Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 126 (1347) • Joi, 4 iunie 2009 • 16 pagini

Candidata PSD, Mihaela Hunc[:

„PSD e singurul partid care consider[ c[ Boto\aniul trebuie reprezentat ]n Europa” Candidata PSD pentru Parlamentul European, Mihaela Hunc[, a afirmat, ]n cadrul unei ]ntâlniri cu locuitorii comunei Albe\ti, c[ „PSD este singurul partid care a considerat c[ boto\[nenii merit[ s[ fie ]n lista de onoare pentru Parlamentul Euro-

pean”. }n opinia doamnei Hunc[, niciunul din celelalte partide nu a acordat jude`ului Boto\ani aten`ia pe care o merit[, prezentânduse la alegerile europarlamentare f[r[ nici un reprezentant din aceast[ zon[.

Pagina 3

Ma\in[ de lux a unui procuror, l[sat[ f[r[ ro`i

Pagina 5

|paga de la Bacalaureat comb[tut[ cu camere video Absolven`ii boto\[neni care vor sus`ine examenul de bacalaureat ar putea s[ nu mai reu\easc[ s[ copieze ]n acest an. |efii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) le preg[tesc o surpriz[: vor fi supraveghea`i cu camere video. Aceasta este inten`ia conducerii I|J, ]ns[ este nevoie \i de acceptul Ministerului Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii. Se ]ncearc[ astfel stoparea fenomenului de „note cump[rate”.

Pagina 4

Apa Grup deschide tran\eele pe Calea Na`ional[ Apa Grup SA Boto\ani demareaz[, ]n a doua parte a acestei luni, schimbarea conductelor de ap[ de pe Calea Na`ional[.

Pagina 5


Eveniment 2

Joi, 4 iunie 2009

Fostul profesor uciga\, internat Toate-s vechi la Spitalul de Psihiatrie

EDITORIAL

Lucian ALECSA

\i nou[-s toate

A\a-i ]n politica noastr[, odat[ cu apropierea alegerilor sunt repu\i ]n circuit tot cei care au mai fost pe scen[ nu demult \i care dintr-un motiv sau altul au r[mas pe dinafar[; acum sunt cosmetiza`i ni`el, li se mai d[ cu ceva pomad[ pe fa`[, li se mai aga`[ câte o fundi`[ cu tricolor la butonier[ (deh, vor reprezenta România ]n Parlamentul Europei!), li se retu\eaz[ discursul \i... la lupt[ cu ei. Uite, a\a re\apa`i ne vor mai p[c[li ]nc[ o dat[. Ne-am pus cu to`ii speran`a c[ odat[ ajun\i ]n UE vom fi egalii europenilor, vom sta la masa boga`ilor al[turi de marile puteri ale lumii, dar se pare c[ nu suntem f[cu`i pentru a\a ceva, ne caracterizeaz[ mai mult mersul ]n genunchi \i capul plecat. E greu s[ anulezi structura ancestral[ a unui popor, pân[ când \i elita acestei na`ii nu se las[ corectat[. Când spun acest lucru nu m[ refer numai la cei de pe scena politic[, orice individ din aceast[ `ar[ dac[ s-ar vedea ajuns acolo sus, tot ]n felul acesta ar proceda, ]n decursul celor dou[ decenii de democra`iei s-au perindat tot felul de indivizi prin Parlament, printre care \i caractere frumoase, oameni inteligen`i, care ]n „civilie” primeau atributul de impecabili, iar dup[ ce-au fost ale\i au ajuns de nerecunoscut, s-au schimbat fundamental, brusc, le-au crescut corni`e manifestându-se ca to`i dracii. Cauza? E foarte greu de depistat, oricum, avem puncte negre pe gen[, cam totul miroase urât aici ]n Balcani, pentru noi cuvântul dat nu-i \i lege a firii, precum la occidentali. Ce-i drept, aici au r[s[rit \i marele spirite ale omenirii, m[ refer ]n primul rând la filozofii greci, dup[ cum spunea regretatul Alexandru Paleologu. Am s[ vin c-un r[spuns al altui mare ]n`elept român, Petre `u`ea: cele mai bogate recolte se ob`in de pe solurile ]ngr[\ate cu gunoi... organic. S[ trecem la politicienii no\tri, to`i sunt o ap[ \i-un p[mânt, v[d c[-n propor`ie de peste \aptezeci la sut[ partidele ]\i trimit spre Parlament Europei acelea\i figuri, rar mai vezi câte o mecl[ nou[. Te-ntreab[ \i socoate dac[ ace\ti indivizi au caracter. Nu au, domnilor! Doi-trei sunt mai r[s[ri`i. Sunt europarlamentari care dup[ ce ajung la Bruxelles ]ncep s[ apere interesele corup`ilor din România. Ce e val ca valul trece.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

Mihai B[ncescu, autorul crimei de mar`i diminea`[, din localitatea Mih[ileni, când \i-a ucis mama cu toporul ]n curtea locuin`ei, a fost internat la cererea procurorilor la Spitalul de Psihiatrie din Boto\ani, urmând s[ fie supus unei expertize psihiatrice. Maria B[ncescu, ]n vârst[ de 83 de ani, locuia cu fiul s[u, Mihai B[ncescu, ]ntr-o cas[ situat[ ]n centrul localit[`ii. B[rbatul, fost director de \coal[, este diagnosticat cu schizofrenie paranoid[ de peste dou[ decenii, \i când avea crize nu mai putea s[ fie controlat de nimeni. A\a s-a ]ntâmplat \i mar`i diminea`[, b[rbatul lovindu-\i mama cu un topor ]n curtea casei, la doi pa\i de poart[. B[trâna a murit pe loc.

Dup[ omor, Mihai B[ncescu a ie\it ]n drum \i a ]nceput s[ atace oamenii care treceau prin zon[. Poli`i\tii din Mih[ileni ajun\i la fa`a locului au fost ataca`i \i ei de b[rbat, fiind nevoi`i s[ foloseasc[ spray-ul lacrimogen din dotare pentru a putea s[ re`in[ b[rbatul agresiv. Mihai B[ncescu a fost re`inut \i dus la sediul Poli`iei din comun[, ancheta fiind continuat[ de un procuror din cadrul Tribunalului Boto\ani pentru a se stabili circumstan`ele ]n care s-a petrecut omorul. De\i b[rbatul este cunoscut ca fiind bolnav psihic, totu\i a fost internat din nou la Spitalul de Psihiatrie, ]n vederea expertiz[rii, pentru ca anchetatorii s[ stabileasc[ dac[ poate s[ fie tras la r[spundere

pentru faptele sale. Dac[ va fi g[sit c[ avea discern[mânt ]n momentul ]n care a s[vâr\it fapta, Mihai B[ncescu va fi cercetat

pentru s[vâr\irea infrac`iunii de omor calificat, riscând o pedeaps[ cu ]nchisoarea de la 15 pân[ la 25 de ani. (D[nu` Rotariu)

Uni`i ]n combaterea Oaspete de seam[ la schimb[rilor climatice Poli`ia Comunitar[ Diverse competi`ii pe teme de mediu, parad[ a costumelor ecologice, mar\ ecologic, ac`iuni de salubrizare, simpozioane, campanii de colectare a DEEE-urile – toate acestea sunt ac`iuni prinse ]n programul dedicat Zilei Mondiale a Mediului, respectiv 5 iunie. Sloganul din acest an este dedicat schimb[rilor climatice: „Planeta ta are nevoie de tine! Uni`i ]n combaterea schimb[rilor climatice!”. Prin implicarea reprezentan`ilor Agen`iei pentru Protec`ia Mediului (APM) Boto\ani din dorin`a de a con\tientiza cet[`enii referitor la problematica protec`iei mediului, marcarea acestei s[rb[tori a ]nceput ]nc[ din luna mai prin derularea unor concursuri \i seminarii ]n care au fost implica`i numero\i elevi din jude`. Pe data de 1 iunie, ]n ora\ul S[veni a avut loc concursul „Cel mai frumos costum confec`ionat din materiale reciclabile”, participând copii de la Gr[dini`a Nr. 2 S[veni \i Gr[dini`a din H[ne\ti. Ac`iunile au continuat miercuri cu sus`inerea paradei costumelor ecologice de c[tre la sediul APM de c[tre copiii gr[dini`ei Nr. 6 Boto\ani. Tot miercuri, ca \i noutate ]n ac`iunile dedicate Zilei Mediului s-a derulat Ziua Por`ilor Deschise. Elevii au putut participa la activit[`ile zilnice desf[\urate ]n cadrul institu`iei de mediu. Mâine, sub egida „S[pt[mâna mediului t[u”, se vor desf[\ura ac`iuni de salubrizare a zonelor verzi din municipiu Boto\ani la care vor lua parte atât reprezentan`i ai APM Boto\ani cât \i elevi boto\[neni. „Vor fi cur[`ate \apte parcuri din municipiul Boto\ani \i zona Corni\a, iar la ac`iuni vor participa peste 400 de copii de la nou[ \coli, patru gr[dini`e \i trei licee”, a declarat Sorin Grindei, director executiv ]n cadrul Agen`iei pentru Protec`ia

Mediului Boto\ani. De asemenea, ast[zi, la ora 13.30, la sediul APM Boto\ani va avea loc premierea câ\tig[torilor concursului „|coala mea protejeaz[ mediul” cât \i ]nmânarea premiilor celor cinci elevi de la Eco-|coala Nr. 11 Boto\ani, elevi care au câ\tigat faza local[ a concursului „Comunic[ \i protejeaz[ mediul”. Vineri, programul prevede un simpozion la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian” intitulat „Natura, copilul \i jocul”, ]ncepând cu ora 09.30 care va cuprinde \i premierea câ\tig[torilor concursului „Gardianul Mediului”. }n aceia\i zi, la ora 11.00, va avea loc pe str[zile din municipiul Boto\ani mar\ul ecologic dedicat Zilei Mondiale a Mediului, ac`iune la care vor participa peste 500 de copii, autorit[`i locale, organiza`ii neguvernamentale. Anul acesta nu vor lipsi nici bicicli\tii de pe str[zile municipiului Boto\ani, participan`i la ac`iunile dedicate acestei zile. Programul manifest[rilor se va ]ncheia sâmb[t[ prin derularea unei noi campanii „Marea debarasare”. Campania se va desf[\ura similar edi`iilor anterioare: cet[`enii scot ]n fa`a locuin`ei de\eurile de echipamente electrice \i electronice, urmând ca autorit[`ile locale, prin operatorii de salubritate, s[ colecteze aceste tipuri de de\euri \i s[ le transporte la punctele special amenajate. (Carmen Stanciu)

Un reprezentant al Guvernului Elve`iei, Christian Weidkhun, ]nso`it de reprezentan`ii Inspectoratului Jude`ean de Poli`ie a realizat o vizit[ de lucru la Poli`ia Comunitar[ Boto\ani. „Christian Weidkhun este o mai veche cuno\tin`[ a autorit[`ilor boto\[nene, datorit[ programului privind prevenirea violen`ei domestice, o problem[ cu care se confrunt[ la ora actual[ atât statele subdezvoltate, cât \i cele cu un grad de civiliza`ie de invidiat. Scopul vizitei l-a constituit familiarizarea delega`iei de peste hotare cu activitatea, modul de ac`iune \i dot[rile institu`iei noastre”, a declarat Bianca Albu, purt[torul de cuvânt al Poli`iei Comu-

nitare. Invita`ii au putut vedea la fa`a locului unele aspecte ale meseriei de poli`ist comunitar, uniforma poli`istului comunitar \i echipamentul din dotare. Conducerea Poli`iei Comunitare a prezentat organizarea \i modalitatea de lucru a institu`iei pe care o reprezint[, cu un accent deosebit pe problemele de interes comun, cele legate de activit[`ile desf[\urate pentru asigurarea unui climat de siguran`[ \i legalitate. }n cadrul discu`iilor, ambele p[r`i au manifestat un interes deosebit fa`[ de aspectele profesionale \i legislative, fiind reliefate atât aspecte similare, cât \i deosebirile, la nivelul structurilor din cele dou[ `[ri. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Explozia unor spray-uri a incendiat o gospod[rie Pompierii boto\[neni au fost chema`i mar`i dup[ amiaz[ s[ sting[ un incendiu generat de o cauz[ cel pu`in neobi\nuit[. De\i pe toate sprayurile, indiferent c[ sunt deodorante, odorizante sau insecticide, sunt trecute avertismente ]n privin`a pericolului pe care ]l reprezint[ aruncarea acestora ]n foc, neglijen`a unui b[trân era s[-l coste via`a. Mai multe spray-uri uitate pe o plit[ ]ncins[ au explodat, incendiind buc[t[ria de var[ a unui b[rbat din satul Co`u\ca, comuna Crasnaleuca. Evenimentul a avut loc cu pu`in timp ]nainte de ora 17.00 când proprietarul, Alexandru Costache A., ]n vârst[ de 75 ani, a f[cut focul ]n sob[ pentru a prepara mâncare. Nu a observat c[ pe plit[ se aflau câteva spray-uri. Datorit[ c[ldu-

rii, tuburile aflate sub presiune au explodat, incendiind materialele combustibile din ]nc[pere. Speriat, proprietarul a solicitat sprijinul pompierilor. Când echipajul din cadrul G[rzii de Interven`ie S[veni a ajuns la fa`a locului, fl[c[rile mistuiau bunurile aflate ]n buc[t[ria de var[. „Incendiul a fost stins ]n 15 minute fiind salvate bunuri materiale ]n valoare de 20.000 de lei. Fl[c[rile au distrus 12 metri p[tra`i din tavanul buc[t[riei construit din lemn, stoleria din lemn, un pat, mobilierul din buc[t[rie \i materialele textile aflate ]n ]nc[pere, pagubele fiind estimate la 1.000 de lei”, a declarat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Joi, 4 iunie 2009

Catalogul ru\inii la tezele cu subiect unic Nivelul cuno\tin`elor reale ale elevilor din clasele a VII-a \i a VIII-a este redat cu exactitate ]n notele de la tezele cu subiect unic. Reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) au realizat un catalog \i o evaluare pe fiecare unitate administrativ teritorial[ a jude`ului, din care a rezultat c[ ]n zeci de comune media notelor ob`inute de elevi la tezele cu subiect unic nu a ajuns la cinci, iar ]n unele comune aceast[ medie este chiar sub patru. Directorii de \coli vor trebui s[ ia m[suri fa`[ de profesorii care i-au preg[tit pe elevi, iar aceste m[suri vor fi comunicate la I|J.

al cuno\tin`elor elevilor. Ada Macovei, inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), sus`ine c[ rezultatele reflect[ cuno\tin`ele elevilor. „Rezultatele ob`inute sunt cele reale ]n acest an. Am informa`ii c[ au fost respectate notele interne pe care le-am dat cu privire la ]ncercarea de a se elimina practica \i tradi`ia ]n care interveneau profesorii \i ajutau copiii s[ rezolve itemii. Am de asemenea informa`ii c[ s-a stoDe\i sunt unit[`i unde promo- pat fenomenul de copiere, tezevabilitatea la limba român[ este le deja nu mai seam[n[ unele cu sub cinci, acela este nivelul real altele. Sunt \i situa`ii ]n care am

primit \i telefoane de la p[rin`i revolta`i c[ elevii nu au fost l[sa`i s[ copie”, a spus Ada Macovei. }n ceea ce prive\te rezultatele pentru semestrul al doilea, a fost realizat un catalog \i o evaluare pe unitate administrativ teritorial[. }n urma acestor centraliz[ri, a rezultat c[ mediile la unele comune la matematic[, limba român[, sunt mai mici decât cinci. „Acolo se impun m[suri, ]n primul rând, din partea directorilor din unit[`ile de ]nv[`[mânt, unit[`ii coordonatoare. }n cazul ]n care directorul nu va aduce la cuno\tin`a

I|J m[surile pe care le-a luat, cu siguran`[ c[ la evaluarea anual[ care este ]n prim proces de desf[\urare pentru directori \i directori adjunc`i, \i care se realizeaz[ pân[ la 31 august, vom `ine noi cont de acordarea calificativelor \i pe baza acestor rezultate la teze”, a ad[ugat Ada Macovei. La clasa a VIII-a, ]n zece comune media tuturor unit[`ile \colare la tezele cu subiect unic de la limba român[ este sub cinci. Cea mai mic[ medie este a unit[`ilor \colare din comuna H[ne\ti, aici aceasta fiind de 3.95. Astfel, la Co-

p[l[u media la limba român[ este 4,36, la Cord[reni 4.65, la Durne\ti 4,78, la George Enescu 4,32, la Hili\eu – Horia 4,75, la Lunca 4,69, la Manoleasa 4,72, la Mihai Eminescu 4,46, la R[d[u`i Prut 4,77, la |tiubieni 4,07, la Tudora 4,37, la Ungureni 4,77, la Un`eni 4,60, la Vârfu Câmpului 4,85 iar la Vorniceni 4,80. La clasa a VII-a situa`ia este mult mai grav[ fa`[ de la clasa a VIII-a. Media la limba român[ este sub cinci ]n 20 de comune. Nici la matematic[, mediile nu sunt mai mari de cinci ]n toate comunele. Astfel, s-a ob`inut media 4,84 la Co\ula, 4,81 la Dobârceni \i 4,70 la Mih[ileni. }n topul negativ al \colilor care au ob`inut note mici la limba român[ conduc unit[`ile \colare din comuna Co\ula, unde media a fost 3,50 \i de la Cord[reni, cu media comunal[ 3,53. Medii sub cinci au fost \i la unit[`ile \colare din comunele Avr[meni 4,47, Brosc[u`i 4,72, C[l[ra\i 4,87, Cop[l[u 4,96, Durne\ti 4,85, George Enescu 4,16, H[ne\ti 4,26, Lunca 4,46, Manoleasa 4,14, Mih[ileni 4,34, Pr[jeni 4,27, R[d[u`i Prut 4,50, |endriceni 4,44, |tiubieni 4,15, Ungureni 4,90, Un`eni 4,24 \i Vorniceni 4,82. (Petronela Rotariu)

