, la Sport.ro. Oficialul ardelenilor a negat specula`iile conform c[rora echipa sa nu ]\i va ap[ra corect \ansele ]n meciul din ultima etap[, cu FC Timi\oara: „Bra\ovul va evolua cu Timi\oara la fel cum a f[cut-o \i cu Dinamo. Toat[ lumea a trecut foarte u\or peste succesul nostru din |tefan cel Mare. Ne-am ap[rat cu succes imaginea“. 

cordul lui Michael Schumacher din 2004, câ\tigând \ase din primele \apte curse ale sezonului, dup[ ce a ob`inut o nou[ victorie ]n Marele Premiu al Turciei. Liderul campionatului mondial l-a dep[\it pe germanul Vettel, plecat din pole-position, ]nc[ din primul tur, când pilotul de la Red Bull a ie\it prea larg din virajul Nou[. Pilo`ii de la Red

bastian Vettel au terminat pe podium al[turi de Button, ]n timp ce Rubens Barrichello a ]nregistrat primul abandon pentru echipa Brawn GP. Jarno Trulli de la Toyota a surprins cu un loc patru, ]n timp ce campionul en-titre Lewis Hamilton a terminat abia pe locul 13, continuând seria neagr[ de rezultate ale echipei McLaren. 

7

|tiri pe scurt

FC Ploie\ti a promovat ]n Liga I Echipa FC Ploie\ti \i-a asigurat promovarea ]n Liga I de fotbal ieri, dup[ ce a ]nvins cu scorul de 2-0 pe Ceahl[ul Piatra Neam`, ]n deplasare, ]n etapa a 33-a, penultima a Ligii a II-a, Seria I. Ploie\tenii, antrena`i de Ion Moldovan, s-au impus prin golurile marcate de Mihalache (67) \i Georgian P[un (90+2). FC Ploie\ti avea nevoie de un singur punct pentru a promova ]naintea partidei cu rivala Delta Tulcea, de pe teren propriu, din ultima etap[, ]n vreme ce Ceahl[ul Piatra Neam` ]\i asigurase promovarea ]n primul e\alon ]n urm[ cu câteva etape. Pe primul loc al clasamentului se afl[ Ceahl[ul, 66 puncte, urmat[ de FC Ploie\ti, 64 p, \i Delta Tulcea, 58 p. FC Ploie\ti poate termina campionatul chiar pe primul loc ]n cazul unei victorii cu Delta Tulcea \i dac[ Ceahl[ul nu câ\tig[ ]n ultima rund[ la Dinamo II. Din Seria a II-a \iau asigurat promovarea Unirea Alba Iulia \i Interna`ional Curtea de Arge\. 

România, aproape de o calificare la mondialul din China

Na`ionala feminin[ de handbal a României a f[cut un pas mare spre calificarea la Mondialul din China, dup[ ce s-a impus, cu 32-31, ]n prima man\[ a barajului cu Belarus. România s-a impus la limit[ ]n deplasarea de la Mogilev, returul urmând s[ aib[ loc pe 13 iunie, la Bucure\ti. Echipa noastr[ a participat la toate edi`iile Campionatelor Mondiale de pân[ acum, competi`ia din China urmând s[ aib[ loc ]n prima parte a lunii noiembrie, din 2009. 


Publicitate 8

Luni, 8 iunie 2009

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

ANUN~ }n conformitate cu dispozi`iile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparen`a decizional[ ]n administra`ia public[, se aduce la cuno\tin`[ public[ urm[torul proiect de act normativ, care a fost ini`iat \i urmeaz[ a fi supus aprob[rii Consiliului Local al municipiului Boto\ani: Proiect de hot[râre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de colectare, transport \i eliminare final[ a de\eurilor municipale, a tarifelor de ]nchiriere recipiente precolectare de\euri, a tarifelor de transport \i depozitare de\euri rezultate din activit[`ile de construc`ii \i demol[ri \i stabilirea normei locale de producere a de\eurilor municipale. Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate, pot depune ]n scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hot[râre susmen`ionat, al c[ror con`inut ]l prezent[m (]mpreun[ cu raportul de specialitate), la Aparatul permanent al Consiliului Local, pân[ la data de 09 iulie 2009 ]n sediul Prim[riei, camera 7. Responsabil pentru rela`ia cu societatea civil[, consilier juridic Valentina Bercea. PRIMAR C[t[lin Mugurel Flutur Vizat, Viceprimar Florin Ioan Ghiorghi`[

PRIM{RIA MUNICIPIULUI BOTO|ANI DIREC~IA EDILITARE

PROIECT DE HOT{RÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de colectare, transport \i eliminare final[ a de\eurilor municipale, a tarifelor de ]nchiriere recipiente precolectare de\euri, a tarifelor de transport \i depozitare de\euri rezultate din activit[`ile de construc`ii \i demol[ri \i stabilirea normei locale de producere a de\eurilor municipale CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI, analizând propunerea domnului Primar C[t[lin Mugurel Flutur, privind aprobarea tarifelor pentru activit[`ile de colectare, transport \i eliminare final[ a de\eurilor municipale \i a tarifelor de ]nchiriere recipiente precolectare. V[zând Raportul de specialitate comun al Direc`iei Economice \i Direc`iei Edilitare, precum \i raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, ]n conformitate cu dispozi`iile art. 36 alin 2 lit. b) \i alin. 4 lit. c) din Legea nr. 215 /2001, republicat[, Legii serviciului de salubrizare a localit[`ilor nr. 101/2006, Legii serviciilor comunitare de utilit[`i publice nr. 51/2006 Ordinului nr. 109/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activit[`ile specifice serviciului de salubrizare a localit[`ilor,Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Boto\ani, aprobat prin HCL nr. 3/2008, art. 3 din HCL224/2007, ]n temeiul art. 45 din Legea administra`iei publice locale nr. 215/2001, republicat[, cu modific[rile \i complet[rile ulterioare HOT{R{|TE: Art. 1 - Se aprob[ tariful pentru activitatea de colectare, transport \i eliminare final[ a de\eurilor municipale ]n cuantum de 125,0 lei/ to, f[r[ TVA din care 3 lei/ to, f[r[ TVA pentru constituirea fondului de ]nchidere \i post]nchidere. Art. 2 - Tariful prev[zut la Art. 1 se aplic[ ]n raportul contractual dintre Prim[ria Municipiului Boto\ani \i S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani. Art. 3 - Se aprob[ tariful pentru activitatea de colectare, transport \i eliminare final[ a de\eurilor municipale ]n cuantum de 37,0 lei/ mc, f[r[ TVA din care 1,0 lei/ mc, f[r[ TVA pentru constituirea fondului de ]nchidere \i post]nchidere. Art. 4 Tariful prev[zut la Art. 3 se aplic[ ]n raportul contractual dintre S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani \i institu`ii, agen`i economici \i popula`ia ce locuie\te la case. Art. 5 - Se aprob[ tariful de eliminare final[ a de\eurilor municipale (depozitare la ramp[ \i lucr[ri aferente) ]n cuantum de 31,0 lei/to f[r[ TVA, din care 3,0 lei/to, f[r[ TVA pentru constituirea fondului de ]nchidere \i post]nchidere, respectiv 9,0 lei/mc, f[r[ TVA, din care 1,0 lei/ mc, f[r[ TVA pentru constituirea fondului de ]nchidere \i post]nchidere. Art. 6 – Tarifele prev[zute la art. 5 se aplic[ ]n raport cu operatorii care depoziteaz[ ocazional de\euri, transportate cu mijloace proprii. Art. 7 - Se aprob[ urm[toarele tarife de ]nchiriere recipiente precolectare a de\eurilor: a) container de 4 mc ]n cuantum de 42,0 lei /lun[, f[r[ TVA b) eurocontainer de 1,1 mc ]n cuantum de 19,0 lei /lun[, f[r[ TVA c) europubel[ de 120-140 litri ]n cuantum de 6,0 lei/ lun[, f[r[ TVA Art. 8 - Se aprob[ urm[toarele tarife pentru activitatea de transport \i depozitare a de\eurilor rezultate din activit[`i de construc`ii \i demol[ri : a) pentru de\eul precolectat ]n saci (de c[tre generatorul de de\eu) \i transportul la depozit cu un utilaj de capacitate mic[ pân[ la 1,1 mc, ]n cuantum de 50,0 lei/presta`ie, cu TVA inclus; b) pentru de\eul precolectat ]ntr-un container de 4 mc, pus la dispozi`ie de c[tre S.C. Urban Serv S.A. Botosani ]n cuantum de 115 lei/presta`ie, cu TVA inclus. Art. 9 - Se aprob[ norma local[ de producere a de\eurilor menajere de c[tre popula`ie la 1,3 mc/ locuitor/ an, respectiv 0,400 tone/ locuitor / an. a) de ]nchidere \i post]nchidere al depozitului municipal de de\euri. Art. 10 - ]ncepând cu data intr[rii ]n vigoare a prezentei hot[râri se abrog[ HCL nr. 149/2008 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de colectare, transport \i eliminare final[ a de\eurilor municipale \i a tarifelor de ]nchiriere recipiente de precolectare de\euri \i art. 4 din HCL nr. 8/2005, privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func`ionare a serviciilor publice de salubrizare ]n municipiul Boto\ani, aprobarea tarifului de colectare, transport \i neutralizare a de\eurilor depozitate la rampa de gunoi a municipiului Boto\ani \i stabilirea normei locale de producere a de\eurilor menajere de c[tre popula`ie. Art. 11- Primarul Municipiului Boto\ani, prin serviciile aparatului de specialitate \i S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, vor duce la ]ndeplinire prevederile prezentei hot[râri. Ini`iator, Primar, C[t[lin Mugurel Flutur

