Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 125 (1346) • Miercuri, 3 iunie 2009 • 16 pagini

Mircea Geoan[ \i-a anulat ac`iunile de campanie ca urmare a decesului tat[lui s[u Pre\edintele PSD Mircea Geoan[ \i-a anulat, mar`i 2 iunie 2009, programul oficial \i ac`iunile de campanie electoral[ din urm[toarele zile ca urmare a decesului tat[lui s[u, general (r) Ioan Geoan[, dup[ o grea suferin`[.

Corpul ne]nsufle`it va fi depus miercuri, 3 iunie 2009, la Capela Ghencea Militar. }nmormântarea va avea loc joi, 4 iunie, la ora 12.00, la Cimitirul Ghencea Militar.

Pagina 3

S-a dat startul la majorarea pre`ului apei Pagina 3

Un fost profesor de matematic[ \i-a ucis mama cu toporul O crim[ oribil[ s-a petrecut ieri diminea`[ ]n localitatea Mih[ileni, o femeie ]n vârst[ de 83 de ani murind sub loviturile de topor ale fiului s[u, bolnav psihic. Dup[ ce \i-a l[sat mama ]ntr-o balt[ de sânge, b[rbatul a ie\it apoi ]n drum, unde a ]nceput s[ loveasc[ ]n stânga \i ]n dreapta cu toporul. B[rbatul a f[cut prima criz[ de schizofrenie ]n facultate. Cu toate acestea, a terminat facultatea \i a profesat un timp. A fost \i director de \coal[. Pagina 5

Furt de ap[ ]n zona central[ a municipiului Un complex ]n care func`ioneaz[ un restaurant-pizzerie, dou[ cluburi \i mai multe firme, din zona Bulevard Mihai Eminescu, face profit furând ap[ din re`eaua public[.

Pagina 4


Eveniment 2

Miercuri, 3 iunie 2009

Constructori amenda`i de inspectorii de munc[ Angajatorii boto\[neni din domeniul construc`iilor au fost verifica`i asupra modului ]n care respect[ prevederile legale din domeniul securit[`ii \i s[n[t[`ii angaja`ilor la locul de munc[. }n perioada 27-29 mai, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc[ (ITM) au desf[\urat a doua campanie ]n construc`ii din anul ]n curs. Din datele prezentate de Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrul institu`iei, valoarea total[ a sanc`iunilor aplicate ]n cursul acestei campanii este de 25.000 lei. }n domeniul Rela`iilor de Munc[ au fost controla`i 28 angajatori, la care lucreaz[ aproape 900 de salaria`i. Au fost depistate 10 persoane care lucrau f[r[ forme legale la 5 angajatori. La SC Daninger SRL au fost g[site dou[ persoane care munceau la negru, la PF Gagea Mihai trei persoane, la SC Vulturi SRL dou[ persoane, la SC Dioconstruct SRL doi muncitori, iar la SC Future Construct SRL, o persoan[ f[r[ forme legale de munc[. „Inspectorii din cadrul acestui serviciu au aplicat amenzi ]n valoare total[ de 7.500 lei pentru munca f[r[ forme legale \i cinci avertismente. Pentru ]nc[lcarea altor prevederi legale s-au aplicat 33 sanc`iuni contraven`ionale ]n valoare de 4.000 lei”, a spus Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrul

Absenteism \i la teza de matematic[ Elevii restan`ieri la tezele cu subiect unic au sus`inut ieri lucrarea la matematic[, ]n cadrul sesiunii speciale. Dezinteresul elevilor pentru sus`inerea tezei a fost sim`it \i la aceast[ prob[. „Din cei 115 elevi ]nscri\i la proba de matematic[ din sesiunea special[, au fost prezen`i 17 elevi. Doi dintre ace\tia au sus`inut teza pe primul semestru, iar 15 pe semestrul al doilea. A fost ]nregistrat \i un caz special, un elev de clasa a VII-a de la Albe\ti – Hude\ti. Acesta are mâna ]n ghips \i lucrarea a fost scris[ de un cadru didactic. Teza s-a desf[\urat f[r[ incidente”, a spus Doina Fostea, directorul |colii Generale Nr. 7 din municipiu, centrul de evaluare, a

tezelor din sesiunea special[. Extragerea subiectului pentru Matematic[ a avut loc la ora 9.30, iar teza a fost sus`inut[ de elevi de la ora 12.00. La aceast[ sesiune special[ pot participa elevii care au absentat ]n sesiunile principale din cele dou[ semestre sau ]n sesiunea special[ din semestrul ]ntâi. Aceasta este ultima \ans[ pentru elevii claselor a VIII-a de a-\i ]ncheia situa`ia \colar[ \i implicit de a se ]nscrie la admiterea ]n liceu, ]n aceast[ var[. Acesta este ultimul test pentru elevii claselor a VII-a \i penultimul pentru cei dintr-a VIII-a care mai au o tez[, cea la alegere dintre Istorie \i Geografie, pe care o vor sus`ine ]n 4 iunie. (Petronela Rotariu)

Sute de amenzi \i permise s[ltate ]n week-end de poli`i\ti

ITM. Angajatorii din domeniul construc`iilor au fost sanc`iona`i pentru ne]ncheierea ]n forma scris[ a zece contracte individuale de munc[, ne]ntocmirea documentelor de eviden`[ a timpului de munc[ conform situa`iei de fapt, nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca suplimentar[ dar \i pentru netransmiterea la Inspectorat a modific[rilor privind registrul general de eviden`[ al salaria`ilor \i nea-

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

cordarea sporului de vechime corespunz[tor salaria`ilor ]ndrept[`i`i. Valoarea total[ a sanc`iunilor aplicate de c[tre serviciul Control Rela`ii de Munc[ este de 11.500 lei. }n domeniul Securit[`ii \i S[n[t[`ii ]n Munc[ au fost controla`i 28 angajatori cu un num[r de 871 salaria`i, fiind constatate 77 deficien`e \i dispuse tot atâtea m[suri. Au fost sanc`iona`i 15 angajatori, s-au aplicat 12 avertismente \i trei amenzi ]n

valoare total[ de 13.500 lei, la urm[toarele firme: SC Eta Com SRL Dorohoi, SC Daninger SRL Boto\ani, SC Bif Company SRL Boto\ani. Printre abaterile angajatorilor s-au reg[sit neefectuarea examenului medical la angajare \i a controlului medical periodic, ne]ndeplinirea m[surilor dispuse ]n procesul verbal de control anterior \i lipsa evalu[rii riscurilor pentru securitatea \i s[n[tatea lucr[torilor. (Petronela Rotariu)

Angaja`ii Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani au avut ]nc[ o dat[ parte de un week-end plin de evenimente, ]n urma raziilor din jude` contabilizându-se un num[r uria\ de contraven`ii sanc`ionate. Astfel, echipajele de la Rutier[, plasate ]n special pe cele mai circulate drumuri din jude`, au ]mp[r`it sâmb[t[ \i duminic[ 179 de sanc`iuni contraven`ionale, valoarea total[ a acestora ridicânduse la peste 15.000 lei. Pe lâng[ amenzi, ]n urma abaterilor \oferilor descoperite ]n trafic, poli`i\tii au ridicat trei permise de conducere \i dou[ certificate de ]nmatriculare, fiind de asemenea descoperite dou[ infrac`iuni, am-

bele legate de consumul de alcool ]nainte de urcarea la volan. Eduard Iacob, purt[torul de cuvânt al Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani a declarat c[ ]n week-end sunt vizate anumite zone. „Patrulele au fost ]n special ]n zone cunoscute cu probleme, drumul spre Suceava, por`iunea Vl[deni Hu`ani \i zona spre Dorohoi. }ns[ majoritatea patrulelor au fost ]n municipiul Boto\ani, \tiindu-se problemele pe care le fac \oferii de 18 – 20 de ani ]n special la sfâr\it de s[pt[mân[”, a declarat Eduard Iacob, purt[torul de cuvânt al Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Indicatoarele auto nu ]i mai tenteaz[ pe ho`i Angaja`ii Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani monitorizeaz[ situa`ia indicatoarelor auto sustrase sau distruse pe drumurile din jude`, monitorizare ]n lipsa c[reia s-ar putea ]nregistra pierderi de vie`i omene\ti. }nc[ de acum câ`iva ani ]n urm[ autorit[`ile ar[tau situa`ii ]n care oameni incon\tien`i furau semnele de circula`ie, nejudecând c[ valoarea semnului nu st[tea ]n acea bucat[ de tabl[ pe care o foloseau cine \tie unde, ci c[ avertizau \oferii ori pietonii asupra unei situa`ii din trafic, indiferent c[ ]nsemna acorda-

rea de prioritate, limitare de vitez[ sau oprirea ]n intersec`ie. De foarte multe ori, reprezentan`ii Direc`iei de drumuri na`ionale, dar \i cei de la jude`ene atr[geau aten`ia asupra situa`iilor de acest fel, ]ns[, din nefericire, nimeni nu a fost tras la r[spundere pentru sustragerea unui indicator rutier. }n schimb, Dumitru Zm[u, \eful Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani a declarat c[ situa`ia ]n ultima vreme s-a schimbat. „Aceast[ problem[ deosebit de important[ am ridicat-o \i eu la \edin`ele avute cu cei de la drumuri, ]n care am atras aten`ia

asupra pericolului, ]ns[ am ]n`eles c[ indicatoarele rutiere avariate ]n urma unor evenimente rutiere ori sustrase au fost ]nlocuite, permanent discutând cu cei din teritoriu asupra chestiunii. }n atribu`iile celor de la posturile din jude` este \i acest lucru, anun`area situa`iilor ]n care sunt deteriorate indicatoarele. Oricum, ]n ultima vreme, acest fenomen al furtului indicatoarelor s-a mai stopat, pentru c[ am monitorizat mai atent situa`ia”, a declarat comisarul \ef Dumitru Zm[u, \eful Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani. (D. Rotariu)

Copil[ ]ns[rcinat[ \i cu vechime ]n cer\etorie O minor[ de 15 ani, ]ns[rcinat[ ]n luna a \aptea, a fost predat[ de poli`i\tii comunitari autorit[`ilor din domeniul Protec`iei Copilului, dup[ ce a fost prins[ ]n nenum[rate rânduri la cer\it. Tân[ra A.D.C. a fost dat[ ]n urm[ cu o s[pt[mân[ ]n ur-

m[rire de c[tre Inspectoratul Jude`ean de Poli`ie Suceava, dup[ ce figura ]n eviden`ele acestora ca fiind disp[rut[ de la domiciliu, din 19 mai. A fost g[sit[ de poli`i\tii comunitari s[pt[mâna trecut[, apelând ]n mod repetat la mila cet[`enilor. Fata, cu

antecedente ]n activit[`i de cer\etorie, a fost condus[ la sediul Poli`iei Municipiului Boto\ani \i predat[ pe baz[ de proces verbal pentru continuarea cercet[rilor. Ieri, ea a fost g[sit[ din nou ]n municipiul Boto\ani, practicând activit[`i de cer\etorie. De data

aceasta tân[ra a fost condus[ de agen`ii comunitari la Centrul de minori din cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani \i predat[ pe baz[ de proces verbal. (L[cr[mioara Lupa\cu)


Eveniment Miercuri, 3 iunie 2009

S-a dat startul la majorarea pre`ului apei Consiliul Jude`ean va fi cel care va decide pre`ul apei ]n jude` deoarece Apa Grup este obligat[ s[ practice acela\i pre` de furnizare indiferent de localitate. Pân[ acum, conducerea CJ s-a declarat ]mpotriva major[rii pre`ului la ap[ cu 31%. Apa s-a scumpit ]n Darabani, S[veni \i Ripiceni. Consiliile locale respective au aprobat majorarea pre`ului cu 31%, a\a cum a solicitat Apa Grup. La sfâr\itul acestei luni, Consiliul Jude`ean va decide dac[ va accepta sau nu propunerea furnizorului de ap[ de a cre\te cu acela\i procent pre`ul de livrare c[tre popula`ie. Maricel Georgescu, directorul societ[`ii, a spus c[ majorarea pre`ului include dou[ p[r`i distincte. „Noi am solicitat majorarea ]n func`ie de rata infla`iei, respectiv cu 6%, \i cu 25% potrivit unei solicit[ri din cadrul programului ISPA. Cele trei consilii locale au aprobat majorarea solicitat[ de noi con\tientizând faptul c[ asta ajut[ la redresarea societ[`ii \i la

liilor locale. Trebuie `inut cont \i de faptul c[ la sfâr\itul acestei luni nu va mai fi campanie electoral[ \i c[ politicienii din cadrul Consiliului Jude`ean ar putea uita de protec`ia oferit[ boto\[nenilor din timpul actualei campanii electorale \i ar putea aproba majorarea pre`ului apei. De la ]nceputul anului, pre`ul apei a fost ajustat o singur[ dat[ la rata infla`iei cu 4,56%, iar potrivit legii acest lucru trebuie s[ se ]ntâmple de cel pu`in dou[ ori pe an. Momentan, la nivelul jude`ului Boto\ani, pre`ul apei este ajustat la oferirea unor servicii mai bune va intra ]n vigoare \i ]n locali- crescut deja, hot[rârea CJ a- nivelul infla`iei din decembrie clien`ilor. Urmeaz[ ca \i Con- t[`ile ]n care pre`ul apei a fost nulând practic deciziile consi- 2007. (Bogdan Caliniuc) siliul Local Dorohoi s[ dezbat[ aceast[ solicitare. Apoi vine rândul Consiliului Jude`ean”, a declarat Georgescu. „}n func`ie de hot[rârea pe care consilierii juApa Grup trebuie s[ pl[- vedere c[ ]n cazul nepl[`ii ce\ti bani, dar Guvernul va de`eni o vor lua la finele acestei teasc[ cinci milioane de euro TVA-ului Apa Grup ar putea achita plata ]n contul Apa luni va fi stabilit \i pre`ul apei la TVA pentru investi`iile derula- pierde finan`area european[. Grup”, a declarat Maricel nivel de jude`. Apa Grup este ote ]n cadrul programului ISPA, „Avem un r[spuns cert de la Georgescu, directorul Apa bligat[ s[ practice acela\i pre`, de modernizare a infrastruc- Guvern c[ vom primi cele Grup. Guvernul ar trebui s[ indiferent de localitatea ]n care turii re`elei de alimentare cu cinci milioane de euro pe care recupereze cele cinci milioane furnizeaz[ ap[. CJ-ul are calitaap[. Suma pe care trebuie s[ o trebuie s[-i vir[m ]n contul de euro tot de la furnizorul de tea de ac`ionar majoritar al Apa achite societatea boto\[nean[ TVA-ului pentru programul ap[ din Boto\ani, ]ns[ nu se Grup. Conducerea CJ s-a propân[ la sfâr\itul anului este ISPA. Când a ]nceput derula- \tie când ]i va recupera, având nun`at ]mpotriva major[rii cu aproape imposibil de recuperat rea programului, noi nu eram ]n vedere situa`ia economic[ 31% a pre`ului apei \i a admis o deoarece firma este ]ntr-o `ar[ membr[ UE \i nu pl[team dezastruoas[ a firmei \i datocre\tere doar de 6%, ]n raport situa`ie financiar[ falimentar[. TVA la astfel de proiecte, dar riile de peste 60 milioane de lei cu infla`ia. Dac[ ]n \edin`a conSprijinul Guvernului ar putea acum trebuie s[ pl[tim \i noi pe care le are la bugetul genesilierilor jude`eni se va decide fi singura solu`ie de salvare a aceast[ tax[. Pentru noi este ral consolidat al statului. majorarea cu doar \ase puncte societ[`ii ]n acest caz, având ]n imposibil s[ facem rost de a- (Bogdan Caliniuc) procentuale, aceea\i majorare