3

Pierderile de pe re`ea, monitorizate cu o firm[ din Anglia Apa Grup va monitoriza pierderile de pe re`ea cu ajutorul unei firme din Anglia. Societatea boto\[nean[ vrea s[ implementeze la nivel local un proiect pilot care const[ ]ntr-o sta`ie mobil[ de monitorizare a pierderilor de pe re`ea \i de verificare a calit[`ii apei. Maricel Georgescu sus`ine c[ asta se poate realiza doar cu ajutorul companiei din Anglia. „Este vorba despre o sta`ie pilot la nivel de `ar[ pentru determinarea cantitativ[ a pierderilor de ap[. Se fac m[sur[tori la intrarea ]ntr-un cartier, dup[ care se fac m[sur[tori \i la ie\ire. Cele dou[ m[sur[tori trebuie s[ coincid[. Noi avem o parte din aparatur[, dar avem nevoie de softul de`inut de firma din Anglia \i cu ajutorul c[ruia putem calcula toate datele culese din teren. Sper[m ca acest proiect s[ aib[ succes \i s[ putem accesa o finan`are european[ pentru a-l putea folosi permanent la Boto\ani”, a declarat Georgescu. }n cadrul acestui proiect s-a ]nceput monitorizarea cartierului Rotunda \i Pu\kin. „Am vrut s[ fie atât un cartier de case, cât \i unul de blocuri. Mai mult, vrem s[ includem ]n proiect \i aparatura necesar[ pentru m[surarea pe loc a turbidit[`ii apei \i a altor caracteristici”, a completat directorul Apa Grup. Dup[ ce va fi finalizat[ monitorizarea din cartierele Pu\kin \i Rotunda, vor fi f[cute m[sur[tori \i ]n celelalte zone. (Bogdan Caliniuc)

PUBLICITATE

„PSD e singurul partid care consider[ c[ Boto\aniul trebuie reprezentat ]n Europa” „Dintre to`i participan`ii din România care s-au ]nscris ]n competi`ia pentru alegerile europarlamentare, sunt singurul candidat care poate scrie pe afi\ul s[u electoral: Din Boto\ani, pentru Europa. Iar prin aceasta, putem spune c[ PSD e singurul partid care consider[ c[ Boto\aniul trebuie reprezentat ]n Europa”, a afirmat reprezentanta PSD. Mihaela Hunc[ a criticat partidele de dreapta care, ]n opinia sa, au considerat c[ boto\[nenii nu sunt destul de demni pentru a fi reprezenta`i ]n Europa. „Nici PD-L nici PNL \i nici un alt partid nu au considerat c[ Boto\aniul merit[ aceast[ cinste. Pen-

tru PD-L \i PNL boto\[nenii sunt buni doar s[ le dea votul, dar nu li se permite s[ stea la masa cu bucate”, a ar[tat candidata social-democra`ilor. Reprezentanta PSD s-a referit \i la recenta vizit[ a lui Mircea Geoan[ ]n jude`ul Boto\ani, care arat[ interesul acestui partid pentru aceast[ zon[. „Trebuie remarcat faptul c[ prima vizit[ a domnului Mircea Geoan[, ]n noua sa calitate de candidat oficial PSD pentru func`ia de Pre\edinte al României, a fost ]n Boto\ani, ceea ce arat[ c[ jude`ul nostru reprezint[ o prioritate pentru PSD”, a ]ncheiat Mihaela Hunc[.

Urban Serv refuz[ s[ scad[ chiriile comercian`ilor din pie`e Societatea Urban Serv a refuzat s[ mic\oreze chiriile comercian`ilor care vând produse industriale ]n Pia`a Mic[. De\i ]n urm[ cu câteva luni viceprimarul Florin Ghiorghi`[ a solicitat ]n cadrul unei \edin`e de Consiliu Local mic\orarea chiriilor ]n contextul crizei financiare, r[spunsul societ[`ii de salubritate a fost acela c[ nu exist[

posibilitatea mic\or[rii acestora. Drept urmare, viceprimarul Ghiorghi`[ va face un proiect de Hot[râre ]n urm[toarea \edin`[ de Consiliu Local ca ace\ti comercian`i s[ beneficieze de o reducere a tarifelor la chirie de 30%. „Am primit o decizie a Urban Serv la \edin`a de Consiliu Local, ca interpelare, prin care spuneau c[ nu au posi-

bilitatea s[ mic\oreze ca tarif, ]ns[ nu-i mai taxeaz[ suplimentar pentru mesele expuse ]n afara chio\cului. Eu am s[ vin cu o alt[ propunere \i am s[ vin de data aceasta cu un proiect de hot[râre de Consiliu Local, pentru c[ v[d c[ cei de la Urban Serv nu au niciun interes s[ fac[ acest lucru, ca ace\ti comercian`i s[ nu fie taxa`i nici pentru

tarabele din afar[ iar, ]n plus, s[ reduc[ cu 30% pre`ul la ]nchirierea chio\curilor”, a precizat Ghiorghi`[. Viceprimarul sus`ine c[ acei comercian`i din Pia`a Mic[ nu mai fac vânz[ri ]n aceast[ perioad[ \i c[ ei ar trebui s[ beneficieze de aceast[ reducere m[car pe o perioad[ de câteva luni. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Un miliard de lei vechi pentru câinii f[r[ st[pân Atât a alocat municipalitatea pentru prinderea câinilor vagabonzi ]n acest an. La ]nceputul acestei s[pt[mâni, municipalitatea a semnat contractul cu firma care a câ\tigat licita`ia privind externalizarea serviciului de prindere a câinilor vagabonzi. „Luni s-a semnat contractul cu firma, ]ns[ nu era pus la punct un proces verbal de predare-primire a câinilor. S-a pus la punct \i modul de predare a câinilor, modul de gestionare \i acum a\tept[m s[-i aduc[ ca

s[ ]i ]nchidem ]n padoc”, a precizat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. El spune c[ nu s-a impus o norm[ pe zi privind câinii prin\i, ]ns[ cu cât num[rul de câini vagabonzi prin\i va fi mai mare, cu atât \i prim[ria va da firmei mai mul`i bani. Capturarea unui patruped va costa municipalitatea 350 mii lei vechi. Reprezentan`ii prim[riei apreciaz[ c[ miliardul de lei alocat ar trebui s[ ajung[ pentru capturarea a aproximativ 3.000 de câini vagabonzi, adic[ aproa-

pe cam cât mai supravie`uiesc pe str[zile din municipiu. „Dup[ ce firma ]i captureaz[, ]i duce la padocuri \i de acolo ne ocup[m noi de ei. Dac[ vor prinde mai mul`i, se va face o realocare bugetar[”, a ad[ugat Ghiorghi`[. Firma care se va ocupa de prinderea câinilor din ora\ se nume\te Pavracom. Potrivit unei statistici prezentate de municipalitate, la ]nceputul anului existau peste 3.500 de câini comunitari. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment 4

Joi, 4 iunie 2009

|paga de la Bacalaureat comb[tut[ cu camere video Absolven`ii boto\[neni care vor sus`ine examenul de bacalaureat ar putea s[ nu mai reu\easc[ s[ copieze ]n acest an. |efii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) le preg[tesc o surpriz[: vor fi supraveghea`i cu camere video. Aceasta este inten`ia conducerii I|J, ]ns[ este nevoie \i de acceptul Ministerului Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii. }n aceste condi`ii, p[rin`ii vor da inutil bani pentru ca odraslele lor s[ primeasc[ note mari la bacalaureat. Astfel, se ]ncearc[ stoparea fenomenului de „note cump[rate”. Iar dac[ supravegherea cu camere video va da rezultatele scontate, atunci metoda va fi aplicat[ \i la concursul de titularizare de la nivel jude`ean. Ada Macovei, inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean, pare hot[rât[ s[ pun[ cap[t corup`iei din ]nv[`[mânt, mai exact fenomenului de mituire a cadrelor didactice pentru cump[rarea notelor mari la bacalaureat. Cel pu`in aceasta a fost inten`ia exprimat[ ieri. Deocamdat[, la ni-

vel declarativ, inspectorul \colar general vrea ca rezultatele finale ale examenului maturit[`ii s[ demonstreze nivelul real al cuno\tin`elor elevilor boto\[neni. Pentru ]nceput, aceasta a transmis tuturor unit[`ilor \colare adrese prin care s-a men`ionat clar c[ singurele sume de bani strânse la finalul anului \colar vor fi cele pentru banchet. Din punctul de vedere al inspectorului \colar general dar \i al p[rintelui, sumele de bani pentru banchet sunt necesare, acesta fiind un eveniment pe care ]l merit[ fiecare absolvent de clasa a XII-a. „}n afar[ de aceste fonduri nu este nevoie s[ se strâng[ bani ]n nici o unitate de ]nv[`[mânt. Comisiile de la bacalaureat de examinare sunt pl[tite de MECI prin I|J. Fac pe aceast[ cale ]nc[ un apel la p[rin`i s[ nu cad[ ]n aceste capcane de a da bani, pentru c[ ]i vor da gratuit, f[r[ s[ ob`in[ ceea ce ]\i doresc. Vom lua toate m[surile pentru ca anul acesta examenul de bacalaureat s[ nu mai fie fraudat”, a spus Ada Macovei. }n cadrul \edin`ei pe care inspectorii \colari generali o vor avea ]nainte de examenul de bacalaureat cu reprezentan`ii MECI, fiecare va veni cu m[suri pentru prevenirea fraud[rii. „Se \tie c[ jude`ul Boto\ani, al[turi de alte trei, patru jude`e, au o tradi`ie ]n a ob`ine performan`e de peste 97% promovabilitate la bacalaureat. An de an, s-au ob`inut astfel de rezultate ceea ce a ridicat un semn de ]ntrebare la nivelul Ministerului”, a mai precizat inspectorul \colar general. }n cadrul acestor

]ntâlniri de lucru pe care \efii inspectoratelor jude`ene le vor avea vor trebui s[ vin[ cu solu`ii, cu propuneri pe care ministerul s[ le poat[ aplica la nivel na`ional. Se vor putea face apoi \i propuneri privind securitatea examenului la nivel de jude`. „}ntr-o discu`ie anterioar[, am adus vorba de instalarea de camere video ]n fiecare sal[ de concurs, ]n spatele clasei, astfel ]ncât imaginea elevului s[ nu fie afectat[, elevii s[ nu fie deruta`i. În acela\i timp, dorim s[ avem dovada fraudelor care pot s[ apar[. Vrem s[ facem ]n a\a fel ca \i Boto\aniul s[ aib[ rezultate pe m[sura muncii depuse \i nu pe m[sura banilor pe care ]i strâng p[rin`ii pentru promovarea acestui examen”, men`ioneaz[ ]n continuare Ada Macovei. Aceasta sus`ine c[ nu este

greu s[ se fac[ rost de circa 200 de camere video, pe baz[ de proces verbal, de la oricine ar fi dispus s[ le ]mprumute Inspectoratului pentru câteva zile. Reprezentan`ii Inspectoratului consider[ c[ nu ar fi nevoie pentru o astfel de monitorizare de costuri uria\e pentru stoparea acestui fenomen. „Tocmai de aceea vom lua toate m[surile astfel ]ncât s[ reu\im s[ aducem examenul de bacalaureat la nivelul care trebuie s[ fie, astfel ]ncât fiecare elev s[ \tie pe ce pozi`ie se situeaz[ ]n raport cu ceilal`i, s[ poat[ s[ urmeze studiile superioare acolo unde va face fa`[”, a ad[ugat inspectorul \colar general al I|J. Conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean a adus ]n discu`ie \i faptul c[ o problem[ este aceea a diferen`elor de notare a elevilor din mediul ru-

ral \i din urban, a mediilor ob`inute ]n cei patru ani \i cele de la bacalaureat. „S[ nu ne mai umilim cadrele didactice care trebuie s[ corecteze sute de teze identice, pentru care nu cred efortul de a corecta este atât de mare, dar umilin`a este absolut grea. P[rin`ii trebuie s[ ]n`eleag[ c[ banii care ]i dau ]i pot folosi pentru alte activit[`i cu copiii, pentru a-i recompensa pentru rezultatele ob`inute”, a ad[ugat Ada Macovei. De\i ]n anii trecu`i nimeni nu a recunoscut c[ sunt teze identice, inspectorul \colar general sus`ine c[ aceste teze exist[ \i pot fi verificate oricând. Discu`ia privind principalul vinovat ]n astfel de situa`ii, când elevii ob`in note nemeritate pe bani, pare s[ fie de domeniul trecutului. Noii \efi ai I|J consider[ c[ atât profesorul, cât \i p[rintele sau elevul ]\i are fiecare partea sa de vin[, ]ns[ important este c[ din acest an se ]ncearc[ ruperea tradi`iei. Ar putea fi primul examen de bacalaureat la care s[ nu mai existe situa`ii ]n care elevi excep`ionali, cu burse ]n to`i anii de studii, s[ fie dezavantaja`i la corectare sau la probele orale, doar pentru c[ al`ii au cotizat mai mult. „Consider c[ notele \i promovabilitatea din anii trecu`i nu sunt relevante pentru jude`ul Boto\ani. 97% este extraordinar de mult. Dac[ se demonstreaz[ \i anul acesta, având ]n vedere toate m[surile pe care le vom lua, c[ procentajul este real, \i m[ rog lui

Dumnezeu s[ fie a\a, ]nseamn[ c[ ]ntr-adev[r suntem un jude` performant, cu educa`ie de calitate. Vrem s[ afl[m realitatea”, a men`ionat inspectorul \colar general. De\i \efii Inspectoratului iau ]n calcul \i o posibil[ nemul`umire din partea unora dintre p[rin`i, care vor cu orice pre` note mari pentru copiii lor, majoritatea p[rin`ilor ar r[sufla u\ura`i dac[ ar \ti c[ nu vor mai scoate bani din buzunare pentru astfel de examene. „Parc[ nu ]mi vine a crede c[ acum, dup[ ce a devenit o obi\nuin`[ s[ cumperi examenul, se mai poate schimba ceva. Din partea p[rin`ilor, cred c[ ar r[sufla u\ura`i. Dar ce vor face acei profesori care abia a\teapt[ sfâr\itul de an \colar pentru a-\i rotunji veniturile? A\ vrea s[ cred c[ se va mai putea face dreptate elevilor care ]nva`[”, este p[rerea exprimat[ de o boto\[neanc[, Elena Pancu. Nici \efii inspectoratului nu garanteaz[ c[ inten`ia lor are \anse de izbând[. „Nu \tim dac[ vom reu\i, nu \tie nimeni. S-ar putea s[ stârnim revolta general[ a p[rin`ilor, s[ fim ar[ta`i cu degetul, s[ ne blameze \i elevii \i autoritatea local[, dar este un risc pe care trebuie s[ ni-l asum[m”, este opinia Adei Macovei. Dac[ supravegherea cu camere video va da rezultatele scontate, atunci metoda va fi aplicat[ \i la alte examene, unul din cele vizate fiind concursul de titularizare de la nivel jude`ean. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment Joi, 4 iunie 2009

Ma\in[ de lux a unui procuror, l[sat[ f[r[ ro`i Ho`ii au furat ro`ile unei ma\ini de lux ce este folosit[ de familia adjunctului prim-procurorului Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. Autoturismul este proprietatea unei firme la care so`ul procurorului Florina Pilo\ de`ine p[r`i sociale. Totul s-a ]ntâmplat ]ntr-o zon[ ultracentral[ a municipiului Boto\ani, ]n care vigilen`a poli`i\tilor \i a poli`i\tilor comunitari nu se face sim`it[. Anul trecut, Aron Balan a f[cut ravagii printre ma\inile de lux parcate ]n zonele centrale ale ora\ului. Mai mult, o spargere la un cunoscut personaj politic a avut loc ziua ]n amiaza mare, tot ]ntr-o zon[ central[, fiind furate bijuterii ]n valoare de câteva zeci de mii de euro.

de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, a fost l[sat f[r[ ro`i de c[tre ho`i ]n parcarea din spatele blocului ]n care locuie\te. De\i este o zon[ ultracentral[ din municipiul Boto\ani, ho`ii au ac`ionat nestingheri`i, având timp s[ fure toate cele patru ro`i ale autoturismului. Comisarul Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, a spus c[ furtul a fost sesizat ieri diminea`[ la ora 6.00 \i c[ se ac`ioneaz[ ]n vederea depist[rii ho`ilor \i recuper[rii prejudiciului. Procurorul Aurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, a spus c[ nu se ia ]n calcul varianta unei r[zbun[ri a vreunui Autoturismul de lux al fami- individ condamnat ]n urma liei Florinei Pilo\, adjunctul rechizitoriilor Florinei Pilo\. prim-procurorului Parchetului „Acest caz este considerat a fi

un furt \i nu vreo r[zbunare, mai ales c[ autoturismul este folosit de so`ul doamnei procuror”, a declarat Simion. Autoturismul de lux apar`ine firmei la care so`ul procurorului Florina Pilo\, de`ine o parte din afacere, fiind una dintre cele mai cunoscute societ[`i comerciale la nivelul municipiului Boto\ani. Valoarea prejudiciului ]n acest caz dep[\e\te 1.500 de euro.