Avizat pentru legalitate, Secretar, Ioan Apostu

RAPORT DE SPECIALITATE }n conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilit[`i publice nr. 51/2006, Legii serviciului de salubrizare nr. 101/2006, Ordinului nr. 109/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activit[`ile specifice serviciului de salubrizare a localit[`ilor, Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Boto\ani, aprobat prin HCL nr. 3/2008, }n temeiul art. 45 din Legea administra`iei publice locale nr. 215/2001 cu modific[rile \i complet[rile ulterioare, având ]n vedere rata infla`iei pentru perioada dec. 2007-dec. 2008 \i introducerea unor presta`ii noi impuse de Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Boto\ani este necesar[ ajustarea tarifelor de colectare, transport, selectare \i eliminare final[ a de\eurilor municipale pe anul 2009 \i introducerea tarifului pentru transportul \i depozitarea de\eurilor rezultate din activit[`i de construc`ii \i demol[ri. Prin adresa nr.1632/18.02.2009, ]nregistrat[ la Prim[rie cu nr. 3756.18.02.2009, S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani solicit[ ajustarea tarifelor exprimate ]n lei/mc \i ]n lei/to, la activitatea de colectare, transport, eliminare final[ a de\eurilor la depozitul controlat al municipiului Boto\ani, ajustarea tarifelor pentru ]nchirierea recipientelor destinate colect[rii de\eurilor municipale de c[tre agen`ii economici \i institu`ii, promovarea tarifelor pentru transportul \i depozitarea de\eurilor rezultate din activit[`i de construc`ii \i demol[ri \i actualizarea normei locale de producere a de\eurilor. Solicitarea S.C. URBAN SERV S.A. de ajusatre a tarifelor este fundamentat[ prin Fi\a de Fundamentare ]ntocmit[ conform Anexei nr.2 din Ordinul nr. 109 din 9 iulie 2007 privind Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localit[`ilor. }n data de 20.02.2009 comisia, constituit[ prin Dispozi`ia Primarului nr. 432/2008 a procedat la negocierea acestor tarife cu reprezenta`ii S.C. URBAN SERV S.A., ]n vederea ]ncadr[rii ]n sumele bugetare provenite din taxa special[ de salubrizare. }n urma negocierii s-a ]ncheiat Procesul Verbal de negociere, ]nregistrat la Prim[rie cu nr. 4261/26.02, prin care s-a convenit in`ierea unui proiect de hot[râre a Consiliului Local care s[ reglementeze: A) Tarifele (pentru activit[`ile stabilite prin HCL nr. 149/2008) s[ se ajusteze cu valoarea indicelui pre`ului de consum la capitolul servicii aferent anului 2008, comunicat de Direc`ia Jude`ean[ de Statistic[ Boto\ani, ]n cuantum de 7,71%, astfel: 1. Tariful pentru activitatea de colectare, transport \i eliminare final[ a de\eurilor municipale, aplicat ]n raportul contractual dintre Prim[ria Municipiului Boto\ani \i S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, se va ajusta de la 116 lei/to, f[r[ TVA, la 125,0 lei/to, f[r[ TVA, reprezentând o cre\tere de 7,76% 2. Tariful pentru activitatea de colectare, transport \i eliminare final[ a de\eurilor municipale, aplicat ]n raportul contractual dintre S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani \i institu`ii, agen`i economici \i popula`ia ce locuie\te la case, se va ajusta de la 35 lei/mc. f[r[ TVA, la 37,0 lei/mc, f[r[ TVA, reprezentând o cre\tere de 5,8%. 3. Tariful pentru activitatea de eliminare final[ a de\eurilor (depozitare la ramp[ \i lucr[ri aferente) se va ajusta de la 29 lei /to, f[r[ TVA, la 31,0 lei/ to f[r[ TVA sau 9,0 lei / mc f[r[ TVA \i se va aplica ]n raport cu operatorii care depoziteaz[ ocazional de\euri, transportate cu mijloace proprii. 4. Suma de 3 lei/to, dedus[ din tarifele de 125 lei/to, f[r[ TVA \i 31 lei/to, f[r[ TVA, \i suma de 1,0 lei/ mc, dedus[ din tarifele de 37,0 lei/ mc f[r[ TVA \i 9,0 lei / mc f[r[ TVA vor constitui fondul de ]nchidere \i post]nchidere a depozitului municipal de de\euri, ]n vederea finan`[rii lucr[rilor cuprinse ]n Programul de conformare, aprobat prin HCL nr. 224/2007. 5. Tarifele pentru ]nchirierea recipientelor de precolectare de\euri la agen`ii economici \i persoanele fizice se vor ajusta astfel: - pentru eurocontainer de 1,1 mc: de la18 lei/lun[, f[r[ TVA, la 19,00 lei /lun[, f[r[ TVA - pentru container de 4 mc:de la 39 lei/ lun[, f[r[ TVA, la 42,0 lei /lun[, f[r[ TVA - europubel[ de 120-140 litri: de la 5,5 lei/ lun[, f[r[ TVA, la 6,0 lei/ lun[, f[r[ TVA. B) Tarifele pentru activitatea de transport \i depozitare a de\eurilor rezultate din activit[`i de construc`ii \i demol[ri, astfel: 1. Pentru de\eul precolectat ]n saci (de c[tre generatorul de de\eu) \i transportat la depozit de c[tre operatorul de salubritate, cu un utilaj de capacitate mic[ ( pân[ la 1,1 mc), tariful va fi de 50,0 lei/presta`ie cu TVA inclus. 2. Pentru de\eul precolectat ]ntr-un container de 4 mc, pus la dispozi`ie \i transportat la depozit de c[tre operatorul de salubritate va fi de 115,0 lei/presta`ie cu TVA inclus. C) Este necesar[ actualizarea normei locale de producere a de\eurilor. Din datele centralizate de S.C. URBAN SERV S.A. pentru perioada 2007-2008 s-a constatat c[ norma local[ de producere a de\eurilor a crescut la valoarea de 1,3 mc/ locuitor/ an, respectiv 0,400 tone/ locuitor / an, fa`[ de valoarea de 1mc/ locuitor / an stabilit[ prin HCL nr. 8/2005 ( art. 4) \i se aplic[ agen`ilor economici \i persoanelor care locuiesc la case individuale, care ]ncheie contract direct cu operatorul de salubritate. Aceast[ valoare este indicat[ statistic \i ]n “Master Planul de Gestionare a de\eurilor ]n Jude`ul Boto\ani” (respectiv 1,1 kg/locuitor/zi, pentru mediul urban). Prin actualizarea normei locale de producere a gunoiului, valoarea serviciului de colectare, transport \i depozitare a gunoiului, prestat la popula`ia de la case, va fi aceea\i cu valoarea taxei speciale de salubritate aplicat[ popula`iei ce locuie\te ]n condominii. Având ]n vedere cele prezentate mai sus propunem aprobarea tarifelor pentru serviciul de colectare, transport \i eliminare final[ a de\eurilor municipale, a tarifelor de ]nchiriere recipiente precolectare de\euri, a tarifelor de transport \i depozitare de\euri rezultate din activit[`ile de construc`ii \i demol[ri \i stabilirea normei locale de producere a de\eurilor municipale, prin adoptarea unei hot[râri ]n forma prezentat[ prin proiect Director Direc`ia Edilitare, Corneliu Vicen`iu Daniliuc

Director Direc`ia Economic[, Valerian S[nduc }ntocmit, Larisa Ra`[


Social-politic Luni, 8 iunie 2009

9

Premiile Concursului Na`ional de Poezie „Porni Luceaf[rul” O jurnalist[ din Boto\ani, laureat[ a edi`iei a XXVIII-a a Concursului Na`ional de Poezie \i Interpretare Critic[ a Operei Eminesciene “Porni Luceaf[rul…”. Este vorba de colega noastr[, Carmen Stanciu, redactor la cotidianul Evenimetul de Boto\ani care a câ\tigat premiul revistei “Poesis”, ]n cadrul decern[rii premiilor la sec`iunea poezie, eveniment ce a avut loc la Memorialul Ipote\ti-Centrul Na`ional de Studii Mihai Eminescu. }nc[ din primii ani ai adolescen`ei s-a conturat pasiunea pentru arta poetic[, iar primii lauri ca \i participant la o competi`ie na`ional[ i-a cules chiar ieri, când s-a aflat printre câ\tig[torii Concursului “Porni Luceaf[rul” desf[\urat ]n cadrul Zilelor Mihai Eminescu. “M[ onoreaz[ \i m[ surprinde acest premiu. Acum pot spune c[ am unda verde pentru a-mi explora aceast[ latur[ \i pentru asta `in s[ mul`umesc juriului \i celor care m-au ]ncurajat s[ m[ de-

dic scrisului”, a spus Carmen. Pentru a se ]nscrie la concurs, colega noastr[ a trimis un grupaj de câteva zeci de poezii, iar ]n urma câ\tig[rii premiului, acesta va fi publicat ]n revista “Poesis” din Satu Mare. Mai mult, Centrul Jude`ean de Crea`ie urmeaz[ s[ scoat[ o antologie “Porni Luceaf[rul… 2009”, unde vor fi publicate mai multe poezii care au fost declarate câ\tig[toare ]n cadrul sec`iunii “poezie” \i a sec`iunii “interpretare critic[ a operei eminesciene”. Jurnalista Carmen Stanciu este membr[ a cenaclului literar Ion Pillat din cadrul Cercului Militar Boto\ani.

nic[ laurea`ii celor trei sec`iuni: debut editorial, poezie \i interpretare critic[ a operei eminesciene. Astfel, la sec`iunea debut editorial, carte publicat[, au fost declara`i câ\tig[tori Vlad Moldovan, pentru cartea „Blank” -premiul „Hora`iu Ioan La\cu” al Filialei Ia\i a Uniunii Scriitorilor din România \i Adrian Jacot[, pentru cartea „Furia iluziei”premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. La sec`iunea poezie, au fost acordate 13 premii: Dana Cernu\c[ (premiul Editurii „Junimea”), George Alexandru Serediuc (premiul Editurii Revistei Convorbiri literare, APLER \i Hyperion), Simona Dumitrache (preLAUREA~II miul revistelor Convorbiri „PORNI Literare), Ioana Miron (premiul Revistei Familia \i EuLUCEAF{RUL… phorion), Bogdan Federeac 2009” (premiul revistelor Dacia LiJuriul celei de-a XXVIII a terar[ \i Cronica), Alexanedi`ie, format din poe`i din dra Chelu (premiul Revistei toat[ `ara, a desemnat dumi- Arge\), Daniela Maria Var-

B[trânii credeau c[-i g[sesc pe liste pe B[sescu \i Iliescu Alegatorii din comuna Bivolari, jude`ul Ia\i, au r[mas nedumeri`i când au v[zut c[ numele lui Ion Iliescu sau Traian B[sescu nu se afl[ pe buletinele de vot, a\a cum se a\teptau. Ace\tia au ]ntrebat membrii comisiilor sec`iilor de votare de ce cei doi nu se afl[ pe liste, fiind convin\i c[ românii ]\i aleg duminic[ pre\edintele. O situa`ie similar[ fost ]ntâlnit[ \i la sec`iile de votare din localit[`ile Trife\ti \i Probota, dar \i ]n satul Slobozia, comuna Voine\ti, jude`ul Ia\i. „Nici nu am \tiut ce s[ votez. Unde-i Iliescu, B[sescu? Cine-s [\tia de pe buletin? Nu ]n`eleg, mam[, eu cu cine am votat acu’? Au amestecat [\tia totul, de nu mai ]n`elegi nica“, a spus Maria Lucan, o b[trân[ de 79 de ani, la ie\irea de la urn[, pen- „Am votat de patru ori pân[ acum pentru tru Amos News. Al`i cet[`eni se a\teptau ca pe primar, acum pentru ce trebuie s[ mai votez liste s[ se g[seasc[ primarii comunelor lor. ]nc[ o data?“, au spus mai mul`i cet[`eni. 