TVA de 5 milioane de euro ]n programul ISPA

3

Criz[ acut[ de medici la Unitatea de Primire a Urgen`elor Dup[ plecarea medicului Gheorghe Apetroaie la Direc`ia de S[n[tate Public[, doar trei medici vor deservi serviciul de urgen`[ la UPU. Noua conducere a DSP sper[ s[ atrag[ la Boto\ani cât mai mul`i medici reziden`i pentru a ocupa posturile deficitare din sistem. „Pleac[ un medic din schema \i a\a sub`ire \i au r[mas doar câ`iva colegi. Cum pot asigura ace\tia trei ture, ritmul de gard[? Sper[m totu\i ca prin efortul pe care ]l vom depune cu to`ii, s[ reu\im s[ scoatem posturile la concurs pentru specialit[`ile deficitare. Primirea Urgen`[ a Spitalului Jude`ean, dar \i a celorlalte spitale precum Pediatrie, Maternitate \i din teritoriu reprezint[ o urgen`[. Prima specializare care va fi vizat[ privind ocuparea posturilor de speciali\ti va fi medicina de urgen`[”, a precizat Gheorghe Apetroaie, directorul medical adjunct ]n cadrul DSP. Acesta a declarat c[ sunt reziden`i de anul patru \i cinci care vor putea participa la eventualele concursuri care vor avea loc ]n vederea ocup[rii posturilor ]n sistem. Apetroaie spune c[ mai exist[ o formul[ care se dore\te a fi men`inut[, respectiv atestat pe post pentru posturile deficitare din jude`ul Boto\ani. „Vom scoate la concurs posturile deficitare de medici, cât de des se poate. Nu exist[ numai medicin[ de urgen`[ deficitar[, cât \i multe alte discipline, ]n special cele de imagistic[, medicin[ de laborator”, a ad[ugat Tamara Ciofu, directorul DSP. (L[cr[mioara Lupa\cu) PUBLICITATE

Spitalele ies pe pia`[ cu servicii la domiciliu, contra cost Servicii medicale oferite de unit[`ile spitalice\ti contra cost, la domiciliul bolnavilor. Asta ]\i dore\te s[ realizeze cu prioritate noua echip[ managerial[ a Direc`iei de S[n[tate Public[. Medicul Tamara Ciofu, directorul DSP Boto\ani, a declarat c[ nici ]n municipiul Boto\ani, dar nici ]n restul jude`ului, nu exist[ posibilitatea s[ se fac[ tratamente la domiciliu \i de aceea se dore\te implementarea acestui serviciu \i ]n jude`ul nostru. Astfel, prin acest serviciu ar urma s[ fie asigurat tratament injectabil la domiciliu de c[tre cadre medicale calificate. „Am discutat cu doamna director al Casei de Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani \i am sugerat ca la nivelul fiec[rui spital s[ se identifice o posibilitate ]n care s[ se poat[ ob`in[ fonduri pentru anumite activit[`i ale spitalului din activit[`i proprii. Asta ar ]nsemna ca spitalul s[ ]nfiin`eze o uni-

tate de tratament la domiciliu. Spitalul ]`i poate oferi tratament gratuit ]n spital, dar spitalul, contra-cost, poate s[

ofere \i tratamente la domiciliu pentru bolnavii care nu doresc s[ se interneze, dar vor s[ fac[ tratamente la domiciliu”, a

ad[ugat Tamara Ciofu. Ea spune c[ unitatea spitaliceasc[ poate s[ ob`in[ prin practicarea acestui serviciu venituri proprii suplimentare care s[ fie dirijate c[tre rezolvarea altor probleme din spital. Un alt motiv pentru care se dore\te ]nfiin`area acestor servicii ar mai fi acela c[ majoritatea boto\[nenilor sunt pu\i ]n situa`ia de a apela la „servicii la negru”, atunci când au nevoie de efectuarea unui tratament la domiciliu de c[tre un cadru medical. „Este considerat[ bine venit[ o asemenea solu`ie \i ne gândim ca ]n fiecare spital s[ existe o asemenea camer[ specializat[ ]n tratamente la domiciliu, s[ identifice spitalele \i personalul aferent unor asemenea servicii ]n a\a fel ]ncât la câte spitale avem noi s[ putem oferi popula`iei tratamente la domiciliu ]n zone diferite”, a mai spus directorul DSP. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Mircea Geoan[ \i-a anulat ac`iunile de campanie ca urmare a decesului tat[lui s[u NECROLOG So`ia \i fiul anun`[ cu profund[ triste`e decesul generalului (r) Ioan Geoan[, dup[ o grea suferin`[. S-a n[scut ]n 1928 ]n jude`ul Dolj, ]ntr-o familie de ceferi\ti. Dup[ absolvirea Institutului de Construc`ii din Bucure\ti, a ]mbr[`i\at cariera militar[. A ocupat mai multe func`ii importante ]n Ministerul Ap[r[rii Na`ionale, culminând cu cea de \ef al Comandamentului Ap[r[rii Civile. }n toate func`iile militare ocupate, a slujit cu devotament \i dragoste de `ar[ haina militar[, ]ndepli-

nind misiunile ]ncredin`ate cu echilibru \i r[spundere. A fost c[s[torit cu Elena Iuliana Geoan[, inginer pensionar RATB. }mpreun[ au un copil. Pre\edintele PSD Mircea Geoan[ anun`[ anularea programului s[u oficial \i a ac`iunilor sale de campanie electoral[. Familia mul`ume\te tuturor celor care au adresat condolean`e ]n acest moment dificil. Corpul ne]nsufle`it va fi depus miercuri, 3 iunie, la Capela Ghencea Militar. }nmormântarea va avea loc joi 4 iunie, la ora 12.00, la Cimitirul Ghencea Militar, din Bucure\ti.


CMYK

Eveniment 4

Miercuri, 3 iunie 2009

Furt de ap[ ]n zona central[ a municipiului Un complex ]n care func`ioneaz[ un restaurantpizzerie, dou[ cluburi \i mai multe firme, din zona Bulevard Mihai Eminescu, face profit furând ap[ din re`eaua public[. Furtul a fost descoperit ]n urma unui control al reprezentan`ilor Apa Grup. Trei salaria`i ai Apa Grup vor fi concedia`i din cauza acestor furturi, al`i patru sunt aproape de a fi concedia`i. Societatea a recuperat ]ntr-o singur[ lun[ 600 milioane lei vechi de la ho`ii de ap[, care au intrat ]n legalitate. Ultimul caz de furt de ap[ ]n municipiul Boto\ani a fost descoperit la un complex din zona Bulevard, unde func`ioneaz[ un restaurant, o sala de for`[ \i dou[ cluburi, plus c[ acolo ]\i deruleaz[ activitatea un hotel, o baz[ sportiv[ \i mai multe alte societ[`i. Controalele celor de la Apa Grup au dus la descoperirea unui singur racord legal, alte patru fiind ilegale. „Momentan, verific[m cine se alimenteaz[ cu ap[ de la celelalte patru racorduri ilegale. |tim deja unul dintre beneficiarii ilegalit[`ii, urmeaz[ s[-i descoperim \i pe ceilal`i. Avem \i noi vinova`ii no\tri ]n acest caz. Nu se poate ca responsabilul de zon[ sau cel care citea contorul s[ nu fi \tiut de racordurile ilegale, \i vorbim aici despre restaurant \i cluburi, care sunt mari consumatori de

lal`i angaja`i. }n aceast[ perioad[, operatorul de ap[ are 580 de salaria`i.

600 MILIOANE LEI VECHI RECUPERA~I DE LA HO~II DE AP{

ap[”, ne-a declarat Maricel Georgescu, directorul societ[`ii Apa Grup. }n acest caz, oficialii furnizorului de ap[ cred c[ este vorba despre un furt masiv de ap[ pe o perioad[ lung[ de timp. Potrivit oficialilor Apa Grup, alte câteva complexe din genul celui din zona Bulevard vor fi verificate ]n perioada imediat urm[toare, la câteva dintre ele fiind demarat deja controlul.

TREI SALARIA~I CARE FUR{ AP{, CONCEDIA~I Anchetele interne ale Apa Grup au dus la descoperirea a trei salaria`i care ob`ineau profituri nelegale prin furtul de ap[. Fa`[ de al`i patru salaria`i s-au strâns probe care s[ demonstreze vinov[`ia lor \i implicarea ]n furturile de ap[. Maricel Georgescu, directorul Apa Grup, a spus c[ to`i cei care vor fi g[si`i vinova`i de furturile de ap[ vor fi con-

cedia`i. „Lor poate le convine s[ primeasc[ lun[ de lun[ 90% sau mai pu`in din salariu, dar sunt ceilal`i salaria`i ai Apa Grup care au rate, au copii ]n facultate \i nu au alte venituri decât salariul. Din vina câtorva sufer[ marea majoritate, dar totul se va schimba. Am g[sit pân[ acum trei vinova`i, mai sunt doi ]n municipiu \i al`i doi care se cer concedia`i prin S[veni. }n timp ce unii sunt belferi, al`ii sufer[ de pe urma lor \i nu ]\i primesc tot salariul pentru c[ nivelul pierderilor este uria\”, a declarat Georgescu. Acesta a precizat c[ re`eaua jude`ean[ de ap[ va avea tot timpul pierderi, doar c[ marja admis[ a acestora este foarte mic[ ]n compara`ie cu nivelul de peste 75% care se ]nregistreaz[ acum. Apa Grup va demara campania de restructurare a organigramei ]n luna iulie, fiind luat[ ]n calcul concedierea a 58 de salaria`i, pentru a putea s[ achite obliga`iile salariale fa`[ de cei-

Societatea Apa Grup a reu\it s[ ]ncaseze, ]n ultima lun[, cu 600 milioane de lei vechi ]n plus fa`[ de ]ncas[rile estimate, bani recupera`i de la ho`ii de ap[. Astfel, dup[ campania impus[ de Consiliul Jude`ean de a descoperi furturile de ap[ care cresc volumul pierderilor, furnizorul de ap[-canal a reu\it s[ descopere mai mul`i ho`i de ap[ care s-au racordat singuri sau cu ajutorul salaria`ilor societ[`ii. O parte dintre ace\tia au intrat ]n legalitate, au ]ncheiat contract cu Apa Grup \i au pl[tit \i apa consumat[ anterior. „Potrivit regulamentului, noi putem imputa consumul pe ultimii trei ani celor pe care ]i prindem c[ sunt racorda`i ilegal la re`eaua public[ \i chiar am pus ]n practic[ aceast[ prevedere. Drept urmare, am avut ]ncas[ri cu 600 milioane de lei mai mult, o sum[ important[ pentru societatea noastr[”, a completat Georgescu. Zilnic, cel pu`in zece consumatori casnici din jude` care se aflau ]n ilegalitate au ]ncheiat contracte cu Apa Grup, dup[ ce au pl[tit penaliz[rile impuse de societate. Mul`i dintre ace\tia se foloseau de apa din re`eaua public[, pe care nu o pl[teau, pentru iriga`ii. (Bogdan Caliniuc)

Salarii de aproape 4.000 de euro pentru medici Cadrele medicale boto\[nene au ocazia s[ munceasc[ ]n domeniul sanitar din Spania. Prin intermediul serviciului Eures, din cadrul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM), sunt puse la dispozi`ia cadrelor medicale 50 de locuri de munc[ ]n domeniul medical. Sunt anun`ate locuri vacante pentru doctori \i ]n Slovacia, oferta cuprinzând opt posturi. }n Slovacia sunt oferte pentru cadrele medicale specializate ]n anestezie, chirurgie, salariul oferit fiind de 600 de euro. Cei interesa`i trebuie s[ aib[ studii superioare \i s[ cunoasc[ limba slovac[ foarte bine. Pentru Spania, cele 50 de posturi se adreseaz[ medicilor speciali\ti, cu studii ]nv[`[mânt superior \i universitar, experien`[ ]ntre doi \i cinci ani. Specializ[rile vacante sunt anestezie, chirurgie, cardiologie, hematologie, medicin[ intern[, oftamologie, obstetric[ \i ginecologie, geriatrie, dermatologie, radiologie, oncologie, neurologie, urologie, microbiologie. Limba spaniol[ avansat sau limba englez[ avansat \i spaniol[ de baz[, sunt cerin`ele angajatorilor spanioli. Cei care reu\esc s[ profeseze vor fi remunera`i cu un salariu anual de 47.000 de euro brut,

la care se mai pot ad[uga sume suplimentare din orele de gard[. Mai sunt anun`ate prin Eures \i locuri de munc[ vacante ]n Polonia (\ase posturi), unul de contabil \ef \i cinci pentru mineri. Pentru postul de contabil, cerin`ele angajatorilor fac referire la cunoa\terea limbii engleze \i cuno\tin`e ]n una din limbile greac[, leton[ sau bulgar[. }n func`ie de calificare, salariul oferit este ]ntre 1.640 \i 2.300 euro brut. }n domeniul minier, salariul oferit este ]ntre 570 \i 1.300 euro brut, ]n func`ie \i de orele lucrate pe lun[. }n Marea Britanie sunt oferite trei posturi pentru ]ngrijitoare copii, cunoa\terea limbii engleze fiind obligatorie. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment Miercuri, 3 iunie 2009

5

Un fost profesor de matematic[ \i-a ucis mama cu toporul O crim[ oribil[ s-a petrecut ieri diminea`[ ]n localitatea Mih[ileni, o femeie ]n vârst[ de 83 de ani murind sub loviturile de topor ale fiului s[u, bolnav psihic. Dup[ ce \i-a l[sat mama ]ntr-o balt[ de sânge, b[rbatul a ie\it apoi ]n drum, unde a ]nceput s[ loveasc[ ]n stânga \i ]n dreapta cu toporul. B[rbatul a f[cut prima criz[ ]n facultate, dup[ care a profesat un timp. A fost \i director de \coal[. Maria B[ncescu, locuia cu fiul s[u, Mihai B[ncescu, ]ntr-o cas[ situat[ ]n centrul comunei. }ns[ traiul femeii al[turi de fiul s[u nu era unul lini\tit pentru c[ acesta era cunoscut ca fiind suferind de afec`iuni psihice, fiind diagnosticat cu schizofrenie paranoid[. B[rbatul când avea crize nu mai putea s[ fie controlat de nimeni. A\a s-a ]ntâmplat \i ieri diminea`[. Mihai B[ncescu \i-a ie\it din fire \i \i-a atacat mama. Femeia nu a avut

nici o \ans[ ]mpotriva fiului ei, c[zând r[pus[ de loviturile acestuia chiar ]n curtea casei, la doi pa\i de poart[. Aici b[rbatul a lovit-o pe cea care i-a dat via`[ de mai multe ori cu toporul. B[trâna a murit pe loc. }ns[ uciderea mamei sale nu l-a oprit din criz[, Mihai B[ncescu ie\ind ]n drum, unde a ]nceput s[ loveasc[ cu toporul ]n stânga \i ]n dreapta. Mai mult, o femeie care trecea prin zon[ a fost cât pe ce s[ fie lovit[ \i ea cu toporul, vecinii anun`ând ]n acel moment poli`ia. Poli`i\tii din Mih[ileni, ajun\i la fa`a locului, au fost ]ntâmpina`i \i ei la fel, fiind nevoi`i s[ foloseasc[ spray-ul lacrimogen din dotare pentru a putea s[ re`in[ b[rbatul agresiv. „A ]ncercat s[ loveasc[ cu toporul autoturismul Poli`iei, colegii au mers mai departe, dup[ care au coborât din ma\in[ \i l-au imobilizat folosind un spray lacrimogen”, declar[ agent \ef principal C[t[lin Surdu, \eful de post din Mih[leni. Crima a provocat \oc printre localnici, care nu se a\teptau la a\a ceva. „A s[rit la lume cu toporul. Dup[ ce a lovit-o pe mama lui, a ie\it afar[. Trecea o femeie pe drum, \i a venit la ea prin spate cu toporul, era o vecin[ la poart[, a strigat \i s-a ferit. A t[iat \i copacul cu toporul, la stâlp a t[iat ]mp[mântarea. Este \tiut ca fiind bolnav de mul`i ani.