ZON{ ULTRACENTRAL{ F{R{ NICIUN PIC DE SIGURAN~{ Impozitele pl[tite de boto\[nenii care stau ]n zonele ultracentrale nu se reg[sesc ]n gradul de siguran`[ resim`it de a-

ce\tia. Principalii vinova`i sunt, ]n ordine, Poli`ia Comunitar[, dup[ care Poli`ia Municipiului Boto\ani. }n ciuda faptului c[ ambele institu`ii pl[tite pentru a men`ine un grad ridicat de siguran`[ printre boto\[neni se laud[ c[ au patrule cel pu`in ]n zonele centrale, acestea nu-\i fac sim`it[ prezen`a. Spre exemplu, ]n acest caz ho`ii au ac`ionat f[r[ a fi „deranja`i” de vreo patrul[ a Poli`iei municipiului sau a Poli`iei Comunitare, au avut timp s[ scoat[ cele patru ro`i \i s[ plece cu ele, ]n ciuda faptului c[ opera`iunea de ridicare a ma\inii pe cric \i scoatere a ro`ilor dureaz[ cel pu`in 15 minute dac[ este f[cut[ cu o rapiditate maxim[. V[ reamintim c[ ]n cursul anului trecut, minorul Aron Balan a spart câteva zeci de autoturisme ]n zonele ultracentrale ale municipiului \i c[ poli`i\tii de la ordine public[, precum \i cei comunitari au fost incapabili s[-l opreasc[ pe pu\tiul care a reu\it s[-\i duc[ „palmaresul” la peste 100 de spargeri de autoturisme. Majoritatea autoturismelor sparte de acesta erau de lux, parcate ]n zone ultracentrale, la vedere. Mai mult, tot ]n cursul anului trecut, ziua ]n amiaza mare, apartamentul lui Gabriel Opri\anu, fostul \ef al S[n[t[`ii boto\[nene, a fost spart de o band[ de ho`i. Din apartamentul situat ]ntr-un bloc din zona Pod de piatr[ au fost furate bijuterii ]n valoare de câteva zeci de mii de euro. (Bogdan Caliniuc)

Adu\i cu arcanul la Parchet Procurorii Parchetelor instan`elor boto\[nene apeleaz[ tot mai des la serviciile poli`i\tilor \i jandarmilor pentru aducerea ]nvinui`ilor la anchete. S-a ajuns chiar ]n situa`ia ]n care num[rul mandatelor de aducere s-a dublat fa`[ de anii anteriori. Situa`ia care i-a pus pe gânduri pân[ \i pe anchetatori este aceea c[ din ce ]n ce mai multe persoane implicate sau nu ]n diferite infrac`iuni refuz[ s[ se prezinte la Parchet pentru a fi audiate, din diferite motive. Majoritatea \tiindu-se implicate ]n infrac`iuni, ori refuz[ executarea mandatului de aducere, ori pur \i simplu se ascund de cei care ]i caut[ pentru a-i aduce ]n fa`a procurorilor. Conform datelor puse la dispozi`ie de c[tre reprezentan`ii Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean, num[rul mandatelor de aducere executate anul acesta s-a dublat fa`[ de aceea\i perioad[ a anului trecut. Practic, oamenii ignor[ cita`iile venite din partea procurorilor, dând dovad[ de o lips[ total[ de respect fa`[ de autoritatea institu`iilor statului. „Manda-

tele de aducere din alte ora\e se execut[ prin organele de jandarmi. Iar celelalte, din ora\e \i respectiv comune din jude`, sunt executate de c[tre organele de poli`ie. Sunt diverse cazuri când cita`iile sau mandatele de aducere se execut[ ]n dou[ forme, ]ntr-o prim[ form[ când omul ia ]n vedere c[ este obligat s[ se prezinte la un anumit organ de cercetare ori urm[rire penal[, \i i se aduce la cuno\tin`[ data iar când nici cu acest mandat de aducere nu se prezint[, atunci mandatul de aducere se execut[ prin for`[. Persoana este obligat[ de cei care execut[ mandatul de aducere s[ se prezinte la Parchet. Sunt multe cazuri, atât din teritoriul jude`ului, cât \i din afara jude`ului. Nu putem finaliza cercet[rile ]n dosarul ARCA pentru c[ unul dintre ]nvinui`i, din cei opt ]nvinui`i, refuz[ ]n mod sistematic s[ se prezinte de\i nu se afl[ ]n nici una din acele situa`ii ]n care nu ar putea s[ se prezinte la organele de anchet[. Avem patru rânduri de mandate de aducere, dar el reu\e\te de fiecare dat[ s[ se eschiveze”, a precizat Aurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Apa Grup deschide tran\eele pe Calea Na`ional[ Apa Grup SA Boto\ani demareaz[, ]n a doua parte a acestei luni, schimbarea conductelor de ap[ de pe Calea Na`ional[. Lucr[rile vor transforma principala arter[ rutier[ a municipiului ]ntr-un adev[rat câmp de r[zboi. Boto\[nenii ]nc[ nu au uitat perioada ]n care au fost schimbate conductele de pe Bulevardul Mihai Eminescu \i ]n care zona sem[na perfect cu tran\eele de pe câmpul de lupt[. „Se analizeaz[ unde vom monta noile conducte. Probabil c[ a-

cestea vor fi puse pe mijlocul str[zii, cel pu`in de la fostul IRE pân[ la ie\irea dinspre Ia\i, deoarece acolo se permite montarea pe mijloc, unde exist[ spa`iu verde, \i unde am putea interveni ulterior f[r[ a deranja circula`ia \i pietonii”, a declarat Maricel Georgescu, directorul companiei Apa Grup. Acesta a precizat c[ pe ]ntreaga perioad[ a lucr[rilor de schimbare a conductelor va fi l[sat[ ]n func`iune vechea re`ea de alimentare cu ap[ care str[bate Calea Na`io-

nal[ deoarece aceasta deserve\te un procent important al locuitorilor municipiului Boto\ani. Re`eaua de conducte de pe Calea Na`ional[, la fel ca \i cea de pe Prim[verii, este printre cele mai vechi din Boto\ani, iar gradul de uzur[ este unul foarte ridicat. Acele `evi sunt dep[\ite atât din punct de vedere fizic, cât \i moral, fiind afectate foarte mult \i de vibra`iile provocate de trecerea tramvaielor. Directorul Apa Grup a precizat c[ la finalul proiectului ISPA, cu

finan`area c[ruia se face ]nlocuirea re`elei de ap[, se va realiza un bilan` cu privire la sc[derea pierderilor ca urmare a acestei opera`iuni. „Acum ]nc[ nu putem face nici m[car un bilan` provizoriu cu sc[derea pierderilor datorat[ investi`iilor ]n re`ea deoarece sunt zone unde de\i am pus noile conducte, ]nc[ mai func`ioneaz[ vechea re`ea, deoarece nu am vrut s[ sist[m apa ]n perioada lucr[rilor”, a completat Georgescu. (Bogdan Caliniuc)

5

Vorba c^ntecului: „Iubi`i \i c^inii vagabonzi!“


Eveniment 6

Joi, 4 iunie 2009

Peticire de drumuri pentru Turul Ciclist al României Nici ]n acest an cicli\tii care particip[ la Turul Ciclist al României nu vor uita prea u\or c[ au trecut \i prin Boto\ani. |i asta deoarece principalii lor inamici ]n cursa sportiv[ vor fi chiar gropile din asfalt care, nici de aceast[ dat[, nu vor lipsi din peisajul ]ntrecerii. Chiar dac[ reprezentan`ii Sec`iei Drumuri Na`ionale Boto\ani au declarat c[ ]nc[ de acum dou[ s[pt[mâni s-a demarat „marea peticire a drumurilor na`ionale”, ]n a\teptarea cicli\tilor, la Dorohoi pe concuren`i ]i a\teapt[ o adev[rat[ aventur[. Pentru a patra oar[ consecutiv, participan`ii vor sim`i pe propria piele ce ]nseamn[ s[ ajungi ]ntr-un jude` de grani`[, la cap[t de `ar[, uitat c[ \i el face parte din harta drumurilor

na`ionale. Ca de fiecare dat[, autorit[`ile jude`ului ]ncearc[ s[ rezolve cum pot situa`ia jalnic[ a drumurilor, alocând sume infime pentru cârpirea acelor artere care urmeaz[ s[ fie parcurse de cicli\ti. }n starea cea mai jalnic[ se afl[ drumul na`ional 28B de la Frumu\ica la Boto\ani, drumul probabil cu cele mai multe gropi \i cu cele mai multe tentative de acoperire a lor prin procedee rapide de peticire, pentru a rezista atât cât s[ treac[ concuren`ii ]nscri\i ]n Turul Ciclist. Partidele care au guvernat de-a lungul timpului `ara nu au ratat nicio campanie electoral[ ]n care s[ nu le promit[ boto\[nenilor c[ drumul na`ional care leag[ jude`ul Ia\i de jude`ul Boto\ani va fi modernizat. Ulterior, promisiunile au fost subit uitate. }n stare la fel de jalnic[ se afl[ \i drumul na`ional 29 B care leag[ cele dou[ municipii, Boto\ani \i Dorohoi, au asfalt deteriorat \i gropi din loc ]n loc. Reprezentan`ii Sec`iei Drumuri Na`ionale Boto\ani au declarat c[ ]nc[ de acum dou[ s[pt[mâni s-a demarat „marea peticire a dru-

murilor na`ionale”, pentru a oferi condi`ii mai bune de circulat cicli\tilor, urmând ca pân[ pe 9 iunie când ajung ]n Boto\ani s[ fie finalizat[. Pe aceste trasee marea problem[ o reprezint[ gropile din asfalt, dar \i denivel[rile, iar angaja`ii SDN ]ncearc[ prin plomb[ri s[ fac[ cât mai accesibile traseele.

form[ care a fost montat[ ]n cadrul programului SAMTID. Mai grav este c[ primarul din Dorohoi nici m[car nu a fost anun`at c[ Turul Ciclist va trece \i prin municipiu. „Noi nu am primit nimic oficial ]n leg[tur[ cu aceast[ ac`iune. Noi avem ]ns[ o problem[ foarte mare cu bulevardul care a fost spart din cauza conductei de ap[ \i la care nu putem TRAVERSAREA interveni pentru a-l repara pân[ DOROHOIULUI, O nu ]nlocuim `eava. Pân[ atunci ADEV{RAT{ trebuie ca vinovatul s[ pl[teasc[ scoaterea \i ]nlocuirea conAVENTUR{ ductei. Circula`ia se desf[\oar[ PENTRU CICLI|TI pe Bulevard, ]ns[ arat[ foarte Situa`ia critic[ este ]ns[ la r[u”, recunoa\te \i Dorin Dorohoi, pe unde trece Turul Alexandrescu, primar de DoCiclist. Practic, concuren`ii rohoi de un an de zile. mânzi, Cotu-Cop[l[u, Z[itrebuie s[ escaladeze bulevarce\ti, punctul de sosire al etadul din Dorohoi, pentru a ie\i TRASEUL pei trei fiind la Boto\ani. Etapa ]nspre Vârfu Câmpului, cum CICLI|TILOR }N a patra ]ncepe cu o zi mai este stabilit traseul. De la intârziu, pe 10 iunie, când se iese trarea ]n Dorohoi pân[ la ie\i- JUDE~UL BOTO|ANI la orele 13.00 din Boto\ani ]nre, traseul va fi o adev[rat[ aLa Boto\ani, este programat spre C[t[m[r[\ti-Cervice\tiventur[ pentru cicli\ti, \i asta ca cicli\tii s[ ajung[ ]n data de Br[e\ti-V[cule\ti-S[uceli`apentru c[ artera principal[ din 9 iunie, jude`ul fiind inclus ]n Dealu Mare-intrare Dorohoimunicipiu nu numai c[ este etapa trei \i patru a Turului ie\ire Dorohoi-Horl[ceni-Vf plin[ de gropi la orice pas, ci ]n Ciclist. Astfel, pe 9 iunie, la Câmpului-Lunca-Talpa-Cânplus, s-au f[cut s[p[turi ]n as- orele 16.00 se ajunge ]n Fru- de\ti-Mih[ileni, dup[ care cifalt pentru a dezgropa \i ]nlocui mu\ica \i se str[bat o serie de cli\tii trec grani`a jude`ului Boo magistral[ de ap[ necon- localit[`i: Frumu\ica, Fl[- to\ani, plecând ]nspre R[d[u`i.

}n municipiul Boto\ani, traseul va fi pe lâng[ Colegiul Laurian-strada Cuza Vod[ pân[ ]n centrul ora\ului, ]n fa`a Prefecturii, de unde se pleac[ ]nspre C[t[m[r[\ti. Turul Ciclist se desf[\oar[ ]n perioada 6-14 iunie, concuren`ii urmând s[ parcurg[ 1.144 de kilometri. Fostul senator Gavril[ Vasilescu a militat de-a lungul anilor pentru ca ]n aceast[ competi`ie sportiv[ s[ fie inclus \i jude`ul Boto\ani. (Monica Aionesei)

Frunta\i la subven`iile europene Sute de declara`ii false ale elevilor pentru 200 de euro pe suprafa`[ agricol[ Agen`ia pentru Pl[`i \i Interven`ii ]n Agricultur[ a acordat subven`ii pentru suprafa`[ fermierilor boto\[neni pentru un num[r de 26.690 de cereri din cele 48.308 depuse. }n aceste condi`ii, jude`ul Boto\ani se num[r[ printre jude`ele frunta\e, unde au fost autorizate la plat[ subven`iile pentru suprafa`[. Practic, ]n anul 2009, fermierii ]\i primesc banii pentru suprafa`a de teren de`inut[ dup[ ce, cu un an ]nainte, au depus cereri ]n acest scop. Sumele au fost pl[tite ]n baza cererilor depuse pentru schemele de sprijin pe suprafa`[ ]n cadrul campaniei SAPS (schem[ de plat[ unic[ pe suprafa`[). Alocarea financiar[ pentru anul 2008 ]n baza SAPS este de 107 euro pe hectar, ]n condi`iile ]n care pentru a putea beneficia de subven`ii, fermierii trebuie s[ de`in[ minimum un hectar. „}n control administrativ aprobat se mai afl[ 7.398 de cereri, dup[ ce cele 26.690 de cereri au fost b[gate la plat[. Noi deocamdat[ nu \tim care este valoa-

Num[rul mare de dosare depuse de elevi pentru programul Euro 200 din care rezult[ c[ venitul familial este zero a stat la decizia Ministerului Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI) de a prelungi termenul de publicare a listei cu beneficiari eligibili. Anchetele sociale care au avut loc ]n fiecare comun[ boto\[nean[ a g[sit nereguli la aproximativ 250 de dosare. Din datele prezentate de Ada Macovei, inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), ini`ial au fost ]nregistrate ]n baza de

rea subven`iilor primite de fermierii boto\[neni, pentru c[ pl[`ile se fac direct de APIA de la nivel central ]n contul agricultorilor”, a declarat Ioan Serediuc, purt[torul de cuvânt al APIA Boto\ani. M[surile de sprijin pe suprafa`[ sunt finan`ate din Fondul European de Garantare Agricol[ (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural[ (FEADR) \i din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, P[durilor \i Dezvolt[rii Rurale (MAPDR).