Programul unit[`ilor medicale Boto\[nenii care vor dori s[ mearg[, luni, 8 iunie, la un consult ]n Policlinica Spitalului Jude`ean vor trebui s[ mai amâne cu o zi acest lucru. |i asta pentru c[, ast[zi, Policlinica este ]nchis[. De asemenea, \i medicii de familie au liber. }n Policlinica Stomatologic[ se asigur[ doar urgen`ele. Luni, o farmacie, respectiv Interfarm 2, de pe strada Viilor 77, va lucra non-stop. |i Direc`ia de Taxe \i Impozite este ]nchis[ dup[ ce ziua de 8 iunie a fost declarat[ zi liber[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

vara (premiul Revistei Ateneu), Carmen Stanciu (premiul Revistei Poesis), Maria Luiza ~uculeanu (premiul Revistei Poezia), Dana Clara Necula (premiul Revistei Feed Back), Mirela Aldea (premiul Revistei Porto fran-

co, Dun[rea de Jos \i Antares), Lenu`a Dolinschi (premiul Revistei Cafeneaua literar[) \i Rodica Ion (premiul Revistei Via`a Româneasc[). La sec`iunea Interpretare critic[ a operei eminesciene, au fost acordate patru premii: E-

lena Cristina Popescu (premiul Revistei Convorbiri Literare), Irina Roxana Georgescu (premiul Revistei Dacia literar[), |tefana Burzuc (premiul revistei Hyperion) \i Laura Opai` (premiul Revistei Cronica). (Monica Aionesei)

Protest al scriitorilor La a treia edi`ie a Congresului Na`ional de Poezie, Boto\ani a avut ]n prim plan \i un protest al celor 50 de scriitori participan`i la lucr[ri. Acesta l-a vizat pe primul ministru, Emil Boc, c[ruia i-au adus la cuno\tin`[ c[ expulzarea din România a scriitorului Alexandru Vakuloschi este abuziv[ \i ]i solicit[ demararea procedurilor legale de acordare a cet[`eniei române \i anularea interdic`iei de intrare pe teritoriul `[rii. Scriitorii s-au plâns de dezinteresul ori lipsa de profesionalism cu care autorit[`ile cu atribu`ii ]n domeniul cultural \i artistic trateaz[ literatura român[ vie \i poezie contemporan[. Mai mult, oamenii culturii au atras aten`ia asupra politiz[rii din ce ]n ce mai accentuate a mecanismelor \i institu`iilor culturale care a condus la acordarea netransparent[ a banilor pentru proiectele culturale \i literare. Ace\tia consider[ c[ lipsa unor manageri culturali profesioni\ti a f[cut ca num[rul programelor dedicate promov[rii \i difuz[-

rii poeziei cu finan`[ri europene, na`ionale, regionale \i locale s[ tind[ spre zero. „Le solicit[m viitorilor reprezentan`i ai României ]n Parlamentul European s[ apere literatura european[ contemporan[, ]n mod special a poeziei, component[ esen`ial[ a identit[`ii \i spiritualit[`ii fiec[rei na`iuni, prin sprijinirea unui proiect legislativ prin care s[ le fie garantat poe`ilor un minim financiar pentru drepturile de autor cuvenite din editarea poeziei, din evenimente poetice de tip multiart \i multimedia, din lecturi publice”, se arat[ ]n apelul Congresului Na`ional de Poezie. În final, scriitorii au punctat c[ este necesar ca Institutul Cultural Român \i Ministerul Culturii \i Cultelor s[ sus`in[ proiecte de promovare a poeziei române contemporane ]n Uniunea European[. Printre scriitori prezen`i la congres se num[r[ Gellu Dorian, Ioan Moldovan, Dan Mircea Cipariu, Claudiua Komartin, Lucian Alecsa, Petru` Pârvescu. (Monica Aionesei)

Mircea Geoan[ se retrage din CSAT Pre\edintele PSD Mircea Geoan[ a anun`at ieri faptul c[ inten`ioneaz[ s[ se retrag[ din CSAT pentru c[ nu admite folosirea imaginii pozitive a armatei ]n scopuri electorale. El a f[cut astfel referire la „ac`iunile electorale“ ale pre\edintelui care a vizitat Irakul ]n urm[ cu câteva zile, participând la ceremonia de retragere a trupelor române\ti din Irak. De precizat c[ Mircea Geoan[ a ajuns ]n CSAT, ]n calitate de pre\edinte al Senatului, imediat dup[ alegerile parlamentare de anul trecut. Aceast[ cerin`[ a fost un punct principal al negocierilor dintre PSD \i PDL pentru formarea Guvernului. Mircea Geoan[ a fost desemnat can-

didatul PSD la pre\edin`ie la alegerile ce vor avea loc la sfâr\itul anului. „Ac`iunile electorale ale pre\edintelui Traian B[sescu din ultimele zile, prin care folose\te Armata Român[ ]n scopul politicianist de promovare a PDL pentru alegerile europarlamentare, sunt inacceptabile. Nu admit folosirea imaginii pozitive \i a ]ncrederii popula`iei ]n Armata Român[ ]n scop electoral, partizan. De aceea, am hot[rât ca, ]ncepând de ast[zi, 7 iunie 2009, s[ m[ retrag din func`ia de vicepre\edinte \i membru al CSAT“ a declarat Mircea Geoan[. Reac`iile politicienilor nu au ]ntârziat s[ apar[, majoritatea fiind de p[rere c[

este vorba despre acuza`ii de campanie. „Nu se pune problema s[ se rup[ Alian`a, astea sunt ni\te comedii de campanie cu doi penibili, liderii

celor dou[ partide, iar domnul Geoan[, atunci când s-a str[duit s[ devin[ adjunctul, trebuia s[ \tie c[ pe un vapor comand[ un singur om, a\a

]ncât ]i recomand s[ fie disciplinat \i s[ asculte ordinele comandantului“ a spus Crin Antonescu. „Nu ]n`eleg ce are una cu alta, pentru c[ prezen`a lui ]n CSAT, ca vicepre\edinte, a fost o chestiune negociat[ la formarea Parteneriatului pentru România. Deci, efectiv nu ]mi dau seama ce leg[tur[ are asta cu faptul c[ Traian B[sescu s-a dus \i a f[cut ni\te ac`iuni“ a spus Theodor Stolojan. „Consider c[ Mircea Geoan[ a procedat foarte bine, pentru c[ postul respectiv, a\a cum era ]n momentul de fa`[ - cu Traian B[sescu pre\edinte al CSAT era strict decorativ“ a declarat Adrian N[stase. 


Publicitate 10

Luni, 8 iunie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * V^nd apartament 3 camere, zona ultracentral[, etaj 1, pre` negociabil. Telefon: 0748.104.952.(4) * Vând apartament 3 camere, str. Ion Pilat nr. 4, pre` negociabil. Telefon: 0742.819.824.(1207-13) * Vând apartament 3 camere, zona |coala 12, pre` 35000 E negociabil. Telefon: 0741.939.974.(1208-1) * Vând garsonier[, Grivi`a, confort 1, 23 mp, et.1, intabulat[, buc[t[rie mobilat[, box[. Pre` 28000 E negociabil. Telefon: 0740.555.277; 0754.042.073.(1200-3) * Schimb apartament 3 camere din Vaslui pentru Boto\ani, 0726.174.473. (1206-1) * Agen`ia Imobiliar[ „Terrenos”,Bulevardul Mihai Eminescu nr.20A, parter(vis-a-vis de spatele stadionului)intermediaz[: vânz[ri,cump[r[ri,]nchirieri de garsoniere,apartamente 2,3,4 camere ]n toate zonele ora\ului,inclusiv terenuri-

locuri de cas[. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Calea Na`ional[ (IRE),modern,52 mp, \arpant[, * Vând garsonier[,zona T,G+F,P,33000 euro neg. industrial[,27 mp,et.2, Tel: 0729063978, renovat[, mobilat[ \i utilat[, 0729124687, T,G+F,P,la cheie,62000 0744634025.(T) lei neg. Tel: 0729063978, * Vând apartament 2 0729124687, camere,zona Bulevard 0744634025.(T) Arcului,et.2,50 mp,D,2 * Vând garsoniera,zona balcoane,caramida,38000 Prieteniei,parter,recent euro neg. Tel: 0729063978, renovat[,mobilat[ \i utilat[ 0729124687, nou,T,G+F,P,22000 euro 0744634025.(T) neg. Tel: 0729063978, * Vând apartament 2 0729124687, camere,zona Bucovina,53 0744634025.(T) mp,parter,balcon,D,gaz * Vând garsonier[,zona separat,T,P,G+F,beci.Pre`: Bucovina et.1,27 mp,toate 39000 euro neg. Tel: imbun[t[`irile,T,G+F,P, 0729063978, 0729124687, 21000 euro neg. Tel: 0744634025.(T) 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 2 0744634025.(T) camere,SD,48 mp, sarpanta, AC,G,F,T * Vând apartament 2 partial,zona camere,et.3,D,48 mp,CT, maternitate.Pre`:31000 euro T,zona Bucovina. Pre`: neg. Tel: 0729063978, 33000 euro neg. Tel: 0729124687, 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea Decebal, D,48 mp,et.2,modern, CT, AC,renovat,plata in 2 rate,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere,D,51 mp,et.2, CT,T,G,F,P,buc[t[rie mare,zona capat 1,pre`: 31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt, zona Panda-Pia`a Mare, 140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,et.2,54 mp,la strada,la cheie,CT,T,G,F, P,zona Prim[verii.Pia`a Mica,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina, et.1, 52 mp,CT,G+F.T,izolat,la strad[,Pre`:37500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului, D,parter,52 mp,recent renovat,CT,T, G+F,P,c[r[mida,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,Zona ]mparat Traian-Dorian 4,et.1,60 mp utili,D,CT,T,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp, et.4,\arpant[,toate ]mb.,CT, T,G+F,P,modificat.Pre`: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii,\arpanta,CT,D ,65 mp utili,2 b[i,sau schimba cu garsonier[, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, et.2,64 mp, ultramodern,CT,T,G,F, jacuzzi, recent renovat,zona capat 1.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp, ultramodern,CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern,CT,T,renova t,62000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb.,CT,T, 52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4 ,et.3, D,87 mp,2 bai,2 balcoane, modern,T,G+F,P,sau schimb[ cu 2 camere,pre`: 48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili, renovat,CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Tati-Casa Sindicatelor,parter,73 mp, SD,f[r[ ]mb.,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Bucovina, D,et.3,86 mp,2 b[i,living amenajat,CT,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Fidelio Pia`a Mare,\arpant[ mansardabil[, CT,3 balcoane,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

zona Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 33.000 euro.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 53.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tex, 70 mp, D, c[r[mid[, parter inalt, termopan, u\[ metalic[, pre` 176.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, la ro\u, bloc nou, 84 mp, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, D, termopan, par`ial renovat, pre` 180.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 4 camere, zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, u\[ metalic[, termopan, calorifere schimbate, 72.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând garsonier[. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, zon[ lini\tit[, 76 mp, parter, pre` 28.000 euro, sau finisat 40.000 euro. Se accepta in rate 20.000 euro avans, diferenta in 5 ani.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, 76 mp, et.1 pre` 42.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere,

* Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, parter, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 41.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 43.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 2, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 43.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 36.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, SD, s. 80 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s.