Mama lui era o femeie lini\tit[, la locul ei. Acum patru ani a mai avut a\a o c[dere, a târâito pe mama lui, dar s-au sesizat repede \i a sc[pat. Acum dac[ l-a apucat noaptea...”, a povestit o vecin[, martor[ la evenimente. Al`i oameni din zon[ au povestit c[ b[rbatul nu era la primul episod de acest gen. „Aici locuiau numai ei doi, mama \i cu fiul. Nu obi\nuia s[ bea, nici ]n centru nu mergea, decât la pia`[. Era bolnav psihic ]nc[ din timpul serviciului, la facultate a avut o c[dere o dat[. El era profesor de matematic[, a fost director de \coal[ la Gr[nice\ti. Mi-a povestit tat[l lui când tr[ia, l-a apucat ]n timpul facult[`ii, a stat o bucat[

de timp internat, \i-a revenit, a terminat facultatea, \i a f[cut serviciu. Când l-a mai apucat o dat[ s-a pensionat, nu a mai putut s[ stea. El nu era agresiv, când ]l apuca se enerva, ori probabil nu ]\i f[cea efect tratamentul. Vorbea foarte frumos, f[cea pia`a, era ordonat, avea p[mânt lâng[ cas[, e pr[\it de el. Cine \tie ce s-a ]ntâmplat, chiar a vorbit cu sora lui, care l-a vizitat ]n urm[ cu trei zile. I-ar fi spus c[ se simte cam r[u \i c[ ]n septembrie vrea s[ fac[ o internare. A spus c[ pân[ atunci rezist[. Ieri chiar a chemat medicul, a spus c[ ]i e r[u mamei sale, a consultat-o, cine \tie ce a fost ]ntre ei. Mama lui nu auzea \i el vorbea un

pic mai tare, lumea nu f[cea diferen`a când ]i vorb[ bun[ \i când se ceart[”, a povestit Eugenia Leonte. Dup[ ce Mihai B[ncescu a fost re`inut \i dus la sediul Poli`iei din comun[, la fa`a locului a venit \i un procuror din cadrul Tribunalului Boto\ani pentru a ancheta circumstan`ele ]n care s-a petrecut omorul. „Fapta comis[ de numitul B[ncescu Mihai a avut la baz[ certuri anterioare cu mama sa, B[ncescu Maria, ]n vârst[ de 83 de ani, din comuna Mih[ileni, jude`ul Boto\ani, astfel c[ ]n diminea`a de 2 iunie 2009, ]n jurul orelor 08.00, cu aproxima`ie, pe fondul unui asemenea conflict, i-a aplicat acesteia mai multe lovituri re-

petate peste cap \i corp cu un topor, cu dou[ bâte \i cu o scândur[, suferind leziuni traumatice deosebit de grave care au condus la deces. B[rbatul este cunoscut cu probleme psihice, are mai multe intern[ri ]n spitale de psihiatrie \i probabil pe acest fond, ]ntr-un acces de furie, a comis fapta. Este cercetat pentru s[vâr\irea infrac`iunii de omor calificat, risc[ o pedeaps[ de 15 pân[ la 25 de ani de ]nchisoare. Deocamdat[, probabil, ]nvinuitul va fi internat ]n Spitalul de Psihiatrie Boto\ani, ]n vederea efectu[rii expertizei psihiatrice. Are la activ peste 25 de intern[ri, sufer[ de schizofrenie paranoid[ cu accese de furie exploziv[”, a declarat Vasile |elaru, procuror ]n cadrul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. |ocat[ de cele ]ntâmplate, Haiura Cornelia, sora celui care \i-a ucis mama, a declarat c[ nu ar fi fost un om violent. „A mers la controale lunare, probabil ceva a avut. Nu au mai fost probleme de violen`[ sau ceva. Este bolnav de foarte mult timp. De vreo 25 de ani, din facultate”, a povestit sora criminalului. Acum familia greu ]ncercat[ se preg[te\te de ]nmormântarea mamei, ]n timp ce fiul acesteia ]\i va petrece cel mai probabil restul zilelor ]n spatele gratiilor. (D[nu` Rotariu)

Rodica Hu`uleac: „Farmacia nu are voie s[ refuze re`eta” Consumul de medicamente ]n luna mai s-a redus la aproape jum[tate fa`[ de luna aprilie. Reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate spun c[ aceast[ sc[dere a consumului de medicamente s-ar datora raport[rilor zilnice pe care le dau farmaci\tii, asta pentru ca institu`ia de asigur[ri de s[n[tate s[ `in[ sub control situa`ia re`etelor pentru medicamentele compensate \i gratuite. M[sura casei pare s[ aib[ ]ns[ repercusiuni asupra asigura`ilor. O parte dintre ace\tia au sim`it pe propria piele acest lucru atunci când le-au fost refuzate la farmacii re`etele compensate \i direc`iona`i c[tre alte unit[`i farmaceutice. De fric[ s[ nu dep[\easc[ plafonul indicat de cas[, farmaci\tii se feresc s[ mai elibereze re`ete gratuite \i compensate peste suma respectiv[. Ei spun c[ nu ]\i permit s[

pl[teasc[ medicamentele compensate, din moment ce farmaciile nu sunt altceva decât ni\te societ[`i comerciale. „Ni s-a spus de la cas[ c[ avem o sum[ ]n care trebuie s[ ne ]ncadr[m, pentru c[ ]n cazul medicamentelor compensate care se elibereaz[ peste aceast[ sum[

nu se mai garanteaz[ decontarea. Din acest motiv, când ajungem la suma respectiv[, nu mai eliber[m re`ete”, a declarat un farmacist. Pe de alt[ parte, reprezentan`ii CAS Boto\ani spun c[ singurul motiv pentru reducerea cheltuielilor la medicamente este faptul c[ farma-

ci\tii sunt obliga`i acum s[ raporteze zilnic consumul de medicamente conform re`etelor gratuite \i compensate. Potrivit conducerii CJAS, ]n luna mai consumul de medicamente a sc[zut la 3,4 milioane de lei, ]n compara`ie cu luna aprilie, când au fost decontate medicamente de peste 5,2 milioane de lei. „Este sum[ orientativ[ cea dat[ de cas[, iar farmacia nu trebuie s[ se ]ncadreze ]n ea. Dac[ e sum[ orientativ[, ]n ce s[ se ]ncadreze? S[ se ]ncadreze ]n bugetul lunar al casei. Farmacia nu are contract pe sum[. Mai mult, farmacia nu are voie s[ refuze re`eta”, a precizat Rodica Hu`uleac, pre\edinta CJAS. Cei care au de suferit din urma acestor ne]n`elegeri sunt bolnavii care sunt purta`i de la o farmacie la alta pentru a-\i putea lua medicamentele necesare. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Probabil acest trotuar va fi mai rezistent ca cel de pe Bulevardul Mihai Eminescu. Ce `i-e \i cu traficul [sta pietonal!?


S[n[tate 6

Miercuri, 3 iunie 2009

Igiena, o prim[ arm[ ]n lupta cu virusul gripei A(H1N1) }n aceste zile, pe bu- A. Morbiditatea tinde s[ fie riiar mortalitatea sc[zut[ zele multor oameni dicat[, (1-4%). Virusul se transmite ]n se afl[ numele unei rândul porcilor prin aerosoli, boli care pare s[ se prin contact direct sau indirect la purt[tori asimptomaapropie tot mai mult \itici.deEpizootii ]n rândul porcide noi. O boal[ des- lor pot surveni pe tot parcursul pre a c[rei amenin- anului, cu inciden`[ crescut[ ]n de toamn[ \i iarn[ ]n `are credeam pân[ perioada zonele temperate. Multe `[ri acum câteva zile c[ vaccineaz[ de rutin[ popula`iile este departe de noi. porcine pentru a preveni boala. gripei porcine aNumai c[ virusul a Virusurile par`in de obicei subtipului trecut grani`a RoH1N1, dar exist[ \i alte subtipuri circulante la porci (de ex. mâniei \i acum se H3N1, H3N2). Porcii vorbe\te nu doar de H1N2, se pot infecta, de asemenea, cu un singur bolnav, ci virusurile gripei aviare \i cu de mai mul`i. Gripa virusurile gripei sezoniere umane”, se arat[ ]ntr-un comuporcin[, cum este nicat al Ministerului S[n[t[`ii. cunoscut[ ]n rândul Ini`ial se credea c[ virusul gripei porcine H3N2 a fost intropopula`iei aceast[ ]n popula`ia porcin[ de c[boal[, stârne\te ]n- dus tre om. Uneori porcii se pot ingrijorare cu toate c[ fecta cu mai mult de un virus la epidemiologii sus`in un moment dat, ceea ce pergenelor acestor virusuri s[ c[ o bun[ informare mite se combine. Astfel poate reprivind m[surile de zulta un virus care con`ine geprevenire \i punerea ne de la mai multe surse, numit „reasortant”. Virusurile ]n practic[ a acestor virus gripe porcine pot dep[\i uneori m[suri ne-ar putea bariera speciei \i pot cauza boala la oameni. scuti de o lupt[, poate foarte dur[, cu virusul A(H1N1). CARE ESTE Organiza`ia Mondial[ a S[n[t[`ii a avertizat c[ o pandemie de grip[ porcin[ poate izbucni ]n orice moment. Spre deosebire de epidemii, care sunt sezoniere, pandemiile au „acoperire” la nivel global \i nu au o ciclicitate anume. }n ultimii 100 de ani au existat trei pandemii. Cea mai grav[ a fost a\a-numita „grip[ spaniol[” din 1918, care a f[cut 40 de milioane de victime ]n ]ntreaga lume. Privind gripa porcin[, sunt mai multe ]ntreb[ri la care fiecare dintre noi caut[ r[spunsuri. Ce este gripa porcin[, care este diferen`a ]ntre gripa sezonier[, gripa aviar[, \i cea porcin[ sau cea pandemic[? Care sunt implica`iile pentru s[n[tatea uman[? Care sunt simptomele \i ce medicamente sunt disponibile pentru tratamentul bolii? Acestea sunt doar câteva dintre ]ntreb[rile la care fiecare caut[ s[ afle r[spunsuri.

CE ESTE GRIPA PORCIN{? „Gripa porcin[ este o afec`iune respiratorie acut[ a porcilor, cu contagiozitate ridicat[, cauzat[ de unul din numeroasele virusuri gripale de tip

DIFEREN~A }NTRE GRIPA SEZONIER{, GRIPA AVIAR{, GRIPA PORCIN{ |I GRIPA PANDEMIC{?

Medicii epidemiologi afirm[ c[ virusurile gripale circul[ ]n mod obi\nuit ]n mediul uman \i animal. „Tulpini diferite pot cauza boala la oameni, p[s[ri \i porci. Gripa sezonier[ este cauzat[ de virusuri gripale care sunt adaptate s[ se r[spândeasc[ ]n popula`ia uman[ (gripa uman[). Oamenii prezint[ imunitate natural[ la tulpinile care se afla ]n circula`ie, \i aceast[ imunitate poate fi crescut[ ]n urma vaccin[rii cu vaccin gripal sezonier. Gripa aviar[ este cauzat[ de virusuri gripale adaptate pentru infec`ia la p[s[ri. }n mod similar, gripa porcin[ este cauzat[ de virusuri gripale adaptate pentru infec`ia la porci”, afirm[ medicul epidemiolog Ecaterina Chihaia. Potrivit epidemiologilor, toate aceste ]mboln[viri prezint[ acelea\i simptome la gazdele lor. Uneori, oamenii \i animalele pot schimba ]ntre ele tulpini de virus gripal, cum ar fi persoane infectate cu virus gripal aviar sau porcin, ]n mod

uzual dup[ contact direct cu animalele bolnave. „Amestecarea virusurilor gripale umane \i animale poate duce la dezvoltarea unui virus gripal schimbat care are abilitatea de a infecta \i a se transmite ]n popula`ia uman[. }n acest caz, popula`ia uman[ poate s[ nu aib[ deloc imunitate fa`[ de acest virus nou. Gripa pandemic[ este definit[ ca fiind apari`ia unui nou virus gripal care se r[spânde\te cu u\urin`[ ]n popula`ia uman[. Când apare acest nou virus, oamenii nu au imunitate natural[ pentru a fi proteja`i ]mpotriva lui. Ca urmare, exist[ riscul ca aceste virusuri gripale noi s[ determine apari`ia unei pandemii de grip[ dac[ virusul se transmite cu u\urin`[ de la om la om”, mai men`ioneaz[ pia`i sau grupuri restrânse de preveni infec`ia. Dac[ virusul va gripei porcine, urm[toarele gripei porcine s-ar transmite cu ac`iuni pot preveni r[spândirea oameni. medicul epidemiolog. mare u\urin`[ de la om la om, virusului: ar declan\a pandemia. Este di- Acoperi`i gura \i nasul cu ESTE SIGUR S{ CARE SUNT ficil de prev[zut impactul unei o batist[ atunci când tu\i`i sau MÂNC{M CARNE IMPLICA~IILE pandemii cauzate de acest tip str[nuta`i \i arunca`i batista la PENTRU S{N{TATEA SAU PRODUSE DIN de virus: aceasta depinde de vi- gunoi dup[ utilizare; CARNE DE PORC? rulen`a virusului, existen`a - Sp[la`i frecvent mâinile UMAN{? imunit[`ii popula`iei, protec`ia cu ap[ \i s[pun, ]n special dup[ Da, spun epidemiologii. Po- dat[ de anticorpii dezvolta`i ]n ce str[nuta`i sau tu\i`i; solu`iile Izbucniri epidemice \i cazuri sporadice umane de grip[ por- trivit acestora, nu exist[ evi- urma gripei sezoniere \i al`i de baz[ de alcool pentru sp[cin[ au fost raportate ocazio- den`e ale transmiterii gripei factori ce `in de gazd[. larea mâinilor pot fi utile; nal. }n general, simptomele cli- porcine la om prin consum de - Evita`i atingerea ochilor, nice sunt similare cu cele ale carne de porc sau alte produse EXIST{ VACCIN nasului \i gurii, deoarece virugripei sezoniere umane, tabloul pe baz[ de carne de porc, co- CARE S{ sul se poate r[spândi pe aceast[ clinic putând varia de la in- rect prelucrate termic. Virusul cale; fec`ie asimptomatic[ la pneu- gripei porcine este distrus prin PROTEJEZE - }ncerca`i s[ evita`i contacla temperatura de }MPOTRIVA GRIPEI tul strâns cu persoane bolnave; monie sever[, soldat[ cu de- preparare 0 ces. Din aceast[ cauz[, marea 70 C. - Dac[ v[ ]mboln[vi`i de PORCINE LA OM? majoritate a cazurilor au fost grip[, sta`i acas[ \i nu merge`i Nu exist[ vaccinuri ]mpotri- la servici sau \coal[, limitând depistate ]ntâmpl[tor, ]n cadrul ESTE ACEST VIRUS va virusului gripei porcine la astfel contactul cu alte persoasupravegherii epidemiologice a CONTAGIOS? om. Nu se cunoa\te dac[ vacgripei sezoniere. Cazurile u„A fost dovedit c[ acest virus cinul ]mpotriva gripei umane ne bolnave. \oare sau asimptomatice puA\adar, medicii epidemioeste contagios \i se transmite sezoniere asigur[ protec`ie. teau r[mâne nedepistate. logi avertizeaz[ c[ igiena, inde la om la om. Totu\i, ]n acest Virusurile gripale se modific[ cluzând sp[latul mâinilor cât UNDE AU AP{RUT moment, nu este cunoscut cât foarte repede. Este important mai des, masca pe figur[ ]n de u\or se r[spânde\te ]n popu- s[ se produc[ vaccinuri ]mpoCAZURI LA OM? la`iile umane”, se arat[ ]ntr-un triva tulpinilor circulante pen- cazul ]n care se intra ]n contact cu cineva bolnav, evitarea De la implementarea Regula- comunicat al Ministerului tru a asigura protec`ie maxim[ aglomera`iilor, consumarea de persoanelor vaccinate. mentului Sanitar Interna`ional S[n[t[`ii. lichide, evitarea contactului 2005 (IHR) ]n 2007, la Orgadirect cu obiecte folosite de un CE MEDICAMENTE num[r mare de persoane sunt niza`ia Mondial[ a S[n[t[`ii au CARE SUNT fost notificate cazuri de grip[ SIMPTOMELE SUNT DISPONIBILE deocamdat[ singurele m[suri porcin[ provenind din USA \i pe care le cunoa\tem pentru GRIPEI PORCINE? PENTRU Spania. La ora actual[ sunt prevenirea infec`iei cu virusul confirmate cazuri ]n Mexic, Simptomele infec`iei cu gripa TRATAMENT? A(H1N1). Virusul nu se transStatele Unite ale Americii, Ca- porcin[ la oameni sunt similare mite pe calea aerului ]n anotimMajoritatea virusurilor gripei nada, Spania \i Marea Brita- cu simptomele gripei sezoniere porcine sunt sensibile la me- purile calde, ]ns[ prin contact nie, dar \i ]n România. \i includ febr[, oboseal[, ina- dica`ia antiviral[, ca de exemplu direct se transmite ]n tot timpul peten`[, tuse, durere ]n gât. inhibitorii de neuraminidaz[. anului. Un studiu recent arat[ CUM SE INFECTEAZ{ Unele persoane infectate cu c[ pân[ la 60% din obiectele gripa porcin[ au prezentat st[ri aflate ]n folosin`a public[ au OAMENII? CE M{SURI DE de vom[ \i diaree. urme de ARN viral. Hârtia, IGIEN{ SUNT La oameni, virusul se transspre exemplu, poate „p[stra” mite de obicei de la porci. To- CARE ESTE RISCUL RECOMANDATE virusul viu timp de s[pt[mâni. tu\i, pentru unele cazuri lipPANDEMIC? PENTRU PREVENIREA }n aceste condi`ii, igiena este se\te istoricul de contact cu principala arm[ pe care o avem porcii sau deplasarea ]n arii ]n Majoritatea persoanelor, ]n }MBOLN{VIRII? ]n lupta cu virusul gripei care au fost localiza`i porci. special cele care nu au contact }n lipsa unui vaccin ]mpotri- porcine. „ Transmiterea de la om la om cu porci ]n mod obi\nuit, nu au a survenit ]n câteva situa`ii, dar imunitate ]mpotriva virusului Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu a fost limitat[ la contac`i apro- gripei porcine, care ar putea