}n 2007, primul an ]n care s-au alocat aceste ajutoare, agricultorii au primit 97 de euro la hectar din fondurile europene \i din bugetul na`ional, ]n timp ce pentru anul trecut aloca`ia s-a m[rit la 107 euro la hectar. Pentru campania din 2009, aloca`ia financiar[ va fi ]n jur de 115 euro pe hectar. }n acest an, fermierii mai au timp pân[ pe 9 iunie s[ depun[ cereri de subven`ie pentru suprafa`[, urmând ca plata s[ se fac[ anul viitor. (Monica Aionesei)

date 2.753 de solicitan`i, dintre care 1.077 aveau declarat venit zero. „}n urma discu`iilor purtate cu autorit[`ile locale, a fost impus[ o reanalizare a venitului acestor solicitan`i. Au fost desf[\urate de prim[rii anchete sociale \i, ]n urma acestor anchete, am constat c[ au r[mas cu venit zero 828 de solicitan`i. }n cazul a 249 din cei care solicitau 200 de euro, venitul a crescut pu`in peste zero. Motivul a fost p[mântul pe care ace\tia ar putea s[-l lucreze \i care ar fi fost aduc[tor de venit, de animalele pe care le mai au, de

aloca`iile copiilor. Num[rul celor r[ma\i ca solicitan`i acum a sc[zut la 2.704 elevi”, a spus Ada Macovei. }n cazul celor care au declarat pe proprie r[spundere venituri zero, I|J nu poate lua m[suri drastice, dar este de competen`a organelor de anchet[ pentru cercetarea infrac`iunii de fals ]n declara`ii. }n cazul a 49 de depun[tori de dosare, s-a constatat c[ venitul pe membru de familie era mai mare de 150 de lei, fapt pentru care elevii respectivi au fost sco\i din baza de date. (Petronela Rotariu)

Lucr[ri la drumul din Vorona ]ntârziate de birocra`ie Demers greoi pentru adjudecarea ofertelor ]n cazul drumului de la Vorona. Termenul de 20 de zile ]n care trebuia s[ se fac[ adjudecarea ofertelor pentru drumul de la Vorona, respectiv DJ 208 C, a expirat. Reamintim c[ este vorba despre drumul de la Vorona ce a trezit numeroase ac`iuni de protest anul trecut. Organizatorii au procedat la amânarea termenului printr-o not[ justificativ[, verificarea documentelor depuse de oferta`i necesitând mai mult timp decât s-ar fi a\teptat ini`ial. „Suntem

]n continuare ]n termenele legale de adjudecare. Dup[ trecerea primelor 20 de zile de la deschiderea ofertelor, s-a cerut amânarea termenului de adjudecare cu ]nc[ 20 de zile, termen ce nu mai poate fi prelungit ]n nici un fel”, a men`ionat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Pentru anul acesta, autorit[`ile jude`ene au alocat o sum[ de aproape 90 de miliarde de euro, ceea ce reprezint[ mai bine de trei sferturi din lucrarea de la Vorona, lucrare ce trebuie reali-

zat[ ]ntr-un timp foarte scurt. Termenul de garan`ie cerut ]n acest sens este de minimum cinci ani. Autorit[`ile sper[ ca lucr[rile s[ ]nceap[ din prima s[pt[mân[ a lunii august. Referitor la licita`ii, s[pt[mâna aceasta, potrivit celor declarate de reprezentan`ii Consiliului Jude`ean, se ]ncheie raportul procedurii \i adjudecarea la urm[toarele: refacerii studiului de fezabilitate pentru vama R[d[u`i Prut \i pentru Galeriile de Art[ „|tefan Luchian” – refacerea fa`adei. (Carmen Stanciu)


Sport Joi, 4 iunie 2009

Sorana C]rstea p[r[se\te turneul de la Roland Garros Sorana Cârstea a ratat \ansa de a ajunge ]n semifinalele de la Roland Garros la doar 19 ani dup[ ce a fost ]nvins[ f[r[ drept de apel de australianca Samantha Stosur. Juc[toarea noastr[ nu s-a reg[sit deloc ]n primul set \i a pus probleme doar ]n finalul celui de-al doilea, având mari probleme ]n fa`a unei australience extrem de puternice. Prezen`a Soranei ]n sferturile de final[ de la Roland Garros r[mâne, totu\i, cea mai mare performan`[ din tenisul feminin românesc din ultimii zece ani. Compatrioata noastr[, Sorana C]rstea, tr[ie\te cele mai frumoase clipe ale carierei sale de pân[ acum \i a avut miercuri \ansa de a juca pentru calificarea ]n semifinalele Roland Garros. }ntre Sorana \i intrarea ]n c[r`ile de istorie ale tenisului românesc a stat puternica australianc[ Samantha Stosur, a 30-a favorit[ a turneului, o juc[toare ]n vârst[ de 25 de ani. Aceasta a lu-

at-o tare pe Sorana ]nc[ din primul game \i, profitând de emo`iile româncei, a ajuns s[ aib[ repede 3-0 ]n primul set. Incomodat[ evi-

dent de loviturile adversarei, C]rstea nu a putut s[-\i g[seasc[ ritmul \i a câ\tigat doar un game ]ntr-un set ]n care nici serviciul propriu

nu a mers. Al doilea set a ]nceput la fel de prost \i Stosur a reu\it break-ul ]n game-ul al treilea. La 1-4, ]ns[, C]rstea \i-a revenit \i

a putut s[ câ\tige dou[ game-uri consecutive, f[când break \i ducând scorul la 34. Sorana nu a putut s[ mai câ\tige alt game \i, de\i Stosur a câ\tigat greu game-urile ]n setul al doilea, s-a impus cu 6-3. ]n turul precedent, C]rstea \ocase lumea tenisului eliminând-o din competi`ie pe Jelena Jankovic, care de curând era num[rul 1 mondial! Outsider[ clar[ ]naintea turneului de Grand Slam, C]rstea, ]n vârst[ de doar 19 ani, a reu\it o serie de rezultate pozitive \i a egalat performan`a Ruxandrei Dragomir din 1997, ajungerea ]n „sferturi“ la Roland Garros. Românca a trecut pe Carly Gullickson, Alize Cornet (a 21-a favorit[), Caroline Wozniacki (cap de serie 10) \i Jelena Jankovic (ca de serie 5). La rândul ei, Stosur a produs o surpriz[ ]n drumul spre sferturile de final[, eliminând pe Elena Dementieva, cap de serie num[rul 4. 

Messi nu vrea s[ fie comparat Jo Jo Dan, preg[tit cu Maradona s[-l ]nfrunte pe Câ\tig[tor a tuturor trofeelor pune ]n joc Walter Sergio Gomez pentru echipele spaniole ]n acest sezon, Messi este principalul favorit s[ câ\tige „Balonul de Aur“ ]n acest an, o premier[ pentru fotbalul argentinian. Totu\i, ]n ciuda calit[`ilor sale incontestabile, Messi se enerveaz[ atunci când este comparat cu idolul s[u, Diego Maradona, despre care spune c[ este \i va r[mâne unic. „Nu exist[ decât un Maradona. Nu o s[ mai fie niciodat[ altul \i nimeni nu o s[-l egaleze. E o lips[ de respect atunci când oamenii m[ compar[ cu Diego“, a declarat Messi. Messi, ]n schimb, nu s-a ferit s[ ]\i compare cei doi antrenori, de la echipa na`ional[ - Maradona \i de la club - Pep Guardiola. Micu`ul mijloca\ agreeaz[ stilul amânduror tehnicieni \i spune c[ exist[ multe similitudini ]ntre cei doi. „Sunt juc[tori, \tiu multe despre fotbal \i \tiu cum s[ foarte asem[n[tori. Amândoi sunt apropia`i de ]\i transmit[ ideile“, a precizat Messi.  Pugilistul român Jo Jo Dan a declarat ieri, ]ntr-o conferin`[ de pres[, c[ este ]ntr-o form[ bun[ \i c[ va da totul pentru a reu\i s[ câ\tige partida cu argentinianul Walter Sergio Gomez pe care o va disputa vineri, la gala „Invincibilii4“, la sala „Rapid“ din Bucure\ti. „M[ bucur c[ am din nou o-cazia s[ boxez ]n România, la mine acas[. De aceast[ dat[ am emo`ii mult mai mari, pentru c[ ]mi voi pune ]n joc cele dou[ centuri. Vreau s[ spun c[ a\a cum furtuna a spulberat praful de pe str[zile Bucure\tiului, ieri seara, a\a

voi face \i eu cu «Polvorita». V[ asigur c[ sunt ]ntro form[ bun[ \i voi da tot ce am mai bun pentru a câ\tiga. Vreau s[ le ofer \i spectatorilor un meci spectaculos. Voi boxa \i pentru galeria Rapidului care va fi prezent[ la aceast[ gal[, dar ]i invit pe to`i românii, pentru c[ eu boxez, ]n primul rând pentru România“, a spus Jo Jo Dan. Pre\edintele Federa`iei Române de Box, Rudel Obreja, consider[ c[ partida pugilistului român reprezint[ un ultim pas al acestuia, dup[ care vor urma meciurile care ]i pot aduce titlul mondial. 

|ase miliarde pentru Mica Bucl[ Edi`ia cu num[rul 46 a Turului ciclist al României, inclus[ pentru al doilea an consecutiv ]n calendarul UCI,

porne\te sâmb[t[ la drum cu un buget estimat la \ase miliarde RON, majoritatea provenind de la BRD GSG \i de la

MTS. Caravana celor 72 de rutieri, reprezentând 12 echipe \i 18 `[ri, va pleca ]n premier[ din Constan`a, spre Br[ila, Bac[u, Boto\ani, Suceava, unde ajunge dup[ 23 de ani, Miercurea Ciuc, Sibiu, având ca punct final Bâlea Lac, la o altitudine de 2020 metri. Timp de \apte zile vor fi str[b[tu`i 1150 kilometri, pe parcursul c[rora se vor acorda premii ]n valoare total[ de 25.000 euro. ~ara noastr[ va fi reprezentat[ de echipa continental[ Tu\nad Cycling Team, Dinamo-Secrom Bucure\ti \i Delma 2003 Medgidia. 

7

|tiri pe scurt

Tiago nu \tie dac[ o s[ r[mân[ la Steaua Mijloca\ portughez al echipei Steaua, Tiago, a declarat c[ nu \tie care este cea mai bun[ solu`ie pentru cariera lui, s[ continue cu forma`ia „ro\-albastr[„ sau s[ evolueze ]ntr-un alt campionat, informeaz[ Maisfutebol. „Nu \tiu dac[ ar fi mai bine pentru mine s[ continui aici sau s[ ]ncerc ]n alt campionat“, a spus Tiago. Sursa citat[ men`ioneaz[ c[ gruparea de la care Steaua l-a ]mprumutat pe Tiago, Estrela Amadora, traverseaz[ o perioad[ dificil[ din punct de vedere financiar \i ]ncearc[ s[-l transfere definitiv pe mijloca\ul portughez. Steaua, care are prima op`iune de cump[rare pentru Tiago, negociaz[ cu Estrela Amadora pentru a diminua pre`ul acestuia. Tiago a precizat c[ de\i pentru Steaua nu a fost un sezon reu\it, el a ]nceput s[ evolueze din ce ]n ce mai bine spre sfâr\itul campionatului. „Pentru echip[ nu a fost un sezon bun. Steaua de obicei se lupt[ pentru titlu sau pentru Liga Campionilor, iar acum nu a reu\it niciuna dintre acestea. La nivel personal a fost bine. La ]nceput nu am jucat mult, dar acum am fost utilizat mai des“, a mai spus Tiago. 

Ballak r[mâne la Chelsea Mijloca\ul german Michael Ballack \i-a prelungit cu un an contractul cu clubul englez Chelsea Londra, au anun`at juc[torul \i responsabilii clubului englez.Ballack, al c[rui contract era la final, va juca \i ]n sezonul viitor la câ\tig[toarea Cupei Angliei.“Sunt foarte bucuros s[ r[mân un an ]n plus la Chelsea, pentru c[ ]mi doream s[ joc la Londra cel pu`in pân[ la Cupa Mondial[ din 2010. Noi am ]ncheiat sezonul ]n tromb[ \i suntem ner[bd[tori s[ continu[m ]n for`[ din sezonul viitor al[turi de noul antrenor Carlo Ancelotti”, a declarat Ballack, ]n vârst[ de 32 de ani. 


Social 8

Joi, 4 iunie 2009

Avantajul unui jude` nedezvoltat industrial: respir[m aer mai curat Cel pu`in asta sus`in reprezentan`ii Agen`iei pentru Protec`ia Mediului. Faptul c[ jude`ul Boto\ani nu se num[r[ printre cele mai dezvoltate zone din punct de vedere industrial are \i un avantaj, sus`in speciali\tii de mediu: suntem ]ntr-o zon[ mai pu`in poluat[. Fa`[ de alte jude`e din `ar[, Boto\aniul nu are nici un agent economic care s[ se ]ncadreze ]n categoria marilor poluatori. Singurul mare poluator, SC Termica SA Boto\ani, a reu\it prin investi`ii de zeci de milioane de euro s[ elibereze jude`ul de aceast[ povar[.

TERMICA, CEL MAI MARE INVESTITOR PE LINIE DE MEDIU Potrivit speciali\tilor de mediu, societatea de termoficare ocup[ locul I ]n ceea ce prive\te sumele investite cu scopul de conformare \i protejare a mediului ]nconjur[tor. „Nu avem ]n Boto\ani agen`i economici care s[ se ]ncadreze ]n categoria marilor poluatori. Termica, ca \i entitate IPPC, tot ce a ]nsemnat programul de conformare, obliga`iile de mediu - \i le-a rezolvat ]n mare parte ]n ultimii ani, de când colabor[m foarte bine ]mpreun[, pentru c[ au g[sit ]n`elegere \i resurse financiare“, a declarat Sorin Grindei, directorul

Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani. Restul problemelor pe care societatea de termoficare le mai are de rezolvat au ca termen 31 decembrie 2010. }n acest sens agentul economic a reu\it s[ ob`in[ acord de finan`are prin POS Mediu. „Pentru diferen`a de probleme pe care trebuie s[ o rezolve pân[ ]n 31 decembrie 2010, au POS Mediu, cu suma de 50 de milioane de euro, prin care, practic, consider[m c[-\i va rezolva toate problemele pe capitolul mediu \i ceea ce ]nseamn[ modernizarea actualelor solu`ii tehnologice pe care societatea le practic[. Ei au depus o cerere care s-a aprobat, \i acum o firm[ de consultan`[ care a fost selectat[ ]n urma unei licita`ii urmeaz[ s[ fac[ acest proiect pe care s[l depun[ pân[ ]n noiembrie anul acesta. O cot[ parte din valoarea proiectului trebuie depus[ de Termica, o cot[ parte de Prim[rie, care este practic ac`ionarul acestei societ[`i comerciale de interes public, iar diferen`a vine prin POS Mediu. Au o echip[ de exper`i care evalueaz[ toat[ situa`ia la Termica \i tot ce ]nseamn[ programul de modernizare care se va ]nscrie ]n aceast[ valoare \i probabil ]n urm[toarele zile se vor contura toate liniile privind schemele de modernizare. Noi avem ca \i m[sur[, termenul 31 decembrie 2010, când

practic trebuie s[ se finalizeze schemele la cuptoarele de ardere, sub acest aspect“, a completat \eful Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani. Potrivit datelor furnizate de c[tre reprezentan`ii agen`iei de mediu, Termica are aproximativ 20 de milioane de euro, bani investi`i pentru rezolvarea problemelor de mediu, ]n ultimii patru cinci ani de zile. Astfel, societatea de termoficare a ajuns s[ primeasc[ titlul de cel mai mare investitor pe linie de mediu, la nivel de Boto\ani. „S-au investit foarte mul`i bani pentru c[ aici a fost \i problematica cea mai complex[. Comparându-i cu marii poluatori din România, gen siderurgie, Termica a fost la un moment dat ]n coada listei de poluatori. La nivel de jude`, agentul economic era la un moment dat cel mai mare poluator ]n momentul ]n care mergeau \i pe p[cur[. Ca industrie, municipiul Boto\ani era principalul amplasament ]n care obiectivele industriale erau cele mai extinse. Situa`ia s-a mai schimbat iar din punct de vedere al calit[`ii aerului, Boto\aniul este un caz fericit fa`[ de alte jude`e“, a specificat Sorin Grindei. Dovad[ a faptului c[ jude`ul Boto\ani duce lips[ de mari poluatori st[ panoul de transmitere a datelor privind calitatea aeroului, date ]nregistrate prin sta`ia

de monitorizare aflat[ la Agen`ia pentru Protec`ia Mediului Boto\ani. Singurile dep[\iri transmise prin intermediul panoului situat ]n zona Casa C[r`ii sunt la pulberi, lucru care se ]ntâmpl[ ]n perioada de vârf a traficului de ma\ini. „Sta`ia de monitorizare a aerului care se afl[ aici, la agen`ie \i panoul la care s-a schimbat configura`ia la dorin`a cet[`enilor - ne arat[ c[ nu avem probleme pe calitatea aerului iar monitorizarea aerului se face 24 din 24 de ore. Informa`iile se pot citi ]n permanen`[ pe panou la Casa C[r`ii iar cine dore\te detaliere, panoul din interiorul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului ofer[ grafice, evolu`ia la s[pt[mân[, lun[, an. Doar la

pulberi avem dep[\iri“, a specificat \eful Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani.