Publicitate Luni, 8 iunie 2009 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina, et. 2, D, s. 70 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Maxim Gorki, s. 73 mp, SD, parter, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsoniera, zona Capat 1,etaj 1 , caramida, intabulata, fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3,termopan,usa metalica, parchet melaminat,G+F, totul nou,intabulata,20.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vând apartament cu 4

AGENDA IMOBILIAR|

* Garsoniera conf 1,zona industriala,28mp,etaj 3, SD,caramida,fara imbunatatiri,20.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

4,sarpanta proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan,boxa,usa metalica, intabulat,45.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata, gaz separat,usa metalica, termopan, boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 3 camere, zona Primaverii,etaj 4, sarpanta,G+F,stolerie schimbata, 50mp, SD,gaz separat,termopan,balcon mare inchis,37.000 E neg, sau schimb cu 2 camere. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca, parter, usa metalica, geamuri termopan, resie, aianta, 72000 Ron neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Camera camin,zona industriala,22mp,etaj 2,termopan,parchet,G+F, izolata,moderna,cu baie si bucatarie,mobilata si utilata complat,55.000 Lei. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere, zona industriala, parter, 52mp,intrare separata, G+F, termopan, intabulat, 100.000 Lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere, zona Rotunda,etaj 1,SD, 54mp,fara imbunatatiri, 29.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere, zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila, 40mp,G+F, stolerie schimbata,2 boxe la subsol,parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere, zona O.Bancila,etaj 4,sarpanta proprie,40mp, CT,incalzire pardoseala, termopan,parchet,29.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere transformat in 3 camere,zona ultracentrala,67mp, etaj 2,CT, G+F,caramida, parchet,recent si modern renovat,56.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Apartament 2 camere, zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter, SD,caramida, 40mp, CT,G+F, parchet, balcon inchis,termopan, mobilat,29.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona G.Enescu(spre Pacea) etaj 4,D,70mp, sarpanta,gaz separat,parchet,intabulat, 49.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona ACR,etaj 2,SD, 50mp, intabulat,curat, ingrijit,fara imbunatatiri, 47.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona Armoniei,etaj

* Apartament 3 camere, zona Unirii,68mp,etaj 3, caramida,CT,G+F, parchet, balcon mare termopan, 49.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,sarpanta, 65mp,CT,G+F,2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona Calea NationalaIRE,90mp,etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F, parchet, intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D,90mp,CT,G+F,AC, termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,caramida, intabulat,65.000 E neg. Telefon: 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona Bucovina,77mp,etaj 3,caramida,CT,G+F, parchet,termopan,2 bai,usa metalica,renovat,65.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona centrala,76mp utili,etaj 2,D,CT,fara imbunatatiri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona ultracentrala,etaj 4,sarpanta,D,90mp,caramid a+BCA, termopan, CT, G+F, parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona Bucovina,85mp,D,etaj 2,caramida,CT,2 bai,2 balcoane,pe mijloc,60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vand garsoniera,26mp,cu imbunatatiri,Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp,parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri. Pret 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1, zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri,Et.4,zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand uscator 15mp, posibilitati de racordare la apa ,gaz,electricitate, caldura. Pret 25.000Lei negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.Colonel Tomoroveanu.Pret 25000 euro negociabil Tel 0741497829.(A)

* Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Directia Muncii,24mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina, f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 3 camere,70mp,decomandat,c u imbunatatiri,CT;AC;,Et.3, zona Mall.Pret 55000 euro negociabil sau schimb cu garsoniera +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,62mp,gaz separat, Et.2,zona Calea Nationala. Pret 55000 euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,zona Prim[verii,27mp,et 3.Pre` 22000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`:85.000 euro.Tel:0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare, et.4,D,100mp,bca,ct,g,f,t, pod. Pret 55000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand apartament 2 camere, decomandat cu imbunatatiri(CT,termopane, gresie,faianta,parchet,54mp) * Vând apartament 2 Et.2 zona Primaverii.Pret camere,SD,zona \c13, 40000euro negociabil.Tel 52mp,et 2,gaz separat, 0741497829.(A) g,f,t,renovat. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, * Vând apartament 2 posibilitate de extindere,zona Sucevei.Pret camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, 32000 euro negociabil.Tel ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 0741497829 euro neg.Tel * Vand apartament 2 camere,decomandat,50mp,f 0729062022.(N) ara imbunatatiri,parter,zona * Vând apartament 2 Capatul 1 Pret 38.000euro camere,zona Prim[verii, negociabil. Tel. parter,la strada,50mp, 0741497829.(A) posibilitate de extindere. Pre` 35000euro .Tel * Vand apartament 2 camere,50mp,decomandat,t 0729082022.(N) ermopane,parter,zona * Vând apartament 2 Capatul liniei 1. Pret camere,D,zona TEX, 50 28000euro. mp, et.2,t,izolat exterior, Tel.0741497829.(A) ]mbun[t[`iri. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vand apartament 2 camere ,semidecomandat, * Vând apartament 3 39 mp,parter,zona camere,zona Bulevard Primaverii. Pret 28500euro. ,60mp,decomandat,c[r[mid Tel. 0741497829.(A) [,et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ * Vand apartament 2 metalic[.Pre` 55000euro camere, zona Unirii, 50 neg.Tel 0729062022.(N) mp, decomandat,parter inalt,doua balcoane,CT,cu * Vând apartament 3 imbunatatiri, mobilat.Pret camere,D,zona Cap[tul 47000euro negociabil. Tel. 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 0741497829.(A) 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vand apartament 2 camere, Et.1,fara * Vând apartament 3 imbunatatiri, zona camere,D,zona Primaverii (Pacea). Pret Prim[verii,parter,2 b[i, 25000euro. 65mp.Pre` 49000 euro Tel.0741497829.(A) neg.Tel 0729062022.(N) * Vand apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pret 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

11

* Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp,modern,ct ,t,g,f. Pre`:60.000euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[.Tel: 0729062022.(N)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri .Pre` 120.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului(Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t,g, f. Pre`:100.000euro neg.Tel:0729062022.(N)

* Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate,80mp,ct,t,g,f,p. Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp,beci).Tel 0729062022.(N)

* Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.


Publicitate 12

Luni, 8 iunie 2009

* Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

* Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, + Case, terenuri * Zona Primaverii, 2C SD, fara imbunata`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: parter, extindere balcon, * Vând cas[ cu etaj \i loc 529102, 0752310403, imbunata`iri. Pre` de cas[ (teren) ]n Dorohoi, 0752310402(260) 28.500Euro/neg. jud. Boto\ani, toate Tel:529102, 0752310403, * Zona Tex Club, 3C SD, facilit[`ile, ]n centrul 0752310402. etaj intermediar, caramida ora\ului. Telefon: 63.9mp, fara imbunatatiri . 0749.772.960.(1209-1) * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` Pret .47.000euro/ neg.Tel * Vând sau ]nchiriez spa`ii :529102, 0752310402, 38.000 euro/neg.Tel: comerciale: 30mp \i 50mp 0752310403. 529102, 0752310403, pe teren concesionat, vad 0752310402(220) * Zona Piata Mare, 4C D, foarte bun, telefon: 0730.582.454.(1210-7) et.3, 90mp. Pret 70.000 * Zona Serconf, 3C D, euro/ neg.Tel:529102, 64mp, etaj 4, \arpant[ din * Vând teren 732 mp, toate 0752310402, 0752310403. construc`ie, acoperita cu utilit[`ile, lâng[ \coala nr. `igla, CT.Pre` * Zona Grivita ,4C SD, et. 11, ideal construc`ie bloc, sediu firm[, etc., telefon: 180.000euro/ neg Tel: 4, 88mp, fara imbunata`iri 529102, 0752310403, .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 0740.523.208.(1212-7) 0752310402. (77) 529102, 0752310403, * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa * Zona Imparat Traian, 3C 0752310402(954v) Land ,31/32,drum de acces D, parter, 65mp, extindere * Zona Bulevard, 4C D, de 4 m,zon[ deosebit[,se balcon \i boxa , multiple et.3, bloc de caramida, afl[ ]n vecin[tatea imbunata`iri. Pre` 89mp. Pre`: 80.000euro/ cartierului rezidential Alfa 59.000euro Tel: 529102, neg. Tel: 529102, Land,utilita`i ]n imediata 0752310402, 0752310403, apropiere.Pre`uri ]ncepand 0752310402.(95) 0752310403(250) de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) AGENDA COMERCIANTULUI

pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829

2500 Pret 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml,in zona Conrec.Pret 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829

* Vand teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la Metaxa .Pret 8euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi. Pret 32Euro/ mp negociabil. Tel.0741497829

* Vand teren 9850mp la * Vând terenuri extravilane. iesire din Catamarasti-Deal, Pre`uri negociabile. Rela`ii deschidere 16,30ml la la telefon: 0748281959.(R) sosea. Pret 10Euro/mp negociabil Tel.0741497829 * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la * Vand terenuri suprafete telefon: 0748281959.(R) 500mp,1000mp(loc de * Vând vil[ la ro\u cu toate casa), toate utilitatile,zona utilit[`ile, Sc = 150 mp, St ANL Cismea Pret 31Euro negociabil Tel. 0741497829 = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: * Vand teren 950mp in 0748281959.(R) Botosani Pret70.000Euro negociabil. Tel.0741497829 * Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de * Vand teren 6400mp, 800 mp, cu cale de acces, intravilan,deschidere 40ml posibilitate de construire in Curtesti Pret 7euro/mp cas[ de vacan`[ \i cu lac negociabil. Tel.0741497829 amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m * Vand teren 3064mp zona Rediu Pret 1,20euro/mp. la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: Tel.0741497829 0748281959.(R) * Vand teren 5000mp intre * Vând vile la ro\u,zona Catamarasti-Deal si * Vând spa`iu comercial, C[t[m[r[\ti Deal,180 mp, Botosani. Pret 4euro/mp zona Calea Na`ional[, P+1,500 mp de teren, Tel.0741497829 Grivi`a, Bucovina, Bd. M. arhitectur[ modern[,exterior Eminescu, intabulat, toate * Vand teren 6500mp finisat,T,lindab,cu sau f[r[ utilit[`ile, vad excelent. ,deschidere 45ml la garaj.Pre`uri 50000 euro . Pre`uri negociabile. Telefon: sosea,posibilitati de iaz,zona Tel: 0729063978, 0748281959.(R) Agafton.Pret 7euro/mp 0729124687, negociabil Tel.0741497829 0744634025.(T) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 * Vand teren 5700mp, * Vând vila la cheie,zona camere(6+3),12.000mp deschidere 43ml la DN Pu\kin,200 mp construi`i, teren,vie,pomi,fantana,cu p+etaj 1,670 mp teren, Botosani-Iasi,zona Lebada multe imbunatatiri, CT,T,G+F,125000 euro semimobilata.Com.Unguren .Pret 15euro/mp negociabil neg. Tel: 0729063978, Tel.0741497829 i.Pret 120.000 RON 0729124687, negociabil.Tel 0741497829 * Vand teren loturi de 7200744634025.(T) 800mp in zona Lebada Pret * Vand casa construit[ in * Vând spa`iu comercial, 2004,1800mp teren ,CT,cu 20 euro/mp negociabil zona capat 1,97 mp,CT, Tel.0741497829 imbun[t[`iri ,acoperit[ cu T,toate dot[rile,ideal orice lindab,si o cas[ b[trineasc[ * Vand teren intravilan, activitate,90000 euro neg. in acceia?i curte,in centru loturi de 1800-1500mp in Tel: 0729063978, satului Tru\e\ti Pret Oraseni-Deal Pret 10euro/ 0729124687, 45000euro neg. Tel. mp negociabil. Tel. 0744634025.(T) 0741497829 0741497829 * Zona central[, 60 mp * Vand casa cu 4 camere * Vand teren 1500mp, construi`i, teren 200 mp, 2 +anexe,fântân[,1000mp intravilan,deschidere 20ml, camere, baie, buc[t[rie, teren in Cervicesti.Pret zona Tulbureni. Pret modern, aer condi`ionat, 100000Ron negociabil. 25euro/ mp. CT, termopan, Tel.0741497829 Tel.0741497829 termosistem, beci, posibilitate mansardare, * Vand casa cu 5 camere, * Vand teren 1017mp, pretabil birouri, cabinet construita in 1996 din deschidere de 23 ml,in medical, pre` 54.000 euro cârâmida si BCA,teren 5000 planul 2,toate utilitatile,zona negociabil, 25.000 euro+ mp,cu anexe gospodaresti, Cismea.pret 28 euro/mp diferen`a ]n rate sau 48.000 apa curenta si centrala negociabil.Tel 0741497829 euro cash. Telefon: termica,loc.Vladeni com. 0231.513362, Corlateni str.Principala. Pret * Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml, 0752244233.(B) 32000euro negociabil utilitatile la limita de Tel.0741497829 * Vând teren 4800 mp, proprietate,in planul 2,zona Tulbureni, intravilan, str. * Vand casa construit[ in Cismea.Pret 12 euro/mp Crizantemelor, intabulat, 2008,P+M,120mp negociabil.Tel curent electric, p[dure la utili,teren 500mp,str. 0741497829.(A) limita propriet[`ii, T[tarilor.Pret 60000 * Vand teren 773mp,in certificat urbanism 2 euroneg. Tel. 0741497829 Hudum linga Metaxa, locuinte p+m, pre` 9 * Vand casa cu mansarda, deschidere 23ml. Pret 28 euro/mp.Telefon: 170mp construibili,cu anexe euro/mp Tel. 0231.513362, gospodaresti noi,teren in 0741497829.(A) 0752244233.(B) suprafata de 4000mp,livada, * Vand teren 5000mp zona * Vând teren Zona vita de vie,fântân[,apa Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 curenta,fosa septica,in satul intrare Livada Cozinda Lebada Pret 10euro/mp. euro/mp. Telefon: 513362, Brehuesti.Pret 38000€ Tel. 0741497829 .(A) 0752244233.(B) negociabil Tel 0741497829 * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie,

* Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti,com.Vladeni.Pret

* Vand teren intravilan 5.000 mp,deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si

* Vand teren 3.800 mp, deschidere 15ml,curent electric,in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda in Botosani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren zona ci\mea 5500mp, pre` negociabil, deschidere la strad[ 80 ml, utilita`i. Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 4000 mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 800mp,zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N)

* Vand loc de casa, 1800 mp,in Agafton,com. Curtesti. Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei,com Curtesti.Pret 10 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 35400mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pret 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/mp.Tel 0741497829

* Vând teren ,zona Baisa, plan1,8000mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ * mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000 euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel * Vând teren 300mp, 0741497829.(A) deschidere12ml,200euro/mp ,zona Calea Na`ional[. Tel * Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 3 euro/mp 0729082022.(N) .Tel.0741497829.(A) * Vând teren, zona * Vand teren 10800 Eternit[`ii, 20.000 mp, toate


Publicitate Luni, 8 iunie 2009 utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N)

mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N)

apa, curent, 13.000 Euro Telefon : 0724215454, neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) 0331710533.(O) * Spatiu comercial 150 * Vând teren ,zona Ci\mea * Vând cas[ ]n Boto\ani, * Vând spa`iu comercial, 2500mp,40euro/ mp.Tel * Vila P+M,zona Liceului mp,zona Primaverii,recent zona central[ cu teren si modern amenajat, CT, zona Centrul Vechi, Economic,160mp utili, 0729082022.(N) 930mp.Pre` 140000euro 60mp.Pre` 1300euro/ termopan,CT,G+F,300mp gresie, faianta,termopan, * Vând teren, zona CET, neg.Tel 0729062022.(N) mp.Tel 0729062022.(N) teren,la gata,78.000 E neg. birou,grup sanitar,1600 465mp+ construc`ie, E/mp+TVA. Telefon: Telefon : 0724215454, * Vând cas[,zona * Vând spa`iu comercial, 30euro/mp si 5000mp la 0724215454, 0331710533.(O) C[t[m[r[\ti Deal, zona }. Traian,302mp.Pre` 6euro/mp.Tel 0331710533.(O) P+E,500mp teren.Pre` 850euro/mp.Tel * Teren 2500mp,zona 0729082022.(N) 50000euro.Tel * Zona Cucorani, casa 0729062022.(N) Cismea-planul 2, cu 11 m * V[nd teren,zona 0729062022.(N) locuibila , 60mp, cu deschidere,apa,curent, * Vând spa`iu comercial, Bulevard,1000mp la 180 1500mp teren aferent .Pre` intabulat,5E/mp neg. * Vând cas[,zona zona Prim[verii, 177mp. euro/mp neg.Tel 65.000euro/neg. Telefon : 0724215454, Bulevard(100m),P+E,ct,t, Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) Tel:529120, 0752310403, 0331710533.(O) ap[,canalizare,foi\or, 0729062022.(N) 0752310402(191) * Vând teren ,zona Stejarul buc[t[rie de var[,fântân[, * Teren 500mp,zona fostul * Vând spa`iu ,7000mp, parcelabil, 400mp construi`i,teren * Zona Cucorani, casa C.A.P. Botosani,13m comercial,zona Sucevei, deschidere 22ml,plan1, 690mp.Pre` 320000euro locuibila, 70mp, cu deschidere,drept,toate 225mp.Pre` 250000 43000 euro. Tel neg.Tel 0729062022.(N) 5800mp teren aferent. Pre` utilitatile,zona de case, euro.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) 40.000euro/neg. Se poate intabulat, 17.000 E. * Vând cas[,zona vinde si cu teren mai putin Telefon: 0724215454, * Vând spa`iu comercial, * Vând teren ,zona Calea C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, . Tel:529120, 0752310403, 0331710533.(O) zona Centru,200mp.Pre` Na`ional[,1100mp,toate canalizare,izola`ie 0752310402(271) 280000euro.Tel utilit[`ile, la 200E/mp.Tel exterioar[,110 mp.Pre` * Teren 400mp,zona 0729062022.(N) 0729062022.(N) 53000euro.Tel * Zona Copalau, casa Bulevardul M. Eminescu, 0729062022.(N) drept,toate utilitatile, 100E/ P+1 din caramida, \i * Vând hal[ 240mp ]n * Vând teren ,zona Ci\mea, 1500mp teren aferent .Pre` mp neg. Telefon : Boto\ani,toate utilit[`ile. 3900mp,iaz.Pre`: * Vând cas[ ]n Str. 30.000euro/neg. Tel: 0724215454, Pre` 100000euro.Tel 100000euro.Tel: Plopilor cu teren, modern[. 529102, 0752310402, 0331710533.(O) 0729062022.(N) 0729082022.(N) Pre`: 125.000 euro.Tel: 0752310403(92) 0729082022.(N) * Teren 4794mp,zona * Vând cl[dire 600mp, * Vând teren 2000mp cu zona 0, 600mp teren.Pre` Curtesti,parcelat in 8 loturi * OFERTA:Casa toate utilit[`ile \i cl[diri * Vând cas[ ]n Str. neg.Tel: 0729062022.(N) a cate 599mp,drept, curent, locuibila, la 10Km de zoana Centrul vechi.Tel Victoria cu teren.Pre`: Botosani, Localitatea intabulat, construibil, 12E/ 0729082022.(N) 71.000 euro.Tel: * Vând spa`iu comercial, Brehuiesti , P+M ,cu mp neg. Telefon : 0729082022.(N) zona Centru, 100mp, * Vând teren 750 cu toate anexe gospodaresti noi, 0724215454, renovat.Pre` 250000 utilit[`ile \i cl[diri,zona acces utilitati edilitare * Vând cas[ ,zona 0331710533.(O) euro.Tel 0729082022.(N) Rapsodia.Tel 0729082022 (inclusiv fosa septica) si C.DEAL,finisaje * Teren 500mp,zona 3950mp teren aferent ( moderne,p+1,izola`ie * Vând cl[dire P+1,300mp * Vând teren ,zona Puskin, 14m deschidere, livada si vie) imprejmuit exterioar[,geam lemn si 4000mp teren ]n Boto\ani Z[ice\ti,3 hectare planul1 la gaz,apa,curent,intravilan, cu gard nou .Pre` : stratificat,195mp+500mp 4E/mp,deschidere 70ml.Tel toate utilit[`ile.Pre` 55E/mp neg. Telefon : 42.000euro /neg. Tel: de teren.Pre` 70000 350.000euro.Tel 0729082022.(N) 0724215454, 529102, 0752310403, euro.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) 0331710533.(O) * Vând teren ,zona 0752310402.(fv) * Vând cas[ ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la * Vând cl[dire P+1, * Teren 436mp,zona I.L. * Zona Pod de Piatra, vila Ci\mea,teren 500mp,casa 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 320mp(160 spatiu de Caragiale, cu cale de acces, P+1, suprafata construita 136mp,t,ct,ap[,gaz,izola`ie produc`ie)+142mp cl[dire 0729082022.(N) toate utilitatile,65E/mp neg. 180mp, teren aferent si 570mp teren ]n Boto\ani. exterioar[,tabla Telefon : 0724215454, * Vând teren ,zona lindab.Pre`:92.000euro 750mp, noua, finisaje Pre` 350.000 euro.Tel 0331710533.(O) Tel:0729082022.(N) superioare ,acces la toate Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 0729062022.(N) utilita`ile edilitare .Pre` 3E/mp,deschidere 30ml.Tel * Teren 500mp,zona * Vând cas[,Str.Miori`a, * Vând spa`iu de 150.000 euro/neg sau 0729082022.(N) Cismea-plan 2,drept, 1200mp teren,toate productie,hal[+teren, schimb cu ap cu 3 camere dimensiuni 20m/25m,cu utilit[`ile.Pre` 900000 * Vând teren ,zona Centura 1960mp,zona Industrial[ plus diferen`a Tel:529102, 4800E. Telefon : BT,utilita`ile la 40m.Pre` .Pre` 140000 euro neg. Tel ron.Tel 0729082022.(N) 0752310402, 0724215454, 35E/mp.Tel 0729062022.(N) 0752310403(185) * Casa,zona Petru Rares, 0331710533.(O) 0729082022.(N) P+M,caramida si BCA, * Vând spa`iu comercial * Zona A.N.L Bucovina, * Vând teren ,zona Calea ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 85mp utili+250mp teren,3 * Teren 780mp,zona casa batraneasca si 778mp Catamarasti Deal, 17,5 m camere, baie, bucatarie, Na`ional[,340mp,toate 10mild .Tel teren aferent, deschidere la deschidere, drept, utilitatile living,G+F,parchet,usi utilit[`ile.Pre` 200000 0729062022.(N) sunt aproape, 20E/mp neg. strada 36m, utilitati interioare schimbate,toate euro.Tel 0729082022.(N) edilitare la limita Telefon : 0724215454, * Vând spa`iu comercial utilitatile,gaz la poarta, proprieta`ii.Pre` 52.500 * Vând teren ,zona 0331710533 .(O) ,200mp,zona S[venilor. Pre` 58.000 E neg. Telefon : euro/neg. Tel:529102, C[t[m[r[\ti Deal, 3600 650 euro/mp neg.Tel 0724215454, * Vand/inchiriez spatiu 0752310403, mp,plan 2.Pre` 9euro/mp 0729062022.(N) 0331710533.(O) comercial 50mp utili, 0752310402.(161) sau parcelabil.Tel * Vând spa`iu comercial ultramodern, zona Calea * Vila,Catamarasti Deal, 0729082022.(N) * URGENT Zona Tatari ,270mp,zona Gar[.Pre` Nationala-Directia Muncii, P+M,800mp teren,la Boto\ani, vila P+M la * Vând spa`iu comercial, 1200euro/mp neg.Tel vitrina mare, CT, exterior finisata,la interior ro\u si 500 mp teren zona IRE cu 80mp.Pre` 0729062022.(N) termopan, totul nou, 2000 la rosu,fosa, garaj,fantana, aferent.Pre` 65.000euro100000euro.Tel E/mp. Telefon: 46.000 E neg. Telefon : * Vând cl[dire 1100mp, neg.Tel: 529102, 0729062022.(N) 0744.319317.(O) 0724215454, centru vechi,80mp teren, 0752310403, 0752310402. 0331710533.(O) * Vând spa`iu comercial, cram[.Pre` neg.Tel: * Vand/inchiriez spatiu zona }. Traian,84mp.Pre` 0729082022.(N) comercial 120mp,zona Piata * Zona C[tam[ra\ti Deal, * Vila,zona Puskin, vila P+M, termosistem la 56000euro.Tel Mica Primaverii, vitrina D+P+M, 80mp la sol ,la * Vând cl[dire 315mp, exterior, t^mplarie din 0729082022.(N) mare,termopan,2000E/mp. rosu,450mp centru vechi.Pre` neg.Tel: termopan, garaj, plus Telefon: 0724215454, teren,BCA,toate utilitatile, * Vând spa`iu comercial, 0729082022.(N) 1000mp, gard din fier 0331710533.(O) 58.000 E neg. Telefon : zona 0, cu 120mp.Pre` forjat .Pre` : 90.000euro * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti 0724215454, 2000euro/mp.Tel * Vand spatiu comercial /neg.Tel: 529102, Deal 10000 mp cu 0331710533.(O) 0729062022.(N) 20mp,zona Grivita0752310403, 0752310402. cl[diri(sal[ de mese,abator, Mall,termopan,modern, * Vila,zona Puskin, P+E, * Vând spa`iu comercial, apartamente ,etc).Pre` * URGENT : 2 case 50.000 E.Telefon: 280mp teren, termopan, zona Plus,240mp.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) locuibile cu 2500mp teren CT,G+F,termopan,parchet 0744319317.(O) 10mild,ct,t.Tel aferent la 1Km de * Vând cas[ 200mp,zona , toate utilitatile, 85.000 E 0729062022.(N) * Spatiu comercial 60mp, Boto\ani.Pre` : 50.000 C[t[m[r[\ti Deal,cu teren neg. Telefon : 0724215454, zona ultracentrala, toate euro/neg.Se pot vinde si * Vând spa`iu comercial, 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0331710533.(O) utilitatile si imbunatatirile, separat.Tel.:529102, zona Bulevard,200mp.Pre` 0729062022.(N) 75.000 E neg Telefon : 0752310403, 0752310402. * Vila,zona Alexandru cel 1600euro/mp.Tel 0724215454, * Vând cas[ 100mp,zona Bun,P+E,100mp la sol, 0729062022.(N) * Zona C[t[m[ra\ti Deal, 0331710533.(O) 0,cu teren 300mp,toate 440mp teren,toate vila P+1, suprafata * Vând spa`iu comercial, utilit[`ile.Pre` 60000euro, se utilitatile, 85.000 E neg. * Spatiu comercial construita la sol 120mp, zona Prim[verii, 100 poate \i ]n rate .Tel Telefon : 0724215454, 91mp,zona Mall,termopan, teren aferent 915mp, mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) 0331710533 modern,vitrina mare, finisaje superioare, acces 0729062022.(N) stradal,90.000 E neg.Poate utilita`i edilitare .Pre` * Vând cas[ 190mp,zona * Casa batraneasca in sat Alfa Land cu teren 500 * Vând spa`iu comercial, Zaicesti, cu 3.350mp teren, fi si 45mp cu 45.000 E neg. 165.000 euro. Tel.529102,