Sport Miercuri, 3 iunie 2009

Turul Ciclist al României trece prin jude`ul Boto\ani \i ]n acest an }n etapa a III-a este programat ca cei ]nscri\i ]n curs[ s[ ajung[ la Boto\ani, din totalul de \apte etape. Oficial, edi`ia din acest an ]ncepe pe 6 iunie, când caravana va pleca din Constan`a \i va ajunge cu \apte zile mai târziu la Bâlea Lac. Mica Bucl[ va ]nsuma 1.144 de kilometri, distan`[ parcurs[ de cicli\ti ]n \apte etape plus un prolog de 5 kilometri, acesta din urm[ desf[\urându-se contratimp individual ]n Constan`a. La Boto\ani se ajunge ]n data de 9 iunie, fiind inclus ]n etapa trei \i patru a Turului Ciclist. Astfel, pe 9 iunie, la ora 16.00, se ajunge ]n Frumu\ica \i se str[bat o serie de localit[`i: Frumu\ica-Fl[mânzi-Cotu-Cop[l[u- al etapei trei fiind la Boto- cu o zi mai târziu, pe 10 iu- din Boto\ani ]nspre C[t[Z[ice\ti, punctul de sosire \ani. Etapa a patra ]ncepe nie, când se iese la ora 13.00 m[r[\ti-Cervice\ti-Br[e\ti-

Sorana Cârstea, ]n sferturi la Roland Garros

Sorana Cârstea s-a calificat ]n sferturile de final[ ale turneului Roland Garros, dup[ ce a trecut ]n optimi de sârboiaca Jelena Jankovic, scor 3-6, 6-0, 9-7, informeaz[ site-ul oficial al competi`iei dotate cu premii ]n valoare de 16 milioane de euro. Jankovic, favorita num[rul 5 a competi`iei, a câ\tigat primul set cu scorul de 63. }n cel de-al doilea act, Cârstea s-a impus cu 6-0, dup[ ce juc[toarea din Serbia a solicitat ]ngrijiri medicale la scorul de 3-0. }n setul decisiv, cele dou[ tenismene \i-au f[cut

serviciul pân[ la 4-4, când Jankovic a reu\it break-ul. }n game-ul urm[tor, Cârstea a f[cut rebreak-ul, dup[ ce a fost condus[ cu 30-0, \i a egalat la 5. Cele dou[ \i-au câ\tigat gameurile de pe propriile servicii pân[ la 8-7, când Sorana a fructificat cea de-a treia minge de meci \i s-a calificat ]n sferturi, consemnând cea mai bun[ performan`[ din carier[ la un turneu de Grand Slam. Pentru parcursul de pân[ acum de la Roland Garros, Sorana Cârstea \i-a asigurat un cec ]n valoare de 132.500 de euro. 

V[cule\ti-S[uceli`a-Dealu Mare-intrare Dorohoi-ie\ire Dorohoi-Horl[ceni-Vf Câmpului-Lunca-Talpa-Cânde\ti-Mih[ileni, dup[ care cicli\tii trec grani`ele jude`ului Boto\ani, plecând ]nspre R[d[u`i. }n aceste condi`ii, ]nscri\ii la Mica Bucl[ parcurg pe teritoriul jude`ului Boto\ani mai bine de 100 de kilometri. Turul Ciclist din acest an ]\i va avea finalitate pe 14 iunie, când este programat ca cicli\tii s[ ajung[ la Bâlea Lac. Este al doilea an consecutiv când Turul Ciclist al României face parte din calendarul Oficial al Uniunii Cicliste Interna`ionale, \i al patrulea an consecutiv când aceast[ ac`iune include \i jude`ul Boto\ani. (Monica Aionesei)

Adrian Cristea ar putea ajunge la Steaua Steaua s-a „ars“ de mult ori ]n trecut cu juc[torii da`i la Dinamo, mul`i fo\ti steli\ti fiind decisivi de-a lungul timpului pentru „câini“ chiar ]n fa`a rivalei de moarte. Remaniere de la Dinamo le-ar putea da „ro\alba\trilor“ s[ transfere \i ei un dinamovist, dup[ ce ani de zile mut[rile s-au f[cut doar ]n sens invers. Adrian Cristea, cunoscut pentru tehnica sa de pe teren dar \i dragostea pentru cluburi de fi`e, ar putea deveni din var[ noul num[r 10 din Ghencea, ]n locul lui Dayro Moreno. Conducerea lui Dinamo vrea s[ scape de juc[tori pentru a realiza un schimb de genera`ii \i de a p[stra doar fotbali\tii cu salarii mici, iar Cristea este ]n colimatorul acestora \i din cauza vie`ii extrasportive tumultoase, escapadele acestuia ]n cluburile bucure\tene dup[ meciuri dezam[gitoare pentru suporteri fiind arhicunoscute. Dac[ Dinamo renun`[ la Cristea, patronul stelist Gigi Becali l-ar lua f[r[ s[ stea s[ se gândeasc[: „Eu nu prea cred c[ ]l va pune Dinamo pe Cristea pe liber. Dac[ va fi a\a, ]n secunda doi ]l iau. A\tept, nu zic nimic, \i ac`ionez când va fi cazul“, a declarat Becali. „Prin`ul“ are 25 de ani \i a venit ]n 2005 la Dinamo de la Poli Ia\i, ]n cei patru ani petre- reu\ite ]n momente importate. }n acest sezon, cu`i ]n \tefan cel Mare el reu\it s[ se impun[ Cristea a marcat 4 goluri \i a reu\it 5 pase de datorit[ execu`iilor sale spectaculoase, gol. 

Boloni se gânde\te la o revenire ]n Liga I Tehnicianul campioanei Belgiei, Standard Liege, Ladislau Boloni, a declarat, ieri, agen`iei NewsIn, c[ ]nc[ nu s-a hot[rât ce echip[ va antrena ]n sezonul 2009-2010, dar va analiza orice ofert[ pe care o va primi, chiar \i din Liga I. „}ntr-o s[pt[mân[ m[ voi decide unde voi antrena ]n sezonul viitor, deocamdat[ am alte treburi. Dac[ voi primi o ofert[ de a antrena ]n Liga I, o voi analiza la fel ca pe oricare alta“, a spus Ladislau Boloni, care a completat c[ „negocierile cu Standard Liege decurg bine, dar nu e nimic sta-

bilit acum“. Echipa preg[tit[ de antrenorul român a câ\tigat titlul ]n Jupiler League, edi`ia 2008-2009, dup[ ce a ]nvins pe teren propriu pe Anderlecht Bruxelles, scor 1-0, ]n man\a secund[ a barajului pentru desemnarea câ\tig[toarei campionatului belgian. }n partida tur, cele dou[ forma`ii ]ncheiaser[ la egalitate, scor 1-1. Dup[ câ\tigarea titlului, directorul sportiv al lui Standard Liege, Dominique D’Onofrio, afirma c[ reprezentan`ii campioanei Belgiei vor demara negocierile pentru prelungirea angajamentului tehnicia-

nului român Ladislau Boloni, care expira la finalul acestui sezon. Boloni a preluat pe Standard ]n vara lui 2008, atunci când a semnat o ]n`elegere valabil[ pe un an. ]ntrebat dac[ la renegocierea contractului s[u va ]ncerca s[ ob`in[ o sum[ mai mare fa`[ de vechiul angajament, Ladislau Boloni a r[spuns: „Performan`a este pl[tit[ prin prima de obiectiv, prin salariu. Pe parcursul lunilor, un antrenor trebuie s[ demonstreze c[ are o anumit[ calitate a muncii \i o bun[ colaborare cu cei din conducerea clubului“. 

7

|tiri pe scurt

Mutu vrea s[ r[mân[ la Fiorentina Atacantul Adrian Mutu \i agentul s[u, Alessandro Moggi, au avut, luni, o ]ntrevedere cu directorul sportiv al clubului AC Fiorentina, Pantaleo Corvino, ]n care interna`ionalul român \i-a exprimat dorin`a de a r[mâne la gruparea italian[, informeaz[ site-ul violanews. com. Mai multe cluburi europene \i-au exprimat dorin`a de a-l achizi`iona pe Mutu, printre care Bayern Munchen, VfL Wolfsburg \i Galatasaray Istanbul. Pe de alt[ parte, pe lista de achizi`ii a lui Corvino se afl[ funda\ii Felipe (Udinese) \i Andreas Beck (Hoffenheim), mijloca\ii Luis Alberto (Nacional Madeira), Fabricio (Cruzeiro) \i McDonald Mariga (FC Parma) \i atacantul Julio Ricardo Cruz (Internazionale Milano). 

Balint \i B[doi, pe punctul de a se lua la b[taie }nfrângerea din meciul capital pentru titlu cu Unirea Urziceni, scor 1-2, i-a f[cut pe cei de la FC Timi\oara s[ ]\i piard[ controlul, iar unii dintre juc[tori \i-au dat arama pe fa`[, spunându-i antrenorului Balint ce p[rere au despre el. B[doi a reac`ionat dur la o critic[ a lui Balint \i ia strigat s[ plece de la club pentru c[ oricum nu este dorit, moment ]n care Balint a s[rit la b[taie. Conflictul s-a stins, ]ns[, datorit[ celorlal`i juc[tori din vestiar. Valentin B[doi \i-a creat la Rapid \i la Steaua o imagine de juc[tor foarte lini\tit \i chiar retras, un „lup singuratic“, care ]\i face treaba cu profesionalism \i tace. Nu \i de aceast[ dat[ ]ns[, funda\ul dreapta \ocându-l pe Balint cu o reac`ie dur[. „Pleac[ odat[, m[, de aici, cu motocicleta ta cu tot! Nu vezi c[ nimeni nu te mai suport[!“, i-ar fi strigat B[doi fostului interna`ional din Ghencea. Balint nu a suportat s[ fie umilit ]n fa`a propriilor juc[tori \i a s[rit s[ ]i aplice o corec`ie juc[torului, doar interven`ia celorlal`i fotbali\ti oprindui. Scaunul tehnicianului se cl[tina oricum dup[ ratarea aproape sigur[ a titlului de campioan[ \i pierderea meciurilor importante cu Dinamo \i Urziceni, dar acest episod, care a ajuns la urechile patronului Marian Iancu, pune pecetea pe plecarea lui Balint de la FC Timi\oara. 


Social 8

Miercuri, 3 iunie 2009

Absolven`ii, P[rin`i de profesie consilia`i deveni`i p[rin`i adoptivi Meseria de asistent maternal presupune obliga`ii imense. Acest aspect l-a sim`it pe propria piele, mai mult ca oricând, un asistent maternal din Boto\ani, ]n momentul ]n care s-a gândit cum va fi via`a f[r[ minorii primi`i ]n plasament, copiii pe care femeia i-a crescut de mici \i de care s-a ata\at ca de propiile fiice. Un asistent maternal trebuie s[ cunoasc[ limitele ata\amentului fa`[ de copilul sau copiii pe care ]i are ]n plasament, iar aceste limite sunt de cele mai multe ori extrem de sub`iri. Orice asistent maternal trebuie s[ fie preg[tit pentru faptul c[ la un moment dat copiii statului vor pleca din sânul familiilor lor. Oricât de profesionist \i-ar desf[\ura activitatea asisten`ii maternali, ]n cele mai multe cazuri desp[r`irile las[ urme. Pe de alt[ parte, ata\amentul este recomandat pentru ca minorii statului s[ simt[ c[ldura unui c[min. Potrivit datelor furnizate de reprezentan`ii Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului, anul trecut un asistent maternal a hot[rât s[ adopte

profesional

minorii primi`i ]n plasament, un b[iat \i o feti`[ de opt \i respectiv 10 ani. „Copiii, care sunt \i fra`i, au fost ]n plasament la asistentul maternal ]n cauz[, de mici. Ini`ial doamna a vrut s[ adopte numai un copil, dar legea spune clar c[ fra`ii nu pot fi desp[r`i`i, prin urmare a ales s[-i

adopte pe amândoi. Asistentul maternal ]n cauz[ mai are doi copii care sunt majori”, a declarat Valentin Colbu, \eful Serviciului juridic-contencios, din cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani. Femeia este ]n continuare asistent maternal, fiind

mam[ de profesie pentru al`i doi copii, mai exact dou[ feti`e. Un caz asem[n[tor, ]nregistrat tot ]n cursul anului trecut, este cel al unei adop`ii realizat[ de mama unui asistent maternal, care s-a ata\at de feti`a aflat[ ]n plasament la fiica ei \i a dorit s[ o adopte. (Carmen Stanciu)

Pân[ la 15 iunie se mai Diet[ \i terapie solicita subven`ii ]n pentru a ajunge la pot zootehnie greutatea normal[ Medicul psihiatru Nicolae Vlad a lansat o nou[ carte. De aceast[ dat[, directorul Spitalului de Psihiatrie s-a reprofilat \i a scris o carte de diet[, recomandat[ ]n special celor care vor s[ sl[beasc[ sau s[ ia ]n greutate. Nicolae Vlad sus`ine c[ ideea de a scrie cartea intitulat[ “Elemente de Management ]n Dietoterapie” i-a venit dup[ ce a decoperit un regim alimentar, testat pe propriul corp, care garanteaz[ resetarea metabolismului \i reglarea greut[`ii. Medicul psihiatru garanteaz[ c[ cei gra\i vor sl[bi \i cei slabi vor lua ]n greutate pân[ vor ajunge la o valoare normal[ “Eu am ]ncercat s[ combin ]n a\a fel alimentele recomandate de c[tre o anumit[ persoan[ ]ncât costurile s[ nu fie foarte ridicate pentru buzunarele oamenilor de rând. Astfel, re`etele publicate ]n carte con`in mânc[ruri foarte des ]ntâlnite ]n orice buc[t[rie \i nu au restric`ii majore ]n ceea ce prive\te carnea, ou[le

sau lactatele”, a spus medicul Nicolae Vlad. De\i la ]nceput a p[rut destul de circumspect, medicul psihiatru a decis s[ ]ncerce respectiva diet[ \i a observat c[ ob`ine rezultate notabile. Nu numai ]n ceea ce prive\te greutatea, ci \i raportat la valoarea tensiunii arteriale sau a glicemiei. Nicolae Vlad sper[ ca de dieta recomandat[ ]n carte s[ beneficieze cât mai mul`i boto\[neni care vor s[ sl[beasc[ sau s[ se ]ngra\e. (L.L)

15 iunie este data limit[ pân[ la care agricultorii boto\[neni mai au timp s[ depun[ la centrele Agen`iei pentru Pl[`i \i Interven`ii ]n Agricultur[ (APIA) cererile pentru subven`ii ]n domeniul zootehnic. Practic, autorit[`ile centrale au mai prelungit termenul de depunere pentru ca to`i cresc[torii de animale s[ ]\i poat[ depune solicit[rile pentru sprijin financiar pe cap de animal, pentru specia ovine/caprine. „}n urma unui ordin al ministrului Agriculturii, Ilie Sârbu, cererile pentru pl[`ile ]n sectorul zootehnie se pot depune pân[ la data de 15 iunie 2009. Prin acest ordin, de fapt s-a prelungit termenul de depunere a cererilor”, a declarat Ioan Serediuc, purt[torul de cuvânt al APIA Boto\ani. Pân[ ]n prezent au fost depuse la nivelul jude`ului Boto\ani 12.264 de cereri pentru bovine, cereri ce ]nsumeaz[ 69.202 de capete, \i 1.394 de cereri pentru ovine \i caprine, cereri ce indic[ 171.975 de capete de animale. Pentru o ovin[ sau o caprin[, fermierul prime\te o subven`ie de 39 de lei, iar pentru o bovin[, o subven`ie de 490 de lei. Fermierii trebuie ]ns[ s[ ]nde-

plineasc[ \i condi`ii de eligibilitate: exploata`ia s[ fie de cel pu`in trei capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009, vârsta bovinelor s[ fie de cel pu`in \ase luni la data de 31 ianuarie 2009, exploata`ia s[ fie ]nregistrat[ ]n Registrul na`ional al exploata`iilor la data solicit[rii primei, iar solicitantul s[ nu aib[ datorii la bugetul de stat \i local. }n ceea ce prive\te prima pe cap de ovin[-caprin[, sprijinul financiar se acord[ produc[torilor agricoli care de`in, la data de 31 martie 2009, un efectiv de cel pu`in 50 capete ovine femele, respectiv 25 capete caprine femele, cu vârsta minim[ un an. Potrivit reprezentan`ilor APIA, fermierii care au depus anul trecut cereri pentru subven`ii au intrat deja la plat[. }n ceea ce prive\te bovinele, ]n 2008 au fost depuse 13.618 cereri, din care 12.672 au intrat la plat[, iar ]n ceea ce prive\te ovinele \i caprinele, au fost depuse 1.654 de cereri, din care au intrat la plat[ 1.494. Pentru anul 2009, nu s-a stabilit cuantumul subven`iilor ]n domeniul zootehnic, acesta urmând s[ se decid[ prin Hot[râre de Guvern. (Monica Aionesei)