AGRICULTURA, ECHILIBRUL DINTRE DEZVOLTARE |I UN AER CURAT Prin urmare, o dezvoltare sc[zut[ din punct de vedere industrial ne ofer[ beneficiile unui aer mai curat. Pentru ca dezvoltarea s[ nu afecteze calitatea aerului, specili\tii doresc ca latura pe care jude`ul s[ se dezvolte s[ se reg[seasc[ ]n agricultur[. „Jude`ele industrializate sunt zonele care urc[ ]n topul cu cei mai mari poluatori, vor-

bim aici de Bra\ov, Bucure\ti, Ploie\ti - ]n general unde exist[ dezvoltare, jude`ele care fac PIB-ul României, acolo sunt ]n general \i cei mai mari poluatori. Partea bun[ a faptului c[ dezvoltarea industrial[ a sc[zut la Boto\ani este c[ astfel ne-am clasat ]n rândul zonelor cu o calitate mai bun[ a aerului. Asta a fost \i ]n istoricul zonei noastre, noi am fost un jude` preponderent agricol, practic ce a fost dezvoltare ]n jude`ul Boto\ani a fost mai mult pe aceast[ latur[ \i asta este \i `inta ]n continuare - s[ se dezvolte zona de agricultur[, de investi`ii ]n agricultur[ care din punct de vedere al mediului au un impact mai sc[zut“, a completat Sorin Grindei. (C. Stanciu)

Noua zi liber[ a angaja`ilor ar putea s[ le strice planurile partidelor Istoria de la alegerile pentru Parlamentul României pare s[ se repete \i la aceste alegeri de duminic[, 7 iunie pentru Parlamentul Europei. Popula`ia are un motiv ]n plus s[ absenteze de la vot \i asta pentru c[ ziua de luni 8 iunie este declarat[ din acest an zi liber[ prin lege. Pe 30 noiembrie anul trecut s-au desf[\urat alegerile parlamentare, iar a doua zi, luni, a fost 1 decembrie, zi declarat[ liber[ prin lege. Practic, \i de aceast[ dat[, de vineri dup[ amiaz[ \i pân[ mar`i diminea`[, cet[`enii au tot timpul s[ ]\i contureze o minivacan`[, mai ales c[ sezonul estival abia a ]nceput. Oricât de mult s-au str[duit reprezentan`ilor partidelor politice \i alian`elor ]nscrise ]n cursa electoral[ s[ conving[ popula`ia s[ ias[ la vot cele mai sumbre sondaje arat[ c[ prezen`a la vot va atinge un procent de aproximativ 25%, nereu\ind s[ treac[ de pragul de 30%. Dac[ o parte a partidelor politice a ]ncercat s[ conving[ cet[`enii s[ ias[ la vot printr-o campanie dus[ din cas[ ]n ca-

BOTO|{NENI DEZINTERESA~I S{ SE MAI PREZINTE LA VOT

s[, atacând actuala guvernare \i motivând prin diverse metode, de ce trebuie s[ ias[ la vot \i s[ voteze pentru schimbare, un alt segment politic a demarat chiar diverse concursuri cu câ\tiguri considerabile pentru a stimula prezen`a la vot. Opozi`ia sus`ine c[ data stabilit[ de actuala putere pentru desf[\urarea alegerilor europarlamentare a fost aleas[ inten`ionat, tocmai pentru ca cet[`enii s[ pun[ pe planul doi scrutinul electoral \i s[ a-

leag[ mai degrab[ s[ se relaxeze ]ntr-o vacan`[ de week-end prelungit[. „Data a fost stabilit[ de Guvern prin hot[râre de Guvern \i sunt convins c[ faptul c[ luni va fi liber va duce la mic\orarea prezen`ei la vot. Nu cred c[ un partid politic poate spune c[ are rezultate bune dac[ nu le ob`ine dintr-o prezen`[ la vot mult mai mare”, sus`ine unul dintre liderii forma`iunilor politice bine reprezentate la nivelul jude`ului

Dac[ unii boto\[neni mai au convingerea c[ prin prezen`a lor la vot mai pot schimba ]n bine soarta jude`ului din punct de vedere financiar, al`ii se arat[ extrem de dezam[gi`i de ceea ce ]nseamn[ ast[zi politica. „Nu voi merge la vot, am mai votat \i alt[dat[ \i nu s-a schimbat nimic, tot r[u o ducem”, a spus o boto\[neanc[. Mai sunt \i unii care sunt deci\i s[ mearg[ la vot, ]ns[ doar pentru a anula buletinul de vot, ]n semn de protest, pentru c[ nici un partid sau alian`[ politic[ nu li se pare c[ ar fi demonstrat interes pentru problemele `[rii. „Sigur m[ duc la vot \i am mai convins \i alte cuno\tin`e deale mele s[ mearg[ la vot, s[ nu stea indiferente, ]ns[ doar pentru ca s[ anulez buletinul de vot pentru c[ nu am cu cine s[ votez”, a spus un alt boto\[nean. Pensionarii r[mân ]ns[ speran`a partidelor, pentru c[ ace\tia constituie \i cea

mai disciplinat[ parte a electoratului. „Nu se poate s[ nu mergem s[ vot[m. Fiecare cum gânde\te, a\a s[ voteze. Este ]n interesul nostru s[ nu ne ar[t[m indiferen`i. Acolo, la parlamentul Europei trebuie s[ ajung[ oamenii pe care noi ]i consider[m cei mai potrivi`i s[ ne reprezinte” este p[rerea exprimat[ de o pensionar[. Potrivit reprezentan`ilor agen`iilor de turism pentru acest week-end nu s-au f[cut rezerv[ri prea multe pentru destina`ii turistice, ]ns[ asta nu ofer[ garan`ia c[ boto\[nenii vor sacrifica o ie\ire ]n natur[ pentru a participa la alegerile europarlamentare. „Pentru acest sfâr\it de s[pt[mân[ cererile sunt restrânse pentru c[ ]n week-end, fiind vorba doar de dou[, trei zile, lumea se urc[ \i ma\in[ \i pleac[”, a spus directorul unei agen`ii de turism din municipiu. Guvernul a decis ca ]n fiecare an zilele care marcheaz[ Rusaliile, adic[ la 50 de zile dup[ Pa\ti, s[ fie zile libere pentru cei care muncesc. }n aceste condi`ii, angajatorii sunt obliga`i s[ acorde liber angaja`ilor. (Monica Aionesei)


Social-politic Joi, 4 iunie 2009

Colegiul Prefectural pentru noii directori, programat pentru s[pt[mâna viitoare Examinarea noilor directori a luat sfâr\it, urmând ca s[pt[mâna viitoare s[ aib[ loc o \edin`[ de colegiu prefectural pentru directorii actualei guvern[ri. Singurii nominaliza`i de partidele politice aflate la putere care nu au intrat ]n rândul noilor \efi, au fost trei adjunc`i, respectiv cei de la de la Direc`ia Silvic[, Garda Financiar[ \i Finan`e. La Direc`ia Silvic[, Mariana Nanea a avut probleme cu con`inutul proiectului de management iar la Direc`ia General[ a Finan`elor Publice, cel nominalizat de democrat liberali pentru o func`ia de adjunct, respectiv Luca Petru, nu a reu\it s[ ob`in[ punctaj de trecere ]n urma examin[rii. Cât despre adjunctul de la Garda Financiar[, potrivit informa`iilor furnizate de reprezentan`ii Institu`iei Prefectului Boto\ani, Constantin Munteanu s-a prezentat la examin[ri ]ns[ nu s-a mai

Autobuzele care vor circula duminic[ ]ntre jude`e, verificate de poli`i\ti Ministrul Administra`iei \i Internelor, Dan Nica, a anun`at ieri c[ autobuzele \i microbuzele ce vor circula duminic[ ]ntre jude`e vor fi verificate de poli`i\ti, pentru a fi ]mpiedicat turismul electoral. Nica a precizat c[ planul ]ntocmit anul acesta, pentru europarlamentare, a inclus mobilizarea a 51.039 cadre ale ministerului. Pe lâng[ cadrele ]mbr[cate ]n uniform[, ce sunt res-ponsabile de asigurarea ordinii publice, vor exista foarte mul`i subofi`eri \i ofi`eri ]n civili, ce au rolul de a supraveghea zonele de risc. La nivelul aparatelor centrale, MAI, IGPR, Jandarmerie \i Poli`ia de frontier[, au fost constituite deja mai multe echipe ce vor sprijini \i coordona eventualele anchete deschise pe marginea unor eventuale fraude. Nica a precizat c[ ]n campania electoral[ precedent[ au fost ]nregistrate 105 evenimente electorale, au fost aplicate 115 contraven`ii \i 9 infrac`iuni. 

prezentat pentru semnarea contractelor de management. „S[pt[mâna aceasta suntem ocupa`i cu alegerile ]ns[ pentru s[pt[mâna viitoare, cel mai probabil, vom stabili \edin`a

de Colegiu Prefectural pentru noii directori. Nu to`i au ordinele venite pentru a putea fi numi`i, al`ii nu au contractul de management semnat. Prima \edin`[ va fi una de cunoa\tere

a problematicii. Despre cei care nu au intrat ]n rândul \efilor, ]nc[ nu \tim care va fi procedura”, a declarat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. (Carmen Stanciu)

Frecven`a furtunilor ca cea de mar`i sear[, legat[ de ]nc[lzirea global[ Cercet[torii de pe ]ntreg globul fac leg[tura ]ntre frecven`a fenomenelor extreme, cum a fost furtuna de mar`i sear[ din `ar[, \i ]nc[lzirea global[, a declarat meteorologul Elena Cordoneanu. Apari`iile mai dese a astfel de fenomene sunt cauzate de tendin`a de ]nc[lzire global[ a climei \i, din p[cate, astfel de fenomene se vor repeta ]n aceast[ var[, atrage aten`ia meteorologul. „Sunt specifice

sezonului cald, dar ]n ultima perioad[ acestea au crescut“, a precizat Cordoneanu. Frontul atmosferic rece, care ne-a traversat `ara, a venit peste o mas[ de aer cald[, fapt ce a condus la o violen`[ extrem[. „Dup[ o zi ]n care a fost foarte cald \i p[mântul ]ncins, intensitatea furtunii a fost mult mai mare“, a explicat Elena Cordoneanu. Speciali\tii de la NASA au dezvoltat un model climatic ce indic[ faptul c[

furtunile \i tornadele vor deveni mai frecvente \i mai violente din cauza ]nc[lzirii globale a P[mântului. Prezicerea unor furtuni continentale mai puternice \i mai multor fulgere ]ntr-un climat mai cald este o consecin`[ natural[ a tendin`ei ca suprafe`ele de p[mânt s[ se ]nc[lzeasc[ mai mult decât oceanele. Nivelul de ]nghe` se ridic[ pân[ la o altitudine unde producerea fulgerelor este mai violent[. 

9

Guvernul ]\i asum[ r[spunderea asupra Codurilor Guvernul ]\i va asuma r[spunderea asupra Codurilor Penal \i Civil dup[ o nou[ \edin`[ a Coali`iei, programat[ pentru s[pt[mâna viitoare, \i o ultim[ ]ntâlnire consultativ[ cu reprezentan`ii societ[`ii civile, a declarat premierul Emil Boc, informeaz[ Mediafax. |efii comisiilor parlamentare pentru Codurile Penal \i Civil au recomandat Guvernului asumarea r[spunderii, dar au anun`at c[ vor avea s[pt[mâna viitoare o nou[ discu`ie cu societatea civil[, premierul Boc spunând c[ sper[ s[ fie ultima ]ntâlnire astfel ]ncât Executivul s[ aib[ atunci textul final. El a ar[tat c[ s-a lucrat ]mpreun[ cu toate grupurile parlamentare, inclusiv PNL \i UDMR, precum \i cu re-

prezentan`ii Ministerului Justi`iei, Consiliului Superior al Magistraturii, Direc`iei Na`ionale Anticorup`ie \i Parchetului, \i c[ proiectul Codului Penal este unul bun, dar nu perfect, deoarece nu exist[ legi perfecte, cu excep`ia celor „divine“. }ntrebat de \eful Guvernului dac[ mar`ea viitoare este ultima ]ntâlnire de consultare cu societatea civil[, Ponta a r[spuns afirmativ. „}n fiecare mar`i, domnule primministru, mar`ea viitoare ar fi a treia oar[. S-au f[cut \i ieri amendamente, \i s[pt[mâna trecut[, sper c[ \i s[pt[mâna viitoare, dac[ ne-a mai sc[pat ceva dup[ ce s-au uitat \i speciali\tii de la Ministerul Justi`iei, sigur putem s[ introducem“, a spus Ponta. 

Magistra`ii vor spor pentru c[ scriu declara`ia de avere Consiliul Suprem al Magistraturii dore\te cre\terea salariilor magistra`ilor pentru c[ ace\tia se ocupa suplimentar de declara`ia de avere. CSM a cerut Ministerului Muncii, ]n scris, introducerea sporului pentru obligativitatea depunerii declara`iilor de avere \i de interese, a anun`at Dan Lupa\cu, membru CSM. Secretarul de stat din Ministerul Muncii care se ocup[ de Legea salariz[rii nu ]n`elege rolul acestui nou spor. „Nu am apucat s[ studiez surprizele pe care mi le-au l[sat ]n map[ cei care au participat la runda de discu`ii \i negocieri, dar comentariul meu este ca trebuie s[ p[str[m anumite limite ]n ceea ce soli-

cit[m. }n stilul [sta, o s[ ajungem s[ cerem spor \i pentru certificatul de c[s[torie!“, a declarat pentru Gândul Valentin Mocanu, secretar de stat ]n Ministerul Muncii. De\i admite c[ CSM a ob`inut pân[ acum cam tot ce \i-au dorit magistra`ii, respectiv men`inerea pe pozi`ii ]nalte ]n grila de salarizare \i conservarea puterii de cump[rare a indemniza`iilor, Dan Lupa\cu mai dore\te \i acest ultim spor. El sus`ine c[ presiunile CSM au f[cut ca toate categoriile de bugetari s[ beneficieze de cre\terea punctajelor medii pe grilele de salarizare \i c[ este meritul magistra`ilor s[ li se ]ndeplineasc[ aceast[ ultim[ dorin`[. 

}nv[`[torii \i educatorii debutan`i ar putea primi 1.800 lei Grila de salarizare discutat[, ieri, la Ministerul Educa`iei, propune, pentru ]nv[`[torii \i educatorii debutan`i, salarii de 2,9 ori mai mari decât salariul minim pe economie, potrivit reprezentan`ilor sindicatelor din ]nv[`[mânt. „Nu am evoluat prea mult cu negocierile azi (miercuri, n.r.) la minister. Singura schimbare a fost la salariile educatoarelor \i ]nv[`[toarelor debutante, care aveau cele mai mici lefuri din gril[. Ele au fost m[rite la 2,9 ori salariul minim pe economie, urmând ca, dup[ definitivat, coeficientul s[ creasc[ la 3,04“, a explicat secretarul general al Federa`iei Educa`iei Na`ionale (FEN), Constantin Ciosu, conform NewsIn. Grila de salarizare propus[ de Ministerul Educa`iei va fi discutat[ ulterior cu reprezentan`ii celorlalte ministere la Ministerul Muncii.

SPORUL DE INCOMPATIBILITATE Salariile bugetarilor ar putea fi echivalate conform noii grile de ierarhizare a coeficien`ilor ]n cinci-\ase ani, ]n func`ie de fondurile necesare aplic[rii Legii unitare, iar ]n noua lege s-ar putea reg[si \i sporul de incompatibilitate, a declarat ieri ministrul Muncii, Marian Sârbu. „Vom face o analiz[ ]mpreun[ cu ministrul (Finan`elor) Gheorghe Pogea ]n cursul s[pt[mânii viitoare, pentru a vedea ce fonduri sunt necesare pentru cre\terea salariilor potrivit noii grile a Legii unitare de salarizare \i de cât timp este nevoie pentru ca aceast[ lege s[ poat[ fi aplicat[. Atunci vom stabili dac[ legea ar putea fi aplicabil[ pân[ ]n 2013

sau dac[ va fi nevoie de o perioad[ mai lung[, de cinci sau chiar \ase ani, pentru echivalarea salariilor conform coeficien`ilor trecu`i ]n gril[. Nu a fost, deocamdat[, nimic stabilit“, a

spus Sârbu. Ministrul a admis c[, odat[ cu noua lege, ar putea fi introdus \i sporul de incompatibilitate, pentru cei care nu pot desf[\ura alte activit[`i ]n afara celor din sistemul public. 


Publicitate 10

Joi, 4 iunie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * V^nd apartament 3 camere, zona ultracentral[, etaj 1, pre` negociabil. Telefon: 0748.104.952.(1) * Vând apartament 3 camere, str. Ion Pilat nr. 4, pre` negociabil. Telefon: 0742.819.824.(1207-16) * Vând apartament 3 camere, zona |coala 12, pre` 35000 E negociabil. Telefon: 0741.939.974.(1208-4) * Vând garsonier[, Grivi`a, confort 1, 23 mp, et.1, intabulat[, buc[t[rie mobilat[, box[. Pre` 28000 E negociabil. Telefon: 0740.555.277; 0754.042.073.(1200-6) * Schimb apartament 3 camere din Vaslui pentru Boto\ani, 0726.174.473. (1206-3) * Agen`ia Imobiliar[ „Terrenos”,Bulevardul Mihai Eminescu nr.20A, parter(vis-a-vis de spatele stadionului)intermediaz[: vânz[ri,cump[r[ri,]nchirieri de garsoniere,apartamente 2,3,4 camere ]n toate zonele ora\ului,inclusiv terenuri-

locuri de cas[. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Calea Na`ional[ (IRE),modern,52 mp, \arpant[, * Vând garsonier[,zona T,G+F,P,33000 euro neg. industrial[,27 mp,et.2, Tel: 0729063978, renovat[, mobilat[ \i utilat[, 0729124687, T,G+F,P,la cheie,62000 0744634025.(T) lei neg. Tel: 0729063978, * Vând apartament 2 0729124687, camere,zona Bulevard 0744634025.(T) Arcului,et.2,50 mp,D,2 * Vând garsoniera,zona balcoane,caramida,38000 Prieteniei,parter,recent euro neg. Tel: 0729063978, renovat[,mobilat[ \i utilat[ 0729124687, nou,T,G+F,P,22000 euro 0744634025.(T) neg. Tel: 0729063978, * Vând apartament 2 0729124687, camere,zona Bucovina,53 0744634025.(T) mp,parter,balcon,D,gaz * Vând garsonier[,zona separat,T,P,G+F,beci.Pre`: Bucovina et.1,27 mp,toate 39000 euro neg. Tel: imbun[t[`irile,T,G+F,P, 0729063978, 0729124687, 21000 euro neg. Tel: 0744634025.(T) 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 2 0744634025.(T) camere,SD,48 mp, sarpanta, AC,G,F,T * Vând apartament 2 partial,zona camere,et.3,D,48 mp,CT, maternitate.Pre`:31000 euro T,zona Bucovina. Pre`: neg. Tel: 0729063978, 33000 euro neg. Tel: 0729124687, 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea Decebal, D,48 mp,et.2,modern, CT, AC,renovat,plata in 2 rate,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere,D,51 mp,et.2, CT,T,G,F,P,buc[t[rie mare,zona capat 1,pre`: 31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt, zona Panda-Pia`a Mare, 140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,et.2,54 mp,la strada,la cheie,CT,T,G,F, P,zona Prim[verii.Pia`a Mica,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina, et.1, 52 mp,CT,G+F.T,izolat,la strad[,Pre`:37500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului, D,parter,52 mp,recent renovat,CT,T, G+F,P,c[r[mida,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,Zona ]mparat Traian-Dorian 4,et.1,60 mp utili,D,CT,T,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp, et.4,\arpant[,toate ]mb.,CT, T,G+F,P,modificat.Pre`: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii,\arpanta,CT,D ,65 mp utili,2 b[i,sau schimba cu garsonier[, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, et.2,64 mp, ultramodern,CT,T,G,F, jacuzzi, recent renovat,zona capat 1.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp, ultramodern,CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern,CT,T,renova t,62000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb.,CT,T, 52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4 ,et.3, D,87 mp,2 bai,2 balcoane, modern,T,G+F,P,sau schimb[ cu 2 camere,pre`: 48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili, renovat,CT,T,G,F,P,zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Tati-Casa Sindicatelor,parter,73 mp, SD,f[r[ ]mb.,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Bucovina, D,et.3,86 mp,2 b[i,living amenajat,CT,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Fidelio Pia`a Mare,\arpant[ mansardabil[, CT,3 balcoane,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

zona Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 33.000 euro.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 53.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tex, 70 mp, D, c[r[mid[, parter inalt, termopan, u\[ metalic[, pre` 176.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, la ro\u, bloc nou, 84 mp, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, D, termopan, par`ial renovat, pre` 180.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 4 camere, zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, u\[ metalic[, termopan, calorifere schimbate, 72.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând garsonier[. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, zon[ lini\tit[, 76 mp, parter, pre` 28.000 euro, sau finisat 40.000 euro. Se accepta in rate 20.000 euro avans, diferenta in 5 ani.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, 76 mp, et.1 pre` 42.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere,

* Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, parter, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 41.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 43.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 2, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 43.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 36.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, SD, s. 80 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s.