13

0752310403, 0752310402.(46) ;

0752310403, 0752310402.(265)

* Zona industriala vila la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v)

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677)

* Zona industriala,vila P+M la ro\u, supraf. construita la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj si beci .Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni casa locuibila si 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Rachi`i, casa locuibila \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costinesti Leorda casa \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102,

* Vând casa P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare Pret 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp, anexe gospodare\ti si 711mp teren aferent ,in Botosani, zona industriala, acces utilitati edilitare Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Luni, 8 iunie 2009

:parcela de teren in supr, de 6900mp , 15cladiri anexe si o cladire industriala, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104)

0752310403, 0752310402.(594)

529102, 0752310403, 0752310402.(258)

* Zona Savenilor, 700mp teren si anexa construita in 2006 .Pre` 35.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand urgent ferma vegetala situata in zona limitrofa Botosani-Iasi .Supr.compacta de teren=120ha, \i o cladire P+1, cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402.(105)

* Zona Puskin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Zona Cismea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel putin 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Vand 2.211mp teren intravilan ,in Comuna Rachiti , front stradal 28.40m,acces apa curenta iluminat electric ,drum pietruit.Pret 10Euro/mp ,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mpneg. .Tel : Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum langa METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a cite 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243)

* Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona centrala, acces utilita`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Lebada, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tatari, 650mp teren intravilan Pre` 6500euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona Tatari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, apa curenta .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310)

* Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: * Zona Manastirea 529102, 0752310403, Doamnei , casa batraneasca 0752310402(134) \i 5400mp teren aferent . * Zona Agafton, 6600mp, Pre` 20.000euro-neg. Tel: teren extravilan, front 529102, 0752310402, stradal 42m.Pre` 0752310403. 6euro/mp. Tel: 529102, * Zona Pod de Piatra, 0752310403, 3750mp teren intravilan, 0752310402.(133) acces toate utilita`ile * Zona ALFALAND, edilitare .Pre` 20 12.326mp, pl II, euro/mp.Se accepta si schimb cu apartament plus deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: diferenta . Tel: 529102,

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp in Cucorani . Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucorani .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Vand urgent in Brae\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:Vand 6000 mp, teren intravilan in zona Cismea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155)

C[t[m[r[\ti Deal, ofer 5 euro/mp, exclus agen`ii imobiliare. Telefon: 0748.220.702.(4) * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Cump[r apartament, * }nchiriez apartament 2 cas[,teren.Tel. 0729062022 camere, zona Fidelio sau 0729082022.(N) Bucovina, parter, CT, nemobilat, recent renovat, * Cump[r garsoniere si garan`ie o lun[, pre` 170 apartamente .Ofer pre`ul euro/lun[.Telefon: zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. 0231.513362, 0752244233.(B) * Cump[r cas[ locuibil[ * }nchiriez spa`iu cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 ,Ofer pre`ul zonei Tel: euro/mp.Telefon: 529102, 0752310403, 0231.513362, 0752310402. 0752244233.(B) * Cump[r teren * }nchiriez apartament 2 intravilan,construibil cu camere, zona Direc`ia acces la utilit[`i, edilitare Muncii, et.1, CT, mobilat, atât in Municipiul pre` 300 euro, avans 3 Boto\ani, cât \i ]n zonele luni.Telefon: 0231.513362, limitrofe . Ofer pre`ul 0752244233.(B) zonei ; Tel:529102, 0752310403, * }nchiriez garsonier[. 0752310402. Telefon: 0748281959.(R)

~NCHIRIERI * }nchiriez apartament 2 camere complet mobilat, zona vilelor bulevard \i separat sediu firm[ cu garaj. Rela`ii: 0728.914.930; 0372.310.145.(1185-2) * Ofer spre ]nchiriere apartament cu 2 camere semidecomandat, zon[ central[. Telefon: 0740.402.459.(1215-3) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere, parter, str. ]mp[rat Traian. Rela`ii la telefon: 0745.057.035; 0752.852.480.(1213-1) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp.Telefon: 513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 400 euro/lun[, garan`ie 2 luni, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Oferta : Zona Rachiti, 10.000mp extravilan , front * Spa`iu comercial, zona stradal 14,7m . Pre` Modarom, 37 mp, 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. termopan, tavan fals, pre` 600 euro/lun[.Telefon: 0231.513362, 9 CUMP|R|RI 0752244233.(B) * Cump[r 300-400 mp teren (plan secundar), ]n

* }nchiriez cas[, zona Bulevard, 2 camere,

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

buc[t[rie, baie hol, CT, pre` 175 euro/lun[, semimobilat, o lun[ garan`ie, 2 luni avans, perioada contractual[ minim un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* }nchiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Inchiriez spatii comerciale in zone centrale, (Unirii, Onicescu, C. Nationala, zona Mall, Select,). Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez garsoniera ,nemobilat,zona D. Muncii Et.1.Pret 100euro/lun[. Tel .0741497829.(A) * Inchiriez depozit 600mp,zona Catamarasti Deal,curte betonata 2500mp,CT lemne,toate utilitatile, 2,8m inaltime, 3E/mp neg.Se negociaza in functie de perioada si activitate,prima luna gratuit. Poate fi inchiriat si pe bucati. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez spatiu comercial 36 mp,zona PrimaveriiPiata Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pret 2500 Ron/luna. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil, birou,grup sanitar, pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Inchiriez spatiu comercial 50mp,zona Piata Mare,termopan,CT,vitrina mare, grup sanitar,3500Lei/luna neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Stadion,etaj 7,D,mobilat,utilat,170E/lun a. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat,CT,termopan, electrocasnice, 350E/luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

250euro/ luna. Plata anticipata :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare in curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru inchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO

* Vând OPEL ASTRA caravan sport, 20 DTH, an 2000, pre` 4800 E * Inchiriez apartament 2 negociabil. Telefon: camere,zona Parcul Tineretului,etaj 1,nemobilat, 0745.415.636.(1221-6) termopan, curat, 100E/ luna,avans 2 luni. Telefon : V+NZ|RI 0724215454, 0331710533.(O) * Vând chio\c 10mp, zona Prim[verii, telefon: * Inchiriez apartament 3 0730.582.454.(1211-7) camere,zona CurcubeuluiScoala 13,etaj 3,mobilat, * Vând B.C.U. diferite utilat, CT,termopan, renodimensiuni, negociabil. vat, ]nchiriem autocamion modern,250E/luna,avans 2- prelat[, 30mc. Telefon: 3 luni. Telefon : 0746.436.814; 0724215454, 0744.978.972.(1216-2) 0331710533.(O) * Vand pianina in stare * Inchiriez spatiu comercial foarte buna, marca Doina. 44mp,zona George Pret negociabil. Telefon Enescu,vitrina mare la stra- 0231514450, da, termopan, CT,mod0751966830.(R) ern,11E/mp+TVA. * Invelitori tip prelata Telefon : 0724215454, polyplan rezistenta la 0331710533.(O) intemperii - destinatii: camioane, terase, * Ofer spre ]nchiriere 2 copertine, spalatorii auto, spatii de depozitare a cite 100mp acces tir si rampa de bannere. 23 Ron/mp. 0742.836.771.(1) descarcare .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, PREST|RI SERVICII 0752310402.(663) * Repar televizoare \i * Ofer spre inchiriere aparate electronice la 100mp spa`iu comercial, domiciliul clientului. Pre`uri parter de bloc in Boto\ani, avantajoase! Tel: zona centrala. Pre` 500 0745.888.519. (3) euro/luna, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. * Echip[ de profesioni\ti 9 ani experien`[ ]n Spania, Tel: 529102, 0752310403, execut[m: interioare, 0752310402. termosisteme, instala`ii * Ofer spre inchiriere, ap electrice \i sanitare, cu 4C, zona ultracentrala, tâmpl[rie PVC-aluminiu, et.3, nemobilat, CT .Pre` flexibil ]n negocieri. Rela`ii 250euro/luna/ neg .Tel: la telefon : 0752.624.718 ; 529102, 0752310403, 0743.221.464.(1218-9) 0752310402. * Ofer spre inchiriere ap cu 2cam, par`ial mobilat, CT, zona Calea Nationala . Pre` :700lei/luna .Plata anticipata 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere 3camere, baie si bucatarie, acces separat la casa in zona lini\tita, curte. Pre`:

ANGAJ|RI

* S.C.angajeaz[ gestionar sau gestioan[ bar. Rela`ii la telefon: 0758.520.941, ]ntre orele 8-17.(1219-1) * Munca la domiciliu! Te-ai saturat de lipsa banilor? Acum poti incepe sa-i castigi legal, simplu si sigur! Intra pe www.bodalaszlo.ws.(2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Luni, 8 iunie 2009

A supravie`uit dup[ ce s-a aruncat de la etajul 27

Brad \i Angelina se c[s[toresc la sfâr\itul verii Se c[s[toresc ]n sfâr\it. Ca s[ ]nchid[ gurile rele. Este vorba despre celebrul cuplu de la Hollywood format din Angelina Jolie \i Brad Pitt. Se pare c[ cei doi fac pasul cel mare pentru c[ s-au s[turat de bârfele din ziare legate de iminenta lor desp[r`ire. A\a c[ Brad \i Angelina au hot[rât s[-\i jure credin`[ pe vecie. Apropia`ii cuplului spun c[ Brad este ]n al nou[lea cer. Viitorii ]nsur[`ei au \i ales locul unde vor face schimb de verighete. Este vorba despre ora\ul New Orleans, din statul american Louisiana. Marele eveniment va avea loc la sfâr\itul acestei veri. „

E Berbec

K Balan]\

S-ar putea s[ ave`i musafiri din alt[ localitate sau s[ fi`i invitat la rude. O persoan[ mai ]n vârst[ din familie v[ d[ sfaturi utile ]ntr-o problem[ sentimental[

Ave`i grij[ s[ nu dep[\i`i anumite limite \i evita`i s[ provoca`i discu`ii ]n contradictoriu! Aprecierile de care v[ bucura`i ]n societate ar putea fi umbrite de reapari`ia unei probleme sentimentale.

Nu ave`i chef de nimic \i v[ lipse\te sim`ul practic. Nu evita`i comunicarea cu cei din jur, pentru a nu fi ]n`eles gre\it! Rela`iile cu persoana iubit[ merg bine, dar s[ nu exagera`i importan`a sentimentelor.

G Gemeni O rud[ apropiat[ v[ cere un ]mprumut. Nu v[ eschiva`i, mai ales c[ e vorba despre o problem[ de s[n[tate. Dup[-amiaz[, v[ pune serios pe gânduri o veste referitoare la rela`iile sentimentale.

H Rac

Jessica Alba ]\i decoreaz[ casa cu gunoaie menajere Actri`a Jessica Alba ]\i decoreaz[ casa cu obiecte pe care le g[se\te ]n gunoi. Ea caut[ ]n containerele vecinilor ca s[ g[seasc[ lucruri ce mai pot fi folosite. „Jessica s-a apucat de proiecte creative \i ]\i procur[ materialele din gunoiul vecinilor ei boga`i. Nu

se ascunde de nimeni este chiar foarte mândr[ de ceea ce face. Ea crede c[ nu are rost s[ cheltuiasc[ mii de dolari ]ntr-un magazine scump când poate g[si ceva la fel de dr[gu` la gunoi”, a declarat o surs[ pentru National Enquirer. Pân[ acum Jessica \i-a f[cut din

piese g[site la gunoi mai multe scaune, o mas[ \i a restaurat mai multe picturi cu celebrit[`i pe care le-a g[sit pe strad[. „Folose\te majoritatea lucrurilor pe care le repar[ ]n cas[, ]ns[ ea d[ o parte din ele \i cadou prietenilor”, a mai ad[ugat sursa. „

Persoanele triste au probleme cu vederea Persoanele optimiste, care v[d via`a ]n roz, au toate \ansele s[ aib[ o vedere mai bun[ decât cele moroc[noase, triste. |i asta pentru c[ o abordare pozitiv[ ajut[ la o absorb`ie mai bun[ a informa`iilor vizuale din lumea exterioar[. Scanarea creierului mai multor voluntari a ar[tat c[ o stare mental[ bun[ ajut[ la captarea mai multor informa`ii din lumea exterioar[. Persoanele

Claudia Cardinale i-a ]nmânat lui Florin Piersic premiul pentru ]ntreaga carier[ Actorul Florin Piersic (foto), care a primit premiul pentru ]ntreaga carier[ la Festivalul Interna`ional de Film Transilvania (TIFF), a f[cut, sâmb[t[ seara, deliciului publicului prezent la Gala de ]nchidere, primind premiul de la Claudia Cardinale. Actorul clujean l-a admonestat, glumind, pe premierul Emil Boc, c[ nu l-a men`ionat ]n discursul s[u: „Putea`i s[ m[ pomeni`i \i pe mine, d[-o naibii!”. Actorul nu a vorbit aproape deloc despre propria carier[ \i a f[cut mai mult apologia Claudiei Cardinale, pe care a pupat-o de mai mult ori ]n timpul discursului s[u de aproape 20 de minute,

Horoscop

F Taur

O locuitoare a ora\ului chinez Ninbo, din provincia Zhejiang, a supravie`uit c[derii de la etajul al 27-lea, informeaz[ agen`ia de pres[ Xinhua, citat[ de Agerpres. Femeia de 29 de ani vroia s[ se sinucid[, ]ns[ a fost salvat[ de coroanele stufoase ale copacilor din jurul cl[dirii, care au atenuat c[derea sa pe capota unui automobil parcat. „Sinuciga\a aspirant[” a suferit numeroase traumatisme, ]ns[ via`a sa nu este ]n pericol. Potrivit so`ului tinerei, ]n urm[ cu doi ani de zile so`ia sa ]ncepuse s[ sufere de depresie postnatal[. „

a `inut-o de mân[, i-a d[ruit flori \i a spus chiar c[ a\teapt[ cu ner[bdare s[ ajung[ cu ea ]n culise, transmi`ându-i so`iei sale Ana, care se afla ]n loj[, s[ nu se sperie dac[ lipse\te pu`in. „

„cu cor[biile ]necate” sufer[ de deficien`e ale vederii, ele v[zând \i re`inând mai pu`ine informa`ii din mediul ]nconjur[tor. Testele de la Universitatea din Toronto au ar[tat c[, dup[ ce li s-au ar[tat subiec`ilor imagini care s[ genereze o anumit[ stare - bun[, rea, neutr[ - ace\tia au v[zut mai bine sau mai prost, ]n func`ie de starea de spirit indus[, relateaz[ The Telegraph. „

Ave`i succes la studii \i pute`i comunica mai u\or cu cei din jur. Pute`i s[ face`i tranzac`ii avantajoase. Vi se ofer[ posibilitatea s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]n interes personal, ceea ce stârne\te gelozia persoanei iubite.

I Leu Ave`i o stare de nervozitate care v[ poate pune ]ntr-o situa`ie nepl[cut[ acas[. }ncerca`i s[ evita`i o ceart[ cu partenerul de via`[ \i cu o persoan[ mai ]n vârst[! Ar fi bine s[ da`i dovad[ de mai mult[ tandre`e.

J Fecioar\ Diminea`a ave`i de f[cut mai multe drumuri scurte ]n interes personal. Sunte`i foarte sensibil \i ave`i tendin`a de a exagera. Dup[amiaza ar fi bine s[ v[ tempera`i orgoliul, pentru a evita o ceart[ cu persoana iubit[. Nu mai fi`i atât de ]nc[p[`ânat!

L Scorpion Ave`i \ansa s[ ob`ine`i u\or mici câ\tiguri, dar v[ recomand[m s[ fi`i prudent. Dup[-amiaza este posibil s[ v[ confrunta`i cu o problem[ sentimental[, dac[ refuza`i s[ merge`i la o petrecere.

M S\get\tor Ave`i mai mult[ ]ncredere \i sunte`i optimist. Risca`i s[ vi se repro\eze c[ sunte`i indiferent. Ar fi bine s[ fi`i mai prudent. Nu trata`i legea cu superficialitate, ca s[ nu ave`i probleme!

N Capricorn Sim`i`i nevoia s[ schimba`i ceva ]n rela`iile sentimentale. Face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ atr[g[toare. Poate fi o dragoste la prima vedere, dar v[ recomand[m s[ nu fi`i prea ]ndr[zne`.

O V\rs\tor Diminea`a ave`i tendin`a de a v[ aventura ]n mai multe activit[`i deodat[. Este o zi bun[ pentru câ\tiguri financiare u\oare, dar este indicat s[ evita`i specula`iile. Prietenii v[ ajut[.

P Pe[ti Pe plan financiar, trece`i printr-o perioad[ nu tocmai bun[ \i sunte`i preocupat s[ g[si`i noi surse de venituri. Spiritul de aventur[ \i ]ndr[zneal[ v[ ]ndeamn[ s[ v[ asuma`i prea multe riscuri. V[ sf[tuim s[ fi`i mai prudent.

Bancul zilei SAT CUPRINS DE SECET{

Luni, 8 iunie

06.30 - 07.00 Retrospectiva s[pt[mânii (r) 07.00 - 09.00 Tele M’atinal (r), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista Presei, Calendarul Zilei, Horoscop (d) 09.40 - 10.30 Festivalul “Floare Albastra”- edi`ia a II-a. 10.30 - 11.30 TIRIGONG (r) 11.30 - 12.30 Miss Preuniversitaria (r) 12.30 - 13.00 Jurnal de c[l[torie (r) 13.00 - 14.00 Videoclipuri 14.00 - 14.30 |tirile Tele’M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.00 |tirile Tele’M (r) 16.00 - 17.00 Drept la ~int[. Edi`ie Special[ (r) rel de duminic[. 17.00 - 18.00 Top Sport (d),

15

emisiune realizat[ de Gabriela Erdic. 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M Boto\ani, Sport, Meteo (d) 18.45 - 19.00 Teleshoping 19.00 - 20.00 Cupa Tele’m la fotbal ]n sal[.Transmisie direct[ de la Sala Polivalent[ „Elisabeta Lip[”. 20.00 - 21.00 Boto\anii in direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Interviul s[pt[mânii, emisiune realizat[ de Sorin Andronache. 22.00 - 22.30 |tirile Tele’M (d) 22.30 - 00.00 Taverna lui Radu (d), emisiune de divertisment realizat[ de Cristian Cost[chel. 00.00 – 00.15 Teleshoping 00.15 - 01.00 Videoclipuri 01.00 - 01.45 |tirile Tele’M

}ntr-un sat, secet[ mare... Gheorghe merge disperat la un vecin \i zice: - D[-mi \i mie, te rog, dou[ g[le`i de ap[. Omul ]i d[. }n scurt timp, apare iar Gheorghe cu aceea\i rug[minte. Omul zice:

- Nu-`i mai dau m[ Gheorghe, c[ e mare secet[ ]n sat! Gheorghe disperat: - D[-mi, te rog din suflet, c[ m[ recompensez eu cumva. Omul ]i r[spunde: - Bine m[, dar numai dac[ ]mi zici pentru ce-`i trebuie. - A c[zut soacr[-mea ]n fântân[ \i ]i ajunge apa numai pân[ la b[rbie.