Absolven`ii boto\[neni sunt cuprin\i ]ntr-un program regional de orientare \i consiliere profesional[. Al[turi de colegii din Ia\i \i Vaslui, elevii sunt consilia`i ]n cadrul proiectului „Primul pas e important – fii orientat!”. Proiectul finan`at de Uniunea European[, ]\i propune consilierea \i orientarea profesional[ a 1.200 de elevi din colegii tehnice \i grupuri \colare din cele trei jude`e, timp ce doi ani. „Absolven`ii de ]nv[`[mânt secundar \i profesional sunt cei mai vulnerabili ]n raport cu pia`a muncii, ]n aceast[ categorie g[sinduse cel mai mare num[r de \omeri. Proiectul ]\i propune cre\terea gradului de inser`ie profesional[ \i social[ a elevilor din ]nv[`[mântul secundar, ter`iar \i pentru ucenici, din jude`ele Boto\ani, Ia\i \i Vaslui, dup[ finalizarea studiilor, prin ]mbun[t[`irea serviciilor de orientare \i consiliere profesional[. Demersul nostru dore\te s[ le ofere elevilor din liceu \ansa de a alege ]n cuno\tin`[ de cauz[ viitorul traseu profesional \i viitoarea carier[ cu ajutorul unor speciali\ti forma`i special pentru aceasta”, a spus Marinela Marcu, vice-

pre\edinta Federa`iei Na`ionale pentru Dezvoltare Comunitar[ Ia\i. Prin accesul la servicii de orientare \i consiliere profesional[ specializate, elevii din grupurile \colare din cele trei jude`e vor con\tientiza op`iunile pe care le au dup[ terminarea studiilor, vor putea s[ aleag[, ]n baza aptitudinilor pe care le au, integrarea socio - profesional[ sau urmarea unor studii superioare. Programul presupune aplicarea de instrumente specializate ]n vederea stabilirii profilului socio – profesional a elevilor consilia`i, pe baza c[ruia ace\tia vor putea lua o decizie informat[ cu privire la viitorul lor \colar \i profesional. Prin intermediul proiectului se dore\te diminuarea perioadei dintre data de absolvire \i data ]n care se realizeaz[ integrarea pe pia`a muncii. Ac`iunea ]\i propune s[ previn[ apari`ia \omajului prin preg[tirea absolven`ilor de a face fa`[ cerin`elor legate de integrarea ]n munc[, prin dezvoltarea unei ac`iuni de promovare a ]nv[`[rii pe tot parcursul vie`ii, ca singur[ solu`ie viabil[ pentru dezvoltarea personal[ \i profesional[. (Petronela Rotariu)

Cod galben de inunda`ii pe râurile Ba\eu \i Jijia Potrivit unei avertiz[ri hidrologice transmis[ de Institutul Na`ional de Hidrologie \i Gospod[rire a Apelor Bucure\ti a fost instituit „Cod Galben” pe râurile Ba\eu \i Jijia, cursul superior \i afluen`ii acestora de mar`i, 02.06.2009 la ora 17.00 pân[ miercuri, 03.06.2009 la ora 16.00. Potrivit hidrologilor, ]n zonele men`ionate se pot produce scurgeri importante pe versan`i, toren`i, pâraie \i râuri necadastrate cu efect de inunda`ii locale, precum \i cre\teri de niveluri \i debite cu dep[\iri ale cotelor de aten`ie. Având ]n vedere fenomenele prognozate se impune urm[rirea evolu`iei situa`iei hidrometeorologice, ]n acest interval continuându-se asi-

gurarea serviciului de permanen`[ la prim[rii precum \i a celorlalte m[suri cuprinse ]n Planul de ap[rare ]mpotriva inunda`iilor. „Comitetele Locale pentru Situa`ii de Urgen`[ au fost avertizate s[ monitorizeze situa`ia \i s[ anun`e ]n cel mai scurt timp Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani ]n cazul producerii unor situa`ii de urgen`[ generate de fenomenele meteorologice prognozate. Pompierii sunt preg[ti`i s[ intervin[ ]n cel mai scurt timp pentru ]ndep[rtarea efectelor eventualelor inunda`ii”, a declarat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


Social Miercuri, 3 iunie 2009

9

B[trânii no\tri, ai nim[nui Spre deosebire de alte jude`e ale `[rii, Boto\aniul nu dispune de locuri ]ntrun azil de stat pentru b[trâni. „Persoanele care se pot interna ]n centrele noastre trebuie s[ aib[ obligatoriu certificat de handicap, deoarece noi nu avem la nivelul jude`ului centre pentru persoane vârstnice”, sus`in \efii Direc`iei de Asisten`[ Social[ Boto\ani. De\i num[rul celor care r[mân f[r[ un sprijin la b[trâne`e \i pe care starea de s[n[tate ]i ]mpiedic[ s[-\i mai poarte singuri de grij[ nu este de ignorat, se pare c[ acest lucru nu a ]mpiedicat autorit[`ile s[ adopte pasivitatea ]n aceast[ pri-

Legea salariz[rii va fi aplicabil[ din 2021 Pre\edintele Alian`ei „Sed Lex“, Vasile Marica, a declarat, ieri, dup[ ]ntâlnirea Grupului de lucru de la Ministerul Muncii c[ legea unitar[ de salarizare va avea aplicabilitate abia din 2021 \i c[ se a\teapt[ ca, de s[pt[mâna viitoare, s[ ]nceap[ „]nc[ierarea“ ]ntre categoriile de bugetari. Marica a precizat c[, ]n acest moment, „este o h[rm[laie general[, iar de s[pt[mâna viitoare va ]ncepe ]nc[ierarea“. Pre\edintele „Sed Lex“ a spus c[, pân[ acum, a fost doar o „tatonare“, fiecare categorie definindu-\i pozi`ia, iar acum va ]ncepe s[ \io apere. „To`i sunt foarte importan`i, deci o s[ ]nceap[ ]nc[ierarea“, a spus Marica. }n opinia sa, guvernan`ii sunt ]n campanie \i evit[ s[ recunoasc[ faptul c[ aceast[ lege nu va putea fi aplicat[ din 2013, iar din estim[rile f[cute pân[ acum de sindicali\ti, legea ar putea avea aplicabilitate abia din 2021. Ministrul Muncii, Marian Sârbu, a declarat, ]n 22 aprilie, pentru Mediafax c[, ]ncepând cu 1 ianuarie 2013, va fi aplicabil[ noua gril[ de salarizare ]n sistemul bugetar, precizând c[ nu a fost avansat[ o alt[ dat[ de aplicare a noii grile. 

vin`[. „Noi nu avem un c[min destinat b[trânilor. Doar adul`ii cu handicap pot fi prelua`i ]n centrele noastre. Nu exist[ un azil pentru b[trâni pentru c[ pâ-

n[ acum, nimeni nu a depus vreun proiect pentru ]nfiin`area unui astfel de centru”, a declarat Doina Manole Nacu, director executiv ]n cadrul Direc`iei Ge-

nerale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DG ASPC) Boto\ani. Din fericire se anun`[ schimbarea situa`iei. Strategia jude`ean[ din domeniul asisten`ei

Sindicatele din educa`ie a\teapt[ majorarea salariilor Sindicatele din educa`ie consider[ fireasc[ decizia Cur`ii Constitu`ionale de a declara neconstitu`ional[ OUG 151/2008 prin care se bloca majorarea veniturilor acestora cu 50 la sut[ \i a\teapt[ aplicarea acestei cre\teri, altfel urmând s[ se adreseze reprezentan`ilor OIM \i CEDO. Pre\edintele Federa`iei Sindicatelor Libere din ]nv[`[mânt (FSLI), Aurel Cornea, a declarat, ieri, pentru Mediafax, c[ decizia Cur`ii Con-stitu`ionale (CC) era de a\teptat, iar dac[ nici ]n aceste condi`ii cadrele didactice nu vor primi majorarea prev[zut[ de Legea 221/ 2008, reprezentan`ii FSLI se vor adresa Organiza`iei Interna`ionale a Muncii (OIM), pentru c[ România a ]nc[lcat Conven`ia 95 privind salarizarea, apoi se vor adresa Cur`ii Europene a Drepturilor Omu-

lui (CEDO). Liderul FSLI a precizat c[ aceast[ lege de majorarea a salariilor cadrelor didactice cu aproximativ 50 la sut[ tr-ebuie aplicat[ ]nainte de intrarea ]n vigoare a legii unice de salarizare a bugetarilor. Secretarul general al Federa`iei Educa`iei Na`ionale (FEN), Constantin Ciosu, a declarat, ieri, pentru Mediafax, c[ dac[ CC a declarat neconstitu`ional[ OUG 151/2008, ar trebui aplicat[ Legea 221. „Cred ]ns[ c[ actualul Guvern va g[si o alt[ form[ s[ amâne ]n continuare aplicarea acestei major[ri“, a spus Ciosu. Curtea Constitu`ional[ (CC) a decis, ieri, c[ prevederi referitoare la cre\terea salariilor profesorilor cuprinse ]n OUG 151/2008 prin care a fost blocat[ majorarea veniturilor acestora cu 50 la sut[, sunt neconstitu`ionale. 

sociale 2008-2013 atinge \i aceast[ problematic[. „La ora actual[, persoanele care se pot interna ]n centrele noastre trebuie s[ aib[ obligatoriu certificat de handicap, deoarece noi nu avem la nivelul jude`ului centre pentru persoane vârsnice. }n planul de strategie 20082013 este prins[ construirea unui azil de b[trâni”, a declarat directorul DGA SPC Boto\ani. Zeci de cereri s-au ]nregistrat de la ]nceputul anului pân[ ]n prezent, atât din partea b[trânilor cât \i a adul`ilor cu handicap. Din p[cate, nu to`i cei care solicit[ internarea primesc un r[spuns pozitiv. |i ]n privin`a centrelor pentru adul`i cu handicap, autorit[`ile se mai lovesc de problema insuficien`ei locurilor, ]n acest sens centrul de la Leorda urmând a fi reorganizat. „De la ]nceputul anului \i pân[ ]n prezent avem ]nregistrate 40 de cereri de intern[ri ]n centrele de asisten`[ social[ pentru adul`i, din care 25 au fost solu`ionate, ]n

sensul c[ unii au fost interna`i, al`ii consilia`i \i trimi\i c[tre o unitate medicosocial[. }n alte cazuri s-a luat leg[tura cu familia persoanei respective, pentru ca aceasta s[ fie ]ngrijit[ ]n mediul familial. Un num[r de 15 cereri au r[mas ]n a\teptare, urmând a fi rezolvate ]n timp util”, a declarat Valentin Colbu, \eful Serviciului juridic-contencios din cadrul DGASPC Boto\ani. „Sunt mul`i b[trâni care au cotizat la greu, la stat, de-a lungul vie`ii iar acum nu au posibilitatea s[\i tr[iasc[ ultimele zile din via`[ lipsite de griji. Unii nu mai pot s[-\i duc[ singuri lingura la gur[, s[ se spele sau s[ se ]mbrace iar rudele fie le-au murit, fie le sunt plecate ]n str[in[tate sau prin `ar[. Ar trebui s[ existe un azil. S[ li se ofere servicii de asisten`[ social[ celor care nu mai au niciun ajutor, nici putere s[ se mai ]ntre`in[. La urma urmei sunt b[trânii no\tri...”, a declarat un boto\[nean. (Carmen Stanciu)

Ministerul S[n[t[`ii va sprijini realizarea vaccinului ]mpotriva noii gripe Ministerul S[n[t[`ii va oferi Comisiei Europene date epidemiologice privind forma virusului A/H1N1 \i manifest[rile clinice ale acestuia, ]nregistrate la pacien`ii infecta`i din România, pentru a acorda sprijin ]n g[sirea unui vaccin ]mpotriva gripei porcine, au anun`at reprezentan`ii MS. Datele pot fi furnizate de la Institutul Cantacuzino, Institutul de Boli Infec`ioase „Matei Bal\“ \i Centrul Na`ional de Referin`[ pentru Grip[. Comisarul european pentru s[n[tate, Androulla Vassiliou, a solicitat ministrului S[n[t[`ii, Ion Bazac, printr-o scrisoare, sus`inere din partea României pentru agenda Comisiei de a procura un vaccin ]mpotriva noii gripe. Vassiliou a subliniat ]n mesajul s[u necesitatea relu[rii discu`iilor despre

vaccinul pentru virusul A/H1 N1 ]n urm[toarea reuniune a Consiliului European a mini\trilor S[n[t[`ii din 9 iunie, de la Luxemburg, la care ministrul Bazac va fi prezent. România are capacitatea, prin Institutul Na`ional Cantacuzino, s[ produc[ \i s[ ]nfioleze un vaccin ]mpotriva noului virus, ]n cazul ]n care tulpina izolat[ ]i va fi furnizat[. De asemenea, Institutul Na`ional Cantacuzino a ob`inut, s[pt[mâna trecut[, acreditare din partea Organiza`iei Mondiale a S[n[t[`ii pentru a diagnostica \i confirma infec`ia cu noul virus gripal atât la nivel na`ional, cât \i regional pentru nou[ `[ri din Europa (Albania, Moldova, Croa`ia, Belarus, Bosnia-Her`egovina, Muntenegru, Macedonia, Serbia, Bulgaria). 

Românc[ aflat[ la bordul avionului disp[rut deasupra Atlanticului Românca aflat[ la bordul aeronavei Air France care a disp[rut, luni, deasupra Oceanului Atlantic se nume\te Violeta B[jenaru-Declerck, este cadru universitar la Ecole de Bois din Nantes (Fran`a) \i este originar[ din Buz[u, au declarat, pentru Mediafax, surse locale. Contactat de Mediafax, Arnaud Gaudevin, directorul Ecole de

Bois din Nantes, unde femeia era cadru didactic, a evitat s[ vorbeasc[ despre decesul acesteia, precizând c[ unica certitudine este c[ românca se afla la bordul avionului disp[rut. El a explicat c[ deocamdat[ dore\te s[ r[mân[ al[turi de elevii s[i \i c[ nu dore\te s[ fac[ vreun comentariu. Pân[ ]n prezent, autorit[`ile române nu au confir-

mat oficial c[ aceasta ar fi identitatea femeii care se afla la bordul avionului disp[rut, luni, deasupra Atlanticului. „Nu confirm[m oficial numele româncei sau datele acesteia deoarece potrivit legii 677 privind protec`ia datelor personale, acestea nu pot fi prezentate public f[r[ acordul familiei“, a declarat, pentru Mediafax, pur-

t[torul de cuvânt al MAE, Alin |erb[nescu. Datele de identificare ale româncei au fost transmise luni de autorit[`ile france-

ze prin intermediul Consulatului de la Paris, ajungând la Ministerul de Interne, care a anun`at familia. 