Publicitate Joi, 4 iunie 2009 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina, et. 2, D, s. 70 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Maxim Gorki, s. 73 mp, SD, parter, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsoniera, zona Capat 1,etaj 1 , caramida, intabulata, fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 62.000 lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3,termopan,usa metalica, parchet melaminat,G+F, totul nou,intabulata,20.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vând apartament cu 4

AGENDA IMOBILIAR|

* Garsoniera conf 1,zona industriala,28mp,etaj 3, SD,caramida,fara imbunatatiri,20.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

4,sarpanta proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan,boxa,usa metalica, intabulat,45.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata, gaz separat,usa metalica, termopan, boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 3 camere, zona Primaverii,etaj 4, sarpanta,G+F,stolerie schimbata, 50mp, SD,gaz separat,termopan,balcon mare inchis,37.000 E neg, sau schimb cu 2 camere. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca, parter, usa metalica, geamuri termopan, resie, aianta, 72000 Ron neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Camera camin,zona industriala,22mp,etaj 2,termopan,parchet,G+F, izolata,moderna,cu baie si bucatarie,mobilata si utilata complat,55.000 Lei. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere, zona industriala, parter, 52mp,intrare separata, G+F, termopan, intabulat, 100.000 Lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere, zona Rotunda,etaj 1,SD, 54mp,fara imbunatatiri, 29.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere, zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila, 40mp,G+F, stolerie schimbata,2 boxe la subsol,parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere, zona O.Bancila,etaj 4,sarpanta proprie,40mp, CT,incalzire pardoseala, termopan,parchet,29.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere transformat in 3 camere,zona ultracentrala,67mp, etaj 2,CT, G+F,caramida, parchet,recent si modern renovat,56.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Apartament 2 camere, zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter, SD,caramida, 40mp, CT,G+F, parchet, balcon inchis,termopan, mobilat,29.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona G.Enescu(spre Pacea) etaj 4,D,70mp, sarpanta,gaz separat,parchet,intabulat, 49.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona ACR,etaj 2,SD, 50mp, intabulat,curat, ingrijit,fara imbunatatiri, 47.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona Armoniei,etaj

* Apartament 3 camere, zona Unirii,68mp,etaj 3, caramida,CT,G+F, parchet, balcon mare termopan, 49.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,sarpanta, 65mp,CT,G+F,2 bai,2 balcoane, parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona Calea NationalaIRE,90mp,etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F, parchet, intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D,90mp,CT,G+F,AC, termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,caramida, intabulat,65.000 E neg. Telefon: 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona Bucovina,77mp,etaj 3,caramida,CT,G+F, parchet,termopan,2 bai,usa metalica,renovat,65.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona centrala,76mp utili,etaj 2,D,CT,fara imbunatatiri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona ultracentrala,etaj 4,sarpanta,D,90mp,caramid a+BCA, termopan, CT, G+F, parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona Bucovina,85mp,D,etaj 2,caramida,CT,2 bai,2 balcoane,pe mijloc,60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vand garsoniera,26mp,cu imbunatatiri,Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp,parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri. Pret 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1, zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri,Et.4,zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand uscator 15mp, posibilitati de racordare la apa ,gaz,electricitate, caldura. Pret 25.000Lei negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.Colonel Tomoroveanu.Pret 25000 euro negociabil Tel 0741497829.(A)

* Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Directia Muncii,24mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina, f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 3 camere,70mp,decomandat,c u imbunatatiri,CT;AC;,Et.3, zona Mall.Pret 55000 euro negociabil sau schimb cu garsoniera +diferenta.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,62mp,gaz separat, Et.2,zona Calea Nationala. Pret 55000 euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[,zona Prim[verii,27mp,et 3.Pre` 22000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`:85.000 euro.Tel:0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare, et.4,D,100mp,bca,ct,g,f,t, pod. Pret 55000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand apartament 2 camere, decomandat cu imbunatatiri(CT,termopane, gresie,faianta,parchet,54mp) * Vând apartament 2 Et.2 zona Primaverii.Pret camere,SD,zona \c13, 40000euro negociabil.Tel 52mp,et 2,gaz separat, 0741497829.(A) g,f,t,renovat. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, * Vând apartament 2 posibilitate de extindere,zona Sucevei.Pret camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, 32000 euro negociabil.Tel ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 0741497829 euro neg.Tel * Vand apartament 2 camere,decomandat,50mp,f 0729062022.(N) ara imbunatatiri,parter,zona * Vând apartament 2 Capatul 1 Pret 38.000euro camere,zona Prim[verii, negociabil. Tel. parter,la strada,50mp, 0741497829.(A) posibilitate de extindere. Pre` 35000euro .Tel * Vand apartament 2 0729082022.(N) camere,50mp,decomandat,t ermopane,parter,zona * Vând apartament 2 Capatul liniei 1. Pret camere,D,zona TEX, 50 28000euro. mp, et.2,t,izolat exterior, Tel.0741497829.(A) ]mbun[t[`iri. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vand apartament 2 camere ,semidecomandat, * Vând apartament 3 39 mp,parter,zona camere,zona Bulevard Primaverii. Pret 28500euro. ,60mp,decomandat,c[r[mid Tel. 0741497829.(A) [,et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ * Vand apartament 2 metalic[.Pre` 55000euro camere, zona Unirii, 50 neg.Tel 0729062022.(N) mp, decomandat,parter inalt,doua balcoane,CT,cu * Vând apartament 3 imbunatatiri, mobilat.Pret camere,D,zona Cap[tul 47000euro negociabil. Tel. 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 0741497829.(A) 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vand apartament 2 camere, Et.1,fara * Vând apartament 3 imbunatatiri, zona camere,D,zona Primaverii (Pacea). Pret Prim[verii,parter,2 b[i, 25000euro. 65mp.Pre` 49000 euro Tel.0741497829.(A) neg.Tel 0729062022.(N) * Vand apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pret 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

11

* Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp,modern,ct ,t,g,f. Pre`:60.000euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[.Tel: 0729062022.(N)

* Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri .Pre` 120.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului(Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t,g, f. Pre`:100.000euro neg.Tel:0729062022.(N)

* Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate,80mp,ct,t,g,f,p. Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp,beci).Tel 0729062022.(N)

* Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.


Publicitate 12

Joi, 4 iunie 2009

* Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

* Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, + Case, terenuri * Zona Primaverii, 2C SD, fara imbunata`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: parter, extindere balcon, * Vând cas[ cu etaj \i loc 529102, 0752310403, imbunata`iri. Pre` de cas[ (teren) ]n Dorohoi, 0752310402(260) 28.500Euro/neg. jud. Boto\ani, toate Tel:529102, 0752310403, * Zona Tex Club, 3C SD, facilit[`ile, ]n centrul 0752310402. etaj intermediar, caramida ora\ului. Telefon: 63.9mp, fara imbunatatiri . 0749.772.960.(1209-4) * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` Pret .47.000euro/ neg.Tel * Vând sau ]nchiriez spa`ii :529102, 0752310402, 38.000 euro/neg.Tel: comerciale: 30mp \i 50mp 0752310403. 529102, 0752310403, pe teren concesionat, vad 0752310402(220) * Zona Piata Mare, 4C D, foarte bun, telefon: 0730.582.454.(1210-10) et.3, 90mp. Pret 70.000 * Zona Serconf, 3C D, euro/ neg.Tel:529102, 64mp, etaj 4, \arpant[ din * Vând teren 732 mp, toate 0752310402, 0752310403. construc`ie, acoperita cu utilit[`ile, lâng[ \coala nr. `igla, CT.Pre` * Zona Grivita ,4C SD, et. 11, ideal construc`ie bloc, sediu firm[, etc., telefon: 180.000euro/ neg Tel: 4, 88mp, fara imbunata`iri 529102, 0752310403, .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 0740.523.208.(1212-10) 0752310402. (77) 529102, 0752310403, * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa * Zona Imparat Traian, 3C 0752310402(954v) Land ,31/32,drum de acces D, parter, 65mp, extindere * Zona Bulevard, 4C D, de 4 m,zon[ deosebit[,se balcon \i boxa , multiple et.3, bloc de caramida, afl[ ]n vecin[tatea imbunata`iri. Pre` 89mp. Pre`: 80.000euro/ cartierului rezidential Alfa 59.000euro Tel: 529102, neg. Tel: 529102, Land,utilita`i ]n imediata 0752310402, 0752310403, apropiere.Pre`uri ]ncepand 0752310402.(95) 0752310403(250) de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) AGENDA COMERCIANTULUI

pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829

2500 Pret 16euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml,in zona Conrec.Pret 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829

* Vand teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la Metaxa .Pret 8euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi. Pret 32Euro/ mp negociabil. Tel.0741497829

* Vand teren 9850mp la * Vând terenuri extravilane. iesire din Catamarasti-Deal, Pre`uri negociabile. Rela`ii deschidere 16,30ml la la telefon: 0748281959.(R) sosea. Pret 10Euro/mp negociabil Tel.0741497829 * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la * Vand terenuri suprafete telefon: 0748281959.(R) 500mp,1000mp(loc de * Vând vil[ la ro\u cu toate casa), toate utilitatile,zona utilit[`ile, Sc = 150 mp, St ANL Cismea Pret 31Euro negociabil Tel. 0741497829 = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: * Vand teren 950mp in 0748281959.(R) Botosani Pret70.000Euro negociabil. Tel.0741497829 * Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de * Vand teren 6400mp, 800 mp, cu cale de acces, intravilan,deschidere 40ml posibilitate de construire in Curtesti Pret 7euro/mp cas[ de vacan`[ \i cu lac negociabil. Tel.0741497829 amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m * Vand teren 3064mp zona Rediu Pret 1,20euro/mp. la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: Tel.0741497829 0748281959.(R) * Vand teren 5000mp intre * Vând vile la ro\u,zona Catamarasti-Deal si * Vând spa`iu comercial, C[t[m[r[\ti Deal,180 mp, Botosani. Pret 4euro/mp zona Calea Na`ional[, P+1,500 mp de teren, Tel.0741497829 Grivi`a, Bucovina, Bd. M. arhitectur[ modern[,exterior Eminescu, intabulat, toate * Vand teren 6500mp finisat,T,lindab,cu sau f[r[ utilit[`ile, vad excelent. ,deschidere 45ml la garaj.Pre`uri 50000 euro . Pre`uri negociabile. Telefon: sosea,posibilitati de iaz,zona Tel: 0729063978, 0748281959.(R) Agafton.Pret 7euro/mp 0729124687, negociabil Tel.0741497829 0744634025.(T) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 * Vand teren 5700mp, * Vând vila la cheie,zona camere(6+3),12.000mp deschidere 43ml la DN Pu\kin,200 mp construi`i, teren,vie,pomi,fantana,cu p+etaj 1,670 mp teren, Botosani-Iasi,zona Lebada multe imbunatatiri, CT,T,G+F,125000 euro semimobilata.Com.Unguren .Pret 15euro/mp negociabil neg. Tel: 0729063978, Tel.0741497829 i.Pret 120.000 RON 0729124687, negociabil.Tel 0741497829 * Vand teren loturi de 7200744634025.(T) 800mp in zona Lebada Pret * Vand casa construit[ in * Vând spa`iu comercial, 2004,1800mp teren ,CT,cu 20 euro/mp negociabil zona capat 1,97 mp,CT, Tel.0741497829 imbun[t[`iri ,acoperit[ cu T,toate dot[rile,ideal orice lindab,si o cas[ b[trineasc[ * Vand teren intravilan, activitate,90000 euro neg. in acceia?i curte,in centru loturi de 1800-1500mp in Tel: 0729063978, satului Tru\e\ti Pret Oraseni-Deal Pret 10euro/ 0729124687, 45000euro neg. Tel. mp negociabil. Tel. 0744634025.(T) 0741497829 0741497829 * Zona central[, 60 mp * Vand casa cu 4 camere * Vand teren 1500mp, construi`i, teren 200 mp, 2 +anexe,fântân[,1000mp intravilan,deschidere 20ml, camere, baie, buc[t[rie, teren in Cervicesti.Pret zona Tulbureni. Pret modern, aer condi`ionat, 100000Ron negociabil. 25euro/ mp. CT, termopan, Tel.0741497829 Tel.0741497829 termosistem, beci, posibilitate mansardare, * Vand casa cu 5 camere, * Vand teren 1017mp, pretabil birouri, cabinet construita in 1996 din deschidere de 23 ml,in medical, pre` 54.000 euro cârâmida si BCA,teren 5000 planul 2,toate utilitatile,zona negociabil, 25.000 euro+ mp,cu anexe gospodaresti, Cismea.pret 28 euro/mp diferen`a ]n rate sau 48.000 apa curenta si centrala negociabil.Tel 0741497829 euro cash. Telefon: termica,loc.Vladeni com. 0231.513362, Corlateni str.Principala. Pret * Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml, 0752244233.(B) 32000euro negociabil utilitatile la limita de Tel.0741497829 * Vând teren 4800 mp, proprietate,in planul 2,zona Tulbureni, intravilan, str. * Vand casa construit[ in Cismea.Pret 12 euro/mp Crizantemelor, intabulat, 2008,P+M,120mp negociabil.Tel curent electric, p[dure la utili,teren 500mp,str. 0741497829.(A) limita propriet[`ii, T[tarilor.Pret 60000 * Vand teren 773mp,in certificat urbanism 2 euroneg. Tel. 0741497829 Hudum linga Metaxa, locuinte p+m, pre` 9 * Vand casa cu mansarda, deschidere 23ml. Pret 28 euro/mp.Telefon: 170mp construibili,cu anexe euro/mp Tel. 0231.513362, gospodaresti noi,teren in 0741497829.(A) 0752244233.(B) suprafata de 4000mp,livada, * Vand teren 5000mp zona * Vând teren Zona vita de vie,fântân[,apa Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 curenta,fosa septica,in satul intrare Livada Cozinda Lebada Pret 10euro/mp. euro/mp. Telefon: 513362, Brehuesti.Pret 38000€ Tel. 0741497829 .(A) 0752244233.(B) negociabil Tel 0741497829 * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie,

* Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti,com.Vladeni.Pret

* Vand teren intravilan 5.000 mp,deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si

* Vand teren 3.800 mp, deschidere 15ml,curent electric,in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda in Botosani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren zona ci\mea 5500mp, pre` negociabil, deschidere la strad[ 80 ml, utilita`i. Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 4000 mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 800mp,zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N)

* Vand loc de casa, 1800 mp,in Agafton,com. Curtesti. Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei,com Curtesti.Pret 10 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 35400mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pret 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/mp.Tel 0741497829

* Vând teren ,zona Baisa, plan1,8000mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ * mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000 euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel * Vând teren 300mp, 0741497829.(A) deschidere12ml,200euro/mp ,zona Calea Na`ional[. Tel * Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 3 euro/mp 0729082022.(N) .Tel.0741497829.(A) * Vând teren, zona * Vand teren 10800 Eternit[`ii, 20.000 mp, toate


Publicitate Joi, 4 iunie 2009 utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