O RE~ET{ PE ZI PR{JITUR{ CU VI|INE Ingrediente: 280g margarin[ sau unt, 280g zah[r, 280g f[in[, 6 ou[, 1 plic zah[r vanilat, 1 plic praf de copt, un praf de sare, 1kg vi\ine proaspete f[r[ sâmburi. Mod de preparare: Mai ]ntâi, se spal[ vi\inele \i se scot sâmburii, se pun ]ntr-o strecur[toare, peste care se adaug[ 2 linguri cu zah[r. Se las[ la scurs pân[ este gata aluatul. Preg[tire aluat: Se pune margarina ]ntr-un castron, se adaug[ zah[rul, vanilia \i praful de sare \i se amestec[ cu mixerul pân[ devine o crem[ spumoas[. Apoi, se adaug[ pe rând cele 6 g[lbenu\uri, amestecând bine dup[ fie-

care. Se adaug[ f[ina amestecat[ cu praful de copt, iar la sfâr\it se pun albu\urile b[tute spum[, amestecând u\or de jos ]n sus. Se tapeteaz[ o tav[ de aragaz cu hârtie pergament, se toarn[ compozi`ia ]n tav[, iar deasupra se pun vi\inele scurse. Se bag[ tava ]n cuptorul pre]ncins,la temperatura de 160 g, \i se coace timp de 40 minute.


CMYK

Eveniment 16

Luni, 8 iunie 2009

Licean ]necat ]n Siret Un tân[r din Boto\ani ]n vârst[ de 17 ani a pl[tit cu via`a ]ncercarea de a-\i salva prietena de la ]nec. A reu\it s[ o salveze pe fat[, aducând-o la mal, ]ns[ nu s-a mai putut salva pe el. Nenorocirea a avut loc sâmb[t[ ]n jurul orei 17.30, pe malul Siretului de pe raza localit[`ii Bucecea. Patru adolescen`i din Boto\ani, o fat[ \i trei b[ie`i, au vrut s[ stea cu cortul pe malul râului, ]ns[ aventura lor s-a transformat ]ntr-o nenorocire dup[ ce un accident stupid a f[cut ca unul dintre ei, Bogdan H., s[ fie ucis de apa Siretului. La un moment dat, fata din grup s-a aplecat s[ se spele pe mâini \i a c[zut ]n ap[. Bogdan H. a s[rit imediat \i a ajutat-o s[ se salveze ]ns[ el a fost tras la fundul apei de un curent \i nu a mai ie\it la suprafa`[. Atunci, ceilal`i au sunat la 112, la fa`a locului deplasânduse un echipaj al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[, dar \i dou[ echipaje ale Deta\amenCALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

8 L (+) Praznicul Sfântului Duh. Sf. Martiri Nicandru \i Marcian; Aducerea moastelor Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat 9 M Sf. Ier. Chiril al Alexandriei; Cuv. Columban cel B[trân, apostolul Sco`iei 4,2132 lei

tului de Pompieri Boto\ani dota`i cu o barc[ \i accesorii de salvare. De\i pompierii c[utau trupul ne]nsufle`it al prietenului lor, tinerii de pe mal ]nc[ sperau c[ acesta ar mai putea fi ]n via`[. „A auzit fata `ipând \i a intrat ]n ap[ dup[ ea. Era la câ`iva metri de mal dar nu putea ie\i din ap[. El s-a aruncat dup[ ea \i a reu\it s[ o scoat[ din ap[ dar nu a mai ie\it la suprafa`[. Am crezut c[ vrea s[ fac[ o glum[ dar am v[zut c[ nu mai iese \i ne-am speriat \i am sunat la 112. Poate ]nc[ nu a murit”, a spus unul dintre b[ie`i. La fa`a locului a ajuns \i \eful Poli`iei

Bucecea care a supervizat c[ut[rile b[iatului. „Au venit ast[zi ]n jurul orei 11.00 la Bucecea \i-au ales loca`ia aici pe malul Siretului, au ]ntins un cort dup[ care au intrat ]n ap[. A intrat fata, \i la un moment dat a dat semne de oboseal[. Fiind singurul care \tia s[ ]noate, victima, ]n vârst[ de 17 ani, elev la liceul Dimitrie Negreanu, a intrat s[ o salveze. A salvat-o pe ea, dar a fost luat de o viitur[ \i s-a scufundat. La fa`a locului au venit ISU, pompierii, cu scafandrii, s[ continu[m c[ut[rile. Imediat am luat leg[tura la conducerea Barajului Bucecea s[

opreasc[ debitul de ap[, ca trupul s[ poat[ fi g[sit mai u\or”, a declarat comisarul \ef Gheorghe Balan, \eful Poli`iei Bucecea. Dup[ ce, timp de o or[, pompierii au ]ncercat s[ g[seasc[ trupul adolescentului, v[zând c[ nu reu\esc au cerut ajutorul colegilor, echipajul de scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani. Dup[ aproximativ 30 de minute de c[ut[ri, scafandrii au g[sit trupul b[iatului. „Scafandrii au ]nceput c[ut[rile ]n zona unde tân[rul a fost v[zut ultima dat[. C[ut[rile s-au extins iar dup[ 30 de minute trupul ne]nsufle`it al tân[rului a fost descoperit la doi metri ]n aval de locul unde a fost v[zut ultima dat[ ]n via`[, la o adâncime de patru metri, undeva la mijlocul râului. Interven`ia a fost ]ngreunat[ de viteza mare de curgere a apei \i de vizibilitatea redus[, circa 10 centimetri. Aceasta este prima misiune a scafandrilor din cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ «Nicolae Iorga» al Jude`ului Boto\ani, dup[ ce la ]nceputul acestui an au fost dota`i cu echipament specific \i instrui`i pentru c[ut[ri \i salv[ri de la ]nec”, a declarat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Se caut[ motive de demitere a directorilor de spitale Managerii de spitale vor trebui s[ fie absolven`i ai unei institu`ii de ]nv[`[mânt superior ]n domeniul medical, economic, juridic sau administrativ. Ministerul S[n[t[`ii preg[te\te un proiect de lege care vizeaz[ modificarea condi`iilor pe care un manager de spital trebuie s[ le ]ndeplineasc[ pentru a ocupa func`ia ]n cauz[. Oficialii din s[n[tate motiveaz[ necesitatea aprob[rii acestui act ca urmare a faptului c[ ]n sistemul de asisten`[ spitaliceasc[ din România au ap[rut numeroase probleme ca urmare a managementului defectuos la nivelul unui num[r ]nsemnat de spitale, cu consecin`e directe ]n calitatea ]ngrijirilor medicale acordate popula`iei. „Astfel, m[surile dispuse prin proiectul de act normativ trebuie aplicate imediat, deoarece prin neadoptarea urgent[ a unui cadru juridic, s-ar crea reale dificult[`i ]n ceea ce prive\te o func`ionare optim[, a ]ntregii activit[`i de conducere \i acreditare a spitalelor”, se preci-

zeaz[ ]n proiect. Având ]n vedere c[ prin descentralizarea sistemului sanitar, spitalele trec ]n subordinea autorit[`ilor administra`iei publice locale, se introduce \i posibilitatea solicit[rii reevalu[rii spitalelor de c[tre acestea. Persoana care va ocupa func`ia de manager trebuie s[ fie absolvent al unei institu`ii de ]nv[`[mânt superior ]n domeniul medical, economic, juridic sau administrative. De asemenea, pentru spitalele care au ]n componen`[ sec`ii clinice universitare, managerul trebuie s[ fie cadru universitar. O alt[ noutate se refer[ la ]ncetarea contractului de management. Acesta va putea ]nceta ]n cazul existen`ei datoriilor a c[ror vechime este mai mare de doi ani, ]n condi`iile ]n care se constat[ abateri de la legisla`ia ]n vigoare privind plata cronologic[ a obliga`iilor c[tre furnizori. Aceast[ nou[ prevedere este motivat[ de faptul c[ multe spitale au acumulat datorii, din cauza unui management defectuos, iar toate aceste datorii afecteaz[ calitatea serviciilor medicale furnizate. (L[cr[mioara Lupa\cu)

150 de apartamente din Dorohoi, contorizate gratuit }n urma unui articol publicat ]n Evenimentul de Boto\ani prin care se atr[gea aten`ia c[ apartamentele necontorizate au facturi lunare de peste 500 de lei la ap[, municipalitatea dorohoian[ \i Apa Grup au contorizat gratuit 150 de apartamente locuite de familii s[race. 2,9721 lei

150 de apartamente din Dorohoi au fost contorizate gratuit de c[tre Apa Grup \i Prim[ria Dorohoi, ca urmare a unei sesiz[ri f[cute de Evenimentul de Boto\ani ]n luna februarie. Cotidianul Evenimentul de Boto\ani a prezentat atunci un caz ]n care o familie de dorohoieni a avut de plat[, pentru o singur[ lun[, 560 de lei, locuind ]ntr-unul dintre cele cinci apar-

Ziua: 280C

Noaptea: 150C

tamente necontorizate, dintr-un bloc cu 39 de locuin`e. Atunci, primarul Dorin Alexandrescu declara cotidianului Evenimentul de Boto\ani c[ vor fi efectuate anchete sociale pentru a depista cazurile ]n care dorohoienii nu au avut posibilit[`i financiare pentru a-\i monta apometre \i nici nu au resursele b[ne\ti pentru a achita facturile uria\e emise de Apa Grup. „Au fost montate gratuit

la persoane care locuiesc ]n condominii, asta pentru c[ la Dorohoi Consiliul Local are un alt regulament, opereaz[ dup[ o hot[râre proprie ]n care, spre exemplu, ]ntr-un imobil cu 12 apartamente contorizate \i trei necontorizate, toat[ diferen`a este alocat[ pe cele trei apartamente necontorizate, din acest punct de vedere, pe acele cazuri sociale, am efectuate contoriz[rile”, a declarat

juristul Albert T[nas[, purt[torul de cuvânt al SC Apa Grup SA Boto\ani. De\i s-a zvonit la un moment dat c[ hot[rârea de CL prin care pierderile de ap[ sunt imputate apartamentelor care nu sunt contoriza-te va fi abrogat[, având ]n vedere s[r[cia celor mai mul`i dintre cei care nu au apometre, consilierii dorohoieni ]nc[ nu au luat aceast[ m[sur[. (Bogdan Caliniuc)

Evenimentul de Botoasni nr.1350  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you