Publicitate 10

Miercuri, 3 iunie 2009

s V +NZ|RI

0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

+ Apartamente

* Vând garsonier[,zona industrial[,27 mp,et.2, renovat[,mobilat[ \i utilat[, T,G+F,P,la cheie,74000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* V^nd apartament 3 camere, zona ultracentral[, etaj 1, pre` negociabil. Telefon: 0748.104.952.(2) * Vând apartament 3 camere, str. Ion Pilat nr. 4, pre` negociabil. Telefon: 0742.819.824.(1207-17) * Vând apartament 3 camere, zona |coala 12, pre` 35000 E negociabil. Telefon: 0741.939.974.(1208-5) * Vând garsonier[, Grivi`a, confort 1, 23 mp, et.1, intabulat[, buc[t[rie mobilat[, box[. Pre` 28000 E negociabil. Telefon: 0740.555.277; 0754.042.073.(1200-7) * Schimb apartament 3 camere din Vaslui pentru Boto\ani, 0726.174.473. (1206-4) * Agen`ia Imobiliar[ „Terrenos”,Bulevardul Mihai Eminescu nr.20A, parter(vis-a-vis de spatele stadionului) intermediaz[: vânz[ri, cump[r[ri, ]nchirieri de garsoniere, apartamente 2,3,4 camere ]n toate zonele ora\ului, inclusiv terenurilocuri de cas[. Tel:

* Vând garsoniera,zona Prieteniei,parter,recent renovat[,mobilat[ \i utilat[ nou,T,G+F,P,22000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ confort 1,et.4,24 mp,zona Aleea Parcului,16000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.3,D,48 mp,CT, T,zona Bucovina. Pre`: 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea Decebal, D,48 mp,et.2, modern, CT,AC,renovat,plata in 2 rate,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camre,zona Luna,SD,et.2,39

AGENDA IMOBILIAR|

mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,25000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona ulracentral[CEC,et.3,D,54 mp,2 balcoane,49000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bulevard Arcului,et.2,50 mp,D,2 balcoane,caramida,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,53 mp,parter,balcon,D,gaz separat,T,P,G+F,beci.Pre`: 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,SD,48 mp,sarpanta, AC,G,F,T partial,zona maternitate.Pre`:31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,51 mp,et.2, CT, T,G,F,P,buc[t[rie mare, zona capat 1,pre`:33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, zona Bis.Sf.Ilie, et.2,56 mp,D,CT,T,AC, 40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament2 camere,zona Dimitrie Negreanu-Pia`a Mare, et.2, D,50 mp,T,G+F,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea |colii, et.3,SD,48 mp,CT,T, G+F, P,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,et.2,54 mp,la strada,la cheie,CT,T,G, F,P,zona Prim[verii.Pia`a Mica,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Tex,et.2,D,la strada,CT,T,G+F,mobilat sau nemobilat,40000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, D,parter,40 mp,CT, f[r[ alte ]mbun[t[`iri,zona Rotunda,27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1, 52 mp,CT,G+F.T,izolat,la strad[,Pre`:37500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Green Club,

\arpant[,64 mp utili,D, ]mbunata`iri,CT,T,G+F, living,52000 euro neg sau 56000 euro neg cu mobila. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Prim[verii,parter,85 mp,apartament de lux cu toate ]mbun[t[`irile, CT, T,G+F,teren de 40 mp, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,Zona ]mparat Traian-Dorian 4,et.1,60 mp utili,D,CT,T,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp,et.4,\arpant[,toate ]mb., CT,T,G+F,P, modificat. Pre`:55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii,\arpanta,CT,D,6 5 mp utili,2 b[i,G+F,P,sau schimba cu garsonier[,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.2,64 mp, ultramodern,CT,T,G,F, jacuzzi, recent renovat, zona capat 1.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp, ultramodern,CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern,CT,T,renovat ,62000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Savenilor, D,et.3,61 mp,renovat, T, G+F,CT,usi de T,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4 ,et.3, D,87 mp,2 bai,2 balcoane, modern,T,G+F,P,sau schimb[ cu 2 camere,pre`: 48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Tati-Casa Sindicatelor,parter,73 mp,SD,f[r[ ]mb.,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona IRE,D,et.1,90 mp,liber,2 b[i,G+F,T, 51000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Bucovina, D, et.3,86 mp,2 b[i,living amenajat,CT,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona BulevardArmoniei,la vile,D,90 mp,2 bacoane,CT,T.Pre`:70000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Fidelio Pia`a Mare,\arpant[ mansardabil[, CT,3 balcoane,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, u\[ metalic[, termopan, calorifere schimbate, 72.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, bloc nou, modern, interfon, termopan, CT, termosistem, pre`uri cu ]ncepere de la 34.300 euro TVA inclus. Se accept[ varianta cu rate, 25.000 euro avans + diferen`a ]n rate. Telefon 0231513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, 76 mp, parter, pre` 28.000 euro, et.1 pre` 42.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, Zona Panda, 2 camere, et.3, 52 mp, modern, totul nou, CT, termopan, G+F, u\i interioare noi, intabulat pre` 45.000 euro fix. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 35.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P,zo na Primaverii Raj Apa, posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 4 camere,zona Util,et.3,D,80 mp utili,2 b[i,2 balcoane, f[r[ ]mbunat[`iri,42000 euro neg. Tel: 0729063978,

* Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 53.000 euro

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tex, 70 mp, D, c[r[mid[, parter inalt, termopan, u\[ metalic[, pre` 176.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, la ro\u, bloc nou, 84 mp, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, D, termopan, par`ial renovat, pre` 180.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, la strad[, D, 63 mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, pretabil spa`iu comercial, pre` 75.000 euro. Telefon: Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, et.3, SD, 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartament 4 camere, zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, parter, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 41.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 43.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 2, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 43.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp,

* Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu,


Publicitate Miercuri, 3 iunie 2009 s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, SD, s. 80 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina, et. 2, D, s. 70 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 36.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Maxim Gorki, s. 73 mp, SD, parter, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 58.000 euro,

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Garsoniera, zona Capat 1,etaj 1 , caramida, intabulata,fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 75.000 lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3, termopan,usa metalica, parchet melaminat, G+F, totul nou,intabulata,20.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Garsoniera conf 1,zona industriala,28mp,etaj 3, SD,caramida,fara imbunatatiri, 20.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata,g az separat,usa metalica, termopan,boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon :

0724215454, 0331710533.(O)

Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca, parter,usa metalica,geamuri termopan,gresie,faianta,72 000 Ron neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 3 camere, zona Unirii,68mp,etaj 3, caramida,CT,G+F, parchet, balcon mare termopan, 49.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.Colonel Tomoroveanu.Pret 25000 euro negociabil Tel 0741497829.(A)

* Apartament 2 camere, zona industriala, parter, 52mp,intrare separata,G+F, termopan, D,intabulat, 100.000 Lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4, sarpanta, 65mp,CT,G+F,2 bai,2 balcoane, parchet, termopan,180.000 Lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 2 camere, zona Rotunda,etaj 1,SD, 54mp,fara imbunatatiri, 29.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 4 camere, zona Calea NationalaIRE,90mp,etaj 1,D,2 bai,2 balcoane,G+F,parchet,intab ulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 2 camere, zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila, 40mp, G+F,stolerie schimbata, 2 boxe la subsol, parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere, zona O.Bancila,etaj 4, sarpanta proprie,40mp, CT, incalzire pardoseala, termopan,parchet,29.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere transformat in 3 camere,zona ultracentrala,67mp, etaj 2,CT,G+F,caramida, parchet,recent si modern renovat,56.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere, zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter,SD, caramida, 40mp,CT,G+F, parchet, balcon inchis,termopan, mobilat,29.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere, zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D,50mp,Ct, termopan, G+F+P,36.000 E cu posibilitate de achitare in 2 rate. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona G.Enescu(spre Pacea) etaj 4,D,70mp,sarpanta,gaz separat, parchet,intabulat, 49.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat,curat,ingrijit,fara imbunatatiri, 47.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona Armoniei,etaj 4, sarpanta proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan,boxa,usa metalica, intabulat,45.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona Primaverii,etaj 4, sarpanta,G+F,stolerie schimbata, 50mp,SD,gaz separat,termopan,balcon mare inchis,37.000 E neg, sau schimb cu 2 camere.

* Apartament 4 camere, zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D,90mp, CT, G+F, AC, termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,caramida, intabulat,65.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona Bucovina,77mp,etaj 3,caramida,CT,G+F, parchet, termopan,2 bai,usa metalica,renovat,65.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona centrala,76mp utili,etaj 2,D,CT,fara imbunatatiri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere, zona ultracentrala, etaj 4,sarpanta,D, 90mp, caramida +BCA, termopan, CT,G+F,parchet,3 balcoane, 2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere,zona Bucovina, 85mp,D,etaj 2,caramida, CT, 2 bai,2 balcoane, pe mijloc,60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vand garsoniera,26mp,cu imbunatatiri,Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp,parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri. Pret 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1,zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri,Et.4,zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand uscator 15mp, posibilitati de racordare la apa ,gaz,electricitate, caldura. Pret 25.000Lei

* Vand apartament 2 camere, decomandat cu imbunatatiri(CT,termopane,g resie,faianta,parchet,54mp) Et.2 zona Primaverii.Pret 40000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere,zona Sucevei.Pret 32000 euro negociabil.Tel 0741497829 * Vand apartament 2 camere,decomandat,50mp,fa ra imbunatatiri,parter,zona Capatul 1 Pret 38.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,50mp,decomandat,te rmopane,parter,zona Capatul liniei 1. Pret 28000euro. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere ,semidecomandat, 39 mp,parter,zona Primaverii. Pret 28500euro. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, zona Unirii, 50 mp, decomandat,parter inalt,doua balcoane,CT,cu imbunatatiri, mobilat.Pret 47000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, Et.1,fara imbunatatiri, zona Primaverii (Pacea). Pret 25000euro. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pret 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

11

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, parter,la strada,50mp, posibilitate de extindere. Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona TEX, 50 mp, et.2,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat,c[r[mid[ ,et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[.Pre` 55000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i, 65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t ,g,f. Pre`:60.000euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[.Tel: * Vand apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu 0729062022.(N) imbunatatiri,CT;AC;,Et.3, * Vând apartament 4 zona Mall.Pret 55000 euro camere,D,et.3,zona 0 negociabil sau schimb cu BRD,110mp,modern,ct,t,g,f garsoniera +diferenta.Tel . Pre`:100.000euro 0741497829.(A) neg.Tel:0729062022.(N) * Vand apartament 3 * Vând apartament 4 camere,62mp,gaz separat, camere,D,et 3,zona v-a-v Et.2,zona Calea Nationala. Maternitate,80mp,ct,t,g,f,p. Pret 55000 euro negociabil. Pre` 70000euro \i garaj Tel.0741497829.(A) 10000euro(22mp,beci).Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Prim[verii,27mp,et 3.Pre` * Vând apartament 4 22000euro.Tel camere,D,et 1,zona 0729082022.(N) Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel * Vând garsonier[,zona 0729062022.(N) Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 48000ron.Tel * Vând apartament 4 0729062022.(N) camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`:85.000 * Vând garsonier[,zona euro.Tel:0729082022.(N) Directia Muncii,24mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 24000 * Vând apartament 4 euro.Tel 0729082022.(N) camere,zona Pia`a Mare, et.4,D,100mp,bca,ct,g,f,t, * Vând apartament 2 pod. Pret 55000euro.Tel camere,D,zona Bucovina, 0729062022.(N) f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro * Zona C[t[mara\ti Deal, neg.Tel 0729062022.(N) 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. * Vând apartament 2 Tel: 529102, 0752310402, camere, D, zona Prim[verii, 0752310403.(142) 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[.Pre` 42000 * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. euro.Tel 0729062022.(N)


Publicitate 12

Miercuri, 3 iunie 2009

Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri .Pre` 120.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului(Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte

AGENDA COMERCIANTULUI

imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220) * Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, \arpant[ din construc`ie, acoperita cu `igla, CT.Pre` 180.000euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77) * Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250)

firm[, etc., telefon: 0740.523.208.(1212-11) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 30 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând teren,zona Pu\kin, 500 mp,deschidere de 20 ml, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vile la ro\u,zona C[t[m[r[\ti Deal,180 mp, P+1,500 mp de teren, arhitectur[ modern[,exterior finisat,T,lindab,cu sau f[r[ garaj.Pre`uri 50000 euro respectiv 52000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând spa`iu comercial, zona capat 1,97 mp,CT,T, toate dot[rile,ideal orice activitate,90000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona central[, 60 mp * Zona Stejari ,3C SD ,et.2, construi`i, teren 200 mp, 2 75mp.Pre` 55.000 euro/neg camere, baie, buc[t[rie, .Tel:529102, 0752310403, modern, aer condi`ionat, CT, 0752310402. termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro fara imbunata`iri . Pret negociabil, 25.000 euro+ 55.000euro/neg Tel: diferen`a ]n rate sau 48.000 529102, 0752310403, euro cash. Telefon: 0752310402(260) 0231.513362, * Zona Tex Club, 3C SD, 0752244233.(B) etaj intermediar, caramida * Vând teren 4800 mp, 63.9mp, fara imbunatatiri . Tulbureni, str. Pret .47.000euro/ neg.Tel Crizantemelor, intabulat, :529102, 0752310402, curent electric, p[dure la 0752310403. limita propriet[`ii, * Zona Piata Mare, 4C D, certificat urbanism 2 et.3, 90mp. Pret locuinte p+m, pre` 9 70.000euro/ euro/mp.Telefon: neg.Tel:529102, 0231.513362, 0752310402, 0752310403. 0752244233. * Zona Grivita ,4C SD, et. * Vând teren, Cucor[ni, 4, 88mp, fara imbunata`iri 615 mp, pre` 6,5 .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: euro/mp. Telefon: 529102, 0752310403, 513362, 0752244233. 0752310402(954v) * Vând teren Zona * Zona Bulevard, 4C D, Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 et.3, bloc de caramida, euro/mp. Telefon: 513362, 89mp. Pre`: 80.000euro/ 0752244233.(B) neg. Tel: 529102, * Vând garaj, zona 0752310403, Prim[verii, Ion Pilat, Hotel 0752310402.(95) Rapsodia, intabulat, cu surs[ * Zona Bucovina, 4C D, de energie electric[ proprie, et.3, 77.03 mp, bloc din pe teren proprietate, pre`uri caramida. Pre`: 65.000 negociabile. Telefon: euro/neg Tel: 529102, 0748281959.(R) 0752310402, 0752310403. * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona + Case, terenuri Leb[da \i Stejarul cu avans \i * Vând cas[ cu etaj \i loc de rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri cas[ (teren) ]n Dorohoi, jud. negociabile. Rela`ii la Boto\ani, toate facilit[`ile, ]n telefon: 0748281959.(R) centrul ora\ului. Telefon: 0749.772.960.(1209-5) * Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la * Vând sau ]nchiriez spa`ii telefon: 0748281959.(R) comerciale: 30mp \i 50mp pe teren concesionat, vad * Vând terenuri extravilane. foarte bun, telefon: Pre`uri negociabile. Rela`ii la 0730.582.454.(1210-11) telefon: 0748281959.(R) * Vând teren 732 mp, toate * Vând teren la Hudum. utilit[`ile, lâng[ \coala nr. 11, Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) ideal construc`ie bloc, sediu

* Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de 800 mp, cu cale de acces, posibilitate de construire cas[ de vacan`[ \i cu lac amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, intabulat, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungureni .Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829 * Vand casa construit[ in 2004,1800mp teren ,CT,cu imbun[t[`iri ,acoperit[ cu lindab,si o cas[ b[trineasc[ in acceia?i curte,in centru satului Tru\e\ti Pret 45000euro neg. Tel. 0741497829 * Vand casa cu 4 camere +anexe,fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000Ron negociabil. Tel.0741497829 * Vand casa cu 5 camere, construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000 mp,cu anexe gospodaresti, apa curenta si centrala termica,loc.Vladeni com. Corlateni str.Principala. Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829 * Vand casa construit[ in 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str. T[tarilor.Pret 60000 euroneg. Tel. 0741497829 * Vand casa cu mansarda, 170mp construibili,cu anexe gospodaresti noi,teren in suprafata de 4000mp,livada, vita de vie,fântân[,apa curenta,fosa septica,in satul Brehuesti.Pret 38000€ negociabil Tel 0741497829

Cismea Pret 31Euro negociabil Tel. 0741497829 * Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000Euro negociabil. Tel.0741497829 * Vand teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829 * Vand teren 3064mp zona Rediu Pret 1,20euro/mp. Tel.0741497829 * Vand teren 5000mp intre Catamarasti-Deal si Botosani. Pret 4euro/mp Tel.0741497829 * Vand teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz,zona Agafton.Pret 7euro/mp negociabil Tel.0741497829 * Vand teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil Tel.0741497829 * Vand teren loturi de 720800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829 * Vand teren intravilan, loturi de 1800-1500mp in Oraseni-Deal Pret 10euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829 * Vand teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml, zona Tulbureni. Pret 25euro/ mp. Tel.0741497829 * Vand teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Cismea.pret 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829 * Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 773mp,in Hudum linga Metaxa, deschidere 23ml. Pret 28 euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Lebada Pret 10euro/mp. Tel. 0741497829 .(A)