1200euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 euro. Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. * Vând teren ,zona Ci\mea, Pre` 100000euro.Tel 3900mp,iaz.Pre`: 0729062022.(N) 100000euro.Tel: * Vând cl[dire 600mp, 0729082022.(N) zona 0, 600mp teren.Pre` * Vând teren 2000mp cu neg.Tel: 0729062022.(N) toate utilit[`ile \i cl[diri * Vând spa`iu comercial, zoana Centrul vechi.Tel zona Centru, 100mp, 0729082022.(N) renovat.Pre` 250000 * Vând teren 750 cu toate euro.Tel 0729082022.(N) utilit[`ile \i cl[diri,zona * Vând cl[dire P+1,300mp Rapsodia.Tel 0729082022 si 4000mp teren ]n Boto\ani * Vând teren ,zona toate utilit[`ile.Pre` Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 350.000euro.Tel 4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729062022.(N) 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1, * Vând teren ,zona 320mp(160 spatiu de Z[ice\ti,2hectare planul1 la produc`ie)+142mp cl[dire 5E/mp,deschidere 40ml.Tel si 570mp teren ]n Boto\ani. 0729082022.(N) Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la * Vând spa`iu de 3E/mp,deschidere 30ml.Tel productie,hal[+teren, 0729082022.(N) 1960mp,zona Industrial[ * Vând teren ,zona Centura .Pre` 140000 euro neg. Tel 0729062022.(N) BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel * Vând spa`iu comercial 0729082022.(N) ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel * Vând teren ,zona Calea 0729062022.(N) Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` euro.Tel 0729082022.(N) 650 euro/mp neg.Tel * Vând teren ,zona 0729062022.(N) C[t[m[r[\ti Deal, 3600 * Vând spa`iu comercial mp,plan 2.Pre` 9euro/mp ,270mp,zona Gar[.Pre` sau parcelabil.Tel 1200euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, * Vând cl[dire 1100mp, zona IRE cu 80mp.Pre` centru vechi,80mp teren, 100000euro.Tel cram[.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, * Vând cl[dire 315mp, zona }. Traian,84mp.Pre` centru vechi.Pre` neg.Tel: 56000euro.Tel 0729082022.(N) 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti * Vând spa`iu comercial, Deal 10000 mp cu zona 0, cu 120mp.Pre` cl[diri(sal[ de mese,abator, 2000euro/mp.Tel apartamente ,etc).Pre` 0729062022.(N) neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, * Vând cas[ 200mp,zona zona Plus,240mp.Pre` C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 10mild,ct,t.Tel 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, * Vând cas[ 100mp,zona zona Bulevard,200mp.Pre` 0,cu teren 300mp,toate 1600euro/mp.Tel utilit[`ile.Pre` 60000euro, se 0729062022.(N) poate \i ]n rate .Tel * Vând spa`iu comercial, 0729062022.(N) zona Prim[verii, 100 * Vând cas[ 190mp,zona mp.Pre` 1500euro/mp.Tel Alfa Land cu teren 500 0729062022.(N) mp,toate utilit[`ile.Pre` * Vând spa`iu comercial, 80000euro .Tel zona Stadion,147mp.Pre` 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

teren,la gata,78.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

E/mp+TVA. Telefon: 0724215454, 0331710533.(O)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N)

* Teren 2500mp,zona Cismea-planul 2, cu 11 m deschidere,apa,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Zona Cucorani, casa locuibila , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191)

* Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t, ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Botosani,13m deschidere,drept,toate utilitatile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0724215454, 0331710533.(O)

* Zona Cucorani, casa locuibila, 70mp, cu 5800mp teren aferent. Pre` 40.000euro/neg. Se poate vinde si cu teren mai putin . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N)

* Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Zona Copalau, casa P+1 din caramida, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Teren 4794mp,zona Curtesti,parcelat in 8 loturi a cate 599mp,drept, curent, intabulat, construibil, 12E/ mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* OFERTA:Casa locuibila, la 10Km de Botosani, Localitatea Brehuiesti , P+M ,cu anexe gospodaresti noi, acces utilitati edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent ( livada si vie) imprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500mp de teren.Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab.Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N) * Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N) * Casa,zona Petru Rares, P+M,caramida si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, bucatarie, living,G+F,parchet,usi interioare schimbate,toate utilitatile,gaz la poarta, 58.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila,Catamarasti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la rosu,fosa, garaj,fantana, 46.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila,zona Puskin, D+P+M, 80mp la sol ,la rosu,450mp teren,BCA,toate utilitatile, 58.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila,zona Puskin, P+E, 280mp teren, termopan, CT,G+F,termopan,parchet , toate utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila,zona Alexandru cel Bun,P+E,100mp la sol, 440mp teren,toate utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Casa batraneasca in sat Zaicesti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 13.000 Euro neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp

* Teren 500mp,zona Puskin, 14m deschidere, gaz,apa,curent,intravilan, 55E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces, toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 500mp,zona Cismea-plan 2,drept, dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 780mp,zona Catamarasti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilitatile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 .(O) * Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou, 2000 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vand/inchiriez spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Primaverii, vitrina mare,termopan,2000E/mp. Telefon: 0724215454, 0331710533.(O) * Vand spatiu comercial 20mp,zona GrivitaMall,termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spatiu comercial 60mp, zona ultracentrala, toate utilitatile si imbunatatirile, 75.000 E neg Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Zona Pod de Piatra, vila P+1, suprafata construita 180mp, teren aferent 750mp, noua, finisaje superioare ,acces la toate utilita`ile edilitare .Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, casa batraneasca si 778mp teren aferent, deschidere la strada 36m, utilitati edilitare la limita proprieta`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona Tatari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euroneg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vila P+M, termosistem la exterior, t^mplarie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde si separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafata construita la sol 120mp, teren aferent 915mp, * Spatiu comercial 91mp,zona Mall,termopan, finisaje superioare, acces utilita`i edilitare .Pre` modern,vitrina mare, stradal,90.000 E neg.Poate 165.000 euro. Tel.529102, fi si 45mp cu 45.000 E neg. 0752310403, 0752310402.(46) ; Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Zona industriala vila la ro\u, \i 1270mp teren * Spatiu comercial 150 aferent .Pre` : 100.000 mp,zona Primaverii,recent euro/neg. Tel: 529102, si modern amenajat, CT, 0752310403, 0752310402. gresie, faianta,termopan, (842v) birou,grup sanitar,1600

* Zona industriala,vila P+M la ro\u, supraf. construita la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj si beci .Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni casa locuibila si 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Rachi`i, casa locuibila \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costinesti Leorda casa \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând casa P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren

13

aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare Pret 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp, anexe gospodare\ti si 711mp teren aferent ,in Botosani, zona industriala, acces utilitati edilitare Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren in supr, de 6900mp , 15cladiri anexe si o cladire industriala, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104) * Vand urgent ferma vegetala situata in zona limitrofa Botosani-Iasi .Supr.compacta de

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Joi, 4 iunie 2009

teren=120ha, \i o cladire P+1, cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402.(105) * Zona Cismea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel putin 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Vand 2.211mp teren intravilan ,in Comuna Rachiti , front stradal 28.40m,acces apa curenta iluminat electric ,drum pietruit.Pret 10Euro/mp ,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mpneg. .Tel : Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum langa METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a cite 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Manastirea Doamnei , casa batraneasca \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pod de Piatra, 3750mp teren intravilan, acces toate utilita`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp.Se accepta si schimb cu apartament plus diferenta . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Savenilor, 700mp teren si anexa construita in 2006 .Pre` 35.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Puskin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29)

* Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona centrala, acces utilita`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucorani .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403.

* Urgent zona Lebada, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237)

* Zona Tatari, 650mp teren intravilan Pre` 6500euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona Tatari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, apa curenta .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133)

* Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Vand urgent in Brae\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:Vand 6000 mp, teren intravilan in zona Cismea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta : Zona Rachiti, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

9 CUMP|R|RI

teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan,construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * }nchiriez apartament 2 camere complet mobilat, zona vilelor bulevard \i separat sediu firm[ cu garaj. Rela`ii: 0728.914.930; 0372.310.145.(1185-5) * “DIREC~IA REGIONAL{ DE PO|T{ IA|I”, cu sediul ]n Ia\i, str. Cuza Vod[ nr. 3, caut[ pentru ]nchiriere un spa`iu ]n suprafa`[ de 40,00-45,00 mp ]n localitatea C[l[ra\i, jud. Boto\ani, pentru func`ionarea Ghi\eului Po\tal C[l[ra\i. Spa`iul va fi amplasat ]n centrul comunei,cu acces direct, amenajat pentru activitatea de po\ta \i utilit[`i asigurate (energie electric[, ]nc[lzirea spa`iului, ap[ potabil[, grup sanitar). Ofertele vor fi transmise sau depuse la sediul Oficiului Jude`ean de Po\t[ Boto\ani, str. Po\tei nr.5, pân[ la data de 15.06.2009. Rela`ii suplimentare la telefon nr. 0231/514411. (1217-1) * Ofer spre ]nchiriere apartament cu 2 camere semidecomandat, zon[ central[. Telefon: 0740.402.459.(1215-6) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere, parter, str. ]mp[rat Traian. Rela`ii la telefon: 0745.057.035; 0752.852.480.(1213-4) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp.Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

* Cump[r 300-400 mp teren (plan secundar), ]n C[t[m[r[\ti Deal, ofer 5 euro/mp, exclus agen`ii imobiliare. Telefon: 0748.220.702.(7)

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp in Cucorani .

* Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 400 euro/lun[, garan`ie 2 luni, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Cump[r cas[ locuibil[ cu

* Spa`iu comercial, zona

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

* Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

Modarom, 37 mp, termopan, tavan fals, pre` 600 euro/lun[.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez cas[, zona Bulevard, 2 camere, buc[t[rie, baie hol, CT, pre` 175 euro/lun[, semimobilat, o lun[ garan`ie, 2 luni avans, perioada contractual[ minim un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, zona Fidelio Bucovina, parter, CT, nemobilat, recent renovat, garan`ie o lun[, pre` 170 euro/lun[.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, zona Direc`ia Muncii, et.1, CT, mobilat, pre` 300 euro, avans 3 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil, birou,grup sanitar, pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez spatiu comercial 50mp,zona Piata Mare,termopan,CT,vitrina mare, grup sanitar,3500Lei/luna neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea Nationala-Stadion,etaj 7,D,mobilat,utilat,170E/lun a. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat,CT,termopan, electrocasnice, 350E/luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,etaj 1,nemobilat, termopan, curat, 100E/ luna,avans 2 luni. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona CurcubeuluiScoala 13,etaj 3,mobilat, utilat, CT,termopan, renovat, modern,250E/luna,avans 23 luni. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Inchiriez spatiu comercial 44mp,zona George Enescu,vitrina mare la stra* Inchiriez spatii comerciale in zone centrale, da, termopan, CT,modern,11E/mp+TVA. (Unirii, Onicescu, C. Telefon : 0724215454, Nationala, zona Mall, 0331710533.(O) Select,). Tel. 0741497829.(A) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a cite * Inchiriez garsoniera ,nemobilat,zona D. Muncii 100mp acces tir si rampa Et.1.Pret 100euro/lun[. Tel de descarcare .Pre` 2.5 .0741497829.(A) euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, * Inchiriez depozit 0752310402.(663) 600mp,zona Catamarasti Deal,curte betonata * Ofer spre inchiriere 2500mp,CT lemne,toate 100mp spa`iu comercial, utilitatile, 2,8m inaltime, parter de bloc in Boto\ani, 3E/mp neg.Se negociaza in zona centrala. Pre` 500 functie de perioada si euro/luna, pretabil cabinet activitate,prima luna medical, frizerie, birou gratuit. Poate fi inchiriat si etc. Tel: 529102, pe bucati. Telefon : 0752310403, 0752310402. 0724215454, * Ofer spre inchiriere, ap 0331710533.(O) cu 4C, zona ultracentrala, * Inchiriez spatiu comeret.3, nemobilat, CT .Pre` cial 36 mp,zona Primaverii- 250euro/luna/ neg .Tel: Piata Mica,termopan,gre529102, 0752310403, sie,grup sanitar,pret 2500 0752310402. Ron/luna. Telefon : * Ofer spre inchiriere ap 0724215454, cu 2cam, par`ial mobilat, 0331710533.(O)

CT, zona Calea Nationala . Pre` :700lei/luna .Plata anticipata 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere 3camere, baie si bucatarie, acces separat la casa in zona lini\tita, curte. Pre`: 250euro/ luna. Plata anticipata :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare in curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru inchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

V+NZ|RI * Vând chio\c 10mp, zona Prim[verii, telefon: 0730.582.454.(1211-10) * Vând B.C.U. diferite dimensiuni, negociabil. ]nchiriem autocamion prelat[, 30mc. Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972.(1216-5) * Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R) * Invelitori tip prelata polyplan rezistenta la intemperii - destinatii: camioane, terase, copertine, spalatorii auto, bannere. 23 Ron/mp. 0742.836.771.(4)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (6) * Echip[ de profesioni\ti 9 ani experien`[ ]n Spania, execut[m: interioare, termosisteme, instala`ii electrice \i sanitare, tâmpl[rie PVC-aluminiu, flexibil ]n negocieri. Rela`ii la telefon : 0752.624.718 ; 0743.221.464.(1218-12)

ANGAJ|RI * S.C.angajeaz[ gestionar sau gestioan[ bar. Rela`ii la telefon: 0758.520.941, ]ntre orele 8-17.(1219-3) * Munca la domiciliu! Te-ai saturat de lipsa banilor? Acum poti incepe sa-i castigi legal, simplu si sigur! Intra pe www.bodalaszlo.ws.(5)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Joi, 4 iunie 2009

Moni \i Iri pleac[ ]n Israel }n maxim dou[ s[pt[mâni, Monica Columbeanu, purt[toarea de cuvânt al candidatului la pre\edin`ia României, Nati Meir, va pleca din `ar[, cu destina`ia Israel. Ea a fost invitat[ ]n ”~ara Sfânt[” de c[tre \eful s[u pe linie de partid, Nati Meir. Acesta vrea s[-i arate frumoasei vedete locurile natale \i cele mai importante ora\e ale Israelului: Ierusalim, Tel Aviv, Eilat sau Herzelyia. ”Monica e frumoas[, de\teapt[, \mecher[ \i are caracter evreiesc pentru c[ nu las[ nimic nerezolvat. Am invitat-o ]ntr-o excursie de câteva zile ]n Israel ca s[-i ar[t neap[rat vreau s[ vin[ ]nso`it[ apar[ specula`ii, de aceea `in a m[rturisit politicianul Nati aceast[ minunat[ `ar[, ]ns[ de so`ul ei, Irinel. Nu vreau s[ neap[rat ca Iri s[ vin[ cu noi”, Meir pentru emulte.ro. „

Huidu: „Badea, e\ti un manelist!”

Fra`ii Dol[nescu ]\i ]mpart mo\tenirea la tribunal

|erban Huidu \i Mircea Badea se ceart[ din nou, prin intermediul blogurilor personale, s[rind fiecare la atac, cu formul[ri pe cat de jignitoare, pe atât de... amuzante. De data aceasta, Badea e cel care arunc[ mingea la fileu, iar Huidu o love\te direct ]n terenul adversarului s[u. Mircea Badea scria luni, pe blogul s[u, dou[ vorbe despre studiul de audien`[ al posturilor de radio, f[r[ a da prea mare importan`[ datelor ]n sine, ci faptului c[ du\manii s[i, Huidu \i G[inu\[, „piticii puhavi” cum ]i nume\te el, sunt pe locul patru. Alte vreo dou[ fraze ]n care ]i reabiliteaz[ u\or numindu-i doar „micu`i”, pentru a termina ]n tromb[ cu urarea „Papagalilor, dans!”. |erban Huidu nu se ab`ine s[ nu-i dea peste nas „adversarului” s[u, dedicându-i „frezatul ciumpalac” o postare de... toat[ frumuse`ea, ]n care vorbe\te despre lumea radioului \i tipologia ascult[torilor, f[r[ a uita s[ fie acid ]n ceea ce-l prive\te pe Badea, f[cându-l pe acesta „manelist cu aere de intelectual”. „

Averea lui Dol[nescu se face buc[`i la tribunal. Mar`i a ]nceput procesul prin care Ionu` \i Drago\ Dol[nescu ]\i ]mpart mo\tenirea. }n joc sunt câteva case, terenuri \i tablouri ]n valoare total[ de dou[ milioane de euro, la care se adaug[ banii proveni`i din drepturile de autor. Niciunul dintre fra`ii

evaluat[ la patru sute de mii de euro, un apartament, o cas[ ]n Tunari \i un teren de aproape 5.000 de metri p[tra`i. }n total 1.060.000 de euro, la care se adaug[ jum[tate din drepturile de autor. Drago\, se va alege cu vila de la Sinaia, jum[tate din drepturile de autor \i câteva tablouri. „

Brad Pitt „face du\” cu \erve`ele parfumate pentru copii Brad Pitt ]\i men`ine cur[`enia corporal[ cu ajutorul \erve`elelor parfumate pentru copii. Aceast[ dezv[luire ]i apar`ine lui Eli Roth, colegul lui Brad din filmul „Inglourious Basterds“. }ntr-un interviu acordat recent, Eli Roth a spus: „Brad mi-a dat acest pont ]n timpul film[rilor. La una dintre scene, când trebuia s[ fim aproape

Asem[narea cu George Clooney i-a distrus c[snicia Abdullah Simsek (foto), ]n vârst[ de 43 de ani, patronul unui restaurant din Marea Britanie, a `inut primele pagini ale ziarelor anul trecut, când s-a descoperit c[ adesea era confundat cu actorul din "Spitalul de Urgen`[". Acum el m[rturise\te c[ faima dobândit[, dar \i aten`ia femeilor, au reprezentat un pre` prea mare pentru fericirea sa conjugal[. Singur \i disponibil, a\a s-ar putea spune c[ e Abdullah acum, cu atât mai mult cu cât abia a\teapt[ s[-\i ]ntâlneasc[ perechea, modelul \i prezentatoarea tv Lisa Snowdon. |i dat fiind faptul c[ Lisa a fost iubita lui Clooney timp de cinci ani de zile, b[rbatului ]i surâde ideea de a avea o \ans[ de a fi cu ea. „

Dol[nescu nu a venit mar`i ]n fa`a judec[torilor. |i-au trimis doar avoca`ii, care au cerut ca procesul s[ se judece cu u\ile ]nchise. Unii spun, ]ns[, c[ ]ntre cei doi fra`i c[r`ile au fost f[cute deja \i c[ mezinul familiei, Ionu`, va r[mâne cu cea mai mare parte din avere. Astfel, el va primi o cas[

unul fa`[ de celalalt, Brad mi-a spus c[ miros a transpira`ie. I-am r[spuns c[ nu am avut timp s[ fac un du\. Atunci mi-a zis «\erve`ele parfumate pentru copii, omule! Am 6 copii. Tot ce trebuie s[ faci este s[ folose\ti aceste \erve`ele. Te \tergi ]n zonele ]n care transpiri \i gata, s[ fac du\». Este cel mai bun nu mai ai probleme. Fac asta pont pe care l-am primit vreotoat[ ziua. Nici eu nu am timp dat[„, a declarat Eli Roth. „ Joi, 4 iunie

06.15 - 07.00 |tirile Tele'M (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista presei & Horoscop, Calendarul zilei 09.40 - 10.30 Interviul Saptamanii (r) 10.30 - 11.30 Jurnal de calatorie (r) 11.30 - 13.00 Taverna lui Radu (r) 13.00 - 14.00 Videoclipuri 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (r) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 TIRIGONG (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Eurovot (d), emisiune electoral[. 18.00 - 18.45 |tirile Tele'M

Boto\ani, Sport, Meteo (d) 18.45 - 19.00 TELESHOPING 19.00 - 20.00 C U P A TELE’M LA FOTBAL }N SAL{ 20.00 - 21.00 Eurovot (d), emisiune electoral[. 21.00 - 22.00 Eurovot (i), emisiune electoral[. 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Taverna lui Radu (d), emisiune de divertisment realizat[ de Cristian Cost[chel. 00.00 – 00.15 TELESHOPING 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r) 04.15 - 05.15 CUPA TELE’M LA FOTBAL }N SAL{ (r)

15

Horoscop E Berbec

K Balan]\

}ncepe`i ziua hot[rât s[ termina`i o lucrare ]n cas[. Un b[rbat mai ]n vârst[ din familie v[ ajut[ cu bani, dar ]ncearc[ s[-\i impun[ punctul de vedere. Dac[ nu v[ str[dui`i s[ evita`i o ceart[, risca`i s[ rupe`i rela`iile.

Zi bun[ pe plan sentimental \i social. }n schimb, v[ recomand[m s[ fi`i prudent la serviciu \i ]n afaceri. Nu este exclus s[ ave`i mici probleme cu banii, dar nu este cazul s[ v[ ]ngrijora`i.

F Taur

Se anun`[ o zi cu mari satisfac`ii ]n societate \i pe plan financiar. Dup[-amiaza s-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie neprev[zut[, ]n interes de familie. Verifica`i cu aten`ie actele \i bagajele ]nainte de a porni la drum!

Pute`i avea un succes deosebit la ]ntâlnirile de afaceri. Sunt bine aspectate \i rela`iile cu familia \i prietenii. Diminea`a v[ ]ntâlni`i o persoan[ cu care nu v-a`i v[zut de mult timp. Dup[-amiaza v[ ocupa`i de probleme familiale care nu sufer[ amânare.

L Scorpion

M S\get\tor Traversa`i o perioad[ favorabil[ din toate punctele de vedere. Este posibil s[ ob`ine`i un câ\tig material important, dar nu f[r[ efort. Cu partenerul de via`[ v[ ]n`elege`i perfect.

G Gemeni

S-ar putea s[ ave`i o mic[ ne]n`elegere cu partenerul de via`[. V[ sf[tuim s[ rezolva`i aceast[ disput[ cu blânde`e. Spre sear[, o vizit[ la prieteni v[ poate readuce armonia ]n cuplu \i bun[ dispozi`ie. N Capricorn Sunte`i plin de energie \i ave`i H Rac idei inspirate. Pute`i avea satisfac`ii S-ar putea s[ fi`i pu`in confuz, pe plan social \i intelectual. din cauza problemelor sentimenta- Afacerile se pare c[ merg din plin, le. Nu v[ ]nc[p[`âna`i s[ v[ re- iar rela`iile cu partenerii sunt bune. zolva`i singur toate problemele! V[ V[ recomand[m s[ fi`i mai atent cu sf[tuim s[ accepta`i ajutorul celor persoanele vârstnice din familie. apropia`i.

O V\rs\tor

I Leu Pute`i s[ ]ncepe`i o activitate nou[, mai ales pe plan social. Sunte`i entuziast \i v[ pute`i baz[ pe sprijinul prietenilor \i al persoanei iubite. Dac[ ave`i de luat decizii importante, `ine`i cont de sfaturile unei persoane mai ]n vârst[!

J Fecioar\ Se pare c[ ave`i probleme sentimentale \i sunte`i nevoit s[ lua`i o hot[râre tran\ant[. Pute`i s[ v[ asculta`i intui`ia. Apar rezultatele eforturilor din ultima perioad[: câ\tiguri financiare \i afirmarea ]n societate.

S-ar putea s[ intervin[ evenimente neprev[zute \i, de aceea, este indicat s[ nu v[ planifica`i nimic important. V[ re]ntâlni`i cu prieteni vechi, care v[ invit[ s[ le face`i o vizit[.

P Pe[ti Ave`i succes ]n toate activit[`ile casnice \i v[ bucura`i de sprijinul ]ntregii familii. Cei din jur v[ apreciaz[ pentru schimb[rile pe care le promova`i ]n afaceri \i ]n societate. Nu ]ncepe`i mai multe treburi deodat[ \i nu refuza`i ajutorul prietenilor!

Bancul zilei INSTRUMENTIST GHINIONIST Bul[ se-ntâlne\te cu un vechi prieten ]ntr-un bar. - Tu cu ce te mai ocupi, m[i Bul[? - Cânt la piculin[, ]n orchestra interna`ional[. - Grozav! - Nu prea. Am cântat anul trecut pentru regina Angliei. Ador[ muzica. A spus: “Umple`i instrumentele cu aur!”. Tuba se umple

cu aur, contrabasul se umple cu aur, \i eu cu blestemata asta de piculin[. Am cântat \i pentru regele Iordaniei. Iube\te muzica. A spus: “Umple`i instrumentele cu argint!”. Tuba se umple cu argint, contrabasul se umple cu argint, \i eu cu blestemata asta de piculin[. Am cântat \i pentru `arul Rusiei. Ur[\te muzica. A spus: ]nfunda`ile instrumentele ]n fund! Tuba nu ]ncape, contrabasul nu ]ncape... \i eu cu blestemata asta de piculin[...

O RE~ET{ PE ZI PIZZA CENU|{RESEI Ingrediente: 100 g salam, 100 g ca\caval, 6-7 ciuperci, 1 ardei iute, 4 ro\ii, 1 lingur[ bulion, piper, busuioc, 500 g f[in[, 250 ml ap[, 1 ou, 1/2 pache`el drojdie, 1 linguri`[ zah[r, 1 linguri`[ ulei. Mod de preparare: Se dizolv[ drojdia ]n cana de ap[ plus zah[rul. Se toarn[ ]n f[in[, se adaug[ \i oul, se amestec[, trebuie s[ rezulte un aluat mai tare, dac[ este nevoie, mai pune`i f[in[. Se fr[mânt[ \i se

bate de mas[ ca s[ devin[ elastic. Se las[ la crescut cam 30 min, se ]ntinde cu sucitorul o foaie de 1 cm, se pot pune legumele \i c[rnurile pe care le dori`i. Deasupra se pun ro\iile \i ca\cavalul.


CMYK

Eveniment 16

Joi, 4 iunie 2009

Când pere`ii apartamentelor se sparg f[r[ cap

Gata cu diagnosticul \i tratamentul stabilit de medic dup[ intui`ie

}n afar[ de reclama`iile cet[`enilor, doar un cutremur mai poate scoate la lumin[ modific[rile ilegale realizate ]n apartamente. Inspectorii ]n construc`ii sunt con\tien`i de faptul c[ nu au cum s[ cunoasc[ toate cazurile ]n care se produc demol[ri de pere`i, ]n mod ilegal, ]ns[, sus`in c[ nu exist[ alt[ posibilitate de depistare a acestor situa`ii decât prin intermediul cet[`enilor care se adreseaz[ cu sesiz[ri ]n acest sens. Pân[ \i situa`iile la baza c[rora stau reclama`ii sunt uneori dificil de rezolvat. Nu o singur[ dat[, speciali\tii ]n construc`ii au apelat la Poli`ie pentru a putea intra ]n apartamentele ]n care s-au produs schimb[ri neavizate.

Ghidurile terapeutice care vor fi implementate ]n sistemul de s[n[tate din luna septembrie vor stabili foarte clar etapele care trebuie parcurse de medici ]n vederea stabilirii unui diagnostic la un pacient, respectiv a unui tratament. Medicii recunosc c[ pân[ acum, dac[ un bolnav mergea la zece medici, to`i ace\tia stabileau tratamente diferite.

CRE{TIN ORTODOX 4 J †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie \i Filip de la Niculi`el; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului 5 V Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru \i Leonid (Odovania Praznicului În[l`[rii Domnului) (Dezlegare la pe\te)

UTILE

CALENDAR

La un cutremur, vor ie\i la iveal[ modific[rile neautorizate care s-au f[cut ]n blocuri. }n cazul unui cutremur mai puternic, primele avarii, primele pr[bu\iri \i chiar primele victime se vor ]nregistra ]n acele blocuri unde proprietarii s-au ]ncumetat s[ sparg[ pere`ii din apartament f[r[ a urma pa\ii legali. Din p[cate, singura modalitate prin care inspectorii ]n construc`ii pot lua m[suri cu privire la modific[rile produse ]n apartamente f[r[ autoriza`ie de construc`ie este prin intermediul reclama`iilor. Dac[ vecinii nu reclam[ construc`iile ilegale ce se produc ]n apartamente, cel care a recurs la demolarea pere`ilor scap[ nesanc`ionat. Anul acesta, speciali\tii din cadrul Inspectoratului ]n Construc`ii Boto\ani au aplicat 11 amenzi cu o valoare total[ de peste 100 de milioane lei vechi, cele mai multe fiind aplicate pentru efectuarea de schimb[ri ]n apartamente f[r[ ob`inerea avizelor prev[zute prin lege. Cea mai mare amend[ aplicat[ de reprezentan`ii Inspectoratului ]n Construc`ii Boto\ani a fost de circa 15 milioane lei vechi, unei persoane juridice pentru demolarea pere`ilor din apartament f[r[ a de`ine documenta`ia necesar[ ]n acest sens. „Majoritatea amenzilor aplicate de noi sunt date de efectuarea de lucr[ri f[r[ autoriza`ie \i vorbim aici de modific[rile din apartamente. Cazurile sanc`ionate de noi au fost depistate ]n urma sesiz[rilor venite din partea cet[`enilor, singura metod[, de fapt, de a depista interven`iile la construc`iile existente f[r[ a urma pa\ii legali. }n mod sigur mai exist[ lucr[ri care se fac f[r[ autoriza`ie \i pe care nu le reclam[ nimeni \i r[mân bune f[cute. De multe ori ]ntâmpin[m dificult[`i \i ]n cazul sesiz[rilor, pentru c[ cel care face lucr[ri ]ncuie u\a \i nu ne deschide. De 4,1928 lei

multe ori am mai mers \i cu poli`ia”, a declarat Mihai Platon, inspector \ef ]n cadrul Inspectoratului ]n Construc`ii Boto\ani. Cazurile cele mai problematice sunt cele ]n care proprietarul \i-a pus ]n cap s[ demoleze peretele de rezisten`[, punând ]n pericol structura de rezisten`[ a ]ntregului bloc. }n astfel de situa`ii, cel depistat se alege \i cu dosar penal. Inspectorii ]n construc`ii s-au confruntat \i cu astfel de situa`ii, ]ns[ nu ]n acest an. De\i anul acesta nu a fost nicio situa`ie semnalat[ ]n care inspectorii s[ constate c[ s-a intervenit asupra unui perete de rezisten`[, speciali\tii sus`in c[ \i modific[rile aplicate la ceilal`i pere`i pot provoca probleme ]n zona de siguran`[ a blocului. Dac[ ]n cazurile ce au ajuns ]n aten`ia autorit[`ilor, exper`ii au grij[ ca modific[rile efectuate s[ nu afecteze zona de siguran`[, nu acela\i lucru se poate spune \i despre cei nereclama`i. „Cei care recurg la modific[ri ]n apartament f[r[ a urma procedura legal[ ar trebui s[ se gândeasc[ la câ`i bani ar cheltui ]n momentul ]n care ar veni un cutremur de grad mai mare \i le-ar afecta ]n mod serios locuin`a \i nu numai a lor, ci \i a vecinilor. Orice zid are un rol, chiar dac[ nu este un zid din structura portant[, poate fi un zid structural care preia din energia care se degaj[ la un cutremur. Exist[ structuri, cum sunt 2,9497 lei

structurile pe cadre, la care contravântuirile ]ntre elementele verticale, sunt realizate cu pere`i interiori care nu sunt pere`i portan`i dar sunt pere`i structurali pentru c[ absorb o parte din energia cutremurului \i atunci energia nu este diseminat[ toat[ ]n structura de rezisten`[. La un cutremur mai puternic ne vom da seama cam la ce blocuri s-au f[cut modific[ri f[r[ avize”, a mai completat \eful Inspectoratului ]n Construc`ii Boto\ani. Num[rul sc[zut al reclama`iilor nu ]i duce ]n eroare pe speciali\tii ]n construc`ii: cet[`enii nu au devenit mai corec`i, ci num[rul interven`iilor asupra construc`iilor a sc[zut din cauza crizei economice. „Dup[ anii ’90, toat[ lumea ]\i punea faian`[ \i gresie ]n cas[, apoi au ]nceput s[-\i modifice tâmpl[ria, dup[ care a ap[rut tavanul fals la Boto\ani, au ]nceput s[\i modifice pere`ii. O cre\tere a modific[rilor s-a produs \i ]n perioada ]n care mul`i au plecat ]n str[in[tate \i s-au ]ntors \i au ]nceput s[-\i modifice apartamentul ]n func`ie de cum au v[zut \i ei ]n str[in[tate. }n ultimul timp, cei care \i-au strâns banii ]n str[in[tate au ales s[-\i fac[ case \i probabil c[ ]n curând va fi o sc[dere ]n ceea ce prive\te interven`iile la construc`iile existente, ]n special la apartamente”, a mai completat inspectorul \ef Platon. (Carmen Stanciu)

Ziua: 190C

Noaptea: 80C

Prin aplicarea acestor scheme de diagnostic \i tratament, recomandarea medical[ va fi aceea\i, fie c[ este pus[ de un medic dintr-un centru universitar, fie de un medic care practic[ medicin[ de familie ]n mediul rural. Ministerul S[n[t[`ii a emis luni ordinul prin care vor fi implementate ghiduri terapeutice pentru zece dintre cele mai frecvente patologii, printre care afec`iuni cerebro-vasculare, infarct miocardic, hipertensiune arterial[, cancer de col, boli pulmonare, cancer de prostat[. Aceste ghiduri, care ar urma s[ intre ]n vigoare ]n luna septembrie, reprezint[ algoritmii de urmat de c[tre medici pacien`ilor pe cele zece patologii, incluzând metodele de investigare, tehnicile \i terapiile medicamentoase sau chirurgicale, ]n func`ie de boal[ \i de stadiul acesteia. Medicii boto\[neni spun

c[, prin implementarea acestor ghiduri terapeutice, vor disp[rea erorile medicale. „Aceste ghiduri vor u\ura munca medicului \i, fiind standardizate, vor fi recunoscute ]n toat[ `ara. Metoda va fi unitar[. }ntr-un fel era diagnosticat un pacient la Darabani \i altfel la Bucure\ti ]ntr-o clinic[ universitar[. Pân[ acum nu exista baza legal[ privind recomandarea medical[ \i se mergea pe intui`ia medicului. Erau pacien`i investiga`i din start foarte bine, al`ii mai pu`in bine. Dac[ se mergea la zece medici, existau zece op`iuni diferite. Eu consider c[ aceast[ m[sur[ este foarte bun[. Fiind clarifica`i pa\ii \i etapele, automat avem \i tratamentul de la care putem ]ncepe”, a precizat dr. Doru Culiceanu, medic de familie. Potrivit oficialilor Ministerului S[n[t[`ii, aceste ghiduri vor permite un control \i asupra costurilor precum \i a calit[`ii asisten`ei medicale. Practic, vor exista repere clare pentru cât va trebui s[ se cheltuiasc[ pentru o patologie \i despre modul ]n care ar trebui s[ decurg[ un act medical de calitate. Ministerul S[n[t[`ii va solicita, din 2010, ca toate institu`iile medicale finan`ate din fonduri publice s[-\i elaboreze, pe baza ghidurilor, propriile protocoale terapeutice. Acestea vor deveni parte component[ a contractului semnat cu Casa Na`ional[ de Asigur[ri de S[n[tate, ]n anul urm[tor. Pân[ la sfâr\itul anului se vor finaliza ghiduri terapeutice \i pentru alte patologii. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Evenimentul de Botosani nr.1347  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1347  

Ziarul orasului tau!