* Vand teren intravilan 5.000 mp,deschidere la ambele capete 20ml,in * Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si Brehuesti,com.Vladeni.Pret 6 2500 Pret 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) euro/mp negociabil. Tel. 0741497829 * Vand teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 si * Vand teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml,in 20.000mp,in Hudum in spate la Metaxa .Pret 8euro/mp zona Conrec.Pret 55 negociabil. Tel euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) 0741497829

* Vand casa cu mansarda in Botosani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800 mp,in Agafton,com. Curtesti. Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei,com Curtesti.Pret 10 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 35400mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pret 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/mp.Tel 0741497829 * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 3 euro/mp .Tel.0741497829.(A) * Vand teren 10800mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren zona ci\mea 5500mp, pre` negociabil, deschidere la strad[ 80 ml, utilita`i. Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 4000 mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi. Pret 32Euro/ mp negociabil. Tel.0741497829

* Vand teren 3.800 mp, deschidere 15ml,curent electric,in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 9850mp la iesire din Catamarasti-Deal, deschidere 16,30ml la sosea. Pret 10Euro/mp negociabil Tel.0741497829

* Vand teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand terenuri suprafete 500mp,1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL

* Vând teren 800mp,zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N)


Publicitate Miercuri, 3 iunie 2009 * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia.Tel 0729082022

* Vând cl[dire P+1,300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Baisa, plan1,8000mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ * mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000 euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200euro/mp, zona Calea Na`ional[. Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/mp.Tel 0729082022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea, 3900mp,iaz.Pre`: 100000euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N)

* Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani. Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp,zona Gar[.Pre` 1200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire 1100mp, centru vechi,80mp teren, cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând cl[dire 315mp, centru vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 200mp,zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 100mp,zona 0,cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100 mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t, ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500mp de teren.Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab.Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N) * Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N) * Casa,zona Petru Rares, P+M,caramida si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, bucatarie, living,G+F, parchet,usi interioare schimbate,toate utilitatile,gaz la poarta, 58.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila,Catamarasti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la rosu,fosa,garaj,fantana, 46.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Casa nelocuibila,cu 500mp teren,zona Ion Creanga,10.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila,zona Puskin, D+P +M, 80mp la sol ,la rosu, 450mp teren,BCA,toate utilitatile,58.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

Curtesti,parcelat in 8 loturi a cate 599mp,drept, curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 500mp,zona Puskin,14m deschidere,gaz, apa,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces, toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 500mp,zona Cismea-plan 2,drept, dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 780mp,zona Catamarasti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilitatile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou, 2000 E/mp. Telefon: 0744.319317 * Vand/inchiriez spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Primaverii, vitrina mare,termopan,2000E/mp. Telefon: 0724215454, 0331710533.(O) * Vand spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O)

* Vila,zona Puskin, P+E, 280mp teren, termopan, CT,G+F,termopan,parchet,t oate utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Spatiu comercial 60mp, zona ultracentrala, toate utilitatile si imbunatatirile, 75.000 E neg Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vila,zona Alexandru cel Bun,P+E,100mp la sol, 440mp teren,toate utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Spatiu comercial 91mp,zona Mall,termopan, modern,vitrina mare, stradal, 90.000 E neg.Poate fi si 45mp cu 45.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Casa batraneasca in sat Zaicesti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 13.000 Euro neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila la rosu str. Anastasie Basota, P+M, 99mp la sol ,e ridicat numai parterul, 400mp teren,BCA,toate utilitatile in zona,28.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 2500mp,zona Cismea-planul 2, cu 11 m deschidere, apa,curent, intabulat, 5E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Botosani,13m deschidere,drept,toate utilitatile, zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 4794mp,zona

* Spatiu comercial 150 mp, zona Primaverii,recent si modern amenajat, CT,gresie, faianta,termopan, birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Zona Cucorani, casa locuibila , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucorani, casa locuibila, 70mp, cu 5800mp teren aferent. Pre` 40.000euro/neg. Se poate vinde si cu teren mai putin . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Copalau, casa P+1 din caramida, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Casa locuibila, la 10Km de Botosani, Localitatea Brehuiesti , P+M ,cu anexe gospodaresti noi, acces utilitati edilitare (inclusiv

fosa septica) si 3950mp teren aferent ( livada si vie) imprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatra, vila P+1, suprafata construita 180mp, teren aferent 750mp, noua, finisaje superioare ,acces la toate utilita`ile edilitare .Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, casa batraneasca si 778mp teren aferent, deschidere la strada 36m, utilitati edilitare la limita proprieta`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona Tatari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euroneg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vila P+M, termosistem la exterior, t^mplarie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

13

* URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde si separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafata construita la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilita`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) ; * Zona industriala vila la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona industriala,vila P+M la ro\u, supraf. construita la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj si beci .Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni casa locuibila si 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Miercuri, 3 iunie 2009

* Zona Comunei Rachi`i, casa locuibila \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costinesti Leorda casa \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând casa P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare Pret 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp, anexe gospodare\ti si 711mp teren aferent ,in Botosani, zona industriala, acces utilitati edilitare Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren in supr, de 6900mp , 15cladiri anexe si o cladire industriala, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104) * Vand urgent ferma vegetala situata in zona limitrofa Botosani-Iasi .Supr.compacta de teren=120ha, \i o cladire P+1, cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402.(105) * Zona Cismea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel putin 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mpneg. .Tel : Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum langa METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a cite 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243)

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, apa curenta .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133)

* Zona Manastirea Doamnei , casa batraneasca \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

* Zona Pod de Piatra, 3750mp teren intravilan, acces toate utilita`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp.Se accepta si schimb cu apartament plus diferenta . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Zona Savenilor, 700mp teren si anexa construita in 2006 .Pre` 35.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Puskin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona centrala, acces utilita`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Lebada, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Tatari, 650mp teren intravilan Pre` * Vand 2.211mp teren 6500euro.Tel: 529102, intravilan ,in Comuna Rachiti 0752310403, , front stradal 28.40m,acces 0752310402(92) apa curenta iluminat electric ,drum pietruit.Pret * Zona Tatari, 1400mp, 10Euro/mp ,neg.Tel: teren intravilan .Pre` 529102, 0752310402, 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. 0752310403(210)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp in Cucorani . Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucorani .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

.Tel:529102, 0752310402, 0752310403.

0745.057.035; 0752.852.480.(1213-5)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403.

* }nchiriez apartament 3 camere, et.1, CT,T, mobilat si utilat,zona Primaverii|coala nr.13, avans 3 luni, 200 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vand urgent in Brae\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:Vand 6000 mp, teren intravilan in zona Cismea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta : Zona Rachiti, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

9 CUMP|R|RI * Cump[r 300-400 mp teren (plan secundar), ]n C[t[m[r[\ti Deal, ofer 5 euro/mp, exclus agen`ii imobiliare. Telefon: 0748.220.702.(8) * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan,construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * }nchiriez apartament 2 camere complet mobilat, zona vilelor bulevard \i separat sediu firm[ cu garaj. Rela`ii: 0728.914.930; 0372.310.145.(1185-6) * Ofer spre ]nchiriere apartament cu 2 camere semidecomandat, zon[ central[. Telefon: 0740.402.459.(1215-7) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere, parter, str. ]mp[rat Traian. Rela`ii la telefon: Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* }nchiriez cas[, zona Bulevard, 2 camere, buc[t[rie, baie hol, CT, pre` 175 euro/lun[, o lun[ garan`ie, 2 luni avans. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

,termopan,gresie,var lavabil, birou,grup sanitar,pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Inchiriez spatiu comercial 50mp,zona Piata Mare, termopan,CT,vitrina mare, grup sanitar,3500Lei/luna neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea Nationala -Stadion,etaj 7,D,mobilat, utilat, 170E/luna. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* }nchiriez apartament 2 camere, zona Fidelio Bucovina, parter, D, CT, nemobilat, recent renovat, garan`ie o lun[, pre` 170 euro/lun[.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Inchiriez apartament 4 camere,zona Pietonal Transilvaniei,etaj 3,mobilat, utilat, CT,termopan, electrocasnice, 350E/luna, avans 2-3 luni. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Inchiriez spatiu comercial 43mp,zona George Enescu, CT,termopan, modern, vitrina la strada,11 E/mp +TVA. Telefon : 0724215454, 0331710533

* }nchiriez apartament 2 camere, zona Direc`ia Muncii, et.1, CT, mobilat, pre` 300 euro, avans 3 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * }nchiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Inchiriez spatii comerciale in zone centrale, (Unirii, Onicescu,C.Nationala,zona Mall,Select,).Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez garsoniera ,nemobilat,zona D. Muncii Et.1.Pret 100euro/lun[. Tel .0741497829.(A) * Inchiriez depozit 600mp,zona Catamarasti Deal,curte betonata 2500mp,CT lemne,toate utilitatile,2,8m inaltime,3E/mp neg.Se negociaza in functie de perioada si activitate,prima luna gratuit.Poate fi inchiriat si pe bucati. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Inchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Primaverii-Piata Mica, termopan, gresie, grup sanitar,pret 2500 Ron/luna. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp,modern

* Inchiriez apartament 2 camere,zona Stadion,etaj 1,CT,termopan,mobilat,utilat , modern,250E/luna. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez spatiu comercial 140mp,zona Primaverii,4 birouri,sala mare,2 toalete, CT, termopan, ultramodern, la cheie,internet, telefonie, 2000E/luna+TVA. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament cu 2 camere,zona Serconf, parter, partial mobilat,gresie, faianta, balcon 15 m,200 E/luna. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament cu 2 camere,zona Unirii,etajul 1,termopan,mobilat,utilat,20 0 E/luna,plata in avans pe 2 luni+garantie. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a cite 100mp acces tir si rampa de descarcare .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre inchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc in Boto\ani, zona centrala. Pre` 500 euro/luna, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere, ap cu

4C, zona ultracentrala, et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/luna/ neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere ap cu 2cam, par`ial mobilat, CT, zona Calea Nationala . Pre` :700lei/luna .Plata anticipata 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere 3camere, baie si bucatarie, acces separat la casa in zona lini\tita, curte. Pre`: 250euro/ luna. Plata anticipata :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare in curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru inchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând OPEL ASTRA CARAVAN, 2.0DTI, gri metalizat, 2003,stare foarte bun[, 6450 E negociabil, 0734.187.569.(1201-1)

V+NZ|RI * Vând chio\c 10mp, zona Prim[verii, telefon: 0730.582.454.(1211-11) * Vând B.C.U. diferite dimensiuni, negociabil. ]nchiriem autocamion prelat[, 30mc. Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972.(1216-6) * Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R) * Invelitori tip prelata polyplan rezistenta la intemperii - destinatii: camioane, terase, copertine, spalatorii auto, bannere. 23 Ron/mp. 0742.836.771.(5)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (7)

9 PIERDERI * Pierdut certificat de ]nregistrare fiscal[ pe numele S.C. NOVA MOB SRL. ]l declar nul.(1214-1)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Miercuri, 3 iunie 2009

Rechinilor le place s[ fie `inu`i ]n bra`e Potrivit unor studii realizate de echipa condus[ de cercet[toarea Carey Duckhouse, de la institutul american Sea Life, se pare c[ rechinii sunt vie`uitoare dependente de aten`ie \i dr[g[l[\enii. Mai multe specii de rechini au fost pu\i ]n acvarii pentru a fi dresa`i folosind metoda lui Ivan Pavlov pentru dresarea câinilor. }n timp, ace\tia au ]nv[`at c[ atunci când le e foame,

trebuie s[ ating[ cu botul un cartona\ din ap[ care avea o anumit[ culoare. Mai mult, r[spundeau \i la anumite sunete \i zgomote f[cute inten`ionat de dresori. Rechinii-zebr[ au fost cei mai receptivi. Ace\tia au fost \i cei mai apropia`i de oameni, ajungând ca la un moment dat s[ se apropie de ei \i s[ se ]ntoarc[ uneori cu burta ]n sus, pentru a fi mângâia`i \i ]mbr[`i\a`i. „

Ca ]n fiecare an de 1 Iunie, ProFM s-a transformat ]ntr-un Radio de Pici: cei mici au luat locul DJ-ilor \i au f[cut programele ProFM a\a cum au crezut ei de cuviin`[. Printre ace\tia s-au num[rat \i copila\ii vedetelor, dornici de o experien`[ radiofonic[. Anul acesta, „regina balului” a fost Alexia, fiica Andreei Esca, prezentatoarea |tirilor PRO TV de la ora 19.00. }nc[ din momentul ]n care a intrat ]n studio, ea a furat privirile b[ie`ilor. Mihnea, unul dintre picii de la ProFM, nu s-a putut ab`ine \i s-a dus glon` la Alexia pentru a-i da un pupic pe obraz: „}mi place mult de ea. E foarte dr[gu`[. Am pupat-o ca s[ ]i ar[t asta”, a spus curajosul b[ie`el. Din p[cate pentru el, Aris, fratele Alexiei, a f[cut o dezv[luire care i-a t[iat din elan: „Sora mea are un iubit. }l cheam[ Luca”. „

Noriko Takahashi, angajat[ a Cirque de Soleil \i fost[ gimnast[. Pân[ acum, starul pop nu a avut \anse de succes, fiind refuzat politicos de tân[ra de 30

Nicole Kidman s-a decis ]mpreun[ cu so`ul ei, cânt[re`ul de muzic[ country Keith Urban s[-\i m[reasc[ familia \i s[ ]nfieze un copil din Vietnam. Actri`a nu se afl[ la prima ini`iativ[ de acest gen. Ea mai are doi copii adopta`i ]mpreun[ cu fostul s[u so`, Tom Cruise. „Da, Nicole Kidman ]\i dore\te un copil din Vietnam. Am fost contacta`i pentru acest lucru. Aceasta este o informa`ie sensibil[ \i nu dorim

de nu mai pu`in de 10 ori. Tabloidul, care citeaz[ Times of India, mai men`ioneaz[ c[ Michael i-ar fi oferit \i o sum[ consistent[ de bani pentru o

terna`ionale de gimnastic[. Aceasta, ]ns[, l-a refuzat politicos, ]ncerc[rile de flirt ale artistul de 50 de ani r[mânând f[r[ ecou. „

Mel Gibson a f[cut o criz[ de nervi ]n biseric[ Actorul american Mel Gibson (foto) a avut o ie\ire nervoas[ chiar ]n biserica pe care a fondat-o. Starul participa la o slujb[, ]n momentul ]n care \i-a ie\it din fire \i i-a criticat pe cei care ]i bârfesc via`a personal[. Mai mult, actorul a amenin`at c[ va ]nchide biserica, ]n cazul ]n care enoria\ii vor continua s[-l bârfeasc[. }n ultima perioad[, Gibson a `inut primele pagini ale 28 de ani. }n urm[ cu pu`in a opta oar[ \i c[ mama copilului ziarelor, dup[ ce s-a desp[r`it de timp, Mel Gibson a recunoscut este iubita lui, Oksana Grigoso`ia sa al[turi de care a petrecut c[ urmeaz[ s[ devin[ tat[ pentru rieva. „

Nicole Kidman vrea s[ adopte un copil vietnamez

s[ facem publice date despre copilul ce va fi adoptat”, a declarat Dang Minh Dao, director al Departamentului de Adop`ii Interna`ionale din cadrul Ministerului Justi`iei din Vietnam. Guvernul american refuz[ s[ se ocupe de adop`iile copiilor din Vietnam, ]ns[ actri`a Nicole Kidman \i so`ul ei nu vor ]ntâmpina dificult[`i ]n procesul de adop`ie, deoarece amândoi au cet[`enie australian[. „

Horoscop E Berbec

K Balan]\

Sunte`i decis s[ v[ ocupa`i de probleme ale c[minului. Un b[rbat mai ]n vârst[ din familie v[ ofer[ ajutorul, dar ]ncearc[ s[ v[ conving[ c[ nu face`i bine. V[ recomand[m s[ evita`i o ceart[ care ar putea tensiona atmosfera din familie pentru mult[ vreme. Seara primi`i o veste bun[ de la un prieten \i uita`i de toate problemele.

Este foarte posibil s[ face`i un pas important ]n via`[. Rudele \i prietenii v[ sus`in. Dac[ nu sta`i prea bine cu banii, nu v[ face`i griji! V[ ajut[ o femeie mai ]n vârst[.

F Taur

Fiica Michael Jackson, ]ndr[gostit Andreei de o acrobat[ japonez[ Esca are Starul ]n plin[ revenire, de ani. Conform Bild, Michael reprezenta`ie privat[ celei care a Michael Jackson, ]i face o curte Jackson ar fi fost la show-ul din câ\tigat pentru Japonia câteva admiratori asidu[ unei acrobate nipone, Las Vegas sus`inut de Noriko medalii de aur la competi`ii in-

Miercuri, 3 iunie

06.15 - 07.00 |tirile Tele'M (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista Presei, Calendarul Zilei & Horoscop 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.30 - 11.30 Agenda cultural[ (]), emisiune realizat[ de Gina Poenaru 11.30 - 13.00 Taverna lui Radu (r) 13.00 - 14.00 Dialog cu edilii (r) 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Dedicatii muzicale 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Eurovot (d),

emisiune electoral[. 18.00 - 18.45 |tirile Tele'M Boto\ani, Sport, Meteo (d) 18.45 - 19.30 Videoclipuri 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip 21.00 - 22.00 Agenda cultural[ (r) 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Pe Apa Sambetei (]) 00.00 - 01.00 Drept la ~int[ (r) 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r) 04.15 - 05.15 Boto\anii ]n direct! (r) 05.15 - 06.15 Agenda cultural[ (r)

15

L Scorpion Sunte`i hot[rât s[ ]ncepe`i o via`[ nou[ \i s[ intra`i afaceri. Nu este exclus c[ dup[-amiaz[ s[ g[si`i formul[ optim[ pentru a ]ncepe. Va sf[tuim s[ nu neglija`i odihn[. Altfel, risca`i s[ ave`i probleme din cauza surmenajului.

Se pare c[ sunte`i preocupat de un schimb de locuin`e sau dori`i s[ cump[ra`i o cas[. V[ sf[tuim s[ nu v[ gr[bi`i \i s[ v[ consulta`i cu familia, pentru a evit[ orice repro\uri ulterioare. Ar fi bine s[ `ine`i cont M S\get\tor Este un moment bun pentru a de posibilit[`ile financiare reale. ]ncepe o investi`ie pe termen lung. De\i riscurile sunt destul mari, G Gemeni O afacere demarat[ de curând sunte`i optimist, pentru c[ v[ bu]ncepe s[ va aduc[ beneficii serioa- cura`i de sprijinul partenerului de se. V[ recomand[m s[ evita`i spe- via`[. P[stra`i-v[ modestia \i v[ cula`iile \i ac`iunile la limit[ legii, l[sa`i orbit de laudele celor din jur! c[ s[ nu intra`i ]n conflict cu auto- V[ recomand[m s[ evita`i excesele rit[`ile. Nu lua`i decizii pripite, mai alimentare, pentru c[ sunte`i preales dup[-amiaz[! dispus la probleme cu digestia.

H Rac

N Capricorn

Sunte`i creativ \i ingenios, calit[`i pe care ar fi bine s[ le folosi`i pentru a porni o afacere. }n cazul ]n care nu v[ ajung banii, v[ sf[tuim s[ cere`i un ]mprumut de la o rud[ mai ]nst[rit[. Chiar dac[ sunte`i cuprins de febr[ afacerilor, nu neglija`i rela`iile sentimentale!

Sunte`i ]ntr-o form[ excelent[ \i pute`i avea succes ]n afaceri, ]n c[l[torii \i pe plan sentimental. Cu s[n[tatea \i cu moralul sta`i foarte bine. Dup[-amiaza, este posibil s[ vi se propun[ o colaborare.

I Leu

Ave`i ocazia s[ rezolva`i problemele financiare acumulate ]n ultima perioad[. S-ar putea s[ vi se propun[ asocierea ]ntr-o afacere. Pute`i s[ v[ consolida`i rela`iile \i s[ lega`i noi prietenii. V[ recomand[m s[ evita`i specula`iile \i s[ v[ asculta`i intui`ia.

Diminea`a primi`i un ajutor financiar nesperat \i reu\i`i s[ ]ncepe`i o activitate laborioas[. V[ recomand[m s[ v[ ab`ine`i de la specula`ii, pentru c[ risca`i s[ pierde`i mult. Nu va gr[bi`i!

J Fecioar\ O persoan[ pe care o cunoa\te`i ]ntâmpl[tor va dezv[luie câteva din secretele sale de afaceri \i v[ stimuleaz[ s[ porni`i o mic[ afacere. Pute`i avea succes ]n orice domeniu, dac[ aborda`i problemele cu seriozitate, dar v[ sf[tuim s[ ave`i r[bdare pân[ apar primele rezultate.

O V\rs\tor

P Pe[ti Sunte`i ]n form[ \i este momentul s[ ]ncepe`i noi activit[`i ]n c[min. Partenerul de via`[ v[ sprijin[, iar o rud[ mai ]n vârst[ este dispus[ s[ v[ ajute financiar. V[ sf[tuim s[ fi`i mai optimist \i s[ ave`i mai mult[ ]ncredere ]n viitor.

Bancul zilei VITEZOMANUL NOROCOS

Trebuie s[ v[ dau amend[ si s[ v[ iau permisul. - Dar eu nu am permis! Poli`istul trage pe dreapta un - }n cazul acesta, da`i banii \i a`i BMW care circula ca o rachet[. sc[pat. Mare noroc pe dumnea- Buna ziu[. |ti`i cu ce vitez[ a`i voastr[, c[ altfel v[ luam percirculat? V[ spun eu, 170km/or[... misul...

O RE~ET{ PE ZI SALAT{ DE CICOARE Ingrediente: 2 salate cicoare de var[, o leg[tur[ m[rar, 2-3 fire ceap[ verde, un ou r[scopt, 6-8 ridichi de lun[, 100 ml untdelemn, suc de l[mâie sau o`et, sare. Mod de preparare: Salata se desface de frunze \i se spal[ fiecare ]n parte. Se pun ]ntr-un castron, se adaug[ ceapa t[iat[ ]n felii \i se s[reaz[. Dup[ 10 minute se stoarce ]ntre mâini, se adaug[ m[rarul t[iat nu prea m[runt, sucul de l[mâie sau o`etul, untdelemnul \i se ames-

tec[ bine. Se garnise\te cu oul fiert, cur[`at \i t[iat ]n patru \i cu ridichile de lun[, sp[late \i cu coaja t[iat[ astfel ]ncât s[ se dea aspectul unor petale de trandafir.


CMYK

Eveniment 16

Miercuri, 3 iunie 2009

Directori cu experien`[ \i directori str[ini de problemele institu`iilor

Au fost \i situa`ii ]n care s-a f[cut rocad[ ]ntre nominaliz[ri, deoarece profesia de baz[ pe care o avea un membru de partid propus pentru \efia unei deconcentrate nu avea nici ]n clin, nici ]n mânec[, cu ceea ce ar[ta fi\a postului. De exemplu, ini`ial, PSD Boto\ani propusese la Comisariatul Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorilor un profesor de sport, Marian Sergiu, care ulterior a fost mutat la Clubul Sportiv. Cele dou[ partide de guvernare nu au dat dovad[ de prea mult[ inspira`ie când au numit unii \efi la conducerile institu`iilor deconcentrate. Cel pu`in asta ar putea s[ fie impresia la prima vedere, dup[ o citire a CV-urilor unora dintre cei care s-au instalat sau care urmeaz[ s[ se instaleze la conducerea institu`iilor. Chiar \i f[r[ a fi avut vreodat[ treab[ cu activitatea din sistem, persoanele propuse de PD-L \i PSD au reu\it s[ treac[ cu brio concursul sus`inut la nivel central. Un exemplu ]n acest caz este cel al democrat-liberalului Radu Dr[gu\, care a ajuns pe postul de director al Direc`iei Jude`ene de Munc[. Acesta a fost deputat ]n perioada 2004-2008, iar anterior a fost director la Condacia. }n aceea\i barc[ se afl[ \i CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 3 M Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie \i Claudie; Sf. Mc. Paula (Dezlegare la pe\te) 4 J †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie \i Filip de la Niculi`el; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului

Doina Feodorovici, care a fost nominalizat[ la \efia Direc`iei Jude`ene de Statistic[, de\i este jurist de profesie. O alt[ situa`ie stranie este ]ntâlnit[ \i ]n cazul Direc`iei de Cultur[, unde PSD a nominalizat-o pe solista de muzic[ popular[ Cornelia Ciobanu. La Garda de Mediu, a fost instalat ca \ef un proasp[t jurist, R[zvan Ilie.

|EFI DIN RÂNDUL CONSILIERILOR |I PRIMARILOR La o serie de institu`ii mai mici, PSD \i PD-L au nominalizat consilieri jude`eni sau chiar fo\ti primari. La Oficiul Jude`ean de Pl[`i PD-L a fost instalat consilierul jude`ean Alexandru Chi\. Tot un consilier jude`ean a fost nominalizat de PD-L la Oficiul Jude`ean de Metrologie, Gabriel Alecsandru. Fostul primar de Vl[sine\ti, democrat-liberalul Ionel Oniciuc este \ef la Biroul Jude`ean de Rent[ Viager[. De asemenea, PD-L a pus \ef peste Oficiul Jude`ean de Po\t[ un fost director economic la o societate comercial[ \i fost consilier local. Este vorba de Mihai |tefan. Marius Bud[i, nominalizarea PSD la Agen`ia pentru Presta`ii Sociale a fost economist ]n cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului. |tefan Dodi`[, numit de PD-L la Casa Jude`ean[ de Pensii este consilier juridic la o sucursal[ bancar[, ]ns[ a mai lucrat ]n sistem ]n urm[ cu câ`iva ani. Costel Lupa\cu, jurist de meserie, a fost propus de PSD la \efia Direc`iei Arhivelor Statului.

DIRECTORI CU EXPERIEN~{ }N DOMENIU Atât PSD, cât \i PD-L au adus ]ns[ \i oameni cu experien`[ ]n domeniile ]n care ]\i vor exercita puterea de conducere. Radu ~urcanu este unul dintre directorii despre care nu se poate spune c[ nu \tiu cu ce s[-\i ]nceap[ activitatea. Acesta este nominalizarea PD-L la \efia Direc`iei Generale a Finan`elor Publice, iar din punct de vedere profesional, este doctor ]n economie, consilier superior, \i a mai \i fost ]n dou[ rânduri \ef la aceast[ institu`ie (1997-2000, 2007-2008). La Agen`ia pentru Protec`ia Mediului exist[ continuitate, democrat-liberalul Sorin Grindei fiind specialist \i director al APM din 2004. Punct ochit, punct lovit din partea PD-L \i la Direc`ia Silvic[, unde Gabriel Amitrului se ]ncadreaz[ profesional, fiind inginer silvic \i fost \ef al Ocolului Silvic Darabani. Urmeaz[ Direc`ia Sanitar Veterinar[ \i pentru Siguran`a Alimentelor, unde PD-L a impus un fost director adjunct al unit[`ii, Dora Vasiliu care este specialist ]n domeniu. Un om din sistem au nominalizat \efii democrat-liberali \i la Autoritatea Rutier[ Român[. Este vorba de Mih[i`[ Popa, care a fost \ef ]n perioada 2004-2008. Experien`[ la cârma institu`iei o are \i Radu Humelnicu, nominalizat de PD-L \i ocupant din 2004 a scaunului de \ef al Direc`iei pentru Tineret. Aceea\i situa`ia este ]ntâlnit[ \i la Direc`ia pentru Sport, unde nominalizarea PD-L, Dorel Bud[i Ungureanu este profesor de sport \i director din 2004. La Uni-

tatea de Ameliorare ]n Zootehnie, este instalat[ Geluca Melniciuc, care este inginer zootehnist. |i la Vama Boto\ani, situa`ia este similar[, democrat-liberalul Ovidiu Marcian fiind inspector vamal, precum \i la Barajul Stânca Coste\ti, unde Gheorghe Coroi este inginer \ef. La Casa Corpului Didactic, PD-L a nominalizat un profesor de istorie, autor al mai multor lucr[ri de specialitate, Gheorghe Manole. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin`elor \i a Materialului S[ditor va fi condus de un inginer agronom, Ilie Anghelie, fost viceprimar de Havârna iar la Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate PD-L a impus un fost director ]n perioada 2004-2008, Rodica Hu`uleac, medic de profesie. La categoria directori cu experien`[ ]n domeniu poate fi trecut \i nominalizatul PSD, Teodor Dimitriu, care este inginer de profesie, ]ns[ a condus Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ ]n perioada 2000-2004. La fel, social democra`ii au numit un om ]n domeniu \i la Agen`ia de Pl[`i \i Interven`ii ]n Agricultur[, ]n persoana lui Ioan Toma, de profesie inginer, care a fost \eful Direc`iei Agricole ]n perioada 2000-2004. |i Ovidiu Micu`aru se ]nscrie ]n aceea\i categorie, este inginer de meserie, \i a condus Agen`ia Local[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[, acum preluând \efia Inspectoratului Teritorial de Munc[. }i urmeaz[ Claudiu Ad[sc[li`ei, inginer de meserie, acum fiind nominalizat de PSD la \efia Direc`iei Agricole. Continuitate ]n mandat are Florin Asaftei, inginer agronom ]n fruntea Administra`iei Na`ionaUTILE

}n foarte scurt timp, actuala coali`ie de guvernare ]\i va pune \i ultimii oameni pe func`iile de conducere din institu`iile deconcentrate. Pân[ s[ definitiveze listele cu nominaliza`ii pentru directori coordonatori, liderii locali ai celor dou[ partide de guvern[mânt au impus la unele institu`ii oameni cu experien`[ ]n domenii, de\i unii dintre ei au fost contesta`i de angaja`i chiar ]nainte de instalare, dar \i oameni f[r[ nicio leg[tur[ din punct de vedere profesional cu cerin`ele postului respectiv.

4,1924 lei

le de }mbun[t[`iri Funciare. Pe aceea\i und[ cu func`ia pe care a preluat-o se afl[ \i Marian Sergiu, profesor de sport, nominalizat de PSD la \efia Clubului Sportiv. Mihai Platon a preluat \efia Inspectoratului ]n Construc`ii, dup[ ce ocupase doar func`ia de inspector ]n cadrul institu`iei. Cristian Calimandriuc, ca \i comisar ]n cadrul G[rzii Financiare, a fost nominalizat de PSD s[ preia conducerea, iar Constantin En[cache, inginer agronom de meserie va conduce Oficiul Jude`ean de Consultan`[ Agricol[, institu`ie la cârma c[reia a fost ]n perioada 2001-2004. La Biroul Vamal Stânca, nominalizarea PSD este Sorin Pavel care a mai fost \ef, iar la Direc`ia de S[n[tate Public[, conducerea a fost preluat[ de medicul Tamara Ciofu, fost \ef al institu`iei pe vremea guvern[rii PSD.

DIRECTORI CONTESTA~I DE ANGAJA~I }NAINTE DE INSTALARE De\i au mai lucrat ]n sistem, o parte dintre cei nominaliza`i de PSD \i PD-L nu au fost agrea`i de salaria`ii institu`iilor ]n cauz[. O 2,9669 lei

serie de adrese anonime chiar au fost transmise mass-mediei pentru a semnala unele abuzuri pe care le-ar fi f[cut cei care au fost ]n trecut directori, iar acum au revenit pe func`ii. Persoanelor neagreate sau pur \i simplu contestate provin atât din PSD cât \i din PD-L. Este vorba de Teodor Dimitriu(PSD) de la AJOFM, Ovidiu Micu`aru (PSD) de la ITM. }n aceea\i oal[ a fost introdus[ \i Ada Macovei de la PD-L, contestat[ pentru lipsa de experien`[ \i pentru problemele ]n ce prive\te titularizarea pe post, sau Gheorghe Manole, propus de PD-L la Casa Corpului Didactic. Majoritatea directorilor \i-au preluat deja prerogativele. Ace\tia vor avea un timp de acomodare la dispozi`ie, iar cel mai sigur prima raportare pe care vor fi nevoi`i s[ o fac[ c[tre Institu`ia Prefectului ]n cadrul Colegiului Prefectural va fi ]n al treilea trimestru al acestui an. Fie c[ au experien`[ sau nu, fie c[ sunt pe posturi potrivite cu preg[tirea lor profesional[ sau nu, partidele au anun`at c[ ]n cazul ]n care directorii pe care i-au propus nu vor avea rezultate bune ]n activitate, vor fi ]nlocui`i cu al`i oameni, chiar dac[ au sus`inut concursul pentru a deveni \efi ai institu`iilor respective. (Monica Aionesei)

Ziua: 210C

Noaptea: 80C

Evenimentul de Botosani nr.1346  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1346  

Ziarul orasului tau!